ORVESTO 80 P-9008
               SSD 0185

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1986

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 80 P-9008 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1980 genomfördes fyra omgångar
  "Sverige Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa fyra
  omgångar 13.500 personer 15-70 år upptagna i
  befolkningsregistret. Urvalet har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 13.500 personer har 1.752
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 28 avlidna, 18 avflyttade från riket, 23 som vistas
  utomlands, 27 i militärtjänst, 138 på utrikes resa, 93 ej
  svensktalande, 75 okända men skrivna på kommun, 41 under
  sjukhusvård, 361 sjuka i hemmet samt 948 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fyra omgångarna våren 1980 uppgår
  således till 11.748 personer varav 3.745, utgörande 32%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (50%), "tidsbrist" (9%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (40%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1980 8.834 personer istället för 8.003 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 76% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU 80 P-9008, omfattar 1.854 personer eller 23% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 16 januari 1980 - 19
  mars 1980.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1980-II, utgiven av
  Testologen AB)

  

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-7 (01-97) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor. Kod 8 (98) används när en fråga ej ställts
  till en viss subgrupp. Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 96  (2) AVSKAFFA LÖNTAGARFONDER  (3) MD=8 OR GE 9
    REF 96   (4) LOC 106 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.7a Tror Ni att LÖNTAGARFONDERNA kommer att avskaffas
       efter valet i höst?

   (7)  Enkät A.

    (8) (9) (10)

    306  1.  Ja
    219  2.  Nej
    271  3.  Tveksam
   1150  8.  Frågan ej ställd

    28  9.  Ej svar

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0185 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Ip-nummer 5 Omgångsnummer 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Län/Kommun/Församling 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Hushållsposition 14 Sysselsättning 15 Utbildning 16 Ortsstorlek 17 Boendeform 18 Egna inköp av dagligvaror 19 Hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar 7-10 år 22 Hushållsmedlemmar 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar 68 år eller äldre 26 Totalt antal hushållsmedlemmar 27 Personlig inkomst 28 Hushållets inkomst Körkort 29 Körkort Innehav av kapitalvaror 30 Personbil 31 Husvagn 32 Fritidshus 33 Roddbåt/Eka eller liknande 34 Motorbåt 35 Segelbåt 36 Bildkamera - typ Instamatic 37 Bildkamera - typ systemkamera 38 Bilradio/Bilstereo 39 TV-bandspelare (video) 40 Filmkamera 41 Stillbildsprojektor 42 Filmprojektor 43 Skrivmaskin 44 Svart-vit TV 45 Färg-TV 46 Frysbox/Frysskåp 47 Diskmaskin 48 Torktumlare 49 Köksmaskin 50 Tvättmaskin 51 Stereoanläggning 52 Motorgräsklippare 53 Spisfläkt 54 Kaffebryggare 55 Rakapparat 56 Hund 57 Katt Avsikt att köpa kapitalvaror 58 Avsikt att inköpa kapitalvaror A1 59 Avsikt att inköpa kapitalvaror A2 60 Avsikt att inköpa kapitalvaror A3 61 Avsikt att inköpa kapitalvaror A4 62 Avsikt att inköpa kapitalvaror A5 63 Avsikt att inköpa kapitalvaror A6 64 Avsikt att inköpa kapitalvaror B1 65 Avsikt att inköpa kapitalvaror B2 66 Avsikt att inköpa kapitalvaror B3 67 Avsikt att inköpa kapitalvaror B4 68 Avsikt att inköpa kapitalvaror B5 69 Avsikt att inköpa kapitalvaror B6 70 Avsikt att inköpa kapitalvaror C1 71 Avsikt att inköpa kapitalvaror C2 72 Avsikt att inköpa kapitalvaror C3 73 Avsikt att inköpa kapitalvaror C4 74 Avsikt att inköpa kapitalvaror C5 75 Avsikt att inköpa kapitalvaror C6 Intressen 76 Miljövårdsfrågor 77 Hälsonyttig mat 78 Sjukdomar och hälsa 79 Bantningstips 80 Hushålla ekonomiskt 81 Politik 82 Sociala rättigheter 83 Skattefrågor 84 Samlevnadsfrågor 85 Vidareutbildning 86 Religions- och trosfrågor 87 Arbetsmarknaden 88 Villa/Eget hem 89 Fritidshus 90 Personbilar 91 Heminredning 92 Modenyheter 93 Matvarunyheter 94 Barnavård 95 Skönhetsvård 96 Stereoanläggningar 97 Hushållsmaskiner 98 Fotoutrustningar 99 Motorcyklar 100 Krukväxter 101 Medel mot mjäll 102 Hundars skötsel 103 Katters skötsel 104 Motionera 105 Idrotta 106 Laga mat 107 Pröva nya maträtter 108 Baka 109 Ha gäster 110 Köra bil 111 Jobba med bilar 112 Arbeta i trädgården 113 Fotografera 114 Smalfilma 115 Sportfiska 116 Lyssna på popmusik 117 Lyssna på klassisk musik 118 Gå på teater 119 Gå på konstutställning 120 Läsa böcker 121 Läsa populärtidningar 122 Köpa på postorder 123 Sy kläder 124 Handarbeta 125 Träffa nya människor 126 Snickra 127 Måla hemma 128 Jaga 129 Friluftsliv 130 Åka slalom 131 Åka motorbåt 132 Segla 133 Campa 134 Semestra utomlands 135 Semestra i Sverige 136 Pröva nya produkter 137 Vara bortbjuden 138 Gå på diskotek 139 Gå på restaurang 140 Gå på kvällskurser Personliga köpvanor: Kläder,fritid m.m. 141 Kläder till Dig själv 142 Sportutrustning till Dig själv 143 Kosmetika/Skönhetsmedel 144 Nöjen 145 Utlandsresor under fritiden 146 Böcker 147 Tobak 148 Vin och sprit Besöksfrekvenser: Livsmedelsbutiker 149 ICA 150 Konsum 151 Vivo 152 Favör 153 Annan butik 154 Livsmedelsavdelning i Domus 155 Livsmedelsavdelning i NK 156 Livsmedelsavdelning i Tempo/Epa 157 Livsmedelsavdelning i Åhlens 158 Livsmedelsavdelning i Obs 159 Livsmedelsavdelning i B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser: Varuhus och Stormarknader 160 Domus 161 NK 162 Tempo/EPA 163 Åhlens 164 Obs 165 B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser: Andra butiker 166 Hennes/Mauritz 167 Kapp-Ahl 168 Gulins 169 Ikea 170 Åhlbergs 171 Expert 172 Järnia 173 Färgsam 174 Pressbyrån 175 Annan kiosk 176 Tobaksaffär 177 Bar/Självservering 178 Kafe/Konditori 179 Korvkiosk/Gatukök 180 Bensinstation 181 Postkontor 182 Bankkontor 183 Hälsokostbutik Uppmärksamhetsfrekvenser: Reklam 184 Affischpelare 185 Reklamfilm på bio 186 Reklam på bussar 187 Åker buss 188 Åker tunnelbana 189 Rabattkuponger Tidningsläsning: Dagstidningar - vardagsnummer 190 Aftonbladet 191 Arbetet 192 Dagens Nyheter 193 Expressen 194 Göteborgs-Posten 195 GT Kvällstidningen 196 Kvällsposten 197 Svenska Dagbladet 198 Sydsvenska Dagbladet 199 Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 200 Norrköpings Tidningar 201 Nya Wermlands-Tidningen 202 Upsala Nya Tidning 203 Vestmanlands Läns Tidning 204 Östgöta Correspondenten Tidningsläsning: Dagstidningar - söndagsnummer 205 Aftonbladet (Söndagsnummer) 206 Arbetet (Söndagsnummer) 207 Dagens Nyheter (Söndagsnummer) 208 Expressen (Söndagsnummer) 209 Göteborgs-Posten (Söndagsnummer) 210 GP NU (Söndagsnummer) 211 GT Kvällstidningen (Söndagsnummer) 212 Kvällsposten (Söndagsnummer) 213 Svenska Dagbladet (Söndagsnummer) 214 Sydsvenska Dagbladet (Söndagsnummer) 215 Skånska Dagbladet (Söndagsnummer) 216 Helsingborgs Dagblad (Söndagsnummer) Tidningsläsning: Veckotidningar 217 Allas Veckotidning 218 Allers 219 Damernas Värld 220 Femina 221 FIB-Aktuellt 222 Hemmets Journal 223 Hemmets Veckotidning 224 Husmodern 225 Hänt i Veckan 226 ICA-Kuriren 227 Land 228 Lektyr 229 Metallarbetaren 230 Min Värld 231 Mitt Livs Novell 232 Röster i Radio/TV 233 Saxons Veckotidning 234 Se 235 Svensk Damtidning 236 Veckans Affärer 237 Vecko-Journalen 238 Vecko-Revyn 239 Vi 240 Året Runt Tidningsläsning: 14-dagarstidningar 241 Kommunalarbetaren 242 Motor 243 Motorföraren 244 Teknikens Värld 245 Vi Bilägare Tidningsläsning: Månadstidningar 246 Allt om Mat 247 Allt i Hemmet 248 Hem och Fritid 249 Det Bästa 250 Båt-Nytt 251 Båt för alla 252 Vi Båtägare 253 Foto- och Filmteknik 254 Radio & Television 255 Start & Speed 256 Sunt Förnuft 257 Teknik för alla 258 Tidskrift för Hälsa 259 Vi Föräldrar 260 Vår Bostad 261 Privata Affärer 262 Illustrerad Motorsport 263 MC-Nytt Tidningsläsning: Lokalpress 264 Förenade Landsortstidningar 6-dagars 265 A-Pressen 266 Förenade Landsortstidningar 5-dagars 267 Förenade Landsortstidningar 4-dagars 268 Förenade Landsortstidningar 3-dagars 269 Förenade Landsortstidningar 2-dagars 270 Helsingborgs Dagblad 271 Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet 272 Övrig Lokal Dagspress 6-dagars 273 Övrig Lokal Dagspress 4-dagars 274 Övrig Lokal Dagspress 3-dagars 275 Övrig Lokal Dagspress 2-dagars 276 Huvudstadspress Norr 277 Huvudstadspress Sundbyberg 278 Huvudstadspress Lidingö 279 Huvudstadspress Mälarö 280 Huvudstadspress Söderort 281 Huvudstadspress Söderkuriren 282 Dagens Nyheter - bilaga Nord 283 Dagens Nyheter - bilaga Nordost 284 Dagens Nyheter - bilaga Nordväst 285 Dagens Nyheter - bilaga Syd 286 Dagens Nyheter - bilaga Sydväst 287 Dagens Nyheter - bilaga Sydost 288 Storstaden 289 Skånska Dagbladet Tidningsläsning: Villatidningar 290 Vårt Hus 291 Vi i Villa Köp av olika tidningar 292 Allas Veckotidning 293 Allers 294 Damernas Värld 295 Femina 296 FIB-Aktuellt 297 Hemmets Journal 298 Hemmets Veckotidning 299 Husmodern 300 Hänt i Veckan 301 ICA-Kuriren 302 Land 303 Lektyr 304 Min Värld 305 Mitt Livs Novell 306 Röster i Radio/TV 307 Saxons Veckotidning 308 Se 309 Svensk Damtidning 310 Veckojournalen 311 Vecko-Revyn 312 Vi 313 Året Runt Inköp av dagligvaror 314 Matvaror i butiker 315 Skönhetsartiklar 316 Tandkräm 317 Tvål 318 Maskindiskmedel 319 Handdiskmedel 320 Rengöringsmedel 321 Tvättmedel 322 Golvvårdsmedel 323 Kaffe Medlemskap i Konsum 324 Medlemsfrekvens för Konsum Inköp i Konsum/Servus/Domus/Obs 325 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0185              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0185


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. NOVEMBER 1986
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 IP-NUMMER Loc 9 width 5 Ip-nummer
VAR 5 OMGÅNG NR Loc 14 width 2 Omgångsnummer 05. P-9005 (ORVESTO 1980-I) 06. P-9006 (ORVESTO 1980-I) 07. P-9007 (ORVESTO 1980-I) 21. P-0001 (ORVESTO 1980-II) 22. P-0002 (ORVESTO 1980-II) 23. P-0003 (ORVESTO 1980-II) 1854 28. P-9008 (ORVESTO 1980-II) 29. P-9302 (Skåneundersökningen)
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 16 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 2 3 Frek: 1772 12 70
VAR 7 A-REGION Loc 17 width 2 MD=99 A-region Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 287 7 9 51 15 9 33 22 41 37 35 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 7 18 14 13 31 11 8 13 27 15 21 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 14 24 17 11 50 112 19 11 22 25 172 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 24 15 29 13 9 17 9 8 41 9 8 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 34 8 15 37 16 5 9 32 6 15 8 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 38 16 13 23 11 12 20 32 18 24 12 Kod: 67 68 69 70 99 Frek: 13 36 7 10 1
VAR 8 LÄN/KOMMUN/FÖRSAMLING Loc 19 width 6 MD=999999 Län/Kommun/Församling Kod: 11402 11403 11501 12001 12006 12301 12501 Frek: 8 3 1 1 1 9 1 Kod: 12503 12601 12602 12701 12703 12704 13601 Frek: 1 7 5 8 5 3 7 Kod: 13801 13903 13904 16001 16201 16301 18001 Frek: 6 3 1 8 6 3 1 Kod: 18004 18006 18007 18009 18010 18011 18014 Frek: 2 1 4 1 1 9 4 Kod: 18015 18017 18018 18019 18021 18023 18025 Frek: 5 4 2 1 10 8 6 Kod: 18027 18028 18029 18031 18034 18036 18038 Frek: 11 2 3 12 9 9 4 Kod: 18039 18040 18041 18042 18101 18102 18103 Frek: 6 9 6 4 5 2 2 Kod: 18105 18107 18112 18201 18202 18203 18301 Frek: 1 1 1 5 1 1 6 Kod: 18401 18402 18503 18601 18703 18707 18801 Frek: 3 5 1 7 8 2 1 Kod: 18805 18808 18809 18810 18818 18824 19101 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 19106 19108 19201 19202 19204 30501 30502 Frek: 4 3 3 1 2 1 2 Kod: 31902 36004 36008 38001 38002 38003 38004 Frek: 2 1 2 10 7 4 7 Kod: 38005 38006 38014 38020 38021 38023 38024 Frek: 4 1 2 1 1 1 1 Kod: 38025 38035 38038 38039 38101 38107 38125 Frek: 1 1 2 1 3 1 1 Kod: 38130 38204 38208 38209 38210 38211 48002 Frek: 1 3 1 1 1 1 1 Kod: 48005 48007 48020 48029 48030 48032 48033 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 48101 48201 48205 48207 48301 48305 48401 Frek: 7 2 1 1 4 1 3 Kod: 48402 48403 48411 48418 48420 48601 48611 Frek: 11 5 1 5 1 5 2 Kod: 51201 51302 51304 51305 51309 56002 56101 Frek: 1 1 2 1 1 2 3 Kod: 56106 56201 56202 56204 56301 58001 58002 Frek: 1 2 2 1 1 9 3 Kod: 58003 58005 58009 58013 58019 58033 58034 Frek: 6 1 2 1 6 4 1 Kod: 58101 58102 58104 58105 58106 58110 58112 Frek: 1 2 3 3 9 1 1 Kod: 58114 58115 58125 58127 58201 58203 58208 Frek: 2 2 1 1 2 2 1 Kod: 58301 58303 58306 58311 58322 58323 58326 Frek: 4 1 1 1 3 2 2 Kod: 58601 58603 60402 61705 66201 66202 66209 Frek: 4 1 1 1 3 1 1 Kod: 66503 68001 68002 68003 68005 68007 68008 Frek: 1 8 3 3 6 3 1 Kod: 68010 68015 68019 68201 68209 68301 68303 Frek: 1 1 2 3 1 4 1 Kod: 68306 68311 68401 68403 68501 68505 68509 Frek: 1 1 1 2 2 2 1 Kod: 68515 68518 68604 68605 68608 68701 76001 Frek: 1 1 1 1 2 5 2 Kod: 76004 76101 76102 76104 76303 76305 76401 Frek: 2 1 2 1 2 1 1 Kod: 76501 76504 76505 76701 78001 78003 78013 Frek: 1 1 1 4 3 1 1 Kod: 78016 78017 78018 78024 78028 78101 78103 Frek: 1 1 1 1 7 6 2 Kod: 78118 84015 86002 86101 86102 86103 86201 Frek: 1 1 1 4 1 1 1 Kod: 86202 88001 88002 88003 88005 88007 88008 Frek: 1 7 1 2 1 1 2 Kod: 88011 88013 88014 88101 88105 88106 88107 Frek: 1 1 1 2 1 2 1 Kod: 88201 88203 88204 88205 88301 88303 88307 Frek: 3 1 1 2 5 3 1 Kod: 88316 88401 88408 88506 98001 98005 98020 Frek: 1 4 3 1 7 1 1 Kod: 98046 98072 98077 98089 106001 106003 108001 Frek: 1 1 3 1 2 1 6 Kod: 108005 108006 108012 108015 108016 108019 108101 Frek: 1 1 2 1 1 1 7 Kod: 108107 108201 108202 108206 108301 108304 112101 Frek: 1 3 1 1 5 2 1 Kod: 112102 112105 112106 113702 116201 116202 116203 Frek: 1 1 1 1 4 1 1 Kod: 116301 116302 116303 116501 116601 116602 116605 Frek: 3 3 1 2 2 1 3 Kod: 116701 116803 116807 118001 118002 118009 118013 Frek: 2 1 1 2 2 2 1 Kod: 118014 118015 118017 118021 118028 118029 118030 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 118101 118118 118120 118201 118202 118203 118205 Frek: 2 1 1 3 1 1 2 Kod: 118209 118301 118310 118312 118315 118319 121405 Frek: 1 4 1 1 1 1 1 Kod: 121414 123002 123006 123007 123101 123301 123305 Frek: 1 1 1 2 3 2 1 Kod: 123308 126001 126003 126101 126111 126112 126202 Frek: 1 2 1 2 1 1 2 Kod: 126203 126301 126307 126401 126406 126410 126411 Frek: 1 5 1 2 1 1 1 Kod: 126503 126506 126603 126604 126702 128001 128002 Frek: 2 1 1 1 2 1 8 Kod: 128003 128004 128005 128006 128007 128008 128009 Frek: 5 3 3 3 1 2 5 Kod: 128010 128015 128016 128017 128101 128103 128104 Frek: 2 5 5 9 8 4 5 Kod: 128105 128109 128113 128116 128119 128201 128204 Frek: 1 2 1 1 1 3 6 Kod: 128206 128210 128301 128302 128303 128306 128307 Frek: 1 1 8 4 3 1 2 Kod: 128316 128317 128401 128402 128501 128514 128515 Frek: 1 4 2 1 4 1 1 Kod: 128519 128601 128602 128611 128701 128713 128715 Frek: 1 5 1 1 8 1 2 