FRILANS '90
                SSD 0257

              Primärforskare
              Lennart Weibull
     Institutionen för journalistik och masskommunikation
             Göteborgs universitet

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i FRILANS '90 samlades ursprungligen in av ett
  forskningsprojekt vid Institutionen för journalistik och
  masskommunikation, Göteborgs universitet under ledning av
  Lennart Weibull. Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar
  för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Undersökningen utfördes av Thorsteinn Gunnarsson och Thomas
  Yngvesson som ett projektarbete inom Informationsteknik,
  fortsättningskurs vårterminen 1990. Uppgifterna samlades in
  genom en postenkät som skickades ut till 250 slumpmässigt och
  systematiskt utvalda frilansjournalister i maj 1990. Urvalet
  gjordes från SJF:s frilanskatalog 1989.

  
               PUBLIKATIONER

  Gunnarsson, T. och Yngvesson, T. (1990): 'Frilans 90'.
  Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 72  (2)FRILANSJOURN DIREKT  10 (3)LOC 80 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (6) 10 Blev Ni frilansjournalist direkt efter utbildningen?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      23 1.  Ja
      134 5.  Nej

       1 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.
  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0275 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Tid arbetat som frilansjournalist 6 Frilansjournalist: Oberoende 7 Frilansjournalist: Skriva om det som intresserar 8 Frilansjournalist: Bättre förtjänst 9 Frilansjournalist: Ej fått arbete som journalist 10 Frilansjournalist: Flexiblare arbetstider 11 Frilansjournalist: Övrigt 12 Frilansandet en väg till en fast anställning 13 Frilansandet ett jobb för framtiden 14 Frilansandet en utveckling från fast anställning 15 Frilansandet - Övrigt 16 Frilans-Fast anställd: Kritiker 17 Frilans-Fast anställd: Ge upplevelser 18 Frilans-Fast anställd: Stimulerar nya tankar 19 Frilans-Fast anställd: Neutral rapportör 20 Frilans-Fast anställd: Spegla opinionen 21 Frilans-Fast anställd: Granskare 22 Frilans-Fast anställd: Språkrör 23 Frilans-Fast anställd: Förklara händelser 24 Huvudsaklig produktion: Utlandsnyheter 25 Huvudsaklig produktion: Invandrarfrågor 26 Huvudsaklig produktion: Inrikesnyheter 27 Huvudsaklig produktion: Data 28 Huvudsaklig produktion: Lokala nyheter 29 Huvudsaklig produktion: Teknik 30 Huvudsaklig produktion: Kultur 31 Huvudsaklig produktion: Kändisreportage 32 Huvudsaklig produktion: Debatt 33 Huvudsaklig produktion: Sport 34 Huvudsaklig produktion: Modereportage 35 Huvudsaklig produktion: Politiska reportage 36 Huvudsaklig produktion: Resereportage 37 Huvudsaklig produktion: Socialreportage 38 Huvudsaklig produktion: Mat 39 Huvudsaklig produktion: Naturreportage 40 Huvudsaklig produktion: Hus och hem 41 Huvudsaklig produktion: Medicinska reportage 42 Huvudsaklig produktion: Ekonomi 43 Huvudsaklig produktion: Övrigt 44 Verklig produktion i förhållande till önskad produktion 45 Levererar huvudsakligen till morgontidningar 46 Levererar huvudsakligen till kvällstidningar 47 Levererar huvudsakligen till lokaltidningar 48 Levererar huvudsakligen till organisationspress 1 49 Levererar huvudsakligen till organisationspress 2 50 Levererar huvudsakligen till organisationspress 3 51 Levererar huvudsakligen till övriga fackpress 52 Levererar huvudsakligen till populärpress 53 Levererar huvudsakligen till kultur- och politiska tidskrifter 54 Levererar huvudsakligen till riksradio 55 Levererar huvudsakligen till lokalradio 56 Levererar huvudsakligen till närradio 57 Levererar huvudsakligen till television 58 Levererar huvudsakligen till övrig verksamhet 59 Försäljning av material: På spekulation 60 Försällning av material: Uppdragsgivarna tar kontakt 61 Försäljning av material: Tar kontakt med uppdragsgivaren 62 Försäljning av material: Avtal/kontrakt 63 Försäljning av material: Projektanställning 64 Försäljning av material: Övrigt 65 Utbildning utöver den obligatoriska skolan 66 Utbildning: Teoretiskt gymnasium 67 Utbildning: Folkhögskola 68 Utbildning: Journalistskola 69 Utbildning: Journalistinstitut 70 Utbildning: Journalisthögskola 71 Utbildning: Annan 72 Frilansjournalist direkt efter utbildningen 73 Frilansjournalist på heltid eller deltid 74 Deltidens storlek 75 Annan sysselsättning vid sidan om frilansandet 76 Inkomst 77 Bostadsort 78 Födelseår 79 Kön 80 Civilstånd 81 Hushållets storlek 82 Antal barn under 16 år 83 Bostadstyp 84 Placering vänster-höger skala 85 Placering grön skala

