ORVESTO 80 P-9006
               SSD 0188

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1986

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 80 P-9006 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under andra halvåret 1979 genomfördes tre omgångar "Sverige
  Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa tre omgångar 10.500
  personer 15-70 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet
  har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 10.500 personer har 1.246
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 24 avlidna, 16 avflyttade från riket, 16 som vistas
  utomlands, 11 i militärtjänst, 98 på utrikes resa, 41 ej
  svensktalande, 62 okända men skrivna på kommun, 30 under
  sjukhusvård, 308 sjuka i hemmet samt 640 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de tre omgångarna hösten 1979 uppgår
  således till 9.254 personer varav 2.698, utgörande 29%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (55%), "tidsbrist" (8%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (37%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande andra
  halvåret 1979 7.424 personer istället för 6.556 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 82% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU 80 P-9006, omfattar 1.845 personer eller 28% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 14 november 1979 -
  23 januari 1980.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1980-I, utgiven av Testologen
  AB)

  

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-7 (01-97) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor. Kod 8 (98) används när en fråga ej ställts
  till en viss subgrupp. Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 96  (2) AVSKAFFA LÖNTAGARFONDER  (3) MD=8 OR GE 9
    REF 96   (4) LOC 106 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.7a Tror Ni att LÖNTAGARFONDERNA kommer att avskaffas
       efter valet i höst?

   (7)  Enkät A.

    (8) (9) (10)

    306  1.  Ja
    219  2.  Nej
    271  3.  Tveksam
   1150  8.  Frågan ej ställd

    28  9.  Ej svar

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0188 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Ip-nummer 5 Omgångsnummer 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Län/Kommun/Församling 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Hushållsposition 14 Sysselsättning 15 Utbildning 16 Ortsstorlek 17 Boendeform 18 Egna inköp av dagligvaror 19 Hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar 7-10 år 22 Hushållsmedlemmar 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar 68 år eller äldre 26 Totalt antal hushållsmedlemmar 27 Personlig inkomst 28 Hushållets inkomst Körkort 29 Körkort Innehav av kapitalvaror 30 Personbil 31 Husvagn 32 Fritidshus 33 Roddbåt/Eka eller liknande 34 Motorbåt 35 Segelbåt 36 Bildkamera - typ Instamatic 37 Bildkamera - typ systemkamera 38 Bilradio/Bilstereo 39 TV-bandspelare (video) 40 Filmkamera 41 Stillbildsprojektor 42 Filmprojektor 43 Skrivmaskin 44 Svart-vit TV 45 Färg-TV 46 Frysbox/Frysskåp 47 Diskmaskin 48 Torktumlare 49 Köksmaskin 50 Tvättmaskin 51 Stereoanläggning 52 Motorgräsklippare 53 Spisfläkt 54 Kaffebryggare 55 Rakapparat 56 Hund 57 Katt Avsikt att köpa kapitalvaror 58 Avsikt att inköpa kapitalvaror A1 59 Avsikt att inköpa kapitalvaror A2 60 Avsikt att inköpa kapitalvaror A3 61 Avsikt att inköpa kapitalvaror A4 62 Avsikt att inköpa kapitalvaror A5 63 Avsikt att inköpa kapitalvaror A6 64 Avsikt att inköpa kapitalvaror B1 65 Avsikt att inköpa kapitalvaror B2 66 Avsikt att inköpa kapitalvaror B3 67 Avsikt att inköpa kapitalvaror B4 68 Avsikt att inköpa kapitalvaror B5 69 Avsikt att inköpa kapitalvaror B6 70 Avsikt att inköpa kapitalvaror C1 71 Avsikt att inköpa kapitalvaror C2 72 Avsikt att inköpa kapitalvaror C3 73 Avsikt att inköpa kapitalvaror C4 74 Avsikt att inköpa kapitalvaror C5 75 Avsikt att inköpa kapitalvaror C6 Intressen 76 Miljövårdsfrågor 77 Hälsonyttig mat 78 Sjukdomar och hälsa 79 Bantningstips 80 Hushålla ekonomiskt 81 Politik 82 Sociala rättigheter 83 Skattefrågor 84 Samlevnadsfrågor 85 Vidareutbildning 86 Religions- och trosfrågor 87 Arbetsmarknaden 88 Villa/Eget hem 89 Fritidshus 90 Personbilar 91 Heminredning 92 Modenyheter 93 Matvarunyheter 94 Barnavård 95 Skönhetsvård 96 Stereoanläggningar 97 Hushållsmaskiner 98 Fotoutrustningar 99 Motorcyklar 100 Krukväxter 101 Medel mot mjäll 102 Hundars skötsel 103 Katters skötsel 104 Motionera 105 Idrotta 106 Laga mat 107 Pröva nya maträtter 108 Baka 109 Ha gäster 110 Köra bil 111 Jobba med bilar 112 Arbeta i trädgården 113 Fotografera 114 Smalfilma 115 Sportfiska 116 Lyssna på popmusik 117 Lyssna på klassisk musik 118 Gå på teater 119 Gå på konstutställning 120 Läsa böcker 121 Läsa populärtidningar 122 Köpa på postorder 123 Sy kläder 124 Handarbeta 125 Träffa nya människor 126 Snickra 127 Måla hemma 128 Jaga 129 Friluftsliv 130 Åka slalom 131 Åka motorbåt 132 Segla 133 Campa 134 Semestra utomlands 135 Semestra i Sverige 136 Pröva nya produkter 137 Vara bortbjuden 138 Gå på diskotek 139 Gå på restaurang 140 Gå på kvällskurser Personliga köpvanor: Kläder,fritid m.m. 141 Kläder till Dig själv 142 Sportutrustning till Dig själv 143 Kosmetika/Skönhetsmedel 144 Nöjen 145 Utlandsresor under fritiden 146 Böcker 147 Tobak 148 Vin och sprit Besöksfrekvenser: Livsmedelsbutiker 149 ICA 150 Konsum 151 Vivo 152 Favör 153 Annan butik 154 Livsmedelsavdelning i Domus 155 Livsmedelsavdelning i NK 156 Livsmedelsavdelning i Tempo/Epa 157 Livsmedelsavdelning i Åhlens 158 Livsmedelsavdelning i Obs 159 Livsmedelsavdelning i B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser: Varuhus och Stormarknader 160 Domus 161 NK 162 Tempo/EPA 163 Åhlens 164 Obs 165 B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser: Andra butiker 166 Hennes/Mauritz 167 Kapp-Ahl 168 Gulins 169 Ikea 170 Åhlbergs 171 Expert 172 Järnia 173 Färgsam 174 Pressbyrån 175 Annan kiosk 176 Tobaksaffär 177 Bar/Självservering 178 Kafe/Konditori 179 Korvkiosk/Gatukök 180 Bensinstation 181 Postkontor 182 Bankkontor 183 Hälsokostbutik Uppmärksamhetsfrekvenser: Reklam 184 Affischpelare 185 Reklamfilm på bio 186 Reklam på bussar 187 Åker buss 188 Åker tunnelbana 189 Rabattkuponger Tidningsläsning: Dagstidningar - vardagsnummer 190 Aftonbladet 191 Arbetet 192 Dagens Nyheter 193 Expressen 194 Göteborgs-Posten 195 GT Kvällstidningen 196 Kvällsposten 197 Svenska Dagbladet 198 Sydsvenska Dagbladet 199 Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 200 Norrköpings Tidningar 201 Nya Wermlands-Tidningen 202 Upsala Nya Tidning 203 Vestmanlands Läns Tidning 204 Östgöta Correspondenten Tidningsläsning: Dagstidningar - söndagsnummer 205 Aftonbladet (Söndagsnummer) 206 Arbetet (Söndagsnummer) 207 Dagens Nyheter (Söndagsnummer) 208 Expressen (Söndagsnummer) 209 Göteborgs-Posten (Söndagsnummer) 210 GP NU (Söndagsnummer) 211 GT Kvällstidningen (Söndagsnummer) 212 Kvällsposten (Söndagsnummer) 213 Svenska Dagbladet (Söndagsnummer) 214 Sydsvenska Dagbladet (Söndagsnummer) 215 Skånska Dagbladet (Söndagsnummer) 216 Helsingborgs Dagblad (Söndagsnummer) Tidningsläsning: Veckotidningar 217 Allas Veckotidning 218 Allers 219 Damernas Värld 220 Femina 221 FIB-Aktuellt 222 Hemmets Journal 223 Hemmets Veckotidning 224 Husmodern 225 Hänt i Veckan 226 ICA-Kuriren 227 Land 228 Lektyr 229 Metallarbetaren 230 Min Värld 231 Mitt Livs Novell 232 Röster i Radio/TV 233 Saxons Veckotidning 234 Se 235 Svensk Damtidning 236 Veckans Affärer 237 Vecko-Journalen 238 Vecko-Revyn 239 Vi 240 Året Runt Tidningsläsning: 14-dagarstidningar 241 Kommunalarbetaren 242 Motor 243 Motorföraren 244 Teknikens Värld 245 Vi Bilägare Tidningsläsning: Månadstidningar 246 Allt om Mat 247 Allt i Hemmet 248 Hem och Fritid 249 Det Bästa 250 Båt-Nytt 251 Båt för alla 252 Vi Båtägare 253 Foto- och Filmteknik 254 Radio & Television 255 Start & Speed 256 Sunt Förnuft 257 Teknik för alla 258 Tidskrift för Hälsa 259 Vi Föräldrar 260 Vår Bostad 261 Privata Affärer 262 Illustrerad Motorsport 263 MC-Nytt Tidningsläsning: Lokalpress 264 Förenade Landsortstidningar 6-dagars 265 A-Pressen 266 Förenade Landsortstidningar 5-dagars 267 Förenade Landsortstidningar 4-dagars 268 Förenade Landsortstidningar 3-dagars 269 Förenade Landsortstidningar 2-dagars 270 Helsingborgs Dagblad 271 Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet 272 Övrig Lokal Dagspress 6-dagars 273 Övrig Lokal Dagspress 4-dagars 274 Övrig Lokal Dagspress 3-dagars 275 Övrig Lokal Dagspress 2-dagars 276 Huvudstadspress Norr 277 Huvudstadspress Sundbyberg 278 Huvudstadspress Lidingö 279 Huvudstadspress Mälarö 280 Huvudstadspress Söderort 281 Huvudstadspress Söderkuriren 282 Dagens Nyheter - bilaga Nord 283 Dagens Nyheter - bilaga Nordost 284 Dagens Nyheter - bilaga Nordväst 285 Dagens Nyheter - bilaga Syd 286 Dagens Nyheter - bilaga Sydväst 287 Dagens Nyheter - bilaga Sydost 288 Storstaden 289 Skånska Dagbladet Tidningsläsning: Villatidningar 290 Vårt Hus 291 Vi i Villa Köp av olika tidningar 292 Allas Veckotidning 293 Allers 294 Damernas Värld 295 Femina 296 FIB-Aktuellt 297 Hemmets Journal 298 Hemmets Veckotidning 299 Husmodern 300 Hänt i Veckan 301 ICA-Kuriren 302 Land 303 Lektyr 304 Min Värld 305 Mitt Livs Novell 306 Röster i Radio/TV 307 Saxons Veckotidning 308 Se 309 Svensk Damtidning 310 Veckojournalen 311 Vecko-Revyn 312 Vi 313 Året Runt Inköp av dagligvaror 314 Matvaror i butiker 315 Skönhetsartiklar 316 Tandkräm 317 Tvål 318 Maskindiskmedel 319 Handdiskmedel 320 Rengöringsmedel 321 Tvättmedel 322 Golvvårdsmedel 323 Kaffe Medlemskap i Konsum 324 Medlemsfrekvens för Konsum Inköp i Konsum/Servus/Domus/Obs 325 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0188              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0188


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. NOVEMBER 1986
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 IP-NUMMER Loc 9 width 5 Ip-nummer
VAR 5 OMGÅNG NR Loc 14 width 2 Omgångsnummer 05. P-9005 (ORVESTO 1980-I) 1845 06. P-9006 (ORVESTO 1980-I) 07. P-9007 (ORVESTO 1980-I) 21. P-0001 (ORVESTO 1980-II) 22. P-0002 (ORVESTO 1980-II) 23. P-0003 (ORVESTO 1980-II) 28. P-9008 (ORVESTO 1980-II) 29. P-9302 (Skåneundersökningen)
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 16 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1711 134
VAR 7 A-REGION Loc 17 width 2 MD=99 A-region Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 276 15 6 32 18 13 20 16 41 38 42 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 5 31 15 8 30 12 10 11 38 14 27 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 15 12 17 22 48 102 22 10 26 13 156 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 20 40 41 24 10 23 17 11 46 16 8 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 32 13 11 19 10 4 9 27 7 7 13 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 40 14 10 36 11 5 15 28 22 22 12 Kod: 67 68 69 70 99 Frek: 18 23 7 12 1
VAR 8 LÄN/KOMMUN/FÖRSAMLING Loc 19 width 6 MD=999999 Län/Kommun/Församling Kod: 11401 11402 11403 11501 12001 12002 12003 Frek: 1 1 2 2 1 1 1 Kod: 12301 12503 12601 12602 12701 12702 12703 Frek: 14 1 10 3 8 3 1 Kod: 12704 13601 13606 13801 13901 13903 13904 Frek: 3 5 4 6 2 1 2 Kod: 14082 16001 16201 16301 18001 18004 18007 Frek: 1 12 5 10 1 2 7 Kod: 18009 18011 18013 18014 18015 18017 18018 Frek: 4 6 1 1 7 3 5 Kod: 18019 18021 18023 18025 18027 18029 18031 Frek: 5 5 9 8 4 4 7 Kod: 18034 18036 18038 18039 18040 18041 18042 Frek: 7 4 6 6 7 6 5 Kod: 18101 18102 18103 18105 18201 18202 18301 Frek: 3 2 3 2 3 4 5 Kod: 18401 18402 18404 18601 18701 18703 18801 Frek: 8 4 1 4 1 3 6 Kod: 18802 18805 18809 18810 18820 18822 19101 Frek: 1 2 2 2 1 1 1 Kod: 19106 19108 19201 19203 30501 31901 31902 Frek: 5 1 1 1 2 1 2 Kod: 36001 36003 38001 38002 38003 38004 38005 Frek: 1 1 3 4 5 5 2 Kod: 38012 38014 38024 38035 38038 38039 38101 Frek: 1 1 1 1 3 2 2 Kod: 38110 38117 38203 38204 38211 42801 48001 Frek: 1 1 1 2 1 5 1 Kod: 48002 48005 48006 48010 48020 48024 48029 Frek: 8 1 1 1 1 1 1 Kod: 48031 48032 48101 48205 48207 48301 48401 Frek: 1 1 1 1 2 5 7 Kod: 48402 48403 48413 48419 48601 50902 50905 Frek: 7 1 2 1 2 1 1 Kod: 51202 51302 51304 51309 56002 56101 56102 Frek: 1 2 1 3 1 3 1 Kod: 56106 56201 56202 56204 56303 56304 58001 Frek: 1 3 3 1 1 1 12 Kod: 58002 58003 58004 58006 58008 58013 58014 Frek: 2 3 1 1 2 1 1 Kod: 58017 58024 58033 58034 58101 58102 58103 Frek: 1 1 4 2 3 3 1 Kod: 58104 58105 58106 58109 58112 58114 58116 Frek: 5 4 7 2 1 1 1 Kod: 58201 58204 58301 58601 58603 58614 60401 Frek: 1 1 6 4 1 1 1 Kod: 60406 61703 61705 66201 66204 66210 66213 Frek: 1 1 1 3 1 1 1 Kod: 66501 66503 66506 68001 68002 68003 68005 Frek: 1 2 1 6 4 4 9 Kod: 68006 68007 68008 68010 68011 68015 68016 Frek: 1 1 4 1 1 1 1 Kod: 68020 68066 68201 68202 68207 68301 68302 Frek: 1 1 9 1 1 4 1 Kod: 68303 68306 68312 68401 68407 68501 68503 Frek: 1 1 1 5 1 3 1 Kod: 68508 68509 68510 68514 68518 68522 68601 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 68701 76004 76301 76302 76303 76305 76306 Frek: 2 2 1 2 1 1 1 Kod: 76401 76408 76409 76504 76505 76703 78001 Frek: 3 1 2 1 1 1 5 Kod: 78003 78008 78019 78023 78028 78101 78103 Frek: 1 1 1 1 5 4 1 Kod: 78107 78108 83402 83404 84004 84014 84015 Frek: 1 1 1 1 1 2 2 Kod: 86001 86003 86005 86008 86101 86103 86201 Frek: 1 1 1 1 3 1 3 Kod: 86202 86203 88001 88002 88004 88005 88006 Frek: 1 1 9 3 1 1 1 Kod: 88101 88105 88108 88201 88203 88204 88205 Frek: 2 5 1 2 2 1 1 Kod: 88206 88301 88303 88305 88306 88311 88401 Frek: 1 8 1 1 1 1 5 Kod: 88403 88509 88514 98001 98002 98005 98013 Frek: 1 1 2 2 1 1 1 Kod: 98018 98026 98038 98048 98060 98072 98075 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 98084 106001 108001 108005 108009 108011 108012 Frek: 1 5 10 1 2 1 1 Kod: 108018 108101 108102 108103 108110 108201 108204 Frek: 1 7 2 1 1 3 1 Kod: 108205 108206 108304 112104 113701 116005 116018 Frek: 3 1 2 2 1 1 1 Kod: 116201 116301 116501 116601 116701 116801 116802 Frek: 1 2 5 3 2 1 1 Kod: 116805 116807 118001 118006 118009 118021 118033 Frek: 1 2 4 1 2 1 1 Kod: 118101 118105 118110 118111 118119 118201 118202 Frek: 1 1 1 2 2 2 2 Kod: 118204 118205 118207 118209 118211 118301 118309 Frek: 2 1 1 5 2 5 1 Kod: 118312 118313 118319 121412 123006 123007 123011 Frek: 1 1 2 2 2 4 1 Kod: 123101 123302 123304 123306 123308 123309 126001 Frek: 3 1 3 2 3 1 2 Kod: 126101 126104 126107 126201 126203 126301 126308 Frek: 1 1 1 3 3 2 1 Kod: 126401 126501 126503 126509 126511 126602 126608 Frek: 2 1 2 1 1 2 1 Kod: 126610 126708 128002 128003 128004 128005 128006 Frek: 1 1 3 2 1 6 1 Kod: 128007 128008 128009 128010 128014 128015 128016 Frek: 2 9 2 5 2 1 6 Kod: 128017 128018 128101 128102 128104 128105 128106 Frek: 5 3 4 4 4 1 1 Kod: 128113 128116 128120 128201 128207 128301 128302 Frek: 2 1 2 7 1 5 5 Kod: 128303 128304 128305 128306 128310 128313 128317 Frek: 3 1 1 2 