Kod: 128721 128723 131505 131814 138001 138002 138003 Frek: 1 1 1 1 2 5 1 Kod: 138006 138008 138009 138014 138015 138019 138101 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 138103 138104 138105 138106 138201 138202 138207 Frek: 2 1 1 1 3 1 1 Kod: 138214 138301 138302 138311 138318 138320 138324 Frek: 1 9 1 2 1 4 1 Kod: 138401 138404 138408 138412 138414 140101 140102 Frek: 4 1 2 1 4 1 1 Kod: 140103 140104 140201 140203 140701 141502 141504 Frek: 5 2 2 4 3 1 2 Kod: 141902 141904 141905 142101 142104 142704 142706 Frek: 3 1 1 1 1 1 1 Kod: 143004 146301 148001 148002 148004 148005 148006 Frek: 1 1 1 1 3 1 6 Kod: 148007 148008 148009 148011 148012 148013 148016 Frek: 2 4 2 1 1 5 7 Kod: 148017 148018 148019 148020 148021 148022 148023 Frek: 10 8 1 4 4 2 6 Kod: 148024 148026 148029 148030 148033 148034 148036 Frek: 7 3 1 4 2 5 4 Kod: 148101 148102 148103 148104 148201 148207 148401 Frek: 7 4 5 2 1 2 4 Kod: 148405 148501 148503 148505 148508 148509 148511 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 148512 148602 150403 150702 152101 152103 152105 Frek: 6 1 3 1 4 1 1 Kod: 152106 152402 152704 152713 152714 155201 155207 Frek: 2 2 1 1 1 3 1 Kod: 155208 156302 156307 156507 156606 156618 158001 Frek: 1 3 1 1 2 1 1 Kod: 158004 158009 158101 158104 158201 158208 158301 Frek: 1 2 10 1 3 1 5 Kod: 158302 158303 158306 158311 158314 158320 158401 Frek: 6 1 1 1 1 1 1 Kod: 158501 162203 162301 162302 164301 166029 166111 Frek: 1 4 1 1 1 1 1 Kod: 166118 166201 166301 168001 168002 168003 168011 Frek: 1 4 1 1 3 1 1 Kod: 168013 168101 168114 168118 168201 168204 168208 Frek: 1 3 1 1 2 1 1 Kod: 168301 168303 168308 168314 168323 168324 168401 Frek: 4 1 1 1 1 1 1 Kod: 168402 168405 168406 168501 168506 168518 168601 Frek: 1 1 1 2 1 1 3 Kod: 168634 171501 171503 173001 173701 176001 176101 Frek: 2 1 1 2 2 1 7 Kod: 176201 176202 176301 176401 176403 176503 176601 Frek: 1 4 1 2 1 1 3 Kod: 178001 178002 178003 178006 178101 178103 178105 Frek: 10 2 1 1 4 1 1 Kod: 178201 178301 178302 178402 178411 178501 178509 Frek: 1 1 2 4 2 2 2 Kod: 178511 182020 186101 186102 186104 186301 186401 Frek: 1 1 1 2 1 3 2 Kod: 188001 188002 188003 188004 188009 188010 188012 Frek: 3 3 4 2 1 1 1 Kod: 188015 188023 188025 188027 188030 188101 188103 Frek: 1 1 1 1 3 4 1 Kod: 188203 188301 188404 188502 188503 188504 188506 Frek: 2 8 3 1 1 2 2 Kod: 188507 190402 190701 190702 191702 191703 191704 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 196005 196101 196103 196104 196201 198001 198002 Frek: 1 4 1 1 2 5 9 Kod: 198003 198004 198013 198015 198016 198101 198106 Frek: 6 4 1 1 1 2 1 Kod: 198108 198201 198301 198304 198305 198306 198401 Frek: 3 2 6 2 1 2 2 Kod: 198403 198404 202104 202302 202303 202602 202603 Frek: 1 1 1 1 1 3 1 Kod: 202901 203101 206101 206201 206202 206205 208001 Frek: 2 2 1 3 1 2 1 Kod: 208003 208004 208006 208007 208101 208102 208201 Frek: 4 1 2 1 9 4 1 Kod: 208301 208303 208401 208501 208502 208504 210102 Frek: 1 1 4 11 2 1 1 Kod: 210401 210402 212101 212103 216101 216107 218001 Frek: 3 1 3 2 4 2 2 Kod: 218002 218005 218006 218007 218008 218101 218102 Frek: 5 1 3 3 1 9 1 Kod: 218103 218105 218201 218209 218303 218304 218306 Frek: 1 2 3 1 3 1 1 Kod: 218309 218401 218402 218403 218408 218410 218411 Frek: 2 2 1 1 1 1 1 Kod: 226004 226201 226203 228001 228006 228101 228102 Frek: 1 2 1 3 1 6 2 Kod: 228103 228104 228106 228107 228108 228110 228111 Frek: 2 2 1 2 1 1 1 Kod: 228201 228202 228205 228211 228301 228302 228306 Frek: 4 1 2 1 3 2 1 Kod: 228308 228309 228311 228313 228401 228402 228404 Frek: 3 1 1 1 1 3 1 Kod: 228407 228408 228410 228411 228412 228413 230303 Frek: 3 5 4 1 1 1 1 Kod: 230304 230502 230506 230904 231301 231306 231307 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 231308 232105 232603 232605 232608 236101 236103 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 236105 238001 238002 238009 240401 240402 241701 Frek: 1 12 3 1 3 2 1 Kod: 241702 241703 242101 242202 246003 246201 246302 Frek: 1 2 2 2 2 1 2 Kod: 246304 248001 248004 248005 248007 248101 248103 Frek: 1 2 6 1 1 4 1 Kod: 248201 248202 248203 248204 248206 248207 248211 Frek: 4 1 2 8 3 1 1 Kod: 250502 250602 251002 251401 251801 252105 252301 Frek: 3 1 1 5 1 1 1 Kod: 252306 256002 258001 258002 258003 258004 258101 Frek: 3 3 6 12 9 2 2 Kod: 258103 258104 258201 258203 258301 258401 999999 Frek: 3 1 5 1 1 5 3
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 25 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 19 26 26 21 29 29 30 30 27 31 24 31 33 35 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 36 26 28 31 28 29 27 35 32 31 36 28 36 37 Kod: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Frek: 29 31 30 34 33 41 46 38 44 45 42 53 35 45 Kod: 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 99 Frek: 41 30 38 32 37 30 38 38 32 36 40 38 43 4
VAR 10 KÖN Loc 27 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter. När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren i olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1.a. Är Du: 914 1. Man 937 2. Kvinna 3 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 28 width 2 MD=99 F.1.b. Hur gammal är Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 146 01. 19 år och yngre 180 02. 20-24 år 184 03. 25-29 år 219 04. 30-34 år 197 05. 35-39 år 161 06. 40-44 år 165 07. 45-49 år 142 08. 50-54 år 161 09. 55-59 år 142 10. 60-64 år 156 11. 65 år och äldre 1 99. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 30 width 1 MD=9 F.1.c. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 417 1. Ogift 1296 2. Gift eller sammanboende 138 3. Änka/Änkling/Frånskild 3 9. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSPOSITION Loc 31 width 1 MD=9 F.1.d. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 640 1. Husfar 721 2. Husmor 195 3. Son/Dotter 38 4. Annan hushållsmedlem 235 5. Ensamboende 25 9. Ej svar
VAR 14 SYSSELSÄTTNING Loc 32 width 1 MD=9 F.1.e. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 955 1. Förvärvsarbetande på heltid 361 2. Förvärvsarbetande på deltid 140 3. Hemmafru 158 4. Studerande 180 5. Pensionär 53 6. Annan sysselsättning 7 9. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 33 width 1 MD=9 F.1.f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 701 1. Folkskola 297 2. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 186 3. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 386 4. Gymnasium eller motsvarande 262 5. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 22 9. Ej svar
VAR 16 ORTSSTORLEK Loc 34 width 1 MD=9 F.1.g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 96 1. Under 200 invånare 198 2. 200-1.999 invånare 176 3. 2.000-4.999 invånare 173 4. 5.000-9.999 invånare 255 5. 10.000-24.999 invånare 235 6. 25.000-49.999 invånare 227 7. 50.000-99.999 invånare 387 8. 100.000 och däröver 107 9. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 35 width 1 MD=9 F.1.h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 221 1. Insatslägenhet 559 2. Hyrd lägenhet 820 3. Egen villa/radhus 58 4. Hyrd villa/radhus 131 5. Jordbruksfastighet 26 6. Inneboende 31 7. Annan bostadsform 8 9. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:EGNA Loc 36 width 1 MD=9 F.1.i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 259 1. Gör praktiskt taget INGA sådana inköp SJÄLV 373 2. Gör MINDRE ÄN HÄLFTEN av alla inköp 265 3. Gör ungefär HÄLFTEN av alla inköp 225 4. Gör MER ÄN HÄLFTEN av alla inköp 721 5. Gör ALLA ELLER NÄSTAN ALLA inköp 11 9. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2. Hushållets sammansättning. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av. Medräkna även sådana, som befinner sig på kortare semester, kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. OBS! Räkna även med Dig själv. F.2.a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 1732 116 3 3
VAR 20 2-6 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2.b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1569 235 47 1 2
VAR 21 7-10 ÅR Loc 41 width 2 MD=99 F.2.c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1585 235 30 2 2
VAR 22 11-14 ÅR Loc 43 width 2 MD=99 F.2.d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1527 271 51 2 3
VAR 23 15-19 ÅR Loc 45 width 2 MD=99 F.2.e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1373 367 104 8 2
VAR 24 20-67 ÅR Loc 47 width 2 MD=99 F.2.f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 99 Frek: 66 353 1211 188 28 4 2 2
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 49 width 2 MD=99 F.2.g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1714 95 40 2 3
VAR 26 TOTALT ANTAL PERSONER Loc 51 width 2 MD=99 F.2.h. Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 247 560 401 447 158 26 8 1 3 3
VAR 27 INKOMST-PERSONLIG Loc 53 width 1 MD=9 F.3. Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta, som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör. Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3.a. Inkomst i kronor per år:Din personliga 422 1. Under 30.000 kronor/år 400 2. 30.000-50.000 kronor/år 491 3. 50.000-70.000 kronor/år 286 4. 70.000-90.000 kronor/år 85 5. 90.000-110.000 kronor/år 34 6. 110.000-130.000 kronor/år 33 7. Över 130.000 kronor/år 103 9. Ej svar
VAR 28 INKOMST-HUSHÅLLETS Loc 54 width 1 MD=9 F.3.b. Inkomst i kronor per år:Hushållets totala <Se F.3 för fullständig frågetext> 61 1. Under 30.000 kronor/år 132 2. 30.000-50.000 kronor/år 260 3. 50.000-70.000 kronor/år 287 4. 70.000-90.000 kronor/år 283 5. 90.000-110.000 kronor/år 229 6. 110.000-130.000 kronor/år 353 7. Över 130.000 kronor/år 249 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 55 width 1 MD=9 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 1253 1. Ja 427 2. Nej 174 9. Ej svar
VAR 30 PERSONBIL Loc 56 width 2 MD=99 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5.a. I hushållet finns .... st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 301 1189 307 38 4 3 2 1 1 Kod: 99 Frek: 8
VAR 31 HUSVAGN Loc 58 width 1 MD=9 F.5.b. I hushållet finns: Husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 93 1. Ja 1753 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 32 FRITIDSHUS Loc 59 width 1 MD=9 F.5.c. I hushållet finns: Fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 409 1. Ja 1438 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 33 RODDBÅT/EKA EL. LIKNANDE Loc 60 width 1 MD=9 F.5.d. I hushållet finns: Roddbåt/Eka eller liknande <Se F.5 för fullständig frågetext> 370 1. Ja 1477 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 34 MOTORBÅT Loc 61 width 1 MD=9 F.5.e. I hushållet finns: Motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 212 1. Ja 1635 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 35 SEGELBÅT Loc 62 width 1 MD=9 F.5.f. I hushållet finns: Segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 84 1. Ja 1763 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 36 BILDKAMERA - INSTAMATIC Loc 63 width 1 MD=9 F.5.g. I hushållet finns: Bildkamera - typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 1080 1. Ja 767 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 37 BILDKAMERA-SYSTEMKAMERA Loc 64 width 1 MD=9 F.5.h. I hushållet finns: Bildkamera - typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 655 1. Ja 1192 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 38 BILRADIO/BILSTEREO Loc 65 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.i. I hushållet finns: Bilradio/Bilstereo <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 1. Ja 2. Nej 1854 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 39 TV-BANDSPELARE (VIDEO) Loc 66 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.j. I hushållet finns: TV-bandspelare (video) <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 1. Ja 2. Nej 1854 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 40 FILMKAMERA Loc 67 width 1 MD=9 F.5.k. I hushållet finns: Filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 456 1. Ja 1391 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 41 STILLBILDSPROJEKTOR Loc 68 width 1 MD=9 F.5.l. I hushållet finns: Stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 436 1. Ja 1411 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 42 FILMPROJEKTOR Loc 69 width 1 MD=9 F.5.m. I hushållet finns: Filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 398 1. Ja 1449 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 43 SKRIVMASKIN Loc 70 width 1 MD=9 F.5.n. I hushållet finns: Skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 784 1. Ja 1063 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 44 SVART-VIT TV Loc 71 width 1 MD=9 F.5.o. I hushållet finns: Svart-vit TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 702 1. Ja 1145 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 45 FÄRG-TV Loc 72 width 1 MD=9 F.5.p. I hushållet finns: Färg-TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 1530 1. Ja 317 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 46 FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 73 width 1 MD=9 F.5.q. I hushållet finns: Frysbox/Frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 1621 1. Ja 226 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 47 DISKMASKIN Loc 74 width 1 MD=9 F.5.r. I hushållet finns: Diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 611 1. Ja 1236 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 48 TORKTUMLARE Loc 75 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.s. I hushållet finns: Torktumlare <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 1. Ja 2. Nej 1854 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 49 KÖKSMASKIN Loc 76 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.t. I hushållet finns: Köksmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 1. Ja 2. Nej 1854 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 50 TVÄTTMASKIN Loc 77 width 1 MD=9 F.5.u. I hushållet finns: Tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1355 1. Ja 491 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 51 STEREOANLÄGGNING Loc 78 width 1 MD=9 F.5.v. I hushållet finns: Stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 1371 1. Ja 475 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 52 MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 79 width 1 MD=9 F.5.x. I hushållet finns: Motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 713 1. Ja 1133 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 53 SPISFLÄKT Loc 80 width 1 MD=9 F.5.y. I hushållet finns: Spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1195 1. Ja 651 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 54 KAFFEBRYGGARE Loc 81 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.z. I hushållet finns: Kaffebryggare <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 1. Ja 2. Nej 1854 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 55 RAKAPPARAT Loc 82 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.å. I hushållet finns: Rakapparat <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 1. Ja 2. Nej 1854 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 56 HUND Loc 83 width 1 MD=9 F.5.ä. I hushållet finns: Hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 405 1. Ja 1441 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 57 KATT Loc 84 width 1 MD=9 F.5.ö. I hushållet finns: Katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 295 1. Ja 1549 2. Nej 10 9. Ej svar
