ORVESTO 81 P-0005
               SSD 0178

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1986

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 81 P-0005 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under andra halvåret 1980 genomfördes tre omgångar "Sverige
  Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa tre omgångar 9.000
  personer 15-70 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet
  har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 9.000 personer har 1.042
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 16 avlidna, 3 avflyttade från riket, 26 som vistas
  utomlands, 9 i militärtjänst, 67 på utrikes resa, 15 ej
  svensktalande, 33 okända men skrivna på kommun, 52 under
  sjukhusvård, 237 sjuka i hemmet samt 584 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de tre omgångarna hösten 1980 uppgår
  således till 7.958 personer varav 2.404, utgörande 30%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (54%), "tidsbrist" (11%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (35%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande andra
  halvåret 1980 6.365 personer istället för 5.554 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 81% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU 81 P-0005, omfattar 1.897 personer eller 34% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 22 oktober 1980 - 10
  december 1980.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1981-I, utgiven av Testologen
  AB)

  

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-7 (01-97) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor. Kod 8 (98) används när en fråga ej ställts
  till en viss subgrupp. Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 96  (2) AVSKAFFA LÖNTAGARFONDER  (3) MD=8 OR GE 9
    REF 96   (4) LOC 106 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.7a Tror Ni att LÖNTAGARFONDERNA kommer att avskaffas
       efter valet i höst?

   (7)  Enkät A.

    (8) (9) (10)

    306  1.  Ja
    219  2.  Nej
    271  3.  Tveksam
   1150  8.  Frågan ej ställd

    28  9.  Ej svar

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0178 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Ip-nummer 5 Omgångsnummer 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Län/Kommun/Församling 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Hushållsposition 14 Sysselsättning 15 Utbildning 16 Ortsstorlek 17 Boendeform 18 Egna inköp av dagligvaror 19 Hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar 7-10 år 22 Hushållsmedlemmar 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar 68 år eller äldre 26 Totalt antal hushållsmedlemmar 27 Personlig inkomst 28 Hushållets inkomst Körkort 29 Körkort Innehav av kapitalvaror 30 Personbil 31 Husvagn 32 Fritidshus 33 Roddbåt/Eka eller liknande 34 Motorbåt 35 Segelbåt 36 Bildkamera - typ Instamatic 37 Bildkamera - typ systemkamera 38 Bilradio/Bilstereo 39 TV-bandspelare (video) 40 Filmkamera 41 Stillbildsprojektor 42 Filmprojektor 43 Skrivmaskin 44 Svart-vit TV 45 Färg-TV 46 Frysbox/Frysskåp 47 Diskmaskin 48 Torktumlare 49 Köksmaskin 50 Tvättmaskin 51 Stereoanläggning 52 Motorgräsklippare 53 Spisfläkt 54 Kaffebryggare 55 Rakapparat 56 Hund 57 Katt 58 Braskamin Avsikt att köpa kapitalvaror 59 Avsikt att inköpa kapitalvaror A1 60 Avsikt att inköpa kapitalvaror A2 61 Avsikt att inköpa kapitalvaror A3 62 Avsikt att inköpa kapitalvaror A4 63 Avsikt att inköpa kapitalvaror A5 64 Avsikt att inköpa kapitalvaror A6 65 Avsikt att inköpa kapitalvaror B1 66 Avsikt att inköpa kapitalvaror B2 67 Avsikt att inköpa kapitalvaror B3 68 Avsikt att inköpa kapitalvaror B4 69 Avsikt att inköpa kapitalvaror B5 70 Avsikt att inköpa kapitalvaror B6 71 Avsikt att inköpa kapitalvaror C1 72 Avsikt att inköpa kapitalvaror C2 73 Avsikt att inköpa kapitalvaror C3 74 Avsikt att inköpa kapitalvaror C4 75 Avsikt att inköpa kapitalvaror C5 Intressen 76 Miljövårdsfrågor 77 Hälsonyttig mat 78 Sjukdomar och hälsa 79 Bantningstips 80 Hushålla ekonomiskt 81 Politik 82 Sociala rättigheter 83 Skattefrågor 84 Samlevnadsfrågor 85 Vidareutbildning 86 Religions- och trosfrågor 87 Arbetsmarknaden 88 Villa/Eget hem 89 Fritidshus 90 Personbilar 91 Heminredning 92 Modenyheter 93 Matvarunyheter 94 Barnavård 95 Skönhetsvård 96 Stereoanläggningar 97 Hushållsmaskiner 98 Fotoutrustningar 99 Motorcyklar 100 Krukväxter 101 Medel mot mjäll 102 Hundars skötsel 103 Katters skötsel 104 Motionera 105 Idrotta 106 Laga mat 107 Pröva nya maträtter 108 Baka 109 Ha gäster 110 Köra bil 111 Jobba med bilar 112 Arbeta i trädgården 113 Fotografera 114 Smalfilma 115 Sportfiska 116 Lyssna på popmusik 117 Lyssna på klassisk musik 118 Gå på teater 119 Gå på konstutställning 120 Läsa böcker 121 Läsa populärtidningar 122 Köpa på postorder 123 Sy kläder 124 Handarbeta 125 Träffa nya människor 126 Snickra 127 Måla hemma 128 Jaga 129 Friluftsliv 130 Åka slalom 131 Åka motorbåt 132 Segla 133 Campa 134 Semestra utomlands 135 Semestra i Sverige 136 Pröva nya produkter 137 Vara bortbjuden 138 Gå på diskotek 139 Gå på restaurang 140 Gå på kvällskurser 141 Energisparande Personliga köpvanor: Kläder, fritid m.m. 142 Kläder till Dig själv 143 Sportutrustning till Dig själv 144 Kosmetika/Skönhetsmedel 145 Nöjen 146 Utlandsresor under fritiden 147 Böcker 148 Tobak 149 Vin och sprit 150 Hälsokost Besöksfrekvenser: Livsmedelsbutiker 151 ICA 152 Konsum 153 Vivo 154 Favör 155 Annan butik 156 Livsmedelsavdelning i Domus 157 Livsmedelsavdelning i NK 158 Livsmedelsavdelning i Tempo 159 Livsmedelsavdelning i Åhlens 160 Livsmedelsavdelning i Obs 161 Livsmedelsavdelning i B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser: Varuhus och stormarknader 162 Domus 163 NK 164 Tempo 165 Åhlens 166 Obs 167 B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser: Andra butiker 168 Hennes/Mauritz 169 HerrMan/Kapp-Ahl 170 Gulins/Pepita 171 Ikea 172 Expert Foto 173 Expert Radio/TV 174 Järnia 175 Färgsam 176 Pressbyrån 177 Annan kiosk 178 Tobaksaffär 179 Bar/Självservering 180 Kafe/Konditori 181 Korvkiosk/Gatukök 182 Bensinstation 183 Postkontor 184 Bankkontor 185 Hälsokostbutik 186 Mac Donald's Uppmärksamhetsfrekvenser: Reklam 187 Affischpelare 188 Reklamfilm på bio 189 Reklam på bussar 190 Åker buss 191 Åker tunnelbana 192 Rabattkuponger Tidningsläsning: Dagstidningar - vardagsnummer 193 Aftonbladet 194 Arbetet 195 Dagens Nyheter 196 Expressen 197 Göteborgs-Posten 198 GT Kvällstidningen 199 Kvällsposten 200 Svenska Dagbladet 201 Sydsvenska Dagbladet 202 Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 203 Norrköpings Tidningar 204 Nya Wermlands-Tidningen 205 Upsala Nya Tidning 206 Vestmanlands Läns Tidning 207 Östgöta Correspondenten Tidningsläsning: Dagstidningar - söndagsnummer 208 Aftonbladet (Söndagsnummer) 209 Arbetet (Söndagsnummer) 210 Dagens Nyheter (Söndagsnummer) 211 Expressen (Söndagsnummer) 212 Göteborgs-Posten (Söndagsnummer) 213 GP NU (Söndagsnummer) 214 GT Kvällstidningen (Söndagsnummer) 215 Kvällsposten (Söndagsnummer) 216 Svenska Dagbladet (Söndagsnummer) 217 Sydsvenska Dagbladet (Söndagsnummer) 218 Skånska Dagbladet (Söndagsnummer) 219 Helsingborgs Dagblad (Söndagsnummer) Tidningsläsning: Veckotidningar 220 Allas Veckotidning 221 Allers 222 Damernas Värld 223 Femina 224 FIB-Aktuellt 225 Hemmets Journal 226 Hemmets Veckotidning 227 Husmodern 228 Hänt i Veckan 229 ICA-Kuriren 230 Kalle Anka & Co 231 Land 232 Lektyr 233 Min Värld 234 Mitt Livs Novell 235 Röster i Radio/TV 236 Saxons Veckotidning 237 Se 238 Svensk Damtidning 239 Veckans Affärer 240 Vecko-Revyn 241 Vi 242 Året Runt 243 Metallarbetaren 244 Stopp Tidningsläsning: 14-dagarstidningar 245 Kommunalarbetaren 246 Motor 247 Motorföraren 248 Teknikens Värld 249 Vi Bilägare 250 SIA Skogsarbetaren 251 Bilsport Tidningsläsning: Månadstidningar 252 Det Bästa 253 Månads-Journalen 254 Vi Föräldrar 255 Privata Affärer 256 Antik & Auktion 257 Allt i Hemmet 258 Hem och Fritid 259 Vår Bostad 260 Allt om Mat 261 Tidskrift för Hälsa 262 Foto- och Filmteknik 263 Teknik för alla 264 Båt-Nytt 265 Båt för alla 266 Vi Båtägare 267 På Kryss & Till Rors 268 Segling Tidningsläsning: Lokalpress 269 Förenade Landsortstidningar 6-dagars 270 A-Pressen 271 Förenade Landsortstidningar 5-dagars 272 Förenade Landsortstidningar 4-dagars 273 Förenade Landsortstidningar 3-dagars 274 Förenade Landsortstidningar 2-dagars 275 Helsingborgs Dagblad 276 Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet 277 Övrig Lokal Dagspress 6-dagars 278 Övrig Lokal Dagspress 4-dagars 279 Övrig Lokal Dagspress 3-dagars 280 Övrig Lokal Dagspress 2-dagars Tidningsläsning: Villatidningar 281 Vårt Hus 282 Vi i Villa Köp av olika tidningar 283 Aftonbladet (Söndagsnummer) 284 Expressen (Söndagsnummer) 285 Det Bästa 286 Månads-Journalen 287 Allas Veckotidning 288 Allers 289 Damernas Värld 290 Femina 291 FIB-Aktuellt 292 Hemmets Journal 293 Hemmets Veckotidning 294 Husmodern 295 Hänt i Veckan 296 ICA-Kuriren 297 Land 298 Lektyr 299 Min Värld 300 Mitt Livs Novell 301 Röster i Radio/TV 302 Saxons Veckotidning 303 Se 304 Svensk Damtidning 305 Vecko-Revyn 306 Vi 307 Året Runt Inköp av dagligvaror 308 Skönhetsartiklar 309 Tandkräm 310 Tvål 311 Maskindiskmedel 312 Handdiskmedel 313 Rengöringsmedel 314 Tvättmedel 315 Golvvårdsmedel 316 Kaffe Olika påståenden 317 Satsa hårt för att komma framåt 318 Kvinnans plats i hemmet 319 Prismedvetenhet 320 Tacksamt att städa 321 Barn viktigt i kvinnors liv 322 Trivs om rent i huset 323 Arbetet är en hobby 324 Tycker om att ta genvägar 325 Bjuda på annorlunda mat 326 Handlar mest på impuls 327 Går ofta i affärer 328 Köper alltid kvalitetsvaror 329 Intresserad av att köpa och sälja 330 Min matlagning beröms 331 Tycker om fester 332 Fritid viktigare än arbete 333 Lite att göra på fritiden 334 Tuggummi ser illa ut 335 Lite utrymme för religiösa frågor 336 Lite gammaldags i mina åsikter 337 Önskar kunna koppla av mera 338 Har tillräckligt med pengar 339 Beredd sänka levnadsstandard 340 Spelar ingen roll hur bilen ser ut 341 Öl eller drink för att slappna av 342 Tycker om att ta ansvar 343 Tycker om föreningsarbete 344 Otrohet är helt oförlåtligt 345 Förkastligt att dricka vin eller sprit 346 Koppla av med veckotidningsläsning 347 Bekymras inte av framtiden 348 Hellre hemmakväll än gå på fest 349 Samhället släpphänt mot brottslingar 350 Skönt känna sig lyxig ibland 351 Aktar mig för att ta risker 352 Porrtidningar borde förbjudas 353 Viktigt vara snyggt klädd 354 Örtmediciner borde användas mera 355 Proffsboxning borde vara tillåten 356 Först att prova nya livsmedel 357 Snabbare pröva nyheter 358 Noga med att äta hälsosam mat 359 Bosätta mig på landet 360 Viktigaste intressen utanför jobbet 361 Viktigt att ha mycket pengar 362 Mera oberoende än de flesta 363 Familjen gör saker tillsammans 364 Köper dagligvaror till extrapris Läsnoggrannhet: Morgontidningar 365 Arbetet 366 Dagens Nyheter 367 Göteborgs-Posten 368 Svenska Dagbladet 369 Sydsvenska Dagbladet 370 Annan morgontidning Läsnoggrannhet: Kvällstidningar 371 Aftonbladet 372 Expressen 373 GT Kvällstidningen 374 Kvällsposten Läsnoggrannhet: Veckotidningar 375 Allas Veckotidning 376 Allers 377 Damernas Värld 378 Femina 379 FIB-Aktuellt 380 Hemmets Journal 381 Hemmets Veckotidning 382 Husmodern 383 Hänt i Veckan 384 ICA-Kuriren 385 Kalle Anka & Co 386 Land 387 Lektyr 388 Min Värld 389 Mitt Livs Novell 390 Röster i Radio/TV 391 Saxons Veckotidning 392 Se 393 Svensk Damtidning 394 Veckans Affärer 395 Vecko-Revyn 396 Vi 397 Året Runt 398 Metallarbetaren Läsnoggrannhet: 14-dagarstidningar 399 Kommunalarbetaren 400 Motor 401 Motorföraren 402 Teknikens Värld 403 Vi Bilägare 404 SIA Skogsarbetaren Läsnoggrannhet: Månadstidningar 405 Det Bästa 406 Månads-Journalen 407 Vi Föräldrar 408 Privata Affärer 409 Antik & Auktion 410 Allt i Hemmet 411 Hem och Fritid 412 Vår Bostad 413 Allt om Mat 414 Tidskrift för Hälsa 415 Foto- och Filmteknik 416 Teknik för alla 417 Båt-Nytt 418 Båt för alla 419 Vi Båtägare 420 På Kryss & Till Rors 421 Segling Medlemskap i Konsum 422 Medlemsfrekvens för Konsum Inköp i Konsum/Servus/Domus/Obs 423 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs Innehav av fritidsbåt 424 Innehav av fritidsbåt 425 Innehav av fritidsbåt: Första krysset 426 Innehav av fritidsbåt: Andra krysset Förvärvsarbete 427 Förvärvsarbetar Möjlighet att påverka inköp på arbetsplatsen 428 Kan påverka inköp av ordbehandlingsutrustning 429 Kan påverka inköp av skrivmaskiner 430 Kan påverka inköp av kopieringsmaskiner 431 Kan påverka inköp av kontorsmaterial 432 Kan påverka inköp av kontorsmöbler/kontorsinredning 433 Kan påverka inköp av kontorsdatorer 434 Kan påverka inköp av bildskärmar 435 Kan påverka inköp av leasing 436 Kan påverka inköp av banktjänster 437 Kan påverka inköp av factoring, betalningsförmedling 438 Kan påverka inköp av försäkringstjänster 439 Kan påverka inköp av maskiner för verkstäder 440 Kan påverka inköp av verktyg för verktygsmaskiner 441 Kan påverka inköp av lastbilar/truckar 442 Kan påverka inköp av entreprenadmaskiner 443 Kan påverka inköp av personbilar för företag Arbetsplats 444 Arbetsplats - markering 1 445 Arbetsplats - markering 2 446 Arbetsplats - annan

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0178              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0178


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. NOVEMBER 1986
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 IP-NUMMER Loc 9 width 5 Ip-nummer
VAR 5 OMGÅNG NR Loc 14 width 2 Omgångsnummer 1897 15. P-0005 (ORVESTO 1981-I) 16. P-0006 (ORVESTO 1981-I) 17. P-0007 (ORVESTO 1981-I) 21. P-1001 (ORVESTO 1981-II) 22. P-1002 (ORVESTO 1981-II) 23. P-1003 (ORVESTO 1981-II) 28. P-0008 (ORVESTO 1981-II)
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 16 width 1 MD=8 Bortfallsvikt 1777 1. 53 2. 67 3. 8. Felstansat
VAR 7 A-REGION Loc 17 width 2 MD=99 A-region Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 266 9 15 27 24 13 18 22 31 37 27 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 5 16 17 12 42 13 12 7 27 11 19 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 10 19 25 16 39 89 34 12 31 23 180 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 24 26 43 16 11 16 17 10 36 9 9 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 49 15 13 39 14 3 9 33 9 8 13 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 51 15 13 32 12 5 22 38 36 24 8 Kod: 67 68 69 70 99 Frek: 19 26 6 19 1
VAR 8 LÄN/KOMMUN/FÖRSAMLING Loc 19 width 6 MD=999999 Län/Kommun/Församling Kod: 11401 11402 11403 11501 12001 12301 12503 Frek: 1 3 2 1 1 10 4 Kod: 12601 12602 12701 12702 12703 12704 13601 Frek: 11 2 4 2 2 1 13 Kod: 13604 13606 13801 13901 13903 14022 16001 Frek: 1 3 7 1 2 1 15 Kod: 16201 16301 18001 18006 18007 18009 18010 Frek: 4 12 1 2 3 4 2 Kod: 18011 18013 18014 18015 18017 18018 18019 Frek: 6 3 4 6 4 4 1 Kod: 18021 18023 18025 18027 18029 18031 18034 Frek: 4 8 6 7 2 2 5 Kod: 18036 18038 18039 18040 18041 18042 18101 Frek: 6 7 7 4 9 2 4 Kod: 18103 18104 18105 18107 18201 18202 18203 Frek: 1 1 2 1 8 1 3 Kod: 18301 18303 18401 18402 18601 18701 18703 Frek: 6 1 3 6 6 2 2 Kod: 18801 18802 18804 18805 18808 19106 19201 Frek: 5 2 1 1 1 4 1 Kod: 19202 30501 31901 31902 36001 36003 36005 Frek: 1 6 1 1 1 1 1 Kod: 36006 36007 36009 38001 38002 38003 38004 Frek: 2 2 1 5 3 2 4 Kod: 38005 38023 38026 38035 38037 38038 38101 Frek: 2 1 1 2 1 3 4 Kod: 38117 38130 38134 38204 38212 48001 48002 Frek: 1 1 1 2 1 5 5 Kod: 48009 48010 48028 48029 48030 48031 48033 Frek: 1 1 3 3 1 2 1 Kod: 48101 48201 48205 48207 48211 48301 48306 Frek: 2 3 1 1 1 6 1 Kod: 48401 48402 48403 48410 48418 48601 48604 Frek: 3 1 3 2 1 4 2 Kod: 48607 48613 50901 51307 51309 56002 56003 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 56107 56201 56202 56203 56204 56305 58001 Frek: 1 7 1 1 1 1 5 Kod: 58002 58003 58005 58006 58007 58008 58010 Frek: 2 5 2 1 1 1 1 Kod: 58019 58031 58033 58034 58101 58102 58103 Frek: 1 1 4 4 1 2 8 Kod: 58104 58105 58106 58114 58115 58301 58304 Frek: 1 5 4 3 2 6 1 Kod: 58306 58401 58601 58603 58615 58617 66201 Frek: 2 4 1 1 1 2 4 Kod: 66204 66208 66210 66213 66216 66501 66503 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 66505 66506 68001 68002 68003 68005 68006 Frek: 1 1 3 3 5 4 3 Kod: 68008 68011 68014 68020 68201 68202 68205 Frek: 1 1 2 1 5 1 1 Kod: 68301 68302 68312 68401 68511 68601 68602 Frek: 4 3 1 1 1 1 3 Kod: 68605 68608 68701 76004 76005 76101 76102 Frek: 2 1 5 1 1 1 1 Kod: 76103 76301 76302 76303 76304 76305 76401 Frek: 1 1 1 1 1 1 5 Kod: 76402 76410 76501 76503 76504 76701 76703 Frek: 1 2 3 2 2 1 2 Kod: 78001 78010 78020 78021 78028 78101 78105 Frek: 5 1 1 3 5 5 1 Kod: 78108 78116 82101 82102 83402 84008 86001 Frek: 2 1 1 2 3 2 1 Kod: 86002 86003 86006 86202 88001 88002 88003 Frek: 1 1 2 1 9 1 1 Kod: 88006 88008 88009 88101 88105 88106 88108 Frek: 1 2 1 3 1 1 1 Kod: 88201 88205 88206 88301 88307 88311 88315 Frek: 2 1 1 5 2 2 3 Kod: 88401 88403 88405 88408 98001 98036 98048 Frek: 2 1 2 2 4 1 1 Kod: 98060 98062 98074 98076 98077 106001 106002 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 106003 108001 108005 108006 108009 108013 108018 Frek: 1 6 2 3 1 2 1 Kod: 108101 108102 108201 108203 108205 108206 108301 Frek: 3 1 2 1 1 1 1 Kod: 112101 112103 112104 112105 112106 113701 113703 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 116001 116004 116005 116014 116201 116301 116302 Frek: 1 2 5 1 1 1 2 Kod: 116304 116501 116601 116602 116605 116701 116702 Frek: 1 2 2 1 1 1 1 Kod: 116801 116802 116807 118001 118003 118004 118006 Frek: 1 1 3 4 1 1 2 Kod: 118014 118015 118019 118101 118103 118106 118107 Frek: 2 2 1 3 1 1 1 Kod: 118111 118201 118202 118203 118205 118209 118301 Frek: 1 4 1 1 1 1 7 Kod: 118305 118309 118312 118313 118314 118316 121402 Frek: 1 1 3 3 2 2 1 Kod: 121414 123001 123006 123007 123101 123307 123308 Frek: 1 1 1 2 2 1 2 Kod: 126109 126111 126201 126203 126307 126401 126410 Frek: 1 1 5 1 1 1 2 Kod: 126412 126503 126507 126602 126702 126708 128001 Frek: 1 2 3 3 1 1 2 Kod: 128002 128003 128004 128005 128006 128007 128008 Frek: 4 2 1 4 4 7 2 Kod: 128009 128010 128012 128014 128015 128016 128017 Frek: 5 5 1 1 3 1 2 Kod: 128018 128101 128102 128104 128106 128116 128120 Frek: 3 7 1 2 1 2 2 Kod: 128201 128203 128207 128301 128302 128303 128309 Frek: 4 3 1 2 6 2 2 Kod: 128311 128313 128317 128403 128404 128405 128406 Frek: 1 2 2 2 1 1 1 Kod: 128501 128512 128513 128601 128605 128611 128701 Frek: 4 1 1 6 1 2 7 Kod: 128707 128710 131504 138001 138002 138003 138005 Frek: 1 1 2 4 5 6 2 Kod: 138007 138009 138010 138011 138015 138016 138101 Frek: 1 4 1 1 1 1 1 Kod: 138109 138111 138201 138210 138211 138218 138219 Frek: 1 1 2 2 2 1 1 Kod: 138221 138301 138302 138310 138311 138313 138319 Frek: 1 6 1 2 1 2 1 Kod: 138320 138401 138403 138404 138408 138411 138412 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 138413 140101 140102 140103 140104 140201 140203 Frek: 1 1 3 3 2 1 1 Kod: 140701 141502 141503 141901 141902 142101 142102 Frek: 2 3 1 1 3 1 1 Kod: 142106 142703 143008 143504 143506 143508 148001 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 148004 148005 148006 148007 148008 148009 148011 Frek: 2 8 2 2 3 1 3 Kod: 148012 148013 148016 148017 148018 148019 148020 Frek: 3 2 3 4 7 2 4 Kod: 148021 148022 148023 148024 148026 148028 148029 Frek: 2 6 4 4 3 2 1 Kod: 148030 148031 148032 148033 148034 148036 148101 Frek: 1 5 2 4 3 8 8 Kod: 148102 148103 148104 148201 148203 148205 148207 Frek: 1 5 2 4 1 1 5 Kod: 148208 148209 148210 148211 148401 148402 148403 Frek: 1 2 1 2 2 1 1 Kod: 148501 148508 148510 148511 148512 148534 148601 Frek: 