ORVESTO 80 P-9005
               SSD 0187

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1986

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 80 P-9005 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under andra halvåret 1979 genomfördes tre omgångar "Sverige
  Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa tre omgångar 10.500
  personer 15-70 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet
  har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 10.500 personer har 1.246
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 24 avlidna, 16 avflyttade från riket, 16 som vistas
  utomlands, 11 i militärtjänst, 98 på utrikes resa, 41 ej
  svensktalande, 62 okända men skrivna på kommun, 30 under
  sjukhusvård, 308 sjuka i hemmet samt 640 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de tre omgångarna hösten 1979 uppgår
  således till 9.254 personer varav 2.698, utgörande 29%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (55%), "tidsbrist" (8%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (37%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande andra
  halvåret 1979 7.424 personer istället för 6.556 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 82% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU 80 P-9005, omfattar 1.838 personer eller 28% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 3 oktober 1979 - 22
  november 1979.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1980-I, utgiven av Testologen
  AB)

  

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-7 (01-97) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor. Kod 8 (98) används när en fråga ej ställts
  till en viss subgrupp. Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 96  (2) AVSKAFFA LÖNTAGARFONDER  (3) MD=8 OR GE 9
    REF 96   (4) LOC 106 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.7a Tror Ni att LÖNTAGARFONDERNA kommer att avskaffas
       efter valet i höst?

   (7)  Enkät A.

    (8) (9) (10)

    306  1.  Ja
    219  2.  Nej
    271  3.  Tveksam
   1150  8.  Frågan ej ställd

    28  9.  Ej svar

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0187 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Ip-nummer 5 Omgångsnummer 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Län/Kommun/Församling 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Hushållsposition 14 Sysselsättning 15 Utbildning 16 Ortsstorlek 17 Boendeform 18 Egna inköp av dagligvaror 19 Hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar 7-10 år 22 Hushållsmedlemmar 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar 68 år eller äldre 26 Totalt antal hushållsmedlemmar 27 Personlig inkomst 28 Hushållets inkomst Körkort 29 Körkort Innehav av kapitalvaror 30 Personbil 31 Husvagn 32 Fritidshus 33 Roddbåt/Eka eller liknande 34 Motorbåt 35 Segelbåt 36 Bildkamera - typ Instamatic 37 Bildkamera - typ systemkamera 38 Bilradio/Bilstereo 39 TV-bandspelare (video) 40 Filmkamera 41 Stillbildsprojektor 42 Filmprojektor 43 Skrivmaskin 44 Svart-vit TV 45 Färg-TV 46 Frysbox/Frysskåp 47 Diskmaskin 48 Torktumlare 49 Köksmaskin 50 Tvättmaskin 51 Stereoanläggning 52 Motorgräsklippare 53 Spisfläkt 54 Kaffebryggare 55 Rakapparat 56 Hund 57 Katt Avsikt att köpa kapitalvaror 58 Avsikt att inköpa kapitalvaror A1 59 Avsikt att inköpa kapitalvaror A2 60 Avsikt att inköpa kapitalvaror A3 61 Avsikt att inköpa kapitalvaror A4 62 Avsikt att inköpa kapitalvaror A5 63 Avsikt att inköpa kapitalvaror A6 64 Avsikt att inköpa kapitalvaror B1 65 Avsikt att inköpa kapitalvaror B2 66 Avsikt att inköpa kapitalvaror B3 67 Avsikt att inköpa kapitalvaror B4 68 Avsikt att inköpa kapitalvaror B5 69 Avsikt att inköpa kapitalvaror B6 70 Avsikt att inköpa kapitalvaror C1 71 Avsikt att inköpa kapitalvaror C2 72 Avsikt att inköpa kapitalvaror C3 73 Avsikt att inköpa kapitalvaror C4 74 Avsikt att inköpa kapitalvaror C5 75 Avsikt att inköpa kapitalvaror C6 Intressen 76 Miljövårdsfrågor 77 Hälsonyttig mat 78 Sjukdomar och hälsa 79 Bantningstips 80 Hushålla ekonomiskt 81 Politik 82 Sociala rättigheter 83 Skattefrågor 84 Samlevnadsfrågor 85 Vidareutbildning 86 Religions- och trosfrågor 87 Arbetsmarknaden 88 Villa/Eget hem 89 Fritidshus 90 Personbilar 91 Heminredning 92 Modenyheter 93 Matvarunyheter 94 Barnavård 95 Skönhetsvård 96 Stereoanläggningar 97 Hushållsmaskiner 98 Fotoutrustningar 99 Motorcyklar 100 Krukväxter 101 Medel mot mjäll 102 Hundars skötsel 103 Katters skötsel 104 Motionera 105 Idrotta 106 Laga mat 107 Pröva nya maträtter 108 Baka 109 Ha gäster 110 Köra bil 111 Jobba med bilar 112 Arbeta i trädgården 113 Fotografera 114 Smalfilma 115 Sportfiska 116 Lyssna på popmusik 117 Lyssna på klassisk musik 118 Gå på teater 119 Gå på konstutställning 120 Läsa böcker 121 Läsa populärtidningar 122 Köpa på postorder 123 Sy kläder 124 Handarbeta 125 Träffa nya människor 126 Snickra 127 Måla hemma 128 Jaga 129 Friluftsliv 130 Åka slalom 131 Åka motorbåt 132 Segla 133 Campa 134 Semestra utomlands 135 Semestra i Sverige 136 Pröva nya produkter 137 Vara bortbjuden 138 Gå på diskotek 139 Gå på restaurang 140 Gå på kvällskurser Personliga köpvanor: Kläder,fritid m.m. 141 Kläder till Dig själv 142 Sportutrustning till Dig själv 143 Kosmetika/Skönhetsmedel 144 Nöjen 145 Utlandsresor under fritiden 146 Böcker 147 Tobak 148 Vin och sprit Besöksfrekvenser: Livsmedelsbutiker 149 ICA 150 Konsum 151 Vivo 152 Favör 153 Annan butik 154 Livsmedelsavdelning i Domus 155 Livsmedelsavdelning i NK 156 Livsmedelsavdelning i Tempo/Epa 157 Livsmedelsavdelning i Åhlens 158 Livsmedelsavdelning i Obs 159 Livsmedelsavdelning i B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser: Varuhus och Stormarknader 160 Domus 161 NK 162 Tempo/EPA 163 Åhlens 164 Obs 165 B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser: Andra butiker 166 Hennes/Mauritz 167 Kapp-Ahl 168 Gulins 169 Ikea 170 Åhlbergs 171 Expert 172 Järnia 173 Färgsam 174 Pressbyrån 175 Annan kiosk 176 Tobaksaffär 177 Bar/Självservering 178 Kafe/Konditori 179 Korvkiosk/Gatukök 180 Bensinstation 181 Postkontor 182 Bankkontor 183 Hälsokostbutik Uppmärksamhetsfrekvenser: Reklam 184 Affischpelare 185 Reklamfilm på bio 186 Reklam på bussar 187 Åker buss 188 Åker tunnelbana 189 Rabattkuponger Tidningsläsning: Dagstidningar - vardagsnummer 190 Aftonbladet 191 Arbetet 192 Dagens Nyheter 193 Expressen 194 Göteborgs-Posten 195 GT Kvällstidningen 196 Kvällsposten 197 Svenska Dagbladet 198 Sydsvenska Dagbladet 199 Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 200 Norrköpings Tidningar 201 Nya Wermlands-Tidningen 202 Upsala Nya Tidning 203 Vestmanlands Läns Tidning 204 Östgöta Correspondenten Tidningsläsning: Dagstidningar - söndagsnummer 205 Aftonbladet (Söndagsnummer) 206 Arbetet (Söndagsnummer) 207 Dagens Nyheter (Söndagsnummer) 208 Expressen (Söndagsnummer) 209 Göteborgs-Posten (Söndagsnummer) 210 GP NU (Söndagsnummer) 211 GT Kvällstidningen (Söndagsnummer) 212 Kvällsposten (Söndagsnummer) 213 Svenska Dagbladet (Söndagsnummer) 214 Sydsvenska Dagbladet (Söndagsnummer) 215 Skånska Dagbladet (Söndagsnummer) 216 Helsingborgs Dagblad (Söndagsnummer) Tidningsläsning: Veckotidningar 217 Allas Veckotidning 218 Allers 219 Damernas Värld 220 Femina 221 FIB-Aktuellt 222 Hemmets Journal 223 Hemmets Veckotidning 224 Husmodern 225 Hänt i Veckan 226 ICA-Kuriren 227 Land 228 Lektyr 229 Metallarbetaren 230 Min Värld 231 Mitt Livs Novell 232 Röster i Radio/TV 233 Saxons Veckotidning 234 Se 235 Svensk Damtidning 236 Veckans Affärer 237 Vecko-Journalen 238 Vecko-Revyn 239 Vi 240 Året Runt Tidningsläsning: 14-dagarstidningar 241 Kommunalarbetaren 242 Motor 243 Motorföraren 244 Teknikens Värld 245 Vi Bilägare Tidningsläsning: Månadstidningar 246 Allt om Mat 247 Allt i Hemmet 248 Hem och Fritid 249 Det Bästa 250 Båt-Nytt 251 Båt för alla 252 Vi Båtägare 253 Foto- och Filmteknik 254 Radio & Television 255 Start & Speed 256 Sunt Förnuft 257 Teknik för alla 258 Tidskrift för Hälsa 259 Vi Föräldrar 260 Vår Bostad 261 Privata Affärer 262 Illustrerad Motorsport 263 MC-Nytt Tidningsläsning: Lokalpress 264 Förenade Landsortstidningar 6-dagars 265 A-Pressen 266 Förenade Landsortstidningar 5-dagars 267 Förenade Landsortstidningar 4-dagars 268 Förenade Landsortstidningar 3-dagars 269 Förenade Landsortstidningar 2-dagars 270 Helsingborgs Dagblad 271 Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet 272 Övrig Lokal Dagspress 6-dagars 273 Övrig Lokal Dagspress 4-dagars 274 Övrig Lokal Dagspress 3-dagars 275 Övrig Lokal Dagspress 2-dagars 276 Huvudstadspress Norr 277 Huvudstadspress Sundbyberg 278 Huvudstadspress Lidingö 279 Huvudstadspress Mälarö 280 Huvudstadspress Söderort 281 Huvudstadspress Söderkuriren 282 Dagens Nyheter - bilaga Nord 283 Dagens Nyheter - bilaga Nordost 284 Dagens Nyheter - bilaga Nordväst 285 Dagens Nyheter - bilaga Syd 286 Dagens Nyheter - bilaga Sydväst 287 Dagens Nyheter - bilaga Sydost 288 Storstaden 289 Skånska Dagbladet Tidningsläsning: Villatidningar 290 Vårt Hus 291 Vi i Villa Köp av olika tidningar 292 Allas Veckotidning 293 Allers 294 Damernas Värld 295 Femina 296 FIB-Aktuellt 297 Hemmets Journal 298 Hemmets Veckotidning 299 Husmodern 300 Hänt i Veckan 301 ICA-Kuriren 302 Land 303 Lektyr 304 Min Värld 305 Mitt Livs Novell 306 Röster i Radio/TV 307 Saxons Veckotidning 308 Se 309 Svensk Damtidning 310 Veckojournalen 311 Vecko-Revyn 312 Vi 313 Året Runt Inköp av dagligvaror 314 Matvaror i butiker 315 Skönhetsartiklar 316 Tandkräm 317 Tvål 318 Maskindiskmedel 319 Handdiskmedel 320 Rengöringsmedel 321 Tvättmedel 322 Golvvårdsmedel 323 Kaffe Medlemskap i Konsum 324 Medlemsfrekvens för Konsum Inköp i Konsum/Servus/Domus/Obs 325 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0187              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0187


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. NOVEMBER 1986
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 IP-NUMMER Loc 9 width 5 Ip-nummer
VAR 5 OMGÅNG NR Loc 14 width 2 Omgångsnummer 1838 05. P-9005 (ORVESTO 1980-I) 06. P-9006 (ORVESTO 1980-I) 07. P-9007 (ORVESTO 1980-I) 21. P-0001 (ORVESTO 1980-II) 22. P-0002 (ORVESTO 1980-II) 23. P-0003 (ORVESTO 1980-II) 28. P-9008 (ORVESTO 1980-II) 29. P-9302 (Skåneundersökningen)
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 16 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1692 146
VAR 7 A-REGION Loc 17 width 2 MD=99 A-region Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 303 10 5 51 10 11 26 23 41 40 33 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 6 20 16 7 41 14 14 7 22 12 15 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 13 26 13 13 45 79 18 9 26 15 155 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 39 28 45 14 9 15 4 11 32 12 10 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 40 13 12 30 13 2 3 30 13 5 15 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 43 24 19 33 7 8 11 33 30 17 9 Kod: 67 68 69 70 Frek: 15 34 7 14
VAR 8 LÄN/KOMMUN/FÖRSAMLING Loc 19 width 6 MD=999999 Län/Kommun/Församling Kod: 11402 11403 11501 11507 12006 12301 12502 Frek: 6 1 2 1 2 11 1 Kod: 12503 12507 12601 12602 12701 12702 12703 Frek: 3 1 5 2 11 1 13 Kod: 12704 13601 13605 13606 13801 13901 16001 Frek: 2 9 1 4 6 2 2 Kod: 16201 16301 18001 18002 18004 18005 18007 Frek: 7 11 3 1 2 1 3 Kod: 18009 18010 18011 18013 18014 18015 18017 Frek: 3 3 6 1 7 4 4 Kod: 18018 18019 18021 18023 18025 18027 18028 Frek: 2 2 9 8 6 5 2 Kod: 18029 18031 18034 18036 18038 18039 18040 Frek: 7 9 6 8 8 9 5 Kod: 18041 18042 18101 18102 18104 18105 18106 Frek: 7 2 3 6 1 1 2 Kod: 18108 18112 18201 18202 18203 18301 18401 Frek: 1 2 6 2 4 10 4 Kod: 18402 18601 18701 18703 18801 18805 18810 Frek: 4 3 1 4 4 3 1 Kod: 18823 18825 19105 19106 19109 19138 19201 Frek: 1 1 1 4 1 1 3 Kod: 19204 30501 31901 31902 36001 36003 36004 Frek: 2 1 3 2 2 1 2 Kod: 36005 38001 38002 38003 38004 38007 38010 Frek: 1 12 8 8 8 1 1 Kod: 38014 38026 38028 38038 38039 38101 38107 Frek: 1 1 1 4 1 2 1 Kod: 38126 38201 38204 38211 38213 42801 48001 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 48002 48007 48028 48033 48101 48201 48202 Frek: 5 1 1 1 1 1 1 Kod: 48207 48301 48307 48308 48401 48402 48406 Frek: 2 4 1 1 2 8 1 Kod: 48407 48410 48418 48419 48420 48601 48604 Frek: 1 2 1 1 1 3 2 Kod: 48606 48613 50902 51205 51206 51309 56101 Frek: 2 1 2 1 2 1 1 Kod: 56102 56104 56201 56202 56203 58001 58002 Frek: 2 1 4 2 1 9 2 Kod: 58003 58004 58005 58009 58010 58011 58016 Frek: 5 1 2 1 1 1 1 Kod: 58017 58018 58019 58021 58028 58029 58031 Frek: 2 2 1 1 1 1 1 Kod: 58032 58033 58034 58101 58102 58103 58104 Frek: 1 1 2 3 3 2 9 Kod: 58105 58106 58109 58114 58115 58127 58201 Frek: 3 6 2 1 1 1 1 Kod: 58203 58204 58206 58301 58305 58306 58313 Frek: 1 1 1 8 1 4 1 Kod: 58316 58326 58601 58602 58618 60406 61701 Frek: 1 1 2 2 1 1 1 Kod: 61703 61705 66201 66209 66501 68001 68002 Frek: 1 1 4 1 1 6 4 Kod: 68003 68005 68006 68008 68009 68010 68014 Frek: 7 3 1 1 1 1 1 Kod: 68015 68018 68020 68201 68207 68208 68301 Frek: 1 1 3 7 1 1 3 Kod: 68306 68308 68311 68312 68403 68501 68508 Frek: 1 1 1 2 1 4 1 Kod: 68516 68601 68605 68614 68701 76003 76004 Frek: 1 2 1 1 2 1 1 Kod: 76101 76102 76301 76306 76307 76401 76402 Frek: 1 1 1 1 2 5 1 Kod: 76404 76405 76409 76411 76501 76503 76504 Frek: 1 1 2 2 1 1 2 Kod: 76505 76701 76703 78001 78003 78007 78008 Frek: 1 2 2 3 1 1 1 Kod: 78010 78028 78101 78114 83403 84001 86001 Frek: 1 8 1 1 1 1 3 Kod: 86003 86006 86101 86103 86201 88001 88002 Frek: 1 1 1 1 1 12 1 Kod: 88007 88101 88201 88203 88205 88206 88301 Frek: 1 4 2 1 1 1 10 Kod: 88304 88307 88314 88315 88401 88408 88409 Frek: 1 1 1 1 4 4 1 Kod: 88501 98001 98018 98023 98061 98063 98084 Frek: 1 5 1 1 2 1 1 Kod: 98089 106001 106002 108001 108010 108012 108019 Frek: 1 3 1 7 2 1 1 Kod: 108101 108109 108201 108203 108205 108206 108301 Frek: 2 1 1 1 2 3 2 Kod: 112104 112107 113701 113702 113703 116005 116013 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 116201 116203 116301 116304 116501 116601 116701 Frek: 1 3 3 1 1 3 1 Kod: 116702 116703 116805 118001 118002 118004 118006 Frek: 1 1 1 7 1 1 2 Kod: 118007 118008 118013 118015 118029 118031 118032 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 118101 118106 118107 118108 118109 118119 118201 Frek: 1 1 2 1 1 1 2 Kod: 118202 118205 118206 118209 118301 118303 118305 Frek: 1 4 1 1 3 1 1 Kod: 118317 118319 121412 123007 123101 123305 126003 Frek: 1 2 1 3 2 2 2 Kod: 126101 126106 126201 126202 126301 126307 126308 Frek: 1 1 3 1 1 1 1 Kod: 126401 126503 126506 126610 126704 126707 128001 Frek: 3 3 1 1 1 1 4 Kod: 128002 128003 128004 128005 128006 128007 128008 Frek: 3 3 2 4 2 3 3 Kod: 128009 128010 128014 128015 128016 128017 128018 Frek: 6 2 2 1 2 3 3 Kod: 128019 128021 128101 128102 128104 128113 128120 Frek: 1 1 2 3 3 1 2 Kod: 128121 128201 128205 128206 128207 128301 128302 Frek: 1 3 1 2 1 6 7 Kod: 128303 128304 128306 128307 128314 128316 128317 Frek: 4 1 1 3 1 3 1 Kod: 128402 128403 128405 128501 128511 128519 128601 Frek: 1 1 1 4 1 1 1 Kod: 128611 128701 128726 128730 131501 131503 135001 Frek: 1 3 1 1 2 1 1 Kod: 138001 138002 138003 138005 