ORVESTO 80-I
               SSD 0186

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1986

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 80-I samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under andra halvåret 1979 genomfördes tre omgångar "Sverige
  Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa tre omgångar 10.500
  personer 15-70 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet
  har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 10.500 personer har 1.246
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 24 avlidna, 16 avflyttade från riket, 16 som vistas
  utomlands, 11 i militärtjänst, 98 på utrikes resa, 41 ej
  svensktalande, 62 okända men skrivna på kommun, 30 under
  sjukhusvård, 308 sjuka i hemmet samt 640 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de tre omgångarna hösten 1979 uppgår
  således till 9.254 personer varav 2.698, utgörande 29%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (55%), "tidsbrist" (8%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (37%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande andra
  halvåret 1979 7.424 personer istället för 6.556 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 82% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU 80-I, omfattar 5.620 personer eller 86% av totala
  antalet inkomna godkända formulär under halvårsperioden
  (ovägda tal). Bortfallet av skilda kategorier beträffande
  den aktuella omgången får antas utgöra motsvarande
  proportion av ovanstående redovisade siffror. Fältarbetet
  pågick under tiden 3 oktober 1979 - 4 februari 1980.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1980-I, utgiven av Testologen
  AB)

  

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-7 (01-97) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor. Kod 8 (98) används när en fråga ej ställts
  till en viss subgrupp. Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 96  (2) AVSKAFFA LÖNTAGARFONDER  (3) MD=8 OR GE 9
    REF 96   (4) LOC 106 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.7a Tror Ni att LÖNTAGARFONDERNA kommer att avskaffas
       efter valet i höst?

   (7)  Enkät A.

    (8) (9) (10)

    306  1.  Ja
    219  2.  Nej
    271  3.  Tveksam
   1150  8.  Frågan ej ställd

    28  9.  Ej svar

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0186 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Ip-nummer 5 Omgångsnummer 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Län/Kommun/Församling 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Hushållsposition 14 Sysselsättning 15 Utbildning 16 Ortsstorlek 17 Boendeform 18 Egna inköp av dagligvaror 19 Hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar 7-10 år 22 Hushållsmedlemmar 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar 68 år eller äldre 26 Totalt antal hushållsmedlemmar 27 Personlig inkomst 28 Hushållets inkomst Körkort 29 Körkort Innehav av kapitalvaror 30 Personbil 31 Husvagn 32 Fritidshus 33 Roddbåt/Eka eller liknande 34 Motorbåt 35 Segelbåt 36 Bildkamera - typ Instamatic 37 Bildkamera - typ systemkamera 38 Bilradio/Bilstereo 39 TV-bandspelare (video) 40 Filmkamera 41 Stillbildsprojektor 42 Filmprojektor 43 Skrivmaskin 44 Svart-vit TV 45 Färg-TV 46 Frysbox/Frysskåp 47 Diskmaskin 48 Torktumlare 49 Köksmaskin 50 Tvättmaskin 51 Stereoanläggning 52 Motorgräsklippare 53 Spisfläkt 54 Kaffebryggare 55 Rakapparat 56 Hund 57 Katt Avsikt att köpa kapitalvaror 58 Avsikt att inköpa kapitalvaror A1 59 Avsikt att inköpa kapitalvaror A2 60 Avsikt att inköpa kapitalvaror A3 61 Avsikt att inköpa kapitalvaror A4 62 Avsikt att inköpa kapitalvaror A5 63 Avsikt att inköpa kapitalvaror A6 64 Avsikt att inköpa kapitalvaror B1 65 Avsikt att inköpa kapitalvaror B2 66 Avsikt att inköpa kapitalvaror B3 67 Avsikt att inköpa kapitalvaror B4 68 Avsikt att inköpa kapitalvaror B5 69 Avsikt att inköpa kapitalvaror B6 70 Avsikt att inköpa kapitalvaror C1 71 Avsikt att inköpa kapitalvaror C2 72 Avsikt att inköpa kapitalvaror C3 73 Avsikt att inköpa kapitalvaror C4 74 Avsikt att inköpa kapitalvaror C5 75 Avsikt att inköpa kapitalvaror C6 Intressen 76 Miljövårdsfrågor 77 Hälsonyttig mat 78 Sjukdomar och hälsa 79 Bantningstips 80 Hushålla ekonomiskt 81 Politik 82 Sociala rättigheter 83 Skattefrågor 84 Samlevnadsfrågor 85 Vidareutbildning 86 Religions- och trosfrågor 87 Arbetsmarknaden 88 Villa/Eget hem 89 Fritidshus 90 Personbilar 91 Heminredning 92 Modenyheter 93 Matvarunyheter 94 Barnavård 95 Skönhetsvård 96 Stereoanläggningar 97 Hushållsmaskiner 98 Fotoutrustningar 99 Motorcyklar 100 Krukväxter 101 Medel mot mjäll 102 Hundars skötsel 103 Katters skötsel 104 Motionera 105 Idrotta 106 Laga mat 107 Pröva nya maträtter 108 Baka 109 Ha gäster 110 Köra bil 111 Jobba med bilar 112 Arbeta i trädgården 113 Fotografera 114 Smalfilma 115 Sportfiska 116 Lyssna på popmusik 117 Lyssna på klassisk musik 118 Gå på teater 119 Gå på konstutställning 120 Läsa böcker 121 Läsa populärtidningar 122 Köpa på postorder 123 Sy kläder 124 Handarbeta 125 Träffa nya människor 126 Snickra 127 Måla hemma 128 Jaga 129 Friluftsliv 130 Åka slalom 131 Åka motorbåt 132 Segla 133 Campa 134 Semestra utomlands 135 Semestra i Sverige 136 Pröva nya produkter 137 Vara bortbjuden 138 Gå på diskotek 139 Gå på restaurang 140 Gå på kvällskurser Personliga köpvanor: Kläder,fritid m.m. 141 Kläder till Dig själv 142 Sportutrustning till Dig själv 143 Kosmetika/Skönhetsmedel 144 Nöjen 145 Utlandsresor under fritiden 146 Böcker 147 Tobak 148 Vin och sprit Besöksfrekvenser: Livsmedelsbutiker 149 ICA 150 Konsum 151 Vivo 152 Favör 153 Annan butik 154 Livsmedelsavdelning i Domus 155 Livsmedelsavdelning i NK 156 Livsmedelsavdelning i Tempo/Epa 157 Livsmedelsavdelning i Åhlens 158 Livsmedelsavdelning i Obs 159 Livsmedelsavdelning i B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser: Varuhus och Stormarknader 160 Domus 161 NK 162 Tempo/EPA 163 Åhlens 164 Obs 165 B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser: Andra butiker 166 Hennes/Mauritz 167 Kapp-Ahl 168 Gulins 169 Ikea 170 Åhlbergs 171 Expert 172 Järnia 173 Färgsam 174 Pressbyrån 175 Annan kiosk 176 Tobaksaffär 177 Bar/Självservering 178 Kafe/Konditori 179 Korvkiosk/Gatukök 180 Bensinstation 181 Postkontor 182 Bankkontor 183 Hälsokostbutik Uppmärksamhetsfrekvenser: Reklam 184 Affischpelare 185 Reklamfilm på bio 186 Reklam på bussar 187 Åker buss 188 Åker tunnelbana 189 Rabattkuponger Tidningsläsning: Dagstidningar - vardagsnummer 190 Aftonbladet 191 Arbetet 192 Dagens Nyheter 193 Expressen 194 Göteborgs-Posten 195 GT Kvällstidningen 196 Kvällsposten 197 Svenska Dagbladet 198 Sydsvenska Dagbladet 199 Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 200 Norrköpings Tidningar 201 Nya Wermlands-Tidningen 202 Upsala Nya Tidning 203 Vestmanlands Läns Tidning 204 Östgöta Correspondenten Tidningsläsning: Dagstidningar - söndagsnummer 205 Aftonbladet (Söndagsnummer) 206 Arbetet (Söndagsnummer) 207 Dagens Nyheter (Söndagsnummer) 208 Expressen (Söndagsnummer) 209 Göteborgs-Posten (Söndagsnummer) 210 GP NU (Söndagsnummer) 211 GT Kvällstidningen (Söndagsnummer) 212 Kvällsposten (Söndagsnummer) 213 Svenska Dagbladet (Söndagsnummer) 214 Sydsvenska Dagbladet (Söndagsnummer) 215 Skånska Dagbladet (Söndagsnummer) 216 Helsingborgs Dagblad (Söndagsnummer) Tidningsläsning: Veckotidningar 217 Allas Veckotidning 218 Allers 219 Damernas Värld 220 Femina 221 FIB-Aktuellt 222 Hemmets Journal 223 Hemmets Veckotidning 224 Husmodern 225 Hänt i Veckan 226 ICA-Kuriren 227 Land 228 Lektyr 229 Metallarbetaren 230 Min Värld 231 Mitt Livs Novell 232 Röster i Radio/TV 233 Saxons Veckotidning 234 Se 235 Svensk Damtidning 236 Veckans Affärer 237 Vecko-Journalen 238 Vecko-Revyn 239 Vi 240 Året Runt Tidningsläsning: 14-dagarstidningar 241 Kommunalarbetaren 242 Motor 243 Motorföraren 244 Teknikens Värld 245 Vi Bilägare Tidningsläsning: Månadstidningar 246 Allt om Mat 247 Allt i Hemmet 248 Hem och Fritid 249 Det Bästa 250 Båt-Nytt 251 Båt för alla 252 Vi Båtägare 253 Foto- och Filmteknik 254 Radio & Television 255 Start & Speed 256 Sunt Förnuft 257 Teknik för alla 258 Tidskrift för Hälsa 259 Vi Föräldrar 260 Vår Bostad 261 Privata Affärer 262 Illustrerad Motorsport 263 MC-Nytt Tidningsläsning: Lokalpress 264 Förenade Landsortstidningar 6-dagars 265 A-Pressen 266 Förenade Landsortstidningar 5-dagars 267 Förenade Landsortstidningar 4-dagars 268 Förenade Landsortstidningar 3-dagars 269 Förenade Landsortstidningar 2-dagars 270 Helsingborgs Dagblad 271 Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet 272 Övrig Lokal Dagspress 6-dagars 273 Övrig Lokal Dagspress 4-dagars 274 Övrig Lokal Dagspress 3-dagars 275 Övrig Lokal Dagspress 2-dagars 276 Huvudstadspress Norr 277 Huvudstadspress Sundbyberg 278 Huvudstadspress Lidingö 279 Huvudstadspress Mälarö 280 Huvudstadspress Söderort 281 Huvudstadspress Söderkuriren 282 Dagens Nyheter - bilaga Nord 283 Dagens Nyheter - bilaga Nordost 284 Dagens Nyheter - bilaga Nordväst 285 Dagens Nyheter - bilaga Syd 286 Dagens Nyheter - bilaga Sydväst 287 Dagens Nyheter - bilaga Sydost 288 Storstaden 289 Skånska Dagbladet Tidningsläsning: Villatidningar 290 Vårt Hus 291 Vi i Villa Köp av olika tidningar 292 Allas Veckotidning 293 Allers 294 Damernas Värld 295 Femina 296 FIB-Aktuellt 297 Hemmets Journal 298 Hemmets Veckotidning 299 Husmodern 300 Hänt i Veckan 301 ICA-Kuriren 302 Land 303 Lektyr 304 Min Värld 305 Mitt Livs Novell 306 Röster i Radio/TV 307 Saxons Veckotidning 308 Se 309 Svensk Damtidning 310 Veckojournalen 311 Vecko-Revyn 312 Vi 313 Året Runt Inköp av dagligvaror 314 Matvaror i butiker 315 Skönhetsartiklar 316 Tandkräm 317 Tvål 318 Maskindiskmedel 319 Handdiskmedel 320 Rengöringsmedel 321 Tvättmedel 322 Golvvårdsmedel 323 Kaffe Medlemskap i Konsum 324 Medlemsfrekvens för Konsum Inköp i Konsum/Servus/Domus/Obs 325 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0186              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0186


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. NOVEMBER 1986
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 IP-NUMMER Loc 9 width 5 Ip-nummer
VAR 5 OMGÅNG NR Loc 14 width 2 Omgångsnummer 1838 05. P-9005 (ORVESTO 1980-I) 1845 06. P-9006 (ORVESTO 1980-I) 1937 07. P-9007 (ORVESTO 1980-I) 21. P-0001 (ORVESTO 1980-II) 22. P-0002 (ORVESTO 1980-II) 23. P-0003 (ORVESTO 1980-II) 28. P-9008 (ORVESTO 1980-II) 29. P-9302 (Skåneundersökningen)
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 16 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 5211 409
VAR 7 A-REGION Loc 17 width 2 MD=99 A-region Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 914 35 26 115 47 38 75 61 123 117 112 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 25 79 41 29 85 38 37 26 91 46 61 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 42 59 59 50 141 281 62 28 82 47 472 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 86 89 123 62 28 57 30 38 115 40 34 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 119 36 35 89 39 11 18 96 31 22 35 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 122 47 38 93 27 17 41 99 72 65 33 Kod: 67 68 69 70 99 Frek: 41 82 26 37 3
VAR 8 LÄN/KOMMUN/FÖRSAMLING Loc 19 width 6 MD=999999 Län/Kommun/Församling Kod: 11401 11402 11403 11501 11504 11505 11507 Frek: 1 11 5 6 1 1 1 Kod: 12001 12002 12003 12006 12301 12501 12502 Frek: 1 1 2 4 33 1 1 Kod: 12503 12504 12507 12601 12602 12701 12702 Frek: 7 1 1 23 12 27 4 Kod: 12703 12704 13081 13601 13605 13606 13801 Frek: 19 7 2 24 2 11 17 Kod: 13901 13903 13904 14081 14082 14201 16001 Frek: 5 3 3 1 1 1 28 Kod: 16201 16301 18001 18002 18004 18005 18006 Frek: 16 33 4 1 5 2 1 Kod: 18007 18009 18010 18011 18013 18014 18015 Frek: 15 10 7 20 4 16 13 Kod: 18017 18018 18019 18021 18023 18025 18027 Frek: 8 10 11 22 24 25 14 Kod: 18028 18029 18031 18034 18036 18038 18039 Frek: 2 16 22 18 26 17 26 Kod: 18040 18041 18042 18101 18102 18103 18104 Frek: 17 18 11 12 10 3 1 Kod: 18105 18106 18107 18108 18111 18112 18201 Frek: 4 3 1 1 2 5 20 Kod: 18202 18203 18233 18301 18401 18402 18404 Frek: 10 8 1 20 17 17 1 Kod: 18601 18701 18703 18801 18802 18805 18809 Frek: 17 3 12 14 1 7 2 Kod: 18810 18811 18814 18819 18820 18822 18823 Frek: 4 1 1 1 1 2 1 Kod: 18825 19101 19105 19106 19108 19109 19138 Frek: 1 3 1 17 1 1 1 Kod: 19201 19202 19203 19204 30501 31901 31902 Frek: 7 1 2 3 7 5 5 Kod: 36001 36003 36004 36005 36008 36009 38001 Frek: 5 3 2 1 2 1 23 Kod: 38002 38003 38004 38005 38007 38010 38012 Frek: 16 16 16 3 1 1 1 Kod: 38014 38024 38025 38026 38028 38031 38035 Frek: 2 1 3 1 1 1 2 Kod: 38038 38039 38101 38102 38105 38107 38110 Frek: 10 3 9 1 1 1 1 Kod: 38117 38119 38120 38126 38201 38203 38204 Frek: 1 1 1 2 1 1 5 Kod: 38209 38211 38213 42801 48001 48002 48005 Frek: 1 5 1 9 7 17 1 Kod: 48006 48007 48008 48010 48020 48024 48027 Frek: 1 1 2 3 1 1 1 Kod: 48028 48029 48031 48032 48033 48101 48201 Frek: 3 2 1 1 1 4 2 Kod: 48202 48205 48207 48208 48301 48307 48308 Frek: 1 2 4 1 16 1 2 Kod: 48401 48402 48403 48406 48407 48410 48413 Frek: 15 26 4 1 1 4 2 Kod: 48418 48419 48420 48601 48604 48606 48607 Frek: 3 2 1 8 3 2 1 Kod: 48608 48613 50902 50905 51201 51202 51205 Frek: 1 1 3 1 2 3 1 Kod: 51206 51301 51302 51304 51309 56002 56101 Frek: 2 1 4 2 4 3 6 Kod: 56102 56104 56106 56201 56202 56203 56204 Frek: 5 1 1 10 5 1 1 Kod: 56303 56304 58001 58002 58003 58004 58005 Frek: 1 1 32 8 11 3 3 Kod: 58006 58008 58009 58010 58011 58013 58014 Frek: 1 2 3 1 1 1 1 Kod: 58016 58017 58018 58019 58021 58022 58024 Frek: 1 4 7 2 1 2 1 Kod: 58028 58029 58031 58032 58033 58034 58101 Frek: 1 1 1 2 7 5 8 Kod: 58102 58103 58104 58105 58106 58108 58109 Frek: 10 7 19 11 20 1 5 Kod: 58112 58114 58115 58116 58127 58201 58202 Frek: 2 3 1 1 1 2 2 Kod: 58203 58204 58206 58208 58210 58301 58305 Frek: 2 3 1 1 1 20 1 Kod: 58306 58313 58316 58317 58326 58601 58602 Frek: 4 6 1 1 1 10 2 Kod: 58603 58604 58614 58618 60401 60402 60406 Frek: 1 1 1 3 1 1 2 Kod: 61701 61703 61705 66201 66204 66209 66210 Frek: 1 2 2 7 1 3 1 Kod: 66213 66216 66501 66503 66506 68001 68002 Frek: 1 1 3 2 1 16 11 Kod: 68003 68005 68006 68007 68008 68009 68010 Frek: 18 18 3 2 6 1 3 Kod: 68011 68014 68015 68016 68018 68020 68023 Frek: 2 2 2 1 1 6 2 Kod: 68066 68201 68202 68205 68207 68208 68209 Frek: 1 19 3 1 2 1 2 Kod: 68301 68302 68303 68306 68308 68311 68312 Frek: 12 1 1 2 1 1 5 Kod: 68401 68403 68407 68501 68503 68505 68508 Frek: 5 1 1 12 1 1 2 Kod: 68509 68510 68514 68515 68516 68518 68521 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 68522 68601 68602 68605 68606 68614 68701 Frek: 2 9 2 1 2 1 13 Kod: 76003 76004 76101 76102 76301 76302 76303 Frek: 1 3 1 3 3 2 1 Kod: 76305 76306 76307 76401 76402 76404 76405 Frek: 1 2 2 9 1 1 1 Kod: 76408 76409 76411 76501 76503 76504 76505 Frek: 1 4 2 3 1 3 2 Kod: 76506 76507 76701 76702 76703 78001 78003 Frek: 1 1 4 1 6 10 2 Kod: 78007 78008 78010 78013 78019 78023 78028 Frek: 1 2 1 1 1 1 16 Kod: 78101 78103 78107 78108 78114 83402 83403 Frek: 11 2 1 2 1 4 1 Kod: 83404 84001 84004 84011 84013 84014 84015 Frek: 1 1 1 1 2 2 3 Kod: 86001 86002 86003 86005 86006 86008 86015 Frek: 5 1 3 1 1 2 1 Kod: 86101 86102 86103 86201 86202 86203 86204 Frek: 5 1 2 7 1 1 1 Kod: 88001 88002 88004 88005 88006 88007 88013 Frek: 29 6 2 1 1 1 1 Kod: 88101 88105 88108 88201 88203 88204 88205 Frek: 8 6 2 10 3 1 2 Kod: 88206 88301 88302 88303 88304 88305 88306 Frek: 2 26 1 1 1 1 1 Kod: 88307 88311 88314 88315 88401 88403 88404 Frek: 2 2 2 1 13 1 1 Kod: 88405 88408 88409 88501 88502 88504 88509 Frek: 1 5 2 2 2 1 1 Kod: 88514 98001 98002 98005 98013 98015 98018 Frek: 2 16 2 3 1 1 2 Kod: 98023 98026 98027 98033 98038 98048 98060 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 98061 98063 98072 98075 98083 98084 98085 Frek: 2 1 1 1 1 2 1 Kod: 98089 98091 106001 106002 108001 108005 108006 Frek: 3 1 9 2 20 2 2 Kod: 108009 108010 108011 108012 108014 108018 108019 Frek: 5 2 1 3 3 1 1 Kod: 108101 108102 108103 108108 108109 108110 108201 Frek: 13 3 1 1 1 1 9 Kod: 108202 108203 108204 108205 108206 108301 108303 Frek: 1 1 2 8 4 2 1 Kod: 108304 112101 112104 112105 112107 113701 113702 Frek: 3 2 5 1 2 6 1 Kod: 113703 116004 116005 116006 116013 116014 116018 Frek: 2 1 3 1 1 1 1 Kod: 116201 116203 