SVENSKA VALDATA 1911 - 1944
               SSD 0204

              Primärforskare
              Sten Berglund
         Statsvetenskapliga institutionen
             Umeå universitet

             Första SSD-upplagan
               Mars 1988

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i SVENSKA VALDATA 1911 - 1944 samlades ur-
       sprungligen in av Sten Berglund, Stats-
       vetenskapliga institutionen vid Umeå uni-
       versitet. Varken SSD eller primärforskaren
       bär ansvar för analyser och tolkningar som
       presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Sten Berglund och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får SVENSKA VALDATA 1911 -
  1944 förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser, behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Kodboksinformation                II

      SSD dokumentation                III

  VARIABELBESKRIVNING                   IV

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  Svenska Valdata 1911-1944, är insamlat inom ramen för det av
  Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet (HSFR) och
  Riksbankens Julieumsfond (RJ) finanserade projekt Politiska
  Partier - Regional Spridning, Regional Balans (PRR).
  Projektet hade två sysften: att på grundval av offentlig
  statistik bygga upp ett rikstäckande svenskt kommundataarkiv
  från 1911 och framåt och att kartlägga och så långt som
  möjligt förklara svensk partiregionalism över tiden.
  Det dataarkiv som genererades inom ramen för PRR-projektet
  innehåller politiska data för samtliga kommuner i Sverige
  från 1911 och framåt. Uppgifterna är hämtade från
  SOS-publikationerna Allmänna Valen. Data för den senare
  delen av perioden (1948-1970) härrör från professor Göran
  Gustavssons "Valdataarkivet 1948-1970" (SSD 0148).

  För ytterligare information om undersökningen se:

  Berglund Sten,
  Dellenbrant Jan: Svensk Partireionalism
           Liber förlag Malmö 1986

  
                 II

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1)VAR 73 (2)ANT DELTAG MÄN 1924  (3)NO MISSING DATA CODES
    REF 73 (4) LOC 401 WIDTH 6   (5) NUMERIC

     (6)  Antal deltagande män i andrakammarvalet 1924

     (7)  ............................

  Faktiska värdet är kodat

  (8)Valid-n=2576 Min=0 Max=85825 Mean=315,8 St Dev=665.4

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Vissa statistiska uppgifter: antal enheter uppgifterna
  är beräknade på, minimivärdet, maximivärdet, medelvärdet och
  standardavvikelsen.

  
                 III

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variable list


1 SSDstudie NR 0204 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Geokod 5 Län 6 Härad 7 Kommun 8 Församling 9 Kommunnamn ANDRAKAMMARVALET 1911 10 Antal röstberättigade 1911 11 Deltagande män 1911 12 Antal godkända valsedlar 1911 13 Antal ogiltiga valsedlar 1911 14 Antal röster: Moderata 15 Antal röster: Liberala 16 Antal röster: Socialdemokrater 17 Antal röster: Övriga ANDRAKAMMARVALET VÅREN 1914 18 Antal röstberättigade våren 1914 19 Deltagande män våren 1914 20 Antal godkända valsedlar våren 1914 21 Antal ogiltiga valsedlar våren 1914 22 Antal röster: Moderata 23 Antal röster: Liberala 24 Antal röster: Socialdemokrater 25 Antal röster: Övriga ANDRAKAMMARVALET HÖSTEN 1914 26 Antal röstberättigade hösten 1914 27 Deltagande män hösten 1914 28 Antal godkända valsedlar hösten 1914 29 Antal ogiltiga valsedlar hösten 1914 30 Antal röster: Moderata 31 Antal röster: Liberala 32 Antal röster: Socialdemokrater 33 Antal röster: Övriga ANDRAKAMMARVALET 1917 34 Antal röstberättigade 1917 35 Deltagande män 1917 36 Antal godkända valsedlar 1917 37 Antal ogiltiga valsedlar 1917 38 Antal röster: Moderata 39 Antal röster: Bondeförbundet 40 Antal röster: Liberala 41 Antal röster: Socialdemokrater 42 Antal röster: Vänstersocialister ANDRAKAMMARVALET 1920 43 Antal röstberättigade 1920 44 Deltagande män 1920 45 Deltagande kvinnor 1920 46 Deltagande totalt 1920 47 Antal godkända valsedlar 1920 48 Antal ogiltiga valsedlar 1920 49 Antal röstberättigade män 1920 50 Antal röstberättigade kvinnor 1920 51 Antal röster: Högern 52 Antal röster: Bondeförbundet 53 Antal röster: Liberala 54 Antal röster: Frisinnade 55 Antal röster: Socialdemokraterna 56 Antal röster: Vänstersocialister 57 Antal röster: Jordbrukarnas Riksförbund ANDRAKAMMARVALET 1921 58 Antal röstberättigade 1921 59 Deltagande män 1921 60 Deltagande kvinnor 1921 61 Deltagande totalt 1921 62 Antal godkända valsedlar 1921 63 Antal ogiltiga valsedlar 1921 64 Antal röstberättigade män 1921 65 Antal röstberättigade kvinnor 1921 66 Antal röster: Högern 67 Antal röster: Bondeförbundet 68 Antal röster: Liberala 69 Antal röster: Frisinnade 70 Antal röster: Socialdemokraterna 71 Antal röster: Vänstersocialister och kommunister ANDRAKAMMARVALET 1924 72 Antal röstberättigade 1924 73 Deltagande män 1924 74 Deltagande kvinnor 1924 75 Deltagande totalt 1924 76 Antal godkända valsedlar 1924 77 Antal ogiltiga valsedlar 1924 78 Antal röstberättigade män 1924 79 Antal röstberättigade kvinnor 1924 80 Antal röster: Högern 81 Antal röster: Bondeförbundet 82 Antal röster: Liberalerna 83 Antal röster: Frisinnade 84 Antal röster: Socialdemokraterna 85 Antal röster: Höglunds kommunisterna 86 Antal röster: Kilboms kommunisterna ANDRAKAMMARVALET 1928 87 Antal röstberättigade 1928 88 I valet 1928 deltagande män 89 I valet 1928 deltagande kvinnor 90 I valet 1928 deltagande män och kvinnor 91 Antal godkända valsedlar 1928 92 Antal ogiltiga valsedlar 1928 93 Antal röstberättigade män 1928 94 Antal röstberättigade kvinnor 1928 95 Antal röster: Högern 96 Antal röster: Bondeförbundet 97 Antal röster: Liberala 98 Antal röster: Frisinnade 99 Antal röster: Socialdemokraterna 100 Antal röster: Kommunistiska partiet ANDRAKAMMARVALET 1932 101 Antal röstberättigade 1932 102 I valet 1932 deltagande män 103 I valet 1932 deltagande kvinnor 104 I valet 1932 deltagande män och kvinnor 105 Antal godkända valsedlar 1932 106 Antal ogiltiga valsedlar 1932 107 Antal röstberättigade män 1932 108 Antal röstberättigade kvinnor 1932 109 Antal röster: Högern 110 Antal röster: Bondeförbundet 111 Antal röster: Liberala 112 Antal röster: Frisinnade 113 Antal röster: Socialdemokraterna 114 Antal röster: Vänstersocialisterna 115 Antal röster: Kilboms kommunisterna 116 Antal röster: Sillen kommunister 117 Antal röster: Övriga partier ANDRAKAMMARVALET 1936 118 Antal röstberättigade 1936 119 I valet 1936 deltagande män 120 I valet 1936 deltagande kvinnor 121 I valet 1936 deltagande män och kvinnor 122 Antal godkända valsedlar 1936 123 Antal ogiltiga valsedlar 1936 124 Antal röstberättigade män 1936 125 Antal röstberättigade kvinnor 1936 126 Antal röster: Högern 127 Antal röster: Bondeförbundet 128 Antal röster: Folkpartiet 129 Antal röster: Socialdemokraterna 130 Antal röster: Socialisterna 131 Antal röster: Kommunisterna 132 Antal röster: Nationella 133 Antal röster: Övriga partier ANDRAKAMMARVALET 1940 134 Antal röstberättigade 1940 135 I valet 1940 deltagande män 136 I valet 1940 deltagande kvinnor 137 I valet 1940 deltagande män och kvinnor 138 Antal godkända valsedlar 1940 139 Antal ogiltiga valsedlar 1940 140 Antal röstberättigade män 1940 141 Antal röstberättigade kvinnor 1940 142 Antal röster: Högern 143 Antal röster: Bondeförbundet 144 Antal röster: Folkpartiet 145 Antal röster: Socialdemokraterna 146 Antal röster: Socialisterna 147 Antal röster: Kommunisterna ANDRAKAMMARVALET 1944 148 Antal röstberättigade män 1944 149 I valet 1944 deltagande män 150 I valet 1944 deltagande kvinnor 151 I valet 1944 deltagande män och kvinnor 152 Antal godkända valsedlar 1944 153 Antal ogiltiga valsedlar 1944 154 Antal röstberättigade män 1944 155 Antal röstberättigade kvinnor 1944 156 Antal röster: Högern 157 Antal röster: Bondeförbundet 158 Antal röster: Folkpartiet 159 Antal röster: Socialdemokraterna 160 Antal röster: Kommunisterna 161 Antal röster: Övriga partier KOMMUNFÖRÄNDRINGAR 1 162 Kommunförändring I: Typ av förändring 163 Kommunförändring I: År 164 Kommunförändring I: Berörd kommun 165 Kommunförändring II: Typ av förändring 166 Kommunförändring II: År 167 Kommunförändring II: Berörd kommun 168 Kommunförändring III: Typ av förändring 169 Kommunförändring III: År 170 Kommunförändring III: Berörd kommun 171 Kommunförändring IV: Typ av förändring 172 Kommunförändring IV: År 173 Kommunförändring IV: Berörd kommun 174 Kommunförändring V: Typ av förändring 175 Kommunförändring V: År 176 Kommunförändring V: Berörd kommun 177 Kommunförändring VI: Typ av förändring 178 Kommunförändring VI: År 179 Kommunförändring VI: Berörd kommun 180 Kommunförändring VII: Typ av förändring 181 Kommunförändring VII: År 182 Kommunförändring VII: Berörd kommun 183 Kommunförändring VIII: Typ av förändring 184 Kommunförändring VIII: År 185 Kommunförändring VIII: Berörd kommun 186 Kommunförändring IX: Typ av förändring 187 Kommunförändring IX: År 188 Kommunförändring IX: Berörd kommun KOMMUNFÖRÄNDRINGAR 2 189 Kommunförändring 1: Typ av förändring 190 Kommunförändring 1: År 191 Kommunförändring 1: Berörd kommun 192 Kommunförändring 2: Typ av förändring 193 Kommunförändring 2: År 194 Kommunförändring 2: Berörd kommun 195 Kommunförändring 3: Typ av förändring 196 Kommunförändring 3: År 197 Kommunförändring 3: Berörd kommun 198 Kommunförändring 4: Typ av förändring 199 Kommunförändring 4: År 200 Kommunförändring 4: Berörd kommun 201 Kommunförändring 5: Typ av förändring 202 Kommunförändring 5: År 203 Kommunförändring 5: Berörd kommun 204 Kommunförändring 6: Typ av förändring 205 Kommunförändring 6: År 206 Kommunförändring 6: Berörd kommun 207 Kommunförändring 7: Typ av förändring 208 Kommunförändring 7: År 209 Kommunförändring 7: Berörd kommun 210 Kommunförändring 8: Typ av förändring 211 Kommunförändring 8: År 212 Kommunförändring 8: Berörd kommun 213 Kommunförändring 9: Typ av förändring 214 Kommunförändring 9: År 215 Kommunförändring 9: Berörd kommun 216 Kommunförändring 10: Typ av förändring 217 Kommunförändring 10: År 218 Kommunförändring 10: Berörd kommun

