ORVESTO 80 P-0003
               SSD 0184

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1986

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 80 P-0003 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1980 genomfördes fyra omgångar
  "Sverige Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa fyra
  omgångar 13.500 personer 15-70 år upptagna i
  befolkningsregistret. Urvalet har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 13.500 personer har 1.752
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 28 avlidna, 18 avflyttade från riket, 23 som vistas
  utomlands, 27 i militärtjänst, 138 på utrikes resa, 93 ej
  svensktalande, 75 okända men skrivna på kommun, 41 under
  sjukhusvård, 361 sjuka i hemmet samt 948 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fyra omgångarna våren 1980 uppgår
  således till 11.748 personer varav 3.745, utgörande 32%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (50%), "tidsbrist" (9%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (40%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1980 8.834 personer istället för 8.003 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 76% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU 80 P-0003, omfattar 1.593 personer eller 20% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 8 maj 1980 - 19 juni
  1980.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1980-II, utgiven av
  Testologen AB)

  

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-7 (01-97) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor. Kod 8 (98) används när en fråga ej ställts
  till en viss subgrupp. Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 96  (2) AVSKAFFA LÖNTAGARFONDER  (3) MD=8 OR GE 9
    REF 96   (4) LOC 106 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.7a Tror Ni att LÖNTAGARFONDERNA kommer att avskaffas
       efter valet i höst?

   (7)  Enkät A.

    (8) (9) (10)

    306  1.  Ja
    219  2.  Nej
    271  3.  Tveksam
   1150  8.  Frågan ej ställd

    28  9.  Ej svar

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0184 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Ip-nummer 5 Omgångsnummer 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Län/Kommun/Församling 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Hushållsposition 14 Sysselsättning 15 Utbildning 16 Ortsstorlek 17 Boendeform 18 Egna inköp av dagligvaror 19 Hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar 7-10 år 22 Hushållsmedlemmar 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar 68 år eller äldre 26 Totalt antal hushållsmedlemmar 27 Personlig inkomst 28 Hushållets inkomst Körkort 29 Körkort Innehav av kapitalvaror 30 Personbil 31 Husvagn 32 Fritidshus 33 Roddbåt/Eka eller liknande 34 Motorbåt 35 Segelbåt 36 Bildkamera - typ Instamatic 37 Bildkamera - typ systemkamera 38 Bilradio/Bilstereo 39 TV-bandspelare (video) 40 Filmkamera 41 Stillbildsprojektor 42 Filmprojektor 43 Skrivmaskin 44 Svart-vit TV 45 Färg-TV 46 Frysbox/Frysskåp 47 Diskmaskin 48 Torktumlare 49 Köksmaskin 50 Tvättmaskin 51 Stereoanläggning 52 Motorgräsklippare 53 Spisfläkt 54 Kaffebryggare 55 Rakapparat 56 Hund 57 Katt Avsikt att köpa kapitalvaror 58 Avsikt att inköpa kapitalvaror A1 59 Avsikt att inköpa kapitalvaror A2 60 Avsikt att inköpa kapitalvaror A3 61 Avsikt att inköpa kapitalvaror A4 62 Avsikt att inköpa kapitalvaror A5 63 Avsikt att inköpa kapitalvaror A6 64 Avsikt att inköpa kapitalvaror B1 65 Avsikt att inköpa kapitalvaror B2 66 Avsikt att inköpa kapitalvaror B3 67 Avsikt att inköpa kapitalvaror B4 68 Avsikt att inköpa kapitalvaror B5 69 Avsikt att inköpa kapitalvaror B6 70 Avsikt att inköpa kapitalvaror C1 71 Avsikt att inköpa kapitalvaror C2 72 Avsikt att inköpa kapitalvaror C3 73 Avsikt att inköpa kapitalvaror C4 74 Avsikt att inköpa kapitalvaror C5 75 Avsikt att inköpa kapitalvaror C6 Intressen 76 Miljövårdsfrågor 77 Hälsonyttig mat 78 Sjukdomar och hälsa 79 Bantningstips 80 Hushålla ekonomiskt 81 Politik 82 Sociala rättigheter 83 Skattefrågor 84 Samlevnadsfrågor 85 Vidareutbildning 86 Religions- och trosfrågor 87 Arbetsmarknaden 88 Villa/Eget hem 89 Fritidshus 90 Personbilar 91 Heminredning 92 Modenyheter 93 Matvarunyheter 94 Barnavård 95 Skönhetsvård 96 Stereoanläggningar 97 Hushållsmaskiner 98 Fotoutrustningar 99 Motorcyklar 100 Krukväxter 101 Medel mot mjäll 102 Hundars skötsel 103 Katters skötsel 104 Motionera 105 Idrotta 106 Laga mat 107 Pröva nya maträtter 108 Baka 109 Ha gäster 110 Köra bil 111 Jobba med bilar 112 Arbeta i trädgården 113 Fotografera 114 Smalfilma 115 Sportfiska 116 Lyssna på popmusik 117 Lyssna på klassisk musik 118 Gå på teater 119 Gå på konstutställning 120 Läsa böcker 121 Läsa populärtidningar 122 Köpa på postorder 123 Sy kläder 124 Handarbeta 125 Träffa nya människor 126 Snickra 127 Måla hemma 128 Jaga 129 Friluftsliv 130 Åka slalom 131 Åka motorbåt 132 Segla 133 Campa 134 Semestra utomlands 135 Semestra i Sverige 136 Pröva nya produkter 137 Vara bortbjuden 138 Gå på diskotek 139 Gå på restaurang 140 Gå på kvällskurser Personliga köpvanor: Kläder,fritid m.m. 141 Kläder till Dig själv 142 Sportutrustning till Dig själv 143 Kosmetika/Skönhetsmedel 144 Nöjen 145 Utlandsresor under fritiden 146 Böcker 147 Tobak 148 Vin och sprit Besöksfrekvenser: Livsmedelsbutiker 149 ICA 150 Konsum 151 Vivo 152 Favör 153 Annan butik 154 Livsmedelsavdelning i Domus 155 Livsmedelsavdelning i NK 156 Livsmedelsavdelning i Tempo/Epa 157 Livsmedelsavdelning i Åhlens 158 Livsmedelsavdelning i Obs 159 Livsmedelsavdelning i B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser: Varuhus och Stormarknader 160 Domus 161 NK 162 Tempo/EPA 163 Åhlens 164 Obs 165 B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser: Andra butiker 166 Hennes/Mauritz 167 Kapp-Ahl 168 Gulins 169 Ikea 170 Åhlbergs 171 Expert 172 Järnia 173 Färgsam 174 Pressbyrån 175 Annan kiosk 176 Tobaksaffär 177 Bar/Självservering 178 Kafe/Konditori 179 Korvkiosk/Gatukök 180 Bensinstation 181 Postkontor 182 Bankkontor 183 Hälsokostbutik Uppmärksamhetsfrekvenser: Reklam 184 Affischpelare 185 Reklamfilm på bio 186 Reklam på bussar 187 Åker buss 188 Åker tunnelbana 189 Rabattkuponger Tidningsläsning: Dagstidningar - vardagsnummer 190 Aftonbladet 191 Arbetet 192 Dagens Nyheter 193 Expressen 194 Göteborgs-Posten 195 GT Kvällstidningen 196 Kvällsposten 197 Svenska Dagbladet 198 Sydsvenska Dagbladet 199 Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 200 Norrköpings Tidningar 201 Nya Wermlands-Tidningen 202 Upsala Nya Tidning 203 Vestmanlands Läns Tidning 204 Östgöta Correspondenten Tidningsläsning: Dagstidningar - söndagsnummer 205 Aftonbladet (Söndagsnummer) 206 Arbetet (Söndagsnummer) 207 Dagens Nyheter (Söndagsnummer) 208 Expressen (Söndagsnummer) 209 Göteborgs-Posten (Söndagsnummer) 210 GP NU (Söndagsnummer) 211 GT Kvällstidningen (Söndagsnummer) 212 Kvällsposten (Söndagsnummer) 213 Svenska Dagbladet (Söndagsnummer) 214 Sydsvenska Dagbladet (Söndagsnummer) 215 Skånska Dagbladet (Söndagsnummer) 216 Helsingborgs Dagblad (Söndagsnummer) Tidningsläsning: Veckotidningar 217 Allas Veckotidning 218 Allers 219 Damernas Värld 220 Femina 221 FIB-Aktuellt 222 Hemmets Journal 223 Hemmets Veckotidning 224 Husmodern 225 Hänt i Veckan 226 ICA-Kuriren 227 Land 228 Lektyr 229 Metallarbetaren 230 Min Värld 231 Mitt Livs Novell 232 Röster i Radio/TV 233 Saxons Veckotidning 234 Se 235 Svensk Damtidning 236 Veckans Affärer 237 Vecko-Journalen 238 Vecko-Revyn 239 Vi 240 Året Runt Tidningsläsning: 14-dagarstidningar 241 Kommunalarbetaren 242 Motor 243 Motorföraren 244 Teknikens Värld 245 Vi Bilägare Tidningsläsning: Månadstidningar 246 Allt om Mat 247 Allt i Hemmet 248 Hem och Fritid 249 Det Bästa 250 Båt-Nytt 251 Båt för alla 252 Vi Båtägare 253 Foto- och Filmteknik 254 Radio & Television 255 Start & Speed 256 Sunt Förnuft 257 Teknik för alla 258 Tidskrift för Hälsa 259 Vi Föräldrar 260 Vår Bostad 261 Privata Affärer 262 Illustrerad Motorsport 263 MC-Nytt Tidningsläsning: Lokalpress 264 Förenade Landsortstidningar 6-dagars 265 A-Pressen 266 Förenade Landsortstidningar 5-dagars 267 Förenade Landsortstidningar 4-dagars 268 Förenade Landsortstidningar 3-dagars 269 Förenade Landsortstidningar 2-dagars 270 Helsingborgs Dagblad 271 Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet 272 Övrig Lokal Dagspress 6-dagars 273 Övrig Lokal Dagspress 4-dagars 274 Övrig Lokal Dagspress 3-dagars 275 Övrig Lokal Dagspress 2-dagars 276 Huvudstadspress Norr 277 Huvudstadspress Sundbyberg 278 Huvudstadspress Lidingö 279 Huvudstadspress Mälarö 280 Huvudstadspress Söderort 281 Huvudstadspress Söderkuriren 282 Dagens Nyheter - bilaga Nord 283 Dagens Nyheter - bilaga Nordost 284 Dagens Nyheter - bilaga Nordväst 285 Dagens Nyheter - bilaga Syd 286 Dagens Nyheter - bilaga Sydväst 287 Dagens Nyheter - bilaga Sydost 288 Storstaden 289 Skånska Dagbladet Tidningsläsning: Villatidningar 290 Vårt Hus 291 Vi i Villa Köp av olika tidningar 292 Allas Veckotidning 293 Allers 294 Damernas Värld 295 Femina 296 FIB-Aktuellt 297 Hemmets Journal 298 Hemmets Veckotidning 299 Husmodern 300 Hänt i Veckan 301 ICA-Kuriren 302 Land 303 Lektyr 304 Min Värld 305 Mitt Livs Novell 306 Röster i Radio/TV 307 Saxons Veckotidning 308 Se 309 Svensk Damtidning 310 Veckojournalen 311 Vecko-Revyn 312 Vi 313 Året Runt Inköp av dagligvaror 314 Matvaror i butiker 315 Skönhetsartiklar 316 Tandkräm 317 Tvål 318 Maskindiskmedel 319 Handdiskmedel 320 Rengöringsmedel 321 Tvättmedel 322 Golvvårdsmedel 323 Kaffe Medlemskap i Konsum 324 Medlemsfrekvens för Konsum Inköp i Konsum/Servus/Domus/Obs 325 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0184              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0184


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. NOVEMBER 1986
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 IP-NUMMER Loc 9 width 5 Ip-nummer
VAR 5 OMGÅNG NR Loc 14 width 2 Omgångsnummer 05. P-9005 (ORVESTO 1980-I) 06. P-9006 (ORVESTO 1980-I) 07. P-9007 (ORVESTO 1980-I) 21. P-0001 (ORVESTO 1980-II) 22. P-0002 (ORVESTO 1980-II) 1593 23. P-0003 (ORVESTO 1980-II) 28. P-9008 (ORVESTO 1980-II) 29. P-9302 (Skåneundersökningen)
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 16 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 2 3 Frek: 1492 6 95
VAR 7 A-REGION Loc 17 width 2 MD=99 A-region Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 243 7 5 36 13 9 13 20 26 29 20 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 10 15 17 3 28 8 8 9 18 12 11 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 15 24 12 13 42 83 18 9 28 9 153 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 19 23 46 17 10 11 7 11 31 12 13 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 36 7 6 31 14 9 5 23 13 10 8 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 31 14 15 36 17 4 13 24 28 14 8 Kod: 67 68 69 70 Frek: 16 24 6 15
VAR 8 LÄN/KOMMUN/FÖRSAMLING Loc 19 width 6 MD=999999 Län/Kommun/Församling Kod: 11402 11501 12001 12301 12503 12601 12602 Frek: 2 1 4 8 2 12 1 Kod: 12701 12702 12703 12704 13601 13606 13801 Frek: 2 2 3 1 7 2 5 Kod: 13901 13904 16001 16201 16301 18001 18005 Frek: 1 1 12 4 3 1 1 Kod: 18007 18009 18010 18011 18013 18014 18015 Frek: 6 2 1 3 2 5 3 Kod: 18017 18019 18021 18023 18025 18027 18028 Frek: 2 2 5 6 10 4 3 Kod: 18029 18031 18034 18036 18038 18039 18040 Frek: 1 4 2 1 5 6 6 Kod: 18041 18042 18051 18101 18102 18103 18112 Frek: 6 4 1 1 10 2 3 Kod: 18201 18202 18203 18301 18401 18402 18601 Frek: 8 3 1 5 3 7 7 Kod: 18702 18703 18801 18805 18807 18808 18810 Frek: 1 3 2 1 1 1 1 Kod: 18822 19101 19106 19201 19203 30501 31902 Frek: 1 2 4 1 1 2 1 Kod: 36001 38001 38002 38003 38004 38005 38006 Frek: 2 5 2 1 8 2 1 Kod: 38021 38023 38026 38031 38035 38038 38041 Frek: 1 1 1 2 2 3 1 Kod: 38101 38105 38129 38211 38213 42801 48001 Frek: 1 1 1 1 3 2 1 Kod: 48002 48004 48009 48010 48025 48027 48029 Frek: 2 1 1 1 1 2 2 Kod: 48032 48201 48208 48301 48308 48401 48402 Frek: 1 1 1 4 1 5 4 Kod: 48418 50901 50902 51301 51309 56002 56101 Frek: 1 3 3 1 1 2 2 Kod: 56201 56202 56301 56303 58001 58002 58003 Frek: 2 1 2 1 5 3 3 Kod: 58005 58012 58019 58020 58031 58033 58034 Frek: 1 1 2 1 1 1 4 Kod: 58102 58104 58105 58106 58112 58115 58125 Frek: 5 3 3 3 3 1 1 Kod: 58204 58301 58306 58313 58322 58324 58601 Frek: 2 2 1 1 1 2 3 Kod: 58617 60402 61704 61705 66201 66204 66206 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 66209 66501 68001 68002 68003 68005 68010 Frek: 2 2 3 1 4 1 1 Kod: 68017 68019 68020 68201 68207 68209 68301 Frek: 2 1 1 3 2 1 8 Kod: 68302 68407 68501 68522 68601 68602 68608 Frek: 1 1 4 1 2 1 1 Kod: 68701 68703 76004 76103 76301 76305 76306 Frek: 6 1 3 1 2 1 1 Kod: 76401 76402 76405 76409 76503 76701 78001 Frek: 1 1 1 1 1 1 7 Kod: 78003 78016 78021 78024 78028 78111 78116 Frek: 1 1 1 2 3 1 1 Kod: 82102 83402 84004 84005 86002 86005 86008 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 86101 86102 86103 86201 86202 86207 88001 Frek: 1 1 1 2 2 1 4 Kod: 88006 88013 88101 88102 88201 88205 88206 Frek: 1 1 1 1 2 2 1 Kod: 88301 88308 88311 88401 88409 88503 88509 Frek: 2 1 4 3 1 1 1 Kod: 98001 98004 98009 98010 98014 98021 98031 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 98036 98048 98072 98091 106003 108001 108005 Frek: 1 1 1 2 2 3 1 Kod: 108009 108011 108101 108102 108107 108108 108201 Frek: 1 1 1 1 1 1 3 Kod: 108205 108206 108301 108304 112101 112103 112104 Frek: 1 5 2 2 1 1 1 Kod: 112107 113703 116201 116301 116303 116501 116601 Frek: 1 1 1 2 1 1 3 Kod: 116607 116703 116802 118001 118002 118010 118011 Frek: 1 1 1 4 1 1 1 Kod: 118014 118015 118024 118025 118032 118101 118106 Frek: 2 3 1 1 3 1 2 Kod: 118107 118111 118117 118201 118202 118205 118211 Frek: 1 1 1 4 4 1 2 Kod: 118301 118309 118311 118317 121410 123006 123007 Frek: 4 2 1 1 1 1 3 Kod: 123301 123304 123308 126001 126003 126101 126112 Frek: 1 1 2 2 1 1 4 Kod: 126201 126202 126203 126304 126307 126410 126412 Frek: 2 3 1 1 2 1 1 Kod: 126503 126505 126515 126602 126702 128001 128002 Frek: 2 1 1 2 2 4 5 Kod: 128003 128005 128007 128008 128009 128010 128014 Frek: 1 5 4 5 3 1 2 Kod: 128015 128016 128017 128018 128019 128020 128021 Frek: 3 1 4 2 1 1 1 Kod: 128101 128102 128104 128116 128201 128204 128301 Frek: 5 3 5 2 6 1 3 Kod: 128302 128303 128305 128306 128313 128316 128317 Frek: 9 1 1 1 1 1 1 Kod: 128401 128402 128405 128406 128501 128503 128601 Frek: 2 2 1 2 5 1 4 Kod: 128607 128701 131501 131504 131505 131507 131514 Frek: 1 2 2 1 1 1 1 Kod: 135005 138002 138003 138005 138007 138009 138011 Frek: 1 5 4 2 1 1 1 Kod: 138015 138101 138103 138106 138204 138208 138210 Frek: 1 3 2 1 1 1 1 Kod: 138223 138302 138307 138311 138318 138401 138402 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 138405 138411 138412 138414 140102 140103 140201 Frek: 4 1 2 2 4 1 2 Kod: 140701 141501 141502 141503 141505 141880 142104 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 142704 143001 143007 143503 