ORVESTO 81 P-0007
               SSD 0180

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1986

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 81 P-0007 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under andra halvåret 1980 genomfördes tre omgångar "Sverige
  Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa tre omgångar 9.000
  personer 15-70 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet
  har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 9.000 personer har 1.042
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 16 avlidna, 3 avflyttade från riket, 26 som vistas
  utomlands, 9 i militärtjänst, 67 på utrikes resa, 15 ej
  svensktalande, 33 okända men skrivna på kommun, 52 under
  sjukhusvård, 237 sjuka i hemmet samt 584 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de tre omgångarna hösten 1980 uppgår
  således till 7.958 personer varav 2.404, utgörande 30%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (54%), "tidsbrist" (11%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (35%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande andra
  halvåret 1980 6.365 personer istället för 5.554 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 81% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU 81 P-0007, omfattar 1.868 personer eller 34% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 10 december 1980 -
  24 februari 1981.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1981-I, utgiven av Testologen
  AB)

  

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-7 (01-97) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor. Kod 8 (98) används när en fråga ej ställts
  till en viss subgrupp. Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 96  (2) AVSKAFFA LÖNTAGARFONDER  (3) MD=8 OR GE 9
    REF 96   (4) LOC 106 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.7a Tror Ni att LÖNTAGARFONDERNA kommer att avskaffas
       efter valet i höst?

   (7)  Enkät A.

    (8) (9) (10)

    306  1.  Ja
    219  2.  Nej
    271  3.  Tveksam
   1150  8.  Frågan ej ställd

    28  9.  Ej svar

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0180 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Ip-nummer 5 Omgångsnummer 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Län/Kommun/Församling 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Hushållsposition 14 Sysselsättning 15 Utbildning 16 Ortsstorlek 17 Boendeform 18 Egna inköp av dagligvaror 19 Hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar 7-10 år 22 Hushållsmedlemmar 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar 68 år eller äldre 26 Totalt antal hushållsmedlemmar 27 Personlig inkomst 28 Hushållets inkomst Körkort 29 Körkort Innehav av kapitalvaror 30 Personbil 31 Husvagn 32 Fritidshus 33 Roddbåt/Eka eller liknande 34 Motorbåt 35 Segelbåt 36 Bildkamera - typ Instamatic 37 Bildkamera - typ systemkamera 38 Bilradio/Bilstereo 39 TV-bandspelare (video) 40 Filmkamera 41 Stillbildsprojektor 42 Filmprojektor 43 Skrivmaskin 44 Svart-vit TV 45 Färg-TV 46 Frysbox/Frysskåp 47 Diskmaskin 48 Torktumlare 49 Köksmaskin 50 Tvättmaskin 51 Stereoanläggning 52 Motorgräsklippare 53 Spisfläkt 54 Kaffebryggare 55 Rakapparat 56 Hund 57 Katt 58 Braskamin Avsikt att köpa kapitalvaror 59 Avsikt att inköpa kapitalvaror A1 60 Avsikt att inköpa kapitalvaror A2 61 Avsikt att inköpa kapitalvaror A3 62 Avsikt att inköpa kapitalvaror A4 63 Avsikt att inköpa kapitalvaror A5 64 Avsikt att inköpa kapitalvaror A6 65 Avsikt att inköpa kapitalvaror B1 66 Avsikt att inköpa kapitalvaror B2 67 Avsikt att inköpa kapitalvaror B3 68 Avsikt att inköpa kapitalvaror B4 69 Avsikt att inköpa kapitalvaror B5 70 Avsikt att inköpa kapitalvaror B6 71 Avsikt att inköpa kapitalvaror C1 72 Avsikt att inköpa kapitalvaror C2 73 Avsikt att inköpa kapitalvaror C3 74 Avsikt att inköpa kapitalvaror C4 75 Avsikt att inköpa kapitalvaror C5 Intressen 76 Miljövårdsfrågor 77 Hälsonyttig mat 78 Sjukdomar och hälsa 79 Bantningstips 80 Hushålla ekonomiskt 81 Politik 82 Sociala rättigheter 83 Skattefrågor 84 Samlevnadsfrågor 85 Vidareutbildning 86 Religions- och trosfrågor 87 Arbetsmarknaden 88 Villa/Eget hem 89 Fritidshus 90 Personbilar 91 Heminredning 92 Modenyheter 93 Matvarunyheter 94 Barnavård 95 Skönhetsvård 96 Stereoanläggningar 97 Hushållsmaskiner 98 Fotoutrustningar 99 Motorcyklar 100 Krukväxter 101 Medel mot mjäll 102 Hundars skötsel 103 Katters skötsel 104 Motionera 105 Idrotta 106 Laga mat 107 Pröva nya maträtter 108 Baka 109 Ha gäster 110 Köra bil 111 Jobba med bilar 112 Arbeta i trädgården 113 Fotografera 114 Smalfilma 115 Sportfiska 116 Lyssna på popmusik 117 Lyssna på klassisk musik 118 Gå på teater 119 Gå på konstutställning 120 Läsa böcker 121 Läsa populärtidningar 122 Köpa på postorder 123 Sy kläder 124 Handarbeta 125 Träffa nya människor 126 Snickra 127 Måla hemma 128 Jaga 129 Friluftsliv 130 Åka slalom 131 Åka motorbåt 132 Segla 133 Campa 134 Semestra utomlands 135 Semestra i Sverige 136 Pröva nya produkter 137 Vara bortbjuden 138 Gå på diskotek 139 Gå på restaurang 140 Gå på kvällskurser 141 Energisparande Personliga köpvanor: Kläder, fritid m.m. 142 Kläder till Dig själv 143 Sportutrustning till Dig själv 144 Kosmetika/Skönhetsmedel 145 Nöjen 146 Utlandsresor under fritiden 147 Böcker 148 Tobak 149 Vin och sprit 150 Hälsokost Besöksfrekvenser: Livsmedelsbutiker 151 ICA 152 Konsum 153 Vivo 154 Favör 155 Annan butik 156 Livsmedelsavdelning i Domus 157 Livsmedelsavdelning i NK 158 Livsmedelsavdelning i Tempo 159 Livsmedelsavdelning i Åhlens 160 Livsmedelsavdelning i Obs 161 Livsmedelsavdelning i B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser: Varuhus och stormarknader 162 Domus 163 NK 164 Tempo 165 Åhlens 166 Obs 167 B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser: Andra butiker 168 Hennes/Mauritz 169 HerrMan/Kapp-Ahl 170 Gulins/Pepita 171 Ikea 172 Expert Foto 173 Expert Radio/TV 174 Järnia 175 Färgsam 176 Pressbyrån 177 Annan kiosk 178 Tobaksaffär 179 Bar/Självservering 180 Kafe/Konditori 181 Korvkiosk/Gatukök 182 Bensinstation 183 Postkontor 184 Bankkontor 185 Hälsokostbutik 186 Mac Donald's Uppmärksamhetsfrekvenser: Reklam 187 Affischpelare 188 Reklamfilm på bio 189 Reklam på bussar 190 Åker buss 191 Åker tunnelbana 192 Rabattkuponger Tidningsläsning: Dagstidningar - vardagsnummer 193 Aftonbladet 194 Arbetet 195 Dagens Nyheter 196 Expressen 197 Göteborgs-Posten 198 GT Kvällstidningen 199 Kvällsposten 200 Svenska Dagbladet 201 Sydsvenska Dagbladet 202 Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 203 Norrköpings Tidningar 204 Nya Wermlands-Tidningen 205 Upsala Nya Tidning 206 Vestmanlands Läns Tidning 207 Östgöta Correspondenten Tidningsläsning: Dagstidningar - söndagsnummer 208 Aftonbladet (Söndagsnummer) 209 Arbetet (Söndagsnummer) 210 Dagens Nyheter (Söndagsnummer) 211 Expressen (Söndagsnummer) 212 Göteborgs-Posten (Söndagsnummer) 213 GP NU (Söndagsnummer) 214 GT Kvällstidningen (Söndagsnummer) 215 Kvällsposten (Söndagsnummer) 216 Svenska Dagbladet (Söndagsnummer) 217 Sydsvenska Dagbladet (Söndagsnummer) 218 Skånska Dagbladet (Söndagsnummer) 219 Helsingborgs Dagblad (Söndagsnummer) Tidningsläsning: Veckotidningar 220 Allas Veckotidning 221 Allers 222 Damernas Värld 223 Femina 224 FIB-Aktuellt 225 Hemmets Journal 226 Hemmets Veckotidning 227 Husmodern 228 Hänt i Veckan 229 ICA-Kuriren 230 Kalle Anka & Co 231 Land 232 Lektyr 233 Min Värld 234 Mitt Livs Novell 235 Röster i Radio/TV 236 Saxons Veckotidning 237 Se 238 Svensk Damtidning 239 Veckans Affärer 240 Vecko-Revyn 241 Vi 242 Året Runt 243 Metallarbetaren 244 Stopp Tidningsläsning: 14-dagarstidningar 245 Kommunalarbetaren 246 Motor 247 Motorföraren 248 Teknikens Värld 249 Vi Bilägare 250 SIA Skogsarbetaren 251 Bilsport Tidningsläsning: Månadstidningar 252 Det Bästa 253 Månads-Journalen 254 Vi Föräldrar 255 Privata Affärer 256 Antik & Auktion 257 Allt i Hemmet 258 Hem och Fritid 259 Vår Bostad 260 Allt om Mat 261 Tidskrift för Hälsa 262 Foto- och Filmteknik 263 Teknik för alla 264 Båt-Nytt 265 Båt för alla 266 Vi Båtägare 267 På Kryss & Till Rors 268 Segling Tidningsläsning: Lokalpress 269 Förenade Landsortstidningar 6-dagars 270 A-Pressen 271 Förenade Landsortstidningar 5-dagars 272 Förenade Landsortstidningar 4-dagars 273 Förenade Landsortstidningar 3-dagars 274 Förenade Landsortstidningar 2-dagars 275 Helsingborgs Dagblad 276 Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet 277 Övrig Lokal Dagspress 6-dagars 278 Övrig Lokal Dagspress 4-dagars 279 Övrig Lokal Dagspress 3-dagars 280 Övrig Lokal Dagspress 2-dagars Tidningsläsning: Villatidningar 281 Vårt Hus 282 Vi i Villa Köp av olika tidningar 283 Aftonbladet (Söndagsnummer) 284 Expressen (Söndagsnummer) 285 Det Bästa 286 Månads-Journalen 287 Allas Veckotidning 288 Allers 289 Damernas Värld 290 Femina 291 FIB-Aktuellt 292 Hemmets Journal 293 Hemmets Veckotidning 294 Husmodern 295 Hänt i Veckan 296 ICA-Kuriren 297 Land 298 Lektyr 299 Min Värld 300 Mitt Livs Novell 301 Röster i Radio/TV 302 Saxons Veckotidning 303 Se 304 Svensk Damtidning 305 Vecko-Revyn 306 Vi 307 Året Runt Inköp av dagligvaror 308 Skönhetsartiklar 309 Tandkräm 310 Tvål 311 Maskindiskmedel 312 Handdiskmedel 313 Rengöringsmedel 314 Tvättmedel 315 Golvvårdsmedel 316 Kaffe Olika påståenden 317 Satsa hårt för att komma framåt 318 Kvinnans plats i hemmet 319 Prismedvetenhet 320 Tacksamt att städa 321 Barn viktigt i kvinnors liv 322 Trivs om rent i huset 323 Arbetet är en hobby 324 Tycker om att ta genvägar 325 Bjuda på annorlunda mat 326 Handlar mest på impuls 327 Går ofta i affärer 328 Köper alltid kvalitetsvaror 329 Intresserad av att köpa och sälja 330 Min matlagning beröms 331 Tycker om fester 332 Fritid viktigare än arbete 333 Lite att göra på fritiden 334 Tuggummi ser illa ut 335 Lite utrymme för religiösa frågor 336 Lite gammaldags i mina åsikter 337 Önskar kunna koppla av mera 338 Har tillräckligt med pengar 339 Beredd sänka levnadsstandard 340 Spelar ingen roll hur bilen ser ut 341 Öl eller drink för att slappna av 342 Tycker om att ta ansvar 343 Tycker om föreningsarbete 344 Otrohet är helt oförlåtligt 345 Förkastligt att dricka vin eller sprit 346 Koppla av med veckotidningsläsning 347 Bekymras inte av framtiden 348 Hellre hemmakväll än gå på fest 349 Samhället släpphänt mot brottslingar 350 Skönt känna sig lyxig ibland 351 Aktar mig för att ta risker 352 Porrtidningar borde förbjudas 353 Viktigt vara snyggt klädd 354 Örtmediciner borde användas mera 355 Proffsboxning borde vara tillåten 356 Först att prova nya livsmedel 357 Snabbare pröva nyheter 358 Noga med att äta hälsosam mat 359 Bosätta mig på landet 360 Viktigaste intressen utanför jobbet 361 Viktigt att ha mycket pengar 362 Mera oberoende än de flesta 363 Familjen gör saker tillsammans 364 Köper dagligvaror till extrapris Läsnoggrannhet: Morgontidningar 365 Arbetet 366 Dagens Nyheter 367 Göteborgs-Posten 368 Svenska Dagbladet 369 Sydsvenska Dagbladet 370 Annan morgontidning Läsnoggrannhet: Kvällstidningar 371 Aftonbladet 372 Expressen 373 GT Kvällstidningen 374 Kvällsposten Läsnoggrannhet: Veckotidningar 375 Allas Veckotidning 376 Allers 377 Damernas Värld 378 Femina 379 FIB-Aktuellt 380 Hemmets Journal 381 Hemmets Veckotidning 382 Husmodern 383 Hänt i Veckan 384 ICA-Kuriren 385 Kalle Anka & Co 386 Land 387 Lektyr 388 Min Värld 389 Mitt Livs Novell 390 Röster i Radio/TV 391 Saxons Veckotidning 392 Se 393 Svensk Damtidning 394 Veckans Affärer 395 Vecko-Revyn 396 Vi 397 Året Runt 398 Metallarbetaren Läsnoggrannhet: 14-dagarstidningar 399 Kommunalarbetaren 400 Motor 401 Motorföraren 402 Teknikens Värld 403 Vi Bilägare 404 SIA Skogsarbetaren Läsnoggrannhet: Månadstidningar 405 Det Bästa 406 Månads-Journalen 407 Vi Föräldrar 408 Privata Affärer 409 Antik & Auktion 410 Allt i Hemmet 411 Hem och Fritid 412 Vår Bostad 413 Allt om Mat 414 Tidskrift för Hälsa 415 Foto- och Filmteknik 416 Teknik för alla 417 Båt-Nytt 418 Båt för alla 419 Vi Båtägare 420 På Kryss & Till Rors 421 Segling Medlemskap i Konsum 422 Medlemsfrekvens för Konsum Inköp i Konsum/Servus/Domus/Obs 423 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs Innehav av fritidsbåt 424 Innehav av fritidsbåt 425 Innehav av fritidsbåt: Första krysset 426 Innehav av fritidsbåt: Andra krysset Förvärvsarbete 427 Förvärvsarbetar Möjlighet att påverka inköp på arbetsplatsen 428 Kan påverka inköp av ordbehandlingsutrustning 429 Kan påverka inköp av skrivmaskiner 430 Kan påverka inköp av kopieringsmaskiner 431 Kan påverka inköp av kontorsmaterial 432 Kan påverka inköp av kontorsmöbler/kontorsinredning 433 Kan påverka inköp av kontorsdatorer 434 Kan påverka inköp av bildskärmar 435 Kan påverka inköp av leasing 436 Kan påverka inköp av banktjänster 437 Kan påverka inköp av factoring, betalningsförmedling 438 Kan påverka inköp av försäkringstjänster 439 Kan påverka inköp av maskiner för verkstäder 440 Kan påverka inköp av verktyg för verktygsmaskiner 441 Kan påverka inköp av lastbilar/truckar 442 Kan påverka inköp av entreprenadmaskiner 443 Kan påverka inköp av personbilar för företag Arbetsplats 444 Arbetsplats - markering 1 445 Arbetsplats - markering 2 446 Arbetsplats - annan

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0180              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0180


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. NOVEMBER 1986
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 IP-NUMMER Loc 9 width 5 Ip-nummer
VAR 5 OMGÅNG NR Loc 14 width 2 Omgångsnummer 15. P-0005 (ORVESTO 1981-I) 16. P-0006 (ORVESTO 1981-I) 1868 17. P-0007 (ORVESTO 1981-I) 21. P-1001 (ORVESTO 1981-II) 22. P-1002 (ORVESTO 1981-II) 23. P-1003 (ORVESTO 1981-II) 28. P-0008 (ORVESTO 1981-II)
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 16 width 1 MD=8 Bortfallsvikt 1745 1. 2. 120 3. 3 8. Felstansat
VAR 7 A-REGION Loc 17 width 2 MD=99 A-region Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 282 8 13 36 22 19 26 22 38 46 32 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 7 22 16 8 28 14 6 11 32 5 25 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 11 18 11 14 39 93 20 12 19 28 166 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 18 28 43 18 7 14 8 9 48 12 10 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 40 11 7 31 6 3 11 50 10 15 9 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 45 28 12 31 4 9 13 39 40 23 13 Kod: 67 68 69 70 99 Frek: 10 18 9 12 5
VAR 8 LÄN/KOMMUN/FÖRSAMLING Loc 19 width 6 MD=999999 Län/Kommun/Församling Kod: 11401 11402 11403 11501 12001 12003 12005 Frek: 1 1 1 6 1 1 1 Kod: 12006 12301 12503 12504 12506 12601 12602 Frek: 3 8 3 1 1 10 6 Kod: 12701 12702 12703 12704 13601 13606 13703 Frek: 7 3 4 2 12 4 1 Kod: 13801 13901 16001 16201 16301 18001 18002 Frek: 4 1 12 5 6 2 1 Kod: 18004 18005 18007 18009 18011 18013 18014 Frek: 1 1 3 2 3 2 5 Kod: 18015 18017 18018 18019 18021 18023 18025 Frek: 3 3 4 5 3 14 4 Kod: 18027 18029 18031 18034 18036 18038 18039 Frek: 4 8 3 7 3 3 10 Kod: 18040 18041 18042 18101 18102 18107 18112 Frek: 9 6 3 3 2 1 1 Kod: 18201 18202 18203 18301 18401 18402 18601 Frek: 10 3 3 6 5 5 5 Kod: 18701 18703 18705 18804 18805 18809 18810 Frek: 1 4 1 1 1 1 1 Kod: 18815 18819 18820 18823 18825 19106 19201 Frek: 1 1 1 1 1 7 5 Kod: 30501 30502 30504 31901 31902 36005 36006 Frek: 2 1 1 1 4 2 2 Kod: 36007 38001 38002 38003 38004 38005 38006 Frek: 1 8 3 4 4 1 1 Kod: 38011 38021 38025 38026 38035 38038 38101 Frek: 1 1 1 1 2 4 3 Kod: 38111 38117 38123 38127 38131 38204 38207 Frek: 1 1 1 1 2 2 1 Kod: 38211 38213 42801 48001 48002 48003 48008 Frek: 1 1 4 4 7 1 2 Kod: 48009 48020 48026 48027 48101 48201 48202 Frek: 1 1 1 3 3 1 1 Kod: 48205 48207 48301 48304 48305 48306 48401 Frek: 1 4 3 2 1 1 14 Kod: 48402 48406 48416 48418 48420 48601 48606 Frek: 4 1 1 1 1 1 3 Kod: 51201 51206 56002 56201 56202 56204 56301 Frek: 1 1 1 3 3 1 1 Kod: 56302 56304 58001 58002 58003 58004 58005 Frek: 1 1 9 5 5 1 1 Kod: 58014 58015 58018 58019 58020 58021 58024 Frek: 1 1 2 1 1 2 1 Kod: 58025 58033 58034 58080 58101 58102 58103 Frek: 1 4 2 1 5 3 2 Kod: 58104 58105 58106 58109 58112 58115 58119 Frek: 5 4 9 1 1 1 1 Kod: 58126 58201 58202 58210 58301 58303 58306 Frek: 1 1 1 1 6 2 1 Kod: 58308 58309 58401 58406 58408 58601 58603 Frek: 1 1 1 1 1 3 2 Kod: 58612 58618 60402 61702 61703 61705 66204 Frek: 1 1 1 2 2 1 3 Kod: 66205 66208 66209 66210 66501 66503 66504 Frek: 1 1 1 1 1 3 1 Kod: 68001 68002 68003 68005 68006 68008 68013 Frek: 4 2 5 5 1 2 2 Kod: 68015 68016 68019 68201 68202 68204 68205 Frek: 1 1 2 4 1 2 1 Kod: 68301 68309 68310 68401 68406 68501 68507 Frek: 2 1 1 3 1 2 1 Kod: 68509 68518 68522 68601 68602 68609 68701 Frek: 1 1 1 2 1 2 4 Kod: 76001 76004 76102 76302 76305 76307 76401 Frek: 1 1 2 2 1 1 4 Kod: 76501 76504 76701 76703 78001 78005 78016 Frek: 1 3 1 1 2 1 1 Kod: 78021 78025 78028 78101 78102 78103 78108 Frek: 1 1 7 2 1 1 1 Kod: 78111 82102 82103 83402 83403 83404 84006 Frek: 1 2 1 3 1 1 1 Kod: 86003 86102 86201 86202 86203 88001 88002 Frek: 1 1 1 1 1 9 2 Kod: 88003 88006 88101 88102 88105 88106 88201 Frek: 3 1 2 3 1 1 4 Kod: 88203 88205 88206 88301 88304 88305 88307 Frek: 1 1 1 7 1 1 1 Kod: 88311 88314 88315 88401 88405 88513 98001 Frek: 1 1 1 4 1 1 2 Kod: 98018 98029 98061 106001 106003 108001 108005 Frek: 1 1 1 4 1 7 1 Kod: 108006 108010 108012 108014 108015 108101 108102 Frek: 2 1 1 1 1 4 3 Kod: 108103 108107 108201 108206 108303 108304 108830 Frek: 1 2 2 1 1 1 1 Kod: 112101 112106 113701 116004 116005 116203 116301 Frek: 1 1 1 1 2 1 2 Kod: 116304 116501 116601 116701 116702 116703 116801 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 116803 116804 116806 118001 118006 118007 118010 Frek: 2 1 1 5 1 1 1 Kod: 118012 118013 118015 118016 118029 118032 118101 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 118107 118109 118120 118201 118203 118205 118212 Frek: 1 1 1 4 2 1 1 Kod: 118301 118305 118319 121402 121405 123006 123101 Frek: 3 1 2 2 1 1 3 Kod: 123304 123305 123308 126001 126003 126101 126112 Frek: 1 1 1 1 1 1 3 Kod: 126201 126301 126303 126307 126401 126504 126512 Frek: 2 2 1 1 2 1 1 Kod: 126602 126609 126702 128001 128002 128003 128004 Frek: 1 2 3 1 6 2 2 Kod: 128005 128006 128007 128008 128009 128010 128011 Frek: 2 1 4 2 3 8 1 Kod: 128014 128015 128016 128017 128018 128101 128104 Frek: 1 2 1 7 2 8 3 Kod: 128105 128112 128113 128116 128120 128121 128201 Frek: 3 1 2 1 2 1 5 Kod: 128203 128206 128207 128208 128301 128302 128303 Frek: 1 1 1 1 7 2 5 Kod: 128311 128314 128317 128405 128501 128511 128513 Frek: 1 1 4 1 3 1 1 Kod: 128516 128601 128701 128708 128710 128713 128715 Frek: 1 9 5 1 1 1 1 Kod: 128719 131501 138001 138003 138005 138007 138009 Frek: 1 1 3 3 2 1 3 Kod: 138012 138015 138019 138101 138107 138201 138202 Frek: 1 1 2 1 1 5 1 Kod: 138205 138208 138209 138210 138213 138215 138217 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 138301 138302 138310 138311 138312 138320 138323 Frek: 5 2 2 2 1 2 1 Kod: 138401 138402 138403 138405 138408 138409 140102 Frek: 1 1 3 2 1 2 1 Kod: 140103 140201 140202 140203 140701 141502 141902 Frek: 1 5 1 1 2 1 1 Kod: 142101 142105 142110 142705 142706 143007 143501 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 143502 148001 148005 148006 148007 148008 148010 Frek: 1 3 4 1 4 1 2 Kod: 148011 148013 148016 148017 148018 148019 148020 Frek: 2 5 3 10 5 6 5 Kod: 148021 148022 148023 148024 148026 148028 148029 Frek: 6 3 1 8 4 4 1 Kod: 148030 148031 148032 148033 148034 148036 148037 Frek: 2 1 2 1 4 6 2 Kod: 148101 148102 148103 148104 148201 148203 148207 Frek: 7 3 4 1 5 1 1 Kod: 148401 148405 148505 148510 148511 148602 150201 