ORVESTO 80 P-0001
               SSD 0182

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1986

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 80 P-0001 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1980 genomfördes fyra omgångar
  "Sverige Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa fyra
  omgångar 13.500 personer 15-70 år upptagna i
  befolkningsregistret. Urvalet har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 13.500 personer har 1.752
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 28 avlidna, 18 avflyttade från riket, 23 som vistas
  utomlands, 27 i militärtjänst, 138 på utrikes resa, 93 ej
  svensktalande, 75 okända men skrivna på kommun, 41 under
  sjukhusvård, 361 sjuka i hemmet samt 948 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fyra omgångarna våren 1980 uppgår
  således till 11.748 personer varav 3.745, utgörande 32%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (50%), "tidsbrist" (9%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (40%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1980 8.834 personer istället för 8.003 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 76% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU 80 P-0001, omfattar 1.801 personer eller 23% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 10 mars 1980 - 5 maj
  1980.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1980-II, utgiven av
  Testologen AB)

  

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-7 (01-97) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor. Kod 8 (98) används när en fråga ej ställts
  till en viss subgrupp. Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 96  (2) AVSKAFFA LÖNTAGARFONDER  (3) MD=8 OR GE 9
    REF 96   (4) LOC 106 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.7a Tror Ni att LÖNTAGARFONDERNA kommer att avskaffas
       efter valet i höst?

   (7)  Enkät A.

    (8) (9) (10)

    306  1.  Ja
    219  2.  Nej
    271  3.  Tveksam
   1150  8.  Frågan ej ställd

    28  9.  Ej svar

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0182 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Ip-nummer 5 Omgångsnummer 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Län/Kommun/Församling 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Hushållsposition 14 Sysselsättning 15 Utbildning 16 Ortsstorlek 17 Boendeform 18 Egna inköp av dagligvaror 19 Hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar 7-10 år 22 Hushållsmedlemmar 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar 68 år eller äldre 26 Totalt antal hushållsmedlemmar 27 Personlig inkomst 28 Hushållets inkomst Körkort 29 Körkort Innehav av kapitalvaror 30 Personbil 31 Husvagn 32 Fritidshus 33 Roddbåt/Eka eller liknande 34 Motorbåt 35 Segelbåt 36 Bildkamera - typ Instamatic 37 Bildkamera - typ systemkamera 38 Bilradio/Bilstereo 39 TV-bandspelare (video) 40 Filmkamera 41 Stillbildsprojektor 42 Filmprojektor 43 Skrivmaskin 44 Svart-vit TV 45 Färg-TV 46 Frysbox/Frysskåp 47 Diskmaskin 48 Torktumlare 49 Köksmaskin 50 Tvättmaskin 51 Stereoanläggning 52 Motorgräsklippare 53 Spisfläkt 54 Kaffebryggare 55 Rakapparat 56 Hund 57 Katt Avsikt att köpa kapitalvaror 58 Avsikt att inköpa kapitalvaror A1 59 Avsikt att inköpa kapitalvaror A2 60 Avsikt att inköpa kapitalvaror A3 61 Avsikt att inköpa kapitalvaror A4 62 Avsikt att inköpa kapitalvaror A5 63 Avsikt att inköpa kapitalvaror A6 64 Avsikt att inköpa kapitalvaror B1 65 Avsikt att inköpa kapitalvaror B2 66 Avsikt att inköpa kapitalvaror B3 67 Avsikt att inköpa kapitalvaror B4 68 Avsikt att inköpa kapitalvaror B5 69 Avsikt att inköpa kapitalvaror B6 70 Avsikt att inköpa kapitalvaror C1 71 Avsikt att inköpa kapitalvaror C2 72 Avsikt att inköpa kapitalvaror C3 73 Avsikt att inköpa kapitalvaror C4 74 Avsikt att inköpa kapitalvaror C5 75 Avsikt att inköpa kapitalvaror C6 Intressen 76 Miljövårdsfrågor 77 Hälsonyttig mat 78 Sjukdomar och hälsa 79 Bantningstips 80 Hushålla ekonomiskt 81 Politik 82 Sociala rättigheter 83 Skattefrågor 84 Samlevnadsfrågor 85 Vidareutbildning 86 Religions- och trosfrågor 87 Arbetsmarknaden 88 Villa/Eget hem 89 Fritidshus 90 Personbilar 91 Heminredning 92 Modenyheter 93 Matvarunyheter 94 Barnavård 95 Skönhetsvård 96 Stereoanläggningar 97 Hushållsmaskiner 98 Fotoutrustningar 99 Motorcyklar 100 Krukväxter 101 Medel mot mjäll 102 Hundars skötsel 103 Katters skötsel 104 Motionera 105 Idrotta 106 Laga mat 107 Pröva nya maträtter 108 Baka 109 Ha gäster 110 Köra bil 111 Jobba med bilar 112 Arbeta i trädgården 113 Fotografera 114 Smalfilma 115 Sportfiska 116 Lyssna på popmusik 117 Lyssna på klassisk musik 118 Gå på teater 119 Gå på konstutställning 120 Läsa böcker 121 Läsa populärtidningar 122 Köpa på postorder 123 Sy kläder 124 Handarbeta 125 Träffa nya människor 126 Snickra 127 Måla hemma 128 Jaga 129 Friluftsliv 130 Åka slalom 131 Åka motorbåt 132 Segla 133 Campa 134 Semestra utomlands 135 Semestra i Sverige 136 Pröva nya produkter 137 Vara bortbjuden 138 Gå på diskotek 139 Gå på restaurang 140 Gå på kvällskurser Personliga köpvanor: Kläder,fritid m.m. 141 Kläder till Dig själv 142 Sportutrustning till Dig själv 143 Kosmetika/Skönhetsmedel 144 Nöjen 145 Utlandsresor under fritiden 146 Böcker 147 Tobak 148 Vin och sprit Besöksfrekvenser: Livsmedelsbutiker 149 ICA 150 Konsum 151 Vivo 152 Favör 153 Annan butik 154 Livsmedelsavdelning i Domus 155 Livsmedelsavdelning i NK 156 Livsmedelsavdelning i Tempo/Epa 157 Livsmedelsavdelning i Åhlens 158 Livsmedelsavdelning i Obs 159 Livsmedelsavdelning i B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser: Varuhus och Stormarknader 160 Domus 161 NK 162 Tempo/EPA 163 Åhlens 164 Obs 165 B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser: Andra butiker 166 Hennes/Mauritz 167 Kapp-Ahl 168 Gulins 169 Ikea 170 Åhlbergs 171 Expert 172 Järnia 173 Färgsam 174 Pressbyrån 175 Annan kiosk 176 Tobaksaffär 177 Bar/Självservering 178 Kafe/Konditori 179 Korvkiosk/Gatukök 180 Bensinstation 181 Postkontor 182 Bankkontor 183 Hälsokostbutik Uppmärksamhetsfrekvenser: Reklam 184 Affischpelare 185 Reklamfilm på bio 186 Reklam på bussar 187 Åker buss 188 Åker tunnelbana 189 Rabattkuponger Tidningsläsning: Dagstidningar - vardagsnummer 190 Aftonbladet 191 Arbetet 192 Dagens Nyheter 193 Expressen 194 Göteborgs-Posten 195 GT Kvällstidningen 196 Kvällsposten 197 Svenska Dagbladet 198 Sydsvenska Dagbladet 199 Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 200 Norrköpings Tidningar 201 Nya Wermlands-Tidningen 202 Upsala Nya Tidning 203 Vestmanlands Läns Tidning 204 Östgöta Correspondenten Tidningsläsning: Dagstidningar - söndagsnummer 205 Aftonbladet (Söndagsnummer) 206 Arbetet (Söndagsnummer) 207 Dagens Nyheter (Söndagsnummer) 208 Expressen (Söndagsnummer) 209 Göteborgs-Posten (Söndagsnummer) 210 GP NU (Söndagsnummer) 211 GT Kvällstidningen (Söndagsnummer) 212 Kvällsposten (Söndagsnummer) 213 Svenska Dagbladet (Söndagsnummer) 214 Sydsvenska Dagbladet (Söndagsnummer) 215 Skånska Dagbladet (Söndagsnummer) 216 Helsingborgs Dagblad (Söndagsnummer) Tidningsläsning: Veckotidningar 217 Allas Veckotidning 218 Allers 219 Damernas Värld 220 Femina 221 FIB-Aktuellt 222 Hemmets Journal 223 Hemmets Veckotidning 224 Husmodern 225 Hänt i Veckan 226 ICA-Kuriren 227 Land 228 Lektyr 229 Metallarbetaren 230 Min Värld 231 Mitt Livs Novell 232 Röster i Radio/TV 233 Saxons Veckotidning 234 Se 235 Svensk Damtidning 236 Veckans Affärer 237 Vecko-Journalen 238 Vecko-Revyn 239 Vi 240 Året Runt Tidningsläsning: 14-dagarstidningar 241 Kommunalarbetaren 242 Motor 243 Motorföraren 244 Teknikens Värld 245 Vi Bilägare Tidningsläsning: Månadstidningar 246 Allt om Mat 247 Allt i Hemmet 248 Hem och Fritid 249 Det Bästa 250 Båt-Nytt 251 Båt för alla 252 Vi Båtägare 253 Foto- och Filmteknik 254 Radio & Television 255 Start & Speed 256 Sunt Förnuft 257 Teknik för alla 258 Tidskrift för Hälsa 259 Vi Föräldrar 260 Vår Bostad 261 Privata Affärer 262 Illustrerad Motorsport 263 MC-Nytt Tidningsläsning: Lokalpress 264 Förenade Landsortstidningar 6-dagars 265 A-Pressen 266 Förenade Landsortstidningar 5-dagars 267 Förenade Landsortstidningar 4-dagars 268 Förenade Landsortstidningar 3-dagars 269 Förenade Landsortstidningar 2-dagars 270 Helsingborgs Dagblad 271 Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet 272 Övrig Lokal Dagspress 6-dagars 273 Övrig Lokal Dagspress 4-dagars 274 Övrig Lokal Dagspress 3-dagars 275 Övrig Lokal Dagspress 2-dagars 276 Huvudstadspress Norr 277 Huvudstadspress Sundbyberg 278 Huvudstadspress Lidingö 279 Huvudstadspress Mälarö 280 Huvudstadspress Söderort 281 Huvudstadspress Söderkuriren 282 Dagens Nyheter - bilaga Nord 283 Dagens Nyheter - bilaga Nordost 284 Dagens Nyheter - bilaga Nordväst 285 Dagens Nyheter - bilaga Syd 286 Dagens Nyheter - bilaga Sydväst 287 Dagens Nyheter - bilaga Sydost 288 Storstaden 289 Skånska Dagbladet Tidningsläsning: Villatidningar 290 Vårt Hus 291 Vi i Villa Köp av olika tidningar 292 Allas Veckotidning 293 Allers 294 Damernas Värld 295 Femina 296 FIB-Aktuellt 297 Hemmets Journal 298 Hemmets Veckotidning 299 Husmodern 300 Hänt i Veckan 301 ICA-Kuriren 302 Land 303 Lektyr 304 Min Värld 305 Mitt Livs Novell 306 Röster i Radio/TV 307 Saxons Veckotidning 308 Se 309 Svensk Damtidning 310 Veckojournalen 311 Vecko-Revyn 312 Vi 313 Året Runt Inköp av dagligvaror 314 Matvaror i butiker 315 Skönhetsartiklar 316 Tandkräm 317 Tvål 318 Maskindiskmedel 319 Handdiskmedel 320 Rengöringsmedel 321 Tvättmedel 322 Golvvårdsmedel 323 Kaffe Medlemskap i Konsum 324 Medlemsfrekvens för Konsum Inköp i Konsum/Servus/Domus/Obs 325 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0182              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0182


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. NOVEMBER 1986
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 IP-NUMMER Loc 9 width 5 Ip-nummer
VAR 5 OMGÅNG NR Loc 14 width 2 Omgångsnummer 05. P-9005 (ORVESTO 1980-I) 06. P-9006 (ORVESTO 1980-I) 07. P-9007 (ORVESTO 1980-I) 1801 21. P-0001 (ORVESTO 1980-II) 22. P-0002 (ORVESTO 1980-II) 23. P-0003 (ORVESTO 1980-II) 28. P-9008 (ORVESTO 1980-II) 29. P-9302 (Skåneundersökningen)
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 16 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 2 3 Frek: 1680 26 95
VAR 7 A-REGION Loc 17 width 2 MD=99 A-region Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 314 5 14 35 22 20 25 20 19 46 23 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 10 20 12 9 28 9 9 12 23 10 15 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 10 17 15 9 53 95 22 8 21 12 162 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 18 31 38 12 11 14 10 12 35 11 6 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 45 9 13 24 19 6 4 35 9 6 5 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 41 16 13 29 11 9 17 35 26 24 10 Kod: 67 68 69 70 99 Frek: 22 28 7 15 1
VAR 8 LÄN/KOMMUN/FÖRSAMLING Loc 19 width 6 MD=999999 Län/Kommun/Församling Kod: 11401 11402 11403 11501 11502 11503 11505 Frek: 1 3 1 2 1 1 1 Kod: 12001 12006 12301 12503 12508 12601 12602 Frek: 1 4 13 1 1 7 5 Kod: 12701 12703 12704 12742 13601 13606 13801 Frek: 8 2 4 1 9 2 11 Kod: 13901 13903 16001 16201 16301 18001 18004 Frek: 2 1 9 7 4 1 5 Kod: 18007 18009 18011 18013 18014 18015 18017 Frek: 3 2 9 1 2 6 4 Kod: 18018 18019 18021 18023 18025 18027 18028 Frek: 6 6 8 7 11 4 1 Kod: 18029 18031 18034 18036 18038 18039 18040 Frek: 5 7 6 9 6 2 10 Kod: 18041 18042 18101 18102 18103 18107 18110 Frek: 10 1 3 5 1 2 2 Kod: 18112 18201 18202 18203 18301 18401 18402 Frek: 3 7 3 2 5 5 7 Kod: 18601 18701 18703 18804 18809 18810 18819 Frek: 9 3 3 1 1 1 1 Kod: 18825 19101 19106 19201 19204 30501 31901 Frek: 1 1 4 7 2 2 2 Kod: 31902 36001 36003 36007 38001 38002 38004 Frek: 1 1 1 2 7 5 3 Kod: 38005 38013 38018 38021 38023 38035 38038 Frek: 3 1 1 1 1 1 5 Kod: 38101 38110 38114 38119 38126 38201 38203 Frek: 6 2 1 1 2 1 2 Kod: 38204 38211 38213 42801 48001 48002 48003 Frek: 2 1 1 2 2 4 1 Kod: 48004 48009 48019 48023 48027 48029 48030 Frek: 1 1 1 1 3 1 1 Kod: 48031 48101 48201 48202 48206 48208 48301 Frek: 2 4 4 2 1 1 6 Kod: 48305 48307 48308 48401 48402 48403 48405 Frek: 2 1 1 2 3 4 2 Kod: 48410 48414 48418 48419 48420 48601 48605 Frek: 1 1 2 1 1 5 1 Kod: 48607 48608 50902 51204 51302 51309 56002 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 56101 56201 56301 56303 58001 58002 58003 Frek: 2 4 1 1 3 2 4 Kod: 58005 58019 58025 58028 58033 58034 58101 Frek: 1 1 1 1 1 1 6 Kod: 58102 58103 58104 58105 58106 58108 58110 Frek: 1 5 5 5 10 1 2 Kod: 58112 58116 58125 58203 58204 58301 58303 Frek: 1 1 1 1 1 3 1 Kod: 58306 58307 58313 58319 58322 58326 58327 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 58602 58603 58604 58611 58617 60402 60408 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 61703 61705 66201 66209 66210 66216 66503 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 68001 68003 68005 68011 68015 68016 68018 Frek: 5 7 2 1 1 1 1 Kod: 68201 68202 68205 68207 68208 68209 68301 Frek: 5 1 1 1 1 1 1 Kod: 68302 68312 68313 68501 68503 68514 68601 Frek: 1 1 2 1 2 1 5 Kod: 68602 68701 76004 76101 76302 76303 76304 Frek: 1 7 1 2 1 2 1 Kod: 76307 76401 76408 76409 76501 76503 76504 Frek: 1 2 1 2 4 1 1 Kod: 76701 76703 78001 78019 78021 78024 78028 Frek: 1 2 3 1 1 1 3 Kod: 78101 78108 82102 83401 83402 84006 84008 Frek: 5 1 1 1 1 1 1 Kod: 84014 84015 86001 86002 86005 86101 86103 Frek: 1 1 2 1 1 2 2 Kod: 86201 86203 88001 88004 88008 88009 88012 Frek: 1 2 7 1 1 1 1 Kod: 88101 88201 88203 88205 88206 88207 88301 Frek: 1 2 1 2 1 1 6 Kod: 88307 88309 88314 88401 88403 88408 88514 Frek: 1 1 1 3 1 1 1 Kod: 88516 98001 98015 98053 98057 98065 98069 Frek: 1 3 2 1 1 1 1 Kod: 98073 106001 106003 108001 108008 108013 108014 Frek: 1 2 1 4 1 1 1 Kod: 108015 108018 108019 108101 108102 108104 108107 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 108110 108201 108202 108203 108205 108304 112101 Frek: 1 2 1 1 2 1 1 Kod: 112106 112107 113701 116004 116007 116201 116203 Frek: 1 2 2 2 1 1 1 Kod: 116301 116302 116601 116605 116701 116703 116804 Frek: 2 2 2 1 3 2 1 Kod: 118001 118002 118008 118015 118016 118017 118023 Frek: 2 1 1 3 1 1 1 Kod: 118052 118101 118102 118104 118107 118111 118113 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 118201 118202 118207 118301 118307 118312 118313 Frek: 3 2 1 4 1 1 2 Kod: 118319 118321 121402 121405 121411 123007 123101 Frek: 2 1 2 2 1 3 3 Kod: 123305 123309 126001 126003 126102 126104 126111 Frek: 1 2 3 3 1 3 1 Kod: 126112 126201 126202 126301 126307 126401 126504 Frek: 3 3 1 2 1 1 1 Kod: 126510 126515 126602 126611 126702 126708 128001 Frek: 1 1 1 1 1 1 4 Kod: 128002 128003 128004 128005 128006 128007 128008 Frek: 5 3 2 4 2 1 2 Kod: 128009 128010 128014 128016 128017 128018 128019 Frek: 6 5 1 3 3 3 2 Kod: 128101 128102 128103 128104 128105 128201 128301 Frek: 4 4 3 1 3 7 7 Kod: 128302 128303 128309 128313 128316 128317 128401 Frek: 4 5 1 1 2 3 1 Kod: 128402 128403 128501 128511 128601 128607 128611 Frek: 1 1 3 1 6 1 2 Kod: 128701 128704 128713 128717 128723 131501 131505 Frek: 7 1 1 1 1 1 1 Kod: 138001 138002 