FOLKOMRÖSTNINGSUNDERSÖKNINGEN 1957
               SSD 0208

              Primärforskare
               Bo Särlvik
         Statsvetenskapliga institutionen
            Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
               Juni 1989

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i FOLKOMRÖSTNINGSUNDERSÖKNINGEN 1957
       samlades ursprungligen in av Bo Särlvik,
       statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs
       universitet. Varken SSD eller primärforskaren
       bär ansvar för analyser och tolkningar som
       presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Bo Särlvik och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får
  FOLKOMRÖSTNINGSUNDERSÖKNINGEN 1957 förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  I samband med 1954 års kommunalval genomförde Jörgen
  Westerståhl och Bo Särlvik en lokal väljarundersökning i
  Göteborg och runt Borås. Detta var den första vetenskapliga
  intervjuundersökningen om svenskt väljarbeteende. Två år
  senare genomfördes Svensk valundersökning 1956, den första
  riksomfattande undersökningen kring partival, valdeltagande
  och politisk opinionsbildning inom den svenska valmanskåren
  och detta var den egentliga starten på det svenska
  valforskningsprogrammet. Liknande undersökningar har
  därefter genomförts vid samtliga riksdagsval samt vid 1957
  års folkomröstning i pensionsfrågan och 1980 års
  folkomröstning i kärnkraftsfrågan.

  Folkomröstningen i pensionsfrågan hölls den 13 oktober 1956
  och för vart och ett av de tre förslagen fanns en särskild
  röstsedel. På röstsedlarna fanns dels en ingress, vilken var
  gemensam för de tre folkomröstningsförslagen, dels en kort
  beskrivning av respektive förslag. Den som inte ville rösta
  för något av förslagen kunde lämna blank röstsedel.

  Den gemensamma ingressen hade följande lydelse:

  Avsikten är att successivt höja folkpensionerna, enligt
  pensionsberedningens enhälliga förslag så att de år 1968
  uppgår till 5 400 kronor för två pensionsberättigade makar
  och 3 600 kronor för ensamstående. Avsikten är vidare att
  bygga på dem med särskilda tilläggspensioner. Tre olika
  förslag har lagts fram om utformningen av sådana
  tilläggspensioner.

  I övrigt innehöll röstsedlarna för de tre förslagen endera
  av följande texter:

  Jag röstar för förslag nr 1. Detta förslag innebär:
  Löntagare får lagfäst rätt till tilläggspensioner, som
  avpassas efter tidigare lön och behåller sitt värde.
  Andra förvärvsarbetande -- företagare m.fl. -- får möjlighet
  att till begränsat belopp frivilligt försäkra sig för
  tilläggspensioner, som med garanti av staten behåller sitt
  värde.

  
  Jag röstar för förslag nr 2. Detta förslag innebär:
  Löntagare, företagare och andra får möjlighet att till
  begränsat belopp frivilligt försäkra sig för
  tilläggspensioner, som med garanti av staten behåller sitt
  värde.

  Jag röstar för förslag nr 3. Detta förslag innebär:
  Löntagare, företagare och andra får frivilligt försäkra sig
  för tilläggspensioner, och i gällande lagstiftning
  genomföres ändringar, som underlättar att
  tilläggspensionerna utan garanti av staten behåller sitt
  värde. Anslutningen till tilläggspensioneringen kan ske
  genom kollektivavtal eller genom andra överenskommelser,
  enskilt eller gruppvis.

  Folkomröstningsundersökningen 1957 är den första
  undersökning som gjorts i samband med en folkomröstning i
  Sverige. Den utfördes på uppdrag av Författningsutredningen
  av Göteborgs universitets statsvetenskapliga institution i
  samband med folkomröstningen i pensionsfrågan 1957.
  Statsvetenskapliga institutionen har härvid haft ansvaret
  för undersökningens allmänna planläggning, utarbetandet av
  intervjuformulären samt materialbearbetningen. Statistiska
  centralbyråns utredningsinstitut har omhänderhaft
  fältarbetet jämte urvalet av intervjupersoner. Kostnaderna
  för undersökningen har i huvudsak bestridits med medel ur
  anslag, vilka av Kungl. Maj:t ställdes till 1957 års
  folkomröstningsnämnds förfogande.

  
                 II

  ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  Vid undersökningens planläggning befanns det, att det
  allmänna syftet att studera förändringar i fråga om åsikter
  och information bäst kunde tillgodoses genom användandet av
  en panel, där ett och samma urval av personer intervjuas vid
  flera tidpunkter under den period, som undersökningen avser.
  Metoden har såväl fördelar som nackdelar jämfört med den
  annars tänkbara utvägen att vid varje intervjutillfälle
  använda ett helt nytt personurval. Fördelarna består främst
  i att man vid paneltekniken får uppgifter om varje individs
  åsikter och informationsgrad vid flera
  observationstillfällen. Härigenom ökas möjligheterna för en
  detaljanalys av de faktorer, som framkallade förändringar i
  det allmänna opinionsläget. Metodens mest väsentliga nackdel
  är, att de upprepade intervjuerna själva kan åstadkomma en
  effekt av något slag på de intervjuade. Flera åtgärder
  vidtogs för att kontrollera i vilken mån en intervjueffekt
  framkom och för att såvitt möjligt motverka densamma.

  Sammanlagt innefattade undersökningen tre intervjuomgångar.
  Enligt instruktionerna skulle intervjuarna undvika att
  upplysa personerna i urvalet om att intervjuerna skulle
  upprepas.

  Enligt de planer som uppdrogs för undersökningen, borde en
  intervju göras innan propagandakampanjen ännu nått full
  omfattning, men ändå vid en så pass sen tidpunkt att
  åtminstone en någorlunda stor del av de intervjuade skulle
  ha hunnit bilda sig någon uppfattning om vad saken gällde.
  För att tillgodose båda önskemålen bestämdes det att denna
  etapp i undersökningen skulle börja den 26 augusti.
  Huvuddelen av intervjuerna utfördes under veckan närmast
  efter detta datum, men etappen avslutades definitivt den 8
  september.

  Ett önskemål var att tiden mellan de två intervjuerna inte
  blev alltför kort. Undersökningens andra etapp startade
  därför den 26 september. Även under denna etapp gjordes
  större delen av fältarbetet under den första veckan.
  Resterande intervjuer fick dock utföras ända fram till den
  12 oktober.

  Undersökningen avslutades med ett kort brevformulär som
  utsändes på själva folkomröstningsdagen.

  
  Risken för uppkomst av en intervjueffekt bedömdes som
  särskilt stor vid den första intervjun, då opinionsläget
  kunde antagas vara särskilt instabilt. Av denna anledning
  klövs urvalet i två ungefär likstora delar. Den ena delen,
  panelen, medtogs vid samtliga tre intervjuomgångar. Urvalets
  andra del, kontrollgruppen, intervjuades däremot endast vid
  de båda senare tillfällena.

  Avsikten med detta arrangemang var att man genom jämförelser
  mellan panel och kontrollgrupp skulle kunna undersöka om den
  första intervjun åstadkommit någon egen intervjueffekt. För
  att ytterligare minska risken för en sådan gavs
  intervjuformuläret vid den första intervjun en speciell
  utformning. Redan på ett tidigt stadium av intervjun
  ställdes en "spärrfråga" i syfte att utröna om de
  intervjuade över huvud taget hade någon kunskap om den
  förestående folkomröstningen. Om en intervjuperson då visade
  sig vara helt oinformerad, ställdes inte några ytterligare
  frågor rörande folkomröstningen, utan intervjun avslutades
  med ett antal frågor rörande ett annat ämne.

  Urvalet av intervjupersoner gjordes inom ramen för
  Statistiska centralbyråns utredningsinstituts basurval av
  intervjuområden. Personurvalet drogs ur 1957 års
  mantalslängder, varvid först ett systematiskt urval av
  uppslag gjordes och därefter en individ uttogs från varje
  uppslag genom en sampling från uppslagets 36 rutor. Namn och
  övriga data beträffande de uttagna individerna uppfördes på
  särskilda blanketter. Ett exemplar av varje blankett sändes
  till postanstalterna för adresskontroll. En annan
  uppsättning blanketter sändes till skattemyndigheterna med
  begäran om uppgift beträffande yrkesverksamma
  intervjupersoners arbetsplatser. Slutligen sändes en
  uppsättning till kommunalnämnder, kommunalborgmästare och
  magistrater för att påföras uppgift om huruvida de uttagna
  individerna ägde rösträtt.

  Sedan de begärda kompletterande uppgifterna erhållits
  bortsorterades personer utan rösträtt ur urvalet. Vidare
  bortsorterades samtliga röstberättigade som var födda 1878
  eller tidigare. Till sist vidtogs den korrigeringen att
  endast varannan person i åldersgruppen 70-79 år medtogs i
  det slutliga urvalet. När proceduren avslutats, hade man
  erhållit ett urval omfattande 1072 personer, vilket var
  avsett att vara representativt för den röstberättigade
  befolkningen upp till 80 års ålder, men med den
  begränsningen att den äldsta 10-årsgruppen medtagits endast
  med halv sannolikhet. Anledningen till att ett högsta
  åldersstreck sattes, och att den äldsta gruppen
  underrepresenterades, vara att det beräknades bli särskilt
  svårt att genomföra hela intervjuprogrammet i dessa
  kategorier.

  
  Underrepresentationen av personer i åldern 70-79 år
  uppvägdes vid bearbetningen genom att de i urvalet ingående
  personerna från denna åldersgrupp dubblerades. Denna grupp
  omfattar 35 individer, och i tabellen nedan representerar
  siffrorna inom parentes antalet individer då dubbletterna är
  medräknade.

  ANDEL GENOMFÖRDA INTERVJUER, BORTFALL MM VID
  FOLKOMRÖSTNINGEN 1957

                Panel  Kontrollgrupp Totalt

  Urval           551 (569)  521 (538) 1072 (1107)

  Intervjuomgång I
  - Genomförda intervjuer  521 (539)   -    521 (539)
  - Bortfall         30           30  (30)

  Intervjuomgång II
  - Genomförda intervjuer  506 (524)  481 (498)  987 (1022)
  - Bortfall II       15     40     55  (55)

  Brevformulär
  - Besvarade formulär   473     447     920 (948)
  - Bortfall         33     34     67  (89)

  För ytterligare information om undersökningen se:

   Särlvik, Bo  Opinionsbildningen vid
        Folkomröstningen 1957
        SOU 1959:10

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-8 (1-88) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 används för frågor som ej är
  tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor eller för att frågan endast ställts till
  vissa grupper. "Vet inte"-svar har oftast givits koden 8
  (88). Kod 9 (99) används för det externa bortfallet och kod
  6 (96) för det interna bortfallet (uppgift saknas).

  I kodboken används förkortningen UP (undersökningsperson)
  för den intervjuade och LOKO (lokalombud) för den person som
  utförde intervjun. I de fall frågeformuleringen skiljer sig
  mellan förvals- och eftervalsintervjuerna anges båda
  frågeformuleringarna. Om frågan endast ställts till vissa
  grupper anges dessa inom parentes före frågeformuleringen
  eller i särskild anmärkning. Frågor ställda i brevformuläret
  anges med förkortningen BF.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 45   (2) V56045 INTRESSE POL  20    (3) MD=9
    REF 45   (4) LOC 53 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.19 Skulle Ni vilja beteckna Er som mycket, måttligt,
       eller inte alls intresserad av politik?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    95  1.  Mycket intresserad
    727  3.  Måttligt intresserad
    296  5.  Inte alls intresserad
     4  8.  Vet inte

     9  9.  Uppgift saknas

  ............................................................

  

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken). I valundersökningarna
  inleds detta alltid med en sex tecken lång kombination där
  första tecknet är ett V eller R. V står för variabel och R
  för registerdata. De följande två siffrorna står för
  undersökningsår och de tre sista för variabelnummer.
  Variabelnamnet avslutas med frågenumret eller REG i de fall
  det rör sig om data hämtad från någon form av register.

