ABUSE OF ELDERLY IN SWEDEN AND DENMARK
               SSD 0266

              Primärforskare
              Lars Tornstam
           Sociologiska institutionen
             Uppsala universitet

             Första SSD-upplagan
               Mars 1993

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
              Skanstorget 18
             S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i ABUSE OF ELDERLY IN SWEDEN AND DENMARK
       samlades ursprungligen in av Lars Tornstam
       vid sociologiska institutionen vid Uppsala
       universitet. Varken SSD eller primärforskaren
       bär ansvar för analyser och tolkningar som
       presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Lars Tornstam och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ABUSE OF ELDERLY IN
  SWEDEN AND DENMARK förmedlas till och analyseras av forskare
  under förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Kodboksinformation                II

      SSD dokumentation                III

  VARIABELBESKRIVNING                   IV

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  Under hösten 1987 genomfördes samtidigt undersökningar i
  Sverige och Danmark om misshandel av äldre människor. Frågor
  ställdes om personlig kännedom av äldre människor som blivit
  utsatta för misshandel, hot om misshandel, ekonomiskt
  utnyttjande, stöld eller grov vanvård.

  Fältarbetet i Sverige sköttes av Statistiska Centralbyrån
  som under perioden 5-16 oktober genomförde telefonintervjuer
  med 943 män och kvinnor i åldrarna 18-74 år.

  URVAL, BORTFALL OCH SVARANDE
                  Antal

  Bruttourval           1198

  Avlidna              1
  Emigrerat             8

  Nettourval           1189

  Intervjuer            934  78.6%

  Bortfall             255  21.4%

  -Sjukdom              8
  -Fysiskt/Psykiskt hinder      5
  -Språksvårigheter         5
  -Ej anträffade          156
  -Vägran              81

  I Danmark genomfördes fältarbetet av Danmarks Statistik. 1
  535 män och kvinnor, 16 år och äldre, intervjuades per
  telefon. Både i Sverige och Danmark var undersökningen en
  del av en ominbusintervju där även andra frågor förekom.

  

  För ytterligare information om undersökningen se:

  Tornstam, L. (1988): Misshandling og omsorgsvigt af aeldre.
  Gerontologi og Samfund, 1:7-9

  Tornstam, L. (1989): Abuse of Elderly in Denmark and Sweden.
  Results from a Population Study. Journal of Elder Abuse &
  Neglect, Vol 1:35-44

  Tornstam, L. (1989): Äldremisshandel i hemmet.
  Socialmedicinsk tidskrift, nr 5-6:216-222

  
                 II

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 20  (2) 12 MÅN: MISSHAND GMAN 10   (3) MD=0
    REF 20  (4) LOC 28 WIDTH 1        (5) NUMERIC

   (6) F.10(2) (OM JA:) Vem var gärningsmannen?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
     1  1.  Make/maka
     1  2.  Son/dotter
     2  3.  Annan släkting
     1  4.  Hemvårdsbiträde eller annan vårdpersonal
     3  5.  Annan peron

    925  0.  Frågan ej tillämplig

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variabel förteckning


1 SSDstudie NR 0266 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 002 4 ID-nummer 5 Bystorlek 6 Kön 7 Ålder 8 Civilstånd 9 Kender nogen som vaeret udsat for mishandling 10 Mishandling hjemme hos sig selv 11 Truet med mishandling hjemme hos sig selv 12 Udnyttet ökonomiskt 13 Bestjålet 14 Udsat for grov vanrögt 15 Hvem var det

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0266              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0266


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Mars 1993
VAR 3 DELSTUDIE NR 002 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 2 delar. 001. Sverige 002. Danmark
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 BYSTORLEK Loc 13 width 2 Bystorlek 401 01. Hovedstadsomrade 131 02. 100 000 inb. og mer 49 03. 50 000 - 99 9999 inb. 62 04. 40 000 - 49 999 inb. 31 05. 30 000 - 39 999 inb. 82 06. 20 000 - 29 999 inb. 86 07. 10 000 - 19 999 inb. 71 08. 5 000 - 9 999 inb. 156 09. 2 000 - 4 999 inb. 73 10. 1 000 - 1 999 inb. 68 11. 500 999 inb. 59 12. 200 -499 inb. 266 13. Landdistrikter
VAR 6 KÖN Loc 15 width 1 Kön 768 1. Man 767 2. Kvinna
VAR 7 ÅLDER Loc 16 width 1 Ålder 113 1. 16 - 19 294 2. 20 - 29 290 3. 30 - 39 286 4. 40 - 49 201 5. 50 - 59 167 6. 60 - 69 138 7. 70 - 79 44 8. 80 - 89 2 9. 90 eller mer
VAR 8 CIVILSTÅND Loc 17 width 1 Civilstånd Anm. Information om koder saknas Kod: 1 2 3 4 5 Frek: 8 111 125 503 788
VAR 9 KENDER NOGEN MISHANDL 57 Loc 18 width 1 MD=9 Nogle gange kan man laese i avisen om aeldre, som hjemme hos sig selv har vaeret udsat for mishandling, trussel om mishandling, ökonomisk udnyttelse, tyveri eller grov vanrögt. F.57. Kender de tilfaelde i deres bekendtskabskreds, hvor aeldre, dvs. nogen på 65 år eller derover, har vaeret udsat for den slags, enten fra pårörende, bekendte, plejepersonale eller andre, som kommer i hjemmet? 84 1. Ja 1445 5. Nej 4 8. Ved ikke 2 9. Uoplyst
VAR 10 MISHANLING HJEMME 58 Loc 19 width 1 MD=9 F.58(1). Kender de aeldre, dvs. nogen på 65 år eller derover, som inden for de seneste 12 måneder har vaeret udsat for mishanling hjemme hos sig selv? 17 1. Ja 1514 5. Nej 4 9. Uoplyst
VAR 11 TRUET MED MISHANDLING 58 Loc 20 width 1 MD=9 F.58(2). Kender de aeldre, dvs. nogen på 65 år eller derover, som inden for de seneste 12 måneder er blevet truet med mishandling hjemme hos sig selv? 17 1. Ja 1514 5. Nej 4 9. Uoplyst
VAR 12 UDNYTTET ÖKONOMISKT 58 Loc 21 width 1 MD=9 F.58(3). Kender de aeldre, dvs. nogen på 65 år eller derover, som inden for de seneste 12 måneder er blevet udnyttet ökonomiskt? 33 1. Ja 1499 5. Nej 3 9. Uoplyst
VAR 13 BESTJÅLET 58 Loc 22 width 1 MD=9 F.58(4). Kender de aeldre, dvs. nogen på 65 år eller derover, som inden for de seneste 12 måneder er blevet bestjålet? 84 1. Ja 1448 5. Nej 3 9. Uoplyst
VAR 14 UDSAT GROV VANRÖGT 58 Loc 23 width 1 MD=9 F.58(5). Kender de aeldre, dvs. nogen på 65 år eller derover, som inden for de seneste 12 måneder er blevet udsat for grov vanrögt? 9 1. Ja 1523 5. Nej 3 9. Uoplyst
VAR 15 HVEM VAR DET 59 Loc 24 width 1 MD=0 or GE 9 F.59. (HVIS JA I ET ELLER FLERE SPÖRGSMÅL:) Hvem var det, som udsatte den aeldre for det, var det... 3 1. Aegtefaellen 18 2. En sön eller datter 10 3. En anden slaegtning 7 4. En hjemmehjaelper eller andet plejepersonale 56 5. En anden 23 8. Ved ikke 1414 0. Irrelevant 4 9. Uoplyst