2 2 6 Kod: 128401 128403 128404 128405 128501 128503 128513 Frek: 1 1 1 1 3 1 1 Kod: 128601 128603 128618 128701 131501 131505 138002 Frek: 4 1 1 3 1 1 7 Kod: 138003 138005 138006 138009 138011 138014 138101 Frek: 3 1 1 2 1 1 4 Kod: 138103 138107 138110 138111 138201 138219 138224 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 138301 138302 138305 138310 138314 138320 138401 Frek: 5 1 1 1 1 1 2 Kod: 138402 138403 138404 140102 140103 140104 140201 Frek: 2 1 1 1 1 1 9 Kod: 140203 140701 141501 141502 141505 141902 141903 Frek: 3 2 2 1 1 1 3 Kod: 142110 142701 142704 142728 143506 148001 148004 Frek: 1 3 1 1 1 1 3 Kod: 148005 148006 148007 148008 148009 148011 148012 Frek: 7 3 1 4 6 2 5 Kod: 148013 148016 148017 148018 148019 148020 148021 Frek: 2 2 2 3 3 5 4 Kod: 148022 148023 148024 148028 148029 148030 148031 Frek: 7 1 11 4 1 4 7 Kod: 148032 148033 148034 148036 148037 148101 148103 Frek: 1 2 2 6 2 5 3 Kod: 148104 148201 148401 148402 148501 148509 148511 Frek: 2 1 2 1 2 1 2 Kod: 148512 148601 148602 148607 150403 152105 152106 Frek: 2 2 1 1 1 1 1 Kod: 152401 152402 152701 152713 152714 155201 156001 Frek: 2 1 1 1 2 1 2 Kod: 156101 156104 156107 156109 156201 156202 156203 Frek: 1 1 1 1 2 2 1 Kod: 156206 156207 156301 156302 156304 156307 156501 Frek: 1 1 3 1 1 2 1 Kod: 156603 156606 156618 158001 158009 158101 158102 Frek: 1 1 1 5 3 13 1 Kod: 158106 158107 158108 158205 158206 158208 158301 Frek: 1 2 1 1 1 1 3 Kod: 158302 158303 158306 158308 158311 158312 158316 Frek: 6 2 3 1 2 1 3 Kod: 158317 158401 158412 158425 158501 158505 160201 Frek: 1 5 1 1 3 2 1 Kod: 160203 160205 160209 162202 162203 162301 163701 Frek: 1 1 1 1 1 2 5 Kod: 163703 164301 164302 164303 166001 166019 166024 Frek: 1 2 1 1 2 2 1 Kod: 166101 166102 166112 166117 166201 166301 166302 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 168001 168002 168003 168018 168101 168105 168114 Frek: 2 2 4 3 8 1 1 Kod: 168118 168128 168201 168301 168304 168307 168308 Frek: 1 1 1 7 1 1 2 Kod: 168316 168320 168324 168327 168401 168402 168501 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 168502 168505 168506 168516 168601 168616 171501 Frek: 1 1 1 1 4 1 3 Kod: 173001 173005 173701 173702 173708 173709 176101 Frek: 1 1 2 2 1 1 2 Kod: 176202 176301 176302 176401 176404 176501 176601 Frek: 3 3 1 1 1 3 2 Kod: 176607 178001 178002 178004 178006 178008 178009 Frek: 1 12 2 2 1 1 2 Kod: 178101 178105 178201 178206 178301 178304 178401 Frek: 6 1 3 1 3 1 2 Kod: 178405 178501 178511 180081 182022 186001 186003 Frek: 1 7 1 1 1 1 1 Kod: 186101 186106 186201 186301 186302 186401 186402 Frek: 1 1 3 1 1 1 2 Kod: 188002 188003 188004 188007 188013 188015 188030 Frek: 3 3 3 1 2 1 7 Kod: 188101 188201 188203 188204 188205 188301 188404 Frek: 3 2 1 1 1 10 1 Kod: 188502 188503 188506 190701 191701 191704 191705 Frek: 3 1 1 1 1 1 1 Kod: 191706 196001 196101 196201 198001 198002 198003 Frek: 1 1 2 2 1 4 4 Kod: 198004 198016 198101 198201 198301 198401 202302 Frek: 5 2 5 2 7 2 3 Kod: 202303 202601 202603 202901 202902 203101 203102 Frek: 1 1 1 2 2 2 1 Kod: 203402 203905 206101 206201 206202 206203 208003 Frek: 1 1 2 5 1 1 2 Kod: 208006 208101 208102 208103 208201 208202 208301 Frek: 2 5 6 1 1 1 3 Kod: 208401 208402 208501 208502 208503 210401 210402 Frek: 2 1 3 1 1 6 3 Kod: 212101 212103 213202 213204 216104 218001 218002 Frek: 1 2 1 1 2 2 5 Kod: 218005 218006 218007 218008 218101 218104 218105 Frek: 1 5 5 2 5 1 1 Kod: 218201 218206 218209 218303 218306 218401 218403 Frek: 3 2 1 3 1 2 2 Kod: 218411 226002 226004 226201 228001 228006 228101 Frek: 1 1 3 6 4 2 9 Kod: 228102 228103 228106 228108 228110 228111 228113 Frek: 1 4 4 3 3 1 1 Kod: 228201 228205 228208 228301 228303 228304 228305 Frek: 3 1 1 2 1 1 1 Kod: 228401 228402 228403 228404 228408 228421 230301 Frek: 3 2 1 1 7 1 1 Kod: 230501 230505 230506 230901 230903 230908 230921 Frek: 1 1 1 3 1 1 1 Kod: 231301 231303 231304 231306 232103 232601 236105 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 238001 238007 238009 240102 240401 240903 241701 Frek: 7 1 2 1 1 2 1 Kod: 242101 242201 246001 246003 246301 246302 246304 Frek: 2 1 1 2 1 2 1 Kod: 248001 248002 248004 248005 248006 248101 248104 Frek: 5 2 1 5 1 2 2 Kod: 248201 248202 248203 248204 248206 248211 250501 Frek: 6 2 1 10 1 1 1 Kod: 250502 251401 251402 251403 252104 252301 252306 Frek: 2 3 1 1 1 2 2 Kod: 256002 258001 258002 258003 258004 258101 258102 Frek: 1 1 8 8 1 3 4 Kod: 258103 258105 258201 258301 258304 258401 258403 Frek: 5 2 5 1 1 6 1 Kod: 999999 Frek: 6
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 25 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 16 22 30 27 25 27 27 34 23 24 32 38 36 36 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 35 34 33 31 28 34 33 32 22 25 30 32 32 30 Kod: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Frek: 29 33 38 32 33 31 45 41 40 43 40 41 36 43 Kod: 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Frek: 37 38 38 38 37 31 31 38 38 34 36 42 54
VAR 10 KÖN Loc 27 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter. När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren i olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1.a. Är Du: 980 1. Man 865 2. Kvinna 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 28 width 2 MD=99 F.1.b. Hur gammal är Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 165 01. 19 år och yngre 179 02. 20-24 år 194 03. 25-29 år 202 04. 30-34 år 182 05. 35-39 år 162 06. 40-44 år 143 07. 45-49 år 156 08. 50-54 år 175 09. 55-59 år 142 10. 60-64 år 145 11. 65 år och äldre 99. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 30 width 1 MD=9 F.1.c. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 401 1. Ogift 1290 2. Gift eller sammanboende 150 3. Änka/Änkling/Frånskild 4 9. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSPOSITION Loc 31 width 1 MD=9 F.1.d. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 672 1. Husfar 668 2. Husmor 215 3. Son/Dotter 36 4. Annan hushållsmedlem 232 5. Ensamboende 22 9. Ej svar
VAR 14 SYSSELSÄTTNING Loc 32 width 1 MD=9 F.1.e. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 947 1. Förvärvsarbetande på heltid 307 2. Förvärvsarbetande på deltid 170 3. Hemmafru 157 4. Studerande 174 5. Pensionär 77 6. Annan sysselsättning 13 9. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 33 width 1 MD=9 F.1.f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 682 1. Folkskola 285 2. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 223 3. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 401 4. Gymnasium eller motsvarande 225 5. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 29 9. Ej svar
VAR 16 ORTSSTORLEK Loc 34 width 1 MD=9 F.1.g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 110 1. Under 200 invånare 183 2. 200-1.999 invånare 181 3. 2.000-4.999 invånare 176 4. 5.000-9.999 invånare 224 5. 10.000-24.999 invånare 252 6. 25.000-49.999 invånare 248 7. 50.000-99.999 invånare 370 8. 100.000 och däröver 101 9. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 35 width 1 MD=9 F.1.h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 224 1. Insatslägenhet 533 2. Hyrd lägenhet 821 3. Egen villa/radhus 57 4. Hyrd villa/radhus 138 5. Jordbruksfastighet 26 6. Inneboende 37 7. Annan bostadsform 9 9. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:EGNA Loc 36 width 1 MD=9 F.1.i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 317 1. Gör praktiskt taget INGA sådana inköp SJÄLV 419 2. Gör MINDRE ÄN HÄLFTEN av alla inköp 233 3. Gör ungefär HÄLFTEN av alla inköp 178 4. Gör MER ÄN HÄLFTEN av alla inköp 695 5. Gör ALLA ELLER NÄSTAN ALLA inköp 3 9. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2. Hushållets sammansättning. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av. Medräkna även sådana, som befinner sig på kortare semester, kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. OBS! Räkna även med Dig själv. F.2.a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 1709 127 3 6
VAR 20 2-6 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2.b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1542 231 63 2 7
VAR 21 7-10 ÅR Loc 41 width 2 MD=99 F.2.c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 1587 221 28 9
VAR 22 11-14 ÅR Loc 43 width 2 MD=99 F.2.d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1522 278 39 1 5
VAR 23 15-19 ÅR Loc 45 width 2 MD=99 F.2.e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1375 360 96 8 1 5
VAR 24 20-67 ÅR Loc 47 width 2 MD=99 F.2.f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 99 Frek: 67 338 1227 164 33 6 4 1 5
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 49 width 2 MD=99 F.2.g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 1708 95 37 5
VAR 26 TOTALT ANTAL PERSONER Loc 51 width 2 MD=99 F.2.h. Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 239 567 398 454 137 31 12 2 1 4
VAR 27 INKOMST-PERSONLIG Loc 53 width 1 MD=9 F.3. Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta, som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör. Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3.a. Inkomst i kronor per år:Din personliga 474 1. Under 30.000 kronor/år 329 2. 30.000-50.000 kronor/år 508 3. 50.000-70.000 kronor/år 262 4. 70.000-90.000 kronor/år 87 5. 90.000-110.000 kronor/år 42 6. 110.000-130.000 kronor/år 36 7. Över 130.000 kronor/år 107 9. Ej svar
VAR 28 INKOMST-HUSHÅLLETS Loc 54 width 1 MD=9 F.3.b. Inkomst i kronor per år:Hushållets totala <Se F.3 för fullständig frågetext> 87 1. Under 30.000 kronor/år 131 2. 30.000-50.000 kronor/år 304 3. 50.000-70.000 kronor/år 280 4. 70.000-90.000 kronor/år 301 5. 90.000-110.000 kronor/år 206 6. 110.000-130.000 kronor/år 314 7. Över 130.000 kronor/år 222 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 55 width 1 MD=9 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 1191 1. Ja 438 2. Nej 216 9. Ej svar
VAR 30 PERSONBIL Loc 56 width 2 MD=99 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5.a. I hushållet finns .... st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 5 99 Frek: 275 1175 325 41 9 1 19
VAR 31 HUSVAGN Loc 58 width 1 MD=9 F.5.b. I hushållet finns: Husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 100 1. Ja 1719 2. Nej 26 9. Ej svar
VAR 32 FRITIDSHUS Loc 59 width 1 MD=9 F.5.c. I hushållet finns: Fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 431 1. Ja 1395 2. Nej 19 9. Ej svar
VAR 33 RODDBÅT/EKA EL. LIKNANDE Loc 60 width 1 MD=9 F.5.d. I hushållet finns: Roddbåt/Eka eller liknande <Se F.5 för fullständig frågetext> 387 1. Ja 1439 2. Nej 19 9. Ej svar
VAR 34 MOTORBÅT Loc 61 width 1 MD=9 F.5.e. I hushållet finns: Motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 207 1. Ja 1619 2. Nej 19 9. Ej svar
VAR 35 SEGELBÅT Loc 62 width 1 MD=9 F.5.f. I hushållet finns: Segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 56 1. Ja 1770 2. Nej 19 9. Ej svar
VAR 36 BILDKAMERA - INSTAMATIC Loc 63 width 1 MD=9 F.5.g. I hushållet finns: Bildkamera - typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 1025 1. Ja 802 2. Nej 18 9. Ej svar
VAR 37 BILDKAMERA-SYSTEMKAMERA Loc 64 width 1 MD=9 F.5.h. I hushållet finns: Bildkamera - typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 668 1. Ja 1159 2. Nej 18 9. Ej svar
VAR 38 BILRADIO/BILSTEREO Loc 65 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.i. I hushållet finns: Bilradio/Bilstereo <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 1. Ja 2. Nej 1845 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 39 TV-BANDSPELARE (VIDEO) Loc 66 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.j. I hushållet finns: TV-bandspelare (video) <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 1. Ja 2. Nej 1845 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 40 FILMKAMERA Loc 67 width 1 MD=9 F.5.k. I hushållet finns: Filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 441 1. Ja 1386 2. Nej 18 9. Ej svar
VAR 41 STILLBILDSPROJEKTOR Loc 68 width 1 MD=9 F.5.l. I hushållet finns: Stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 438 1. Ja 1389 2. Nej 18 9. Ej svar
VAR 42 FILMPROJEKTOR Loc 69 width 1 MD=9 F.5.m. I hushållet finns: Filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 373 1. Ja 1454 2. Nej 18 9. Ej svar
VAR 43 SKRIVMASKIN Loc 70 width 1 MD=9 F.5.n. I hushållet finns: Skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 775 1. Ja 1052 2. Nej 18 9. Ej svar
VAR 44 SVART-VIT TV Loc 71 width 1 MD=9 F.5.o. I hushållet finns: Svart-vit TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 693 1. Ja 1134 2. Nej 18 9. Ej svar
VAR 45 FÄRG-TV Loc 72 width 1 MD=9 F.5.p. I hushållet finns: Färg-TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 1499 1. Ja 328 2. Nej 18 9. Ej svar
VAR 46 FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 73 width 1 MD=9 F.5.q. I hushållet finns: Frysbox/Frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 1595 1. Ja 232 2. Nej 18 9. Ej svar
VAR 47 DISKMASKIN Loc 74 width 1 MD=9 F.5.r. I hushållet finns: Diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 618 1. Ja 1209 2. Nej 18 9. Ej svar
VAR 48 TORKTUMLARE Loc 75 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.s. I hushållet finns: Torktumlare <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 1. Ja 2. Nej 1845 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 49 KÖKSMASKIN Loc 76 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.t. I hushållet finns: Köksmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 1. Ja 2. Nej 1845 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 50 TVÄTTMASKIN Loc 77 width 1 MD=9 F.5.u. I hushållet finns: Tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1352 1. Ja 475 2. Nej 18 9. Ej svar
VAR 51 STEREOANLÄGGNING Loc 78 width 1 MD=9 F.5.v. I hushållet finns: Stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 1358 1. Ja 469 2. Nej 18 9. Ej svar
VAR 52 MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 79 width 1 MD=9 F.5.x. I hushållet finns: Motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 739 1. Ja 1087 2. Nej 19 9. Ej svar
VAR 53 SPISFLÄKT Loc 80 width 1 MD=9 F.5.y. I hushållet finns: Spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1189 1. Ja 637 2. Nej 19 9. Ej svar
VAR 54 KAFFEBRYGGARE Loc 81 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.z. I hushållet finns: Kaffebryggare <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 1. Ja 2. Nej 1845 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 55 RAKAPPARAT Loc 82 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.å. I hushållet finns: Rakapparat <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 1. Ja 2. Nej 1845 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 56 HUND Loc 83 width 1 MD=9 F.5.ä. I hushållet finns: Hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 384 1. Ja 1440 2. Nej 21 9. Ej svar