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0204              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0204


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Mars 1988
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 GEOKOD Loc 9 width 7 Geokod De 2 första siffrorna står för län, de 2 följande för härad, följande 2 för kommun, och den sista siffran för församling. För ytterligare information om kommunkoder, se GEOKOD - En kodlista för den administrativa indelningen i Sverige 1862-1951.
VAR 5 LÄN Loc 16 width 2 Län 1 01. Stockholms stad 125 02. Stockholms län 88 03. Uppsala län 97 04. Södermanlands län 154 05. Östergötlands län 137 06. Jönköpings län 90 07. Kronobergs län 112 08. Kalmar län 94 09. Gotlands län 42 10. Blekinge län 153 11. Kristianstads län 253 12. Malmöhus län 91 13. Hallands län 98 14. Göteborgs och Bohus län 228 15. Älvsborgs län 270 16. Skaraborgs län 95 17. Värmlands län 69 18. Örebro län 71 19. Västmanlands län 58 20. Kopparbergs län 60 21. Gävleborgs län 67 22. Västernorrlands län 62 23. Jämtlands län 32 24. Västerbottens län 29 25. Norrbottens län
VAR 6 HÄRAD Loc 18 width 2 Härad Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 1 303 226 180 205 156 220 156 140 169 124 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 112 99 133 71 68 35 50 39 27 19 17 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 30 31 Frek: 6 4 4 3 3 3 1 1 1
VAR 7 KOMMUN Loc 20 width 2 Kommun Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 284 265 251 224 196 169 141 123 43 111 101 Kod: 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 Frek: 83 69 58 52 44 37 12 32 30 27 21 Kod: 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 21 17 16 12 2 9 9 7 7 6 3 Kod: 36 37 40 41 42 43 44 45 46 47 50 Frek: 3 4 3 5 5 5 4 2 2 2 2 Kod: 51 52 53 54 55 56 57 59 61 62 63 Frek: 4 3 3 3 2 2 1 1 2 2 2 Kod: 64 71 72 73 74 75 81 82 83 84 85 Frek: 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 Kod: 86 87 91 92 93 94 95 96 97 Frek: 1 1 2 2 2 2 1 1 1
VAR 8 FÖRSAMLING Loc 22 width 1 Församling Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 2572 Valid-n=2576 Min=0 Max=5 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 9 KOMMUNNAMN Loc 23 width 8 alphabetic Kommunnamn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 10 RÖSTBERÄTTIGADE 1911 Loc 31 width 6 Antal röstberättigade vid andrakammarvalet 1911 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 73 Valid-n=2576 Min=0 Max=56174 Mean=413.9 St.Dev=0.0
VAR 11 DELTAGANDE MÄN 1911 Loc 37 width 6 Antal deltagande män vid andrakammarvalet 1911 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 73 Valid-n=2576 Min=0 Max=35646 Mean=235.8 St.Dev=799.7
VAR 12 GODKÄNDA VALSEDLAR 1911 Loc 43 width 6 Antal godkända valsedlar vid andrakammarvalet 1911 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 86 Valid-n=2576 Min=0 Max=35642 Mean=234.4 St.Dev=799.3
VAR 13 OGILTIGA VALSEDLAR 1911 Loc 49 width 6 Antal ogiltiga valsedlar vid andrakammarvalet 1911 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 1554 603 Valid-n=2576 Min=0 Max=223 Mean=1.4 St.Dev=9.0
VAR 14 ANT RÖSTER:MODERATA 1911 Loc 55 width 6 Antal avgivna röster vid andrakammarvalet 1911: Moderata Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 105 11 Valid-n=2576 Min=0 Max=9616 Mean=73.2 St.Dev=234.1
VAR 15 ANT RÖSTER:LIBERALA 1911 Loc 61 width 6 Antal avgivna röster vid andrakammarvalet 1911: Liberala Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 95 7 Valid-n=2576 Min=0 Max=9031 Mean=102.3 St.Dev=227.1
VAR 16 ANT RÖSTER: SOC.DEM 1911 Loc 67 width 6 Antal avgivna röster vid andrakammarvalet 1911: Socialdemokrater Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 1011 78 Valid-n=2576 Min=0 Max=16982 Mean=58.8 St.Dev=375.6
VAR 17 ANT RÖSTER: ÖVRIGA 1911 Loc 73 width 6 Antal avgivna röster vid andrakammarvalet 1911: Övriga Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 2398 135 Valid-n=2576 Min=0 Max=14 Mean=0.1 St.Dev=0.6
VAR 18 RÖSTBERÄTTIGADE 1914V Loc 79 width 6 Antal röstberättigade vid andrakammarvalet våren 1914 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 71 Valid-n=2576 Min=0 Max=57005 Mean=424.0 St.Dev=307.0
VAR 19 DELTAGANDE MÄN 1914V Loc 85 width 6 Antal deltagande män vid andrakammarvalet våren 1914 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 72 Valid-n=2576 Min=0 Max=44167 Mean=296.2 St.Dev=0.0
VAR 20 GODKÄNDA VALSEDLAR 1914V Loc 91 width 6 Antal godkända valsedlar vid andrakammarvalet våren 1914 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 76 Valid-n=2576 Min=0 Max=44021 Mean=295.1 St.Dev=0.0
VAR 21 OGILTIGA VALSEDLAR 1914V Loc 97 width 6 Antal ogiltiga valsedlar vid andrakammarvalet våren 1914 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 1677 541 Valid-n=2576 Min=0 Max=529 Mean=1.2 St.Dev=13.4
VAR 22 ANT RÖSTER:MODERATA -14V Loc 103 width 6 Antal avgivna röster vid andrakammarvalet våren 1914: Moderata Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 76 2 Valid-n=2576 Min=0 Max=16799 Mean=111.1 St.Dev=385.3
VAR 23 ANT RÖSTER:LIBERALA -14V Loc 109 width 6 Antal avgivna röster vid andrakammarvalet våren 1914: Liberala Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 94 7 Valid-n=2576 Min=0 Max=8264 Mean=106.4 St.Dev=233.2
VAR 24 ANT RÖSTER:SOC.DEM 1914V Loc 115 width 6 Antal avgivna röster vid andrakammarvalet våren 1914: Socialdemokrater Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 964 45 Valid-n=2576 Min=0 Max=18948 Mean=77.6 St.Dev=444.2
VAR 25 ANT RÖSTER: ÖVRIGA 1914V Loc 121 width 6 Antal avgivna röster vid andrakammarvalet våren 1914: Övriga Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 2478 84 Valid-n=2576 Min=0 Max=10 Mean=0.0 St.Dev=0.3
VAR 26 RÖSTBERÄTTIGADE 1914H Loc 127 width 6 Antal röstberättigade vid andrakammarvalet hösten 1914 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 69 Valid-n=2576 Min=0 Max=59575 Mean=431.4 St.Dev=506.3
VAR 27 DELTAGANDE MÄN 1914H Loc 133 width 6 Antal deltagande män vid andrakammarvalet hösten 1914 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 69 Valid-n=2576 Min=0 Max=45092 Mean=285.5 St.Dev=0.0
VAR 28 GODKÄNDA VALSEDLAR 1914H Loc 139 width 6 Antal godkända valsedlar vid andrakammarvalet hösten 1914 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 78 Valid-n=2576 Min=0 Max=44962 Mean=283.8 St.Dev=0.0
VAR 29 OGILTIGA VALSEDLAR 1914H Loc 145 width 6 Antal ogiltiga valsedlar vid andrakammarvalet hösten 1914 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 1717 553 Valid-n=2576 Min=0 Max=853 Mean=1.6 St.Dev=21.4
VAR 30 ANT RÖSTER:MODERATA -14H Loc 151 width 6 Antal avgivna röster vid andrakammarvalet hösten 1914: Moderata Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 79 Valid-n=2576 Min=0 Max=16483 Mean=104.2 St.Dev=376.6
VAR 31 ANT RÖSTER:LIBERALA -14H Loc 157 width 6 Antal avgivna röster vid andrakammarvalet hösten 1914: Liberala Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 99 19 Valid-n=2576 Min=0 Max=7032 Mean=76.3 St.Dev=186.3
