Variable list


1 SSDstudie NR 0206 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 003 4 Urvalsblankettnummer 5 Uppräkningsfaktor 6 Antal hushållsmedlemmar 7 Kön 8 Ålder 9 Åldersklass 10 Familjetyp 11 Antal förvärvsarbetande vuxna i hushållet 12 Antal barn 13 Ålder för första barn 14 Ålder för andra barn 15 Ålder för tredje barn 16 Ålder för fjärde barn 17 Ålder för femte barn 18 Ålder för sjätte barn 19 Ålder för sjunde barn 20 Ålder för åttonde barn 21 Ålder för nionde barn 22 Småbarnshushåll 1 23 Småbarnshushåll 2 24 Barnhushåll 1 25 Barnhushåll 2 26 Pensionärshushåll 1 27 Pensionärshushåll 2 28 Anställd 29 Filler;Anställd med ägare av fåmansbolag borttagna 30 Renodlat anställd 31 Filler;Renodlat anställd med ägare av fåmansbolag borttagna 32 Företagare 33 Renodlad företagare 34 Förvärvsarbetande 35 Yrkesställning 36 Socioekonomisk gruppering 37 Sysselsättningsgrad - hushållsföreståndare 38 Sysselsättningsgrad - make/maka 39 Antal heltidssysselsatta vuxna 40 Sysselsättningsvariabel för hushållet 41 Arbetskraftsreservvariabel 42 Yrke 43 Näringsgren 44 H-region 45 Ägare av eget hem 46 Ägare av fritidsfastighet 47 Filler;Ägare av bostadsrätt 48 Filler;Ägare av jordbruksfastighet 49 Filler;Hyreslägenhetsinnehavare 50 Inkomsttagare 51 Antal konsumtionsenheter 52 Filler; Typhushåll def 1 53 Filler; Typhushåll def 2 54 Filler; Typhushåll def 3 55 Filler; Typhushåll def 4 56 Sekundär-stratum-nummer 57 Panel 58 Lön 59 Företagarinkomst - taxeringsmässigt alternativ 1 60 Företagarinkomst - jordbruk 61 Företagarinkomst - rörelse 62 Företagarinkomst - hyresfastighet 63 Företagarinkomst - taxeringsmässigt alternativ 2 64 Företagarinkomst - def 1 65 Företagarinkomst - def 2 66 Företagarinkomst - def 3 67 Filler;Företagarinkomst - def 4 68 Förvärvsinkomst 69 Kapitalinkomster 70 Filler;Ränta 71 Inkomst av eget hem och fritidsfastighet (taxeringsmässig beräkning) 72 Inkomst av eget hem (taxeringsmässig beräkning) 73 Underskott för eget hem 74 Inkomst av fritidsfastighet (taxeringsmässig beräkning) 75 Underskott av fritidsfastighet 76 Antal egna hem 77 Antal fritidsfastigheter 78 Inkomst av eget hem och fritidsfastighet - NR-metoden 79 Inkomst av eget hem - NR-metoden 80 Inkomst av fritidsfastighet - NR-metoden 81 Inkomst av eget hem och fritidsfastighet - 3%-metoden 82 Inkomst av eget hem - 3%-metoden 83 Inkomst av fritidsfastighet - 3%-metoden 84 Faktorinkomst def.1 85 Faktorinkomst def.2 86 Faktorinkomst def.3 87 Faktorinkomst def.4 88 Filler;Faktorinkomst def.5 89 Negativa transfereringar 90 Slutlig skatt 91 Övriga negativa tansfereringar 92 Underhållsbidrag - givet 93 Positiva transfereringar 94 Skattepliktiga transfereringar 95 Ej skattepliktiga transfereringar 96 Ersättning i samband med sjukdom 97 Skattepliktig ersättning i samband med sjukdom 98 Ej skattepliktig ersättning i samband med sjukdom 99 Pension,livränta 100 Skattepliktig pension, livränta 101 Skattefri pension, livränta 102 Familjestöd 103 Skattepliktigt familjestöd 104 Ej skattepliktigt familjestöd 105 Studiestöd 106 Skattefritt studiestöd 107 Studiebidrag 108 Ersättning i samband med arbetslöshet 109 Disponibel inkomst 1 110 Disponibel inkomst 2 111 Disponibel inkomst 3 112 Disponibel inkomst 4 113 Disponibel inkomst 1 per konsumtionsenhet 114 Disponibel inkomst 2 per konsumtionsenhet 115 Disponibel inkomst 3 per konsumtionsenhet 116 Disponibel inkomst 4 per konsumtionsenhet 117 Arbetsinkomst 118 Sammanräknad inkomst inklusive sjöinkomst 119 Sammanräknad nettoinkomst inklusive sjöinkomst 120 Filler;Ersättning i samband med värnplikt 121 Statligt taxerad inkomst inklusive sjöinkomst 122 Övriga allmänna avdrag samt förlustavdrag 123 Övriga positiva transfereringar 124 Filler;Ränta från skattesparande 125 Filler;Utdelning från skattefondsparande 126 Summa A-inkomster 127 Filler;Ersättning i samband med värnplikt och militärtjänstgöring 128 Kontant arbetsmarknadsstöd,KAS 129 Dagpenning vid arbetslöshet 130 Barnbidrag 131 Underhållsbidrag/Bidragsförskott

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0206              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0206


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt.
VAR 3 DELSTUDIE NR 003 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 4 delar. 001. GRUNDREGISTER 002. INDIVIDREGISTER 003. HUSHÅLLSREGISTER 004. DEKLARATIONSREGISTER
VAR 4 UB-NUMMER KEG002 Loc 9 width 6 UB-NUMMER: Varje hushåll erhåller vid urvalsdragningen ett identifikationsurvalsblankettnummer. UB-nr 1-10.499 + checksiffra.
VAR 5 UPPRÄKNINGSFAKTOR KEG750 Loc 15 width 5 1 decimal places UPPRÄKNINGSFAKTOR = Vikt/(RTB-vikt*10) Variabeln beskrivs i inledningen. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=30.4 Max=2642.2 Mean=404.34 St.Dev=0.00
VAR 6 ANTAL HUSH.MEDL. KEG040 Loc 20 width 1 ANTAL HUSHÅLLSMEDLEMMAR. Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 1406 3317 2376 2202 763 214 24 2 2
VAR 7 KÖN KEG701 Loc 21 width 1 KÖN Uppgiften gäller hushållsföreståndaren. 8353 1. Man 1953 2. Kvinna
VAR 8 ÅLDER KEG702 Loc 22 width 2 ÅLDER (=Undersökningsår - Födelseår (Ex. 975-899=076)) Uppgiften gäller hushållsföreståndaren. Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Frek: 70 69 73 94 104 133 146 175 184 194 232 Kod: 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 272 283 322 320 289 244 213 241 251 243 228 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Frek: 225 204 222 233 192 233 205 219 226 220 231 Kod: 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Frek: 205 236 195 230 258 219 188 202 216 165 178 Kod: 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Frek: 186 181 168 59 72 52 58 58 45 37 38 Kod: 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Frek: 28 32 27 28 18 16 11 12 17 10 9 Kod: 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Frek: 11 8 13 8 4 7 4 3 1 2 1
VAR 9 ÅLDERSKLASS KEG703 Loc 24 width 1 ÅLDERSKLASS. Uppgiften gäller hushållsföreståndaren. 1975 var folkpensionsåldern 67 år. 139 1. 00-19 (Födelseår 1956- ) 550 2. 20-24 (Födelseår 1951-1955) 2515 3. 25-34 (Födelseår 1941-1950) 2252 4. 35-44 (Födelseår 1931-1940) 2200 5. 45-54 (Födelseår 1921-1930) 1961 6. 55-64 (Födelseår 1911-1920) 689 7. 65- (Födelseår -1910)
VAR 10 FAMILJETYP KEG706 Loc 25 width 1 FAMILJETYP. 2071 1. Ensamstående 8235 2. Gift/Sambo
VAR 11 FÖRVÄRVSARB.VUXNA KEG707 Loc 26 width 1 ANTAL FÖRVÄRVSARBETANDE VUXNA I HUSHÅLLET. Kod: 0 1 2 Frek: 1162 4654 4490
VAR 12 ANTAL BARN KEG708 Loc 27 width 1 ANTAL BARN. Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 4341 2558 2342 807 224 30 2 1 1
VAR 13 ÅLDER: 1:A BARN KEG7091 Loc 28 width 2 ÅLDER FÖR FÖRSTA BARN. Kod 0 inbegriper även barn under 1 år.Jfr V12. Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 4467 244 257 266 299 265 251 291 275 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 324 319 355 354 374 405 468 513 579
VAR 14 ÅLDER: 2:A BARN KEG7092 Loc 30 width 2 ÅLDER FÖR ANDRA BARN. Kod 0 inbegriper även barn under 1 år.Jfr V12. Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 7011 217 220 220 245 216 221 234 249 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 245 263 249 213 184 163 114 36 6
VAR 15 ÅLDER: 3:E BARN KEG7093 Loc 32 width 2 ÅLDER FÖR TREDJE BARN. Kod 0 inbegriper även barn under 1 år.Jfr V12. Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 9274 78 79 91 93 91 81 85 96 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 Frek: 85 88 69 40 29 22 4 1
