FOLKOMRÖSTNINGSUNDERSÖKNINGEN 1980
               SSD 0203

              Primärforskare
              Sören Holmberg
         Statsvetenskapliga institutionen
            Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
              Oktober 1987

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i FOLKOMRÖSTNINGSUNDERSÖKNINGEN 1980 samlades
       ursprungligen in av ett forskningsprojekt
       vid statsvetenskapliga institutionen vid
       Göteborgs universitet, under ledning av Sören
       Holmberg. Varken SSD eller primärforskaren
       bär ansvar för analyser och tolkningar som
       presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Sören Holmberg och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får
  FOLKOMRÖSTNINGSUNDERSÖKNINGEN 1980 förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  I samband med 1954 års kommunalval genomförde Jörgen
  Westerståhl och Bo Särlvik en lokal väljarundersökning i
  Göteborg och runt Borås. Detta var den första vetenskapliga
  intervjuundersökningen om svenskt väljarbeteende. Två år
  senare genomfördes Svensk valundersökning 1956, den första
  riksomfattande undersökningen kring partival, valdeltagande
  och politisk opinionsbildning inom den svenska valmanskåren
  och detta var den egentliga starten på det svenska
  valforskningsprogrammet. Liknande undersökningar har
  därefter genomförts vid samtliga riksdagsval samt vid 1957
  års folkomröstning i pensionsfrågan och 1980 års
  folkomröstning i kärnkraftsfrågan.

  Den 16 januari 1980 beslutade riksdagen om en folkomröstning
  i kärnkraftsfrågan. Omröstningen gällde tre alternativ:

  FÖRSLAG NR 1: Kärnkraften avvecklas i den takt som är möjlig
  med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för
  upprätthållande av sysselsättning och välfärd. För att bl a
  minska oljeberoendet och i avvaktan på att förnybara
  energikällor blir tillgängliga används högst de 12
  kärnkraftsreaktorer som i dag är i drift, färdiga eller
  under arbete. Ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall
  förekomma. Säkerhetssynpunkter blir avgörande för den
  ordning i vilken reaktorerna tas ur drift.

  FÖRSLAG NR 2: Kärnkraften avvecklas i den takt som är möjlig
  med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för
  upprätthållande av sysselsättning och välfärd. För att bl a
  minska oljeberoendet och i avvaktan på att förnybara
  energikällor blir tillgängliga används högst de 12
  kärnkraftsreaktorer som i dag är i drift, färdiga eller
  under arbete. Ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall
  förekomma. Säkerhetssynpunkten blir avgörande för den
  ordning i vilken reaktorerna tas ur drift.
  Energihushållningen drivs kraftfullt och stimuleras
  ytterligare. De svagaste grupperna i samhället skyddas.
  Åtgärder vidtas för att styra elkonsumtionen bl a för att
  förhindra direktverkande elvärme i ny permanentbebyggelse.
  Forskning och utveckling av förnybara energikällor forceras
  under samhällets ledning.
  Miljö- och säkerhetsförbättrande åtgärder vid
  kärnkraftverken genomförs. En särskild säkerhetsstudie görs
  för varje reaktor. För medborgarnas insyn tillsätts vid
  varje kärnkraftverk en säkerhetskommitte med lokal

  
  förankring.
  Elproduktion genom olje- och kolkondenskraftverk undviks.
  Samhället skall ha ett huvudansvar för produktionen och
  distributionen av elektrisk kraft. Kärnkraftverk och andra
  framtida anläggningar för produktion av elektrisk kraft av
  betydelse skall ägas av stat och kommun. Övervinster i
  vattenkraftproduktionen indrages genom beskattning.

  FÖRSLAG NR 3: NEJ till fortsatt utbyggnad av kärnkraften.
  Avveckling av nuvarande sex reaktorer i drift inom högst tio
  år. En hushållningsplan för minskat oljeberoende genomförs
  på grundval av
  - fortsatt och intensifierad energibesparing
  - kraftigt ökad satsning på förnybara energikällor.
  Reaktorerna i drift underkastas skärpta säkerhetskrav. Icke
  laddade reaktorer tas aldrig i drift.
  Uranbrytning tillåts inte i vårt land.
  Om pågående eller kommande säkerhetsanalyser så kräver,
  innebär detta förslag självfallet att omedelbar avstängning
  skall ske.
  Arbetet mot kärnvapenspridning och atomvapen skall
  intensifieras. Ingen upparbetning tillåts och export av
  reaktorer och reaktorteknologi upphör.
  Sysselsättningen ökas genom alternativ energiproduktion,
  effektivare energihushållning samt ökad förädling av
  råvaror.

  I Sverige har det tidigare genomförts tre folkomröstningar.
  1922 hölls en folkomröstning om ett eventuellt förbud mot
  rusdrycksförsäljning. Den andra folkomröstningen hölls 1955
  och gällde om Sverige skulle ha höger- eller vänstertrafik.
  1957 hölls den tredje omröstningen och denna gällde
  tjänstepensionsfrågan (ATP).

  Folkomröstningsundersökningen 1980 är den andra undersökning
  som gjorts i samband med en folkomröstning i Sverige. Den
  genomfördes i samarbete mellan statsvetenskapliga
  institutionen vid Göteborgs universitet och statistiska
  centralbyrån. Statistiska centralbyråns utredningsinstitut
  svarade för framtagning av urvalet av intervjupersoner,
  utförde fältarbetet med intervjuer samt verkställde
  insamling av vissa registerdata. Vid statsvetenskapliga
  institutionen var arbetet organiserat som ett
  forskningsprojekt med Sören Holmberg som projektledare.
  Vetenskapliga medarbetare och assistenter var Hans Nordlöf
  och Mikael Gilljam. Hans Nordlöf ansvarade för
  kodningsarbete, uppläggning av materialet på data samt
  större delen av databearbetningarna. Ansvaret för den
  tekniska rapporten delades mellan Hans Nordlöf och Mikael
  Gilljam. Kent Asp ingick i folkomröstningsundersökningen som
  vetenskaplig medarbetare med ansvar för bland annat media-
  och masskommunikationsfrågor. Kodningen av
  intervjuformulären utfördes av Magnus Berg, Christina Hylen,
  Tiina Nordlöf och Linda Timble. Sekreterare för

  
  forskningsprojektet var Anna-Gun Andersson.
  Väljarintervjuerna gjordes vid hembesök av över 200
  intervjuare från Statistiska centralbyrån. Ansvariga för
  arbetet inom Statistiska centralbyrån har främst varit
  Christina Gustafsson, Olle Johansson och Lars-Ove Larsjö.

  
                 II

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  Folkomröstningsundersökningen 1980 omfattar flera olika
  intervjustudier med väljare före, under och efter 1980 års
  folkomröstning om kärnkraften. Den undersökning som
  presenteras här är huvudundersökningen, dvs den
  kampanjstudie som gjordes under våren 1980.
  Folkomröstningsundersökningens postenkät skickades dessutom
  till urvalet vid 1979 års valundersökning. Därigenom
  skapades två trestegspaneler omfattande 1976-1979-1980
  respektive 1979-1980-1982. De 3 298 personer som ingick i
  1979 års valundersökning finns inte med i
  huvudundersökningen.

  Rösträttsåldern vid 1980 års folkomröstning var, precis som
  vid föregående års riksdagsval, 18 år. Dessutom beslutade
  riksdagen att de utländska medborgare som haft kommunal
  rösträtt vid 1979 års val skulle ha rösträtt i
  folkomröstningen. Kommunal rösträtt har utländska medborgare
  som bott i Sverige under minst tre år.

  Populationen omfattar de personer som var röstberättigade i
  folkomröstningen om kärnkraft. Även utländska medborgare med
  rösträtt i folkomröstningen ingår. Liksom vid de tidigare
  valundersökningarna sattes vid fältarbetet en övre
  åldersgräns, som innebar att personer över 80 år ej
  kontaktades för intervju. Det egentliga intervjuurvalet
  omfattar sålunda födelseårsklasserna 1900-1962.
  Bruttourvalet omfattade drygt 2000 personer. Efter att
  personer över 80 år, avlidna, omyndigförklarade och personer
  som befann sig långvarigt utomlands hade bortdefinierats,
  återstod ett nettourval på 1971 personer, vilka kontaktades
  för intervju.

  Folkomröstningsundersökningen genomfördes som en trestegs
  panelstudie, vilket innebar att samma personer intervjuades
  vid flera olika tillfällen. Paneluppläggningen valdes för
  att ge möjlighet att studera opinionsbildning och
  åsiktsbyten under kampanjen. Urvalet delades dessutom upp i
  tre för hela valmanskåren representativa delurval om cirka
  660 personer i varje. Dessa delurval intervjuades under
  olika veckor. Genom denna uppläggning hade man möjlighet att
  följa opinionsutvecklingen under hela valkampanjen.

  Första steget i panelen var en telefonintervju som ägde rum
  någon gång under perioden 21 januari - 10 februari 1980.
  Bortfallet blev vid telefonintervjuerna 13.7 procent.
  Panelens andra steg bestod av en besöksintervju någon gång
  under perioden 25 februari till 16 mars. Bortfallet uppgick
  här till 20.4 procent. Slutligen skickade man direkt efter

  
  folkomröstningen ut en postenkät till de 1743 personer som
  ställt upp i telefon- och/eller besöksintervjun. Av det
  totala urvalet var det 18.2 procent som inte svarade på
  enkäten, men eftersom inte hela urvalet fick enkäten så blev
  bortfallet i egentlig mening endast 7.5 procent.

  ANDEL GENOMFÖRDA INTERVJUER, BORTFALL MM VID
  FOLKOMRÖSTNINGSUNDERSÖKNINGEN 1980

                   Antal Procentuell andel
                      av nettourvalet

  Nettourval            1971

  Telefonintervjun
  - intervjuade           1701    86.3
  - bortfall             270    13.7

  Besöksintervjun
  - intervjuade           1568    79.6
  - bortfall             403    20.4

  Postenkäten
  - besvarade            1613    81.8
  - ej besvarade           130     6.6
  - ej utskickade          228    11.6

  I samband med urvalsdragningen överfördes vissa
  folkbokföringsuppgifter från registret över
  totalbefolkningen (RTB). Uppgifterna avser födelseår, kön,
  kommuntillhörighet och sammanräknad inkomst vid 1979 års
  taxering.

  Från kommunstatistiska publikationer överfördes information
  om den intervjuades kommun: kommunens storlek och
  tätortsgrad 1980.

  För ytterligare information om undersökningen se:

   Holmberg, Sören Kampen om kärnkraften
   Asp, Kent    En bok om väljare, massmedier och
            1980 års folkomröstning
            Valundersökningar, Rapport 6.
            SCB, LiberFörlag, Stockholm 1984

   Holmberg, Sören Folkomröstningsundersökningen 1980.
   Nordlöf, Hans  Teknisk rapport
   Gilljam, Mikael Valundersökningar, Rapport 7.
            SCB, LiberFörlag, Stockholm 1985

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-8 (01-88) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 används för frågor som ej är
  tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor eller för att frågan endast ställts till
  vissa grupper. "Vet inte"-svar har oftast givits koden 8
  (88). Kod 9 (99) används för det externa bortfallet och kod
  6 (96, 996) för det interna bortfallet (uppgift saknas).

  I kodboken används förkortningen UP (undersökningsperson)
  för den intervjuade och LOKO (lokalombud) för den person som
  utförde intervjun. I de fall frågeformuleringen skiljer sig
  mellan förvals- och eftervalsintervjuerna anges båda
  frågeformuleringarna. Om frågan endast ställts till vissa
  grupper anges dessa inom parentes före frågeformuleringen
  eller i särskild anmärkning. Frågor ställda i brevformuläret
  anges med förkortningen BF.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 45   (2) V56045 INTRESSE POL  20    (3) MD=9
    REF 45   (4) LOC 53 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.19 Skulle Ni vilja beteckna Er som mycket, måttligt,
       eller inte alls intresserad av politik?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    95  1.  Mycket intresserad
    727  3.  Måttligt intresserad
    296  5.  Inte alls intresserad
     4  8.  Vet inte

     9  9.  Uppgift saknas

  ............................................................

  

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken). I valundersökningarna
  inleds detta alltid med en sex tecken lång kombination där
  första tecknet är ett V eller R. V står för variabel och R
  för registerdata. De följande två siffrorna står för
  undersökningsår och de tre sista för variabelnummer.
  Variabelnamnet avslutas med frågenumret eller REG i de fall
  det rör sig om data hämtad från någon form av register.

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  

      UPPGIFTER OM URVALET (V1-V5)
Variable list


1 UP:s ID-nummer 2 Delurval 3 Typ av intervju(er) 4 Urvalsidentifikation 5 Nationalitet TELEFONINTERVJU (V6-V63) 6 Intervjudatum för telefonintervjun 7 Intervjutid i minuter 8 Information om kommande besöksintervju INSTÄLLNING TILL KÄRNKRAFTEN (1) 9 Kärnkraftsdebattens förståelighet (1) 10 Intresse för energi- och kärnkraftsfrågor (1) 11 Intresse för politik (1) 12 Inställning till kärnkraften (1) 13 Bestämd uppfattning i kärnkraftsfrågan (1) 14 Skäl för/emot kärnkraften 1 (1) 15 Skäl för/emot kärnkraften 2 (1) 16 Skäl för/emot kärnkraften 3 (1) 17 Skäl för/emot kärnkraften 4 (1) 18 Skäl för/emot kärnkraften 5 (1) 19 Framtida utnyttjande av kärnkraften (1) SVERIGES FRAMTIDA ENERGIFÖRSÖRJNING (1) 20 Bygga ut orörda älvar (1) 21 Förbjuda elvärme i nybyggda hus (1) 22 Inleda avvecklingen av kärnkraften snarast (1) 23 Stoppa nya kolkraftverk (1) 24 Höjd bensinskatt för att begränsa oljeimporten (1) 25 Höjd villaoljeskatt för att begränsa oljeimporten (1) 26 Satsa på kärnkraft för att begränsa oljeimporten (1) 27 Satsa på uranbrytning i Sverige (1) 28 Lagstifta om sänkt inomhustemperatur (1) 29 Förbjuda privata ägarintressen i kärnkraftverk (1) UP:S INSTÄLLNING TILL DE OLIKA FÖRSLAGEN 30 Bäst av förslag 1, 2 och 3 (1) 31 Sämst av förslag 1, 2 och 3 (1) PARTIERS OCH ORGANISATIONERS LINJEVAL (1) 32 Förslag Moderata samlingspartiet stöder (1) 33 Förslag Vänsterpartiet kommunisterna stöder (1) 34 Förslag Folkpartiet stöder (1) 35 Förslag Centerpartiet stöder (1) 36 Förslag Socialdemokraterna stöder (1) 37 Förslag Arbetsgivareföreningen stöder (1) 38 Förslag Tjänstemännens centralorganisation stöder (1) 39 Förslag Landsorganisationen stöder (1) 40 Förslag Lantbrukarnas riksförbund stöder (1) KUNSKAP OM KÄRNKRAFTSHÄNDELSER 41 Land med kärnkraftsolycka 1979 42 Stad där kärnkraftsolyckan inträffade 43 Andel elektricitet som kommer från kärnkraft AKTIVITETER UNDER SENASTE ÅRET 44 Deltagit i demonstration som gällt kärnkraften 45 Deltagit i demonstration som ej gällt kärnkraften 46 Burit kampanjknapp 47 Stött folkomröstningskommitte 48 Deltagit i studiecirkel om energifrågor 49 Varit på arrangemang om energifrågor 50 Försökt påverka någons röstning i folkomröstningen 51 Försökt påverka någons röstning i valet 1979 LINJE- OCH PARTIPREFERENS 1980 (1) 52 Avsikt att rösta 1980 (1) 53 Förslag UP tänker rösta på (1) 54 Troligt val av förslag (1) 55 Förslag om UP skulle rösta (före) (1) 56 Förslag UP lutar närmast åt (1) 57 Sämsta förslaget (1) 58 Makes/makas linjeval i folkomröstningen (1) 59 Partianhängare (1) 60 Partipreferens (1) 61 Partiidentifikation (1) 62 Närmaste parti (1) TOLK 63 Tolk vid telefonintervju BESÖKSINTERVJUN (V64-V305) 64 Intervjudatum för besöksintervjun TIDNINGAR 65 Tidning 1 66 Tidning 2 67 Tidning 3 68 Tidning 4 69 Tidning 5 70 Tidning 1: Läsfrekvens 71 Tidning 2: Läsfrekvens 72 Tidning 3: Läsfrekvens 73 Tidning 4: Läsfrekvens 74 Tidning 5: Läsfrekvens 75 Förslag som stöds på ledarsidan, tidning 1 76 Förslag som stöds på ledarsidan, tidning 2 77 Förslag som stöds på ledarsidan, tidning 3 78 Förslag som stöds på ledarsidan, tidning 4 79 Förslag som stöds på ledarsidan, tidning 5 80 Förslag som gynnas på nyhetsidorna, tidning 1 81 Förslag som gynnas på nyhetsidorna, tidning 2 82 Förslag som gynnas på nyhetsidorna, tidning 3 83 Förslag som gynnas på nyhetsidorna, tidning 4 84 Förslag som gynnas på nyhetsidorna, tidning 5 85 Nyheter och artiklar om politik 86 Nyheter och artiklar om energi- och kärnkraftsfrågor TELEVISION 87 Rapport: tittarfrekvens 88 Aktuellt: tittarfrekvens 89 Ekosändingar: tittarfrekvens 90 Rapport gynnar något förslag 91 Aktuellt gynnar något förslag 92 Ekosändningarna gynnar något förslag 93 Magasinet: tittarfrekvens 94 A45: tittarfrekvens 95 Kärnkraftsdebattens förståelighet (2) 96 Intresse för energi- och kärnkraftsfrågor (2) 97 Intresse för politik (2) ANGELÄGNA FRÅGOR 98 Begränsa ränteavdragen för villaägare 99 Minska det statliga inflytandet över näringslivet 100 Förbjuda alla former av pornografi 101 Minska försvarsutgifterna 102 Höja vin- och spritpriserna 103 Socialisera de stora företagen 104 Stoppa besprutningen 105 Prioritera män på arbetsmarknaden 106 Införa löntagarfonder 107 Ökat ekonomiskt stöd till invandrarna 108 Hälften av riksdagsledamöterna kvinnor 109 Minska de sociala bidragen 110 Stoppa privatbilismen i innerstäderna INSTÄLLNING TILL KÄRNKRAFTEN (2) 111 Inställning till kärnkraften (2) 112 Bestämd åsikt i kärnkraftsfrågan (2) 113 Skäl för/emot kärnkraften 1 (2) 114 Skäl för/emot kärnkraften 2 (2) 115 Skäl för/emot kärnkraften 3 (2) 116 Skäl för/emot kärnkraften 4 (2) 117 Skäl för/emot kärnkraften 5 (2) 118 Framtida utnyttjande av kärnkraften (2) SVERIGES FRAMTIDA ENERGIFÖRSÖRJNING (2) 119 Bygga ut orörda älvar (2) 120 Förbjuda elvärme i nybyggda hus (2) 121 Inleda avvecklingen av kärnkraften snarast (2) 122 Stoppa nya kolkraftverk (2) 123 Höjd bensinskatt för att begränsa oljeimporten (2) 124 Höjd villaoljeskatt för att begränsa oljeimporten (2) 125 Satsa på kärnkraft för att begränsa oljeimporten (2) 126 Satsa på uranbrytning i Sverige (2) 127 Lagstifta om sänkt inomhustemperatur (2) 128 Förbjuda privata ägarintressen i kärnkraftverk (2) PARTIERS OCH GRUPPERS INSTÄLLNING TILL KÄRNKRAFTEN 129 Moderata samlingspartiets inställning till kärnkraft 130 Vänsterpartiet kommunisternas inställning till kärnkraft 131 Folkpartiets inställning till kärnkraft 132 Centerpartiets inställning till kärnkraft 133 Socialdemokraternas inställning till kärnkraft 134 Företrädare för linje 1 inställning till kärnkraft 135 Företrädare för linje 2 inställning till kärnkraft 136 Företrädare för linje 3 inställning till kärnkraft 137 UP:s inställning till kärnkraft BEDÖMNING AV DE TRE FÖRSLAGEN 138 Bäst av förslag 1, 2 och 3 (2) 139 Sämst av förslag 1, 2 och 3 (2) 140 Skillnad mellan förslag 1 och förslag 2, 1 141 Skillnad mellan förslag 1 och förslag 2, 2 142 Skillnad mellan förslag 1 och förslag 2, 3 143 Skillnad mellan förslag 1 och förslag 2, 4 144 Skillnad mellan förslag 2 och förslag 3, 1 145 Skillnad mellan förslag 2 och förslag 3, 2 146 Skillnad mellan förslag 2 och förslag 3, 3 147 Skillnad mellan förslag 2 och förslag 3, 4 148 Skillnad mellan förslag 1 och förslag 3, 1 149 Skillnad mellan förslag 1 och förslag 3, 2 150 Skillnad mellan förslag 1 och förslag 3, 3 151 Skillnad mellan förslag 1 och förslag 3, 4 152 Riktigheten i uppfattningen av skillnader mellan linjerna 153 Inställning till förslagens utformning 154 Missnöje med förslagens utformning, 1 155 Missnöje med förslagens utformning, 2 156 Missnöje med förslagens utformning, 3 157 Missnöje med förslagens utformning, 4 PARTIERS OCH ORGANISATIONERS LINJEVAL (2) 158 Förslag Moderata samlingspartiet stöder (2) 159 Förslag Vänsterpartiet kommunisterna stöder (2) 160 Förslag Folkpartiet stöder (2) 161 Förslag Centerpartiet stöder (2) 162 FÖrslag Socialdemokraterna stöder (2) 163 Förslag Arbetsgivareföreningen stöder (2) 164 Förslag Tjänstemännens centralorganisation stöder (2) 165 Förslag Landsorganisationen stöder (2) 166 Förslag Lantbrukarnas riksförbund stöder (2) RISKER FÖRKNIPPADE MED KÄRNKRAFTSANVÄNDANDE 167 Stor olycka med radioaktivt utsläpp i Sverige 168 Centraliserat samhälle med stora enheter 169 Fler cancerfall och andra sjukdomar 170 Ökade miljöskador på mark, luft och vatten 171 Ärftliga skador på kommande generationer 172 Övervakning och kontroll hotar demokratin 173 Fler länder skaffar atomvapen RISKER FÖRKNIPPADE MED KÄRNKRAFTSAVVECKLING 174 Ökad arbetslöshet 175 Sverige halkar efter i den tekniska och ekonomiska utvecklingen 176 Sänkt ekonomisk levnadsstandard 177 Tvångssparande och hårda statliga regleringar på energiområdet 178 Ökat svenskt beroende av utlandet RISKER FÖRKNIPPADE MED ANDRA ENERGIKÄLLOR 179 Stort utnyttjande av olja ger fler cancerfall 180 Användande av kol i stor skala ger fler cancerfall 181 Oljan ger upphov till miljöskador 182 Kol ger upphov till miljöskador 183 Sol- och vindkraft inte användbar i stor skala RISKER DÄR BEKÄMPNINGEN BÖR PRIORITERAS 184 Risken för ökade miljöskador 185 Risken för arbetslöshet 186 Risken för ett centraliserat samhälle 187 Risken för fler cancerfall och andra sjukdomar 188 Risken för sänkt ekonomisk levnadsstandard 189 Risken för tvångssparande och hårda statliga regleringar 190 Risken för olycka med radioaktivt utsläpp 191 Risken för att Sveriges utlandsberoende ökar 192 Risken för ärftliga skador 193 Risker som hotar demokratin 194 Risken att allt fler länder skaffar sig atomvapen 195 Risken att Sverige halkar efter i den ekonomiska och tekniska utvecklingen KÄNNEDOM FÖRESPRÅKARE FÖR LINJE 1 196 Linje 1 anhängare, 1 197 Linje 1 anhängare, 2 198 Linje 1 anhängare, 3 199 Linje 1 anhängare, 4 200 Linje 1 anhängare, 5 KÄNNEDOM FÖRESPRÅKARE FÖR LINJE 2 201 Linje 2 anhängare, 1 202 Linje 2 anhängare, 2 203 Linje 2 anhängare, 3 204 Linje 2 anhängare, 4 205 Linje 2 anhängare, 5 KÄNNEDOM FÖRESPRÅKARE FÖR LINJE 3 206 Linje 3 anhängare, 1 207 Linje 3 anhängare, 2 208 Linje 3 anhängare, 3 209 Linje 3 anhängare, 4 210 Linje 3 anhängare, 5 KÄRNKRAFTVERK 211 Kännedom om orter med kärnkraftverk 212 Känner till Barsebäck 213 Känner till Forsmark 214 Känner till Oskarshamn 215 Känner till Ringhals 216 Känner till uranfyndigheten i Ranstad SAMHÄLLSFORM 217 Decentraliserat samhälle 218 Jämlikt samhälle med små skillnader i inkomster och arbetsförhållanden 219 Mer privat företagsamhet och marknadsekonomi 220 Satsa på avancerad teknik 221 Miljövänligt samhälle 222 Socialistiskt samhälle 223 Ökat löntagarinflytande 224 Hög ekonomisk tillväxt och produktivitet 225 Samhälle som i huvudsak liknar dagens 226 Kärnkraftsavvecklings inverkan på att uppnå idealsamhället ÅSIKTER 227 Statlig kontroll över näringslivet 228 Sociala reformer 229 Partiernas vallöften 230 Möjlighet att vara med och bestämma genom att rösta 231 Riksdagsmännens hänsyn till vad folk tycker 232 Möjligheten att påverka politiken AKTIVITETER I KÄRNKRAFTSFRÅGAN 233 Aktiv i kärnkraftsfrågan 234 Närstående som aktivt arbetat för förslag 1, 1 235 Närstående som aktivt arbetat för förslag 1, 2 236 Närstående som aktivt arbetat för förslag 1, 3 237 Närstående som aktivt arbetat för förslag 2, 1 238 Närstående som aktivt arbetat för förslag 2, 2 239 Närstående som aktivt arbetat för förslag 2, 3 240 Närstående som aktivt arbetat för förslag 3, 1 241 Närstående som aktivt arbetat för förslag 3, 2 242 Närstående som aktivt arbetat för förslag 3, 3 243 Diskussion bland bekanta 244 Intresse för diskussioner LINJEPREFERENS 1980 245 Inställning till folkomröstningen om kärnkraft (1) 246 Allmän inställning till folkomröstningar (1) 247 Avsikt att rösta 1980 (2) 248 Förslag UP tänker rösta på (2) 249 Troligt val av förslag (2) 250 Förslag om UP skulle rösta (före) (2) 251 Förslag UP lutar närmast åt (2) 252 Sämsta förslaget (2) 253 Skäl för att inte rösta, 1 254 Skäl för att inte rösta, 2 255 Skäl för att inte rösta, 3 256 Procentandel röster för förslag 3 257 Antal kärnkraftsreaktorer om 25 år PARTIPREFERENS 258 Partianhängare (2) 259 Partipreferens (2) 260 Partiidentifikation (2) 261 Närmaste parti (2) 262 Näst bästa parti 263 Röstade vid riksdagsvalet 1979 264 Partival vid riksdagsvalet 1979 265 Kärnkraftsfrågans betydelse för ändrad partiuppfattning sedan 1979 266 Röstade vid riksdagsvalet 1976 267 Partival vid riksdagsvalet 1976 268 Röstade vid kommunfullmäktigevalet 1979 269 Partival vid kommunfullmäktigevalet 1979 270 Röstade vid kommunfullmäktigevalet 1976 271 Partival vid kommunfullmäktigevalet 1976 YRKE OCH UTBILDNING 272 Förvärvsarbetande 273 UP tidigare förvärvsarbetande 274 UP:s yrkesgrupp 275 UP:s yrke 276 UP:s yrke: socio-ekonomisk indelning 277 Näringsgren 278 Statlig, kommunal eller enskild tjänst 279 UP:s självuppskattade yrkesställning 280 Kärnkraftsavvecklings inverkan på arbetstillfällen 281 Facklig organisationstillhörighet 282 Aktiv medlem i facklig organisation 283 Medlem i politiskt parti 284 Medlem i annan politisk organisation 285 Medlem i annan organisation som berört energidebatten 286 Medlem i organisation knuten till linje 287 Allmän grundutbildning 288 Civilstånd 289 Makes/makas linjeval i folkomröstningen (2) 290 Make/maka förvärvsarbetar 291 Make/maka tidigare förvärvsarbetande 292 Makes/makas yrkesgrupp 293 Makes/makas yrke 294 Makes/makas yrke: socio-ekonomisk indelning 295 Makes/makas näringsgren 296 Make/maka: statlig, kommunal eller enskild tjänst 297 Yrkesgrupp BOENDESITUATION 298 Hyr eller äger bostad 299 Bostadstyp 300 Husets uppvärmning 301 Antal hemmavarande barn 302 Ålder hemmavarande barn 1 303 Ålder hemmavarande barn 2 304 Ålder hemmavarande barn 3 TOLK 305 Tolk vid besöksintervju POSTENKÄTEN (V308-V333) 306 Ankomstdatum för enkäten - dag 307 Ankomstdatum för enkäten - månad LINJE- OCH PARTIPREFERENS 1980 (2) 308 Linjeval vid folkomröstningen 1980 309 Tidpunkt för röstbeslut 310 Inställning till folkomröstningen om kärnkraft (2) 311 Allmän inställning till folkomröstningar (2) 312 Kärnkraftsdebattens förståelighet (3) 313 Intresse för energi- och kärnkraftsfrågor (3) 314 Intresse för politik (3) 315 Bästa parti AKTIVITETER UNDER SENASTE MÅNADEN 316 Burit kampanjknapp 317 Stött folkomröstningskommitte 318 Varit på arrangemang om energifrågor 319 Försökt påverka någons röstning i folkomröstningen 320 Övrig familjemedlems aktivitet, 1 321 Övrig familjemedlems aktivitet, 2 322 Övrig familjemedlems aktivitet, 3 323 Övrig familjemedlems aktivitet, 4 KÄRNKRAFTSDEBATTEN I TV 324 TV-utbudet gynnat/missgynnat Linje 1 325 TV-utbudet gynnat/missgynnat Linje 2 326 TV-utbudet gynnat/missgynnat Linje 3 327 Vad vill linje 1? (Magasinet Special) 328 Vad vill linje 2? (Magasinet Special) 329 Vad vill linje 3? (Magasinet Special) 330 Pejling om kärnkraft, Linje 2 331 Pejling om kärnkraft, Linje 3 332 Pejling om kärnkraft, Linje 1 333 Slutdebatten inför folkomröstningen VALDELTAGANDE 334 Valdeltagande i folkomröstningen 1980 335 Linje vid folkomröstningen 1980 - sammanfattning 336 Valdeltagande i riksdagsvalet 1979 337 Partival vid riksdagsvalet 1979 - sammanfattning 338 Valdeltagande i landstingsvalet 1979 339 Valdeltagande i kommunfullmäktigevalet 1979 340 Länstillhörighet 341 Valkretstillhörighet 342 Födelseår 343 Åldersindelning - femårsintervall 344 Åldersindelning - tioårsintervall 345 Åldersindelning - femtonårsintervall 346 Förstagångsväljare KOMMUNUPPGIFTER 347 Kommunens invånarantal 1 januari 1980 348 Kommunens tätortsgrad 349 Församlingens tätortsgrad 350 UP:s inkomst 1979 351 Familjeinkomst 352 Förmögenhet 353 Kön 354 Yrkesgrupper enligt den nya indelningen 355 Yrkets sektor enligt den nya indelningen 356 Yrkesgrupper enligt den gamla indelningen 357 SSDstudie NR 0203 358 SSDupplaga/datering NR 1 359 SSD Delstudieidentifikation 001