143506 148001 148004 Frek: 3 2 1 1 1 3 1 Kod: 148005 148006 148007 148008 148009 148011 148012 Frek: 3 5 4 5 3 1 2 Kod: 148013 148016 148017 148018 148019 148020 148021 Frek: 2 4 2 1 1 4 9 Kod: 148022 148023 148024 148026 148028 148030 148031 Frek: 1 3 5 1 1 2 1 Kod: 148032 148033 148034 148036 148037 148076 148101 Frek: 2 2 4 4 1 1 8 Kod: 148103 148201 148207 148401 148403 148501 148505 Frek: 4 1 1 3 1 1 1 Kod: 148510 148512 150403 152101 152401 152402 152403 Frek: 1 1 1 4 2 2 1 Kod: 152701 152704 152706 152714 155201 155211 156001 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 156006 156009 156104 156109 156201 156207 156301 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 156302 156303 156304 156305 156307 156311 156501 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 156512 156606 156614 156617 158001 158003 158004 Frek: 1 1 1 1 5 1 1 Kod: 158005 158009 158101 158104 158105 158201 158205 Frek: 1 2 5 1 1 8 1 Kod: 158208 158301 158302 158303 158306 158314 158316 Frek: 1 7 8 1 1 1 1 Kod: 158317 158320 158401 158415 158420 158428 162203 Frek: 1 1 5 1 1 1 3 Kod: 163703 163704 164302 166001 166004 166020 166026 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 166102 166201 166311 168001 168002 168010 168013 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 168015 168101 168102 168105 168113 168124 168201 Frek: 1 4 1 1 1 1 1 Kod: 168301 168304 168320 168503 168506 168601 168603 Frek: 3 2 1 1 2 5 1 Kod: 168634 171501 173001 173701 173703 173705 176101 Frek: 1 2 1 2 1 1 2 Kod: 176202 176501 176503 178001 178002 178004 178009 Frek: 1 1 2 6 8 2 3 Kod: 178101 178105 178201 178205 178206 178207 178301 Frek: 3 1 3 1 1 2 1 Kod: 178303 178304 178401 178402 178404 178501 178503 Frek: 1 1 4 4 1 4 1 Kod: 178505 178512 180071 186001 186101 186102 186201 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 186301 186401 188001 188003 188004 188005 188007 Frek: 3 1 6 2 1 1 1 Kod: 188012 188014 188015 188016 188017 188018 188020 Frek: 1 1 1 2 1 1 2 Kod: 188030 188101 188201 188301 188502 190701 190725 Frek: 4 5 3 6 2 1 1 Kod: 191701 191705 196001 196005 196101 196201 198001 Frek: 1 1 1 1 2 1 2 Kod: 198002 198003 198004 198010 198015 198101 198104 Frek: 8 8 7 1 1 2 1 Kod: 198201 198301 198306 198401 202102 202302 202901 Frek: 7 6 1 5 1 2 1 Kod: 202904 203101 203902 206101 206102 206201 206203 Frek: 1 3 2 1 1 2 2 Kod: 208001 208002 208003 208007 208008 208101 208102 Frek: 3 1 1 1 1 5 1 Kod: 208201 208203 208301 208302 208401 208402 208404 Frek: 1 1 3 1 2 1 1 Kod: 208405 208406 208501 208502 208503 212101 212103 Frek: 2 2 6 1 1 3 1 Kod: 213204 213205 216101 216104 218002 218004 218006 Frek: 1 1 3 1 6 1 3 Kod: 218007 218008 218101 218102 218105 218201 218203 Frek: 4 4 7 1 1 4 1 Kod: 218204 218303 218304 218401 218403 218405 218408 Frek: 1 3 1 1 3 1 2 Kod: 218410 218411 226004 226201 228001 228005 228101 Frek: 1 1 2 2 5 1 7 Kod: 228102 228103 228104 228106 228109 228110 228201 Frek: 1 13 1 3 1 6 5 Kod: 228205 228206 228207 228208 228301 228304 228314 Frek: 2 1 2 1 2 1 1 Kod: 228401 228402 228407 228408 228410 228413 230301 Frek: 4 1 3 3 1 1 1 Kod: 230302 230504 230902 230904 230908 231308 232105 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 232106 236101 236105 236109 236111 238001 238002 Frek: 1 1 1 1 1 5 3 Kod: 238007 238009 240102 240401 240903 242101 242103 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 246003 248001 248002 248004 248005 248006 248007 Frek: 1 7 3 2 5 1 1 Kod: 248009 248101 248103 248201 248202 248204 248205 Frek: 4 4 1 2 2 3 1 Kod: 248206 248211 250502 250602 251005 251301 251401 Frek: 2 3 2 1 1 1 4 Kod: 251803 252105 252301 252304 252306 256002 258001 Frek: 1 2 2 1 3 3 4 Kod: 258002 258003 258004 258101 258102 258103 258105 Frek: 6 5 3 2 2 4 1 Kod: 258201 258401 258402 999999 Frek: 5 6 1 63
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 25 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Frek: 18 16 22 19 24 28 23 21 21 29 33 30 20 26 Kod: 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Frek: 27 29 24 27 30 20 27 30 27 22 21 22 28 27 Kod: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Frek: 27 35 22 26 41 41 31 38 30 37 40 33 31 30 Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 28 30 34 33 39 30 32 26 24 29 37 38 45 13 Kod: 99 Frek: 2
VAR 10 KÖN Loc 27 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter. När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren i olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1.a. Är Du: 800 1. Man 793 2. Kvinna 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 28 width 2 MD=99 F.1.b. Hur gammal är Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 164 01. 19 år och yngre 159 02. 20-24 år 158 03. 25-29 år 171 04. 30-34 år 173 05. 35-39 år 141 06. 40-44 år 127 07. 45-49 år 124 08. 50-54 år 136 09. 55-59 år 122 10. 60-64 år 118 11. 65 år och äldre 99. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 30 width 1 MD=9 F.1.c. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 384 1. Ogift 1114 2. Gift eller sammanboende 89 3. Änka/Änkling/Frånskild 6 9. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSPOSITION Loc 31 width 1 MD=9 F.1.d. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 538 1. Husfar 586 2. Husmor 220 3. Son/Dotter 37 4. Annan hushållsmedlem 191 5. Ensamboende 21 9. Ej svar
VAR 14 SYSSELSÄTTNING Loc 32 width 1 MD=9 F.1.e. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 796 1. Förvärvsarbetande på heltid 265 2. Förvärvsarbetande på deltid 156 3. Hemmafru 180 4. Studerande 150 5. Pensionär 46 6. Annan sysselsättning 9. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 33 width 1 MD=9 F.1.f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 577 1. Folkskola 301 2. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 172 3. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 304 4. Gymnasium eller motsvarande 219 5. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 20 9. Ej svar
VAR 16 ORTSSTORLEK Loc 34 width 1 MD=9 F.1.g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 81 1. Under 200 invånare 168 2. 200-1.999 invånare 162 3. 2.000-4.999 invånare 151 4. 5.000-9.999 invånare 206 5. 10.000-24.999 invånare 191 6. 25.000-49.999 invånare 199 7. 50.000-99.999 invånare 342 8. 100.000 och däröver 93 9. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 35 width 1 MD=9 F.1.h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 147 1. Insatslägenhet 468 2. Hyrd lägenhet 758 3. Egen villa/radhus 51 4. Hyrd villa/radhus 112 5. Jordbruksfastighet 30 6. Inneboende 18 7. Annan bostadsform 9 9. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:EGNA Loc 36 width 1 MD=9 F.1.i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 251 1. Gör praktiskt taget INGA sådana inköp SJÄLV 331 2. Gör MINDRE ÄN HÄLFTEN av alla inköp 211 3. Gör ungefär HÄLFTEN av alla inköp 173 4. Gör MER ÄN HÄLFTEN av alla inköp 619 5. Gör ALLA ELLER NÄSTAN ALLA inköp 8 9. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2. Hushållets sammansättning. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av. Medräkna även sådana, som befinner sig på kortare semester, kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. OBS! Räkna även med Dig själv. F.2.a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 1467 120 3 3
VAR 20 2-6 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2.b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1367 174 47 2 3
VAR 21 7-10 ÅR Loc 41 width 2 MD=99 F.2.c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 1371 182 37 3
VAR 22 11-14 ÅR Loc 43 width 2 MD=99 F.2.d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1298 247 44 1 3
VAR 23 15-19 ÅR Loc 45 width 2 MD=99 F.2.e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1156 316 107 10 4
VAR 24 20-67 ÅR Loc 47 width 2 MD=99 F.2.f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 99 Frek: 48 276 1050 173 38 4 2 2
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 49 width 2 MD=99 F.2.g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 1480 79 31 3
VAR 26 TOTALT ANTAL PERSONER Loc 51 width 2 MD=99 F.2.h. Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 185 477 359 372 143 41 11 3 1 1
VAR 27 INKOMST-PERSONLIG Loc 53 width 1 MD=9 F.3. Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta, som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör. Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3.a. Inkomst i kronor per år:Din personliga 418 1. Under 30.000 kronor/år 305 2. 30.000-50.000 kronor/år 403 3. 50.000-70.000 kronor/år 250 4. 70.000-90.000 kronor/år 80 5. 90.000-110.000 kronor/år 26 6. 110.000-130.000 kronor/år 40 7. Över 130.000 kronor/år 71 9. Ej svar
VAR 28 INKOMST-HUSHÅLLETS Loc 54 width 1 MD=9 F.3.b. Inkomst i kronor per år:Hushållets totala <Se F.3 för fullständig frågetext> 53 1. Under 30.000 kronor/år 103 2. 30.000-50.000 kronor/år 239 3. 50.000-70.000 kronor/år 231 4. 70.000-90.000 kronor/år 232 5. 90.000-110.000 kronor/år 211 6. 110.000-130.000 kronor/år 327 7. Över 130.000 kronor/år 197 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 55 width 1 MD=9 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 1052 1. Ja 388 2. Nej 153 9. Ej svar
VAR 30 PERSONBIL Loc 56 width 2 MD=99 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5.a. I hushållet finns .... st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 5 7 99 Frek: 241 981 317 42 5 1 1 5
VAR 31 HUSVAGN Loc 58 width 1 MD=9 F.5.b. I hushållet finns: Husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 107 1. Ja 1481 2. Nej 5 9. Ej svar
VAR 32 FRITIDSHUS Loc 59 width 1 MD=9 F.5.c. I hushållet finns: Fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 318 1. Ja 1275 2. Nej 9. Ej svar
VAR 33 RODDBÅT/EKA EL. LIKNANDE Loc 60 width 1 MD=9 F.5.d. I hushållet finns: Roddbåt/Eka eller liknande <Se F.5 för fullständig frågetext> 313 1. Ja 1275 2. Nej 5 9. Ej svar
VAR 34 MOTORBÅT Loc 61 width 1 MD=9 F.5.e. I hushållet finns: Motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 142 1. Ja 1446 2. Nej 5 9. Ej svar
VAR 35 SEGELBÅT Loc 62 width 1 MD=9 F.5.f. I hushållet finns: Segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 66 1. Ja 1522 2. Nej 5 9. Ej svar
VAR 36 BILDKAMERA - INSTAMATIC Loc 63 width 1 MD=9 F.5.g. I hushållet finns: Bildkamera - typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 911 1. Ja 677 2. Nej 5 9. Ej svar
VAR 37 BILDKAMERA-SYSTEMKAMERA Loc 64 width 1 MD=9 F.5.h. I hushållet finns: Bildkamera - typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 597 1. Ja 991 2. Nej 5 9. Ej svar
VAR 38 BILRADIO/BILSTEREO Loc 65 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.i. I hushållet finns: Bilradio/Bilstereo <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 1000 1. Ja 588 2. Nej 8. Frågan ej ställd 5 9. Ej svar
VAR 39 TV-BANDSPELARE (VIDEO) Loc 66 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.j. I hushållet finns: TV-bandspelare (video) <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 142 1. Ja 1446 2. Nej 8. Frågan ej ställd 5 9. Ej svar
VAR 40 FILMKAMERA Loc 67 width 1 MD=9 F.5.k. I hushållet finns: Filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 401 1. Ja 1187 2. Nej 5 9. Ej svar
VAR 41 STILLBILDSPROJEKTOR Loc 68 width 1 MD=9 F.5.l. I hushållet finns: Stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 385 1. Ja 1203 2. Nej 5 9. Ej svar
VAR 42 FILMPROJEKTOR Loc 69 width 1 MD=9 F.5.m. I hushållet finns: Filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 352 1. Ja 1236 2. Nej 5 9. Ej svar
VAR 43 SKRIVMASKIN Loc 70 width 1 MD=9 F.5.n. I hushållet finns: Skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 710 1. Ja 878 2. Nej 5 9. Ej svar
VAR 44 SVART-VIT TV Loc 71 width 1 MD=9 F.5.o. I hushållet finns: Svart-vit TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 603 1. Ja 985 2. Nej 5 9. Ej svar
VAR 45 FÄRG-TV Loc 72 width 1 MD=9 F.5.p. I hushållet finns: Färg-TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 1336 1. Ja 252 2. Nej 5 9. Ej svar
VAR 46 FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 73 width 1 MD=9 F.5.q. I hushållet finns: Frysbox/Frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 1406 1. Ja 182 2. Nej 5 9. Ej svar
VAR 47 DISKMASKIN Loc 74 width 1 MD=9 F.5.r. I hushållet finns: Diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 555 1. Ja 1033 2. Nej 5 9. Ej svar
VAR 48 TORKTUMLARE Loc 75 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.s. I hushållet finns: Torktumlare <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 128 1. Ja 1460 2. Nej 8. Frågan ej ställd 5 9. Ej svar
VAR 49 KÖKSMASKIN Loc 76 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.t. I hushållet finns: Köksmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 771 1. Ja 817 2. Nej 8. Frågan ej ställd 5 9. Ej svar
VAR 50 TVÄTTMASKIN Loc 77 width 1 MD=9 F.5.u. I hushållet finns: Tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1200 1. Ja 388 2. Nej 5 9. Ej svar
VAR 51 STEREOANLÄGGNING Loc 78 width 1 MD=9 F.5.v. I hushållet finns: Stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 1207 1. Ja 381 2. Nej 5 9. Ej svar
VAR 52 MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 79 width 1 MD=9 F.5.x. I hushållet finns: Motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 651 1. Ja 937 2. Nej 5 9. Ej svar
VAR 53 SPISFLÄKT Loc 80 width 1 MD=9 F.5.y. I hushållet finns: Spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1057 1. Ja 531 2. Nej 5 9. Ej svar
VAR 54 KAFFEBRYGGARE Loc 81 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.z. I hushållet finns: Kaffebryggare <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 1095 1. Ja 493 2. Nej 8. Frågan ej ställd 5 9. Ej svar
VAR 55 RAKAPPARAT Loc 82 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.å. I hushållet finns: Rakapparat <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 1164 1. Ja 424 2. Nej 8. Frågan ej ställd 5 9. Ej svar
VAR 56 HUND Loc 83 width 1 MD=9 F.5.ä. I hushållet finns: Hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 342 1. Ja 1246 2. Nej 5 9. Ej svar
VAR 57 KATT Loc 84 width 1 MD=9 F.5.ö. I hushållet finns: Katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 242 1. Ja 1345 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 58 INKÖP AV KAPITALVAROR A1 Loc 85 width 2 MD=99 F.6a. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a.1. Första understrykningen 142 01. Fabriksny bil 400 02. Begagnad bil 41 03. Moped 10 04. Nytt fritidshus 15 05. Begagnat fritidshus 18 06. Ny villa 11 07. Begagnad villa 51 08. Köksfläkt 43 09. Elektrisk spis 26 10. Diskmaskin 246 11. Nya möbler (Detta svarsalternativ endast i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3)) 590 99. Ej svar
VAR 59 INKÖP AV KAPITALVAROR A2 Loc 87 width 2 MD=99 F.6a.2. Andra understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 15 02. Begagnad bil 27 03. Moped 2 04. Nytt fritidshus 10 05. Begagnat fritidshus 29 06. Ny villa 25 07. Begagnad villa 38 08. Köksfläkt 49 09. Elektrisk spis 32 10. Diskmaskin 236 11. Nya möbler (Detta svarsalternativ endast i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3)) 1130 99. Ej svar