116301 116302 116304 116501 116601 Frek: 4 3 10 1 1 7 9 Kod: 116605 116607 116701 116702 116703 116801 116802 Frek: 3 1 5 1 1 2 1 Kod: 116803 116804 116805 116807 118001 118002 118004 Frek: 1 1 3 2 14 1 1 Kod: 118006 118007 118008 118009 118013 118015 118017 Frek: 4 2 1 2 1 4 1 Kod: 118019 118020 118021 118024 118027 118029 118030 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 118031 118032 118033 118101 118104 118105 118106 Frek: 1 2 1 5 1 1 1 Kod: 118107 118108 118109 118110 118111 118112 118119 Frek: 2 1 2 1 2 1 3 Kod: 118201 118202 118204 118205 118206 118207 118209 Frek: 6 4 2 5 1 2 7 Kod: 118211 118301 118303 118305 118307 118309 118310 Frek: 3 20 2 2 1 1 1 Kod: 118312 118313 118317 118319 121405 121412 121415 Frek: 1 4 1 7 1 3 1 Kod: 123006 123007 123010 123011 123012 123101 123302 Frek: 2 8 1 2 1 6 3 Kod: 123304 123305 123306 123308 123309 126001 126002 Frek: 3 5 3 4 2 4 1 Kod: 126003 126004 126101 126104 126106 126107 126112 Frek: 2 1 2 1 1 1 1 Kod: 126201 126202 126203 126301 126307 126308 126401 Frek: 7 1 3 4 1 4 5 Kod: 126403 126466 126501 126503 126506 126507 126509 Frek: 2 1 1 5 1 1 1 Kod: 126510 126511 126602 126606 126608 126610 126702 Frek: 1 1 2 1 1 2 3 Kod: 126704 126707 126708 128001 128002 128003 128004 Frek: 3 1 1 7 8 7 5 Kod: 128005 128006 128007 128008 128009 128010 128014 Frek: 16 5 15 16 14 11 6 Kod: 128015 128016 128017 128018 128019 128021 128101 Frek: 5 11 12 9 2 1 13 Kod: 128102 128104 128105 128106 128113 128116 128120 Frek: 9 11 2 1 5 1 6 Kod: 128121 128201 128204 128205 128206 128207 128301 Frek: 1 13 1 1 2 2 18 Kod: 128302 128303 128304 128305 128306 128307 128310 Frek: 18 10 3 1 3 5 2 Kod: 128311 128313 128314 128316 128317 128401 128402 Frek: 1 2 1 4 8 3 6 Kod: 128403 128404 128405 128501 128503 128511 128513 Frek: 2 1 2 8 1 2 2 Kod: 128519 128601 128603 128606 128610 128611 128618 Frek: 1 8 1 1 1 2 1 Kod: 128619 128620 128701 128702 128709 128714 128726 Frek: 1 1 9 1 1 1 1 Kod: 128730 131501 131502 131503 131505 131507 135001 Frek: 1 5 1 1 2 1 1 Kod: 138001 138002 138003 138005 138006 138008 138009 Frek: 4 19 12 3 1 2 5 Kod: 138011 138014 138015 138016 138019 138101 138103 Frek: 3 2 1 1 2 6 2 Kod: 138104 138105 138106 138107 138110 138111 138201 Frek: 1 1 1 1 2 2 12 Kod: 138205 138208 138209 138210 138217 138219 138221 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 138222 138223 138224 138301 138302 138304 138305 Frek: 1 1 1 12 2 1 1 Kod: 138307 138310 138311 138314 138319 138320 138321 Frek: 1 1 1 1 1 3 1 Kod: 138401 138402 138403 138404 138405 138408 138409 Frek: 2 3 3 3 4 1 1 Kod: 138412 138414 140102 140103 140104 140108 140201 Frek: 2 8 2 9 3 1 10 Kod: 140202 140203 140701 141501 141502 141503 141505 Frek: 2 10 3 3 5 1 2 Kod: 141901 141902 141903 142105 142110 142120 142701 Frek: 3 1 4 1 2 1 4 Kod: 142704 142706 142728 143001 143002 143005 143006 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 143502 143503 143506 148001 148004 148005 148006 Frek: 2 1 1 10 11 14 11 Kod: 148007 148008 148009 148010 148011 148012 148013 Frek: 6 14 17 1 4 7 6 Kod: 148016 148017 148018 148019 148020 148021 148022 Frek: 8 9 10 11 12 17 14 Kod: 148023 148024 148026 148027 148028 148029 148030 Frek: 5 22 7 1 8 2 12 Kod: 148031 148032 148033 148034 148036 148037 148101 Frek: 10 6 6 5 12 2 15 Kod: 148102 148103 148104 148201 148205 148206 148207 Frek: 2 8 5 4 1 1 4 Kod: 148208 148209 148401 148402 148404 148405 148501 Frek: 6 1 8 2 1 2 11 Kod: 148503 148509 148510 148511 148512 148601 148602 Frek: 3 2 3 5 11 8 1 Kod: 148604 148605 148606 148607 150403 150701 150702 Frek: 1 1 1 2 2 3 1 Kod: 152101 152103 152105 152106 152401 152402 152403 Frek: 8 3 3 2 8 6 1 Kod: 152701 152704 152713 152714 155201 155202 155203 Frek: 2 1 2 5 6 1 1 Kod: 156001 156006 156009 156101 156104 156107 156109 Frek: 5 2 1 5 1 1 1 Kod: 156201 156202 156203 156206 156207 156301 156302 Frek: 3 2 1 3 3 9 2 Kod: 156303 156304 156307 156317 156318 156501 156503 Frek: 1 2 2 1 1 3 1 Kod: 156508 156603 156606 156609 156614 156618 158001 Frek: 1 1 5 1 1 2 16 Kod: 158002 158003 158004 158009 158101 158102 158103 Frek: 1 1 1 6 32 1 1 Kod: 158104 158106 158107 158108 158201 158205 158206 Frek: 1 1 2 1 9 3 1 Kod: 158208 158209 158301 158302 158303 158304 158306 Frek: 3 1 10 23 5 1 4 Kod: 158308 158309 158310 158311 158312 158313 158316 Frek: 2 1 1 4 1 1 12 Kod: 158317 158318 158320 158401 158412 158416 158425 Frek: 1 1 1 9 1 2 1 Kod: 158428 158501 158504 158505 160201 160202 160203 Frek: 1 11 1 2 1 1 1 Kod: 160205 160209 162202 162203 162301 163701 163703 Frek: 1 2 1 4 8 6 1 Kod: 163704 164301 164302 164303 164305 166001 166004 Frek: 1 2 1 1 1 3 1 Kod: 166011 166014 166019 166024 166026 166029 166032 Frek: 1 1 7 1 1 1 1 Kod: 166101 166102 166112 166114 166117 166201 166202 Frek: 2 1 2 1 1 7 2 Kod: 166301 166302 166303 168001 168002 168003 168009 Frek: 4 2 1 4 5 4 1 Kod: 168018 168101 168103 168105 168113 168114 168118 Frek: 4 16 1 2 3 1 1 Kod: 168120 168121 168128 168201 168208 168301 168304 Frek: 1 1 1 8 1 15 7 Kod: 168307 168308 168315 168316 168318 168320 168323 Frek: 1 3 1 2 1 1 1 Kod: 168324 168327 168401 168402 168501 168502 168505 Frek: 3 1 3 1 4 1 1 Kod: 168506 168516 168601 168605 168607 168609 168610 Frek: 2 1 12 1 1 1 1 Kod: 168616 168625 168641 171501 173001 173003 173005 Frek: 1 1 1 5 5 1 2 Kod: 173701 173702 173705 173708 173709 176001 176101 Frek: 6 2 2 1 2 2 12 Kod: 176102 176202 176301 176302 176401 176404 176501 Frek: 1 5 4 3 5 3 6 Kod: 176502 176508 176601 176607 178001 178002 178003 Frek: 1 1 6 1 27 9 1 Kod: 178004 178006 178007 178008 178009 178021 178101 Frek: 2 2 2 1 4 1 20 Kod: 178103 178105 178201 178206 178207 178301 178302 Frek: 1 2 11 1 1 5 1 Kod: 178304 178305 178401 178402 178405 178407 178408 Frek: 2 1 6 6 2 2 1 Kod: 178411 178501 178511 180081 180312 182022 186001 Frek: 1 15 1 1 1 1 8 Kod: 186003 186101 186104 186106 186201 186301 186302 Frek: 1 8 2 2 6 6 1 Kod: 186401 186402 188001 188002 188003 188004 188007 Frek: 3 2 4 10 9 12 2 Kod: 188008 188010 188011 188013 188014 188015 188016 Frek: 1 1 2 7 1 2 1 Kod: 188020 188025 188027 188030 188101 188102 188103 Frek: 3 2 1 18 7 1 1 Kod: 188201 188203 188204 188205 188301 188403 188404 Frek: 3 6 2 2 30 1 6 Kod: 188502 188503 188504 188505 188506 190403 190701 Frek: 9 1 2 1 2 1 8 Kod: 190702 191701 191704 191705 191706 196001 196003 Frek: 2 1 3 1 2 3 1 Kod: 196005 196101 196102 196103 196201 198001 198002 Frek: 1 6 1 3 4 9 24 Kod: 198003 198004 198006 198007 198008 198011 198016 Frek: 13 13 1 3 1 1 4 Kod: 198020 198101 198102 198105 198201 198301 198302 Frek: 1 9 1 1 6 20 1 Kod: 198304 198306 198401 202101 202102 202302 202303 Frek: 2 1 9 1 1 7 1 Kod: 202601 202602 202603 202901 202902 203101 203102 Frek: 2 4 3 6 3 5 1 Kod: 203401 203402 203902 203905 206101 206102 206201 Frek: 1 6 4 2 5 1 12 Kod: 206202 206203 208001 208003 208004 208006 208007 Frek: 1 1 7 7 2 4 1 Kod: 208008 208010 208011 208101 208102 208103 208201 Frek: 3 1 2 20 17 1 2 Kod: 208202 208203 208301 208302 208303 208401 208402 Frek: 1 2 9 2 1 5 3 Kod: 208403 208404 208405 208406 208501 208502 208503 Frek: 2 1 2 4 8 4 3 Kod: 208504 210102 210103 210401 210402 212101 212102 Frek: 1 3 1 10 3 4 2 Kod: 212103 213202 213203 213204 213205 216101 216103 Frek: 5 5 1 3 2 2 1 Kod: 216104 218001 218002 218003 218005 218006 218007 Frek: 2 8 12 3 3 13 11 Kod: 218008 218101 218102 218103 218104 218105 218201 Frek: 7 17 3 2 1 2 12 Kod: 218202 218203 218204 218205 218206 218209 218303 Frek: 1 1 3 1 3 3 7 Kod: 218306 218309 218401 218403 218405 218408 218411 Frek: 1 3 9 3 1 3 5 Kod: 226002 226003 226004 226201 226203 226204 228001 Frek: 2 1 6 12 1 1 10 Kod: 228002 228006 228101 228102 228103 228104 228106 Frek: 1 3 20 4 17 7 7 Kod: 228107 228108 228110 228111 228113 228201 228204 Frek: 1 4 6 2 1 3 2 Kod: 228205 228206 228207 228208 228209 228211 228301 Frek: 1 1 1 1 1 3 8 Kod: 228303 228304 228305 228306 228311 228315 228401 Frek: 1 3 1 1 1 2 10 Kod: 228402 228403 228404 228407 228408 228410 228411 Frek: 4 1 3 4 9 3 1 Kod: 228412 228413 228421 230301 230302 230304 230501 Frek: 3 2 1 4 1 2 2 Kod: 230504 230505 230506 230901 230902 230903 230904 Frek: 2 1 1 5 1 1 1 Kod: 230905 230906 230908 230921 231301 231303 231304 Frek: 1 3 5 1 3 2 2 Kod: 231305 231306 231307 232101 232102 232103 232104 Frek: 1 3 1 2 1 2 1 Kod: 232105 232601 232603 232608 236101 236103 236105 Frek: 3 2 1 1 2 1 1 Kod: 238001 238002 238007 238009 238010 240102 240401 Frek: 23 6 6 3 1 5 2 Kod: 240901 240903 240904 241701 241702 242101 242103 Frek: 2 3 1 2 2 6 1 Kod: 242201 246001 246002 246003 246201 246301 246302 Frek: 2 6 1 3 6 2 4 Kod: 246304 248001 248002 248003 248004 248005 248006 Frek: 2 11 4 1 8 18 2 Kod: 248007 248008 248009 248101 248103 248104 248201 Frek: 2 1 2 6 1 2 10 Kod: 248202 248203 248204 248205 248206 248209 248211 Frek: 7 3 29 2 5 1 4 Kod: 250501 250502 251002 251004 251301 251401 251402 Frek: 2 6 3 1 1 13 2 Kod: 251403 251801 251802 251803 252101 252104 252106 Frek: 1 1 2 1 1 3 1 Kod: 252301 252304 252305 252306 256002 258001 258002 Frek: 7 1 1 4 5 9 21 Kod: 258003 258004 258101 258102 258103 258105 258201 Frek: 25 5 7 6 12 2 17 Kod: 258301 258302 258304 258401 258402 258403 999999 Frek: 3 1 2 14 2 3 15
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 25 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Frek: 50 66 80 87 85 81 81 91 74 79 100 Kod: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Frek: 105 111 97 101 105 100 84 92 96 90 92 Kod: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Frek: 74 93 84 93 98 100 89 99 106 96 104 Kod: 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 115 136 140 133 130 131 137 117 120 126 117 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Frek: 105 110 110 98 112 120 99 106 109 119 144 Kod: 99 Frek: 3
VAR 10 KÖN Loc 27 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter. När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren i olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1.a. Är Du: 2787 1. Man 2833 2. Kvinna 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 28 width 2 MD=99 F.1.b. Hur gammal är Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 472 01. 19 år och yngre 545 02. 20-24 år 583 03. 25-29 år 649 04. 30-34 år 589 05. 35-39 år 493 06. 40-44 år 438 07. 45-49 år 464 08. 50-54 år 517 09. 55-59 år 419 10. 60-64 år 449 11. 65 år och äldre 2 99. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 30 width 1 MD=9 F.1.c. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 1201 1. Ogift 3990 2. Gift eller sammanboende 409 3. Änka/Änkling/Frånskild 20 9. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSPOSITION Loc 31 width 1 MD=9 F.1.d. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 1947 1. Husfar 2200 2. Husmor 609 3. Son/Dotter 123 4. Annan hushållsmedlem 679 5. Ensamboende 62 9. Ej svar
VAR 14 SYSSELSÄTTNING Loc 32 width 1 MD=9 F.1.e. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 2870 1. Förvärvsarbetande på heltid 1009 2. Förvärvsarbetande på deltid 524 3. Hemmafru 454 4. Studerande 543 5. Pensionär 197 6. Annan sysselsättning 23 9. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 33 width 1 MD=9 F.1.f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 2139 1. Folkskola 904 2. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 608 3. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 1171 4. Gymnasium eller motsvarande 729 5. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 69 9. Ej svar
VAR 16 ORTSSTORLEK Loc 34 width 1 MD=9 F.1.g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 306 1. Under 200 invånare 545 2. 200-1.999 invånare 577 3. 2.000-4.999 invånare 539 4. 5.000-9.999 invånare 706 5. 10.000-24.999 invånare 760 6. 25.000-49.999 invånare 710 7. 50.000-99.999 invånare 1192 8. 100.000 och däröver 285 9. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 35 width 1 MD=9 F.1.h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 638 1. Insatslägenhet 1685 2. Hyrd lägenhet 2557 3. Egen villa/radhus 158 4. Hyrd villa/radhus 396 5. Jordbruksfastighet 66 6. Inneboende 98 7. Annan bostadsform 22 9. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:EGNA Loc 36 width 1 MD=9 F.1.i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 863 1. Gör praktiskt taget INGA sådana inköp SJÄLV 1169 2. Gör MINDRE ÄN HÄLFTEN av alla inköp 774 3. Gör ungefär HÄLFTEN av alla inköp 581 4. Gör MER ÄN HÄLFTEN av alla inköp 2220 5. Gör ALLA ELLER NÄSTAN ALLA inköp 13 9. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2. Hushållets sammansättning. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av. Medräkna även sådana, som befinner sig på kortare semester, kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. OBS! Räkna även med Dig själv. F.2.a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna under 2 år Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 5209 391 10 1 9
VAR 20 2-6 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2.b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 4687 732 181 9 1 10
VAR 21 7-10 ÅR Loc 41 width 2 MD=99 F.2.c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 4801 702 103 2 12
VAR 22 11-14 ÅR Loc 43 width 2 MD=99 F.2.d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 4592 873 140 6 9
VAR 23 15-19 ÅR Loc 45 width 2 MD=99 F.2.e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 4199 1077 311 23 2 8
VAR 24 20-67 ÅR Loc 47 width 2 MD=99 F.2.f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 9 Frek: 204 1001 3755 527 103 15 6 1 1 Kod: 99 Frek: 7
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 49 width 2 MD=99 F.2.g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 5198 281 130 1 10
VAR 26 TOTALT ANTAL PERSONER Loc 51 width 2 MD=99 F.2.h. Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 684 1711 1222 1386 466 101 31 5 7 Kod: 99 Frek: 7
VAR 27 INKOMST-PERSONLIG Loc 53 width 1 MD=9 F.3. Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta, som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör. Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3.a. Inkomst i kronor per år:Din personliga 1422 1. Under 30.000 kronor/år 1138 2. 30.000-50.000 kronor/år 1547 3. 50.000-70.000 kronor/år 783 4. 70.000-90.000 kronor/år 239 5. 90.000-110.000 kronor/år 110 6. 110.000-130.000 kronor/år 102 7. Över 130.000 kronor/år 279 9. Ej svar
VAR 28 INKOMST-HUSHÅLLETS Loc 54 width 1 MD=9 F.3.b. Inkomst i kronor per år:Hushållets totala <Se F.3 för fullständig frågetext> 211 1. Under 30.000 kronor/år 436 2. 30.000-50.000 kronor/år 889 3. 50.000-70.000 kronor/år 876 4. 70.000-90.000 kronor/år 897 5. 90.000-110.000 kronor/år 679 6. 110.000-130.000 kronor/år 1002 7. Över 130.000 kronor/år 630 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 55 width 1 MD=9 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 3773 1. Ja 1290 2. Nej 557 9. Ej svar
VAR 30 PERSONBIL Loc 56 width 2 MD=99 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5.a. I hushållet finns .... st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 5 9 99 Frek: 818 3621 1004 114 26 4 1 32
VAR 31 HUSVAGN Loc 58 width 1 MD=9 F.5.b. I hushållet finns: Husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 323 1. Ja 5258 2. Nej 39 9. Ej svar
VAR 32 FRITIDSHUS Loc 59 width 1 MD=9 F.5.c. I hushållet finns: Fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 1313 1. Ja 4275 2. Nej 32 9. Ej svar
VAR 33 RODDBÅT/EKA EL. LIKNANDE Loc 60 width 1 MD=9 F.5.d. I hushållet finns: Roddbåt/Eka eller liknande <Se F.5 för fullständig frågetext> 1089 1. Ja 4499 2. Nej 32 9. Ej svar
VAR 34 MOTORBÅT Loc 61 width 1 MD=9 F.5.e. I hushållet finns: Motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 683 1. Ja 4905 2. Nej 32 9. Ej svar
VAR 35 SEGELBÅT Loc 62 width 1 MD=9 F.5.f. I hushållet finns: Segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 208 1. Ja 5379 2. Nej 33 9. Ej svar
VAR 36 BILDKAMERA - INSTAMATIC Loc 63 width 1 MD=9 F.5.g. I hushållet finns: Bildkamera - typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 3181 1. Ja 2407 2. Nej 32 9. Ej svar
VAR 37 BILDKAMERA-SYSTEMKAMERA Loc 64 width 1 MD=9 F.5.h. I hushållet finns: Bildkamera - typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 1994 1. Ja 3594 2. Nej 32 9. Ej svar
