Variable list


1 SSDstudie NR 0206 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Individ-Löpnummer 5 Urvalsblankettnummer 6 Ordningsnummer URVALSDATA 7 Filler;Primär-stratumnummer,årets 8 Panel 9 Filler;Primär-stratumnummer,föregående års 10 Totala antalet personer i hushållet 11 Aktuell kyrkobokföring (Län,Kommun,Församling) 12 Filler;Träffindikator med avseende på urvalsregister ENKÄTDATA 13 Antal veckor med förvärvsarbete under året 14 Antal timmar per vecka med förvärvsarbete 15 Heltidsarbete 16 Filler;Förändring av veckoarbetstid 17 Filler;Förändring av arbetsuppgift (månad) 18 Yrke 19 Yrke 1 20 Yrkesställning och socioekonomisk kod 21 Yrkesställning - anställningens art 22 Socioekonomisk grupp 23 Näringsgren 24 Svarssätt 25 Filler;Bostadsrätt 26 Filler;Underhållsbidrag 27 Filler;Underhållsbidrag för antal barn 28 Filler;Stipendium 29 Filler;Stipendiumbelopp 30 Filler;Inkomster av uthyrning 31 Filler;Inkomster av uthyrning-belopp 32 Enkätstatuskod 33 Kod för vuxen/barn 34 OK-markering 35 Uppräkningsfaktor RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET:SJUKPENNING M.M. 36 Filler;Studiepenning skattefri 37 Filler;Studiepenning, skattepliktig 38 Sjukpenning, skattefri 39 Sjukpenning, skattepliktig 40 Filler;Sjukpenning, skattepliktig A-inkomst 41 Antal sjukpenningdagar 42 Föräldrapenning - totalt under 1975 43 Filler;Föräldrapenning, A-inträde 44 Filler;Föräldrapenning, tillfällig vård av barn 45 Filler;Dagpenning vid militär/civil tjänst 46 Kontant arbetsmarknadsstöd 47 Övriga utbildningsbidrag 48 Filler;Traktamente mm vid utbildning RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET:BIDRAGSFÖRSKOTT-MOTTAGET 49 Underhållsbidrag inklusive bidragsförskott RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET:BIDRAGSFÖRSKOTT-GIVET 50 Filler;Bidragsförskott, givet RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET:PENSIONER 51 Filler;Folkpension, belopp 52 Filler;Kod för folkpensionsförmån 53 Filler;Statskommunalt bostadsbidrag 54 Filler;Kommunalt bostadstillägg 55 Filler;Tilläggspension 56 Filler;Kod för egen förmån 57 Filler;Kod för familjepension RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET:FRI 58 Filler;Folkpension-inkomstdel,skattepliktig 59 Filler;Folkpension-kapitaldel,skattepliktig 60 Filler;Folkpension-återbetalningsdel,skattepliktig 61 Filler;Folkpension-inkomstdel,skattefri 62 Filler;Folkpension-kapitaldel,skattefri 63 Filler;Folkpension-återbetalningsdel,skattefri 64 Filler;Begravningshjälp CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN 65 Studiebidrag 66 Filler;Återbetalningspliktigt studiemedel 67 Filler;Återbetalt belopp under 1975 KU-SOC 68 Pension,livränta kontrolluppgift 69 Filler;Livränta skattepliktig 70 Livränta skattefri del 71 Filler;Sjukpenning löntagare 72 Sjukpenning företagare 73 Dagpenning vid arbetslöshet 74 Filler; Utbildningsbidrag för doktorander 75 Filler;Delpension 76 Egenlivränta på grund av arbetsskada 77 Filler;Barnpension 78 Vårdbidrag 79 Filler;Sjukpenning arbetsgivare 80 Filler;Privat pension 81 Filler;Ersättning från avtalsgruppsjukförsäkring 82 Filler;Kontant arbetsmarknadsstöd KU-ARB 83 Lön (endast för ej deklaranter i HINK 75) 84 Filler;Pension 85 Filler;Livränta 86 Filler;Fri bil KPA:PENSIONER 87 Filler;Folkpension belopp 88 Filler;Kod för folkpension 89 Filler;Statskommunalt bostadsbidrag 90 Filler;Kommunalt bostadstillägg 91 Filler;Tilläggspension 92 Filler;Kod för egen förmån 93 Filler;Kod för familjepension 94 Filler;Kommunal tjänstepension 95 Filler;Kod för handikappersättning/vårdbidrag HANDIKAPPERSÄTTNING (fr. RFV, SPV, KPA) 96 Filler;Handikappersättning SPV:PENSIONER 97 Filler;Folkpension belopp 98 Filler;Kod för folkpension 99 Filler;Statskommunalt bostadsbidrag 100 Filler;Kommunalt bostadstillägg 101 Filler;Tilläggspension 102 Filler;Kod för egen förmån 103 Filler;Kod för familjepension 104 Filler;Statlig tjänstepension KOMMUNER 105 Socialhjälp 106 Återbetald socialhjälp VÄRNPLIKTSUPPGIFTER 107 Filler;Dagpenning 108 Filler;Utryckningsbidrag 109 Familjepenning för värnpliktigas familjer 110 Filler;Bostadsbidrag BOSTADSSTÖD 111 Filler;Statligt bostadsbidrag 112 Filler;Statskommunalt bostadsbidrag 113 Filler;Kommunalt ej statsbidragsberättigande bostadsbidrag 114 Filler;Kommunalt bostadstillägg 115 Summa bostadsbidrag m.m. SCBTB 116 Träffindikator SCBTB 117 Kod för lokal skattemyndighet 118 Civilstånd 119 Taxeringskod 120 Länskod för taxeringsdistriktstillhörighet 121 Filler;Taxeringsdistriktskod inom län 122 Preliminärskattekod 123 Ackumulerad inbetald A-skatt (termin 1-6) 124 Ackumulerad inbetald B-skatt (termin 1-6) 125 Filler;Kod för åsatt/ej åsatt taxering 126 Filler;Markering för gluggar 127 Filler;Deklarerad inkomst av tjänst 1 128 Filler;Deklarerad inkomst av tjänst 2 129 Filler;Deklarerade kostnadsersättningar under tjänst 130 Filler;Deklarerad pension 131 Filler;Deklarerad livränta 132 Filler;Deklarerat periodiskt understöd 133 Filler;Deklarerat resekostnadsavdrag 134 Filler;Övriga deklarerade kostnadsavdrag 135 A-inkomst av tjänst 136 B-inkomst av tjänst 137 Inkomst av kapital 138 Inkomst av annan fastighet än jordbruksfastighet (statligt) 139 Inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet 140 A-inkomst av jordbruksfastighet 141 B-inkomst av jordbruksfastighet 142 A-inkomst av rörelse 143 B-inkomst av rörelse 144 Underskott i förvärvskälla 145 Allmänna avdrag (statligt) 146 Filler;Allmänna avdrag (kommunalt) 147 Förlustavdrag (statligt) 148 Statligt taxerad inkomst 149 Kommunalt grundavdrag 150 Extra avdrag (statligt) 151 Filler;Garantibelopp för fastighet i hemortskommunen 152 Förlustavdrag (kommunalt) 153 Kommunalt taxerad inkomst 154 Extra avdrag (kommunalt) 155 Deklarerad skattepliktig förmögenhet (egen) 156 Deklarerad beskattningsbar förmögenhet (gemensam) 157 Statlig inkomstskatt 158 Kommunal inkomstskatt 159 Förmögenhetsskatt 160 Sjöinkomst - kontantinkomst ombord på svenskt fartyg 161 Sjömansskatt 162 Slutlig skatt SCBTB 163 Skattereduktion 164 Filler;Sparskattereduktion 165 Filler;Skattereduktion på börsnoterade aktier 166 Egenavgift 167 Filler;Underlag, skattesparkonto 168 Filler;Underlag, skattefondkonto 169 Filler;Underlag för skattereduktion på börsnoterade aktier 170 Filler;Markering för fåmansdelägare 171 Filler;Granskningsstatus 172 Filler;Markering för nolltaxering av jordbruksfastighet 173 Filler;Markering för nolltaxering av rörelse 174 Filler;Markering för nolltaxering, statlig taxering 175 Filler;Markering för nolltaxering, kommunal taxering 176 Kommunalt beskattningsbar inkomst 177 Statligt beskattningsbar inkomst 178 Filler;Nationalitet 179 Grundavdrag, antal månader 180 Filler;Upplysningsfel:inkomst av tjänst KOD FÖR ANTAL FÖREKOMSTER (fr. D-REG) 181 Eget hem - antal förekomster 182 Fritidsfastighet - antal förekomster 183 Hyresfastigheter - antal förekomster 184 Jordbruk - antal förekomster 185 Rörelse - antal förekomster ÖVRIGT 186 Barnbidrag 187 Stratum-vikt 188 RTB-vikt 189 Sekundärstratumnummer 190 Filler;Träffindikator m a p DREG 191 Filler;Boxnummer 192 Filler;LSM 193 Filler;TN-kod 194 Filler;Deklarationsnummer 195 Filler;DREG-kod

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0206              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0206


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt.