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 150403 150701 150704 150706 152103 152106 152401 Frek: 2 1 1 1 2 3 5 Kod: 152402 152403 152706 152714 155201 156006 156109 Frek: 3 1 1 2 2 2 2 Kod: 156203 156204 156218 156301 156302 156303 156312 Frek: 1 1 1 2 2 1 1 Kod: 156315 156501 156503 156511 156512 156618 158001 Frek: 1 1 1 1 1 1 5 Kod: 158002 158005 158101 158104 158108 158201 158205 Frek: 1 1 12 1 1 4 1 Kod: 158206 158207 158209 158300 158301 158302 158311 Frek: 1 1 1 1 6 10 1 Kod: 158316 158319 158320 158401 158405 158409 158424 Frek: 2 1 1 3 2 1 1 Kod: 158501 158505 160203 160209 162301 163701 166001 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 166004 166014 166015 166017 166026 166031 166102 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 166112 166201 166301 166313 168001 168002 168118 Frek: 1 2 2 1 2 3 1 Kod: 168121 168128 168201 168209 168301 168323 168401 Frek: 1 1 4 1 6 1 2 Kod: 168402 168601 168609 168620 168624 168631 168634 Frek: 2 2 1 1 1 1 1 Kod: 171501 171502 171503 173003 173004 173005 173701 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 173708 176001 176002 176101 176202 176301 176302 Frek: 1 3 1 2 2 3 2 Kod: 176401 176504 176601 176605 178001 178002 178003 Frek: 1 1 3 1 11 8 2 Kod: 178004 178009 178101 178103 178105 178201 178301 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 178302 178304 178401 178402 178501 178503 178511 Frek: 2 2 4 2 4 1 1 Kod: 186001 186002 186101 186102 186106 186201 186202 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 186401 188001 188002 188003 188004 188015 188021 Frek: 2 3 7 2 4 1 1 Kod: 188030 188101 188201 188205 188301 188405 188502 Frek: 7 4 2 4 9 1 2 Kod: 188505 190701 191701 191704 191705 191706 191707 Frek: 1 2 1 1 1 2 1 Kod: 196001 196005 196101 196103 196201 196202 198001 Frek: 1 1 1 2 1 1 4 Kod: 198002 198003 198004 198010 198011 198020 198101 Frek: 8 6 6 1 1 1 2 Kod: 198102 198107 198201 198301 198401 202101 202104 Frek: 1 2 1 2 2 1 1 Kod: 202302 202602 202901 202903 202904 203101 203402 Frek: 4 1 2 2 2 4 1 Kod: 206101 206201 206202 208001 208003 208007 208008 Frek: 3 3 1 4 4 1 2 Kod: 208010 208011 208101 208102 208201 208202 208203 Frek: 1 2 13 5 3 2 1 Kod: 208301 208401 208402 208404 208405 208406 208501 Frek: 6 1 1 1 1 1 6 Kod: 208502 208503 208504 210102 210401 212101 212103 Frek: 2 2 1 3 3 4 1 Kod: 216101 216104 216107 218001 218002 218003 218006 Frek: 1 1 1 7 2 1 6 Kod: 218007 218008 218101 218102 218103 218104 218201 Frek: 3 1 4 2 1 1 7 Kod: 218202 218203 218204 218205 218207 218209 218303 Frek: 2 2 2 2 1 1 5 Kod: 218304 218401 218403 218404 218405 218411 226002 Frek: 1 2 1 1 4 1 2 Kod: 226004 226201 226203 228005 228006 228011 228101 Frek: 1 1 1 1 1 1 8 Kod: 228102 228103 228106 228107 228108 228110 228113 Frek: 2 5 3 2 2 2 1 Kod: 228203 228301 228302 228303 228304 228308 228309 Frek: 1 1 1 2 1 2 1 Kod: 228314 228401 228402 228404 228407 228408 228409 Frek: 1 2 3 2 1 4 1 Kod: 230301 230507 230901 230904 230908 231301 231302 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 231303 231306 231307 232104 232602 238001 238002 Frek: 1 2 1 1 2 12 5 Kod: 238005 238007 238008 238009 238010 240102 240401 Frek: 1 3 1 1 1 1 4 Kod: 240402 240904 241701 241703 242101 242201 242202 Frek: 2 1 1 3 3 1 1 Kod: 246002 246301 246304 248001 248002 248004 248005 Frek: 1 2 1 10 1 8 8 Kod: 248006 248009 248101 248103 248201 248202 248203 Frek: 1 3 3 1 5 4 1 Kod: 248204 248205 248206 248210 248211 250502 251301 Frek: 5 1 1 1 2 2 3 Kod: 251401 251402 251802 251803 252105 252301 252304 Frek: 2 1 1 1 1 2 1 Kod: 252305 252306 258001 258002 258003 258101 258102 Frek: 1 2 2 6 5 2 1 Kod: 258103 258105 258201 258203 258304 258401 999999 Frek: 3 2 4 1 1 5 6
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 25 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Frek: 23 20 21 21 30 24 29 29 32 39 28 30 35 29 Kod: 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 33 33 27 30 29 36 28 27 29 25 29 32 37 34 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 34 34 31 37 43 48 48 38 39 40 40 45 35 34 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 99 Frek: 33 40 33 33 37 32 37 41 35 42 43 45 44 8
VAR 10 KÖN Loc 27 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter. När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren i olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1.a. Är Du: 887 1. Man 978 2. Kvinna 3 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 28 width 2 MD=99 F.1.b. Hur gammal är Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 128 01. 15-17 år 77 02. 18-19 år 182 03. 20-24 år 177 04. 25-29 år 204 05. 30-34 år 213 06. 35-39 år 169 07. 40-44 år 141 08. 45-49 år 148 09. 50-54 år 157 10. 55-59 år 154 11. 60-64 år 117 12. 65 år och äldre 1 99. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 30 width 1 MD=9 F.1.c. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 445 1. Ogift 1276 2. Gift eller sammanboende 136 3. Änka/Änkling/Frånskild 11 9. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSPOSITION Loc 31 width 1 MD=9 F.1.d. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 627 1. Husfar 720 2. Husmor 246 3. Son/Dotter 30 4. Annan hushållsmedlem 226 5. Ensamboende 19 9. Ej svar
VAR 14 SYSSELSÄTTNING Loc 32 width 1 MD=9 F.1.e. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 905 1. Förvärvsarbetande på heltid 370 2. Förvärvsarbetande på deltid 141 3. Hemmafru 198 4. Studerande 174 5. Pensionär 69 6. Annan sysselsättning 11 9. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 33 width 1 MD=9 F.1.f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 728 1. Folkskola 317 2. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 182 3. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 392 4. Gymnasium eller motsvarande 223 5. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 26 9. Ej svar
VAR 16 ORTSSTORLEK Loc 34 width 1 MD=9 F.1.g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 89 1. Under 200 invånare 211 2. 200-1.999 invånare 181 3. 2.000-4.999 invånare 179 4. 5.000-9.999 invånare 240 5. 10.000-24.999 invånare 224 6. 25.000-49.999 invånare 260 7. 50.000-99.999 invånare 370 8. 100.000 och däröver 114 9. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 35 width 1 MD=9 F.1.h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 188 1. Insatslägenhet 543 2. Hyrd lägenhet 874 3. Egen villa/radhus 56 4. Hyrd villa/radhus 128 5. Jordbruksfastighet 42 6. Inneboende 24 7. Annan bostadsform 13 9. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:EGNA Loc 36 width 1 MD=9 F.1.i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 311 1. Gör praktiskt taget INGA sådana inköp SJÄLV 343 2. Gör MINDRE ÄN HÄLFTEN av alla inköp 268 3. Gör ungefär HÄLFTEN av alla inköp 197 4. Gör MER ÄN HÄLFTEN av alla inköp 741 5. Gör ALLA ELLER NÄSTAN ALLA inköp 8 9. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2. Hushållets sammansättning. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av. Medräkna även sådana, som befinner sig på kortare semester, kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. OBS! Räkna även med Dig själv. F.2.a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 1745 115 4 4
VAR 20 2-6 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2.b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1572 236 52 4 4
VAR 21 7-10 ÅR Loc 41 width 2 MD=99 F.2.c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1583 245 35 1 4
VAR 22 11-14 ÅR Loc 43 width 2 MD=99 F.2.d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1497 312 54 1 4
VAR 23 15-19 ÅR Loc 45 width 2 MD=99 F.2.e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1342 392 116 13 1 4
VAR 24 20-67 ÅR Loc 47 width 2 MD=99 F.2.f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 99 Frek: 55 340 1237 186 41 5 1 3
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 49 width 2 MD=99 F.2.g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 1746 83 35 4
VAR 26 TOTALT ANTAL PERSONER Loc 51 width 2 MD=99 F.2.h. Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 237 531 395 464 186 41 5 2 4 3
VAR 27 INKOMST-PERSONLIG Loc 53 width 1 MD=9 F.3. Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta, som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör. Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3.a. Inkomst i kronor per år:Din personliga 445 1. Under 30.000 kronor/år 351 2. 30.000-50.000 kronor/år 438 3. 50.000-70.000 kronor/år 352 4. 70.000-90.000 kronor/år 109 5. 90.000-110.000 kronor/år 44 6. 110.000-130.000 kronor/år 27 7. 130.000-150.000 kronor/år 18 8. Över 150.000 kronor/år 84 9. Ej svar
VAR 28 INKOMST-HUSHÅLLETS Loc 54 width 1 MD=9 F.3.b. Inkomst i kronor per år:Hushållets totala <Se F.3 för fullständig frågetext> 62 1. Under 30.000 kronor/år 113 2. 30.000-50.000 kronor/år 223 3. 50.000-70.000 kronor/år 261 4. 70.000-90.000 kronor/år 274 5. 90.000-110.000 kronor/år 277 6. 110.000-130.000 kronor/år 195 7. 130.000-150.000 kronor/år 286 8. Över 150.000 kronor/år 177 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 55 width 1 MD=9 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 1340 1. Ja 475 2. Nej 53 9. Ej svar
VAR 30 PERSONBIL Loc 56 width 2 MD=99 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5.a. I hushållet finns .... st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 5 8 9 99 Frek: 297 1169 340 38 12 3 1 1 7
VAR 31 HUSVAGN Loc 58 width 1 MD=9 F.5.b. I hushållet finns: Husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 115 1. Ja 1746 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 32 FRITIDSHUS Loc 59 width 1 MD=9 F.5.c. I hushållet finns: Fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 421 1. Ja 1440 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 33 RODDBÅT/EKA EL. LIKNANDE Loc 60 width 1 MD=9 F.5.d. I hushållet finns: Roddbåt/Eka eller liknande <Se F.5 för fullständig frågetext> 379 1. Ja 1482 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 34 MOTORBÅT Loc 61 width 1 MD=9 F.5.e. I hushållet finns: Motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 214 1. Ja 1647 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 35 SEGELBÅT Loc 62 width 1 MD=9 F.5.f. I hushållet finns: Segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 99 1. Ja 1762 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 36 BILDKAMERA - INSTAMATIC Loc 63 width 1 MD=9 F.5.g. I hushållet finns: Bildkamera - typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 979 1. Ja 882 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 37 BILDKAMERA-SYSTEMKAMERA Loc 64 width 1 MD=9 F.5.h. I hushållet finns: Bildkamera - typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 619 1. Ja 1242 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 38 BILRADIO/BILSTEREO Loc 65 width 1 MD=9 F.5.i. I hushållet finns: Bilradio/Bilstereo <Se F.5 för fullständig frågetext> 1157 1. Ja 704 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 39 TV-BANDSPELARE (VIDEO) Loc 66 width 1 MD=9 F.5.j. I hushållet finns: TV-bandspelare (video) <Se F.5 för fullständig frågetext> 104 1. Ja 1757 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 40 FILMKAMERA Loc 67 width 1 MD=9 F.5.k. I hushållet finns: Filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 455 1. Ja 1406 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 41 STILLBILDSPROJEKTOR Loc 68 width 1 MD=9 F.5.l. I hushållet finns: Stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 462 1. Ja 1399 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 42 FILMPROJEKTOR Loc 69 width 1 MD=9 F.5.m. I hushållet finns: Filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 401 1. Ja 1460 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 43 SKRIVMASKIN Loc 70 width 1 MD=9 F.5.n. I hushållet finns: Skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 780 1. Ja 1081 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 44 SVART-VIT TV Loc 71 width 1 MD=9 F.5.o. I hushållet finns: Svart-vit TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 714 1. Ja 1147 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 45 FÄRG-TV Loc 72 width 1 MD=9 F.5.p. I hushållet finns: Färg-TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 1616 1. Ja 245 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 46 FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 73 width 1 MD=9 F.5.q. I hushållet finns: Frysbox/Frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 1656 1. Ja 205 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 47 DISKMASKIN Loc 74 width 1 MD=9 F.5.r. I hushållet finns: Diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 674 1. Ja 1187 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 48 TORKTUMLARE Loc 75 width 1 MD=9 F.5.s. I hushållet finns: Torktumlare <Se F.5 för fullständig frågetext> 161 1. Ja 1700 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 49 KÖKSMASKIN Loc 76 width 1 MD=9 F.5.t. I hushållet finns: Köksmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 948 1. Ja 913 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 50 TVÄTTMASKIN Loc 77 width 1 MD=9 F.5.u. I hushållet finns: Tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1413 1. Ja 448 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 51 STEREOANLÄGGNING Loc 78 width 1 MD=9 F.5.v. I hushållet finns: Stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 1395 1. Ja 466 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 52 MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 79 width 1 MD=9 F.5.x. I hushållet finns: Motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 751 1. Ja 1110 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 53 SPISFLÄKT Loc 80 width 1 MD=9 F.5.y. I hushållet finns: Spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1252 1. Ja 609 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 54 KAFFEBRYGGARE Loc 81 width 1 MD=9 F.5.z. I hushållet finns: Kaffebryggare <Se F.5 för fullständig frågetext> 1262 1. Ja 599 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 55 RAKAPPARAT Loc 82 width 1 MD=9 F.5.å. I hushållet finns: Rakapparat <Se F.5 för fullständig frågetext> 1318 1. Ja 543 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 56 HUND Loc 83 width 1 MD=9 F.5.ä. I hushållet finns: Hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 392 1. Ja 1467 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 57 KATT Loc 84 width 1 MD=9 F.5.ö. I hushållet finns: Katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 335 1. Ja 1525 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 58 BRASKAMIN Loc 85 width 1 MD=9 F.5.aa. I hushållet finns: Braskamin <Se F.5 för fullständig frågetext> 150 1. Ja 1708 2. Nej 10 9. Ej svar
VAR 59 INKÖP AV KAPITALVAROR A1 Loc 86 width 2 MD=99 F.6a. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a.1. Första understrykningen 140 01. Fabriksny bil 528 02. Begagnad bil 34 03. Moped 2 04. Nytt fritidshus 12 05. Begagnat fritidshus 27 06. Ny villa 26 07. Begagnad villa 54 08. Köksfläkt 55 09. Elektrisk spis 45 10. Diskmaskin 309 11. Nya möbler 636 99. Ej svar
VAR 60 INKÖP AV KAPITALVAROR A2 Loc 88 width 2 MD=99 F.6a.2. Andra understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 13 02. Begagnad bil 28 03. Moped 4 04. Nytt fritidshus 11 05. Begagnat fritidshus 18 06. Ny villa 39 07. Begagnad villa 46 08. Köksfläkt 49 09. Elektrisk spis 47 10. Diskmaskin 277 11. Nya möbler 1336 99. Ej svar
VAR 61 INKÖP AV KAPITALVAROR A3 Loc 90 width 2 MD=99 F.6a.3. Tredje understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 1 03. Moped 1 04. Nytt fritidshus 2 05. Begagnat fritidshus 8 06. Ny villa 6 07. Begagnad villa 5 08. Köksfläkt 23 09. Elektrisk spis 17 10. Diskmaskin 90 11. Nya möbler 1715 99. Ej svar
VAR 62 INKÖP AV KAPITALVAROR A4 Loc 92 width 2 MD=99 F.6a.4. Fjärde understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 2 07. Begagnad villa 4 08. Köksfläkt 5 09. Elektrisk spis 10 10. Diskmaskin 23 11. Nya möbler 1824 99. Ej svar
VAR 63 INKÖP AV KAPITALVAROR A5 Loc 94 width 2 MD=99 F.6a.5. Femte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 1 08. Köksfläkt 3 09. Elektrisk spis 4 10. Diskmaskin 11 11. Nya möbler 1849 99. Ej svar
VAR 64 INKÖP AV KAPITALVAROR A6 Loc 96 width 2 MD=99 F.6a.6. Sjätte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 1 09. Elektrisk spis 2 10. Diskmaskin 3 11. Nya möbler 1862 99. Ej svar
VAR 65 INKÖP AV KAPITALVAROR B1 Loc 98 width 2 MD=99 F.6b. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6b.1. Första understrykningen 149 01. Tvättmaskin 67 02. Frysbox 45 03. Frysskåp 135 04. Fiskeutrustning 117 05. Elektrisk rakapparat 45 06. Skrivmaskin 46 07. Stillbildskamera 15 08. Filmkamera 21 09. Projektor 56 10. Elektrisk symaskin 23 11. Braskamin 1149 99. Ej svar
VAR 66 INKÖP AV KAPITALVAROR B2 Loc 100 width 2 MD=99 F.6b.2. Andra understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 28 02. Frysbox 16 03. Frysskåp 20 04. Fiskeutrustning 42 05. Elektrisk rakapparat 19 06. Skrivmaskin 29 07. Stillbildskamera 14 08. Filmkamera 18 09. Projektor 34 10. Elektrisk symaskin 13 11. Braskamin 1635 99. Ej svar
VAR 67 INKÖP AV KAPITALVAROR B3 Loc 102 width 2 MD=99 F.6b.3. Tredje understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 15 03. Frysskåp 6 04. Fiskeutrustning 6 05. Elektrisk rakapparat 5 06. Skrivmaskin 9 07. Stillbildskamera 3 08. Filmkamera 9 09. Projektor 17 10. Elektrisk symaskin 9 11. Braskamin 1789 99. Ej svar
VAR 68 INKÖP AV KAPITALVAROR B4 Loc 104 width 2 MD=99 F.6b.4. Fjärde understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 3 04. Fiskeutrustning 5 05. Elektrisk rakapparat 06. Skrivmaskin 4 07. Stillbildskamera 2 08. Filmkamera 4 09. Projektor 4 10. Elektrisk symaskin 4 11. Braskamin 1842 99. Ej svar
VAR 69 INKÖP AV KAPITALVAROR B5 Loc 106 width 2 MD=99 F.6b.5. Femte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 3 05. Elektrisk rakapparat 1 06. Skrivmaskin 2 07. Stillbildskamera 08. Filmkamera 2 09. Projektor 3 10. Elektrisk symaskin 2 11. Braskamin 1855 99. Ej svar
VAR 70 INKÖP AV KAPITALVAROR B6 Loc 108 width 2 MD=99 F.6b.6. Sjätte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 05. Elektrisk rakapparat 06. Skrivmaskin 2 07. Stillbildskamera 1 08. Filmkamera 09. Projektor 10. Elektrisk symaskin 1 11. Braskamin 1864 99. Ej svar
VAR 71 INKÖP AV KAPITALVAROR C1 Loc 110 width 2 MD=99 F.6c. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6c.1. Första understrykningen 122 01. Transistorradio 16 02. Husvagn 153 03. Stereoanläggning 15 04. Svart/vit TV 195 05. Färg-TV 81 06. Elektrisk kaffebryggare 54 07. Motorgräsklippare 113 08. Dammsugare 18 09. Motorbåt 13 10. Segelbåt 1088 99. Ej svar
VAR 72 INKÖP AV KAPITALVAROR C2 Loc 112 width 2 MD=99 F.6c.2. Andra understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 3 02. Husvagn 24 03. Stereoanläggning 3 04. Svart/vit TV 71 05. Färg-TV 40 06. Elektrisk kaffebryggare 29 07. Motorgräsklippare 63 08. Dammsugare 10 09. Motorbåt 9 10. Segelbåt 1616 99. Ej svar
VAR 73 INKÖP AV KAPITALVAROR C3 Loc 114 width 2 MD=99 F.6c.3. Tredje understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 1 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 11 05. Färg-TV 10 06. Elektrisk kaffebryggare 9 07. Motorgräsklippare 29 08. Dammsugare 11 09. Motorbåt 7 10. Segelbåt 1790 99. Ej svar
VAR 74 INKÖP AV KAPITALVAROR C4 Loc 116 width 2 MD=99 F.6c.4. Fjärde understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 1 05. Färg-TV 5 06. Elektrisk kaffebryggare 07. Motorgräsklippare 11 08. Dammsugare 1 09. Motorbåt 3 10. Segelbåt 1847 99. Ej svar