VAR 57 KATT Loc 84 width 1 MD=9 F.5.ö. I hushållet finns: Katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 303 1. Ja 1520 2. Nej 22 9. Ej svar
VAR 58 INKÖP AV KAPITALVAROR A1 Loc 85 width 2 MD=99 F.6a. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a.1. Första understrykningen 173 01. Fabriksny bil 469 02. Begagnad bil 33 03. Moped 7 04. Nytt fritidshus 10 05. Begagnat fritidshus 52 06. Ny villa 20 07. Begagnad villa 55 08. Köksfläkt 51 09. Elektrisk spis 41 10. Diskmaskin 934 99. Ej svar
VAR 59 INKÖP AV KAPITALVAROR A2 Loc 87 width 2 MD=99 F.6a.2. Andra understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 14 02. Begagnad bil 21 03. Moped 10 04. Nytt fritidshus 10 05. Begagnat fritidshus 32 06. Ny villa 34 07. Begagnad villa 52 08. Köksfläkt 56 09. Elektrisk spis 47 10. Diskmaskin 1569 99. Ej svar
VAR 60 INKÖP AV KAPITALVAROR A3 Loc 89 width 2 MD=99 F.6a.3. Tredje understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 1 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 4 06. Ny villa 5 07. Begagnad villa 23 08. Köksfläkt 32 09. Elektrisk spis 26 10. Diskmaskin 1754 99. Ej svar
VAR 61 INKÖP AV KAPITALVAROR A4 Loc 91 width 2 MD=99 F.6a.4. Fjärde understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 1 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 1 07. Begagnad villa 3 08. Köksfläkt 20 09. Elektrisk spis 16 10. Diskmaskin 1804 99. Ej svar
VAR 62 INKÖP AV KAPITALVAROR A5 Loc 93 width 2 MD=99 F.6a.5. Femte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 1 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 3 09. Elektrisk spis 12 10. Diskmaskin 1829 99. Ej svar
VAR 63 INKÖP AV KAPITALVAROR A6 Loc 95 width 2 MD=99 F.6a.6. Sjätte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 09. Elektrisk spis 10. Diskmaskin 1845 99. Ej svar
VAR 64 INKÖP AV KAPITALVAROR B1 Loc 97 width 2 MD=99 F.6b. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6b.1. Första understrykningen 208 01. Tvättmaskin 56 02. Frysbox 59 03. Frysskåp 123 04. Fiskeutrustning 147 05. Elektrisk rakapparat 33 06. Skrivmaskin 49 07. Stillbildskamera 25 08. Filmkamera 23 09. Projektor 38 10. Elektrisk symaskin 1084 99. Ej svar
VAR 65 INKÖP AV KAPITALVAROR B2 Loc 99 width 2 MD=99 F.6b.2. Andra understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 31 02. Frysbox 29 03. Frysskåp 26 04. Fiskeutrustning 55 05. Elektrisk rakapparat 19 06. Skrivmaskin 34 07. Stillbildskamera 22 08. Filmkamera 25 09. Projektor 32 10. Elektrisk symaskin 1572 99. Ej svar
VAR 66 INKÖP AV KAPITALVAROR B3 Loc 101 width 2 MD=99 F.6b.3. Tredje understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 16 03. Frysskåp 5 04. Fiskeutrustning 11 05. Elektrisk rakapparat 6 06. Skrivmaskin 15 07. Stillbildskamera 8 08. Filmkamera 14 09. Projektor 13 10. Elektrisk symaskin 1757 99. Ej svar
VAR 67 INKÖP AV KAPITALVAROR B4 Loc 103 width 2 MD=99 F.6b.4. Fjärde understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 1 04. Fiskeutrustning 5 05. Elektrisk rakapparat 06. Skrivmaskin 5 07. Stillbildskamera 1 08. Filmkamera 6 09. Projektor 4 10. Elektrisk symaskin 1823 99. Ej svar
VAR 68 INKÖP AV KAPITALVAROR B5 Loc 105 width 2 MD=99 F.6b.5. Femte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 05. Elektrisk rakapparat 2 06. Skrivmaskin 07. Stillbildskamera 1 08. Filmkamera 1 09. Projektor 5 10. Elektrisk symaskin 1836 99. Ej svar
VAR 69 INKÖP AV KAPITALVAROR B6 Loc 107 width 2 MD=99 F.6b.6. Sjätte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 05. Elektrisk rakapparat 06. Skrivmaskin 07. Stillbildskamera 08. Filmkamera 09. Projektor 10. Elektrisk symaskin 1845 99. Ej svar
VAR 70 INKÖP AV KAPITALVAROR C1 Loc 109 width 2 MD=99 F.6c. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6c.1. Första understrykningen 153 01. Transistorradio 22 02. Husvagn 121 03. Stereoanläggning 20 04. Svart/vit TV 149 05. Färg-TV 81 06. Elektrisk kaffebryggare 71 07. Motorgräsklippare 101 08. Dammsugare 19 09. Motorbåt 12 10. Segelbåt 1096 99. Ej svar
VAR 71 INKÖP AV KAPITALVAROR C2 Loc 111 width 2 MD=99 F.6c.2. Andra understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 2 02. Husvagn 30 03. Stereoanläggning 7 04. Svart/vit TV 50 05. Färg-TV 40 06. Elektrisk kaffebryggare 27 07. Motorgräsklippare 63 08. Dammsugare 13 09. Motorbåt 4 10. Segelbåt 1609 99. Ej svar
VAR 72 INKÖP AV KAPITALVAROR C3 Loc 113 width 2 MD=99 F.6c.3. Tredje understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 1 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 12 05. Färg-TV 13 06. Elektrisk kaffebryggare 16 07. Motorgräsklippare 27 08. Dammsugare 11 09. Motorbåt 10. Segelbåt 1765 99. Ej svar
VAR 73 INKÖP AV KAPITALVAROR C4 Loc 115 width 2 MD=99 F.6c.4. Fjärde understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 05. Färg-TV 5 06. Elektrisk kaffebryggare 7 07. Motorgräsklippare 11 08. Dammsugare 1 09. Motorbåt 3 10. Segelbåt 1818 99. Ej svar
VAR 74 INKÖP AV KAPITALVAROR C5 Loc 117 width 2 MD=99 F.6c.5. Femte understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 05. Färg-TV 06. Elektrisk kaffebryggare 2 07. Motorgräsklippare 4 08. Dammsugare 2 09. Motorbåt 2 10. Segelbåt 1835 99. Ej svar
VAR 75 INKÖP AV KAPITALVAROR C6 Loc 119 width 2 MD=99 F.6c.6. Sjätte understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 05. Färg-TV 06. Elektrisk kaffebryggare 07. Motorgräsklippare 08. Dammsugare 09. Motorbåt 10. Segelbåt 1845 99. Ej svar
VAR 76 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 121 width 1 MD=9 F.7. Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.7a. Miljövårdsfrågor 21 1. Mycket ointresserad 62 2. Ganska ointresserad 76 3. Något ointresserad 54 4. Varken-eller,vet ej 565 5. Något intresserad 657 6. Ganska intresserad 363 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 77 HÄLSONYTTIG MAT Loc 122 width 1 MD=9 F.7b. Hälsonyttig mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 70 1. Mycket ointresserad 111 2. Ganska ointresserad 111 3. Något ointresserad 99 4. Varken-eller,vet ej 531 5. Något intresserad 498 6. Ganska intresserad 379 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 78 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 123 width 1 MD=9 F.7c. Sjukdomar och hälsa <Se F.7 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket ointresserad 65 2. Ganska ointresserad 103 3. Något ointresserad 111 4. Varken-eller,vet ej 490 5. Något intresserad 544 6. Ganska intresserad 431 7. Mycket intresserad 70 9. Ej svar
VAR 79 BANTNINGSTIPS Loc 124 width 1 MD=9 F.7d. Bantningstips <Se F.7 för fullständig frågetext> 597 1. Mycket ointresserad 247 2. Ganska ointresserad 172 3. Något ointresserad 135 4. Varken-eller,vet ej 359 5. Något intresserad 147 6. Ganska intresserad 109 7. Mycket intresserad 79 9. Ej svar
VAR 80 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 125 width 1 MD=9 F.7e. Hushålla ekonomiskt <Se F.7 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket ointresserad 64 2. Ganska ointresserad 69 3. Något ointresserad 62 4. Varken-eller,vet ej 375 5. Något intresserad 619 6. Ganska intresserad 576 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 81 POLITIK Loc 126 width 1 MD=9 F.7f. Politik <Se F.7 för fullständig frågetext> 111 1. Mycket ointresserad 111 2. Ganska ointresserad 117 3. Något ointresserad 85 4. Varken-eller,vet ej 615 5. Något intresserad 516 6. Ganska intresserad 236 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 82 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 127 width 1 MD=9 F.7g. Sociala rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 53 1. Mycket ointresserad 65 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 145 4. Varken-eller,vet ej 581 5. Något intresserad 539 6. Ganska intresserad 291 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 83 SKATTEFRÅGOR Loc 128 width 1 MD=9 F.7h. Skattefrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 51 1. Mycket ointresserad 72 2. Ganska ointresserad 90 3. Något ointresserad 123 4. Varken-eller,vet ej 533 5. Något intresserad 541 6. Ganska intresserad 373 7. Mycket intresserad 62 9. Ej svar
VAR 84 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 129 width 1 MD=9 F.7i. Samlevnadsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 69 1. Mycket ointresserad 93 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 227 4. Varken-eller,vet ej 565 5. Något intresserad 469 6. Ganska intresserad 229 7. Mycket intresserad 70 9. Ej svar
VAR 85 VIDAREUTBILDNING Loc 130 width 1 MD=9 F.7j. Vidareutbildning <Se F.7 för fullständig frågetext> 111 1. Mycket ointresserad 99 2. Ganska ointresserad 129 3. Något ointresserad 203 4. Varken-eller,vet ej 523 5. Något intresserad 435 6. Ganska intresserad 278 7. Mycket intresserad 67 9. Ej svar
VAR 86 RELIGIONS- O. TROSFRÅGOR Loc 131 width 1 MD=9 F.7k. Religions- och trosfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 431 1. Mycket ointresserad 242 2. Ganska ointresserad 202 3. Något ointresserad 197 4. Varken-eller,vet ej 370 5. Något intresserad 198 6. Ganska intresserad 147 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 87 ARBETSMARKNADEN Loc 132 width 1 MD=9 F.7l. Arbetsmarknaden <Se F.7 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket ointresserad 76 2. Ganska ointresserad 109 3. Något ointresserad 130 4. Varken-eller,vet ej 573 5. Något intresserad 508 6. Ganska intresserad 317 7. Mycket intresserad 74 9. Ej svar
VAR 88 VILLA/EGET HEM Loc 133 width 1 MD=9 F.7m. Villa/Eget hem <Se F.7 för fullständig frågetext> 83 1. Mycket ointresserad 59 2. Ganska ointresserad 61 3. Något ointresserad 104 4. Varken-eller,vet ej 297 5. Något intresserad 466 6. Ganska intresserad 717 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 89 FRITIDSHUS Loc 134 width 1 MD=9 F.7n. Fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 247 1. Mycket ointresserad 156 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 253 4. Varken-eller,vet ej 365 5. Något intresserad 263 6. Ganska intresserad 338 7. Mycket intresserad 81 9. Ej svar
VAR 90 PERSONBILAR Loc 135 width 1 MD=9 F.7o. Personbilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 160 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 119 4. Varken-eller,vet ej 525 5. Något intresserad 463 6. Ganska intresserad 287 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 136 width 1 MD=9 F.7p. Heminredning <Se F.7 för fullständig frågetext> 69 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 104 3. Något ointresserad 84 4. Varken-eller,vet ej 491 5. Något intresserad 553 6. Ganska intresserad 421 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 137 width 1 MD=9 F.7q. Modenyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 291 1. Mycket ointresserad 215 2. Ganska ointresserad 181 3. Något ointresserad 119 4. Varken-eller,vet ej 507 5. Något intresserad 318 6. Ganska intresserad 152 7. Mycket intresserad 62 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 138 width 1 MD=9 F.7r. Matvarunyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 162 1. Mycket ointresserad 184 2. Ganska ointresserad 194 3. Något ointresserad 171 4. Varken-eller,vet ej 505 5. Något intresserad 353 6. Ganska intresserad 207 7. Mycket intresserad 69 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 139 width 1 MD=9 F.7s. Barnavård <Se F.7 för fullständig frågetext> 166 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 235 4. Varken-eller,vet ej 422 5. Något intresserad 378 6. Ganska intresserad 323 7. Mycket intresserad 69 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 140 width 1 MD=9 F.7t. Skönhetsvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 432 1. Mycket ointresserad 192 2. Ganska ointresserad 179 3. Något ointresserad 214 4. Varken-eller,vet ej 473 5. Något intresserad 215 6. Ganska intresserad 77 7. Mycket intresserad 63 9. Ej svar
VAR 96 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 141 width 1 MD=9 F.7u. Stereoanläggningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 272 1. Mycket ointresserad 142 2. Ganska ointresserad 188 3. Något ointresserad 164 4. Varken-eller,vet ej 543 5. Något intresserad 308 6. Ganska intresserad 171 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 97 HUSHÅLLSMASKINER Loc 142 width 1 MD=9 F.7v. Hushållsmaskiner <Se F.7 för fullständig frågetext> 139 1. Mycket ointresserad 157 2. Ganska ointresserad 179 3. Något ointresserad 181 4. Varken-eller,vet ej 607 5. Något intresserad 376 6. Ganska intresserad 149 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 98 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 143 width 1 MD=9 F.7w. Fotoutrustningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 283 1. Mycket ointresserad 170 2. Ganska ointresserad 211 3. Något ointresserad 220 4. Varken-eller,vet ej 546 5. Något intresserad 241 6. Ganska intresserad 110 7. Mycket intresserad 64 9. Ej svar
VAR 99 MOTORCYKLAR Loc 144 width 1 MD=9 F.7x. Motorcyklar <Se F.7 för fullständig frågetext> 762 1. Mycket ointresserad 166 2. Ganska ointresserad 179 3. Något ointresserad 238 4. Varken-eller,vet ej 243 5. Något intresserad 93 6. Ganska intresserad 91 7. Mycket intresserad 73 9. Ej svar
VAR 100 KRUKVÄXTER Loc 145 width 1 MD=9 F.7y. Krukväxter <Se F.7 för fullständig frågetext> 200 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 96 4. Varken-eller,vet ej 410 5. Något intresserad 419 6. Ganska intresserad 452 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 101 MEDEL MOT MJÄLL Loc 146 width 1 MD=9 F.7z. Medel mot mjäll <Se F.7 för fullständig frågetext> 606 1. Mycket ointresserad 192 2. Ganska ointresserad 148 3. Något ointresserad 305 4. Varken-eller,vet ej 321 5. Något intresserad 117 6. Ganska intresserad 94 7. Mycket intresserad 62 9. Ej svar
VAR 102 HUNDARS SKÖTSEL Loc 147 width 1 MD=9 F.7å. Hundars skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 607 1. Mycket ointresserad 137 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 204 4. Varken-eller,vet ej 300 5. Något intresserad 179 6. Ganska intresserad 225 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 103 KATTERS SKÖTSEL Loc 148 width 1 MD=9 F.7ä. Katters skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 718 1. Mycket ointresserad 154 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 236 4. Varken-eller,vet ej 261 5. Något intresserad 123 6. Ganska intresserad 151 7. Mycket intresserad 69 9. Ej svar
VAR 104 MOTIONERA Loc 149 width 1 MD=9 F.7ö. Motionera <Se F.7 för fullständig frågetext> 80 1. Mycket ointresserad 49 2. Ganska ointresserad 83 3. Något ointresserad 63 4. Varken-eller,vet ej 561 5. Något intresserad 563 6. Ganska intresserad 394 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 105 IDROTTA Loc 150 width 1 MD=9 F.7aa. Idrotta <Se F.7 för fullständig frågetext> 232 1. Mycket ointresserad 118 2. Ganska ointresserad 199 3. Något ointresserad 144 4. Varken-eller,vet ej 495 5. Något intresserad 306 6. Ganska intresserad 288 7. Mycket intresserad 63 9. Ej svar