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variable list


1 UP:s ID-nummer 2 PUE-nummer 3 Delurval 4 Födelseår 5 Hemortstyp 6 Kännedom om vad folkomröstningen gäller 7 Avsikt att rösta 1957 HÖJD FOLKPENSION 8 Inställning till höjning av folkpensionen 9 Andra statliga utgiftsökningar 10 Höjning av folkpensionen angelägnast TILLÄGGSPENSION 11 Intresse för tilläggspensionsfrågan 12 Diskussioner om folkomröstningsförslagen på arbetsplatsen 13 Diskuterat folkomröstningsförslagen 14 Åsikter på arbetsplatsen 15 Åsikter i familjen 16 Åsikter bland bekanta 17 Antal förslag vid folkomröstningen 18 Kännedom om de olika förslagen 19 Bästa förslag (1) 20 Övertygad anhängare 21 Beslutsfattare tilläggspensionens storlek 22 Skillnad mellan förslagen i fråga om avgiftsbetalningen 23 Avgiftsbetalning enligt det förslag UP föredrar 24 Medelsförvaltning enligt det förslag UP föredrar 25 Skillnader i de olika linjernas medelsförvaltning 26 Skillnad i fråga om medelsförvaltningen 27 Förslag UP tvekar mellan (1) 28 Medlemskap i facklig organisation 29 Facklig organisationstillhörighet 30 Förslag UP:s fackliga organisation stöder 31 Förslag UP:s parti stöder 32 Folkpensionshöjningens storlek 33 Läst röstsedlarnas text 34 Förslag som får flest röster (1) VÄRLDSLÄGET OCH SVERIGES FÖRSVAR 35 Sveriges möjligheter att hålla sig utanför ett storkrig i Europa 36 Möjlighet att undgå nytt världskrig 37 Hjälp från stormakt vid angrepp 38 Försvarets möjlighet att förhindra ockupation 39 Skadeverkningar vid atombomsexperiment 40 Slag av skadeverkningar vid atombombsexperiment 41 Evakuering av storstadsbefolkning 42 Strålningsradie från explosionsplats 43 Skydd mot radioaktiv strålning 44 Exempel på skyddsåtgärder 45 Skyddsåtgärdernas effektivitet 46 Bostadsort med utsatt läge vid kärnvapenangrepp 47 Väpnat motstånd om Sverige anfalles 48 Väpnat motstånd vid atombomshot mot Sverige 49 Inställning till svenskt atomvapen OMDÖME OM REGERINGSPOLITIKEN 50 Till fördel för den egna samhällsklassen 51 Till nackdel för någon samhällsklass 52 Till fördel för någon samhällsklass BÄSTA FÖRSLAG 53 Bästa förslag (2) 54 Förslag UP tvekar mellan (2) 55 Bästa förslag för UP som ej tidigare känt till förslagen PARTIER OCH ORGANISATIONERS LINJEVAL 56 Förslag Högern stöder 57 Förslag Bondeförbundet stöder 58 Förslag Folkpartiet stöder 59 Förslag Socialdemokraterna stöder 60 Förslag Kommunisterna stöder 61 Förslag Arbetsgivareförening stöder 62 Förslag Tjänstemännens Centralorganisation stöder 63 Förslag Landsorganisationen stöder 64 Förslag Riksförbundet Landsbygdens Folk stöder 65 Antal rätta svar 66 Förslag som får flest röster (2) 67 Kunskapsindex 68 Beslutande eller rådgivande folkomröstning 69 Missnöje med röstsedlarnas utforming ÅSIKTER OM TILLÄGGSPENSIONEN 70 Tilläggspensionen bör vara frivillig 71 Lagfäst rätt till tilläggspension 72 Orättvist att inte alla löntagare har rätt till pension 73 Försämring för vissa med nytt pensionssystem 74 Arbetsgivarna bör betala avgifterna 75 Tilläggspensionen begränsad till 3000 kronor per år 76 Skattepengar bör ej användas för tilläggspensionering 77 Var och en får bestämma 78 Enhetligt system 79 Avtal mellan löntagare och arbetsgivare 80 Hot mot näringslivets frihet 81 Fullgoda pensioner kan inte ordnas om arbetsgivarna skall vara med och bestämma BROSCHYRER INFÖR FOLKOMRÖSTNINGEN 82 Opartisk broschyr: Hur vill Du ha Din pensionsfråga löst? 83 Linje 1 broschyr: Ettan 84 Linje 2 broschyr: Den personligt frivilliga pensionen 85 Linje 3 broschyr: Linje 3 (Nr 3) 86 Linje 1 broschyr: För vår skull - trygga pensionen 87 Linje 2 broschyr: Varför vi röstar på just linje 2 88 Linje 3 broschyr: Linje 3 (Nr 2) 89 Antal lästa broschyrer 90 Intresseväckande broschyr 91 Inställning till opartisk statlig upplysningsbroschyr CIVILFÖRSVARSBROSCHYRER 92 Civilförsvarsbroschyr: Fakta om radiakbeläggning 93 Civilförsvarsbroschyr: Aktuellt från civilförsvarsstyrelsen 94 Kunskap om beredskapsutrymning 95 Nya upplysningar genom civilförsvarsbroschyr 96 Facklig tidning eller tidskrift 97 Linjesympati fackföreningstidning OMGIVNINGENS LINJEVAL 98 Förslag med flest anhängare på arbetsplatsen 99 Förslag bekanta tänker rösta på 100 Förslag familjen tänker rösta på 101 Diskussion på arbetsplatsen 102 Pensionsfrågediskussionen invecklad DELTAGANDE I VAL OCH FOLKOMRÖSTNINGAR 103 Inställning till folkomröstningen i pensionsfrågan 104 Avsikt att rösta 1957 105 Orsak till icke-röstning 106 Deltagande vid tidigare folkomröstningar 107 Röstade vid riksdagsvalet 1956 108 Deltagande vid tidigare val TIDNINGSLÄSNING OCH FÖRSLAG TIDNINGEN STÖDER 109 Högerpartistisk storstadspress 110 Högerpartistisk landsortspress 111 Centerpartipress 112 Folkpartistisk storstadspress 113 Folkpartistisk landsortspress 114 Socialdemokratisk storstadspress 115 Socialdemokratisk landsortspress 116 Stockholmstidningen och Aftonbladet 117 Kommunistisk press 118 Opolitisk press 119 Komplettering prenumererade tidningar 120 Komplettering lösnummerköp av tidning 121 Utbildning 122 Kön 123 Civilstånd 124 Antal anställda på arbetsplatsen 125 Hyr eller äger bostad 126 Bilinnehav NUVARANDE PENSIONSFÖRHÅLLANDEN 127 Ålderspension utöver folkpensionen 128 Utbetalare av övrig ålderspension 129 Änkepension ingående i pensionsförmåner 130 Make/maka ålderspension utöver folkpension 131 Folkpension tillräckligt för försörjning 132 Makes pension 133 Gemensamma pensionsförmånerna tillräckliga för försörjning på äldre dagar 134 Inställning till försörjning på äldre dagar 135 Försörjning på annat sätt än genom pension 136 Intresse för pensionfrågan PARTISYMPATI 137 Partisympati 138 Partival vid senaste valet UP deltog i 139 Pensionsfrågans betydelse för ändrad partiuppfattning RADIO OCH TV 140 Folkomröstningsnämndens ordförande 141 Diskussion mellan representanter för förslagen 142 Vad innebär linje 1? 143 Vad innebär linje 3? 144 Vad innebär linje 2? 145 Anförande linje 2 146 Anförande linje 3 147 Anförande linje 1 148 Slutdebatten inför folkomröstningen 149 Jämförelse mellan olika informationsmedia 150 Linjeval vid folkomröstningen 1957 151 Tidpunkt för röstbeslut YRKE 152 UP:s näringsgren 153 UP:s yrkesställning 154 Makes näringsgren 155 Makes yrkesställning 156 UP:s yrkesgrupp 157 UP:s egen inkomst 158 Makes/makas inkomst 159 Familjeinkomst 160 Pensionsförhållanden 161 Antal hörda radioprogram 162 Intervjudatum etapp II 163 Intervjudatum etapp III 164 SSDstudie NR 0208 165 SSDupplaga/datering NR 1 166 SSD Delstudieidentifikation 001