VAR 32 ANT RÖSTER:SOC.DEM 1914H Loc 163 width 6 Antal avgivna röster vid andrakammarvalet hösten 1914: Socialdemokrater Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 246 64 Valid-n=2576 Min=0 Max=21438 Mean=103.4 St.Dev=495.1
VAR 33 ANT RÖSTER: ÖVRIGA 1914H Loc 169 width 6 Antal avgivna röster vid andrakammarvalet hösten 1914: Ö vriga Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 2499 63 Valid-n=2576 Min=0 Max=9 Mean=0.0 St.Dev=0.3
VAR 34 ANT RÖSTBERÄTTIGADE 1917 Loc 175 width 6 Antal röstberättigade vid andrakammarvalet 1917 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 60 Valid-n=2576 Min=0 Max=64057 Mean=436.6 St.Dev=724.5
VAR 35 DELTAGANDE MÄN 1917 Loc 181 width 6 Antal deltagande män vid andrakammarvalet 1917 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 60 Valid-n=2576 Min=0 Max=48305 Mean=286.9 St.Dev=0.0
VAR 36 GODKÄNDA VALSEDLAR 1917 Loc 187 width 6 Antal godkända valsedlar vid andrakammarvalet 1917 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 65 Valid-n=2576 Min=0 Max=48024 Mean=285.7 St.Dev=0.0
VAR 37 OGILTIGA VALSEDLAR 1917 Loc 193 width 6 Antal ogiltiga valsedlar vid andrakammarvalet 1917 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 1474 630 Valid-n=2576 Min=0 Max=281 Mean=1.3 St.Dev=9.4
VAR 38 ANT RÖSTER:MODERATA 1917 Loc 199 width 6 Antal avgivna röster vid andrakammarvalet 1917: Moderata Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 89 12 Valid-n=2576 Min=0 Max=15061 Mean=74.9 St.Dev=337.4
VAR 39 ANT RÖSTER: BONDEF 1911 Loc 205 width 6 Antal avgivna röster vid andrakammarvalet 1917: Bondeförbundet o dyl. Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 1195 78 Valid-n=2576 Min=0 Max=734 Mean=20.3 St.Dev=43.8
VAR 40 ANT RÖSTER:LIBERALA 1917 Loc 211 width 6 Antal avgivna röster vid andrakammarvalet 1917: Liberala Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 86 25 Valid-n=2576 Min=0 Max=7476 Mean=78.7 St.Dev=197.2
VAR 41 ANT RÖSTER: SOC.DEM 1917 Loc 217 width 6 Antal avgivna röster vid andrakammarvalet 1917: Socialdemokrater Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 218 57 Valid-n=2576 Min=0 Max=21929 Mean=90.6 St.Dev=504.8
VAR 42 ANT RÖSTER: V-SOC 1917 Loc 223 width 6 Antal avgivna röster vid andrakammarvalet 1917: Vänstersocialister Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 1488 141 Valid-n=2576 Min=0 Max=3558 Mean=20.8 St.Dev=99.0
VAR 43 ANT RÖSTBERÄTTIGADE 1920 Loc 229 width 6 Antal röstberättigade vid andrakammarvalet 1920 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 56 Valid-n=2576 Min=0 Max=38163 Mean=448.6 St.Dev=0.0
VAR 44 ANT DELTAGANDE MÄN 1920 Loc 235 width 6 Antal deltagande män vid andrakammarvalet 1920 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 56 Valid-n=2576 Min=0 Max=26763 Mean=246.6 St.Dev=757.6
VAR 45 DELTAGANDE KVINNOR 1920 Loc 241 width 6 Antal deltagande kvinnor vid andrakammarvalet 1920 (=blank) Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 2576 Valid-n=2576 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 46 DELTAGANDE TOTALT 1920 Loc 247 width 6 Deltagande totalt vid andrakammarvalet 1920 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 56 Valid-n=2576 Min=0 Max=26763 Mean=246.6 St.Dev=757.6
VAR 47 GODKÄNDA VALSEDLAR 1920 Loc 253 width 6 Antal godkända valsedlar vid andrakammarvalet 1920 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 56 Valid-n=2576 Min=0 Max=26623 Mean=245.7 St.Dev=755.0
VAR 48 OGILTIGA VALSEDLAR 1920 Loc 259 width 6 Antal ogiltiga valsedlar vid andrakammarvalet 1920 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 1621 588 Valid-n=2576 Min=0 Max=123 Mean=0.8 St.Dev=3.7
VAR 49 ANT RÖSTBERÄTT MÄN 1920 Loc 265 width 6 Antal röstberättigade män vid andrakammarvalet 1920 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 56 1 Valid-n=2576 Min=0 Max=31462 Mean=443.2 St.Dev=0.0
VAR 50 ANTAL RÖSTBERÄTT KV 1920 Loc 271 width 6 Antal röstberättigade kvinnor vid andrakammarvalet 1920 (=blank) Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 2576 Valid-n=2576 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 51 ANT RÖSTER: HÖGERN 1920 Loc 277 width 6 Antal avgivna röster vid andrakammarvalet 1920: Högern Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 87 17 Valid-n=2576 Min=0 Max=12665 Mean=68.6 St.Dev=308.6
VAR 52 ANT RÖSTER:BONDEFÖRB -20 Loc 283 width 6 Antal avgivna röster vid andrakammarvalet 1920: Bondeförbundet Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 1209 67 Valid-n=2576 Min=0 Max=2591 Mean=24.3 St.Dev=72.1
VAR 53 ANT RÖSTER:LIBERALA 1920 Loc 289 width 6 Antal avgivna röster vid andrakammarvalet 1920: Liberala Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 122 39 Valid-n=2576 Min=0 Max=3944 Mean=54.7 St.Dev=131.4
VAR 54 ANT RÖSTER:FRISINNADE 20 Loc 295 width 6 Antal avgivna röster vid andrakammarvalet 1920: Frisinnade Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 2576 Valid-n=2576 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 55 ANT RÖSTER: SOC.DEM 1920 Loc 301 width 6 Antal avgivna röster vid andrakammarvalet 1920: Socialdemokrater Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 251 89 Valid-n=2576 Min=0 Max=9592 Mean=70.7 St.Dev=317.4
VAR 56 ANT RÖSTER: V-SOC 1920 Loc 307 width 6 Antal avgivna röster vid andrakammarvalet 1920: Vänstersocialister Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 1266 206 Valid-n=2576 Min=0 Max=1066 Mean=15.7 St.Dev=52.9
VAR 57 ANT RÖSTER:JORDB RF 1920 Loc 313 width 6 Antal avgivna röster vid andrakammarvalet 1920: Jordbrukarnas riksförbund Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 1360 81 Valid-n=2576 Min=0 Max=373 Mean=13.6 St.Dev=27.6
VAR 58 ANT RÖSTBERÄTTIGADE 1921 Loc 319 width 6 Antal röstberättigade vid andrakammarvalet 1921 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 54 Valid-n=2576 Min=0 Max=263510 Mean=1250.2 St.Dev=0.0
VAR 59 ANT DELTAGANDE MÄN 1921 Loc 325 width 6 Antal deltagande män vid andrakammarvalet 1921 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 54 Valid-n=2576 Min=0 Max=71198 Mean=368.1 St.Dev=0.0
VAR 60 DELTAGANDE KVINNOR 1921 Loc 331 width 6 Antal deltagande kvinnor vid andrakammarvalet 1921 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 54 Valid-n=2576 Min=0 Max=76566 Mean=309.3 St.Dev=0.0
VAR 61 DELTAGANDE TOTALT 1921 Loc 337 width 6 Antal deltagande totalt vid andrakammarvalet 1921 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 54 Valid-n=2576 Min=0 Max=147764 Mean=677.4 St.Dev=0.0
VAR 62 GODKÄNDA VALSEDLAR 1921 Loc 343 width 6 Antal godkända valsedlar 1921 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 55 Valid-n=2576 Min=0 Max=146850 Mean=675.6 St.Dev=0.0
VAR 63 OGILTIGA VALSEDLAR 1921 Loc 349 width 6 Antal ogiltiga valsedlar 1921 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 1091 632 Valid-n=2576 Min=0 Max=906 Mean=2.4 St.Dev=19.4