VAR 1 V80001 ID-NUMMER   REG          Loc 1 width 5


UP:s ID-nummer

  Ett femsiffrigt identifikationsnummer


VAR 2 V80002 DELURVAL REG Loc 6 width 1 Delurval 659 1. Urval 1 656 2. Urval 2 656 3. Urval 3
VAR 3 V80003 INTERVJUTYP REG Loc 7 width 3 Typ av intervju(er). Tresiffrig kod där den första siffran står för telefonintervjun, den andra för besöksintervjun och den tredje för eftervalsenkäten. 228 000. Ej intervjuad 7 010. Endast besök, ej besvarad enkät 35 011. Besök och besvarad enkät 90 100. Endast telefon, ej besvarad enkät 85 101. Telefon och besvarad enkät 33 110. Telefon och besök, ej besvarad enkät 1493 111. Telefon, besök och besvarad enkät
VAR 4 V80004 URVALSIDENT REG Loc 10 width 1 Urvalsidentifikation 1971 1. Kampanjurval 1980
VAR 5 V80005 NATIONALITET REG Loc 11 width 1 MD=9 Nationalitet 1639 1. Svensk medborgare 62 2. Utländsk medborgare 270 9. Bortfall
VAR 6 V80006 INTERVJUDAT 1 REG Loc 12 width 4 MD=9999 Intervjudatum (lagrad i SAS-formen DATE7) 7000. . . 8000. 271 9999. Bortfall
VAR 7 V80007 INTERVJUTID Loc 16 width 2 MD=98 or GE 99 Intervjutid i minuter 00. 0 minuter . . 85. 85 minuter 270 98. Bortfall 18 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 10 15 17 18 20 21 Frek: 1 1 1 1 1 11 94 4 1 436 5 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 34 35 Frek: 3 3 1 414 2 4 4 1 403 1 117 Kod: 36 37 40 42 45 50 55 60 65 70 75 Frek: 1 1 75 1 53 19 11 7 1 2 1 Kod: 80 85 98 99 Frek: 1 1 270 18
VAR 8 V80008 INFO BESÖKSINT Loc 18 width 1 MD=6 or GE 9 Har UP vid telefonintervjun informerats om den kommande besöksintervjun? 1514 1. Ja, UP informerad 173 5. Nej, UP inte informerad 14 6. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 9 V80009 ENERGIDEB SVÅR T1 Loc 19 width 1 MD=6 or GE 9 F.T:1. Jag skulle vilja börja med en fråga om kärnkraftsdebatten i press, radio och TV. Tycker Ni personligen det är mycket svårt, inte särskilt svårt eller inte alls svårt att sätta sig in i vad kärnkraftsdebatten i press, radio och TV handlar om? SE V95 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN OCH V312 FÖR SAMMA FRÅGA I POSTENKÄTEN 404 1. Mycket svårt 715 2. Ganska svårt 365 3. Inte särskilt svårt 152 4. Inte alls svårt 64 8. Vet inte/vill ej svara 1 6. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 10 V80010 INTR ENERGI T2 Loc 20 width 1 MD=9 F.T:2. Hur pass intresserad är Ni av energi- och kärnkraftsfrågor? Är Ni mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad eller inte alls intresserad av energi- och kärnkraftsfrågor? SE V96 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN OCH V313 FÖR SAMMA FRÅGA I POSTENKÄTEN 413 1. Mycket intresserad 814 2. Ganska intresserad 383 3. Inte särskilt intresserad 85 4. Inte alls intresserad 6 8. Vet inte/vill ej svara 270 9. Bortfall
VAR 11 V80011 INTRESSE POL T3 Loc 21 width 1 MD=6 or GE 9 F.T:3. Hur pass intresserad är Ni i allmänhet av politik? Är Ni: mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad eller inte alls intresserad av politik? SE V97 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN OCH V314 FÖR SAMMA FRÅGA I POSTENKÄTEN 212 1. Mycket intresserad 648 2. Ganska intresserad 626 3. Inte särskilt intresserad 210 4. Inte alls intresserad 4 8. Vet inte/vill ej svara 1 6. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 12 V80012 ÅSIKT KÄRNKR T4A Loc 22 width 1 MD=9 F.T:4A. Det finns olika uppfattningar om kärnkraften som energikälla. Vilken är Er inställning? Är Ni i huvudsak för eller emot att kärnkraften utnyttjas som energikälla i Sverige eller har Ni ingen bestämd åsikt i frågan? SE V111 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN 726 1. I huvudsak för kärnkraften 316 3. Ingen bestämd åsikt i frågan 621 5. I huvudsak emot kärnkraften 38 8. Vet inte/vill ej svara 270 9. Bortfall
VAR 13 V80013 KÄRNKR:STYRKA T4B Loc 23 width 1 MD=0 or GE 6 F.T:4B. (ÅSIKT I KÄRNKRAFTSFRÅGAN) Har Ni en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner ni Er mera tveksam? <Se F.T:4A för fullständig frågetext> SE V112 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN 971 1. Bestämd uppfattning 355 2. Mera tveksam 12 3. Vet inte/vill ej svara 354 0. Frågan ej tillämplig 9 6. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 14 V80014 KÄRNKR:SKÄL 1 T4C Loc 24 width 2 MD= 0 or GE 96 F.T:4C. (ÅSIKT I KÄRNKRAFTSFRÅGAN) I debatten kring den framtida energiförsörjningen har olika skäl framförts för/emot att utnyttja kärnkraften som energikälla. Vilka är de viktigaste skälen till att Ni är för/emot att kärnkraften utnyttjas som energikälla i vårt land? (TILLÄGGSFRÅGA:) Är det något ytterligare skäl Ni vill nämna? F.T:4C(1). Skäl för/emot kärnkraften 1 SE V113 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN UP som sagt sig "i huvudsak vara för kärnkraften" tillfrågas om sina skäl "för" att utnyttja kärnkraften. UP som sagt sig vara "i huvudsak emot kärnkraften" tillfrågas om sina skäl "emot" att utnyttja kärnkraften. Koderna 1-40 samt 90-92 är skäl för kärnkraften och koderna 41-86 skäl mot kärnkraften. ALLMÄNNA ARGUMENT FÖR KÄRNKRAFTEN 107 01. Kärnkraften enda/bästa/enda realistiska alternativet. Vi har den redan 2 02. Kärnkraften enda alternativet bara säkerhetsfrågorna löses 33 03. Kärnkraften måste användas - oljan tar snart slut EKONOMISK-MATERIELLA ARGUMENT 8 04. Ekonomisk-materiella argument 82 05. Kärnkraften behövs för sysselsättning och industri 45 06. Kärnkraften behövs för välfärd och levnadsstandard 9 07. Kärnkraften behövs för ekonomisk tillväxt/utveckling, öka produktionen 113 08. Kärnkraften behövs för att klara energi- och elförsörjningen 19 09. Kärnkraften är ett billigt/ekonomisk alternativ 32 10. Avveckling ett slöseri med resurser/investerat kapital 14 11. Kärnkraften är billigare än oljan SÄKERHETSARGUMENT 12. Säkerhetsargument 1 13. Kärnkraften ej farlig, ingen orsak till rädsla 4 14. Kärnkraften är säker. Problemen kan lösas. Riskerna överdrivna 1 15. Kärnkraftens avfallsproblem kan lösas 16. Kärnkraftens driftproblem små. Risken för olyckor obetydliga 17. Strålningsrisken/risken för genetiska skador överdrivna 18. Kärnkraften behöver inte leda till kärnvapenspridning 19. Kärnkraften behöver inte leda till polisstat/risk för terror 4 20. Kärnkraftens risker mindre än oljans 2 21. Kärnkraftens risker mindre än andra energislags 1 22. Kärnkraften ingen fara för barnen, ungdomen, framtiden IDEOLOGISKA ARGUMENT 23. Kärnkraften behöver inte leda till ett centraliserat/storskaligt samhälle 24. Kärnkraften inte ett uttryck för den politiska demokratin 25. Kärnkraften inte ett utryck för kapitalism EKOLOGISKA ARGUMENT 2 26. Ekologiska argument 35 27. Kärnkraften är miljövänlig, "ren" 19 28. Kärnkraften är miljövänligare än oljan 3 29. Kärnkraften är miljövänligare än en älvutbyggnad 9 30. Kärnkraften är miljövänligare än andra energislag 107 31. Kärnkraften måste utnyttjas - alternativa energikällor är ej färdigutvecklade 32. Energisparande räcker inte att ersätta kärnkraften ÖVRIGA ARGUMENT 38 33. Övriga argument 5 34. Kärnkraften minskar utlandsberoendet/oljeberoendet, alt. ökar vårt nationella oberoende 1 35. Kärnkraften behövs men skall avvecklas när de föreslagna 12/13 aggregaten färdiganvänts/använd 12/13 aggregat inte fler 36. Kärnkraften skall användas om Harrisburgutredningen visar att den är (rimligt) säker, inte annars 37. Skäl/argument för kärnkraften som berör partiernas ståndpunkter/taktik 1 38. Skäl/argument för kärnkraften som berör gruppers eller organisationerns åsikter 2 40. Annat skäl för kärnkraften ALLMÄNNA ARGUMENT MOT KÄRNKRAFTEN 4 41. Kärnkraften onödig/behövs inte EKONOMISKT-MATERIELLA ARGUMENT 44. Ekonomiska-materiella argument 45. Kärnkraften behövs inte för att klara sysselsättning och industri 1 46. Kärnkraften inte nödvändig för att upprätthålla/höja välfärd och levnadsstandard 2 47. Kärnkraften behövs inte för ekonomisk tillväxt/utveckling. Lägre tillväxt/nolltillväxt bättre för samhället 1 48. Energi-/elförsörjning kan klaras utan kärnkraft 6 49. Kärnkraften är oekonomisk/dyr 50. En avveckling kan göras utan alltför höga kostnader 51. Kärnkraften är dyrare än olja/minst lika dyr/inte billigare SÄKERHETSARGUMENT 20 52. Säkerhetsargument, vet för lite, för lite prövat, för lite forskning 62 53. Kärnkraften farlig, rädd för kärnkraft 98 54. Kärnkraftens säkerhetsproblem olösta. Riskerna stora, den mänskliga faktorn 235 55. Avfallsproblemet är inte löst 61 56. Driftsproblemen stora. Risk för olyckor 3 57. Strålningsrisker/fara för genetiska skador 8 58. Kärnkraften ökar risken för kärnvapenspridning 5 59. Kärnkraften leder till polisstat och fara för ökad terror/sabotage 60. Kärnkraftens risker större/lika stora som oljans 61. Kärnkraftens risker större/lika stora som andra energislags IDEOLOGISKA ARGUMENT 34 62. Ideologiska argument 1 63. Kärnkraften leder till ett centraliserat/storskaligt/teknokratiskt samhälle 64. Kärnkraft försvagar/omöjliggör den politiska demokratin 65. Kärnkraften är ett uttryck för kapitalism EKOLOGISKA ARGUMENT 1 66. Ekologiska argument 21 67. Kärnkraften utgör en miljöfara 68. Kärnkraften en större/lika stor miljöfara som oljan 69. Kärnkraften mer miljöskadlig än en älvutbyggnad 70. Kärnkraften miljöskadligare/lika miljöskadlig som andra energislag 9 71. Kärnkraften behöver inte utnyttjas - satsa på alternativa energislag istället 5 72. Energihushållning gör kärnkraften onödig ÖVRIGA ARGUMENT 73. Övriga argument 74. Kärnkraften ökar/minskar inte utlandsberoendet/oljeberoendet. Kärnkraften minskar det nationella oberoendet 1 75. Kärnkraften skall avvecklas snarast/inom 10 år 4 76. Kärnkraften skall inte utnyttjas även om Harrisburgutredningen visar att den är "säker" 77. Skäl/argument mot kärnkraften som berör partiernas ståndpunkter/taktik 78. Skäl/argument mot kärnkraften som berör gruppers eller organisationers åsikter ANDRA SKÄL MOT KÄRNKRAFTEN 2 80. Annat skäl mot kärnkraften 15 81. Radioaktiv strålning/utsläpp/plutoniumolycka 2 82. Kärnkraften förintar jorden 83. Kärnkraften leder till strålsjuka/cancer/andra sjukdomar 2 84. Beredskapen dålig vid olycka med kärnkraft/brist på utrymningsplaner/tänk på de som bor nära kärnkraftverken 1 85. Vi måste visa solidaritet med u-länderna och sänka vår standard, rättvisare global fördelning 86. Sårbarhet/utsatta för stora risker vid krig ANDRA SKÄL FÖR KÄRNKRAFTEN 90. Kärnkraften behövs/ger resurser för att utveckla alternativen 2 91. Kärnkraften behövs/ger resurser för att kunna hjälpa u-länderna/vi skall ej konkurrera med u-länderna om oljan 2 92. Kärnkraften finns ju redan i andra länder (grannländer)/vi drabbas ändå/vi kan ej ensamma avveckla 31 95. Vet inte/vill ej svara 354 00. Frågan ej tillämplig 9 96. Uppgift saknas 270 99. Bortfall
VAR 15 V80015 KÄRNKR:SKÄL 2 T4C Loc 26 width 2 MD= 0 or GE 96 F.T:4C(2). (MINST TVÅ SKÄL) Skäl för/emot kärnkraften 2 <Se F.T:4C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 14 01. Kärnkraften enda/bästa/enda realistiska alternativet. Vi har den redan . . 92. Kärnkraften finns ju redan i andra länder (grannländer)/vi drabbas ändå/vi kan ej ensamma avveckla 31 95. Vet inte/vill ej svara 890 00. Frågan ej tillämplig 9 96. Uppgift saknas 270 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 890 32 2 24 3 28 24 11 25 22 15 Kod: 11 13 14 15 16 20 21 26 27 28 29 Frek: 14 2 8 4 1 6 4 1 24 29 4 Kod: 30 31 32 33 34 35 38 40 41 44 45 Frek: 19 38 1 24 1 4 1 2 4 3 1 Kod: 46 47 48 49 52 53 54 55 56 57 58 Frek: 3 1 1 4 14 16 35 75 60 7 18 Kod: 59 62 63 64 65 66 67 69 71 72 74 Frek: 8 43 3 1 3 1 18 1 20 7 2 Kod: 75 76 77 81 82 83 84 85 86 90 92 Frek: 1 6 1 22 5 2 3 2 4 2 1 Kod: 95 96 99 Frek: 31 9 270
VAR 16 V80016 KÄRNKR:SKÄL 3 T4C Loc 28 width 2 MD= 0 or GE 96 F.T:4C(3). (MINST TRE SKÄL) Skäl för/emot kärnkraften 3 <Se F.T:4C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 14 01. Kärnkraften enda/bästa/enda realistiska alternativet. Vi har den redan . . 92. Kärnkraften finns ju redan i andra länder (grannländer)/vi drabbas ändå/vi kan ej ensamma avveckla 31 95. Vet inte/vill ej svara 1383 00. Frågan ej tillämplig 9 96. Uppgift saknas 270 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1383 12 2 3 2 10 3 5 4 Kod: 9 10 11 13 14 15 16 20 21 Frek: 8 1 7 1 4 1 1 4 6 Kod: 22 27 28 29 30 31 33 34 35 Frek: 1 4 8 3 18 9 5 3 1 Kod: 40 41 45 46 47 48 49 50 52 Frek: 1 1 4 1 2 3 4 1 5 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 62 63 Frek: 4 7 16 14 5 8 11 12 4 Kod: 64 65 67 71 72 76 81 82 83 Frek: 3 1 8 10 2 4 11 2 3 Kod: 84 85 86 90 95 96 99 Frek: 1 2 1 1 31 9 270
VAR 17 V80017 KÄRNKR:SKÄL 4 T4C Loc 30 width 2 MD= 0 or GE 96 F.T:4C(4). (MINST FYRA SKÄL) Skäl för/emot kärnkraften 4 <Se F.T:4C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 14 01. Kärnkraften enda/bästa/enda realistiska alternativet. Vi har den redan . . 92. Kärnkraften finns ju redan i andra länder (grannländer)/vi drabbas ändå/vi kan ej ensamma avveckla 31 95. Vet inte/vill ej svara 1599 00. Frågan ej tillämplig 9 96. Uppgift saknas 270 99. Bortfall Kod: 0 1 3 5 6 7 8 9 11 Frek: 1599 1 1 4 2 3 2 4 1 Kod: 14 21 30 33 41 44 46 47 49 Frek: 1 1 3 2 1 2 1 1 1 Kod: 50 52 53 54 55 56 57 58 59 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 1 2 Kod: 62 63 67 69 71 72 74 80 81 Frek: 6 1 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 83 84 86 92 95 96 99 Frek: 1 1 1 2 31 9 270
VAR 18 V80018 KÄRNKR:SKÄL 5 T4C Loc 32 width 2 MD= 0 or GE 96 F.T:4C(5). (MINST FEM SKÄL) Skäl för/emot kärnkraften 5 <Se F.T:4C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 14 01. Kärnkraften enda/bästa/enda realistiska alternativet. Vi har den redan . . 92. Kärnkraften finns ju redan i andra länder (grannländer)/vi drabbas ändå/vi kan ej ensamma avveckla 31 95. Vet inte/vill ej svara 1646 00. Frågan ej tillämplig 9 96. Uppgift saknas 270 99. Bortfall Kod: 0 1 8 16 33 45 46 56 57 Frek: 1646 1 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 58 62 64 72 84 85 95 96 99 Frek: 1 1 1 1 1 1 31 9 270
VAR 19 V80019 UTNYTTJ KKRAFT T5 Loc 34 width 1 MD=6 or GE 9 F.T:5. I den politiska debatten har olika förslag framförts om i vilken utsträckning vi skall utnyttja kärnkraften i framtiden. Vi har ställt samman några av förslagen och undrar vilket av dem som bäst stämmer överens med Er uppfattning? SE V118 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN 174 1. Vi skall direkt avveckla de kärnkraftsreaktorer som nu är i drift 386 2. Vi skall avveckla de reaktorer som nu är i drift under de närmaste 10 åren 344 3. Vi skall avveckla kärnkraften men använda de 12 reaktorer som är byggda eller på väg. När reaktorerna tjänat ut skall de inte ersättas med nya 557 4. Vi skall använda de 12 reaktorer som är byggda eller på väg men inte bestämma nu om vi skall bygga nya reaktorer när de gamla tjänat ut 54 5. Vi skall bygga fler kärnkraftsreaktorer än de 12 som är byggda eller på väg 181 8. Vet inte/vill ej svara 5 6. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 20 V80020 BYGGA UT ÄLVAR T6 Loc 35 width 1 MD=6 or GE 9 F.T:6. Vi har också ställt samman några förslag som framförts när det gäller Sveriges framtida energiförsörjning. För vart och ett av dem kan Ni säga om det är: bra förslag: mycket viktigt att det genomförs, bra förslag: ganska viktigt att det genomförs, spelar ingen större roll, dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs, dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs. F.T:6A. Satsa mer på vattenkraften genom att bygga ut hittills orörda älvar SE V119 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN 306 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 456 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 63 3. Spelar ingen större roll 411 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 308 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 153 8. Vet inte/vill ej svara 4 6. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 21 V80021 FÖRBJ ELVÄRME T6B Loc 36 width 1 MD=6 or GE 9 F.T:6B. Förbjuda elvärme i nybyggda hus <Se F.T:6 för fullständig frågetext> SE V120 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN 223 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 295 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 125 3. Spelar ingen större roll 526 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det genomförs 286 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 245 8. Vet inte/vill ej svara 1 6. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 22 V80022 AVVECK KKRAFT T6C Loc 37 width 1 MD=6 or GE 9 F.T:6C. Inleda avvecklingen av kärnkraften snarast <Se F.T:6 för fullständig frågetext> SE V121 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN 405 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 232 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 38 3. Spelar ingen större roll 382 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det genomförs 463 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 180 8. Vet inte/vill ej svara 1 6. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 23 V80023 KOLKRAFTVERK T6D Loc 38 width 1 MD=6 or GE 9 F.T:6D. Stoppa alla planer på att bygga nya kolkraftverk <Se F.T:6 för fullständig frågetext> SE V122 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN 280 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 282 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 105 3. Spelar ingen större roll 414 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det genomförs 207 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 412 8. Vet inte/vill ej svara 1 6. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 24 V80024 BENSINSKATT T6E Loc 39 width 1 MD=6 or GE 9 F.T:6E. Höja skatten på bensin för att begränsa oljeimporten <Se F.T:6 för fullständig frågetext> SE V123 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN 128 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 276 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 110 3. Spelar ingen större roll 447 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det genomförs 592 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 146 8. Vet inte/vill ej svara 2 6. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 25 V80025 VILLAOLJESKATT T6 Loc 40 width 1 MD=6 or GE 9 F.T:6F. Höja skatten på villaolja för att begränsa oljeimporten <Se F.T:6 för fullständig frågetext> SE V124 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN 53 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 188 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 70 3. Spelar ingen större roll 545 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det genomförs 673 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 171 8. Vet inte/vill ej svara 1 6. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 26 V80026 SATSA KKRAFT T6G Loc 41 width 1 MD=6 or GE 9 F.T:6G. Satsa på kärnkraften för att begränsa oljeimporten <Se F.T:6 för fullständig frågetext> SE V125 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN 335 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 350 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 33 3. Spelar ingen större roll 244 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det genomförs 517 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 219 8. Vet inte/vill ej svara 3 6. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 27 V80027 URANBRYTNING T6H Loc 42 width 1 MD=6 or GE 9 F.T:6H. Satsa på uranbrytning i Sverige <Se F.T:6 för fullständig frågetext> SE V126 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN 199 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 287 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 43 3. Spelar ingen större roll 226 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det genomförs 516 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 427 8. Vet inte/vill ej svara 3 6. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 28 V80028 INOMHUSTEMP T6I Loc 43 width 1 MD=6 or GE 9 F.T:6I. Lagstifta om sänkt inomhustemperatur för att spara energi <Se F.T:6 för fullständig frågetext> SE V127 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN 366 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 339 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 67 3. Spelar ingen större roll 338 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det genomförs 506 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 84 8. Vet inte/vill ej svara 1 6. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 29 V80029 PRIV ÄGARINTR T6J Loc 44 width 1 MD=6 or GE 9 F.T:6J. Förbjuda privata ägarintressen i kärnkraftverk och andra större kraftverk där man producerar elektricitet <Se F.T:6 för fullständig frågetext> SE V128 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN 612 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 208 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 111 3. Spelar ingen större roll 201 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det genomförs 263 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 303 8. Vet inte/vill ej svara 3 6. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 30 V80030 BÄSTA FÖRSLAG T7A Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:7. I folkomröstningen om kärnkraften får vi välja mellan tre olika förslag som kallas förslag 1, 2 och 3. De kan kortfattat beskrivas så här: FÖRSLAG 1: Kärnkraften skall avvecklas i den takt som är möjlig. Vi skall använda högst de 12 kärnkraftsreaktorer som idag är i drift, färdiga eller under arbete. Ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall förekomma. FÖRSLAG 2: Kärnkraften skall avvecklas i den takt som är möjlig. Vi skall använda högst de 12 kärnkraftsreaktorer som idag är i drift, färdiga eller under arbete. Ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall förekomma. Kärnkraftverk och andra framtida anläggningar för produktion av elektrisk kraft av betydelse skall ägas av stat och kommun. FÖRSLAG 3: Nej till fortsatt utbyggnad av kärnkraften. Avvecklingen av nuvarande sex reaktorer i drift inom högst 10 år. F.T:7A. Vilket av förslagen ligger närmast Er uppfattning om kärnkraften? SE V138 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN 376 1. Förslag 1 552 2. Förslag 2 601 3. Förslag 3 5 4. Förslag 1 och 2 2 5. Förslag 2 och 3 1 6. Förslag 1 och 3 162 8. Vet inte/vill ej svara 2 0. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 31 V80031 SÄMST FÖRSLAG T7B Loc 46 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:7B. Vilket av förslagen tycker Ni sämst om? <Se F.T:7 för fullständig frågetext> SE V139 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN 449 1. Förslag 1 171 2. Förslag 2 714 3. Förslag 3 21 4. Förslag 1 och 2 1 5. Förslag 2 och 3 3 6. Förslag 1 och 3 324 8. Vet inte/vill ej svara 18 0. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 32 V80032 MODERAT LINJE T8A Loc 47 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:8A. Hur ställer sig de politiska partierna till förslagen i folkomröstningen om kärnkraften? F.T:8A(1). Om vi börjar med Moderata Samlingspartiet, vilket av förslagen - 1, 2 eller 3 - stöder Moderaterna SE V158 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN 1171 1. Förslag 1 102 2. Förslag 2 43 3. Förslag 3 1 4. Förslag 1 och 2 5. Förslag 2 och 3 6. Förslag 1 och 3 7. Stöder inget förslag 378 8. Vet inte/vill ej svara 6 0. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 33 V80033 VPK LINJE T8A Loc 48 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:8A(2). Vilket av förslagen - 1, 2 eller 3 - stöder Vänsterpartiet kommunisterna <Se F.T:8A för fullständig frågetext> SE V159 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN 50 1. Förslag 1 63 2. Förslag 2 1214 3. Förslag 3 4. Förslag 1 och 2 5. Förslag 2 och 3 6. Förslag 1 och 3 7. Stöder inget förslag 367 8. Vet inte/vill ej svara 7 0. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 34 V80034 FOLKP LINJE T8A Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:8A(3). Vilket av förslagen - 1, 2 eller 3 - stöder Folkpartiet <Se F.T:8A för fullständig frågetext> SE V160 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN 182 1. Förslag 1 990 2. Förslag 2 58 3. Förslag 3 4 4. Förslag 1 och 2 5. Förslag 2 och 3 1 6. Förslag 1 och 3 5 7. Stöder inget förslag 454 8. Vet inte/vill ej svara 7 0. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 35 V80035 CENTER LINJE T8A Loc 50 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:8A(4). Vilket av förslagen - 1, 2 eller 3 - stöder Centerpartiet <Se F.T:8A för fullständig frågetext> SE V161 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN 41 1. Förslag 1 39 2. Förslag 2 1339 3. Förslag 3 4. Förslag 1 och 2 5. Förslag 2 och 3 6. Förslag 1 och 3 1 7. Stöder inget förslag 274 8. Vet inte/vill ej svara 7 0. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 36 V80036 SOCDEM LINJE T8A Loc 51 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:8A(5). Vilket av förslagen - 1, 2 eller 3 - stöder Socialdemokraterna <Se F.T:8A för fullständig frågetext> SE V162 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN 125 1. Förslag 1 1208 2. Förslag 2 51 3. Förslag 3 3 4. Förslag 1 och 2 4 5. Förslag 2 och 3 6. Förslag 1 och 3 1 7. Stöder inget förslag 301 8. Vet inte/vill ej svara 8 0. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 37 V80037 SAF LINJE T8B Loc 52 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:8B. Hur ställer sig intresseorganisationerna till förslagen i folkomröstningen? F.T:8B(1). Vilket förslag - 1, 2 eller 3 - stöder Arbetsgivareföreningen, SAF SE V163 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN 842 1. Förslag 1 110 2. Förslag 2 24 3. Förslag 3 7 4. Förslag 1 och 2 5. Förslag 2 och 3 6. Förslag 1 och 3 7 7. Stöder inget förslag 672 8. Vet inte/vill ej svara 39 0. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 38 V80038 TCO LINJE T8B Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:8B(2). Vilket förslag - 1, 2 eller 3 - stöder Tjänstemännens centralorganisation, TCO <Se F.T:8B för fullständig frågetext> SE V164 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN 227 1. Förslag 1 532 2. Förslag 2 34 3. Förslag 3 16 4. Förslag 1 och 2 3 5. Förslag 2 och 3 1 6. Förslag 1 och 3 25 7. Stöder inget förslag 850 8. Vet inte/vill ej svara 13 0. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 39 V80039 LO LINJE T8B Loc 54 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:8B(3). Vilket förslag - 1, 2 eller 3 - stöder Landsorganisationen, LO <Se F.T:8B för fullständig frågetext> SE V165 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN 78 1. Förslag 1 945 2. Förslag 2 62 3. Förslag 3 3 4. Förslag 1 och 2 2 5. Förslag 2 och 3 6. Förslag 1 och 3 8 7. Stöder inget förslag 594 8. Vet inte/vill ej svara 9 0. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 40 V80040 LRF LINJE T8B Loc 55 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:8B(4). Vilket förslag - 1, 2 eller 3 - stöder Lantbrukarnas riksförbund, LRF <Se F.T:8B för fullständig frågetext> SE V166 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN 55 1. Förslag 1 60 2. Förslag 2 895 3. Förslag 3 4. Förslag 1 och 2 1 5. Förslag 2 och 3 1 6. Förslag 1 och 3 16 7. Stöder inget förslag 660 8. Vet inte/vill ej svara 13 0. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 41 V80041 KKRAFTOLYCKA T9A Loc 56 width 1 MD=6 or GE 9 F.T:9A. Förra året inträffade en kärnkraftsolycka som fick stor betydelse för den svenska kärnkraftsdebatten. Kommer Ni ihåg i vilket land olyckan inträffade? 1538 1. USA, Amerika, Förenta Staterna 59 5. Annat land 98 8. Vet inte/vill ej svara 6 6. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 42 V80042 HARRISBURG T9B Loc 57 width 1 MD=6 or GE 9 F.T:9B. Kommer Ni ihåg namnet på den stad där olyckan inträffade? 1398 1. Harrisburg 17 5. Annan stad 280 8. Vet inte/vill ej svara 6 6. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 43 V80043 ANDEL KKRAFT T9C Loc 58 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:9C. På ett ungefär: Hur stor andel av den elektricitet vi använder i Sverige kommer från kärnkraften? 307 1. 0-10 procent 118 2. 11 - 19 procent 195 3. 20 - 24 " 156 4. 25 52 5. 26 - 30 " 102 6. 31 - 50 " 42 7. 51 -100 " 725 8. Vet inte/vill ej svara 4 0. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 44 V80044 KKRAFTDEM T10A Loc 59 width 1 MD=6 or GE 9 F.T:10. Jag skulle vilja fråga om olika aktiviteter som förekommer när människor försöker påverka beslut i samhället. För var och en av dem skulle jag vilja veta om Ni deltagit eller inte under det senaste året? F.T:10A. Har Ni under det senaste året deltagit i någon demonstration som gällt kärnkraften? 28 1. Ja, UP har deltagit under det senaste året 1635 5. Nej, UP har inte deltagit under det senaste året 33 8. Vet inte/vill ej svara 5 6. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 45 V80045 DEMONSTRATION T10 Loc 60 width 1 MD=6 or GE 9 F.T:10B. Deltagit i någon annan demonstration som inte gällt kärnkraftsfrågan? <Se F.T:10 för fullständig frågetext> 93 1. Ja, UP har deltagit under det senaste året 1568 5. Nej, UP har inte deltagit under det senaste året 32 8. Vet inte/vill ej svara 8 6. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 46 V80046 KAMPANJKNAPP T10C Loc 61 width 1 MD=6 or GE 9 F.T:10C. Burit kampanjknapp som gällt kärnkraften? <Se F.T:10 för fullständig frågetext> 143 1. Ja, UP har deltagit under det senaste året 1518 5. Nej, UP har inte deltagit under det senaste året 33 8. Vet inte/vill ej svara 7 6. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 47 V80047 STÖD KOMMITTE T10 Loc 62 width 1 MD=6 or GE 9 F.T:10D. Stött någon folkomröstningskommitte genom att bli medlem, lämna ekonomiskt bidrag och/eller köpa material eller tidning? <Se F.T:10 för fullständig frågetext> 126 1. Ja, UP har deltagit under det senaste året 1536 5. Nej, UP har inte deltagit under det senaste året 32 8. Vet inte/vill ej svara 7 6. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 48 V80048 STUDIECIRKEL T10E Loc 63 width 1 MD=6 or GE 9 F.T:10E. Deltagit i studiecirkel om energi- och kärnkraftsfrågor? <Se F.T:10 för fullständig frågetext> 62 1. Ja, UP har deltagit under det senaste året 1600 5. Nej, UP har inte deltagit under det senaste året 31 8. Vet inte/vill ej svara 8 6. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 49 V80049 FÖREDRAG T10F Loc 64 width 1 MD=6 or GE 9 F.T:10F. Varit på föredrag, möte eller annat arrangemang om energi- och kärnkraftsfrågor? <Se F.T:10 för fullständig frågetext> 184 1. Ja, UP har deltagit under det senaste året 1479 5. Nej, UP har inte deltagit under det senaste året 30 8. Vet inte/vill ej svara 8 6. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 50 V80050 ÖVERTYGA FOMR T10 Loc 65 width 1 MD=6 or GE 9 F.T:10G. Försökt övertyga någon att rösta på ett visst förslag i folkomröstningen om kärnkraften? <Se F.T:10 för fullständig frågetext> 235 1. Ja, UP har deltagit under det senaste året 1425 5. Nej, UP har inte deltagit under det senaste året 33 8. Vet inte/vill ej svara 8 6. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 51 V80051 ÖVERTYGA VAL T10 Loc 66 width 1 MD=6 or GE 9 F.T:10H. Försökt övertyga någon att rösta på ett visst parti vid 1979 års val? <Se F.T:10 för fullständig frågetext> 192 1. Ja, UP har deltagit under det senaste året 1463 5. Nej, UP har inte deltagit under det senaste året 38 8. Vet inte/vill ej svara 8 6. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 52 V80052 TÄNKER RÖSTA T11A Loc 67 width 1 MD=6 or GE 9 F.T:11A. Tänker Ni rösta vid folkomröstningen i år? SE V247 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN 1399 1. Ja, tänker rösta 215 3. Kanske/vet inte säkert 86 5. Nej, tänker inte rösta 1 6. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 53 V80053 FÖRSLAG (FÖRE)T11 Loc 68 width 1 MD=0 or GE 6 F.T:11B. (TÄNKER RÖSTA) Vilket förslag tänker Ni rösta på? SE V248 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN 280 1. Förslag 1 408 2. Förslag 2 493 3. Förslag 3 25 4. Tänker rösta blankt 193 5. Har inte bestämt sig/vet inte/vägrar svara 301 0. Frågan ej tillämplig 1 6. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 54 V80054 TROLIGT VAL T11 Loc 69 width 1 MD=0 or GE 6 F.T:11C. (TÄNKER RÖSTA, HAR EJ BESTÄMT HUR) Vilket förslag lutar Ni närmast åt att rösta på? SE V249 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN 23 1. Förslag 1 51 2. Förslag 2 36 3. Förslag 3 9 4. Lutar åt att rösta blankt 73 5. Vet inte/vill ej svara 1507 0. Frågan ej tillämplig 2 6. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 55 V80055 MÖJLIGT FÖRSL T12 Loc 70 width 1 MD=0 or GE 8 F.T:12A. (TÄNKER INTE RÖSTA) Om Ni skulle rösta, vilket förslag skulle Ni i så fall rösta på? SE V250 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN 45 1. Förslag 1 67 2. Förslag 2 57 3. Förslag 3 16 4. Lutar åt att rösta blankt 24 5. Tänker inte rösta i folkomröstningen 92 6. Har inte bestämt sig/vet inte/vill ej svara 1399 0. Frågan ej tillämplig 1 8. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 56 V80056 LUTAR ÅT FÖRSL 12 Loc 71 width 1 MD=0 or GE 8 F.T:12B. (TÄNKER INTE RÖSTA, VET INTE PÅ VILKET FÖRSLAG OM MAN SKULLE RÖSTA) Vilket förslag lutar Ni närmast åt att rösta på? SE V251 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN 3 1. Förslag 1 5 2. Förslag 2 10 3. Förslag 3 3 4. Lutar åt att rösta blankt 69 6. Vet inte/vill ej svara 1608 0. Frågan ej tillämplig 3 8. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 57 V80057 SÄMST FÖRSLAG T13 Loc 72 width 1 MD=0 or GE 8 F.T:13. Är det något av de tre förslagen i folkomröstningen som Ni tycker är sämre än de övriga, så att Ni inte skulle kunna tänka Er att rösta på det? (OM JA:) Vilket förslag kan Ni inte tänka Er att rösta på? SE V252 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN 13 1. Förslag 1 9 2. Förslag 2 19 3. Förslag 3 36 5. Nej, inget förslag sämre 91 6. Vet inte/vill ej svara 1528 0. Frågan ej tillämplig 5 8. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 58 V80058 MA: LINJEVAL T14 Loc 73 width 1 MD=0 or GE 8 F.T:14. (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilket förslag i folkomröstningen om kärnkraften tror Ni Er make/maka/sammanboende kommer att rösta på? (OM UP TVEKAR:) Vilket förslag lutar han/hon åt att rösta på? SE V289 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN 192 1. Förslag 1 275 2. Förslag 2 365 3. Förslag 3 23 4. Tänker rösta blankt 27 5. Tänker inte rösta 333 6. Vet inte/vill ej svara 392 0. Frågan ej tillämplig 94 8. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 59 V80059 PARTIANHÄNGAR T15 Loc 74 width 1 MD=6 or GE 9 F.T:15A. Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns ju också många som inte har någon sådan inställning till något av partierna. Brukar Ni själv betrakta Er som t ex folkpartist eller socialdemokrat eller moderat eller centerpartist eller kommunist? Eller har Ni inte någon sådan inställning till något av partierna? SE V258 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN 961 1. Ja, betraktar sig som anhängare av ett bestämt parti 50 3. Vet inte/tveksam 657 5. Nej, betraktar sig inte som anhängare av något parti 31 8. Vill ej svara 2 6. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 60 V80060 PARTIPREFEREN T15 Loc 75 width 2 MD= 0 or GE 96 F.T:15B. (PARTIANHÄNGARE) Vilket parti tycker Ni bäst om? SE V259 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN 34 11. Vänsterpartiet kommunisterna 2 12. Kommunistiska partiet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 525 22. Socialdemokraterna 141 33. Centerpartiet 57 44. Folkpartiet 152 55. Moderata samlingspartiet 3 66. Kristen demokratisk samling 1 71. Partikombination M+Fp+C eller M+Fp+C+KDS 46 88. Vet inte/vill ej svara 738 00. Frågan ej tillämplig 2 96. Uppgift saknas 270 99. Bortfall