VAR 60 INKÖP AV KAPITALVAROR A3 Loc 89 width 2 MD=99 F.6a.3. Tredje understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 1 03. Moped 2 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 7 06. Ny villa 5 07. Begagnad villa 17 08. Köksfläkt 17 09. Elektrisk spis 20 10. Diskmaskin 76 11. Nya möbler (Detta svarsalternativ endast i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3)) 1448 99. Ej svar
VAR 61 INKÖP AV KAPITALVAROR A4 Loc 91 width 2 MD=99 F.6a.4. Fjärde understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 1 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 3 08. Köksfläkt 15 09. Elektrisk spis 9 10. Diskmaskin 24 11. Nya möbler (Detta svarsalternativ endast i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3)) 1541 99. Ej svar
VAR 62 INKÖP AV KAPITALVAROR A5 Loc 93 width 2 MD=99 F.6a.5. Femte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 2 09. Elektrisk spis 13 10. Diskmaskin 9 11. Nya möbler (Detta svarsalternativ endast i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3)) 1569 99. Ej svar
VAR 63 INKÖP AV KAPITALVAROR A6 Loc 95 width 2 MD=99 F.6a.6. Sjätte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 09. Elektrisk spis 2 10. Diskmaskin 10 11. Nya möbler (Detta svarsalternativ endast i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3)) 1581 99. Ej svar
VAR 64 INKÖP AV KAPITALVAROR B1 Loc 97 width 2 MD=99 F.6b. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6b.1. Första understrykningen 138 01. Tvättmaskin 53 02. Frysbox 35 03. Frysskåp 121 04. Fiskeutrustning 80 05. Elektrisk rakapparat 39 06. Skrivmaskin 48 07. Stillbildskamera 25 08. Filmkamera 15 09. Projektor 36 10. Elektrisk symaskin 1003 99. Ej svar
VAR 65 INKÖP AV KAPITALVAROR B2 Loc 99 width 2 MD=99 F.6b.2. Andra understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 20 02. Frysbox 24 03. Frysskåp 15 04. Fiskeutrustning 36 05. Elektrisk rakapparat 16 06. Skrivmaskin 27 07. Stillbildskamera 13 08. Filmkamera 18 09. Projektor 18 10. Elektrisk symaskin 1406 99. Ej svar
VAR 66 INKÖP AV KAPITALVAROR B3 Loc 101 width 2 MD=99 F.6b.3. Tredje understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 7 03. Frysskåp 6 04. Fiskeutrustning 7 05. Elektrisk rakapparat 2 06. Skrivmaskin 8 07. Stillbildskamera 3 08. Filmkamera 12 09. Projektor 10 10. Elektrisk symaskin 1538 99. Ej svar
VAR 67 INKÖP AV KAPITALVAROR B4 Loc 103 width 2 MD=99 F.6b.4. Fjärde understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 2 04. Fiskeutrustning 2 05. Elektrisk rakapparat 06. Skrivmaskin 1 07. Stillbildskamera 2 08. Filmkamera 4 09. Projektor 3 10. Elektrisk symaskin 1579 99. Ej svar
VAR 68 INKÖP AV KAPITALVAROR B5 Loc 105 width 2 MD=99 F.6b.5. Femte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 1 05. Elektrisk rakapparat 06. Skrivmaskin 07. Stillbildskamera 08. Filmkamera 09. Projektor 10. Elektrisk symaskin 1592 99. Ej svar
VAR 69 INKÖP AV KAPITALVAROR B6 Loc 107 width 2 MD=99 F.6b.6. Sjätte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 05. Elektrisk rakapparat 06. Skrivmaskin 07. Stillbildskamera 08. Filmkamera 09. Projektor 10. Elektrisk symaskin 1593 99. Ej svar
VAR 70 INKÖP AV KAPITALVAROR C1 Loc 109 width 2 MD=99 F.6c. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6c.1. Första understrykningen 119 01. Transistorradio 15 02. Husvagn 109 03. Stereoanläggning 16 04. Svart/vit TV 119 05. Färg-TV 59 06. Elektrisk kaffebryggare 64 07. Motorgräsklippare 86 08. Dammsugare 15 09. Motorbåt 12 10. Segelbåt 979 99. Ej svar
VAR 71 INKÖP AV KAPITALVAROR C2 Loc 111 width 2 MD=99 F.6c.2. Andra understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 2 02. Husvagn 14 03. Stereoanläggning 8 04. Svart/vit TV 29 05. Färg-TV 27 06. Elektrisk kaffebryggare 30 07. Motorgräsklippare 62 08. Dammsugare 18 09. Motorbåt 9 10. Segelbåt 1394 99. Ej svar
VAR 72 INKÖP AV KAPITALVAROR C3 Loc 113 width 2 MD=99 F.6c.3. Tredje understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 1 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 2 05. Färg-TV 5 06. Elektrisk kaffebryggare 9 07. Motorgräsklippare 16 08. Dammsugare 11 09. Motorbåt 6 10. Segelbåt 1543 99. Ej svar
VAR 73 INKÖP AV KAPITALVAROR C4 Loc 115 width 2 MD=99 F.6c.4. Fjärde understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 1 05. Färg-TV 06. Elektrisk kaffebryggare 07. Motorgräsklippare 5 08. Dammsugare 09. Motorbåt 2 10. Segelbåt 1585 99. Ej svar
VAR 74 INKÖP AV KAPITALVAROR C5 Loc 117 width 2 MD=99 F.6c.5. Femte understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 05. Färg-TV 06. Elektrisk kaffebryggare 1 07. Motorgräsklippare 08. Dammsugare 09. Motorbåt 1 10. Segelbåt 1591 99. Ej svar
VAR 75 INKÖP AV KAPITALVAROR C6 Loc 119 width 2 MD=99 F.6c.6. Sjätte understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 05. Färg-TV 06. Elektrisk kaffebryggare 07. Motorgräsklippare 1 08. Dammsugare 09. Motorbåt 10. Segelbåt 1592 99. Ej svar
VAR 76 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 121 width 1 MD=9 F.7. Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.7a. Miljövårdsfrågor 29 1. Mycket ointresserad 65 2. Ganska ointresserad 101 3. Något ointresserad 149 4. Varken-eller,vet ej 504 5. Något intresserad 499 6. Ganska intresserad 204 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 77 HÄLSONYTTIG MAT Loc 122 width 1 MD=9 F.7b. Hälsonyttig mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 68 1. Mycket ointresserad 99 2. Ganska ointresserad 137 3. Något ointresserad 197 4. Varken-eller,vet ej 458 5. Något intresserad 407 6. Ganska intresserad 187 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 78 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 123 width 1 MD=9 F.7c. Sjukdomar och hälsa <Se F.7 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket ointresserad 72 2. Ganska ointresserad 99 3. Något ointresserad 204 4. Varken-eller,vet ej 450 5. Något intresserad 442 6. Ganska intresserad 227 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 79 BANTNINGSTIPS Loc 124 width 1 MD=9 F.7d. Bantningstips <Se F.7 för fullständig frågetext> 410 1. Mycket ointresserad 212 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 275 4. Varken-eller,vet ej 286 5. Något intresserad 153 6. Ganska intresserad 81 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 80 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 125 width 1 MD=9 F.7e. Hushålla ekonomiskt <Se F.7 för fullständig frågetext> 51 1. Mycket ointresserad 49 2. Ganska ointresserad 71 3. Något ointresserad 176 4. Varken-eller,vet ej 418 5. Något intresserad 498 6. Ganska intresserad 285 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 81 POLITIK Loc 126 width 1 MD=9 F.7f. Politik <Se F.7 för fullständig frågetext> 128 1. Mycket ointresserad 132 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 151 4. Varken-eller,vet ej 472 5. Något intresserad 378 6. Ganska intresserad 179 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 82 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 127 width 1 MD=9 F.7g. Sociala rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket ointresserad 66 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 196 4. Varken-eller,vet ej 544 5. Något intresserad 424 6. Ganska intresserad 162 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 83 SKATTEFRÅGOR Loc 128 width 1 MD=9 F.7h. Skattefrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket ointresserad 81 2. Ganska ointresserad 92 3. Något ointresserad 196 4. Varken-eller,vet ej 462 5. Något intresserad 437 6. Ganska intresserad 214 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 84 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 129 width 1 MD=9 F.7i. Samlevnadsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 55 1. Mycket ointresserad 64 2. Ganska ointresserad 93 3. Något ointresserad 307 4. Varken-eller,vet ej 465 5. Något intresserad 408 6. Ganska intresserad 145 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 85 VIDAREUTBILDNING Loc 130 width 1 MD=9 F.7j. Vidareutbildning <Se F.7 för fullständig frågetext> 73 1. Mycket ointresserad 70 2. Ganska ointresserad 105 3. Något ointresserad 313 4. Varken-eller,vet ej 446 5. Något intresserad 355 6. Ganska intresserad 178 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 86 RELIGIONS- O. TROSFRÅGOR Loc 131 width 1 MD=9 F.7k. Religions- och trosfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 309 1. Mycket ointresserad 221 2. Ganska ointresserad 169 3. Något ointresserad 322 4. Varken-eller,vet ej 311 5. Något intresserad 138 6. Ganska intresserad 83 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 87 ARBETSMARKNADEN Loc 132 width 1 MD=9 F.7l. Arbetsmarknaden <Se F.7 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket ointresserad 57 2. Ganska ointresserad 86 3. Något ointresserad 254 4. Varken-eller,vet ej 520 5. Något intresserad 410 6. Ganska intresserad 145 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 88 VILLA/EGET HEM Loc 133 width 1 MD=9 F.7m. Villa/Eget hem <Se F.7 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket ointresserad 50 2. Ganska ointresserad 72 3. Något ointresserad 205 4. Varken-eller,vet ej 315 5. Något intresserad 419 6. Ganska intresserad 408 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 89 FRITIDSHUS Loc 134 width 1 MD=9 F.7n. Fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 191 1. Mycket ointresserad 129 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 358 4. Varken-eller,vet ej 289 5. Något intresserad 237 6. Ganska intresserad 204 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 90 PERSONBILAR Loc 135 width 1 MD=9 F.7o. Personbilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 118 1. Mycket ointresserad 107 2. Ganska ointresserad 109 3. Något ointresserad 232 4. Varken-eller,vet ej 457 5. Något intresserad 336 6. Ganska intresserad 189 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 136 width 1 MD=9 F.7p. Heminredning <Se F.7 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket ointresserad 69 2. Ganska ointresserad 79 3. Något ointresserad 185 4. Varken-eller,vet ej 444 5. Något intresserad 492 6. Ganska intresserad 246 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 137 width 1 MD=9 F.7q. Modenyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 159 1. Mycket ointresserad 184 2. Ganska ointresserad 149 3. Något ointresserad 246 4. Varken-eller,vet ej 426 5. Något intresserad 267 6. Ganska intresserad 112 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 138 width 1 MD=9 F.7r. Matvarunyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 107 1. Mycket ointresserad 152 2. Ganska ointresserad 181 3. Något ointresserad 311 4. Varken-eller,vet ej 447 5. Något intresserad 256 6. Ganska intresserad 89 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 139 width 1 MD=9 F.7s. Barnavård <Se F.7 för fullständig frågetext> 113 1. Mycket ointresserad 98 2. Ganska ointresserad 132 3. Något ointresserad 333 4. Varken-eller,vet ej 366 5. Något intresserad 303 6. Ganska intresserad 197 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 140 width 1 MD=9 F.7t. Skönhetsvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 231 1. Mycket ointresserad 184 2. Ganska ointresserad 161 3. Något ointresserad 342 4. Varken-eller,vet ej 392 5. Något intresserad 178 6. Ganska intresserad 59 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 96 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 141 width 1 MD=9 F.7u. Stereoanläggningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 168 1. Mycket ointresserad 134 2. Ganska ointresserad 186 3. Något ointresserad 295 4. Varken-eller,vet ej 428 5. Något intresserad 224 6. Ganska intresserad 113 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 97 HUSHÅLLSMASKINER Loc 142 width 1 MD=9 F.7v. Hushållsmaskiner <Se F.7 för fullständig frågetext> 116 1. Mycket ointresserad 116 2. Ganska ointresserad 174 3. Något ointresserad 330 4. Varken-eller,vet ej 503 5. Något intresserad 233 6. Ganska intresserad 67 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 98 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 143 width 1 MD=9 F.7w. Fotoutrustningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 204 1. Mycket ointresserad 161 2. Ganska ointresserad 195 3. Något ointresserad 323 4. Varken-eller,vet ej 380 5. Något intresserad 183 6. Ganska intresserad 95 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 99 MOTORCYKLAR Loc 144 width 1 MD=9 F.7x. Motorcyklar <Se F.7 för fullständig frågetext> 588 1. Mycket ointresserad 164 2. Ganska ointresserad 147 3. Något ointresserad 305 4. Varken-eller,vet ej 168 5. Något intresserad 86 6. Ganska intresserad 78 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 100 KRUKVÄXTER Loc 145 width 1 MD=9 F.7y. Krukväxter <Se F.7 för fullständig frågetext> 108 1. Mycket ointresserad 105 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 153 4. Varken-eller,vet ej 357 5. Något intresserad 397 6. Ganska intresserad 330 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 101 MEDEL MOT MJÄLL Loc 146 width 1 MD=9 F.7z. Medel mot mjäll <Se F.7 för fullständig frågetext> 364 1. Mycket ointresserad 176 2. Ganska ointresserad 134 3. Något ointresserad 410 4. Varken-eller,vet ej 280 5. Något intresserad 127 6. Ganska intresserad 54 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 102 HUNDARS SKÖTSEL Loc 147 width 1 MD=9 F.7å. Hundars skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 506 1. Mycket ointresserad 162 2. Ganska ointresserad 94 3. Något ointresserad 262 4. Varken-eller,vet ej 198 5. Något intresserad 160 6. Ganska intresserad 159 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 103 KATTERS SKÖTSEL Loc 148 width 1 MD=9 F.7ä. Katters skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 620 1. Mycket ointresserad 159 2. Ganska ointresserad 97 3. Något ointresserad 310 4. Varken-eller,vet ej 165 5. Något intresserad 93 6. Ganska intresserad 98 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 104 MOTIONERA Loc 149 width 1 MD=9 F.7ö. Motionera <Se F.7 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket ointresserad 70 2. Ganska ointresserad 80 3. Något ointresserad 129 4. Varken-eller,vet ej 456 5. Något intresserad 461 6. Ganska intresserad 289 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 105 IDROTTA Loc 150 width 1 MD=9 F.7aa. Idrotta <Se F.7 för fullständig frågetext> 176 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 137 3. Något ointresserad 238 4. Varken-eller,vet ej 392 5. Något intresserad 261 6. Ganska intresserad 221 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 106 LAGA MAT Loc 151 width 1 MD=9 F.7ab. Laga mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 69 1. Mycket ointresserad 75 2. Ganska ointresserad 92 3. Något ointresserad 139 4. Varken-eller,vet ej 444 5. Något intresserad 467 6. Ganska intresserad 277 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 107 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 152 width 1 MD=9 F.7ac. Pröva nya maträtter <Se F.7 för fullständig frågetext> 83 1. Mycket ointresserad 66 2. Ganska ointresserad 88 3. Något ointresserad 187 4. Varken-eller,vet ej 397 5. Något intresserad 441 6. Ganska intresserad 288 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 108 BAKA Loc 153 width 1 MD=9 F.7ad. Baka <Se F.7 för fullständig frågetext> 171 1. Mycket ointresserad 109 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 199 4. Varken-eller,vet ej 331 5. Något intresserad 357 6. Ganska intresserad 257 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 109 HA GÄSTER Loc 154 width 1 MD=9 F.7ae. Ha gäster <Se F.7 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket ointresserad 48 2. Ganska ointresserad 69 3. Något ointresserad 163 4. Varken-eller,vet ej 478 5. Något intresserad 588 6. Ganska intresserad 169 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 110 KÖRA BIL Loc 155 width 1 MD=9 F.7af. Köra bil <Se F.7 för fullständig frågetext> 139 1. Mycket ointresserad 51 2. Ganska ointresserad 59 3. Något ointresserad 215 4. Varken-eller,vet ej 295 5. Något intresserad 430 6. Ganska intresserad 359 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 111 JOBBA MED BILAR Loc 156 width 1 MD=9 F.7ag. Jobba med bilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 468 1. Mycket ointresserad 160 2. Ganska ointresserad 144 3. Något ointresserad 270 4. Varken-eller,vet ej 262 5. Något intresserad 144 6. Ganska intresserad 102 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 112 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 157 width 1 MD=9 F.7ah. Arbeta i trädgården <Se F.7 för fullständig frågetext> 122 1. Mycket ointresserad 82 2. Ganska ointresserad 109 3. Något ointresserad 159 4. Varken-eller,vet ej 389 5. Något intresserad 421 6. Ganska intresserad 266 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 113 FOTOGRAFERA Loc 158 width 1 MD=9 F.7ai. Fotografera <Se F.7 för fullständig frågetext> 165 1. Mycket ointresserad 122 2. Ganska ointresserad 132 3. Något ointresserad 234 4. Varken-eller,vet ej 476 5. Något intresserad 270 6. Ganska intresserad 146 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 114 SMALFILMA Loc 159 width 1 MD=9 F.7aj. Smalfilma <Se F.7 för fullständig frågetext> 415 1. Mycket ointresserad 180 2. Ganska ointresserad 163 3. Något ointresserad 441 4. Varken-eller,vet ej 200 5. Något intresserad 88 6. Ganska intresserad 52 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 115 SPORTFISKA Loc 160 width 1 MD=9 F.7ak. Sportfiska <Se F.7 för fullständig frågetext> 447 1. Mycket ointresserad 118 2. Ganska ointresserad 104 3. Något ointresserad 248 4. Varken-eller,vet ej 263 5. Något intresserad 186 6. Ganska intresserad 186 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 116 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 161 width 1 MD=9 F.7al. Lyssna på popmusik <Se F.7 för fullständig frågetext> 377 1. Mycket ointresserad 159 2. Ganska ointresserad 116 3. Något ointresserad 96 4. Varken-eller,vet ej 335 5. Något intresserad 279 6. Ganska intresserad 191 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 117 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 162 width 1 MD=9 F.7am. Lyssna på klassisk musik <Se F.7 för fullständig frågetext> 286 1. Mycket ointresserad 185 2. Ganska ointresserad 165 3. Något ointresserad 123 4. Varken-eller,vet ej 416 5. Något intresserad 263 6. Ganska intresserad 113 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 118 GÅ PÅ TEATER Loc 163 width 1 MD=9 F.7an. Gå på teater <Se F.7 för fullständig frågetext> 200 1. Mycket ointresserad 138 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 179 4. Varken-eller,vet ej 435 5. Något intresserad 324 6. Ganska intresserad 126 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 119 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 164 width 1 MD=9 F.7ao. Gå på konstutställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 319 1. Mycket ointresserad 202 2. Ganska ointresserad 181 3. Något ointresserad 207 4. Varken-eller,vet ej 338 5. Något intresserad 200 6. Ganska intresserad 93 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 120 LÄSA BÖCKER Loc 165 width 1 MD=9 F.7ap. Läsa böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 73 1. Mycket ointresserad 75 2. Ganska ointresserad 89 3. Något ointresserad 88 4. Varken-eller,vet ej 387 5. Något intresserad 413 6. Ganska intresserad 440 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 121 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 166 width 1 MD=9 F.7aq. Läsa populärtidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 154 1. Mycket ointresserad 130 2. Ganska ointresserad 157 3. Något ointresserad 282 4. Varken-eller,vet ej 485 5. Något intresserad 239 6. Ganska intresserad 82 7. Mycket intresserad 64 9. Ej svar
VAR 122 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 167 width 1 MD=9 F.7ar. Köpa på postorder <Se F.7 för fullständig frågetext> 434 1. Mycket ointresserad 233 2. Ganska ointresserad 203 3. Något ointresserad 259 4. Varken-eller,vet ej 301 5. Något intresserad 103 6. Ganska intresserad 13 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 123 SY KLÄDER Loc 168 width 1 MD=9 F.7as. Sy kläder <Se F.7 för fullständig frågetext> 596 1. Mycket ointresserad 167 2. Ganska ointresserad 135 3. Något ointresserad 182 4. Varken-eller,vet ej 218 5. Något intresserad 154 6. Ganska intresserad 92 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 124 HANDARBETA Loc 169 width 1 MD=9 F.7at. Handarbeta <Se F.7 för fullständig frågetext> 515 1. Mycket ointresserad 127 2. Ganska ointresserad 85 3. Något ointresserad 147 4. Varken-eller,vet ej 184 5. Något intresserad 229 6. Ganska intresserad 265 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 125 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 170 width 1 MD=9 F.7au. Träffa nya människor <Se F.7 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket ointresserad 33 2. Ganska ointresserad 68 3. Något ointresserad 127 4. Varken-eller,vet ej 458 5. Något intresserad 546 6. Ganska intresserad 282 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 126 SNICKRA Loc 171 width 1 MD=9 F.7av. Snickra <Se F.7 för fullständig frågetext> 251 1. Mycket ointresserad 150 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 227 4. Varken-eller,vet ej 354 5. Något intresserad 295 6. Ganska intresserad 144 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 127 MÅLA HEMMA Loc 172 width 1 MD=9 F.7aw. Måla hemma <Se F.7 för fullständig frågetext> 148 1. Mycket ointresserad 113 2. Ganska ointresserad 120 3. Något ointresserad 204 4. Varken-eller,vet ej 460 5. Något intresserad 368 6. Ganska intresserad 131 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 128 JAGA Loc 173 width 1 MD=9 F.7ax. Jaga <Se F.7 för fullständig frågetext> 805 1. Mycket ointresserad 134 2. Ganska ointresserad 79 3. Något ointresserad 268 4. Varken-eller,vet ej 93 5. Något intresserad 68 6. Ganska intresserad 93 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 129 FRILUFTSLIV Loc 174 width 1 MD=9 F.7ay. Friluftsliv <Se F.7 för fullständig frågetext> 72 1. Mycket ointresserad 40 2. Ganska ointresserad 61 3. Något ointresserad 123 4. Varken-eller,vet ej 363 5. Något intresserad 490 6. Ganska intresserad 389 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 130 ÅKA SLALOM Loc 175 width 1 MD=9 F.7az. Åka slalom <Se F.7 för fullständig frågetext> 571 1. Mycket ointresserad 137 2. Ganska ointresserad 105 3. Något ointresserad 278 4. Varken-eller,vet ej 161 5. Något intresserad 135 6. Ganska intresserad 150 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 131 ÅKA MOTORBÅT Loc 176 width 1 MD=9 F.7aå. Åka motorbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 365 1. Mycket ointresserad 112 2. Ganska ointresserad 83 3. Något ointresserad 240 4. Varken-eller,vet ej 350 5. Något intresserad 227 6. Ganska intresserad 164 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 132 SEGLA Loc 177 width 1 MD=9 F.7aä. Segla <Se F.7 för fullständig frågetext> 455 1. Mycket ointresserad 127 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 347 4. Varken-eller,vet ej 202 5. Något intresserad 150 6. Ganska intresserad 139 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 133 CAMPA Loc 178 width 1 MD=9 F.7aö. Campa <Se F.7 för fullständig frågetext> 289 1. Mycket ointresserad 107 2. Ganska ointresserad 124 3. Något ointresserad 184 4. Varken-eller,vet ej 402 5. Något intresserad 273 6. Ganska intresserad 164 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 134 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 179 width 1 MD=9 F.7ba. Semestra utomlands <Se F.7 för fullständig frågetext> 141 1. Mycket ointresserad 92 2. Ganska ointresserad 60 3. Något ointresserad 149 4. Varken-eller,vet ej 251 5. Något intresserad 379 6. Ganska intresserad 470 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 135 SEMESTRA I SVERIGE Loc 180 width 1 MD=9 F.7bb. Semestra i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket ointresserad 11 2. Ganska ointresserad 34 3. Något ointresserad 86 4. Varken-eller,vet ej 303 5. Något intresserad 633 6. Ganska intresserad 461 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 136 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 181 width 1 MD=9 F.7bc. Pröva nya produkter <Se F.7 för fullständig frågetext> 85 1. Mycket ointresserad 96 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 352 4. Varken-eller,vet ej 522 5. Något intresserad 245 6. Ganska intresserad 98 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 137 VARA BORTBJUDEN Loc 182 width 1 MD=9 F.7bd. Vara bortbjuden <Se F.7 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket ointresserad 45 2. Ganska ointresserad 84 3. Något ointresserad 137 4. Varken-eller,vet ej 495 5. Något intresserad 527 6. Ganska intresserad 222 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 138 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 183 width 1 MD=9 F.7be. Gå på diskotek <Se F.7 för fullständig frågetext> 702 1. Mycket ointresserad 162 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 217 4. Varken-eller,vet ej 155 5. Något intresserad 101 6. Ganska intresserad 80 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 139 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 184 width 1 MD=9 F.7bf. Gå på restaurang <Se F.7 för fullständig frågetext> 144 1. Mycket ointresserad 91 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 156 4. Varken-eller,vet ej 543 5. Något intresserad 361 6. Ganska intresserad 133 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 140 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 185 width 1 MD=9 F.7bg. Gå på kvällskurser <Se F.7 för fullständig frågetext> 214 1. Mycket ointresserad 145 2. Ganska ointresserad 159 3. Något ointresserad 278 4. Varken-eller,vet ej 439 5. Något intresserad 242 6. Ganska intresserad 70 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 141 KLÄDER TILL DIG SJÄLV Loc 186 width 2 MD=99 F.8. Hur mycket pengar lägger du normalt ner på följande under ett år? F.8a. Kläder till dig själv 10 01. 0 kronor 23 02. Under 100 kronor 106 03. 101-300 kronor 233 04. 301-500 kronor 284 05. 501-800 kronor 295 06. 801-1.000 kronor 257 07. 1.001-1.500 kronor 177 08. 1.501-2.000 kronor 152 09. Över 2.000 kronor 56 99. Ej svar
VAR 142 SPORTUTRUSTNING Loc 188 width 2 MD=99 F.8b. Sportutrustning till Dig själv <Se F.8 för fullständig frågetext> 447 01. 0 kronor 355 02. Under 100 kronor 350 03. 101-300 kronor 160 04. 301-500 kronor 82 05. 501-800 kronor 63 06. 801-1.000 kronor 34 07. 1.001-1.500 kronor 12 08. 1.501-2.000 kronor 24 09. Över 2.000 kronor 66 99. Ej svar
VAR 143 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 190 width 2 MD=99 F.8c. Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 409 01. 0 kronor 526 02. Under 100 kronor 378 03. 101-300 kronor 135 04. 301-500 kronor 37 05. 501-800 kronor 12 06. 801-1.000 kronor 2 07. 1.001-1.500 kronor 2 08. 1.501-2.000 kronor 2 09. Över 2.000 kronor 90 99. Ej svar
VAR 144 NÖJEN Loc 192 width 2 MD=99 F.8d. Nöjen <Se F.8 för fullständig frågetext> 101 01. 0 kronor 219 02. Under 100 kronor 332 03. 101-300 kronor 287 04. 301-500 kronor 162 05. 501-800 kronor 134 06. 801-1.000 kronor 91 07. 1.001-1.500 kronor 59 08. 1.501-2.000 kronor 135 09. Över 2.000 kronor 73 99. Ej svar
VAR 145 UTLANDSRESOR Loc 194 width 2 MD=99 F.8e. Utlandsresor under fritiden <Se F.8 för fullständig frågetext> 750 01. 0 kronor 28 02. Under 100 kronor 30 03. 101-300 kronor 39 04. 301-500 kronor 31 05. 501-800 kronor 50 06. 801-1.000 kronor 76 07. 1.001-1.500 kronor 105 08. 1.501-2.000 kronor 412 09. Över 2.000 kronor 72 99. Ej svar
VAR 146 BÖCKER Loc 196 width 2 MD=99 F.8f. Böcker <Se F.8 för fullständig frågetext> 319 01. 0 kronor 426 02. Under 100 kronor 370 03. 101-300 kronor 199 04. 301-500 kronor 97 05. 501-800 kronor 53 06. 801-1.000 kronor 50 07. 1.001-1.500 kronor 14 08. 1.501-2.000 kronor 9 09. Över 2.000 kronor 56 99. Ej svar
VAR 147 TOBAK Loc 198 width 2 MD=99 F.8g. Tobak <Se F.8 för fullständig frågetext> 970 01. 0 kronor 49 02. Under 100 kronor 61 03. 101-300 kronor 58 04. 301-500 kronor 60 05. 501-800 kronor 55 06. 801-1.000 kronor 74 07. 1.001-1.500 kronor 64 08. 1.501-2.000 kronor 147 09. Över 2.000 kronor 55 99. Ej svar
VAR 148 VIN OCH SPRIT Loc 200 width 2 MD=99 F.8h. Vin och sprit <Se F.8 för fullständig frågetext> 371 01. 0 kronor 189 02. Under 100 kronor 268 03. 101-300 kronor 218 04. 301-500 kronor 157 05. 501-800 kronor 109 06. 801-1.000 kronor 84 07. 1.001-1.500 kronor 63 08. 1.501-2.000 kronor 83 09. Över 2.000 kronor 51 99. Ej svar
VAR 149 ICA Loc 202 width 2 F.9. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt: från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.9a. Hur ofta besöker Du ICA 99 01. Aldrig 27 02. 1 gång/år 28 03. 2 ggr/år 56 04. 3 ggr/år 69 05. 1 gång/kvartal 56 06. 2 ggr/kvartal 140 07. 1 gång/månad 125 08. 2 ggr/månad 124 09. 3 ggr/månad 277 10. 1 gång/vecka 238 11. 2 ggr/vecka 202 12. 3 ggr/vecka 75 13. 4 ggr/vecka 53 14. 5 ggr/vecka 18 15. 6 ggr/vecka 6 16. 7 ggr/vecka
