JOURNALISTER OCH INFORMATÖRER 1989
                SSD 0274

              Primärforskare
              Lennart Weibull
          Avdelningen för masskommunikation
             Göteborgs universitet

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i INFORMATÖRER OCH JOURNALISTER 1989 samlades
  ursprungligen in inom ramen för forskningsprojektet
  'Publicistisk sed' vid Avdelningen för masskommunikation,
  Göteborgs universitet under ledning av Lennart Weibull. Varken
  SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Undersökningen ingår i forskningsprojektet "Publicistisk sed'
  vid Avdelningen för masskommunikation, Göteborgs universitet
  och genomfördes som en enkätundersökning riktad till
  informatörer. Det ursprungliga urvalet bestod av 581 personer,
  som efter ett naturligt bortfall på 36 personer resulterade i
  ett nettourval på 545 informatörer. Enkäten skickades ut den
  23 november 1989. Den första påminnelsen skickades ut en vecka
  senare, följt av en andra påminnelse den 14 december och en
  tredje den 26 december. Efter en vecka uppgick antalet svar
  till 234 (43%), efter två veckor till 268 (49%), efter tre
  veckor till 296 (54%) och efter fyra veckor hade 324 svarat
  (59%). Det totala antalet svar blev 348 (64%).

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 106  (2)ANDEL INFORMATION   10 (3)LOC 417 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (6) 10 Arbetar Du med informationsuppgifter på heltid eller
       deltid?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      306 1.  Heltid
      22 2.  Ca 3/4 tid
      12 3.  Ca halvtid
       7 4.  Ca 1/4 tid

       1 9.  Uppgift saknas
   ............................................................
  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.
  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0274 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Bransch: Industri 6 Bransch: Privat service/tjänsteproduktion 7 Bransch: Konsultbyrå inom PR-branschen 8 Bransch: Handel 9 Bransch: Statligt organ/myndighet 10 Bransch: Affärsdrivande verk 11 Bransch: Kommun 12 Bransch: Landsting 13 Bransch: Organisation 14 Bransch: Annan 15 Bransch: Annan - specificering 16 Antal anställda i Sverige 17 Antal anställda inom avdelningens verksamhetsområde 18 Året man började arbeta som informatör 19 Antal år som informatör 20 Antal år i offentlig tjänst 21 Antal år i privat tjänst 22 Antal år på nuvarande arbetsplats 23 Offentlig sektor: Central informationsenhet 24 Offentlig sektor: Informationsenhet integrerad i annan förvaltning 25 Offentlig sektor: Informationsenhet integrerad i annan förvaltning - specificering 26 Offentlig sektor: Informationscentral med direkt service till allmänheten 27 Offentlig sektor: Informationsenhet med specialiserad funktion 28 Privata företag: Central informations- och PR-avdelning 29 Privata företag: Informationsenhet integrerad i marknadsavdelningen 30 Privata företag: Informationsenhet integrerad i annan verksamhet 31 Privata företag: Informationsenhet integrerad i annan verksamhet - specificering 32 Enheten direkt underställd ledningen 33 Enheten allmän servicefunktion 34 Enheten inplacerad på annat sätt 35 Enheten inplacerad på annat sätt - specificering 36 Skriftliga riktlinjer för informationsverksamheten 37 Informationschefen deltar i direktionens arbete 38 Informationschefen deltar i direktionens arbete - specificering 39 Yrkesbeteckning: Informationschef/informationsansvarig 40 Yrkesbeteckning: Konsult, projektledare 41 Yrkesbeteckning: Intern informatör 42 Yrkesbeteckning: Redaktör för tidning 43 Yrkesbeteckning: Informationssekreterare 44 Yrkesbeteckning: Pressekreterare eller motsvarande 45 Yrkesbeteckning: Annan "specialist" 46 Yrkesbeteckning: Kanslist, sekreterare 47 Yrkesbeteckning: Annan 48 Yrkesbeteckning: Annan - specificering 49 Informationsuppgifternas andel av arbetet 50 Antal anställda med informationsuppgifter 51 Antal övrig personal 52 Utgifter för informations och PR-åtgärder 1988 53 Månadslön 54 Tidigare anställning 55 Senaste tjänst inom industri 56 Senaste tjänst inom privat service/tjänsteproduktion 57 Senaste tjänst inom konsultbyrå 58 Senaste tjänst inom handel 59 Senaste tjänst inom statligt organ/myndighet 60 Senaste tjänst inom affärsdrivande verk 61 Senaste tjänst inom kommun 62 Senaste tjänst inom landsting 63 Senaste tjänst inom organisation 64 Senaste tjänst inom massmedier 65 Erfarenhet från industri 66 Erfarenhet från privat service/tjänsteproduktion 67 Erfarenhet från konsultbyrå 68 Erfarenhet från handel 69 Erfarenhet från statligt organ/myndighet 70 Erfarenhet från affärsdrivande verk 71 Erfarenhet från kommun 72 Erfarenhet från landsting 73 Erfarenhet från organisation 74 Erfarenhet från massmedier 75 Tidigare tjänst: Huvudsakligen informations- och PR-uppgifter 76 Tidigare tjänst: Huvudsakligen andra uppgifter 77 Tidigare tjänst: Journalist 78 Tidigare tjänst: Annat 79 Tidigare tjänst: Annat - specificering 80 Andel av arbetstid: Teknisk produktion 81 Andel av arbetstid: Planering, beredning 82 Andel av arbetstid: Rådgivning och konsultverksamhet 83 Andel av arbetstid: Utvärdering/uppföljning 84 Andel av arbetstid: Massmediakontakter 85 Andel av arbetstid: Övriga direktkontakter 86 Andel av arbetstid: Annat 87 Andel av arbetstid: Annat - specificering 88 Information riktad till ledningen 89 Information riktad till anställda/personal 90 Information riktad till massmedier 91 Information riktad till allmänhet/marknad 92 Information riktad till andra förvaltningar/företag 93 Information riktad till dotterbolag 94 Information riktad till annan 95 Information riktad till annan - specificering 96 Deltar i långsiktig och övergripande planering 97 Konsulthjälp: Teknisk produktion 98 Konsulthjälp: Analys av informationsåtgärder 99 Konsulthjälp: Planering av informationsåtgärder 100 Konsulthjälp: Utvärdering av informationsåtgärder 101 Konsulthjälp: Bearbetning sammanställning 102 Konsulthjälp: Massmediekontakter 103 Konsulthjälp: Övrigt 104 Konsulthjälp: Anlitar aldrig konsult 105 Kontakt med chefstjänstemän inom egen förvaltning/företag 106 Kontakt med enskilda bland allmänhet/kunder 107 Kontakt med ansvariga politiker inom eget område 108 Kontakt med journalister inom dagspress 109 Kontakt med journalister från radio/TV 110 Kontakt med representanter för politiska partier 111 Kontakt med näringslivsrepresentanter 112 Kontakt med andra anställda 113 Kontakt med andra informatörer 114 Kontakt med fackföreningsrepresentanter 115 Kontakt med ideella organisationer 116 Kontakt med aktionsgrupper 117 Kontakt med annons- och reklambyråer 118 Kontakt med konsultbyrå 119 Kontakt med övriga 120 Arbetsuppgift: Producera och redigera trycksaker 121 Arbetsuppgift: Utforma annonser/offentliga meddelanden 122 Arbetsuppgift: Redigera personaltidning 123 Arbetsuppgift: Annan personalinformation 124 Arbetsuppgift: Redigera informationstidning 125 Arbetsuppgift: Producera videogram 126 Arbetsuppgift: Målgruppsanalys 127 Arbetsuppgift: Omvärldsanalys 128 Arbetsuppgift: Utvärdering/uppföljning av informationsåtgärder 129 Arbetsuppgift: Genomföra informationsundersökningar 130 Arbetsuppgift: Definiera informationsverksamhetens långsiktiga mål 131 Arbetsuppgift: Definiera informationsverksamhetens kortsiktiga mål 132 Arbetsuppgift: Skapa goda relationer internt och externt 133 Arbetsuppgift: Analysera och fastställa framtida målgrupper/kunder 134 Arbetsuppgift: Medieplanering inkl. medieval 135 Arbetsuppgift: Lägga upp internutbildning 136 Arbetsuppgift: Producera och genomföra utställningar 137 Arbetsuppgift: Svara på frågor från allmänheten 138 Arbetsuppgift: Ge konsumentupplysning 139 Arbetsuppgift: Konsulterad av ledningen i informationsfrågor 140 Arbetsuppgift: Anordna presskonferenser 141 Arbetsuppgift: Svara på frågor från journalister 142 Arbetsuppgift: Skriva pressmeddelanden 143 Arbetsuppgift: Arrangera studiebesök 144 Arbetsuppgift: Anordna informationsmöten 145 Arbetsuppgift: Anordna kurser och konferenser 146 Arbetsuppgift: Hålla muntliga presentationer 147 Arbetsuppgift: Annat 148 Informatörens yrkesroll: Se till informationsmottagarnas intressen 149 Informatörens yrkesroll: Motverka negativa uppgifter 150 Informatörens yrkesroll: Språkrör för ledningen 151 Informatörens yrkesroll: Goda relationer till journalister 152 Informatörens yrkesroll: Vara generös med information till journalister 153 Informatörens yrkesroll: Analys och utvärdering 154 Informatörens yrkesroll: Aldrig acceptera missvisande uppgifter till massmedia 155 Ledningen har ofta synpunkter på ovidkommande detaljer 156 Ledningen har dålig respekt för informationsansvarigas integritet 157 Ledningen är införstådd i informationsverksamhetens villkor 158 Ledningen kräver ofta "brandkårsutryckningar" i detaljfrågor 159 Ledningen är lyhörd för nya informationsideer 160 Ledningen överreagerar ofta på kritik i massmedierna 161 Ledningen har en övertro på informationens möjligheter 162 Ledningen försiktig med information i kontroversiella frågor 163 Ledningen inser inte informationsverksamhetens lojalitetskonflikt 164 Journalistens yrkesroll: Kritiker 165 Journalistens yrkesroll: Ge upplevelser 166 Journalistens yrkesroll: Stimulerar nya tankar 167 Journalistens yrkesroll: Neutral rapportör 168 Journalistens yrkesroll: Spegla opinionen 169 Journalistens yrkesroll: Granska samhällets makthavare 170 Journalistens yrkesroll: Språkrör 171 Journalistens yrkesroll: Förklara händelser 172 Den typiske nyhetsjournalisten: Orädd 173 Den typiske nyhetsjournalisten: Skeptisk 174 Den typiske nyhetsjournalisten: Idealistisk 175 Den typiske nyhetsjournalisten: Ansvarskännande 176 Den typiske nyhetsjournalisten: Kritisk 177 Den typiske nyhetsjournalisten: Lättmanipulerad 178 Den typiske nyhetsjournalisten: Medkännande 179 Den typiske nyhetsjournalisten: Kunnig 180 Yrkesregel: Inga uppdrag av personer utanför redaktionsledningen 181 Yrkesregel: Inga uppdrag som kan misstänkliggöra ställningen som fri och självständig journalist 182 Yrkesregel: Ingen påtryckning för egen eller andras vinning 183 Yrkesregel: Inte utnyttja opublicerade nyheter för egen eller andras vinning 184 Yrkesregel: Inte skriva mot sin övertygelse 185 Yrkesregel: Informera intervjuad person 186 Yrkesregel: Visa hänsyn mot ovana intervjuobjekt 187 Yrkesregel: Inte förfalska intervjuer eller bilder 188 Yrkesregel: Visa hänsyn vid fotouppdrag 189 Yrkesregel: Inte ge efter för påtryckningar 190 Yrkesregel: Beakta upphovsrätten 191 Yrkesregel: Visa generositet med källangivelse 192 Yrkesregel: Respektera publiceringstider 193 Viktigaste yrkesregel 1 194 Viktigaste yrkesregel 2 195 Viktigaste yrkesregel 3 196 Viktigaste yrkesregel 4 197 Viktigaste yrkesregel 5 198 Mindre viktig yrkesregel 1 199 Mindre viktig yrkesregel 2 200 Mindre viktig yrkesregel 3 201 Yrkesregler - Kommentar 202 Betala för att komma över sekretessbelagda uppgifter 203 Kopiera sekretessbelagda handlingar 204 Utge sig för att vara någon annan 205 Hota en uppgiftslämnare med ofördelaktig publicitet 206 Ta anställning för att komma åt "inside information" 207 Betala intervjuperson för att framträda offentligt 208 Använda privat material utan tillåtelse 209 Publicera "off-the-record" samtal 210 Användning: Skicka ut pressmeddelanden 211 Användning: Personliga relationer till journalister 212 Användning: Anordna presskonferenser 213 Användning: Personligen besöka medieredaktioner 214 Användning: Inbjuda utvalda journalister till briefings 215 Användning: Ordna journalistresor 216 Användning: Läcka uppgifter till utvalda journalister 217 Användning: Ordna luncher/middagar för journalister 218 Användning: Skicka ut bilder 219 Effektivitet: Skicka ut pressmeddelanden 220 Effektivitet: Personliga relationer till journalister 221 Effektivitet: Anordna presskonferenser 222 Effektivitet: Personligen besöka medieredaktioner 223 Effektivitet: Inbjuda utvalda journalister till briefings 224 Effektivitet: Ordna journalistresor 225 Effektivitet: Läcka uppgifter till utvalda journalister 226 Effektivitet: Ordna luncher/middagar för journalister 227 Effektivitet: Skicka ut bilder 228 Goda arbetsrelationer mellan informatörer och journalister 229 Informatörer har i allmänhet stor personlig integritet 230 Informatörer öppna och ärliga i journalistkontakter 231 Lätt för informatörer att få ut sitt budskap 232 Informatörer alltför lojala mot sin uppdragsgivare 233 Nyhetsbevakningens utveckling: Olyckor 234 Nyhetsbevakningens utveckling: Brott 235 Nyhetsbevakningens utveckling: Näringsliv/ekonomi 236 Nyhetsbevakningens utveckling: Försvaret 237 Nyhetsbevakningens utveckling: Miljöfrågor 238 Nyhetsbevakningens utveckling: Lokala nyheter 239 Nyhetsbevakningens utveckling: Inrikespolitik 240 Nyhetsbevakningens utveckling: Utrikes nyheter 241 Nyhetsbevakningens utveckling: Sport 242 Nyhetsbevakningens utveckling: Socialreportage 243 Önskvärd utveckling av bevakning: Olyckor 244 Önskvärd utveckling av bevakning: Brott 245 Önskvärd utveckling av bevakning: Näringsliv/ekonomi 246 Önskvärd utveckling av bevakning: Försvaret 247 Önskvärd utveckling av bevakning: Miljöfrågor 248 Önskvärd utveckling av bevakning: Lokala nyheter 249 Önskvärd utveckling av bevakning: Inrikespolitik 250 Önskvärd utveckling av bevakning: Utrikes nyheter 251 Önskvärd utveckling av bevakning: Sport 252 Önskvärd utveckling av bevakning: Socialreportage 253 Betydelse publicering: Intresserar många 254 Betydelse publicering: Dramatisk och spännande 255 Betydelse publicering: Ökad kunskap om omvärlden 256 Betydelse publicering: Bra pressmeddelande 257 Betydelse publicering: Intresserar redaktionsledningen 258 Betydelse publicering: Officiell trovärdig nyhetskälla 259 Betydelse publicering: Handlar om viktiga personer 260 Betydelse publicering: Med på redaktionens bevakningslista 261 Betydelse publicering: Sensationell och oväntad 262 Betydelse publicering: Konsekvenser för vardagslivet 263 Betydelse publicering: Medvetna om missförhållanden 264 Betydelse publicering: Lämpliga medarbetare tillgängliga 265 Betydelse publicering: Enskild journalists engagemang 266 Betydelse publicering: Tillgång till bra bildmaterial 267 Önskvärd betydelse: Intresserar många 268 Önskvärd betydelse: Dramatisk och spännande 269 Önskvärd betydelse: Ökad kunskap om omvärlden 270 Önskvärd betydelse: Bra pressmeddelande 271 Önskvärd betydelse: Intresserar reaktionsledningen 272 Önskvärd betydelse: Officiell trovärdig nyhetskälla 273 Önskvärd betydelse: Handlar om viktiga personer 274 Önskvärd betydelse: Med på redaktionens bevakningslista 275 Önskvärd betydelse: Sensationell och oväntad 276 Önskvärd betydelse: Konsekvens för vardagslivet 277 Önskvärd betydelse: Medvetna om missförhållanden 278 Önskvärd betydelse: Lämpliga medarbetare tillgängliga 279 Önskvärd betydelse: Enskild journalists engagemang 280 Önskvärd betydelse: Tillgång till bra bildmaterial 281 Intresseorganisationernas inflytande i den politiska debatten 282 Offentliga myndigheters inflytande i den politiska debatten 283 Journalisters inflytande i den politiska debatten 284 Politiska partiers inflytande i den politiska debatten 285 Allmänhetens inflytande i den politiska debatten 286 Riksdagens inflytande i den politiska debatten 287 Regeringens inflytande i den politiska debatten 288 Näringslivets inflytande i den politiska debatten 289 Folkrörelsernas inflytande i den politiska debatten 290 Viktigt samhällsproblem 1 291 Viktigt samhällsproblem 2 292 Viktigt samhällsproblem 3 293 Sverige om 10-15 år: Miljön 294 Sverige om 10-15 år: Ekonomisk levnadsstandard 295 Sverige om 10-15 år: Jämlikhet i människors inkomster 296 Sverige om 10-15 år: Individernas frihet 297 Sverige om 10-15 år: Journalistisk etik 298 Sverige om 10-15 år: Politikernas moral 299 Sverige om 10-15 år: Medel-Svenssons moral 300 Sverige om 10-15 år: Kritisk journalistik 301 Medias påverkan: Matvanor 302 Medias påverkan: Politiska val 303 Medias påverkan: Flyktingärenden 304 Medias påverkan: Utvecklingen på börsen 305 Medias påverkan: Miljöpolitiken 306 Massmedias uppgift: Informera 307 Massmedias uppgift: Kommentera 308 Massmedias uppgift: Granska 309 Massmedias uppgift: Främja kommunikation 310 Massmedia fullgör: Informera 311 Massmedia fullgör: Kommentera 312 Massmedia fullgör: Granska 313 Massmedia fullgör: Främja kommunikation 314 Inflytande vid tillsättande av arbetsledande personal 315 Journalister skickliga bedöma publikens intresse 316 Massmedia ger en riktigt bild av vanligt folks åsikter 317 En tidning som säljer bra är en bra tidning 318 Många journalister är medvetet ute efter att skapa misstro mot politiker 319 Ägarinflytande på tidningens policy 320 Massmedia uppmärksammar politiker på eftersatta områden 321 Kändisjournalistik hör inte hemma i dagstidningar 322 Massmedia bör bilda opinion på nyhetsplats 323 Journalister och allmänhet har samma syn på vad som är de viktigaste samhällsfrågorna 324 Journalister måste hålla samman som grupp eftersom de är utsatta för påtryckningar 325 Få journalister vågar gå mot strömmen 326 Stora journalistiska avslöjanden beror ofta på läckor 327 Medierna skall ge sin publik valuta för pengarna 328 Viktigt för en journalist att spegla vad vanligt folk tycker 329 Massmedierna bör stärka samhällsgemenskapen 330 Journalister tar för lite hänsyn till offren 331 Journalister är skickliga på att granska makthavare 332 Journalister vinklar nyheter efter egna åsikter 333 Journalister visar gott omdöme 334 Journalister saknar respekt för människors privatliv 335 Journalister förklarar komplicerade händelser 336 Journalister jagar ofta sensationer 337 Journalister försöker alltid vara opartiska 338 Journalister är ofta slarviga med fakta 339 Viktigt respektera: Ge korrekta nyheter 340 Viktigt respektera: Ge plats åt bemötanden 341 Viktigt respektera: Personlig integritet 342 Viktigt respektera: Vara varsam med bilder 343 Viktigt respektera: Inte döma någon ohörd 344 Viktigt respektera: Vara försiktig med namn 345 Viktigt respektera: Inte tala i egen sak 346 Nedskrivna regler: Ge korrekta nyheter 347 Nedskrivna regler: Ge plats åt bemötanden 348 Nedskrivna regler: Personlig integritet 349 Nedskrivna regler: Vara varsam med bilder 350 Nedskrivna regler: Inte döma någon ohörd 351 Nedskrivna regler: Vara försiktig med namn 352 Nedskrivna regler: Inte tala i egen sak 353 Morgonpress: Korrekta nyheter 354 Morgonpress: Plats åt bemötanden 355 Morgonpress: Respektera personlig integritet 356 Morgonpress: Varsam med bilder 357 Morgonpress: Inte döma någon ohörd 358 Morgonpress: Försiktig med namn 359 Morgonpress: Inte tala i egen sak 360 Kvällspress: Korrekta nyheter 361 Kvällspress: Plats åt bemötanden 362 Kvällspress: Respektera personlig integritet 363 Kvällspress: Varsam med bilder 364 Kvällspress: Inte döma någon ohörd 365 Kvällspress: Försiktig med namn 366 Kvällspress: Inte tala i egen sak 367 Radio-TV: Korrekta nyheter 368 Radio-TV: Plats åt bemötanden 369 Radio-TV: Respektera personlig integritet 370 Radio-TV: Varsam med bilder 371 Radio-TV: Inte döma någon ohörd 372 Radio-TV: Försiktig med namn 373 Radio-TV: Inte tala i egen sak 374 Namnpublicering: Omkomna i bussolycka 375 Namnpublicering: Mordmisstänkt 376 Namnpublicering: Falskdeklarerande politiker 377 Namnpublicering: Dopad idrottsman 378 Namnpublicering: Rattfull företagsledare 379 Namnpublicering: Misstänkt för narkotikabrott 380 Namnpublicering: Förälder i vårdnadstvist 381 Namnpublicering: Rattfull politiker 382 Namnpublicering: Falskdeklarerande företagsledare 383 Namnpublicering: Villaägare drabbad av skadegörelse 384 Journalister bör ta hänsyn till lokala arbetstillfällen 385 Journalister bör ta hänsyn till polisens utredning av narkotikabrott 386 Journalister bör ta hänsyn till att antidemokratiska stämningar kan underblåsas 387 Journalister bör ta hänsyn till försvarsuppgifter 388 Journalister bör ta hänsyn till att det egna mediet riskerar tappa publik 389 Journalister bör ta hänsyn till part i rättstvist 390 Journalister bör ta hänsyn till att företag får gratisreklam 391 Journalister bör ta hänsyn till att enskild person riskerar få problem på arbetsplats 392 Journalister bör ta hänsyn till fördomar mot invandrargrupp 393 Journalister bör ta hänsyn till risk att spela terroristgrupp i händerna 394 Massmedia tar hänsyn till lokala arbetstillfällen 395 Massmedia tar hänsyn till försvarsintressen 396 Massmedia tar hänsyn till människors privatliv 397 Massmedia tar hänsyn till egna mediets ekonomiska intressen 398 Massmedia tar hänsyn till förtroendet för det egna mediets journalister 399 Massmedia tar hänsyn till partipolitik 400 Födelseår 401 Kön 402 Civilstånd 403 Hushållets storlek 404 Antal hushållsmedlemmar under 16 år 405 Bostadsform 406 Arbetsplats i Stockholm 407 Arbetsplats i Göteborg 408 Arbetsplats i Malmö 409 Arbetsplats på annan ort i Götaland 410 Arbetsplats på annan ort i Svealand 411 Arbetsplats på ort i Norrland 412 Arbetsplats utomlands 413 Utbildning utöver obligatoriska skolan 414 Utbildning: Teoretiskt gymnasium 415 Utbildning: Teoretiskt gymnasium - linje 416 Utbildning: Folkhögskola 417 Utbildning: Folkhögskola - linje 418 Utbildning: Journalistskola eller journalistinstitut 419 Utbildning: Journalisthögskola 420 Utbildning: IHR 421 Utbildning: Informations/Informatörslinje 422 Utbildning: Annan högskoleutbildning 423 Utbildning: Annan högskoleutbildning, 1 424 Utbildning: Annan högskoleutbildning, 2 425 Utbildning: Annan högskoleutbildning, 3 426 Uppväxt i arbetarfamilj 427 Uppväxt i jordbrukarfamilj 428 Uppväxt i tjänstemannafamilj 429 Uppväxt i akademikerfamilj 430 Uppväxt i egen företagarefamilj 431 Uppväxt i Stockholm 432 Uppväxt i Göteborg 433 Uppväxt i Malmö 434 Uppväxt i annan stad i Götaland eller Svealand 435 Uppväxt i stad i Norrland 436 Uppväxt annan tätort i Götaland eller Svealand 437 Uppväxt i annan tätort i Norrland 438 Uppväxt i glesbygd 439 Aktivitet senaste året: Friluftsliv 440 Aktivitet senaste året: Motion eller idrott 441 Aktivitet senaste året: Övertidsarbete 442 Aktivitet senaste året: Föreningsmöte 443 Aktivitet senaste året: Biobesök 444 Aktivitet senaste året: Läst skönlitteratur 445 Aktivitet senaste året: Konstnärlig utövning 446 Aktivitet senaste året: Använt persondator hemma 447 Aktivitet senaste året: Gudstjänstbesök 448 Aktivitet senaste året: Hantverk i bostaden 449 Aktivitet senaste året: Sett på video 450 Vänster-höger skalan: Egen placering 451 Vänster-höger skalan: Informatörer inom stat och kommun 452 Vänster-höger skalan: Informatörer inom näringslivet 453 Vänster-höger skalan: Journalistkåren

VAR 1 SSD STUDY NR 0274              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0274


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Juni 1997
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Informatörer och journalister 1989
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 3 ID-nummer
VAR 5 BRANSCH: INDUSTRI 1 Loc 12 width 1 FÖRST KOMMER NÅGRA FRÅGOR OM DIN NUVARANDE ANSTÄLLNING. 1 I vilken "bransch" arbetar Du? 1(1) Industri 80 1. Markerat 268 5. Ej markerat
VAR 6 BRANSCH: PRIV SERV/TJ 1 Loc 13 width 1 1(2) <Bransch> Privat service/tjänsteproduktion (men inte PR-konsult i vid mening) <Se F.1 för fullständig frågetext> 28 1. Markerat 320 5. Ej markerat
