SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIER 1986
            SOM-undersökningen 1986
               SSD 0216

              Huvudansvariga
              Sören Holmberg
              Lennart Weibull
         Statsvetenskapliga institutionen
            Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
               Juni 1989

         Go to variable list

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i SOM-UNDERSÖKNINGEN 1986 samlades
       ursprungligen in av ett forskningsprojekt
       vid statsvetenskapliga institutionen vid
       Göteborgs universitet, under ledning av Sören
       Holmberg och Lennart Weibull. Varken SSD eller
       primärforskarna bär ansvar för analyser och
       tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Sören Holmberg, Lennart
  Weibull och Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst får
  SOM-UNDERSÖKNINGEN 1986 förmedlas till och analyseras av
  forskare under förutsättning att användningen sker i
  forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  Våren 1986 togs initiativet till ett första försök med en
  gemensam datainsamling för statsvetenskapliga institutionen
  vid Göteborgs universitet. Institutionen har sedan länge
  kännetecknats av en empirisk inriktning hos sin forskning,
  med bland annat en lång tradition i fråga om massmedie- och
  opinionsforskning, dock utan något större samarbete mellan
  de olika forskningsprojekten. Initiativet till ett samarbete
  över projektgränserna kom från de forskningsansvariga inom
  valforskningsprogrammet respektive
  masskommunikationsforskningen, vilka båda hade ett särskilt
  intresse av att åstadkomma löpande undersökningar. En
  inbjudan till medverkan gick ut till samtliga
  forskningsprojekt inom institutionen, både masskommunikation
  och statskunskap. Det visade sig finnas ett stort intresse
  för en gemensam studie av detta slag. På grundval av det
  dokumenterade intresset formades ett undersökningsprojekt
  med namnet Samhälle Opinion Massmedia - SOM i förkortad
  form.

  SOM-undersökningen 1986 var den första undersökningen i
  serien. Totalt deltog åtta forskningsprojekt i SOM86.

  Från statskunskap deltog:

  - Valforskningsprogrammet (Sören Holmberg)
  - Kärnkraftsprogrammet (Sören Holmberg)
  - Svensk säkerhetspolitik (Rutger Lindahl)
  - Tjernobylprojektet (Jörgen Westerståhl)
  - Förvaltningsforskning (Lars Strömberg)

  Från Avdelningen för masskommunikation deltog:

  - Dagspresskollegiet (Lennart Weibull)
  - Internaliserad kultur (Bo Reimer)
  - Medieprojektet (Lennart Weibull)

  Till detta kom ett doktorandprojekt om opinioner i
  mellanösternkonflikten (Ulf Bjereld), vilket fick delta utan
  kostnad med hänsyn till SOM:s syfte att även kunna fungera
  som en del av institutionens forskarutbildning.

  
  Huvudansvariga för SOM-undersökningen 1986 är Sören Holmberg
  och Lennart Weibull. Undersökningsledare vid institutionen
  var forskningsassistent Bo Reimer, Avdelningen för
  masskommunikation. Datainsamling och kodning genomfördes av
  Statistiska centralbyråns enhet i Örebro med byråchef Berndt
  Hermansson som ansvarig. Delar av kodningen har gjorts av
  assistent Lena Rhenberg vid statsvetenskapliga
  institutionen. Arbetet med SOM-undersökningarna följs av en
  referensgrupp bestående av professorerna Bo Särlvik och Lars
  Strömberg samt docent Rutger Lindahl.

  
                 II

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  SOM-undersökningarna avser att belysa svenska folkets
  orientering i samhällsfrågor av olika slag. SOM86 är en
  riksrepresentativ undersökning och omfattar personer 15-75
  år, kyrkobokförda i riket. Avgränsningarna av de yngsta och
  de äldsta grupperna har gjorts på grundval av både
  teoretiska och metodologiska bedömningar. Urvalet på 2 500
  personer är ett obundet slumpmässigt urval med lika
  urvalssannolikhet för samtliga i populationen. Urvalsramen
  var SCB:s register över totalbefolkningen i Sverige (RTBS)
  vecka 30 1986.

  Frågeformuläret utarbetades helt och hållet inom
  statsvetenskapliga institutionen. De olika projekten
  medverkade med olika antal frågor och bakgrundsfrågorna
  utarbetades gemensamt. Antalet frågor uppgick till drygt 70,
  varav merparten var uppdelade på delfrågor. Det totala
  antalet svar avgivet per svarsperson uppgick därför till mer
  än 200. Två frågor, yrke och tidningsval, ställdes som öppna
  frågor, medan övriga frågor hade fasta svarsalternativ.
  Formuläret uppdelades i sju sammanhållna block av frågor:
  massmedier, politik och samhälle, energi och kärnkraft,
  Sveriges förhållande till omvärlden, boendemiljö, intressen
  och fritidsaktiviteter samt bakgrundsuppgifter.

  Frågeblocken placerades efter principen att man inleder med
  ett förhållandevis lätt frågeområde och sedan ökas
  svårighetsgraden med frågeområdena politik, energi och
  kärnkraft samt Sveriges förhållande till omvärlden. Mot
  slutet av formuläret återfanns enklare frågor om boende och
  intressen. Allra sist låg de enklaste frågorna om
  svarspersonernas egna förhållanden. Avslutningsvis fick
  svarspersonerna komma med egna synpunkter på undersökningen.

  Formuläret skickades ut tillsammans med en
  informationsfolder den 14 oktober 1986. Ett tack- och
  påminnelsebrev till samtliga personer ingående i urvalet
  följde veckan därpå. Efter ytterligare en vecka skickades
  ett påminnelsebrev tillsammans med ännu ett frågeformulär
  och en informationsfolder. Nästan en månad efter det första
  utskicket, den 11 november 1986, skickades ett sista
  påminnelsebrev och ett tredje formulär till de personer i
  urvalet som ännu inte hade svarat.

  Under perioden 24 november till 5 december genomfördes
  telefonpåminnelser, där SCB:s telefongrupp i första hand
  försökte motivera personerna i urvalet att fylla i enkäten
  och att i andra hand besvara en kort telefonintervju.

  
  Resultatet av telefonpåminnelsen var att 177 personer lovade
  att skicka in enkäten och av dessa blev 106 enkäter
  verkligen inskickade. Genom telefonpåminnelsen kunde man
  också spåra 27 svar som skickats in anonymt, dvs där
  urvalspersonen rivit bort etiketten. Därutöver genomfördes
  221 korta telefonintervjuer. Dessa korta telefonintervjuer
  innehöll endast frågorna 4, 14, 65 och 66, frågor om hur
  ofta man läser morgontidning, intresse för politik,
  utbildning och partival i riksdagsvalet 1985. Den 20
  december 1986 avbröts fältarbetet.

  Svarsfrekvensen uppgick till 77 procent. Av dessa svar
  består nio procentenheter av korta telefonintervjuer, där
  enbart några centrala frågor ingår. Knappt 100 enkäter inkom
  anonymt. Andelen fullständigt besvarade enkäter uppgår
  följaktligen till 64 procent av nettourvalet.

  ANDEL GENOMFÖRDA INTERVJUER, BORTFALL MM VID
  SOM-UNDERSÖKNINGEN 1986
                  Antal  Procentuell andel
                      av nettourvalet

  Bruttourval           2500
  Bortdefinierade          107
  Därav:
  - Semester, utlandsvistelse,
   långvarigt sjuka         97
  - Ej spårade postreturer      10

  Nettourval            2475 (2393)
  Svar               1845     77
  Inskickade enkäter        1624     68
  Därav:
  - Fullständiga enkäter      1542     64
  - Anonyma svar           82      4
  Kortintervjuer via telefon    221      9
  Bortfall             630 (548)  23

  Nettourvalet består av 82 dubbletter eftersom de anonyma
  svarsenkäterna förekommer två gånger. Då man ej kunnat
  identifiera urvalspersonen finns de anonyma svaren dels med
  i kategorien besvarade enkäter, och saknar då
  registeruppgifter, dels i bortfallsgruppen. Siffrorna inom
  parentes anger antal då dubbletterna räknats bort.

  

  För ytterligare information om undersökningen se:

   Holmberg, Sören SOM-undersökningen 1986
   Weibull, Lennart Genomförande - Deltagare - Huvudresultat
            Samhälle Opinion Massmedia, Nummer 1 1987
            Statsvetenskapliga institutionen,
            Göteborgs universitet, 1987

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 68  (2) INTRESSE FÖR POLITIK 14 (3) MD=0 OR GE 9
    REF 68  (4) LOC 86 WIDTH 1      (5) NUMERIC

   (6) F.14 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    156  1.  Mycket intresserad
    683  2.  Ganska intresserad
    770  3.  Inte särskilt intresserad
    216  4.  Inte alls intresserad

    20  0.  Uppgift saknas
    630  9.  Bortfall

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variable list


1 SSDstudie NR 0216 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 ID-nummer 5 Inflödeskod 6 Svarsform 7 Bortfallsanledning 8 Telefonpåminnelse 9 Kön 10 Födelseår 11 Samhörighetsbeteckning 12 Län 13 Riksområde 14 H-region 15 Nationalitet RADIO- OCH TV-PROGRAM 16 Lokalradionyheter 17 Aktuellt 18 Rapport 19 Dagens Eko 20 Regionala TV-nyheter 21 Underhållningsprogram 22 Nyhetsprogram 23 Dokumentär- och samhällsprogram 24 Sportprogram 25 Kulturprogram TIDNINGSLÄSNING 26 Läser morgontidning 27 Namn på morgontidning 28 Regelbundenhet i morgontidningsläsning 29 Prenumeration på morgontidning 30 Läser hos bekant 31 Lånar av bekant 32 Läser på arbetet/i skolan 33 Läser på biblioteket 34 Annat sätt 35 Läsning före kl 08.00 36 Läsning klockan 08.00 - 12.00 37 Läsning klockan 12.00 - 17.00 38 Läsning efter kl 17.00 39 Läsning radio/TV-sidor 40 Läsning inrikesnyheter 41 Läsning utrikesnyheter 42 Läsning kulturartiklar 43 Läsning lokala nyheter 44 Läsning annonser 45 Läsning sport 46 Läser ytterligare morgontidning 47 Läsning Aftonbladet 48 Läsning Expressen 49 Läsning GT eller Kvällsposten ÅSIKTER OM MASSMEDIA 50 Morgontidningens politiska linje märks på nyhetssidorna 51 Felaktiga uppgifter i lokaltidningar 52 Felaktiga uppgifter i storstadsmorgonpress 53 Felaktiga uppgifter i kvällstidningar 54 Felaktiga uppgifter i TV-nyheter 55 Felaktiga uppgifter i radionyheter 56 Nyhetsbevakningen påverkas av politisk linje FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER OCH GRUPPER 57 Regeringen 58 Polisen 59 Sjukvården 60 Försvaret 61 Riksdagen 62 Bankerna 63 Dagspressen 64 Fackliga organisationer 65 Radio och TV 66 Grundskolan 67 Storföretagen POLITIK OCH SAMHÄLLE 68 Intresse för politik 69 Minska den offentliga sektorn 70 Avskaffa löntagarfonderna 71 Minska försvarsutgifterna 72 Behålla kärnkraften efter år 2010 73 Minska inkomstskillnaderna 74 Uppfattning om regeringen 75 Placering på vänster-högerskalan BEDÖMNING AV PARTIER OCH PARTILEDARE 76 Centerpartiet 77 Moderata samlingspartiet 78 Vänsterpartiet kommunisterna 79 Folkpartiet 80 Socialdemokraterna 81 Miljöpartiet - de gröna 82 Kristen demokratisk samling 83 Karin Söder 84 Carl Bildt 85 Lars Werner 86 Bengt Westerberg 87 Ingvar Carlsson BÄSTA PARTI 88 Vänsterpartiet kommunisterna 89 Socialdemokraterna 90 Centerpartiet 91 Kristen demokratisk samling 92 Folkpartiet 93 Moderata samlingspartiet 94 Miljöpartiet - de gröna 95 Annat parti 96 Partiidentifikation VIKTIGA SAMHÄLLSMÅL 97 Hög ekonomisk tillväxttakt 98 Starkt militärt försvar 99 Inflytande på arbetsplatsen 100 Bevara svenska landskapsmiljön 101 Lag och ordning 102 Påverka politiska beslut 103 Bekämpa prisstegringarna 104 Skydda yttrandefriheten 105 Garantera stabil ekonomi 106 Mer mänskligt samhälle 107 Bekämpa brottslighet 108 Ideer och tankar betydelsefullare än pengar ENERGI- OCH KÄRNKRAFTSFRÅGOR 109 Inställning till kärnkraften 110 Bestämd uppfattning i kärnkraftsfrågan 111 Bra energipolitik: vänsterpartiet kommunisterna 112 Bra energipolitik: socialdemokraterna 113 Bra energipolitik: centerpartiet 114 Bra energipolitik: folkpartiet 115 Bra energipolitik: moderata samlingspartiet 116 Bra energipolitik: kristen demokratisk samling 117 Bra energipolitik: miljöpartiet - de gröna RISKER FÖRKNIPPADE MED KÄRNKRAFTSANVÄNDANDE 118 Stor olycka med radioaktivt avfall i Sverige 119 Fler cancerfall och andra sjukdomar 120 Ökade miljöskador på mark, luft och vatten 121 Ärftliga skador på kommande generationer 122 Hantering och slutförvaring av kärnkraftens avfall 123 Fler länder skaffar atomvapen 124 Kortsiktig hantering av kärnkraftavfall 125 Långsiktig förvaring av kärnkraftavfall 126 Kärnkraften avvecklad år 2010 127 Kommunalt veto mot kärnkraftavfall 128 Bygga ut vattenkraft 129 Förtroende för miljögrupper 130 Förtroende för kärnkraftsindustrin 131 Förtroende för regeringen 132 Förtroende för forskare 133 Förtroende för journalister 134 Förtroende för statliga myndigheter RISKER OCH ÅTGÄRDER I SAMBAND MED TJERNOBYLOLYCKAN 135 Risk för strålning 136 Risk genom maten 137 Höll sig inomhus 138 Undvek resor 139 Undvek dricka mjölk 140 Undvek äta grönsaker 141 Undvek viss annan mat 142 Vidtog annan åtgärd SVERIGES FÖRHÅLLANDE TILL OMVÄRLDEN 143 Intresse för utrikespolitik 144 Intresse för biståndspolitik 145 Intresse för försvarspolitik 146 Intresse för handelspolitik 147 Risken för stormaktskrig 148 Terrorismen oroande 149 Befolkningsökningen oroande 150 De militära rustningarna oroande 151 Miljöförstöringen oroande 152 Motsättningarna mellan rika och fattiga länder oroande 153 Militär och politisk situation om 10-15 år 154 Möjligheter att försvara oss 155 Avvisa kränkningar av svenskt område 156 Totalförbud mot vapenexport 157 Politiker bör vara försiktiga i utlandsfrågor 158 Total handelsbojkott av Sydafrika 159 Undvika internationella tvistefrågor 160 Omprövning av neutralitetspolitiken 161 Regeringens politik gentemot USA 162 Regeringens politik gentemot Sovjet 163 Sveriges politik gentemot Israel 164 Sveriges politik gentemot PLO 165 Israels uppträdande i Mellanösternkrisen 166 PLO:s uppträdande i Mellanösternkrisen BOENDEMILJÖ 167 Hemortstyp 168 Boendetid på orten 169 Funderingar på att flytta 170 Bostadstyp 171 Hyr eller äger bostaden 172 Önskad bostadsort PÅVERKAN AV BESLUT 173 Påverkar närmiljön genom förening 174 Deltagande i planering och beslut rörande närmiljön 175 Påverkat kommunen i fråga gällande närmiljön 176 Påverkade genom kontakt med tjänsteman 177 Påverkade genom partiorganisation 178 Påverkade genom aktionsgrupp/byalag 179 Påverkade genom annan organisation 180 Påverkade genom insändare 181 Påverkade genom demonstration 182 Nöjd med kommunens service 183 Okunnig om hur kommunen fungerar 184 Tjänar inget till att försöka påverka 185 Saknar tid eller ork att försöka påverka MEDLEMSKAP I ORGANISATIONER 186 Idrottsförening 187 Fackförening 188 HSB/bostadsrättsförening 189 Hyresgäst- eller villaägarförening 190 Företagarorganisation 191 Politiskt parti 192 Annan förening FRITIDSINTRESSEN 193 Hälsonyttig mat 194 Bo i villa/eget hem 195 Heminredning 196 Modenyheter 197 Motionera 198 Golf 199 Matlagning 200 Lyssna på popmusik 201 Teaterbesök 202 Kyrkobesök 203 Diskutera politik 204 Läsa skönlitteratur 205 Handarbeta 206 Fotboll 207 Aktier 208 Träffa nya människor 209 Föreningsliv 210 Hobbyverksamhet i hemmet 211 Friluftsliv 212 Vara för sig själv 213 Restaurangbesök 214 Familjeliv 215 Gå ut och dansa 216 Umgås med släkt och vänner 217 Charterresor 218 Teknikens utveckling gör livet lättare/svårare VIKTIGA VÄRDEN 219 Ett behagligt liv 220 Familjetrygghet 221 Frihet 222 Frälsning 223 Inre jämvikt 224 Jämlikhet 225 Klokhet 226 Kärlek 227 Lycka 228 Njutning 229 Sann vänskap 230 Självaktning 231 Självförverkligande 232 Socialt anseende 233 Ett spännande liv 234 En vacker värld 235 Vårt lands säkerhet 236 En värld i fred LÄSNING OLIKA TYPER AV TIDNINGAR 237 Läsning veckotidning 238 Läsning tidskrift/facktidning 239 Läsning gratistidning/annonsblad BAKGRUND 240 Förvärvsarbete 241 Yrke 242 Socioekonomisk indelning 243 Socialgruppskod 244 Yrke 245 Arbetar hel/deltid 246 Yrkesgrupptillhörighet 247 Sektor 248 Medlem fackförening 249 Subjektiv klasstillhörighet 250 Ekonomisk situation 251 Svenska ekonomins situation 252 Skolutbildning 253 Partival 1985 254 Civilstånd 255 Hushållsstorlek 256 Barn 0-6 år 257 Barn 7-18 år 258 Hushållsinkomst INNEHAV AV MEDIATEKNOLOGI 259 Tillgång till TV 260 Tillgång till extra TV 261 Tillgång till text-TV 262 Tillgång till video 263 Tillgång till centralantenn 264 Tillgång till kabel-TV med satellitsändningar 265 Tillgång till hem- eller persondator 266 Tillgång till CD-spelare 267 Tillgång till bil UTLÄGG 268 Utlägg för morgontidningar 269 Utlägg för kvällstidningar 270 Utlägg för veckotidningar 271 Utlägg för specialtidningar 272 Utlägg för serietidningar 273 Utlägg för biobiljetter 274 Utlägg för grammofonskivor 275 Utlägg för spel och dobbel 276 Utlägg för böcker 277 Utlägg för hyrfilm 278 Synpunkter på frågeformuläret