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 4 delar. 001. GRUNDREGISTER 002. INDIVIDREGISTER 003. HUSHÅLLSREGISTER 004. DEKLARATIONSREGISTER
VAR 4 INDIVID-LÖPNUMMER Loc 9 width 7 INDIVID-LÖPNUMMER (KEG002 och KEG003)
VAR 5 UB-NUMMER KEG002 Loc 16 width 6 UB-NUMMER: Varje hushåll erhåller vid urvalsdragningen ett identifikationsurvalsblankettnummer. UB-nr 1 -10.499 + checksiffra Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=700005 Max=918995 Mean=24970.6 St.Dev=0.0
VAR 6 ORDNINGSNUMMER KEG003 Loc 22 width 1 ORDNINGSNUMMER:Löpnummer inom hushållet Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=1 Max=9 Mean=2.2 St.Dev=1.2
VAR 7 PRIMÄR-STRATUM-NR;FILLER Loc 23 width 1 PRIMÄR-STRATUMNUMMER,årets Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 8 PANEL KEG005 Loc 24 width 1 PANEL 1. Panel 1975 2. Panel 1975-1976 Kod: 1 2 Frek: 14690 14587
VAR 9 PRIMÄR-STRATUM-NR;FILLER Loc 25 width 1 PRIMÄR-STRATUMNUMMER,föregående års Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 10 ANTAL I HUSHÅLL KEG007 Loc 26 width 1 TOTALA ANTALET PERSONER I HUSHÅLLET Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 1386 6551 7002 8927 3882 1309 179 23 18
VAR 11 KYRKOBOKFÖRING KRE001 Loc 27 width 4 MD=9999 AKTUELL KYRKOBOKFÖRING. Anges som en sexsiffrig kod där de två första siffrorna anger län, de två mellersta kommun och de två sista församling. Koden avser förhållandet vecka 30 undersökningsåret. 0114. . . 2584. 935 9999. Tillskrivna på enkäten (KEG013=2) Kod: 114 115 120 123 125 126 127 136 138 Frek: 111 63 58 209 85 238 267 207 133 Kod: 139 160 162 163 180 181 182 183 184 Frek: 58 193 151 193 2009 263 231 69 187 Kod: 186 187 188 191 192 305 319 360 380 Frek: 176 118 147 113 61 36 27 70 496 Kod: 381 382 428 480 481 482 483 484 486 Frek: 122 66 40 196 36 58 94 290 71 Kod: 509 512 513 560 561 562 563 580 581 Frek: 18 19 45 24 43 78 29 373 346 Kod: 582 583 586 604 617 662 665 680 682 Frek: 39 151 89 33 34 102 42 376 116 Kod: 683 684 685 686 687 760 761 763 764 Frek: 118 47 89 69 65 47 27 49 72 Kod: 765 767 780 781 821 834 840 860 861 Frek: 63 48 217 119 19 33 46 76 52 Kod: 862 880 881 882 883 884 885 980 1060 Frek: 46 163 80 103 140 58 46 213 52 Kod: 1080 1081 1082 1083 1121 1137 1160 1162 1163 Frek: 201 100 115 56 54 34 39 47 44 Kod: 1165 1166 1167 1168 1180 1181 1182 1183 1214 Frek: 30 60 43 44 225 68 101 177 47 Kod: 1229 1230 1231 1233 1260 1261 1262 1263 1264 Frek: 16 77 39 89 45 69 68 24 46 Kod: 1265 1266 1267 1280 1281 1282 1283 1284 1285 Frek: 62 49 41 744 296 114 306 74 85 Kod: 1286 1287 1315 1380 1381 1382 1383 1384 1401 Frek: 83 127 43 245 82 118 156 172 85 Kod: 1402 1407 1415 1419 1421 1427 1430 1435 1480 Frek: 108 32 64 46 45 21 47 41 1348 Kod: 1481 1482 1484 1485 1486 1504 1507 1521 1524 Frek: 163 104 43 148 51 15 16 79 129 Kod: 1527 1552 1560 1561 1562 1563 1565 1566 1580 Frek: 26 47 37 35 36 95 35 34 109 Kod: 1581 1582 1583 1584 1585 1602 1622 1623 1637 Frek: 155 95 336 74 50 20 21 19 32 Kod: 1643 1660 1661 1662 1663 1680 1681 1682 1683 Frek: 23 90 51 34 46 85 117 72 139 Kod: 1684 1685 1686 1715 1730 1737 1760 1761 1762 Frek: 26 50 109 38 43 73 11 38 12 Kod: 1763 1764 1765 1766 1780 1781 1782 1783 1784 Frek: 32 36 47 51 237 81 40 67 105 Kod: 1785 1860 1861 1862 1863 1864 1880 1881 1882 Frek: 66 28 52 39 33 18 395 54 25 Kod: 1883 1884 1885 1904 1907 1917 1960 1961 1962 Frek: 121 26 94 11 39 39 27 54 27 Kod: 1980 1981 1982 1983 1984 2021 2023 2026 2029 Frek: 392 72 47 80 48 28 55 32 36 Kod: 2031 2034 2039 2061 2062 2080 2081 2082 2083 Frek: 44 30 33 42 75 149 136 38 41 Kod: 2084 2085 2101 2104 2121 2132 2161 2180 2181 Frek: 88 93 22 42 29 37 76 272 145 Kod: 2182 2183 2184 2260 2262 2280 2281 2282 2283 Frek: 95 110 123 51 55 85 330 77 86 Kod: 2284 2303 2305 2309 2313 2321 2326 2361 2380 Frek: 201 36 33 56 60 35 36 48 167 Kod: 2401 2404 2409 2417 2421 2422 2460 2462 2463 Frek: 35 41 29 45 38 10 58 39 31 Kod: 2480 2481 2482 2505 2506 2510 2513 2514 2518 Frek: 298 60 261 28 29 26 22 69 32 Kod: 2521 2523 2560 2580 2581 2582 2583 2584 9999 Frek: 40 94 36 227 127 90 41 117 935
VAR 12 TRÄFFINDIKATOR ; FILLER Loc 31 width 1 TRÄFFINDIKATOR MED AVSEENDE PÅ URVALSREGISTER Variabeln fins ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 13 ARBETE-VECKOR KSY001 Loc 32 width 2 MD=54 ANTAL VECKOR MED FÖRVÄRVSARBETE PÅ HEL- ELLER DELTID UNDER ÅRET. Tjänstledighet med lön, semester och sjukledighet medräknat. Samlas in genom enkät till hushållet. Variabeln finns inte för enkätbortfallet ungefär 12%. Vid beräkning av arbetstid se KSY710. 00. Ej förvärvsarbetande eller bortfall i enkäten . . 53. 99. Uppgift saknas 54. Odokumenterad kod Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 Frek: 15671 18 62 63 147 77 98 35 Kod: 8 9 10 11 12 13 14 15 Frek: 117 36 86 9 86 33 22 25 Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 Frek: 71 28 43 11 138 19 36 17 Kod: 24 25 26 27 28 29 30 31 Frek: 51 58 155 27 59 30 109 14 Kod: 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 65 27 35 45 62 20 35 43 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 Frek: 163 21 62 31 77 56 49 49 Kod: 48 49 50 51 52 53 54 99 Frek: 151 47 151 57 10434 38 1 107
VAR 14 ARBETE-TIM/VECKA KSY002 Loc 34 width 2 ANTAL TIMMAR PER VECKA SOM PERSONEN VANLIGEN ARBETAR. Ö vertid och extraarbete inräknat. Samlas in genom enkät till hushållet. Variabeln finns inte för enkätbortfallet ungefär 12%. Vid beräkning av arbetstid se KSY710. 00. Ej förvärvsarbetande eller bortfall på enkäten . . 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 Frek: 15692 2 23 23 47 55 56 27 Kod: 8 9 10 11 12 13 14 15 Frek: 105 23 153 8 55 18 25 163 Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 Frek: 76 23 76 40 820 45 74 57 Kod: 24 25 26 27 28 29 30 31 Frek: 139 314 50 37 87 22 493 17 Kod: 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 79 55 25 257 95 61 394 176 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 Frek: 6384 190 226 66 69 436 39 19 Kod: 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 108 17 560 8 34 8 18 142 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 Frek: 41 8 11 5 316 3 5 9 Kod: 64 65 66 67 68 69 70 72 Frek: 4 60 5 3 7 1 109 13 Kod: 73 74 75 76 77 78 79 80 Frek: 3 2 28 2 5 3 1 25 Kod: 81 82 84 85 86 87 88 90 Frek: 3 3 17 3 2 1 1 12 Kod: 94 95 96 98 99 Frek: 1 2 1 4 247
VAR 15 HELTIDSARBETE Loc 36 width 1 AVSER ARBETET HELTID. 0. Övriga 1. Heltid konstruerad från veckor x timmar Kod: 0 1 Frek: 20637 8640
VAR 16 ÄNDR.TIM/VECKA; FILLER Loc 37 width 1 FÖRÄNDRING AV VECKOARBETSTID. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 17 ÄNDR.ARBETE; FILLER Loc 38 width 1 FÖRÄNDRING AV ARBETSUPPGIFTER (månad) Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 18 YRKE KSY006 Loc 39 width 3 MD= 19 or GE 999 YRKE. Uppgiften hämtas från enkäten eller vid bortfall på enkäten från deklarationen. Personens yrke eller huvudsakliga arbetsuppgifter på det företag där personen arbetat längsta tiden (störst antal timmar) under året. Yrke har kodats enligt FoBens yrkesklassificering på 2-siffernivå (undantag 00 Tekniskt arbete som kodas 97). Fem grupper har klassificerats på 3-siffernivå, men omkodats till 2-sifferkod, dessa är 333=13, 401=14, 633=15, 750=16 och 751=17. 000. Ej förvärvsarbetande 001. Kemiskt och fysikaliskt arbete 002. Biologiskt arbete 003. Medicinskt arbete 004. Hälso- och sjukvårdsarbete 005. Pedagogiskt arbete 006. Religiöst arbete 007. Juridiskt arbete 008. Litterärt och konstnärligt arbete 009. Övrigt tekniskt,naturvetenskapligt m.m. arbete 010. Allmänt samhällsadministrativt arbete 011. Företagsadministrativt samt annat tekniskt och ekonomiskt administrativt arbete 013. Övrig affärspersonal 014. Lantbruks-,skogs- och trädgårdsbrukare 015. Motorfordonsförare,spårvagnsförare 016. Verkstadsmekaniker 017. Maskinmontörer och reparatörer 020. Bokförings- och kassaarbete 029. Stenografi- och maskinskrivnings samt annat kontorsarbete 030. Parti- och detaljhandelsföretagare 031. Försäljning av fast och lös egendom,tjänster och värdebevis m.m. 033. Övrigt kommersiellt arbete (-13) 040. Lantbruks-,skogs- och trädgårdsledning (-14) 041. Jordbruks- och trädgårdsarbete,djurskötsel 043. Fiskeriarbete 044. Skogsarbete 050. Gruv- och stenbrytningsarbete 060. Sjöbefälsarbete 061. Däcks- och maskinmanskap 062. Flygarbete 063. Lokförare,järnvägskonduktörer,trafikbiträden samt vägtrafikarbete (-15) 064. Trafikledning och trafikarbetsledning 065. Post- och telekommunikation 066. Postalt och annat budarbete 067. Övrigt transport- och kommunikationsarbete 070. Textilarbete 071. Sömnadsarbete 072. Sko- och läderarbete 073. Järnbruks-,metallverks-,smides- och gjuteriarbete 074. Finmekaniskt arbete 075. Verkstads- och byggnadsmetallarbete (-16 och 17) 076. Elektroarbete 077. Träarbete 078. Målnings- och lackeringsarbete 079. Mureri- och betongarbete m.m. 080. Grafiskt arbete 081. Glas-,porslins-,keramik- och tegelarbete 082. Livsmedelsarbete 083. Kemiskt- och cellulosatekniskt arbete 085. Övrigt tillverkningsarbete 086. Grov- och diversearbete 087. Maskin- och motorskötsel 088. Paketerings- och emballeringsarbete samt stuveri-,lager- och förrådsarbete 090. Civilt bevaknings- och skyddsarbete 091. Husligt arbete,portierarbete m.m. 092. Serveringsarbete 093. Fastighetsskötsel,städning 094. Övrigt servicearbete 097. Tekniskt arbete 098. Militärt arbete 099. Ej klassificerade. Ej identifierbara yrken och bortfall 019. Odokumenterad kod 999. Bortfall på enkäten Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 Frek: 13022 102 18 193 822 829 31 61 Kod: 8 9 10 11 13 14 15 16 Frek: 131 328 142 268 478 693 224 307 Kod: 17 19 20 29 30 31 33 40 Frek: 329 1 226 1051 226 75 404 65 Kod: 41 43 44 50 60 61 62 63 Frek: 130 36 118 39 30 10 8 255 Kod: 64 65 66 67 70 71 72 73 Frek: 45 101 93 5 36 132 18 109 Kod: 74 75 76 77 78 79 80 81 Frek: 35 293 196 405 102 154 81 25 Kod: 82 83 85 86 87 88 90 91 Frek: 129 91 115 76 205 217 100 702 Kod: 92 93 94 97 98 99 999 Frek: 103 472 173 885 46 180 3301