VAR 7 BRANSCH: KONSULT PR 1 Loc 14 width 1 1(3) <Bransch> Konsultbyrå inom PR-branschen i vid mening (även undersöknings och reklamföretag o dyl) <Se F.1 för fullständig frågetext> 59 1. Markerat 289 5. Ej markerat
VAR 8 BRANSCH: HANDEL 1 Loc 15 width 1 1(4) <Bransch> Handel <Se F.1 för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 331 5. Ej markerat
VAR 9 BRANSCH: STATL ORGAN 1 Loc 16 width 1 1(5) <Bransch> Statligt organ/myndighet <Se F.1 för fullständig frågetext> 41 1. Markerat 307 5. Ej markerat
VAR 10 BRANSCH: AFFÄRSDR VERK 1 Loc 17 width 1 1(6) <Bransch> Affärsdrivande verk <Se F.1 för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 326 5. Ej markerat
VAR 11 BRANSCH: KOMMUN 1 Loc 18 width 1 1(7) <Bransch> Kommun <Se F.1 för fullständig frågetext> 62 1. Markerat 286 5. Ej markerat
VAR 12 BRANSCH: LANDSTING 1 Loc 19 width 1 1(8) <Bransch> Landsting <Se F.1 för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 334 5. Ej markerat
VAR 13 BRANSCH: ORGANISATION 1 Loc 20 width 1 1(9) <Bransch> Organisation <Se F.1 för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 327 5. Ej markerat
VAR 14 BRANSCH: ANNAN 1 Loc 21 width 1 1(10) <Bransch> Annan <Se F.1 för fullständig frågetext> 26 1. Markerat 322 5. Ej markerat
VAR 15 BRANSCH: ANNAN - SPEC 1 Loc 22 width 60 alphabetic 1(11) <Bransch> Annan - specificering <Se F.1 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 16 ANT ANSTÄLLDA SVERIGE 2 Loc 82 width 6 MD=999999 2a Hur många anställda har Din förvaltning/Ditt företag totalt i Sverige? 12 999999. Uppgift saknas Valid-n=336 Min=1 Max=400000 Mean=7980.8 St.Dev=25599.5
VAR 17 ANSTÄLLDA AVD VERKSOMR 2 Loc 88 width 6 MD=999999 2b Hur många är anställda inom det verksamhetsområde som Du/Din avdelning ansvarar för? 17 999999. Uppgift saknas Valid-n=331 Min=1 Max=450000 Mean=2320.7 St.Dev=24899.5
VAR 18 ÅR INFORMATÖR/PR-KONS 3 Loc 94 width 2 MD=99 3a Vilket år började Du arbeta som informatör/PR-konsult? 45. 1945 . . 89. 1989 1 99. Uppgift saknas Kod: 45 50 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frek: 1 1 1 2 1 2 1 2 4 3 1 3 6 3 9 4 7 7 Kod: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Frek: 18 11 7 3 11 13 11 14 12 15 17 11 14 14 10 28 30 16 Kod: 88 89 99 Frek: 20 14 1
VAR 19 ANTAL ÅR INFORMATÖR 3 Loc 96 width 2 MD=99 3b Hur många års sammanlagt yrkesarbete har Du som informatör? 3b(1) Sammanlagt antal år 01. 1 år . . 46. 46 år 1 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Frek: 19 14 23 28 20 12 17 15 14 30 8 10 10 9 20 4 4 7 Kod: 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 34 35 36 39 40 Frek: 12 16 3 6 5 3 13 3 1 3 6 1 2 2 3 1 1 1 Kod: 46 99 Frek: 1 1
VAR 20 ÅR OFFENTLIG TJÄNST 3 Loc 98 width 2 MD=99 3b(2) <Yrkesarbete som informatör> År i offentlig tjänst <Se F.3b för fullständig frågetext> 149 00. 0 år 01. 1 år . . 35. 35 år 18 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 149 14 17 22 17 16 8 15 12 3 16 3 6 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 29 35 99 Frek: 3 2 5 1 3 3 5 2 4 2 1 1 18 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 29 35 99 Frek: 3 2 5 1 3 3 5 2 4 2 1 1 18
VAR 21 ÅR PRIVAT TJÄNST 3 Loc 100 width 2 MD=99 3b(3) <Yrkesarbete som informatör> År i privat tjänst <Se F.3b för fullständig frågetext> 103 00. 0 år 01. 1 år . . 46. 46 år 18 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 103 17 19 16 17 20 2 7 10 14 10 4 6 Kod: 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 Frek: 6 9 12 1 5 7 10 1 4 4 2 8 2 Kod: 29 30 31 32 34 35 46 99 Frek: 1 4 1 3 2 2 1 18
VAR 22 ÅR NUVARANDE ARBPLATS 3 Loc 102 width 2 3c Hur många år har Du varit på den arbetsplats där Du nu är anställd? 01. 1 år . . 42. 42 år Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Frek: 74 44 35 25 21 12 12 17 6 18 8 4 5 3 9 1 4 6 Kod: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 34 42 Frek: 6 13 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1
VAR 23 CENTR INFOAVD OFF MYND 4 Loc 104 width 1 MD=9 FRÅGA 4 BESVARAS ENDAST AV ANSTÄLLDA INOM OFFENTLIG SEKTOR 4 Vid vilken typ av enhet/avdelning är Du f.n. anställd? 4(1) Central informationsenhet hos kommun/landsting/statlig myndighet 95 1. Markerat 51 5. Ej markerat 202 9. Frågan ej tillämplig
VAR 24 INFOENH INTEGR AN FÖRV 4 Loc 105 width 1 MD=9 4(2.1) <Typ av enhet/avdelning> Informationsenheten är integrerad i annan förvaltning <Se F.4 för fullständig frågetext> 39 1. Markerat 107 5. Ej markerat 202 9. Frågan ej tillämplig
VAR 25 INTEGR ANNAN FÖRV-SPEC 4 Loc 106 width 40 alphabetic 4(2.2) <Typ av enhet/avdelning> Informationsenheten är integrerad i annan förvaltning - specificering <Se F.4 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 26 INFORMATIONSCENTRAL 4 Loc 146 width 1 MD=9 4(3) <Typ av enhet/avdelning>Informationscentral med direkt service till allmänheten <Se F.4 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 135 5. Ej markerat 202 9. Frågan ej tillämplig
VAR 27 INFOENH SPEC FUNKTION 4 Loc 147 width 1 MD=9 4(4) <Typ av enhet/avdelning> Informationsenhet med specialiserad funktion typ näringslivsinformation, turistinformation, invandrarinformation etc <Se F.4 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 137 5. Ej markerat 202 9. Uppgift saknas
VAR 28 CENTR INFOAVD PRIV FTG 5 Loc 148 width 1 MD=9 FRÅGA 5 BESVARAS ENDAST AV ANSTÄLLDA INOM PRIVATA FÖRETAG. 5 Vid vilken typ av enhet/avdelning är Du f.n. anställd? 5(1) Central informations- och PR-avdelning 92 1. Markerat 59 5. Ej markerat 197 9. Frågan ej tillämplig
VAR 29 INFOENH INTEGR MARKAVD 5 Loc 149 width 1 MD=9 5(2) <Typ av enhet/avdelning> Informationsenheten är integrerad i marknadsavdelningen <Se F.5 för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 135 5. Ej markerat 197 9. Frågan ej tillämplig
VAR 30 INFOENH INTEGR AN VERK 5 Loc 150 width 1 MD=9 5(3.1) <Typ av enhet/avdelning> Informationsenheten är integrerad i annan verksamhet/avdelning <Se F.5 för fullständig frågetext> 44 1. Markerat 107 5. Ej markerat 197 9. Frågan ej tillämplig
VAR 31 INTEGR ANNAN VERK-SPEC 5 Loc 151 width 70 alphabetic 5(3.2) <Typ av enhet/avdelning> Informationsenheten är integrerad i annan verksamhet/avdelning - specificering <Se F.5 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 32 ENH UNDERSTÄLLD LEDN 6 Loc 221 width 1 MD=9 6 När det gäller Din enhets inplacering i förvaltningens/företagets organisation, vilket av följande alternativ stämmer bäst? 6(1) Enheten direkt underställd ledningen 240 1. Markerat 77 5. Ej markerat 31 9. Uppgift saknas
VAR 33 ENH ALLM SERVICEFUNKT 6 Loc 222 width 1 MD=9 6(2) <Inplacering i förvaltningens/företagets organisation> Enheten allmän servicefunktion <Se F.6 för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 295 5. Ej markerat 31 9. Uppgift saknas
VAR 34 ENH INPLAC ANNAT SÄTT 6 Loc 223 width 1 MD=9 6(3.1) <Inplacering i förvaltningens/företagets organisation> Enheten inplacerad på annat sätt <Se F.6 för fullständig frågetext> 66 1. Markerat 251 5. Ej markerat 31 9. Uppgift saknas
VAR 35 ENH INPLAC ANNAT-SPEC 6 Loc 224 width 60 alphabetic 6(3.2) <Inplacering i förvaltningens/företagets organisation> Enheten inplacerad på annat sätt - specificering <Se F.6 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 36 SKRIFTLIGA RIKTLINJER 7 Loc 284 width 1 MD=9 7 Finns det skriftliga riktlinjer (policy) för Din avdelnings/enhets informationsverksamhet? 37 1. Ja, detaljerade instruktioner 4 2. Allmänna/detaljerade instruktioner 176 3. Ja, allmänna riktlinjer 33 4. Nej, men riktlinjer håller på att arbetas ut 80 5. Nej 18 9. Uppgift saknas
VAR 37 INFOCHEF DIREKTIONEN 8 Loc 285 width 1 MD=9 8 Deltar informationschefen på Din förvaltning/Ditt företag i direktionens (motsvarande) arbete? 130 1. Ja, som ledamot 52 2. Ja, regelbundet som adjungerad 55 3. Ja, men bara i samband med speciella frågor 32 4. Nej 30 7. Någon funktion motsvarande direktion finns inte 49 9. Uppgift saknas
VAR 38 INFOCHEF DIR - SPEC 8 Loc 286 width 60 alphabetic 8(1) Informationschefen deltar i direktionens arbete - specificering <Se F.8 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 39 INFORMATIONSCHEF 9 Loc 346 width 1 MD=9 9 Vilken av följande yrkesbeskrivningar passar bäst in på Dig själv? OBS! Gör endast en markering. 9(1) Informationschef/informationsansvarig 171 1. Markerat 176 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 40 KONSULT, PROJEKTLEDARE 9 Loc 347 width 1 MD=9 9(2) <Yrkesbeteckning> Konsult, projektledare el dyl på "byrå" <Se F.9 för fullständig frågetext> 65 1. Markerat 282 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 41 INTERN INFORMATÖR 9 Loc 348 width 1 MD=9 9(3) <Yrkesbeteckning> Intern informatör <Se F.9 för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 331 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 42 REDAKTÖR FÖR TIDNING 9 Loc 349 width 1 MD=9 9(4) <Yrkesbeteckning> Redaktör för tidning riktad till personal, kunder eller allmänhet <Se F.9 för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 325 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 43 INFORMATIONSSEKR. 9 Loc 350 width 1 MD=9 9(5) <Yrkesbeteckning> Informationssekreterare, -assistent <Se F.9 för fullständig frågetext> 41 1. Markerat 306 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 44 PRESSEKRETERARE 9 Loc 351 width 1 MD=9 9(6) <Yrkesbeteckning> Pressekreterare eller motsvarande <Se F.9 för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 333 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 45 ANNAN "SPECIALIST" 9 Loc 352 width 1 MD=9 9(7) <Yrkesbeteckning> Annan "specialist" - copy, fotograf, tryckansvarig etc <Se F.9 för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 347 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 46 KANSLIST, SEKRETERARE 9 Loc 353 width 1 MD=9 9(8) <Yrkesbeteckning> Kanslist, sekreterare <Se F.9 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 346 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 47 ANNAN YRKESBESKRIVN 9 Loc 354 width 1 MD=9 9(9.1) <Yrkesbeteckning> Annan <Se F.9 för fullständig frågetext> 32 1. Markerat 315 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 48 ANNAN YRKBESKR - SPEC 9 Loc 355 width 60 alphabetic 9(9.2) <Yrkesbeteckning> Annan - specificering <Se F.9 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 49 ANDEL INFORMATION 10 Loc 415 width 1 MD=9 10 Arbetar Du med informationsuppgifter på heltid eller deltid? 306 1. Heltid 22 2. Ca 3/4 tid 12 3. Ca halvtid 7 4. Ca 1/4 tid 1 9. Uppgift saknas
VAR 50 ANSTÄLLDA INFOUPPGIFT 11 Loc 416 width 3 MD=999 11 Hur många anställda är det på Din avdelning/enhet inklusive Dig själv? 11(1) Personer med huvudsakligen informationsuppgifter 001. 1 . . 154. 154 12 999. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 Frek: 65 55 46 51 37 15 10 10 7 16 1 2 1 Kod: 16 17 18 19 20 21 22 27 30 35 54 55 100 Frek: 1 3 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 154 999 Frek: 1 12
VAR 51 ANTAL ÖVRIG PERSONAL 11 Loc 419 width 3 MD=999 11(2) <Antal anställda på avdelningen/enheten> Övrig personal <Se F.11 för fullständig frågetext> 000. Ingen . . 119. 119 13 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 165 59 25 16 16 3 8 3 3 3 10 2 3 Kod: 13 14 15 16 17 22 25 29 40 41 42 50 70 Frek: 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 80 100 119 999 Frek: 1 1 1 13
VAR 52 UTGIFTER INFO OCH PR 12 Loc 422 width 8 MD= 9999999 12 Ungefär hur mycket pengar lade Din förvaltning/Ditt företag ner på informations och PR-åtgärder under 1988? Svara endast på hur mycket pengar som Din enhet/avdelning disponerar för informationsverksamhet (exkl. personalkostnader). 102 99999999. Uppgift saknas Valid-n=246 Min=0 Max=5e+07 Mean=4525623.0 St.Dev=7506798.1
VAR 53 MÅNADSLÖN 13 Loc 430 width 2 MD=99 13 Vilken månadslön har Du? 7 01. - 10 000 kr 33 02. 10 001 - 12 000 kr 48 03. 12 001 - 14 000 kr 48 04. 14 001 - 16 000 kr 34 05. 16 001 - 18 000 kr 43 06. 18 001 - 20 000 kr 29 07. 20 001 - 22 000 kr 20 08. 22 001 - 24 000 kr 24 09. 24 001 - 26 000 kr 14 10. 26 001 - 28 000 kr 7 11. 28 001 - 30 000 kr 37 12. 30 001 eller mer 4 99. Uppgift saknas
VAR 54 TIDIGARE ANSTÄLLNING 14 Loc 432 width 1 NU FÖLJER NÅGRA FRÅGOR OM DIN TIDIGARE ANSTÄLLNING 14 Har Du haft någon tidigare anställning innan Du fick Din nuvarande tjänst? 337 1. Ja 11 5. Nej
VAR 55 SENAST INDUSTRI 15 Loc 433 width 1 MD=0 or GE 9 15 (TIDIGARE ANSTÄLLNING) Inom vilken "bransch" fanns (1) närmast föregående tjänst och (2) från vilka branscher har Du överhuvudtaget erfarenhet (arbetat minst sex månader)? 15(1.1) Senaste tjänst inom industri 73 1. Markerat 254 5. Ej markerat 11 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 56 SENAST PRIV. SERVICE 15 Loc 434 width 1 MD=0 or GE 9 15(1.2) Senaste tjänst inom privat service/tjänsteproduktion (men inte PR-branschen i vid mening) <Se F.15 för fullständig frågetext> 46 1. Markerat 281 5. Ej markerat 11 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 57 SENAST KONSULTBYRÅ 15 Loc 435 width 1 MD=0 or GE 9 15(1.3) Senaste tjänst inom konsultbyrå inom PR-branschen i vid mening (även undersöknings och reklamföretag o dyl) <Se F.15 för fullständig frågetext> 45 1. Markerat 282 5. Ej markerat 11 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 58 SENAST HANDEL 15 Loc 436 width 1 MD=0 or GE 9 15(1.4) Senaste tjänst inom handel <Se F.15 för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 311 5. Ej markerat 11 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 59 SENAST STATLIGT ORG. 15 Loc 437 width 1 MD=0 or GE 9 15(1.5) Senaste tjänst inom statligt organ/myndighet <Se F.15 för fullständig frågetext> 33 1. Markerat 294 5. Ej markerat 11 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 60 SENAST AFFÄRS VERK 15 Loc 438 width 1 MD=0 or GE 9 15(1.6) Senaste tjänst inom affärsdrivande verk <Se F.15 för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 312 5. Ej markerat 11 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 61 SENAST KOMMUN 15 Loc 439 width 1 MD=0 or GE 9 15(1.7) Senaste tjänst inom kommun <Se F.15 för fullständig frågetext> 49 1. Markerat 278 5. Ej markerat 11 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 62 SENAST LANDSTING 15 Loc 440 width 1 MD=0 or GE 9 15(1.8) Senaste tjänst inom landsting <Se F.15 för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 317 5. Ej markerat 11 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 63 SENAST ORGANISATION 15 Loc 441 width 1 MD=0 or GE 9 15(1.9) Senaste tjänst inom organisation <Se F.15 för fullständig frågetext> 29 1. Markerat 298 5. Ej markerat 11 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 64 SENAST MASSMEDIER 15 Loc 442 width 1 MD=0 or GE 9 15(1.10) Senaste tjänst inom massmedier <Se F.15 för fullständig frågetext> 37 1. Markerat 290 5. Ej markerat 11 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 65 ERFARENH INDUSTRI 15 Loc 443 width 1 MD=0 or GE 9 15(2.1) Har minst sex månaders erfarenhet från industri <Se F.15 för fullständig frågetext> 99 1. Markerat 180 5. Ej markerat 11 0. Frågan ej tillämplig 58 9. Uppgift saknas
VAR 66 ERFARENH PRIV SERVICE 15 Loc 444 width 1 MD=0 or GE 9 15(2.2) Har minst sex månaders erfarenhet från privat service/tjänsteproduktion (men inte PR-branschen i vid mening) <Se F.15 för fullständig frågetext> 74 1. Markerat 205 5. Ej markerat 11 0. Frågan ej tillämplig 58 9. Uppgift saknas
VAR 67 ERFARENH KONSULTBYRÅ 15 Loc 445 width 1 MD=0 or GE 9 15(2.3) Har minst sex månaders erfarenhet från konsultbyrå inom PR-branschen i vid mening (även undersöknings och reklamföretag o dyl) <Se F.15 för fullständig frågetext> 55 1. Markerat 224 5. Ej markerat 11 0. Frågan ej tillämplig 58 9. Uppgift saknas
VAR 68 ERFARENH HANDEL 15 Loc 446 width 1 MD=0 or GE 9 15(2.4) Har minst sex månaders erfarenhet från handel <Se F.15 för fullständig frågetext> 51 1. Markerat 228 5. Ej markerat 11 0. Frågan ej tillämplig 58 9. Uppgift saknas
VAR 69 ERFARENH STATLIG MYND 15 Loc 447 width 1 MD=0 or GE 9 15(2.5) Har minst sex månaders erfarenhet från statligt organ/myndighet <Se F.15 för fullständig frågetext> 71 1. Markerat 208 5. Ej markerat 11 0. Frågan ej tillämplig 58 9. Uppgift saknas
VAR 70 ERFARENH AFFDR VERK 15 Loc 448 width 1 MD=0 or GE 9 15(2.6) Har minst sex månaders erfarenhet från affärsdrivande verk <Se F.15 för fullständig frågetext> 28 1. Markerat 251 5. Ej markerat 11 0. Frågan ej tillämplig 58 9. Uppgift saknas
VAR 71 ERFARENH KOMMUN 15 Loc 449 width 1 MD=0 or GE 9 15(2.7) Har minst sex månaders erfarenhet från kommun <Se F.15 för fullständig frågetext> 54 1. Markerat 225 5. Ej markerat 11 0. Frågan ej tillämplig 58 9. Uppgift saknas
VAR 72 ERFARENH LANDSTING 15 Loc 450 width 1 MD=0 or GE 9 15(2.8) Har minst sex månaders erfarenhet från landsting <Se F.15 för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 261 5. Ej markerat 11 0. Frågan ej tillämplig 58 9. Uppgift saknas
VAR 73 ERFARENH ORGANISATION 15 Loc 451 width 1 MD=0 or GE 9 15(2.9) Har minst sex månaders erfarenhet från organisation <Se F.15 för fullständig frågetext> 60 1. Markerat 219 5. Ej markerat 11 0. Frågan ej tillämplig 58 9. Uppgift saknas
VAR 74 ERFARENH MASSMEDIER 15 Loc 452 width 1 MD=0 or GE 9 15(2.10) Har minst sex månaders erfarenhet från massmedier <Se F.15 för fullständig frågetext> 80 1. Markerat 199 5. Ej markerat 11 0. Frågan ej tillämplig 58 9. Uppgift saknas
VAR 75 TID UPPG: INFO/PR 16 Loc 453 width 1 MD=9 16 Vilken typ av arbetsuppgifter hade Du på Din närmast föregående tjänst? 16(1) Huvudsakligen informations- och PR-uppgifter 168 1. Markerat 172 5. Ej markerat 8 9. Uppgift saknas
VAR 76 TID UPPG: ANDRA UPPG 16 Loc 454 width 1 MD=9 16(2) <Arbetsuppgift föregående tjänst> Huvudsakligen andra uppgifter <Se F.16 för fullständig frågetext> 73 1. Markerat 267 5. Ej markerat 8 9. Uppgift saknas
VAR 77 TID UPPG: JOURNALIST 16 Loc 455 width 1 MD=9 16(3) <Arbetsuppgift föregående tjänst> Journalist <Se F.16 för fullständig frågetext> 41 1. Markerat 299 5. Ej markerat 8 9. Uppgift saknas
VAR 78 TID UPPG: ANNAT 16 Loc 456 width 1 MD=9 16(4.1) <Arbetsuppgift föregående tjänst> Annat <Se F.16 för fullständig frågetext> 69 1. Markerat 271 5. Ej markerat 8 9. Uppgift saknas
VAR 79 TID UPPG: ANNAT-SPEC 16 Loc 457 width 60 alphabetic 16(4.2) <Arbetsuppgift föregående tjänst> Annat - specificering <Se F.16 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 80 ANDEL TEKNISK PROD. 17 Loc 517 width 2 MD=99 NU FÖLJER NÅGRA FRÅGOR OM DINA ARBETSUPPGIFTER OCH DIN YRKESROLL. 17 Ange i procent hur stor andel av Din arbetstid som Du lägger ned på de angivna huvudområdena. Komplettera gärna med ytterligare något område vid behov. 17(1) Teknisk produktion (trycksaker, tidningar, annonser etc) 00. 0 procent . . 90. 90 procent 3 99. Uppgift saknas Kod: 0 3 5 7 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 Frek: 65 1 21 1 49 14 49 22 26 4 24 4 34 3 12 1 5 4 Kod: 80 90 99 Frek: 5 1 3
VAR 81 ANDEL PLANERING 17 Loc 519 width 3 MD=999 17(2) <Andel av arbetstid> Planering, beredning och annat administrativt arbete <Se F.17 för fullständig frågetext> 000. 0 procent . . 100. 100 procent 3 999. Uppgift saknas Kod: 0 4 5 10 15 20 23 25 30 35 40 45 48 Frek: 17 1 16 79 21 86 1 28 31 6 20 4 1 Kod: 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 999 Frek: 21 4 2 1 1 1 1 1 1 1 3
VAR 82 ANDEL KONSULTVERKS. 17 Loc 522 width 2 MD=99 17(3) <Andel av arbetstid> Rådgivning och konsultverksamhet <Se F.17 för fullständig frågetext> 00. 0 procent . . 80. 80 procent 3 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 3 4 5 8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Frek: 50 1 1 1 31 1 97 16 55 18 21 2 9 1 22 1 9 1 Kod: 70 80 99 Frek: 5 3 3
VAR 83 ANDEL UTVÄRDERING 17 Loc 524 width 2 MD=99 17(4) <Andel av arbetstid> Utvärdering/uppföljning av informationsåtgärder <Se F.17 för fullständig frågetext> 00. 0 procent . . 30. 30 procent 3 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 99 Frek: 96 5 5 2 1 100 106 10 12 4 4 3
VAR 84 ANTAL MASSMEDIA KONT 17 Loc 526 width 2 MD=99 17(5) <Andel av arbetstid> Massmediakontakter <Se F.17 för fullständig frågetext> 00. 0 procent . . 80. 80 procent 3 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 10 15 18 20 25 30 35 40 50 60 70 Frek: 78 4 3 4 1 80 1 71 12 1 41 17 13 2 6 6 2 1 Kod: 80 99 Frek: 2 3
VAR 85 ANDEL ÖVR. DIREKTKONT 17 Loc 528 width 2 MD=99 17(6) <Andel av arbetstid> Övriga direktkontakter (allmänhet/kunder, organisationer, företag etc) <Se F.17 för fullständig frågetext> 00. 0 procent . . 70. 70 procent 3 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 4 5 7 8 10 15 19 20 25 30 40 50 60 70 99 Frek: 76 1 1 1 52 1 1 83 25 1 52 18 18 7 5 1 2 3 Kod: 0 1 2 4 5 7 8 10 15 19 20 25 30 40 50 60 70 99 Frek: 76 1 1 1 52 1 1 83 25 1 52 18 18 7 5 1 2 3
VAR 86 ANDEL ANNAT 17 Loc 530 width 2 MD=99 17(7.1) <Andel av arbetstid> Annat <Se F.17 för fullständig frågetext> 00. 0 procent . . 75. 75 procent 4 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 3 5 7 9 10 15 20 25 30 35 40 Frek: 254 1 1 12 1 1 25 10 11 8 5 2 6 Kod: 45 50 60 75 99 Frek: 1 4 1 1 4
VAR 87 ANDEL ANNAT - SPEC 17 Loc 532 width 60 alphabetic 17(7.2) <Andel av arbetstid> Annat - specificering <Se F.17 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 88 INFO TILL LEDNINGEN 18 Loc 592 width 2 MD=99 18 Till vem är Din/Din avdelnings information riktad? Ange i procent fördelningen mellan de olika alternativen nedan. 18(1) Riktad till ledningen 00. 0 procent . . 80. 80 procent 25 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 5 7 10 12 15 20 25 30 40 Frek: 199 3 1 1 38 1 49 1 4 10 6 6 1 Kod: 50 80 99 Frek: 2 1 25
VAR 89 INFO TILL ANSTÄLLDA 18 Loc 594 width 3 MD=999 18(2) <Information> Riktad till anställda/personal <Se F.18 för fullständig frågetext> 000. 0 procent . . 100. 100 procent 25 999. Uppgift saknas Kod: 0 3 5 8 10 14 15 20 25 30 35 40 45 Frek: 48 1 14 2 34 1 7 47 26 42 3 31 2 Kod: 50 60 63 65 70 75 80 90 95 100 999 Frek: 34 9 1 2 3 1 8 3 2 2 25
VAR 90 INFO TILL MASSMEDIER 18 Loc 597 width 3 MD=999 18(3) <Information> Riktad till massmedier <Se F.18 för fullständig frågetext> 000. 0 procent . . 100. 100 procent 25 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 5 10 12 15 18 20 25 30 35 Frek: 65 1 3 1 33 72 1 14 1 51 21 26 3 Kod: 40 50 60 70 80 90 95 100 999 Frek: 7 10 2 3 4 2 1 2 25
VAR 91 INFO TILL ALLMÄNHET 18 Loc 600 width 3 MD=999 18(4) <Information> Riktad till allmänhet/marknad <Se F.18 för fullständig frågetext> 000. 0 procent . . 100. 100 procent 25 999. Uppgift saknas Kod: 0 2 5 10 15 20 25 30 36 40 45 50 52 Frek: 54 1 11 48 7 35 18 23 1 31 1 32 1 Kod: 55 60 70 75 78 80 90 95 100 999 Frek: 3 11 14 3 1 16 6 2 4 25
VAR 92 INFO ANDRA FÖRV/FTG 18 Loc 603 width 2 MD=99 18(5) <Information> Riktad till andra förvaltningar/företag <Se F.18 för fullständig frågetext> 00. 0 procent . . 90. 90 procent 25 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 5 10 12 15 20 25 30 35 40 Frek: 163 1 2 1 34 56 1 13 19 10 7 1 3 Kod: 50 60 70 75 80 90 99 Frek: 3 1 2 2 2 2 25
VAR 93 INFO DOTTERBOLAG 18 Loc 605 width 2 MD=99 18(6) <Information> Riktad till dotterbolag <Se F.18 för fullständig frågetext> 00. 0 procent . . 75. 75 procent 25 99. Uppgift saknas Kod: 0 5 8 10 15 20 25 30 40 45 50 60 75 Frek: 238 20 1 29 3 15 4 3 4 1 2 2 1 Kod: 99 Frek: 25
VAR 94 INFO TILL ANNAN 18 Loc 607 width 3 MD=999 18(7.1) <Information> Annan <Se F.18 för fullständig frågetext> 000. 0 procent . . 100. 100 procent 27 999. Uppgift saknas Kod: 0 3 5 10 15 20 30 50 70 80 100 999 Frek: 268 1 2 18 6 9 5 5 3 1 3 27
