ENSAMHETENS ANSIKTE
               SSD 0265

              Primärforskare
              Lars Tornstam
           Sociologiska institutionen
             Uppsala universitet

             Första SSD-upplagan
               Mars 1993

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
              Skanstorget 18
             S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i ENSAMHETENS ANSIKTE samlades ursprungligen
       in av Lars Tornstam vid sociologiska
       institutionen vid Uppsala universitet.
       Varken SSD eller primärforskarna bär
       ansvar för analyser och tolkningar som
       presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Lars Tornstam och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ENSAMHETENS ANSIKTE
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Kodboksinformation                II

      SSD dokumentation                III

  VARIABELBESKRIVNING                   IV

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  Denna studie ingår i projektet "Äldre i samhället - förr, nu
  och i framtiden" och baserar sig på en enkätundersökning på
  ett urval svenska invånare i åldrarna 15-80 år. Ur registret
  över totalbefolkningen drogs i augusti 1985 ett obundet
  slumpmässigt urval om 4 193 individer. I september månad
  utsändes enkäten och efter tre påminnelser avslutades
  datainsamlingen i slutet av oktober månad. Sammanlagt inkom
  2 795 godkända enkätsvar.

  URVAL, BORTFALL OCH SVARANDE
                  Antal

  Bruttourval           4193

  Döda, avflyttade till utlandet  14

  Nettourval           4179

  Svar              2795

  Svarsprocent av nettourvalet   67%

  För ytterligare information om undersökningen se:

  Tornstam, L. (1988): Ensamhetens ansikten. En studie av
  ensamhetsupplevelser hos svenskar i åldrarna 15-80 år.
  Arbetsrapport nr. 29 från projektet "Äldre i samhället -
  förr, nu och i framtiden". Uppsala.

  Tornstam, L. (1989): Dimensions of loneliness. In Aging
  Clinical and Experimental Research. Milano.

  
                 II

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 24  (2) VÄNNER UNDER BARNDOM 13   (3) MD=9
    REF 24  (4) LOC 32 WIDTH 1        (5) NUMERIC

   (6) F.13 Hade Du lätt eller svårt att få vänner under Din
       barndom?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    836  1.  Mycket lätt
   1171  2.  Ganska lätt
    648  3.  Varken lätt eller svårt
    94  4.  Ganska svårt
    14  5.  Mycket svårt

    32  9.  Uppgift saknas

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variabel förteckning


1 SSDstudie NR 0265 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 ID-nummer BAKGRUND 5 Ålder 6 Kön 7 Utbildning 8 Civilstånd 9 Bostad 10 Bostadsort 11 Uppväxtort 12 Varm och trygg uppväxttid 13 Uppväxtfamilj 14 Födelseland 15 Hushåll FAMILJ 16 Föräldrar i livet 17 Syskon i livet 18 Egna spädbarn 19 Egna småbarn 20 Egna skolbarn 21 Egna tonårsbarn 22 Egna vuxna barn 23 Egna barnbarn 24 Förmåga få vänner under barndomen 25 Relationer till motsatta könet 26 Familjens ekonomi under uppväxttiden 27 Religiositet 28 Hälsotillstånd 29 Yrke/sysselsättning 30 Tjänsteställning FÖRÄNDRINGAR 31 Föräldrar avlidit innan man fyllt 15 år 32 Uppväxt tillsammans med båda föräldrarna 33 Bosatt på samma ort upp till fyllda 15 år 34 Fått riktigt nära vän 35 Förlorat nära vän 36 Skiljt sig eller separerat 37 Blivit arbetslös 38 Nära anhörig avlidit 39 Ny bostadsort UMGÄNGE 40 Umgängeskretsens storlek 41 Lagom umgängeskrets 42 Förändrad umgängeskrets senaste två åren 43 Grannar utbyter ord med varandra 44 Umgänge med grannar 45 Umgänge med släkt, vänner och bekanta 46 Antal människor att dela känslor med 47 Lagom antal att dela känslor med 48 Antal människor att dela bekymmer med 49 Lagom antal att att dela bekymmer med 50 Person som står allra närmast 51 Deltagande i kurs- eller föreningsverksamhet VIKTIGT I ETT NÄRA VÄNSKAPSFÖRHÅLLANDE 52 Känna varandras innersta 53 Likartade intressen och åsikter 54 Tala öppet om allt 55 Lita helt på varandra 56 Känna att man förstår varandra 57 Inga hemligheter för varandra 58 Betyda mest för varandra 59 Aldrig förlöjliga varandra 60 Vara mest tillsammans 61 Verkligt intresserade av varandras problem 62 Gemensamma upplevelser av sorg och glädje KÄNSLAN AV ENSAMHET 63 Inte lita på andras löften 64 Vill göra sådant som kräver större personligt ansvar 65 Missmodig vid tanke på framtiden 66 Oro för hur saker skall klaras av 67 Förståelse och respekt från andra 68 Tar första teget vid ny bekantskap 69 Livlig människa 70 Olycklig om man inte får träffa folk 71 Andra människor angår inte 72 Oberoende viktigt för att leva lyckligt 73 Viktigt att satsa på sig själv 74 Viktigt vara vältrimmad och attraktivt 75 Förekomst av ensamhetskänsla 76 Ensamhetskänslans styrka 77 Ensamhet i förhållande till andra i samma ålder 78 Ensamhetskänslor de senaste fem åren 79 Känner sig ensam utan sällskap av andra 80 Känner sig ensam just nu 81 Alltid känt sig ensam 82 Kommer alltid att känna sig ensam 83 Ses som ensam av andra 84 Känner sig ensam tillsammans med andra 85 Söker ensamhet TID FÖR ENSAMHETSKÄNSLOR 86 Årstid 87 Tid på dygnet 88 Helger, semestrar eller ferier ÖVRIGA KÄNSLOR I SAMBAND MED ENSAMHET 89 Desperat 90 Bedrövad 91 Otålig 92 Oattraktiv 93 Panikslagen 94 Hjälplös 95 Deprimerad 96 Tom 97 Uttråkad 98 Rädd 99 Isolerad 100 Rastlös 101 Skamsen 102 Osäker 103 Övergiven 104 Sårbar 105 Utan hopp 106 Tycker synd om mig själv 107 Melankolisk 108 Arg 109 Dum 110 Värdelös 111 Svårt att koncentrera mig 112 Önskan att vara någon annanstans 113 Längtan efter en speciell person ORSAK TILL ENSAMHETSKÄNSLA 114 Har ej maka/make 115 Har ej sexpartner 116 Brutet förhållande 117 Känner mig annorlunda 118 Är ensamstående 119 Reser ofta 120 Flyttat för ofta 121 Kommer hem till en tom bostad 122 Känner mig missförstådd 123 Känner mig inte behövd av någon 124 Har inga nära vänner 125 Är bunden vid sin bostad 126 Är sjukhusbunden 127 Befinner sig långt hemifrån 128 Börjat på ny arbetsplats/skola 129 Saknar transportmedel 130 Är en ointressant person 131 Är inte intresserad av andra människor 132 Barn har flyttat hemifrån 133 Passar inte in bland andra 134 Har svårt att få kontakt med andra 135 Saknar mening med mitt liv 136 Är arbetslös 137 Har ingen uppgift att fylla AKTIVITET I SAMBAND MED ENSAMHETSKÄNSLA 138 Gråter 139 Sover 140 Tänker 141 Studerar/Arbetar 142 Skriver 143 Gör ingenting 144 Tröstäter 145 Tittar på TV 146 Tar lugnande medel 147 Dricker vin/sprit 148 Motionerar 149 Lyssnar på musik 150 Promenerar 151 Går på bio 152 Hobbyverksamhet 153 Läser 154 Musicerar 155 Spenderar pengar 156 Går i affärer 157 Ringer någon 158 Besöker någon 159 Ensamhetskänslorna ENSAMHET I OLIKA ÅLDERSGRUPPER 160 Ungdomar 161 Yngre vuxna 162 Medelålders 163 Äldre medleålders 164 Äldre