VAR 64 ANT RÖSTBERÄTT MÄN 1921 Loc 355 width 6 Antal röstberättigade män 1921 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 54 Valid-n=2576 Min=0 Max=111255 Mean=594.1 St.Dev=312.6
VAR 65 ANTAL RÖSTBERÄTT KV 1921 Loc 361 width 6 Antal röstberättigade kvinnor 1921 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 54 Valid-n=2576 Min=0 Max=152255 Mean=655.7 St.Dev=415.8
VAR 66 HÖGERN 1921 Loc 367 width 6 Antal avgivna röster 1921, högern Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 63 5 Valid-n=2576 Min=0 Max=48266 Mean=174.2 St.Dev=0.0
VAR 67 BONDEFÖRBUNDET 1921 Loc 373 width 6 Antal avgivna röster 1921, bondeförbundet Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 202 46 Valid-n=2576 Min=0 Max=7157 Mean=77.4 St.Dev=167.6
VAR 68 LIBERALA 1921 Loc 379 width 6 Antal avgivna röster 1821, liberalerna Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 93 20 Valid-n=2576 Min=0 Max=14392 Mean=126.3 St.Dev=382.7
VAR 69 FRISINNADE 1921 Loc 385 width 6 Antal avgivna röster 1921, frisinnade Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 2576 Valid-n=2576 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 70 SOCIALDEMOKRATERNA 1921 Loc 391 width 6 Antal avgivna röster 1921, socialdemokraterna Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 158 44 Valid-n=2576 Min=0 Max=66822 Mean=246.8 St.Dev=0.0
VAR 71 VÄNSTERSOC+KOMMUNIS 1921 Loc 397 width 6 Antal avgivna röster 1921, vänstersocialisterna och kommunisterna Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 1213 109 Valid-n=2576 Min=0 Max=10213 Mean=51.0 St.Dev=259.9
VAR 72 RÖSTBERÄTTIGADE 1924 Loc 403 width 6 Antal röstberättigade 1924 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 50 Valid-n=2576 Min=0 Max=276952 Mean=1299.4 St.Dev=0.0
VAR 73 DELTAGANDE MÄN 1924 Loc 409 width 6 Deltagande män 1924 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 50 Valid-n=2576 Min=0 Max=77374 Mean=371.3 St.Dev=0.0
VAR 74 DELTAGANDE KVINNOR 1924 Loc 415 width 6 Deltagande kvinnor 1924 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 50 Valid-n=2576 Min=0 Max=85825 Mean=315.8 St.Dev=665.4
VAR 75 DELTAGANDE TOTALT 1924 Loc 421 width 6 Deltagande totalt 1924 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 50 Valid-n=2576 Min=0 Max=163199 Mean=687.3 St.Dev=0.0
VAR 76 GODKÄNDA VALSEDLAR 1924 Loc 427 width 6 Antal godkända valsedlar 1924 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 50 Valid-n=2576 Min=0 Max=162350 Mean=684.9 St.Dev=0.0
VAR 77 OGILTIGA VALSEDLAR 1924 Loc 433 width 6 Antal ogiltiga valsedlar 1924 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 1068 659 Valid-n=2576 Min=0 Max=841 Mean=2.4 St.Dev=18.9
VAR 78 ANT RÖSTBERÄTT MÄN 1924 Loc 439 width 6 Antal röstberättigade män 1924 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 50 Valid-n=2576 Min=0 Max=116999 Mean=618.6 St.Dev=0.0
VAR 79 ANTAL RÖSTBERÄTT KV 1924 Loc 445 width 6 Antal röstberättigade kvinnor 1924 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 50 Valid-n=2576 Min=0 Max=159953 Mean=677.0 St.Dev=0.0
VAR 80 HÖGERN 1924 Loc 451 width 6 Antal avgivna röster 1924, högern Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 57 4 Valid-n=2576 Min=0 Max=55137 Mean=178.8 St.Dev=0.0
VAR 81 BONDEFÖRBUNDET 1924 Loc 457 width 6 Antal avgivna röster 1924, bondeförbundet Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 166 34 Valid-n=2576 Min=0 Max=1087 Mean=73.9 St.Dev=87.6
VAR 82 LIBERALA 1924 Loc 463 width 6 Antal avgivna röster 1924, liberalerna Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 919 133 Valid-n=2576 Min=0 Max=11568 Mean=27.8 St.Dev=284.3
VAR 83 FRISINNADE 1924 Loc 469 width 6 Antal avgivna röster 1924, frisinnade Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 232 41 Valid-n=2576 Min=0 Max=7166 Mean=88.0 St.Dev=207.8
VAR 84 SOCIALDEMOKRATERNA 1924 Loc 475 width 6 Antal avgivna röster 1924, socialdemokraterna Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 119 29 Valid-n=2576 Min=0 Max=79103 Mean=280.6 St.Dev=392.3
VAR 85 HÖGLUNDS KOMMUNIST 1924 Loc 481 width 6 Antal avgivna röster 1924, Höglunds kommunisterna Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 1821 83 Valid-n=2576 Min=0 Max=2489 Mean=11.6 St.Dev=64.4
VAR 86 KILBOMS KOMMUNISTER 1924 Loc 487 width 6 Antal avgivna röster 1924, Kilboms kommunisterna Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 1634 98 Valid-n=2576 Min=0 Max=6887 Mean=23.2 St.Dev=176.4
VAR 87 ANTAL RÖSTBERÄTT 1928 Loc 493 width 6 Antal röstberättigade 1928 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 44 Valid-n=2576 Min=0 Max=315317 Mean=1361.0 St.Dev=0.0
VAR 88 DELTAGANDE MÄN 1928 Loc 499 width 6 I valet 1928 deltagande män Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 44 Valid-n=2576 Min=0 Max=100919 Mean=472.3 St.Dev=632.1
VAR 89 DELTAGANDE KVINNOR 1928 Loc 505 width 6 I valet 1928 deltagande kvinnor Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 44 Valid-n=2576 Min=0 Max=123440 Mean=444.7 St.Dev=0.0
VAR 90 DELTAGANDE TOTALT 1928 Loc 511 width 6 I valet 1928 deltagande män och kvinnor Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 44 Valid-n=2576 Min=0 Max=224359 Mean=917.1 St.Dev=0.0
VAR 91 GODKÄNDA VALSEDLAR 1928 Loc 517 width 6 Antal godkända valsedlar 1928 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 44 Valid-n=2576 Min=0 Max=222807 Mean=913.2 St.Dev=0.0
VAR 92 OGILTIGA VALSEDLAR 1928 Loc 523 width 6 Antal ogiltiga valsedlar 1928 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 1399 504 Valid-n=2576 Min=0 Max=1347 Mean=2.5 St.Dev=29.7
VAR 93 ANT RÖSTBERÄTT MÄN 1928 Loc 529 width 6 Antal röstberättigade män 1928 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 44 Valid-n=2576 Min=0 Max=134829 Mean=654.1 St.Dev=0.0
VAR 94 ANTAL RÖSTBERÄTT KV 1928 Loc 535 width 6 Antal röstberättigade kvinnor 1928 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 44 Valid-n=2576 Min=0 Max=180488 Mean=709.6 St.Dev=0.0
VAR 95 HÖGERN 1928 Loc 541 width 6 Antal avgivna röster 1928, högern Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 48 3 Valid-n=2576 Min=0 Max=87078 Mean=268.3 St.Dev=493.6
VAR 96 BONDEFÖRBUNDET 1928 Loc 547 width 6 Antal avgivna röster 1928, bondeförbundet Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 125 16 Valid-n=2576 Min=0 Max=1385 Mean=103.4 St.Dev=112.7
VAR 97 LIBERALA 1928 Loc 553 width 6 Antal avgivna röster 1928, liberala Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 1324 133 Valid-n=2576 Min=0 Max=14484 Mean=30.5 St.Dev=404.5
VAR 98 FRISINNADE 1928 Loc 559 width 6 Antal avgivna röster 1928, frisinnade Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 231 41 Valid-n=2576 Min=0 Max=10218 Mean=113.8 St.Dev=298.5
VAR 99 SOCIALDEMOKRATERNA 1928 Loc 565 width 6 Antal avgivna röster 1928, socialdemokraterna Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 83 22 Valid-n=2576 Min=0 Max=83875 Mean=338.6 St.Dev=0.0