138003 138004 138009 138019 138101 Frek: 4 3 2 1 3 2 3 Kod: 138111 138201 138202 138205 138206 138211 138220 Frek: 1 2 1 1 1 1 2 Kod: 138301 138311 138401 138402 138404 138405 138408 Frek: 3 1 4 2 1 1 1 Kod: 138412 138413 140102 140103 140104 140201 140202 Frek: 1 1 1 5 2 2 1 Kod: 140203 140701 141501 141502 142102 143007 143507 Frek: 2 4 1 2 1 1 1 Kod: 148004 148005 148006 148007 148008 148009 148010 Frek: 2 2 7 3 4 5 1 Kod: 148011 148012 148013 148016 148017 148018 148019 Frek: 2 1 1 3 5 4 3 Kod: 148020 148021 148022 148023 148024 148026 148028 Frek: 4 7 2 4 6 6 1 Kod: 148030 148031 148032 148033 148034 148036 148037 Frek: 5 1 2 4 5 2 1 Kod: 148101 148102 148103 148104 148201 148211 148401 Frek: 5 2 2 4 1 2 3 Kod: 148403 148404 148405 148507 148510 148512 150103 Frek: 2 1 1 1 1 6 1 Kod: 150401 150403 152103 152401 152402 152403 152702 Frek: 1 3 1 3 2 1 1 Kod: 152713 152714 155208 156006 156106 156201 156204 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 156207 156301 156303 156315 156316 156317 156501 Frek: 1 1 4 1 1 1 1 Kod: 156606 156618 158001 158007 158009 158101 158104 Frek: 2 1 6 1 1 14 1 Kod: 158108 158201 158209 158300 158301 158302 158303 Frek: 2 7 1 1 3 8 2 Kod: 158306 158311 158316 158319 158401 158420 158501 Frek: 3 1 2 1 2 1 1 Kod: 160209 162202 162301 162303 163703 164301 164302 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 166004 166007 166107 166118 166306 168001 168002 Frek: 1 1 1 1 1 4 2 Kod: 168018 168101 168103 168112 168113 168201 168301 Frek: 1 3 2 1 1 1 6 Kod: 168308 168314 168315 168401 168501 168601 168603 Frek: 2 1 1 2 4 3 1 Kod: 168620 168634 168636 171502 173001 173701 173705 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 176001 176101 176201 176301 176302 176401 176403 Frek: 3 1 1 3 1 1 1 Kod: 176501 176601 176602 176605 178001 178002 178004 Frek: 1 1 1 1 4 4 1 Kod: 178008 178009 178034 178101 178105 178201 178301 Frek: 4 2 1 5 1 3 2 Kod: 178302 178304 178401 178407 178410 178501 178503 Frek: 1 2 1 1 2 1 1 Kod: 178505 178511 180251 181031 186002 186101 186102 Frek: 1 1 1 1 2 1 2 Kod: 186201 186301 186401 188001 188002 188003 188004 Frek: 3 2 1 5 1 3 4 Kod: 188005 188008 188013 188015 188018 188027 188029 Frek: 1 1 4 3 1 1 1 Kod: 188030 188101 188103 188201 188204 188301 188404 Frek: 5 7 1 1 1 6 3 Kod: 188502 188503 188504 188505 188507 190702 191705 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 196001 196003 196005 196101 196103 196201 198002 Frek: 1 1 1 2 1 3 7 Kod: 198003 198004 198007 198016 198101 198106 198201 Frek: 7 4 1 1 1 2 3 Kod: 198301 198306 198401 202102 202104 202901 202904 Frek: 7 2 7 1 2 3 1 Kod: 203101 203103 203902 206101 206201 208001 208003 Frek: 1 1 3 1 2 5 3 Kod: 208005 208006 208008 208010 208011 208101 208102 Frek: 1 1 1 2 2 6 2 Kod: 208201 208203 208301 208401 208402 208406 208501 Frek: 2 1 2 2 1 4 5 Kod: 210102 212103 213204 213205 216101 216103 216107 Frek: 3 2 3 2 2 1 1 Kod: 218001 218002 218005 218006 218007 218008 218101 Frek: 3 6 1 2 4 6 5 Kod: 218102 218103 218201 218203 218205 218303 218306 Frek: 2 1 3 1 3 4 1 Kod: 218309 218401 218404 218405 218411 226002 226004 Frek: 2 1 1 1 1 1 3 Kod: 226201 228001 228002 228006 228007 228101 228102 Frek: 4 3 1 1 1 4 3 Kod: 228103 228104 228106 228110 228113 228201 228202 Frek: 8 1 2 2 1 2 1 Kod: 228207 228211 228301 228304 228309 228311 228314 Frek: 1 1 3 2 1 1 2 Kod: 228401 228402 228404 228408 228411 228412 230301 Frek: 1 4 1 7 2 2 2 Kod: 230302 230507 230901 230902 230904 230906 231301 Frek: 1 1 1 1 1 1 3 Kod: 231304 231306 232603 232604 236101 236105 236109 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 238001 238002 238004 238005 238006 238007 240101 Frek: 6 3 1 1 1 5 1 Kod: 240904 241702 241703 242102 246001 246003 246201 Frek: 1 1 1 1 1 2 5 Kod: 246304 248001 248002 248003 248004 248005 248006 Frek: 2 5 2 1 3 3 4 Kod: 248007 248009 248101 248201 248202 248204 248205 Frek: 1 2 2 5 3 6 1 Kod: 248206 248207 248210 248211 250502 250602 251005 Frek: 2 3 1 1 3 1 1 Kod: 251301 251401 251802 252101 252105 252301 252306 Frek: 2 3 1 1 1 3 3 Kod: 256002 258001 258002 258003 258004 258101 258102 Frek: 1 9 4 4 1 6 3 Kod: 258103 258104 258105 258201 258203 258304 258401 Frek: 5 1 2 8 1 1 5 Kod: 258402 258403 999999 Frek: 1 1 12
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 25 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Frek: 18 26 22 22 20 24 25 36 30 28 41 32 24 22 Kod: 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Frek: 29 29 31 28 19 27 26 23 35 23 27 32 36 33 Kod: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Frek: 29 36 27 36 29 51 37 47 49 49 47 38 36 35 Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 35 29 30 38 38 38 29 33 35 31 45 41 47 16 Kod: 99 Frek: 2
VAR 10 KÖN Loc 27 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter. När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren i olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1.a. Är Du: 916 1. Man 882 2. Kvinna 3 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 28 width 2 MD=99 F.1.b. Hur gammal är Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 191 01. 19 år och yngre 186 02. 20-24 år 166 03. 25-29 år 226 04. 30-34 år 190 05. 35-39 år 163 06. 40-44 år 130 07. 45-49 år 138 08. 50-54 år 143 09. 55-59 år 151 10. 60-64 år 116 11. 65 år och äldre 1 99. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 30 width 1 MD=9 F.1.c. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 430 1. Ogift 1254 2. Gift eller sammanboende 110 3. Änka/Änkling/Frånskild 7 9. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSPOSITION Loc 31 width 1 MD=9 F.1.d. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 623 1. Husfar 674 2. Husmor 246 3. Son/Dotter 36 4. Annan hushållsmedlem 200 5. Ensamboende 22 9. Ej svar
VAR 14 SYSSELSÄTTNING Loc 32 width 1 MD=9 F.1.e. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 911 1. Förvärvsarbetande på heltid 300 2. Förvärvsarbetande på deltid 169 3. Hemmafru 204 4. Studerande 157 5. Pensionär 57 6. Annan sysselsättning 3 9. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 33 width 1 MD=9 F.1.f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 655 1. Folkskola 351 2. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 199 3. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 346 4. Gymnasium eller motsvarande 235 5. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 15 9. Ej svar
VAR 16 ORTSSTORLEK Loc 34 width 1 MD=9 F.1.g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 95 1. Under 200 invånare 206 2. 200-1.999 invånare 157 3. 2.000-4.999 invånare 164 4. 5.000-9.999 invånare 218 5. 10.000-24.999 invånare 231 6. 25.000-49.999 invånare 233 7. 50.000-99.999 invånare 393 8. 100.000 och däröver 104 9. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 35 width 1 MD=9 F.1.h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 162 1. Insatslägenhet 584 2. Hyrd lägenhet 823 3. Egen villa/radhus 44 4. Hyrd villa/radhus 126 5. Jordbruksfastighet 28 6. Inneboende 31 7. Annan bostadsform 3 9. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:EGNA Loc 36 width 1 MD=9 F.1.i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 268 1. Gör praktiskt taget INGA sådana inköp SJÄLV 390 2. Gör MINDRE ÄN HÄLFTEN av alla inköp 263 3. Gör ungefär HÄLFTEN av alla inköp 205 4. Gör MER ÄN HÄLFTEN av alla inköp 675 5. Gör ALLA ELLER NÄSTAN ALLA inköp 9. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2. Hushållets sammansättning. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av. Medräkna även sådana, som befinner sig på kortare semester, kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. OBS! Räkna även med Dig själv. F.2.a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 1660 137 3 1
VAR 20 2-6 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2.b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1514 234 47 5 1
VAR 21 7-10 ÅR Loc 41 width 2 MD=99 F.2.c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1534 230 33 3 1
VAR 22 11-14 ÅR Loc 43 width 2 MD=99 F.2.d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1436 316 46 1 2
VAR 23 15-19 ÅR Loc 45 width 2 MD=99 F.2.e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 99 Frek: 1267 400 120 11 1 1 1
VAR 24 20-67 ÅR Loc 47 width 2 MD=99 F.2.f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 44 315 1216 174 40 6 2 1 1 Kod: 9 99 Frek: 1 1
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 49 width 2 MD=99 F.2.g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 1671 93 36 1
VAR 26 TOTALT ANTAL PERSONER Loc 51 width 2 MD=99 F.2.h. Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 193 522 393 437 198 37 11 4 6
VAR 27 INKOMST-PERSONLIG Loc 53 width 1 MD=9 F.3. Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta, som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör. Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3.a. Inkomst i kronor per år:Din personliga 494 1. Under 30.000 kronor/år 315 2. 30.000-50.000 kronor/år 456 3. 50.000-70.000 kronor/år 272 4. 70.000-90.000 kronor/år 94 5. 90.000-110.000 kronor/år 42 6. 110.000-130.000 kronor/år 43 7. Över 130.000 kronor/år 85 9. Ej svar
VAR 28 INKOMST-HUSHÅLLETS Loc 54 width 1 MD=9 F.3.b. Inkomst i kronor per år:Hushållets totala <Se F.3 för fullständig frågetext> 47 1. Under 30.000 kronor/år 114 2. 30.000-50.000 kronor/år 254 3. 50.000-70.000 kronor/år 255 4. 70.000-90.000 kronor/år 287 5. 90.000-110.000 kronor/år 229 6. 110.000-130.000 kronor/år 397 7. Över 130.000 kronor/år 218 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 55 width 1 MD=9 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 1217 1. Ja 446 2. Nej 138 9. Ej svar
VAR 30 PERSONBIL Loc 56 width 2 MD=99 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5.a. I hushållet finns .... st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 5 99 Frek: 250 1157 347 34 6 1 6
VAR 31 HUSVAGN Loc 58 width 1 MD=9 F.5.b. I hushållet finns: Husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 112 1. Ja 1679 2. Nej 10 9. Ej svar
VAR 32 FRITIDSHUS Loc 59 width 1 MD=9 F.5.c. I hushållet finns: Fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 396 1. Ja 1399 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 33 RODDBÅT/EKA EL. LIKNANDE Loc 60 width 1 MD=9 F.5.d. I hushållet finns: Roddbåt/Eka eller liknande <Se F.5 för fullständig frågetext> 346 1. Ja 1447 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 34 MOTORBÅT Loc 61 width 1 MD=9 F.5.e. I hushållet finns: Motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 205 1. Ja 1589 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 35 SEGELBÅT Loc 62 width 1 MD=9 F.5.f. I hushållet finns: Segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 87 1. Ja 1708 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 36 BILDKAMERA - INSTAMATIC Loc 63 width 1 MD=9 F.5.g. I hushållet finns: Bildkamera - typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 1007 1. Ja 788 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 37 BILDKAMERA-SYSTEMKAMERA Loc 64 width 1 MD=9 F.5.h. I hushållet finns: Bildkamera - typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 648 1. Ja 1147 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 38 BILRADIO/BILSTEREO Loc 65 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.i. I hushållet finns: Bilradio/Bilstereo <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 1136 1. Ja 659 2. Nej 8. Frågan ej ställd 6 9. Ej svar
VAR 39 TV-BANDSPELARE (VIDEO) Loc 66 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.j. I hushållet finns: TV-bandspelare (video) <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 117 1. Ja 1678 2. Nej 8. Frågan ej ställd 6 9. Ej svar
VAR 40 FILMKAMERA Loc 67 width 1 MD=9 F.5.k. I hushållet finns: Filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 465 1. Ja 1329 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 41 STILLBILDSPROJEKTOR Loc 68 width 1 MD=9 F.5.l. I hushållet finns: Stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 433 1. Ja 1361 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 42 FILMPROJEKTOR Loc 69 width 1 MD=9 F.5.m. I hushållet finns: Filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 412 1. Ja 1383 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 43 SKRIVMASKIN Loc 70 width 1 MD=9 F.5.n. I hushållet finns: Skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 782 1. Ja 1013 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 44 SVART-VIT TV Loc 71 width 1 MD=9 F.5.o. I hushållet finns: Svart-vit TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 662 1. Ja 1133 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 45 FÄRG-TV Loc 72 width 1 MD=9 F.5.p. I hushållet finns: Färg-TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 1507 1. Ja 288 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 46 FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 73 width 1 MD=9 F.5.q. I hushållet finns: Frysbox/Frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 1541 1. Ja 254 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 47 DISKMASKIN Loc 74 width 1 MD=9 F.5.r. I hushållet finns: Diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 612 1. Ja 1183 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 48 TORKTUMLARE Loc 75 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.s. I hushållet finns: Torktumlare <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 137 1. Ja 1658 2. Nej 8. Frågan ej ställd 6 9. Ej svar
VAR 49 KÖKSMASKIN Loc 76 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.t. I hushållet finns: Köksmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 845 1. Ja 950 2. Nej 8. Frågan ej ställd 6 9. Ej svar
VAR 50 TVÄTTMASKIN Loc 77 width 1 MD=9 F.5.u. I hushållet finns: Tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1313 1. Ja 482 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 51 STEREOANLÄGGNING Loc 78 width 1 MD=9 F.5.v. I hushållet finns: Stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 1372 1. Ja 423 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 52 MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 79 width 1 MD=9 F.5.x. I hushållet finns: Motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 709 1. Ja 1086 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 53 SPISFLÄKT Loc 80 width 1 MD=9 F.5.y. I hushållet finns: Spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1159 1. Ja 636 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 54 KAFFEBRYGGARE Loc 81 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.z. I hushållet finns: Kaffebryggare <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 1246 1. Ja 549 2. Nej 8. Frågan ej ställd 6 9. Ej svar
VAR 55 RAKAPPARAT Loc 82 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.å. I hushållet finns: Rakapparat <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 1324 1. Ja 471 2. Nej 8. Frågan ej ställd 6 9. Ej svar