VAR 1 V57001 ID-NUMMER   REG          Loc 1 width 5


UP:s ID-nummer

  Ett femsiffrigt identifikationsnummer


VAR 2 V57002 PUE-NUMMER REG Loc 6 width 2 PUE-nummer Identifikation för urvalsområdet Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 152 14 7 11 9 12 7 43 17 8 60 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 9 10 13 11 8 13 7 7 16 7 8 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 15 11 7 11 18 15 12 16 12 11 11 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 15 4 7 8 14 10 16 13 7 14 13 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 12 5 11 13 14 13 10 11 12 12 9 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 19 10 10 17 12 12 11 8 12 16 16 Kod: 67 68 69 70 Frek: 22 14 20 7
VAR 3 V57003 DELURVAL REG Loc 8 width 1 Delurval 539 1. Panel 498 2. Kontrollgrupp
VAR 4 V57004 FÖDELSEÅR REG Loc 9 width 2 Födelseår 21 00. 1935 39 01. 1933-1934 103 02. 1927-1932 260 03. 1917-1926 103 04. 1912-1916 115 05. 1907-1911 201 06. 1897-1906 72 07. 1892-1896 8 08. 1891 45 09. 1887-1890 35 10. 1877-1886 35 11. 1877-1886 (dubbletter)
VAR 5 V57005 HEMORTSTYP REG Loc 11 width 1 Hemortstyp 121 1. Stockholm 51 2. Göteborg 27 3. Malmö 102 4. Stora städer med hög industrialisering 92 5. Stora städer med låg industrialisering 87 6. Små städer med hög industrialisering 67 7. Små städer med låg industrialisering 490 8. Landsbygd och andra tätorter än städer
VAR 6 V57006 FOLKOMR ÄMNE 1 Loc 12 width 1 F.I:1/II:1. Jag skulle vilja börja med att fråga: Känner Ni till vad folkomröstningen i höst gäller? (Vad kommer den att gälla?) 445 1. Tilläggspensioner (Rätt svar) 394 2. Pensionsfrågan 49 3. Folkpensioner 149 8. Vet inte
VAR 7 V57007 TÄNKER RÖSTA 2 Loc 13 width 1 MD=0 F.I:2. Tänker Ni rösta vid folkomröstningen i höst? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL KONTROLLURVALET 452 1. Ja, tänker rösta 15 3. Kommer kanske att rösta 26 5. Nej, tänker inte rösta 45 8. Vet inte 499 0. Frågan ej tillämplig
VAR 8 V57008 HÖJD FOLKPENS 3 Loc 14 width 1 F.I:3/II:2. Det finns ju olika meningar om hur tilläggspensionering skall ordnas. Men i riksdagen har ju alla partier uttalat sig för att själva folkpensionen skall höjas kraftigt. Gillar Ni eller ogillar Ni att riksdagen uttalat sig för en kraftigt höjning av själva folkpensionen? 797 1. Gillar 23 2. Gillar, med tvekan eller reservation 35 3. Ambivalent 8 4. Ogillar, med tvekan eller reservation 114 5. Ogillar 60 8. Vet inte
VAR 9 V57009 UTGIFTSÖKNING 4 Loc 15 width 2 MD= 0 F.I:4. Tycker Ni att det är någonting annat, som staten borde ge ut mera pengar på än nu? (För vilket ändamål?) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL KONTROLLURVALET 5 01. Ja, mera för försvaret 38 02. Ja, mera för bostadsbyggande och bostadspolitik 31 03. Ja, mera för barnbidrag och ungdomsvård 22 04. Ja, mera för sjukvård, inkl. mentalsjukvård 29 05. Ja, mera för övrig socialpolitik, nykterhetsvård 46 06. Ja, mera för vägbyggande 18 07. Ja, mera för skolväsen och forskning inkl. stipendier 14 08. Ja, mera för andra än ovan nämnda områden 225 55. Nej, ingenting 111 88. Vet inte 498 00. Frågan ej tillämplig
VAR 10 V57010 VIKTIGAST ÖKA 5 Loc 17 width 1 MD=0 F.I:5. (ANNAN UTGIFTSÖKNING VIKTIGARE) Tycker Ni att det är viktigare att staten ger ut mera pengar till det ändamålet (de ändamålen) än till höjda folkpensioner? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL KONTROLLURVALET 68 1. Ja, viktigare än höjda folkpensioner 6 2. Ja, med reservation 41 3. Ambivalent; även: lika viktigt 1 4. Nej, med reservation 76 5. Nej 12 8. Vet inte 833 0. Frågan ej tillämplig
VAR 11 V57011 INTRESSE ATP 6 Loc 18 width 1 MD=0 or GE 9 F.I:6. Och så går jag tillbaka till tilläggspensionen. Är Ni själv mycket intresserad av hur frågan om tilläggspensionen kommer att lösas? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL KONTROLLURVALET 287 1. Ja, mycket intresserad 39 3. Ambivalent 173 5. Nej 39 8. Vet inte 498 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 12 V57012 DISK ARB.PLATS 7 Loc 19 width 1 MD=0 or GE 9 F.I:7. Har folkomröstningsförslagen diskuterats ofta, bara vid något enstaka tillfälle eller inte alls på Er arbetsplats? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL KONTROLLURVALET 53 1. Folkomröstningsfrågan har diskuterats ofta 94 3. Bara vid något enstaka tillfälle 90 5. Inte alls 76 6. Ensam på arbetsplatsen 220 7. Ej yrkesverksam 3 8. Vet inte 498 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 13 V57013 DISK FÖRSLAGEN 8 Loc 20 width 1 F.I:8/II:47. Har Ni själv diskuterat med någon om folkomröstningsförslagen under senaste tiden? 489 1. Ja, har diskuterat 548 5. Nej, har inte diskuterat
VAR 14 V57014 ÅSIKT ARBETSPL 10 Loc 21 width 2 MD= 0 F.I:9/II:48. (HAR DISKUTERAT) Var det med någon på arbetsplatsen, någon i familjen eller någon annan bekant? F.I:10/II49. Vilket förslag vid folkomröstningen tyckte den (de) Ni talade med bäst om? F.I:10(1). Samtal på arbetsplatsen - åsikter 82 01. För förslag 1 7 02. För förslag 2 55 03. För förslag 3 2 04. För förslag 1 och 2 8 05. För förslag 1 och 3 9 06. För förslag 2 och 3; även: oklart om 2 eller 3 avses 16 07. För förslag 1, 2 och 3; även: svar av typen "delade meningar" 08. För blankröstning 14 09. Vet inte vilket förslag vederbörande gillade; även oklara svar och synpunkter för och emot ett eller flera förslag 2 10. Har samtalat med någon, men ej svarat med vem 294 55. Har ej samtalat med någon på arbetsplatsen 548 00. Frågan ej tillämplig
VAR 15 V57015 ÅSIKT FAMILJEN 10 Loc 23 width 2 MD= 0 F.I:10(2). Samtal i familjen - åsikter <Se F.I:9/II:48, F.I:10/II49 för fullständig frågetext> 78 01. För förslag 1 29 02. För förslag 2 102 03. För förslag 3 1 04. För förslag 1 och 2 2 05. För förslag 1 och 3 11 06. För förslag 2 och 3; även: oklart om 2 eller 3 avses 1 07. För förslag 1, 2 och 3; även: svar av typen "delade meningar" 1 08. För blankröstning 43 09. Vet inte vilket förslag vederbörande gillade; även oklara svar och synpunkter för och emot ett eller flera förslag 2 10. Har samtalat med någon, men ej svarat med vem 218 55. Har ej samtalat med någon i familjen 549 00. Frågan ej tillämplig
VAR 16 V57016 ÅSIKT BEKANTA 10 Loc 25 width 2 MD= 0 F.I:10(3). Samtal med bekanta - åsikter <Se F.I:9/II:48, F.I:10/II49 för fullständig frågetext> 70 01. För förslag 1 39 02. För förslag 2 106 03. För förslag 3 8 04. För förslag 1 och 2 17 05. För förslag 1 och 3 15 06. För förslag 2 och 3; även: oklart om 2 eller 3 avses 9 07. För förslag 1, 2 och 3; även: svar av typen "delade meningar" 1 08. För blankröstning 39 09. Vet inte vilket förslag vederbörande gillade; även oklara svar och synpunkter för och emot ett eller flera förslag 2 10. Har samtalat med någon, men ej svarat med vem 183 55. Har ej samtalat med någon bekant 548 00. Frågan ej tillämplig
VAR 17 V57017 ANTAL FÖRSLAG 11 Loc 27 width 1 F.I:11/II:4. Hur många förslag får man rösta om vid årets folkomröstning? 794 1. Tre förslag (Rätt svar) 243 5. Vet inte och fel svar
VAR 18 V57018 ANGER FÖRSLAG 12 Loc 28 width 1 F.I:12/II:5. Skulle Ni vilja tala om vad något av förslagen går ut på? UP SOM SVARAT VET EJ PÅ FRÅGA I:12/II:5 HOPPAR ÖVER ALLA FRÅGOR TOM FRÅGA I:26/II:22 (V19-V27,V30-V34,V53-V54) 622 1. Svarat på frågan 415 5. Vet ej vad förslagen går ut på
VAR 19 V57019 BÄSTA FÖRSLAG 14 Loc 29 width 1 MD=0 F.I:14. Vilket av förslagen tycker Ni bäst om? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL KONTROLLURVALET SAMT TILL UP SOM I FRÅGA I:12 SAGT SIG EJ KÄNNA TILL NÅGOT AV DE TRE FÖRSLAGEN 82 1. Förslag 1 i folkomröstningen är bäst 41 2. Förslag 2 i folkomröstningen är bäst 105 3. Förslag 3 i folkomröstningen är bäst 4 4. Osäkert om förslag 2 eller 3 avses (frivillig pension) 3 5. Blankröstning 41 8. Vet inte vilket förslag som är bäst eller ogillar alla förslag 761 0. Frågan ej tillämplig
VAR 20 V57020 ÖVERTYGELSE 15 Loc 30 width 1 MD=0 F.I:15/II:15. (FÖREDRAR ETT BESTÄMT FÖRSLAG) Är Ni mycket bestämt övertygad om att det förslaget är bäst eller kan det tänkas att Ni ändrar åsikt före omröstningen? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP SOM I FRÅGA I:12/II:5 SAGT SIG EJ KÄNNA TILL NÅGOT AV DE TRE FÖRSLAGEN 452 1. Mycket bestämt övertygad 11 3. Ambivalent eller oklart svar 68 5. Kan tänkas ändra åsikt 10 8. Vet inte 496 0. Frågan ej tillämplig
VAR 21 V57021 BESTÄMMA STLK 18 Loc 31 width 1 MD=0 or GE 9 F.I:18/II:18. (FÖREDRAR ETT BESTÄMT FÖRSLAG) Vilka skulle bestämma hur stor tilläggspension man skulle få enligt det förslag Ni tycker bäst om? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP SOM I FRÅGA I:12/II:5 SAGT SIG EJ KÄNNA TILL NÅGOT AV DE TRE FÖRSLAGEN 186 1. Genom lagstiftning 174 2. Av den enskilde själv 86 3. Genom avtal mellan arbetsgivare och löntagarna 7 4. Dels av den enskilde själv (individ. försäkr.) dels genom avtal mellan arbetsgivare och löntagare (kollektivavtal) 17 5. Annat 68 8. Vet inte 498 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 22 V57022 SKILLNAD BET 19 Loc 32 width 1 MD=0 or GE 9 F.I:19/II:19. (FÖREDRAR ETT BESTÄMT FÖRSLAG) Anser Ni att det är någon viktig skillnad mellan de olika förslagen ifråga om betalningen av avgifterna för tilläggspensionen? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP SOM I FRÅGA I:12/II:5 SAGT SIG EJ KÄNNA TILL NÅGOT AV DE TRE FÖRSLAGEN 315 1. Ja, viktig skillnad 22 3. Ambivalent eller oklart 66 5. Nej 135 8. Vet inte 498 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 23 V57023 AVGIFTSBETALN 19B Loc 33 width 1 MD=0 or GE 9 F.I:19B. (FÖREDRAR ETT BESTÄMT FÖRSLAG OCH HAR EJ SVARAT VET INTE PÅ FRÅGA 19) Hur skulle betalningen av avgifterna ordnas enligt det förslag, som Ni tycker bäst om? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP SOM I FRÅGA I:12/II:5 SAGT SIG EJ KÄNNA TILL NÅGOT AV DE TRE FÖRSLAGEN 93 1. Arbetsgivaren erlägger avgiften 23 2. Arbetsgivaren erlägger avgiften, men den anställde får stå för hela eller en del av kostnaderna i sista hand 21 3. Avgiftsbetalningens form blir beroende av avtal mellan arbetsgivare och anställda 95 4. Den enskilde betalar själv sin avgift; även: frivilligt 68 5. Avgiften erlägges genom skatter, källskatt, avdrag på lönen 30 6. Avgiften delas mellan arbetsgivare och anställda 51 8. Vet inte hur avgiftsbetalningen skall ordnas; även: irrelevanta svar 633 0. Frågan ej tillämplig 23 9. Uppgift saknas