VAR 100 KOMMUNISTERNA 1928 Loc 571 width 6 Antal avgivna röster 1928, kommunistiska partiet Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 995 138 Valid-n=2576 Min=0 Max=27152 Mean=58.9 St.Dev=579.9
VAR 101 RÖSTBERÄTTIGADE 1932 Loc 577 width 6 Antal röstberättigade 1932 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 42 Valid-n=2576 Min=0 Max=360513 Mean=1434.9 St.Dev=0.0
VAR 102 DELTAGANDE MÄN 1932 Loc 583 width 6 I valet 1932 deltagande män Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 42 Valid-n=2576 Min=0 Max=116267 Mean=504.9 St.Dev=621.9
VAR 103 DELTAGANDE KVINNOR 1932 Loc 589 width 6 I valet 1932 deltagande kvinnor Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 42 Valid-n=2576 Min=0 Max=138381 Mean=465.1 St.Dev=0.0
VAR 104 DELTAGANDE TOTALT 1932 Loc 595 width 6 I valet 1932 deltagande män och kvinnor Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 42 Valid-n=2576 Min=0 Max=254648 Mean=970.1 St.Dev=0.0
VAR 105 GODKÄNDA VALSEDLAR 1932 Loc 601 width 6 Antal godkända valsedlar 1932 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 42 Valid-n=2576 Min=0 Max=253033 Mean=967.7 St.Dev=0.0
VAR 106 OGILTIGA VALSEDLAR 1932 Loc 607 width 6 Antal ogiltiga valsedlar 1932 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 1360 499 Valid-n=2576 Min=0 Max=3160 Mean=3.8 St.Dev=70.4
VAR 107 ANT RÖSTBERÄTT MÄN 1932 Loc 613 width 6 Antal röstberättigade män 1932 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 42 Valid-n=2576 Min=0 Max=155745 Mean=743.6 St.Dev=0.0
VAR 108 ANT RÖSTBERÄTT KV 1932 Loc 619 width 6 Antal röstberättigade kvinnor 1932 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 42 Valid-n=2576 Min=0 Max=204768 Mean=743.8 St.Dev=0.0
VAR 109 HÖGERN 1932 Loc 625 width 6 Antal avgivna röster 1932, högern Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 44 4 Valid-n=2576 Min=0 Max=81981 Mean=227.2 St.Dev=0.0
VAR 110 BONDEFÖRBUNDET 1932 Loc 631 width 6 Antal avgivna röster 1932, bondeförbundet Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 73 15 Valid-n=2576 Min=0 Max=1260 Mean=136.3 St.Dev=131.0
VAR 111 LIBERALA 1932 Loc 637 width 6 Antal avgivna röster 1932, liberala Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 1698 56 Valid-n=2576 Min=0 Max=11898 Mean=30.6 St.Dev=327.5
VAR 112 FRISINNADE 1932 Loc 643 width 6 Antal avgivna röster 1932, frisinnade Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 438 46 Valid-n=2576 Min=0 Max=8955 Mean=83.6 St.Dev=245.9
VAR 113 SOCIALDEMOKRATERNA 1932 Loc 649 width 6 Antal avgivna röster 1932, socialdemokraterna Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 68 12 Valid-n=2576 Min=0 Max=111480 Mean=403.7 St.Dev=516.2
VAR 114 VÄNSTERSOCIALISTER 1932 Loc 655 width 6 Antal avgivna röster 1932, vänstersocialisterna Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 2575 Valid-n=2576 Min=0 Max=474 Mean=0.2 St.Dev=9.3
VAR 115 KILBOM KOMMUNISTER 1932 Loc 661 width 6 Antal avgivna röster 1932, Kilboms kommunisterna Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 1159 157 Valid-n=2576 Min=0 Max=29779 Mean=51.5 St.Dev=603.4
VAR 116 SILLEN KOMMUNISTER 1932 Loc 667 width 6 Antal avgivna röster 1932, Sillen kommunister Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 1394 166 Valid-n=2576 Min=0 Max=9425 Mean=28.8 St.Dev=235.0
VAR 117 ÖVRIGA RÖSTER 1932 Loc 673 width 6 Antal avgivna röster 1932, övriga partier Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 2111 100 Valid-n=2576 Min=0 Max=6077 Mean=6.7 St.Dev=143.1
VAR 118 RÖSTBERÄTTIGADE 1936 Loc 679 width 6 Antal röstberättigade 1936 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 48 Valid-n=2576 Min=0 Max=389815 Mean=1524.1 St.Dev=0.0
VAR 119 DELTAGANDE MÄN 1936 Loc 685 width 6 I valet 1936 deltagande män Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 48 Valid-n=2576 Min=0 Max=132957 Mean=582.0 St.Dev=0.0
VAR 120 DELTAGANDE KVINNOR 1936 Loc 691 width 6 I valet 1936 deltagande kvinnor Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 48 Valid-n=2576 Min=0 Max=165247 Mean=554.5 St.Dev=618.9
VAR 121 DELTAGANDE TOTALT 1936 Loc 697 width 6 I valet 1936 deltagande män och kvinnor Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 48 Valid-n=2576 Min=0 Max=298204 Mean=1136.5 St.Dev=0.0
VAR 122 GODKÄNDA VALSEDLAR 1936 Loc 703 width 6 Antal godkända valsedlar 1936 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 49 Valid-n=2576 Min=0 Max=296091 Mean=1137.5 St.Dev=0.0
VAR 123 OGILTIGA VALSEDLAR 1936 Loc 709 width 6 Antal ogiltiga valsedlar 1936 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 1250 450 Valid-n=2576 Min=0 Max=2113 Mean=4.2 St.Dev=46.3
VAR 124 ANT RÖSTBERÄTT MÄN 1936 Loc 715 width 6 Antal röstberättigade män 1936 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 48 Valid-n=2576 Min=0 Max=167785 Mean=740.2 St.Dev=155.5
VAR 125 ANT RÖSTBERÄTT KV 1936 Loc 721 width 6 Antal röstberättigade kvinnor 1936 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 48 Valid-n=2576 Min=0 Max=222030 Mean=784.2 St.Dev=0.0
VAR 126 HÖGERN 1936 Loc 727 width 6 Antal avgivna röster 1936, högern Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 52 6 Valid-n=2576 Min=0 Max=76058 Mean=198.8 St.Dev=0.0
VAR 127 BONDEFÖRBUNDET 1936 Loc 733 width 6 Antal avgivna röster 1936, bondeförbundet Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 55 3 Valid-n=2576 Min=0 Max=2894 Mean=162.8 St.Dev=159.9
VAR 128 FOLKPARTIET 1936 Loc 739 width 6 Antal avgivna röster 1936, folkpartiet Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 72 30 Valid-n=2576 Min=0 Max=45934 Mean=145.9 St.Dev=0.0
VAR 129 SOCIALDEMOKRATERNA 1936 Loc 745 width 6 Antal avgivna röster 1936, socialdemokraterna Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 56 4 Valid-n=2576 Min=0 Max=124754 Mean=519.7 St.Dev=0.0
VAR 130 SOCIALISTERNA 1936 Loc 751 width 6 Antal avgivna röster 1936, socialisterna Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 1007 174 Valid-n=2576 Min=0 Max=29781 Mean=49.6 St.Dev=614.0
VAR 131 KOMMUNISTERNA 1936 Loc 757 width 6 Antal avgivna röster 1936, kommunisterna Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 1124 203 Valid-n=2576 Min=0 Max=15946 Mean=37.4 St.Dev=381.1
VAR 132 NATIONELLA 1936 Loc 763 width 6 Antal avgivna röster 1936, nationella Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 1462 237 Valid-n=2576 Min=0 Max=2174 Mean=10.4 St.Dev=84.7
VAR 133 ÖVRIGA 1936 Loc 769 width 6 Antal avgivna röster 1936, övriga partier Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 1220 349 Valid-n=2576 Min=0 Max=5497 Mean=8.0 St.Dev=128.1
VAR 134 RÖSTBERÄTTIGADE 1940 Loc 775 width 6 Antal röstberättigade 1940 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 55 Valid-n=2576 Min=0 Max=426192 Mean=1597.8 St.Dev=0.0
VAR 135 DELTAGANDE MÄN 1940 Loc 781 width 6 I valet 1940 deltagande män Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 55 Valid-n=2576 Min=0 Max=136448 Mean=566.4 St.Dev=403.9