VAR 38 BILRADIO/BILSTEREO Loc 65 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.i. I hushållet finns: Bilradio/Bilstereo <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 1. Ja 2. Nej 5620 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 39 TV-BANDSPELARE (VIDEO) Loc 66 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.j. I hushållet finns: TV-bandspelare (video) <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 1. Ja 2. Nej 5620 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 40 FILMKAMERA Loc 67 width 1 MD=9 F.5.k. I hushållet finns: Filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 1359 1. Ja 4229 2. Nej 32 9. Ej svar
VAR 41 STILLBILDSPROJEKTOR Loc 68 width 1 MD=9 F.5.l. I hushållet finns: Stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1299 1. Ja 4289 2. Nej 32 9. Ej svar
VAR 42 FILMPROJEKTOR Loc 69 width 1 MD=9 F.5.m. I hushållet finns: Filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1176 1. Ja 4412 2. Nej 32 9. Ej svar
VAR 43 SKRIVMASKIN Loc 70 width 1 MD=9 F.5.n. I hushållet finns: Skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 2388 1. Ja 3200 2. Nej 32 9. Ej svar
VAR 44 SVART-VIT TV Loc 71 width 1 MD=9 F.5.o. I hushållet finns: Svart-vit TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 2233 1. Ja 3355 2. Nej 32 9. Ej svar
VAR 45 FÄRG-TV Loc 72 width 1 MD=9 F.5.p. I hushållet finns: Färg-TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 4609 1. Ja 979 2. Nej 32 9. Ej svar
VAR 46 FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 73 width 1 MD=9 F.5.q. I hushållet finns: Frysbox/Frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 4910 1. Ja 678 2. Nej 32 9. Ej svar
VAR 47 DISKMASKIN Loc 74 width 1 MD=9 F.5.r. I hushållet finns: Diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1885 1. Ja 3703 2. Nej 32 9. Ej svar
VAR 48 TORKTUMLARE Loc 75 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.s. I hushållet finns: Torktumlare <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 1. Ja 2. Nej 5620 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 49 KÖKSMASKIN Loc 76 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.t. I hushållet finns: Köksmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 1. Ja 2. Nej 5620 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 50 TVÄTTMASKIN Loc 77 width 1 MD=9 F.5.u. I hushållet finns: Tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 4147 1. Ja 1441 2. Nej 32 9. Ej svar
VAR 51 STEREOANLÄGGNING Loc 78 width 1 MD=9 F.5.v. I hushållet finns: Stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 4140 1. Ja 1448 2. Nej 32 9. Ej svar
VAR 52 MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 79 width 1 MD=9 F.5.x. I hushållet finns: Motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 2207 1. Ja 3379 2. Nej 34 9. Ej svar
VAR 53 SPISFLÄKT Loc 80 width 1 MD=9 F.5.y. I hushållet finns: Spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 3611 1. Ja 1975 2. Nej 34 9. Ej svar
VAR 54 KAFFEBRYGGARE Loc 81 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.z. I hushållet finns: Kaffebryggare <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 1. Ja 2. Nej 5620 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 55 RAKAPPARAT Loc 82 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.å. I hushållet finns: Rakapparat <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 1. Ja 2. Nej 5620 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 56 HUND Loc 83 width 1 MD=9 F.5.ä. I hushållet finns: Hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 1188 1. Ja 4395 2. Nej 37 9. Ej svar
VAR 57 KATT Loc 84 width 1 MD=9 F.5.ö. I hushållet finns: Katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 909 1. Ja 4670 2. Nej 41 9. Ej svar
VAR 58 INKÖP AV KAPITALVAROR A1 Loc 85 width 2 MD=99 F.6a. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a.1. Första understrykningen 533 01. Fabriksny bil 1389 02. Begagnad bil 104 03. Moped 27 04. Nytt fritidshus 53 05. Begagnat fritidshus 113 06. Ny villa 75 07. Begagnad villa 175 08. Köksfläkt 162 09. Elektrisk spis 119 10. Diskmaskin 2870 99. Ej svar
VAR 59 INKÖP AV KAPITALVAROR A2 Loc 87 width 2 MD=99 F.6a.2. Andra understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 36 02. Begagnad bil 75 03. Moped 23 04. Nytt fritidshus 44 05. Begagnat fritidshus 102 06. Ny villa 92 07. Begagnad villa 158 08. Köksfläkt 170 09. Elektrisk spis 159 10. Diskmaskin 4761 99. Ej svar
VAR 60 INKÖP AV KAPITALVAROR A3 Loc 89 width 2 MD=99 F.6a.3. Tredje understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 3 03. Moped 2 04. Nytt fritidshus 2 05. Begagnat fritidshus 7 06. Ny villa 12 07. Begagnad villa 54 08. Köksfläkt 80 09. Elektrisk spis 81 10. Diskmaskin 5379 99. Ej svar
VAR 61 INKÖP AV KAPITALVAROR A4 Loc 91 width 2 MD=99 F.6a.4. Fjärde understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 1 04. Nytt fritidshus 1 05. Begagnat fritidshus 1 06. Ny villa 2 07. Begagnad villa 3 08. Köksfläkt 44 09. Elektrisk spis 43 10. Diskmaskin 5525 99. Ej svar
VAR 62 INKÖP AV KAPITALVAROR A5 Loc 93 width 2 MD=99 F.6a.5. Femte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 1 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 1 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 3 09. Elektrisk spis 29 10. Diskmaskin 5586 99. Ej svar
VAR 63 INKÖP AV KAPITALVAROR A6 Loc 95 width 2 MD=99 F.6a.6. Sjätte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 09. Elektrisk spis 10. Diskmaskin 5620 99. Ej svar
VAR 64 INKÖP AV KAPITALVAROR B1 Loc 97 width 2 MD=99 F.6b. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6b.1. Första understrykningen 569 01. Tvättmaskin 204 02. Frysbox 186 03. Frysskåp 343 04. Fiskeutrustning 406 05. Elektrisk rakapparat 113 06. Skrivmaskin 152 07. Stillbildskamera 92 08. Filmkamera 58 09. Projektor 125 10. Elektrisk symaskin 3372 99. Ej svar
VAR 65 INKÖP AV KAPITALVAROR B2 Loc 99 width 2 MD=99 F.6b.2. Andra understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 89 02. Frysbox 76 03. Frysskåp 81 04. Fiskeutrustning 145 05. Elektrisk rakapparat 57 06. Skrivmaskin 88 07. Stillbildskamera 55 08. Filmkamera 77 09. Projektor 98 10. Elektrisk symaskin 4854 99. Ej svar
VAR 66 INKÖP AV KAPITALVAROR B3 Loc 101 width 2 MD=99 F.6b.3. Tredje understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 43 03. Frysskåp 15 04. Fiskeutrustning 39 05. Elektrisk rakapparat 18 06. Skrivmaskin 34 07. Stillbildskamera 16 08. Filmkamera 39 09. Projektor 33 10. Elektrisk symaskin 5383 99. Ej svar
VAR 67 INKÖP AV KAPITALVAROR B4 Loc 103 width 2 MD=99 F.6b.4. Fjärde understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 5 04. Fiskeutrustning 8 05. Elektrisk rakapparat 5 06. Skrivmaskin 9 07. Stillbildskamera 8 08. Filmkamera 14 09. Projektor 13 10. Elektrisk symaskin 5558 99. Ej svar
VAR 68 INKÖP AV KAPITALVAROR B5 Loc 105 width 2 MD=99 F.6b.5. Femte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 6 05. Elektrisk rakapparat 3 06. Skrivmaskin 1 07. Stillbildskamera 2 08. Filmkamera 8 09. Projektor 8 10. Elektrisk symaskin 5592 99. Ej svar
VAR 69 INKÖP AV KAPITALVAROR B6 Loc 107 width 2 MD=99 F.6b.6. Sjätte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 05. Elektrisk rakapparat 06. Skrivmaskin 07. Stillbildskamera 08. Filmkamera 09. Projektor 10. Elektrisk symaskin 5620 99. Ej svar
VAR 70 INKÖP AV KAPITALVAROR C1 Loc 109 width 2 MD=99 F.6c. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6c.1. Första understrykningen 439 01. Transistorradio 56 02. Husvagn 422 03. Stereoanläggning 53 04. Svart/vit TV 511 05. Färg-TV 247 06. Elektrisk kaffebryggare 232 07. Motorgräsklippare 283 08. Dammsugare 59 09. Motorbåt 38 10. Segelbåt 3280 99. Ej svar
VAR 71 INKÖP AV KAPITALVAROR C2 Loc 111 width 2 MD=99 F.6c.2. Andra understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 9 02. Husvagn 82 03. Stereoanläggning 15 04. Svart/vit TV 152 05. Färg-TV 136 06. Elektrisk kaffebryggare 78 07. Motorgräsklippare 191 08. Dammsugare 39 09. Motorbåt 17 10. Segelbåt 4901 99. Ej svar
VAR 72 INKÖP AV KAPITALVAROR C3 Loc 113 width 2 MD=99 F.6c.3. Tredje understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 3 03. Stereoanläggning 1 04. Svart/vit TV 33 05. Färg-TV 38 06. Elektrisk kaffebryggare 36 07. Motorgräsklippare 83 08. Dammsugare 22 09. Motorbåt 5 10. Segelbåt 5399 99. Ej svar
VAR 73 INKÖP AV KAPITALVAROR C4 Loc 115 width 2 MD=99 F.6c.4. Fjärde understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 2 04. Svart/vit TV 1 05. Färg-TV 14 06. Elektrisk kaffebryggare 13 07. Motorgräsklippare 27 08. Dammsugare 8 09. Motorbåt 9 10. Segelbåt 5546 99. Ej svar
VAR 74 INKÖP AV KAPITALVAROR C5 Loc 117 width 2 MD=99 F.6c.5. Femte understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 2 05. Färg-TV 06. Elektrisk kaffebryggare 4 07. Motorgräsklippare 12 08. Dammsugare 4 09. Motorbåt 3 10. Segelbåt 5595 99. Ej svar
VAR 75 INKÖP AV KAPITALVAROR C6 Loc 119 width 2 MD=99 F.6c.6. Sjätte understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 05. Färg-TV 06. Elektrisk kaffebryggare 07. Motorgräsklippare 08. Dammsugare 09. Motorbåt 10. Segelbåt 5620 99. Ej svar
VAR 76 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 121 width 1 MD=9 F.7. Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.7a. Miljövårdsfrågor 70 1. Mycket ointresserad 161 2. Ganska ointresserad 216 3. Något ointresserad 162 4. Varken-eller,vet ej 1790 5. Något intresserad 2048 6. Ganska intresserad 1045 7. Mycket intresserad 128 9. Ej svar
VAR 77 HÄLSONYTTIG MAT Loc 122 width 1 MD=9 F.7b. Hälsonyttig mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 206 1. Mycket ointresserad 341 2. Ganska ointresserad 336 3. Något ointresserad 333 4. Varken-eller,vet ej 1579 5. Något intresserad 1651 6. Ganska intresserad 1059 7. Mycket intresserad 115 9. Ej svar
VAR 78 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 123 width 1 MD=9 F.7c. Sjukdomar och hälsa <Se F.7 för fullständig frågetext> 101 1. Mycket ointresserad 212 2. Ganska ointresserad 264 3. Något ointresserad 328 4. Varken-eller,vet ej 1499 5. Något intresserad 1717 6. Ganska intresserad 1335 7. Mycket intresserad 164 9. Ej svar
VAR 79 BANTNINGSTIPS Loc 124 width 1 MD=9 F.7d. Bantningstips <Se F.7 för fullständig frågetext> 1823 1. Mycket ointresserad 702 2. Ganska ointresserad 513 3. Något ointresserad 423 4. Varken-eller,vet ej 1153 5. Något intresserad 474 6. Ganska intresserad 338 7. Mycket intresserad 194 9. Ej svar
VAR 80 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 125 width 1 MD=9 F.7e. Hushålla ekonomiskt <Se F.7 för fullständig frågetext> 109 1. Mycket ointresserad 165 2. Ganska ointresserad 202 3. Något ointresserad 204 4. Varken-eller,vet ej 1145 5. Något intresserad 1963 6. Ganska intresserad 1721 7. Mycket intresserad 111 9. Ej svar
VAR 81 POLITIK Loc 126 width 1 MD=9 F.7f. Politik <Se F.7 för fullständig frågetext> 345 1. Mycket ointresserad 342 2. Ganska ointresserad 319 3. Något ointresserad 257 4. Varken-eller,vet ej 1932 5. Något intresserad 1546 6. Ganska intresserad 764 7. Mycket intresserad 115 9. Ej svar
VAR 82 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 127 width 1 MD=9 F.7g. Sociala rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 168 1. Mycket ointresserad 220 2. Ganska ointresserad 335 3. Något ointresserad 422 4. Varken-eller,vet ej 1816 5. Något intresserad 1684 6. Ganska intresserad 828 7. Mycket intresserad 147 9. Ej svar
VAR 83 SKATTEFRÅGOR Loc 128 width 1 MD=9 F.7h. Skattefrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 176 1. Mycket ointresserad 225 2. Ganska ointresserad 310 3. Något ointresserad 381 4. Varken-eller,vet ej 1599 5. Något intresserad 1696 6. Ganska intresserad 1093 7. Mycket intresserad 140 9. Ej svar
VAR 84 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 129 width 1 MD=9 F.7i. Samlevnadsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 195 1. Mycket ointresserad 276 2. Ganska ointresserad 374 3. Något ointresserad 725 4. Varken-eller,vet ej 1759 5. Något intresserad 1406 6. Ganska intresserad 693 7. Mycket intresserad 192 9. Ej svar
VAR 85 VIDAREUTBILDNING Loc 130 width 1 MD=9 F.7j. Vidareutbildning <Se F.7 för fullständig frågetext> 323 1. Mycket ointresserad 324 2. Ganska ointresserad 399 3. Något ointresserad 637 4. Varken-eller,vet ej 1728 5. Något intresserad 1273 6. Ganska intresserad 770 7. Mycket intresserad 166 9. Ej svar
VAR 86 RELIGIONS- O. TROSFRÅGOR Loc 131 width 1 MD=9 F.7k. Religions- och trosfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1316 1. Mycket ointresserad 743 2. Ganska ointresserad 595 3. Något ointresserad 644 4. Varken-eller,vet ej 1197 5. Något intresserad 555 6. Ganska intresserad 436 7. Mycket intresserad 134 9. Ej svar
VAR 87 ARBETSMARKNADEN Loc 132 width 1 MD=9 F.7l. Arbetsmarknaden <Se F.7 för fullständig frågetext> 169 1. Mycket ointresserad 242 2. Ganska ointresserad 329 3. Något ointresserad 481 4. Varken-eller,vet ej 1732 5. Något intresserad 1603 6. Ganska intresserad 881 7. Mycket intresserad 183 9. Ej svar
VAR 88 VILLA/EGET HEM Loc 133 width 1 MD=9 F.7m. Villa/Eget hem <Se F.7 för fullständig frågetext> 221 1. Mycket ointresserad 170 2. Ganska ointresserad 178 3. Något ointresserad 336 4. Varken-eller,vet ej 879 5. Något intresserad 1406 6. Ganska intresserad 2272 7. Mycket intresserad 158 9. Ej svar
VAR 89 FRITIDSHUS Loc 134 width 1 MD=9 F.7n. Fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 727 1. Mycket ointresserad 456 2. Ganska ointresserad 430 3. Något ointresserad 735 4. Varken-eller,vet ej 1146 5. Något intresserad 875 6. Ganska intresserad 1043 7. Mycket intresserad 208 9. Ej svar
VAR 90 PERSONBILAR Loc 135 width 1 MD=9 F.7o. Personbilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 497 1. Mycket ointresserad 331 2. Ganska ointresserad 372 3. Något ointresserad 406 4. Varken-eller,vet ej 1645 5. Något intresserad 1353 6. Ganska intresserad 872 7. Mycket intresserad 144 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 136 width 1 MD=9 F.7p. Heminredning <Se F.7 för fullständig frågetext> 200 1. Mycket ointresserad 217 2. Ganska ointresserad 275 3. Något ointresserad 289 4. Varken-eller,vet ej 1455 5. Något intresserad 1689 6. Ganska intresserad 1371 7. Mycket intresserad 124 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 137 width 1 MD=9 F.7q. Modenyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 840 1. Mycket ointresserad 615 2. Ganska ointresserad 514 3. Något ointresserad 403 4. Varken-eller,vet ej 1615 5. Något intresserad 959 6. Ganska intresserad 519 7. Mycket intresserad 155 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 138 width 1 MD=9 F.7r. Matvarunyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 462 1. Mycket ointresserad 535 2. Ganska ointresserad 578 3. Något ointresserad 533 4. Varken-eller,vet ej 1613 5. Något intresserad 1104 6. Ganska intresserad 635 7. Mycket intresserad 160 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 139 width 1 MD=9 F.7s. Barnavård <Se F.7 för fullständig frågetext> 481 1. Mycket ointresserad 337 2. Ganska ointresserad 413 3. Något ointresserad 678 4. Varken-eller,vet ej 1325 5. Något intresserad 1194 6. Ganska intresserad 1022 7. Mycket intresserad 170 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 140 width 1 MD=9 F.7t. Skönhetsvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 1246 1. Mycket ointresserad 632 2. Ganska ointresserad 567 3. Något ointresserad 617 4. Varken-eller,vet ej 1470 5. Något intresserad 677 6. Ganska intresserad 256 7. Mycket intresserad 155 9. Ej svar
VAR 96 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 141 width 1 MD=9 F.7u. Stereoanläggningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 821 1. Mycket ointresserad 478 2. Ganska ointresserad 575 3. Något ointresserad 519 4. Varken-eller,vet ej 1717 5. Något intresserad 902 6. Ganska intresserad 469 7. Mycket intresserad 139 9. Ej svar
VAR 97 HUSHÅLLSMASKINER Loc 142 width 1 MD=9 F.7v. Hushållsmaskiner <Se F.7 för fullständig frågetext> 419 1. Mycket ointresserad 446 2. Ganska ointresserad 545 3. Något ointresserad 508 4. Varken-eller,vet ej 1939 5. Något intresserad 1180 6. Ganska intresserad 445 7. Mycket intresserad 138 9. Ej svar
