ORVESTO 80 P-9007
               SSD 0189

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1986

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 80 P-9007 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under andra halvåret 1979 genomfördes tre omgångar "Sverige
  Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa tre omgångar 10.500
  personer 15-70 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet
  har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 10.500 personer har 1.246
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 24 avlidna, 16 avflyttade från riket, 16 som vistas
  utomlands, 11 i militärtjänst, 98 på utrikes resa, 41 ej
  svensktalande, 62 okända men skrivna på kommun, 30 under
  sjukhusvård, 308 sjuka i hemmet samt 640 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de tre omgångarna hösten 1979 uppgår
  således till 9.254 personer varav 2.698, utgörande 29%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (55%), "tidsbrist" (8%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (37%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande andra
  halvåret 1979 7.424 personer istället för 6.556 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 82% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU 80 P-9007, omfattar 1.937 personer eller 30% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 12 december 1979 - 4
  februari 1980.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1980-I, utgiven av Testologen
  AB)

  

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-7 (01-97) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor. Kod 8 (98) används när en fråga ej ställts
  till en viss subgrupp. Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 96  (2) AVSKAFFA LÖNTAGARFONDER  (3) MD=8 OR GE 9
    REF 96   (4) LOC 106 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.7a Tror Ni att LÖNTAGARFONDERNA kommer att avskaffas
       efter valet i höst?

   (7)  Enkät A.

    (8) (9) (10)

    306  1.  Ja
    219  2.  Nej
    271  3.  Tveksam
   1150  8.  Frågan ej ställd

    28  9.  Ej svar

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0189 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Ip-nummer 5 Omgångsnummer 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Län/Kommun/Församling 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Hushållsposition 14 Sysselsättning 15 Utbildning 16 Ortsstorlek 17 Boendeform 18 Egna inköp av dagligvaror 19 Hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar 7-10 år 22 Hushållsmedlemmar 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar 68 år eller äldre 26 Totalt antal hushållsmedlemmar 27 Personlig inkomst 28 Hushållets inkomst Körkort 29 Körkort Innehav av kapitalvaror 30 Personbil 31 Husvagn 32 Fritidshus 33 Roddbåt/Eka eller liknande 34 Motorbåt 35 Segelbåt 36 Bildkamera - typ Instamatic 37 Bildkamera - typ systemkamera 38 Bilradio/Bilstereo 39 TV-bandspelare (video) 40 Filmkamera 41 Stillbildsprojektor 42 Filmprojektor 43 Skrivmaskin 44 Svart-vit TV 45 Färg-TV 46 Frysbox/Frysskåp 47 Diskmaskin 48 Torktumlare 49 Köksmaskin 50 Tvättmaskin 51 Stereoanläggning 52 Motorgräsklippare 53 Spisfläkt 54 Kaffebryggare 55 Rakapparat 56 Hund 57 Katt Avsikt att köpa kapitalvaror 58 Avsikt att inköpa kapitalvaror A1 59 Avsikt att inköpa kapitalvaror A2 60 Avsikt att inköpa kapitalvaror A3 61 Avsikt att inköpa kapitalvaror A4 62 Avsikt att inköpa kapitalvaror A5 63 Avsikt att inköpa kapitalvaror A6 64 Avsikt att inköpa kapitalvaror B1 65 Avsikt att inköpa kapitalvaror B2 66 Avsikt att inköpa kapitalvaror B3 67 Avsikt att inköpa kapitalvaror B4 68 Avsikt att inköpa kapitalvaror B5 69 Avsikt att inköpa kapitalvaror B6 70 Avsikt att inköpa kapitalvaror C1 71 Avsikt att inköpa kapitalvaror C2 72 Avsikt att inköpa kapitalvaror C3 73 Avsikt att inköpa kapitalvaror C4 74 Avsikt att inköpa kapitalvaror C5 75 Avsikt att inköpa kapitalvaror C6 Intressen 76 Miljövårdsfrågor 77 Hälsonyttig mat 78 Sjukdomar och hälsa 79 Bantningstips 80 Hushålla ekonomiskt 81 Politik 82 Sociala rättigheter 83 Skattefrågor 84 Samlevnadsfrågor 85 Vidareutbildning 86 Religions- och trosfrågor 87 Arbetsmarknaden 88 Villa/Eget hem 89 Fritidshus 90 Personbilar 91 Heminredning 92 Modenyheter 93 Matvarunyheter 94 Barnavård 95 Skönhetsvård 96 Stereoanläggningar 97 Hushållsmaskiner 98 Fotoutrustningar 99 Motorcyklar 100 Krukväxter 101 Medel mot mjäll 102 Hundars skötsel 103 Katters skötsel 104 Motionera 105 Idrotta 106 Laga mat 107 Pröva nya maträtter 108 Baka 109 Ha gäster 110 Köra bil 111 Jobba med bilar 112 Arbeta i trädgården 113 Fotografera 114 Smalfilma 115 Sportfiska 116 Lyssna på popmusik 117 Lyssna på klassisk musik 118 Gå på teater 119 Gå på konstutställning 120 Läsa böcker 121 Läsa populärtidningar 122 Köpa på postorder 123 Sy kläder 124 Handarbeta 125 Träffa nya människor 126 Snickra 127 Måla hemma 128 Jaga 129 Friluftsliv 130 Åka slalom 131 Åka motorbåt 132 Segla 133 Campa 134 Semestra utomlands 135 Semestra i Sverige 136 Pröva nya produkter 137 Vara bortbjuden 138 Gå på diskotek 139 Gå på restaurang 140 Gå på kvällskurser Personliga köpvanor: Kläder,fritid m.m. 141 Kläder till Dig själv 142 Sportutrustning till Dig själv 143 Kosmetika/Skönhetsmedel 144 Nöjen 145 Utlandsresor under fritiden 146 Böcker 147 Tobak 148 Vin och sprit Besöksfrekvenser: Livsmedelsbutiker 149 ICA 150 Konsum 151 Vivo 152 Favör 153 Annan butik 154 Livsmedelsavdelning i Domus 155 Livsmedelsavdelning i NK 156 Livsmedelsavdelning i Tempo/Epa 157 Livsmedelsavdelning i Åhlens 158 Livsmedelsavdelning i Obs 159 Livsmedelsavdelning i B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser: Varuhus och Stormarknader 160 Domus 161 NK 162 Tempo/EPA 163 Åhlens 164 Obs 165 B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser: Andra butiker 166 Hennes/Mauritz 167 Kapp-Ahl 168 Gulins 169 Ikea 170 Åhlbergs 171 Expert 172 Järnia 173 Färgsam 174 Pressbyrån 175 Annan kiosk 176 Tobaksaffär 177 Bar/Självservering 178 Kafe/Konditori 179 Korvkiosk/Gatukök 180 Bensinstation 181 Postkontor 182 Bankkontor 183 Hälsokostbutik Uppmärksamhetsfrekvenser: Reklam 184 Affischpelare 185 Reklamfilm på bio 186 Reklam på bussar 187 Åker buss 188 Åker tunnelbana 189 Rabattkuponger Tidningsläsning: Dagstidningar - vardagsnummer 190 Aftonbladet 191 Arbetet 192 Dagens Nyheter 193 Expressen 194 Göteborgs-Posten 195 GT Kvällstidningen 196 Kvällsposten 197 Svenska Dagbladet 198 Sydsvenska Dagbladet 199 Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 200 Norrköpings Tidningar 201 Nya Wermlands-Tidningen 202 Upsala Nya Tidning 203 Vestmanlands Läns Tidning 204 Östgöta Correspondenten Tidningsläsning: Dagstidningar - söndagsnummer 205 Aftonbladet (Söndagsnummer) 206 Arbetet (Söndagsnummer) 207 Dagens Nyheter (Söndagsnummer) 208 Expressen (Söndagsnummer) 209 Göteborgs-Posten (Söndagsnummer) 210 GP NU (Söndagsnummer) 211 GT Kvällstidningen (Söndagsnummer) 212 Kvällsposten (Söndagsnummer) 213 Svenska Dagbladet (Söndagsnummer) 214 Sydsvenska Dagbladet (Söndagsnummer) 215 Skånska Dagbladet (Söndagsnummer) 216 Helsingborgs Dagblad (Söndagsnummer) Tidningsläsning: Veckotidningar 217 Allas Veckotidning 218 Allers 219 Damernas Värld 220 Femina 221 FIB-Aktuellt 222 Hemmets Journal 223 Hemmets Veckotidning 224 Husmodern 225 Hänt i Veckan 226 ICA-Kuriren 227 Land 228 Lektyr 229 Metallarbetaren 230 Min Värld 231 Mitt Livs Novell 232 Röster i Radio/TV 233 Saxons Veckotidning 234 Se 235 Svensk Damtidning 236 Veckans Affärer 237 Vecko-Journalen 238 Vecko-Revyn 239 Vi 240 Året Runt Tidningsläsning: 14-dagarstidningar 241 Kommunalarbetaren 242 Motor 243 Motorföraren 244 Teknikens Värld 245 Vi Bilägare Tidningsläsning: Månadstidningar 246 Allt om Mat 247 Allt i Hemmet 248 Hem och Fritid 249 Det Bästa 250 Båt-Nytt 251 Båt för alla 252 Vi Båtägare 253 Foto- och Filmteknik 254 Radio & Television 255 Start & Speed 256 Sunt Förnuft 257 Teknik för alla 258 Tidskrift för Hälsa 259 Vi Föräldrar 260 Vår Bostad 261 Privata Affärer 262 Illustrerad Motorsport 263 MC-Nytt Tidningsläsning: Lokalpress 264 Förenade Landsortstidningar 6-dagars 265 A-Pressen 266 Förenade Landsortstidningar 5-dagars 267 Förenade Landsortstidningar 4-dagars 268 Förenade Landsortstidningar 3-dagars 269 Förenade Landsortstidningar 2-dagars 270 Helsingborgs Dagblad 271 Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet 272 Övrig Lokal Dagspress 6-dagars 273 Övrig Lokal Dagspress 4-dagars 274 Övrig Lokal Dagspress 3-dagars 275 Övrig Lokal Dagspress 2-dagars 276 Huvudstadspress Norr 277 Huvudstadspress Sundbyberg 278 Huvudstadspress Lidingö 279 Huvudstadspress Mälarö 280 Huvudstadspress Söderort 281 Huvudstadspress Söderkuriren 282 Dagens Nyheter - bilaga Nord 283 Dagens Nyheter - bilaga Nordost 284 Dagens Nyheter - bilaga Nordväst 285 Dagens Nyheter - bilaga Syd 286 Dagens Nyheter - bilaga Sydväst 287 Dagens Nyheter - bilaga Sydost 288 Storstaden 289 Skånska Dagbladet Tidningsläsning: Villatidningar 290 Vårt Hus 291 Vi i Villa Köp av olika tidningar 292 Allas Veckotidning 293 Allers 294 Damernas Värld 295 Femina 296 FIB-Aktuellt 297 Hemmets Journal 298 Hemmets Veckotidning 299 Husmodern 300 Hänt i Veckan 301 ICA-Kuriren 302 Land 303 Lektyr 304 Min Värld 305 Mitt Livs Novell 306 Röster i Radio/TV 307 Saxons Veckotidning 308 Se 309 Svensk Damtidning 310 Veckojournalen 311 Vecko-Revyn 312 Vi 313 Året Runt Inköp av dagligvaror 314 Matvaror i butiker 315 Skönhetsartiklar 316 Tandkräm 317 Tvål 318 Maskindiskmedel 319 Handdiskmedel 320 Rengöringsmedel 321 Tvättmedel 322 Golvvårdsmedel 323 Kaffe Medlemskap i Konsum 324 Medlemsfrekvens för Konsum Inköp i Konsum/Servus/Domus/Obs 325 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0189              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0189


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. NOVEMBER 1986
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 IP-NUMMER Loc 9 width 5 Ip-nummer
VAR 5 OMGÅNG NR Loc 14 width 2 Omgångsnummer 05. P-9005 (ORVESTO 1980-I) 06. P-9006 (ORVESTO 1980-I) 1937 07. P-9007 (ORVESTO 1980-I) 21. P-0001 (ORVESTO 1980-II) 22. P-0002 (ORVESTO 1980-II) 23. P-0003 (ORVESTO 1980-II) 28. P-9008 (ORVESTO 1980-II) 29. P-9302 (Skåneundersökningen)
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 16 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1808 129
VAR 7 A-REGION Loc 17 width 2 MD=99 A-region Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 335 10 15 32 19 14 29 22 41 39 37 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 14 28 10 14 14 12 13 8 31 20 19 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 14 21 29 15 48 100 22 9 30 19 161 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 27 21 37 24 9 19 9 16 37 12 16 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 47 10 12 40 16 5 6 39 11 10 7 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 39 9 9 24 9 4 15 38 20 26 12 Kod: 67 68 69 70 99 Frek: 8 25 12 11 2
VAR 8 LÄN/KOMMUN/FÖRSAMLING Loc 19 width 6 MD=999999 Län/Kommun/Församling Kod: 11402 11403 11501 11504 11505 12003 12006 Frek: 4 2 2 1 1 1 2 Kod: 12301 12501 12503 12504 12601 12602 12701 Frek: 8 1 3 1 8 7 8 Kod: 12703 12704 13081 13601 13605 13606 13801 Frek: 5 2 2 10 1 3 5 Kod: 13901 13903 13904 14081 14201 16001 16201 Frek: 1 2 1 1 1 14 4 Kod: 16301 18004 18005 18006 18007 18009 18010 Frek: 12 1 1 1 5 3 4 Kod: 18011 18013 18014 18015 18017 18018 18019 Frek: 8 2 8 2 1 3 4 Kod: 18021 18023 18025 18027 18029 18031 18034 Frek: 8 7 11 5 5 6 5 Kod: 18036 18038 18039 18040 18041 18042 18101 Frek: 14 3 11 5 5 4 6 Kod: 18102 18105 18106 18107 18111 18112 18201 Frek: 2 1 1 1 2 3 11 Kod: 18202 18203 18233 18301 18401 18402 18601 Frek: 4 4 1 5 5 9 10 Kod: 18701 18703 18801 18805 18810 18811 18814 Frek: 1 5 4 2 1 1 1 Kod: 18819 18822 19101 19106 19201 19202 19203 Frek: 1 1 2 8 3 1 1 Kod: 19204 30501 31901 31902 36001 36003 36008 Frek: 1 4 1 1 2 1 2 Kod: 36009 38001 38002 38003 38004 38005 38025 Frek: 1 8 4 3 3 1 3 Kod: 38031 38035 38038 38101 38102 38105 38119 Frek: 1 1 3 5 1 1 1 Kod: 38120 38126 38204 38209 38211 42801 48001 Frek: 1 1 2 1 2 3 5 Kod: 48002 48008 48010 48027 48028 48029 48101 Frek: 4 2 2 1 2 1 2 Kod: 48201 48205 48208 48301 48308 48401 48402 Frek: 1 1 1 7 1 6 11 Kod: 48403 48410 48418 48601 48604 48607 48608 Frek: 3 2 2 3 1 1 1 Kod: 51201 51202 51301 51302 51304 56002 56101 Frek: 2 2 1 2 1 2 2 Kod: 56102 56201 58001 58002 58003 58004 58005 Frek: 2 3 11 4 3 1 1 Kod: 58009 58017 58018 58019 58022 58032 58033 Frek: 2 1 5 1 2 1 2 Kod: 58034 58101 58102 58103 58104 58105 58106 Frek: 1 2 4 4 5 4 7 Kod: 58108 58109 58112 58114 58202 58203 58204 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 58208 58210 58301 58313 58317 58601 58604 Frek: 1 1 6 5 1 4 1 Kod: 58618 60402 66209 66216 66501 68001 68002 Frek: 2 1 2 1 1 4 3 Kod: 68003 68005 68006 68007 68008 68010 68011 Frek: 7 6 1 1 1 1 1 Kod: 68014 68020 68023 68201 68202 68205 68209 Frek: 1 2 2 3 2 1 2 Kod: 68301 68312 68501 68505 68514 68515 68521 Frek: 5 2 5 1 1 1 1 Kod: 68522 68601 68602 68606 68701 76102 76301 Frek: 1 5 2 2 9 2 1 Kod: 76401 76501 76506 76507 76701 76702 76703 Frek: 1 2 1 1 2 1 3 Kod: 78001 78013 78028 78101 78103 78108 83402 Frek: 2 1 3 6 1 1 3 Kod: 84011 84013 84015 86001 86002 86003 86008 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 86015 86101 86102 86201 86204 88001 88002 Frek: 1 1 1 3 1 8 2 Kod: 88004 88013 88101 88105 88108 88201 88301 Frek: 1 1 2 1 1 6 8 Kod: 88302 88307 88311 88314 88401 88404 88405 Frek: 1 1 1 1 4 1 1 Kod: 88408 88409 88501 88502 88504 98001 98002 Frek: 1 1 1 2 1 9 1 Kod: 98005 98015 98027 98033 98083 98085 98089 Frek: 2 1 1 1 1 1 2 Kod: 98091 106001 106002 108001 108005 108006 108009 Frek: 1 1 1 3 1 2 3 Kod: 108012 108014 108101 108102 108108 108201 108202 Frek: 1 3 4 1 1 5 1 Kod: 108204 108205 108303 108304 112101 112104 112105 Frek: 1 3 1 1 2 2 1 Kod: 113701 113703 116004 116005 116006 116014 116201 Frek: 4 1 1 1 1 1 2 Kod: 116301 116302 116501 116601 116605 116607 116701 Frek: 5 1 1 3 3 1 2 Kod: 116801 116803 116804 116805 118001 118006 118007 Frek: 1 1 1 1 3 1 1 Kod: 118015 118017 118019 118020 118024 118027 118030 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 118032 118101 118104 118109 118112 118201 118202 Frek: 1 3 1 1 1 2 1 Kod: 118207 118209 118211 118301 118303 118305 118307 Frek: 1 1 1 12 1 1 1 Kod: 118310 118313 118319 121405 121415 123007 123010 Frek: 1 3 3 1 1 1 1 Kod: 123011 123012 123101 123302 123305 123306 123308 Frek: 1 1 1 2 3 1 1 Kod: 123309 126001 126002 126004 126112 126201 126301 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 126308 126403 126466 126507 126510 126606 126702 Frek: 2 2 1 1 1 1 3 Kod: 126704 128001 128002 128003 128004 128005 128006 Frek: 2 3 2 2 2 6 2 Kod: 128007 128008 128009 128010 128014 128015 128016 Frek: 10 4 6 4 2 3 3 Kod: 128017 128018 128019 128101 128102 128104 128105 Frek: 4 3 1 7 2 4 1 Kod: 128113 128120 128201 128204 128301 128302 128303 Frek: 2 2 3 1 7 6 3 Kod: 128304 128307 128311 128316 128317 128401 128402 Frek: 1 2 1 1 1 2 5 Kod: 128501 128511 128513 128601 128606 128610 128611 Frek: 1 1 1 3 1 1 1 Kod: 128619 128620 128701 128702 128709 128714 131501 Frek: 