VAR 106 LAGA MAT Loc 151 width 1 MD=9 F.7ab. Laga mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket ointresserad 80 2. Ganska ointresserad 95 3. Något ointresserad 79 4. Varken-eller,vet ej 492 5. Något intresserad 587 6. Ganska intresserad 414 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 107 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 152 width 1 MD=9 F.7ac. Pröva nya maträtter <Se F.7 för fullständig frågetext> 88 1. Mycket ointresserad 80 2. Ganska ointresserad 100 3. Något ointresserad 113 4. Varken-eller,vet ej 414 5. Något intresserad 552 6. Ganska intresserad 458 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 108 BAKA Loc 153 width 1 MD=9 F.7ad. Baka <Se F.7 för fullständig frågetext> 217 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 154 3. Något ointresserad 158 4. Varken-eller,vet ej 370 5. Något intresserad 397 6. Ganska intresserad 391 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 109 HA GÄSTER Loc 154 width 1 MD=9 F.7ae. Ha gäster <Se F.7 för fullständig frågetext> 53 1. Mycket ointresserad 28 2. Ganska ointresserad 84 3. Något ointresserad 100 4. Varken-eller,vet ej 541 5. Något intresserad 666 6. Ganska intresserad 326 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 110 KÖRA BIL Loc 155 width 1 MD=9 F.7af. Köra bil <Se F.7 för fullständig frågetext> 180 1. Mycket ointresserad 50 2. Ganska ointresserad 78 3. Något ointresserad 173 4. Varken-eller,vet ej 350 5. Något intresserad 481 6. Ganska intresserad 478 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 111 JOBBA MED BILAR Loc 156 width 1 MD=9 F.7ag. Jobba med bilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 568 1. Mycket ointresserad 148 2. Ganska ointresserad 158 3. Något ointresserad 204 4. Varken-eller,vet ej 368 5. Något intresserad 195 6. Ganska intresserad 142 7. Mycket intresserad 62 9. Ej svar
VAR 112 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 157 width 1 MD=9 F.7ah. Arbeta i trädgården <Se F.7 för fullständig frågetext> 186 1. Mycket ointresserad 86 2. Ganska ointresserad 138 3. Något ointresserad 160 4. Varken-eller,vet ej 396 5. Något intresserad 463 6. Ganska intresserad 368 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 113 FOTOGRAFERA Loc 158 width 1 MD=9 F.7ai. Fotografera <Se F.7 för fullständig frågetext> 228 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 178 3. Något ointresserad 162 4. Varken-eller,vet ej 601 5. Något intresserad 332 6. Ganska intresserad 159 7. Mycket intresserad 61 9. Ej svar
VAR 114 SMALFILMA Loc 159 width 1 MD=9 F.7aj. Smalfilma <Se F.7 för fullständig frågetext> 530 1. Mycket ointresserad 180 2. Ganska ointresserad 188 3. Något ointresserad 420 4. Varken-eller,vet ej 285 5. Något intresserad 124 6. Ganska intresserad 47 7. Mycket intresserad 71 9. Ej svar
VAR 115 SPORTFISKA Loc 160 width 1 MD=9 F.7ak. Sportfiska <Se F.7 för fullständig frågetext> 499 1. Mycket ointresserad 118 2. Ganska ointresserad 145 3. Något ointresserad 231 4. Varken-eller,vet ej 334 5. Något intresserad 224 6. Ganska intresserad 243 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 116 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 161 width 1 MD=9 F.7al. Lyssna på popmusik <Se F.7 för fullständig frågetext> 394 1. Mycket ointresserad 158 2. Ganska ointresserad 157 3. Något ointresserad 85 4. Varken-eller,vet ej 435 5. Något intresserad 315 6. Ganska intresserad 252 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 117 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 162 width 1 MD=9 F.7am. Lyssna på klassisk musik <Se F.7 för fullständig frågetext> 349 1. Mycket ointresserad 160 2. Ganska ointresserad 194 3. Något ointresserad 103 4. Varken-eller,vet ej 520 5. Något intresserad 309 6. Ganska intresserad 158 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 118 GÅ PÅ TEATER Loc 163 width 1 MD=9 F.7an. Gå på teater <Se F.7 för fullständig frågetext> 250 1. Mycket ointresserad 135 2. Ganska ointresserad 156 3. Något ointresserad 158 4. Varken-eller,vet ej 568 5. Något intresserad 352 6. Ganska intresserad 169 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 119 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 164 width 1 MD=9 F.7ao. Gå på konstutställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 415 1. Mycket ointresserad 185 2. Ganska ointresserad 224 3. Något ointresserad 198 4. Varken-eller,vet ej 412 5. Något intresserad 217 6. Ganska intresserad 130 7. Mycket intresserad 64 9. Ej svar
VAR 120 LÄSA BÖCKER Loc 165 width 1 MD=9 F.7ap. Läsa böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 83 1. Mycket ointresserad 63 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 53 4. Varken-eller,vet ej 469 5. Något intresserad 463 6. Ganska intresserad 556 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 121 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 166 width 1 MD=9 F.7aq. Läsa populärtidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 226 1. Mycket ointresserad 157 2. Ganska ointresserad 178 3. Något ointresserad 192 4. Varken-eller,vet ej 637 5. Något intresserad 280 6. Ganska intresserad 104 7. Mycket intresserad 71 9. Ej svar
VAR 122 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 167 width 1 MD=9 F.7ar. Köpa på postorder <Se F.7 för fullständig frågetext> 569 1. Mycket ointresserad 245 2. Ganska ointresserad 194 3. Något ointresserad 191 4. Varken-eller,vet ej 437 5. Något intresserad 114 6. Ganska intresserad 36 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 123 SY KLÄDER Loc 168 width 1 MD=9 F.7as. Sy kläder <Se F.7 för fullständig frågetext> 770 1. Mycket ointresserad 134 2. Ganska ointresserad 149 3. Något ointresserad 169 4. Varken-eller,vet ej 259 5. Något intresserad 148 6. Ganska intresserad 156 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 124 HANDARBETA Loc 169 width 1 MD=9 F.7at. Handarbeta <Se F.7 för fullständig frågetext> 664 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 100 3. Något ointresserad 113 4. Varken-eller,vet ej 204 5. Något intresserad 225 6. Ganska intresserad 377 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 125 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 170 width 1 MD=9 F.7au. Träffa nya människor <Se F.7 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket ointresserad 28 2. Ganska ointresserad 71 3. Något ointresserad 113 4. Varken-eller,vet ej 475 5. Något intresserad 651 6. Ganska intresserad 403 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 126 SNICKRA Loc 171 width 1 MD=9 F.7av. Snickra <Se F.7 för fullständig frågetext> 305 1. Mycket ointresserad 130 2. Ganska ointresserad 143 3. Något ointresserad 215 4. Varken-eller,vet ej 417 5. Något intresserad 339 6. Ganska intresserad 243 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 127 MÅLA HEMMA Loc 172 width 1 MD=9 F.7aw. Måla hemma <Se F.7 för fullständig frågetext> 181 1. Mycket ointresserad 91 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 151 4. Varken-eller,vet ej 582 5. Något intresserad 427 6. Ganska intresserad 231 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 128 JAGA Loc 173 width 1 MD=9 F.7ax. Jaga <Se F.7 för fullständig frågetext> 983 1. Mycket ointresserad 109 2. Ganska ointresserad 93 3. Något ointresserad 291 4. Varken-eller,vet ej 120 5. Något intresserad 78 6. Ganska intresserad 116 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 129 FRILUFTSLIV Loc 174 width 1 MD=9 F.7ay. Friluftsliv <Se F.7 för fullständig frågetext> 91 1. Mycket ointresserad 38 2. Ganska ointresserad 61 3. Något ointresserad 77 4. Varken-eller,vet ej 509 5. Något intresserad 560 6. Ganska intresserad 456 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 130 ÅKA SLALOM Loc 175 width 1 MD=9 F.7az. Åka slalom <Se F.7 för fullständig frågetext> 759 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 308 4. Varken-eller,vet ej 203 5. Något intresserad 112 6. Ganska intresserad 152 7. Mycket intresserad 65 9. Ej svar
VAR 131 ÅKA MOTORBÅT Loc 176 width 1 MD=9 F.7aå. Åka motorbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 405 1. Mycket ointresserad 122 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 242 4. Varken-eller,vet ej 419 5. Något intresserad 261 6. Ganska intresserad 212 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 132 SEGLA Loc 177 width 1 MD=9 F.7aä. Segla <Se F.7 för fullständig frågetext> 550 1. Mycket ointresserad 143 2. Ganska ointresserad 156 3. Något ointresserad 363 4. Varken-eller,vet ej 266 5. Något intresserad 152 6. Ganska intresserad 148 7. Mycket intresserad 67 9. Ej svar
VAR 133 CAMPA Loc 178 width 1 MD=9 F.7aö. Campa <Se F.7 för fullständig frågetext> 329 1. Mycket ointresserad 119 2. Ganska ointresserad 150 3. Något ointresserad 171 4. Varken-eller,vet ej 460 5. Något intresserad 343 6. Ganska intresserad 214 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 134 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 179 width 1 MD=9 F.7ba. Semestra utomlands <Se F.7 för fullständig frågetext> 170 1. Mycket ointresserad 78 2. Ganska ointresserad 78 3. Något ointresserad 152 4. Varken-eller,vet ej 358 5. Något intresserad 410 6. Ganska intresserad 545 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 135 SEMESTRA I SVERIGE Loc 180 width 1 MD=9 F.7bb. Semestra i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket ointresserad 12 2. Ganska ointresserad 24 3. Något ointresserad 53 4. Varken-eller,vet ej 349 5. Något intresserad 672 6. Ganska intresserad 671 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 136 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 181 width 1 MD=9 F.7bc. Pröva nya produkter <Se F.7 för fullständig frågetext> 89 1. Mycket ointresserad 88 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 243 4. Varken-eller,vet ej 621 5. Något intresserad 429 6. Ganska intresserad 194 7. Mycket intresserad 68 9. Ej svar
VAR 137 VARA BORTBJUDEN Loc 182 width 1 MD=9 F.7bd. Vara bortbjuden <Se F.7 för fullständig frågetext> 51 1. Mycket ointresserad 43 2. Ganska ointresserad 84 3. Något ointresserad 82 4. Varken-eller,vet ej 548 5. Något intresserad 638 6. Ganska intresserad 347 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 138 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 183 width 1 MD=9 F.7be. Gå på diskotek <Se F.7 för fullständig frågetext> 901 1. Mycket ointresserad 147 2. Ganska ointresserad 147 3. Något ointresserad 211 4. Varken-eller,vet ej 181 5. Något intresserad 114 6. Ganska intresserad 77 7. Mycket intresserad 67 9. Ej svar
VAR 139 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 184 width 1 MD=9 F.7bf. Gå på restaurang <Se F.7 för fullständig frågetext> 181 1. Mycket ointresserad 90 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 111 4. Varken-eller,vet ej 604 5. Något intresserad 484 6. Ganska intresserad 201 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 140 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 185 width 1 MD=9 F.7bg. Gå på kvällskurser <Se F.7 för fullständig frågetext> 243 1. Mycket ointresserad 131 2. Ganska ointresserad 208 3. Något ointresserad 259 4. Varken-eller,vet ej 578 5. Något intresserad 273 6. Ganska intresserad 96 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 141 KLÄDER TILL DIG SJÄLV Loc 186 width 2 MD=99 F.8. Hur mycket pengar lägger du normalt ner på följande under ett år? F.8a. Kläder till dig själv 7 01. 0 kronor 17 02. Under 100 kronor 102 03. 101-300 kronor 266 04. 301-500 kronor 350 05. 501-800 kronor 387 06. 801-1.000 kronor 326 07. 1.001-1.500 kronor 177 08. 1.501-2.000 kronor 175 09. Över 2.000 kronor 38 99. Ej svar
VAR 142 SPORTUTRUSTNING Loc 188 width 2 MD=99 F.8b. Sportutrustning till Dig själv <Se F.8 för fullständig frågetext> 543 01. 0 kronor 422 02. Under 100 kronor 411 03. 101-300 kronor 192 04. 301-500 kronor 92 05. 501-800 kronor 39 06. 801-1.000 kronor 33 07. 1.001-1.500 kronor 18 08. 1.501-2.000 kronor 26 09. Över 2.000 kronor 69 99. Ej svar
VAR 143 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 190 width 2 MD=99 F.8c. Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 559 01. 0 kronor 653 02. Under 100 kronor 419 03. 101-300 kronor 90 04. 301-500 kronor 28 05. 501-800 kronor 13 06. 801-1.000 kronor 7 07. 1.001-1.500 kronor 08. 1.501-2.000 kronor 09. Över 2.000 kronor 76 99. Ej svar
VAR 144 NÖJEN Loc 192 width 2 MD=99 F.8d. Nöjen <Se F.8 för fullständig frågetext> 106 01. 0 kronor 240 02. Under 100 kronor 452 03. 101-300 kronor 326 04. 301-500 kronor 178 05. 501-800 kronor 151 06. 801-1.000 kronor 113 07. 1.001-1.500 kronor 59 08. 1.501-2.000 kronor 147 09. Över 2.000 kronor 73 99. Ej svar
VAR 145 UTLANDSRESOR Loc 194 width 2 MD=99 F.8e. Utlandsresor under fritiden <Se F.8 för fullständig frågetext> 857 01. 0 kronor 34 02. Under 100 kronor 46 03. 101-300 kronor 48 04. 301-500 kronor 46 05. 501-800 kronor 75 06. 801-1.000 kronor 98 07. 1.001-1.500 kronor 174 08. 1.501-2.000 kronor 392 09. Över 2.000 kronor 75 99. Ej svar
VAR 146 BÖCKER Loc 196 width 2 MD=99 F.8f. Böcker <Se F.8 för fullständig frågetext> 327 01. 0 kronor 500 02. Under 100 kronor 448 03. 101-300 kronor 259 04. 301-500 kronor 122 05. 501-800 kronor 51 06. 801-1.000 kronor 41 07. 1.001-1.500 kronor 8 08. 1.501-2.000 kronor 14 09. Över 2.000 kronor 75 99. Ej svar
VAR 147 TOBAK Loc 198 width 2 MD=99 F.8g. Tobak <Se F.8 för fullständig frågetext> 1031 01. 0 kronor 75 02. Under 100 kronor 76 03. 101-300 kronor 102 04. 301-500 kronor 77 05. 501-800 kronor 81 06. 801-1.000 kronor 84 07. 1.001-1.500 kronor 97 08. 1.501-2.000 kronor 176 09. Över 2.000 kronor 46 99. Ej svar
VAR 148 VIN OCH SPRIT Loc 200 width 2 MD=99 F.8h. Vin och sprit <Se F.8 för fullständig frågetext> 385 01. 0 kronor 235 02. Under 100 kronor 296 03. 101-300 kronor 250 04. 301-500 kronor 196 05. 501-800 kronor 143 06. 801-1.000 kronor 108 07. 1.001-1.500 kronor 72 08. 1.501-2.000 kronor 113 09. Över 2.000 kronor 47 99. Ej svar
VAR 149 ICA Loc 202 width 2 F.9. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt: från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.9a. Hur ofta besöker Du ICA 111 01. Aldrig 14 02. 1 gång/år 30 03. 2 ggr/år 57 04. 3 ggr/år 58 05. 1 gång/kvartal 57 06. 2 ggr/kvartal 171 07. 1 gång/månad 164 08. 2 ggr/månad 174 09. 3 ggr/månad 343 10. 1 gång/vecka 269 11. 2 ggr/vecka 219 12. 3 ggr/vecka 83 13. 4 ggr/vecka 59 14. 5 ggr/vecka 26 15. 6 ggr/vecka 10 16. 7 ggr/vecka