VAR 136 DELTAGANDE KVINNOR 1940 Loc 787 width 6 I valet 1940 deltagande kvinnor Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 55 Valid-n=2576 Min=0 Max=176850 Mean=555.8 St.Dev=0.0
VAR 137 DELTAGANDE TOTALT 1940 Loc 793 width 6 I valet 1940 deltagande män och kvinnor Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 55 Valid-n=2576 Min=0 Max=313298 Mean=1122.2 St.Dev=0.0
VAR 138 GODKÄNDA VALSEDLAR 1940 Loc 799 width 6 Antal godkända valsedlar 1940 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 57 Valid-n=2576 Min=0 Max=309306 Mean=1105.1 St.Dev=0.0
VAR 139 OGILTIGA VALSEDLAR 1940 Loc 805 width 6 Antal ogiltiga valsedlar 1940 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 276 261 Valid-n=2576 Min=0 Max=3967 Mean=17.6 St.Dev=98.6
VAR 140 ANT RÖSTBERÄTT MÄN 1940 Loc 811 width 6 Antal röstberättigade män 1940 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 56 Valid-n=2576 Min=0 Max=185466 Mean=779.6 St.Dev=0.0
VAR 141 ANTAL RÖSTBERÄTT KV 1940 Loc 817 width 6 Antal röstberättigade kvinnor 1940 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 56 Valid-n=2576 Min=0 Max=240726 Mean=816.1 St.Dev=0.0
VAR 142 HÖGERN 1940 Loc 823 width 6 Antal avgivna röster 1940, högern Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 59 2 Valid-n=2576 Min=0 Max=83901 Mean=197.6 St.Dev=235.1
VAR 143 BONDEFÖRBUNDET 1940 Loc 829 width 6 Antal avgivna röster 1940, bondeförbundet Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 81 5 Valid-n=2576 Min=0 Max=1248 Mean=132.9 St.Dev=128.9
VAR 144 FOLKPARTIET 1940 Loc 835 width 6 Antal avgivna röster 1940, folkpartiet Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 113 26 Valid-n=2576 Min=0 Max=41205 Mean=132.4 St.Dev=0.0
VAR 145 SOCIALDEMOKRATERNA 1940 Loc 841 width 6 Antal avgivna röster 1940, socialdemokraterna Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 57 4 Valid-n=2576 Min=0 Max=160822 Mean=595.6 St.Dev=0.0
VAR 146 SOCIALISTERNA 1940 Loc 847 width 6 Antal avgivna röster 1940, socialisterna Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 2198 38 Valid-n=2576 Min=0 Max=5567 Mean=7.1 St.Dev=113.1
VAR 147 KOMMUNISTERNA 1940 Loc 853 width 6 Antal avgivna röster 1940, kommunisterna Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 1422 162 Valid-n=2576 Min=0 Max=19115 Mean=39.0 St.Dev=524.1
VAR 148 RÖSTBERÄTT MÄN 1944 Loc 859 width 6 Antal röstberättigade män 1944 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 63 Valid-n=2576 Min=0 Max=461166 Mean=1672.8 St.Dev=0.0
VAR 149 DELTAGANDE MÄN 1944 Loc 865 width 6 I valet 1944 deltagande män Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 63 Valid-n=2576 Min=0 Max=152560 Mean=612.9 St.Dev=0.0
VAR 150 DELTAGANDE KVINNOR 1944 Loc 871 width 6 I valet 1944 deltagande kvinnor Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 63 Valid-n=2576 Min=0 Max=189722 Mean=590.4 St.Dev=0.0
VAR 151 DELTAGANDE TOTALT 1944 Loc 877 width 6 I valet 1944 deltagande män och kvinnor Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 63 Valid-n=2576 Min=0 Max=342282 Mean=1203.4 St.Dev=0.0
VAR 152 GODKÄNDA VALSEDLAR 1944 Loc 883 width 6 Antal godkända valsedlar 1944 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 66 Valid-n=2576 Min=0 Max=339558 Mean=1179.3 St.Dev=0.0
VAR 153 OGILKTIGA VALSEDLAR 1944 Loc 889 width 6 Antal ogiltiga valsedlar 1944 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 267 182 Valid-n=2576 Min=0 Max=2724 Mean=25.4 St.Dev=105.3
VAR 154 ANT RÖSTBERÄTT MÄN 1944 Loc 895 width 6 Antal röstberättigade män 1944 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 64 Valid-n=2576 Min=0 Max=201193 Mean=819.5 St.Dev=157.0
VAR 155 ANTAL RÖSTBERÄTT KV 1944 Loc 901 width 6 Antal röstberättigade kvinnor 1944 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 64 Valid-n=2576 Min=0 Max=259973 Mean=853.0 St.Dev=0.0
VAR 156 HÖGERN 1944 Loc 907 width 6 Antal avgivna röster 1944, högern Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 72 5 Valid-n=2576 Min=0 Max=81964 Mean=183.9 St.Dev=0.0
VAR 157 BONDEFÖRBUNDET 1944 Loc 913 width 6 Antal avgivna röster 1944, bondeförbundet Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 78 8 Valid-n=2576 Min=0 Max=1760 Mean=162.0 St.Dev=158.6
VAR 158 FOLKPARTIET 1944 Loc 919 width 6 Antal avgivna röster 1944, folkpartiet Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 105 31 Valid-n=2576 Min=0 Max=52873 Mean=151.9 St.Dev=0.0
VAR 159 SOCIALDEMOKRATERNA 1944 Loc 925 width 6 Antal avgivna röster 1944, socialdemokraterna Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 74 2 Valid-n=2576 Min=0 Max=139433 Mean=550.6 St.Dev=0.0
VAR 160 KOMMUNISTERNA 1944 Loc 931 width 6 Antal avgivna röster 1944, kommunisterna Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 519 160 Valid-n=2576 Min=0 Max=53954 Mean=122.0 St.Dev=239.4
VAR 161 ÖVRIGA 1944 Loc 937 width 6 Antal avgivna röster 1944, övriga partier Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 1840 198 Valid-n=2576 Min=0 Max=11334 Mean=8.9 St.Dev=241.7
VAR 162 KOMMUNFÖRÄNDRING I Loc 943 width 1 MD=0 Kommunförändring I Kommunförändringarna kodades in vid två tillfällen. Uppgifterna om kommunförändringar i V162-V188 upprättades vid inkodningen av perioden 1911-1920. Uppgifterna om kommunförändringar i V189-V218 upprättades vid inkodningen av perioden 1920-1944. Detta medför att uppgifterna kan överlappa varandra. 26 1. Uppstår ur 297 2. Avsöndrar 11 3. Inkorporeras i 34 4. Upptar 21 5. Förvandlas till 37 6. Förvandlas från 2150 0. Ej tillämplig
VAR 163 ÅR FÖRÄNDRING I Loc 944 width 4 MD= 0 År förändring I 1862. . . 1951. 2150 0000. Ej tillämplig Kod: 0 1862 1865 1867 1868 1872 1875 1876 1878 Frek: 2150 4 2 1 2 2 3 3 2 Kod: 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 Frek: 4 7 6 3 3 11 11 5 5 Kod: 1890 1891 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 Frek: 4 2 3 6 5 2 1 6 11 Kod: 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 Frek: 7 9 6 4 13 5 5 10 9 Kod: 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 Frek: 11 6 15 1 6 16 8 8 2 Kod: 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 Frek: 10 7 5 5 3 7 4 5 4 Kod: 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 Frek: 8 7 1 1 14 2 2 7 6 Kod: 1936 1937 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 Frek: 4 7 10 4 8 3 5 2 6 Kod: 1946 1947 1948 1949 1950 1951 Frek: 7 3 8 2 3 1
VAR 164 BERÖRD KOMMUN I Loc 948 width 7 MD= 0 Berörd kommun I För kommunkoder, se GEOKOD - En kodlista för den administrativa indelningen i Sverige 1862-1951. Faktiska värdet är kodat. 0000001. . . 9999999. 2150 0000000. Ej tillämplig Valid-n=426 Min=201015 Max=2517020 Mean=1291734.4 St.Dev=0.0
VAR 165 KOMMUNFÖRÄNDRING II Loc 955 width 1 MD=0 Kommunförändring II 1 1. Uppstår ur 48 2. Avsöndrar 11 3. Inkorporeras i 24 4. Upptar 49 5. Förvandlas till 7 6. Förvandlas från 2436 0. Ej tillämplig