VAR 75 INKÖP AV KAPITALVAROR C5 Loc 118 width 2 MD=99 F.6c.5. Femte understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 05. Färg-TV 1 06. Elektrisk kaffebryggare 2 07. Motorgräsklippare 1 08. Dammsugare 09. Motorbåt 10. Segelbåt 1864 99. Ej svar
VAR 76 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 120 width 1 MD=9 F.7. Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.7a. Miljövårdsfrågor 42 1. Mycket ointresserad 88 2. Ganska ointresserad 93 3. Något ointresserad 79 4. Varken-eller,vet ej 606 5. Något intresserad 625 6. Ganska intresserad 307 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 77 HÄLSONYTTIG MAT Loc 121 width 1 MD=9 F.7b. Hälsonyttig mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 78 1. Mycket ointresserad 129 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 115 4. Varken-eller,vet ej 516 5. Något intresserad 550 6. Ganska intresserad 331 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 78 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 122 width 1 MD=9 F.7c. Sjukdomar och hälsa <Se F.7 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket ointresserad 71 2. Ganska ointresserad 98 3. Något ointresserad 131 4. Varken-eller,vet ej 493 5. Något intresserad 570 6. Ganska intresserad 421 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 79 BANTNINGSTIPS Loc 123 width 1 MD=9 F.7d. Bantningstips <Se F.7 för fullständig frågetext> 601 1. Mycket ointresserad 244 2. Ganska ointresserad 170 3. Något ointresserad 164 4. Varken-eller,vet ej 386 5. Något intresserad 169 6. Ganska intresserad 88 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 80 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 124 width 1 MD=9 F.7e. Hushålla ekonomiskt <Se F.7 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket ointresserad 70 2. Ganska ointresserad 63 3. Något ointresserad 76 4. Varken-eller,vet ej 413 5. Något intresserad 655 6. Ganska intresserad 515 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 81 POLITIK Loc 125 width 1 MD=9 F.7f. Politik <Se F.7 för fullständig frågetext> 157 1. Mycket ointresserad 127 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 107 4. Varken-eller,vet ej 648 5. Något intresserad 443 6. Ganska intresserad 218 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 82 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 126 width 1 MD=9 F.7g. Sociala rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 118 3. Något ointresserad 149 4. Varken-eller,vet ej 656 5. Något intresserad 532 6. Ganska intresserad 241 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 83 SKATTEFRÅGOR Loc 127 width 1 MD=9 F.7h. Skattefrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket ointresserad 88 2. Ganska ointresserad 116 3. Något ointresserad 159 4. Varken-eller,vet ej 594 5. Något intresserad 503 6. Ganska intresserad 300 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 84 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 128 width 1 MD=9 F.7i. Samlevnadsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 91 1. Mycket ointresserad 103 2. Ganska ointresserad 140 3. Något ointresserad 259 4. Varken-eller,vet ej 603 5. Något intresserad 430 6. Ganska intresserad 194 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 85 VIDAREUTBILDNING Loc 129 width 1 MD=9 F.7j. Vidareutbildning <Se F.7 för fullständig frågetext> 105 1. Mycket ointresserad 111 2. Ganska ointresserad 132 3. Något ointresserad 228 4. Varken-eller,vet ej 554 5. Något intresserad 416 6. Ganska intresserad 284 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 86 RELIGIONS- O. TROSFRÅGOR Loc 130 width 1 MD=9 F.7k. Religions- och trosfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 430 1. Mycket ointresserad 251 2. Ganska ointresserad 184 3. Något ointresserad 247 4. Varken-eller,vet ej 393 5. Något intresserad 192 6. Ganska intresserad 138 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 87 ARBETSMARKNADEN Loc 131 width 1 MD=9 F.7l. Arbetsmarknaden <Se F.7 för fullständig frågetext> 54 1. Mycket ointresserad 75 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 160 4. Varken-eller,vet ej 605 5. Något intresserad 535 6. Ganska intresserad 282 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 88 VILLA/EGET HEM Loc 132 width 1 MD=9 F.7m. Villa/Eget hem <Se F.7 för fullständig frågetext> 100 1. Mycket ointresserad 58 2. Ganska ointresserad 66 3. Något ointresserad 115 4. Varken-eller,vet ej 300 5. Något intresserad 469 6. Ganska intresserad 719 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 89 FRITIDSHUS Loc 133 width 1 MD=9 F.7n. Fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 260 1. Mycket ointresserad 170 2. Ganska ointresserad 167 3. Något ointresserad 224 4. Varken-eller,vet ej 388 5. Något intresserad 308 6. Ganska intresserad 303 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 90 PERSONBILAR Loc 134 width 1 MD=9 F.7o. Personbilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 176 1. Mycket ointresserad 131 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 146 4. Varken-eller,vet ej 519 5. Något intresserad 440 6. Ganska intresserad 286 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 135 width 1 MD=9 F.7p. Heminredning <Se F.7 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket ointresserad 67 2. Ganska ointresserad 101 3. Något ointresserad 116 4. Varken-eller,vet ej 511 5. Något intresserad 563 6. Ganska intresserad 415 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 136 width 1 MD=9 F.7q. Modenyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 291 1. Mycket ointresserad 203 2. Ganska ointresserad 185 3. Något ointresserad 152 4. Varken-eller,vet ej 528 5. Något intresserad 307 6. Ganska intresserad 163 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 137 width 1 MD=9 F.7r. Matvarunyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 156 1. Mycket ointresserad 178 2. Ganska ointresserad 173 3. Något ointresserad 208 4. Varken-eller,vet ej 578 5. Något intresserad 350 6. Ganska intresserad 175 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 138 width 1 MD=9 F.7s. Barnavård <Se F.7 för fullständig frågetext> 148 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 156 3. Något ointresserad 233 4. Varken-eller,vet ej 475 5. Något intresserad 384 6. Ganska intresserad 301 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 139 width 1 MD=9 F.7t. Skönhetsvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 405 1. Mycket ointresserad 214 2. Ganska ointresserad 194 3. Något ointresserad 212 4. Varken-eller,vet ej 493 5. Något intresserad 214 6. Ganska intresserad 97 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 96 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 140 width 1 MD=9 F.7u. Stereoanläggningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 280 1. Mycket ointresserad 176 2. Ganska ointresserad 212 3. Något ointresserad 169 4. Varken-eller,vet ej 513 5. Något intresserad 319 6. Ganska intresserad 160 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 97 HUSHÅLLSMASKINER Loc 141 width 1 MD=9 F.7v. Hushållsmaskiner <Se F.7 för fullständig frågetext> 166 1. Mycket ointresserad 140 2. Ganska ointresserad 187 3. Något ointresserad 197 4. Varken-eller,vet ej 634 5. Något intresserad 385 6. Ganska intresserad 122 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 98 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 142 width 1 MD=9 F.7w. Fotoutrustningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 295 1. Mycket ointresserad 212 2. Ganska ointresserad 231 3. Något ointresserad 214 4. Varken-eller,vet ej 524 5. Något intresserad 241 6. Ganska intresserad 106 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 99 MOTORCYKLAR Loc 143 width 1 MD=9 F.7x. Motorcyklar <Se F.7 för fullständig frågetext> 816 1. Mycket ointresserad 161 2. Ganska ointresserad 152 3. Något ointresserad 214 4. Varken-eller,vet ej 233 5. Något intresserad 129 6. Ganska intresserad 109 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 100 KRUKVÄXTER Loc 144 width 1 MD=9 F.7y. Krukväxter <Se F.7 för fullständig frågetext> 156 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 108 3. Något ointresserad 111 4. Varken-eller,vet ej 427 5. Något intresserad 444 6. Ganska intresserad 477 7. Mycket intresserad 21 9. Ej svar
VAR 101 MEDEL MOT MJÄLL Loc 145 width 1 MD=9 F.7z. Medel mot mjäll <Se F.7 för fullständig frågetext> 625 1. Mycket ointresserad 193 2. Ganska ointresserad 152 3. Något ointresserad 301 4. Varken-eller,vet ej 318 5. Något intresserad 136 6. Ganska intresserad 98 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 102 HUNDARS SKÖTSEL Loc 146 width 1 MD=9 F.7å. Hundars skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 613 1. Mycket ointresserad 165 2. Ganska ointresserad 128 3. Något ointresserad 206 4. Varken-eller,vet ej 262 5. Något intresserad 227 6. Ganska intresserad 234 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 103 KATTERS SKÖTSEL Loc 147 width 1 MD=9 F.7ä. Katters skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 720 1. Mycket ointresserad 168 2. Ganska ointresserad 140 3. Något ointresserad 218 4. Varken-eller,vet ej 266 5. Något intresserad 159 6. Ganska intresserad 157 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 104 MOTIONERA Loc 148 width 1 MD=9 F.7ö. Motionera <Se F.7 för fullständig frågetext> 55 1. Mycket ointresserad 50 2. Ganska ointresserad 87 3. Något ointresserad 64 4. Varken-eller,vet ej 597 5. Något intresserad 587 6. Ganska intresserad 397 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 105 IDROTTA Loc 149 width 1 MD=9 F.7aa. Idrotta <Se F.7 för fullständig frågetext> 227 1. Mycket ointresserad 108 2. Ganska ointresserad 206 3. Något ointresserad 161 4. Varken-eller,vet ej 514 5. Något intresserad 323 6. Ganska intresserad 291 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 106 LAGA MAT Loc 150 width 1 MD=9 F.7ab. Laga mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 70 1. Mycket ointresserad 70 2. Ganska ointresserad 90 3. Något ointresserad 77 4. Varken-eller,vet ej 487 5. Något intresserad 619 6. Ganska intresserad 442 7. Mycket intresserad 13 9. Ej svar
VAR 107 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 151 width 1 MD=9 F.7ac. Pröva nya maträtter <Se F.7 för fullständig frågetext> 96 1. Mycket ointresserad 68 2. Ganska ointresserad 97 3. Något ointresserad 100 4. Varken-eller,vet ej 470 5. Något intresserad 556 6. Ganska intresserad 458 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 108 BAKA Loc 152 width 1 MD=9 F.7ad. Baka <Se F.7 för fullständig frågetext> 172 1. Mycket ointresserad 126 2. Ganska ointresserad 161 3. Något ointresserad 152 4. Varken-eller,vet ej 407 5. Något intresserad 440 6. Ganska intresserad 391 7. Mycket intresserad 19 9. Ej svar
VAR 109 HA GÄSTER Loc 153 width 1 MD=9 F.7ae. Ha gäster <Se F.7 för fullständig frågetext> 53 1. Mycket ointresserad 41 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 90 4. Varken-eller,vet ej 570 5. Något intresserad 651 6. Ganska intresserad 339 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 110 KÖRA BIL Loc 154 width 1 MD=9 F.7af. Köra bil <Se F.7 för fullständig frågetext> 215 1. Mycket ointresserad 55 2. Ganska ointresserad 59 3. Något ointresserad 177 4. Varken-eller,vet ej 346 5. Något intresserad 489 6. Ganska intresserad 496 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 111 JOBBA MED BILAR Loc 155 width 1 MD=9 F.7ag. Jobba med bilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 612 1. Mycket ointresserad 162 2. Ganska ointresserad 165 3. Något ointresserad 204 4. Varken-eller,vet ej 371 5. Något intresserad 166 6. Ganska intresserad 151 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 112 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 156 width 1 MD=9 F.7ah. Arbeta i trädgården <Se F.7 för fullständig frågetext> 185 1. Mycket ointresserad 112 2. Ganska ointresserad 143 3. Något ointresserad 121 4. Varken-eller,vet ej 431 5. Något intresserad 491 6. Ganska intresserad 360 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 113 FOTOGRAFERA Loc 157 width 1 MD=9 F.7ai. Fotografera <Se F.7 för fullständig frågetext> 242 1. Mycket ointresserad 129 2. Ganska ointresserad 165 3. Något ointresserad 160 4. Varken-eller,vet ej 637 5. Något intresserad 347 6. Ganska intresserad 157 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 114 SMALFILMA Loc 158 width 1 MD=9 F.7aj. Smalfilma <Se F.7 för fullständig frågetext> 615 1. Mycket ointresserad 196 2. Ganska ointresserad 183 3. Något ointresserad 397 4. Varken-eller,vet ej 271 5. Något intresserad 105 6. Ganska intresserad 64 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 115 SPORTFISKA Loc 159 width 1 MD=9 F.7ak. Sportfiska <Se F.7 för fullständig frågetext> 590 1. Mycket ointresserad 130 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 206 4. Varken-eller,vet ej 331 5. Något intresserad 213 6. Ganska intresserad 240 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 116 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 160 width 1 MD=9 F.7al. Lyssna på popmusik <Se F.7 för fullständig frågetext> 428 1. Mycket ointresserad 159 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 88 4. Varken-eller,vet ej 418 5. Något intresserad 315 6. Ganska intresserad 308 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 117 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 161 width 1 MD=9 F.7am. Lyssna på klassisk musik <Se F.7 för fullständig frågetext> 376 1. Mycket ointresserad 194 2. Ganska ointresserad 205 3. Något ointresserad 117 4. Varken-eller,vet ej 517 5. Något intresserad 292 6. Ganska intresserad 137 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 118 GÅ PÅ TEATER Loc 162 width 1 MD=9 F.7an. Gå på teater <Se F.7 för fullständig frågetext> 216 1. Mycket ointresserad 157 2. Ganska ointresserad 180 3. Något ointresserad 169 4. Varken-eller,vet ej 563 5. Något intresserad 382 6. Ganska intresserad 164 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 119 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 163 width 1 MD=9 F.7ao. Gå på konstutställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 415 1. Mycket ointresserad 242 2. Ganska ointresserad 234 3. Något ointresserad 187 4. Varken-eller,vet ej 411 5. Något intresserad 227 6. Ganska intresserad 108 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 120 LÄSA BÖCKER Loc 164 width 1 MD=9 F.7ap. Läsa böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 74 1. Mycket ointresserad 69 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 56 4. Varken-eller,vet ej 465 5. Något intresserad 494 6. Ganska intresserad 566 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 121 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 165 width 1 MD=9 F.7aq. Läsa populärtidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 217 1. Mycket ointresserad 157 2. Ganska ointresserad 188 3. Något ointresserad 190 4. Varken-eller,vet ej 594 5. Något intresserad 336 6. Ganska intresserad 133 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 122 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 166 width 1 MD=9 F.7ar. Köpa på postorder <Se F.7 för fullständig frågetext> 582 1. Mycket ointresserad 256 2. Ganska ointresserad 216 3. Något ointresserad 193 4. Varken-eller,vet ej 426 5. Något intresserad 119 6. Ganska intresserad 37 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 123 SY KLÄDER Loc 167 width 1 MD=9 F.7as. Sy kläder <Se F.7 för fullständig frågetext> 736 1. Mycket ointresserad 163 2. Ganska ointresserad 155 3. Något ointresserad 155 4. Varken-eller,vet ej 301 5. Något intresserad 182 6. Ganska intresserad 141 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 124 HANDARBETA Loc 168 width 1 MD=9 F.7at. Handarbeta <Se F.7 för fullständig frågetext> 600 1. Mycket ointresserad 117 2. Ganska ointresserad 108 3. Något ointresserad 124 4. Varken-eller,vet ej 243 5. Något intresserad 268 6. Ganska intresserad 379 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 125 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 169 width 1 MD=9 F.7au. Träffa nya människor <Se F.7 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket ointresserad 35 2. Ganska ointresserad 67 3. Något ointresserad 111 4. Varken-eller,vet ej 543 5. Något intresserad 587 6. Ganska intresserad 450 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 126 SNICKRA Loc 170 width 1 MD=9 F.7av. Snickra <Se F.7 för fullständig frågetext> 354 1. Mycket ointresserad 125 2. Ganska ointresserad 158 3. Något ointresserad 183 4. Varken-eller,vet ej 456 5. Något intresserad 324 6. Ganska intresserad 234 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 127 MÅLA HEMMA Loc 171 width 1 MD=9 F.7aw. Måla hemma <Se F.7 för fullständig frågetext> 219 1. Mycket ointresserad 106 2. Ganska ointresserad 130 3. Något ointresserad 148 4. Varken-eller,vet ej 585 5. Något intresserad 426 6. Ganska intresserad 220 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 128 JAGA Loc 172 width 1 MD=9 F.7ax. Jaga <Se F.7 för fullständig frågetext> 1062 1. Mycket ointresserad 102 2. Ganska ointresserad 103 3. Något ointresserad 243 4. Varken-eller,vet ej 128 5. Något intresserad 78 6. Ganska intresserad 110 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 129 FRILUFTSLIV Loc 173 width 1 MD=9 F.7ay. Friluftsliv <Se F.7 för fullständig frågetext> 86 1. Mycket ointresserad 43 2. Ganska ointresserad 63 3. Något ointresserad 83 4. Varken-eller,vet ej 487 5. Något intresserad 579 6. Ganska intresserad 481 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 130 ÅKA SLALOM Loc 174 width 1 MD=9 F.7az. Åka slalom <Se F.7 för fullständig frågetext> 703 1. Mycket ointresserad 143 2. Ganska ointresserad 111 3. Något ointresserad 275 4. Varken-eller,vet ej 222 5. Något intresserad 163 6. Ganska intresserad 211 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 131 ÅKA MOTORBÅT Loc 175 width 1 MD=9 F.7aå. Åka motorbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 438 1. Mycket ointresserad 132 2. Ganska ointresserad 137 3. Något ointresserad 188 4. Varken-eller,vet ej 433 5. Något intresserad 285 6. Ganska intresserad 215 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 132 SEGLA Loc 176 width 1 MD=9 F.7aä. Segla <Se F.7 för fullständig frågetext> 589 1. Mycket ointresserad 134 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 329 4. Varken-eller,vet ej 256 5. Något intresserad 175 6. Ganska intresserad 192 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 133 CAMPA Loc 177 width 1 MD=9 F.7aö. Campa <Se F.7 för fullständig frågetext> 345 1. Mycket ointresserad 114 2. Ganska ointresserad 141 3. Något ointresserad 141 4. Varken-eller,vet ej 474 5. Något intresserad 353 6. Ganska intresserad 257 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 134 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 178 width 1 MD=9 F.7ba. Semestra utomlands <Se F.7 för fullständig frågetext> 197 1. Mycket ointresserad 85 2. Ganska ointresserad 86 3. Något ointresserad 166 4. Varken-eller,vet ej 330 5. Något intresserad 378 6. Ganska intresserad 587 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 135 SEMESTRA I SVERIGE Loc 179 width 1 MD=9 F.7bb. Semestra i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 25 1. Mycket ointresserad 16 2. Ganska ointresserad 28 3. Något ointresserad 44 4. Varken-eller,vet ej 327 5. Något intresserad 684 6. Ganska intresserad 719 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 136 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 180 width 1 MD=9 F.7bc. Pröva nya produkter <Se F.7 för fullständig frågetext> 105 1. Mycket ointresserad 82 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 241 4. Varken-eller,vet ej 651 5. Något intresserad 406 6. Ganska intresserad 204 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 137 VARA BORTBJUDEN Loc 181 width 1 MD=9 F.7bd. Vara bortbjuden <Se F.7 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket ointresserad 47 2. Ganska ointresserad 87 3. Något ointresserad 88 4. Varken-eller,vet ej 546 5. Något intresserad 619 6. Ganska intresserad 393 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 138 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 182 width 1 MD=9 F.7be. Gå på diskotek <Se F.7 för fullständig frågetext> 922 1. Mycket ointresserad 166 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 169 4. Varken-eller,vet ej 193 5. Något intresserad 121 6. Ganska intresserad 115 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 139 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 183 width 1 MD=9 F.7bf. Gå på restaurang <Se F.7 för fullständig frågetext> 188 1. Mycket ointresserad 88 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 87 4. Varken-eller,vet ej 592 5. Något intresserad 507 6. Ganska intresserad 255 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 140 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 184 width 1 MD=9 F.7bg. Gå på kvällskurser <Se F.7 för fullständig frågetext> 243 1. Mycket ointresserad 152 2. Ganska ointresserad 193 3. Något ointresserad 277 4. Varken-eller,vet ej 555 5. Något intresserad 281 6. Ganska intresserad 123 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 141 ENERGISPARANDE Loc 185 width 1 MD=9 F.7bh. Energisparande <Se F.7 för fullständig frågetext> 66 1. Mycket ointresserad 53 2. Ganska ointresserad 93 3. Något ointresserad 142 4. Varken-eller,vet ej 545 5. Något intresserad 579 6. Ganska intresserad 361 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 142 KLÄDER TILL DIG SJÄLV Loc 186 width 2 MD=99 F.8. Hur mycket pengar lägger du normalt ner på följande under ett år? F.8a. Kläder till dig själv 8 01. 0 kronor 13 02. Under 100 kronor 96 03. 101-300 kronor 211 04. 301-500 kronor 331 05. 501-800 kronor 395 06. 801-1.000 kronor 327 07. 1.001-1.500 kronor 236 08. 1.501-2.000 kronor 219 09. Över 2.000 kronor 32 99. Ej svar