VAR 98 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 143 width 1 MD=9 F.7w. Fotoutrustningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 907 1. Mycket ointresserad 589 2. Ganska ointresserad 664 3. Något ointresserad 657 4. Varken-eller,vet ej 1593 5. Något intresserad 716 6. Ganska intresserad 327 7. Mycket intresserad 167 9. Ej svar
VAR 99 MOTORCYKLAR Loc 144 width 1 MD=9 F.7x. Motorcyklar <Se F.7 för fullständig frågetext> 2520 1. Mycket ointresserad 494 2. Ganska ointresserad 483 3. Något ointresserad 683 4. Varken-eller,vet ej 699 5. Något intresserad 293 6. Ganska intresserad 267 7. Mycket intresserad 181 9. Ej svar
VAR 100 KRUKVÄXTER Loc 145 width 1 MD=9 F.7y. Krukväxter <Se F.7 för fullständig frågetext> 544 1. Mycket ointresserad 304 2. Ganska ointresserad 348 3. Något ointresserad 294 4. Varken-eller,vet ej 1269 5. Något intresserad 1338 6. Ganska intresserad 1432 7. Mycket intresserad 91 9. Ej svar
VAR 101 MEDEL MOT MJÄLL Loc 146 width 1 MD=9 F.7z. Medel mot mjäll <Se F.7 för fullständig frågetext> 1893 1. Mycket ointresserad 578 2. Ganska ointresserad 439 3. Något ointresserad 890 4. Varken-eller,vet ej 988 5. Något intresserad 375 6. Ganska intresserad 298 7. Mycket intresserad 159 9. Ej svar
VAR 102 HUNDARS SKÖTSEL Loc 147 width 1 MD=9 F.7å. Hundars skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 1880 1. Mycket ointresserad 446 2. Ganska ointresserad 375 3. Något ointresserad 599 4. Varken-eller,vet ej 838 5. Något intresserad 619 6. Ganska intresserad 712 7. Mycket intresserad 151 9. Ej svar
VAR 103 KATTERS SKÖTSEL Loc 148 width 1 MD=9 F.7ä. Katters skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 2264 1. Mycket ointresserad 465 2. Ganska ointresserad 409 3. Något ointresserad 674 4. Varken-eller,vet ej 771 5. Något intresserad 403 6. Ganska intresserad 464 7. Mycket intresserad 170 9. Ej svar
VAR 104 MOTIONERA Loc 149 width 1 MD=9 F.7ö. Motionera <Se F.7 för fullständig frågetext> 230 1. Mycket ointresserad 139 2. Ganska ointresserad 247 3. Något ointresserad 183 4. Varken-eller,vet ej 1743 5. Något intresserad 1699 6. Ganska intresserad 1251 7. Mycket intresserad 128 9. Ej svar
VAR 105 IDROTTA Loc 150 width 1 MD=9 F.7aa. Idrotta <Se F.7 för fullständig frågetext> 694 1. Mycket ointresserad 416 2. Ganska ointresserad 591 3. Något ointresserad 488 4. Varken-eller,vet ej 1510 5. Något intresserad 912 6. Ganska intresserad 857 7. Mycket intresserad 152 9. Ej svar
VAR 106 LAGA MAT Loc 151 width 1 MD=9 F.7ab. Laga mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 210 1. Mycket ointresserad 235 2. Ganska ointresserad 290 3. Något ointresserad 197 4. Varken-eller,vet ej 1475 5. Något intresserad 1759 6. Ganska intresserad 1382 7. Mycket intresserad 72 9. Ej svar
VAR 107 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 152 width 1 MD=9 F.7ac. Pröva nya maträtter <Se F.7 för fullständig frågetext> 266 1. Mycket ointresserad 224 2. Ganska ointresserad 296 3. Något ointresserad 296 4. Varken-eller,vet ej 1310 5. Något intresserad 1673 6. Ganska intresserad 1452 7. Mycket intresserad 103 9. Ej svar
VAR 108 BAKA Loc 153 width 1 MD=9 F.7ad. Baka <Se F.7 för fullständig frågetext> 610 1. Mycket ointresserad 389 2. Ganska ointresserad 507 3. Något ointresserad 441 4. Varken-eller,vet ej 1145 5. Något intresserad 1179 6. Ganska intresserad 1252 7. Mycket intresserad 97 9. Ej svar
VAR 109 HA GÄSTER Loc 154 width 1 MD=9 F.7ae. Ha gäster <Se F.7 för fullständig frågetext> 141 1. Mycket ointresserad 114 2. Ganska ointresserad 229 3. Något ointresserad 271 4. Varken-eller,vet ej 1703 5. Något intresserad 2035 6. Ganska intresserad 1010 7. Mycket intresserad 117 9. Ej svar
VAR 110 KÖRA BIL Loc 155 width 1 MD=9 F.7af. Köra bil <Se F.7 för fullständig frågetext> 551 1. Mycket ointresserad 167 2. Ganska ointresserad 211 3. Något ointresserad 489 4. Varken-eller,vet ej 1048 5. Något intresserad 1537 6. Ganska intresserad 1484 7. Mycket intresserad 133 9. Ej svar
VAR 111 JOBBA MED BILAR Loc 156 width 1 MD=9 F.7ag. Jobba med bilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1846 1. Mycket ointresserad 460 2. Ganska ointresserad 493 3. Något ointresserad 586 4. Varken-eller,vet ej 1059 5. Något intresserad 577 6. Ganska intresserad 442 7. Mycket intresserad 157 9. Ej svar
VAR 112 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 157 width 1 MD=9 F.7ah. Arbeta i trädgården <Se F.7 för fullständig frågetext> 521 1. Mycket ointresserad 263 2. Ganska ointresserad 378 3. Något ointresserad 415 4. Varken-eller,vet ej 1290 5. Något intresserad 1484 6. Ganska intresserad 1146 7. Mycket intresserad 123 9. Ej svar
VAR 113 FOTOGRAFERA Loc 158 width 1 MD=9 F.7ai. Fotografera <Se F.7 för fullständig frågetext> 698 1. Mycket ointresserad 397 2. Ganska ointresserad 509 3. Något ointresserad 482 4. Varken-eller,vet ej 1900 5. Något intresserad 985 6. Ganska intresserad 492 7. Mycket intresserad 157 9. Ej svar
VAR 114 SMALFILMA Loc 159 width 1 MD=9 F.7aj. Smalfilma <Se F.7 för fullständig frågetext> 1772 1. Mycket ointresserad 564 2. Ganska ointresserad 559 3. Något ointresserad 1222 4. Varken-eller,vet ej 823 5. Något intresserad 356 6. Ganska intresserad 148 7. Mycket intresserad 176 9. Ej svar
VAR 115 SPORTFISKA Loc 160 width 1 MD=9 F.7ak. Sportfiska <Se F.7 för fullständig frågetext> 1705 1. Mycket ointresserad 364 2. Ganska ointresserad 406 3. Något ointresserad 660 4. Varken-eller,vet ej 1010 5. Något intresserad 653 6. Ganska intresserad 683 7. Mycket intresserad 139 9. Ej svar
VAR 116 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 161 width 1 MD=9 F.7al. Lyssna på popmusik <Se F.7 för fullständig frågetext> 1298 1. Mycket ointresserad 463 2. Ganska ointresserad 441 3. Något ointresserad 244 4. Varken-eller,vet ej 1352 5. Något intresserad 936 6. Ganska intresserad 761 7. Mycket intresserad 125 9. Ej svar
VAR 117 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 162 width 1 MD=9 F.7am. Lyssna på klassisk musik <Se F.7 för fullständig frågetext> 1041 1. Mycket ointresserad 523 2. Ganska ointresserad 592 3. Något ointresserad 295 4. Varken-eller,vet ej 1643 5. Något intresserad 929 6. Ganska intresserad 464 7. Mycket intresserad 133 9. Ej svar
VAR 118 GÅ PÅ TEATER Loc 163 width 1 MD=9 F.7an. Gå på teater <Se F.7 för fullständig frågetext> 744 1. Mycket ointresserad 390 2. Ganska ointresserad 502 3. Något ointresserad 480 4. Varken-eller,vet ej 1710 5. Något intresserad 1123 6. Ganska intresserad 522 7. Mycket intresserad 149 9. Ej svar
VAR 119 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 164 width 1 MD=9 F.7ao. Gå på konstutställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 1251 1. Mycket ointresserad 595 2. Ganska ointresserad 665 3. Något ointresserad 571 4. Varken-eller,vet ej 1313 5. Något intresserad 680 6. Ganska intresserad 377 7. Mycket intresserad 168 9. Ej svar
VAR 120 LÄSA BÖCKER Loc 165 width 1 MD=9 F.7ap. Läsa böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 267 1. Mycket ointresserad 202 2. Ganska ointresserad 315 3. Något ointresserad 135 4. Varken-eller,vet ej 1460 5. Något intresserad 1452 6. Ganska intresserad 1701 7. Mycket intresserad 88 9. Ej svar
VAR 121 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 166 width 1 MD=9 F.7aq. Läsa populärtidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 700 1. Mycket ointresserad 531 2. Ganska ointresserad 561 3. Något ointresserad 612 4. Varken-eller,vet ej 1786 5. Något intresserad 908 6. Ganska intresserad 334 7. Mycket intresserad 188 9. Ej svar
VAR 122 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 167 width 1 MD=9 F.7ar. Köpa på postorder <Se F.7 för fullständig frågetext> 1749 1. Mycket ointresserad 773 2. Ganska ointresserad 593 3. Något ointresserad 534 4. Varken-eller,vet ej 1371 5. Något intresserad 347 6. Ganska intresserad 99 7. Mycket intresserad 154 9. Ej svar
VAR 123 SY KLÄDER Loc 168 width 1 MD=9 F.7as. Sy kläder <Se F.7 för fullständig frågetext> 2305 1. Mycket ointresserad 427 2. Ganska ointresserad 411 3. Något ointresserad 489 4. Varken-eller,vet ej 841 5. Något intresserad 513 6. Ganska intresserad 472 7. Mycket intresserad 162 9. Ej svar
VAR 124 HANDARBETA Loc 169 width 1 MD=9 F.7at. Handarbeta <Se F.7 för fullständig frågetext> 1944 1. Mycket ointresserad 334 2. Ganska ointresserad 270 3. Något ointresserad 340 4. Varken-eller,vet ej 668 5. Något intresserad 737 6. Ganska intresserad 1208 7. Mycket intresserad 119 9. Ej svar
VAR 125 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 170 width 1 MD=9 F.7au. Träffa nya människor <Se F.7 för fullständig frågetext> 120 1. Mycket ointresserad 101 2. Ganska ointresserad 226 3. Något ointresserad 292 4. Varken-eller,vet ej 1506 5. Något intresserad 1928 6. Ganska intresserad 1319 7. Mycket intresserad 128 9. Ej svar
VAR 126 SNICKRA Loc 171 width 1 MD=9 F.7av. Snickra <Se F.7 för fullständig frågetext> 1063 1. Mycket ointresserad 386 2. Ganska ointresserad 441 3. Något ointresserad 598 4. Varken-eller,vet ej 1252 5. Något intresserad 991 6. Ganska intresserad 745 7. Mycket intresserad 144 9. Ej svar
VAR 127 MÅLA HEMMA Loc 172 width 1 MD=9 F.7aw. Måla hemma <Se F.7 för fullständig frågetext> 607 1. Mycket ointresserad 292 2. Ganska ointresserad 395 3. Något ointresserad 452 4. Varken-eller,vet ej 1718 5. Något intresserad 1279 6. Ganska intresserad 736 7. Mycket intresserad 141 9. Ej svar
VAR 128 JAGA Loc 173 width 1 MD=9 F.7ax. Jaga <Se F.7 för fullständig frågetext> 3180 1. Mycket ointresserad 311 2. Ganska ointresserad 274 3. Något ointresserad 774 4. Varken-eller,vet ej 358 5. Något intresserad 216 6. Ganska intresserad 342 7. Mycket intresserad 165 9. Ej svar
VAR 129 FRILUFTSLIV Loc 174 width 1 MD=9 F.7ay. Friluftsliv <Se F.7 för fullständig frågetext> 281 1. Mycket ointresserad 111 2. Ganska ointresserad 199 3. Något ointresserad 227 4. Varken-eller,vet ej 1440 5. Något intresserad 1740 6. Ganska intresserad 1464 7. Mycket intresserad 158 9. Ej svar
VAR 130 ÅKA SLALOM Loc 175 width 1 MD=9 F.7az. Åka slalom <Se F.7 för fullständig frågetext> 2334 1. Mycket ointresserad 414 2. Ganska ointresserad 347 3. Något ointresserad 905 4. Varken-eller,vet ej 622 5. Något intresserad 334 6. Ganska intresserad 500 7. Mycket intresserad 164 9. Ej svar
VAR 131 ÅKA MOTORBÅT Loc 176 width 1 MD=9 F.7aå. Åka motorbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1293 1. Mycket ointresserad 374 2. Ganska ointresserad 407 3. Något ointresserad 621 4. Varken-eller,vet ej 1293 5. Något intresserad 837 6. Ganska intresserad 644 7. Mycket intresserad 151 9. Ej svar
VAR 132 SEGLA Loc 177 width 1 MD=9 F.7aä. Segla <Se F.7 för fullständig frågetext> 1763 1. Mycket ointresserad 448 2. Ganska ointresserad 437 3. Något ointresserad 1021 4. Varken-eller,vet ej 819 5. Något intresserad 490 6. Ganska intresserad 473 7. Mycket intresserad 169 9. Ej svar
VAR 133 CAMPA Loc 178 width 1 MD=9 F.7aö. Campa <Se F.7 för fullständig frågetext> 1081 1. Mycket ointresserad 321 2. Ganska ointresserad 465 3. Något ointresserad 496 4. Varken-eller,vet ej 1342 5. Något intresserad 1086 6. Ganska intresserad 670 7. Mycket intresserad 159 9. Ej svar
VAR 134 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 179 width 1 MD=9 F.7ba. Semestra utomlands <Se F.7 för fullständig frågetext> 539 1. Mycket ointresserad 244 2. Ganska ointresserad 241 3. Något ointresserad 469 4. Varken-eller,vet ej 1052 5. Något intresserad 1152 6. Ganska intresserad 1783 7. Mycket intresserad 140 9. Ej svar
VAR 135 SEMESTRA I SVERIGE Loc 180 width 1 MD=9 F.7bb. Semestra i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 110 1. Mycket ointresserad 42 2. Ganska ointresserad 83 3. Något ointresserad 137 4. Varken-eller,vet ej 1004 5. Något intresserad 2025 6. Ganska intresserad 2126 7. Mycket intresserad 93 9. Ej svar
VAR 136 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 181 width 1 MD=9 F.7bc. Pröva nya produkter <Se F.7 för fullständig frågetext> 268 1. Mycket ointresserad 247 2. Ganska ointresserad 378 3. Något ointresserad 717 4. Varken-eller,vet ej 1943 5. Något intresserad 1283 6. Ganska intresserad 609 7. Mycket intresserad 175 9. Ej svar
VAR 137 VARA BORTBJUDEN Loc 182 width 1 MD=9 F.7bd. Vara bortbjuden <Se F.7 för fullständig frågetext> 141 1. Mycket ointresserad 148 2. Ganska ointresserad 237 3. Något ointresserad 241 4. Varken-eller,vet ej 1693 5. Något intresserad 1922 6. Ganska intresserad 1102 7. Mycket intresserad 136 9. Ej svar
VAR 138 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 183 width 1 MD=9 F.7be. Gå på diskotek <Se F.7 för fullständig frågetext> 2855 1. Mycket ointresserad 422 2. Ganska ointresserad 403 3. Något ointresserad 600 4. Varken-eller,vet ej 559 5. Något intresserad 333 6. Ganska intresserad 284 7. Mycket intresserad 164 9. Ej svar
VAR 139 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 184 width 1 MD=9 F.7bf. Gå på restaurang <Se F.7 för fullständig frågetext> 572 1. Mycket ointresserad 256 2. Ganska ointresserad 386 3. Något ointresserad 320 4. Varken-eller,vet ej 1816 5. Något intresserad 1441 6. Ganska intresserad 700 7. Mycket intresserad 129 9. Ej svar
VAR 140 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 185 width 1 MD=9 F.7bg. Gå på kvällskurser <Se F.7 för fullständig frågetext> 785 1. Mycket ointresserad 409 2. Ganska ointresserad 601 3. Något ointresserad 730 4. Varken-eller,vet ej 1715 5. Något intresserad 912 6. Ganska intresserad 331 7. Mycket intresserad 137 9. Ej svar
VAR 141 KLÄDER TILL DIG SJÄLV Loc 186 width 2 MD=99 F.8. Hur mycket pengar lägger du normalt ner på följande under ett år? F.8a. Kläder till dig själv 17 01. 0 kronor 29 02. Under 100 kronor 333 03. 101-300 kronor 781 04. 301-500 kronor 1081 05. 501-800 kronor 1136 06. 801-1.000 kronor 1001 07. 1.001-1.500 kronor 605 08. 1.501-2.000 kronor 542 09. Över 2.000 kronor 95 99. Ej svar
VAR 142 SPORTUTRUSTNING Loc 188 width 2 MD=99 F.8b. Sportutrustning till Dig själv <Se F.8 för fullständig frågetext> 1581 01. 0 kronor 1308 02. Under 100 kronor 1279 03. 101-300 kronor 632 04. 301-500 kronor 296 05. 501-800 kronor 146 06. 801-1.000 kronor 89 07. 1.001-1.500 kronor 48 08. 1.501-2.000 kronor 72 09. Över 2.000 kronor 169 99. Ej svar
VAR 143 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 190 width 2 MD=99 F.8c. Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 1571 01. 0 kronor 2069 02. Under 100 kronor 1329 03. 101-300 kronor 307 04. 301-500 kronor 94 05. 501-800 kronor 36 06. 801-1.000 kronor 16 07. 1.001-1.500 kronor 1 08. 1.501-2.000 kronor 7 09. Över 2.000 kronor 190 99. Ej svar
VAR 144 NÖJEN Loc 192 width 2 MD=99 F.8d. Nöjen <Se F.8 för fullständig frågetext> 289 01. 0 kronor 766 02. Under 100 kronor 1371 03. 101-300 kronor 1034 04. 301-500 kronor 564 05. 501-800 kronor 447 06. 801-1.000 kronor 308 07. 1.001-1.500 kronor 182 08. 1.501-2.000 kronor 455 09. Över 2.000 kronor 204 99. Ej svar
VAR 145 UTLANDSRESOR Loc 194 width 2 MD=99 F.8e. Utlandsresor under fritiden <Se F.8 för fullständig frågetext> 2601 01. 0 kronor 102 02. Under 100 kronor 124 03. 101-300 kronor 145 04. 301-500 kronor 153 05. 501-800 kronor 234 06. 801-1.000 kronor 303 07. 1.001-1.500 kronor 475 08. 1.501-2.000 kronor 1296 09. Över 2.000 kronor 187 99. Ej svar
VAR 146 BÖCKER Loc 196 width 2 MD=99 F.8f. Böcker <Se F.8 för fullständig frågetext> 1012 01. 0 kronor 1490 02. Under 100 kronor 1405 03. 101-300 kronor 772 04. 301-500 kronor 380 05. 501-800 kronor 186 06. 801-1.000 kronor 117 07. 1.001-1.500 kronor 38 08. 1.501-2.000 kronor 44 09. Över 2.000 kronor 176 99. Ej svar
VAR 147 TOBAK Loc 198 width 2 MD=99 F.8g. Tobak <Se F.8 för fullständig frågetext> 3220 01. 0 kronor 216 02. Under 100 kronor 234 03. 101-300 kronor 254 04. 301-500 kronor 230 05. 501-800 kronor 233 06. 801-1.000 kronor 282 07. 1.001-1.500 kronor 264 08. 1.501-2.000 kronor 563 09. Över 2.000 kronor 124 99. Ej svar
VAR 148 VIN OCH SPRIT Loc 200 width 2 MD=99 F.8h. Vin och sprit <Se F.8 för fullständig frågetext> 1151 01. 0 kronor 719 02. Under 100 kronor 1004 03. 101-300 kronor 822 04. 301-500 kronor 554 05. 501-800 kronor 422 06. 801-1.000 kronor 312 07. 1.001-1.500 kronor 207 08. 1.501-2.000 kronor 325 09. Över 2.000 kronor 104 99. Ej svar