VAR 150 KONSUM Loc 204 width 2 MD=99 F.9b. Hur ofta besöker Du Konsum <Se F.9 för fullständig frågetext> 234 01. Aldrig 43 02. 1 gång/år 57 03. 2 ggr/år 68 04. 3 ggr/år 86 05. 1 gång/kvartal 62 06. 2 ggr/kvartal 209 07. 1 gång/månad 150 08. 2 ggr/månad 138 09. 3 ggr/månad 309 10. 1 gång/vecka 199 11. 2 ggr/vecka 152 12. 3 ggr/vecka 62 13. 4 ggr/vecka 46 14. 5 ggr/vecka 24 15. 6 ggr/vecka 6 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 151 VIVO Loc 206 width 2 MD=99 F.9c. Hur ofta besöker Du Vivo <Se F.9 för fullständig frågetext> 1080 01. Aldrig 108 02. 1 gång/år 70 03. 2 ggr/år 70 04. 3 ggr/år 88 05. 1 gång/kvartal 46 06. 2 ggr/kvartal 107 07. 1 gång/månad 47 08. 2 ggr/månad 37 09. 3 ggr/månad 79 10. 1 gång/vecka 52 11. 2 ggr/vecka 32 12. 3 ggr/vecka 17 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 152 FAVÖR Loc 208 width 2 F.9d. Hur ofta besöker Du Favör <Se F.9 för fullständig frågetext> 1265 01. Aldrig 110 02. 1 gång/år 67 03. 2 ggr/år 61 04. 3 ggr/år 62 05. 1 gång/kvartal 36 06. 2 ggr/kvartal 70 07. 1 gång/månad 32 08. 2 ggr/månad 37 09. 3 ggr/månad 62 10. 1 gång/vecka 19 11. 2 ggr/vecka 15 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 153 ANNAN BUTIK Loc 210 width 2 F.9e. Hur ofta besöker Du annan butik <Se F.9 för fullständig frågetext> 499 01. Aldrig 87 02. 1 gång/år 78 03. 2 ggr/år 104 04. 3 ggr/år 113 05. 1 gång/kvartal 107 06. 2 ggr/kvartal 200 07. 1 gång/månad 128 08. 2 ggr/månad 135 09. 3 ggr/månad 205 10. 1 gång/vecka 84 11. 2 ggr/vecka 50 12. 3 ggr/vecka 33 13. 4 ggr/vecka 12 14. 5 ggr/vecka 5 15. 6 ggr/vecka 5 16. 7 ggr/vecka
VAR 154 LIVSMEDELSAVD. I DOMUS Loc 212 width 2 MD=99 F.9f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 448 01. Aldrig 102 02. 1 gång/år 100 03. 2 ggr/år 106 04. 3 ggr/år 147 05. 1 gång/kvartal 85 06. 2 ggr/kvartal 231 07. 1 gång/månad 117 08. 2 ggr/månad 116 09. 3 ggr/månad 185 10. 1 gång/vecka 108 11. 2 ggr/vecka 58 12. 3 ggr/vecka 21 13. 4 ggr/vecka 10 14. 5 ggr/vecka 6 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 155 LIVSMEDELSAVD. I NK Loc 214 width 2 F.9g. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1515 01. Aldrig 118 02. 1 gång/år 51 03. 2 ggr/år 34 04. 3 ggr/år 36 05. 1 gång/kvartal 20 06. 2 ggr/kvartal 25 07. 1 gång/månad 12 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 13 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 156 LIVSMEDEL I TEMPO/EPA Loc 216 width 2 MD=99 F.9h. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Tempo/Epa <Se F.9 för fullständig frågetext> 513 01. Aldrig 129 02. 1 gång/år 124 03. 2 ggr/år 114 04. 3 ggr/år 152 05. 1 gång/kvartal 108 06. 2 ggr/kvartal 192 07. 1 gång/månad 146 08. 2 ggr/månad 123 09. 3 ggr/månad 139 10. 1 gång/vecka 57 11. 2 ggr/vecka 21 12. 3 ggr/vecka 14 13. 4 ggr/vecka 9 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 157 LIVSMEDELSAVD. I ÅHLENS Loc 218 width 2 MD=99 F.9i. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 1368 01. Aldrig 111 02. 1 gång/år 56 03. 2 ggr/år 59 04. 3 ggr/år 49 05. 1 gång/kvartal 42 06. 2 ggr/kvartal 47 07. 1 gång/månad 32 08. 2 ggr/månad 38 09. 3 ggr/månad 24 10. 1 gång/vecka 12 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 158 LIVSMEDELSAVD. I OBS Loc 220 width 2 MD=99 F.9j. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 1167 01. Aldrig 132 02. 1 gång/år 99 03. 2 ggr/år 86 04. 3 ggr/år 86 05. 1 gång/kvartal 63 06. 2 ggr/kvartal 84 07. 1 gång/månad 44 08. 2 ggr/månad 32 09. 3 ggr/månad 38 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 159 LIVSMEDELSAVD. I B&W Loc 222 width 2 F.9k. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i B&W (Bra, Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 1120 01. Aldrig 164 02. 1 gång/år 120 03. 2 ggr/år 71 04. 3 ggr/år 93 05. 1 gång/kvartal 60 06. 2 ggr/kvartal 86 07. 1 gång/månad 46 08. 2 ggr/månad 28 09. 3 ggr/månad 48 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 160 DOMUS Loc 224 width 2 MD=99 F.9l. Hur ofta besöker Du Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 310 01. Aldrig 118 02. 1 gång/år 123 03. 2 ggr/år 129 04. 3 ggr/år 175 05. 1 gång/kvartal 133 06. 2 ggr/kvartal 297 07. 1 gång/månad 157 08. 2 ggr/månad 122 09. 3 ggr/månad 165 10. 1 gång/vecka 66 11. 2 ggr/vecka 28 12. 3 ggr/vecka 13 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 161 NK Loc 226 width 2 F.9m. Hur ofta besöker Du NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1175 01. Aldrig 188 02. 1 gång/år 131 03. 2 ggr/år 63 04. 3 ggr/år 81 05. 1 gång/kvartal 50 06. 2 ggr/kvartal 67 07. 1 gång/månad 37 08. 2 ggr/månad 22 09. 3 ggr/månad 18 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 162 TEMPO/EPA Loc 228 width 2 MD=99 F.9n. Hur ofta besöker Du Tempo/EPA <Se F.9 för fullständig frågetext> 401 01. Aldrig 129 02. 1 gång/år 156 03. 2 ggr/år 106 04. 3 ggr/år 197 05. 1 gång/kvartal 127 06. 2 ggr/kvartal 252 07. 1 gång/månad 150 08. 2 ggr/månad 118 09. 3 ggr/månad 139 10. 1 gång/vecka 34 11. 2 ggr/vecka 14 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 9 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 163 ÅHLENS Loc 230 width 2 MD=99 F.9o. Hur ofta besöker Du Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 1108 01. Aldrig 178 02. 1 gång/år 119 03. 2 ggr/år 75 04. 3 ggr/år 84 05. 1 gång/kvartal 56 06. 2 ggr/kvartal 81 07. 1 gång/månad 51 08. 2 ggr/månad 46 09. 3 ggr/månad 29 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 164 OBS Loc 232 width 2 MD=99 F.9p. Hur ofta besöker Du Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 971 01. Aldrig 197 02. 1 gång/år 121 03. 2 ggr/år 108 04. 3 ggr/år 117 05. 1 gång/kvartal 77 06. 2 ggr/kvartal 117 07. 1 gång/månad 58 08. 2 ggr/månad 35 09. 3 ggr/månad 32 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 165 B&W (BRA,WESSELS) Loc 234 width 2 MD=99 F.9q. Hur ofta besöker Du B&W (Bra,Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 1050 01. Aldrig 186 02. 1 gång/år 129 03. 2 ggr/år 83 04. 3 ggr/år 100 05. 1 gång/kvartal 78 06. 2 ggr/kvartal 94 07. 1 gång/månad 38 08. 2 ggr/månad 31 09. 3 ggr/månad 44 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 166 HENNES/MAURITZ Loc 236 width 2 F.9r. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz <Se F.9 för fullständig frågetext> 686 01. Aldrig 199 02. 1 gång/år 174 03. 2 ggr/år 128 04. 3 ggr/år 176 05. 1 gång/kvartal 140 06. 2 ggr/kvartal 167 07. 1 gång/månad 63 08. 2 ggr/månad 53 09. 3 ggr/månad 36 10. 1 gång/vecka 17 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 167 KAPP-AHL Loc 238 width 2 MD=99 F.9s. Hur ofta besöker Du Kapp-Ahl <Se F.9 för fullständig frågetext> 940 01. Aldrig 304 02. 1 gång/år 140 03. 2 ggr/år 94 04. 3 ggr/år 122 05. 1 gång/kvartal 70 06. 2 ggr/kvartal 89 07. 1 gång/månad 37 08. 2 ggr/månad 31 09. 3 ggr/månad 12 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 168 GULINS Loc 240 width 2 MD=99 F.9t. Hur ofta besöker Du Gulins <Se F.9 för fullständig frågetext> 1209 01. Aldrig 240 02. 1 gång/år 104 03. 2 ggr/år 56 04. 3 ggr/år 94 05. 1 gång/kvartal 49 06. 2 ggr/kvartal 59 07. 1 gång/månad 11 08. 2 ggr/månad 14 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 169 IKEA Loc 242 width 2 MD=99 F.9u. Hur ofta besöker Du Ikea <Se F.9 för fullständig frågetext> 776 01. Aldrig 558 02. 1 gång/år 220 03. 2 ggr/år 112 04. 3 ggr/år 95 05. 1 gång/kvartal 47 06. 2 ggr/kvartal 30 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 170 ÅHLBERGS Loc 244 width 2 F.9v. Hur ofta besöker Du Åhlbergs <Se F.9 för fullständig frågetext> 1674 01. Aldrig 107 02. 1 gång/år 29 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 15 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 171 EXPERT Loc 246 width 2 F.9w. Hur ofta besöker Du Expert <Se F.9 för fullständig frågetext> 1659 01. Aldrig 96 02. 1 gång/år 30 03. 2 ggr/år 18 04. 3 ggr/år 21 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 8 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 172 JÄRNIA Loc 248 width 2 MD=99 F.9x. Hur ofta besöker Du Järnia <Se F.9 för fullständig frågetext> 576 01. Aldrig 272 02. 1 gång/år 190 03. 2 ggr/år 184 04. 3 ggr/år 194 05. 1 gång/kvartal 121 06. 2 ggr/kvartal 158 07. 1 gång/månad 68 08. 2 ggr/månad 43 09. 3 ggr/månad 23 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 173 FÄRGSAM Loc 250 width 2 F.9y. Hur ofta besöker Du Färgsam <Se F.9 för fullständig frågetext> 1364 01. Aldrig 139 02. 1 gång/år 71 03. 2 ggr/år 74 04. 3 ggr/år 76 05. 1 gång/kvartal 46 06. 2 ggr/kvartal 44 07. 1 gång/månad 15 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 174 PRESSBYRÅN Loc 252 width 2 MD=99 F.9z. Hur ofta besöker Du Pressbyrån <Se F.9 för fullständig frågetext> 364 01. Aldrig 68 02. 1 gång/år 66 03. 2 ggr/år 113 04. 3 ggr/år 173 05. 1 gång/kvartal 82 06. 2 ggr/kvartal 232 07. 1 gång/månad 157 08. 2 ggr/månad 126 09. 3 ggr/månad 219 10. 1 gång/vecka 110 11. 2 ggr/vecka 64 12. 3 ggr/vecka 35 13. 4 ggr/vecka 17 14. 5 ggr/vecka 8 15. 6 ggr/vecka 11 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 175 ANNAN KIOSK Loc 254 width 2 MD=99 F.9å. Hur ofta besöker Du annan kiosk <Se F.9 för fullständig frågetext> 335 01. Aldrig 39 02. 1 gång/år 41 03. 2 ggr/år 63 04. 3 ggr/år 117 05. 1 gång/kvartal 70 06. 2 ggr/kvartal 196 07. 1 gång/månad 149 08. 2 ggr/månad 139 09. 3 ggr/månad 292 10. 1 gång/vecka 153 11. 2 ggr/vecka 90 12. 3 ggr/vecka 55 13. 4 ggr/vecka 44 14. 5 ggr/vecka 14 15. 6 ggr/vecka 48 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 176 TOBAKSAFFÄR Loc 256 width 2 MD=99 F.9ä. Hur ofta besöker Du tobaksaffär <Se F.9 för fullständig frågetext> 729 01. Aldrig 82 02. 1 gång/år 58 03. 2 ggr/år 67 04. 3 ggr/år 124 05. 1 gång/kvartal 70 06. 2 ggr/kvartal 168 07. 1 gång/månad 114 08. 2 ggr/månad 73 09. 3 ggr/månad 181 10. 1 gång/vecka 61 11. 2 ggr/vecka 49 12. 3 ggr/vecka 29 13. 4 ggr/vecka 24 14. 5 ggr/vecka 5 15. 6 ggr/vecka 10 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 177 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 258 width 2 MD=99 F.9ö. Hur ofta besöker Du bar/självservering <Se F.9 för fullständig frågetext> 392 01. Aldrig 58 02. 1 gång/år 115 03. 2 ggr/år 190 04. 3 ggr/år 219 05. 1 gång/kvartal 182 06. 2 ggr/kvartal 217 07. 1 gång/månad 99 08. 2 ggr/månad 83 09. 3 ggr/månad 88 10. 1 gång/vecka 48 11. 2 ggr/vecka 31 12. 3 ggr/vecka 25 13. 4 ggr/vecka 84 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 11 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 178 KAFE/KONDITORI Loc 260 width 2 MD=99 F.9aa. Hur ofta besöker Du kafe/konditori <Se F.9 för fullständig frågetext> 464 01. Aldrig 123 02. 1 gång/år 166 03. 2 ggr/år 177 04. 3 ggr/år 202 05. 1 gång/kvartal 153 06. 2 ggr/kvartal 203 07. 1 gång/månad 127 08. 2 ggr/månad 76 09. 3 ggr/månad 70 10. 1 gång/vecka 32 11. 2 ggr/vecka 18 12. 3 ggr/vecka 9 13. 4 ggr/vecka 16 14. 5 ggr/vecka 4 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 179 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 262 width 2 MD=99 F.9ab. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök <Se F.9 för fullständig frågetext> 492 01. Aldrig 111 02. 1 gång/år 123 03. 2 ggr/år 161 04. 3 ggr/år 209 05. 1 gång/kvartal 124 06. 2 ggr/kvartal 225 07. 1 gång/månad 125 08. 2 ggr/månad 109 09. 3 ggr/månad 98 10. 1 gång/vecka 35 11. 2 ggr/vecka 17 12. 3 ggr/vecka 12 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 180 BENSINSTATION Loc 264 width 2 MD=99 F.9ac. Hur ofta besöker Du bensinstation <Se F.9 för fullständig frågetext> 396 01. Aldrig 14 02. 1 gång/år 18 03. 2 ggr/år 19 04. 3 ggr/år 34 05. 1 gång/kvartal 34 06. 2 ggr/kvartal 137 07. 1 gång/månad 208 08. 2 ggr/månad 189 09. 3 ggr/månad 455 10. 1 gång/vecka 203 11. 2 ggr/vecka 83 12. 3 ggr/vecka 29 13. 4 ggr/vecka 12 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 10 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 181 POSTKONTOR Loc 266 width 2 MD=99 F.9ad. Hur ofta besöker Du postkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 71 01. Aldrig 13 02. 1 gång/år 25 03. 2 ggr/år 30 04. 3 ggr/år 80 05. 1 gång/kvartal 75 06. 2 ggr/kvartal 403 07. 1 gång/månad 435 08. 2 ggr/månad 253 09. 3 ggr/månad 305 10. 1 gång/vecka 77 11. 2 ggr/vecka 34 12. 3 ggr/vecka 13 13. 4 ggr/vecka 15 14. 5 ggr/vecka 5 15. 6 ggr/vecka 9 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 182 BANKKONTOR Loc 268 width 2 MD=99 F.9ae. Hur ofta besöker Du bankkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 136 01. Aldrig 25 02. 1 gång/år 46 03. 2 ggr/år 67 04. 3 ggr/år 136 05. 1 gång/kvartal 98 06. 2 ggr/kvartal 470 07. 1 gång/månad 351 08. 2 ggr/månad 217 09. 3 ggr/månad 217 10. 1 gång/vecka 48 11. 2 ggr/vecka 12 12. 3 ggr/vecka 13 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 183 HÄLSOKOSTBUTIK Loc 270 width 2 F.9af. Hur ofta besöker Du hälsokostbutik <Se F.9 för fullständig frågetext> 1158 01. Aldrig 168 02. 1 gång/år 117 03. 2 ggr/år 82 04. 3 ggr/år 110 05. 1 gång/kvartal 48 06. 2 ggr/kvartal 86 07. 1 gång/månad 29 08. 2 ggr/månad 24 09. 3 ggr/månad 18 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 184 AFFISCHPELARE Loc 272 width 2 F.9ag. Hur ofta ser Du affischpelare <Se F.9 för fullständig frågetext> 531 01. Aldrig 64 02. 1 gång/år 43 03. 2 ggr/år 53 04. 3 ggr/år 81 05. 1 gång/kvartal 31 06. 2 ggr/kvartal 123 07. 1 gång/månad 70 08. 2 ggr/månad 54 09. 3 ggr/månad 205 10. 1 gång/vecka 62 11. 2 ggr/vecka 52 12. 3 ggr/vecka 50 13. 4 ggr/vecka 110 14. 5 ggr/vecka 32 15. 6 ggr/vecka 284 16. 7 ggr/vecka
VAR 185 REKLAMFILM PÅ BIO Loc 274 width 2 MD=99 F.9ah. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio <Se F.9 för fullständig frågetext> 818 01. Aldrig 200 02. 1 gång/år 157 03. 2 ggr/år 115 04. 3 ggr/år 139 05. 1 gång/kvartal 89 06. 2 ggr/kvartal 157 07. 1 gång/månad 68 08. 2 ggr/månad 44 09. 3 ggr/månad 33 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 5 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 186 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 276 width 2 MD=99 F.9ai. Hur ofta ser Du reklam på bussar <Se F.9 för fullständig frågetext> 577 01. Aldrig 61 02. 1 gång/år 51 03. 2 ggr/år 71 04. 3 ggr/år 59 05. 1 gång/kvartal 58 06. 2 ggr/kvartal 94 07. 1 gång/månad 54 08. 2 ggr/månad 81 09. 3 ggr/månad 178 10. 1 gång/vecka 77 11. 2 ggr/vecka 51 12. 3 ggr/vecka 52 13. 4 ggr/vecka 158 14. 5 ggr/vecka 47 15. 6 ggr/vecka 175 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 187 ÅKER BUSS Loc 278 width 2 F.9aj. Hur ofta åker Du buss <Se F.9 för fullständig frågetext> 584 01. Aldrig 113 02. 1 gång/år 106 03. 2 ggr/år 151 04. 3 ggr/år 94 05. 1 gång/kvartal 94 06. 2 ggr/kvartal 102 07. 1 gång/månad 71 08. 2 ggr/månad 77 09. 3 ggr/månad 92 10. 1 gång/vecka 69 11. 2 ggr/vecka 40 12. 3 ggr/vecka 31 13. 4 ggr/vecka 124 14. 5 ggr/vecka 36 15. 6 ggr/vecka 61 16. 7 ggr/vecka
VAR 188 ÅKER TUNNELBANA Loc 280 width 2 F.9ak. Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.9 för fullständig frågetext> 1351 01. Aldrig 111 02. 1 gång/år 65 03. 2 ggr/år 74 04. 3 ggr/år 23 05. 1 gång/kvartal 26 06. 2 ggr/kvartal 25 07. 1 gång/månad 20 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 24 10. 1 gång/vecka 14 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 37 14. 5 ggr/vecka 13 15. 6 ggr/vecka 22 16. 7 ggr/vecka
VAR 189 RABATTKUPONGER Loc 282 width 2 MD=98 F.9al. Hur ofta löser Du in rabattkuponger <Se F.9 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 01. Aldrig 02. 1 gång/år 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 10. 1gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1845 98. Frågan ej ställd