VAR 19 YRKE 1 KSY007 Loc 42 width 2 YRKE 1. Första siffran i yrkeskoden. 00. Naturvetenskapligt,tekniskt samt samhällsvetenskapligt,humanistiskt och konstnärligt arbete.Ej yrkesverksamma. (-97 (jfr v18)) 01. Administrativt arbete (samt 13-17 (jfr v18)) 02. Kameralt och kontorstekniskt arbete 03. Kommersiellt arbete (-13 (jfr v18)) 04. Lantbruks-,skogs- och fiskeriarbete (-14 (jfr v18)) 05. Gruv- och stenbrytningsarbete 06. Transport- och kommunikationsarbete (-15 (jfr v18)) 07. Tillverkningsarbete (-16 och 17 (jfr v18)) 08. Tillverkningsarbete 09. Servicearbete.Tekniskt arbete.Militärt arbete.Ej klassificerade.Ej identifierbara yrken och bortfall. 10. Bortfall på enkäten Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 Frek: 15537 2442 1277 705 349 39 547 1480 Kod: 8 9 10 Frek: 939 2661 3301
VAR 20 YRKESST.+SEI-KOD KSY008 Loc 44 width 3 YRKESSTÄLLNING OCH SOCIOEKONOMISK KOD. Kod: 111 112 121 122 133 136 146 156 Frek: 87 180 82 13 165 167 173 280 Kod: 157 199 211 212 221 222 233 236 Frek: 43 14 346 603 187 4 199 184 Kod: 246 256 257 299 311 312 321 322 Frek: 696 637 27 50 1206 1420 1195 103 Kod: 333 336 346 356 357 399 479 489 Frek: 642 483 1292 686 38 206 1922 671 Kod: 615 622 911 912 921 933 936 946 Frek: 14260 424 4 8 8 2 3 7 Kod: 956 999 Frek: 2 558
VAR 21 YRKESSTÄLLNING KSY009 Loc 47 width 1 YRKESSTÄLLNING - ANSTÄLLNINGENS ART. Yrkesställningen bestäms utifrån företagets namn som samlas in via enkät eller vid enkätbortfall från deklarationen. För anställda framgår även anställningens art (statlig,kommunal,privat). Arbete på statliga eller kommunala AB eller stiftelser räknas som privat anställning. 1. Statligt anställd 2. Kommunalt anställd 3. Privat anställd 4. Företagare (inkl. jordbrukare) 6. Ej förvärvsarbetande t.ex. pensionärer och studerande 9. Anställd ej klassad Kod: 1 2 3 4 6 9 Frek: 1204 2933 7271 2593 14684 592
VAR 22 SOCIOEKON. GRUPP KSY010 Loc 48 width 2 SOCIOEKONOMISK KOD bestäms utifrån personens yrke som samlas in via enkät eller vid enkätbortfall från deklarationen. Indelningen grundar sig på SCB:s "socioekonomiska grupper för individer". Normalt LO-organiserade: 11. Ej facklärda, i varuproduktion ( < 2 år) 12. Ej facklärda, i tjänsteproduktion ( < 2 år) 21. Facklärda, i varuproduktion ( >= 2 år) 22. Facklärda, i tjänsteproduktion ( >= 2 år) Normalt TCO, SACO/SR-organiserade: 33. Lägre tjänstemän I ( < 2 år) 36. Lägre tjänstemän II ( >= 2 år men < 3 år) 46. Tjänstemän på mellannivå ( >= 3 år men < 6 år) 56. Högre tjänstemän ( >= 6 år) 57. Ledande befattningar 99. Ej klassificerade anställda Företagare: 79. Företagare 89. Lantbrukare Ej förvärvsarbetande: 15. Ekonomiskt inaktiva Kod: 11 12 15 21 22 33 36 46 Frek: 1643 2211 14260 1472 544 1008 837 2168 Kod: 56 57 79 89 99 Frek: 1605 108 1922 671 828
VAR 23 NÄRINGSGREN KSY011 Loc 50 width 2 MD=97 NÄRINGSGREN kodas utifrån företaget där personen arbetat längsta tiden under året. Insamlas via enkät eller för enkätbortfallet via deklarationen. Näringsgren har kodats på 2-siffernivå enligt SNI (Svensk Näringsgrensindelning) som fastställdes 1969. 00. Ej yrkesverksamma 11. Jordbruk, jakt 12. Skogsbruk 13. Fiske, fiskevård 23. Malmbrytning 29. Annan brytning och utvinning 31. Livsmedels-,dryckesvaru- och tobakstillverkning 32. Textil-, beklädnads-,läder- och lädervarutillverkning 33. Byggnadsmaterialtillverkning 34. Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion 35. Tillverkning av kemiska produkter, petroleumprodukter,gummi- och plastvaror 36. Tillverkning av varor av mineraliska ämnen,utom metaller 37. Metallframställning 38. Verkstadsvarutillverkning 39. Annan tillverkning 41. El-,gas- och värmeförsörjning 42. Vattenförsörjning 50. Byggnadsverksamhet 61. Partihandel och varuförmedling 62. Detaljhandel 63. Restaurang- och hotellverksamhet 71. Samfärdsel 72. Post- och telekommunikationer 81. Bank- och annan finansverksamhet 82. Försäkringsverksamhet 83. Fastighetsförvaltning och -förmedling, uppdragsverksamhet 91. Offentlig förvaltning,brandskyddsverksamhet 92. Renings-,renhållnings- och rengöringsverksamhet 93. Undervisning,forskning,sjukvård m.m. 94. Rekreationsverksamhet,kulturell serviceverksamhet 95. Reparations-,tvätteri- och annan serviceverksamhet 96. Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 98. Bortfall på enkäten 99. Ej klassificerade. Ej specificerad näringsgren och bortfall. 97. Odokumenterad kod Kod: 0 11 12 13 23 29 31 32 Frek: 13021 868 158 35 30 20 263 211 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 41 Frek: 310 365 215 101 182 1353 30 80 Kod: 42 50 61 62 63 71 72 81 Frek: 6 865 536 1044 220 636 210 141 Kod: 82 83 91 92 93 94 95 96 Frek: 90 501 567 129 2953 195 318 1 Kod: 97 98 99 Frek: 2 3301 320
VAR 24 SVARSSÄTT KEG008 Loc 52 width 1 SVARSSÄTT. Enkäten skickas ut som postenkät. De enkäter som efter påminnelser fortfarande saknas överlämnas till Intervjuarenheten för bearbetning. 1. Enkät 2. Intervju 9. Bortfall på enkäten Kod: 1 2 9 Frek: 14675 11301 3301
VAR 25 BOSTADSRÄTT; FILLER Loc 53 width 1 BOSTADSRÄTT. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 26 UNDERHÅLL; FILLER Loc 54 width 1 MOTTAGIT UNDERHÅLLSBIDRAG. Variabeln finns ej i HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 27 UNDERH./ANT.BARN; FILLER Loc 55 width 1 MOTTAGIT UNDERHÅLLSBIDRAG FÖR ANTAL BARN. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 28 STIPENDIUM; FILLER Loc 56 width 1 STIPENDIUM. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 29 STIPENDIUMBELOPP;FILLER Loc 57 width 1 STIPENDIUMBELOPP. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 30 UTHYRN.INKOMST;FILLER Loc 58 width 1 INKOMSTER AV UTHYRNING. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 31 INK.UTH.BELOPP;FILLER Loc 59 width 1 INKOMSTER AV UTHYRNING - BELOPP. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 32 ENKÄTSTATUSKOD KEG013 Loc 60 width 1 MD=9 ENKÄTSTATUSKOD. 1. Printad person på enkäten hämtad från registret över totalbefolkningen (RTB) 2. Tillskriven person på enkäten t.ex. sammanboende eller barn >= 18 år 9. Enkätbortfall Kod: 1 2 9 Frek: 25041 935 3301
VAR 33 VUXEN/BARN KEG014 Loc 61 width 1 KOD FÖR VUXEN/BARN. 1. Vuxen 2. Barn Kod: 1 2 Frek: 18541 10736
VAR 34 OK-MARKERING KOV099 Loc 62 width 1 MD=9 OK-MARKERING. 1. OK 2. Ej OK (Posten går ej att rätta) 9. Odokumenterad kod Kod: 1 2 9 Frek: 28665 611 1
VAR 35 UPPRÄKNINGSFAKTOR KEG750 Loc 63 width 5 1 decimal places UPPRÄKNINGSFAKTOR. Variabeln beskrivs i inledningen Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=30.4 Max=2642.2 Mean=280.34 St.Dev=0.00
VAR 36 STUDIEP.SK.FR; FILLER Loc 68 width 1 STUDIEPENNING, SKATTEFRI. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 37 STUDIEP.SK.PL.; FILLER Loc 69 width 1 STUDIEPENNING, SKATTEPLIKTIG. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 38 SJUKP. SK.FRI ITP008 Loc 70 width 4 SJUKPENNING, SKATTEFRI. Variabeln består av hemmamakeförsäkringen och frivillig sjukförsäkring. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=3972 Mean=3.0 St.Dev=54.7
VAR 39 SJUKP.SK.PL. ITP009 Loc 74 width 5 SJUKPENNING,SKATTEPLIKTIG. Skattepliktig ersättning i samband med sjukdom. Här ingår även skattepliktig sjukpenning med arbetsgivarinträde (A-inträde). Ersättningen är ATP-grundande. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=62326 Mean=661.1 St.Dev=0.0
VAR 40 SJUKP.SKPL.A-INK.;FILLER Loc 79 width 1 SJUKPENNING, SKATTEPLIKTIG A-INKOMST. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 41 SJUKPENNING/DAGAR KOV005 Loc 80 width 3 ANTAL SJUKPENNINGDAGAR. Anger antal ersättningsdagar med sjukpenning. Avslutade sjukperioder. Hela perioden vid långtidssjukskrivning Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=794 Mean=10.0 St.Dev=37.2
VAR 42 FÖRÄLDRAPENNING ITP011 Loc 83 width 5 FÖRÄLDRAPENNING TOTALT. Här ingår föräldrapenning som betalas ut direkt från försäkringskassan, A-inträde som betalas ut genom arbetsgivaren samt ersättning om fadern behöver ta hand om barn under 10 år i samband med att nytt barn föds inom familjen. Ersättningen är skattepliktig och ATP-grundande. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=34860 Mean=206.5 St.Dev=0.0
VAR 43 FÖRÄLDRAP.A-INTR.;FILLER Loc 88 width 1 FÖRÄLDRAPENNING, A-INTRÄDE. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 44 FP-TF.VÅRD.BARN; FILLER Loc 89 width 1 FÖRÄLDRAPENNING, TILLFÄLLIG VÅRD AV BARN. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 45 DAGP.MIL/CIV; FILLER Loc 90 width 1 DAGPENNING VID MILITÄR/CIVIL TJÄNST. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 46 KAS ITP015 Loc 91 width 4 KONTANT ARBETSMARKNADSSTÖD (KAS). KAS infördes 1 januari 1974 och utgör en komplettering till arbetslöshetsförsäkringen samt ersätter det tidigare kommunala kontantunderstödet och även omställningsbidraget. Utbetalningen sker genom försäkringskassan. Det kontanta arbetsmarknadsstödet är skattepliktig inkomst och ATP-grundande. Faktiska värdet är kodat. See notes : 1 2 3 Valid-n=29277 Min=0 Max=3151 Mean=4.3 St.Dev=79.5
VAR 47 ÖVR.UTB.BIDR. ITP016 Loc 95 width 5 ÖVRIGA UTBILDNINGSBIDRAG. Arbetsmarknadsutbildning är idag till för alla arbetslösa och för de personer som riskerar att bli arbetslösa. Syftet med utbildningen är att underlätta för människorna att få arbete, eller att övergå till annan verksamhet där man bedömer att de på sikt har goda möjligheter till sysselsättning. Faktiska värdet är kodat. See notes : 4 5 Valid-n=29277 Min=0 Max=29264 Mean=53.6 St.Dev=125.8
VAR 48 TRAKT.UTB.; FILLER Loc 100 width 1 TRAKTAMENTE MM VID UTBILDNING. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 49 UNDERH.BIDRAG ITP018 Loc 101 width 5 UNDERHÅLLSBIDRAG INKLUSIVE BIDRAGSFÖRSKOTT. Variabeln är det belopp som betalas till vårdnadshavaren från den underhållsskyldige samt eventuellt bidragsförskott som kommunen betalar. Uppgiften hämtad från RFV och/eller egna beräkningar Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=22200 Mean=89.6 St.Dev=218.5