VAR 149 ICA Loc 202 width 2 F.9. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt: från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.9a. Hur ofta besöker Du ICA 344 01. Aldrig 44 02. 1 gång/år 101 03. 2 ggr/år 204 04. 3 ggr/år 177 05. 1 gång/kvartal 172 06. 2 ggr/kvartal 473 07. 1 gång/månad 476 08. 2 ggr/månad 479 09. 3 ggr/månad 1045 10. 1 gång/vecka 855 11. 2 ggr/vecka 635 12. 3 ggr/vecka 303 13. 4 ggr/vecka 204 14. 5 ggr/vecka 75 15. 6 ggr/vecka 33 16. 7 ggr/vecka
VAR 150 KONSUM Loc 204 width 2 MD=99 F.9b. Hur ofta besöker Du Konsum <Se F.9 för fullständig frågetext> 730 01. Aldrig 125 02. 1 gång/år 162 03. 2 ggr/år 210 04. 3 ggr/år 247 05. 1 gång/kvartal 209 06. 2 ggr/kvartal 623 07. 1 gång/månad 437 08. 2 ggr/månad 445 09. 3 ggr/månad 932 10. 1 gång/vecka 636 11. 2 ggr/vecka 419 12. 3 ggr/vecka 198 13. 4 ggr/vecka 138 14. 5 ggr/vecka 65 15. 6 ggr/vecka 44 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 151 VIVO Loc 206 width 2 MD=99 F.9c. Hur ofta besöker Du Vivo <Se F.9 för fullständig frågetext> 3238 01. Aldrig 339 02. 1 gång/år 235 03. 2 ggr/år 209 04. 3 ggr/år 258 05. 1 gång/kvartal 150 06. 2 ggr/kvartal 342 07. 1 gång/månad 147 08. 2 ggr/månad 137 09. 3 ggr/månad 249 10. 1 gång/vecka 128 11. 2 ggr/vecka 103 12. 3 ggr/vecka 46 13. 4 ggr/vecka 23 14. 5 ggr/vecka 10 15. 6 ggr/vecka 6 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 152 FAVÖR Loc 208 width 2 F.9d. Hur ofta besöker Du Favör <Se F.9 för fullständig frågetext> 3822 01. Aldrig 319 02. 1 gång/år 191 03. 2 ggr/år 185 04. 3 ggr/år 202 05. 1 gång/kvartal 123 06. 2 ggr/kvartal 210 07. 1 gång/månad 113 08. 2 ggr/månad 107 09. 3 ggr/månad 160 10. 1 gång/vecka 79 11. 2 ggr/vecka 55 12. 3 ggr/vecka 25 13. 4 ggr/vecka 17 14. 5 ggr/vecka 7 15. 6 ggr/vecka 5 16. 7 ggr/vecka
VAR 153 ANNAN BUTIK Loc 210 width 2 F.9e. Hur ofta besöker Du annan butik <Se F.9 för fullständig frågetext> 1591 01. Aldrig 224 02. 1 gång/år 232 03. 2 ggr/år 320 04. 3 ggr/år 341 05. 1 gång/kvartal 268 06. 2 ggr/kvartal 613 07. 1 gång/månad 392 08. 2 ggr/månad 449 09. 3 ggr/månad 643 10. 1 gång/vecka 240 11. 2 ggr/vecka 142 12. 3 ggr/vecka 89 13. 4 ggr/vecka 43 14. 5 ggr/vecka 17 15. 6 ggr/vecka 16 16. 7 ggr/vecka
VAR 154 LIVSMEDELSAVD. I DOMUS Loc 212 width 2 MD=99 F.9f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 1339 01. Aldrig 297 02. 1 gång/år 314 03. 2 ggr/år 320 04. 3 ggr/år 401 05. 1 gång/kvartal 304 06. 2 ggr/kvartal 686 07. 1 gång/månad 400 08. 2 ggr/månad 337 09. 3 ggr/månad 610 10. 1 gång/vecka 301 11. 2 ggr/vecka 174 12. 3 ggr/vecka 60 13. 4 ggr/vecka 42 14. 5 ggr/vecka 19 15. 6 ggr/vecka 14 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 155 LIVSMEDELSAVD. I NK Loc 214 width 2 F.9g. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 4616 01. Aldrig 320 02. 1 gång/år 172 03. 2 ggr/år 119 04. 3 ggr/år 107 05. 1 gång/kvartal 55 06. 2 ggr/kvartal 95 07. 1 gång/månad 44 08. 2 ggr/månad 32 09. 3 ggr/månad 34 10. 1 gång/vecka 14 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 156 LIVSMEDEL I TEMPO/EPA Loc 216 width 2 MD=99 F.9h. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Tempo/Epa <Se F.9 för fullständig frågetext> 1635 01. Aldrig 340 02. 1 gång/år 361 03. 2 ggr/år 337 04. 3 ggr/år 481 05. 1 gång/kvartal 344 06. 2 ggr/kvartal 613 07. 1 gång/månad 413 08. 2 ggr/månad 332 09. 3 ggr/månad 428 10. 1 gång/vecka 169 11. 2 ggr/vecka 81 12. 3 ggr/vecka 45 13. 4 ggr/vecka 25 14. 5 ggr/vecka 10 15. 6 ggr/vecka 5 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 157 LIVSMEDELSAVD. I ÅHLENS Loc 218 width 2 MD=99 F.9i. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 4059 01. Aldrig 330 02. 1 gång/år 191 03. 2 ggr/år 178 04. 3 ggr/år 199 05. 1 gång/kvartal 130 06. 2 ggr/kvartal 198 07. 1 gång/månad 90 08. 2 ggr/månad 97 09. 3 ggr/månad 84 10. 1 gång/vecka 31 11. 2 ggr/vecka 16 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 158 LIVSMEDELSAVD. I OBS Loc 220 width 2 MD=99 F.9j. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 3598 01. Aldrig 384 02. 1 gång/år 277 03. 2 ggr/år 247 04. 3 ggr/år 267 05. 1 gång/kvartal 174 06. 2 ggr/kvartal 289 07. 1 gång/månad 144 08. 2 ggr/månad 89 09. 3 ggr/månad 107 10. 1 gång/vecka 24 11. 2 ggr/vecka 8 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 159 LIVSMEDELSAVD. I B&W Loc 222 width 2 F.9k. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i B&W (Bra, Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 3497 01. Aldrig 444 02. 1 gång/år 330 03. 2 ggr/år 217 04. 3 ggr/år 300 05. 1 gång/kvartal 185 06. 2 ggr/kvartal 267 07. 1 gång/månad 128 08. 2 ggr/månad 81 09. 3 ggr/månad 124 10. 1 gång/vecka 34 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 160 DOMUS Loc 224 width 2 MD=99 F.9l. Hur ofta besöker Du Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 929 01. Aldrig 306 02. 1 gång/år 368 03. 2 ggr/år 435 04. 3 ggr/år 520 05. 1 gång/kvartal 430 06. 2 ggr/kvartal 868 07. 1 gång/månad 519 08. 2 ggr/månad 368 09. 3 ggr/månad 517 10. 1 gång/vecka 196 11. 2 ggr/vecka 93 12. 3 ggr/vecka 28 13. 4 ggr/vecka 24 14. 5 ggr/vecka 10 15. 6 ggr/vecka 8 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 161 NK Loc 226 width 2 F.9m. Hur ofta besöker Du NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 3540 01. Aldrig 586 02. 1 gång/år 331 03. 2 ggr/år 214 04. 3 ggr/år 261 05. 1 gång/kvartal 159 06. 2 ggr/kvartal 220 07. 1 gång/månad 105 08. 2 ggr/månad 82 09. 3 ggr/månad 67 10. 1 gång/vecka 25 11. 2 ggr/vecka 18 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 162 TEMPO/EPA Loc 228 width 2 MD=99 F.9n. Hur ofta besöker Du Tempo/EPA <Se F.9 för fullständig frågetext> 1243 01. Aldrig 388 02. 1 gång/år 431 03. 2 ggr/år 362 04. 3 ggr/år 576 05. 1 gång/kvartal 422 06. 2 ggr/kvartal 740 07. 1 gång/månad 441 08. 2 ggr/månad 372 09. 3 ggr/månad 388 10. 1 gång/vecka 119 11. 2 ggr/vecka 68 12. 3 ggr/vecka 32 13. 4 ggr/vecka 23 14. 5 ggr/vecka 10 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 163 ÅHLENS Loc 230 width 2 MD=99 F.9o. Hur ofta besöker Du Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 3358 01. Aldrig 480 02. 1 gång/år 312 03. 2 ggr/år 227 04. 3 ggr/år 291 05. 1 gång/kvartal 200 06. 2 ggr/kvartal 291 07. 1 gång/månad 155 08. 2 ggr/månad 139 09. 3 ggr/månad 95 10. 1 gång/vecka 32 11. 2 ggr/vecka 19 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 9 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 5 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 164 OBS Loc 232 width 2 MD=99 F.9p. Hur ofta besöker Du Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 2995 01. Aldrig 577 02. 1 gång/år 360 03. 2 ggr/år 316 04. 3 ggr/år 361 05. 1 gång/kvartal 227 06. 2 ggr/kvartal 381 07. 1 gång/månad 168 08. 2 ggr/månad 109 09. 3 ggr/månad 89 10. 1 gång/vecka 19 11. 2 ggr/vecka 10 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 165 B&W (BRA,WESSELS) Loc 234 width 2 MD=99 F.9q. Hur ofta besöker Du B&W (Bra,Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 3260 01. Aldrig 541 02. 1 gång/år 346 03. 2 ggr/år 257 04. 3 ggr/år 302 05. 1 gång/kvartal 247 06. 2 ggr/kvartal 295 07. 1 gång/månad 121 08. 2 ggr/månad 89 09. 3 ggr/månad 122 10. 1 gång/vecka 23 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 166 HENNES/MAURITZ Loc 236 width 2 F.9r. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz <Se F.9 för fullständig frågetext> 1973 01. Aldrig 623 02. 1 gång/år 538 03. 2 ggr/år 390 04. 3 ggr/år 549 05. 1 gång/kvartal 387 06. 2 ggr/kvartal 517 07. 1 gång/månad 259 08. 2 ggr/månad 182 09. 3 ggr/månad 124 10. 1 gång/vecka 42 11. 2 ggr/vecka 24 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka
VAR 167 KAPP-AHL Loc 238 width 2 MD=99 F.9s. Hur ofta besöker Du Kapp-Ahl <Se F.9 för fullständig frågetext> 2774 01. Aldrig 924 02. 1 gång/år 491 03. 2 ggr/år 278 04. 3 ggr/år 400 05. 1 gång/kvartal 213 06. 2 ggr/kvartal 274 07. 1 gång/månad 111 08. 2 ggr/månad 80 09. 3 ggr/månad 51 10. 1 gång/vecka 12 11. 2 ggr/vecka 7 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 168 GULINS Loc 240 width 2 MD=99 F.9t. Hur ofta besöker Du Gulins <Se F.9 för fullständig frågetext> 3628 01. Aldrig 683 02. 1 gång/år 342 03. 2 ggr/år 208 04. 3 ggr/år 281 05. 1 gång/kvartal 150 06. 2 ggr/kvartal 185 07. 1 gång/månad 61 08. 2 ggr/månad 40 09. 3 ggr/månad 27 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 169 IKEA Loc 242 width 2 MD=99 F.9u. Hur ofta besöker Du Ikea <Se F.9 för fullständig frågetext> 2321 01. Aldrig 1668 02. 1 gång/år 659 03. 2 ggr/år 393 04. 3 ggr/år 301 05. 1 gång/kvartal 145 06. 2 ggr/kvartal 85 07. 1 gång/månad 19 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 170 ÅHLBERGS Loc 244 width 2 F.9v. Hur ofta besöker Du Åhlbergs <Se F.9 för fullständig frågetext> 5071 01. Aldrig 350 02. 1 gång/år 90 03. 2 ggr/år 28 04. 3 ggr/år 36 05. 1 gång/kvartal 13 06. 2 ggr/kvartal 19 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 171 EXPERT Loc 246 width 2 F.9w. Hur ofta besöker Du Expert <Se F.9 för fullständig frågetext> 4643 01. Aldrig 345 02. 1 gång/år 161 03. 2 ggr/år 121 04. 3 ggr/år 124 05. 1 gång/kvartal 74 06. 2 ggr/kvartal 82 07. 1 gång/månad 36 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 12 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 172 JÄRNIA Loc 248 width 2 MD=99 F.9x. Hur ofta besöker Du Järnia <Se F.9 för fullständig frågetext> 1778 01. Aldrig 812 02. 1 gång/år 596 03. 2 ggr/år 562 04. 3 ggr/år 601 05. 1 gång/kvartal 367 06. 2 ggr/kvartal 447 07. 1 gång/månad 206 08. 2 ggr/månad 127 09. 3 ggr/månad 75 10. 1 gång/vecka 26 11. 2 ggr/vecka 10 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 173 FÄRGSAM Loc 250 width 2 F.9y. Hur ofta besöker Du Färgsam <Se F.9 för fullständig frågetext> 4135 01. Aldrig 444 02. 1 gång/år 268 03. 2 ggr/år 209 04. 3 ggr/år 226 05. 1 gång/kvartal 116 06. 2 ggr/kvartal 137 07. 1 gång/månad 38 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 19 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka
VAR 174 PRESSBYRÅN Loc 252 width 2 MD=99 F.9z. Hur ofta besöker Du Pressbyrån <Se F.9 för fullständig frågetext> 1087 01. Aldrig 196 02. 1 gång/år 233 03. 2 ggr/år 322 04. 3 ggr/år 487 05. 1 gång/kvartal 303 06. 2 ggr/kvartal 680 07. 1 gång/månad 484 08. 2 ggr/månad 418 09. 3 ggr/månad 673 10. 1 gång/vecka 288 11. 2 ggr/vecka 196 12. 3 ggr/vecka 102 13. 4 ggr/vecka 65 14. 5 ggr/vecka 29 15. 6 ggr/vecka 56 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 175 ANNAN KIOSK Loc 254 width 2 MD=99 F.9å. Hur ofta besöker Du annan kiosk <Se F.9 för fullständig frågetext> 989 01. Aldrig 123 02. 1 gång/år 137 03. 2 ggr/år 220 04. 3 ggr/år 335 05. 1 gång/kvartal 241 06. 2 ggr/kvartal 601 07. 1 gång/månad 450 08. 2 ggr/månad 424 09. 3 ggr/månad 913 10. 1 gång/vecka 435 11. 2 ggr/vecka 281 12. 3 ggr/vecka 164 13. 4 ggr/vecka 113 14. 5 ggr/vecka 54 15. 6 ggr/vecka 139 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 176 TOBAKSAFFÄR Loc 256 width 2 MD=99 F.9ä. Hur ofta besöker Du tobaksaffär <Se F.9 för fullständig frågetext> 2176 01. Aldrig 243 02. 1 gång/år 204 03. 2 ggr/år 220 04. 3 ggr/år 328 05. 1 gång/kvartal 189 06. 2 ggr/kvartal 559 07. 1 gång/månad 328 08. 2 ggr/månad 249 09. 3 ggr/månad 555 10. 1 gång/vecka 196 11. 2 ggr/vecka 151 12. 3 ggr/vecka 77 13. 4 ggr/vecka 79 14. 5 ggr/vecka 26 15. 6 ggr/vecka 39 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 177 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 258 width 2 MD=99 F.9ö. Hur ofta besöker Du bar/självservering <Se F.9 för fullständig frågetext> 1156 01. Aldrig 206 02. 1 gång/år 356 03. 2 ggr/år 602 04. 3 ggr/år 684 05. 1 gång/kvartal 522 06. 2 ggr/kvartal 628 07. 1 gång/månad 335 08. 2 ggr/månad 265 09. 3 ggr/månad 246 10. 1 gång/vecka 148 11. 2 ggr/vecka 105 12. 3 ggr/vecka 95 13. 4 ggr/vecka 230 14. 5 ggr/vecka 10 15. 6 ggr/vecka 30 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 178 KAFE/KONDITORI Loc 260 width 2 MD=99 F.9aa. Hur ofta besöker Du kafe/konditori <Se F.9 för fullständig frågetext> 1382 01. Aldrig 386 02. 1 gång/år 487 03. 2 ggr/år 569 04. 3 ggr/år 653 05. 1 gång/kvartal 460 06. 2 ggr/kvartal 627 07. 1 gång/månad 331 08. 2 ggr/månad 235 09. 3 ggr/månad 240 10. 1 gång/vecka 100 11. 2 ggr/vecka 62 12. 3 ggr/vecka 27 13. 4 ggr/vecka 38 14. 5 ggr/vecka 8 15. 6 ggr/vecka 14 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 179 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 262 width 2 MD=99 F.9ab. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök <Se F.9 för fullständig frågetext> 1509 01. Aldrig 305 02. 1 gång/år 370 03. 2 ggr/år 497 04. 3 ggr/år 630 05. 1 gång/kvartal 418 06. 2 ggr/kvartal 682 07. 1 gång/månad 384 08. 2 ggr/månad 334 09. 3 ggr/månad 268 10. 1 gång/vecka 121 11. 2 ggr/vecka 55 12. 3 ggr/vecka 27 13. 4 ggr/vecka 10 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 6 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 180 BENSINSTATION Loc 264 width 2 MD=99 F.9ac. Hur ofta besöker Du bensinstation <Se F.9 för fullständig frågetext> 1213 01. Aldrig 40 02. 1 gång/år 54 03. 2 ggr/år 101 04. 3 ggr/år 117 05. 1 gång/kvartal 123 06. 2 ggr/kvartal 403 07. 1 gång/månad 613 08. 2 ggr/månad 544 09. 3 ggr/månad 1381 10. 1 gång/vecka 625 11. 2 ggr/vecka 215 12. 3 ggr/vecka 99 13. 4 ggr/vecka 42 14. 5 ggr/vecka 14 15. 6 ggr/vecka 35 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 181 POSTKONTOR Loc 266 width 2 MD=99 F.9ad. Hur ofta besöker Du postkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 208 01. Aldrig 42 02. 1 gång/år 59 03. 2 ggr/år 116 04. 3 ggr/år 217 05. 1 gång/kvartal 214 06. 2 ggr/kvartal 1254 07. 1 gång/månad 1226 08. 2 ggr/månad 805 09. 3 ggr/månad 999 10. 1 gång/vecka 223 11. 2 ggr/vecka 100 12. 3 ggr/vecka 42 13. 4 ggr/vecka 65 14. 5 ggr/vecka 24 15. 6 ggr/vecka 24 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 182 BANKKONTOR Loc 268 width 2 MD=99 F.9ae. Hur ofta besöker Du bankkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 411 01. Aldrig 104 02. 1 gång/år 144 03. 2 ggr/år 192 04. 3 ggr/år 417 05. 1 gång/kvartal 294 06. 2 ggr/kvartal 1393 07. 1 gång/månad 1081 08. 2 ggr/månad 684 09. 3 ggr/månad 635 10. 1 gång/vecka 143 11. 2 ggr/vecka 46 12. 3 ggr/vecka 30 13. 4 ggr/vecka 34 14. 5 ggr/vecka 6 15. 6 ggr/vecka 5 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 183 HÄLSOKOSTBUTIK Loc 270 width 2 F.9af. Hur ofta besöker Du hälsokostbutik <Se F.9 för fullständig frågetext> 3487 01. Aldrig 570 02. 1 gång/år 366 03. 2 ggr/år 224 04. 3 ggr/år 317 05. 1 gång/kvartal 154 06. 2 ggr/kvartal 257 07. 1 gång/månad 95 08. 2 ggr/månad 61 09. 3 ggr/månad 57 10. 1 gång/vecka 19 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka
VAR 184 AFFISCHPELARE Loc 272 width 2 F.9ag. Hur ofta ser Du affischpelare <Se F.9 för fullständig frågetext> 1643 01. Aldrig 166 02. 1 gång/år 154 03. 2 ggr/år 155 04. 3 ggr/år 232 05. 1 gång/kvartal 122 06. 2 ggr/kvartal 358 07. 1 gång/månad 185 08. 2 ggr/månad 181 09. 3 ggr/månad 634 10. 1 gång/vecka 200 11. 2 ggr/vecka 181 12. 3 ggr/vecka 129 13. 4 ggr/vecka 339 14. 5 ggr/vecka 117 15. 6 ggr/vecka 824 16. 7 ggr/vecka
VAR 185 REKLAMFILM PÅ BIO Loc 274 width 2 MD=99 F.9ah. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio <Se F.9 för fullständig frågetext> 2490 01. Aldrig 573 02. 1 gång/år 472 03. 2 ggr/år 375 04. 3 ggr/år 410 05. 1 gång/kvartal 311 06. 2 ggr/kvartal 435 07. 1 gång/månad 218 08. 2 ggr/månad 156 09. 3 ggr/månad 104 10. 1 gång/vecka 28 11. 2 ggr/vecka 12 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 20 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 186 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 276 width 2 MD=99 F.9ai. Hur ofta ser Du reklam på bussar <Se F.9 för fullständig frågetext> 1712 01. Aldrig 168 02. 1 gång/år 149 03. 2 ggr/år 213 04. 3 ggr/år 219 05. 1 gång/kvartal 179 06. 2 ggr/kvartal 319 07. 1 gång/månad 196 08. 2 ggr/månad 243 09. 3 ggr/månad 488 10. 1 gång/vecka 223 11. 2 ggr/vecka 187 12. 3 ggr/vecka 141 13. 4 ggr/vecka 479 14. 5 ggr/vecka 139 15. 6 ggr/vecka 564 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 187 ÅKER BUSS Loc 278 width 2 F.9aj. Hur ofta åker Du buss <Se F.9 för fullständig frågetext> 1747 01. Aldrig 331 02. 1 gång/år 322 03. 2 ggr/år 456 04. 3 ggr/år 324 05. 1 gång/kvartal 252 06. 2 ggr/kvartal 310 07. 1 gång/månad 246 08. 2 ggr/månad 255 09. 3 ggr/månad 232 10. 1 gång/vecka 201 11. 2 ggr/vecka 155 12. 3 ggr/vecka 102 13. 4 ggr/vecka 392 14. 5 ggr/vecka 119 15. 6 ggr/vecka 176 16. 7 ggr/vecka
