ABUSE OF ELDERLY IN SWEDEN AND DENMARK
               SSD 0266

              Primärforskare
              Lars Tornstam
           Sociologiska institutionen
             Uppsala universitet

             Första SSD-upplagan
               Mars 1993

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
              Skanstorget 18
             S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i ABUSE OF ELDERLY IN SWEDEN AND DENMARK
       samlades ursprungligen in av Lars Tornstam
       vid sociologiska institutionen vid Uppsala
       universitet. Varken SSD eller primärforskaren
       bär ansvar för analyser och tolkningar som
       presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Lars Tornstam och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ABUSE OF ELDERLY IN
  SWEDEN AND DENMARK förmedlas till och analyseras av forskare
  under förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Kodboksinformation                II

      SSD dokumentation                III

  VARIABELBESKRIVNING                   IV

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  Under hösten 1987 genomfördes samtidigt undersökningar i
  Sverige och Danmark om misshandel av äldre människor. Frågor
  ställdes om personlig kännedom av äldre människor som blivit
  utsatta för misshandel, hot om misshandel, ekonomiskt
  utnyttjande, stöld eller grov vanvård.

  Fältarbetet i Sverige sköttes av Statistiska Centralbyrån
  som under perioden 5-16 oktober genomförde telefonintervjuer
  med 943 män och kvinnor i åldrarna 18-74 år.

  URVAL, BORTFALL OCH SVARANDE
                  Antal

  Bruttourval           1198

  Avlidna              1
  Emigrerat             8

  Nettourval           1189

  Intervjuer            934  78.6%

  Bortfall             255  21.4%

  -Sjukdom              8
  -Fysiskt/Psykiskt hinder      5
  -Språksvårigheter         5
  -Ej anträffade          156
  -Vägran              81

  För ytterligare information om undersökningen se:

  Tornstam, L. (1988): Misshandling og omsorgsvigt af aeldre.
  Gerontologi og Samfund, 1:7-9

  Tornstam, L. (1989): Abuse of Elderly in Denmark and Sweden.
  Results from a Population Study. Journal of Elder Abuse &
  Neglect, Vol 1:35-44

  Tornstam, L. (1989): Äldremisshandel i hemmet.
  Socialmedicinsk tidskrift, nr 5-6:216-222

  
                 II

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 20  (2) 12 MÅN: MISSHAND GMAN 10   (3) MD=0
    REF 20  (4) LOC 28 WIDTH 1        (5) NUMERIC

   (6) F.10(2) (OM JA:) Vem var gärningsmannen?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
     1  1.  Make/maka
     1  2.  Son/dotter
     2  3.  Annan släkting
     1  4.  Hemvårdsbiträde eller annan vårdpersonal
     3  5.  Annan peron

    925  0.  Frågan ej tillämplig

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variabel förteckning


1 SSDstudie NR 0266 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 ID-nummer 5 Kön 6 Ålder 7 Bostadsort 8 Civilstånd KÄNNEDOM OM FALL AV OEGENTLIGHET MOT ÅLDERSPENSIONÄR 9 Fysiskt misshandlad 10 Fysiskt misshandlad: Gärningsman 11 Hot om misshandel 12 Hot om misshandel: Gärningsman 13 Ekonomiskt utnyttjad 14 Ekonomiskt utnyttjad: Gärningsman 15 Bestulen 16 Bestulen: Gärningsman 17 Grov vanvård 18 Grov vanvård: Gärningsman KÄNNEDOM OM FALL AV OEGENTLIGHET MOT ÅLDERSPENSIONÄR SENASTE ÅRET 19 Fysiskt misshandlad 20 Fysiskt misshandlad: Gärningsman 21 Hot om misshandel 22 Hot om misshandel: Gärningsman 23 Ekonomiskt utnyttjad 24 Ekonomiskt utnyttjad: Gärningsman 25 Bestulen 26 Bestulen: Gärningsman 27 Grov vanvård 28 Grov vanvård: Gärningsman

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0266              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0266