VAR 58 INKÖP AV KAPITALVAROR A1 Loc 85 width 2 MD=99 F.6a. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a.1. Första understrykningen 158 01. Fabriksny bil 435 02. Begagnad bil 34 03. Moped 5 04. Nytt fritidshus 12 05. Begagnat fritidshus 41 06. Ny villa 38 07. Begagnad villa 72 08. Köksfläkt 62 09. Elektrisk spis 38 10. Diskmaskin 959 99. Ej svar
VAR 59 INKÖP AV KAPITALVAROR A2 Loc 87 width 2 MD=99 F.6a.2. Andra understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 16 02. Begagnad bil 29 03. Moped 6 04. Nytt fritidshus 13 05. Begagnat fritidshus 32 06. Ny villa 29 07. Begagnad villa 64 08. Köksfläkt 65 09. Elektrisk spis 52 10. Diskmaskin 1548 99. Ej svar
VAR 60 INKÖP AV KAPITALVAROR A3 Loc 89 width 2 MD=99 F.6a.3. Tredje understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 2 03. Moped 04. Nytt fritidshus 1 05. Begagnat fritidshus 1 06. Ny villa 5 07. Begagnad villa 17 08. Köksfläkt 35 09. Elektrisk spis 30 10. Diskmaskin 1763 99. Ej svar
VAR 61 INKÖP AV KAPITALVAROR A4 Loc 91 width 2 MD=99 F.6a.4. Fjärde understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 2 07. Begagnad villa 1 08. Köksfläkt 13 09. Elektrisk spis 14 10. Diskmaskin 1824 99. Ej svar
VAR 62 INKÖP AV KAPITALVAROR A5 Loc 93 width 2 MD=99 F.6a.5. Femte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 2 09. Elektrisk spis 7 10. Diskmaskin 1845 99. Ej svar
VAR 63 INKÖP AV KAPITALVAROR A6 Loc 95 width 2 MD=99 F.6a.6. Sjätte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 09. Elektrisk spis 10. Diskmaskin 1854 99. Ej svar
VAR 64 INKÖP AV KAPITALVAROR B1 Loc 97 width 2 MD=99 F.6b. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6b.1. Första understrykningen 198 01. Tvättmaskin 66 02. Frysbox 59 03. Frysskåp 119 04. Fiskeutrustning 104 05. Elektrisk rakapparat 41 06. Skrivmaskin 58 07. Stillbildskamera 33 08. Filmkamera 24 09. Projektor 46 10. Elektrisk symaskin 1106 99. Ej svar
VAR 65 INKÖP AV KAPITALVAROR B2 Loc 99 width 2 MD=99 F.6b.2. Andra understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 23 02. Frysbox 31 03. Frysskåp 31 04. Fiskeutrustning 62 05. Elektrisk rakapparat 25 06. Skrivmaskin 34 07. Stillbildskamera 17 08. Filmkamera 27 09. Projektor 27 10. Elektrisk symaskin 1577 99. Ej svar
VAR 66 INKÖP AV KAPITALVAROR B3 Loc 101 width 2 MD=99 F.6b.3. Tredje understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 10 03. Frysskåp 3 04. Fiskeutrustning 11 05. Elektrisk rakapparat 11 06. Skrivmaskin 19 07. Stillbildskamera 10 08. Filmkamera 16 09. Projektor 14 10. Elektrisk symaskin 1760 99. Ej svar
VAR 67 INKÖP AV KAPITALVAROR B4 Loc 103 width 2 MD=99 F.6b.4. Fjärde understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 1 04. Fiskeutrustning 3 05. Elektrisk rakapparat 1 06. Skrivmaskin 2 07. Stillbildskamera 1 08. Filmkamera 6 09. Projektor 8 10. Elektrisk symaskin 1832 99. Ej svar
VAR 68 INKÖP AV KAPITALVAROR B5 Loc 105 width 2 MD=99 F.6b.5. Femte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 2 05. Elektrisk rakapparat 2 06. Skrivmaskin 07. Stillbildskamera 2 08. Filmkamera 09. Projektor 6 10. Elektrisk symaskin 1842 99. Ej svar
VAR 69 INKÖP AV KAPITALVAROR B6 Loc 107 width 2 MD=99 F.6b.6. Sjätte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 05. Elektrisk rakapparat 06. Skrivmaskin 07. Stillbildskamera 08. Filmkamera 09. Projektor 10. Elektrisk symaskin 1854 99. Ej svar
VAR 70 INKÖP AV KAPITALVAROR C1 Loc 109 width 2 MD=99 F.6c. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6c.1. Första understrykningen 119 01. Transistorradio 21 02. Husvagn 153 03. Stereoanläggning 17 04. Svart/vit TV 149 05. Färg-TV 86 06. Elektrisk kaffebryggare 57 07. Motorgräsklippare 85 08. Dammsugare 17 09. Motorbåt 13 10. Segelbåt 1137 99. Ej svar
VAR 71 INKÖP AV KAPITALVAROR C2 Loc 111 width 2 MD=99 F.6c.2. Andra understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 2 02. Husvagn 23 03. Stereoanläggning 10 04. Svart/vit TV 47 05. Färg-TV 35 06. Elektrisk kaffebryggare 20 07. Motorgräsklippare 58 08. Dammsugare 11 09. Motorbåt 10 10. Segelbåt 1638 99. Ej svar
VAR 72 INKÖP AV KAPITALVAROR C3 Loc 113 width 2 MD=99 F.6c.3. Tredje understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 5 05. Färg-TV 14 06. Elektrisk kaffebryggare 8 07. Motorgräsklippare 29 08. Dammsugare 5 09. Motorbåt 8 10. Segelbåt 1785 99. Ej svar
VAR 73 INKÖP AV KAPITALVAROR C4 Loc 115 width 2 MD=99 F.6c.4. Fjärde understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 05. Färg-TV 1 06. Elektrisk kaffebryggare 07. Motorgräsklippare 7 08. Dammsugare 1 09. Motorbåt 4 10. Segelbåt 1841 99. Ej svar
VAR 74 INKÖP AV KAPITALVAROR C5 Loc 117 width 2 MD=99 F.6c.5. Femte understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 05. Färg-TV 06. Elektrisk kaffebryggare 07. Motorgräsklippare 1 08. Dammsugare 09. Motorbåt 10. Segelbåt 1853 99. Ej svar
VAR 75 INKÖP AV KAPITALVAROR C6 Loc 119 width 2 MD=99 F.6c.6. Sjätte understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 05. Färg-TV 06. Elektrisk kaffebryggare 07. Motorgräsklippare 08. Dammsugare 09. Motorbåt 10. Segelbåt 1854 99. Ej svar
VAR 76 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 121 width 1 MD=9 F.7. Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.7a. Miljövårdsfrågor 22 1. Mycket ointresserad 56 2. Ganska ointresserad 83 3. Något ointresserad 73 4. Varken-eller,vet ej 583 5. Något intresserad 662 6. Ganska intresserad 328 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 77 HÄLSONYTTIG MAT Loc 122 width 1 MD=9 F.7b. Hälsonyttig mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 74 1. Mycket ointresserad 122 2. Ganska ointresserad 89 3. Något ointresserad 110 4. Varken-eller,vet ej 509 5. Något intresserad 567 6. Ganska intresserad 339 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 78 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 123 width 1 MD=9 F.7c. Sjukdomar och hälsa <Se F.7 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket ointresserad 77 2. Ganska ointresserad 88 3. Något ointresserad 112 4. Varken-eller,vet ej 499 5. Något intresserad 574 6. Ganska intresserad 400 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 79 BANTNINGSTIPS Loc 124 width 1 MD=9 F.7d. Bantningstips <Se F.7 för fullständig frågetext> 607 1. Mycket ointresserad 220 2. Ganska ointresserad 154 3. Något ointresserad 137 4. Varken-eller,vet ej 382 5. Något intresserad 179 6. Ganska intresserad 112 7. Mycket intresserad 63 9. Ej svar
VAR 80 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 125 width 1 MD=9 F.7e. Hushålla ekonomiskt <Se F.7 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket ointresserad 43 2. Ganska ointresserad 69 3. Något ointresserad 75 4. Varken-eller,vet ej 355 5. Något intresserad 652 6. Ganska intresserad 574 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 81 POLITIK Loc 126 width 1 MD=9 F.7f. Politik <Se F.7 för fullständig frågetext> 135 1. Mycket ointresserad 127 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 97 4. Varken-eller,vet ej 625 5. Något intresserad 480 6. Ganska intresserad 223 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 82 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 127 width 1 MD=9 F.7g. Sociala rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 51 1. Mycket ointresserad 67 2. Ganska ointresserad 102 3. Något ointresserad 161 4. Varken-eller,vet ej 613 5. Något intresserad 527 6. Ganska intresserad 272 7. Mycket intresserad 61 9. Ej svar
VAR 83 SKATTEFRÅGOR Loc 128 width 1 MD=9 F.7h. Skattefrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 59 1. Mycket ointresserad 67 2. Ganska ointresserad 87 3. Något ointresserad 124 4. Varken-eller,vet ej 571 5. Något intresserad 532 6. Ganska intresserad 360 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 84 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 129 width 1 MD=9 F.7i. Samlevnadsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket ointresserad 95 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 234 4. Varken-eller,vet ej 582 5. Något intresserad 467 6. Ganska intresserad 214 7. Mycket intresserad 71 9. Ej svar
VAR 85 VIDAREUTBILDNING Loc 130 width 1 MD=9 F.7j. Vidareutbildning <Se F.7 för fullständig frågetext> 113 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 215 4. Varken-eller,vet ej 528 5. Något intresserad 416 6. Ganska intresserad 267 7. Mycket intresserad 72 9. Ej svar
VAR 86 RELIGIONS- O. TROSFRÅGOR Loc 131 width 1 MD=9 F.7k. Religions- och trosfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 476 1. Mycket ointresserad 262 2. Ganska ointresserad 183 3. Något ointresserad 204 4. Varken-eller,vet ej 364 5. Något intresserad 187 6. Ganska intresserad 124 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 87 ARBETSMARKNADEN Loc 132 width 1 MD=9 F.7l. Arbetsmarknaden <Se F.7 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket ointresserad 79 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 145 4. Varken-eller,vet ej 579 5. Något intresserad 541 6. Ganska intresserad 281 7. Mycket intresserad 67 9. Ej svar
VAR 88 VILLA/EGET HEM Loc 133 width 1 MD=9 F.7m. Villa/Eget hem <Se F.7 för fullständig frågetext> 108 1. Mycket ointresserad 46 2. Ganska ointresserad 47 3. Något ointresserad 107 4. Varken-eller,vet ej 295 5. Något intresserad 450 6. Ganska intresserad 743 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 89 FRITIDSHUS Loc 134 width 1 MD=9 F.7n. Fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 262 1. Mycket ointresserad 160 2. Ganska ointresserad 147 3. Något ointresserad 245 4. Varken-eller,vet ej 365 5. Något intresserad 277 6. Ganska intresserad 328 7. Mycket intresserad 70 9. Ej svar
VAR 90 PERSONBILAR Loc 135 width 1 MD=9 F.7o. Personbilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 158 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 129 4. Varken-eller,vet ej 538 5. Något intresserad 422 6. Ganska intresserad 321 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 136 width 1 MD=9 F.7p. Heminredning <Se F.7 för fullständig frågetext> 51 1. Mycket ointresserad 72 2. Ganska ointresserad 94 3. Något ointresserad 89 4. Varken-eller,vet ej 487 5. Något intresserad 561 6. Ganska intresserad 456 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 137 width 1 MD=9 F.7q. Modenyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 298 1. Mycket ointresserad 200 2. Ganska ointresserad 180 3. Något ointresserad 138 4. Varken-eller,vet ej 479 5. Något intresserad 322 6. Ganska intresserad 182 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 138 width 1 MD=9 F.7r. Matvarunyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 152 1. Mycket ointresserad 185 2. Ganska ointresserad 160 3. Något ointresserad 180 4. Varken-eller,vet ej 517 5. Något intresserad 390 6. Ganska intresserad 215 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 139 width 1 MD=9 F.7s. Barnavård <Se F.7 för fullständig frågetext> 172 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 212 4. Varken-eller,vet ej 466 5. Något intresserad 350 6. Ganska intresserad 351 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 140 width 1 MD=9 F.7t. Skönhetsvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 433 1. Mycket ointresserad 200 2. Ganska ointresserad 176 3. Något ointresserad 209 4. Varken-eller,vet ej 465 5. Något intresserad 222 6. Ganska intresserad 95 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 96 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 141 width 1 MD=9 F.7u. Stereoanläggningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 262 1. Mycket ointresserad 163 2. Ganska ointresserad 178 3. Något ointresserad 172 4. Varken-eller,vet ej 536 5. Något intresserad 341 6. Ganska intresserad 149 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 97 HUSHÅLLSMASKINER Loc 142 width 1 MD=9 F.7v. Hushållsmaskiner <Se F.7 för fullständig frågetext> 119 1. Mycket ointresserad 146 2. Ganska ointresserad 174 3. Något ointresserad 169 4. Varken-eller,vet ej 623 5. Något intresserad 421 6. Ganska intresserad 142 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 98 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 143 width 1 MD=9 F.7w. Fotoutrustningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 259 1. Mycket ointresserad 221 2. Ganska ointresserad 220 3. Något ointresserad 198 4. Varken-eller,vet ej 542 5. Något intresserad 228 6. Ganska intresserad 127 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 99 MOTORCYKLAR Loc 144 width 1 MD=9 F.7x. Motorcyklar <Se F.7 för fullständig frågetext> 826 1. Mycket ointresserad 178 2. Ganska ointresserad 156 3. Något ointresserad 217 4. Varken-eller,vet ej 210 5. Något intresserad 106 6. Ganska intresserad 100 7. Mycket intresserad 61 9. Ej svar