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0216              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0216


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Juni 1989
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer Ett femsiffrigt identifikationsnummer
VAR 5 INFLÖDESKOD Loc 14 width 1 MD=9 Inflödeskod 648 1. Enkätsvar utan påminnelse 861020-861026 404 2. Enkätsvar efter en påminnelse 861027-861102 261 3. Enkätsvar efter två påminnelser 861103-861113 96 4. Enkätsvar efter tre påminnelser 861114-861125 354 5. Enkätsvar efter start av telefonpåminnelse 861125- 152 6. Kortintervju 560 9. Bortfall
VAR 6 SVARSFORM REG Loc 15 width 1 MD=3 Svarsform Anm. Under perioden 24 november - 5 december genomfördes telefonpåminnelser, där man i första hand försökte motivera UP att fylla i enkäten och i andra hand genomförde en kort telefonintervju. 1624 1. Ifylld enkät 221 2. Telefonintervju (kortintervju) 630 3. Bortfall
VAR 7 BORTFALLSANLEDNING REG Loc 16 width 1 Bortfallsanledning Se anmärkning för variabel 6 81 1. Vägran (ex vill ej delta, helt blanka formulär) 70 2. Ej avhörda 111 3. Utvald till telefonintervju: vägrar 332 4. Utvald till telefonintervju: ej anträffad 26 5. Utvald till telefonintervju: övrigt bortfall 10 6. Överteckning 82 7. Anonyma svarsenkäter 1763 8. Svar (fullständig enkät eller kortintervju via telefon)
VAR 8 TELEFONPÅMINNELSE REG Loc 17 width 1 MD=9 Utvald till telefonpåminnelse Anm. Se anmärkning för variabel 6 1162 1. Utvald till påminnelse via telefon 1231 5. Ej utvald till påminnelse via telefon 82 9. Anonyma svarsenkäter
VAR 9 KÖN Loc 18 width 1 Kön 1186 1. Man 1207 2. Kvinna 82 3. Anonyma svarsenkäter
VAR 10 FÖDELSEÅR Loc 19 width 2 Födelseår 11. 1911 . . 71. 1971 82 72. Anonyma svarsenkäter Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Frek: 29 22 34 16 24 37 25 40 27 29 28 29 45 47 Kod: 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 33 39 34 37 29 42 25 32 28 35 38 37 34 38 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 41 36 42 42 45 48 50 60 39 54 35 48 38 45 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 42 39 33 45 50 42 60 36 40 39 41 45 54 58 Kod: 67 68 69 70 71 72 Frek: 50 51 45 48 39 82
VAR 11 SAMHÖRIGHETSBETECKNING Loc 21 width 1 MD=0 Samhörighetsbeteckning 747 1. Ogift person 564 2. Gift man 11 3. Gift kvinna, ej sammanboende med mannen 195 4. Frånskild person 122 5. Änka/änkling 570 7. Gift kvinna, sammanboende med mannen 183 8. Barn under 18 år 1 9. Fosterbarn under 18 år 82 0. Anonyma svarsenkäter
VAR 12 LÄN REG Loc 22 width 2 MD=99 Län 479 01. Stockholms län 73 03. Uppsala län 68 04. Södermanlands län 97 05. Östergötlands län 78 06. Jönköpings län 52 07. Kronobergs län 62 08. Kalmar län 16 09. Gotlands län 31 10. Blekinge län 86 11. Kristianstads län 235 12. Malmöhus län 62 13. Hallands län 200 14. Göteborgs och Bohus län 119 15. Älvsborgs län 71 16. Skaraborgs län 83 17. Värmlands län 98 18. Örebro län 77 19. Västmanlands län 73 20. Kopparbergs län 79 21. Gävleborgs län 63 22. Västernorrlands län 38 23. Jämtlands län 68 24. Västerbottens län 85 25. Norrbottens län 82 99. Anonyma svarsenkäter
VAR 13 RIKSOMRÅDE REG Loc 24 width 1 MD=0 Omfattningen av riksområdena 479 1. Stockholm: Stockholms län 413 2. Östra mellansverige: Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län 208 3. Småland med öarna: Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län 352 4. Sydsverige: Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län 452 5. Västsverige: Hallands, Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs och Skaraborgs län 235 6. Norra mellansverige: Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län 101 7. Mellersta Norrland: Västernorrlands och Jämtlands län 153 8. Övre Norrland: Västerbottens och Norrbottens län 82 0. Anonyma svarsenkäter
VAR 14 H-REGION REG Loc 25 width 1 MD=0 De sju H-regionerna definieras enligt följande: 466 1. Stockholms/Södertälje A-region 736 3. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 493 4. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 184 5. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 162 6. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 207 8. Göteborgs A-region 145 9. Malmö/Lund/Trelleborgs A-region 82 0. Anonyma svarsenkäter
VAR 15 NATIONALITET REG Loc 26 width 1 Nationalitet 2182 1. Svensk medborgare 93 2. Svensk medborgare, född utomlands 118 3. Utländsk medborgare 82 4. Anonyma svarsenkäter
VAR 16 LOKALRADIONYHETER 1 Loc 27 width 1 MD=0 or GE 9 F.1. Hur ofta brukar Du titta på eller lyssna till följande typer av nyhetsprogram i radio eller TV? F.1(1). Nyheter i lokalradion 649 1. Dagligen 196 2. 5-6 ggr/vecka 246 3. 3-4 ggr/vecka 165 4. 1-2 ggr/vecka 220 5. Mer sällan 65 6. Aldrig 83 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 17 AKTUELLT 1 Loc 28 width 1 MD=0 or GE 9 F.1(2). Aktuellt i TV <Se F.1 för fullständig frågetext> 440 1. Dagligen 275 2. 5-6 ggr/vecka 411 3. 3-4 ggr/vecka 294 4. 1-2 ggr/vecka 115 5. Mer sällan 18 6. Aldrig 71 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 18 RAPPORT 1 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 F.1(3). Rapport i TV <Se F.1 för fullständig frågetext> 456 1. Dagligen 287 2. 5-6 ggr/vecka 434 3. 3-4 ggr/vecka 259 4. 1-2 ggr/vecka 114 5. Mer sällan 23 6. Aldrig 51 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 19 DAGENS EKO 1 Loc 30 width 1 MD=0 or GE 9 F.1(4). Dagens Eko i riksradion <Se F.1 för fullständig frågetext> 245 1. Dagligen 129 2. 5-6 ggr/vecka 178 3. 3-4 ggr/vecka 177 4. 1-2 ggr/vecka 450 5. Mer sällan 285 6. Aldrig 160 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 20 REGIONALA TV-NYHETER 1 Loc 31 width 1 MD=0 or GE 9 F.1(5). Regionala nyheter i TV <Se F.1 för fullständig frågetext> 303 1. Dagligen 150 2. 5-6 ggr/vecka 292 3. 3-4 ggr/vecka 328 4. 1-2 ggr/vecka 370 5. Mer sällan 101 6. Aldrig 80 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 21 MÄNGD UNDERHÅLLNING 2 Loc 32 width 1 MD=0 or GE 9 F.2. Hur mycket brukar Du se på av följande typer av TV-program? F.2(1). Underhållningsprogram 171 1. Allt/I stort sett allt 840 2. Ganska mycket 516 3. Inte särskilt mycket 58 4. Ingenting/nästan inget alls 39 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 22 MÄNGD NYHETSPROGRAM 2 Loc 33 width 1 MD=0 or GE 9 F.2(2). Nyhetsprogram <Se F.2 för fullständig frågetext> 261 1. Allt/I stort sett allt 917 2. Ganska mycket 365 3. Inte särskilt mycket 41 4. Ingenting/nästan inget alls 40 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 23 MÄNGD SAMHÄLLSPROGRAM 2 Loc 34 width 1 MD=0 or GE 9 F.2(3). Dokumentär- och samhällsprogram <Se F.2 för fullständig frågetext> 59 1. Allt/I stort sett allt 513 2. Ganska mycket 755 3. Inte särskilt mycket 210 4. Ingenting/nästan inget alls 87 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 24 MÄNGD SPORTPROGRAM 2 Loc 35 width 1 MD=0 or GE 9 F.2(4). Sportprogram <Se F.2 för fullständig frågetext> 320 1. Allt/I stort sett allt 468 2. Ganska mycket 465 3. Inte särskilt mycket 321 4. Ingenting/nästan inget alls 50 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 25 MÄNGD KULTURPROGRAM 2 Loc 36 width 1 MD=0 or GE 9 F.2(5). Kulturprogram <Se F.2 för fullständig frågetext> 44 1. Allt/I stort sett allt 300 2. Ganska mycket 754 3. Inte särskilt mycket 449 4. Ingenting/nästan inget alls 77 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 26 LÄSER MORGONTIDNING 3 Loc 37 width 1 MD=0 or GE 9 F.3. Vilken morgontidning brukar Du läsa regelbundet? (Med regelbundet menas här minst ett nummer per vecka. Om Du läser mer än en morgontidning - ange vilken Du betraktar som Din lokala morgontidning). 1442 1. Läser tidning 171 5. Läser ingen morgontidning regelbundet 11 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 27 NAMN PÅ MORGONTIDNING 3 Loc 38 width 3 MD= 0 or GE 999 Namn på morgontidning FRÅGAN INGÅR I KORTINTERVJUN 1 201. Aftonbladet 17 202. Arbetarbladet, Uppsalademokraten 53 203. Arbetet 13 205. Dala-Demokraten 5 206. Folkbladet Östgöten 10 207. Folket 7 208. Gotlands Folkblad/Tidningar 2 209. Karlskoga-Kuriren 8 210. Kronobergaren/Sunnebo Tidning 23 211. Länstidningen (Östersund) 21 212. Norrländska Socialdemokraten 9 213. Nya Norrland 5 214. Oskarhamns-Nyheterna 18 215. Piteå-Tidningen 3 216. Smålands Folkblad/Höglandet 9 217. Sydöstra Sveriges Dagblad 10 218. Söderhamns-Hälsinge Kuriren 14 219. Värmlands Folkblad 11 220. Västerbottens Folkblad 1 223. Västmanlands Folkblad 7 224. Örebro-Kuriren 2 225. Östra Småland 3 231. Kuriren 1 233. Östgöten 10 305. Hallands Nyheter 10 307. Hudiksvalls-Tidningen 2 310. Kinda-Posten 1 311. Laholms Tidning 4 313. Länstidningen Södertälje 15 318. Norra Skåne 2 319. Norrtelje Tidning 1 320. Nynäshamns-Posten 11 323. Skånska Dagbladet 10 325. Södermanlands Nyheter 11 327. Vimmerby Tidning 10 333. Östersunds-Posten 1 401. Alingsås Tidning 4 402. Arboga Tidning 14 403. Bergslagsposten 14 404. Blekinge Läns Tidning 18 405. Bohuslänningen 5 406. Bergslagsbladet med Arboga Tidning 11 408. Eskilstuna-Kuriren 1 409. Expressen 19 410. Falu-Kuriren 18 411. Gefle Dagblad 1 412. Göteborgs Tidningen 120 414. Göteborgs-Posten 17 415. Hallands-Posten 11 417. Katrineholms-Kuriren 25 418. Kristianstadsbladet 2 419. Kvälls-Posten 10 421. Ljusnan 1 422. Mellersta Skåne 3 423. Motala Tidning 43 424. Nerikes Allehanda 13 425. Norra Västerbotten 12 426. Nya Länstidningen - Nya Lidköpingstidningen 1 427. Provinstidningen Dalsland 2 428. Skaraborgs-Tidningen Skövde Nyheter 6 429. Smålands Dagblad 5 430. Smålands-Tidningen 17 433. Sundsvalls Tidning 68 434. Sydsvenska Dagbladet 2 438. Tranås Tidning 5 439. Trelleborgs Allehanda 37 440. Uppsala Nya Tidning 2 441. Vadstena Skänninge Tidning 37 442. Västmanlands Läns Tidning 6 443. Vetlanda Posten 21 444. Västerbottens-Kuriren 13 445. Ystads Allehanda 7 446. Örnsköldsviks Allehanda 1 447. Afton-Tidningen 1 453. Jämtlands Tidning 24 501. Barometern 35 502. Borås Tidning 6 503. Enköpings-Posten 6 504. Falköpings Tidning 1 505. Filipstads Tidning 5 506. Gotlands Allehanda 1 510. Mariestads-Tidningen 22 512. Norrköpings Tidningar 34 514. Nya Wermlands-Tidningen 6 515. Oskarshamns-Tidningen 24 516. Smålandsposten 64 517. Svenska Dagbladet 5 520. Västerviks-Tidningen 36 522. Östgöta Correspondenten 1 525. Östergötlands Dagblad 1 534. Nordsvenska Dagbladet 3 601. Arvika Nyheter 1 604. Gotlänningen 1 606. Karlhamns Allehanda 1 608. Odokumenterad kod 11 609. Ljungbytidningen - Älmhults Tidning Smålänningen 19 610. Nordvästra Skånes Tidningar 19 611. Norbottens-Kuriren 11 612. Skaraborgs Läns Annonsblad 10 613. Skaraborgs Läns Tidning 9 614. Västernorrlands Allehanda 4 615. Västgöta-Bladet 2 801. Avesta Tidning/Avesta-Posten 8 803. Borlänge Tidning 1 804. Dagen 183 805. Dagens Nyheter 8 808. Elfsborgs Läns Annonsblad 3 809. Fagersta-Posten 31 812. Helsingborgs Dagblad 23 817. Jönköpings-Posten 10 818. Karlskrona Tidning 1 821. Lidingö Tidning med Lidingö Nyheter 1 822. Lilla Edet-Posten 7 823. Ljusdals-Posten 2 824. Ludvika Tidning 5 826. Mora Tidning 6 831. Sala Allehanda 1 834. Strömstads Tidning Norra Bohuslän 2 836. Säffle-Tidningen Västra Värmland 2 838. Södra Dalarnas Tidning 7 839. Trollhättans Tidning 16 842. Värnamo Nyheter 191 995. Läser ingen tidning regelbundet 5 996. Odokumenterad kod 9 997. Odokumenterad kod 26 998. Odokumenterad kod 1 000. Uppgift saknas 630 999. Bortfall
VAR 28 MORGONTIDNINGSLÄSNING 4 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 F.4. (LÄSER MORGONTIDNING) Om Du läser någon morgontidning regelbundet - Ungefär hur många gånger per vecka brukar Du läsa denna tidning? FRÅGAN INGÅR I KORTINTERVJUN 31 1. 1 dag 31 2. 2 dagar 73 3. 3 dagar 88 4. 4 dagar 155 5. 5 dagar 738 6. 6 dagar 535 7. 7 dagar 194 0. Frågan ej tillämplig 630 9. Bortfall
VAR 29 PREN MORGONTIDNING 5 Loc 42 width 1 MD=0 or GE 9 F.5. Prenumererar Du eller någon annan i Ditt hushåll på denna tidning? Om nej, på vilket sätt har Du då tillgång till tidningen? 1267 1. Ja 289 5. Nej 68 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 30 LÄSER HOS BEKANT 5 Loc 43 width 1 MD=9 F.5(1). Läser hos bekant <Se F.5 för fullständig frågetext> 36 1. Ja 1588 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 31 LÅNAR AV BEKANT 5 Loc 44 width 1 MD=9 F.5(2). Lånar av bekant. <Se F.5 för fullständig frågetext> 22 1. Ja 1602 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 32 LÄSER ARBETET/SKOLAN 5 Loc 45 width 1 MD=9 F.5(3). Läser på arbetet/i skolan <Se F.5 för fullständig frågetext> 146 1. Ja 1478 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 33 LÄSER PÅ BIBLIOTEKET 5 Loc 46 width 1 MD=9 F.5(4). Läser på biblioteket <Se F.5 för fullständig frågetext> 7 1. Ja 1617 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 34 LÄSER PÅ ANNAT SÄTT 5 Loc 47 width 1 MD=9 F.5(5). Annat sätt (ange vilket:) <Se F.5 för fullständig frågetext> 86 1. Ja 1538 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 35 LÄSNING FÖRE KL 08.00 6 Loc 48 width 2 MD= 0 or GE 99 F.6. Ungefär hur lång tid brukar Du ägna åt Din lokala morgontidning en genomsnittlig vardag? F.6(1). Före kl 08.00 122 01. 0 minuter 101 02. Cirka 5 minuter 196 03. Cirka 10 minuter 242 04. Cirka 15 minuter 149 05. Cirka 20 minuter 40 06. Cirka 25 minuter 101 07. Cirka 30 minuter 18 08. Cirka 35 minuter 15 09. Cirka 40 minuter 20 10. Cirka 45 minuter 4 11. Cirka 50 minuter 2 12. Cirka 55 minuter 18 13. Cirka 60 minuter 16 14. Över 60 minuter 580 00. Uppgift saknas 851 99. Bortfall