1 1 2 1 3 1 1 Kod: 150403 150701 152101 152105 152106 152401 152402 Frek: 1 2 1 1 2 6 5 Kod: 152403 152404 152704 152711 152714 155201 155202 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 155205 155207 155208 156201 156207 156302 156303 Frek: 2 1 1 3 1 2 1 Kod: 156304 156307 156310 156311 156312 156501 156503 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 156505 156607 156610 158001 158006 158009 158101 Frek: 1 1 1 4 1 2 12 Kod: 158104 158105 158201 158208 158301 158302 158305 Frek: 2 1 4 1 4 5 1 Kod: 158306 158309 158311 158316 158410 158417 158429 Frek: 3 1 2 1 2 1 2 Kod: 158501 158505 163703 163704 164301 166001 166009 Frek: 1 1 1 1 5 3 1 Kod: 166010 166014 166019 166105 166109 166201 166301 Frek: 1 1 1 1 1 3 2 Kod: 166302 166307 168001 168012 168015 168101 168115 Frek: 3 1 4 1 1 2 1 Kod: 168121 168201 168301 168303 168304 168315 168328 Frek: 1 3 4 2 2 1 1 Kod: 168401 168501 168506 168601 168610 168616 168639 Frek: 2 5 1 1 1 1 1 Kod: 168651 170151 171501 171502 173001 173005 173701 Frek: 1 1 2 2 2 1 2 Kod: 176001 176101 176301 176302 176401 176403 176502 Frek: 1 3 1 2 1 1 1 Kod: 176508 176601 176602 178001 178002 178008 178009 Frek: 1 2 2 8 4 2 2 Kod: 178101 178106 178201 178301 178302 178405 178407 Frek: 5 1 3 1 1 1 1 Kod: 178408 178501 178503 178511 186001 186301 186303 Frek: 2 4 1 1 3 4 1 Kod: 186401 188001 188002 188003 188004 188007 188013 Frek: 1 6 4 4 4 1 3 Kod: 188015 188016 188017 188018 188020 188021 188025 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 188026 188027 188030 188101 188301 188404 188502 Frek: 1 1 6 9 15 3 2 Kod: 188506 190402 190701 190702 191704 191705 196001 Frek: 1 1 2 2 1 1 1 Kod: 196101 196103 198001 198002 198003 198004 198007 Frek: 3 1 3 9 7 7 1 Kod: 198011 198016 198101 198106 198108 198201 198301 Frek: 3 1 2 1 3 2 6 Kod: 198304 198401 198402 198403 202101 202302 202303 Frek: 1 4 1 1 1 6 2 Kod: 202305 202602 202903 203402 203902 206101 206201 Frek: 1 1 2 1 1 2 1 Kod: 206202 208001 208003 208007 208008 208101 208102 Frek: 1 8 4 1 1 6 6 Kod: 208301 208303 208401 208402 208403 208404 208405 Frek: 1 1 2 1 1 1 3 Kod: 208501 208502 210102 210152 210401 210402 212101 Frek: 3 3 1 1 4 3 2 Kod: 212103 213202 213204 213206 216104 218001 218002 Frek: 3 1 1 2 1 4 7 Kod: 218004 218005 218006 218007 218008 218101 218102 Frek: 1 2 2 3 2 7 5 Kod: 218201 218204 218206 218303 218306 218401 218403 Frek: 2 1 2 3 1 4 2 Kod: 218405 218408 222101 224820 226002 226004 226201 Frek: 1 1 1 1 3 3 3 Kod: 228001 228002 228006 228101 228102 228103 228104 Frek: 5 2 1 3 2 4 3 Kod: 228105 228106 228108 228110 228112 228201 228202 Frek: 1 4 1 4 1 2 1 Kod: 228211 228301 228307 228309 228315 228401 228402 Frek: 1 2 1 1 1 2 3 Kod: 228403 228404 228406 228407 228408 228411 228412 Frek: 1 6 1 1 6 1 1 Kod: 230302 230304 230901 230902 230904 230908 230910 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 231301 231304 231306 232101 232103 232601 232603 Frek: 2 3 3 1 1 1 1 Kod: 236101 236102 236109 236111 238001 238002 238004 Frek: 2 1 1 1 7 1 1 Kod: 238007 238009 240401 240901 240903 241702 242101 Frek: 1 2 3 1 3 1 3 Kod: 242103 246001 246002 246201 248001 248002 248004 Frek: 1 1 4 1 7 4 6 Kod: 248005 248006 248007 248009 248101 248201 248202 Frek: 3 2 1 1 3 3 4 Kod: 248204 248205 248206 248209 248210 248211 250502 Frek: 8 3 1 1 1 1 3 Kod: 250602 251401 251801 251802 252101 252301 252306 Frek: 1 3 1 1 1 4 5 Kod: 256002 258001 258002 258003 258101 258102 258103 Frek: 3 1 4 12 3 3 6 Kod: 258201 258202 258203 258301 258401 258402 999999 Frek: 6 1 2 1 7 1 11
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 25 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Frek: 23 23 21 32 22 29 26 38 28 35 43 33 32 27 Kod: 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 36 29 32 31 26 34 29 33 30 25 31 31 20 32 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 39 35 41 40 44 38 37 41 37 51 36 39 40 40 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 99 Frek: 38 37 38 35 33 42 30 28 41 43 45 50 39 9
VAR 10 KÖN Loc 27 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter. När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren i olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1.a. Är Du: 957 1. Man 935 2. Kvinna 5 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 28 width 2 MD=99 F.1.b. Hur gammal är Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 136 01. 15-17 år 85 02. 18-19 år 166 03. 20-24 år 195 04. 25-29 år 204 05. 30-34 år 199 06. 35-39 år 163 07. 40-44 år 145 08. 45-49 år 156 09. 50-54 år 171 10. 55-59 år 151 11. 60-64 år 123 12. 65 år och äldre 3 99. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 30 width 1 MD=9 F.1.c. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 454 1. Ogift 1304 2. Gift eller sammanboende 123 3. Änka/Änkling/Frånskild 16 9. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSPOSITION Loc 31 width 1 MD=9 F.1.d. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 661 1. Husfar 707 2. Husmor 272 3. Son/Dotter 25 4. Annan hushållsmedlem 200 5. Ensamboende 32 9. Ej svar
VAR 14 SYSSELSÄTTNING Loc 32 width 1 MD=9 F.1.e. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 975 1. Förvärvsarbetande på heltid 356 2. Förvärvsarbetande på deltid 143 3. Hemmafru 186 4. Studerande 166 5. Pensionär 67 6. Annan sysselsättning 4 9. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 33 width 1 MD=9 F.1.f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 691 1. Folkskola 364 2. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 192 3. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 387 4. Gymnasium eller motsvarande 246 5. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 17 9. Ej svar
VAR 16 ORTSSTORLEK Loc 34 width 1 MD=9 F.1.g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 111 1. Under 200 invånare 206 2. 200-1.999 invånare 202 3. 2.000-4.999 invånare 174 4. 5.000-9.999 invånare 280 5. 10.000-24.999 invånare 248 6. 25.000-49.999 invånare 246 7. 50.000-99.999 invånare 360 8. 100.000 och däröver 70 9. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 35 width 1 MD=9 F.1.h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 196 1. Insatslägenhet 535 2. Hyrd lägenhet 924 3. Egen villa/radhus 45 4. Hyrd villa/radhus 140 5. Jordbruksfastighet 23 6. Inneboende 28 7. Annan bostadsform 6 9. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:EGNA Loc 36 width 1 MD=9 F.1.i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 380 1. Gör praktiskt taget INGA sådana inköp SJÄLV 364 2. Gör MINDRE ÄN HÄLFTEN av alla inköp 253 3. Gör ungefär HÄLFTEN av alla inköp 166 4. Gör MER ÄN HÄLFTEN av alla inköp 729 5. Gör ALLA ELLER NÄSTAN ALLA inköp 5 9. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2. Hushållets sammansättning. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av. Medräkna även sådana, som befinner sig på kortare semester, kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. OBS! Räkna även med Dig själv. F.2.a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 1763 125 5 4
VAR 20 2-6 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2.b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1605 240 46 2 4
VAR 21 7-10 ÅR Loc 41 width 2 MD=99 F.2.c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1586 257 48 2 4
VAR 22 11-14 ÅR Loc 43 width 2 MD=99 F.2.d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 1542 304 47 4
VAR 23 15-19 ÅR Loc 45 width 2 MD=99 F.2.e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1345 403 132 13 4
VAR 24 20-67 ÅR Loc 47 width 2 MD=99 F.2.f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 99 Frek: 58 319 1279 192 39 5 1 4
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 49 width 2 MD=99 F.2.g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 4 99 Frek: 1756 100 36 1 4
VAR 26 TOTALT ANTAL PERSONER Loc 51 width 2 MD=99 F.2.h. Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 206 564 401 485 179 40 12 4 2 4
VAR 27 INKOMST-PERSONLIG Loc 53 width 1 MD=9 F.3. Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta, som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör. Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3.a. Inkomst i kronor per år:Din personliga 446 1. Under 30.000 kronor/år 364 2. 30.000-50.000 kronor/år 444 3. 50.000-70.000 kronor/år 333 4. 70.000-90.000 kronor/år 152 5. 90.000-110.000 kronor/år 45 6. 110.000-130.000 kronor/år 18 7. 130.000-150.000 kronor/år 30 8. Över 150.000 kronor/år 65 9. Ej svar
VAR 28 INKOMST-HUSHÅLLETS Loc 54 width 1 MD=9 F.3.b. Inkomst i kronor per år:Hushållets totala <Se F.3 för fullständig frågetext> 57 1. Under 30.000 kronor/år 102 2. 30.000-50.000 kronor/år 245 3. 50.000-70.000 kronor/år 287 4. 70.000-90.000 kronor/år 279 5. 90.000-110.000 kronor/år 267 6. 110.000-130.000 kronor/år 189 7. 130.000-150.000 kronor/år 314 8. Över 150.000 kronor/år 157 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 55 width 1 MD=9 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 1380 1. Ja 485 2. Nej 32 9. Ej svar
VAR 30 PERSONBIL Loc 56 width 2 MD=99 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5.a. I hushållet finns .... st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 99 Frek: 264 1225 342 50 5 4 1 1 5
VAR 31 HUSVAGN Loc 58 width 1 MD=9 F.5.b. I hushållet finns: Husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 147 1. Ja 1743 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 32 FRITIDSHUS Loc 59 width 1 MD=9 F.5.c. I hushållet finns: Fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 465 1. Ja 1428 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 33 RODDBÅT/EKA EL. LIKNANDE Loc 60 width 1 MD=9 F.5.d. I hushållet finns: Roddbåt/Eka eller liknande <Se F.5 för fullständig frågetext> 376 1. Ja 1517 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 34 MOTORBÅT Loc 61 width 1 MD=9 F.5.e. I hushållet finns: Motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 235 1. Ja 1658 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 35 SEGELBÅT Loc 62 width 1 MD=9 F.5.f. I hushållet finns: Segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 78 1. Ja 1815 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 36 BILDKAMERA - INSTAMATIC Loc 63 width 1 MD=9 F.5.g. I hushållet finns: Bildkamera - typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 1024 1. Ja 869 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 37 BILDKAMERA-SYSTEMKAMERA Loc 64 width 1 MD=9 F.5.h. I hushållet finns: Bildkamera - typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 625 1. Ja 1268 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 38 BILRADIO/BILSTEREO Loc 65 width 1 MD=9 F.5.i. I hushållet finns: Bilradio/Bilstereo <Se F.5 för fullständig frågetext> 1169 1. Ja 724 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 39 TV-BANDSPELARE (VIDEO) Loc 66 width 1 MD=9 F.5.j. I hushållet finns: TV-bandspelare (video) <Se F.5 för fullständig frågetext> 146 1. Ja 1747 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 40 FILMKAMERA Loc 67 width 1 MD=9 F.5.k. I hushållet finns: Filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 448 1. Ja 1445 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 41 STILLBILDSPROJEKTOR Loc 68 width 1 MD=9 F.5.l. I hushållet finns: Stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 422 1. Ja 1471 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 42 FILMPROJEKTOR Loc 69 width 1 MD=9 F.5.m. I hushållet finns: Filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 381 1. Ja 1512 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 43 SKRIVMASKIN Loc 70 width 1 MD=9 F.5.n. I hushållet finns: Skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 815 1. Ja 1078 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 44 SVART-VIT TV Loc 71 width 1 MD=9 F.5.o. I hushållet finns: Svart-vit TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 629 1. Ja 1264 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 45 FÄRG-TV Loc 72 width 1 MD=9 F.5.p. I hushållet finns: Färg-TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 1625 1. Ja 268 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 46 FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 73 width 1 MD=9 F.5.q. I hushållet finns: Frysbox/Frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 1690 1. Ja 203 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 47 DISKMASKIN Loc 74 width 1 MD=9 F.5.r. I hushållet finns: Diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 684 1. Ja 1209 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 48 TORKTUMLARE Loc 75 width 1 MD=9 F.5.s. I hushållet finns: Torktumlare <Se F.5 för fullständig frågetext> 176 1. Ja 1717 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 49 KÖKSMASKIN Loc 76 width 1 MD=9 F.5.t. I hushållet finns: Köksmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 978 1. Ja 915 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 50 TVÄTTMASKIN Loc 77 width 1 MD=9 F.5.u. I hushållet finns: Tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1442 1. Ja 451 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 51 STEREOANLÄGGNING Loc 78 width 1 MD=9 F.5.v. I hushållet finns: Stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 1420 1. Ja 473 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 52 MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 79 width 1 MD=9 F.5.x. I hushållet finns: Motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 804 1. Ja 1089 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 53 SPISFLÄKT Loc 80 width 1 MD=9 F.5.y. I hushållet finns: Spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1289 1. Ja 604 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 54 KAFFEBRYGGARE Loc 81 width 1 MD=9 F.5.z. I hushållet finns: Kaffebryggare <Se F.5 för fullständig frågetext> 1288 1. Ja 605 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 55 RAKAPPARAT Loc 82 width 1 MD=9 F.5.å. I hushållet finns: Rakapparat <Se F.5 för fullständig frågetext> 1377 1. Ja 515 2. Nej 5 9. Ej svar
VAR 56 HUND Loc 83 width 1 MD=9 F.5.ä. I hushållet finns: Hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 422 1. Ja 1471 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 57 KATT Loc 84 width 1 MD=9 F.5.ö. I hushållet finns: Katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 342 1. Ja 1551 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 58 BRASKAMIN Loc 85 width 1 MD=9 F.5.aa. I hushållet finns: Braskamin <Se F.5 för fullständig frågetext> 159 1. Ja 1733 2. Nej 5 9. Ej svar
VAR 59 INKÖP AV KAPITALVAROR A1 Loc 86 width 2 MD=99 F.6a. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a.1. Första understrykningen 217 01. Fabriksny bil 541 02. Begagnad bil 33 03. Moped 8 04. Nytt fritidshus 11 05. Begagnat fritidshus 32 06. Ny villa 25 07. Begagnad villa 46 08. Köksfläkt 50 09. Elektrisk spis 42 10. Diskmaskin 294 11. Nya möbler 598 99. Ej svar
VAR 60 INKÖP AV KAPITALVAROR A2 Loc 88 width 2 MD=99 F.6a.2. Andra understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 23 02. Begagnad bil 30 03. Moped 10 04. Nytt fritidshus 18 05. Begagnat fritidshus 24 06. Ny villa 29 07. Begagnad villa 42 08. Köksfläkt 51 09. Elektrisk spis 64 10. Diskmaskin 359 11. Nya möbler 1247 99. Ej svar
VAR 61 INKÖP AV KAPITALVAROR A3 Loc 90 width 2 MD=99 F.6a.3. Tredje understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 1 04. Nytt fritidshus 1 05. Begagnat fritidshus 3 06. Ny villa 9 07. Begagnad villa 11 08. Köksfläkt 22 09. Elektrisk spis 25 10. Diskmaskin 121 11. Nya möbler 1704 99. Ej svar
VAR 62 INKÖP AV KAPITALVAROR A4 Loc 92 width 2 MD=99 F.6a.4. Fjärde understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 3 08. Köksfläkt 14 09. Elektrisk spis 11 10. Diskmaskin 25 11. Nya möbler 1844 99. Ej svar
VAR 63 INKÖP AV KAPITALVAROR A5 Loc 94 width 2 MD=99 F.6a.5. Femte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 1 09. Elektrisk spis 10 10. Diskmaskin 14 11. Nya möbler 1872 99. Ej svar
VAR 64 INKÖP AV KAPITALVAROR A6 Loc 96 width 2 MD=99 F.6a.6. Sjätte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 09. Elektrisk spis 1 10. Diskmaskin 7 11. Nya möbler 1889 99. Ej svar
VAR 65 INKÖP AV KAPITALVAROR B1 Loc 98 width 2 MD=99 F.6b. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6b.1. Första understrykningen 176 01. Tvättmaskin 77 02. Frysbox 70 03. Frysskåp 140 04. Fiskeutrustning 140 05. Elektrisk rakapparat 45 06. Skrivmaskin 44 07. Stillbildskamera 20 08. Filmkamera 21 09. Projektor 54 10. Elektrisk symaskin 28 11. Braskamin 1082 99. Ej svar
VAR 66 INKÖP AV KAPITALVAROR B2 Loc 100 width 2 MD=99 F.6b.2. Andra understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 35 02. Frysbox 23 03. Frysskåp 28 04. Fiskeutrustning 57 05. Elektrisk rakapparat 16 06. Skrivmaskin 36 07. Stillbildskamera 15 08. Filmkamera 26 09. Projektor 30 10. Elektrisk symaskin 17 11. Braskamin 1614 99. Ej svar
VAR 67 INKÖP AV KAPITALVAROR B3 Loc 102 width 2 MD=99 F.6b.3. Tredje understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 14 03. Frysskåp 3 04. Fiskeutrustning 9 05. Elektrisk rakapparat 13 06. Skrivmaskin 12 07. Stillbildskamera 9 08. Filmkamera 6 09. Projektor 19 10. Elektrisk symaskin 7 11. Braskamin 1805 99. Ej svar
VAR 68 INKÖP AV KAPITALVAROR B4 Loc 104 width 2 MD=99 F.6b.4. Fjärde understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 5 04. Fiskeutrustning 3 05. Elektrisk rakapparat 2 06. Skrivmaskin 2 07. Stillbildskamera 4 08. Filmkamera 8 09. Projektor 6 10. Elektrisk symaskin 3 11. Braskamin 1864 99. Ej svar
VAR 69 INKÖP AV KAPITALVAROR B5 Loc 106 width 2 MD=99 F.6b.5. Femte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 2 05. Elektrisk rakapparat 06. Skrivmaskin 07. Stillbildskamera 2 08. Filmkamera 3 09. Projektor 4 10. Elektrisk symaskin 1 11. Braskamin 1885 99. Ej svar
VAR 70 INKÖP AV KAPITALVAROR B6 Loc 108 width 2 MD=99 F.6b.6. Sjätte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 05. Elektrisk rakapparat 1 06. Skrivmaskin 07. Stillbildskamera 08. Filmkamera 1 09. Projektor 1 10. Elektrisk symaskin 1 11. Braskamin 1893 99. Ej svar
VAR 71 INKÖP AV KAPITALVAROR C1 Loc 110 width 2 MD=99 F.6c. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6c.1. Första understrykningen 143 01. Transistorradio 11 02. Husvagn 162 03. Stereoanläggning 13 04. Svart/vit TV 176 05. Färg-TV 98 06. Elektrisk kaffebryggare 71 07. Motorgräsklippare 89 08. Dammsugare 21 09. Motorbåt 19 10. Segelbåt 1094 99. Ej svar
VAR 72 INKÖP AV KAPITALVAROR C2 Loc 112 width 2 MD=99 F.6c.2. Andra understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 2 02. Husvagn 26 03. Stereoanläggning 1 04. Svart/vit TV 46 05. Färg-TV 71 06. Elektrisk kaffebryggare 36 07. Motorgräsklippare 69 08. Dammsugare 8 09. Motorbåt 7 10. Segelbåt 1631 99. Ej svar
VAR 73 INKÖP AV KAPITALVAROR C3 Loc 114 width 2 MD=99 F.6c.3. Tredje understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 1 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 23 05. Färg-TV 14 06. Elektrisk kaffebryggare 5 07. Motorgräsklippare 24 08. Dammsugare 13 09. Motorbåt 3 10. Segelbåt 1814 99. Ej svar
VAR 74 INKÖP AV KAPITALVAROR C4 Loc 116 width 2 MD=99 F.6c.4. Fjärde understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 05. Färg-TV 11 06. Elektrisk kaffebryggare 3 07. Motorgräsklippare 6 08. Dammsugare 5 09. Motorbåt 2 10. Segelbåt 1870 99. Ej svar
VAR 75 INKÖP AV KAPITALVAROR C5 Loc 118 width 2 MD=99 F.6c.5. Femte understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 05. Färg-TV 06. Elektrisk kaffebryggare 1 07. Motorgräsklippare 9 08. Dammsugare 2 09. Motorbåt 10. Segelbåt 1885 99. Ej svar