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0265              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0265


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Mars 1993
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 ÅLDER 1 Loc 13 width 1 MD=9 F.1. Ålder 268 1. 15-24 år 480 2. 25-34 år 515 3. 35-44 år 448 4. 45-54 år 369 5. 55-64 år 382 6. 65-74 år 293 7. 75-79 år 40 9. Uppgift saknas
VAR 6 KÖN 2 Loc 14 width 1 MD=9 F.2. Kön 1321 1. Man 1445 2. Kvinna 29 9. Uppgift saknas
VAR 7 UTBILDNING 3 Loc 15 width 1 MD=9 F.3. Hur lång utbildning har Du? 878 1. 7 år eller mindre (tex folkskola) 618 2. 8-9 år (tex enhetsskola, grundskola, realskola, folkhögskola) 783 3. 10-12 år (tex gymnasium, fackskola) 475 4. 13 år eller mer (tex universitetsstudier) 41 9. Uppgift saknas
VAR 8 CIVILSTÅND 4 Loc 16 width 1 MD=9 F.4. Civilstånd? 664 1. Ogift 1754 2. Gift/sammanboende 190 3. Skild 159 4. Änka/änkling 28 9. Uppgift saknas
VAR 9 BOSTAD 5 Loc 17 width 1 MD=9 F.5. Vilken typ av bostad bor Du i just nu? 184 1. Jordbruksfastighet 1332 2. Villa, rad- eller kedjehus 1158 3. Hyres- eller insatslägenhet 85 4. Annat 36 9. Uppgift saknas
VAR 10 BOSTADSORT 6 Loc 18 width 1 MD=9 F.6. Hur vill Du beskriva den ort Du bor i? Välj något av följande alternativ. 609 1. Stockholm, Göteborg, Malmö 970 2. Annan stad med mer än 10.000 innevånare 547 3. Annan tätort med mer än 3.000 innevånare 619 4. Landsbygd/glesbygd 50 9. Uppgift saknas
VAR 11 UPPVÄXTORT 7 Loc 19 width 1 MD=9 F.7. Hur vill Du beskriva den ort Du tillbringade största delen av Din uppväxttid i? Välj något av följande alternativ. 487 1. Stockholm, Göteborg, Malmö 700 2. Annan stad med mer än 10.000 innevånare 454 3. Annan tätort med mer än 3.000 innevånare 1109 4. Landsbygd/glesbygd 45 9. Uppgift saknas
VAR 12 TRYGG UPPVÄXTTID 8 Loc 20 width 1 MD=9 F.8. Upplevde Du att Du hade en varm och trygg uppväxttid? 1699 1. Ja, absolut 840 2. Ja, i viss mån 165 3. Nej, knappast 64 4. Nej, absolut inte 27 9. Uppgift saknas
VAR 13 UPPVÄXTFAMILJ 9 Loc 21 width 1 MD=9 F.9. Hur vill Du beteckna din uppväxtfamilj? Använd ett alternativ. 1782 1. Arbetarfamilj 455 2. Tjänstemannafamilj 406 3. Företagarfamilj 96 4. Akademikerfamilj 56 9. Uppgift saknas
VAR 14 FÖDELSELAND 10 Loc 22 width 1 MD=9 F.10. I vilket land är du född? 2539 1. Sverige 118 2. Finland, Danmark, Norge 116 3. Annat land 22 9. Uppgift saknas
VAR 15 HUSHÅLL 11 Loc 23 width 1 MD=9 F.11. Är du: 511 1. Ensamboende 318 2. Kvarboende hos föräldrar 1830 3. Samboende med make/maka/partner eller annan vuxen person 91 4. Ensamboende med hemmavarannde barn 45 9. Uppgift saknas
VAR 16 FÖRÄLDRAR I LIVET 12 Loc 24 width 1 MD=9 F.12(1). Har Du föräldrar i livet? 1787 1. Ja 907 5. Nej 101 9. Uppgift saknas
VAR 17 SYSKON I LIVET 12 Loc 25 width 1 MD=9 F.12(2). Har Du syskon i livet? 2377 1. Ja 247 5. Nej 171 9. Uppgift saknas
VAR 18 EGNA SPÄDBARN 12 Loc 26 width 1 MD=9 F.12(3). Har Du egna spädbarn (0-3 år)? 259 1. Ja 1244 5. Nej 1292 9. Uppgift saknas
VAR 19 EGNA SMÅBARN 12 Loc 27 width 1 MD=9 F.12(4). Har Du egna småbarn (4-6 år)? 241 1. Ja 1237 5. Nej 1317 9. Uppgift saknas
VAR 20 EGNA SKOLBARN 12 Loc 28 width 1 MD=9 F.12(5). Har Du egna skolbarn (7-12 år)? 413 1. Ja 1151 5. Nej 1231 9. Uppgift saknas
VAR 21 EGNA TONÅRSBARN 12 Loc 29 width 1 MD=9 F.12(6). Har Du egna tonårsbarn? 450 1. Ja 1129 5. Nej 1216 9. Uppgift saknas
VAR 22 EGNA VUXNA BARN 12 Loc 30 width 1 MD=9 F.12(7). Har Du egna vuxna barn? 996 1. Ja 954 5. Nej 845 9. Uppgift saknas
VAR 23 EGNA BARNBARN 12 Loc 31 width 1 MD=9 F.12(8). Har Du egna barnbarn? 637 1. Ja 1075 5. Nej 1083 9. Uppgift saknas
VAR 24 VÄNNER UNDER BARNDOM 13 Loc 32 width 1 MD=9 F.13. Hade Du lätt eller svårt att få vänner under din barndom? 836 1. Mycket lätt 1171 2. Ganska lätt 648 3. Varken lätt eller svårt 94 4. Ganska svårt 14 5. Mycket svårt 32 9. Uppgift saknas
VAR 25 RELATION MOTSATT KÖN 14 Loc 33 width 1 MD=9 F.14. Har Du haft lätt eller svårt att etablera relationer till det motsatta könet? 571 1. Mycket lätt 1077 2. Ganska lätt 934 3. Varken lätt eller svårt 142 4. Ganska svårt 27 5. Mycket svårt 44 9. Uppgift saknas
VAR 26 EKONOMI UNDER UPPVÄXT 15 Loc 34 width 1 MD=9 F.15. Hade Er familj det svårt ekonomiskt under er uppväxttid? 392 1. Ja, absolut 1186 2. Ja, i viss mån 858 3. Nej, knappast 324 4. Nej, absolut inte 35 9. Uppgift saknas
VAR 27 RELIGIÖS 16 Loc 35 width 1 MD=9 F.16. Är Du religiös? 112 1. I mycket hög grad 341 2. I ganska hög grad 1161 3. I ganska liten grad 1141 4. Inte alls 40 9. Uppgift saknas
VAR 28 HÄLSOTILLSTÅND 17 Loc 36 width 1 MD=9 F.17. Känner Du Dig nöjd eller missnöjd med Ditt hälsotillstånd? 841 1. Mycket nöjd 1201 2. Ganska nöjd 409 3. Varken nöjd eller missnöjd 214 4. Ganska missnöjd 95 5. Mycket missnöjd 35 9. Uppgift saknas