VAR 143 SPORTUTRUSTNING Loc 188 width 2 MD=99 F.8b. Sportutrustning till Dig själv <Se F.8 för fullständig frågetext> 493 01. 0 kronor 426 02. Under 100 kronor 430 03. 101-300 kronor 219 04. 301-500 kronor 117 05. 501-800 kronor 54 06. 801-1.000 kronor 29 07. 1.001-1.500 kronor 15 08. 1.501-2.000 kronor 27 09. Över 2.000 kronor 58 99. Ej svar
VAR 144 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 190 width 2 MD=99 F.8c. Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 483 01. 0 kronor 703 02. Under 100 kronor 452 03. 101-300 kronor 119 04. 301-500 kronor 33 05. 501-800 kronor 12 06. 801-1.000 kronor 7 07. 1.001-1.500 kronor 2 08. 1.501-2.000 kronor 2 09. Över 2.000 kronor 55 99. Ej svar
VAR 145 NÖJEN Loc 192 width 2 MD=99 F.8d. Nöjen <Se F.8 för fullständig frågetext> 88 01. 0 kronor 237 02. Under 100 kronor 417 03. 101-300 kronor 344 04. 301-500 kronor 184 05. 501-800 kronor 176 06. 801-1.000 kronor 110 07. 1.001-1.500 kronor 76 08. 1.501-2.000 kronor 166 09. Över 2.000 kronor 70 99. Ej svar
VAR 146 UTLANDSRESOR Loc 194 width 2 MD=99 F.8e. Utlandsresor under fritiden <Se F.8 för fullständig frågetext> 927 01. 0 kronor 29 02. Under 100 kronor 45 03. 101-300 kronor 36 04. 301-500 kronor 46 05. 501-800 kronor 77 06. 801-1.000 kronor 75 07. 1.001-1.500 kronor 118 08. 1.501-2.000 kronor 464 09. Över 2.000 kronor 51 99. Ej svar
VAR 147 BÖCKER Loc 196 width 2 MD=99 F.8f. Böcker <Se F.8 för fullständig frågetext> 342 01. 0 kronor 457 02. Under 100 kronor 487 03. 101-300 kronor 225 04. 301-500 kronor 140 05. 501-800 kronor 68 06. 801-1.000 kronor 49 07. 1.001-1.500 kronor 22 08. 1.501-2.000 kronor 23 09. Över 2.000 kronor 55 99. Ej svar
VAR 148 TOBAK Loc 198 width 2 MD=99 F.8g. Tobak <Se F.8 för fullständig frågetext> 1114 01. 0 kronor 70 02. Under 100 kronor 66 03. 101-300 kronor 72 04. 301-500 kronor 66 05. 501-800 kronor 70 06. 801-1.000 kronor 81 07. 1.001-1.500 kronor 86 08. 1.501-2.000 kronor 208 09. Över 2.000 kronor 35 99. Ej svar
VAR 149 VIN OCH SPRIT Loc 200 width 2 MD=99 F.8h. Vin och sprit <Se F.8 för fullständig frågetext> 429 01. 0 kronor 225 02. Under 100 kronor 343 03. 101-300 kronor 258 04. 301-500 kronor 175 05. 501-800 kronor 137 06. 801-1.000 kronor 104 07. 1.001-1.500 kronor 58 08. 1.501-2.000 kronor 107 09. Över 2.000 kronor 32 99. Ej svar
VAR 150 HÄLSOKOST Loc 202 width 2 MD=98 F.8i. Hälsokost <Se F.8 för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 01. 0 kronor 02. Under 100 kronor 03. 101-300 kronor 04. 301-500 kronor 05. 501-800 kronor 06. 801-1.000 kronor 07. 1.001-1.500 kronor 08. 1.501-2.000 kronor 09. Över 2.000 kronor 1868 98. Frågan ej ställd
VAR 151 ICA Loc 204 width 2 MD=99 F.9. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt: från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.9a. Hur ofta besöker Du ICA 109 01. Aldrig 31 02. 1 gång/år 23 03. 2 ggr/år 53 04. 3 ggr/år 63 05. 1 gång/kvartal 67 06. 2 ggr/kvartal 165 07. 1 gång/månad 160 08. 2 ggr/månad 174 09. 3 ggr/månad 327 10. 1 gång/vecka 300 11. 2 ggr/vecka 195 12. 3 ggr/vecka 107 13. 4 ggr/vecka 58 14. 5 ggr/vecka 19 15. 6 ggr/vecka 16 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 152 KONSUM Loc 206 width 2 MD=99 F.9b. Hur ofta besöker Du Konsum <Se F.9 för fullständig frågetext> 242 01. Aldrig 35 02. 1 gång/år 56 03. 2 ggr/år 61 04. 3 ggr/år 92 05. 1 gång/kvartal 63 06. 2 ggr/kvartal 209 07. 1 gång/månad 168 08. 2 ggr/månad 144 09. 3 ggr/månad 282 10. 1 gång/vecka 215 11. 2 ggr/vecka 148 12. 3 ggr/vecka 70 13. 4 ggr/vecka 48 14. 5 ggr/vecka 24 15. 6 ggr/vecka 10 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 153 VIVO Loc 208 width 2 MD=99 F.9c. Hur ofta besöker Du Vivo <Se F.9 för fullständig frågetext> 1069 01. Aldrig 111 02. 1 gång/år 64 03. 2 ggr/år 75 04. 3 ggr/år 86 05. 1 gång/kvartal 49 06. 2 ggr/kvartal 91 07. 1 gång/månad 60 08. 2 ggr/månad 54 09. 3 ggr/månad 96 10. 1 gång/vecka 48 11. 2 ggr/vecka 26 12. 3 ggr/vecka 14 13. 4 ggr/vecka 12 14. 5 ggr/vecka 7 15. 6 ggr/vecka 5 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 154 FAVÖR Loc 210 width 2 MD=99 F.9d. Hur ofta besöker Du Favör <Se F.9 för fullständig frågetext> 1303 01. Aldrig 105 02. 1 gång/år 60 03. 2 ggr/år 56 04. 3 ggr/år 58 05. 1 gång/kvartal 41 06. 2 ggr/kvartal 63 07. 1 gång/månad 42 08. 2 ggr/månad 38 09. 3 ggr/månad 53 10. 1 gång/vecka 23 11. 2 ggr/vecka 15 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 155 ANNAN BUTIK Loc 212 width 2 MD=99 F.9e. Hur ofta besöker Du annan butik <Se F.9 för fullständig frågetext> 541 01. Aldrig 72 02. 1 gång/år 62 03. 2 ggr/år 115 04. 3 ggr/år 116 05. 1 gång/kvartal 94 06. 2 ggr/kvartal 180 07. 1 gång/månad 149 08. 2 ggr/månad 147 09. 3 ggr/månad 201 10. 1 gång/vecka 82 11. 2 ggr/vecka 55 12. 3 ggr/vecka 21 13. 4 ggr/vecka 18 14. 5 ggr/vecka 5 15. 6 ggr/vecka 9 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 156 LIVSMEDELSAVD. I DOMUS Loc 214 width 2 MD=99 F.9f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 441 01. Aldrig 76 02. 1 gång/år 98 03. 2 ggr/år 111 04. 3 ggr/år 167 05. 1 gång/kvartal 95 06. 2 ggr/kvartal 220 07. 1 gång/månad 136 08. 2 ggr/månad 114 09. 3 ggr/månad 199 10. 1 gång/vecka 107 11. 2 ggr/vecka 50 12. 3 ggr/vecka 26 13. 4 ggr/vecka 17 14. 5 ggr/vecka 4 15. 6 ggr/vecka 5 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 157 LIVSMEDELSAVD. I NK Loc 216 width 2 MD=99 F.9g. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1497 01. Aldrig 113 02. 1 gång/år 47 03. 2 ggr/år 39 04. 3 ggr/år 39 05. 1 gång/kvartal 26 06. 2 ggr/kvartal 35 07. 1 gång/månad 21 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 20 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 8 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 158 LIVSMEDELSAVD. I TEMPO Loc 218 width 2 MD=99 F.9h. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Tempo <Se F.9 för fullständig frågetext> 690 01. Aldrig 117 02. 1 gång/år 108 03. 2 ggr/år 109 04. 3 ggr/år 133 05. 1 gång/kvartal 100 06. 2 ggr/kvartal 174 07. 1 gång/månad 121 08. 2 ggr/månad 108 09. 3 ggr/månad 125 10. 1 gång/vecka 31 11. 2 ggr/vecka 26 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 7 14. 5 ggr/vecka 4 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 159 LIVSMEDELSAVD. I ÅHLENS Loc 220 width 2 MD=99 F.9i. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 1268 01. Aldrig 148 02. 1 gång/år 72 03. 2 ggr/år 64 04. 3 ggr/år 65 05. 1 gång/kvartal 46 06. 2 ggr/kvartal 76 07. 1 gång/månad 35 08. 2 ggr/månad 40 09. 3 ggr/månad 32 10. 1 gång/vecka 12 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 160 LIVSMEDELSAVD. I OBS Loc 222 width 2 MD=99 F.9j. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 1130 01. Aldrig 170 02. 1 gång/år 98 03. 2 ggr/år 79 04. 3 ggr/år 88 05. 1 gång/kvartal 62 06. 2 ggr/kvartal 112 07. 1 gång/månad 40 08. 2 ggr/månad 40 09. 3 ggr/månad 37 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 161 LIVSMEDELSAVD. I B&W Loc 224 width 2 MD=99 F.9k. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i B&W (Bra, Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 1142 01. Aldrig 183 02. 1 gång/år 105 03. 2 ggr/år 78 04. 3 ggr/år 83 05. 1 gång/kvartal 54 06. 2 ggr/kvartal 79 07. 1 gång/månad 48 08. 2 ggr/månad 39 09. 3 ggr/månad 40 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 7 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 162 DOMUS Loc 226 width 2 MD=99 F.9l. Hur ofta besöker Du Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 308 01. Aldrig 88 02. 1 gång/år 120 03. 2 ggr/år 126 04. 3 ggr/år 179 05. 1 gång/kvartal 139 06. 2 ggr/kvartal 265 07. 1 gång/månad 186 08. 2 ggr/månad 155 09. 3 ggr/månad 165 10. 1 gång/vecka 73 11. 2 ggr/vecka 36 12. 3 ggr/vecka 11 13. 4 ggr/vecka 9 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 163 NK Loc 228 width 2 MD=99 F.9m. Hur ofta besöker Du NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1149 01. Aldrig 200 02. 1 gång/år 99 03. 2 ggr/år 71 04. 3 ggr/år 85 05. 1 gång/kvartal 51 06. 2 ggr/kvartal 77 07. 1 gång/månad 57 08. 2 ggr/månad 31 09. 3 ggr/månad 29 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 164 TEMPO Loc 230 width 2 MD=99 F.9n. Hur ofta besöker Du Tempo <Se F.9 för fullständig frågetext> 500 01. Aldrig 115 02. 1 gång/år 131 03. 2 ggr/år 108 04. 3 ggr/år 168 05. 1 gång/kvartal 132 06. 2 ggr/kvartal 227 07. 1 gång/månad 153 08. 2 ggr/månad 117 09. 3 ggr/månad 109 10. 1 gång/vecka 49 11. 2 ggr/vecka 26 12. 3 ggr/vecka 17 13. 4 ggr/vecka 8 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 165 ÅHLENS Loc 232 width 2 MD=99 F.9o. Hur ofta besöker Du Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 1063 01. Aldrig 145 02. 1 gång/år 102 03. 2 ggr/år 87 04. 3 ggr/år 85 05. 1 gång/kvartal 81 06. 2 ggr/kvartal 111 07. 1 gång/månad 54 08. 2 ggr/månad 58 09. 3 ggr/månad 43 10. 1 gång/vecka 20 11. 2 ggr/vecka 8 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 166 OBS Loc 234 width 2 MD=99 F.9p. Hur ofta besöker Du Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 937 01. Aldrig 213 02. 1 gång/år 151 03. 2 ggr/år 102 04. 3 ggr/år 114 05. 1 gång/kvartal 96 06. 2 ggr/kvartal 113 07. 1 gång/månad 57 08. 2 ggr/månad 40 09. 3 ggr/månad 30 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 167 B&W (BRA,WESSELS) Loc 236 width 2 MD=99 F.9q. Hur ofta besöker Du B&W (Bra,Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 1070 01. Aldrig 185 02. 1 gång/år 129 03. 2 ggr/år 79 04. 3 ggr/år 101 05. 1 gång/kvartal 72 06. 2 ggr/kvartal 81 07. 1 gång/månad 60 08. 2 ggr/månad 36 09. 3 ggr/månad 33 10. 1 gång/vecka 10 11. 2 ggr/vecka 7 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 168 HENNES/MAURITZ Loc 238 width 2 MD=99 F.9r. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz <Se F.9 för fullständig frågetext> 608 01. Aldrig 187 02. 1 gång/år 187 03. 2 ggr/år 135 04. 3 ggr/år 190 05. 1 gång/kvartal 151 06. 2 ggr/kvartal 188 07. 1 gång/månad 88 08. 2 ggr/månad 61 09. 3 ggr/månad 46 10. 1 gång/vecka 15 11. 2 ggr/vecka 8 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 169 HERRMAN/KAPP-AHL Loc 240 width 2 MD=99 F.9s. Hur ofta besöker Du HerrMan/Kapp-Ahl <Se F.9 för fullständig frågetext> 791 01. Aldrig 294 02. 1 gång/år 189 03. 2 ggr/år 110 04. 3 ggr/år 155 05. 1 gång/kvartal 96 06. 2 ggr/kvartal 120 07. 1 gång/månad 48 08. 2 ggr/månad 34 09. 3 ggr/månad 18 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 170 GULINS/PEPITA Loc 242 width 2 MD=99 F.9t. Hur ofta besöker Du Gulins/Pepita <Se F.9 för fullständig frågetext> 1110 01. Aldrig 224 02. 1 gång/år 121 03. 2 ggr/år 67 04. 3 ggr/år 126 05. 1 gång/kvartal 74 06. 2 ggr/kvartal 86 07. 1 gång/månad 30 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 171 IKEA Loc 244 width 2 MD=99 F.9u. Hur ofta besöker Du Ikea <Se F.9 för fullständig frågetext> 783 01. Aldrig 550 02. 1 gång/år 221 03. 2 ggr/år 141 04. 3 ggr/år 92 05. 1 gång/kvartal 45 06. 2 ggr/kvartal 17 07. 1 gång/månad 9 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 172 EXPERT FOTO Loc 246 width 2 MD=99 F.9v. Hur ofta besöker Du Expert Foto <Se F.9 för fullständig frågetext> 1146 01. Aldrig 198 02. 1 gång/år 130 03. 2 ggr/år 78 04. 3 ggr/år 124 05. 1 gång/kvartal 78 06. 2 ggr/kvartal 67 07. 1 gång/månad 25 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 173 EXPERT RADIO/TV Loc 248 width 2 MD=99 F.9w. Hur ofta besöker Du Expert Radio/TV <Se F.9 för fullständig frågetext> 1228 01. Aldrig 259 02. 1 gång/år 129 03. 2 ggr/år 56 04. 3 ggr/år 77 05. 1 gång/kvartal 40 06. 2 ggr/kvartal 39 07. 1 gång/månad 16 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 8 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 174 JÄRNIA Loc 250 width 2 MD=99 F.9x. Hur ofta besöker Du Järnia <Se F.9 för fullständig frågetext> 568 01. Aldrig 303 02. 1 gång/år 199 03. 2 ggr/år 191 04. 3 ggr/år 178 05. 1 gång/kvartal 134 06. 2 ggr/kvartal 149 07. 1 gång/månad 73 08. 2 ggr/månad 43 09. 3 ggr/månad 20 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 175 FÄRGSAM Loc 252 width 2 MD=99 F.9y. Hur ofta besöker Du Färgsam <Se F.9 för fullständig frågetext> 1350 01. Aldrig 176 02. 1 gång/år 103 03. 2 ggr/år 71 04. 3 ggr/år 63 05. 1 gång/kvartal 37 06. 2 ggr/kvartal 39 07. 1 gång/månad 11 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 176 PRESSBYRÅN Loc 254 width 2 MD=99 F.9z. Hur ofta besöker Du Pressbyrån <Se F.9 för fullständig frågetext> 371 01. Aldrig 76 02. 1 gång/år 88 03. 2 ggr/år 125 04. 3 ggr/år 143 05. 1 gång/kvartal 119 06. 2 ggr/kvartal 233 07. 1 gång/månad 147 08. 2 ggr/månad 137 09. 3 ggr/månad 193 10. 1 gång/vecka 78 11. 2 ggr/vecka 62 12. 3 ggr/vecka 33 13. 4 ggr/vecka 23 14. 5 ggr/vecka 9 15. 6 ggr/vecka 29 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 177 ANNAN KIOSK Loc 256 width 2 MD=99 F.9å. Hur ofta besöker Du annan kiosk <Se F.9 för fullständig frågetext> 300 01. Aldrig 47 02. 1 gång/år 57 03. 2 ggr/år 84 04. 3 ggr/år 115 05. 1 gång/kvartal 87 06. 2 ggr/kvartal 181 07. 1 gång/månad 139 08. 2 ggr/månad 169 09. 3 ggr/månad 300 10. 1 gång/vecka 139 11. 2 ggr/vecka 103 12. 3 ggr/vecka 61 13. 4 ggr/vecka 39 14. 5 ggr/vecka 10 15. 6 ggr/vecka 34 16. 7 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 178 TOBAKSAFFÄR Loc 258 width 2 MD=99 F.9ä. Hur ofta besöker Du tobaksaffär <Se F.9 för fullständig frågetext> 718 01. Aldrig 86 02. 1 gång/år 82 03. 2 ggr/år 75 04. 3 ggr/år 103 05. 1 gång/kvartal 71 06. 2 ggr/kvartal 163 07. 1 gång/månad 96 08. 2 ggr/månad 90 09. 3 ggr/månad 205 10. 1 gång/vecka 60 11. 2 ggr/vecka 47 12. 3 ggr/vecka 25 13. 4 ggr/vecka 16 14. 5 ggr/vecka 13 15. 6 ggr/vecka 18 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 179 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 260 width 2 MD=99 F.9ö. Hur ofta besöker Du bar/självservering <Se F.9 för fullständig frågetext> 378 01. Aldrig 76 02. 1 gång/år 123 03. 2 ggr/år 190 04. 3 ggr/år 215 05. 1 gång/kvartal 152 06. 2 ggr/kvartal 250 07. 1 gång/månad 129 08. 2 ggr/månad 92 09. 3 ggr/månad 76 10. 1 gång/vecka 45 11. 2 ggr/vecka 30 12. 3 ggr/vecka 24 13. 4 ggr/vecka 67 14. 5 ggr/vecka 9 15. 6 ggr/vecka 8 16. 7 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 180 KAFE/KONDITORI Loc 262 width 2 MD=99 F.9aa. Hur ofta besöker Du kafe/konditori <Se F.9 för fullständig frågetext> 413 01. Aldrig 143 02. 1 gång/år 138 03. 2 ggr/år 209 04. 3 ggr/år 211 05. 1 gång/kvartal 164 06. 2 ggr/kvartal 234 07. 1 gång/månad 112 08. 2 ggr/månad 88 09. 3 ggr/månad 66 10. 1 gång/vecka 39 11. 2 ggr/vecka 15 12. 3 ggr/vecka 8 13. 4 ggr/vecka 17 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 7 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 181 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 264 width 2 MD=99 F.9ab. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök <Se F.9 för fullständig frågetext> 493 01. Aldrig 104 02. 1 gång/år 133 03. 2 ggr/år 172 04. 3 ggr/år 194 05. 1 gång/kvartal 167 06. 2 ggr/kvartal 238 07. 1 gång/månad 144 08. 2 ggr/månad 82 09. 3 ggr/månad 82 10. 1 gång/vecka 33 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 182 BENSINSTATION Loc 266 width 2 MD=99 F.9ac. Hur ofta besöker Du bensinstation <Se F.9 för fullständig frågetext> 410 01. Aldrig 25 02. 1 gång/år 26 03. 2 ggr/år 28 04. 3 ggr/år 50 05. 1 gång/kvartal 41 06. 2 ggr/kvartal 140 07. 1 gång/månad 188 08. 2 ggr/månad 197 09. 3 ggr/månad 444 10. 1 gång/vecka 175 11. 2 ggr/vecka 75 12. 3 ggr/vecka 32 13. 4 ggr/vecka 13 14. 5 ggr/vecka 7 15. 6 ggr/vecka 17 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 183 POSTKONTOR Loc 268 width 2 MD=99 F.9ad. Hur ofta besöker Du postkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 68 01. Aldrig 12 02. 1 gång/år 15 03. 2 ggr/år 47 04. 3 ggr/år 75 05. 1 gång/kvartal 79 06. 2 ggr/kvartal 415 07. 1 gång/månad 394 08. 2 ggr/månad 272 09. 3 ggr/månad 308 10. 1 gång/vecka 91 11. 2 ggr/vecka 33 12. 3 ggr/vecka 14 13. 4 ggr/vecka 25 14. 5 ggr/vecka 12 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 184 BANKKONTOR Loc 270 width 2 MD=99 F.9ae. Hur ofta besöker Du bankkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 160 01. Aldrig 45 02. 1 gång/år 63 03. 2 ggr/år 58 04. 3 ggr/år 139 05. 1 gång/kvartal 95 06. 2 ggr/kvartal 449 07. 1 gång/månad 338 08. 2 ggr/månad 251 09. 3 ggr/månad 187 10. 1 gång/vecka 33 11. 2 ggr/vecka 16 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 15 14. 5 ggr/vecka 4 15. 6 ggr/vecka 5 16. 7 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 185 HÄLSOKOSTBUTIK Loc 272 width 2 MD=99 F.9af. Hur ofta besöker Du hälsokostbutik <Se F.9 för fullständig frågetext> 1188 01. Aldrig 193 02. 1 gång/år 123 03. 2 ggr/år 79 04. 3 ggr/år 102 05. 1 gång/kvartal 56 06. 2 ggr/kvartal 73 07. 1 gång/månad 21 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 16 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 186 MAC DONALD'S Loc 274 width 2 MD=99 F.9ag. Hur ofta besöker Du Mac Donald's <Se F.9 för fullständig frågetext> 1506 01. Aldrig 98 02. 1 gång/år 59 03. 2 ggr/år 50 04. 3 ggr/år 40 05. 1 gång/kvartal 31 06. 2 ggr/kvartal 36 07. 1 gång/månad 20 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 187 AFFISCHPELARE Loc 276 width 2 MD=99 F.9ah. Hur ofta ser Du affischpelare <Se F.9 för fullständig frågetext> 545 01. Aldrig 73 02. 1 gång/år 66 03. 2 ggr/år 59 04. 3 ggr/år 67 05. 1 gång/kvartal 53 06. 