VAR 50 BIDR.FÖRSK.GIVET;FILLER Loc 106 width 1 BIDRAGSFÖRSKOTT, GIVET. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 51 FOLKPENSIONBELOPP;FILLER Loc 107 width 1 FOLKPENSION, BELOPP. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 52 FOLKPENSIONKOD;FILLER Loc 108 width 1 KOD FÖR FOLKPENSIONSFÖRMÅN. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 53 ST.KOMM.BOST.BIDR;FILLER Loc 109 width 1 STATSKOMMUNALT BOSTADSBIDRAG. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 54 KOMM.BOST.TILLÄGG;FILLER Loc 110 width 1 KOMMUNALT BOSTADSTILLÄGG. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 55 TILLÄGGSPENSION;FILLER Loc 111 width 1 TILLÄGGSPENSION. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 56 EGEN FÖRMÅN; FILLER Loc 112 width 1 KOD FÖR EGEN FÖRMÅN. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 57 FAMILJEPENSION;FILLER Loc 113 width 1 KOD FÖR FAMILJEPENSION. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 58 FP.INK.SKPL. ;FILLER Loc 114 width 1 FOLKPENSION-INKOMSTDEL,SKATTEPLIKTIG. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 59 FP.KAP.SKPL. ;FILLER Loc 115 width 1 FOLKPENSION-KAPITALDEL,SKATTEPLIKTIG. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 60 FP.ÅTER.SKPL. ;FILLER Loc 116 width 1 FOLKPENSION-ÅTERBETALNINGSDEL,SKATTEPLIKTIG. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 61 FP.INK.SK.FRI ;FILLER Loc 117 width 1 FOLKPENSION-INKOMSTDEL,SKATTEFRI. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 62 FP.KAP.SKFRI ;FILLER Loc 118 width 1 FOLKPENSION-KAPITALDEL,SKATTEFRI. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 63 FP.ÅTER.SKFRI ;FILLER Loc 119 width 1 FOLKPENSION-ÅTERBETALNINGSDEL,SKATTEFRI. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 64 BEGRAVNINGSHJÄLP;FILLER Loc 120 width 1 BEGRAVNINGSHJÄLP. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 65 STUDIEBIDRAG ITP030 Loc 121 width 4 STUDIEBIDRAG. Studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) består dels av studiebidrag som inte behöver betalas tillbaka och dels av återbetalningspliktiga studiemedel. Studiemedel lämnas per läsår och är högst 140% av det basbelopp som gäller i maj för studier som börjar under höstterminen och i november för vårterminen. Av beloppet är högst 2.000 kronor bidrag. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=2100 Mean=12.5 St.Dev=138.7
VAR 66 STUDMED ÅTERB.PL.;FILLER Loc 125 width 1 ÅTERBETALNINGSPLIKTIGT STUDIEMEDEL. (Beräknas för 1975 utifrån studiebidraget. Beloppet läggs till direkt vid tabellkörning.) Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 67 ÅTERBETALT BELOPP;FILLER Loc 126 width 1 ÅTERBETALT BELOPP UNDER 1975. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 68 PENSION,LIVRÄNTA ITP032 Loc 127 width 5 PENSION,LIVRÄNTA KONTROLLUPPGIFT.Variabeln beräknas utifrån kontrolluppgifterna. Innehåller följande typer av pension:ålderspension,hustrutillägg,barntillägg, pensionstillskott,ATP,privata pensioner,livränta. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=83584 Mean=894.5 St.Dev=0.0
VAR 69 LIVRÄNTA SKPL ;FILLER Loc 132 width 1 LIVRÄNTA SKATTEPLIKTIG. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 70 LIVRÄNTA SKFRI ITP034 Loc 133 width 5 LIVRÄNTA SKATTEFRI DEL. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=-90 Max=22788 Mean=4.6 St.Dev=187.4
VAR 71 SJUKPENNING LÖNT;FILLER Loc 138 width 1 SJUKPENNING LÖNTAGARE. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 72 SJUKP. FÖRET. ITP036 Loc 139 width 5 SJUKPENNING MM AV ANNAT FÖRVÄRVSARBETE ÄN ANSTÄLLNING. Skattepliktig ersättning i samband med sjukdom för företagare mfl. Egenföretagaren kan välja mellan olika karenstider. Sjukförsäkringsavgifterna påverkas av karenstidens längd. Längden kan variera mellan 3,33 och 93 dagar.Möjlighet finns också att få sjukpenning utan karens, dvs från och med dagen efter insjuknandedagen. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=48914 Mean=69.9 St.Dev=0.0
VAR 73 DAGP.-ARBETSLÖS ITP037 Loc 144 width 5 DAGPENNING VID ARBETSLÖSHET. Den statsunderstödda frivilliga arbetslöshetsförsäkringen sköts av erkända arbetslöshetskassor med cirka 2,4 miljoner medlemmar. Försäkringen omfattar i princip bara arbetstagare. Det finns emellertid 4 kassor för företagare. Faktiska värdet är kodat. See notes : 6 7 8 Valid-n=29277 Min=0 Max=27600 Mean=39.6 St.Dev=0.0
VAR 74 DOKTORANDBIDRAG; FILLER Loc 149 width 1 UTBILDNINGSBIDRAG FÖR DOKTORANDER. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 75 DELPENSION; FILLER Loc 150 width 1 DELPENSION. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 76 LIVRÄNTA ITP040 Loc 151 width 5 EGENLIVRÄNTA PÅ GRUND AV ARBETSSKADA. Har en yrkesskada medfört invaliditet, som anses minska arbetsförmågan med minst en tiondel, betalar yrkesskadeförsäkringen invaliditetsersättning till den skadade i form av årlig livränta. Denna är beroende dels av den grad av invaliditet som yrkesskadan orsakat och dels av den årliga arbetsförtjänst som den skadade hade när skadan uppkom. Livräntan utbetalas så länge den skadade lever, men beloppet sjunker med en fjärdedel från och med den månad livräntetagaren fyller 67 år. Livräntan är skattepliktig inkomst, men är inte ATP-grundande. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=25140 Mean=10.1 St.Dev=0.0
VAR 77 BARNPENSION; FILLER Loc 156 width 1 BARNPENSION. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 78 VÅRDBIDRAG ITP042 Loc 157 width 5 VÅRDBIDRAG. En förälder kan få vårdbidrag för att vårda ett handikappat barn. Förutsättningen är att barnet på grund av sjukdom, psykisk utvecklingsstörning eller annat handikapp behöver särskilt omfattande tillsyn och vård för en lång tid framåt. Sådant vårdbidrag kan man få t.o.m. månaden före den då barnet fyller 16 år. Från och med 1 juli 1975 gäller att man vid bedömningen av rätten till vårdbidrag skall ta hänsyn till sådana merkostnader som uppkommer på grund av barnets sjukdom eller handikapp. Föräldern måste vara försäkrad enligt lagen om allmän försäkring. Vårdbidraget ges tills vidare, men det omprövas minst vart tredje år. Vårdbidraget utges, beroende på tillsyns- och vårdbehovets omfattning samt merkostnadernas storlek, med samma årsbelopp som hel eller halv förtidspension. För 1975 blir beloppen 10.509 kronor respektive 15.255 kronor. Vårdbidraget är skattepliktig inkomst för föräldern. Inkomsten är ATP-grundande. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=14499 Mean=15.2 St.Dev=83.2
VAR 79 SJUKP.ARB.GIV.; FILLER Loc 162 width 1 SJUKPENNING ARBETSGIVARE. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 80 PRIVAT PENSION; FILLER Loc 163 width 1 PRIVAT PENSION. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 81 AVT.GR.SJUKFÖRS.;FILLER Loc 164 width 1 ERSÄTTNING FRÅN AVTALSGRUPPSJUKFÖRSÄKRING. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 82 KAS; FILLER Loc 165 width 1 KONTANT ARBETSMARKNADSSTÖD. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 83 LÖN EJ DEKL. ILN005 Loc 166 width 5 LÖN (endast för ej deklaranter i HINK 75) Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=39320 Mean=43.2 St.Dev=177.2
VAR 84 PENSION; FILLER Loc 171 width 1 PENSION. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 85 LIVRÄNTA; FILLER Loc 172 width 1 LIVRÄNTA. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 86 FRI BIL; FILLER Loc 173 width 1 FRI BIL. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 87 FOLKP.BELOPP; FILLER Loc 174 width 1 FOLKPENSION BELOPP. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 88 FOLKP. KOD; FILLER Loc 175 width 1 KOD FÖR FOLKPENSION. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 89 ST.KOM.BOST.BIDR.;FILLER Loc 176 width 1 STATSKOMMUNALT BOSTADSBIDRAG. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 90 KOMM.BOST.TILLÄGG;FILLER Loc 177 width 1 KOMMUNALT BOSTADSTILLÄGG. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 91 TILLÄGGSPENSION; FILLER Loc 178 width 1 TILLÄGGSPENSION. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 92 KOD EGEN FÖRMÅN; FILLER Loc 179 width 1 KOD FÖR EGEN FÖRMÅN. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 93 KOD FAM.PENSION; FILLER Loc 180 width 1 KOD FÖR FAMILJEPENSION. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 94 KOMM.TJ.PENSION; FILLER Loc 181 width 1 KOMMUNAL TJÄNSTEPENSION. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 95 KOD HKERS/VÅRDB.; FILLER Loc 182 width 1 KOD FÖR HANDIKAPPERSÄTTNING/VÅRDBIDRAG. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 96 HANDIKAPPERS.; FILLER Loc 183 width 1 HANDIKAPPERSÄTTNING. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 97 FOLKP. BELOPP; FILLER Loc 184 width 1 FOLKPENSION BELOPP. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 98 KOD FOLKPENSION; FILLER Loc 185 width 1 KOD FÖR FOLKPENSION. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 99 ST.KOM.BOST.BIDR.;FILLER Loc 186 width 1 STATSKOMMUNALT BOSTADSBIDRAG. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 100 KOMM.BOST.TILLÄGG;FILLER Loc 187 width 1 KOMMUNALT BOSTADSTILLÄGG. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 101 TILLÄGGSPENSION; FILLER Loc 188 width 1 TILLÄGGSPENSION. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 102 KOD EGEN FÖRMÅN; FILLER Loc 189 width 1 KOD FÖR EGEN FÖRMÅN. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 103 KOD FAM.PENSION; FILLER Loc 190 width 1 KOD FÖR FAMILJEPENSION. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 104 STATL.TJ.PENSION; FILLER Loc 191 width 1 STATLIG TJÄNSTEPENSION. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 105 SOCIALHJÄLP ITP060 Loc 192 width 5 SOCIALHJÄLP. Socialförsäkringen är mycket omfattande och genom den kan vi få hjälp vid sjukdom, ålderdom, barnsbörd osv. Men det är inte möjligt att inom ramen för en försäkring få med alla de olika tillfällen då samhällets hjälp kan behövas. De olika villkoren för att få ut försäkringen kan inte heller anpassas efter vars och ens personliga behov av hjälp. Det måste därför i sådana fall finnas en mer allmän form av hjälp. Därför har vi socialhjälpen. För socialhjälpen svarar den kommun där den hjälpbehövande befinner sig när hjälpen behövs. Kommunerna är numera skyldiga att tillse att den som vistas i kommunen får den omvård han bör ha med hänsyn till hans behov och förhållanden. Inom kommunerna är det den sociala centralnämnnden eller socialnämnden som svarar för den sociala omvårdnaden och socialhjälpen. Socialhjälpen har tre huvuduppgifter: vid behov lämna ekonomiskt stöd, ge vård när sådan är nödvändig och lämna hjälp i personliga angelägenheter. Uppgiften manuellt insamlad från resp. kommun Faktiska värdet är kodat. See note : 9 Valid-n=29277 Min=0 Max=46700 Mean=77.1 St.Dev=136.7