VAR 29 YRKE/SYSSELSÄTTNING 18 Loc 37 width 1 MD=9 F.18. Vilket yrke/sysselsättning har Du för närvarande? Ange ett alternativ. 301 1. Studerande 1184 2. Förvärvsarbetande heltid 364 3. Förvärvsarbetande halvtid 98 4. Hemmafru 552 5. Pensionerad 55 6. Arbetslös 215 7. Annat 26 9. Uppgift saknas
VAR 30 TJÄNSTESTÄLLNING 19 Loc 38 width 1 MD=0 BESVARAS OM DU ÄR ELLER TIDIGARE VARIT FöRVÄRVSARBETANDE F.19. Vilken tjänsteställning har (hade) du i ditt senaste yrke? 70 1. Högre ledande befattning 417 2. Ledande befattning 879 3. Arbetare utan ledande befattning 487 4. Tjänsteman utan ledande befattning 162 5. Egen företagare, fri yrkesutövare 62 6. Jordbrukare 718 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 31 FÖRÄLDER DÖD <15 ÅR 20 Loc 39 width 1 MD=9 F.20. Här kommer nu några frågor som har att göra förändringar du varit med om under livet. Besvara varje fråga med ja eller nej. F.20(1). Har Din far eller mor avlidit innan du fyllt 15 år? 265 1. Ja 2459 5. Nej 71 9. Uppgift saknas
VAR 32 UPPVÄXT MED FÖRÄLDRAR 20 Loc 40 width 1 MD=9 F.20(2). Har Du bott tillsammans med båda dina föräldrar tills du fyllt 15 år? <Se F.20 för fullständig frågetext> 2229 1. Ja 507 5. Nej 59 9. Uppgift saknas
VAR 33 SAMMA BOSTADSORT 15ÅR 20 Loc 41 width 1 MD=9 F.20(3). Bodde Du på en och samma bostadsort upp till fyllda 15 år? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1896 1. Ja 858 5. Nej 41 9. Uppgift saknas
VAR 34 NY VÄNSKAP SENASTE ÅR 20 Loc 42 width 1 MD=9 F.20(4). Har Du under de senaste 12 månderna träffat någon ny människa, som du nu betraktar som en riktigt nära vän? <Se F.20 för fullständig frågetext> 760 1. Ja 1971 5. Nej 64 9. Uppgift saknas
VAR 35 FÖRLORAT NÄRA VÄN 20 Loc 43 width 1 MD=9 F.20(5). Har Du under det senaste året förlorat någon nära vän? <Se F.20 för fullständig frågetext> 651 1. Ja 2076 5. Nej 68 9. Uppgift saknas
VAR 36 SEPARATION SENASTE ÅR 20 Loc 44 width 1 MD=9 F.20(6). Har Du under det senaste året skiljt dig eller separerat från samboende eller partner? <Se F.20 för fullständig frågetext> 176 1. Ja 2541 5. Nej 78 9. Uppgift saknas
VAR 37 ARBETSLÖS SENASTE ÅR 20 Loc 45 width 1 MD=9 F.20(7). Har Du under det senaste året blivit arbetslös? <Se F.20 för fullständig frågetext> 157 1. Ja 2455 5. Nej 183 9. Uppgift saknas
VAR 38 NÄRA ANHÖRIG AVLIDIT 20 Loc 46 width 1 MD=9 F.20(8). Har någon nära anhörig avlidit under det senaste året? <Se F.20 för fullständig frågetext> 633 1. Ja 2100 5. Nej 62 9. Uppgift saknas
VAR 39 NY BOSTADSORT 20 Loc 47 width 1 MD=9 F.20(9). Har du flyttat till en ny bostadsort under det senaste året? <Se F.20 för fullständig frågetext> 258 1. Ja 2483 5. Nej 54 9. Uppgift saknas
VAR 40 STORLEK UMGÄNGESKRETS 21 Loc 48 width 1 MD=9 F.21(1). Ungefär hur stor är din ungängeskrets, dvs människor som Du träffar och umgås någorlunda regelbundet med utanför arbetet eller skolan? Räkna inte med personer i ditt eget hushåll? 55 1. Ingen 214 2. 1-2 personer 628 3. 3-5 personer 909 4. 6-10 personer 423 5. 11-15 personer 531 6. Fler än 15 personer 35 9. Uppgift saknas
VAR 41 UMGÄNGETS STORLEK 21 Loc 49 width 1 MD=9 F.21(2). Tycket Du att detta umgänge är lagom, eller skulle du vilja ha större eller mindre umgänge? 25 1. Vill ha mindre umgänge 2226 3. Har lagom stort umgänge 506 5. Vill ha större umgänge 38 9. Uppgift saknas
VAR 42 UMGÄNGET FÖRÄNDRATS 21 Loc 50 width 1 MD=9 F.21(3). Har Din umgängeskrets förändrats under de senaste två åren? 632 1. Umgängeskretsen har minskat 1616 3. Umgängeskretsen är oförändrad 501 5. Umgängeskretsen har ökat 46 9. Uppgift saknas
VAR 43 SAMTAL MED GRANNAR 22 Loc 51 width 1 MD=9 F.22(1). Är det vanligt i ditt bostadsområde att grannar utbyter några ord med varandra när man möts? 1238 1. Ja, mycket vanligt 1130 2. Ja, ganska vanligt 315 3. Nej, ganska ovanligt 80 4. Nej, mycket ovanligt 32 9. Uppgift saknas
VAR 44 TRÄFFAR GRANNAR 22 Loc 52 width 1 MD=9 F.22(2). Hur ofta brukar du träffa och vara tillsammans med någon av dina grannar? 275 1. Flera gånger i veckan 521 2. Någon gång i veckan 426 3. Någon gång i månaden 153 4. Någon gång i kvartalet 722 5. Någon enstaka gång 666 6. Aldrig 32 9. Uppgift saknas
VAR 45 TRÄFFA SLÄKT/VÄNNER 22 Loc 53 width 1 MD=9 F.22(3). Hur ofta brukar Du utanför arbetet eller skolan träffa och vara tillsammans med släktingar, vänner eller bekanta, som du inte sammanbor med? 625 1. Flera gånger i veckan 1090 2. Någon gång i veckan 661 3. Någon gång i månaden 149 4. Någon gång i kvartalet 204 5. Någon enstaka gång 19 6. Aldrig 47 9. Uppgift saknas
VAR 46 DELA KÄNSLOR MED 23 Loc 54 width 1 MD=9 F.23(1). Hur många människor har du sammanlagt som du kan dela dina känslor med när du känner dig lycklig, och som gläds åt att du är lycklig? 104 1. Ingen 834 2. 1-2 personer 1035 3. 3-5 personer 768 4. Fler än 5 personer 54 9. Uppgift saknas