VAR 24 V57024 MEDELSFÖRVALTN 20 Loc 34 width 1 MD=0 or GE 9 F.I:20/II:20. (FÖREDRAR ETT BESTÄMT FÖRSLAG) Hur skulle förvaltningen av de pengar, som kommer in genom avgifter till tilläggspensioner, ordnas enligt det förslag Ni tycker bäst om? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP SOM I FRÅGA I:12/II:5 SAGT SIG EJ KÄNNA TILL NÅGOT AV DE TRE FÖRSLAGEN 30 1. Pengarna skulle förvaltas för produktiva ändamål och div. svar 127 2. Pengarna skulle förvaltas av staten, statlig försäkringsinrättning, statlig fond 76 3. Pengarna skulle förvaltas av privata försäkringsföretag och banker 29 4. Pengarna skulle förvaltas av de företag som erlagt avgifter 34 5. Pengarna skulle förvaltas av en fond (utan närmare precisering) 14 7. Oklara eller irrelevanta svar 227 8. Vet inte 498 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 25 V57025 SKILLN FÖRV 20B Loc 35 width 1 MD=0 or GE 9 F.20B. (FÖREDRAR ETT BESTÄMT FÖRSLAG OCH HAR EJ SVARAT VET INTE PÅ FRÅGA 20) Tror Ni att det skulle bli någon skillnad i fråga om avgifternas förvaltning, om något annat förslag än det Ni tycker bäst om skulle genomföras? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP SOM I FRÅGA I:12/II:5 SAGT SIG EJ KÄNNA TILL NÅGOT AV DE TRE FÖRSLAGEN 189 1. Ja, skulle bli någon skillnad 43 5. Nej, skulle inte bli någon skillnad 71 8. Vet inte 725 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 26 V57026 ANGETT SKILLN 20C Loc 36 width 1 MD=0 or GE 9 F.20C. (SKILLNAD) Vilken skillnad tror Ni att det skulle bli? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP SOM I FRÅGA I:12/II:5 SAGT SIG EJ KÄNNA TILL NÅGOT AV DE TRE FÖRSLAGEN 159 1. UP har givit något svar på fråga 20C 30 8. Vet inte eller helt meningslöst svar på fråga 20C 839 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 27 V57027 TVEKAR MELLAN 21 Loc 37 width 1 MD=0 or GE 9 F.I:21. (VET INTE VILKET FÖRSLAG SOM ÄR BÄST ELLER OGILLAR ALLA FÖRSLAG) Vilka förslag tvekar Ni mellan? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL KONTROLLURVALET (JÄMFÖR V54) SAMT TILL UP SOM I FRÅGA I:12 SAGT SIG EJ KÄNNA TILL NÅGOT AV DE TRE FÖRSLAGEN 2 1. Tvekar mellan 1 och 2 6 2. Tvekar mellan 1 och 3 10 3. Tvekar mellan 2 och 3 22 8. Vet inte 996 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 28 V57028 MEDL FACKL ORG 23 Loc 38 width 1 MD=9 F.I:23/II:42. Är Ni med i någon fackförening eller någon yrkessammanslutning? 438 1. Ja, medlem 590 5. Nej, inte medlem 9 9. Uppgift saknas
VAR 29 V57029 FACKLIG ORG 24 Loc 39 width 1 MD=9 F.I:24/II:42. (MEDLEM) Vilken organisation är det? 208 1. Medlem i LO (exkl. stats- och kommunalanställda) 41 2. Medlem i LO (stats- och kommunalanställda) 105 3. Medlem i TCO 10 4. Medlem i SACO och SR 42 5. Medlem i RLF 2 6. Medlem i jordbrukarorganisation, men ej medlem i RLF 30 7. Medlem i organisation för företagare eller fria yrkesutövare, som ej är löntagare 590 8. Nej, inte medlem (inkl. vet inte och uppgift saknas) 9 9. Uppgift saknas
VAR 30 V57030 FACKET STÖDER 25 Loc 40 width 1 MD=0 or GE 9 F.I:25. (MEDLEM) Känner Ni till vilket förslag i folkomröstningen den organisationen har gett sitt stöd åt? (Vilket av förslagen?) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL KONTROLLGRUPPEN 58 1. Organisationen stöder förslag 1 8 2. Organisationen stöder förslag 2 20 3. Organisationen stöder förslag 3 4 4. Organisationen stöder 2 eller 3 4 5. Organisationen för blankröstning 9 6. Organisationen har ej tagit ställning 59 8. Vet inte 811 0. Frågan ej tillämplig 64 9. Uppgift saknas
VAR 31 V57031 PARTIET STÖDER 26 Loc 41 width 1 MD=0 F.I:26. Om Ni tänker på det parti, som Ni senast har röstat med, känner Ni till vilket förslag i folkomröstningen, som det partiet har gett sitt stöd åt? (Vilket av förslagen?) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL KONTROLLURVALET SAMT TILL UP SOM I FRÅGA I:12 SAGT SIG EJ KÄNNA TILL NÅGOT AV DE TRE FÖRSLAGEN 113 1. Partiet stöder förslag 1 25 2. Partiet stöder förslag 2 98 3. Partiet stöder förslag 3 1 4. Oklart om svaret avser förslag 2 eller 3 3 5. Har ej röstat tidigare 36 8. Vet inte 761 0. Frågan ej tillämplig
VAR 32 V57032 FOLKPENS STLK 26B Loc 42 width 1 MD=0 F.I:26B/II:3. Som vi nyss talade om har ju alla partier enat sig om en plan för folkpensionernas höjning. Känner Ni möjligen till hur stor man har tänkt sig att folkpensionen skall bli för t.ex. två äkta makar, som båda har folkpension, eller för en ensam folkpensionär, när planen genomförts 1968? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP SOM I FRÅGA I:12 SAGT SIG EJ KÄNNA TILL NÅGOT AV DE TRE FÖRSLAGEN 67 1. Rätt svar beträffande äkta makar och ensamstående 81 2. Rätt svar beträffande två makar (5 400 kronor) 39 3. Rätt svar beträffande ensamstående (3 600 kronor) 48 4. Nästan rätt svar beträffande både äkta makar och ensamstående 81 5. Nästan rätt svar beträffande två makar 21 6. Nästan rätt svar beträffande ensamstående 46 7. Felaktigt svar 391 8. Vet inte 263 0. Frågan ej tillämplig
VAR 33 V57033 TEXT RÖSTSEDEL 26 Loc 43 width 1 MD=0 F.I:26C. På röstsedlarna kommer det ju att stå en kort beskrivning av vad de olika förslagen går ut på. Har Ni haft tillfälle hittills att i en tidning eller på något annat ställe läsa den text, som kommer att stå på röstsedlarna? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL KONTROLLGRUPPEN SAMT TILL UP SOM I FRÅGA I:12 SAGT SIG EJ KÄNNA TILL NÅGOT AV DE TRE FÖRSLAGEN 70 1. Ja, har haft tillfälle att läsa 6 3. Oklara svar 197 5. Nej 3 8. Vet inte 761 0. Frågan ej tillämplig
VAR 34 V57034 FLEST RÖSTER 26D Loc 44 width 1 MD=0 F.I:26D. Vilket förslag tror Ni kommer att få det största antalet röster vid folkomröstningen? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL KONTROLLGRUPPEN SAMT TILL UP SOM I FRÅGA I:12 SAGT SIG EJ KÄNNA TILL NÅGOT AV DE TRE FÖRSLAGEN. JÄMFÖR MED VARIABEL 66. 145 1. Förslag 1 15 2. Förslag 2 48 3. Förslag 3 5 4. Oklart om 2 eller 3 avses 12 5. Två förslag nämnda och "väger jämnt" 51 8. Vet inte 761 0. Frågan ej tillämplig
VAR 35 V57035 SVERIGE-KRIG 27 Loc 45 width 1 MD=0 F.I:27. Jag skall nu gå över till att ställa några frågor om vad Ni anser om läget ute i världen och om Sveriges försvar. Jag börjar med att fråga: Hur stora möjligheter tror Ni att Sverige skulle ha att hålla sig utanför ett nytt storkrig i Europa: mycket stora möjligheter, ganska stora möjligheter, mycket små möjligheter? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL KONTROLLURVALET 26 1. Mycket stora möjligheter 128 2. Ganska stora möjligheter 193 3. Ganska små möjlighter 145 4. Mycket små möjligheter 47 8. Vet inte 498 0. Frågan ej tillämplig
VAR 36 V57036 VÄRLDSKRIG 28 Loc 46 width 1 MD=9 F.I:28/II:58. Om Ni ser på läget i världen i stort, skulle Ni då vilja räkna Er till dem som ser optimistiskt eller dem som ser pessimistiskt på mänsklighetens möjligheter att undgå ett nytt världskrig? 558 1. Ser optimistisk 27 3. Ambivalent 347 5. Ser pessimistisk 104 8. Vet inte 1 9. Uppgift saknas
VAR 37 V57037 STORMAKTSHJÄLP 29 Loc 47 width 1 MD=9 F.I:29/II:59. Antag att Sverige angripes av en stormakt. Tror Ni då att det vore sannolikt, att någon annan stormakt skulle ge oss militär hjälp? 601 1. Ja, sannolikt att annan stormakt ger militär hjälp 37 2. Ja, med reservation eller tvekan 20 3. Ambivalent 9 4. Nej, med reservation eller tvekan 227 5. Nej, inte sannolikt 142 8. Vet inte 1 9. Uppgift saknas
VAR 38 V57038 OCKUPATION 30 Loc 48 width 1 MD=9 F.I:30/II:60. Tror Ni att vårt försvar i så fall kommer att vara så starkt, att vi kan undgå även en kortare tids ockupation av den angripande stormakten? 411 1. Ja, vårt försvar är så starkt 20 2. Ja, med reservation eller tvekan 19 3. Ambivalent 17 4. Nej, med reservation eller tvekan 393 5. Nej, vårt försvar är inte så starkt 174 8. Vet inte 3 9. Uppgift saknas
VAR 39 V57039 A-BOMBSEXPERIM 31 Loc 49 width 1 MD=9 F.I:31/II:61. Det har ju talats en del i tidningar och radio om spridning av radioaktiva ämnen i samband med atombomsexperiment. Tror Ni själv att de experiment med atombomber, som gjorts hittills, vållat några allvarligare skadeverkningar genom spridning av radioaktiva ämnen? 530 1. Ja, har vållat allvarligare skadeverkningar 306 5. Nej, har inte vållat allvarligare skadeverkningar 200 8. Vet inte 1 9. Uppgift saknas
VAR 40 V57040 A-BOMB SKADA 32 Loc 50 width 1 MD=0 or GE 9 F.I:32/II:62. (HAR VÅLLAT SKADEVERKNING) Vilka slag av skadeverkningar tänker Ni då på? 63 1. Genetiska skadeverkningar och radioaktiv strålning 81 2. Organiska skadeverkningar 8 3. Skador på växtlighet och djurvärld 68 4. Klimat och väderlek, atmosfär 116 5. Omelbara skadeverkningar av atombombsexplositioner (Japan, Bikini) 78 6. Flera av ovanstående alternativ 26 7. Oklart svar 91 8. Vet inte 504 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 41 V57041 EVAKUERING 33 Loc 51 width 1 MD=9 F.I:33/II:63. Statsmakterna har ju planerat för en utrymning av storstäderna, om Sverige skulle hotas av atomkrig. Känner Ni till hur stor del av storstadsbefolkningen, som man har tänkt sig skall vara kvar i storstäderna, när faran blivit så allvarlig att utrymmningsplanen har genomförts helt? 24 1. Ingen skulle vara kvar 142 2. 5% skulle vara kvar 338 3. 25% 112 4. 50% 19 5. Mera än 50% skulle vara kvar 19 6. Opreciserat - vissa kategorier 382 8. Vet inte 1 9. Uppgift saknas
VAR 42 V57042 STRÅLN RADIE 34 Loc 52 width 1 MD=9 F.I:34/II:64. En av verkningarna av en atombombsfällning är ju radioaktiv strålning i samband med explosionen. Om man befinner sig i ett källarskyddsrum, som är utfört enligt gällande bestämmelser för bostadshus, hur långt tror Ni då att man måste befinna sig från explosionsplatsen för att vara skyddad mot radioaktiv strålning? 297 1. 3 kilometer från explosionsplatsen 221 2. 1 mil från explosionsplatsen 302 3. Mera än en mil från explosionsplatsen 216 8. Vet inte 1 9. Uppgift saknas
VAR 43 V57043 SKYDD STRÅLN 35 Loc 53 width 1 MD=9 F.I:35/II:65. Antag att Ni befann Er så nära den plats, där en atombomb fälls, att Ni misstänker, att Ni kan bli utsatt för radiaktiv strålning. Vet Ni någonting, som Ni skulle göra för att skydda Er? 323 1. Ja, vet någonting 383 5. Nej, vet inte någonting 329 8. Vet inte 2 9. Uppgift saknas
VAR 44 V57044 SKYDDSÅTGÄRDER 36 Loc 54 width 1 MD=0 or GE 9 F.I:36/II:66. (VET HUR MAN SKYDDAR SIG) Kan Ni nämna något exempel på vad man kan göra för att skydda sig? 75 1. Skyddsrum (inkl. källare) 53 2. Ta betäckning (hålla sig inomhus, ta skydd) 52 3. Personligt hygieniska åtgärder (tvättning - klädbyte) 63 4. Övertäckning av hud (inkl. gasmask eller annan speciell klädsel) 8 5. Kontakt med läkare, civilförsvar eller dylikt 49 6. Söka skydd genom ineffektiva eller orealistiska åtgärder (lägga sig ned på marken eller gräva ned sig) 18 7. Irrelevanta och/eller fantasifulla svar 8 8. Vet inte 709 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 45 V57045 EFFEKTIVITET 37 Loc 55 width 1 MD=9 F.I:37/II:67. Om Sverige skulle råka i krig, kommer man att försöka skydda civilbefolkningen genom utrymning av hotade städer, genom skyddsrum och genom hjälporganisationer av olika slag. Tror Ni att sådana åtgärder kan bli så effektiva vid ett krig med atomvapen, att det lönar sig att satsa pengar och arbete på förberedelser i fredstid? 585 1. Ja 23 2. Ja, med reservation eller tvekan 19 4. Nej, med reservation eller tvekan 310 5. Nej 98 8. Vet inte; även ambivalenta svar 2 9. Uppgift saknas
VAR 46 V57046 HOT BOSTADSORT 38 Loc 56 width 1 MD=9 F.I:38/II:68. Tror Ni att den ort, där Ni bor, skulle höra till de mest hotade vi ett atombombskrig? 476 1. Ja, hör till de mest hotade 20 2. Ja, med reservation eller tvekan 6 4. Nej, med reservation eller tvekan 490 5. Nej 43 8. Vet inte; även ambivalenta svar 2 9. Uppgift saknas
VAR 47 V57047 VÄPNAT MOTST 39 Loc 57 width 1 MD=9 F.I:39/II:69. Antag att Sverige anfalles. Anser Ni att vi bör göra väpnat motstånd, även om utgången för oss ter sig oviss? 863 1. Ja 10 2. Ja, med reservation eller tvekan 11 4. Nej, med reservation eller tvekan 82 5. Nej 70 8. Vet inte; även ambivalenta svar 1 9. Uppgift saknas
VAR 48 V57048 ATOMBOMSHOT 40 Loc 58 width 1 MD=9 F.I:40/II:70. Antag att angriparen hotar med atombomber. Anser Ni då att vi borde göra väpnat motstånd mot angriparen, även om utgången för oss ter sig oviss? 554 1. Ja 15 2. Ja, med reservation eller tvekan 16 4. Nej, med reservation eller tvekan 231 5. Nej 137 8. Vet inte - även ambivalenta svar 84 9. Frågan ej tillämplig
VAR 49 V57049 SVENSK A-BOMB 41 Loc 59 width 1 MD=9 F.I:41/II:71. Anser Ni att Sverige bör skaffa atomvapen till sitt försvar? 517 1. Ja, bör anskaffas 28 2. Ja, med reservation eller tvekan 11 4. Nej, med reservation eller tvekan 350 5. Nej 130 8. Vet inte; även ambivalenta svar 1 9. Uppgift saknas