VAR 100 KRUKVÄXTER Loc 145 width 1 MD=9 F.7y. Krukväxter <Se F.7 för fullständig frågetext> 188 1. Mycket ointresserad 132 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 84 4. Varken-eller,vet ej 416 5. Något intresserad 440 6. Ganska intresserad 453 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 101 MEDEL MOT MJÄLL Loc 146 width 1 MD=9 F.7z. Medel mot mjäll <Se F.7 för fullständig frågetext> 622 1. Mycket ointresserad 189 2. Ganska ointresserad 143 3. Något ointresserad 278 4. Varken-eller,vet ej 337 5. Något intresserad 137 6. Ganska intresserad 88 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 102 HUNDARS SKÖTSEL Loc 147 width 1 MD=9 F.7å. Hundars skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 640 1. Mycket ointresserad 167 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 184 4. Varken-eller,vet ej 242 5. Något intresserad 223 6. Ganska intresserad 235 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 103 KATTERS SKÖTSEL Loc 148 width 1 MD=9 F.7ä. Katters skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 770 1. Mycket ointresserad 169 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 217 4. Varken-eller,vet ej 244 5. Något intresserad 134 6. Ganska intresserad 139 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 104 MOTIONERA Loc 149 width 1 MD=9 F.7ö. Motionera <Se F.7 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket ointresserad 59 2. Ganska ointresserad 80 3. Något ointresserad 62 4. Varken-eller,vet ej 567 5. Något intresserad 546 6. Ganska intresserad 428 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 105 IDROTTA Loc 150 width 1 MD=9 F.7aa. Idrotta <Se F.7 för fullständig frågetext> 222 1. Mycket ointresserad 129 2. Ganska ointresserad 178 3. Något ointresserad 170 4. Varken-eller,vet ej 508 5. Något intresserad 304 6. Ganska intresserad 288 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 106 LAGA MAT Loc 151 width 1 MD=9 F.7ab. Laga mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 80 1. Mycket ointresserad 72 2. Ganska ointresserad 104 3. Något ointresserad 76 4. Varken-eller,vet ej 464 5. Något intresserad 561 6. Ganska intresserad 474 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 107 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 152 width 1 MD=9 F.7ac. Pröva nya maträtter <Se F.7 för fullständig frågetext> 90 1. Mycket ointresserad 77 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 86 4. Varken-eller,vet ej 407 5. Något intresserad 562 6. Ganska intresserad 481 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 108 BAKA Loc 153 width 1 MD=9 F.7ad. Baka <Se F.7 för fullständig frågetext> 247 1. Mycket ointresserad 119 2. Ganska ointresserad 159 3. Något ointresserad 144 4. Varken-eller,vet ej 337 5. Något intresserad 395 6. Ganska intresserad 424 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 109 HA GÄSTER Loc 154 width 1 MD=9 F.7ae. Ha gäster <Se F.7 för fullständig frågetext> 63 1. Mycket ointresserad 47 2. Ganska ointresserad 85 3. Något ointresserad 86 4. Varken-eller,vet ej 518 5. Något intresserad 660 6. Ganska intresserad 350 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 110 KÖRA BIL Loc 155 width 1 MD=9 F.7af. Köra bil <Se F.7 för fullständig frågetext> 185 1. Mycket ointresserad 57 2. Ganska ointresserad 65 3. Något ointresserad 162 4. Varken-eller,vet ej 319 5. Något intresserad 493 6. Ganska intresserad 520 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 111 JOBBA MED BILAR Loc 156 width 1 MD=9 F.7ag. Jobba med bilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 599 1. Mycket ointresserad 160 2. Ganska ointresserad 157 3. Något ointresserad 189 4. Varken-eller,vet ej 350 5. Något intresserad 186 6. Ganska intresserad 155 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 112 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 157 width 1 MD=9 F.7ah. Arbeta i trädgården <Se F.7 för fullständig frågetext> 170 1. Mycket ointresserad 93 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 141 4. Varken-eller,vet ej 414 5. Något intresserad 490 6. Ganska intresserad 384 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 113 FOTOGRAFERA Loc 158 width 1 MD=9 F.7ai. Fotografera <Se F.7 för fullständig frågetext> 220 1. Mycket ointresserad 130 2. Ganska ointresserad 157 3. Något ointresserad 156 4. Varken-eller,vet ej 625 5. Något intresserad 323 6. Ganska intresserad 188 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 114 SMALFILMA Loc 159 width 1 MD=9 F.7aj. Smalfilma <Se F.7 för fullständig frågetext> 581 1. Mycket ointresserad 196 2. Ganska ointresserad 182 3. Något ointresserad 401 4. Varken-eller,vet ej 243 5. Något intresserad 125 6. Ganska intresserad 66 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 115 SPORTFISKA Loc 160 width 1 MD=9 F.7ak. Sportfiska <Se F.7 för fullständig frågetext> 572 1. Mycket ointresserad 145 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 188 4. Varken-eller,vet ej 324 5. Något intresserad 241 6. Ganska intresserad 209 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 116 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 161 width 1 MD=9 F.7al. Lyssna på popmusik <Se F.7 för fullständig frågetext> 444 1. Mycket ointresserad 151 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 54 4. Varken-eller,vet ej 435 5. Något intresserad 328 6. Ganska intresserad 249 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 117 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 162 width 1 MD=9 F.7am. Lyssna på klassisk musik <Se F.7 för fullständig frågetext> 349 1. Mycket ointresserad 189 2. Ganska ointresserad 197 3. Något ointresserad 98 4. Varken-eller,vet ej 498 5. Något intresserad 324 6. Ganska intresserad 157 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 118 GÅ PÅ TEATER Loc 163 width 1 MD=9 F.7an. Gå på teater <Se F.7 för fullständig frågetext> 243 1. Mycket ointresserad 144 2. Ganska ointresserad 150 3. Något ointresserad 141 4. Varken-eller,vet ej 549 5. Något intresserad 412 6. Ganska intresserad 157 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 119 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 164 width 1 MD=9 F.7ao. Gå på konstutställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 431 1. Mycket ointresserad 204 2. Ganska ointresserad 189 3. Något ointresserad 213 4. Varken-eller,vet ej 430 5. Något intresserad 228 6. Ganska intresserad 97 7. Mycket intresserad 62 9. Ej svar
VAR 120 LÄSA BÖCKER Loc 165 width 1 MD=9 F.7ap. Läsa böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 87 1. Mycket ointresserad 69 2. Ganska ointresserad 92 3. Något ointresserad 62 4. Varken-eller,vet ej 445 5. Något intresserad 495 6. Ganska intresserad 572 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 121 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 166 width 1 MD=9 F.7aq. Läsa populärtidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 218 1. Mycket ointresserad 168 2. Ganska ointresserad 180 3. Något ointresserad 197 4. Varken-eller,vet ej 595 5. Något intresserad 297 6. Ganska intresserad 130 7. Mycket intresserad 69 9. Ej svar
VAR 122 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 167 width 1 MD=9 F.7ar. Köpa på postorder <Se F.7 för fullständig frågetext> 599 1. Mycket ointresserad 273 2. Ganska ointresserad 189 3. Något ointresserad 175 4. Varken-eller,vet ej 406 5. Något intresserad 119 6. Ganska intresserad 34 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 123 SY KLÄDER Loc 168 width 1 MD=9 F.7as. Sy kläder <Se F.7 för fullständig frågetext> 803 1. Mycket ointresserad 139 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 136 4. Varken-eller,vet ej 286 5. Något intresserad 166 6. Ganska intresserad 152 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 124 HANDARBETA Loc 169 width 1 MD=9 F.7at. Handarbeta <Se F.7 för fullständig frågetext> 663 1. Mycket ointresserad 91 2. Ganska ointresserad 89 3. Något ointresserad 110 4. Varken-eller,vet ej 204 5. Något intresserad 239 6. Ganska intresserad 419 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 125 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 170 width 1 MD=9 F.7au. Träffa nya människor <Se F.7 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket ointresserad 39 2. Ganska ointresserad 72 3. Något ointresserad 85 4. Varken-eller,vet ej 504 5. Något intresserad 668 6. Ganska intresserad 416 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 126 SNICKRA Loc 171 width 1 MD=9 F.7av. Snickra <Se F.7 för fullständig frågetext> 351 1. Mycket ointresserad 135 2. Ganska ointresserad 152 3. Något ointresserad 196 4. Varken-eller,vet ej 406 5. Något intresserad 332 6. Ganska intresserad 226 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 127 MÅLA HEMMA Loc 172 width 1 MD=9 F.7aw. Måla hemma <Se F.7 för fullständig frågetext> 217 1. Mycket ointresserad 95 2. Ganska ointresserad 138 3. Något ointresserad 146 4. Varken-eller,vet ej 523 5. Något intresserad 442 6. Ganska intresserad 236 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 128 JAGA Loc 173 width 1 MD=9 F.7ax. Jaga <Se F.7 för fullständig frågetext> 1061 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 81 3. Något ointresserad 243 4. Varken-eller,vet ej 101 5. Något intresserad 65 6. Ganska intresserad 128 7. Mycket intresserad 65 9. Ej svar
VAR 129 FRILUFTSLIV Loc 174 width 1 MD=9 F.7ay. Friluftsliv <Se F.7 för fullständig frågetext> 83 1. Mycket ointresserad 40 2. Ganska ointresserad 72 3. Något ointresserad 73 4. Varken-eller,vet ej 461 5. Något intresserad 590 6. Ganska intresserad 473 7. Mycket intresserad 62 9. Ej svar
VAR 130 ÅKA SLALOM Loc 175 width 1 MD=9 F.7az. Åka slalom <Se F.7 för fullständig frågetext> 766 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 108 3. Något ointresserad 300 4. Varken-eller,vet ej 191 5. Något intresserad 133 6. Ganska intresserad 171 7. Mycket intresserad 62 9. Ej svar
VAR 131 ÅKA MOTORBÅT Loc 176 width 1 MD=9 F.7aå. Åka motorbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 455 1. Mycket ointresserad 125 2. Ganska ointresserad 138 3. Något ointresserad 194 4. Varken-eller,vet ej 383 5. Något intresserad 277 6. Ganska intresserad 227 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 132 SEGLA Loc 177 width 1 MD=9 F.7aä. Segla <Se F.7 för fullständig frågetext> 612 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 143 3. Något ointresserad 334 4. Varken-eller,vet ej 238 5. Något intresserad 163 6. Ganska intresserad 182 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 133 CAMPA Loc 178 width 1 MD=9 F.7aö. Campa <Se F.7 för fullständig frågetext> 370 1. Mycket ointresserad 122 2. Ganska ointresserad 117 3. Något ointresserad 138 4. Varken-eller,vet ej 481 5. Något intresserad 340 6. Ganska intresserad 225 7. Mycket intresserad 61 9. Ej svar
VAR 134 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 179 width 1 MD=9 F.7ba. Semestra utomlands <Se F.7 för fullständig frågetext> 183 1. Mycket ointresserad 59 2. Ganska ointresserad 67 3. Något ointresserad 152 4. Varken-eller,vet ej 354 5. Något intresserad 389 6. Ganska intresserad 602 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 135 SEMESTRA I SVERIGE Loc 180 width 1 MD=9 F.7bb. Semestra i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket ointresserad 26 2. Ganska ointresserad 26 3. Något ointresserad 47 4. Varken-eller,vet ej 358 5. Något intresserad 641 6. Ganska intresserad 684 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 136 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 181 width 1 MD=9 F.7bc. Pröva nya produkter <Se F.7 för fullständig frågetext> 84 1. Mycket ointresserad 94 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 249 4. Varken-eller,vet ej 601 5. Något intresserad 439 6. Ganska intresserad 205 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 137 VARA BORTBJUDEN Loc 182 width 1 MD=9 F.7bd. Vara bortbjuden <Se F.7 för fullständig frågetext> 51 1. Mycket ointresserad 52 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 72 4. Varken-eller,vet ej 521 5. Något intresserad 665 6. Ganska intresserad 352 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 138 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 183 width 1 MD=9 F.7be. Gå på diskotek <Se F.7 för fullständig frågetext> 961 1. Mycket ointresserad 140 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 204 4. Varken-eller,vet ej 171 5. Något intresserad 123 6. Ganska intresserad 81 7. Mycket intresserad 61 9. Ej svar
VAR 139 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 184 width 1 MD=9 F.7bf. Gå på restaurang <Se F.7 för fullständig frågetext> 183 1. Mycket ointresserad 91 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 99 4. Varken-eller,vet ej 573 5. Något intresserad 481 6. Ganska intresserad 247 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 140 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 185 width 1 MD=9 F.7bg. Gå på kvällskurser <Se F.7 för fullständig frågetext> 281 1. Mycket ointresserad 152 2. Ganska ointresserad 171 3. Något ointresserad 239 4. Varken-eller,vet ej 538 5. Något intresserad 305 6. Ganska intresserad 118 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 141 KLÄDER TILL DIG SJÄLV Loc 186 width 2 MD=99 F.8. Hur mycket pengar lägger du normalt ner på följande under ett år? F.8a. Kläder till dig själv 5 01. 0 kronor 13 02. Under 100 kronor 124 03. 101-300 kronor 240 04. 301-500 kronor 342 05. 501-800 kronor 366 06. 801-1.000 kronor 335 07. 1.001-1.500 kronor 213 08. 1.501-2.000 kronor 183 09. Över 2.000 kronor 33 99. Ej svar
VAR 142 SPORTUTRUSTNING Loc 188 width 2 MD=99 F.8b. Sportutrustning till Dig själv <Se F.8 för fullständig frågetext> 521 01. 0 kronor 416 02. Under 100 kronor 437 03. 101-300 kronor 195 04. 301-500 kronor 89 05. 501-800 kronor 43 06. 801-1.000 kronor 42 07. 1.001-1.500 kronor 19 08. 1.501-2.000 kronor 26 09. Över 2.000 kronor 66 99. Ej svar
VAR 143 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 190 width 2 MD=99 F.8c. Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 517 01. 0 kronor 659 02. Under 100 kronor 442 03. 101-300 kronor 127 04. 301-500 kronor 29 05. 501-800 kronor 10 06. 801-1.000 kronor 1 07. 1.001-1.500 kronor 1 08. 1.501-2.000 kronor 4 09. Över 2.000 kronor 64 99. Ej svar
VAR 144 NÖJEN Loc 192 width 2 MD=99 F.8d. Nöjen <Se F.8 för fullständig frågetext> 104 01. 0 kronor 271 02. Under 100 kronor 396 03. 101-300 kronor 346 04. 301-500 kronor 199 05. 501-800 kronor 130 06. 801-1.000 kronor 107 07. 1.001-1.500 kronor 54 08. 1.501-2.000 kronor 167 09. Över 2.000 kronor 80 99. Ej svar
VAR 145 UTLANDSRESOR Loc 194 width 2 MD=99 F.8e. Utlandsresor under fritiden <Se F.8 för fullständig frågetext> 862 01. 0 kronor 24 02. Under 100 kronor 39 03. 101-300 kronor 42 04. 301-500 kronor 51 05. 501-800 kronor 74 06. 801-1.000 kronor 89 07. 1.001-1.500 kronor 144 08. 1.501-2.000 kronor 459 09. Över 2.000 kronor 70 99. Ej svar
VAR 146 BÖCKER Loc 196 width 2 MD=99 F.8f. Böcker <Se F.8 för fullständig frågetext> 344 01. 0 kronor 490 02. Under 100 kronor 456 03. 101-300 kronor 232 04. 301-500 kronor 122 05. 501-800 kronor 79 06. 801-1.000 kronor 37 07. 1.001-1.500 kronor 24 08. 1.501-2.000 kronor 15 09. Över 2.000 kronor 55 99. Ej svar
VAR 147 TOBAK Loc 198 width 2 MD=99 F.8g. Tobak <Se F.8 för fullständig frågetext> 1027 01. 0 kronor 77 02. Under 100 kronor 75 03. 101-300 kronor 75 04. 301-500 kronor 78 05. 501-800 kronor 89 06. 801-1.000 kronor 80 07. 1.001-1.500 kronor 92 08. 1.501-2.000 kronor 206 09. Över 2.000 kronor 55 99. Ej svar
VAR 148 VIN OCH SPRIT Loc 200 width 2 MD=99 F.8h. Vin och sprit <Se F.8 för fullständig frågetext> 382 01. 0 kronor 232 02. Under 100 kronor 328 03. 101-300 kronor 272 04. 301-500 kronor 187 05. 501-800 kronor 120 06. 801-1.000 kronor 101 07. 1.001-1.500 kronor 61 08. 1.501-2.000 kronor 126 09. Över 2.000 kronor 45 99. Ej svar
VAR 149 ICA Loc 202 width 2 F.9. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt: från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.9a. Hur ofta besöker Du ICA 107 01. Aldrig 21 02. 1 gång/år 26 03. 2 ggr/år 53 04. 3 ggr/år 77 05. 1 gång/kvartal 67 06. 2 ggr/kvartal 155 07. 1 gång/månad 140 08. 2 ggr/månad 154 09. 3 ggr/månad 323 10. 1 gång/vecka 315 11. 2 ggr/vecka 228 12. 3 ggr/vecka 99 13. 4 ggr/vecka 55 14. 5 ggr/vecka 24 15. 6 ggr/vecka 10 16. 7 ggr/vecka