VAR 47 DELA KÄNSLOR MED FLER 23 Loc 55 width 1 MD=9 F.23(2). Skulle du vilja känna ytterligare sådana människor eller är det bra som det är? 2007 1. Bra som det är 697 5. Vill känna flera sådana människor 91 9. Uppgift saknas
VAR 48 DELA BEKYMMER MED 24 Loc 56 width 1 MD=9 F.24(1). Hur många människor har du sammanlagt, som du kan dela dina bekymmer med, och som verkligen bryr sig om dig när du har det svårt? 116 1. Ingen 986 2. 1-2 personer 1041 3. 3-5 personer 605 4. Fler än 5 personer 47 9. Uppgift saknas
VAR 49 DEL BEKYMMER MED FLER 24 Loc 57 width 1 MD=9 F.24(2). Skulle du vilja känna ytterligare sådana människor eller är det bra som det är? 2078 1. Bra som det är 633 5. Vill känna flera sådana människor 84 9. Uppgift saknas
VAR 50 PERSON STÅR NÄRMAST 25 Loc 58 width 2 MD=99 F.25. Till vilken kategori hör den person som står dig allra närmast i den betydelsen att ni kan tala med varandra om det mesta - både sorger och glädjeämnen? Endast ett alternativ anges! 242 01. Förälder/föräldrar 219 02. Barn 1479 03. Make/maka/sambo 118 04. Annan släkting 104 05. Arbetskamrat/skolkamrat 77 06. Barndomsvän 173 07. Pojkvän/flickvän 236 08. Annan vän 62 09. Har ingen sådan vän 85 99. Uppgift saknas
VAR 51 FÖRENINGSVERKSAMHET 26 Loc 60 width 1 MD=9 F.26. Deltar du i någon kurs- eller föreningsverksamhet, där du träffar andra människor utanför arbetet eller skolan? 794 1. Ja, minst tre gånger i månaden 189 2. Ja, ungefär två gånger i månaden 189 3. Ja, ungefär en gång i månaden 486 4. Ja, någon enstaka gång 1041 5. Nej, inte alls 96 9. Uppgift saknas
VAR 52 VÄN: KÄNNA ENS INRE 27 Loc 61 width 1 MD=9 F.27. Man kan lägga olika stor vikt vid olika saker i ett nära vänskapsförhållande. Ange vilken vikt du lägger vid nedanstående saker, för att du skall känna att en annan människa står dig riktigt nära. F.27(1). Man skall känna varandras innersta 745 1. Mycket viktigt 1304 2. Ganska viktigt 489 3. Mindre viktigt 110 4. Oviktigt 147 9. Uppgift saknas
VAR 53 VÄN: LIKA INTRESSEN 27 Loc 62 width 1 MD=9 F.27(2). Man skall ha likartade intressen och åsikter <Se F.27 för fullständig frågetext> 398 1. Mycket viktigt 1338 2. Ganska viktigt 809 3. Mindre viktigt 126 4. Oviktigt 124 9. Uppgift saknas
VAR 54 VÄN: TALA ÖPPET 27 Loc 63 width 1 MD=9 F.27(3). Man skall kunna tala öppet om allt <Se F.27 för fullständig frågetext> 1653 1. Mycket viktigt 864 2. Ganska viktigt 133 3. Mindre viktigt 41 4. Oviktigt 104 9. Uppgift saknas
VAR 55 VÄN: LITA PÅ VARANDRA 27 Loc 64 width 1 MD=9 F.27(4). Man skall kunna lita helt på varandra <Se F.27 för fullständig frågetext> 2294 1. Mycket viktigt 351 2. Ganska viktigt 32 3. Mindre viktigt 10 4. Oviktigt 108 9. Uppgift saknas
VAR 56 VÄN: FÖRSTÅR VARANDRA 27 Loc 65 width 1 MD=9 F.27(5). Man skall känna att man förstår varandra <Se F.27 för fullständig frågetext> 1687 1. Mycket viktigt 928 2. Ganska viktigt 42 3. Mindre viktigt 10 4. Oviktigt 128 9. Uppgift saknas
VAR 57 VÄN: INGA HEMLIGHETER 27 Loc 66 width 1 MD=9 F.27(6). Man får inte ha några hemligheter för varandra <Se F.27 för fullständig frågetext> 699 1. Mycket viktigt 892 2. Ganska viktigt 828 3. Mindre viktigt 233 4. Oviktigt 143 9. Uppgift saknas
VAR 58 VÄN: BETYDA MEST 27 Loc 67 width 1 MD=9 F.27(7). Man skall betyda mer för varandra än vad andra människor gör <Se F.27 för fullständig frågetext> 884 1. Mycket viktigt 1020 2. Ganska viktigt 568 3. Mindre viktigt 175 4. Oviktigt 148 9. Uppgift saknas
VAR 59 VÄN: EJ FÖRLÖJLIGA 27 Loc 68 width 1 MD=9 F.27(8). Man får aldrig förlöjliga varandra <Se F.27 för fullständig frågetext> 1690 1. Mycket viktigt 664 2. Ganska viktigt 250 3. Mindre viktigt 73 4. Oviktigt 118 9. Uppgift saknas
VAR 60 VÄN: MEST TILLSAMMANS 27 Loc 69 width 1 MD=9 F.27(9). Man skall vara tillsammans med varandra mer än med andra <Se F.27 för fullständig frågetext> 513 1. Mycket viktigt 788 2. Ganska viktigt 971 3. Mindre viktigt 380 4. Oviktigt 143 9. Uppgift saknas
VAR 61 VÄN: INTRESSE PROBLEM 27 Loc 70 width 1 MD=9 F.27(10). Man skall vara verkligt intresserade av varandras problem <Se F.27 för fullständig frågetext> 1272 1. Mycket viktigt 1202 2. Ganska viktigt 175 3. Mindre viktigt 34 4. Oviktigt 112 9. Uppgift saknas
VAR 62 VÄN: GEMENSAM UPPLEV. 27 Loc 71 width 1 MD=9 F.27(11). Man skall gemensamt ha upplevt både sorger och glädjeämnen <Se F.27 för fullständig frågetext> 941 1. Mycket viktigt 907 2. Ganska viktigt 645 3. Mindre viktigt 196 4. Oviktigt 106 9. Uppgift saknas
VAR 63 INTE LITA PÅ ANDRA 28 Loc 72 width 1 MD=9 F.28. Här kommer nu några frågor om Dig själv. Kryssa för det svarsalternativ som stämmer bäst överens med Dig själv. F.28(1). Har livet lärt Dig att man skall akta sig att lita på andra människors löften? 512 1. Ja, i hög grad 1530 2. Ja, i viss mån 547 3. Nej, knappast 126 4. Nej, inte alls 80 9. Uppgift saknas