VAR 61 V80061 PARTIIDENT T15C Loc 77 width 1 MD=0 or GE 8 F.T:15C. (ANGETT BÄSTA PARTI) En del är ju starkt övertygade anhängare av sitt parti. Andra är inte så starkt övertygade. Hör Ni själv till de starkt övertygade anhängarna av Ert parti? SE V260 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN 483 1. Ja, starkt övertygad 440 5. Nej, inte övertygad 7 6. Vet inte/vill ej svara 738 0. Frågan ej tillämplig 33 8. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 62 V80062 NÄRMAST PARTI T15 Loc 78 width 2 MD= 0 or GE 96 F.T:15D. (EJ PARTIANHÄNGARE) Är det något parti som Ni ändå tycker Er stå närmare än de andra partierna? (Vilket parti) SE V261 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN 35 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 13. Sveriges kommunistiska parti 1 17. Övrigt kommunistiskt parti 172 22. Socialdemokraterna 1 24. Partikombination S+C 1 25. Partikombination S+Fp 92 33. Centerpartiet 51 44. Folkpartiet 95 55. Moderata samlingspartiet 3 66. Kristen demokratiskt samling 7 71. Partikombination M+Fp+C eller M+Fp+C+KDS 1 76. Partikombination M+C 248 88. Vet inte/vill ej svara 961 00. Frågan ej tillämplig 32 96. Uppgift saknas 270 99. Bortfall
VAR 63 V80063 TOLK REG Loc 80 width 1 MD=0 or GE 6 (UTLÄNDSK MEDBORGARE) Intervjun genomförd: 45 1. Utan tolk 9 3. Med annan tolk, t ex familjemedlem, vän 1639 0. Frågan ej tillämplig 8 6. Uppgift saknas 270 9. Bortfall
VAR 64 V80064 INTERVJUDAT 2 REG Loc 81 width 4 MD=9999 Intervjudatum (lagrad i SAS-formen DATE7) 7000. . . 8000. 403 9999. Bortfall
VAR 65 V80065 TIDNING 1 1A Loc 85 width 3 MD= 0 or GE 996 F.1A. Jag börjar med att fråga om dagstidningar och andra nyhetstidningar. Vilken eller vilka dagstidningar brukar Ni läsa mera regelbundet? Med regelbundet menar jag då minst en gång i veckan. (TILLÄGGSFRÅGA:) Finns det ytterligare någon nyhetstidning Ni läser minst en gång i veckan? F.1A(1). (LÄSER TIDNING REGELBUNDET) Tidning 1 102. Arbetar-Tidningen Ny Dag 68 201. Aftonbladet 15 202. Arbetarbladet 37 203. Arbetet 2 204. Dagbladet Nya Samhället 12 205. Dala-Demokraten 9 206. Folkbladet Östgöten 9 207. Folket 2 208. Gotlands Folkblad 4 209. Karlskoga-Kuriren 7 210. Kronobergaren 12 211. Länstidningen (Östersund) 22 212. Norrländska Socialdemokraten 6 213. Nya Norrland 3 214. Oskarshamns-Nyheterna 7 215. Piteå-Tidningen 2 216. Smålands Folkblad 10 217. Sydöstra Sveriges Dagblad 6 218. Söderhamns-Hälsinge-Kuriren 13 219. Värmlands Folkblad 6 220. Västerbottens Folkblad 1 221. Västerviks Demokraten 222. Västgöta-Demokraten 223. Västmanlands Folkblad 4 224. Örebro-Kuriren 3 225. Östra Småland 301. Blekinge-Posten 302. Dalabygden 3 304. Gävle Dalabygden 14 305. Hallands Nyheter 7 307. Hudiksvalls-Tidningen 308. Hälsinglands Tidning 309. Kalmar Läns Tidning 1 310. Kinda-Posten 312. Länsposten (Örebro) 5 313. Länstidningen Södertälje 314. Länstidningen Östergötland 1 315. Nacka-Saltsjöbadens Tidning 316. Nord-Sverige 317. Norra Halland-Nordhalland 11 318. Norra Skåne 7 319. Norrtälje Tidning 320. Nynäshamns-Posten 321. Sjuhäradsbygdens Tidning 322. Skaraborgs-Bygden 11 323. Skånska Dagbladet 324. Smålandsbygdens Tidning 7 325. Södermanlands Nyheter 326. Sörmlandsbygden 3 327. Vimmerby Tidning 328. Värmlands-Bygden 329. Västerbygden 330. Västmanlands Nyheter 331. Uddevalla-Posten 332. Växjö-Bladet 12 333. Östersunds-Posten 334. Upplands Nyheter 3 401. Alingsås Tidning 3 402. Arboga Tidning 6 403. Bergslagsposten 14 404. Blekinge Läns Tidning 20 405. Bohuslänningen 7 406. Bergslagsbladet 1 407. Elfsborgs Läns Tidning 11 408. Eskilstuna-Kuriren 72 409. Expressen 19 410. Falu-Kuriren 11 411. Gefle Dagblad 14 412. Göteborgs Tidningen 413. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 121 414. Göteborgs-Posten 14 415. Hallands-Posten 416. Karlstads-Tidningen 7 417. Katrineholms-Kuriren 16 418. Kristianstadsbladet 12 419. Kvälls-Posten 420. Lerums Tidning 8 421. Ljusnan 1 422. Mellersta Skåne 6 423. Motala Tidning 32 424. Nerikes Allehanda 15 425. Norra Västerbotten 3 426. Nya Länstidningen 2 427. Provinstidningen Dalsland 2 428. Skaraborgs-Tidningen 3 429. Smålands Dagblad 4 430. Smålands-Tidningen 3 432. Strengnes Tidning 15 433. Sundsvalls Tidning 48 434. Sydsvenska Dagbladet 1 437. Sölvesborgs-Tidningen 2 438. Tranås Tidning 4 439. Trelleborgs Allehanda 21 440. Uppsala Nya Tidning 441. Vadstena Skännninge Tidning 29 442. Vestmanlands Läns Tidning 6 443. Vetlanda Posten 21 444. Västerbottens-Kuriren 10 445. Ystads Allehanda 13 446. Örnsköldsviks Allehanda 17 501. Barometern 24 502. Borås Tidning 1 503. Enköpings-Posten 3 504. Falköpings Tidning 505. Filipstads Tidning 6 506. Gotlands Allehanda 1 507. Haparandabladet 509. Hjo Tidning 510. Mariestads-Tidningen 20 512. Norrköpings Tidningar 513. Nya Kristinehamns-Posten 37 514. Nya Wermlands-Tidningen 8 515. Oskarshamns-Tidningen 17 516. Smålandsposten 63 517. Svenska Dagbladet 2 518. Tranås-Posten 3 519. Ulricehamns Tidning 5 520. Västerviks-tidningen 521. Östgöta-Bladet 22 522. Östgöta Correspondenten 4 601. Arvika Nyheter 2 604. Gotlänningen 2 606. Karlshamns Allehanda 1 607. Klippans Tidning 5 609. Ljungbytidningen 18 610. Nordvästra Skånes Tidningar 12 611. Norrbottens-Kuriren 12 612. Skaraborgs Läns Annonsblad 9 613. Skaraborgs Läns Tidning 6 614. Västernorrlands Allehanda 1 615. Västgöta-Bladet 616. Ölandsbladet 1 617. Öresunds-Posten 701. Arbetaren 702. Gnistan 705. Norrskensflamman 801. Avesta Tidning/Avesta-Posten 802. Bengtsfors-Tidningen 4 803. Borlänge Tidning 1 804. Dagen 178 805. Dagens Nyheter 3 808. Elfborgs Läns Annonsblad 2 809. Fagersta-Posten 811. Fryksdals-Bygden 23 812. Helsinborgs Dagblad 813. Huddinge-Posten 814. Härjedalen 815. Järfälla Tidning 21 817. Jönköpings-Posten 3 818. Karlskoga Tidning 820. Kungälvs-Posten 821. Lidingö Tidning 822. Lilla Edet-Posten 1 823. Ljusdals-Posten 3 824. Ludvika Tidning 825. Lysekilsposten med Orust-Tjörn 5 826. Mora Tidning 828. Mölndalsposten 829. Norrort 5 831. Sala Allehanda 832. Sandvikens Tidning 1 834. Strömstads Tidning 1 835. Sundbybergs o Solna Tidning 3 836. Säffle-Tidningen 837. Säters Tidning 2 838. Södra Dalarnes Tidning 3 839. Trollhättans Tidning 840. Trosa Tidning 841. Vaxholms Tidning 8 842. Värnamo Nyheter 2 843. Värnamo-Tidningen 844. Väsby-Nytt 845. Västerort 1 891. Utländsk dagstidning 16 000. Läser ingen tidning 38 996. Uppgift saknas 403 999. Bortfall
VAR 66 V80066 TIDNING 2 1A Loc 88 width 3 MD= 0 or GE 996 F.1A(2). (LÄSER MINST TVÅ TIDNINGAR) Tidning 2 <Se F.1A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 65 102. Arbetar-Tidningen Ny Dag . . 891. Utländsk dagstidning 558 000. Frågan ej tillämplig 38 996. Uppgift saknas 403 999. Bortfall Kod: 0 102 201 202 203 204 205 206 207 208 210 Frek: 558 1 166 5 26 4 4 10 9 2 6 Kod: 211 212 213 216 217 218 219 220 221 222 224 Frek: 7 8 1 2 5 2 3 7 1 9 4 Kod: 225 301 305 307 313 317 318 319 320 321 323 Frek: 4 1 4 1 2 2 2 3 2 1 1 Kod: 324 326 327 329 330 332 333 335 401 404 405 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 2 1 4 2 Kod: 406 407 408 409 410 411 412 414 415 418 419 Frek: 1 1 2 207 4 7 40 24 3 1 59 Kod: 420 422 423 424 425 426 428 430 433 434 439 Frek: 1 1 2 7 2 5 2 1 3 14 2 Kod: 440 442 443 445 501 502 503 504 505 506 512 Frek: 8 7 1 3 1 4 2 4 1 3 3 Kod: 513 514 516 517 518 519 520 522 604 606 609 Frek: 2 7 4 43 2 1 1 8 1 1 2 Kod: 610 611 612 613 614 615 616 701 705 801 802 Frek: 5 5 3 1 5 1 3 1 1 3 3 Kod: 805 808 811 812 817 820 821 823 824 825 826 Frek: 77 5 2 7 1 1 1 2 1 2 2 Kod: 829 831 834 835 836 837 839 841 842 891 996 Frek: 1 1 1 2 1 1 5 1 6 1 38 Kod: 999 Frek: 403
VAR 67 V80067 TIDNING 3 1A Loc 91 width 3 MD= 0 or GE 996 F.1A(3). (LÄSER MINST TRE TIDNINGAR) Tidning 3 <Se F.1A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 65 102. Arbetar-Tidningen Ny Dag . . 891. Utländsk dagstidning 1175 000. Frågan ej tillämplig 38 996. Uppgift saknas 403 999. Bortfall Kod: 0 201 202 203 206 208 212 213 215 Frek: 1175 78 2 15 2 1 1 1 2 Kod: 217 218 219 220 222 223 224 225 313 Frek: 2 1 1 1 1 1 3 2 2 Kod: 317 319 321 323 330 331 332 333 401 Frek: 1 2 1 2 1 1 1 2 1 Kod: 406 407 409 410 411 412 413 414 418 Frek: 1 2 102 2 1 10 1 4 1 Kod: 419 427 433 434 442 445 503 505 512 Frek: 17 1 1 5 1 1 1 1 1 Kod: 516 517 522 601 604 609 610 612 613 Frek: 3 12 3 1 1 1 1 2 1 Kod: 704 705 801 802 803 805 818 820 826 Frek: 1 1 1 1 1 32 1 1 1 Kod: 829 834 839 842 843 845 891 996 999 Frek: 1 1 2 1 2 1 1 38 403
VAR 68 V80068 TIDNING 4 1A Loc 94 width 3 MD= 0 or GE 996 F.1A(4). (LÄSER MINST FYRA TIDNINGAR) Tidning 4 <Se F.1A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 65 102. Arbetar-Tidningen Ny Dag . . 891. Utländsk Dagstidning 1428 000. Frågan ej tillämplig 38 996. Uppgift saknas 403 999. Bortfall Kod: 0 201 203 206 216 219 225 332 336 Frek: 1428 29 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 404 409 410 411 412 419 422 433 434 Frek: 1 20 2 1 5 4 1 1 2 Kod: 442 501 517 522 610 616 804 805 845 Frek: 1 1 11 1 1 1 2 9 1 Kod: 996 999 Frek: 38 403
VAR 69 V80069 TIDNING 5 1A Loc 97 width 3 MD= 0 or GE 996 F.1A(5). (LÄSER MINST FEM TIDNINGAR) Tidning 5 <Se F.1A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 65 102. Arbetar-Tidningen Ny Dag . . 891. Utländsk dagstidning 1512 000. Frågan ej tillämplig 38 996. Uppgift saknas 403 999. Bortfall Kod: 0 102 201 213 319 323 409 412 419 Frek: 1512 1 2 1 1 2 2 2 1 Kod: 434 440 609 802 805 996 999 Frek: 1 1 1 1 2 38 403
VAR 70 V80070 TIDNING 1:LÄSN 1B Loc 100 width 1 MD=0 or GE 6 F.1B. Hur ofta brukar Ni läsa (... TIDNING)? Ni kan svara med hjälp av det här kortet. Vilket av svaren stämmer bäst in på Er själv? F.1B(1). (LÄSER TIDNING REGELBUNDET) Tidning 1: Läsfrekvens 1243 1. 6-7 dagar i veckan 214 2. 3-5 dagar i veckan 56 3. 1-2 dagar i veckan 16 0. Frågan ej tillämplig 39 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 71 V80071 TIDNING 2:LÄSN 1B Loc 101 width 1 MD=0 or GE 6 F.1B(2). (LÄSER MINST TVÅ TIDNINGAR) Tidning 2: Läsfrekvens 399 1. 6-7 dagar i veckan 284 2. 3-5 dagar i veckan 287 3. 1-2 dagar i veckan 558 0. Frågan ej tillämplig 40 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 72 V80072 TIDNING 3:LÄSN 1B Loc 102 width 1 MD=0 or GE 6 F.1B(3). (LÄSER MINST TRE TIDNINGAR) Tidning 3: Läsfrekvens 96 1. 6-7 dagar i veckan 117 2. 3-5 dagar i veckan 140 3. 1-2 dagar i veckan 1175 0. Frågan ej tillämplig 40 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 73 V80073 TIDNING 4:LÄSN 1B Loc 103 width 1 MD=0 or GE 6 F.1B(4). (LÄSER MINST FYRA TIDNINGAR) Tidning 4: Läsfrekvens 24 1. 6-7 dagar i veckan 39 2. 3-5 dagar i veckan 38 3. 1-2 dagar i veckan 1428 0. Frågan ej tillämplig 39 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 74 V80074 TIDNING 5:LÄSN 1B Loc 104 width 1 MD=0 or GE 6 F.1B(5). (LÄSER MINST FEM TIDNINGAR) Tidning 5: Läsfrekvens 5 1. 6-7 dagar i veckan 6 2. 3-5 dagar i veckan 7 3. 1-2 dagar i veckan 1512 0. Frågan ej tillämplig 38 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 75 V80075 STÖD LEDARE 1 1C Loc 105 width 2 MD= 0 or GE 96 F.1C. Har Ni märkt om (...TIDNING) på sin ledarsida brukar stödja något eller några av förslagen i folkomröstningen om kärnkraften? F.1C(1). (LÄSER TIDNING REGELBUNDET) Förslag som stöds på ledarsidan, tidning 1 163 01. Förslag 1 204 02. Förslag 2 100 03. Förslag 3 25 04. Förslag 1 och 2 5 05. Förslag 2 och 3 06. Förslag 1 och 3 650 55. Nej, tidningen stöder inget förslag 365 88. Vet inte/vill ej svara 16 00. Frågan ej tillämplig 40 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 76 V80076 STÖD LEDARE 2 1C Loc 107 width 2 MD= 0 or GE 96 F.1C(2). (LÄSER MINST TVÅ TIDNINGAR) Förslag som stöds på ledarsidan, tidning 2 <Se F.1C för fullständig frågetext> 78 01. Förslag 1 164 02. Förslag 2 47 03. Förslag 3 19 04. Förslag 1 och 2 3 05. Förslag 2 och 3 2 06. Förslag 1 och 3 372 55. Nej, tidningen stöder inget förslag 284 88. Vet inte/vill ej svara 558 00. Frågan ej tillämplig 41 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 77 V80077 STÖD LEDARE 3 1C Loc 109 width 2 MD= 0 or GE 96 F.1C(3). (LÄSER MINST TRE TIDNINGAR) Förslag som stöds på ledrasidan, tidning 3 <Se F.1C för fullständig frågetext> 29 01. Förslag 1 74 02. Förslag 2 19 03. Förslag 3 4 04. Förslag 1 och 2 2 05. Förslag 2 och 3 06. Förslag 1 och 3 134 55. Nej, tidningen stöder inget förslag 93 88. Vet inte/vill ej svara 1175 00. Frågan ej tillämplig 38 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 78 V80078 STÖD LEDARE 1C Loc 111 width 2 MD= 0 or GE 96 F.1C(4). (LÄSER MINST FYRA TIDNINGAR) Föslag som stöds på ledarsidan, tidning 4 <Se F.1C för fullständig frågetext> 11 01. Förslag 1 24 02. Förslag 2 6 03. Förslag 3 2 04. Förslag 1 och 2 05. Förslag 2 och 3 06. Förslag 1 och 3 30 55. Nej, tidningen stöder inget förslag 29 88. Vet inte/vill ej svara 1428 00. Frågan ej tillämplig 38 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 79 V80079 STÖD LEDARE 5 1C Loc 113 width 2 MD= 0 or GE 96 F.1C(5). (LÄSER MINST FEM TIDNINGAR) Förslag som stöds på ledarsidan, tidning 5 <Se F.1C för fullständig frågetext> 1 01. Förslag 1 2 02. Förslag 2 5 03. Förslag 3 1 04. Förslag 1 och 2 05. Förslag 2 och 3 1 06. Förslag 1 och 3 4 55. Nej, tidningen stöder inget förslag 4 88. Vet inte/vill ej svara 1512 00. Frågan ej tillämplig 38 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 80 V80080 GYNNAS NYH 1 1D Loc 115 width 2 MD= 0 or GE 96 F.1D. Har Ni märkt om (... TIDNING) på sina nyhetssidor brukar gynna något eller några av förslagen i folkomröstningen? F.1D(1). (LÄSER TIDNING REGELBUNDET) Förslag som gynnas på nyhetsidorna, tidning 1 103 01. Förslag 1 143 02. Förslag 2 110 03. Förslag 3 26 04. Förslag 1 och 2 5 05. Förslag 2 och 3 06. Förslag 1 och 3 810 55. Nej, tidningen stöder inget förslag 312 88. Vet inte/vill ej svara 16 00. Frågan ej tillämplig 43 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 81 V80081 GYNNAS NYH 2 1D Loc 117 width 2 MD= 0 or GE 96 F.1D(2). (LÄSER MINST TVÅ TIDNINGAR) Förslag som gynnas på nyhetsidorna, tidning 2 <Se F.1D för fullständig frågetext> 64 01. Förslag 1 121 02. Förslag 2 47 03. Förslag 3 21 04. Förslag 1 och 2 7 05. Förslag 2 och 3 2 06. Förslag 1 och 3 469 55. Nej, tidningen stöder inget förslag 233 88. Vet inte/vill ej svara 558 00. Frågan ej tillämplig 46 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 82 V80082 GYNNAS NYH 3 1D Loc 119 width 2 MD= 0 or GE 96 F.1D(3). (LÄSER MINST TRE TIDNINGAR) Förslag som gynnas på nyhetsidorna, tidning 3 <Se F.1D för fullständig frågetext> 20 01. Förslag 1 48 02. Förslag 2 23 03. Förslag 3 9 04. Förslag 1 och 2 1 05. Förslag 2 och 3 06. Förslag 1 och 3 163 55. Nej, tidningen stöder inget förslag 91 88. Vet inte/vill ej svara 1175 00. Frågan ej tillämplig 38 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 83 V80083 GYNNAS NYH 4 1D Loc 121 width 2 MD= 0 or GE 96 F.1D(4). (LÄSER MINST FYRA TIDNINGAR) Förslag som gynnas på nyhetsidorna, tidning 4 <Se F.1D för fullständig frågetext> 9 01. Förslag 1 15 02. Förslag 2 8 03. Förslag 3 2 04. Förslag 1 och 2 3 05. Förslag 2 och 3 06. Förslag 1 och 3 41 55. Nej, tidningen stöder inget förslag 24 88. Vet inte/vill ej svara 1428 00. Frågan ej tillämplig 38 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 84 V80084 GYNNAS NYH 5 1D Loc 123 width 2 MD= 0 or GE 96 F.1D(5). LÄSER MINST FEM TIDNINGAR) Förslag som gynnas på nyhetsidorna, tidning 5 <Se F.1D för fullständig frågetext> 1 01. Förslag 1 2 02. Förslag 2 4 03. Förslag 3 1 04. Förslag 1 och 2 05. Förslag 2 och 3 06. Förslag 1 och 3 5 55. Nej, tidningen stöder inget förslag 5 88. Vet inte/vill ej svara 1512 00. Frågan ej tillämplig 38 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 85 V80085 NYH/ART POL 2A Loc 125 width 1 MD=0 or GE 6 F.2A. Hur mycket brukar Ni läsa av nyheter och artiklar om politik i dagstidningarna? (VISA SVARSKORT) 133 1. Läser aldrig nyheter och artiklar om politik 894 2. Läser något, men inte särskilt mycket av det som finns av nyheter och artiklar om politik 362 3. Läser ganska mycket av det som finns av nyheter och artiklar om politik 157 4. Läser det mesta som finns av nyheter och artiklar om politik 16 0. Frågan ej tillämplig 6 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 86 V80086 NYH/ART ENERGI 2B Loc 126 width 1 MD=0 or GE 6 F.2B. Hur mycket brukar Ni läsa om energi- och kärnkraftsfrågor i dagstidningarna? (VISA SVARSKORT) 140 1. Läser aldrig nyheter och artiklar om energi- och kärnkraftsfrågor 895 2. Läser något, men inte särskilt mycket av det som finns av nyheter och artiklar om energi- och kärnkraftsfrågor 366 3. Läser ganska mycket av det som finns av nyheter och artiklar om energi- och kärnkraftsfrågor 145 4. Läser det mesta som finns av nyheter och artiklar om energi- och kärnkraftsfrågor 16 0. Frågan ej tillämplig 6 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 87 V80087 RAPPORT 3A Loc 127 width 1 MD=6 or GE 9 F.3A(1). När det gäller nyhetsprogrammen i radio och TV: Hur ofta brukar Ni se på Rapport? 706 1. 6-7 dagar i veckan 519 2. 3-5 dagar i veckan 172 3. 1-2 dagar i veckan 99 4. Mera sällan 38 5. Aldrig 3 8. Vet inte/vill ej svara 31 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 88 V80088 AKTUELLT 3A Loc 128 width 1 MD=6 or GE 9 F.3A(2). Hur ofta brukar Ni se på Aktuellt? 471 1. 6-7 dagar i veckan 551 2. 3-5 dagar i veckan 280 3. 1-2 dagar i veckan 177 4. Mera sällan 55 5. Aldrig 3 8. Vet inte/vill ej svara 31 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 89 V80089 EKOSÄNDNINGAR 3A Loc 129 width 1 MD=6 or GE 9 F.3A(3). Hur ofta brukar Ni lyssna på Morgonekot klockan 7.30 och/eller Dagens Eko klockan 18.00 i radions program 1? 224 1. 6-7 dagar i veckan 140 2. 3-5 dagar i veckan 81 3. 1-2 dagar i veckan 293 4. Mera sällan 795 5. Aldrig 3 8. Vet inte/vill ej svara 32 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 90 V80090 RAPPORT GYNNAR 3B Loc 130 width 2 MD= 0 or GE 96 F.3B(1). Har Ni märkt om Rapport i sin nyhetsrapportering brukar gynna något eller några av förslagen i folkomröstningen? (OM JA:) Vilket eller vilka av förslagen? 15 01. Ja, förslag 1 59 02. Ja, förslag 2 233 03. Ja, förslag 3 13 04. Ja, förslag 1 och 2 6 05. Ja, förslag 2 och 3 06. Ja, förslag 1 och 3 910 55. Inget förslag gynnas 262 88. Vet inte/vill ej svara 28 00. Frågan ej tillämplig 42 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 91 V80091 AKTUELLT GYNNAR 3 Loc 132 width 2 MD= 0 or GE 96 F.3B(2). Har Ni märkt om Aktuellt i sin nyhetsrapportering brukar gynna något eller några av förslagen i folkomröstningen? (OM JA:) Vilket eller vilka av förslagen? 19 01. Ja, förslag 1 32 02. Ja, förslag 2 101 03. Ja, förslag 3 21 04. Ja, förslag 1 och 2 4 05. Ja, förslag 2 och 3 06. Ja, förslag 1 och 3 985 55. Inget förslag gynnas 318 88. Vet inte/vill ej svara 41 00. Frågan ej tillämplig 47 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 92 V80092 EKOT GYNNAR 3B Loc 134 width 2 MD= 0 or GE 96 F.3B(3). Har Ni märkt om Morgonekot/Dagens eko i sin nyhetsrapportering brukar gynna något eller några av förslagen i folkomröstningen? (OM JA:) Vilket eller vilka av förslagen? 1 01. Ja, förslag 1 9 02. Ja, förslag 2 27 03. Ja, förslag 3 3 04. Ja, förslag 1 och 2 1 05. Ja, förslag 2 och 3 06. Ja, förslag 1 och 3 442 55. Inget förslag gynnas 414 88. Vet inte/vill ej svara 620 00. Frågan ej tillämplig 51 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 93 V80093 MAGASINET 4 Loc 136 width 1 MD=6 or GE 9 F.4(1). Hur ofta brukar Ni se på TV-programmet Magasinet - Rapports nyhetsmagasin på måndagar, tisdagar och onsdagar? 102 1. I stort sett varje gång det förekommer 228 2. Ganska ofta 718 3. Endast vid enstaka tillfällen 404 4. Aldrig 68 5. Känner ej till programmet 13 8. Vet inte/vill ej svara 35 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 94 V80094 A45 4 Loc 137 width 1 MD=6 or GE 9 F.4(2). Hur ofta brukar Ni se på TV-programmet A45 - Aktuells nyhetsmagasin på söndagarna? 134 1. I stort sett varje gång det förekommer 181 2. Ganska ofta 551 3. Endast vid enstaka tillfällen 499 4. Aldrig 147 5. Känner ej till programmet 20 8. Vet inte/vill ej svara 36 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 95 V80095 ENERGIDEB SVÅR 5 Loc 138 width 1 MD=6 or GE 9 F.5. Tycker Ni personligen det är mycket svårt, ganska svårt, inte särskilt svårt eller inte alls svårt att sätta sig in i vad kärnkraftsdebatten i press, radio och TV handlar om? (VISA SVARSKORT) SE V9 FÖR SAMMA FRÅGA I TELEFONINTERVJUN OCH V312 FÖR SAMMA FRÅGA I POSTENKÄTEN 495 1. Mycket svårt 611 2. Ganska svårt 313 3. Inte särskilt svårt 112 4. Inte alls svårt 33 8. Vet inte/vill ej svara 4 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 96 V80096 INTRESSE ENERGI 6 Loc 139 width 1 MD=6 or GE 9 F.6A. Hur pass intresserad är Ni av energi- och kärnkraftsfrågor? Är Ni mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad eller inte alls intresserad av energi- och kärnkraftsfrågor? (VISA SVARSKORT) SE V10 FÖR SAMMA FRÅGA I TELEFONINTERVJUN OCH V313 FÖR SAMMA FRÅGA I POSTENKÄTEN 313 1. Mycket intresserad 768 2. Ganska intresserad 405 3. Inte särskilt intresserad 77 4. Inte alls intresserad 5 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 97 V80097 INTRESSE POL 6B Loc 140 width 1 MD=6 or GE 9 F.6B. Hur pass intresserad är Ni i allmänhet av politik? Är Ni: mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad eller inte alls intresserad av politik? SE V11 FÖR SAMMA FRÅGA I TELEFONINTERVJUN OCH V314 FÖR SAMMA FRÅGA I POSTENKÄTEN 156 1. Mycket intresserad 566 2. Ganska intresserad 660 3. Inte särskilt intresserad 182 4. Inte alls intresserad 4 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 98 V80098 RÄNTEAVDRAG 7 Loc 141 width 1 MD=6 or GE 9 F.7. Jag skall nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker borde genomföras i Sverige. För var och en av dessa förslag kan Ni säga om det är: bra förslag: mycket viktigt att det genomförs, bra förslag: ganska viktigt att det genomförs, dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs, dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs. F.7A. Om Ni använder ett av svaren på det här kortet, vilken är er åsikt om förslaget att begränsa ränteavdragen för villaägare? 216 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 478 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 152 3. Spelar ingen större roll 291 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 195 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 231 8. Vet inte/vill ej svara 5 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 99 V80099 NÄRINGSLIVET 7B Loc 142 width 1 MD=6 or GE 9 F.7B. Minska det statliga inflytandet över det privata näringslivet <Se F.7 för fullständig frågetext> 223 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 403 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 186 3. Spelar ingen större roll 341 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 176 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 232 8. Vet inte/vill ej svara 7 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 100 V80100 PORNOGRAFI 7C Loc 143 width 1 MD=6 or GE 9 F.7C. Förbjuda alla former av pornografi <Se F.7 för fullständig frågetext> 519 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 220 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 458 3. Spelar ingen större roll 183 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 94 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 88 8. Vet inte/vill ej svara 6 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 101 V80101 FÖRSVARSUTG 7D Loc 144 width 1 MD=6 or GE 9 F.7D. Minska försvarsutgifterna <Se F.7 för fullständig frågetext> 276 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 419 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 150 3. Spelar ingen större roll 362 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 225 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 129 8. Vet inte/vill ej svara 7 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 102 V80102 SPRITPRISERNA 7E Loc 145 width 1 MD=6 or GE 9 F.7E. Höja vin- och spritpriserna kraftigt för att begränsa alkoholmissbruket och alkoholskadorna i samhället <Se F.7 för fullständig frågetext> 301 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 173 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 300 3. Spelar ingen större roll 391 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 362 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 36 8. Vet inte/vill ej svara 5 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 103 V80103 SOCIALIS FTG 7F Loc 146 width 1 MD=6 or GE 9 F.7F. Socialisera de stora företagen <Se F.7 för fullständig frågetext> 122 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 233 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 150 3. Spelar ingen större roll 397 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 439 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 220 8. Vet inte/vill ej svara 7 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 104 V80104 BESPRUTNINGEN 7G Loc 147 width 1 MD=6 or GE 9 F.7G. Stoppa den kemiska besprutningen i skogen genast <Se F.7 för fullständig frågetext> 792 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 369 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 68 3. Spelar ingen större roll 171 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 54 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 108 8. Vet inte/vill ej svara 6 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 105 V80105 PRIORITERA MÄN 7H Loc 148 width 1 MD=6 or GE 9 F.7H. Vid arbetslöshet - ge män företräde till arbete framför gifta kvinnor vars män redan har arbete <Se F.7 för fullständig frågetext> 359 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 377 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 113 3. Spelar ingen större roll 297 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 311 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 104 8. Vet inte/vill ej svara 7 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 106 V80106 LÖNTAGARFOND 7I Loc 149 width 1 MD=6 or GE 9 F.7I. Föra över en del av företagens vinster till löntagarfonder som styrs av de fackliga organisationerna <Se F.7 för fullständig frågetext> 211 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 308 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 109 3. Spelar ingen större roll 272 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 347 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 314 8. Vet inte/vill ej svara 7 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 107 V80107 INVANDRARSTÖD 7J Loc 150 width 1 MD=6 or GE 9 F.7J. Öka det ekonomiska stödet till invandrarna så att de kan bevara sin egen kultur <Se F.7 för fullständig frågetext> 160 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 410 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 259 3. Spelar ingen större roll 337 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 243 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 152 8. Vet inte/vill ej svara 7 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 108 V80108 50% KV I R-DAG 7K Loc 151 width 1 MD=6 or GE 9 F.7K. Bestämma att hälften av antalet riksdagsledamöter måste vara kvinnor <Se F.7 för fullständig frågetext> 243 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 316 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 354 3. Spelar ingen större roll 310 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 273 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 66 8. Vet inte/vill ej svara 6 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 109 V80109 SOCIALA BIDRAG 7L Loc 152 width 1 MD=6 or GE 9 F.7L. Minska de sociala bidragen <Se F.7 för fullständig frågetext> 332 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 437 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 114 3. Spelar ingen större roll 354 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 221 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 101 8. Vet inte/vill ej svara 9 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 110 V80110 PRIVATBILISM 7M Loc 153 width 1 MD=6 or GE 9 F.7M. Stoppa privatbilismen i innerstäderna <Se F.7 för fullständig frågetext> 507 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 513 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 151 3. Spelar ingen större roll 200 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 112 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 78 8. Vet inte/vill ej svara 7 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 111 V80111 ÅSIKT KÄRNKR 8A Loc 154 width 1 MD=6 or GE 9 F.8A. Det finns olika uppfattningar om kärnkraften som energikälla. Vilken är Er inställning? Är Ni i huvudsak för eller emot att kärnkraften utnyttjas som energikälla i Sverige eller har Ni ingen bestämd åsikt i frågan? SE V12 FÖR SAMMA FRÅGA I TELEFONINTERVJUN 730 1. I huvudsak för kärnkraften 206 3. Ingen bestämd åsikt i frågan 603 5. I huvudsak emot kärnkraften 25 8. Vet inte/vill ej svara 4 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 112 V80112 KÄRNKR:STYRKA 8B Loc 155 width 1 MD=0 or GE 6 F.8B. (ÅSIKT I KÄRNKRAFTSFRÅGAN) Har Ni en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Ni Er mera tveksam? <Se F.8A för fullständig frågetext> SE V13 FÖR