VAR 188 ÅKER TUNNELBANA Loc 280 width 2 F.9ak. Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.9 för fullständig frågetext> 4014 01. Aldrig 336 02. 1 gång/år 208 03. 2 ggr/år 224 04. 3 ggr/år 91 05. 1 gång/kvartal 104 06. 2 ggr/kvartal 87 07. 1 gång/månad 55 08. 2 ggr/månad 78 09. 3 ggr/månad 59 10. 1 gång/vecka 54 11. 2 ggr/vecka 32 12. 3 ggr/vecka 33 13. 4 ggr/vecka 132 14. 5 ggr/vecka 44 15. 6 ggr/vecka 69 16. 7 ggr/vecka
VAR 189 RABATTKUPONGER Loc 282 width 2 MD=98 F.9al. Hur ofta löser Du in rabattkuponger <Se F.9 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 01. Aldrig 02. 1 gång/år 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 10. 1gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 5620 98. Frågan ej ställd
VAR 190 AFTONBLADET Loc 284 width 2 MD=99 F.10. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.10a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet 1952 01. Aldrig 178 02. 1 gång/år 185 03. 2 ggr/år 278 04. 3 ggr/år 279 05. 1 gång/kvartal 193 06. 2 ggr/kvartal 379 07. 1 gång/månad 233 08. 2 ggr/månad 205 09. 3 ggr/månad 406 10. 1 gång/vecka 271 11. 2 ggr/vecka 225 12. 3 ggr/vecka 127 13. 4 ggr/vecka 131 14. 5 ggr/vecka 578 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 191 ARBETET Loc 286 width 2 MD=99 F.10b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet <Se F.10 för fullständig frågetext> 4705 01. Aldrig 125 02. 1 gång/år 83 03. 2 ggr/år 80 04. 3 ggr/år 86 05. 1 gång/kvartal 38 06. 2 ggr/kvartal 73 07. 1 gång/månad 32 08. 2 ggr/månad 49 09. 3 ggr/månad 90 10. 1 gång/vecka 39 11. 2 ggr/vecka 22 12. 3 ggr/vecka 11 13. 4 ggr/vecka 33 14. 5 ggr/vecka 152 15. 6 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 192 DAGENS NYHETER Loc 288 width 2 MD=99 F.10c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.10 för fullständig frågetext> 2946 01. Aldrig 166 02. 1 gång/år 159 03. 2 ggr/år 233 04. 3 ggr/år 250 05. 1 gång/kvartal 145 06. 2 ggr/kvartal 241 07. 1 gång/månad 141 08. 2 ggr/månad 137 09. 3 ggr/månad 271 10. 1 gång/vecka 112 11. 2 ggr/vecka 102 12. 3 ggr/vecka 49 13. 4 ggr/vecka 79 14. 5 ggr/vecka 589 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 193 EXPRESSEN Loc 290 width 2 F.10d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1423 01. Aldrig 99 02. 1 gång/år 139 03. 2 ggr/år 215 04. 3 ggr/år 302 05. 1 gång/kvartal 205 06. 2 ggr/kvartal 425 07. 1 gång/månad 288 08. 2 ggr/månad 294 09. 3 ggr/månad 554 10. 1 gång/vecka 335 11. 2 ggr/vecka 297 12. 3 ggr/vecka 174 13. 4 ggr/vecka 136 14. 5 ggr/vecka 734 15. 6 ggr/vecka
VAR 194 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 292 width 2 MD=99 F.10e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.10 för fullständig frågetext> 4129 01. Aldrig 136 02. 1 gång/år 113 03. 2 ggr/år 120 04. 3 ggr/år 101 05. 1 gång/kvartal 64 06. 2 ggr/kvartal 104 07. 1 gång/månad 43 08. 2 ggr/månad 63 09. 3 ggr/månad 110 10. 1 gång/vecka 40 11. 2 ggr/vecka 26 12. 3 ggr/vecka 26 13. 4 ggr/vecka 29 14. 5 ggr/vecka 515 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 195 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 294 width 2 MD=99 F.10f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 4353 01. Aldrig 129 02. 1 gång/år 112 03. 2 ggr/år 126 04. 3 ggr/år 107 05. 1 gång/kvartal 67 06. 2 ggr/kvartal 114 07. 1 gång/månad 64 08. 2 ggr/månad 77 09. 3 ggr/månad 127 10. 1 gång/vecka 86 11. 2 ggr/vecka 68 12. 3 ggr/vecka 52 13. 4 ggr/vecka 26 14. 5 ggr/vecka 112 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 196 KVÄLLSPOSTEN Loc 296 width 2 F.10g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten <Se F.10 för fullständig frågetext> 4465 01. Aldrig 114 02. 1 gång/år 90 03. 2 ggr/år 92 04. 3 ggr/år 87 05. 1 gång/kvartal 71 06. 2 ggr/kvartal 118 07. 1 gång/månad 35 08. 2 ggr/månad 66 09. 3 ggr/månad 121 10. 1 gång/vecka 88 11. 2 ggr/vecka 53 12. 3 ggr/vecka 46 13. 4 ggr/vecka 32 14. 5 ggr/vecka 142 15. 6 ggr/vecka
VAR 197 SVENSKA DAGBLADET Loc 298 width 2 MD=99 F.10h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 4203 01. Aldrig 148 02. 1 gång/år 109 03. 2 ggr/år 126 04. 3 ggr/år 119 05. 1 gång/kvartal 77 06. 2 ggr/kvartal 127 07. 1 gång/månad 79 08. 2 ggr/månad 74 09. 3 ggr/månad 116 10. 1 gång/vecka 45 11. 2 ggr/vecka 39 12. 3 ggr/vecka 20 13. 4 ggr/vecka 32 14. 5 ggr/vecka 306 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 198 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 300 width 2 MD=99 F.10i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 4818 01. Aldrig 95 02. 1 gång/år 67 03. 2 ggr/år 75 04. 3 ggr/år 72 05. 1 gång/kvartal 43 06. 2 ggr/kvartal 51 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 45 09. 3 ggr/månad 69 10. 1 gång/vecka 26 11. 2 ggr/vecka 20 12. 3 ggr/vecka 9 13. 4 ggr/vecka 12 14. 5 ggr/vecka 201 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 199 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 302 width 2 F.10j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 5319 01. Aldrig 31 02. 1 gång/år 26 03. 2 ggr/år 23 04. 3 ggr/år 12 05. 1 gång/kvartal 20 06. 2 ggr/kvartal 17 07. 1 gång/månad 11 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 14 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 11 14. 5 ggr/vecka 111 15. 6 ggr/vecka
VAR 200 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 304 width 2 F.10k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar <Se F.10 för fullständig frågetext> 5384 01. Aldrig 15 02. 1 gång/år 18 03. 2 ggr/år 21 04. 3 ggr/år 13 05. 1 gång/kvartal 13 06. 2 ggr/kvartal 22 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 93 15. 6 ggr/vecka
VAR 201 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 306 width 2 MD=99 F.10l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 5242 01. Aldrig 39 02. 1 gång/år 22 03. 2 ggr/år 29 04. 3 ggr/år 14 05. 1 gång/kvartal 23 06. 2 ggr/kvartal 18 07. 1 gång/månad 19 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 16 10. 1 gång/vecka 10 11. 2 ggr/vecka 18 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 20 14. 5 ggr/vecka 127 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 202 UPSALA NYA TIDNING Loc 308 width 2 MD=99 F.10m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 5246 01. Aldrig 41 02. 1 gång/år 35 03. 2 ggr/år 46 04. 3 ggr/år 21 05. 1 gång/kvartal 18 06. 2 ggr/kvartal 19 07. 1 gång/månad 11 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 10 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 20 14. 5 ggr/vecka 114 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 203 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 310 width 2 MD=99 F.10n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 5355 01. Aldrig 23 02. 1 gång/år 28 03. 2 ggr/år 24 04. 3 ggr/år 14 05. 1 gång/kvartal 17 06. 2 ggr/kvartal 15 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 9 09. 3 ggr/månad 8 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 11 14. 5 ggr/vecka 97 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 204 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 312 width 2 MD=99 F.10o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Östgöta Correspondenten <Se F.10 för fullständig frågetext> 5244 01. Aldrig 38 02. 1 gång/år 30 03. 2 ggr/år 39 04. 3 ggr/år 19 05. 1 gång/kvartal 20 06. 2 ggr/kvartal 23 07. 1 gång/månad 12 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 12 10. 1 gång/vecka 10 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 13 14. 5 ggr/vecka 139 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 205 AFTONBLADET(S) Loc 314 width 2 F.11. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.11a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet 2579 01. Aldrig 182 02. 1 gång/år 160 03. 2 ggr/år 183 04. 3 ggr/år 246 05. 1 gång/kvartal 188 06. 2 ggr/kvartal 372 07. 1 gång/månad 315 08. 2 ggr/månad 213 09. 3 ggr/månad 1182 10. 1 gång/vecka
VAR 206 ARBETET(S) Loc 316 width 2 MD=99 F.11b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet <Se F.11 för fullständig frågetext> 5161 01. Aldrig 47 02. 1 gång/år 29 03. 2 ggr/år 22 04. 3 ggr/år 42 05. 1 gång/kvartal 10 06. 2 ggr/kvartal 52 07. 1 gång/månad 41 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 195 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 207 DAGENS NYHETER(S) Loc 318 width 2 MD=99 F.11c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 3737 01. Aldrig 136 02. 1 gång/år 114 03. 2 ggr/år 141 04. 3 ggr/år 150 05. 1 gång/kvartal 103 06. 2 ggr/kvartal 185 07. 1 gång/månad 127 08. 2 ggr/månad 100 09. 3 ggr/månad 826 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 208 EXPRESSEN(S) Loc 320 width 2 MD=99 F.11d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen <Se F.11 för fullständig frågetext> 2013 01. Aldrig 144 02. 1 gång/år 142 03. 2 ggr/år 175 04. 3 ggr/år 257 05. 1 gång/kvartal 193 06. 2 ggr/kvartal 457 07. 1 gång/månad 404 08. 2 ggr/månad 319 09. 3 ggr/månad 1516 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 209 GÖTEBORGS-POSTEN(S) Loc 322 width 2 MD=99 F.11e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.11 för fullständig frågetext> 4557 01. Aldrig 79 02. 1 gång/år 51 03. 2 ggr/år 62 04. 3 ggr/år 65 05. 1 gång/kvartal 37 06. 2 ggr/kvartal 85 07. 1 gång/månad 56 08. 2 ggr/månad 44 09. 3 ggr/månad 583 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 210 GP NU(S) Loc 324 width 2 MD=98 or GE 99 F.11f. Hur ofta läser Du GP NU <Se F.11 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORV80-II (Omgång 1,2,3,8) 01. Aldrig 02. 1 gång/år 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 5620 98. Frågan ej ställd 99. Ej svar
VAR 211 GT KVÄLLSTIDNINGEN(S) Loc 326 width 2 MD=99 F.11g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 4709 01. Aldrig 88 02. 1 gång/år 64 03. 2 ggr/år 86 04. 3 ggr/år 76 05. 1 gång/kvartal 44 06. 2 ggr/kvartal 96 07. 1 gång/månad 84 08. 2 ggr/månad 82 09. 3 ggr/månad 290 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 212 KVÄLLSPOSTEN(S) Loc 328 width 2 MD=99 F.11h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten <Se F.11 för fullständig frågetext> 4732 01. Aldrig 79 02. 1 gång/år 61 03. 2 ggr/år 64 04. 3 ggr/år 70 05. 1 gång/kvartal 43 06. 2 ggr/kvartal 86 07. 1 gång/månad 74 08. 2 ggr/månad 48 09. 3 ggr/månad 362 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 213 SVENSKA DAGBLADET(S) Loc 330 width 2 MD=99 F.11i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 4879 01. Aldrig 69 02. 1 gång/år 40 03. 2 ggr/år 49 04. 3 ggr/år 58 05. 1 gång/kvartal 39 06. 2 ggr/kvartal 72 07. 1 gång/månad 49 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 341 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 214 SYDSVENSKA DAGBLADET(S) Loc 332 width 2 MD=99 F.11j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 5135 01. Aldrig 31 02. 1 gång/år 40 03. 2 ggr/år 26 04. 3 ggr/år 33 05. 1 gång/kvartal 21 06. 2 ggr/kvartal 32 07. 1 gång/månad 20 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 266 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 215 SKÅNSKA DAGBLADET(S) Loc 334 width 2 MD=99 F.11k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 5494 01. Aldrig 10 02. 1 gång/år 15 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 12 05. 1 gång/kvartal 9 06. 2 ggr/kvartal 15 07. 1 gång/månad 9 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 44 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 216 HELSINGBORGS DAGBLAD(S) Loc 336 width 2 MD=99 F.11l. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.11 för fullständig frågetext> 5405 01. Aldrig 11 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 15 04. 3 ggr/år 15 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 19 07. 1 gång/månad 11 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 123 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 217 ALLAS VECKOTIDNING Loc 338 width 2 MD=99 F.12. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.12a. Hur ofta läser Du Allas Veckotidning 3874 01. Aldrig 254 02. 1 gång/år 216 03. 2 ggr/år 213 04. 3 ggr/år 210 05. 1 gång/kvartal 141 06. 2 ggr/kvartal 228 07. 1 gång/månad 104 08. 2 ggr/månad 56 09. 3 ggr/månad 323 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 218 ALLERS Loc 340 width 2 MD=99 F.12b. Hur ofta läser Du Allers <Se F.12 för fullständig frågetext> 3199 01. Aldrig 325 02. 1 gång/år 303 03. 2 ggr/år 303 04. 3 ggr/år 319 05. 1 gång/kvartal 179 06. 2 ggr/kvartal 316 07. 1 gång/månad 119 08. 2 ggr/månad 77 09. 3 ggr/månad 477 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 219 DAMERNAS VÄRLD Loc 342 width 2 MD=99 F.12c. Hur ofta läser Du Damernas Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 3784 01. Aldrig 311 02. 1 gång/år 246 03. 2 ggr/år 260 04. 3 ggr/år 308 05. 1 gång/kvartal 163 06. 2 ggr/kvartal 217 07. 1 gång/månad 109 08. 2 ggr/månad 53 09. 3 ggr/månad 167 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 220 FEMINA Loc 344 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta läser Du Femina <Se F.12 för fullständig frågetext> 4041 01. Aldrig 294 02. 1 gång/år 205 03. 2 ggr/år 228 04. 3 ggr/år 282 05. 1 gång/kvartal 132 06. 2 ggr/kvartal 181 07. 1 gång/månad 88 08. 2 ggr/månad 42 09. 3 ggr/månad 126 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 221 FIB-AKTUELLT Loc 346 width 2 MD=99 F.12e. Hur ofta läser Du FIB-Aktuellt <Se F.12 för fullständig frågetext> 3182 01. Aldrig 226 02. 1 gång/år 204 03. 2 ggr/år 269 04. 3 ggr/år 350 05. 1 gång/kvartal 284 06. 2 ggr/kvartal 433 07. 1 gång/månad 246 08. 2 ggr/månad 145 09. 3 ggr/månad 280 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 222 HEMMETS JOURNAL Loc 348 width 2 MD=99 F.12f. Hur ofta läser Du Hemmets Journal <Se F.12 för fullständig frågetext> 3184 01. Aldrig 266 02. 1 gång/år 267 03. 2 ggr/år 264 04. 3 ggr/år 274 05. 1 gång/kvartal 183 06. 2 ggr/kvartal 331 07. 1 gång/månad 178 08. 2 ggr/månad 104 09. 3 ggr/månad 565 10. 1 gång/vecka 4 99. Ej svar
VAR 223 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 350 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta läser Du Hemmets Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 3437 01. Aldrig 274 02. 1 gång/år 243 03. 2 ggr/år 229 04. 3 ggr/år 265 05. 1 gång/kvartal 170 06. 2 ggr/kvartal 278 07. 1 gång/månad 140 08. 2 ggr/månad 87 09. 3 ggr/månad 495 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 224 HUSMODERN Loc 352 width 2 MD=99 F.12h. Hur ofta läser Du Husmodern <Se F.12 för fullständig frågetext> 3832 01. Aldrig 310 02. 1 gång/år 252 03. 2 ggr/år 249 04. 3 ggr/år 246 05. 1 gång/kvartal 153 06. 2 ggr/kvartal 217 07. 1 gång/månad 101 08. 2 ggr/månad 46 09. 3 ggr/månad 212 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 225 HÄNT I VECKAN Loc 354 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta läser Du Hänt i Veckan <Se F.12 för fullständig frågetext> 3471 01. Aldrig 316 02. 1 gång/år 292 03. 2 ggr/år 320 04. 3 ggr/år 352 05. 1 gång/kvartal 190 06. 2 ggr/kvartal 278 07. 1 gång/månad 108 08. 2 ggr/månad 74 09. 3 ggr/månad 218 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 226 ICA-KURIREN Loc 356 width 2 MD=99 F.12j. Hur ofta läser Du ICA-Kuriren <Se F.12 för fullständig frågetext> 3022 01. Aldrig 219 02. 1 gång/år 186 03. 2 ggr/år 213 04. 3 ggr/år 246 05. 1 gång/kvartal 162 06. 2 ggr/kvartal 242 07. 1 gång/månad 147 08. 2 ggr/månad 71 09. 3 ggr/månad 1111 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 227 LAND Loc 358 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta läser Du Land <Se F.12 för fullständig frågetext> 3793 01. Aldrig 194 02. 1 gång/år 140 03. 2 ggr/år 143 04. 3 ggr/år 139 05. 1 gång/kvartal 90 06. 2 ggr/kvartal 201 07. 1 gång/månad 90 08. 2 ggr/månad 62 09. 3 ggr/månad 763 10. 1 gång/vecka 5 99. Ej svar