VAR 64 KRÄVER STÖRRE ANSVAR 28 Loc 73 width 1 MD=9 F.28(2). Brukar Du önska att få göra sådant som kräver mer personligt ansvar än Du har nu? <Se F.28 för fullständig frågetext> 202 1. Ja, i hög grad 982 2. Ja, i viss mån 1090 3. Nej, knappast 409 4. Nej, inte alls 112 9. Uppgift saknas
VAR 65 FRAMTID GER MISSMOD 28 Loc 74 width 1 MD=9 F.28(3). Blir Du missmodig när Du tänker på Din framtid? <Se F.28 för fullständig frågetext> 167 1. Ja, i hög grad 657 2. Ja, i viss mån 947 3. Nej, knappast 933 4. Nej, inte alls 91 9. Uppgift saknas
VAR 66 ORO KLARA UPP SAKER 28 Loc 75 width 1 MD=9 F.28(4). Brukar Du oroa Dig för hur Du ska klara upp saker och ting? <Se F.28 för fullständig frågetext> 271 1. Ja, i hög grad 1224 2. Ja, i viss mån 799 3. Nej, knappast 408 4. Nej, inte alls 93 9. Uppgift saknas
VAR 67 RESPEKTERAD AV ANDRA 28 Loc 76 width 1 MD=9 F.28(5). Har Du en känsla av att människor förstår och respekterar Dig <Se F.28 för fullständig frågetext> 704 1. Ja, i hög grad 1778 2. Ja, i viss mån 179 3. Nej, knappast 50 4. Nej, inte alls 84 9. Uppgift saknas
VAR 68 TAR FÖRSTA STEGET 28 Loc 77 width 1 MD=9 F.28(6). Brukar Du vara den som tar första steget för att göra en ny bekantskap? <Se F.28 för fullständig frågetext> 201 1. Ja, i hög grad 1438 2. Ja, i viss mån 912 3. Nej, knappast 164 4. Nej, inte alls 80 9. Uppgift saknas
VAR 69 LIVLIG MÄNNISKA 28 Loc 78 width 1 MD=9 F.28(7). Anser Du själv att Du är en livlig människa? <Se F.28 för fullständig frågetext> 521 1. Ja, i hög grad 1241 2. Ja, i viss mån 785 3. Nej, knappast 161 4. Nej, inte alls 87 9. Uppgift saknas
VAR 70 MÅSTE TRÄFFA FOLK 28 Loc 79 width 1 MD=9 F.28(8). Skulle Du bli mycket olycklig om Du inte fick träffa folk? <Se F.28 för fullständig frågetext> 1495 1. Ja, i hög grad 808 2. Ja, i viss mån 306 3. Nej, knappast 100 4. Nej, inte alls 86 9. Uppgift saknas
VAR 71 ANDRA ANGÅR INTE 28 Loc 80 width 1 MD=9 F.28(9). Känns det som om andra människor inte angår Dig, fast de finns runt omkring Dig? <Se F.28 för fullständig frågetext> 78 1. Ja, i hög grad 544 2. Ja, i viss mån 1194 3. Nej, knappast 877 4. Nej, inte alls 102 9. Uppgift saknas
VAR 72 OBEROENDE VIKTIGT 28 Loc 81 width 1 MD=9 F.28(10). Är det viktigt att kunna känna sig oberoende för att leva lyckligt? <Se F.28 för fullständig frågetext> 596 1. Ja, i hög grad 1238 2. Ja, i viss mån 621 3. Nej, knappast 245 4. Nej, inte alls 95 9. Uppgift saknas
VAR 73 SATSA PÅ SIG SJÄLV 28 Loc 82 width 1 MD=9 F.28(11). Är det viktigt att satsa på sig själv och sin egen förmåga? <Se F.28 för fullständig frågetext> 1165 1. Ja, i hög grad 1366 2. Ja, i viss mån 133 3. Nej, knappast 47 4. Nej, inte alls 84 9. Uppgift saknas
VAR 74 ATTRAKTIV 28 Loc 83 width 1 MD=9 F.28(12). Är det viktigt att vara vältrimmad och attraktiv? <Se F.28 för fullständig frågetext> 532 1. Ja, i hög grad 1391 2. Ja, i viss mån 592 3. Nej, knappast 197 4. Nej, inte alls 83 9. Uppgift saknas
VAR 75 KÄNSLA AV ENSAMHET 29 Loc 84 width 1 MD=9 F.29. Här kommer nu några frågor där du skall ange hur starkt just du brukar uppleva känslor av ensamhet. Ensamhet syftar här på själva känslan av ensamhet, inte på om man är tillsammans med andra människor eller ej. Händer det att du känner ensamhet? 231 1. Ja, ofta 1118 2. Ja, ibland 1009 3. Nej, sällan 394 4. Nej, aldrig 43 9. Uppgift saknas
VAR 76 STYRKA ENSAMHET 30 Loc 85 width 1 MD=9 F.30. När du känner ensamhet, hur stark är din ensamhetskänsla? 191 1. Mycket stark 619 2. Ganska stark 743 3. Varken stark eller svag 409 4. Ganska svag 336 5. Mycket svag 421 6. Känner aldrig ensamhet 76 9. Uppgift saknas
VAR 77 ENSAM JFRT MED ANDRA 31 Loc 86 width 1 MD=9 F.31. Jämfört med andra i din ålder, hur ensam tror du att du känner dig? 75 1. Mycket mer ensam 275 2. Något mer ensam 1036 3. Lika ensam 680 4. Något mindre ensam 616 5. Mycket mindre ensam 113 9. Uppgift saknas
VAR 78 SENASTE FEM ÅREN 32 Loc 87 width 1 MD=9 F.32. När du ser tillbaka på de senaste fem åren av ditt liv, vilket av nedanstående alternativ stämmer bäst in på dig? 663 1. Jag har inte känt ensamhet vid något tillfälle de senaste fem åren 1540 2. Jag har upplevt enstaka tillfällen med ensamhetskänslor 408 3. Jag har upplevt återkommande perioder med ensamhetskänslor 122 4. Jag har levt med en mer eller mindre ständig känsla av ensamhet 62 9. Uppgift saknas
VAR 79 ENSAM EJ MED ANDRA 33 Loc 88 width 1 MD=9 F.33. Ange i hur hög grad nedanstående påståenden stämmer in på dig? F.33(1). När jag inte är tillsammans med andra känner jag mig ensam 115 1. Stämmer helt 685 2. Stämmer delvis 756 3. Stämmer knappast 1127 4. Stämmer inte alls 112 9. Uppgift saknas