2 ggr/kvartal 120 07. 1 gång/månad 63 08. 2 ggr/månad 72 09. 3 ggr/månad 207 10. 1 gång/vecka 57 11. 2 ggr/vecka 67 12. 3 ggr/vecka 39 13. 4 ggr/vecka 111 14. 5 ggr/vecka 29 15. 6 ggr/vecka 239 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 188 REKLAMFILM PÅ BIO Loc 278 width 2 MD=99 F.9ai. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio <Se F.9 för fullständig frågetext> 761 01. Aldrig 201 02. 1 gång/år 174 03. 2 ggr/år 135 04. 3 ggr/år 150 05. 1 gång/kvartal 115 06. 2 ggr/kvartal 153 07. 1 gång/månad 82 08. 2 ggr/månad 47 09. 3 ggr/månad 34 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 189 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 280 width 2 MD=99 F.9aj. Hur ofta ser Du reklam på bussar <Se F.9 för fullständig frågetext> 549 01. Aldrig 66 02. 1 gång/år 68 03. 2 ggr/år 64 04. 3 ggr/år 77 05. 1 gång/kvartal 53 06. 2 ggr/kvartal 110 07. 1 gång/månad 63 08. 2 ggr/månad 77 09. 3 ggr/månad 164 10. 1 gång/vecka 56 11. 2 ggr/vecka 59 12. 3 ggr/vecka 57 13. 4 ggr/vecka 176 14. 5 ggr/vecka 42 15. 6 ggr/vecka 185 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 190 ÅKER BUSS Loc 282 width 2 MD=99 F.9ak. Hur ofta åker Du buss <Se F.9 för fullständig frågetext> 551 01. Aldrig 110 02. 1 gång/år 118 03. 2 ggr/år 128 04. 3 ggr/år 85 05. 1 gång/kvartal 77 06. 2 ggr/kvartal 104 07. 1 gång/månad 98 08. 2 ggr/månad 86 09. 3 ggr/månad 71 10. 1 gång/vecka 60 11. 2 ggr/vecka 55 12. 3 ggr/vecka 46 13. 4 ggr/vecka 151 14. 5 ggr/vecka 45 15. 6 ggr/vecka 82 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 191 ÅKER TUNNELBANA Loc 284 width 2 MD=99 F.9al. Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.9 för fullständig frågetext> 1312 01. Aldrig 127 02. 1 gång/år 78 03. 2 ggr/år 78 04. 3 ggr/år 30 05. 1 gång/kvartal 39 06. 2 ggr/kvartal 27 07. 1 gång/månad 23 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 21 10. 1 gång/vecka 18 11. 2 ggr/vecka 10 12. 3 ggr/vecka 8 13. 4 ggr/vecka 37 14. 5 ggr/vecka 11 15. 6 ggr/vecka 24 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 192 RABATTKUPONGER Loc 286 width 2 MD=99 F.9am. Hur ofta löser Du in rabattkuponger <Se F.9 för fullständig frågetext> 1159 01. Aldrig 181 02. 1 gång/år 133 03. 2 ggr/år 130 04. 3 ggr/år 105 05. 1 gång/kvartal 50 06. 2 ggr/kvartal 57 07. 1 gång/månad 23 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 10 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 193 AFTONBLADET Loc 288 width 2 MD=99 F.10. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.10a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet 610 01. Aldrig 64 02. 1 gång/år 54 03. 2 ggr/år 105 04. 3 ggr/år 106 05. 1 gång/kvartal 72 06. 2 ggr/kvartal 136 07. 1 gång/månad 99 08. 2 ggr/månad 71 09. 3 ggr/månad 116 10. 1 gång/vecka 86 11. 2 ggr/vecka 93 12. 3 ggr/vecka 43 13. 4 ggr/vecka 40 14. 5 ggr/vecka 172 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 194 ARBETET Loc 290 width 2 MD=99 F.10b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1553 01. Aldrig 50 02. 1 gång/år 21 03. 2 ggr/år 32 04. 3 ggr/år 27 05. 1 gång/kvartal 11 06. 2 ggr/kvartal 27 07. 1 gång/månad 16 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 27 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 11 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 10 14. 5 ggr/vecka 57 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 195 DAGENS NYHETER Loc 292 width 2 MD=99 F.10c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.10 för fullständig frågetext> 961 01. Aldrig 56 02. 1 gång/år 60 03. 2 ggr/år 91 04. 3 ggr/år 75 05. 1 gång/kvartal 50 06. 2 ggr/kvartal 87 07. 1 gång/månad 43 08. 2 ggr/månad 46 09. 3 ggr/månad 91 10. 1 gång/vecka 30 11. 2 ggr/vecka 30 12. 3 ggr/vecka 21 13. 4 ggr/vecka 27 14. 5 ggr/vecka 199 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 196 EXPRESSEN Loc 294 width 2 MD=99 F.10d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen <Se F.10 för fullständig frågetext> 468 01. Aldrig 49 02. 1 gång/år 53 03. 2 ggr/år 80 04. 3 ggr/år 94 05. 1 gång/kvartal 68 06. 2 ggr/kvartal 143 07. 1 gång/månad 106 08. 2 ggr/månad 111 09. 3 ggr/månad 170 10. 1 gång/vecka 106 11. 2 ggr/vecka 82 12. 3 ggr/vecka 72 13. 4 ggr/vecka 53 14. 5 ggr/vecka 210 15. 6 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 197 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 296 width 2 MD=99 F.10e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1388 01. Aldrig 40 02. 1 gång/år 43 03. 2 ggr/år 39 04. 3 ggr/år 31 05. 1 gång/kvartal 22 06. 2 ggr/kvartal 33 07. 1 gång/månad 22 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 30 10. 1 gång/vecka 12 11. 2 ggr/vecka 11 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 7 14. 5 ggr/vecka 162 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 198 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 298 width 2 MD=99 F.10f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT kvällstidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1464 01. Aldrig 35 02. 1 gång/år 40 03. 2 ggr/år 46 04. 3 ggr/år 20 05. 1 gång/kvartal 17 06. 2 ggr/kvartal 42 07. 1 gång/månad 21 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 41 10. 1 gång/vecka 31 11. 2 ggr/vecka 24 12. 3 ggr/vecka 11 13. 4 ggr/vecka 16 14. 5 ggr/vecka 34 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 199 KVÄLLSPOSTEN Loc 300 width 2 MD=99 F.10g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1496 01. Aldrig 28 02. 1 gång/år 28 03. 2 ggr/år 49 04. 3 ggr/år 28 05. 1 gång/kvartal 12 06. 2 ggr/kvartal 30 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 38 10. 1 gång/vecka 34 11. 2 ggr/vecka 16 12. 3 ggr/vecka 17 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 50 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 200 SVENSKA DAGBLADET Loc 302 width 2 MD=99 F.10h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1379 01. Aldrig 68 02. 1 gång/år 56 03. 2 ggr/år 41 04. 3 ggr/år 37 05. 1 gång/kvartal 25 06. 2 ggr/kvartal 38 07. 1 gång/månad 23 08. 2 ggr/månad 26 09. 3 ggr/månad 40 10. 1 gång/vecka 16 11. 2 ggr/vecka 7 12. 3 ggr/vecka 8 13. 4 ggr/vecka 13 14. 5 ggr/vecka 90 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 201 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 304 width 2 MD=99 F.10i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1647 01. Aldrig 29 02. 1 gång/år 16 03. 2 ggr/år 24 04. 3 ggr/år 18 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 9 07. 1 gång/månad 8 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 21 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 63 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 202 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 306 width 2 MD=99 F.10j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1771 01. Aldrig 9 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 7 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 39 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 203 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 308 width 2 MD=99 F.10k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar <Se F.10 för fullständig frågetext> 1777 01. Aldrig 11 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 36 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 204 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 310 width 2 MD=99 F.10l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1741 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 9 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 8 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 7 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 45 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 205 UPSALA NYA TIDNING Loc 312 width 2 MD=99 F.10m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1762 01. Aldrig 5 02. 1 gång/år 13 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 7 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 27 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 206 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 314 width 2 MD=99 F.10n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1791 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 5 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 1 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 32 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 207 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 316 width 2 MD=99 F.10o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Östgöta Correspondenten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1746 01. Aldrig 13 02. 1 gång/år 13 03. 2 ggr/år 10 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 9 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 48 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 208 AFTONBLADET(S) Loc 318 width 2 MD=99 F.11. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.11a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet 803 01. Aldrig 75 02. 1 gång/år 75 03. 2 ggr/år 74 04. 3 ggr/år 102 05. 1 gång/kvartal 55 06. 2 ggr/kvartal 120 07. 1 gång/månad 128 08. 2 ggr/månad 77 09. 3 ggr/månad 358 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 209 ARBETET(S) Loc 320 width 2 MD=99 F.11b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1728 01. Aldrig 16 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 12 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 10 07. 1 gång/månad 9 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 63 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 210 DAGENS NYHETER(S) Loc 322 width 2 MD=99 F.11c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 1223 01. Aldrig 47 02. 1 gång/år 51 03. 2 ggr/år 54 04. 3 ggr/år 57 05. 1 gång/kvartal 34 06. 2 ggr/kvartal 54 07. 1 gång/månad 40 08. 2 ggr/månad 36 09. 3 ggr/månad 272 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 211 EXPRESSEN(S) Loc 324 width 2 MD=99 F.11d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen <Se F.11 för fullständig frågetext> 663 01. Aldrig 53 02. 1 gång/år 53 03. 2 ggr/år 71 04. 3 ggr/år 94 05. 1 gång/kvartal 74 06. 2 ggr/kvartal 129 07. 1 gång/månad 130 08. 2 ggr/månad 126 09. 3 ggr/månad 474 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 212 GÖTEBORGS-POSTEN(S) Loc 326 width 2 MD=99 F.11e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1532 01. Aldrig 25 02. 1 gång/år 21 03. 2 ggr/år 19 04. 3 ggr/år 25 05. 1 gång/kvartal 10 06. 2 ggr/kvartal 16 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 182 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 213 GP NU(S) Loc 328 width 2 MD=99 F.11f. Hur ofta läser Du GP NU <Se F.11 för fullständig frågetext> 1646 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 5 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 13 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 11 07. 1 gång/månad 14 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 157 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 214 GT KVÄLLSTIDNINGEN(S) Loc 330 width 2 MD=99 F.11g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1588 01. Aldrig 28 02. 1 gång/år 22 03. 2 ggr/år 20 04. 3 ggr/år 20 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 37 07. 1 gång/månad 23 08. 2 ggr/månad 26 09. 3 ggr/månad 96 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 215 KVÄLLSPOSTEN(S) Loc 332 width 2 MD=99 F.11h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1580 01. Aldrig 20 02. 1 gång/år 20 03. 2 ggr/år 21 04. 3 ggr/år 19 05. 1 gång/kvartal 16 06. 2 ggr/kvartal 28 07. 1 gång/månad 26 08. 2 ggr/månad 16 09. 3 ggr/månad 121 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 216 SVENSKA DAGBLADET(S) Loc 334 width 2 MD=99 F.11i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1650 01. Aldrig 20 02. 1 gång/år 19 03. 2 ggr/år 15 04. 3 ggr/år 14 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 16 07. 1 gång/månad 13 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 102 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 217 SYDSVENSKA DAGBLADET(S) Loc 336 width 2 MD=99 F.11j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1725 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 8 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 9 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 91 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 218 SKÅNSKA DAGBLADET(S) Loc 338 width 2 MD=99 F.11k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1823 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 3 03. 2 ggr/år 1 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 29 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 219 HELSINGBORGS DAGBLAD(S) Loc 340 width 2 MD=99 F.11l. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.11 för fullständig frågetext> 1818 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 24 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 220 ALLAS VECKOTIDNING Loc 342 width 2 MD=99 F.12. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.12a. Hur ofta läser Du Allas Veckotidning 1262 01. Aldrig 97 02. 1 gång/år 66 03. 2 ggr/år 74 04. 3 ggr/år 63 05. 1 gång/kvartal 50 06. 2 ggr/kvartal 77 07. 1 gång/månad 43 08. 2 ggr/månad 27 09. 3 ggr/månad 109 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 221 ALLERS Loc 344 width 2 MD=99 F.12b. Hur ofta läser Du Allers <Se F.12 för fullständig frågetext> 1054 01. Aldrig 113 02. 1 gång/år 89 03. 2 ggr/år 115 04. 3 ggr/år 107 05. 1 gång/kvartal 67 06. 2 ggr/kvartal 83 07. 1 gång/månad 58 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 159 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 222 DAMERNAS VÄRLD Loc 346 width 2 MD=99 F.12c. Hur ofta läser Du Damernas Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1251 01. Aldrig 133 02. 1 gång/år 73 03. 2 ggr/år 99 04. 3 ggr/år 95 05. 1 gång/kvartal 47 06. 2 ggr/kvartal 67 07. 1 gång/månad 34 08. 2 ggr/månad 24 09. 3 ggr/månad 45 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 223 FEMINA Loc 348 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta läser Du Femina <Se F.12 för fullständig frågetext> 1358 01. Aldrig 122 02. 1 gång/år 69 03. 2 ggr/år 84 04. 3 ggr/år 76 05. 1 gång/kvartal 43 06. 2 ggr/kvartal 51 07. 1 gång/månad 18 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 29 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 224 FIB-AKTUELLT Loc 350 width 2 MD=99 F.12e. Hur ofta läser Du FIB-Aktuellt <Se F.12 för fullständig frågetext> 1067 01. Aldrig 79 02. 1 gång/år 83 03. 2 ggr/år 97 04. 3 ggr/år 122 05. 1 gång/kvartal 89 06. 2 ggr/kvartal 146 07. 1 gång/månad 60 08. 2 ggr/månad 42 09. 3 ggr/månad 80 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 225 HEMMETS JOURNAL Loc 352 width 2 MD=99 F.12f. Hur ofta läser Du Hemmets Journal <Se F.12 för fullständig frågetext> 1076 01. Aldrig 104 02. 1 gång/år 72 03. 2 ggr/år 87 04. 3 ggr/år 86 05. 1 gång/kvartal 68 06. 2 ggr/kvartal 85 07. 1 gång/månad 65 08. 2 ggr/månad 43 09. 3 ggr/månad 182 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 226 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 354 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta läser Du Hemmets Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1150 01. Aldrig 107 02. 1 gång/år 76 03. 2 ggr/år 75 04. 3 ggr/år 79 05. 1 gång/kvartal 57 06. 2 ggr/kvartal 91 07. 1 gång/månad 50 08. 2 ggr/månad 27 09. 3 ggr/månad 156 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 227 HUSMODERN Loc 356 width 2 MD=99 F.12h. Hur ofta läser Du Husmodern <Se F.12 för fullständig frågetext> 1312 01. Aldrig 101 02. 1 gång/år 89 03. 2 ggr/år 69 04. 3 ggr/år 67 05. 1 gång/kvartal 42 06. 2 ggr/kvartal 54 07. 1 gång/månad 33 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 84 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 228 HÄNT I VECKAN Loc 358 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta läser Du Hänt i Veckan <Se F.12 för fullständig frågetext> 1130 01. Aldrig 126 02. 1 gång/år 83 03. 2 ggr/år 103 04. 3 ggr/år 112 05. 1 gång/kvartal 67 06. 2 ggr/kvartal 95 07. 1 gång/månad 47 08. 2 ggr/månad 30 09. 3 ggr/månad 75 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 229 ICA-KURIREN Loc 360 width 2 MD=99 F.12j. Hur ofta läser Du ICA-Kuriren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1067 01. Aldrig 74 02. 1 gång/år 55 03. 2 ggr/år 82 04. 3 ggr/år 84 05. 1 gång/kvartal 40 06. 2 ggr/kvartal 87 07. 1 gång/månad 30 08. 2 ggr/månad 29 09. 3 ggr/månad 320 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 230 KALLE ANKA & CO Loc 362 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta läser Du Kalle Anka & Co <Se F.12 för fullständig frågetext> 1262 01. Aldrig 84 02. 1 gång/år 73 03. 2 ggr/år 95 04. 3 ggr/år 84 05. 1 gång/kvartal 56 06. 2 ggr/kvartal 75 07. 1 gång/månad 32 08. 2 ggr/månad 33 09. 3 ggr/månad 74 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 231 LAND Loc 364 width 2 MD=99 F.12l. Hur ofta läser Du Land <Se F.12 för fullständig frågetext> 1259 01. Aldrig 50 02. 1 gång/år 49 03. 2 ggr/år 50 04. 3 ggr/år 60 05. 1 gång/kvartal 32 06. 2 ggr/kvartal 57 07. 1 gång/månad 31 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 267 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 232 LEKTYR Loc 366 width 2 MD=99 F.12m. Hur ofta läser Du Lektyr <Se F.12 för fullständig frågetext> 1172 01. Aldrig 67 02. 1 gång/år 73 03. 2 ggr/år 79 04. 3 ggr/år 107 05. 1 gång/kvartal 74 06. 2 ggr/kvartal 133 07. 1 gång/månad 49 08. 2 ggr/månad 49 09. 3 ggr/månad 62 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 233 MIN VÄRLD Loc 368 width 2 MD=99 F.12n. Hur ofta läser Du Min Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1509 01. Aldrig 62 02. 1 gång/år 49 03. 2 ggr/år 31 04. 3 ggr/år 35 05. 1 gång/kvartal 25 06. 2 ggr/kvartal 38 07. 1 gång/månad 30 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 79 10. 1 gång/vecka p 99. Ej svar
VAR 234 MITT LIVS NOVELL Loc 370 width 2 MD=99 F.12o. Hur ofta läser Du Mitt Livs Novell <Se F.12 för fullständig frågetext> 1654 01. Aldrig 43 02. 1 gång/år 31 03. 2 ggr/år 31 04. 3 ggr/år 19 05. 1 gång/kvartal 15 06. 2 ggr/kvartal 23 07. 1 gång/månad 18 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 26 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 235 RÖSTER I RADIO/TV Loc 372 width 2 MD=99 F.12p. Hur ofta läser Du Röster i Radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 1342 01. Aldrig 115 02. 1 gång/år 118 03. 2 ggr/år 76 04. 3 ggr/år 62 05. 1 gång/kvartal 40 06. 2 ggr/kvartal 24 07. 1 gång/månad 12 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 68 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 236 SAXONS VECKOTIDNING Loc 374 width 2 MD=99 F.12q. Hur ofta läser Du Saxons Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1350 01. Aldrig 83 02. 1 gång/år 69 03. 2 ggr/år 67 04. 3 ggr/år 50 05. 1 gång/kvartal 56 06. 2 ggr/kvartal 55 07. 1 gång/månad 37 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 82 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 237 SE Loc 376 width 2 MD=99 F.12r. Hur ofta läser Du Se <Se F.12 för fullständig frågetext> 1260 01. Aldrig 108 02. 1 gång/år 105 03. 2 ggr/år 106 04. 3 ggr/år 83 05. 1 gång/kvartal 53 06. 2 ggr/kvartal 78 07. 1 gång/månad 19 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 37 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 238 SVENSK DAMTIDNING Loc 378 width 2 MD=99 F.12s. Hur ofta läser Du Svensk Damtidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1383 01. Aldrig 75 02. 1 gång/år 59 03. 2 ggr/år 64 04. 3 ggr/år 62 05. 1 gång/kvartal 43 06. 2 ggr/kvartal 59 07. 1 gång/månad 24 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 84 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 239 VECKANS AFFÄRER Loc 380 width 2 MD=99 F.12t. Hur ofta läser Du Veckans Affärer <Se F.12 för fullständig frågetext> 1565 01. Aldrig 47 02. 1 gång/år 49 03. 2 ggr/år 38 04. 3 ggr/år 43 05. 1 gång/kvartal 24 06. 2 ggr/kvartal 52 07. 1 gång/månad 16 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 30 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 240 VECKO-REVYN Loc 382 width 2 MD=99 F.12u. Hur ofta läser Du Vecko-Revyn <Se F.12 för fullständig frågetext> 1402 01. Aldrig 82 02. 1 gång/år 58 03. 2 ggr/år 64 04. 3 ggr/år 69 05. 1 gång/kvartal 42 06. 2 ggr/kvartal 45 07. 1 gång/månad 29 08. 2 ggr/månad 29 09. 3 ggr/månad 48 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 241 VI Loc 384 width 2 MD=99 F.12v. Hur ofta läser Du Vi <Se F.12 för fullständig frågetext> 1444 01. Aldrig 61 02. 1 gång/år 39 03. 2 ggr/år 43 04. 3 ggr/år 45 05. 1 gång/kvartal 21 06. 2 ggr/kvartal 47 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 144 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 242 ÅRET RUNT Loc 386 width 2 MD=99 F.12x. Hur ofta läser Du Året Runt <Se F.12 för fullständig frågetext> 923 01. Aldrig 88 02. 1 gång/år 78 03. 2 ggr/år 123 04. 3 ggr/år 109 05. 1 gång/kvartal 108 06. 2 ggr/kvartal 108 07. 1 gång/månad 67 08. 2 ggr/månad 35 09. 3 ggr/månad 229 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 243 METALLARBETAREN Loc 388 width 2 MD=99 F.12y. Hur ofta läser Du Metallarbetaren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1613 01. Aldrig 23 02. 1 gång/år 20 03. 2 ggr/år 17 04. 3 ggr/år 14 05. 1 gång/kvartal 15 06. 2 ggr/kvartal 65 07. 1 gång/månad 30 08. 2 ggr/månad 69 09. 3 ggr/månad 2 99. Ej svar