SAMMA FRÅGA I TELEFONINTERVJUN 961 1. Bestämd uppfattning 363 2. Mera tveksam 6 5. Vet inte/vill ej svara 231 0. Frågan ej tillämplig 7 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 113 V80113 KÄRNKR:SKÄL 1 8C Loc 156 width 2 MD= 0 or GE 96 F.8C. (ÅSIKT I KÄRNKRAFTSFRÅGAN) I debatten kring den framtida energiförsörjningen har olika skäl framförts för/emot att utnyttja kärnkraften som energikälla. Vilka är de viktigaste skälen till att Ni är för/emot att kärnkraften utnyttjas som energikälla i vårt land? (TILLÄGGSFRÅGA:) Är det något ytterligare skäl Ni vill nämna? F.8C(1). Skäl för/emot kärnkraften, 1 SE V14 FÖR SAMMA FRÅGA I TELEFONINTERVJUN UP som sagt sig "i huvudsak vara för kärnkraften" tillfrågas om sina skäl "för" att utnyttja kärnkraften. UP som sagt sig vara "i huvudsak emot kärnkraften" tillfrågas om sina skäl "emot" att utnyttja kärnkraften. Koderna 1-40 samt 90-92 är skäl för kärnkraften och koderna 41-86 skäl mot kärnkraften. ALLMÄNNA ARGUMENT FÖR KÄRNKRAFTEN 111 01. Kärnkraften enda/bästa/enda realistiska alternativet. Vi har den redan 2 02. Kärnkraften enda alternativet bara säkerhetsfrågorna löses 19 03. Kärnkraften måste användas - oljan tar snart slut EKONOMISK-MATERIELLA ARGUMENT 7 04. Ekonomisk-materiella argument 65 05. Kärnkraften behövs för sysselsättning och industri 41 06. Kärnkraften behövs för välfärd och levnadsstandard 19 07. Kärnkraften behövs för ekonomisk tillväxt/utveckling, öka produktionen 85 08. Kärnkraften behövs för att klara energi- och elförsörjningen 23 09. Kärnkraften är ett billigt/ekonomisk alternativ 60 10. Avveckling ett slöseri med resurser/investerat kapital 14 11. Kärnkraften är billigare än oljan SÄKERHETSARGUMENT 12. Säkerhetsargument 13. Kärnkraften ej farlig, ingen orsak till rädsla 4 14. Kärnkraften är säker. Problemen kan lösas. Riskerna överdrivna 15. Kärnkraftens avfallsproblem kan lösas 16. Kärnkraftens driftproblem små. Risken för olyckor obetydliga 17. Strålningsrisken/risken för genetiska skador överdrivna 18. Kärnkraften behöver inte leda till kärnvapenspridning 19. Kärnkraften behöver inte leda till polisstat/risk för terror 20. Kärnkraftens risker mindre än oljans 5 21. Kärnkraftens risker mindre än andra energislags 22. Kärnkraften ingen fara för barnen, ungdomen, framtiden IDEOLOGISKA ARGUMENT 23. Kärnkraften behöver inte leda till ett centraliserat/storskaligt samhälle 24. Kärnkraften inte ett uttryck för den politiska demokratin 25. Kärnkraften inte ett utryck för kapitalism EKOLOGISKA ARGUMENT 2 26. Ekologiska argument 54 27. Kärnkraften är miljövänlig, "ren" 13 28. Kärnkraften är miljövänligare än oljan 3 29. Kärnkraften är miljövänligare än en älvutbyggnad 9 30. Kärnkraften är miljövänligare än andra energislag 94 31. Kärnkraften måste utnyttjas - alternativa energikällor är ej färdigutvecklade 32. Energisparande räcker inte att ersätta kärnkraften ÖVRIGA ARGUMENT 70 33. Övriga argument 4 34. Kärnkraften minskar utlandsberoendet/oljeberoendet, alt. ökar vårt nationella oberoende 7 35. Kärnkraften behövs men skall avvecklas när de föreslagna 12/13 aggregaten färdiganvänts/använd 12/13 aggregat inte fler 36. Kärnkraften skall användas om Harrisburgutredningen visar att den är (rimligt) säker, inte annars 37. Skäl/argument för kärnkraften som berör partiernas ståndpunkter/taktik 38. Skäl/argument för kärnkraften som berör gruppers eller organisationerns åsikter 2 40. Annat skäl för kärnkraften ALLMÄNNA ARGUMENT MOT KÄRNKRAFTEN 3 41. Kärnkraften onödig/behövs inte EKONOMISKT-MATERIELLA ARGUMENT 44. Ekonomiska-materiella argument 1 45. Kärnkraften behövs inte för att klara sysselsättning och industri 46. Kärnkraften inte nödvändig för att upprätthålla/höja välfärd och levnadsstandard 1 47. Kärnkraften behövs inte för ekonomisk tillväxt/utveckling. Lägre tillväxt/nolltillväxt bättre för samhället 48. Energi-/elförsörjning kan klaras utan kärnkraft 3 49. Kärnkraften är oekonomisk/dyr 1 50. En avveckling kan göras utan alltför höga kostnader 51. Kärnkraften är dyrare än olja/minst lika dyr/inte billigare SÄKERHETSARGUMENT 16 52. Säkerhetsargument, vet för lite, för lite prövat, för lite forskning 42 53. Kärnkraften farlig, rädd för kärnkraft 101 54. Kärnkraftens säkerhetsproblem olösta. Riskerna stora, den mänskliga faktorn 200 55. Avfallsproblemet är inte löst 77 56. Driftsproblemen stora. Risk för olyckor 4 57. Strålningsrisker/fara för genetiska skador 10 58. Kärnkraften ökar risken för kärnvapenspridning 8 59. Kärnkraften leder till polisstat och fara för ökad terror/sabotage 60. Kärnkraftens risker större/lika stora som oljans 61. Kärnkraftens risker större/lika stora som andra energislags IDEOLOGISKA ARGUMENT 34 62. Ideologiska argument 2 63. Kärnkraften leder till ett centraliserat/storskaligt/teknokratiskt samhälle 64. Kärnkraft försvagar/omöjliggör den politiska demokratin 1 65. Kärnkraften är ett uttryck för kapitalism EKOLOGISKA ARGUMENT 66. Ekologiska argument 21 67. Kärnkraften utgör en miljöfara 68. Kärnkraften en större/lika stor miljöfara som oljan 1 69. Kärnkraften mer miljöskadlig än en älvutbyggnad 70. Kärnkraften miljöskadligare/lika miljöskadlig som andra energislag 8 71. Kärnkraften behöver inte utnyttjas - satsa på alternativa energislag istället 3 72. Energihushållning gör kärnkraften onödig ÖVRIGA ARGUMENT 73. Övriga argument 1 74. Kärnkraften ökar/minskar inte utlandsberoendet/oljeberoendet. Kärnkraften minskar det nationella oberoendet 1 75. Kärnkraften skall avvecklas snarast/inom 10 år 2 76. Kärnkraften skall inte utnyttjas även om Harrisburgutredningen visar att den är "säker" 77. Skäl/argument mot kärnkraften som berör partiernas ståndpunkter/taktik 78. Skäl/argument mot kärnkraften som berör gruppers eller organisationers åsikter ANDRA SKÄL MOT KÄRNKRAFTEN 80. Annat skäl mot kärnkraften 33 81. Radioaktiv strålning/utsläpp/plutoniumolycka 2 82. Kärnkraften förintar jorden 4 83. Kärnkraften leder till strålsjuka/cancer/andra sjukdomar 1 84. Beredskapen dålig vid olycka med kärnkraft/brist på utrymningsplaner/tänk på de som bor nära kärnkraftverken 2 85. Vi måste visa solidaritet med u-länderna och sänka vår standard, rättvisare global fördelning 86. Sårbarhet/utsatta för stora risker vid krig ANDRA SKÄL FÖR KÄRNKRAFTEN 1 90. Kärnkraften behövs/ger resurser för att utveckla alternativen 1 91. Kärnkraften behövs/ger resurser för att kunna hjälpa u-länderna/vi skall ej konkurrera med u-länderna om oljan 1 92. Kärnkraften finns ju redan i andra länder (grannländer)/vi drabbas ändå/vi kan ej ensamma avveckla 32 95. Vet inte/vill ej svara 231 00. Frågan ej tillämplig 6 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 114 V80114 KÄRNKR:SKÄL 2 8C Loc 158 width 2 MD= 0 or GE 96 F.8C(2). Skäl för/emot kärnkraften 2 <Se F.8C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 113 01. Kärnkraften enda/bästa/enda realistiska alternativet. Vi har den redan . . 92. Kärnkraften finns ju redan i andra länder (grannländer)/vi drabbas ändå/vi kan ej ensamma avveckla 32 95. Vet inte/vill ej svara 765 00. Frågan ej tillämplig 6 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall Kod: 0 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 765 24 12 6 34 14 18 28 32 23 16 Kod: 12 13 14 15 20 21 26 27 28 29 30 Frek: 1 1 8 2 5 4 1 30 14 4 26 Kod: 31 33 34 35 37 38 40 41 45 46 48 Frek: 28 20 7 10 1 1 2 3 1 1 4 Kod: 49 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Frek: 5 13 9 33 54 84 7 20 12 1 2 Kod: 62 63 64 67 69 71 72 74 76 80 81 Frek: 29 8 1 20 1 13 2 2 4 1 39 Kod: 82 83 84 86 90 91 92 95 96 99 Frek: 2 9 6 3 1 1 2 32 6 403
VAR 115 V80115 KÄRNKR:SKÄL 3 8C Loc 160 width 2 MD= 0 or GE 96 F.8C(3). Skäl för/emot kärnkraften 3 <Se F.8C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 113 01. Kärnkraften enda/bästa/enda realistiska alternativet. Vi har den redan . . 92. Kärnkraften finns ju redan i andra länder (grannländer)/vi drabbas ändå/vi kan ej ensamma avveckla 32 95. Vet inte/vill ej svara 1245 00. Frågan ej tillämplig 6 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall Kod: 0 1 3 5 6 7 8 9 10 Frek: 1245 5 3 6 4 6 4 5 6 Kod: 11 13 14 21 27 28 29 30 31 Frek: 1 3 1 7 10 5 2 16 11 Kod: 32 33 34 35 41 45 46 48 49 Frek: 1 11 4 1 2 2 3 2 7 Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 61 Frek: 4 6 9 20 15 3 15 9 1 Kod: 62 63 64 67 71 72 74 75 76 Frek: 9 3 2 12 4 4 1 1 4 Kod: 77 80 81 82 83 84 86 90 92 Frek: 2 3 12 1 5 4 4 2 2 Kod: 95 96 99 Frek: 32 6 403
VAR 116 V80116 KÄRNKR:SKÄL 4 8C Loc 162 width 2 MD= 0 or GE 96 F.8C(4). Skäl för/emot kärnkraften 4 <Se F.8C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 113 01. Kärnkraften enda/bästa/enda realistiska alternativet. Vi har den redan . . 92. Kärnkraften finns ju redan i andra länder (grannländer)/vi drabbas ändå/vi kan ej ensamma avveckla 32 95. Vet inte/vill ej svara 1447 00. Frågan ej tillämplig 6 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall Kod: 0 3 5 6 7 8 10 11 17 Frek: 1447 1 2 1 2 1 2 1 1 Kod: 20 27 28 29 30 31 33 34 41 Frek: 1 1 1 3 2 4 5 1 1 Kod: 48 49 56 57 58 59 62 63 67 Frek: 1 7 4 3 6 7 2 3 5 Kod: 71 72 74 76 78 80 83 95 96 Frek: 6 1 1 1 1 2 3 32 6 Kod: 99 Frek: 403
VAR 117 V80117 KÄRNKR:SKÄL 5 8C Loc 164 width 2 MD= 0 or GE 96 F.8C(5). Skäl för/emot kärnkraften 5 <Se F.8C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 113 01. Kärnkraften enda/bästa/enda realistiska alternativet. Vi har den redan . . 92. Kärnkraften finns ju redan i andra länder (grannländer)/vi drabbas ändå/vi kan ej ensamma avveckla 32 95. Vet inte/vill ej svara 1511 00. Frågan ej tillämplig 6 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall Kod: 0 10 15 33 49 53 56 59 63 Frek: 1511 2 1 1 1 2 1 3 2 Kod: 65 71 81 82 85 95 96 99 Frek: 1 1 2 1 1 32 6 403
VAR 118 V80118 UTNYTTJ KKRAFT 9 Loc 166 width 1 MD=6 or GE 9 F.9. I den politiska debatten har olika förslag framförts om i vilken utsträckning vi skall utnyttja kärnkraften i framtiden. Vi har sammanställt några av förslagen och undrar vilket av dem som bäst stämmer överens med Er uppfattning? (VISA SVARSKORT) SE V19 FÖR SAMMA FRÅGA I TELEFONINTERVJUN 155 1. Vi skall direkt avveckla de kärnkraftsreaktorer som nu är drift 433 2. Vi skall avveckla de reaktorer som nu är drift under de närmaste 10 åren 433 3. Vi skall avveckla kärnkraften men använda de 12 reaktorer som är byggda eller på väg. När reaktorerna tjänat ut skall de inte ersättas med nya 438 4. Vi skall använda de 12 reaktorer som är byggda eller på väg men inte bestämma nu om vi skall bygga nya reaktorer när de gamla tjänat ut 28 5. Vi skall bygga fler kärnkraftsreaktorer än de 12 som är byggda eller på väg 74 8. Vet inte/vill ej svara 7 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 119 V80119 BYGGA UT ÄLVAR 10 Loc 167 width 1 MD=6 or GE 9 F.10. Vi har också ställt samman några förslag som framförts när det gäller Sveriges framtida energiförsörjning. För vart och ett av dem kan Ni säga om det är: bra förslag: mycket viktigt att det genomförs, bra förslag: ganska viktigt att det genomförs, spelar ingen större roll, dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs, dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs. F.10A. Satsa mer på vattenkraften genom att bygga ut hittills orörda älvar SE V20 FÖR SAMMA FRÅGA I TELEFONINTERVJUN 369 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 384 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 47 3. Spelar ingen större roll 388 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 288 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 86 8. Vet inte/vill ej svara 6 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 120 V80120 FÖRBJ ELVÄRME 10B Loc 168 width 1 MD=6 or GE 9 F.10B. Förbjuda elvärme i nybyggda hus <Se F.10 för fullständig frågetext> SE V21 FÖR SAMMA FRÅGA I TELEFONINTERVJUN 243 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 323 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 168 3. Spelar ingen större roll 443 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 255 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 131 8. Vet inte/vill ej svara 5 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 121 V80121 AVVECK KKRAFT 10C Loc 169 width 1 MD=6 or GE 9 F.10C. Inleda avvecklingen av kärnkraften snarast <Se F.10 för fullständig frågetext> SE V22 FÖR SAMMA FRÅGA I TELEFONINTERVJUN 406 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 244 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 47 3. Spelar ingen större roll 357 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 411 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 97 8. Vet inte/vill ej svara 6 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 122 V80122 KOLKRAFTVERK 10D Loc 170 width 1 MD=6 or GE 9 F.10D. Stoppa alla planer på att bygga nya kolkraftverk <Se F.10 för fullständig frågetext> SE V23 FÖR SAMMA FRÅGA I TELEFONINTERVJUN 300 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 313 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 126 3. Spelar ingen större roll 421 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 149 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 254 8. Vet inte/vill ej svara 5 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 123 V80123 BENSINSKATT 10E Loc 171 width 1 MD=6 or GE 9 F.10E. Höja skatten på bensin för att begränsa oljeimporten <Se F.10 för fullständig frågetext> SE V24 FÖR SAMMA FRÅGA I TELEFONINTERVJUN 100 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 206 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 134 3. Spelar ingen större roll 495 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 532 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 96 8. Vet inte/vill ej svara 5 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 124 V80124 VILLAOLJESKATT 10 Loc 172 width 1 MD=6 or GE 9 F.10F. Höja skatten på villaolja för att begränsa oljeimporten <Se F.10 för fullständig frågetext> SE V25 FÖR SAMMA FRÅGA I TELEFONINTERVJUN 49 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 153 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 110 3. Spelar ingen större roll 552 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 598 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 100 8. Vet inte/vill ej svara 6 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 125 V80125 SATSA KKRAFT 10G Loc 173 width 1 MD=6 or GE 9 F.10G. Satsa på kärnkraften för att begränsa oljeimporten <Se F.10 för fullständig frågetext> SE V26 FÖR SAMMA FRÅGA I TELEFONINTERVJUN 325 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 316 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 45 3. Spelar ingen större roll 248 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 495 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 132 8. Vet inte/vill ej svara 7 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 126 V80126 URANBRYTNING 10H Loc 174 width 1 MD=6 or GE 9 F.10H. Satsa på uranbrytning i Sverige <Se F.10 för fullständig frågetext> SE V27 FÖR SAMMA FRÅGA I TELEFONINTERVJUN 143 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 268 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 88 3. Spelar ingen större roll 251 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 557 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 256 8. Vet inte/vill ej svara 5 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 127 V80127 INOMHUSTEMP 10I Loc 175 width 1 MD=6 or GE 9 F.10I. Lagstifta om sänkt inomhustemperatur för att spara energi <Se F.10 för fullständig frågetext> SE V28 FÖR SAMMA FRÅGA I TELEFONINTERVJUN 270 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 334 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 122 3. Spelar ingen större roll 327 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 469 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 41 8. Vet inte/vill ej svara 5 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 128 V80128 PRIV ÄGARINTR 10J Loc 176 width 1 MD=6 or GE 9 F.10J. Förbjuda privata ägarintressen i kärnkraftverk och andra större kraftverk där man producerar elektricitet <Se F.10 för fullständig frågetext> SE V29 FÖR SAMMA FRÅGA I TELEFONINTERVJUN 559 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 261 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 150 3. Spelar ingen större roll 195 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 207 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 191 8. Vet inte/vill ej svara 5 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 129 V80129 KKRAFTINST: M 11 Loc 177 width 2 MD=96 or GE 99 F.11A. Jag skulle vilja fråga hur Ni uppfattar vilken inställning olika partier och grupper har till kärnkraften som energikälla. Ni kan svara med hjälp av skalan på det här kortet (VISA SVARSKORT). Ni använder plussiffrorna om Ni anser ett parti eller grupp är positiv till kärnkraften som energikälla. Ju mer positiv till kärnkraften Ni anser ett parti eller en grupp vara desto högre plussiffra väljer Ni. Minussiffrorna använder Ni om Ni anser ett parti eller en grupp är negativ till kärnkraften som energikälla. Ju mer negativ Ni anser ett parti eller en grupp vara desto högre minussiffra väljer Ni. Nollpunkten på skalan betyder att Ni anser att ett parti eller en grupp varken är positiv eller negativ till kärnkraften som energikälla. F.11A(1). Vi börjar med partierna. Var någonstans på skalan skulle Ni vilja placera Moderaterna? 6 -5. Mycket negativ till kärnkraften som energikälla 3 -4. 11 -3. 3 -2. 4 -1. 15 00. Varken positiv eller negativ 15 01. 41 02. 95 03. 197 04. 1020 05. Mycket positiv till kärnkraften som energikälla 151 88. Vet inte/vill ej svara 7 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 130 V80130 KKRAFTINST:VPK 11 Loc 179 width 2 MD=96 or GE 99 F.11A(2). Var någonstans på skalan skulle Ni vilja placera Vänsterpartiet kommunisterna? <Se F.11A för fullständig frågetext> 1037 -5. Mycket negativ till kärnkraften som energikälla 152 -4. 97 -3. 34 -2. 11 -1. 25 00. Varken positiv eller negativ 8 01. 15 02. 15 03. 3 04. 8 05. Mycket positiv till kärnkraften som energikälla 158 88. Vet inte/vill ej svara 5 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 131 V80131 KKRAFTINST: FP 11 Loc 181 width 2 MD=96 or GE 99 F.11A(3). Var någonstans på skalan skulle Ni vilja placera Folkpartiet? <Se F.11A för fullständig frågetext> 8 -5. Mycket negativ till kärnkraften som energikälla 9 -4. 28 -3. 24 -2. 18 -1. 129 00. Varken positiv eller negativ 84 01. 292 02. 456 03. 229 04. 111 05. Mycket positiv till kärnkraften som energikälla 173 88. Vet inte/vill ej svara 7 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 132 V80132 KKRAFTINST: C 11 Loc 183 width 2 MD=96 or GE 99 F.11A(4). Var någonstans på skalan skulle Ni vilja placera Centerpartiet? <Se F.11A för fullständig frågetext> 1066 -5. Mycket negativ till kärnkraften som energikälla 182 -4. 94 -3. 41 -2. 11 -1. 16 00. Varken positiv eller negativ 8 01. 10 02. 11 03. 2 04. 9 05. Mycket positiv till kärnkraften som energikälla 113 88. Vet inte/vill ej svara 5 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 133 V80133 KKRAFTINST: S 11 Loc 185 width 2 MD=96 or GE 99 F.11A(5). Var någonstans på skalan skulle Ni vilja placera Socialdemokraterna? <Se F.11A för fullständig frågetext> 8 -5. Mycket negativ till kärnkraften som energikälla 3 -4. 20 -3. 21 -2. 24 -1. 89 00. Varken positiv eller negativ 66 01. 241 02. 435 03. 299 04. 235 05. Mycket positiv till kärnkraften som energikälla 119 88. Vet inte/vill ej svara 8 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 134 V80134 KKRAFTINST: L1 11 Loc 187 width 2 MD=96 or GE 99 F.11A(6). Var någonstans på skalan skulle Ni vilja placera företrädare för linje 1? <Se F.11A för fullständig frågetext> 7 -5. Mycket negativ till kärnkraften som energikälla 3 -4. 1 -3. 5 -2. 5 -1. 8 00. Varken positiv eller negativ 22 01. 40 02. 105 03. 171 04. 1064 05. Mycket positiv till kärnkraften som energikälla 130 88. Vet inte/vill ej svara 7 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 135 V80135 KKRAFTINST: L2 11 Loc 189 width 2 MD=96 or GE 99 F.11A(7). Var någonstans på skalan skulle Ni vilja placera företrädare för linje 2? <Se F.11A för fullständig frågetext> 1 -5. Mycket negativ till kärnkraften som energikälla 1 -4. 10 -3. 12 -2. 20 -1. 75 00. Varken positiv eller negativ 76 01. 252 02. 454 03. 295 04. 232 05. Mycket positiv till kärnkraften som energikälla 134 88. Vet inte/vill ej svara 6 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 136 V80136 KKRAFTINST: L3 11 Loc 191 width 2 MD=96 or GE 99 F.11A(8). Var någonstans på skalan skulle Ni vilja placera företrädare för linje 3? <Se F.11A för fullständig frågetext> 1154 -5. Mycket negativ till kärnkraften som energikälla 162 -4. 71 -3. 14 -2. 16 -1. 8 00. Varken positiv eller negativ 4 01. 4 02. 4 03. 1 04. 3 05. Mycket positiv till kärnkraften som energikälla 121 88. Vet inte/vill ej svara 6 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 137 V80137 KKRAFTINST: UP 11 Loc 193 width 2 MD=96 or GE 99 F.11B. Var någonstans på skalan skulle Ni vilja placera Er själv? <Se F.11A för fullständig frågetext> 381 -5. Mycket negativ till kärnkraften som energikälla 71 -4. 75 -3. 43 -2. 36 -1. 190 00. Varken positiv eller negativ 89 01. 137 02. 215 03. 144 04. 135 05. Mycket positiv till kärnkraften som energikälla 45 88. Vet inte/vill ej svara 7 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 138 V80138 BÄSTA FÖRSLAG 12A Loc 195 width 1 MD=0 or GE 9 F.12. I folkomröstningen om kärnkraften får vi välja mellan tre olika förslag som kallas förslag 1, 2 och 3. De kan kortfattat beskrivas så här: FÖRSLAG 1: Kärnkraften skall avvecklas i den takt som är möjlig. Vi skall använda högst de 12 kärnkraftsreaktorer som idag är i drift, färdiga eller under arbete. Ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall förekomma. FÖRSLAG 2: Kärnkraften skall avvecklas i den takt som är möjlig. Vi skall använda högst de 12 kärnkraftsreaktorer som idag är i drift, färdiga eller under arbete. Ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall förekomma. Kärnkraftverk och andra framtida anläggningar för produktion av elektrisk kraft av betydelse skall ägas av stat och kommun. FÖRSLAG 3: Nej till fortsatt utbyggnad av kärnkraften. Avveckling av nuvarande sex reaktorer i drift inom högst 10 år. F.12A. Vilket av förslagen ligger närmast Er uppfattning om kärnkraften? (VISA SVARSKORT) (TILLÄGGSFRÅGA:) Vilket förslag lutar Ni närmast åt? SE V30 FÖR SAMMA FRÅGA I TELEFONINTERVJUN 304 1. Förslag 1 586 2. Förslag 2 595 3. Förslag 3 3 4. Förslag 1 och 2 2 5. Förslag 2 och 3 1 6. Förslag 1 och 3 71 8. Vet inte/vill ej svara 6 0. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 139 V80139 SÄMST FÖRSLAG 12 Loc 196 width 1 MD=0 or GE 9 F.12B. Vilket av förslagen tycker Ni sämst om? (VISA SVARSKORT) <Se F.12 för fullständig frågetext> SE V31 FÖR SAMMA FRÅGA I TELEFONINTERVJUN 538 1. Förslag 1 131 2. Förslag 2 685 3. Förslag 3 22 4. Förslag 1 och 2 5. Förslag 2 och 3 6. Förslag 1 och 3 186 8. Vet inte/vill ej svara 6 0. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 140 V80140 SKILLN 1-2, 1 13A Loc 197 width 2 MD=98 or GE 99 F.13A. De tre förslagen i folkomröstningen uppfattas inte på samma sätt av alla människor. Jag skulle vilja fråga hur Ni ser på skillnaderna mellan förslagen? Är det enligt Er mening, någon större skillnad mellan förslag 1 och förslag 2? (OM JA:) Vilka är de största skillnaderna mellan förslag 1 och förslag 2? Finns det någon mer skillnad Ni vill nämna? F.13A(1). Skillnad mellan förslag 1 och förslag 2, 1 LINJE 1 11 01. Linje 1 vill ha kärnkraft 14 02. Linje 1 för en utbyggnad av kärnkraften/för att starta nya reaktorer 12 03. Linje 1 vill ha fler reaktorer än 12/bygga fler än 12 1 04. Linje 1 emot en avveckling av kärnkraften 05. Linje 1 vill avveckla (först) efter 25 år 2 06. Linje 1 vill avveckla så fort som möjligt/när alternativ finns 07. Linje 1 emot snabbavveckling/avveckling på 10 år 11 08. Linje 1 emot förstatligande av reaktorer/för privat ägande 6 09. Linje 1 vill inte nu bestämma om kärnkraftsparentes eller ej 1 10. Linje 1 ej ärlig vilja till avveckling 11. Linje 1 ger klart besked/går att lita på/ärligt 1 12. Linje 1 inger ej förtroende/går ej att lita på/är taktiska 13. Linje 1 påstår att de ska avveckla 14. Linje 1 vill bekämpa oljeberoendet 15. Linje 1 vill stödja u-länderna 7 16. Linje 1 har ingen avvecklingsplan 2 17. Linje 1 ingen satsning på alternativa/förnybara energikällor 1 18. Linje 1 övrigt LINJE 2 3 19. Linje 2 vill ha kärnkraft 8 20. Linje 2 är för en utbyggnad av kärnkraften/för att starta nya reaktorer 21. Linje 2 vill ha fler reaktorer än 12/bygga fler än 12 22. Linje 2 emot en avveckling av kärnkraften 3 23. Linje 2 vill avveckla (först) om 25 år 10 24. Linje 2 vill avveckla så fort det är möjligt/när alternativ finns 1 25. Linje 2 emot snabb avveckling/avveckling på 10 år 172 26. Linje 2 för förstatligande/emot privatägda kärnkraftverk 2 27. Linje 2 vill bestämma kärnkraftsparentes nu 1 28. Linje 2 värnar om sysselsättning och standard 29. Linje 2 har ej ärlig vilja till avveckling 4 30. Linje 2 är taktiska/går ej lita på/inger ej förtroende 31. Linje 2 går att lita på 2 32. Linje 2 påstår att de skall avveckla 33. Linje 2 vill förhindra direktverkande elvärme i ny bebyggelse 34. Linje 2 vill bekämpa oljeberoendet 35. Linje 2 värnar om miljön 7 36. Linje 2 övrigt LINJE 3 37. Linje 3 vill ej ha kärnkraft 38. Linje 3 emot en utbyggnad/emot att starta nya reaktorer/6 reaktorer 39. Linje 3 för en avveckling av kärnkraften 40. Linje 3 för en avveckling inom (högst) 10 år 41. Linje 3 vill inte stoppa kärnkraften genast/vill ej avveckla genast 42. Linje 3 emot uranbrytning i Sverige/i Ranstad 43. Linje 3 inger förtroende/går att lita på/ärligt 44. Linje 3 taktiskt/går ej att lita på 45. Linje 3 påstår att de skall avveckla 46. Linje 3 domineras av kommunister/utnyttjas av kommunister 47. Linje 3 värnar om miljön 48. Linje 3 värnar ej om miljön 49. Linje 3 värnar om kommande generationer 50. Linje 3 värnar om sysselsättning och standard 51. Linje 3 värnar ej om sysselsättning och standard 52. Linje 3 bekämpar ej oljeberoendet 53. Linje 3 vill satsa på alternativen/förnybara energikällor 54. Linje 3 övrigt JÄMFÖRELSE: LINJE 1 OCH LINJE 2 29 55. Liten skillnad 9 56. Stor skillnad 137 57. Ägandeförhållandet 108 58. Linje 1 för privatägande, Linje 2 för stat-kommunägda kärnkraftverk 34 59. Linje 1 sätter ingen parentes, Linje 2 sätter parentes 15 60. Linje 1 vill ha kärkraftverk utan gräns i tiden, Linje 2 vill avveckla om 25 år 1 61. Linje 1 avveckling så fort som möjligt, Linje 2 avveckling inom 25 år 6 62. Linje 1 bestämmer ingen parentes nu, Linje 2 vill avveckla på 25 år 25 63. Linje 1 mer positiv till kärnkraft/vill ha mer kärnkraft än Linje 2 16 64. Linje 1 vill ha kärnkraft, Linje 2 vill avveckla 13 65. Linje 1 vill avveckla långsammare än Linje 2 6 66. Linje 1 och Linje 2's skillnad är politisk taktik, "rävspel" 67. Linje 1 moderater (kapitalister), Linje 2 socialdemokrater och folkpartister (löntagare) 11 68. Jämförelse Linje 1 och Linje 2: övrigt JÄMFÖRELSE: LINJE 2 OCH LINJE 3 69. Liten skillnad 70. Stor skillnad 71. Linje 3 vill avveckla, Linje 2 vill inte avveckla 72. Linje 3 vill ej ha kärnkraft, Linje 2 vill ha kärnkraft 73. Linje 3 vill ej bygga ut, Linje 2 vill bygga ut 74. Linje 3 vill avveckla om 10 år, Linje 2 om 25 år 75. Linje 3 vill avveckla om 10 år, Linje 2 så snart som möjligt 76. Linje 3 vill utnyttja 6 reaktorer i 10 år, Linje 2 12 reaktorer i 25 år 77. Linje 3 vill utnyttja 6 reaktorer i 10 år, Linje 2 tills alternativ finns 78. Linje 3 vill avveckla snabbare än Linje 2 79. Linje 3 ärlig/inger förtroende/Linje 2 taktik 80. Linje 3 ej ärlig, taktik/Linje 2 ärlig 81. Jämförelse linje 2 och linje 3: övrigt JÄMFÖRELSE: LINJE 1 OCH LINJE 3 1 82. Liten skillnad 83. Stor skillnad 84. Linje 3 vill avveckla, Linje 1 vill inte avveckla 85. Linje 3 vill ej ha kärnkraft, Linje 1 vill ha kärnkraft 86. Linje 3 vill ej bygga ut, Linje 1 vill bygga ut 87. Linje 3 vill avveckla om 10 år, Linje 1 så snart alternativ finns 88. Linje 3 vill avveckla om 10 år, Linje 1 om 25 år 89. Linje 3 vill utnyttja 6 reaktorer i 10 år, Linje 1 12 reaktorer tills alternativ finns 90. Linje 3 vill utnyttja 6 reaktorer i 10 år, Linje 1 12 reaktorer i 25 år 91. Linje 3 vill avveckla snabbare än Linje 1 92. Linje 3 ärlig/inger förtroende/Linje 1 taktik 93. Linje 3 ej ärlig, taktik/Linje 1 ärlig 94. Jämförelse Linje 1 och Linje 3: övrigt 738 95. Nej, inga större skillnader 91 96. Vet inte/vill ej svara 46 98. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 141 V80141 SKILLN 1-2, 2 13A Loc 199 width 2 MD= 0 or GE 98 F.13A(2). Skillnad mellan förslag 1 och förslag 2, 2 <Se F.13A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 140 01. Linje 1 vill ha kärnkraft . . 94. Jämförelse Linje 1 och Linje 3: övrigt 738 95. Nej, inga större skillnader 91 96. Vet inte/vill ej svara 521 00. Frågan ej tillämplig 46 98. Uppgift saknas 403 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 Frek: 521 4 4 2 3 1 1 4 11 2 1 Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 Frek: 4 3 3 3 8 1 1 6 9 20 1 Kod: 28 30 33 35 36 50 55 57 58 59 60 Frek: 1 2 2 1 14 2 5 11 8 10 6 Kod: 62 63 64 65 66 67 68 95 96 98 99 Frek: 2 4 2 5 1 1 3 738 91 46 403
VAR 142 V80142 SKILLN 1-2, 3 13A Loc 201 width 2 MD= 0 or GE 98 F.13A(3). Skillnad mellan förslag 1 och förslag 2, 3 <Se F.13A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 140 01. Linje 1 vill ha kärnkraft . . 94. Jämförelse Linje 1 och Linje 3: övrigt 738 95. Nej, inga större skillnader 91 96. Vet inte/vill ej svara 667 00. Frågan ej tillämplig 46 98. Uppgift saknas 403 99. Bortfall Kod: 0 2 9 16 20 23 26 29 30 31 33 Frek: 667 1 2 2 3 3 4 1 1 1 1 Kod: 36 58 59 60 63 95 96 98 99 Frek: 3 1 1 1 1 738 91 46 403
VAR 143 V80143 SKILLN 1-2, 4 13A Loc 203 width 2 MD= 0 or GE 98 F.13A(4). Skillnad mellan förslag 1 och förslag 2, 4 <Se F.13A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 140 01. Linje 1 vill ha kärnkraft . . 94. Jämförelse Linje 1 och Linje 3: övrigt 738 95. Nej, inga större skillnader 91 96. Vet inte/vill ej svara 692 00. Frågan ej tillämplig 46 98. Uppgift saknas 403 99. Bortfall Kod: 0 20 95 96 98 99 Frek: 692 1 738 91 46 403
VAR 144 V80144 SKILLN 2-3, 1 13B Loc 205 width 2 MD=98 or GE 99 F.13B. Är det enligt Er mening, någon större skillnad mellan förslag 2 och förslag 3? (OM JA:) Vilka är de största skillnaderna mellan förslag 2 och förslag 3? Finns det någon mer skillnad Ni vill nämna? F.13B(1). Skillnad mellan förslag 2 och förslag 3, 1 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 140 01. Linje 1 vill ha kärnkraft . . 94. Jämförelse Linje 1 och Linje 3: övrigt 45 95. Nej, inga större skillnader 115 96. Vet inte/vill ej svara 44 98. Uppgift saknas 403 99. Bortfall Kod: 1 4 19 20 21 22 23 24 25 26 28 Frek: 1 1 8 30 1 2 3 3 1 11 2 Kod: 29 30 31 32 36 37 38 39 40 41 42 Frek: 1 4 1 2 9 76 50 100 77 1 1 Kod: 44 45 48 51 54 55 56 57 68 69 70 Frek: 2 1 28 1 10 1 2 1 1 6 112 Kod: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Frek: 75 231 31 66 258 38 46 54 2 1 9 Kod: 87 91 95 96 98 99 Frek: 2 1 45 115 44 403
VAR 145 V80145 SKILLN 2-3, 2 13B Loc 207 width 2 MD= 0 or GE 98 F.13B(2). Skillnad mellan förslag 2 och förslag 3, 2 <Se F.13B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 140 01. Linje 1 vill ha kärnkraft . . 94. Jämförelse Linje 1 och Linje 3: övrigt 45 95. Nej, inga större skillnader 115 96. Vet inte/vill ej svara 952 00. Frågan ej tillämplig 44 98. Uppgift saknas 403 99. Bortfall Kod: 0 2 19 20 21 22 23 24 25 26 28 Frek: 952 1 9 37 1 1 8 8 1 17 2 Kod: 29 30 31 32 36 37 38 39 40 42 44 Frek: 4 10 1 2 8 12 40 38 41 4 1 Kod: 45 46 48 51 53 54 68 69 70 71 72 Frek: 2 1 4 2 6 13 2 1 1 9 30 Kod: 73 74 75 76 77 78 80 81 89 95 96 Frek: 11 4 43 5 21 2 1 7 1 45 115 Kod: 98 99 Frek: 44 403
VAR 146 V80146 SKILLN 2-3, 3 13B Loc 209 width 2 MD= 0 or GE 98 F.13B(3). Skillnad mellan förslag 2 och förslag 3, 3 <Se F.13B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 140 01. Linje 1 vill ha kärnkraft . . 94. Jämförelse Linje 1 och Linje 3: övrigt 45 95. Nej, inga större skillnader 115 96. Vet inte/vill ej svara 1304 00. Frågan ej tillämplig 44 98. Uppgift saknas 403 99. Bortfall Kod: 0 20 23 24 26 30 32 36 37 Frek: 1304 7 2 2 3 2 1 3 1 Kod: 38 39 40 42 48 53 54 70 73 Frek: 5 1 3 1 2 3 5 3 3 Kod: 75 77 80 81 95 96 98 99 Frek: 3 7 2 1 45 115 44 403