VAR 16 ÅLDER: 4:E BARN KEG7094 Loc 34 width 2 ÅLDER FÖR FJÄRDE BARN. Kod 0 inbegriper även barn under 1 år.Jfr V12. Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 Frek: 10064 25 19 19 27 25 27 14 Kod: 8 9 10 11 12 13 14 Frek: 25 19 17 18 4 2 1
VAR 17 ÅLDER: 5:E BARN KEG7095 Loc 36 width 2 ÅLDER FÖR FEMTE BARN. Kod 0 inbegriper även barn under 1 år.Jfr V12. Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 Frek: 10272 2 3 5 7 2 2 4 Kod: 8 10 11 Frek: 4 1 4
VAR 18 ÅLDER: 6:E BARN KEG7096 Loc 38 width 2 ÅLDER FÖR SJÄTTE BARN. Kod 0 inbegriper även barn under 1 år.Jfr V12. Kod: 0 3 9 Frek: 10303 1 2
VAR 19 ÅLDER: 7:E BARN KEG7097 Loc 40 width 2 ÅLDER FÖR SJUNDE BARN. Kod 0 inbegriper även barn under 1 år.Jfr V12. Kod: 0 7 9 Frek: 10304 1 1
VAR 20 ÅLDER: 8:E BARN KEG7098 Loc 42 width 2 ÅLDER FÖR ÅTTONDE BARN. Kod 0 inbegriper även barn under 1 år.Jfr V12. Kod: 0 3 Frek: 10305 1
VAR 21 ÅLDER: 9:E BARN KEG7099 Loc 44 width 2 ÅLDER FÖR NIONDE BARN. Kod 0 inbegriper även barn under 1 år.Jfr V12. Kod: 0 Frek: 10306
VAR 22 SMÅBARNSHUSHÅLL 1 KEG718 Loc 46 width 1 SMÅBARNSHUSHÅLL 1. Hushåll med yngsta barnet under 3 år. 1364 1. Ja 8942 2. Nej
VAR 23 SMÅBARNSHUSHÅLL 2 KEG719 Loc 47 width 1 SMÅBARNSHUSHÅLL 2. Hushåll med yngsta barnet 3-6 år. 1581 1. Ja 8725 2. Nej
VAR 24 BARNHUSHÅLL 1 KEG720 Loc 48 width 1 BARNHUSHÅLL 1. Hushåll med yngsta barnet 7-12 år. 1818 1. Ja 8488 2. Nej
VAR 25 BARNHUSHÅLL 2 KEG721 Loc 49 width 1 BARNHUSHÅLL 2. Hushåll med yngsta barnet 13-17 år. 1202 1. Ja 9104 2. Nej
VAR 26 PENSIONÄRSHUSH. 1 KEG722 Loc 50 width 1 PENSIONÄRSHUSHÅLL 1. Hushållsföreståndaren (KEG705) skall vid årets slut vara 67 år eller äldre. 558 1. Ja 9748 2. Nej
VAR 27 PENSIONÄRSHUSH. 2 KEG723 Loc 51 width 1 PENSIONÄRSHUSHÅLL 2. Samtliga i hushållet skall vid årets slut vara 67 år eller äldre. 369 1. Ja 9937 2. Nej
VAR 28 ANSTÄLLD KSY701 Loc 52 width 1 ANSTÄLLD. Som anställd räknas en person som är förvärvsarbetande (KSY707=1) och ej företagare (KSY705=0). Uppgiften gäller hushållsföreståndaren. 7126 1. Ja 3180 2. Nej
VAR 29 ANST.EJ FÅMANSB.; FILLER Loc 53 width 1 ANSTÄLLD MED ÄGARE AV FÅMANSBOLAG BORTTAGNA. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75 Kod: 0 Frek: 10306
VAR 30 RENODLAT ANSTÄLLD KSY703 Loc 54 width 1 RENODLAT ANSTÄLLD. Som renodlat anställd räknas en person som är förvärvsarbetande (KSY707=1) och som helt saknar företagarinkomst (ISU703=0). Uppgiften gäller hushållsföreståndaren. 6100 1. Ja 4206 2. Nej
VAR 31 R.ANST.EJ FÅM.B.; FILLER Loc 55 width 1 RENODLAT ANSTÄLLD MED ÄGARE AV FÅMANSBOLAG BORTTAGNA. Uppgiften finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75 Kod: 0 Frek: 10306
VAR 32 FÖRETAGARE KSY705 Loc 56 width 1 FÖRETAGARE. Som företagare räknas en person med följande egenskaper: förvärvsarbetande (KSY707=1),företagarinkomst (ISU703 > 0) och yrkesställning (KSY708=4). Uppgiften gäller hushållsföreståndaren. 1963 1. Ja 8343 2. Nej
VAR 33 RENODL.FÖRETAGARE KSY706 Loc 57 width 1 RENODLAD FÖRETAGARE. Som renodlad företagare räknas en person med följande egenskaper: företagare (KSY705=1) och saknar lön (ILN701=0). Uppgiften gäller hushållsföreståndaren. 1263 1. Ja 9043 2. Nej
VAR 34 FÖRVÄRVSARBETANDE KSY707 Loc 58 width 1 FÖRVÄRVSARBETANDE. Som förvärvsarbetande räknas den som har: 1.Lön (ILN701) + sjukpenning (ITP712) + föräldrapenning (ITP732) om den är > 5250 kr + Belopp > basbeloppet. 2. Föräldrapenning (ITP732)<=5250 kr och lön (ILN701) + sjukpenning (ITP712) + föräldrapenning (ITP732) om lön + sjukpenning > 5000 kr + Belopp > basbeloppet. 3. Företagarinkomst def 1 (ISU703) ^=0 och yrkesställning (KSY708) =4 (företagare och lantbrukare). Genomsnittligt basbelopp 1975 = 9300 kr. 5250 kr = föräldrapenningens grundbelopp 210 dagar * 25 kr. Belopp = företagarinkomst def 3 (ISU705) > 0 - B-inkomst jordbruk (IJB002) - B-inkomst rörelse (IRR002) - /inkomst annan fastighet (IFA002) om ålder < 18år/. Uppgiften gäller hushållsföreståndaren. 9089 1. Ja 1217 2. Nej
VAR 35 YRKESSTÄLLNING KSY708 Loc 59 width 1 YRKESSTÄLLNING OCH ANSTÄLLNINGENS ART. Variabeln kodas utifrån uppgifter som samlas in i enkäten. Om enkätbortfall kodas variabeln utifrån uppgifter i individens deklaration. För anställda så framgår av koden även anställningens art (statligt,kommunalt eller privat). Som privat anställd räknas den som arbetar på statliga eller kommunala företag och stiftelser. KSY708 = KSY108 (första siffran) om KSY108 (första siffran) > 0 annars KSY708 = KSY009. Uppgiften gäller hushållsföreståndaren. 768 1. Statligt anställd 1148 2. Kommunalt anställd 4872 3. Privat anställd (som privat anställd räknas även den som arbetar på företag som tillhör Statsföretag AB) 338 9. Anställd - ej klass 1963 4. Företagare 1217 6. Ej förvärvsarbetande
VAR 36 SOCIOEK.GRUPP KSY709 Loc 60 width 2 SOCIOEKONOMISK GRUPPERING. Tas från DREG (KSY108 pos 2-3) om KSY108 > 0 annars från GREG (KSY010). Indelningen grundar sig på SCB:s 'Socioekonomiska grupper för individer'. Uppgiften gäller hushållsföreståndaren. Normalt LO-organiserade: 655 11. Ej facklärda, i varuproduktion ( < 2 år) 1328 12. Ej facklärda, i tjänsteproduktion ( < 2 år) 1158 21. Facklärda, i varuproduktion ( >= 2 år) 99 22. Facklärda, i tjänsteproduktion ( >= 2 år) Normalr TCO, SACO/SR-organiserade: 338 33. Lägre tjänstemän I ( < 2 år) 436 36. Lägre tjänstemän II ( >= 2 år men < 3 år) 1423 46. Tjänstemän på mellannivå ( >= 3 år men < 6 år) 1186 56. Högre tjänstemän ( >= 6 år) 102 57. Ledande befattningar 401 99. Ej klassificerade anställda Företagare: 1255 79. Företagare 708 89. Lantbrukare Ej förvärvsarbetande: 492 16. Ålderspensionärer (födda 1908 eller tidigare) 88 17. Studerande med ITP741 > 0 (studiestöd) 637 18. Övriga (=återstoden)
VAR 37 SYSSELS.GRAD(HF) KSY710 Loc 62 width 1 SYSSELSÄTTNINGSGRAD. Anges endast för förvärvsarbetande (KSY707 = 1). Tas från DREG (KSY102 pos 1) om KSY102 > 0 annars från GREG om KSY001 = 02-53 och KSY002 = 2-98 annars = 0. KSY001 = antal veckor med förvärvsarbete. KSY002 = antal timmar/vecka med förvärvsarbete. I GREG-fallet gäller: Om KSY715 (yrke) = 05 (lärare) och KSY003 (heltid) = 1 (ja) sätts KSY710 = 3. Om KSY707 = 1 uttrycker KSY710 anställningstid. Uppgiften gäller hushållsföreståndaren. 1217 0. Ej förvärvsarbetande 521 1. 1-1039 timmar (1-49% av årsnormtalet) eller KSY102=1 (enl. tim/år i självdekl.) 918 2. 1040-1871 timmar (50-89% av årsnormtalet) eller KSY102=2. 7650 3. Minst 2080 timmar (100% av årsnormtalet) eller minst 1872 timmar (90% av årsnormtalet) eller KSY102=3.
VAR 38 SYSSELS.GRAD(M) KSY710 Loc 63 width 1 SYSSELSÄTTNINGSGRAD. Anges endast för förvärvsarbetande (KSY707 = 1). Tas från DREG (KSY102 pos 1) om KSY102 > 0 annars från GREG om KSY001 = 02-53 och KSY002 = 2-98 annars = 0. KSY001 = antal veckor med förvärvsarbete. KSY002 = antal timmar/vecka med förvärvsarbete. I GREG-fallet gäller: Om KSY715 (yrke) = 05 (lärare) och KSY003 (heltid) = 1 (ja) sätts KSY710 = 3. Om KSY707 = 1 uttrycker KSY710 anställningstid. Uppgiften gäller hushållsföreståndarens make/maka. 5761 0. Ej förvärvsarbetande 1077 1. 1-1039 timmar (1-49% av årsnormtalet) eller KSY102=1 (enl. tim/år i självdekl.) 1687 2. 1040-1871 timmar (50-89% av årsnormtalet) eller KSY102=2. 1781 3. Minst 2080 timmar (100% av årsnormtalet) eller minst 1872 timmar (90% av årsnormtalet) eller KSY102=3.