VAR 150 KONSUM Loc 204 width 2 MD=99 F.9b. Hur ofta besöker Du Konsum <Se F.9 för fullständig frågetext> 269 01. Aldrig 44 02. 1 gång/år 43 03. 2 ggr/år 70 04. 3 ggr/år 74 05. 1 gång/kvartal 71 06. 2 ggr/kvartal 210 07. 1 gång/månad 149 08. 2 ggr/månad 129 09. 3 ggr/månad 309 10. 1 gång/vecka 209 11. 2 ggr/vecka 132 12. 3 ggr/vecka 70 13. 4 ggr/vecka 53 14. 5 ggr/vecka 14 15. 6 ggr/vecka 8 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 151 VIVO Loc 206 width 2 MD=99 F.9c. Hur ofta besöker Du Vivo <Se F.9 för fullständig frågetext> 1103 01. Aldrig 111 02. 1 gång/år 76 03. 2 ggr/år 62 04. 3 ggr/år 88 05. 1 gång/kvartal 39 06. 2 ggr/kvartal 97 07. 1 gång/månad 51 08. 2 ggr/månad 47 09. 3 ggr/månad 87 10. 1 gång/vecka 38 11. 2 ggr/vecka 23 12. 3 ggr/vecka 15 13. 4 ggr/vecka 7 14. 5 ggr/vecka 5 15. 6 ggr/vecka 5 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 152 FAVÖR Loc 208 width 2 F.9d. Hur ofta besöker Du Favör <Se F.9 för fullständig frågetext> 1290 01. Aldrig 94 02. 1 gång/år 65 03. 2 ggr/år 61 04. 3 ggr/år 61 05. 1 gång/kvartal 35 06. 2 ggr/kvartal 70 07. 1 gång/månad 49 08. 2 ggr/månad 32 09. 3 ggr/månad 41 10. 1 gång/vecka 32 11. 2 ggr/vecka 8 12. 3 ggr/vecka 9 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 153 ANNAN BUTIK Loc 210 width 2 F.9e. Hur ofta besöker Du annan butik <Se F.9 för fullständig frågetext> 572 01. Aldrig 72 02. 1 gång/år 80 03. 2 ggr/år 110 04. 3 ggr/år 103 05. 1 gång/kvartal 75 06. 2 ggr/kvartal 195 07. 1 gång/månad 131 08. 2 ggr/månad 115 09. 3 ggr/månad 204 10. 1 gång/vecka 86 11. 2 ggr/vecka 61 12. 3 ggr/vecka 20 13. 4 ggr/vecka 12 14. 5 ggr/vecka 10 15. 6 ggr/vecka 8 16. 7 ggr/vecka
VAR 154 LIVSMEDELSAVD. I DOMUS Loc 212 width 2 F.9f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 462 01. Aldrig 77 02. 1 gång/år 98 03. 2 ggr/år 88 04. 3 ggr/år 139 05. 1 gång/kvartal 109 06. 2 ggr/kvartal 246 07. 1 gång/månad 143 08. 2 ggr/månad 101 09. 3 ggr/månad 204 10. 1 gång/vecka 91 11. 2 ggr/vecka 59 12. 3 ggr/vecka 18 13. 4 ggr/vecka 10 14. 5 ggr/vecka 6 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka
VAR 155 LIVSMEDELSAVD. I NK Loc 214 width 2 F.9g. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1521 01. Aldrig 100 02. 1 gång/år 46 03. 2 ggr/år 27 04. 3 ggr/år 38 05. 1 gång/kvartal 26 06. 2 ggr/kvartal 41 07. 1 gång/månad 18 08. 2 ggr/månad 14 09. 3 ggr/månad 16 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 156 LIVSMEDEL I TEMPO/EPA Loc 216 width 2 MD=99 F.9h. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Tempo/Epa <Se F.9 för fullständig frågetext> 543 01. Aldrig 136 02. 1 gång/år 88 03. 2 ggr/år 121 04. 3 ggr/år 143 05. 1 gång/kvartal 106 06. 2 ggr/kvartal 218 07. 1 gång/månad 150 08. 2 ggr/månad 110 09. 3 ggr/månad 127 10. 1 gång/vecka 50 11. 2 ggr/vecka 38 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 12 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 157 LIVSMEDELSAVD. I ÅHLENS Loc 218 width 2 F.9i. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 1344 01. Aldrig 103 02. 1 gång/år 67 03. 2 ggr/år 51 04. 3 ggr/år 58 05. 1 gång/kvartal 46 06. 2 ggr/kvartal 72 07. 1 gång/månad 37 08. 2 ggr/månad 28 09. 3 ggr/månad 27 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 7 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 158 LIVSMEDELSAVD. I OBS Loc 220 width 2 F.9j. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 1175 01. Aldrig 146 02. 1 gång/år 100 03. 2 ggr/år 79 04. 3 ggr/år 69 05. 1 gång/kvartal 60 06. 2 ggr/kvartal 104 07. 1 gång/månad 40 08. 2 ggr/månad 26 09. 3 ggr/månad 41 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 159 LIVSMEDELSAVD. I B&W Loc 222 width 2 F.9k. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i B&W (Bra, Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 1168 01. Aldrig 165 02. 1 gång/år 96 03. 2 ggr/år 70 04. 3 ggr/år 80 05. 1 gång/kvartal 59 06. 2 ggr/kvartal 89 07. 1 gång/månad 50 08. 2 ggr/månad 33 09. 3 ggr/månad 30 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 160 DOMUS Loc 224 width 2 MD=99 F.9l. Hur ofta besöker Du Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 344 01. Aldrig 117 02. 1 gång/år 120 03. 2 ggr/år 133 04. 3 ggr/år 158 05. 1 gång/kvartal 122 06. 2 ggr/kvartal 293 07. 1 gång/månad 181 08. 2 ggr/månad 110 09. 3 ggr/månad 149 10. 1 gång/vecka 75 11. 2 ggr/vecka 28 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 8 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 161 NK Loc 226 width 2 F.9m. Hur ofta besöker Du NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1144 01. Aldrig 213 02. 1 gång/år 109 03. 2 ggr/år 59 04. 3 ggr/år 66 05. 1 gång/kvartal 63 06. 2 ggr/kvartal 90 07. 1 gång/månad 43 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 22 10. 1 gång/vecka 14 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 162 TEMPO/EPA Loc 228 width 2 MD=99 F.9n. Hur ofta besöker Du Tempo/EPA <Se F.9 för fullständig frågetext> 406 01. Aldrig 135 02. 1 gång/år 133 03. 2 ggr/år 125 04. 3 ggr/år 194 05. 1 gång/kvartal 130 06. 2 ggr/kvartal 267 07. 1 gång/månad 164 08. 2 ggr/månad 103 09. 3 ggr/månad 101 10. 1 gång/vecka 51 11. 2 ggr/vecka 25 12. 3 ggr/vecka 9 13. 4 ggr/vecka 8 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 163 ÅHLENS Loc 230 width 2 F.9o. Hur ofta besöker Du Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 1097 01. Aldrig 161 02. 1 gång/år 97 03. 2 ggr/år 81 04. 3 ggr/år 93 05. 1 gång/kvartal 62 06. 2 ggr/kvartal 120 07. 1 gång/månad 46 08. 2 ggr/månad 39 09. 3 ggr/månad 36 10. 1 gång/vecka 12 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 164 OBS Loc 232 width 2 MD=99 F.9p. Hur ofta besöker Du Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 1006 01. Aldrig 185 02. 1 gång/år 131 03. 2 ggr/år 94 04. 3 ggr/år 114 05. 1 gång/kvartal 90 06. 2 ggr/kvartal 112 07. 1 gång/månad 54 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 35 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 165 B&W (BRA,WESSELS) Loc 234 width 2 MD=99 F.9q. Hur ofta besöker Du B&W (Bra,Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 1086 01. Aldrig 169 02. 1 gång/år 109 03. 2 ggr/år 88 04. 3 ggr/år 108 05. 1 gång/kvartal 77 06. 2 ggr/kvartal 92 07. 1 gång/månad 51 08. 2 ggr/månad 32 09. 3 ggr/månad 27 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 166 HENNES/MAURITZ Loc 236 width 2 F.9r. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz <Se F.9 för fullständig frågetext> 665 01. Aldrig 209 02. 1 gång/år 161 03. 2 ggr/år 140 04. 3 ggr/år 187 05. 1 gång/kvartal 144 06. 2 ggr/kvartal 172 07. 1 gång/månad 65 08. 2 ggr/månad 48 09. 3 ggr/månad 38 10. 1 gång/vecka 14 11. 2 ggr/vecka 7 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 167 KAPP-AHL Loc 238 width 2 F.9s. Hur ofta besöker Du Kapp-Ahl <Se F.9 för fullständig frågetext> 913 01. Aldrig 294 02. 1 gång/år 174 03. 2 ggr/år 100 04. 3 ggr/år 144 05. 1 gång/kvartal 65 06. 2 ggr/kvartal 86 07. 1 gång/månad 35 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 17 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 168 GULINS Loc 240 width 2 MD=99 F.9t. Hur ofta besöker Du Gulins <Se F.9 för fullständig frågetext> 1174 01. Aldrig 242 02. 1 gång/år 107 03. 2 ggr/år 75 04. 3 ggr/år 84 05. 1 gång/kvartal 65 06. 2 ggr/kvartal 70 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 9 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 169 IKEA Loc 242 width 2 MD=99 F.9u. Hur ofta besöker Du Ikea <Se F.9 för fullständig frågetext> 790 01. Aldrig 527 02. 1 gång/år 221 03. 2 ggr/år 153 04. 3 ggr/år 71 05. 1 gång/kvartal 48 06. 2 ggr/kvartal 29 07. 1 gång/månad 8 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 170 ÅHLBERGS Loc 244 width 2 F.9v. Hur ofta besöker Du Åhlbergs <Se F.9 för fullständig frågetext> 1683 01. Aldrig 89 02. 1 gång/år 38 03. 2 ggr/år 18 04. 3 ggr/år 15 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka
VAR 171 EXPERT Loc 246 width 2 F.9w. Hur ofta besöker Du Expert <Se F.9 för fullständig frågetext> 1269 01. Aldrig 142 02. 1 gång/år 103 03. 2 ggr/år 79 04. 3 ggr/år 102 05. 1 gång/kvartal 45 06. 2 ggr/kvartal 61 07. 1 gång/månad 26 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 172 JÄRNIA Loc 248 width 2 F.9x. Hur ofta besöker Du Järnia <Se F.9 för fullständig frågetext> 603 01. Aldrig 290 02. 1 gång/år 178 03. 2 ggr/år 178 04. 3 ggr/år 199 05. 1 gång/kvartal 131 06. 2 ggr/kvartal 162 07. 1 gång/månad 53 08. 2 ggr/månad 35 09. 3 ggr/månad 15 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka
VAR 173 FÄRGSAM Loc 250 width 2 F.9y. Hur ofta besöker Du Färgsam <Se F.9 för fullständig frågetext> 1328 01. Aldrig 157 02. 1 gång/år 103 03. 2 ggr/år 72 04. 3 ggr/år 85 05. 1 gång/kvartal 41 06. 2 ggr/kvartal 47 07. 1 gång/månad 8 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 174 PRESSBYRÅN Loc 252 width 2 F.9z. Hur ofta besöker Du Pressbyrån <Se F.9 för fullständig frågetext> 363 01. Aldrig 88 02. 1 gång/år 75 03. 2 ggr/år 101 04. 3 ggr/år 133 05. 1 gång/kvartal 120 06. 2 ggr/kvartal 213 07. 1 gång/månad 156 08. 2 ggr/månad 157 09. 3 ggr/månad 216 10. 1 gång/vecka 95 11. 2 ggr/vecka 70 12. 3 ggr/vecka 26 13. 4 ggr/vecka 18 14. 5 ggr/vecka 11 15. 6 ggr/vecka 12 16. 7 ggr/vecka
VAR 175 ANNAN KIOSK Loc 254 width 2 F.9å. Hur ofta besöker Du annan kiosk <Se F.9 för fullständig frågetext> 332 01. Aldrig 55 02. 1 gång/år 56 03. 2 ggr/år 85 04. 3 ggr/år 107 05. 1 gång/kvartal 63 06. 2 ggr/kvartal 196 07. 1 gång/månad 139 08. 2 ggr/månad 159 09. 3 ggr/månad 300 10. 1 gång/vecka 121 11. 2 ggr/vecka 82 12. 3 ggr/vecka 61 13. 4 ggr/vecka 38 14. 5 ggr/vecka 19 15. 6 ggr/vecka 41 16. 7 ggr/vecka
VAR 176 TOBAKSAFFÄR Loc 256 width 2 F.9ä. Hur ofta besöker Du tobaksaffär <Se F.9 för fullständig frågetext> 695 01. Aldrig 90 02. 1 gång/år 66 03. 2 ggr/år 79 04. 3 ggr/år 97 05. 1 gång/kvartal 56 06. 2 ggr/kvartal 172 07. 1 gång/månad 118 08. 2 ggr/månad 72 09. 3 ggr/månad 218 10. 1 gång/vecka 93 11. 2 ggr/vecka 37 12. 3 ggr/vecka 20 13. 4 ggr/vecka 23 14. 5 ggr/vecka 10 15. 6 ggr/vecka 8 16. 7 ggr/vecka
VAR 177 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 258 width 2 MD=99 F.9ö. Hur ofta besöker Du bar/självservering <Se F.9 för fullständig frågetext> 402 01. Aldrig 67 02. 1 gång/år 107 03. 2 ggr/år 211 04. 3 ggr/år 220 05. 1 gång/kvartal 162 06. 2 ggr/kvartal 210 07. 1 gång/månad 120 08. 2 ggr/månad 77 09. 3 ggr/månad 67 10. 1 gång/vecka 52 11. 2 ggr/vecka 33 12. 3 ggr/vecka 31 13. 4 ggr/vecka 82 14. 5 ggr/vecka 6 15. 6 ggr/vecka 7 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 178 KAFE/KONDITORI Loc 260 width 2 F.9aa. Hur ofta besöker Du kafe/konditori <Se F.9 för fullständig frågetext> 455 01. Aldrig 138 02. 1 gång/år 159 03. 2 ggr/år 201 04. 3 ggr/år 206 05. 1 gång/kvartal 146 06. 2 ggr/kvartal 215 07. 1 gång/månad 105 08. 2 ggr/månad 73 09. 3 ggr/månad 79 10. 1 gång/vecka 39 11. 2 ggr/vecka 12 12. 3 ggr/vecka 9 13. 4 ggr/vecka 11 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka
VAR 179 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 262 width 2 MD=99 F.9ab. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök <Se F.9 för fullständig frågetext> 523 01. Aldrig 109 02. 1 gång/år 128 03. 2 ggr/år 151 04. 3 ggr/år 213 05. 1 gång/kvartal 127 06. 2 ggr/kvartal 214 07. 1 gång/månad 118 08. 2 ggr/månad 89 09. 3 ggr/månad 100 10. 1 gång/vecka 41 11. 2 ggr/vecka 23 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 7 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 180 BENSINSTATION Loc 264 width 2 F.9ac. Hur ofta besöker Du bensinstation <Se F.9 för fullständig frågetext> 414 01. Aldrig 18 02. 1 gång/år 15 03. 2 ggr/år 29 04. 3 ggr/år 31 05. 1 gång/kvartal 32 06. 2 ggr/kvartal 125 07. 1 gång/månad 206 08. 2 ggr/månad 197 09. 3 ggr/månad 448 10. 1 gång/vecka 195 11. 2 ggr/vecka 73 12. 3 ggr/vecka 37 13. 4 ggr/vecka 11 14. 5 ggr/vecka 11 15. 6 ggr/vecka 12 16. 7 ggr/vecka
VAR 181 POSTKONTOR Loc 266 width 2 F.9ad. Hur ofta besöker Du postkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 95 01. Aldrig 20 02. 1 gång/år 20 03. 2 ggr/år 27 04. 3 ggr/år 69 05. 1 gång/kvartal 76 06. 2 ggr/kvartal 383 07. 1 gång/månad 413 08. 2 ggr/månad 246 09. 3 ggr/månad 349 10. 1 gång/vecka 87 11. 2 ggr/vecka 20 12. 3 ggr/vecka 14 13. 4 ggr/vecka 23 14. 5 ggr/vecka 8 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka
VAR 182 BANKKONTOR Loc 268 width 2 F.9ae. Hur ofta besöker Du bankkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 159 01. Aldrig 43 02. 1 gång/år 43 03. 2 ggr/år 47 04. 3 ggr/år 122 05. 1 gång/kvartal 85 06. 2 ggr/kvartal 466 07. 1 gång/månad 362 08. 2 ggr/månad 205 09. 3 ggr/månad 226 10. 1 gång/vecka 50 11. 2 ggr/vecka 10 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 20 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka
VAR 183 HÄLSOKOSTBUTIK Loc 270 width 2 F.9af. Hur ofta besöker Du hälsokostbutik <Se F.9 för fullständig frågetext> 1178 01. Aldrig 181 02. 1 gång/år 111 03. 2 ggr/år 51 04. 3 ggr/år 114 05. 1 gång/kvartal 44 06. 2 ggr/kvartal 86 07. 1 gång/månad 40 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 19 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka
VAR 184 AFFISCHPELARE Loc 272 width 2 F.9ag. Hur ofta ser Du affischpelare <Se F.9 för fullständig frågetext> 552 01. Aldrig 52 02. 1 gång/år 56 03. 2 ggr/år 56 04. 3 ggr/år 72 05. 1 gång/kvartal 42 06. 2 ggr/kvartal 112 07. 1 gång/månad 64 08. 2 ggr/månad 58 09. 3 ggr/månad 223 10. 1 gång/vecka 61 11. 2 ggr/vecka 63 12. 3 ggr/vecka 49 13. 4 ggr/vecka 115 14. 5 ggr/vecka 38 15. 6 ggr/vecka 241 16. 7 ggr/vecka
VAR 185 REKLAMFILM PÅ BIO Loc 274 width 2 MD=99 F.9ah. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio <Se F.9 för fullständig frågetext> 794 01. Aldrig 195 02. 1 gång/år 165 03. 2 ggr/år 129 04. 3 ggr/år 132 05. 1 gång/kvartal 104 06. 2 ggr/kvartal 149 07. 1 gång/månad 68 08. 2 ggr/månad 54 09. 3 ggr/månad 36 10. 1 gång/vecka 10 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 11 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 186 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 276 width 2 F.9ai. Hur ofta ser Du reklam på bussar <Se F.9 för fullständig frågetext> 548 01. Aldrig 59 02. 1 gång/år 49 03. 2 ggr/år 76 04. 3 ggr/år 76 05. 1 gång/kvartal 60 06. 2 ggr/kvartal 106 07. 1 gång/månad 76 08. 2 ggr/månad 73 09. 3 ggr/månad 174 10. 1 gång/vecka 62 11. 2 ggr/vecka 52 12. 3 ggr/vecka 55 13. 4 ggr/vecka 177 14. 5 ggr/vecka 41 15. 6 ggr/vecka 170 16. 7 ggr/vecka
VAR 187 ÅKER BUSS Loc 278 width 2 F.9aj. Hur ofta åker Du buss <Se F.9 för fullständig frågetext> 554 01. Aldrig 120 02. 1 gång/år 103 03. 2 ggr/år 120 04. 3 ggr/år 132 05. 1 gång/kvartal 78 06. 2 ggr/kvartal 99 07. 1 gång/månad 77 08. 2 ggr/månad 101 09. 3 ggr/månad 90 10. 1 gång/vecka 54 11. 2 ggr/vecka 40 12. 3 ggr/vecka 32 13. 4 ggr/vecka 148 14. 5 ggr/vecka 39 15. 6 ggr/vecka 67 16. 7 ggr/vecka
VAR 188 ÅKER TUNNELBANA Loc 280 width 2 F.9ak. Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.9 för fullständig frågetext> 1305 01. Aldrig 121 02. 1 gång/år 56 03. 2 ggr/år 95 04. 3 ggr/år 32 05. 1 gång/kvartal 32 06. 2 ggr/kvartal 21 07. 1 gång/månad 23 08. 2 ggr/månad 26 09. 3 ggr/månad 23 10. 1 gång/vecka 16 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 11 13. 4 ggr/vecka 40 14. 5 ggr/vecka 18 15. 6 ggr/vecka 26 16. 7 ggr/vecka