VAR 36 LÄSNING 08.00-12.00 6 Loc 50 width 2 MD= 0 or GE 99 F.6(2). Kl 08.00 - 12.00 <Se F.6 för fullständig frågetext> 260 01. 0 minuter 32 02. Cirka 5 minuter 62 03. Cirka 10 minuter 82 04. Cirka 15 minuter 77 05. Cirka 20 minuter 27 06. Cirka 25 minuter 63 07. Cirka 30 minuter 9 08. Cirka 35 minuter 12 09. Cirka 40 minuter 14 10. Cirka 45 minuter 10 11. Cirka 50 minuter 12. Cirka 55 minuter 10 13. Cirka 60 minuter 13 14. Över 60 minuter 953 00. Uppgift saknas 851 99. Bortfall
VAR 37 LÄSNING 12.00-17.00 6 Loc 52 width 2 MD= 0 or GE 99 F.6(3). Kl 12.00 - 17.00 <Se F.6 för fullständig frågetext> 261 01. 0 minuter 37 02. Cirka 5 minuter 56 03. Cirka 10 minuter 58 04. Cirka 15 minuter 51 05. Cirka 20 minuter 12 06. Cirka 25 minuter 38 07. Cirka 30 minuter 4 08. Cirka 35 minuter 4 09. Cirka 40 minuter 2 10. Cirka 45 minuter 2 11. Cirka 50 minuter 12. Cirka 55 minuter 3 13. Cirka 60 minuter 3 14. Över 60 minuter 1093 00. Uppgift saknas 851 99. Bortfall
VAR 38 LÄSNING EFTER KL 17.00 6 Loc 54 width 2 MD= 0 or GE 99 F.6(4). Efter kl 17.00 <Se F.6 för fullständig frågetext> 112 01. 0 minuter 117 02. Cirka 5 minuter 135 03. Cirka 10 minuter 149 04. Cirka 15 minuter 116 05. Cirka 20 minuter 27 06. Cirka 25 minuter 88 07. Cirka 30 minuter 10 08. Cirka 35 minuter 22 09. Cirka 40 minuter 17 10. Cirka 45 minuter 3 11. Cirka 50 minuter 12. Cirka 55 minuter 8 13. Cirka 60 minuter 6 14. Över 60 minuter 814 00. Uppgift saknas 851 99. Bortfall
VAR 39 LÄSNING RADIO/TV-SIDOR 7 Loc 56 width 1 MD=0 or GE 9 F.7. Hur mycket brukar Du läsa av följande typer av tidningsinnehåll i Din lokala morgontidning? F.7(1). Radio/TV-sidor 335 1. Allt/i stort sett allt 554 2. Ganska mycket 455 3. Inte särskilt mycket 113 4. Ingenting/nästan inget alls 167 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 40 LÄSNING INRIKESNYHETER 7 Loc 57 width 1 MD=0 or GE 9 F.7(2). Inrikesnyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 285 1. Allt/i stort sett allt 855 2. Ganska mycket 290 3. Inte särskilt mycket 47 4. Ingenting/nästan inget alls 147 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 41 LÄSNING UTRIKESNYHETER 7 Loc 58 width 1 MD=0 or GE 9 F.7(3). Utrikesnyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 193 1. Allt/i stort sett allt 674 2. Ganska mycket 506 3. Inte särskilt mycket 93 4. Ingenting/nästan inget alls 158 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 42 LÄSNING KULTURARTIKLAR 7 Loc 59 width 1 MD=0 or GE 9 F.7(4). Kulturartiklar <Se F.7 för fullständig frågetext> 85 1. Allt/i stort sett allt 270 2. Ganska mycket 672 3. Inte särskilt mycket 379 4. Ingenting/nästan inget alls 218 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 43 LÄSNING LOKALA NYHETER 7 Loc 60 width 1 MD=0 or GE 9 F.7(5). Lokala nyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 528 1. Allt/i stort sett allt 752 2. Ganska mycket 176 3. Inte särskilt mycket 41 4. Ingenting/nästan inget alls 127 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 44 LÄSNING ANNONSER 7 Loc 61 width 1 MD=0 or GE 9 F.7(6). Annonser <Se F.7 för fullständig frågetext> 197 1. Allt/i stort sett allt 562 2. Ganska mycket 539 3. Inte särskilt mycket 174 4. Ingenting/nästan inget alls 152 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 45 LÄSNING SPORT 7 Loc 62 width 1 MD=0 or GE 9 F.7(7). Sport <Se F.7 för fullständig frågetext> 297 1. Allt/i stort sett allt 357 2. Ganska mycket 389 3. Inte särskilt mycket 415 4. Ingenting/nästan inget alls 166 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 46 LÄSER FLER MORGONTIDN 8 Loc 63 width 1 MD=0 or GE 9 F.8. Läser Du någon ytterligare morgontidning - åtminstone tre dagar i veckan? 363 1. Ja 1173 5. Nej 88 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 47 LÄSNING AFTONBLADET 9 Loc 64 width 1 MD=0 or GE 9 F.9. Hur ofta brukar Du läsa följande kvällstidningar? F.9(1). Aftonbladet 135 1. 6-7 dagar/vecka 130 2. 3-5 dagar/vecka 159 3. 1-2 dagar/vecka 411 4. Mer sällan 495 5. Aldrig 294 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 48 LÄSNING EXPRESSEN 9 Loc 65 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(2). Expressen <Se F.9 för fullständig frågetext> 153 1. 6-7 dagar/vecka 172 2. 3-5 dagar/vecka 265 3. 1-2 dagar/vecka 454 4. Mer sällan 349 5. Aldrig 231 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 49 LÄSNING GT/KVÄLLSPOST 9 Loc 66 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(3). GT eller Kvällsposten <Se F.9 för fullständig frågetext> 59 1. 6-7 dagar/vecka 57 2. 3-5 dagar/vecka 133 3. 1-2 dagar/vecka 239 4. Mer sällan 777 5. Aldrig 359 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 50 POL ÅSIKTER NYHETSSID 10 Loc 67 width 1 MD=0 or GE 9 F.10. Det finns delade meningar om huruvida de åsikter som en tidning har i sin ledare märks på de vanliga nyhetssidorna. Anser Du att den morgontidning Du läser mest regelbundet på något sätt brukar visa sina politiska åsikter på nyhetssidorna? 60 1. Ja, i mycket hög grad 333 2. Ja, i ganska hög grad 635 3. Ja, i mindre grad 398 4. Nej, inte alls 105 5. Läser inte någon morgontidning regelbundet 93 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 51 FEL I LOKALTIDNINGAR 11 Loc 68 width 1 MD=0 or GE 9 F.11. Anser Du att det förekommer felaktiga eller missvisande uppgifter i massmedierna? F.11(1). Lokaltidningar 61 1. Ja, i mycket stor utsträckning 271 2. Ja, i ganska stor utsträckning 961 3. Ja, i mindre utsträckning 161 4. Nej, inte alls 170 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 52 FEL I STORSTADSTIDN 11 Loc 69 width 1 MD=0 or GE 9 F.11(2). Storstadsmorgonpress <Se F.11 för fullständig frågetext> 49 1. Ja, i mycket stor utsträckning 302 2. Ja, i ganska stor utsträckning 627 3. Ja, i mindre utsträckning 109 4. Nej, inte alls 537 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 53 FEL I KVÄLLSTIDNINGAR 11 Loc 70 width 1 MD=0 or GE 9 F.11(3). Kvällstidningar <Se F.11 för fullständig frågetext> 306 1. Ja, i mycket stor utsträckning 609 2. Ja, i ganska stor utsträckning 420 3. Ja, i mindre utsträckning 68 4. Nej, inte alls 221 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 54 FEL I TV-NYHETER 11 Loc 71 width 1 MD=0 or GE 9 F.11(4). TV-nyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 30 1. Ja, i mycket stor utsträckning 129 2. Ja, i ganska stor utsträckning 863 3. Ja, i mindre utsträckning 442 4. Nej, inte alls 160 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 55 FEL I RADIONYHETER 11 Loc 72 width 1 MD=0 or GE 9 F.11(5). Radionyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 21 1. Ja, i mycket stor utsträckning 89 2. Ja, i ganska stor utsträckning 846 3. Ja, i mindre utsträckning 479 4. Nej, inte alls 189 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 56 POL LINJE PÅVERKA NYH 12 Loc 73 width 1 MD=0 or GE 9 F.12. Anser Du att dagstidningarna bör låta sin nyhetsbevakning påverkas av den politiska linje tidningen företräder på ledarplats? 258 1. Ja 1318 5. Nej 48 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 57 FÖRTROENDE REGERINGEN 13 Loc 74 width 1 MD=0 or GE 9 F.13. Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande samhällsinstitutioner och grupper sköter sitt arbete? F.13(1). Regeringen 229 1. Mycket stort förtroende 587 2. Ganska stort förtroende 531 3. Varken stort eller litet förtroende 162 4. Ganska litet förtroende 76 5. Mycket litet förtroende 39 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 58 FÖRTROENDE POLISEN 13 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 9 F.13(2). Polisen <Se F.13 för fullständig frågetext> 223 1. Mycket stort förtroende 779 2. Ganska stort förtroende 409 3. Varken stort eller litet förtroende 122 4. Ganska litet förtroende 47 5. Mycket litet förtroende 44 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 59 FÖRTROENDE SJUKVÅRDEN 13 Loc 76 width 1 MD=0 or GE 9 F.13(3). Sjukvården <Se F.13 för fullständig frågetext> 430 1. Mycket stort förtroende 772 2. Ganska stort förtroende 272 3. Varken stort eller litet förtroende 84 4. Ganska litet förtroende 34 5. Mycket litet förtroende 32 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 60 FÖRTROENDE FÖRSVARET 13 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 F.13(4). Försvaret <Se F.13 för fullständig frågetext> 126 1. Mycket stort förtroende 469 2. Ganska stort förtroende 565 3. Varken stort eller litet förtroende 254 4. Ganska litet förtroende 142 5. Mycket litet förtroende 68 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 61 FÖRTROENDE RIKSDAGEN 13 Loc 78 width 1 MD=0 or GE 9 F.13(5). Riksdagen <Se F.13 för fullständig frågetext> 161 1. Mycket stort förtroende 577 2. Ganska stort förtroende 593 3. Varken stort eller litet förtroende 164 4. Ganska litet förtroende 61 5. Mycket litet förtroende 68 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 62 FÖRTROENDE BANKERNA 13 Loc 79 width 1 MD=0 or GE 9 F.13(6). Bankerna <Se F.13 för fullständig frågetext> 334 1. Mycket stort förtroende 738 2. Ganska stort förtroende 404 3. Varken stort eller litet förtroende 79 4. Ganska litet förtroende 16 5. Mycket litet förtroende 53 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 63 FÖRTROENDE DAGSPRESS 13 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 F.13(7). Dagspressen <Se F.13 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket stort förtroende 406 2. Ganska stort förtroende 801 3. Varken stort eller litet förtroende 253 4. Ganska litet förtroende 54 5. Mycket litet förtroende 80 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 64 FÖRTROENDE FACKL ORG 13 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 9 F.13(8). De fackliga organisationerna <Se F.13 för fullständig frågetext> 86 1. Mycket stort förtroende 357 2. Ganska stort förtroende 559 3. Varken stort eller litet förtroende 344 4. Ganska litet förtroende 206 5. Mycket litet förtroende 72 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 65 FÖRTROENDE RADIO/TV 13 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 9 F.13(9). Radio och TV <Se F.13 för fullständig frågetext> 128 1. Mycket stort förtroende 718 2. Ganska stort förtroende 597 3. Varken stort eller litet förtroende 100 4. Ganska litet förtroende 23 5. Mycket litet förtroende 58 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 66 FÖRTROENDE GRUNDSKOLA 13 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 9 F.13(10). Grundskolan <Se F.13 för fullständig frågetext> 110 1. Mycket stort förtroende 580 2. Ganska stort förtroende 526 3. Varken stort eller litet förtroende 256 4. Ganska litet förtroende 78 5. Mycket litet förtroende 74 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 67 FÖRTROENDE STORFÖRET 13 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 9 F.13(11). Storföretagen <Se F.13 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket stort förtroende 411 2. Ganska stort förtroende 688 3. Varken stort eller litet förtroende 252 4. Ganska litet förtroende 122 5. Mycket litet förtroende 75 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 68 INTRESSE FÖR POLITIK 14 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 9 F.14. Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? FRÅGAN INGÅR I KORTINTERVJUN 156 1. Mycket intresserad 683 2. Ganska intresserad 770 3. Inte särskilt intresserad 216 4. Inte alls intresserad 20 0. Uppgift saknas 630 9. Bortfall
VAR 69 MINSKA OFFENT SEKTOR 15 Loc 86 width 1 MD=0 or GE 9 F.15. Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? F.15(1). Minska den offentliga sektorn 291 1. Mycket bra förslag 309 2. Ganska bra förslag 386 3. Varken bra eller dåligt förslag 283 4. Ganska dåligt förslag 238 5. Mycket dåligt förslag 117 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 70 AVSKAFFA LÖNTAGARFOND 15 Loc 87 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(2). Avskaffa löntagarfonderna <Se F.15 för fullständig frågetext> 608 1. Mycket bra förslag 181 2. Ganska bra förslag 350 3. Varken bra eller dåligt förslag 158 4. Ganska dåligt förslag 242 5. Mycket dåligt förslag 85 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 71 MINSKA FÖRSVARSUTGIFT 15 Loc 88 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(3). Minska försvarsutgifterna <Se F.15 för fullständig frågetext> 277 1. Mycket bra förslag 270 2. Ganska bra förslag 355 3. Varken bra eller dåligt förslag 383 4. Ganska dåligt förslag 259 5. Mycket dåligt förslag 80 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 72 BEHÅLLA KÄRNKRAFTEN 15 Loc 89 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(4). Behålla kärnkraften, även efter år 2010 <Se F.15 för fullständig frågetext> 180 1. Mycket bra förslag 191 2. Ganska bra förslag 269 3. Varken bra eller dåligt förslag 274 4. Ganska dåligt förslag 648 5. Mycket dåligt förslag 62 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 73 MINSKA INKOMSTSKILLN 15 Loc 90 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(5). Minska inkomstskillnaderna i samhället <Se F.15 för fullständig frågetext> 572 1. Mycket bra förslag 378 2. Ganska bra förslag 323 3. Varken bra eller dåligt förslag 165 4. Ganska dåligt förslag 125 5. Mycket dåligt förslag 61 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 74 UPPFATTN REGERINGEN 16 Loc 91 width 1 MD=0 or GE 9 F.16. Hur tycker Du regeringen sköter sin uppgift? 164 1. Mycket bra 722 2. Ganska bra 517 3. Varken bra eller dåligt 140 4. Ganska dåligt 50 5. Mycket dåligt 31 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 75 VÄNSTER-HÖGERSKALAN 17 Loc 92 width 1 MD=0 or GE 9 F.17. Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle Du placera Dig själv på en sådan vänster-högerskala? 188 1. Klart till vänster 338 2. Något till vänster 522 3. Varken till vänster eller till höger 381 4. Något till höger 129 5. Klart till höger 66 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 76 OMDÖME CENTERN 18 Loc 93 width 2 MD= 0 or GE 99 F.18. Den här frågan gäller hur mycket man allmänt sett gillar respektive ogillar de politiska partierna. Var skulle Du personligen vilja placera de olika partierna på nedanstående skala? F.18A(1). Centerpartiet 103 01. Ogillar starkt 54 02. 83 03. 89 04. 98 05. 599 06. Varken gillar eller ogillar 152 07. 117 08. 111 09. 38 10. 50 11. Gillar starkt 130 00. Uppgift saknas 851 99. Bortfall