1 1 3 1 1 1 2 Kod: 131502 131505 131507 138001 138002 138003 138009 Frek: 1 1 1 2 8 4 2 Kod: 138011 138014 138015 138016 138019 138101 138105 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 138106 138110 138201 138205 138209 138221 138222 Frek: 1 1 5 1 1 1 1 Kod: 138223 138301 138302 138304 138319 138403 138404 Frek: 1 6 1 1 1 1 1 Kod: 138405 138408 138414 140102 140103 140108 140201 Frek: 3 1 5 1 3 1 1 Kod: 140202 140203 141501 141502 141503 141901 141903 Frek: 1 2 1 2 1 2 1 Kod: 143502 148001 148004 148005 148006 148007 148008 Frek: 1 3 3 2 4 3 3 Kod: 148009 148011 148012 148013 148016 148017 148018 Frek: 10 2 1 3 3 3 4 Kod: 148019 148020 148021 148022 148023 148024 148026 Frek: 7 5 7 3 1 7 2 Kod: 148027 148028 148030 148031 148032 148033 148034 Frek: 1 2 3 2 2 2 1 Kod: 148036 148101 148102 148103 148104 148201 148205 Frek: 3 8 1 1 2 2 1 Kod: 148206 148207 148208 148209 148401 148402 148404 Frek: 1 2 4 1 4 1 1 Kod: 148405 148501 148510 148511 148512 148601 148604 Frek: 1 3 1 1 4 4 1 Kod: 148605 150701 150702 152101 152103 152401 152402 Frek: 1 2 1 4 1 1 2 Kod: 152704 152713 152714 155201 155202 156001 156006 Frek: 1 1 2 2 1 2 1 Kod: 156206 156207 156301 156303 156317 156503 156508 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 156606 156609 156614 156618 158001 158002 158003 Frek: 2 1 1 1 5 1 1 Kod: 158004 158009 158101 158103 158201 158205 158209 Frek: 1 2 6 1 5 1 1 Kod: 158301 158302 158303 158306 158308 158311 158316 Frek: 3 4 2 1 1 1 8 Kod: 158318 158401 158428 158501 160202 160209 162203 Frek: 1 1 1 5 1 1 2 Kod: 162301 163701 163704 166001 166004 166011 166014 Frek: 5 1 1 1 1 1 1 Kod: 166019 166026 166029 166112 166201 166301 166302 Frek: 4 1 1 1 2 2 1 Kod: 166303 168001 168002 168009 168101 168103 168113 Frek: 1 1 3 1 4 1 3 Kod: 168121 168201 168301 168304 168316 168318 168324 Frek: 1 4 5 5 1 1 2 Kod: 168401 168501 168506 168601 168605 168610 173001 Frek: 1 2 1 4 1 1 3 Kod: 173003 173701 173705 176001 176101 176202 176302 Frek: 1 1 2 1 4 2 2 Kod: 176401 176404 176501 176502 176601 178001 178002 Frek: 4 1 1 1 1 10 3 Kod: 178007 178009 178021 178101 178105 178201 178207 Frek: 1 1 1 9 1 4 1 Kod: 178301 178302 178304 178401 178402 178405 178407 Frek: 2 1 1 3 3 1 2 Kod: 178411 178501 180312 186001 186101 186201 186301 Frek: 1 4 1 5 3 1 2 Kod: 186401 188001 188002 188003 188004 188007 188008 Frek: 1 3 4 2 6 1 1 Kod: 188010 188011 188013 188020 188025 188030 188101 Frek: 1 2 5 1 1 5 2 Kod: 188201 188203 188301 188403 188404 188502 188504 Frek: 1 4 9 1 2 3 2 Kod: 188506 190403 190701 190702 191704 196001 196005 Frek: 1 1 6 1 1 1 1 Kod: 196101 196103 196201 198001 198002 198003 198004 Frek: 1 3 1 5 10 5 4 Kod: 198006 198007 198008 198011 198016 198020 198101 Frek: 1 1 1 1 1 1 3 Kod: 198102 198105 198201 198301 198302 198304 198306 Frek: 1 1 3 6 1 2 1 Kod: 198401 202101 202102 202302 202601 202602 202603 Frek: 3 1 1 2 1 1 2 Kod: 202901 202902 203101 203402 203902 206101 206201 Frek: 1 1 1 3 1 2 1 Kod: 208001 208003 208006 208008 208011 208101 208102 Frek: 4 5 1 2 1 7 7 Kod: 208201 208203 208301 208401 208402 208403 208404 Frek: 1 2 2 1 1 2 1 Kod: 208405 208406 208501 208502 208503 208504 210102 Frek: 1 3 3 3 1 1 1 Kod: 210401 212102 212103 213202 213204 216101 216103 Frek: 2 1 1 1 2 1 1 Kod: 218001 218002 218003 218005 218006 218007 218008 Frek: 4 2 1 1 4 3 3 Kod: 218101 218102 218103 218105 218201 218204 218206 Frek: 6 2 2 1 3 2 1 Kod: 218303 218401 218403 218405 226002 226004 226201 Frek: 1 2 1 1 1 1 4 Kod: 226204 228001 228002 228006 228101 228103 228104 Frek: 1 5 1 1 4 7 3 Kod: 228106 228110 228209 228211 228301 228304 228306 Frek: 1 2 1 1 2 1 1 Kod: 228401 228402 228404 228407 228410 228412 230301 Frek: 5 2 1 2 2 3 2 Kod: 230302 230304 230901 230902 230904 230906 230908 Frek: 1 1 2 1 1 3 2 Kod: 231307 232105 232601 232603 232608 236101 236103 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 238001 238002 238007 238009 238010 240102 240904 Frek: 10 4 1 1 1 1 1 Kod: 241702 242101 246001 246002 246201 246301 248001 Frek: 1 4 2 1 4 1 3 Kod: 248004 248005 248006 248009 248101 248103 248201 Frek: 4 5 1 2 2 1 1 Kod: 248202 248203 248204 248205 248206 248211 250502 Frek: 4 1 14 1 1 3 2 Kod: 251301 251401 251402 251801 251802 252104 252106 Frek: 1 5 1 1 2 1 1 Kod: 252301 252305 252306 256002 258001 258002 258003 Frek: 2 1 1 2 5 5 9 Kod: 258004 258102 258103 258201 258301 258302 258401 Frek: 1 1 3 4 2 1 3 Kod: 258402 258403 999999 Frek: 1 1 2
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 25 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 20 23 26 34 27 30 30 27 29 27 32 36 40 30 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 34 35 31 31 33 34 25 27 25 35 28 31 35 37 Kod: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Frek: 33 35 35 30 35 38 44 55 47 41 45 48 41 42 Kod: 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 99 Frek: 42 41 31 39 39 32 40 44 34 43 42 42 45 2
VAR 10 KÖN Loc 27 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter. När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren i olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1.a. Är Du: 934 1. Man 1003 2. Kvinna 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 28 width 2 MD=99 F.1.b. Hur gammal är Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 165 01. 19 år och yngre 189 02. 20-24 år 197 03. 25-29 år 223 04. 30-34 år 202 05. 35-39 år 177 06. 40-44 år 147 07. 45-49 år 154 08. 50-54 år 174 09. 55-59 år 144 10. 60-64 år 163 11. 65 år och äldre 2 99. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 30 width 1 MD=9 F.1.c. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 413 1. Ogift 1380 2. Gift eller sammanboende 134 3. Änka/Änkling/Frånskild 10 9. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSPOSITION Loc 31 width 1 MD=9 F.1.d. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 661 1. Husfar 763 2. Husmor 208 3. Son/Dotter 45 4. Annan hushållsmedlem 235 5. Ensamboende 25 9. Ej svar
VAR 14 SYSSELSÄTTNING Loc 32 width 1 MD=9 F.1.e. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 997 1. Förvärvsarbetande på heltid 362 2. Förvärvsarbetande på deltid 178 3. Hemmafru 156 4. Studerande 180 5. Pensionär 56 6. Annan sysselsättning 8 9. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 33 width 1 MD=9 F.1.f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 739 1. Folkskola 325 2. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 191 3. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 406 4. Gymnasium eller motsvarande 249 5. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 27 9. Ej svar
VAR 16 ORTSSTORLEK Loc 34 width 1 MD=9 F.1.g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 103 1. Under 200 invånare 191 2. 200-1.999 invånare 194 3. 2.000-4.999 invånare 198 4. 5.000-9.999 invånare 250 5. 10.000-24.999 invånare 250 6. 25.000-49.999 invånare 240 7. 50.000-99.999 invånare 419 8. 100.000 och däröver 92 9. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 35 width 1 MD=9 F.1.h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 222 1. Insatslägenhet 574 2. Hyrd lägenhet 888 3. Egen villa/radhus 55 4. Hyrd villa/radhus 141 5. Jordbruksfastighet 15 6. Inneboende 34 7. Annan bostadsform 8 9. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:EGNA Loc 36 width 1 MD=9 F.1.i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 295 1. Gör praktiskt taget INGA sådana inköp SJÄLV 381 2. Gör MINDRE ÄN HÄLFTEN av alla inköp 276 3. Gör ungefär HÄLFTEN av alla inköp 215 4. Gör MER ÄN HÄLFTEN av alla inköp 762 5. Gör ALLA ELLER NÄSTAN ALLA inköp 8 9. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2. Hushållets sammansättning. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av. Medräkna även sådana, som befinner sig på kortare semester, kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. OBS! Räkna även med Dig själv. F.2.a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna under 2 år Kod: 0 1 2 Frek: 1803 129 5
VAR 20 2-6 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2.b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 Frek: 1629 242 60 5 1
VAR 21 7-10 ÅR Loc 41 width 2 MD=99 F.2.c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 Frek: 1661 242 33 1
VAR 22 11-14 ÅR Loc 43 width 2 MD=99 F.2.d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1574 307 52 3 1
VAR 23 15-19 ÅR Loc 45 width 2 MD=99 F.2.e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 Frek: 1461 363 106 6 1
VAR 24 20-67 ÅR Loc 47 width 2 MD=99 F.2.f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 Frek: 85 323 1292 196 35 5 1
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 49 width 2 MD=99 F.2.g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 Frek: 1787 92 57 1
VAR 26 TOTALT ANTAL PERSONER Loc 51 width 2 MD=99 F.2.h. Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 231 605 403 480 173 29 10 1 4 1
VAR 27 INKOMST-PERSONLIG Loc 53 width 1 MD=9 F.3. Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta, som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör. Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3.a. Inkomst i kronor per år:Din personliga 463 1. Under 30.000 kronor/år 412 2. 30.000-50.000 kronor/år 544 3. 50.000-70.000 kronor/år 269 4. 70.000-90.000 kronor/år 84 5. 90.000-110.000 kronor/år 34 6. 110.000-130.000 kronor/år 38 7. Över 130.000 kronor/år 93 9. Ej svar
VAR 28 INKOMST-HUSHÅLLETS Loc 54 width 1 MD=9 F.3.b. Inkomst i kronor per år:Hushållets totala <Se F.3 för fullständig frågetext> 60 1. Under 30.000 kronor/år 145 2. 30.000-50.000 kronor/år 297 3. 50.000-70.000 kronor/år 283 4. 70.000-90.000 kronor/år 312 5. 90.000-110.000 kronor/år 248 6. 110.000-130.000 kronor/år 362 7. Över 130.000 kronor/år 230 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 55 width 1 MD=9 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 1333 1. Ja 419 2. Nej 185 9. Ej svar
VAR 30 PERSONBIL Loc 56 width 2 MD=99 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5.a. I hushållet finns .... st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 5 99 Frek: 271 1259 347 41 9 2 8
VAR 31 HUSVAGN Loc 58 width 1 MD=9 F.5.b. I hushållet finns: Husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 115 1. Ja 1814 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 32 FRITIDSHUS Loc 59 width 1 MD=9 F.5.c. I hushållet finns: Fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 465 1. Ja 1464 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 33 RODDBÅT/EKA EL. LIKNANDE Loc 60 width 1 MD=9 F.5.d. I hushållet finns: Roddbåt/Eka eller liknande <Se F.5 för fullständig frågetext> 353 1. Ja 1576 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 34 MOTORBÅT Loc 61 width 1 MD=9 F.5.e. I hushållet finns: Motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 223 1. Ja 1706 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 35 SEGELBÅT Loc 62 width 1 MD=9 F.5.f. I hushållet finns: Segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 80 1. Ja 1849 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 36 BILDKAMERA - INSTAMATIC Loc 63 width 1 MD=9 F.5.g. I hushållet finns: Bildkamera - typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 1108 1. Ja 821 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 37 BILDKAMERA-SYSTEMKAMERA Loc 64 width 1 MD=9 F.5.h. I hushållet finns: Bildkamera - typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 669 1. Ja 1260 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 38 BILRADIO/BILSTEREO Loc 65 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.i. I hushållet finns: Bilradio/Bilstereo <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 1. Ja 2. Nej 1937 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 39 TV-BANDSPELARE (VIDEO) Loc 66 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.j. I hushållet finns: TV-bandspelare (video) <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 1. Ja 2. Nej 1937 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 40 FILMKAMERA Loc 67 width 1 MD=9 F.5.k. I hushållet finns: Filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 465 1. Ja 1464 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 41 STILLBILDSPROJEKTOR Loc 68 width 1 MD=9 F.5.l. I hushållet finns: Stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 458 1. Ja 1471 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 42 FILMPROJEKTOR Loc 69 width 1 MD=9 F.5.m. I hushållet finns: Filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 404 1. Ja 1525 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 43 SKRIVMASKIN Loc 70 width 1 MD=9 F.5.n. I hushållet finns: Skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 825 1. Ja 1104 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 44 SVART-VIT TV Loc 71 width 1 MD=9 F.5.o. I hushållet finns: Svart-vit TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 819 1. Ja 1110 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 45 FÄRG-TV Loc 72 width 1 MD=9 F.5.p. I hushållet finns: Färg-TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 1615 1. Ja 314 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 46 FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 73 width 1 MD=9 F.5.q. I hushållet finns: Frysbox/Frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 1691 1. Ja 238 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 47 DISKMASKIN Loc 74 width 1 MD=9 F.5.r. I hushållet finns: Diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 633 1. Ja 1296 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 48 TORKTUMLARE Loc 75 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.s. I hushållet finns: Torktumlare <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 1. Ja 2. Nej 1937 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 49 KÖKSMASKIN Loc 76 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.t. I hushållet finns: Köksmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 1. Ja 2. Nej 1937 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 50 TVÄTTMASKIN Loc 77 width 1 MD=9 F.5.u. I hushållet finns: Tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1423 1. Ja 506 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 51 STEREOANLÄGGNING Loc 78 width 1 MD=9 F.5.v. I hushållet finns: Stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 1424 1. Ja 505 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 52 MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 79 width 1 MD=9 F.5.x. I hushållet finns: Motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 754 1. Ja 1175 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 53 SPISFLÄKT Loc 80 width 1 MD=9 F.5.y. I hushållet finns: Spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1247 1. Ja 682 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 54 KAFFEBRYGGARE Loc 81 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.z. I hushållet finns: Kaffebryggare <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 1. Ja 2. Nej 1937 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 55 RAKAPPARAT Loc 82 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.å. I hushållet finns: Rakapparat <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 1. Ja 2. Nej 1937 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 56 HUND Loc 83 width 1 MD=9 F.5.ä. I hushållet finns: Hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 402 1. Ja 1527 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 57 KATT Loc 84 width 1 MD=9 F.5.ö. I hushållet finns: Katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 290 1. Ja 1638 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 58 INKÖP AV KAPITALVAROR A1 Loc 85 width 2 MD=99 F.6a. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a.1. Första understrykningen 160 01. Fabriksny bil 454 02. Begagnad bil 33 03. Moped 14 04. Nytt fritidshus 19 05. Begagnat fritidshus 34 06. Ny villa 27 07. Begagnad villa 69 08. Köksfläkt 72 09. Elektrisk spis 48 10. Diskmaskin 1007 99. Ej svar