VAR 189 RABATTKUPONGER Loc 282 width 2 MD=98 F.9al. Hur ofta löser Du in rabattkuponger <Se F.9 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 01. Aldrig 02. 1 gång/år 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 10. 1gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1854 98. Frågan ej ställd
VAR 190 AFTONBLADET Loc 284 width 2 MD=99 F.10. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.10a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet 649 01. Aldrig 63 02. 1 gång/år 80 03. 2 ggr/år 83 04. 3 ggr/år 89 05. 1 gång/kvartal 56 06. 2 ggr/kvartal 119 07. 1 gång/månad 80 08. 2 ggr/månad 65 09. 3 ggr/månad 133 10. 1 gång/vecka 102 11. 2 ggr/vecka 75 12. 3 ggr/vecka 32 13. 4 ggr/vecka 35 14. 5 ggr/vecka 193 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 191 ARBETET Loc 286 width 2 F.10b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1553 01. Aldrig 35 02. 1 gång/år 22 03. 2 ggr/år 20 04. 3 ggr/år 27 05. 1 gång/kvartal 10 06. 2 ggr/kvartal 27 07. 1 gång/månad 12 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 24 10. 1 gång/vecka 10 11. 2 ggr/vecka 13 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 11 14. 5 ggr/vecka 71 15. 6 ggr/vecka
VAR 192 DAGENS NYHETER Loc 288 width 2 MD=99 F.10c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.10 för fullständig frågetext> 978 01. Aldrig 56 02. 1 gång/år 54 03. 2 ggr/år 63 04. 3 ggr/år 85 05. 1 gång/kvartal 51 06. 2 ggr/kvartal 86 07. 1 gång/månad 34 08. 2 ggr/månad 37 09. 3 ggr/månad 93 10. 1 gång/vecka 39 11. 2 ggr/vecka 34 12. 3 ggr/vecka 14 13. 4 ggr/vecka 32 14. 5 ggr/vecka 198 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 193 EXPRESSEN Loc 290 width 2 F.10d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen <Se F.10 för fullständig frågetext> 462 01. Aldrig 36 02. 1 gång/år 58 03. 2 ggr/år 79 04. 3 ggr/år 92 05. 1 gång/kvartal 51 06. 2 ggr/kvartal 120 07. 1 gång/månad 103 08. 2 ggr/månad 103 09. 3 ggr/månad 178 10. 1 gång/vecka 116 11. 2 ggr/vecka 114 12. 3 ggr/vecka 61 13. 4 ggr/vecka 48 14. 5 ggr/vecka 233 15. 6 ggr/vecka
VAR 194 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 292 width 2 F.10e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1397 01. Aldrig 42 02. 1 gång/år 37 03. 2 ggr/år 40 04. 3 ggr/år 24 05. 1 gång/kvartal 29 06. 2 ggr/kvartal 16 07. 1 gång/månad 18 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 29 10. 1 gång/vecka 14 11. 2 ggr/vecka 12 12. 3 ggr/vecka 11 13. 4 ggr/vecka 9 14. 5 ggr/vecka 163 15. 6 ggr/vecka
VAR 195 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 294 width 2 MD=99 F.10f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1479 01. Aldrig 34 02. 1 gång/år 29 03. 2 ggr/år 35 04. 3 ggr/år 24 05. 1 gång/kvartal 18 06. 2 ggr/kvartal 30 07. 1 gång/månad 20 08. 2 ggr/månad 34 09. 3 ggr/månad 42 10. 1 gång/vecka 30 11. 2 ggr/vecka 20 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 7 14. 5 ggr/vecka 42 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 196 KVÄLLSPOSTEN Loc 296 width 2 F.10g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1477 01. Aldrig 36 02. 1 gång/år 23 03. 2 ggr/år 20 04. 3 ggr/år 29 05. 1 gång/kvartal 22 06. 2 ggr/kvartal 38 07. 1 gång/månad 18 08. 2 ggr/månad 24 09. 3 ggr/månad 43 10. 1 gång/vecka 36 11. 2 ggr/vecka 24 12. 3 ggr/vecka 14 13. 4 ggr/vecka 7 14. 5 ggr/vecka 43 15. 6 ggr/vecka
VAR 197 SVENSKA DAGBLADET Loc 298 width 2 MD=99 F.10h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1363 01. Aldrig 42 02. 1 gång/år 38 03. 2 ggr/år 53 04. 3 ggr/år 45 05. 1 gång/kvartal 26 06. 2 ggr/kvartal 42 07. 1 gång/månad 24 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 34 10. 1 gång/vecka 17 11. 2 ggr/vecka 18 12. 3 ggr/vecka 12 13. 4 ggr/vecka 15 14. 5 ggr/vecka 103 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 198 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 300 width 2 MD=99 F.10i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1594 01. Aldrig 33 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 13 04. 3 ggr/år 20 05. 1 gång/kvartal 16 06. 2 ggr/kvartal 18 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 31 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 10 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 81 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 199 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 302 width 2 F.10j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1762 01. Aldrig 11 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 1 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 37 15. 6 ggr/vecka
VAR 200 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 304 width 2 F.10k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar <Se F.10 för fullständig frågetext> 1772 01. Aldrig 9 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 35 15. 6 ggr/vecka
VAR 201 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 306 width 2 MD=99 F.10l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1738 01. Aldrig 13 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 12 04. 3 ggr/år 9 05. 1 gång/kvartal 9 06. 2 ggr/kvartal 7 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 9 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 36 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 202 UPSALA NYA TIDNING Loc 308 width 2 MD=99 F.10m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1722 01. Aldrig 13 02. 1 gång/år 14 03. 2 ggr/år 17 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 40 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 203 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 310 width 2 MD=99 F.10n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1768 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 40 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 204 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 312 width 2 MD=99 F.10o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Östgöta Correspondenten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1728 01. Aldrig 12 02. 1 gång/år 14 03. 2 ggr/år 12 04. 3 ggr/år 7 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 51 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 205 AFTONBLADET(S) Loc 314 width 2 F.11. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.11a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet 876 01. Aldrig 66 02. 1 gång/år 52 03. 2 ggr/år 63 04. 3 ggr/år 81 05. 1 gång/kvartal 41 06. 2 ggr/kvartal 133 07. 1 gång/månad 97 08. 2 ggr/månad 67 09. 3 ggr/månad 378 10. 1 gång/vecka
VAR 206 ARBETET(S) Loc 316 width 2 MD=99 F.11b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1698 01. Aldrig 14 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 9 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 17 07. 1 gång/månad 12 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 78 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 207 DAGENS NYHETER(S) Loc 318 width 2 MD=99 F.11c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 1218 01. Aldrig 38 02. 1 gång/år 39 03. 2 ggr/år 49 04. 3 ggr/år 64 05. 1 gång/kvartal 25 06. 2 ggr/kvartal 60 07. 1 gång/månad 45 08. 2 ggr/månad 32 09. 3 ggr/månad 283 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 208 EXPRESSEN(S) Loc 320 width 2 MD=99 F.11d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen <Se F.11 för fullständig frågetext> 675 01. Aldrig 39 02. 1 gång/år 43 03. 2 ggr/år 57 04. 3 ggr/år 90 05. 1 gång/kvartal 52 06. 2 ggr/kvartal 134 07. 1 gång/månad 151 08. 2 ggr/månad 129 09. 3 ggr/månad 483 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 209 GÖTEBORGS-POSTEN(S) Loc 322 width 2 MD=99 F.11e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1520 01. Aldrig 23 02. 1 gång/år 13 03. 2 ggr/år 18 04. 3 ggr/år 20 05. 1 gång/kvartal 12 06. 2 ggr/kvartal 19 07. 1 gång/månad 16 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 200 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 210 GP NU(S) Loc 324 width 2 MD=99 F.11f. Hur ofta läser Du GP NU <Se F.11 för fullständig frågetext> 1689 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 7 07. 1 gång/månad 8 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 127 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 211 GT KVÄLLSTIDNINGEN(S) Loc 326 width 2 MD=99 F.11g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1571 01. Aldrig 21 02. 1 gång/år 23 03. 2 ggr/år 22 04. 3 ggr/år 22 05. 1 gång/kvartal 15 06. 2 ggr/kvartal 43 07. 1 gång/månad 22 08. 2 ggr/månad 16 09. 3 ggr/månad 99 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 212 KVÄLLSPOSTEN(S) Loc 328 width 2 MD=99 F.11h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1574 01. Aldrig 23 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 19 04. 3 ggr/år 14 05. 1 gång/kvartal 17 06. 2 ggr/kvartal 34 07. 1 gång/månad 30 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 123 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 213 SVENSKA DAGBLADET(S) Loc 330 width 2 MD=99 F.11i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1591 01. Aldrig 30 02. 1 gång/år 19 03. 2 ggr/år 13 04. 3 ggr/år 22 05. 1 gång/kvartal 19 06. 2 ggr/kvartal 15 07. 1 gång/månad 13 08. 2 ggr/månad 9 09. 3 ggr/månad 123 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 214 SYDSVENSKA DAGBLADET(S) Loc 332 width 2 MD=99 F.11j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1697 01. Aldrig 12 02. 1 gång/år 1 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 9 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 16 07. 1 gång/månad 15 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 86 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 215 SKÅNSKA DAGBLADET(S) Loc 334 width 2 MD=99 F.11k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1804 01. Aldrig 9 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 22 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 216 HELSINGBORGS DAGBLAD(S) Loc 336 width 2 MD=99 F.11l. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.11 för fullständig frågetext> 1789 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 3 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 35 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 217 ALLAS VECKOTIDNING Loc 338 width 2 MD=99 F.12. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.12a. Hur ofta läser Du Allas Veckotidning 1278 01. Aldrig 90 02. 1 gång/år 50 03. 2 ggr/år 71 04. 3 ggr/år 70 05. 1 gång/kvartal 33 06. 2 ggr/kvartal 76 07. 1 gång/månad 42 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 125 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 218 ALLERS Loc 340 width 2 MD=99 F.12b. Hur ofta läser Du Allers <Se F.12 för fullständig frågetext> 1084 01. Aldrig 103 02. 1 gång/år 80 03. 2 ggr/år 97 04. 3 ggr/år 103 05. 1 gång/kvartal 60 06. 2 ggr/kvartal 109 07. 1 gång/månad 47 08. 2 ggr/månad 22 09. 3 ggr/månad 149 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 219 DAMERNAS VÄRLD Loc 342 width 2 MD=99 F.12c. Hur ofta läser Du Damernas Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1251 01. Aldrig 74 02. 1 gång/år 80 03. 2 ggr/år 80 04. 3 ggr/år 108 05. 1 gång/kvartal 56 06. 2 ggr/kvartal 90 07. 1 gång/månad 40 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 57 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 220 FEMINA Loc 344 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta läser Du Femina <Se F.12 för fullständig frågetext> 1333 01. Aldrig 88 02. 1 gång/år 76 03. 2 ggr/år 79 04. 3 ggr/år 94 05. 1 gång/kvartal 58 06. 2 ggr/kvartal 54 07. 1 gång/månad 25 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 32 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 221 FIB-AKTUELLT Loc 346 width 2 MD=99 F.12e. Hur ofta läser Du FIB-Aktuellt <Se F.12 för fullständig frågetext> 1046 01. Aldrig 77 02. 1 gång/år 66 03. 2 ggr/år 77 04. 3 ggr/år 119 05. 1 gång/kvartal 89 06. 2 ggr/kvartal 151 07. 1 gång/månad 98 08. 2 ggr/månad 45 09. 3 ggr/månad 86 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 222 HEMMETS JOURNAL Loc 348 width 2 MD=99 F.12f. Hur ofta läser Du Hemmets Journal <Se F.12 för fullständig frågetext> 1080 01. Aldrig 79 02. 1 gång/år 70 03. 2 ggr/år 90 04. 3 ggr/år 98 05. 1 gång/kvartal 61 06. 2 ggr/kvartal 109 07. 1 gång/månad 71 08. 2 ggr/månad 27 09. 3 ggr/månad 169 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 223 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 350 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta läser Du Hemmets Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1159 01. Aldrig 74 02. 1 gång/år 69 03. 2 ggr/år 77 04. 3 ggr/år 86 05. 1 gång/kvartal 49 06. 2 ggr/kvartal 82 07. 1 gång/månad 51 08. 2 ggr/månad 24 09. 3 ggr/månad 183 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 224 HUSMODERN Loc 352 width 2 MD=99 F.12h. Hur ofta läser Du Husmodern <Se F.12 för fullständig frågetext> 1254 01. Aldrig 81 02. 1 gång/år 65 03. 2 ggr/år 80 04. 3 ggr/år 90 05. 1 gång/kvartal 62 06. 2 ggr/kvartal 74 07. 1 gång/månad 33 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 94 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 225 HÄNT I VECKAN Loc 354 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta läser Du Hänt i Veckan <Se F.12 för fullständig frågetext> 1146 01. Aldrig 104 02. 1 gång/år 97 03. 2 ggr/år 96 04. 3 ggr/år 96 05. 1 gång/kvartal 70 06. 2 ggr/kvartal 80 07. 1 gång/månad 58 08. 2 ggr/månad 22 09. 3 ggr/månad 84 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 226 ICA-KURIREN Loc 356 width 2 MD=99 F.12j. Hur ofta läser Du ICA-Kuriren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1003 01. Aldrig 76 02. 1 gång/år 53 03. 2 ggr/år 66 04. 3 ggr/år 81 05. 1 gång/kvartal 44 06. 2 ggr/kvartal 100 07. 1 gång/månad 38 08. 2 ggr/månad 36 09. 3 ggr/månad 357 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 227 LAND Loc 358 width 2 F.12k. Hur ofta läser Du Land <Se F.12 för fullständig frågetext> 1306 01. Aldrig 52 02. 1 gång/år 48 03. 2 ggr/år 39 04. 3 ggr/år 36 05. 1 gång/kvartal 31 06. 2 ggr/kvartal 60 07. 1 gång/månad 34 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 235 10. 1 gång/vecka
VAR 228 LEKTYR Loc 360 width 2 MD=99 F.12l. Hur ofta läser Du Lektyr <Se F.12 för fullständig frågetext> 1151 01. Aldrig 58 02. 1 gång/år 59 03. 2 ggr/år 75 04. 3 ggr/år 96 05. 1 gång/kvartal 73 06. 2 ggr/kvartal 137 07. 1 gång/månad 79 08. 2 ggr/månad 39 09. 3 ggr/månad 87 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 229 METALLARBETAREN Loc 362 width 2 MD=99 F.12m. Hur ofta läser Du Metallarbetaren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1600 01. Aldrig 17 02. 1 gång/år 22 03. 2 ggr/år 12 04. 3 ggr/år 20 05. 1 gång/kvartal 12 06. 2 ggr/kvartal 50 07. 1 gång/månad 23 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 86 10. 4 ggr/månad 99. Ej svar
VAR 230 MIN VÄRLD Loc 364 width 2 MD=99 F.12n. Hur ofta läser Du Min Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1543 01. Aldrig 36 02. 1 gång/år 40 03. 2 ggr/år 34 04. 3 ggr/år 27 05. 1 gång/kvartal 22 06. 2 ggr/kvartal 34 07. 1 gång/månad 21 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 82 10. 1 gång/vecka p 99. Ej svar