VAR 77 OMDÖME MODERATERNA 18 Loc 95 width 2 MD= 0 or GE 99 F.18A(2). Moderata samlingspartiet <Se F.18 för fullständig frågetext> 363 01. Ogillar starkt 73 02. 97 03. 74 04. 53 05. 314 06. Varken gillar eller ogillar 118 07. 100 08. 136 09. 100 10. 73 11. Gillar starkt 123 00. Uppgift saknas 851 99. Bortfall
VAR 78 OMDÖME VPK 18 Loc 97 width 2 MD= 0 or GE 99 F.18A(3). Vänsterpartiet kommunisterna <Se F.18 för fullständig frågetext> 449 01. Ogillar starkt 119 02. 113 03. 78 04. 76 05. 350 06. Varken gillar eller ogillar 102 07. 89 08. 55 09. 39 10. 25 11. Gillar starkt 129 00. Uppgift saknas 851 99. Bortfall
VAR 79 OMDÖME FOLKPARTIET 18 Loc 99 width 2 MD= 0 or GE 99 F.18A(4). Folkpartiet <Se F.18 för fullständig frågetext> 112 01. Ogillar starkt 47 02. 81 03. 80 04. 77 05. 431 06. Varken gillar eller ogillar 159 07. 177 08. 184 09. 91 10. 51 11. Gillar starkt 134 00. Uppgift saknas 851 99. Bortfall
VAR 80 OMDÖME SOCIALDEM 18 Loc 101 width 2 MD= 0 or GE 99 F.18A(5). Socialdemokraterna <Se F.18 för fullständig frågetext> 104 01. Ogillar starkt 62 02. 86 03. 80 04. 96 05. 273 06. Varken gillar eller ogillar 101 07. 116 08. 162 09. 155 10. 285 11. Gillar starkt 104 00. Uppgift saknas 851 99. Bortfall
VAR 81 OMDÖME MILJÖPARTIET 18 Loc 103 width 2 MD= 0 or GE 99 F.18A(6). Miljöpartiet - de gröna <Se F.18 för fullständig frågetext> 124 01. Ogillar starkt 48 02. 61 03. 40 04. 68 05. 614 06. Varken gillar eller ogillar 154 07. 137 08. 109 09. 63 10. 65 11. Gillar starkt 141 00. Uppgift saknas 851 99. Bortfall
VAR 82 OMDÖME KDS 18 Loc 105 width 2 MD= 0 or GE 99 F.18A(7). KDS - Kristen demokratisk samling <Se F.18 för fullständig frågetext> 405 01. Ogillar starkt 100 02. 102 03. 88 04. 83 05. 548 06. Varken gillar eller ogillar 54 07. 46 08. 25 09. 16 10. 20 11. Gillar starkt 137 00. Uppgift saknas 851 99. Bortfall
VAR 83 OMDÖME KARIN SÖDER 18 Loc 107 width 2 MD= 0 or GE 99 F.18B. Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera: F.18B(1). Karin Söder 152 01. Ogillar starkt 58 02. 92 03. 68 04. 93 05. 530 06. Varken gillar eller ogillar 138 07. 142 08. 121 09. 56 10. 49 11. Gillar starkt 125 00. Uppgift saknas 851 99. Bortfall
VAR 84 OMDÖME CARL BILDT 18 Loc 109 width 2 MD= 0 or GE 99 F.18B(2). Carl Bildt <Se F.18 för fullständig frågetext> 327 01. Ogillar starkt 71 02. 66 03. 72 04. 67 05. 387 06. Varken gillar eller ogillar 116 07. 132 08. 113 09. 82 10. 60 11. Gillar starkt 131 00. Uppgift saknas 851 99. Bortfall
VAR 85 OMDÖME LARS WERNER 18 Loc 111 width 2 MD= 0 or GE 99 F.18B(3). Lars Werner <Se F.18 för fullständig frågetext> 239 01. Ogillar starkt 67 02. 105 03. 77 04. 81 05. 389 06. Varken gillar eller ogillar 159 07. 140 08. 115 09. 58 10. 61 11. Gillar starkt 133 00. Uppgift saknas 851 99. Bortfall
VAR 86 OMDÖME B WESTERBERG 18 Loc 113 width 2 MD= 0 or GE 99 F.18B(4). Bengt Westerberg <Se F.18 för fullständig frågetext> 91 01. Ogillar starkt 34 02. 72 03. 50 04. 59 05. 339 06. Varken gillar eller ogillar 195 07. 176 08. 214 09. 165 10. 99 11. Gillar starkt 130 00. Uppgift saknas 851 99. Bortfall
VAR 87 OMDÖME I CARLSSON 18 Loc 115 width 2 MD= 0 or GE 99 F.18B(5). Ingvar Carlsson <Se F.18 för fullständig frågetext> 47 01. Ogillar starkt 22 02. 36 03. 35 04. 42 05. 306 06. Varken gillar eller ogillar 159 07. 172 08. 187 09. 204 10. 303 11. Gillar starkt 111 00. Uppgift saknas 851 99. Bortfall
VAR 88 BÄSTA PARTI: VPK 19 Loc 117 width 1 MD=9 F.19. Vilket parti tycker Du bäst om idag? F.19(1). Vänsterpartiet kommunisterna 49 1. Markerat 1575 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 89 BÄSTA PARTI:SOCIALDEM 19 Loc 118 width 1 MD=9 F.19(2). Socialdemokraterna <Se F.19 för fullständig frågetext> 695 1. Markerat 929 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 90 BÄSTA PARTI: CENTERN 19 Loc 119 width 1 MD=9 F.19(3). Centerpartiet <Se F.19 för fullständig frågetext> 125 1. Markerat 1499 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 91 BÄSTA PARTI: KDS 19 Loc 120 width 1 MD=9 F.19(4). Kristen demokratisk samling <Se F.19 för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 1606 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 92 BÄSTA PARTI: FOLKP 19 Loc 121 width 1 MD=9 F.19(5). Folkpartiet <Se F.19 för fullständig frågetext> 286 1. Markerat 1338 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 93 BÄSTA PARTI: MODERAT 19 Loc 122 width 1 MD=9 F.19(6). Moderata samlingspartiet <Se F.19 för fullständig frågetext> 282 1. Markerat 1342 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 94 BÄSTA PARTI: MILJÖP 19 Loc 123 width 1 MD=9 F.19(7). Miljöpartiet - de gröna <Se F.19 för fullständig frågetext> 94 1. Markerat 1530 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 95 BÄSTA PARTI: ANNAT 19 Loc 124 width 1 MD=9 F.19(8). Annat parti <Se F.19 för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 1605 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 96 PARTIIDENTIFIKATION 19 Loc 125 width 1 MD=0 or GE 9 F.19B. Anser Du Dig vara en övertygad anhängare av detta parti? 412 1. Ja, mycket övertygad 602 2. Ja, något övertygad 485 5. Nej 125 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 97 HÖG EKONOM TILLVÄXT 20 Loc 126 width 1 MD=0 or GE 9 F.20. Hur viktigt anser Du följande samhällsmål vara för de kommande tio åren? F.20(1). Sträva efter en hög ekonomisk tillväxttakt 63 1. Inte alls viktigt 35 2. 56 3. 370 4. Varken viktigt eller oviktigt 373 5. 260 6. 426 7. Mycket viktigt 41 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 98 STARKT FÖRSVAR 20 Loc 127 width 1 MD=0 or GE 9 F.20(2). Satsa på ett starkt militärt försvar <Se F.20 för fullständig frågetext> 296 1. Inte alls viktigt 89 2. 109 3. 340 4. Varken viktigt eller oviktigt 327 5. 177 6. 245 7. Mycket viktigt 41 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 99 ARBETSPLATSINFLYTANDE 20 Loc 128 width 1 MD=0 or GE 9 F.20(3). Öka den enskildes inflytande på arbetsplatsen och i den lokala omgivningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 36 1. Inte alls viktigt 23 2. 45 3. 308 4. Varken viktigt eller oviktigt 343 5. 343 6. 485 7. Mycket viktigt 41 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 100 BEVARA LANDSKAPSMILJÖ 20 Loc 129 width 1 MD=0 or GE 9 F.20(4). Satsa mer resurser på att bevara den svenska landskapsmiljön <Se F.20 för fullständig frågetext> 8 1. Inte alls viktigt 8 2. 14 3. 131 4. Varken viktigt eller oviktigt 240 5. 319 6. 863 7. Mycket viktigt 41 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 101 LAG OCH ORDNING 20 Loc 130 width 1 MD=0 or GE 9 F.20(5). Upprätthålla lag och ordning <Se F.20 för fullständig frågetext> 9 1. Inte alls viktigt 3 2. 4 3. 87 4. Varken viktigt eller oviktigt 198 5. 291 6. 991 7. Mycket viktigt 41 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 102 PÅVERKA POL BESLUT 20 Loc 131 width 1 MD=0 or GE 9 F.20(6). Ge enskilda människor större möjligheter att påverka politiska beslut <Se F.20 för fullständig frågetext> 31 1. Inte alls viktigt 13 2. 25 3. 273 4. Varken viktigt eller oviktigt 329 5. 383 6. 529 7. Mycket viktigt 41 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 103 BEKÄMPA PRISSTEGRING 20 Loc 132 width 1 MD=0 or GE 9 F.20(7). Bekämpa prisstegringarna <Se F.20 för fullständig frågetext> 9 1. Inte alls viktigt 2 2. 6 3. 107 4. Varken viktigt eller oviktigt 209 5. 331 6. 919 7. Mycket viktigt 41 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 104 SKYDDA YTTRANDEFRIHET 20 Loc 133 width 1 MD=0 or GE 9 F.20(8). Skydda yttrandefriheten <Se F.20 för fullständig frågetext> 7 1. Inte alls viktigt 3 2. 6 3. 122 4. Varken viktigt eller oviktigt 138 5. 272 6. 1035 7. Mycket viktigt 41 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 105 STABIL EKONOMI 20 Loc 134 width 1 MD=0 or GE 9 F.20(9). Garantera en stabil ekonomi <Se F.20 för fullständig frågetext> 3 1. Inte alls viktigt 1 2. 6 3. 92 4. Varken viktigt eller oviktigt 166 5. 348 6. 967 7. Mycket viktigt 41 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 106 MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE 20 Loc 135 width 1 MD=0 or GE 9 F.20(10). Utveckla ett samhälle som är mindre opersonligt och mer mänskligt <Se F.20 för fullständig frågetext> 6 1. Inte alls viktigt 3 2. 7 3. 101 4. Varken viktigt eller oviktigt 168 5. 285 6. 1013 7. Mycket viktigt 41 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 107 BEKÄMPA BROTTSLIGHET 20 Loc 136 width 1 MD=0 or GE 9 F.20(11). Bekämpa brottslighet <Se F.20 för fullständig frågetext> 6 1. Inte alls viktigt 1 2. 5 3. 44 4. Varken viktigt eller oviktigt 89 5. 220 6. 1218 7. Mycket viktigt 41 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 108 IDEER OCH TANKAR 20 Loc 137 width 1 MD=0 or GE 9 F.20(12). Utveckla ett samhälle där våra ideer och tankar betyder mer än pengar <Se F.20 för fullständig frågetext> 10 1. Inte alls viktigt 10 2. 21 3. 221 4. Varken viktigt eller oviktigt 248 5. 326 6. 747 7. Mycket viktigt 41 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 109 ÅSIKT OM KÄRNKRAFT 21 Loc 138 width 1 MD=0 or GE 9 F.21(1). Efter folkomröstningen 1980 beslöt riksdagen att kärnkraften skulle avvecklas i Sverige till år 2010. Vad är Din åsikt om kärnkraftens användning i Sverige? 235 1. Stoppa kärnkraften omedelbart 419 2. Avveckla kärnkraften snabbare än till år 2010 444 3. Avveckla kärnkraften till år 2010 262 4. Avveckla kärnkraften, men inte så snabbt som till år 2010 210 5. Använd kärnkraften, avveckla den INTE 54 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 110 KÄRNKRAFT: STYRKA 21 Loc 139 width 1 MD=0 or GE 9 F.21(2). Har Du en bestämd uppfattning i denna fråga eller är Du mera tveksam? <Se F.21(1) för fullständig frågetext> 1035 1. Bestämd uppfattning 498 2. Mera tveksam 91 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 111 BRA ENERGIPOLITIK:VPK 22 Loc 140 width 1 MD=9 F.22. Vilket eller vilka partier har en bra politik i energi- och kärnkraftsfrågor? (OBS! Fler än ett parti kan markeras.) F.22(1). Vänsterpartiet kommunisterna 207 1. Markerat 1417 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 112 BRA ENERGIPOLITIK: S 22 Loc 141 width 1 MD=9 F.22(2). Socialdemokraterna <Se F.22 för fullständig frågetext> 639 1. Markerat 985 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 113 BRA ENERGIPOLITIK: C 22 Loc 142 width 1 MD=9 F.22(3). Centerpartiet <Se F.22 för fullständig frågetext> 533 1. Markerat 1091 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 114 BRA ENERGIPOLITIK: FP 22 Loc 143 width 1 MD=9 F.22(4). Folkpartiet <Se F.22 för fullständig frågetext> 328 1. Markerat 1296 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 115 BRA ENERGIPOLITIK: M 22 Loc 144 width 1 MD=9 F.22(5). Moderata samlingspartiet <Se F.22 för fullständig frågetext> 326 1. Markerat 1298 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 116 BRA ENERGIPOLITIK KDS 22 Loc 145 width 1 MD=9 F.22(6). Kristen demokratisk samling <Se F.22 för fullständig frågetext> 43 1. Markerat 1581 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 117 BRA ENERGIPOLITIK: MP 22 Loc 146 width 1 MD=9 F.22(7). Miljöpartiet - de gröna <Se F.22 för fullständig frågetext> 444 1. Markerat 1180 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 118 RISK RADIOAKT UTSLÄPP 23 Loc 147 width 2 MD= 0 or GE 99 F.23. Vad anser Du om följande risker som har diskuterats i samband med kärnkraften? Hur stor är risken för: F.23(1). En större olycka med radioaktivt utsläpp i ett kärnkraftverk i Sverige 305 01. Mycket liten risk 186 02. 180 03. 102 04. 231 05. 89 06. 75 07. 103 08. 30 09. 247 10. Mycket stor risk 76 00. Uppgift saknas 851 99. Bortfall
VAR 119 RISK CANCERFALL 23 Loc 149 width 2 MD= 0 or GE 99 F.23(2). Fler cancerfall och andra sjukdomar om vi använder kärnkraften <Se F.23 för fullständig frågetext> 272 01. Mycket liten risk 189 02. 157 03. 97 04. 164 05. 85 06. 110 07. 103 08. 54 09. 314 10. Mycket stor risk 79 00. Uppgift saknas 851 99. Bortfall
VAR 120 RISK MILJÖSKADOR 23 Loc 151 width 2 MD= 0 or GE 99 F.23(3). Att kärnkraften ger ökade miljöskador på mark, luft och vatten <Se F.23 för fullständig frågetext> 366 01. Mycket liten risk 158 02. 128 03. 81 04. 134 05. 62 06. 82 07. 98 08. 61 09. 376 10. Mycket stor risk 78 00. Uppgift saknas 851 99. Bortfall
VAR 121 RISK ÄRFTLIGA SKADOR 23 Loc 153 width 2 MD= 0 or GE 99 F.23(4). Att kärnkraften ger upphov till ärftliga skador på kommande generationer <Se F.23 för fullständig frågetext> 259 01. Mycket liten risk 179 02. 122 03. 87 04. 149 05. 89 06. 90 07. 104 08. 73 09. 376 10. Mycket stor risk 96 00. Uppgift saknas 851 99. Bortfall
VAR 122 RISK SLUTFÖRVARING 23 Loc 155 width 2 MD= 0 or GE 99 F.23(5). Att vi i Sverige inte kan hantera och slutförvara kärnkraftens avfall på ett säkert sätt <Se F.23 för fullständig frågetext> 216 01. Mycket liten risk 118 02. 113 03. 83 04. 146 05. 93 06. 108 07. 129 08. 82 09. 450 10. Mycket stor risk 86 00. Uppgift saknas 851 99. Bortfall
VAR 123 RISK ATOMVAPEN 23 Loc 157 width 2 MD= 0 or GE 99 F.23(6). Att kärnkraften leder till att alltfler länder skaffar sig atomvapen <Se F.23 för fullständig frågetext> 173 01. Mycket liten risk 61 02. 93 03. 70 04. 156 05. 87 06. 105 07. 130 08. 87 09. 571 10. Mycket stor risk 91 00. Uppgift saknas 851 99. Bortfall