VAR 228 LEKTYR Loc 360 width 2 MD=99 F.12l. Hur ofta läser Du Lektyr <Se F.12 för fullständig frågetext> 3534 01. Aldrig 181 02. 1 gång/år 190 03. 2 ggr/år 207 04. 3 ggr/år 319 05. 1 gång/kvartal 217 06. 2 ggr/kvartal 391 07. 1 gång/månad 232 08. 2 ggr/månad 114 09. 3 ggr/månad 233 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 229 METALLARBETAREN Loc 362 width 2 MD=99 F.12m. Hur ofta läser Du Metallarbetaren <Se F.12 för fullständig frågetext> 4802 01. Aldrig 59 02. 1 gång/år 43 03. 2 ggr/år 49 04. 3 ggr/år 56 05. 1 gång/kvartal 28 06. 2 ggr/kvartal 150 07. 1 gång/månad 66 08. 2 ggr/månad 36 09. 3 ggr/månad 329 10. 4 ggr/månad 2 99. Ej svar
VAR 230 MIN VÄRLD Loc 364 width 2 MD=99 F.12n. Hur ofta läser Du Min Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 4627 01. Aldrig 153 02. 1 gång/år 91 03. 2 ggr/år 114 04. 3 ggr/år 97 05. 1 gång/kvartal 81 06. 2 ggr/kvartal 123 07. 1 gång/månad 74 08. 2 ggr/månad 37 09. 3 ggr/månad 222 10. 1 gång/vecka p 1 99. Ej svar
VAR 231 MITT LIVS NOVELL Loc 366 width 2 MD=99 F.12o. Hur ofta läser Du Mitt Livs Novell <Se F.12 för fullständig frågetext> 5031 01. Aldrig 137 02. 1 gång/år 61 03. 2 ggr/år 63 04. 3 ggr/år 66 05. 1 gång/kvartal 43 06. 2 ggr/kvartal 68 07. 1 gång/månad 40 08. 2 ggr/månad 27 09. 3 ggr/månad 81 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 232 RÖSTER I RADIO/TV Loc 368 width 2 MD=99 F.12p. Hur ofta läser Du Röster i Radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 4091 01. Aldrig 310 02. 1 gång/år 294 03. 2 ggr/år 251 04. 3 ggr/år 182 05. 1 gång/kvartal 91 06. 2 ggr/kvartal 110 07. 1 gång/månad 40 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 227 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 233 SAXONS VECKOTIDNING Loc 370 width 2 MD=99 F.12q. Hur ofta läser Du Saxons Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 4224 01. Aldrig 174 02. 1 gång/år 170 03. 2 ggr/år 182 04. 3 ggr/år 170 05. 1 gång/kvartal 142 06. 2 ggr/kvartal 174 07. 1 gång/månad 102 08. 2 ggr/månad 65 09. 3 ggr/månad 214 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 234 SE Loc 372 width 2 MD=99 F.12r. Hur ofta läser Du Se <Se F.12 för fullständig frågetext> 3724 01. Aldrig 277 02. 1 gång/år 257 03. 2 ggr/år 292 04. 3 ggr/år 302 05. 1 gång/kvartal 223 06. 2 ggr/kvartal 270 07. 1 gång/månad 104 08. 2 ggr/månad 58 09. 3 ggr/månad 112 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 235 SVENSK DAMTIDNING Loc 374 width 2 MD=99 F.12s. Hur ofta läser Du Svensk Damtidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 4207 01. Aldrig 211 02. 1 gång/år 186 03. 2 ggr/år 159 04. 3 ggr/år 164 05. 1 gång/kvartal 134 06. 2 ggr/kvartal 191 07. 1 gång/månad 82 08. 2 ggr/månad 56 09. 3 ggr/månad 229 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 236 VECKANS AFFÄRER Loc 376 width 2 MD=99 F.12t. Hur ofta läser Du Veckans Affärer <Se F.12 för fullständig frågetext> 4727 01. Aldrig 118 02. 1 gång/år 108 03. 2 ggr/år 100 04. 3 ggr/år 136 05. 1 gång/kvartal 42 06. 2 ggr/kvartal 140 07. 1 gång/månad 65 08. 2 ggr/månad 24 09. 3 ggr/månad 158 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 237 VECKO-JOURNALEN Loc 378 width 2 MD=99 F.12u. Hur ofta läser Du Vecko-Journalen <Se F.12 för fullständig frågetext> 4827 01. Aldrig 195 02. 1 gång/år 116 03. 2 ggr/år 111 04. 3 ggr/år 98 05. 1 gång/kvartal 61 06. 2 ggr/kvartal 89 07. 1 gång/månad 24 08. 2 ggr/månad 20 09. 3 ggr/månad 77 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 238 VECKO-REVYN Loc 380 width 2 MD=99 F.12v. Hur ofta läser Du Vecko-Revyn <Se F.12 för fullständig frågetext> 4260 01. Aldrig 232 02. 1 gång/år 184 03. 2 ggr/år 187 04. 3 ggr/år 162 05. 1 gång/kvartal 129 06. 2 ggr/kvartal 173 07. 1 gång/månad 91 08. 2 ggr/månad 67 09. 3 ggr/månad 134 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 239 VI Loc 382 width 2 MD=99 F.12w. Hur ofta läser Du Vi <Se F.12 för fullständig frågetext> 4375 01. Aldrig 141 02. 1 gång/år 102 03. 2 ggr/år 132 04. 3 ggr/år 131 05. 1 gång/kvartal 76 06. 2 ggr/kvartal 121 07. 1 gång/månad 55 08. 2 ggr/månad 33 09. 3 ggr/månad 453 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 240 ÅRET RUNT Loc 384 width 2 MD=99 F.12x. Hur ofta läser Du Året Runt <Se F.12 för fullständig frågetext> 2762 01. Aldrig 252 02. 1 gång/år 271 03. 2 ggr/år 360 04. 3 ggr/år 351 05. 1 gång/kvartal 259 06. 2 ggr/kvartal 366 07. 1 gång/månad 212 08. 2 ggr/månad 128 09. 3 ggr/månad 658 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 241 KOMMUNALARBETAREN Loc 386 width 1 MD=9 F.13. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du Kommunalarbetaren 4837 1. Aldrig 23 2. 1 gång/år 23 3. 2 ggr/år 32 4. 3 ggr/år 37 5. 1 gång/kvartal 30 6. 2 ggr/kvartal 144 7. 1 gång/månad 488 8. 2 ggr/månad 6 9. Ej svar
VAR 242 MOTOR Loc 387 width 1 MD=9 F.13b. Hur ofta läser Du Motor <Se F.13 för fullständig frågetext> 4587 1. Aldrig 105 2. 1 gång/år 132 3. 2 ggr/år 121 4. 3 ggr/år 126 5. 1 gång/kvartal 72 6. 2 ggr/kvartal 157 7. 1 gång/månad 319 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 243 MOTORFÖRAREN Loc 388 width 1 MD=9 F.13c. Hur ofta läser Du Motorföraren <Se F.13 för fullständig frågetext> 5178 1. Aldrig 57 2. 1 gång/år 53 3. 2 ggr/år 30 4. 3 ggr/år 62 5. 1 gång/kvartal 38 6. 2 ggr/kvartal 79 7. 1 gång/månad 121 8. 2 ggr/månad 2 9. Ej svar
VAR 244 TEKNIKENS VÄRLD Loc 389 width 1 MD=9 F.13d. Hur ofta läser Du Teknikens Värld <Se F.13 för fullständig frågetext> 4274 1. Aldrig 179 2. 1 gång/år 209 3. 2 ggr/år 223 4. 3 ggr/år 223 5. 1 gång/kvartal 138 6. 2 ggr/kvartal 182 7. 1 gång/månad 191 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 245 VI BILÄGARE Loc 390 width 1 MD=9 F.13e. Hur ofta läser Du Vi Bilägare <Se F.13 för fullständig frågetext> 3723 1. Aldrig 123 2. 1 gång/år 132 3. 2 ggr/år 134 4. 3 ggr/år 167 5. 1 gång/kvartal 115 6. 2 ggr/kvartal 326 7. 1 gång/månad 899 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 246 ALLT OM MAT Loc 391 width 1 MD=9 F.14. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du Allt om Mat 3997 1. Aldrig 329 2. 1 gång/år 295 3. 2 ggr/år 250 4. 3 ggr/år 264 5. 1 gång/kvartal 113 6. 2 ggr/kvartal 371 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 247 ALLT I HEMMET Loc 392 width 1 MD=9 F.14b. Hur ofta läser Du Allt i Hemmet <Se F.14 för fullständig frågetext> 3641 1. Aldrig 386 2. 1 gång/år 375 3. 2 ggr/år 285 4. 3 ggr/år 330 5. 1 gång/kvartal 158 6. 2 ggr/kvartal 444 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 248 HEM OCH FRITID Loc 393 width 1 MD=9 F.14c. Hur ofta läser Du Hem och Fritid <Se F.14 för fullständig frågetext> 3623 1. Aldrig 362 2. 1 gång/år 348 3. 2 ggr/år 281 4. 3 ggr/år 311 5. 1 gång/kvartal 159 6. 2 ggr/kvartal 535 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 249 DET BÄSTA Loc 394 width 1 MD=9 F.14d. Hur ofta läser Du Det Bästa <Se F.14 för fullständig frågetext> 4612 1. Aldrig 223 2. 1 gång/år 142 3. 2 ggr/år 103 4. 3 ggr/år 88 5. 1 gång/kvartal 39 6. 2 ggr/kvartal 412 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 250 BÅT-NYTT Loc 395 width 1 MD=9 F.14e. Hur ofta läser Du Båt-Nytt <Se F.14 för fullständig frågetext> 4910 1. Aldrig 167 2. 1 gång/år 131 3. 2 ggr/år 114 4. 3 ggr/år 81 5. 1 gång/kvartal 68 6. 2 ggr/kvartal 148 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 251 BÅT FÖR ALLA Loc 396 width 1 MD=9 F.14f. Hur ofta läser Du Båt för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 5151 1. Aldrig 118 2. 1 gång/år 81 3. 2 ggr/år 76 4. 3 ggr/år 75 5. 1 gång/kvartal 33 6. 2 ggr/kvartal 85 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 252 VI BÅTÄGARE Loc 397 width 1 MD=9 F.14g. Hur ofta läser Du Vi Båtägare <Se F.14 för fullständig frågetext> 5101 1. Aldrig 140 2. 1 gång/år 83 3. 2 ggr/år 84 4. 3 ggr/år 74 5. 1 gång/kvartal p 29 6. 2 ggr/kvartal 108 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 253 FOTO- OCH FILMTEKNIK Loc 398 width 1 MD=9 F.14h. Hur ofta läser Du Foto- och Filmteknik <Se F.14 för fullständig frågetext> 5179 1. Aldrig 137 2. 1 gång/år 71 3. 2 ggr/år 62 4. 3 ggr/år 60 5. 1 gång/kvartal 37 6. 2 ggr/kvartal 73 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 254 RADIO & TELEVISION Loc 399 width 1 MD=9 F.14i. Hur ofta läser Du Radio & Television <Se F.14 för fullständig frågetext> 5241 1. Aldrig 92 2. 1 gång/år 68 3. 2 ggr/år 69 4. 3 ggr/år 44 5. 1 gång/kvartal 25 6. 2 ggr/kvartal 80 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 255 START & SPEED Loc 400 width 1 MD=9 F.14j. Hur ofta läser Du Start & Speed <Se F.14 för fullständig frågetext> 5191 1. Aldrig 78 2. 1 gång/år 57 3. 2 ggr/år 77 4. 3 ggr/år 59 5. 1 gång/kvartal 48 6. 2 ggr/kvartal 108 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 256 SUNT FÖRNUFT Loc 401 width 1 MD=9 F.14k. Hur ofta läser Du Sunt Förnuft <Se F.14 för fullständig frågetext> 5275 1. Aldrig 57 2. 1 gång/år 47 3. 2 ggr/år 29 4. 3 ggr/år 41 5. 1 gång/kvartal 14 6. 2 ggr/kvartal 155 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 257 TEKNIK FÖR ALLA Loc 402 width 1 MD=9 F.14l. Hur ofta läser Du Teknik för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 4877 1. Aldrig 190 2. 1 gång/år 163 3. 2 ggr/år 129 4. 3 ggr/år 121 5. 1 gång/kvartal 58 6. 2 ggr/kvartal 81 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 258 TIDSKRIFT FÖR HÄLSA Loc 403 width 1 MD=9 F.14m. Hur ofta läser Du Tidskrift för Hälsa <Se F.14 för fullständig frågetext> 5258 1. Aldrig 83 2. 1 gång/år 55 3. 2 ggr/år 51 4. 3 ggr/år 54 5. 1 gång/kvartal 17 6. 2 ggr/kvartal 101 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 259 VI FÖRÄLDRAR Loc 404 width 1 MD=9 F.14n. Hur ofta läser Du Vi Föräldrar <Se F.14 för fullständig frågetext> 4621 1. Aldrig 219 2. 1 gång/år 191 3. 2 ggr/år 169 4. 3 ggr/år 144 5. 1 gång/kvartal 59 6. 2 ggr/kvartal 216 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 260 VÅR BOSTAD Loc 405 width 1 MD=9 F.14o. Hur ofta läser Du Vår Bostad <Se F.14 för fullständig frågetext> 4200 1. Aldrig 163 2. 1 gång/år 142 3. 2 ggr/år 137 4. 3 ggr/år 176 5. 1 gång/kvartal 76 6. 2 ggr/kvartal 723 7. 1 gång/månad 3 9. Ej svar
VAR 261 PRIVATA AFFÄRER Loc 406 width 1 MD=9 F.14p. Hur ofta läser Du Privata Affärer <Se F.14 för fullständig frågetext> 5234 1. Aldrig 59 2. 1 gång/år 73 3. 2 ggr/år 64 4. 3 ggr/år 45 5. 1 gång/kvartal 23 6. 2 ggr/kvartal 120 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 262 ILLUSTRERAD MOTORSPORT Loc 407 width 1 MD=9 F.14q. Hur ofta läser Du Illustrerad Motorsport <Se F.14 för fullständig frågetext> 5295 1. Aldrig 72 2. 1 gång/år 60 3. 2 ggr/år 50 4. 3 ggr/år 45 5. 1 gång/kvartal 38 6. 2 ggr/kvartal 59 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 263 MC-NYTT Loc 408 width 1 MD=9 F.14r. Hur ofta läser Du MC-Nytt <Se F.14 för fullständig frågetext> 5144 1. Aldrig 97 2. 1 gång/år 81 3. 2 ggr/år 89 4. 3 ggr/år 60 5. 1 gång/kvartal 57 6. 2 ggr/kvartal 91 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 264 FLT 6-DAGARS Loc 409 width 2 MD=99 F.15. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.15a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 6-dagars 2486 01. Aldrig 95 02. 1 gång/år 114 03. 2 ggr/år 166 04. 3 ggr/år 126 05. 1 gång/kvartal 127 06. 2 ggr/kvartal 147 07. 1 gång/månad 94 08. 2 ggr/månad 117 09. 3 ggr/månad 148 10. 1 gång/vecka 100 11. 2 ggr/vecka 90 12. 3 ggr/vecka 59 13. 4 ggr/vecka 146 14. 5 ggr/vecka 1604 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 265 A-PRESSEN Loc 411 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av A-Pressen <Se F.15 för fullständig frågetext> 3400 01. Aldrig 66 02. 1 gång/år 87 03. 2 ggr/år 138 04. 3 ggr/år 126 05. 1 gång/kvartal 87 06. 2 ggr/kvartal 173 07. 1 gång/månad 120 08. 2 ggr/månad 128 09. 3 ggr/månad 213 10. 1 gång/vecka 102 11. 2 ggr/vecka 102 12. 3 ggr/vecka 51 13. 4 ggr/vecka 110 14. 5 ggr/vecka 715 15. 6 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 266 FLT 5-DAGARS Loc 413 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 5-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 5111 01. Aldrig 47 02. 1 gång/år 40 03. 2 ggr/år 64 04. 3 ggr/år 46 05. 1 gång/kvartal 39 06. 2 ggr/kvartal 39 07. 1 gång/månad 14 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 22 10. 1 gång/vecka 12 11. 2 ggr/vecka 11 12. 3 ggr/vecka 8 13. 4 ggr/vecka 148 14. 5 ggr/vecka 6 99. Ej svar
VAR 267 FLT 4-DAGARS Loc 415 width 2 MD=99 F.15d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 5382 01. Aldrig 15 02. 1 gång/år 14 03. 2 ggr/år 19 04. 3 ggr/år 10 05. 1 gång/kvartal 9 06. 2 ggr/kvartal 17 07. 1 gång/månad 9 08. 2 ggr/månad 14 09. 3 ggr/månad 9 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 12 12. 3 ggr/vecka 96 13. 4 ggr/vecka 5 99. Ej svar
VAR 268 FLT 3-DAGARS Loc 417 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 5102 01. Aldrig 23 02. 1 gång/år 29 03. 2 ggr/år 45 04. 3 ggr/år 29 05. 1 gång/kvartal 26 06. 2 ggr/kvartal 30 07. 1 gång/månad 21 08. 2 ggr/månad 20 09. 3 ggr/månad 30 10. 1 gång/vecka 16 11. 2 ggr/vecka 248 12. 3 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 269 FLT 2-DAGARS Loc 419 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 5534 01. Aldrig 16 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 13 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 7 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 23 11. 2 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 270 HELSINGBORGS DAGBLAD Loc 421 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.15 för fullständig frågetext> 5394 01. Aldrig 5 02. 1 gång/år 20 03. 2 ggr/år 15 04. 3 ggr/år 17 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 16 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 25 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 93 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 271 MS/NKR Loc 423 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet <Se F.15 för fullständig frågetext> 5478 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 12 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 11 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal p 13 07. 1 gång/månad 9 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 14 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 50 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 272 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (6) Loc 425 width 2 MD=99 F.15i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 6-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 5151 01. Aldrig 27 02. 1 gång/år 27 03. 2 ggr/år 39 04. 3 ggr/år 26 05. 1 gång/kvartal 19 06. 2 ggr/kvartal 41 07. 1 gång/månad 15 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 23 10. 1 gång/vecka 17 11. 2 ggr/vecka 18 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 15 14. 5 ggr/vecka 184 15. 6 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 273 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (4) Loc 427 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 5526 01. Aldrig 13 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 15 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 14 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 17 13. 4 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 274 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (3) Loc 429 width 2 MD=99 F.15k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 5350 01. Aldrig 30 02. 1 gång/år 26 03. 2 ggr/år 30 04. 3 ggr/år 16 05. 1 gång/kvartal 18 06. 2 ggr/kvartal 24 07. 1 gång/månad 13 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 14 10. 1 gång/vecka 15 11. 2 ggr/vecka 74 12. 3 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 275 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (2) Loc 431 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 5562 01. Aldrig 1 02. 1 gång/år 27 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 12 11. 2 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 276 H-PRESS NORR Loc 433 width 2 F.15m. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Norr <Se F.15 för fullständig frågetext> 5397 01. Aldrig 14 02. 1 gång/år 20 03. 2 ggr/år 18 04. 3 ggr/år 21 05. 1 gång/kvartal 21 06. 2 ggr/kvartal 30 07. 1 gång/månad 12 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 76 10. 1 gång/vecka
VAR 277 H-PRESS SUNDBYBERG Loc 435 width 2 F.15n. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Sundbyberg <Se F.15 för fullständig frågetext> 5542 01. Aldrig 9 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 9 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 13 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 26 10. 1 gång/vecka