VAR 166 ÅR FÖRÄNDRING II Loc 956 width 4 MD= 0 År förändring II 1884. . . 1951. 2436 0000. Ej tillämplig Kod: 0 1884 1886 1887 1891 1893 1894 1900 1902 Frek: 2436 1 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1910 1911 1912 Frek: 3 3 1 3 2 4 1 4 1 Kod: 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 Frek: 1 1 3 1 1 6 7 2 1 Kod: 1922 1924 1925 1926 1927 1929 1931 1932 1935 Frek: 1 2 3 2 1 1 4 1 2 Kod: 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 Frek: 4 1 1 6 4 2 1 5 5 Kod: 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 Frek: 5 8 10 7 5 2 3
VAR 167 BERÖRD KOMMUN II Loc 960 width 7 MD= 0 Berörd kommun II För kommunkoder, se GEOKOD - En kodlista för den administrativa indelningen i Sverige 1862-1951. Faktiska värdet är kodat. 0000001. . . 0999999. 2436 0000000. Ej tillämplig Valid-n=140 Min=201015 Max=2521080 Mean=1296206.9 St.Dev=0.0
VAR 168 KOMMUNFÖRÄNDRING III Loc 967 width 1 MD=0 Kommunförändring III 1. Uppstår ur 18 2. Avsöndrar 3 3. Inkorporeras i 12 4. Upptar 4 5. Förvandlas till 6. Förvandlas från 2539 0. Ej tillämplig
VAR 169 ÅR FÖRÄNDRING III Loc 968 width 4 MD= 0 År förändring III 1886. . . 1951. 2539 0000. Ej tillämplig Kod: 0 1886 1894 1900 1905 1907 1908 1909 1910 Frek: 2539 1 2 1 1 3 1 1 1 Kod: 1914 1915 1918 1919 1922 1924 1927 1931 1941 Frek: 1 3 3 1 3 2 1 2 1 Kod: 1942 1943 1946 1948 1950 1951 Frek: 2 1 2 2 1 1
VAR 170 BERÖRD KOMMUN III Loc 972 width 7 MD= 0 Berörd kommun III För kommunkoder, se GEOKOD - En kodlista för den administrativa indelningen i Sverige 1862-1951. Faktiska värdet är kodat. 0000001. . . 9999999. 2539 0000000. Ej tillämplig Valid-n=37 Min=202016 Max=2509020 Mean=1258401.9 St.Dev=0.0
VAR 171 KOMMUNFÖRÄNDRING IV Loc 979 width 1 MD=0 Kommunförändring IV 1. Uppstår ur 11 2. Avsöndrar 2 3. Inkorporeras i 7 4. Upptar 4 5. Förvandlas till 6. Förvandlas från 2552 0. Ej tillämplig
VAR 172 ÅR FÖRÄNDRING IV Loc 980 width 4 MD= 0 År förändring IV 1888. . . 1949. 2552 0000. Ej tillämplig Kod: 0 1888 1894 1909 1910 1911 1913 1915 1918 Frek: 2552 1 2 1 1 1 1 2 1 Kod: 1922 1924 1926 1931 1936 1940 1942 1943 1945 Frek: 3 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 1946 1949 Frek: 2 1
VAR 173 BERÖRD KOMMUN IV Loc 984 width 7 MD= 0 Berörd kommun IV För kommunkoder, se GEOKOD - En kodlista för den administrativa indelningen i Sverige 1862-1951. Faktiska värdet är kodat. 0000001. . . 9999999. 2552 0000000. Ej tillämplig Valid-n=24 Min=202014 Max=2205016 Mean=1301315.5 St.Dev=0.0
VAR 174 KOMMUNFÖRÄNDRING V Loc 991 width 1 MD=0 Kommunförändring V 1. Uppstår ur 5 2. Avsöndrar 3. Inkorporeras i 5 4. Upptar 2 5. Förvandlas till 6. Förvandlas från 2564 0. Ej tillämplig
VAR 175 ÅR FÖRÄNDRING V Loc 992 width 4 MD= 0 År förändring V 1903. . . 1943. 2564 0000. Ej tillämplig Kod: 0 1903 1905 1915 1918 1922 1923 1924 1931 Frek: 2564 1 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 1936 1942 1943 Frek: 1 1 1
VAR 176 BERÖRD KOMMUN V Loc 996 width 7 MD= 0 Berörd kommun V För kommunkoder, se GEOKOD - En kodlista för den administrativa indelningen i Sverige 1862-1951. Faktiska värdet är kodat. 0000001. . . 9999999. 2564 0000000. Ej tillämplig Valid-n=12 Min=202018 Max=2205015 Mean=1125882.5 St.Dev=0.0
VAR 177 KOMMUNFÖRÄNDRING VI Loc 1003 width 1 MD=0 Kommunförändring VI 1. Uppstår ur 2 2. Avsöndrar 1 3. Inkorporeras i 3 4. Upptar 1 5. Förvandlas till 6. Förvandlas från 2569 0. Ej tillämplig
VAR 178 ÅR FÖRÄNDRING VI Loc 1004 width 4 MD= 0 År förändring VI 1906. . . 1949. 2569 0000. Ej tillämplig Kod: 0 1906 1919 1922 1923 1928 1948 1949 Frek: 2569 1 1 1 1 1 1 1
VAR 179 BERÖRD KOMMUN VI Loc 1008 width 7 MD= 0 Berörd kommun VI För kommunkoder, se GEOKOD - En kodlista för den administrativa indelningen i Sverige 1862-1951. Faktiska värdet är kodat. 0000001. . . 9999999. 2569 0000000. Ej tillämplig Valid-n=7 Min=100080 Max=2205090 Mean=1134622.3 St.Dev=0.0
VAR 180 KOMMUNFÖRÄNDRING VII Loc 1015 width 1 MD=0 Kommunförändring VII 1. Uppstår ur 1 2. Avsöndrar 3. Inkorporeras i 1 4. Upptar 5. Förvandlas till 6. Förvandlas från 2574 0. Ej tillämplig
VAR 181 ÅR FÖRÄNDRING VII Loc 1016 width 4 MD= 0 År förändring VII 1910. . . 1931. 2574 0000. Ej tillämplig Kod: 0 1910 1931 Frek: 2574 1 1
VAR 182 BERÖRD KOMMUN VII Loc 1020 width 7 MD= 0 Berörd kommun VII För kommunkoder, se GEOKOD - En kodlista för den administrativa indelningen i Sverige 1862-1951. Faktiska värdet är kodat. 0000001. . . 9999999. 2574 0000000. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 183 KOMMUNFÖRÄNDRING VIII Loc 1027 width 1 MD=0 Kommunförändring VIII 1. Uppstår ur 2. Avsöndrar 3. Inkorporeras i 1 4. Upptar 5. Förvandlas till 6. Förvandlas från 2575 0. Ej tillämplig
VAR 184 ÅR FÖRÄNDRING VIII Loc 1028 width 4 MD= 0 År förändring VIII 1 1945. 2575 0000. Ej tillämplig
VAR 185 BERÖRD KOMMUN VIII Loc 1032 width 7 MD= 0 Berörd kommun VIII För kommunkoder, se GEOKOD - En kodlista för den administrativa indelningen i Sverige 1862-1951. Faktiska värdet är kodat. 0000001. . . 9999999. 2575 0000000. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 186 KOMMUNFÖRÄNDRING IX Loc 1039 width 1 MD=0 Kommunförändring IX 1. Uppstår ur 2. Avsöndrar 3. Inkorporeras i 1 4. Upptar 5. Förvandlas till 6. Förvandlas från 2575 0. Ej tillämplig
VAR 187 ÅR FÖRÄNDRING IX Loc 1040 width 4 MD= 0 År förändring IX 1 1945. 2575 0000. Ej tillämplig
VAR 188 BERÖRD KOMMUN IX Loc 1044 width 7 MD= 0 Berörd kommun IX För kommunkoder, se GEOKOD - En kodlista för den administrativa indelningen i Sverige 1862-1951. Faktiska värdet är kodat. 0000001. . . 9999999. 2575 0000000. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 189 KOMMUNFÖRÄNDRING 1 Loc 1051 width 1 MD=0 Kommunförändring 1 Kommunförändringarna kodades in vid två tillfällen. Uppgifterna om kommunförändringar i V162-V188 upprättades vid inkodningen av perioden 1911-1920. Uppgifter om kommunförändringar i V189-V218 upprättades vid inkodningen av perioden 1920-1944. Detta medför att uppgifterna kan överlappa varandra. 35 1. Uppstår ur 300 2. Avsöndrar 13 3. Inkorporeras i 30 4. Upptar 16 5. Förvandlas till 88 6. Förvandlas från 2094 0. Ej tillämplig
VAR 190 ÅR FÖRÄNDRINGAR 1 Loc 1052 width 4 MD= 0 År förändring 1 1862. . . 1951. 2094 0000. Ej tillämplig Kod: 0 1862 1863 1865 1867 1868 1872 1875 1876 Frek: 2094 4 1 2 1 1 2 3 3 Kod: 1878 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 Frek: 2 3 5 6 3 3 11 10 5 Kod: 1889 1890 1891 1893 1894 1895 1896 1897 1898 Frek: 5 4 2 1 6 5 1 2 8 Kod: 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 Frek: 8 7 10 5 5 12 6 5 9 Kod: 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 Frek: 9 10 5 16 1 9 19 8 8 Kod: 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 Frek: 7 12 12 8 7 3 10 6 9 Kod: 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 Frek: 8 10 10 4 4 13 3 2 8 Kod: 1935 1936 1937 1939 1940 1941 1942 1943 1944 Frek: 7 7 11 10 4 10 8 6 5 Kod: 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 Frek: 5 6 4 7 1 3 1