VAR 95 INFO TILL ANNAN-SPEC 18 Loc 610 width 60 alphabetic 18(7.2) <Information> Annan - specificering <Se F.18 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 96 LÅNGSIKTIG PLANERING 19 Loc 670 width 1 MD=9 19 Deltar Du i den långsiktiga och övergripande planeringen av informationsverksamheten vid Din enhet/avdelning? 308 1. Ja 21 5. Nej 19 9. Uppgift saknas
VAR 97 KONSULT TEKNISK PROD 20 Loc 671 width 1 MD=0 or GE 9 20 Vid vilken typ av arbetsuppgifter anlitar Du/Din avdelning konsulthjälp? 20(1) Teknisk produktion (trycksaker, tidningar, annonser etc) 138 1. Mycket ofta 88 2. Ganska ofta 63 3. Någon gång 8 4. Nästan aldrig 7 5. Aldrig 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 98 KONSULT INFOANALYS 20 Loc 672 width 1 MD=0 or GE 9 20(2) <Konsulthjälp anlitas> Analys av informationsåtgärder <Se F.20 för fullständig frågetext> 2 1. Mycket ofta 23 2. Ganska ofta 108 3. Någon gång 73 4. Nästan aldrig 65 5. Aldrig 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 99 KONSULT INFOPLANERING 20 Loc 673 width 1 MD=0 or GE 9 20(3) <Konsulthjälp anlitas> Planering av informationsåtgärder <Se F.20 för fullständig frågetext> 0 1. Mycket ofta 17 2. Ganska ofta 93 3. Någon gång 85 4. Nästan aldrig 83 5. Aldrig 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 100 KONSULT UTVÄRDERING 20 Loc 674 width 1 MD=0 or GE 9 20(4) <Konsulthjälp anlitas> Utvärdering av informationsåtgärder <Se F.20 för fullständig frågetext> 4 1. Mycket ofta 33 2. Ganska ofta 109 3. Någon gång 63 4. Nästan aldrig 66 5. Aldrig 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 101 KONSULT BEARBETNING 20 Loc 675 width 1 MD=0 or GE 9 20(5) <Konsulthjälp anlitas> Bearbetning/sammanställning av data <Se F.20 för fullständig frågetext> 8 1. Mycket ofta 22 2. Ganska ofta 91 3. Någon gång 66 4. Nästan aldrig 86 5. Aldrig 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 102 KONSULT MASSMEDIEKONT 20 Loc 676 width 1 MD=0 or GE 9 20(6) <Konsulthjälp anlitas> Massmediekontakter <Se F.20 för fullständig frågetext> 1 1. Mycket ofta 15 2. Ganska ofta 48 3. Någon gång 84 4. Nästan aldrig 128 5. Aldrig 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 103 KONSULT ÖVRIGT 20 Loc 677 width 40 alphabetic 20(7) <Konsulthjälp anlitas> Övrigt <Se F.20 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 104 ALDRIG KONSULT 20 Loc 717 width 1 MD=9 20(8) <Konsulthjälp anlitas> Anlitar aldrig konsult <Se F.20 för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 313 5. Ej markerat 17 9. Frågan ej tillämplig
VAR 105 KONT CHEFSTJÄNSTEMÄN 21 Loc 718 width 1 MD=0 or GE 9 21 Hur ofta har Du personligen kontakt med följande grupper eller personer? 21(1) Chefstjänstemän inom egen förvaltning/företag 250 1. Dagligen 53 2. Några dgr/vecka 10 3. Några dgr/månad 4 4. Mera sällan 5 5. Aldrig 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 106 KONT ENSKILDA 21 Loc 719 width 1 MD=0 or GE 9 21(2) <Personlig kontakt med> Enskilda bland allmänhet/kunder <Se F.21 för fullständig frågetext> 105 1. Dagligen 93 2. Några dgr/vecka 74 3. Några dgr/månad 50 4. Mera sällan 7 5. Aldrig 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 107 KONT ANSVARIGA POL 21 Loc 720 width 1 MD=0 or GE 9 21(3) <Personlig kontakt med> Ansvariga politiker inom eget område <Se F.21 för fullständig frågetext> 9 1. Dagligen 43 2. Några dgr/vecka 69 3. Några dgr/månad 128 4. Mera sällan 72 5. Aldrig 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 108 KONT DAGSPRESSJOURN 21 Loc 721 width 1 MD=0 or GE 9 21(4) <Personlig kontakt med> Journalister inom dagspress <Se F.21 för fullständig frågetext> 27 1. Dagligen 79 2. Några dgr/vecka 125 3. Några dgr/månad 86 4. Mera sällan 18 5. Aldrig 7 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 109 KONT RADIO/TV JOURN 21 Loc 722 width 1 MD=0 or GE 9 21(5) <Personlig kontakt med> Journalister från radio/TV <Se F.21 för fullständig frågetext> 12 1. Dagligen 47 2. Några dgr/vecka 92 3. Några dgr/månad 150 4. Mera sällan 32 5. Aldrig 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 110 KONT POL PARTIER 21 Loc 723 width 1 MD=0 or GE 9 21(6) <Personlig kontakt med> Representanter för politiska partier <Se F.21 för fullständig frågetext> 7 1. Dagligen 25 2. Några dgr/vecka 66 3. Några dgr/månad 142 4. Mera sällan 89 5. Aldrig 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 111 KONT NÄRINGSLIVET 21 Loc 724 width 1 MD=0 or GE 9 21(7) <Personlig kontakt med> Näringslivsrepresentanter/ personer från andra företag eller organisationer <Se F.21 för fullständig frågetext> 19 1. Dagligen 81 2. Några dgr/vecka 143 3. Några dgr/månad 76 4. Mera sällan 15 5. Aldrig 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 112 KONT EGEN FÖRVALTN 21 Loc 725 width 1 MD=0 or GE 9 21(8) <Personlig kontakt med> Andra anställda inom egen förvaltning/företag <Se F.21 för fullständig frågetext> 257 1. Dagligen 47 2. Några dgr/vecka 12 3. Några dgr/månad 3 4. Mera sällan 6 5. Aldrig 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 113 KONT INFORMATÖRER 21 Loc 726 width 1 MD=0 or GE 9 21(9) <Personlig kontakt med> Informatörer inom andra förvaltningar/företag <Se F.21 för fullständig frågetext> 17 1. Dagligen 79 2. Några dgr/vecka 161 3. Några dgr/månad 73 4. Mera sällan 4 5. Aldrig 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 114 KONT FACKFÖRENINGAR 21 Loc 727 width 1 MD=0 or GE 9 21(10) <Personlig kontakt med> Representanter från fackföreningar <Se F.21 för fullständig frågetext> 7 1. Dagligen 22 2. Några dgr/vecka 94 3. Några dgr/månad 148 4. Mera sällan 60 5. Aldrig 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 115 KONT IDEELLA ORG 21 Loc 728 width 1 MD=0 or GE 9 21(11) <Personlig kontakt med> Ideella organisationer <Se F.21 för fullständig frågetext> 2 1. Dagligen 21 2. Några dgr/vecka 82 3. Några dgr/månad 187 4. Mera sällan 41 5. Aldrig 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 116 KONT AKTIONSGRUPPER 21 Loc 729 width 1 MD=0 or GE 9 21(12) <Personlig kontakt med> Aktionsgrupper <Se F.21 för fullständig frågetext> 0 1. Dagligen 3 2. Några dgr/vecka 26 3. Några dgr/månad 162 4. Mera sällan 137 5. Aldrig 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 117 KONT REKLAMBYRÅER 21 Loc 730 width 1 MD=0 or GE 9 21(13) <Personlig kontakt med> Annons- och reklambyråer <Se F.21 för fullständig frågetext> 20 1. Dagligen 57 2. Några dgr/vecka 134 3. Några dgr/månad 100 4. Mera sällan 23 5. Aldrig 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 118 KONT KONSULTBYRÅ 21 Loc 731 width 1 MD=0 or GE 9 21(14) <Personlig kontakt med> Konsultbyrå <Se F.21 för fullständig frågetext> 10 1. Dagligen 38 2. Några dgr/vecka 92 3. Några dgr/månad 133 4. Mera sällan 46 5. Aldrig 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 119 KONT ÖVRIGA 21 Loc 732 width 40 alphabetic 21(15) <Personlig kontakt med> Övriga <Se F.21 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 120 UPPG: PROD TRYCKSAKER 22 Loc 772 width 1 MD=0 or GE 9 22 Här är en lista på en rad olika arbetsuppgifter som en informatör kan tänkas syssla med. I vilken utsträckning har Du personligen dessa uppgifter? 22(1) Producera och redigera trycksaker 105 1. Mycket ofta 110 2. Ganska ofta 92 3. Någon gång 23 4. Nästan aldrig 10 5. Aldrig 7 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 121 UPPG: UTFORMA ANNONS 22 Loc 773 width 1 MD=0 or GE 9 22(2) <Arbetsuppgifter> Utforma annonser/offentliga meddelanden <Se F.22 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket ofta 108 2. Ganska ofta 110 3. Någon gång 48 4. Nästan aldrig 18 5. Aldrig 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 122 UPPG: RED PERS.TIDN 22 Loc 774 width 1 MD=0 or GE 9 22(3) <Arbetsuppgifter> Redigera personaltidning <Se F.22 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket ofta 47 2. Ganska ofta 53 3. Någon gång 40 4. Nästan aldrig 128 5. Aldrig 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 123 UPPG: ANNAN PERSINFO 22 Loc 775 width 1 MD=0 or GE 9 22(4) <Arbetsuppgifter> Annan personalinformation <Se F.22 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket ofta 103 2. Ganska ofta 109 3. Någon gång 46 4. Nästan aldrig 28 5. Aldrig 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 124 UPPG: RED INFOTIDN 22 Loc 776 width 1 MD=0 or GE 9 22(5) <Arbetsuppgifter> Redigera informationstidning till allmänhet/kunder <Se F.22 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket ofta 44 2. Ganska ofta 67 3. Någon gång 50 4. Nästan aldrig 127 5. Aldrig 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 125 UPPG: PROD VIDEOGRAM 22 Loc 777 width 1 MD=0 or GE 9 22(6) <Arbetsuppgifter> Själv producera videogram (manus, filma, redigera etc) <Se F.22 för fullständig frågetext> 6 1. Mycket ofta 17 2. Ganska ofta 72 3. Någon gång 73 4. Nästan aldrig 166 5. Aldrig 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 126 UPPG: MÅLGRUPPSANALYS 22 Loc 778 width 1 MD=0 or GE 9 22(7) <Arbetsuppgifter> Målgruppsanalys <Se F.22 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket ofta 108 2. Ganska ofta 112 3. Någon gång 41 4. Nästan aldrig 37 5. Aldrig 7 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 127 UPPG: OMVÄRLDSANALYS 22 Loc 779 width 1 MD=0 or GE 9 22(8) <Arbetsuppgifter> Omvärldsanalys <Se F.22 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket ofta 94 2. Ganska ofta 94 3. Någon gång 49 4. Nästan aldrig 55 5. Aldrig 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 128 UPPG: UTVÄRD INFOÅTG 22 Loc 780 width 1 MD=0 or GE 9 22(9) <Arbetsuppgifter> Utvärdering/uppföljning av informationsåtgärder <Se F.22 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket ofta 101 2. Ganska ofta 139 3. Någon gång 48 4. Nästan aldrig 20 5. Aldrig 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 129 UPPG: INFOUNDERSÖKN 22 Loc 781 width 1 MD=0 or GE 9 22(10) <Arbetsuppgifter> Genomföra informationsundersökningar <Se F.22 för fullständig frågetext> 6 1. Mycket ofta 35 2. Ganska ofta 138 3. Någon gång 88 4. Nästan aldrig 65 5. Aldrig 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 130 UPPG: DEF LÅNGSIKT 22 Loc 782 width 1 MD=0 or GE 9 22(11) <Arbetsuppgifter> Ställa upp och definiera långsiktiga mål för informationsverksamheten <Se F.22 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket ofta 110 2. Ganska ofta 120 3. Någon gång 35 4. Nästan aldrig 17 5. Aldrig 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 131 UPPG: DEF KORTSIKT 22 Loc 783 width 1 MD=0 or GE 9 22(12) <Arbetsuppgifter> Ställa upp och definiera kortsiktiga mål för informationsverksamheten <Se F.22 för fullständig frågetext> 86 1. Mycket ofta 157 2. Ganska ofta 73 3. Någon gång 16 4. Nästan aldrig 7 5. Aldrig 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 132 UPPG: SKAPA GODA REL 22 Loc 784 width 1 MD=0 or GE 9 22(13) <Arbetsuppgifter> Skapa goda relationer internt och externt <Se F.22 för fullständig frågetext> 175 1. Mycket ofta 118 2. Ganska ofta 37 3. Någon gång 7 4. Nästan aldrig 2 5. Aldrig 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 133 UPPG: ANALYSERA 22 Loc 785 width 1 MD=0 or GE 9 22(14) <Arbetsuppgifter> Analysera och fastställa framtida målgrupper/kunder <Se F.22 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket ofta 86 2. Ganska ofta 117 3. Någon gång 56 4. Nästan aldrig 33 5. Aldrig 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 134 UPPG: MEDIEPLANERING 22 Loc 786 width 1 MD=0 or GE 9 22(15) <Arbetsuppgifter> Medieplanering inkl. medieval <Se F.22 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket ofta 104 2. Ganska ofta 100 3. Någon gång 57 4. Nästan aldrig 21 5. Aldrig 7 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 135 UPPG: INTERNUTBILDN 22 Loc 787 width 1 MD=0 or GE 9 22(16) <Arbetsuppgifter> Lägga upp internutbildning <Se F.22 för fullständig frågetext> 10 1. Mycket ofta 40 2. Ganska ofta 133 3. Någon gång 83 4. Nästan aldrig 68 5. Aldrig 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 136 UPPG: PROD UTSTÄLLN 22 Loc 788 width 1 MD=0 or GE 9 22(17) <Arbetsuppgifter> Producera och genomföra utställningar <Se F.22 för fullständig frågetext> 22 1. Mycket ofta 58 2. Ganska ofta 121 3. Någon gång 70 4. Nästan aldrig 70 5. Aldrig 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 137 UPPG: SVARA ALLM FRÅG 22 Loc 789 width 1 MD=0 or GE 9 22(18) <Arbetsuppgifter> Svara på frågor från allmänheten <Se F.22 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket ofta 93 2. Ganska ofta 84 3. Någon gång 54 4. Nästan aldrig 35 5. Aldrig 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 138 UPPG: KONSUMENTUPPL 22 Loc 790 width 1 MD=0 or GE 9 22(19) <Arbetsuppgifter> Ge konsumentupplysning <Se F.22 för fullständig frågetext> 20 1. Mycket ofta 36 2. Ganska ofta 53 3. Någon gång 73 4. Nästan aldrig 156 5. Aldrig 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 139 UPPG: KONS LEDN INFO 22 Loc 791 width 1 MD=0 or GE 9 22(20) <Arbetsuppgifter> Blir konsulterad av ledningen i informationsfrågor <Se F.22 för fullständig frågetext> 114 1. Mycket ofta 128 2. Ganska ofta 59 3. Någon gång 27 4. Nästan aldrig 11 5. Aldrig 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 140 UPPG: ORDNA PRESSKONF 22 Loc 792 width 1 MD=0 or GE 9 22(21) <Arbetsuppgifter> Anordna presskonferenser <Se F.22 för fullständig frågetext> 27 1. Mycket ofta 81 2. Ganska ofta 123 3. Någon gång 60 4. Nästan aldrig 50 5. Aldrig 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 141 UPPG: SVARA JOUR FRÅG 22 Loc 793 width 1 MD=0 or GE 9 22(22) <Arbetsuppgifter> Svara på frågor från journalister <Se F.22 för fullständig frågetext> 69 1. Mycket ofta 90 2. Ganska ofta 105 3. Någon gång 54 4. Nästan aldrig 25 5. Aldrig 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 142 UPPG: SKRIVA PRESSMED 22 Loc 794 width 1 MD=0 or GE 9 22(23) <Arbetsuppgifter> Skriva pressmeddelanden <Se F.22 för fullständig frågetext> 54 1. Mycket ofta 119 2. Ganska ofta 100 3. Någon gång 36 4. Nästan aldrig 33 5. Aldrig 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 143 UPPG: ARR STUDIEBESÖK 22 Loc 795 width 1 MD=0 or GE 9 22(24) <Arbetsuppgifter> Arrangera studiebesök <Se F.22 för fullständig frågetext> 17 1. Mycket ofta 62 2. Ganska ofta 120 3. Någon gång 83 4. Nästan aldrig 58 5. Aldrig 7 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 144 UPPG: ANORDN INFOMÖTE 22 Loc 796 width 1 MD=0 or GE 9 22(25) <Arbetsuppgifter> Anordna informationsmöten för allmänhet/kunder <Se F.22 för fullständig frågetext> 8 1. Mycket ofta 38 2. Ganska ofta 98 3. Någon gång 103 4. Nästan aldrig 91 5. Aldrig 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 145 UPPG: ANORDN KURSER 22 Loc 797 width 1 MD=0 or GE 9 22(26) <Arbetsuppgifter> Anordna kurser och konferenser <Se F.22 för fullständig frågetext> 14 1. Mycket ofta 54 2. Ganska ofta 134 3. Någon gång 70 4. Nästan aldrig 67 5. Aldrig 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 146 UPPG: MUNTLIG PRES 22 Loc 798 width 1 MD=0 or GE 9 22(27) <Arbetsuppgifter> Hålla muntliga presentationer för allmänhet/intressenter <Se F.22 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket ofta 96 2. Ganska ofta 110 3. Någon gång 53 4. Nästan aldrig 40 5. Aldrig 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 147 UPPG: ANNAT 22 Loc 799 width 1 22(28) <Arbetsuppgifter> Annat <Se F.22 för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 336 5. Ej markerat
VAR 148 MOTTAGARNAS INTRESSEN 23 Loc 800 width 1 MD=0 or GE 9 23 Här följer ett antal påståenden om informatörens/ PR-konsultens yrkesroll. Vilken är Din uppfattning om vart och ett: 23(1) En informatör bör mera se till informationsmottagarnas intressen än till ledningens 50 1. Stämmer helt 178 2. Stämmer delvis 66 3. Stämmer knappast 39 4. Stämmer inte alls 4 8. Ingen åsikt 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 149 MOTVERKA NEG UPPGIFT 23 Loc 801 width 1 MD=0 or GE 9 23(2) En informatör bör aktivt motverka att det sprids negativa uppgifter om ledningen <Se F.23 för fullständig frågetext> 100 1. Stämmer helt 149 2. Stämmer delvis 46 3. Stämmer knappast 31 4. Stämmer inte alls 9 8. Ingen åsikt 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 150 LEDNINGENS SPRÅKRÖR 23 Loc 802 width 1 MD=0 or GE 9 23(3) En informatör bör utåt uppträda som ett språkrör för ledningen <Se F.23 för fullständig frågetext> 130 1. Stämmer helt 154 2. Stämmer delvis 25 3. Stämmer knappast 25 4. Stämmer inte alls 2 8. Ingen åsikt 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 151 GODA JOURNALIST REL. 23 Loc 803 width 1 MD=0 or GE 9 23(4) En informatör bör upparbeta goda, personliga relationer till journalister <Se F.23 för fullständig frågetext> 246 1. Stämmer helt 90 2. Stämmer delvis 5 3. Stämmer knappast 2 4. Stämmer inte alls 1 8. Ingen åsikt 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 152 GENERÖS MED INFO 23 Loc 804 width 1 MD=0 or GE 9 23(5) En informatör bör vara generös med information till journalister, även om denna kan skada verksamhetens intressen <Se F.23 för fullständig frågetext> 41 1. Stämmer helt 96 2. Stämmer delvis 109 3. Stämmer knappast 92 4. Stämmer inte alls 4 8. Ingen åsikt 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 153 ANALYS VS. PROD. 23 Loc 805 width 1 MD=0 or GE 9 23(6) En informatör bör hellre syssla med analys och utvärdering av informationsåtgärder än med produktion av material <Se F.23 för fullständig frågetext> 45 1. Stämmer helt 137 2. Stämmer delvis 90 3. Stämmer knappast 55 4. Stämmer inte alls 14 8. Ingen åsikt 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 154 MISSVISANDE UPPGIFTER 23 Loc 806 width 1 MD=0 or GE 9 23(7) En informatör bör aldrig acceptera att en uppdragsgivare går ut med missvisande uppgifter till massmedierna <Se F.23 för fullständig frågetext> 271 1. Stämmer helt 45 2. Stämmer delvis 8 3. Stämmer knappast 2 4. Stämmer inte alls 11 8. Ingen åsikt 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 155 OVIDKOMMANDE DETALJER 24 Loc 807 width 1 MD=0 or GE 9 24 Här vill vi få reda på förhållandet mellan informatören och ledningen. Kryssa för det alternativ som bäst karaktäriserar förhållandet på din arbetsplats. 24(1) Företags-/förvaltningsledningen/uppdragsgivarna har ofta synpunkter på ovidkommande detaljer i informationsverksamheten 55 1. Stämmer helt 102 2. Stämmer delvis 115 3. Stämmer knappast 49 4. Stämmer inte alls 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 156 RESPEKT INTEGRITET 24 Loc 808 width 1 MD=0 or GE 9 24(2) Företags-/förvaltningsledningen/uppdragsgivarna har dålig respekt för informationsansvarigas integritet <Se F.24 för fullständig frågetext> 39 1. Stämmer helt 82 2. Stämmer delvis 122 3. Stämmer knappast 78 4. Stämmer inte alls 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 157 INFO.VERKS VILLKOR 24 Loc 809 width 1 MD=0 or GE 9 24(3) Företags-/förvaltningsledningen/uppdragsgivarna är väl införstådd i informationsverksamhetens villkor <Se F.24 för fullständig frågetext> 56 1. Stämmer helt 149 2. Stämmer delvis 92 3. Stämmer knappast 23 4. Stämmer inte alls 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 158 BRANDKÅRSUTRYCKNING 24 Loc 810 width 1 MD=0 or GE 9 24(4) Företags-/förvaltningsledningen/uppdragsgivarna kräver ofta "brandkårsutryckningar" i detaljfrågor <Se F.24 för fullständig frågetext> 75 1. Stämmer helt 152 2. Stämmer delvis 71 3. Stämmer knappast 23 4. Stämmer inte alls 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 159 LYHÖRD FÖR NYA IDEER 24 Loc 811 width 1 MD=9 24(5) Företags-/förvaltningsledningen/uppdragsgivarna är lyhörd för nya informationsideer <Se F.24 för fullständig frågetext> 103 1. Stämmer helt 156 2. Stämmer delvis 51 3. Stämmer knappast 13 4. Stämmer inte alls 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 160 REAKTION PÅ KRITIK 24 Loc 812 width 1 MD=0 or GE 9 24(6) Företags-/förvaltningsledningen/uppdragsgivarna överreagerar ofta på kritik i massmedierna <Se F.24 för fullständig frågetext> 72 1. Stämmer helt 141 2. Stämmer delvis 87 3. Stämmer knappast 19 4. Stämmer inte alls 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 161 ÖVERTRO PÅ INFO 24 Loc 813 width 1 MD=0 or GE 9 24(7) Företags-/förvaltningsledningen/uppdragsgivarna har en övertro på informationens möjligheter <Se F.24 för fullständig frågetext> 21 1. Stämmer helt 123 2. Stämmer delvis 141 3. Stämmer knappast 35 4. Stämmer inte alls 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 162 FÖRSIKTIG MED INFO 24 Loc 814 width 1 MD=0 or GE 9 24(8) Företags-/förvaltningsledningen/uppdragsgivarna är alltför försiktig när det gäller att gå ut med information i kontroversiella frågor <Se F.24 för fullständig frågetext> 78 1. Stämmer helt 169 2. Stämmer delvis 54 3. Stämmer knappast 21 4. Stämmer inte alls 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 163 LOJALITETSKONFLIKT 24 Loc 815 width 1 MD=0 or GE 9 24(9) Företags-/förvaltningsledningen/uppdragsgivarna inser inte att informationsverksamheten ofta befinner sig i en lojalitetskonflikt i förhållande till anställda och andra intressenter <Se F.24 för fullständig frågetext> 40 1. Stämmer helt 152 2. Stämmer delvis 89 3. Stämmer knappast 32 4. Stämmer inte alls 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 164 YRKESROLL: KRITIKER 25 Loc 816 width 1 MD=0 or GE 9 HÄR FÖLJER ETT ANTAL FRÅGOR OM HUR DU BEDÖMER JOURNALISTERS YRKESROLL. 25 Här följer ett antal påståenden om journalistens yrkesroll. Vilken är Din uppfattning om vart och ett av dem? 25(1) En journalist bör betrakta sig som en kritiker av samhällets orättvisor 107 1. Stämmer helt 169 2. Stämmer delvis 43 3. Stämmer knappast 19 4. Stämmer inte alls 2 8. Ingen åsikt 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 165 YRKESROLL: UPPLEVELSE 25 Loc 817 width 1 MD=0 or GE 9 25(2) En journalist bör betrakta sig som en som förmår ge människor upplevelser <Se F.25 för fullständig frågetext> 108 1. Stämmer helt 193 2. Stämmer delvis 25 3. Stämmer knappast 12 4. Stämmer inte alls 1 8. Ingen åsikt 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 166 YRKESROLL: NYA TANKAR 25 Loc 818 width 1 MD=0 or GE 9 25(3) En journalist bör betrakta sig som en som stimulerar nya tankar och ideer <Se F.25 för fullständig frågetext> 152 1. Stämmer helt 152 2. Stämmer delvis 29 3. Stämmer knappast 4 4. Stämmer inte alls 3 8. Ingen åsikt 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 167 YRKESROLL: NEUTR RAPP 25 Loc 819 width 1 MD=0 or GE 9 25(4) En journalist bör betrakta sig som en neutral rapportör av det som sker i samhället <Se F.25 för fullständig frågetext> 133 1. Stämmer helt 121 2. Stämmer delvis 64 3. Stämmer knappast 21 4. Stämmer inte alls 2 8. Ingen åsikt 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 168 YRKESROLL: SPEGL OPIN 25 Loc 820 width 1 MD=0 or GE 9 25(5) En journalist bör betrakta sig som en som speglar den allmänna opinionen <Se F.25 för fullständig frågetext> 88 1. Stämmer helt 160 2. Stämmer delvis 73 3. Stämmer knappast 18 4. Stämmer inte alls 3 8. Ingen åsikt 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 169 YRKESROLL: GRANSKARE 25 Loc 821 width 1 MD=9 25(6) En journalist bör betrakta sig som en granskare av samhällets makthavare <Se F.25 för fullständig frågetext> 207 1. Stämmer helt 130 2. Stämmer delvis 6 3. Stämmer knappast 0 4. Stämmer inte alls 0 8. Ingen åsikt 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 170 YRKESROLL: SPRÅKRÖR 25 Loc 822 width 1 MD=0 or GE 9 25(7) En journalist bör betrakta sig som ett språkrör för den lokala opinionen <Se F.25 för fullständig frågetext> 63 1. Stämmer helt 161 2. Stämmer delvis 73 3. Stämmer knappast 36 4. Stämmer inte alls 4 8. Ingen åsikt 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 171 YRKESROLL: FÖRKLARA 25 Loc 823 width 1 MD=0 or GE 9 25(8) En journalist bör betrakta sig som en som enkelt kan förklara komplicerade händelser <Se F.25 för fullständig frågetext> 232 1. Stämmer helt 92 2. Stämmer delvis 12 3. Stämmer knappast 5 4. Stämmer inte alls 1 8. Ingen åsikt 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 172 JOURN: ORÄDD 26 Loc 824 width 1 MD=0 or GE 9 26 Hur skulle Du vilja karaktärisera den typiske nyhetsjournalisten i Sverige? 