138008 138009 138011 Frek: 2 4 5 2 2 1 1 Kod: 138019 138101 138103 138104 138111 138201 138208 Frek: 1 1 1 1 1 6 1 Kod: 138210 138217 138301 138307 138311 138320 138321 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 138402 138403 138404 138405 138409 138412 138414 Frek: 1 1 1 1 1 2 3 Kod: 140103 140104 140202 140203 140701 141502 141505 Frek: 5 2 1 5 1 2 1 Kod: 141901 142105 142110 142120 142701 142706 143001 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 143002 143005 143006 143502 143503 148001 148004 Frek: 1 1 1 1 1 6 5 Kod: 148005 148006 148007 148008 148009 148010 148012 Frek: 5 4 2 7 1 1 1 Kod: 148013 148016 148017 148018 148019 148020 148021 Frek: 1 3 4 3 1 2 6 Kod: 148022 148023 148024 148026 148028 148029 148030 Frek: 4 3 4 5 2 1 5 Kod: 148031 148032 148033 148034 148036 148101 148102 Frek: 1 3 2 2 3 2 1 Kod: 148103 148104 148201 148207 148208 148401 148405 Frek: 4 1 1 2 2 2 1 Kod: 148501 148503 148509 148510 148511 148512 148601 Frek: 6 3 1 2 2 5 2 Kod: 148606 148607 150403 150701 152101 152103 152105 Frek: 1 1 1 1 4 2 2 Kod: 152106 152401 152402 152403 152701 152714 155201 Frek: 1 5 3 1 1 1 3 Kod: 155203 156001 156006 156009 156101 156201 156206 Frek: 1 1 1 1 4 1 1 Kod: 156207 156301 156302 156304 156318 156501 156606 Frek: 1 4 1 1 1 2 2 Kod: 158001 158009 158101 158104 158201 158205 158208 Frek: 6 1 13 1 4 1 2 Kod: 158301 158302 158303 158304 158309 158310 158311 Frek: 4 13 1 1 1 1 1 Kod: 158313 158316 158320 158401 158416 158501 158504 Frek: 1 1 1 3 2 3 1 Kod: 162203 162301 164305 166019 166032 166101 166114 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 166201 166202 166301 168001 168018 168101 168105 Frek: 4 2 1 1 1 4 1 Kod: 168120 168201 168208 168301 168304 168308 168315 Frek: 1 3 1 3 1 1 1 Kod: 168323 168401 168501 168601 168607 168609 168625 Frek: 1 1 1 4 1 1 1 Kod: 168641 171501 173001 173005 173701 173709 176001 Frek: 1 2 1 1 3 1 1 Kod: 176101 176102 176301 176404 176501 176508 176601 Frek: 6 1 1 1 2 1 3 Kod: 178001 178002 178003 178006 178007 178009 178101 Frek: 5 4 1 1 1 1 5 Kod: 178103 178201 178305 178401 178402 178408 178501 Frek: 1 4 1 1 3 1 4 Kod: 186001 186101 186104 186106 186201 186301 186401 Frek: 2 4 2 1 2 3 1 Kod: 188001 188002 188003 188004 188014 188015 188016 Frek: 1 3 4 3 1 1 1 Kod: 188020 188025 188027 188030 188101 188102 188103 Frek: 2 1 1 6 2 1 1 Kod: 188203 188204 188205 188301 188404 188502 188505 Frek: 1 1 1 11 3 3 1 Kod: 190701 190702 191704 191706 196001 196003 196101 Frek: 1 1 1 1 1 1 3 Kod: 196102 196201 198001 198002 198003 198004 198007 Frek: 1 1 3 10 4 4 2 Kod: 198016 198101 198201 198301 198401 202302 202602 Frek: 1 1 1 7 4 2 3 Kod: 202901 203101 203401 203402 203902 203905 206101 Frek: 3 2 1 2 3 1 1 Kod: 206102 206201 208001 208004 208006 208007 208008 Frek: 1 6 3 2 1 1 1 Kod: 208010 208011 208101 208102 208301 208302 208303 Frek: 1 1 8 4 4 2 1 Kod: 208401 208402 208405 208406 208501 208503 210102 Frek: 2 1 1 1 2 1 2 Kod: 210103 210401 212101 212102 212103 213202 213203 Frek: 1 2 3 1 2 3 1 Kod: 213205 216101 218001 218002 218003 218005 218006 Frek: 2 1 2 5 2 1 4 Kod: 218007 218008 218101 218102 218201 218202 218203 Frek: 3 2 6 1 6 1 1 Kod: 218204 218205 218209 218303 218309 218401 218408 Frek: 1 1 2 3 3 5 3 Kod: 218411 226003 226004 226201 226203 228001 228101 Frek: 4 1 2 2 1 1 7 Kod: 228102 228103 228104 228106 228107 228108 228110 Frek: 3 6 4 2 1 1 1 Kod: 228111 228204 228206 228207 228211 228301 228304 Frek: 1 2 1 1 2 4 1 Kod: 228311 228315 228401 228404 228407 228408 228410 Frek: 1 2 2 1 2 2 1 Kod: 228411 228413 230301 230304 230501 230504 230905 Frek: 1 2 1 1 1 2 1 Kod: 230908 231301 231303 231304 231305 231306 232101 Frek: 2 1 1 1 1 2 2 Kod: 232102 232103 232104 232105 236101 238001 238002 Frek: 1 1 1 1 1 6 2 Kod: 238007 240102 240401 240901 240903 241701 241702 Frek: 4 3 1 2 1 1 1 Kod: 242103 242201 246001 246003 246201 246302 246304 Frek: 1 1 3 1 2 2 1 Kod: 248001 248002 248003 248004 248005 248007 248008 Frek: 3 2 1 3 8 2 1 Kod: 248101 248201 248202 248203 248204 248205 248206 Frek: 2 3 1 1 5 1 3 Kod: 248209 250501 250502 251002 251004 251401 251803 Frek: 1 1 2 3 1 5 1 Kod: 252101 252104 252301 252304 252306 256002 258001 Frek: 1 1 3 1 1 2 3 Kod: 258002 258003 258004 258101 258102 258103 258201 Frek: 8 8 3 4 1 4 8 Kod: 258304 258401 258402 258403 999999 Frek: 1 5 1 1 7
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 25 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 14 21 24 26 33 24 24 30 22 28 36 31 35 31 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 32 36 36 22 31 28 32 33 27 33 26 30 31 33 Kod: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Frek: 27 31 33 34 36 46 47 44 46 46 46 48 40 35 Kod: 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 99 Frek: 47 38 36 33 34 35 41 38 27 29 31 35 45 1
VAR 10 KÖN Loc 27 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter. När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren i olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1.a. Är Du: 873 1. Man 965 2. Kvinna 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 28 width 2 MD=99 F.1.b. Hur gammal är Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 142 01. 19 år och yngre 177 02. 20-24 år 192 03. 25-29 år 224 04. 30-34 år 205 05. 35-39 år 154 06. 40-44 år 148 07. 45-49 år 154 08. 50-54 år 168 09. 55-59 år 133 10. 60-64 år 141 11. 65 år och äldre 99. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 30 width 1 MD=9 F.1.c. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 387 1. Ogift 1320 2. Gift eller sammanboende 125 3. Änka/Änkling/Frånskild 6 9. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSPOSITION Loc 31 width 1 MD=9 F.1.d. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 614 1. Husfar 769 2. Husmor 186 3. Son/Dotter 42 4. Annan hushållsmedlem 212 5. Ensamboende 15 9. Ej svar
VAR 14 SYSSELSÄTTNING Loc 32 width 1 MD=9 F.1.e. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 926 1. Förvärvsarbetande på heltid 340 2. Förvärvsarbetande på deltid 176 3. Hemmafru 141 4. Studerande 189 5. Pensionär 64 6. Annan sysselsättning 2 9. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 33 width 1 MD=9 F.1.f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 718 1. Folkskola 294 2. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 194 3. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 364 4. Gymnasium eller motsvarande 255 5. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 13 9. Ej svar
VAR 16 ORTSSTORLEK Loc 34 width 1 MD=9 F.1.g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 93 1. Under 200 invånare 171 2. 200-1.999 invånare 202 3. 2.000-4.999 invånare 165 4. 5.000-9.999 invånare 232 5. 10.000-24.999 invånare 258 6. 25.000-49.999 invånare 222 7. 50.000-99.999 invånare 403 8. 100.000 och däröver 92 9. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 35 width 1 MD=9 F.1.h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 192 1. Insatslägenhet 578 2. Hyrd lägenhet 848 3. Egen villa/radhus 46 4. Hyrd villa/radhus 117 5. Jordbruksfastighet 25 6. Inneboende 27 7. Annan bostadsform 5 9. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:EGNA Loc 36 width 1 MD=9 F.1.i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 251 1. Gör praktiskt taget INGA sådana inköp SJÄLV 369 2. Gör MINDRE ÄN HÄLFTEN av alla inköp 265 3. Gör ungefär HÄLFTEN av alla inköp 188 4. Gör MER ÄN HÄLFTEN av alla inköp 763 5. Gör ALLA ELLER NÄSTAN ALLA inköp 2 9. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2. Hushållets sammansättning. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av. Medräkna även sådana, som befinner sig på kortare semester, kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. OBS! Räkna även med Dig själv. F.2.a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna under 2 år Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1697 135 2 1 3
VAR 20 2-6 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2.b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1516 259 58 2 3
VAR 21 7-10 ÅR Loc 41 width 2 MD=99 F.2.c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1553 239 42 1 3
VAR 22 11-14 ÅR Loc 43 width 2 MD=99 F.2.d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1496 288 49 2 3
VAR 23 15-19 ÅR Loc 45 width 2 MD=99 F.2.e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1363 354 109 9 3
VAR 24 20-67 ÅR Loc 47 width 2 MD=99 F.2.f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 9 99 Frek: 52 340 1236 167 35 4 1 1 2
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 49 width 2 MD=99 F.2.g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 1703 94 36 5
VAR 26 TOTALT ANTAL PERSONER Loc 51 width 2 MD=99 F.2.h. Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 214 539 421 452 156 41 9 2 2 2
VAR 27 INKOMST-PERSONLIG Loc 53 width 1 MD=9 F.3. Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta, som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör. Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3.a. Inkomst i kronor per år:Din personliga 485 1. Under 30.000 kronor/år 397 2. 30.000-50.000 kronor/år 495 3. 50.000-70.000 kronor/år 252 4. 70.000-90.000 kronor/år 68 5. 90.000-110.000 kronor/år 34 6. 110.000-130.000 kronor/år 28 7. Över 130.000 kronor/år 79 9. Ej svar
VAR 28 INKOMST-HUSHÅLLETS Loc 54 width 1 MD=9 F.3.b. Inkomst i kronor per år:Hushållets totala <Se F.3 för fullständig frågetext> 64 1. Under 30.000 kronor/år 160 2. 30.000-50.000 kronor/år 288 3. 50.000-70.000 kronor/år 313 4. 70.000-90.000 kronor/år 284 5. 90.000-110.000 kronor/år 225 6. 110.000-130.000 kronor/år 326 7. Över 130.000 kronor/år 178 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 55 width 1 MD=9 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 1249 1. Ja 433 2. Nej 156 9. Ej svar
VAR 30 PERSONBIL Loc 56 width 2 MD=99 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5.a. I hushållet finns .... st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 5 9 99 Frek: 272 1187 332 32 8 1 1 5
VAR 31 HUSVAGN Loc 58 width 1 MD=9 F.5.b. I hushållet finns: Husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 108 1. Ja 1725 2. Nej 5 9. Ej svar
VAR 32 FRITIDSHUS Loc 59 width 1 MD=9 F.5.c. I hushållet finns: Fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 417 1. Ja 1416 2. Nej 5 9. Ej svar
VAR 33 RODDBÅT/EKA EL. LIKNANDE Loc 60 width 1 MD=9 F.5.d. I hushållet finns: Roddbåt/Eka eller liknande <Se F.5 för fullständig frågetext> 349 1. Ja 1484 2. Nej 5 9. Ej svar
VAR 34 MOTORBÅT Loc 61 width 1 MD=9 F.5.e. I hushållet finns: Motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 253 1. Ja 1580 2. Nej 5 9. Ej svar
VAR 35 SEGELBÅT Loc 62 width 1 MD=9 F.5.f. I hushållet finns: Segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 72 1. Ja 1760 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 36 BILDKAMERA - INSTAMATIC Loc 63 width 1 MD=9 F.5.g. I hushållet finns: Bildkamera - typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 1048 1. Ja 784 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 37 BILDKAMERA-SYSTEMKAMERA Loc 64 width 1 MD=9 F.5.h. I hushållet finns: Bildkamera - typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 657 1. Ja 1175 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 38 BILRADIO/BILSTEREO Loc 65 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.i. I hushållet finns: Bilradio/Bilstereo <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 1. Ja 2. Nej 1838 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 39 TV-BANDSPELARE (VIDEO) Loc 66 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.j. I hushållet finns: TV-bandspelare (video) <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 1. Ja 2. Nej 1838 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 40 FILMKAMERA Loc 67 width 1 MD=9 F.5.k. I hushållet finns: Filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 453 1. Ja 1379 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 41 STILLBILDSPROJEKTOR Loc 68 width 1 MD=9 F.5.l. I hushållet finns: Stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 403 1. Ja 1429 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 42 FILMPROJEKTOR Loc 69 width 1 MD=9 F.5.m. I hushållet finns: Filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 399 1. Ja 1433 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 43 SKRIVMASKIN Loc 70 width 1 MD=9 F.5.n. I hushållet finns: Skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 788 1. Ja 1044 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 44 SVART-VIT TV Loc 71 width 1 MD=9 F.5.o. I hushållet finns: Svart-vit TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 721 1. Ja 1111 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 45 FÄRG-TV Loc 72 width 1 MD=9 F.5.p. I hushållet finns: Färg-TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 1495 1. Ja 337 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 46 FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 73 width 1 MD=9 F.5.q. I hushållet finns: Frysbox/Frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 1624 1. Ja 208 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 47 DISKMASKIN Loc 74 width 1 MD=9 F.5.r. I hushållet finns: Diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 634 1. Ja 1198 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 48 TORKTUMLARE Loc 75 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.s. I hushållet finns: Torktumlare <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 1. Ja 2. Nej 1838 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 49 KÖKSMASKIN Loc 76 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.t. I hushållet finns: Köksmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 1. Ja 2. Nej 1838 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 50 TVÄTTMASKIN Loc 77 width 1 MD=9 F.5.u. I hushållet finns: Tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1372 1. Ja 460 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 51 STEREOANLÄGGNING Loc 78 width 1 MD=9 F.5.v. I hushållet finns: Stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 1358 1. Ja 474 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 52 MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 79 width 1 MD=9 F.5.x. I hushållet finns: Motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 714 1. Ja 1117 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 53 SPISFLÄKT Loc 80 width 1 MD=9 F.5.y. I hushållet finns: Spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1175 1. Ja 656 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 54 KAFFEBRYGGARE Loc 81 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.z. I hushållet finns: Kaffebryggare <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 1. Ja 2. Nej 1838 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 55 RAKAPPARAT Loc 82 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.å. I hushållet finns: Rakapparat <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 1. Ja 2. Nej 1838 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 56 HUND Loc 83 width 1 MD=9 F.5.ä. I hushållet finns: Hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 402 1. Ja 1428 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 57 KATT Loc 84 width 1 MD=9 F.5.ö. I hushållet finns: Katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 316 1. Ja 1512 2. Nej 10 9. Ej svar