VAR 59 INKÖP AV KAPITALVAROR A2 Loc 87 width 2 MD=99 F.6a.2. Andra understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 8 02. Begagnad bil 29 03. Moped 6 04. Nytt fritidshus 11 05. Begagnat fritidshus 33 06. Ny villa 28 07. Begagnad villa 46 08. Köksfläkt 59 09. Elektrisk spis 51 10. Diskmaskin 1666 99. Ej svar
VAR 60 INKÖP AV KAPITALVAROR A3 Loc 89 width 2 MD=99 F.6a.3. Tredje understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 1 03. Moped 1 04. Nytt fritidshus 1 05. Begagnat fritidshus 1 06. Ny villa 2 07. Begagnad villa 14 08. Köksfläkt 22 09. Elektrisk spis 25 10. Diskmaskin 1870 99. Ej svar
VAR 61 INKÖP AV KAPITALVAROR A4 Loc 91 width 2 MD=99 F.6a.4. Fjärde understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 1 06. Ny villa 1 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 12 09. Elektrisk spis 11 10. Diskmaskin 1912 99. Ej svar
VAR 62 INKÖP AV KAPITALVAROR A5 Loc 93 width 2 MD=99 F.6a.5. Femte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 09. Elektrisk spis 8 10. Diskmaskin 1929 99. Ej svar
VAR 63 INKÖP AV KAPITALVAROR A6 Loc 95 width 2 MD=99 F.6a.6. Sjätte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 09. Elektrisk spis 10. Diskmaskin 1937 99. Ej svar
VAR 64 INKÖP AV KAPITALVAROR B1 Loc 97 width 2 MD=99 F.6b. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6b.1. Första understrykningen 187 01. Tvättmaskin 70 02. Frysbox 63 03. Frysskåp 101 04. Fiskeutrustning 141 05. Elektrisk rakapparat 43 06. Skrivmaskin 53 07. Stillbildskamera 38 08. Filmkamera 16 09. Projektor 40 10. Elektrisk symaskin 1185 99. Ej svar
VAR 65 INKÖP AV KAPITALVAROR B2 Loc 99 width 2 MD=99 F.6b.2. Andra understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 27 02. Frysbox 25 03. Frysskåp 25 04. Fiskeutrustning 52 05. Elektrisk rakapparat 14 06. Skrivmaskin 28 07. Stillbildskamera 13 08. Filmkamera 28 09. Projektor 37 10. Elektrisk symaskin 1688 99. Ej svar
VAR 66 INKÖP AV KAPITALVAROR B3 Loc 101 width 2 MD=99 F.6b.3. Tredje understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 12 03. Frysskåp 5 04. Fiskeutrustning 14 05. Elektrisk rakapparat 6 06. Skrivmaskin 11 07. Stillbildskamera 4 08. Filmkamera 9 09. Projektor 6 10. Elektrisk symaskin 1870 99. Ej svar
VAR 67 INKÖP AV KAPITALVAROR B4 Loc 103 width 2 MD=99 F.6b.4. Fjärde understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 3 04. Fiskeutrustning 1 05. Elektrisk rakapparat 1 06. Skrivmaskin 3 07. Stillbildskamera 2 08. Filmkamera 4 09. Projektor 3 10. Elektrisk symaskin 1920 99. Ej svar
VAR 68 INKÖP AV KAPITALVAROR B5 Loc 105 width 2 MD=99 F.6b.5. Femte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 4 05. Elektrisk rakapparat 1 06. Skrivmaskin 07. Stillbildskamera 08. Filmkamera 3 09. Projektor 1 10. Elektrisk symaskin 1928 99. Ej svar
VAR 69 INKÖP AV KAPITALVAROR B6 Loc 107 width 2 MD=99 F.6b.6. Sjätte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 05. Elektrisk rakapparat 06. Skrivmaskin 07. Stillbildskamera 08. Filmkamera 09. Projektor 10. Elektrisk symaskin 1937 99. Ej svar
VAR 70 INKÖP AV KAPITALVAROR C1 Loc 109 width 2 MD=99 F.6c. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6c.1. Första understrykningen 154 01. Transistorradio 12 02. Husvagn 163 03. Stereoanläggning 16 04. Svart/vit TV 211 05. Färg-TV 88 06. Elektrisk kaffebryggare 69 07. Motorgräsklippare 96 08. Dammsugare 18 09. Motorbåt 13 10. Segelbåt 1097 99. Ej svar
VAR 71 INKÖP AV KAPITALVAROR C2 Loc 111 width 2 MD=99 F.6c.2. Andra understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 2 02. Husvagn 28 03. Stereoanläggning 4 04. Svart/vit TV 54 05. Färg-TV 51 06. Elektrisk kaffebryggare 29 07. Motorgräsklippare 60 08. Dammsugare 15 09. Motorbåt 6 10. Segelbåt 1688 99. Ej svar
VAR 72 INKÖP AV KAPITALVAROR C3 Loc 113 width 2 MD=99 F.6c.3. Tredje understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 1 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 14 05. Färg-TV 14 06. Elektrisk kaffebryggare 8 07. Motorgräsklippare 30 08. Dammsugare 5 09. Motorbåt 2 10. Segelbåt 1863 99. Ej svar
VAR 73 INKÖP AV KAPITALVAROR C4 Loc 115 width 2 MD=99 F.6c.4. Fjärde understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 1 04. Svart/vit TV 05. Färg-TV 7 06. Elektrisk kaffebryggare 2 07. Motorgräsklippare 10 08. Dammsugare 5 09. Motorbåt 3 10. Segelbåt 1909 99. Ej svar
VAR 74 INKÖP AV KAPITALVAROR C5 Loc 117 width 2 MD=99 F.6c.5. Femte understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 1 05. Färg-TV 06. Elektrisk kaffebryggare 1 07. Motorgräsklippare 7 08. Dammsugare 09. Motorbåt 10. Segelbåt 1928 99. Ej svar
VAR 75 INKÖP AV KAPITALVAROR C6 Loc 119 width 2 MD=99 F.6c.6. Sjätte understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 05. Färg-TV 06. Elektrisk kaffebryggare 07. Motorgräsklippare 08. Dammsugare 09. Motorbåt 10. Segelbåt 1937 99. Ej svar
VAR 76 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 121 width 1 MD=9 F.7. Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.7a. Miljövårdsfrågor 28 1. Mycket ointresserad 59 2. Ganska ointresserad 73 3. Något ointresserad 60 4. Varken-eller,vet ej 621 5. Något intresserad 715 6. Ganska intresserad 334 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 77 HÄLSONYTTIG MAT Loc 122 width 1 MD=9 F.7b. Hälsonyttig mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 78 1. Mycket ointresserad 122 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 129 4. Varken-eller,vet ej 500 5. Något intresserad 591 6. Ganska intresserad 365 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 78 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 123 width 1 MD=9 F.7c. Sjukdomar och hälsa <Se F.7 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket ointresserad 85 2. Ganska ointresserad 79 3. Något ointresserad 122 4. Varken-eller,vet ej 523 5. Något intresserad 582 6. Ganska intresserad 459 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 79 BANTNINGSTIPS Loc 124 width 1 MD=9 F.7d. Bantningstips <Se F.7 för fullständig frågetext> 623 1. Mycket ointresserad 238 2. Ganska ointresserad 171 3. Något ointresserad 140 4. Varken-eller,vet ej 407 5. Något intresserad 182 6. Ganska intresserad 115 7. Mycket intresserad 61 9. Ej svar
VAR 80 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 125 width 1 MD=9 F.7e. Hushålla ekonomiskt <Se F.7 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket ointresserad 53 2. Ganska ointresserad 74 3. Något ointresserad 65 4. Varken-eller,vet ej 395 5. Något intresserad 660 6. Ganska intresserad 612 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 81 POLITIK Loc 126 width 1 MD=9 F.7f. Politik <Se F.7 för fullständig frågetext> 133 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 104 3. Något ointresserad 91 4. Varken-eller,vet ej 669 5. Något intresserad 530 6. Ganska intresserad 256 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 82 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 127 width 1 MD=9 F.7g. Sociala rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 61 1. Mycket ointresserad 82 2. Ganska ointresserad 107 3. Något ointresserad 149 4. Varken-eller,vet ej 619 5. Något intresserad 597 6. Ganska intresserad 273 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 83 SKATTEFRÅGOR Loc 128 width 1 MD=9 F.7h. Skattefrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 71 1. Mycket ointresserad 80 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 130 4. Varken-eller,vet ej 541 5. Något intresserad 586 6. Ganska intresserad 366 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 84 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 129 width 1 MD=9 F.7i. Samlevnadsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 72 1. Mycket ointresserad 88 2. Ganska ointresserad 132 3. Något ointresserad 250 4. Varken-eller,vet ej 590 5. Något intresserad 500 6. Ganska intresserad 240 7. Mycket intresserad 65 9. Ej svar
VAR 85 VIDAREUTBILDNING Loc 130 width 1 MD=9 F.7j. Vidareutbildning <Se F.7 för fullständig frågetext> 118 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 211 4. Varken-eller,vet ej 602 5. Något intresserad 437 6. Ganska intresserad 260 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 86 RELIGIONS- O. TROSFRÅGOR Loc 131 width 1 MD=9 F.7k. Religions- och trosfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 441 1. Mycket ointresserad 268 2. Ganska ointresserad 187 3. Något ointresserad 231 4. Varken-eller,vet ej 413 5. Något intresserad 201 6. Ganska intresserad 157 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 87 ARBETSMARKNADEN Loc 132 width 1 MD=9 F.7l. Arbetsmarknaden <Se F.7 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket ointresserad 89 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 162 4. Varken-eller,vet ej 586 5. Något intresserad 583 6. Ganska intresserad 290 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 88 VILLA/EGET HEM Loc 133 width 1 MD=9 F.7m. Villa/Eget hem <Se F.7 för fullständig frågetext> 81 1. Mycket ointresserad 57 2. Ganska ointresserad 63 3. Något ointresserad 116 4. Varken-eller,vet ej 276 5. Något intresserad 512 6. Ganska intresserad 776 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 89 FRITIDSHUS Loc 134 width 1 MD=9 F.7n. Fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 246 1. Mycket ointresserad 151 2. Ganska ointresserad 144 3. Något ointresserad 261 4. Varken-eller,vet ej 381 5. Något intresserad 315 6. Ganska intresserad 372 7. Mycket intresserad 67 9. Ej svar
VAR 90 PERSONBILAR Loc 135 width 1 MD=9 F.7o. Personbilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 177 1. Mycket ointresserad 127 2. Ganska ointresserad 120 3. Något ointresserad 126 4. Varken-eller,vet ej 572 5. Något intresserad 461 6. Ganska intresserad 305 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 136 width 1 MD=9 F.7p. Heminredning <Se F.7 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket ointresserad 76 2. Ganska ointresserad 75 3. Något ointresserad 106 4. Varken-eller,vet ej 476 5. Något intresserad 589 6. Ganska intresserad 496 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 137 width 1 MD=9 F.7q. Modenyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 274 1. Mycket ointresserad 204 2. Ganska ointresserad 174 3. Något ointresserad 142 4. Varken-eller,vet ej 574 5. Något intresserad 328 6. Ganska intresserad 186 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 138 width 1 MD=9 F.7r. Matvarunyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 157 1. Mycket ointresserad 189 2. Ganska ointresserad 192 3. Något ointresserad 199 4. Varken-eller,vet ej 554 5. Något intresserad 390 6. Ganska intresserad 209 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 139 width 1 MD=9 F.7s. Barnavård <Se F.7 för fullständig frågetext> 171 1. Mycket ointresserad 97 2. Ganska ointresserad 139 3. Något ointresserad 238 4. Varken-eller,vet ej 474 5. Något intresserad 393 6. Ganska intresserad 368 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 140 width 1 MD=9 F.7t. Skönhetsvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 404 1. Mycket ointresserad 218 2. Ganska ointresserad 197 3. Något ointresserad 202 4. Varken-eller,vet ej 536 5. Något intresserad 244 6. Ganska intresserad 84 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 96 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 141 width 1 MD=9 F.7u. Stereoanläggningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 282 1. Mycket ointresserad 185 2. Ganska ointresserad 202 3. Något ointresserad 171 4. Varken-eller,vet ej 586 5. Något intresserad 315 6. Ganska intresserad 153 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 97 HUSHÅLLSMASKINER Loc 142 width 1 MD=9 F.7v. Hushållsmaskiner <Se F.7 för fullständig frågetext> 158 1. Mycket ointresserad 155 2. Ganska ointresserad 192 3. Något ointresserad 169 4. Varken-eller,vet ej 659 5. Något intresserad 408 6. Ganska intresserad 151 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 98 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 143 width 1 MD=9 F.7w. Fotoutrustningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 323 1. Mycket ointresserad 214 2. Ganska ointresserad 213 3. Något ointresserad 222 4. Varken-eller,vet ej 533 5. Något intresserad 272 6. Ganska intresserad 103 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 99 MOTORCYKLAR Loc 144 width 1 MD=9 F.7x. Motorcyklar <Se F.7 för fullständig frågetext> 894 1. Mycket ointresserad 172 2. Ganska ointresserad 160 3. Något ointresserad 206 4. Varken-eller,vet ej 228 5. Något intresserad 109 6. Ganska intresserad 109 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 100 KRUKVÄXTER Loc 145 width 1 MD=9 F.7y. Krukväxter <Se F.7 för fullständig frågetext> 170 1. Mycket ointresserad 90 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 101 4. Varken-eller,vet ej 449 5. Något intresserad 463 6. Ganska intresserad 502 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 101 MEDEL MOT MJÄLL Loc 146 width 1 MD=9 F.7z. Medel mot mjäll <Se F.7 för fullständig frågetext> 650 1. Mycket ointresserad 200 2. Ganska ointresserad 153 3. Något ointresserad 278 4. Varken-eller,vet ej 345 5. Något intresserad 143 6. Ganska intresserad 114 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 102 HUNDARS SKÖTSEL Loc 147 width 1 MD=9 F.7å. Hundars skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 637 1. Mycket ointresserad 180 2. Ganska ointresserad 116 3. Något ointresserad 193 4. Varken-eller,vet ej 280 5. Något intresserad 224 6. Ganska intresserad 257 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 103 KATTERS SKÖTSEL Loc 148 width 1 MD=9 F.7ä. Katters skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 790 1. Mycket ointresserad 173 2. Ganska ointresserad 139 3. Något ointresserad 222 4. Varken-eller,vet ej 248 5. Något intresserad 152 6. Ganska intresserad 157 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 104 MOTIONERA Loc 149 width 1 MD=9 F.7ö. Motionera <Se F.7 för fullständig frågetext> 85 1. Mycket ointresserad 39 2. Ganska ointresserad 88 3. Något ointresserad 53 4. Varken-eller,vet ej 573 5. Något intresserad 597 6. Ganska intresserad 462 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 105 IDROTTA Loc 150 width 1 MD=9 F.7aa. Idrotta <Se F.7 för fullständig frågetext> 249 1. Mycket ointresserad 142 2. Ganska ointresserad 174 3. Något ointresserad 163 4. Varken-eller,vet