VAR 124 KÄRNKRAFT KORT SIKT 24 Loc 159 width 1 MD=0 or GE 9 F.24. Tror Du att vi i Sverige kommer att kunna hantera och slutförvara kärnkraftens avfall på ett säkert sätt? F.24A. På kort sikt (närmaste 50 åren) 812 1. Ja 726 5. Nej 86 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 125 KÄRNKRAFT LÅNG SIKT 24 Loc 160 width 1 MD=0 or GE 9 F.24B. På lång sikt (så länge avfallet är farligt för människor och miljö) <Se F.24 för fullständig frågetext> 638 1. Ja 849 5. Nej 137 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 126 AVVECKLAD KÄRNKRAFT 25 Loc 161 width 1 MD=0 or GE 9 F.25. Tror Du personligen att kärnkraften kommer att vara avvecklad i Sverige år 2010? 116 1. Ja, absolut 439 2. Ja, troligen 923 3. Nej, troligen inte 115 4. Nej, absolut inte 31 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 127 KOM VETO SLUTFÖRVAR 26 Loc 162 width 1 MD=0 or GE 9 F.26. Riksdagen har bestämt att kärnkraftverkens avfall skall slutförvaras på en plats i Sverige som bedöms vara säker och lämplig. Tycker Du att den kommun som väljs ut skall ha rätt att säga nej (kommunalt veto)? 1163 1. Ja, kommunalt veto skall finnas i avfallsfrågan 400 5. Nej, kommunalt veto skall INTE finnas i avfallsfrågan 61 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 128 BYGGA UT VATTENKRAFT 27 Loc 163 width 1 MD=0 or GE 9 F.27. Kan Du tänka Dig att vi bygger ut vattenkraften i någon eller några av de hittills orörda älvarna i Norrland? 390 1. Ja, absolut 654 2. Ja, med viss tvekan 302 3. Nej, knappast 245 4. Nej, absolut inte 33 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 129 FÖRTROENDE MILJÖGRUPP 28 Loc 164 width 1 MD=0 or GE 9 F.28. Hur stort förtroende har Du för följande grupper när det gäller information om energi och kärnkraft? F.28(1). Miljögrupper 234 1. Mycket stort 634 2. Ganska stort 443 3. Ganska litet 208 4. Mycket litet 105 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 130 FÖRTROENDE KKRAFTIND 28 Loc 165 width 1 MD=0 or GE 9 F.28(2). Kärnkraftindustrin <Se F.28 för fullständig frågetext> 99 1. Mycket stort 449 2. Ganska stort 619 3. Ganska litet 342 4. Mycket litet 115 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 131 FÖRTROENDE REGERING 28 Loc 166 width 1 MD=0 or GE 9 F.28(3). Regeringen <Se F.28 för fullständig frågetext> 146 1. Mycket stort 648 2. Ganska stort 604 3. Ganska litet 129 4. Mycket litet 97 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 132 FÖRTROENDE FORSKARE 28 Loc 167 width 1 MD=0 or GE 9 F.28(4). Forskare <Se F.28 för fullständig frågetext> 385 1. Mycket stort 845 2. Ganska stort 232 3. Ganska litet 59 4. Mycket litet 103 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 133 FÖRTROENDE JOURNALIST 28 Loc 168 width 1 MD=0 or GE 9 F.28(5). Journalister <Se F.28 för fullständig frågetext> 18 1. Mycket stort 219 2. Ganska stort 693 3. Ganska litet 572 4. Mycket litet 122 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 134 FÖRTROENDE STAT MYND 28 Loc 169 width 1 MD=0 or GE 9 F.28(6). Statliga myndigheter <Se F.28 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket stort 546 2. Ganska stort 680 3. Ganska litet 224 4. Mycket litet 116 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 135 UPPLEVD RISK STRÅLN 29 Loc 170 width 1 MD=0 or GE 9 F.29. I våras inträffade en svår olycka i ett sovjetiskt kärnkraftverk i Tjernobyl, vilken fick följder även för Sverige. Upplevde Du vid något tillfälle att Du personligen var på något sätt utsatt för risker efter denna olycka. Gjorde Du i så fall något för att skydda Dig mot dessa risker? F.29A(1). Upplevda risker: Strålning från omgivningen 733 1. Ingen 304 2. Mycket liten 299 3. Ganska liten 164 4. Ganska stor 50 5. Mycket stor 74 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 136 UPPLEVD RISK MATEN 29 Loc 171 width 1 MD=0 or GE 9 F.29A(2). Upplevda risker: Risker genom maten <Se F.29 för fullständig frågetext> 531 1. Ingen 355 2. Mycket liten 373 3. Ganska liten 225 4. Ganska stor 81 5. Mycket stor 59 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 137 ÅTGÄRD STANNA INOMHUS 29 Loc 172 width 1 MD=0 or GE 9 F.29B(3). Åtgärder: Höll mig inomhus så mycket som möjligt <Se F.29 för fullständig frågetext> 44 1. Ja 1463 5. Nej 117 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 138 ÅTGÄRD UNDVEK RESOR 29 Loc 173 width 1 MD=0 or GE 9 F.29B(4). Åtgärder: Undvek resor <Se F.29 för fullständig frågetext> 131 1. Ja 1378 5. Nej 115 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 139 ÅTGÄRD UNDVEK MJÖLK 29 Loc 174 width 1 MD=0 or GE 9 F.29B(5). Åtgärder: Undvek att dricka mjölk <Se F.29 för fullständig frågetext> 134 1. Ja 1372 5. Nej 118 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 140 ÅTGÄRD UNDVEK GRÖNSAK 29 Loc 175 width 1 MD=0 or GE 9 F.29B(6). Åtgärder: Undvek att äta grönsaker <Se F.29 för fullständig frågetext> 278 1. Ja 1242 5. Nej 104 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 141 ÅTGÄRD UNDVEK MAT 29 Loc 176 width 1 MD=0 or GE 9 F.29B(7). Åtgärder: Undvek viss annan mat <Se F.29 för fullständig frågetext> 274 1. Ja 1244 5. Nej 106 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 142 ANNAN ÅTGÄRD 29 Loc 177 width 1 MD=0 or GE 9 F.29B(8). Åtgärder: Vidtog annan åtgärd <Se F.29 för fullständig frågetext> 73 1. Ja 1426 5. Nej 125 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 143 INTRESSE UTRIKESPOL 30 Loc 178 width 1 MD=0 or GE 9 F.30. Hur pass intresserad är Du av följande fyra områden som rör Sveriges relationer med omvärlden? F.30(1). Utrikespolitik och diplomatiska relationer 225 1. Mycket intresserad 671 2. Ganska intresserad 533 3. Inte särskilt intresserad 134 4. Inte alls intresserad 61 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 144 INTRESSE BISTÅNDSPOL 30 Loc 179 width 1 MD=0 or GE 9 F.30(2). Biståndspolitik och humanitära frågor <Se F.30 för fullständig frågetext> 179 1. Mycket intresserad 584 2. Ganska intresserad 648 3. Inte särskilt intresserad 148 4. Inte alls intresserad 65 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 145 INTRESSE FÖRSVARPOL 30 Loc 180 width 1 MD=0 or GE 9 F.30(3). Försvarspolitik och militära frågor <Se F.30 för fullständig frågetext> 164 1. Mycket intresserad 538 2. Ganska intresserad 673 3. Inte särskilt intresserad 186 4. Inte alls intresserad 63 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 146 INTRESSE HANDELSPOL 30 Loc 181 width 1 MD=0 or GE 9 F.30(4). Handelspolitik och ekonomiska frågor <Se F.30 för fullständig frågetext> 169 1. Mycket intresserad 639 2. Ganska intresserad 630 3. Inte särskilt intresserad 127 4. Inte alls intresserad 59 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 147 RISKER STORMAKTSKRIG 31 Loc 182 width 1 MD=0 or GE 9 F.31. Om Du ser framåt 10-15 år, kommer risken för ett krig mellan stormakterna då att vara: 384 1. Större än idag 1068 3. Ungefär densamma som idag 138 5. Mindre än idag 34 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 148 ORO TERRORISM 32 Loc 183 width 1 MD=0 or GE 9 F.32. Om Du ser till läget i världen idag, vad upplever Du själv som mest oroande inför framtiden? F.32(1). Terrorismen 1033 1. Mycket oroande 453 2. Ganska oroande 95 3. Inte särskilt oroande 16 4. Inte alls oroande 27 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 149 ORO BEFOLKNINGSÖKNING 32 Loc 184 width 1 MD=0 or GE 9 F.32(2). Befolkningsökningen <Se F.32 för fullständig frågetext> 286 1. Mycket oroande 625 2. Ganska oroande 579 3. Inte särskilt oroande 68 4. Inte alls oroande 66 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 150 ORO MILITÄR RUSTNING 32 Loc 185 width 1 MD=0 or GE 9 F.32(3). De militära rustningarna <Se F.32 för fullständig frågetext> 844 1. Mycket oroande 531 2. Ganska oroande 183 3. Inte särskilt oroande 18 4. Inte alls oroande 48 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 151 ORO MILJÖFÖRSTÖRING 32 Loc 186 width 1 MD=0 or GE 9 F.32(4). Miljöförstöringen <Se F.32 för fullständig frågetext> 1151 1. Mycket oroande 389 2. Ganska oroande 41 3. Inte särskilt oroande 7 4. Inte alls oroande 36 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 152 ORO RIKA/FATTIGA LAND 32 Loc 187 width 1 MD=0 or GE 9 F.32(5). Motsättningarna mellan rika och fattiga länder <Se F.32 för fullständig frågetext> 442 1. Mycket oroande 722 2. Ganska oroande 384 3. Inte särskilt oroande 27 4. Inte alls oroande 49 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 153 MILITÄR/POL SITUATION 33 Loc 188 width 1 MD=0 or GE 9 F.33. Om Du tänker på Sverige 10-15 år framåt, hur tror Du den militära och politiska situationen då kommer att vara i vår omgivning? 394 1. Mer hotfull än idag 1089 3. Lika hotfull som idag 100 5. Mindre hotfull än idag 41 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 154 MÖJLIGT FÖRSVAR 34 Loc 189 width 1 MD=0 or GE 9 F.34. Om Sverige trots allt skulle bli indraget i ett krig, hur stora möjligheter tror Du då att vi har att försvara oss? 36 1. Mycket stora 248 2. Ganska stora 775 3. Ganska små 538 4. Mycket små 27 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 155 AVVISA KRÄNKNINGAR 35 Loc 190 width 1 MD=0 or GE 9 F.35. Hur ställer Du Dig till följande förslag? F.35(1). Sverige bör med större kraft än nu avvisa alla kränkningar av svenskt område, även till priset av försämrade relationer till stormakterna 693 1. Mycket bra förslag 487 2. Ganska bra förslag 283 3. Varken bra eller dåligt förslag 66 4. Ganska dåligt förslag 17 5. Mycket dåligt förslag 78 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 156 FÖRBJUD VAPENEXPORT 35 Loc 191 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(2). Sverige bör införa totalförbud mot export av vapen <Se F.35 för fullständig frågetext> 422 1. Mycket bra förslag 300 2. Ganska bra förslag 409 3. Varken bra eller dåligt förslag 238 4. Ganska dåligt förslag 180 5. Mycket dåligt förslag 75 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 157 FÖRSIKTIGHET UTRIKES 35 Loc 192 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(3). Politiker bör inte diskutera utrikes- och försvarsfrågor lika öppet som andra politiska frågor <Se F.35 för fullständig frågetext> 185 1. Mycket bra förslag 351 2. Ganska bra förslag 477 3. Varken bra eller dåligt förslag 303 4. Ganska dåligt förslag 220 5. Mycket dåligt förslag 88 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 158 BOJKOTTA SYDAFRIKA 35 Loc 193 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(4). Sverige bör delta i en total handelsbojkott av Sydafrika utan att invänta beslut i FN <Se F.35 för fullständig frågetext> 566 1. Mycket bra förslag 340 2. Ganska bra förslag 346 3. Varken bra eller dåligt förslag 183 4. Ganska dåligt förslag 101 5. Mycket dåligt förslag 88 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 159 UNDVIKA TVISTEFRÅGOR 35 Loc 194 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(5). Sverige bör undvika att ta ställning i internationella tvistefrågor där svenska intressen inte är direkt berörda <Se F.35 för fullständig frågetext> 244 1. Mycket bra förslag 354 2. Ganska bra förslag 440 3. Varken bra eller dåligt förslag 309 4. Ganska dåligt förslag 190 5. Mycket dåligt förslag 87 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 160 NEUTRALITETSPOLITIKEN 35 Loc 195 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(6). Om det militära läget i vår närhet blir mer hotfullt bör Sverige ompröva den nuvarande neutralitetspolitiken <Se F.35 för fullständig frågetext> 157 1. Mycket bra förslag 235 2. Ganska bra förslag 313 3. Varken bra eller dåligt förslag 324 4. Ganska dåligt förslag 512 5. Mycket dåligt förslag 83 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 161 POLITIK MOT USA 36 Loc 196 width 1 MD=0 or GE 9 F.36. De två följande frågorna gäller Sveriges politik gentemot USA och Sovjet. Om vi börjar med USA, tycker Du att regeringen under de senaste två/tre åren har varit: 123 1. För mycket kritisk mot USA:s utrikespolitik 983 3. Lagom kritisk 445 5. För lite kritisk mot USA:s utrikespolitik 73 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 162 POLITIK MOT SOVJET 37 Loc 197 width 1 MD=0 or GE 9 F.37. När de gäller Sovjet, tycker Du att regeringen under de senaste två/tre åren har varit: 47 1. För mycket kritisk mot Sovjets utrikespolitik 759 3. Lagom kritisk 750 5. För lite kritisk mot Sovjets utrikespolitik 68 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 163 POLITIK MOT ISRAEL 38 Loc 198 width 1 MD=0 or GE 9 F.38. Vilken inställning har Du till Sveriges politik gentemot Israel? 115 1. För mycket stöd åt Israel 407 3. Varken för mycket eller för lite stöd åt Israel 107 5. För lite stöd åt Israel 940 8. Har ingen åsikt i frågan 55 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 164 POLITIK MOT PLO 39 Loc 199 width 1 MD=0 or GE 9 F.39. Vilken inställning har Du till Sveriges politik gentemot den palestinska organisationen PLO? 309 1. För mycket stöd åt PLO 282 3. Varken för mycket eller för litet stöd åt PLO 63 5. För lite stöd åt PLO 909 8. Har ingen åsikt i frågan 61 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 165 INSTÄLLNING ISRAEL 40 Loc 200 width 1 MD=0 or GE 9 F.40. Gillar eller ogillar Du Israels uppträdande i Mellanösternkrisen? 49 1. Gillar helt 275 2. Gillar delvis 663 3. Ogillar delvis 451 4. Ogillar helt 186 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 166 INSTÄLLNING PLO 41 Loc 201 width 1 MD=0 or GE 9 F.41. Gillar eller ogillar Du den palestinska organisationen PLO:s uppträdande i Mellanösternkrisen? 