VAR 50 V57050 FÖRD EG KLASS 10 Loc 60 width 1 MD=0 or GE 9 F.II:10. Anser Ni att den politik, som förts här i landet under senare år, på det hela taget varit till fördel eller nackdel för folk i Er samhällsställning, alltså med ungefär samma inkomster och liknande yrken som Ni (Er man)? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL KONTROLLURVALET 277 1. Till fördel 2 2. Till fördel - med reservation eller tvekan 31 3. "Både till fördel och till nackdel" och andra ambivalenta svar 7 4. Till nackdel - med reservation eller tvekan 120 5. Till nackdel 87 8. Vet inte 498 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Bortfall
VAR 51 V57051 NACKDEL KLASS 11 Loc 61 width 1 MD=0 or GE 9 F.II:11. (TILL FÖRDEL) Anser Ni att den politik som förts varit till nackdel för alla samhällsklasser aller anser Ni, att den varit till fördel för någon samhällsklass? (OM "TILL NACKDEL FÖR NÅGON SAMHÄLLSKLASS) Vilken eller vilka samhällsklasser tänker Ni då på? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL KONTROLLURVALET 166 1. Till fördel för alla 42 2. Högre inkomsttagare, rika, borgerliga, företagare och liknande 4 3. Medelklassen, tjänstemännen i allmänhet och liknande samt småföretagare 4. Jordbrukare 5 5. Arbetare, mindre inkomsttagare, löntagare och liknande 6 7. Övriga 55 8. Vet inte 744 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Bortfall
VAR 52 V57052 FÖRDEL KLASS 12 Loc 62 width 2 MD= 0 or GE 96 F.II:12. (TILL NACKDEL ELLER AMBIVALENT) Anser Ni att den politik som förts varit till nackdel för alla samhällsklasser eller anser Ni att den varit till fördel för någon samhällsklass? (TILL FÖRDEL FÖR NÅGON SAMHÄLLSKLASS) Vilken eller vilka samhällsklasser tänker Ni på? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL KONTROLLURVALET 19 01. Till nackdel för alla 12 02. Högre inkomsttagare etc.; även: medelklass, tjänstemän och småföretagare 4 03. Jordbrukare samt arbetare etc. (kod 4+5) 6 04. Jordbrukare 68 05. Arbetare, mindre inkomsttagare, löntagare och liknanade 6 06. Sociala förmånstagare; även: de som inte vill arbeta och liknande svar 10 07. Övriga 33 88. Vet inte 863 00. Frågan ej tillämplig 1 96. Uppgift saknas 15 99. Bortfall
VAR 53 V57053 BÄSTA FÖRSLAG 14 Loc 64 width 1 MD=0 or GE 9 F.II:14. Vilket av förslagen vid folkomröstningen i höst tycker Ni bäst om? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP I KONTROLLURVALET SOM I FRÅGA II:5 SAGT SIG EJ KÄNNA TILL NÅGOT AV DE TRE FÖRSLAGEN 329 1. Förslag 1 i folkomröstningen är bäst 119 2. Förslag 2 i folkomröstningen är bäst 283 3. Förslag 3 i folkomröstningen är bäst 26 5. Tänker rösta blankt 111 8. Vet inte vilket förslag som är bäst eller ogillar alla förslag 154 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Bortfall
VAR 54 V57054 TVEKAR MELLAN 21 Loc 65 width 1 MD=0 or GE 9 F.II:21. (TVEKAR) Vilka förslag tvekar Ni mellan? FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL KONTROLLURVALET (JÄMFÖR V27) MEN EJ TILL UP SOM I FRÅGA II:5 SAGT SIG EJ KÄNNA TILL NÅGOT AV DE TRE FÖRSLAGEN 7 1. Tvekar mellan 1 och 2 24 2. Tvekar mellan 1 och 3 15 3. Tvekar mellan 2 och 3 5 4. Alla tre förslagen 60 8. Vet inte 911 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Bortfall
VAR 55 V57055 VERKAR BÄST 23 Loc 66 width 1 MD=0 or GE 9 F.II:23. (EJ NÄMNT FÖRSLAG ATT TVEKA MELLAN ELLER KÄNNER INTE TILL NÅGOT AV FÖRSLAGEN) Här har jag ett kort med texten till de förslag, som man får rösta om vid årets folkomröstning. Skulle Ni vilja läsa igenom förslagen här och sedan säga vilket Ni tycker verkar bäst? 59 1. Förslag 1 verkar bäst 41 2. Förslag 2 verkar bäst 43 3. Förslag 3 verkar bäst 75 8. Vet inte; även: tvekar mellan alla tre förslagen 804 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Bortfall
VAR 56 V57056 HÖGER FÖRSLAG 24 Loc 67 width 1 MD=9 F.II:24. Här har jag ett kort med texten till de förslag, som man får rösta om vid årets folkomröstning. Nedtill på kortet finns en lista på partier och organisationer. F.II:24(1). Vilket av förslagen tror Ni att Högern stöder? 0. Blankröstning 31 1. Förslag 1 72 2. Förslag 2 742 3. Förslag 3 4. Förslag 1 och 2 5. Förslag 1 och 3 10 6. Förslag 2 och 3 7. Neutral och saknar ståndpunkt 167 8. Vet inte 15 9. Bortfall
VAR 57 V57057 BONDEF FÖRSLAG 24 Loc 68 width 1 MD=9 F.II:24(2). Vilket av förslagen tror Ni att Bondeförbundet stöder? <Se F.II:24 för fullständig frågetext> 0. Blankröstning 41 1. Förslag 1 724 2. Förslag 2 57 3. Förslag 3 1 4. Förslag 1 och 2 5. Förslag 1 och 3 11 6. Förslag 2 och 3 4 7. Neutral och saknar ståndpunkt 184 8. Vet inte 15 9. Bortfall
VAR 58 V57058 FOLKP FÖRSLAG 24 Loc 69 width 1 MD=9 F.II:24(3). Vilket av förslag tror Ni att Folkpartiet stöder? <Se F.II:24 för fullständig frågetext> 0. Blankröstning 40 1. Förslag 1 159 2. Förslag 2 577 3. Förslag 3 1 4. Förslag 1 och 2 2 5. Förslag 1 och 3 15 6. Förslag 2 och 3 5 7. Neutral och saknar ståndpunkt 223 8. Vet inte 15 9. Bortfall
VAR 59 V57059 SOCDEM FÖRSLAG 24 Loc 70 width 1 MD=9 F.II:24(4). Vilket av förslagen tror Ni att Socialdemokraterna stöder? <Se F.II:24 för fullständig frågetext> 0. Blankröstning 873 1. Förslag 1 10 2. Förslag 2 17 3. Förslag 3 4. Förslag 1 och 2 2 5. Förslag 1 och 3 6. Förslag 2 och 3 7. Neutral och saknar ståndpunkt 120 8. Vet inte 15 9. Bortfall
VAR 60 V57060 KOM FÖRSLAG 24 Loc 71 width 1 MD=9 F.II:24(5). Vilket av förslagen tror Ni att Kommunisterna stöder? <Se F.II:24 för fullständig frågetext> 0. Blankröstning 505 1. Förslag 1 23 2. Förslag 2 21 3. Förslag 3 4. Förslag 1 och 2 5. Förslag 1 och 3 6. Förslag 2 och 3 8 7. Neutral och saknar ståndpunkt 465 8. Vet inte 15 9. Bortfall
VAR 61 V57061 SAF FÖRSLAG 24 Loc 72 width 1 MD=9 F.II:24(6). Vilket av förslagen tror Ni att Arbetsgivareförening stöder? <Se F.II:24 för fullständig frågetext> 0. Blankröstning 75 1. Förslag 1 56 2. Förslag 2 570 3. Förslag 3 4. Förslag 1 och 2 5. Förslag 1 och 3 12 6. Förslag 2 och 3 4 7. Neutral och saknar ståndpunkt 305 8. Vet inte 15 9. Bortfall
VAR 62 V57062 TCO FÖRSLAG 24 Loc 73 width 1 MD=9 F.II:24(7). Vilket av förslagen tror Ni att Tjänstemännens Centralorganisation stöder? <Se F.II:24 för fullständig frågetext> 4 0. Blankröstning 175 1. Förslag 1 61 2. Förslag 2 288 3. Förslag 3 6 4. Förslag 1 och 2 35 5. Förslag 1 och 3 (även svar betr. TCO: organisationen delad mellan olika förslag) 8 6. Förslag 2 och 3 31 7. Neutral och saknar ståndpunkt (korrekt svar för TCO) 414 8. Vet inte 15 9. Bortfall
VAR 63 V57063 LO FÖRSLAG 24 Loc 74 width 1 MD=9 F.II:24(8). Vilket av förslagen tror Ni att Landsorganisationen stöder? <Se F.II:24 för fullständig frågetext> 0. Blankröstning 663 1. Förslag 1 48 2. Förslag 2 32 3. Förslag 3 1 4. Förslag 1 och 2 1 5. Förslag 1 och 3 1 6. Förslag 2 och 3 7. Neutral och saknar ståndpunkt 276 8. Vet inte 15 9. Bortfall
VAR 64 V57064 RLF FÖRSLAG 24 Loc 75 width 1 MD=9 F.II:24(9). Vilket av förslagen tror Ni att Riksförbundet Landsbygdens Folk stöder? <Se F.II:24 för fullständig frågetext> 0. Blankröstning 45 1. Förslag 1 572 2. Förslag 2 55 3. Förslag 3 5 4. Förslag 1 och 2 1 5. Förslag 1 och 3 27 6. Förslag 2 och 3 (korrekt svar för RLF) 8 7. Neutral och saknar ståndpunkt 309 8. Vet inte 15 9. Bortfall
VAR 65 V57065 ANT RÄTT FÖRSL 24 Loc 76 width 2 MD=99 F.II:24(10). Antal rätta svar beträffande vilken linje partier och organisationer stöder. <Se F.II:24 för fullständig frågetext> 93 00. Inget rätt svar 64 01. Ett rätt svar 68 02. Två rätta svar 79 03. Tre rätta svar 106 04. Fyra rätta svar 146 05. Fem rätta svar 186 06. Sex rätta svar 222 07. Sju rätta svar 54 08. Åtta rätta svar 4 09. Nio rätta svar 15 99. Bortfall
VAR 66 V57066 FLEST RÖSTER 25 Loc 78 width 1 MD=6 or GE 9 F.II:25. Vilket förslag tror Ni kommer att få det största antalet röster vid folkomröstningen? JÄMFÖR MED VARIABEL 34 629 1. Förslag 1 47 2. Förslag 2 150 3. Förslag 3 1 4. Oklart om 2 eller 3 avses 26 5. Två förslag nämnda och väger jämnt 165 8. Vet inte 4 6. Uppgift saknas 15 9. Bortfall
VAR 67 V57067 KUNSKAPSINDEX Loc 79 width 1 MD=9 Kunskapsindex: Antal rätta svar på fem frågor I:1/II:1, I:11/II:4, I:26B/II:3, I:12/II:5, II:24. 148 0. 0 rätt 135 1. 1 rätt 172 2. 2 rätt 218 3. 3 rätt 241 4. 4 rätt 108 5. 5 rätt 15 9. Bortfall
VAR 68 V57068 TYP AV FOLKOMR 26 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 F.II:26. Blir folkomröstningens resultat absolut bindande för regering och riksdag eller är folkomröstningen endast rådgivande? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL KONTROLLURVALET 102 1. Absolut bindande för regeringen och riksdag 5 2. Bindande, med tvekan eller reservation 306 3. Endast rådgivande 4 4. Rådgivande, med tvekan eller reservation 107 8. Vet inte 498 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Bortfall
VAR 69 V57069 RÖSTSEDLARNA 27 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 9 F.II:27. Känner Ni till om anhängarna till alla tre förslagen var nöjda med den beskrivning, som deras förslag fått på röstsedlarna vid folkomröstningen? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL KONTROLLGRUPPEN 68 1. 3-ans anhängare; Högerpartiet och folkpartiet; Enbart högerpartiet eller enbart folkpartiet (Rätt svar) 41 2. Felaktigt svar 56 3. Alla var nöjda 359 8. Vet inte 498 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Bortfall
VAR 70 V57070 FRIVILLIG PENS 28 Loc 82 width 1 MD=9 F.II:28. På det här kortet har vi ställt samman några olika åsikter om tilläggspensionen. Skulle Ni vilja läsa igenom det som står på kortet och peka ut de uppfattningar, som Ni själv vill instämma i? F.II:28(1). Tilläggspensionen bör vara frivillig och utformas valfritt. 499 1. Instämmer 523 5. Instämmer inte 15 9. Bortfall
VAR 71 V57071 LAGFÄST RÄTT 28 Loc 83 width 1 MD=9 F.II:28(2). Lagfäst rätt till tjänstepension ger störst trygghet på ålderdomen. <Se F.II:28 för fullständig frågetext> 349 1. Instämmer 673 5. Instämmer inte 15 9. Bortfall
VAR 72 V57072 ORÄTTVIST 28 Loc 84 width 1 MD=9 F.II:28(3). Det är orättvist att inte alla löntagare har rätt till pension från sin anställning. <Se F.II:28 för fullständig frågetext> 433 1. Instämmer 589 5. Instämmer inte 15 9. Bortfall
VAR 73 V57073 FÖRSÄMRING 28 Loc 85 width 1 MD=9 F.II:28(4). De som redan har sin pensionsfråga ordnad riskerar försämring, om de måste gå in i ett nytt pensionssystem. <Se F.II:28 för fullständig frågetext> 196 1. Instämmer 826 5. Instämmer inte 15 9. Bortfall
VAR 74 V57074 ARBETSGIV BET 28 Loc 86 width 1 MD=9 F.II:28(5). Arbetsgivarna bör betala avgifterna för sina anställdas tilläggspensioner. <Se F.II:28 för fullständig frågetext> UPPGIFT SAKNAS 1. Instämmer 5. Instämmer inte 1037 9. Bortfall
VAR 75 V57075 BEGRÄNSNING 28 Loc 87 width 1 MD=9 F.II:28(6). För att inte avgifterna skall bli för höga, bör tilläggspensionen begränsas till högst 3.000 kronor per år. <Se F.II:28 för fullständig frågetext> UPPGIFT SAKNAS 1. Instämmer 5. Instämmer inte 1037 9. Bortfall
VAR 76 V57076 SKATTEPENGAR 28 Loc 88 width 1 MD=9 F.II:28(7). Inga skattepengar bör användas för tilläggspensioneringen. <Se F.II:28 för fullständig frågetext> 411 1. Instämmer 611 5. Instämmer inte 15 9. Bortfall
VAR 77 V57077 FRIVILLIGT 28 Loc 89 width 1 MD=9 F.II:28(8). Var och en bör själv få bestämma, om han vill sätta in sina pengar i ett eget hem eller egen rörelse i stället för att betala pensionsavgifter. <Se F.II:28 för fullständig frågetext> 470 1. Instämmer 552 5. Instämmer inte 15 9. Bortfall