ej 525 5. Något intresserad 327 6. Ganska intresserad 309 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 106 LAGA MAT Loc 151 width 1 MD=9 F.7ab. Laga mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket ointresserad 93 2. Ganska ointresserad 95 3. Något ointresserad 60 4. Varken-eller,vet ej 503 5. Något intresserad 606 6. Ganska intresserad 486 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 107 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 152 width 1 MD=9 F.7ac. Pröva nya maträtter <Se F.7 för fullständig frågetext> 91 1. Mycket ointresserad 82 2. Ganska ointresserad 101 3. Något ointresserad 91 4. Varken-eller,vet ej 482 5. Något intresserad 567 6. Ganska intresserad 481 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 108 BAKA Loc 153 width 1 MD=9 F.7ad. Baka <Se F.7 för fullständig frågetext> 191 1. Mycket ointresserad 155 2. Ganska ointresserad 175 3. Något ointresserad 146 4. Varken-eller,vet ej 401 5. Något intresserad 417 6. Ganska intresserad 417 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 109 HA GÄSTER Loc 154 width 1 MD=9 F.7ae. Ha gäster <Se F.7 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket ointresserad 47 2. Ganska ointresserad 67 3. Något ointresserad 81 4. Varken-eller,vet ej 613 5. Något intresserad 711 6. Ganska intresserad 334 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 110 KÖRA BIL Loc 155 width 1 MD=9 F.7af. Köra bil <Se F.7 för fullständig frågetext> 194 1. Mycket ointresserad 58 2. Ganska ointresserad 71 3. Något ointresserad 141 4. Varken-eller,vet ej 361 5. Något intresserad 551 6. Ganska intresserad 519 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 111 JOBBA MED BILAR Loc 156 width 1 MD=9 F.7ag. Jobba med bilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 645 1. Mycket ointresserad 168 2. Ganska ointresserad 160 3. Något ointresserad 196 4. Varken-eller,vet ej 363 5. Något intresserad 188 6. Ganska intresserad 163 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 112 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 157 width 1 MD=9 F.7ah. Arbeta i trädgården <Se F.7 för fullständig frågetext> 168 1. Mycket ointresserad 98 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 107 4. Varken-eller,vet ej 464 5. Något intresserad 523 6. Ganska intresserad 407 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 113 FOTOGRAFERA Loc 158 width 1 MD=9 F.7ai. Fotografera <Se F.7 för fullständig frågetext> 230 1. Mycket ointresserad 131 2. Ganska ointresserad 157 3. Något ointresserad 156 4. Varken-eller,vet ej 676 5. Något intresserad 351 6. Ganska intresserad 177 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 114 SMALFILMA Loc 159 width 1 MD=9 F.7aj. Smalfilma <Se F.7 för fullständig frågetext> 627 1. Mycket ointresserad 196 2. Ganska ointresserad 187 3. Något ointresserad 405 4. Varken-eller,vet ej 285 5. Något intresserad 125 6. Ganska intresserad 56 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 115 SPORTFISKA Loc 160 width 1 MD=9 F.7ak. Sportfiska <Se F.7 för fullständig frågetext> 607 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 134 3. Något ointresserad 211 4. Varken-eller,vet ej 373 5. Något intresserad 227 6. Ganska intresserad 207 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 116 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 161 width 1 MD=9 F.7al. Lyssna på popmusik <Se F.7 för fullständig frågetext> 451 1. Mycket ointresserad 143 2. Ganska ointresserad 160 3. Något ointresserad 88 4. Varken-eller,vet ej 473 5. Något intresserad 319 6. Ganska intresserad 261 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 117 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 162 width 1 MD=9 F.7am. Lyssna på klassisk musik <Se F.7 för fullständig frågetext> 364 1. Mycket ointresserad 193 2. Ganska ointresserad 218 3. Något ointresserad 96 4. Varken-eller,vet ej 548 5. Något intresserad 321 6. Ganska intresserad 157 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 118 GÅ PÅ TEATER Loc 163 width 1 MD=9 F.7an. Gå på teater <Se F.7 för fullständig frågetext> 268 1. Mycket ointresserad 122 2. Ganska ointresserad 176 3. Något ointresserad 160 4. Varken-eller,vet ej 587 5. Något intresserad 398 6. Ganska intresserad 178 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 119 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 164 width 1 MD=9 F.7ao. Gå på konstutställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 447 1. Mycket ointresserad 214 2. Ganska ointresserad 229 3. Något ointresserad 168 4. Varken-eller,vet ej 441 5. Något intresserad 236 6. Ganska intresserad 144 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 120 LÄSA BÖCKER Loc 165 width 1 MD=9 F.7ap. Läsa böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 105 1. Mycket ointresserad 65 2. Ganska ointresserad 92 3. Något ointresserad 40 4. Varken-eller,vet ej 526 5. Något intresserad 482 6. Ganska intresserad 598 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 121 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 166 width 1 MD=9 F.7aq. Läsa populärtidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 232 1. Mycket ointresserad 171 2. Ganska ointresserad 188 3. Något ointresserad 207 4. Varken-eller,vet ej 613 5. Något intresserad 339 6. Ganska intresserad 127 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 122 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 167 width 1 MD=9 F.7ar. Köpa på postorder <Se F.7 för fullständig frågetext> 598 1. Mycket ointresserad 285 2. Ganska ointresserad 197 3. Något ointresserad 179 4. Varken-eller,vet ej 478 5. Något intresserad 117 6. Ganska intresserad 35 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 123 SY KLÄDER Loc 168 width 1 MD=9 F.7as. Sy kläder <Se F.7 för fullständig frågetext> 791 1. Mycket ointresserad 149 2. Ganska ointresserad 139 3. Något ointresserad 160 4. Varken-eller,vet ej 298 5. Något intresserad 183 6. Ganska intresserad 161 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 124 HANDARBETA Loc 169 width 1 MD=9 F.7at. Handarbeta <Se F.7 för fullständig frågetext> 668 1. Mycket ointresserad 103 2. Ganska ointresserad 90 3. Något ointresserad 114 4. Varken-eller,vet ej 235 5. Något intresserad 248 6. Ganska intresserad 437 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 125 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 170 width 1 MD=9 F.7au. Träffa nya människor <Se F.7 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket ointresserad 36 2. Ganska ointresserad 83 3. Något ointresserad 80 4. Varken-eller,vet ej 563 5. Något intresserad 634 6. Ganska intresserad 452 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 126 SNICKRA Loc 171 width 1 MD=9 F.7av. Snickra <Se F.7 för fullständig frågetext> 396 1. Mycket ointresserad 131 2. Ganska ointresserad 152 3. Något ointresserad 191 4. Varken-eller,vet ej 416 5. Något intresserad 338 6. Ganska intresserad 260 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 127 MÅLA HEMMA Loc 172 width 1 MD=9 F.7aw. Måla hemma <Se F.7 för fullständig frågetext> 218 1. Mycket ointresserad 96 2. Ganska ointresserad 134 3. Något ointresserad 161 4. Varken-eller,vet ej 553 5. Något intresserad 461 6. Ganska intresserad 266 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 128 JAGA Loc 173 width 1 MD=9 F.7ax. Jaga <Se F.7 för fullständig frågetext> 1130 1. Mycket ointresserad 101 2. Ganska ointresserad 97 3. Något ointresserad 244 4. Varken-eller,vet ej 114 5. Något intresserad 81 6. Ganska intresserad 113 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 129 FRILUFTSLIV Loc 174 width 1 MD=9 F.7ay. Friluftsliv <Se F.7 för fullständig frågetext> 100 1. Mycket ointresserad 35 2. Ganska ointresserad 67 3. Något ointresserad 78 4. Varken-eller,vet ej 477 5. Något intresserad 620 6. Ganska intresserad 504 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 130 ÅKA SLALOM Loc 175 width 1 MD=9 F.7az. Åka slalom <Se F.7 för fullständig frågetext> 808 1. Mycket ointresserad 138 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 305 4. Varken-eller,vet ej 205 5. Något intresserad 116 6. Ganska intresserad 197 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 131 ÅKA MOTORBÅT Loc 176 width 1 MD=9 F.7aå. Åka motorbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 473 1. Mycket ointresserad 134 2. Ganska ointresserad 144 3. Något ointresserad 187 4. Varken-eller,vet ej 443 5. Något intresserad 302 6. Ganska intresserad 202 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 132 SEGLA Loc 177 width 1 MD=9 F.7aä. Segla <Se F.7 för fullständig frågetext> 626 1. Mycket ointresserad 166 2. Ganska ointresserad 149 3. Något ointresserad 322 4. Varken-eller,vet ej 280 5. Något intresserad 181 6. Ganska intresserad 160 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 133 CAMPA Loc 178 width 1 MD=9 F.7aö. Campa <Se F.7 för fullständig frågetext> 389 1. Mycket ointresserad 97 2. Ganska ointresserad 154 3. Något ointresserad 156 4. Varken-eller,vet ej 470 5. Något intresserad 391 6. Ganska intresserad 229 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 134 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 179 width 1 MD=9 F.7ba. Semestra utomlands <Se F.7 för fullständig frågetext> 195 1. Mycket ointresserad 80 2. Ganska ointresserad 93 3. Något ointresserad 138 4. Varken-eller,vet ej 359 5. Något intresserad 377 6. Ganska intresserad 644 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 135 SEMESTRA I SVERIGE Loc 180 width 1 MD=9 F.7bb. Semestra i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket ointresserad 13 2. Ganska ointresserad 35 3. Något ointresserad 39 4. Varken-eller,vet ej 341 5. Något intresserad 696 6. Ganska intresserad 739 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 136 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 181 width 1 MD=9 F.7bc. Pröva nya produkter <Se F.7 för fullständig frågetext> 91 1. Mycket ointresserad 78 2. Ganska ointresserad 140 3. Något ointresserad 244 4. Varken-eller,vet ej 690 5. Något intresserad 435 6. Ganska intresserad 205 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 137 VARA BORTBJUDEN Loc 182 width 1 MD=9 F.7bd. Vara bortbjuden <Se F.7 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket ointresserad 44 2. Ganska ointresserad 75 3. Något ointresserad 83 4. Varken-eller,vet ej 634 5. Något intresserad 635 6. Ganska intresserad 377 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 138 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 183 width 1 MD=9 F.7be. Gå på diskotek <Se F.7 för fullständig frågetext> 1012 1. Mycket ointresserad 133 2. Ganska ointresserad 129 3. Något ointresserad 196 4. Varken-eller,vet ej 193 5. Något intresserad 115 6. Ganska intresserad 106 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 139 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 184 width 1 MD=9 F.7bf. Gå på restaurang <Se F.7 för fullständig frågetext> 205 1. Mycket ointresserad 86 2. Ganska ointresserad 128 3. Något ointresserad 112 4. Varken-eller,vet ej 626 5. Något intresserad 498 6. Ganska intresserad 237 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 140 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 185 width 1 MD=9 F.7bg. Gå på kvällskurser <Se F.7 för fullständig frågetext> 302 1. Mycket ointresserad 158 2. Ganska ointresserad 194 3. Något ointresserad 248 4. Varken-eller,vet ej 558 5. Något intresserad 315 6. Ganska intresserad 120 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 141 KLÄDER TILL DIG SJÄLV Loc 186 width 2 MD=99 F.8. Hur mycket pengar lägger du normalt ner på följande under ett år? F.8a. Kläder till dig själv 4 01. 0 kronor 7 02. Under 100 kronor 125 03. 101-300 kronor 250 04. 301-500 kronor 371 05. 501-800 kronor 395 06. 801-1.000 kronor 336 07. 1.001-1.500 kronor 227 08. 1.501-2.000 kronor 189 09. Över 2.000 kronor 33 99. Ej svar
VAR 142 SPORTUTRUSTNING Loc 188 width 2 MD=99 F.8b. Sportutrustning till Dig själv <Se F.8 för fullständig frågetext> 534 01. 0 kronor 442 02. Under 100 kronor 441 03. 101-300 kronor 228 04. 301-500 kronor 99 05. 501-800 kronor 57 06. 801-1.000 kronor 33 07. 1.001-1.500 kronor 18 08. 1.501-2.000 kronor 27 09. Över 2.000 kronor 58 99. Ej svar
VAR 143 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 190 width 2 MD=99 F.8c. Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 518 01. 0 kronor 751 02. Under 100 kronor 437 03. 101-300 kronor 107 04. 301-500 kronor 32 05. 501-800 kronor 13 06. 801-1.000 kronor 7 07. 1.001-1.500 kronor 1 08. 1.501-2.000 kronor 3 09. Över 2.000 kronor 68 99. Ej svar
VAR 144 NÖJEN Loc 192 width 2 MD=99 F.8d. Nöjen <Se F.8 för fullständig frågetext> 94 01. 0 kronor 266 02. Under 100 kronor 461 03. 101-300 kronor 356 04. 301-500 kronor 192 05. 501-800 kronor 149 06. 801-1.000 kronor 100 07. 1.001-1.500 kronor 65 08. 1.501-2.000 kronor 179 09. Över 2.000 kronor 75 99. Ej svar
VAR 145 UTLANDSRESOR Loc 194 width 2 MD=99 F.8e. Utlandsresor under fritiden <Se F.8 för fullständig frågetext> 890 01. 0 kronor 38 02. Under 100 kronor 33 03. 101-300 kronor 51 04. 301-500 kronor 50 05. 501-800 kronor 70 06. 801-1.000 kronor 110 07. 1.001-1.500 kronor 159 08. 1.501-2.000 kronor 475 09. Över 2.000 kronor 61 99. Ej svar
VAR 146 BÖCKER Loc 196 width 2 MD=99 F.8f. Böcker <Se F.8 för fullständig frågetext> 356 01. 0 kronor 487 02. Under 100 kronor 509 03. 101-300 kronor 237 04. 301-500 kronor 140 05. 501-800 kronor 71 06. 801-1.000 kronor 40 07. 1.001-1.500 kronor 20 08. 1.501-2.000 kronor 17 09. Över 2.000 kronor 60 99. Ej svar
VAR 147 TOBAK Loc 198 width 2 MD=99 F.8g. Tobak <Se F.8 för fullständig frågetext> 1147 01. 0 kronor 66 02. Under 100 kronor 81 03. 101-300 kronor 70 04. 301-500 kronor 78 05. 501-800 kronor 66 06. 801-1.000 kronor 91 07. 1.001-1.500 kronor 85 08. 1.501-2.000 kronor 213 09. Över 2.000 kronor 40 99. Ej svar
VAR 148 VIN OCH SPRIT Loc 200 width 2 MD=99 F.8h. Vin och sprit <Se F.8 för fullständig frågetext> 401 01. 0 kronor 265 02. Under 100 kronor 358 03. 101-300 kronor 286 04. 301-500 kronor 166 05. 501-800 kronor 140 06. 801-1.000 kronor 101 07. 1.001-1.500 kronor 63 08. 1.501-2.000 kronor 124 09. Över 2.000 kronor 33 99. Ej svar
VAR 149 ICA Loc 202 width 2 F.9. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt: från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.9a. Hur ofta besöker Du ICA 120 01. Aldrig 15 02. 1 gång/år 43 03. 2 ggr/år 77 04. 3 ggr/år 58 05. 1 gång/kvartal 54 06. 2 ggr/kvartal 154 07. 1 gång/månad 165 08. 2 ggr/månad 154 09. 3 ggr/månad 352 10. 1 gång/vecka 293 11. 2 ggr/vecka 223 12. 3 ggr/vecka 116 13. 4 ggr/vecka 73 14. 5 ggr/vecka 25 15. 6 ggr/vecka 15 16. 7 ggr/vecka