VAR 106 SOCIALHJÄLP ÅTER ITN003 Loc 197 width 3 ÅTERBETALD SOCIALHJÄLP. I vissa fall får man betala igen lämnad socialhjälp. T.ex. när hjälpen lämnas som förskott på en förmån, som man har rätt att få ut från socialförsäkringen. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=171 Mean=0.1 St.Dev=1.8
VAR 107 DAGPENNING; FILLER Loc 200 width 1 DAGPENNING. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 108 UTRYCKN.BIDR.; FILLER Loc 201 width 1 UTRYCKNINGSBIDRAG. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 109 FAMILJEPENNING ITP063 Loc 202 width 5 FAMILJEPENNING FÖR VÄRNPLIKTIGAS FAMILJER. Värnpliktiga och viss frivillig personal kan få behovsprövat familjebidrag under militärtjänstgöring. Det gäller både män och kvinnor. Även hemvärnsmän kan få familjebidrag. Bestämmelserna om familjebidrag gäller också för vapenfria tjänstepliktiga och för de flesta civilförsvarspliktiga i värnpliktsåldrarna (tom det år man fyller 47 år). Familjebidrag är följande. Familjepenning för maka eller make och i vissa fall hushållsföreståndarinna är 17 kronor per dag. Familjepenning för annan familjemedlem är 8 kronor per dag. Familjemedlem är make eller maka, med vilken den tjänstgörande sammanlever samt egna barn under 16 år. Dessutom hemskild eller frånskild make/maka, andra barn och föräldrar, under förutsättning att den tjänstgörande är underhållsskyldig. Men endast om denna skyldighet fullgjorts före tjänstgöringen eller skulle ha fullgjorts om inte tjänstgöringen kommit emellan. Andra anhöriga, t.ex. syskon, fosterbarn och fästmö kan i vissa fall få räknas som familjemedlemmar. . Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=15924 Mean=10.9 St.Dev=203.0
VAR 110 BOSTADSBIDRAG; FILLER Loc 207 width 1 BOSTADSBIDRAG. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 111 STATL.BOST.BIDR.; FILLER Loc 208 width 1 STATLIGT BOSTADSBIDRAG. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 112 ST.KOM.BOST.BIDR.;FILLER Loc 209 width 1 STATSKOMMUNALT BOSTADSBIDRAG. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 113 KOMM.BOST.BIDR.; FILLER Loc 210 width 1 KOMMUNALT EJ STATSBIDRAGSBERÄTTIGANDE BOSTADSBIDRAG. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 114 KOMM.BOST.TILLÄGG;FILLER Loc 211 width 1 KOMMUNALT BOSTADSTILLÄGG. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 115 S:A BOSTADSBIDRAG ITP069 Loc 212 width 5 SUMMA BOSTADSBIDRAG M.M. Här samlas följande bidrag: 1.Kommunalt bostadstillägg där varje kommun beslutar om tilläggets storlek och enligt vilka grunder det skall betalas ut. Bostadstillägget är inkomstprövat. 2.Statligt bostadstillägg är ett behovsprövat konsumtionsstöd till familjer. 3.Statskommunalt bostadstillägg där kommunerna själva får besluta om tilläggens storlek och villkoren för att få dem. Tilläggen kan alltså vara olika för varje kommun. 4.Bostadstillägg för låginkomsttagare utan barn. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=13854 Mean=363.8 St.Dev=0.0
VAR 116 TRÄFFIND.SCBTB KOV017 Loc 217 width 1 TRÄFFINDIKATOR SCBTB. Träffindikatorn visar om individen finns med i SCBTB-registret eller ej. 1. Träff 2. Ej träff Kod: 1 2 Frek: 17710 11567
VAR 117 LOKAL SKATTEMYND. KRE007 Loc 218 width 2 KOD FÖR LOKAL SKATTEMYNDIGHET. Anger lokal skattemyndighet inom län (skattemyndighet=fögderi). Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 Frek: 11567 4742 2798 2615 2274 2588 962 548 Kod: 8 9 10 11 12 Frek: 484 237 160 140 162
VAR 118 CIVILSTÅND KEG034 Loc 220 width 2 MD=99 CIVILSTÅND. (741101) 00. Ej i SCBTB 01. Ogift person 02. Gift man 03. Gift kvinna, ej sammanboende med maken 04. Frånskild person 05. Änka eller änkling 06. Avliden person 07. Gift kvinna, sammanboende med maken 08. Barn under 18 år 09. Fosterbarn under 18 år 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 7 8 Frek: 11567 2151 7450 234 609 236 6177 717 Kod: 9 99 Frek: 16 120
VAR 119 TAXERINGSKOD KOV021 Loc 222 width 1 MD=9 TAXERINGSKOD. Taxeringskod används för bestämning av grundavdrag,skattereduktion och beräkning av statlig skatt på B-inkomst. Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 11567 2540 747 14408 15
VAR 120 LÄNSKOD TAX.DISTR.KRE008 Loc 223 width 2 LÄNSKOD FÖR TAXERINGSDISTRIKTSTILLHÖRIGHET. Variabeln anger i vilket län taxeringsdistriktet ligger. Detta är den vanliga 2-siffriga länskoden. Kod: 0 1 3 4 5 6 7 8 Frek: 11567 3429 503 480 753 659 380 507 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 Frek: 128 308 591 1584 493 1449 869 588 Kod: 17 18 19 20 21 22 23 24 Frek: 616 572 533 612 597 551 333 581 Kod: 25 Frek: 594
VAR 121 TAXKOD INOM LÄN; FILLER Loc 225 width 1 TAXERINGSDISTRIKTSKOD INOM LÄN. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 122 PREL.SKATTEKOD KOV022 Loc 226 width 1 PRELIMINÄRSKATTEKODEN fastställs av lokal skattemyndighet och skall tillämpas under inkomståret. Kod: 0 1 2 3 4 5 6 Frek: 13787 8276 1615 2727 402 15 2455
VAR 123 ACK.INB.A-SKATT ITN004 Loc 227 width 6 ACKUMULERAD INBETALD A-SKATT (termin 1-6). A-skatt betalas av den som är anställd. Arbetsgivaren gör skatteavdrag från den anställdes lön och betalar in till länsstyrelsen. Den preliminära skatten betalas i huvudsak in under samma år som inkomsten intjänas. Undantag för skatt som intjänas under nov-dec. Den skatten betalas först i januari året därpå (uppbördstermin 6). Variabeln anger den för beskattningsåret sammanlagda erlagda preliminära A-skatten. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=578500 Mean=7234.2 St.Dev=0.0
VAR 124 ACK.INB.B-SKATT ITN005 Loc 233 width 7 ACKUMULERAD INBETALD B-SKATT (termin 1-6). Den som driver företag (rörelse eller jordbruksfastighet) betalar i allmänhet B-skatt.Löntagareö som driver verksamhet vid sidan om sin anställning, får betala B-skatt endast om rörelseinkomsten är betydande i förhållande till anställningsinkomsten. Lokala skattemyndigheten fastställer hur mycket skatt som skall betalas vid varje uppbördstillfälle på grund av lämnad preliminär självdeklaration. Den preliminära skatten betalas i huvudsak in under samma år som inkomsten intjänas. Undantag för skatt som intjänas under nov-dec. Den skatten betalas först i januari året därpå (uppbörd termin 6). Variabeln anger den för beskattningsåret sammanlagda erlagda preliminära B-skatten. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=1327363 Mean=1738.1 St.Dev=0.0
VAR 125 ÅSATT/EJ ÅS.TAX.; FILLER Loc 240 width 1 KOD FÖR ÅSATT/EJ ÅSATT TAXERING. Markering som anger om registreringen av taxeringsuppgifter har skett enbart från taxeringsavi eller maskinellt 0-taxerats. Variabeln fins ej för HINK 75 0. Ingen uppgift i HINK 75 Kod: 0 Frek: 29277
VAR 126 MARK. FÖR GLUGGAR;FILLER Loc 241 width 1 MARKERING FÖR GLUGGAR. Kod som anger om aktuella deklarationsuppgifter saknas Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75 Kod: 0 Frek: 29277
VAR 127 DEKL.INK.TJ.1; FILLER Loc 242 width 1 DEKLARERAD INKOMST AV TJÄNST 1. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 128 DEKL.INK.TJ.2; FILLER Loc 243 width 1 DEKLARERAD INKOMST AV TJÄNST 2. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 129 DEK.KOSTN.ERS.TJ.;FILLER Loc 244 width 1 DEKLARERADE KOSTNADSERSÄTTNINGAR UNDER TJÄNST. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 130 DEKL.PENSION; FILLER Loc 245 width 1 DEKLARERAD PENSION. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 131 DEKL. LIVRÄNTA ; FILLER Loc 246 width 1 DEKLARERAD LIVRÄNTA. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 132 DEKL.PER.UND.STÖD;FILLER Loc 247 width 1 DEKLARERAT PERIODISKT UNDERSTÖD. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 133 DEKL.RSKSTN.AVDR.;FILLER Loc 248 width 1 DEKLARERAT RESEKOSTNADSAVDRAG. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 134 Ö.DEKL.KSTN.AVDR.;FILLER Loc 249 width 1 ÖVRIGA DEKLARERADE KOSTNADSAVDRAG. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 135 A-INK.TJÄNST ISU003 Loc 250 width 6 A-INKOMST AV TJÄNST. All inkomst av tjänst med undantag för periodiskt understöd eller därmed jämförlig periodisk intäkt. Inkomstbelopp på den statliga sidan ur deklarationen registreras endast för personer som ensamma eller tillsammans med make/maka uppnått statligt taxerad inkomst av minst 4.500 kronor. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=794588 Mean=19501.5 St.Dev=0.0
VAR 136 B-INK.TJÄNST ITP073 Loc 256 width 6 B-INKOMST AV TJÄNST.Som B-inkomst av tjänst hänförs inkomst i form av periodiskt understöd eller därmed jämförlig periodisk intäkt. Inkomstbelopp på den statliga sidan ur deklarationen registreras endast för personer som ensamma eller tillsammans med make/maka uppnått statligt taxerad inkomst av minst 4.500 kronor. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=124546 Mean=12.5 St.Dev=182.7
VAR 137 INK.AV KAPITAL IKA012 Loc 262 width 6 INKOMST AV KAPITAL utgörs av intäkt av kapital minus ev avdrag. För fysiska personer hänförs inkomst av kapital till B-inkomst. Intäkt av kapital: 1.Ränta 2.Utdelningar på svenska aktier, på andelar i svenska ekonomiska föreningar och på andelar i utländska bolag och annan här i riket icke hemmahörande juridisk person. 3.Likvid för överlåtelse av rätt till utdelning om inte aktierna eller andelarna samtidigt överlåtits. 4.Intäkt av delägares eller medlems uthyrning av lägenhet i bostadsaktiebolags eller bostadsförenings fastighet. 5.Intäkt av fastighet i utlandet och av utomlands självständigt bedriven rörelse. Avdragen utgörs av skuldränta, förvaltningskostnader och underskott av uthyrd bostadsrättslägenhet. Inkomstbeloppet på den statliga sidan ur deklarationen registreras endast för personer som ensamma eller tillsammans med make/maka uppnått statligt taxerad inkomst av minst 4.500 kronor. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=266033 Mean=440.5 St.Dev=0.0