VAR 76 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 120 width 1 MD=9 F.7. Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.7a. Miljövårdsfrågor 31 1. Mycket ointresserad 74 2. Ganska ointresserad 90 3. Något ointresserad 78 4. Varken-eller,vet ej 623 5. Något intresserad 647 6. Ganska intresserad 329 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 77 HÄLSONYTTIG MAT Loc 121 width 1 MD=9 F.7b. Hälsonyttig mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 77 1. Mycket ointresserad 111 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 107 4. Varken-eller,vet ej 527 5. Något intresserad 579 6. Ganska intresserad 347 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 78 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 122 width 1 MD=9 F.7c. Sjukdomar och hälsa <Se F.7 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket ointresserad 63 2. Ganska ointresserad 97 3. Något ointresserad 106 4. Varken-eller,vet ej 535 5. Något intresserad 590 6. Ganska intresserad 432 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 79 BANTNINGSTIPS Loc 123 width 1 MD=9 F.7d. Bantningstips <Se F.7 för fullständig frågetext> 601 1. Mycket ointresserad 248 2. Ganska ointresserad 154 3. Något ointresserad 188 4. Varken-eller,vet ej 381 5. Något intresserad 141 6. Ganska intresserad 136 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 80 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 124 width 1 MD=9 F.7e. Hushålla ekonomiskt <Se F.7 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket ointresserad 45 2. Ganska ointresserad 51 3. Något ointresserad 83 4. Varken-eller,vet ej 403 5. Något intresserad 651 6. Ganska intresserad 599 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 81 POLITIK Loc 125 width 1 MD=9 F.7f. Politik <Se F.7 för fullständig frågetext> 164 1. Mycket ointresserad 140 2. Ganska ointresserad 139 3. Något ointresserad 104 4. Varken-eller,vet ej 603 5. Något intresserad 506 6. Ganska intresserad 221 7. Mycket intresserad 20 9. Ej svar
VAR 82 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 126 width 1 MD=9 F.7g. Sociala rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 64 1. Mycket ointresserad 105 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 165 4. Varken-eller,vet ej 629 5. Något intresserad 500 6. Ganska intresserad 269 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 83 SKATTEFRÅGOR Loc 127 width 1 MD=9 F.7h. Skattefrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 88 1. Mycket ointresserad 91 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 159 4. Varken-eller,vet ej 515 5. Något intresserad 488 6. Ganska intresserad 388 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 84 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 128 width 1 MD=9 F.7i. Samlevnadsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 83 1. Mycket ointresserad 112 2. Ganska ointresserad 116 3. Något ointresserad 279 4. Varken-eller,vet ej 591 5. Något intresserad 449 6. Ganska intresserad 214 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 85 VIDAREUTBILDNING Loc 129 width 1 MD=9 F.7j. Vidareutbildning <Se F.7 för fullständig frågetext> 110 1. Mycket ointresserad 105 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 206 4. Varken-eller,vet ej 553 5. Något intresserad 453 6. Ganska intresserad 293 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 86 RELIGIONS- O. TROSFRÅGOR Loc 130 width 1 MD=9 F.7k. Religions- och trosfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 473 1. Mycket ointresserad 270 2. Ganska ointresserad 190 3. Något ointresserad 244 4. Varken-eller,vet ej 390 5. Något intresserad 177 6. Ganska intresserad 136 7. Mycket intresserad 17 9. Ej svar
VAR 87 ARBETSMARKNADEN Loc 131 width 1 MD=9 F.7l. Arbetsmarknaden <Se F.7 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket ointresserad 87 2. Ganska ointresserad 108 3. Något ointresserad 184 4. Varken-eller,vet ej 609 5. Något intresserad 529 6. Ganska intresserad 285 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 88 VILLA/EGET HEM Loc 132 width 1 MD=9 F.7m. Villa/Eget hem <Se F.7 för fullständig frågetext> 80 1. Mycket ointresserad 65 2. Ganska ointresserad 53 3. Något ointresserad 119 4. Varken-eller,vet ej 298 5. Något intresserad 475 6. Ganska intresserad 772 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 89 FRITIDSHUS Loc 133 width 1 MD=9 F.7n. Fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 282 1. Mycket ointresserad 161 2. Ganska ointresserad 128 3. Något ointresserad 290 4. Varken-eller,vet ej 378 5. Något intresserad 291 6. Ganska intresserad 320 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 90 PERSONBILAR Loc 134 width 1 MD=9 F.7o. Personbilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 167 1. Mycket ointresserad 126 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 170 4. Varken-eller,vet ej 557 5. Något intresserad 448 6. Ganska intresserad 289 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 135 width 1 MD=9 F.7p. Heminredning <Se F.7 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket ointresserad 69 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 102 4. Varken-eller,vet ej 520 5. Något intresserad 556 6. Ganska intresserad 458 7. Mycket intresserad 20 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 136 width 1 MD=9 F.7q. Modenyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 282 1. Mycket ointresserad 188 2. Ganska ointresserad 179 3. Något ointresserad 158 4. Varken-eller,vet ej 531 5. Något intresserad 360 6. Ganska intresserad 178 7. Mycket intresserad 21 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 137 width 1 MD=9 F.7r. Matvarunyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 158 1. Mycket ointresserad 165 2. Ganska ointresserad 197 3. Något ointresserad 207 4. Varken-eller,vet ej 534 5. Något intresserad 392 6. Ganska intresserad 214 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 138 width 1 MD=9 F.7s. Barnavård <Se F.7 för fullständig frågetext> 180 1. Mycket ointresserad 126 2. Ganska ointresserad 147 3. Något ointresserad 243 4. Varken-eller,vet ej 447 5. Något intresserad 374 6. Ganska intresserad 349 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 139 width 1 MD=9 F.7t. Skönhetsvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 462 1. Mycket ointresserad 187 2. Ganska ointresserad 186 3. Något ointresserad 216 4. Varken-eller,vet ej 506 5. Något intresserad 229 6. Ganska intresserad 83 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 96 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 140 width 1 MD=9 F.7u. Stereoanläggningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 304 1. Mycket ointresserad 170 2. Ganska ointresserad 183 3. Något ointresserad 203 4. Varken-eller,vet ej 527 5. Något intresserad 316 6. Ganska intresserad 173 7. Mycket intresserad 21 9. Ej svar
VAR 97 HUSHÅLLSMASKINER Loc 141 width 1 MD=9 F.7v. Hushållsmaskiner <Se F.7 för fullständig frågetext> 149 1. Mycket ointresserad 164 2. Ganska ointresserad 190 3. Något ointresserad 212 4. Varken-eller,vet ej 618 5. Något intresserad 380 6. Ganska intresserad 163 7. Mycket intresserad 21 9. Ej svar
VAR 98 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 142 width 1 MD=9 F.7w. Fotoutrustningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 337 1. Mycket ointresserad 204 2. Ganska ointresserad 213 3. Något ointresserad 255 4. Varken-eller,vet ej 510 5. Något intresserad 220 6. Ganska intresserad 130 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 99 MOTORCYKLAR Loc 143 width 1 MD=9 F.7x. Motorcyklar <Se F.7 för fullständig frågetext> 808 1. Mycket ointresserad 185 2. Ganska ointresserad 150 3. Något ointresserad 264 4. Varken-eller,vet ej 210 5. Något intresserad 122 6. Ganska intresserad 125 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 100 KRUKVÄXTER Loc 144 width 1 MD=9 F.7y. Krukväxter <Se F.7 för fullständig frågetext> 173 1. Mycket ointresserad 104 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 108 4. Varken-eller,vet ej 421 5. Något intresserad 442 6. Ganska intresserad 506 7. Mycket intresserad 18 9. Ej svar
VAR 101 MEDEL MOT MJÄLL Loc 145 width 1 MD=9 F.7z. Medel mot mjäll <Se F.7 för fullständig frågetext> 609 1. Mycket ointresserad 185 2. Ganska ointresserad 137 3. Något ointresserad 343 4. Varken-eller,vet ej 332 5. Något intresserad 149 6. Ganska intresserad 109 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 102 HUNDARS SKÖTSEL Loc 146 width 1 MD=9 F.7å. Hundars skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 636 1. Mycket ointresserad 141 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 223 4. Varken-eller,vet ej 257 5. Något intresserad 207 6. Ganska intresserad 279 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 103 KATTERS SKÖTSEL Loc 147 width 1 MD=9 F.7ä. Katters skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 771 1. Mycket ointresserad 156 2. Ganska ointresserad 138 3. Något ointresserad 230 4. Varken-eller,vet ej 235 5. Något intresserad 159 6. Ganska intresserad 174 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 104 MOTIONERA Loc 148 width 1 MD=9 F.7ö. Motionera <Se F.7 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket ointresserad 50 2. Ganska ointresserad 78 3. Något ointresserad 71 4. Varken-eller,vet ej 535 5. Något intresserad 597 6. Ganska intresserad 483 7. Mycket intresserad 21 9. Ej svar
VAR 105 IDROTTA Loc 149 width 1 MD=9 F.7aa. Idrotta <Se F.7 för fullständig frågetext> 226 1. Mycket ointresserad 113 2. Ganska ointresserad 164 3. Något ointresserad 197 4. Varken-eller,vet ej 509 5. Något intresserad 326 6. Ganska intresserad 334 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 106 LAGA MAT Loc 150 width 1 MD=9 F.7ab. Laga mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 64 1. Mycket ointresserad 74 2. Ganska ointresserad 101 3. Något ointresserad 69 4. Varken-eller,vet ej 462 5. Något intresserad 632 6. Ganska intresserad 478 7. Mycket intresserad 17 9. Ej svar
VAR 107 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 151 width 1 MD=9 F.7ac. Pröva nya maträtter <Se F.7 för fullständig frågetext> 81 1. Mycket ointresserad 77 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 108 4. Varken-eller,vet ej 466 5. Något intresserad 543 6. Ganska intresserad 499 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 108 BAKA Loc 152 width 1 MD=9 F.7ad. Baka <Se F.7 för fullständig frågetext> 195 1. Mycket ointresserad 138 2. Ganska ointresserad 147 3. Något ointresserad 150 4. Varken-eller,vet ej 411 5. Något intresserad 398 6. Ganska intresserad 435 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 109 HA GÄSTER Loc 153 width 1 MD=9 F.7ae. Ha gäster <Se F.7 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket ointresserad 43 2. Ganska ointresserad 87 3. Något ointresserad 111 4. Varken-eller,vet ej 569 5. Något intresserad 661 6. Ganska intresserad 345 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 110 KÖRA BIL Loc 154 width 1 MD=9 F.7af. Köra bil <Se F.7 för fullständig frågetext> 187 1. Mycket ointresserad 51 2. Ganska ointresserad 62 3. Något ointresserad 211 4. Varken-eller,vet ej 352 5. Något intresserad 534 6. Ganska intresserad 477 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 111 JOBBA MED BILAR Loc 155 width 1 MD=9 F.7ag. Jobba med bilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 608 1. Mycket ointresserad 170 2. Ganska ointresserad 154 3. Något ointresserad 213 4. Varken-eller,vet ej 367 5. Något intresserad 215 6. Ganska intresserad 144 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 112 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 156 width 1 MD=9 F.7ah. Arbeta i trädgården <Se F.7 för fullständig frågetext> 180 1. Mycket ointresserad 105 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 142 4. Varken-eller,vet ej 438 5. Något intresserad 495 6. Ganska intresserad 384 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 113 FOTOGRAFERA Loc 157 width 1 MD=9 F.7ai. Fotografera <Se F.7 för fullständig frågetext> 262 1. Mycket ointresserad 130 2. Ganska ointresserad 160 3. Något ointresserad 190 4. Varken-eller,vet ej 624 5. Något intresserad 325 6. Ganska intresserad 180 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 114 SMALFILMA Loc 158 width 1 MD=9 F.7aj. Smalfilma <Se F.7 för fullständig frågetext> 625 1. Mycket ointresserad 199 2. Ganska ointresserad 167 3. Något ointresserad 421 4. Varken-eller,vet ej 276 5. Något intresserad 119 6. Ganska intresserad 56 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 115 SPORTFISKA Loc 159 width 1 MD=9 F.7ak. Sportfiska <Se F.7 för fullständig frågetext> 579 1. Mycket ointresserad 148 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 247 4. Varken-eller,vet ej 324 5. Något intresserad 207 6. Ganska intresserad 252 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 116 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 160 width 1 MD=9 F.7al. Lyssna på popmusik <Se F.7 för fullständig frågetext> 449 1. Mycket ointresserad 161 2. Ganska ointresserad 152 3. Något ointresserad 89 4. Varken-eller,vet ej 422 5. Något intresserad 310 6. Ganska intresserad 290 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 117 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 161 width 1 MD=9 F.7am. Lyssna på klassisk musik <Se F.7 för fullständig frågetext> 384 1. Mycket ointresserad 208 2. Ganska ointresserad 175 3. Något ointresserad 110 4. Varken-eller,vet ej 552 5. Något intresserad 285 6. Ganska intresserad 155 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 118 GÅ PÅ TEATER Loc 162 width 1 MD=9 F.7an. Gå på teater <Se F.7 för fullständig frågetext> 265 1. Mycket ointresserad 165 2. Ganska ointresserad 152 3. Något ointresserad 191 4. Varken-eller,vet ej 561 5. Något intresserad 359 6. Ganska intresserad 170 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 119 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 163 width 1 MD=9 F.7ao. Gå på konstutställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 462 1. Mycket ointresserad 221 2. Ganska ointresserad 202 3. Något ointresserad 215 4. Varken-eller,vet ej 436 5. Något intresserad 211 6. Ganska intresserad 113 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 120 LÄSA BÖCKER Loc 164 width 1 MD=9 F.7ap. Läsa böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 96 1. Mycket ointresserad 77 2. Ganska ointresserad 128 3. Något ointresserad 51 4. Varken-eller,vet ej 469 5. Något intresserad 484 6. Ganska intresserad 570 7. Mycket intresserad 22 9. Ej svar
VAR 121 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 165 width 1 MD=9 F.7aq. Läsa populärtidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 242 1. Mycket ointresserad 173 2. Ganska ointresserad 197 3. Något ointresserad 228 4. Varken-eller,vet ej 584 5. Något intresserad 313 6. Ganska intresserad 118 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 122 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 166 width 1 MD=9 F.7ar. Köpa på postorder <Se F.7 för fullständig frågetext> 549 1. Mycket ointresserad 278 2. Ganska ointresserad 178 3. Något ointresserad 212 4. Varken-eller,vet ej 473 5. Något intresserad 128 6. Ganska intresserad 46 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 123 SY KLÄDER Loc 167 width 1 MD=9 F.7as. Sy kläder <Se F.7 för fullständig frågetext> 816 1. Mycket ointresserad 150 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 185 4. Varken-eller,vet ej 283 5. Något intresserad 156 6. Ganska intresserad 145 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 124 HANDARBETA Loc 168 width 1 MD=9 F.7at. Handarbeta <Se F.7 för fullständig frågetext> 685 1. Mycket ointresserad 119 2. Ganska ointresserad 86 3. Något ointresserad 119 4. Varken-eller,vet ej 208 5. Något intresserad 234 6. Ganska intresserad 424 7. Mycket intresserad 22 9. Ej svar
VAR 125 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 169 width 1 MD=9 F.7au. Träffa nya människor <Se F.7 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket ointresserad 34 2. Ganska ointresserad 70 3. Något ointresserad 122 4. Varken-eller,vet ej 537 5. Något intresserad 665 6. Ganska intresserad 403 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 126 SNICKRA Loc 170 width 1 MD=9 F.7av. Snickra <Se F.7 för fullständig frågetext> 350 1. Mycket ointresserad 141 2. Ganska ointresserad 153 3. Något ointresserad 196 4. Varken-eller,vet ej 428 5. Något intresserad 358 6. Ganska intresserad 240 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 127 MÅLA HEMMA Loc 171 width 1 MD=9 F.7aw. Måla hemma <Se F.7 för fullständig frågetext> 211 1. Mycket ointresserad 96 2. Ganska ointresserad 147 3. Något ointresserad 159 4. Varken-eller,vet ej 563 5. Något intresserad 458 6. Ganska intresserad 233 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 128 JAGA Loc 172 width 1 MD=9 F.7ax. Jaga <Se F.7 för fullständig frågetext> 1090 1. Mycket ointresserad 104 2. Ganska ointresserad 85 3. Något ointresserad 266 4. Varken-eller,vet ej 118 5. Något intresserad 72 6. Ganska intresserad 125 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 129 FRILUFTSLIV Loc 173 width 1 MD=9 F.7ay. Friluftsliv <Se F.7 för fullständig frågetext> 83 1. Mycket ointresserad 50 2. Ganska ointresserad 67 3. Något ointresserad 88 4. Varken-eller,vet ej 457 5. Något intresserad 592 6. Ganska intresserad 526 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 130 ÅKA SLALOM Loc 174 width 1 MD=9 F.7az. Åka slalom <Se F.7 för fullständig frågetext> 731 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 315 4. Varken-eller,vet ej 210 5. Något intresserad 152 6. Ganska intresserad 217 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 131 ÅKA MOTORBÅT Loc 175 width 1 MD=9 F.7aå. Åka motorbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 463 1. Mycket ointresserad 133 2. Ganska ointresserad 129 3. Något ointresserad 223 4. Varken-eller,vet ej 426 5. Något intresserad 251 6. Ganska intresserad 242 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 132 SEGLA Loc 176 width 1 MD=9 F.7aä. Segla <Se F.7 för fullständig frågetext> 620 1. Mycket ointresserad 159 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 345 4. Varken-eller,vet ej 256 5. Något intresserad 173 6. Ganska intresserad 183 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 133 CAMPA Loc 177 width 1 MD=9 F.7aö. Campa <Se F.7 för fullständig frågetext> 365 1. Mycket ointresserad 118 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 174 4. Varken-eller,vet ej 459 5. Något intresserad 370 6. Ganska intresserad 252 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 134 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 178 width 1 MD=9 F.7ba. Semestra utomlands <Se F.7 för fullständig frågetext> 216 1. Mycket ointresserad 66 2. Ganska ointresserad 80 3. Något ointresserad 184 4. Varken-eller,vet ej 344 5. Något intresserad 395 6. Ganska intresserad 580 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 135 SEMESTRA I SVERIGE Loc 179 width 1 MD=9 F.7bb. Semestra i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket ointresserad 15 2. Ganska ointresserad 28 3. Något ointresserad 55 4. Varken-eller,vet ej 359 5. Något intresserad 636 6. Ganska intresserad 751 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 136 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 180 width 1 MD=9 F.7bc. Pröva nya produkter <Se F.7 för fullständig frågetext> 89 1. Mycket ointresserad 98 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 278 4. Varken-eller,vet ej 645 5. Något intresserad 405 6. Ganska intresserad 224 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 137 VARA BORTBJUDEN Loc 181 width 1 MD=9 F.7bd. Vara bortbjuden <Se F.7 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket ointresserad 49 2. Ganska ointresserad 103 3. Något ointresserad 94 4. Varken-eller,vet ej 565 5. Något intresserad 628 6. Ganska intresserad 370 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 138 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 182 width 1 MD=9 F.7be. Gå på diskotek <Se F.7 för fullständig frågetext> 959 1. Mycket ointresserad 151 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 226 4. Varken-eller,vet ej 164 5. Något intresserad 135 6. Ganska intresserad 97 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 139 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 183 width 1 MD=9 F.7bf. Gå på restaurang <Se F.7 för fullständig frågetext> 189 1. Mycket ointresserad 93 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 130 4. Varken-eller,vet ej 593 5. Något intresserad 486 6. Ganska intresserad 244 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 140 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 184 width 1 MD=9 F.7bg. Gå på kvällskurser <Se F.7 för fullständig frågetext> 300 1. Mycket ointresserad 143 2. Ganska ointresserad 194 3. Något ointresserad 286 4. Varken-eller,vet ej 522 5. Något intresserad 320 6. Ganska intresserad 105 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 141 ENERGISPARANDE Loc 185 width 1 MD=9 F.7bh. Energisparande <Se F.7 för fullständig frågetext> 66 1. Mycket ointresserad 46 2. Ganska ointresserad 89 3. Något ointresserad 155 4. Varken-eller,vet ej 531 5. Något intresserad 547 6. Ganska intresserad 442 7. Mycket intresserad 21 9. Ej svar