VAR 58 INKÖP AV KAPITALVAROR A1 Loc 85 width 2 MD=99 F.6a. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a.1. Första understrykningen 200 01. Fabriksny bil 466 02. Begagnad bil 38 03. Moped 6 04. Nytt fritidshus 24 05. Begagnat fritidshus 27 06. Ny villa 28 07. Begagnad villa 51 08. Köksfläkt 39 09. Elektrisk spis 30 10. Diskmaskin 929 99. Ej svar
VAR 59 INKÖP AV KAPITALVAROR A2 Loc 87 width 2 MD=99 F.6a.2. Andra understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 14 02. Begagnad bil 25 03. Moped 7 04. Nytt fritidshus 23 05. Begagnat fritidshus 37 06. Ny villa 30 07. Begagnad villa 60 08. Köksfläkt 55 09. Elektrisk spis 61 10. Diskmaskin 1526 99. Ej svar
VAR 60 INKÖP AV KAPITALVAROR A3 Loc 89 width 2 MD=99 F.6a.3. Tredje understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 2 03. Moped 04. Nytt fritidshus 1 05. Begagnat fritidshus 2 06. Ny villa 5 07. Begagnad villa 17 08. Köksfläkt 26 09. Elektrisk spis 30 10. Diskmaskin 1755 99. Ej svar
VAR 61 INKÖP AV KAPITALVAROR A4 Loc 91 width 2 MD=99 F.6a.4. Fjärde understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 1 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 12 09. Elektrisk spis 16 10. Diskmaskin 1809 99. Ej svar
VAR 62 INKÖP AV KAPITALVAROR A5 Loc 93 width 2 MD=99 F.6a.5. Femte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 1 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 09. Elektrisk spis 9 10. Diskmaskin 1828 99. Ej svar
VAR 63 INKÖP AV KAPITALVAROR A6 Loc 95 width 2 MD=99 F.6a.6. Sjätte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 09. Elektrisk spis 10. Diskmaskin 1838 99. Ej svar
VAR 64 INKÖP AV KAPITALVAROR B1 Loc 97 width 2 MD=99 F.6b. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6b.1. Första understrykningen 174 01. Tvättmaskin 78 02. Frysbox 64 03. Frysskåp 119 04. Fiskeutrustning 118 05. Elektrisk rakapparat 37 06. Skrivmaskin 50 07. Stillbildskamera 29 08. Filmkamera 19 09. Projektor 47 10. Elektrisk symaskin 1103 99. Ej svar
VAR 65 INKÖP AV KAPITALVAROR B2 Loc 99 width 2 MD=99 F.6b.2. Andra understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 31 02. Frysbox 22 03. Frysskåp 30 04. Fiskeutrustning 38 05. Elektrisk rakapparat 24 06. Skrivmaskin 26 07. Stillbildskamera 20 08. Filmkamera 24 09. Projektor 29 10. Elektrisk symaskin 1594 99. Ej svar
VAR 66 INKÖP AV KAPITALVAROR B3 Loc 101 width 2 MD=99 F.6b.3. Tredje understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 15 03. Frysskåp 5 04. Fiskeutrustning 14 05. Elektrisk rakapparat 6 06. Skrivmaskin 8 07. Stillbildskamera 4 08. Filmkamera 16 09. Projektor 14 10. Elektrisk symaskin 1756 99. Ej svar
VAR 67 INKÖP AV KAPITALVAROR B4 Loc 103 width 2 MD=99 F.6b.4. Fjärde understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 1 04. Fiskeutrustning 2 05. Elektrisk rakapparat 4 06. Skrivmaskin 1 07. Stillbildskamera 5 08. Filmkamera 4 09. Projektor 6 10. Elektrisk symaskin 1815 99. Ej svar
VAR 68 INKÖP AV KAPITALVAROR B5 Loc 105 width 2 MD=99 F.6b.5. Femte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 2 05. Elektrisk rakapparat 06. Skrivmaskin 1 07. Stillbildskamera 1 08. Filmkamera 4 09. Projektor 2 10. Elektrisk symaskin 1828 99. Ej svar
VAR 69 INKÖP AV KAPITALVAROR B6 Loc 107 width 2 MD=99 F.6b.6. Sjätte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 05. Elektrisk rakapparat 06. Skrivmaskin 07. Stillbildskamera 08. Filmkamera 09. Projektor 10. Elektrisk symaskin 1838 99. Ej svar
VAR 70 INKÖP AV KAPITALVAROR C1 Loc 109 width 2 MD=99 F.6c. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6c.1. Första understrykningen 132 01. Transistorradio 22 02. Husvagn 138 03. Stereoanläggning 17 04. Svart/vit TV 151 05. Färg-TV 78 06. Elektrisk kaffebryggare 92 07. Motorgräsklippare 86 08. Dammsugare 22 09. Motorbåt 13 10. Segelbåt 1087 99. Ej svar
VAR 71 INKÖP AV KAPITALVAROR C2 Loc 111 width 2 MD=99 F.6c.2. Andra understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 5 02. Husvagn 24 03. Stereoanläggning 4 04. Svart/vit TV 48 05. Färg-TV 45 06. Elektrisk kaffebryggare 22 07. Motorgräsklippare 68 08. Dammsugare 11 09. Motorbåt 7 10. Segelbåt 1604 99. Ej svar
VAR 72 INKÖP AV KAPITALVAROR C3 Loc 113 width 2 MD=99 F.6c.3. Tredje understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 1 03. Stereoanläggning 1 04. Svart/vit TV 7 05. Färg-TV 11 06. Elektrisk kaffebryggare 12 07. Motorgräsklippare 26 08. Dammsugare 6 09. Motorbåt 3 10. Segelbåt 1771 99. Ej svar
VAR 73 INKÖP AV KAPITALVAROR C4 Loc 115 width 2 MD=99 F.6c.4. Fjärde understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 1 04. Svart/vit TV 1 05. Färg-TV 2 06. Elektrisk kaffebryggare 4 07. Motorgräsklippare 6 08. Dammsugare 2 09. Motorbåt 3 10. Segelbåt 1819 99. Ej svar
VAR 74 INKÖP AV KAPITALVAROR C5 Loc 117 width 2 MD=99 F.6c.5. Femte understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 1 05. Färg-TV 06. Elektrisk kaffebryggare 1 07. Motorgräsklippare 1 08. Dammsugare 2 09. Motorbåt 1 10. Segelbåt 1832 99. Ej svar
VAR 75 INKÖP AV KAPITALVAROR C6 Loc 119 width 2 MD=99 F.6c.6. Sjätte understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 05. Färg-TV 06. Elektrisk kaffebryggare 07. Motorgräsklippare 08. Dammsugare 09. Motorbåt 10. Segelbåt 1838 99. Ej svar
VAR 76 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 121 width 1 MD=9 F.7. Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.7a. Miljövårdsfrågor 21 1. Mycket ointresserad 40 2. Ganska ointresserad 67 3. Något ointresserad 48 4. Varken-eller,vet ej 604 5. Något intresserad 676 6. Ganska intresserad 348 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 77 HÄLSONYTTIG MAT Loc 122 width 1 MD=9 F.7b. Hälsonyttig mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket ointresserad 108 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 105 4. Varken-eller,vet ej 548 5. Något intresserad 562 6. Ganska intresserad 315 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 78 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 123 width 1 MD=9 F.7c. Sjukdomar och hälsa <Se F.7 för fullständig frågetext> 27 1. Mycket ointresserad 62 2. Ganska ointresserad 82 3. Något ointresserad 95 4. Varken-eller,vet ej 486 5. Något intresserad 591 6. Ganska intresserad 445 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 79 BANTNINGSTIPS Loc 124 width 1 MD=9 F.7d. Bantningstips <Se F.7 för fullständig frågetext> 603 1. Mycket ointresserad 217 2. Ganska ointresserad 170 3. Något ointresserad 148 4. Varken-eller,vet ej 387 5. Något intresserad 145 6. Ganska intresserad 114 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 80 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 125 width 1 MD=9 F.7e. Hushålla ekonomiskt <Se F.7 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket ointresserad 48 2. Ganska ointresserad 59 3. Något ointresserad 77 4. Varken-eller,vet ej 375 5. Något intresserad 684 6. Ganska intresserad 533 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 81 POLITIK Loc 126 width 1 MD=9 F.7f. Politik <Se F.7 för fullständig frågetext> 101 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 98 3. Något ointresserad 81 4. Varken-eller,vet ej 648 5. Något intresserad 500 6. Ganska intresserad 272 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 82 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 127 width 1 MD=9 F.7g. Sociala rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 54 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 128 4. Varken-eller,vet ej 616 5. Något intresserad 548 6. Ganska intresserad 264 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 83 SKATTEFRÅGOR Loc 128 width 1 MD=9 F.7h. Skattefrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 54 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 95 3. Något ointresserad 128 4. Varken-eller,vet ej 525 5. Något intresserad 569 6. Ganska intresserad 354 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 84 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 129 width 1 MD=9 F.7i. Samlevnadsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 54 1. Mycket ointresserad 95 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 248 4. Varken-eller,vet ej 604 5. Något intresserad 437 6. Ganska intresserad 224 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 85 VIDAREUTBILDNING Loc 130 width 1 MD=9 F.7j. Vidareutbildning <Se F.7 för fullständig frågetext> 94 1. Mycket ointresserad 101 2. Ganska ointresserad 137 3. Något ointresserad 223 4. Varken-eller,vet ej 603 5. Något intresserad 401 6. Ganska intresserad 232 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 86 RELIGIONS- O. TROSFRÅGOR Loc 131 width 1 MD=9 F.7k. Religions- och trosfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 444 1. Mycket ointresserad 233 2. Ganska ointresserad 206 3. Något ointresserad 216 4. Varken-eller,vet ej 414 5. Något intresserad 156 6. Ganska intresserad 132 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 87 ARBETSMARKNADEN Loc 132 width 1 MD=9 F.7l. Arbetsmarknaden <Se F.7 för fullständig frågetext> 54 1. Mycket ointresserad 77 2. Ganska ointresserad 105 3. Något ointresserad 189 4. Varken-eller,vet ej 573 5. Något intresserad 512 6. Ganska intresserad 274 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 88 VILLA/EGET HEM Loc 133 width 1 MD=9 F.7m. Villa/Eget hem <Se F.7 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket ointresserad 54 2. Ganska ointresserad 54 3. Något ointresserad 116 4. Varken-eller,vet ej 306 5. Något intresserad 428 6. Ganska intresserad 779 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 89 FRITIDSHUS Loc 134 width 1 MD=9 F.7n. Fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 234 1. Mycket ointresserad 149 2. Ganska ointresserad 144 3. Något ointresserad 221 4. Varken-eller,vet ej 400 5. Något intresserad 297 6. Ganska intresserad 333 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 90 PERSONBILAR Loc 135 width 1 MD=9 F.7o. Personbilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 160 1. Mycket ointresserad 94 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 161 4. Varken-eller,vet ej 548 5. Något intresserad 429 6. Ganska intresserad 280 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 136 width 1 MD=9 F.7p. Heminredning <Se F.7 för fullständig frågetext> 56 1. Mycket ointresserad 68 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 99 4. Varken-eller,vet ej 488 5. Något intresserad 547 6. Ganska intresserad 454 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 137 width 1 MD=9 F.7q. Modenyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 275 1. Mycket ointresserad 196 2. Ganska ointresserad 159 3. Något ointresserad 142 4. Varken-eller,vet ej 534 5. Något intresserad 313 6. Ganska intresserad 181 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 138 width 1 MD=9 F.7r. Matvarunyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 143 1. Mycket ointresserad 162 2. Ganska ointresserad 192 3. Något ointresserad 163 4. Varken-eller,vet ej 554 5. Något intresserad 361 6. Ganska intresserad 219 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 139 width 1 MD=9 F.7s. Barnavård <Se F.7 för fullständig frågetext> 144 1. Mycket ointresserad 119 2. Ganska ointresserad 143 3. Något ointresserad 205 4. Varken-eller,vet ej 429 5. Något intresserad 423 6. Ganska intresserad 331 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 140 width 1 MD=9 F.7t. Skönhetsvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 410 1. Mycket ointresserad 222 2. Ganska ointresserad 191 3. Något ointresserad 201 4. Varken-eller,vet ej 461 5. Något intresserad 218 6. Ganska intresserad 95 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 96 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 141 width 1 MD=9 F.7u. Stereoanläggningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 267 1. Mycket ointresserad 151 2. Ganska ointresserad 185 3. Något ointresserad 184 4. Varken-eller,vet ej 588 5. Något intresserad 279 6. Ganska intresserad 145 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 97 HUSHÅLLSMASKINER Loc 142 width 1 MD=9 F.7v. Hushållsmaskiner <Se F.7 för fullständig frågetext> 122 1. Mycket ointresserad 134 2. Ganska ointresserad 174 3. Något ointresserad 158 4. Varken-eller,vet ej 673 5. Något intresserad 396 6. Ganska intresserad 145 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 98 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 143 width 1 MD=9 F.7w. Fotoutrustningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 301 1. Mycket ointresserad 205 2. Ganska ointresserad 240 3. Något ointresserad 215 4. Varken-eller,vet ej 514 5. Något intresserad 203 6. Ganska intresserad 114 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 99 MOTORCYKLAR Loc 144 width 1 MD=9 F.7x. Motorcyklar <Se F.7 för fullständig frågetext> 864 1. Mycket ointresserad 156 2. Ganska ointresserad 144 3. Något ointresserad 239 4. Varken-eller,vet ej 228 5. Något intresserad 91 6. Ganska intresserad 67 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 100 KRUKVÄXTER Loc 145 width 1 MD=9 F.7y. Krukväxter <Se F.7 för fullständig frågetext> 174 1. Mycket ointresserad 93 2. Ganska ointresserad 103 3. Något ointresserad 97 4. Varken-eller,vet ej 410 5. Något intresserad 456 6. Ganska intresserad 478 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 101 MEDEL MOT MJÄLL Loc 146 width 1 MD=9 F.7z. Medel mot mjäll <Se F.7 för fullständig frågetext> 637 1. Mycket ointresserad 186 2. Ganska ointresserad 138 3. Något ointresserad 307 4. Varken-eller,vet ej 322 5. Något intresserad 115 6. Ganska intresserad 90 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 102 HUNDARS SKÖTSEL Loc 147 width 1 MD=9 F.7å. Hundars skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 636 1. Mycket ointresserad 129 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 202 4. Varken-eller,vet ej 258 5. Något intresserad 216 6. Ganska intresserad 230 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 103 KATTERS SKÖTSEL Loc 148 width 1 MD=9 F.7ä. Katters skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 756 1. Mycket ointresserad 138 2. Ganska ointresserad 137 3. Något ointresserad 216 4. Varken-eller,vet ej 262 5. Något intresserad 128 6. Ganska intresserad 156 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 104 MOTIONERA Loc 149 width 1 MD=9 F.7ö. Motionera <Se F.7 för fullständig frågetext> 65 1. Mycket ointresserad 51 2. Ganska ointresserad 76 3. Något ointresserad 67 4. Varken-eller,vet ej 609 5. Något intresserad 539 6. Ganska intresserad 395 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 105 IDROTTA Loc 150 width 1 MD=9 F.7aa. Idrotta <Se F.7 för fullständig frågetext> 213 1. Mycket ointresserad 156 2. Ganska ointresserad 218 3. Något ointresserad 181 4. Varken-eller,vet ej 490 5. Något intresserad 279 6. Ganska intresserad 260 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 106 LAGA MAT Loc 151 width 1 MD=9 F.7ab. Laga mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 68 1. Mycket ointresserad 62 2. Ganska ointresserad 100 3. Något ointresserad 58 4. Varken-eller,vet ej 480 5. Något intresserad 566 6. Ganska intresserad 482 7. Mycket intresserad 22 9. Ej svar