VAR 190 AFTONBLADET Loc 284 width 2 MD=99 F.10. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.10a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet 670 01. Aldrig 53 02. 1 gång/år 55 03. 2 ggr/år 103 04. 3 ggr/år 92 05. 1 gång/kvartal 68 06. 2 ggr/kvartal 113 07. 1 gång/månad 85 08. 2 ggr/månad 60 09. 3 ggr/månad 121 10. 1 gång/vecka 83 11. 2 ggr/vecka 77 12. 3 ggr/vecka 44 13. 4 ggr/vecka 39 14. 5 ggr/vecka 182 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 191 ARBETET Loc 286 width 2 MD=99 F.10b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1540 01. Aldrig 35 02. 1 gång/år 34 03. 2 ggr/år 28 04. 3 ggr/år 30 05. 1 gång/kvartal 13 06. 2 ggr/kvartal 21 07. 1 gång/månad 10 08. 2 ggr/månad 20 09. 3 ggr/månad 33 10. 1 gång/vecka 10 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 9 14. 5 ggr/vecka 50 15. 6 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 192 DAGENS NYHETER Loc 288 width 2 MD=99 F.10c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.10 för fullständig frågetext> 988 01. Aldrig 58 02. 1 gång/år 58 03. 2 ggr/år 77 04. 3 ggr/år 76 05. 1 gång/kvartal 42 06. 2 ggr/kvartal 77 07. 1 gång/månad 48 08. 2 ggr/månad 50 09. 3 ggr/månad 86 10. 1 gång/vecka 32 11. 2 ggr/vecka 28 12. 3 ggr/vecka 12 13. 4 ggr/vecka 29 14. 5 ggr/vecka 184 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 193 EXPRESSEN Loc 290 width 2 F.10d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen <Se F.10 för fullständig frågetext> 494 01. Aldrig 35 02. 1 gång/år 44 03. 2 ggr/år 77 04. 3 ggr/år 99 05. 1 gång/kvartal 58 06. 2 ggr/kvartal 139 07. 1 gång/månad 87 08. 2 ggr/månad 87 09. 3 ggr/månad 185 10. 1 gång/vecka 108 11. 2 ggr/vecka 97 12. 3 ggr/vecka 56 13. 4 ggr/vecka 53 14. 5 ggr/vecka 226 15. 6 ggr/vecka
VAR 194 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 292 width 2 MD=99 F.10e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1347 01. Aldrig 47 02. 1 gång/år 43 03. 2 ggr/år 42 04. 3 ggr/år 33 05. 1 gång/kvartal 21 06. 2 ggr/kvartal 36 07. 1 gång/månad 16 08. 2 ggr/månad 16 09. 3 ggr/månad 30 10. 1 gång/vecka 13 11. 2 ggr/vecka 11 12. 3 ggr/vecka 8 13. 4 ggr/vecka 10 14. 5 ggr/vecka 171 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 195 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 294 width 2 MD=99 F.10f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1407 01. Aldrig 45 02. 1 gång/år 35 03. 2 ggr/år 42 04. 3 ggr/år 42 05. 1 gång/kvartal 20 06. 2 ggr/kvartal 37 07. 1 gång/månad 24 08. 2 ggr/månad 24 09. 3 ggr/månad 49 10. 1 gång/vecka 28 11. 2 ggr/vecka 26 12. 3 ggr/vecka 24 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 36 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 196 KVÄLLSPOSTEN Loc 296 width 2 F.10g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1456 01. Aldrig 40 02. 1 gång/år 36 03. 2 ggr/år 23 04. 3 ggr/år 28 05. 1 gång/kvartal 28 06. 2 ggr/kvartal 41 07. 1 gång/månad 10 08. 2 ggr/månad 20 09. 3 ggr/månad 44 10. 1 gång/vecka 36 11. 2 ggr/vecka 10 12. 3 ggr/vecka 15 13. 4 ggr/vecka 12 14. 5 ggr/vecka 46 15. 6 ggr/vecka
VAR 197 SVENSKA DAGBLADET Loc 298 width 2 MD=99 F.10h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1373 01. Aldrig 49 02. 1 gång/år 31 03. 2 ggr/år 45 04. 3 ggr/år 38 05. 1 gång/kvartal 19 06. 2 ggr/kvartal 50 07. 1 gång/månad 28 08. 2 ggr/månad 27 09. 3 ggr/månad 35 10. 1 gång/vecka 16 11. 2 ggr/vecka 17 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 16 14. 5 ggr/vecka 98 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 198 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 300 width 2 MD=99 F.10i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1572 01. Aldrig 31 02. 1 gång/år 20 03. 2 ggr/år 25 04. 3 ggr/år 21 05. 1 gång/kvartal 18 06. 2 ggr/kvartal 18 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 14 09. 3 ggr/månad 26 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 72 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 199 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 302 width 2 F.10j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1745 01. Aldrig 10 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 31 15. 6 ggr/vecka
VAR 200 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 304 width 2 F.10k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar <Se F.10 för fullständig frågetext> 1760 01. Aldrig 5 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 27 15. 6 ggr/vecka
VAR 201 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 306 width 2 MD=99 F.10l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1712 01. Aldrig 11 02. 1 gång/år 5 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 12 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 12 14. 5 ggr/vecka 48 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 202 UPSALA NYA TIDNING Loc 308 width 2 MD=99 F.10m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1728 01. Aldrig 12 02. 1 gång/år 13 03. 2 ggr/år 15 04. 3 ggr/år 9 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 8 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 7 14. 5 ggr/vecka 31 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 203 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 310 width 2 MD=99 F.10n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1773 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 24 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 204 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 312 width 2 MD=99 F.10o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Östgöta Correspondenten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1718 01. Aldrig 13 02. 1 gång/år 13 03. 2 ggr/år 19 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 10 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 41 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 205 AFTONBLADET(S) Loc 314 width 2 F.11. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.11a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet 886 01. Aldrig 54 02. 1 gång/år 56 03. 2 ggr/år 65 04. 3 ggr/år 82 05. 1 gång/kvartal 57 06. 2 ggr/kvartal 117 07. 1 gång/månad 94 08. 2 ggr/månad 65 09. 3 ggr/månad 369 10. 1 gång/vecka
VAR 206 ARBETET(S) Loc 316 width 2 MD=99 F.11b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1702 01. Aldrig 18 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 12 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 17 07. 1 gång/månad 12 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 59 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 207 DAGENS NYHETER(S) Loc 318 width 2 MD=99 F.11c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 1240 01. Aldrig 42 02. 1 gång/år 38 03. 2 ggr/år 49 04. 3 ggr/år 51 05. 1 gång/kvartal 32 06. 2 ggr/kvartal 62 07. 1 gång/månad 37 08. 2 ggr/månad 36 09. 3 ggr/månad 258 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 208 EXPRESSEN(S) Loc 320 width 2 MD=99 F.11d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen <Se F.11 för fullständig frågetext> 693 01. Aldrig 44 02. 1 gång/år 49 03. 2 ggr/år 62 04. 3 ggr/år 77 05. 1 gång/kvartal 60 06. 2 ggr/kvartal 151 07. 1 gång/månad 115 08. 2 ggr/månad 113 09. 3 ggr/månad 481 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 209 GÖTEBORGS-POSTEN(S) Loc 322 width 2 MD=99 F.11e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1514 01. Aldrig 27 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 16 04. 3 ggr/år 24 05. 1 gång/kvartal 9 06. 2 ggr/kvartal 26 07. 1 gång/månad 20 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 188 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 210 GP NU(S) Loc 324 width 2 MD=98 or GE 99 F.11f. Hur ofta läser Du GP NU <Se F.11 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORV80-II (Omgång 1,2,3,8) 01. Aldrig 02. 1 gång/år 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 1845 98. Frågan ej ställd 99. Ej svar
VAR 211 GT KVÄLLSTIDNINGEN(S) Loc 326 width 2 MD=99 F.11g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1527 01. Aldrig 29 02. 1 gång/år 22 03. 2 ggr/år 26 04. 3 ggr/år 34 05. 1 gång/kvartal 15 06. 2 ggr/kvartal 29 07. 1 gång/månad 35 08. 2 ggr/månad 26 09. 3 ggr/månad 102 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 212 KVÄLLSPOSTEN(S) Loc 328 width 2 MD=99 F.11h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1550 01. Aldrig 33 02. 1 gång/år 21 03. 2 ggr/år 20 04. 3 ggr/år 21 05. 1 gång/kvartal 14 06. 2 ggr/kvartal 26 07. 1 gång/månad 21 08. 2 ggr/månad 16 09. 3 ggr/månad 123 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 213 SVENSKA DAGBLADET(S) Loc 330 width 2 MD=99 F.11i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1607 01. Aldrig 19 02. 1 gång/år 13 03. 2 ggr/år 20 04. 3 ggr/år 17 05. 1 gång/kvartal 15 06. 2 ggr/kvartal 27 07. 1 gång/månad 14 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 109 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 214 SYDSVENSKA DAGBLADET(S) Loc 332 width 2 MD=99 F.11j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1683 01. Aldrig 8 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 13 05. 1 gång/kvartal 9 06. 2 ggr/kvartal 16 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 91 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 215 SKÅNSKA DAGBLADET(S) Loc 334 width 2 MD=99 F.11k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1806 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 2 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 16 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 216 HELSINGBORGS DAGBLAD(S) Loc 336 width 2 MD=99 F.11l. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.11 för fullständig frågetext> 1777 01. Aldrig 02. 1 gång/år 3 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 42 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 217 ALLAS VECKOTIDNING Loc 338 width 2 MD=99 F.12. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.12a. Hur ofta läser Du Allas Veckotidning 1296 01. Aldrig 71 02. 1 gång/år 71 03. 2 ggr/år 64 04. 3 ggr/år 73 05. 1 gång/kvartal 42 06. 2 ggr/kvartal 72 07. 1 gång/månad 43 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 98 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 218 ALLERS Loc 340 width 2 MD=99 F.12b. Hur ofta läser Du Allers <Se F.12 för fullständig frågetext> 1075 01. Aldrig 103 02. 1 gång/år 105 03. 2 ggr/år 98 04. 3 ggr/år 97 05. 1 gång/kvartal 56 06. 2 ggr/kvartal 90 07. 1 gång/månad 41 08. 2 ggr/månad 22 09. 3 ggr/månad 157 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 219 DAMERNAS VÄRLD Loc 342 width 2 MD=99 F.12c. Hur ofta läser Du Damernas Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1297 01. Aldrig 104 02. 1 gång/år 78 03. 2 ggr/år 69 04. 3 ggr/år 94 05. 1 gång/kvartal 53 06. 2 ggr/kvartal 54 07. 1 gång/månad 31 08. 2 ggr/månad 16 09. 3 ggr/månad 48 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 220 FEMINA Loc 344 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta läser Du Femina <Se F.12 för fullständig frågetext> 1377 01. Aldrig 93 02. 1 gång/år 55 03. 2 ggr/år 70 04. 3 ggr/år 83 05. 1 gång/kvartal 44 06. 2 ggr/kvartal 49 07. 1 gång/månad 30 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 36 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 221 FIB-AKTUELLT Loc 346 width 2 MD=99 F.12e. Hur ofta läser Du FIB-Aktuellt <Se F.12 för fullständig frågetext> 1034 01. Aldrig 74 02. 1 gång/år 66 03. 2 ggr/år 82 04. 3 ggr/år 119 05. 1 gång/kvartal 100 06. 2 ggr/kvartal 155 07. 1 gång/månad 81 08. 2 ggr/månad 46 09. 3 ggr/månad 88 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 222 HEMMETS JOURNAL Loc 348 width 2 MD=99 F.12f. Hur ofta läser Du Hemmets Journal <Se F.12 för fullständig frågetext> 1069 01. Aldrig 86 02. 1 gång/år 75 03. 2 ggr/år 83 04. 3 ggr/år 87 05. 1 gång/kvartal 58 06. 2 ggr/kvartal 96 07. 1 gång/månad 58 08. 2 ggr/månad 38 09. 3 ggr/månad 193 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 223 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 350 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta läser Du Hemmets Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1133 01. Aldrig 88 02. 1 gång/år 84 03. 2 ggr/år 78 04. 3 ggr/år 86 05. 1 gång/kvartal 56 06. 2 ggr/kvartal 90 07. 1 gång/månad 42 08. 2 ggr/månad 37 09. 3 ggr/månad 150 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 224 HUSMODERN Loc 352 width 2 MD=99 F.12h. Hur ofta läser Du Husmodern <Se F.12 för fullständig frågetext> 1309 01. Aldrig 100 02. 1 gång/år 80 03. 2 ggr/år 62 04. 3 ggr/år 74 05. 1 gång/kvartal 41 06. 2 ggr/kvartal 57 07. 1 gång/månad 27 08. 2 ggr/månad 16 09. 3 ggr/månad 78 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 225 HÄNT I VECKAN Loc 354 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta läser Du Hänt i Veckan <Se F.12 för fullständig frågetext> 1178 01. Aldrig 98 02. 1 gång/år 86 03. 2 ggr/år 106 04. 3 ggr/år 122 05. 1 gång/kvartal 48 06. 2 ggr/kvartal 84 07. 1 gång/månad 32 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 73 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 226 ICA-KURIREN Loc 356 width 2 MD=99 F.12j. Hur ofta läser Du ICA-Kuriren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1037 01. Aldrig 69 02. 1 gång/år 59 03. 2 ggr/år 71 04. 3 ggr/år 77 05. 1 gång/kvartal 51 06. 2 ggr/kvartal 89 07. 1 gång/månad 45 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 330 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 227 LAND Loc 358 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta läser Du Land <Se F.12 för fullständig frågetext> 1206 01. Aldrig 67 02. 1 gång/år 46 03. 2 ggr/år 53 04. 3 ggr/år 42 05. 1 gång/kvartal 22 06. 2 ggr/kvartal 68 07. 1 gång/månad 35 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 278 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 228 LEKTYR Loc 360 width 2 MD=99 F.12l. Hur ofta läser Du Lektyr <Se F.12 för fullständig frågetext> 1153 01. Aldrig 55 02. 1 gång/år 64 03. 2 ggr/år 73 04. 3 ggr/år 106 05. 1 gång/kvartal 75 06. 2 ggr/kvartal 140 07. 1 gång/månad 71 08. 2 ggr/månad 32 09. 3 ggr/månad 76 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 229 METALLARBETAREN Loc 362 width 2 MD=99 F.12m. Hur ofta läser Du Metallarbetaren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1570 01. Aldrig 25 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 18 04. 3 ggr/år 16 05. 1 gång/kvartal 12 06. 2 ggr/kvartal 47 07. 1 gång/månad 23 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 112 10. 4 ggr/månad 1 99. Ej svar
VAR 230 MIN VÄRLD Loc 364 width 2 MD=99 F.12n. Hur ofta läser Du Min Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1532 01. Aldrig 49 02. 1 gång/år 29 03. 2 ggr/år 36 04. 3 ggr/år 30 05. 1 gång/kvartal 23 06. 2 ggr/kvartal 44 07. 1 gång/månad 24 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 67 10. 1 gång/vecka p 99. Ej svar