VAR 191 BERÖRD KOMMUN 1 Loc 1056 width 7 MD= 0 Berörd kommun 1 För kommunkoder, se GEOKOD - En kodlista för den administrativa indelningen i Sverige 1862-1951. Faktiska värdet är kodat. 0000001. . . 9999999. 2095 0000000. Ej tillämplig Valid-n=481 Min=201015 Max=2517020 Mean=1327658.7 St.Dev=0.0
VAR 192 KOMMUNFÖRÄNDRING 2 Loc 1063 width 1 MD=0 Kommunförändring 2 1 1. Uppstår ur 57 2. Avsöndrar 14 3. Inkorporeras i 29 4. Upptar 50 5. Förvandlas till 22 6. Förvandlas från 2403 0. Ej tillämplig
VAR 193 ÅR FÖRÄNDRINGAR 2 Loc 1064 width 4 MD= 0 År förändring 2 1884. . . 1951. 2403 0000. Ej tillämplig Kod: 0 1884 1886 1887 1891 1893 1894 1900 1902 Frek: 2403 1 1 1 1 1 3 1 1 Kod: 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1910 1911 1912 Frek: 3 3 1 3 2 3 1 4 1 Kod: 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1921 1922 Frek: 3 1 2 1 2 6 4 1 2 Kod: 1923 1924 1925 1926 1927 1929 1931 1932 1933 Frek: 1 3 4 3 1 1 5 1 1 Kod: 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 Frek: 1 1 7 4 1 6 5 3 4 Kod: 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 Frek: 10 11 5 9 12 7 8 3 3
VAR 194 BERÖRD KOMMUN 2 Loc 1068 width 7 MD= 0 Berörd kommun 2 För kommunkoder, se GEOKOD - En kodlista för den administrativa indelningen i Sverige 1862-1951. Faktiska värdet är kodat. 0000001. . . 9999999. 2403 0000000. Ej tillämplig Valid-n=173 Min=100080 Max=2516012 Mean=1388774.7 St.Dev=0.0
VAR 195 KOMMUNFÖRÄNDRING 3 Loc 1075 width 1 MD=0 Kommunförändring 3 1. Uppstår ur 25 2. Avsöndrar 4 3. Inkorporeras i 13 4. Upptar 5 5. Förvandlas till 4 6. Förvandlas från 2525 0. Ej tillämplig
VAR 196 ÅR FÖRÄNDRINGAR 3 Loc 1076 width 4 MD= 0 År förändring 3 1886. . . 1951. 2525 0000. Ej tillämplig Kod: 0 1886 1894 1900 1905 1907 1908 1909 1910 Frek: 2525 1 2 1 1 3 1 1 1 Kod: 1913 1914 1915 1917 1918 1919 1922 1924 1927 Frek: 2 1 3 1 3 1 3 2 2 Kod: 1930 1931 1933 1936 1937 1939 1941 1942 1943 Frek: 1 2 1 1 2 1 2 2 2 Kod: 1946 1948 1950 1951 Frek: 2 3 1 2
VAR 197 BERÖRD KOMMUN 3 Loc 1080 width 7 MD= 0 Berörd kommun 3 För kommunkoder, se GEOKOD - En kodlista för den administrativa indelningen i Sverige 1862-1951. Faktiska värdet är kodat. 0000001. . . 9999999. 2525 0000000. Ej tillämplig Valid-n=51 Min=202016 Max=2522080 Mean=1399168.7 St.Dev=0.0
VAR 198 KOMMUNFÖRÄNDRING 4 Loc 1087 width 1 MD=0 Kommunförändring 4 1. Uppstår ur 13 2. Avsöndrar 2 3. Inkorporeras i 9 4. Upptar 5 5. Förvandlas till 1 6. Förvandlas från 2546 0. Ej tillämplig
VAR 199 ÅR FÖRÄNDRING 4 Loc 1088 width 4 MD= 0 År förändring 4 1888. . . 1949. 2546 0000. Ej tillämplig Kod: 0 1888 1894 1909 1910 1911 1913 1915 1916 Frek: 2546 1 2 1 1 1 1 2 1 Kod: 1918 1922 1924 1926 1927 1931 1935 1936 1940 Frek: 1 3 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 1942 1943 1945 1946 1947 1949 Frek: 1 2 1 2 1 1
VAR 200 BERÖRD KOMMUN 4 Loc 1092 width 7 MD= 0 Berörd kommun 4 Faktiska värdet är kodat. 0000001. . . 9999999. 2546 0000000. Ej tillämplig Valid-n=30 Min=202014 Max=2406018 Mean=1368898.2 St.Dev=0.0
VAR 201 KOMMUNFÖRÄNDRING 5 Loc 1099 width 1 MD=0 Kommunförändring 5 1. Uppstår ur 7 2. Avsöndrar 3. Inkorporeras i 7 4. Upptar 2 5. Förvandlas till 1 6. Förvandlas från 2559 0. Ej tillämplig
VAR 202 ÅR FÖRÄNDRING 5 Loc 1100 width 4 MD= 0 År förändring 5 1903. . . 1945. 2559 0000. Ej tillämplig Kod: 0 1903 1905 1915 1916 1918 1922 1923 1924 Frek: 2559 1 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 1931 1936 1937 1941 1942 1943 1945 Frek: 1 1 1 1 1 2 1
VAR 203 BERÖRD KOMMUN 5 Loc 1104 width 7 MD= 0 Berörd kommun 5 För kommunkoder, se GEOKOD - En kodlista för den administrativa indelningen i Sverige 1862-1951. Faktiska värdet är kodat. 0000001. . . 9999999. 2559 0000000. Ej tillämplig Valid-n=17 Min=202018 Max=2406016 Mean=1232045.5 St.Dev=0.0
VAR 204 KOMMUNFÖRÄNDRING 6 Loc 1111 width 1 MD=0 Kommunförändring 6 1. Uppstår ur 3 2. Avsöndrar 1 3. Inkorporeras i 5 4. Upptar 1 5. Förvandlas till 6. Förvandlas från 2566 0. Ej tillämplig
VAR 205 ÅR FÖRÄNDRING 6 Loc 1112 width 4 MD= 0 År förändring 6 1906. . . 1949. 2566 0000. Ej tillämplig Kod: 0 1906 1919 1922 1923 1928 1937 1945 1948 Frek: 2566 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 1949 Frek: 2
VAR 206 BERÖRD KOMMUN 6 Loc 1116 width 7 MD= 0 Berörd kommun 6 För kommunkoder, se GEOKOD - En kodlista för den administrativa indelningen i Sverige 1862-1951. Faktiska värdet är kodat. 0000001. . . 9999999. 2566 0000000. Ej tillämplig Valid-n=10 Min=100080 Max=2406017 Mean=1276072.3 St.Dev=0.0
VAR 207 KOMMUNFÖRÄNDRING 7 Loc 1123 width 1 MD=0 Kommunförändring 7 1. Uppstår ur 1 2. Avsöndrar 3. Inkorporeras i 2 4. Upptar 5. Förvandlas till 6. Förvandlas från 2573 0. Ej tillämplig
VAR 208 ÅR FÖRÄNDRING 7 Loc 1124 width 4 MD= 0 År förändring 7 1910. . . 1949. 2573 0000. Ej tillämplig Kod: 0 1910 1931 1949 Frek: 2573 1 1 1
VAR 209 BERÖRD KOMMUN 7 Loc 1128 width 7 MD= 0 Berörd kommun 7 För kommunkoder, se GEOKOD - En kodlista för den administrativa indelningen i Sverige 1862-1951. Faktiska värdet är kodat. 0000001. . . 9999999. 2573 0000000. Ej tillämplig Valid-n=3 Min=202018 Max=1411015 Mean=1004687.7 St.Dev=0.0
VAR 210 KOMMUNFÖRÄNDRING 8 Loc 1135 width 1 MD=0 Kommunförändring 8 1. Uppstår ur 2. Avsöndrar 3. Inkorporeras i 2 4. Upptar 5. Förvandlas till 6. Förvandlas från 2574 0. Ej tillämplig
VAR 211 ÅR FÖRÄNDRING 8 Loc 1136 width 4 MD= 0 År förändring 8 1945. . . 1949. 2574 0000. Ej tillämplig Kod: 0 1945 1949 Frek: 2574 1 1
VAR 212 BERÖRD KOMMUN 8 Loc 1140 width 7 MD= 0 Berörd kommun 8 För kommunkoder, se GEOKOD - En kodlista för den administrativa indelningen i Sverige 1862-1951. Faktiska värdet är kodat. 0000001. . . 9999999. 2574 0000000. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 213 KOMMUNFÖRÄNDRING 9 Loc 1147 width 1 MD=0 Kommunförändring 9 1. Uppstår ur 2. Avsöndrar 3. Inkorporeras i 2 4. Upptar 5. Förvandlas till 6. Förvandlas från 2574 0. Ej tillämplig
VAR 214 ÅR FÖRÄNDRING 9 Loc 1148 width 4 MD= 0 År förändring 9 1945. . . 1949. 2574 0000. Ej tillämplig Kod: 0 1945 1949 Frek: 2574 1 1
VAR 215 BERÖRD KOMMUN 9 Loc 1152 width 7 MD= 0 Berörd kommun 9 För kommunkoder, se GEOKOD - En kodlista för den administrativa indelningen i Sverige 1862-1951. Faktiska värdet är kodat. 0000001. . . 9999999. 2574 0000000. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 216 KOMMUNFÖRÄNDRING 10 Loc 1159 width 1 MD=0 Kommunförändring 10 1. Uppstår ur 2. Avsöndrar 3. Inkorporeras i 2 4. Upptar 5. Förvandlas till 6. Förvandlas från 2574 0. Ej tillämplig
VAR 217 ÅR FÖRÄNDRING 10 Loc 1160 width 4 MD= 0 År förändring 10 1948. . . 1949. 2574 0000. Ej tillämplig Kod: 0 1948 1949 Frek: 2574 1 1
VAR 218 BERÖRD KOMMUN 10 Loc 1164 width 7 MD= 0 Berörd kommun 10 För kommunkoder, se GEOKOD - En kodlista för den administrativa indelningen i Sverige 1862-1951. Faktiska värdet är kodat. 0000001. . . 9999999. 2574 0000000. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.