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Mars 1993
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 2 delar. 001. Sverige 002. Danmark
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 KÖN Loc 13 width 1 Kön 458 1. Man 476 2. Kvinna
VAR 6 ÅLDER Loc 14 width 1 Ålder 497 1. 18-44 år 233 2. 45-59 år 204 3. 60-74 år
VAR 7 BOSTADSORT Loc 15 width 1 Bostadsort 276 1. Storstad 306 2. Mindre stad 352 3. Glesbygd
VAR 8 CIVILSTÅND Loc 16 width 1 Civilstånd 264 1. Ogift person 265 2. Gift man 4 3. Gift kvinna, ej sammanboende med mannen 68 4. Skild 34 5. Änka/änkling 279 7. Gift kvinna sammanboende med mannen 20 8. Barn under 18 år
VAR 9 FYSISKT MISSHANDLAD 9 Loc 17 width 1 Till sist vill ett forskarlag vid Uppsala universitet ställa ett par frågor. Men först läser jag upp ett par rader som ingress till det jag sedan frågar om. I tidningarna läser vi ibland om att ålderspensionärer i sitt hem råkat ut för misshandel, hot om misshandel, ekonomiskt utnyttjande, stöld eller grov vanvård. F.9. Känner Du över huvudtaget till något konkret fall i Din omgivning eller bekantskapskrets där anhöriga, vårdpersonal, bekanta eller andra människor på något av följande sätt behandlat en ålderspensionär illa i hemmet? F.9(1). Fysiskt misshandlad? 22 1. Ja 910 5. Nej 2 8. Vet ej
VAR 10 MISSHANDEL:GÄRNINGSMAN 9 Loc 18 width 1 MD=0 F.9(2). (OM JA:) Vem var gärningsmannen? <Se F.9 för fullständig frågetext> 4 1. Make/maka 4 2. Son/dotter 4 3. Annan släkting 3 4. Hemvårdsbiträde eller annan vårdpersonal 5 5. Annan person 1 8. Vet ej 913 0. Frågan ej tillämplig
VAR 11 HOT OM MISSHANDEL 9 Loc 19 width 1 F.9(3). Utsatt för hot om misshandel? <Se F.9 för fullständig frågetext> 10 1. Ja 922 5. Nej 2 8. Vet ej
VAR 12 HOT MISSH: GÄRNINGSMAN 9 Loc 20 width 1 MD=0 F.9(4). (OM JA:) Vem var gärningsmannen? <Se F.9 för fullständig frågetext> 1 1. Make/maka 5 2. Son/dotter 3. Annan släkting 1 4. Hemvårdsbiträde eller annan vårdpersonal 3 5. Annan person 1 8. Vet ej 923 0. Frågan ej tillämplig
VAR 13 EKONOMISKT UTNYTTJAD 9 Loc 21 width 1 F.9(5). Ekonomiskt utnyttjad? <Se F.9 för fullständig frågetext> 74 1. Ja 858 5. Nej 2 8. Vet ej
VAR 14 EK UTNYTT: GÄRNINGSMAN 9 Loc 22 width 1 MD=0 F.9(6). (OM JA:) Vem var gärningsmannen? <Se F.9 för fullständig frågetext> 4 1. Make/maka 14 2. Son/dotter 13 3. Annan släkting 21 4. Hemvårdsbiträde eller annan vårdpersonal 18 5. Annan person 4 8. Vet ej 860 0. Frågan ej tillämplig
VAR 15 BESTULEN 9 Loc 23 width 1 F.9(7). Bestulen <Se F.9 för fullständig frågetext> 100 1. Ja 832 5. Nej 2 8. Vet ej
VAR 16 BESTULEN: GÄRNINGSMAN 9 Loc 24 width 1 MD=0 F.9(8). (OM JA:) Vem var gärningsmannen? <Se F.9 för fullständig frågetext> 1. Make/maka 6 2. Son/dotter 3 3. Annan släkting 27 4. Hemvårdsbiträde eller annan vårdpersonal 51 5. Annan person 11 8. Vet ej 836 0. Frågan ej tillämplig
VAR 17 GROV VANVÅRD 9 Loc 25 width 1 F.9(9). Utsatt för grov vanvård? <Se F.9 för fullständig frågetext> 11 1. Ja 917 5. Nej 6 8. Vet ej
