ORVESTO 81 P-0006
               SSD 0179

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1986

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 81 P-0006 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under andra halvåret 1980 genomfördes tre omgångar "Sverige
  Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa tre omgångar 9.000
  personer 15-70 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet
  har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 9.000 personer har 1.042
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 16 avlidna, 3 avflyttade från riket, 26 som vistas
  utomlands, 9 i militärtjänst, 67 på utrikes resa, 15 ej
  svensktalande, 33 okända men skrivna på kommun, 52 under
  sjukhusvård, 237 sjuka i hemmet samt 584 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de tre omgångarna hösten 1980 uppgår
  således till 7.958 personer varav 2.404, utgörande 30%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (54%), "tidsbrist" (11%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (35%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande andra
  halvåret 1980 6.365 personer istället för 5.554 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 81% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU 81 P-0006, omfattar 1.746 personer eller 32% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 17 november 1980 -
  29 januari 1981.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1981-I, utgiven av Testologen
  AB)

  

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-7 (01-97) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor. Kod 8 (98) används när en fråga ej ställts
  till en viss subgrupp. Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 96  (2) AVSKAFFA LÖNTAGARFONDER  (3) MD=8 OR GE 9
    REF 96   (4) LOC 106 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.7a Tror Ni att LÖNTAGARFONDERNA kommer att avskaffas
       efter valet i höst?

   (7)  Enkät A.

    (8) (9) (10)

    306  1.  Ja
    219  2.  Nej
    271  3.  Tveksam
   1150  8.  Frågan ej ställd

    28  9.  Ej svar

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0179 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Ip-nummer 5 Omgångsnummer 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Län/Kommun/Församling 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Hushållsposition 14 Sysselsättning 15 Utbildning 16 Ortsstorlek 17 Boendeform 18 Egna inköp av dagligvaror 19 Hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar 7-10 år 22 Hushållsmedlemmar 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar 68 år eller äldre 26 Totalt antal hushållsmedlemmar 27 Personlig inkomst 28 Hushållets inkomst Körkort 29 Körkort Innehav av kapitalvaror 30 Personbil 31 Husvagn 32 Fritidshus 33 Roddbåt/Eka eller liknande 34 Motorbåt 35 Segelbåt 36 Bildkamera - typ Instamatic 37 Bildkamera - typ systemkamera 38 Bilradio/Bilstereo 39 TV-bandspelare (video) 40 Filmkamera 41 Stillbildsprojektor 42 Filmprojektor 43 Skrivmaskin 44 Svart-vit TV 45 Färg-TV 46 Frysbox/Frysskåp 47 Diskmaskin 48 Torktumlare 49 Köksmaskin 50 Tvättmaskin 51 Stereoanläggning 52 Motorgräsklippare 53 Spisfläkt 54 Kaffebryggare 55 Rakapparat 56 Hund 57 Katt 58 Braskamin Avsikt att köpa kapitalvaror 59 Avsikt att inköpa kapitalvaror A1 60 Avsikt att inköpa kapitalvaror A2 61 Avsikt att inköpa kapitalvaror A3 62 Avsikt att inköpa kapitalvaror A4 63 Avsikt att inköpa kapitalvaror A5 64 Avsikt att inköpa kapitalvaror A6 65 Avsikt att inköpa kapitalvaror B1 66 Avsikt att inköpa kapitalvaror B2 67 Avsikt att inköpa kapitalvaror B3 68 Avsikt att inköpa kapitalvaror B4 69 Avsikt att inköpa kapitalvaror B5 70 Avsikt att inköpa kapitalvaror B6 71 Avsikt att inköpa kapitalvaror C1 72 Avsikt att inköpa kapitalvaror C2 73 Avsikt att inköpa kapitalvaror C3 74 Avsikt att inköpa kapitalvaror C4 75 Avsikt att inköpa kapitalvaror C5 Intressen 76 Miljövårdsfrågor 77 Hälsonyttig mat 78 Sjukdomar och hälsa 79 Bantningstips 80 Hushålla ekonomiskt 81 Politik 82 Sociala rättigheter 83 Skattefrågor 84 Samlevnadsfrågor 85 Vidareutbildning 86 Religions- och trosfrågor 87 Arbetsmarknaden 88 Villa/Eget hem 89 Fritidshus 90 Personbilar 91 Heminredning 92 Modenyheter 93 Matvarunyheter 94 Barnavård 95 Skönhetsvård 96 Stereoanläggningar 97 Hushållsmaskiner 98 Fotoutrustningar 99 Motorcyklar 100 Krukväxter 101 Medel mot mjäll 102 Hundars skötsel 103 Katters skötsel 104 Motionera 105 Idrotta 106 Laga mat 107 Pröva nya maträtter 108 Baka 109 Ha gäster 110 Köra bil 111 Jobba med bilar 112 Arbeta i trädgården 113 Fotografera 114 Smalfilma 115 Sportfiska 116 Lyssna på popmusik 117 Lyssna på klassisk musik 118 Gå på teater 119 Gå på konstutställning 120 Läsa böcker 121 Läsa populärtidningar 122 Köpa på postorder 123 Sy kläder 124 Handarbeta 125 Träffa nya människor 126 Snickra 127 Måla hemma 128 Jaga 129 Friluftsliv 130 Åka slalom 131 Åka motorbåt 132 Segla 133 Campa 134 Semestra utomlands 135 Semestra i Sverige 136 Pröva nya produkter 137 Vara bortbjuden 138 Gå på diskotek 139 Gå på restaurang 140 Gå på kvällskurser 141 Energisparande Personliga köpvanor: Kläder, fritid m.m. 142 Kläder till Dig själv 143 Sportutrustning till Dig själv 144 Kosmetika/Skönhetsmedel 145 Nöjen 146 Utlandsresor under fritiden 147 Böcker 148 Tobak 149 Vin och sprit 150 Hälsokost Besöksfrekvenser: Livsmedelsbutiker 151 ICA 152 Konsum 153 Vivo 154 Favör 155 Annan butik 156 Livsmedelsavdelning i Domus 157 Livsmedelsavdelning i NK 158 Livsmedelsavdelning i Tempo 159 Livsmedelsavdelning i Åhlens 160 Livsmedelsavdelning i Obs 161 Livsmedelsavdelning i B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser: Varuhus och stormarknader 162 Domus 163 NK 164 Tempo 165 Åhlens 166 Obs 167 B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser: Andra butiker 168 Hennes/Mauritz 169 HerrMan/Kapp-Ahl 170 Gulins/Pepita 171 Ikea 172 Expert Foto 173 Expert Radio/TV 174 Järnia 175 Färgsam 176 Pressbyrån 177 Annan kiosk 178 Tobaksaffär 179 Bar/Självservering 180 Kafe/Konditori 181 Korvkiosk/Gatukök 182 Bensinstation 183 Postkontor 184 Bankkontor 185 Hälsokostbutik 186 Mac Donald's Uppmärksamhetsfrekvenser: Reklam 187 Affischpelare 188 Reklamfilm på bio 189 Reklam på bussar 190 Åker buss 191 Åker tunnelbana 192 Rabattkuponger Tidningsläsning: Dagstidningar - vardagsnummer 193 Aftonbladet 194 Arbetet 195 Dagens Nyheter 196 Expressen 197 Göteborgs-Posten 198 GT Kvällstidningen 199 Kvällsposten 200 Svenska Dagbladet 201 Sydsvenska Dagbladet 202 Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 203 Norrköpings Tidningar 204 Nya Wermlands-Tidningen 205 Upsala Nya Tidning 206 Vestmanlands Läns Tidning 207 Östgöta Correspondenten Tidningsläsning: Dagstidningar - söndagsnummer 208 Aftonbladet (Söndagsnummer) 209 Arbetet (Söndagsnummer) 210 Dagens Nyheter (Söndagsnummer) 211 Expressen (Söndagsnummer) 212 Göteborgs-Posten (Söndagsnummer) 213 GP NU (Söndagsnummer) 214 GT Kvällstidningen (Söndagsnummer) 215 Kvällsposten (Söndagsnummer) 216 Svenska Dagbladet (Söndagsnummer) 217 Sydsvenska Dagbladet (Söndagsnummer) 218 Skånska Dagbladet (Söndagsnummer) 219 Helsingborgs Dagblad (Söndagsnummer) Tidningsläsning: Veckotidningar 220 Allas Veckotidning 221 Allers 222 Damernas Värld 223 Femina 224 FIB-Aktuellt 225 Hemmets Journal 226 Hemmets Veckotidning 227 Husmodern 228 Hänt i Veckan 229 ICA-Kuriren 230 Kalle Anka & Co 231 Land 232 Lektyr 233 Min Värld 234 Mitt Livs Novell 235 Röster i Radio/TV 236 Saxons Veckotidning 237 Se 238 Svensk Damtidning 239 Veckans Affärer 240 Vecko-Revyn 241 Vi 242 Året Runt 243 Metallarbetaren 244 Stopp Tidningsläsning: 14-dagarstidningar 245 Kommunalarbetaren 246 Motor 247 Motorföraren 248 Teknikens Värld 249 Vi Bilägare 250 SIA Skogsarbetaren 251 Bilsport Tidningsläsning: Månadstidningar 252 Det Bästa 253 Månads-Journalen 254 Vi Föräldrar 255 Privata Affärer 256 Antik & Auktion 257 Allt i Hemmet 258 Hem och Fritid 259 Vår Bostad 260 Allt om Mat 261 Tidskrift för Hälsa 262 Foto- och Filmteknik 263 Teknik för alla 264 Båt-Nytt 265 Båt för alla 266 Vi Båtägare 267 På Kryss & Till Rors 268 Segling Tidningsläsning: Lokalpress 269 Förenade Landsortstidningar 6-dagars 270 A-Pressen 271 Förenade Landsortstidningar 5-dagars 272 Förenade Landsortstidningar 4-dagars 273 Förenade Landsortstidningar 3-dagars 274 Förenade Landsortstidningar 2-dagars 275 Helsingborgs Dagblad 276 Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet 277 Övrig Lokal Dagspress 6-dagars 278 Övrig Lokal Dagspress 4-dagars 279 Övrig Lokal Dagspress 3-dagars 280 Övrig Lokal Dagspress 2-dagars Tidningsläsning: Villatidningar 281 Vårt Hus 282 Vi i Villa Köp av olika tidningar 283 Aftonbladet (Söndagsnummer) 284 Expressen (Söndagsnummer) 285 Det Bästa 286 Månads-Journalen 287 Allas Veckotidning 288 Allers 289 Damernas Värld 290 Femina 291 FIB-Aktuellt 292 Hemmets Journal 293 Hemmets Veckotidning 294 Husmodern 295 Hänt i Veckan 296 ICA-Kuriren 297 Land 298 Lektyr 299 Min Värld 300 Mitt Livs Novell 301 Röster i Radio/TV 302 Saxons Veckotidning 303 Se 304 Svensk Damtidning 305 Vecko-Revyn 306 Vi 307 Året Runt Inköp av dagligvaror 308 Skönhetsartiklar 309 Tandkräm 310 Tvål 311 Maskindiskmedel 312 Handdiskmedel 313 Rengöringsmedel 314 Tvättmedel 315 Golvvårdsmedel 316 Kaffe Olika påståenden 317 Satsa hårt för att komma framåt 318 Kvinnans plats i hemmet 319 Prismedvetenhet 320 Tacksamt att städa 321 Barn viktigt i kvinnors liv 322 Trivs om rent i huset 323 Arbetet är en hobby 324 Tycker om att ta genvägar 325 Bjuda på annorlunda mat 326 Handlar mest på impuls 327 Går ofta i affärer 328 Köper alltid kvalitetsvaror 329 Intresserad av att köpa och sälja 330 Min matlagning beröms 331 Tycker om fester 332 Fritid viktigare än arbete 333 Lite att göra på fritiden 334 Tuggummi ser illa ut 335 Lite utrymme för religiösa frågor 336 Lite gammaldags i mina åsikter 337 Önskar kunna koppla av mera 338 Har tillräckligt med pengar 339 Beredd sänka levnadsstandard 340 Spelar ingen roll hur bilen ser ut 341 Öl eller drink för att slappna av 342 Tycker om att ta ansvar 343 Tycker om föreningsarbete 344 Otrohet är helt oförlåtligt 345 Förkastligt att dricka vin eller sprit 346 Koppla av med veckotidningsläsning 347 Bekymras inte av framtiden 348 Hellre hemmakväll än gå på fest 349 Samhället släpphänt mot brottslingar 350 Skönt känna sig lyxig ibland 351 Aktar mig för att ta risker 352 Porrtidningar borde förbjudas 353 Viktigt vara snyggt klädd 354 Örtmediciner borde användas mera 355 Proffsboxning borde vara tillåten 356 Först att prova nya livsmedel 357 Snabbare pröva nyheter 358 Noga med att äta hälsosam mat 359 Bosätta mig på landet 360 Viktigaste intressen utanför jobbet 361 Viktigt att ha mycket pengar 362 Mera oberoende än de flesta 363 Familjen gör saker tillsammans 364 Köper dagligvaror till extrapris Läsnoggrannhet: Morgontidningar 365 Arbetet 366 Dagens Nyheter 367 Göteborgs-Posten 368 Svenska Dagbladet 369 Sydsvenska Dagbladet 370 Annan morgontidning Läsnoggrannhet: Kvällstidningar 371 Aftonbladet 372 Expressen 373 GT Kvällstidningen 374 Kvällsposten Läsnoggrannhet: Veckotidningar 375 Allas Veckotidning 376 Allers 377 Damernas Värld 378 Femina 379 FIB-Aktuellt 380 Hemmets Journal 381 Hemmets Veckotidning 382 Husmodern 383 Hänt i Veckan 384 ICA-Kuriren 385 Kalle Anka & Co 386 Land 387 Lektyr 388 Min Värld 389 Mitt Livs Novell 390 Röster i Radio/TV 391 Saxons Veckotidning 392 Se 393 Svensk Damtidning 394 Veckans Affärer 395 Vecko-Revyn 396 Vi 397 Året Runt 398 Metallarbetaren Läsnoggrannhet: 14-dagarstidningar 399 Kommunalarbetaren 400 Motor 401 Motorföraren 402 Teknikens Värld 403 Vi Bilägare 404 SIA Skogsarbetaren Läsnoggrannhet: Månadstidningar 405 Det Bästa 406 Månads-Journalen 407 Vi Föräldrar 408 Privata Affärer 409 Antik & Auktion 410 Allt i Hemmet 411 Hem och Fritid 412 Vår Bostad 413 Allt om Mat 414 Tidskrift för Hälsa 415 Foto- och Filmteknik 416 Teknik för alla 417 Båt-Nytt 418 Båt för alla 419 Vi Båtägare 420 På Kryss & Till Rors 421 Segling Medlemskap i Konsum 422 Medlemsfrekvens för Konsum Inköp i Konsum/Servus/Domus/Obs 423 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs Innehav av fritidsbåt 424 Innehav av fritidsbåt 425 Innehav av fritidsbåt: Första krysset 426 Innehav av fritidsbåt: Andra krysset Förvärvsarbete 427 Förvärvsarbetar Möjlighet att påverka inköp på arbetsplatsen 428 Kan påverka inköp av ordbehandlingsutrustning 429 Kan påverka inköp av skrivmaskiner 430 Kan påverka inköp av kopieringsmaskiner 431 Kan påverka inköp av kontorsmaterial 432 Kan påverka inköp av kontorsmöbler/kontorsinredning 433 Kan påverka inköp av kontorsdatorer 434 Kan påverka inköp av bildskärmar 435 Kan påverka inköp av leasing 436 Kan påverka inköp av banktjänster 437 Kan påverka inköp av factoring, betalningsförmedling 438 Kan påverka inköp av försäkringstjänster 439 Kan påverka inköp av maskiner för verkstäder 440 Kan påverka inköp av verktyg för verktygsmaskiner 441 Kan påverka inköp av lastbilar/truckar 442 Kan påverka inköp av entreprenadmaskiner 443 Kan påverka inköp av personbilar för företag Arbetsplats 444 Arbetsplats - markering 1 445 Arbetsplats - markering 2 446 Arbetsplats - annan

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0179              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0179


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. NOVEMBER 1986
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 IP-NUMMER Loc 9 width 5 Ip-nummer
VAR 5 OMGÅNG NR Loc 14 width 2 Omgångsnummer 15. P-0005 (ORVESTO 1981-I) 1784 16. P-0006 (ORVESTO 1981-I) 17. P-0007 (ORVESTO 1981-I) 21. P-1001 (ORVESTO 1981-II) 22. P-1002 (ORVESTO 1981-II) 23. P-1003 (ORVESTO 1981-II) 28. P-0008 (ORVESTO 1981-II)
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 16 width 1 MD=8 Bortfallsvikt 1630 1. 19 2. 135 3. 8. Felstansat
VAR 7 A-REGION Loc 17 width 2 MD=99 A-region Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 267 9 11 39 12 8 16 19 32 43 32 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 3 16 20 8 27 8 8 9 21 8 20 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 10 23 21 12 47 105 18 16 20 15 156 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 32 30 38 22 8 15 7 6 28 18 10 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 37 17 11 30 15 3 5 29 16 16 9 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 43 20 15 36 15 3 20 31 27 20 10 Kod: 67 68 69 70 99 Frek: 25 17 4 16 1
VAR 8 LÄN/KOMMUN/FÖRSAMLING Loc 19 width 6 MD=999999 Län/Kommun/Församling Kod: 11402 11403 11501 12001 12002 12301 12503 Frek: 1 2 3 1 1 9 1 Kod: 12507 12601 12602 12701 12703 12704 13601 Frek: 1 8 3 6 4 2 5 Kod: 13606 13801 13901 16001 16201 16301 18001 Frek: 3 9 4 9 8 12 1 Kod: 18004 18005 18007 18009 18011 18013 18014 Frek: 1 1 4 4 7 4 5 Kod: 18015 18017 18018 18019 18021 18023 18025 Frek: 4 5 1 4 12 2 7 Kod: 18027 18028 18029 18031 18034 18036 18038 Frek: 8 1 5 6 6 2 2 Kod: 18039 18040 18041 18042 18101 18102 18103 Frek: 9 2 6 4 2 3 1 Kod: 18104 18105 18107 18112 18201 18202 18203 Frek: 1 2 1 4 4 2 2 Kod: 18301 18401 18402 18601 18703 18801 18805 Frek: 9 6 4 5 5 3 3 Kod: 18810 18822 19101 19106 19108 19201 19204 Frek: 2 1 1 1 1 1 2 Kod: 30501 30503 31902 36001 36004 36005 36008 Frek: 1 1 1 3 1 1 1 Kod: 38001 38002 38003 38004 38005 38021 38025 Frek: 10 5 4 3 1 1 1 Kod: 38026 38030 38032 38035 38038 38101 38111 Frek: 1 1 1 4 2 3 1 Kod: 38114 38118 38128 38130 38136 38203 38210 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 38211 38212 38213 42801 48001 48002 48020 Frek: 1 1 1 1 1 6 1 Kod: 48029 48031 48101 48202 48207 48301 48304 Frek: 1 1 2 1 1 3 1 Kod: 48305 48401 48402 48403 48417 48601 48606 Frek: 1 3 6 1 2 3 1 Kod: 50901 50907 51302 56001 56002 56101 56107 Frek: 1 1 1 1 1 3 1 Kod: 56201 56202 56204 56301 56305 58001 58002 Frek: 6 2 1 1 2 9 1 Kod: 58003 58005 58008 58009 58017 58018 58019 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 58021 58032 58033 58034 58101 58102 58103 Frek: 1 1 5 2 4 4 3 Kod: 58104 58105 58106 58109 58110 58113 58115 Frek: 4 3 4 1 1 1 1 Kod: 58120 58201 58202 58208 58301 58303 58306 Frek: 1 1 1 1 6 1 2 Kod: 58401 58406 58611 58614 58618 61704 61705 Frek: 1 1 1 1 2 1 4 Kod: 66201 66204 66209 66214 66501 66503 66504 Frek: 3 2 3 1 1 2 1 Kod: 68001 68002 68003 68005 68006 68008 68015 Frek: 6 1 3 3 1 2 1 Kod: 68019 68020 68021 68201 68205 68301 68306 Frek: 1 2 1 2 2 4 1 Kod: 68313 68401 68501 68503 68520 68601 68602 Frek: 1 2 2 1 1 3 1 Kod: 68605 68606 68701 68703 76001 76003 76102 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 76301 76302 76306 76307 76401 76410 76501 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 76503 76504 78001 78003 78004 78007 78018 Frek: 1 1 3 1 1 1 1 Kod: 78020 78021 78024 78028 78101 78105 78108 Frek: 1 1 2 4 3 1 2 Kod: 78111 78113 84015 86002 86006 86202 88001 Frek: 1 1 2 2 2 2 4 Kod: 88002 88005 88007 88008 88101 88103 88201 Frek: 2 1 1 1 3 1 5 Kod: 88202 88203 88206 88301 88312 88314 88315 Frek: 1 1 2 5 1 1 1 Kod: 88401 88408 88501 88512 88514 88516 98001 Frek: 2 2 1 1 1 1 2 Kod: 98006 98013 98029 98059 98073 98074 106001 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 106003 108001 108004 108005 108006 108008 108009 Frek: 1 3 1 1 3 1 1 Kod: 108010 108012 108014 108015 108019 108101 108102 Frek: 1 1 1 2 1 3 1 Kod: 108201 108204 108205 108302 112101 112106 113701 Frek: 2 1 4 1 1 1 2 Kod: 113702 116002 116005 116011 116201 116203 116301 Frek: 1 1 1 1 1 1 3 Kod: 116302 116303 116501 116601 116605 116607 116701 Frek: 1 1 2 3 1 1 2 Kod: 116702 116703 116802 116804 118001 118002 118006 Frek: 1 2 1 2 4 5 1 Kod: 118015 118017 118024 118032 118035 118101 118107 Frek: 3 2 1 1 1 1 1 Kod: 118110 118111 118115 118201 118202 118204 118301 Frek: 1 1 1 3 2 1 8 Kod: 118312 118313 118319 118322 121402 123001 123007 Frek: 1 2 1 2 1 1 3 Kod: 123302 123304 123305 123306 123309 123314 126001 Frek: 1 2 1 1 3 1 1 Kod: 126003 126004 126104 126110 126112 126201 126202 Frek: 3 1 1 1 1 5 2 Kod: 126203 126204 126301 126406 126505 126506 126602 Frek: 1 1 2 2 1 1 2 Kod: 126603 126610 126611 126702 126703 126704 128001 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 128002 128003 128004 128005 128006 128007 128008 Frek: 1 3 3 5 2 3 1 Kod: 128009 128010 128014 128015 128016 128017 128018 Frek: 4 2 1 3 1 4 4 Kod: 128019 128020 128101 128102 128104 128105 128113 Frek: 1 1 6 2 8 1 1 Kod: 128116 128118 128120 128121 128201 128206 128207 Frek: 2 1 1 3 3 1 2 Kod: 128301 128302 128303 128306 128307 128311 128313 Frek: 6 1 4 1 2 1 1 Kod: 128316 128317 128401 128402 128403 128404 128501 Frek: 1 3 2 1 1 1 3 Kod: 128502 128507 128513 128514 128516 128601 128602 Frek: 1 1 1 1 1 3 1 Kod: 128605 128617 128701 128702 128706 128710 128714 Frek: 1 1 6 1 1 1 1 Kod: 128722 131501 138001 138002 138003 138004 138009 Frek: 1 2 1 2 2 1 2 Kod: 138011 138015 138019 138101 138106 138107 138201 Frek: 2 1 2 3 1 1 5 Kod: 138211 138301 138302 138311 138314 138318 138319 Frek: 1 3 1 1 1 1 1 Kod: 138320 138401 138402 138404 138405 138412 138414 Frek: 1 1 1 2 1 1 5 Kod: 140102 140103 140201 140203 140701 141501 141502 Frek: 3 5 2 1 1 1 2 Kod: 141901 141904 141905 142101 142104 142105 142110 Frek: 1 1 2 2 1 1 2 Kod: 142401 142701 143001 143005 143007 143504 143507 Frek: 1 2 2 1 1 1 1 Kod: 148001 148005 148006 148008 148009 148010 148011 Frek: 4 6 4 6 1 1 2 Kod: 148012 148013 148016 148017 148018 148019 148020 Frek: 1 4 2 7 6 5 2 Kod: 148021 148023 148024 148026 148029 148031 148032 Frek: 