26(1) Orädd 52 1. Stämmer helt 186 2. Stämmer delvis 90 3. Stämmer knappast 8 4. Stämmer inte alls 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 173 JOURN: SKEPTISK 26 Loc 825 width 1 MD=0 or GE 9 26(2) <Den typiske nyhetsjournalisten i Sverige> Skeptisk <Se F.26 för fullständig frågetext> 65 1. Stämmer helt 200 2. Stämmer delvis 62 3. Stämmer knappast 4 4. Stämmer inte alls 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 174 JOURN: IDEALISTISK 26 Loc 826 width 1 MD=0 or GE 9 26(3) <Den typiske nyhetsjournalisten i Sverige> Idealistisk <Se F.26 för fullständig frågetext> 10 1. Stämmer helt 100 2. Stämmer delvis 186 3. Stämmer knappast 39 4. Stämmer inte alls 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 175 JOURN: ANSVARSKÄNNAND 26 Loc 827 width 1 MD=0 or GE 9 26(4) <Den typiske nyhetsjournalisten i Sverige> Ansvarskännande <Se F.26 för fullständig frågetext> 17 1. Stämmer helt 142 2. Stämmer delvis 144 3. Stämmer knappast 33 4. Stämmer inte alls 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 176 JOURN: KRITISK 26 Loc 828 width 1 MD=9 26(5) <Den typiske nyhetsjournalisten i Sverige> Kritisk <Se F.26 för fullständig frågetext> 94 1. Stämmer helt 196 2. Stämmer delvis 46 3. Stämmer knappast 3 4. Stämmer inte alls 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 177 JOURN: LÄTTMANIPUL. 26 Loc 829 width 1 MD=0 or GE 9 26(6) <Den typiske nyhetsjournalisten i Sverige> Lättmanipulerad <Se F.26 för fullständig frågetext> 26 1. Stämmer helt 137 2. Stämmer delvis 136 3. Stämmer knappast 36 4. Stämmer inte alls 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 178 JOURN: MEDKÄNNANDE 26 Loc 830 width 1 MD=0 or GE 9 26(7) <Den typiske nyhetsjournalisten i Sverige> Medkännande <Se F.26 för fullständig frågetext> 8 1. Stämmer helt 128 2. Stämmer delvis 159 3. Stämmer knappast 34 4. Stämmer inte alls 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 179 JOURN: KUNNIG 26 Loc 831 width 1 MD=0 or GE 9 26(8) <Den typiske nyhetsjournalisten i Sverige> Kunnig <Se F.26 för fullständig frågetext> 20 1. Stämmer helt 217 2. Stämmer delvis 87 3. Stämmer knappast 13 4. Stämmer inte alls 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 180 YRKREG: UPPDR REDLEDN 27 Loc 832 width 1 MD=0 or GE 9 27 De journalistiska yrkesreglerna anger principer om bl a journalistens integritet och om anskaffning av material. Det har då och då diskuterats hur svårt det är att följa de uppställda reglerna. I vad mån anser Du att journalister har problem med att följa yrkesreglerna? Ange för var och en av de tretton reglerna om Du anser att sådana problem för journalister förekommer. 27(1) "Ta inte i tjänsten emot journalistiska uppdrag av personer utanför den redaktionella ledningen." 10 1. Mycket ofta 83 2. Ganska ofta 123 3. Ganska sällan 53 4. Mycket sällan 9 5. Aldrig 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 181 YRKREG: SJÄLVSTÄNDIG 27 Loc 833 width 1 MD=0 or GE 9 27(2) <Problem följa yrkesregel> "Acceptera inte uppdrag från utomstående, ej heller inbjudan, gåva, gratisresa eller annan förmån i och utanför tjänsten som kan misstänkliggöra ställningen som fri och självständig journalist." <Se F.27 för fullständig frågetext> 24 1. Mycket ofta 119 2. Ganska ofta 92 3. Ganska sällan 43 4. Mycket sällan 13 5. Aldrig 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 182 YRKREG: PÅTRYCKNING 27 Loc 834 width 1 MD=0 or GE 9 27(3) <Problem följa yrkesregler> "Använd inte ställningen som journalist till att utöva påtryckning för egen eller andras vinning eller till att skaffa privata förmåner." <Se F.27 för fullständig frågetext> 15 1. Mycket ofta 61 2. Ganska ofta 132 3. Ganska sällan 63 4. Mycket sällan 19 5. Aldrig 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 183 YRKREG: OPUBL NYHETER 27 Loc 835 width 1 MD=0 or GE 9 27(4) <Problem följa yrkesregler> "Utnyttja inte för egen eller andras vinning opublicerade nyheter beträffande ekonomiska förhållanden eller åtgärder hos stat, kommuner, organisationer, företag eller enskilda." <Se F.27 för fullständig frågetext> 9 1. Mycket ofta 50 2. Ganska ofta 124 3. Ganska sällan 88 4. Mycket sällan 11 5. Aldrig 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 184 YRKREG: ÖVERTYGELSE 27 Loc 836 width 1 MD=0 or GE 9 27(5) <Problem följa yrkesregler> "Beakta journalistavtalets bestämmelse om att medarbetare icke får åläggas att skriva mot sin övertygelse eller utföra förödmjukande uppdrag." <Se F.27 för fullständig frågetext> 8 1. Mycket ofta 58 2. Ganska ofta 98 3. Ganska sällan 102 4. Mycket sällan 16 5. Aldrig 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 185 YRKREG: INFO INTERVJU 27 Loc 837 width 1 MD=0 or GE 9 27(6) <Problem följa yrkesregler> "Tillmötesgå rimliga önskemål från intervjuade personer om att i förväg få veta hur och var deras uttalanden återges." <Se F.27 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket ofta 126 2. Ganska ofta 65 3. Ganska sällan 45 4. Mycket sällan 10 5. Aldrig 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 186 YRKREG: HÄNSYN OVANA 27 Loc 838 width 1 MD=0 or GE 9 27(7) <Problem följa yrkesregler> "Visa särskild hänsyn mot ovana intervjuobjekt. Upplys den intervjuade om huruvida samtalet är avsett för publicering eller enbart för information." <Se F.27 för fullständig frågetext> 59 1. Mycket ofta 115 2. Ganska ofta 70 3. Ganska sällan 33 4. Mycket sällan 12 5. Aldrig 7 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 187 YRKREG: FÖRFALSKNING 27 Loc 839 width 1 MD=0 or GE 9 27(8) <Problem följa yrkesregler> "Förfalska inte intervjuer eller bilder." <Se F.27 för fullständig frågetext> 20 1. Mycket ofta 67 2. Ganska ofta 93 3. Ganska sällan 88 4. Mycket sällan 23 5. Aldrig 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 188 YRKREG: HÄNSYN FOTO 27 Loc 840 width 1 MD=0 or GE 9 27(9) <Problem följa yrkesregler> "Visa hänsyn vid fotograferingsuppdrag samt vid anskaffning av bilder, särskilt i samband med olyckor och brott." <Se F.27 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket ofta 109 2. Ganska ofta 80 3. Ganska sällan 58 4. Mycket sällan 10 5. Aldrig 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 189 YRKREG: INTE GE EFTER 27 Loc 841 width 1 MD=0 or GE 9 27(10) <Problem följa yrkesregler> "Ge inte efter för påtryckningar från utomstående i avsikt att hindra eller inskränka berättigad publicitet." <Se F.27 för fullständig frågetext> 7 1. Mycket ofta 42 2. Ganska ofta 114 3. Ganska sällan 107 4. Mycket sällan 13 5. Aldrig 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 190 YRKREG: UPPHOVSRÄTTEN 27 Loc 842 width 1 MD=0 or GE 9 27(11) <Problem följa yrkesregler> "Beakta upphovsrätten med dess citatregler och fotorätten." <Se F.27 för fullständig frågetext> 12 1. Mycket ofta 53 2. Ganska ofta 124 3. Ganska sällan 82 4. Mycket sällan 14 5. Aldrig 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 191 YRKREG: KÄLLANGIVELSE 27 Loc 843 width 1 MD=0 or GE 9 27(12) <Problem följa yrkesregler> "Visa generositet med källangivelse när en framställning huvudsakligen bygger på annans sakuppgifter." <Se F.27 för fullständig frågetext> 18 1. Mycket ofta 97 2. Ganska ofta 117 3. Ganska sällan 47 4. Mycket sällan 8 5. Aldrig 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 192 YRKREG: PUBL.TID 27 Loc 844 width 1 MD=0 or GE 9 27(13) <Problem följa yrkesregler> "Respektera överenskomna publiceringstider." <Se F.27 för fullständig frågetext> 21 1. Mycket ofta 86 2. Ganska ofta 121 3. Ganska sällan 52 4. Mycket sällan 6 5. Aldrig 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 52 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 193 VIKTIG YRKESREGEL 1 28 Loc 845 width 2 MD=99 28a Vilka av de tretton yrkesreglerna anser Du personligen vara de viktigaste? Ange de fem viktigaste på raden nedan. 28a(1) Viktigaste yrkesregel 1 10 01. "Ta inte i tjänsten emot journalistiska uppdrag av personer utanför den redaktionella ledningen." 57 02. "Acceptera inte uppdrag från utomstående, ej heller inbjudan, gåva, gratisresa eller annan förmån i och utanför tjänsten som kan misstänkliggöra ställningen som fri och självständig journalist." 77 03. "Använd inte ställningen som journalist till att utöva påtryckning för egen eller andras vinning eller till att skaffa privata förmåner." 13 04. "Utnyttja inte för egen eller andras vinning opublicerade nyheter beträffande ekonomiska förhållanden eller åtgärder hos stat, kommuner, organisationer, företag eller enskilda." 16 05. "Beakta journalistavtalets bestämmelse om att medarbetare icke får åläggas att skriva mot sin övertygelse eller utföra förödmjukande uppdrag." 21 06. "Tillmötesgå rimliga önskemål från intervjuade personer om att i förväg få veta hur och var deras uttalande återges." 18 07. "Visa särskild hänsyn mot ovana intervjuobjekt. Upplys den intervjuade om huruvida samtalet är avsett för publicering eller enbart för information." 49 08. "Förfalska inte intervjuer eller bilder." 5 09. "Visa hänsyn vid fotograferingsuppdrag samt vid anskaffning av bilder, särskilt i samband med olyckor och brott." 21 10. "Ge inte efter för påtryckningar från utomstående i avsikt att hindra eller inskränka berättigad publicitet." 1 11. "Beakta upphovsrätten med dess citatregler och fotorätten." 3 12. "Visa generositet med källangivelse när en framställning huvudsakligen bygger på annans sakuppgifter." 0 13. "Respektera överenskomma publiceringstider." 57 99. Uppgift saknas
VAR 194 VIKTIG YRKESREGEL 2 28 Loc 847 width 2 MD=99 28a(2) Viktigaste yrkesregel 2 <Se F.28a för fullständig frågetext> 3 01. "Ta inte i tjänsten emot journalistiska uppdrag av personer utanför den redaktionella ledningen." 20 02. "Acceptera inte uppdrag från utomstående, ej heller inbjudan, gåva, gratisresa eller annan förmån i och utanför tjänsten som kan misstänkliggöra ställningen som fri och självständig journalist." 58 03. "Använd inte ställningen som journalist till att utöva påtryckning för egen eller andras vinning eller till att skaffa privata förmåner." 51 04. "Utnyttja inte för egen eller andras vinning opublicerade nyheter beträffande ekonomiska förhållanden eller åtgärder hos stat, kommuner, organisationer, företag eller enskilda." 11 05. "Beakta journalistavtalets bestämmelse om att medarbetare icke får åläggas att skriva mot sin övertygelse eller utföra förödmjukande uppdrag." 45 06. "Tillmötesgå rimliga önskemål från intervjuade personer om att i förväg få veta hur och var deras uttalande återges." 30 07. "Visa särskild hänsyn mot ovana intervjuobjekt. Upplys den intervjuade om huruvida samtalet är avsett för publicering eller enbart för information." 28 08. "Förfalska inte intervjuer eller bilder." 7 09. "Visa hänsyn vid fotograferingsuppdrag samt vid anskaffning av bilder, särskilt i samband med olyckor och brott." 27 10. "Ge inte efter för påtryckningar från utomstående i avsikt att hindra eller inskränka berättigad publicitet." 4 11. "Beakta upphovsrätten med dess citatregler och fotorätten." 4 12. "Visa generositet med källangivelse när en framställning huvudsakligen bygger på annans sakuppgifter." 2 13. "Respektera överenskomma publiceringstider." 58 99. Uppgift saknas
VAR 195 VIKTIG YRKESREGEL 3 28 Loc 849 width 2 MD=99 28a(3) Viktigaste yrkesregel 3 <Se F.28a för fullständig frågetext> 4 01. "Ta inte i tjänsten emot journalistiska uppdrag av personer utanför den redaktionella ledningen." 16 02. "Acceptera inte uppdrag från utomstående, ej heller inbjudan, gåva, gratisresa eller annan förmån i och utanför tjänsten som kan misstänkliggöra ställningen som fri och självständig journalist." 27 03. "Använd inte ställningen som journalist till att utöva påtryckning för egen eller andras vinning eller till att skaffa privata förmåner." 35 04. "Utnyttja inte för egen eller andras vinning opublicerade nyheter beträffande ekonomiska förhållanden eller åtgärder hos stat, kommuner, organisationer, företag eller enskilda." 24 05. "Beakta journalistavtalets bestämmelse om att medarbetare icke får åläggas att skriva mot sin övertygelse eller utföra förödmjukande uppdrag." 43 06. "Tillmötesgå rimliga önskemål från intervjuade personer om att i förväg få veta hur och var deras uttalande återges." 29 07. "Visa särskild hänsyn mot ovana intervjuobjekt. Upplys den intervjuade om huruvida samtalet är avsett för publicering eller enbart för information." 51 08. "Förfalska inte intervjuer eller bilder." 17 09. "Visa hänsyn vid fotograferingsuppdrag samt vid anskaffning av bilder, särskilt i samband med olyckor och brott." 25 10. "Ge inte efter för påtryckningar från utomstående i avsikt att hindra eller inskränka berättigad publicitet." 8 11. "Beakta upphovsrätten med dess citatregler och fotorätten." 5 12. "Visa generositet med källangivelse när en framställning huvudsakligen bygger på annans sakuppgifter." 6 13. "Respektera överenskomma publiceringstider." 58 99. Uppgift saknas
VAR 196 VIKTIG YRKESREGEL 4 28 Loc 851 width 2 MD=99 28a(4) Viktigaste yrkesregel 4 <Se F.28a för fullständig frågetext> 4 01. "Ta inte i tjänsten emot journalistiska uppdrag av personer utanför den redaktionella ledningen." 15 02. "Acceptera inte uppdrag från utomstående, ej heller inbjudan, gåva, gratisresa eller annan förmån i och utanför tjänsten som kan misstänkliggöra ställningen som fri och självständig journalist." 36 03. "Använd inte ställningen som journalist till att utöva påtryckning för egen eller andras vinning eller till att skaffa privata förmåner." 20 04. "Utnyttja inte för egen eller andras vinning opublicerade nyheter beträffande ekonomiska förhållanden eller åtgärder hos stat, kommuner, organisationer, företag eller enskilda." 7 05. "Beakta journalistavtalets bestämmelse om att medarbetare icke får åläggas att skriva mot sin övertygelse eller utföra förödmjukande uppdrag." 29 06. "Tillmötesgå rimliga önskemål från intervjuade personer om att i förväg få veta hur och var deras uttalande återges." 36 07. "Visa särskild hänsyn mot ovana intervjuobjekt. Upplys den intervjuade om huruvida samtalet är avsett för publicering eller enbart för information." 52 08. "Förfalska inte intervjuer eller bilder." 25 09. "Visa hänsyn vid fotograferingsuppdrag samt vid anskaffning av bilder, särskilt i samband med olyckor och brott." 40 10. "Ge inte efter för påtryckningar från utomstående i avsikt att hindra eller inskränka berättigad publicitet." 14 11. "Beakta upphovsrätten med dess citatregler och fotorätten." 8 12. "Visa generositet med källangivelse när en framställning huvudsakligen bygger på annans sakuppgifter." 1 13. "Respektera överenskomma publiceringstider." 61 99. Uppgift saknas
VAR 197 VIKTIG YRKESREGEL 5 28 Loc 853 width 2 MD=99 28a(5) Viktigaste yrkesregel 5 <Se F.28a för fullständig frågetext> 7 01. "Ta inte i tjänsten emot journalistiska uppdrag av personer utanför den redaktionella ledningen." 16 02. "Acceptera inte uppdrag från utomstående, ej heller inbjudan, gåva, gratisresa eller annan förmån i och utanför tjänsten som kan misstänkliggöra ställningen som fri och självständig journalist." 20 03. "Använd inte ställningen som journalist till att utöva påtryckning för egen eller andras vinning eller till att skaffa privata förmåner." 20 04. "Utnyttja inte för egen eller andras vinning opublicerade nyheter beträffande ekonomiska förhållanden eller åtgärder hos stat, kommuner, organisationer, företag eller enskilda." 14 05. "Beakta journalistavtalets bestämmelse om att medarbetare icke får åläggas att skriva mot sin övertygelse eller utföra förödmjukande uppdrag." 20 06. "Tillmötesgå rimliga önskemål från intervjuade personer om att i förväg få veta hur och var deras uttalande återges." 25 07. "Visa särskild hänsyn mot ovana intervjuobjekt. Upplys den intervjuade om huruvida samtalet är avsett för publicering eller enbart för information." 23 08. "Förfalska inte intervjuer eller bilder." 20 09. "Visa hänsyn vid fotograferingsuppdrag samt vid anskaffning av bilder, särskilt i samband med olyckor och brott." 62 10. "Ge inte efter för påtryckningar från utomstående i avsikt att hindra eller inskränka berättigad publicitet." 11 11. "Beakta upphovsrätten med dess citatregler och fotorätten." 18 12. "Visa generositet med källangivelse när en framställning huvudsakligen bygger på annans sakuppgifter." 27 13. "Respektera överenskomma publiceringstider." 65 99. Uppgift saknas
VAR 198 MINDR VIKT YRKESREG 1 28 Loc 855 width 2 MD=99 28b Vilka av de tretton yrkesreglerna anser Du vara mindre viktiga? Ange de tre relativ sett mindre viktiga på raden nedan. 28b(1) Mindre viktig yrkesregel 1 111 01. "Ta inte i tjänsten emot journalistiska uppdrag av personer utanför den redaktionella ledningen." 14 02. "Acceptera inte uppdrag från utomstående, ej heller inbjudan, gåva, gratisresa eller annan förmån i och utanför tjänsten som kan misstänkliggöra ställningen som fri och självständig journalist." 2 03. "Använd inte ställningen som journalist till att utöva påtryckning för egen eller andras vinning eller till att skaffa privata förmåner." 4 04. "Utnyttja inte för egen eller andras vinning opublicerade nyheter beträffande ekonomiska förhållanden eller åtgärder hos stat, kommuner, organisationer, företag eller enskilda." 9 05. "Beakta journalistavtalets bestämmelse om att medarbetare icke får åläggas att skriva mot sin övertygelse eller utföra förödmjukande uppdrag." 8 06. "Tillmötesgå rimliga önskemål från intervjuade personer om att i förväg få veta hur och var deras uttalande återges." 7 07. "Visa särskild hänsyn mot ovana intervjuobjekt. Upplys den intervjuade om huruvida samtalet är avsett för publicering eller enbart för information." 4 08. "Förfalska inte intervjuer eller bilder." 2 09. "Visa hänsyn vid fotograferingsuppdrag samt vid anskaffning av bilder, särskilt i samband med olyckor och brott." 2 10. "Ge inte efter för påtryckningar från utomstående i avsikt att hindra eller inskränka berättigad publicitet." 28 11. "Beakta upphovsrätten med dess citatregler och fotorätten." 19 12. "Visa generositet med källangivelse när en framställning huvudsakligen bygger på annans sakuppgifter." 45 13. "Respektera överenskomma publiceringstider." 93 99. Uppgift saknas
VAR 199 MINDR VIKT YRKESREG 2 28 Loc 857 width 2 MD=99 28b(2) Mindre viktig yrkesregel 2 <Se F.28b för fullständig frågetext> 27 01. "Ta inte i tjänsten emot journalistiska uppdrag av personer utanför den redaktionella ledningen." 23 02. "Acceptera inte uppdrag från utomstående, ej heller inbjudan, gåva, gratisresa eller annan förmån i och utanför tjänsten som kan misstänkliggöra ställningen som fri och självständig journalist." 3 03. "Använd inte ställningen som journalist till att utöva påtryckning för egen eller andras vinning eller till att skaffa privata förmåner." 8 04. "Utnyttja inte för egen eller andras vinning opublicerade nyheter beträffande ekonomiska förhållanden eller åtgärder hos stat, kommuner, organisationer, företag eller enskilda." 25 05. "Beakta journalistavtalets bestämmelse om att medarbetare icke får åläggas att skriva mot sin övertygelse eller utföra förödmjukande uppdrag." 15 06. "Tillmötesgå rimliga önskemål från intervjuade personer om att i förväg få veta hur och var deras uttalande återges." 13 07. "Visa särskild hänsyn mot ovana intervjuobjekt. Upplys den intervjuade om huruvida samtalet är avsett för publicering eller enbart för information." 4 08. "Förfalska inte intervjuer eller bilder." 4 09. "Visa hänsyn vid fotograferingsuppdrag samt vid anskaffning av bilder, särskilt i samband med olyckor och brott." 5 10. "Ge inte efter för påtryckningar från utomstående i avsikt att hindra eller inskränka berättigad publicitet." 34 11. "Beakta upphovsrätten med dess citatregler och fotorätten." 47 12. "Visa generositet med källangivelse när en framställning huvudsakligen bygger på annans sakuppgifter." 30 13. "Respektera överenskomma publiceringstider." 110 99. Uppgift saknas
VAR 200 MINDR VIKT YRKESREG 3 28 Loc 859 width 2 MD=99 28b(3) Mindre viktig yrkesregel 3 <Se F.28b för fullständig frågetext> 22 01. "Ta inte i tjänsten emot journalistiska uppdrag av personer utanför den redaktionella ledningen." 6 02. "Acceptera inte uppdrag från utomstående, ej heller inbjudan, gåva, gratisresa eller annan förmån i och utanför tjänsten som kan misstänkliggöra ställningen som fri och självständig journalist." 5 03. "Använd inte ställningen som journalist till att utöva påtryckning för egen eller andras vinning eller till att skaffa privata förmåner." 3 04. "Utnyttja inte för egen eller andras vinning opublicerade nyheter beträffande ekonomiska förhållanden eller åtgärder hos stat, kommuner, organisationer, företag eller enskilda." 10 05. "Beakta journalistavtalets bestämmelse om att medarbetare icke får åläggas att skriva mot sin övertygelse eller utföra förödmjukande uppdrag." 13 06. "Tillmötesgå rimliga önskemål från intervjuade personer om att i förväg få veta hur och var deras uttalande återges." 22 07. "Visa särskild hänsyn mot ovana intervjuobjekt. Upplys den intervjuade om huruvida samtalet är avsett för publicering eller enbart för information." 2 08. "Förfalska inte intervjuer eller bilder." 7 09. "Visa hänsyn vid fotograferingsuppdrag samt vid anskaffning av bilder, särskilt i samband med olyckor och brott." 6 10. "Ge inte efter för påtryckningar från utomstående i avsikt att hindra eller inskränka berättigad publicitet." 21 11. "Beakta upphovsrätten med dess citatregler och fotorätten." 42 12. "Visa generositet med källangivelse när en framställning huvudsakligen bygger på annans sakuppgifter." 56 13. "Respektera överenskomma publiceringstider." 133 99. Uppgift saknas
VAR 201 KOMMENTAR YRKESREGLER 28 Loc 861 width 1 28 Eventuell kommentar 61 1. Kommentar 287 5. Ej kommentar