VAR 244 STOPP Loc 390 width 2 MD=98 F.12z. Hur ofta läser Du Stopp <Se F.12 för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23) 01. Aldrig 02. 1 gång/år 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 1868 98. Frågan ej ställd
VAR 245 KOMMUNALARBETAREN Loc 392 width 1 MD=9 F.13. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du Kommunalarbetaren 1547 1. Aldrig 19 2. 1 gång/år 8 3. 2 ggr/år 14 4. 3 ggr/år 18 5. 1 gång/kvartal 10 6. 2 ggr/kvartal 60 7. 1 gång/månad 190 8. 2 ggr/månad 2 9. Ej svar
VAR 246 MOTOR Loc 393 width 1 MD=9 F.13b. Hur ofta läser Du Motor <Se F.13 för fullständig frågetext> 1502 1. Aldrig 56 2. 1 gång/år 44 3. 2 ggr/år 41 4. 3 ggr/år 46 5. 1 gång/kvartal 25 6. 2 ggr/kvartal 53 7. 1 gång/månad 97 8. 2 ggr/månad 4 9. Ej svar
VAR 247 MOTORFÖRAREN Loc 394 width 1 MD=9 F.13c. Hur ofta läser Du Motorföraren <Se F.13 för fullständig frågetext> 1707 1. Aldrig 34 2. 1 gång/år 16 3. 2 ggr/år 11 4. 3 ggr/år 20 5. 1 gång/kvartal 14 6. 2 ggr/kvartal 29 7. 1 gång/månad 37 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 248 TEKNIKENS VÄRLD Loc 395 width 1 MD=9 F.13d. Hur ofta läser Du Teknikens Värld <Se F.13 för fullständig frågetext> 1393 1. Aldrig 73 2. 1 gång/år 74 3. 2 ggr/år 78 4. 3 ggr/år 64 5. 1 gång/kvartal 62 6. 2 ggr/kvartal 56 7. 1 gång/månad 67 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 249 VI BILÄGARE Loc 396 width 1 MD=9 F.13e. Hur ofta läser Du Vi Bilägare <Se F.13 för fullständig frågetext> 1307 1. Aldrig 55 2. 1 gång/år 44 3. 2 ggr/år 50 4. 3 ggr/år 64 5. 1 gång/kvartal 37 6. 2 ggr/kvartal 88 7. 1 gång/månad 221 8. 2 ggr/månad 2 9. Ej svar
VAR 250 SIA SKOGSARBETAREN Loc 397 width 1 MD=9 F.13f. Hur ofta läser Du SIA Skogsarbetaren <Se F.13 för fullständig frågetext> 1788 1. Aldrig 11 2. 1 gång/år 5 3. 2 ggr/år 9 4. 3 ggr/år 4 5. 1 gång/kvartal 3 6. 2 ggr/kvartal 18 7. 1 gång/månad 30 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 251 BILSPORT Loc 398 width 1 MD=8 F.13g. Hur ofta läser Du Bilsport <Se F.13 för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II(Omgång 21,22,23,28) 1. Aldrig 2. 1 gång/år 3. 2 ggr/år 4. 3 ggr/år 5. 1 gång/kvartal 6. 2 ggr/kvartal 7. 1 gång/månad 1868 8. Frågan ej ställd
VAR 252 DET BÄSTA Loc 399 width 1 MD=9 F.14. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du Det Bästa 1557 1. Aldrig 62 2. 1 gång/år 36 3. 2 ggr/år 24 4. 3 ggr/år 30 5. 1 gång/kvartal 17 6. 2 ggr/kvartal 142 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 253 MÅNADS-JOURNALEN Loc 400 width 1 MD=9 F.14b. Hur ofta läser Du Månads-Journalen <Se F.14 för fullständig frågetext> 1809 1. Aldrig 9 2. 1 gång/år 7 3. 2 ggr/år 5 4. 3 ggr/år 3 5. 1 gång/kvartal 6 6. 2 ggr/kvartal 29 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 254 VI FÖRÄLDRAR Loc 401 width 1 MD=9 F.14c. Hur ofta läser Du Vi Föräldrar <Se F.14 för fullständig frågetext> 1615 1. Aldrig 54 2. 1 gång/år 52 3. 2 ggr/år 31 4. 3 ggr/år 34 5. 1 gång/kvartal 14 6. 2 ggr/kvartal 67 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 255 PRIVATA AFFÄRER Loc 402 width 1 MD=9 F.14d. Hur ofta läser Du Privata Affärer <Se F.14 för fullständig frågetext> 1733 1. Aldrig 32 2. 1 gång/år 19 3. 2 ggr/år 19 4. 3 ggr/år 16 5. 1 gång/kvartal 10 6. 2 ggr/kvartal 39 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 256 ANTIK & AUKTION Loc 403 width 1 MD=9 F.14e. Hur ofta läser Du Antik & Auktion <Se F.14 för fullständig frågetext> 1740 1. Aldrig 42 2. 1 gång/år 18 3. 2 ggr/år 19 4. 3 ggr/år 12 5. 1 gång/kvartal 7 6. 2 ggr/kvartal 30 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 257 ALLT I HEMMET Loc 404 width 1 MD=9 F.14f. Hur ofta läser Du Allt i Hemmet <Se F.14 för fullständig frågetext> 1156 1. Aldrig 157 2. 1 gång/år 150 3. 2 ggr/år 126 4. 3 ggr/år 101 5. 1 gång/kvartal 35 6. 2 ggr/kvartal 141 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 258 HEM OCH FRITID Loc 405 width 1 MD=9 F.14g. Hur ofta läser Du Hem och Fritid <Se F.14 för fullständig frågetext> 1162 1. Aldrig 155 2. 1 gång/år 131 3. 2 ggr/år 107 4. 3 ggr/år 109 5. 1 gång/kvartal 46 6. 2 ggr/kvartal 158 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 259 VÅR BOSTAD Loc 406 width 1 MD=9 F.14h. Hur ofta läser Du Vår Bostad <Se F.14 för fullständig frågetext> 1312 1. Aldrig 80 2. 1 gång/år 62 3. 2 ggr/år 54 4. 3 ggr/år 72 5. 1 gång/kvartal 32 6. 2 ggr/kvartal 255 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 260 ALLT OM MAT Loc 407 width 1 MD=9 F.14i. Hur ofta läser Du Allt om Mat <Se F.14 för fullständig frågetext> 1319 1. Aldrig 138 2. 1 gång/år 95 3. 2 ggr/år 73 4. 3 ggr/år 81 5. 1 gång/kvartal 37 6. 2 ggr/kvartal 125 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 261 TIDSKRIFT FÖR HÄLSA Loc 408 width 1 MD=9 F.14j. Hur ofta läser Du Tidskrift för Hälsa <Se F.14 för fullständig frågetext> 1709 1. Aldrig 38 2. 1 gång/år 23 3. 2 ggr/år 30 4. 3 ggr/år 28 5. 1 gång/kvartal 7 6. 2 ggr/kvartal 33 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 262 FOTO- OCH FILMTEKNIK Loc 409 width 1 MD=9 F.14k. Hur ofta läser Du Foto- och Filmteknik <Se F.14 för fullständig frågetext> 1711 1. Aldrig 42 2. 1 gång/år 37 3. 2 ggr/år 19 4. 3 ggr/år 16 5. 1 gång/kvartal 12 6. 2 ggr/kvartal 30 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 263 TEKNIK FÖR ALLA Loc 410 width 1 MD=9 F.14l. Hur ofta läser Du Teknik för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1576 1. Aldrig 70 2. 1 gång/år 60 3. 2 ggr/år 50 4. 3 ggr/år 51 5. 1 gång/kvartal 27 6. 2 ggr/kvartal 34 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 264 BÅT-NYTT Loc 411 width 1 MD=9 F.14m. Hur ofta läser Du Båt-Nytt <Se F.14 för fullständig frågetext> 1592 1. Aldrig 64 2. 1 gång/år 43 3. 2 ggr/år 58 4. 3 ggr/år 35 5. 1 gång/kvartal 25 6. 2 ggr/kvartal 51 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 265 BÅT FÖR ALLA Loc 412 width 1 MD=9 F.14n. Hur ofta läser Du Båt för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1669 1. Aldrig 51 2. 1 gång/år 33 3. 2 ggr/år 31 4. 3 ggr/år 31 5. 1 gång/kvartal 20 6. 2 ggr/kvartal 33 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 266 VI BÅTÄGARE Loc 413 width 1 MD=9 F.14o. Hur ofta läser Du Vi Båtägare <Se F.14 för fullständig frågetext> 1658 1. Aldrig 62 2. 1 gång/år 41 3. 2 ggr/år 32 4. 3 ggr/år 19 5. 1 gång/kvartal p 19 6. 2 ggr/kvartal 37 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 267 PÅ KRYSS & TILL RORS Loc 414 width 1 MD=9 F.14p. Hur ofta läser Du På Kryss & Till Rors <Se F.14 för fullständig frågetext> 1773 1. Aldrig 22 2. 1 gång/år 10 3. 2 ggr/år 16 4. 3 ggr/år 18 5. 1 gång/kvartal 29 6. 2 ggr/kvartal 9. Ej svar
VAR 268 SEGLING Loc 415 width 1 MD=9 F.14q. Hur ofta läser Du Segling <Se F.14 för fullständig frågetext> 1753 1. Aldrig 34 2. 1 gång/år 20 3. 2 ggr/år 18 4. 3 ggr/år 22 5. 1 gång/kvartal 21 6. 2 ggr/kvartal 9. Ej svar
VAR 269 FLT 6-DAGARS Loc 416 width 2 MD=99 F.15. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.15a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 6-dagars 735 01. Aldrig 37 02. 1 gång/år 37 03. 2 ggr/år 68 04. 3 ggr/år 45 05. 1 gång/kvartal 38 06. 2 ggr/kvartal 50 07. 1 gång/månad 37 08. 2 ggr/månad 53 09. 3 ggr/månad 53 10. 1 gång/vecka 32 11. 2 ggr/vecka 36 12. 3 ggr/vecka 29 13. 4 ggr/vecka 61 14. 5 ggr/vecka 557 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 270 A-PRESSEN Loc 418 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av A-Pressen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1099 01. Aldrig 15 02. 1 gång/år 27 03. 2 ggr/år 46 04. 3 ggr/år 44 05. 1 gång/kvartal 34 06. 2 ggr/kvartal 53 07. 1 gång/månad 31 08. 2 ggr/månad 54 09. 3 ggr/månad 65 10. 1 gång/vecka 42 11. 2 ggr/vecka 35 12. 3 ggr/vecka 16 13. 4 ggr/vecka 41 14. 5 ggr/vecka 266 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 271 FLT 5-DAGARS Loc 420 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 5-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1742 01. Aldrig 8 02. 1 gång/år 13 03. 2 ggr/år 16 04. 3 ggr/år 17 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 8 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 8 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 36 14. 5 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 272 FLT 4-DAGARS Loc 422 width 2 MD=99 F.15d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1784 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 7 12. 3 ggr/vecka 33 13. 4 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 273 FLT 3-DAGARS Loc 424 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1688 01. Aldrig 12 02. 1 gång/år 13 03. 2 ggr/år 10 04. 3 ggr/år 12 05. 1 gång/kvartal 12 06. 2 ggr/kvartal 12 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 12 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 78 12. 3 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 274 FLT 2-DAGARS Loc 426 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1851 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 10 11. 2 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 275 HELSINGBORGS DAGBLAD Loc 428 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.15 för fullständig frågetext> 1808 01. Aldrig 5 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 23 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 276 MS/NKR Loc 430 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet <Se F.15 för fullständig frågetext> 1825 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 2 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal p 8 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 17 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 277 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (6) Loc 432 width 2 MD=99 F.15i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 6-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1789 01. Aldrig 8 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 13 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 21 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 278 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (4) Loc 434 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1837 01. Aldrig 5 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 1 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 279 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (3) Loc 436 width 2 MD=99 F.15k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1782 01. Aldrig 14 02. 1 gång/år 13 03. 2 ggr/år 14 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 7 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 15 12. 3 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 280 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (2) Loc 438 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1854 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 5 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 281 VÅRT HUS Loc 440 width 1 MD=9 F.16. Villatidningar. Tidningarna Vårt Hus och Vi i Villa distribueras gratis till landets alla villahushåll. Båda utkommer med 4 nr/år - två på våren och två på hösten. F.16a. Hur ofta läser Du Vårt Hus? 843 1. Läser aldrig 99 2. Läser 1 nr/år 106 3. Läser 2 nr/år 42 4. Läser 3 nr/år 649 5. Läser 4 nr/år 129 9. Ej svar
VAR 282 VI I VILLA Loc 441 width 1 MD=9 F.16b. Hur ofta läser Du Vi i Villa? <Se F.16 för fullständig frågetext> 734 1. Läser aldrig 98 2. Läser 1 nr/år 121 3. Läser 2 nr/år 54 4. Läser 3 nr/år 750 5. Läser 4 nr/år 111 9. Ej svar
VAR 283 AFTONBLADET(S) Loc 442 width 1 MD=9 F.17. Köp av olika tidningar. Hur ofta köper Du för egen räkning nedan uppräknade tidningar? (Räkna bara med tidningar som Du själv köper eller prenumererar på i Ditt eget namn.) F.17a. Hur ofta köper Du söndagsnummer av Aftonbladet? 980 1. Köper aldrig 530 2. Köper enstaka nummmer 54 3. Köper ungefär 1 nr av 4 45 4. Köper ungefär vart annat nr 37 5. Köper ungefär 3 nr av 4 132 6. Köper nästan alla nr 70 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 284 EXPRESSEN(S) Loc 443 width 1 MD=9 F.17b. Hur ofta köper Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 825 1. Köper aldrig 575 2. Köper enstaka nummmer 81 3. Köper ungefär 1 nr av 4 67 4. Köper ungefär vart annat nr 48 5. Köper ungefär 3 nr av 4 161 6. Köper nästan alla nr 90 7. Köper alla nr/prenumererar 21 9. Ej svar
VAR 285 DET BÄSTA Loc 444 width 1 MD=9 F.17c. Hur ofta köper Du Det Bästa? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1695 1. Köper aldrig 42 2. Köper enstaka nummmer 5 3. Köper ungefär 1 nr av 4 1 4. Köper ungefär vart annat nr 5. Köper ungefär 3 nr av 4 7 6. Köper nästan alla nr 96 7. Köper alla nr/prenumererar 22 9. Ej svar
VAR 286 MÅNADS-JOURNALEN Loc 445 width 1 MD=9 F.17d. Hur ofta köper Du Månads-Journalen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1811 1. Köper aldrig 11 2. Köper enstaka nummmer 2 3. Köper ungefär 1 nr av 4 2 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 4 6. Köper nästan alla nr 15 7. Köper alla nr/prenumererar 22 9. Ej svar
VAR 287 ALLAS VECKOTIDNING Loc 446 width 1 MD=9 F.17e. Hur ofta köper Du Allas Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1597 1. Köper aldrig 157 2. Köper enstaka nummmer 18 3. Köper ungefär 1 nr av 4 12 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 22 6. Köper nästan alla nr 37 7. Köper alla nr/prenumererar 21 9. Ej svar
VAR 288 ALLERS Loc 447 width 1 MD=9 F.17f. Hur ofta köper Du Allers? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1527 1. Köper aldrig 214 2. Köper enstaka nummmer 12 3. Köper ungefär 1 nr av 4 9 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 19 6. Köper nästan alla nr 62 7. Köper alla nr/prenumererar 22 9. Ej svar
VAR 289 DAMERNAS VÄRLD Loc 448 width 1 MD=9 F.17g. Hur ofta köper Du Damernas Värld? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1598 1. Köper aldrig 185 2. Köper enstaka nummmer 22 3. Köper ungefär 1 nr av 4 10 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 9 6. Köper nästan alla nr 19 7. Köper alla nr/prenumererar 22 9. Ej svar
VAR 290 FEMINA Loc 449 width 1 MD=9 F.17h. Hur ofta köper Du Femina? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1650 1. Köper aldrig 159 2. Köper enstaka nummmer 12 3. Köper ungefär 1 nr av 4 8 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 5 6. Köper nästan alla nr 10 7. Köper alla nr/prenumererar 22 9. Ej svar
VAR 291 FIB-AKTUELLT Loc 450 width 1 MD=9 F.17i. Hur ofta köper Du FIB-Aktuellt? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1440 1. Köper aldrig 282 2. Köper enstaka nummmer 50 3. Köper ungefär 1 nr av 4 20 4. Köper ungefär vart annat nr 9 5. Köper ungefär 3 nr av 4 31 6. Köper nästan alla nr 15 7. Köper alla nr/prenumererar 21 9. Ej svar
VAR 292 HEMMETS JOURNAL Loc 451 width 1 MD=9 F.17j. Hur ofta köper Du Hemmets Journal? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1532 1. Köper aldrig 187 2. Köper enstaka nummmer 21 3. Köper ungefär 1 nr av 4 16 4. Köper ungefär vart annat nr 6 5. Köper ungefär 3 nr av 4 22 6. Köper nästan alla nr 63 7. Köper alla nr/prenumererar 21 9. Ej svar
VAR 293 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 452 width 1 MD=9 F.17k. Hur ofta köper Du Hemmets Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1570 1. Köper aldrig 157 2. Köper enstaka nummmer 14 3. Köper ungefär 1 nr av 4 8 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 16 6. Köper nästan alla nr 77 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 294 HUSMODERN Loc 453 width 1 MD=9 F.17l. Hur ofta köper Du Husmodern? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1626 1. Köper aldrig 154 2. Köper enstaka nummmer 13 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 13 6. Köper nästan alla nr 33 7. Köper alla nr/prenumererar 22 9. Ej svar
VAR 295 HÄNT I VECKAN Loc 454 width 1 MD=9 F.17m. Hur ofta köper Du Hänt i Veckan? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1586 1. Köper aldrig 195 2. Köper enstaka nummmer 16 3. Köper ungefär 1 nr av 4 15 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 11 6. Köper nästan alla nr 22 7. Köper alla nr/prenumererar 21 9. Ej svar
VAR 296 ICA-KURIREN Loc 455 width 1 MD=9 F.17n. Hur ofta köper Du ICA-Kuriren? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1526 1. Köper aldrig 56 2. Köper enstaka nummmer 3 3. Köper ungefär 1 nr av 4 8 4. Köper ungefär vart annat nr 5. Köper ungefär 3 nr av 4 5 6. Köper nästan alla nr 248 7. Köper alla nr/prenumererar 22 9. Ej svar
VAR 297 LAND Loc 456 width 1 MD=9 F.17o. Hur ofta köper Du Land? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1601 1. Köper aldrig 41 2. Köper enstaka nummmer 8 3. Köper ungefär 1 nr av 4 1 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 4 6. Köper nästan alla nr 189 7. Köper alla nr/prenumererar 22 9. Ej svar
VAR 298 LEKTYR Loc 457 width 1 MD=9 F.17p. Hur ofta köper Du Lektyr? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1466 1. Köper aldrig 272 2. Köper enstaka nummmer 39 3. Köper ungefär 1 nr av 4 26 4. Köper ungefär vart annat nr 8 5. Köper ungefär 3 nr av 4 21 6. Köper nästan alla nr 14 7. Köper alla nr/prenumererar 22 9. Ej svar
VAR 299 MIN VÄRLD Loc 458 width 1 MD=9 F.17q. Hur ofta köper Du Min Värld? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1688 1. Köper aldrig 96 2. Köper enstaka nummmer 6 3. Köper ungefär 1 nr av 4 9 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 13 6. Köper nästan alla nr 31 7. Köper alla nr/prenumererar 22 9. Ej svar
VAR 300 MITT LIVS NOVELL Loc 459 width 1 MD=9 F.17r. Hur ofta köper Du Mitt Livs Novell? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1753 1. Köper aldrig 63 2. Köper enstaka nummmer 12 3. Köper ungefär 1 nr av 4 1 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 7 6. Köper nästan alla nr 7 7. Köper alla nr/prenumererar 22 9. Ej svar