VAR 150 KONSUM Loc 204 width 2 MD=99 F.9b. Hur ofta besöker Du Konsum <Se F.9 för fullständig frågetext> 197 01. Aldrig 42 02. 1 gång/år 40 03. 2 ggr/år 56 04. 3 ggr/år 95 05. 1 gång/kvartal 80 06. 2 ggr/kvartal 184 07. 1 gång/månad 140 08. 2 ggr/månad 108 09. 3 ggr/månad 233 10. 1 gång/vecka 177 11. 2 ggr/vecka 112 12. 3 ggr/vecka 57 13. 4 ggr/vecka 49 14. 5 ggr/vecka 15 15. 6 ggr/vecka 8 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 151 VIVO Loc 206 width 2 MD=99 F.9c. Hur ofta besöker Du Vivo <Se F.9 för fullständig frågetext> 934 01. Aldrig 121 02. 1 gång/år 54 03. 2 ggr/år 53 04. 3 ggr/år 75 05. 1 gång/kvartal 32 06. 2 ggr/kvartal 77 07. 1 gång/månad 47 08. 2 ggr/månad 30 09. 3 ggr/månad 72 10. 1 gång/vecka 44 11. 2 ggr/vecka 27 12. 3 ggr/vecka 16 13. 4 ggr/vecka 10 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 152 FAVÖR Loc 208 width 2 F.9d. Hur ofta besöker Du Favör <Se F.9 för fullständig frågetext> 1133 01. Aldrig 88 02. 1 gång/år 50 03. 2 ggr/år 41 04. 3 ggr/år 59 05. 1 gång/kvartal 17 06. 2 ggr/kvartal 59 07. 1 gång/månad 32 08. 2 ggr/månad 26 09. 3 ggr/månad 41 10. 1 gång/vecka 15 11. 2 ggr/vecka 15 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 153 ANNAN BUTIK Loc 210 width 2 F.9e. Hur ofta besöker Du annan butik <Se F.9 för fullständig frågetext> 574 01. Aldrig 86 02. 1 gång/år 85 03. 2 ggr/år 98 04. 3 ggr/år 99 05. 1 gång/kvartal 80 06. 2 ggr/kvartal 156 07. 1 gång/månad 92 08. 2 ggr/månad 75 09. 3 ggr/månad 130 10. 1 gång/vecka 55 11. 2 ggr/vecka 30 12. 3 ggr/vecka 18 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 7 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka
VAR 154 LIVSMEDELSAVD. I DOMUS Loc 212 width 2 F.9f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 419 01. Aldrig 89 02. 1 gång/år 92 03. 2 ggr/år 87 04. 3 ggr/år 151 05. 1 gång/kvartal 78 06. 2 ggr/kvartal 187 07. 1 gång/månad 129 08. 2 ggr/månad 83 09. 3 ggr/månad 133 10. 1 gång/vecka 73 11. 2 ggr/vecka 37 12. 3 ggr/vecka 14 13. 4 ggr/vecka 14 14. 5 ggr/vecka 4 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka
VAR 155 LIVSMEDELSAVD. I NK Loc 214 width 2 F.9g. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1351 01. Aldrig 80 02. 1 gång/år 44 03. 2 ggr/år 25 04. 3 ggr/år 27 05. 1 gång/kvartal 14 06. 2 ggr/kvartal 22 07. 1 gång/månad 9 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 8 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka
VAR 156 LIVSMEDEL I TEMPO/EPA Loc 216 width 2 MD=99 F.9h. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Tempo/Epa <Se F.9 för fullständig frågetext> 512 01. Aldrig 95 02. 1 gång/år 93 03. 2 ggr/år 104 04. 3 ggr/år 143 05. 1 gång/kvartal 85 06. 2 ggr/kvartal 191 07. 1 gång/månad 115 08. 2 ggr/månad 76 09. 3 ggr/månad 95 10. 1 gång/vecka 39 11. 2 ggr/vecka 21 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 7 14. 5 ggr/vecka 5 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 157 LIVSMEDELSAVD. I ÅHLENS Loc 218 width 2 F.9i. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 1167 01. Aldrig 93 02. 1 gång/år 50 03. 2 ggr/år 49 04. 3 ggr/år 60 05. 1 gång/kvartal 33 06. 2 ggr/kvartal 53 07. 1 gång/månad 28 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 20 10. 1 gång/vecka 14 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 158 LIVSMEDELSAVD. I OBS Loc 220 width 2 F.9j. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 1020 01. Aldrig 117 02. 1 gång/år 80 03. 2 ggr/år 57 04. 3 ggr/år 97 05. 1 gång/kvartal 50 06. 2 ggr/kvartal 73 07. 1 gång/månad 39 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 27 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 159 LIVSMEDELSAVD. I B&W Loc 222 width 2 F.9k. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i B&W (Bra, Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 982 01. Aldrig 147 02. 1 gång/år 105 03. 2 ggr/år 65 04. 3 ggr/år 79 05. 1 gång/kvartal 45 06. 2 ggr/kvartal 92 07. 1 gång/månad 21 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 19 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 160 DOMUS Loc 224 width 2 MD=99 F.9l. Hur ofta besöker Du Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 265 01. Aldrig 83 02. 1 gång/år 115 03. 2 ggr/år 101 04. 3 ggr/år 150 05. 1 gång/kvartal 115 06. 2 ggr/kvartal 251 07. 1 gång/månad 178 08. 2 ggr/månad 100 09. 3 ggr/månad 135 10. 1 gång/vecka 56 11. 2 ggr/vecka 21 12. 3 ggr/vecka 9 13. 4 ggr/vecka 10 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 161 NK Loc 226 width 2 F.9m. Hur ofta besöker Du NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1010 01. Aldrig 157 02. 1 gång/år 95 03. 2 ggr/år 59 04. 3 ggr/år 71 05. 1 gång/kvartal 44 06. 2 ggr/kvartal 62 07. 1 gång/månad 43 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 18 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 162 TEMPO/EPA Loc 228 width 2 MD=99 F.9n. Hur ofta besöker Du Tempo/EPA <Se F.9 för fullständig frågetext> 399 01. Aldrig 105 02. 1 gång/år 116 03. 2 ggr/år 106 04. 3 ggr/år 161 05. 1 gång/kvartal 98 06. 2 ggr/kvartal 206 07. 1 gång/månad 135 08. 2 ggr/månad 85 09. 3 ggr/månad 99 10. 1 gång/vecka 45 11. 2 ggr/vecka 19 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 8 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 163 ÅHLENS Loc 230 width 2 F.9o. Hur ofta besöker Du Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 943 01. Aldrig 133 02. 1 gång/år 92 03. 2 ggr/år 64 04. 3 ggr/år 81 05. 1 gång/kvartal 65 06. 2 ggr/kvartal 85 07. 1 gång/månad 51 08. 2 ggr/månad 34 09. 3 ggr/månad 22 10. 1 gång/vecka 14 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 164 OBS Loc 232 width 2 MD=99 F.9p. Hur ofta besöker Du Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 830 01. Aldrig 177 02. 1 gång/år 112 03. 2 ggr/år 63 04. 3 ggr/år 108 05. 1 gång/kvartal 66 06. 2 ggr/kvartal 115 07. 1 gång/månad 50 08. 2 ggr/månad 29 09. 3 ggr/månad 30 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 165 B&W (BRA,WESSELS) Loc 234 width 2 MD=99 F.9q. Hur ofta besöker Du B&W (Bra,Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 892 01. Aldrig 170 02. 1 gång/år 111 03. 2 ggr/år 89 04. 3 ggr/år 84 05. 1 gång/kvartal 61 06. 2 ggr/kvartal 106 07. 1 gång/månad 28 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 16 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 166 HENNES/MAURITZ Loc 236 width 2 F.9r. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz <Se F.9 för fullständig frågetext> 564 01. Aldrig 166 02. 1 gång/år 153 03. 2 ggr/år 116 04. 3 ggr/år 170 05. 1 gång/kvartal 121 06. 2 ggr/kvartal 152 07. 1 gång/månad 52 08. 2 ggr/månad 44 09. 3 ggr/månad 35 10. 1 gång/vecka 12 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka
VAR 167 KAPP-AHL Loc 238 width 2 F.9s. Hur ofta besöker Du Kapp-Ahl <Se F.9 för fullständig frågetext> 831 01. Aldrig 268 02. 1 gång/år 125 03. 2 ggr/år 58 04. 3 ggr/år 121 05. 1 gång/kvartal 45 06. 2 ggr/kvartal 76 07. 1 gång/månad 30 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 15 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka
VAR 168 GULINS Loc 240 width 2 MD=99 F.9t. Hur ofta besöker Du Gulins <Se F.9 för fullständig frågetext> 1020 01. Aldrig 202 02. 1 gång/år 99 03. 2 ggr/år 58 04. 3 ggr/år 83 05. 1 gång/kvartal 47 06. 2 ggr/kvartal 45 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 169 IKEA Loc 242 width 2 MD=99 F.9u. Hur ofta besöker Du Ikea <Se F.9 för fullständig frågetext> 654 01. Aldrig 501 02. 1 gång/år 167 03. 2 ggr/år 126 04. 3 ggr/år 80 05. 1 gång/kvartal 28 06. 2 ggr/kvartal 21 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 170 ÅHLBERGS Loc 244 width 2 F.9v. Hur ofta besöker Du Åhlbergs <Se F.9 för fullständig frågetext> 1460 01. Aldrig 86 02. 1 gång/år 25 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 171 EXPERT Loc 246 width 2 F.9w. Hur ofta besöker Du Expert <Se F.9 för fullständig frågetext> 1106 01. Aldrig 132 02. 1 gång/år 74 03. 2 ggr/år 55 04. 3 ggr/år 67 05. 1 gång/kvartal 50 06. 2 ggr/kvartal 59 07. 1 gång/månad 22 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 172 JÄRNIA Loc 248 width 2 F.9x. Hur ofta besöker Du Järnia <Se F.9 för fullständig frågetext> 502 01. Aldrig 265 02. 1 gång/år 170 03. 2 ggr/år 142 04. 3 ggr/år 170 05. 1 gång/kvartal 101 06. 2 ggr/kvartal 117 07. 1 gång/månad 61 08. 2 ggr/månad 30 09. 3 ggr/månad 17 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 7 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 173 FÄRGSAM Loc 250 width 2 F.9y. Hur ofta besöker Du Färgsam <Se F.9 för fullständig frågetext> 1223 01. Aldrig 132 02. 1 gång/år 70 03. 2 ggr/år 41 04. 3 ggr/år 54 05. 1 gång/kvartal 24 06. 2 ggr/kvartal 33 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 174 PRESSBYRÅN Loc 252 width 2 F.9z. Hur ofta besöker Du Pressbyrån <Se F.9 för fullständig frågetext> 295 01. Aldrig 69 02. 1 gång/år 73 03. 2 ggr/år 81 04. 3 ggr/år 151 05. 1 gång/kvartal 91 06. 2 ggr/kvartal 200 07. 1 gång/månad 136 08. 2 ggr/månad 117 09. 3 ggr/månad 171 10. 1 gång/vecka 77 11. 2 ggr/vecka 59 12. 3 ggr/vecka 25 13. 4 ggr/vecka 23 14. 5 ggr/vecka 10 15. 6 ggr/vecka 15 16. 7 ggr/vecka
VAR 175 ANNAN KIOSK Loc 254 width 2 F.9å. Hur ofta besöker Du annan kiosk <Se F.9 för fullständig frågetext> 275 01. Aldrig 30 02. 1 gång/år 36 03. 2 ggr/år 66 04. 3 ggr/år 103 05. 1 gång/kvartal 59 06. 2 ggr/kvartal 168 07. 1 gång/månad 115 08. 2 ggr/månad 122 09. 3 ggr/månad 248 10. 1 gång/vecka 119 11. 2 ggr/vecka 79 12. 3 ggr/vecka 67 13. 4 ggr/vecka 33 14. 5 ggr/vecka 27 15. 6 ggr/vecka 46 16. 7 ggr/vecka
VAR 176 TOBAKSAFFÄR Loc 256 width 2 F.9ä. Hur ofta besöker Du tobaksaffär <Se F.9 för fullständig frågetext> 664 01. Aldrig 83 02. 1 gång/år 63 03. 2 ggr/år 46 04. 3 ggr/år 97 05. 1 gång/kvartal 62 06. 2 ggr/kvartal 164 07. 1 gång/månad 66 08. 2 ggr/månad 69 09. 3 ggr/månad 140 10. 1 gång/vecka 50 11. 2 ggr/vecka 29 12. 3 ggr/vecka 19 13. 4 ggr/vecka 14 14. 5 ggr/vecka 11 15. 6 ggr/vecka 16 16. 7 ggr/vecka
VAR 177 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 258 width 2 MD=99 F.9ö. Hur ofta besöker Du bar/självservering <Se F.9 för fullständig frågetext> 388 01. Aldrig 73 02. 1 gång/år 128 03. 2 ggr/år 171 04. 3 ggr/år 193 05. 1 gång/kvartal 116 06. 2 ggr/kvartal 166 07. 1 gång/månad 84 08. 2 ggr/månad 58 09. 3 ggr/månad 64 10. 1 gång/vecka 32 11. 2 ggr/vecka 28 12. 3 ggr/vecka 23 13. 4 ggr/vecka 56 14. 5 ggr/vecka 5 15. 6 ggr/vecka 8 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 178 KAFE/KONDITORI Loc 260 width 2 F.9aa. Hur ofta besöker Du kafe/konditori <Se F.9 för fullständig frågetext> 425 01. Aldrig 128 02. 1 gång/år 137 03. 2 ggr/år 172 04. 3 ggr/år 167 05. 1 gång/kvartal 107 06. 2 ggr/kvartal 158 07. 1 gång/månad 88 08. 2 ggr/månad 65 09. 3 ggr/månad 63 10. 1 gång/vecka 27 11. 2 ggr/vecka 25 12. 3 ggr/vecka 12 13. 4 ggr/vecka 9 14. 5 ggr/vecka 4 15. 6 ggr/vecka 6 16. 7 ggr/vecka
VAR 179 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 262 width 2 MD=99 F.9ab. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök <Se F.9 för fullständig frågetext> 442 01. Aldrig 84 02. 1 gång/år 104 03. 2 ggr/år 150 04. 3 ggr/år 187 05. 1 gång/kvartal 108 06. 2 ggr/kvartal 185 07. 1 gång/månad 108 08. 2 ggr/månad 88 09. 3 ggr/månad 81 10. 1 gång/vecka 28 11. 2 ggr/vecka 13 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 180 BENSINSTATION Loc 264 width 2 F.9ac. Hur ofta besöker Du bensinstation <Se F.9 för fullständig frågetext> 327 01. Aldrig 20 02. 1 gång/år 13 03. 2 ggr/år 16 04. 3 ggr/år 45 05. 1 gång/kvartal 28 06. 2 ggr/kvartal 105 07. 1 gång/månad 195 08. 2 ggr/månad 148 09. 3 ggr/månad 409 10. 1 gång/vecka 177 11. 2 ggr/vecka 59 12. 3 ggr/vecka 22 13. 4 ggr/vecka 9 14. 5 ggr/vecka 5 15. 6 ggr/vecka 15 16. 7 ggr/vecka
VAR 181 POSTKONTOR Loc 266 width 2 F.9ad. Hur ofta besöker Du postkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 77 01. Aldrig 11 02. 1 gång/år 15 03. 2 ggr/år 31 04. 3 ggr/år 84 05. 1 gång/kvartal 69 06. 2 ggr/kvartal 378 07. 1 gång/månad 322 08. 2 ggr/månad 233 09. 3 ggr/månad 257 10. 1 gång/vecka 64 11. 2 ggr/vecka 19 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 16 14. 5 ggr/vecka 5 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka
VAR 182 BANKKONTOR Loc 268 width 2 F.9ae. Hur ofta besöker Du bankkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 126 01. Aldrig 37 02. 1 gång/år 52 03. 2 ggr/år 49 04. 3 ggr/år 116 05. 1 gång/kvartal 95 06. 2 ggr/kvartal 403 07. 1 gång/månad 281 08. 2 ggr/månad 177 09. 3 ggr/månad 187 10. 1 gång/vecka 37 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 14 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka
VAR 183 HÄLSOKOSTBUTIK Loc 270 width 2 F.9af. Hur ofta besöker Du hälsokostbutik <Se F.9 för fullständig frågetext> 1086 01. Aldrig 154 02. 1 gång/år 90 03. 2 ggr/år 53 04. 3 ggr/år 71 05. 1 gång/kvartal 26 06. 2 ggr/kvartal 64 07. 1 gång/månad 16 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 16 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka
VAR 184 AFFISCHPELARE Loc 272 width 2 F.9ag. Hur ofta ser Du affischpelare <Se F.9 för fullständig frågetext> 504 01. Aldrig 53 02. 1 gång/år 35 03. 2 ggr/år 40 04. 3 ggr/år 49 05. 1 gång/kvartal 28 06. 2 ggr/kvartal 103 07. 1 gång/månad 48 08. 2 ggr/månad 46 09. 3 ggr/månad 156 10. 1 gång/vecka 54 11. 2 ggr/vecka 53 12. 3 ggr/vecka 37 13. 4 ggr/vecka 110 14. 5 ggr/vecka 56 15. 6 ggr/vecka 221 16. 7 ggr/vecka
VAR 185 REKLAMFILM PÅ BIO Loc 274 width 2 MD=99 F.9ah. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio <Se F.9 för fullständig frågetext> 709 01. Aldrig 181 02. 1 gång/år 131 03. 2 ggr/år 87 04. 3 ggr/år 122 05. 1 gång/kvartal 72 06. 2 ggr/kvartal 132 07. 1 gång/månad 76 08. 2 ggr/månad 30 09. 3 ggr/månad 29 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 5 15. 6 ggr/vecka 8 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 186 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 276 width 2 F.9ai. Hur ofta ser Du reklam på bussar <Se F.9 för fullständig frågetext> 497 01. Aldrig 44 02. 1 gång/år 43 03. 2 ggr/år 40 04. 3 ggr/år 71 05. 1 gång/kvartal 37 06. 2 ggr/kvartal 100 07. 1 gång/månad 70 08. 2 ggr/månad 55 09. 3 ggr/månad 125 10. 1 gång/vecka 56 11. 2 ggr/vecka 54 12. 3 ggr/vecka 39 13. 4 ggr/vecka 164 14. 5 ggr/vecka 40 15. 6 ggr/vecka 158 16. 7 ggr/vecka
VAR 187 ÅKER BUSS Loc 278 width 2 F.9aj. Hur ofta åker Du buss <Se F.9 för fullständig frågetext> 523 01. Aldrig 99 02. 1 gång/år 96 03. 2 ggr/år 96 04. 3 ggr/år 78 05. 1 gång/kvartal 66 06. 2 ggr/kvartal 108 07. 1 gång/månad 66 08. 2 ggr/månad 74 09. 3 ggr/månad 68 10. 1 gång/vecka 54 11. 2 ggr/vecka 42 12. 3 ggr/vecka 28 13. 4 ggr/vecka 129 14. 5 ggr/vecka 23 15. 6 ggr/vecka 43 16. 7 ggr/vecka
VAR 188 ÅKER TUNNELBANA Loc 280 width 2 F.9ak. Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.9 för fullständig frågetext> 1161 01. Aldrig 99 02. 1 gång/år 49 03. 2 ggr/år 64 04. 3 ggr/år 28 05. 1 gång/kvartal 17 06. 2 ggr/kvartal 22 07. 1 gång/månad 23 08. 2 ggr/månad 22 09. 3 ggr/månad 9 10. 1 gång/vecka 12 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 15 13. 4 ggr/vecka 34 14. 5 ggr/vecka 13 15. 6 ggr/vecka 16 16. 7 ggr/vecka
VAR 189 RABATTKUPONGER Loc 282 width 2 MD=98 F.9al. Hur ofta löser Du in rabattkuponger <Se F.9 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 909 01. Aldrig 169 02. 1 gång/år 160 03. 2 ggr/år 114 04. 3 ggr/år 109 05. 1 gång/kvartal 48 06. 2 ggr/kvartal 60 07. 1 gång/månad 13 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 1 10. 1gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 98. Frågan ej ställd