VAR 202 BETALA FÖR UPPGIFTER 29 Loc 862 width 1 MD=0 or GE 9 29 Journalister måste använda olika metoder för att få tag på svåråtkomliga uppgifter. Vilken bedömning gör Du personligen av följande metoder när det gäller att få fram material för publicering? 29(1) Att betala för att komma över sekretessbelagda uppgifter 1 1. Metoden är alltid berättigad 26 2. Metoden kan då och då vara berättigad 81 3. Metoden kan någon enstaka gång vara berättigad 207 4. Metoden kan aldrig vara berättigad 8 8. Ingen åsikt 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 203 KOPIERA I HEMLIGHET 29 Loc 863 width 1 MD=0 or GE 9 29(2) <Metod att få fram material> Att kopiera sekretessbelagda handlingar utan tillåtelse <Se F.29 för fullständig frågetext> 7 1. Metoden är alltid berättigad 26 2. Metoden kan då och då vara berättigad 84 3. Metoden kan någon enstaka gång vara berättigad 198 4. Metoden kan aldrig vara berättigad 6 8. Ingen åsikt 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 204 UTGE SIG VARA ANNAN 29 Loc 864 width 1 MD=0 or GE 9 29(3) <Metod att få fram material> Att utge sig för att vara någon annan <Se F.29 för fullständig frågetext> 2 1. Metoden är alltid berättigad 37 2. Metoden kan då och då vara berättigad 87 3. Metoden kan någon enstaka gång vara berättigad 193 4. Metoden kan aldrig vara berättigad 2 8. Ingen åsikt 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 205 HOTA UPPGIFTSLÄMNARE 29 Loc 865 width 1 MD=9 29(4) <Metod att få fram material> Att hota en uppgiftslämnare med ofördelaktig publicitet <Se F.29 för fullständig frågetext> 0 1. Metoden är alltid berättigad 3 2. Metoden kan då och då vara berättigad 31 3. Metoden kan någon enstaka gång vara berättigad 289 4. Metoden kan aldrig vara berättigad 1 8. Ingen åsikt 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 206 INSIDE INFORMATION 29 Loc 866 width 1 MD=0 or GE 9 29(5) <Metod att få fram material> Att ta anställning för att därigenom komma åt "inside information" <Se F.29 för fullständig frågetext> 13 1. Metoden är alltid berättigad 48 2. Metoden kan då och då vara berättigad 165 3. Metoden kan någon enstaka gång vara berättigad 91 4. Metoden kan aldrig vara berättigad 5 8. Ingen åsikt 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 207 BETALA INTERVJUPERSON 29 Loc 867 width 1 MD=0 or GE 9 29(6) <Metod att få fram material> Att betala en intervjuperson för att framträda offentligt <Se F.29 för fullständig frågetext> 8 1. Metoden är alltid berättigad 47 2. Metoden kan då och då vara berättigad 133 3. Metoden kan någon enstaka gång vara berättigad 124 4. Metoden kan aldrig vara berättigad 8 8. Ingen åsikt 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 208 ANVÄNDA PRIV MATERIAL 29 Loc 868 width 1 MD=0 or GE 9 29(7) <Metod att få fram material> Att använda privat material, t ex brev eller fotografier, utan tillåtelse från den berörde <Se F.29 för fullständig frågetext> 0 1. Metoden är alltid berättigad 7 2. Metoden kan då och då vara berättigad 35 3. Metoden kan någon enstaka gång vara berättigad 278 4. Metoden kan aldrig vara berättigad 2 8. Ingen åsikt 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 209 PUBL. OFF-THE-RECORD 29 Loc 869 width 1 MD=0 or GE 9 29(8) <Metod att få fram material> Att lova en uppgiftslämnare att samtalet endast är off-the-record men sedan ändå publicera det <Se F.29 för fullständig frågetext> 1 1. Metoden är alltid berättigad 9 2. Metoden kan då och då vara berättigad 35 3. Metoden kan någon enstaka gång vara berättigad 276 4. Metoden kan aldrig vara berättigad 2 8. Ingen åsikt 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 210 ANV PRESSMEDDELANDEN 30 Loc 870 width 1 MD=8 or GE 9 HÄR FÖLJER NÅGRA FRÅGOR OM HUR DU SER PÅ INFORMATÖRERS FÖRHÅLLANDE TILL MASSMEDIER SAMT OM DIN UPPFATTNING OM MEDIERNAS SÄTT ATT FUNGERA. 30 Ett syfte med utåtriktad information är att få massmedier att uppmärksamma frågor som är viktiga för den egna myndigheten/företaget/organisationen. Om Du ser till Din egen/Din avdelnings erfarenhet, (1) hur ofta används följande sätt att nå ut och (2) hur effektiva anser Du att de är? Ange Ditt svar på de två skalorna mellan 0 och 5. 30(1.1) HUR VANLIGT: Skicka ut pressmeddelanden 6 0. Ytterst ovanligt 26 1. 35 2. 66 3. 83 4. 123 5. Mycket vanligt 1 8. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 211 ANV PERS REL JOURN 30 Loc 871 width 1 MD=8 or GE 9 30(1.2) HUR VANLIGT: Skapa personliga relationer till journalister <Se F.30 för fullständig frågetext> 11 0. Ytterst ovanligt 24 1. 40 2. 88 3. 106 4. 69 5. Mycket vanligt 2 8. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 212 ANV PRESSKONFERENS 30 Loc 872 width 1 MD=8 or GE 9 30(1.3) HUR VANLIGT: Anordna presskonferenser <Se F.30 för fullständig frågetext> 21 0. Ytterst ovanligt 60 1. 72 2. 96 3. 59 4. 27 5. Mycket vanligt 5 8. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 213 ANV BESÖKA MEDIERED 30 Loc 873 width 1 MD=8 or GE 9 30(1.4) HUR VANLIGT: Personligen besöka medieredaktioner <Se F.30 för fullständig frågetext> 72 0. Ytterst ovanligt 110 1. 85 2. 45 3. 18 4. 3 5. Mycket vanligt 7 8. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 214 ANV INBJUDA BRIEFINGS 30 Loc 874 width 1 MD=8 or GE 9 30(1.5) HUR VANLIGT: Inbjuda speciellt utvalda journalister till briefings <Se F.30 för fullständig frågetext> 46 0. Ytterst ovanligt 68 1. 69 2. 83 3. 51 4. 17 5. Mycket vanligt 6 8. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 215 ANV ORDNA JOURNRESOR 30 Loc 875 width 1 MD=8 or GE 9 30(1.6) HUR VANLIGT: Ordna journalistresor <Se F.30 för fullständig frågetext> 140 0. Ytterst ovanligt 55 1. 55 2. 45 3. 29 4. 8 5. Mycket vanligt 8 8. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 216 ANV LÄCKA UPPGIFTER 30 Loc 876 width 1 MD=8 or GE 9 30(1.7) HUR VANLIGT: Läcka uppgifter till utvalda journalister <Se F.30 för fullständig frågetext> 139 0. Ytterst ovanligt 67 1. 53 2. 50 3. 18 4. 5 5. Mycket vanligt 8 8. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 217 ANV ORDNA JOURNLUNCH 30 Loc 877 width 1 MD=8 or GE 9 30(1.8) HUR VANLIGT: Ordna luncher/middagar för journalister <Se F.30 för fullständig frågetext> 97 0. Ytterst ovanligt 80 1. 66 2. 52 3. 33 4. 6 5. Mycket vanligt 6 8. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 218 ANV SKICKA UT BILDER 30 Loc 878 width 1 MD=8 or GE 9 30(1.9) HUR VANLIGT: Skicka ut bilder eller annat åskådningsmaterial <Se F.30 för fullständig frågetext> 27 0. Ytterst ovanligt 63 1. 69 2. 82 3. 60 4. 30 5. Mycket vanligt 9 8. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 219 EFF PRESSMEDDELANDEN 30 Loc 879 width 1 MD=8 or GE 9 30(2.1) HUR EFFEKTIVT: Skicka ut pressmeddelanden <Se F.30 för fullständig frågetext> 81 0. Inte alls effektivt 16 1. 47 2. 93 3. 69 4. 26 5. Ytterst effektivt 6 8. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 220 EFF PERS REL JOURN 30 Loc 880 width 1 MD=8 or GE 9 30(2.2) HUR EFFEKTIVT: Skapa personliga relationer till journalister <Se F.30 för fullständig frågetext> 2 0. Inte alls effektivt 4 1. 23 2. 72 3. 128 4. 98 5. Ytterst effektivt 11 8. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 221 EFF PRESSKONFERENS 30 Loc 881 width 1 MD=8 or GE 9 30(2.3) HUR EFFEKTIVT: Anordna presskonferenser <Se F.30 för fullständig frågetext> 7 0. Inte alls effektivt 25 1. 58 2. 89 3. 105 4. 39 5. Ytterst effektivt 15 8. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 222 EFF BESÖKA MEDIERED 30 Loc 882 width 1 MD=8 or GE 9 30(2.4) HUR EFFEKTIVT: Personligen besöka medieredaktioner <Se F.30 för fullständig frågetext> 19 0. Inte alls effektivt 37 1. 68 2. 94 3. 63 4. 19 5. Ytterst effektivt 38 8. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 223 EFF INBJUDA BRIEFINGS 30 Loc 883 width 1 MD=8 or GE 9 30(2.5) HUR EFFEKTIVT: Inbjuda speciellt utvalda journalister till briefings <Se F.30 för fullständig frågetext> 10 0. Inte alls effektivt 14 1. 29 2. 95 3. 119 4. 43 5. Ytterst effektivt 28 8. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 224 EFF ORDNA JOURNRESOR 30 Loc 884 width 1 MD=8 or GE 9 30(2.6) HUR EFFEKTIVT: Ordna journalistresor <Se F.30 för fullständig frågetext> 46 0. Inte alls effektivt 17 1. 44 2. 71 3. 74 4. 35 5. Ytterst effektivt 51 8. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 225 EFF LÄCKA UPPGIFTER 30 Loc 885 width 1 MD=8 or GE 9 30(2.7) HUR EFFEKTIVT: Läcka uppgifter till utvalda journalister <Se F.30 för fullständig frågetext> 38 0. Inte alls effektivt 20 1. 33 2. 59 3. 98 4. 50 5. Ytterst effektivt 40 8. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 226 EFF ORDNA JOURNLUNCH 30 Loc 886 width 1 MD=8 or GE 9 30(2.8) HUR EFFEKTIVT: Ordna luncher/middagar för journalister <Se F.30 för fullständig frågetext> 37 0. Inte alls effektivt 59 1. 79 2. 81 3. 34 4. 10 5. Ytterst effektivt 38 8. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 227 EFF SKICKA UT BILDER 30 Loc 887 width 1 MD=8 or GE 9 30(2.9) HUR EFFEKTIVT: Skicka ut bilder eller annat åskådningsmaterial <Se F.30 för fullständig frågetext> 90 0. Inte alls effektivt 29 1. 48 2. 82 3. 49 4. 20 5. Ytterst effektivt 20 8. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 228 GOD ARBREL INFO-JOURN 31 Loc 888 width 1 MD=9 31 Här följer ett antal påståenden om informatörer och journalister. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 31(1) På det hela taget råder det i Sverige mycket goda arbetsrelationer mellan informatörer och journalister 61 1. Instämmer helt 202 2. Instämmer delvis 60 3. Delvis motsatt åsikt 6 4. Helt motsatt åsikt 12 8. Ingen åsikt 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 229 INFORMATÖR INTEGRITET 31 Loc 889 width 1 MD=0 or GE 9 31(2) Svenska informatörer har i allmänhet en stor personlig integritet <Se F.31 för fullständig frågetext> 46 1. Instämmer helt 214 2. Instämmer delvis 49 3. Delvis motsatt åsikt 8 4. Helt motsatt åsikt 20 8. Ingen åsikt 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 230 INFORM ÖPPNA JOURKONT 31 Loc 890 width 1 MD=9 31(3) Informatörer är i allmänhet ytterst öppna och ärliga i sina kontakter med journalister <Se F.31 för fullständig frågetext> 53 1. Instämmer helt 205 2. Instämmer delvis 66 3. Delvis motsatt åsikt 5 4. Helt motsatt åsikt 12 8. Ingen åsikt 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 231 FÅ UT BUDSKAP I MEDIA 31 Loc 891 width 1 MD=9 31(4) Det är i allmänhet mycket lätt för informatörer att få ut sitt budskap i svenska massmedier <Se F.31 för fullständig frågetext> 15 1. Instämmer helt 134 2. Instämmer delvis 150 3. Delvis motsatt åsikt 33 4. Helt motsatt åsikt 9 8. Ingen åsikt 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 232 INFORM LOJAL ARBGIV 31 Loc 892 width 1 MD=0 or GE 9 31(5) Informatörer är många gånger alltför lojala mot sin uppdragsgivare <Se F.31 för fullständig frågetext> 34 1. Instämmer helt 162 2. Instämmer delvis 92 3. Delvis motsatt åsikt 27 4. Helt motsatt åsikt 23 8. Ingen åsikt 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 233 BEVAKNING: OLYCKOR 32 Loc 893 width 1 MD=0 or GE 9 32 Om Du ser tillbaka på de senaste fem åren, hur bedömer Du att bevakningen faktiskt har utvecklats inom följande områden hos svenska nyhetsmedier? Och hur anser Du personligen att nyhetsbevakningen bör utvecklas i framtiden? 32(1.1) Olyckor 53 1. Bevakningen har ökat kraftigt 123 2. Bevakningen har ökat något 115 3. Bevakningen har inte ändrat sig 36 4. Bevakningen har minskat något 5 5. Bevakningen har minskat kraftigt 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 234 BEVAKNING: BROTT 32 Loc 894 width 1 MD=0 or GE 9 32(1.2) <Nyhetsbevakningens utveckling senaste fem åren> Brott <Se F.32 för fullständig frågetext> 138 1. Bevakningen har ökat kraftigt 138 2. Bevakningen har ökat något 36 3. Bevakningen har inte ändrat sig 19 4. Bevakningen har minskat något 0 5. Bevakningen har minskat kraftigt 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 235 BEVAKNING: EKONOMI 32 Loc 895 width 1 MD=0 or GE 9 32(1.3) <Nyhetsbevakningens utveckling senaste fem åren> Näringsliv/ekonomi <Se F.32 för fullständig frågetext> 196 1. Bevakningen har ökat kraftigt 111 2. Bevakningen har ökat något 24 3. Bevakningen har inte ändrat sig 2 4. Bevakningen har minskat något 0 5. Bevakningen har minskat kraftigt 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 236 BEVAKNING: FÖRSVARET 32 Loc 896 width 1 MD=0 or GE 9 32(1.4) <Nyhetsbevakningens utveckling senaste fem åren> Försvaret <Se F.32 för fullständig frågetext> 16 1. Bevakningen har ökat kraftigt 75 2. Bevakningen har ökat något 131 3. Bevakningen har inte ändrat sig 96 4. Bevakningen har minskat något 10 5. Bevakningen har minskat kraftigt 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 237 BEVAKNING: MILJÖ 32 Loc 897 width 1 MD=9 32(1.5) <Nyhetsbevakningens utveckling senaste fem åren> Miljöfrågor <Se F.32 för fullständig frågetext> 279 1. Bevakningen har ökat kraftigt 45 2. Bevakningen har ökat något 6 3. Bevakningen har inte ändrat sig 4 4. Bevakningen har minskat något 0 5. Bevakningen har minskat kraftigt 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 238 BEVAKNING: LOK NYHET 32 Loc 898 width 1 MD=0 or GE 9 32(1.6) <Nyhetsbevakningens utveckling senaste fem åren> Lokala nyheter <Se F.32 för fullständig frågetext> 20 1. Bevakningen har ökat kraftigt 96 2. Bevakningen har ökat något 148 3. Bevakningen har inte ändrat sig 57 4. Bevakningen har minskat något 10 5. Bevakningen har minskat kraftigt 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 239 BEVAKNING: INRIKESPOL 32 Loc 899 width 1 MD=0 or GE 9 32(1.7) <Nyhetsbevakningens utveckling senaste fem åren> Inrikespolitik <Se F.32 för fullständig frågetext> 12 1. Bevakningen har ökat kraftigt 72 2. Bevakningen har ökat något 221 3. Bevakningen har inte ändrat sig 21 4. Bevakningen har minskat något 3 5. Bevakningen har minskat kraftigt 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 240 BEVAKNING: UTRIKESNYH 32 Loc 900 width 1 MD=0 or GE 9 32(1.8) <Nyhetsbevakningens utveckling senaste fem åren> Utrikes nyheter <Se F.32 för fullständig frågetext> 42 1. Bevakningen har ökat kraftigt 142 2. Bevakningen har ökat något 134 3. Bevakningen har inte ändrat sig 11 4. Bevakningen har minskat något 2 5. Bevakningen har minskat kraftigt 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 241 BEVAKNING: SPORT 32 Loc 901 width 1 MD=0 or GE 9 32(1.9) <Nyhetsbevakningens utveckling senaste fem åren> Sport <Se F.32 för fullständig frågetext> 59 1. Bevakningen har ökat kraftigt 124 2. Bevakningen har ökat något 136 3. Bevakningen har inte ändrat sig 10 4. Bevakningen har minskat något 0 5. Bevakningen har minskat kraftigt 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 242 BEVAKNING: SOCIAL 32 Loc 902 width 1 MD=0 or GE 9 32(1.10) <Nyhetsbevakningens utveckling senaste fem åren> Socialreportage <Se F.32 för fullständig frågetext> 18 1. Bevakningen har ökat kraftigt 95 2. Bevakningen har ökat något 106 3. Bevakningen har inte ändrat sig 97 4. Bevakningen har minskat något 14 5. Bevakningen har minskat kraftigt 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 243 FRAMTID: OLYCKOR 32 Loc 903 width 1 MD=0 or GE 9 32(2.1) <Önskvärd utveckling av nyhetsbevakningen> Olyckor <Se F.32 för fullständig frågetext> 0 1. Bevakningen bör öka kraftigt 0 2. Bevakningen bör öka något 116 3. Bevakningen bör vara som nu 176 4. Bevakningen bör minska något 40 5. Bevakningen bör minska kraftigt 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 244 FRAMTID: BROTT 32 Loc 904 width 1 MD=0 or GE 9 32(2.2) <Önskvärd utveckling av nyhetsbevakningen> Brott <Se F.32 för fullständig frågetext> 6 1. Bevakningen bör öka kraftigt 18 2. Bevakningen bör öka något 103 3. Bevakningen bör vara som nu 160 4. Bevakningen bör minska något 44 5. Bevakningen bör minska kraftigt 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 245 FRAMTID: EKONOMI 32 Loc 905 width 1 MD=0 or GE 9 32(2.3) <Önskvärd utveckling av nyhetsbevakningen> Näringsliv/ekonomi <Se F.32 för fullständig frågetext> 28 1. Bevakningen bör öka kraftigt 91 2. Bevakningen bör öka något 184 3. Bevakningen bör vara som nu 24 4. Bevakningen bör minska något 3 5. Bevakningen bör minska kraftigt 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 246 FRAMTID: FÖRSVARET 32 Loc 906 width 1 MD=0 or GE 9 32(2.4) <Önskvärd utveckling av nyhetsbevakningen> Försvaret <Se F.32 för fullständig frågetext> 7 1. Bevakningen bör öka kraftigt 51 2. Bevakningen bör öka något 184 3. Bevakningen bör vara som nu 74 4. Bevakningen bör minska något 13 5. Bevakningen bör minska kraftigt 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 247 FRAMTID: MILJÖ 32 Loc 907 width 1 MD=0 or GE 9 32(2.5) <Önskvärd utveckling av nyhetsbevakningen> Miljöfrågor <Se F.32 för fullständig frågetext> 76 1. Bevakningen bör öka kraftigt 108 2. Bevakningen bör öka något 123 3. Bevakningen bör vara som nu 26 4. Bevakningen bör minska något 0 5. Bevakningen bör minska kraftigt 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 248 FRAMTID: LOK NYHET 32 Loc 908 width 1 MD=0 or GE 9 32(2.6) <Önskvärd utveckling av nyhetsbevakningen> Lokala nyheter <Se F.32 för fullständig frågetext> 25 1. Bevakningen bör öka kraftigt 110 2. Bevakningen bör öka något 175 3. Bevakningen bör vara som nu 17 4. Bevakningen bör minska något 1 5. Bevakningen bör minska kraftigt 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 249 FRAMTID: INRIKESPOL 32 Loc 909 width 1 MD=0 or GE 9 32(2.7) <Önskvärd utveckling av nyhetsbevakningen> Inrikespolitik <Se F.32 för fullständig frågetext> 12 1. Bevakningen bör öka kraftigt 97 2. Bevakningen bör öka något 203 3. Bevakningen bör vara som nu 15 4. Bevakningen bör minska något 0 5. Bevakningen bör minska kraftigt 7 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 250 FRAMTID: UTRIKESNYH 32 Loc 910 width 1 MD=0 or GE 9 32(2.8) <Önskvärd utveckling av nyhetsbevakningen> Utrikes nyheter <Se F.32 för fullständig frågetext> 26 1. Bevakningen bör öka kraftigt 108 2. Bevakningen bör öka något 172 3. Bevakningen bör vara som nu 21 4. Bevakningen bör minska något 1 5. Bevakningen bör minska kraftigt 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 251 FRAMTID: SPORT 32 Loc 911 width 1 MD=0 or GE 9 32(2.9) <Önskvärd utveckling av nyhetsbevakningen> Sport <Se F.32 för fullständig frågetext> 1 1. Bevakningen bör öka kraftigt 9 2. Bevakningen bör öka något 89 3. Bevakningen bör vara som nu 145 4. Bevakningen bör minska något 85 5. Bevakningen bör minska kraftigt 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 252 FRAMTID: SOCIAL 32 Loc 912 width 1 MD=0 or GE 9 32(2.10) <Önskvärd utveckling av nyhetsbevakningen> Socialreportage <Se F.32 för fullständig frågetext> 8 1. Bevakningen bör öka kraftigt 84 2. Bevakningen bör öka något 170 3. Bevakningen bör vara som nu 58 4. Bevakningen bör minska något 11 5. Bevakningen bör minska kraftigt 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 253 FAKT: STORT INTRESSE 33 Loc 913 width 1 MD=8 or GE 9 33 Det finns en rad förhållanden som påverkar om en händelse kommer att tas upp i ett nyhetsmedium. Vilken faktisk betydelse har enligt Din erfarenhet följande saker? Och vilken betydelse anser Du personligen att de bör ha? Ange Din bedömning mellan 0 och 5 på respektive skala. 33(1.1) FAKTISK BETYDELSE: Att händelsen intresserad många människor 2 0. Ingen alls 2 1. 18 2. 54 3. 110 4. 146 5. Mycket stor 1 8. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 254 FAKT: DRAMATIK 33 Loc 914 width 1 MD=9 33(1.2) <Förhållande som påverkar att en händelse tas upp i ett nyhetsmedium> FAKTISK BETYDELSE: Att händelsen är dramatisk och spännande <Se F.33 för fullständig frågetext> 0 0. Ingen alls 1 1. 7 2. 27 3. 93 4. 205 5. Mycket stor 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 255 FAKT: ÖKAD INSIKT 33 Loc 915 width 1 MD=8 or GE 9 33(1.3) <Förhållande som påverkar att en händelse tas upp i ett nyhetsmedium> FAKTISK BETYDELSE: Att händelsen bedöms öka människors insikt och kunskaper om omvärlden <Se F.33 för fullständig frågetext> 10 0. Ingen alls 38 1. 92 2. 109 3. 46 4. 37 5. Mycket stor 1 8. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 256 FAKT: PRESSMEDDELANDE 33 Loc 916 width 1 MD=8 or GE 9 33(1.4) <Förhållande som påverkar att en händelse tas upp i ett nyhetsmedium> FAKTISK BETYDELSE: Att det finns ett bra pressmeddelande <Se F.33 för fullständig frågetext> 10 0. Ingen alls 39 1. 53 2. 120 3. 80 4. 25 5. Mycket stor 6 8. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 257 FAKT: INTR REDLEDNING 33 Loc 917 width 1 MD=8 or GE 9 33(1.5) <Förhållande som påverkar att en händelse tas upp i ett nyhetsmedium> FAKTISK BETYDELSE: Att händelsen intresserar redaktionsledningen <Se F.33 för fullständig frågetext> 4 0. Ingen alls 15 1. 27 2. 69 3. 111 4. 100 5. Mycket stor 7 8. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 258 FAKT: TROVÄRDIG KÄLLA 33 Loc 918 width 1 MD=8 or GE 9 33(1.6) <Förhållande som påverkar att en händelse tas upp i ett nyhetsmedium> FAKTISK BETYDELSE: Att uppgifterna kommer från en officiell, trovärdig nyhetskälla <Se F.33 för fullständig frågetext> 3 0. Ingen alls 17 1. 38 2. 104 3. 118 4. 48 5. Mycket stor 5 8. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 259 FAKT: VIKTIGA PERS. 33 Loc 919 width 1 MD=8 or GE 9 33(1.7) <Förhållande som påverkar att en händelse tas upp i ett nyhetsmedium> FAKTISK BETYDELSE: Att händelsen handlar om viktiga personer <Se F.33 för fullständig frågetext> 0 0. Ingen alls 3 1. 14 2. 55 3. 141 4. 115 5. Mycket stor 5 8. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 260 FAKT: BEVAKNINGSLISTA 33 Loc 920 width 1 MD=8 or GE 9 33(1.8) <Förhållande som påverkar att en händelse tas upp i ett nyhetsmedium> FAKTISK BETYDELSE: Att händelsen fanns med på redaktionens bevakningslista <Se F.33 för fullständig frågetext> 3 0. Ingen alls 6 1. 32 2. 87 3. 125 4. 67 5. Mycket stor 13 8. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 261 FAKT: SENSATION 33 Loc 921 width 1 MD=8 or GE 9 33(1.9) <Förhållande som påverkar att en händelse tas upp i ett nyhetsmedium> FAKTISK BETYDELSE: Att händelsen är sensationell och oväntad <Se F.33 för fullständig frågetext> 0 0. Ingen alls 2 1. 4 2. 14 3. 71 4. 237 5. Mycket stor 5 8. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 262 FAKT: VARDAGSLIV 33 Loc 922 width 1 MD=8 or GE 9 33(1.10) <Förhållande som påverkar att en händelse tas upp i ett nyhetsmedium> FAKTISK BETYDELSE: Att händelsen har konsekvenser för människors vardagsliv <Se F.33 för fullständig frågetext> 2 0. Ingen alls 9 1. 50 2. 83 3. 108 4. 77 5. Mycket stor 4 8. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 263 FAKT: MEDVETANDEGÖR 33 Loc 923 width 1 MD=8 or GE 9 33(1.11) <Förhållande som påverkar att en händelse tas upp i ett nyhetsmedium> FAKTISK BETYDELSE: Att händelsen gör människor medvetna om missförhållanden i samhället <Se F.33 för fullständig frågetext> 4 0. Ingen alls 12 1. 49 2. 101 3. 112 4. 52 5. Mycket stor 3 8. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 264 FAKT: LÄMPLIG MEDARB 33 Loc 924 width 1 MD=8 or GE 9 33(1.12) <Förhållande som påverkar att en händelse tas upp i ett nyhetsmedium> FAKTISK BETYDELSE: Att lämpliga medarbetare finns tillgängliga på redaktionen <Se F.33 för fullständig frågetext> 4 0. Ingen alls 12 1. 37 2. 87 3. 130 4. 54 5. Mycket stor 9 8. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 265 FAKT: ENSKILD JOURN 33 Loc 925 width 1 MD=8 or GE 9 33(1.13) <Förhållande som påverkar att en händelse tas upp i ett nyhetsmedium> FAKTISK BETYDELSE: Att en enskild journalist är starkt engagerad och kunnig i ämnet <Se F.33 för fullständig frågetext> 1 0. Ingen alls 6 1. 12 2. 46 3. 156 4. 106 5. Mycket stor 6 8. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 266 FAKT: BILDMATERIAL 33 Loc 926 width 1 MD=8 or GE 9 33(1.14) <Förhållande som påverkar att en händelse tas upp i ett nyhetsmedium> FAKTISK BETYDELSE: Att det finns bra bildmaterial <Se F.33 för fullständig frågetext> 4 0. Ingen alls 13 1. 31 2. 103 3. 129 4. 44 5. Mycket stor 9 8. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 267 IDEAL: STORT INTRESSE 33 Loc 927 width 1 MD=8 or GE 9 33(2.1) <Förhållande som påverkar att en händelse tas upp i ett nyhetsmedium> BETYDELSEN BÖR VARA: Att händelsen intresserar många människor <Se F.33 för fullständig frågetext> 0 0. Ingen alls 2 1. 11 2. 43 3. 119 4. 