VAR 107 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 152 width 1 MD=9 F.7ac. Pröva nya maträtter <Se F.7 för fullständig frågetext> 87 1. Mycket ointresserad 62 2. Ganska ointresserad 95 3. Något ointresserad 92 4. Varken-eller,vet ej 414 5. Något intresserad 554 6. Ganska intresserad 513 7. Mycket intresserad 21 9. Ej svar
VAR 108 BAKA Loc 153 width 1 MD=9 F.7ad. Baka <Se F.7 för fullständig frågetext> 202 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 178 3. Något ointresserad 137 4. Varken-eller,vet ej 374 5. Något intresserad 365 6. Ganska intresserad 444 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 109 HA GÄSTER Loc 154 width 1 MD=9 F.7ae. Ha gäster <Se F.7 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket ointresserad 39 2. Ganska ointresserad 78 3. Något ointresserad 90 4. Varken-eller,vet ej 549 5. Något intresserad 658 6. Ganska intresserad 350 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 110 KÖRA BIL Loc 155 width 1 MD=9 F.7af. Köra bil <Se F.7 för fullständig frågetext> 177 1. Mycket ointresserad 59 2. Ganska ointresserad 62 3. Något ointresserad 175 4. Varken-eller,vet ej 337 5. Något intresserad 505 6. Ganska intresserad 487 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 111 JOBBA MED BILAR Loc 156 width 1 MD=9 F.7ag. Jobba med bilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 633 1. Mycket ointresserad 144 2. Ganska ointresserad 175 3. Något ointresserad 186 4. Varken-eller,vet ej 328 5. Något intresserad 194 6. Ganska intresserad 137 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 112 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 157 width 1 MD=9 F.7ah. Arbeta i trädgården <Se F.7 för fullständig frågetext> 167 1. Mycket ointresserad 79 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 148 4. Varken-eller,vet ej 430 5. Något intresserad 498 6. Ganska intresserad 371 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 113 FOTOGRAFERA Loc 158 width 1 MD=9 F.7ai. Fotografera <Se F.7 för fullständig frågetext> 240 1. Mycket ointresserad 142 2. Ganska ointresserad 174 3. Något ointresserad 164 4. Varken-eller,vet ej 623 5. Något intresserad 302 6. Ganska intresserad 156 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 114 SMALFILMA Loc 159 width 1 MD=9 F.7aj. Smalfilma <Se F.7 för fullständig frågetext> 615 1. Mycket ointresserad 188 2. Ganska ointresserad 184 3. Något ointresserad 397 4. Varken-eller,vet ej 253 5. Något intresserad 107 6. Ganska intresserad 45 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 115 SPORTFISKA Loc 160 width 1 MD=9 F.7ak. Sportfiska <Se F.7 för fullständig frågetext> 599 1. Mycket ointresserad 122 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 218 4. Varken-eller,vet ej 303 5. Något intresserad 202 6. Ganska intresserad 233 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 116 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 161 width 1 MD=9 F.7al. Lyssna på popmusik <Se F.7 för fullständig frågetext> 453 1. Mycket ointresserad 162 2. Ganska ointresserad 124 3. Något ointresserad 71 4. Varken-eller,vet ej 444 5. Något intresserad 302 6. Ganska intresserad 248 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 117 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 162 width 1 MD=9 F.7am. Lyssna på klassisk musik <Se F.7 för fullständig frågetext> 328 1. Mycket ointresserad 170 2. Ganska ointresserad 180 3. Något ointresserad 96 4. Varken-eller,vet ej 575 5. Något intresserad 299 6. Ganska intresserad 149 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 118 GÅ PÅ TEATER Loc 163 width 1 MD=9 F.7an. Gå på teater <Se F.7 för fullständig frågetext> 226 1. Mycket ointresserad 133 2. Ganska ointresserad 170 3. Något ointresserad 162 4. Varken-eller,vet ej 555 5. Något intresserad 373 6. Ganska intresserad 175 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 119 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 164 width 1 MD=9 F.7ao. Gå på konstutställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 389 1. Mycket ointresserad 196 2. Ganska ointresserad 212 3. Något ointresserad 205 4. Varken-eller,vet ej 460 5. Något intresserad 227 6. Ganska intresserad 103 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 120 LÄSA BÖCKER Loc 165 width 1 MD=9 F.7ap. Läsa böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 79 1. Mycket ointresserad 74 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 42 4. Varken-eller,vet ej 465 5. Något intresserad 507 6. Ganska intresserad 547 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 121 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 166 width 1 MD=9 F.7aq. Läsa populärtidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 242 1. Mycket ointresserad 203 2. Ganska ointresserad 195 3. Något ointresserad 213 4. Varken-eller,vet ej 536 5. Något intresserad 289 6. Ganska intresserad 103 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 122 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 167 width 1 MD=9 F.7ar. Köpa på postorder <Se F.7 för fullständig frågetext> 582 1. Mycket ointresserad 243 2. Ganska ointresserad 202 3. Något ointresserad 164 4. Varken-eller,vet ej 456 5. Något intresserad 116 6. Ganska intresserad 28 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 123 SY KLÄDER Loc 168 width 1 MD=9 F.7as. Sy kläder <Se F.7 för fullständig frågetext> 744 1. Mycket ointresserad 144 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 160 4. Varken-eller,vet ej 284 5. Något intresserad 182 6. Ganska intresserad 155 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 124 HANDARBETA Loc 169 width 1 MD=9 F.7at. Handarbeta <Se F.7 för fullständig frågetext> 612 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 80 3. Något ointresserad 113 4. Varken-eller,vet ej 229 5. Något intresserad 264 6. Ganska intresserad 394 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 125 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 170 width 1 MD=9 F.7au. Träffa nya människor <Se F.7 för fullständig frågetext> 27 1. Mycket ointresserad 37 2. Ganska ointresserad 72 3. Något ointresserad 99 4. Varken-eller,vet ej 468 5. Något intresserad 643 6. Ganska intresserad 464 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 126 SNICKRA Loc 171 width 1 MD=9 F.7av. Snickra <Se F.7 för fullständig frågetext> 362 1. Mycket ointresserad 125 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 192 4. Varken-eller,vet ej 419 5. Något intresserad 314 6. Ganska intresserad 242 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 127 MÅLA HEMMA Loc 172 width 1 MD=9 F.7aw. Måla hemma <Se F.7 för fullständig frågetext> 208 1. Mycket ointresserad 105 2. Ganska ointresserad 138 3. Något ointresserad 140 4. Varken-eller,vet ej 583 5. Något intresserad 391 6. Ganska intresserad 239 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 128 JAGA Loc 173 width 1 MD=9 F.7ax. Jaga <Se F.7 för fullständig frågetext> 1067 1. Mycket ointresserad 101 2. Ganska ointresserad 84 3. Något ointresserad 239 4. Varken-eller,vet ej 124 5. Något intresserad 57 6. Ganska intresserad 113 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 129 FRILUFTSLIV Loc 174 width 1 MD=9 F.7ay. Friluftsliv <Se F.7 för fullständig frågetext> 90 1. Mycket ointresserad 38 2. Ganska ointresserad 71 3. Något ointresserad 72 4. Varken-eller,vet ej 454 5. Något intresserad 560 6. Ganska intresserad 504 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 130 ÅKA SLALOM Loc 175 width 1 MD=9 F.7az. Åka slalom <Se F.7 för fullständig frågetext> 767 1. Mycket ointresserad 153 2. Ganska ointresserad 111 3. Något ointresserad 292 4. Varken-eller,vet ej 214 5. Något intresserad 106 6. Ganska intresserad 151 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 131 ÅKA MOTORBÅT Loc 176 width 1 MD=9 F.7aå. Åka motorbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 415 1. Mycket ointresserad 118 2. Ganska ointresserad 137 3. Något ointresserad 192 4. Varken-eller,vet ej 431 5. Något intresserad 274 6. Ganska intresserad 230 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 132 SEGLA Loc 177 width 1 MD=9 F.7aä. Segla <Se F.7 för fullständig frågetext> 587 1. Mycket ointresserad 139 2. Ganska ointresserad 132 3. Något ointresserad 336 4. Varken-eller,vet ej 273 5. Något intresserad 157 6. Ganska intresserad 165 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 133 CAMPA Loc 178 width 1 MD=9 F.7aö. Campa <Se F.7 för fullständig frågetext> 363 1. Mycket ointresserad 105 2. Ganska ointresserad 161 3. Något ointresserad 169 4. Varken-eller,vet ej 412 5. Något intresserad 352 6. Ganska intresserad 227 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 134 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 179 width 1 MD=9 F.7ba. Semestra utomlands <Se F.7 för fullständig frågetext> 174 1. Mycket ointresserad 86 2. Ganska ointresserad 70 3. Något ointresserad 179 4. Varken-eller,vet ej 335 5. Något intresserad 365 6. Ganska intresserad 594 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 135 SEMESTRA I SVERIGE Loc 180 width 1 MD=9 F.7bb. Semestra i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket ointresserad 17 2. Ganska ointresserad 24 3. Något ointresserad 45 4. Varken-eller,vet ej 314 5. Något intresserad 657 6. Ganska intresserad 716 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 136 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 181 width 1 MD=9 F.7bc. Pröva nya produkter <Se F.7 för fullständig frågetext> 88 1. Mycket ointresserad 81 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 230 4. Varken-eller,vet ej 632 5. Något intresserad 419 6. Ganska intresserad 210 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 137 VARA BORTBJUDEN Loc 182 width 1 MD=9 F.7bd. Vara bortbjuden <Se F.7 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket ointresserad 61 2. Ganska ointresserad 78 3. Något ointresserad 76 4. Varken-eller,vet ej 511 5. Något intresserad 649 6. Ganska intresserad 378 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 138 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 183 width 1 MD=9 F.7be. Gå på diskotek <Se F.7 för fullständig frågetext> 942 1. Mycket ointresserad 142 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 193 4. Varken-eller,vet ej 185 5. Något intresserad 104 6. Ganska intresserad 101 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 139 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 184 width 1 MD=9 F.7bf. Gå på restaurang <Se F.7 för fullständig frågetext> 186 1. Mycket ointresserad 80 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 97 4. Varken-eller,vet ej 586 5. Något intresserad 459 6. Ganska intresserad 262 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 140 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 185 width 1 MD=9 F.7bg. Gå på kvällskurser <Se F.7 för fullständig frågetext> 240 1. Mycket ointresserad 120 2. Ganska ointresserad 199 3. Något ointresserad 223 4. Varken-eller,vet ej 579 5. Något intresserad 324 6. Ganska intresserad 115 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 141 KLÄDER TILL DIG SJÄLV Loc 186 width 2 MD=99 F.8. Hur mycket pengar lägger du normalt ner på följande under ett år? F.8a. Kläder till dig själv 6 01. 0 kronor 5 02. Under 100 kronor 106 03. 101-300 kronor 265 04. 301-500 kronor 360 05. 501-800 kronor 354 06. 801-1.000 kronor 339 07. 1.001-1.500 kronor 201 08. 1.501-2.000 kronor 178 09. Över 2.000 kronor 24 99. Ej svar
VAR 142 SPORTUTRUSTNING Loc 188 width 2 MD=99 F.8b. Sportutrustning till Dig själv <Se F.8 för fullständig frågetext> 504 01. 0 kronor 444 02. Under 100 kronor 427 03. 101-300 kronor 212 04. 301-500 kronor 105 05. 501-800 kronor 50 06. 801-1.000 kronor 23 07. 1.001-1.500 kronor 12 08. 1.501-2.000 kronor 19 09. Över 2.000 kronor 42 99. Ej svar
VAR 143 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 190 width 2 MD=99 F.8c. Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 494 01. 0 kronor 665 02. Under 100 kronor 473 03. 101-300 kronor 110 04. 301-500 kronor 34 05. 501-800 kronor 10 06. 801-1.000 kronor 2 07. 1.001-1.500 kronor 08. 1.501-2.000 kronor 4 09. Över 2.000 kronor 46 99. Ej svar
VAR 144 NÖJEN Loc 192 width 2 MD=99 F.8d. Nöjen <Se F.8 för fullständig frågetext> 89 01. 0 kronor 260 02. Under 100 kronor 458 03. 101-300 kronor 352 04. 301-500 kronor 194 05. 501-800 kronor 147 06. 801-1.000 kronor 95 07. 1.001-1.500 kronor 58 08. 1.501-2.000 kronor 129 09. Över 2.000 kronor 56 99. Ej svar
VAR 145 UTLANDSRESOR Loc 194 width 2 MD=99 F.8e. Utlandsresor under fritiden <Se F.8 för fullständig frågetext> 854 01. 0 kronor 30 02. Under 100 kronor 45 03. 101-300 kronor 46 04. 301-500 kronor 57 05. 501-800 kronor 89 06. 801-1.000 kronor 95 07. 1.001-1.500 kronor 142 08. 1.501-2.000 kronor 429 09. Över 2.000 kronor 51 99. Ej svar
VAR 146 BÖCKER Loc 196 width 2 MD=99 F.8f. Böcker <Se F.8 för fullständig frågetext> 329 01. 0 kronor 503 02. Under 100 kronor 448 03. 101-300 kronor 276 04. 301-500 kronor 118 05. 501-800 kronor 64 06. 801-1.000 kronor 36 07. 1.001-1.500 kronor 10 08. 1.501-2.000 kronor 13 09. Över 2.000 kronor 41 99. Ej svar
VAR 147 TOBAK Loc 198 width 2 MD=99 F.8g. Tobak <Se F.8 för fullständig frågetext> 1042 01. 0 kronor 75 02. Under 100 kronor 77 03. 101-300 kronor 82 04. 301-500 kronor 75 05. 501-800 kronor 86 06. 801-1.000 kronor 107 07. 1.001-1.500 kronor 82 08. 1.501-2.000 kronor 174 09. Över 2.000 kronor 38 99. Ej svar
VAR 148 VIN OCH SPRIT Loc 200 width 2 MD=99 F.8h. Vin och sprit <Se F.8 för fullständig frågetext> 365 01. 0 kronor 219 02. Under 100 kronor 350 03. 101-300 kronor 286 04. 301-500 kronor 192 05. 501-800 kronor 139 06. 801-1.000 kronor 103 07. 1.001-1.500 kronor 72 08. 1.501-2.000 kronor 88 09. Över 2.000 kronor 24 99. Ej svar
VAR 149 ICA Loc 202 width 2 F.9. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt: från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.9a. Hur ofta besöker Du ICA 113 01. Aldrig 15 02. 1 gång/år 28 03. 2 ggr/år 70 04. 3 ggr/år 61 05. 1 gång/kvartal 61 06. 2 ggr/kvartal 148 07. 1 gång/månad 147 08. 2 ggr/månad 151 09. 3 ggr/månad 350 10. 1 gång/vecka 293 11. 2 ggr/vecka 193 12. 3 ggr/vecka 104 13. 4 ggr/vecka 72 14. 5 ggr/vecka 24 15. 6 ggr/vecka 8 16. 7 ggr/vecka