VAR 142 KLÄDER TILL DIG SJÄLV Loc 186 width 2 MD=99 F.8. Hur mycket pengar lägger du normalt ner på följande under ett år? F.8a. Kläder till dig själv 7 01. 0 kronor 23 02. Under 100 kronor 95 03. 101-300 kronor 225 04. 301-500 kronor 341 05. 501-800 kronor 379 06. 801-1.000 kronor 350 07. 1.001-1.500 kronor 211 08. 1.501-2.000 kronor 233 09. Över 2.000 kronor 33 99. Ej svar
VAR 143 SPORTUTRUSTNING Loc 188 width 2 MD=99 F.8b. Sportutrustning till Dig själv <Se F.8 för fullständig frågetext> 503 01. 0 kronor 403 02. Under 100 kronor 426 03. 101-300 kronor 249 04. 301-500 kronor 109 05. 501-800 kronor 58 06. 801-1.000 kronor 39 07. 1.001-1.500 kronor 22 08. 1.501-2.000 kronor 39 09. Över 2.000 kronor 49 99. Ej svar
VAR 144 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 190 width 2 MD=99 F.8c. Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 561 01. 0 kronor 681 02. Under 100 kronor 467 03. 101-300 kronor 92 04. 301-500 kronor 25 05. 501-800 kronor 12 06. 801-1.000 kronor 4 07. 1.001-1.500 kronor 1 08. 1.501-2.000 kronor 1 09. Över 2.000 kronor 53 99. Ej svar
VAR 145 NÖJEN Loc 192 width 2 MD=99 F.8d. Nöjen <Se F.8 för fullständig frågetext> 106 01. 0 kronor 230 02. Under 100 kronor 460 03. 101-300 kronor 357 04. 301-500 kronor 195 05. 501-800 kronor 156 06. 801-1.000 kronor 101 07. 1.001-1.500 kronor 60 08. 1.501-2.000 kronor 167 09. Över 2.000 kronor 65 99. Ej svar
VAR 146 UTLANDSRESOR Loc 194 width 2 MD=99 F.8e. Utlandsresor under fritiden <Se F.8 för fullständig frågetext> 936 01. 0 kronor 33 02. Under 100 kronor 30 03. 101-300 kronor 52 04. 301-500 kronor 51 05. 501-800 kronor 70 06. 801-1.000 kronor 101 07. 1.001-1.500 kronor 138 08. 1.501-2.000 kronor 426 09. Över 2.000 kronor 60 99. Ej svar
VAR 147 BÖCKER Loc 196 width 2 MD=99 F.8f. Böcker <Se F.8 för fullständig frågetext> 367 01. 0 kronor 484 02. Under 100 kronor 437 03. 101-300 kronor 257 04. 301-500 kronor 140 05. 501-800 kronor 75 06. 801-1.000 kronor 49 07. 1.001-1.500 kronor 16 08. 1.501-2.000 kronor 17 09. Över 2.000 kronor 55 99. Ej svar
VAR 148 TOBAK Loc 198 width 2 MD=99 F.8g. Tobak <Se F.8 för fullständig frågetext> 1152 01. 0 kronor 61 02. Under 100 kronor 81 03. 101-300 kronor 80 04. 301-500 kronor 77 05. 501-800 kronor 51 06. 801-1.000 kronor 64 07. 1.001-1.500 kronor 77 08. 1.501-2.000 kronor 211 09. Över 2.000 kronor 43 99. Ej svar
VAR 149 VIN OCH SPRIT Loc 200 width 2 MD=99 F.8h. Vin och sprit <Se F.8 för fullständig frågetext> 452 01. 0 kronor 243 02. Under 100 kronor 350 03. 101-300 kronor 253 04. 301-500 kronor 160 05. 501-800 kronor 152 06. 801-1.000 kronor 104 07. 1.001-1.500 kronor 71 08. 1.501-2.000 kronor 83 09. Över 2.000 kronor 29 99. Ej svar
VAR 150 HÄLSOKOST Loc 202 width 2 MD=98 F.8i. Hälsokost <Se F.8 för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 01. 0 kronor 02. Under 100 kronor 03. 101-300 kronor 04. 301-500 kronor 05. 501-800 kronor 06. 801-1.000 kronor 07. 1.001-1.500 kronor 08. 1.501-2.000 kronor 09. Över 2.000 kronor 1897 98. Frågan ej ställd
VAR 151 ICA Loc 204 width 2 MD=99 F.9. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt: från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.9a. Hur ofta besöker Du ICA 103 01. Aldrig 20 02. 1 gång/år 27 03. 2 ggr/år 68 04. 3 ggr/år 62 05. 1 gång/kvartal 64 06. 2 ggr/kvartal 161 07. 1 gång/månad 155 08. 2 ggr/månad 158 09. 3 ggr/månad 322 10. 1 gång/vecka 289 11. 2 ggr/vecka 227 12. 3 ggr/vecka 114 13. 4 ggr/vecka 73 14. 5 ggr/vecka 35 15. 6 ggr/vecka 19 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 152 KONSUM Loc 206 width 2 MD=99 F.9b. Hur ofta besöker Du Konsum <Se F.9 för fullständig frågetext> 238 01. Aldrig 56 02. 1 gång/år 57 03. 2 ggr/år 60 04. 3 ggr/år 92 05. 1 gång/kvartal 68 06. 2 ggr/kvartal 163 07. 1 gång/månad 158 08. 2 ggr/månad 176 09. 3 ggr/månad 321 10. 1 gång/vecka 203 11. 2 ggr/vecka 144 12. 3 ggr/vecka 64 13. 4 ggr/vecka 60 14. 5 ggr/vecka 25 15. 6 ggr/vecka 12 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 153 VIVO Loc 208 width 2 MD=99 F.9c. Hur ofta besöker Du Vivo <Se F.9 för fullständig frågetext> 1075 01. Aldrig 125 02. 1 gång/år 89 03. 2 ggr/år 76 04. 3 ggr/år 84 05. 1 gång/kvartal 45 06. 2 ggr/kvartal 115 07. 1 gång/månad 51 08. 2 ggr/månad 43 09. 3 ggr/månad 87 10. 1 gång/vecka 46 11. 2 ggr/vecka 27 12. 3 ggr/vecka 24 13. 4 ggr/vecka 9 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 154 FAVÖR Loc 210 width 2 MD=99 F.9d. Hur ofta besöker Du Favör <Se F.9 för fullständig frågetext> 1308 01. Aldrig 103 02. 1 gång/år 68 03. 2 ggr/år 57 04. 3 ggr/år 62 05. 1 gång/kvartal 41 06. 2 ggr/kvartal 71 07. 1 gång/månad 38 08. 2 ggr/månad 41 09. 3 ggr/månad 55 10. 1 gång/vecka 24 11. 2 ggr/vecka 14 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 7 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 155 ANNAN BUTIK Loc 212 width 2 MD=99 F.9e. Hur ofta besöker Du annan butik <Se F.9 för fullständig frågetext> 511 01. Aldrig 87 02. 1 gång/år 71 03. 2 ggr/år 117 04. 3 ggr/år 109 05. 1 gång/kvartal 101 06. 2 ggr/kvartal 197 07. 1 gång/månad 147 08. 2 ggr/månad 131 09. 3 ggr/månad 223 10. 1 gång/vecka 85 11. 2 ggr/vecka 54 12. 3 ggr/vecka 18 13. 4 ggr/vecka 25 14. 5 ggr/vecka 11 15. 6 ggr/vecka 10 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 156 LIVSMEDELSAVD. I DOMUS Loc 214 width 2 MD=99 F.9f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 471 01. Aldrig 97 02. 1 gång/år 99 03. 2 ggr/år 106 04. 3 ggr/år 140 05. 1 gång/kvartal 94 06. 2 ggr/kvartal 235 07. 1 gång/månad 154 08. 2 ggr/månad 124 09. 3 ggr/månad 178 10. 1 gång/vecka 86 11. 2 ggr/vecka 56 12. 3 ggr/vecka 27 13. 4 ggr/vecka 19 14. 5 ggr/vecka 6 15. 6 ggr/vecka 5 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 157 LIVSMEDELSAVD. I NK Loc 216 width 2 MD=99 F.9g. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1544 01. Aldrig 121 02. 1 gång/år 47 03. 2 ggr/år 35 04. 3 ggr/år 37 05. 1 gång/kvartal 17 06. 2 ggr/kvartal 32 07. 1 gång/månad 18 08. 2 ggr/månad 16 09. 3 ggr/månad 19 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 158 LIVSMEDELSAVD. I TEMPO Loc 218 width 2 MD=99 F.9h. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Tempo <Se F.9 för fullständig frågetext> 719 01. Aldrig 111 02. 1 gång/år 113 03. 2 ggr/år 116 04. 3 ggr/år 110 05. 1 gång/kvartal 106 06. 2 ggr/kvartal 194 07. 1 gång/månad 123 08. 2 ggr/månad 92 09. 3 ggr/månad 117 10. 1 gång/vecka 49 11. 2 ggr/vecka 23 12. 3 ggr/vecka 16 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 159 LIVSMEDELSAVD. I ÅHLENS Loc 220 width 2 MD=99 F.9i. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 1323 01. Aldrig 110 02. 1 gång/år 86 03. 2 ggr/år 70 04. 3 ggr/år 70 05. 1 gång/kvartal 42 06. 2 ggr/kvartal 75 07. 1 gång/månad 37 08. 2 ggr/månad 39 09. 3 ggr/månad 24 10. 1 gång/vecka 11 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 160 LIVSMEDELSAVD. I OBS Loc 222 width 2 MD=99 F.9j. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 1186 01. Aldrig 155 02. 1 gång/år 97 03. 2 ggr/år 74 04. 3 ggr/år 93 05. 1 gång/kvartal 51 06. 2 ggr/kvartal 98 07. 1 gång/månad 60 08. 2 ggr/månad 36 09. 3 ggr/månad 37 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 161 LIVSMEDELSAVD. I B&W Loc 224 width 2 MD=99 F.9k. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i B&W (Bra, Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 1178 01. Aldrig 160 02. 1 gång/år 95 03. 2 ggr/år 87 04. 3 ggr/år 96 05. 1 gång/kvartal 72 06. 2 ggr/kvartal 76 07. 1 gång/månad 55 08. 2 ggr/månad 37 09. 3 ggr/månad 26 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 162 DOMUS Loc 226 width 2 MD=99 F.9l. Hur ofta besöker Du Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 352 01. Aldrig 120 02. 1 gång/år 111 03. 2 ggr/år 131 04. 3 ggr/år 187 05. 1 gång/kvartal 137 06. 2 ggr/kvartal 272 07. 1 gång/månad 166 08. 2 ggr/månad 145 09. 3 ggr/månad 151 10. 1 gång/vecka 57 11. 2 ggr/vecka 36 12. 3 ggr/vecka 18 13. 4 ggr/vecka 9 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 163 NK Loc 228 width 2 MD=99 F.9m. Hur ofta besöker Du NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1222 01. Aldrig 208 02. 1 gång/år 92 03. 2 ggr/år 62 04. 3 ggr/år 78 05. 1 gång/kvartal 45 06. 2 ggr/kvartal 87 07. 1 gång/månad 30 08. 2 ggr/månad 39 09. 3 ggr/månad 20 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 164 TEMPO Loc 230 width 2 MD=99 F.9n. Hur ofta besöker Du Tempo <Se F.9 för fullständig frågetext> 521 01. Aldrig 132 02. 1 gång/år 118 03. 2 ggr/år 93 04. 3 ggr/år 164 05. 1 gång/kvartal 139 06. 2 ggr/kvartal 262 07. 1 gång/månad 134 08. 2 ggr/månad 129 09. 3 ggr/månad 117 10. 1 gång/vecka 49 11. 2 ggr/vecka 20 12. 3 ggr/vecka 13 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 165 ÅHLENS Loc 232 width 2 MD=99 F.9o. Hur ofta besöker Du Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 1108 01. Aldrig 152 02. 1 gång/år 96 03. 2 ggr/år 76 04. 3 ggr/år 103 05. 1 gång/kvartal 57 06. 2 ggr/kvartal 118 07. 1 gång/månad 61 08. 2 ggr/månad 60 09. 3 ggr/månad 37 10. 1 gång/vecka 11 11. 2 ggr/vecka 12 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 166 OBS Loc 234 width 2 MD=99 F.9p. Hur ofta besöker Du Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 982 01. Aldrig 210 02. 1 gång/år 127 03. 2 ggr/år 91 04. 3 ggr/år 135 05. 1 gång/kvartal 80 06. 2 ggr/kvartal 128 07. 1 gång/månad 59 08. 2 ggr/månad 34 09. 3 ggr/månad 38 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 167 B&W (BRA,WESSELS) Loc 236 width 2 MD=99 F.9q. Hur ofta besöker Du B&W (Bra,Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 1092 01. Aldrig 189 02. 1 gång/år 103 03. 2 ggr/år 97 04. 3 ggr/år 114 05. 1 gång/kvartal 77 06. 2 ggr/kvartal 93 07. 1 gång/månad 60 08. 2 ggr/månad 35 09. 3 ggr/månad 26 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 168 HENNES/MAURITZ Loc 238 width 2 MD=99 F.9r. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz <Se F.9 för fullständig frågetext> 642 01. Aldrig 205 02. 1 gång/år 196 03. 2 ggr/år 143 04. 3 ggr/år 194 05. 1 gång/kvartal 138 06. 2 ggr/kvartal 171 07. 1 gång/månad 69 08. 2 ggr/månad 64 09. 3 ggr/månad 36 10. 1 gång/vecka 15 11. 2 ggr/vecka 11 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 169 HERRMAN/KAPP-AHL Loc 240 width 2 MD=99 F.9s. Hur ofta besöker Du HerrMan/Kapp-Ahl <Se F.9 för fullständig frågetext> 871 01. Aldrig 313 02. 1 gång/år 191 03. 2 ggr/år 97 04. 3 ggr/år 123 05. 1 gång/kvartal 97 06. 2 ggr/kvartal 95 07. 1 gång/månad 46 08. 2 ggr/månad 29 09. 3 ggr/månad 26 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 170 GULINS/PEPITA Loc 242 width 2 MD=99 F.9t. Hur ofta besöker Du Gulins/Pepita <Se F.9 för fullständig frågetext> 1141 01. Aldrig 241 02. 1 gång/år 129 03. 2 ggr/år 81 04. 3 ggr/år 91 05. 1 gång/kvartal 69 06. 2 ggr/kvartal 73 07. 1 gång/månad 26 08. 2 ggr/månad 27 09. 3 ggr/månad 13 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 171 IKEA Loc 244 width 2 MD=99 F.9u. Hur ofta besöker Du Ikea <Se F.9 för fullständig frågetext> 750 01. Aldrig 567 02. 1 gång/år 243 03. 2 ggr/år 142 04. 3 ggr/år 103 05. 1 gång/kvartal 42 06. 2 ggr/kvartal 34 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 172 EXPERT FOTO Loc 246 width 2 MD=99 F.9v. Hur ofta besöker Du Expert Foto <Se F.9 för fullständig frågetext> 1200 01. Aldrig 178 02. 1 gång/år 125 03. 2 ggr/år 82 04. 3 ggr/år 120 05. 1 gång/kvartal 71 06. 2 ggr/kvartal 61 07. 1 gång/månad 27 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 14 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 173 EXPERT RADIO/TV Loc 248 width 2 MD=99 F.9w. Hur ofta besöker Du Expert Radio/TV <Se F.9 för fullständig frågetext> 1291 01. Aldrig 282 02. 1 gång/år 90 03. 2 ggr/år 58 04. 3 ggr/år 59 05. 1 gång/kvartal 34 06. 2 ggr/kvartal 34 07. 1 gång/månad 18 08. 2 ggr/månad 14 09. 3 ggr/månad 11 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 174 JÄRNIA Loc 250 width 2 MD=99 F.9x. Hur ofta besöker Du Järnia <Se F.9 för fullständig frågetext> 554 01. Aldrig 280 02. 1 gång/år 217 03. 2 ggr/år 182 04. 3 ggr/år 186 05. 1 gång/kvartal 162 06. 2 ggr/kvartal 166 07. 1 gång/månad 71 08. 2 ggr/månad 45 09. 3 ggr/månad 19 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 175 FÄRGSAM Loc 252 width 2 MD=99 F.9y. Hur ofta besöker Du Färgsam <Se F.9 för fullständig frågetext> 1362 01. Aldrig 157 02. 1 gång/år 109 03. 2 ggr/år 61 04. 3 ggr/år 79 05. 1 gång/kvartal 38 06. 2 ggr/kvartal 52 07. 1 gång/månad 12 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 176 PRESSBYRÅN Loc 254 width 2 MD=99 F.9z. Hur ofta besöker Du Pressbyrån <Se F.9 för fullständig frågetext> 353 01. Aldrig 78 02. 1 gång/år 109 03. 2 ggr/år 110 04. 3 ggr/år 160 05. 1 gång/kvartal 105 06. 2 ggr/kvartal 237 07. 1 gång/månad 131 08. 2 ggr/månad 137 09. 3 ggr/månad 212 10. 1 gång/vecka 90 11. 2 ggr/vecka 69 12. 3 ggr/vecka 35 13. 4 ggr/vecka 26 14. 5 ggr/vecka 17 15. 6 ggr/vecka 28 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 177 ANNAN KIOSK Loc 256 width 2 MD=99 F.9å. Hur ofta besöker Du annan kiosk <Se F.9 för fullständig frågetext> 305 01. Aldrig 49 02. 1 gång/år 53 03. 2 ggr/år 76 04. 3 ggr/år 104 05. 1 gång/kvartal 89 06. 2 ggr/kvartal 200 07. 1 gång/månad 144 08. 2 ggr/månad 144 09. 3 ggr/månad 289 10. 1 gång/vecka 143 11. 2 ggr/vecka 125 12. 3 ggr/vecka 66 13. 4 ggr/vecka 48 14. 5 ggr/vecka 20 15. 6 ggr/vecka 42 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 178 TOBAKSAFFÄR Loc 258 width 2 MD=99 F.9ä. Hur ofta besöker Du tobaksaffär <Se F.9 för fullständig frågetext> 767 01. Aldrig 92 02. 1 gång/år 65 03. 2 ggr/år 65 04. 3 ggr/år 102 05. 1 gång/kvartal 63 06. 2 ggr/kvartal 141 07. 1 gång/månad 109 08. 2 ggr/månad 86 09. 3 ggr/månad 199 10. 1 gång/vecka 78 11. 2 ggr/vecka 54 12. 3 ggr/vecka 22 13. 4 ggr/vecka 25 14. 5 ggr/vecka 12 15. 6 ggr/vecka 17 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 179 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 260 width 2 MD=99 F.9ö. Hur ofta besöker Du bar/självservering <Se F.9 för fullständig frågetext> 408 01. Aldrig 79 02. 1 gång/år 113 03. 2 ggr/år 220 04. 3 ggr/år 219 05. 1 gång/kvartal 131 06. 2 ggr/kvartal 221 07. 1 gång/månad 116 08. 2 ggr/månad 108 09. 3 ggr/månad 75 10. 1 gång/vecka 48 11. 2 ggr/vecka 41 12. 3 ggr/vecka 27 13. 4 ggr/vecka 78 14. 5 ggr/vecka 7 15. 6 ggr/vecka 6 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 180 KAFE/KONDITORI Loc 262 width 2 MD=99 F.9aa. Hur ofta besöker Du kafe/konditori <Se F.9 för fullständig frågetext> 457 01. Aldrig 140 02. 1 gång/år 170 03. 2 ggr/år 192 04. 3 ggr/år 222 05. 1 gång/kvartal 138 06. 2 ggr/kvartal 228 07. 1 gång/månad 109 08. 2 ggr/månad 81 09. 3 ggr/månad 78 10. 1 gång/vecka 36 11. 2 ggr/vecka 16 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 12 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 7 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 181 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 264 width 2 MD=99 F.9ab. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök <Se F.9 för fullständig frågetext> 523 01. Aldrig 102 02. 1 gång/år 140 03. 2 ggr/år 156 04. 3 ggr/år 215 05. 1 gång/kvartal 135 06. 2 ggr/kvartal 216 07. 1 gång/månad 124 08. 2 ggr/månad 106 09. 3 ggr/månad 91 10. 1 gång/vecka 42 11. 2 ggr/vecka 27 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 9 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 182 BENSINSTATION Loc 266 width 2 MD=99 F.9ac. Hur ofta besöker Du bensinstation <Se F.9 för fullständig frågetext> 396 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 36 04. 3 ggr/år 47 05. 1 gång/kvartal 28 06. 2 ggr/kvartal 132 07. 1 gång/månad 209 08. 2 ggr/månad 172 09. 3 ggr/månad 485 10. 1 gång/vecka 231 11. 2 ggr/vecka 81 12. 3 ggr/vecka 27 13. 4 ggr/vecka 18 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 14 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 183 POSTKONTOR Loc 268 width 2 MD=99 F.9ad. Hur ofta besöker Du postkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 76 01. Aldrig 10 02. 1 gång/år 18 03. 2 ggr/år 41 04. 3 ggr/år 72 05. 1 gång/kvartal 86 06. 2 ggr/kvartal 438 07. 1 gång/månad 402 08. 2 ggr/månad 265 09. 3 ggr/månad 337 10. 1 gång/vecka 74 11. 2 ggr/vecka 33 12. 3 ggr/vecka 15 13. 4 ggr/vecka 20 14. 5 ggr/vecka 5 15. 6 ggr/vecka 5 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 184 BANKKONTOR Loc 270 width 2 MD=99 F.9ae. Hur ofta besöker Du bankkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 141 01. Aldrig 49 02. 1 gång/år 34 03. 2 ggr/år 47 04. 3 ggr/år 129 05. 1 gång/kvartal 80 06. 2 ggr/kvartal 475 07. 1 gång/månad 345 08. 2 ggr/månad 233 09. 3 ggr/månad 257 10. 1 gång/vecka 56 11. 2 ggr/vecka 24 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 17 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 185 HÄLSOKOSTBUTIK Loc 272 width 2 MD=99 F.9af. Hur ofta besöker Du hälsokostbutik <Se F.9 för fullständig frågetext> 1215 01. Aldrig 209 02. 1 gång/år 112 03. 2 ggr/år 70 04. 3 ggr/år 94 05. 1 gång/kvartal 48 06. 2 ggr/kvartal 76 07. 1 gång/månad 32 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 19 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 186 MAC DONALD'S Loc 274 width 2 MD=99 F.9ag. Hur ofta besöker Du Mac Donald's <Se F.9 för fullständig frågetext> 1551 01. Aldrig 122 02. 1 gång/år 55 03. 2 ggr/år 39 04. 3 ggr/år 27 05. 1 gång/kvartal 33 06. 2 ggr/kvartal 29 07. 1 gång/månad 15 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 187 AFFISCHPELARE Loc 276 width 2 MD=99 F.9ah. Hur ofta ser Du affischpelare <Se F.9 för fullständig frågetext> 546 01. Aldrig 56 02. 1 gång/år 53 03. 2 ggr/år 67 04. 3 ggr/år 81 05. 1 gång/kvartal 46 06. 2 ggr/kvartal 120 07. 1 gång/månad 60 08. 2 ggr/månad 66 09. 3 ggr/månad 219 10. 1 gång/vecka 69 11. 2 ggr/vecka 75 12. 3 ggr/vecka 52 13. 4 ggr/vecka 122 14. 5 ggr/vecka 28 15. 6 ggr/vecka 237 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 188 REKLAMFILM PÅ BIO Loc 278 width 2 MD=99 F.9ai. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio <Se F.9 för fullständig frågetext> 808 01. Aldrig 204 02. 1 gång/år 160 03. 2 ggr/år 140 04. 3 ggr/år 142 05. 1 gång/kvartal 92 06. 2 ggr/kvartal 147 07. 1 gång/månad 78 08. 2 ggr/månad 50 09. 3 ggr/månad 51 10. 1 gång/vecka 10 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 6 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 189 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 280 width 2 MD=99 F.9aj. Hur ofta ser Du reklam på bussar <Se F.9 för fullständig frågetext> 546 01. Aldrig 54 02. 1 gång/år 54 03. 2 ggr/år 72 04. 3 ggr/år 79 05. 1 gång/kvartal 61 06. 2 ggr/kvartal 124 07. 1 gång/månad 70 08. 2 ggr/månad 83 09. 3 ggr/månad 145 10. 1 gång/vecka 71 11. 2 ggr/vecka 70 12. 3 ggr/vecka 54 13. 4 ggr/vecka 156 14. 5 ggr/vecka 53 15. 6 ggr/vecka 205 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 190 ÅKER BUSS Loc 282 width 2 MD=99 F.9ak. Hur ofta åker Du buss <Se F.9 för fullständig frågetext> 568 01. Aldrig 110 02. 1 gång/år 111 03. 2 ggr/år 162 04. 3 ggr/år 107 05. 1 gång/kvartal 90 06. 2 ggr/kvartal 105 07. 1 gång/månad 66 08. 2 ggr/månad 90 09. 3 ggr/månad 91 10. 1 gång/vecka 61 11. 2 ggr/vecka 49 12. 3 ggr/vecka 46 13. 4 ggr/vecka 139 14. 5 ggr/vecka 31 15. 6 ggr/vecka 71 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 191 ÅKER TUNNELBANA Loc 284 width 2 MD=99 F.9al. Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.9 för fullständig frågetext> 1342 01. Aldrig 130 02. 1 gång/år 68 03. 2 ggr/år 94 04. 3 ggr/år 32 05. 1 gång/kvartal 25 06. 2 ggr/kvartal 29 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 24 09. 3 ggr/månad 25 10. 1 gång/vecka 14 11. 2 ggr/vecka 13 12. 3 ggr/vecka 8 13. 4 ggr/vecka 30 14. 5 ggr/vecka 15 15. 6 ggr/vecka 31 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 192 RABATTKUPONGER Loc 286 width 2 MD=99 F.9am. Hur ofta löser Du in rabattkuponger <Se F.9 för fullständig frågetext> 1140 01. Aldrig 192 02. 1 gång/år 139 03. 2 ggr/år 144 04. 3 ggr/år 105 05. 1 gång/kvartal 56 06. 2 ggr/kvartal 71 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 16 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 193 AFTONBLADET Loc 288 width 2 MD=99 F.10. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.10a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet 675 01. Aldrig 46 02. 1 gång/år 67 03. 2 ggr/år 81 04. 3 ggr/år 115 05. 1 gång/kvartal 63 06. 2 ggr/kvartal 118 07. 1 gång/månad 80 08. 2 ggr/månad 69 09. 3 ggr/månad 124 10. 1 gång/vecka 94 11. 2 ggr/vecka 84 12. 3 ggr/vecka 57 13. 4 ggr/vecka 37 14. 5 ggr/vecka 187 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 194 ARBETET Loc 290 width 2 MD=99 F.10b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1574 01. Aldrig 43 02. 1 gång/år 33 03. 2 ggr/år 20 04. 3 ggr/år 21 05. 1 gång/kvartal 16 06. 2 ggr/kvartal 26 07. 1 gång/månad 16 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 36 10. 1 gång/vecka 13 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 15 14. 5 ggr/vecka 68 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 195 DAGENS NYHETER Loc 292 width 2 MD=99 F.10c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.10 för fullständig frågetext> 998 01. Aldrig 56 02. 1 gång/år 69 03. 2 ggr/år 94 04. 3 ggr/år 84 05. 1 gång/kvartal 59 06. 2 ggr/kvartal 83 07. 1 gång/månad 39 08. 2 ggr/månad 50 09. 3 ggr/månad 82 10. 1 gång/vecka 34 11. 2 ggr/vecka 29 12. 3 ggr/vecka 17 13. 4 ggr/vecka 19 14. 5 ggr/vecka 184 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 196 EXPRESSEN Loc 294 width 2 MD=99 F.10d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen <Se F.10 för fullständig frågetext> 482 01. Aldrig 43 02. 1 gång/år 45 03. 2 ggr/år 90 04. 3 ggr/år 97 05. 1 gång/kvartal 75 06. 2 ggr/kvartal 122 07. 1 gång/månad 94 08. 2 ggr/månad 94 09. 3 ggr/månad 203 10. 1 gång/vecka 104 11. 2 ggr/vecka 107 12. 3 ggr/vecka 58 13. 4 ggr/vecka 48 14. 5 ggr/vecka 235 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 197 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 296 width 2 MD=99 F.10e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1417 01. Aldrig 48 02. 1 gång/år 28 03. 2 ggr/år 48 04. 3 ggr/år 28 05. 1 gång/kvartal 23 06. 2 ggr/kvartal 25 07. 1 gång/månad 12 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 42 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 14 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 14 14. 5 ggr/vecka 164 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 198 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 298 width 2 MD=99 F.10f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT kvällstidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1496 01. Aldrig 35 02. 1 gång/år 40 03. 2 ggr/år 39 04. 3 ggr/år 27 05. 1 gång/kvartal 12 06. 2 ggr/kvartal 36 07. 1 gång/månad 27 08. 2 ggr/månad 20 09. 3 ggr/månad 47 10. 1 gång/vecka 33 11. 2 ggr/vecka 16 12. 3 ggr/vecka 14 13. 4 ggr/vecka 14 14. 5 ggr/vecka 41 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 199 KVÄLLSPOSTEN Loc 300 width 2 MD=99 F.10g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1519 01. Aldrig 32 02. 1 gång/år 35 03. 2 ggr/år 36 04. 3 ggr/år 32 05. 1 gång/kvartal 17 06. 2 ggr/kvartal 27 07. 1 gång/månad 25 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 44 10. 1 gång/vecka 28 11. 2 ggr/vecka 18 12. 3 ggr/vecka 12 13. 4 ggr/vecka 11 14. 5 ggr/vecka 40 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 200 SVENSKA DAGBLADET Loc 302 width 2 MD=99 F.10h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1383 01. Aldrig 71 02. 1 gång/år 47 03. 2 ggr/år 52 04. 3 ggr/år 40 05. 1 gång/kvartal 27 06. 2 ggr/kvartal 49 07. 1 gång/månad 16 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 33 10. 1 gång/vecka 16 11. 2 ggr/vecka 14 12. 3 ggr/vecka 8 13. 4 ggr/vecka 10 14. 5 ggr/vecka 106 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 201 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 304 width 2 MD=99 F.10i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1626 01. Aldrig 35 02. 1 gång/år 17 03. 2 ggr/år 36 04. 3 ggr/år 21 05. 1 gång/kvartal 17 06. 2 ggr/kvartal 20 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 31 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 10 14. 5 ggr/vecka 51 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 202 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 306 width 2 MD=99 F.10j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1787 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 46 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 203 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 308 width 2 MD=99 F.10k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar <Se F.10 för fullständig frågetext> 1825 01. Aldrig 5 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 28 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 204 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 310 width 2 MD=99 F.10l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1783 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 10 04. 3 ggr/år 9 05. 1 gång/kvartal 9 06. 2 ggr/kvartal 8 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 39 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 205 UPSALA NYA TIDNING Loc 312 width 2 MD=99 F.10m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1789 01. Aldrig 9 02. 1 gång/år 13 03. 2 ggr/år 18 04. 3 ggr/år 7 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 28 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 206 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 314 width 2 MD=99 F.10n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1805 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 3 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 7 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 34 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 207 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 316 width 2 MD=99 F.10o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Östgöta Correspondenten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1775 01. Aldrig 13 02. 1 gång/år 12 03. 2 ggr/år 10 04. 3 ggr/år 9 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 7 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 40 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 208 AFTONBLADET(S) Loc 318 width 2 MD=99 F.11. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.11a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet 855 01. Aldrig 60 02. 1 gång/år 64 03. 2 ggr/år 58 04. 3 ggr/år 79 05. 1 gång/kvartal 56 06. 2 ggr/kvartal 125 07. 1 gång/månad 114 08. 2 ggr/månad 84 09. 3 ggr/månad 402 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 209 ARBETET(S) Loc 320 width 2 MD=99 F.11b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1741 01. Aldrig 18 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 8 05. 1 gång/kvartal 10 06. 2 ggr/kvartal 11 07. 1 gång/månad 9 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 76 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 210 DAGENS NYHETER(S) Loc 322 width 2 MD=99 F.11c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 1274 01. Aldrig 50 02. 1 gång/år 49 03. 2 ggr/år 51 04. 3 ggr/år 38 05. 1 gång/kvartal 36 06. 2 ggr/kvartal 62 07. 1 gång/månad 47 08. 2 ggr/månad 31 09. 3 ggr/månad 259 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 211 EXPRESSEN(S) Loc 324 width 2 MD=99 F.11d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen <Se F.11 för fullständig frågetext> 680 01. Aldrig 49 02. 1 gång/år 49 03. 2 ggr/år 64 04. 3 ggr/år 93 05. 1 gång/kvartal 60 06. 2 ggr/kvartal 163 07. 1 gång/månad 129 08. 2 ggr/månad 91 09. 3 ggr/månad 519 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 212 GÖTEBORGS-POSTEN(S) Loc 326 width 2 MD=99 F.11e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1542 01. Aldrig 32 02. 1 gång/år 14 03. 2 ggr/år 16 04. 3 ggr/år 20 05. 1 gång/kvartal 14 06. 2 ggr/kvartal 27 07. 1 gång/månad 16 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 201 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 213 GP NU(S) Loc 328 width 2 MD=99 F.11f. Hur ofta läser Du GP NU <Se F.11 för fullständig frågetext> 1653 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 5 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 14 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 171 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 214 GT KVÄLLSTIDNINGEN(S) Loc 330 width 2 MD=99 F.11g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1613 01. Aldrig 27 02. 1 gång/år 21 03. 2 ggr/år 14 04. 3 ggr/år 17 05. 1 gång/kvartal 17 06. 2 ggr/kvartal 27 07. 1 gång/månad 22 08. 2 ggr/månad 35 09. 3 ggr/månad 104 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 215 KVÄLLSPOSTEN(S) Loc 332 width 2 MD=99 F.11h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1606 01. Aldrig 22 02. 1 gång/år 25 03. 2 ggr/år 17 04. 3 ggr/år 29 05. 1 gång/kvartal 11 06. 2 ggr/kvartal 30 07. 1 gång/månad 23 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 111 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 216 SVENSKA DAGBLADET(S) Loc 334 width 2 MD=99 F.11i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1647 01. Aldrig 27 02. 1 gång/år 18 03. 2 ggr/år 13 04. 3 ggr/år 16 05. 1 gång/kvartal 10 06. 2 ggr/kvartal 23 07. 1 gång/månad 11 08. 2 ggr/månad 14 09. 3 ggr/månad 118 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 217 SYDSVENSKA DAGBLADET(S) Loc 336 width 2 MD=99 F.11j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1736 01. Aldrig 18 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 16 04. 3 ggr/år 11 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 13 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 77 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 218 SKÅNSKA DAGBLADET(S) Loc 338 width 2 MD=99 F.11k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1856 01. Aldrig 10 02. 1 gång/år 3 03. 2 ggr/år 1 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 14 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 219 HELSINGBORGS DAGBLAD(S) Loc 340 width 2 MD=99 F.11l. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.11 för fullständig frågetext> 1847 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 3 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 1 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 26 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 220 ALLAS VECKOTIDNING Loc 342 width 2 MD=99 F.12. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.12a. Hur ofta läser Du Allas Veckotidning 1262 01. Aldrig 93 02. 1 gång/år 65 03. 2 ggr/år 68 04. 3 ggr/år 77 05. 1 gång/kvartal 51 06. 2 ggr/kvartal 96 07. 1 gång/månad 45 08. 2 ggr/månad 24 09. 3 ggr/månad 116 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 221 ALLERS Loc 344 width 2 MD=99 F.12b. Hur ofta läser Du Allers <Se F.12 för fullständig frågetext> 1062 01. Aldrig 119 02. 1 gång/år 97 03. 2 ggr/år 102 04. 3 ggr/år 100 05. 1 gång/kvartal 69 06. 2 ggr/kvartal 95 07. 1 gång/månad 58 08. 2 ggr/månad 30 09. 3 ggr/månad 165 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 222 DAMERNAS VÄRLD Loc 346 width 2 MD=99 F.12c. Hur ofta läser Du Damernas Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1265 01. Aldrig 110 02. 1 gång/år 88 03. 2 ggr/år 98 04. 3 ggr/år 95 05. 1 gång/kvartal 61 06. 2 ggr/kvartal 75 07. 1 gång/månad 32 08. 2 ggr/månad 20 09. 3 ggr/månad 53 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 223 FEMINA Loc 348 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta läser Du Femina <Se F.12 för fullständig frågetext> 1393 01. Aldrig 104 02. 1 gång/år 72 03. 2 ggr/år 63 04. 3 ggr/år 90 05. 1 gång/kvartal 47 06. 2 ggr/kvartal 62 07. 1 gång/månad 21 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 24 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 224 FIB-AKTUELLT Loc 350 width 2 MD=99 F.12e. Hur ofta läser Du FIB-Aktuellt <Se F.12 för fullständig frågetext> 1103 01. Aldrig 80 02. 1 gång/år 56 03. 2 ggr/år 86 04. 3 ggr/år 128 05. 1 gång/kvartal 82 06. 2 ggr/kvartal 128 07. 1 gång/månad 107 08. 2 ggr/månad 39 09. 3 ggr/månad 88 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 225 HEMMETS JOURNAL Loc 352 width 2 MD=99 F.12f. Hur ofta läser Du Hemmets Journal <Se F.12 för fullständig frågetext> 1046 01. Aldrig 117 02. 1 gång/år 93 03. 2 ggr/år 83 04. 3 ggr/år 108 05. 1 gång/kvartal 53 06. 2 ggr/kvartal 107 07. 1 gång/månad 65 08. 2 ggr/månad 37 09. 3 ggr/månad 188 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 226 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 354 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta läser Du Hemmets Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1139 01. Aldrig 90 02. 1 gång/år 92 03. 2 ggr/år 83 04. 3 ggr/år 87 05. 1 gång/kvartal 58 06. 2 ggr/kvartal 98 07. 1 gång/månad 48 08. 2 ggr/månad 30 09. 3 ggr/månad 172 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 227 HUSMODERN Loc 356 width 2 MD=99 F.12h. Hur ofta läser Du Husmodern <Se F.12 för fullständig frågetext> 1299 01. Aldrig 107 02. 1 gång/år 69 03. 2 ggr/år 91 04. 3 ggr/år 86 05. 1 gång/kvartal 55 06. 2 ggr/kvartal 57 07. 1 gång/månad 34 08. 2 ggr/månad 16 09. 3 ggr/månad 83 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 228 HÄNT I VECKAN Loc 358 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta läser Du Hänt i Veckan <Se F.12 för fullständig frågetext> 1136 01. Aldrig 109 02. 1 gång/år 113 03. 2 ggr/år 118 04. 3 ggr/år 118 05. 1 gång/kvartal 65 06. 2 ggr/kvartal 95 07. 1 gång/månad 43 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 79 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 229 ICA-KURIREN Loc 360 width 2 MD=99 F.12j. Hur ofta läser Du ICA-Kuriren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1073 01. Aldrig 67 02. 1 gång/år 58 03. 2 ggr/år 81 04. 3 ggr/år 68 05. 1 gång/kvartal 47 06. 2 ggr/kvartal 93 07. 1 gång/månad 48 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 341 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 230 KALLE ANKA & CO Loc 362 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta läser Du Kalle Anka & Co <Se F.12 för fullständig frågetext> 1305 01. Aldrig 71 02. 1 gång/år 64 03. 2 ggr/år 87 04. 3 ggr/år 61 05. 1 gång/kvartal 75 06. 2 ggr/kvartal 81 07. 1 gång/månad 30 08. 2 ggr/månad 38 09. 3 ggr/månad 85 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 231 LAND Loc 364 width 2 MD=99 F.12l. Hur ofta läser Du Land <Se F.12 för fullständig frågetext> 1249 01. Aldrig 54 02. 1 gång/år 48 03. 2 ggr/år 54 04. 3 ggr/år 63 05. 1 gång/kvartal 42 06. 2 ggr/kvartal 53 07. 1 gång/månad 28 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 288 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 232 LEKTYR Loc 366 width 2 MD=99 F.12m. Hur ofta läser Du Lektyr <Se F.12 för fullständig frågetext> 1241 01. Aldrig 64 02. 1 gång/år 47 03. 2 ggr/år 76 04. 3 ggr/år 107 05. 1 gång/kvartal 60 06. 2 ggr/kvartal 111 07. 1 gång/månad 83 08. 2 ggr/månad 33 09. 3 ggr/månad 75 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 233 MIN VÄRLD Loc 368 width 2 MD=99 F.12n. Hur ofta läser Du Min Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1521 01. Aldrig 65 02. 1 gång/år 29 03. 2 ggr/år 43 04. 3 ggr/år 29 05. 1 gång/kvartal 31 06. 2 ggr/kvartal 45 07. 1 gång/månad 23 08. 2 ggr/månad 22 09. 3 ggr/månad 89 10. 1 gång/vecka p 99. Ej svar
VAR 234 MITT LIVS NOVELL Loc 370 width 2 MD=99 F.12o. Hur ofta läser Du Mitt Livs Novell <Se F.12 för fullständig frågetext> 1680 01. Aldrig 37 02. 1 gång/år 29 03. 2 ggr/år 23 04. 3 ggr/år 28 05. 1 gång/kvartal 22 06. 2 ggr/kvartal 26 07. 1 gång/månad 13 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 34 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 235 RÖSTER I RADIO/TV Loc 372 width 2 MD=99 F.12p. Hur ofta läser Du Röster i Radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 1400 01. Aldrig 98 02. 1 gång/år 82 03. 2 ggr/år 83 04. 3 ggr/år 70 05. 1 gång/kvartal 28 06. 2 ggr/kvartal 39 07. 1 gång/månad 24 08. 2 ggr/månad 9 09. 3 ggr/månad 64 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 236 SAXONS VECKOTIDNING Loc 374 width 2 MD=99 F.12q. Hur ofta läser Du Saxons Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1414 01. Aldrig 64 02. 1 gång/år 50 03. 2 ggr/år 64 04. 3 ggr/år 60 05. 1 gång/kvartal 54 06. 2 ggr/kvartal 54 07. 1 gång/månad 48 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 70 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 237 SE Loc 376 width 2 MD=99 F.12r. Hur ofta läser Du Se <Se F.12 för fullständig frågetext> 1306 01. Aldrig 87 02. 1 gång/år 83 03. 2 ggr/år 95 04. 3 ggr/år 100 05. 1 gång/kvartal 53 06. 2 ggr/kvartal 86 07. 1 gång/månad 38 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 34 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 238 SVENSK DAMTIDNING Loc 378 width 2 MD=99 F.12s. Hur ofta läser Du Svensk Damtidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1433 01. Aldrig 74 02. 1 gång/år 67 03. 2 ggr/år 64 04. 3 ggr/år 56 05. 1 gång/kvartal 38 06. 2 ggr/kvartal 48 07. 1 gång/månad 29 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 71 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 239 VECKANS AFFÄRER Loc 380 width 2 MD=99 F.12t. Hur ofta läser Du Veckans Affärer <Se F.12 för fullständig frågetext> 1562 01. Aldrig 44 02. 1 gång/år 28 03. 2 ggr/år 38 04. 3 ggr/år 51 05. 1 gång/kvartal 24 06. 2 ggr/kvartal 54 07. 1 gång/månad 18 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 65 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 240 VECKO-REVYN Loc 382 width 2 MD=99 F.12u. Hur ofta läser Du Vecko-Revyn <Se F.12 för fullständig frågetext> 1429 01. Aldrig 67 02. 1 gång/år 54 03. 2 ggr/år 83 04. 3 ggr/år 55 05. 1 gång/kvartal 52 06. 2 ggr/kvartal 54 07. 1 gång/månad 31 08. 2 ggr/månad 27 09. 3 ggr/månad 45 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 241 VI Loc 384 width 2 MD=99 F.12v. Hur ofta läser Du Vi <Se F.12 för fullständig frågetext> 1445 01. Aldrig 46 02. 1 gång/år 46 03. 2 ggr/år 50 04. 3 ggr/år 43 05. 1 gång/kvartal 26 06. 2 ggr/kvartal 46 07. 1 gång/månad 24 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 164 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 242 ÅRET RUNT Loc 386 width 2 MD=99 F.12x. Hur ofta läser Du Året Runt <Se F.12 för fullständig frågetext> 972 01. Aldrig 83 02. 1 gång/år 88 03. 2 ggr/år 113 04. 3 ggr/år 122 05. 1 gång/kvartal 86 06. 2 ggr/kvartal 107 07. 1 gång/månad 74 08. 2 ggr/månad 42 09. 3 ggr/månad 210 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 243 METALLARBETAREN Loc 388 width 2 MD=99 F.12y. Hur ofta läser Du Metallarbetaren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1630 01. Aldrig 24 02. 1 gång/år 13 03. 2 ggr/år 12 04. 3 ggr/år 19 05. 1 gång/kvartal 19 06. 2 ggr/kvartal 56 07. 1 gång/månad 56 08. 2 ggr/månad 68 09. 3 ggr/månad 99. Ej svar