VAR 138 INK.ANNAN FAST. IFA002 Loc 268 width 6 INKOMST AV ANNAN FASTIGHET ÄN JORDBRUKSFASTIGHET (statligt). Inkomsten utgörs av intäkterna av annan fastighet minus ev avdrag.Inkomst av annan fastighet hänförs till B-inkomst. Fastigheten taxeras som annan fastighet (hyresfastighet,en- och tvåfamiljsfastighet) då den används för andra ändamål än jord- eller skogsbruk. Inkomstbelopp på den statliga sidan, registreras endast för personer som ensamma eller tillsammans med make/maka uppnått statligt taxerad inkomst av minst 4.500 kronor. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=241282 Mean=167.6 St.Dev=0.0
VAR 139 INK.TF.VERKSAMHET IKA013 Loc 274 width 6 INKOMST AV TILLFÄLLIG FÖRVÄRVSVERKSAMHET. Inkomstslag utgörs av intäkter från tillfällig förvärvsverksamhet minus vissa avdrag. För fysiska personer hänförs inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet till B-inkomst. I princip skall all inkomst som icke hör till något av de fem övriga inkomstslagen (inkomst av tjänst, kapital, annan fastighet, jordbruksfastighet eller rörelse) föras till inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet. Inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet utgörs i första hand av realisationsvinster. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=529926 Mean=200.7 St.Dev=0.0
VAR 140 A-INK.JBRFAST IJB001 Loc 280 width 6 A-INKOMST AV JORDBRUKSFASTIGHET. Inkomst av jordbruksfastighet hänförs till A-inkomst om jordbrukaren varit verksam i förvärvskällan icke blott i ringa omfattning. Inkomstbelopp på den statliga sidan ur deklarationen registreras endast för personer som ensamma eller tillsammans med make/maka uppnått statligt taxerad inkomst av minst 4.500 kronor. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=210353 Mean=817.7 St.Dev=0.0
VAR 141 B-INK.JBRFAST IJB002 Loc 286 width 5 B-INKOMST AV JORDBRUKSFASTIGHET. Inkomst av jordbruksfastighet hänförs till B-inkomst om jordbrukaren varit verksam i förvärvskällan blott i ringa omfattning. Inkomstbelopp på den statliga sidan ur deklarationen registreras endast för personer som ensamma eller tillsammans med make/maka uppnått statligt taxerad inkomst av minst 4.500 kronor. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=77763 Mean=87.7 St.Dev=0.0
VAR 142 A-INK.RÖRELSE IRR001 Loc 291 width 6 A-INKOMST AV RÖRELSE. Inkomst av rörelse hänförs till A-inkomst av rörelse om den skattskyldige varit verksam i förvärvskällan icke blott i ringa omfattning. Inkomstbelopp på den statliga sidan ur deklarationen registreras endast för personer som ensamma eller tillsammans med make/maka uppnått statligt taxerad inkomst av minst 4.500 kronor. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=488760 Mean=2457.3 St.Dev=0.0
VAR 143 B-INK.RÖRELSE IRR002 Loc 297 width 7 B-INKOMST AV RÖRELSE. Inkomst av rörelse hänförs till B-inkomst av rörelse om den skattskyldige varit verksam i förvärvskällan blott i ringa omfattning. Inkomstbelopp på den statliga sidan ur deklarationen registreras endast för personer som ensamma eller tillsammans med make/maka uppnått statligt taxerad inkomst av minst 4.500 kronor. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=1600056 Mean=99.3 St.Dev=177.8
VAR 144 UND.SK.FÖRVÄRVSK. ISU006 Loc 304 width 6 UNDERSKOTT I FÖRVÄRVSKÄLLA. Underskott som uppkommit vid beräkning av inkomst från något av de sex inkomstslagen som ingår i sammanräknad inkomst:inkomst av jordbruksfastighet, inkomst av rörelse, inkomst av annan fastighet än jordbruksfastighet, inkomst av tjänst, inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet och inkomst av kapital. När det gäller taxering till kommunal inkomstskatt ingår underskott i förvärvskälla i allmänna avdrag. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=196571 Mean=1339.5 St.Dev=0.0
VAR 145 ALLM.AVDR.STATL. IAV005 Loc 310 width 6 ALLMÄNNA AVDRAG (STATLIGT). Variabeln utgörs av summan av underskott i förvärvskälla och övriga allmänna avdrag. Avdragsbelopp (utom förlustavdrag) på den statliga sidan registreras endast för personer som ensamma eller tillsammans med make/maka uppnått statligt taxerad inkomst av minst 4.500 kronor. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=407480 Mean=1483.0 St.Dev=0.0
VAR 146 ALLM.AVDR.KOMM.; FILLER Loc 316 width 1 ALLMÄNNA AVDRAG (KOMMUNALT). Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 147 FÖRL.AVDR.STATL. ISU008 Loc 317 width 6 FÖRLUSTAVDRAG (STATLIGT). Med förlust som genom förlustavdrag får utnyttjas för förlustutjämning, menas det belopp, varmed summan av skattskyldigs underskott i förvärvskälla och övriga allmänna avdrag visst beskattningsår (förluståret) överstigit sammanlagda beloppet av den skattskyldiges inkomster från olika förvärvskällor samma år. Den period, under vilket förlustavdrag får åtnjutas, utgör 6 år. Förlustavdraget får, om man så önskar, fördelas på två eller flera år inom den angivna tidsperioden. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=140817 Mean=32.0 St.Dev=240.5
VAR 148 TAXINK.STATL. ISU011 Loc 323 width 7 STATLIGT TAXERAD INKOMST utgörs av sammanräknad inkomst minskad med allmänna avdrag, statligt förlustavdrag och underskott i förvärvskälla. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=1580130 Mean=20928.5 St.Dev=0.0
VAR 149 KOMM.GRUNDAVDRAG IAV007 Loc 330 width 4 KOMMUNALT GRUNDAVDRAG.Grundavdraget utgörs av det belopp med vilket den taxerade inkomsten minskas vid bestämning av den beskattningsbara inkomsten.Grundavdraget är lika för statlig och kommunal taxering.Den som varit bosatt i riket under hela inkomståret får grundavdrag med hela grundavdragsbeloppet.Om den taxerade inkomsten understiger grundavdragsbeloppet blir grundavdraget lika med inkomsten.För den som varit bosatt i Sverige under endast en del av inkomståret är grundavdraget 1/12 av grundavdragsbeloppet för varje kalendermånad eller del därav som man varit bosatt i Sverige. Grundavdrag tillgodoförs av skattemyndigheterna.Grundavdragsbelopp:kommunal taxering 4.500 kronor,statlig taxering 4.500 kronor. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=4500 Mean=2710.8 St.Dev=0.0
VAR 150 EXTRA AVDR.STATL. IAV008 Loc 334 width 5 EXTRA AVDRAG (STATLIGT). Som en följd av den sk skatteförmågeprincipen skall skatt betalas bara av den som har förmåga att betala skatt.Den som inte har någon skatteförmåga skall följaktligen bli skattebefriad.Detta kan ske genom att ett särskilt avdrag utöver grundavdraget - extra avdrag för nedsatt skatteförmåga - erhålls.Sådant avdrag kan erhållas om skatteförmågan varit väsentligt nedsatt till följd av:långvarig sjukdom, olyckshändelse, ålderdom, underhåll av andra närstående än barn,som man fått barnbidrag för eller annan därmed jämförlig omständighet. Avdraget är maximerat till 10.000 kronor. Avdrag för nedsatt skatteförmåga kan medges också då inkomsten efter avdrag av den skatt som belöper på inkomsten understigit vad som kan anses behövligt till underhåll för sig själv,make och oförsörjda barn (existensminimum). Förutsättningarna för att extra avdrag i dessa fall skall kunna medges är dels att inkomsten är låg,dels att detta orsakats av nedsatt arbetsförmåga,långvarig oförvållad arbetslöshet eller annan därmed jämförlig omständighet. Har försörjningsbördan redan varit stor kan även härigenom existensminimum ha varit så högt att inkomsten efter avdrag för existensminimum inte räcker till för att betala skatt.Avdrag för nedsatt skatteförmåga vid existensminimum är maximerat till 10.000 kronor. Avdraget kan dock höjas med högst 2.500 kronor för varje oförsörjt barn. Faktiska värdet är kodat. See note : 10 Valid-n=29277 Min=0 Max=15100 Mean=168.7 St.Dev=0.0
VAR 151 GBEL.FAST.HKOM.; FILLER Loc 339 width 1 GARANTIBELOPP FÖR FASTIGHET I HEMORTSKOMMUNEN. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 152 FÖRL.AVDR.KOMM. ISU009 Loc 340 width 6 FÖRLUSTAVDRAG (KOMMUNALT).Med förlust som genom förlustavdrag får utnyttjas för förlustutjämning, menas det belopp, varmed summan av skattskyldigs underskott i förvärvskälla och övriga allmänna avdrag visst beskattningsår (förluståret) överstigit sammanlagda beloppet av den skattskyldiges inkomster från olika förvärvskällor samma år. Den period, under vilket förlustavdrag får åtnjutas, utgör 6 år. Förlustavdraget får, om man så önskar, fördelas på två eller flera år inom den angivna tidsperioden. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=175007 Mean=60.9 St.Dev=98.1
VAR 153 TAX.INK.KOMM. ISU013 Loc 346 width 6 KOMMUNALT TAXERAD INKOMST utgörs av sammanlagda inkomsten av samtliga förvärvskällor i en kommun minskad med kommunalt allmänt avdrag och eventuellt med kommunalt förlustavdrag och ökat med eventuellt garantibelopp för fastighet i kommunen. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=715640 Mean=21108.4 St.Dev=0.0
VAR 154 EXTRA AVDR.KOMM. IAV009 Loc 352 width 5 EXTRA AVDRAG (KOMMUNALT). Samma regler gäller som för extra avdrag vid den statliga taxeringen, se IAV008 (var 150). Avdrag erhålls i regel med samma belopp vid den statliga och den kommunala taxeringen. Har den statliga taxeringen blivit lägre än den kommunala, på grund av att garantibelopp för fastighet beräknats, erhålls i allmänhet ett högre avdrag vid sistnämnda taxering. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=15100 Mean=171.8 St.Dev=0.0
VAR 155 EGEN SK.PL.FÖRM. FSU003 Loc 357 width 7 DEKLARERAD SKATTEPLIKTIG FÖRMÖGENHET (EGEN). Skattepliktig förmögenhet utgörs av individens tillgångar efter avdrag för skulder och beräknas med hänsyn till förhållandena vid beskattningsårets utgång. För makar som sammanlevt under året beräknas den skattepliktiga förmögenheten var för sig (=egen förmögenhet). Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=9781863 Mean=18702.8 St.Dev=0.0
VAR 156 GEM SK.PL.FÖRM. FSU004 Loc 364 width 8 DEKLARERAD BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGENHET (GEMENSAM). Den beskattningsbara förmögenheten beräknas för makar och barn gemensamt. Om hemmavarande barn under 18 år taxeras statligt för en beskattningsbar inkomst av minst 100 kronor skall barnet själv redovisa sin förmögenhet (egen skattepliktig förmögenhet FSU003). I annat fall skall barnets förmögenhet deklareras av fadern eller modern. I båda fallen skall barnets förmögenhet ingå i familjens gemensamma beskattningsbara förmögenhet. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=11173566 Mean=11261.9 St.Dev=0.0