VAR 39 HELTID VUXNA KEG724 Loc 64 width 1 ANTAL HELTIDSSYSSELSATTA VUXNA. Anställningstid beräknas som antal förvärvsarbetsveckor under året multiplicerat med genomsnittligt antal arbetstimmar per vecka. KSY001 * KSY002. Om någon av dessa uppgifter saknas (är 99 eller 999, blank eller 00) görs ingen beräkning av anställningstid. KSY001 = antal veckor under året med förvärvsarbete. KSY002 = antal timmar per vecka. Heltid definieras från Riksförsäkringsverkets normaltal för avlönad tid, vilket sedan år 1975 är 2080 timmar. Kod: 0 1 2 Frek: 2560 6061 1685
VAR 40 SYSSELS.VARIABEL KSY711 Loc 65 width 3 2 decimal places SYSSELSÄTTNINGSVARIABEL FÖR HUSHÅLLET. KSY710 = 3 ger KSY711 = 1. KSY710 = 2 ger KSY711 = 0.75. KSY710 = 1 ger KSY711 = 0.35.Endast vuxna inom hushållet beaktas. Två vuxna heltidsarbetande ger KSY711 = 2. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=0.00 Max=2.00 Mean=1.159 St.Dev=0.612
VAR 41 ARBETSKRAFTRESERV KSY712 Loc 68 width 3 2 decimal places ARBETSKRAFTSRESERVVARIABEL. Arbetskraftsreserv är utrymmet mellan heltid, alltså sysselsättningsgrad = 3 och den verkliga sysselsättningsgraden. Ex. För en ensamstående som arbetar 75% blir arbetskraftsreserven 0.25. Gifta/samboende där en arbetar heltid och en halvtid blir arbetskrafsreserven 0.5. Endast vuxna 66 år eller yngre beaktas. KEG706 - KSY711 (Bortfall ==> 999). Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=0.00 Max=2.00 Mean=0.569 St.Dev=0.512
VAR 42 YRKE KSY715 Loc 71 width 2 YRKE. Uppgiften hämtas från enkäten eller vid bortfall på enkäten från deklarationen. Personens yrke eller huvudsakliga arbetsuppgifter på det företag där personen arbetat längsta tiden (störst antal timmar) under året. Yrke har kodats enligt FoBens yrkesklassificering på 2-siffernivå (undantag 00 Tekniskt arbete som kodas 97). Anges endast för förvärvsarbetande (KSY707 = 1). Redovisning sker endast i de fall frekvens är tillräcklig i materialet. Tas från DREG (KSY106 pos 1-2) om KSY106 > 0 annars från GREG (KSY006). Uppgiften gäller hushållsföreståndaren. 1217 00. Ej klassificerade. Ej identifierbara yrken och bortfall. 72 01. Kemiskt och fysikaliskt arbete 15 02. Biologiskt arbete 196 03. Medicinskt arbete 228 04. Hälso- och sjukvårdsarbete 415 05. Pedagogiskt arbete 31 06. Religiöst arbete 60 07. Juridiskt arbete 104 08. Litterärt och konstnärligt arbete 197 09. Övrigt tekniskt,naturvetenskapligt m.m. arbete 114 10. Allmänt samhällsadministrativt arbete 277 11. Företagsadministrativt samt annat tekniskt och ekonomiskt adm. arbete 171 13. Övrig affärspersonal 729 14. Lantbruks- skogs- och trädgårdsbrukare 225 15. Motorfordonsförare,spårvagnsförare 244 16. Verkstadsmekaniker 302 17. Maskinmontörer och reparatörer 92 20. Bokförings- och kassaarbete 408 29. Stenografi- och maskinskrivnings- samt annat kontorsarbete 219 30. Parti- och detaljhandelsföretagare 72 31. Försäljning av fast och lös egendom, tjänster och värdebevis m.m. 390 33. Övrigt kommersiellt arbete (-13) 57 40. Lantbruks- skogs- och trädgårdsledning (-14) 62 41. Jordbruks- och trädgårdsarbete,djurskötsel 34 43. Fiskeriarbete 98 44. Skogsarbete 38 50. Gruv- och stenbrytningsarbete 28 60. Sjöbefälsarbete 9 61. Däcks- och maskinmanskap 10 62. Flygarbete 227 63. Lokförare,järnvägskonduktörer,trafikbiträden samt vägtrafikarbete (-15) 44 64. Trafikledning och trafikarbetsledning 29 65. Post- och telekommunikation 47 66. Postalt och annat budarbete 5 67. Övrigt transport- och kommunikationsarbete 18 70. Textilarbete 65 71. Sömnadsarbete 7 72. Sko- och läderarbete 98 73. Järnbruks-,metallverks-,smides- och gjuteriarbetare 34 74. Finmekaniskt arbete 274 75. Verkstads- och byggnadsmetallarbetare (-16 och 17) 189 76. Elektroarbete 383 77. Träarbete 99 78. Målnings- och lackeringsarbete 158 79. Mureri- och betongarbete m.m. 61 80. Grafiskt arbete 19 81. Glas-,porslins-,keramik- och tegelarbete 85 82. Livsmedelsarbete 79 83. Kemiskt- och cellulosatekniskt arbete 65 85. Övrigt tillverkningsarbete 66 86. Grov- och diversearbete 196 87. Maskin- och motorskötsel 128 88. Paketerings- och emballeringsarbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete 95 90. Civilt bevaknings- och skyddsarbete 152 91. Husligt arbete,portierarbete m.m. 41 92. Serveringsarbete 154 93. Fastighetsskötsel,städning 106 94. Övrigt servicearbete 904 97. Tekniskt arbete 50 98. Militärt arbete 314 99. Ej klassificerade. Ej identifierbara yrken och bortfall
VAR 43 NÄRINGSGREN KSY716 Loc 73 width 2 NÄRINGSGREN. Kodas utifrån företaget där personen arbetat längsta tiden under året. Insamlas via enkäten eller för enkätbortfallet via deklarationen. Anges endast för förvärvsarbetande (KSY707 = 1).Näringsgren har kodats på 2-siffernivå enligt SNI (Svensk Näringsgrensindelning) som fastställdes 1969. Tas från DREG (KSY111 pos 1-2) om KSY111 > 0 annars från GREG (KSY011). Redovisning sker huvudsakligen på 1-siffernivå och ansluter till AKU. Uppgiften gäller hushållsföreståndaren. 1217 00. Ej yrkesverksamma 830 11. Jordbruk, jakt 130 12. Skogsbruk 31 13. Fiske, fiskevård 31 23. Malmbrytning 19 29. Annan brytning och utvinning 180 31. Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvarutillverkning 117 32. Textil-, beklädnads-, läder- och lädervarutillverkning 283 33. Byggnadsmaterialtillverkning 273 34. Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion 167 35. Tillverkning av kemiska produkter, petroleumprodukter, gummi- och plastvaror 87 36. Tillverkning av varor av mineraliska ämnen, utom metaller 166 37. Metallframställning 1133 38. Verkstadsvarutillverkning 22 39. Annan tillverkning 78 41. El-, gas- och värmeförsörjning 5 42. Vattenförsörjning 814 50. Byggnadsverksamhet 463 61. Partihandel och varuförmedling 599 62. Detaljhandel 121 63. Restaurang- och hotellverksamhet 605 71. Samfärdsel 114 72. Post- och telekommunikationer 89 81. Bank- och annan finansverksamhet 66 82. Försäkringsverksamhet 394 83. Fastighetsförvaltning och -förmedling, uppdragsverksamhet 414 91. Offentlig förvaltning, brandskyddsverksamhet 80 92. Renings-, renhållnings- och rengörningsverksamhet 1218 93. Undervisning, forskning, sjukvård m.m. 110 94. Rekreationsverksamhet, kulturell serviceverksamhet 205 95. Reparations-, tvätteri- och annan serviceverksamhet 1 96. Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 244 99. Ej klassificerade. Ej specificerad näringsgren och bortfall.
VAR 44 H-REGION KRE701 Loc 75 width 2 MD=99 H-REGION. Enställig kod för H-region baserad på aktuell kyrkobokföring (KRE001) vecka 30 undersökningsåret. Uppgiften gäller hushållsföreståndaren. 1835 01. Stockholm 2918 03. Större städer 2192 04. Södra mellanbygden 764 05. Norra tätbygden 744 06. Norra glesbygden 849 08. Göteborg 536 09. Malmö 468 99. Uppgift saknas
VAR 45 ÄGER EGET HEM KEG725 Loc 77 width 1 ÄGARE AV EGET HEM. Ägare av eget hem är den vuxne som 1975 ägt eget hem under minst 6 månader. Förvärv ska ha skett senast under juni och överlåtelse tidigast under juli. KEG725 = 1 om KFA103 > 0 & KFA105 = 0 eller KFA103 > 0 & KFA105 = 1 och KFA106 <= 6 eller KFA103 > 0 & KFA105 = 2 & KFA106 >= 7. KFA103 typkod. KFA105 = 0 varken köpt eller sålt under inkomståret. KFA105 = 1 förvärvat under inkomståret. KFA105 = 2 överlåtits under inkomståret. KFA106 = Förvärvs-/Överlåtelsemånad. 3885 1. Ja 6421 2. Nej
VAR 46 ÄGER FRITIDSFAST. KEG726 Loc 78 width 1 ÄGARE AV FRITIDSFASTIGHET. Är den vuxne som 1975 ägt fritidsfastighet under minst 6 månader. Förvärv ska ha skett senast under juni och överlåtelse tidigast under juli. KEG726 = 1 om KFA203 > 0 & KFA205 = 0 eller KFA203 > 0 & KFA205 = 1 och KFA206 <= 6 eller KFA203 > 0 & KFA205 = 2 & KFA206 >= 7. KFA203 typkod. KFA205 = 0 varken köpt eller sålt under inkomståret. KFA205 = 1 förvärvat under inkomståret. KFA205 = 2 överlåtits under inkomståret. KFA206 = Förvärvs-/Överlåtelsemånad. 1540 1. Ja 8766 2. Nej
VAR 47 ÄGER BOSTADSRÄTT; FILLER Loc 79 width 1 ÄGARE AV BOSTADSRÄTT. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75 Kod: 0 Frek: 10306
VAR 48 ÄGER JORDBR.FAST.;FILLER Loc 80 width 1 ÄGARE AV JORDBRUKSFASTIGHET. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75 Kod: 0 Frek: 10306
VAR 49 INNEH.HYRESLÄG.; FILLER Loc 81 width 1 HYRESLÄGENHETSINNEHAVARE. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75 Kod: 0 Frek: 10306
VAR 50 INKOMSTTAGARE KEG730 Loc 82 width 1 INKOMSTTAGARE. Som inkomsttagare definieras de personer som har någon av inkomstvariablerna faktorinkomst, pension, livränta eller sammanräknad inkomst. 1. Ja 2. Nej Kod: 1 2 Frek: 10200 106
VAR 51 KONSUMTIONSENH. KEG731 Loc 83 width 3 2 decimal places ANTAL KONSUMTIONSENHETER. Bygger på Riksskatteverkets normalbelopp för existensminimum. Vikterna är följande: Ensamstående 0.95 (1.15) Gifta/Samboende 1.65 (1.90) Barn 0-3 år 0.40 (0.55) 4-10 år 0.40 (0.65) 11-17 år 0.40 (0.75). Vikterna inom parentes är enligt Socialstyrelsen (för att klara sig även på lång sikt). Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=0.95 Max=4.45 Mean=1.926 St.Dev=0.577
VAR 52 TYPHUSHÅLL DEF 1; FILLER Loc 86 width 1 TYPHUSHÅLL DEF 1. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75 Kod: 0 Frek: 10306
VAR 53 TYPHUSHÅLL DEF 2; FILLER Loc 87 width 1 TYPHUSHÅLL DEF 2. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75 Kod: 0 Frek: 10306
VAR 54 TYPHUSHÅLL DEF 3; FILLER Loc 88 width 1 TYPHUSHÅLL DEF 3. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75 Kod: 0 Frek: 10306
VAR 55 TYPHUSHÅLL DEF 4; FILLER Loc 89 width 1 TYPHUSHÅLL DEF 4. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75 Kod: 0 Frek: 10306