VAR 78 V57078 ENHETLIGT 28 Loc 90 width 1 MD=9 F.II:28(9). Alla anställda bör vara med i samma pensionssystem, så att man inte riskerar att få sämre pension, om man byter anställning. <Se F.II:28 för fullständig frågetext> 464 1. Instämmer 558 5. Instämmer inte 15 9. Bortfall
VAR 79 V57079 AVTAL 28 Loc 91 width 1 MD=9 F.II:28(10). De anställdas pensionsförmåner är en del av lönen och bör därför bestämmas genom avtal mellan arbetsgivare och löntagare. <Se F.II:28 för fullständig frågetext> 240 1. Instämmer 782 5. Instämmer inte 15 9. Bortfall
VAR 80 V57080 NÄRINGSLIVET 28 Loc 92 width 1 MD=9 F.II:28(11). En stor statlig pensionsfond blir ett hot mot näringslivets frihet. <Se F.II:28 för fullständig frågetext> 177 1. Instämmer 845 5. Instämmer inte 15 9. Bortfall
VAR 81 V57081 ARBETSGIV INFL 28 Loc 93 width 1 MD=9 F.II:28(12). Det går inte att ordna med fullgoda pensioner för löntagarna, om arbetsgivarna får vara med och bestämma om hur stor pensionen skall bli. <Se F.II:28 för fullständig frågetext> 182 1. Instämmer 840 5. Instämmer inte 15 9. Bortfall
VAR 82 V57082 BROSCHYR 1 34 Loc 94 width 1 MD=9 F.II:34. Jag har här några broschyrer och liknande trycksaker, som har sänts ut före folkomröstningen i år. Har Ni fått den här? (OM JA:) Har Ni läst den? F.II:34(1). Hur vill Du ha Din pensionsfråga löst? OPARTISK BROSCHYR 289 1. Har läst 369 2. Fått men ej läst 364 5. Har ej fått 15 9. Bortfall
VAR 83 V57083 BROSCHYR 2 34 Loc 95 width 1 MD=9 F.II:34(2). Ettan <Se F.II:34 för fullständig frågetext> LINJE 1:S BROSCHYR 274 1. Har läst 287 2. Fått men ej läst 461 5. Har ej fått 15 9. Bortfall
VAR 84 V57084 BROSCHYR 3 34 Loc 96 width 1 MD=9 F.II:34(3). Den personligt frivilliga pensionen <Se F.II:34 för fullständig frågetext> LINJE 2:S BROSCHYR 101 1. Har läst 178 2. Fått men ej läst 743 5. Har ej fått 15 9. Bortfall
VAR 85 V57085 BROSCHYR 4 34 Loc 97 width 1 MD=9 F.II:34(4). Linje 3 <Se F.II:34 för fullständig frågetext> LINJE 3:S BROSCHYR 130 1. Har läst 196 2. Fått men ej läst 696 5. Har ej fått 15 9. Bortfall
VAR 86 V57086 BROSCHYR 5 34 Loc 98 width 1 MD=9 F.II:34(5). För vår skull - trygga pensionen <Se F.II:34 för fullständig frågetext> LINJE 1:S BROSCHYR 72 1. Har läst 129 2. Fått men ej läst 821 5. Har ej fått 15 9. Bortfall
VAR 87 V57087 BROSCHYR 6 34 Loc 99 width 1 MD=9 F.II:34(6). Varför vi röstar just på linje 2 <Se F.II:34 för fullständig frågetext> LINJE 2:S BROSCHYR 62 1. Har läst 94 2. Fått men ej läst 866 5. Har ej fått 15 9. Bortfall
VAR 88 V57088 BROSCHYR 7 34 Loc 100 width 1 MD=9 F.II:34(7). Linje 3 <Se F.II:34 för fullständig frågetext> LINJE 3:S BROSCHYR 82 1. Har läst 113 2. Fått men ej läst 827 5. Har ej fått 15 9. Bortfall
VAR 89 V57089 ANT BROSCHYRER 34 Loc 101 width 1 MD=9 F.II:34(8). Antal lästa broschyrer <Se F.II:34 för fullständig frågetext> 503 0. Har ej läst någon broschyr 249 1. Har läst en broschyr 138 2. Har läst två broschyrer 80 3. Har läst tre broschyrer 29 4. Har läst fyra broschyrer 14 5. Har läst fem broschyrer 4 6. Har läst sex broschyrer 5 7. Har läst alla sju broschyrerna 15 9. Bortfall
VAR 90 V57090 INTR BROSCHYR 35 Loc 102 width 2 MD= 0 or GE 96 F.II:35. (LÄST MINST TVÅ BROSCHYRER) Vilken av de broschyrer och liknande trycksaker, som Ni har läst, tyckte Ni var mest intresseväckande? 80 01. Hur vill Du ha Din pensionsfråga löst? 51 02. Ettan (Linje 1) 5 03. Den personligt frivilliga pensionen (Linje 2) 25 04. Linje 3 (Nr 3) 6 05. För vår skull - trygga pensionen (Linje 1) 4 06. Varför vi röstar just på linje 2 11 07. Linje 3 (Nr 2) 7 77. Annan broschyr 74 88. Vet inte 753 00. Frågan ej tillämplig 6 96. Uppgift saknas 15 99. Bortfall
VAR 91 V57091 STATL BROSCHYR 36 Loc 104 width 1 MD=6 or GE 9 F.II:36. Den här broschyren har ju utarbetats av en statlig nämnd och skall ge en opartisk beskrivning av förslagen vid folkomröstningen. Tycker Ni att det är önskvärt eller tycker Ni att det är onödigt att staten ger ut en sådan här upplysningsbroschyr för folkomröstningen? (VISA BROSCHYR 1 - HUR VILL DU HA DIN PENSIONSFRÅGA LÖST?) 806 1. Önskvärt 146 5. Onödigt 55 8. Vet inte 15 6. Uppgift saknas 15 9. Bortfall
VAR 92 V57092 CF BROSCHYR 1 37 Loc 105 width 1 MD=9 F.II:37. Det sändes ju också ut en del broschyrer, som inte gäller årets folkomröstning. Jag har t.ex. med mig här två, som sänts ut från civilförsvarsstyrelsen. Har Ni fått den här? (Har Ni läst den?) F.II:37(1). Fakta om radiakbeläggning 402 1. Har läst 321 2. Fått men ej läst 299 5. Har ej fått 15 9. Bortfall
VAR 93 V57093 CF BROSCHYR 2 37 Loc 106 width 1 MD=9 F.II:37(2). Aktuellt från Civilförsvarsstyrelsen <Se F.II:37 för fullständig frågetext> 370 1. Har läst 305 2. Fått men ej läst 347 5. Har ej fått 15 9. Bortfall
VAR 94 V57084 UTRYMNING 38 Loc 107 width 1 MD=6 or GE 9 F.II:38. Broschyrerna handlar bland annat om hur man i krig skall skydda civilbefolkningen gnom utrymning av städer. Man skiljer då mellan beredskapsutrymning och slutlig utrymning. Känner Ni till vilka, som skulle komma att evakueras (flyttas ut) från städerna vid beredskapsutrymning? 76 1. Alla icke förvärvsarbetande 613 2. Barn samt sjuka och/eller gamla 73 3. Barn 23 4. Sjuka och/eller gamla 53 5. Total utrymning 8 7. Andra felaktiga svar än kod 5 samt oklara svar 166 8. Vet inte 10 6. Uppgift saknas 15 9. Bortfall
VAR 95 V57095 NY UPPLYSNING 38A Loc 108 width 1 MD=0 or GE 6 F.II:38A. (LÄST MINST EN AV BROSCHYRERNA) Kände Ni till det som stod i broschyren (broschyrerna) om civilförsvaret förut eller fick Ni några nya upplysningar genom den (dem)? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL KONTROLLURVALET 78 1. Kände till förut 127 2. Fick nya upplysningar 10 3. Båda delarna 21 4. Vet inte 778 0. Frågan ej tillämplig 8 6. Uppgift saknas 15 9. Bortfall
VAR 96 V57096 FACKLIG TIDN 39 Loc 109 width 1 MD=6 or GE 9 F.II:39. Brukar Ni få någon tidning eller tidskrift från någon fackförening eller yrkessammanslutning, som Ni är medlem i? F.II:40. Vad heter tidningen (tidskriften)? 503 1. Ja, brukar få tidskrift 513 5. Nej 6 6. Uppgift saknas 15 9. Bortfall
VAR 97 V57097 LINJE FACKTIDN 41 Loc 110 width 2 MD= 0 or GE 96 F.II:41. Har Ni märkt om den tidningen (tidskriften) uttalat sig till förmån för något av förslagen i folkomröstningen? (Vilket förslag?) 182 01. Till förmån för förslag 1 32 02. Till förmån för förslag 2 57 03. Till förmån för förslag 3 7 04. Till förmån för 2-3 3 05. Till förmån för blank 39 06. Ej till förmån för något förslag - opartisk 183 88. Vet inte 513 00. Frågan ej tillämplig 6 96. Uppgift saknas 15 99. Bortfall
VAR 98 V57098 LINJE ARBETSPL 43 Loc 112 width 2 MD= 0 or GE 96 F.II:43. (YRKESVERKSAM) Vilket förslag tror Ni att de flesta på Er arbetsplats kommer att rösta på vid folkomröstningen? 231 01. De flesta kommer att rösta på förslag 1 18 02. De flesta kommer att rösta på förslag 2 116 03. De flesta kommer att rösta på förslag 3 1 04. De flesta kommer att rösta på 1 och 2 15 05. De flesta kommer att rösta på 1 och 3 4 06. De flesta kommer att rösta på 2 och 3 5 08. Spridning på alla tre förslagen 151 77. Ensam på arbetsplatsen 78 88. Vet inte 398 00. Frågan ej tillämplig 5 96. Uppgift saknas 15 99. Bortfall
VAR 99 V57099 LINJE BEKANTA 44 Loc 114 width 2 MD=96 or GE 99 F.II:44. Om Ni tänker på de 3-4 bekanta, som Ni umgås mest med utanför arbetet, vilket förslag tror Ni att de kommer att rösta på vid folkomröstningen? 299 01. Kommer att rösta på förslag 1 76 02. Kommer att rösta på förslag 2 244 03. Kommer att rösta på förslag 3 11 04. Kommer att rösta på förslag 1 och 2 36 05. Kommer att rösta på förslag 1 och 3 25 06. Kommer att rösta på förslag 2 och 3 07. Kommer att rösta på förslag 1 och frivilliglinjen 31 08. Spridning på alla tre förslagen 4 09. Blankröstning 278 55. Kommer inte att rösta 3 77. Umgås ej med någon 15 96. Uppgift saknas 15 99. Bortfall
VAR 100 V57100 LINJE FAMILJEN 45 Loc 116 width 2 MD= 0 or GE 96 F.II:45. (ÖVRIG I HUSHÅLLET MED RÖSTRÄTT) Hur tror Ni att de övriga i Er familj kommer att rösta vid folkomröstningen? 331 01. Kommer att rösta på förslag 1 106 02. Kommer att rösta på förslag 2 241 03. Kommer att rösta på förslag 3 2 04. Kommer att rösta på förslag 1 och 2 9 05. Kommer att rösta på förslag 1 och 3 7 06. Kommer att rösta på förslag 2 och 3 2 07. Kommer att rösta på förslag 1 och frivilliglinjen 1 08. Sprindning på alla tre förslagen 6 09. Blankröstning 202 55. Kommer inte att rösta 111 00. Frågan ej tillämplig 4 96. Uppgift saknas 15 99. Bortfall
VAR 101 V57101 DISK ARBETSPL 46 Loc 118 width 1 MD=0 or GE 6 F.II:46. (YRKESVERKSAM PÅ ARBETSPLATS DÄR FLER ÄN EN ARBETAR) Har folkomröstningsförslagen diskuterats ofta, bara vid något enstaka tillfälle eller inte alls på Er arbetsplats? 196 1. Folkomröstningsfrågan har diskuteras ofta 175 2. Bara vid något enstaka tillfälle 91 3. Inte alls 9 5. Vet inte 548 0. Frågan ej tillämplig 3 6. Uppgift saknas 15 9. Bortfall
VAR 102 V57102 DISK INVECKLAD 50 Loc 119 width 1 MD=6 or GE 9 F.II:50. Det har sagts ibland att diskussionen före den här folkomröstningen har blivit så invecklad att vanliga väljare, som inte är experter på pensionsfrågan, har svårt att sätta sig i vad de tre förslagen egentligen innebär. Instämmer Ni för egen del med den åsikten? 765 1. Ja, instämmer 13 2. Ja, instämmer med tvekan eller reservation 9 4. Nej, instämmer inte, med tvekan eller reservation 191 5. Nej, instämmer inte 41 8. Vet inte 3 6. Uppgift saknas 15 9. Bortfall
VAR 103 V57103 INST FOLKOMR 51 Loc 120 width 1 MD=6 or GE 9 F.II:51. Tycker Ni att det hade varit bättre om regeringen och riksdag hade beslutat om pensionsfrågan utan folkomröstning eller anser Ni att det var bäst att ordna folkomröstning i det här fallet? 204 1. Bättre om regering och riksdag beslutat utan folkomröstning 12 2. Bättre om regering och riksdag beslutat utan folkomröstning - med tvekan eller reservation 12 3. Bäst att folkomröstning anordnades - med tvekan eller reservation 692 4. Bäst att folkomröstning anordnades 98 8. Vet inte 4 6. Uppgift saknas 15 9. Bortfall
VAR 104 V57104 TÄNKER RÖSTA 52 Loc 121 width 1 MD=6 or GE 9 F.II:52. Tänker Ni rösta vid folkomröstningen i år? 915 1. Ja, tänker rösta 13 3. Kommer kanske att rösta och liknande svar 56 5. Nej, tänker inte rösta 36 8. Vet inte 2 6. Uppgift saknas 15 9. Bortfall
VAR 105 V57105 ICKE-RÖSTNING 53 Loc 122 width 1 MD=0 or GE 8 F.II:53. (TÄNKER INTE RÖSTA ELLER VET INTE) Funderar Ni på att avstå från att rösta därför att Ni inte gillar något av förslagen eller är det av någon annan anledning? (Vilken andelning?) 13 1. Gillar inte något av förslagen 44 2. Ointresserad eller har ej satt sig in i frågan och liknande 14 3. Förhindrad av ålder och sjukdom 1 4. Ogillar att det blivit folkomröstning 23 5. Annat skäl än ovanstående 6 6. Vet inte 919 0. Frågan ej tillämplig 2 8. Uppgift saknas 15 9. Bortfall
VAR 106 V57106 TIDIGARE F-OMR 54 Loc 123 width 1 MD=6 or GE 9 F.II:54. Har Ni röstat vid någon tidigare folkomröstning? (Vilken?) 576 1. Ja, har röstat vid folkomröstningen 1955 14 2. Ja, har röstat vid folkomröstningen 1922 34 3. Ja, har röstat vid folkomröstningarna 1955 och 1922 13 4. Ja, men uppgift saknas om vilken folkomröstning 335 5. Nej, har inte röstat 44 8. Vet inte 6 6. Uppgift saknas 15 9. Bortfall
VAR 107 V57107 RÖSTADE 1956 55 Loc 124 width 1 MD=0 or GE 6 F.II:55. (FÖDD FÖRE 1935) Röstade Ni vid valet 1956? 893 1. Ja, röstade 5 3. Vet inte 100 5. Nej, röstade inte 21 0. Frågan ej tillämplig 3 6. Uppgift saknas 15 9. Bortfall