VAR 80 ENSAM JUST NU 33 Loc 89 width 1 MD=9 F.33(2). Just nu känner jag mig ensam <Se F.33 för fullständig frågetext> 101 1. Stämmer helt 232 2. Stämmer delvis 377 3. Stämmer knappast 1949 4. Stämmer inte alls 136 9. Uppgift saknas
VAR 81 ALLTID KÄNT SIG ENSAM 33 Loc 90 width 1 MD=9 F.33(3). Jag har alltid känt mig ensam <Se F.33 för fullständig frågetext> 29 1. Stämmer helt 166 2. Stämmer delvis 363 3. Stämmer knappast 2065 4. Stämmer inte alls 172 9. Uppgift saknas
VAR 82 ALLTID VARA ENSAM 33 Loc 91 width 1 MD=9 F.33(4). Jag kommer alltid att känna mig ensam <Se F.33 för fullständig frågetext> 33 1. Stämmer helt 155 2. Stämmer delvis 412 3. Stämmer knappast 1981 4. Stämmer inte alls 214 9. Uppgift saknas
VAR 83 SES SOM ENSAM 33 Loc 92 width 1 MD=9 F.33(5). Jag tror andra människor ser mig som en ensam människa <Se F.33 för fullständig frågetext> 48 1. Stämmer helt 289 2. Stämmer delvis 653 3. Stämmer knappast 1640 4. Stämmer inte alls 165 9. Uppgift saknas
VAR 84 ENSAM MED ANDRA 33 Loc 93 width 1 MD=9 F.33(6). När jag är tillsammans med andra människor, t ex på en fest, känner jag mig ensam <Se F.33 för fullständig frågetext> 54 1. Stämmer helt 423 2. Stämmer delvis 604 3. Stämmer knappast 1582 4. Stämmer inte alls 132 9. Uppgift saknas
VAR 85 SÖKER ENSAMHET 33 Loc 94 width 1 MD=9 F.33(7). Jag brukar själv söka ensamheten därför att jag mår väl av det <Se F.33 för fullständig frågetext> 311 1. Stämmer helt 1104 2. Stämmer delvis 404 3. Stämmer knappast 860 4. Stämmer inte alls 116 9. Uppgift saknas
VAR 86 ENSAMHET: ÅRSTID 34 Loc 95 width 1 MD=0 Följande frågor besvaras om du känt ensamhet vid minst ett tillfälle de senaste fem åren. Har du inte känt ensamhet vid något enda tillfälle de senaste fem åren går du vidare till fråga 41. F.34. När du känt ensamhet, har det då företrädesvis varit: (välj ett svarsalternativ) 91 1. På våren 62 2. På sommaren 185 3. På hösten 184 4. På vintern 1345 5. Oavsett årstid 928 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 87 ENSAMHET: TID PÅ DYGN 35 Loc 96 width 1 MD=0 F.35. När du känt ensamhet, har det då företrädesvis varit: (välj ett svarsalternativ) 60 1. På morgonen 152 2. På dagen 540 3. På kvällen 110 4. På natten 1003 5. Oavsett tid på dygnet 930 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 88 ENSAMHET: LEDIGHET 36 Loc 97 width 1 MD=0 F.36. När du känt ensamhet, har det då företrädesvis varit i samband med helger, semestrar eller ferier? 520 1. Ja 1262 5. Nej 1013 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 89 ENSAM: DESPERAT 37 Loc 98 width 1 F.37. När du känner ensamhet känner du dig samtidigt: (kryssa för alla de känsloupplevelser som brukar förekomma för din del, när du känner ensamhet) F.37(1). Desperat 96 1. Markerat 2699 5. Ej markerat
VAR 90 ENSAM: BEDRÖVAD 37 Loc 99 width 1 F.37(2). Bedrövad <Se F.37 för fullständig frågetext> 346 1. Markerat 2449 5. Ej markerat
VAR 91 ENSAM: OTÅLIG 37 Loc 100 width 1 F.37(3). Otålig <Se F.37 för fullständig frågetext> 390 1. Markerat 2405 5. Ej markerat
VAR 92 ENSAM: OATTRAKTIV 37 Loc 101 width 1 F.37(4). Oattraktiv <Se F.37 för fullständig frågetext> 295 1. Markerat 2500 5. Ej markerat
VAR 93 ENSAM: PANIKSLAGEN 37 Loc 102 width 1 F.37(5). Panikslagen <Se F.37 för fullständig frågetext> 45 1. Markerat 2750 5. Ej markerat
VAR 94 ENSAM: HJÄLPLÖS 37 Loc 103 width 1 F.37(6). Hjälplös <Se F.37 för fullständig frågetext> 140 1. Markerat 2655 5. Ej markerat
VAR 95 ENSAM: DEPRIMERAD 37 Loc 104 width 1 F.37(7). Deprimerad <Se F.37 för fullständig frågetext> 733 1. Markerat 2062 5. Ej markerat
VAR 96 ENSAM: TOM 37 Loc 105 width 1 F.37(8). Tom <Se F.37 för fullständig frågetext> 339 1. Markerat 2456 5. Ej markerat
VAR 97 ENSAM: UTTRÅKAD 37 Loc 106 width 1 F.37(9). Uttråkad <Se F.37 för fullständig frågetext> 374 1. Markerat 2421 5. Ej markerat
VAR 98 ENSAM: RÄDD 37 Loc 107 width 1 F.37(10). Rädd <Se F.37 för fullständig frågetext> 228 1. Markerat 2567 5. Ej markerat
VAR 99 ENSAM: ISOLERAD 37 Loc 108 width 1 F.37(11). Isolerad <Se F.37 för fullständig frågetext> 326 1. Markerat 2469 5. Ej markerat
VAR 100 ENSAM: RASTLÖS 37 Loc 109 width 1 F.37(12). Rastlös <Se F.37 för fullständig frågetext> 893 1. Markerat 1902 5. Ej markerat
VAR 101 ENSAM: SKAMSEN 37 Loc 110 width 1 F.37(13). Skamsen <Se F.37 för fullständig frågetext> 33 1. Markerat 2762 5. Ej markerat
VAR 102 ENSAM: OSÄKER 37 Loc 111 width 1 F.37(14). Osäker <Se F.37 för fullständig frågetext> 537 1. Markerat 2258 5. Ej markerat
VAR 103 ENSAM: ÖVERGIVEN 37 Loc 112 width 1 F.37(15). Övergiven <Se F.37 för fullständig frågetext> 390 1. Markerat 2405 5. Ej markerat
VAR 104 ENSAM: SÅRBAR 37 Loc 113 width 1 F.37(16). Sårbar <Se F.37 för fullständig frågetext> 448 1. Markerat 2347 5. Ej markerat