VAR 244 STOPP Loc 390 width 2 MD=98 F.12z. Hur ofta läser Du Stopp <Se F.12 för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23) 01. Aldrig 02. 1 gång/år 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 1897 98. Frågan ej ställd
VAR 245 KOMMUNALARBETAREN Loc 392 width 1 MD=9 F.13. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du Kommunalarbetaren 1614 1. Aldrig 9 2. 1 gång/år 12 3. 2 ggr/år 3 4. 3 ggr/år 12 5. 1 gång/kvartal 10 6. 2 ggr/kvartal 54 7. 1 gång/månad 181 8. 2 ggr/månad 2 9. Ej svar
VAR 246 MOTOR Loc 393 width 1 MD=9 F.13b. Hur ofta läser Du Motor <Se F.13 för fullständig frågetext> 1528 1. Aldrig 44 2. 1 gång/år 40 3. 2 ggr/år 45 4. 3 ggr/år 37 5. 1 gång/kvartal 31 6. 2 ggr/kvartal 59 7. 1 gång/månad 112 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 247 MOTORFÖRAREN Loc 394 width 1 MD=9 F.13c. Hur ofta läser Du Motorföraren <Se F.13 för fullständig frågetext> 1733 1. Aldrig 26 2. 1 gång/år 19 3. 2 ggr/år 13 4. 3 ggr/år 13 5. 1 gång/kvartal 14 6. 2 ggr/kvartal 26 7. 1 gång/månad 52 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 248 TEKNIKENS VÄRLD Loc 395 width 1 MD=9 F.13d. Hur ofta läser Du Teknikens Värld <Se F.13 för fullständig frågetext> 1395 1. Aldrig 60 2. 1 gång/år 72 3. 2 ggr/år 83 4. 3 ggr/år 69 5. 1 gång/kvartal 52 6. 2 ggr/kvartal 85 7. 1 gång/månad 80 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 249 VI BILÄGARE Loc 396 width 1 MD=9 F.13e. Hur ofta läser Du Vi Bilägare <Se F.13 för fullständig frågetext> 1321 1. Aldrig 49 2. 1 gång/år 47 3. 2 ggr/år 49 4. 3 ggr/år 60 5. 1 gång/kvartal 36 6. 2 ggr/kvartal 100 7. 1 gång/månad 234 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 250 SIA SKOGSARBETAREN Loc 397 width 1 MD=9 F.13f. Hur ofta läser Du SIA Skogsarbetaren <Se F.13 för fullständig frågetext> 1830 1. Aldrig 7 2. 1 gång/år 5 3. 2 ggr/år 2 4. 3 ggr/år 1 5. 1 gång/kvartal 4 6. 2 ggr/kvartal 48 7. 1 gång/månad 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 251 BILSPORT Loc 398 width 1 MD=8 F.13g. Hur ofta läser Du Bilsport <Se F.13 för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II(Omgång 21,22,23,28) 1. Aldrig 2. 1 gång/år 3. 2 ggr/år 4. 3 ggr/år 5. 1 gång/kvartal 6. 2 ggr/kvartal 7. 1 gång/månad 1897 8. Frågan ej ställd
VAR 252 DET BÄSTA Loc 399 width 1 MD=9 F.14. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du Det Bästa 1545 1. Aldrig 66 2. 1 gång/år 40 3. 2 ggr/år 36 4. 3 ggr/år 31 5. 1 gång/kvartal 14 6. 2 ggr/kvartal 165 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 253 MÅNADS-JOURNALEN Loc 400 width 1 MD=9 F.14b. Hur ofta läser Du Månads-Journalen <Se F.14 för fullständig frågetext> 1841 1. Aldrig 7 2. 1 gång/år 1 3. 2 ggr/år 1 4. 3 ggr/år 5 5. 1 gång/kvartal 1 6. 2 ggr/kvartal 41 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 254 VI FÖRÄLDRAR Loc 401 width 1 MD=9 F.14c. Hur ofta läser Du Vi Föräldrar <Se F.14 för fullständig frågetext> 1628 1. Aldrig 58 2. 1 gång/år 31 3. 2 ggr/år 46 4. 3 ggr/år 40 5. 1 gång/kvartal 16 6. 2 ggr/kvartal 78 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 255 PRIVATA AFFÄRER Loc 402 width 1 MD=9 F.14d. Hur ofta läser Du Privata Affärer <Se F.14 för fullständig frågetext> 1751 1. Aldrig 23 2. 1 gång/år 19 3. 2 ggr/år 20 4. 3 ggr/år 29 5. 1 gång/kvartal 7 6. 2 ggr/kvartal 48 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 256 ANTIK & AUKTION Loc 403 width 1 MD=9 F.14e. Hur ofta läser Du Antik & Auktion <Se F.14 för fullständig frågetext> 1734 1. Aldrig 54 2. 1 gång/år 27 3. 2 ggr/år 21 4. 3 ggr/år 20 5. 1 gång/kvartal 7 6. 2 ggr/kvartal 34 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 257 ALLT I HEMMET Loc 404 width 1 MD=9 F.14f. Hur ofta läser Du Allt i Hemmet <Se F.14 för fullständig frågetext> 1180 1. Aldrig 120 2. 1 gång/år 128 3. 2 ggr/år 137 4. 3 ggr/år 126 5. 1 gång/kvartal 45 6. 2 ggr/kvartal 161 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 258 HEM OCH FRITID Loc 405 width 1 MD=9 F.14g. Hur ofta läser Du Hem och Fritid <Se F.14 för fullständig frågetext> 1178 1. Aldrig 115 2. 1 gång/år 134 3. 2 ggr/år 118 4. 3 ggr/år 127 5. 1 gång/kvartal 59 6. 2 ggr/kvartal 166 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 259 VÅR BOSTAD Loc 406 width 1 MD=9 F.14h. Hur ofta läser Du Vår Bostad <Se F.14 för fullständig frågetext> 1381 1. Aldrig 59 2. 1 gång/år 53 3. 2 ggr/år 52 4. 3 ggr/år 81 5. 1 gång/kvartal 28 6. 2 ggr/kvartal 243 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 260 ALLT OM MAT Loc 407 width 1 MD=9 F.14i. Hur ofta läser Du Allt om Mat <Se F.14 för fullständig frågetext> 1348 1. Aldrig 127 2. 1 gång/år 105 3. 2 ggr/år 71 4. 3 ggr/år 85 5. 1 gång/kvartal 43 6. 2 ggr/kvartal 118 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 261 TIDSKRIFT FÖR HÄLSA Loc 408 width 1 MD=9 F.14j. Hur ofta läser Du Tidskrift för Hälsa <Se F.14 för fullständig frågetext> 1733 1. Aldrig 43 2. 1 gång/år 22 3. 2 ggr/år 31 4. 3 ggr/år 27 5. 1 gång/kvartal 12 6. 2 ggr/kvartal 29 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 262 FOTO- OCH FILMTEKNIK Loc 409 width 1 MD=9 F.14k. Hur ofta läser Du Foto- och Filmteknik <Se F.14 för fullständig frågetext> 1733 1. Aldrig 46 2. 1 gång/år 26 3. 2 ggr/år 25 4. 3 ggr/år 22 5. 1 gång/kvartal 18 6. 2 ggr/kvartal 27 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 263 TEKNIK FÖR ALLA Loc 410 width 1 MD=9 F.14l. Hur ofta läser Du Teknik för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1615 1. Aldrig 70 2. 1 gång/år 59 3. 2 ggr/år 47 4. 3 ggr/år 41 5. 1 gång/kvartal 23 6. 2 ggr/kvartal 42 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 264 BÅT-NYTT Loc 411 width 1 MD=9 F.14m. Hur ofta läser Du Båt-Nytt <Se F.14 för fullständig frågetext> 1630 1. Aldrig 69 2. 1 gång/år 43 3. 2 ggr/år 36 4. 3 ggr/år 46 5. 1 gång/kvartal 27 6. 2 ggr/kvartal 46 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 265 BÅT FÖR ALLA Loc 412 width 1 MD=9 F.14n. Hur ofta läser Du Båt för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1708 1. Aldrig 51 2. 1 gång/år 24 3. 2 ggr/år 29 4. 3 ggr/år 40 5. 1 gång/kvartal 18 6. 2 ggr/kvartal 27 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 266 VI BÅTÄGARE Loc 413 width 1 MD=9 F.14o. Hur ofta läser Du Vi Båtägare <Se F.14 för fullständig frågetext> 1689 1. Aldrig 54 2. 1 gång/år 36 3. 2 ggr/år 30 4. 3 ggr/år 34 5. 1 gång/kvartal p 21 6. 2 ggr/kvartal 33 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 267 PÅ KRYSS & TILL RORS Loc 414 width 1 MD=9 F.14p. Hur ofta läser Du På Kryss & Till Rors <Se F.14 för fullständig frågetext> 1804 1. Aldrig 26 2. 1 gång/år 17 3. 2 ggr/år 9 4. 3 ggr/år 18 5. 1 gång/kvartal 23 6. 2 ggr/kvartal 9. Ej svar
VAR 268 SEGLING Loc 415 width 1 MD=9 F.14q. Hur ofta läser Du Segling <Se F.14 för fullständig frågetext> 1800 1. Aldrig 28 2. 1 gång/år 23 3. 2 ggr/år 8 4. 3 ggr/år 24 5. 1 gång/kvartal 14 6. 2 ggr/kvartal 9. Ej svar
VAR 269 FLT 6-DAGARS Loc 416 width 2 MD=99 F.15. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.15a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 6-dagars 733 01. Aldrig 32 02. 1 gång/år 35 03. 2 ggr/år 70 04. 3 ggr/år 44 05. 1 gång/kvartal 33 06. 2 ggr/kvartal 45 07. 1 gång/månad 39 08. 2 ggr/månad 42 09. 3 ggr/månad 45 10. 1 gång/vecka 30 11. 2 ggr/vecka 42 12. 3 ggr/vecka 38 13. 4 ggr/vecka 69 14. 5 ggr/vecka 600 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 270 A-PRESSEN Loc 418 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av A-Pressen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1132 01. Aldrig 22 02. 1 gång/år 25 03. 2 ggr/år 50 04. 3 ggr/år 48 05. 1 gång/kvartal 42 06. 2 ggr/kvartal 45 07. 1 gång/månad 31 08. 2 ggr/månad 59 09. 3 ggr/månad 61 10. 1 gång/vecka 32 11. 2 ggr/vecka 43 12. 3 ggr/vecka 25 13. 4 ggr/vecka 35 14. 5 ggr/vecka 247 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 271 FLT 5-DAGARS Loc 420 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 5-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1739 01. Aldrig 17 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 14 04. 3 ggr/år 13 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 9 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 8 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 53 14. 5 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 272 FLT 4-DAGARS Loc 422 width 2 MD=99 F.15d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1821 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 2 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 35 13. 4 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 273 FLT 3-DAGARS Loc 424 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1738 01. Aldrig 10 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 7 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 13 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 11 10. 1 gång/vecka 12 11. 2 ggr/vecka 60 12. 3 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 274 FLT 2-DAGARS Loc 426 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1878 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 275 HELSINGBORGS DAGBLAD Loc 428 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.15 för fullständig frågetext> 1845 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 2 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 1 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 15 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 276 MS/NKR Loc 430 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet <Se F.15 för fullständig frågetext> 1839 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal p 8 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 17 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 277 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (6) Loc 432 width 2 MD=99 F.15i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 6-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1800 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 9 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 8 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 36 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 278 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (4) Loc 434 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1853 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 279 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (3) Loc 436 width 2 MD=99 F.15k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1823 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 12 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 19 12. 3 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 280 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (2) Loc 438 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1879 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 1 04. 3 ggr/år 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 281 VÅRT HUS Loc 440 width 1 MD=9 F.16. Villatidningar. Tidningarna Vårt Hus och Vi i Villa distribueras gratis till landets alla villahushåll. Båda utkommer med 4 nr/år - två på våren och två på hösten. F.16a. Hur ofta läser Du Vårt Hus? 882 1. Läser aldrig 95 2. Läser 1 nr/år 97 3. Läser 2 nr/år 37 4. Läser 3 nr/år 655 5. Läser 4 nr/år 131 9. Ej svar
VAR 282 VI I VILLA Loc 441 width 1 MD=9 F.16b. Hur ofta läser Du Vi i Villa? <Se F.16 för fullständig frågetext> 657 1. Läser aldrig 127 2. Läser 1 nr/år 129 3. Läser 2 nr/år 55 4. Läser 3 nr/år 817 5. Läser 4 nr/år 112 9. Ej svar
VAR 283 AFTONBLADET(S) Loc 442 width 1 MD=9 F.17. Köp av olika tidningar. Hur ofta köper Du för egen räkning nedan uppräknade tidningar? (Räkna bara med tidningar som Du själv köper eller prenumererar på i Ditt eget namn.) F.17a. Hur ofta köper Du söndagsnummer av Aftonbladet? 1013 1. Köper aldrig 495 2. Köper enstaka nummmer 61 3. Köper ungefär 1 nr av 4 50 4. Köper ungefär vart annat nr 41 5. Köper ungefär 3 nr av 4 133 6. Köper nästan alla nr 83 7. Köper alla nr/prenumererar 21 9. Ej svar
VAR 284 EXPRESSEN(S) Loc 443 width 1 MD=9 F.17b. Hur ofta köper Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 846 1. Köper aldrig 566 2. Köper enstaka nummmer 68 3. Köper ungefär 1 nr av 4 67 4. Köper ungefär vart annat nr 38 5. Köper ungefär 3 nr av 4 182 6. Köper nästan alla nr 110 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 285 DET BÄSTA Loc 444 width 1 MD=9 F.17c. Hur ofta köper Du Det Bästa? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1704 1. Köper aldrig 60 2. Köper enstaka nummmer 3 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4 4. Köper ungefär vart annat nr 5. Köper ungefär 3 nr av 4 3 6. Köper nästan alla nr 103 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 286 MÅNADS-JOURNALEN Loc 445 width 1 MD=9 F.17d. Hur ofta köper Du Månads-Journalen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1843 1. Köper aldrig 7 2. Köper enstaka nummmer 3. Köper ungefär 1 nr av 4 1 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 1 6. Köper nästan alla nr 23 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 287 ALLAS VECKOTIDNING Loc 446 width 1 MD=9 F.17e. Hur ofta köper Du Allas Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1636 1. Köper aldrig 151 2. Köper enstaka nummmer 17 3. Köper ungefär 1 nr av 4 10 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 24 6. Köper nästan alla nr 36 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 288 ALLERS Loc 447 width 1 MD=9 F.17f. Hur ofta köper Du Allers? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1570 1. Köper aldrig 203 2. Köper enstaka nummmer 12 3. Köper ungefär 1 nr av 4 8 4. Köper ungefär vart annat nr 6 5. Köper ungefär 3 nr av 4 19 6. Köper nästan alla nr 59 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 289 DAMERNAS VÄRLD Loc 448 width 1 MD=9 F.17g. Hur ofta köper Du Damernas Värld? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1646 1. Köper aldrig 171 2. Köper enstaka nummmer 23 3. Köper ungefär 1 nr av 4 9 4. Köper ungefär vart annat nr 6 5. Köper ungefär 3 nr av 4 13 6. Köper nästan alla nr 9 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 290 FEMINA Loc 449 width 1 MD=9 F.17h. Hur ofta köper Du Femina? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1680 1. Köper aldrig 154 2. Köper enstaka nummmer 16 3. Köper ungefär 1 nr av 4 11 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 5 6. Köper nästan alla nr 8 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 291 FIB-AKTUELLT Loc 450 width 1 MD=9 F.17i. Hur ofta köper Du FIB-Aktuellt? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1455 1. Köper aldrig 282 2. Köper enstaka nummmer 48 3. Köper ungefär 1 nr av 4 40 4. Köper ungefär vart annat nr 12 5. Köper ungefär 3 nr av 4 23 6. Köper nästan alla nr 17 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 292 HEMMETS JOURNAL Loc 451 width 1 MD=9 F.17j. Hur ofta köper Du Hemmets Journal? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1542 1. Köper aldrig 194 2. Köper enstaka nummmer 24 3. Köper ungefär 1 nr av 4 15 4. Köper ungefär vart annat nr 7 5. Köper ungefär 3 nr av 4 23 6. Köper nästan alla nr 72 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 293 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 452 width 1 MD=9 F.17k. Hur ofta köper Du Hemmets Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1612 1. Köper aldrig 150 2. Köper enstaka nummmer 15 3. Köper ungefär 1 nr av 4 5 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 18 6. Köper nästan alla nr 73 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 294 HUSMODERN Loc 453 width 1 MD=9 F.17l. Hur ofta köper Du Husmodern? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1645 1. Köper aldrig 168 2. Köper enstaka nummmer 11 3. Köper ungefär 1 nr av 4 5 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 9 6. Köper nästan alla nr 35 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 295 HÄNT I VECKAN Loc 454 width 1 MD=9 F.17m. Hur ofta köper Du Hänt i Veckan? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1606 1. Köper aldrig 203 2. Köper enstaka nummmer 24 3. Köper ungefär 1 nr av 4 10 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 14 6. Köper nästan alla nr 16 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 296 ICA-KURIREN Loc 455 width 1 MD=9 F.17n. Hur ofta köper Du ICA-Kuriren? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1556 1. Köper aldrig 49 2. Köper enstaka nummmer 8 3. Köper ungefär 1 nr av 4 2 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 7 6. Köper nästan alla nr 254 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 297 LAND Loc 456 width 1 MD=9 F.17o. Hur ofta köper Du Land? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1595 1. Köper aldrig 59 2. Köper enstaka nummmer 2 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4 4. Köper ungefär vart annat nr 5 5. Köper ungefär 3 nr av 4 6 6. Köper nästan alla nr 206 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 298 LEKTYR Loc 457 width 1 MD=9 F.17p. Hur ofta köper Du Lektyr? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1493 1. Köper aldrig 252 2. Köper enstaka nummmer 46 3. Köper ungefär 1 nr av 4 31 4. Köper ungefär vart annat nr 16 5. Köper ungefär 3 nr av 4 20 6. Köper nästan alla nr 19 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 299 MIN VÄRLD Loc 458 width 1 MD=9 F.17q. Hur ofta köper Du Min Värld? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1710 1. Köper aldrig 92 2. Köper enstaka nummmer 12 3. Köper ungefär 1 nr av 4 6 4. Köper ungefär vart annat nr 7 5. Köper ungefär 3 nr av 4 15 6. Köper nästan alla nr 35 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 300 MITT LIVS NOVELL Loc 459 width 1 MD=9 F.17r. Hur ofta köper Du Mitt Livs Novell? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1782 1. Köper aldrig 53 2. Köper enstaka nummmer 14 3. Köper ungefär 1 nr av 4 7 4. Köper ungefär vart annat nr 5. Köper ungefär 3 nr av 4 11 6. Köper nästan alla nr 10 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 301 RÖSTER I RADIO/TV Loc 460 width 1 MD=9 F.17s. Hur ofta köper Du Röster i Radio/TV? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1617 1. Köper aldrig 190 2. Köper enstaka nummmer 18 3. Köper ungefär 1 nr av 4 6 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 11 6. Köper nästan alla nr 33 7. Köper alla nr/prenumererar 21 9. Ej svar