VAR 56 HUND Loc 83 width 1 MD=9 F.5.ä. I hushållet finns: Hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 384 1. Ja 1411 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 57 KATT Loc 84 width 1 MD=9 F.5.ö. I hushållet finns: Katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 296 1. Ja 1499 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 58 INKÖP AV KAPITALVAROR A1 Loc 85 width 2 MD=99 F.6a. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a.1. Första understrykningen 199 01. Fabriksny bil 485 02. Begagnad bil 52 03. Moped 9 04. Nytt fritidshus 26 05. Begagnat fritidshus 24 06. Ny villa 21 07. Begagnad villa 60 08. Köksfläkt 38 09. Elektrisk spis 46 10. Diskmaskin 267 11. Nya möbler (Detta svarsalternativ endast i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3)) 574 99. Ej svar
VAR 59 INKÖP AV KAPITALVAROR A2 Loc 87 width 2 MD=99 F.6a.2. Andra understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 30 02. Begagnad bil 34 03. Moped 11 04. Nytt fritidshus 23 05. Begagnat fritidshus 29 06. Ny villa 36 07. Begagnad villa 48 08. Köksfläkt 56 09. Elektrisk spis 56 10. Diskmaskin 275 11. Nya möbler (Detta svarsalternativ endast i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3)) 1203 99. Ej svar
VAR 60 INKÖP AV KAPITALVAROR A3 Loc 89 width 2 MD=99 F.6a.3. Tredje understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 5 03. Moped 04. Nytt fritidshus 2 05. Begagnat fritidshus 10 06. Ny villa 5 07. Begagnad villa 17 08. Köksfläkt 19 09. Elektrisk spis 32 10. Diskmaskin 109 11. Nya möbler (Detta svarsalternativ endast i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3)) 1602 99. Ej svar
VAR 61 INKÖP AV KAPITALVAROR A4 Loc 91 width 2 MD=99 F.6a.4. Fjärde understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 1 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 3 07. Begagnad villa 4 08. Köksfläkt 15 09. Elektrisk spis 9 10. Diskmaskin 37 11. Nya möbler (Detta svarsalternativ endast i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3)) 1732 99. Ej svar
VAR 62 INKÖP AV KAPITALVAROR A5 Loc 93 width 2 MD=99 F.6a.5. Femte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 2 09. Elektrisk spis 12 10. Diskmaskin 12 11. Nya möbler (Detta svarsalternativ endast i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3)) 1775 99. Ej svar
VAR 63 INKÖP AV KAPITALVAROR A6 Loc 95 width 2 MD=99 F.6a.6. Sjätte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 09. Elektrisk spis 1 10. Diskmaskin 11 11. Nya möbler (Detta svarsalternativ endast i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3)) 1789 99. Ej svar
VAR 64 INKÖP AV KAPITALVAROR B1 Loc 97 width 2 MD=99 F.6b. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6b.1. Första understrykningen 167 01. Tvättmaskin 63 02. Frysbox 67 03. Frysskåp 152 04. Fiskeutrustning 124 05. Elektrisk rakapparat 39 06. Skrivmaskin 51 07. Stillbildskamera 24 08. Filmkamera 17 09. Projektor 48 10. Elektrisk symaskin 1049 99. Ej svar
VAR 65 INKÖP AV KAPITALVAROR B2 Loc 99 width 2 MD=99 F.6b.2. Andra understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 27 02. Frysbox 23 03. Frysskåp 26 04. Fiskeutrustning 53 05. Elektrisk rakapparat 17 06. Skrivmaskin 40 07. Stillbildskamera 17 08. Filmkamera 26 09. Projektor 36 10. Elektrisk symaskin 1536 99. Ej svar
VAR 66 INKÖP AV KAPITALVAROR B3 Loc 101 width 2 MD=99 F.6b.3. Tredje understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 15 03. Frysskåp 3 04. Fiskeutrustning 6 05. Elektrisk rakapparat 8 06. Skrivmaskin 17 07. Stillbildskamera 9 08. Filmkamera 11 09. Projektor 21 10. Elektrisk symaskin 1711 99. Ej svar
VAR 67 INKÖP AV KAPITALVAROR B4 Loc 103 width 2 MD=99 F.6b.4. Fjärde understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 1 04. Fiskeutrustning 3 05. Elektrisk rakapparat 4 06. Skrivmaskin 1 07. Stillbildskamera 3 08. Filmkamera 3 09. Projektor 8 10. Elektrisk symaskin 1778 99. Ej svar
VAR 68 INKÖP AV KAPITALVAROR B5 Loc 105 width 2 MD=99 F.6b.5. Femte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 05. Elektrisk rakapparat 06. Skrivmaskin 07. Stillbildskamera 2 08. Filmkamera 5 09. Projektor 3 10. Elektrisk symaskin 1791 99. Ej svar
VAR 69 INKÖP AV KAPITALVAROR B6 Loc 107 width 2 MD=99 F.6b.6. Sjätte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 05. Elektrisk rakapparat 06. Skrivmaskin 07. Stillbildskamera 08. Filmkamera 2 09. Projektor 2 10. Elektrisk symaskin 1797 99. Ej svar
VAR 70 INKÖP AV KAPITALVAROR C1 Loc 109 width 2 MD=99 F.6c. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6c.1. Första understrykningen 145 01. Transistorradio 24 02. Husvagn 148 03. Stereoanläggning 15 04. Svart/vit TV 161 05. Färg-TV 76 06. Elektrisk kaffebryggare 70 07. Motorgräsklippare 88 08. Dammsugare 23 09. Motorbåt 8 10. Segelbåt 1043 99. Ej svar
VAR 71 INKÖP AV KAPITALVAROR C2 Loc 111 width 2 MD=99 F.6c.2. Andra understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 3 02. Husvagn 34 03. Stereoanläggning 4 04. Svart/vit TV 57 05. Färg-TV 47 06. Elektrisk kaffebryggare 26 07. Motorgräsklippare 70 08. Dammsugare 21 09. Motorbåt 3 10. Segelbåt 1536 99. Ej svar
VAR 72 INKÖP AV KAPITALVAROR C3 Loc 113 width 2 MD=99 F.6c.3. Tredje understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 1 03. Stereoanläggning 2 04. Svart/vit TV 15 05. Färg-TV 19 06. Elektrisk kaffebryggare 5 07. Motorgräsklippare 28 08. Dammsugare 7 09. Motorbåt 3 10. Segelbåt 1721 99. Ej svar
VAR 73 INKÖP AV KAPITALVAROR C4 Loc 115 width 2 MD=99 F.6c.4. Fjärde understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 1 05. Färg-TV 3 06. Elektrisk kaffebryggare 6 07. Motorgräsklippare 11 08. Dammsugare 4 09. Motorbåt 2 10. Segelbåt 1774 99. Ej svar
VAR 74 INKÖP AV KAPITALVAROR C5 Loc 117 width 2 MD=99 F.6c.5. Femte understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 05. Färg-TV 06. Elektrisk kaffebryggare 07. Motorgräsklippare 4 08. Dammsugare 2 09. Motorbåt 10. Segelbåt 1795 99. Ej svar
VAR 75 INKÖP AV KAPITALVAROR C6 Loc 119 width 2 MD=99 F.6c.6. Sjätte understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 05. Färg-TV 06. Elektrisk kaffebryggare 07. Motorgräsklippare 08. Dammsugare 1 09. Motorbåt 10. Segelbåt 1800 99. Ej svar
VAR 76 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 121 width 1 MD=9 F.7. Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.7a. Miljövårdsfrågor 59 1. Mycket ointresserad 82 2. Ganska ointresserad 124 3. Något ointresserad 179 4. Varken-eller,vet ej 528 5. Något intresserad 532 6. Ganska intresserad 256 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 77 HÄLSONYTTIG MAT Loc 122 width 1 MD=9 F.7b. Hälsonyttig mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 111 1. Mycket ointresserad 138 2. Ganska ointresserad 137 3. Något ointresserad 234 4. Varken-eller,vet ej 499 5. Något intresserad 414 6. Ganska intresserad 223 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 78 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 123 width 1 MD=9 F.7c. Sjukdomar och hälsa <Se F.7 för fullständig frågetext> 64 1. Mycket ointresserad 84 2. Ganska ointresserad 120 3. Något ointresserad 216 4. Varken-eller,vet ej 536 5. Något intresserad 458 6. Ganska intresserad 257 7. Mycket intresserad 66 9. Ej svar
VAR 79 BANTNINGSTIPS Loc 124 width 1 MD=9 F.7d. Bantningstips <Se F.7 för fullständig frågetext> 539 1. Mycket ointresserad 243 2. Ganska ointresserad 135 3. Något ointresserad 253 4. Varken-eller,vet ej 327 5. Något intresserad 157 6. Ganska intresserad 79 7. Mycket intresserad 68 9. Ej svar
VAR 80 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 125 width 1 MD=9 F.7e. Hushålla ekonomiskt <Se F.7 för fullständig frågetext> 51 1. Mycket ointresserad 56 2. Ganska ointresserad 82 3. Något ointresserad 192 4. Varken-eller,vet ej 449 5. Något intresserad 574 6. Ganska intresserad 349 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 81 POLITIK Loc 126 width 1 MD=9 F.7f. Politik <Se F.7 för fullständig frågetext> 196 1. Mycket ointresserad 157 2. Ganska ointresserad 118 3. Något ointresserad 190 4. Varken-eller,vet ej 523 5. Något intresserad 384 6. Ganska intresserad 185 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 82 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 127 width 1 MD=9 F.7g. Sociala rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 85 1. Mycket ointresserad 93 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 219 4. Varken-eller,vet ej 603 5. Något intresserad 441 6. Ganska intresserad 183 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 83 SKATTEFRÅGOR Loc 128 width 1 MD=9 F.7h. Skattefrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 90 1. Mycket ointresserad 94 2. Ganska ointresserad 128 3. Något ointresserad 220 4. Varken-eller,vet ej 522 5. Något intresserad 441 6. Ganska intresserad 252 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 84 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 129 width 1 MD=9 F.7i. Samlevnadsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 87 1. Mycket ointresserad 87 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 355 4. Varken-eller,vet ej 554 5. Något intresserad 376 6. Ganska intresserad 152 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 85 VIDAREUTBILDNING Loc 130 width 1 MD=9 F.7j. Vidareutbildning <Se F.7 för fullständig frågetext> 105 1. Mycket ointresserad 103 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 352 4. Varken-eller,vet ej 509 5. Något intresserad 376 6. Ganska intresserad 187 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 86 RELIGIONS- O. TROSFRÅGOR Loc 131 width 1 MD=9 F.7k. Religions- och trosfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 455 1. Mycket ointresserad 287 2. Ganska ointresserad 181 3. Något ointresserad 312 4. Varken-eller,vet ej 279 5. Något intresserad 131 6. Ganska intresserad 107 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 87 ARBETSMARKNADEN Loc 132 width 1 MD=9 F.7l. Arbetsmarknaden <Se F.7 för fullständig frågetext> 91 1. Mycket ointresserad 98 2. Ganska ointresserad 120 3. Något ointresserad 278 4. Varken-eller,vet ej 578 5. Något intresserad 409 6. Ganska intresserad 168 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 88 VILLA/EGET HEM Loc 133 width 1 MD=9 F.7m. Villa/Eget hem <Se F.7 för fullständig frågetext> 115 1. Mycket ointresserad 93 2. Ganska ointresserad 72 3. Något ointresserad 207 4. Varken-eller,vet ej 367 5. Något intresserad 396 6. Ganska intresserad 483 7. Mycket intresserad 68 9. Ej svar
VAR 89 FRITIDSHUS Loc 134 width 1 MD=9 F.7n. Fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 292 1. Mycket ointresserad 171 2. Ganska ointresserad 128 3. Något ointresserad 368 4. Varken-eller,vet ej 300 5. Något intresserad 253 6. Ganska intresserad 226 7. Mycket intresserad 63 9. Ej svar
VAR 90 PERSONBILAR Loc 135 width 1 MD=9 F.7o. Personbilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 165 1. Mycket ointresserad 118 2. Ganska ointresserad 134 3. Något ointresserad 226 4. Varken-eller,vet ej 543 5. Något intresserad 353 6. Ganska intresserad 207 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 136 width 1 MD=9 F.7p. Heminredning <Se F.7 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket ointresserad 67 2. Ganska ointresserad 88 3. Något ointresserad 189 4. Varken-eller,vet ej 570 5. Något intresserad 501 6. Ganska intresserad 275 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 137 width 1 MD=9 F.7q. Modenyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 239 1. Mycket ointresserad 201 2. Ganska ointresserad 166 3. Något ointresserad 276 4. Varken-eller,vet ej 463 5. Något intresserad 284 6. Ganska intresserad 119 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 138 width 1 MD=9 F.7r. Matvarunyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 146 1. Mycket ointresserad 185 2. Ganska ointresserad 197 3. Något ointresserad 308 4. Varken-eller,vet ej 527 5. Något intresserad 298 6. Ganska intresserad 84 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 139 width 1 MD=9 F.7s. Barnavård <Se F.7 för fullständig frågetext> 154 1. Mycket ointresserad 125 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 314 4. Varken-eller,vet ej 412 5. Något intresserad 384 6. Ganska intresserad 219 7. Mycket intresserad 62 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 140 width 1 MD=9 F.7t. Skönhetsvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 305 1. Mycket ointresserad 220 2. Ganska ointresserad 211 3. Något ointresserad 329 4. Varken-eller,vet ej 453 5. Något intresserad 179 6. Ganska intresserad 53 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 96 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 141 width 1 MD=9 F.7u. Stereoanläggningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 235 1. Mycket ointresserad 169 2. Ganska ointresserad 188 3. Något ointresserad 259 4. Varken-eller,vet ej 530 5. Något intresserad 243 6. Ganska intresserad 122 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 97 HUSHÅLLSMASKINER Loc 142 width 1 MD=9 F.7v. Hushållsmaskiner <Se F.7 för fullständig frågetext> 164 1. Mycket ointresserad 144 2. Ganska ointresserad 188 3. Något ointresserad 354 4. Varken-eller,vet ej 578 5. Något intresserad 257 6. Ganska intresserad 60 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 98 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 143 width 1 MD=9 F.7w. Fotoutrustningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 274 1. Mycket ointresserad 189 2. Ganska ointresserad 215 3. Något ointresserad 335 4. Varken-eller,vet ej 465 5. Något intresserad 176 6. Ganska intresserad 89 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 99 MOTORCYKLAR Loc 144 width 1 MD=9 F.7x. Motorcyklar <Se F.7 för fullständig frågetext> 754 1. Mycket ointresserad 189 2. Ganska ointresserad 147 3. Något ointresserad 297 4. Varken-eller,vet ej 181 5. Något intresserad 94 6. Ganska intresserad 76 7. Mycket intresserad 63 9. Ej svar
VAR 100 KRUKVÄXTER Loc 145 width 1 MD=9 F.7y. Krukväxter <Se F.7 för fullständig frågetext> 156 1. Mycket ointresserad 102 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 179 4. Varken-eller,vet ej 394 5. Något intresserad 459 6. Ganska intresserad 373 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 101 MEDEL MOT MJÄLL Loc 146 width 1 MD=9 F.7z. Medel mot mjäll <Se F.7 för fullständig frågetext> 508 1. Mycket ointresserad 203 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 373 4. Varken-eller,vet ej 336 5. Något intresserad 117 6. Ganska intresserad 58 7. Mycket intresserad 64 9. Ej svar
VAR 102 HUNDARS SKÖTSEL Loc 147 width 1 MD=9 F.7å. Hundars skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 698 1. Mycket ointresserad 173 2. Ganska ointresserad 78 3. Något ointresserad 264 4. Varken-eller,vet ej 197 5. Något intresserad 168 6. Ganska intresserad 157 7. Mycket intresserad 66 9. Ej svar
VAR 103 KATTERS SKÖTSEL Loc 148 width 1 MD=9 F.7ä. Katters skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 825 1. Mycket ointresserad 170 2. Ganska ointresserad 83 3. Något ointresserad 304 4. Varken-eller,vet ej 172 5. Något intresserad 103 6. Ganska intresserad 81 7. Mycket intresserad 63 9. Ej svar