VAR 56 SEK-STRAT-NR KEG038 Loc 90 width 2 SEKUNDÄR-STRATUM-NUMMER. Inkomstgränserna gäller hushållet. 488 01. Pensionärshushåll (personer födda 1909 eller tidigare) 2354 02. Jordbrukare och rörelseidkare,inkomst mindre än 80.000 kr 895 03. Jordbrukare och rörelseidkare,inkomst större än 80.000 kr 845 04. Sammanboende med barn,inkomst mindre än 10.000 kr 1945 05. Sammanboende med barn,inkomst mellan 10.000 kr och 80.000 kr 649 06. Sammanboende med barn,inkomst större än 80.000 kr 272 07. Sammanboende utan barn,inkomst mindre än 10.000 kr 698 08. Sammanboende utan barn,inkomst mellan 10.000 kr och 80.000 kr 449 09. Sammanboende utan barn,inkomst större än 80.000 kr 395 10. Ensamstående med barn,inkomst mindre än 10.000 kr 398 11. Ensamstående med barn,inkomst större än 10.000 kr 918 12. Ensamstående utan barn
VAR 57 PANEL KEG005 Loc 92 width 1 PANEL. 5163 1. Panel 1975 5143 2. Panel 1975-1976
VAR 58 LÖN ILN701 Loc 93 width 6 LÖN. Variabeln lön, som skapas i HINK, har som målsättning att vara ett renodlat lönebegrepp, dvs visa den inkomst av arbete som utbetalats av arbetsgivaren. Som hushållsvariabel utgör variabeln summan av de i hushållet ingående individernas lön. Deklaranter: ILN701=ILN111-ITP009-ITP011-ITP015-ITP016-ITP037-ITP042+ILN0 09 +BELOPP. BELOPP=ILN103-ILN105. Ej deklaranter: a. ILN701=ILN112+ILN009+ISU401 om ILN112+ILN009+ISU401>0 och ISU003=0. b. ILN701=ILN009+BELOPP om ILN112=0 och ISU003>0.BELOPP=ISU003-(ITP032+ITP034+ITP037+ITP040+ITP042+I TP009+ITP011+ITP015 +ITP016+ITP104). Om BELOPP<0 sätts BELOPP=0. Om ILN701<0 sätts ILN701=0. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=0 Max=814751 Mean=51944.3 St.Dev=0.0
VAR 59 FÖRETAGARINKOMST1 ISU701 Loc 99 width 7 FÖRETAGARINKOMST - TAXERINGSMÄSSIGT ALTERNATIV 1 - RÖRELSE OCH JORDBRUK. Företagarinkomsten beräknas som summan av de taxeringsmässiga överskott och underskott som redovisats i förvärvskällorna inkomst av rörelse och jordbruksfastighet. Som hushållsvariabel är variabeln summerad över samtliga individer i hushållet. ISU701 = IRR716(4) + IJB719(4). Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=-172541 Max=1669058 Mean=9442.3 St.Dev=0.0
VAR 60 FÖRET.INK.JB IJB719 Loc 106 width 6 FÖRETAGARINKOMST - JORDBRUK. Resultatet av bedriven verksamhet, positiv eller negativ. Utgörs av taxerad inkomst av/underskott av jordbruksfastighet. Företagarinkomsten kan vara negativ. Som hushållsvariabel är variabeln summerad över samtliga individer i hushållet. Variabeln kan ha max fyra förekomster. IJB719 = (IJB119(4);IJB154(4)) - (IJB120(4);IJB150(4)) där ";" betyder välj belopp till höger då belopp finns i båda. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=-82488 Max=210353 Mean=2277.2 St.Dev=0.0
VAR 61 FÖRET.INK.RÖR. IRR716 Loc 112 width 7 FÖRETAGARINKOMST -RÖRELSE. Resultatet av bedriven verksamhet, positiv eller negativ. Utgörs av taxerad inkomst av/underskott av rörelse. Företagarinkomsten kan vara negativ. Som hushållsvariabel är variabeln summerad över samtliga individer i hushållet. Variabeln kan ha max fyra förekomster. IRR716(4)=(IRR119 (4);IRR154(4)) - (IRR120(4);IRR150(4)) där ";" betyder välj belopp till höger då belopp finns i båda. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=-105790 Max=1600056 Mean=7165.1 St.Dev=0.0
VAR 62 FÖRET.INK.FAST IFA707 Loc 119 width 7 FÖRETAGARINKOMST - HYRESFASTIGHET. Resultatet av bedriven verksamhet, positiv eller negativ. Utgörs av taxerad inkomst av/underskott av annan fastighet än jordbruksfastighet exklusive schablonbeskattade fastigheter (egna hem och fritidsfastigheter, typkod 13 och 16). Företagarinkomsten kan vara negativ. Som hushållsvariabel är variabeln summerad över samtliga individer i hushållet. Variabeln kan ha max fyra förekomster. IFA707 = (IFA304(4);IFA305(4) - IFA306 (4);IFA307(4)) där ";" betyder välj belopp till höger då belopp finns i båda. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=-119169 Max=235708 Mean=71.4 St.Dev=124.3
VAR 63 FÖRETAGARINKOMST2 ISU702 Loc 126 width 7 FÖRETAGARINKOMST - TAXERINGSMÄSSIGT ALTERNATIV 2 - RÖRELSE, JORDBRUKS- OCH HYRESFASTIGHET. Företagarinkomsten beräknas som summan av de taxeringsmässiga överskott och underskott som redovisats i förvärvskällorna inkomst av rörelse, jordbruks- och hyresfastighet. ISU702 = ISU701 + IFA707(4). Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=-172541 Max=1669058 Mean=9513.7 St.Dev=0.0
VAR 64 FÖRET.INK.DEF1 ISU703 Loc 133 width 7 FÖRETAGARINKOMST - DEF 1 - FÖR RÖRELSE, JORDBRUKS- OCH HYRESFASTIGHET. Summan av företagarinkomsterna för rörelse och hyresfastighet beräknas som summan av de taxeringsmässiga överskott och underskott som redovisats i förvärvskällorna inkomst av rörelse och hyresfastighet. Företagarinkomsten för jordbruksfastighet beräknas som summan av det taxeringsmässiga över/underskottet med tillägg för särskilt investeringsavdrag samt förändring av skogskontomedel. Som hushållsvariabel är variabeln summerad över samtliga individer i hushållet. ISU703 = KRR110(4) * (IRR119(4) - IRR120(4)) + KJB110(4) * (IJB119(4) - IJB120 (4) + IJB140(4) + IJB138(4) - IJB137(4)) + KFA110(4) * (IFA304(4) - IFA306(4)). Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=-172538 Max=1677511 Mean=9572.6 St.Dev=0.0
VAR 65 FÖRET.INK.DEF2 ISU704 Loc 140 width 7 FÖRETAGARINKOMST - DEF 2 - FÖR RÖRELSE, JORDBRUKS- OCH HYRESFASTIGHET. Summan av företagarinkomsterna identisk med def.1. Som hushållsvariabel är variabeln summerad över samtliga individer i hushållet. ISU704 = ISU703. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=-172538 Max=1677511 Mean=9572.6 St.Dev=0.0
VAR 66 FÖRET.INK.DEF.3 ISU705 Loc 147 width 7 FÖRETAGARINKOMST - DEF 3 - FÖR RÖRELSE, JORDBRUKS- OCH HYRESFASTIGHET. Summan av företagarinkomsterna för rörelse och hyresfastighet beräknas som summan av de taxeringsmässiga överskott och underskott som redovisats i förvärvskällorna inkomst av rörelse och hyresfastighet. Företagarinkomsten för jordbruksfastighet beräknas som summan av det taxeringsmässiga över/underskottet med tillägg för särskilt investeringsavdrag. ISU705 = KRR110(4) * (IRR119(4) - IRR120(4)) + KJB110(4) * (IJB119(4) - IJB120(4) + IJB140(4)) + KFA110(4) * (IFA304(4) -IFA306 (4)). Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=-172538 Max=1669246 Mean=9490.5 St.Dev=0.0
VAR 67 FÖRET.INK.DEF.4 FILLER Loc 154 width 1 FÖRETAGARINKOMST - DEF 4. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75 Kod: 0 Frek: 10306
VAR 68 FÖRVÄRVSINKOMST ISU721 Loc 155 width 7 FÖRVÄRVSINKOMST. Förvärvsinkomst är summan av lön och företagarinkomst och utgör således individens eller hushållets inkomst av förvärvsarbete. För individer som vi inte fått in deklaration för (ej deklarant) utgörs förvärvsinkomsten av lön. ISU721 = ILN701 + ISU705 ISU721 = ILN701 (för ej deklaranter). Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=-77352 Max=1722721 Mean=61434.8 St.Dev=0.0
VAR 69 KAPITALINKOMSTER IKA701 Loc 162 width 6 KAPITALINKOMSTER. Kapitalinkomster utgörs av summan av ränta på bankmedel och utdelning på obligationer och aktier, ränta på andra fordringar, inkomst av uthyrd bostadsrättslägenhet och ränta på överskjutande preliminärskatt. För personer där deklarationsuppgifter saknas används variabeln inkomst av kapital, som hämtas från Riksskatteverkets register med taxeringsuppgifter. Som hushållsvariabel är variabeln summerad över samtliga individer i hushållet. Deklaranter: IKA701 = IKA105 Ej deklaranter: IKA701 = IKA012. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=0 Max=366433 Mean=2192.2 St.Dev=0.0
VAR 70 RÄNTA FILLER Loc 168 width 1 RÄNTA. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75 Kod: 0 Frek: 10306
VAR 71 INK EGHEM FRTFAST IFA711 Loc 169 width 6 INKOMST AV EGET HEM OCH FRITIDSFASTIGHET (taxeringsmässig beräkning). Variabeln är summan av nettointäkt minus underskott för samtliga egna hem och fritidsfastigheter som ägs av individen. Inkomst av eget hem kan vara negativ. IFA711 = IFA712 + IFA714. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=-51245 Max=16027 Mean=-2487.4 St.Dev=0.0
VAR 72 INKOMST EGET HEM IFA712 Loc 175 width 6 INKOMST AV EGET HEM (taxeringsmässig beräkning). Utgör summan av nettointäkt minus underskott för samtliga egna hem individen äger. Som hushållsvariabel är variabeln summerad över samtliga individer i hushållet. IFA712 = IFA107 - IFA108. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=-42006 Max=16027 Mean=-2476.2 St.Dev=0.0
VAR 73 UNDERSKOTT EG HEM IFA713 Loc 181 width 5 UNDERSKOTT FÖR EGET HEM. Utgör summan av underskotten för samtliga egna hem individen äger. Som hushållsvariabel är variabeln summerad över samtliga individer i hushållet. IFA713 = IFA108. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=0 Max=43756 Mean=2579.2 St.Dev=0.0
VAR 74 INK FRITIDSFAST IFA714 Loc 186 width 6 INKOMST AV FRITIDSFASTIGHET (taxeringsmässig beräkning). Utgör summan av nettointäkt minus underskott för samtliga fritidsfastigheter som individen äger. Som hushållsvariabel är variabeln summerad över samtliga individer i hushållet. IFA714 = IFA207 - IFA208. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=-32324 Max=4740 Mean=-11.1 St.Dev=0.0
VAR 75 UNDERSK FRITFAST IFA715 Loc 192 width 5 UNDERSKOTT AV FRITIDSFASTIGHET. Utgör summan av underskotten för samtliga fritidsfastigheter individen äger. Som hushållsvariabel är variabeln summerad över samtliga individer i hushållet. IFA715 = IFA208. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=0 Max=32324 Mean=91.0 St.Dev=0.0
VAR 76 ANTAL EGNA HEM KFA701 Loc 197 width 1 ANTAL EGNA HEM (typkod 13,14,15). Det antal egna hem individen äger helt eller delvis. Som hushållsvariabel är variabeln summerad över samtliga individer i hushållet. (Valida värden: 0 - antal personer * 4). Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 Frek: 5852 3643 684 87 28 6 5 1
VAR 77 ANTAL FRITFAST KFA702 Loc 198 width 1 ANTAL FRITIDSFASTIGHETER (typkod 16). Det antal fritidsfastigheter som individen äger helt eller delvis. Som hushållsvariabel är variabeln summerad över samtliga individer i hushållet. Valida värden: 0 - antal personer * 4. Kod: 0 1 2 3 4 Frek: 8726 1414 143 16 7