VAR 108 V57108 RÖSTAR ALLTID 56 Loc 125 width 1 MD=0 or GE 8 F.II:56. (FÖDD FÖRE 1935) Hur har Ni brukat göra vid tidigare val? Har Ni röstat alltid, nästan alltid, bara ibland eller aldrig? 770 1. Alltid röstat 112 2. Nästan alltid röstat 54 3. Röstat ibland 3 4. Aldrig röstat, men haft rösträtt vid tidigare val - röstade 1956 22 5. Aldrig röstat, men haft rösträtt vid tidigare val - röstade ej 1956 27 6. Endast rösträtt 1956 - röstade 1956 11 7. Endast rösträtt 1956 - röstade ej 1956 21 0. Frågan ej tillämplig 2 8. Uppgift saknas 15 9. Bortfall
VAR 109 V57098 H-STORSTADTIDN 57 Loc 126 width 2 MD= 0 or GE 99 F.II:57. Vilken eller vilka tidningar brukar Ni läsa dagligen? Vilken eller vilka av dem prenumererar Ni (eller någon i Er familj) på? Känner Ni till om ..... stöder något av förslagen i folkomröstningen? (Vilket förslag?) F.II:57(1). Högerpartistisk storstadspress (Svenska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet, Snällposten, Kvällsposten) DEN HÖGERPARTISKA STORSTADSPRESSEN STÖDDE FÖRSLAG 3. PRENUMERATION 11. Förslag 1 12. Förslag 2 57 13. Förslag 3 1 15. Opartisk 7 18. Vet inte LÖSNUMMERKÖP 21. Förslag 1 22. Förslag 2 26 23. Förslag 3 25. Opartisk 6 28. Vet inte 904 50. Läser tidning, men ej högerpartistisk storstadspress 21 00. Läser inte någon tidning 15 99. Bortfall
VAR 110 V57099 H-LANDSORTTIDN 57 Loc 128 width 2 MD= 0 or GE 99 F.II:57(2). Högerpartistisk landsortspress <Se F.II:57 för fullständig frågetext> DEN HÖGERPARTISKA LANDSORTSPRESSEN STÖDDE FÖRSLAG 3. PRENUMERATION 2 11. Förslag 1 8 12. Förslag 2 127 13. Förslag 3 15. Opartisk 70 18. Vet inte LÖSNUMMERKÖP 21. Förslag 1 4 22. Förslag 2 32 23. Förslag 3 25. Opartisk 18 28. Vet inte 740 50. Läser tidning, men ej högerpartistisk landsortspress 21 00. Läser inte någon tidning 15 99. Bortfall
VAR 111 V57111 C-TIDNINGAR 57 Loc 130 width 2 MD= 0 or GE 99 F.II:57(3). Centerpartipress <Se F.II:57 för fullständig frågetext> CENTERPARTIPRESSEN STÖDDE FÖRSLAG 2. PRENUMERATION 11. Förslag 1 57 12. Förslag 2 2 13. Förslag 3 15. Opartisk 16 18. Vet inte LÖSNUMMERKÖP 1 21. Förslag 1 14 22. Förslag 2 1 23. Förslag 3 25. Opartisk 1 28. Vet inte 909 50. Läser tidning, men ej centerpartipress 21 00. Läser inte någon tidning 15 99. Bortfall
VAR 112 V57112 FP-STORSTADTID 57 Loc 132 width 2 MD= 0 or GE 99 F.II:57(4). Folkpartistisk storstadspress (Dagens Nyheter, Svenska Morgonbladet, Expressen, Göteborgs-Posten, Göteborgs Handels & Sjöfartstidning, Göteborgs-Tidningen) <Se F.II:57 för fullständig frågetext> DEN FOLKPARTISKA STORSTADSPRESSEN STÖDDE FÖRSLAG 3. PRENUMERATION 6 11. Förslag 1 9 12. Förslag 2 123 13. Förslag 3 15. Opartisk 73 18. Vet inte LÖSNUMMERKÖP 2 21. Förslag 1 12 22. Förslag 2 90 23. Förslag 3 2 25. Opartisk 78 28. Vet inte 606 50. Läser tidning, men ej folkpartistisk storstadspress 21 00. Läser inte någon tidning 15 99. Bortfall
VAR 113 V57113 FP-LANDSORTTID 57 Loc 134 width 2 MD= 0 or GE 99 F.II:57(5). Folkpartistisk landsortspress <Se F.II:57 för fullständig frågetext> DEN FOLKPARTISTISKA LANDSORTSPRESSEN STÖDDE FÖ RSLAG 3. PRENUMERATION 6 11. Förslag 1 18 12. Förslag 2 131 13. Förslag 3 1 15. Opartisk 113 18. Vet inte LÖSNUMMERKÖP 3 21. Förslag 1 3 22. Förslag 2 29 23. Förslag 3 25. Opartisk 18 28. Vet inte 679 50. Läser tidning, men ej folkpartistisk landsortspress 21 00. Läser inte någon tidning 15 99. Bortfall
VAR 114 V57114 S-STORSTADTIDN 57 Loc 136 width 2 MD= 0 or GE 99 F.II:57(6). Socialdemokratisk storstadspress (Morgon-Tidningen, Ny Tid, Arbetet) <Se F.II:57 för fullständig frågetext> DEN SOCIALDEMOKRATISKA STORSTADSPRESSEN STÖDDE FÖRSLAG 1. PRENUMERATION 38 11. Förslag 1 12. Förslag 2 13. Förslag 3 15. Opartisk 4 18. Vet inte LÖSNUMMERKÖP 34 21. Förslag 1 22. Förslag 2 23. Förslag 3 25. Opartisk 2 28. Vet inte 923 50. Läser tidning, men ej Socialdemokratisk storstadspress 21 00. Läser inte någon tidning 15 99. Bortfall
VAR 115 V57115 S-LANDSORTTIDN 57 Loc 138 width 2 MD= 0 or GE 99 F.II:57(7). Socialdemokratisk landsortspress <Se F.II:57 för fullständig frågetext> DEN SOCIALDEMOKRATISKA LANDSORTSPRESSEN STÖDDE FÖRSLAG 1. PRENUMERATION 137 11. Förslag 1 1 12. Förslag 2 13. Förslag 3 15. Opartisk 26 18. Vet inte LÖSNUMMERKÖP 50 21. Förslag 1 22. Förslag 1 23. Förslag 2 25. Opartisk 11 28. Vet inte 776 50. Läser tidning, men ej socialdemokratisk landsortspress 21 00. Läser inte någon tidning 15 99. Bortfall
VAR 116 V57116 ST OCH AB 57 Loc 140 width 2 MD= 0 or GE 99 F.II:57(8). Stockholmstidningen och Aftonbladet <Se F.II:57 för fullständig frågetext> PRENUMERATION 18 11. Förslag 1 12. Förslag 2 3 13. Förslag 3 15. Opartisk 22 18. Vet inte LÖSNUMMERKÖP 55 21. Förslag 1 2 22. Förslag 1 8 23. Förslag 2 1 25. Opartisk 34 28. Vet inte 858 50. Läser tidning, men ej socialdemokratisk landsortspress 21 00. Läser inte någon tidning 15 99. Bortfall
VAR 117 V57117 K-TIDNINGAR 57 Loc 142 width 2 MD= 0 or GE 99 F.II:57(9). Kommunistisk press <Se F.II:57 för fullständig frågetext> PRENUMERATION 3 11. Förslag 1 12. Förslag 2 13. Förslag 3 15. Opartisk 18. Vet inte LÖSNUMMERKÖP 2 21. Förslag 1 22. Förslag 2 23. Förslag 3 25. Opartisk 28. Vet inte 996 50. Läser tidning, men ej kommunistisk press 21 00. Läser inte någon tidning 15 99. Bortfall
VAR 118 V57118 OPOL TIDNINGAR 57 Loc 144 width 2 MD= 0 or GE 99 F.II:57(10). Opolitisk press <Se F.II:57 för fullständig frågetext> PRENUMERATION 1 11. FÖrslag 1 1 12. Förslag 2 8 13. Förslag 3 2 15. Opartisk 26 18. Vet inte LÖSNUMMERKÖP 1 21. Förslag 1 22. Förslag 2 3 23. Förslag 3 25. Opartisk 7 28. Vet inte 952 50. Läser tidning, men ej opolitisk press 21 00. Läser inte någon tidning 15 99. Bortfall
VAR 119 V57119 KOMP TIDNPREN 56 Loc 146 width 2 MD= 0 or GE 99 F.II:57(11). Komplettering prenumererade tidningar <Se F.II:57 för fullständig frågetext> 01. Högerpress - storstad 5 02. Högerpress - landsort 2 03. Centerpartipress 6 04. Folkpartipress - storstad 9 05. Folkpartipress - landsort 06. Socialdemokratisk press - storstad 1 07. Socialdemokratisk press - landsort 08. Stockholms-Tidningen, Aftonbladet 09. Kommunistisk press 10. Opolitisk press 999 00. Frågan ej tillämplig 15 99. Bortfall
VAR 120 V57120 KOMP LÖSNUMMER 57 Loc 148 width 2 MD= 0 or GE 99 F.II:57(12). Komplettering lösnummerköp av tidning <Se F.II:57 för fullständig frågetext> 8 01. Högerpress - storstad 5 02. Högerpress - landsort 03. Centerpartipress 64 04. Folkpartipress - storstad 5 05. Folkpartipress - landsort 1 06. Socialdemokratisk press - storstad 07. Socialdemokratisk press - landsort 8 08. Stockholms-Tidningen, Aftonbladet 09. Kommunistisk press 10. Opolitisk press 931 00. Frågan ej tillämplig 15 99. Bortfall
VAR 121 V57121 UTBILDNING 72 Loc 150 width 2 MD=96 or GE 99 F.II:72. Och så skulle jag vilja be om ytterligare några upplysningar. Har Ni någon utbildning utöver folkskolan? (Vilken?) 676 01. Enbart folkskola 119 02. Yrkesskola, yrkesutbildning, (korrespondens-)kurser 44 03. Folkhögskola, lantmannaskola, lanthushållsskola 94 04. Realexamen, flickskola, kommunal mellanskola, handelsskola, tekniskt institut 60 05. Studentexamen, seminarium, tekniskt gymnasium, handelsgymnasium 23 06. Universitet och högskola 5 07. Sannolikt enbart folkskola (bortfall) 4 08. Sannolikt mer än folkskola (bortfall) 6 96. Uppgift saknas 6 99. Uppgift saknas (bortfall)
VAR 122 V57122 KÖN REG Loc 152 width 1 Kön 491 1. Man 546 2. Kvinna
VAR 123 V57123 CIVILSTÅND 73 Loc 153 width 1 F.II:73. Är Ni gift, ogift, änka/änkling eller frånskild? 766 1. Gift 172 2. Ogift 76 3. Änka/änkling 23 4. Frånskild
VAR 124 V57124 ANT ANSTÄLLDA 76 Loc 154 width 2 MD= 0 or GE 96 F.II:76. (YRKESVERKSAM SOM EJ ÄR JORDBRUKARE) Hur många anställda är det på Er arbetsplats? 107 01. Egen företagare utan anställda 125 02. 1-3 anställda 80 03. 4-9 anställda 52 04. 10-24 anställda 61 05. 25-49 anställda 36 06. 50-99 anställda 96 07. 100-499 anställda 56 08. 500 eller flera anställda 392 00. Frågan ej tillämplig 17 96. Uppgift saknas 15 99. Bortfall
VAR 125 V57125 HYR/ÄGER BOST 79 Loc 156 width 1 MD=0 or GE 6 F.II:79. (ALLA UTOM JORDBRUKARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR) Hyr Ni bostad eller äger Ni huset som Ni bor i? 598 1. Hyr bostad 289 2. Äger huset 121 0. Frågan ej tillämplig 14 6. Uppgift saknas 15 9. Bortfall
VAR 126 V57126 BILINNEHAV 80 Loc 157 width 1 MD=6 or GE 9 F.II:80. Har Ni eller någon i Er familj (hushåll) bil? 384 1. Ja, har bil 635 5. Nej, har inte bil 3 6. Uppgift saknas 15 9. Bortfall
VAR 127 V57127 ÖVR ÅLDERSPENS 81 Loc 158 width 1 MD=9 F.II:81. Alla har ju rätt att få folkpension från 67 års ålder. Har Ni det redan nu så ordnat att Ni får (kommer att få) någon ålderspension utöver folkpensionen? 252 1. Ja, får pension utöver folkpension - egen pension 11 2. Får änkepension men ej egen ålderspension 1 3. Får änkepension samt egen ålderspension 744 5. Nej 14 8. Vet inte 15 9. Bortfall
VAR 128 V57128 UTBET ÖVR PENS 82 Loc 159 width 2 MD= 0 or GE 96 F.II:82. (ÖVRIG ÅLDERSPENSION) Varifrån kommer Ni att få (får Ni) Er ålderspension (utöver folkpensionen)? Från statstjänst, från kommunaltjänst, från SPP-försäkring eller på annat sätt? (TILLÄGGSFRÅGA:) På vilket sätt? 91 01. Från statstjänst 39 02. Från kommunaltjänst 43 03. Från SPP 57 04. Från arbetsgivare 20 05. Från egen försäkring 10 06. Från pensionskassa 1 88. Vet inte 757 00. Frågan ej tillämplig 3 96. Uppgift saknas 16 99. Bortfall
VAR 129 V57129 ÄNKEPENSION 83 Loc 161 width 1 MD=0 or GE 8 F.II:83. (ENDAST TILL GIFTA MÄN MED PENSION UTÖVER FOLKPENSION) Ingår rätt till änkepension för hustru i de pensionsförmåner, som Ni har? F.II:87. (ENDAST GIFTA KVINNOR VARS MAKE FÅR PENSION UTÖVER FOLKPENSION) Ingår rätt till änkepension för Er i Er makes pensionsförmåner? 245 1. Ja, änkepension ingår 32 5. Nej 12 6. Vet inte 724 0. Frågan ej tillämplig 5 8. Uppgift saknas 19 9. Bortfall
VAR 130 V57130 MA ÖVR PENSION 84 Loc 162 width 1 MD=0 or GE 6 F.II:84. (GIFT) Får Er maka (make) någon egen ålderspension utöver folkpensionen? 171 1. Ja, får pension 578 5. Nej 264 0. Frågan ej tillämplig 9 6. Uppgift saknas 15 9. Bortfall
VAR 131 V57131 F-PENS RÄCKER 85 Loc 163 width 1 MD=0 or GE 6 F.II:85/90. (GIFT UP DÄR INGEN AV MAKARNA FÅR PENSION UTÖVER FOLKPENSION ELLER OGIFT UP SOM INTE FÅR PENSION UTÖVER FOLKPENSION) Anser Ni att enbart folkpensionen blir (är) tillräcklig, inte fullt tillräcklig eller alldeles otillräcklig för Er försörjning på äldre dagar? 206 1. Tillräcklig 276 2. Inte fullt tillräcklig 91 3. Alldeles otillräcklig 42 4. Vet inte 390 0. Frågan ej tillämplig 17 6. Uppgift saknas 15 9. Bortfall
VAR 132 V57132 MAKES PENSION 86 Loc 164 width 2 MD= 0 or GE 96 F.II:86. Varifrån kommer er make (maka) att få sin ålderspension (utöver folkpensionen)? Från statstjänst, från kommunaltjänst, från SPP-försäkringen eller på annat sätt? 64 01. Från statstjänst 19 02. Från kommunaltjänst 29 03. Från SPP 27 04. Från arbetsgivare 13 05. Egen försäkring 15 06. Från pensionskassa 4 88. Vet inte 842 00. Frågan ej tillämplig 9 96. Uppgift saknas 15 99. Bortfall
VAR 133 V57133 TILLRÄCKL PENS 88 Loc 166 width 1 MD=0 or GE 6 F.I:88. (MANNEN OCH/ELLER HUSTRUN FÅR PENSION) Om Ni tänker på Era och Er makas (makes) gemensamma pensionsförmåner, anser Ni då att Er pension kommer att bli (är) tillräcklig, eller alldeles otillräcklig för Er försörjning på äldre dagar? 236 1. Tillräcklig 95 2. Inte fullt tillräcklig 36 3. Alldeles otillräcklig 16 4. Vet inte 632 0. Frågan ej tillämplig 15 6. Bortfall 7 9. Uppgift saknas