VAR 278 H-PRESS LIDINGÖ Loc 437 width 2 MD=99 F.15o. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Lidingö <Se F.15 för fullständig frågetext> 5581 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 17 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 279 H-PRESS MÄLARÖ Loc 439 width 2 MD=99 F.15p. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Mälarö <Se F.15 för fullständig frågetext> 5470 01. Aldrig 12 02. 1 gång/år 15 03. 2 ggr/år 17 04. 3 ggr/år 23 05. 1 gång/kvartal 11 06. 2 ggr/kvartal 15 07. 1 gång/månad 11 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 44 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 280 H-PRESS SÖDERORT Loc 441 width 2 MD=99 F.15q. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Söderort <Se F.15 för fullständig frågetext> 5320 01. Aldrig 5 02. 1 gång/år 12 03. 2 ggr/år 10 04. 3 ggr/år 18 05. 1 gång/kvartal 13 06. 2 ggr/kvartal 20 07. 1 gång/månad 13 08. 2 ggr/månad 14 09. 3 ggr/månad 194 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 281 H-PRESS SÖDERKURIREN Loc 443 width 1 MD=9 F.15r. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Söderkuriren <Se F.15 för fullständig frågetext> 5578 1. Aldrig 5 2. 1 gång/år 6 3. 2 ggr/år 4 4. 3 ggr/år 6 5. 1 gång/kvartal 6. 2 ggr/kvartal 9 7. 1 gång/månad 4 8. 2 ggr/månad 8 9. Ej svar
VAR 282 DN-BILAGA NORD Loc 444 width 2 MD=99 F.15s. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Nord <Se F.15 för fullständig frågetext> 5450 01. Aldrig 9 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 14 04. 3 ggr/år 11 05. 1 gång/kvartal 18 06. 2 ggr/kvartal 14 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 80 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 283 DN-BILAGA NO Loc 446 width 2 MD=99 F.15t. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Nordost <Se F.15 för fullständig frågetext> 5550 01. Aldrig 5 02. 1 gång/år 3 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 8 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 36 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 284 DN-BILAGA NV Loc 448 width 2 MD=99 F.15u. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Nordväst <Se F.15 för fullständig frågetext> 5469 01. Aldrig 9 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 10 04. 3 ggr/år 16 05. 1 gång/kvartal 9 06. 2 ggr/kvartal 10 07. 1 gång/månad 10 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 77 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 285 DN-BILAGA SYD Loc 450 width 2 MD=99 F.15v. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Syd <Se F.15 för fullständig frågetext> 5437 01. Aldrig 14 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 10 04. 3 ggr/år 13 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 13 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 105 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 286 DN-BILAGA SV Loc 452 width 2 MD=99 F.15w. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Sydväst <Se F.15 för fullständig frågetext> 5489 01. Aldrig 8 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 9 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 15 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 68 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 287 DN-BILAGA SO Loc 454 width 2 MD=99 F.15x. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Sydost <Se F.15 för fullständig frågetext> 5560 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 20 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 288 STORSTADEN Loc 456 width 1 MD=9 F.15y. Hur ofta läser Du Storstaden <Se F.15 för fullständig frågetext> 5207 1. Aldrig 39 2. 1 gång/år 38 3. 2 ggr/år 57 4. 3 ggr/år 62 5. 1 gång/kvartal 25 6. 2 ggr/kvartal 110 7. 1 gång/månad 81 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 289 SKÅNSKA DAGBLADET Loc 457 width 2 MD=99 F.15z. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.15 för fullständig frågetext> 5424 01. Aldrig 10 02. 1 gång/år 14 03. 2 ggr/år 28 04. 3 ggr/år 15 05. 1 gång/kvartal 10 06. 2 ggr/kvartal 29 07. 1 gång/månad 15 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 11 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 39 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 290 VÅRT HUS Loc 459 width 1 MD=9 F.16. Villatidningar. Tidningarna Vårt Hus och Vi i Villa distribueras gratis till landets alla villahushåll. Båda utkommer med 4 nr/år - två på våren och två på hösten. F.16a. Hur ofta läser Du Vårt Hus? 2645 1. Läser aldrig 260 2. Läser 1 nr/år 318 3. Läser 2 nr/år 123 4. Läser 3 nr/år 2016 5. Läser 4 nr/år 258 9. Ej svar
VAR 291 VI I VILLA Loc 460 width 1 MD=9 F.16b. Hur ofta läser Du Vi i Villa? <Se F.16 för fullständig frågetext> 2151 1. Läser aldrig 309 2. Läser 1 nr/år 403 3. Läser 2 nr/år 184 4. Läser 3 nr/år 2379 5. Läser 4 nr/år 194 9. Ej svar
VAR 292 ALLAS VECKOTIDNING Loc 461 width 1 MD=9 F.17. Köp av olika tidningar. Hur ofta köper Du för egen räkning nedan uppräknade tidningar? F.17a. Hur ofta köper Du Allas Veckotidning? 4837 1. Köper aldrig 456 2. Köper enstaka nummmer 33 3. Köper ungefär 1 nr av 4 29 4. Köper ungefär vart annat nr 16 5. Köper ungefär 3 nr av 4 61 6. Köper nästan alla nr 107 7. Köper alla nr/prenumererar 81 9. Ej svar
VAR 293 ALLERS Loc 462 width 1 MD=9 F.17b. Hur ofta köper Du Allers? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4620 1. Köper aldrig 596 2. Köper enstaka nummmer 54 3. Köper ungefär 1 nr av 4 23 4. Köper ungefär vart annat nr 7 5. Köper ungefär 3 nr av 4 60 6. Köper nästan alla nr 179 7. Köper alla nr/prenumererar 81 9. Ej svar
VAR 294 DAMERNAS VÄRLD Loc 463 width 1 MD=9 F.17c. Hur ofta köper Du Damernas Värld? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4714 1. Köper aldrig 646 2. Köper enstaka nummmer 50 3. Köper ungefär 1 nr av 4 28 4. Köper ungefär vart annat nr 13 5. Köper ungefär 3 nr av 4 26 6. Köper nästan alla nr 62 7. Köper alla nr/prenumererar 81 9. Ej svar
VAR 295 FEMINA Loc 464 width 1 MD=9 F.17d. Hur ofta köper Du Femina? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4830 1. Köper aldrig 559 2. Köper enstaka nummmer 57 3. Köper ungefär 1 nr av 4 16 4. Köper ungefär vart annat nr 8 5. Köper ungefär 3 nr av 4 16 6. Köper nästan alla nr 53 7. Köper alla nr/prenumererar 81 9. Ej svar
VAR 296 FIB-AKTUELLT Loc 465 width 1 MD=9 F.17e. Hur ofta köper Du FIB-Aktuellt? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4169 1. Köper aldrig 931 2. Köper enstaka nummmer 158 3. Köper ungefär 1 nr av 4 87 4. Köper ungefär vart annat nr 44 5. Köper ungefär 3 nr av 4 80 6. Köper nästan alla nr 70 7. Köper alla nr/prenumererar 81 9. Ej svar
VAR 297 HEMMETS JOURNAL Loc 466 width 1 MD=9 F.17f. Hur ofta köper Du Hemmets Journal? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4496 1. Köper aldrig 629 2. Köper enstaka nummmer 65 3. Köper ungefär 1 nr av 4 32 4. Köper ungefär vart annat nr 21 5. Köper ungefär 3 nr av 4 82 6. Köper nästan alla nr 214 7. Köper alla nr/prenumererar 81 9. Ej svar
VAR 298 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 467 width 1 MD=9 F.17g. Hur ofta köper Du Hemmets Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4681 1. Köper aldrig 512 2. Köper enstaka nummmer 42 3. Köper ungefär 1 nr av 4 23 4. Köper ungefär vart annat nr 16 5. Köper ungefär 3 nr av 4 62 6. Köper nästan alla nr 202 7. Köper alla nr/prenumererar 82 9. Ej svar
VAR 299 HUSMODERN Loc 468 width 1 MD=9 F.17h. Hur ofta köper Du Husmodern? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4645 1. Köper aldrig 699 2. Köper enstaka nummmer 50 3. Köper ungefär 1 nr av 4 21 4. Köper ungefär vart annat nr 8 5. Köper ungefär 3 nr av 4 30 6. Köper nästan alla nr 86 7. Köper alla nr/prenumererar 81 9. Ej svar
VAR 300 HÄNT I VECKAN Loc 469 width 1 MD=9 F.17i. Hur ofta köper Du Hänt i Veckan? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4665 1. Köper aldrig 641 2. Köper enstaka nummmer 87 3. Köper ungefär 1 nr av 4 27 4. Köper ungefär vart annat nr 12 5. Köper ungefär 3 nr av 4 41 6. Köper nästan alla nr 66 7. Köper alla nr/prenumererar 81 9. Ej svar
VAR 301 ICA-KURIREN Loc 470 width 1 MD=9 F.17j. Hur ofta köper Du ICA-Kuriren? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4460 1. Köper aldrig 143 2. Köper enstaka nummmer 14 3. Köper ungefär 1 nr av 4 10 4. Köper ungefär vart annat nr 8 5. Köper ungefär 3 nr av 4 20 6. Köper nästan alla nr 884 7. Köper alla nr/prenumererar 81 9. Ej svar
VAR 302 LAND Loc 471 width 1 MD=9 F.17k. Hur ofta köper Du Land? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4716 1. Köper aldrig 184 2. Köper enstaka nummmer 16 3. Köper ungefär 1 nr av 4 10 4. Köper ungefär vart annat nr 7 5. Köper ungefär 3 nr av 4 17 6. Köper nästan alla nr 589 7. Köper alla nr/prenumererar 81 9. Ej svar
VAR 303 LEKTYR Loc 472 width 1 MD=9 F.17l. Hur ofta köper Du Lektyr? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4321 1. Köper aldrig 830 2. Köper enstaka nummmer 136 3. Köper ungefär 1 nr av 4 94 4. Köper ungefär vart annat nr 35 5. Köper ungefär 3 nr av 4 67 6. Köper nästan alla nr 56 7. Köper alla nr/prenumererar 81 9. Ej svar
VAR 304 MIN VÄRLD Loc 473 width 1 MD=9 F.17m. Hur ofta köper Du Min Värld? <Se F.17 för fullständig frågetext> 5034 1. Köper aldrig 315 2. Köper enstaka nummmer 35 3. Köper ungefär 1 nr av 4 14 4. Köper ungefär vart annat nr 9 5. Köper ungefär 3 nr av 4 31 6. Köper nästan alla nr 101 7. Köper alla nr/prenumererar 81 9. Ej svar
VAR 305 MITT LIVS NOVELL Loc 474 width 1 MD=9 F.17n. Hur ofta köper Du Mitt Livs Novell? <Se F.17 för fullständig frågetext> 5242 1. Köper aldrig 193 2. Köper enstaka nummmer 21 3. Köper ungefär 1 nr av 4 21 4. Köper ungefär vart annat nr 11 5. Köper ungefär 3 nr av 4 22 6. Köper nästan alla nr 29 7. Köper alla nr/prenumererar 81 9. Ej svar
VAR 306 RÖSTER I RADIO/TV Loc 475 width 1 MD=9 F.17o. Hur ofta köper Du Röster i Radio/TV? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4670 1. Köper aldrig 645 2. Köper enstaka nummmer 43 3. Köper ungefär 1 nr av 4 14 4. Köper ungefär vart annat nr 9 5. Köper ungefär 3 nr av 4 14 6. Köper nästan alla nr 144 7. Köper alla nr/prenumererar 81 9. Ej svar
VAR 307 SAXONS VECKOTIDNING Loc 476 width 1 MD=9 F.17p. Hur ofta köper Du Saxons Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4864 1. Köper aldrig 483 2. Köper enstaka nummmer 46 3. Köper ungefär 1 nr av 4 23 4. Köper ungefär vart annat nr 12 5. Köper ungefär 3 nr av 4 35 6. Köper nästan alla nr 76 7. Köper alla nr/prenumererar 81 9. Ej svar
VAR 308 SE Loc 477 width 1 MD=9 F.17q. Hur ofta köper Du Se? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4607 1. Köper aldrig 740 2. Köper enstaka nummmer 75 3. Köper ungefär 1 nr av 4 40 4. Köper ungefär vart annat nr 16 5. Köper ungefär 3 nr av 4 33 6. Köper nästan alla nr 28 7. Köper alla nr/prenumererar 81 9. Ej svar
VAR 309 SVENSK DAMTIDNING Loc 478 width 1 MD=9 F.17r. Hur ofta köper Du Svensk Damtidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4865 1. Köper aldrig 448 2. Köper enstaka nummmer 57 3. Köper ungefär 1 nr av 4 23 4. Köper ungefär vart annat nr 16 5. Köper ungefär 3 nr av 4 43 6. Köper nästan alla nr 87 7. Köper alla nr/prenumererar 81 9. Ej svar
VAR 310 VECKOJOURNALEN Loc 479 width 1 MD=9 F.17s. Hur ofta köper Du Veckojournalen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 5270 1. Köper aldrig 196 2. Köper enstaka nummmer 14 3. Köper ungefär 1 nr av 4 5 4. Köper ungefär vart annat nr 5 5. Köper ungefär 3 nr av 4 3 6. Köper nästan alla nr 46 7. Köper alla nr/prenumererar 81 9. Ej svar
VAR 311 VECKO-REVYN Loc 480 width 1 MD=9 F.17t. Hur ofta köper Du Vecko-Revyn? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4930 1. Köper aldrig 446 2. Köper enstaka nummmer 49 3. Köper ungefär 1 nr av 4 26 4. Köper ungefär vart annat nr 21 5. Köper ungefär 3 nr av 4 26 6. Köper nästan alla nr 41 7. Köper alla nr/prenumererar 81 9. Ej svar
VAR 312 VI Loc 481 width 1 MD=9 F.17u. Hur ofta köper Du Vi? <Se F.17 för fullständig frågetext> 5031 1. Köper aldrig 110 2. Köper enstaka nummmer 8 3. Köper ungefär 1 nr av 4 3 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 9 6. Köper nästan alla nr 374 7. Köper alla nr/prenumererar 82 9. Ej svar
VAR 313 ÅRET RUNT Loc 482 width 1 MD=9 F.17v. Hur ofta köper Du Året Runt? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4072 1. Köper aldrig 942 2. Köper enstaka nummmer 98 3. Köper ungefär 1 nr av 4 36 4. Köper ungefär vart annat nr 19 5. Köper ungefär 3 nr av 4 67 6. Köper nästan alla nr 302 7. Köper alla nr/prenumererar 84 9. Ej svar
VAR 314 MATVAROR I BUTIKER Loc 483 width 1 MD=9 F.18. Dina inköp av olika varor. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.18a. Jag KÖPER:Matvaror i butiker 124 1. Aldrig 189 2. Någon gång/år 190 3. Någon gång/kvartal 710 4. Någon gång/månad 2307 5. 1-2 ggr/vecka 1553 6. 3-4 ggr/vecka 528 7. Minst 5 ggr/vecka 19 9. Ej svar
VAR 315 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 484 width 1 MD=9 F.18b. Jag KÖPER:Skönhetsartiklar <Se F.18 för fullständig frågetext> 1704 1. Aldrig 1838 2. Någon gång/år 1149 3. Någon gång/kvartal 871 4. Någon gång/månad 34 5. 1-2 ggr/vecka 3 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 20 9. Ej svar
VAR 316 TANDKRÄM Loc 485 width 1 MD=9 F.18c. Jag KÖPER:Tandkräm <Se F.18 för fullständig frågetext> 483 1. Aldrig 787 2. Någon gång/år 1565 3. Någon gång/kvartal 2676 4. Någon gång/månad 84 5. 1-2 ggr/vecka 4 6. 3-4 ggr/vecka 2 7. Minst 5 ggr/vecka 19 9. Ej svar
VAR 317 TVÅL Loc 486 width 1 MD=9 F.18d. Jag KÖPER:Tvål <Se F.18 för fullständig frågetext> 488 1. Aldrig 696 2. Någon gång/år 1519 3. Någon gång/kvartal 2765 4. Någon gång/månad 125 5. 1-2 ggr/vecka 5 6. 3-4 ggr/vecka 2 7. Minst 5 ggr/vecka 20 9. Ej svar
VAR 318 MASKINDISKMEDEL Loc 487 width 1 MD=9 F.18e. Jag KÖPER:Maskindiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 3713 1. Aldrig 568 2. Någon gång/år 717 3. Någon gång/kvartal 587 4. Någon gång/månad 14 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 18 9. Ej svar
VAR 319 HANDDISKMEDEL Loc 488 width 1 MD=9 F.18f. Jag KÖPER:Handdiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 935 1. Aldrig 1029 2. Någon gång/år 1775 3. Någon gång/kvartal 1818 4. Någon gång/månad 39 5. 1-2 ggr/vecka 3 6. 3-4 ggr/vecka 2 7. Minst 5 ggr/vecka 19 9. Ej svar
VAR 320 RENGÖRINGSMEDEL Loc 489 width 1 MD=9 F.18g. Jag KÖPER:Rengöringsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 855 1. Aldrig 1249 2. Någon gång/år 1849 3. Någon gång/kvartal 1596 4. Någon gång/månad 44 5. 1-2 ggr/vecka 3 6. 3-4 ggr/vecka 3 7. Minst 5 ggr/vecka 21 9. Ej svar
VAR 321 TVÄTTMEDEL Loc 490 width 1 MD=9 F.18h. Jag KÖPER:Tvättmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 791 1. Aldrig 948 2. Någon gång/år 1759 3. Någon gång/kvartal 2014 4. Någon gång/månad 80 5. 1-2 ggr/vecka 4 6. 3-4 ggr/vecka 4 7. Minst 5 ggr/vecka 20 9. Ej svar
VAR 322 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 491 width 1 MD=9 F.18i. Jag KÖPER:Golvvårdsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 2049 1. Aldrig 1870 2. Någon gång/år 1046 3. Någon gång/kvartal 620 4. Någon gång/månad 14 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 20 9. Ej svar
VAR 323 KAFFE Loc 492 width 1 MD=9 F.18j. Jag KÖPER:Kaffe <Se F.18 för fullständig frågetext> 486 1. Aldrig 468 2. Någon gång/år 902 3. Någon gång/kvartal 2898 4. Någon gång/månad 803 5. 1-2 ggr/vecka 22 6. 3-4 ggr/vecka 7 7. Minst 5 ggr/vecka 34 9. Ej svar
VAR 324 MEDLEM I KONSUM Loc 493 width 1 MD=9 F.19. Medlemskap. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 3177 1. Ja 2374 2. Nej 69 9. Ej svar
VAR 325 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 494 width 1 MD=9 F.20. Inköp i olika affärer. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 771 1. Gör praktiskt taget INGA inköp av livsmedel o.dyl. själv 1789 2. Köper INGET eller ENDAST liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 1104 3. Köper MINDRE ÄN HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 701 4. Köper UNGEFÄR HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 571 5. Köper MER ÄN HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 637 6. Köper ALLT ELLER NÄSTAN ALLT i Konsum/Servus/Domus/Obs 47 9. Ej svar