VAR 301 RÖSTER I RADIO/TV Loc 460 width 1 MD=9 F.17s. Hur ofta köper Du Röster i Radio/TV? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1603 1. Köper aldrig 187 2. Köper enstaka nummmer 12 3. Köper ungefär 1 nr av 4 2 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 6 6. Köper nästan alla nr 33 7. Köper alla nr/prenumererar 22 9. Ej svar
VAR 302 SAXONS VECKOTIDNING Loc 461 width 1 MD=9 F.17t. Hur ofta köper Du Saxons Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1648 1. Köper aldrig 142 2. Köper enstaka nummmer 10 3. Köper ungefär 1 nr av 4 5 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 21 6. Köper nästan alla nr 18 7. Köper alla nr/prenumererar 21 9. Ej svar
VAR 303 SE Loc 462 width 1 MD=9 F.17u. Hur ofta köper Du Se? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1588 1. Köper aldrig 203 2. Köper enstaka nummmer 21 3. Köper ungefär 1 nr av 4 12 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 16 6. Köper nästan alla nr 3 7. Köper alla nr/prenumererar 21 9. Ej svar
VAR 304 SVENSK DAMTIDNING Loc 463 width 1 MD=9 F.17v. Hur ofta köper Du Svensk Damtidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1643 1. Köper aldrig 134 2. Köper enstaka nummmer 17 3. Köper ungefär 1 nr av 4 7 4. Köper ungefär vart annat nr 5. Köper ungefär 3 nr av 4 12 6. Köper nästan alla nr 33 7. Köper alla nr/prenumererar 22 9. Ej svar
VAR 305 VECKO-REVYN Loc 464 width 1 MD=9 F.17x. Hur ofta köper Du Vecko-Revyn? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1657 1. Köper aldrig 131 2. Köper enstaka nummmer 23 3. Köper ungefär 1 nr av 4 11 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 12 6. Köper nästan alla nr 11 7. Köper alla nr/prenumererar 22 9. Ej svar
VAR 306 VI Loc 465 width 1 MD=9 F.17y. Hur ofta köper Du Vi? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1697 1. Köper aldrig 31 2. Köper enstaka nummmer 4 3. Köper ungefär 1 nr av 4 3 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 4 6. Köper nästan alla nr 106 7. Köper alla nr/prenumererar 22 9. Ej svar
VAR 307 ÅRET RUNT Loc 466 width 1 MD=9 F.17z. Hur ofta köper Du Året Runt? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1421 1. Köper aldrig 265 2. Köper enstaka nummmer 22 3. Köper ungefär 1 nr av 4 6 4. Köper ungefär vart annat nr 5 5. Köper ungefär 3 nr av 4 19 6. Köper nästan alla nr 108 7. Köper alla nr/prenumererar 22 9. Ej svar
VAR 308 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 467 width 1 MD=9 F.18. Dina inköp av olika varor. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.18a. Jag KÖPER:Skönhetsartiklar 539 1. Aldrig 720 2. Någon gång/år 346 3. Någon gång/kvartal 235 4. Någon gång/månad 14 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 13 9. Ej svar
VAR 309 TANDKRÄM Loc 468 width 1 MD=9 F.18b. Jag KÖPER:Tandkräm <Se F.18 för fullständig frågetext> 113 1. Aldrig 249 2. Någon gång/år 489 3. Någon gång/kvartal 935 4. Någon gång/månad 68 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 13 9. Ej svar
VAR 310 TVÅL Loc 469 width 1 MD=9 F.18c. Jag KÖPER:Tvål <Se F.18 för fullständig frågetext> 124 1. Aldrig 224 2. Någon gång/år 462 3. Någon gång/kvartal 952 4. Någon gång/månad 88 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 2 7. Minst 5 ggr/vecka 14 9. Ej svar
VAR 311 MASKINDISKMEDEL Loc 470 width 1 MD=9 F.18d. Jag KÖPER:Maskindiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1191 1. Aldrig 204 2. Någon gång/år 239 3. Någon gång/kvartal 215 4. Någon gång/månad 6 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 13 9. Ej svar
VAR 312 HANDDISKMEDEL Loc 471 width 1 MD=9 F.18e. Jag KÖPER:Handdiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 298 1. Aldrig 310 2. Någon gång/år 562 3. Någon gång/kvartal 659 4. Någon gång/månad 23 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 13 9. Ej svar
VAR 313 RENGÖRINGSMEDEL Loc 472 width 1 MD=9 F.18f. Jag KÖPER:Rengöringsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 286 1. Aldrig 386 2. Någon gång/år 566 3. Någon gång/kvartal 598 4. Någon gång/månad 18 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 13 9. Ej svar
VAR 314 TVÄTTMEDEL Loc 473 width 1 MD=9 F.18g. Jag KÖPER:Tvättmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 264 1. Aldrig 279 2. Någon gång/år 554 3. Någon gång/kvartal 724 4. Någon gång/månad 33 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 13 9. Ej svar
VAR 315 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 474 width 1 MD=9 F.18h. Jag KÖPER:Golvvårdsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 744 1. Aldrig 573 2. Någon gång/år 310 3. Någon gång/kvartal 217 4. Någon gång/månad 9 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 15 9. Ej svar
VAR 316 KAFFE Loc 475 width 1 MD=9 F.18i. Jag KÖPER:Kaffe <Se F.18 för fullständig frågetext> 173 1. Aldrig 163 2. Någon gång/år 261 3. Någon gång/kvartal 920 4. Någon gång/månad 327 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 3 7. Minst 5 ggr/vecka 19 9. Ej svar
VAR 317 SATSA HÅRT Loc 476 width 1 MD=9 F.19. Olika påståenden. Här nedan finner Du ett antal påståenden. Markera för vart och ett av dem om Du instämmer i påståendet eller inte. Försök att bedöma alla påståenden även om det ibland kan verka irriterande att inte kunna svara mera nyanserat. F.19a. Jag är beredd att satsa hårt för att komma framåt här i livet 310 1. Instämmer starkt 725 2. Instämmer delvis 473 3. Varken eller 245 4. Instämmer inte 80 5. Instämmer absolut inte 35 9. Ej svar
VAR 318 KVINNANS PLATS Loc 477 width 1 MD=9 F.19b. Kvinnans plats är i hemmet <Se F.19 för fullständig frågetext> 123 1. Instämmer starkt 436 2. Instämmer delvis 204 3. Varken eller 551 4. Instämmer inte 535 5. Instämmer absolut inte 19 9. Ej svar
VAR 319 PRISMEDVETEN Loc 478 width 1 MD=9 F.19c. Jag är mycket prismedveten <Se F.19 för fullständig frågetext> 286 1. Instämmer starkt 913 2. Instämmer delvis 421 3. Varken eller 202 4. Instämmer inte 32 5. Instämmer absolut inte 14 9. Ej svar
VAR 320 STÄDNING Loc 479 width 1 MD=9 F.19d. Det är tacksamt att städa för det är sånt som folk lägger märke till <Se F.19 för fullständig frågetext> 223 1. Instämmer starkt 638 2. Instämmer delvis 333 3. Varken eller 476 4. Instämmer inte 181 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 321 KVINNOR OCH BARN Loc 480 width 1 MD=9 F.19e. Barn är det viktigaste i en kvinnas liv <Se F.19 för fullständig frågetext> 340 1. Instämmer starkt 723 2. Instämmer delvis 297 3. Varken eller 369 4. Instämmer inte 113 5. Instämmer absolut inte 26 9. Ej svar
VAR 322 RENT I HUSET Loc 481 width 1 MD=9 F.19f. Jag trivs bara när det är alldeles rent i huset <Se F.19 för fullständig frågetext> 370 1. Instämmer starkt 694 2. Instämmer delvis 224 3. Varken eller 456 4. Instämmer inte 110 5. Instämmer absolut inte 14 9. Ej svar
VAR 323 ARBETET EN HOBBY Loc 482 width 1 MD=9 F.19g. För mig är arbetet en hobby <Se F.19 för fullständig frågetext> 148 1. Instämmer starkt 521 2. Instämmer delvis 345 3. Varken eller 589 4. Instämmer inte 244 5. Instämmer absolut inte 21 9. Ej svar
VAR 324 GENVÄGAR Loc 483 width 1 MD=9 F.19h. Jag är en sån som tycker om att ta genvägar, att förenkla saker och ting <Se F.19 för fullständig frågetext> 175 1. Instämmer starkt 733 2. Instämmer delvis 419 3. Varken eller 400 4. Instämmer inte 113 5. Instämmer absolut inte 28 9. Ej svar
VAR 325 ANNORLUNDA MAT Loc 484 width 1 MD=9 F.19i. Jag tycker om att bjuda på lite annorlunda maträtter <Se F.19 för fullständig frågetext> 263 1. Instämmer starkt 765 2. Instämmer delvis 439 3. Varken eller 291 4. Instämmer inte 94 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 326 IMPULSKÖP Loc 485 width 1 MD=9 F.19j. Jag planerar sällan utan handlar mest på impuls <Se F.19 för fullständig frågetext> 95 1. Instämmer starkt 422 2. Instämmer delvis 284 3. Varken eller 798 4. Instämmer inte 252 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 327 GÅR I AFFÄRER Loc 486 width 1 MD=9 F.19k. Jag går ofta i affärer bara för att se om det finns något nytt <Se F.19 för fullständig frågetext> 97 1. Instämmer starkt 424 2. Instämmer delvis 257 3. Varken eller 629 4. Instämmer inte 435 5. Instämmer absolut inte 26 9. Ej svar
VAR 328 KVALITETSVAROR Loc 487 width 1 MD=9 F.19l. Jag köper alltid kvalitetsvaror även om det blir dyrare <Se F.19 för fullständig frågetext> 240 1. Instämmer starkt 843 2. Instämmer delvis 304 3. Varken eller 398 4. Instämmer inte 68 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 329 KÖPA OCH SÄLJA Loc 488 width 1 MD=9 F.19m. Jag är intresserad av att köpa och sälja <Se F.19 för fullständig frågetext> 107 1. Instämmer starkt 355 2. Instämmer delvis 462 3. Varken eller 546 4. Instämmer inte 374 5. Instämmer absolut inte 24 9. Ej svar
VAR 330 MATLAGNINGSBERÖM Loc 489 width 1 MD=9 F.19n. Folk ger mig ofta beröm för min matlagning <Se F.19 för fullständig frågetext> 161 1. Instämmer starkt 652 2. Instämmer delvis 468 3. Varken eller 297 4. Instämmer inte 271 5. Instämmer absolut inte 19 9. Ej svar
VAR 331 FESTER Loc 490 width 1 MD=9 F.19o. Jag tycker om fester där det är en massa musik och prat <Se F.19 för fullständig frågetext> 218 1. Instämmer starkt 664 2. Instämmer delvis 301 3. Varken eller 431 4. Instämmer inte 230 5. Instämmer absolut inte 24 9. Ej svar
VAR 332 FRITIDEN VIKTIGARE Loc 491 width 1 MD=9 F.19p. Fritiden är viktigare än arbetet <Se F.19 för fullständig frågetext> 233 1. Instämmer starkt 505 2. Instämmer delvis 422 3. Varken eller 514 4. Instämmer inte 162 5. Instämmer absolut inte 32 9. Ej svar
VAR 333 FRITIDSPROBLEM Loc 492 width 1 MD=9 F.19q. Det finns för lite att göra på fritiden <Se F.19 för fullständig frågetext> 79 1. Instämmer starkt 198 2. Instämmer delvis 173 3. Varken eller 762 4. Instämmer inte 633 5. Instämmer absolut inte 23 9. Ej svar
VAR 334 TUGGUMMI Loc 493 width 1 MD=9 F.19r. Det ser illa ut när folk tuggar tuggummi <Se F.19 för fullständig frågetext> 640 1. Instämmer starkt 528 2. Instämmer delvis 376 3. Varken eller 216 4. Instämmer inte 99 5. Instämmer absolut inte 9 9. Ej svar
VAR 335 RELIGIÖSA FRÅGOR Loc 494 width 1 MD=9 F.19s. Religiösa frågor ges för lite utrymme i dagens Sverige <Se F.19 för fullständig frågetext> 163 1. Instämmer starkt 332 2. Instämmer delvis 671 3. Varken eller 387 4. Instämmer inte 296 5. Instämmer absolut inte 19 9. Ej svar
VAR 336 GAMMALDAGS ÅSIKTER Loc 495 width 1 MD=9 F.19t. Jag är nog lite gammaldags i mina åsikter <Se F.19 för fullständig frågetext> 111 1. Instämmer starkt 824 2. Instämmer delvis 297 3. Varken eller 477 4. Instämmer inte 147 5. Instämmer absolut inte 12 9. Ej svar
VAR 337 KOPPLA AV Loc 496 width 1 MD=9 F.19u. Jag önskar jag kunde koppla av mera <Se F.19 för fullständig frågetext> 252 1. Instämmer starkt 761 2. Instämmer delvis 322 3. Varken eller 413 4. Instämmer inte 95 5. Instämmer absolut inte 25 9. Ej svar
VAR 338 TILLRÄCKLIGT MED PENGAR Loc 497 width 1 MD=9 F.19v. Jag har tillräckligt med pengar för det jag önskar mig <Se F.19 för fullständig frågetext> 134 1. Instämmer starkt 525 2. Instämmer delvis 218 3. Varken eller 578 4. Instämmer inte 401 5. Instämmer absolut inte 12 9. Ej svar
VAR 339 SÄNKA LEVNADSSTANDARD Loc 498 width 1 MD=9 F.19w. Jag är beredd att sänka min levnadsstandard för att hjälpa folk i utvecklingsländerna <Se F.19 för fullständig frågetext> 114 1. Instämmer starkt 559 2. Instämmer delvis 514 3. Varken eller 488 4. Instämmer inte 175 5. Instämmer absolut inte 18 9. Ej svar
VAR 340 HUR BILEN SER UT Loc 499 width 1 MD=9 F.19x. Det spelar ingen roll hur den bil jag har ser ut bara den rullar <Se F.19 för fullständig frågetext> 215 1. Instämmer starkt 502 2. Instämmer delvis 189 3. Varken eller 643 4. Instämmer inte 282 5. Instämmer absolut inte 37 9. Ej svar
VAR 341 DRINK - SLAPPNA AV Loc 500 width 1 MD=9 F.19y. Att ta en öl eller drink är ett bra sätt att slappna av när arbetsdagen är slut <Se F.19 för fullständig frågetext> 40 1. Instämmer starkt 219 2. Instämmer delvis 231 3. Varken eller 580 4. Instämmer inte 775 5. Instämmer absolut inte 23 9. Ej svar
VAR 342 TA ANSVAR Loc 501 width 1 MD=9 F.19z. Jag tycker om att ta stort ansvar <Se F.19 för fullständig frågetext> 193 1. Instämmer starkt 836 2. Instämmer delvis 366 3. Varken eller 378 4. Instämmer inte 71 5. Instämmer absolut inte 24 9. Ej svar
VAR 343 FÖRENINGSARBETE Loc 502 width 1 MD=9 F.19å. Jag tycker om att arbeta i föreningar <Se F.19 för fullständig frågetext> 88 1. Instämmer starkt 356 2. Instämmer delvis 429 3. Varken eller 595 4. Instämmer inte 377 5. Instämmer absolut inte 23 9. Ej svar
VAR 344 OTROHET OFÖRLÅTLIGT Loc 503 width 1 MD=9 F.19ä. Jag tycker otrohet är helt oförlåtligt <Se F.19 för fullständig frågetext> 473 1. Instämmer starkt 517 2. Instämmer delvis 298 3. Varken eller 453 4. Instämmer inte 103 5. Instämmer absolut inte 24 9. Ej svar
VAR 345 FÖRKASTLIGT DRICKA VIN Loc 504 width 1 MD=9 F.19ö. Jag anser det är förkastligt att dricka vin eller sprit <Se F.19 för fullständig frågetext> 254 1. Instämmer starkt 409 2. Instämmer delvis 246 3. Varken eller 654 4. Instämmer inte 290 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 346 KOPPLA AV MED ATT LÄSA Loc 505 width 1 MD=9 F.19aa. Jag tycker om att koppla av med att läsa en veckotidning <Se F.19 för fullständig frågetext> 273 1. Instämmer starkt 779 2. Instämmer delvis 285 3. Varken eller 317 4. Instämmer inte 199 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 347 INGA FRAMTIDSBEKYMMER Loc 506 width 1 MD=9 F.19ab. Jag tar var dag som den kommer och bekymrar mig inte om framtiden <Se F.19 för fullständig frågetext> 99 1. Instämmer starkt 492 2. Instämmer delvis 131 3. Varken eller 804 4. Instämmer inte 323 5. Instämmer absolut inte 19 9. Ej svar
VAR 348 HELLRE HEMMAKVÄLL Loc 507 width 1 MD=9 F.19ac. Jag har hellre en stilla hemmakväll än att jag går ut på fest <Se F.19 för fullständig frågetext> 443 1. Instämmer starkt 780 2. Instämmer delvis 241 3. Varken eller 316 4. Instämmer inte 75 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 349 BROTTSLINGAR Loc 508 width 1 MD=9 F.19ad. Samhället är alldeles för släpphänt mot brottslingar <Se F.19 för fullständig frågetext> 709 1. Instämmer starkt 687 2. Instämmer delvis 246 3. Varken eller 169 4. Instämmer inte 45 5. Instämmer absolut inte 12 9. Ej svar
VAR 350 SKÖNT KÄNNA SIG LYXIG Loc 509 width 1 MD=9 F.19ae. Jag tycker det är skönt att få känna mig lite lyxig ibland <Se F.19 för fullständig frågetext> 368 1. Instämmer starkt 938 2. Instämmer delvis 320 3. Varken eller 162 4. Instämmer inte 61 5. Instämmer absolut inte 19 9. Ej svar
VAR 351 TA RISKER Loc 510 width 1 MD=9 F.19af. Jag aktar mig för att ta några risker <Se F.19 för fullständig frågetext> 256 1. Instämmer starkt 761 2. Instämmer delvis 378 3. Varken eller 396 4. Instämmer inte 55 5. Instämmer absolut inte 22 9. Ej svar
VAR 352 PORRTIDNINGAR Loc 511 width 1 MD=9 F.19ag. Porrtidningar borde förbjudas <Se F.19 för fullständig frågetext> 588 1. Instämmer starkt 314 2. Instämmer delvis 435 3. Varken eller 408 4. Instämmer inte 111 5. Instämmer absolut inte 12 9. Ej svar
VAR 353 SNYGGT KLÄDD Loc 512 width 1 MD=9 F.19ah. Att vara snyggt klädd är viktigt <Se F.19 för fullständig frågetext> 365 1. Instämmer starkt 912 2. Instämmer delvis 281 3. Varken eller 240 4. Instämmer inte 57 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 354 ÖRTMEDICINER Loc 513 width 1 MD=9 F.19ai. Örtmediciner borde användas mera allmänt i Sverige <Se F.19 för fullständig frågetext> 314 1. Instämmer starkt 638 2. Instämmer delvis 742 3. Varken eller 116 4. Instämmer inte 45 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 355 PROFFSBOXNING Loc 514 width 1 MD=9 F.19aj. Proffsboxning borde vara tillåten i Sverige <Se F.19 för fullständig frågetext> 242 1. Instämmer starkt 356 2. Instämmer delvis 507 3. Varken eller 324 4. Instämmer inte 426 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 356 PROVA NYA LIVSMEDEL Loc 515 width 1 MD=9 F.19ak. När det kommer nya livsmedel är jag bland de första som prövar dem <Se F.19 för fullständig frågetext> 17 1. Instämmer starkt 209 2. Instämmer delvis 372 3. Varken eller 803 4. Instämmer inte 447 5. Instämmer absolut inte 20 9. Ej svar
VAR 357 PRÖVA NYHETER Loc 516 width 1 MD=9 F.19al. Jag är snabbare att pröva nyheter än mina vänner och bekanta <Se F.19 för fullständig frågetext> 26 1. Instämmer starkt 138 2. Instämmer delvis 489 3. Varken eller 739 4. Instämmer inte 451 5. Instämmer absolut inte 25 9. Ej svar
VAR 358 ÄTER HÄLSOSAM MAT Loc 517 width 1 MD=9 F.19am. Jag är mycket noga med att den mat jag äter är hälsosam <Se F.19 för fullständig frågetext> 229 1. Instämmer starkt 747 2. Instämmer delvis 371 3. Varken eller 410 4. Instämmer inte 92 5. Instämmer absolut inte 19 9. Ej svar
VAR 359 BO PÅ LANDET Loc 518 width 1 MD=9 F.19an. Jag vill bosätta mig på landet <Se F.19 för fullständig frågetext> 583 1. Instämmer starkt 502 2. Instämmer delvis 252 3. Varken eller 334 4. Instämmer inte 168 5. Instämmer absolut inte 29 9. Ej svar
VAR 360 INTRESSEN UTANFÖR JOBBET Loc 519 width 1 MD=9 F.19ao. Mina viktigaste intressen har jag utanför jobbet/studierna <Se F.19 för fullständig frågetext> 334 1. Instämmer starkt 597 2. Instämmer delvis 355 3. Varken eller 397 4. Instämmer inte 146 5. Instämmer absolut inte 39 9. Ej svar
VAR 361 MYCKET PENGAR VIKTIGT Loc 520 width 1 MD=9 F.19ap. Det är viktigt för mig att ha mycket pengar att röra mig med <Se F.19 för fullständig frågetext> 104 1. Instämmer starkt 640 2. Instämmer delvis 398 3. Varken eller 590 4. Instämmer inte 115 5. Instämmer absolut inte 21 9. Ej svar
VAR 362 OBEROENDE Loc 521 width 1 MD=9 F.19aq. Jag är mera oberoende än de flesta andra människor <Se F.19 för fullständig frågetext> 103 1. Instämmer starkt 488 2. Instämmer delvis 677 3. Varken eller 485 4. Instämmer inte 90 5. Instämmer absolut inte 25 9. Ej svar
VAR 363 GÖR SAKER TILLSAMMANS Loc 522 width 1 MD=9 F.19ar. I vår familj gör vi en massa trevliga saker tillsammans <Se F.19 för fullständig frågetext> 297 1. Instämmer starkt 980 2. Instämmer delvis 350 3. Varken eller 177 4. Instämmer inte 38 5. Instämmer absolut inte 26 9. Ej svar
VAR 364 KÖPA TILL EXTRAPRIS Loc 523 width 1 MD=9 F.19as. Jag försöker köpa så mycket dagligvaror jag kan till extrapris <Se F.19 för fullständig frågetext> 507 1. Instämmer starkt 762 2. Instämmer delvis 315 3. Varken eller 206 4. Instämmer inte 60 5. Instämmer absolut inte 18 9. Ej svar
VAR 365 ARBETET Loc 524 width 1 MD=9 F.20. Tidningsläsning. Morgontidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.20a. Hur brukar Du läsa Arbetet? 1678 1. Brukar inte läsa 34 2. Bläddrar bara igenom 85 3. Läser en del 53 4. Läser det mesta 18 9. Ej svar
VAR 366 DAGENS NYHETER Loc 525 width 1 MD=9 F.20b. Hur brukar Du läsa Dagens Nyheter? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1229 1. Brukar inte läsa 88 2. Bläddrar bara igenom 364 3. Läser en del 169 4. Läser det mesta 18 9. Ej svar
VAR 367 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 526 width 1 MD=9 F.20c. Hur brukar Du läsa Göteborgs-Posten? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1529 1. Brukar inte läsa 50 2. Bläddrar bara igenom 151 3. Läser en del 120 4. Läser det mesta 18 9. Ej svar
VAR 368 SVENSKA DAGBLADET Loc 527 width 1 MD=9 F.20d. Hur brukar Du läsa Svenska Dagbladet? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1543 1. Brukar inte läsa 57 2. Bläddrar bara igenom 158 3. Läser en del 92 4. Läser det mesta 18 9. Ej svar
VAR 369 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 528 width 1 MD=9 F.20e. Hur brukar Du läsa Sydsvenska Dagbladet? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1702 1. Brukar inte läsa 28 2. Bläddrar bara igenom 68 3. Läser en del 52 4. Läser det mesta 18 9. Ej svar