VAR 104 MOTIONERA Loc 149 width 1 MD=9 F.7ö. Motionera <Se F.7 för fullständig frågetext> 88 1. Mycket ointresserad 47 2. Ganska ointresserad 61 3. Något ointresserad 128 4. Varken-eller,vet ej 497 5. Något intresserad 560 6. Ganska intresserad 361 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 105 IDROTTA Loc 150 width 1 MD=9 F.7aa. Idrotta <Se F.7 för fullständig frågetext> 199 1. Mycket ointresserad 112 2. Ganska ointresserad 160 3. Något ointresserad 227 4. Varken-eller,vet ej 460 5. Något intresserad 308 6. Ganska intresserad 275 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 106 LAGA MAT Loc 151 width 1 MD=9 F.7ab. Laga mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket ointresserad 65 2. Ganska ointresserad 95 3. Något ointresserad 135 4. Varken-eller,vet ej 510 5. Något intresserad 554 6. Ganska intresserad 331 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 107 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 152 width 1 MD=9 F.7ac. Pröva nya maträtter <Se F.7 för fullständig frågetext> 111 1. Mycket ointresserad 83 2. Ganska ointresserad 95 3. Något ointresserad 174 4. Varken-eller,vet ej 466 5. Något intresserad 523 6. Ganska intresserad 302 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 108 BAKA Loc 153 width 1 MD=9 F.7ad. Baka <Se F.7 för fullständig frågetext> 186 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 138 3. Något ointresserad 216 4. Varken-eller,vet ej 394 5. Något intresserad 399 6. Ganska intresserad 303 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 109 HA GÄSTER Loc 154 width 1 MD=9 F.7ae. Ha gäster <Se F.7 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket ointresserad 52 2. Ganska ointresserad 87 3. Något ointresserad 170 4. Varken-eller,vet ej 573 5. Något intresserad 595 6. Ganska intresserad 224 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 110 KÖRA BIL Loc 155 width 1 MD=9 F.7af. Köra bil <Se F.7 för fullständig frågetext> 170 1. Mycket ointresserad 61 2. Ganska ointresserad 86 3. Något ointresserad 224 4. Varken-eller,vet ej 349 5. Något intresserad 483 6. Ganska intresserad 378 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 111 JOBBA MED BILAR Loc 156 width 1 MD=9 F.7ag. Jobba med bilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 589 1. Mycket ointresserad 186 2. Ganska ointresserad 155 3. Något ointresserad 229 4. Varken-eller,vet ej 280 5. Något intresserad 180 6. Ganska intresserad 123 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 112 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 157 width 1 MD=9 F.7ah. Arbeta i trädgården <Se F.7 för fullständig frågetext> 187 1. Mycket ointresserad 107 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 185 4. Varken-eller,vet ej 437 5. Något intresserad 436 6. Ganska intresserad 291 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 113 FOTOGRAFERA Loc 158 width 1 MD=9 F.7ai. Fotografera <Se F.7 för fullständig frågetext> 250 1. Mycket ointresserad 134 2. Ganska ointresserad 140 3. Något ointresserad 232 4. Varken-eller,vet ej 590 5. Något intresserad 265 6. Ganska intresserad 137 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 114 SMALFILMA Loc 159 width 1 MD=9 F.7aj. Smalfilma <Se F.7 för fullständig frågetext> 589 1. Mycket ointresserad 190 2. Ganska ointresserad 155 3. Något ointresserad 430 4. Varken-eller,vet ej 233 5. Något intresserad 101 6. Ganska intresserad 44 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 115 SPORTFISKA Loc 160 width 1 MD=9 F.7ak. Sportfiska <Se F.7 för fullständig frågetext> 546 1. Mycket ointresserad 136 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 238 4. Varken-eller,vet ej 282 5. Något intresserad 220 6. Ganska intresserad 204 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 116 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 161 width 1 MD=9 F.7al. Lyssna på popmusik <Se F.7 för fullständig frågetext> 476 1. Mycket ointresserad 192 2. Ganska ointresserad 139 3. Något ointresserad 94 4. Varken-eller,vet ej 364 5. Något intresserad 262 6. Ganska intresserad 225 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 117 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 162 width 1 MD=9 F.7am. Lyssna på klassisk musik <Se F.7 för fullständig frågetext> 393 1. Mycket ointresserad 217 2. Ganska ointresserad 207 3. Något ointresserad 135 4. Varken-eller,vet ej 433 5. Något intresserad 229 6. Ganska intresserad 138 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 118 GÅ PÅ TEATER Loc 163 width 1 MD=9 F.7an. Gå på teater <Se F.7 för fullständig frågetext> 246 1. Mycket ointresserad 155 2. Ganska ointresserad 152 3. Något ointresserad 168 4. Varken-eller,vet ej 509 5. Något intresserad 330 6. Ganska intresserad 191 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 119 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 164 width 1 MD=9 F.7ao. Gå på konstutställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 414 1. Mycket ointresserad 219 2. Ganska ointresserad 213 3. Något ointresserad 193 4. Varken-eller,vet ej 370 5. Något intresserad 218 6. Ganska intresserad 108 7. Mycket intresserad 66 9. Ej svar
VAR 120 LÄSA BÖCKER Loc 165 width 1 MD=9 F.7ap. Läsa böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 107 1. Mycket ointresserad 57 2. Ganska ointresserad 104 3. Något ointresserad 90 4. Varken-eller,vet ej 445 5. Något intresserad 446 6. Ganska intresserad 510 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 121 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 166 width 1 MD=9 F.7aq. Läsa populärtidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 211 1. Mycket ointresserad 167 2. Ganska ointresserad 184 3. Något ointresserad 296 4. Varken-eller,vet ej 539 5. Något intresserad 245 6. Ganska intresserad 91 7. Mycket intresserad 68 9. Ej svar
VAR 122 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 167 width 1 MD=9 F.7ar. Köpa på postorder <Se F.7 för fullständig frågetext> 511 1. Mycket ointresserad 270 2. Ganska ointresserad 208 3. Något ointresserad 249 4. Varken-eller,vet ej 385 5. Något intresserad 93 6. Ganska intresserad 28 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 123 SY KLÄDER Loc 168 width 1 MD=9 F.7as. Sy kläder <Se F.7 för fullständig frågetext> 733 1. Mycket ointresserad 199 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 166 4. Varken-eller,vet ej 250 5. Något intresserad 156 6. Ganska intresserad 111 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 124 HANDARBETA Loc 169 width 1 MD=9 F.7at. Handarbeta <Se F.7 för fullständig frågetext> 622 1. Mycket ointresserad 126 2. Ganska ointresserad 98 3. Något ointresserad 118 4. Varken-eller,vet ej 226 5. Något intresserad 244 6. Ganska intresserad 325 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 125 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 170 width 1 MD=9 F.7au. Träffa nya människor <Se F.7 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket ointresserad 41 2. Ganska ointresserad 76 3. Något ointresserad 162 4. Varken-eller,vet ej 518 5. Något intresserad 574 6. Ganska intresserad 337 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 126 SNICKRA Loc 171 width 1 MD=9 F.7av. Snickra <Se F.7 för fullständig frågetext> 370 1. Mycket ointresserad 139 2. Ganska ointresserad 155 3. Något ointresserad 213 4. Varken-eller,vet ej 419 5. Något intresserad 282 6. Ganska intresserad 169 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 127 MÅLA HEMMA Loc 172 width 1 MD=9 F.7aw. Måla hemma <Se F.7 för fullständig frågetext> 252 1. Mycket ointresserad 105 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 223 4. Varken-eller,vet ej 561 5. Något intresserad 342 6. Ganska intresserad 145 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 128 JAGA Loc 173 width 1 MD=9 F.7ax. Jaga <Se F.7 för fullständig frågetext> 1036 1. Mycket ointresserad 120 2. Ganska ointresserad 91 3. Något ointresserad 232 4. Varken-eller,vet ej 106 5. Något intresserad 60 6. Ganska intresserad 96 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 129 FRILUFTSLIV Loc 174 width 1 MD=9 F.7ay. Friluftsliv <Se F.7 för fullständig frågetext> 117 1. Mycket ointresserad 34 2. Ganska ointresserad 64 3. Något ointresserad 108 4. Varken-eller,vet ej 439 5. Något intresserad 547 6. Ganska intresserad 436 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 130 ÅKA SLALOM Loc 175 width 1 MD=9 F.7az. Åka slalom <Se F.7 för fullständig frågetext> 705 1. Mycket ointresserad 154 2. Ganska ointresserad 102 3. Något ointresserad 257 4. Varken-eller,vet ej 176 5. Något intresserad 141 6. Ganska intresserad 206 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 131 ÅKA MOTORBÅT Loc 176 width 1 MD=9 F.7aå. Åka motorbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 509 1. Mycket ointresserad 119 2. Ganska ointresserad 129 3. Något ointresserad 242 4. Varken-eller,vet ej 337 5. Något intresserad 247 6. Ganska intresserad 164 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 132 SEGLA Loc 177 width 1 MD=9 F.7aä. Segla <Se F.7 för fullständig frågetext> 636 1. Mycket ointresserad 153 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 307 4. Varken-eller,vet ej 240 5. Något intresserad 153 6. Ganska intresserad 137 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 133 CAMPA Loc 178 width 1 MD=9 F.7aö. Campa <Se F.7 för fullständig frågetext> 406 1. Mycket ointresserad 113 2. Ganska ointresserad 101 3. Något ointresserad 196 4. Varken-eller,vet ej 448 5. Något intresserad 318 6. Ganska intresserad 158 7. Mycket intresserad 61 9. Ej svar
VAR 134 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 179 width 1 MD=9 F.7ba. Semestra utomlands <Se F.7 för fullständig frågetext> 207 1. Mycket ointresserad 84 2. Ganska ointresserad 82 3. Något ointresserad 141 4. Varken-eller,vet ej 332 5. Något intresserad 398 6. Ganska intresserad 510 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 135 SEMESTRA I SVERIGE Loc 180 width 1 MD=9 F.7bb. Semestra i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 49 1. Mycket ointresserad 22 2. Ganska ointresserad 44 3. Något ointresserad 71 4. Varken-eller,vet ej 372 5. Något intresserad 641 6. Ganska intresserad 560 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 136 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 181 width 1 MD=9 F.7bc. Pröva nya produkter <Se F.7 för fullständig frågetext> 161 1. Mycket ointresserad 109 2. Ganska ointresserad 154 3. Något ointresserad 363 4. Varken-eller,vet ej 602 5. Något intresserad 262 6. Ganska intresserad 100 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 137 VARA BORTBJUDEN Loc 182 width 1 MD=9 F.7bd. Vara bortbjuden <Se F.7 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket ointresserad 55 2. Ganska ointresserad 93 3. Något ointresserad 152 4. Varken-eller,vet ej 550 5. Något intresserad 590 6. Ganska intresserad 256 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 138 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 183 width 1 MD=9 F.7be. Gå på diskotek <Se F.7 för fullständig frågetext> 913 1. Mycket ointresserad 161 2. Ganska ointresserad 105 3. Något ointresserad 183 4. Varken-eller,vet ej 170 5. Något intresserad 117 6. Ganska intresserad 93 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 139 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 184 width 1 MD=9 F.7bf. Gå på restaurang <Se F.7 för fullständig frågetext> 172 1. Mycket ointresserad 92 2. Ganska ointresserad 95 3. Något ointresserad 146 4. Varken-eller,vet ej 649 5. Något intresserad 442 6. Ganska intresserad 157 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 140 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 185 width 1 MD=9 F.7bg. Gå på kvällskurser <Se F.7 för fullständig frågetext> 296 1. Mycket ointresserad 147 2. Ganska ointresserad 172 3. Något ointresserad 278 4. Varken-eller,vet ej 506 5. Något intresserad 281 6. Ganska intresserad 71 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 141 KLÄDER TILL DIG SJÄLV Loc 186 width 2 MD=99 F.8. Hur mycket pengar lägger du normalt ner på följande under ett år? F.8a. Kläder till dig själv 9 01. 0 kronor 12 02. Under 100 kronor 103 03. 101-300 kronor 252 04. 301-500 kronor 302 05. 501-800 kronor 342 06. 801-1.000 kronor 303 07. 1.001-1.500 kronor 204 08. 1.501-2.000 kronor 225 09. Över 2.000 kronor 49 99. Ej svar
VAR 142 SPORTUTRUSTNING Loc 188 width 2 MD=99 F.8b. Sportutrustning till Dig själv <Se F.8 för fullständig frågetext> 554 01. 0 kronor 364 02. Under 100 kronor 400 03. 101-300 kronor 203 04. 301-500 kronor 98 05. 501-800 kronor 45 06. 801-1.000 kronor 29 07. 1.001-1.500 kronor 11 08. 1.501-2.000 kronor 29 09. Över 2.000 kronor 68 99. Ej svar
VAR 143 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 190 width 2 MD=99 F.8c. Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 453 01. 0 kronor 659 02. Under 100 kronor 448 03. 101-300 kronor 107 04. 301-500 kronor 30 05. 501-800 kronor 11 06. 801-1.000 kronor 7 07. 1.001-1.500 kronor 3 08. 1.501-2.000 kronor 1 09. Över 2.000 kronor 82 99. Ej svar
VAR 144 NÖJEN Loc 192 width 2 MD=99 F.8d. Nöjen <Se F.8 för fullständig frågetext> 83 01. 0 kronor 225 02. Under 100 kronor 424 03. 101-300 kronor 336 04. 301-500 kronor 176 05. 501-800 kronor 143 06. 801-1.000 kronor 118 07. 1.001-1.500 kronor 77 08. 1.501-2.000 kronor 149 09. Över 2.000 kronor 70 99. Ej svar
VAR 145 UTLANDSRESOR Loc 194 width 2 MD=99 F.8e. Utlandsresor under fritiden <Se F.8 för fullständig frågetext> 912 01. 0 kronor 21 02. Under 100 kronor 35 03. 101-300 kronor 32 04. 301-500 kronor 47 05. 501-800 kronor 55 06. 801-1.000 kronor 79 07. 1.001-1.500 kronor 94 08. 1.501-2.000 kronor 457 09. Över 2.000 kronor 69 99. Ej svar
VAR 146 BÖCKER Loc 196 width 2 MD=99 F.8f. Böcker <Se F.8 för fullständig frågetext> 365 01. 0 kronor 454 02. Under 100 kronor 412 03. 101-300 kronor 219 04. 301-500 kronor 134 05. 501-800 kronor 66 06. 801-1.000 kronor 38 07. 1.001-1.500 kronor 20 08. 1.501-2.000 kronor 18 09. Över 2.000 kronor 75 99. Ej svar
VAR 147 TOBAK Loc 198 width 2 MD=99 F.8g. Tobak <Se F.8 för fullständig frågetext> 1029 01. 0 kronor 80 02. Under 100 kronor 71 03. 101-300 kronor 78 04. 301-500 kronor 69 05. 501-800 kronor 70 06. 801-1.000 kronor 75 07. 1.001-1.500 kronor 85 08. 1.501-2.000 kronor 194 09. Över 2.000 kronor 50 99. Ej svar
VAR 148 VIN OCH SPRIT Loc 200 width 2 MD=99 F.8h. Vin och sprit <Se F.8 för fullständig frågetext> 392 01. 0 kronor 194 02. Under 100 kronor 338 03. 101-300 kronor 256 04. 301-500 kronor 199 05. 501-800 kronor 126 06. 801-1.000 kronor 96 07. 1.001-1.500 kronor 58 08. 1.501-2.000 kronor 95 09. Över 2.000 kronor 47 99. Ej svar
VAR 149 ICA Loc 202 width 2 F.9. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt: från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.9a. Hur ofta besöker Du ICA 133 01. Aldrig 22 02. 1 gång/år 24 03. 2 ggr/år 44 04. 3 ggr/år 76 05. 1 gång/kvartal 52 06. 2 ggr/kvartal 184 07. 1 gång/månad 160 08. 2 ggr/månad 123 09. 3 ggr/månad 341 10. 1 gång/vecka 278 11. 2 ggr/vecka 181 12. 3 ggr/vecka 93 13. 4 ggr/vecka 48 14. 5 ggr/vecka 34 15. 6 ggr/vecka 8 16. 7 ggr/vecka