VAR 105 ENSAM: UTAN HOPP 37 Loc 114 width 1 F.37(17). Utan hopp <Se F.37 för fullständig frågetext> 145 1. Markerat 2650 5. Ej markerat
VAR 106 ENSAM: SYND OM SIG 37 Loc 115 width 1 F.37(18). Tycker synd om mig själv <Se F.37 för fullständig frågetext> 494 1. Markerat 2301 5. Ej markerat
VAR 107 ENSAM: MELANKOLISK 37 Loc 116 width 1 F.37(19). Melankolisk <Se F.37 för fullständig frågetext> 377 1. Markerat 2418 5. Ej markerat
VAR 108 ENSAM: ARG 37 Loc 117 width 1 F.37(20). Arg <Se F.37 för fullständig frågetext> 188 1. Markerat 2607 5. Ej markerat
VAR 109 ENSAM: DUM 37 Loc 118 width 1 F.37(21). Dum <Se F.37 för fullständig frågetext> 98 1. Markerat 2697 5. Ej markerat
VAR 110 ENSAM: VÄRDELÖS 37 Loc 119 width 1 F.37(22). Värdelös <Se F.37 för fullständig frågetext> 363 1. Markerat 2432 5. Ej markerat
VAR 111 ENSAM: OKONCENTERAD 37 Loc 120 width 1 F.37(23). Svårt att koncentrera mig <Se F.37 för fullständig frågetext> 603 1. Markerat 2192 5. Ej markerat
VAR 112 ENSAM: ÖNSKAN BORT 37 Loc 121 width 1 F.37(24). Önskan att vara någon annanstans <Se F.37 för fullständig frågetext> 578 1. Markerat 2217 5. Ej markerat
VAR 113 ENSAM: LÄNGTAN PERSON 37 Loc 122 width 1 F.37(25). Längtan efter en speciell person <Se F.37 för fullständig frågetext> 769 1. Markerat 2026 5. Ej markerat
VAR 114 ORSAK: INGEN MAKE 38 Loc 123 width 1 F.38. När du känner ensamhet, vilka orsaker brukar du vanligen förknippa med dina ensamhetskänslor? Kryssa för alla de skäl du har att känna dig ensam när du känner så. F.38(1). Har ej maka/make 286 1. Markerat 2509 5. Ej markerat
VAR 115 ORSAK: EJ SEXPARTNER 38 Loc 124 width 1 F.38(2). Har ej sexpartner <Se F.38 för fullständig frågetext> 187 1. Markerat 2608 5. Ej markerat
VAR 116 ORSAK: BRYTNING 38 Loc 125 width 1 F.38(3). Brutet förhållande <Se F.38 för fullständig frågetext> 173 1. Markerat 2622 5. Ej markerat
VAR 117 ORSAK: ANNORLUNDA 38 Loc 126 width 1 F.38(4). Känner mig annorlunda <Se F.38 för fullständig frågetext> 245 1. Markerat 2550 5. Ej markerat
VAR 118 ORSAK: ENSAMSTÅENDE 38 Loc 127 width 1 F.38(5). Är ensamstående <Se F.38 för fullständig frågetext> 270 1. Markerat 2525 5. Ej markerat
VAR 119 ORSAK: RESER OFTA 38 Loc 128 width 1 F.38(6). Reser ofta <Se F.38 för fullständig frågetext> 76 1. Markerat 2719 5. Ej markerat
VAR 120 ORSAK: FLYTTAR OFTA 38 Loc 129 width 1 F.38(7). Flyttat för ofta <Se F.38 för fullständig frågetext> 73 1. Markerat 2722 5. Ej markerat
VAR 121 ORSAK: TOM BOSTAD 38 Loc 130 width 1 F.38(8). Kommer hem till en tom bostad <Se F.38 för fullständig frågetext> 466 1. Markerat 2329 5. Ej markerat
VAR 122 ORSAK: MISSFÖRSTÅDD 38 Loc 131 width 1 F.38(9). Känner mig missförstådd <Se F.38 för fullständig frågetext> 334 1. Markerat 2461 5. Ej markerat
VAR 123 ORSAK: INTE BEHÖVD 38 Loc 132 width 1 F.38(10). Känner mig inte behövd av någon <Se F.38 för fullständig frågetext> 354 1. Markerat 2441 5. Ej markerat
VAR 124 ORSAK: EJ NÄRA VÄNNER 38 Loc 133 width 1 F.38(11). Har inga nära vänner <Se F.38 för fullständig frågetext> 130 1. Markerat 2665 5. Ej markerat
VAR 125 ORSAK: BUNDEN BOSTAD 38 Loc 134 width 1 F.38(12). Är bunden vid min bostad <Se F.38 för fullständig frågetext> 141 1. Markerat 2654 5. Ej markerat
VAR 126 ORSAK: SJUKHUSBUNDEN 38 Loc 135 width 1 F.38(13). Är sjukhusbunden <Se F.38 för fullständig frågetext> 35 1. Markerat 2760 5. Ej markerat
VAR 127 ORSAK: LÅNGT HEMIFRÅN 38 Loc 136 width 1 F.38(14). Befinner sig långt hemifrån <Se F.38 för fullständig frågetext> 228 1. Markerat 2567 5. Ej markerat
VAR 128 ORSAK: NYTT ARBETE 38 Loc 137 width 1 F.38(15). Börjat på ny arbetsplats/skola <Se F.38 för fullständig frågetext> 59 1. Markerat 2736 5. Ej markerat
VAR 129 ORSAK: EJ TRANSPORT 38 Loc 138 width 1 F.38(16). Saknar transportmedel <Se F.38 för fullständig frågetext> 148 1. Markerat 2647 5. Ej markerat
VAR 130 ORSAK: OINTRESSANT 38 Loc 139 width 1 F.38(17). Är en ointressant person <Se F.38 för fullständig frågetext> 224 1. Markerat 2571 5. Ej markerat
VAR 131 ORSAK: OINTR ANDRA 38 Loc 140 width 1 F.38(18). Är inte intresserad av andra människor <Se F.38 för fullständig frågetext> 60 1. Markerat 2735 5. Ej markerat
VAR 132 ORSAK: BARN FLYTTAT 38 Loc 141 width 1 F.38(19). Barn har flyttat hemifrån <Se F.38 för fullständig frågetext> 162 1. Markerat 2633 5. Ej markerat
VAR 133 ORSAK: PASSAR INTE IN 38 Loc 142 width 1 F.38(20). Passar inte in bland andra <Se F.38 för fullständig frågetext> 202 1. Markerat 2593 5. Ej markerat
VAR 134 ORSAK: SVÅRT FÅ KONT 38 Loc 143 width 1 F.38(21). Har svårt att få kontakt med andra <Se F.38 för fullständig frågetext> 157 1. Markerat 2638 5. Ej markerat
VAR 135 ORSAK: SAKNAR MENING 38 Loc 144 width 1 F.38(22). Saknar mening med mitt liv <Se F.38 för fullständig frågetext> 289 1. Markerat 2506 5. Ej markerat