VAR 150 KONSUM Loc 204 width 2 MD=99 F.9b. Hur ofta besöker Du Konsum <Se F.9 för fullständig frågetext> 229 01. Aldrig 37 02. 1 gång/år 59 03. 2 ggr/år 73 04. 3 ggr/år 68 05. 1 gång/kvartal 72 06. 2 ggr/kvartal 213 07. 1 gång/månad 144 08. 2 ggr/månad 164 09. 3 ggr/månad 282 10. 1 gång/vecka 207 11. 2 ggr/vecka 132 12. 3 ggr/vecka 66 13. 4 ggr/vecka 48 14. 5 ggr/vecka 23 15. 6 ggr/vecka 21 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 151 VIVO Loc 206 width 2 MD=99 F.9c. Hur ofta besöker Du Vivo <Se F.9 för fullständig frågetext> 1058 01. Aldrig 103 02. 1 gång/år 85 03. 2 ggr/år 67 04. 3 ggr/år 79 05. 1 gång/kvartal 54 06. 2 ggr/kvartal 113 07. 1 gång/månad 44 08. 2 ggr/månad 56 09. 3 ggr/månad 78 10. 1 gång/vecka 30 11. 2 ggr/vecka 37 12. 3 ggr/vecka 18 13. 4 ggr/vecka 9 14. 5 ggr/vecka 6 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 152 FAVÖR Loc 208 width 2 F.9d. Hur ofta besöker Du Favör <Se F.9 för fullständig frågetext> 1249 01. Aldrig 104 02. 1 gång/år 66 03. 2 ggr/år 65 04. 3 ggr/år 62 05. 1 gång/kvartal 45 06. 2 ggr/kvartal 73 07. 1 gång/månad 37 08. 2 ggr/månad 29 09. 3 ggr/månad 39 10. 1 gång/vecka 31 11. 2 ggr/vecka 18 12. 3 ggr/vecka 9 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 4 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka
VAR 153 ANNAN BUTIK Loc 210 width 2 F.9e. Hur ofta besöker Du annan butik <Se F.9 för fullständig frågetext> 505 01. Aldrig 70 02. 1 gång/år 73 03. 2 ggr/år 106 04. 3 ggr/år 120 05. 1 gång/kvartal 65 06. 2 ggr/kvartal 209 07. 1 gång/månad 139 08. 2 ggr/månad 160 09. 3 ggr/månad 223 10. 1 gång/vecka 75 11. 2 ggr/vecka 39 12. 3 ggr/vecka 33 13. 4 ggr/vecka 9 14. 5 ggr/vecka 6 15. 6 ggr/vecka 6 16. 7 ggr/vecka
VAR 154 LIVSMEDELSAVD. I DOMUS Loc 212 width 2 MD=99 F.9f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 414 01. Aldrig 100 02. 1 gång/år 113 03. 2 ggr/år 98 04. 3 ggr/år 133 05. 1 gång/kvartal 110 06. 2 ggr/kvartal 219 07. 1 gång/månad 138 08. 2 ggr/månad 112 09. 3 ggr/månad 210 10. 1 gång/vecka 93 11. 2 ggr/vecka 52 12. 3 ggr/vecka 20 13. 4 ggr/vecka 14 14. 5 ggr/vecka 7 15. 6 ggr/vecka 5 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 155 LIVSMEDELSAVD. I NK Loc 214 width 2 F.9g. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1507 01. Aldrig 102 02. 1 gång/år 59 03. 2 ggr/år 44 04. 3 ggr/år 36 05. 1 gång/kvartal 19 06. 2 ggr/kvartal 27 07. 1 gång/månad 16 08. 2 ggr/månad 9 09. 3 ggr/månad 10 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 156 LIVSMEDEL I TEMPO/EPA Loc 216 width 2 MD=99 F.9h. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Tempo/Epa <Se F.9 för fullständig frågetext> 524 01. Aldrig 91 02. 1 gång/år 121 03. 2 ggr/år 118 04. 3 ggr/år 175 05. 1 gång/kvartal 107 06. 2 ggr/kvartal 191 07. 1 gång/månad 149 08. 2 ggr/månad 99 09. 3 ggr/månad 153 10. 1 gång/vecka 57 11. 2 ggr/vecka 25 12. 3 ggr/vecka 9 13. 4 ggr/vecka 11 14. 5 ggr/vecka 6 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 157 LIVSMEDELSAVD. I ÅHLENS Loc 218 width 2 MD=99 F.9i. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 1321 01. Aldrig 91 02. 1 gång/år 70 03. 2 ggr/år 64 04. 3 ggr/år 74 05. 1 gång/kvartal 44 06. 2 ggr/kvartal 79 07. 1 gång/månad 30 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 25 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 158 LIVSMEDELSAVD. I OBS Loc 220 width 2 MD=99 F.9j. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 1183 01. Aldrig 117 02. 1 gång/år 98 03. 2 ggr/år 80 04. 3 ggr/år 86 05. 1 gång/kvartal 59 06. 2 ggr/kvartal 101 07. 1 gång/månad 47 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 33 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 159 LIVSMEDELSAVD. I B&W Loc 222 width 2 F.9k. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i B&W (Bra, Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 1149 01. Aldrig 124 02. 1 gång/år 100 03. 2 ggr/år 83 04. 3 ggr/år 109 05. 1 gång/kvartal 69 06. 2 ggr/kvartal 96 07. 1 gång/månad 34 08. 2 ggr/månad 20 09. 3 ggr/månad 38 10. 1 gång/vecka 12 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 160 DOMUS Loc 224 width 2 MD=99 F.9l. Hur ofta besöker Du Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 302 01. Aldrig 90 02. 1 gång/år 128 03. 2 ggr/år 146 04. 3 ggr/år 171 05. 1 gång/kvartal 151 06. 2 ggr/kvartal 290 07. 1 gång/månad 168 08. 2 ggr/månad 136 09. 3 ggr/månad 159 10. 1 gång/vecka 49 11. 2 ggr/vecka 28 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 10 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 161 NK Loc 226 width 2 F.9m. Hur ofta besöker Du NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1151 01. Aldrig 202 02. 1 gång/år 90 03. 2 ggr/år 83 04. 3 ggr/år 86 05. 1 gång/kvartal 59 06. 2 ggr/kvartal 70 07. 1 gång/månad 28 08. 2 ggr/månad 30 09. 3 ggr/månad 22 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 162 TEMPO/EPA Loc 228 width 2 MD=99 F.9n. Hur ofta besöker Du Tempo/EPA <Se F.9 för fullständig frågetext> 413 01. Aldrig 119 02. 1 gång/år 138 03. 2 ggr/år 132 04. 3 ggr/år 183 05. 1 gång/kvartal 148 06. 2 ggr/kvartal 235 07. 1 gång/månad 149 08. 2 ggr/månad 126 09. 3 ggr/månad 118 10. 1 gång/vecka 35 11. 2 ggr/vecka 17 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 8 14. 5 ggr/vecka 5 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 163 ÅHLENS Loc 230 width 2 MD=99 F.9o. Hur ofta besöker Du Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 1098 01. Aldrig 152 02. 1 gång/år 100 03. 2 ggr/år 72 04. 3 ggr/år 105 05. 1 gång/kvartal 68 06. 2 ggr/kvartal 103 07. 1 gång/månad 49 08. 2 ggr/månad 37 09. 3 ggr/månad 29 10. 1 gång/vecka 11 11. 2 ggr/vecka 7 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 164 OBS Loc 232 width 2 MD=99 F.9p. Hur ofta besöker Du Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 986 01. Aldrig 180 02. 1 gång/år 131 03. 2 ggr/år 94 04. 3 ggr/år 123 05. 1 gång/kvartal 79 06. 2 ggr/kvartal 125 07. 1 gång/månad 52 08. 2 ggr/månad 29 09. 3 ggr/månad 27 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 165 B&W (BRA,WESSELS) Loc 234 width 2 MD=99 F.9q. Hur ofta besöker Du B&W (Bra,Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 1072 01. Aldrig 163 02. 1 gång/år 116 03. 2 ggr/år 90 04. 3 ggr/år 103 05. 1 gång/kvartal 90 06. 2 ggr/kvartal 108 07. 1 gång/månad 33 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 33 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 166 HENNES/MAURITZ Loc 236 width 2 F.9r. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz <Se F.9 för fullständig frågetext> 622 01. Aldrig 190 02. 1 gång/år 183 03. 2 ggr/år 125 04. 3 ggr/år 180 05. 1 gång/kvartal 136 06. 2 ggr/kvartal 184 07. 1 gång/månad 84 08. 2 ggr/månad 60 09. 3 ggr/månad 44 10. 1 gång/vecka 13 11. 2 ggr/vecka 11 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 167 KAPP-AHL Loc 238 width 2 MD=99 F.9s. Hur ofta besöker Du Kapp-Ahl <Se F.9 för fullständig frågetext> 917 01. Aldrig 285 02. 1 gång/år 172 03. 2 ggr/år 89 04. 3 ggr/år 136 05. 1 gång/kvartal 61 06. 2 ggr/kvartal 92 07. 1 gång/månad 32 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 19 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 168 GULINS Loc 240 width 2 MD=99 F.9t. Hur ofta besöker Du Gulins <Se F.9 för fullständig frågetext> 1171 01. Aldrig 199 02. 1 gång/år 115 03. 2 ggr/år 78 04. 3 ggr/år 91 05. 1 gång/kvartal 61 06. 2 ggr/kvartal 68 07. 1 gång/månad 25 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 11 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 169 IKEA Loc 242 width 2 MD=99 F.9u. Hur ofta besöker Du Ikea <Se F.9 för fullständig frågetext> 763 01. Aldrig 540 02. 1 gång/år 202 03. 2 ggr/år 132 04. 3 ggr/år 100 05. 1 gång/kvartal 56 06. 2 ggr/kvartal 27 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 170 ÅHLBERGS Loc 244 width 2 F.9v. Hur ofta besöker Du Åhlbergs <Se F.9 för fullständig frågetext> 1642 01. Aldrig 128 02. 1 gång/år 27 03. 2 ggr/år 13 04. 3 ggr/år 12 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 7 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 171 EXPERT Loc 246 width 2 F.9w. Hur ofta besöker Du Expert <Se F.9 för fullständig frågetext> 1645 01. Aldrig 99 02. 1 gång/år 34 03. 2 ggr/år 25 04. 3 ggr/år 19 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 172 JÄRNIA Loc 248 width 2 MD=99 F.9x. Hur ofta besöker Du Järnia <Se F.9 för fullständig frågetext> 580 01. Aldrig 262 02. 1 gång/år 207 03. 2 ggr/år 188 04. 3 ggr/år 191 05. 1 gång/kvartal 118 06. 2 ggr/kvartal 144 07. 1 gång/månad 72 08. 2 ggr/månad 38 09. 3 ggr/månad 26 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 173 FÄRGSAM Loc 250 width 2 F.9y. Hur ofta besöker Du Färgsam <Se F.9 för fullständig frågetext> 1353 01. Aldrig 154 02. 1 gång/år 93 03. 2 ggr/år 67 04. 3 ggr/år 70 05. 1 gång/kvartal 39 06. 2 ggr/kvartal 43 07. 1 gång/månad 9 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 174 PRESSBYRÅN Loc 252 width 2 MD=99 F.9z. Hur ofta besöker Du Pressbyrån <Se F.9 för fullständig frågetext> 354 01. Aldrig 58 02. 1 gång/år 77 03. 2 ggr/år 101 04. 3 ggr/år 152 05. 1 gång/kvartal 97 06. 2 ggr/kvartal 217 07. 1 gång/månad 164 08. 2 ggr/månad 144 09. 3 ggr/månad 222 10. 1 gång/vecka 91 11. 2 ggr/vecka 70 12. 3 ggr/vecka 36 13. 4 ggr/vecka 18 14. 5 ggr/vecka 11 15. 6 ggr/vecka 25 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 175 ANNAN KIOSK Loc 254 width 2 MD=99 F.9å. Hur ofta besöker Du annan kiosk <Se F.9 för fullständig frågetext> 300 01. Aldrig 35 02. 1 gång/år 45 03. 2 ggr/år 74 04. 3 ggr/år 111 05. 1 gång/kvartal 85 06. 2 ggr/kvartal 196 07. 1 gång/månad 146 08. 2 ggr/månad 129 09. 3 ggr/månad 298 10. 1 gång/vecka 150 11. 2 ggr/vecka 102 12. 3 ggr/vecka 62 13. 4 ggr/vecka 31 14. 5 ggr/vecka 19 15. 6 ggr/vecka 54 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 176 TOBAKSAFFÄR Loc 256 width 2 MD=99 F.9ä. Hur ofta besöker Du tobaksaffär <Se F.9 för fullständig frågetext> 700 01. Aldrig 86 02. 1 gång/år 69 03. 2 ggr/år 67 04. 3 ggr/år 105 05. 1 gång/kvartal 61 06. 2 ggr/kvartal 192 07. 1 gång/månad 112 08. 2 ggr/månad 85 09. 3 ggr/månad 169 10. 1 gång/vecka 67 11. 2 ggr/vecka 47 12. 3 ggr/vecka 23 13. 4 ggr/vecka 31 14. 5 ggr/vecka 6 15. 6 ggr/vecka 18 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 177 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 258 width 2 MD=99 F.9ö. Hur ofta besöker Du bar/självservering <Se F.9 för fullständig frågetext> 348 01. Aldrig 69 02. 1 gång/år 119 03. 2 ggr/år 199 04. 3 ggr/år 221 05. 1 gång/kvartal 174 06. 2 ggr/kvartal 208 07. 1 gång/månad 117 08. 2 ggr/månad 86 09. 3 ggr/månad 75 10. 1 gång/vecka 49 11. 2 ggr/vecka 42 12. 3 ggr/vecka 42 13. 4 ggr/vecka 76 14. 5 ggr/vecka 5 15. 6 ggr/vecka 8 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 178 KAFE/KONDITORI Loc 260 width 2 MD=99 F.9aa. Hur ofta besöker Du kafe/konditori <Se F.9 för fullständig frågetext> 442 01. Aldrig 113 02. 1 gång/år 169 03. 2 ggr/år 190 04. 3 ggr/år 215 05. 1 gång/kvartal 164 06. 2 ggr/kvartal 207 07. 1 gång/månad 94 08. 2 ggr/månad 85 09. 3 ggr/månad 78 10. 1 gång/vecka 29 11. 2 ggr/vecka 26 12. 3 ggr/vecka 9 13. 4 ggr/vecka 10 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 179 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 262 width 2 MD=99 F.9ab. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök <Se F.9 för fullständig frågetext> 474 01. Aldrig 90 02. 1 gång/år 125 03. 2 ggr/år 163 04. 3 ggr/år 214 05. 1 gång/kvartal 152 06. 2 ggr/kvartal 237 07. 1 gång/månad 128 08. 2 ggr/månad 104 09. 3 ggr/månad 76 10. 1 gång/vecka 43 11. 2 ggr/vecka 17 12. 3 ggr/vecka 8 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 180 BENSINSTATION Loc 264 width 2 MD=99 F.9ac. Hur ofta besöker Du bensinstation <Se F.9 för fullständig frågetext> 410 01. Aldrig 8 02. 1 gång/år 19 03. 2 ggr/år 40 04. 3 ggr/år 39 05. 1 gång/kvartal 41 06. 2 ggr/kvartal 120 07. 1 gång/månad 201 08. 2 ggr/månad 176 09. 3 ggr/månad 434 10. 1 gång/vecka 216 11. 2 ggr/vecka 65 12. 3 ggr/vecka 41 13. 4 ggr/vecka 13 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 14 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 181 POSTKONTOR Loc 266 width 2 MD=99 F.9ad. Hur ofta besöker Du postkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 62 01. Aldrig 16 02. 1 gång/år 17 03. 2 ggr/år 45 04. 3 ggr/år 67 05. 1 gång/kvartal 63 06. 2 ggr/kvartal 426 07. 1 gång/månad 402 08. 2 ggr/månad 276 09. 3 ggr/månad 315 10. 1 gång/vecka 62 11. 2 ggr/vecka 34 12. 3 ggr/vecka 15 13. 4 ggr/vecka 22 14. 5 ggr/vecka 7 15. 6 ggr/vecka 9 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 182 BANKKONTOR Loc 268 width 2 MD=99 F.9ae. Hur ofta besöker Du bankkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 136 01. Aldrig 39 02. 1 gång/år 51 03. 2 ggr/år 67 04. 3 ggr/år 131 05. 1 gång/kvartal 96 06. 2 ggr/kvartal 437 07. 1 gång/månad 388 08. 2 ggr/månad 219 09. 3 ggr/månad 182 10. 1 gång/vecka 47 11. 2 ggr/vecka 17 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 13 14. 5 ggr/vecka 4 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 183 HÄLSOKOSTBUTIK Loc 270 width 2 F.9af. Hur ofta besöker Du hälsokostbutik <Se F.9 för fullständig frågetext> 1136 01. Aldrig 193 02. 1 gång/år 119 03. 2 ggr/år 69 04. 3 ggr/år 104 05. 1 gång/kvartal 52 06. 2 ggr/kvartal 77 07. 1 gång/månad 31 08. 2 ggr/månad 22 09. 3 ggr/månad 23 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 184 AFFISCHPELARE Loc 272 width 2 F.9ag. Hur ofta ser Du affischpelare <Se F.9 för fullständig frågetext> 554 01. Aldrig 52 02. 1 gång/år 41 03. 2 ggr/år 38 04. 3 ggr/år 77 05. 1 gång/kvartal 49 06. 2 ggr/kvartal 123 07. 1 gång/månad 58 08. 2 ggr/månad 60 09. 3 ggr/månad 197 10. 1 gång/vecka 73 11. 2 ggr/vecka 59 12. 3 ggr/vecka 35 13. 4 ggr/vecka 116 14. 5 ggr/vecka 46 15. 6 ggr/vecka 260 16. 7 ggr/vecka
VAR 185 REKLAMFILM PÅ BIO Loc 274 width 2 MD=99 F.9ah. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio <Se F.9 för fullständig frågetext> 814 01. Aldrig 187 02. 1 gång/år 164 03. 2 ggr/år 116 04. 3 ggr/år 133 05. 1 gång/kvartal 99 06. 2 ggr/kvartal 142 07. 1 gång/månad 72 08. 2 ggr/månad 55 09. 3 ggr/månad 30 10. 1 gång/vecka 10 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 9 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 186 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 276 width 2 MD=99 F.9ai. Hur ofta ser Du reklam på bussar <Se F.9 för fullständig frågetext> 579 01. Aldrig 54 02. 1 gång/år 37 03. 2 ggr/år 64 04. 3 ggr/år 76 05. 1 gång/kvartal 60 06. 2 ggr/kvartal 111 07. 1 gång/månad 68 08. 2 ggr/månad 86 09. 3 ggr/månad 139 10. 1 gång/vecka 63 11. 2 ggr/vecka 68 12. 3 ggr/vecka 45 13. 4 ggr/vecka 155 14. 5 ggr/vecka 43 15. 6 ggr/vecka 190 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 187 ÅKER BUSS Loc 278 width 2 F.9aj. Hur ofta åker Du buss <Se F.9 för fullständig frågetext> 572 01. Aldrig 107 02. 1 gång/år 99 03. 2 ggr/år 149 04. 3 ggr/år 111 05. 1 gång/kvartal 90 06. 2 ggr/kvartal 101 07. 1 gång/månad 82 08. 2 ggr/månad 90 09. 3 ggr/månad 68 10. 1 gång/vecka 58 11. 2 ggr/vecka 53 12. 3 ggr/vecka 42 13. 4 ggr/vecka 124 14. 5 ggr/vecka 42 15. 6 ggr/vecka 50 16. 7 ggr/vecka
VAR 188 ÅKER TUNNELBANA Loc 280 width 2 F.9ak. Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.9 för fullständig frågetext> 1288 01. Aldrig 114 02. 1 gång/år 65 03. 2 ggr/år 77 04. 3 ggr/år 34 05. 1 gång/kvartal 47 06. 2 ggr/kvartal 30 07. 1 gång/månad 15 08. 2 ggr/månad 28 09. 3 ggr/månad 21 10. 1 gång/vecka 18 11. 2 ggr/vecka 13 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 46 14. 5 ggr/vecka 15 15. 6 ggr/vecka 17 16. 7 ggr/vecka