VAR 190 AFTONBLADET Loc 284 width 2 MD=99 F.10. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.10a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet 544 01. Aldrig 52 02. 1 gång/år 66 03. 2 ggr/år 78 04. 3 ggr/år 83 05. 1 gång/kvartal 61 06. 2 ggr/kvartal 95 07. 1 gång/månad 74 08. 2 ggr/månad 67 09. 3 ggr/månad 100 10. 1 gång/vecka 68 11. 2 ggr/vecka 67 12. 3 ggr/vecka 41 13. 4 ggr/vecka 45 14. 5 ggr/vecka 151 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 191 ARBETET Loc 286 width 2 F.10b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1340 01. Aldrig 35 02. 1 gång/år 15 03. 2 ggr/år 25 04. 3 ggr/år 22 05. 1 gång/kvartal 11 06. 2 ggr/kvartal 25 07. 1 gång/månad 10 08. 2 ggr/månad 9 09. 3 ggr/månad 19 10. 1 gång/vecka 13 11. 2 ggr/vecka 10 12. 3 ggr/vecka 8 13. 4 ggr/vecka 10 14. 5 ggr/vecka 41 15. 6 ggr/vecka
VAR 192 DAGENS NYHETER Loc 288 width 2 MD=99 F.10c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.10 för fullständig frågetext> 854 01. Aldrig 49 02. 1 gång/år 55 03. 2 ggr/år 57 04. 3 ggr/år 54 05. 1 gång/kvartal 52 06. 2 ggr/kvartal 56 07. 1 gång/månad 36 08. 2 ggr/månad 31 09. 3 ggr/månad 78 10. 1 gång/vecka 27 11. 2 ggr/vecka 31 12. 3 ggr/vecka 20 13. 4 ggr/vecka 19 14. 5 ggr/vecka 173 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 193 EXPRESSEN Loc 290 width 2 F.10d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen <Se F.10 för fullständig frågetext> 383 01. Aldrig 29 02. 1 gång/år 58 03. 2 ggr/år 72 04. 3 ggr/år 77 05. 1 gång/kvartal 63 06. 2 ggr/kvartal 130 07. 1 gång/månad 90 08. 2 ggr/månad 74 09. 3 ggr/månad 151 10. 1 gång/vecka 103 11. 2 ggr/vecka 75 12. 3 ggr/vecka 45 13. 4 ggr/vecka 44 14. 5 ggr/vecka 199 15. 6 ggr/vecka
VAR 194 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 292 width 2 F.10e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1199 01. Aldrig 31 02. 1 gång/år 24 03. 2 ggr/år 18 04. 3 ggr/år 18 05. 1 gång/kvartal 10 06. 2 ggr/kvartal 25 07. 1 gång/månad 13 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 44 10. 1 gång/vecka 13 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 9 14. 5 ggr/vecka 158 15. 6 ggr/vecka
VAR 195 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 294 width 2 MD=99 F.10f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1265 01. Aldrig 29 02. 1 gång/år 29 03. 2 ggr/år 24 04. 3 ggr/år 20 05. 1 gång/kvartal 16 06. 2 ggr/kvartal 26 07. 1 gång/månad 26 08. 2 ggr/månad 24 09. 3 ggr/månad 37 10. 1 gång/vecka 23 11. 2 ggr/vecka 21 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 11 14. 5 ggr/vecka 35 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 196 KVÄLLSPOSTEN Loc 296 width 2 F.10g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1269 01. Aldrig 14 02. 1 gång/år 21 03. 2 ggr/år 31 04. 3 ggr/år 38 05. 1 gång/kvartal 17 06. 2 ggr/kvartal 29 07. 1 gång/månad 18 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 42 10. 1 gång/vecka 28 11. 2 ggr/vecka 17 12. 3 ggr/vecka 11 13. 4 ggr/vecka 9 14. 5 ggr/vecka 31 15. 6 ggr/vecka
VAR 197 SVENSKA DAGBLADET Loc 298 width 2 MD=99 F.10h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1174 01. Aldrig 52 02. 1 gång/år 31 03. 2 ggr/år 38 04. 3 ggr/år 42 05. 1 gång/kvartal 24 06. 2 ggr/kvartal 32 07. 1 gång/månad 25 08. 2 ggr/månad 22 09. 3 ggr/månad 34 10. 1 gång/vecka 14 11. 2 ggr/vecka 12 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 12 14. 5 ggr/vecka 75 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 198 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 300 width 2 MD=99 F.10i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1369 01. Aldrig 29 02. 1 gång/år 14 03. 2 ggr/år 32 04. 3 ggr/år 13 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 12 07. 1 gång/månad 14 08. 2 ggr/månad 9 09. 3 ggr/månad 27 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 53 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 199 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 302 width 2 F.10j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1506 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 5 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 34 15. 6 ggr/vecka
VAR 200 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 304 width 2 F.10k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar <Se F.10 för fullständig frågetext> 1541 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 3 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 19 15. 6 ggr/vecka
VAR 201 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 306 width 2 MD=99 F.10l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1497 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 11 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 39 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 202 UPSALA NYA TIDNING Loc 308 width 2 MD=99 F.10m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1499 01. Aldrig 11 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 7 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 31 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 203 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 310 width 2 MD=99 F.10n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1515 01. Aldrig 5 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 28 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 204 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 312 width 2 MD=99 F.10o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Östgöta Correspondenten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1499 01. Aldrig 8 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 10 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 38 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 205 AFTONBLADET(S) Loc 314 width 2 F.11. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.11a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet 737 01. Aldrig 50 02. 1 gång/år 56 03. 2 ggr/år 60 04. 3 ggr/år 61 05. 1 gång/kvartal 47 06. 2 ggr/kvartal 111 07. 1 gång/månad 108 08. 2 ggr/månad 52 09. 3 ggr/månad 311 10. 1 gång/vecka
VAR 206 ARBETET(S) Loc 316 width 2 MD=99 F.11b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1471 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 9 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 17 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 58 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 207 DAGENS NYHETER(S) Loc 318 width 2 MD=99 F.11c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 1069 01. Aldrig 36 02. 1 gång/år 38 03. 2 ggr/år 25 04. 3 ggr/år 39 05. 1 gång/kvartal 30 06. 2 ggr/kvartal 64 07. 1 gång/månad 27 08. 2 ggr/månad 27 09. 3 ggr/månad 233 10. 1 gång/vecka 5 99. Ej svar
VAR 208 EXPRESSEN(S) Loc 320 width 2 MD=99 F.11d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen <Se F.11 för fullständig frågetext> 549 01. Aldrig 32 02. 1 gång/år 54 03. 2 ggr/år 52 04. 3 ggr/år 87 05. 1 gång/kvartal 61 06. 2 ggr/kvartal 137 07. 1 gång/månad 131 08. 2 ggr/månad 71 09. 3 ggr/månad 416 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 209 GÖTEBORGS-POSTEN(S) Loc 322 width 2 MD=99 F.11e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1287 01. Aldrig 14 02. 1 gång/år 12 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 18 05. 1 gång/kvartal 12 06. 2 ggr/kvartal 31 07. 1 gång/månad 18 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 186 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 210 GP NU(S) Loc 324 width 2 MD=99 F.11f. Hur ofta läser Du GP NU <Se F.11 för fullständig frågetext> 1452 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 1 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 9 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 107 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 211 GT KVÄLLSTIDNINGEN(S) Loc 326 width 2 MD=99 F.11g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1345 01. Aldrig 15 02. 1 gång/år 22 03. 2 ggr/år 13 04. 3 ggr/år 24 05. 1 gång/kvartal 19 06. 2 ggr/kvartal 27 07. 1 gång/månad 29 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 85 10. 1 gång/vecka 4 99. Ej svar
VAR 212 KVÄLLSPOSTEN(S) Loc 328 width 2 MD=99 F.11h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1339 01. Aldrig 13 02. 1 gång/år 17 03. 2 ggr/år 15 04. 3 ggr/år 17 05. 1 gång/kvartal 20 06. 2 ggr/kvartal 25 07. 1 gång/månad 23 08. 2 ggr/månad 16 09. 3 ggr/månad 103 10. 1 gång/vecka 5 99. Ej svar
VAR 213 SVENSKA DAGBLADET(S) Loc 330 width 2 MD=99 F.11i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1393 01. Aldrig 28 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 11 05. 1 gång/kvartal 9 06. 2 ggr/kvartal 27 07. 1 gång/månad 11 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 87 10. 1 gång/vecka 5 99. Ej svar
VAR 214 SYDSVENSKA DAGBLADET(S) Loc 332 width 2 MD=99 F.11j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1446 01. Aldrig 10 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 10 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 84 10. 1 gång/vecka 5 99. Ej svar
VAR 215 SKÅNSKA DAGBLADET(S) Loc 334 width 2 MD=99 F.11k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1556 01. Aldrig 5 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 2 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 12 10. 1 gång/vecka 5 99. Ej svar
VAR 216 HELSINGBORGS DAGBLAD(S) Loc 336 width 2 MD=99 F.11l. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.11 för fullständig frågetext> 1548 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 1 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 24 10. 1 gång/vecka 5 99. Ej svar
VAR 217 ALLAS VECKOTIDNING Loc 338 width 2 MD=99 F.12. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.12a. Hur ofta läser Du Allas Veckotidning 1121 01. Aldrig 66 02. 1 gång/år 55 03. 2 ggr/år 50 04. 3 ggr/år 48 05. 1 gång/kvartal 40 06. 2 ggr/kvartal 75 07. 1 gång/månad 32 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 81 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 218 ALLERS Loc 340 width 2 MD=99 F.12b. Hur ofta läser Du Allers <Se F.12 för fullständig frågetext> 910 01. Aldrig 98 02. 1 gång/år 80 03. 2 ggr/år 73 04. 3 ggr/år 69 05. 1 gång/kvartal 58 06. 2 ggr/kvartal 83 07. 1 gång/månad 42 08. 2 ggr/månad 22 09. 3 ggr/månad 157 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 219 DAMERNAS VÄRLD Loc 342 width 2 MD=99 F.12c. Hur ofta läser Du Damernas Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1107 01. Aldrig 77 02. 1 gång/år 65 03. 2 ggr/år 61 04. 3 ggr/år 76 05. 1 gång/kvartal 36 06. 2 ggr/kvartal 58 07. 1 gång/månad 31 08. 2 ggr/månad 9 09. 3 ggr/månad 71 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 220 FEMINA Loc 344 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta läser Du Femina <Se F.12 för fullständig frågetext> 1141 01. Aldrig 96 02. 1 gång/år 75 03. 2 ggr/år 61 04. 3 ggr/år 74 05. 1 gång/kvartal 38 06. 2 ggr/kvartal 45 07. 1 gång/månad 22 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 30 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 221 FIB-AKTUELLT Loc 346 width 2 MD=99 F.12e. Hur ofta läser Du FIB-Aktuellt <Se F.12 för fullständig frågetext> 967 01. Aldrig 57 02. 1 gång/år 57 03. 2 ggr/år 54 04. 3 ggr/år 94 05. 1 gång/kvartal 70 06. 2 ggr/kvartal 122 07. 1 gång/månad 62 08. 2 ggr/månad 37 09. 3 ggr/månad 72 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 222 HEMMETS JOURNAL Loc 348 width 2 MD=99 F.12f. Hur ofta läser Du Hemmets Journal <Se F.12 för fullständig frågetext> 928 01. Aldrig 82 02. 1 gång/år 57 03. 2 ggr/år 57 04. 3 ggr/år 81 05. 1 gång/kvartal 61 06. 2 ggr/kvartal 98 07. 1 gång/månad 39 08. 2 ggr/månad 30 09. 3 ggr/månad 159 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 223 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 350 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta läser Du Hemmets Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1002 01. Aldrig 79 02. 1 gång/år 52 03. 2 ggr/år 64 04. 3 ggr/år 63 05. 1 gång/kvartal 48 06. 2 ggr/kvartal 67 07. 1 gång/månad 34 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 163 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 224 HUSMODERN Loc 352 width 2 MD=99 F.12h. Hur ofta läser Du Husmodern <Se F.12 för fullständig frågetext> 1118 01. Aldrig 69 02. 1 gång/år 62 03. 2 ggr/år 62 04. 3 ggr/år 68 05. 1 gång/kvartal 43 06. 2 ggr/kvartal 58 07. 1 gång/månad 31 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 76 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 225 HÄNT I VECKAN Loc 354 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta läser Du Hänt i Veckan <Se F.12 för fullständig frågetext> 990 01. Aldrig 70 02. 1 gång/år 71 03. 2 ggr/år 84 04. 3 ggr/år 89 05. 1 gång/kvartal 56 06. 2 ggr/kvartal 95 07. 1 gång/månad 57 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 63 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 226 ICA-KURIREN Loc 356 width 2 MD=99 F.12j. Hur ofta läser Du ICA-Kuriren <Se F.12 för fullständig frågetext> 835 01. Aldrig 48 02. 1 gång/år 42 03. 2 ggr/år 45 04. 3 ggr/år 74 05. 1 gång/kvartal 43 06. 2 ggr/kvartal 97 07. 1 gång/månad 44 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 347 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 227 LAND Loc 358 width 2 F.12k. Hur ofta läser Du Land <Se F.12 för fullständig frågetext> 1087 01. Aldrig 41 02. 1 gång/år 39 03. 2 ggr/år 32 04. 3 ggr/år 55 05. 1 gång/kvartal 30 06. 2 ggr/kvartal 52 07. 1 gång/månad 22 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 224 10. 1 gång/vecka
VAR 228 LEKTYR Loc 360 width 2 MD=99 F.12l. Hur ofta läser Du Lektyr <Se F.12 för fullständig frågetext> 1046 01. Aldrig 51 02. 1 gång/år 49 03. 2 ggr/år 62 04. 3 ggr/år 90 05. 1 gång/kvartal 49 06. 2 ggr/kvartal 103 07. 1 gång/månad 60 08. 2 ggr/månad 24 09. 3 ggr/månad 58 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 229 METALLARBETAREN Loc 362 width 2 MD=99 F.12m. Hur ofta läser Du Metallarbetaren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1385 01. Aldrig 18 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 12 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 17 07. 1 gång/månad 19 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 105 10. 4 ggr/månad 3 99. Ej svar
VAR 230 MIN VÄRLD Loc 364 width 2 MD=99 F.12n. Hur ofta läser Du Min Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1332 01. Aldrig 35 02. 1 gång/år 31 03. 2 ggr/år 25 04. 3 ggr/år 31 05. 1 gång/kvartal 18 06. 2 ggr/kvartal 29 07. 1 gång/månad 16 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 64 10. 1 gång/vecka p 1 99. Ej svar