VAR 134 V57134 ÅLDERDOMEN 93 Loc 167 width 1 MD=0 or GE 6 F.II:93. (FÖDD 1850 ELLER SENARE OCH ANSER FÖRSÖRJNINGEN PÅ ÄLDRE DAGAR OTILLRÄCKLIG) Vilket av de här tre påståendena tycker Ni passar bäst på Er själv? 52 1. Jag brukar ofta oroa mig för hur min försörjning på äldre dagar skall kunna ordnas på ett bättre sätt. 97 2. Pensionfrågan är visserligen viktig, men jag tycker det är för tidigt att oroa sig för den saken än. 22 3. Jag tycker inte pensionsfrågan är så viktigt för min del. 13 5. Vet inte 828 0. Frågan ej tillämplig 10 6. Uppgift saknas 15 9. Bortfall
VAR 135 V57135 ÖVRIG FÖRSÖRJN 94 Loc 168 width 2 MD=96 or GE 99 F.II:94. Man kan ju ha det ordnat för sin försörjning på ålderdomen på annat sätt än pensionering. Gäller det i Ert fall? (På vilket sätt har Ni ordnat för Er försörjning på äldre dagar)? 70 01. Besparingar 91 02. Livränta och andra slag av försäkringar 50 03. Eget hus 31 04. Egen rörelse (inkl. jordbruk) 3 05. Livränta och andra slag av försäkringar samt eget hus 2 06. Livränta och andra slag av försäkringar samt egen rörelse 1 07. Eget hus samt egen rörelse 753 55. Nej, inte ordnat på annat sätt 11 88. Vet inte 10 96. Uppgift saknas 15 99. Bortfall
VAR 136 V57136 INTR PENSFRÅGA 95 Loc 170 width 1 MD=6 or GE 9 F.II:95. Är Ni själv mycket intresserad av hur frågan om tilläggspensionen kommer att lösas? 661 1. Ja, mycket intresserad 57 3. Oklara, ambivalenta svar 281 5. Nej 18 8. Vet inte 5 6. Uppgift saknas 15 9. Bortfall
VAR 137 V57137 PARTISYMP 1957 96 Loc 171 width 1 MD=9 F.II:96. Vilket parti skulle Ni rösta på, om det vore val i år? 12 1. Kommunisterna 401 2. Socialdemokraterna 84 3. Centerpartiet 208 4. Folkpartiet 149 5. Högerpartiet 1 7. Annat parti 167 8. Vet inte/skall ej rösta 15 9. Bortfall
VAR 138 V57138 P-VAL SENAST 97 Loc 172 width 1 MD=0 or GE 9 F.II:97. (FÖDD FÖRE 1935) Vilket parti röstade Ni på senaste gången Ni röstade? 16 1. Kommunisterna 446 2. Socialdemokraterna 88 3. Centerpartiet 206 4. Folkpartiet 144 5. Högerpartiet 101 8. Vet inte/Har aldrig röstat 21 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Bortfall
VAR 139 V57139 ORSAK P-BYTE 98 Loc 173 width 1 MD=0 or GE 6 F.II:98. (ÄNDRAT ÅSIKT) Jag ser att Ni ändrat åsikt sedan förra gången Ni röstade. Beror det på att Ni ogillar det gamla partiets ståndpunkt i pensionsfrågan eller beror på andra orsaker? (Vilka?) 21 1. Beror på gamla partiets ståndpunkt i pensionsfrågan 42 2. Annan orsak än pensionsfrågan 28 3. Nämner ej gamla partiets ståndpunkt i pensionsfrågan, men ej heller annan orsak (svar såsom: beror på annat) 7 4. Påverkan av vänner, bekanta, familjen 26 5. Vet inte 878 0. Frågan ej tillämplig 20 6. Uppgift saknas 15 9. Bortfall
VAR 140 V57140 FO-NÄMND ORDF BF Loc 174 width 1 MD=9 F.BF:A. I radion förekom det ju ett flertal program, som handlade om folkomröstningen. Försök komma ihåg vilka av dem, som Ni hörde på (eller såg i television) och kryssa för dem nedan i tillämpliga rutor! F.BF:A(1). Söndagen den 22 september: Anförande av folkomröstningsnämndens ordförande 143 1. Lyssnat på hela 204 2. Lyssnat på en del 601 5. Ej lyssnat 89 9. Bortfall
VAR 141 V57141 DISKUSSION BF Loc 175 width 1 MD=9 F.BF:A(2). Måndagen den 23 september: Diskussion mellan representanter för de tre förslagen <Se F.BF:A för fullständig frågetext> 327 1. Lyssnat på hela 228 2. Lyssnat på en del 393 5. Ej lyssnat 89 9. Bortfall
VAR 142 V57142 VAD INNEBÄR L1 BF Loc 176 width 1 MD=9 F.BF:A(3). Fredagen den 27 september: Vad innebär linje 1? - en frågestund <Se F.BF:A för fullständig frågetext> 307 1. Lyssnat på hela 212 2. Lyssnat på en del 429 5. Ej lyssnat 89 9. Bortfall
VAR 143 V57143 VAD INNEBÄR L3 BF Loc 177 width 1 MD=9 F.BF:A(4). Tisdagen den 1 oktober: Vad innebär linje 3? - en frågestund <Se F.BF:A för fullständig frågetext> 266 1. Lyssnat på hela 226 2. Lyssnat på en del 456 5. Ej lyssnat 89 9. Bortfall
VAR 144 V57144 VAD INNEBÄR L2 BF Loc 178 width 1 MD=9 F.BF:A(5). Fredagen den 4 oktober: Vad innebär linje 2? - en frågestund <Se F.BF:A för fullständig frågetext> 239 1. Lyssnat på hela 182 2. Lyssnat på en del 527 5. Ej lyssnat 89 9. Bortfall
VAR 145 V57145 ANFÖRANDE L2 BF Loc 179 width 1 MD=9 F.BF:A(6). Måndagen den 7 oktober: Anförande för linje 2 (Wahlund) <Se F.BF:A för fullständig frågetext> 202 1. Lyssnat på hela 175 2. Lyssnat på en del 571 5. Ej lyssnat 89 9. Bortfall
VAR 146 V57146 ANFÖRANDE L3 BF Loc 180 width 1 MD=9 F.BF:A(7). Tisdagen den 8 oktober: Anförande för linje 3 (Bexelius) <Se F.BF:A för fullständig frågetext> 271 1. Lyssnat på hela 194 2. Lyssnat på en del 483 5. Ej lyssnat 89 9. Bortfall
VAR 147 V57147 ANFÖRANDE L1 BF Loc 181 width 1 MD=9 F.BF:A(8). Onsdagen den 9 oktober: Anförande för linje 1 (Möller) <Se F.BF:A för fullständig frågetext> 327 1. Lyssnat på hela 170 2. Lyssnat på en del 451 5. Ej lyssnat 89 9. Bortfall
VAR 148 V57148 SLUTDEBATTEN BF Loc 182 width 1 MD=9 F.BF:A(9). Fredagen den 11 oktober: Avslutande debatt <Se F.BF:A för fullständig frågetext> 379 1. Lyssnat på hela 277 2. Lyssnat på en del 292 5. Ej lyssnat 89 9. Bortfall
VAR 149 V57149 BÄST INFO BF Loc 183 width 2 MD=96 or GE 99 F.BF:B. Man kunde ju få upplysningar om de tre förslagen på flera sätt under tiden före folkomröstningen. Var anser Ni själv att man fick upplysningar på det bästa och klaraste sättet? 303 01. Radio 156 02. Tidningsartiklar 10 03. Annonser 27 04. Föreningstidning 222 05. Opartiska broschyren 44 06. Andra broschyrer 24 07. Radio och tidningar 32 08. Radio och opartiska broschyren 11 09. Tidningar och opartiska broschyrer 64 10. Fler än två markeringar 55 96. Uppgift saknas 89 99. Bortfall
VAR 150 V57150 LINJEVAL 1957 BF Loc 185 width 1 MD=6 or GE 9 F.BF:C. Hur röstade Ni vid folkomröstningen? Anm. De UP som ej besvarat brevformuläret har kodats enligt svar i etapp II. Om svar endast finns från etapp I har detta kodats. 28 0. Röstade blankt 353 1. Röstade på förslag 1 137 2. Röstade på förslag 2 285 3. Röstade på förslag 3 212 5. Röstade ej enligt röstlängdsuppgift 11 6. Uppgift saknas 11 9. Bortfall
VAR 151 V57151 TID FÖR BESLUT BF Loc 186 width 1 MD=6 or GE 9 F.BF:D. När bestämde Ni Er för hur Ni skulle rösta? 303 1. Sista veckan 434 2. Tidigare under hösten och sommaren 141 3. Redan i våras 70 6. Uppgift saknas 89 9. Bortfall
VAR 152 V57152 NÄRINGSGREN Loc 187 width 2 UP:s näringsgren 106 01. Jordbruk med binäringar 57 02. Byggnads- och anläggningsversamhet 170 03. Övrig industri och hantverk (OBS! För arbetare endast industri) 17 04. Hantverk (endast för arbetare) och andra arbetare, som ej förs på annan kod 61 05. Samfärdsel 123 06. Handel 88 07. Allmän förvaltningstjänst och offentliga tjänster 7 08. Fria yrken 14 09. Husligt arbete (endast yrkesverksamma) 2 10. Övrigt 286 11. Ej yrkesverksamma gifta kvinnor 106 12. Ej yrkesverksamma (exkl gifta kvinnor men inkl änkor och frånskilda)
VAR 153 V57153 YRKESSTÄLLNING Loc 189 width 2 UP:s yrkesställning 6 01. Företagare I och fria yrken 116 02. Företagare II och fria yrken 16 03. Tjänstemän I i enskild tjänst 17 04. Tjänstemän I i statlig eller kommunal tjänst 87 05. Tjänstemän II i enskild tjänst - utom 5 49 06. Tjänstemän II i enskild tjänst - förmän, verkmästare, affärsanställda, lagerexp. 55 07. Tjänstemän II i statlig eller kommunal tjänst 261 08. Arbetare i enskild tjänst 13 09. Arbetare i statlig tjänst 24 10. Arbetare i kommunal tjänst 286 11. Ej yrkesverksamma gifta kvinnor 107 12. Ej yrkesverksamma (exkl gifta kvinnor men inkl änkor och frånskilda)
VAR 154 V57154 MAKES NÄRINGSGREN Loc 191 width 2 MD= 0 or GE 99 (ENDAST GIFTA KVINNOR) Makes näringsgren 71 01. Jordbruk med binäringar 41 02. Byggnads- och anläggningsversamhet 116 03. Övrig industri och hantverk (OBS! För arbetare endast industri) 3 04. Hantverk (endast för arbetare) och andra arbetare, som ej förs på annan kod 32 05. Samfärdsel 57 06. Handel 29 07. Allmän förvaltningstjänst och offentliga tjänster 4 08. Fria yrken 09. Husligt arbete (endast yrkesverksamma) 10. Övrigt 25 11. Maken är ej yrkesverksam 651 00. Frågan ej tillämplig 8 99. Uppgift saknas
VAR 155 V57155 MAKES YRKESSTÄLLN Loc 193 width 2 MD= 0 or GE 99 (ENDAST GIFTA KVINNOR) Makes yrkesställning 14 01. Företagare I och fria yrken 85 02. Företagare II och fria yrken 11 03. Tjänstemän I i enskild tjänst 11 04. Tjänstemän I i statlig eller kommunal tjänst 33 05. Tjänstemän II i enskild tjänst - utom 6 22 06. Tjänstemän II i enskild tjänst - förmän, verkmästare, affärsanställda, lagerexp. 14 07. Tjänstemän II i statlig eller kommunal tjänst 147 08. Arbetare i enskild tjänst 8 09. Arbetare i statlig tjänst 8 10. Arbetare i kommunal tjänst 25 11. Maken är ej yrkesverksam 651 00. Frågan ej tillämplig 8 99. Uppgift saknas
VAR 156 V57156 YRKESGRUPP Loc 195 width 2 UP:s yrkesgrupp Socialgrupp I 55 01. Tjänstemän 22 02. Företagare, fria yrken och övriga Socialgrupp II 162 03. Tjänstemän 57 04. Förmän, verkmästare, affärsanställda, lagerexp. 85 05. Företagare utom jordbrukare 124 06. Jordbrukare (inkl. arrendatorer) 25 07. Övriga Socialgrupp III 271 08. Byggnads-, grov- och industriarbetare 68 09. Jordbruks-, skogs- och flottningsarbetare 77 10. Anställda i hantverk, handel, samfärdsel, serviceyrken och huslig arbete 53 11. Stats- och kommunalanställda 38 12. Övrigt
VAR 157 V57157 INKOMST REG Loc 197 width 1 UP:s egen inkomst 295 0. Ingen inkomst 116 1. 1 - 2 999 kronor 351 2. 3 000 - 9 999 kronor 246 3. 10 000 - 19 999 kronor 24 4. 20 000 - 29 999 kronor 5 5. 30 000 kronor eller mer
VAR 158 V57158 MAKES INKOMST REG Loc 198 width 1 MD=8 Makes/makas inkomst 240 0. Ingen inkomst 85 1. 1 - 2 999 kronor 188 2. 3 000 - 9 999 kronor 205 3. 10 000 - 19 999 kronor 22 4. 20 000 - 29 999 kronor 12 5. 30 000 eller mer 8 7. UP är gift men ej samtaxerad 277 8. Frågan ej tillämplig
VAR 159 V57159 FAMILJEINKOMST Loc 199 width 1 MD=8 Familjeinkomst 22 0. Ingen inkomst 12 1. 1 - 2 999 kronor 213 2. 3 000 - 9 999 kronor 417 3. 10 000 - 19 999 kronor 66 4. 20 000 - 29 999 kronor 22 5. 30 000 kronor eller mer 8 7. UP är gift men ej samtaxerad 277 8. Frågan ej tillämplig
VAR 160 V57160 PENS.FÖRHÅLLANDEN Loc 200 width 1 MD=5 Pensionsförhållanden 258 1. Pension från stat eller kommun eller från SPP eller liknande pensionsinrättning 88 2. Pension från enskilt företag 183 3. Pension genom egen försäkring, livränta eller ålderdomsförsörjning ordnad på annat sätt än genom pension (besparingar, eget hus, egen rörelse, eget jordbruk) 493 4. Ej någon pension utöver folkpension och ej uppgift om annat sätt för ålderdomsförsörjning 15 5. Bortfall
VAR 161 V57161 ANT RADIOPROGRAM Loc 201 width 2 MD=99 Antal hörda radioprogram 141 00. Inte hört något radioprogram 55 01. Hört 1 radioprogram 88 02. Hört 2 radioprogram 87 03. Hört 3 radioprogram 109 04. Hört 4 radioprogram 93 05. Hört 5 radioprogram 105 06. Hört 6 radioprogram 90 07. Hört 7 radioprogram 77 08. Hört 8 radioprogram 118 09. Hört 9 radioprogram 74 99. Bortfall
VAR 162 V57162 INTERVJUDATUM II Loc 203 width 1 MD=9 Intervjudatum etapp II 700 1. 26 september - 4 oktober 322 2. 5 oktober - 12 oktober 15 9. Bortfall
VAR 163 V57163 INTERVJUDATUM III Loc 204 width 1 MD=9 Intervjudatum etapp III 597 1. 14 oktober - 21 oktober 272 2. 22 oktober - 3 november 25 3. 4 november - (brev) 54 4. 4 november - (tele) 89 9. Bortfall
VAR 164 SSDSTUDIE NR 0208 Loc 205 width 4 Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0208
VAR 165 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 209 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Juni 1989
VAR 166 DELSTUDIE NR 001 Loc 210 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.