SOCIAL MOBILITET I SVERIGE 1954
                SSD 0224

              Primärforskare
              Gösta Carlsson
           Sociologiska institutionen
              Lunds universitet

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i Social mobilitet 1954 samlades ursprungligen in
  av Gösta Carlsson, sociologiska institutionen, Lunds
  universitet. Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för
  analyser och tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
               PUBLIKATIONER

  Carlsson, G. (1958) Social mobility and class structure. Lund:
  Gleerups.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 13  (2)EGET CIVILSTÅND       (3)LOC 30 WIDTH 1
                         (4)MD=9

   (5) Eget civilstånd

   (6) ......................

      (7) (8) (9)
     12744 1.  Gift, även änkor/änklingar och skilda
     2741 2.  Ogift

       2 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0224 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Vikt 6 Födelseår 7 Födelseförsamling 8 Födelselän 9 Yrke 1950 10 Senaste yrke 11 Bostadsförsamling 12 Bostadslän 13 Eget civilstånd 14 Nettoinkomst 15 Äktenskaplig börd 16 Faders yrke 17 Faderns ålder vid sonens födelse 18 Migrationskod

VAR 1 SSD STUDY NR 0224              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0224


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 November 2007
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Social mobilitet i Sverige 1954
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 VIKT Loc 14 width 5 4 decimal places Vikt Valid-n=15487 Min=0 Max=7 Mean=0.8 St.Dev=0.5
VAR 6 FÖDELSEÅR Loc 19 width 2 Födelseår 1514 02. 1902 1614 05. 1905 1754 08. 1908 1798 11. 1911 1876 14. 1914 1793 17. 1917 2010 20. 1920 1725 23. 1923 1403 99. 1899
VAR 7 FÖDELSEFÖRSAMLING Loc 21 width 1 MD=9 Födelseförsamling FÖRSAMLINGENS STATUS VID VEDERBÖRANDES FÖDELSE AVGÖRANDE 10754 1. Landsförsamlingar 4173 2. Städer och köpingar 555 3. Födda utomlands 5 9. Uppgift saknas
VAR 8 FÖDELSELÄN Loc 22 width 2 MD=99 Födelselän 553 00. Född i utlandet 865 01. Stockholms stad 541 02. Stockholms län 356 03. Uppsala län 480 04. Södermanlands län 841 05. Östergötlands län 599 06. Jönköpings län 387 07. Kronobergs län 532 08. Kalmar län 121 09. Gotlands län 386 10. Blekinge län 627 11. Kristianstads län 1209 12. Malmöhus län 400 13. Hallands län 1050 14. Göteborgs och Bohus län 707 15. Älvsborgs län 577 16. Skaraborgs län 673 17. Värmlands län 575 18. Örebro län 395 19. Västmanlands län 651 20. Kopparbergs län 759 21. Gävleborgs län 724 22. Västernorrlands län 378 23. Jämtlands län 525 24. Västerbottens län 573 25. Norrbottens län 3 99. Uppgift saknas
VAR 9 YRKE 1950 Loc 24 width 1 MD=9 Yrke 1950. Uppgifter hämtade från 1950 års folkräkning. OBS! Osäkerhet om värdelablar. Värden framtagna genom korstabulering med V10 och jämförelse med tabell i kapitlet 14 Samhällsklasser och social rörlighet (av Gösta Carlsson) i Dahlström (red.) "Svensk samhällsstruktur i sociologisk belysning". 1042 1. Ägare, ledare av större företag, högre tjänstemän, tjänstemän på intermediär nivå 1737 2. Tjänstemän på lägre nivå, handelsbiträden 643 3. Mindre företagare, ej hantverk 471 4. Verkmästare, förmän 640 5. "Statstjänare" 7485 6. Hantverkare och arbetare 3201 7. Jordbrukare 268 9. Uppgift saknas
VAR 10 SENASTE YRKE Loc 25 width 2 MD=99 Senaste yrke (1954) 154 11. Ägare, ledare av större företag 191 21. Högre statstjänstemän. I allmänhet med universitetsutbildning, amanuens och högre. 92 22. Privatanställda tjänstemän på universitetsnivå och motsvarande 190 23. Fria yrken på universitetsnivå 26 24. Oklassificerbara på universitetsnivå 173 31. Statstjänstemän på intermediär nivå 184 32. Privatanställda tjänstemän på intermediär nivå 1 33. Oklassificerbara på intermediär nivå 267 41. Tjänstemän, lägre offentlig tjänst 845 42. Tjänstemän, lägre, privat anställning 369 43. Handelsbiträden 535 44. Verkmästare, förmän 49 45. Sjöbefäl 301 46. Oklassificerbara på samma nivå 697 51. Mindre företagare, ej hantverk 647 61. Hantverkare, företagare (mästare) 27 62. Hantverksmästare eller hantverksarbetare 2125 71. Hantverksarbetare, yrkesutbildade arbetare i övrigt 649 72. "Statstjänare" 401 73. Intermediär arbetargrupp 4170 74. Icke yrkesutbildade arbetare 8 81. Godsägare, godsförvaltare 1740 82. Hemmansägare 131 83. Förmän inom jordbruket mm 1304 84. Lägenhetsägare, småbrukare, jordbruksarbetare, skogsarbetare 211 99. Uppgift saknas