VAR 78 INK EGHM FRFST NR IFA721 Loc 199 width 5 INKOMST AV EGET HEM OCH FRITIDSFASTIGHET - NR-METODEN. Variabeln är summan av variablerna inkomst av eget hem och fritidsfastighet beräknade enligt NR-metoden - löpande medelränta på det egna kapitalet. Som hushållsvariabel är variabeln summerad över samtliga individer i hushållet. IFA721 = IFA722 + IFA723. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=0 Max=57023 Mean=3533.9 St.Dev=0.0
VAR 79 INK EGET HEM NR IFA722 Loc 204 width 5 INKOMST AV EGET HEM - NR-METODEN. Inkomst av eget hem beräknas här som ränta på eget kapital. Först framräknas ett marknadsvärde genom att för varje fastighet multiplicera individens andel av taxeringsvärdet med en köpeskillingskoefficient Resultatet minskas därefter med det lånade kapitalet (skuldbeloppet) i fastigheten. Återstoden utgörs av eget kapital. Det egna kapitalet multipliceras därefter med den löpande medelräntan för de tre senaste åren (medelvärdet av diskontot). Som hushållsvariabel är variabeln summerad över samtliga individer i hushållet. IFA722 = (FPR101(4) * KFA107(4) * k - FPR102(4) - FPR103(4)) * l. k = köpeskillingskoefficienten. l = löpande medelräntan. Löpande medelräntan 1975 var 5,90%. Köpeskillingskoefficienten 1975 var 1,63. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=0 Max=42816 Mean=2945.9 St.Dev=0.0
VAR 80 INK FRFST NR IFA723 Loc 209 width 5 INKOMST AV FRITIDSFASTIGHET - NR-METODEN. Inkomst av fritidsfastighet beräknas här som räntan på eget kapital. Först framräknas ett marknadsvärde genom att för varje fastighet multiplicera individens andel av taxeringsvärdet med en köpeskillingskoefficient. Resultatet minskas därefter med det lånade kapitalet (skuldbeloppet) i fastigheten. Återstoden utgörs av eget kapital. Det egna kapitalet multipliceras därefter med den löpande medelräntan för de tre senaste åren (medelvärdet av diskontot). Som hushållsvariabel är variabeln summerad över samtliga individer i hushållet. Löpande medelräntan 1975 var 5,90%. Köpeskillingskoefficienten 1975 var 1,78. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=0 Max=24640 Mean=588.0 St.Dev=0.0
VAR 81 INK EGHM FRFST 3% IFA724 Loc 214 width 5 INKOMST AV EGET HEM OCH FRITIDSFASTIGHET. Variabeln är summan av variablerna inkomst av eget hem och fritidsfastighet beräknat med 3% ränta på det egna kapitalet. Som hushållsvariabel är variabeln summerad över samtliga individer i hushållet. IFA724 = IFA725 + IFA726. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=0 Max=28995 Mean=1796.9 St.Dev=0.0
VAR 82 INK EGHM 3% IFA725 Loc 219 width 5 INKOMST AV EGET HEM - 3%-METODEN. Inkomst av eget hem beräknas här som ränta på eget kapital. Först framräknas ett marknadsvärde genom att för varje fastighet multiplicera individens andel av taxeringsvärdet med en köpeskillingskoefficient Resultatet minskas därefter med det lånade kapitalet (skuldbeloppet) i fastigheten. Återstoden utgörs av eget kapital. Det egna kapitalet multipliceras därefter med en fast ränta på 3 procent. Som hushållsvariabel är variabeln summerad över samtliga individer i hushållet. IFA725 = (FPR101(4) * KFA107(4) * k - FPR102(4) - FPR103(4)) * 0.03. k = köpeskillingskoefficienten. Köpeskillingskoefficienten år 1975 var 1,63. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=0 Max=21771 Mean=1498.0 St.Dev=0.0
VAR 83 INK FRFST 3% IFA726 Loc 224 width 5 INKOMST AV FRITIDSFASTIGHET - 3%-METODEN. Inkomst av fritidsfastighet beräknas här som ränta på eget kapital. Först framräknas ett marknadsvärde genom att för varje fastighet multiplicera individens andel av taxeringsvärdet med en köpeskillingskoefficient. Resultatet minskas därefter med det lånade kapitalet (skuldbeloppet) i fastigheten. Återstoden utgörs av eget kapital. Det egna kapitalet multipliceras därefter med en fast ränta på 3 procent. Som hushållsvariabel är variabeln summerad över samtliga individer i hushållet. Köpeskillingskoefficienten år 1975 var 1,78. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=0 Max=12529 Mean=299.0 St.Dev=167.2
VAR 84 FAKTORINKOMST 1 ISU731 Loc 229 width 7 FAKTORINKOMST DEF.1. Faktorinkomsten är summan av produktionsfaktorerna arbetskraft och kapital. Variabeln utgör summan av: lön, företagarinkomst, kapitalinkomst och inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet. Deklaranter: ISU731 = ILN701 + ISU705 + IKA701 + IKA013. Ej deklaranter: ISU731 = ILN701 + IKA701 + IKA013. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=-77352 Max=1754353 Mean=64197.1 St.Dev=0.0
VAR 85 FAKTORINKOMST 2 ISU732 Loc 236 width 7 FAKTORINKOMST DEF.2. Faktorinkomsten är summan av produktionsfaktorerna arbetskraft och kapital. Variabeln utgör summan av: lön, företagarinkomst, inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet, inkomst av eget hem och fritidsfastighet (taxeringsmässig beräkning) och inkomst av kapital exklusive extra avdrag. Som hushållsvariabel är variabeln summerad över samtliga individer i hushållet. ISU732 = ILN701 + ISU705 +IKA701 + IFA711 +IKA013 - IKA106. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=-119492 Max=1748787 Mean=60800.3 St.Dev=0.0
VAR 86 FAKTORINKOMST 3 ISU733 Loc 243 width 7 FAKTORINKOMST DEF.3. Faktorinkomsten är summan av produktionsfaktorerna arbetskraft och kapital. Variabeln utgör summan av: lön, företagarinkomst, inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet, inkomst av eget hem och fritidsfastighet (beräknat som ränta på eget kapital med löpande medelränta, se IFA722 och IFA723) och inkomst av kapital exklusive extra avdrag. Som hushållsvariabel är variabeln summerad över samtliga individer i hushållet. ISU733 = ILN701 + ISU705 + IKA701 + IFA721 + IKA013 -IKA106. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=-72950 Max=1760639 Mean=66821.7 St.Dev=0.0
VAR 87 FAKTORINKOMST 4 ISU734 Loc 250 width 7 FAKTORINKOMST DEF.4. Faktorinkomsten är summan av produktionsfaktorerna arbetskraft och kapital. Variabeln utgör summan av: lön, företagarinkomst, inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet, inkomst av eget hem och fritidsfastighet (beräknat som ränta på eget kapital + 3%) och inkomst av kapital exklusive extra avdrag. Som hushållsvariabel är variabeln summerad över samtliga individer i hushållet. ISU734 = ILN701 + ISU705 + IKA701 + IFA724 + IKA013 - IKA106. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=-75114 Max=1757537 Mean=65084.8 St.Dev=0.0
VAR 88 FAKTORINKOMST 5; FILLER Loc 257 width 1 FAKTORINKOMST DEF.5. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75 Kod: 0 Frek: 10306
VAR 89 NEGATIV TRANSFER ITN701 Loc 258 width 7 NEGATIVA TRANSFERERINGAR. Variabeln består av slutlig skatt (ITN702) och övriga negativa transfereringar (ITN703). ITN701 = ITN702 + ITN703. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=0 Max=1312089 Mean=24440.0 St.Dev=0.0
VAR 90 SLUTLIG SKATT ITN702 Loc 265 width 7 SLUTLIG SKATT. I slutlig skatt, efter skattereduktion, inkluderas även förmögenhetsskatt (ITN010). Variabeln innehåller även sjömansskatt (ITN009). Vidare dras egenavgift mm (ITN014) ifrån. ITN702 = ITN010 + ITN009 - ITN014. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=0 Max=1312089 Mean=24158.6 St.Dev=0.0
VAR 91 ÖVR.NEG.TRANSFER ITN703 Loc 272 width 5 ÖVRIGA NEGATIVA TRANSFERERINGAR. Variabeln består av återbetald socialhjälp (ITN003) och underhållsbidrag - givet (ITN704). ITN703 = ITN003 + ITN704. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=0 Max=59834 Mean=281.4 St.Dev=0.0
VAR 92 UND.H.BIDR.GIVET ITN704 Loc 277 width 5 UNDERHÅLLSBIDRAG - GIVET. Variabeln består endast av avdragsposten periodiskt understöd (ITN101) i självdeklarationen. Det vanligaste avdraget i periodiskt understöd är givet underhållsbidrag. Därför sätts underhållsbidrag - givet = periodiskt understöd. De som inte lämnar någon självdeklaration får ingen uppgift i denna variabel. Deklaranter: ITN704 = ITN101. Ej deklaranter: ITN704 = 0. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=0 Max=59800 Mean=263.6 St.Dev=263.0
VAR 93 POSITIV TRANSFER ITP701 Loc 282 width 6 POSITIVA TRANSFERERINGAR. Här ingår skattepliktiga transfereringar (ITP702) och ej skattepliktiga transfereringar (ITP703). ITP701 = ITP702 + ITP703. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=0 Max=152213 Mean=9443.0 St.Dev=0.0
VAR 94 SK.PL.TRANSF. ITP702 Loc 288 width 6 SKATTEPLIKTIGA TRANSFERERINGAR. Här ingår skattepliktiga ersättningar i samband med sjukdom (ITP712), skattepliktig pension och livränta (ITP722), skattepliktigt familjestöd (ITP732), ersättning i samband med arbetslöshet (ITP751) och övriga positiva transfereringar (ITP771). ITP702 = ITP712 + ITP722 + ITP732 + ITP751 + ITP771. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=0 Max=152213 Mean=5795.9 St.Dev=0.0
VAR 95 EJ SK.PL.TRANSF. ITP703 Loc 294 width 5 EJ SKATTEPLIKTIGA TRANSFERERINGAR. Här ingår skattefri ersättning i samband med sjukdom (ITP713), skattefri pension och livränta (ITP723), skattefritt familjestöd (ITP733) och skattefritt studiestöd (ITP742). ITP703 = ITP713 + ITP723 + ITP733 + ITP742. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=-90 Max=66713 Mean=3647.1 St.Dev=0.0
VAR 96 SJUKERSÄTTNING ITP711 Loc 299 width 5 ERSÄTTNING I SAMBAND MED SJUKDOM. Variabeln består av skattepliktig sjukpenning (ITP712) och ej skattepliktig sjukpenning (ITP713). ITP711 = ITP712 + ITP713. Faktiska värdet är kodat. See notes : 1 2 Valid-n=10306 Min=0 Max=84346 Mean=1886.8 St.Dev=0.0
VAR 97 SJUKERS.SK.PL. ITP712 Loc 304 width 5 SKATTEPLIKTIG ERSÄTTNING I SAMBAND MED SJUKDOM. Variabeln består endast av skattepliktig sjukpenning (ITP009). Här ingår även skattepliktig sjukpenning med arbetsgivarinträde (A-inträde). ITP712 = ITP009. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=0 Max=84346 Mean=1878.1 St.Dev=0.0
VAR 98 SJUKERS.SK.FRI ITP713 Loc 309 width 4 EJ SKATTEPLIKTIG ERSÄTTNING I SAMBAND MED SJUKDOM. Variabeln består av hemmamakeförsäkringen och frivillig sjukpenningförsäkring (ITP008). ITP713 = ITP008. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=0 Max=3972 Mean=8.6 St.Dev=92.4