VAR 147 V80147 SKILLN 2-3, 4 13B Loc 211 width 2 MD= 0 or GE 98 F.13B(4). Skillnad mellan förslag 2 och förslag 3, 4 <Se F.13B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 140 01. Linje 1 vill ha kärnkraft . . 94. Jämförelse Linje 1 och Linje 3: övrigt 45 95. Nej, inga större skillnader 115 96. Vet inte/vill ej svara 1358 00. Frågan ej tillämplig 44 98. Uppgift saknas 403 99. Bortfall Kod: 0 19 36 42 53 95 96 98 99 Frek: 1358 1 1 1 3 45 115 44 403
VAR 148 V80148 SKILLN 1-3, 1 13C Loc 213 width 2 MD=98 or GE 99 F.13C. Är det enligt Er mening, någon större skillnad mellan förslag 1 och förslag 3? (OM JA:) Vilka är de största skillnaderna mellan förslag 1 och förslag 3? Finns det någon mer skillnad Ni vill nämna? F.13C(1). Skillnad mellan förslag 1 och förslag 3, 1 01. Linje 1 vill ha kärnkraft . . 94. Jämförelse Linje 1 och Linje 3: övrigt 34 95. Nej, inga större skillnader 123 96. Vet inte/vill ej svara 48 98. Uppgift saknas 403 99. Bortfall Kod: 1 2 3 4 5 6 8 9 10 16 18 Frek: 21 51 4 4 4 4 4 11 1 4 5 Kod: 19 37 38 39 40 41 42 45 48 53 54 Frek: 1 45 23 59 48 1 1 1 16 2 5 Kod: 70 71 75 76 77 78 80 81 82 83 84 Frek: 3 2 3 1 1 2 1 1 3 202 117 Kod: 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Frek: 341 43 174 27 43 31 27 2 2 22 34 Kod: 96 98 99 Frek: 123 48 403
VAR 149 V80149 SKILLN 1-3, 2 13C Loc 215 width 2 MD= 0 or GE 98 F.13C(2). Skillnad mellan förslag 1 och förslag 3, 2 <Se F.13C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 140 01. Linje 1 vill ha kärnkraft . . 94. Jämförelse Linje 1 och Linje 3: övrigt 34 95. Nej, inga större skillnader 123 96. Vet inte/vill ej svara 943 00. Frågan ej tillämplig 48 98. Uppgift saknas 403 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 943 14 36 6 3 7 7 2 13 14 2 Kod: 12 13 16 17 18 20 21 36 37 38 39 Frek: 3 2 3 1 2 2 1 1 6 25 41 Kod: 40 42 47 48 49 51 53 54 73 83 84 Frek: 39 1 1 6 1 1 4 10 1 5 17 Kod: 85 86 87 88 89 90 91 93 94 95 96 Frek: 50 17 26 3 27 4 5 1 10 34 123 Kod: 98 99 Frek: 48 403
VAR 150 V80150 SKILLN 1-3, 3 13C Loc 217 width 2 MD= 0 or GE 98 F.13C(3). Skillnad mellan förslag 1 och förslag 3, 3 <Se F.13C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 140 01. Linje 1 vill ha kärnkraft . . 94. Jämförelse Linje 1 och Linje 3: övrigt 34 95. Nej, inga större skillnader 123 96. Vet inte/vill ej svara 1294 00. Frågan ej tillämplig 48 98. Uppgift saknas 403 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 5 8 9 10 18 Frek: 1294 2 6 2 1 5 3 1 4 Kod: 36 38 39 40 47 48 53 54 75 Frek: 1 3 7 7 1 1 5 1 1 Kod: 80 84 86 87 89 90 93 94 95 Frek: 1 1 7 3 3 1 1 1 34 Kod: 96 98 99 Frek: 123 48 403
VAR 151 V80151 SKILLN 1-3, 4 13C Loc 219 width 2 MD= 0 or GE 98 F.13C(4). Skillnad mellan förslag 1 och förslag 3, 4 <Se F.13C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 140 01. Linje 1 vill ha kärnkraft . . 94. Jämförelse Linje 1 och Linje 3: övrigt 34 95. Nej, inga större skillnader 123 96. Vet inte/vill ej svara 1351 00. Frågan ej tillämplig 48 98. Uppgift saknas 403 99. Bortfall Kod: 0 2 29 38 39 42 53 76 94 Frek: 1351 1 1 1 2 2 3 1 1 Kod: 95 96 98 99 Frek: 34 123 48 403
VAR 152 V80152 RIKTIG SKILLN 13 Loc 221 width 1 MD=6 or GE 9 F.13A-C. Sammanfattande kod av riktigheten i uppfattningen av skillnader mellan linje 1, 2 och 3 (översiktlig sk holistisk kodning) 137 1. Allt som sägs, alla skillnader är "riktiga" (= förekommer i den offentliga debatten): nämner en typ av skillnader 538 2. Nämner två eller flera viktiga skillnader 50 3. Nämner både riktiga och felaktiga skillnader 746 5. Nämner inga skillnader mellan några linjer 57 8. Vet inte/vill ej svara 40 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 153 V80153 UTFORM FÖRSL 14 Loc 222 width 1 MD=6 or GE 9 F.14. Är Ni i huvudsak nöjd eller missnöjd med den utformning som förslagen i folkomröstningen om kärnkraft fått? (TILLÄGGSFRÅGA:) Vad är Ni missnöjd med? Vad skulle Ni vilja ändra på? Vilka förslag skulle Ni vilja ha med i stället? 10 1. UP är missnöjd men anger inget skäl 764 2. UP är missnöjd och anger skäl 553 5. UP är nöjd 202 8. Vet inte/vill ej svara 39 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 154 V80154 ÄNDR UTFORMN 14 Loc 223 width 2 MD= 0 or GE 96 F.14(1). (ANGER MINST EN ANLEDNING TILL MISSNÖJE) Missnöje med förslagens utforming, 1 <Se F.14 för fullständig frågetext> ALLMÄNT MISSNÖJE - UTAN SPECIFICERADE ARGUMENT 461 01. Två förslag hade räckt - ja och nej till kärnkraft 6 02. Det skulle ha funnits fler förslag 62 03. Förslagen är för krångligt utformade/dålig information 61 05. Det skulle inte ha varit folkomröstning överhuvudtaget - missnöjd med folkomröstningen 18 06. Skulle inte vara politik i det 27 08. Övriga allmänna omdömen MISSNÖJE MED LINJE 1 4 10. Missnöje med linje 1 1 11. Ägarförhållandena - statsägande av kärnkraften 2 12. Linje 1 (säger sig) vilja avveckla 1 13. Linje 1 (säger sig) inte vilja avveckla 2 14. Linje 1 vill ej satsa på alternativen 1 15. Linje 1 vill bygga ut för att kunna avveckla 16. Linje 1 mot förbud av direktverkande el 17. Linje 1 - partitaktik, taktiskt 18. Linje 1 - ej ärligt, oärligt, falskspel MISSNÖJE MED LINJE 2 6 20. Missnöje med linje 2 2 21. Ägarförhållanden - statsägande av kärnkraften 22. Linje 2 (säger sig) vilja avveckla 23. Linje 2 (säger sig) inte vilja avveckla 1 24. Linje 2 vill ej satsa på alternativen 25. Linje 2 vill bygga ut och avveckla 26. Linje 2 direktverkande el - rör ej kärnkraften 1 27. Linje 2 partitaktik, taktisk 4 28. Linje 2 ej ärligt, oärligt, falskspel MISSNÖJE MED LINJE 3 7 30. Missnöje med linje 3 31. Ägärförhållanden - statsägande av kärnkraften 32. Linje 3 (säger sig) vilja avveckla 33. Linje 3 (säger sig) inte vilja avveckla 34. Linje 3 vill ej satsa på minskat oljeberoende 1 35. Kärnkraften farlig - men ändå behålla den 36. Linje 3 mot förbud av direktverkande el 37. Linje 3 taktiskt 1 38. Linje 3 - ej ärligt, oärligt falskspel MISSNÖJE MED UPPDELNINGEN AV LINJE 1 OCH 2 7 40. Missnöje med uppdelningen av linje 1 och 2 6 41. Bara taktik med två ja-linjer 14 42. Två ja-linjer som inte skiljer sig i kärnkraftsfrågan 1 43. Hur skall man välja när det finns två ja-linjer 12 48. Övrigt missnöje med 1 och 2 VILL HA ANDRA FÖRSLAG I STÄLLET 8 50. Vill ha andra förslag i stället 9 51. Vill ha ett alternativ för kärnkraft (ej två) 5 52. Vill ha ett alternativ för kärnkraft (finns inget i dag) 10 53. Vill ha ett förslag mot kärnkraft (finns inget) 1 54. Förslag 2 och 3 kunde gått ihop i ett förslag mot kärnkraft 9 55. Förslag 1 och 2 kunde gått ihop i ett förslag för kärnkraft 56. UP vill ha omröstning om kärnkraften inte om förstatligande 1 57. UP vill ha omröstning om energipolitiken inte om kärnkraften 1 58. Vill ha annat i stället för förslag 1 59. Vill ha annat i stället för förslag 2 3 60. Vill ha annat i stället för förslag 3 1 61. Vill ha ett förslag om 9 eller 10 reaktorer (stänga av Barsebäck eller Ringhals) ÖVRIGA ARGUMENT 80. Andra argument 81. Argument som visar att UP har missförstått förslagen 7 82. Övriga argument 765 00. Frågan ej tillämplig 39 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 155 V80155 ÄNDR UTFORM 2 14 Loc 225 width 2 MD= 0 or GE 90 F.14(2). (ANGER MINST TVÅ ANLEDNINGAR TILL MISSNÖJE) Missnöje med förslagens utformning, 2 <Se F.14 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 154 01. Två förslag hade räckt - ja och nej till kärnkraft . . 82. Övriga argument 765 00. Frågan ej tillämplig 647 90. Frågan ej tillämplig, endast en anledning angiven 39 96. Uppgift saknas 175 98. Bortfall i telefonintervjun 228 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 5 6 8 10 17 18 20 Frek: 765 14 3 5 9 17 9 1 1 1 7 Kod: 21 22 24 25 27 28 30 38 40 41 42 Frek: 1 3 1 1 3 1 4 1 3 5 3 Kod: 48 51 52 53 55 56 57 59 82 90 96 Frek: 4 1 3 4 4 4 1 1 2 647 39 Kod: 98 99 Frek: 175 228
VAR 156 V80156 ÄNDR UTFORMN 3 14 Loc 227 width 2 MD= 0 or GE 90 F.14(3). (ANGER MINST TRE ANLEDNINGAR TILL MISSNÖJE) Missnöje med förslagens utformning, 3 <Se F.14 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 154 01. Två förslag hade räckt - ja och nej till kärnkraft . . 82. Övriga argument 765 00. Frågan ej tillämplig 746 90. Frågan ej tillämplig, högst två anledningar angivna 39 96. Uppgift saknas 175 98. Bortfall i telefonintervjun 228 99. Bortfall Kod: 0 1 2 5 6 8 20 23 28 30 53 Frek: 765 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 Kod: 60 82 90 96 98 99 Frek: 1 1 746 39 175 228
VAR 157 V80157 ÄNDR UTFORMN 4 14 Loc 229 width 2 MD= 0 or GE 90 F.14(4). (ANGER MINST FYRA ANLEDNINGAR TILL MISSNÖJE) Missnöje med förslagens utformning, 4 <Se F.14 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 154 01. Två förslag hade räckt - ja och nej till kärnkraft . . 82. Övriga argument 765 00. Frågan ej tillämplig 763 90. Frågan ej tillämplig, högst tre anledningar angivna 39 96. Uppgift saknas 175 98. Bortfall i telefonintervjun 228 99. Bortfall Kod: 0 27 90 96 98 99 Frek: 765 1 763 39 175 228
VAR 158 V80158 MODERAT LINJE 15A Loc 231 width 1 MD=0 or GE 9 F.15A. Hur ställer sig de politiska partierna till förslagen i folkomröstningen om kärnkraften? (VISA SVARSKORT) F.15A(1). Om vi börjar med Moderata Samlingspartiet, vilket av förslagen - 1,2 eller 3 - stöder Moderaterna? SE V32 FÖR SAMMA FRÅGA I TELEFONINTERVJUN 1328 1. Förslag 1 61 2. Förslag 2 20 3. Förslag 3 2 4. Förslag 1 och 2 5. Förslag 2 och 3 6. Förslag 1 och 3 3 7. Stöder inget förslag 144 8. Vet inte/vill ej svara 10 0. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 159 V80159 VPK LINJE 15A Loc 232 width 1 MD=0 or GE 9 F.15A(2). Vilket av förslagen - 1,2 eller 3 - stöder Vänsterpartiet kommunisterna, 2 SE V33 FÖR SAMMA FRÅGA I TELEFONINTERVJUN 31 1. Förslag 1 52 2. Förslag 2 1318 3. Förslag 3 4. Förslag 1 och 2 1 5. Förslag 2 och 3 6. Förslag 1 och 3 1 7. Stöder inget förslag 159 8. Vet inte/vill ej svara 6 0. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 160 V80160 FOLKP LINJE 15A Loc 233 width 1 MD=0 or GE 9 F.15A(3). Vilket av förslagen - 1,2 eller 3 - stöder Folkpartiet? <Se F.15A för fullständig frågetext> SE V34 FÖR SAMMA FRÅGA I TELEFONINTERVJUN 146 1. Förslag 1 1178 2. Förslag 2 40 3. Förslag 3 5 4. Förslag 1 och 2 3 5. Förslag 2 och 3 6. Förslag 1 och 3 3 7. Stöder inget förslag 187 8. Vet inte/vill ej svara 6 0. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 161 V80161 CENTER LINJE 15A Loc 234 width 1 MD=0 or GE 9 F.15A(4). Vilket av förslagen - 1,2 eller 3 - stöder Centerpartiet? <Se F.15A för fullständig frågetext> SE V35 FÖR SAMMA FRÅGA I TELEFONINTERVJUN 14 1. Förslag 1 41 2. Förslag 2 1401 3. Förslag 3 4. Förslag 1 och 2 5. Förslag 2 och 3 6. Förslag 1 och 3 1 7. Stöder inget förslag 105 8. Vet inte/vill ej svara 6 0. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 162 V80162 SOCDEM LINJE 15A Loc 235 width 1 MD=0 or GE 9 F.15A(5). Vilket av förslagen - 1,2 eller 3 - stöder Socialdemokraterna? <Se F.15A för fullständig frågetext> SE V36 FÖR SAMMA FRÅGA I TELEFONINTERVJUN 78 1. Förslag 1 1330 2. Förslag 2 31 3. Förslag 3 5 4. Förslag 1 och 2 2 5. Förslag 2 och 3 6. Förslag 1 och 3 1 7. Stöder inget förslag 115 8. Vet inte/vill ej svara 6 0. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 163 V80163 SAF LINJE 15B Loc 236 width 1 MD=0 or GE 9 F.15B. Hur ställer sig intresseorganisationerna till förslagen i folkomröstningen? F.15B(1). Vilket förslag - 1,2 eller 3 - stöder Arbetsgivareföreningen, SAF? SE V37 FÖR SAMMA FRÅGA I TELEFONINTERVJUN 945 1. Förslag 1 109 2. Förslag 2 8 3. Förslag 3 6 4. Förslag 2 och 2 5. Förslag 2 och 3 6. Förslag 1 och 3 22 7. Stöder inget förslag 457 8. Vet inte/vill ej svara 21 0. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 164 V80164 TCO LINJE 15B Loc 237 width 1 MD=0 or GE 9 F.15B(2). Vilket förslag - 1,2 eller 3 - stöder Tjänstemännens centralorganisation, TCO? <Se F.15B för fullständig frågetext> SE V38 FÖR SAMMA FRÅGA I TELEFONINTERVJUN 254 1. Förslag 1 595 2. Förslag 2 24 3. Förslag 3 27 4. Förslag 2 och 2 2 5. Förslag 2 och 3 1 6. Förslag 1 och 3 55 7. Stöder inget förslag 604 8. Vet inte/vill ej svara 6 0. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 165 V80165 LO LINJE 15B Loc 238 width 1 MD=0 or GE 9 F.15B(3). Vilket förslag - 1,2 eller 3 - stöder Landsorganisationen, LO? <Se F.15B för fullständig frågetext> SE V39 FÖR SAMMA FRÅGA I TELEFONINTERVJUN 54 1. Förslag 1 1070 2. Förslag 2 33 3. Förslag 3 4 4. Förslag 2 och 2 2 5. Förslag 2 och 3 1 6. Förslag 1 och 3 16 7. Stöder inget förslag 383 8. Vet inte/vill ej svara 5 0. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 166 V80166 LRF LINJE 15B Loc 239 width 1 MD=0 or GE 9 F.15B(4). Vilket förslag - 1,2 eller 3 - stöder Lantbrukarnas riksförbund, LRF? <Se F.15B för fullständig frågetext> SE V40 FÖR SAMMA FRÅGA I TELEFONINTERVJUN 30 1. Förslag 1 42 2. Förslag 2 974 3. Förslag 3 4. Förslag 2 och 2 3 5. Förslag 2 och 3 5 6. Förslag 1 och 3 46 7. Stöder inget förslag 460 8. Vet inte/vill ej svara 8 0. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 167 V80167 OLYCKSRISK 16A Loc 240 width 2 MD=96 or GE 99 F.16A. Oavsett om Sverige väljer att utnyttja kärnkraften som energikälla eller om Sverige väljer att avstå från kärnkraften kan problem uppstå. Experter och politiker är oeniga om hur de olika riskerna skall bedömas. Jag skulle vilja fråga om Er mening om de risker som kan finnas. Vi börjar med de problem och risker som kan vara förknippade med att utnyttja kärnkraften. Ni kan svara med hjälp av skalan på det här kortet. En låg siffra betyder att Ni tycker att risken att det vi frågar om kommer att inträffa är liten. En hög siffra betyder att Ni tycker att risken är stor. F.16A(A). Vi börjar med risken för en olycka. Hur stor är, enligt Er mening, risken för en större olycka med radioaktivt utsläpp i ett kärnkraftverk i Sverige? 272 01. Mycket liten risk 210 02. 163 03. 88 04. 188 05. 65 06. 84 07. 116 08. 25 09. 224 10. Mycket stor risk 90 88. Vet inte/vill ej svara 43 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 168 V80168 CENTRALISERING 16 Loc 242 width 2 MD=96 or GE 99 F.16A(B). Risken att kärnkraften leder till ett centraliserat samhälle med stora enheter? <Se F.16A för fullständig frågetext> 228 01. Mycket liten risk 144 02. 170 03. 86 04. 173 05. 65 06. 92 07. 93 08. 43 09. 124 10. Mycket stor risk 307 88. Vet inte/vill ej svara 43 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 169 V80169 CANCER 16A Loc 244 width 2 MD=96 or GE 99 F.16A(C). Risken för fler cancerfall och andra sjukdomar om vi använder kärnkraften? 274 01. Mycket liten risk 176 02. 154 03. 81 04. 130 05. 67 06. 85 07. 122 08. 53 09. 263 10. Mycket stor risk 118 88. Vet inte/vill ej svara 45 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 170 V80170 MILJÖSKADOR 16A Loc 246 width 2 MD=96 or GE 99 F.16A(D). Risken att kärnkraften ger ökade miljöskador på mark, luft och vatten? 331 01. Mycket liten risk 207 02. 144 03. 60 04. 123 05. 60 06. 75 07. 119 08. 74 09. 242 10. Mycket stor risk 88 88. Vet inte/vill ej svara 45 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 171 V80171 ÄRFTLIG SKADA 16A Loc 248 width 2 MD=96 or GE 99 F.16A(E). Risken att kärnkraften ger upphov till ärftliga skador på kommande generationer? 265 01. Mycket liten risk 162 02. 141 03. 68 04. 120 05. 47 06. 85 07. 110 08. 68 09. 288 10. Mycket stor risk 169 88. Vet inte/vill ej svara 45 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 172 V80172 KONTROLLSAMH 16A Loc 250 width 2 MD=96 or GE 99 F.16A(F). Risken att kärnkraften leder till ett samhälle där övervakning och kontroll hotar vår demokrati? 332 01. Mycket liten risk 179 02. 143 03. 75 04. 120 05. 64 06. 77 07. 104 08. 42 09. 183 10. Mycket stor risk 206 88. Vet inte/vill ej svara 43 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 173 V80173 FLER ATOMVAPEN 16 Loc 252 width 2 MD=96 or GE 99 F.16A(G). Risken att kärnkraften leder till att alltfler länder skaffar sig atomvapen? 193 01. Mycket liten risk 91 02. 121 03. 78 04. 138 05. 63 06. 119 07. 128 08. 101 09. 378 10. Mycket stor risk 115 88. Vet inte/vill ej svara 43 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 174 V80174 ARBETSLÖSHET 16B Loc 254 width 2 MD=96 or GE 99 F.16B. Nu går vi över till de problem och risker som kan vara förknippade med att avstå från kärnkraften. F.16B(A). Hur stor är, enligt Er mening, risken för en ökad arbetslöshet om kärnkraften avvecklas? 233 01. Mycket liten risk 150 02. 148 03. 82 04. 192 05. 75 06. 118 07. 179 08. 52 09. 196 10. Mycket stor risk 92 88. Vet inte/vill ej svara 51 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 175 V80175 TEKN UTVECKL 16B Loc 256 width 2 MD=96 or GE 99 F.16B(B). Risken att Sverige halkar efter i den tekniska och ekonomiska utvecklingen om kärnkraften avvecklas? 212 01. Mycket liten risk 136 02. 125 03. 100 04. 160 05. 81 06. 135 07. 165 08. 81 09. 208 10. Mycket stor risk 119 88. Vet inte/vill ej svara 46 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 176 V80176 SÄNKT STANDARD 16 Loc 258 width 2 MD=96 or GE 99 F.16B(C). Risken att den ekonomiska levnadsstandarden sänks i Sverige om kärnkraften avvecklas? <Se F.16B för fullständig frågetext> 167 01. Mycket liten risk 109 02. 140 03. 107 04. 168 05. 92 06. 143 07. 158 08. 92 09. 253 10. Mycket liten risk 93 88. Vet inte/vill ej svara 46 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 177 V80177 REGLERINGAR 16B Loc 260 width 2 MD=96 or GE 99 F.16B(D). Risken för tvångssparande och hårda statliga regleringar på energiområdet om kärnkraften avvecklas? <Se F.16B för fullständig frågetext> 111 01. Mycket liten risk 116 02. 130 03. 103 04. 171 05. 112 06. 139 07. 203 08. 74 09. 221 10. Mycket stor risk 142 88. Vet inte/vill ej svara 46 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 178 V80178 UTL BEROENDE 16B Loc 262 width 2 MD=96 or GE 99 F.16B(E). Risken att Sveriges beroende av utlandet ökar om kärnkraften avvecklas? <Se F.16B för fullständig frågetext> 176 01. Mycket liten risk 123 02. 104 03. 86 04. 154 05. 83 06. 122 07. 182 08. 74 09. 280 10. Mycket stor risk 136 88. Vet inte/vill ej svara 48 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 179 V80179 OLJA-CANCER 16C Loc 264 width 2 MD=96 or GE 99 F.16C. Skalan kan även användas för att bedöma de problem och risker som är förknippade med att utnyttja andra energikällor, som t ex olja, kol och sol- och vindkraft? F.16C(A). Hur stor är enligt Er mening, risken att ett stort utnyttjande av oljan i stor skala ger upphov till fler cancerfall och andra sjukdomar? 141 01. Mycket liten risk 154 02. 172 03. 123 04. 230 05. 115 06. 130 07. 142 08. 34 09. 114 10. Mycket stor risk 167 88. Vet inte/vill ej svara 46 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 180 V80180 KOL-CANCER 16C Loc 266 width 2 MD=96 or GE 99 F.16C(B). Risken för fler cancerfall och andra sjukdomar om vi börjar använda kol i stor skala? <Se F.16C för fullständig frågetext> 91 01. Mycket liten risk 98 02. 143 03. 113 04. 216 05. 133 06. 147 07. 198 08. 54 09. 138 10. Mycket stor risk 190 88. Vet inte/vill ej svara 47 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 181 V80181 OLJA-MILJÖ 16C Loc 268 width 2 MD=96 or GE 99 F.16C(C). Risken för ökade miljöskador på mark, luft och vatten om vi fortsätter att utnyttja olja i stor skala? <Se F.16C för fullständig frågetext> 55 01. Mycket liten risk 56 02. 97 03. 108 04. 190 05. 136 06. 146 07. 228 08. 110 09. 288 10. Mycket stor risk 109 88. Vet inte/vill ej svara 45 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 182 V80182 KOL-MILJÖ 16C Loc 270 width 2 MD=96 or GE 99 F.16C(D). Risken för ökade miljöskador på mark, luft och vatten om vi börjar använda kol i stor skala? <Se F.16C för fullständig frågetext> 53 01. Mycket liten risk 61 02. 94 03. 108 04. 156 05. 115 06. 153 07. 244 08. 106 09. 290 10. Mycket stor risk 142 88. Vet inte/vill ej svara 46 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 183 V80183 SOL OCH VIND 16C Loc 272 width 2 MD=96 or GE 99 F.16C(E). Risken att sol- och vindkraften inte är använbar i stor skala om 20-25 år även om vi satsar hårt på dem? <Se F.16C för fullständig frågetext> 280 01. Mycket liten risk 175 02. 149 03. 96 04. 217 05. 69 06. 87 07. 110 08. 40 09. 102 10. Mycket stor risk 192 88. Vet inte/vill ej svara 51 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 184 V80184 VIKT: MILJÖN 17A Loc 274 width 2 MD=96 or GE 99 F.17. De flesta människor tycker det är viktigt att vi bekämpar och försöker undvika alla de problem och risker som vi nu talat om. Men vi kan inte bekämpa alla samtidigt och lika mycket. Vi måste välja vilka risker vi skall ta itu med i första hand och vilka vi tvingas ta hand om i mindre utsträckning eller senare. (VISA SVARSKORT) Jag skulle vilja fråga hur Ni ser på de här sakerna. Ni kan svara med hjälp av skalan på kortet. En låg siffra betyder att Ni tycker att det problem vi frågar om inte måste bekämpas i första hand, medan en hög siffra betyder att Ni tycker att problemet måste bekämpas i första hand och i största möjliga utsträckning. F.17A. Om vi börjar med risken för miljöskador. Hur viktigt är det, enligt Er mening, att bekämpa risken för ökade miljöskador på mark, luft och vatten? 10 01. Måste inte bekämpas i första hand 14 02. 23 03. 25 04. 74 05. 66 06. 151 07. 291 08. 152 09. 667 10. Måste bekämpas i första hand 45 88. Vet inte/vill ej svara 50 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 185 V80185 VIKT:ARBLÖSHET 17 Loc 276 width 2 MD=96 or GE 99 F.17B. Bekämpa risken för arbetslöshet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 17 01. Måste inte bekämpas i första hand 12 02. 23 03. 18 04. 99 05. 64 06. 157 07. 303 08. 180 09. 603 10. Måste bekämpas i första hand 42 88. Vet inte/vill ej svara 50 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 186 V80186 VIKT:CENTR SMH 17 Loc 278 width 2 MD=96 or GE 99 F.17C. Bekämpa risken att vi får ett centraliserat samhälle med stora enheter? <Se F.17 för fullständig frågetext> 60 01. Måste inte bekämpas i första hand 60 02. 87 03. 89 04. 242 05. 133 06. 167 07. 211 08. 92 09. 215 10. Måste bekämpas i första hand 161 88. Vet inte/vill ej svara 51 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 187 V80187 VIKT: CANCER 17D Loc 280 width 2 MD=96 or GE 99 F.17D. Bekämpa risken för fler cancerfall och andra sjukdomar? <Se F.17 för fullständig frågetext> 5 01. Måste inte bekämpas i första hand 7 02. 10 03. 18 04. 54 05. 54 06. 111 07. 242 08. 200 09. 780 10. Måste bekämpas i första hand 37 88. Vet inte/vill ej svara 50 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 188 V80188 VIKT:STANDARD 17E Loc 282 width 2 MD=96 or GE 99 F.17E. Bekämpa risken att den ekonomiska levnadsstandarden sänks i Sverige? <Se F.17 för fullständig frågetext> 84 01. Måste inte bekämpas i första hand 46 02. 102 03. 109 04. 241 05. 129 06. 176 07. 225 08. 112 09. 237 10. Måste bekämpas i första hand 57 88. Vet inte/vill ej svara 50 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 189 V80189 VIKT:REGLERING 17 Loc 284 width 2 MD=96 or GE 99 F.17F. Bekämpa risken för tvångssparande och hårda statliga regleringar? <Se F.17 för fullständig frågetext> 79 01. Måste inte bekämpas i första hand 69 02. 110 03. 89 04. 213 05. 122 06. 165 07. 202 08. 97 09. 252 10. Måste bekämpas i första hand 120 88. Vet inte/vill ej svara 50 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 190 V80190 VIKT: OLYCKA 17G Loc 286 width 2 MD=96 or GE 99 F.17G. Bekämpa risken för en större olycka med radioaktivt utsläpp i Sverige? <Se F.17 för fullständig frågetext> 14 01. Måste inte bekämpas i första hand 13 02. 21 03. 17 04. 32 05. 32 06. 57 07. 118 08. 151 09. 1018 10. Måste bekämpas i första hand 45 88. Vet inte/vill ej svara 50 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 191 V80191 VIKT:BEROENDE 17H Loc 288 width 2 MD=96 or GE 99 F.17H. Bekämpa risken för att Sveriges utlandsberoende ökar? <Se F.17 för fullständig frågetext> 14 01. Måste inte bekämpas i första hand 23 02. 35 03. 54 04. 165 05. 109 06. 174 07. 315 08. 147 09. 377 10. Måste bekämpas i första hand 106 88. Vet inte/vill ej svara 49 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 192 V80192 VIKT: SKADOR 17I Loc 290 width 2 MD=96 or GE 99 F.17I. Bekämpa risken för ärftliga skador på kommande generationer? <Se F.17 för fullständig frågetext> 10 01. Måste inte bekämpas i första hand 14 02. 9 03. 13 04. 54 05. 39 06. 80 07. 172 08. 178 09. 896 10. Måste bekämpas i första hand 52 88. Vet inte/vill ej svara 51 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 193 V80193 VIKT:DEMOKRATI 17 Loc 292 width 2 MD=96 or GE 99 F.17J. Bekämpa risker som hotar vår demokrati? <Se F.17 för fullständig frågetext> 21 01. Måste inte bekämpas i första hand 28 02. 26 03. 27 04. 147 05. 103 06. 137 07. 222 08. 143 09. 531 10. Måste bekämpas i första hand 132 88. Vet inte/vill ej svara 51 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 194 V80194 VIKT:ATOMVAPEN 17 Loc 294 width 2 MD=96 or GE 99 F.17K. Bekämpa risken att allt fler länder skaffar sig atomvapen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 38 01. Måste inte bekämpas i första hand 20 02. 32 03. 22 04. 101 05. 53 06. 97 07. 141 08. 140 09. 783 10. Måste bekämpas i första hand 92 88. Vet inte/vill ej svara 49 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 195 V80195 VIKT: UTVECKL 17L Loc 296 width 2 MD=96 or GE 99 F.17L. Bekämpa risken att Sverige halkar efter i den tekniska och ekonomiska utvecklingen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 35 01. Måste inte bekämpas i första hand 23 02. 41 03. 51 04. 163 05. 86 06. 152 07. 251 08. 166 09. 448 10. Måste bekämpas i första hand 99 88. Vet inte/vill ej svara 53 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 196 V80196 LINJE 1 NAMN-1 18 Loc 298 width 2 MD= 0 or GE 98 F.18A. I kärnkraftsdebatten inför folkomröstningen deltar många personer av skilda slag. Kan Ni nämna något eller några namn på personer som är kända som förespråkare eller anhängare på linje 1? (TILLÄGGSFRÅGA:) Kan Ni nämna ytterligare någon person som är känd som förespråkare eller anhängare av linje 1? F.18A(1). Linje 1 anhängare, 1 LINJE 1 32 01. Astrid Kristensson 78 02. Per Unckel 19 03. Tor Ragnar Gerholm 5 04. Christina Odenberg 05. Lars Gustafsson 16 06. Nils Dahlbeck 07. Evelyn Sokolowski 08. Övriga inom styrelsen för Energi för Sverige/Linje 1 824 09. Gösta Bohman 1 10. Britt Mogård 2 11. Staffan Burenstam-Linder 1 12. Ingegerd Troedsson 13. Carl Bildt 9 14. Övriga moderata rikspolitiker LINJE 2 15. Henry Allard 16. Rune Molin 17. Hans Blix 18. Birgitta Dahl 19. Lars Engquist 20. Gunnar Hjerne 21. Bert Lundin 22. Övriga inom rikskommitten för linje 2 25 23. Olof Palme 24. Ingvar Carlsson 25. Gunnar Sträng 26. Sten Andersson 27. Nancy Eriksson 28. Thage G Petersson 29. Kjell-Olof Feldt 1 30. Tage Erlander 1 31. Aina Erlander 1 32. Övriga socialdemokratiska rikspolitiker 10 33. Ola Ullsten 34. Birgit Friggebo 1 35. Carl Tham 36. Ingemar Mundebo 37. Kerstin Aner 3 38. Övriga folkpartistiska rikspolitiker LINJE 3 1 39. Lennart Daleus 40. Börje Hörnlund 41. Karin Söder 42. CH Hermansson 43. Ulla Lindström 44. Per Kågesson 45. Björn Kjellström 46. Eva Selin 47. Mats Odell 48. Pär Granstedt 49. Övriga inom folkkampanjen/Linje 3 3 50. Thorbjörn Fälldin 1 51. Olof Johansson 1 52. Nils G Åsling 53. Anders Dahlgren 54. Allan Pettersson 55. Övriga centerpartistiska rikspolitiker 56. Lars Werner 57. Övriga VPK-rikspolitiker 58. Alf Svensson 59. Övriga KDS-rikspolitiker 60. Carl Axel Petri 1 61. Gunnar Nilsson 62. Sixten Bäckström 63. Övriga LO-företrädare 64. Lennart Bodström 65. Övriga TCO-företrädare 66. Övriga fackliga företrädare 48 67. Curt Nicolin 21 68. Hans Werthen 2 69. Per Gyllenhammar 70. Kurt Mileikowsky 2 71. Övriga industrins företrädare 72. Kärnkraftsindustriföreträdare 73. Myndighetsföreträdare 2 74. Vetenskapmän/experter 75. Ingemar Ström 76. Ludvig Jönsson 77. Övriga kyrkliga företrädare 78. Hans Alfredson 79. Tage Danielsson 80. Hjördis Petersson 81. Övriga underhållningsartister/kändisar 82. Hannes Alfven 83. Björn Gillberg 84. Per Wrigstad 85. Alva Myrdal 86. Inga Thorsson 87. Majbritt Theorin 88. Sven Aner 89. Nils-Erik Landell 90. Astrid Lindgren 91. Övriga opinionsledare/kulturpersoner 1 92. Mediaperson inom Sveriges Radio/TV 93. Olle Alsen 94. Övrig mediaperson inom pressen 14 95. Ej identifierbar/okänd 395 96. Vet inte/vill ej svara 47 98. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 197 V80197 LINJE 1 NAMN-2 18 Loc 300 width 2 MD= 0 or GE 98 F.18A(2). Linje 1 anhängare, 2 <Se F.18A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 196 01. Astrid Kristensson . . 95. Ej identifierbar/okänd 396 96. Vet inte/vill ej svara 643 00. Frågan ej tillämplig 47 98. Uppgift saknas 403 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 Frek: 643 20 49 22 4 4 16 118 5 40 1 Kod: 14 23 24 25 33 35 36 38 41 50 61 Frek: 7 5 1 2 5 1 2 4 1 1 2 Kod: 67 68 69 71 81 89 91 92 94 95 96 Frek: 107 30 4 2 1 1 3 1 1 22 396 Kod: 98 99 Frek: 47 403
VAR 198 V80198 LINJE 1 NAMN-3 18 Loc 302 width 2 MD= 0 or GE 98 F.18A(3). Linje 1 anhängare, 3 <Se F.18A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 196 01. Astrid Kristensson . . 95. Ej identifierbar/okänd 396 96. Vet inte/vill ej svara 949 00. Frågan ej tillämplig 47 98. Uppgift saknas 403 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 9 10 11 14 Frek: 949 15 13 13 1 2 6 21 3 4 4 Kod: 22 23 30 33 35 51 67 68 69 70 71 Frek: 1 1 2 1 1 1 42 18 7 2 6 Kod: 74 91 92 95 96 98 99 Frek: 1 1 1 9 396 47 403
VAR 199 V80199 LINJE 1 NAMN-4 18 Loc 304 width 2 MD= 0 or GE 98 F.18A(4). Linje 1 anhängare, 4 <Se F.18A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 196 01. Astrid Kristensson . . 95. Ej identifierbar/okänd 395 96. Vet inte/vill ej svara 1076 00. Frågan ej tillämplig 47 98. Uppgift saknas 403 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 6 10 11 14 Frek: 1076 4 3 1 2 1 1 5 6 Kod: 35 65 67 68 69 70 71 72 91 Frek: 1 1 6 9 1 1 1 1 1 Kod: 95 96 98 99 Frek: 5 395 47 403
VAR 200 V80200 LINJE 1 NAMN-5 18 Loc 306 width 2 MD= 0 or GE 98 F.18A(5). Linje 1 anhängare, 5 <Se F.18A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 196 01. Astrid Kristensson . . 95. Ej identifierbar/okänd 395 96. Vet inte/vill ej svara 1106 00. Frågan ej tillämplig 47 98. Uppgift saknas 403 99. Bortfall Kod: 0 6 9 10 11 14 24 67 68 Frek: 1106 2 3 1 1 3 1 4 1 Kod: 91 94 95 96 98 99 Frek: 1 1 2 395 47 403
VAR 201 V80201 LINJE 2 NAMN-1 18 Loc 308 width 2 MD=98 or GE 99 F.18B. Kan Ni nämna något eller några namn på personer som är kända som förespråkare eller anhängare av linje 2? (TILLÄGGSFRÅGA:) Kan Ni nämna ytterligare någon person som är känd som förespråkare eller anhängare av linje 2? F.18B(1). Linje 2 anhängare, 1 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 196 01. Astrid Kristensson . . 95. Ej identifierbar/okänd 379 96. Vet inte/vill ej svara 46 98. Uppgift saknas 403 99. Bortfall Kod: 2 3 6 9 10 12 14 15 16 17 18 Frek: 1 1 1 13 2 1 1 15 9 13 2 Kod: 22 23 24 25 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 1 797 12 18 8 34 10 4 116 3 3 Kod: 36 38 41 42 50 51 52 53 56 61 64 Frek: 1 3 1 1 5 1 1 1 1 42 2 Kod: 67 68 69 73 74 81 95 96 98 99 Frek: 1 1 1 2 1 4 9 379 46 403
VAR 202 V80202 LINJE 2 NAMN-2 18 Loc 310 width 2 MD= 0 or GE 98 F.18B(2). Linje 2 anhängare, 2 <Se F.18B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 196 01. Astrid Kristensson . . 95. Ej identifierbar/okänd 379 96. Vet inte/vill ej svara 423 00. Frågan ej tillämplig 46 98. Uppgift saknas 403 99. Bortfall Kod: 0 3 6 9 10 15 16 17 18 19 23 Frek: 423 1 1 3 1 5 5 10 1 1 148 Kod: 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 12 28 11 1 16 53 16 2 265 2 8 Kod: 36 38 52 56 61 62 68 81 92 95 96 Frek: 3 6 1 3 102 2 1 3 1 8 379 Kod: 98 99 Frek: 46 403
VAR 203 V80203 LINJE 2 NAMN-3 18 Loc 312 width 2 MD= 0 or GE 98 F.18B(3). Linje 2 anhängare, 3 <Se F.18B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 196 01. Astrid Kristensson . . 95. Ej identifierbar/okänd 379 96. Vet inte/vill ej svara 836 00. Frågan ej tillämplig 46 98. Uppgift saknas 403 99. Bortfall Kod: 0 1 3 6 15 16 17 18 23 24 25 Frek: 836 2 1 1 4 7 8 3 23 7 35 Kod: 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 38 Frek: 7 1 16 25 17 1 54 1 4 3 2 Kod: 51 58 61 62 64 65 68 81 95 96 98 Frek: 1 1 65 1 6 1 2 2 6 379 46 Kod: 99 Frek: 403