4 2 8 2 1 3 3 Kod: 148034 148036 148081 148101 148102 148103 148104 Frek: 1 8 1 5 1 3 2 Kod: 148201 148207 148209 148210 148401 148402 148405 Frek: 2 3 1 1 2 1 1 Kod: 148501 148505 148507 148510 148512 148602 148605 Frek: 2 4 1 1 2 1 1 Kod: 150403 150701 152101 152103 152105 152106 152401 Frek: 2 2 1 3 3 1 3 Kod: 152402 152701 152706 152711 155207 156001 156003 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 156006 156106 156201 156301 156302 156303 156308 Frek: 3 1 2 2 1 1 1 Kod: 156318 156508 156514 156606 156614 156621 158001 Frek: 2 1 1 1 1 1 7 Kod: 158002 158004 158009 158101 158106 158201 158209 Frek: 1 1 4 11 1 6 2 Kod: 158301 158302 158303 158306 158311 158315 158316 Frek: 8 4 1 1 2 1 1 Kod: 158320 158401 158415 158422 158429 158501 158506 Frek: 2 1 1 1 1 3 1 Kod: 158701 160205 160208 162203 162301 162303 163703 Frek: 1 1 1 2 4 1 1 Kod: 163704 166007 166012 166017 166022 166027 166029 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 166102 166103 166104 166109 166114 166117 166201 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 166301 166310 168001 168002 168011 168018 168101 Frek: 2 1 1 1 1 1 4 Kod: 168105 168131 168201 168204 168206 168214 168301 Frek: 1 1 1 1 1 1 3 Kod: 168303 168307 168316 168320 168322 168324 168408 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 168501 168601 168602 168606 168607 171501 173001 Frek: 1 2 1 2 1 1 1 Kod: 173004 173005 173701 176001 176002 176101 176202 Frek: 1 2 2 2 1 1 1 Kod: 176301 176302 176401 176403 176501 176508 176602 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 176604 176605 178001 178002 178004 178006 178008 Frek: 1 1 4 6 1 1 1 Kod: 178101 178103 178302 178401 178411 178501 178502 Frek: 2 1 2 3 1 2 1 Kod: 178504 178505 178510 186101 186102 186104 186201 Frek: 1 1 2 3 2 1 7 Kod: 186202 186301 186401 188001 188002 188003 188004 Frek: 1 1 2 6 4 2 3 Kod: 188007 188008 188013 188030 188101 188102 188201 Frek: 1 1 1 3 4 1 1 Kod: 188203 188205 188301 188502 188503 188505 188506 Frek: 1 3 8 2 2 2 1 Kod: 188507 190402 190701 191701 191705 191706 196001 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 196005 196101 196201 198001 198002 198003 198004 Frek: 1 1 1 8 2 9 4 Kod: 198007 198009 198016 198101 198102 198201 198301 Frek: 1 2 2 1 1 1 8 Kod: 198304 198401 202302 202602 202901 202903 202904 Frek: 1 4 1 1 2 1 1 Kod: 203101 203103 203402 203902 206101 206102 206201 Frek: 2 1 1 4 3 1 3 Kod: 208001 208003 208007 208011 208101 208102 208201 Frek: 3 5 1 3 3 4 1 Kod: 208202 208301 208303 208401 208403 208404 208406 Frek: 2 5 1 4 1 2 3 Kod: 208501 208502 208503 210101 210102 210401 210402 Frek: 9 2 1 1 1 1 1 Kod: 212103 213202 213203 213204 213206 216101 216107 Frek: 2 1 1 1 1 2 2 Kod: 218001 218002 218003 218005 218006 218007 218101 Frek: 4 3 3 2 2 8 6 Kod: 218102 218201 218205 218207 218209 218303 218305 Frek: 3 4 1 1 1 6 2 Kod: 218306 218309 218401 218405 218408 218409 218411 Frek: 1 2 2 1 1 1 1 Kod: 218903 226003 226004 226201 226203 226204 228001 Frek: 1 1 2 2 1 2 3 Kod: 228004 228006 228101 228102 228103 228104 228105 Frek: 1 1 3 2 7 3 1 Kod: 228106 228107 228108 228109 228110 228111 228201 Frek: 4 1 2 1 2 1 4 Kod: 228204 228206 228211 228301 228302 228401 228402 Frek: 1 3 2 2 1 2 3 Kod: 228404 228405 228407 228408 228410 228411 228412 Frek: 1 1 2 8 1 1 1 Kod: 230304 230501 230504 230506 230901 231307 232101 Frek: 1 2 1 1 2 1 1 Kod: 232103 236109 236110 238001 238002 238003 238006 Frek: 1 1 1 10 3 2 1 Kod: 238007 238010 240102 240401 240402 240901 240903 Frek: 2 1 1 2 1 1 1 Kod: 241702 241703 242101 242501 246002 246003 246201 Frek: 2 1 2 2 2 1 1 Kod: 246301 248001 248002 248003 248004 248005 248006 Frek: 1 3 3 1 3 7 1 Kod: 248101 248104 248201 248202 248203 248204 248205 Frek: 3 1 2 5 1 4 2 Kod: 248206 248207 248209 250502 250602 251002 251005 Frek: 1 1 1 6 1 1 1 Kod: 251401 252104 252106 252301 252306 256002 258001 Frek: 3 1 1 2 3 6 3 Kod: 258002 258003 258101 258102 258103 258104 258105 Frek: 2 5 5 2 1 1 3 Kod: 258201 258301 258401 258402 999999 Frek: 4 1 7 2 12
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 25 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Frek: 24 14 24 30 24 28 27 34 23 35 30 31 35 28 Kod: 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 29 23 27 28 32 23 22 26 29 30 30 28 27 29 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 31 30 33 31 40 43 44 53 36 51 36 36 32 33 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 99 Frek: 38 39 40 32 35 38 38 23 36 36 44 47 31 8
VAR 10 KÖN Loc 27 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter. När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren i olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1.a. Är Du: 915 1. Man 869 2. Kvinna 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 28 width 2 MD=99 F.1.b. Hur gammal är Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 121 01. 15-17 år 72 02. 18-19 år 168 03. 20-24 år 184 04. 25-29 år 211 05. 30-34 år 195 06. 35-39 år 147 07. 40-44 år 135 08. 45-49 år 131 09. 50-54 år 155 10. 55-59 år 143 11. 60-64 år 122 12. 65 år och äldre 99. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 30 width 1 MD=9 F.1.c. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 456 1. Ogift 1197 2. Gift eller sammanboende 122 3. Änka/Änkling/Frånskild 9 9. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSPOSITION Loc 31 width 1 MD=9 F.1.d. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 609 1. Husfar 618 2. Husmor 241 3. Son/Dotter 46 4. Annan hushållsmedlem 244 5. Ensamboende 26 9. Ej svar
VAR 14 SYSSELSÄTTNING Loc 32 width 1 MD=9 F.1.e. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 922 1. Förvärvsarbetande på heltid 305 2. Förvärvsarbetande på deltid 138 3. Hemmafru 179 4. Studerande 162 5. Pensionär 75 6. Annan sysselsättning 3 9. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 33 width 1 MD=9 F.1.f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 646 1. Folkskola 322 2. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 184 3. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 376 4. Gymnasium eller motsvarande 231 5. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 25 9. Ej svar
VAR 16 ORTSSTORLEK Loc 34 width 1 MD=9 F.1.g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 105 1. Under 200 invånare 198 2. 200-1.999 invånare 196 3. 2.000-4.999 invånare 164 4. 5.000-9.999 invånare 221 5. 10.000-24.999 invånare 232 6. 25.000-49.999 invånare 211 7. 50.000-99.999 invånare 364 8. 100.000 och däröver 93 9. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 35 width 1 MD=9 F.1.h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 169 1. Insatslägenhet 491 2. Hyrd lägenhet 872 3. Egen villa/radhus 44 4. Hyrd villa/radhus 132 5. Jordbruksfastighet 33 6. Inneboende 39 7. Annan bostadsform 4 9. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:EGNA Loc 36 width 1 MD=9 F.1.i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 373 1. Gör praktiskt taget INGA sådana inköp SJÄLV 303 2. Gör MINDRE ÄN HÄLFTEN av alla inköp 229 3. Gör ungefär HÄLFTEN av alla inköp 166 4. Gör MER ÄN HÄLFTEN av alla inköp 710 5. Gör ALLA ELLER NÄSTAN ALLA inköp 3 9. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2. Hushållets sammansättning. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av. Medräkna även sådana, som befinner sig på kortare semester, kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. OBS! Räkna även med Dig själv. F.2.a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 1651 130 2 1
VAR 20 2-6 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2.b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 Frek: 1483 241 58 2
VAR 21 7-10 ÅR Loc 41 width 2 MD=99 F.2.c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 Frek: 1507 245 32
VAR 22 11-14 ÅR Loc 43 width 2 MD=99 F.2.d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 Frek: 1448 290 44 2
VAR 23 15-19 ÅR Loc 45 width 2 MD=99 F.2.e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 Frek: 1289 368 113 14
VAR 24 20-67 ÅR Loc 47 width 2 MD=99 F.2.f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 Frek: 52 344 1174 175 34 4 1
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 49 width 2 MD=99 F.2.g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 Frek: 1678 76 29 1
VAR 26 TOTALT ANTAL PERSONER Loc 51 width 2 MD=99 F.2.h. Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 242 489 375 464 162 38 10 4
VAR 27 INKOMST-PERSONLIG Loc 53 width 1 MD=9 F.3. Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta, som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör. Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3.a. Inkomst i kronor per år:Din personliga 421 1. Under 30.000 kronor/år 316 2. 30.000-50.000 kronor/år 443 3. 50.000-70.000 kronor/år 334 4. 70.000-90.000 kronor/år 115 5. 90.000-110.000 kronor/år 46 6. 110.000-130.000 kronor/år 23 7. 130.000-150.000 kronor/år 29 8. Över 150.000 kronor/år 57 9. Ej svar
VAR 28 INKOMST-HUSHÅLLETS Loc 54 width 1 MD=9 F.3.b. Inkomst i kronor per år:Hushållets totala <Se F.3 för fullständig frågetext> 57 1. Under 30.000 kronor/år 110 2. 30.000-50.000 kronor/år 240 3. 50.000-70.000 kronor/år 247 4. 70.000-90.000 kronor/år 235 5. 90.000-110.000 kronor/år 239 6. 110.000-130.000 kronor/år 189 7. 130.000-150.000 kronor/år 281 8. Över 150.000 kronor/år 186 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 55 width 1 MD=9 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 1344 1. Ja 434 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 30 PERSONBIL Loc 56 width 2 MD=99 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5.a. I hushållet finns .... st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 7 99 Frek: 233 1175 311 44 8 1 12
VAR 31 HUSVAGN Loc 58 width 1 MD=9 F.5.b. I hushållet finns: Husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 104 1. Ja 1665 2. Nej 15 9. Ej svar
VAR 32 FRITIDSHUS Loc 59 width 1 MD=9 F.5.c. I hushållet finns: Fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 412 1. Ja 1360 2. Nej 12 9. Ej svar
VAR 33 RODDBÅT/EKA EL. LIKNANDE Loc 60 width 1 MD=9 F.5.d. I hushållet finns: Roddbåt/Eka eller liknande <Se F.5 för fullständig frågetext> 357 1. Ja 1415 2. Nej 12 9. Ej svar
VAR 34 MOTORBÅT Loc 61 width 1 MD=9 F.5.e. I hushållet finns: Motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 201 1. Ja 1571 2. Nej 12 9. Ej svar
VAR 35 SEGELBÅT Loc 62 width 1 MD=9 F.5.f. I hushållet finns: Segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 77 1. Ja 1695 2. Nej 12 9. Ej svar
VAR 36 BILDKAMERA - INSTAMATIC Loc 63 width 1 MD=9 F.5.g. I hushållet finns: Bildkamera - typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 970 1. Ja 802 2. Nej 12 9. Ej svar
VAR 37 BILDKAMERA-SYSTEMKAMERA Loc 64 width 1 MD=9 F.5.h. I hushållet finns: Bildkamera - typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 615 1. Ja 1157 2. Nej 12 9. Ej svar
VAR 38 BILRADIO/BILSTEREO Loc 65 width 1 MD=9 F.5.i. I hushållet finns: Bilradio/Bilstereo <Se F.5 för fullständig frågetext> 1120 1. Ja 652 2. Nej 12 9. Ej svar
VAR 39 TV-BANDSPELARE (VIDEO) Loc 66 width 1 MD=9 F.5.j. I hushållet finns: TV-bandspelare (video) <Se F.5 för fullständig frågetext> 149 1. Ja 1623 2. Nej 12 9. Ej svar
VAR 40 FILMKAMERA Loc 67 width 1 MD=9 F.5.k. I hushållet finns: Filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 436 1. Ja 1336 2. Nej 12 9. Ej svar
VAR 41 STILLBILDSPROJEKTOR Loc 68 width 1 MD=9 F.5.l. I hushållet finns: Stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 435 1. Ja 1337 2. Nej 12 9. Ej svar
VAR 42 FILMPROJEKTOR Loc 69 width 1 MD=9 F.5.m. I hushållet finns: Filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 359 1. Ja 1413 2. Nej 12 9. Ej svar
VAR 43 SKRIVMASKIN Loc 70 width 1 MD=9 F.5.n. I hushållet finns: Skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 745 1. Ja 1027 2. Nej 12 9. Ej svar
VAR 44 SVART-VIT TV Loc 71 width 1 MD=9 F.5.o. I hushållet finns: Svart-vit TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 596 1. Ja 1176 2. Nej 12 9. Ej svar
VAR 45 FÄRG-TV Loc 72 width 1 MD=9 F.5.p. I hushållet finns: Färg-TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 1490 1. Ja 282 2. Nej 12 9. Ej svar
VAR 46 FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 73 width 1 MD=9 F.5.q. I hushållet finns: Frysbox/Frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 1574 1. Ja 198 2. Nej 12 9. Ej svar
VAR 47 DISKMASKIN Loc 74 width 1 MD=9 F.5.r. I hushållet finns: Diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 663 1. Ja 1109 2. Nej 12 9. Ej svar
VAR 48 TORKTUMLARE Loc 75 width 1 MD=9 F.5.s. I hushållet finns: Torktumlare <Se F.5 för fullständig frågetext> 154 1. Ja 1618 2. Nej 12 9. Ej svar
VAR 49 KÖKSMASKIN Loc 76 width 1 MD=9 F.5.t. I hushållet finns: Köksmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 912 1. Ja 860 2. Nej 12 9. Ej svar
VAR 50 TVÄTTMASKIN Loc 77 width 1 MD=9 F.5.u. I hushållet finns: Tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1322 1. Ja 450 2. Nej 12 9. Ej svar
VAR 51 STEREOANLÄGGNING Loc 78 width 1 MD=9 F.5.v. I hushållet finns: Stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 1344 1. Ja 428 2. Nej 12 9. Ej svar
VAR 52 MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 79 width 1 MD=9 F.5.x. I hushållet finns: Motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 765 1. Ja 1007 2. Nej 12 9. Ej svar
VAR 53 SPISFLÄKT Loc 80 width 1 MD=9 F.5.y. I hushållet finns: Spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1210 1. Ja 562 2. Nej 12 9. Ej svar
VAR 54 KAFFEBRYGGARE Loc 81 width 1 MD=9 F.5.z. I hushållet finns: Kaffebryggare <Se F.5 för fullständig frågetext> 1188 1. Ja 584 2. Nej 12 9. Ej svar
VAR 55 RAKAPPARAT Loc 82 width 1 MD=9 F.5.å. I hushållet finns: Rakapparat <Se F.5 för fullständig frågetext> 1268 1. Ja 504 2. Nej 12 9. Ej svar
VAR 56 HUND Loc 83 width 1 MD=9 F.5.ä. I hushållet finns: Hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 390 1. Ja 1382 2. Nej 12 9. Ej svar
VAR 57 KATT Loc 84 width 1 MD=9 F.5.ö. I hushållet finns: Katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 342 1. Ja 1430 2. Nej 12 9. Ej svar
VAR 58 BRASKAMIN Loc 85 width 1 MD=9 F.5.aa. I hushållet finns: Braskamin <Se F.5 för fullständig frågetext> 153 1. Ja 1619 2. Nej 12 9. Ej svar
VAR 59 INKÖP AV KAPITALVAROR A1 Loc 86 width 2 MD=99 F.6a. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a.1. Första understrykningen 168 01. Fabriksny bil 496 02. Begagnad bil 39 03. Moped 8 04. Nytt fritidshus 7 05. Begagnat fritidshus 20 06. Ny villa 24 07. Begagnad villa 52 08. Köksfläkt 44 09. Elektrisk spis 39 10. Diskmaskin 290 11. Nya möbler 597 99. Ej svar
VAR 60 INKÖP AV KAPITALVAROR A2 Loc 88 width 2 MD=99 F.6a.2. Andra understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 20 02. Begagnad bil 26 03. Moped 14 04. Nytt fritidshus 12 05. Begagnat fritidshus 24 06. Ny villa 25 07. Begagnad villa 31 08. Köksfläkt 62 09. Elektrisk spis 47 10. Diskmaskin 310 11. Nya möbler 1213 99. Ej svar
VAR 61 INKÖP AV KAPITALVAROR A3 Loc 90 width 2 MD=99 F.6a.3. Tredje understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 1 04. Nytt fritidshus 2 05. Begagnat fritidshus 1 06. Ny villa 6 07. Begagnad villa 14 08. Köksfläkt 18 09. Elektrisk spis 25 10. Diskmaskin 104 11. Nya möbler 1613 99. Ej svar
VAR 62 INKÖP AV KAPITALVAROR A4 Loc 92 width 2 MD=99 F.6a.4. Fjärde understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 11 09. Elektrisk spis 6 10. Diskmaskin 24 11. Nya möbler 1743 99. Ej svar
VAR 63 INKÖP AV KAPITALVAROR A5 Loc 94 width 2 MD=99 F.6a.5. Femte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 09. Elektrisk spis 8 10. Diskmaskin 7 11. Nya möbler 1769 99. Ej svar
VAR 64 INKÖP AV KAPITALVAROR A6 Loc 96 width 2 MD=99 F.6a.6. Sjätte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 09. Elektrisk spis 10. Diskmaskin 5 11. Nya möbler 1779 99. Ej svar
VAR 65 INKÖP AV KAPITALVAROR B1 Loc 98 width 2 MD=99 F.6b. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6b.1. Första understrykningen 170 01. Tvättmaskin 68 02. Frysbox 53 03. Frysskåp 135 04. Fiskeutrustning 131 05. Elektrisk rakapparat 52 06. Skrivmaskin 49 07. Stillbildskamera 24 08. Filmkamera 23 09. Projektor 48 10. Elektrisk symaskin 21 11. Braskamin 1010 99. Ej svar
VAR 66 INKÖP AV KAPITALVAROR B2 Loc 100 width 2 MD=99 F.6b.2. Andra understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 18 02. Frysbox 23 03. Frysskåp 27 04. Fiskeutrustning 53 05. Elektrisk rakapparat 15 06. Skrivmaskin 39 07. Stillbildskamera 13 08. Filmkamera 16 09. Projektor 39 10. Elektrisk symaskin 14 11. Braskamin 1527 99. Ej svar
VAR 67 INKÖP AV KAPITALVAROR B3 Loc 102 width 2 MD=99 F.6b.3. Tredje understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 7 03. Frysskåp 3 04. Fiskeutrustning 9 05. Elektrisk rakapparat 8 06. Skrivmaskin 12 07. Stillbildskamera 2 08. Filmkamera 16 09. Projektor 16 10. Elektrisk symaskin 10 11. Braskamin 1701 99. Ej svar
VAR 68 INKÖP AV KAPITALVAROR B4 Loc 104 width 2 MD=99 F.6b.4. Fjärde understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 1 04. Fiskeutrustning 2 05. Elektrisk rakapparat 1 06. Skrivmaskin 3 07. Stillbildskamera 4 08. Filmkamera 4 09. Projektor 5 10. Elektrisk symaskin 3 11. Braskamin 1761 99. Ej svar
VAR 69 INKÖP AV KAPITALVAROR B5 Loc 106 width 2 MD=99 F.6b.5. Femte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 05. Elektrisk rakapparat 06. Skrivmaskin 07. Stillbildskamera 08. Filmkamera 1 09. Projektor 2 10. Elektrisk symaskin 3 11. Braskamin 1778 99. Ej svar
VAR 70 INKÖP AV KAPITALVAROR B6 Loc 108 width 2 MD=99 F.6b.6. Sjätte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 05. Elektrisk rakapparat 06. Skrivmaskin 07. Stillbildskamera 08. Filmkamera 09. Projektor 10. Elektrisk symaskin 11. Braskamin 1784 99. Ej svar
VAR 71 INKÖP AV KAPITALVAROR C1 Loc 110 width 2 MD=99 F.6c. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6c.1. Första understrykningen 141 01. Transistorradio 9 02. Husvagn 171 03. Stereoanläggning 12 04. Svart/vit TV 152 05. Färg-TV 75 06. Elektrisk kaffebryggare 85 07. Motorgräsklippare 71 08. Dammsugare 22 09. Motorbåt 10 10. Segelbåt 1036 99. Ej svar
VAR 72 INKÖP AV KAPITALVAROR C2 Loc 112 width 2 MD=99 F.6c.2. Andra understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 1 02. Husvagn 31 03. Stereoanläggning 4 04. Svart/vit TV 65 05. Färg-TV 34 06. Elektrisk kaffebryggare 36 07. Motorgräsklippare 70 08. Dammsugare 13 09. Motorbåt 10 10. Segelbåt 1520 99. Ej svar
VAR 73 INKÖP AV KAPITALVAROR C3 Loc 114 width 2 MD=99 F.6c.3. Tredje understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 1 04. Svart/vit TV 7 05. Färg-TV 17 06. Elektrisk kaffebryggare 8 07. Motorgräsklippare 23 08. Dammsugare 9 09. Motorbåt 7 10. Segelbåt 1712 99. Ej svar
VAR 74 INKÖP AV KAPITALVAROR C4 Loc 116 width 2 MD=99 F.6c.4. Fjärde understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 1 05. Färg-TV 2 06. Elektrisk kaffebryggare 1 07. Motorgräsklippare 10 08. Dammsugare 2 09. Motorbåt 1 10. Segelbåt 1767 99. Ej svar
VAR 75 INKÖP AV KAPITALVAROR C5 Loc 118 width 2 MD=99 F.6c.5. Femte understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 05. Färg-TV 06. Elektrisk kaffebryggare 07. Motorgräsklippare 4 08. Dammsugare 09. Motorbåt 10. Segelbåt 1780 99. Ej svar