VAR 150 KONSUM Loc 204 width 2 MD=99 F.9b. Hur ofta besöker Du Konsum <Se F.9 för fullständig frågetext> 267 01. Aldrig 45 02. 1 gång/år 46 03. 2 ggr/år 69 04. 3 ggr/år 93 05. 1 gång/kvartal 75 06. 2 ggr/kvartal 201 07. 1 gång/månad 143 08. 2 ggr/månad 143 09. 3 ggr/månad 341 10. 1 gång/vecka 230 11. 2 ggr/vecka 135 12. 3 ggr/vecka 70 13. 4 ggr/vecka 44 14. 5 ggr/vecka 18 15. 6 ggr/vecka 17 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 151 VIVO Loc 206 width 2 MD=99 F.9c. Hur ofta besöker Du Vivo <Se F.9 för fullständig frågetext> 1100 01. Aldrig 128 02. 1 gång/år 80 03. 2 ggr/år 72 04. 3 ggr/år 91 05. 1 gång/kvartal 50 06. 2 ggr/kvartal 122 07. 1 gång/månad 56 08. 2 ggr/månad 44 09. 3 ggr/månad 92 10. 1 gång/vecka 46 11. 2 ggr/vecka 34 12. 3 ggr/vecka 11 13. 4 ggr/vecka 8 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 152 FAVÖR Loc 208 width 2 F.9d. Hur ofta besöker Du Favör <Se F.9 för fullständig frågetext> 1308 01. Aldrig 105 02. 1 gång/år 58 03. 2 ggr/år 59 04. 3 ggr/år 78 05. 1 gång/kvartal 42 06. 2 ggr/kvartal 67 07. 1 gång/månad 44 08. 2 ggr/månad 41 09. 3 ggr/månad 59 10. 1 gång/vecka 29 11. 2 ggr/vecka 22 12. 3 ggr/vecka 12 13. 4 ggr/vecka 11 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 153 ANNAN BUTIK Loc 210 width 2 F.9e. Hur ofta besöker Du annan butik <Se F.9 för fullständig frågetext> 587 01. Aldrig 67 02. 1 gång/år 81 03. 2 ggr/år 110 04. 3 ggr/år 108 05. 1 gång/kvartal 96 06. 2 ggr/kvartal 204 07. 1 gång/månad 125 08. 2 ggr/månad 154 09. 3 ggr/månad 215 10. 1 gång/vecka 81 11. 2 ggr/vecka 53 12. 3 ggr/vecka 23 13. 4 ggr/vecka 22 14. 5 ggr/vecka 6 15. 6 ggr/vecka 5 16. 7 ggr/vecka
VAR 154 LIVSMEDELSAVD. I DOMUS Loc 212 width 2 MD=99 F.9f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 477 01. Aldrig 95 02. 1 gång/år 101 03. 2 ggr/år 116 04. 3 ggr/år 121 05. 1 gång/kvartal 109 06. 2 ggr/kvartal 236 07. 1 gång/månad 145 08. 2 ggr/månad 109 09. 3 ggr/månad 215 10. 1 gång/vecka 100 11. 2 ggr/vecka 64 12. 3 ggr/vecka 19 13. 4 ggr/vecka 18 14. 5 ggr/vecka 6 15. 6 ggr/vecka 5 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 155 LIVSMEDELSAVD. I NK Loc 214 width 2 F.9g. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1594 01. Aldrig 100 02. 1 gång/år 62 03. 2 ggr/år 41 04. 3 ggr/år 35 05. 1 gång/kvartal 16 06. 2 ggr/kvartal 43 07. 1 gång/månad 16 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 11 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 156 LIVSMEDEL I TEMPO/EPA Loc 216 width 2 MD=99 F.9h. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Tempo/Epa <Se F.9 för fullständig frågetext> 598 01. Aldrig 120 02. 1 gång/år 116 03. 2 ggr/år 105 04. 3 ggr/år 154 05. 1 gång/kvartal 129 06. 2 ggr/kvartal 230 07. 1 gång/månad 118 08. 2 ggr/månad 110 09. 3 ggr/månad 136 10. 1 gång/vecka 55 11. 2 ggr/vecka 35 12. 3 ggr/vecka 22 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 157 LIVSMEDELSAVD. I ÅHLENS Loc 218 width 2 MD=99 F.9i. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 1370 01. Aldrig 128 02. 1 gång/år 65 03. 2 ggr/år 55 04. 3 ggr/år 76 05. 1 gång/kvartal 44 06. 2 ggr/kvartal 72 07. 1 gång/månad 28 08. 2 ggr/månad 36 09. 3 ggr/månad 35 10. 1 gång/vecka 12 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 158 LIVSMEDELSAVD. I OBS Loc 220 width 2 MD=99 F.9j. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 1248 01. Aldrig 135 02. 1 gång/år 80 03. 2 ggr/år 81 04. 3 ggr/år 95 05. 1 gång/kvartal 52 06. 2 ggr/kvartal 104 07. 1 gång/månad 53 08. 2 ggr/månad 36 09. 3 ggr/månad 36 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 159 LIVSMEDELSAVD. I B&W Loc 222 width 2 F.9k. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i B&W (Bra, Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 1228 01. Aldrig 156 02. 1 gång/år 110 03. 2 ggr/år 63 04. 3 ggr/år 98 05. 1 gång/kvartal 56 06. 2 ggr/kvartal 85 07. 1 gång/månad 48 08. 2 ggr/månad 33 09. 3 ggr/månad 38 10. 1 gång/vecka 14 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 160 DOMUS Loc 224 width 2 MD=99 F.9l. Hur ofta besöker Du Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 317 01. Aldrig 98 02. 1 gång/år 117 03. 2 ggr/år 160 04. 3 ggr/år 174 05. 1 gång/kvartal 146 06. 2 ggr/kvartal 281 07. 1 gång/månad 194 08. 2 ggr/månad 110 09. 3 ggr/månad 193 10. 1 gång/vecka 81 11. 2 ggr/vecka 37 12. 3 ggr/vecka 9 13. 4 ggr/vecka 9 14. 5 ggr/vecka 6 15. 6 ggr/vecka 5 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 161 NK Loc 226 width 2 F.9m. Hur ofta besöker Du NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1214 01. Aldrig 196 02. 1 gång/år 110 03. 2 ggr/år 68 04. 3 ggr/år 94 05. 1 gång/kvartal 50 06. 2 ggr/kvartal 83 07. 1 gång/månad 40 08. 2 ggr/månad 30 09. 3 ggr/månad 27 10. 1 gång/vecka 13 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 162 TEMPO/EPA Loc 228 width 2 MD=99 F.9n. Hur ofta besöker Du Tempo/EPA <Se F.9 för fullständig frågetext> 429 01. Aldrig 140 02. 1 gång/år 137 03. 2 ggr/år 124 04. 3 ggr/år 196 05. 1 gång/kvartal 147 06. 2 ggr/kvartal 253 07. 1 gång/månad 142 08. 2 ggr/månad 128 09. 3 ggr/månad 131 10. 1 gång/vecka 50 11. 2 ggr/vecka 37 12. 3 ggr/vecka 12 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 5 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 163 ÅHLENS Loc 230 width 2 MD=99 F.9o. Hur ofta besöker Du Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 1152 01. Aldrig 150 02. 1 gång/år 93 03. 2 ggr/år 80 04. 3 ggr/år 102 05. 1 gång/kvartal 76 06. 2 ggr/kvartal 107 07. 1 gång/månad 55 08. 2 ggr/månad 56 09. 3 ggr/månad 37 10. 1 gång/vecka 12 11. 2 ggr/vecka 11 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 164 OBS Loc 232 width 2 MD=99 F.9p. Hur ofta besöker Du Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 1038 01. Aldrig 200 02. 1 gång/år 108 03. 2 ggr/år 114 04. 3 ggr/år 121 05. 1 gång/kvartal 71 06. 2 ggr/kvartal 139 07. 1 gång/månad 58 08. 2 ggr/månad 45 09. 3 ggr/månad 30 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 165 B&W (BRA,WESSELS) Loc 234 width 2 MD=99 F.9q. Hur ofta besöker Du B&W (Bra,Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 1138 01. Aldrig 192 02. 1 gång/år 101 03. 2 ggr/år 84 04. 3 ggr/år 99 05. 1 gång/kvartal 79 06. 2 ggr/kvartal 93 07. 1 gång/månad 50 08. 2 ggr/månad 39 09. 3 ggr/månad 45 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 166 HENNES/MAURITZ Loc 236 width 2 F.9r. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz <Se F.9 för fullständig frågetext> 665 01. Aldrig 234 02. 1 gång/år 181 03. 2 ggr/år 137 04. 3 ggr/år 193 05. 1 gång/kvartal 111 06. 2 ggr/kvartal 166 07. 1 gång/månad 112 08. 2 ggr/månad 69 09. 3 ggr/månad 44 10. 1 gång/vecka 12 11. 2 ggr/vecka 10 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 167 KAPP-AHL Loc 238 width 2 MD=99 F.9s. Hur ofta besöker Du Kapp-Ahl <Se F.9 för fullständig frågetext> 917 01. Aldrig 335 02. 1 gång/år 179 03. 2 ggr/år 95 04. 3 ggr/år 142 05. 1 gång/kvartal 82 06. 2 ggr/kvartal 93 07. 1 gång/månad 42 08. 2 ggr/månad 26 09. 3 ggr/månad 20 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 168 GULINS Loc 240 width 2 MD=99 F.9t. Hur ofta besöker Du Gulins <Se F.9 för fullständig frågetext> 1248 01. Aldrig 244 02. 1 gång/år 123 03. 2 ggr/år 74 04. 3 ggr/år 96 05. 1 gång/kvartal 40 06. 2 ggr/kvartal 58 07. 1 gång/månad 25 08. 2 ggr/månad 14 09. 3 ggr/månad 9 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 169 IKEA Loc 242 width 2 MD=99 F.9u. Hur ofta besöker Du Ikea <Se F.9 för fullständig frågetext> 782 01. Aldrig 570 02. 1 gång/år 237 03. 2 ggr/år 149 04. 3 ggr/år 106 05. 1 gång/kvartal 42 06. 2 ggr/kvartal 28 07. 1 gång/månad 10 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 170 ÅHLBERGS Loc 244 width 2 F.9v. Hur ofta besöker Du Åhlbergs <Se F.9 för fullständig frågetext> 1755 01. Aldrig 115 02. 1 gång/år 34 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 9 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 7 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 171 EXPERT Loc 246 width 2 F.9w. Hur ofta besöker Du Expert <Se F.9 för fullständig frågetext> 1339 01. Aldrig 150 02. 1 gång/år 97 03. 2 ggr/år 78 04. 3 ggr/år 84 05. 1 gång/kvartal 59 06. 2 ggr/kvartal 69 07. 1 gång/månad 32 08. 2 ggr/månad 14 09. 3 ggr/månad 10 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 172 JÄRNIA Loc 248 width 2 MD=99 F.9x. Hur ofta besöker Du Järnia <Se F.9 för fullständig frågetext> 622 01. Aldrig 278 02. 1 gång/år 199 03. 2 ggr/år 190 04. 3 ggr/år 216 05. 1 gång/kvartal 128 06. 2 ggr/kvartal 145 07. 1 gång/månad 66 08. 2 ggr/månad 46 09. 3 ggr/månad 26 10. 1 gång/vecka 13 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 173 FÄRGSAM Loc 250 width 2 F.9y. Hur ofta besöker Du Färgsam <Se F.9 för fullständig frågetext> 1418 01. Aldrig 151 02. 1 gång/år 104 03. 2 ggr/år 68 04. 3 ggr/år 80 05. 1 gång/kvartal 31 06. 2 ggr/kvartal 50 07. 1 gång/månad 14 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 10 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 174 PRESSBYRÅN Loc 252 width 2 MD=99 F.9z. Hur ofta besöker Du Pressbyrån <Se F.9 för fullständig frågetext> 369 01. Aldrig 70 02. 1 gång/år 90 03. 2 ggr/år 108 04. 3 ggr/år 162 05. 1 gång/kvartal 124 06. 2 ggr/kvartal 231 07. 1 gång/månad 163 08. 2 ggr/månad 148 09. 3 ggr/månad 232 10. 1 gång/vecka 87 11. 2 ggr/vecka 62 12. 3 ggr/vecka 31 13. 4 ggr/vecka 30 14. 5 ggr/vecka 10 15. 6 ggr/vecka 20 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 175 ANNAN KIOSK Loc 254 width 2 MD=99 F.9å. Hur ofta besöker Du annan kiosk <Se F.9 för fullständig frågetext> 354 01. Aldrig 49 02. 1 gång/år 51 03. 2 ggr/år 83 04. 3 ggr/år 107 05. 1 gång/kvartal 86 06. 2 ggr/kvartal 209 07. 1 gång/månad 155 08. 2 ggr/månad 156 09. 3 ggr/månad 323 10. 1 gång/vecka 132 11. 2 ggr/vecka 89 12. 3 ggr/vecka 47 13. 4 ggr/vecka 38 14. 5 ggr/vecka 21 15. 6 ggr/vecka 37 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 176 TOBAKSAFFÄR Loc 256 width 2 MD=99 F.9ä. Hur ofta besöker Du tobaksaffär <Se F.9 för fullständig frågetext> 747 01. Aldrig 75 02. 1 gång/år 77 03. 2 ggr/år 86 04. 3 ggr/år 99 05. 1 gång/kvartal 58 06. 2 ggr/kvartal 199 07. 1 gång/månad 102 08. 2 ggr/månad 91 09. 3 ggr/månad 205 10. 1 gång/vecka 68 11. 2 ggr/vecka 55 12. 3 ggr/vecka 25 13. 4 ggr/vecka 24 14. 5 ggr/vecka 15 15. 6 ggr/vecka 11 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 177 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 258 width 2 MD=99 F.9ö. Hur ofta besöker Du bar/självservering <Se F.9 för fullständig frågetext> 416 01. Aldrig 79 02. 1 gång/år 122 03. 2 ggr/år 213 04. 3 ggr/år 244 05. 1 gång/kvartal 166 06. 2 ggr/kvartal 203 07. 1 gång/månad 119 08. 2 ggr/månad 96 09. 3 ggr/månad 83 10. 1 gång/vecka 51 11. 2 ggr/vecka 32 12. 3 ggr/vecka 28 13. 4 ggr/vecka 70 14. 5 ggr/vecka 4 15. 6 ggr/vecka 11 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 178 KAFE/KONDITORI Loc 260 width 2 MD=99 F.9aa. Hur ofta besöker Du kafe/konditori <Se F.9 för fullständig frågetext> 476 01. Aldrig 150 02. 1 gång/år 152 03. 2 ggr/år 202 04. 3 ggr/år 236 05. 1 gång/kvartal 143 06. 2 ggr/kvartal 217 07. 1 gång/månad 110 08. 2 ggr/månad 74 09. 3 ggr/månad 92 10. 1 gång/vecka 39 11. 2 ggr/vecka 18 12. 3 ggr/vecka 9 13. 4 ggr/vecka 12 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 6 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 179 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 262 width 2 MD=99 F.9ab. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök <Se F.9 för fullständig frågetext> 543 01. Aldrig 104 02. 1 gång/år 122 03. 2 ggr/år 173 04. 3 ggr/år 207 05. 1 gång/kvartal 142 06. 2 ggr/kvartal 220 07. 1 gång/månad 131 08. 2 ggr/månad 121 09. 3 ggr/månad 94 10. 1 gång/vecka 43 11. 2 ggr/vecka 21 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 180 BENSINSTATION Loc 264 width 2 MD=99 F.9ac. Hur ofta besöker Du bensinstation <Se F.9 för fullständig frågetext> 407 01. Aldrig 18 02. 1 gång/år 17 03. 2 ggr/år 42 04. 3 ggr/år 44 05. 1 gång/kvartal 48 06. 2 ggr/kvartal 146 07. 1 gång/månad 204 08. 2 ggr/månad 179 09. 3 ggr/månad 492 10. 1 gång/vecka 206 11. 2 ggr/vecka 67 12. 3 ggr/vecka 29 13. 4 ggr/vecka 17 14. 5 ggr/vecka 10 15. 6 ggr/vecka 11 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 181 POSTKONTOR Loc 266 width 2 MD=99 F.9ad. Hur ofta besöker Du postkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 75 01. Aldrig 13 02. 1 gång/år 17 03. 2 ggr/år 41 04. 3 ggr/år 70 05. 1 gång/kvartal 76 06. 2 ggr/kvartal 425 07. 1 gång/månad 389 08. 2 ggr/månad 276 09. 3 ggr/månad 379 10. 1 gång/vecka 84 11. 2 ggr/vecka 32 12. 3 ggr/vecka 14 13. 4 ggr/vecka 28 14. 5 ggr/vecka 12 15. 6 ggr/vecka 6 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 182 BANKKONTOR Loc 268 width 2 MD=99 F.9ae. Hur ofta besöker Du bankkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 139 01. Aldrig 40 02. 1 gång/år 47 03. 2 ggr/år 58 04. 3 ggr/år 150 05. 1 gång/kvartal 100 06. 2 ggr/kvartal 486 07. 1 gång/månad 342 08. 2 ggr/månad 248 09. 3 ggr/månad 236 10. 1 gång/vecka 48 11. 2 ggr/vecka 17 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 16 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 183 HÄLSOKOSTBUTIK Loc 270 width 2 F.9af. Hur ofta besöker Du hälsokostbutik <Se F.9 för fullständig frågetext> 1193 01. Aldrig 209 02. 1 gång/år 130 03. 2 ggr/år 73 04. 3 ggr/år 103 05. 1 gång/kvartal 54 06. 2 ggr/kvartal 94 07. 1 gång/månad 35 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 16 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka
VAR 184 AFFISCHPELARE Loc 272 width 2 F.9ag. Hur ofta ser Du affischpelare <Se F.9 för fullständig frågetext> 558 01. Aldrig 50 02. 1 gång/år 70 03. 2 ggr/år 64 04. 3 ggr/år 74 05. 1 gång/kvartal 42 06. 2 ggr/kvartal 112 07. 1 gång/månad 57 08. 2 ggr/månad 67 09. 3 ggr/månad 232 10. 1 gång/vecka 65 11. 2 ggr/vecka 70 12. 3 ggr/vecka 44 13. 4 ggr/vecka 113 14. 5 ggr/vecka 39 15. 6 ggr/vecka 280 16. 7 ggr/vecka
VAR 185 REKLAMFILM PÅ BIO Loc 274 width 2 MD=99 F.9ah. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio <Se F.9 för fullständig frågetext> 858 01. Aldrig 186 02. 1 gång/år 151 03. 2 ggr/år 144 04. 3 ggr/år 138 05. 1 gång/kvartal 123 06. 2 ggr/kvartal 136 07. 1 gång/månad 78 08. 2 ggr/månad 57 09. 3 ggr/månad 41 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 6 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 186 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 276 width 2 MD=99 F.9ai. Hur ofta ser Du reklam på bussar <Se F.9 för fullständig frågetext> 556 01. Aldrig 53 02. 1 gång/år 61 03. 2 ggr/år 78 04. 3 ggr/år 84 05. 1 gång/kvartal 61 06. 2 ggr/kvartal 114 07. 1 gång/månad 74 08. 2 ggr/månad 76 09. 3 ggr/månad 171 10. 1 gång/vecka 83 11. 2 ggr/vecka 68 12. 3 ggr/vecka 44 13. 4 ggr/vecka 166 14. 5 ggr/vecka 49 15. 6 ggr/vecka 199 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 187 ÅKER BUSS Loc 278 width 2 F.9aj. Hur ofta åker Du buss <Se F.9 för fullständig frågetext> 591 01. Aldrig 111 02. 1 gång/år 117 03. 2 ggr/år 156 04. 3 ggr/år 119 05. 1 gång/kvartal 68 06. 2 ggr/kvartal 107 07. 1 gång/månad 93 08. 2 ggr/månad 88 09. 3 ggr/månad 72 10. 1 gång/vecka 74 11. 2 ggr/vecka 62 12. 3 ggr/vecka 29 13. 4 ggr/vecka 144 14. 5 ggr/vecka 41 15. 6 ggr/vecka 65 16. 7 ggr/vecka
VAR 188 ÅKER TUNNELBANA Loc 280 width 2 F.9ak. Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.9 för fullständig frågetext> 1375 01. Aldrig 111 02. 1 gång/år 78 03. 2 ggr/år 73 04. 3 ggr/år 34 05. 1 gång/kvartal 31 06. 2 ggr/kvartal 32 07. 1 gång/månad 20 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 14 10. 1 gång/vecka 22 11. 2 ggr/vecka 14 12. 3 ggr/vecka 13 13. 4 ggr/vecka 49 14. 5 ggr/vecka 16 15. 6 ggr/vecka 30 16. 7 ggr/vecka