153 5. Mycket stor 3 8. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 268 IDEAL: DRAMATIK 33 Loc 928 width 1 MD=8 or GE 9 33(2.2) <Förhållande som påverkar att en händelse tas upp i ett nyhetsmedium> BETYDELSEN BÖR VARA: Att händelsen är dramatisk och spännande <Se F.33 för fullständig frågetext> 4 0. Ingen alls 15 1. 55 2. 133 3. 81 4. 42 5. Mycket stor 1 8. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 269 IDEAL: ÖKAD INSIKT 33 Loc 929 width 1 MD=8 or GE 9 33(2.3) <Förhållande som påverkar att en händelse tas upp i ett nyhetsmedium> BETYDELSEN BÖR VARA: Att händelsen bedöms öka människors insikt och kunskaper om omvärlden <Se F.33 för fullständig frågetext> 0 0. Ingen alls 0 1. 6 2. 43 3. 134 4. 146 5. Mycket stor 2 8. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 270 IDEAL: PRESSMEDDEL. 33 Loc 930 width 1 MD=8 or GE 9 33(2.4) <Förhållande som påverkar att en händelse tas upp i ett nyhetsmedium> BETYDELSEN BÖR VARA: Att det finns ett bra pressmeddelande <Se F.33 för fullständig frågetext> 29 0. Ingen alls 44 1. 68 2. 127 3. 41 4. 16 5. Mycket stor 6 8. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 271 IDEAL: INTR REDLEDN 33 Loc 931 width 1 MD=8 or GE 9 33(2.5) <Förhållande som påverkar att en händelse tas upp i ett nyhetsmedium> BETYDELSEN BÖR VARA: Att händelsen intresserar redaktionsledningen <Se F.33 för fullständig frågetext> 46 0. Ingen alls 72 1. 81 2. 79 3. 34 4. 9 5. Mycket stor 10 8. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 272 IDEAL: TROVÄRD KÄLLA 33 Loc 932 width 1 MD=8 or GE 9 33(2.6) <Förhållande som påverkar att en händelse tas upp i ett nyhetsmedium> BETYDELSEN BÖR VARA: Att uppgifterna kommer från en officiell trovärdig nyhetskälla <Se F.33 för fullständig frågetext> 6 0. Ingen alls 17 1. 35 2. 100 3. 109 4. 59 5. Mycket stor 5 8. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 273 IDEAL: VIKTIGA PERS. 33 Loc 933 width 1 MD=8 or GE 9 33(2.7) <Förhållande som påverkar att en händelse tas upp i ett nyhetsmedium> BETYDELSEN BÖR VARA: Att händelsen handlar om viktiga personer <Se F.33 för fullständig frågetext> 5 0. Ingen alls 22 1. 74 2. 116 3. 84 4. 24 5. Mycket stor 6 8. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 274 IDEAL: BEVAKNLISTA 33 Loc 934 width 1 MD=8 or GE 9 33(2.8) <Förhållande som påverkar att en händelse tas upp i ett nyhetsmedium> BETYDELSEN BÖR VARA: Att händelsen fanns med på redaktionens bevakningslista <Se F.33 för fullständig frågetext> 29 0. Ingen alls 47 1. 74 2. 109 3. 44 4. 13 5. Mycket stor 15 8. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 275 IDEAL: SENSATION 33 Loc 935 width 1 MD=8 or GE 9 33(2.9) <Förhållande som påverkar att en händelse tas upp i ett nyhetsmedium> BETYDELSEN BÖR VARA: Att händelsen är sensationell och oväntat <Se F.33 för fullständig frågetext> 6 0. Ingen alls 11 1. 28 2. 77 3. 118 4. 86 5. Mycket stor 5 8. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 276 IDEAL: VARDAGSLIV 33 Loc 936 width 1 MD=8 or GE 9 33(2.10) <Förhållande som påverkar att en händelse tas upp i ett nyhetsmedium> BETYDELSEN BÖR VARA: Att händelsen har konsekvenser för människors vardagsliv <Se F.33 för fullständig frågetext> 0 0. Ingen alls 1 1. 5 2. 28 3. 146 4. 145 5. Mycket stor 6 8. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 277 IDEAL: MEDVETANDEGÖR 33 Loc 937 width 1 MD=8 or GE 9 33b(2.11) <Förhållande som påverkar att en händelse tas upp i ett nyhetsmedium> BETYDELSEN BÖR VARA: Att händelsen gör människor medvetna om missförhållanden i samhället <Se F.33 för fullständig frågetext> 2 0. Ingen alls 5 1. 13 2. 58 3. 145 4. 105 5. Mycket stor 3 8. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 278 IDEAL: LÄMPLIG MEDARB 33 Loc 938 width 1 MD=8 or GE 9 33(2.12) <Förhållande som påverkar att en händelse tas upp i ett nyhetsmedium> BETYDELSEN BÖR VARA: Att lämpliga medarbetare finns tillgängliga på redaktionen <Se F.33 för fullständig frågetext> 48 0. Ingen alls 63 1. 72 2. 83 3. 38 4. 19 5. Mycket stor 8 8. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 279 IDEAL: ENSKILD JOURN 33 Loc 939 width 1 MD=8 or GE 9 33(2.13) <Förhållande som påverkar att en händelse tas upp i ett nyhetsmedium> BETYDELSEN BÖR VARA: Att en enskild journalist är starkt engagerad och kunnig i ämnet <Se F.33 för fullständig frågetext> 22 0. Ingen alls 33 1. 69 2. 103 3. 68 4. 30 5. Mycket stor 6 8. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 280 IDEAL: BILDMATERIAL 33 Loc 940 width 1 MD=8 or GE 9 33(2.14) <Förhållande som påverkar att en händelse tas upp i ett nyhetsmedium> BETYDELSEN BÖR VARA: Att det finns bra bildmaterial <Se F.33 för fullständig frågetext> 29 0. Ingen alls 47 1. 83 2. 116 3. 32 4. 14 5. Mycket stor 10 8. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 281 POL DEB: INTRESSEORG 34 Loc 941 width 1 MD=0 or GE 9 34 Hur mycket inflytande har enligt Din mening följande grupper över den uppmärksamhet som olika frågor får i den svenska politiska debatten? 34(1) De stora intresseorganisationerna 173 1. Mycket stort inflytande 136 2. Ganska stort inflytande 20 3. Ganska litet inflytande 1 4. Mycket litet inflytande 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 282 POL DEB: OFF MYND 34 Loc 942 width 1 MD=0 or GE 9 34(2) <Inflytande i den politiska debatten> Offentliga myndigheter <Se F.34 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket stort inflytande 149 2. Ganska stort inflytande 136 3. Ganska litet inflytande 14 4. Mycket litet inflytande 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 283 POL DEB: JOURNALISTER 34 Loc 943 width 1 MD=0 or GE 9 34(3) <Inflytande i den politiska debatten> Journalister i press, radio och TV <Se F.34 för fullständig frågetext> 249 1. Mycket stort inflytande 72 2. Ganska stort inflytande 12 3. Ganska litet inflytande 0 4. Mycket litet inflytande 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 284 POL DEB: POL PARTIER 34 Loc 944 width 1 MD=0 or GE 9 34(4) <Inflytande i den politiska debatten> De politiska partierna <Se F.34 för fullständig frågetext> 83 1. Mycket stort inflytande 201 2. Ganska stort inflytande 44 3. Ganska litet inflytande 0 4. Mycket litet inflytande 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 285 POL DEB: ALLMÄNHET 34 Loc 945 width 1 MD=0 or GE 9 34(5) <Inflytande i den politiska debatten> Allmänheten <Se F.34 för fullständig frågetext> 2 1. Mycket stort inflytande 25 2. Ganska stort inflytande 183 3. Ganska litet inflytande 120 4. Mycket litet inflytande 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 286 POL DEB: RIKSDAGEN 34 Loc 946 width 1 MD=0 or GE 9 34(6) <Inflytande i den politiska debatten> Riksdagen <Se F.34 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket stort inflytande 110 2. Ganska stort inflytande 161 3. Ganska litet inflytande 30 4. Mycket litet inflytande 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 287 POL DEB: REGERING 34 Loc 947 width 1 MD=0 or GE 9 34(7) <Inflytande i den politiska debatten> Regering och departement <Se F.34 för fullständig frågetext> 100 1. Mycket stort inflytande 182 2. Ganska stort inflytande 47 3. Ganska litet inflytande 2 4. Mycket litet inflytande 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 288 POL DEB: NÄRINGSLIVET 34 Loc 948 width 1 MD=0 or GE 9 34(8) <Inflytande i den politiska debatten> Näringslivet <Se F.34 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket stort inflytande 181 2. Ganska stort inflytande 83 3. Ganska litet inflytande 9 4. Mycket litet inflytande 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 289 POL DEB: FOLKRÖRELSER 34 Loc 949 width 1 MD=0 or GE 9 34(9) <Inflytande i den politiska debatten> Folkrörelserna <Se F.34 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket stort inflytande 125 2. Ganska stort inflytande 142 3. Ganska litet inflytande 26 4. Mycket litet inflytande 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 290 SAMHÄLLSPROBLEM 1 35 Loc 950 width 3 MD=999 35 Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker Du är viktigast i Sverige idag? Ange högst tre frågor/samhällsproblem. 35(1) Viktigt samhällsproblem 1 12 001. Skatter/arbetsgivaravgifter 1 007. Bekämpa skattefiffel/ekonomisk brottslighet, införa generalklausul, bekämpa spekulationsvinster 10 020. Sveriges ekonomi, ekonomi 4 021. Valutafrågor, handelsbalans, budgetunderskott, utlandslån, räntenivån, prisstegringar, inflation, frihandel, fri konkurrens 1 022. Lönenivå, lönepolitik 1 026. Privatekonomin, den egna ekonomin 4 030. Offentlig sektor 1 040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 1 045. Socialt ansvar 3 047. Fördelningsfrågor 3 048. Nyfattigdom, ökande klyftor rika-fattiga, 2/3-dels samhället 1 060. Äldrevård 2 070. Sjukvård/sjukförsäkring, omsorg 2 080. Alkohol/narkotika, bekämpa missbruk, bättre vård, nykterhetspolitik, spritpriser, bekämpa narkotika- och spritlangare, förbjuda bruk av narkotika, införa motbok eller registrering 3 085. Familjepolitik/barnomsorg 1 097. Familjesammanhållning 4 100. Utbildningspolitik, skolan 1 103. Kulturfrågor 1 153. Personlig integritet 161 160. Miljövård/naturvård 1 169. Sätt åt miljöbovar 10 180. Lag och ordning. Kriminalvård, polisväsende, brottslighet, våld 2 181. Säkerheten på gator och torg 3 182. Ungdomsvåld på gator och torg 1 190. Moral, moralisk nedrustning 3 193. Privatmoral 2 195. Religion 1 220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik/neutralitet 3 222. Försvarspolitik/försvarsutgifter 13 226. Europafrågan/EG-frågan 1 228. Östeuropa 1 230. Internationella frågor, allmänt 4 240. Sysselsättningen. Arbetslösheten, satsa mer, rädda jobben, arbetsmarknad 2 246. Arbetskraftsbrist 3 250. Näringspolitik. Industripolitik, varven, textil, stål, skog 15 260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 1 261. Kärnkraft 1 262. För kärnkraft 1 281. Mer inflytande för löntagare, mer demokrati i jobbet 5 300. Rättssamhället. Rättssäkerhet, auktoritetens trovärdighet, makthavarnas mygel 7 310. Invandrarpolitik 1 313. Rasism, hets mot folkgrupp, etniska problem 1 315. Flyktingfrågor 2 321. Existentiella frågor, ensamhet, främlingsskap, psykologi, andlig näring 1 336. Mer utrymme för individen, mot kollektivism 1 344. Rättvisa 1 348. Yttrandefrihet 2 349. Amerikanisering 1 360. Förtroende för partier och politiker 1 364. Ökande skillnad mellan väljare och valda 2 366. Politikers oförmåga 1 500. Lokala och kommunala frågor 2 599. Övrigt 35 999. Uppgift saknas
VAR 291 SAMHÄLLSPROBLEM 2 35 Loc 953 width 3 MD=999 35(2) Viktigt samhällsproblem 2 <Se F.35 för fullständig frågetext> 18 001. Skatter/arbetsgivaravgifter 20 020. Sveriges ekonomi, ekonomi 4 021. Valutafrågor, handelsbalans, budgetunderskott, utlandslån, räntenivån, prisstegringar, inflation, frihandel, fri konkurrens 1 022. Lönenivå, lönepolitik 1 023. För en expansiv ekonomisk politik 1 026. Privatekonomin, den egna ekonomin 6 030. Offentlig sektor 5 040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 1 044. Välfärdssamhället, bevara välfärdssamhället, bevara tryggheten 2 045. Socialt ansvar 3 048. Nyfattigdom, ökande klyftor rika-fattiga, 2/3-dels samhället 4 060. Äldrevård 8 070. Sjukvård/sjukförsäkring, omsorg 4 080. Alkohol/narkotika, bekämpa missbruk, bättre vård, nykterhetspolitik, spritpriser, bekämpa narkotika- och spritlangare, förbjuda bruk av narkotika, införa motbok eller registrering 5 085. Familjepolitik/barnomsorg 3 097. Familjesammanhållning 11 100. Utbildningspolitik, skolan 1 103. Kulturfrågor 2 104. Bildningsklyftor 1 105. Ny teknik (datorisering, genteknik) 1 111. Ungdomens framtid och problem 1 120. Bostadspolitik, allmänt 1 124. Bostadsbrist 1 151. Mot pampvälde, etablissemanget, makteliten 1 152. Mot kollektivanslutning av LO-medlemmar till SAP 57 160. Miljövård/naturvård 2 162. Trafik, bilism, avgasföroreningar 1 164. Mot gifter i jobbet, bättre arbetsmiljö, elöverkänslighet 1 169. Sätt åt miljöbovar 19 180. Lag och ordning. Kriminalvård, polisväsende, brottslighet, våld 3 182. Ungdomsvåld på gator och torg 1 183. Brottsoffrens situation 1 184. Rädslan för ökat våld 2 193. Privatmoral 2 195. Religion 1 200. Massmedia. Radio- och TV-monopolet, programpolitik, presstöd 2 206. Massmedias uppgifter 4 210. Fredsfrågan, internationell nedrustning 1 222. Försvarspolitik/försvarsutgifter 1 224. U-hjälp 22 226. Europafrågan/EG-frågan 1 227. Svensk internationalisering 1 228. Östeuropa 1 230. Internationella frågor, allmänt 1 233. Mänskliga rättigheter 4 240. Sysselsättningen. Arbetslösheten, satsa mer, rädda jobben, arbetsmarknad 1 246. Arbetskraftsbrist 3 250. Näringspolitik. Industripolitik, varven, textil, stål, skog 23 260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 3 261. Kärnkraft 1 270. Statligt inflytande över privata företag/socialiseringsfrågan 1 295. Jämställdhet mellan män och kvinnor. Kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 1 300. Rättssamhället. Rättssäkerhet, auktoritetens trovärdighet, makthavarnas mygel 4 310. Invandrarpolitik 4 315. Flyktingfrågor 1 320. Övriga sakfrågor 3 321. Existentiella frågor, ensamhet, främlingsskap, psykologi, andlig näring 2 322. Framtiden 1 330. Ideologibegrepp (allmänt, övrigt) 1 335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 2 344. Rättvisa 1 345. Kommersialisering, materialism 1 347. Jämställdhet 1 348. Yttrandefrihet 2 349. Amerikanisering 3 360. Förtroende för partier och politiker 2 363. Politiskt ointresse 1 365. Allmänhetens bristande inflytande (i valprocessen) 1 380. Klassamhället, gruppreferenser 2 598. Alla frågor 3 599. Övrigt 46 999. Uppgift saknas
VAR 292 SAMHÄLLSPROBLEM 3 35 Loc 956 width 3 MD=999 35(3) Viktigt samhällsproblem 3 <Se F.35 för fullständig frågetext> 10 001. Skatter/arbetsgivaravgifter 1 013. Skattereformen 16 020. Sveriges ekonomi, ekonomi 1 021. Valutafrågor, handelsbalans, budgetunderskott, utlandslån, räntenivån, prisstegringar, inflation, frihandel, fri konkurrens 2 022. Lönenivå, lönepolitik 2 026. Privatekonomin, den egna ekonomin 7 030. Offentlig sektor 2 031. Bevara/minska ej den offentliga sektorn 1 032. Minska den offentliga sektorn 7 040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 1 045. Socialt ansvar 2 047. Fördelningsfrågor 3 048. Nyfattigdom, ökande klyftor rika-fattiga, 2/3-dels samhället 1 050. Pensioner - pensionärsfrågor 8 060. Äldrevård 1 061. För mer och bättre åldringsvård 4 070. Sjukvård/sjukförsäkring, omsorg 1 071. För mer resurser till sjukvård, vårdkrisen 2 077. Aids-problemet 1 078. Hälsan 3 080. Alkohol/narkotika, bekämpa missbruk, bättre vård, nykterhetspolitik, spritpriser, bekämpa narkotika- och spritlangare, förbjuda bruk av narkotika, införa motbok eller registrering 3 085. Familjepolitik/barnomsorg 1 096. Sextimmars arbetsdag 2 097. Familjesammanhållning 17 100. Utbildningspolitik, skolan 4 103. Kulturfrågor 6 111. Ungdomens framtid och problem 1 120. Bostadspolitik, allmänt 1 125. Bostäder till ungdomar 3 130. Decentralisering / lokaliseringspolitik / regionalpolitik. Land-stad, inflyttning till städer, avfolkning, flyttlasspolitiken 1 140. Jordbrukspolitik 32 160. Miljövård/naturvård 1 162. Trafik, bilism, avgasföroreningar 15 180. Lag och ordning. Kriminalvård, polisväsende, brottslighet, våld 1 181. Säkerheten på gator och torg 3 182. Ungdomsvåld på gator och torg 1 183. Brottsoffrens situation 5 193. Privatmoral 5 195. Religion 1 210. Fredsfrågan, internationell nedrustning 2 220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik/neutralitet 1 221. Utrikespolitik 7 222. Försvarspolitik/försvarsutgifter 9 226. Europafrågan/EG-frågan 1 227. Svensk internationalisering 3 228. Östeuropa 4 230. Internationella frågor, allmänt 1 233. Mänskliga rättigheter 2 240. Sysselsättningen. Arbetslösheten, satsa mer, rädda jobben, arbetsmarknad 1 246. Arbetskraftsbrist 1 250. Näringspolitik. Industripolitik, varven, textil, stål, skog 12 260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 1 263. Mot kärnkraft 1 280. Medbestämmande, företagsdemokrati 1 295. Jämställdhet mellan män och kvinnor. Kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 3 300. Rättssamhället. Rättssäkerhet, auktoritetens trovärdighet, makthavarnas mygel 13 310. Invandrarpolitik 1 313. Rasism, hets mot folkgrupp, etniska problem 4 315. Flyktingfrågor 4 320. Övriga sakfrågor 5 321. Existentiella frågor, ensamhet, främlingsskap, psykologi, andlig näring 2 322. Framtiden 3 330. Ideologibegrepp (allmänt, övrigt) 1 336. Mer utrymme för individen, mot kollektivism 1 362. Politiker ljuger 2 363. Politiskt ointresse 1 364. Ökande skillnad mellan väljare och valda 3 598. Alla frågor 4 599. Övrigt 75 999. Uppgift saknas
VAR 293 FRAMTID: MILJÖN 36 Loc 959 width 1 MD=9 36 Om Du ser 10-15 år framåt i tiden, hur tror Du då att Sverige kommer att förändras när det gäller följande: 36(1) Miljön 70 1. Förbättras kraftigt 195 2. Förbättras något 35 3. Vara ungefär som idag 26 4. Försämras något 11 5. Försämras kraftigt 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 294 FRAMTID: LEVNADSTAND 36 Loc 960 width 1 MD=0 or GE 9 36(2) <Sverige om 10-15 år> Ekonomisk levnadsstandard <Se F.36 för fullständig frågetext> 1 1. Förbättras kraftigt 80 2. Förbättras något 140 3. Vara ungefär som idag 104 4. Försämras något 10 5. Försämras kraftigt 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 295 FRAMTID: INKOMSTER 36 Loc 961 width 1 MD=0 or GE 9 36(3) <Sverige om 10-15 år> Jämlikhet i människors inkomster <Se F.36 för fullständig frågetext> 2 1. Förbättras kraftigt 36 2. Förbättras något 153 3. Vara ungefär som idag 110 4. Försämras något 32 5. Försämras kraftigt 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 296 FRAMTID: FRIHET 36 Loc 962 width 1 MD=0 or GE 9 36(4) <Sverige om 10-15 år> Individernas frihet <Se F.36 för fullständig frågetext> 5 1. Förbättras kraftigt 68 2. Förbättras något 194 3. Vara ungefär som idag 60 4. Försämras något 8 5. Försämras kraftigt 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 297 FRAMTID: JOURN ETIK 36 Loc 963 width 1 MD=0 or GE 9 36(5) <Sverige om 10-15 år> Den journalistiska etiken <Se F.36 för fullständig frågetext> 2 1. Förbättras kraftigt 64 2. Förbättras något 164 3. Vara ungefär som idag 95 4. Försämras något 11 5. Försämras kraftigt 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 298 FRAMTID: POL MORAL 36 Loc 964 width 1 MD=0 or GE 9 36(6) <Sverige om 10-15 år> Politikernas moral <Se F.36 för fullständig frågetext> 4 1. Förbättras kraftigt 52 2. Förbättras något 168 3. Vara ungefär som idag 93 4. Försämras något 18 5. Försämras kraftigt 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 299 FRAMTID: ALLM MORAL 36 Loc 965 width 1 MD=0 or GE 9 36(7) <Sverige om 10-15 år> Medel-Svenssons moral <Se F.36 för fullständig frågetext> 2 1. Förbättras kraftigt 52 2. Förbättras något 137 3. Vara ungefär som idag 123 4. Försämras något 21 5. Försämras kraftigt 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 300 FRAMTID: JOURNALISTIK 36 Loc 966 width 1 MD=0 or GE 9 36(8) <Sverige om 10-15 år> Möjligheterna att bedriva kritisk journalistisk <Se F.36 för fullständig frågetext> 7 1. Förbättras kraftigt 80 2. Förbättras något 220 3. Vara ungefär som idag 26 4. Försämras något 3 5. Försämras kraftigt 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 301 PÅVERKAN: MATVANOR 37 Loc 967 width 2 MD=99 37 Hur stor påverkan anser Du att mediernas bevakning i allmänhet har på vad som händer inom följande områden i det svenska samhället. (Ange Din bedömning på följande skala mellan 0 och 10.) 37(1) Matvanor 0 00. Ingen påverkan alls 16 01. 15 02. 38 03. 21 04. 45 05. 60 06. 73 07. 48 08. 11 09. 10 10. Mycket stor påverkan 11 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 302 PÅVERKAN: POL VAL 37 Loc 969 width 2 MD=99 37(2) <Medias påverkan> Politiska val <Se F.37 för fullständig frågetext> 1 00. Ingen påverkan alls 1 01. 14 02. 18 03. 16 04. 38 05. 48 06. 55 07. 81 08. 38 09. 27 10. Mycket stor påverkan 11 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 303 PÅVERKAN: FLYKTINGAR 37 Loc 971 width 2 MD=90 or GE 99 37(3) <Medias påverkan> Flyktingärenden <Se F.37 för fullständig frågetext> 1 00. Ingen påverkan alls 2 01. 6 02. 11 03. 20 04. 22 05. 47 06. 55 07. 93 08. 50 09. 29 10. Mycket stor påverkan 1 90. Uppgift saknas på delfrågan 11 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 304 PÅVERKAN: BÖRSEN 37 Loc 973 width 2 MD=90 or GE 99 37(4) <Medias påverkan> Utvecklingen på börsen <Se F.37 för fullständig frågetext> 1 00. Ingen påverkan alls 4 01. 5 02. 20 03. 24 04. 41 05. 43 06. 79 07. 62 08. 43 09. 13 10. Mycket stor påverkan 2 90. Uppgift saknas på delfrågan 11 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 305 PÅVERKAN: MILJÖPOL 37 Loc 975 width 2 MD=99 37(5) <Medias påverkan> Miljöpolitiken <Se F.37 för fullständig frågetext> 0 00. Ingen påverkan alls 3 01. 1 02. 10 03. 7 04. 33 05. 40 06. 75 07. 90 08. 55 09. 23 10. Mycket stor påverkan 11 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 306 MEDIA UPPG: INFORMERA 38 Loc 977 width 1 MD=9 38 Vilken roll i samhället anser Du massmedia bör spela? Hur viktiga anser Du följande uppgifter vara? Och i vad mån anser Du personligen att massmedia faktiskt fullgör de nämnda uppgifterna? 38(1.1) Massmedierna bör ge den information som är nödvändig för att medborgarna skall kunna ta ställning i samhällsfrågor 1 0. Uppgiften är helt oviktig 2 1. 4 2. 17 3. 98 4. 216 5. Uppgiften är oerhört viktig 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 307 MEDIA UPPG: KOMMENTAR 38 Loc 978 width 1 MD=8 or GE 9 38(1.2) <Massmediernas uppgift> Massmedierna bör fristående eller som språkrör för organiserade samhällsintressen kommentera skeendet i samhället <Se F.38 för fullständig frågetext> 5 0. Uppgiften är helt oviktig 6 1. 37 2. 91 3. 124 4. 70 5. Uppgiften är oerhört viktig 5 8. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 308 MEDIA UPPG: GRANSKA 38 Loc 979 width 1 MD=8 or GE 9 38(1.3) <Massmediernas uppgift> Massmedierna bör som allmänhetens företrädare granska den verksamhet, som utövas av de inflytelserika i samhället <Se F.38 för fullständig frågetext> 1 0. Uppgiften är helt oviktig 3 1. 4 2. 33 3. 110 4. 186 5. Uppgiften är oerhört viktig 1 8. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 309 MEDIA UPPG: FRÄMJ KOM 38 Loc 980 width 1 MD=8 or GE 9 38(1.4) <Massmediernas uppgift> Massmedierna bör främja en kommunikation inom och mellan politiska, fackliga och andra ideella grupper <Se F.38 för fullständig frågetext> 14 0. Uppgiften är helt oviktig 35 1. 57 2. 93 3. 94 4. 43 5. Uppgiften är oerhört viktig 2 8. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 310 MEDIA GÖR: INFORMERA 38 Loc 981 width 1 MD=8 or GE 9 38(2.1) <Massmedierna fullgör> Massmedierna bör ge den information som är nödvändig för att medborgarna skall kunna ta ställning i samhällsfrågor <Se F.38 för fullständig frågetext> 6 0. Uppgiften fullgörs mycket dåligt 38 1. 107 2. 132 3. 49 4. 3 5. Uppgiften fullgörs mycket bra 1 8. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 311 MEDIA GÖR: KOMMENTAR 38 Loc 982 width 1 MD=8 or GE 9 38(2.2) <Massmedierna fullgör> Massmedierna bör fristående eller som språkrör för organiserade samhällsintressen kommentera skeendet i samhället <Se F.38 för fullständig frågetext> 4 0. Uppgiften fullgörs mycket dåligt 18 1. 70 2. 169 3. 65 4. 5 5. Uppgiften fullgörs mycket bra 5 8. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 312 MEDIA GÖR: GRANSKA 38 Loc 983 width 1 MD GE 9 38(2.3) <Massmedierna fullgör> Massmedierna bör som allmänhetens företrädare granska den verksamhet, som utövas av de inflytelserika i samhället <Se F.38 för fullständig frågetext> 6 0. Uppgiften fullgörs mycket dåligt 22 1. 66 2. 144 3. 90 4. 8 5. Uppgiften fullgörs mycket bra 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 313 MEDIA GÖR: FRÄMJA KOM 38 Loc 984 width 1 MD=8 or GE 9 38(2.4) <Massmedierna fullgör> Massmedierna bör främja en kommunikation inom och mellan politiska, fackliga och andra ideella grupper <Se F.38 för fullständig frågetext> 18 0. Uppgiften fullgörs mycket dåligt 53 1. 101 2. 128 3. 28 4. 2 5. Uppgiften fullgörs mycket bra 6 8. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 314 TILLSÄTTN ARBETSLED 39 Loc 985 width 1 MD=0 or GE 9 39 Här följer ett antal påståenden om massmedier och journalistik. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 39(1) Vid tillsättning av arbetsledande personal bör de anställda journalisterna ha det avgörande inflytandet 36 1. Instämmer helt 152 2. Instämmer delvis 89 3. Delvis motsatt åsikt 32 4. Helt motsatt åsikt 22 8. Ingen uppfattning 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 315 BEDÖMA PUBLIKENS INTR 39 Loc 986 width 1 MD=0 or GE 9 39(2) Journalister är i allmänhet mycket skickliga på att bedöma vad publiken är intresserad av <Se F.39 för fullständig frågetext> 21 1. Instämmer helt 160 2. Instämmer delvis 133 3. Delvis motsatt åsikt 16 4. Helt motsatt åsikt 5 8. Ingen uppfattning 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 316 MEDIA GER RIKTIG BILD 39 Loc 987 width 1 MD=0 or GE 9 39(3) Massmedia ger i regel en riktig bild av vilka stämningar och åsikter som finns hos vanligt folk <Se F.39 för fullständig frågetext> 4 1. Instämmer helt 98 2. Instämmer delvis 184 3. Delvis motsatt åsikt 47 4. Helt motsatt åsikt 2 8. Ingen uppfattning 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 317 SÄLJER BRA - BRA TIDN 39 Loc 988 width 1 MD=0 or GE 9 39(4) En tidning som säljer bra är en bra tidning <Se F.39 för fullständig frågetext> 3 1. Instämmer helt 58 2. Instämmer delvis 150 3. Delvis motsatt åsikt 118 4. Helt motsatt åsikt 6 8. Ingen uppfattning 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 318 SKAPA MISSTRO MOT POL 39 Loc 989 width 1 MD=0 or GE 9 39(5) Många journalister är medvetet ute efter att skapa misstro mot politiker <Se F.39 för fullständig frågetext> 29 1. Instämmer helt 180 2. Instämmer delvis 98 3. Delvis motsatt åsikt 20 4. Helt motsatt åsikt 7 8. Ingen uppfattning 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 319 ÄGARINFLYTANDE POLICY 39 Loc 990 width 1 MD=0 or GE 9 39(6) En tidnings ägare måste få ha sista ordet vid utformningen av tidningens policy <Se F.39 för fullständig frågetext> 71 1. Instämmer helt 136 2. Instämmer delvis 76 3. Delvis motsatt åsikt 41 4. Helt motsatt åsikt 11 8. Ingen uppfattning 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 320 UPPMÄRKSAMMAR POL. 39 Loc 991 width 1 MD=0 or GE 9 39(7) Massmedia tar ofta upp väsentliga frågor som gör politiker uppmärksamma på eftersatta områden <Se F.39 för fullständig frågetext> 30 1. Instämmer helt 232 2. Instämmer delvis 53 3. Delvis motsatt åsikt 18 4. Helt motsatt åsikt 2 8. Ingen uppfattning 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 321 KÄNDISJOURNALISTIK 39 Loc 992 width 1 MD=9 39(8) Kändisjournalistik hör inte hemma i dagstidningar <Se F.39 för fullständig frågetext> 175 1. Instämmer helt 97 2. Instämmer delvis 47 3. Delvis motsatt åsikt 13 4. Helt motsatt åsikt 4 8. Ingen uppfattning 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 322 OPIN. PÅ NYHETSPLATS 39 Loc 993 width 1 MD=0 or GE 9 39(9) Massmedia bör driva och bilda opinion även på nyhetsplats <Se F.39 för fullständig frågetext> 22 1. Instämmer helt 91 2. Instämmer delvis 90 3. Delvis motsatt åsikt 127 4. Helt motsatt åsikt 4 8. Ingen uppfattning 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 323 SAMMA SYN SOM ALLMÄNH 39 Loc 994 width 1 MD=0 or GE 9 39(10) Journalister och allmänhet har som regel samma syn på vad som är de viktigaste samhällsfrågorna <Se F.39 för fullständig frågetext> 2 1. Instämmer helt 61 2. Instämmer delvis 202 3. Delvis motsatt åsikt 64 4. Helt motsatt åsikt 6 8. Ingen uppfattning 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 324 UTSATT FÖR PÅTRYCKN 39 Loc 995 width 1 MD=0 or GE 9 39(11) Journalister är utsatta för så mycket påtryckningar att de måste hålla samman som grupp <Se F.39 för fullständig frågetext> 13 1. Instämmer helt 74 2. Instämmer delvis 109 3. Delvis motsatt åsikt 100 4. Helt motsatt åsikt 35 8. Ingen uppfattning 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 325 FÅ GÅR MOT STRÖMMEN 39 Loc 996 width 1 MD=0 or GE 9 39(12) Det är ett problem för det fria ordet att så få journalister vågar gå mot strömmen <Se F.39 för fullständig frågetext> 76 1. Instämmer helt 135 2. Instämmer delvis 73 3. Delvis motsatt åsikt 30 4. Helt motsatt åsikt 20 8. Ingen uppfattning 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 326 LÄCKOR AVSLÖJAR 39 Loc 997 width 1 MD=0 or GE 9 39(13) Stora journalistiska avslöjanden beror mera på att källor har läckt än på att journalisten grävt fram nyheten <Se F.39 för fullständig frågetext> 69 1. Instämmer helt 169 2. Instämmer delvis 54 3. Delvis motsatt åsikt 9 4. Helt motsatt åsikt 33 8. Ingen uppfattning 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 327 VALUTA FÖR PENGARNA 39 Loc 998 width 1 MD=0 or GE 9 39(14) Medierna skall ge sin publik valuta för pengarna <Se F.39 för fullständig frågetext> 75 1. Instämmer helt 132 2. Instämmer delvis 67 3. Delvis motsatt åsikt 24 4. Helt motsatt åsikt 30 8. Ingen uppfattning 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 328 VANLIGT FOLKS TANKAR 39 Loc 999 width 1 MD=0 or GE 9 39(15) Det är ytterst viktigt för en journalist att spegla vad vanligt folk tycker och tänker <Se F.39 för fullständig frågetext> 85 1. Instämmer helt 165 2. Instämmer delvis 57 3. Delvis motsatt åsikt 17 4. Helt motsatt åsikt 9 8. Ingen uppfattning 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 329 STÄRKA GEMENSKAPEN 39 Loc 1000 width 1 MD=0 or GE 9 39(16) Massmedierna bör medverka till att stärka gemenskapen i samhället <Se F.39 för fullständig frågetext> 61 1. Instämmer helt 137 2. Instämmer delvis 72 3. Delvis motsatt åsikt 29 4. Helt motsatt åsikt 34 8. Ingen uppfattning 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 330 JOURN TAR LITE HÄNSYN 40 Loc 1001 width 1 MD=0 or GE 9 40 Under de senaste åren har det framförts en rad olika åsikter om hur nyhetsförmedlingen funderar. Nedan presenteras ett antal påståenden från debatten. Hur väl anser Du att påståendena stämmer med Din bedömning av hur journalister sköter sitt jobb? 40(1) Journalister tar för lite hänsyn till offer för olyckor och brott 93 1. Stämmer helt 180 2. Stämmer delvis 42 3. Stämmer knappast 10 4. Stämmer inte alls 6 8. Vet inte 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 331 JOURN SKICKL GRANSKA 40 Loc 1002 width 1 MD=0 or GE 9 40(2) Journalister är skickliga på att granska makthavare <Se F.40 för fullständig frågetext> 30 1. Stämmer helt 208 2. Stämmer delvis 76 3. Stämmer knappast 16 4. Stämmer inte alls 1 8. Vet inte 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 332 JOURN VINKLAR 40 Loc 1003 width 1 MD=0 or GE 9 40(3) Journalister vinklar ofta nyheter efter egna åsikter <Se F.40 för fullständig frågetext> 70 1. Stämmer helt 207 2. Stämmer delvis 42 3. Stämmer knappast 0 4. Stämmer inte alls 11 8. Vet inte 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 333 JOURN GOTT OMDÖME 40 Loc 1004 width 1 MD=0 or GE 9 40(4) Journalister visar gott omdöme i behandlingen av viktiga nyheter <Se F.40 för fullständig frågetext> 12 1. Stämmer helt 210 2. Stämmer delvis 84 3. Stämmer knappast 14 4. Stämmer inte alls 9 8. Vet inte 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 334 JOURN SAKNAR RESPEKT 40 Loc 1005 width 1 MD=0 or GE 9 40(5) Journalister saknar respekt för människors privatliv <Se F.40 för fullständig frågetext> 67 1. Stämmer helt 201 2. Stämmer delvis 54 3. Stämmer knappast 6 4. Stämmer inte alls 2 8. Vet inte 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 335 JOURN FÖRKLARAR 40 Loc 1006 width 1 MD=0 or GE 9 40(6) Journalister är skickliga i att förklara komplicerade händelser <Se F.40 för fullständig frågetext> 27 1. Stämmer helt 193 2. Stämmer delvis 89 3. Stämmer knappast 19 4. Stämmer inte alls 2 8. Vet inte 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 336 JOURN JAGAR SENSATION 40 Loc 1007 width 1 MD=0 or GE 9 40(7) Journalister jagar ofta onödiga sensationer <Se F.40 för fullständig frågetext> 120 1. Stämmer helt 176 2. Stämmer delvis 27 3. Stämmer knappast 4 4. Stämmer inte alls 3 8. Vet inte 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 337 JOURN OPARTISKA 40 Loc 1008 width 1 MD=0 or GE 9 40(8) Journalister försöker alltid vara opartiska <Se F.40 för fullständig frågetext> 2 1. Stämmer helt 98 2. Stämmer delvis 156 3. Stämmer knappast 69 4. Stämmer inte alls 5 8. Vet inte 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 338 JOURN SLARVIGA FAKTA 40 Loc 1009 width 1 MD=0 or GE 9 40(9) Journalister är ofta slarviga med fakta <Se F.40 för fullständig frågetext> 70 1. Stämmer helt 198 2. Stämmer delvis 51 3. Stämmer knappast 8 4. Stämmer inte alls 4 8. Vet inte 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 339 RESP KORREKTA NYHETER 41 Loc 1010 width 1 MD=9 NU FÖLJER YTTERLIGARE NÅGRA FRÅGOR KRING DE PRESSETISKA REGLERNA. 41 Nedan presenteras de områden, som de sk publicitetsreglerna täcker. Ange för varje område dels hur viktigt Du anser det vara att detta respekteras, dels hur viktigt Du anser det vara att det finns nedskrivna regler på området. 41(1.1) HUR VIKTIGT ÄR DET ATT OMRÅDET RESPEKTERAS I NYHETSRAPPORTERINGEN: Ge korrekta nyheter 280 1. Oerhört viktigt 52 2. Mycket viktigt 1 3. Ganska viktigt 0 4. Inte särskilt viktigt 0 5. Inte alls viktigt 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 340 RESP PLATS BEMÖTANDE 41 Loc 1011 width 1 MD=0 or GE 9 41(1.2) HUR VIKTIGT ÄR DET ATT OMRÅDET RESPEKTERAS I NYHETSRAPPORTERINGEN: Ge plats åt bemötanden <Se F.41 för fullständig frågetext> 146 1. Oerhört viktigt 159 2. Mycket viktigt 26 3. Ganska viktigt 0 4. Inte särskilt viktigt 0 5. Inte alls viktigt 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 341 RESP PERS INTEGRITET 41 Loc 1012 width 1 MD=0 or GE 9 41(1.3) HUR VIKTIGT ÄR DET ATT OMRÅDET RESPEKTERAS I NYHETSRAPPORTERINGEN: Respektera personlig integritet <Se F.41 för fullständig frågetext> 182 1. Oerhört viktigt 110 2. Mycket viktigt 40 3. Ganska viktigt 0 4. Inte särskilt viktigt 0 5. Inte alls viktigt 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 342 RESP VARSAM BILDER 41 Loc 1013 width 1 MD=0 or GE 9 41(1.4) HUR VIKTIGT ÄR DET ATT OMRÅDET RESPEKTERAS I NYHETSRAPPORTERINGEN: Vara varsam med bilder <Se F.41 för fullständig frågetext> 84 1. Oerhört viktigt 148 2. Mycket viktigt 92 3. Ganska viktigt 7 4. Inte särskilt viktigt 0 5. Inte alls viktigt 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 343 RESP INTE DÖMA OHÖRD 41 Loc 1014 width 1 MD=9 41(1.5) HUR VIKTIGT ÄR DET ATT OMRÅDET RESPEKTERAS I NYHETSRAPPORTERINGEN: Inte döma någon ohörd <Se F.41 för fullständig frågetext> 224 1. Oerhört viktigt 96 2. Mycket viktigt 12 3. Ganska viktigt 1 4. Inte särskilt viktigt 0 5. Inte alls viktigt 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 344 RESP FÖRSIKTIG NAMN 41 Loc 1015 width 1 MD=0 or GE 9 41(1.6) HUR VIKTIGT ÄR DET ATT OMRÅDET RESPEKTERAS I NYHETSRAPPORTERINGEN: Vara försiktig med namn <Se F.41 för fullständig frågetext> 131 1. Oerhört viktigt 135 2. Mycket viktigt 56 3. Ganska viktigt 9 4. Inte särskilt viktigt 0 5. Inte alls viktigt 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 345 RESP EJ TALA EGEN SAK 41 Loc 1016 width 1 MD=9 41(1.7) HUR VIKTIGT ÄR DET ATT OMRÅDET RESPEKTERAS I NYHETSRAPPORTERINGEN: Inte tala i egen sak <Se F.41 för fullständig frågetext> 180 1. Oerhört viktigt 110 2. Mycket viktigt 39 3. Ganska viktigt 3 4. Inte särskilt viktigt 1 5. Inte alls viktigt 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 346 REGL KORREKTA NYHETER 41 Loc 1017 width 1 MD=0 or GE 9 41(2.1) HUR VIKTIGT ÄR DET ATT DET FINNS NEDSKRIVNA REGLER PÅ OMRÅDET: Ge korrekta nyheter <Se F.41 för fullständig frågetext> 153 1. Oerhört viktigt 99 2. Mycket viktigt 41 3. Ganska viktigt 23 4. Inte särskilt viktigt 5 5. Inte alls viktigt 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 347 REGL PLATS BEMÖTANDE 41 Loc 1018 width 1 MD=0 or GE 9 41(2.2) HUR VIKTIGT ÄR DET ATT DET FINNS NEDSKRIVNA REGLER PÅ OMRÅDET: Ge plats åt bemötanden <Se F.41 för fullständig frågetext> 129 1. Oerhört viktigt 130 2. Mycket viktigt 47 3. Ganska viktigt 13 4. Inte särskilt viktigt 2 5. Inte alls viktigt 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 348 REGL PERS INTEGRITET 41 Loc 1019 width 1 MD=9 41(2.3) HUR VIKTIGT ÄR DET ATT DET FINNS NEDSKRIVNA REGLER PÅ OMRÅDET: Respektera personlig integritet <Se F.41 för fullständig frågetext> 163 1. Oerhört viktigt 112 2. Mycket viktigt 36 3. Ganska viktigt 9 4. Inte särskilt viktigt 2 5. Inte alls viktigt 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 349 REGL VARSAM BILDER 41 Loc 1020 width 1 MD=0 or GE 9 41(2.4) HUR VIKTIGT ÄR DET ATT DET FINNS NEDSKRIVNA REGLER PÅ OMRÅDET: Vara varsam med bilder <Se F.41 för fullständig frågetext> 100 1. Oerhört viktigt 115 2. Mycket viktigt 80 3. Ganska viktigt 22 4. Inte särskilt viktigt 3 5. Inte alls viktigt 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 350 REGL INTE DÖMA OHÖRD 41 Loc 1021 width 1 MD=9 41(2.5) HUR VIKTIGT ÄR DET ATT DET FINNS NEDSKRIVNA REGLER PÅ OMRÅDET: Inte döma någon ohörd <Se F.41 för fullständig frågetext> 182 1. Oerhört viktigt 92 2. Mycket viktigt 36 3. Ganska viktigt 8 4. Inte särskilt viktigt 4 5. Inte alls viktigt 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 351 REGL FÖRSIKTIG NAMN 41 Loc 1022 width 1 MD=0 or GE 9 41(2.6) HUR VIKTIGT ÄR DET ATT DET FINNS NEDSKRIVNA REGLER PÅ OMRÅDET: Vara försiktig med namn <Se F.41 för fullständig frågetext> 134 1. Oerhört viktigt 113 2. Mycket viktigt 56 3. Ganska viktigt 15 4. Inte särskilt viktigt 3 5. Inte alls viktigt 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 352 REGL EJ TALA EGEN SAK 41 Loc 1023 width 1 MD=0 or GE 9 41b(2.7) HUR VIKTIGT ÄR DET ATT DET FINNS NEDSKRIVNA REGLER PÅ OMRÅDET: Inte tala i egen sak <Se F.41 för fullständig frågetext> 148 1. Oerhört viktigt 93 2. Mycket viktigt 54 3. Ganska viktigt 21 4. Inte särskilt viktigt 4 5. Inte alls viktigt 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 353 MORGONPR: KORR NYHET 42 Loc 1024 width 1 MD=9 42 Hur väl anser Du att olika medier följer de uppställda reglerna? 42(1.1) MORGONPRESS: Ge korrekta nyheter 91 1. Mycket väl 235 2. Ganska väl 2 3. Inte särskilt väl 1 4. Inte alls väl 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 354 MORGONPR: BEMÖTANDEN 42 Loc 1025 width 1 MD=0 or GE 9 42(1.2) <Följer pressetiska regler> MORGONPRESS: Ge plats åt bemötanden <Se F.42 för fullständig frågetext> 23 1. Mycket väl 202 2. Ganska väl 97 3. Inte särskilt väl 5 4. Inte alls väl 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 355 MORGONPR: INTEGRITET 42 Loc 1026 width 1 MD=0 or GE 9 42(1.3) <Följer pressetiska regler> MORGONPRESS: Respektera personlig integritet <Se F.42 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket väl 253 2. Ganska väl 31 3. Inte särskilt väl 4 4. Inte alls väl 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 356 MORGONPR: VARSAM BILD 42 Loc 1027 width 1 MD=0 or GE 9 42(1.4) <Följer pressetiska regler> MORGONPRESS: Vara varsam med bilder <Se F.42 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket väl 256 2. Ganska väl 26 3. Inte särskilt väl 2 4. Inte alls väl 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 357 MORGONPR: DÖMA OHÖRD 42 Loc 1028 width 1 MD=0 or GE 9 42(1.5) <Följer pressetiska regler> MORGONPRESS: Inte döma någon ohörd <Se F.42 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket väl 234 2. Ganska väl 56 3. Inte särskilt väl 3 4. Inte alls väl 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 358 MORGONPR: FÖRS NAMN 42 Loc 1029 width 1 MD=0 or GE 9 42(1.6) <Följer pressetiska regler> MORGONPRESS: Vara försiktig med namn <Se F.42 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket väl 215 2. Ganska väl 33 3. Inte särskilt väl 2 4. Inte alls väl 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 359 MORGONPR: EJ EGEN SAK 42 Loc 1030 width 1 MD=0 or GE 9 42(1.7) <Följer pressetiska regler> MORGONPRESS: Inte tala i egen sak <Se F.42 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket väl 215 2. Ganska väl 67 3. Inte särskilt väl 4 4. Inte alls väl 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 360 KVÄLLSPR: KORR NYHET 42 Loc 1031 width 1 MD=9 42(2.1) <Följer pressetiska regler> KVÄLLSPRESS: Ge korrekta nyheter <Se F.42 för fullständig frågetext> 0 1. Mycket väl 80 2. Ganska väl 205 3. Inte särskilt väl 41 4. Inte alls väl 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 361 KVÄLLSPR: BEMÖTANDEN 42 Loc 1032 width 1 MD=0 or GE 9 42(2.2) <Följer pressetiska regler> KVÄLLSPRESS: Ge plats åt bemötanden <Se F.42 för fullständig frågetext> 1 1. Mycket väl 57 2. Ganska väl 189 3. Inte särskilt väl 77 4. Inte alls väl 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 362 KVÄLLSPR: INTEGRITET 42 Loc 1033 width 1 MD=0 or GE 9 42(2.3) <Följer pressetiska regler> KVÄLLSPRESS: Respektera personlig integritet <Se F.42 för fullständig frågetext> 0 1. Mycket väl 15 2. Ganska väl 174 3. Inte särskilt väl 136 4. Inte alls väl 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 363 KVÄLLSPR: VARSAM BILD 42 Loc 1034 width 1 MD=0 or GE 9 42(2.4) <Följer pressetiska regler> KVÄLLSPRESS: Vara varsam med bilder <Se F.42 för fullständig frågetext> 0 1. Mycket väl 40 2. Ganska väl 183 3. Inte särskilt väl 101 4. Inte alls väl 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 364 KVÄLLSPR: DÖMA OHÖRD 42 Loc 1035 width 1 MD=0 or GE 9 42(2.5) <Följer pressetiska regler> KVÄLLSPRESS: Inte döma någon ohörd <Se F.42 för fullständig frågetext> 2 1. Mycket väl 38 2. Ganska väl 184 3. Inte särskilt väl 101 4. Inte alls väl 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 365 KVÄLLSPR: FÖRS NAMN 42 Loc 1036 width 1 MD=0 or GE 9 42(2.6) <Följer pressetiska regler> KVÄLLSPRESS: Vara försiktig med namn <Se F.42 för fullständig frågetext> 3 1. Mycket väl 62 2. Ganska väl 181 3. Inte särskilt väl 77 4. Inte alls väl 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 366 KVÄLLSPR: EJ EGEN SAK 42 Loc 1037 width 1 MD=0 or GE 9 42(2.7) <Följer pressetiska regler> KVÄLLSPRESS: Inte tala i egen sak <Se F.42 för fullständig frågetext> 10 1. Mycket väl 95 2. Ganska väl 153 3. Inte särskilt väl 58 4. Inte alls väl 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 367 RADIO-TV: KORR NYHET 42 Loc 1038 width 1 MD=9 42(3.1) <Följer pressetiska regler> RADIO-TV: Ge korrekta nyheter <Se F.42 för fullständig frågetext> 124 1. Mycket väl 184 2. Ganska väl 18 3. Inte särskilt väl 1 4. Inte alls väl 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 368 RADIO-TV: BEMÖTANDEN 42 Loc 1039 width 1 MD=0 or GE 9 42(3.2) <Följer pressetiska regler> RADIO-TV: Ge plats åt bemötanden <Se F.42 för fullständig frågetext> 21 1. Mycket väl 114 2. Ganska väl 140 3. Inte särskilt väl 49 4. Inte alls väl 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 369 RADIO-TV: INTEGRITET 42 Loc 1040 width 1 MD=0 or GE 9 42(3.3) <Följer pressetiska regler> RADIO-TV: Respektera personlig integritet <Se F.42 för fullständig frågetext> 61 1. Mycket väl 207 2. Ganska väl 50 3. Inte särskilt väl 7 4. Inte alls väl 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 370 RADIO-TV: VARSAM BILD 42 Loc 1041 width 1 MD=0 or GE 9 42(3.4) <Följer pressetiska regler> RADIO-TV: Vara varsam med bilder <Se F.42 för fullständig frågetext> 59 1. Mycket väl 195 2. Ganska väl 56 3. Inte särskilt väl 9 4. Inte alls väl 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 371 RADIO-TV: DÖMA OHÖRD 42 Loc 1042 width 1 MD=0 or GE 9 42(3.5) <Följer pressetiska regler> RADIO-TV: Inte döma någon ohörd <Se F.42 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket väl 204 2. Ganska väl 63 3. Inte särskilt väl 6 4. Inte alls väl 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 372 RADIO-TV: FÖRS NAMN 42 Loc 1043 width 1 MD=0 or GE 9 42(3.6) <Följer pressetiska regler> RADIO-TV: Vara försiktig med namn <Se F.42 för fullständig frågetext> 104 1. Mycket väl 188 2. Ganska väl 27 3. Inte särskilt väl 3 4. Inte alls väl 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 373 RADIO-TV: EJ EGEN SAK 42 Loc 1044 width 1 MD=0 or GE 9 42(3.7) <Följer pressetiska regler> RADIO-TV: Inte tala i egen sak <Se F.42 för fullständig frågetext> 69 1. Mycket väl 163 2. Ganska väl 74 3. Inte särskilt väl 12 4. Inte alls väl 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 374 NAMN PERS BUSSOLYCKA 43 Loc 1045 width 1 MD=0 or GE 9 43 Under de senaste åren har det pågått en debatt i vad mån det är rimligt att redovisa enskilda personers namn när det gäller vissa typer av nyhetshändelser. Viken är Din bedömning vad gäller följande tänkta exempel? 43(1) Barn och vuxna som omkommit i en bussolycka 90 1. Nyheten skall redovisas utan inskränkningar 220 3. Nyheten skall redovisas men utan namn 15 5. Nyheten skall inte redovisas alls 4 8. Vet inte 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 375 NAMN MORDMISSTÄNKT 43 Loc 1046 width 1 MD=0 or GE 9 43(2) <Namnpublicering> En person som anhållits misstänkt för mord <Se F.43 för fullständig frågetext> 13 1. Nyheten skall redovisas utan inskränkningar 301 3. Nyheten skall redovisas men utan namn 17 5. Nyheten skall inte redovisas alls 2 8. Vet inte 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 376 NAMN FALSKDEKL POL. 43 Loc 1047 width 1 MD=0 or GE 9 43(3) <Namnpublicering> En politiker som är åtalad för falskdeklaration <Se F.43 för fullständig frågetext> 120 1. Nyheten skall redovisas utan inskränkningar 183 3. Nyheten skall redovisas men utan namn 26 5. Nyheten skall inte redovisas alls 4 8. Vet inte 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 377 NAMN DOPAD IDROTTSMAN 43 Loc 1048 width 1 MD=0 or GE 9 43(4) <Namnpublicering> Känd idrottsman misstänkt för att ha tagit anabola steroider <Se F.43 för fullständig frågetext> 62 1. Nyheten skall redovisas utan inskränkningar 226 3. Nyheten skall redovisas men utan namn 41 5. Nyheten skall inte redovisas alls 4 8. Vet inte 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 378 NAMN FULL FÖRETAGARE 43 Loc 1049 width 1 MD=0 or GE 9 43(5) <Namnpublicering> En företagsledare som anhållits för rattfylleri <Se F.43 för fullständig frågetext> 32 1. Nyheten skall redovisas utan inskränkningar 189 3. Nyheten skall redovisas men utan namn 107 5. Nyheten skall inte redovisas alls 4 8. Vet inte 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 379 NAMN NARKOTIKABROTT 43 Loc 1050 width 1 MD=0 or GE 9 43(6) <Namnpublicering> En person som anhållits som misstänkt för narkotikabrott <Se F.43 för fullständig frågetext> 49 1. Nyheten skall redovisas utan inskränkningar 239 3. Nyheten skall redovisas men utan namn 41 5. Nyheten skall inte redovisas alls 3 8. Vet inte 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 380 NAMN VÅRDNADSTVIST 43 Loc 1051 width 1 MD=0 or GE 9 43(7) <Namnpublicering> En förälder som söker få rätt i en vårdnadstvist <Se F.43 för fullständig frågetext> 9 1. Nyheten skall redovisas utan inskränkningar 136 3. Nyheten skall redovisas men utan namn 178 5. Nyheten skall inte redovisas alls 9 8. Vet inte 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 381 NAMN FULL POLITIKER 43 Loc 1052 width 1 MD=0 or GE 9 43(8) <Namnpublicering> En politiker som åtalats för rattfylleri <Se F.43 för fullständig frågetext> 96 1. Nyheten skall redovisas utan inskränkningar 152 3. Nyheten skall redovisas men utan namn 76 5. Nyheten skall inte redovisas alls 6 8. Vet inte 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 382 NAMN FALSKDEKL FTGLED 43 Loc 1053 width 1 MD=0 or GE 9 43(9) <Namnpublicering> En företagsledare som är åtalad för falskdeklaration <Se F.43 för fullständig frågetext> 96 1. Nyheten skall redovisas utan inskränkningar 184 3. Nyheten skall redovisas men utan namn 45 5. Nyheten skall inte redovisas alls 6 8. Vet inte 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 383 NAMN DRABBAD VILLAÄG 43 Loc 1054 width 1 MD=0 or GE 9 43(10) <Namnpublicering> En villaägare som drabbats av skadegörelse <Se F.43 för fullständig frågetext> 78 1. Nyheten skall redovisas utan inskränkningar 157 3. Nyheten skall redovisas men utan namn 73 5. Nyheten skall inte redovisas alls 23 8. Vet inte 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 384 HÄNSYN LOKALA ARBETEN 44 Loc 1055 width 1 MD=0 or GE 9 44 Varje människa tvingas i sitt yrke att ta olika slag av hänsyn. Nedan redovisas några exempel på hänsynstaganden som kan aktualiseras i journalistiskt arbete. Ange för varje exempel i vad mån Du personligen anser att journalister bör ta sådana hänsyn vid utformningen av en nyhet, även om man därmed tvingas hålla inne med kända uppgifter. 