VAR 76 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 120 width 1 MD=9 F.7. Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.7a. Miljövårdsfrågor 23 1. Mycket ointresserad 67 2. Ganska ointresserad 90 3. Något ointresserad 71 4. Varken-eller,vet ej 567 5. Något intresserad 617 6. Ganska intresserad 323 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 77 HÄLSONYTTIG MAT Loc 121 width 1 MD=9 F.7b. Hälsonyttig mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket ointresserad 131 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 117 4. Varken-eller,vet ej 506 5. Något intresserad 517 6. Ganska intresserad 321 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 78 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 122 width 1 MD=9 F.7c. Sjukdomar och hälsa <Se F.7 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket ointresserad 65 2. Ganska ointresserad 94 3. Något ointresserad 119 4. Varken-eller,vet ej 482 5. Något intresserad 528 6. Ganska intresserad 419 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 79 BANTNINGSTIPS Loc 123 width 1 MD=9 F.7d. Bantningstips <Se F.7 för fullständig frågetext> 574 1. Mycket ointresserad 238 2. Ganska ointresserad 158 3. Något ointresserad 158 4. Varken-eller,vet ej 374 5. Något intresserad 146 6. Ganska intresserad 79 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 80 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 124 width 1 MD=9 F.7e. Hushålla ekonomiskt <Se F.7 för fullständig frågetext> 39 1. Mycket ointresserad 46 2. Ganska ointresserad 61 3. Något ointresserad 89 4. Varken-eller,vet ej 381 5. Något intresserad 628 6. Ganska intresserad 512 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 81 POLITIK Loc 125 width 1 MD=9 F.7f. Politik <Se F.7 för fullständig frågetext> 137 1. Mycket ointresserad 107 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 104 4. Varken-eller,vet ej 604 5. Något intresserad 461 6. Ganska intresserad 231 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 82 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 126 width 1 MD=9 F.7g. Sociala rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket ointresserad 76 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 154 4. Varken-eller,vet ej 602 5. Något intresserad 508 6. Ganska intresserad 251 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 83 SKATTEFRÅGOR Loc 127 width 1 MD=9 F.7h. Skattefrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 72 1. Mycket ointresserad 78 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 154 4. Varken-eller,vet ej 509 5. Något intresserad 498 6. Ganska intresserad 324 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 84 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 128 width 1 MD=9 F.7i. Samlevnadsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 84 1. Mycket ointresserad 79 2. Ganska ointresserad 143 3. Något ointresserad 247 4. Varken-eller,vet ej 578 5. Något intresserad 386 6. Ganska intresserad 212 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 85 VIDAREUTBILDNING Loc 129 width 1 MD=9 F.7j. Vidareutbildning <Se F.7 för fullständig frågetext> 97 1. Mycket ointresserad 97 2. Ganska ointresserad 144 3. Något ointresserad 208 4. Varken-eller,vet ej 529 5. Något intresserad 386 6. Ganska intresserad 281 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 86 RELIGIONS- O. TROSFRÅGOR Loc 130 width 1 MD=9 F.7k. Religions- och trosfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 423 1. Mycket ointresserad 240 2. Ganska ointresserad 194 3. Något ointresserad 206 4. Varken-eller,vet ej 360 5. Något intresserad 176 6. Ganska intresserad 152 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 87 ARBETSMARKNADEN Loc 131 width 1 MD=9 F.7l. Arbetsmarknaden <Se F.7 för fullständig frågetext> 51 1. Mycket ointresserad 77 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 166 4. Varken-eller,vet ej 516 5. Något intresserad 522 6. Ganska intresserad 293 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 88 VILLA/EGET HEM Loc 132 width 1 MD=9 F.7m. Villa/Eget hem <Se F.7 för fullständig frågetext> 74 1. Mycket ointresserad 56 2. Ganska ointresserad 75 3. Något ointresserad 110 4. Varken-eller,vet ej 275 5. Något intresserad 476 6. Ganska intresserad 676 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 89 FRITIDSHUS Loc 133 width 1 MD=9 F.7n. Fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 260 1. Mycket ointresserad 153 2. Ganska ointresserad 154 3. Något ointresserad 237 4. Varken-eller,vet ej 383 5. Något intresserad 260 6. Ganska intresserad 286 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 90 PERSONBILAR Loc 134 width 1 MD=9 F.7o. Personbilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 158 1. Mycket ointresserad 101 2. Ganska ointresserad 124 3. Något ointresserad 130 4. Varken-eller,vet ej 535 5. Något intresserad 427 6. Ganska intresserad 273 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 135 width 1 MD=9 F.7p. Heminredning <Se F.7 för fullständig frågetext> 55 1. Mycket ointresserad 60 2. Ganska ointresserad 95 3. Något ointresserad 93 4. Varken-eller,vet ej 510 5. Något intresserad 522 6. Ganska intresserad 424 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 136 width 1 MD=9 F.7q. Modenyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 270 1. Mycket ointresserad 201 2. Ganska ointresserad 179 3. Något ointresserad 130 4. Varken-eller,vet ej 504 5. Något intresserad 288 6. Ganska intresserad 177 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 137 width 1 MD=9 F.7r. Matvarunyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 147 1. Mycket ointresserad 185 2. Ganska ointresserad 209 3. Något ointresserad 178 4. Varken-eller,vet ej 514 5. Något intresserad 322 6. Ganska intresserad 198 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 138 width 1 MD=9 F.7s. Barnavård <Se F.7 för fullständig frågetext> 152 1. Mycket ointresserad 107 2. Ganska ointresserad 139 3. Något ointresserad 211 4. Varken-eller,vet ej 442 5. Något intresserad 385 6. Ganska intresserad 311 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 139 width 1 MD=9 F.7t. Skönhetsvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 388 1. Mycket ointresserad 240 2. Ganska ointresserad 187 3. Något ointresserad 206 4. Varken-eller,vet ej 421 5. Något intresserad 222 6. Ganska intresserad 89 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 96 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 140 width 1 MD=9 F.7u. Stereoanläggningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 260 1. Mycket ointresserad 191 2. Ganska ointresserad 147 3. Något ointresserad 168 4. Varken-eller,vet ej 516 5. Något intresserad 314 6. Ganska intresserad 157 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 97 HUSHÅLLSMASKINER Loc 141 width 1 MD=9 F.7v. Hushållsmaskiner <Se F.7 för fullständig frågetext> 136 1. Mycket ointresserad 162 2. Ganska ointresserad 194 3. Något ointresserad 176 4. Varken-eller,vet ej 595 5. Något intresserad 360 6. Ganska intresserad 132 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 98 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 142 width 1 MD=9 F.7w. Fotoutrustningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 300 1. Mycket ointresserad 201 2. Ganska ointresserad 197 3. Något ointresserad 193 4. Varken-eller,vet ej 515 5. Något intresserad 228 6. Ganska intresserad 113 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 99 MOTORCYKLAR Loc 143 width 1 MD=9 F.7x. Motorcyklar <Se F.7 för fullständig frågetext> 755 1. Mycket ointresserad 173 2. Ganska ointresserad 150 3. Något ointresserad 201 4. Varken-eller,vet ej 236 5. Något intresserad 120 6. Ganska intresserad 108 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 100 KRUKVÄXTER Loc 144 width 1 MD=9 F.7y. Krukväxter <Se F.7 för fullständig frågetext> 153 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 140 3. Något ointresserad 98 4. Varken-eller,vet ej 393 5. Något intresserad 413 6. Ganska intresserad 439 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 101 MEDEL MOT MJÄLL Loc 145 width 1 MD=9 F.7z. Medel mot mjäll <Se F.7 för fullständig frågetext> 614 1. Mycket ointresserad 168 2. Ganska ointresserad 147 3. Något ointresserad 291 4. Varken-eller,vet ej 317 5. Något intresserad 124 6. Ganska intresserad 86 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 102 HUNDARS SKÖTSEL Loc 146 width 1 MD=9 F.7å. Hundars skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 607 1. Mycket ointresserad 150 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 197 4. Varken-eller,vet ej 245 5. Något intresserad 216 6. Ganska intresserad 213 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 103 KATTERS SKÖTSEL Loc 147 width 1 MD=9 F.7ä. Katters skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 716 1. Mycket ointresserad 172 2. Ganska ointresserad 134 3. Något ointresserad 218 4. Varken-eller,vet ej 218 5. Något intresserad 151 6. Ganska intresserad 139 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 104 MOTIONERA Loc 148 width 1 MD=9 F.7ö. Motionera <Se F.7 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket ointresserad 48 2. Ganska ointresserad 88 3. Något ointresserad 79 4. Varken-eller,vet ej 537 5. Något intresserad 530 6. Ganska intresserad 407 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 105 IDROTTA Loc 149 width 1 MD=9 F.7aa. Idrotta <Se F.7 för fullständig frågetext> 206 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 151 3. Något ointresserad 181 4. Varken-eller,vet ej 480 5. Något intresserad 321 6. Ganska intresserad 289 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 106 LAGA MAT Loc 150 width 1 MD=9 F.7ab. Laga mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 64 1. Mycket ointresserad 69 2. Ganska ointresserad 97 3. Något ointresserad 79 4. Varken-eller,vet ej 498 5. Något intresserad 530 6. Ganska intresserad 431 7. Mycket intresserad 16 9. Ej svar
VAR 107 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 151 width 1 MD=9 F.7ac. Pröva nya maträtter <Se F.7 för fullständig frågetext> 84 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 100 4. Varken-eller,vet ej 426 5. Något intresserad 497 6. Ganska intresserad 456 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 108 BAKA Loc 152 width 1 MD=9 F.7ad. Baka <Se F.7 för fullständig frågetext> 199 1. Mycket ointresserad 128 2. Ganska ointresserad 155 3. Något ointresserad 152 4. Varken-eller,vet ej 375 5. Något intresserad 390 6. Ganska intresserad 367 7. Mycket intresserad 18 9. Ej svar
VAR 109 HA GÄSTER Loc 153 width 1 MD=9 F.7ae. Ha gäster <Se F.7 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket ointresserad 45 2. Ganska ointresserad 86 3. Något ointresserad 81 4. Varken-eller,vet ej 545 5. Något intresserad 658 6. Ganska intresserad 302 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 110 KÖRA BIL Loc 154 width 1 MD=9 F.7af. Köra bil <Se F.7 för fullständig frågetext> 157 1. Mycket ointresserad 43 2. Ganska ointresserad 68 3. Något ointresserad 172 4. Varken-eller,vet ej 340 5. Något intresserad 479 6. Ganska intresserad 495 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 111 JOBBA MED BILAR Loc 155 width 1 MD=9 F.7ag. Jobba med bilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 589 1. Mycket ointresserad 148 2. Ganska ointresserad 150 3. Något ointresserad 175 4. Varken-eller,vet ej 358 5. Något intresserad 200 6. Ganska intresserad 135 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 112 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 156 width 1 MD=9 F.7ah. Arbeta i trädgården <Se F.7 för fullständig frågetext> 163 1. Mycket ointresserad 95 2. Ganska ointresserad 130 3. Något ointresserad 126 4. Varken-eller,vet ej 442 5. Något intresserad 455 6. Ganska intresserad 347 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 113 FOTOGRAFERA Loc 157 width 1 MD=9 F.7ai. Fotografera <Se F.7 för fullständig frågetext> 232 1. Mycket ointresserad 118 2. Ganska ointresserad 147 3. Något ointresserad 146 4. Varken-eller,vet ej 619 5. Något intresserad 323 6. Ganska intresserad 169 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 114 SMALFILMA Loc 158 width 1 MD=9 F.7aj. Smalfilma <Se F.7 för fullständig frågetext> 593 1. Mycket ointresserad 169 2. Ganska ointresserad 170 3. Något ointresserad 389 4. Varken-eller,vet ej 260 5. Något intresserad 122 6. Ganska intresserad 45 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 115 SPORTFISKA Loc 159 width 1 MD=9 F.7ak. Sportfiska <Se F.7 för fullständig frågetext> 571 1. Mycket ointresserad 113 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 199 4. Varken-eller,vet ej 323 5. Något intresserad 223 6. Ganska intresserad 215 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 116 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 160 width 1 MD=9 F.7al. Lyssna på popmusik <Se F.7 för fullständig frågetext> 426 1. Mycket ointresserad 143 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 69 4. Varken-eller,vet ej 425 5. Något intresserad 296 6. Ganska intresserad 276 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 117 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 161 width 1 MD=9 F.7am. Lyssna på klassisk musik <Se F.7 för fullständig frågetext> 336 1. Mycket ointresserad 179 2. Ganska ointresserad 193 3. Något ointresserad 96 4. Varken-eller,vet ej 507 5. Något intresserad 291 6. Ganska intresserad 154 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 118 GÅ PÅ TEATER Loc 162 width 1 MD=9 F.7an. Gå på teater <Se F.7 för fullständig frågetext> 229 1. Mycket ointresserad 153 2. Ganska ointresserad 174 3. Något ointresserad 152 4. Varken-eller,vet ej 514 5. Något intresserad 353 6. Ganska intresserad 173 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 119 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 163 width 1 MD=9 F.7ao. Gå på konstutställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 419 1. Mycket ointresserad 202 2. Ganska ointresserad 193 3. Något ointresserad 198 4. Varken-eller,vet ej 411 5. Något intresserad 218 6. Ganska intresserad 108 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 120 LÄSA BÖCKER Loc 164 width 1 MD=9 F.7ap. Läsa böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 77 1. Mycket ointresserad 71 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 50 4. Varken-eller,vet ej 435 5. Något intresserad 475 6. Ganska intresserad 544 7. Mycket intresserad 20 9. Ej svar
VAR 121 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 165 width 1 MD=9 F.7aq. Läsa populärtidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 239 1. Mycket ointresserad 150 2. Ganska ointresserad 173 3. Något ointresserad 182 4. Varken-eller,vet ej 566 5. Något intresserad 304 6. Ganska intresserad 126 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 122 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 166 width 1 MD=9 F.7ar. Köpa på postorder <Se F.7 för fullständig frågetext> 544 1. Mycket ointresserad 245 2. Ganska ointresserad 194 3. Något ointresserad 193 4. Varken-eller,vet ej 401 5. Något intresserad 134 6. Ganska intresserad 40 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 123 SY KLÄDER Loc 167 width 1 MD=9 F.7as. Sy kläder <Se F.7 för fullständig frågetext> 743 1. Mycket ointresserad 170 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 134 4. Varken-eller,vet ej 267 5. Något intresserad 150 6. Ganska intresserad 137 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 124 HANDARBETA Loc 168 width 1 MD=9 F.7at. Handarbeta <Se F.7 för fullständig frågetext> 643 1. Mycket ointresserad 119 2. Ganska ointresserad 73 3. Något ointresserad 114 4. Varken-eller,vet ej 224 5. Något intresserad 243 6. Ganska intresserad 333 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 125 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 169 width 1 MD=9 F.7au. Träffa nya människor <Se F.7 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket ointresserad 32 2. Ganska ointresserad 61 3. Något ointresserad 77 4. Varken-eller,vet ej 492 5. Något intresserad 613 6. Ganska intresserad 449 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 126 SNICKRA Loc 170 width 1 MD=9 F.7av. Snickra <Se F.7 för fullständig frågetext> 335 1. Mycket ointresserad 134 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 169 4. Varken-eller,vet ej 433 5. Något intresserad 331 6. Ganska intresserad 234 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 127 MÅLA HEMMA Loc 171 width 1 MD=9 F.7aw. Måla hemma <Se F.7 för fullständig frågetext> 211 1. Mycket ointresserad 107 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 129 4. Varken-eller,vet ej 525 5. Något intresserad 411 6. Ganska intresserad 243 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 128 JAGA Loc 172 width 1 MD=9 F.7ax. Jaga <Se F.7 för fullständig frågetext> 1001 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 85 3. Något ointresserad 256 4. Varken-eller,vet ej 94 5. Något intresserad 75 6. Ganska intresserad 131 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 129 FRILUFTSLIV Loc 173 width 1 MD=9 F.7ay. Friluftsliv <Se F.7 för fullständig frågetext> 72 1. Mycket ointresserad 32 2. Ganska ointresserad 80 3. Något ointresserad 69 4. Varken-eller,vet ej 482 5. Något intresserad 527 6. Ganska intresserad 479 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 130 ÅKA SLALOM Loc 174 width 1 MD=9 F.7az. Åka slalom <Se F.7 för fullständig frågetext> 666 1. Mycket ointresserad 131 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 280 4. Varken-eller,vet ej 206 5. Något intresserad 118 6. Ganska intresserad 224 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 131 ÅKA MOTORBÅT Loc 175 width 1 MD=9 F.7aå. Åka motorbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 437 1. Mycket ointresserad 106 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 202 4. Varken-eller,vet ej 385 5. Något intresserad 270 6. Ganska intresserad 218 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 132 SEGLA Loc 176 width 1 MD=9 F.7aä. Segla <Se F.7 för fullständig frågetext> 566 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 130 3. Något ointresserad 312 4. Varken-eller,vet ej 254 5. Något intresserad 194 6. Ganska intresserad 168 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 133 CAMPA Loc 177 width 1 MD=9 F.7aö. Campa <Se F.7 för fullständig frågetext> 347 1. Mycket ointresserad 116 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 130 4. Varken-eller,vet ej 439 5. Något intresserad 353 6. Ganska intresserad 237 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 134 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 178 width 1 MD=9 F.7ba. Semestra utomlands <Se F.7 för fullständig frågetext> 190 1. Mycket ointresserad 80 2. Ganska ointresserad 78 3. Något ointresserad 140 4. Varken-eller,vet ej 335 5. Något intresserad 356 6. Ganska intresserad 571 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 135 SEMESTRA I SVERIGE Loc 179 width 1 MD=9 F.7bb. Semestra i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 28 1. Mycket ointresserad 19 2. Ganska ointresserad 28 3. Något ointresserad 41 4. Varken-eller,vet ej 301 5. Något intresserad 649 6. Ganska intresserad 689 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 136 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 180 width 1 MD=9 F.7bc. Pröva nya produkter <Se F.7 för fullständig frågetext> 77 1. Mycket ointresserad 76 2. Ganska ointresserad 134 3. Något ointresserad 246 4. Varken-eller,vet ej 596 5. Något intresserad 401 6. Ganska intresserad 216 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 137 VARA BORTBJUDEN Loc 181 width 1 MD=9 F.7bd. Vara bortbjuden <Se F.7 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket ointresserad 56 2. Ganska ointresserad 72 3. Något ointresserad 64 4. Varken-eller,vet ej 532 5. Något intresserad 642 6. Ganska intresserad 347 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 138 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 182 width 1 MD=9 F.7be. Gå på diskotek <Se F.7 för fullständig frågetext> 908 1. Mycket ointresserad 136 2. Ganska ointresserad 111 3. Något ointresserad 193 4. Varken-eller,vet ej 190 5. Något intresserad 122 6. Ganska intresserad 87 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 139 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 183 width 1 MD=9 F.7bf. Gå på restaurang <Se F.7 för fullständig frågetext> 170 1. Mycket ointresserad 86 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 91 4. Varken-eller,vet ej 579 5. Något intresserad 470 6. Ganska intresserad 246 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 140 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 184 width 1 MD=9 F.7bg. Gå på kvällskurser <Se F.7 för fullständig frågetext> 255 1. Mycket ointresserad 138 2. Ganska ointresserad 174 3. Något ointresserad 258 4. Varken-eller,vet ej 535 5. Något intresserad 291 6. Ganska intresserad 101 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 141 ENERGISPARANDE Loc 185 width 1 MD=9 F.7bh. Energisparande <Se F.7 för fullständig frågetext> 53 1. Mycket ointresserad 40 2. Ganska ointresserad 78 3. Något ointresserad 149 4. Varken-eller,vet ej 479 5. Något intresserad 558 6. Ganska intresserad 400 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 142 KLÄDER TILL DIG SJÄLV Loc 186 width 2 MD=99 F.8. Hur mycket pengar lägger du normalt ner på följande under ett år? F.8a. Kläder till dig själv 6 01. 0 kronor 14 02. Under 100 kronor 96 03. 101-300 kronor 222 04. 301-500 kronor 293 05. 501-800 kronor 369 06. 801-1.000 kronor 324 07. 1.001-1.500 kronor 194 08. 1.501-2.000 kronor 226 09. Över 2.000 kronor 40 99. Ej svar