VAR 302 SAXONS VECKOTIDNING Loc 461 width 1 MD=9 F.17t. Hur ofta köper Du Saxons Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1644 1. Köper aldrig 164 2. Köper enstaka nummmer 21 3. Köper ungefär 1 nr av 4 9 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 12 6. Köper nästan alla nr 25 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 303 SE Loc 462 width 1 MD=9 F.17u. Hur ofta köper Du Se? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1578 1. Köper aldrig 247 2. Köper enstaka nummmer 22 3. Köper ungefär 1 nr av 4 10 4. Köper ungefär vart annat nr 6 5. Köper ungefär 3 nr av 4 7 6. Köper nästan alla nr 7 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 304 SVENSK DAMTIDNING Loc 463 width 1 MD=9 F.17v. Hur ofta köper Du Svensk Damtidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1687 1. Köper aldrig 121 2. Köper enstaka nummmer 16 3. Köper ungefär 1 nr av 4 10 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 16 6. Köper nästan alla nr 23 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 305 VECKO-REVYN Loc 464 width 1 MD=9 F.17x. Hur ofta köper Du Vecko-Revyn? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1684 1. Köper aldrig 136 2. Köper enstaka nummmer 25 3. Köper ungefär 1 nr av 4 8 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 12 6. Köper nästan alla nr 8 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 306 VI Loc 465 width 1 MD=9 F.17y. Hur ofta köper Du Vi? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1707 1. Köper aldrig 44 2. Köper enstaka nummmer 1 3. Köper ungefär 1 nr av 4 2 4. Köper ungefär vart annat nr 5. Köper ungefär 3 nr av 4 6 6. Köper nästan alla nr 117 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 307 ÅRET RUNT Loc 466 width 1 MD=9 F.17z. Hur ofta köper Du Året Runt? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1451 1. Köper aldrig 271 2. Köper enstaka nummmer 19 3. Köper ungefär 1 nr av 4 19 4. Köper ungefär vart annat nr 9 5. Köper ungefär 3 nr av 4 20 6. Köper nästan alla nr 88 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 308 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 467 width 1 MD=9 F.18. Dina inköp av olika varor. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.18a. Jag KÖPER:Skönhetsartiklar 592 1. Aldrig 680 2. Någon gång/år 378 3. Någon gång/kvartal 223 4. Någon gång/månad 15 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 7 9. Ej svar
VAR 309 TANDKRÄM Loc 468 width 1 MD=9 F.18b. Jag KÖPER:Tandkräm <Se F.18 för fullständig frågetext> 157 1. Aldrig 254 2. Någon gång/år 453 3. Någon gång/kvartal 968 4. Någon gång/månad 55 5. 1-2 ggr/vecka 3 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 6 9. Ej svar
VAR 310 TVÅL Loc 469 width 1 MD=9 F.18c. Jag KÖPER:Tvål <Se F.18 för fullständig frågetext> 165 1. Aldrig 227 2. Någon gång/år 416 3. Någon gång/kvartal 996 4. Någon gång/månad 83 5. 1-2 ggr/vecka 3 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 6 9. Ej svar
VAR 311 MASKINDISKMEDEL Loc 470 width 1 MD=9 F.18d. Jag KÖPER:Maskindiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1244 1. Aldrig 190 2. Någon gång/år 227 3. Någon gång/kvartal 223 4. Någon gång/månad 5 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 7 9. Ej svar
VAR 312 HANDDISKMEDEL Loc 471 width 1 MD=9 F.18e. Jag KÖPER:Handdiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 364 1. Aldrig 319 2. Någon gång/år 529 3. Någon gång/kvartal 649 4. Någon gång/månad 26 5. 1-2 ggr/vecka 4 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 6 9. Ej svar
VAR 313 RENGÖRINGSMEDEL Loc 472 width 1 MD=9 F.18f. Jag KÖPER:Rengöringsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 331 1. Aldrig 386 2. Någon gång/år 575 3. Någon gång/kvartal 574 4. Någon gång/månad 23 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 6 9. Ej svar
VAR 314 TVÄTTMEDEL Loc 473 width 1 MD=9 F.18g. Jag KÖPER:Tvättmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 307 1. Aldrig 302 2. Någon gång/år 555 3. Någon gång/kvartal 691 4. Någon gång/månad 32 5. 1-2 ggr/vecka 3 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 6 9. Ej svar
VAR 315 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 474 width 1 MD=9 F.18h. Jag KÖPER:Golvvårdsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 766 1. Aldrig 588 2. Någon gång/år 324 3. Någon gång/kvartal 200 4. Någon gång/månad 10 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 8 9. Ej svar
VAR 316 KAFFE Loc 475 width 1 MD=9 F.18i. Jag KÖPER:Kaffe <Se F.18 för fullständig frågetext> 199 1. Aldrig 173 2. Någon gång/år 266 3. Någon gång/kvartal 908 4. Någon gång/månad 336 5. 1-2 ggr/vecka 5 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 10 9. Ej svar
VAR 317 SATSA HÅRT Loc 476 width 1 MD=9 F.19. Olika påståenden. Här nedan finner Du ett antal påståenden. Markera för vart och ett av dem om Du instämmer i påståendet eller inte. Försök att bedöma alla påståenden även om det ibland kan verka irriterande att inte kunna svara mera nyanserat. F.19a. Jag är beredd att satsa hårt för att komma framåt här i livet 300 1. Instämmer starkt 763 2. Instämmer delvis 465 3. Varken eller 245 4. Instämmer inte 91 5. Instämmer absolut inte 33 9. Ej svar
VAR 318 KVINNANS PLATS Loc 477 width 1 MD=9 F.19b. Kvinnans plats är i hemmet <Se F.19 för fullständig frågetext> 187 1. Instämmer starkt 476 2. Instämmer delvis 196 3. Varken eller 545 4. Instämmer inte 481 5. Instämmer absolut inte 12 9. Ej svar
VAR 319 PRISMEDVETEN Loc 478 width 1 MD=9 F.19c. Jag är mycket prismedveten <Se F.19 för fullständig frågetext> 341 1. Instämmer starkt 927 2. Instämmer delvis 369 3. Varken eller 193 4. Instämmer inte 53 5. Instämmer absolut inte 14 9. Ej svar
VAR 320 STÄDNING Loc 479 width 1 MD=9 F.19d. Det är tacksamt att städa för det är sånt som folk lägger märke till <Se F.19 för fullständig frågetext> 250 1. Instämmer starkt 652 2. Instämmer delvis 309 3. Varken eller 493 4. Instämmer inte 182 5. Instämmer absolut inte 11 9. Ej svar
VAR 321 KVINNOR OCH BARN Loc 480 width 1 MD=9 F.19e. Barn är det viktigaste i en kvinnas liv <Se F.19 för fullständig frågetext> 384 1. Instämmer starkt 746 2. Instämmer delvis 311 3. Varken eller 341 4. Instämmer inte 98 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 322 RENT I HUSET Loc 481 width 1 MD=9 F.19f. Jag trivs bara när det är alldeles rent i huset <Se F.19 för fullständig frågetext> 409 1. Instämmer starkt 711 2. Instämmer delvis 228 3. Varken eller 428 4. Instämmer inte 112 5. Instämmer absolut inte 9 9. Ej svar
VAR 323 ARBETET EN HOBBY Loc 482 width 1 MD=9 F.19g. För mig är arbetet en hobby <Se F.19 för fullständig frågetext> 170 1. Instämmer starkt 503 2. Instämmer delvis 377 3. Varken eller 596 4. Instämmer inte 235 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 324 GENVÄGAR Loc 483 width 1 MD=9 F.19h. Jag är en sån som tycker om att ta genvägar, att förenkla saker och ting <Se F.19 för fullständig frågetext> 197 1. Instämmer starkt 716 2. Instämmer delvis 396 3. Varken eller 448 4. Instämmer inte 123 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 325 ANNORLUNDA MAT Loc 484 width 1 MD=9 F.19i. Jag tycker om att bjuda på lite annorlunda maträtter <Se F.19 för fullständig frågetext> 265 1. Instämmer starkt 764 2. Instämmer delvis 460 3. Varken eller 290 4. Instämmer inte 101 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 326 IMPULSKÖP Loc 485 width 1 MD=9 F.19j. Jag planerar sällan utan handlar mest på impuls <Se F.19 för fullständig frågetext> 101 1. Instämmer starkt 430 2. Instämmer delvis 211 3. Varken eller 820 4. Instämmer inte 322 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 327 GÅR I AFFÄRER Loc 486 width 1 MD=9 F.19k. Jag går ofta i affärer bara för att se om det finns något nytt <Se F.19 för fullständig frågetext> 121 1. Instämmer starkt 470 2. Instämmer delvis 242 3. Varken eller 603 4. Instämmer inte 446 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 328 KVALITETSVAROR Loc 487 width 1 MD=9 F.19l. Jag köper alltid kvalitetsvaror även om det blir dyrare <Se F.19 för fullständig frågetext> 256 1. Instämmer starkt 880 2. Instämmer delvis 252 3. Varken eller 404 4. Instämmer inte 95 5. Instämmer absolut inte 10 9. Ej svar
VAR 329 KÖPA OCH SÄLJA Loc 488 width 1 MD=9 F.19m. Jag är intresserad av att köpa och sälja <Se F.19 för fullständig frågetext> 152 1. Instämmer starkt 326 2. Instämmer delvis 462 3. Varken eller 577 4. Instämmer inte 362 5. Instämmer absolut inte 18 9. Ej svar
VAR 330 MATLAGNINGSBERÖM Loc 489 width 1 MD=9 F.19n. Folk ger mig ofta beröm för min matlagning <Se F.19 för fullständig frågetext> 171 1. Instämmer starkt 647 2. Instämmer delvis 469 3. Varken eller 305 4. Instämmer inte 287 5. Instämmer absolut inte 18 9. Ej svar
VAR 331 FESTER Loc 490 width 1 MD=9 F.19o. Jag tycker om fester där det är en massa musik och prat <Se F.19 för fullständig frågetext> 225 1. Instämmer starkt 618 2. Instämmer delvis 308 3. Varken eller 471 4. Instämmer inte 258 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 332 FRITIDEN VIKTIGARE Loc 491 width 1 MD=9 F.19p. Fritiden är viktigare än arbetet <Se F.19 för fullständig frågetext> 277 1. Instämmer starkt 463 2. Instämmer delvis 423 3. Varken eller 544 4. Instämmer inte 163 5. Instämmer absolut inte 27 9. Ej svar
VAR 333 FRITIDSPROBLEM Loc 492 width 1 MD=9 F.19q. Det finns för lite att göra på fritiden <Se F.19 för fullständig frågetext> 79 1. Instämmer starkt 213 2. Instämmer delvis 140 3. Varken eller 724 4. Instämmer inte 716 5. Instämmer absolut inte 25 9. Ej svar
VAR 334 TUGGUMMI Loc 493 width 1 MD=9 F.19r. Det ser illa ut när folk tuggar tuggummi <Se F.19 för fullständig frågetext> 665 1. Instämmer starkt 536 2. Instämmer delvis 357 3. Varken eller 229 4. Instämmer inte 106 5. Instämmer absolut inte 4 9. Ej svar
VAR 335 RELIGIÖSA FRÅGOR Loc 494 width 1 MD=9 F.19s. Religiösa frågor ges för lite utrymme i dagens Sverige <Se F.19 för fullständig frågetext> 163 1. Instämmer starkt 344 2. Instämmer delvis 662 3. Varken eller 397 4. Instämmer inte 319 5. Instämmer absolut inte 12 9. Ej svar
VAR 336 GAMMALDAGS ÅSIKTER Loc 495 width 1 MD=9 F.19t. Jag är nog lite gammaldags i mina åsikter <Se F.19 för fullständig frågetext> 153 1. Instämmer starkt 743 2. Instämmer delvis 328 3. Varken eller 493 4. Instämmer inte 174 5. Instämmer absolut inte 6 9. Ej svar
VAR 337 KOPPLA AV Loc 496 width 1 MD=9 F.19u. Jag önskar jag kunde koppla av mera <Se F.19 för fullständig frågetext> 296 1. Instämmer starkt 786 2. Instämmer delvis 319 3. Varken eller 388 4. Instämmer inte 96 5. Instämmer absolut inte 12 9. Ej svar
VAR 338 TILLRÄCKLIGT MED PENGAR Loc 497 width 1 MD=9 F.19v. Jag har tillräckligt med pengar för det jag önskar mig <Se F.19 för fullständig frågetext> 116 1. Instämmer starkt 576 2. Instämmer delvis 208 3. Varken eller 595 4. Instämmer inte 390 5. Instämmer absolut inte 12 9. Ej svar
VAR 339 SÄNKA LEVNADSSTANDARD Loc 498 width 1 MD=9 F.19w. Jag är beredd att sänka min levnadsstandard för att hjälpa folk i utvecklingsländerna <Se F.19 för fullständig frågetext> 120 1. Instämmer starkt 531 2. Instämmer delvis 502 3. Varken eller 513 4. Instämmer inte 218 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 340 HUR BILEN SER UT Loc 499 width 1 MD=9 F.19x. Det spelar ingen roll hur den bil jag har ser ut bara den rullar <Se F.19 för fullständig frågetext> 227 1. Instämmer starkt 495 2. Instämmer delvis 164 3. Varken eller 633 4. Instämmer inte 361 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 341 DRINK - SLAPPNA AV Loc 500 width 1 MD=9 F.19y. Att ta en öl eller drink är ett bra sätt att slappna av när arbetsdagen är slut <Se F.19 för fullständig frågetext> 62 1. Instämmer starkt 221 2. Instämmer delvis 168 3. Varken eller 569 4. Instämmer inte 864 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 342 TA ANSVAR Loc 501 width 1 MD=9 F.19z. Jag tycker om att ta stort ansvar <Se F.19 för fullständig frågetext> 211 1. Instämmer starkt 854 2. Instämmer delvis 368 3. Varken eller 373 4. Instämmer inte 73 5. Instämmer absolut inte 18 9. Ej svar
VAR 343 FÖRENINGSARBETE Loc 502 width 1 MD=9 F.19å. Jag tycker om att arbeta i föreningar <Se F.19 för fullständig frågetext> 90 1. Instämmer starkt 419 2. Instämmer delvis 405 3. Varken eller 570 4. Instämmer inte 394 5. Instämmer absolut inte 19 9. Ej svar
VAR 344 OTROHET OFÖRLÅTLIGT Loc 503 width 1 MD=9 F.19ä. Jag tycker otrohet är helt oförlåtligt <Se F.19 för fullständig frågetext> 527 1. Instämmer starkt 453 2. Instämmer delvis 317 3. Varken eller 425 4. Instämmer inte 155 5. Instämmer absolut inte 20 9. Ej svar
VAR 345 FÖRKASTLIGT DRICKA VIN Loc 504 width 1 MD=9 F.19ö. Jag anser det är förkastligt att dricka vin eller sprit <Se F.19 för fullständig frågetext> 306 1. Instämmer starkt 403 2. Instämmer delvis 242 3. Varken eller 633 4. Instämmer inte 298 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 346 KOPPLA AV MED ATT LÄSA Loc 505 width 1 MD=9 F.19aa. Jag tycker om att koppla av med att läsa en veckotidning <Se F.19 för fullständig frågetext> 264 1. Instämmer starkt 785 2. Instämmer delvis 313 3. Varken eller 316 4. Instämmer inte 204 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 347 INGA FRAMTIDSBEKYMMER Loc 506 width 1 MD=9 F.19ab. Jag tar var dag som den kommer och bekymrar mig inte om framtiden <Se F.19 för fullständig frågetext> 120 1. Instämmer starkt 419 2. Instämmer delvis 158 3. Varken eller 822 4. Instämmer inte 366 5. Instämmer absolut inte 12 9. Ej svar
VAR 348 HELLRE HEMMAKVÄLL Loc 507 width 1 MD=9 F.19ac. Jag har hellre en stilla hemmakväll än att jag går ut på fest <Se F.19 för fullständig frågetext> 489 1. Instämmer starkt 773 2. Instämmer delvis 273 3. Varken eller 291 4. Instämmer inte 63 5. Instämmer absolut inte 8 9. Ej svar
VAR 349 BROTTSLINGAR Loc 508 width 1 MD=9 F.19ad. Samhället är alldeles för släpphänt mot brottslingar <Se F.19 för fullständig frågetext> 828 1. Instämmer starkt 671 2. Instämmer delvis 207 3. Varken eller 128 4. Instämmer inte 56 5. Instämmer absolut inte 7 9. Ej svar
VAR 350 SKÖNT KÄNNA SIG LYXIG Loc 509 width 1 MD=9 F.19ae. Jag tycker det är skönt att få känna mig lite lyxig ibland <Se F.19 för fullständig frågetext> 404 1. Instämmer starkt 916 2. Instämmer delvis 314 3. Varken eller 200 4. Instämmer inte 52 5. Instämmer absolut inte 11 9. Ej svar
VAR 351 TA RISKER Loc 510 width 1 MD=9 F.19af. Jag aktar mig för att ta några risker <Se F.19 för fullständig frågetext> 288 1. Instämmer starkt 776 2. Instämmer delvis 354 3. Varken eller 406 4. Instämmer inte 58 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 352 PORRTIDNINGAR Loc 511 width 1 MD=9 F.19ag. Porrtidningar borde förbjudas <Se F.19 för fullständig frågetext> 563 1. Instämmer starkt 301 2. Instämmer delvis 454 3. Varken eller 429 4. Instämmer inte 141 5. Instämmer absolut inte 9 9. Ej svar
VAR 353 SNYGGT KLÄDD Loc 512 width 1 MD=9 F.19ah. Att vara snyggt klädd är viktigt <Se F.19 för fullständig frågetext> 410 1. Instämmer starkt 916 2. Instämmer delvis 269 3. Varken eller 233 4. Instämmer inte 61 5. Instämmer absolut inte 8 9. Ej svar
VAR 354 ÖRTMEDICINER Loc 513 width 1 MD=9 F.19ai. Örtmediciner borde användas mera allmänt i Sverige <Se F.19 för fullständig frågetext> 331 1. Instämmer starkt 643 2. Instämmer delvis 742 3. Varken eller 116 4. Instämmer inte 51 5. Instämmer absolut inte 14 9. Ej svar
VAR 355 PROFFSBOXNING Loc 514 width 1 MD=9 F.19aj. Proffsboxning borde vara tillåten i Sverige <Se F.19 för fullständig frågetext> 269 1. Instämmer starkt 370 2. Instämmer delvis 459 3. Varken eller 304 4. Instämmer inte 488 5. Instämmer absolut inte 7 9. Ej svar
VAR 356 PROVA NYA LIVSMEDEL Loc 515 width 1 MD=9 F.19ak. När det kommer nya livsmedel är jag bland de första som prövar dem <Se F.19 för fullständig frågetext> 27 1. Instämmer starkt 248 2. Instämmer delvis 354 3. Varken eller 796 4. Instämmer inte 464 5. Instämmer absolut inte 8 9. Ej svar
VAR 357 PRÖVA NYHETER Loc 516 width 1 MD=9 F.19al. Jag är snabbare att pröva nyheter än mina vänner och bekanta <Se F.19 för fullständig frågetext> 36 1. Instämmer starkt 161 2. Instämmer delvis 503 3. Varken eller 735 4. Instämmer inte 447 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 358 ÄTER HÄLSOSAM MAT Loc 517 width 1 MD=9 F.19am. Jag är mycket noga med att den mat jag äter är hälsosam <Se F.19 för fullständig frågetext> 267 1. Instämmer starkt 806 2. Instämmer delvis 320 3. Varken eller 406 4. Instämmer inte 86 5. Instämmer absolut inte 12 9. Ej svar
VAR 359 BO PÅ LANDET Loc 518 width 1 MD=9 F.19an. Jag vill bosätta mig på landet <Se F.19 för fullständig frågetext> 552 1. Instämmer starkt 558 2. Instämmer delvis 250 3. Varken eller 350 4. Instämmer inte 169 5. Instämmer absolut inte 18 9. Ej svar
VAR 360 INTRESSEN UTANFÖR JOBBET Loc 519 width 1 MD=9 F.19ao. Mina viktigaste intressen har jag utanför jobbet/studierna <Se F.19 för fullständig frågetext> 373 1. Instämmer starkt 560 2. Instämmer delvis 375 3. Varken eller 425 4. Instämmer inte 135 5. Instämmer absolut inte 29 9. Ej svar
VAR 361 MYCKET PENGAR VIKTIGT Loc 520 width 1 MD=9 F.19ap. Det är viktigt för mig att ha mycket pengar att röra mig med <Se F.19 för fullständig frågetext> 153 1. Instämmer starkt 610 2. Instämmer delvis 431 3. Varken eller 586 4. Instämmer inte 98 5. Instämmer absolut inte 19 9. Ej svar
VAR 362 OBEROENDE Loc 521 width 1 MD=9 F.19aq. Jag är mera oberoende än de flesta andra människor <Se F.19 för fullständig frågetext> 109 1. Instämmer starkt 497 2. Instämmer delvis 690 3. Varken eller 486 4. Instämmer inte 95 5. Instämmer absolut inte 20 9. Ej svar
VAR 363 GÖR SAKER TILLSAMMANS Loc 522 width 1 MD=9 F.19ar. I vår familj gör vi en massa trevliga saker tillsammans <Se F.19 för fullständig frågetext> 343 1. Instämmer starkt 981 2. Instämmer delvis 359 3. Varken eller 149 4. Instämmer inte 42 5. Instämmer absolut inte 23 9. Ej svar
VAR 364 KÖPA TILL EXTRAPRIS Loc 523 width 1 MD=9 F.19as. Jag försöker köpa så mycket dagligvaror jag kan till extrapris <Se F.19 för fullständig frågetext> 565 1. Instämmer starkt 745 2. Instämmer delvis 318 3. Varken eller 208 4. Instämmer inte 44 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 365 ARBETET Loc 524 width 1 MD=9 F.20. Tidningsläsning. Morgontidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.20a. Hur brukar Du läsa Arbetet? 1683 1. Brukar inte läsa 33 2. Bläddrar bara igenom 98 3. Läser en del 74 4. Läser det mesta 9 9. Ej svar
VAR 366 DAGENS NYHETER Loc 525 width 1 MD=9 F.20b. Hur brukar Du läsa Dagens Nyheter? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1237 1. Brukar inte läsa 100 2. Bläddrar bara igenom 379 3. Läser en del 172 4. Läser det mesta 9 9. Ej svar
VAR 367 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 526 width 1 MD=9 F.20c. Hur brukar Du läsa Göteborgs-Posten? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1526 1. Brukar inte läsa 52 2. Bläddrar bara igenom 173 3. Läser en del 137 4. Läser det mesta 9 9. Ej svar
VAR 368 SVENSKA DAGBLADET Loc 527 width 1 MD=9 F.20d. Hur brukar Du läsa Svenska Dagbladet? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1529 1. Brukar inte läsa 62 2. Bläddrar bara igenom 180 3. Läser en del 115 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 369 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 528 width 1 MD=9 F.20e. Hur brukar Du läsa Sydsvenska Dagbladet? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1717 1. Brukar inte läsa 30 2. Bläddrar bara igenom 92 3. Läser en del 49 4. Läser det mesta 9 9. Ej svar