VAR 150 KONSUM Loc 204 width 2 MD=99 F.9b. Hur ofta besöker Du Konsum <Se F.9 för fullständig frågetext> 281 01. Aldrig 41 02. 1 gång/år 49 03. 2 ggr/år 61 04. 3 ggr/år 97 05. 1 gång/kvartal 60 06. 2 ggr/kvartal 211 07. 1 gång/månad 158 08. 2 ggr/månad 105 09. 3 ggr/månad 287 10. 1 gång/vecka 207 11. 2 ggr/vecka 120 12. 3 ggr/vecka 63 13. 4 ggr/vecka 38 14. 5 ggr/vecka 17 15. 6 ggr/vecka 6 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 151 VIVO Loc 206 width 2 MD=99 F.9c. Hur ofta besöker Du Vivo <Se F.9 för fullständig frågetext> 1086 01. Aldrig 107 02. 1 gång/år 68 03. 2 ggr/år 64 04. 3 ggr/år 87 05. 1 gång/kvartal 29 06. 2 ggr/kvartal 99 07. 1 gång/månad 39 08. 2 ggr/månad 33 09. 3 ggr/månad 82 10. 1 gång/vecka 47 11. 2 ggr/vecka 24 12. 3 ggr/vecka 17 13. 4 ggr/vecka 15 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 152 FAVÖR Loc 208 width 2 F.9d. Hur ofta besöker Du Favör <Se F.9 för fullständig frågetext> 1268 01. Aldrig 105 02. 1 gång/år 64 03. 2 ggr/år 31 04. 3 ggr/år 60 05. 1 gång/kvartal 36 06. 2 ggr/kvartal 69 07. 1 gång/månad 36 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 48 10. 1 gång/vecka 28 11. 2 ggr/vecka 15 12. 3 ggr/vecka 16 13. 4 ggr/vecka 7 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 153 ANNAN BUTIK Loc 210 width 2 F.9e. Hur ofta besöker Du annan butik <Se F.9 för fullständig frågetext> 656 01. Aldrig 94 02. 1 gång/år 70 03. 2 ggr/år 88 04. 3 ggr/år 103 05. 1 gång/kvartal 80 06. 2 ggr/kvartal 158 07. 1 gång/månad 120 08. 2 ggr/månad 87 09. 3 ggr/månad 163 10. 1 gång/vecka 84 11. 2 ggr/vecka 47 12. 3 ggr/vecka 27 13. 4 ggr/vecka 14 14. 5 ggr/vecka 4 15. 6 ggr/vecka 6 16. 7 ggr/vecka
VAR 154 LIVSMEDELSAVD. I DOMUS Loc 212 width 2 F.9f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 485 01. Aldrig 91 02. 1 gång/år 79 03. 2 ggr/år 82 04. 3 ggr/år 155 05. 1 gång/kvartal 107 06. 2 ggr/kvartal 220 07. 1 gång/månad 143 08. 2 ggr/månad 100 09. 3 ggr/månad 189 10. 1 gång/vecka 75 11. 2 ggr/vecka 44 12. 3 ggr/vecka 21 13. 4 ggr/vecka 7 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 155 LIVSMEDELSAVD. I NK Loc 214 width 2 F.9g. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1564 01. Aldrig 92 02. 1 gång/år 45 03. 2 ggr/år 15 04. 3 ggr/år 22 05. 1 gång/kvartal 15 06. 2 ggr/kvartal 19 07. 1 gång/månad 13 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 156 LIVSMEDEL I TEMPO/EPA Loc 216 width 2 MD=99 F.9h. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Tempo/Epa <Se F.9 för fullständig frågetext> 582 01. Aldrig 117 02. 1 gång/år 118 03. 2 ggr/år 91 04. 3 ggr/år 147 05. 1 gång/kvartal 102 06. 2 ggr/kvartal 186 07. 1 gång/månad 135 08. 2 ggr/månad 96 09. 3 ggr/månad 130 10. 1 gång/vecka 52 11. 2 ggr/vecka 22 12. 3 ggr/vecka 9 13. 4 ggr/vecka 10 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 157 LIVSMEDELSAVD. I ÅHLENS Loc 218 width 2 F.9i. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 1302 01. Aldrig 106 02. 1 gång/år 68 03. 2 ggr/år 40 04. 3 ggr/år 69 05. 1 gång/kvartal 45 06. 2 ggr/kvartal 61 07. 1 gång/månad 32 08. 2 ggr/månad 30 09. 3 ggr/månad 25 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 8 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 158 LIVSMEDELSAVD. I OBS Loc 220 width 2 F.9j. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 1185 01. Aldrig 120 02. 1 gång/år 72 03. 2 ggr/år 63 04. 3 ggr/år 94 05. 1 gång/kvartal 69 06. 2 ggr/kvartal 95 07. 1 gång/månad 36 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 34 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 159 LIVSMEDELSAVD. I B&W Loc 222 width 2 F.9k. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i B&W (Bra, Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 1116 01. Aldrig 151 02. 1 gång/år 113 03. 2 ggr/år 63 04. 3 ggr/år 86 05. 1 gång/kvartal 65 06. 2 ggr/kvartal 108 07. 1 gång/månad 46 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 31 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 160 DOMUS Loc 224 width 2 MD=99 F.9l. Hur ofta besöker Du Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 327 01. Aldrig 93 02. 1 gång/år 117 03. 2 ggr/år 106 04. 3 ggr/år 180 05. 1 gång/kvartal 134 06. 2 ggr/kvartal 296 07. 1 gång/månad 166 08. 2 ggr/månad 109 09. 3 ggr/månad 161 10. 1 gång/vecka 56 11. 2 ggr/vecka 33 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 9 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 161 NK Loc 226 width 2 F.9m. Hur ofta besöker Du NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1121 01. Aldrig 199 02. 1 gång/år 113 03. 2 ggr/år 64 04. 3 ggr/år 74 05. 1 gång/kvartal 59 06. 2 ggr/kvartal 69 07. 1 gång/månad 36 08. 2 ggr/månad 27 09. 3 ggr/månad 23 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 162 TEMPO/EPA Loc 228 width 2 MD=99 F.9n. Hur ofta besöker Du Tempo/EPA <Se F.9 för fullständig frågetext> 476 01. Aldrig 119 02. 1 gång/år 117 03. 2 ggr/år 77 04. 3 ggr/år 190 05. 1 gång/kvartal 118 06. 2 ggr/kvartal 231 07. 1 gång/månad 162 08. 2 ggr/månad 100 09. 3 ggr/månad 119 10. 1 gång/vecka 45 11. 2 ggr/vecka 29 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 8 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 163 ÅHLENS Loc 230 width 2 F.9o. Hur ofta besöker Du Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 1077 01. Aldrig 140 02. 1 gång/år 78 03. 2 ggr/år 64 04. 3 ggr/år 101 05. 1 gång/kvartal 75 06. 2 ggr/kvartal 111 07. 1 gång/månad 50 08. 2 ggr/månad 40 09. 3 ggr/månad 33 10. 1 gång/vecka 12 11. 2 ggr/vecka 11 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka
VAR 164 OBS Loc 232 width 2 MD=99 F.9p. Hur ofta besöker Du Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 957 01. Aldrig 196 02. 1 gång/år 106 03. 2 ggr/år 88 04. 3 ggr/år 125 05. 1 gång/kvartal 92 06. 2 ggr/kvartal 120 07. 1 gång/månad 54 08. 2 ggr/månad 26 09. 3 ggr/månad 31 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 165 B&W (BRA,WESSELS) Loc 234 width 2 MD=99 F.9q. Hur ofta besöker Du B&W (Bra,Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 1045 01. Aldrig 180 02. 1 gång/år 121 03. 2 ggr/år 80 04. 3 ggr/år 103 05. 1 gång/kvartal 68 06. 2 ggr/kvartal 100 07. 1 gång/månad 43 08. 2 ggr/månad 24 09. 3 ggr/månad 29 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 166 HENNES/MAURITZ Loc 236 width 2 F.9r. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz <Se F.9 för fullständig frågetext> 636 01. Aldrig 195 02. 1 gång/år 166 03. 2 ggr/år 121 04. 3 ggr/år 183 05. 1 gång/kvartal 128 06. 2 ggr/kvartal 186 07. 1 gång/månad 62 08. 2 ggr/månad 57 09. 3 ggr/månad 42 10. 1 gång/vecka 14 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka
VAR 167 KAPP-AHL Loc 238 width 2 F.9s. Hur ofta besöker Du Kapp-Ahl <Se F.9 för fullständig frågetext> 918 01. Aldrig 277 02. 1 gång/år 144 03. 2 ggr/år 83 04. 3 ggr/år 137 05. 1 gång/kvartal 63 06. 2 ggr/kvartal 102 07. 1 gång/månad 37 08. 2 ggr/månad 22 09. 3 ggr/månad 12 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 168 GULINS Loc 240 width 2 MD=99 F.9t. Hur ofta besöker Du Gulins <Se F.9 för fullständig frågetext> 1191 01. Aldrig 176 02. 1 gång/år 110 03. 2 ggr/år 59 04. 3 ggr/år 106 05. 1 gång/kvartal 53 06. 2 ggr/kvartal 60 07. 1 gång/månad 20 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 10 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 169 IKEA Loc 242 width 2 MD=99 F.9u. Hur ofta besöker Du Ikea <Se F.9 för fullständig frågetext> 736 01. Aldrig 537 02. 1 gång/år 229 03. 2 ggr/år 117 04. 3 ggr/år 108 05. 1 gång/kvartal 36 06. 2 ggr/kvartal 23 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 170 ÅHLBERGS Loc 244 width 2 F.9v. Hur ofta besöker Du Åhlbergs <Se F.9 för fullständig frågetext> 1655 01. Aldrig 95 02. 1 gång/år 26 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 9 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 171 EXPERT Loc 246 width 2 F.9w. Hur ofta besöker Du Expert <Se F.9 för fullständig frågetext> 1154 01. Aldrig 184 02. 1 gång/år 93 03. 2 ggr/år 80 04. 3 ggr/år 98 05. 1 gång/kvartal 71 06. 2 ggr/kvartal 75 07. 1 gång/månad 23 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 8 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 172 JÄRNIA Loc 248 width 2 F.9x. Hur ofta besöker Du Järnia <Se F.9 för fullständig frågetext> 582 01. Aldrig 265 02. 1 gång/år 201 03. 2 ggr/år 181 04. 3 ggr/år 177 05. 1 gång/kvartal 106 06. 2 ggr/kvartal 165 07. 1 gång/månad 53 08. 2 ggr/månad 37 09. 3 ggr/månad 23 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 173 FÄRGSAM Loc 250 width 2 F.9y. Hur ofta besöker Du Färgsam <Se F.9 för fullständig frågetext> 1387 01. Aldrig 145 02. 1 gång/år 71 03. 2 ggr/år 44 04. 3 ggr/år 71 05. 1 gång/kvartal 23 06. 2 ggr/kvartal 30 07. 1 gång/månad 12 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 174 PRESSBYRÅN Loc 252 width 2 F.9z. Hur ofta besöker Du Pressbyrån <Se F.9 för fullständig frågetext> 369 01. Aldrig 60 02. 1 gång/år 70 03. 2 ggr/år 91 04. 3 ggr/år 141 05. 1 gång/kvartal 96 06. 2 ggr/kvartal 222 07. 1 gång/månad 138 08. 2 ggr/månad 138 09. 3 ggr/månad 227 10. 1 gång/vecka 90 11. 2 ggr/vecka 65 12. 3 ggr/vecka 34 13. 4 ggr/vecka 23 14. 5 ggr/vecka 12 15. 6 ggr/vecka 25 16. 7 ggr/vecka
VAR 175 ANNAN KIOSK Loc 254 width 2 F.9å. Hur ofta besöker Du annan kiosk <Se F.9 för fullständig frågetext> 344 01. Aldrig 34 02. 1 gång/år 46 03. 2 ggr/år 69 04. 3 ggr/år 102 05. 1 gång/kvartal 68 06. 2 ggr/kvartal 195 07. 1 gång/månad 139 08. 2 ggr/månad 114 09. 3 ggr/månad 264 10. 1 gång/vecka 141 11. 2 ggr/vecka 110 12. 3 ggr/vecka 61 13. 4 ggr/vecka 52 14. 5 ggr/vecka 24 15. 6 ggr/vecka 38 16. 7 ggr/vecka
VAR 176 TOBAKSAFFÄR Loc 256 width 2 F.9ä. Hur ofta besöker Du tobaksaffär <Se F.9 för fullständig frågetext> 709 01. Aldrig 72 02. 1 gång/år 65 03. 2 ggr/år 55 04. 3 ggr/år 108 05. 1 gång/kvartal 66 06. 2 ggr/kvartal 174 07. 1 gång/månad 99 08. 2 ggr/månad 80 09. 3 ggr/månad 194 10. 1 gång/vecka 64 11. 2 ggr/vecka 49 12. 3 ggr/vecka 18 13. 4 ggr/vecka 22 14. 5 ggr/vecka 17 15. 6 ggr/vecka 9 16. 7 ggr/vecka
VAR 177 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 258 width 2 MD=99 F.9ö. Hur ofta besöker Du bar/självservering <Se F.9 för fullständig frågetext> 436 01. Aldrig 67 02. 1 gång/år 126 03. 2 ggr/år 159 04. 3 ggr/år 216 05. 1 gång/kvartal 144 06. 2 ggr/kvartal 223 07. 1 gång/månad 98 08. 2 ggr/månad 77 09. 3 ggr/månad 72 10. 1 gång/vecka 37 11. 2 ggr/vecka 34 12. 3 ggr/vecka 25 13. 4 ggr/vecka 68 14. 5 ggr/vecka 8 15. 6 ggr/vecka 11 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 178 KAFE/KONDITORI Loc 260 width 2 F.9aa. Hur ofta besöker Du kafe/konditori <Se F.9 för fullständig frågetext> 466 01. Aldrig 111 02. 1 gång/år 150 03. 2 ggr/år 171 04. 3 ggr/år 198 05. 1 gång/kvartal 127 06. 2 ggr/kvartal 218 07. 1 gång/månad 104 08. 2 ggr/månad 75 09. 3 ggr/månad 85 10. 1 gång/vecka 34 11. 2 ggr/vecka 19 12. 3 ggr/vecka 13 13. 4 ggr/vecka 15 14. 5 ggr/vecka 5 15. 6 ggr/vecka 10 16. 7 ggr/vecka
VAR 179 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 262 width 2 MD=99 F.9ab. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök <Se F.9 för fullständig frågetext> 533 01. Aldrig 83 02. 1 gång/år 133 03. 2 ggr/år 141 04. 3 ggr/år 195 05. 1 gång/kvartal 126 06. 2 ggr/kvartal 223 07. 1 gång/månad 126 08. 2 ggr/månad 88 09. 3 ggr/månad 82 10. 1 gång/vecka 37 11. 2 ggr/vecka 18 12. 3 ggr/vecka 8 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 180 BENSINSTATION Loc 264 width 2 F.9ac. Hur ofta besöker Du bensinstation <Se F.9 för fullständig frågetext> 407 01. Aldrig 14 02. 1 gång/år 13 03. 2 ggr/år 20 04. 3 ggr/år 40 05. 1 gång/kvartal 27 06. 2 ggr/kvartal 141 07. 1 gång/månad 213 08. 2 ggr/månad 166 09. 3 ggr/månad 452 10. 1 gång/vecka 182 11. 2 ggr/vecka 68 12. 3 ggr/vecka 23 13. 4 ggr/vecka 16 14. 5 ggr/vecka 6 15. 6 ggr/vecka 13 16. 7 ggr/vecka
VAR 181 POSTKONTOR Loc 266 width 2 F.9ad. Hur ofta besöker Du postkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 89 01. Aldrig 16 02. 1 gång/år 27 03. 2 ggr/år 31 04. 3 ggr/år 77 05. 1 gång/kvartal 57 06. 2 ggr/kvartal 402 07. 1 gång/månad 382 08. 2 ggr/månad 220 09. 3 ggr/månad 331 10. 1 gång/vecka 90 11. 2 ggr/vecka 35 12. 3 ggr/vecka 12 13. 4 ggr/vecka 18 14. 5 ggr/vecka 9 15. 6 ggr/vecka 5 16. 7 ggr/vecka
VAR 182 BANKKONTOR Loc 268 width 2 F.9ae. Hur ofta besöker Du bankkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 175 01. Aldrig 39 02. 1 gång/år 53 03. 2 ggr/år 67 04. 3 ggr/år 107 05. 1 gång/kvartal 94 06. 2 ggr/kvartal 476 07. 1 gång/månad 331 08. 2 ggr/månad 174 09. 3 ggr/månad 209 10. 1 gång/vecka 40 11. 2 ggr/vecka 11 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 13 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka
VAR 183 HÄLSOKOSTBUTIK Loc 270 width 2 F.9af. Hur ofta besöker Du hälsokostbutik <Se F.9 för fullständig frågetext> 1170 01. Aldrig 180 02. 1 gång/år 118 03. 2 ggr/år 65 04. 3 ggr/år 83 05. 1 gång/kvartal 48 06. 2 ggr/kvartal 67 07. 1 gång/månad 26 08. 2 ggr/månad 14 09. 3 ggr/månad 19 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka
VAR 184 AFFISCHPELARE Loc 272 width 2 F.9ag. Hur ofta ser Du affischpelare <Se F.9 för fullständig frågetext> 533 01. Aldrig 27 02. 1 gång/år 37 03. 2 ggr/år 31 04. 3 ggr/år 54 05. 1 gång/kvartal 35 06. 2 ggr/kvartal 112 07. 1 gång/månad 63 08. 2 ggr/månad 58 09. 3 ggr/månad 191 10. 1 gång/vecka 58 11. 2 ggr/vecka 64 12. 3 ggr/vecka 57 13. 4 ggr/vecka 137 14. 5 ggr/vecka 39 15. 6 ggr/vecka 305 16. 7 ggr/vecka
VAR 185 REKLAMFILM PÅ BIO Loc 274 width 2 MD=99 F.9ah. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio <Se F.9 för fullständig frågetext> 761 01. Aldrig 195 02. 1 gång/år 133 03. 2 ggr/år 125 04. 3 ggr/år 159 05. 1 gång/kvartal 98 06. 2 ggr/kvartal 157 07. 1 gång/månad 75 08. 2 ggr/månad 38 09. 3 ggr/månad 40 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 7 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 186 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 276 width 2 F.9ai. Hur ofta ser Du reklam på bussar <Se F.9 för fullständig frågetext> 527 01. Aldrig 43 02. 1 gång/år 27 03. 2 ggr/år 55 04. 3 ggr/år 57 05. 1 gång/kvartal 46 06. 2 ggr/kvartal 96 07. 1 gång/månad 53 08. 2 ggr/månad 63 09. 3 ggr/månad 134 10. 1 gång/vecka 74 11. 2 ggr/vecka 77 12. 3 ggr/vecka 62 13. 4 ggr/vecka 201 14. 5 ggr/vecka 50 15. 6 ggr/vecka 236 16. 7 ggr/vecka
VAR 187 ÅKER BUSS Loc 278 width 2 F.9aj. Hur ofta åker Du buss <Se F.9 för fullständig frågetext> 563 01. Aldrig 93 02. 1 gång/år 96 03. 2 ggr/år 118 04. 3 ggr/år 98 05. 1 gång/kvartal 65 06. 2 ggr/kvartal 116 07. 1 gång/månad 68 08. 2 ggr/månad 84 09. 3 ggr/månad 75 10. 1 gång/vecka 58 11. 2 ggr/vecka 47 12. 3 ggr/vecka 37 13. 4 ggr/vecka 167 14. 5 ggr/vecka 32 15. 6 ggr/vecka 84 16. 7 ggr/vecka
VAR 188 ÅKER TUNNELBANA Loc 280 width 2 F.9ak. Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.9 för fullständig frågetext> 1275 01. Aldrig 97 02. 1 gång/år 68 03. 2 ggr/år 75 04. 3 ggr/år 39 05. 1 gång/kvartal 26 06. 2 ggr/kvartal 31 07. 1 gång/månad 15 08. 2 ggr/månad 20 09. 3 ggr/månad 15 10. 1 gång/vecka 23 11. 2 ggr/vecka 15 12. 3 ggr/vecka 15 13. 4 ggr/vecka 43 14. 5 ggr/vecka 9 15. 6 ggr/vecka 35 16. 7 ggr/vecka