VAR 143 SPORTUTRUSTNING Loc 188 width 2 MD=99 F.8b. Sportutrustning till Dig själv <Se F.8 för fullständig frågetext> 461 01. 0 kronor 342 02. Under 100 kronor 429 03. 101-300 kronor 251 04. 301-500 kronor 107 05. 501-800 kronor 50 06. 801-1.000 kronor 37 07. 1.001-1.500 kronor 28 08. 1.501-2.000 kronor 33 09. Över 2.000 kronor 46 99. Ej svar
VAR 144 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 190 width 2 MD=99 F.8c. Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 527 01. 0 kronor 623 02. Under 100 kronor 412 03. 101-300 kronor 106 04. 301-500 kronor 36 05. 501-800 kronor 12 06. 801-1.000 kronor 5 07. 1.001-1.500 kronor 08. 1.501-2.000 kronor 3 09. Över 2.000 kronor 60 99. Ej svar
VAR 145 NÖJEN Loc 192 width 2 MD=99 F.8d. Nöjen <Se F.8 för fullständig frågetext> 82 01. 0 kronor 218 02. Under 100 kronor 407 03. 101-300 kronor 334 04. 301-500 kronor 193 05. 501-800 kronor 153 06. 801-1.000 kronor 96 07. 1.001-1.500 kronor 79 08. 1.501-2.000 kronor 157 09. Över 2.000 kronor 65 99. Ej svar
VAR 146 UTLANDSRESOR Loc 194 width 2 MD=99 F.8e. Utlandsresor under fritiden <Se F.8 för fullständig frågetext> 881 01. 0 kronor 31 02. Under 100 kronor 36 03. 101-300 kronor 51 04. 301-500 kronor 59 05. 501-800 kronor 66 06. 801-1.000 kronor 67 07. 1.001-1.500 kronor 102 08. 1.501-2.000 kronor 434 09. Över 2.000 kronor 57 99. Ej svar
VAR 147 BÖCKER Loc 196 width 2 MD=99 F.8f. Böcker <Se F.8 för fullständig frågetext> 340 01. 0 kronor 465 02. Under 100 kronor 395 03. 101-300 kronor 223 04. 301-500 kronor 159 05. 501-800 kronor 79 06. 801-1.000 kronor 42 07. 1.001-1.500 kronor 18 08. 1.501-2.000 kronor 22 09. Över 2.000 kronor 41 99. Ej svar
VAR 148 TOBAK Loc 198 width 2 MD=99 F.8g. Tobak <Se F.8 för fullständig frågetext> 1080 01. 0 kronor 73 02. Under 100 kronor 71 03. 101-300 kronor 67 04. 301-500 kronor 66 05. 501-800 kronor 52 06. 801-1.000 kronor 79 07. 1.001-1.500 kronor 81 08. 1.501-2.000 kronor 180 09. Över 2.000 kronor 35 99. Ej svar
VAR 149 VIN OCH SPRIT Loc 200 width 2 MD=99 F.8h. Vin och sprit <Se F.8 för fullständig frågetext> 417 01. 0 kronor 199 02. Under 100 kronor 340 03. 101-300 kronor 250 04. 301-500 kronor 183 05. 501-800 kronor 128 06. 801-1.000 kronor 76 07. 1.001-1.500 kronor 56 08. 1.501-2.000 kronor 103 09. Över 2.000 kronor 32 99. Ej svar
VAR 150 HÄLSOKOST Loc 202 width 2 MD=98 F.8i. Hälsokost <Se F.8 för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 01. 0 kronor 02. Under 100 kronor 03. 101-300 kronor 04. 301-500 kronor 05. 501-800 kronor 06. 801-1.000 kronor 07. 1.001-1.500 kronor 08. 1.501-2.000 kronor 09. Över 2.000 kronor 1784 98. Frågan ej ställd
VAR 151 ICA Loc 204 width 2 MD=99 F.9. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt: från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.9a. Hur ofta besöker Du ICA 95 01. Aldrig 17 02. 1 gång/år 23 03. 2 ggr/år 57 04. 3 ggr/år 71 05. 1 gång/kvartal 52 06. 2 ggr/kvartal 166 07. 1 gång/månad 149 08. 2 ggr/månad 157 09. 3 ggr/månad 311 10. 1 gång/vecka 271 11. 2 ggr/vecka 200 12. 3 ggr/vecka 102 13. 4 ggr/vecka 66 14. 5 ggr/vecka 23 15. 6 ggr/vecka 18 16. 7 ggr/vecka 6 99. Ej svar
VAR 152 KONSUM Loc 206 width 2 MD=99 F.9b. Hur ofta besöker Du Konsum <Se F.9 för fullständig frågetext> 250 01. Aldrig 40 02. 1 gång/år 48 03. 2 ggr/år 62 04. 3 ggr/år 83 05. 1 gång/kvartal 66 06. 2 ggr/kvartal 207 07. 1 gång/månad 151 08. 2 ggr/månad 149 09. 3 ggr/månad 256 10. 1 gång/vecka 197 11. 2 ggr/vecka 120 12. 3 ggr/vecka 63 13. 4 ggr/vecka 57 14. 5 ggr/vecka 18 15. 6 ggr/vecka 8 16. 7 ggr/vecka 9 99. Ej svar
VAR 153 VIVO Loc 208 width 2 MD=99 F.9c. Hur ofta besöker Du Vivo <Se F.9 för fullständig frågetext> 1020 01. Aldrig 119 02. 1 gång/år 69 03. 2 ggr/år 82 04. 3 ggr/år 66 05. 1 gång/kvartal 40 06. 2 ggr/kvartal 93 07. 1 gång/månad 52 08. 2 ggr/månad 58 09. 3 ggr/månad 77 10. 1 gång/vecka 45 11. 2 ggr/vecka 19 12. 3 ggr/vecka 19 13. 4 ggr/vecka 13 14. 5 ggr/vecka 4 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 5 99. Ej svar
VAR 154 FAVÖR Loc 210 width 2 MD=99 F.9d. Hur ofta besöker Du Favör <Se F.9 för fullständig frågetext> 1249 01. Aldrig 102 02. 1 gång/år 46 03. 2 ggr/år 64 04. 3 ggr/år 49 05. 1 gång/kvartal 45 06. 2 ggr/kvartal 61 07. 1 gång/månad 33 08. 2 ggr/månad 37 09. 3 ggr/månad 44 10. 1 gång/vecka 25 11. 2 ggr/vecka 12 12. 3 ggr/vecka 11 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 155 ANNAN BUTIK Loc 212 width 2 MD=99 F.9e. Hur ofta besöker Du annan butik <Se F.9 för fullständig frågetext> 510 01. Aldrig 65 02. 1 gång/år 62 03. 2 ggr/år 115 04. 3 ggr/år 100 05. 1 gång/kvartal 80 06. 2 ggr/kvartal 177 07. 1 gång/månad 126 08. 2 ggr/månad 131 09. 3 ggr/månad 224 10. 1 gång/vecka 85 11. 2 ggr/vecka 45 12. 3 ggr/vecka 32 13. 4 ggr/vecka 24 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 5 99. Ej svar
VAR 156 LIVSMEDELSAVD. I DOMUS Loc 214 width 2 MD=99 F.9f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 429 01. Aldrig 83 02. 1 gång/år 113 03. 2 ggr/år 96 04. 3 ggr/år 128 05. 1 gång/kvartal 94 06. 2 ggr/kvartal 211 07. 1 gång/månad 145 08. 2 ggr/månad 118 09. 3 ggr/månad 187 10. 1 gång/vecka 75 11. 2 ggr/vecka 54 12. 3 ggr/vecka 22 13. 4 ggr/vecka 14 14. 5 ggr/vecka 6 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 8 99. Ej svar
VAR 157 LIVSMEDELSAVD. I NK Loc 216 width 2 MD=99 F.9g. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1466 01. Aldrig 108 02. 1 gång/år 44 03. 2 ggr/år 22 04. 3 ggr/år 26 05. 1 gång/kvartal 17 06. 2 ggr/kvartal 39 07. 1 gång/månad 24 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 12 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 158 LIVSMEDELSAVD. I TEMPO Loc 218 width 2 MD=99 F.9h. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Tempo <Se F.9 för fullständig frågetext> 672 01. Aldrig 119 02. 1 gång/år 90 03. 2 ggr/år 111 04. 3 ggr/år 121 05. 1 gång/kvartal 85 06. 2 ggr/kvartal 170 07. 1 gång/månad 108 08. 2 ggr/månad 94 09. 3 ggr/månad 115 10. 1 gång/vecka 52 11. 2 ggr/vecka 25 12. 3 ggr/vecka 9 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 159 LIVSMEDELSAVD. I ÅHLENS Loc 220 width 2 MD=99 F.9i. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 1287 01. Aldrig 94 02. 1 gång/år 57 03. 2 ggr/år 56 04. 3 ggr/år 77 05. 1 gång/kvartal 46 06. 2 ggr/kvartal 60 07. 1 gång/månad 33 08. 2 ggr/månad 27 09. 3 ggr/månad 26 10. 1 gång/vecka 10 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 160 LIVSMEDELSAVD. I OBS Loc 222 width 2 MD=99 F.9j. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 1106 01. Aldrig 148 02. 1 gång/år 82 03. 2 ggr/år 85 04. 3 ggr/år 93 05. 1 gång/kvartal 56 06. 2 ggr/kvartal 91 07. 1 gång/månad 40 08. 2 ggr/månad 31 09. 3 ggr/månad 25 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 161 LIVSMEDELSAVD. I B&W Loc 224 width 2 MD=99 F.9k. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i B&W (Bra, Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 1120 01. Aldrig 155 02. 1 gång/år 80 03. 2 ggr/år 80 04. 3 ggr/år 105 05. 1 gång/kvartal 68 06. 2 ggr/kvartal 72 07. 1 gång/månad 43 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 27 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 162 DOMUS Loc 226 width 2 MD=99 F.9l. Hur ofta besöker Du Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 299 01. Aldrig 87 02. 1 gång/år 100 03. 2 ggr/år 134 04. 3 ggr/år 156 05. 1 gång/kvartal 131 06. 2 ggr/kvartal 290 07. 1 gång/månad 161 08. 2 ggr/månad 138 09. 3 ggr/månad 155 10. 1 gång/vecka 68 11. 2 ggr/vecka 26 12. 3 ggr/vecka 13 13. 4 ggr/vecka 11 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 11 99. Ej svar
VAR 163 NK Loc 228 width 2 MD=99 F.9m. Hur ofta besöker Du NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1112 01. Aldrig 201 02. 1 gång/år 91 03. 2 ggr/år 59 04. 3 ggr/år 83 05. 1 gång/kvartal 52 06. 2 ggr/kvartal 64 07. 1 gång/månad 31 08. 2 ggr/månad 43 09. 3 ggr/månad 26 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 164 TEMPO Loc 230 width 2 MD=99 F.9n. Hur ofta besöker Du Tempo <Se F.9 för fullständig frågetext> 485 01. Aldrig 116 02. 1 gång/år 100 03. 2 ggr/år 112 04. 3 ggr/år 134 05. 1 gång/kvartal 125 06. 2 ggr/kvartal 226 07. 1 gång/månad 136 08. 2 ggr/månad 141 09. 3 ggr/månad 123 10. 1 gång/vecka 32 11. 2 ggr/vecka 34 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 7 99. Ej svar
VAR 165 ÅHLENS Loc 232 width 2 MD=99 F.9o. Hur ofta besöker Du Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 1023 01. Aldrig 148 02. 1 gång/år 110 03. 2 ggr/år 65 04. 3 ggr/år 87 05. 1 gång/kvartal 68 06. 2 ggr/kvartal 113 07. 1 gång/månad 52 08. 2 ggr/månad 47 09. 3 ggr/månad 33 10. 1 gång/vecka 20 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 166 OBS Loc 234 width 2 MD=99 F.9p. Hur ofta besöker Du Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 889 01. Aldrig 216 02. 1 gång/år 116 03. 2 ggr/år 100 04. 3 ggr/år 119 05. 1 gång/kvartal 87 06. 2 ggr/kvartal 119 07. 1 gång/månad 60 08. 2 ggr/månad 35 09. 3 ggr/månad 27 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 6 99. Ej svar
VAR 167 B&W (BRA,WESSELS) Loc 236 width 2 MD=99 F.9q. Hur ofta besöker Du B&W (Bra,Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 1025 01. Aldrig 190 02. 1 gång/år 102 03. 2 ggr/år 81 04. 3 ggr/år 103 05. 1 gång/kvartal 71 06. 2 ggr/kvartal 96 07. 1 gång/månad 50 08. 2 ggr/månad 31 09. 3 ggr/månad 23 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 168 HENNES/MAURITZ Loc 238 width 2 MD=99 F.9r. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz <Se F.9 för fullständig frågetext> 615 01. Aldrig 179 02. 1 gång/år 169 03. 2 ggr/år 120 04. 3 ggr/år 191 05. 1 gång/kvartal 130 06. 2 ggr/kvartal 151 07. 1 gång/månad 80 08. 2 ggr/månad 77 09. 3 ggr/månad 38 10. 1 gång/vecka 12 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 7 99. Ej svar
VAR 169 HERRMAN/KAPP-AHL Loc 240 width 2 MD=99 F.9s. Hur ofta besöker Du HerrMan/Kapp-Ahl <Se F.9 för fullständig frågetext> 851 01. Aldrig 256 02. 1 gång/år 149 03. 2 ggr/år 103 04. 3 ggr/år 152 05. 1 gång/kvartal 76 06. 2 ggr/kvartal 92 07. 1 gång/månad 50 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 21 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 170 GULINS/PEPITA Loc 242 width 2 MD=99 F.9t. Hur ofta besöker Du Gulins/Pepita <Se F.9 för fullständig frågetext> 1071 01. Aldrig 187 02. 1 gång/år 123 03. 2 ggr/år 72 04. 3 ggr/år 127 05. 1 gång/kvartal 59 06. 2 ggr/kvartal 69 07. 1 gång/månad 34 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 11 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 171 IKEA Loc 244 width 2 MD=99 F.9u. Hur ofta besöker Du Ikea <Se F.9 för fullständig frågetext> 701 01. Aldrig 506 02. 1 gång/år 234 03. 2 ggr/år 128 04. 3 ggr/år 92 05. 1 gång/kvartal 74 06. 2 ggr/kvartal 29 07. 1 gång/månad 8 08. 2 ggr/månad 9 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 172 EXPERT FOTO Loc 246 width 2 MD=99 F.9v. Hur ofta besöker Du Expert Foto <Se F.9 för fullständig frågetext> 1097 01. Aldrig 167 02. 1 gång/år 115 03. 2 ggr/år 97 04. 3 ggr/år 115 05. 1 gång/kvartal 64 06. 2 ggr/kvartal 65 07. 1 gång/månad 30 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 8 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 173 EXPERT RADIO/TV Loc 248 width 2 MD=99 F.9w. Hur ofta besöker Du Expert Radio/TV <Se F.9 för fullständig frågetext> 1195 01. Aldrig 225 02. 1 gång/år 122 03. 2 ggr/år 59 04. 3 ggr/år 73 05. 1 gång/kvartal 40 06. 2 ggr/kvartal 31 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 174 JÄRNIA Loc 250 width 2 MD=99 F.9x. Hur ofta besöker Du Järnia <Se F.9 för fullständig frågetext> 509 01. Aldrig 260 02. 1 gång/år 199 03. 2 ggr/år 189 04. 3 ggr/år 183 05. 1 gång/kvartal 127 06. 2 ggr/kvartal 148 07. 1 gång/månad 87 08. 2 ggr/månad 46 09. 3 ggr/månad 17 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 5 99. Ej svar
VAR 175 FÄRGSAM Loc 252 width 2 MD=99 F.9y. Hur ofta besöker Du Färgsam <Se F.9 för fullständig frågetext> 1300 01. Aldrig 143 02. 1 gång/år 94 03. 2 ggr/år 56 04. 3 ggr/år 81 05. 1 gång/kvartal 33 06. 2 ggr/kvartal 41 07. 1 gång/månad 15 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 8 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 176 PRESSBYRÅN Loc 254 width 2 MD=99 F.9z. Hur ofta besöker Du Pressbyrån <Se F.9 för fullständig frågetext> 356 01. Aldrig 60 02. 1 gång/år 82 03. 2 ggr/år 116 04. 3 ggr/år 142 05. 1 gång/kvartal 102 06. 2 ggr/kvartal 202 07. 1 gång/månad 121 08. 2 ggr/månad 142 09. 3 ggr/månad 188 10. 1 gång/vecka 96 11. 2 ggr/vecka 71 12. 3 ggr/vecka 29 13. 4 ggr/vecka 33 14. 5 ggr/vecka 16 15. 6 ggr/vecka 20 16. 7 ggr/vecka 8 99. Ej svar
VAR 177 ANNAN KIOSK Loc 256 width 2 MD=99 F.9å. Hur ofta besöker Du annan kiosk <Se F.9 för fullständig frågetext> 279 01. Aldrig 39 02. 1 gång/år 40 03. 2 ggr/år 80 04. 3 ggr/år 120 05. 1 gång/kvartal 72 06. 2 ggr/kvartal 175 07. 1 gång/månad 130 08. 2 ggr/månad 135 09. 3 ggr/månad 315 10. 1 gång/vecka 147 11. 2 ggr/vecka 105 12. 3 ggr/vecka 46 13. 4 ggr/vecka 36 14. 5 ggr/vecka 19 15. 6 ggr/vecka 41 16. 7 ggr/vecka 5 99. Ej svar
VAR 178 TOBAKSAFFÄR Loc 258 width 2 MD=99 F.9ä. Hur ofta besöker Du tobaksaffär <Se F.9 för fullständig frågetext> 701 01. Aldrig 83 02. 1 gång/år 60 03. 2 ggr/år 71 04. 3 ggr/år 103 05. 1 gång/kvartal 67 06. 2 ggr/kvartal 155 07. 1 gång/månad 72 08. 2 ggr/månad 83 09. 3 ggr/månad 197 10. 1 gång/vecka 69 11. 2 ggr/vecka 46 12. 3 ggr/vecka 29 13. 4 ggr/vecka 18 14. 5 ggr/vecka 9 15. 6 ggr/vecka 17 16. 7 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 179 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 260 width 2 MD=99 F.9ö. Hur ofta besöker Du bar/självservering <Se F.9 för fullständig frågetext> 355 01. Aldrig 74 02. 1 gång/år 115 03. 2 ggr/år 181 04. 3 ggr/år 232 05. 1 gång/kvartal 147 06. 2 ggr/kvartal 198 07. 1 gång/månad 109 08. 2 ggr/månad 78 09. 3 ggr/månad 75 10. 1 gång/vecka 45 11. 2 ggr/vecka 45 12. 3 ggr/vecka 27 13. 4 ggr/vecka 73 14. 5 ggr/vecka 9 15. 6 ggr/vecka 13 16. 7 ggr/vecka 8 99. Ej svar
VAR 180 KAFE/KONDITORI Loc 262 width 2 MD=99 F.9aa. Hur ofta besöker Du kafe/konditori <Se F.9 för fullständig frågetext> 376 01. Aldrig 136 02. 1 gång/år 159 03. 2 ggr/år 207 04. 3 ggr/år 209 05. 1 gång/kvartal 140 06. 2 ggr/kvartal 206 07. 1 gång/månad 115 08. 2 ggr/månad 64 09. 3 ggr/månad 78 10. 1 gång/vecka 32 11. 2 ggr/vecka 21 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 20 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 181 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 264 width 2 MD=99 F.9ab. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök <Se F.9 för fullständig frågetext> 471 01. Aldrig 115 02. 1 gång/år 124 03. 2 ggr/år 158 04. 3 ggr/år 186 05. 1 gång/kvartal 141 06. 2 ggr/kvartal 207 07. 1 gång/månad 121 08. 2 ggr/månad 85 09. 3 ggr/månad 81 10. 1 gång/vecka 48 11. 2 ggr/vecka 28 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 182 BENSINSTATION Loc 266 width 2 MD=99 F.9ac. Hur ofta besöker Du bensinstation <Se F.9 för fullständig frågetext> 360 01. Aldrig 21 02. 1 gång/år 20 03. 2 ggr/år 25 04. 3 ggr/år 37 05. 1 gång/kvartal 35 06. 2 ggr/kvartal 135 07. 1 gång/månad 199 08. 2 ggr/månad 167 09. 3 ggr/månad 429 10. 1 gång/vecka 193 11. 2 ggr/vecka 90 12. 3 ggr/vecka 26 13. 4 ggr/vecka 17 14. 5 ggr/vecka 5 15. 6 ggr/vecka 20 16. 7 ggr/vecka 5 99. Ej svar
VAR 183 POSTKONTOR Loc 268 width 2 MD=99 F.9ad. Hur ofta besöker Du postkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 70 01. Aldrig 11 02. 1 gång/år 22 03. 2 ggr/år 42 04. 3 ggr/år 84 05. 1 gång/kvartal 69 06. 2 ggr/kvartal 333 07. 1 gång/månad 380 08. 2 ggr/månad 261 09. 3 ggr/månad 340 10. 1 gång/vecka 77 11. 2 ggr/vecka 37 12. 3 ggr/vecka 12 13. 4 ggr/vecka 15 14. 5 ggr/vecka 9 15. 6 ggr/vecka 9 16. 7 ggr/vecka 13 99. Ej svar
VAR 184 BANKKONTOR Loc 270 width 2 MD=99 F.9ae. Hur ofta besöker Du bankkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 133 01. Aldrig 37 02. 1 gång/år 56 03. 2 ggr/år 63 04. 3 ggr/år 118 05. 1 gång/kvartal 93 06. 2 ggr/kvartal 424 07. 1 gång/månad 326 08. 2 ggr/månad 229 09. 3 ggr/månad 211 10. 1 gång/vecka 41 11. 2 ggr/vecka 19 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 14 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka 10 99. Ej svar
VAR 185 HÄLSOKOSTBUTIK Loc 272 width 2 MD=99 F.9af. Hur ofta besöker Du hälsokostbutik <Se F.9 för fullständig frågetext> 1116 01. Aldrig 211 02. 1 gång/år 123 03. 2 ggr/år 91 04. 3 ggr/år 67 05. 1 gång/kvartal 46 06. 2 ggr/kvartal 56 07. 1 gång/månad 32 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 16 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 186 MAC DONALD'S Loc 274 width 2 MD=99 F.9ag. Hur ofta besöker Du Mac Donald's <Se F.9 för fullständig frågetext> 1439 01. Aldrig 111 02. 1 gång/år 49 03. 2 ggr/år 46 04. 3 ggr/år 34 05. 1 gång/kvartal 26 06. 2 ggr/kvartal 33 07. 1 gång/månad 13 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 10 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 187 AFFISCHPELARE Loc 276 width 2 MD=99 F.9ah. Hur ofta ser Du affischpelare <Se F.9 för fullständig frågetext> 499 01. Aldrig 72 02. 1 gång/år 55 03. 2 ggr/år 59 04. 3 ggr/år 52 05. 1 gång/kvartal 48 06. 2 ggr/kvartal 116 07. 1 gång/månad 52 08. 2 ggr/månad 58 09. 3 ggr/månad 180 10. 1 gång/vecka 82 11. 2 ggr/vecka 64 12. 3 ggr/vecka 59 13. 4 ggr/vecka 115 14. 5 ggr/vecka 51 15. 6 ggr/vecka 219 16. 7 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 188 REKLAMFILM PÅ BIO Loc 278 width 2 MD=99 F.9ai. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio <Se F.9 för fullständig frågetext> 718 01. Aldrig 210 02. 1 gång/år 154 03. 2 ggr/år 130 04. 3 ggr/år 150 05. 1 gång/kvartal 107 06. 2 ggr/kvartal 117 07. 1 gång/månad 79 08. 2 ggr/månad 52 09. 3 ggr/månad 36 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 10 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 7 99. Ej svar