VAR 189 RABATTKUPONGER Loc 282 width 2 MD=98 F.9al. Hur ofta löser Du in rabattkuponger <Se F.9 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 01. Aldrig 02. 1 gång/år 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 10. 1gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1937 98. Frågan ej ställd
VAR 190 AFTONBLADET Loc 284 width 2 MD=99 F.10. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.10a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet 669 01. Aldrig 60 02. 1 gång/år 65 03. 2 ggr/år 100 04. 3 ggr/år 85 05. 1 gång/kvartal 71 06. 2 ggr/kvartal 131 07. 1 gång/månad 80 08. 2 ggr/månad 69 09. 3 ggr/månad 150 10. 1 gång/vecka 90 11. 2 ggr/vecka 78 12. 3 ggr/vecka 49 13. 4 ggr/vecka 52 14. 5 ggr/vecka 188 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 191 ARBETET Loc 286 width 2 MD=99 F.10b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1622 01. Aldrig 46 02. 1 gång/år 25 03. 2 ggr/år 25 04. 3 ggr/år 25 05. 1 gång/kvartal 16 06. 2 ggr/kvartal 24 07. 1 gång/månad 13 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 29 10. 1 gång/vecka 14 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 15 14. 5 ggr/vecka 52 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 192 DAGENS NYHETER Loc 288 width 2 MD=99 F.10c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.10 för fullständig frågetext> 1009 01. Aldrig 51 02. 1 gång/år 55 03. 2 ggr/år 77 04. 3 ggr/år 88 05. 1 gång/kvartal 60 06. 2 ggr/kvartal 85 07. 1 gång/månad 39 08. 2 ggr/månad 43 09. 3 ggr/månad 93 10. 1 gång/vecka 38 11. 2 ggr/vecka 41 12. 3 ggr/vecka 21 13. 4 ggr/vecka 23 14. 5 ggr/vecka 214 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 193 EXPRESSEN Loc 290 width 2 F.10d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen <Se F.10 för fullständig frågetext> 482 01. Aldrig 34 02. 1 gång/år 53 03. 2 ggr/år 78 04. 3 ggr/år 86 05. 1 gång/kvartal 83 06. 2 ggr/kvartal 127 07. 1 gång/månad 100 08. 2 ggr/månad 114 09. 3 ggr/månad 194 10. 1 gång/vecka 110 11. 2 ggr/vecka 101 12. 3 ggr/vecka 72 13. 4 ggr/vecka 46 14. 5 ggr/vecka 257 15. 6 ggr/vecka
VAR 194 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 292 width 2 MD=99 F.10e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1450 01. Aldrig 38 02. 1 gång/år 29 03. 2 ggr/år 43 04. 3 ggr/år 29 05. 1 gång/kvartal 26 06. 2 ggr/kvartal 32 07. 1 gång/månad 16 08. 2 ggr/månad 24 09. 3 ggr/månad 43 10. 1 gång/vecka 13 11. 2 ggr/vecka 8 12. 3 ggr/vecka 13 13. 4 ggr/vecka 8 14. 5 ggr/vecka 165 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 195 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 294 width 2 MD=99 F.10f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1516 01. Aldrig 43 02. 1 gång/år 42 03. 2 ggr/år 45 04. 3 ggr/år 29 05. 1 gång/kvartal 30 06. 2 ggr/kvartal 47 07. 1 gång/månad 14 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 34 10. 1 gång/vecka 26 11. 2 ggr/vecka 18 12. 3 ggr/vecka 16 13. 4 ggr/vecka 11 14. 5 ggr/vecka 41 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 196 KVÄLLSPOSTEN Loc 296 width 2 F.10g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1546 01. Aldrig 35 02. 1 gång/år 28 03. 2 ggr/år 38 04. 3 ggr/år 24 05. 1 gång/kvartal 22 06. 2 ggr/kvartal 39 07. 1 gång/månad 13 08. 2 ggr/månad 27 09. 3 ggr/månad 46 10. 1 gång/vecka 28 11. 2 ggr/vecka 22 12. 3 ggr/vecka 15 13. 4 ggr/vecka 11 14. 5 ggr/vecka 43 15. 6 ggr/vecka
VAR 197 SVENSKA DAGBLADET Loc 298 width 2 MD=99 F.10h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1476 01. Aldrig 38 02. 1 gång/år 42 03. 2 ggr/år 33 04. 3 ggr/år 37 05. 1 gång/kvartal 27 06. 2 ggr/kvartal 42 07. 1 gång/månad 24 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 41 10. 1 gång/vecka 16 11. 2 ggr/vecka 10 12. 3 ggr/vecka 9 13. 4 ggr/vecka 7 14. 5 ggr/vecka 112 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 198 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 300 width 2 MD=99 F.10i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1668 01. Aldrig 27 02. 1 gång/år 23 03. 2 ggr/år 25 04. 3 ggr/år 18 05. 1 gång/kvartal 16 06. 2 ggr/kvartal 15 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 22 10. 1 gång/vecka 10 11. 2 ggr/vecka 11 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 75 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 199 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 302 width 2 F.10j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1831 01. Aldrig 10 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 45 15. 6 ggr/vecka
VAR 200 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 304 width 2 F.10k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar <Se F.10 för fullständig frågetext> 1860 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 11 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 32 15. 6 ggr/vecka
VAR 201 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 306 width 2 MD=99 F.10l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1806 01. Aldrig 12 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 12 04. 3 ggr/år 7 05. 1 gång/kvartal 11 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 7 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 37 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 202 UPSALA NYA TIDNING Loc 308 width 2 MD=99 F.10m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1803 01. Aldrig 15 02. 1 gång/år 13 03. 2 ggr/år 18 04. 3 ggr/år 7 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 7 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 7 14. 5 ggr/vecka 34 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 203 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 310 width 2 MD=99 F.10n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1833 01. Aldrig 5 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 8 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 7 14. 5 ggr/vecka 41 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 204 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 312 width 2 MD=99 F.10o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Östgöta Correspondenten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1819 01. Aldrig 12 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 7 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 48 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 205 AFTONBLADET(S) Loc 314 width 2 F.11. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.11a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet 899 01. Aldrig 69 02. 1 gång/år 52 03. 2 ggr/år 62 04. 3 ggr/år 80 05. 1 gång/kvartal 63 06. 2 ggr/kvartal 119 07. 1 gång/månad 121 08. 2 ggr/månad 71 09. 3 ggr/månad 401 10. 1 gång/vecka
VAR 206 ARBETET(S) Loc 316 width 2 MD=99 F.11b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1776 01. Aldrig 14 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 10 04. 3 ggr/år 14 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 19 07. 1 gång/månad 13 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 78 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 207 DAGENS NYHETER(S) Loc 318 width 2 MD=99 F.11c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 1297 01. Aldrig 53 02. 1 gång/år 33 03. 2 ggr/år 50 04. 3 ggr/år 46 05. 1 gång/kvartal 29 06. 2 ggr/kvartal 63 07. 1 gång/månad 44 08. 2 ggr/månad 31 09. 3 ggr/månad 290 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 208 EXPRESSEN(S) Loc 320 width 2 MD=99 F.11d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen <Se F.11 för fullständig frågetext> 694 01. Aldrig 49 02. 1 gång/år 47 03. 2 ggr/år 60 04. 3 ggr/år 89 05. 1 gång/kvartal 59 06. 2 ggr/kvartal 143 07. 1 gång/månad 155 08. 2 ggr/månad 105 09. 3 ggr/månad 536 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 209 GÖTEBORGS-POSTEN(S) Loc 322 width 2 MD=99 F.11e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1571 01. Aldrig 22 02. 1 gång/år 15 03. 2 ggr/år 27 04. 3 ggr/år 18 05. 1 gång/kvartal 16 06. 2 ggr/kvartal 36 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 195 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 210 GP NU(S) Loc 324 width 2 MD=98 or GE 99 F.11f. Hur ofta läser Du GP NU <Se F.11 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORV80-II (Omgång 1,2,3,8) 01. Aldrig 02. 1 gång/år 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 1937 98. Frågan ej ställd 99. Ej svar
VAR 211 GT KVÄLLSTIDNINGEN(S) Loc 326 width 2 MD=99 F.11g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1636 01. Aldrig 33 02. 1 gång/år 19 03. 2 ggr/år 33 04. 3 ggr/år 27 05. 1 gång/kvartal 12 06. 2 ggr/kvartal 34 07. 1 gång/månad 28 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 93 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 212 KVÄLLSPOSTEN(S) Loc 328 width 2 MD=99 F.11h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1627 01. Aldrig 25 02. 1 gång/år 23 03. 2 ggr/år 28 04. 3 ggr/år 24 05. 1 gång/kvartal 14 06. 2 ggr/kvartal 32 07. 1 gång/månad 28 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 125 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 213 SVENSKA DAGBLADET(S) Loc 330 width 2 MD=99 F.11i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1678 01. Aldrig 18 02. 1 gång/år 17 03. 2 ggr/år 18 04. 3 ggr/år 20 05. 1 gång/kvartal 11 06. 2 ggr/kvartal 22 07. 1 gång/månad 21 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 119 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 214 SYDSVENSKA DAGBLADET(S) Loc 332 width 2 MD=99 F.11j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1771 01. Aldrig 10 02. 1 gång/år 12 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 8 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 103 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 215 SKÅNSKA DAGBLADET(S) Loc 334 width 2 MD=99 F.11k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1888 01. Aldrig 1 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 9 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 18 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 216 HELSINGBORGS DAGBLAD(S) Loc 336 width 2 MD=99 F.11l. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.11 för fullständig frågetext> 1857 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 7 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 9 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 39 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 217 ALLAS VECKOTIDNING Loc 338 width 2 MD=99 F.12. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.12a. Hur ofta läser Du Allas Veckotidning 1321 01. Aldrig 79 02. 1 gång/år 87 03. 2 ggr/år 92 04. 3 ggr/år 67 05. 1 gång/kvartal 47 06. 2 ggr/kvartal 82 07. 1 gång/månad 33 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 107 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 218 ALLERS Loc 340 width 2 MD=99 F.12b. Hur ofta läser Du Allers <Se F.12 för fullständig frågetext> 1095 01. Aldrig 109 02. 1 gång/år 114 03. 2 ggr/år 113 04. 3 ggr/år 93 05. 1 gång/kvartal 69 06. 2 ggr/kvartal 108 07. 1 gång/månad 35 08. 2 ggr/månad 30 09. 3 ggr/månad 170 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 219 DAMERNAS VÄRLD Loc 342 width 2 MD=99 F.12c. Hur ofta läser Du Damernas Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1308 01. Aldrig 100 02. 1 gång/år 90 03. 2 ggr/år 98 04. 3 ggr/år 99 05. 1 gång/kvartal 52 06. 2 ggr/kvartal 76 07. 1 gång/månad 40 08. 2 ggr/månad 16 09. 3 ggr/månad 57 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 220 FEMINA Loc 344 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta läser Du Femina <Se F.12 för fullständig frågetext> 1391 01. Aldrig 89 02. 1 gång/år 80 03. 2 ggr/år 83 04. 3 ggr/år 96 05. 1 gång/kvartal 45 06. 2 ggr/kvartal 53 07. 1 gång/månad 23 08. 2 ggr/månad 20 09. 3 ggr/månad 56 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 221 FIB-AKTUELLT Loc 346 width 2 MD=99 F.12e. Hur ofta läser Du FIB-Aktuellt <Se F.12 för fullständig frågetext> 1101 01. Aldrig 81 02. 1 gång/år 76 03. 2 ggr/år 105 04. 3 ggr/år 116 05. 1 gång/kvartal 89 06. 2 ggr/kvartal 144 07. 1 gång/månad 80 08. 2 ggr/månad 49 09. 3 ggr/månad 95 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 222 HEMMETS JOURNAL Loc 348 width 2 MD=99 F.12f. Hur ofta läser Du Hemmets Journal <Se F.12 för fullständig frågetext> 1073 01. Aldrig 93 02. 1 gång/år 101 03. 2 ggr/år 101 04. 3 ggr/år 98 05. 1 gång/kvartal 56 06. 2 ggr/kvartal 125 07. 1 gång/månad 67 08. 2 ggr/månad 31 09. 3 ggr/månad 191 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 223 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 350 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta läser Du Hemmets Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1201 01. Aldrig 98 02. 1 gång/år 74 03. 2 ggr/år 81 04. 3 ggr/år 87 05. 1 gång/kvartal 51 06. 2 ggr/kvartal 97 07. 1 gång/månad 53 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 171 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 224 HUSMODERN Loc 352 width 2 MD=99 F.12h. Hur ofta läser Du Husmodern <Se F.12 för fullständig frågetext> 1329 01. Aldrig 93 02. 1 gång/år 92 03. 2 ggr/år 102 04. 3 ggr/år 81 05. 1 gång/kvartal 45 06. 2 ggr/kvartal 77 07. 1 gång/månad 34 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 68 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 225 HÄNT I VECKAN Loc 354 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta läser Du Hänt i Veckan <Se F.12 för fullständig frågetext> 1181 01. Aldrig 128 02. 1 gång/år 110 03. 2 ggr/år 111 04. 3 ggr/år 113 05. 1 gång/kvartal 72 06. 2 ggr/kvartal 95 07. 1 gång/månad 36 08. 2 ggr/månad 26 09. 3 ggr/månad 64 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 226 ICA-KURIREN Loc 356 width 2 MD=99 F.12j. Hur ofta läser Du ICA-Kuriren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1005 01. Aldrig 78 02. 1 gång/år 63 03. 2 ggr/år 73 04. 3 ggr/år 84 05. 1 gång/kvartal 45 06. 2 ggr/kvartal 78 07. 1 gång/månad 45 08. 2 ggr/månad 31 09. 3 ggr/månad 434 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 227 LAND Loc 358 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta läser Du Land <Se F.12 för fullständig frågetext> 1350 01. Aldrig 66 02. 1 gång/år 44 03. 2 ggr/år 41 04. 3 ggr/år 48 05. 1 gång/kvartal 27 06. 2 ggr/kvartal 60 07. 1 gång/månad 31 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 250 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 228 LEKTYR Loc 360 width 2 MD=99 F.12l. Hur ofta läser Du Lektyr <Se F.12 för fullständig frågetext> 1228 01. Aldrig 69 02. 1 gång/år 66 03. 2 ggr/år 70 04. 3 ggr/år 100 05. 1 gång/kvartal 71 06. 2 ggr/kvartal 127 07. 1 gång/månad 83 08. 2 ggr/månad 42 09. 3 ggr/månad 80 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 229 METALLARBETAREN Loc 362 width 2 MD=99 F.12m. Hur ofta läser Du Metallarbetaren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1647 01. Aldrig 20 02. 1 gång/år 16 03. 2 ggr/år 13 04. 3 ggr/år 20 05. 1 gång/kvartal 9 06. 2 ggr/kvartal 51 07. 1 gång/månad 23 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 124 10. 4 ggr/månad 1 99. Ej svar