VAR 1 SSD STUDY NR 0275              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0275


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 September 1997
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Frilans '90
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 3 ID-nummer
VAR 5 TID FRILANS 1 Loc 12 width 2 MD=99 FÖRST KOMMER NÅGRA FRÅGOR OM ER YRKESROLL OCH HUR NI SER PÅ DEN 1 Hur länge har Ni sammanlagt arbetat som frilansjournalist? (Räkna endast sammanhängande perioder på minst 6 månader) 1 01. Mindre än 1 år 16 02. 1-2 år 35 03. 2-4 år 26 04. 4-6 år 20 05. 6-8 år 18 06. 8-10 år 16 07. 10-15 år 15 08. 15-20 år 6 09. Mer än 20 år 5 99. Uppgift saknas
VAR 6 FRILANS: OBEROENDE 2 Loc 14 width 1 2 Varför jobbar Ni som frilansjournalist? 2(1) Jag känner mig mer oberoende som journalist än om jag skulle vara fast anställd. 93 1. Markerat 65 5. Ej markerat
VAR 7 FRILANS: SKRIVA INTR 2 Loc 15 width 1 2(2) <Orsak frilans> Jag får större möjlighet att skriva om det som intresserar <Se F.2 för fullständig frågetext> 102 1. Markerat 56 5. Ej markerat
VAR 8 FROLANS: TJÄNAR BÄTTRE 2 Loc 16 width 1 2(3) <Orsak frilans> Jag tjänar bättre. <Se F.2 för fullständig frågetext> 37 1. Markerat 121 5. Ej markerat
VAR 9 FRILANS: EJ FAST ARB 2 Loc 17 width 1 2(4) <Orsak frilans> Jag har inte fått fast arbete som journalist. <Se F.2 för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 144 5. Ej markerat
VAR 10 FRILANS: ARBETSTIDER 2 Loc 18 width 1 2(5) <Orsak frilans> Jag har flexiblare arbetstider. <Se F.2 för fullständig frågetext> 100 1. Markerat 58 5. Ej markerat
VAR 11 FRILANS: ÖVRIGT 2 Loc 19 width 1 2(6) <Orsak frilans> Övrigt <Se F.2 för fullständig frågetext> 42 1. Markerat 116 5. Ej markerat
VAR 12 VÄG TILL FAST JOBB 3 Loc 20 width 1 3 Hur ser Ni på ert frilansande? 3(1) Som ett steg på väg mot fast anställning som journalist 4 1. Markerat 154 5. Ej markerat
VAR 13 FRILANS FRAMTIDSJOBB 3 Loc 21 width 1 3(2) <Syn på frilansande> Som ett jobb jag tror att jag kommer att ha kvar inom överskådlig framtid. <Se F.3 för fullständig frågetext> 104 1. Markerat 54 5. Ej markerat
VAR 14 FRILANS FR FAST ANST 3 Loc 22 width 1 3(3) <Syn på frilansande< Som en utveckling från att ha arbetat som fast anställd journalist <Se F.3 för fullständig frågetext> 67 1. Markerat 91 5. Ej markerat
VAR 15 FRILANS ÖVRIGT 3 Loc 23 width 1 3(4) <Syn på frilansande> Övrigt <Se F.3 för fullständig frågetext> 26 1. Markerat 132 5. Ej markerat
VAR 16 KRITIKER AV ORÄTTVISOR 4 Loc 24 width 1 MD=9 4 Här följer några påståenden ur debatten om hur en journalist bör vara. Tror Ni att det är lättare eller svårare att uppfylla dessa som frilansjournalist jämfört med som fast anställd journalist? 4(1) En journalist bör betrakta sig som en kritiker av samhällets orättvisor 57 1. Lättare 62 3. Spelar ingen roll 25 5. Svårare 14 9. Uppgift saknas
VAR 17 GE UPPLEVELSER 4 Loc 25 width 1 MD=9 4(2) <Lättare eller svårare för en frilansjournalist> En journalist bör betrakta sig som en som förmår ge människor upplevelser <Se F.4 för fullständig frågetext> 48 1. Lättare 99 3. Spelar ingen roll 1 5. Svårare 10 9. Uppgift saknas
VAR 18 STIMULERA NYA TANKAR 4 Loc 26 width 1 MD=9 4(3) <Lättare eller svårare för en frilansjournalist> En journalist bör betrakta sig som en som stimulerar nya tankar och ideer <Se F.4 för fullständig frågetext> 80 1. Lättare 62 3. Spelar ingen roll 4 5. Svårare 12 9. Uppgift saknas