VAR 370 ANNAN MORGONTIDNING Loc 529 width 1 MD=9 F.20f. Hur brukar Du läsa annan morgontidning? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1002 1. Brukar inte läsa 26 2. Bläddrar bara igenom 332 3. Läser en del 490 4. Läser det mesta 18 9. Ej svar
VAR 371 AFTONBLADET Loc 530 width 1 MD=9 F.21. Tidningsläsning. Kvällstidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.21a. Hur brukar Du läsa Aftonbladet? 926 1. Brukar inte läsa 80 2. Bläddrar bara igenom 438 3. Läser en del 406 4. Läser det mesta 18 9. Ej svar
VAR 372 EXPRESSEN Loc 531 width 1 MD=9 F.21b. Hur brukar Du läsa Expressen? <Se F.21 för fullständig frågetext> 735 1. Brukar inte läsa 94 2. Bläddrar bara igenom 540 3. Läser en del 481 4. Läser det mesta 18 9. Ej svar
VAR 373 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 532 width 1 MD=9 F.21c. Hur brukar Du läsa GT Kvällstidningen? <Se F.21 för fullständig frågetext> 1592 1. Brukar inte läsa 36 2. Bläddrar bara igenom 123 3. Läser en del 99 4. Läser det mesta 18 9. Ej svar
VAR 374 KVÄLLSPOSTEN Loc 533 width 1 MD=9 F.21d. Hur brukar Du läsa Kvällsposten? <Se F.21 för fullständig frågetext> 1611 1. Brukar inte läsa 36 2. Bläddrar bara igenom 106 3. Läser en del 97 4. Läser det mesta 18 9. Ej svar
VAR 375 ALLAS VECKOTIDNING Loc 534 width 1 MD=9 F.22. Tidningsläsning. Veckotidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.22a. Hur brukar Du läsa Allas Veckotidning? 1410 1. Brukar inte läsa 126 2. Bläddrar bara igenom 188 3. Läser en del 126 4. Läser det mesta 18 9. Ej svar
VAR 376 ALLERS Loc 535 width 1 MD=9 F.22b. Hur brukar Du läsa Allers? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1260 1. Brukar inte läsa 147 2. Bläddrar bara igenom 295 3. Läser en del 148 4. Läser det mesta 18 9. Ej svar
VAR 377 DAMERNAS VÄRLD Loc 536 width 1 MD=9 F.22c. Hur brukar Du läsa Damernas Värld? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1420 1. Brukar inte läsa 168 2. Bläddrar bara igenom 181 3. Läser en del 81 4. Läser det mesta 18 9. Ej svar
VAR 378 FEMINA Loc 537 width 1 MD=9 F.22d. Hur brukar Du läsa Femina? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1481 1. Brukar inte läsa 146 2. Bläddrar bara igenom 159 3. Läser en del 64 4. Läser det mesta 18 9. Ej svar
VAR 379 FIB-AKTUELLT Loc 538 width 1 MD=9 F.22e. Hur brukar Du läsa FIB-Aktuellt? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1212 1. Brukar inte läsa 152 2. Bläddrar bara igenom 327 3. Läser en del 159 4. Läser det mesta 18 9. Ej svar
VAR 380 HEMMETS JOURNAL Loc 539 width 1 MD=9 F.22f. Hur brukar Du läsa Hemmets Journal? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1234 1. Brukar inte läsa 135 2. Bläddrar bara igenom 289 3. Läser en del 192 4. Läser det mesta 18 9. Ej svar
VAR 381 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 540 width 1 MD=9 F.22g. Hur brukar Du läsa Hemmets Veckotidning? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1278 1. Brukar inte läsa 147 2. Bläddrar bara igenom 276 3. Läser en del 148 4. Läser det mesta 19 9. Ej svar
VAR 382 HUSMODERN Loc 541 width 1 MD=9 F.22h. Hur brukar Du läsa Husmodern? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1438 1. Brukar inte läsa 131 2. Bläddrar bara igenom 183 3. Läser en del 98 4. Läser det mesta 18 9. Ej svar
VAR 383 HÄNT I VECKAN Loc 542 width 1 MD=9 F.22i. Hur brukar Du läsa Hänt i Veckan? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1340 1. Brukar inte läsa 206 2. Bläddrar bara igenom 205 3. Läser en del 99 4. Läser det mesta 18 9. Ej svar
VAR 384 ICA-KURIREN Loc 543 width 1 MD=9 F.22j. Hur brukar Du läsa ICA-Kuriren? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1168 1. Brukar inte läsa 153 2. Bläddrar bara igenom 295 3. Läser en del 233 4. Läser det mesta 19 9. Ej svar
VAR 385 KALLE ANKA & CO Loc 544 width 1 MD=9 F.22k. Hur brukar Du läsa Kalle Anka & Co? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1378 1. Brukar inte läsa 55 2. Bläddrar bara igenom 105 3. Läser en del 312 4. Läser det mesta 18 9. Ej svar
VAR 386 LAND Loc 545 width 1 MD=9 F.22l. Hur brukar Du läsa Land? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1328 1. Brukar inte läsa 97 2. Bläddrar bara igenom 274 3. Läser en del 151 4. Läser det mesta 18 9. Ej svar
VAR 387 LEKTYR Loc 546 width 1 MD=9 F.22m. Hur brukar Du läsa Lektyr? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1263 1. Brukar inte läsa 133 2. Bläddrar bara igenom 294 3. Läser en del 160 4. Läser det mesta 18 9. Ej svar
VAR 388 MIN VÄRLD Loc 547 width 1 MD=9 F.22n. Hur brukar Du läsa Min Värld? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1578 1. Brukar inte läsa 78 2. Bläddrar bara igenom 94 3. Läser en del 100 4. Läser det mesta 18 9. Ej svar
VAR 389 MITT LIVS NOVELL Loc 548 width 1 MD=9 F.22o. Hur brukar Du läsa Mitt Livs Novell? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1686 1. Brukar inte läsa 41 2. Bläddrar bara igenom 44 3. Läser en del 79 4. Läser det mesta 18 9. Ej svar
VAR 390 RÖSTER I RADIO/TV Loc 549 width 1 MD=9 F.22p. Hur brukar Du läsa Röster i Radio/TV? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1473 1. Brukar inte läsa 105 2. Bläddrar bara igenom 190 3. Läser en del 82 4. Läser det mesta 18 9. Ej svar
VAR 391 SAXONS VECKOTIDNING Loc 550 width 1 MD=9 F.22q. Hur brukar Du läsa Saxons Veckotidning? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1465 1. Brukar inte läsa 93 2. Bläddrar bara igenom 204 3. Läser en del 88 4. Läser det mesta 18 9. Ej svar
VAR 392 SE Loc 551 width 1 MD=9 F.22r. Hur brukar Du läsa Se? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1418 1. Brukar inte läsa 136 2. Bläddrar bara igenom 200 3. Läser en del 96 4. Läser det mesta 18 9. Ej svar
VAR 393 SVENSK DAMTIDNING Loc 552 width 1 MD=9 F.22s. Hur brukar Du läsa Svensk Damtidning? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1458 1. Brukar inte läsa 155 2. Bläddrar bara igenom 147 3. Läser en del 90 4. Läser det mesta 18 9. Ej svar
VAR 394 VECKANS AFFÄRER Loc 553 width 1 MD=9 F.22t. Hur brukar Du läsa Veckans Affärer? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1640 1. Brukar inte läsa 62 2. Bläddrar bara igenom 119 3. Läser en del 29 4. Läser det mesta 18 9. Ej svar
VAR 395 VECKO-REVYN Loc 554 width 1 MD=9 F.22u. Hur brukar Du läsa Vecko-Revyn? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1484 1. Brukar inte läsa 122 2. Bläddrar bara igenom 151 3. Läser en del 93 4. Läser det mesta 18 9. Ej svar
VAR 396 VI Loc 555 width 1 MD=9 F.22v. Hur brukar Du läsa Vi? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1498 1. Brukar inte läsa 80 2. Bläddrar bara igenom 167 3. Läser en del 105 4. Läser det mesta 18 9. Ej svar
VAR 397 ÅRET RUNT Loc 556 width 1 MD=9 F.22x. Hur brukar Du läsa Året Runt? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1100 1. Brukar inte läsa 168 2. Bläddrar bara igenom 363 3. Läser en del 219 4. Läser det mesta 18 9. Ej svar
VAR 398 METALLARBETAREN Loc 557 width 1 MD=9 F.22y. Hur brukar Du läsa Metallarbetaren? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1609 1. Brukar inte läsa 86 2. Bläddrar bara igenom 108 3. Läser en del 47 4. Läser det mesta 18 9. Ej svar
VAR 399 KOMMUNALARBETAREN Loc 558 width 1 MD=9 F.23. Tidningsläsning. 14-dagarstidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.23a. Hur brukar Du läsa Kommunalarbetaren? 1561 1. Brukar inte läsa 86 2. Bläddrar bara igenom 128 3. Läser en del 75 4. Läser det mesta 18 9. Ej svar
VAR 400 MOTOR Loc 559 width 1 MD=9 F.23b. Hur brukar Du läsa Motor? <Se F.23 för fullständig frågetext> 1547 1. Brukar inte läsa 83 2. Bläddrar bara igenom 134 3. Läser en del 86 4. Läser det mesta 18 9. Ej svar
VAR 401 MOTORFÖRAREN Loc 560 width 1 MD=9 F.23c. Hur brukar Du läsa Motorföraren? <Se F.23 för fullständig frågetext> 1692 1. Brukar inte läsa 50 2. Bläddrar bara igenom 71 3. Läser en del 37 4. Läser det mesta 18 9. Ej svar
VAR 402 TEKNIKENS VÄRLD Loc 561 width 1 MD=9 F.23d. Hur brukar Du läsa Teknikens Värld? <Se F.23 för fullständig frågetext> 1456 1. Brukar inte läsa 80 2. Bläddrar bara igenom 183 3. Läser en del 131 4. Läser det mesta 18 9. Ej svar
VAR 403 VI BILÄGARE Loc 562 width 1 MD=9 F.23e. Hur brukar Du läsa Vi Bilägare? <Se F.23 för fullständig frågetext> 1368 1. Brukar inte läsa 109 2. Bläddrar bara igenom 226 3. Läser en del 147 4. Läser det mesta 18 9. Ej svar
VAR 404 SIA SKOGSARBETAREN Loc 563 width 1 MD=9 F.23f. Hur brukar Du läsa SIA Skogsarbetaren? <Se F.23 för fullständig frågetext> 1781 1. Brukar inte läsa 20 2. Bläddrar bara igenom 33 3. Läser en del 16 4. Läser det mesta 18 9. Ej svar
VAR 405 DET BÄSTA Loc 564 width 1 MD=9 F.24. Tidningsläsning. Månadstidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.24a. Hur brukar Du läsa Det Bästa? 1544 1. Brukar inte läsa 39 2. Bläddrar bara igenom 148 3. Läser en del 112 4. Läser det mesta 25 9. Ej svar
VAR 406 MÅNADS-JOURNALEN Loc 565 width 1 MD=9 F.24b. Hur brukar Du läsa Månads-Journalen? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1779 1. Brukar inte läsa 14 2. Bläddrar bara igenom 20 3. Läser en del 29 4. Läser det mesta 26 9. Ej svar
VAR 407 VI FÖRÄLDRAR Loc 566 width 1 MD=9 F.24c. Hur brukar Du läsa Vi Föräldrar? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1584 1. Brukar inte läsa 49 2. Bläddrar bara igenom 130 3. Läser en del 80 4. Läser det mesta 25 9. Ej svar
VAR 408 PRIVATA AFFÄRER Loc 567 width 1 MD=9 F.24d. Hur brukar Du läsa Privata Affärer? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1717 1. Brukar inte läsa 34 2. Bläddrar bara igenom 64 3. Läser en del 28 4. Läser det mesta 25 9. Ej svar
VAR 409 ANTIK & AUKTION Loc 568 width 1 MD=9 F.24e. Hur brukar Du läsa Antik & Auktion? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1711 1. Brukar inte läsa 36 2. Bläddrar bara igenom 61 3. Läser en del 35 4. Läser det mesta 25 9. Ej svar
VAR 410 ALLT I HEMMET Loc 569 width 1 MD=9 F.24f. Hur brukar Du läsa Allt i Hemmet? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1188 1. Brukar inte läsa 180 2. Bläddrar bara igenom 346 3. Läser en del 129 4. Läser det mesta 25 9. Ej svar
VAR 411 HEM OCH FRITID Loc 570 width 1 MD=9 F.24g. Hur brukar Du läsa Hem och Fritid? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1143 1. Brukar inte läsa 185 2. Bläddrar bara igenom 359 3. Läser en del 156 4. Läser det mesta 25 9. Ej svar
VAR 412 VÅR BOSTAD Loc 571 width 1 MD=9 F.24h. Hur brukar Du läsa Vår Bostad? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1212 1. Brukar inte läsa 161 2. Bläddrar bara igenom 323 3. Läser en del 147 4. Läser det mesta 25 9. Ej svar
VAR 413 ALLT OM MAT Loc 572 width 1 MD=9 F.24i. Hur brukar Du läsa Allt om Mat? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1322 1. Brukar inte läsa 132 2. Bläddrar bara igenom 226 3. Läser en del 163 4. Läser det mesta 25 9. Ej svar
VAR 414 TIDSKRIFT FÖR HÄLSA Loc 573 width 1 MD=9 F.24j. Hur brukar Du läsa Tidskrift för Hälsa? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1674 1. Brukar inte läsa 45 2. Bläddrar bara igenom 73 3. Läser en del 51 4. Läser det mesta 25 9. Ej svar
VAR 415 FOTO- OCH FILMTEKNIK Loc 574 width 1 MD=9 F.24k. Hur brukar Du läsa Foto- och Filmteknik? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1720 1. Brukar inte läsa 49 2. Bläddrar bara igenom 47 3. Läser en del 27 4. Läser det mesta 25 9. Ej svar
VAR 416 TEKNIK FÖR ALLA Loc 575 width 1 MD=9 F.24l. Hur brukar Du läsa Teknik för alla? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1575 1. Brukar inte läsa 68 2. Bläddrar bara igenom 140 3. Läser en del 60 4. Läser det mesta 25 9. Ej svar
VAR 417 BÅT-NYTT Loc 576 width 1 MD=9 F.24m. Hur brukar Du läsa Båt-Nytt? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1609 1. Brukar inte läsa 71 2. Bläddrar bara igenom 97 3. Läser en del 66 4. Läser det mesta 25 9. Ej svar
VAR 418 BÅT FÖR ALLA Loc 577 width 1 MD=9 F.24n. Hur brukar Du läsa Båt för alla? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1671 1. Brukar inte läsa 53 2. Bläddrar bara igenom 74 3. Läser en del 45 4. Läser det mesta 25 9. Ej svar
VAR 419 VI BÅTÄGARE Loc 578 width 1 MD=9 F.24o. Hur brukar Du läsa Vi Båtägare? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1644 1. Brukar inte läsa 61 2. Bläddrar bara igenom 81 3. Läser en del 57 4. Läser det mesta 25 9. Ej svar
VAR 420 PÅ KRYSS & TILL RORS Loc 579 width 1 MD=9 F.24p. Hur brukar Du läsa På Kryss & Till Rors? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1741 1. Brukar inte läsa 32 2. Bläddrar bara igenom 46 3. Läser en del 24 4. Läser det mesta 25 9. Ej svar
VAR 421 SEGLING Loc 580 width 1 MD=9 F.24q. Hur brukar Du läsa Segling? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1731 1. Brukar inte läsa 44 2. Bläddrar bara igenom 38 3. Läser en del 29 4. Läser det mesta 26 9. Ej svar
VAR 422 MEDLEM I KONSUM Loc 581 width 1 MD=9 F.25. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1024 1. Ja 814 2. Nej 30 9. Ej svar
VAR 423 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 582 width 1 MD=9 F.26. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 292 1. Gör praktiskt taget INGA inköp av livsmedel o.dyl. själv 556 2. Köper INGET eller ENDAST liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 340 3. Köper MINDRE ÄN HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 210 4. Köper UNGEFÄR HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 216 5. Köper MER ÄN HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 212 6. Köper ALLT ELLER NÄSTAN ALLT i Konsum/Servus/Domus/Obs 42 9. Ej svar
VAR 424 FRITIDSBÅT Loc 583 width 1 MD=8 F.27. Finns det någon fritidsbåt i Ditt hushåll? Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Nej 2. Ja, en 3. Ja, två eller flera 1868 8. Frågan ej ställd
VAR 425 FÖRSTA BÅT Loc 584 width 1 MD=8 F.27a. OM båtar finns: Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.27 för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Roddbåt med/utan "snurra" 2. Motorbåt under 6 m längd 3. Motorbåt över 6 m längd 4. Segelbåt under 4 m längd 5. Segelbåt 4-6 m längd 6. Segelbåt över 6 m längd 7. Segelkatamaran el. trimaran 1868 8. Frågan ej ställd
VAR 426 ANDRA BÅT Loc 585 width 1 MD=8 F.27b. OM båtar finns: Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.27 för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Roddbåt med/utan "snurra" 2. Motorbåt under 6 m längd 3. Motorbåt över 6 m längd 4. Segelbåt under 4 m längd 5. Segelbåt 4-6 m längd 6. Segelbåt över 6 m längd 7. Segelkatamaran el. trimaran 1868 8. Frågan ej ställd
VAR 427 FÖRVÄRVSARBETAR Loc 586 width 1 MD=8 F.28a. Har Du förvärvsarbete? Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Förvärvsarbetar 2. Förvärvsarbetar ej 1868 8. Frågan ej ställd
VAR 428 KAN PÅVERKA INKÖP 1 Loc 587 width 1 MD=8 F.28b. Påverkan. På arbetsplatsen är det i dag många som påverkar vilka produkter och tjänster som skall köpas in. Påverkan kan vara att ställa krav på produkterna, påverka valet av märke eller leverantör eller själv fatta beslut om inköp på arbetsplatsen. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen för nedanstående typer av produkter och tjänster? Om produkten inte är aktuell för Dig ber vi Dig notera detta i den speciella kolumnen. F.28b.1. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av ordbehandlingsutrustning? Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1868 8. Frågan ej ställd
VAR 429 KAN PÅVERKA INKÖP 2 Loc 588 width 1 MD=8 F.28b.2. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av skrivmaskiner? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1868 8. Frågan ej ställd
VAR 430 KAN PÅVERKA INKÖP 3 Loc 589 width 1 MD=8 F.28b.3. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av kopieringsmaskiner? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1868 8. Frågan ej ställd
VAR 431 KAN PÅVERKA INKÖP 4 Loc 590 width 1 MD=8 F.28b.4. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av kontorsmaterial? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1868 8. Frågan ej ställd
VAR 432 KAN PÅVERKA INKÖP 5 Loc 591 width 1 MD=8 F.28b.5. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av kontorsmöbler/kontorsinredning? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1868 8. Frågan ej ställd
VAR 433 KAN PÅVERKA INKÖP 6 Loc 592 width 1 MD=8 F.28b.6. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av kontorsdatorer? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1868 8. Frågan ej ställd
VAR 434 KAN PÅVERKA INKÖP 7 Loc 593 width 1 MD=8 F.28b.7. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av bildskärmar? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1868 8. Frågan ej ställd
VAR 435 KAN PÅVERKA INKÖP 8 Loc 594 width 1 MD=8 F.28b.8. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av leasing? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1868 8. Frågan ej ställd
VAR 436 KAN PÅVERKA INKÖP 9 Loc 595 width 1 MD=8 F.28b.9. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av banktjänster? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1868 8. Frågan ej ställd
VAR 437 KAN PÅVERKA INKÖP 10 Loc 596 width 1 MD=8 F.28b.10. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av factoring, betalningsförmedling? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1868 8. Frågan ej ställd
VAR 438 KAN PÅVERKA INKÖP 11 Loc 597 width 1 MD=8 F.28b.11. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av försäkringstjänster? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1868 8. Frågan ej ställd
VAR 439 KAN PÅVERKA INKÖP 12 Loc 598 width 1 MD=8 F.28b.12. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av maskiner för verkstäder? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1868 8. Frågan ej ställd
VAR 440 KAN PÅVERKA INKÖP 13 Loc 599 width 1 MD=8 F.28b.13. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av verktyg för verktygsmaskiner? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1868 8. Frågan ej ställd
VAR 441 KAN PÅVERKA INKÖP 14 Loc 600 width 1 MD=8 F.28b.14. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av lastbilar/truckar? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1868 8. Frågan ej ställd
VAR 442 KAN PÅVERKA INKÖP 15 Loc 601 width 1 MD=8 F.28b.15. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av entreprenadmaskiner? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1868 8. Frågan ej ställd
VAR 443 KAN PÅVERKA INKÖP 16 Loc 602 width 1 MD=8 F.28b.16. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av personbilar för företag? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 1868 8. Frågan ej ställd
VAR 444 ARBETSPLATS 1 Loc 603 width 2 MD=98 F.28c. Arbetsplats F.28c.1. Arbetar Du i: Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 01. Kommun 02. Landsting 03. Statlig förvaltning 04. Industrin - kontorsanställd, tjänsteman 05. Industrin - arbetare 06. Handel 07. Bank/Försäkringsbolag 08. Transportsektorn 09. Byggverksamhet 10. Restaurang 1868 98. Frågan ej ställd
VAR 445 ARBETSPLATS 2 Loc 605 width 2 MD=98 F.28c.2. Arbetar Du i: <Se F.28c för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 01. Kommun 02. Landsting 03. Statlig förvaltning 04. Industrin - kontorsanställd, tjänsteman 05. Industrin - arbetare 06. Handel 07. Bank/Försäkringsbolag 08. Transportsektorn 09. Byggverksamhet 10. Restaurang 1868 98. Frågan ej ställd
VAR 446 ARBETSPLATS - ANNAN Loc 607 width 2 MD=98 F.28c.3. Annat: Vad? <Se F.28c för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 01. Lantbruk 02. Konsult/Reklam 03. Skog 04. Fastighet/Lokalvårdare 05. Privat/Egen företagare 06. Hantverkare 07. Serviceföretag 08. Juristverksamhet 09. Övrigt 10. Rörmontör = Industrin 11. Verkstad = Industrin 12. Entreprenad = Byggverksamhet 1868 98. Frågan ej ställd