VAR 11 BOSTADSFÖRSAMLING Loc 27 width 1 MD=9 Bostadsförsamling - Urbaniseringsgrad enligt folkräkningen 1950, IV, tabell 1 1946 1. -10 procent i tätort 1388 2. 10-30 procent i tätort 1821 3. 30-50 procent i tätort 1310 4. 50-70 procent i tätort 1436 5. 70-90 procent i tätort 7581 6. 90- procent i tätort 4 9. Uppgift saknas
VAR 12 BOSTADSLÄN Loc 28 width 2 MD=99 Bostadslän 1689 01. Stockholms stad 832 02. Stockholms län 369 03. Uppsala län 489 04. Södermanlands län 780 05. Östergötlands län 608 06. Jönköpings län 335 07. Kronobergs län 471 08. Kalmar län 100 09. Gotlands län 293 10. Blekinge län 537 11. Kristianstads län 1216 12. Malmöhus län 357 13. Hallands län 1297 14. Göteborgs och Bohus län 761 15. Älvsborgs län 500 16. Skaraborgs län 676 17. Värmlands län 543 18. Örebro län 446 19. Västmanlands län 576 20. Kopparbergs län 641 21. Gävleborgs län 649 22. Västernorrlands län 334 23. Jämtlands län 473 24. Västerbottens län 513 25. Norrbottens län 2 99. Uppgift saknas
VAR 13 EGET CIVILSTÅND Loc 30 width 1 MD=9 Eget civilstånd 12744 1. Gift, även änkor/änklingar och skilda 2741 2. Ogift 2 9. Uppgift saknas
VAR 14 NETTOINKOMST Loc 31 width 2 MD= 0 Nettoinkomst i tusental kronor 01. 1 000 kronor . . 99. 99 000 kronor - 486 00. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 169 364 463 575 744 927 1321 1765 1876 1632 1180 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 935 630 460 341 278 189 157 123 137 93 82 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 60 60 54 33 36 25 29 27 25 22 11 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 18 11 10 7 12 13 10 2 4 8 3 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 4 5 5 5 1 4 4 2 2 4 3 Kod: 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Frek: 3 4 2 2 3 1 1 1 1 1 1 Kod: 69 70 71 73 74 76 78 88 95 99 0 Frek: 1 2 2 1 2 2 1 1 1 8 486 Kod: 69 70 71 73 74 76 78 88 95 99 0 Frek: 1 2 2 1 2 2 1 1 1 8 486
VAR 15 ÄKTENSKAPLIG BÖRD Loc 33 width 1 Äktenskaplig börd 12841 1. Född i Sverige inom äktenskapet 557 2. Född i Sverige utom äktenskapet, fader känd 1268 3. Född i Sverige utom äktenskapet, fader okänd 821 4. a) Född i Sverige, ej hittad i födelseregistret b) Född utomlands
VAR 16 FADERS YRKE Loc 34 width 1 MD=9 Faderns yrke vid sonens födelse. Uppgift hämtad från födelseboksutdragen arkiverade inom Statistiska Centralbyrån. OBS! Osäkerhet om värdelablar. Värden framtagna genom korstabulering mellan V9 och V10 samt jämförelse med tabell i kapitlet 14 Samhällsklasser och social rörlighet (av Gösta Carlsson) i Dahlström (red.) "Svensk samhällsstruktur i sociologisk belysning". 454 1. Ägare, ledare av större företag, högre tjänstemän, tjänstemän på intermediär nivå 430 2. Tjänstemän på lägre nivå, handelsbiträden 347 3. Mindre företagare, ej hantverk 161 4. Verkmästare, förmän 656 5. "Statstjänare" 5614 6. Hantverkare och arbetare 5534 7. Jordbrukare 2291 9. Uppgift saknas
VAR 17 FADERNS ÅLDER Loc 35 width 2 MD=99 Faderns ålder vid sonens födelse 16. 16 år . . 95. 95 år 2212 99. Uppgift saknas Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 1 1 5 8 29 82 144 244 346 504 516 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Frek: 620 628 669 691 638 714 707 635 655 596 552 Kod: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Frek: 513 476 427 431 364 337 288 257 208 195 147 Kod: 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Frek: 127 96 87 72 50 33 34 28 18 18 16 Kod: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Frek: 11 8 12 10 4 2 3 4 3 2 3 Kod: 71 77 82 88 95 99 Frek: 1 2 1 1 1 2212
VAR 18 MIGRATIONSKOD Loc 37 width 1 MD=9 Migrationskod 5857 1. Samma bostads- och födelseförsamling, eller olika församlingar men inom samma stad. Stadens omfattning 1952 lägges till grund. Ex. Person född i Spånga 1905 nu bosatt i Maria förs. Stockholm ges kod 1. 4757 2. Samma län, men olika bostads- och födelseförsamlingar. 1774 3. Olika födelse- och bostadslän - angränsande län. 2542 4. Olika födelse- och bostadslän - övriga fall 552 5. Födda i utlandet 4 9. Uppgift saknas