VAR 189 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 280 width 2 MD=99 F.9aj. Hur ofta ser Du reklam på bussar <Se F.9 för fullständig frågetext> 503 01. Aldrig 51 02. 1 gång/år 52 03. 2 ggr/år 69 04. 3 ggr/år 90 05. 1 gång/kvartal 48 06. 2 ggr/kvartal 111 07. 1 gång/månad 60 08. 2 ggr/månad 62 09. 3 ggr/månad 157 10. 1 gång/vecka 69 11. 2 ggr/vecka 73 12. 3 ggr/vecka 49 13. 4 ggr/vecka 150 14. 5 ggr/vecka 53 15. 6 ggr/vecka 184 16. 7 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 190 ÅKER BUSS Loc 282 width 2 MD=99 F.9ak. Hur ofta åker Du buss <Se F.9 för fullständig frågetext> 546 01. Aldrig 99 02. 1 gång/år 107 03. 2 ggr/år 137 04. 3 ggr/år 108 05. 1 gång/kvartal 70 06. 2 ggr/kvartal 103 07. 1 gång/månad 64 08. 2 ggr/månad 65 09. 3 ggr/månad 78 10. 1 gång/vecka 59 11. 2 ggr/vecka 52 12. 3 ggr/vecka 37 13. 4 ggr/vecka 138 14. 5 ggr/vecka 51 15. 6 ggr/vecka 67 16. 7 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 191 ÅKER TUNNELBANA Loc 284 width 2 MD=99 F.9al. Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.9 för fullständig frågetext> 1273 01. Aldrig 127 02. 1 gång/år 73 03. 2 ggr/år 57 04. 3 ggr/år 31 05. 1 gång/kvartal 28 06. 2 ggr/kvartal 23 07. 1 gång/månad 19 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 20 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 18 12. 3 ggr/vecka 13 13. 4 ggr/vecka 35 14. 5 ggr/vecka 16 15. 6 ggr/vecka 28 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 192 RABATTKUPONGER Loc 286 width 2 MD=99 F.9am. Hur ofta löser Du in rabattkuponger <Se F.9 för fullständig frågetext> 1128 01. Aldrig 166 02. 1 gång/år 138 03. 2 ggr/år 109 04. 3 ggr/år 86 05. 1 gång/kvartal 57 06. 2 ggr/kvartal 59 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 11 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 193 AFTONBLADET Loc 288 width 2 MD=99 F.10. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.10a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet 615 01. Aldrig 56 02. 1 gång/år 76 03. 2 ggr/år 103 04. 3 ggr/år 97 05. 1 gång/kvartal 66 06. 2 ggr/kvartal 113 07. 1 gång/månad 69 08. 2 ggr/månad 84 09. 3 ggr/månad 115 10. 1 gång/vecka 89 11. 2 ggr/vecka 61 12. 3 ggr/vecka 37 13. 4 ggr/vecka 26 14. 5 ggr/vecka 173 15. 6 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 194 ARBETET Loc 290 width 2 MD=99 F.10b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1498 01. Aldrig 31 02. 1 gång/år 25 03. 2 ggr/år 20 04. 3 ggr/år 31 05. 1 gång/kvartal 14 06. 2 ggr/kvartal 24 07. 1 gång/månad 11 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 27 10. 1 gång/vecka 13 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 11 14. 5 ggr/vecka 55 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 195 DAGENS NYHETER Loc 292 width 2 MD=99 F.10c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.10 för fullständig frågetext> 932 01. Aldrig 70 02. 1 gång/år 60 03. 2 ggr/år 63 04. 3 ggr/år 75 05. 1 gång/kvartal 47 06. 2 ggr/kvartal 90 07. 1 gång/månad 41 08. 2 ggr/månad 37 09. 3 ggr/månad 82 10. 1 gång/vecka 37 11. 2 ggr/vecka 28 12. 3 ggr/vecka 19 13. 4 ggr/vecka 19 14. 5 ggr/vecka 184 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 196 EXPRESSEN Loc 294 width 2 MD=99 F.10d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen <Se F.10 för fullständig frågetext> 429 01. Aldrig 37 02. 1 gång/år 57 03. 2 ggr/år 86 04. 3 ggr/år 97 05. 1 gång/kvartal 66 06. 2 ggr/kvartal 130 07. 1 gång/månad 100 08. 2 ggr/månad 100 09. 3 ggr/månad 163 10. 1 gång/vecka 119 11. 2 ggr/vecka 89 12. 3 ggr/vecka 63 13. 4 ggr/vecka 42 14. 5 ggr/vecka 202 15. 6 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 197 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 296 width 2 MD=99 F.10e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1330 01. Aldrig 35 02. 1 gång/år 36 03. 2 ggr/år 44 04. 3 ggr/år 18 05. 1 gång/kvartal 19 06. 2 ggr/kvartal 31 07. 1 gång/månad 19 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 41 10. 1 gång/vecka 15 11. 2 ggr/vecka 7 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 13 14. 5 ggr/vecka 152 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 198 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 298 width 2 MD=99 F.10f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT kvällstidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1395 01. Aldrig 40 02. 1 gång/år 29 03. 2 ggr/år 40 04. 3 ggr/år 31 05. 1 gång/kvartal 18 06. 2 ggr/kvartal 27 07. 1 gång/månad 27 08. 2 ggr/månad 30 09. 3 ggr/månad 36 10. 1 gång/vecka 36 11. 2 ggr/vecka 20 12. 3 ggr/vecka 13 13. 4 ggr/vecka 12 14. 5 ggr/vecka 29 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 199 KVÄLLSPOSTEN Loc 300 width 2 MD=99 F.10g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1399 01. Aldrig 32 02. 1 gång/år 26 03. 2 ggr/år 43 04. 3 ggr/år 35 05. 1 gång/kvartal 28 06. 2 ggr/kvartal 36 07. 1 gång/månad 22 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 34 10. 1 gång/vecka 33 11. 2 ggr/vecka 11 12. 3 ggr/vecka 12 13. 4 ggr/vecka 10 14. 5 ggr/vecka 49 15. 6 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 200 SVENSKA DAGBLADET Loc 302 width 2 MD=99 F.10h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1299 01. Aldrig 54 02. 1 gång/år 50 03. 2 ggr/år 44 04. 3 ggr/år 47 05. 1 gång/kvartal 31 06. 2 ggr/kvartal 37 07. 1 gång/månad 24 08. 2 ggr/månad 30 09. 3 ggr/månad 42 10. 1 gång/vecka 24 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 8 13. 4 ggr/vecka 15 14. 5 ggr/vecka 71 15. 6 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 201 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 304 width 2 MD=99 F.10i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1529 01. Aldrig 25 02. 1 gång/år 28 03. 2 ggr/år 22 04. 3 ggr/år 15 05. 1 gång/kvartal 11 06. 2 ggr/kvartal 15 07. 1 gång/månad 11 08. 2 ggr/månad 14 09. 3 ggr/månad 29 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 7 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 63 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 202 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 306 width 2 MD=99 F.10j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1676 01. Aldrig 12 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 14 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 38 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 203 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 308 width 2 MD=99 F.10k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar <Se F.10 för fullständig frågetext> 1704 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 31 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 204 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 310 width 2 MD=99 F.10l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1664 01. Aldrig 14 02. 1 gång/år 12 03. 2 ggr/år 18 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 9 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 7 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 33 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 205 UPSALA NYA TIDNING Loc 312 width 2 MD=99 F.10m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1675 01. Aldrig 10 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 13 04. 3 ggr/år 8 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 35 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 206 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 314 width 2 MD=99 F.10n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1698 01. Aldrig 8 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 14 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 28 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 207 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 316 width 2 MD=99 F.10o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Östgöta Correspondenten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1681 01. Aldrig 15 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 8 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 36 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 208 AFTONBLADET(S) Loc 318 width 2 MD=99 F.11. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.11a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet 810 01. Aldrig 71 02. 1 gång/år 60 03. 2 ggr/år 61 04. 3 ggr/år 92 05. 1 gång/kvartal 75 06. 2 ggr/kvartal 101 07. 1 gång/månad 99 08. 2 ggr/månad 61 09. 3 ggr/månad 351 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 209 ARBETET(S) Loc 320 width 2 MD=99 F.11b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1630 01. Aldrig 13 02. 1 gång/år 15 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 11 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 14 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 71 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 210 DAGENS NYHETER(S) Loc 322 width 2 MD=99 F.11c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 1186 01. Aldrig 52 02. 1 gång/år 44 03. 2 ggr/år 41 04. 3 ggr/år 38 05. 1 gång/kvartal 39 06. 2 ggr/kvartal 55 07. 1 gång/månad 48 08. 2 ggr/månad 27 09. 3 ggr/månad 253 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 211 EXPRESSEN(S) Loc 324 width 2 MD=99 F.11d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen <Se F.11 för fullständig frågetext> 617 01. Aldrig 46 02. 1 gång/år 47 03. 2 ggr/år 65 04. 3 ggr/år 84 05. 1 gång/kvartal 70 06. 2 ggr/kvartal 153 07. 1 gång/månad 134 08. 2 ggr/månad 106 09. 3 ggr/månad 460 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 212 GÖTEBORGS-POSTEN(S) Loc 326 width 2 MD=99 F.11e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1461 01. Aldrig 14 02. 1 gång/år 20 03. 2 ggr/år 18 04. 3 ggr/år 12 05. 1 gång/kvartal 13 06. 2 ggr/kvartal 29 07. 1 gång/månad 21 08. 2 ggr/månad 22 09. 3 ggr/månad 173 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 213 GP NU(S) Loc 328 width 2 MD=99 F.11f. Hur ofta läser Du GP NU <Se F.11 för fullständig frågetext> 1563 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 18 07. 1 gång/månad 10 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 151 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 214 GT KVÄLLSTIDNINGEN(S) Loc 330 width 2 MD=99 F.11g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1512 01. Aldrig 20 02. 1 gång/år 30 03. 2 ggr/år 13 04. 3 ggr/år 25 05. 1 gång/kvartal 12 06. 2 ggr/kvartal 36 07. 1 gång/månad 24 08. 2 ggr/månad 27 09. 3 ggr/månad 85 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 215 KVÄLLSPOSTEN(S) Loc 332 width 2 MD=99 F.11h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1491 01. Aldrig 21 02. 1 gång/år 21 03. 2 ggr/år 20 04. 3 ggr/år 24 05. 1 gång/kvartal 18 06. 2 ggr/kvartal 30 07. 1 gång/månad 22 08. 2 ggr/månad 24 09. 3 ggr/månad 112 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 216 SVENSKA DAGBLADET(S) Loc 334 width 2 MD=99 F.11i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1561 01. Aldrig 24 02. 1 gång/år 14 03. 2 ggr/år 15 04. 3 ggr/år 21 05. 1 gång/kvartal 14 06. 2 ggr/kvartal 18 07. 1 gång/månad 14 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 83 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 217 SYDSVENSKA DAGBLADET(S) Loc 336 width 2 MD=99 F.11j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1619 01. Aldrig 12 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 10 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 9 07. 1 gång/månad 15 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 87 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 218 SKÅNSKA DAGBLADET(S) Loc 338 width 2 MD=99 F.11k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1736 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 1 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 21 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 219 HELSINGBORGS DAGBLAD(S) Loc 340 width 2 MD=99 F.11l. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.11 för fullständig frågetext> 1722 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 28 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 220 ALLAS VECKOTIDNING Loc 342 width 2 MD=99 F.12. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.12a. Hur ofta läser Du Allas Veckotidning 1212 01. Aldrig 97 02. 1 gång/år 62 03. 2 ggr/år 72 04. 3 ggr/år 70 05. 1 gång/kvartal 43 06. 2 ggr/kvartal 63 07. 1 gång/månad 44 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 95 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 221 ALLERS Loc 344 width 2 MD=99 F.12b. Hur ofta läser Du Allers <Se F.12 för fullständig frågetext> 1028 01. Aldrig 106 02. 1 gång/år 96 03. 2 ggr/år 99 04. 3 ggr/år 89 05. 1 gång/kvartal 68 06. 2 ggr/kvartal 78 07. 1 gång/månad 58 08. 2 ggr/månad 20 09. 3 ggr/månad 141 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 222 DAMERNAS VÄRLD Loc 346 width 2 MD=99 F.12c. Hur ofta läser Du Damernas Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1233 01. Aldrig 97 02. 1 gång/år 83 03. 2 ggr/år 60 04. 3 ggr/år 81 05. 1 gång/kvartal 58 06. 2 ggr/kvartal 71 07. 1 gång/månad 24 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 55 10. 1 gång/vecka 4 99. Ej svar
VAR 223 FEMINA Loc 348 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta läser Du Femina <Se F.12 för fullständig frågetext> 1289 01. Aldrig 109 02. 1 gång/år 72 03. 2 ggr/år 53 04. 3 ggr/år 77 05. 1 gång/kvartal 52 06. 2 ggr/kvartal 47 07. 1 gång/månad 31 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 38 10. 1 gång/vecka 4 99. Ej svar
VAR 224 FIB-AKTUELLT Loc 350 width 2 MD=99 F.12e. Hur ofta läser Du FIB-Aktuellt <Se F.12 för fullständig frågetext> 1012 01. Aldrig 74 02. 1 gång/år 73 03. 2 ggr/år 86 04. 3 ggr/år 97 05. 1 gång/kvartal 88 06. 2 ggr/kvartal 141 07. 1 gång/månad 78 08. 2 ggr/månad 45 09. 3 ggr/månad 89 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 225 HEMMETS JOURNAL Loc 352 width 2 MD=99 F.12f. Hur ofta läser Du Hemmets Journal <Se F.12 för fullständig frågetext> 1026 01. Aldrig 101 02. 1 gång/år 68 03. 2 ggr/år 77 04. 3 ggr/år 78 05. 1 gång/kvartal 67 06. 2 ggr/kvartal 112 07. 1 gång/månad 52 08. 2 ggr/månad 36 09. 3 ggr/månad 165 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 226 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 354 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta läser Du Hemmets Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1102 01. Aldrig 105 02. 1 gång/år 66 03. 2 ggr/år 68 04. 3 ggr/år 69 05. 1 gång/kvartal 52 06. 2 ggr/kvartal 88 07. 1 gång/månad 42 08. 2 ggr/månad 35 09. 3 ggr/månad 153 10. 1 gång/vecka 4 99. Ej svar
VAR 227 HUSMODERN Loc 356 width 2 MD=99 F.12h. Hur ofta läser Du Husmodern <Se F.12 för fullständig frågetext> 1246 01. Aldrig 103 02. 1 gång/år 65 03. 2 ggr/år 60 04. 3 ggr/år 79 05. 1 gång/kvartal 52 06. 2 ggr/kvartal 50 07. 1 gång/månad 26 08. 2 ggr/månad 24 09. 3 ggr/månad 78 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 228 HÄNT I VECKAN Loc 358 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta läser Du Hänt i Veckan <Se F.12 för fullständig frågetext> 1083 01. Aldrig 101 02. 1 gång/år 93 03. 2 ggr/år 102 04. 3 ggr/år 107 05. 1 gång/kvartal 70 06. 2 ggr/kvartal 75 07. 1 gång/månad 55 08. 2 ggr/månad 29 09. 3 ggr/månad 66 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 229 ICA-KURIREN Loc 360 width 2 MD=99 F.12j. Hur ofta läser Du ICA-Kuriren <Se F.12 för fullständig frågetext> 977 01. Aldrig 54 02. 1 gång/år 66 03. 2 ggr/år 71 04. 3 ggr/år 86 05. 1 gång/kvartal 50 06. 2 ggr/kvartal 97 07. 1 gång/månad 44 08. 2 ggr/månad 29 09. 3 ggr/månad 308 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 230 KALLE ANKA & CO Loc 362 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta läser Du Kalle Anka & Co <Se F.12 för fullständig frågetext> 1213 01. Aldrig 64 02. 1 gång/år 78 03. 2 ggr/år 96 04. 3 ggr/år 71 05. 1 gång/kvartal 56 06. 2 ggr/kvartal 54 07. 1 gång/månad 41 08. 2 ggr/månad 32 09. 3 ggr/månad 76 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 231 LAND Loc 364 width 2 MD=99 F.12l. Hur ofta läser Du Land <Se F.12 för fullständig frågetext> 1153 01. Aldrig 54 02. 1 gång/år 40 03. 2 ggr/år 52 04. 3 ggr/år 58 05. 1 gång/kvartal 45 06. 2 ggr/kvartal 61 07. 1 gång/månad 34 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 269 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 232 LEKTYR Loc 366 width 2 MD=99 F.12m. Hur ofta läser Du Lektyr <Se F.12 för fullständig frågetext> 1124 01. Aldrig 57 02. 1 gång/år 59 03. 2 ggr/år 81 04. 3 ggr/år 91 05. 1 gång/kvartal 62 06. 2 ggr/kvartal 125 07. 1 gång/månad 75 08. 2 ggr/månad 35 09. 3 ggr/månad 72 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 233 MIN VÄRLD Loc 368 width 2 MD=99 F.12n. Hur ofta läser Du Min Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1420 01. Aldrig 47 02. 1 gång/år 39 03. 2 ggr/år 39 04. 3 ggr/år 40 05. 1 gång/kvartal 32 06. 2 ggr/kvartal 40 07. 1 gång/månad 18 08. 2 ggr/månad 16 09. 3 ggr/månad 93 10. 1 gång/vecka p 99. Ej svar
VAR 234 MITT LIVS NOVELL Loc 370 width 2 MD=99 F.12o. Hur ofta läser Du Mitt Livs Novell <Se F.12 för fullständig frågetext> 1572 01. Aldrig 36 02. 1 gång/år 30 03. 2 ggr/år 27 04. 3 ggr/år 24 05. 1 gång/kvartal 24 06. 2 ggr/kvartal 20 07. 1 gång/månad 9 08. 2 ggr/månad 14 09. 3 ggr/månad 28 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 235 RÖSTER I RADIO/TV Loc 372 width 2 MD=99 F.12p. Hur ofta läser Du Röster i Radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 1292 01. Aldrig 110 02. 1 gång/år 90 03. 2 ggr/år 87 04. 3 ggr/år 67 05. 1 gång/kvartal 37 06. 2 ggr/kvartal 35 07. 1 gång/månad 10 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 48 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 236 SAXONS VECKOTIDNING Loc 374 width 2 MD=99 F.12q. Hur ofta läser Du Saxons Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1304 01. Aldrig 76 02. 1 gång/år 59 03. 2 ggr/år 55 04. 3 ggr/år 66 05. 1 gång/kvartal 46 06. 2 ggr/kvartal 57 07. 1 gång/månad 21 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 78 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 237 SE Loc 376 width 2 MD=99 F.12r. Hur ofta läser Du Se <Se F.12 för fullständig frågetext> 1199 01. Aldrig 82 02. 1 gång/år 99 03. 2 ggr/år 86 04. 3 ggr/år 94 05. 1 gång/kvartal 54 06. 2 ggr/kvartal 80 07. 1 gång/månad 23 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 43 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 238 SVENSK DAMTIDNING Loc 378 width 2 MD=99 F.12s. Hur ofta läser Du Svensk Damtidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1383 01. Aldrig 73 02. 1 gång/år 39 03. 2 ggr/år 51 04. 3 ggr/år 54 05. 1 gång/kvartal 40 06. 2 ggr/kvartal 37 07. 1 gång/månad 30 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 62 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 239 VECKANS AFFÄRER Loc 380 width 2 MD=99 F.12t. Hur ofta läser Du Veckans Affärer <Se F.12 för fullständig frågetext> 1466 01. Aldrig 45 02. 1 gång/år 40 03. 2 ggr/år 25 04. 3 ggr/år 51 05. 1 gång/kvartal 25 06. 2 ggr/kvartal 36 07. 1 gång/månad 24 08. 2 ggr/månad 9 09. 3 ggr/månad 61 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 240 VECKO-REVYN Loc 382 width 2 MD=99 F.12u. Hur ofta läser Du Vecko-Revyn <Se F.12 för fullständig frågetext> 1321 01. Aldrig 71 02. 1 gång/år 68 03. 2 ggr/år 65 04. 3 ggr/år 60 05. 1 gång/kvartal 44 06. 2 ggr/kvartal 55 07. 1 gång/månad 29 08. 2 ggr/månad 28 09. 3 ggr/månad 41 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 241 VI Loc 384 width 2 MD=99 F.12v. Hur ofta läser Du Vi <Se F.12 för fullständig frågetext> 1399 01. Aldrig 63 02. 1 gång/år 41 03. 2 ggr/år 44 04. 3 ggr/år 42 05. 1 gång/kvartal 28 06. 2 ggr/kvartal 25 07. 1 gång/månad 16 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 115 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 242 ÅRET RUNT Loc 386 width 2 MD=99 F.12x. Hur ofta läser Du Året Runt <Se F.12 för fullständig frågetext> 938 01. Aldrig 91 02. 1 gång/år 79 03. 2 ggr/år 96 04. 3 ggr/år 111 05. 1 gång/kvartal 92 06. 2 ggr/kvartal 87 07. 1 gång/månad 57 08. 2 ggr/månad 39 09. 3 ggr/månad 189 10. 1 gång/vecka 5 99. Ej svar