VAR 204 V80204 LINJE 2 NAMN-4 18 Loc 314 width 2 MD= 0 or GE 98 F.18B(4). Linje 2 anhängare, 4 <Se F.18B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 196 01. Astrid Kristensson . . 95. Ej identifierbar/okänd 379 96. Vet inte/vill ej svara 1031 00. Frågan ej tillämplig 46 98. Uppgift saknas 403 99. Bortfall Kod: 0 10 15 16 17 19 22 23 24 Frek: 1031 1 2 1 6 1 1 3 1 Kod: 25 26 27 29 30 31 32 33 34 Frek: 16 1 1 6 15 5 3 20 1 Kod: 35 38 41 52 61 63 64 65 74 Frek: 3 1 1 1 8 1 7 1 1 Kod: 76 95 96 98 99 Frek: 1 3 379 46 403
VAR 205 V80205 LINJE 2 NAMN-5 18 Loc 316 width 2 MD= 0 or GE 98 F.18B(5). Linje 2 anhängare, 5 <Se F.18B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 196 01. Astrid Kristensson . . 95. Ej identifierbar/okänd 379 96. Vet inte/vill ej svara 1105 00. Frågan ej tillämplig 46 98. Uppgift saknas 403 99. Bortfall Kod: 0 15 16 18 19 23 25 29 30 Frek: 1105 2 1 2 1 1 7 1 2 Kod: 33 34 35 36 37 38 61 67 68 Frek: 5 1 2 1 1 1 6 1 1 Kod: 95 96 98 99 Frek: 2 379 46 403
VAR 206 V80206 LINJE 3 NAMN-1 18 Loc 318 width 2 MD=98 or GE 99 F.18C. Kan Ni nämna något eller några namn på personer som är kända som förespråkare eller anhängare av linje 3? (TILLÄGGSFRÅGA:) Kan Ni nämna ytterligare någon person som är känd som förespråkare eller anhängare av linje 3? F.18C(1). Linje 3 anhängare, 1 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 196 01. Astrid Kristensson . . 95. Ej identifierbar/okänd 296 96. Vet inte/vill ej svara 45 98. Uppgift saknas 403 99. Bortfall Kod: 4 9 19 23 32 33 39 40 41 42 43 Frek: 1 3 1 10 1 1 12 2 82 71 16 Kod: 44 45 50 51 52 53 55 56 74 75 78 Frek: 6 4 764 13 1 1 2 151 1 1 22 Kod: 79 80 81 82 83 85 87 89 90 91 92 Frek: 7 3 11 3 4 1 1 2 13 1 1 Kod: 94 95 96 98 99 Frek: 3 11 296 45 403
VAR 207 V80207 LINJE 3 NAMN-2 18 Loc 320 width 2 MD= 0 or GE 98 F.18C(2). Linje 3 anhängare, 2 <Se F.18C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 196 01. Astrid Kristensson . . 95. Ej identifierbar/okänd 296 96. Vet inte/vill ej svara 388 00. Frågan ej tillämplig 45 98. Uppgift saknas 403 99. Bortfall Kod: 0 1 4 6 9 33 36 37 39 40 41 Frek: 388 1 1 3 1 3 1 2 4 2 86 Kod: 42 43 44 45 50 51 52 55 56 57 58 Frek: 108 13 9 2 179 47 2 5 287 1 4 Kod: 75 77 78 79 80 81 83 85 86 87 90 Frek: 2 1 11 12 6 12 3 2 6 1 10 Kod: 94 95 96 98 99 Frek: 1 11 296 45 403
VAR 208 V80208 LINJE 3 NAMN-3 18 Loc 322 width 2 MD= 0 or GE 98 F.18C(3). Linje 3 anhängare, 3 <Se F.18C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 196 01. Astrid Kristensson . . 95. Ej identifierbar/okänd 296 96. Vet inte/vill ej svara 835 00. Frågan ej tillämplig 45 98. Uppgift saknas 403 99. Bortfall Kod: 0 2 4 6 9 10 32 33 38 39 40 Frek: 835 1 2 1 1 1 1 1 4 5 1 Kod: 41 42 43 44 45 49 50 51 52 53 55 Frek: 67 53 10 6 3 1 40 33 4 1 5 Kod: 56 58 75 77 78 79 80 81 82 83 86 Frek: 70 1 2 1 19 10 2 10 1 5 8 Kod: 89 90 91 94 95 96 98 99 Frek: 1 8 5 3 5 296 45 403
VAR 209 V80209 LINJE 3 NAMN-4 18 Loc 324 width 2 MD= 0 or GE 98 F.18C(4). Linje 3 anhängare, 4 <Se F.18C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 196 01. Astrid Kristensson . . 95. Ej identifierbar/okänd 296 96. Vet inte/vill ej svara 1058 00. Frågan ej tillämplig 45 98. Uppgift saknas 403 99. Bortfall Kod: 0 1 27 39 41 42 43 44 47 Frek: 1058 2 1 2 21 15 14 3 1 Kod: 49 50 51 52 53 55 56 78 79 Frek: 1 4 11 1 1 1 27 10 16 Kod: 81 82 83 85 86 87 89 90 91 Frek: 14 1 2 1 8 3 1 4 1 Kod: 94 95 96 98 99 Frek: 1 2 296 45 403
VAR 210 V80210 LINJE 3 NAMN-5 18 Loc 326 width 2 MD= 0 or GE 98 F.18C(5). Linje 2 anhängare, 5 <Se F.18C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 196 01. Astrid Kristensson . . 95. Ej identifierbar/okänd 296 96. Vet inte/vill ej svara 1161 00. Frågan ej tillämplig 45 98. Uppgift saknas 403 99. Bortfall Kod: 0 6 39 40 41 42 43 44 50 Frek: 1161 1 1 1 5 6 3 2 7 Kod: 51 52 56 58 75 78 79 80 81 Frek: 3 1 9 1 2 2 4 2 5 Kod: 85 86 90 91 95 96 98 99 Frek: 1 4 2 3 1 296 45 403
VAR 211 V80211 KÄRNKRAFTVERK 19A Loc 328 width 1 MD=6 or GE 9 F.19A. De svenska kärnkraftverken är alla placerade på fyra orter längs kusten. Jag undrar om Ni känner till namnet på någon eller några av de orter där det finns kärnkraftverk? (TILLÄGGSFRÅGA:) Känner Ni till någon mer ort? F.19A(1). Antal orter med kärnkraftverk UP känner till 204 1. 1 ort nämnd 398 2. 2 orter nämnda 401 3. 3 orter nämnda 428 4. 4 orter nämnda 92 8. Vet inte/vill ej svara/ingen ort nämnd 45 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 212 V80212 BARSEBÄCK 19A Loc 329 width 1 MD=6 or GE 9 F.19A(2). Känner till Barsebäck (även Kävlinge) <Se F.19A för fullständig frågetext> 1279 1. Ja 154 5. Nej 90 8. Vet inte/vill ej svara 45 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 213 V80213 FORSMARK 19A Loc 330 width 1 MD=6 or GE 9 F.19A(3). Känner till Forsmark (även Östhammar) <Se F.19A för fullständig frågetext> 771 1. Ja 662 5. Nej 90 8. Vet inte/vill ej svara 45 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 214 V80214 OSKARSHAMN 19A Loc 331 width 1 MD=6 or GE 9 F.19A(4). Känner till Oskarshamn (även Simpevarp) <Se F.19A för fullständig frågetext> 818 1. Ja 615 5. Nej 90 8. Vet inte/vill ej svara 45 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 215 V80215 RINGHALS 19A Loc 332 width 1 MD=6 or GE 9 F.19A(5). Känner till Ringhals (även Varberg, Bua) <Se F.19A för fullständig frågetext> 927 1. Ja 506 5. Nej 90 8. Vet inte/vill ej svara 45 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 216 V80216 RANSTAD 19B Loc 333 width 1 MD=6 or GE 9 F.19B. Sverige har stora uranfyndigheter. Känner Ni till namnet på den plats där den största kända uranfyndigheten finns? 561 1. Ranstad nämnt (även Billingen) 111 2. Skövdetrakten, Västergötland, Skara, Skaraborgs län 142 5. Felaktig svar 704 8. Vet inte/vill ej svara 50 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 217 V80217 DECENTRALISERA 20 Loc 334 width 2 MD=96 or GE 99 F.20. På det här kortet har jag en lista med förslag på olika slags samhällen som en del människor anser att vi bör satsa på i framtiden i Sverige. Jag skulle vilja höra vad Ni anser om förslagen. Ni kan svara med hjälp av skalan på kortet. En hög siffra betyder att Ni tycker ett förslag är bra. En låg siffra betyder att Ni tycker att ett förslag är dåligt. F.20A. Vad anser Ni om förslaget att satsa på ett decentraliserat samhälle 37 00. Mycket dåligt förslag 27 01. 44 02. 44 03. 39 04. 413 05. Varken bra eller dåligt förslag 82 06. 154 07. 176 08. 50 09. 277 10. Mycket bra förslag 207 88. Vet inte/vill ej svara 18 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 218 V80218 JÄMLIKT SAMH 20B Loc 336 width 2 MD=96 or GE 99 F.20B. Satsa på ett jämlikt samhälle där skillnaderna mellan människors inkomster och arbetsförhållanden är små <Se F.20 för fullständig frågetext> 45 00. Mycket dåligt förslag 44 01. 70 02. 64 03. 64 04. 257 05. Varken bra eller dåligt förslag 103 06. 123 07. 195 08. 99 09. 383 10. Mycket bra förslag 101 88. Vet inte/vill ej svara 20 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 219 V80219 MARKNADSEKON 20C Loc 338 width 2 MD=96 or GE 99 F.20C. Satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet och marknadsekonomi <Se F.20 för fullständig frågetext> 76 00. Mycket dåligt förslag 51 01. 59 02. 66 03. 73 04. 296 05. Varken bra eller dåligt förslag 115 06. 156 07. 216 08. 73 09. 233 10. Mycket bra förslag 130 88. Vet inte/vill ej svara 24 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 220 V80220 TEKNIKSAMHÄLLE 20 Loc 340 width 2 MD=96 or GE 99 F.20D. Satsa på ett samhälle som utnyttjar avancerad teknik som datorer och industrirobotar så att produktionen blir effektiv <Se F.20 för fullständig frågetext> 232 00. Mycket dåligt förslag 149 01. 165 02. 160 03. 77 04. 266 05. Varken bra eller dåligt förslag 88 06. 105 07. 90 08. 33 09. 79 10. Mycket bra förslag 92 88. Vet inte/vill ej svara 32 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 221 V80221 MILJÖVÄNLIGT 20E Loc 342 width 2 MD=96 or GE 99 F.20E. Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen ekonomisk tillväxt <Se F.20 för fullständig frågetext> 25 00. Mycket dåligt förslag 29 01. 59 02. 60 03. 81 04. 315 05. Varken bra eller dåligt förslag 128 06. 154 07. 207 08. 90 09. 292 10. Mycket bra förslag 107 88. Vet inte/vill ej svara 21 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 222 V80222 SOCIALISM 20F Loc 344 width 2 MD=96 or GE 99 F.20F. Satsa på ett socialistiskt samhälle <Se F.20 för fullständig frågetext> 354 00. Mycket dåligt förslag 123 01. 116 02. 70 03. 53 04. 254 05. Varken bra eller dåligt förslag 55 06. 88 07. 113 08. 50 09. 133 10. Mycket bra förslag 130 88. Vet inte/vill ej svara 29 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 223 V80223 LÖNTAGARINFLYT 20 Loc 346 width 2 MD=96 or GE 99 F.20G. Satsa på ett samhälle med mer inflytande för löntagarna på jobben även om det innebär att saker och ting ibland kan ta lite längre tid <Se F.20 för fullständig frågetext> 50 00. Mycket dåligt förslag 39 01. 68 02. 70 03. 81 04. 300 05. Varken bra eller dåligt förslag 142 06. 182 07. 199 08. 97 09. 221 10. Mycket bra förslag 101 88. Vet inte/vill ej svara 18 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 224 V80224 EKON TILLVÄXT 20H Loc 348 width 2 MD=96 or GE 99 F.20H. Satsa på ett samhälle med hög ekonomisk tillväxt och hög produktivitet <Se F.20 för fullständig frågetext> 49 00. Mycket dåligt förslag 36 01. 60 02. 64 03. 90 04. 312 05. Varken bra eller dåligt förslag 138 06. 167 07. 211 08. 67 09. 217 10. Mycket bra förslag 136 88. Vet inte/vill ej svara 21 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 225 V80225 DAGENS SAMH 20I Loc 350 width 2 MD=96 or GE 99 F.20I. Satsa på ett samhälle som i huvudsak liknar dagens svenska samhälle <Se F.20 för fullständig frågetext> 52 00. Mycket dåligt förslag 45 01. 88 02. 89 03. 90 04. 348 05. Varken bra eller dåligt förslag 116 06. 159 07. 187 08. 84 09. 206 10. Mycket bra förslag 82 88. Vet inte/vill ej svara 22 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 226 V80226 AVVECKLING 21 Loc 352 width 1 MD=6 or GE 9 F.21. Kommer en avveckling av kärnkraften, enligt Er mening, att förbättra, försämra eller varken förbättra eller försämra möjligheterna att i framtiden uppnå det slags samhälle Ni vill ha? 401 1. Förbättra 458 3. Varken förbättra eller försämra 533 5. Försämra 164 8. Vet inte/vill ej svara 12 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 227 V80227 STATLIG KONTR 22A Loc 353 width 1 MD=6 or GE 9 F.22A. Vi har ställt samman några olika åsikter som brukar förekomma i den politiska diskussionen. Får jag be Er säga vilken inställning Ni har till var och en av de här åsikterna. (VISA SVARSKORT) F.22A(A). De ledande i bankerna och industrin får alldeles för mycket inflytande, om inte samhället har möjlighet att kontrollera det privata näringslivet. 373 1. Instämmer helt 680 2. Instämmer i stort sett 221 3. I stort sett motsatt åsikt 68 4. Helt motsatt åsikt 210 8. Vet inte/vill ej svara 16 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 228 V80228 SOC REFORMER 22A Loc 354 width 1 MD=6 or GE 9 F.22A(B). Det har gått så långt med sociala reformer här i landet att staten i fortsättningen hellre borde minska än öka bidrag och stöd åt medborgarna. <Se F.22A för fullständig frågetext> 461 1. Instämmer helt 592 2. Instämmer i stort sett 275 3. I stort sett motsatt åsikt 113 4. Helt motsatt åsikt 108 8. Vet inte/vill ej svara 19 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 229 V80229 VALLÖFTEN 22B Loc 355 width 1 MD=6 or GE 9 F.22B. Vi har också ställt samman några olika åsikter om partier och politik, som man ibland hör att folk har. En del är rätt kritiska. Jag läser upp en sådan åsikt i sänder. F.22B(A). Man kan aldrig lita på att något av partierna tänker hålla sina löften. 621 1. Instämmer helt 630 2. Instämmer i stort sett 204 3. I stort sett motsatt åsikt 46 4. Helt motsatt åsikt 54 8. Vet inte/vill ej svara 13 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 230 V80230 RÖST PÅVERKA 22B Loc 356 width 1 MD=6 or GE 9 F.22B(B). Genom att rösta kan man verkligen vara med och bestämma om hur det skall vara ordnat här i landet. <Se F.22B för fullständig frågetext> 274 1. Instämmer helt 690 2. Instämmer i stort sett 375 3. I stort sett motsatt åsikt 152 4. Helt motsatt åsikt 64 8. Vet inte/vill ej svara 13 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 231 V80231 RD-MÄN HÄNSYN 22B Loc 357 width 1 MD=6 or GE 9 F.22B(C). De som sitter i riksdagen och beslutar tar inte mycket hänsyn till vad vanligt folk tycker och tänker. <Se F.22B för fullständig frågetext> 368 1. Instämmer helt 665 2. Instämmer i stort sett 376 3. I stort sett motsatt åsikt 64 4. Helt motsatt åsikt 82 8. Vet inte/vill ej svara 13 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 232 V80232 PÅVERKA POL 22B Loc 358 width 1 MD=6 or GE 9 F.22B(D). Det tjänar ingenting till att engagera sig i politiken eftersom det ändå är så litet man kan göra. <Se F.22B för fullständig frågetext> 301 1. Instämmer helt 391 2. Instämmer i stort sett 480 3. I stort sett motsatt åsikt 304 4. Helt motsatt åsikt 79 8. Vet inte/vill ej svara 13 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 233 V80233 AKTIV KKRAFT 23A Loc 359 width 1 MD=6 or GE 9 F.23A. Är Ni aktiv i kärnkraftsfrågan? Med aktiv menar jag att man har tagit ställning och försöker övertyga andra om att rösta på ett visst förslag i folkomröstningen. (OM JA:) Är Ni aktiv för förslag 1, 2 eller 3? 36 1. Ja, aktiv för förslag 1 59 2. Ja, aktiv för förslag 2 140 3. Ja, aktiv för förslag 3 1316 5. Nej, inte aktiv 7 8. Vet inte/ vill ej svara 10 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 234 V80234 FÖRSLAG 1-1 23B Loc 360 width 1 MD=6 or GE 9 F.23B. Har Ni någon familjemedlem, arbetskamrat och/eller nära vän utanför arbetet som aktivt försöker övertyga andra om att rösta på förslag 1? F.23B(1). Familjemedlem, arbetskamrat eller vän som aktivt arbetar för förslag 1, 1 48 1. Ja, familjemedlem 74 2. Ja, arbetskamrat 61 3. Ja, nära vän 1348 5. Nej 24 8. Vet inte/vill ej svara 13 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 235 V80235 FÖRSLAG 1-2 23B Loc 361 width 1 MD=6 or GE 9 F.23B(2). Familjemedlem, arbetskamrat eller vän som aktivt arbetat för förslag 1, 2 <Se F.23B för fullständig frågetext> 6 2. Ja, arbetskamrat 18 3. Ja, nära vän 1507 5. Nej 24 8. Vet inte/vill ej svara 13 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 236 V80236 FÖRSLAG 1-3 23B Loc 362 width 1 MD=6 or GE 9 F.23B(3). Familjemedlem, arbetskamrat eller vän som aktivt arbetat för förslag 1, 3 <Se F.23B för fullständig frågetext> 6 3. Ja, nära vän 1525 5. Nej 24 8. Vet inte/vill ej svara 13 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 237 V80237 FÖRSLAG 2-1 23C Loc 363 width 1 MD=6 or GE 9 F.23C. Har Ni någon familjemedlem, arbetskamrat och/eller nära vän utanför arbetet som aktivt försöker övertyga andra om att rösta på förslag 2? F.23C(1). Familjemedlem, arbetskamrat eller nära vän som aktivt arbetat för förslag 2, 1 71 1. Ja, familjemedlem 129 2. Ja, arbetskamrat 75 3. Ja, nära vän 1266 5. Nej 16 8. Vet inte/vill ej svara 11 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 238 V80238 FÖRSLAG 2 23C Loc 364 width 1 MD=6 or GE 9 F.23C(2). Familjemedlem, arbetskamrat eller nära vän som aktivt arbetat för förslag 2, 2 <Se F.23C för fullständig frågetext> 10 2. Ja, arbetskamrat 19 3. Ja, nära vän 1512 5. Nej 16 8. Vet inte/vill ej svara 11 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 239 V80239 FÖRSLAG 2-3 23C Loc 365 width 1 MD=6 or GE 9 F.23C(3). Familjemedlem, arbetskamrat eller vän som aktivt arbetat för förslag 2, 3 <Se F.23C för fullständig frågetext> 3 3. Ja, nära vän 1538 5. Nej 16 8. Vet inte/vill ej svara 11 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 240 V80240 FÖRSLAG 3-1 23D Loc 366 width 1 MD=6 or GE 9 F.23D. Har Ni någon familjemedlem, arbetskamrat och/eller nära vän utanför arbetet som aktivt försöker övertyga andra om att rösta på förslag 3? F.23D(1). Familjemedlem, arbetskamrat eller vän som aktivt arbetat för förslag 3, 1 183 1. Ja, familjemedlem 167 2. Ja, arbetskamrat 170 3. Ja, nära vän 1019 5. Nej 18 8. Vet inte/vill ej svara 11 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 241 V80241 FÖRSLAG 3-2 23D Loc 367 width 1 MD=6 or GE 9 F.23D(2). Familjemedlem, arbetskamrat eller vän som aktivt arbetat för förslag 3, 2 <Se F.23D för fullständig frågetext> 51 2. Ja, arbetskamrat 53 3. Ja, nära vän 1435 5. Nej 18 8. Vet inte/vill ej svara 11 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 242 V80242 FÖRSLAG 3-3 23D Loc 368 width 1 MD=6 or GE 9 F.23D(3). Familjmedlem, arbetskamrat eller vän som aktivt arbetat för förslag 3, 3 <Se F.23D för fullständig frågetext> 39 3. Ja, nära vän 1500 5. Nej 18 8. Vet inte/vill ej svara 11 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 243 V80243 DISK BEKANTA 24A Loc 369 width 1 MD=6 or GE 9 F.24A. Hur ofta brukar det förekomma att det diskuteras energi- och kärnkraftsfrågor bland Era bekanta utanför familjen? Brukar det förekomma: ofta eller bara vid något enstaka tillfälle eller inte alls? 440 1. Ofta 849 3. Bara vid något enstaka tillfälle 229 5. Inte alls 6 8. Vet inte/vill ej svara 44 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 244 V80244 INTRESSE DISK 24B Loc 370 width 1 MD=6 or GE 9 F.24B. Hur brukar Ni själv göra om Ni är med i ett sällskap, där samtalet kommer in på energi- och kärnkraftsfrågor? Vilken av de här beskrivningarna tycker Ni passar bäst in på Er själv? 95 1. Jag brukar inte bry mig om att lyssna när folk börjar prata om energi- och kärnkraftsfrågor 351 2. Jag brukar nog lyssna, men jag lägger mig aldrig i diskussionen 459 3. Det händer ibland, men inte så ofta, att jag säger ifrån vad jag själv tycker 604 4. Jag brukar för det mesta vara med i diskussionen och säga min åsikt 14 8. Vet inte/vill ej svara 45 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 245 V80245 INST KKRAFTOMR 25 Loc 371 width 1 MD=6 or GE 9 F.25A. Tycker Ni att det hade varit bättre om regeringen och riksdag hade beslutat om kärnkraften utan folkomröstning eller anser Ni att det var bäst att ordna folkomröstning i det här fallet? SE V310 FÖR SAMMA FRÅGA I POSTENKÄTEN 832 1. Bättre om regeringen och riksdag beslutat utan folkomröstning 616 5. Bäst att ordna folkomröstning i det här fallet 110 8. Vet inte/vill ej svara 10 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 246 V80246 FOLKOMRÖSTNING 25 Loc 372 width 1 MD=6 or GE 9 F.25B. Vad anser Ni om folkomröstningar mer allmänt? Tycker Ni att vi borde ha fler folkomröstningar i olika frågor i framtiden eller tycker Ni att vi skall vara sparsamma med folkomröstningar som vi varit hittills eller tycker Ni att vi inte skall ha några utan överlåta åt riksdag och regeringen att fatta beslut utan folkomröstningar? 356 1. Vi borde ha fler folkomröstningar i olika frågor i framtiden 781 3. Vi skall vara sparsamma med folkomröstningar som vi varit hittills 318 5. Vi skalll inte ha några utan överlåta åt riksdag och regering att fatta beslut utan folkomröstningar 70 8. Vet inte/vill ej svara 43 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 247 V80247 TÄNKER RÖSTA 26A Loc 373 width 1 MD=6 or GE 9 F.26A. Tänker Ni rösta vid folkomröstningen i år? 1393 1. Ja, tänker rösta 100 3. Kanske/vet inte säkert 72 5. Nej, tänker inte rösta 1 8. Vet inte/vill ej svara 2 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 248 V80248 FÖRSLAG (FÖRE) 26 Loc 374 width 1 MD=0 or GE 6 F.26B. (TÄNKER RÖSTA) Vilket förslag tänker Ni rösta på? 253 1. Förslag 1 469 2. Förslag 2 519 3. Förslag 3 29 4. Tänker rösta blankt 123 5. Vet inte/vill ej svara 173 0. Frågan ej tillämplig 2 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 249 V80249 TROLIGT VAL 26C Loc 375 width 1 MD=0 or GE 6 F.26C. (TÄNKER RÖSTA, HAR EJ BESTÄMT HUR) Vilket förslag lutar Ni närmast åt att rösta på? 12 1. Förslag 1 42 2. Förslag 2 29 3. Förslag 3 8 4. Lutar åt att rösta blankt 32 5. Vet inte/vill ej svara 1443 0. Frågan ej tillämplig 2 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 250 V80250 MÖJLIGT FÖRSL 27A Loc 376 width 1 MD=0 or GE 8 F.27A. (TÄNKER INTE RÖSTA) Om Ni skulle rösta, vilket förslag skulle Ni i så fall rösta på? 15 1. Förslag 1 57 2. Förslag 2 37 3. Förslag 3 16 4. Lutar åt att rösta blankt 16 5. Tänker inte rösta i folkomröstningen 32 6. Har inte bestämt sig/vet inte/vill ej svara 1393 0. Frågan ej tillämplig 2 8. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 251 V80251 LUTAR ÅT FÖRSL 27 Loc 377 width 1 MD=0 or GE 6 F.27B. (TÄNKER INTE RÖSTA, VET INTE PÅ VILKET FÖRSLAG OM MAN SKULLE RÖSTA) Vilket förslag lutar Ni närmast åt att rösta på? 4 1. Förslag 1 1 2. Förslag 2 4 3. Förslag 3 1 4. Lutar åt att rösta blankt 22 5. Vet inte/vill ej svara 1534 0. Frågan ej tillämplig 2 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 252 V80252 SÄMST FÖRSLAG 27C Loc 378 width 1 MD=0 or GE 8 F.27C. (TÄNKER INTE RÖSTA, VET INTE VILKET FÖRSLAG HAN/HON LUTAR ÅT) Är det något av de tre förslagen i folkomröstningen som Ni tycker är sämre än de övriga, så att Ni inte skulle kunna tänka er att rösta på det? 14 1. Förslag 1 5 2. Förslag 2 10 3. Förslag 3 14 5. Nej, inget förslag sämre 36 6. Vet inte/vill ej svara 1487 0. Frågan ej tillämplig 2 8. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 253 V80253 SKÄL EJ RÖSTA1 28 Loc 379 width 2 MD= 0 or GE 96 F.28. Varför tänker Ni inte rösta/rösta blankt i folkomröstningen? (TILLÄGGSFRÅGA:) Är det något mer skäl ni vill nämna? F.28(1). Skäl för att inte rösta/rösta blankt i folkomröstningen, 1 Anm. Kod 1-40 argument för icke-röstning, kod 41-80 argument för blank röstning VILLRÅDIGHET (ICKE-RÖSTNING) 1 01. Villrådighet 1 02. Inget förslag bra 15 03. Har för dåliga kunskaper 04. För dålig information från linjerna 7 05. UP vet inte vad UP skall rösta på 2 08. Övriga argument av typen 'villrådighet' RIKSDAG OCH REGERING BÖR AVGÖRA (ICKE-RÖSTNING) 2 11. Riksdag och regering bör avgöra 3 12. 'Fel att låta folket avgöra' (misstro folkets kompetens) 13. 'Experter skall avgöra' (expertreferens) 14. 'Teknisk fråga' (teknikreferens) 3 16. Politikerna smiter undan sitt ansvar (principiell parlamentarism) 2 17. Tycker inte det skall röstas i sådana här frågor REFERENSER TILL FRAMTIDEN (ICKE-RÖSTNING) 21. Referenser till framtiden 22. Vill inte binda upp framtida generationer 1 23. Om man röstar fel så kan man skada för framtiden 1 24. UP upplever sig för gammal för beslut 20-30 år framåt 25. Vi kan inte bestämma idag vad som skall gälla i framtiden 1 28. Övrigt framtidsargument ICKE-RÖSTNING SOM PROTEST 4 31. Icke-röstning som protest 32. Misstro mot att resultatet följs ('politikerna beslutar ändå som dom vill") 1 33. För mycket politik i frågan 1 34. Politiskt mygel, taktik etc. 35. Kritisk mot folkomröstningar över huvud taget 36. Principiell icke-demokrat (anti-etablissemang) 3 38. Övrigt missnöje 2 40. Tänker inte rösta VILLRÅDIGHET (BLANKRÖSTNING) 1 41. Villrådighet 2 42. Inget förslag bra 10 43. Har för dåliga kunskaper 2 44. För dålig information från linjerna 5 45. UP vet inte vad UP skall rösta på 3 48. Övrigt argument av typen 'villrådighet' RIKSDAG OCH REGERING BÖR AVGÖRA (BLANKRÖSTNING) 2 51. Riksdag och regering bör avgöra 2 52. 'Fel att låta folket avgöra' (misstro folkets kompetens) 2 53. 'Experter skall avgöra' (expertreferens) 54. 'Teknisk fråga' (teknikreferens) 6 56. Politikerna smiter undan sitt ansvar (principiell parlamentarism) 3 57. Tycket inte det skall röstas i sådana här frågor REFERENSER TILL FRAMTIDEN (BLANKRÖSTNING) 1 61. Referenser till framtiden 62. Vill inte binda upp framtida generationer 2 63. Om man röstar fel så kan man skada för framtiden 1 64. UP upplever sig för gammal för beslut 20-30 år framåt 65. Vi kan inte bestämma idag vad som skall gälla i framtiden 68. Övrigt framtidsargument BLANKRÖSTNING SOM PROTEST 1 71. Blankröstning som protest 72. Misstro mot att resultatet följs ('politikerna beslutar ändå som dom vill') 1 73. För mycket politik i frågan 74. Politiskt mygel, taktik etc. 75. Kritisk mot folkomröstningar över huvud taget 76. Principiell icke-demokrat (anti-etablissemang) 1 78. Övrigt missnöje 1 80. Tänker rösta blankt 9 88. Vet inte/vill ej svara 1446 00. Frågan ej tillämplig 17 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 254 V80254 SKÄL EJ RÖSTA2 28 Loc 381 width 2 MD= 0 or GE 96 F.28(2). Skäl för att inte rösta/rösta blankt i folkomröstningen, 2 <Se F.28 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 253 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 01. Villrådighet . . 80. Tänker rösta blankt 88. Vet inte/vill ej svara 1528 00. Frågan ej tillämplig 17 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall Kod: 0 3 5 11 12 13 16 44 45 Frek: 1528 1 2 1 1 3 1 1 1 Kod: 46 48 52 54 57 62 68 72 75 Frek: 1 1 3 1 1 1 1 1 1 Kod: 78 96 99 Frek: 1 17 403
VAR 255 V80255 SKÄL EJ RÖSTA3 28 Loc 383 width 2 MD= 0 or GE 96 F.28(3). Skäl för att inte rösta/rösta blankt i folkomröstningen, 3 <Se F.28 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 253 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 01. Villrådighet . . 80. Tänker rösta blankt 88. Vet inte/vill ej svara 1550 00. Frågan ej tillämplig 17 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall Kod: 0 73 96 99 Frek: 1550 1 17 403
VAR 256 V80256 PROC LINJE 3 29A Loc 385 width 3 MD=996 or GE 999 F.29A. På ett ungefär hur stor procentandel av rösterna tror Ni att förslag 3 får i folkomröstningen? 100. 10 procentandelar . . 900. 90 procentandelar 324 988. Vet inte/vill ej svara 39 996. Uppgift saknas 403 999. Bortfall Kod: 100 150 180 200 250 270 275 280 290 300 320 Frek: 1 2 1 12 41 2 4 4 2 147 2 Kod: 325 330 335 340 345 350 355 360 365 370 375 Frek: 7 8 1 6 1 156 1 7 1 14 38 Kod: 380 390 400 410 415 420 425 430 440 450 455 Frek: 28 3 308 5 2 13 7 12 5 106 1 Kod: 460 465 470 475 480 490 495 500 510 520 530 Frek: 4 1 13 7 15 5 2 92 19 8 5 Kod: 540 550 560 575 600 610 650 675 700 750 775 Frek: 3 29 1 1 23 1 4 1 10 9 1 Kod: 800 900 988 996 999 Frek: 2 1 324 39 403
VAR 257 V80257 REAKTORER 2005 29 Loc 388 width 1 MD=6 or GE 9 F.29B. Hur många kärnkraftsreaktorer tror Ni vi har i drift i Sverige om 25 år? Ni kan svara med hjälp av alternativen på det här kortet. 213 1. Kärnkraften avvecklad - inga reaktorer i drift 257 2. 1-6 reaktorer i drift 232 3. 7-11 reaktorer i drift 380 4. 12 reaktorer i drift 238 5. Fler än 12 reaktorer i drift 201 8. Vet inte/vill ej svara 47 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 258 V80258 PARTIANHÄNGARE 30 Loc 389 width 1 MD=6 or GE 9 F.30A. Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns ju också många som inte har någon sådan inställning till något av partierna. Brukar Ni själv betrakta Er som t ex folkpartist eller socialdemokrat eller moderat eller centerpartist eller kommunist? Eller har Ni inte någon sådan inställning till något av partierna? SE V59 FÖR SAMMA FRÅGA I TELEFONINTERVJUN 909 1. Ja, betraktar sig som anhängare av ett bestämt parti 29 3. Vet inte/tveksam 597 5. Nej, betraktar sig inte som anhängare av något parti 26 8. Vill inte svara 7 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 259 V80259 PARTIPREFERENS 30 Loc 390 width 2 MD= 0 or GE 96 F.30B. (PARTIANHÄNGARE) Vilket parti tycker Ni bäst om? SE V60 FÖR SAMMA FRÅGA I TELEFONINTERVJUN 31 11. Vänsterpartiet kommunisterna 3 12. Kommunistiska partiet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 1 17. Övrigt kommunistiskt parti 508 22. Socialdemokraterna 152 33. Centerpartiet 40 44. Folkpartiet 149 55. Moderata samlingspartiet 5 66. Kristen demokratisk samling 1 71. M+Fp+C eller M+Fp+C+KDS; även: borgerliga partier eller borgerligt parti utan närmare specificering 19 88. Vet inte/vill ej svara 652 00. Frågan ej tillämplig 7 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 260 V80260 PARTIIDENT 30C Loc 392 width 1 MD=0 or GE 6 F.30C. (ANGETT BÄSTA PARTI) En del är ju starkt övertygade anhängare av sitt parti. Andra är inte så starkt övertygade. Hör Ni själv till de starkt övertygade anhängarna av Ert parti? SE V61 FÖR SAMMA FRÅGA I TELEFONINTERVJUN 377 1. Ja, starkt övertygad 305 5. Nej, inte starkt övertygad 671 0. Frågan ej tillämplig 215 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 261 V80261 NÄRMASTE PARTI 30 Loc 393 width 2 MD= 0 or GE 96 F.30D. (EJ PARTIANHÄNGARE) Är det något parti som Ni ändå tycker Er stå närmare än de andra partierna? (Vilket parti?) SE V62 FÖR SAMMA FRÅGA I TELEFONINTERVJUN 37 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 14. Kommunistiska arbetareförbundet 1 17. Övrigt kommunistiskt parti 154 22. Socialdemokraterna 87 33. Centerpartiet 64 44. Folkpartiet 81 55. Moderata samlingspartiet 1 58. M+S 1 66. Kristen demokratisk samling 2 71. M+Fp+C eller M+Fp+C+KDS; även: borgerliga partier eller borgerlig parti utan närmare specificering 1 72. Fp+C samt "mittenpartierna" och annan valsedelsbeteckning för samverkan mellan dessa två partier 1 76. M+C 1 83. Hälso- och miljöpartiet 220 88. Vet inte/vill ej svara 909 00. Frågan ej tillämplig 7 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 262 V80262 ANDRA PARTI 31 Loc 395 width 2 MD= 0 or GE 96 F.31. (ANGETT BÄSTA/NÄRMASTE PARTI) Vilket parti tycker Ni näst bäst om? 198 11. Vänsterpartiet kommunisterna 2 13. Sveriges kommunistiska parti 1 17. Övrigt kommunistiskt parti 123 22. Socialdemokraterna 194 33. Centerpartiet 282 44. Folkpartiet 138 55. Moderata samlingspartiet 1 58. M+S 3 66. Kristen demokratisk samling 369 88. Vet inte/vill ej svara 239 00. Frågan ej tillämplig 18 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 263 V80263 RÖSTADE 1979R 32A Loc 397 width 1 MD=0 or GE 8 F.32A. (FÖDD FÖRE 17/9 1961) Röstade Ni vid riksdagsvalet 1979? 1411 1. Ja 1 3. Minns inte 78 5. Nej, röstade inte/UP tror inte UP röstade 4 6. Vet inte/vill ej svara 67 0. Frågan ej tillämplig 7 8. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 264 V80264 PARTI 1979R 32B Loc 398 width 2 MD= 0 or GE 96 F.32B. (RÖSTADE 1979) Vilket parti röstade Ni på vid riksdagsvalet 1979? 73 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 14. Kommunistiska arbetareförbundet 1 16. Arbetarepartiet kommunisterna 615 22. Socialdemokraterna 241 33. Centerpartiet 116 44. Folkpartiet 243 55. Moderata samlingspartiet 7 66. Kristen demokratisk samling 1 71. Partikombination M+FP+C eller M+FP+C+KDS 1 83. Hälso- och miljöpartiet 102 88. Vet inte/vill ej svara 1 89. Röstade blankt 159 00. Frågan ej tillämplig 7 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 265 V80265 ORSAK PBYTE 33 Loc 400 width 1 MD=0 or GE 8 F.33. (ÄNDRAT PARTIUPPFATTNING SEDAN 1979) Ni säger att Ni tycker bäst om/tycker er stå närmast (... PARTINAMN) idag men att Ni röstade på (... PARTINAMN) i riksdagsvalet 1979. Har kärnkraftsfrågan medverkat till att Ni ändrat partiuppfattning sedan valet 1979? 26 1. Ja, kärnkraftsfrågan har medverkat 30 5. Nej, kärnkraftsfrågan har inte medverkat 9 6. Vet inte/vill ej svara 1498 0. Frågan ej tillämplig 5 8. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 266 V80266 RÖSTADE 1976R 34A Loc 401 width 1 MD=0 or GE 8 F.34A. (FÖDD FÖRE 20/9 1958) Röstade Ni vid riksdagsvalet 1976? 1322 1. Ja 9 3. Minns inte säkert, men troligen 81 5. Nej, röstade inte/UP tror inte UP röstade 6 6. Vet inte/vill ej svara 142 0. Frågan ej tillämplig 8 8. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 267 V80267 PARTI 1976R 34B Loc 402 width 2 MD= 0 or GE 96 F.34B. (RÖSTADE 1976) Vilket parti röstade Ni på vid valet 1976? 55 11. Vänsterpartiet kommunisterna 2 13. Sveriges kommunistiska parti 1 14. Kommunistiska arbetareförbundet 579 22. Socialdemokraterna 290 33. Centerpartiet 123 44. Folkpartiet 164 55. Moderata samlingspartiet 9 66. Kristen demokratisk samling 1 71. Partikombinationen M+Fp+C eller M+Fp+C+KDS 102 88. Vet inte/vill ej svara 5 89. Röstade blankt 229 00. Frågan ej tillämplig 8 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 268 V80268 RÖSTADE 1979K 35A Loc 404 width 1 MD=0 or GE 6 F.35A. (EJ SVENSK MEDBORGARE) Röstade Ni vid valet till kommunfullmäktige 1979? 83 1. Ja 3. Minns inte säkert, men troligen 22 5. Nej, röstade inte/UP tror inte UP röstade 1456 0. Frågan ej tillämplig/UP hade rösträtt i riksdagen 1979 7 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 269 V80269 PARTI 1979K 35B Loc 405 width 2 MD= 0 or GE 96 F.35B. (EJ SVENSK MEDBORGARE MEN RÖSTADE 1979) Vilket parti röstade Ni på vid valet till kommunfullmäktige 1979? 4 11. Vänsterpartiet kommunisterna 42 22. Socialdemokraterna 15 33. Centerpartiet 4 44. Folkpartiet 11 55. Moderata samlingspartiet 1 66. Kristen demokratisk samling 1 81. Kommunal valsedelbeteckning eller kommunal politisk grupp, som inte kan förbindas med något riksparti och inte har karaktären av borgerlig samlingslista 5 88. Vet inte/vill ej svara 1478 00. Frågan ej tillämplig 7 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 270 V80270 RÖSTADE 1976K 36A Loc 407 width 1 MD=0 or GE 8 F.36A. (EJ SVENSK MEDBORGARE) Röstade Ni vid valet till kommunfullmäktige 1976? 