VAR 231 MITT LIVS NOVELL Loc 366 width 2 MD=99 F.12o. Hur ofta läser Du Mitt Livs Novell <Se F.12 för fullständig frågetext> 1666 01. Aldrig 43 02. 1 gång/år 15 03. 2 ggr/år 24 04. 3 ggr/år 19 05. 1 gång/kvartal 12 06. 2 ggr/kvartal 25 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 26 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 232 RÖSTER I RADIO/TV Loc 368 width 2 MD=99 F.12p. Hur ofta läser Du Röster i Radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 1339 01. Aldrig 89 02. 1 gång/år 101 03. 2 ggr/år 85 04. 3 ggr/år 67 05. 1 gång/kvartal 31 06. 2 ggr/kvartal 40 07. 1 gång/månad 14 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 74 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 233 SAXONS VECKOTIDNING Loc 370 width 2 MD=99 F.12q. Hur ofta läser Du Saxons Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1404 01. Aldrig 54 02. 1 gång/år 55 03. 2 ggr/år 59 04. 3 ggr/år 50 05. 1 gång/kvartal 47 06. 2 ggr/kvartal 51 07. 1 gång/månad 29 08. 2 ggr/månad 22 09. 3 ggr/månad 72 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 234 SE Loc 372 width 2 MD=99 F.12r. Hur ofta läser Du Se <Se F.12 för fullständig frågetext> 1235 01. Aldrig 80 02. 1 gång/år 78 03. 2 ggr/år 98 04. 3 ggr/år 102 05. 1 gång/kvartal 76 06. 2 ggr/kvartal 94 07. 1 gång/månad 33 08. 2 ggr/månad 22 09. 3 ggr/månad 27 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 235 SVENSK DAMTIDNING Loc 374 width 2 MD=99 F.12s. Hur ofta läser Du Svensk Damtidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1419 01. Aldrig 73 02. 1 gång/år 47 03. 2 ggr/år 48 04. 3 ggr/år 49 05. 1 gång/kvartal 39 06. 2 ggr/kvartal 63 07. 1 gång/månad 21 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 73 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 236 VECKANS AFFÄRER Loc 376 width 2 MD=99 F.12t. Hur ofta läser Du Veckans Affärer <Se F.12 för fullständig frågetext> 1545 01. Aldrig 40 02. 1 gång/år 31 03. 2 ggr/år 34 04. 3 ggr/år 42 05. 1 gång/kvartal 14 06. 2 ggr/kvartal 38 07. 1 gång/månad 30 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 64 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 237 VECKO-JOURNALEN Loc 378 width 2 MD=99 F.12u. Hur ofta läser Du Vecko-Journalen <Se F.12 för fullständig frågetext> 1595 01. Aldrig 67 02. 1 gång/år 41 03. 2 ggr/år 41 04. 3 ggr/år 24 05. 1 gång/kvartal 19 06. 2 ggr/kvartal 31 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 18 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 238 VECKO-REVYN Loc 380 width 2 MD=99 F.12v. Hur ofta läser Du Vecko-Revyn <Se F.12 för fullständig frågetext> 1426 01. Aldrig 76 02. 1 gång/år 62 03. 2 ggr/år 63 04. 3 ggr/år 41 05. 1 gång/kvartal 46 06. 2 ggr/kvartal 52 07. 1 gång/månad 26 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 30 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 239 VI Loc 382 width 2 MD=99 F.12w. Hur ofta läser Du Vi <Se F.12 för fullständig frågetext> 1454 01. Aldrig 38 02. 1 gång/år 36 03. 2 ggr/år 44 04. 3 ggr/år 32 05. 1 gång/kvartal 25 06. 2 ggr/kvartal 42 07. 1 gång/månad 18 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 143 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 240 ÅRET RUNT Loc 384 width 2 MD=99 F.12x. Hur ofta läser Du Året Runt <Se F.12 för fullständig frågetext> 928 01. Aldrig 85 02. 1 gång/år 96 03. 2 ggr/år 105 04. 3 ggr/år 110 05. 1 gång/kvartal 86 06. 2 ggr/kvartal 115 07. 1 gång/månad 56 08. 2 ggr/månad 41 09. 3 ggr/månad 223 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 241 KOMMUNALARBETAREN Loc 386 width 1 MD=9 F.13. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du Kommunalarbetaren 1599 1. Aldrig 6 2. 1 gång/år 9 3. 2 ggr/år 8 4. 3 ggr/år 11 5. 1 gång/kvartal 12 6. 2 ggr/kvartal 48 7. 1 gång/månad 150 8. 2 ggr/månad 2 9. Ej svar
VAR 242 MOTOR Loc 387 width 1 MD=9 F.13b. Hur ofta läser Du Motor <Se F.13 för fullständig frågetext> 1513 1. Aldrig 30 2. 1 gång/år 39 3. 2 ggr/år 42 4. 3 ggr/år 46 5. 1 gång/kvartal 26 6. 2 ggr/kvartal 43 7. 1 gång/månad 106 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 243 MOTORFÖRAREN Loc 388 width 1 MD=9 F.13c. Hur ofta läser Du Motorföraren <Se F.13 för fullständig frågetext> 1686 1. Aldrig 20 2. 1 gång/år 19 3. 2 ggr/år 14 4. 3 ggr/år 24 5. 1 gång/kvartal 15 6. 2 ggr/kvartal 28 7. 1 gång/månad 38 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 244 TEKNIKENS VÄRLD Loc 389 width 1 MD=9 F.13d. Hur ofta läser Du Teknikens Värld <Se F.13 för fullständig frågetext> 1400 1. Aldrig 55 2. 1 gång/år 67 3. 2 ggr/år 62 4. 3 ggr/år 69 5. 1 gång/kvartal 48 6. 2 ggr/kvartal 64 7. 1 gång/månad 80 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 245 VI BILÄGARE Loc 390 width 1 MD=9 F.13e. Hur ofta läser Du Vi Bilägare <Se F.13 för fullständig frågetext> 1231 1. Aldrig 32 2. 1 gång/år 38 3. 2 ggr/år 42 4. 3 ggr/år 64 5. 1 gång/kvartal 36 6. 2 ggr/kvartal 97 7. 1 gång/månad 305 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 246 ALLT OM MAT Loc 391 width 1 MD=9 F.14. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du Allt om Mat 1349 1. Aldrig 111 2. 1 gång/år 97 3. 2 ggr/år 69 4. 3 ggr/år 71 5. 1 gång/kvartal 34 6. 2 ggr/kvartal 114 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 247 ALLT I HEMMET Loc 392 width 1 MD=9 F.14b. Hur ofta läser Du Allt i Hemmet <Se F.14 för fullständig frågetext> 1228 1. Aldrig 132 2. 1 gång/år 115 3. 2 ggr/år 81 4. 3 ggr/år 109 5. 1 gång/kvartal 46 6. 2 ggr/kvartal 134 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 248 HEM OCH FRITID Loc 393 width 1 MD=9 F.14c. Hur ofta läser Du Hem och Fritid <Se F.14 för fullständig frågetext> 1204 1. Aldrig 119 2. 1 gång/år 113 3. 2 ggr/år 76 4. 3 ggr/år 106 5. 1 gång/kvartal 61 6. 2 ggr/kvartal 166 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 249 DET BÄSTA Loc 394 width 1 MD=9 F.14d. Hur ofta läser Du Det Bästa <Se F.14 för fullständig frågetext> 1528 1. Aldrig 75 2. 1 gång/år 53 3. 2 ggr/år 33 4. 3 ggr/år 21 5. 1 gång/kvartal 8 6. 2 ggr/kvartal 127 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 250 BÅT-NYTT Loc 395 width 1 MD=9 F.14e. Hur ofta läser Du Båt-Nytt <Se F.14 för fullständig frågetext> 1606 1. Aldrig 58 2. 1 gång/år 48 3. 2 ggr/år 40 4. 3 ggr/år 24 5. 1 gång/kvartal 21 6. 2 ggr/kvartal 48 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 251 BÅT FÖR ALLA Loc 396 width 1 MD=9 F.14f. Hur ofta läser Du Båt för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1679 1. Aldrig 34 2. 1 gång/år 30 3. 2 ggr/år 32 4. 3 ggr/år 26 5. 1 gång/kvartal 14 6. 2 ggr/kvartal 30 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 252 VI BÅTÄGARE Loc 397 width 1 MD=9 F.14g. Hur ofta läser Du Vi Båtägare <Se F.14 för fullständig frågetext> 1672 1. Aldrig 44 2. 1 gång/år 31 3. 2 ggr/år 32 4. 3 ggr/år 23 5. 1 gång/kvartal p 8 6. 2 ggr/kvartal 35 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 253 FOTO- OCH FILMTEKNIK Loc 398 width 1 MD=9 F.14h. Hur ofta läser Du Foto- och Filmteknik <Se F.14 för fullständig frågetext> 1702 1. Aldrig 43 2. 1 gång/år 24 3. 2 ggr/år 21 4. 3 ggr/år 17 5. 1 gång/kvartal 17 6. 2 ggr/kvartal 21 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 254 RADIO & TELEVISION Loc 399 width 1 MD=9 F.14i. Hur ofta läser Du Radio & Television <Se F.14 för fullständig frågetext> 1712 1. Aldrig 36 2. 1 gång/år 21 3. 2 ggr/år 25 4. 3 ggr/år 14 5. 1 gång/kvartal 12 6. 2 ggr/kvartal 25 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 255 START & SPEED Loc 400 width 1 MD=9 F.14j. Hur ofta läser Du Start & Speed <Se F.14 för fullständig frågetext> 1708 1. Aldrig 20 2. 1 gång/år 15 3. 2 ggr/år 26 4. 3 ggr/år 21 5. 1 gång/kvartal 16 6. 2 ggr/kvartal 38 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 256 SUNT FÖRNUFT Loc 401 width 1 MD=9 F.14k. Hur ofta läser Du Sunt Förnuft <Se F.14 för fullständig frågetext> 1735 1. Aldrig 20 2. 1 gång/år 16 3. 2 ggr/år 10 4. 3 ggr/år 11 5. 1 gång/kvartal 4 6. 2 ggr/kvartal 48 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 257 TEKNIK FÖR ALLA Loc 402 width 1 MD=9 F.14l. Hur ofta läser Du Teknik för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1593 1. Aldrig 64 2. 1 gång/år 56 3. 2 ggr/år 43 4. 3 ggr/år 39 5. 1 gång/kvartal 23 6. 2 ggr/kvartal 27 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 258 TIDSKRIFT FÖR HÄLSA Loc 403 width 1 MD=9 F.14m. Hur ofta läser Du Tidskrift för Hälsa <Se F.14 för fullständig frågetext> 1731 1. Aldrig 26 2. 1 gång/år 22 3. 2 ggr/år 14 4. 3 ggr/år 13 5. 1 gång/kvartal 7 6. 2 ggr/kvartal 32 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 259 VI FÖRÄLDRAR Loc 404 width 1 MD=9 F.14n. Hur ofta läser Du Vi Föräldrar <Se F.14 för fullständig frågetext> 1534 1. Aldrig 68 2. 1 gång/år 49 3. 2 ggr/år 53 4. 3 ggr/år 52 5. 1 gång/kvartal 19 6. 2 ggr/kvartal 70 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 260 VÅR BOSTAD Loc 405 width 1 MD=9 F.14o. Hur ofta läser Du Vår Bostad <Se F.14 för fullständig frågetext> 1370 1. Aldrig 60 2. 1 gång/år 51 3. 2 ggr/år 40 4. 3 ggr/år 55 5. 1 gång/kvartal 31 6. 2 ggr/kvartal 237 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 261 PRIVATA AFFÄRER Loc 406 width 1 MD=9 F.14p. Hur ofta läser Du Privata Affärer <Se F.14 för fullständig frågetext> 1726 1. Aldrig 14 2. 1 gång/år 26 3. 2 ggr/år 21 4. 3 ggr/år 14 5. 1 gång/kvartal 7 6. 2 ggr/kvartal 36 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 262 ILLUSTRERAD MOTORSPORT Loc 407 width 1 MD=9 F.14q. Hur ofta läser Du Illustrerad Motorsport <Se F.14 för fullständig frågetext> 1733 1. Aldrig 29 2. 1 gång/år 15 3. 2 ggr/år 21 4. 3 ggr/år 15 5. 1 gång/kvartal 15 6. 2 ggr/kvartal 17 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 263 MC-NYTT Loc 408 width 1 MD=9 F.14r. Hur ofta läser Du MC-Nytt <Se F.14 för fullständig frågetext> 1686 1. Aldrig 35 2. 1 gång/år 20 3. 2 ggr/år 30 4. 3 ggr/år 16 5. 1 gång/kvartal 25 6. 2 ggr/kvartal 33 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 264 FLT 6-DAGARS Loc 409 width 2 MD=99 F.15. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.15a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 6-dagars 796 01. Aldrig 32 02. 1 gång/år 42 03. 2 ggr/år 62 04. 3 ggr/år 36 05. 1 gång/kvartal 29 06. 2 ggr/kvartal 48 07. 1 gång/månad 30 08. 2 ggr/månad 40 09. 3 ggr/månad 40 10. 1 gång/vecka 28 11. 2 ggr/vecka 43 12. 3 ggr/vecka 18 13. 4 ggr/vecka 38 14. 5 ggr/vecka 563 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 265 A-PRESSEN Loc 411 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av A-Pressen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1106 01. Aldrig 26 02. 1 gång/år 30 03. 2 ggr/år 49 04. 3 ggr/år 39 05. 1 gång/kvartal 30 06. 2 ggr/kvartal 55 07. 1 gång/månad 40 08. 2 ggr/månad 40 09. 3 ggr/månad 70 10. 1 gång/vecka 32 11. 2 ggr/vecka 37 12. 3 ggr/vecka 17 13. 4 ggr/vecka 39 14. 5 ggr/vecka 233 15. 6 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 266 FLT 5-DAGARS Loc 413 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 5-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1660 01. Aldrig 19 02. 1 gång/år 15 03. 2 ggr/år 22 04. 3 ggr/år 21 05. 1 gång/kvartal 14 06. 2 ggr/kvartal 18 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 51 14. 5 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 267 FLT 4-DAGARS Loc 415 width 2 MD=99 F.15d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1764 01. Aldrig 1 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 41 13. 4 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 268 FLT 3-DAGARS Loc 417 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1674 01. Aldrig 5 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 17 04. 3 ggr/år 16 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 9 07. 1 gång/månad 8 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 80 12. 3 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 269 FLT 2-DAGARS Loc 419 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1822 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 3 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 270 HELSINGBORGS DAGBLAD Loc 421 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.15 för fullständig frågetext> 1771 01. Aldrig 1 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 7 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 11 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 26 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 271 MS/NKR Loc 423 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet <Se F.15 för fullständig frågetext> 1803 01. Aldrig 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal p 5 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 13 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 272 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (6) Loc 425 width 2 MD=99 F.15i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 6-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1685 01. Aldrig 8 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 11 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 16 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 10 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 59 15. 6 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 273 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (4) Loc 427 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1820 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 3 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 274 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (3) Loc 429 width 2 MD=99 F.15k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1759 01. Aldrig 11 02. 1 gång/år 12 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 23 12. 3 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 275 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (2) Loc 431 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1825 01. Aldrig 1 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 1 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 276 H-PRESS NORR Loc 433 width 2 F.15m. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Norr <Se F.15 för fullständig frågetext> 1774 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 11 06. 2 ggr/kvartal 7 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 28 10. 1 gång/vecka
VAR 277 H-PRESS SUNDBYBERG Loc 435 width 2 F.15n. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Sundbyberg <Se F.15 för fullständig frågetext> 1825 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 1 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 8 10. 1 gång/vecka