VAR 189 RABATTKUPONGER Loc 282 width 2 MD=98 F.9al. Hur ofta löser Du in rabattkuponger <Se F.9 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 01. Aldrig 02. 1 gång/år 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 10. 1gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1838 98. Frågan ej ställd
VAR 190 AFTONBLADET Loc 284 width 2 MD=99 F.10. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.10a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet 613 01. Aldrig 65 02. 1 gång/år 65 03. 2 ggr/år 75 04. 3 ggr/år 102 05. 1 gång/kvartal 54 06. 2 ggr/kvartal 135 07. 1 gång/månad 68 08. 2 ggr/månad 76 09. 3 ggr/månad 135 10. 1 gång/vecka 98 11. 2 ggr/vecka 70 12. 3 ggr/vecka 34 13. 4 ggr/vecka 40 14. 5 ggr/vecka 208 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 191 ARBETET Loc 286 width 2 MD=99 F.10b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1543 01. Aldrig 44 02. 1 gång/år 24 03. 2 ggr/år 27 04. 3 ggr/år 31 05. 1 gång/kvartal 9 06. 2 ggr/kvartal 28 07. 1 gång/månad 9 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 28 10. 1 gång/vecka 15 11. 2 ggr/vecka 8 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 9 14. 5 ggr/vecka 50 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 192 DAGENS NYHETER Loc 288 width 2 MD=99 F.10c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.10 för fullständig frågetext> 949 01. Aldrig 57 02. 1 gång/år 46 03. 2 ggr/år 79 04. 3 ggr/år 86 05. 1 gång/kvartal 43 06. 2 ggr/kvartal 79 07. 1 gång/månad 54 08. 2 ggr/månad 44 09. 3 ggr/månad 92 10. 1 gång/vecka 42 11. 2 ggr/vecka 33 12. 3 ggr/vecka 16 13. 4 ggr/vecka 27 14. 5 ggr/vecka 191 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 193 EXPRESSEN Loc 290 width 2 F.10d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen <Se F.10 för fullständig frågetext> 447 01. Aldrig 30 02. 1 gång/år 42 03. 2 ggr/år 60 04. 3 ggr/år 117 05. 1 gång/kvartal 64 06. 2 ggr/kvartal 159 07. 1 gång/månad 101 08. 2 ggr/månad 93 09. 3 ggr/månad 175 10. 1 gång/vecka 117 11. 2 ggr/vecka 99 12. 3 ggr/vecka 46 13. 4 ggr/vecka 37 14. 5 ggr/vecka 251 15. 6 ggr/vecka
VAR 194 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 292 width 2 MD=99 F.10e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1332 01. Aldrig 51 02. 1 gång/år 41 03. 2 ggr/år 35 04. 3 ggr/år 39 05. 1 gång/kvartal 17 06. 2 ggr/kvartal 36 07. 1 gång/månad 11 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 37 10. 1 gång/vecka 14 11. 2 ggr/vecka 7 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 11 14. 5 ggr/vecka 179 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 195 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 294 width 2 MD=99 F.10f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1430 01. Aldrig 41 02. 1 gång/år 35 03. 2 ggr/år 39 04. 3 ggr/år 36 05. 1 gång/kvartal 17 06. 2 ggr/kvartal 30 07. 1 gång/månad 26 08. 2 ggr/månad 28 09. 3 ggr/månad 44 10. 1 gång/vecka 32 11. 2 ggr/vecka 24 12. 3 ggr/vecka 12 13. 4 ggr/vecka 9 14. 5 ggr/vecka 35 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 196 KVÄLLSPOSTEN Loc 296 width 2 F.10g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1463 01. Aldrig 39 02. 1 gång/år 26 03. 2 ggr/år 31 04. 3 ggr/år 35 05. 1 gång/kvartal 21 06. 2 ggr/kvartal 38 07. 1 gång/månad 12 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 31 10. 1 gång/vecka 24 11. 2 ggr/vecka 21 12. 3 ggr/vecka 16 13. 4 ggr/vecka 9 14. 5 ggr/vecka 53 15. 6 ggr/vecka
VAR 197 SVENSKA DAGBLADET Loc 298 width 2 MD=99 F.10h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1354 01. Aldrig 61 02. 1 gång/år 36 03. 2 ggr/år 48 04. 3 ggr/år 44 05. 1 gång/kvartal 31 06. 2 ggr/kvartal 35 07. 1 gång/månad 27 08. 2 ggr/månad 24 09. 3 ggr/månad 40 10. 1 gång/vecka 13 11. 2 ggr/vecka 12 12. 3 ggr/vecka 8 13. 4 ggr/vecka 9 14. 5 ggr/vecka 96 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 198 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 300 width 2 MD=99 F.10i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1578 01. Aldrig 37 02. 1 gång/år 24 03. 2 ggr/år 25 04. 3 ggr/år 33 05. 1 gång/kvartal 9 06. 2 ggr/kvartal 18 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 14 09. 3 ggr/månad 21 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 54 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 199 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 302 width 2 F.10j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1743 01. Aldrig 11 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 35 15. 6 ggr/vecka
VAR 200 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 304 width 2 F.10k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar <Se F.10 för fullständig frågetext> 1764 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 34 15. 6 ggr/vecka
VAR 201 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 306 width 2 MD=99 F.10l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1724 01. Aldrig 16 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 42 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 202 UPSALA NYA TIDNING Loc 308 width 2 MD=99 F.10m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1715 01. Aldrig 14 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 13 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 49 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 203 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 310 width 2 MD=99 F.10n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1749 01. Aldrig 14 02. 1 gång/år 13 03. 2 ggr/år 10 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 32 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 204 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 312 width 2 MD=99 F.10o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Östgöta Correspondenten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1707 01. Aldrig 13 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 13 04. 3 ggr/år 8 05. 1 gång/kvartal 10 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 50 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 205 AFTONBLADET(S) Loc 314 width 2 F.11. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.11a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet 794 01. Aldrig 59 02. 1 gång/år 52 03. 2 ggr/år 56 04. 3 ggr/år 84 05. 1 gång/kvartal 68 06. 2 ggr/kvartal 136 07. 1 gång/månad 100 08. 2 ggr/månad 77 09. 3 ggr/månad 412 10. 1 gång/vecka
VAR 206 ARBETET(S) Loc 316 width 2 MD=99 F.11b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1683 01. Aldrig 15 02. 1 gång/år 14 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 16 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 16 07. 1 gång/månad 16 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 58 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 207 DAGENS NYHETER(S) Loc 318 width 2 MD=99 F.11c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 1200 01. Aldrig 41 02. 1 gång/år 43 03. 2 ggr/år 42 04. 3 ggr/år 53 05. 1 gång/kvartal 42 06. 2 ggr/kvartal 60 07. 1 gång/månad 46 08. 2 ggr/månad 33 09. 3 ggr/månad 278 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 208 EXPRESSEN(S) Loc 320 width 2 MD=99 F.11d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen <Se F.11 för fullständig frågetext> 626 01. Aldrig 51 02. 1 gång/år 46 03. 2 ggr/år 53 04. 3 ggr/år 91 05. 1 gång/kvartal 74 06. 2 ggr/kvartal 163 07. 1 gång/månad 134 08. 2 ggr/månad 101 09. 3 ggr/månad 499 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 209 GÖTEBORGS-POSTEN(S) Loc 322 width 2 MD=99 F.11e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1472 01. Aldrig 30 02. 1 gång/år 25 03. 2 ggr/år 19 04. 3 ggr/år 23 05. 1 gång/kvartal 12 06. 2 ggr/kvartal 23 07. 1 gång/månad 19 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 200 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 210 GP NU(S) Loc 324 width 2 MD=98 or GE 99 F.11f. Hur ofta läser Du GP NU <Se F.11 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORV80-II (Omgång 1,2,3,8) 01. Aldrig 02. 1 gång/år 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 1838 98. Frågan ej ställd 99. Ej svar
VAR 211 GT KVÄLLSTIDNINGEN(S) Loc 326 width 2 MD=99 F.11g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1546 01. Aldrig 26 02. 1 gång/år 23 03. 2 ggr/år 27 04. 3 ggr/år 15 05. 1 gång/kvartal 17 06. 2 ggr/kvartal 33 07. 1 gång/månad 21 08. 2 ggr/månad 35 09. 3 ggr/månad 95 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 212 KVÄLLSPOSTEN(S) Loc 328 width 2 MD=99 F.11h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1555 01. Aldrig 21 02. 1 gång/år 17 03. 2 ggr/år 16 04. 3 ggr/år 25 05. 1 gång/kvartal 15 06. 2 ggr/kvartal 28 07. 1 gång/månad 25 08. 2 ggr/månad 22 09. 3 ggr/månad 114 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 213 SVENSKA DAGBLADET(S) Loc 330 width 2 MD=99 F.11i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1594 01. Aldrig 32 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 21 05. 1 gång/kvartal 13 06. 2 ggr/kvartal 23 07. 1 gång/månad 14 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 113 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 214 SYDSVENSKA DAGBLADET(S) Loc 332 width 2 MD=99 F.11j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1681 01. Aldrig 13 02. 1 gång/år 17 03. 2 ggr/år 13 04. 3 ggr/år 12 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 10 07. 1 gång/månad 10 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 72 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 215 SKÅNSKA DAGBLADET(S) Loc 334 width 2 MD=99 F.11k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1800 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 10 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 216 HELSINGBORGS DAGBLAD(S) Loc 336 width 2 MD=99 F.11l. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.11 för fullständig frågetext> 1771 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 5 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 7 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 42 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 217 ALLAS VECKOTIDNING Loc 338 width 2 MD=99 F.12. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.12a. Hur ofta läser Du Allas Veckotidning 1257 01. Aldrig 104 02. 1 gång/år 58 03. 2 ggr/år 57 04. 3 ggr/år 70 05. 1 gång/kvartal 52 06. 2 ggr/kvartal 74 07. 1 gång/månad 28 08. 2 ggr/månad 20 09. 3 ggr/månad 118 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 218 ALLERS Loc 340 width 2 MD=99 F.12b. Hur ofta läser Du Allers <Se F.12 för fullständig frågetext> 1029 01. Aldrig 113 02. 1 gång/år 84 03. 2 ggr/år 92 04. 3 ggr/år 129 05. 1 gång/kvartal 54 06. 2 ggr/kvartal 118 07. 1 gång/månad 43 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 150 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 219 DAMERNAS VÄRLD Loc 342 width 2 MD=99 F.12c. Hur ofta läser Du Damernas Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1179 01. Aldrig 107 02. 1 gång/år 78 03. 2 ggr/år 93 04. 3 ggr/år 115 05. 1 gång/kvartal 58 06. 2 ggr/kvartal 87 07. 1 gång/månad 38 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 62 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 220 FEMINA Loc 344 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta läser Du Femina <Se F.12 för fullständig frågetext> 1273 01. Aldrig 112 02. 1 gång/år 70 03. 2 ggr/år 75 04. 3 ggr/år 103 05. 1 gång/kvartal 43 06. 2 ggr/kvartal 79 07. 1 gång/månad 35 08. 2 ggr/månad 14 09. 3 ggr/månad 34 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 221 FIB-AKTUELLT Loc 346 width 2 MD=99 F.12e. Hur ofta läser Du FIB-Aktuellt <Se F.12 för fullständig frågetext> 1047 01. Aldrig 71 02. 1 gång/år 62 03. 2 ggr/år 82 04. 3 ggr/år 115 05. 1 gång/kvartal 95 06. 2 ggr/kvartal 134 07. 1 gång/månad 85 08. 2 ggr/månad 50 09. 3 ggr/månad 97 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 222 HEMMETS JOURNAL Loc 348 width 2 MD=99 F.12f. Hur ofta läser Du Hemmets Journal <Se F.12 för fullständig frågetext> 1042 01. Aldrig 87 02. 1 gång/år 91 03. 2 ggr/år 80 04. 3 ggr/år 89 05. 1 gång/kvartal 69 06. 2 ggr/kvartal 110 07. 1 gång/månad 53 08. 2 ggr/månad 35 09. 3 ggr/månad 181 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 223 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 350 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta läser Du Hemmets Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1103 01. Aldrig 88 02. 1 gång/år 85 03. 2 ggr/år 70 04. 3 ggr/år 92 05. 1 gång/kvartal 63 06. 2 ggr/kvartal 91 07. 1 gång/månad 45 08. 2 ggr/månad 27 09. 3 ggr/månad 174 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 224 HUSMODERN Loc 352 width 2 MD=99 F.12h. Hur ofta läser Du Husmodern <Se F.12 för fullständig frågetext> 1194 01. Aldrig 117 02. 1 gång/år 80 03. 2 ggr/år 85 04. 3 ggr/år 91 05. 1 gång/kvartal 67 06. 2 ggr/kvartal 83 07. 1 gång/månad 40 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 66 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 225 HÄNT I VECKAN Loc 354 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta läser Du Hänt i Veckan <Se F.12 för fullständig frågetext> 1112 01. Aldrig 90 02. 1 gång/år 96 03. 2 ggr/år 103 04. 3 ggr/år 117 05. 1 gång/kvartal 70 06. 2 ggr/kvartal 99 07. 1 gång/månad 40 08. 2 ggr/månad 30 09. 3 ggr/månad 81 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 226 ICA-KURIREN Loc 356 width 2 MD=99 F.12j. Hur ofta läser Du ICA-Kuriren <Se F.12 för fullständig frågetext> 980 01. Aldrig 72 02. 1 gång/år 64 03. 2 ggr/år 69 04. 3 ggr/år 85 05. 1 gång/kvartal 66 06. 2 ggr/kvartal 75 07. 1 gång/månad 57 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 347 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 227 LAND Loc 358 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta läser Du Land <Se F.12 för fullständig frågetext> 1237 01. Aldrig 61 02. 1 gång/år 50 03. 2 ggr/år 49 04. 3 ggr/år 49 05. 1 gång/kvartal 41 06. 2 ggr/kvartal 73 07. 1 gång/månad 24 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 235 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 228 LEKTYR Loc 360 width 2 MD=99 F.12l. Hur ofta läser Du Lektyr <Se F.12 för fullständig frågetext> 1153 01. Aldrig 57 02. 1 gång/år 60 03. 2 ggr/år 64 04. 3 ggr/år 113 05. 1 gång/kvartal 71 06. 2 ggr/kvartal 124 07. 1 gång/månad 78 08. 2 ggr/månad 40 09. 3 ggr/månad 77 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 229 METALLARBETAREN Loc 362 width 2 MD=99 F.12m. Hur ofta läser Du Metallarbetaren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1585 01. Aldrig 14 02. 1 gång/år 16 03. 2 ggr/år 18 04. 3 ggr/år 20 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 52 07. 1 gång/månad 20 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 93 10. 4 ggr/månad 99. Ej svar
VAR 230 MIN VÄRLD Loc 364 width 2 MD=99 F.12n. Hur ofta läser Du Min Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1517 01. Aldrig 48 02. 1 gång/år 25 03. 2 ggr/år 31 04. 3 ggr/år 31 05. 1 gång/kvartal 29 06. 2 ggr/kvartal 39 07. 1 gång/månad 26 08. 2 ggr/månad 14 09. 3 ggr/månad 78 10. 1 gång/vecka p 99. Ej svar