VAR 99 PENSION,LIVRÄNTA ITP721 Loc 313 width 6 PENSION,LIVRÄNTA. Variabeln är summan av skattepliktig pension,livränta (ITP722) samt skattefri pension,livränta (ITP723). ITP721 = ITP722 + ITP723. Faktiska värdet är kodat. See note : 3 Valid-n=10306 Min=0 Max=152213 Mean=2970.4 St.Dev=0.0
VAR 100 SKPL PENSION ITP722 Loc 319 width 6 SKATTEPLIKTIG PENSION,LIVRÄNTA. Variabeln är summan av pension,livränta (ITP103) för deklaranter samt enligt kontrolluppgift (ITP032) för ej deklaranter. Deklaranter: ITP722 = ITP103. Ej deklaranter: ITP722 = ITP032. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=0 Max=152213 Mean=2957.2 St.Dev=0.0
VAR 101 SKFRI PENSION ITP723 Loc 325 width 5 SKATTEFRI PENSION, LIVRÄNTA. Variabeln består endast av livränta skattefri del (ITP034). Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=-90 Max=22788 Mean=13.2 St.Dev=315.7
VAR 102 FAMILJESTÖD ITP731 Loc 330 width 5 FAMILJESTÖD. Variabeln består av föräldrapenning (ITP732) som är skattepliktig samt icke skattepliktiga (ITP733). Här är allt samlat som räknas som stöd för familjen. ITP731 = ITP732 + ITP733. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=0 Max=65532 Mean=3879.1 St.Dev=0.0
VAR 103 SKPL FAMILJESTÖD ITP732 Loc 335 width 5 SKATTEPLIKTIGT FAMILJESTÖD. Variabeln består av föräldrapenning totalt (ITP011). Här ingår föräldrapenning som betalas ut direkt från försäkringskassan,A-inträde som betalas ut genom arbetsgivaren samt ersättning om fadern behöver ta hand om barn under 10 år i samband med att nytt barn föds i familjen. Vidare har föräldrar rätt till ersättning då han under 10 år. ITP732 = ITP011. Faktiska värdet är kodat. See notes : 4 5 6 7 Valid-n=10306 Min=0 Max=34860 Mean=586.6 St.Dev=0.0
VAR 104 SKFRI FAMILJESTÖD ITP733 Loc 340 width 5 EJ SKATTEPLIKTIGT FAMILJESTÖD. Variabeln består av bostadsbidrag (ITP069), familjepenning för värnpliktigas familjer (ITP063), socialhjälp (ITP060), barnbidrag (ITP074) samt underhållsbidrag inkl bidragsförskott (ITP734). ITP733 = ITP069 + ITP063 + ITP060 + ITP074 +ITP734. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=0 Max=65532 Mean=3292.6 St.Dev=0.0
VAR 105 STUDIESTÖD ITP741 Loc 345 width 5 STUDIESTÖD. Variabeln är identisk med ITP742. ITP741 = ITP742. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=0 Max=25101 Mean=332.7 St.Dev=309.9
VAR 106 SKFRI STUDIESTÖD ITP742 Loc 350 width 5 SKATTEFRITT STUDIESTÖD. Variabeln är sammansatt av studiebidrag CSN, beräknade återbetalningspliktiga studiemedel CSN och beräknad studiehjälp (förlängt barnbidrag). Den som studerar kan få penningbidrag. Det stöd som ges till yngre studerande vid gymnasium och motsvarande kallas studiehjälp. Stödet till studerande vid universitet, högskolor och annan eftergymnasial utbildning samt till äldre studerande vid gymnasieskola och motsvarande skolor, kallas studiemedel. Barn som fyllt 16 år och fortfarande går i grundskola eller får motsvarande utbildning får förlängt barnbidrag, utan särskild ansökan. ITP742 = ITP030 + ITP031 + ITP743. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=0 Max=25101 Mean=332.7 St.Dev=309.9
VAR 107 STUDIEBIDRAG ITP743 Loc 355 width 4 STUDIEBIDRAG. Barn som fyllt 16 år och fortfarande går i grundskola eller får motsvarande undervisning får förlängt barnbidrag per studiemånad. För elever vid gymnasieskola, folkhögskola och motsvarande skolor erhålls studiebidrag per studiemånad. ITP743 = 9/12 av barnbidraget för personer mellan 16-19 år som ej är anställda eller företagare och inte heller har familjepenning för värnpliktiga. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=0 Max=2362 Mean=116.5 St.Dev=363.2
VAR 108 ARBETSLÖSHETSERS. ITP751 Loc 359 width 5 ERSÄTTNING I SAMBAND MED ARBETSLÖSHET. Variabeln består av kontant arbetsmarknadsstöd, KAS (ITP015), övriga utbildningsbidrag (ITP016) och dagpenning vid arbetslöshet (ITP037). Ovanstående ersättningar utgör skattepliktig inkomst och är ATP-grundande. ITP751 = ITP015 + ITP016 + ITP037. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=0 Max=35814 Mean=277.0 St.Dev=231.2
VAR 109 DISP INKOMST 1 ISU741 Loc 364 width 6 DISPONIBEL INKOMST 1. Disponibel inkomst är summan av faktorinkomst och positiva transfereringar minus negativa transfereringar. Variabeln är summerad över samtliga individer i hushållet. ISU741 = ISU731 + ITP701 - ITN701. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=-50651 Max=510609 Mean=49200.1 St.Dev=0.0
VAR 110 DISP INKOMST 2 ISU742 Loc 370 width 6 DISPONIBEL INKOMST 2. Disponibel inkomst är summan av faktorinkomst och positiva transfereringar minus negativa transfereringar. Variabeln är summerad över samtliga individer i hushållet. ISU742 = ISU732 + ITP701 - ITN701. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=-92791 Max=490074 Mean=45803.3 St.Dev=0.0
VAR 111 DISP INKOMST 3 ISU743 Loc 376 width 6 DISPONIBEL INKOMST 3. Disponibel inkomst är summan av faktorinkomst och positiva transfereringar minus negativa transfereringar. Variabeln är summerad över samtliga individer i hushållet. ISU743 = ISU733 + ITP701 - ITN701. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=-46249 Max=513823 Mean=51824.7 St.Dev=0.0
VAR 112 DISP INKOMST 4 ISU744 Loc 382 width 6 DISPONIBEL INKOMST 4. Disponibel inkomst är summan av faktorinkomst och positiva transfereringar minus negativa transfereringar. Variabeln är summerad över samtliga individer i hushållet. ISU744 = ISU734 + ITP701 - ITN701. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=-48413 Max=507232 Mean=50087.8 St.Dev=0.0
VAR 113 DISP INK 1/KE ISU745 Loc 388 width 6 DISPONIBEL INKOMST 1 PER KONSUMTIONSENHET. Disponibel inkomst är summan av faktorinkomst och positiva transfereringar minus negativa transfereringar. Variabeln är summerad över samtliga individer i hushållet och delad med antalet konsumtionsenheter. ISU745 = ISU741/KEG731. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=-24707 Max=309460 Mean=25918.3 St.Dev=0.0
VAR 114 DISP INK 2/KE ISU746 Loc 394 width 6 DISPONIBEL INKOMST 2 PER KONSUMTIONSENHET. Disponibel inkomst är summan av faktorinkomst och positiva transfereringar minus negativa transfereringar. Variabeln är summerad över samtliga individer i hushållet och delad med antalet konsumtionsenheter. ISU746 = ISU742/KEG731. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=-45263 Max=297014 Mean=24310.4 St.Dev=0.0
VAR 115 DISP INK 3/KE ISU747 Loc 400 width 6 DISPONIBEL INKOMST 3 PER KONSUMTIONSENHET. Disponibel inkomst är summan av faktorinkomst och positiva transfereringar minus negativa transfereringar. Variabeln är summerad över samtliga individer i hushållet och delad med antalet konsumtionsenheter. ISU747 = ISU743/KEG731. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=-22560 Max=311407 Mean=27251.3 St.Dev=0.0
VAR 116 DISP INK 4/KE ISU748 Loc 406 width 6 DISPONIBEL INKOMST 4 PER KONSUMTIONSENHET. Disponibel inkomst är summan av faktorinkomst och positiva transfereringar minus negativa transfereringar. Variabeln är summerad över samtliga individer i hushållet och delad med antalet konsumtionsenheter. ISU748 = ISU744/KEG731. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=-23616 Max=307413 Mean=26368.9 St.Dev=0.0
VAR 117 ARBETSINKOMST ISU761 Loc 412 width 7 ARBETSINKOMST. Arbetsinkomst är summan av de inkomster och transfereringar som erhålls vid förvärvsarbete. Variabeln utgörs av summan av: förvärvsinkomst, sjukpenning och föräldrapenning. ISU761 = ISU721 + ITP712 + ITP732. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=-77304 Max=1725053 Mean=63866.0 St.Dev=0.0
VAR 118 INK + SJÖINK ISU771 Loc 419 width 7 SAMMANRÄKNAD INKOMST INKLUSIVE SJÖINKOMST. Sammanräknad inkomst,statligt,utgörs av summan av de sex inkomstslagen (i förekommande fall A- och B-inkomster) med tillägg för kontantinkomst ombord på svenskt fartyg. De sex inkomstslagen utgörs av:inkomst av tjänst,inkomst av kapital,inkomst av annan fastighet än jordbruksfastighet, inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet,inkomst av jordbruksfastighet och inkomst av rörelse. Som hushållsvariabel är variabeln summerad över samtliga individer i hushållet. ISU771 = ISU003 + ITP073 + IKA012 + IFA002 + IKA013 + IJB001 + IJB002 + IRR001 + IRR002 + ILN009. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=0 Max=1752180 Mean=67784.3 St.Dev=0.0
VAR 119 NETINK + SJÖINK ISU772 Loc 426 width 7 SAMMANRÄKNAD NETTOINKOMST INKLUSIVE SJÖINKOMST. Variabeln utgörs av summan av de sex inkomstslagen som ingår i sammanräknad inkomst med tillägg för kontantinkomst ombord på svenskt fartyg minus underskott i förvärvskälla. De sex inkomstslagen utgörs av:inkomst av tjänst,inkomst av kapital,inkomst av annan fastighet än jordbruksfastighet, inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet,inkomst av jordbruksfastighet och inkomst av rörelse. Som hushållsvariabel är variabeln summerad över samtliga individer i hushållet. ISU772 = ISU771 - ISU006. Om ISU772 < 0 sätts ISU772 = 0. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=0 Max=1746639 Mean=63981.7 St.Dev=0.0
VAR 120 VPL-ERSÄTTNING; FILLER Loc 433 width 1 ERSÄTTNING I SAMBAND MED VÄRNPLIKT. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75 Kod: 0 Frek: 10306
VAR 121 ST.TAXINK+SJÖINK ISU773 Loc 434 width 7 STATLIGT TAXERAD INKOMST INKLUSIVE SJÖINKOMST. Variabeln utgörs av sammanräknad inkomst minskad med allmänna avdrag, statligt förlustavdrag och underskott i förvärvskälla med tillägg för kontantinkomst ombord på svenskt fartyg. Som hushållsvariabel är variabeln summerad över samtliga individer i hushållet. ISU773 = ISU011 + ILN009. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=0 Max=1580950 Mean=59670.4 St.Dev=0.0