VAR 243 METALLARBETAREN Loc 388 width 2 MD=99 F.12y. Hur ofta läser Du Metallarbetaren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1530 01. Aldrig 26 02. 1 gång/år 17 03. 2 ggr/år 21 04. 3 ggr/år 14 05. 1 gång/kvartal 11 06. 2 ggr/kvartal 62 07. 1 gång/månad 34 08. 2 ggr/månad 69 09. 3 ggr/månad 99. Ej svar
VAR 244 STOPP Loc 390 width 2 MD=98 F.12z. Hur ofta läser Du Stopp <Se F.12 för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23) 01. Aldrig 02. 1 gång/år 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 1784 98. Frågan ej ställd
VAR 245 KOMMUNALARBETAREN Loc 392 width 1 MD=9 F.13. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du Kommunalarbetaren 1502 1. Aldrig 7 2. 1 gång/år 6 3. 2 ggr/år 6 4. 3 ggr/år 24 5. 1 gång/kvartal 15 6. 2 ggr/kvartal 65 7. 1 gång/månad 155 8. 2 ggr/månad 4 9. Ej svar
VAR 246 MOTOR Loc 393 width 1 MD=9 F.13b. Hur ofta läser Du Motor <Se F.13 för fullständig frågetext> 1433 1. Aldrig 38 2. 1 gång/år 30 3. 2 ggr/år 47 4. 3 ggr/år 50 5. 1 gång/kvartal 24 6. 2 ggr/kvartal 50 7. 1 gång/månad 108 8. 2 ggr/månad 4 9. Ej svar
VAR 247 MOTORFÖRAREN Loc 394 width 1 MD=9 F.13c. Hur ofta läser Du Motorföraren <Se F.13 för fullständig frågetext> 1633 1. Aldrig 14 2. 1 gång/år 15 3. 2 ggr/år 17 4. 3 ggr/år 24 5. 1 gång/kvartal 16 6. 2 ggr/kvartal 26 7. 1 gång/månad 39 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 248 TEKNIKENS VÄRLD Loc 395 width 1 MD=9 F.13d. Hur ofta läser Du Teknikens Värld <Se F.13 för fullständig frågetext> 1342 1. Aldrig 68 2. 1 gång/år 60 3. 2 ggr/år 84 4. 3 ggr/år 66 5. 1 gång/kvartal 42 6. 2 ggr/kvartal 52 7. 1 gång/månad 67 8. 2 ggr/månad 3 9. Ej svar
VAR 249 VI BILÄGARE Loc 396 width 1 MD=9 F.13e. Hur ofta läser Du Vi Bilägare <Se F.13 för fullständig frågetext> 1215 1. Aldrig 42 2. 1 gång/år 44 3. 2 ggr/år 60 4. 3 ggr/år 69 5. 1 gång/kvartal 29 6. 2 ggr/kvartal 76 7. 1 gång/månad 246 8. 2 ggr/månad 3 9. Ej svar
VAR 250 SIA SKOGSARBETAREN Loc 397 width 1 MD=9 F.13f. Hur ofta läser Du SIA Skogsarbetaren <Se F.13 för fullständig frågetext> 1709 1. Aldrig 7 2. 1 gång/år 7 3. 2 ggr/år 4 4. 3 ggr/år 7 5. 1 gång/kvartal 4 6. 2 ggr/kvartal 25 7. 1 gång/månad 20 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 251 BILSPORT Loc 398 width 1 MD=8 F.13g. Hur ofta läser Du Bilsport <Se F.13 för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II(Omgång 21,22,23,28) 1. Aldrig 2. 1 gång/år 3. 2 ggr/år 4. 3 ggr/år 5. 1 gång/kvartal 6. 2 ggr/kvartal 7. 1 gång/månad 1784 8. Frågan ej ställd
VAR 252 DET BÄSTA Loc 399 width 1 MD=9 F.14. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du Det Bästa 1485 1. Aldrig 66 2. 1 gång/år 48 3. 2 ggr/år 30 4. 3 ggr/år 23 5. 1 gång/kvartal 9 6. 2 ggr/kvartal 120 7. 1 gång/månad 3 9. Ej svar
VAR 253 MÅNADS-JOURNALEN Loc 400 width 1 MD=9 F.14b. Hur ofta läser Du Månads-Journalen <Se F.14 för fullständig frågetext> 1731 1. Aldrig 8 2. 1 gång/år 3 3. 2 ggr/år 4 4. 3 ggr/år 7 5. 1 gång/kvartal 3 6. 2 ggr/kvartal 26 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 254 VI FÖRÄLDRAR Loc 401 width 1 MD=9 F.14c. Hur ofta läser Du Vi Föräldrar <Se F.14 för fullständig frågetext> 1520 1. Aldrig 55 2. 1 gång/år 57 3. 2 ggr/år 39 4. 3 ggr/år 23 5. 1 gång/kvartal 19 6. 2 ggr/kvartal 66 7. 1 gång/månad 5 9. Ej svar
VAR 255 PRIVATA AFFÄRER Loc 402 width 1 MD=9 F.14d. Hur ofta läser Du Privata Affärer <Se F.14 för fullständig frågetext> 1643 1. Aldrig 21 2. 1 gång/år 26 3. 2 ggr/år 21 4. 3 ggr/år 24 5. 1 gång/kvartal 12 6. 2 ggr/kvartal 36 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 256 ANTIK & AUKTION Loc 403 width 1 MD=9 F.14e. Hur ofta läser Du Antik & Auktion <Se F.14 för fullständig frågetext> 1639 1. Aldrig 38 2. 1 gång/år 24 3. 2 ggr/år 24 4. 3 ggr/år 17 5. 1 gång/kvartal 8 6. 2 ggr/kvartal 34 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 257 ALLT I HEMMET Loc 404 width 1 MD=9 F.14f. Hur ofta läser Du Allt i Hemmet <Se F.14 för fullständig frågetext> 1094 1. Aldrig 122 2. 1 gång/år 145 3. 2 ggr/år 117 4. 3 ggr/år 101 5. 1 gång/kvartal 46 6. 2 ggr/kvartal 151 7. 1 gång/månad 8 9. Ej svar
VAR 258 HEM OCH FRITID Loc 405 width 1 MD=9 F.14g. Hur ofta läser Du Hem och Fritid <Se F.14 för fullständig frågetext> 1081 1. Aldrig 122 2. 1 gång/år 130 3. 2 ggr/år 120 4. 3 ggr/år 109 5. 1 gång/kvartal 49 6. 2 ggr/kvartal 166 7. 1 gång/månad 7 9. Ej svar
VAR 259 VÅR BOSTAD Loc 406 width 1 MD=9 F.14h. Hur ofta läser Du Vår Bostad <Se F.14 för fullständig frågetext> 1286 1. Aldrig 61 2. 1 gång/år 56 3. 2 ggr/år 50 4. 3 ggr/år 79 5. 1 gång/kvartal 30 6. 2 ggr/kvartal 219 7. 1 gång/månad 3 9. Ej svar
VAR 260 ALLT OM MAT Loc 407 width 1 MD=9 F.14i. Hur ofta läser Du Allt om Mat <Se F.14 för fullständig frågetext> 1277 1. Aldrig 115 2. 1 gång/år 86 3. 2 ggr/år 68 4. 3 ggr/år 89 5. 1 gång/kvartal 30 6. 2 ggr/kvartal 115 7. 1 gång/månad 4 9. Ej svar
VAR 261 TIDSKRIFT FÖR HÄLSA Loc 408 width 1 MD=9 F.14j. Hur ofta läser Du Tidskrift för Hälsa <Se F.14 för fullständig frågetext> 1626 1. Aldrig 48 2. 1 gång/år 27 3. 2 ggr/år 17 4. 3 ggr/år 26 5. 1 gång/kvartal 9 6. 2 ggr/kvartal 30 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 262 FOTO- OCH FILMTEKNIK Loc 409 width 1 MD=9 F.14k. Hur ofta läser Du Foto- och Filmteknik <Se F.14 för fullständig frågetext> 1611 1. Aldrig 48 2. 1 gång/år 33 3. 2 ggr/år 30 4. 3 ggr/år 24 5. 1 gång/kvartal 12 6. 2 ggr/kvartal 25 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 263 TEKNIK FÖR ALLA Loc 410 width 1 MD=9 F.14l. Hur ofta läser Du Teknik för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1504 1. Aldrig 75 2. 1 gång/år 62 3. 2 ggr/år 49 4. 3 ggr/år 38 5. 1 gång/kvartal 23 6. 2 ggr/kvartal 32 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 264 BÅT-NYTT Loc 411 width 1 MD=9 F.14m. Hur ofta läser Du Båt-Nytt <Se F.14 för fullständig frågetext> 1503 1. Aldrig 61 2. 1 gång/år 50 3. 2 ggr/år 45 4. 3 ggr/år 50 5. 1 gång/kvartal 23 6. 2 ggr/kvartal 50 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 265 BÅT FÖR ALLA Loc 412 width 1 MD=9 F.14n. Hur ofta läser Du Båt för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1598 1. Aldrig 35 2. 1 gång/år 31 3. 2 ggr/år 35 4. 3 ggr/år 36 5. 1 gång/kvartal 20 6. 2 ggr/kvartal 29 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 266 VI BÅTÄGARE Loc 413 width 1 MD=9 F.14o. Hur ofta läser Du Vi Båtägare <Se F.14 för fullständig frågetext> 1578 1. Aldrig 47 2. 1 gång/år 35 3. 2 ggr/år 38 4. 3 ggr/år 32 5. 1 gång/kvartal p 18 6. 2 ggr/kvartal 35 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 267 PÅ KRYSS & TILL RORS Loc 414 width 1 MD=9 F.14p. Hur ofta läser Du På Kryss & Till Rors <Se F.14 för fullständig frågetext> 1699 1. Aldrig 14 2. 1 gång/år 15 3. 2 ggr/år 10 4. 3 ggr/år 13 5. 1 gång/kvartal 33 6. 2 ggr/kvartal 9. Ej svar
VAR 268 SEGLING Loc 415 width 1 MD=9 F.14q. Hur ofta läser Du Segling <Se F.14 för fullständig frågetext> 1684 1. Aldrig 27 2. 1 gång/år 19 3. 2 ggr/år 22 4. 3 ggr/år 14 5. 1 gång/kvartal 18 6. 2 ggr/kvartal 9. Ej svar
VAR 269 FLT 6-DAGARS Loc 416 width 2 MD=99 F.15. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.15a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 6-dagars 699 01. Aldrig 42 02. 1 gång/år 27 03. 2 ggr/år 66 04. 3 ggr/år 47 05. 1 gång/kvartal 35 06. 2 ggr/kvartal 44 07. 1 gång/månad 47 08. 2 ggr/månad 31 09. 3 ggr/månad 65 10. 1 gång/vecka 41 11. 2 ggr/vecka 34 12. 3 ggr/vecka 22 13. 4 ggr/vecka 60 14. 5 ggr/vecka 521 15. 6 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 270 A-PRESSEN Loc 418 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av A-Pressen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1060 01. Aldrig 18 02. 1 gång/år 31 03. 2 ggr/år 57 04. 3 ggr/år 46 05. 1 gång/kvartal 29 06. 2 ggr/kvartal 53 07. 1 gång/månad 41 08. 2 ggr/månad 47 09. 3 ggr/månad 54 10. 1 gång/vecka 37 11. 2 ggr/vecka 29 12. 3 ggr/vecka 12 13. 4 ggr/vecka 32 14. 5 ggr/vecka 237 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 271 FLT 5-DAGARS Loc 420 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 5-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1641 01. Aldrig 11 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 13 04. 3 ggr/år 12 05. 1 gång/kvartal 10 06. 2 ggr/kvartal 20 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 46 14. 5 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 272 FLT 4-DAGARS Loc 422 width 2 MD=99 F.15d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1693 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 43 13. 4 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 273 FLT 3-DAGARS Loc 424 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1613 01. Aldrig 9 02. 1 gång/år 14 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 9 06. 2 ggr/kvartal 12 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 10 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 81 12. 3 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 274 FLT 2-DAGARS Loc 426 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1768 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 3 03. 2 ggr/år 2 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 275 HELSINGBORGS DAGBLAD Loc 428 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.15 för fullständig frågetext> 1720 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 2 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 26 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 276 MS/NKR Loc 430 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet <Se F.15 för fullständig frågetext> 1731 01. Aldrig 1 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal p 6 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 16 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 277 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (6) Loc 432 width 2 MD=99 F.15i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 6-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1690 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 7 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 7 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 36 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 278 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (4) Loc 434 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1731 01. Aldrig 5 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 279 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (3) Loc 436 width 2 MD=99 F.15k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1712 01. Aldrig 11 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 7 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 14 12. 3 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 280 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (2) Loc 438 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1764 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 1 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 281 VÅRT HUS Loc 440 width 1 MD=9 F.16. Villatidningar. Tidningarna Vårt Hus och Vi i Villa distribueras gratis till landets alla villahushåll. Båda utkommer med 4 nr/år - två på våren och två på hösten. F.16a. Hur ofta läser Du Vårt Hus? 767 1. Läser aldrig 94 2. Läser 1 nr/år 105 3. Läser 2 nr/år 50 4. Läser 3 nr/år 640 5. Läser 4 nr/år 128 9. Ej svar
VAR 282 VI I VILLA Loc 441 width 1 MD=9 F.16b. Hur ofta läser Du Vi i Villa? <Se F.16 för fullständig frågetext> 654 1. Läser aldrig 109 2. Läser 1 nr/år 113 3. Läser 2 nr/år 67 4. Läser 3 nr/år 727 5. Läser 4 nr/år 114 9. Ej svar
VAR 283 AFTONBLADET(S) Loc 442 width 1 MD=9 F.17. Köp av olika tidningar. Hur ofta köper Du för egen räkning nedan uppräknade tidningar? (Räkna bara med tidningar som Du själv köper eller prenumererar på i Ditt eget namn.) F.17a. Hur ofta köper Du söndagsnummer av Aftonbladet? 972 1. Köper aldrig 501 2. Köper enstaka nummmer 37 3. Köper ungefär 1 nr av 4 39 4. Köper ungefär vart annat nr 27 5. Köper ungefär 3 nr av 4 120 6. Köper nästan alla nr 64 7. Köper alla nr/prenumererar 24 9. Ej svar
VAR 284 EXPRESSEN(S) Loc 443 width 1 MD=9 F.17b. Hur ofta köper Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 773 1. Köper aldrig 558 2. Köper enstaka nummmer 66 3. Köper ungefär 1 nr av 4 61 4. Köper ungefär vart annat nr 47 5. Köper ungefär 3 nr av 4 171 6. Köper nästan alla nr 85 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 285 DET BÄSTA Loc 444 width 1 MD=9 F.17c. Hur ofta köper Du Det Bästa? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1636 1. Köper aldrig 51 2. Köper enstaka nummmer 5 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4. Köper ungefär vart annat nr 5. Köper ungefär 3 nr av 4 4 6. Köper nästan alla nr 65 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 286 MÅNADS-JOURNALEN Loc 445 width 1 MD=9 F.17d. Hur ofta köper Du Månads-Journalen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1729 1. Köper aldrig 10 2. Köper enstaka nummmer 1 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4. Köper ungefär vart annat nr 5. Köper ungefär 3 nr av 4 1 6. Köper nästan alla nr 20 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 287 ALLAS VECKOTIDNING Loc 446 width 1 MD=9 F.17e. Hur ofta köper Du Allas Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1558 1. Köper aldrig 129 2. Köper enstaka nummmer 19 3. Köper ungefär 1 nr av 4 9 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 18 6. Köper nästan alla nr 25 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 288 ALLERS Loc 447 width 1 MD=9 F.17f. Hur ofta köper Du Allers? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1504 1. Köper aldrig 159 2. Köper enstaka nummmer 21 3. Köper ungefär 1 nr av 4 6 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 17 6. Köper nästan alla nr 50 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 289 DAMERNAS VÄRLD Loc 448 width 1 MD=9 F.17g. Hur ofta köper Du Damernas Värld? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1523 1. Köper aldrig 181 2. Köper enstaka nummmer 21 3. Köper ungefär 1 nr av 4 7 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 9 6. Köper nästan alla nr 18 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 290 FEMINA Loc 449 width 1 MD=9 F.17h. Hur ofta köper Du Femina? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1545 1. Köper aldrig 169 2. Köper enstaka nummmer 18 3. Köper ungefär 1 nr av 4 6 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 11 6. Köper nästan alla nr 10 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 291 FIB-AKTUELLT Loc 450 width 1 MD=9 F.17i. Hur ofta köper Du FIB-Aktuellt? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1350 1. Köper aldrig 278 2. Köper enstaka nummmer 54 3. Köper ungefär 1 nr av 4 28 4. Köper ungefär vart annat nr 6 5. Köper ungefär 3 nr av 4 25 6. Köper nästan alla nr 20 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 292 HEMMETS JOURNAL Loc 451 width 1 MD=9 F.17j. Hur ofta köper Du Hemmets Journal? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1485 1. Köper aldrig 174 2. Köper enstaka nummmer 15 3. Köper ungefär 1 nr av 4 5 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 19 6. Köper nästan alla nr 60 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 293 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 452 width 1 MD=9 F.17k. Hur ofta köper Du Hemmets Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1529 1. Köper aldrig 139 2. Köper enstaka nummmer 12 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 17 6. Köper nästan alla nr 58 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 294 HUSMODERN Loc 453 width 1 MD=9 F.17l. Hur ofta köper Du Husmodern? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1528 1. Köper aldrig 180 2. Köper enstaka nummmer 9 3. Köper ungefär 1 nr av 4 5 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 7 6. Köper nästan alla nr 28 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 295 HÄNT I VECKAN Loc 454 width 1 MD=9 F.17m. Hur ofta köper Du Hänt i Veckan? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1536 1. Köper aldrig 171 2. Köper enstaka nummmer 14 3. Köper ungefär 1 nr av 4 8 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 15 6. Köper nästan alla nr 15 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 296 ICA-KURIREN Loc 455 width 1 MD=9 F.17n. Hur ofta köper Du ICA-Kuriren? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1478 1. Köper aldrig 48 2. Köper enstaka nummmer 5 3. Köper ungefär 1 nr av 4 1 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 7 6. Köper nästan alla nr 221 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 297 LAND Loc 456 width 1 MD=9 F.17o. Hur ofta köper Du Land? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1519 1. Köper aldrig 55 2. Köper enstaka nummmer 4 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4 4. Köper ungefär vart annat nr 5. Köper ungefär 3 nr av 4 9 6. Köper nästan alla nr 170 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 298 LEKTYR Loc 457 width 1 MD=9 F.17p. Hur ofta köper Du Lektyr? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1398 1. Köper aldrig 259 2. Köper enstaka nummmer 35 3. Köper ungefär 1 nr av 4 30 4. Köper ungefär vart annat nr 5 5. Köper ungefär 3 nr av 4 18 6. Köper nästan alla nr 16 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 299 MIN VÄRLD Loc 458 width 1 MD=9 F.17q. Hur ofta köper Du Min Värld? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1616 1. Köper aldrig 84 2. Köper enstaka nummmer 6 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 9 6. Köper nästan alla nr 41 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 300 MITT LIVS NOVELL Loc 459 width 1 MD=9 F.17r. Hur ofta köper Du Mitt Livs Novell? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1655 1. Köper aldrig 69 2. Köper enstaka nummmer 14 3. Köper ungefär 1 nr av 4 6 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 7 6. Köper nästan alla nr 7 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 301 RÖSTER I RADIO/TV Loc 460 width 1 MD=9 F.17s. Hur ofta köper Du Röster i Radio/TV? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1515 1. Köper aldrig 197 2. Köper enstaka nummmer 14 3. Köper ungefär 1 nr av 4 2 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 1 6. Köper nästan alla nr 31 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 302 SAXONS VECKOTIDNING Loc 461 width 1 MD=9 F.17t. Hur ofta köper Du Saxons Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1560 1. Köper aldrig 130 2. Köper enstaka nummmer 19 3. Köper ungefär 1 nr av 4 8 4. Köper ungefär vart annat nr 7 5. Köper ungefär 3 nr av 4 11 6. Köper nästan alla nr 26 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 303 SE Loc 462 width 1 MD=9 F.17u. Hur ofta köper Du Se? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1513 1. Köper aldrig 200 2. Köper enstaka nummmer 22 3. Köper ungefär 1 nr av 4 10 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 4 6. Köper nästan alla nr 9 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 304 SVENSK DAMTIDNING Loc 463 width 1 MD=9 F.17v. Hur ofta köper Du Svensk Damtidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1601 1. Köper aldrig 102 2. Köper enstaka nummmer 15 3. Köper ungefär 1 nr av 4 2 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 13 6. Köper nästan alla nr 24 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 305 VECKO-REVYN Loc 464 width 1 MD=9 F.17x. Hur ofta köper Du Vecko-Revyn? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1569 1. Köper aldrig 147 2. Köper enstaka nummmer 16 3. Köper ungefär 1 nr av 4 7 4. Köper ungefär vart annat nr 7 5. Köper ungefär 3 nr av 4 5 6. Köper nästan alla nr 10 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 306 VI Loc 465 width 1 MD=9 F.17y. Hur ofta köper Du Vi? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1633 1. Köper aldrig 34 2. Köper enstaka nummmer 4 3. Köper ungefär 1 nr av 4 1 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 2 6. Köper nästan alla nr 86 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 307 ÅRET RUNT Loc 466 width 1 MD=9 F.17z. Hur ofta köper Du Året Runt? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1372 1. Köper aldrig 246 2. Köper enstaka nummmer 25 3. Köper ungefär 1 nr av 4 11 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 18 6. Köper nästan alla nr 85 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 308 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 467 width 1 MD=9 F.18. Dina inköp av olika varor. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.18a. Jag KÖPER:Skönhetsartiklar 570 1. Aldrig 623 2. Någon gång/år 367 3. Någon gång/kvartal 210 4. Någon gång/månad 7 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 7 9. Ej svar