VAR 231 MITT LIVS NOVELL Loc 366 width 2 MD=99 F.12o. Hur ofta läser Du Mitt Livs Novell <Se F.12 för fullständig frågetext> 1665 01. Aldrig 39 02. 1 gång/år 19 03. 2 ggr/år 22 04. 3 ggr/år 22 05. 1 gång/kvartal 12 06. 2 ggr/kvartal 24 07. 1 gång/månad 10 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 31 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 232 RÖSTER I RADIO/TV Loc 368 width 2 MD=99 F.12p. Hur ofta läser Du Röster i Radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 1281 01. Aldrig 118 02. 1 gång/år 100 03. 2 ggr/år 82 04. 3 ggr/år 65 05. 1 gång/kvartal 47 06. 2 ggr/kvartal 44 07. 1 gång/månad 25 08. 2 ggr/månad 16 09. 3 ggr/månad 76 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 233 SAXONS VECKOTIDNING Loc 370 width 2 MD=99 F.12q. Hur ofta läser Du Saxons Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1377 01. Aldrig 51 02. 1 gång/år 47 03. 2 ggr/år 73 04. 3 ggr/år 67 05. 1 gång/kvartal 48 06. 2 ggr/kvartal 48 07. 1 gång/månad 35 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 87 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 234 SE Loc 372 width 2 MD=99 F.12r. Hur ofta läser Du Se <Se F.12 för fullständig frågetext> 1231 01. Aldrig 93 02. 1 gång/år 94 03. 2 ggr/år 88 04. 3 ggr/år 97 05. 1 gång/kvartal 65 06. 2 ggr/kvartal 90 07. 1 gång/månad 43 08. 2 ggr/månad 20 09. 3 ggr/månad 33 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 235 SVENSK DAMTIDNING Loc 374 width 2 MD=99 F.12s. Hur ofta läser Du Svensk Damtidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1387 01. Aldrig 65 02. 1 gång/år 46 03. 2 ggr/år 59 04. 3 ggr/år 54 05. 1 gång/kvartal 37 06. 2 ggr/kvartal 63 07. 1 gång/månad 37 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 81 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 236 VECKANS AFFÄRER Loc 376 width 2 MD=99 F.12t. Hur ofta läser Du Veckans Affärer <Se F.12 för fullständig frågetext> 1511 01. Aldrig 52 02. 1 gång/år 44 03. 2 ggr/år 38 04. 3 ggr/år 50 05. 1 gång/kvartal 23 06. 2 ggr/kvartal 54 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 58 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 237 VECKO-JOURNALEN Loc 378 width 2 MD=99 F.12u. Hur ofta läser Du Vecko-Journalen <Se F.12 för fullständig frågetext> 1580 01. Aldrig 54 02. 1 gång/år 49 03. 2 ggr/år 44 04. 3 ggr/år 42 05. 1 gång/kvartal 13 06. 2 ggr/kvartal 30 07. 1 gång/månad 8 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 31 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 238 VECKO-REVYN Loc 380 width 2 MD=99 F.12v. Hur ofta läser Du Vecko-Revyn <Se F.12 för fullständig frågetext> 1427 01. Aldrig 57 02. 1 gång/år 58 03. 2 ggr/år 62 04. 3 ggr/år 56 05. 1 gång/kvartal 51 06. 2 ggr/kvartal 54 07. 1 gång/månad 22 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 49 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 239 VI Loc 382 width 2 MD=99 F.12w. Hur ofta läser Du Vi <Se F.12 för fullständig frågetext> 1456 01. Aldrig 38 02. 1 gång/år 40 03. 2 ggr/år 50 04. 3 ggr/år 42 05. 1 gång/kvartal 25 06. 2 ggr/kvartal 35 07. 1 gång/månad 19 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 141 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 240 ÅRET RUNT Loc 384 width 2 MD=99 F.12x. Hur ofta läser Du Året Runt <Se F.12 för fullständig frågetext> 938 01. Aldrig 77 02. 1 gång/år 75 03. 2 ggr/år 104 04. 3 ggr/år 117 05. 1 gång/kvartal 94 06. 2 ggr/kvartal 124 07. 1 gång/månad 71 08. 2 ggr/månad 39 09. 3 ggr/månad 215 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 241 KOMMUNALARBETAREN Loc 386 width 1 MD=9 F.13. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du Kommunalarbetaren 1585 1. Aldrig 7 2. 1 gång/år 16 3. 2 ggr/år 9 4. 3 ggr/år 14 5. 1 gång/kvartal 8 6. 2 ggr/kvartal 54 7. 1 gång/månad 159 8. 2 ggr/månad 2 9. Ej svar
VAR 242 MOTOR Loc 387 width 1 MD=9 F.13b. Hur ofta läser Du Motor <Se F.13 för fullständig frågetext> 1494 1. Aldrig 46 2. 1 gång/år 41 3. 2 ggr/år 36 4. 3 ggr/år 42 5. 1 gång/kvartal 31 6. 2 ggr/kvartal 53 7. 1 gång/månad 111 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 243 MOTORFÖRAREN Loc 388 width 1 MD=9 F.13c. Hur ofta läser Du Motorföraren <Se F.13 för fullständig frågetext> 1696 1. Aldrig 27 2. 1 gång/år 21 3. 2 ggr/år 14 4. 3 ggr/år 20 5. 1 gång/kvartal 11 6. 2 ggr/kvartal 34 7. 1 gång/månad 31 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 244 TEKNIKENS VÄRLD Loc 389 width 1 MD=9 F.13d. Hur ofta läser Du Teknikens Värld <Se F.13 för fullständig frågetext> 1390 1. Aldrig 72 2. 1 gång/år 80 3. 2 ggr/år 50 4. 3 ggr/år 78 5. 1 gång/kvartal 50 6. 2 ggr/kvartal 73 7. 1 gång/månad 61 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 245 VI BILÄGARE Loc 390 width 1 MD=9 F.13e. Hur ofta läser Du Vi Bilägare <Se F.13 för fullständig frågetext> 1252 1. Aldrig 53 2. 1 gång/år 39 3. 2 ggr/år 38 4. 3 ggr/år 51 5. 1 gång/kvartal 34 6. 2 ggr/kvartal 108 7. 1 gång/månad 278 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 246 ALLT OM MAT Loc 391 width 1 MD=9 F.14. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du Allt om Mat 1308 1. Aldrig 116 2. 1 gång/år 99 3. 2 ggr/år 76 4. 3 ggr/år 75 5. 1 gång/kvartal 33 6. 2 ggr/kvartal 147 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 247 ALLT I HEMMET Loc 392 width 1 MD=9 F.14b. Hur ofta läser Du Allt i Hemmet <Se F.14 för fullständig frågetext> 1219 1. Aldrig 120 2. 1 gång/år 117 3. 2 ggr/år 97 4. 3 ggr/år 109 5. 1 gång/kvartal 48 6. 2 ggr/kvartal 144 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 248 HEM OCH FRITID Loc 393 width 1 MD=9 F.14c. Hur ofta läser Du Hem och Fritid <Se F.14 för fullständig frågetext> 1192 1. Aldrig 123 2. 1 gång/år 109 3. 2 ggr/år 106 4. 3 ggr/år 89 5. 1 gång/kvartal 40 6. 2 ggr/kvartal 195 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 249 DET BÄSTA Loc 394 width 1 MD=9 F.14d. Hur ofta läser Du Det Bästa <Se F.14 för fullständig frågetext> 1525 1. Aldrig 81 2. 1 gång/år 36 3. 2 ggr/år 32 4. 3 ggr/år 27 5. 1 gång/kvartal 18 6. 2 ggr/kvartal 134 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 250 BÅT-NYTT Loc 395 width 1 MD=9 F.14e. Hur ofta läser Du Båt-Nytt <Se F.14 för fullständig frågetext> 1599 1. Aldrig 62 2. 1 gång/år 33 3. 2 ggr/år 40 4. 3 ggr/år 34 5. 1 gång/kvartal 21 6. 2 ggr/kvartal 65 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 251 BÅT FÖR ALLA Loc 396 width 1 MD=9 F.14f. Hur ofta läser Du Båt för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1688 1. Aldrig 47 2. 1 gång/år 26 3. 2 ggr/år 21 4. 3 ggr/år 20 5. 1 gång/kvartal 16 6. 2 ggr/kvartal 36 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 252 VI BÅTÄGARE Loc 397 width 1 MD=9 F.14g. Hur ofta läser Du Vi Båtägare <Se F.14 för fullständig frågetext> 1682 1. Aldrig 43 2. 1 gång/år 19 3. 2 ggr/år 26 4. 3 ggr/år 23 5. 1 gång/kvartal p 20 6. 2 ggr/kvartal 41 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 253 FOTO- OCH FILMTEKNIK Loc 398 width 1 MD=9 F.14h. Hur ofta läser Du Foto- och Filmteknik <Se F.14 för fullständig frågetext> 1700 1. Aldrig 57 2. 1 gång/år 30 3. 2 ggr/år 19 4. 3 ggr/år 16 5. 1 gång/kvartal 9 6. 2 ggr/kvartal 21 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 254 RADIO & TELEVISION Loc 399 width 1 MD=9 F.14i. Hur ofta läser Du Radio & Television <Se F.14 för fullständig frågetext> 1723 1. Aldrig 39 2. 1 gång/år 26 3. 2 ggr/år 13 4. 3 ggr/år 19 5. 1 gång/kvartal 8 6. 2 ggr/kvartal 26 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 255 START & SPEED Loc 400 width 1 MD=9 F.14j. Hur ofta läser Du Start & Speed <Se F.14 för fullständig frågetext> 1710 1. Aldrig 35 2. 1 gång/år 19 3. 2 ggr/år 17 4. 3 ggr/år 17 5. 1 gång/kvartal 23 6. 2 ggr/kvartal 32 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 256 SUNT FÖRNUFT Loc 401 width 1 MD=9 F.14k. Hur ofta läser Du Sunt Förnuft <Se F.14 för fullständig frågetext> 1727 1. Aldrig 27 2. 1 gång/år 14 3. 2 ggr/år 15 4. 3 ggr/år 11 5. 1 gång/kvartal 10 6. 2 ggr/kvartal 50 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 257 TEKNIK FÖR ALLA Loc 402 width 1 MD=9 F.14l. Hur ofta läser Du Teknik för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1602 1. Aldrig 67 2. 1 gång/år 59 3. 2 ggr/år 47 4. 3 ggr/år 35 5. 1 gång/kvartal 15 6. 2 ggr/kvartal 29 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 258 TIDSKRIFT FÖR HÄLSA Loc 403 width 1 MD=9 F.14m. Hur ofta läser Du Tidskrift för Hälsa <Se F.14 för fullständig frågetext> 1740 1. Aldrig 30 2. 1 gång/år 25 3. 2 ggr/år 17 4. 3 ggr/år 15 5. 1 gång/kvartal 5 6. 2 ggr/kvartal 22 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 259 VI FÖRÄLDRAR Loc 404 width 1 MD=9 F.14n. Hur ofta läser Du Vi Föräldrar <Se F.14 för fullständig frågetext> 1527 1. Aldrig 70 2. 1 gång/år 61 3. 2 ggr/år 54 4. 3 ggr/år 48 5. 1 gång/kvartal 16 6. 2 ggr/kvartal 78 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 260 VÅR BOSTAD Loc 405 width 1 MD=9 F.14o. Hur ofta läser Du Vår Bostad <Se F.14 för fullständig frågetext> 1401 1. Aldrig 52 2. 1 gång/år 41 3. 2 ggr/år 40 4. 3 ggr/år 74 5. 1 gång/kvartal 25 6. 2 ggr/kvartal 221 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 261 PRIVATA AFFÄRER Loc 406 width 1 MD=9 F.14p. Hur ofta läser Du Privata Affärer <Se F.14 för fullständig frågetext> 1712 1. Aldrig 27 2. 1 gång/år 27 3. 2 ggr/år 12 4. 3 ggr/år 17 5. 1 gång/kvartal 8 6. 2 ggr/kvartal 50 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 262 ILLUSTRERAD MOTORSPORT Loc 407 width 1 MD=9 F.14q. Hur ofta läser Du Illustrerad Motorsport <Se F.14 för fullständig frågetext> 1755 1. Aldrig 26 2. 1 gång/år 11 3. 2 ggr/år 17 4. 3 ggr/år 10 5. 1 gång/kvartal 12 6. 2 ggr/kvartal 23 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 263 MC-NYTT Loc 408 width 1 MD=9 F.14r. Hur ofta läser Du MC-Nytt <Se F.14 för fullständig frågetext> 1700 1. Aldrig 31 2. 1 gång/år 13 3. 2 ggr/år 26 4. 3 ggr/år 32 5. 1 gång/kvartal 18 6. 2 ggr/kvartal 33 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 264 FLT 6-DAGARS Loc 409 width 2 MD=99 F.15. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.15a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 6-dagars 830 01. Aldrig 31 02. 1 gång/år 30 03. 2 ggr/år 65 04. 3 ggr/år 35 05. 1 gång/kvartal 35 06. 2 ggr/kvartal 47 07. 1 gång/månad 26 08. 2 ggr/månad 40 09. 3 ggr/månad 44 10. 1 gång/vecka 35 11. 2 ggr/vecka 29 12. 3 ggr/vecka 14 13. 4 ggr/vecka 46 14. 5 ggr/vecka 547 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 265 A-PRESSEN Loc 411 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av A-Pressen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1173 01. Aldrig 12 02. 1 gång/år 21 03. 2 ggr/år 51 04. 3 ggr/år 31 05. 1 gång/kvartal 42 06. 2 ggr/kvartal 62 07. 1 gång/månad 40 08. 2 ggr/månad 39 09. 3 ggr/månad 55 10. 1 gång/vecka 29 11. 2 ggr/vecka 27 12. 3 ggr/vecka 16 13. 4 ggr/vecka 24 14. 5 ggr/vecka 232 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 266 FLT 5-DAGARS Loc 413 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 5-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1699 01. Aldrig 16 02. 1 gång/år 5 03. 2 ggr/år 14 04. 3 ggr/år 12 05. 1 gång/kvartal 11 06. 2 ggr/kvartal 13 07. 1 gång/månad 10 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 51 14. 5 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 267 FLT 4-DAGARS Loc 415 width 2 MD=99 F.15d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1782 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 1 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 33 13. 4 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 268 FLT 3-DAGARS Loc 417 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1733 01. Aldrig 9 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 15 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 48 12. 3 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 269 FLT 2-DAGARS Loc 419 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1829 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 10 11. 2 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 270 HELSINGBORGS DAGBLAD Loc 421 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.15 för fullständig frågetext> 1781 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 27 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 271 MS/NKR Loc 423 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet <Se F.15 för fullständig frågetext> 1803 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 1 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal p 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 20 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 272 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (6) Loc 425 width 2 MD=99 F.15i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 6-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1701 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 12 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 10 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 9 09. 3 ggr/månad 12 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 62 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 273 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (4) Loc 427 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1816 01. Aldrig 8 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 16 13. 4 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 274 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (3) Loc 429 width 2 MD=99 F.15k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1788 01. Aldrig 8 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 18 12. 3 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 275 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (2) Loc 431 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1839 01. Aldrig 1 02. 1 gång/år 5 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 1 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 276 H-PRESS NORR Loc 433 width 2 F.15m. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Norr <Se F.15 för fullständig frågetext> 1779 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 8 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 33 10. 1 gång/vecka
VAR 277 H-PRESS SUNDBYBERG Loc 435 width 2 F.15n. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Sundbyberg <Se F.15 för fullständig frågetext> 1829 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 3 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 9 10. 1 gång/vecka