VAR 122 ALLM.AVDRAG ISU774 Loc 441 width 6 ÖVRIGA ALLMÄNNA AVDRAG SAMT FÖRLUSTAVDRAG. Övriga allmänna avdrag utgör summan av följande variabler:avgifter enligt lagen om allmän försäkring (folkpension, tilläggspensionsavgift,sjukförsäkringsavgift och allmän arbetsgivaravgift), avgifter för pensionsförsäkringar, premier för vissa andra försäkringar, periodiskt understöd, förvärvsavdrag och annat allmänt avdrag. Förlustavdrag (statligt). Som hushållsvariabel är variabeln summerad över samtliga individer i hushållet. ISU774 = IAV005 + ISU008. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=0 Max=407780 Mean=4303.8 St.Dev=0.0
VAR 123 ÖVR POS TRANSFER ITP771 Loc 447 width 5 ÖVRIGA POSITIVA TRANSFERERINGAR. Variabeln består av vårdbidrag (ITP042) och periodiskt understöd (ITP014). Ö vriga positiva transfereringar är skattepliktig inkomst. Deklaranter: ITP771 = ITP042 + ITP014. Ej deklaranter: ITP771 = ITP042. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=0 Max=51766 Mean=97.0 St.Dev=0.0
VAR 124 SKATTESPARRÄNTA; FILLER Loc 452 width 1 RÄNTA FRÅN SKATTESPARANDE. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75 Kod: 0 Frek: 10306
VAR 125 FONDSPARUTDELNING;FILLER Loc 453 width 1 UTDELNING FRÅN SKATTEFONDSPARANDE. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75 Kod: 0 Frek: 10306
VAR 126 S:A A-INKOMSTER ISU775 Loc 454 width 6 SUMMA A-INKOMSTER. Variabeln utgör summan av följande variabler:A-inkomst av tjänst,A-inkomst av jordbruksfastighet och A-inkomst av rörelse. Som hushållsvariabel är variabeln summerad över samtliga individer i hushållet. ISU775 = ISU003 + IJB001 + IJB002. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=0 Max=813734 Mean=64702.6 St.Dev=0.0
VAR 127 MILTJ.ERSÄTTNING; FILLER Loc 460 width 1 ERSÄTTNING I SAMBAND MED VÄRNPLIKT SAMT UTBILDNING OCH TJÄNSTGÖRING INOM TOTALFÖRSVARET. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75 Kod: 0 Frek: 10306
VAR 128 KAS ITP015 Loc 461 width 4 KONTANT ARBETSMARKNADSSTÖD,KAS. KAS infördes 1 januari 1974 och utgör en komplettering till arbetslöshetsförsäkringen samt ersätter det tidigare kommunala kontantunderstödet och även omställningsbidraget. Utbetalning sker genom försäkringskassan. Det kontanta arbetsmarknadsstödet är skattepliktig inkomst och ATP-grundande. Faktiska värdet är kodat. See notes : 8 9 10 Valid-n=10306 Min=0 Max=4111 Mean=12.2 St.Dev=136.6
VAR 129 DAGP ARBETSLÖS ITP037 Loc 465 width 5 DAGPENNING VID ARBETSLÖSHET.Den statsunderstödda frivilliga arbetslöshetsförsäkringen sköts av erkända arbetslöshetskassor med cirka 2,4 miljoner medlemmar. Försäkringen omfattar i princip bara arbetstagare. Det finns emellertid 4 kassor för företagare. Faktiska värdet är kodat. See notes : 11 12 Valid-n=10306 Min=0 Max=27600 Mean=112.4 St.Dev=0.0
VAR 130 BARNBIDRAG ITP074 Loc 470 width 5 BARNBIDRAG.Barnbidrag betalas ut för barn som inte fyllt 16 år.Barnet skall vara svensk medborgare och bosatt i riket.Även barn som inte är svensk medborgare kan få barnbidrag om barnet är bosatt i Sverige och om det dessutom antingen fostras av någon som är bosatt och mantalsskriven här eller om någon av föräldrarna stadigvarande vistas i Sverige sedan minst 6 månader. Beloppet är 1.500 kronor per år. Bidraget betalas ut varje kvartal,första gången under kvartalet efter barnets födelse och sista gången det kvartal barnet fyller 16 år. Barnbidraget ges utan ansökan till den som uppfyller kraven för barnbidrag. Det är försäkringskasan som har hand om barnbidragen,men utbetalningen görs av Riksförsäkringsverket. Barnbidraget är skattefritt. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=10306 Min=0 Max=11025 Mean=1500.7 St.Dev=0.0
VAR 131 UNDERHÅLLSBIDRAG ITP734 Loc 475 width 5 UNDERHÅLLSBIDRAG/BIDRAGSFÖRSKOTT. Gifta/samboende med barn och underhållsbidrag inkl bidragsförskott > 0.ITP734 = Den kvot som fås av ITP018/3725 höjs till närmast högre heltal som multipliceras med 3708. Ensamstående med barn och underhållsbidrag inkl bidragsförskott > 0 om ITP018/KEG708 >=3708 ITP734 = KEG708 x 3708 om ITP018/KEG708 > 3708 ITP734 = ITP018. Ensamstående med barn men saknar underhållsbidrag inkl bidragsförskott ITP734 = KEG708 x 3708. Faktiska värdet är kodat. See notes : 13 14 Valid-n=10306 Min=0 Max=29664 Mean=508.7 St.Dev=0.0 Note 1 ERSÄTTNING I SAMBAND MED SJUKDOM - 1 ITP711 När man inte kan arbeta på grund av sjukdom, minskas vanligen inkomsterna eller bortfaller helt. De ersätts då till största delen genom sjukpenning. Sjukpenningförsäkringen förbättrades väsentligt från och med 1 januari 1974 i samband med att sjukpenningen blev skattepliktig och att man under sjukdom inte går miste om ATP-poäng. För att få ersättning måste man vara försäkrad enligt lagen om allmän försäkring. Försäkrad är svensk medborgare antingen man bor i Sverige eller något annat land. Även utländska medborgare och statslösa som bor i Sverige är försäkrade. Var och en som är inskriven i försäkringskassa och som har en beräknad framtida inkomst av förvärvsarbete av minst 4.500 kronor om året skall vara sjukpenningförsäkrad. Dessutom skall den som är inskriven hos försäkringskassa men med inkomst under 4.500 kronor per år eller ingen inkomst alls, vara sjukpenningförsäkrad om han eller hon stadigvarande sammanbor med A. make/maka B. någon med vilken han eller hon tidigare varit gift C. någon med vilken han eller hon har eller haft barn D. barn under 16 år, eget eller makens/makans (adoptivbarn och fosterbarn räknas som egna barn). Denna sk hemmamakeförsäkring gäller till och med den månad man fyller 67 år eller beviljas hel förtidspension. (forts. not 2) Note 2 ERSÄTTNING I SAMBAND MED SJUKDOM - 2 ITP711 De som uppfyller villkoren för hemmamakeförsäkring samt studerande med minst ett halvt års studietid, kan få frivillig sjukpenningförsäkring. Man kan försäkra sig för ett sjukpenningtillägg mellan 1-12 kronor. Man får dock inte välja högre belopp än att den sammanlagda sjukpenningen blir högst 20 kronor per dag. Sjukpenning och sjukpenningtillägg från den frivilliga försäkringen är skattefri och skall inte tas upp i deklarationen. Den är inte ATP-grundande. Enligt huvudregeln betalas sjukpenning tidigast dagen efter den man insjuknat. Många anställda har genom särskilda avtal ersättning utöver vad sjukpenningen ger. De flesta arbetare i privata företag samt alla kommunalt anställda är tex med i avtalsgruppssjukförsäkringen, AGS (samlas inte in i HINK 75). Vissa andra, som tex statens tjänstemän och tjänstemän hos en del privata, kan genom avtal ha rätt till sjuklön. Note 3 PENSION, LIVRÄNTA ITP721 När vi blir gamla får vi pension genom den allmänna försäkringen. Det finns två slag av ålderspension. Folkpensionen som är lika för alla, oavsett tidigare inkomster. ATP-pensionen vars storlek är beroende av den inkomst man tidigare haft i sitt arbete. Utöver pensionen kan man få vissa tillägg som hustrutillägg, barntillägg och pensionstillskott. Vidare finns det änkepension och barnpension. Förtidspension kan beviljas om förmågan att arbeta är nersatt med minst hälften. De flesta anställda har genom särskilda avtal högre ålderspension än genom folkpension och ATP. Arbetare i privata företag har rätt till särskild tilläggspension STP. Motsvarande tilläggsförmåner finns även för de statligt och kommunalt anställda samt för tjänstemän i privata företag. Vidare finns privata pensioner som tecknas av den enskilde. Note 4 SKATTEPLIKTIGT FAMILJESTÖD ITP732 I samband med ett barns födelse får man en föräldrapenning, som betalas ut till en av föräldrarna. För att ha rätt till en föräldrapenning på 25 kronor om dagen skall föräldern ha varit inskriven hos försäkringskassan under minst 180 dagar i följd närmast före barnets födelse eller den beräknade förlossningen. Den som har en högre sjukpenning än 25 kronor kan få en lika stor föräldrapenning som sjukpenningen. Rätt till en föräldrapenning har föräldern om denna har en sjukpenning på 26 kronor eller mer under minst 270 dagar före barnets födelse eller den beräknade förlossningen. Den som inte uppfyllt dessa krav, men som skulle ha gjort det om försäkringskassan känt till de rätta förhållandena, har ändå rätt till föräldrapenning. Likaså den som på grund av åldern inte kunnat uppfylla kraven. För att fadern skall få en högre föräldrapenning än 25 kronor krävs att också modern har rätt till minst 26 kronor i sjukpenning. Om modern har en lägre sjukpenning än 26 kronor men pga sjukdom eller liknande inte kan ta vård om barnet, kan fadern ändå få den högre föräldrapenningen (dvs sin sjukpenning). För att överhuvudtaget få föräldrapenning måste man avstå från att förvärvsarbeta samtidigt. Före barnets födelse är det bara modern som har rätt till föräldrapenning.Hon kan tidigast ta ut föräldrapenning från och med den 60:e dagen före den beräknade förlossningen. Note 5 SKATTEPLIKTIGT FAMILJESTÖD - 2 ITP732 Från det att barnet fötts har modern rätt till föräldrapenning till och med den 29:e dagen efter födelsen även om hon inte har barnet i sin vård. För tiden därefter kan endera av föräldrarna få föräldrapenningen. Den ges då till den av föräldrarna som vårdar barnet. Föräldrarna kan turas om. De kan tex sköta barnet halva dagen var, om de arbetar halv dag var. Då får var och en halv föräldrapenning. Föräldrapenningen betalas under högst 210 dagar sammanlagt för båda föräldrarna. Normalt betalas inte föräldrapenning längre än till barnet är 210 dagar gammalt. Om havandeskapet avbryts, tex genom missfall, får modern inte längre föräldrapenning, men hon behöver inte betala tillbaka de pengar hon fått.En förälder kan ha rätt till föräldrapenning utan att ha barnet i sin vård. Det gäller bla om barnet är intaget på sjukhus och modern måste avstå från förvärvsarbete för att amma barnet. Om föräldrarna inte kunnat ha barnet i sin vård pga barnets sjukdom och om de därigenom gått miste om föräldrapenning så kan tiden för att få föräldrapenning utsträckas till dess att barnet är 270 dagar gammalt. Man