VAR 157 INK.SKATT STATL. ITN006 Loc 372 width 6 STATLIG INKOMSTSKATT. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=856536 Mean=3784.4 St.Dev=0.0
VAR 158 INK.SKATT KOMM. ITN007 Loc 378 width 6 KOMMUNAL INKOMSTSKATT utgörs av: landstingsskatt, kommunalskatt och församlingsskatt. Den beräknas på grundval av den till kommunal inkomstskatt beskattningsbara inkomsten och de för inkomståret fastställda utdebiteringarna. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=193064 Mean=4637.4 St.Dev=0.0
VAR 159 FÖRM.SKATT ITN008 Loc 384 width 6 FÖRMÖGENHETSSKATTEN beräknas efter vissa procenttal beroende på förmögenhetens storlek. Har den beskattningsbara förmögenheten beräknats gemensamt för makarna och/eller eventuellt barn fördelas förmögenhetsskatten efter var och ens andel i den gemensamma skattepliktiga förmögenheten. Under vissa förutsättningar begränsas förmögenhetsskatten enligt den sk 80-85 procentsregeln. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=235462 Mean=195.1 St.Dev=0.0
VAR 160 SJÖINKOMST ILN009 Loc 390 width 6 SJÖINKOMST - KONTANTINKOMST OMBORD PÅ SVENSKT FARTYG. Variabeln utgörs av kontant inkomst på grund av tjänst ombord på svenskt handelsfartyg på minst 10 registerton, som huvudsakligen utnyttjas i viss näring eller fjärrfart. I förekommande fall har avdrag gjorts för belopp enligt beslut om jämkning, krigsrisktillägg eller motsvarande ersättning. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=104336 Mean=76.5 St.Dev=0.0
VAR 161 SJÖMANSSKATT ITN009 Loc 396 width 5 SJÖMANSSKATT. I variabeln sjömansskatt ingår den skatt man betalar för kontantinkomst ombord på svenskt fartyg. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=50848 Mean=27.4 St.Dev=209.9
VAR 162 SLUTLIG SKATT ITN010 Loc 401 width 7 SLUTLIG SKATT SCBTB. I variabeln slutlig skatt SCBTB ingår statlig skatt, kommunal skatt, förmögenhetsskatt samt egenavgift mm (ITN014) för egna företagare. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=1311413 Mean=8982.0 St.Dev=0.0
VAR 163 SKATTEREDUKTION ITN011 Loc 408 width 4 SKATTEREDUKTION. Skattereduktion för ensamstående och hemmamake. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=1800 Mean=146.8 St.Dev=0.0
VAR 164 SPARSKATTERED.; FILLER Loc 412 width 1 SPARSKATTEREDUKTION. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 165 SKATTERED.AKTIER; FILLER Loc 413 width 1 SKATTEREDUKTION PÅ BÖRSNOTERADE AKTIER. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 166 EGENAVGIFT ITN014 Loc 414 width 5 EGENAVGIFT MM. I variabeln egenavgift mm för egenföretagare ingår följande avgifter:tilläggspensionsavgift, socialförsäkringsavgift till folkpensioneringen, sjukförsäkringsavgift och allmän arbetsgivaravgift. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=28630 Mean=505.2 St.Dev=0.0
VAR 167 SKATTESPAR UL; FILLER Loc 419 width 1 UNDERLAG, SKATTESPARKONTO. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 168 SKATTEFOND UL; FILLER Loc 420 width 1 UNDERLAG, SKATTEFONDKONTO. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 169 SKATTERED.AKT.UL;FILLER Loc 421 width 1 UNDERLAG FÖR SKATTEREDUKTION PÅ BÖRSNOTERADE AKTIER. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 170 FÅMANSDELÄG.MARK.;FILLER Loc 422 width 1 MARKERING FÖR FÅMANSDELÄGARE. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 171 GRANSKNINGSSTATUS;FILLER Loc 423 width 1 GRANSKNINGSSTATUS. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 172 JBFAST.0-TAX.MARK;FILLER Loc 424 width 1 MARKERING FÖR NOLLTAXERING AV JORDBRUKSFASTIGHET. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 173 RÖR.0-TAX.MARK; FILLER Loc 425 width 1 MARKERING FÖR NOLLTAXERING AV RÖRELSE. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 174 STATL.0-TAX.MARK; FILLER Loc 426 width 1 MARKERING FÖR NOLLTAXERING, STATLIG TAXERING. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 175 KOMM.0-TAX.MARK; FILLER Loc 427 width 1 MARKERING FÖR NOLLTAXERING, KOMMUNAL TAXERING. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 176 KOMM.BESK.INK. ISU015 Loc 428 width 6 KOMMUNALT BESKATTNINGSBAR INKOMST. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=711100 Mean=18396.6 St.Dev=0.0
VAR 177 STATL.BESK.INK. ISU014 Loc 434 width 7 STATLIGT BESKATTNINGSBAR INKOMST utgörs av statligt taxerad inkomst minskad med grundavdrag och eventuellt statligt extra avdrag. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=1575600 Mean=18215.6 St.Dev=0.0
VAR 178 NATIONALITET; FILLER Loc 441 width 1 NATIONALITET. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 179 GRUNDAVDRAG-MÅN KOV027 Loc 442 width 2 GRUNDAVDRAG, ANTAL MÅNADER. Grundavdragets syfte är i princip att undanta ett skäligt belopp från beskattning. Grundavdraget är lika stort för ogift som för gift. Om grundavdraget inte kan utnyttjas av den gifte för att den taxerade inkomsten är låg får skillnadsbeloppet inte avräknas från makens inkomst (individuell beskattning). Maken får istället skattereduktion. Den som varit bosatt i Sverige under hela beskattningsåret får grundavdrag med 4.500 kronor, såväl statligt som kommunalt. För sjömän som betalar sjömansskatt gäller vissa undantag eftersom grundavdraget är beaktat i sjömansskatten (som är en definitiv källskatt). Det grundavdrag som bestäms vid taxeringen minskas därför för den som haft sådan inkomst. Minskningen sker med 1/12 för varje 30-dagarsperiod man haft sådan inkomst. Den som varit bosatt, eller stadigvarande vistas, i Sverige under endast en del av beskattningsåret får sitt grundavdrag reducerat. Avdraget utgår med 1/12 för varje kalendermånad eller del därav, som bosättningen eller vistelsen avser. Avdraget avrundas i förekommande fall uppåt till helt tiotal kronor. . Kod: 0 2 3 4 6 8 9 10 Frek: 11574 4 2 4 5 7 14 12 Kod: 11 12 Frek: 6 17649
VAR 180 UPPL.FEL-INK.TJ.;FILLER Loc 444 width 1 UPPLYSNINGSFEL:INKOMST AV TJÄNST. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 181 EGET HEM-ANTAL KOV033 Loc 445 width 1 EGET HEM - ANTAL FÖREKOMSTER. Det antal egna hem individen äger helt eller delvis. För varje individ registreras max 4 egna hem. Kod: 0 1 2 3 4 Frek: 24271 4608 349 37 12
VAR 182 FR.FAST.-ANTAL KOV034 Loc 446 width 1 FRITIDSFASTIGHET - ANTAL FÖREKOMSTER. Det antal fritidsfastigheter individen äger helt eller delvis. För varje individ registreras max 4 fritidsfastigheter. Kod: 0 1 2 3 4 Frek: 27613 1571 78 11 4
VAR 183 HYRESFAST ANTAL KOV035 Loc 447 width 1 HYRESFASTIGHETER - ANTAL FÖREKOMSTER. Det antal hyresfastigheter individen äger helt eller delvis. För varje individ registreras max 4 hyresfastigheter. Kod: 0 1 2 Frek: 28903 305 69
VAR 184 JORDBRUK-ANTAL KOV036 Loc 448 width 1 JORDBRUK - ANTAL FÖREKOMSTER. Det antal jordbruk individen äger helt eller delvis. För varje individ registreras max 4 jordbruk. Kod: 0 1 2 3 Frek: 27258 1897 120 2
VAR 185 RÖRELSE-ANTAL KOV037 Loc 449 width 1 RÖRELSE - ANTAL FÖREKOMSTER. Det antal rörelser individen äger helt eller delvis. För varje individ registreras max 4 rörelser. Kod: 0 1 2 3 Frek: 27267 1924 84 2
VAR 186 BARNBIDRAG ITP074 Loc 450 width 4 BARNBIDRAG betalas ut för barn som inte har fyllt 16 år. Barnet skall vara svensk medborgare och bosatt i riket. Även barn som inte är svensk medborgare kan få barnbidrag om barnet är bosatt i Sverige och om det dessutom antingen fostras av någon som är bosatt och mantalsskriven här eller om någon av föräldrarna stadigvarande vistas i Sverige sedan minst 6 månader. Beloppet är 1.500 kronor per år. Bidraget betalas ut varje kvartal, första gången under kvartalet efter barnets födelse och sista gången det kvartal barnet fyller 16 år. Barnbidraget ges utan ansökan till den som uppfyller kraven för barnbidrag. Det är försäkringskassan som har hand om barnbidragen, men utbetalningen görs av Riksförsäkringsverket. Barnbidraget är skattefritt. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=1575 Mean=528.3 St.Dev=0.0
VAR 187 STRATUM-VIKT KEG036 Loc 454 width 5 1 decimal places STRATUM-VIKT. Variabeln beskrivs i inledningen Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=60.8 Max=2642.2 Mean=480.65 St.Dev=0.00
VAR 188 RTB-VIKT KEG037 Loc 459 width 1 RTB-VIKT. Variabeln beskrivs i inledningen Kod: 1 2 Frek: 3135 26142
VAR 189 SEK.STRAT.NR. KEG038 Loc 460 width 2 SEKUNDÄRSTRATUMNUMMER. Inkomstgränserna gäller hushållet totalt. 757 01. Pensionärshushåll (personer födda 1909 eller tidigare) 6411 02. Jordbrukare och rörelseidkare med inkomst under 80.000 kr 2759 03. Jordbrukare och rörelseidkare med inkomst över 80.000 kr 3098 04. Sammanboende med barn,inkomst under 10.000 kr 7405 05. Sammanboende med barn,inkomst mellan 10.000 kr och 80.000 kr 2488 06. Sammanboende med barn,inkomst över 80.000 kr 504 07. Sammanboende utan barn,inkomst under 10.000 kr 1385 08. Sammanboende utan barn,inkomst mellan 10.000 kr och 80.000 kr 902 09. Sammanboende utan barn,inkomst över 80.000 kr 1288 10. Ensamstående med barn,inkomst under 10.000 kr 1099 11. Ensamstående med barn,inkomst över 10.000 kr 1181 12. Ensamstående utan barn
VAR 190 TRÄFFIND.DREG; FILLER Loc 462 width 1 TRÄFFINDIKATOR M A P DREG. Variabeln finns ej för HINK 75 0. Ingen uppgift i HINK 75 Kod: 0 Frek: 29277
VAR 191 BOXNUMMER; FILLER Loc 463 width 1 BOXNUMMER. Anger numret på den box deklarationen är insorterad i på SCB. Variabeln finns ej för HINK 75 0. Ingen uppgift i HINK 75 Kod: 0 Frek: 29277
VAR 192 LSM; FILLER Loc 464 width 1 LSM. Variabeln finns ej för HINK 75 0. Ingen uppgift i HINK 75 Kod: 0 Frek: 29277
VAR 193 TN-KOD; FILLER Loc 465 width 1 TN-KOD. Variabeln finns ej för HINK 75 0. Ingen uppgift i HINK 75 Kod: 0 Frek: 29277
VAR 194 DEKL.-NR.; FILLER Loc 466 width 1 DEKLARATIONSNUMMER. Variabeln finns ej för HINK 75 0. Ingen uppgift i HINK 75 Kod: 0 Frek: 29277