VAR 278 H-PRESS LIDINGÖ Loc 437 width 2 MD=99 F.15o. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Lidingö <Se F.15 för fullständig frågetext> 1833 01. Aldrig 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 279 H-PRESS MÄLARÖ Loc 439 width 2 MD=99 F.15p. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Mälarö <Se F.15 för fullständig frågetext> 1808 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 10 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 280 H-PRESS SÖDERORT Loc 441 width 2 MD=99 F.15q. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Söderort <Se F.15 för fullständig frågetext> 1762 01. Aldrig 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 51 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 281 H-PRESS SÖDERKURIREN Loc 443 width 1 MD=9 F.15r. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Söderkuriren <Se F.15 för fullständig frågetext> 1835 1. Aldrig 1 2. 1 gång/år 1 3. 2 ggr/år 4. 3 ggr/år 1 5. 1 gång/kvartal 6. 2 ggr/kvartal 3 7. 1 gång/månad 2 8. 2 ggr/månad 2 9. Ej svar
VAR 282 DN-BILAGA NORD Loc 444 width 2 MD=99 F.15s. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Nord <Se F.15 för fullständig frågetext> 1803 01. Aldrig 1 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 1 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 21 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 283 DN-BILAGA NO Loc 446 width 2 MD=99 F.15t. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Nordost <Se F.15 för fullständig frågetext> 1826 01. Aldrig 1 02. 1 gång/år 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 10 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 284 DN-BILAGA NV Loc 448 width 2 MD=99 F.15u. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Nordväst <Se F.15 för fullständig frågetext> 1793 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 29 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 285 DN-BILAGA SYD Loc 450 width 2 MD=99 F.15v. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Syd <Se F.15 för fullständig frågetext> 1792 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 1 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 32 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 286 DN-BILAGA SV Loc 452 width 2 MD=99 F.15w. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Sydväst <Se F.15 för fullständig frågetext> 1802 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 1 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 24 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 287 DN-BILAGA SO Loc 454 width 2 MD=99 F.15x. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Sydost <Se F.15 för fullständig frågetext> 1830 01. Aldrig 1 02. 1 gång/år 1 03. 2 ggr/år 1 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 288 STORSTADEN Loc 456 width 1 MD=9 F.15y. Hur ofta läser Du Storstaden <Se F.15 för fullständig frågetext> 1711 1. Aldrig 11 2. 1 gång/år 9 3. 2 ggr/år 23 4. 3 ggr/år 25 5. 1 gång/kvartal 7 6. 2 ggr/kvartal 30 7. 1 gång/månad 29 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 289 SKÅNSKA DAGBLADET Loc 457 width 2 MD=99 F.15z. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.15 för fullständig frågetext> 1789 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 5 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 9 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 13 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 290 VÅRT HUS Loc 459 width 1 MD=9 F.16. Villatidningar. Tidningarna Vårt Hus och Vi i Villa distribueras gratis till landets alla villahushåll. Båda utkommer med 4 nr/år - två på våren och två på hösten. F.16a. Hur ofta läser Du Vårt Hus? 869 1. Läser aldrig 73 2. Läser 1 nr/år 109 3. Läser 2 nr/år 48 4. Läser 3 nr/år 645 5. Läser 4 nr/år 101 9. Ej svar
VAR 291 VI I VILLA Loc 460 width 1 MD=9 F.16b. Hur ofta läser Du Vi i Villa? <Se F.16 för fullständig frågetext> 706 1. Läser aldrig 88 2. Läser 1 nr/år 139 3. Läser 2 nr/år 66 4. Läser 3 nr/år 770 5. Läser 4 nr/år 76 9. Ej svar
VAR 292 ALLAS VECKOTIDNING Loc 461 width 1 MD=9 F.17. Köp av olika tidningar. Hur ofta köper Du för egen räkning nedan uppräknade tidningar? F.17a. Hur ofta köper Du Allas Veckotidning? 1601 1. Köper aldrig 141 2. Köper enstaka nummmer 13 3. Köper ungefär 1 nr av 4 12 4. Köper ungefär vart annat nr 5 5. Köper ungefär 3 nr av 4 17 6. Köper nästan alla nr 31 7. Köper alla nr/prenumererar 25 9. Ej svar
VAR 293 ALLERS Loc 462 width 1 MD=9 F.17b. Hur ofta köper Du Allers? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1551 1. Köper aldrig 180 2. Köper enstaka nummmer 14 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 22 6. Köper nästan alla nr 48 7. Köper alla nr/prenumererar 25 9. Ej svar
VAR 294 DAMERNAS VÄRLD Loc 463 width 1 MD=9 F.17c. Hur ofta köper Du Damernas Värld? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1575 1. Köper aldrig 196 2. Köper enstaka nummmer 18 3. Köper ungefär 1 nr av 4 7 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 5 6. Köper nästan alla nr 16 7. Köper alla nr/prenumererar 25 9. Ej svar
VAR 295 FEMINA Loc 464 width 1 MD=9 F.17d. Hur ofta köper Du Femina? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1607 1. Köper aldrig 173 2. Köper enstaka nummmer 15 3. Köper ungefär 1 nr av 4 5 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 4 6. Köper nästan alla nr 14 7. Köper alla nr/prenumererar 25 9. Ej svar
VAR 296 FIB-AKTUELLT Loc 465 width 1 MD=9 F.17e. Hur ofta köper Du FIB-Aktuellt? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1348 1. Köper aldrig 323 2. Köper enstaka nummmer 60 3. Köper ungefär 1 nr av 4 29 4. Köper ungefär vart annat nr 15 5. Köper ungefär 3 nr av 4 26 6. Köper nästan alla nr 19 7. Köper alla nr/prenumererar 25 9. Ej svar
VAR 297 HEMMETS JOURNAL Loc 466 width 1 MD=9 F.17f. Hur ofta köper Du Hemmets Journal? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1514 1. Köper aldrig 180 2. Köper enstaka nummmer 13 3. Köper ungefär 1 nr av 4 5 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 29 6. Köper nästan alla nr 76 7. Köper alla nr/prenumererar 25 9. Ej svar
VAR 298 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 467 width 1 MD=9 F.17g. Hur ofta köper Du Hemmets Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1547 1. Köper aldrig 170 2. Köper enstaka nummmer 14 3. Köper ungefär 1 nr av 4 6 4. Köper ungefär vart annat nr 6 5. Köper ungefär 3 nr av 4 26 6. Köper nästan alla nr 50 7. Köper alla nr/prenumererar 26 9. Ej svar
VAR 299 HUSMODERN Loc 468 width 1 MD=9 F.17h. Hur ofta köper Du Husmodern? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1559 1. Köper aldrig 189 2. Köper enstaka nummmer 17 3. Köper ungefär 1 nr av 4 9 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 10 6. Köper nästan alla nr 33 7. Köper alla nr/prenumererar 25 9. Ej svar
VAR 300 HÄNT I VECKAN Loc 469 width 1 MD=9 F.17i. Hur ofta köper Du Hänt i Veckan? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1546 1. Köper aldrig 204 2. Köper enstaka nummmer 18 3. Köper ungefär 1 nr av 4 7 4. Köper ungefär vart annat nr 5 5. Köper ungefär 3 nr av 4 19 6. Köper nästan alla nr 21 7. Köper alla nr/prenumererar 25 9. Ej svar
VAR 301 ICA-KURIREN Loc 470 width 1 MD=9 F.17j. Hur ofta köper Du ICA-Kuriren? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1508 1. Köper aldrig 45 2. Köper enstaka nummmer 5 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 7 6. Köper nästan alla nr 251 7. Köper alla nr/prenumererar 25 9. Ej svar
VAR 302 LAND Loc 471 width 1 MD=9 F.17k. Hur ofta köper Du Land? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1537 1. Köper aldrig 66 2. Köper enstaka nummmer 6 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 9 6. Köper nästan alla nr 197 7. Köper alla nr/prenumererar 25 9. Ej svar
VAR 303 LEKTYR Loc 472 width 1 MD=9 F.17l. Hur ofta köper Du Lektyr? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1409 1. Köper aldrig 285 2. Köper enstaka nummmer 48 3. Köper ungefär 1 nr av 4 28 4. Köper ungefär vart annat nr 10 5. Köper ungefär 3 nr av 4 24 6. Köper nästan alla nr 16 7. Köper alla nr/prenumererar 25 9. Ej svar
VAR 304 MIN VÄRLD Loc 473 width 1 MD=9 F.17m. Hur ofta köper Du Min Värld? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1659 1. Köper aldrig 104 2. Köper enstaka nummmer 8 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4 4. Köper ungefär vart annat nr 5 5. Köper ungefär 3 nr av 4 10 6. Köper nästan alla nr 30 7. Köper alla nr/prenumererar 25 9. Ej svar
VAR 305 MITT LIVS NOVELL Loc 474 width 1 MD=9 F.17n. Hur ofta köper Du Mitt Livs Novell? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1735 1. Köper aldrig 56 2. Köper enstaka nummmer 7 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4 4. Köper ungefär vart annat nr 5 5. Köper ungefär 3 nr av 4 5 6. Köper nästan alla nr 8 7. Köper alla nr/prenumererar 25 9. Ej svar
VAR 306 RÖSTER I RADIO/TV Loc 475 width 1 MD=9 F.17o. Hur ofta köper Du Röster i Radio/TV? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1524 1. Köper aldrig 223 2. Köper enstaka nummmer 17 3. Köper ungefär 1 nr av 4 7 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 4 6. Köper nästan alla nr 43 7. Köper alla nr/prenumererar 25 9. Ej svar
VAR 307 SAXONS VECKOTIDNING Loc 476 width 1 MD=9 F.17p. Hur ofta köper Du Saxons Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1606 1. Köper aldrig 156 2. Köper enstaka nummmer 9 3. Köper ungefär 1 nr av 4 8 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 16 6. Köper nästan alla nr 22 7. Köper alla nr/prenumererar 25 9. Ej svar
VAR 308 SE Loc 477 width 1 MD=9 F.17q. Hur ofta köper Du Se? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1493 1. Köper aldrig 264 2. Köper enstaka nummmer 22 3. Köper ungefär 1 nr av 4 16 4. Köper ungefär vart annat nr 6 5. Köper ungefär 3 nr av 4 12 6. Köper nästan alla nr 7 7. Köper alla nr/prenumererar 25 9. Ej svar
VAR 309 SVENSK DAMTIDNING Loc 478 width 1 MD=9 F.17r. Hur ofta köper Du Svensk Damtidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1623 1. Köper aldrig 132 2. Köper enstaka nummmer 16 3. Köper ungefär 1 nr av 4 1 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 20 6. Köper nästan alla nr 25 7. Köper alla nr/prenumererar 25 9. Ej svar
VAR 310 VECKOJOURNALEN Loc 479 width 1 MD=9 F.17s. Hur ofta köper Du Veckojournalen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1747 1. Köper aldrig 61 2. Köper enstaka nummmer 4 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 6. Köper nästan alla nr 7 7. Köper alla nr/prenumererar 25 9. Ej svar
VAR 311 VECKO-REVYN Loc 480 width 1 MD=9 F.17t. Hur ofta köper Du Vecko-Revyn? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1642 1. Köper aldrig 138 2. Köper enstaka nummmer 9 3. Köper ungefär 1 nr av 4 9 4. Köper ungefär vart annat nr 5 5. Köper ungefär 3 nr av 4 9 6. Köper nästan alla nr 8 7. Köper alla nr/prenumererar 25 9. Ej svar
VAR 312 VI Loc 481 width 1 MD=9 F.17u. Hur ofta köper Du Vi? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1660 1. Köper aldrig 32 2. Köper enstaka nummmer 4 3. Köper ungefär 1 nr av 4 2 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 1 6. Köper nästan alla nr 120 7. Köper alla nr/prenumererar 25 9. Ej svar
VAR 313 ÅRET RUNT Loc 482 width 1 MD=9 F.17v. Hur ofta köper Du Året Runt? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1382 1. Köper aldrig 277 2. Köper enstaka nummmer 28 3. Köper ungefär 1 nr av 4 7 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 25 6. Köper nästan alla nr 99 7. Köper alla nr/prenumererar 25 9. Ej svar
VAR 314 MATVAROR I BUTIKER Loc 483 width 1 MD=9 F.18. Dina inköp av olika varor. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.18a. Jag KÖPER:Matvaror i butiker 42 1. Aldrig 69 2. Någon gång/år 81 3. Någon gång/kvartal 239 4. Någon gång/månad 769 5. 1-2 ggr/vecka 478 6. 3-4 ggr/vecka 159 7. Minst 5 ggr/vecka 8 9. Ej svar
VAR 315 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 484 width 1 MD=9 F.18b. Jag KÖPER:Skönhetsartiklar <Se F.18 för fullständig frågetext> 605 1. Aldrig 582 2. Någon gång/år 376 3. Någon gång/kvartal 263 4. Någon gång/månad 9 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 8 9. Ej svar
VAR 316 TANDKRÄM Loc 485 width 1 MD=9 F.18c. Jag KÖPER:Tandkräm <Se F.18 för fullständig frågetext> 163 1. Aldrig 286 2. Någon gång/år 518 3. Någon gång/kvartal 845 4. Någon gång/månad 22 5. 1-2 ggr/vecka 3 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 8 9. Ej svar
VAR 317 TVÅL Loc 486 width 1 MD=9 F.18d. Jag KÖPER:Tvål <Se F.18 för fullständig frågetext> 178 1. Aldrig 243 2. Någon gång/år 521 3. Någon gång/kvartal 852 4. Någon gång/månad 40 5. 1-2 ggr/vecka 3 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 8 9. Ej svar
VAR 318 MASKINDISKMEDEL Loc 487 width 1 MD=9 F.18e. Jag KÖPER:Maskindiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1232 1. Aldrig 207 2. Någon gång/år 212 3. Någon gång/kvartal 181 4. Någon gång/månad 5 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 7 9. Ej svar
VAR 319 HANDDISKMEDEL Loc 488 width 1 MD=9 F.18f. Jag KÖPER:Handdiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 340 1. Aldrig 323 2. Någon gång/år 589 3. Någon gång/kvartal 572 4. Någon gång/månad 12 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 7 9. Ej svar
VAR 320 RENGÖRINGSMEDEL Loc 489 width 1 MD=9 F.18g. Jag KÖPER:Rengöringsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 323 1. Aldrig 413 2. Någon gång/år 587 3. Någon gång/kvartal 497 4. Någon gång/månad 14 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 2 7. Minst 5 ggr/vecka 9 9. Ej svar
VAR 321 TVÄTTMEDEL Loc 490 width 1 MD=9 F.18h. Jag KÖPER:Tvättmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 294 1. Aldrig 320 2. Någon gång/år 559 3. Någon gång/kvartal 636 4. Någon gång/månad 27 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 8 9. Ej svar
VAR 322 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 491 width 1 MD=9 F.18i. Jag KÖPER:Golvvårdsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 702 1. Aldrig 597 2. Någon gång/år 341 3. Någon gång/kvartal 191 4. Någon gång/månad 6 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 8 9. Ej svar
VAR 323 KAFFE Loc 492 width 1 MD=9 F.18j. Jag KÖPER:Kaffe <Se F.18 för fullständig frågetext> 180 1. Aldrig 169 2. Någon gång/år 291 3. Någon gång/kvartal 944 4. Någon gång/månad 242 5. 1-2 ggr/vecka 4 6. 3-4 ggr/vecka 3 7. Minst 5 ggr/vecka 12 9. Ej svar
VAR 324 MEDLEM I KONSUM Loc 493 width 1 MD=9 F.19. Medlemskap. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1046 1. Ja 773 2. Nej 26 9. Ej svar
VAR 325 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 494 width 1 MD=9 F.20. Inköp i olika affärer. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 272 1. Gör praktiskt taget INGA inköp av livsmedel o.dyl. själv 594 2. Köper INGET eller ENDAST liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 363 3. Köper MINDRE ÄN HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 223 4. Köper UNGEFÄR HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 176 5. Köper MER ÄN HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 205 6. Köper ALLT ELLER NÄSTAN ALLT i Konsum/Servus/Domus/Obs 12 9. Ej svar