VAR 189 RABATTKUPONGER Loc 282 width 2 MD=98 F.9al. Hur ofta löser Du in rabattkuponger <Se F.9 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 1081 01. Aldrig 185 02. 1 gång/år 153 03. 2 ggr/år 114 04. 3 ggr/år 106 05. 1 gång/kvartal 56 06. 2 ggr/kvartal 69 07. 1 gång/månad 20 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 10 10. 1gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 98. Frågan ej ställd
VAR 190 AFTONBLADET Loc 284 width 2 MD=99 F.10. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.10a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet 649 01. Aldrig 46 02. 1 gång/år 62 03. 2 ggr/år 70 04. 3 ggr/år 101 05. 1 gång/kvartal 52 06. 2 ggr/kvartal 139 07. 1 gång/månad 82 08. 2 ggr/månad 70 09. 3 ggr/månad 122 10. 1 gång/vecka 84 11. 2 ggr/vecka 75 12. 3 ggr/vecka 40 13. 4 ggr/vecka 37 14. 5 ggr/vecka 172 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 191 ARBETET Loc 286 width 2 F.10b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1534 01. Aldrig 26 02. 1 gång/år 31 03. 2 ggr/år 21 04. 3 ggr/år 14 05. 1 gång/kvartal 17 06. 2 ggr/kvartal 27 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 28 10. 1 gång/vecka 11 11. 2 ggr/vecka 13 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 15 14. 5 ggr/vecka 44 15. 6 ggr/vecka
VAR 192 DAGENS NYHETER Loc 288 width 2 MD=99 F.10c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.10 för fullständig frågetext> 935 01. Aldrig 49 02. 1 gång/år 49 03. 2 ggr/år 66 04. 3 ggr/år 71 05. 1 gång/kvartal 40 06. 2 ggr/kvartal 75 07. 1 gång/månad 54 08. 2 ggr/månad 43 09. 3 ggr/månad 96 10. 1 gång/vecka 37 11. 2 ggr/vecka 34 12. 3 ggr/vecka 20 13. 4 ggr/vecka 27 14. 5 ggr/vecka 205 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 193 EXPRESSEN Loc 290 width 2 F.10d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen <Se F.10 för fullständig frågetext> 449 01. Aldrig 40 02. 1 gång/år 50 03. 2 ggr/år 54 04. 3 ggr/år 83 05. 1 gång/kvartal 50 06. 2 ggr/kvartal 151 07. 1 gång/månad 89 08. 2 ggr/månad 104 09. 3 ggr/månad 160 10. 1 gång/vecka 125 11. 2 ggr/vecka 95 12. 3 ggr/vecka 61 13. 4 ggr/vecka 64 14. 5 ggr/vecka 226 15. 6 ggr/vecka
VAR 194 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 292 width 2 F.10e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1356 01. Aldrig 45 02. 1 gång/år 36 03. 2 ggr/år 27 04. 3 ggr/år 28 05. 1 gång/kvartal 19 06. 2 ggr/kvartal 20 07. 1 gång/månad 16 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 34 10. 1 gång/vecka 11 11. 2 ggr/vecka 14 12. 3 ggr/vecka 12 13. 4 ggr/vecka 12 14. 5 ggr/vecka 154 15. 6 ggr/vecka
VAR 195 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 294 width 2 MD=99 F.10f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1424 01. Aldrig 40 02. 1 gång/år 42 03. 2 ggr/år 34 04. 3 ggr/år 31 05. 1 gång/kvartal 16 06. 2 ggr/kvartal 28 07. 1 gång/månad 20 08. 2 ggr/månad 26 09. 3 ggr/månad 39 10. 1 gång/vecka 31 11. 2 ggr/vecka 16 12. 3 ggr/vecka 19 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 29 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 196 KVÄLLSPOSTEN Loc 296 width 2 F.10g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1463 01. Aldrig 32 02. 1 gång/år 26 03. 2 ggr/år 24 04. 3 ggr/år 23 05. 1 gång/kvartal 12 06. 2 ggr/kvartal 29 07. 1 gång/månad 24 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 35 10. 1 gång/vecka 32 11. 2 ggr/vecka 19 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 15 14. 5 ggr/vecka 47 15. 6 ggr/vecka
VAR 197 SVENSKA DAGBLADET Loc 298 width 2 MD=99 F.10h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1330 01. Aldrig 41 02. 1 gång/år 35 03. 2 ggr/år 38 04. 3 ggr/år 40 05. 1 gång/kvartal 27 06. 2 ggr/kvartal 49 07. 1 gång/månad 20 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 43 10. 1 gång/vecka 20 11. 2 ggr/vecka 13 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 13 14. 5 ggr/vecka 101 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 198 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 300 width 2 MD=99 F.10i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1567 01. Aldrig 27 02. 1 gång/år 14 03. 2 ggr/år 25 04. 3 ggr/år 17 05. 1 gång/kvartal 10 06. 2 ggr/kvartal 18 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 20 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 10 14. 5 ggr/vecka 65 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 199 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 302 width 2 F.10j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1706 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 1 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 44 15. 6 ggr/vecka
VAR 200 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 304 width 2 F.10k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar <Se F.10 för fullständig frågetext> 1722 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 39 15. 6 ggr/vecka
VAR 201 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 306 width 2 MD=99 F.10l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1691 01. Aldrig 11 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 10 04. 3 ggr/år 7 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 43 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 202 UPSALA NYA TIDNING Loc 308 width 2 MD=99 F.10m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1687 01. Aldrig 11 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 12 04. 3 ggr/år 7 05. 1 gång/kvartal 11 06. 2 ggr/kvartal 9 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 32 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 203 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 310 width 2 MD=99 F.10n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1723 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 24 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 204 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 312 width 2 MD=99 F.10o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Östgöta Correspondenten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1699 01. Aldrig 10 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 10 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 34 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 205 AFTONBLADET(S) Loc 314 width 2 F.11. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.11a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet 834 01. Aldrig 61 02. 1 gång/år 46 03. 2 ggr/år 59 04. 3 ggr/år 98 05. 1 gång/kvartal 55 06. 2 ggr/kvartal 128 07. 1 gång/månad 101 08. 2 ggr/månad 68 09. 3 ggr/månad 351 10. 1 gång/vecka
VAR 206 ARBETET(S) Loc 316 width 2 MD=99 F.11b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1663 01. Aldrig 14 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 9 05. 1 gång/kvartal 10 06. 2 ggr/kvartal 12 07. 1 gång/månad 8 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 61 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 207 DAGENS NYHETER(S) Loc 318 width 2 MD=99 F.11c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 1162 01. Aldrig 37 02. 1 gång/år 36 03. 2 ggr/år 38 04. 3 ggr/år 53 05. 1 gång/kvartal 27 06. 2 ggr/kvartal 67 07. 1 gång/månad 42 08. 2 ggr/månad 44 09. 3 ggr/månad 293 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 208 EXPRESSEN(S) Loc 320 width 2 MD=99 F.11d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen <Se F.11 för fullständig frågetext> 608 01. Aldrig 54 02. 1 gång/år 45 03. 2 ggr/år 50 04. 3 ggr/år 82 05. 1 gång/kvartal 64 06. 2 ggr/kvartal 147 07. 1 gång/månad 139 08. 2 ggr/månad 106 09. 3 ggr/månad 505 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 209 GÖTEBORGS-POSTEN(S) Loc 322 width 2 MD=99 F.11e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1475 01. Aldrig 24 02. 1 gång/år 13 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 19 05. 1 gång/kvartal 15 06. 2 ggr/kvartal 30 07. 1 gång/månad 20 08. 2 ggr/månad 14 09. 3 ggr/månad 178 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 210 GP NU(S) Loc 324 width 2 MD=99 F.11f. Hur ofta läser Du GP NU <Se F.11 för fullständig frågetext> 1631 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 11 07. 1 gång/månad 10 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 119 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 211 GT KVÄLLSTIDNINGEN(S) Loc 326 width 2 MD=99 F.11g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1531 01. Aldrig 22 02. 1 gång/år 21 03. 2 ggr/år 24 04. 3 ggr/år 24 05. 1 gång/kvartal 13 06. 2 ggr/kvartal 36 07. 1 gång/månad 26 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 81 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 212 KVÄLLSPOSTEN(S) Loc 328 width 2 MD=99 F.11h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1542 01. Aldrig 16 02. 1 gång/år 14 03. 2 ggr/år 18 04. 3 ggr/år 16 05. 1 gång/kvartal 15 06. 2 ggr/kvartal 23 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 127 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 213 SVENSKA DAGBLADET(S) Loc 330 width 2 MD=99 F.11i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1549 01. Aldrig 23 02. 1 gång/år 15 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 18 05. 1 gång/kvartal 11 06. 2 ggr/kvartal 18 07. 1 gång/månad 25 08. 2 ggr/månad 9 09. 3 ggr/månad 120 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 214 SYDSVENSKA DAGBLADET(S) Loc 332 width 2 MD=99 F.11j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1635 01. Aldrig 12 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 13 07. 1 gång/månad 9 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 96 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 215 SKÅNSKA DAGBLADET(S) Loc 334 width 2 MD=99 F.11k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1767 01. Aldrig 5 02. 1 gång/år 1 03. 2 ggr/år 2 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 13 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 216 HELSINGBORGS DAGBLAD(S) Loc 336 width 2 MD=99 F.11l. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.11 för fullständig frågetext> 1747 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 2 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 27 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 217 ALLAS VECKOTIDNING Loc 338 width 2 MD=99 F.12. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.12a. Hur ofta läser Du Allas Veckotidning 1253 01. Aldrig 71 02. 1 gång/år 61 03. 2 ggr/år 67 04. 3 ggr/år 72 05. 1 gång/kvartal 45 06. 2 ggr/kvartal 70 07. 1 gång/månad 40 08. 2 ggr/månad 22 09. 3 ggr/månad 100 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 218 ALLERS Loc 340 width 2 MD=99 F.12b. Hur ofta läser Du Allers <Se F.12 för fullständig frågetext> 1057 01. Aldrig 93 02. 1 gång/år 87 03. 2 ggr/år 85 04. 3 ggr/år 104 05. 1 gång/kvartal 63 06. 2 ggr/kvartal 98 07. 1 gång/månad 50 08. 2 ggr/månad 22 09. 3 ggr/månad 142 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 219 DAMERNAS VÄRLD Loc 342 width 2 MD=99 F.12c. Hur ofta läser Du Damernas Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1270 01. Aldrig 91 02. 1 gång/år 68 03. 2 ggr/år 62 04. 3 ggr/år 74 05. 1 gång/kvartal 51 06. 2 ggr/kvartal 79 07. 1 gång/månad 37 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 52 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 220 FEMINA Loc 344 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta läser Du Femina <Se F.12 för fullständig frågetext> 1315 01. Aldrig 90 02. 1 gång/år 71 03. 2 ggr/år 71 04. 3 ggr/år 80 05. 1 gång/kvartal 38 06. 2 ggr/kvartal 62 07. 1 gång/månad 20 08. 2 ggr/månad 16 09. 3 ggr/månad 37 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 221 FIB-AKTUELLT Loc 346 width 2 MD=99 F.12e. Hur ofta läser Du FIB-Aktuellt <Se F.12 för fullständig frågetext> 1061 01. Aldrig 66 02. 1 gång/år 56 03. 2 ggr/år 71 04. 3 ggr/år 109 05. 1 gång/kvartal 65 06. 2 ggr/kvartal 163 07. 1 gång/månad 77 08. 2 ggr/månad 42 09. 3 ggr/månad 91 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 222 HEMMETS JOURNAL Loc 348 width 2 MD=99 F.12f. Hur ofta läser Du Hemmets Journal <Se F.12 för fullständig frågetext> 1057 01. Aldrig 75 02. 1 gång/år 71 03. 2 ggr/år 70 04. 3 ggr/år 94 05. 1 gång/kvartal 71 06. 2 ggr/kvartal 87 07. 1 gång/månad 48 08. 2 ggr/månad 29 09. 3 ggr/månad 199 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 223 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 350 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta läser Du Hemmets Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1143 01. Aldrig 89 02. 1 gång/år 58 03. 2 ggr/år 65 04. 3 ggr/år 88 05. 1 gång/kvartal 59 06. 2 ggr/kvartal 75 07. 1 gång/månad 42 08. 2 ggr/månad 16 09. 3 ggr/månad 166 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 224 HUSMODERN Loc 352 width 2 MD=99 F.12h. Hur ofta läser Du Husmodern <Se F.12 för fullständig frågetext> 1277 01. Aldrig 79 02. 1 gång/år 60 03. 2 ggr/år 65 04. 3 ggr/år 82 05. 1 gång/kvartal 48 06. 2 ggr/kvartal 60 07. 1 gång/månad 28 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 85 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 225 HÄNT I VECKAN Loc 354 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta läser Du Hänt i Veckan <Se F.12 för fullständig frågetext> 1166 01. Aldrig 81 02. 1 gång/år 79 03. 2 ggr/år 96 04. 3 ggr/år 109 05. 1 gång/kvartal 54 06. 2 ggr/kvartal 82 07. 1 gång/månad 44 08. 2 ggr/månad 20 09. 3 ggr/månad 70 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 226 ICA-KURIREN Loc 356 width 2 MD=99 F.12j. Hur ofta läser Du ICA-Kuriren <Se F.12 för fullständig frågetext> 988 01. Aldrig 59 02. 1 gång/år 44 03. 2 ggr/år 47 04. 3 ggr/år 66 05. 1 gång/kvartal 63 06. 2 ggr/kvartal 87 07. 1 gång/månad 37 08. 2 ggr/månad 14 09. 3 ggr/månad 396 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 227 LAND Loc 358 width 2 F.12k. Hur ofta läser Du Land <Se F.12 för fullständig frågetext> 1245 01. Aldrig 47 02. 1 gång/år 38 03. 2 ggr/år 47 04. 3 ggr/år 48 05. 1 gång/kvartal 37 06. 2 ggr/kvartal 46 07. 1 gång/månad 27 08. 2 ggr/månad 16 09. 3 ggr/månad 250 10. 1 gång/vecka
VAR 228 LEKTYR Loc 360 width 2 MD=99 F.12l. Hur ofta läser Du Lektyr <Se F.12 för fullständig frågetext> 1164 01. Aldrig 38 02. 1 gång/år 52 03. 2 ggr/år 72 04. 3 ggr/år 103 05. 1 gång/kvartal 63 06. 2 ggr/kvartal 127 07. 1 gång/månad 70 08. 2 ggr/månad 37 09. 3 ggr/månad 75 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 229 METALLARBETAREN Loc 362 width 2 MD=99 F.12m. Hur ofta läser Du Metallarbetaren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1566 01. Aldrig 18 02. 1 gång/år 12 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 18 05. 1 gång/kvartal 15 06. 2 ggr/kvartal 39 07. 1 gång/månad 20 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 98 10. 4 ggr/månad 99. Ej svar
VAR 230 MIN VÄRLD Loc 364 width 2 MD=99 F.12n. Hur ofta läser Du Min Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1478 01. Aldrig 52 02. 1 gång/år 28 03. 2 ggr/år 21 04. 3 ggr/år 31 05. 1 gång/kvartal 34 06. 2 ggr/kvartal 43 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 84 10. 1 gång/vecka p 99. Ej svar