VAR 370 ANNAN MORGONTIDNING Loc 529 width 1 MD=9 F.20f. Hur brukar Du läsa annan morgontidning? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1003 1. Brukar inte läsa 33 2. Bläddrar bara igenom 312 3. Läser en del 540 4. Läser det mesta 9 9. Ej svar
VAR 371 AFTONBLADET Loc 530 width 1 MD=9 F.21. Tidningsläsning. Kvällstidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.21a. Hur brukar Du läsa Aftonbladet? 928 1. Brukar inte läsa 97 2. Bläddrar bara igenom 429 3. Läser en del 434 4. Läser det mesta 9 9. Ej svar
VAR 372 EXPRESSEN Loc 531 width 1 MD=9 F.21b. Hur brukar Du läsa Expressen? <Se F.21 för fullständig frågetext> 709 1. Brukar inte läsa 109 2. Bläddrar bara igenom 568 3. Läser en del 502 4. Läser det mesta 9 9. Ej svar
VAR 373 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 532 width 1 MD=9 F.21c. Hur brukar Du läsa GT Kvällstidningen? <Se F.21 för fullständig frågetext> 1616 1. Brukar inte läsa 39 2. Bläddrar bara igenom 132 3. Läser en del 101 4. Läser det mesta 9 9. Ej svar
VAR 374 KVÄLLSPOSTEN Loc 533 width 1 MD=9 F.21d. Hur brukar Du läsa Kvällsposten? <Se F.21 för fullständig frågetext> 1607 1. Brukar inte läsa 37 2. Bläddrar bara igenom 136 3. Läser en del 108 4. Läser det mesta 9 9. Ej svar
VAR 375 ALLAS VECKOTIDNING Loc 534 width 1 MD=9 F.22. Tidningsläsning. Veckotidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.22a. Hur brukar Du läsa Allas Veckotidning? 1407 1. Brukar inte läsa 135 2. Bläddrar bara igenom 193 3. Läser en del 153 4. Läser det mesta 9 9. Ej svar
VAR 376 ALLERS Loc 535 width 1 MD=9 F.22b. Hur brukar Du läsa Allers? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1260 1. Brukar inte läsa 165 2. Bläddrar bara igenom 281 3. Läser en del 182 4. Läser det mesta 9 9. Ej svar
VAR 377 DAMERNAS VÄRLD Loc 536 width 1 MD=9 F.22c. Hur brukar Du läsa Damernas Värld? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1421 1. Brukar inte läsa 197 2. Bläddrar bara igenom 168 3. Läser en del 101 4. Läser det mesta 10 9. Ej svar
VAR 378 FEMINA Loc 537 width 1 MD=9 F.22d. Hur brukar Du läsa Femina? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1497 1. Brukar inte läsa 158 2. Bläddrar bara igenom 158 3. Läser en del 75 4. Läser det mesta 9 9. Ej svar
VAR 379 FIB-AKTUELLT Loc 538 width 1 MD=9 F.22e. Hur brukar Du läsa FIB-Aktuellt? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1214 1. Brukar inte läsa 176 2. Bläddrar bara igenom 314 3. Läser en del 184 4. Läser det mesta 9 9. Ej svar
VAR 380 HEMMETS JOURNAL Loc 539 width 1 MD=9 F.22f. Hur brukar Du läsa Hemmets Journal? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1234 1. Brukar inte läsa 146 2. Bläddrar bara igenom 290 3. Läser en del 218 4. Läser det mesta 9 9. Ej svar
VAR 381 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 540 width 1 MD=9 F.22g. Hur brukar Du läsa Hemmets Veckotidning? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1295 1. Brukar inte läsa 170 2. Bläddrar bara igenom 261 3. Läser en del 162 4. Läser det mesta 9 9. Ej svar
VAR 382 HUSMODERN Loc 541 width 1 MD=9 F.22h. Hur brukar Du läsa Husmodern? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1442 1. Brukar inte läsa 153 2. Bläddrar bara igenom 178 3. Läser en del 115 4. Läser det mesta 9 9. Ej svar
VAR 383 HÄNT I VECKAN Loc 542 width 1 MD=9 F.22i. Hur brukar Du läsa Hänt i Veckan? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1325 1. Brukar inte läsa 231 2. Bläddrar bara igenom 220 3. Läser en del 112 4. Läser det mesta 9 9. Ej svar
VAR 384 ICA-KURIREN Loc 543 width 1 MD=9 F.22j. Hur brukar Du läsa ICA-Kuriren? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1164 1. Brukar inte läsa 172 2. Bläddrar bara igenom 304 3. Läser en del 248 4. Läser det mesta 9 9. Ej svar
VAR 385 KALLE ANKA & CO Loc 544 width 1 MD=9 F.22k. Hur brukar Du läsa Kalle Anka & Co? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1406 1. Brukar inte läsa 75 2. Bläddrar bara igenom 97 3. Läser en del 310 4. Läser det mesta 9 9. Ej svar
VAR 386 LAND Loc 545 width 1 MD=9 F.22l. Hur brukar Du läsa Land? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1309 1. Brukar inte läsa 124 2. Bläddrar bara igenom 292 3. Läser en del 163 4. Läser det mesta 9 9. Ej svar
VAR 387 LEKTYR Loc 546 width 1 MD=9 F.22m. Hur brukar Du läsa Lektyr? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1300 1. Brukar inte läsa 134 2. Bläddrar bara igenom 282 3. Läser en del 172 4. Läser det mesta 9 9. Ej svar
VAR 388 MIN VÄRLD Loc 547 width 1 MD=9 F.22n. Hur brukar Du läsa Min Värld? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1584 1. Brukar inte läsa 85 2. Bläddrar bara igenom 107 3. Läser en del 112 4. Läser det mesta 9 9. Ej svar
VAR 389 MITT LIVS NOVELL Loc 548 width 1 MD=9 F.22o. Hur brukar Du läsa Mitt Livs Novell? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1705 1. Brukar inte läsa 36 2. Bläddrar bara igenom 66 3. Läser en del 81 4. Läser det mesta 9 9. Ej svar
VAR 390 RÖSTER I RADIO/TV Loc 549 width 1 MD=9 F.22p. Hur brukar Du läsa Röster i Radio/TV? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1490 1. Brukar inte läsa 122 2. Bläddrar bara igenom 198 3. Läser en del 76 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 391 SAXONS VECKOTIDNING Loc 550 width 1 MD=9 F.22q. Hur brukar Du läsa Saxons Veckotidning? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1486 1. Brukar inte läsa 95 2. Bläddrar bara igenom 194 3. Läser en del 113 4. Läser det mesta 9 9. Ej svar
VAR 392 SE Loc 551 width 1 MD=9 F.22r. Hur brukar Du läsa Se? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1401 1. Brukar inte läsa 139 2. Bläddrar bara igenom 224 3. Läser en del 124 4. Läser det mesta 9 9. Ej svar
VAR 393 SVENSK DAMTIDNING Loc 552 width 1 MD=9 F.22s. Hur brukar Du läsa Svensk Damtidning? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1506 1. Brukar inte läsa 144 2. Bläddrar bara igenom 146 3. Läser en del 92 4. Läser det mesta 9 9. Ej svar
VAR 394 VECKANS AFFÄRER Loc 553 width 1 MD=9 F.22t. Hur brukar Du läsa Veckans Affärer? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1637 1. Brukar inte läsa 61 2. Bläddrar bara igenom 128 3. Läser en del 62 4. Läser det mesta 9 9. Ej svar
VAR 395 VECKO-REVYN Loc 554 width 1 MD=9 F.22u. Hur brukar Du läsa Vecko-Revyn? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1504 1. Brukar inte läsa 133 2. Bläddrar bara igenom 155 3. Läser en del 96 4. Läser det mesta 9 9. Ej svar
VAR 396 VI Loc 555 width 1 MD=9 F.22v. Hur brukar Du läsa Vi? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1493 1. Brukar inte läsa 99 2. Bläddrar bara igenom 182 3. Läser en del 114 4. Läser det mesta 9 9. Ej svar
VAR 397 ÅRET RUNT Loc 556 width 1 MD=9 F.22x. Hur brukar Du läsa Året Runt? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1148 1. Brukar inte läsa 173 2. Bläddrar bara igenom 369 3. Läser en del 198 4. Läser det mesta 9 9. Ej svar
VAR 398 METALLARBETAREN Loc 557 width 1 MD=9 F.22y. Hur brukar Du läsa Metallarbetaren? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1630 1. Brukar inte läsa 84 2. Bläddrar bara igenom 113 3. Läser en del 61 4. Läser det mesta 9 9. Ej svar
VAR 399 KOMMUNALARBETAREN Loc 558 width 1 MD=9 F.23. Tidningsläsning. 14-dagarstidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.23a. Hur brukar Du läsa Kommunalarbetaren? 1618 1. Brukar inte läsa 63 2. Bläddrar bara igenom 137 3. Läser en del 69 4. Läser det mesta 10 9. Ej svar
VAR 400 MOTOR Loc 559 width 1 MD=9 F.23b. Hur brukar Du läsa Motor? <Se F.23 för fullständig frågetext> 1564 1. Brukar inte läsa 71 2. Bläddrar bara igenom 152 3. Läser en del 101 4. Läser det mesta 9 9. Ej svar
VAR 401 MOTORFÖRAREN Loc 560 width 1 MD=9 F.23c. Hur brukar Du läsa Motorföraren? <Se F.23 för fullständig frågetext> 1715 1. Brukar inte läsa 44 2. Bläddrar bara igenom 84 3. Läser en del 45 4. Läser det mesta 9 9. Ej svar
VAR 402 TEKNIKENS VÄRLD Loc 561 width 1 MD=9 F.23d. Hur brukar Du läsa Teknikens Värld? <Se F.23 för fullständig frågetext> 1465 1. Brukar inte läsa 93 2. Bläddrar bara igenom 196 3. Läser en del 134 4. Läser det mesta 9 9. Ej svar
VAR 403 VI BILÄGARE Loc 562 width 1 MD=9 F.23e. Hur brukar Du läsa Vi Bilägare? <Se F.23 för fullständig frågetext> 1346 1. Brukar inte läsa 126 2. Bläddrar bara igenom 246 3. Läser en del 170 4. Läser det mesta 9 9. Ej svar
VAR 404 SIA SKOGSARBETAREN Loc 563 width 1 MD=9 F.23f. Hur brukar Du läsa SIA Skogsarbetaren? <Se F.23 för fullständig frågetext> 1801 1. Brukar inte läsa 32 2. Bläddrar bara igenom 41 3. Läser en del 14 4. Läser det mesta 9 9. Ej svar
VAR 405 DET BÄSTA Loc 564 width 1 MD=9 F.24. Tidningsläsning. Månadstidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.24a. Hur brukar Du läsa Det Bästa? 1541 1. Brukar inte läsa 44 2. Bläddrar bara igenom 161 3. Läser en del 130 4. Läser det mesta 21 9. Ej svar
VAR 406 MÅNADS-JOURNALEN Loc 565 width 1 MD=9 F.24b. Hur brukar Du läsa Månads-Journalen? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1806 1. Brukar inte läsa 18 2. Bläddrar bara igenom 23 3. Läser en del 29 4. Läser det mesta 21 9. Ej svar
VAR 407 VI FÖRÄLDRAR Loc 566 width 1 MD=9 F.24c. Hur brukar Du läsa Vi Föräldrar? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1606 1. Brukar inte läsa 47 2. Bläddrar bara igenom 142 3. Läser en del 81 4. Läser det mesta 21 9. Ej svar
VAR 408 PRIVATA AFFÄRER Loc 567 width 1 MD=9 F.24d. Hur brukar Du läsa Privata Affärer? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1726 1. Brukar inte läsa 43 2. Bläddrar bara igenom 68 3. Läser en del 39 4. Läser det mesta 21 9. Ej svar
VAR 409 ANTIK & AUKTION Loc 568 width 1 MD=9 F.24e. Hur brukar Du läsa Antik & Auktion? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1716 1. Brukar inte läsa 44 2. Bläddrar bara igenom 62 3. Läser en del 54 4. Läser det mesta 21 9. Ej svar
VAR 410 ALLT I HEMMET Loc 569 width 1 MD=9 F.24f. Hur brukar Du läsa Allt i Hemmet? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1180 1. Brukar inte läsa 200 2. Bläddrar bara igenom 343 3. Läser en del 153 4. Läser det mesta 21 9. Ej svar
VAR 411 HEM OCH FRITID Loc 570 width 1 MD=9 F.24g. Hur brukar Du läsa Hem och Fritid? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1158 1. Brukar inte läsa 198 2. Bläddrar bara igenom 377 3. Läser en del 143 4. Läser det mesta 21 9. Ej svar
VAR 412 VÅR BOSTAD Loc 571 width 1 MD=9 F.24h. Hur brukar Du läsa Vår Bostad? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1248 1. Brukar inte läsa 181 2. Bläddrar bara igenom 314 3. Läser en del 133 4. Läser det mesta 21 9. Ej svar
VAR 413 ALLT OM MAT Loc 572 width 1 MD=9 F.24i. Hur brukar Du läsa Allt om Mat? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1347 1. Brukar inte läsa 138 2. Bläddrar bara igenom 249 3. Läser en del 142 4. Läser det mesta 21 9. Ej svar
VAR 414 TIDSKRIFT FÖR HÄLSA Loc 573 width 1 MD=9 F.24j. Hur brukar Du läsa Tidskrift för Hälsa? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1698 1. Brukar inte läsa 50 2. Bläddrar bara igenom 90 3. Läser en del 38 4. Läser det mesta 21 9. Ej svar
VAR 415 FOTO- OCH FILMTEKNIK Loc 574 width 1 MD=9 F.24k. Hur brukar Du läsa Foto- och Filmteknik? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1757 1. Brukar inte läsa 41 2. Bläddrar bara igenom 59 3. Läser en del 19 4. Läser det mesta 21 9. Ej svar
VAR 416 TEKNIK FÖR ALLA Loc 575 width 1 MD=9 F.24l. Hur brukar Du läsa Teknik för alla? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1608 1. Brukar inte läsa 85 2. Bläddrar bara igenom 134 3. Läser en del 49 4. Läser det mesta 21 9. Ej svar
VAR 417 BÅT-NYTT Loc 576 width 1 MD=9 F.24m. Hur brukar Du läsa Båt-Nytt? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1646 1. Brukar inte läsa 75 2. Bläddrar bara igenom 96 3. Läser en del 58 4. Läser det mesta 22 9. Ej svar
VAR 418 BÅT FÖR ALLA Loc 577 width 1 MD=9 F.24n. Hur brukar Du läsa Båt för alla? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1717 1. Brukar inte läsa 55 2. Bläddrar bara igenom 57 3. Läser en del 47 4. Läser det mesta 21 9. Ej svar
VAR 419 VI BÅTÄGARE Loc 578 width 1 MD=9 F.24o. Hur brukar Du läsa Vi Båtägare? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1689 1. Brukar inte läsa 73 2. Bläddrar bara igenom 69 3. Läser en del 45 4. Läser det mesta 21 9. Ej svar
VAR 420 PÅ KRYSS & TILL RORS Loc 579 width 1 MD=9 F.24p. Hur brukar Du läsa På Kryss & Till Rors? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1784 1. Brukar inte läsa 32 2. Bläddrar bara igenom 34 3. Läser en del 26 4. Läser det mesta 21 9. Ej svar
VAR 421 SEGLING Loc 580 width 1 MD=9 F.24q. Hur brukar Du läsa Segling? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1791 1. Brukar inte läsa 31 2. Bläddrar bara igenom 31 3. Läser en del 23 4. Läser det mesta 21 9. Ej svar
VAR 422 MEDLEM I KONSUM Loc 581 width 1 MD=9 F.25. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1059 1. Ja 824 2. Nej 14 9. Ej svar
VAR 423 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 582 width 1 MD=9 F.26. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 328 1. Gör praktiskt taget INGA inköp av livsmedel o.dyl. själv 580 2. Köper INGET eller ENDAST liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 349 3. Köper MINDRE ÄN HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 223 4. Köper UNGEFÄR HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 171 5. Köper MER ÄN HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 214 6. Köper ALLT ELLER NÄSTAN ALLT i Konsum/Servus/Domus/Obs 32 9. Ej svar
VAR 424 FRITIDSBÅT Loc 583 width 1 MD=8 F.27. Finns det någon fritidsbåt i Ditt hushåll? Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Nej 2. Ja, en 3. Ja, två eller flera 1897 8. Frågan ej ställd
VAR 425 FÖRSTA BÅT Loc 584 width 1 MD=8 F.27a. OM båtar finns: Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.27 för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Roddbåt med/utan "snurra" 2. Motorbåt under 6 m längd 3. Motorbåt över 6 m längd 4. Segelbåt under 4 m längd 5. Segelbåt 4-6 m längd 6. Segelbåt över 6 m längd 7. Segelkatamaran el. trimaran 1897 8. Frågan ej ställd
VAR 426 ANDRA BÅT Loc 585 width 1 MD=8 F.27b. OM båtar finns: Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.27 för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Roddbåt med/utan "snurra" 2. Motorbåt under 6 m längd 3. Motorbåt över 6 m längd 4. Segelbåt under 4 m längd 5. Segelbåt 4-6 m längd 6. Segelbåt över 6 m längd 7. Segelkatamaran el. trimaran 1897 8. Frågan ej ställd
VAR 427 FÖRVÄRVSARBETAR Loc 586 width 1 MD=8 F.28a. Har Du förvärvsarbete? Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Förvärvsarbetar 2. Förvärvsarbetar ej 1897 8. Frågan ej ställd
VAR 428 KAN PÅVERKA INKÖP 1 Loc 587 width 1 MD=8 F.28b. Påverkan. På arbetsplatsen är det i dag många som påverkar vilka produkter och tjänster som skall köpas in. Påverkan kan vara att ställa krav på produkterna, påverka valet av märke eller leverantör eller själv fatta beslut om inköp på arbetsplatsen. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen för nedanstående typer av produkter och tjänster? Om produkten inte är aktuell för Dig ber vi Dig notera detta i den speciella kolumnen. F.28b.1. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av ordbehandlingsutrustning? Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1897 8. Frågan ej ställd
VAR 429 KAN PÅVERKA INKÖP 2 Loc 588 width 1 MD=8 F.28b.2. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av skrivmaskiner? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1897 8. Frågan ej ställd
VAR 430 KAN PÅVERKA INKÖP 3 Loc 589 width 1 MD=8 F.28b.3. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av kopieringsmaskiner? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1897 8. Frågan ej ställd
VAR 431 KAN PÅVERKA INKÖP 4 Loc 590 width 1 MD=8 F.28b.4. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av kontorsmaterial? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1897 8. Frågan ej ställd
VAR 432 KAN PÅVERKA INKÖP 5 Loc 591 width 1 MD=8 F.28b.5. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av kontorsmöbler/kontorsinredning? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1897 8. Frågan ej ställd
VAR 433 KAN PÅVERKA INKÖP 6 Loc 592 width 1 MD=8 F.28b.6. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av kontorsdatorer? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1897 8. Frågan ej ställd
VAR 434 KAN PÅVERKA INKÖP 7 Loc 593 width 1 MD=8 F.28b.7. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av bildskärmar? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1897 8. Frågan ej ställd
VAR 435 KAN PÅVERKA INKÖP 8 Loc 594 width 1 MD=8 F.28b.8. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av leasing? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1897 8. Frågan ej ställd
VAR 436 KAN PÅVERKA INKÖP 9 Loc 595 width 1 MD=8 F.28b.9. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av banktjänster? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1897 8. Frågan ej ställd
VAR 437 KAN PÅVERKA INKÖP 10 Loc 596 width 1 MD=8 F.28b.10. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av factoring, betalningsförmedling? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1897 8. Frågan ej ställd
VAR 438 KAN PÅVERKA INKÖP 11 Loc 597 width 1 MD=8 F.28b.11. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av försäkringstjänster? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1897 8. Frågan ej ställd
VAR 439 KAN PÅVERKA INKÖP 12 Loc 598 width 1 MD=8 F.28b.12. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av maskiner för verkstäder? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1897 8. Frågan ej ställd
VAR 440 KAN PÅVERKA INKÖP 13 Loc 599 width 1 MD=8 F.28b.13. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av verktyg för verktygsmaskiner? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1897 8. Frågan ej ställd
VAR 441 KAN PÅVERKA INKÖP 14 Loc 600 width 1 MD=8 F.28b.14. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av lastbilar/truckar? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1897 8. Frågan ej ställd
VAR 442 KAN PÅVERKA INKÖP 15 Loc 601 width 1 MD=8 F.28b.15. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av entreprenadmaskiner? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1897 8. Frågan ej ställd
VAR 443 KAN PÅVERKA INKÖP 16 Loc 602 width 1 MD=8 F.28b.16. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av personbilar för företag? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1897 8. Frågan ej ställd
VAR 444 ARBETSPLATS 1 Loc 603 width 2 MD=98 F.28c. Arbetsplats F.28c.1. Arbetar Du i: Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 01. Kommun 02. Landsting 03. Statlig förvaltning 04. Industrin - kontorsanställd, tjänsteman 05. Industrin - arbetare 06. Handel 07. Bank/Försäkringsbolag 08. Transportsektorn 09. Byggverksamhet 10. Restaurang 1897 98. Frågan ej ställd
VAR 445 ARBETSPLATS 2 Loc 605 width 2 MD=98 F.28c.2. Arbetar Du i: <Se F.28c för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 01. Kommun 02. Landsting 03. Statlig förvaltning 04. Industrin - kontorsanställd, tjänsteman 05. Industrin - arbetare 06. Handel 07. Bank/Försäkringsbolag 08. Transportsektorn 09. Byggverksamhet 10. Restaurang 1897 98. Frågan ej ställd
VAR 446 ARBETSPLATS - ANNAN Loc 607 width 2 MD=98 F.28c.3. Annat: Vad? <Se F.28c för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 01. Lantbruk 02. Konsult/Reklam 03. Skog 04. Fastighet/Lokalvårdare 05. Privat/Egen företagare 06. Hantverkare 07. Serviceföretag 08. Juristverksamhet 09. Övrigt 10. Rörmontör = Industrin 11. Verkstad = Industrin 12. Entreprenad = Byggverksamhet 1897 98. Frågan ej ställd