VAR 230 MIN VÄRLD Loc 364 width 2 MD=99 F.12n. Hur ofta läser Du Min Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1578 01. Aldrig 56 02. 1 gång/år 37 03. 2 ggr/år 47 04. 3 ggr/år 36 05. 1 gång/kvartal 29 06. 2 ggr/kvartal 40 07. 1 gång/månad 24 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 77 10. 1 gång/vecka p 1 99. Ej svar
VAR 231 MITT LIVS NOVELL Loc 366 width 2 MD=99 F.12o. Hur ofta läser Du Mitt Livs Novell <Se F.12 för fullständig frågetext> 1711 01. Aldrig 51 02. 1 gång/år 29 03. 2 ggr/år 22 04. 3 ggr/år 25 05. 1 gång/kvartal 19 06. 2 ggr/kvartal 24 07. 1 gång/månad 14 08. 2 ggr/månad 9 09. 3 ggr/månad 32 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 232 RÖSTER I RADIO/TV Loc 368 width 2 MD=99 F.12p. Hur ofta läser Du Röster i Radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 1395 01. Aldrig 133 02. 1 gång/år 96 03. 2 ggr/år 78 04. 3 ggr/år 59 05. 1 gång/kvartal 30 06. 2 ggr/kvartal 40 07. 1 gång/månad 11 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 82 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 233 SAXONS VECKOTIDNING Loc 370 width 2 MD=99 F.12q. Hur ofta läser Du Saxons Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1446 01. Aldrig 61 02. 1 gång/år 57 03. 2 ggr/år 58 04. 3 ggr/år 62 05. 1 gång/kvartal 56 06. 2 ggr/kvartal 64 07. 1 gång/månad 41 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 72 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 234 SE Loc 372 width 2 MD=99 F.12r. Hur ofta läser Du Se <Se F.12 för fullständig frågetext> 1294 01. Aldrig 94 02. 1 gång/år 96 03. 2 ggr/år 104 04. 3 ggr/år 95 05. 1 gång/kvartal 67 06. 2 ggr/kvartal 87 07. 1 gång/månad 34 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 50 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 235 SVENSK DAMTIDNING Loc 374 width 2 MD=99 F.12s. Hur ofta läser Du Svensk Damtidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1428 01. Aldrig 71 02. 1 gång/år 79 03. 2 ggr/år 63 04. 3 ggr/år 57 05. 1 gång/kvartal 39 06. 2 ggr/kvartal 65 07. 1 gång/månad 35 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 78 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 236 VECKANS AFFÄRER Loc 376 width 2 MD=99 F.12t. Hur ofta läser Du Veckans Affärer <Se F.12 för fullständig frågetext> 1641 01. Aldrig 34 02. 1 gång/år 39 03. 2 ggr/år 39 04. 3 ggr/år 39 05. 1 gång/kvartal 12 06. 2 ggr/kvartal 49 07. 1 gång/månad 21 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 50 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 237 VECKO-JOURNALEN Loc 378 width 2 MD=99 F.12u. Hur ofta läser Du Vecko-Journalen <Se F.12 för fullständig frågetext> 1660 01. Aldrig 65 02. 1 gång/år 37 03. 2 ggr/år 35 04. 3 ggr/år 45 05. 1 gång/kvartal 17 06. 2 ggr/kvartal 26 07. 1 gång/månad 13 08. 2 ggr/månad 9 09. 3 ggr/månad 29 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 238 VECKO-REVYN Loc 380 width 2 MD=99 F.12v. Hur ofta läser Du Vecko-Revyn <Se F.12 för fullständig frågetext> 1455 01. Aldrig 72 02. 1 gång/år 66 03. 2 ggr/år 70 04. 3 ggr/år 55 05. 1 gång/kvartal 48 06. 2 ggr/kvartal 65 07. 1 gång/månad 29 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 53 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 239 VI Loc 382 width 2 MD=99 F.12w. Hur ofta läser Du Vi <Se F.12 för fullständig frågetext> 1509 01. Aldrig 53 02. 1 gång/år 31 03. 2 ggr/år 45 04. 3 ggr/år 49 05. 1 gång/kvartal 23 06. 2 ggr/kvartal 41 07. 1 gång/månad 19 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 159 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 240 ÅRET RUNT Loc 384 width 2 MD=99 F.12x. Hur ofta läser Du Året Runt <Se F.12 för fullständig frågetext> 938 01. Aldrig 82 02. 1 gång/år 102 03. 2 ggr/år 135 04. 3 ggr/år 129 05. 1 gång/kvartal 99 06. 2 ggr/kvartal 121 07. 1 gång/månad 78 08. 2 ggr/månad 43 09. 3 ggr/månad 209 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 241 KOMMUNALARBETAREN Loc 386 width 1 MD=9 F.13. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du Kommunalarbetaren 1659 1. Aldrig 6 2. 1 gång/år 7 3. 2 ggr/år 10 4. 3 ggr/år 13 5. 1 gång/kvartal 9 6. 2 ggr/kvartal 50 7. 1 gång/månad 181 8. 2 ggr/månad 2 9. Ej svar
VAR 242 MOTOR Loc 387 width 1 MD=9 F.13b. Hur ofta läser Du Motor <Se F.13 för fullständig frågetext> 1588 1. Aldrig 38 2. 1 gång/år 39 3. 2 ggr/år 43 4. 3 ggr/år 44 5. 1 gång/kvartal 24 6. 2 ggr/kvartal 59 7. 1 gång/månad 101 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 243 MOTORFÖRAREN Loc 388 width 1 MD=9 F.13c. Hur ofta läser Du Motorföraren <Se F.13 för fullständig frågetext> 1794 1. Aldrig 23 2. 1 gång/år 13 3. 2 ggr/år 5 4. 3 ggr/år 22 5. 1 gång/kvartal 10 6. 2 ggr/kvartal 30 7. 1 gång/månad 39 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 244 TEKNIKENS VÄRLD Loc 389 width 1 MD=9 F.13d. Hur ofta läser Du Teknikens Värld <Se F.13 för fullständig frågetext> 1464 1. Aldrig 69 2. 1 gång/år 73 3. 2 ggr/år 81 4. 3 ggr/år 81 5. 1 gång/kvartal 37 6. 2 ggr/kvartal 57 7. 1 gång/månad 74 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 245 VI BILÄGARE Loc 390 width 1 MD=9 F.13e. Hur ofta läser Du Vi Bilägare <Se F.13 för fullständig frågetext> 1289 1. Aldrig 42 2. 1 gång/år 42 3. 2 ggr/år 47 4. 3 ggr/år 53 5. 1 gång/kvartal 38 6. 2 ggr/kvartal 115 7. 1 gång/månad 311 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 246 ALLT OM MAT Loc 391 width 1 MD=9 F.14. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du Allt om Mat 1393 1. Aldrig 96 2. 1 gång/år 95 3. 2 ggr/år 84 4. 3 ggr/år 93 5. 1 gång/kvartal 38 6. 2 ggr/kvartal 137 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 247 ALLT I HEMMET Loc 392 width 1 MD=9 F.14b. Hur ofta läser Du Allt i Hemmet <Se F.14 för fullständig frågetext> 1262 1. Aldrig 124 2. 1 gång/år 127 3. 2 ggr/år 94 4. 3 ggr/år 111 5. 1 gång/kvartal 53 6. 2 ggr/kvartal 165 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 248 HEM OCH FRITID Loc 393 width 1 MD=9 F.14c. Hur ofta läser Du Hem och Fritid <Se F.14 för fullständig frågetext> 1266 1. Aldrig 123 2. 1 gång/år 116 3. 2 ggr/år 95 4. 3 ggr/år 105 5. 1 gång/kvartal 50 6. 2 ggr/kvartal 181 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 249 DET BÄSTA Loc 394 width 1 MD=9 F.14d. Hur ofta läser Du Det Bästa <Se F.14 för fullständig frågetext> 1606 1. Aldrig 67 2. 1 gång/år 47 3. 2 ggr/år 35 4. 3 ggr/år 29 5. 1 gång/kvartal 16 6. 2 ggr/kvartal 136 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 250 BÅT-NYTT Loc 395 width 1 MD=9 F.14e. Hur ofta läser Du Båt-Nytt <Se F.14 för fullständig frågetext> 1693 1. Aldrig 59 2. 1 gång/år 49 3. 2 ggr/år 41 4. 3 ggr/år 23 5. 1 gång/kvartal 20 6. 2 ggr/kvartal 51 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 251 BÅT FÖR ALLA Loc 396 width 1 MD=9 F.14f. Hur ofta läser Du Båt för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1783 1. Aldrig 38 2. 1 gång/år 31 3. 2 ggr/år 26 4. 3 ggr/år 19 5. 1 gång/kvartal 7 6. 2 ggr/kvartal 32 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 252 VI BÅTÄGARE Loc 397 width 1 MD=9 F.14g. Hur ofta läser Du Vi Båtägare <Se F.14 för fullständig frågetext> 1767 1. Aldrig 47 2. 1 gång/år 23 3. 2 ggr/år 29 4. 3 ggr/år 21 5. 1 gång/kvartal p 10 6. 2 ggr/kvartal 39 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 253 FOTO- OCH FILMTEKNIK Loc 398 width 1 MD=9 F.14h. Hur ofta läser Du Foto- och Filmteknik <Se F.14 för fullständig frågetext> 1794 1. Aldrig 38 2. 1 gång/år 21 3. 2 ggr/år 25 4. 3 ggr/år 20 5. 1 gång/kvartal 11 6. 2 ggr/kvartal 27 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 254 RADIO & TELEVISION Loc 399 width 1 MD=9 F.14i. Hur ofta läser Du Radio & Television <Se F.14 för fullständig frågetext> 1807 1. Aldrig 30 2. 1 gång/år 25 3. 2 ggr/år 21 4. 3 ggr/år 14 5. 1 gång/kvartal 5 6. 2 ggr/kvartal 34 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 255 START & SPEED Loc 400 width 1 MD=9 F.14j. Hur ofta läser Du Start & Speed <Se F.14 för fullständig frågetext> 1779 1. Aldrig 30 2. 1 gång/år 23 3. 2 ggr/år 27 4. 3 ggr/år 16 5. 1 gång/kvartal 14 6. 2 ggr/kvartal 47 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 256 SUNT FÖRNUFT Loc 401 width 1 MD=9 F.14k. Hur ofta läser Du Sunt Förnuft <Se F.14 för fullständig frågetext> 1812 1. Aldrig 21 2. 1 gång/år 17 3. 2 ggr/år 12 4. 3 ggr/år 13 5. 1 gång/kvartal 6 6. 2 ggr/kvartal 55 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 257 TEKNIK FÖR ALLA Loc 402 width 1 MD=9 F.14l. Hur ofta läser Du Teknik för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1680 1. Aldrig 62 2. 1 gång/år 58 3. 2 ggr/år 48 4. 3 ggr/år 37 5. 1 gång/kvartal 18 6. 2 ggr/kvartal 33 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 258 TIDSKRIFT FÖR HÄLSA Loc 403 width 1 MD=9 F.14m. Hur ofta läser Du Tidskrift för Hälsa <Se F.14 för fullständig frågetext> 1822 1. Aldrig 21 2. 1 gång/år 9 3. 2 ggr/år 23 4. 3 ggr/år 18 5. 1 gång/kvartal 5 6. 2 ggr/kvartal 38 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 259 VI FÖRÄLDRAR Loc 404 width 1 MD=9 F.14n. Hur ofta läser Du Vi Föräldrar <Se F.14 för fullständig frågetext> 1612 1. Aldrig 72 2. 1 gång/år 68 3. 2 ggr/år 54 4. 3 ggr/år 40 5. 1 gång/kvartal 19 6. 2 ggr/kvartal 71 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 260 VÅR BOSTAD Loc 405 width 1 MD=9 F.14o. Hur ofta läser Du Vår Bostad <Se F.14 för fullständig frågetext> 1445 1. Aldrig 49 2. 1 gång/år 50 3. 2 ggr/år 54 4. 3 ggr/år 56 5. 1 gång/kvartal 24 6. 2 ggr/kvartal 257 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 261 PRIVATA AFFÄRER Loc 406 width 1 MD=9 F.14p. Hur ofta läser Du Privata Affärer <Se F.14 för fullständig frågetext> 1788 1. Aldrig 23 2. 1 gång/år 24 3. 2 ggr/år 23 4. 3 ggr/år 16 5. 1 gång/kvartal 11 6. 2 ggr/kvartal 51 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 262 ILLUSTRERAD MOTORSPORT Loc 407 width 1 MD=9 F.14q. Hur ofta läser Du Illustrerad Motorsport <Se F.14 för fullständig frågetext> 1822 1. Aldrig 25 2. 1 gång/år 29 3. 2 ggr/år 12 4. 3 ggr/år 19 5. 1 gång/kvartal 10 6. 2 ggr/kvartal 19 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 263 MC-NYTT Loc 408 width 1 MD=9 F.14r. Hur ofta läser Du MC-Nytt <Se F.14 för fullständig frågetext> 1766 1. Aldrig 30 2. 1 gång/år 33 3. 2 ggr/år 33 4. 3 ggr/år 23 5. 1 gång/kvartal 19 6. 2 ggr/kvartal 32 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 264 FLT 6-DAGARS Loc 409 width 2 MD=99 F.15. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.15a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 6-dagars 879 01. Aldrig 36 02. 1 gång/år 37 03. 2 ggr/år 54 04. 3 ggr/år 42 05. 1 gång/kvartal 42 06. 2 ggr/kvartal 54 07. 1 gång/månad 28 08. 2 ggr/månad 42 09. 3 ggr/månad 61 10. 1 gång/vecka 33 11. 2 ggr/vecka 25 12. 3 ggr/vecka 23 13. 4 ggr/vecka 60 14. 5 ggr/vecka 521 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 265 A-PRESSEN Loc 411 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av A-Pressen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1199 01. Aldrig 18 02. 1 gång/år 30 03. 2 ggr/år 38 04. 3 ggr/år 39 05. 1 gång/kvartal 34 06. 2 ggr/kvartal 63 07. 1 gång/månad 36 08. 2 ggr/månad 44 09. 3 ggr/månad 79 10. 1 gång/vecka 36 11. 2 ggr/vecka 34 12. 3 ggr/vecka 18 13. 4 ggr/vecka 36 14. 5 ggr/vecka 233 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 266 FLT 5-DAGARS Loc 413 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 5-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1761 01. Aldrig 12 02. 1 gång/år 14 03. 2 ggr/år 25 04. 3 ggr/år 14 05. 1 gång/kvartal 14 06. 2 ggr/kvartal 7 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 58 14. 5 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 267 FLT 4-DAGARS Loc 415 width 2 MD=99 F.15d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1864 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 9 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 20 13. 4 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 268 FLT 3-DAGARS Loc 417 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1764 01. Aldrig 8 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 13 04. 3 ggr/år 8 05. 1 gång/kvartal 12 06. 2 ggr/kvartal 8 07. 1 gång/månad 10 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 8 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 85 12. 3 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 269 FLT 2-DAGARS Loc 419 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1905 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 3 03. 2 ggr/år 2 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 11 11. 2 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 270 HELSINGBORGS DAGBLAD Loc 421 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.15 för fullständig frågetext> 1857 01. Aldrig 1 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 35 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 271 MS/NKR Loc 423 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet <Se F.15 för fullständig frågetext> 1880 01. Aldrig 1 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 7 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal p 4 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 8 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 23 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 272 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (6) Loc 425 width 2 MD=99 F.15i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 6-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1776 01. Aldrig 13 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 7 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 8 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 10 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 72 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 273 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (4) Loc 427 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1900 01. Aldrig 5 02. 1 gång/år 3 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 274 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (3) Loc 429 width 2 MD=99 F.15k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1844 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 12 04. 3 ggr/år 8 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 32 12. 3 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 275 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (2) Loc 431 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1921 01. Aldrig 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 1 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 1 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 276 H-PRESS NORR Loc 433 width 2 F.15m. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Norr <Se F.15 för fullständig frågetext> 1844 01. Aldrig 8 02. 1 gång/år 5 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 9 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 17 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 31 10. 1 gång/vecka
VAR 277 H-PRESS SUNDBYBERG Loc 435 width 2 F.15n. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Sundbyberg <Se F.15 för fullständig frågetext> 1908 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 11 10. 1 gång/vecka