VAR 231 MITT LIVS NOVELL Loc 366 width 2 MD=99 F.12o. Hur ofta läser Du Mitt Livs Novell <Se F.12 för fullständig frågetext> 1421 01. Aldrig 26 02. 1 gång/år 15 03. 2 ggr/år 13 04. 3 ggr/år 27 05. 1 gång/kvartal 14 06. 2 ggr/kvartal 25 07. 1 gång/månad 12 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 29 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 232 RÖSTER I RADIO/TV Loc 368 width 2 MD=99 F.12p. Hur ofta läser Du Röster i Radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 1129 01. Aldrig 80 02. 1 gång/år 75 03. 2 ggr/år 86 04. 3 ggr/år 64 05. 1 gång/kvartal 27 06. 2 ggr/kvartal 31 07. 1 gång/månad 24 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 70 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 233 SAXONS VECKOTIDNING Loc 370 width 2 MD=99 F.12q. Hur ofta läser Du Saxons Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1216 01. Aldrig 42 02. 1 gång/år 45 03. 2 ggr/år 53 04. 3 ggr/år 45 05. 1 gång/kvartal 40 06. 2 ggr/kvartal 53 07. 1 gång/månad 24 08. 2 ggr/månad 16 09. 3 ggr/månad 58 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 234 SE Loc 372 width 2 MD=99 F.12r. Hur ofta läser Du Se <Se F.12 för fullständig frågetext> 1107 01. Aldrig 79 02. 1 gång/år 78 03. 2 ggr/år 68 04. 3 ggr/år 84 05. 1 gång/kvartal 50 06. 2 ggr/kvartal 63 07. 1 gång/månad 20 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 33 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 235 SVENSK DAMTIDNING Loc 374 width 2 MD=99 F.12s. Hur ofta läser Du Svensk Damtidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1188 01. Aldrig 54 02. 1 gång/år 46 03. 2 ggr/år 50 04. 3 ggr/år 57 05. 1 gång/kvartal 38 06. 2 ggr/kvartal 49 07. 1 gång/månad 30 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 65 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 236 VECKANS AFFÄRER Loc 376 width 2 MD=99 F.12t. Hur ofta läser Du Veckans Affärer <Se F.12 för fullständig frågetext> 1333 01. Aldrig 36 02. 1 gång/år 36 03. 2 ggr/år 32 04. 3 ggr/år 37 05. 1 gång/kvartal 10 06. 2 ggr/kvartal 35 07. 1 gång/månad 12 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 51 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 237 VECKO-JOURNALEN Loc 378 width 2 MD=99 F.12u. Hur ofta läser Du Vecko-Journalen <Se F.12 för fullständig frågetext> 1386 01. Aldrig 42 02. 1 gång/år 38 03. 2 ggr/år 22 04. 3 ggr/år 32 05. 1 gång/kvartal 21 06. 2 ggr/kvartal 14 07. 1 gång/månad 8 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 26 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 238 VECKO-REVYN Loc 380 width 2 MD=99 F.12v. Hur ofta läser Du Vecko-Revyn <Se F.12 för fullständig frågetext> 1238 01. Aldrig 52 02. 1 gång/år 39 03. 2 ggr/år 36 04. 3 ggr/år 47 05. 1 gång/kvartal 44 06. 2 ggr/kvartal 57 07. 1 gång/månad 22 08. 2 ggr/månad 20 09. 3 ggr/månad 36 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 239 VI Loc 382 width 2 MD=99 F.12w. Hur ofta läser Du Vi <Se F.12 för fullständig frågetext> 1237 01. Aldrig 39 02. 1 gång/år 35 03. 2 ggr/år 34 04. 3 ggr/år 27 05. 1 gång/kvartal 19 06. 2 ggr/kvartal 33 07. 1 gång/månad 12 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 148 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 240 ÅRET RUNT Loc 384 width 2 MD=99 F.12x. Hur ofta läser Du Året Runt <Se F.12 för fullständig frågetext> 789 01. Aldrig 65 02. 1 gång/år 87 03. 2 ggr/år 98 04. 3 ggr/år 89 05. 1 gång/kvartal 72 06. 2 ggr/kvartal 85 07. 1 gång/månad 70 08. 2 ggr/månad 26 09. 3 ggr/månad 212 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 241 KOMMUNALARBETAREN Loc 386 width 1 MD=9 F.13. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du Kommunalarbetaren 1376 1. Aldrig 12 2. 1 gång/år 6 3. 2 ggr/år 2 4. 3 ggr/år 12 5. 1 gång/kvartal 8 6. 2 ggr/kvartal 40 7. 1 gång/månad 134 8. 2 ggr/månad 3 9. Ej svar
VAR 242 MOTOR Loc 387 width 1 MD=9 F.13b. Hur ofta läser Du Motor <Se F.13 för fullständig frågetext> 1303 1. Aldrig 33 2. 1 gång/år 34 3. 2 ggr/år 31 4. 3 ggr/år 26 5. 1 gång/kvartal 26 6. 2 ggr/kvartal 38 7. 1 gång/månad 101 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 243 MOTORFÖRAREN Loc 388 width 1 MD=9 F.13c. Hur ofta läser Du Motorföraren <Se F.13 för fullständig frågetext> 1484 1. Aldrig 18 2. 1 gång/år 15 3. 2 ggr/år 14 4. 3 ggr/år 8 5. 1 gång/kvartal 7 6. 2 ggr/kvartal 14 7. 1 gång/månad 32 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 244 TEKNIKENS VÄRLD Loc 389 width 1 MD=9 F.13d. Hur ofta läser Du Teknikens Värld <Se F.13 för fullständig frågetext> 1214 1. Aldrig 51 2. 1 gång/år 52 3. 2 ggr/år 63 4. 3 ggr/år 56 5. 1 gång/kvartal 33 6. 2 ggr/kvartal 55 7. 1 gång/månad 67 8. 2 ggr/månad 2 9. Ej svar
VAR 245 VI BILÄGARE Loc 390 width 1 MD=9 F.13e. Hur ofta läser Du Vi Bilägare <Se F.13 för fullständig frågetext> 1047 1. Aldrig 38 2. 1 gång/år 41 3. 2 ggr/år 23 4. 3 ggr/år 52 5. 1 gång/kvartal 41 6. 2 ggr/kvartal 103 7. 1 gång/månad 247 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 246 ALLT OM MAT Loc 391 width 1 MD=9 F.14. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du Allt om Mat 1179 1. Aldrig 98 2. 1 gång/år 70 3. 2 ggr/år 55 4. 3 ggr/år 62 5. 1 gång/kvartal 26 6. 2 ggr/kvartal 102 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 247 ALLT I HEMMET Loc 392 width 1 MD=9 F.14b. Hur ofta läser Du Allt i Hemmet <Se F.14 för fullständig frågetext> 1112 1. Aldrig 104 2. 1 gång/år 106 3. 2 ggr/år 81 4. 3 ggr/år 60 5. 1 gång/kvartal 38 6. 2 ggr/kvartal 91 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 248 HEM OCH FRITID Loc 393 width 1 MD=9 F.14c. Hur ofta läser Du Hem och Fritid <Se F.14 för fullständig frågetext> 1093 1. Aldrig 101 2. 1 gång/år 96 3. 2 ggr/år 78 4. 3 ggr/år 73 5. 1 gång/kvartal 38 6. 2 ggr/kvartal 113 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 249 DET BÄSTA Loc 394 width 1 MD=9 F.14d. Hur ofta läser Du Det Bästa <Se F.14 för fullständig frågetext> 1331 1. Aldrig 67 2. 1 gång/år 25 3. 2 ggr/år 17 4. 3 ggr/år 26 5. 1 gång/kvartal 9 6. 2 ggr/kvartal 115 7. 1 gång/månad 3 9. Ej svar
VAR 250 BÅT-NYTT Loc 395 width 1 MD=9 F.14e. Hur ofta läser Du Båt-Nytt <Se F.14 för fullständig frågetext> 1400 1. Aldrig 47 2. 1 gång/år 31 3. 2 ggr/år 22 4. 3 ggr/år 29 5. 1 gång/kvartal 10 6. 2 ggr/kvartal 51 7. 1 gång/månad 3 9. Ej svar
VAR 251 BÅT FÖR ALLA Loc 396 width 1 MD=9 F.14f. Hur ofta läser Du Båt för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1482 1. Aldrig 28 2. 1 gång/år 21 3. 2 ggr/år 13 4. 3 ggr/år 16 5. 1 gång/kvartal 6 6. 2 ggr/kvartal 25 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 252 VI BÅTÄGARE Loc 397 width 1 MD=9 F.14g. Hur ofta läser Du Vi Båtägare <Se F.14 för fullständig frågetext> 1459 1. Aldrig 28 2. 1 gång/år 30 3. 2 ggr/år 15 4. 3 ggr/år 18 5. 1 gång/kvartal p 5 6. 2 ggr/kvartal 37 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 253 FOTO- OCH FILMTEKNIK Loc 398 width 1 MD=9 F.14h. Hur ofta läser Du Foto- och Filmteknik <Se F.14 för fullständig frågetext> 1498 1. Aldrig 29 2. 1 gång/år 17 3. 2 ggr/år 15 4. 3 ggr/år 7 5. 1 gång/kvartal 7 6. 2 ggr/kvartal 18 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 254 RADIO & TELEVISION Loc 399 width 1 MD=9 F.14i. Hur ofta läser Du Radio & Television <Se F.14 för fullständig frågetext> 1495 1. Aldrig 23 2. 1 gång/år 11 3. 2 ggr/år 12 4. 3 ggr/år 13 5. 1 gång/kvartal 13 6. 2 ggr/kvartal 25 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 255 START & SPEED Loc 400 width 1 MD=9 F.14j. Hur ofta läser Du Start & Speed <Se F.14 för fullständig frågetext> 1491 1. Aldrig 19 2. 1 gång/år 20 3. 2 ggr/år 13 4. 3 ggr/år 13 5. 1 gång/kvartal 13 6. 2 ggr/kvartal 23 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 256 SUNT FÖRNUFT Loc 401 width 1 MD=9 F.14k. Hur ofta läser Du Sunt Förnuft <Se F.14 för fullständig frågetext> 1489 1. Aldrig 14 2. 1 gång/år 11 3. 2 ggr/år 10 4. 3 ggr/år 12 5. 1 gång/kvartal 6 6. 2 ggr/kvartal 50 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 257 TEKNIK FÖR ALLA Loc 402 width 1 MD=9 F.14l. Hur ofta läser Du Teknik för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1395 1. Aldrig 58 2. 1 gång/år 38 3. 2 ggr/år 24 4. 3 ggr/år 29 5. 1 gång/kvartal 18 6. 2 ggr/kvartal 29 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 258 TIDSKRIFT FÖR HÄLSA Loc 403 width 1 MD=9 F.14m. Hur ofta läser Du Tidskrift för Hälsa <Se F.14 för fullständig frågetext> 1507 1. Aldrig 31 2. 1 gång/år 15 3. 2 ggr/år 6 4. 3 ggr/år 9 5. 1 gång/kvartal 5 6. 2 ggr/kvartal 19 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 259 VI FÖRÄLDRAR Loc 404 width 1 MD=9 F.14n. Hur ofta läser Du Vi Föräldrar <Se F.14 för fullständig frågetext> 1328 1. Aldrig 66 2. 1 gång/år 45 3. 2 ggr/år 40 4. 3 ggr/år 39 5. 1 gång/kvartal 17 6. 2 ggr/kvartal 57 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 260 VÅR BOSTAD Loc 405 width 1 MD=9 F.14o. Hur ofta läser Du Vår Bostad <Se F.14 för fullständig frågetext> 1246 1. Aldrig 37 2. 1 gång/år 34 3. 2 ggr/år 26 4. 3 ggr/år 50 5. 1 gång/kvartal 17 6. 2 ggr/kvartal 182 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 261 PRIVATA AFFÄRER Loc 406 width 1 MD=9 F.14p. Hur ofta läser Du Privata Affärer <Se F.14 för fullständig frågetext> 1486 1. Aldrig 20 2. 1 gång/år 21 3. 2 ggr/år 7 4. 3 ggr/år 19 5. 1 gång/kvartal 10 6. 2 ggr/kvartal 29 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 262 ILLUSTRERAD MOTORSPORT Loc 407 width 1 MD=9 F.14q. Hur ofta läser Du Illustrerad Motorsport <Se F.14 för fullständig frågetext> 1526 1. Aldrig 15 2. 1 gång/år 11 3. 2 ggr/år 8 4. 3 ggr/år 12 5. 1 gång/kvartal 8 6. 2 ggr/kvartal 12 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 263 MC-NYTT Loc 408 width 1 MD=9 F.14r. Hur ofta läser Du MC-Nytt <Se F.14 för fullständig frågetext> 1457 1. Aldrig 30 2. 1 gång/år 21 3. 2 ggr/år 20 4. 3 ggr/år 24 5. 1 gång/kvartal 12 6. 2 ggr/kvartal 28 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 264 FLT 6-DAGARS Loc 409 width 2 MD=99 F.15. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.15a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 6-dagars 728 01. Aldrig 25 02. 1 gång/år 36 03. 2 ggr/år 39 04. 3 ggr/år 43 05. 1 gång/kvartal 33 06. 2 ggr/kvartal 49 07. 1 gång/månad 32 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 45 10. 1 gång/vecka 22 11. 2 ggr/vecka 22 12. 3 ggr/vecka 17 13. 4 ggr/vecka 40 14. 5 ggr/vecka 435 15. 6 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 265 A-PRESSEN Loc 411 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av A-Pressen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1022 01. Aldrig 12 02. 1 gång/år 20 03. 2 ggr/år 32 04. 3 ggr/år 35 05. 1 gång/kvartal 26 06. 2 ggr/kvartal 48 07. 1 gång/månad 21 08. 2 ggr/månad 34 09. 3 ggr/månad 45 10. 1 gång/vecka 24 11. 2 ggr/vecka 23 12. 3 ggr/vecka 16 13. 4 ggr/vecka 36 14. 5 ggr/vecka 198 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 266 FLT 5-DAGARS Loc 413 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 5-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1468 01. Aldrig 11 02. 1 gång/år 14 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 11 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 9 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 37 14. 5 ggr/vecka 5 99. Ej svar
VAR 267 FLT 4-DAGARS Loc 415 width 2 MD=99 F.15d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1531 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 2 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 30 13. 4 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 268 FLT 3-DAGARS Loc 417 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1429 01. Aldrig 9 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 11 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 12 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 88 12. 3 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 269 FLT 2-DAGARS Loc 419 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1575 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 2 04. 3 ggr/år 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 270 HELSINGBORGS DAGBLAD Loc 421 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.15 för fullständig frågetext> 1538 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 20 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 271 MS/NKR Loc 423 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet <Se F.15 för fullständig frågetext> 1547 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 5 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal p 1 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 16 15. 6 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 272 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (6) Loc 425 width 2 MD=99 F.15i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 6-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1465 01. Aldrig 5 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 8 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 9 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 11 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 49 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 273 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (4) Loc 427 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1559 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 1 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 8 13. 4 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 274 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (3) Loc 429 width 2 MD=99 F.15k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1535 01. Aldrig 9 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 18 12. 3 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 275 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (2) Loc 431 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1575 01. Aldrig 1 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 276 H-PRESS NORR Loc 433 width 2 F.15m. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Norr <Se F.15 för fullständig frågetext> 1544 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 1 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 7 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 21 10. 1 gång/vecka
VAR 277 H-PRESS SUNDBYBERG Loc 435 width 2 F.15n. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Sundbyberg <Se F.15 för fullständig frågetext> 1574 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 1 03. 2 ggr/år 1 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka
VAR 278 H-PRESS LIDINGÖ Loc 437 width 2 MD=99 F.15o. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Lidingö <Se F.15 för fullständig frågetext> 1582 01. Aldrig 02. 1 gång/år 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 8 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 279 H-PRESS MÄLARÖ Loc 439 width 2 MD=99 F.15p. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Mälarö <Se F.15 för fullständig frågetext> 1553 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 1 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 16 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 280 H-PRESS SÖDERORT Loc 441 width 2 MD=99 F.15q. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Söderort <Se F.15 för fullständig frågetext> 1511 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 7 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 50 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 281 H-PRESS SÖDERKURIREN Loc 443 width 1 MD=9 F.15r. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Söderkuriren <Se F.15 för fullständig frågetext> 1579 1. Aldrig 2 2. 1 gång/år 3. 2 ggr/år 2 4. 3 ggr/år 2 5. 1 gång/kvartal 1 6. 2 ggr/kvartal 5 7. 1 gång/månad 2 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 282 DN-BILAGA NORD Loc 444 width 2 MD=99 F.15s. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Nord <Se F.15 för fullständig frågetext> 1554 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 1 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 1 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 21 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 283 DN-BILAGA NO Loc 446 width 2 MD=99 F.15t. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Nordost <Se F.15 för fullständig frågetext> 1570 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 1 03. 2 ggr/år 1 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 1 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 12 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 284 DN-BILAGA NV Loc 448 width 2 MD=99 F.15u. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Nordväst <Se F.15 för fullständig frågetext> 1550 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 30 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 285 DN-BILAGA SYD Loc 450 width 2 MD=99 F.15v. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Syd <Se F.15 för fullständig frågetext> 1544 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 1 03. 2 ggr/år 2 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 27 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 286 DN-BILAGA SV Loc 452 width 2 MD=99 F.15w. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Sydväst <Se F.15 för fullständig frågetext> 1561 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 03. 2 ggr/år 1 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 1 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 19 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 287 DN-BILAGA SO Loc 454 width 2 MD=99 F.15x. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Sydost <Se F.15 för fullständig frågetext> 1575 01. Aldrig 1 02. 1 gång/år 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 1 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 9 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 288 STORSTADEN Loc 456 width 1 MD=9 F.15y. Hur ofta läser Du Storstaden <Se F.15 för fullständig frågetext> 1485 1. Aldrig 7 2. 1 gång/år 8 3. 2 ggr/år 11 4. 3 ggr/år 13 5. 1 gång/kvartal 8 6. 2 ggr/kvartal 28 7. 1 gång/månad 33 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 289 SKÅNSKA DAGBLADET Loc 457 width 2 MD=99 F.15z. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.15 för fullständig frågetext> 1544 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 7 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 290 VÅRT HUS Loc 459 width 1 MD=9 F.16. Villatidningar. Tidningarna Vårt Hus och Vi i Villa distribueras gratis till landets alla villahushåll. Båda utkommer med 4 nr/år - två på våren och två på hösten. F.16a. Hur ofta läser Du Vårt Hus? 670 1. Läser aldrig 65 2. Läser 1 nr/år 80 3. Läser 2 nr/år 37 4. Läser 3 nr/år 610 5. Läser 4 nr/år 131 9. Ej svar
VAR 291 VI I VILLA Loc 460 width 1 MD=9 F.16b. Hur ofta läser Du Vi i Villa? <Se F.16 för fullständig frågetext> 593 1. Läser aldrig 77 2. Läser 1 nr/år 92 3. Läser 2 nr/år 40 4. Läser 3 nr/år 668 5. Läser 4 nr/år 123 9. Ej svar
VAR 292 ALLAS VECKOTIDNING Loc 461 width 1 MD=9 F.17. Köp av olika tidningar. Hur ofta köper Du för egen räkning nedan uppräknade tidningar? F.17a. Hur ofta köper Du Allas Veckotidning? 1392 1. Köper aldrig 118 2. Köper enstaka nummmer 10 3. Köper ungefär 1 nr av 4 6 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 12 6. Köper nästan alla nr 28 7. Köper alla nr/prenumererar 26 9. Ej svar
VAR 293 ALLERS Loc 462 width 1 MD=9 F.17b. Hur ofta köper Du Allers? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1309 1. Köper aldrig 171 2. Köper enstaka nummmer 8 3. Köper ungefär 1 nr av 4 10 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 16 6. Köper nästan alla nr 52 7. Köper alla nr/prenumererar 25 9. Ej svar
VAR 294 DAMERNAS VÄRLD Loc 463 width 1 MD=9 F.17c. Hur ofta köper Du Damernas Värld? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1361 1. Köper aldrig 152 2. Köper enstaka nummmer 15 3. Köper ungefär 1 nr av 4 8 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 9 6. Köper nästan alla nr 19 7. Köper alla nr/prenumererar 25 9. Ej svar
VAR 295 FEMINA Loc 464 width 1 MD=9 F.17d. Hur ofta köper Du Femina? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1378 1. Köper aldrig 160 2. Köper enstaka nummmer 7 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 6 6. Köper nästan alla nr 10 7. Köper alla nr/prenumererar 25 9. Ej svar
VAR 296 FIB-AKTUELLT Loc 465 width 1 MD=9 F.17e. Hur ofta köper Du FIB-Aktuellt? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1232 1. Köper aldrig 231 2. Köper enstaka nummmer 41 3. Köper ungefär 1 nr av 4 16 4. Köper ungefär vart annat nr 7 5. Köper ungefär 3 nr av 4 28 6. Köper nästan alla nr 13 7. Köper alla nr/prenumererar 25 9. Ej svar
VAR 297 HEMMETS JOURNAL Loc 466 width 1 MD=9 F.17f. Hur ofta köper Du Hemmets Journal? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1305 1. Köper aldrig 159 2. Köper enstaka nummmer 16 3. Köper ungefär 1 nr av 4 14 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 11 6. Köper nästan alla nr 60 7. Köper alla nr/prenumererar 25 9. Ej svar
VAR 298 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 467 width 1 MD=9 F.17g. Hur ofta köper Du Hemmets Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1352 1. Köper aldrig 119 2. Köper enstaka nummmer 13 3. Köper ungefär 1 nr av 4 6 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 8 6. Köper nästan alla nr 68 7. Köper alla nr/prenumererar 25 9. Ej svar
VAR 299 HUSMODERN Loc 468 width 1 MD=9 F.17h. Hur ofta köper Du Husmodern? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1341 1. Köper aldrig 168 2. Köper enstaka nummmer 12 3. Köper ungefär 1 nr av 4 5 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 5 6. Köper nästan alla nr 35 7. Köper alla nr/prenumererar 25 9. Ej svar
VAR 300 HÄNT I VECKAN Loc 469 width 1 MD=9 F.17i. Hur ofta köper Du Hänt i Veckan? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1338 1. Köper aldrig 161 2. Köper enstaka nummmer 27 3. Köper ungefär 1 nr av 4 11 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 9 6. Köper nästan alla nr 20 7. Köper alla nr/prenumererar 25 9. Ej svar
VAR 301 ICA-KURIREN Loc 470 width 1 MD=9 F.17j. Hur ofta köper Du ICA-Kuriren? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1252 1. Köper aldrig 41 2. Köper enstaka nummmer 8 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 4 6. Köper nästan alla nr 261 7. Köper alla nr/prenumererar 25 9. Ej svar
VAR 302 LAND Loc 471 width 1 MD=9 F.17k. Hur ofta köper Du Land? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1348 1. Köper aldrig 38 2. Köper enstaka nummmer 5 3. Köper ungefär 1 nr av 4 5 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 4 6. Köper nästan alla nr 166 7. Köper alla nr/prenumererar 25 9. Ej svar
VAR 303 LEKTYR Loc 472 width 1 MD=9 F.17l. Hur ofta köper Du Lektyr? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1287 1. Köper aldrig 198 2. Köper enstaka nummmer 33 3. Köper ungefär 1 nr av 4 16 4. Köper ungefär vart annat nr 6 5. Köper ungefär 3 nr av 4 22 6. Köper nästan alla nr 6 7. Köper alla nr/prenumererar 25 9. Ej svar
VAR 304 MIN VÄRLD Loc 473 width 1 MD=9 F.17m. Hur ofta köper Du Min Värld? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1450 1. Köper aldrig 64 2. Köper enstaka nummmer 9 3. Köper ungefär 1 nr av 4 2 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 8 6. Köper nästan alla nr 33 7. Köper alla nr/prenumererar 25 9. Ej svar
VAR 305 MITT LIVS NOVELL Loc 474 width 1 MD=9 F.17n. Hur ofta köper Du Mitt Livs Novell? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1475 1. Köper aldrig 53 2. Köper enstaka nummmer 12 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 11 6. Köper nästan alla nr 11 7. Köper alla nr/prenumererar 25 9. Ej svar
VAR 306 RÖSTER I RADIO/TV Loc 475 width 1 MD=9 F.17o. Hur ofta köper Du Röster i Radio/TV? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1312 1. Köper aldrig 189 2. Köper enstaka nummmer 9 3. Köper ungefär 1 nr av 4 6 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 5 6. Köper nästan alla nr 46 7. Köper alla nr/prenumererar 25 9. Ej svar
VAR 307 SAXONS VECKOTIDNING Loc 476 width 1 MD=9 F.17p. Hur ofta köper Du Saxons Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1390 1. Köper aldrig 128 2. Köper enstaka nummmer 11 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 10 6. Köper nästan alla nr 22 7. Köper alla nr/prenumererar 25 9. Ej svar
VAR 308 SE Loc 477 width 1 MD=9 F.17q. Hur ofta köper Du Se? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1340 1. Köper aldrig 195 2. Köper enstaka nummmer 13 3. Köper ungefär 1 nr av 4 5 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 1 6. Köper nästan alla nr 12 7. Köper alla nr/prenumererar 25 9. Ej svar
VAR 309 SVENSK DAMTIDNING Loc 478 width 1 MD=9 F.17r. Hur ofta köper Du Svensk Damtidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1393 1. Köper aldrig 118 2. Köper enstaka nummmer 12 3. Köper ungefär 1 nr av 4 6 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 15 6. Köper nästan alla nr 22 7. Köper alla nr/prenumererar 25 9. Ej svar
VAR 310 VECKOJOURNALEN Loc 479 width 1 MD=9 F.17s. Hur ofta köper Du Veckojournalen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1494 1. Köper aldrig 55 2. Köper enstaka nummmer 3 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4. Köper ungefär vart annat nr 5. Köper ungefär 3 nr av 4 2 6. Köper nästan alla nr 14 7. Köper alla nr/prenumererar 25 9. Ej svar
VAR 311 VECKO-REVYN Loc 480 width 1 MD=9 F.17t. Hur ofta köper Du Vecko-Revyn? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1394 1. Köper aldrig 118 2. Köper enstaka nummmer 19 3. Köper ungefär 1 nr av 4 13 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 11 6. Köper nästan alla nr 10 7. Köper alla nr/prenumererar 25 9. Ej svar
VAR 312 VI Loc 481 width 1 MD=9 F.17u. Hur ofta köper Du Vi? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1415 1. Köper aldrig 32 2. Köper enstaka nummmer 2 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4 4. Köper ungefär vart annat nr 5. Köper ungefär 3 nr av 4 3 6. Köper nästan alla nr 111 7. Köper alla nr/prenumererar 26 9. Ej svar
VAR 313 ÅRET RUNT Loc 482 width 1 MD=9 F.17v. Hur ofta köper Du Året Runt? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1193 1. Köper aldrig 227 2. Köper enstaka nummmer 15 3. Köper ungefär 1 nr av 4 8 4. Köper ungefär vart annat nr 6 5. Köper ungefär 3 nr av 4 27 6. Köper nästan alla nr 90 7. Köper alla nr/prenumererar 27 9. Ej svar
VAR 314 MATVAROR I BUTIKER Loc 483 width 1 MD=9 F.18. Dina inköp av olika varor. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.18a. Jag KÖPER:Matvaror i butiker 43 1. Aldrig 59 2. Någon gång/år 45 3. Någon gång/kvartal 176 4. Någon gång/månad 632 5. 1-2 ggr/vecka 479 6. 3-4 ggr/vecka 149 7. Minst 5 ggr/vecka 10 9. Ej svar
VAR 315 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 484 width 1 MD=9 F.18b. Jag KÖPER:Skönhetsartiklar <Se F.18 för fullständig frågetext> 512 1. Aldrig 475 2. Någon gång/år 319 3. Någon gång/kvartal 264 4. Någon gång/månad 8 5. 1-2 ggr/vecka 3 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 12 9. Ej svar
VAR 316 TANDKRÄM Loc 485 width 1 MD=9 F.18c. Jag KÖPER:Tandkräm <Se F.18 för fullständig frågetext> 147 1. Aldrig 205 2. Någon gång/år 445 3. Någon gång/kvartal 754 4. Någon gång/månad 30 5. 1-2 ggr/vecka 3 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 9 9. Ej svar
VAR 317 TVÅL Loc 486 width 1 MD=9 F.18d. Jag KÖPER:Tvål <Se F.18 för fullständig frågetext> 144 1. Aldrig 196 2. Någon gång/år 426 3. Någon gång/kvartal 778 4. Någon gång/månad 37 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 10 9. Ej svar
VAR 318 MASKINDISKMEDEL Loc 487 width 1 MD=9 F.18e. Jag KÖPER:Maskindiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1069 1. Aldrig 161 2. Någon gång/år 199 3. Någon gång/kvartal 147 4. Någon gång/månad 6 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 10 9. Ej svar
VAR 319 HANDDISKMEDEL Loc 488 width 1 MD=9 F.18f. Jag KÖPER:Handdiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 308 1. Aldrig 255 2. Någon gång/år 497 3. Någon gång/kvartal 503 4. Någon gång/månad 16 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 2 7. Minst 5 ggr/vecka 10 9. Ej svar
VAR 320 RENGÖRINGSMEDEL Loc 489 width 1 MD=9 F.18g. Jag KÖPER:Rengöringsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 294 1. Aldrig 315 2. Någon gång/år 526 3. Någon gång/kvartal 437 4. Någon gång/månad 10 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 10 9. Ej svar
VAR 321 TVÄTTMEDEL Loc 490 width 1 MD=9 F.18h. Jag KÖPER:Tvättmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 257 1. Aldrig 254 2. Någon gång/år 508 3. Någon gång/kvartal 539 4. Någon gång/månad 24 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 10 9. Ej svar
VAR 322 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 491 width 1 MD=9 F.18i. Jag KÖPER:Golvvårdsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 686 1. Aldrig 481 2. Någon gång/år 265 3. Någon gång/kvartal 144 4. Någon gång/månad 4 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 12 9. Ej svar
VAR 323 KAFFE Loc 492 width 1 MD=9 F.18j. Jag KÖPER:Kaffe <Se F.18 för fullständig frågetext> 140 1. Aldrig 125 2. Någon gång/år 250 3. Någon gång/kvartal 829 4. Någon gång/månad 224 5. 1-2 ggr/vecka 5 6. 3-4 ggr/vecka 2 7. Minst 5 ggr/vecka 18 9. Ej svar
VAR 324 MEDLEM I KONSUM Loc 493 width 1 MD=9 F.19. Medlemskap. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 915 1. Ja 661 2. Nej 17 9. Ej svar
VAR 325 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 494 width 1 MD=9 F.20. Inköp i olika affärer. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 215 1. Gör praktiskt taget INGA inköp av livsmedel o.dyl. själv 489 2. Köper INGET eller ENDAST liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 321 3. Köper MINDRE ÄN HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 203 4. Köper UNGEFÄR HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 174 5. Köper MER ÄN HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 173 6. Köper ALLT ELLER NÄSTAN ALLT i Konsum/Servus/Domus/Obs 18 9. Ej svar