8 1. Gillar helt 125 2. Gillar delvis 593 3. Ogillar delvis 694 4. Ogillar helt 204 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 167 HEMORTSTYP 42 Loc 202 width 1 MD=0 or GE 9 F.42. Hur vill Du karaktärisera det område Du bor i? 298 1. Ren landsbygd 625 2. Mindre tätort 689 3. Stad eller större tätort 12 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 168 BOENDETID PÅ ORTEN 43 Loc 203 width 1 MD=0 or GE 9 F.43. Hur länge har Du bott på orten? 1173 1. Har bott här mer än 10 år 189 2. Har bott här 6-10 år 190 3. Har bott här 1-5 år 62 4. Har bott här mindre än 1 år 10 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 169 FLYTTNINGSFUNDERINGAR 44 Loc 204 width 1 MD=0 or GE 9 F.44. Har Du under de senaste åren haft funderingar på att flytta från orten? 123 1. Ja, ofta 518 3. Ja, någon gång 962 5. Nej, aldrig 21 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 170 BOSTADSTYP 45 Loc 205 width 1 MD=0 or GE 9 F.45. Hur bor Du för närvarande? 277 1. På lantgård eller i ensamliggande villa på landsbygden 701 2. I villa eller radhus i småhusområde 630 3. I lägenhet i flerfamiljshus 16 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 171 HYR ELLER ÄGER BOSTAD 46 Loc 206 width 1 MD=0 or GE 9 F.46. Hyr eller äger Du eller någon i Ditt hushåll Din nuvarande bostad? 553 1. Hyr bostaden 1046 2. Äger bostaden (även bostadsrätt, insatslägenhet) 25 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 172 ÖNSKEMÅL BOSTADSORT 47 Loc 207 width 1 MD=0 or GE 9 F.47. Om Du kunde välja helt fritt, var skulle Du då vilja bo? 968 1. I min nuvarande bostad 134 2. I annat hus i samma bostadsområde jag nu bor 275 3. I något annat område i den kommun jag nu bor 222 4. I någon annan kommun i Sverige 25 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 173 PÅVERKA NÄRMILJÖ 48 Loc 208 width 1 MD=0 or GE 9 F.48. Deltar Du idag i någon förening eller organisation som försöker påverka Din närmiljö eller Ditt bostadsområde? 215 1. Ja 1387 5. Nej 22 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 174 DELTA NÄRMILJÖFRÅGOR 49 Loc 209 width 1 MD=0 or GE 9 F.49. Om Din kommun skulle ge invånarna möjligheter att själva planera och besluta om saker som rör Din närmiljö eller Ditt bostadsområde, skulle Du i så fall kunna tänka Dig att delta i sådant arbete? 708 1. Ja 669 4. Nej, intresserad men har inte tid eller ork 223 5. Nej, inte alls intresserad 24 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 175 PÅVERKAT KOMMUN FRÅGA 50 Loc 210 width 1 MD=0 or GE 9 F.50. Har Du själv någon gång under de senaste två åren - eventuellt tillsammans med andra - försökt påverka någon kommunal fråga eller kommunens planer gällande Din närmiljö eller Ditt bostadsområde (t ex sophämtning, byggnadslov och barnomsorg)? 292 1. Ja 1310 5. Nej 22 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 176 KONTAKT M TJÄNSTEMAN 50A Loc 211 width 1 MD=9 F.50A. Om ja, på vilket sätt försökte Du påverka kommunen. (OBS! Flera alternativ kan kryssas i). F.50A(1). Tog kontakt med kommunal tjänsteman eller förvaltning. 156 1. Markerat 1468 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 177 AKTIV PARTIORGAN 50A Loc 212 width 1 MD=9 F.50A(2). Arbetade aktivt i en partiorganisation <Se F.50A för fullständig frågetext> 40 1. Markerat 1584 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 178 AKTIV AKTIONSGRUPP 50A Loc 213 width 1 MD=9 F.50A(3). Arbetade aktivt i aktionsgrupp eller byalag <Se F.50A för fullständig frågetext> 40 1. Markerat 1584 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 179 PÅVERKA GENOM ORGAN 50A Loc 214 width 1 MD=9 F.50A(4). Arbetade aktivt i annan organisation <Se F.50A för fullständig frågetext> 31 1. Markerat 1593 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 180 SKREV INSÄNDARE 50A Loc 215 width 1 MD=9 F.50A(5). Skrev insändare eller artikel i tidningen <Se F.50A för fullständig frågetext> 36 1. Markerat 1588 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 181 UPPROP/DEMONSTRATION 50A Loc 216 width 1 MD=9 F.50A(6). Undertecknade upprop eller deltog i demonstration <Se F.50A för fullständig frågetext> 133 1. Markerat 1491 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 182 NÖJD KOMMUN SERVICE 50B Loc 217 width 1 MD=9 F.50B. Om NEJ, varför? (OBS! Flera alternativ kan kryssas i) F.50B(1). Jag är nöjd med kommunens service - det finns inget som jag tycker behöver ändras 464 1. Markerat 1160 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 183 OKUNNIG KOMMUNALT 50B Loc 218 width 1 MD=9 F.50B(2). Jag känner inte till hur kommunen fungerar och därför har jag inte försökt påverka kommunen <Se F.50B för fullständig frågetext> 264 1. Markerat 1360 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 184 TJÄNAR INGET TILL 50B Loc 219 width 1 MD=9 F.50B(3). Det tjänar ingenting till - det blir ingen ändring i alla fall <Se F.50B för fullständig frågetext> 336 1. Markerat 1288 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 185 EJ TID ELLER ORK 50B Loc 220 width 1 MD=9 F.50B(4). Jag har inte haft tid eller ork att försöka påverka kommunen <Se F.50B för fullständig frågetext> 357 1. Markerat 1267 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 186 MEDLEM IDROTTSFÖR 51 Loc 221 width 1 MD=9 F.51. Ange nedan i vilken/vilka föreningar Du är medlem samt hur aktiv Du är i dessa föreningar F.51(1). Idrotts- eller friluftsförening 405 1. Medlem 82 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 94 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 1043 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 187 MEDLEM FACKFÖRENING 51 Loc 222 width 1 MD=9 F.51(2). Fackförening <Se F.51 för fullständig frågetext> 655 1. Medlem 112 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 74 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 783 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 188 HSB/BOSTADSRÄTTSFÖR 51 Loc 223 width 1 MD=9 F.51(3). HSB eller annan bostadsrättsförening <Se F.51 för fullständig frågetext> 165 1. Medlem 22 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 16 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 1421 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 189 MEDLEM HYRESG/VILLA 51 Loc 224 width 1 MD=9 F.51(4). Hyresgäst- eller villaägarförening <Se F.51 för fullständig frågetext> 220 1. Medlem 17 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 15 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 1372 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 190 MEDLEM FÖRETAGARFÖR 51 Loc 225 width 1 MD=9 F.51(5). Medlem i företagar- eller lantbrukarorganisation <Se F.51 för fullständig frågetext> 71 1. Medlem 10 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 8 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 1535 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 191 MEDLEM POLITISK PARTI 51 Loc 226 width 1 MD=9 F.51(6). Politiskt parti (även kvinno- eller ungdomsförbund) <Se F.51 för fullständig frågetext> 135 1. Medlem 19 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 43 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 1427 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 192 MEDLEM ANNAN FÖRENING 51 Loc 227 width 1 MD=9 F.51(7). Medlem i annan förening <Se F.51 för fullständig frågetext> 279 1. Medlem 64 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 115 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 1166 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 193 INTR HÄLSONYTTIG MAT 52 Loc 228 width 1 MD=0 or GE 9 F.52. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter? F.52(1). Hälsonyttig mat 131 1. Ointresserad 43 2. 38 3. 391 4. Varken/eller 271 5. 274 6. 466 7. Intresserad 10 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 194 INTR VILLA/EGET HEM 52 Loc 229 width 1 MD=0 or GE 9 F.52(2). Bo i villa/eget hem <Se F.52 för fullständig frågetext> 100 1. Ointresserad 11 2. 22 3. 330 4. Varken/eller 180 5. 249 6. 722 7. Intresserad 10 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 195 INTRESSE HEMINREDNING 52 Loc 230 width 1 MD=0 or GE 9 F.52(3). Heminredning <Se F.52 för fullständig frågetext> 72 1. Ointresserad 41 2. 30 3. 366 4. Varken/eller 316 5. 354 6. 435 7. Intresserad 10 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 196 INTRESSE MODENYHETER 52 Loc 231 width 1 MD=0 or GE 9 F.52(4). Modenyheter <Se F.52 för fullständig frågetext> 244 1. Ointresserad 86 2. 67 3. 448 4. Varken/eller 289 5. 204 6. 276 7. Intresserad 10 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 197 INTRESSE MOTIONERA 52 Loc 232 width 1 MD=0 or GE 9 F.52(5). Motionera <Se F.52 för fullständig frågetext> 83 1. Ointresserad 34 2. 28 3. 292 4. Varken/eller 364 5. 333 6. 480 7. Intresserad 10 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 198 INTRESSE GOLF 52 Loc 233 width 1 MD=0 or GE 9 F.52(6). Golf <Se F.52 för fullständig frågetext> 926 1. Ointresserad 75 2. 63 3. 373 4. Varken/eller 66 5. 43 6. 68 7. Intresserad 10 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 199 INTRESSE MATLAGNING 52 Loc 234 width 1 MD=0 or GE 9 F.52(7). Matlagning <Se F.52 för fullständig frågetext> 100 1. Ointresserad 49 2. 55 3. 310 4. Varken/eller 310 5. 335 6. 455 7. Intresserad 10 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 200 INTRESSE POPMUSIK 52 Loc 235 width 1 MD=0 or GE 9 F.52(8). Lyssna på popmusik <Se F.52 för fullständig frågetext> 491 1. Ointresserad 62 2. 66 3. 307 4. Varken/eller 221 5. 189 6. 278 7. Intresserad 10 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 201 INTRESSE TEATERBESÖK 52 Loc 236 width 1 MD=0 or GE 9 F.52(9). Gå på teater <Se F.52 för fullständig frågetext> 280 1. Ointresserad 68 2. 89 3. 438 4. Varken/eller 324 5. 213 6. 202 7. Intresserad 10 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 202 INTRESSE KYRKOBESÖK 52 Loc 237 width 1 MD=0 or GE 9 F.52(10). Gå i kyrkan <Se F.52 för fullständig frågetext> 588 1. Ointresserad 123 2. 94 3. 436 4. Varken/eller 164 5. 80 6. 129 7. Intresserad 10 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 203 INTRESSE DISK POLITIK 52 Loc 238 width 1 MD=0 or GE 9 F.52(11). Diskutera politik <Se F.52 för fullständig frågetext> 412 1. Ointresserad 101 2. 107 3. 409 4. Varken/eller 259 5. 181 6. 145 7. Intresserad 8. Odokumenterad kod 10 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 204 INTRESSE SKÖNLITT 52 Loc 239 width 1 MD=0 or GE 9 F.52(12). Läsa skönlitteratur <Se F.52 för fullständig frågetext> 246 1. Ointresserad 75 2. 98 3. 324 4. Varken/eller 259 5. 254 6. 358 7. Intresserad 10 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 205 INTRESSE HANDARBETA 52 Loc 240 width 1 MD=0 or GE 9 F.52(13). Handarbeta <Se F.52 för fullständig frågetext> 493 1. Ointresserad 72 2. 48 3. 266 4. Varken/eller 153 5. 181 6. 401 7. Intresserad 10 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 206 INTRESSE FOTBOLL 52 Loc 241 width 1 MD=0 or GE 9 F.52(14). Fotboll <Se F.52 för fullständig frågetext> 489 1. Ointresserad 88 2. 61 3. 315 4. Varken/eller 200 5. 175 6. 286 7. Intresserad 10 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 207 INTRESSE AKTIER 52 Loc 242 width 1 MD=0 or GE 9 F.52(15). Aktier <Se F.52 för fullständig frågetext> 676 1. Ointresserad 99 2. 69 3. 415 4. Varken/eller 174 5. 95 6. 86 7. Intresserad 10 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 208 INTR TRÄFFA MÄNNISKOR 52 Loc 243 width 1 MD=0 or GE 9 F.52(16). Träffa nya människor <Se F.52 för fullständig frågetext> 30 1. Ointresserad 13 2. 37 3. 305 4. Varken/eller 303 5. 387 6. 539 7. Intresserad 10 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 209 INTRESSE FÖRENINGSLIV 52 Loc 244 width 1 MD=0 or GE 9 F.52(17). Föreningsliv <Se F.52 för fullständig frågetext> 231 1. Ointresserad 83 2. 95 3. 567 4. Varken/eller 290 5. 174 6. 174 7. Intresserad 10 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 210 INTR HOBBYVERKSAMHET 52 Loc 245 width 1 MD=0 or GE 9 F.52(18). Hobbyverksamhet i hemmet <Se F.52 för fullständig frågetext> 107 1. Ointresserad 55 2. 60 3. 415 4. Varken/eller 333 5. 299 6. 345 7. Intresserad 10 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 211 INTRESSE FRILUFTSLIV 52 Loc 246 width 1 MD=0 or GE 9 F.52(19). Friluftsliv <Se F.52 för fullständig frågetext> 55 1. Ointresserad 28 2. 43 3. 258 4. Varken/eller 357 5. 382 6. 491 7. Intresserad 10 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 212 INTRESSE VARA ENSAM 52 Loc 247 width 1 MD=0 or GE 9 F.52(20). Vara för sig själv <Se F.52 för fullständig frågetext> 128 1. Ointresserad 73 2. 85 3. 525 4. Varken/eller 357 5. 236 6. 210 7. Intresserad 10 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 213 INTR RESTAURANGBESÖK 52 Loc 248 width 1 MD=0 or GE 9 F.52(21). Gå på restaurang <Se F.52 för fullständig frågetext> 217 1. Ointresserad 53 2. 63 3. 373 4. Varken/eller 384 5. 284 6. 240 7. Intresserad 10 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 214 INTRESSE FAMILJELIV 52 Loc 249 width 1 MD=0 or GE 9 F.52(22). Familjeliv <Se F.52 för fullständig frågetext> 22 1. Ointresserad 13 2. 18 3. 175 4. Varken/eller 213 5. 340 6. 833 7. Intresserad 10 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 215 INTRESSE DANS 52 Loc 250 width 1 MD=0 or GE 9 F.52(23). Gå ut och dansa <Se F.52 för fullständig frågetext> 343 1. Ointresserad 63 2. 85 3. 329 4. Varken/eller 266 5. 228 6. 300 7. Intresserad 10 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 216 INTRESSE SLÄKT/VÄNNER 52 Loc 251 width 1 MD=0 or GE 9 F.52(24). Umgås med släkt och vänner <Se F.52 för fullständig frågetext> 22 1. Ointresserad 15 2. 22 3. 195 4. Varken/eller 307 5. 443 6. 