VAR 278 H-PRESS LIDINGÖ Loc 437 width 2 MD=99 F.15o. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Lidingö <Se F.15 för fullständig frågetext> 1924 01. Aldrig 1 02. 1 gång/år 1 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 1 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 8 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 279 H-PRESS MÄLARÖ Loc 439 width 2 MD=99 F.15p. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Mälarö <Se F.15 för fullständig frågetext> 1885 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 9 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 18 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 280 H-PRESS SÖDERORT Loc 441 width 2 MD=99 F.15q. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Söderort <Se F.15 för fullständig frågetext> 1824 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 12 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 9 09. 3 ggr/månad 70 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 281 H-PRESS SÖDERKURIREN Loc 443 width 1 MD=9 F.15r. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Söderkuriren <Se F.15 för fullständig frågetext> 1922 1. Aldrig 1 2. 1 gång/år 3 3. 2 ggr/år 3 4. 3 ggr/år 3 5. 1 gång/kvartal 6. 2 ggr/kvartal 4 7. 1 gång/månad 1 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 282 DN-BILAGA NORD Loc 444 width 2 MD=99 F.15s. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Nord <Se F.15 för fullständig frågetext> 1860 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 37 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 283 DN-BILAGA NO Loc 446 width 2 MD=99 F.15t. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Nordost <Se F.15 för fullständig frågetext> 1903 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 1 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 17 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 284 DN-BILAGA NV Loc 448 width 2 MD=99 F.15u. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Nordväst <Se F.15 för fullständig frågetext> 1881 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 8 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 25 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 285 DN-BILAGA SYD Loc 450 width 2 MD=99 F.15v. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Syd <Se F.15 för fullständig frågetext> 1864 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 5 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 39 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 286 DN-BILAGA SV Loc 452 width 2 MD=99 F.15w. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Sydväst <Se F.15 för fullständig frågetext> 1887 01. Aldrig 5 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 20 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 287 DN-BILAGA SO Loc 454 width 2 MD=99 F.15x. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Sydost <Se F.15 för fullständig frågetext> 1909 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 3 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 9 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 288 STORSTADEN Loc 456 width 1 MD=9 F.15y. Hur ofta läser Du Storstaden <Se F.15 för fullständig frågetext> 1782 1. Aldrig 17 2. 1 gång/år 19 3. 2 ggr/år 14 4. 3 ggr/år 20 5. 1 gång/kvartal 4 6. 2 ggr/kvartal 51 7. 1 gång/månad 30 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 289 SKÅNSKA DAGBLADET Loc 457 width 2 MD=99 F.15z. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.15 för fullständig frågetext> 1872 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 9 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 16 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 290 VÅRT HUS Loc 459 width 1 MD=9 F.16. Villatidningar. Tidningarna Vårt Hus och Vi i Villa distribueras gratis till landets alla villahushåll. Båda utkommer med 4 nr/år - två på våren och två på hösten. F.16a. Hur ofta läser Du Vårt Hus? 916 1. Läser aldrig 93 2. Läser 1 nr/år 107 3. Läser 2 nr/år 32 4. Läser 3 nr/år 706 5. Läser 4 nr/år 83 9. Ej svar
VAR 291 VI I VILLA Loc 460 width 1 MD=9 F.16b. Hur ofta läser Du Vi i Villa? <Se F.16 för fullständig frågetext> 753 1. Läser aldrig 112 2. Läser 1 nr/år 129 3. Läser 2 nr/år 64 4. Läser 3 nr/år 813 5. Läser 4 nr/år 66 9. Ej svar
VAR 292 ALLAS VECKOTIDNING Loc 461 width 1 MD=9 F.17. Köp av olika tidningar. Hur ofta köper Du för egen räkning nedan uppräknade tidningar? F.17a. Hur ofta köper Du Allas Veckotidning? 1665 1. Köper aldrig 164 2. Köper enstaka nummmer 9 3. Köper ungefär 1 nr av 4 7 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 23 6. Köper nästan alla nr 37 7. Köper alla nr/prenumererar 28 9. Ej svar
VAR 293 ALLERS Loc 462 width 1 MD=9 F.17b. Hur ofta köper Du Allers? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1601 1. Köper aldrig 194 2. Köper enstaka nummmer 18 3. Köper ungefär 1 nr av 4 8 4. Köper ungefär vart annat nr 5 5. Köper ungefär 3 nr av 4 23 6. Köper nästan alla nr 60 7. Köper alla nr/prenumererar 28 9. Ej svar
VAR 294 DAMERNAS VÄRLD Loc 463 width 1 MD=9 F.17c. Hur ofta köper Du Damernas Värld? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1627 1. Köper aldrig 222 2. Köper enstaka nummmer 20 3. Köper ungefär 1 nr av 4 8 4. Köper ungefär vart annat nr 6 5. Köper ungefär 3 nr av 4 8 6. Köper nästan alla nr 18 7. Köper alla nr/prenumererar 28 9. Ej svar
VAR 295 FEMINA Loc 464 width 1 MD=9 F.17d. Hur ofta köper Du Femina? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1664 1. Köper aldrig 193 2. Köper enstaka nummmer 16 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 3 6. Köper nästan alla nr 26 7. Köper alla nr/prenumererar 28 9. Ej svar
VAR 296 FIB-AKTUELLT Loc 465 width 1 MD=9 F.17e. Hur ofta köper Du FIB-Aktuellt? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1446 1. Köper aldrig 316 2. Köper enstaka nummmer 46 3. Köper ungefär 1 nr av 4 28 4. Köper ungefär vart annat nr 14 5. Köper ungefär 3 nr av 4 28 6. Köper nästan alla nr 31 7. Köper alla nr/prenumererar 28 9. Ej svar
VAR 297 HEMMETS JOURNAL Loc 466 width 1 MD=9 F.17f. Hur ofta köper Du Hemmets Journal? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1536 1. Köper aldrig 229 2. Köper enstaka nummmer 29 3. Köper ungefär 1 nr av 4 12 4. Köper ungefär vart annat nr 8 5. Köper ungefär 3 nr av 4 22 6. Köper nästan alla nr 73 7. Köper alla nr/prenumererar 28 9. Ej svar
VAR 298 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 467 width 1 MD=9 F.17g. Hur ofta köper Du Hemmets Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1636 1. Köper aldrig 168 2. Köper enstaka nummmer 11 3. Köper ungefär 1 nr av 4 7 4. Köper ungefär vart annat nr 5 5. Köper ungefär 3 nr av 4 16 6. Köper nästan alla nr 66 7. Köper alla nr/prenumererar 28 9. Ej svar
VAR 299 HUSMODERN Loc 468 width 1 MD=9 F.17h. Hur ofta köper Du Husmodern? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1602 1. Köper aldrig 247 2. Köper enstaka nummmer 17 3. Köper ungefär 1 nr av 4 6 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 9 6. Köper nästan alla nr 26 7. Köper alla nr/prenumererar 28 9. Ej svar
VAR 300 HÄNT I VECKAN Loc 469 width 1 MD=9 F.17i. Hur ofta köper Du Hänt i Veckan? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1617 1. Köper aldrig 218 2. Köper enstaka nummmer 34 3. Köper ungefär 1 nr av 4 9 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 9 6. Köper nästan alla nr 20 7. Köper alla nr/prenumererar 28 9. Ej svar
VAR 301 ICA-KURIREN Loc 470 width 1 MD=9 F.17j. Hur ofta köper Du ICA-Kuriren? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1503 1. Köper aldrig 49 2. Köper enstaka nummmer 3 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 6 6. Köper nästan alla nr 343 7. Köper alla nr/prenumererar 28 9. Ej svar
VAR 302 LAND Loc 471 width 1 MD=9 F.17k. Hur ofta köper Du Land? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1648 1. Köper aldrig 54 2. Köper enstaka nummmer 5 3. Köper ungefär 1 nr av 4 3 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 3 6. Köper nästan alla nr 192 7. Köper alla nr/prenumererar 28 9. Ej svar
VAR 303 LEKTYR Loc 472 width 1 MD=9 F.17l. Hur ofta köper Du Lektyr? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1492 1. Köper aldrig 282 2. Köper enstaka nummmer 43 3. Köper ungefär 1 nr av 4 33 4. Köper ungefär vart annat nr 12 5. Köper ungefär 3 nr av 4 24 6. Köper nästan alla nr 23 7. Köper alla nr/prenumererar 28 9. Ej svar
VAR 304 MIN VÄRLD Loc 473 width 1 MD=9 F.17m. Hur ofta köper Du Min Värld? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1730 1. Köper aldrig 116 2. Köper enstaka nummmer 12 3. Köper ungefär 1 nr av 4 3 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 13 6. Köper nästan alla nr 34 7. Köper alla nr/prenumererar 28 9. Ej svar
VAR 305 MITT LIVS NOVELL Loc 474 width 1 MD=9 F.17n. Hur ofta köper Du Mitt Livs Novell? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1802 1. Köper aldrig 70 2. Köper enstaka nummmer 7 3. Köper ungefär 1 nr av 4 7 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 7 6. Köper nästan alla nr 13 7. Köper alla nr/prenumererar 28 9. Ej svar
VAR 306 RÖSTER I RADIO/TV Loc 475 width 1 MD=9 F.17o. Hur ofta köper Du Röster i Radio/TV? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1599 1. Köper aldrig 225 2. Köper enstaka nummmer 16 3. Köper ungefär 1 nr av 4 5 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 7 6. Köper nästan alla nr 53 7. Köper alla nr/prenumererar 28 9. Ej svar
VAR 307 SAXONS VECKOTIDNING Loc 476 width 1 MD=9 F.17p. Hur ofta köper Du Saxons Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1677 1. Köper aldrig 166 2. Köper enstaka nummmer 20 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 12 6. Köper nästan alla nr 28 7. Köper alla nr/prenumererar 28 9. Ej svar
VAR 308 SE Loc 477 width 1 MD=9 F.17q. Hur ofta köper Du Se? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1598 1. Köper aldrig 242 2. Köper enstaka nummmer 27 3. Köper ungefär 1 nr av 4 12 4. Köper ungefär vart annat nr 6 5. Köper ungefär 3 nr av 4 9 6. Köper nästan alla nr 15 7. Köper alla nr/prenumererar 28 9. Ej svar
VAR 309 SVENSK DAMTIDNING Loc 478 width 1 MD=9 F.17r. Hur ofta köper Du Svensk Damtidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1667 1. Köper aldrig 159 2. Köper enstaka nummmer 17 3. Köper ungefär 1 nr av 4 15 4. Köper ungefär vart annat nr 8 5. Köper ungefär 3 nr av 4 16 6. Köper nästan alla nr 27 7. Köper alla nr/prenumererar 28 9. Ej svar
VAR 310 VECKOJOURNALEN Loc 479 width 1 MD=9 F.17s. Hur ofta köper Du Veckojournalen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1818 1. Köper aldrig 63 2. Köper enstaka nummmer 4 3. Köper ungefär 1 nr av 4 2 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 1 6. Köper nästan alla nr 17 7. Köper alla nr/prenumererar 28 9. Ej svar
VAR 311 VECKO-REVYN Loc 480 width 1 MD=9 F.17t. Hur ofta köper Du Vecko-Revyn? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1687 1. Köper aldrig 165 2. Köper enstaka nummmer 16 3. Köper ungefär 1 nr av 4 9 4. Köper ungefär vart annat nr 8 5. Köper ungefär 3 nr av 4 11 6. Köper nästan alla nr 13 7. Köper alla nr/prenumererar 28 9. Ej svar
VAR 312 VI Loc 481 width 1 MD=9 F.17u. Hur ofta köper Du Vi? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1727 1. Köper aldrig 40 2. Köper enstaka nummmer 3 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 3 6. Köper nästan alla nr 134 7. Köper alla nr/prenumererar 28 9. Ej svar
VAR 313 ÅRET RUNT Loc 482 width 1 MD=9 F.17v. Hur ofta köper Du Året Runt? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1381 1. Köper aldrig 357 2. Köper enstaka nummmer 35 3. Köper ungefär 1 nr av 4 11 4. Köper ungefär vart annat nr 7 5. Köper ungefär 3 nr av 4 24 6. Köper nästan alla nr 92 7. Köper alla nr/prenumererar 30 9. Ej svar
VAR 314 MATVAROR I BUTIKER Loc 483 width 1 MD=9 F.18. Dina inköp av olika varor. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.18a. Jag KÖPER:Matvaror i butiker 40 1. Aldrig 60 2. Någon gång/år 61 3. Någon gång/kvartal 255 4. Någon gång/månad 773 5. 1-2 ggr/vecka 552 6. 3-4 ggr/vecka 189 7. Minst 5 ggr/vecka 7 9. Ej svar
VAR 315 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 484 width 1 MD=9 F.18b. Jag KÖPER:Skönhetsartiklar <Se F.18 för fullständig frågetext> 582 1. Aldrig 638 2. Någon gång/år 391 3. Någon gång/kvartal 307 4. Någon gång/månad 11 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 6 9. Ej svar
VAR 316 TANDKRÄM Loc 485 width 1 MD=9 F.18c. Jag KÖPER:Tandkräm <Se F.18 för fullständig frågetext> 152 1. Aldrig 260 2. Någon gång/år 538 3. Någon gång/kvartal 949 4. Någon gång/månad 31 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 6 9. Ej svar
VAR 317 TVÅL Loc 486 width 1 MD=9 F.18d. Jag KÖPER:Tvål <Se F.18 för fullständig frågetext> 159 1. Aldrig 248 2. Någon gång/år 504 3. Någon gång/kvartal 976 4. Någon gång/månad 41 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 6 9. Ej svar
VAR 318 MASKINDISKMEDEL Loc 487 width 1 MD=9 F.18e. Jag KÖPER:Maskindiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1287 1. Aldrig 184 2. Någon gång/år 253 3. Någon gång/kvartal 201 4. Någon gång/månad 4 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 6 9. Ej svar
VAR 319 HANDDISKMEDEL Loc 488 width 1 MD=9 F.18f. Jag KÖPER:Handdiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 306 1. Aldrig 373 2. Någon gång/år 603 3. Någon gång/kvartal 631 4. Någon gång/månad 15 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 7 9. Ej svar
VAR 320 RENGÖRINGSMEDEL Loc 489 width 1 MD=9 F.18g. Jag KÖPER:Rengöringsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 288 1. Aldrig 422 2. Någon gång/år 650 3. Någon gång/kvartal 547 4. Någon gång/månad 20 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 7 9. Ej svar
VAR 321 TVÄTTMEDEL Loc 490 width 1 MD=9 F.18h. Jag KÖPER:Tvättmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 270 1. Aldrig 324 2. Någon gång/år 628 3. Någon gång/kvartal 671 4. Någon gång/månad 31 5. 1-2 ggr/vecka 3 6. 3-4 ggr/vecka 3 7. Minst 5 ggr/vecka 7 9. Ej svar
VAR 322 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 491 width 1 MD=9 F.18i. Jag KÖPER:Golvvårdsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 710 1. Aldrig 641 2. Någon gång/år 353 3. Någon gång/kvartal 220 4. Någon gång/månad 5 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 7 9. Ej svar
VAR 323 KAFFE Loc 492 width 1 MD=9 F.18j. Jag KÖPER:Kaffe <Se F.18 för fullständig frågetext> 162 1. Aldrig 157 2. Någon gång/år 322 3. Någon gång/kvartal 975 4. Någon gång/månad 289 5. 1-2 ggr/vecka 13 6. 3-4 ggr/vecka 2 7. Minst 5 ggr/vecka 17 9. Ej svar
VAR 324 MEDLEM I KONSUM Loc 493 width 1 MD=9 F.19. Medlemskap. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1097 1. Ja 818 2. Nej 22 9. Ej svar
VAR 325 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 494 width 1 MD=9 F.20. Inköp i olika affärer. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 260 1. Gör praktiskt taget INGA inköp av livsmedel o.dyl. själv 594 2. Köper INGET eller ENDAST liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 408 3. Köper MINDRE ÄN HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 248 4. Köper UNGEFÄR HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 179 5. Köper MER ÄN HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 226 6. Köper ALLT ELLER NÄSTAN ALLT i Konsum/Servus/Domus/Obs 22 9. Ej svar