VAR 309 TANDKRÄM Loc 468 width 1 MD=9 F.18b. Jag KÖPER:Tandkräm <Se F.18 för fullständig frågetext> 130 1. Aldrig 249 2. Någon gång/år 453 3. Någon gång/kvartal 887 4. Någon gång/månad 57 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 7 9. Ej svar
VAR 310 TVÅL Loc 469 width 1 MD=9 F.18c. Jag KÖPER:Tvål <Se F.18 för fullständig frågetext> 145 1. Aldrig 224 2. Någon gång/år 418 3. Någon gång/kvartal 901 4. Någon gång/månad 86 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 7 9. Ej svar
VAR 311 MASKINDISKMEDEL Loc 470 width 1 MD=9 F.18d. Jag KÖPER:Maskindiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1184 1. Aldrig 178 2. Någon gång/år 234 3. Någon gång/kvartal 176 4. Någon gång/månad 5 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 7 9. Ej svar
VAR 312 HANDDISKMEDEL Loc 471 width 1 MD=9 F.18e. Jag KÖPER:Handdiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 353 1. Aldrig 317 2. Någon gång/år 486 3. Någon gång/kvartal 599 4. Någon gång/månad 20 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 7 9. Ej svar
VAR 313 RENGÖRINGSMEDEL Loc 472 width 1 MD=9 F.18f. Jag KÖPER:Rengöringsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 334 1. Aldrig 379 2. Någon gång/år 542 3. Någon gång/kvartal 502 4. Någon gång/månad 19 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 7 9. Ej svar
VAR 314 TVÄTTMEDEL Loc 473 width 1 MD=9 F.18g. Jag KÖPER:Tvättmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 306 1. Aldrig 281 2. Någon gång/år 552 3. Någon gång/kvartal 616 4. Någon gång/månad 22 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 7 9. Ej svar
VAR 315 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 474 width 1 MD=9 F.18h. Jag KÖPER:Golvvårdsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 752 1. Aldrig 547 2. Någon gång/år 285 3. Någon gång/kvartal 189 4. Någon gång/månad 4 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 7 9. Ej svar
VAR 316 KAFFE Loc 475 width 1 MD=9 F.18i. Jag KÖPER:Kaffe <Se F.18 för fullständig frågetext> 189 1. Aldrig 165 2. Någon gång/år 268 3. Någon gång/kvartal 845 4. Någon gång/månad 303 5. 1-2 ggr/vecka 4 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 10 9. Ej svar
VAR 317 SATSA HÅRT Loc 476 width 1 MD=9 F.19. Olika påståenden. Här nedan finner Du ett antal påståenden. Markera för vart och ett av dem om Du instämmer i påståendet eller inte. Försök att bedöma alla påståenden även om det ibland kan verka irriterande att inte kunna svara mera nyanserat. F.19a. Jag är beredd att satsa hårt för att komma framåt här i livet 278 1. Instämmer starkt 740 2. Instämmer delvis 411 3. Varken eller 238 4. Instämmer inte 81 5. Instämmer absolut inte 36 9. Ej svar
VAR 318 KVINNANS PLATS Loc 477 width 1 MD=9 F.19b. Kvinnans plats är i hemmet <Se F.19 för fullständig frågetext> 158 1. Instämmer starkt 414 2. Instämmer delvis 176 3. Varken eller 511 4. Instämmer inte 510 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 319 PRISMEDVETEN Loc 478 width 1 MD=9 F.19c. Jag är mycket prismedveten <Se F.19 för fullständig frågetext> 319 1. Instämmer starkt 815 2. Instämmer delvis 392 3. Varken eller 194 4. Instämmer inte 41 5. Instämmer absolut inte 23 9. Ej svar
VAR 320 STÄDNING Loc 479 width 1 MD=9 F.19d. Det är tacksamt att städa för det är sånt som folk lägger märke till <Se F.19 för fullständig frågetext> 183 1. Instämmer starkt 604 2. Instämmer delvis 336 3. Varken eller 455 4. Instämmer inte 189 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 321 KVINNOR OCH BARN Loc 480 width 1 MD=9 F.19e. Barn är det viktigaste i en kvinnas liv <Se F.19 för fullständig frågetext> 323 1. Instämmer starkt 714 2. Instämmer delvis 322 3. Varken eller 300 4. Instämmer inte 101 5. Instämmer absolut inte 24 9. Ej svar
VAR 322 RENT I HUSET Loc 481 width 1 MD=9 F.19f. Jag trivs bara när det är alldeles rent i huset <Se F.19 för fullständig frågetext> 325 1. Instämmer starkt 693 2. Instämmer delvis 179 3. Varken eller 472 4. Instämmer inte 100 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 323 ARBETET EN HOBBY Loc 482 width 1 MD=9 F.19g. För mig är arbetet en hobby <Se F.19 för fullständig frågetext> 145 1. Instämmer starkt 495 2. Instämmer delvis 333 3. Varken eller 575 4. Instämmer inte 208 5. Instämmer absolut inte 28 9. Ej svar
VAR 324 GENVÄGAR Loc 483 width 1 MD=9 F.19h. Jag är en sån som tycker om att ta genvägar, att förenkla saker och ting <Se F.19 för fullständig frågetext> 164 1. Instämmer starkt 699 2. Instämmer delvis 371 3. Varken eller 416 4. Instämmer inte 103 5. Instämmer absolut inte 31 9. Ej svar
VAR 325 ANNORLUNDA MAT Loc 484 width 1 MD=9 F.19i. Jag tycker om att bjuda på lite annorlunda maträtter <Se F.19 för fullständig frågetext> 242 1. Instämmer starkt 723 2. Instämmer delvis 439 3. Varken eller 270 4. Instämmer inte 87 5. Instämmer absolut inte 23 9. Ej svar
VAR 326 IMPULSKÖP Loc 485 width 1 MD=9 F.19j. Jag planerar sällan utan handlar mest på impuls <Se F.19 för fullständig frågetext> 108 1. Instämmer starkt 395 2. Instämmer delvis 201 3. Varken eller 774 4. Instämmer inte 288 5. Instämmer absolut inte 18 9. Ej svar
VAR 327 GÅR I AFFÄRER Loc 486 width 1 MD=9 F.19k. Jag går ofta i affärer bara för att se om det finns något nytt <Se F.19 för fullständig frågetext> 107 1. Instämmer starkt 417 2. Instämmer delvis 253 3. Varken eller 545 4. Instämmer inte 442 5. Instämmer absolut inte 20 9. Ej svar
VAR 328 KVALITETSVAROR Loc 487 width 1 MD=9 F.19l. Jag köper alltid kvalitetsvaror även om det blir dyrare <Se F.19 för fullständig frågetext> 241 1. Instämmer starkt 835 2. Instämmer delvis 252 3. Varken eller 355 4. Instämmer inte 83 5. Instämmer absolut inte 18 9. Ej svar
VAR 329 KÖPA OCH SÄLJA Loc 488 width 1 MD=9 F.19m. Jag är intresserad av att köpa och sälja <Se F.19 för fullständig frågetext> 134 1. Instämmer starkt 321 2. Instämmer delvis 469 3. Varken eller 497 4. Instämmer inte 338 5. Instämmer absolut inte 25 9. Ej svar
VAR 330 MATLAGNINGSBERÖM Loc 489 width 1 MD=9 F.19n. Folk ger mig ofta beröm för min matlagning <Se F.19 för fullständig frågetext> 171 1. Instämmer starkt 583 2. Instämmer delvis 444 3. Varken eller 262 4. Instämmer inte 296 5. Instämmer absolut inte 28 9. Ej svar
VAR 331 FESTER Loc 490 width 1 MD=9 F.19o. Jag tycker om fester där det är en massa musik och prat <Se F.19 för fullständig frågetext> 207 1. Instämmer starkt 604 2. Instämmer delvis 321 3. Varken eller 398 4. Instämmer inte 228 5. Instämmer absolut inte 26 9. Ej svar
VAR 332 FRITIDEN VIKTIGARE Loc 491 width 1 MD=9 F.19p. Fritiden är viktigare än arbetet <Se F.19 för fullständig frågetext> 208 1. Instämmer starkt 501 2. Instämmer delvis 371 3. Varken eller 526 4. Instämmer inte 148 5. Instämmer absolut inte 30 9. Ej svar
VAR 333 FRITIDSPROBLEM Loc 492 width 1 MD=9 F.19q. Det finns för lite att göra på fritiden <Se F.19 för fullständig frågetext> 73 1. Instämmer starkt 181 2. Instämmer delvis 140 3. Varken eller 675 4. Instämmer inte 689 5. Instämmer absolut inte 26 9. Ej svar
VAR 334 TUGGUMMI Loc 493 width 1 MD=9 F.19r. Det ser illa ut när folk tuggar tuggummi <Se F.19 för fullständig frågetext> 582 1. Instämmer starkt 479 2. Instämmer delvis 376 3. Varken eller 236 4. Instämmer inte 92 5. Instämmer absolut inte 19 9. Ej svar
VAR 335 RELIGIÖSA FRÅGOR Loc 494 width 1 MD=9 F.19s. Religiösa frågor ges för lite utrymme i dagens Sverige <Se F.19 för fullständig frågetext> 169 1. Instämmer starkt 301 2. Instämmer delvis 631 3. Varken eller 373 4. Instämmer inte 290 5. Instämmer absolut inte 20 9. Ej svar
VAR 336 GAMMALDAGS ÅSIKTER Loc 495 width 1 MD=9 F.19t. Jag är nog lite gammaldags i mina åsikter <Se F.19 för fullständig frågetext> 131 1. Instämmer starkt 698 2. Instämmer delvis 282 3. Varken eller 490 4. Instämmer inte 167 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 337 KOPPLA AV Loc 496 width 1 MD=9 F.19u. Jag önskar jag kunde koppla av mera <Se F.19 för fullständig frågetext> 258 1. Instämmer starkt 772 2. Instämmer delvis 293 3. Varken eller 366 4. Instämmer inte 73 5. Instämmer absolut inte 22 9. Ej svar
VAR 338 TILLRÄCKLIGT MED PENGAR Loc 497 width 1 MD=9 F.19v. Jag har tillräckligt med pengar för det jag önskar mig <Se F.19 för fullständig frågetext> 89 1. Instämmer starkt 534 2. Instämmer delvis 195 3. Varken eller 537 4. Instämmer inte 409 5. Instämmer absolut inte 20 9. Ej svar
VAR 339 SÄNKA LEVNADSSTANDARD Loc 498 width 1 MD=9 F.19w. Jag är beredd att sänka min levnadsstandard för att hjälpa folk i utvecklingsländerna <Se F.19 för fullständig frågetext> 100 1. Instämmer starkt 545 2. Instämmer delvis 481 3. Varken eller 439 4. Instämmer inte 193 5. Instämmer absolut inte 26 9. Ej svar
VAR 340 HUR BILEN SER UT Loc 499 width 1 MD=9 F.19x. Det spelar ingen roll hur den bil jag har ser ut bara den rullar <Se F.19 för fullständig frågetext> 232 1. Instämmer starkt 449 2. Instämmer delvis 135 3. Varken eller 615 4. Instämmer inte 317 5. Instämmer absolut inte 36 9. Ej svar
VAR 341 DRINK - SLAPPNA AV Loc 500 width 1 MD=9 F.19y. Att ta en öl eller drink är ett bra sätt att slappna av när arbetsdagen är slut <Se F.19 för fullständig frågetext> 34 1. Instämmer starkt 211 2. Instämmer delvis 161 3. Varken eller 546 4. Instämmer inte 808 5. Instämmer absolut inte 24 9. Ej svar
VAR 342 TA ANSVAR Loc 501 width 1 MD=9 F.19z. Jag tycker om att ta stort ansvar <Se F.19 för fullständig frågetext> 189 1. Instämmer starkt 788 2. Instämmer delvis 361 3. Varken eller 351 4. Instämmer inte 69 5. Instämmer absolut inte 26 9. Ej svar
VAR 343 FÖRENINGSARBETE Loc 502 width 1 MD=9 F.19å. Jag tycker om att arbeta i föreningar <Se F.19 för fullständig frågetext> 92 1. Instämmer starkt 400 2. Instämmer delvis 389 3. Varken eller 520 4. Instämmer inte 351 5. Instämmer absolut inte 32 9. Ej svar
VAR 344 OTROHET OFÖRLÅTLIGT Loc 503 width 1 MD=9 F.19ä. Jag tycker otrohet är helt oförlåtligt <Se F.19 för fullständig frågetext> 456 1. Instämmer starkt 457 2. Instämmer delvis 267 3. Varken eller 426 4. Instämmer inte 154 5. Instämmer absolut inte 24 9. Ej svar
VAR 345 FÖRKASTLIGT DRICKA VIN Loc 504 width 1 MD=9 F.19ö. Jag anser det är förkastligt att dricka vin eller sprit <Se F.19 för fullständig frågetext> 265 1. Instämmer starkt 360 2. Instämmer delvis 234 3. Varken eller 642 4. Instämmer inte 263 5. Instämmer absolut inte 20 9. Ej svar
VAR 346 KOPPLA AV MED ATT LÄSA Loc 505 width 1 MD=9 F.19aa. Jag tycker om att koppla av med att läsa en veckotidning <Se F.19 för fullständig frågetext> 253 1. Instämmer starkt 708 2. Instämmer delvis 293 3. Varken eller 317 4. Instämmer inte 195 5. Instämmer absolut inte 18 9. Ej svar
VAR 347 INGA FRAMTIDSBEKYMMER Loc 506 width 1 MD=9 F.19ab. Jag tar var dag som den kommer och bekymrar mig inte om framtiden <Se F.19 för fullständig frågetext> 99 1. Instämmer starkt 409 2. Instämmer delvis 152 3. Varken eller 748 4. Instämmer inte 353 5. Instämmer absolut inte 23 9. Ej svar
VAR 348 HELLRE HEMMAKVÄLL Loc 507 width 1 MD=9 F.19ac. Jag har hellre en stilla hemmakväll än att jag går ut på fest <Se F.19 för fullständig frågetext> 434 1. Instämmer starkt 736 2. Instämmer delvis 217 3. Varken eller 315 4. Instämmer inte 67 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 349 BROTTSLINGAR Loc 508 width 1 MD=9 F.19ad. Samhället är alldeles för släpphänt mot brottslingar <Se F.19 för fullständig frågetext> 682 1. Instämmer starkt 605 2. Instämmer delvis 253 3. Varken eller 170 4. Instämmer inte 52 5. Instämmer absolut inte 22 9. Ej svar
VAR 350 SKÖNT KÄNNA SIG LYXIG Loc 509 width 1 MD=9 F.19ae. Jag tycker det är skönt att få känna mig lite lyxig ibland <Se F.19 för fullständig frågetext> 338 1. Instämmer starkt 876 2. Instämmer delvis 315 3. Varken eller 178 4. Instämmer inte 53 5. Instämmer absolut inte 24 9. Ej svar
VAR 351 TA RISKER Loc 510 width 1 MD=9 F.19af. Jag aktar mig för att ta några risker <Se F.19 för fullständig frågetext> 249 1. Instämmer starkt 735 2. Instämmer delvis 317 3. Varken eller 403 4. Instämmer inte 56 5. Instämmer absolut inte 24 9. Ej svar
VAR 352 PORRTIDNINGAR Loc 511 width 1 MD=9 F.19ag. Porrtidningar borde förbjudas <Se F.19 för fullständig frågetext> 492 1. Instämmer starkt 302 2. Instämmer delvis 438 3. Varken eller 416 4. Instämmer inte 119 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 353 SNYGGT KLÄDD Loc 512 width 1 MD=9 F.19ah. Att vara snyggt klädd är viktigt <Se F.19 för fullständig frågetext> 337 1. Instämmer starkt 853 2. Instämmer delvis 270 3. Varken eller 243 4. Instämmer inte 59 5. Instämmer absolut inte 22 9. Ej svar
VAR 354 ÖRTMEDICINER Loc 513 width 1 MD=9 F.19ai. Örtmediciner borde användas mera allmänt i Sverige <Se F.19 för fullständig frågetext> 305 1. Instämmer starkt 571 2. Instämmer delvis 722 3. Varken eller 119 4. Instämmer inte 44 5. Instämmer absolut inte 23 9. Ej svar
VAR 355 PROFFSBOXNING Loc 514 width 1 MD=9 F.19aj. Proffsboxning borde vara tillåten i Sverige <Se F.19 för fullständig frågetext> 211 1. Instämmer starkt 358 2. Instämmer delvis 479 3. Varken eller 278 4. Instämmer inte 436 5. Instämmer absolut inte 22 9. Ej svar
VAR 356 PROVA NYA LIVSMEDEL Loc 515 width 1 MD=9 F.19ak. När det kommer nya livsmedel är jag bland de första som prövar dem <Se F.19 för fullständig frågetext> 30 1. Instämmer starkt 206 2. Instämmer delvis 319 3. Varken eller 745 4. Instämmer inte 471 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 357 PRÖVA NYHETER Loc 516 width 1 MD=9 F.19al. Jag är snabbare att pröva nyheter än mina vänner och bekanta <Se F.19 för fullständig frågetext> 39 1. Instämmer starkt 156 2. Instämmer delvis 452 3. Varken eller 698 4. Instämmer inte 424 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 358 ÄTER HÄLSOSAM MAT Loc 517 width 1 MD=9 F.19am. Jag är mycket noga med att den mat jag äter är hälsosam <Se F.19 för fullständig frågetext> 247 1. Instämmer starkt 729 2. Instämmer delvis 308 3. Varken eller 415 4. Instämmer inte 70 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 359 BO PÅ LANDET Loc 518 width 1 MD=9 F.19an. Jag vill bosätta mig på landet <Se F.19 för fullständig frågetext> 561 1. Instämmer starkt 482 2. Instämmer delvis 233 3. Varken eller 311 4. Instämmer inte 171 5. Instämmer absolut inte 26 9. Ej svar
VAR 360 INTRESSEN UTANFÖR JOBBET Loc 519 width 1 MD=9 F.19ao. Mina viktigaste intressen har jag utanför jobbet/studierna <Se F.19 för fullständig frågetext> 329 1. Instämmer starkt 570 2. Instämmer delvis 346 3. Varken eller 379 4. Instämmer inte 138 5. Instämmer absolut inte 22 9. Ej svar
VAR 361 MYCKET PENGAR VIKTIGT Loc 520 width 1 MD=9 F.19ap. Det är viktigt för mig att ha mycket pengar att röra mig med <Se F.19 för fullständig frågetext> 127 1. Instämmer starkt 567 2. Instämmer delvis 394 3. Varken eller 583 4. Instämmer inte 96 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 362 OBEROENDE Loc 521 width 1 MD=9 F.19aq. Jag är mera oberoende än de flesta andra människor <Se F.19 för fullständig frågetext> 101 1. Instämmer starkt 481 2. Instämmer delvis 635 3. Varken eller 453 4. Instämmer inte 95 5. Instämmer absolut inte 19 9. Ej svar
VAR 363 GÖR SAKER TILLSAMMANS Loc 522 width 1 MD=9 F.19ar. I vår familj gör vi en massa trevliga saker tillsammans <Se F.19 för fullständig frågetext> 328 1. Instämmer starkt 902 2. Instämmer delvis 332 3. Varken eller 163 4. Instämmer inte 42 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 364 KÖPA TILL EXTRAPRIS Loc 523 width 1 MD=9 F.19as. Jag försöker köpa så mycket dagligvaror jag kan till extrapris <Se F.19 för fullständig frågetext> 502 1. Instämmer starkt 717 2. Instämmer delvis 279 3. Varken eller 221 4. Instämmer inte 54 5. Instämmer absolut inte 11 9. Ej svar
VAR 365 ARBETET Loc 524 width 1 MD=9 F.20. Tidningsläsning. Morgontidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.20a. Hur brukar Du läsa Arbetet? 1583 1. Brukar inte läsa 39 2. Bläddrar bara igenom 87 3. Läser en del 58 4. Läser det mesta 17 9. Ej svar
VAR 366 DAGENS NYHETER Loc 525 width 1 MD=9 F.20b. Hur brukar Du läsa Dagens Nyheter? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1175 1. Brukar inte läsa 100 2. Bläddrar bara igenom 329 3. Läser en del 163 4. Läser det mesta 17 9. Ej svar
VAR 367 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 526 width 1 MD=9 F.20c. Hur brukar Du läsa Göteborgs-Posten? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1451 1. Brukar inte läsa 41 2. Bläddrar bara igenom 143 3. Läser en del 132 4. Läser det mesta 17 9. Ej svar
VAR 368 SVENSKA DAGBLADET Loc 527 width 1 MD=9 F.20d. Hur brukar Du läsa Svenska Dagbladet? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1459 1. Brukar inte läsa 64 2. Bläddrar bara igenom 162 3. Läser en del 81 4. Läser det mesta 18 9. Ej svar
VAR 369 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 528 width 1 MD=9 F.20e. Hur brukar Du läsa Sydsvenska Dagbladet? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1597 1. Brukar inte läsa 26 2. Bläddrar bara igenom 94 3. Läser en del 50 4. Läser det mesta 17 9. Ej svar
VAR 370 ANNAN MORGONTIDNING Loc 529 width 1 MD=9 F.20f. Hur brukar Du läsa annan morgontidning? <Se F.20 för fullständig frågetext> 830 1. Brukar inte läsa 49 2. Bläddrar bara igenom 329 3. Läser en del 559 4. Läser det mesta 17 9. Ej svar