74 1. Ja 1 3. Minns inte säkert, men troligen 18 5. Nej, röstade inte/UP tror inte UP röstade 11 6. UP var inte röstberättigad 1976 1 7. Vet inte/vill ej svara 1456 0. Frågan ej tillämplig 7 8. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 271 V80271 PARTI 1976K 36B Loc 408 width 2 MD= 0 or GE 96 F.36B. (EJ SVENSK MEDBORGARE MEN RÖSTADE 1976) Vilket parti röstade Ni på vid valet till kommunfullmäktige 1976? 3 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 13. Sveriges kommunistiska parti 37 22. Socialdemokraterna 16 33. Centerpartiet 6 44. Folkpartiet 7 55. Moderata samlingspartiet 5 88. Vet inte/vill ej svara 1486 00. Frågan ej tillämplig 7 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 272 V80272 FÖRVÄRVSARB 37A Loc 410 width 1 MD=6 or GE 9 F.37A. Har Ni förvärvsarbete? (OM JA:) Arbetar Ni heltid eller deltid? (OM NEJ:) Studerar Ni? 817 1. Ja, heltid 249 2. Ja, deltid 8 3. Ja, men tillfälligt arbetslös 61 4. Nej, studerar 426 5. Nej, förvärvsarbetar inte 7 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 273 V80273 FD FÖRVÄRVSARB 37 Loc 411 width 1 MD=0 or GE 6 F.37B. (FÖRVÄRVSARBETAR INTE/STUDERAR) Har Ni tidigare haft förvärvsarbete? (OM JA:) Arbetade Ni heltid eller deltid? 335 1. Ja, heltid 65 2. Ja, deltid 83 5. Nej, har aldrig haft förvärvsarbete 1074 0. Frågan ej tillämplig 11 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 274 V80274 YRKESGRUPP 37C Loc 412 width 2 MD= 0 or GE 96 F.37C. Vilket yrke har/hade Ni? (TILLÄGGSFRÅGA:) Vilket slags arbete sysslar/sysslade Ni huvudsakligen med? F.37C(1). Yrkesgrupp Socialgrupp I 01. Godsägare m fl 9 02. Större företagare och företagsledare vid större företag 48 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 38 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 19 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 06. Hyresfastighetsägare (endast om detta är huvudyrke) 07. Övriga tillhörande socialgrupp I Socialgrupp II 68 10. Hemmansägare (inkl alla med yrkestitel "jordbrukare", "lantbrukare" el dyl) 11. Arrendatorer 19 13. Hantverkare (företagare) 12 14. Detaljhandlare (bl a yrkestiteln "köpman") 42 15. Verkmästare och förmän 216 16. Kontorspersonal (enskild tjänst); (även yrkestiteln "tjänsteman") 79 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 137 18. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 47 19. Folkskollärare m fl (klasslärare) 1 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 4 21. Högre huslig tjänst 8 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 39 23. Näringsidkare (dvs ej anställda personer) som icke förs till 13 eller 14 24. Övriga tillhörande socialgrupp II 25. Fiskare, som är egna företagare (äger båt/är delägare i båt) Socialgrupp III 30. Rättare och motsvarande förmän i lantbruk 11 32. Övriga jordbruksarbetare 2 33. Sjömän 34. Fiskare 11 35. Skogs- och flottningsarbete 518 36. "Andra arbetare" 43 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 106 38. Lägre huslig tjänst 39. Övriga tillhörande socialgrupp III 1 88. Vet inte/vill ej svara 83 00. Frågan ej tillämplig 7 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 275 V80275 YRKE 32C Loc 414 width 3 MD= 0 or GE 996 F.37C(2). UP:s yrke (kodens två första siffor anger yrkesområde och yrkesgrupp, den sista siffran anger yrkets status) <Se F.37C för fullständig frågetext> Anm. För en utförlig beskrivning av valundersökningens yrkesgruppskod se bilaga 9 i Holmberg-Nordlöf-Gilljam: Folkomröstningsundersökningen 1980. Teknisk rapport. NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 1 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 19 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 46 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 42 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 9 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 1 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 25 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 23 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 53 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 3 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 17 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 46 036. Klasslärare och övriga lärare 4 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 1 044. Litterär/konstnärlig yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 1 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 2 047. Rutinmässigt tekniskt (biträdes)arbete inom litterärt och konstnärligt arbete 1 056. Arbete på "teknikernivå" närmast under företagare/befattningstagare med kvalificerad biologisk utbildning 3 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 1 064. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg 4 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 14 066. Socialvårdstjänsteman ("socialarbetare") vid sociala institutioner 6 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 3 084. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 3 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 1 086. Programmerare 1 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 3 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 1 115. Övriga präster i statskyrkan 7 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 5 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fordrar vetenskaplig kompetens/akademisk utb. 1 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete, som erfordrar t ex viss teknisk utbildning (på "teknikernivå") eller motsvarande ADMINISTRATIVT ARBETE 2 154. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 3 155. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 1 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 5 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 17 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 6 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 9 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 5 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 6 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 3 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 107 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 27 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 14 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete KOMMERSIELLT ARBETE 2 311. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 12 312. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med mindre företag 9 317. Parti- och detaljhandelsföretagare: bokhandelsmedhjälpare detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror (t ex symaskiner) bilförsäljare 2 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 2 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 65 328. Biträdesarbete i affär 1 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 3 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 6 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköps-, marknadsföringsarbete på nivå närmast under kategori 344 13 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 1 347. Övrigt försäljningsarbete: bokhandelsmedhjälpare detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror (t ex symaskiner) bilförsäljare, demonstratör LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 65 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 1 415. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 3 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 3 422. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: företagare/företagsledare 16 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 11 448. Skogsarbete: manuellt arbete 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 508. Manuellt arbete inom yrkesområdet TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 9 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 24 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: Övriga inom yrkesgruppen 1 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 3 638. Däcksmanskap 1 644. Transport och kommunikationsledningsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 9 646. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman/arbetsledare 39 647. Telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 1 652. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: företagare med mindre företag 2 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: arbete som förman/arbetsledare 8 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete TILLVERKNINGSARBETE 5 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 25 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 1 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 1 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 13 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 5 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 1 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 113 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 5 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 1 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 15 758. Elektroarbete: manuellt arbete 3 762. Träarbete: företagare med mindre företag 37 768. Träarbete: manuellt arbete 5 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 1 776. Målnings- och lackeringsarbete: förman/arbetsledare 10 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 3 782. Mureri- och betongarbete mm: företagare med mindre företag 22 788. Mureri- och betongarbete mm: manuellt arbete 1 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 2 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 16 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 7 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 2 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 1 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 31 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 17 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 1 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 21 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 1 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 1 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 2 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 5 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 2 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: förman/arbetsledare 25 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete SERVICEARBETE 1 912. Företagare med mindre företag inom bevaknings/skyddsarbete 2 916. Förman/arbetsledare inom bevaknings/skyddsarbete 1 917. Brandman 4 918. Övrig bevakningspersonal 2 922. Företagare med mindre företag inom husligt arbete (tex pensionats- och kafeinnehavare) 5 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 1 927. Portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 41 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 1 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 64 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 10 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 1 945. Sportledare som är gymnastikdirektör 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även: sportledare som ej är gymnastikdirektör 1 947. Övrigt servicearbete: fotograf 22 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 3 955. Kvalificerat polisbefälsarbete 1 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl, arbetsledare/förman vid vårdanstalt 3 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 3 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 10 967. Hemsyster, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 22 968. Hemsamarit, åldringsvårdarinna 10 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal; även: barbiträde MILITÄRT ARBETE 1 985. Övriga officerare (befattning under överste) 2 986. Underofficerare (kompaniofficerare) 1 987. Underbefäl (plutonofficerare) 1 988. Vet inte/vill ej svara 83 000. Frågan ej tillämplig 7 996. Uppgift saknas 403 999. Bortfall
VAR 276 V80276 YRKE SEI 37C Loc 417 width 2 MD= 0 or GE 96 F.37C(3). UP:s yrke, socio-ekonomisk indelning <Se F.37C för fullständig frågetext> PRODUKTIONS- OCH DISTRIBUTIONSANSTÄLLDA 252 01. Biträdespersonal m fl 309 02. Icke facklärda 197 03. Facklärda 10 04. Specialiserade facklära KONTORSANSTÄLLDA, TEKNIKER M FL 7 05. Vaktmästare 134 06. Kontorister 98 07. Assistenter 200 08. Ingenjörer 104 09. Specialister m fl 18 10. Ledande befattning LANTBRUKARE 38 11. Mindre lantbrukare 19 12. Större lantbrukare FÖRETAGARE 47 13. Ensamföretagare 30 14. Mindre företagare 8 15. Större företagare 6 16. Fria yrkesutövare 1 88. Vet inte/vill ej svara 83 00. Frågan ej tillämplig 7 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 277 V80277 NÄRINGSGREN 37D Loc 419 width 3 MD= 0 or GE 996 F.37D. Vilken är/var Ert företags huvudsakliga verksamhet vid Er arbetsplats? Anm. För en utförlig beskrivning av valundersökningens näringsgrensindelning se bilaga 11 i Holmberg-Nordlöf-Gilljam: Folkomröstningsundersökningen 1980. Teknisk rapport. JORDBRUK, SKOGSBRUK, JAKT OCH FISKE 80 001. Jordbruk, jakt 23 002. Skogsbruk 003. Fiske, fiskevård BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER 011. Kolbrytning 2 012. Råpetroleum- och naturgasutvinning 2 013. Malmbrytning 019. Annan brytning och utvinning TILLVERKNING 37 021. Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 38 022. Textil-, beklädnads-, läder och lädervaruindustri 34 023. Trävarutillverkning 33 024. Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion 27 025. Grafisk produktion, förlagsverksamhet 25 026. Tillverkning av kemiska produkter, gummi- och plastvaror 5 031. Tillverkning av varor av mineraliska ämnen, utom metaller 39 032. Metallframställning 103 033. Verkstadsvarutillverkning 24 034. Tillverkning av elektriska produkter 5 035. Byggande och reparation av fartyg, båtar 5 039. Annan tillverkning EL-, GAS-, VÄRME- OCH VATTENFÖRSÖRJNING 11 041. El-, gas- och värmeförsörjning 042. Vattenförsörjning BYGGNADSVERKSAMHET 89 051. Byggnadsverksamhet 5 052. Värme-, ventilations- och sanitetsarbeten 9 053. Elektrisk installation VARUHANDEL, RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAMHET 33 061. Partihandel och varuförmedling 3 062. Partihandel med och varuförmedling av transportmedel, bränsle och drivmedel 110 063. Detaljhandel 5 064. Bil- och drivmedelsdetaljhandel 22 065. Restaurang- och hotellverksamhet SAMFÄRDSEL, POST- OCH TELEKOMMUNIKATION 26 071. Samfärdsel 43 072. Personbilstransport, lastbils- och annan vägtransport 8 073. Sjötransport 4 074. Luftfart 49 075. Post- och telekommunikation BANK- OCH FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET, FASTIGHETSFÖRVALTNING, UPPDRAGSVERKSAMHET 14 081. Bank- och annan finansverksamhet 6 082. Försäkringsverksamhet 33 083. Fastighetsförvaltning och -förmedling, uppdragsverksamhet 2 084. Drivande av datacentral 3 085. Teknisk uppdragsverksamhet 4 086. Bevakningsverksamhet 68 087. Offentlig förvaltning och brandskyddsverksamhet 24 088. Försvarsverksamhet 10 089. Renings-, renhållnings- och rengöringsverksamhet OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH ANDRA TJÄNSTER 86 090. Undervisning, forskning, sjukvård mm 6 091. Forsknings- och utvecklingsverksamhet 092. Naturvetenskaplig forskning, teknologisk forsknings- och utvecklingsverksamhet 215 093. Hälso- och sjukvård, veterinärverksamhet, socialvård 13 094. Intresseorganisationer 2 095. Arbetsgivare- och arbetstagareorganisationer 1 096. Politiska organisationer 25 097. Rekreationsverksamhet, kulturell verksamhet 42 098. Reparations-, tvätteri- och annan serviceverksamhet 1 099. Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o dyl 1 888. Vet inte/vill ej svara 83 000. Frågan ej tillämplig 30 996. Uppgift saknas 403 999. Bortfall
VAR 278 V80222 OFF/PRIV 37E Loc 422 width 1 MD=0 or GE 6 F.37E. (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Arbetar/arbetade Ni i statlig, kommunal eller enskild tjänst? 201 1. Statlig 314 2. Kommunal (även landstingskommunal) 961 3. Enskild 1 5. Vet inte/vill ej svara 83 0. Frågan ej tillämplig 8 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 279 V80279 SJÄLVUPP STAT 38 Loc 423 width 2 MD= 0 or GE 96 F.38. (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Skulle Ni vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna som Ni hör/hörde till? (FÖR ANSTÄLLDA:) Har/hade Ni firma vid vid sidan om? (VISA SVARSKORT) 12 11. Tjänsteman - firma vid sidan om 324 15. Tjänsteman - ingen firma 21 19. Tjänsteman - uppgift om firma saknas 6 21. Tjänsteman med arbetsledande funktion - firma vid sidan om 143 25. Tjänsteman med arbetsledande funktion - ingen firma 8 29. Tjänsteman med arbetsledande funktion - uppgift om firma saknas 31. Tjänsteman med företagsledande funktion - firma vid sidan om 28 35. Tjänsteman med företagsledande funktion - ingen firma 4 39. Tjänsteman med företagsledande funktion - uppgift om firma saknas 14 41. Arbetare - firma vid sidan om 548 45. Arbetare - ingen firma 87 49. Arbetare - uppgift om firma saknas 5 51. Arbetare med arbetsledande funktion - firma vid sidan om 53 55. Arbetare med arbetsledande funktion - ingen firma 6 59. Arbetare med arbetsledande funktion - uppgift om firma saknas 18 60. Egen anställd arbetare 54 70. Jordbrukare - ingen anställd 12 80. Jordbrukare - en eller flera anställda 47 90. Företagare - ingen anställd 39 91. Företagare - 1-9 anställda 8 92. Företagare - 10 eller flera anställda 7 95. Vet inte/vill ej svara 83 00. Frågan ej tillämplig 41 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 280 V80280 AVVECKL-ARBETE 39 Loc 425 width 1 MD=0 or GE 8 F.39. (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Kommer en avveckling av kärnkraften, enligt Er mening, att förbättra, försämra eller varken förbättra eller försämra möjligheterna att upprätthålla produktionen och bevara arbetstillfällena i Er bransch? 96 1. Förbättra 812 3. Varken förbättra eller försämra 389 5. Försämra 143 6. Vet inte/vill ej svara 80 0. Frågan ej tillämplig 48 8. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 281 V80236 FACKLIG ORG 40A Loc 426 width 3 MD=996 or GE 999 F.40A. Är Ni medlem av någon facklig organisation eller organisation för företagare eller någon annan organisation? (TILLÄGGSFRÅGA:) Vilken organisation är Ni medlem av? LO-ANSLUTNA FÖRBUND 11 100. LO, utan uppgift om förbund; även: "FCO" utan ytterligare uppgift 8 101. Beklädnadsarbetarnas förbund 1 102. Bleck- och plåtslagarförbundet 33 103. Byggnadsarbetareförbundet 4 104. Elektrikerförbundet 15 105. Fabriksarbetareförbundet 11 106. Fastighetsanställdas förbund 1 107. Frisörarbetarförbundet 6 108. Försäkringsanställdas förbund 5 109. Grafiska fackförbundet 4 110. Gruvindustriarbetareförbundet 41 111. Handelsanställdas förbund 5 112. Hotell- och restauranganställdas förbund 110 113. Kommunalarbetareförbundet 1 114. Lantarbetareförbundet 9 115. Livsmedelsarbetareförbundet 102 116. Metallindustriarbetarförbundet 1 117. Musikerförbundet 8 118. Målareförbundet 11 119. Pappersindustriarbetareförbundet 2 120. Sjöfolksförbundet 6 121. Skogsarbetareförbundet 53 123. Statsanställdas förbund 14 124. Transportarbetareförbundet 16 125. Träindustriarbetareförbundet 3 199. Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC); även: syndikalisterna, lokal samorganisation, LS eller federation inom SAC TCO-ANSLUTNA FÖRBUND 19 200. TCO, utan uppgift om förbund 18 202. Arbetsledareförbundet 10 203. Bankmannaförbundet 10 204. Facklärarförbundet 1 205. Fartygsbefälsföreningen 2 207. Försvarets civila tjänstemannaförbund 2 208. Försäkringstjänstemannaförbundet 24 209. Handelstjänstemannaförbundet 14 210. Hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund 88 211. Industritjänstemannaförbundet 10 212. Journalistförbundet 34 213. Kommunaltjänstemannaförbundet 19 216. Lärarförbundet 1 217. Maskinbefälsförbundet 3 218. Plutonofficersförbundet 4 219. Polisförbundet 37 221. Statstjänstemannaförbundet 1 223. Tullmannaförbundet SACO/SR-ANSLUTNA FÖRBUND 10 300. SACO/SR, utan uppgift om förbund 1 302. Arkitektförbundet 1 304. DIK-förbundet- akademiker inom dokumentation, information och kultur 2 306. Ingenjörsförbundet 3 307. Jurist- och samhällsvetarförbundet 6 309. Lärarnas riksförbund 1 313. SRs almänna tjänstemannaförbund 1 315. Svenska prästförbundet 6 316. Sveriges civilingenjörsförbund 1 319. Sveriges järnvägars tjänstemannaförbund 4 320. Sveriges läkarförbund 2 322. Sveriges psykologförbund 2 323. Sveriges socionomers riksförbund 2 324. Sveriges tandläkarförbund 25 400. Företagare- eller arbetsgivareorganisationer (med eller utan specificering av organisationsnummer) - exkl organisationer som kan hänföras till koder med 5 eller 6 som 100-talssiffra 3 500. Icke-facklig organisation för fria yrkesutövare och/eller personer med viss kvalificerad yrkesutbildning 32 610. LRF; även: Jordbrukareungdomens Förbund (JUF) 9 777. Annan organisation 8 888. Vet inte/vill ej svara 664 995. Nej, tillhör inte någon organisation 7 996. Uppgift saknas 403 999. Bortfall
VAR 282 V80237 AKTIV I FACK 40B Loc 429 width 1 MD=0 or GE 8 F.40B. (TILLHÖR ORGANISATION) Är Ni aktiv medlem av (... ORGANISATION)? Med aktiv medlem menar jag att man går på möten några gånger per år? 285 1. Ja, aktiv 601 5. Nej, inte aktiv 1 6. Vet inte/vill ej svara 672 0. Frågan ej tillämplig 9 8. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 283 V80238 PARTIMEDLEM 41A Loc 430 width 2 MD=96 or GE 99 F.41A. Är Ni medlem i något politisk parti eller någon annan politisk organisation? (OM JA:) Vilket parti eller vilken politisk organisation är Ni medlem i? (TILLÄGGSFRÅGA FÖR "SOCIALDEMOKRATERNA":) Är Ni individuellt eller kollektivt ansluten till partiet? F.41A(1). Politisk parti POLITISKA PARTIER 5 11. Vänsterpartiet kommunisterna 50 12. Socialdemokraterna 39 13. Centerpartiet 13 14. Folkpartiet 26 15. Moderata samlingspartiet 2 16. Kristen demokratisk samling 2 17. Annat kommunistiskt parti 1 18. Annat icke-kommunistiskt parti KOLLEKTIVT ANSLUTNA SOCIALDEMOKRATER: 53 81. Kollektivt anslutna 6 83. Enskilt och kollektivt ansluten 9 88. Vet inte/vill ej svara 1355 95. Tillhör ingen organisation 7 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 284 V80284 MEDL POL ORG1 41A Loc 432 width 2 MD=96 or GE 99 F.41A(2). Andra politisk organisationer <Se F.41A för fullständig frågetext> POLITISKA KVINNOFÖRBUND 21. Svenska kvinnors vänsterförbund (SKV) 6 22. Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund (SSKF) 13 23. Centerns kvinnoförbund (CKF) 24. Folkpartiets kvinnoförbund (FKF) 25. Moderata kvinnoförbundet (MKF) POLITISKA UNDOMSORGANISATIONER 31. Kommunistiska ungdomsförbundet (KU) 6 32. Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU) 6 33. Centerns ungdomsförbund (CUF) 34. Folkpartiets ungdomsförbund (FPU) 2 35. Moderata ungdomsförbundet (MUF) 37. Röd ungdom 38. Moderat skolungdom (MSU) 39. Annat ungdomsförbund STUDENTORGANISATIONER 41. Kommunistisk studentorganisation 42. Socialdemokratisk studentorganisation 43. Centerpartistisk studentorganisation 44. Folkpartistisk studentorganisation 45. Moderat studentorganisation 46. Kristen demokratisk samlings studentorganisation 47. Annan studentorganisation 70. Övriga organisationer 1 81. Kollektivt ansluten SAP 9 88. Vet inte/vill ej svara 1518 95. Tillhör ingen organisation 7 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 285 V80285 MEDL ANNAN ORG 42 Loc 434 width 1 MD=6 or GE 9 F.42. Förutom de fackliga och politiska organisationerna som jag nyss frågade om, är Ni medlem i någon eller några organisationer som tagit del i debatten inför folkomröstningen eller på annat sätt bedrivit verksamhet som rör energi och kärnkraft? (TILLÄGGSFRÅGA:) Vilken eller vilka organisationer är Ni medlem i? F.42(1). Medlem i organisation som berört energidebatten 53 1. Ja, UP medlem i sådan organisation 1482 5. Nej, UP ej medlem i sådan organisation 1 8. Vet inte/vill ej svara 32 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 286 V80286 ORG LINJEANSL 42 Loc 435 width 1 MD=0 or GE 6 F.42(2). (MEDLEM I ORGANISATION SOM BERÖRT ENERGIDEBATTEN) Medlem i organisation knuten till linje <Se F.42 för fullständig frågetext> UPPGIFT OM ANKNYTNING TILL LINJE SAKNAS 53 1. Medlem i organisation som berört energidebatten 1 5. Vet inte/vill ej svara 1482 0. Frågan ej tillämplig 32 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 287 V80256 ALLM GRUNDUTB 43 Loc 436 width 1 MD=0 or GE 9 F.43. Vilken skolutbildning har Ni genomgått? (TILLÄGGSFRÅGA:) Har Ni någon annan praktisk eller teoretisk utbildning? (TILLÄGGSFRÅGA FÖR STUDERANDE:) Vilken utbildning genomgår Ni nu? 611 1. FOLKSKOLENIVÅ: enbart 6- eller 7-årig folkskola (äldre skolform) 148 2. YRKESSKOLENIVÅ: yrkes- och lärlingsskola, verkstadsskola, 1-årig handelsskola etc. 300 3. GRUNDSKOLE- OCH REALSKOLENIVÅ: 8- eller 9-årig grundskola, enhetsskola, kommunal mellanskola, flickskola, realskola, folkhögskola etc. 213 4. GYMNASIENIVÅ: 2-årigt gymnasium, tekniskt institut, handelsinstitut, studerande på denna nivå 128 5. STUDENTNIVÅ: 3-årigt gymnasium, tekniskt gymnasium, handelsgymnasium, studerande på denna nivå 156 6. UNIVERSITETSNIVÅ: universitets- eller högskolestudier, studerande på denna nivå 4 8. Vet inte/vill ej svara 8 0. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 288 V80257 CIVILSTÅND 44 Loc 437 width 1 MD=6 or GE 9 F.44. När det gäller Ert civilstånd, vilken av beteckningarna här på kortet stämmer bäst in på Er situation? 1126 1. Gift eller sammanboende 355 2. Ogift eller frånskild 79 3. Änka/änkling 1 8. Vill ej svara 7 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 289 V80289 MA: LINJEVAL 45 Loc 438 width 1 MD=0 or GE 8 F.45. Vilket förslag i folkomröstningen om kärnkraften tror Ni Er make/maka/sammanboende kommer att rösta på? (OM UP TVEKAR:) Vilket förslag lutar han/hon åt att rösta på? 155 1. Förslag 1 312 2. Förslag 2 356 3. Förslag 3 33 4. Tänker rösta blankt 37 5. Tänker inte rösta 220 6. UP vet inte 14 7. Vägrar svara 434 0. Frågan ej tillämplig 7 8. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 290 V80258 MA:FÖRVÄRVSARB 46 Loc 439 width 1 MD=0 or GE 8 F.46A. (GIFT/SAMMANBOENDE) Har Er maka/make/sammanboende förvärvsarbete? (OM JA:) Arbetar han/hon heltid eller deltid? (OM NEJ:) Studerar han/hon? 591 1. Ja, heltid 225 2. Ja, deltid 4 3. Ja, men tillfälligtvis arbetslös 17 4. Nej, studerar 288 5. Nej, förvärvsarbetar inte 1 6. Vet inte/vill ej svara 434 0. Frågan ej tillämplig 8 8. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 291 V80259 MA:FD FÖRVÄRVS 46 Loc 440 width 1 MD=0 or GE 8 F.46B. (MAKE/MAKA FÖRVÄRVSARBETAR EJ) Har han/hon tidigare haft förvärvsarbete? (OM JA:) Arbetare han/hon heltid eller deltid? 215 1. Ja, heltid 36 2. Ja, deltid 54 5. Nej, har aldrig förvärvsarbetat 2 6. Vet inte/vill ej svara 1254 0. Frågan ej tillämplig 7 8. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 292 V80260 MAKES YRKESGR 46C Loc 441 width 2 MD= 0 or GE 96 F.46C. (MAKE/MAKA FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vilket yrke har/hade Er make/maka/sammanboende? (TILLÄGGSFRÅGA:) Vilket slags arbete sysslar/sysslade han/hon huvudsakligen med? F.46C(1). Makes/makas yrkesgrupp Socialgrupp I 01. Godsägare m fl 9 02. Större företagare och företagsledare vid större företag 38 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 34 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 12 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 06. Hyresfastighetsägare (endast om detta är huvudyrke) 07. Övriga tillhörande socialgrupp I Socialgrupp II 52 10. Hemmansägare (inkl alla med yrkestitel "jordbrukare", "lantbrukare" el dyl) 1 11. Arrendatorer 18 13. Hantverkare (företagare) 26 14. Detaljhandlare (bl a yrkestiteln "köpman") 52 15. Verkmästare och förmän 142 16. Kontorspersonal (enskild tjänst); (även yrkestiteln "tjänsteman") 61 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 101 18. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 50 19. Folkskollärare m fl (klasslärare) 2 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 4 21. Högre huslig tjänst 6 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 37 23. Näringsidkare (dvs ej anställda personer) som icke förs till 13 eller 14 24. Övriga tillhörande socialgrupp II 1 25. Fiskare, som är egna företagare (äger båt/är delägare i båt) Socialgrupp III 1 30. Rättare och motsv förmän i lantbruk 1 31. Torpare, lägenhetsägare m fl 14 32. Övriga jordbruksarbetare 3 33. Sjömän 34. Fiskare 9 35. Skogs- och flottningsarbete 368 36. Andra arbetare 24 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 70 38. Lägre huslig tjänst 39. Övriga tillhörande socialgrupp III 5 88. Vet inte/vill ej svara 4 95. Hemarbetande 409 00. Frågan ej tillämplig 14 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 293 V80261 MAKES YRKE 46C Loc 443 width 3 MD= 0 or GE 996 F.46C(2). Makes/makas yrke <Se F.46C för fullständig frågetext> NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 1 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 5 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 33 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 28 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 4 017. Biträdespersonal (rutinmäsigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 23 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 17 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 44 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 1 032. Innehavare av bilskola 3 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 6 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 49 036. Klasslärare och övriga lärare 2 042. Litterärt och konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 1 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 2 047. Rutinmässigt tekniskt (biträdes)arbete inom litterärt och konstnärligt arbete 3 052. Kvalificerat biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 2 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 4 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 9 066. Socialvårdstjänsteman ("socialarbetare") vid sociala institutioner 1 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 5 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 1 081. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: företagare med kvalificerad kompetens 2 084. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 3 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 2 086. Programmerare 1 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 1 115. Övriga präster i statskyrkan 1 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 1 124. Journalistisk yrkesutövare med ställning som avdelningschef eller liknande 5 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 3 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fordrar vetenskaplig kompetens/akademisk utb. 1 137. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdesarbete ADMINISTRATIVT ARBETE 1 154. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete som chef för för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 2 155. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 1 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 3 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 4 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 6 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 10 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat ämnesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 6 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 14 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer organisationer: kamrer KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 3 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 7 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 72 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 17 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 6 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete KOMMERSIELLT ARBETE 2 311. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 27 312. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med mindre företag 5 317. Parti- och detaljhandelsföretagare: bokhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror (t ex symaskiner) bilförsäljare, demonstratör 1 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 1 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 57 328. Biträdesarbete i affär 2 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 5 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 2 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköps-, marknadsföringsarbete på nivå närmast under kategori 344 12 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 1 347. Övrigt försäljingsarbete: bokhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror (t ex symaskiner) bilförsäljare, demonstratör LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 54 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 2 415. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 5 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 1 422. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: företagare/företagsledare 2 426. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: arbetsledare/tekniker 18 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 11 448. Skogsarbete: manuellt arbete 3 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 3 508. Manuellt arbete inom yrkesområdet TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 10 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 20 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: Övriga inom yrkesgruppen 5 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 1 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 3 638. Däcksmanskap 2 644. Transport och kommunikationsledningsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 6 646. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman/arbetsledare 14 647. Telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 5 648. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete som inte förs till annan kod 1 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare 10 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete TILLVERKNINGSARBETE 4 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 1 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 19 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 1 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 7 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 7 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 2 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 85 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 2 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 2 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 12 758. Elektroarbete: manuellt arbete 4 762. Träarbete: företagare med mindre företag 4 766. Träarbete: förman/arbetsledare 24 768. Träarbete: manuellt arbete 2 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 5 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 1 782. Mureri- och betongarbete mm: företagare med mindre företag 18 788. Mureri- och betongarbete mm: manuellt arbete 1 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 1 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 11 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 4 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 2 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 16 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 8 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 1 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 1 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 8 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 1 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 1 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 6 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 11 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete SERVICEARBETE 1 917. Brandman 2 918. Övrig bevakningspersonal 3 922. Företagare med mindre företag inom husligt arbete (tex pensionats- och kafeinnehavare) 4 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 5 927. Portier, trafik-/flygvärdinna, barnsköterska 26 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 1 932. Företagare med mindre företag inom yrkesgruppen 2 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 47 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 5 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 1 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare 1 947. Fotograf 21 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 1 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl, arbetsledare/förman vid fångvårdsanstalt 2 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 11 967. Hemsyster, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 14 968. Hemsamarit, åldringsvårdarinna 1 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 2 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal; även: barbiträde MILITÄRT ARBETE 2 985. Övriga officerare (befattning under överste) 3 986. Underofficerare (kompaniofficerare) 1 988. Övrig militär personal MILITÄRT ARBETE 5 990. Vet inte/vill ej svara 4 995. Hemarbetande 409 000. Frågan ej tillämplig 14 996. Uppgift saknas 403 999. Bortfall
VAR 294 V80294 MAKES YRKE SEI 46 Loc 446 width 2 MD= 0 or GE 96 F.46C(3). Makes/makas yrke: socio-ekonomisk indelning <Se F.46C för fullständig frågetext> Anm. För en utförlig beskrivning av den socio-ekonomiska indelningen se bilaga 10 i Holmberg-Nordlöf-Gilljam: Folkomröstningsundersökningen 1980. Teknisk rapport. PRODUKTIONS- OCH DISTRIBUTIONSANSTÄLLDA M FL 183 01. Biträdespersonal m fl 228 02. Icke facklärda 145 03. Facklärda 9 04. Specialiserade facklärda KONTORSANSTÄLLDA, TEKNIKER M FL 6 05. Vaktmästare 91 06. Kontorister 75 07. Assistenter 180 08. Ingenjörer 64 09. Specialister m fl 12 10. Ledande befattning LANTBRUKARE 33 11. Mindre lantbrukare 17 12. Större lantbrukare FÖRETAGARE 44 13. Ensamföretagare 39 14. Mindre företagare 7 15. Större företagare 3 16. Fria yrkesutövare 5 88. Vet inte/vill ej svara 4 95. Hemarbetande 409 00. Frågan ej tillämplig 14 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 295 V80295 MA:NÄRINGSGREN 46 Loc 448 width 3 MD= 0 or GE 996 F.46D. Vilken är/var den huvudsakliga verksamheten vid den arbetsplats där han/hon arbetar/arbetade? JORDBRUK, SKOGSBRUK, JAKT OCH FISKE 72 001. Jordbruk, jakt 19 002. Skogsbruk 4 003. Fiske, fiskevård 1 011. Kolbrytning 1 012. Råpetroleum- och naturgasutvinning 1 013. Malmbrytning 4 019. Annan brytning och utvinning TILLVERKNING 25 021. Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 26 022. Textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri 22 023. Trävarutillverkning 15 024. Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion 16 025. Grafisk produktion, förlagsverksamhet 11 026. Tillverkning av kemiska produkter, gummi- och plastvaror 9 031. Tillverkning av varor av mineraliska ämnen, utom metaller 13 032. Metallframställning 78 033. Verkstadsvarutillverkning 25 034. Tillverkning av elektriska produkter 8 035. Byggande och reparation av fartyg, båtar 3 039. Annan tillverkning EL-, GAS-, VÄRME- OCH VATTENFÖRSÖRJNING 7 041. El-, gas- och värmeförsörjning 1 042. Vattenförsörjning BYGGNADSVERKSAMHET 74 051. Byggnadsverksamhet 8 052. Värme-, ventilations- och sanitetsarbeten 7 053. Elektrisk installation VARUHANDEL, RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAMHET 28 061. Partihandel och varuförmedling 2 062. Partihandel med och varuförmedling av transportmedel, bränsle och drivmedel 100 063. Detaljhandel 8 064. Bil- och drivmedelsdetaljhandel 18 065. Restaurang- och hotellverksamhet SAMFÄRDSEL, POST- OCH TELEKOMMUNIKATION 23 071. Samfärdsel 21 072. Personbilstransport, lastbils- och annan vägtransport 14 073. Sjötransport 3 074. Luftfart 19 075. Post- och telekommunikation BANK- OCH FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET, FASTIGHETSFÖRVALTNING, UPPDRAGSVERKSAMHET 8 081. Bank- och annan finansverksamhet 6 082. Försäkringsverksamhet 26 083. Fastighetsförvaltning och -förmedling, uppdragsverksamhet 3 084. Drivande av datacentral 4 085. Teknisk uppdragsverksamhet 3 086. Bevakningsverksamhet 35 087. Offentlig förvaltning och brandskyddsverksamhet 23 088. Försvarsverksamhet 7 089. Renings-, renhållnings- och rengöringsverksamhet OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH ANDRA TJÄNSTER 84 090. Undervisning, forskning, sjukvård mm 3 091. Forsknings- och utvecklingsverksamhet 2 092. Naturvetenskaplig forskning, teknologisk forskning- och utvecklingsverksamhet 170 093. Hälso- och sjukvård, veterinärverksamhet, socialvård 9 094. Intresseorganisationer 3 095. Arbetsgivare- och arbetstagareorganisationer 1 096. Politiska organisationer 9 097. Rekreationsverksamhet, kulturell verksamhet 42 098. Reparations-, tvätteri- och annan serviceverksamhet 1 099. Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o d 6 888. Vet inte/vill ej svara 409 000. Frågan ej tillämplig 28 996. Uppgift saknas 403 999. Bortfall
VAR 296 V80264 MA: OFF/PRIV 46E Loc 451 width 1 MD=0 or GE 6 F.46E. (GIFT/SAMMANBOENDE) Arbetar/arbetade Er make/maka/sammanboende i statlig, kommunal eller enskild tjänst? 125 1. Statligt 276 2. Kommunal (även landstingskommunal) 734 3. Enskild 4 5. Vet inte/vill ej svara 413 0. Frågan ej tillämplig 16 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 297 V80297 YRKESGRUPP B:47 Loc 452 width 2 MD= 0 or GE 96 F.47. Skulle Ni vilja säga vilken av de här yrkesgruppena Er make/maka/sammanboende hör/hörde till?" (TILLÄGGSFRÅGA FÖR ANSTÄLLDA): "Har/hade Er make/maka/sammanboende firma vid sidan om? 4 11. Tjänsteman - firma vid sidan om 257 15. Tjänsteman - ingen firma 22 19. Tjänsteman - uppgift om firma saknas 2 21. Tjänsteman med arbetsledande funktion - firma 111 25. Tjänsteman med arbetsledande funktion - ej firma 4 29. Tjänsteman med arbetsledande funktion - uppgift om firma saknas 16 35. Tjänsteman med företagsledande funktion - ej firma 1 39. Tjänsteman med företagsledande funktion - uppgift om firma saknas 7 41. Arbetare - firma 425 45. Arbetare - ej firma 51 49. Arbetare - uppgift om firma saknas 2 51. Arbetare med arbetsledande funktion - firma 39 55. Arbetare med arbetsledande funktion - ej firma 3 59. Arbetare med arbetsledande funktion - uppgift om firma saknas 10 60. Egen anställd arbetare 43 70. Jordbrukare - ingen anställd 8 80. Jordbrukare - en eller flera anställda 49 90. Företagare - ingen anställd 42 91. Företagare - 1-9 anställda 10 92. Företagare - 10 eller flera anställda 10 95. Vet inte/vill ej svara 413 00. Frågan ej tillämplig 39 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 298 V80273 HYR/ÄGER BOST 48A Loc 454 width 1 MD=6 or GE 9 F.48A. Hyr Ni eller äger Ni Er nuvarande bostad? 650 1. Hyr bostaden 906 2. Äger bostaden (även: bostadsrätt; insatslägenhet) 2 8. Vet inte/vill ej svara 10 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 299 V80272 BOSTADSTYP 48B Loc 455 width 1 MD=6 or GE 9 F.48B. UP:s nuvarande bostad 237 1. Lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 610 2. Villa eller radhus i småhusområde 198 3. Lägenhet i flerfamiljhus i höghusområde 506 4. Lägenhet i flerfamiljhus (ej höghusområde) 2 8. Vet inte/vill ej svara 15 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 300 V80300 UPPVÄRMNING B:48C Loc 456 width 1 MD=0 or GE 8 F.48C. (BOR EJ I FLERFAMILJSHUS) Hur är uppvärmningen ordnad i Ert hus? 257 1. El 346 2. Olja 60 3. Fasta bränslen, kol, ved, torv etc. 33 4. Centralvärme 147 5. Kombination 1 eller 2+3 eller 4 2 6. Vet inte/vill ej svara 704 0. Frågan ej tillämplig 19 8. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 301 V80274 ANTAL BARN 49 Loc 457 width 1 MD=6 or GE 9 F.49. Har Ni några hemmavarande barn? (OM JA:) Hur många? Hur gammalt är barnet/Hur gamla är de? 267 1. Ett barn 287 2. Två barn 85 3. Tre barn 22 4. Fyra eller fler barn 893 5. Nej, inga hemmavarande barn 2 8. Vet inte/vill ej svara 12 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 302 V80275 ÅLDER 1:A BARN 49 Loc 458 width 2 MD= 0 or GE 96 F.49(1). (MINST ETT HEMMAVARANDE BARN) Ålder hemmavarande barn 1 Anm. I variablerna 275-277 anges de tre yngsta barnens ålder i år. Avrundat uppåt till hela år. 01. . . 43. 895 00. Frågan ej tillämplig 26 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 895 65 47 36 23 31 38 36 35 21 30 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 26 25 24 33 32 33 22 23 9 9 8 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 30 35 38 40 Frek: 8 5 2 4 6 4 1 3 2 1 1 Kod: 41 42 43 96 99 Frek: 1 1 2 26 403
VAR 303 V80276 ÅLDER 2:A BARN 49 Loc 460 width 2 MD= 0 or GE 90 F.49(2). (MINST TVÅ HEMMAVARANDE BARN) Ålder hemmavarande barn 2 Anm. Se variabel 275 01. . . 31. 895 00. Frågan ej tillämplig 267 90. Frågan ej tillämplig, endast ett hemmavarande barn 20 96. Uppgift saknas 175 98. Bortfall i telefonintervjun 228 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 895 11 6 13 15 26 22 26 22 19 32 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 24 22 28 26 24 15 21 13 4 6 4 Kod: 22 23 24 25 31 90 96 98 99 Frek: 2 2 1 1 1 267 20 175 228
VAR 304 V80277 ÅLDER 3:E BARN 49 Loc 462 width 2 MD= 0 or GE 90 F.49(3). (MINST TRE HEMMAVARANDE BARN) Ålder hemmavarande barn 3 Anm. Se variabel 275 01. . . 25. 895 00. Frågan ej tillämplig 554 90. Frågan ej tillämplig, högst två barn 15 96. Uppgift saknas 175 98. Bortfall i telefonintervjun 228 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 Frek: 895 8 3 2 2 2 3 3 6 10 8 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 3 13 6 10 4 7 5 3 1 2 1 Kod: 23 25 90 96 98 99 Frek: 1 1 554 15 175 228
VAR 305 V80305 TOLK Loc 464 width 1 MD=0 or GE 6 Intervjun genomförd: 44 1. Utan tolk 1 2. Med auktoriserad tolk 7 3. Annan tolk 1512 0. Frågan ej tillämplig 4 6. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 306 V80306 ANKOMSTDAG ENKÄT Loc 465 width 2 MD=96 or GE 99 Ankomstdatum för enkäten - dag 01. 1 . . 31. 31 10 96. Uppgift saknas 358 99. Bortfall
VAR 307 V80307 ANKOMSTMÅN ENKÄT Loc 467 width 1 MD=0 or GE 9 Ankomstdatum för enkäten - månad 1023 3. Mars 407 4. April 159 5. Maj 14 6. Juni 10 0. Uppgift saknas 358 9. Bortfall
VAR 308 V80308 LINJEVAL 1980 P:1 Loc 468 width 1 MD=6 or GE 9 F.P:1. Vilket förslag röstade Ni på vid folkomröstningen om kärnkraften? 276 1. Röstade på förslag 1 535 2. Röstade på förslag 2 554 3. Röstade på förslag 3 40 4. Röstade blankt 196 5. Röstade inte 12 6. Uppgift saknas 358 9. Bortfall
VAR 309 V80309 TID BESLUT P2 Loc 469 width 1 MD=0 or GE 6 F.P:2. När bestämde Ni Er för hur Ni skulle rösta i folkomröstningen? 60 1. Bestämde sig på valdagen 163 2. Bestämde sig under sista veckan före folkomröstningen 353 3. Bestämde sig tidigare under valkampanjen (februari eller mars) 832 4. Bestämde sig redan i januari 1980 eller tidigare 196 0. Frågan ej tillämplig 9 6. Uppgift saknas 358 9. Bortfall
VAR 310 V80310 INST KKRAFTOMR P3 Loc 470 width 1 MD=6 or GE 9 F.P:3. Tycker Ni att det hade varit bättre om regering och riksdag hade beslutat om kärnkraften utan folkomröstning eller anser Ni att det var bäst att ordna folkomröstning i det här fallet? SE V245 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN 921 1. Bättre om regering och riksdag hade beslutat utan folkomröstning 642 2. Bäst att ordna folkomröstning i det här fallet 50 6. Uppgift saknas 358 9. Bortfall
VAR 311 V80311 FOLKOMRÖSTNING P4 Loc 471 width 1 MD=6 or GE 9 F.P:4. Vad tycker Ni om folkomröstningar mer allmänt? SE V246 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN 299 1. Tycker vi borde ha fler folkomröstningar i olika frågor i framtiden 972 2. Tycker vi skall vara sparsamma med folkomröstningar som vi varit hittills 298 3. Tycker inte vi skall ha några, utan överlåta åt riksdag och regering att fatta beslut utan folkomröstning 44 6. Uppgift saknas 358 9. Bortfall
VAR 312 V80312 ENERGIDEB SVÅR P5 Loc 472 width 1 MD=6 or GE 9 F.P:5. Hur svårt tycker Ni att det har varit att sätta sig in i vad kärnkraftsdebatten i press, radio och TV handlade om? SE V9 FÖR SAMMA FRÅGA I TELEFONINTERVJUN OCH V95 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN 382 1. Mycket svårt 678 2. Ganska svårt 398 3. Inte särskilt svårt 126 4. Inte alls svårt 29 6. Uppgift saknas 358 9. Bortfall
VAR 313 V80313 INTR ENERGI P6 Loc 473 width 1 MD=6 or GE 9 F.P:6. Hur pass intresserad är Ni av energi- och kärnkraftsfrågor? SE V10 FÖR SAMMA FRÅGA I TELEFONINTERVJUN OCH V96 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN 248 1. Mycket intresserad 837 2. Ganska intresserad 443 3. Inte särskilt intresserad 72 4. Inte alls intresserad 13 6. Uppgift saknas 358 9. Bortfall
VAR 314 V80314 INTRESSE POL P7 Loc 474 width 1 MD=6 or GE 9 F.P:7. Hur pass intresserad är Ni allmänhet av politik? SE V11 FÖR SAMMA FRÅGA I TELEFONINTERVJUN OCH V97 FÖR SAMMA FRÅGA I BESÖKSINTERVJUN 159 1. Mycket intresserad 627 2. Ganska intresserad 678 3. Inte alls särskilt intresserad 143 4. Inte alls intresserad 6 6. Uppgift saknas 358 9. Bortfall
VAR 315 V80315 BÄST PARTI P:8 Loc 475 width 2 MD=96 or GE 99 F.P:8. Vilket parti tycker Ni bäst om idag? 67 11. Vänsterpartiet kommunisterna 2 12. Kommunistiska partiet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 1 14. Kommunistiska arbetareförbundet 2 17. Övrigt kommunistiskt parti 683 22. Socialdemokraterna 2 23. Partikombination S + något kommunistiskt parti 2 24. Partikombination S+C 2 25. Partikombination S+Fp 244 33. Centerpartiet 88 44. Folkpartiet 291 55. Moderata samlingspartiet 2 56. Partikombination M + kommunistiskt parti 18 66. Kristen demokratisk samling 3 71. Partikombinationen M+Fp+C eller M+Fp+C+KDS; även: "borgerliga partier" eller "borgerligt parti" utan närmare specificering 1 72. Partikombination Fp+C samt "mittenpartierna" och annan valsedelsbeteckning för samverkan mellan dessa två partier 2 76. Partikombination M+C 1 77. Partikombination M+Fp 1 82. Skånepartiet 3 83. Hälso- och miljöpartiet 198 96. Uppgift saknas 358 99. Bortfall
VAR 316 V80316 KAMPANJKNAPP P9 Loc 477 width 1 MD=6 or GE 9 F.P:9(1). Har Ni under senaste månaden burit kampanjknapp som gällt kärnkraft? 183 1. Ja 1387 5. Nej 43 6. Uppgift saknas 358 9. Bortfall
VAR 317 V80317 STÖD KOMMITTE P9 Loc 478 width 1 MD=6 or GE 9 F.P:9(2). Har Ni under den senaste månaden stött någon folkomröstningskommitte genom att bli medlem, lämna ekonomiskt bidrag och/eller köpa material eller tidning? 119 1. Ja 1409 5. Nej 85 6. Uppgift saknas 358 9. Bortfall
VAR 318 V80318 FÖREDRAG P9 Loc 479 width 1 MD=6 or GE 9 F.P:9(3). Har Ni under den senaste månaden varit på föredrag, möte eller annat arrangemang om energi- och kärnkraftsfrågor? 185 1. Ja 1344 5. Nej 84 6. Uppgift saknas 358 9. Bortfall
VAR 319 V80319 ÖVERTYGA FOMR P9 Loc 480 width 1 MD=6 or GE 9 F.P:9(4). Har Ni under den senaste månaden försökt övertyga någon att rösta på ett visst förslag i folkomröstningen? 277 1. Ja 1271 5. Nej 65 6. Uppgift saknas 358 9. Bortfall
VAR 320 V80320 FAMILJ AKTIV1 P10 Loc 481 width 1 MD=0 or GE 6 F.P:10. (HAR FAMILJ) Om Ni tänker på övriga medlemmar i Er familj: Var det någon eller några som aktivt försökte övertyga andra att rösta på ett visst förslag i folkomröstningen? (FLER ÄN ETT SVARSALTERNATIV KAN MARKERAS) F.P:10(1). Övrig familjemedlems aktivitet, 1 53 1. Ja, någon försökte övertyga andra att rösta på linje 1 85 2. Ja, någon försökte övertyga andra att rösta på linje 2 189 3. Ja, någon försökte övertyga andra att rösta på linje 3 10 4. Ja, någon försökte övertyga andra att rösta blankt 1185 5. Nej, ingen försökte övertyga andra att rösta på ett visst förslag 48 0. Frågan ej tillämplig 43 6. Uppgift saknas 358 9. Bortfall
VAR 321 V80321 FAMILJ AKTIV2 P10 Loc 482 width 1 MD=0 or GE 6 F.P:10(2). (HAR FAMILJ) Övrig familjemedlems aktivitet, 2 <Se F.P:10 för fullständig frågetext> 1. Ja, någon försökte övertyga andra att rösta på linje 1 11 2. Ja, någon försökte övertyga andra att rösta på linje 2 29 3. Ja, någon försökte övertyga andra att rösta på linje 3 8 4. Ja, någon försökte övertyga andra att rösta blankt 1474 5. Nej, ingen försökte övertyga andra att rösta på ett visst förslag 48 0. Frågan ej tillämplig 43 6. Uppgift saknas 358 9. Bortfall
VAR 322 V80322 FAMILJ AKTIV3 P10 Loc 483 width 1 MD=0 or GE 6 F.P:10(3). (HAR FAMILJ) Övrig familjemedlems aktivitet, 3 <Se F.P:10 för fullständig frågetext> 1. Ja, någon försökte övertyga andra att rösta på linje 1 2. Ja, någon försökte övertyga andra att rösta på linje 2 4 3. Ja, någon försökte övertyga andra att rösta på linje 3 2 4. Ja, någon försökte övertyga andra att rösta blankt 1516 5. Nej, ingen försökte övertyga andra att rösta på ett visst förslag 48 0. Frågan ej tillämplig 43 6. Uppgift saknas 358 9. Bortfall
VAR 323 V80323 FAMILJ AKTIV4 P10 Loc 484 width 1 MD=0 or GE 6 F.P:10(4). (HAR FAMILJ) Övrig familjemedlems aktivitet, 4 <Se F.P:10 för fullständig frågetext> 1. Ja, någon försökte övertyga andra att rösta på linje 1 2. Ja, någon försökte övertyga andra att rösta på linje 2 3. Ja, någon försökte övertyga andra att rösta på linje 3 2 4. Ja, någon försökte övertyga andra att rösta blankt 1520 5. Nej, ingen försökte övertyga andra att rösta på ett visst förslag 48 0. Frågan ej tillämplig 43 6. Uppgift saknas 358 9. Bortfall
VAR 324 V80324 TV GYNNAT L1 P11 Loc 485 width 1 MD=6 or GE 9 F.P:11. Tycker Ni att det samlade programutbudet i TV inför folkomröstningen gynnat eller missgynnat någon eller några av linjerna i folkomröstningen? F.P:11(1). Linje 1 63 1. Har gynnats i TV 989 3. Har varken gynnats eller missgynnats i TV 101 5. Har missgynnats i TV 460 6. Uppgift saknas 358 9. Bortfall
VAR 325 V80325 TV GYNNAT L2 P11 Loc 486 width 1 MD=6 or GE 9 F.P:11(2). Linje 2 <Se F.P:11 för fullständig frågetext> 91 1. Har gynnats i TV 1013 3. Har varken gynnats eller missgynnats i TV 73 5. Har missgynnats i TV 436 6. Uppgift saknas 358 9. Bortfall
VAR 326 V80326 TV GYNNAT L3 P11 Loc 487 width 1 MD=6 or GE 9 F.P:11(3). Linje 3 <Se F.P:11 för fullständig frågetext> 317 1. Har gynnats i TV 864 3. Har varken gynnats eller missgynnats i TV 69 5. Har missgynnats i TV 363 6. Uppgift saknas 358 9. Bortfall
VAR 327 V80327 VAD VILL L1 P12 Loc 488 width 1 MD=6 or GE 9 F.P:12. Hade Ni tillfälle att se något eller några av följande TV-program som sändes inför folkomröstningen? F.P:12(1). VAD VILL LINJE 1? Magasinet Special. Söndagen den 2 mars i TV2 181 1. Såg hela programmet 246 3. Såg en del av programmet 1034 5. Såg inte programmet 152 6. Kommer inte ihåg/Uppgift saknas 358 9. Bortfall
VAR 328 V80328 VAD VILL L2 P12 Loc 489 width 1 MD=6 or GE 9 F.P:12(2). VAD VILL LINJE 2? Magasinet Special. Söndagen den 9 mars i TV 2 <Se F.P:12 för fullständig frågetext> 218 1. Såg hela programmet 265 3. Såg en del av programmet 964 5. Såg inte programmet 166 6. Kommer inte ihåg/Uppgift saknas 358 9. Bortfall
VAR 329 V80329 VAD VILL L3 P12 Loc 490 width 1 MD=6 or GE 9 F.P:12(3). VAD VILL LINJE 3? Magasinet Special. Söndagen den 16 mars i TV2 <Se F.P:12 för fullständig frågetext> 258 1. Såg hela programmet 248 3. Såg en del av programmet 937 5. Såg inte programmet 170 6. Kommer inte ihåg/Uppgift saknas 358 9. Bortfall
VAR 330 V80330 PEJLING L2 P12 Loc 491 width 1 MD=6 or GE 9 F.P:12(4). PEJLING OM KÄRNKRAFT I. Linje 2 utfrågas. Tisdagen den 11 mars i TV1 <Se F.P:12 för fullständig frågetext> 246 1. Såg hela programmet 264 3. Såg en del av programmet 942 5. Såg inte programmet 161 6. Kommer inte ihåg/Uppgift saknas 358 9. Bortfall
VAR 331 V80331 PEJLING L3 P12 Loc 492 width 1 MD=6 or GE 9 F.P:12(5). PEJLING OM KÄRNKRAFT II. Linje 3 utfrågas. Onsdagen den 12 mars i TV1 <Se F.P:12 för fullständig frågetext> 270 1. Såg hela programmet 293 3. Såg en del av programmet 906 5. Såg inte programmet 144 6. Kommer inte ihåg/Uppgift saknas 358 9. Bortfall
VAR 332 V80332 PEJLING L1 P12 Loc 493 width 1 MD=6 or GE 9 F.P:12(6). PEJLING OM KÄRNKRAFT III. Linje 1 utfrågas. Fredagen den 14 mars i TV1 <Se F.P:12 för fullständig frågetext> 210 1. Såg hela programmet 246 3. Såg en del av programmet 982 5. Såg inte programmet 175 6. Kommer inte ihåg/Uppgift saknas 358 9. Bortfall
VAR 333 V80333 SLUTDEBATTEN P12 Loc 494 width 1 MD=6 or GE 9 F.P12:(7). SLUTDEBATTEN inför folkomröstningen. Fredagen den 21 mars i TV1 <Se F.P:12 för fullständig frågetext> 278 1. Såg hela programmet 328 3. Såg en del av programmet 886 5. Såg inte programmet 121 6. Kommer inte ihåg/Uppgift saknas 358 9. Bortfall
VAR 334 V80334 VALDELTAG 1980F Loc 495 width 1 MD=9 Valdeltagande i folkomröstningen 1980 Anm. Uppgiften hämtad från röstlängden 1547 1. Deltog i folkomröstningen 410 5. Deltog ej i folkomröstningen 14 9. Uppgift saknas
VAR 335 V80335 LINJE 1980F SMFTN Loc 496 width 1 MD=9 Röstning i folkomröstningen 1980 261 1. Linje 1 509 2. Linje 2 536 3. Linje 3 36 4. Blankröstning 410 5. Röstade ej 205 6. Röstade men uppgift om linjeval saknas 14 9. Uppgift saknas
VAR 336 V80336 VALDELTAG 1979R Loc 497 width 1 MD=9 Valdeltagande i riksdagsvalet 1979 Anm. Uppgiften hämtad från röstlängden 1696 1. Deltog i riksdagsvalet 1979 175 2. Deltog ej i riksdagsvalet 1979 85 3. Var ej röstberättigade i riksdagsvalet 1979 15 9. Uppgift saknas
VAR 337 V80337 PARTI 1979R SMFTN Loc 498 width 2 MD=99 Partival vid riksdagsvalet 1979 - sammanfattning 175 00. Röstade ej, men var röstberättigad 72 01. Vänsterpartiet kommunisterna 596 02. Arbetarpartiet - socialdemokraterna 238 03. Centerpartiet 116 04. Folkpartiet 241 05. Moderata samlingaspartiet 7 06. Kristen demokratisk samling 3 07. Övrigt parti 85 97. Var ej röstberättigad 423 98. Röstade men uppgift om parti saknas 15 99. Uppgift saknas
VAR 338 V80338 VALDELTAG 1979L Loc 500 width 1 MD=9 Valdeltagande i landstingsvalet 1979 Anm. Uppgiften hämtad från röstlängden 22 0. Var ej röstberättigad i landstingsvalet 1979 1560 1. Deltog i landstingsvalet 1979 184 5. Deltog ej i landstingsvalet 1979 180 6. Bosatt i Göteborg, Malmö eller på Gotland. (Har ej landstingsval) 25 9. Uppgift saknas
VAR 339 V80339 VALDELTAG 1979K Loc 501 width 1 MD=9 Valdeltagande i kommunfullmäktigevalet 1979 Anm. Uppgiften hämtad från röstlängden 22 0. Var ej röstberättigad i landstingsvalet 1979 1716 1. Deltog i kommunvalet 1979 208 5. Deltog ej i kommunvalet 1979 25 9. Uppgift saknas
VAR 340 V80340 LÄN REG Loc 502 width 2 Länstillhörighet enligt den intervjuades kyrkobokföringsförhållande 361 01. Stockholms län 54 03. Uppsala län 61 04. Södermanlands län 94 05. Östgötlands län 66 06. Jönköpings län 40 07. Kronobergs län 58 08. Kalmar län 13 09. Gotlands län 39 10. Blekinge län 64 11. Kristianstads län 175 12. Malmöhus län 52 13. Hallands län 178 14. Göteborgs- och Bohus län 101 15. Älvsborgs län 62 16. Skaraborgs län 69 17. Värmlands län 66 18. Örebro län 61 19. Västmanlands län 68 20. Kopparbergs län 70 21. Gävleborgs län 63 22. Västernorrlands län 33 23. Jämtlands län 58 24. Västerbottens län 65 25. Norrbottens län
VAR 341 V80341 VALKRETS REG Loc 504 width 2 Valkretstillhörighet 166 01. Stockholms kommun 195 02. Stockholms län 54 03. Uppsala län 61 04. Södermanlands län 94 05. Östgötlands län 66 06. Jönköpings län 40 07. Kronbergs län 58 08. Kalmar län 13 09. Gotlands län 39 10. Blekinge län 64 11. Kristianstads län 112 12. Fyrstadskretsen 63 13. Malmöhus län 52 14. Hallands län 111 15. Göteborgs kommun 67 16. Göteborgs och Bohus län 55 17. Älvsborgs läns norra 46 18. Älvsborgs läns södra 62 19. Skaraborgs län 69 20. Värmlands län 66 21. Örebro län 61 22. Västmanlands län 68 23. Kopparbergs län 70 24. Gävleborgs län 63 25. Västernorrlands län 33 26. Jämtlands län 58 27. Västerbottens län 65 28. Norrbottens län
VAR 342 V80342 FÖDELSEÅR REG Loc 506 width 2 De två sista siffrorna i födelseåret 00. 1900 . . 62. 1962 Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 29 18 13 20 11 24 20 18 28 27 33 29 28 35 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 31 26 38 38 33 34 28 36 37 26 26 40 40 29 Kod: 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Frek: 33 16 26 17 25 21 24 25 25 34 38 47 31 39 Kod: 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 33 44 42 45 47 40 49 33 36 40 41 38 35 34 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 Frek: 39 31 33 36 30 37 12
VAR 343 V80343 ÅLDERSINDELN 5ÅR Loc 508 width 2 Ålder uppnådd under 1980 - Femårsintervall 125 01. 18-22 år (förstagångsväljare 79, 80) 162 02. 22-25 år 188 03. 26-30 år 223 04. 31-35 år 194 05. 36-40 år 146 06. 41-45 år 105 07. 46-50 år 168 08. 51-55-år 161 09. 56-60 år 166 10. 61-65 år 152 11. 66-70 år 181 12. 71-80 år
VAR 344 V80344 ÅLDERSINDELN 10ÅR Loc 510 width 1 Ålder uppnådd 1980 - Tioårsintervall 125 1. 18-22 år (förstagångsväljare 79, 80) 317 2. 22-29 år 403 3. 20-39 år 282 4. 40-49 år 311 5. 50-59 år 325 6. 60-69 år 208 7. 70-80 år
VAR 345 V80345 ÅLDERSINDELN 15ÅR Loc 511 width 1 Ålder uppnådd under 1980 - Femtonårsintervall 442 1. 18-29 år 572 2. 30-44 år 424 3. 45-59 år 533 4. 60-80 år
VAR 346 V80346 FÖRSTAGÅNGSVÄLJAR Loc 512 width 1 Förstagångsväljare Anm. Uppgifterna hämtade från röstlängderna 22 1. Uppnådde rösträttsålder 1980 63 2. Utländsk medborgare - rösträtt vid valet 1979. 101 3. Uppnådde rösträttsålder vid valet 1979 1785 4. Hade rösträtt i valet 1976
VAR 347 V80347 INVÅNARANTAL REG Loc 513 width 1 Kommunens invånarantal 1 januari 1980 112 1. - 9 999 592 2. 10 000 - 29 999 328 3. 30 000 - 49 999 233 4. 50 000 - 74 999 371 5. 75 000 - 199 999 335 6. 200 000 -
VAR 348 V80348 KOM:TÄTORTSGR REG Loc 514 width 1 Kommunens tätortsgrad Tätortsgrad anger den andel av hela befolkningen som vid tidpunkten för 1975 års folk- och bostadsräkning bodde inom tätorter. Som tätort räknas i princip alla hussamlingar med minst 200 invånare, såvida avståndet mellan husen normalt icke överstiger 200 meter 76 1. 10,0 - 49,9 304 2. 50,0 - 69,9 839 3. 70,0 - 89,9 563 4. 90,0 - 99,9 189 5. Enbart tätortsbefolkning
VAR 349 V80349 TÄTORTSGR FÖRSAML Loc 515 width 1 Församlingens tätortsgrad 237 1. 10,0 - 49,9 153 2. 50,0 - 69,9 333 3. 70,0 - 89,9 872 4. 90,0 - 99,9 376 5. Enbart tätortsbefolkning
VAR 350 V80350 INKOMST 1979 REG Loc 516 width 1 Egen sammanräknad inkomst. Sammanräknad nettoinkomst vid 1979 års taxering. 206 1. - 9 999 539 2. 10 000 - 29 999 453 3. 30 000 - 49 999 512 4. 50 000 - 69 999 159 5. 70 000 - 89 999 102 6. 90 000 -
VAR 351 V80351 FAMILJEINKOMST Loc 517 width 1 Familjeinkomst. Egen och ev make/makas nettoinkomst. 81 1. - 9 999 293 2. 10 000 - 29 999 349 3. 30 000 - 49 999 410 4. 50 000 - 69 999 261 5. 70 000 - 89 999 577 6. 90 000 -
VAR 352 V80352 FÖRMÖGENHET REG Loc 518 width 1 Taxerad förmögenhet. Egen och ev makes/makas skattepliktiga förmögenhet. 728 1. Ingen skattepliktig förmögenhet 175 2. 1 - 9 999 kr 266 3. 20 000 - 29 999 kr 173 4. 30 000 - 49 999 kr 199 5. 50 000 - 79 999 kr 234 6. 80 000 -149 999 kr 196 7. 150 000 -
VAR 353 V80353 KÖN REG Loc 519 width 1 Kön 973 1. Man 998 2. Kvinna
VAR 354 V80354 YRKESGR (NYA) Loc 520 width 2 MD=96 or GE 99 Yrkesgrupper (den nya indelningen) Anm. För en utförlig beskrivning av principer för yrkes- och sektorsindelning se bilaga 14 i Holmberg-Nordlöf-Gilljam: Folkomröstningsundersökningen 1980. Teknisk rapport. 310 01. Industriarbetare 395 02. Övrig arbetare 151 03. Lägre tjänsteman 285 04. Tjänsteman i mellanställning 173 05. Högre tjänsteman och storföretagare 101 06. Småföretagare 85 07. Jordbrukare 47 08. Studerande 3 09. Har ej kunnat föras till någon yrkesgrupp 18 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 355 V80355 YRKESSEKTOR (NYA) Loc 522 width 1 MD=0 or GE 9 Yrkets sektor (den nya indelningen) Anm. För en utförlig beskrivning av principer för yrkes- och sektorsindelning se bilaga 14 i Holmberg-Nordlöf-Gilljam: Folkomröstningsundersökningen 1980. Teknisk rapport. 133 1. Jordbruk 517 2. Produktion: tillverkning etc 417 3. Cirkulation: handel, samfärdsel, etc 215 4. Reproduktion: vård, utbildning, kultur etc 218 5. Förvaltning 47 6. Studerande 3 8. Har ej kunnat föras till yrkessektor 18 0. Uppgift saknas 403 9. Bortfall
VAR 356 V80356 YRKESGR (GAMLA) Loc 523 width 2 MD=96 or GE 99 Yrkesgrupper (den gamla indelningen) Anm. För en utförlig beskrivning av principer för yrkes- och sektorsindelning se bilaga 14 i Holmberg-Nordlöf-Gilljam: Folkomröstningsundersökningen 1980. Teknisk rapport. 136 01. Högre tjänsteman och storföretagare 85 02. Jordbrukare 97 03. Småföretagare 448 04. Tjänsteman i mellanställning 163 05. Affärsanställda, statsanställda m fl 29 06. Jordbruksarbetare 542 07. Arbetare 47 08. Studerande 3 09. Har ej kunnat föras till någon yrkesgrupp 18 96. Uppgift saknas 403 99. Bortfall
VAR 357 SSDSTUDIE NR 0203 Loc 525 width 4 Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0203
VAR 358 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 529 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Oktober 1987
VAR 359 DELSTUDIE NR 001 Loc 530 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.