VAR 231 MITT LIVS NOVELL Loc 366 width 2 MD=99 F.12o. Hur ofta läser Du Mitt Livs Novell <Se F.12 för fullständig frågetext> 1654 01. Aldrig 43 02. 1 gång/år 17 03. 2 ggr/år 17 04. 3 ggr/år 22 05. 1 gång/kvartal 12 06. 2 ggr/kvartal 19 07. 1 gång/månad 19 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 23 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 232 RÖSTER I RADIO/TV Loc 368 width 2 MD=99 F.12p. Hur ofta läser Du Röster i Radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 1357 01. Aldrig 88 02. 1 gång/år 97 03. 2 ggr/år 88 04. 3 ggr/år 56 05. 1 gång/kvartal 30 06. 2 ggr/kvartal 30 07. 1 gång/månad 15 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 71 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 233 SAXONS VECKOTIDNING Loc 370 width 2 MD=99 F.12q. Hur ofta läser Du Saxons Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1374 01. Aldrig 59 02. 1 gång/år 58 03. 2 ggr/år 65 04. 3 ggr/år 58 05. 1 gång/kvartal 39 06. 2 ggr/kvartal 59 07. 1 gång/månad 32 08. 2 ggr/månad 24 09. 3 ggr/månad 70 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 234 SE Loc 372 width 2 MD=99 F.12r. Hur ofta läser Du Se <Se F.12 för fullständig frågetext> 1195 01. Aldrig 103 02. 1 gång/år 83 03. 2 ggr/år 90 04. 3 ggr/år 105 05. 1 gång/kvartal 80 06. 2 ggr/kvartal 89 07. 1 gång/månad 37 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 35 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 235 SVENSK DAMTIDNING Loc 374 width 2 MD=99 F.12s. Hur ofta läser Du Svensk Damtidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1360 01. Aldrig 67 02. 1 gång/år 60 03. 2 ggr/år 48 04. 3 ggr/år 58 05. 1 gång/kvartal 56 06. 2 ggr/kvartal 63 07. 1 gång/månad 26 08. 2 ggr/månad 22 09. 3 ggr/månad 78 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 236 VECKANS AFFÄRER Loc 376 width 2 MD=99 F.12t. Hur ofta läser Du Veckans Affärer <Se F.12 för fullständig frågetext> 1541 01. Aldrig 44 02. 1 gång/år 38 03. 2 ggr/år 27 04. 3 ggr/år 55 05. 1 gång/kvartal 16 06. 2 ggr/kvartal 53 07. 1 gång/månad 14 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 44 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 237 VECKO-JOURNALEN Loc 378 width 2 MD=99 F.12u. Hur ofta läser Du Vecko-Journalen <Se F.12 för fullständig frågetext> 1572 01. Aldrig 63 02. 1 gång/år 38 03. 2 ggr/år 35 04. 3 ggr/år 29 05. 1 gång/kvartal 25 06. 2 ggr/kvartal 32 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 30 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 238 VECKO-REVYN Loc 380 width 2 MD=99 F.12v. Hur ofta läser Du Vecko-Revyn <Se F.12 för fullständig frågetext> 1379 01. Aldrig 84 02. 1 gång/år 56 03. 2 ggr/år 54 04. 3 ggr/år 66 05. 1 gång/kvartal 35 06. 2 ggr/kvartal 56 07. 1 gång/månad 36 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 51 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 239 VI Loc 382 width 2 MD=99 F.12w. Hur ofta läser Du Vi <Se F.12 för fullständig frågetext> 1412 01. Aldrig 50 02. 1 gång/år 35 03. 2 ggr/år 43 04. 3 ggr/år 50 05. 1 gång/kvartal 28 06. 2 ggr/kvartal 38 07. 1 gång/månad 18 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 151 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 240 ÅRET RUNT Loc 384 width 2 MD=99 F.12x. Hur ofta läser Du Året Runt <Se F.12 för fullständig frågetext> 896 01. Aldrig 85 02. 1 gång/år 73 03. 2 ggr/år 120 04. 3 ggr/år 112 05. 1 gång/kvartal 74 06. 2 ggr/kvartal 130 07. 1 gång/månad 78 08. 2 ggr/månad 44 09. 3 ggr/månad 226 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 241 KOMMUNALARBETAREN Loc 386 width 1 MD=9 F.13. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du Kommunalarbetaren 1579 1. Aldrig 11 2. 1 gång/år 7 3. 2 ggr/år 14 4. 3 ggr/år 13 5. 1 gång/kvartal 9 6. 2 ggr/kvartal 46 7. 1 gång/månad 157 8. 2 ggr/månad 2 9. Ej svar
VAR 242 MOTOR Loc 387 width 1 MD=9 F.13b. Hur ofta läser Du Motor <Se F.13 för fullständig frågetext> 1486 1. Aldrig 37 2. 1 gång/år 54 3. 2 ggr/år 36 4. 3 ggr/år 36 5. 1 gång/kvartal 22 6. 2 ggr/kvartal 55 7. 1 gång/månad 112 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 243 MOTORFÖRAREN Loc 388 width 1 MD=9 F.13c. Hur ofta läser Du Motorföraren <Se F.13 för fullständig frågetext> 1698 1. Aldrig 14 2. 1 gång/år 21 3. 2 ggr/år 11 4. 3 ggr/år 16 5. 1 gång/kvartal 13 6. 2 ggr/kvartal 21 7. 1 gång/månad 44 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 244 TEKNIKENS VÄRLD Loc 389 width 1 MD=9 F.13d. Hur ofta läser Du Teknikens Värld <Se F.13 för fullständig frågetext> 1410 1. Aldrig 55 2. 1 gång/år 69 3. 2 ggr/år 80 4. 3 ggr/år 73 5. 1 gång/kvartal 53 6. 2 ggr/kvartal 61 7. 1 gång/månad 37 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 245 VI BILÄGARE Loc 390 width 1 MD=9 F.13e. Hur ofta läser Du Vi Bilägare <Se F.13 för fullständig frågetext> 1203 1. Aldrig 49 2. 1 gång/år 52 3. 2 ggr/år 45 4. 3 ggr/år 50 5. 1 gång/kvartal 41 6. 2 ggr/kvartal 114 7. 1 gång/månad 283 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 246 ALLT OM MAT Loc 391 width 1 MD=9 F.14. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du Allt om Mat 1255 1. Aldrig 122 2. 1 gång/år 103 3. 2 ggr/år 97 4. 3 ggr/år 100 5. 1 gång/kvartal 41 6. 2 ggr/kvartal 120 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 247 ALLT I HEMMET Loc 392 width 1 MD=9 F.14b. Hur ofta läser Du Allt i Hemmet <Se F.14 för fullständig frågetext> 1151 1. Aldrig 130 2. 1 gång/år 133 3. 2 ggr/år 110 4. 3 ggr/år 110 5. 1 gång/kvartal 59 6. 2 ggr/kvartal 145 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 248 HEM OCH FRITID Loc 393 width 1 MD=9 F.14c. Hur ofta läser Du Hem och Fritid <Se F.14 för fullständig frågetext> 1153 1. Aldrig 120 2. 1 gång/år 119 3. 2 ggr/år 110 4. 3 ggr/år 100 5. 1 gång/kvartal 48 6. 2 ggr/kvartal 188 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 249 DET BÄSTA Loc 394 width 1 MD=9 F.14d. Hur ofta läser Du Det Bästa <Se F.14 för fullständig frågetext> 1478 1. Aldrig 81 2. 1 gång/år 42 3. 2 ggr/år 35 4. 3 ggr/år 38 5. 1 gång/kvartal 15 6. 2 ggr/kvartal 149 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 250 BÅT-NYTT Loc 395 width 1 MD=9 F.14e. Hur ofta läser Du Båt-Nytt <Se F.14 för fullständig frågetext> 1611 1. Aldrig 50 2. 1 gång/år 34 3. 2 ggr/år 33 4. 3 ggr/år 34 5. 1 gång/kvartal 27 6. 2 ggr/kvartal 49 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 251 BÅT FÖR ALLA Loc 396 width 1 MD=9 F.14f. Hur ofta läser Du Båt för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1689 1. Aldrig 46 2. 1 gång/år 20 3. 2 ggr/år 18 4. 3 ggr/år 30 5. 1 gång/kvartal 12 6. 2 ggr/kvartal 23 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 252 VI BÅTÄGARE Loc 397 width 1 MD=9 F.14g. Hur ofta läser Du Vi Båtägare <Se F.14 för fullständig frågetext> 1662 1. Aldrig 49 2. 1 gång/år 29 3. 2 ggr/år 23 4. 3 ggr/år 30 5. 1 gång/kvartal p 11 6. 2 ggr/kvartal 34 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 253 FOTO- OCH FILMTEKNIK Loc 398 width 1 MD=9 F.14h. Hur ofta läser Du Foto- och Filmteknik <Se F.14 för fullständig frågetext> 1683 1. Aldrig 56 2. 1 gång/år 26 3. 2 ggr/år 16 4. 3 ggr/år 23 5. 1 gång/kvartal 9 6. 2 ggr/kvartal 25 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 254 RADIO & TELEVISION Loc 399 width 1 MD=9 F.14i. Hur ofta läser Du Radio & Television <Se F.14 för fullständig frågetext> 1722 1. Aldrig 26 2. 1 gång/år 22 3. 2 ggr/år 23 4. 3 ggr/år 16 5. 1 gång/kvartal 8 6. 2 ggr/kvartal 21 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 255 START & SPEED Loc 400 width 1 MD=9 F.14j. Hur ofta läser Du Start & Speed <Se F.14 för fullständig frågetext> 1704 1. Aldrig 28 2. 1 gång/år 19 3. 2 ggr/år 24 4. 3 ggr/år 22 5. 1 gång/kvartal 18 6. 2 ggr/kvartal 23 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 256 SUNT FÖRNUFT Loc 401 width 1 MD=9 F.14k. Hur ofta läser Du Sunt Förnuft <Se F.14 för fullständig frågetext> 1728 1. Aldrig 16 2. 1 gång/år 14 3. 2 ggr/år 7 4. 3 ggr/år 17 5. 1 gång/kvartal 4 6. 2 ggr/kvartal 52 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 257 TEKNIK FÖR ALLA Loc 402 width 1 MD=9 F.14l. Hur ofta läser Du Teknik för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1604 1. Aldrig 64 2. 1 gång/år 49 3. 2 ggr/år 38 4. 3 ggr/år 45 5. 1 gång/kvartal 17 6. 2 ggr/kvartal 21 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 258 TIDSKRIFT FÖR HÄLSA Loc 403 width 1 MD=9 F.14m. Hur ofta läser Du Tidskrift för Hälsa <Se F.14 för fullständig frågetext> 1705 1. Aldrig 36 2. 1 gång/år 24 3. 2 ggr/år 14 4. 3 ggr/år 23 5. 1 gång/kvartal 5 6. 2 ggr/kvartal 31 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 259 VI FÖRÄLDRAR Loc 404 width 1 MD=9 F.14n. Hur ofta läser Du Vi Föräldrar <Se F.14 för fullständig frågetext> 1475 1. Aldrig 79 2. 1 gång/år 74 3. 2 ggr/år 62 4. 3 ggr/år 52 5. 1 gång/kvartal 21 6. 2 ggr/kvartal 75 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 260 VÅR BOSTAD Loc 405 width 1 MD=9 F.14o. Hur ofta läser Du Vår Bostad <Se F.14 för fullständig frågetext> 1385 1. Aldrig 54 2. 1 gång/år 41 3. 2 ggr/år 43 4. 3 ggr/år 65 5. 1 gång/kvartal 21 6. 2 ggr/kvartal 229 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 261 PRIVATA AFFÄRER Loc 406 width 1 MD=9 F.14p. Hur ofta läser Du Privata Affärer <Se F.14 för fullständig frågetext> 1720 1. Aldrig 22 2. 1 gång/år 23 3. 2 ggr/år 20 4. 3 ggr/år 15 5. 1 gång/kvartal 5 6. 2 ggr/kvartal 33 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 262 ILLUSTRERAD MOTORSPORT Loc 407 width 1 MD=9 F.14q. Hur ofta läser Du Illustrerad Motorsport <Se F.14 för fullständig frågetext> 1740 1. Aldrig 18 2. 1 gång/år 16 3. 2 ggr/år 17 4. 3 ggr/år 11 5. 1 gång/kvartal 13 6. 2 ggr/kvartal 23 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 263 MC-NYTT Loc 408 width 1 MD=9 F.14r. Hur ofta läser Du MC-Nytt <Se F.14 för fullständig frågetext> 1692 1. Aldrig 32 2. 1 gång/år 28 3. 2 ggr/år 26 4. 3 ggr/år 21 5. 1 gång/kvartal 13 6. 2 ggr/kvartal 26 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 264 FLT 6-DAGARS Loc 409 width 2 MD=99 F.15. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.15a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 6-dagars 811 01. Aldrig 27 02. 1 gång/år 35 03. 2 ggr/år 50 04. 3 ggr/år 48 05. 1 gång/kvartal 56 06. 2 ggr/kvartal 45 07. 1 gång/månad 36 08. 2 ggr/månad 35 09. 3 ggr/månad 47 10. 1 gång/vecka 39 11. 2 ggr/vecka 22 12. 3 ggr/vecka 18 13. 4 ggr/vecka 48 14. 5 ggr/vecka 520 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 265 A-PRESSEN Loc 411 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av A-Pressen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1095 01. Aldrig 22 02. 1 gång/år 27 03. 2 ggr/år 51 04. 3 ggr/år 48 05. 1 gång/kvartal 23 06. 2 ggr/kvartal 55 07. 1 gång/månad 44 08. 2 ggr/månad 44 09. 3 ggr/månad 64 10. 1 gång/vecka 34 11. 2 ggr/vecka 31 12. 3 ggr/vecka 16 13. 4 ggr/vecka 35 14. 5 ggr/vecka 249 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 266 FLT 5-DAGARS Loc 413 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 5-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1690 01. Aldrig 16 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 17 04. 3 ggr/år 11 05. 1 gång/kvartal 11 06. 2 ggr/kvartal 14 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 11 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 39 14. 5 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 267 FLT 4-DAGARS Loc 415 width 2 MD=99 F.15d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1754 01. Aldrig 10 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 35 13. 4 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 268 FLT 3-DAGARS Loc 417 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1664 01. Aldrig 10 02. 1 gång/år 12 03. 2 ggr/år 15 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 13 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 16 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 83 12. 3 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 269 FLT 2-DAGARS Loc 419 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1807 01. Aldrig 5 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 1 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 270 HELSINGBORGS DAGBLAD Loc 421 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.15 för fullständig frågetext> 1766 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 5 03. 2 ggr/år 2 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 8 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 9 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 32 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 271 MS/NKR Loc 423 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet <Se F.15 för fullständig frågetext> 1795 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal p 4 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 14 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 272 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (6) Loc 425 width 2 MD=99 F.15i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 6-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1690 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 17 04. 3 ggr/år 8 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 17 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 8 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 53 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 273 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (4) Loc 427 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1806 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 5 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 274 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (3) Loc 429 width 2 MD=99 F.15k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1747 01. Aldrig 13 02. 1 gång/år 5 03. 2 ggr/år 10 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 12 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 19 12. 3 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 275 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (2) Loc 431 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1816 01. Aldrig 02. 1 gång/år 14 03. 2 ggr/år 1 04. 3 ggr/år 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 276 H-PRESS NORR Loc 433 width 2 F.15m. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Norr <Se F.15 för fullständig frågetext> 1779 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 7 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 17 10. 1 gång/vecka
VAR 277 H-PRESS SUNDBYBERG Loc 435 width 2 F.15n. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Sundbyberg <Se F.15 för fullständig frågetext> 1809 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 1 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka
VAR 278 H-PRESS LIDINGÖ Loc 437 width 2 MD=99 F.15o. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Lidingö <Se F.15 för fullständig frågetext> 1824 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 5 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 1 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 279 H-PRESS MÄLARÖ Loc 439 width 2 MD=99 F.15p. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Mälarö <Se F.15 för fullständig frågetext> 1777 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 9 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 16 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 280 H-PRESS SÖDERORT Loc 441 width 2 MD=99 F.15q. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Söderort <Se F.15 för fullständig frågetext> 1734 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 7 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 73 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 281 H-PRESS SÖDERKURIREN Loc 443 width 1 MD=9 F.15r. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Söderkuriren <Se F.15 för fullständig frågetext> 1821 1. Aldrig 3 2. 1 gång/år 2 3. 2 ggr/år 1 4. 3 ggr/år 2 5. 1 gång/kvartal 6. 2 ggr/kvartal 2 7. 1 gång/månad 1 8. 2 ggr/månad 6 9. Ej svar
VAR 282 DN-BILAGA NORD Loc 444 width 2 MD=99 F.15s. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Nord <Se F.15 för fullständig frågetext> 1787 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 9 06. 2 ggr/kvartal 7 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 22 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 283 DN-BILAGA NO Loc 446 width 2 MD=99 F.15t. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Nordost <Se F.15 för fullständig frågetext> 1821 01. Aldrig 02. 1 gång/år 1 03. 2 ggr/år 2 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 1 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 9 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 284 DN-BILAGA NV Loc 448 width 2 MD=99 F.15u. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Nordväst <Se F.15 för fullständig frågetext> 1795 01. Aldrig 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 23 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 285 DN-BILAGA SYD Loc 450 width 2 MD=99 F.15v. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Syd <Se F.15 för fullständig frågetext> 1781 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 7 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 34 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 286 DN-BILAGA SV Loc 452 width 2 MD=99 F.15w. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Sydväst <Se F.15 för fullständig frågetext> 1800 01. Aldrig 1 02. 1 gång/år 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 24 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 287 DN-BILAGA SO Loc 454 width 2 MD=99 F.15x. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Sydost <Se F.15 för fullständig frågetext> 1821 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 03. 2 ggr/år 1 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 288 STORSTADEN Loc 456 width 1 MD=9 F.15y. Hur ofta läser Du Storstaden <Se F.15 för fullständig frågetext> 1714 1. Aldrig 11 2. 1 gång/år 10 3. 2 ggr/år 20 4. 3 ggr/år 17 5. 1 gång/kvartal 14 6. 2 ggr/kvartal 29 7. 1 gång/månad 22 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 289 SKÅNSKA DAGBLADET Loc 457 width 2 MD=99 F.15z. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.15 för fullständig frågetext> 1763 01. Aldrig 5 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 13 04. 3 ggr/år 8 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 11 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 10 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 290 VÅRT HUS Loc 459 width 1 MD=9 F.16. Villatidningar. Tidningarna Vårt Hus och Vi i Villa distribueras gratis till landets alla villahushåll. Båda utkommer med 4 nr/år - två på våren och två på hösten. F.16a. Hur ofta läser Du Vårt Hus? 860 1. Läser aldrig 94 2. Läser 1 nr/år 102 3. Läser 2 nr/år 43 4. Läser 3 nr/år 665 5. Läser 4 nr/år 74 9. Ej svar
VAR 291 VI I VILLA Loc 460 width 1 MD=9 F.16b. Hur ofta läser Du Vi i Villa? <Se F.16 för fullständig frågetext> 692 1. Läser aldrig 109 2. Läser 1 nr/år 135 3. Läser 2 nr/år 54 4. Läser 3 nr/år 796 5. Läser 4 nr/år 52 9. Ej svar
VAR 292 ALLAS VECKOTIDNING Loc 461 width 1 MD=9 F.17. Köp av olika tidningar. Hur ofta köper Du för egen räkning nedan uppräknade tidningar? F.17a. Hur ofta köper Du Allas Veckotidning? 1571 1. Köper aldrig 151 2. Köper enstaka nummmer 11 3. Köper ungefär 1 nr av 4 10 4. Köper ungefär vart annat nr 7 5. Köper ungefär 3 nr av 4 21 6. Köper nästan alla nr 39 7. Köper alla nr/prenumererar 28 9. Ej svar
VAR 293 ALLERS Loc 462 width 1 MD=9 F.17b. Hur ofta köper Du Allers? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1468 1. Köper aldrig 222 2. Köper enstaka nummmer 22 3. Köper ungefär 1 nr av 4 11 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 15 6. Köper nästan alla nr 71 7. Köper alla nr/prenumererar 28 9. Ej svar
VAR 294 DAMERNAS VÄRLD Loc 463 width 1 MD=9 F.17c. Hur ofta köper Du Damernas Värld? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1512 1. Köper aldrig 228 2. Köper enstaka nummmer 12 3. Köper ungefär 1 nr av 4 13 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 13 6. Köper nästan alla nr 28 7. Köper alla nr/prenumererar 28 9. Ej svar
VAR 295 FEMINA Loc 464 width 1 MD=9 F.17d. Hur ofta köper Du Femina? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1559 1. Köper aldrig 193 2. Köper enstaka nummmer 26 3. Köper ungefär 1 nr av 4 7 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 9 6. Köper nästan alla nr 13 7. Köper alla nr/prenumererar 28 9. Ej svar
VAR 296 FIB-AKTUELLT Loc 465 width 1 MD=9 F.17e. Hur ofta köper Du FIB-Aktuellt? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1375 1. Köper aldrig 292 2. Köper enstaka nummmer 52 3. Köper ungefär 1 nr av 4 30 4. Köper ungefär vart annat nr 15 5. Köper ungefär 3 nr av 4 26 6. Köper nästan alla nr 20 7. Köper alla nr/prenumererar 28 9. Ej svar
VAR 297 HEMMETS JOURNAL Loc 466 width 1 MD=9 F.17f. Hur ofta köper Du Hemmets Journal? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1446 1. Köper aldrig 220 2. Köper enstaka nummmer 23 3. Köper ungefär 1 nr av 4 15 4. Köper ungefär vart annat nr 10 5. Köper ungefär 3 nr av 4 31 6. Köper nästan alla nr 65 7. Köper alla nr/prenumererar 28 9. Ej svar
VAR 298 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 467 width 1 MD=9 F.17g. Hur ofta köper Du Hemmets Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1498 1. Köper aldrig 174 2. Köper enstaka nummmer 17 3. Köper ungefär 1 nr av 4 10 4. Köper ungefär vart annat nr 5 5. Köper ungefär 3 nr av 4 20 6. Köper nästan alla nr 86 7. Köper alla nr/prenumererar 28 9. Ej svar
VAR 299 HUSMODERN Loc 468 width 1 MD=9 F.17h. Hur ofta köper Du Husmodern? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1484 1. Köper aldrig 263 2. Köper enstaka nummmer 16 3. Köper ungefär 1 nr av 4 6 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 11 6. Köper nästan alla nr 27 7. Köper alla nr/prenumererar 28 9. Ej svar
VAR 300 HÄNT I VECKAN Loc 469 width 1 MD=9 F.17i. Hur ofta köper Du Hänt i Veckan? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1502 1. Köper aldrig 219 2. Köper enstaka nummmer 35 3. Köper ungefär 1 nr av 4 11 4. Köper ungefär vart annat nr 5 5. Köper ungefär 3 nr av 4 13 6. Köper nästan alla nr 25 7. Köper alla nr/prenumererar 28 9. Ej svar
VAR 301 ICA-KURIREN Loc 470 width 1 MD=9 F.17j. Hur ofta köper Du ICA-Kuriren? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1449 1. Köper aldrig 49 2. Köper enstaka nummmer 6 3. Köper ungefär 1 nr av 4 6 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 7 6. Köper nästan alla nr 290 7. Köper alla nr/prenumererar 28 9. Ej svar
VAR 302 LAND Loc 471 width 1 MD=9 F.17k. Hur ofta köper Du Land? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1531 1. Köper aldrig 64 2. Köper enstaka nummmer 5 3. Köper ungefär 1 nr av 4 3 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 5 6. Köper nästan alla nr 200 7. Köper alla nr/prenumererar 28 9. Ej svar
VAR 303 LEKTYR Loc 472 width 1 MD=9 F.17l. Hur ofta köper Du Lektyr? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1420 1. Köper aldrig 263 2. Köper enstaka nummmer 45 3. Köper ungefär 1 nr av 4 33 4. Köper ungefär vart annat nr 13 5. Köper ungefär 3 nr av 4 19 6. Köper nästan alla nr 17 7. Köper alla nr/prenumererar 28 9. Ej svar
VAR 304 MIN VÄRLD Loc 473 width 1 MD=9 F.17m. Hur ofta köper Du Min Värld? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1645 1. Köper aldrig 95 2. Köper enstaka nummmer 15 3. Köper ungefär 1 nr av 4 7 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 8 6. Köper nästan alla nr 37 7. Köper alla nr/prenumererar 28 9. Ej svar
VAR 305 MITT LIVS NOVELL Loc 474 width 1 MD=9 F.17n. Hur ofta köper Du Mitt Livs Novell? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1705 1. Köper aldrig 67 2. Köper enstaka nummmer 7 3. Köper ungefär 1 nr av 4 10 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 10 6. Köper nästan alla nr 8 7. Köper alla nr/prenumererar 28 9. Ej svar
VAR 306 RÖSTER I RADIO/TV Loc 475 width 1 MD=9 F.17o. Hur ofta köper Du Röster i Radio/TV? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1547 1. Köper aldrig 197 2. Köper enstaka nummmer 10 3. Köper ungefär 1 nr av 4 2 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 3 6. Köper nästan alla nr 48 7. Köper alla nr/prenumererar 28 9. Ej svar
VAR 307 SAXONS VECKOTIDNING Loc 476 width 1 MD=9 F.17p. Hur ofta köper Du Saxons Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1581 1. Köper aldrig 161 2. Köper enstaka nummmer 17 3. Köper ungefär 1 nr av 4 11 4. Köper ungefär vart annat nr 7 5. Köper ungefär 3 nr av 4 7 6. Köper nästan alla nr 26 7. Köper alla nr/prenumererar 28 9. Ej svar
VAR 308 SE Loc 477 width 1 MD=9 F.17q. Hur ofta köper Du Se? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1516 1. Köper aldrig 234 2. Köper enstaka nummmer 26 3. Köper ungefär 1 nr av 4 12 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 12 6. Köper nästan alla nr 6 7. Köper alla nr/prenumererar 28 9. Ej svar
VAR 309 SVENSK DAMTIDNING Loc 478 width 1 MD=9 F.17r. Hur ofta köper Du Svensk Damtidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1575 1. Köper aldrig 157 2. Köper enstaka nummmer 24 3. Köper ungefär 1 nr av 4 7 4. Köper ungefär vart annat nr 5 5. Köper ungefär 3 nr av 4 7 6. Köper nästan alla nr 35 7. Köper alla nr/prenumererar 28 9. Ej svar
VAR 310 VECKOJOURNALEN Loc 479 width 1 MD=9 F.17s. Hur ofta köper Du Veckojournalen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1705 1. Köper aldrig 72 2. Köper enstaka nummmer 6 3. Köper ungefär 1 nr av 4 3 4. Köper ungefär vart annat nr 5. Köper ungefär 3 nr av 4 2 6. Köper nästan alla nr 22 7. Köper alla nr/prenumererar 28 9. Ej svar
VAR 311 VECKO-REVYN Loc 480 width 1 MD=9 F.17t. Hur ofta köper Du Vecko-Revyn? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1601 1. Köper aldrig 143 2. Köper enstaka nummmer 24 3. Köper ungefär 1 nr av 4 8 4. Köper ungefär vart annat nr 8 5. Köper ungefär 3 nr av 4 6 6. Köper nästan alla nr 20 7. Köper alla nr/prenumererar 28 9. Ej svar
VAR 312 VI Loc 481 width 1 MD=9 F.17u. Hur ofta köper Du Vi? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1644 1. Köper aldrig 38 2. Köper enstaka nummmer 1 3. Köper ungefär 1 nr av 4 1 4. Köper ungefär vart annat nr 5. Köper ungefär 3 nr av 4 5 6. Köper nästan alla nr 120 7. Köper alla nr/prenumererar 29 9. Ej svar
VAR 313 ÅRET RUNT Loc 482 width 1 MD=9 F.17v. Hur ofta köper Du Året Runt? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1309 1. Köper aldrig 308 2. Köper enstaka nummmer 35 3. Köper ungefär 1 nr av 4 18 4. Köper ungefär vart annat nr 10 5. Köper ungefär 3 nr av 4 18 6. Köper nästan alla nr 111 7. Köper alla nr/prenumererar 29 9. Ej svar
VAR 314 MATVAROR I BUTIKER Loc 483 width 1 MD=9 F.18. Dina inköp av olika varor. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.18a. Jag KÖPER:Matvaror i butiker 42 1. Aldrig 60 2. Någon gång/år 48 3. Någon gång/kvartal 216 4. Någon gång/månad 765 5. 1-2 ggr/vecka 523 6. 3-4 ggr/vecka 180 7. Minst 5 ggr/vecka 4 9. Ej svar
VAR 315 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 484 width 1 MD=9 F.18b. Jag KÖPER:Skönhetsartiklar <Se F.18 för fullständig frågetext> 517 1. Aldrig 618 2. Någon gång/år 382 3. Någon gång/kvartal 301 4. Någon gång/månad 14 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 6 9. Ej svar
VAR 316 TANDKRÄM Loc 485 width 1 MD=9 F.18c. Jag KÖPER:Tandkräm <Se F.18 för fullständig frågetext> 168 1. Aldrig 241 2. Någon gång/år 509 3. Någon gång/kvartal 882 4. Någon gång/månad 31 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 5 9. Ej svar
VAR 317 TVÅL Loc 486 width 1 MD=9 F.18d. Jag KÖPER:Tvål <Se F.18 för fullständig frågetext> 151 1. Aldrig 205 2. Någon gång/år 494 3. Någon gång/kvartal 937 4. Någon gång/månad 44 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 6 9. Ej svar
VAR 318 MASKINDISKMEDEL Loc 487 width 1 MD=9 F.18e. Jag KÖPER:Maskindiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1194 1. Aldrig 177 2. Någon gång/år 252 3. Någon gång/kvartal 205 4. Någon gång/månad 5 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 5 9. Ej svar
VAR 319 HANDDISKMEDEL Loc 488 width 1 MD=9 F.18f. Jag KÖPER:Handdiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 289 1. Aldrig 333 2. Någon gång/år 583 3. Någon gång/kvartal 615 4. Någon gång/månad 12 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 5 9. Ej svar
VAR 320 RENGÖRINGSMEDEL Loc 489 width 1 MD=9 F.18g. Jag KÖPER:Rengöringsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 244 1. Aldrig 414 2. Någon gång/år 612 3. Någon gång/kvartal 552 4. Någon gång/månad 10 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 5 9. Ej svar
VAR 321 TVÄTTMEDEL Loc 490 width 1 MD=9 F.18h. Jag KÖPER:Tvättmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 227 1. Aldrig 304 2. Någon gång/år 572 3. Någon gång/kvartal 707 4. Någon gång/månad 22 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 5 9. Ej svar
VAR 322 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 491 width 1 MD=9 F.18i. Jag KÖPER:Golvvårdsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 637 1. Aldrig 632 2. Någon gång/år 352 3. Någon gång/kvartal 209 4. Någon gång/månad 3 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 5 9. Ej svar
VAR 323 KAFFE Loc 492 width 1 MD=9 F.18j. Jag KÖPER:Kaffe <Se F.18 för fullständig frågetext> 144 1. Aldrig 142 2. Någon gång/år 289 3. Någon gång/kvartal 979 4. Någon gång/månad 272 5. 1-2 ggr/vecka 5 6. 3-4 ggr/vecka 2 7. Minst 5 ggr/vecka 5 9. Ej svar
VAR 324 MEDLEM I KONSUM Loc 493 width 1 MD=9 F.19. Medlemskap. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1034 1. Ja 783 2. Nej 21 9. Ej svar
VAR 325 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 494 width 1 MD=9 F.20. Inköp i olika affärer. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 239 1. Gör praktiskt taget INGA inköp av livsmedel o.dyl. själv 601 2. Köper INGET eller ENDAST liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 333 3. Köper MINDRE ÄN HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 230 4. Köper UNGEFÄR HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 216 5. Köper MER ÄN HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 206 6. Köper ALLT ELLER NÄSTAN ALLT i Konsum/Servus/Domus/Obs 13 9. Ej svar