VAR 278 H-PRESS LIDINGÖ Loc 437 width 2 MD=99 F.15o. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Lidingö <Se F.15 för fullständig frågetext> 1840 01. Aldrig 1 02. 1 gång/år 1 03. 2 ggr/år 1 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 1 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 279 H-PRESS MÄLARÖ Loc 439 width 2 MD=99 F.15p. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Mälarö <Se F.15 för fullständig frågetext> 1805 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 1 04. 3 ggr/år 8 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 13 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 280 H-PRESS SÖDERORT Loc 441 width 2 MD=99 F.15q. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Söderort <Se F.15 för fullständig frågetext> 1759 01. Aldrig 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 66 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 281 H-PRESS SÖDERKURIREN Loc 443 width 1 MD=9 F.15r. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Söderkuriren <Se F.15 för fullständig frågetext> 1841 1. Aldrig 1 2. 1 gång/år 2 3. 2 ggr/år 4. 3 ggr/år 1 5. 1 gång/kvartal 1 6. 2 ggr/kvartal 3 7. 1 gång/månad 2 8. 2 ggr/månad 3 9. Ej svar
VAR 282 DN-BILAGA NORD Loc 444 width 2 MD=99 F.15s. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Nord <Se F.15 för fullständig frågetext> 1805 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 25 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 283 DN-BILAGA NO Loc 446 width 2 MD=99 F.15t. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Nordost <Se F.15 för fullständig frågetext> 1822 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 7 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 13 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 284 DN-BILAGA NV Loc 448 width 2 MD=99 F.15u. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Nordväst <Se F.15 för fullständig frågetext> 1806 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 2 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 22 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 285 DN-BILAGA SYD Loc 450 width 2 MD=99 F.15v. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Syd <Se F.15 för fullständig frågetext> 1804 01. Aldrig 02. 1 gång/år 1 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 33 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 286 DN-BILAGA SV Loc 452 width 2 MD=99 F.15w. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Sydväst <Se F.15 för fullständig frågetext> 1814 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 27 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 287 DN-BILAGA SO Loc 454 width 2 MD=99 F.15x. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Sydost <Se F.15 för fullständig frågetext> 1842 01. Aldrig 1 02. 1 gång/år 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 1 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 288 STORSTADEN Loc 456 width 1 MD=9 F.15y. Hur ofta läser Du Storstaden <Se F.15 för fullständig frågetext> 1719 1. Aldrig 11 2. 1 gång/år 11 3. 2 ggr/år 9 4. 3 ggr/år 22 5. 1 gång/kvartal 10 6. 2 ggr/kvartal 38 7. 1 gång/månad 33 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 289 SKÅNSKA DAGBLADET Loc 457 width 2 MD=99 F.15z. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.15 för fullständig frågetext> 1782 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 7 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 19 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 290 VÅRT HUS Loc 459 width 1 MD=9 F.16. Villatidningar. Tidningarna Vårt Hus och Vi i Villa distribueras gratis till landets alla villahushåll. Båda utkommer med 4 nr/år - två på våren och två på hösten. F.16a. Hur ofta läser Du Vårt Hus? 946 1. Läser aldrig 77 2. Läser 1 nr/år 92 3. Läser 2 nr/år 48 4. Läser 3 nr/år 596 5. Läser 4 nr/år 95 9. Ej svar
VAR 291 VI I VILLA Loc 460 width 1 MD=9 F.16b. Hur ofta läser Du Vi i Villa? <Se F.16 för fullständig frågetext> 759 1. Läser aldrig 108 2. Läser 1 nr/år 129 3. Läser 2 nr/år 59 4. Läser 3 nr/år 731 5. Läser 4 nr/år 68 9. Ej svar
VAR 292 ALLAS VECKOTIDNING Loc 461 width 1 MD=9 F.17. Köp av olika tidningar. Hur ofta köper Du för egen räkning nedan uppräknade tidningar? F.17a. Hur ofta köper Du Allas Veckotidning? 1557 1. Köper aldrig 182 2. Köper enstaka nummmer 11 3. Köper ungefär 1 nr av 4 8 4. Köper ungefär vart annat nr 5 5. Köper ungefär 3 nr av 4 26 6. Köper nästan alla nr 47 7. Köper alla nr/prenumererar 18 9. Ej svar
VAR 293 ALLERS Loc 462 width 1 MD=9 F.17b. Hur ofta köper Du Allers? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1494 1. Köper aldrig 233 2. Köper enstaka nummmer 17 3. Köper ungefär 1 nr av 4 5 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 24 6. Köper nästan alla nr 60 7. Köper alla nr/prenumererar 17 9. Ej svar
VAR 294 DAMERNAS VÄRLD Loc 463 width 1 MD=9 F.17c. Hur ofta köper Du Damernas Värld? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1564 1. Köper aldrig 215 2. Köper enstaka nummmer 19 3. Köper ungefär 1 nr av 4 9 4. Köper ungefär vart annat nr 5 5. Köper ungefär 3 nr av 4 5 6. Köper nästan alla nr 20 7. Köper alla nr/prenumererar 17 9. Ej svar
VAR 295 FEMINA Loc 464 width 1 MD=9 F.17d. Hur ofta köper Du Femina? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1574 1. Köper aldrig 224 2. Köper enstaka nummmer 11 3. Köper ungefär 1 nr av 4 8 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 7 6. Köper nästan alla nr 11 7. Köper alla nr/prenumererar 17 9. Ej svar
VAR 296 FIB-AKTUELLT Loc 465 width 1 MD=9 F.17e. Hur ofta köper Du FIB-Aktuellt? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1352 1. Köper aldrig 337 2. Köper enstaka nummmer 56 3. Köper ungefär 1 nr av 4 33 4. Köper ungefär vart annat nr 13 5. Köper ungefär 3 nr av 4 19 6. Köper nästan alla nr 27 7. Köper alla nr/prenumererar 17 9. Ej svar
VAR 297 HEMMETS JOURNAL Loc 466 width 1 MD=9 F.17f. Hur ofta köper Du Hemmets Journal? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1487 1. Köper aldrig 223 2. Köper enstaka nummmer 20 3. Köper ungefär 1 nr av 4 10 4. Köper ungefär vart annat nr 6 5. Köper ungefär 3 nr av 4 20 6. Köper nästan alla nr 71 7. Köper alla nr/prenumererar 17 9. Ej svar
VAR 298 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 467 width 1 MD=9 F.17g. Hur ofta köper Du Hemmets Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1547 1. Köper aldrig 165 2. Köper enstaka nummmer 13 3. Köper ungefär 1 nr av 4 9 4. Köper ungefär vart annat nr 6 5. Köper ungefär 3 nr av 4 27 6. Köper nästan alla nr 70 7. Köper alla nr/prenumererar 17 9. Ej svar
VAR 299 HUSMODERN Loc 468 width 1 MD=9 F.17h. Hur ofta köper Du Husmodern? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1528 1. Köper aldrig 226 2. Köper enstaka nummmer 13 3. Köper ungefär 1 nr av 4 7 4. Köper ungefär vart annat nr 7 5. Köper ungefär 3 nr av 4 13 6. Köper nästan alla nr 43 7. Köper alla nr/prenumererar 17 9. Ej svar
VAR 300 HÄNT I VECKAN Loc 469 width 1 MD=9 F.17i. Hur ofta köper Du Hänt i Veckan? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1540 1. Köper aldrig 216 2. Köper enstaka nummmer 15 3. Köper ungefär 1 nr av 4 14 4. Köper ungefär vart annat nr 5 5. Köper ungefär 3 nr av 4 19 6. Köper nästan alla nr 28 7. Köper alla nr/prenumererar 17 9. Ej svar
VAR 301 ICA-KURIREN Loc 470 width 1 MD=9 F.17j. Hur ofta köper Du ICA-Kuriren? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1458 1. Köper aldrig 71 2. Köper enstaka nummmer 10 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 2 6. Köper nästan alla nr 290 7. Köper alla nr/prenumererar 17 9. Ej svar
VAR 302 LAND Loc 471 width 1 MD=9 F.17k. Hur ofta köper Du Land? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1592 1. Köper aldrig 46 2. Köper enstaka nummmer 8 3. Köper ungefär 1 nr av 4 2 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 3 6. Köper nästan alla nr 184 7. Köper alla nr/prenumererar 17 9. Ej svar
VAR 303 LEKTYR Loc 472 width 1 MD=9 F.17l. Hur ofta köper Du Lektyr? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1405 1. Köper aldrig 289 2. Köper enstaka nummmer 51 3. Köper ungefär 1 nr av 4 30 4. Köper ungefär vart annat nr 13 5. Köper ungefär 3 nr av 4 24 6. Köper nästan alla nr 25 7. Köper alla nr/prenumererar 17 9. Ej svar
VAR 304 MIN VÄRLD Loc 473 width 1 MD=9 F.17m. Hur ofta köper Du Min Värld? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1673 1. Köper aldrig 93 2. Köper enstaka nummmer 10 3. Köper ungefär 1 nr av 4 8 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 13 6. Köper nästan alla nr 38 7. Köper alla nr/prenumererar 17 9. Ej svar
VAR 305 MITT LIVS NOVELL Loc 474 width 1 MD=9 F.17n. Hur ofta köper Du Mitt Livs Novell? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1745 1. Köper aldrig 58 2. Köper enstaka nummmer 3 3. Köper ungefär 1 nr av 4 9 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 8 6. Köper nästan alla nr 12 7. Köper alla nr/prenumererar 17 9. Ej svar
VAR 306 RÖSTER I RADIO/TV Loc 475 width 1 MD=9 F.17o. Hur ofta köper Du Röster i Radio/TV? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1508 1. Köper aldrig 256 2. Köper enstaka nummmer 16 3. Köper ungefär 1 nr av 4 6 4. Köper ungefär vart annat nr 5 5. Köper ungefär 3 nr av 4 7 6. Köper nästan alla nr 39 7. Köper alla nr/prenumererar 17 9. Ej svar
VAR 307 SAXONS VECKOTIDNING Loc 476 width 1 MD=9 F.17p. Hur ofta köper Du Saxons Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1602 1. Köper aldrig 159 2. Köper enstaka nummmer 20 3. Köper ungefär 1 nr av 4 9 4. Köper ungefär vart annat nr 5 5. Köper ungefär 3 nr av 4 8 6. Köper nästan alla nr 34 7. Köper alla nr/prenumererar 17 9. Ej svar
VAR 308 SE Loc 477 width 1 MD=9 F.17q. Hur ofta köper Du Se? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1514 1. Köper aldrig 274 2. Köper enstaka nummmer 15 3. Köper ungefär 1 nr av 4 11 4. Köper ungefär vart annat nr 6 5. Köper ungefär 3 nr av 4 9 6. Köper nästan alla nr 8 7. Köper alla nr/prenumererar 17 9. Ej svar
VAR 309 SVENSK DAMTIDNING Loc 478 width 1 MD=9 F.17r. Hur ofta köper Du Svensk Damtidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1613 1. Köper aldrig 154 2. Köper enstaka nummmer 10 3. Köper ungefär 1 nr av 4 9 4. Köper ungefär vart annat nr 8 5. Köper ungefär 3 nr av 4 16 6. Köper nästan alla nr 26 7. Köper alla nr/prenumererar 18 9. Ej svar
VAR 310 VECKOJOURNALEN Loc 479 width 1 MD=9 F.17s. Hur ofta köper Du Veckojournalen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1733 1. Köper aldrig 75 2. Köper enstaka nummmer 7 3. Köper ungefär 1 nr av 4 2 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 6. Köper nästan alla nr 18 7. Köper alla nr/prenumererar 18 9. Ej svar
VAR 311 VECKO-REVYN Loc 480 width 1 MD=9 F.17t. Hur ofta köper Du Vecko-Revyn? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1648 1. Köper aldrig 134 2. Köper enstaka nummmer 18 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 12 6. Köper nästan alla nr 17 7. Köper alla nr/prenumererar 17 9. Ej svar
VAR 312 VI Loc 481 width 1 MD=9 F.17u. Hur ofta köper Du Vi? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1672 1. Köper aldrig 40 2. Köper enstaka nummmer 3 3. Köper ungefär 1 nr av 4 1 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 2 6. Köper nästan alla nr 118 7. Köper alla nr/prenumererar 17 9. Ej svar
VAR 313 ÅRET RUNT Loc 482 width 1 MD=9 F.17v. Hur ofta köper Du Året Runt? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1352 1. Köper aldrig 307 2. Köper enstaka nummmer 28 3. Köper ungefär 1 nr av 4 16 4. Köper ungefär vart annat nr 8 5. Köper ungefär 3 nr av 4 22 6. Köper nästan alla nr 103 7. Köper alla nr/prenumererar 18 9. Ej svar
VAR 314 MATVAROR I BUTIKER Loc 483 width 1 MD=9 F.18. Dina inköp av olika varor. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.18a. Jag KÖPER:Matvaror i butiker 46 1. Aldrig 58 2. Någon gång/år 53 3. Någon gång/kvartal 213 4. Någon gång/månad 749 5. 1-2 ggr/vecka 542 6. 3-4 ggr/vecka 181 7. Minst 5 ggr/vecka 12 9. Ej svar
VAR 315 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 484 width 1 MD=9 F.18b. Jag KÖPER:Skönhetsartiklar <Se F.18 för fullständig frågetext> 556 1. Aldrig 588 2. Någon gång/år 419 3. Någon gång/kvartal 265 4. Någon gång/månad 14 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 2 7. Minst 5 ggr/vecka 9 9. Ej svar
VAR 316 TANDKRÄM Loc 485 width 1 MD=9 F.18c. Jag KÖPER:Tandkräm <Se F.18 för fullständig frågetext> 142 1. Aldrig 265 2. Någon gång/år 520 3. Någon gång/kvartal 890 4. Någon gång/månad 24 5. 1-2 ggr/vecka 3 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 9 9. Ej svar
VAR 317 TVÅL Loc 486 width 1 MD=9 F.18d. Jag KÖPER:Tvål <Se F.18 för fullständig frågetext> 132 1. Aldrig 248 2. Någon gång/år 521 3. Någon gång/kvartal 901 4. Någon gång/månad 39 5. 1-2 ggr/vecka 3 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 9 9. Ej svar
VAR 318 MASKINDISKMEDEL Loc 487 width 1 MD=9 F.18e. Jag KÖPER:Maskindiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1186 1. Aldrig 186 2. Någon gång/år 265 3. Någon gång/kvartal 200 4. Någon gång/månad 6 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 9 9. Ej svar
VAR 319 HANDDISKMEDEL Loc 488 width 1 MD=9 F.18f. Jag KÖPER:Handdiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 278 1. Aldrig 337 2. Någon gång/år 577 3. Någon gång/kvartal 627 4. Någon gång/månad 23 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 9 9. Ej svar
VAR 320 RENGÖRINGSMEDEL Loc 489 width 1 MD=9 F.18g. Jag KÖPER:Rengöringsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 255 1. Aldrig 399 2. Någon gång/år 607 3. Någon gång/kvartal 561 4. Någon gång/månad 21 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 9 9. Ej svar
VAR 321 TVÄTTMEDEL Loc 490 width 1 MD=9 F.18h. Jag KÖPER:Tvättmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 244 1. Aldrig 320 2. Någon gång/år 567 3. Någon gång/kvartal 690 4. Någon gång/månad 21 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 9 9. Ej svar
VAR 322 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 491 width 1 MD=9 F.18i. Jag KÖPER:Golvvårdsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 651 1. Aldrig 666 2. Någon gång/år 328 3. Någon gång/kvartal 190 4. Någon gång/månad 8 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 9 9. Ej svar
VAR 323 KAFFE Loc 492 width 1 MD=9 F.18j. Jag KÖPER:Kaffe <Se F.18 för fullständig frågetext> 138 1. Aldrig 163 2. Någon gång/år 294 3. Någon gång/kvartal 941 4. Någon gång/månad 294 5. 1-2 ggr/vecka 3 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 20 9. Ej svar
VAR 324 MEDLEM I KONSUM Loc 493 width 1 MD=9 F.19. Medlemskap. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1028 1. Ja 797 2. Nej 29 9. Ej svar
VAR 325 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 494 width 1 MD=9 F.20. Inköp i olika affärer. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 234 1. Gör praktiskt taget INGA inköp av livsmedel o.dyl. själv 599 2. Köper INGET eller ENDAST liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 362 3. Köper MINDRE ÄN HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 220 4. Köper UNGEFÄR HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 209 5. Köper MER ÄN HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 204 6. Köper ALLT ELLER NÄSTAN ALLT i Konsum/Servus/Domus/Obs 26 9. Ej svar