44(1) Hänsyn till att en mindre ort riskerar att bli av med sin enda industri 34 1. Ja, absolut 148 2. Ja, kanske 90 3. Nej, knappast 55 4. Nej, absolut inte 3 8. Vet inte 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 385 HÄNSYN POLISUTREDNING 44 Loc 1056 width 1 MD=9 44(2) <Journalister bör ta> Hänsyn till att polisens utredning av ett narkotikabrott omintetgörs <Se F.44 för fullständig frågetext> 216 1. Ja, absolut 74 2. Ja, kanske 23 3. Nej, knappast 16 4. Nej, absolut inte 2 8. Vet inte 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 386 HÄNSYN ANTIDEM STÄMN 44 Loc 1057 width 1 MD=0 or GE 9 44(3) <Journalister bör ta> Hänsyn till att antidemokratiska stämningar underblåses <Se F.44 för fullständig frågetext> 79 1. Ja, absolut 125 2. Ja, kanske 86 3. Nej, knappast 29 4. Nej, absolut inte 8 8. Vet inte 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 387 HÄNSYN FÖRSVARSINTR 44 Loc 1058 width 1 MD=0 or GE 9 44(4) <Journalister bör ta> Hänsyn till att vitala uppgifter om det svenska försvarets beredskapsorganisation kommer ut <Se F.44 för fullständig frågetext> 206 1. Ja, absolut 85 2. Ja, kanske 25 3. Nej, knappast 11 4. Nej, absolut inte 3 8. Vet inte 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 388 HÄNSYN EGNA MEDIET 44 Loc 1059 width 1 MD=0 or GE 9 44(5) <Journalister bör ta> Hänsyn till att det egna mediet riskerar att tappa publik/upplaga <Se F.44 för fullständig frågetext> 3 1. Ja, absolut 44 2. Ja, kanske 159 3. Nej, knappast 116 4. Nej, absolut inte 7 8. Vet inte 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 389 HÄNSYN RÄTTSTVIST 44 Loc 1060 width 1 MD=0 or GE 9 44(6) <Journalister bör ta> Hänsyn till att en part i en rättstvist gynnas på den andra partens bekostnad t ex i ett vårdnadsärende <Se F.44 för fullständig frågetext> 98 1. Ja, absolut 106 2. Ja, kanske 79 3. Nej, knappast 28 4. Nej, absolut inte 15 8. Vet inte 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 390 HÄNSYN GRATISREKLAM 44 Loc 1061 width 1 MD=0 or GE 9 44(7) <Journalister bör ta> Hänsyn till att ett företag får gratisreklam för sina produkter <Se F.44 för fullständig frågetext> 50 1. Ja, absolut 81 2. Ja, kanske 141 3. Nej, knappast 51 4. Nej, absolut inte 5 8. Vet inte 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 391 HÄNSYN PROBL ARBETSPL 44 Loc 1062 width 1 MD=0 or GE 9 44(8) <Journalister bör ta> Hänsyn till att en enskild person riskerar att få problem på sin arbetsplats <Se F.44 för fullständig frågetext> 124 1. Ja, absolut 161 2. Ja, kanske 30 3. Nej, knappast 11 4. Nej, absolut inte 3 8. Vet inte 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 392 HÄNSYN INVANDRARGRUPP 44 Loc 1063 width 1 MD=0 or GE 9 44(9) <Journalister bör ta> Hänsyn till att fördomar mot en viss invandrargrupp befästs <Se F.44 för fullständig frågetext> 137 1. Ja, absolut 114 2. Ja, kanske 57 3. Nej, knappast 20 4. Nej, absolut inte 2 8. Vet inte 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 393 HÄNSYN TERRORISTGRUPP 44 Loc 1064 width 1 MD=0 or GE 9 44(10) <Journalister bör ta> Hänsyn till att man riskerar att spela en terroristgrupp i händerna <Se F.44 för fullständig frågetext> 217 1. Ja, absolut 79 2. Ja, kanske 13 3. Nej, knappast 15 4. Nej, absolut inte 6 8. Vet inte 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 394 MEDIA HÄNSYN LOK ARB 45 Loc 1065 width 1 MD=0 or GE 9 45 Förekommer det enligt Din uppfattning att massmedier undviker att publicera material av nedanstående skäl? Ange för vart och ett av nedanstående områden i vad mån Du anser att massmedier faktiskt tar sådana hänsyn. 45(1) Hänsyn till arbetstillfällena på en lokal ort 25 1. Ja, absolut 132 2. Ja, kanske 117 3. Nej, knappast 24 4. Nej, absolut inte 32 8. Vet inte 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 395 MEDIA HÄNSYN FÖRSVAR 45 Loc 1066 width 1 MD=0 or GE 9 45(2) <Massmedia tar> Hänsyn till svenska försvarsintressen <Se F.45 för fullständig frågetext> 50 1. Ja, absolut 146 2. Ja, kanske 96 3. Nej, knappast 17 4. Nej, absolut inte 21 8. Vet inte 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 396 MEDIA HÄNSYN PRIVLIV 45 Loc 1067 width 1 MD=0 or GE 9 45(3) <Massmedia tar> Hänsyn till enskilda människors privatliv <Se F.45 för fullständig frågetext> 17 1. Ja, absolut 131 2. Ja, kanske 135 3. Nej, knappast 34 4. Nej, absolut inte 12 8. Vet inte 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 397 MEDIA HÄNSYN EK INTR 45 Loc 1068 width 1 MD=0 or GE 9 45(4) <Massmedia tar> Hänsyn till det egna mediets ekonomiska intresse <Se F.45 för fullständig frågetext> 83 1. Ja, absolut 167 2. Ja, kanske 45 3. Nej, knappast 8 4. Nej, absolut inte 27 8. Vet inte 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 398 MEDIA HÄNS FÖRTR JOUR 45 Loc 1069 width 1 MD=0 or GE 9 45(5) <Massmedia tar> Hänsyn till förtroendet för det egna mediets journalister <Se F.45 för fullständig frågetext> 62 1. Ja, absolut 171 2. Ja, kanske 48 3. Nej, knappast 6 4. Nej, absolut inte 41 8. Vet inte 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 399 MEDIA HÄNSYN PARTIPOL 45 Loc 1070 width 1 MD=0 or GE 9 45(6) <Massmedia tar> Hänsyn till partipolitiska överväganden <Se F.45 för fullständig frågetext> 61 1. Ja, absolut 161 2. Ja, kanske 69 3. Nej, knappast 11 4. Nej, absolut inte 26 8. Vet inte 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 400 FÖDELSEÅR 46 Loc 1071 width 2 MD=99 TILL SIST NÅGRA FRÅGOR OM DIG SJÄLV. NÄR MAN SAMMANSTÄLLER RESULTATET AV SÅDANA HÄR UNDERSÖKNINGAR ÄR DET VÄRDEFULLT ATT DELA UPP SVAREN I OLIKA GRUPPER. DÄRFÖR BEHÖVER VI DINA SVAR PÅ DESSA AVSLUTANDE FRÅGOR. 46 Vilket år är Du född? 18. 1918 . . 68. 1968 3 99. Uppgift saknas Kod: 18 19 21 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 1 1 1 2 1 6 4 5 3 2 5 9 5 5 10 7 11 7 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Frek: 18 10 14 9 14 19 16 13 10 11 9 14 8 12 2 11 7 5 Kod: 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 68 99 Frek: 6 5 8 10 4 9 5 4 2 4 1 3
VAR 401 KÖN 47 Loc 1073 width 1 MD=9 47 Är Du kvinna eller man? 167 1. Kvinna 180 2. Man 1 9. Uppgift saknas
VAR 402 CIVILSTÅND 48 Loc 1074 width 1 MD=9 48 Är Du ensamstående eller samboende/gift? 63 1. Ensamstående 283 2. Samboende/gift 2 9. Uppgift saknas
VAR 403 HUSHÅLLETS STORLEK 49 Loc 1075 width 2 MD=99 49(1) Hur många personer ingår det i Ditt hushåll (räkna med Dig själv) 45 01. 1 person 117 02. 2 personer 62 03. 3 personer 88 04. 4 personer 25 05. 5 personer 5 06. 6 personer 3 10. 10 personer 3 99. Uppgift saknas
VAR 404 ANT HUSHMEDL UNDER 16 49 Loc 1077 width 1 MD=9 49(2) Hur många av dem är under 16 år? 202 0. Ingen under 16 år 69 1. En person under 16 år 54 2. Två personer under 16 år 18 3. Tre personer under 16 år 1 4. Fyra personer under 16 år 1 5. Fem personer under 16 år 3 9. Uppgift saknas
VAR 405 BOSTADSFORM 50 Loc 1078 width 1 MD=9 50 Hur bor Du för närvarande? 16 1. På lantgård eller i ensamliggande hus på landsbygden 200 2. I villa eller radhus i småhusområde 84 3. I hyreslägenhet i flerfamiljshus 44 4. I bostadsrättslägenhet i flerfamiljshus 2 5. Bor både på lantgård/i ensamliggande hus och i hyreslägenhet 2 9. Uppgift saknas
VAR 406 ARBETE I STOCKHOLM 51 Loc 1079 width 1 MD=9 51 I vilken del av Sverige ligger Din arbetsplats? 51(1) Stockholm 181 1. Markerat 163 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 407 ARBETE I GÖTEBORG 51 Loc 1080 width 1 MD=9 51(2) <Arbetsplats> Göteborg <Se F.51 för fullständig frågetext> 45 1. Markerat 299 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 408 ARBETE I MALMÖ 51 Loc 1081 width 1 MD=9 51(3) <Arbetsplats> Malmö <Se F.51 för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 323 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 409 ARBETE ORT GÖTALAND 51 Loc 1082 width 1 MD=9 51(4) <Arbetsplats> Annan ort i Götaland <Se F.51 för fullständig frågetext> 42 1. Markerat 302 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 410 ARBETE ORT SVEALAND 51 Loc 1083 width 1 MD=9 51(5) <Arbetsplats> Annan ort i Svealand <Se F.51 för fullständig frågetext> 40 1. Markerat 304 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 411 ARBETE ORT NORRLAND 51 Loc 1084 width 1 MD=9 51(6) <Arbetsplats> Ort i Norrland <Se F.51 för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 330 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 412 ARBETE UTOMLANDS 51 Loc 1085 width 1 MD=9 51(7) <Arbetsplats> Utomlands <Se F.51 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 343 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 413 UTBILDNING 52 Loc 1086 width 1 MD=9 52 Har Du någon utbildning utöver obligatoriska skolan? Om JA vilken eller vilka utbildning/ar har Du? 340 1. Ja 5 5. Nej 3 9. Uppgift saknas
VAR 414 TEORETISKT GYMNASIUM 52 Loc 1087 width 1 MD=0 or GE 9 52(1.1) <Utbildning utöver obligatoriska skolan> Teoretiskt gymnasium <Se F.52 för fullständig frågetext> 199 1. Markerat 135 5. Ej markerat 8 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 415 TEORETISKT GYMN-LINJE 52 Loc 1088 width 2 MD= 0 52(1.2) <Utbildning utöver obligatoriska skolan> Teoretiskt gymnasium: Vilken linje? <Se F.52 för fullständig frågetext> 35 01. Samhällsvetenskaplig/social linje 20 02. Humanistisk linje 33 03. Ekonomisk linje/handelsgymnasium 24 04. Naturvetenskaplig linje 4 05. Tekniskt gymnasium 22 12. Latinlinje 19 14. Reallinje 15 21. Allmän linje 12 30. Övrigt 3 40. Komvux, enstaka ämnen 161 00. Frågan ej tillämplig
VAR 416 FOLKHÖGSKOLA 52 Loc 1090 width 1 MD=0 or GE 9 52(2.1) <Utbildning utöver obligatoriska skolan> Folkhögskola <Se F.52 för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 318 5. Ej markerat 8 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 417 FOLKHÖGSKOLA-LINJE 52 Loc 1091 width 1 MD=0 52(2.2) <Utbildning utöver obligatoriska skolan> Folkhögskola: Vilken linje? <Se F.52 för fullständig frågetext> 3 1. Informationslinje 3 2. Journalistlinje 8 3. Övrigt 334 0. Frågan ej tillämplig
VAR 418 JOURNALISTSKOLA 52 Loc 1092 width 1 MD=0 or GE 9 52(3) <Utbildning utöver obligatoriska skolan> Journalistskola, t ex Poppius eller journalistinstitut <Se F.52 för fullständig frågetext> 32 1. Markerat 302 5. Ej markerat 8 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 419 JOURNALISTHÖGSKOLA 52 Loc 1093 width 1 MD=0 or GE 9 52(4) <Utbildning utöver obligatoriska skolan> Journalisthögskola <Se F.52 för fullständig frågetext> 31 1. Markerat 303 5. Ej markerat 8 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 420 IHR 52 Loc 1094 width 1 MD=0 or GE 9 52(5) <Utbildning utöver obligatoriska skolan> IHR <Se F.52 för fullständig frågetext> 36 1. Markerat 298 5. Ej markerat 8 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 421 INFORMATIONSLINJE 52 Loc 1095 width 1 MD=0 or GE 9 52(6) <Utbildning utöver obligatoriska skolan> Informations/Informatörslinje <Se F.52 för fullständig frågetext> 70 1. Markerat 264 5. Ej markerat 8 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 422 HÖGSKOLEUTBILDNING 52 Loc 1096 width 1 MD=0 or GE 9 52(7) <Utbildning utöver obligatoriska skolan> Annan universitets- eller högskoleutbildning <Se F.52 för fullständig frågetext> 245 1. Markerat 89 5. Ej markerat 8 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 423 HÖGSKOLEUTBILDNING 1 52 Loc 1097 width 2 MD= 0 52(7.1) <Utbildning utöver obligatoriska skolan> Annan universitets- eller högskoleutbildning, 1 <Se F.52 för fullständig frågetext> 4 01. Samhällsvetarlinjen 21 02. Ekonomlinjen 1 03. PA-linjen 7 04. Förvaltningslinjen 59 05. Annan samhällsvetenskaplig linje 9 06. Teknisk linje 4 07. Informationslinje 1 09. Konstlinje 6 10. 16 11. Statskunskap 30 12. Informationsteknik 7 13. Sociologi 3 14. Psykologi 3 15. Nationalekonomi 11 16. Företagsekonomi 5 17. Juridik 12 18. Annat samhällsvetenskapligt ämne 5 21. Svenska 11 22. Annat språk 3 24. Historia 3 25. Konst 5 26. Litteratur 1 81. 121 00. Frågan ej tillämplig
VAR 424 HÖGSKOLEUTBILDNING 2 52 Loc 1099 width 2 MD= 0 or GE 99 52(7.2) <Utbildning utöver obligatoriska skolan> Annan universitets- eller högskoleutbildning, 2 <Se F.52 för fullständig frågetext> 1 03. PA-linjen 2 05. Annan samhällsvetenskaplig linje 1 07. Informationslinje 1 10. 6 11. Statskunskap 23 12. Informationsteknik 16 13. Sociologi 3 14. Psykologi 15 15. Nationalekonomi 9 16. Företagsekonomi 8 17. Juridik 23 18. Annat samhällsvetenskapligt ämne 3 21. Svenska 18 22. Annat språk 1 23. Annat humanistiskt ämne 2 24. Historia 3 25. Konst 1 26. Litteratur 1 29. 197 00. Frågan ej tillämplig 14 99. Uppgift saknas
VAR 425 HÖGSKOLEUTBILDNING 3 52 Loc 1101 width 2 MD= 0 or GE 99 52(7.3) <Utbildning utöver obligatoriska skolan> Annan universitets- eller högskoleutbildning, 3 <Se F.52 för fullständig frågetext> 10 11. Statskunskap 1 12. Informationsteknik 9 13. Sociologi 2 14. Psykologi 3 15. Nationalekonomi 17 16. Företagsekonomi 9 17. Juridik 26 18. Annat samhällsvetenskapligt ämne 3 21. Svenska 10 22. Annat språk 4 23. Annat humanistiskt ämne 3 24. Historia 2 25. Konst 4 26. Litteratur 230 00. Frågan ej tillämplig 15 99. Uppgift saknas
VAR 426 UPPVÄXT ARBETARFAM 53 Loc 1103 width 1 MD=9 53 Om Du ser till Din uppväxt och skulle beskriva Din familj, vilken av följande kategorier anser Du då att den tillhörde? 53(1) Arbetarfamilj 71 1. Markerat 271 5. Ej markerat 6 9. Uppgift saknas
VAR 427 UPPVÄXT JORDBRUKARFAM 53 Loc 1104 width 1 MD=9 53(2) <Uppväxt i> Jordbrukarfamilj <Se F.53 för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 321 5. Ej markerat 6 9. Uppgift saknas
VAR 428 UPPVÄXT TJÄNSTEMANFAM 53 Loc 1105 width 1 MD=9 53(3) <Uppväxt i> Tjänstemannafamilj <Se F.53 för fullständig frågetext> 116 1. Markerat 226 5. Ej markerat 6 9. Uppgift saknas
VAR 429 UPPVÄXT AKADEMIKERFAM 53 Loc 1106 width 1 MD=9 53(4) <Uppväxt i> Högre tjänstemanna-/akademikerfamilj <Se F.53 för fullständig frågetext> 88 1. Markerat 254 5. Ej markerat 6 9. Uppgift saknas
VAR 430 UPPVÄXT FÖRETAGARFAM 53 Loc 1107 width 1 MD=9 53(5) <Uppväxt i> Egen företagare <Se F.53 för fullständig frågetext> 55 1. Markerat 287 5. Ej markerat 6 9. Uppgift saknas
VAR 431 UPPVÄXT STOCKHOLM 54 Loc 1108 width 1 MD=9 54 I vilken del av Sverige växte Du upp? (Om Du flyttade omkring, ange det område där Du tillbringade längsta tiden fram till femtonårsåldern.) 54(1) Stockholm 112 1. Markerat 223 5. Ej markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 432 UPPVÄXT GÖTEBORG 54 Loc 1109 width 1 MD=9 54(2) <Uppväxtort> Göteborg <Se F.54 för fullständig frågetext> 32 1. Markerat 303 5. Ej markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 433 UPPVÄXT MALMÖ 54 Loc 1110 width 1 MD=9 54(3) <Uppväxtort> Malmö <Se F.54 för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 322 5. Ej markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 434 UPPVÄXT ANNAN STAD 54 Loc 1111 width 1 MD=9 54(4) <Uppväxtort> Annan stad i Götaland eller Svealand <Se F.54 för fullständig frågetext> 82 1. Markerat 253 5. Ej markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 435 UPPVÄXT NORRLANDSSTAD 54 Loc 1112 width 1 MD=9 54(5) <Uppväxtort> Stad i Norrland <Se F.54 för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 314 5. Ej markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 436 UPPVÄXT ANNAN TÄTORT 54 Loc 1113 width 1 MD=9 54(6) <Uppväxtort> Annan tätort i Götaland eller Svealand <Se F.54 för fullständig frågetext> 36 1. Markerat 299 5. Ej markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 437 UPPVÄXT TÄTORT NORRL 54 Loc 1114 width 1 MD=9 54(7) <Uppväxtort> Annan tätort i Norrland <Se F.54 för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 328 5. Ej markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 438 UPPVÄXT GLESBYGD 54 Loc 1115 width 1 MD=9 54(8) <Uppväxtort> Glesbygd <Se F.54 för fullständig frågetext> 35 1. Markerat 300 5. Ej markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 439 SEN ÅR: FRILUFTSLIV 55 Loc 1116 width 1 MD=0 or GE 9 55 Hur ofta har Du under de senaste 12 månaderna utövat följande aktiviteter? 55(1) Idkat friluftsliv (skog, hav eller sjö) 33 1. Flera gånger i veckan 93 2. Någon gång i veckan 129 3. Någon gång i månaden 41 4. Någon gång i kvartalet 18 5. Någon gång i halvåret 17 6. Någon gång under året 3 7. Ingen gång 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 440 SEN ÅR: MOTION 55 Loc 1117 width 1 MD=0 or GE 9 55(2) <Aktivitet senaste året< Sysslat med motion eller idrott <Se F.55 för fullständig frågetext> 91 1. Flera gånger i veckan 105 2. Någon gång i veckan 75 3. Någon gång i månaden 20 4. Någon gång i kvartalet 13 5. Någon gång i halvåret 20 6. Någon gång under året 16 7. Ingen gång 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 441 SEN ÅR: ÖVERTIDSARB 55 Loc 1118 width 1 MD=9 55(3) <Aktivitet senaste året> Arbetat övertid <Se F.55 för fullständig frågetext> 135 1. Flera gånger i veckan 131 2. Någon gång i veckan 58 3. Någon gång i månaden 6 4. Någon gång i kvartalet 4 5. Någon gång i halvåret 4 6. Någon gång under året 5 7. Ingen gång 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 442 SEN ÅR: FÖRENINGSMÖTE 55 Loc 1119 width 1 MD=0 or GE 9 55(4) <Aktivitet senaste året> Varit på föreningsmöte <Se F.55 för fullständig frågetext> 8 1. Flera gånger i veckan 29 2. Någon gång i veckan 109 3. Någon gång i månaden 50 4. Någon gång i kvartalet 42 5. Någon gång i halvåret 42 6. Någon gång under året 60 7. Ingen gång 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 443 SEN ÅR: BIOBESÖK 55 Loc 1120 width 1 MD=0 or GE 9 55(5) <Aktivitet senaste året> Gått på bio <Se F.55 för fullständig frågetext> 1 1. Flera gånger i veckan 11 2. Någon gång i veckan 74 3. Någon gång i månaden 98 4. Någon gång i kvartalet 55 5. Någon gång i halvåret 60 6. Någon gång under året 42 7. Ingen gång 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 444 SEN ÅR: LÄST SKÖNLITT 55 Loc 1121 width 1 MD=9 55(6) <Aktivitet senaste året> Läst skönlitteratur <Se F.55 för fullständig frågetext> 117 1. Flera gånger i veckan 70 2. Någon gång i veckan 76 3. Någon gång i månaden 41 4. Någon gång i kvartalet 22 5. Någon gång i halvåret 14 6. Någon gång under året 3 7. Ingen gång 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 445 SEN ÅR: KONSTNÄRLIGT 55 Loc 1122 width 1 MD=0 or GE 9 55(7) <Aktivitet senaste året> Tecknat, målat, skrivit poesi eller dagbok <Se F.55 för fullständig frågetext> 40 1. Flera gånger i veckan 29 2. Någon gång i veckan 38 3. Någon gång i månaden 24 4. Någon gång i kvartalet 18 5. Någon gång i halvåret 37 6. Någon gång under året 152 7. Ingen gång 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 446 SEN ÅR: PC HEMMA 55 Loc 1123 width 1 MD=0 or GE 9 55(8) <Aktivitet senaste året> Skrivit på hem- eller persondator i bostaden <Se F.55 för fullständig frågetext> 34 1. Flera gånger i veckan 30 2. Någon gång i veckan 37 3. Någon gång i månaden 12 4. Någon gång i kvartalet 7 5. Någon gång i halvåret 18 6. Någon gång under året 203 7. Ingen gång 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 447 SEN ÅR: GUDSTJÄNST 55 Loc 1124 width 1 MD=0 or GE 9 55(9) <Aktivitet senaste året> Besökt gudstjänst eller religiöst möte <Se F.55 för fullständig frågetext> 1 1. Flera gånger i veckan 6 2. Någon gång i veckan 16 3. Någon gång i månaden 22 4. Någon gång i kvartalet 42 5. Någon gång i halvåret 91 6. Någon gång under året 163 7. Ingen gång 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 448 SEN ÅR: HANTVERK BOST 55 Loc 1125 width 1 MD=0 or GE 9 55(10) <Aktivitet senaste året> Snickrat, tapetserat eller målat hemma <Se F.55 för fullständig frågetext> 8 1. Flera gånger i veckan 13 2. Någon gång i veckan 56 3. Någon gång i månaden 60 4. Någon gång i kvartalet 52 5. Någon gång i halvåret 66 6. Någon gång under året 84 7. Ingen gång 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 449 SEN ÅR: SETT PÅ VIDEO 55 Loc 1126 width 1 MD=0 or GE 9 55(11) <Aktivitet senaste året> Sett på video <Se F.55 för fullständig frågetext> 16 1. Flera gånger i veckan 69 2. Någon gång i veckan 90 3. Någon gång i månaden 44 4. Någon gång i kvartalet 22 5. Någon gång i halvåret 41 6. Någon gång under året 60 7. Ingen gång 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 450 V-H SKALA: EGEN PLAC 56 Loc 1127 width 2 MD=99 56a Man brukar ju ibland tänka sig att människors politiska inställning kan ordnas längs en skala från vänster till höger. Var på följande skala skulle Du vilja placera Dig? 3 00. Långt till vänster 4 01. 14 02. 35 03. 35 04. 50 05. Varken vänster eller höger 49 06. 67 07. 53 08. 12 09. 5 10. Långt till höger 21 99. Uppgift saknas
VAR 451 V-H SKALA: OFF INFO 56 Loc 1129 width 2 MD=99 56b Var på följande skala skulle Du vilja placera svenska informatörer inom stat och kommun? 0 00. Långt till vänster 7 01. 14 02. 46 03. 97 04. 107 05. Varken vänster eller höger 31 06. 10 07. 1 08. 0 09. 0 10. Långt till höger 35 99. Uppgift saknas
VAR 452 V-H SKALA: PRIV INFO 56 Loc 1131 width 2 MD=99 56c Var på följande skala skulle Du vilja placera svenska informatörer inom näringslivet? 0 00. Långt till vänster 0 01. 0 02. 2 03. 1 04. 23 05. Varken vänster eller höger 70 06. 106 07. 89 08. 26 09. 3 10. Långt till höger 28 99. Uppgift saknas
VAR 453 V-H SKALA: JOURNKÅR 56 Loc 1133 width 2 MD=99 56d Var på följande skala skulle Du vilja placera den svenska journalistkåren? 1 00. Långt till vänster 6 01. 37 02. 88 03. 104 04. 74 05. Varken vänster eller höger 10 06. 1 07. 0 08. 1 09. 0 10. Långt till höger 26 99. Uppgift saknas