VAR 195 DREG-KOD; FILLER Loc 467 width 1 DREG-KOD. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277 Note 1 Kontant arbetsmarknadsstöd ITP015 Rätt till KAS har: 1. Den som inte är medlem i erkänd arbetslöshetskassa. 2. Den som är medlem i erkänd arbetslöshetskassa men A. inte uppfyller medlemsvillkoret (12 månaders medlemsskap) eller arbetsvillkoret (5 månaders arbete under viss period) B. om ersättningsperioden från erkänd arbetslöshetskassa upphört och man fyllt 60 år. Samma gäller den som fyllt 55 år och blivit arbetslös som en omedelbar följd av att företaget lagts ner eller gjort inskränkningar i driften. För företagare gäller att verksamheten avvecklats på grund av omfattande eller genomgripande förändring i ortens näringsliv eller i den egna näringsgrenen. Dessutom måste de tre närmaste åren före arbetslösheten. För att få KAS måste man ha fyllt 16 år och vara arbetslös, vara arbetsför och oförhindrad att ta arbete, vara beredd att ta lämpligt arbete ,vara arbetssökande hos arbetsförmedlingen och inte fått lämpligt arbete. För att få KAS fordras att man under de 12 närmaste månaderna före arbetslösheten förvärvsarbetat i minst 5 månader. De 12 månaderna får förlängas om man varit sjuk, gjort värnplikt, vårdat eget barn eller adoptivbarn som inte fyllt 2 år, gått på vuxenutbildning, nykterhetsvård på anstalt eller frihetsberövande på kriminalvårdens område. Vissa behöver inte uppfylla arbetsvillkoret. Fortsättning not 2. Note 2 Kontant arbetsmarknadsstöd (not 2) ITP015 Det gäller den som efter avslutad A. ungdomsutbildning B. yrkesinriktad utbildning på heltid, som omfattar minst ett år och ger rätt till studiestöd C. arbetsmarknadsutbildning som omfattar minst 3 månader och har varit anmäld som arbetssökande på arbetsförmedlingen. Vissa karensvillkor skall vara uppfyllda innan man får KAS. Man måste ha varit arbetslös och anmäld som arbetssökande i 5 dagar under en period av högst 5 kalenderveckor. För företagare gäller en karenstid på 2 månader. Äldre sökande, vars ersättningsperiod i arbetslöshetsförsäkringen upphört, kan få stödet utan att först genomgå karens. KAS kan ges för 5 dagar i en kalendervecka. Helt stöd är 35 kronor per dag. Beloppen är skattepliktiga och ATP-grundande. För den som är gift och sammanbor med maken eller makan minskas stödet med hänsyn till makens eller makans inkomst. Samma sker för den som stadigvarande är samboende med någon som man varit gift med eller har haft barn med. Likaså minskas stödet för den som ensam eller tillsammans med makan/maken har en förmögenhet över 150.000 kronor. Man kan få KAS och samtidigt ha halv sjukpenning. För den som har änke- eller änklingspension eller annan ålderspension än folkpension och ATP minskas KAS med pensionsbeloppet. Samma sak gäller den som har mindre än hel förtidspension eller mindre än helt sjukbidrag. Fortsättning not 3. Note 3 Kontant arbetsmarknadsstöd (not 3) ITP015 Ersättning som är under 4 kronor per dag betalas inte ut. Man kan få ersättning i 150 dagar, en ersättningsperiod. Den som fyllt 55 år innan ersättningsperioden är slut, får ersättning i 300 dagar. För den som fyllt 60 år är ersättningsperioden inte begränsad. Under vissa villkor kan den som fyllt 55 år innan ersättningsperioden är slut under vissa omständigheter få en obegränsad ersättningsperiod. Man kan avstängas från ersättning från KAS. Ansökan om kontant arbetsmarknadsstöd görs skriftligen och lämnas till arbetsförmedlingen på hemorten. Note 4 Övriga utbildningsbidrag ITP016 Den som beviljas arbetsmarknadsutbildning kan få bidrag. Utbildningen planeras i samråd med arbetsförmedlingen. Åldersgränsen är 20 år. I vissa fall,tex när det gäller handikappade,ensamstående mödrar och flyktingar, kan även yngre personer få bidrag. Utbildningsbidragen som består av grundbidrag ,hyresbidrag och barntillägg är skattepliktig inkomst och ATP-grundande. Nedanstående belopp är nettobelopp och till dessa läggs vad som motsvarar skatten i respektive kommun. Grundbidraget är 745 kronor i månaden om man är gift och 695 kronor om man är ogift. Hyresbidraget är för en familjeförsörjare den hyra han faktiskt betalar, andra får normalt 200 kronor i månaden. För villaägare bestäms bidraget efter förhållandena i varje enskilt fall. Barntillägget som man kan få är i regel 120 kronor per barn och månad. Barnbidragen minskas efter vissa regler med hänsyn till bla makes inkomst,men de kan aldrig helt falla bort. Bidragen får inte tillsammans överstiga 1.700 kronor i månaden. Man får normalt inte utbildningsbidrag till sådana studier där man kan få bidrag till rent teoretiska förberedande studier endast under särskilda omständigheter. Forts not 5. Note 5 Övriga utbildningsbidrag (not 2) ITP016 Sedan några år finns det också som försöksverksamhet, bristyrkesutbildning. Den är begränsad till vissa yrkesområden där det är brist på arbetskraft. Även den som inte är arbetslös kan bli antagen till sådan kurs. Skolöverstyrelsen har ansvaret för arbetsmarknadsutbildningen när det gäller genomförande och kursinnehåll. Arbetsmarknadsmyndigheterna planerar och tar initiativ till kurserna och har kontakten med sökandena både före och efter kurserna. Det är länsarbetsnämnden som beviljar utbildningsbidrag. Den som söker sådan utbildning skall vända sig till arbetsförmedlingen. Note 6 Dagpenning vid arbetslöshet ITP037 Arbetslöshetskassorna är med några undantag rikskassor för alla anställda inom ett visst yrkesområde. De har kommit till på initiativ av fackliga organisationer, som i allmänhet i sina stadgar föreskrivit att medlemmarna skall tillhöra den för facket bildade arbetslöshetskassan. För att få ersättning måste medlem ha fyllt 16 år, vara arbetsför, vara oförhindrad att ta arbete och vara arbetsökande hos arbetsförmedlingen. För den som har förtidspension (sjukbidrag) gäller: den som har hel förtidspension kan aldrig få ersättning från kassan; den som har 2/3 förtidspension kan ha rätt till ersättning från kassan vid arbetslöshet; den som har halv förtidspension har vanligen rätt till ersättning vid arbetslöshet. Från och med den månad då man fyller 67 år har man inte längre rätt till dagpenning. I de flesta kassor får medlemmarna betala avgift till försäkringen för varje månad om de arbetat minst två veckor. I vissa kassor betalar medlemmarna för varje månad antingen de arbetat eller inte. Innan man kan få dagpenning vid arbetslöshet måste man ha varit medlem i 12 månader och att man under de 12 närmaste månaderna före arbetslösheten har arbetat och betalt avgift minst 5 månader (arbetsvillkoret). Fortsättning not 7. Note 7 Dagpenning vid arbetslöshet ITP037 De 12 månaderna, inom vilka en medlem skall ha uppfyllt arbetsvillkoret, får förlängas med den tid då man inte kunnat arbeta på grund av sjukdom, värnplikt, vuxenutbildning, nykterhetsvård på anstalt, frihetsberövande på kriminalvårdens område eller vård av eget barn eller adoptivbarn som inte fyllt två år. Som arbetad tid räknaas också den tid då man genomgått arbetsmarknadsutbildning och haft statligt utbildningsbidrag, fullgjort värnplikt eller fått föräldrapenning. Dock längst två månader tillsammans. Likaså räknas den tid då man haft semester eller då man med bibehållen lön har varit ledig från arbetet av någon annan anledning än sjukdom, värnplikt eller barns födelse. Man kan inte få ersättning förrän man varit arbetslös 5 dagar under en period av högst 5 kalenderveckor. Arbetslöshetskassorna ger ersättning i form av dagpenning. Följande dagpenningklasser finns: 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 och 130 kronor. Ersättningen är skattepliktig inkomst och ATP-grundande. Ersättningen får inte överstiga 11/12 av den vanliga inkomsten. För den som har någon form av ålders- eller tjänstepension skall avdrag göras från arbetslöshetsersättningen med 1/260 av årspensionen. Ersättning som efter avdrag blir mindre än 4 kronor per dag betalas inte ut. Fortsättning not 8. Note 8 Dagpenning vid arbetslöshet ITP037 Ma kan få ersättning i 300 dagar (en ersättningsperiod). Fyller man 55 år innan ersättningsperioden är slut, får man dagpenning i 450 dagar. Den som är helt arbetslös under en kalendervecka får dagpenning för 5 dagar. Man kan avstängas av kassan från ersättning i 28 dagar. Note 9 SOCIALHJÄLP ITP060 Ekonomiskt stöd kan lämnas i form av obligatorisk eller frivillig socialhjälp. Att socialhjälpen är obligatorisk betyder inte att man är tvungen att ta emot den, utan att kommunerna är tvungna att ge den där den behövs. I vissa fall får man betala igen lämnad socialhjälp. T.ex. när hjälpen lämnas som förskott på en förmån,som man har rätt att få från socialförsäkringen. Obligatorisk socialhjälp har man rätt till om man på grund av ålderdom, sjukdom, handikapp eller andra orsaker inte kan försörja sig genom arbete. Man kan även få socialhjälp om man för hälsans skull helt eller delvis bör låta bli att arbeta. En förutsättning för att socialhjälp skall lämnas är att den hjälpsökande inte har tillräckligt med pengar för att klara sig och inte på annat sätt kan få vad som behövs. Socialhjälpen bör lämnas på ett sådant sätt att mottagaren om möjligt sätts i stånd att försörja sig själv och de sina genom eget arbete. Den bör alltså vara en hjälp till självhjälp. Obligatorisk socialhjälp lämnas i första hand som penningbidrag. Några regler eller närmare bestämmelser om vilka belopp de hjälpsökande är berättigade till finns inte i lagen. Som allmän regel gäller att socialhjälpen inte skall leda till att någon får en högre levnadstandard än andra som är självförsörjande med låga inkomster. Note 10 EXTRA AVDRAG (STATLIGT) IAV008 Individ med inkomst som till inte obetydlig del utgjorts av folkpension, är i allmänhet berättigad till extra avdrag för nedsatt skatteförmåga. Folkpensionsförmånerna är skattepliktiga med undantag för kommunalt bostadstillägg och tilläggsförmåner till handikappade. På grund av bestämmelserna om extra avdrag för folkpensionärer blir folkpensionsförmånerna inklusive viss mindre sidoinkomst i många fall helt undantagna från beskattning. Riksskatteverket fastställer föreskrifter för avdragsberäkningen där avdragets storlek framgår av två tabeller (för ensamstående och gifta) och beror på storleken av dels den statligt taxerade inkomsten och dels förmögenheten.