VAR 18 VANVÅRD: GÄRNINGSMAN 9 Loc 26 width 1 MD=0 F.9(10). (OM JA:) Vem var gärningsmannen? <Se F.9 för fullständig frågetext> 1 1. Make/maka 3 2. Son/dotter 2 3. Annan släkting 5 4. Hemvårdsbiträde eller annan vårdpersonal 1 5. Annan person 1 8. Vet ej 921 0. Frågan ej tillämplig
VAR 19 12 MÅN: MISSHANDLAD 10 Loc 27 width 1 F.10(1). Känner Du till något konkret fall i Din omgivning eller bekantskapskrets där en ålderspensionär under de senaste 12 månaderna i sitt hem blivit fysiskt misshandlad? 11 1. Ja 911 5. Nej 12 8. Vet ej
VAR 20 12 MÅN: MISSHAND GMAN 10 Loc 28 width 1 MD=0 F.10(2). (OM JA:) Vem var gärningsmannen? <Se F.10(1) för fullständig frågetext> 2 1. Make/maka 1 2. Son/dotter 2 3. Annan släkting 1 4. Hemvårdsbiträde eller annan vårdpersonal 3 5. Annan person 8. Vet ej 925 0. Frågan ej tillämplig
VAR 21 12 MÅN:HOT MISSHANDEL 10 Loc 29 width 1 F.10(3). Känner Du till något konkret fall i Din omgivning eller bekantskapskrets där en ålderspensionär under de senaste 12 månaderna i sitt hem blivit utsatt för hot om misshandel? 6 1. Ja 916 5. Nej 12 8. Vet ej
VAR 22 12 MÅN:HOT MISSH GMAN 10 Loc 30 width 1 MD=0 F.10(4). (OM JA:) Vem var gärningsmannen? <Se F.10(3) för fullständig frågetext> 1. Make/maka 4 2. Son/dotter 3. Annan släkting 1 4. Hemvårdsbiträde eller annan vårdpersonal 2 5. Annan person 8. Vet ej 927 0. Frågan ej tillämplig
VAR 23 12 MÅN: EKON UTNYTTJ. 10 Loc 31 width 1 F.10(5). Känner Du till något konkret fall i Din omgivning eller bekantskapskrets där en ålderspensionär under de senaste 12 månaderna i sitt hem blivit ekonomiskt utnyttjad? 27 1. Ja 895 5. Nej 12 8. Vet ej
VAR 24 12 MÅN: EKON UTN GMAN 10 Loc 32 width 1 MD=0 F.10(6). (OM JA:) Vem var gärningsmannen? <Se F.10(5) för fullständig frågetext> 1 1. Make/maka 6 2. Son/dotter 6 3. Annan släkting 5 4. Hemvårdsbiträde eller annan vårdpersonal 7 5. Annan person 8. Vet ej 909 0. Frågan ej tillämplig
VAR 25 12 MÅN: BESTULEN 10 Loc 33 width 1 F.10(7). Känner Du till något konkret fall i Din omgivning eller bekantskapskrets där en ålderspensionär under de senaste 12 månaderna i sitt hem blivit bestulen? 46 1. Ja 876 5. Nej 12 8. Vet ej
VAR 26 12 MÅN: BESTULEN GMAN 10 Loc 34 width 1 MD=0 F.10(8). (OM JA:) Vem var gärningsmannen? <Se F.10(7) för fullständig frågetext> 1. Make/maka 5 2. Son/dotter 2 3. Annan släkting 12 4. Hemvårdsbiträde eller annan vårdpersonal 22 5. Annan person 4 8. Vet ej 889 0. Frågan ej tillämplig
VAR 27 12 MÅN: GROV VANVÅRD 10 Loc 35 width 1 F.10(9). Känner Du till något konkret fall i Din omgivning eller bekantskapskrets där en ålderspensionär under de senaste 12 månaderna i sitt hem blivit utsatt för grov vanvård? 8 1. Ja 912 5. Nej 14 8. Vet ej
VAR 28 12 MÅN: VANVÅRD GMAN 10 Loc 36 width 1 MD=0 F.10(10). (OM JA:) Vem var gärningsmannen? <Se F.10(9) för fullständig frågetext> 1. Make/maka 4 2. Son/dotter 1 3. Annan släkting 3 4. Hemvårdsbiträde eller annan vårdpersonal 2 5. Annan person 1 8. Vet ej 923 0. Frågan ej tillämplig