kan inte få ut föräldrapenning mer än sammanlagt 210 dagar. Foster- och adoptivföräldrar kan få föräldrapenning i högst 210 dagar sammanlagt från och med att de fått barnet i sin vård, dock längst till dess barnet är 270 dagar gammalt. (forts not 6) Note 6 SKATTEPLIKTIGT FAMILJESTÖD - 3 ITP732 Adoptivföräldrar som adopterar ett barn som är äldre än 270 dagar gammalt men inte 10 år, kan få föräldrapenning i sammanlagt 20 dagar. Varje dag som föräldrapenning betalas, antingen den är hel eller halv, räknas in i den sammanlagda ersättningstiden. Har båda föräldrarna fått halv föräldrapenning för samma dag räknas bara en dag. Om man är sjukskriven kan man inte få sjukpenning och föräldrapenning samtidigt. Anspråk på föräldrapenning måste göras inom två år efter det år då man haft rätt till föräldrapenning. I annat fall förlorar man rätten till den. En fader som måste stanna hemma från arbetet för att ta hand om familjens barn under 10 år i samband med ett nytt barns födelse, kan få sjukpenning. Han har samma rätt då modern på grund av missfall kräver särskild vård. Detta gäller under förutsättning att han har sjukpenning på grund av förvärvsarbete. Om en av föräldrarna måste stanna från arbetet för att ta hand om sjukt barn under 10 år, kan han eller hon få sjukpenning, under förutsättning att han eller hon har sjukpenning på grund av förvärvsarbete. Däremot ges inte ersättning om en av föräldrarna är hemmamake eller om en av föräldrarna är ledig från arbetet av något skäl tex semester. Om den hemmavarande föräldern är sjuk eller på annat sätt är förhindrad att ta hand om det sjuka barnet, så kan den andra föräldern få sjukpenning för att stanna hemma och sköta barnet.(forts 7) Note 7 SKATTEPLIKTIGT FAMILJESTÖD - 4 ITP732 Om en ensamstående förälder i samband med nytt barns födelse eller i samband med barnets sjukdom måste anlita den andre föräldern kan denna få sjukpenning. Ovan nämnda ersättningar är skattepliktiga och ATP-grundande. Note 8 KONTANT ARBETSMARKNADSSTÖD, KAS - 1 ITP015 Rätt till KAS har: 1. Den som inte är medlem i erkänd arbetslöshetskassa. 2. Den som är medlem i erkänd arbetslöshetskassa men: A. inte uppfyller medlemsvillkoret (12 månaders medlemsskap) eller arbetsvillkoret (5 månaders arbete under viss period) B. om ersättningsperioden från erkänd arbetslöshetskassa upphört och man fyllt 60 år. Samma gäller den som fyllt 55 år och blivit arbetslös som en omedelbar följd av att företaget lagts ner eller gjort inskränkningar i driften.För företagare gäller att verksamheten avvecklats på grund av omfattande eller genomgripande förändring i ortens näringsliv eller i den egna näringsgrenen.Dessutom måste de tre närmaste åren före arbetslösheten För att få KAS måste man ha fyllt 16 år och:vara arbetslös,vara arbetsför och oförhindrad att ta arbete,vara beredd att ta lämpligt arbete,vara arbetssökande hos arbetsförmedlingen och inte fått lämpligt arbete. För att få KAS fodras att man under de 12 närmaste månaderna före arbetslösheten förvärvsarbetat i minst 5 månader. De 12 månaderna får förlängas om man varit sjuk,gjort värnplikt, vårdat eget barn eller adoptivbarn som inte fyllt 2 år,gått på vuxenutbildning, nykterhetsvård på anstalt eller frihetsberövande på kriminalvårdens område. Note 9 KONTANT ARBETSMARKNADSSTÖD, KAS - 2 ITP015 Vissa behöver inte uppfylla arbetsvillkoret. Det gäller en som efter avslutad: A. ungdomsutbildning B. yrkesinriktad utbildning på heltid,som omfattar minst 1 år och ger rätt till studiestöd C.arbetsmarknadsutbildning som omfattar minst 3 månader och har varit anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Visa karensvillkor skall vara uppfyllda innan man får KAS. Man måste ha varit arbetslös och anmäld som arbetssökande i 5 dagar under en period av högst 5 kalenderveckor. För företagare gäller en karenstid på 2 månader.Äldre sökande,vars ersättningsperiod i arbetslöshetsförsäkringen upphört ,kan få stödet utan att först genomgå karens. KAS kan ges 5 dagar i en kalendervecka. Helt stöd är 35 kronor per dag. Beloppen är skattepliktiga och ATP-grundande. För den som är gift och sammanbor med maken eller makan minskas stödet med hänsyn till makens eller makans inkomst. Samma sker för den stadigvarande är samboende med någon som man varit gift med eller har haft barn med. Likaså minskas stödet för den som ensam eller tillsammans med maken/makan har en förmögenhet över 150.000 kronor. Man kan få KAS och samtidigt ha halv sjukpenning. Note 10 KONTANT ARBETSMARKNADSSTÖD, KAS - 3 ITP015 För den som har änke- eller änklingspension eller annan ålderspension än folkpension och ATP minskas KAS med pensionsbeloppet. Samma sak gäller för den som har mindre än hel förtidspension eller mindre än helt sjukbidrag. Ersättning som är under 4 kronor per dag betalas inte ut. Man kan få ersättning i 150 dagar,en ersättningsperiod. Den som fyllt 55 år innan ersättningsperioden är slut,får ersättning i 300 dagar.För den som fyllt 60 år är ersättningsperioden inte begränsad. Under vissa villkor kan den som fyllt 55 år innan ersättningsperioden är slut under vissa omständigheter få en obegränsad ersättningsperiod. Man kan avstängas från ersättning från KAS.Ansökan om kontant arbetsmarknadsstöd görs skriftligen och lämnas till arbetsförmedlingen på hemorten. Note 11 DAGPENNING VID ARBETSLÖSHET - 1 ITP037 Arbetslöshetskassorna är med några undantag rikskassor för alla anställda inom ett visst yrkesområde.De har kommit till på initiativ av fackliga organisationer,som i allmänhet i sina stadgar föreskrivit att medlemmarna skall tillhöra den för facket bildade arbetslöshetskassan. För att få ersättning måste medlem ha fyllt 16 år och: vara arbetsför, vara oförhindrad att ta arbete och vara arbetssökande hos arbetsförmedlingen. För den som har förtidspension (sjukbidrag) gäller: Den som har hel förtidspension kan aldrig få ersättning från kassan; Den som har 2/3 förtidspension kan ha rätt till ersättning från kassan vid arbetslöshet; Den som har halv förtidspension har vanligen rätt till ersättning vid arbetslöshet. Från och med den månad då man fyller 67 år har man inte längre rätt till dagpenning. I de flesta kassor får medlemmarna betala avgift til försäkringen för varje månad antingen de arbetat eller inte.Innan man kan få dagpenning vid arbetslöshet måste man ha varit medlem i 12 månader och att man under de 12 närmaste månaderna före arbetslösheten har arbetat och betalt avgift minst 5 månader (arbetsvillkoret).De 12 månaderna,inom vilka en medlem skall ha uppfyllt arbetsvillkoret,får förlängas med den tid då man inte kunnat arbeta på grund av sjukdom,värnplikt,vuxenutbildning, nykterhetsvård på anstalt,frihetsberövande på kriminalvårdens område eller vård av eget barn eller adoptivbarn som inte fyllt 2 år. Note 12 DAGPENNING VID ARBETSLÖSHET - 2 ITP037 Som arbetad tid räknas också den tid då man genomgått arbetsmarknadsutbildning och haft statligt utbildningsbidrag,fullgjort värnplikt eller fått föräldrapenning. Dock längst 2 månader tillsammans.Likaså räknas den tid då man haft semester eller då man med bibehållen lön har varit ledig från arbetet av någon annan anledning än sjukdom,värnplikt eller barns födelse.Man kan inte få ersättning förrän man varit arbetslös 5 dagar under en period av högst 5 kalenderveckor.Arbetslöshetskassorna ger ersättning i form av dagpenning .Följande dagpenningklasser finns 40,50,60,70,80,90,100,110,120 och 130 kronor. Ersättningen är skattepliktig inkomst och ATP-grundande. Ersättningen får inte överstiga 11/12 av den vanliga inkomsten.För den som har någon form av ålders- eller tjänstepension skall avdrag göras från arbetslöshetsersättningen med 1/260 av årspensionen. Ersättning som efter avdrag blir mindre än 4 kronor per dag betalas inte ut.Man kan få ersättning i 300 dagar (en ersättningsperiod). Fyller man 55 år innan ersättningsperioden är slut, får man dagpenning i 450 dagar. Den som är helt arbetslös under en kalendervecka får dagpenning för 5 dagar. Man kan avstängas av kassan från ersättning i 28 dagar. Note 13 UNDERHÅLLSBIDRAG/BIDRAGSFÖRSKOTT - 1 ITP734 Om den som har vårdnaden om ett barn är ogift eller frånskild,så har barnet i regel laglig rätt till underhållsbidrag från den andra föräldern. Underhållsskyldighet kan vara fastställd av domstol eller genom avtal mellan barnets föräldrar.Underhållsbidrag som bestämts före utgången av år 1965 har blivit höjda med en viss procentsats,som är beroende av vilket år bidraget bestämdes.De höjda beloppen,liksom underhållsbidrag som fastställts efter 1965, ändras i anslutning till ändringar i basbeloppet.Om den underhållsskyldige inte fullgör sina förpliktelser får barnet ändå ett underhåll genom att den som har vårdnaden får ett särskilt stöd,bidragsförskott,som är ett förskott på underhållsbidraget. Tanken bakom detta är att barnet inte skall behöva lida någon ekonomisk skada för att försörjaren är försumlig eller inte kan lämna underhåll.Bidragsförskott betalas till och med den månad under vilken barnet fyller 18 år.Förmånen är knuten till det basbelopp som fastställs för varje månad enligt lagen om allmän försäkring och har därigenom gjorts värdebeständig. Förskottet är 40% av basbeloppet per år. Note 14 UNDERHÅLLSBIDRAG/BIDRAGSFÖRSKOTT - 2 ITP734 Har någon annan än föräldrarna barnet i sin vård kan denne få bidragsförskott för uteblivet underhåll från båda föräldrarna.Förskott blir då 50% av basbeloppet.Har barnet barnpension blir förskottet 10% av basbeloppet. Ansökan om bidragsförskott skall göras hos barnavårdsnämnden i den kommun där den som har vårdnaden är mantalsskriven.Barnavårdsnämnden tar sedan kontakt med den underhållsskyldige.Denne skall betala igen de förskotterade pengarna till barnavårdsnämnden. Även om inget underhållsbidrag fastställts för barnet betalas bidragsförskott.Detta gäller även barn utom äktenskapet när faderskapet inte fastställts.