VAR 371 AFTONBLADET Loc 530 width 1 MD=9 F.21. Tidningsläsning. Kvällstidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.21a. Hur brukar Du läsa Aftonbladet? 900 1. Brukar inte läsa 84 2. Bläddrar bara igenom 427 3. Läser en del 356 4. Läser det mesta 17 9. Ej svar
VAR 372 EXPRESSEN Loc 531 width 1 MD=9 F.21b. Hur brukar Du läsa Expressen? <Se F.21 för fullständig frågetext> 687 1. Brukar inte läsa 91 2. Bläddrar bara igenom 577 3. Läser en del 412 4. Läser det mesta 17 9. Ej svar
VAR 373 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 532 width 1 MD=9 F.21c. Hur brukar Du läsa GT Kvällstidningen? <Se F.21 för fullständig frågetext> 1537 1. Brukar inte läsa 27 2. Bläddrar bara igenom 114 3. Läser en del 89 4. Läser det mesta 17 9. Ej svar
VAR 374 KVÄLLSPOSTEN Loc 533 width 1 MD=9 F.21d. Hur brukar Du läsa Kvällsposten? <Se F.21 för fullständig frågetext> 1506 1. Brukar inte läsa 36 2. Bläddrar bara igenom 127 3. Läser en del 97 4. Läser det mesta 18 9. Ej svar
VAR 375 ALLAS VECKOTIDNING Loc 534 width 1 MD=9 F.22. Tidningsläsning. Veckotidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.22a. Hur brukar Du läsa Allas Veckotidning? 1385 1. Brukar inte läsa 119 2. Bläddrar bara igenom 165 3. Läser en del 98 4. Läser det mesta 17 9. Ej svar
VAR 376 ALLERS Loc 535 width 1 MD=9 F.22b. Hur brukar Du läsa Allers? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1230 1. Brukar inte läsa 157 2. Bläddrar bara igenom 263 3. Läser en del 117 4. Läser det mesta 17 9. Ej svar
VAR 377 DAMERNAS VÄRLD Loc 536 width 1 MD=9 F.22c. Hur brukar Du läsa Damernas Värld? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1362 1. Brukar inte läsa 154 2. Bläddrar bara igenom 168 3. Läser en del 83 4. Läser det mesta 17 9. Ej svar
VAR 378 FEMINA Loc 537 width 1 MD=9 F.22d. Hur brukar Du läsa Femina? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1414 1. Brukar inte läsa 122 2. Bläddrar bara igenom 154 3. Läser en del 77 4. Läser det mesta 17 9. Ej svar
VAR 379 FIB-AKTUELLT Loc 538 width 1 MD=9 F.22e. Hur brukar Du läsa FIB-Aktuellt? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1153 1. Brukar inte läsa 141 2. Bläddrar bara igenom 329 3. Läser en del 144 4. Läser det mesta 17 9. Ej svar
VAR 380 HEMMETS JOURNAL Loc 539 width 1 MD=9 F.22f. Hur brukar Du läsa Hemmets Journal? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1194 1. Brukar inte läsa 136 2. Bläddrar bara igenom 268 3. Läser en del 169 4. Läser det mesta 17 9. Ej svar
VAR 381 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 540 width 1 MD=9 F.22g. Hur brukar Du läsa Hemmets Veckotidning? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1247 1. Brukar inte läsa 148 2. Bläddrar bara igenom 236 3. Läser en del 136 4. Läser det mesta 17 9. Ej svar
VAR 382 HUSMODERN Loc 541 width 1 MD=9 F.22h. Hur brukar Du läsa Husmodern? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1376 1. Brukar inte läsa 125 2. Bläddrar bara igenom 178 3. Läser en del 88 4. Läser det mesta 17 9. Ej svar
VAR 383 HÄNT I VECKAN Loc 542 width 1 MD=9 F.22i. Hur brukar Du läsa Hänt i Veckan? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1303 1. Brukar inte läsa 173 2. Bläddrar bara igenom 202 3. Läser en del 89 4. Läser det mesta 17 9. Ej svar
VAR 384 ICA-KURIREN Loc 543 width 1 MD=9 F.22j. Hur brukar Du läsa ICA-Kuriren? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1111 1. Brukar inte läsa 148 2. Bläddrar bara igenom 280 3. Läser en del 228 4. Läser det mesta 17 9. Ej svar
VAR 385 KALLE ANKA & CO Loc 544 width 1 MD=9 F.22k. Hur brukar Du läsa Kalle Anka & Co? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1326 1. Brukar inte läsa 70 2. Bläddrar bara igenom 112 3. Läser en del 259 4. Läser det mesta 17 9. Ej svar
VAR 386 LAND Loc 545 width 1 MD=9 F.22l. Hur brukar Du läsa Land? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1237 1. Brukar inte läsa 70 2. Bläddrar bara igenom 271 3. Läser en del 189 4. Läser det mesta 17 9. Ej svar
VAR 387 LEKTYR Loc 546 width 1 MD=9 F.22m. Hur brukar Du läsa Lektyr? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1212 1. Brukar inte läsa 134 2. Bläddrar bara igenom 283 3. Läser en del 138 4. Läser det mesta 17 9. Ej svar
VAR 388 MIN VÄRLD Loc 547 width 1 MD=9 F.22n. Hur brukar Du läsa Min Värld? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1513 1. Brukar inte läsa 59 2. Bläddrar bara igenom 104 3. Läser en del 91 4. Läser det mesta 17 9. Ej svar
VAR 389 MITT LIVS NOVELL Loc 548 width 1 MD=9 F.22o. Hur brukar Du läsa Mitt Livs Novell? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1609 1. Brukar inte läsa 32 2. Bläddrar bara igenom 58 3. Läser en del 68 4. Läser det mesta 17 9. Ej svar
VAR 390 RÖSTER I RADIO/TV Loc 549 width 1 MD=9 F.22p. Hur brukar Du läsa Röster i Radio/TV? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1430 1. Brukar inte läsa 87 2. Bläddrar bara igenom 192 3. Läser en del 57 4. Läser det mesta 18 9. Ej svar
VAR 391 SAXONS VECKOTIDNING Loc 550 width 1 MD=9 F.22q. Hur brukar Du läsa Saxons Veckotidning? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1436 1. Brukar inte läsa 78 2. Bläddrar bara igenom 159 3. Läser en del 94 4. Läser det mesta 17 9. Ej svar
VAR 392 SE Loc 551 width 1 MD=9 F.22r. Hur brukar Du läsa Se? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1365 1. Brukar inte läsa 125 2. Bläddrar bara igenom 193 3. Läser en del 84 4. Läser det mesta 17 9. Ej svar
VAR 393 SVENSK DAMTIDNING Loc 552 width 1 MD=9 F.22s. Hur brukar Du läsa Svensk Damtidning? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1455 1. Brukar inte läsa 126 2. Bläddrar bara igenom 123 3. Läser en del 63 4. Läser det mesta 17 9. Ej svar
VAR 394 VECKANS AFFÄRER Loc 553 width 1 MD=9 F.22t. Hur brukar Du läsa Veckans Affärer? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1540 1. Brukar inte läsa 54 2. Bläddrar bara igenom 136 3. Läser en del 37 4. Läser det mesta 17 9. Ej svar
VAR 395 VECKO-REVYN Loc 554 width 1 MD=9 F.22u. Hur brukar Du läsa Vecko-Revyn? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1430 1. Brukar inte läsa 107 2. Bläddrar bara igenom 145 3. Läser en del 85 4. Läser det mesta 17 9. Ej svar
VAR 396 VI Loc 555 width 1 MD=9 F.22v. Hur brukar Du läsa Vi? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1469 1. Brukar inte läsa 59 2. Bläddrar bara igenom 146 3. Läser en del 93 4. Läser det mesta 17 9. Ej svar
VAR 397 ÅRET RUNT Loc 556 width 1 MD=9 F.22x. Hur brukar Du läsa Året Runt? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1148 1. Brukar inte läsa 135 2. Bläddrar bara igenom 311 3. Läser en del 173 4. Läser det mesta 17 9. Ej svar
VAR 398 METALLARBETAREN Loc 557 width 1 MD=9 F.22y. Hur brukar Du läsa Metallarbetaren? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1541 1. Brukar inte läsa 67 2. Bläddrar bara igenom 116 3. Läser en del 43 4. Läser det mesta 17 9. Ej svar
VAR 399 KOMMUNALARBETAREN Loc 558 width 1 MD=9 F.23. Tidningsläsning. 14-dagarstidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.23a. Hur brukar Du läsa Kommunalarbetaren? 1512 1. Brukar inte läsa 74 2. Bläddrar bara igenom 104 3. Läser en del 77 4. Läser det mesta 17 9. Ej svar
VAR 400 MOTOR Loc 559 width 1 MD=9 F.23b. Hur brukar Du läsa Motor? <Se F.23 för fullständig frågetext> 1464 1. Brukar inte läsa 75 2. Bläddrar bara igenom 149 3. Läser en del 79 4. Läser det mesta 17 9. Ej svar
VAR 401 MOTORFÖRAREN Loc 560 width 1 MD=9 F.23c. Hur brukar Du läsa Motorföraren? <Se F.23 för fullständig frågetext> 1621 1. Brukar inte läsa 35 2. Bläddrar bara igenom 79 3. Läser en del 32 4. Läser det mesta 17 9. Ej svar
VAR 402 TEKNIKENS VÄRLD Loc 561 width 1 MD=9 F.23d. Hur brukar Du läsa Teknikens Värld? <Se F.23 för fullständig frågetext> 1395 1. Brukar inte läsa 89 2. Bläddrar bara igenom 176 3. Läser en del 107 4. Läser det mesta 17 9. Ej svar
VAR 403 VI BILÄGARE Loc 562 width 1 MD=9 F.23e. Hur brukar Du läsa Vi Bilägare? <Se F.23 för fullständig frågetext> 1245 1. Brukar inte läsa 109 2. Bläddrar bara igenom 253 3. Läser en del 160 4. Läser det mesta 17 9. Ej svar
VAR 404 SIA SKOGSARBETAREN Loc 563 width 1 MD=9 F.23f. Hur brukar Du läsa SIA Skogsarbetaren? <Se F.23 för fullständig frågetext> 1700 1. Brukar inte läsa 22 2. Bläddrar bara igenom 27 3. Läser en del 18 4. Läser det mesta 17 9. Ej svar
VAR 405 DET BÄSTA Loc 564 width 1 MD=9 F.24. Tidningsläsning. Månadstidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.24a. Hur brukar Du läsa Det Bästa? 1494 1. Brukar inte läsa 36 2. Bläddrar bara igenom 128 3. Läser en del 85 4. Läser det mesta 41 9. Ej svar
VAR 406 MÅNADS-JOURNALEN Loc 565 width 1 MD=9 F.24b. Hur brukar Du läsa Månads-Journalen? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1685 1. Brukar inte läsa 12 2. Bläddrar bara igenom 20 3. Läser en del 26 4. Läser det mesta 41 9. Ej svar
VAR 407 VI FÖRÄLDRAR Loc 566 width 1 MD=9 F.24c. Hur brukar Du läsa Vi Föräldrar? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1505 1. Brukar inte läsa 62 2. Bläddrar bara igenom 106 3. Läser en del 70 4. Läser det mesta 41 9. Ej svar
VAR 408 PRIVATA AFFÄRER Loc 567 width 1 MD=9 F.24d. Hur brukar Du läsa Privata Affärer? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1621 1. Brukar inte läsa 30 2. Bläddrar bara igenom 51 3. Läser en del 41 4. Läser det mesta 41 9. Ej svar
VAR 409 ANTIK & AUKTION Loc 568 width 1 MD=9 F.24e. Hur brukar Du läsa Antik & Auktion? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1609 1. Brukar inte läsa 36 2. Bläddrar bara igenom 65 3. Läser en del 33 4. Läser det mesta 41 9. Ej svar
VAR 410 ALLT I HEMMET Loc 569 width 1 MD=9 F.24f. Hur brukar Du läsa Allt i Hemmet? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1128 1. Brukar inte läsa 169 2. Bläddrar bara igenom 310 3. Läser en del 136 4. Läser det mesta 41 9. Ej svar
VAR 411 HEM OCH FRITID Loc 570 width 1 MD=9 F.24g. Hur brukar Du läsa Hem och Fritid? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1099 1. Brukar inte läsa 187 2. Bläddrar bara igenom 327 3. Läser en del 130 4. Läser det mesta 41 9. Ej svar
VAR 412 VÅR BOSTAD Loc 571 width 1 MD=9 F.24h. Hur brukar Du läsa Vår Bostad? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1215 1. Brukar inte läsa 134 2. Bläddrar bara igenom 275 3. Läser en del 119 4. Läser det mesta 41 9. Ej svar
VAR 413 ALLT OM MAT Loc 572 width 1 MD=9 F.24i. Hur brukar Du läsa Allt om Mat? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1278 1. Brukar inte läsa 112 2. Bläddrar bara igenom 238 3. Läser en del 115 4. Läser det mesta 41 9. Ej svar
VAR 414 TIDSKRIFT FÖR HÄLSA Loc 573 width 1 MD=9 F.24j. Hur brukar Du läsa Tidskrift för Hälsa? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1620 1. Brukar inte läsa 28 2. Bläddrar bara igenom 66 3. Läser en del 28 4. Läser det mesta 42 9. Ej svar
VAR 415 FOTO- OCH FILMTEKNIK Loc 574 width 1 MD=9 F.24k. Hur brukar Du läsa Foto- och Filmteknik? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1610 1. Brukar inte läsa 53 2. Bläddrar bara igenom 68 3. Läser en del 12 4. Läser det mesta 41 9. Ej svar
VAR 416 TEKNIK FÖR ALLA Loc 575 width 1 MD=9 F.24l. Hur brukar Du läsa Teknik för alla? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1488 1. Brukar inte läsa 65 2. Bläddrar bara igenom 149 3. Läser en del 41 4. Läser det mesta 41 9. Ej svar
VAR 417 BÅT-NYTT Loc 576 width 1 MD=9 F.24m. Hur brukar Du läsa Båt-Nytt? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1523 1. Brukar inte läsa 71 2. Bläddrar bara igenom 101 3. Läser en del 48 4. Läser det mesta 41 9. Ej svar
VAR 418 BÅT FÖR ALLA Loc 577 width 1 MD=9 F.24n. Hur brukar Du läsa Båt för alla? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1579 1. Brukar inte läsa 49 2. Bläddrar bara igenom 74 3. Läser en del 41 4. Läser det mesta 41 9. Ej svar
VAR 419 VI BÅTÄGARE Loc 578 width 1 MD=9 F.24o. Hur brukar Du läsa Vi Båtägare? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1563 1. Brukar inte läsa 53 2. Bläddrar bara igenom 85 3. Läser en del 42 4. Läser det mesta 41 9. Ej svar
VAR 420 PÅ KRYSS & TILL RORS Loc 579 width 1 MD=9 F.24p. Hur brukar Du läsa På Kryss & Till Rors? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1658 1. Brukar inte läsa 25 2. Bläddrar bara igenom 36 3. Läser en del 24 4. Läser det mesta 41 9. Ej svar
VAR 421 SEGLING Loc 580 width 1 MD=9 F.24q. Hur brukar Du läsa Segling? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1654 1. Brukar inte läsa 24 2. Bläddrar bara igenom 41 3. Läser en del 24 4. Läser det mesta 41 9. Ej svar
VAR 422 MEDLEM I KONSUM Loc 581 width 1 MD=9 F.25. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 980 1. Ja 789 2. Nej 15 9. Ej svar
VAR 423 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 582 width 1 MD=9 F.26. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 276 1. Gör praktiskt taget INGA inköp av livsmedel o.dyl. själv 556 2. Köper INGET eller ENDAST liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 329 3. Köper MINDRE ÄN HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 209 4. Köper UNGEFÄR HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 189 5. Köper MER ÄN HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 199 6. Köper ALLT ELLER NÄSTAN ALLT i Konsum/Servus/Domus/Obs 26 9. Ej svar
VAR 424 FRITIDSBÅT Loc 583 width 1 MD=8 F.27. Finns det någon fritidsbåt i Ditt hushåll? Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Nej 2. Ja, en 3. Ja, två eller flera 1784 8. Frågan ej ställd
VAR 425 FÖRSTA BÅT Loc 584 width 1 MD=8 F.27a. OM båtar finns: Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.27 för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Roddbåt med/utan "snurra" 2. Motorbåt under 6 m längd 3. Motorbåt över 6 m längd 4. Segelbåt under 4 m längd 5. Segelbåt 4-6 m längd 6. Segelbåt över 6 m längd 7. Segelkatamaran el. trimaran 1784 8. Frågan ej ställd
VAR 426 ANDRA BÅT Loc 585 width 1 MD=8 F.27b. OM båtar finns: Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.27 för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Roddbåt med/utan "snurra" 2. Motorbåt under 6 m längd 3. Motorbåt över 6 m längd 4. Segelbåt under 4 m längd 5. Segelbåt 4-6 m längd 6. Segelbåt över 6 m längd 7. Segelkatamaran el. trimaran 1784 8. Frågan ej ställd
VAR 427 FÖRVÄRVSARBETAR Loc 586 width 1 MD=8 F.28a. Har Du förvärvsarbete? Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Förvärvsarbetar 2. Förvärvsarbetar ej 1784 8. Frågan ej ställd
VAR 428 KAN PÅVERKA INKÖP 1 Loc 587 width 1 MD=8 F.28b. Påverkan. På arbetsplatsen är det i dag många som påverkar vilka produkter och tjänster som skall köpas in. Påverkan kan vara att ställa krav på produkterna, påverka valet av märke eller leverantör eller själv fatta beslut om inköp på arbetsplatsen. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen för nedanstående typer av produkter och tjänster? Om produkten inte är aktuell för Dig ber vi Dig notera detta i den speciella kolumnen. F.28b.1. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av ordbehandlingsutrustning? Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1784 8. Frågan ej ställd
VAR 429 KAN PÅVERKA INKÖP 2 Loc 588 width 1 MD=8 F.28b.2. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av skrivmaskiner? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1784 8. Frågan ej ställd
VAR 430 KAN PÅVERKA INKÖP 3 Loc 589 width 1 MD=8 F.28b.3. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av kopieringsmaskiner? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1784 8. Frågan ej ställd
VAR 431 KAN PÅVERKA INKÖP 4 Loc 590 width 1 MD=8 F.28b.4. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av kontorsmaterial? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1784 8. Frågan ej ställd
VAR 432 KAN PÅVERKA INKÖP 5 Loc 591 width 1 MD=8 F.28b.5. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av kontorsmöbler/kontorsinredning? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1784 8. Frågan ej ställd
VAR 433 KAN PÅVERKA INKÖP 6 Loc 592 width 1 MD=8 F.28b.6. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av kontorsdatorer? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1784 8. Frågan ej ställd
VAR 434 KAN PÅVERKA INKÖP 7 Loc 593 width 1 MD=8 F.28b.7. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av bildskärmar? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1784 8. Frågan ej ställd
VAR 435 KAN PÅVERKA INKÖP 8 Loc 594 width 1 MD=8 F.28b.8. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av leasing? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1784 8. Frågan ej ställd
VAR 436 KAN PÅVERKA INKÖP 9 Loc 595 width 1 MD=8 F.28b.9. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av banktjänster? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1784 8. Frågan ej ställd
VAR 437 KAN PÅVERKA INKÖP 10 Loc 596 width 1 MD=8 F.28b.10. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av factoring, betalningsförmedling? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1784 8. Frågan ej ställd
VAR 438 KAN PÅVERKA INKÖP 11 Loc 597 width 1 MD=8 F.28b.11. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av försäkringstjänster? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1784 8. Frågan ej ställd
VAR 439 KAN PÅVERKA INKÖP 12 Loc 598 width 1 MD=8 F.28b.12. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av maskiner för verkstäder? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1784 8. Frågan ej ställd
VAR 440 KAN PÅVERKA INKÖP 13 Loc 599 width 1 MD=8 F.28b.13. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av verktyg för verktygsmaskiner? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1784 8. Frågan ej ställd
VAR 441 KAN PÅVERKA INKÖP 14 Loc 600 width 1 MD=8 F.28b.14. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av lastbilar/truckar? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1784 8. Frågan ej ställd
VAR 442 KAN PÅVERKA INKÖP 15 Loc 601 width 1 MD=8 F.28b.15. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av entreprenadmaskiner? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1784 8. Frågan ej ställd
VAR 443 KAN PÅVERKA INKÖP 16 Loc 602 width 1 MD=8 F.28b.16. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av personbilar för företag? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1784 8. Frågan ej ställd
VAR 444 ARBETSPLATS 1 Loc 603 width 2 MD=98 F.28c. Arbetsplats F.28c.1. Arbetar Du i: Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 01. Kommun 02. Landsting 03. Statlig förvaltning 04. Industrin - kontorsanställd, tjänsteman 05. Industrin - arbetare 06. Handel 07. Bank/Försäkringsbolag 08. Transportsektorn 09. Byggverksamhet 10. Restaurang 1784 98. Frågan ej ställd
VAR 445 ARBETSPLATS 2 Loc 605 width 2 MD=98 F.28c.2. Arbetar Du i: <Se F.28c för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 01. Kommun 02. Landsting 03. Statlig förvaltning 04. Industrin - kontorsanställd, tjänsteman 05. Industrin - arbetare 06. Handel 07. Bank/Försäkringsbolag 08. Transportsektorn 09. Byggverksamhet 10. Restaurang 1784 98. Frågan ej ställd
VAR 446 ARBETSPLATS - ANNAN Loc 607 width 2 MD=98 F.28c.3. Annat: Vad? <Se F.28c för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 01. Lantbruk 02. Konsult/Reklam 03. Skog 04. Fastighet/Lokalvårdare 05. Privat/Egen företagare 06. Hantverkare 07. Serviceföretag 08. Juristverksamhet 09. Övrigt 10. Rörmontör = Industrin 11. Verkstad = Industrin 12. Entreprenad = Byggverksamhet 1784 98. Frågan ej ställd