610 7. Intresserad 10 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 217 INTRESSE CHARTERRESA 52 Loc 252 width 1 MD=0 or GE 9 F.52(25). Åka på charterresa <Se F.52 för fullständig frågetext> 212 1. Ointresserad 56 2. 52 3. 330 4. Varken/eller 239 5. 219 6. 506 7. Intresserad 10 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 218 TEKN UTV LÄTT/SVÅR 53 Loc 253 width 1 MD=0 or GE 9 F.53. Tror Du att teknikens utveckling gör livet lättare eller svårare för människor i allmänhet? 370 1. Lättare 97 3. Svårare 1118 5. Både lättare och svårare 39 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 219 VIKTIGT BEHAGL LIV 54 Loc 254 width 1 MD=0 or GE 9 F.54. Hur viktiga är följande värden för Dig? F.54(1). Ett behagligt liv 894 1. Mycket viktigt 520 2. Ganska viktigt 146 3. Varken viktigt eller oviktigt 41 4. Inte särskilt viktigt 8 5. Inte alls viktigt 15 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 220 VIKTIGT FAM TRYGGHET 54 Loc 255 width 1 MD=0 or GE 9 F.54(2). Familjetrygghet <Se F.54 för fullständig frågetext> 1220 1. Mycket viktigt 308 2. Ganska viktigt 68 3. Varken viktigt eller oviktigt 10 4. Inte särskilt viktigt 3 5. Inte alls viktigt 15 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 221 VIKTIGT FRIHET 54 Loc 256 width 1 MD=0 or GE 9 F.54(3). Frihet <Se F.54 för fullständig frågetext> 1245 1. Mycket viktigt 279 2. Ganska viktigt 67 3. Varken viktigt eller oviktigt 12 4. Inte särskilt viktigt 6 5. Inte alls viktigt 15 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 222 VIKTIGT FRÄLSNING 54 Loc 257 width 1 MD=0 or GE 9 F.54(4). Frälsning <Se F.54 för fullständig frågetext> 124 1. Mycket viktigt 107 2. Ganska viktigt 505 3. Varken viktigt eller oviktigt 221 4. Inte särskilt viktigt 652 5. Inte alls viktigt 15 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 223 VIKTIGT INRE JÄMVIKT 54 Loc 258 width 1 MD=0 or GE 9 F.54(5). Inre jämvikt <Se F.54 för fullständig frågetext> 825 1. Mycket viktigt 484 2. Ganska viktigt 260 3. Varken viktigt eller oviktigt 25 4. Inte särskilt viktigt 15 5. Inte alls viktigt 15 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 224 VIKTIGT JÄMLIKHET 54 Loc 259 width 1 MD=0 or GE 9 F.54(6). Jämlikhet <Se F.54 för fullständig frågetext> 637 1. Mycket viktigt 583 2. Ganska viktigt 303 3. Varken viktigt eller oviktigt 61 4. Inte särskilt viktigt 25 5. Inte alls viktigt 15 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 225 VIKTIGT KLOKHET 54 Loc 260 width 1 MD=0 or GE 9 F.54(7). Klokhet <Se F.54 för fullständig frågetext> 753 1. Mycket viktigt 619 2. Ganska viktigt 218 3. Varken viktigt eller oviktigt 14 4. Inte särskilt viktigt 5 5. Inte alls viktigt 15 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 226 VIKTIGT KÄRLEK 54 Loc 261 width 1 MD=0 or GE 9 F.54(8). Kärlek <Se F.54 för fullständig frågetext> 1152 1. Mycket viktigt 356 2. Ganska viktigt 91 3. Varken viktigt eller oviktigt 7 4. Inte särskilt viktigt 3 5. Inte alls viktigt 15 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 227 VIKTIGT LYCKA 54 Loc 262 width 1 MD=0 or GE 9 F.54(9). Lycka <Se F.54 för fullständig frågetext> 1077 1. Mycket viktigt 404 2. Ganska viktigt 122 3. Varken viktigt eller oviktigt 5 4. Inte särskilt viktigt 1 5. Inte alls viktigt 15 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 228 VIKTIGT NJUTNING 54 Loc 263 width 1 MD=0 or GE 9 F.54(10). Njutning <Se F.54 för fullständig frågetext> 728 1. Mycket viktigt 533 2. Ganska viktigt 300 3. Varken viktigt eller oviktigt 40 4. Inte särskilt viktigt 8 5. Inte alls viktigt 15 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 229 VIKTIGT SANN VÄNSKAP 54 Loc 264 width 1 MD=0 or GE 9 F.54(11). Sann vänskap <Se F.54 för fullständig frågetext> 1253 1. Mycket viktigt 291 2. Ganska viktigt 63 3. Varken viktigt eller oviktigt 4. Inte särskilt viktigt 2 5. Inte alls viktigt 15 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 230 VIKTIGT SJÄLVAKTNING 54 Loc 265 width 1 MD=0 or GE 9 F.54(12). Självaktning <Se F.54 för fullständig frågetext> 826 1. Mycket viktigt 553 2. Ganska viktigt 211 3. Varken viktigt eller oviktigt 12 4. Inte särskilt viktigt 7 5. Inte alls viktigt 15 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 231 VIKTIGT SJÄLVFÖRVERKL 54 Loc 266 width 1 MD=0 or GE 9 F.54(13). Självförverkligande <Se F.54 för fullständig frågetext> 539 1. Mycket viktigt 652 2. Ganska viktigt 367 3. Varken viktigt eller oviktigt 42 4. Inte särskilt viktigt 9 5. Inte alls viktigt 15 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 232 VIKTIGT SOC ANSEENDE 54 Loc 267 width 1 MD=0 or GE 9 F.54(14). Socialt anseende <Se F.54 för fullständig frågetext> 306 1. Mycket viktigt 522 2. Ganska viktigt 545 3. Varken viktigt eller oviktigt 161 4. Inte särskilt viktigt 75 5. Inte alls viktigt 15 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 233 VIKTIGT SPÄNNANDE LIV 54 Loc 268 width 1 MD=0 or GE 9 F.54(15). Ett spännande liv <Se F.54 för fullständig frågetext> 346 1. Mycket viktigt 461 2. Ganska viktigt 525 3. Varken viktigt eller oviktigt 193 4. Inte särskilt viktigt 84 5. Inte alls viktigt 15 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 234 VIKTIGT VACKER VÄRLD 54 Loc 269 width 1 MD=0 or GE 9 F.54(16). En vacker värld <Se F.54 för fullständig frågetext> 768 1. Mycket viktigt 546 2. Ganska viktigt 239 3. Varken viktigt eller oviktigt 42 4. Inte särskilt viktigt 14 5. Inte alls viktigt 15 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 235 VIKTIGT LAND SÄKERHET 54 Loc 270 width 1 MD=0 or GE 9 F.54(17). Vårt lands säkerhet <Se F.54 för fullständig frågetext> 1137 1. Mycket viktigt 342 2. Ganska viktigt 111 3. Varken viktigt eller oviktigt 11 4. Inte särskilt viktigt 8 5. Inte alls viktigt 15 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 236 VIKTIGT VÄRLD I FRED 54 Loc 271 width 1 MD=0 or GE 9 F.54(18). En värld i fred <Se F.54 för fullständig frågetext> 1467 1. Mycket viktigt 104 2. Ganska viktigt 33 3. Varken viktigt eller oviktigt 2 4. Inte särskilt viktigt 3 5. Inte alls viktigt 15 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 237 LÄSNING VECKOTIDNING 55 Loc 272 width 1 MD=0 or GE 9 F.55. Hur ofta händer det att Du läser eller tittar i följande typer av tidningar? F.55(1). Veckotidning 699 1. Åtminstone någon gång varje vecka 375 2. Några gånger i månaden 415 3. Mera sällan 102 4. Aldrig 33 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 238 LÄSNING TIDSKRIFT 55 Loc 273 width 1 MD=0 or GE 9 F.55(2). Tidskrift eller annan facktidning <Se F.55 för fullständig frågetext> 603 1. Åtminstone någon gång varje vecka 523 2. Några gånger i månaden 314 3. Mera sällan 104 4. Aldrig 80 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 239 LÄSNING ANNONSBLAD 55 Loc 274 width 1 MD=0 or GE 9 F.55(3). Lokal gratistidning/annonsblad <Se F.55 för fullständig frågetext> 754 1. Åtminstone någon gång varje vecka 433 2. Några gånger i månaden 307 3. Mera sällan 75 4. Aldrig 55 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 240 FÖRVÄRVSARBETE 56 Loc 275 width 1 MD=0 or GE 9 F.56. Vilken av de här grupperna tillhör Du för närvarande? 1004 1. Förvärvsarbetande 14 2. Har beredskapsarbete 9 3. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 28 4. Arbetslös 214 5. Ålderspensionär 71 6. Förtidspensionär 71 7. Hemarbetande 174 8. Studerande 39 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 241 YRKE 57 Loc 276 width 1 MD=9 F.57. Vilket yrke har/hade Du? 102 0. Ej angett yrke 1522 1. Angett yrke 851 9. Bortfall
VAR 242 SOCIOEKONOMISK INDELN Loc 277 width 3 MD=999 UP:s yrke, socioekonomisk indelning (SEI) FRÅGAN INGÅR I KORTINTERVJUN Produktions- och distributionsanställda m fl 119 001. Biträdespersonal m fl 430 002. Icke facklärda 125 003. Facklärda 8 004. Specialiserade facklärda Kontorsanställda, tekniker m fl 13 005. Vaktmästare m fl 50 006. Kontorister m fl 170 007. Assistenter m fl 202 008. Ingenjörer m fl 122 009. Specialister m fl 19 010. Ledande befattningar Lantbrukare 47 031. Ej specificerade lantbrukare Företagare 12 016. Fria yrkesutövare 87 041. Ej specificerade företagare 6 091. Odokumenterad kod 146 092. Studerande 4 093. Odokumenterad kod 42 095. Hemarbetande 2 097. Odokumenterad kod 241 099. Oklassificerbara 630 999. Bortfall
VAR 243 SOCIALGRUPPSKOD Loc 280 width 2 MD=99 Socialgruppskod FRÅGAN INGÅR I KORTINTERVJUN Socialgrupp I 29 02. Större företagare och företagsledare vid större företag 54 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 69 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 13 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp 1 Socialgrupp II 49 10. Hemmansägare (inkl alla med yrkestitel "jordbrukare", lantbrukare e d) 21 13. Hantverkare (företagare) 30 14. Detaljhandlare (bl a yrkestiteln "köpman") 35 15. Verkmästare och förmän 196 16. Kontorspersonal (enskild tjänst); (även yrkestiteln "tjänsteman") 57 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 153 18. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 44 19. Folkskollärare m fl (klasslärare) 1 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 1 21. Högre huslig tjänst 9 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 7 23. Näringsidkare (dvs ej anställda personer) som icke förs till 13 eller 14 Socialgrupp III 3 30. Rättare och motsvarande förmän i lantbruk 9 32. Övriga jordbruksarbetare 2 33. Sjömän 13 35. Skog- och flottningsarbetare 516 36. "Andra arbetare" 52 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 39 38. Lägre huslig tjänst 1 39. Övriga tillhörande socialgrupp III (hit förs icke personer, som kan föras till någon kategori av yrkesutövare) 6 91. Odokumenterad kod 146 92. Studerande 4 93. Odokumenterad kod 42 95. Hemarbetande 2 97. Odokumenterad kod 242 98. Odokumenterad kod 630 99. Bortfall
VAR 244 YRKE REG Loc 282 width 3 MD=998 or GE 999 Yrke Anm. För en utförlig beskrivning av principer för yrkesområden och yrkesgrupper, se bilaga 10 i Holmberg-Gilljam-Oskarson: Valundersökning 1985. Teknisk rapport NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 2 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 16 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 35 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 42 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 11 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 23 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 37 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 69 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 5 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 20 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 48 036. Klasslärare och övriga lärare 3 042. Litterärt och konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärligt arbete) 3 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 6 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 3 052. Kvalificerat biologiskt arbete forskning, rådgivning, vård 1 056. Arbete på "teknikernivå" närmast under företagare/befattningshavare med kvalificerad biologisk utbildning 5 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 4 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 8 066. Socialvårdstjänsteman ("socialarbetare") vid sociala institutioner 2 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 7 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 3 081. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: företagare med kvalificerad kompetens 1 084. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 13 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 3 086. Programmerare 1 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 2 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 3 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 7 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fordrar vetenskaplig kompetens/akademisk utb. 1 137. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdesarbete ADMINISTRATIVT ARBETE 1 154. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning 2 155. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 5 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 4 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 10 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 15 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 25 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 17 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 6 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 10 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 85 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 232. Annat kontorsarbete: företagare 44 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 13 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete KOMMERSIELLT ARBETE 28 312. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med mindre företag 1 322. Affärsbiträden m fl: företagare/företagsledare med mindre företag 7 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 44 328. Biträdesarbete i affär 3 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 1 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 4 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 7 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköps-, marknadsföringsarbete på nivå närmast under kategori 344 9 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 1 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 46 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 3 422. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: företagare/företagsledare 3 426. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: arbetsledare/tekniker 11 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 14 448. Skogsarbete: manuellt arbete 1 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 5 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 15 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 2 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 1 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 1 638. Däcksmanskap 4 644. Transport och kommunikationsledningsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 1 646. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman/arbetsledare 30 647. Telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 4 648. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete som inte förs till annan kod 1 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: arbete som förman/arbetsledare 8 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete TILLVERKNINGSARBETE 18 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 3 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 4 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 7 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 122 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 3 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 21 758. Elektroarbete: manuellt arbete 2 762. Träarbete: företagare med mindre företag 35 768. Träarbete: manuellt arbete 1 776. Målnings- och lackeringsarbete: förman/arbetsledare 10 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 1 782. Mureri- och betongarbete mm: företagare med mindre företag 15 788. Mureri- och betongarbete mm: manuellt arbete 2 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 16 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 11 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 4 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 12 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 8 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 1 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 12 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 2 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 1 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 8 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 18 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete SERVICEARBETE 1 917. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: brandman 3 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: Övrig bevakningspersonal 2 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 2 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 3 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 27 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 3 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 55 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 5 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 4 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även: sportledare som ej är gymnastikdirektör 4 947. Fotograf 18 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 1 955. Kvalificerat polisbefälsarbete 7 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 1 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 11 967. Hemsyster, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 26 968. Hemsamarit, åldringsvårdarinna 2 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 8 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal; även: barbiträde MILITÄRT ARBETE 7 985. Övriga officerare (befattning under överste) 1 987. Underbefäl (plutonofficerare) 6 991. Odokumenterad kod 146 992. Studerande 4 993. Odokumenterad kod 42 995. Hemarbetande 2 997. Oklassificerbar uppgift om yrkesysselsättning 630 998. Bortfall 240 999. Uppgift saknas
VAR 245 ARBETAR HEL/DELTID 58 Loc 285 width 1 MD=0 or GE 9 F.58. Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid? 1100 1. Heltid 342 2. Deltid 182 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 246 YRKESGRUPP 59 Loc 286 width 2 MD= 0 or GE 99 F.59. Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till? 349 01. Tjänsteman 190 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 23 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 630 04. Arbetare 84 05. Arbetare med arbetsledande funktion 18 06. Egenanställd arbetare 43 07. Jordbrukare: ingen anställd 3 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 40 09. Företagare: ingen anställd 45 10. Företagare: 1-9 anställda 7 11. Företagare: 10 eller fler anställda 192 00. Uppgift saknas 851 99. Bortfall
VAR 247 SEKTOR 60 Loc 288 width 1 MD=0 or GE 9 F.60. Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller privat tjänst? 236 1. Statlig 395 2. Kommunal (även landstingskommunal) 781 3. Privat 212 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 248 MEDLEM FACKFÖRENING 61 Loc 289 width 1 MD=0 or GE 9 F.61. Är Du medlem i någon fackförening? 569 1. Ja, LO-förbund 312 2. Ja, TCO-förbund 87 3. Ja, SACO/SR-förbund 557 4. Nej 99 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 249 SUBJ KLASSTILLHÖRIG 62 Loc 290 width 1 MD=0 or GE 9 F.62. Om Du skulle beskriva Din familj (den familj/det hushåll Du för närvarande tillhör) vilken av nedanstående kategorier anser Du då att den tillhör? 818 1. Arbetarfamilj 63 2. Jordbrukarfamilj 392 3. Tjänstemannafamilj 150 4. Högre tjänstemannafamilj/akademiker 146 5. Egen företagare 55 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 250 EKONOMISK SITUATION 63 Loc 291 width 1 MD=0 or GE 9 F.63. Om Du jämför Din ekonomiska situation med vad den var för ett år sedan, har den: 384 1. Förbättrats 936 3. Förblivit ungefär densamma 281 5. Försämrats 23 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 251 SVENSKA EKONOMIN 64 Loc 292 width 1 MD=0 or GE 9 F.64. Hur har enligt Din mening den svenska ekonomin förändrats under det senaste året? Har den: 507 1. Förbättrats 751 3. Förblivit ungefär densamma 325 5. Försämrats 41 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 252 SKOLUTBILDNING 65 Loc 293 width 2 MD= 0 or GE 99 F.65. Vilken skolutbildning har Du? Om Du ännu inte avslutat Din utbildning, markera den typ av skola Du just nu går i. FRÅGAN INGÅR I KORTINTERVJUN 490 01. Folkskola 13 02. Enhetsskola 162 03. Grundskola 171 04. Yrkesskola 48 05. Fackskola 215 06. Tvåårigt gymnasium 60 07. Folkhögskola 99 08. Flickskola/Realskola 248 09. Tre- eller fyraårigt gymnasium 245 10. Högskola/Universitet 94 00. Uppgift saknas 630 99. Bortfall
VAR 253 PARTIVAL 1985 66 Loc 295 width 2 MD= 0 or GE 99 F.66. Vilket parti röstade Du på i riksdagsvalet 1985? FRÅGAN INGÅR I KORTINTERVJUN 63 01. Vänsterpartiet kommunisterna 683 02. Socialdemokraterna 130 03. Centerpartiet (centerlista med centerparti-kandidater) 17 04. Kristen demokratisk samling (centerlista med kds-kandidater) 194 05. Folkpartiet 276 06. Moderata samlingspartiet 31 07. Miljöpartiet - de gröna 9 08. Annat parti (ange vilket): 128 09. Röstade ej 169 10. Ej röstberättigad 1985 145 00. Uppgift saknas 630 99. Bortfall
VAR 254 CIVILSTÅND 67 Loc 297 width 1 MD=0 or GE 9 F.67. Är Du ensamstående eller sammanboende/gift? 500 1. Ensamstående 1045 2. Sammanboende/gift 79 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 255 HUSHÅLLSSTORLEK 68 Loc 298 width 2 MD= 0 or GE 99 F.68. Hur många personer ingår i Ditt hushåll? (Räkna med Dig själv) F.68(1). Antal personer 243 01. 1 person 552 02. 2 personer 298 03. 3 personer 333 04. 4 personer 105 05. 5 personer 37 06. 6 personer 4 07. 7 personer 2 08. 8 personer 1 09. 9 personer 54 00. Uppgift saknas 846 99. Bortfall
VAR 256 BARN 0-6 ÅR 68 Loc 300 width 1 MD=9 F.68(2). Hur många i hushållet är 0-6 år? <Se F.68 för fullständig frågetext> 1360 0. Inga barn i aktuell ålder 190 1. 1 barn 65 2. 2 barn 8 3. 3 barn 1 4. 4 barn 851 9. Bortfall
VAR 257 BARN 7-18 ÅR 68 Loc 301 width 1 MD=9 F.68(3). Hur många i hushållet är mellan 7-18 år? <Se F.68 för fullständig frågetext> 1047 0. Inga barn i aktuell ålder 295 1. 1 barn 218 2. 2 barn 53 3. 3 barn 8 4. 4 barn 1 5. 5 barn 2 6. 6 barn 851 9. Bortfall
VAR 258 HUSHÅLLSINKOMST 69 Loc 302 width 2 MD= 0 or GE 99 F.69. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten i Ditt husgåll före skatt. (Pension och studiemedel skall också räknas in i den ungefärliga årsinkomsten.) 139 01. 60 000 eller mindre 187 02. 61 000 - 90 000 251 03. 91 000 - 120 000 198 04. 121 000 - 150 000 195 05. 151 000 - 180 000 215 06. 181 000 - 210 000 135 07. 211 000 - 240 000 77 08. 241 000 - 270 000 143 09. Över 270 000 84 00. Uppgift saknas 851 99. Bortfall
VAR 259 TILLGÅNG TV-APPARAT 70 Loc 304 width 1 MD=9 F.70. Vilken av följande utrustning har Du för närvarande tillgång till i Ditt hushåll? F.70(1). TV-apparat 1502 1. Markerat 122 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 260 TILLGÅNG EXTRA TV 70 Loc 305 width 1 MD=9 F.70(2). Extra TV-apparat <Se F.70 för fullständig frågetext> 558 1. Markerat 1066 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 261 TILLGÅNG TEXT-TV 70 Loc 306 width 1 MD=9 F.70(3). Text-TV <Se F.70 för fullständig frågetext> 303 1. Markerat 1321 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 262 TILLGÅNG VIDEO 70 Loc 307 width 1 MD=9 F.70(4). Video <Se F.70 för fullständig frågetext> 439 1. Markerat 1185 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 263 TILLGÅNG CENTR ANTENN 70 Loc 308 width 1 MD=9 F.70(5). Centralantenn <Se F.70 för fullständig frågetext> 535 1. Markerat 1089 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 264 TILLGÅNG KABEL-TV 70 Loc 309 width 1 MD=9 F.70(6). Kabel-TV med satellitsändningar <Se F.70 för fullständig frågetext> 74 1. Markerat 1550 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 265 TILLGÅNG PERSONDATOR 70 Loc 310 width 1 MD=9 F.70(7). Hem- eller persondator <Se F.70 för fullständig frågetext> 111 1. Markerat 1513 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 266 TILLGÅNG CD-SPELARE 70 Loc 311 width 1 MD=9 F.70(8). Compact Disc (CD-skivspelare) <Se F.70 för fullständig frågetext> 55 1. Markerat 1569 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 267 TILLGÅNG BIL 70 Loc 312 width 1 MD=9 F.70(9). Tillgång till bil <Se F.70 för fullständig frågetext> 1304 1. Markerat 320 5. Ej markerat 851 9. Bortfall
VAR 268 UTLÄGG MORGONTIDNING 71 Loc 313 width 1 MD=0 or GE 9 F.71. Hur mycket pengar lägger Du i Ditt hushåll normalt ned på följande saker under ett år? F.71(1). Utlägg för morgontidningar 407 1. 0 - 300 kr 419 2. 300 - 600 kr 502 3. 600 - 900 kr 102 4. 900 - 1200 kr 72 5. 1200 kr - 122 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 269 UTLÄGG KVÄLLSTIDNING 71 Loc 314 width 1 MD=0 or GE 9 F.71(2). Utlägg för kvällstidningar per år <Se F.71 för fullständig frågetext> 928 1. 0 - 300 kr 222 2. 300 - 600 kr 114 3. 600 - 900 kr 85 4. 900 - 1200 kr 52 5. 1200 kr - 223 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 270 UTLÄGG VECKOTIDNING 71 Loc 315 width 1 MD=0 or GE 9 F.71(3). Utlägg för veckotidningar per år <Se F.71 för fullständig frågetext> 1018 1. 0 - 300 kr 302 2. 300 - 600 kr 70 3. 600 - 900 kr 18 4. 900 - 1200 kr 7 5. 1200 kr - 209 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 271 UTLÄGG SPECIALTIDNING 71 Loc 316 width 1 MD=0 or GE 9 F.71(4). Utlägg för specialtidningar (t ex Allt om Mat och Bilsport) per år <Se F.71 för fullständig frågetext> 1015 1. 0 - 300 kr 190 2. 300 - 600 kr 50 3. 600 - 900 kr 15 4. 900 - 1200 kr 11 5. 1200 kr - 343 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 272 UTLÄGG SERIETIDNING 71 Loc 317 width 1 MD=0 or GE 9 F.71(5). Utlägg för serietidningar per år <Se F.71 för fullständig frågetext> 1105 1. 0 - 300 kr 77 2. 300 - 600 kr 11 3. 600 - 900 kr 4. 900 - 1200 kr 3 5. 1200 kr - 428 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 273 UTLÄGG BIOBILJETTER 71 Loc 318 width 1 MD=0 or GE 9 F.71(6). Utlägg för biobiljetter per år <Se F.71 för fullständig frågetext> 1044 1. 0 - 300 kr 188 2. 300 - 600 kr 29 3. 600 - 900 kr 10 4. 900 - 1200 kr 9 5. 1200 kr - 344 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 274 UTLÄGG GRAMMOFONSKIV 71 Loc 319 width 1 MD=0 or GE 9 F.71(7). Utlägg för grammofonskivor och kassetter per år <Se F.71 för fullständig frågetext> 852 1. 0 - 300 kr 333 2. 300 - 600 kr 89 3. 600 - 900 kr 28 4. 900 - 1200 kr 39 5. 1200 kr - 283 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 275 UTLÄGG SPEL/DOBBEL 71 Loc 320 width 1 MD=0 or GE 9 F.71(8). Utlägg för spel (t ex tips, Lotto och trav) per år <Se F.71 för fullständig frågetext> 638 1. 0 - 300 kr 299 2. 300 - 600 kr 191 3. 600 - 900 kr 121 4. 900 - 1200 kr 189 5. 1200 kr - 186 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 276 UTLÄGG BÖCKER 71 Loc 321 width 1 MD=0 or GE 9 F.71(9). Utlägg för böcker (även bokklubbar) per år <Se F.71 för fullständig frågetext> 687 1. 0 - 300 kr 302 2. 300 - 600 kr 181 3. 600 - 900 kr 86 4. 900 - 1200 kr 87 5. 1200 kr - 281 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 277 UTLÄGG HYRFILM 71 Loc 322 width 1 MD=0 or GE 9 F.71(10). Utlägg för hyrfilm till video per år <Se F.71 för fullständig frågetext> 972 1. 0 - 300 kr 156 2. 300 - 600 kr 59 3. 600 - 900 kr 17 4. 900 - 1200 kr 32 5. 1200 kr - 388 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall
VAR 278 SYNPUNKTER FRÅGEFORMULÄR Loc 323 width 1 MD=0 or GE 9 Vi är medvetna om att det kan ha tagit tid för Dig att svara på alla frågor. Du kanske också har tyckt att några av dem varit besvärliga att svara på. Vi är därför tacksamma för att få Dina synpunkter på formulärets och frågornas utformning. 1058 1. Jag tyckte inte att det var några större problem att svara 281 2. Jag tycker att frågorna nummer ........ var svåra att svara på 156 3. Andra synpunkter på undersökningen 129 0. Uppgift saknas 851 9. Bortfall