VAR 136 ORSAK: ARBETSLÖS 38 Loc 145 width 1 F.38(23). Är arbetslös <Se F.38 för fullständig frågetext> 59 1. Markerat 2736 5. Ej markerat
VAR 137 ORSAK: INGEN UPPGIFT 38 Loc 146 width 1 F.38(24). Har ingen uppgift att fylla <Se F.38 för fullständig frågetext> 205 1. Markerat 2590 5. Ej markerat
VAR 138 AKTIV: GRÅTER 39 Loc 147 width 1 F.39. När du känner ensamhet, vad brukar du då vanligen göra? Kryssa för alla de saker du vanligen gör, när du känner ensamhet? F.39(1). Gråter 364 1. Markerat 2431 5. Ej markerat
VAR 139 AKTIV: SOVER 39 Loc 148 width 1 F.39(2). Sover <Se F.39 för fullständig frågetext> 545 1. Markerat 2250 5. Ej markerat
VAR 140 AKTIV: TÄNKER 39 Loc 149 width 1 F.39(3). Tänker <Se F.39 för fullständig frågetext> 949 1. Markerat 1846 5. Ej markerat
VAR 141 AKTIV: STUDIER/ARBETE 39 Loc 150 width 1 F.39(4). Studerar/Arbetar <Se F.39 för fullständig frågetext> 230 1. Markerat 2565 5. Ej markerat
VAR 142 AKTIV: SKRIVER 39 Loc 151 width 1 F.39(5). Skriver <Se F.39 för fullständig frågetext> 172 1. Markerat 2623 5. Ej markerat
VAR 143 AKTIV: INGENTING 39 Loc 152 width 1 F.39(6). Gör ingenting <Se F.39 för fullständig frågetext> 352 1. Markerat 2443 5. Ej markerat
VAR 144 AKTIV: TRÖSTÄTER 39 Loc 153 width 1 F.39(7). Tröstäter <Se F.39 för fullständig frågetext> 396 1. Markerat 2399 5. Ej markerat
VAR 145 AKTIV: TITTAR PÅ TV 39 Loc 154 width 1 F.39(8). Tittar på TV <Se F.39 för fullständig frågetext> 1012 1. Markerat 1783 5. Ej markerat
VAR 146 AKTIV: TAR LUGNANDE 39 Loc 155 width 1 F.39(9). Tar lugnande medel <Se F.39 för fullständig frågetext> 84 1. Markerat 2711 5. Ej markerat
VAR 147 AKTIV: DRICKER SPRIT 39 Loc 156 width 1 F.39(10). Dricker vin/sprit <Se F.39 för fullständig frågetext> 148 1. Markerat 2647 5. Ej markerat
VAR 148 AKTIV: MOTIONERAR 39 Loc 157 width 1 F.39(11). Motionerar <Se F.39 för fullständig frågetext> 327 1. Markerat 2468 5. Ej markerat
VAR 149 AKTIV: LYSSN MUSIK 39 Loc 158 width 1 F.39(12). Lyssnar på musik <Se F.39 för fullständig frågetext> 770 1. Markerat 2025 5. Ej markerat
VAR 150 AKTIV: PROMENERAR 39 Loc 159 width 1 F.39(13). Promenerar <Se F.39 för fullständig frågetext> 427 1. Markerat 2368 5. Ej markerat
VAR 151 AKTIV: GÅR PÅ BIO 39 Loc 160 width 1 F.39(14). Går på bio <Se F.39 för fullständig frågetext> 57 1. Markerat 2738 5. Ej markerat
VAR 152 AKTIV: HOBBY 39 Loc 161 width 1 F.39(15). Hobbyverksamhet <Se F.39 för fullständig frågetext> 356 1. Markerat 2439 5. Ej markerat
VAR 153 AKTIV: LÄSER 39 Loc 162 width 1 F.39(16). Läser <Se F.39 för fullständig frågetext> 824 1. Markerat 1971 5. Ej markerat
VAR 154 AKTIV: MUSICERAR 39 Loc 163 width 1 F.39(17). Musicerar <Se F.39 för fullständig frågetext> 147 1. Markerat 2648 5. Ej markerat
VAR 155 AKTIV: SPENDERAR 39 Loc 164 width 1 F.39(18). Spenderar pengar <Se F.39 för fullständig frågetext> 127 1. Markerat 2668 5. Ej markerat
VAR 156 AKTIV: GÅR I AFFÄRER 39 Loc 165 width 1 F.39(19). Går i affärer <Se F.39 för fullständig frågetext> 233 1. Markerat 2562 5. Ej markerat
VAR 157 AKTIV: RINGER NÅGON 39 Loc 166 width 1 F.39(20). Ringer någon <Se F.39 för fullständig frågetext> 935 1. Markerat 1860 5. Ej markerat
VAR 158 AKTIV: BESÖKER NÅGON 39 Loc 167 width 1 F.39(21). Besöker någon <Se F.39 för fullständig frågetext> 560 1. Markerat 2235 5. Ej markerat
VAR 159 AKTIVITET HJÄLPER 40 Loc 168 width 1 MD=9 F.40. Tycker du att det du brukar företa dig hjälper mot ensamhetskänslorna? 444 1. Ja, i hög grad 1131 2. Ja, i viss mån 269 3. Nej, knappast 70 4. Nej, inte alls 881 9. Uppgift saknas
VAR 160 ENSAMHET: UNGDOMAR 41 Loc 169 width 1 MD=9 F.41. Till sist vill vi be dig att ange hur ofta du tror att människor i olika åldersgrupper känner ensamhet? F.41(1). Hur ofta tror Du att ungdomar (15-25 år) känner ensamhet? 699 1. Ofta 1304 2. Ibland 571 3. Sällan 75 4. Aldrig 146 9. Uppgift saknas
VAR 161 ENSAMHET: YNGRE VUXNA 41 Loc 170 width 1 MD=9 F.41(2). Hur ofta tror du att yngre vuxna (26-35 år) känner ensamhet? <Se F.41 för fullständig frågetext> 179 1. Ofta 1483 2. Ibland 917 3. Sällan 52 4. Aldrig 164 9. Uppgift saknas
VAR 162 ENSAMHET: MEDELÅLDERS 41 Loc 171 width 1 MD=9 F.41(3). Hur ofta tror du att medelålders (36-50 år) känner ensamhet? <Se F.41 för fullständig frågetext> 305 1. Ofta 1653 2. Ibland 624 3. Sällan 38 4. Aldrig 175 9. Uppgift saknas
VAR 163 ENSAMHET: ÄLDRE MEDEL 41 Loc 172 width 1 MD=9 F.41(4). Hur ofta tror du att äldre medelålders (51-65 år) känner ensamhet? <Se F.41 för fullständig frågetext> 944 1. Ofta 1517 2. Ibland 169 3. Sällan 12 4. Aldrig 153 9. Uppgift saknas
VAR 164 ENSAMHET: ÄLDRE 41 Loc 173 width 1 MD=9 F.41(5). Hur ofta tror du att äldre (65 år-) känner ensamhet? <Se F.41 för fullständig frågetext> 2170 1. Ofta 493 2. Ibland 31 3. Sällan 6 4. Aldrig 95 9. Uppgift saknas