VAR 231 MITT LIVS NOVELL Loc 366 width 2 MD=99 F.12o. Hur ofta läser Du Mitt Livs Novell <Se F.12 för fullständig frågetext> 1624 01. Aldrig 28 02. 1 gång/år 22 03. 2 ggr/år 12 04. 3 ggr/år 24 05. 1 gång/kvartal 15 06. 2 ggr/kvartal 14 07. 1 gång/månad 15 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 37 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 232 RÖSTER I RADIO/TV Loc 368 width 2 MD=99 F.12p. Hur ofta läser Du Röster i Radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 1244 01. Aldrig 101 02. 1 gång/år 90 03. 2 ggr/år 100 04. 3 ggr/år 69 05. 1 gång/kvartal 37 06. 2 ggr/kvartal 35 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 102 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 233 SAXONS VECKOTIDNING Loc 370 width 2 MD=99 F.12q. Hur ofta läser Du Saxons Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1381 01. Aldrig 53 02. 1 gång/år 43 03. 2 ggr/år 42 04. 3 ggr/år 74 05. 1 gång/kvartal 41 06. 2 ggr/kvartal 55 07. 1 gång/månad 31 08. 2 ggr/månad 14 09. 3 ggr/månad 67 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 234 SE Loc 372 width 2 MD=99 F.12r. Hur ofta läser Du Se <Se F.12 för fullständig frågetext> 1227 01. Aldrig 68 02. 1 gång/år 108 03. 2 ggr/år 91 04. 3 ggr/år 96 05. 1 gång/kvartal 62 06. 2 ggr/kvartal 70 07. 1 gång/månad 31 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 33 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 235 SVENSK DAMTIDNING Loc 374 width 2 MD=99 F.12s. Hur ofta läser Du Svensk Damtidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1378 01. Aldrig 53 02. 1 gång/år 46 03. 2 ggr/år 49 04. 3 ggr/år 62 05. 1 gång/kvartal 39 06. 2 ggr/kvartal 48 07. 1 gång/månad 30 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 77 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 236 VECKANS AFFÄRER Loc 376 width 2 MD=99 F.12t. Hur ofta läser Du Veckans Affärer <Se F.12 för fullständig frågetext> 1518 01. Aldrig 29 02. 1 gång/år 32 03. 2 ggr/år 36 04. 3 ggr/år 40 05. 1 gång/kvartal 21 06. 2 ggr/kvartal 55 07. 1 gång/månad 13 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 49 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 237 VECKO-JOURNALEN Loc 378 width 2 MD=99 F.12u. Hur ofta läser Du Vecko-Journalen <Se F.12 för fullständig frågetext> 1583 01. Aldrig 44 02. 1 gång/år 35 03. 2 ggr/år 30 04. 3 ggr/år 26 05. 1 gång/kvartal 16 06. 2 ggr/kvartal 19 07. 1 gång/månad 9 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 35 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 238 VECKO-REVYN Loc 380 width 2 MD=99 F.12v. Hur ofta läser Du Vecko-Revyn <Se F.12 för fullständig frågetext> 1415 01. Aldrig 60 02. 1 gång/år 52 03. 2 ggr/år 52 04. 3 ggr/år 45 05. 1 gång/kvartal 31 06. 2 ggr/kvartal 53 07. 1 gång/månad 21 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 57 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 239 VI Loc 382 width 2 MD=99 F.12w. Hur ofta läser Du Vi <Se F.12 för fullständig frågetext> 1416 01. Aldrig 45 02. 1 gång/år 43 03. 2 ggr/år 35 04. 3 ggr/år 44 05. 1 gång/kvartal 22 06. 2 ggr/kvartal 46 07. 1 gång/månad 12 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 130 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 240 ÅRET RUNT Loc 384 width 2 MD=99 F.12x. Hur ofta läser Du Året Runt <Se F.12 för fullständig frågetext> 910 01. Aldrig 60 02. 1 gång/år 86 03. 2 ggr/år 97 04. 3 ggr/år 111 05. 1 gång/kvartal 93 06. 2 ggr/kvartal 93 07. 1 gång/månad 71 08. 2 ggr/månad 40 09. 3 ggr/månad 240 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 241 KOMMUNALARBETAREN Loc 386 width 1 MD=9 F.13. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du Kommunalarbetaren 1556 1. Aldrig 4 2. 1 gång/år 4 3. 2 ggr/år 7 4. 3 ggr/år 11 5. 1 gång/kvartal 14 6. 2 ggr/kvartal 40 7. 1 gång/månad 165 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 242 MOTOR Loc 387 width 1 MD=9 F.13b. Hur ofta läser Du Motor <Se F.13 för fullständig frågetext> 1474 1. Aldrig 34 2. 1 gång/år 41 3. 2 ggr/år 40 4. 3 ggr/år 33 5. 1 gång/kvartal 18 6. 2 ggr/kvartal 48 7. 1 gång/månad 113 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 243 MOTORFÖRAREN Loc 388 width 1 MD=9 F.13c. Hur ofta läser Du Motorföraren <Se F.13 för fullständig frågetext> 1655 1. Aldrig 22 2. 1 gång/år 15 3. 2 ggr/år 12 4. 3 ggr/år 10 5. 1 gång/kvartal 7 6. 2 ggr/kvartal 28 7. 1 gång/månad 52 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 244 TEKNIKENS VÄRLD Loc 389 width 1 MD=9 F.13d. Hur ofta läser Du Teknikens Värld <Se F.13 för fullständig frågetext> 1361 1. Aldrig 59 2. 1 gång/år 60 3. 2 ggr/år 62 4. 3 ggr/år 67 5. 1 gång/kvartal 56 6. 2 ggr/kvartal 64 7. 1 gång/månad 72 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 245 VI BILÄGARE Loc 390 width 1 MD=9 F.13e. Hur ofta läser Du Vi Bilägare <Se F.13 för fullständig frågetext> 1226 1. Aldrig 33 2. 1 gång/år 42 3. 2 ggr/år 39 4. 3 ggr/år 41 5. 1 gång/kvartal 34 6. 2 ggr/kvartal 108 7. 1 gång/månad 278 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 246 ALLT OM MAT Loc 391 width 1 MD=9 F.14. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du Allt om Mat 1309 1. Aldrig 107 2. 1 gång/år 100 3. 2 ggr/år 53 4. 3 ggr/år 69 5. 1 gång/kvartal 39 6. 2 ggr/kvartal 124 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 247 ALLT I HEMMET Loc 392 width 1 MD=9 F.14b. Hur ofta läser Du Allt i Hemmet <Se F.14 för fullständig frågetext> 1261 1. Aldrig 118 2. 1 gång/år 111 3. 2 ggr/år 69 4. 3 ggr/år 92 5. 1 gång/kvartal 34 6. 2 ggr/kvartal 116 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 248 HEM OCH FRITID Loc 393 width 1 MD=9 F.14c. Hur ofta läser Du Hem och Fritid <Se F.14 för fullständig frågetext> 1268 1. Aldrig 100 2. 1 gång/år 94 3. 2 ggr/år 67 4. 3 ggr/år 88 5. 1 gång/kvartal 41 6. 2 ggr/kvartal 143 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 249 DET BÄSTA Loc 394 width 1 MD=9 F.14d. Hur ofta läser Du Det Bästa <Se F.14 för fullständig frågetext> 1537 1. Aldrig 61 2. 1 gång/år 31 3. 2 ggr/år 26 4. 3 ggr/år 16 5. 1 gång/kvartal 12 6. 2 ggr/kvartal 118 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 250 BÅT-NYTT Loc 395 width 1 MD=9 F.14e. Hur ofta läser Du Båt-Nytt <Se F.14 för fullständig frågetext> 1577 1. Aldrig 53 2. 1 gång/år 52 3. 2 ggr/år 28 4. 3 ggr/år 28 5. 1 gång/kvartal 15 6. 2 ggr/kvartal 48 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 251 BÅT FÖR ALLA Loc 396 width 1 MD=9 F.14f. Hur ofta läser Du Båt för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1665 1. Aldrig 23 2. 1 gång/år 23 3. 2 ggr/år 20 4. 3 ggr/år 22 5. 1 gång/kvartal 12 6. 2 ggr/kvartal 36 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 252 VI BÅTÄGARE Loc 397 width 1 MD=9 F.14g. Hur ofta läser Du Vi Båtägare <Se F.14 för fullständig frågetext> 1649 1. Aldrig 35 2. 1 gång/år 31 3. 2 ggr/år 23 4. 3 ggr/år 21 5. 1 gång/kvartal p 13 6. 2 ggr/kvartal 29 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 253 FOTO- OCH FILMTEKNIK Loc 398 width 1 MD=9 F.14h. Hur ofta läser Du Foto- och Filmteknik <Se F.14 för fullständig frågetext> 1692 1. Aldrig 35 2. 1 gång/år 19 3. 2 ggr/år 14 4. 3 ggr/år 14 5. 1 gång/kvartal 5 6. 2 ggr/kvartal 22 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 254 RADIO & TELEVISION Loc 399 width 1 MD=9 F.14i. Hur ofta läser Du Radio & Television <Se F.14 för fullständig frågetext> 1699 1. Aldrig 26 2. 1 gång/år 13 3. 2 ggr/år 10 4. 3 ggr/år 19 5. 1 gång/kvartal 9 6. 2 ggr/kvartal 25 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 255 START & SPEED Loc 400 width 1 MD=9 F.14j. Hur ofta läser Du Start & Speed <Se F.14 för fullständig frågetext> 1661 1. Aldrig 22 2. 1 gång/år 14 3. 2 ggr/år 21 4. 3 ggr/år 26 5. 1 gång/kvartal 21 6. 2 ggr/kvartal 36 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 256 SUNT FÖRNUFT Loc 401 width 1 MD=9 F.14k. Hur ofta läser Du Sunt Förnuft <Se F.14 för fullständig frågetext> 1686 1. Aldrig 16 2. 1 gång/år 12 3. 2 ggr/år 12 4. 3 ggr/år 10 5. 1 gång/kvartal 5 6. 2 ggr/kvartal 60 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 257 TEKNIK FÖR ALLA Loc 402 width 1 MD=9 F.14l. Hur ofta läser Du Teknik för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1559 1. Aldrig 59 2. 1 gång/år 46 3. 2 ggr/år 32 4. 3 ggr/år 40 5. 1 gång/kvartal 20 6. 2 ggr/kvartal 45 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 258 TIDSKRIFT FÖR HÄLSA Loc 403 width 1 MD=9 F.14m. Hur ofta läser Du Tidskrift för Hälsa <Se F.14 för fullständig frågetext> 1717 1. Aldrig 15 2. 1 gång/år 16 3. 2 ggr/år 16 4. 3 ggr/år 11 5. 1 gång/kvartal 5 6. 2 ggr/kvartal 21 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 259 VI FÖRÄLDRAR Loc 404 width 1 MD=9 F.14n. Hur ofta läser Du Vi Föräldrar <Se F.14 för fullständig frågetext> 1499 1. Aldrig 60 2. 1 gång/år 46 3. 2 ggr/år 42 4. 3 ggr/år 55 5. 1 gång/kvartal 18 6. 2 ggr/kvartal 81 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 260 VÅR BOSTAD Loc 405 width 1 MD=9 F.14o. Hur ofta läser Du Vår Bostad <Se F.14 för fullständig frågetext> 1415 1. Aldrig 33 2. 1 gång/år 33 3. 2 ggr/år 34 4. 3 ggr/år 56 5. 1 gång/kvartal 26 6. 2 ggr/kvartal 204 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 261 PRIVATA AFFÄRER Loc 406 width 1 MD=9 F.14p. Hur ofta läser Du Privata Affärer <Se F.14 för fullständig frågetext> 1674 1. Aldrig 27 2. 1 gång/år 15 3. 2 ggr/år 14 4. 3 ggr/år 17 5. 1 gång/kvartal 9 6. 2 ggr/kvartal 45 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 262 ILLUSTRERAD MOTORSPORT Loc 407 width 1 MD=9 F.14q. Hur ofta läser Du Illustrerad Motorsport <Se F.14 för fullständig frågetext> 1709 1. Aldrig 20 2. 1 gång/år 10 3. 2 ggr/år 13 4. 3 ggr/år 11 5. 1 gång/kvartal 16 6. 2 ggr/kvartal 22 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 263 MC-NYTT Loc 408 width 1 MD=9 F.14r. Hur ofta läser Du MC-Nytt <Se F.14 för fullständig frågetext> 1637 1. Aldrig 30 2. 1 gång/år 29 3. 2 ggr/år 26 4. 3 ggr/år 23 5. 1 gång/kvartal 22 6. 2 ggr/kvartal 32 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 264 FLT 6-DAGARS Loc 409 width 2 MD=99 F.15. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.15a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 6-dagars 818 01. Aldrig 21 02. 1 gång/år 45 03. 2 ggr/år 55 04. 3 ggr/år 40 05. 1 gång/kvartal 33 06. 2 ggr/kvartal 54 07. 1 gång/månad 36 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 47 10. 1 gång/vecka 35 11. 2 ggr/vecka 30 12. 3 ggr/vecka 24 13. 4 ggr/vecka 38 14. 5 ggr/vecka 502 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 265 A-PRESSEN Loc 411 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av A-Pressen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1152 01. Aldrig 16 02. 1 gång/år 31 03. 2 ggr/år 28 04. 3 ggr/år 30 05. 1 gång/kvartal 36 06. 2 ggr/kvartal 54 07. 1 gång/månad 26 08. 2 ggr/månad 35 09. 3 ggr/månad 65 10. 1 gång/vecka 29 11. 2 ggr/vecka 33 12. 3 ggr/vecka 12 13. 4 ggr/vecka 33 14. 5 ggr/vecka 221 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 266 FLT 5-DAGARS Loc 413 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 5-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1658 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 15 03. 2 ggr/år 12 04. 3 ggr/år 8 05. 1 gång/kvartal 11 06. 2 ggr/kvartal 9 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 53 14. 5 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 267 FLT 4-DAGARS Loc 415 width 2 MD=99 F.15d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1743 01. Aldrig 02. 1 gång/år 5 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 25 13. 4 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 268 FLT 3-DAGARS Loc 417 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1651 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 10 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 11 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 11 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 64 12. 3 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 269 FLT 2-DAGARS Loc 419 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1769 01. Aldrig 5 02. 1 gång/år 5 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 1 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 12 11. 2 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 270 HELSINGBORGS DAGBLAD Loc 421 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.15 för fullständig frågetext> 1749 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 3 03. 2 ggr/år 2 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 22 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 271 MS/NKR Loc 423 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet <Se F.15 för fullständig frågetext> 1761 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 1 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal p 4 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 16 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 272 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (6) Loc 425 width 2 MD=99 F.15i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 6-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1658 01. Aldrig 8 02. 1 gång/år 12 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 16 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 13 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 10 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 7 14. 5 ggr/vecka 48 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 273 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (4) Loc 427 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1760 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 1 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 274 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (3) Loc 429 width 2 MD=99 F.15k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1728 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 7 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 20 12. 3 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 275 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (2) Loc 431 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1773 01. Aldrig 1 02. 1 gång/år 12 03. 2 ggr/år 1 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 1 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 276 H-PRESS NORR Loc 433 width 2 F.15m. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Norr <Se F.15 för fullständig frågetext> 1740 01. Aldrig 5 02. 1 gång/år 5 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 8 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 24 10. 1 gång/vecka
VAR 277 H-PRESS SUNDBYBERG Loc 435 width 2 F.15n. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Sundbyberg <Se F.15 för fullständig frågetext> 1780 01. Aldrig 1 02. 1 gång/år 3 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka
VAR 278 H-PRESS LIDINGÖ Loc 437 width 2 MD=99 F.15o. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Lidingö <Se F.15 för fullständig frågetext> 1780 01. Aldrig 1 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 2 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 9 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 279 H-PRESS MÄLARÖ Loc 439 width 2 MD=99 F.15p. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Mälarö <Se F.15 för fullständig frågetext> 1755 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 22 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 280 H-PRESS SÖDERORT Loc 441 width 2 MD=99 F.15q. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Söderort <Se F.15 för fullständig frågetext> 1704 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 3 03. 2 ggr/år 2 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 8 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 71 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 281 H-PRESS SÖDERKURIREN Loc 443 width 1 MD=9 F.15r. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Söderkuriren <Se F.15 för fullständig frågetext> 1791 1. Aldrig 2 2. 1 gång/år 3 3. 2 ggr/år 4. 3 ggr/år 2 5. 1 gång/kvartal 1 6. 2 ggr/kvartal 2 7. 1 gång/månad 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 282 DN-BILAGA NORD Loc 444 width 2 MD=99 F.15s. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Nord <Se F.15 för fullständig frågetext> 1758 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 18 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 283 DN-BILAGA NO Loc 446 width 2 MD=99 F.15t. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Nordost <Se F.15 för fullständig frågetext> 1768 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 1 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 13 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 284 DN-BILAGA NV Loc 448 width 2 MD=99 F.15u. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Nordväst <Se F.15 för fullständig frågetext> 1745 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 35 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 285 DN-BILAGA SYD Loc 450 width 2 MD=99 F.15v. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Syd <Se F.15 för fullständig frågetext> 1743 01. Aldrig 02. 1 gång/år 5 03. 2 ggr/år 2 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 7 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 34 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 286 DN-BILAGA SV Loc 452 width 2 MD=99 F.15w. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Sydväst <Se F.15 för fullständig frågetext> 1765 01. Aldrig 1 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 24 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 287 DN-BILAGA SO Loc 454 width 2 MD=99 F.15x. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Sydost <Se F.15 för fullständig frågetext> 1782 01. Aldrig 1 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 1 04. 3 ggr/år 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 8 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 288 STORSTADEN Loc 456 width 1 MD=9 F.15y. Hur ofta läser Du Storstaden <Se F.15 för fullständig frågetext> 1676 1. Aldrig 11 2. 1 gång/år 8 3. 2 ggr/år 9 4. 3 ggr/år 17 5. 1 gång/kvartal 16 6. 2 ggr/kvartal 33 7. 1 gång/månad 31 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 289 SKÅNSKA DAGBLADET Loc 457 width 2 MD=99 F.15z. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.15 för fullständig frågetext> 1748 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 8 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 12 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 290 VÅRT HUS Loc 459 width 1 MD=9 F.16. Villatidningar. Tidningarna Vårt Hus och Vi i Villa distribueras gratis till landets alla villahushåll. Båda utkommer med 4 nr/år - två på våren och två på hösten. F.16a. Hur ofta läser Du Vårt Hus? 879 1. Läser aldrig 75 2. Läser 1 nr/år 55 3. Läser 2 nr/år 19 4. Läser 3 nr/år 623 5. Läser 4 nr/år 150 9. Ej svar
VAR 291 VI I VILLA Loc 460 width 1 MD=9 F.16b. Hur ofta läser Du Vi i Villa? <Se F.16 för fullständig frågetext> 707 1. Läser aldrig 88 2. Läser 1 nr/år 94 3. Läser 2 nr/år 40 4. Läser 3 nr/år 749 5. Läser 4 nr/år 123 9. Ej svar
VAR 292 ALLAS VECKOTIDNING Loc 461 width 1 MD=9 F.17. Köp av olika tidningar. Hur ofta köper Du för egen räkning nedan uppräknade tidningar? F.17a. Hur ofta köper Du Allas Veckotidning? 1529 1. Köper aldrig 169 2. Köper enstaka nummmer 18 3. Köper ungefär 1 nr av 4 6 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 18 6. Köper nästan alla nr 34 7. Köper alla nr/prenumererar 24 9. Ej svar
VAR 293 ALLERS Loc 462 width 1 MD=9 F.17b. Hur ofta köper Du Allers? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1476 1. Köper aldrig 208 2. Köper enstaka nummmer 19 3. Köper ungefär 1 nr av 4 5 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 18 6. Köper nästan alla nr 51 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 294 DAMERNAS VÄRLD Loc 463 width 1 MD=9 F.17c. Hur ofta köper Du Damernas Värld? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1530 1. Köper aldrig 190 2. Köper enstaka nummmer 18 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4 4. Köper ungefär vart annat nr 7 5. Köper ungefär 3 nr av 4 8 6. Köper nästan alla nr 21 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 295 FEMINA Loc 464 width 1 MD=9 F.17d. Hur ofta köper Du Femina? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1571 1. Köper aldrig 174 2. Köper enstaka nummmer 14 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4 4. Köper ungefär vart annat nr 5. Köper ungefär 3 nr av 4 4 6. Köper nästan alla nr 11 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 296 FIB-AKTUELLT Loc 465 width 1 MD=9 F.17e. Hur ofta köper Du FIB-Aktuellt? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1367 1. Köper aldrig 253 2. Köper enstaka nummmer 55 3. Köper ungefär 1 nr av 4 35 4. Köper ungefär vart annat nr 14 5. Köper ungefär 3 nr av 4 37 6. Köper nästan alla nr 17 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 297 HEMMETS JOURNAL Loc 466 width 1 MD=9 F.17f. Hur ofta köper Du Hemmets Journal? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1453 1. Köper aldrig 185 2. Köper enstaka nummmer 16 3. Köper ungefär 1 nr av 4 11 4. Köper ungefär vart annat nr 5 5. Köper ungefär 3 nr av 4 24 6. Köper nästan alla nr 83 7. Köper alla nr/prenumererar 24 9. Ej svar
VAR 298 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 467 width 1 MD=9 F.17g. Hur ofta köper Du Hemmets Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1523 1. Köper aldrig 157 2. Köper enstaka nummmer 15 3. Köper ungefär 1 nr av 4 8 4. Köper ungefär vart annat nr 5 5. Köper ungefär 3 nr av 4 8 6. Köper nästan alla nr 62 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 299 HUSMODERN Loc 468 width 1 MD=9 F.17h. Hur ofta köper Du Husmodern? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1508 1. Köper aldrig 199 2. Köper enstaka nummmer 15 3. Köper ungefär 1 nr av 4 6 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 13 6. Köper nästan alla nr 33 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 300 HÄNT I VECKAN Loc 469 width 1 MD=9 F.17i. Hur ofta köper Du Hänt i Veckan? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1504 1. Köper aldrig 202 2. Köper enstaka nummmer 23 3. Köper ungefär 1 nr av 4 10 4. Köper ungefär vart annat nr 6 5. Köper ungefär 3 nr av 4 13 6. Köper nästan alla nr 20 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 301 ICA-KURIREN Loc 470 width 1 MD=9 F.17j. Hur ofta köper Du ICA-Kuriren? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1424 1. Köper aldrig 51 2. Köper enstaka nummmer 4 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 7 6. Köper nästan alla nr 287 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 302 LAND Loc 471 width 1 MD=9 F.17k. Hur ofta köper Du Land? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1523 1. Köper aldrig 46 2. Köper enstaka nummmer 3 3. Köper ungefär 1 nr av 4 2 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 5 6. Köper nästan alla nr 196 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 303 LEKTYR Loc 472 width 1 MD=9 F.17l. Hur ofta köper Du Lektyr? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1401 1. Köper aldrig 250 2. Köper enstaka nummmer 51 3. Köper ungefär 1 nr av 4 25 4. Köper ungefär vart annat nr 8 5. Köper ungefär 3 nr av 4 29 6. Köper nästan alla nr 14 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 304 MIN VÄRLD Loc 473 width 1 MD=9 F.17m. Hur ofta köper Du Min Värld? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1610 1. Köper aldrig 89 2. Köper enstaka nummmer 12 3. Köper ungefär 1 nr av 4 6 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 15 6. Köper nästan alla nr 42 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 305 MITT LIVS NOVELL Loc 474 width 1 MD=9 F.17n. Hur ofta köper Du Mitt Livs Novell? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1681 1. Köper aldrig 61 2. Köper enstaka nummmer 5 3. Köper ungefär 1 nr av 4 5 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 10 6. Köper nästan alla nr 14 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 306 RÖSTER I RADIO/TV Loc 475 width 1 MD=9 F.17o. Hur ofta köper Du Röster i Radio/TV? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1467 1. Köper aldrig 236 2. Köper enstaka nummmer 11 3. Köper ungefär 1 nr av 4 2 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 5 6. Köper nästan alla nr 56 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 307 SAXONS VECKOTIDNING Loc 476 width 1 MD=9 F.17p. Hur ofta köper Du Saxons Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1584 1. Köper aldrig 132 2. Köper enstaka nummmer 23 3. Köper ungefär 1 nr av 4 5 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 10 6. Köper nästan alla nr 21 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 308 SE Loc 477 width 1 MD=9 F.17q. Hur ofta köper Du Se? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1516 1. Köper aldrig 207 2. Köper enstaka nummmer 32 3. Köper ungefär 1 nr av 4 9 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 8 6. Köper nästan alla nr 3 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 309 SVENSK DAMTIDNING Loc 478 width 1 MD=9 F.17r. Hur ofta köper Du Svensk Damtidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1583 1. Köper aldrig 126 2. Köper enstaka nummmer 18 3. Köper ungefär 1 nr av 4 8 4. Köper ungefär vart annat nr 6 5. Köper ungefär 3 nr av 4 12 6. Köper nästan alla nr 25 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 310 VECKOJOURNALEN Loc 479 width 1 MD=9 F.17s. Hur ofta köper Du Veckojournalen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1688 1. Köper aldrig 68 2. Köper enstaka nummmer 3. Köper ungefär 1 nr av 4 1 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 6. Köper nästan alla nr 20 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 311 VECKO-REVYN Loc 480 width 1 MD=9 F.17t. Hur ofta köper Du Vecko-Revyn? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1602 1. Köper aldrig 120 2. Köper enstaka nummmer 15 3. Köper ungefär 1 nr av 4 8 4. Köper ungefär vart annat nr 5 5. Köper ungefär 3 nr av 4 15 6. Köper nästan alla nr 13 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 312 VI Loc 481 width 1 MD=9 F.17u. Hur ofta köper Du Vi? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1632 1. Köper aldrig 31 2. Köper enstaka nummmer 5 3. Köper ungefär 1 nr av 4 1 4. Köper ungefär vart annat nr 5. Köper ungefär 3 nr av 4 1 6. Köper nästan alla nr 108 7. Köper alla nr/prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 313 ÅRET RUNT Loc 482 width 1 MD=9 F.17v. Hur ofta köper Du Året Runt? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1333 1. Köper aldrig 263 2. Köper enstaka nummmer 29 3. Köper ungefär 1 nr av 4 8 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 19 6. Köper nästan alla nr 118 7. Köper alla nr/prenumererar 27 9. Ej svar
VAR 314 MATVAROR I BUTIKER Loc 483 width 1 MD=9 F.18. Dina inköp av olika varor. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.18a. Jag KÖPER:Matvaror i butiker 47 1. Aldrig 48 2. Någon gång/år 64 3. Någon gång/kvartal 201 4. Någon gång/månad 746 5. 1-2 ggr/vecka 522 6. 3-4 ggr/vecka 169 7. Minst 5 ggr/vecka 4 9. Ej svar
VAR 315 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 484 width 1 MD=9 F.18b. Jag KÖPER:Skönhetsartiklar <Se F.18 för fullständig frågetext> 575 1. Aldrig 553 2. Någon gång/år 355 3. Någon gång/kvartal 296 4. Någon gång/månad 13 5. 1-2 ggr/vecka 3 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 5 9. Ej svar
VAR 316 TANDKRÄM Loc 485 width 1 MD=9 F.18c. Jag KÖPER:Tandkräm <Se F.18 för fullständig frågetext> 175 1. Aldrig 236 2. Någon gång/år 508 3. Någon gång/kvartal 839 4. Någon gång/månad 34 5. 1-2 ggr/vecka 4 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 4 9. Ej svar
VAR 317 TVÅL Loc 486 width 1 MD=9 F.18d. Jag KÖPER:Tvål <Se F.18 för fullständig frågetext> 182 1. Aldrig 210 2. Någon gång/år 508 3. Någon gång/kvartal 848 4. Någon gång/månad 47 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 4 9. Ej svar
VAR 318 MASKINDISKMEDEL Loc 487 width 1 MD=9 F.18e. Jag KÖPER:Maskindiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1194 1. Aldrig 185 2. Någon gång/år 231 3. Någon gång/kvartal 178 4. Någon gång/månad 4 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 2 7. Minst 5 ggr/vecka 6 9. Ej svar
VAR 319 HANDDISKMEDEL Loc 488 width 1 MD=9 F.18f. Jag KÖPER:Handdiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 325 1. Aldrig 304 2. Någon gång/år 553 3. Någon gång/kvartal 603 4. Någon gång/månad 12 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 4 9. Ej svar
VAR 320 RENGÖRINGSMEDEL Loc 489 width 1 MD=9 F.18g. Jag KÖPER:Rengöringsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 314 1. Aldrig 371 2. Någon gång/år 582 3. Någon gång/kvartal 520 4. Någon gång/månad 10 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 4 9. Ej svar
VAR 321 TVÄTTMEDEL Loc 490 width 1 MD=9 F.18h. Jag KÖPER:Tvättmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 294 1. Aldrig 257 2. Någon gång/år 596 3. Någon gång/kvartal 633 4. Någon gång/månad 17 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 4 9. Ej svar
VAR 322 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 491 width 1 MD=9 F.18i. Jag KÖPER:Golvvårdsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 751 1. Aldrig 536 2. Någon gång/år 324 3. Någon gång/kvartal 178 4. Någon gång/månad 6 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 5 9. Ej svar
VAR 323 KAFFE Loc 492 width 1 MD=9 F.18j. Jag KÖPER:Kaffe <Se F.18 för fullständig frågetext> 170 1. Aldrig 131 2. Någon gång/år 254 3. Någon gång/kvartal 916 4. Någon gång/månad 315 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 12 9. Ej svar
VAR 324 MEDLEM I KONSUM Loc 493 width 1 MD=9 F.19. Medlemskap. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1007 1. Ja 781 2. Nej 13 9. Ej svar
VAR 325 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 494 width 1 MD=9 F.20. Inköp i olika affärer. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 250 1. Gör praktiskt taget INGA inköp av livsmedel o.dyl. själv 571 2. Köper INGET eller ENDAST liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 354 3. Köper MINDRE ÄN HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 219 4. Köper UNGEFÄR HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 204 5. Köper MER ÄN HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 192 6. Köper ALLT ELLER NÄSTAN ALLT i Konsum/Servus/Domus/Obs 11 9. Ej svar