VAR 19 NEUTRAL RAPPORTÖR 4 Loc 27 width 1 MD=9 4(4) <Lättare eller svårare för en frilansjournalist> En journalist bör betrakta sig som en neutral rapportör av det som sker i samhället <Se F.4 för fullständig frågetext> 28 1. Lättare 105 3. Spelar ingen roll 9 5. Svårare 16 9. Uppgift saknas
VAR 20 SPEGLA OPINIONEN 4 Loc 28 width 1 MD=9 4(5) <Lättare eller svårare för en frilansjournalist> En journalist bör betrakta sig som en som speglar den allmänna opinionen <Se F.4 för fullständig frågetext> 18 1. Lättare 97 3. Spelar ingen roll 29 5. Svårare 14 9. Uppgift saknas
VAR 21 GRANSKARE 4 Loc 29 width 1 MD=9 4(6) <Lättare eller svårare för en frilansjournalist> En journalist bör betrakta sig som en granskare av samhällets makthavare <Se F.4 för fullständig frågetext> 46 1. Lättare 60 3. Spelar ingen roll 38 5. Svårare 14 9. Uppgift saknas
VAR 22 SPRÅKRÖR FÖR OPINIONEN 4 Loc 30 width 1 MD=9 4(7) <Lättare eller svårare för en frilansjournalist> En journalist bör betrakta sig som en språkrör för den lokala opinionen <Se F.4 för fullständig frågetext> 22 1. Lättare 83 3. Spelar ingen roll 37 5. Svårare 16 9. Uppgift saknas
VAR 23 FÖRKLARA HÄNDELSER 4 Loc 31 width 1 MD=9 4(8) <Lättare eller svårare för en frilansjournalist> En journalist bör betrakta sig som en som enkelt kan förklara komplicerade händelser <Se F.4 för fullständig frågetext> 31 1. Lättare 115 3. Spelar ingen roll 1 5. Svårare 11 9. Uppgift saknas
VAR 24 PROD UTLANDSNYHETER 5 Loc 32 width 1 5 Vilka olika sorters material producerar Ni huvudsakligen? 5(1) Utlandsnyheter 18 1. Markerat 140 5. Ej markerat
VAR 25 PROD INVANDRARFRÅGOR 5 Loc 33 width 1 5(2) <Huvudsaklig produktion> Invandrarfrågor <Se F.5 för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 139 5. Ej markerat
VAR 26 PROD INRIKESNYHETER 5 Loc 34 width 1 5(3) <Huvudsaklig produktion> Inrikesnyheter <Se F.5 för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 142 5. Ej markerat
VAR 27 PROD DATA 5 Loc 35 width 1 5(4) <Huvudsaklig produktion> Data <Se F.5 för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 144 5. Ej markerat
VAR 28 PROD LOKALA NYHETER 5 Loc 36 width 1 5(5) <Huvudsaklig produktion> Lokala nyheter <Se F.5 för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 143 5. Ej markerat
VAR 29 PROD TEKNIK 5 Loc 37 width 1 5(6) <Huvudsaklig produktion> Teknik <Se F.5 för fullständig frågetext> 35 1. Markerat 123 5. Ej markerat
VAR 30 PROD KULTUR 5 Loc 38 width 1 5(7) <Huvudsaklig produktion> Kultur <Se F.5 för fullständig frågetext> 68 1. Markerat 90 5. Ej markerat
VAR 31 PROD KÄNDISREPORTAG 5 Loc 39 width 1 5(8) <Huvudsaklig produktion> Kändisreportage <Se F.5 för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 146 5. Ej markerat
VAR 32 PROD DEBATT 5 Loc 40 width 1 5(9) <Huvudsaklig produktion> Debatt <Se F.5 för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 140 5. Ej markerat
VAR 33 PROD SPORT 5 Loc 41 width 1 5(10) <Huvudsaklig produktion> Sport <Se F.5 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 147 5. Ej markerat
VAR 34 PROD MODEREPORTAGE 5 Loc 42 width 1 5(11) <Huvudsaklig produktion> Modereportage <Se F.5 för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 151 5. Ej markerat
VAR 35 PROD POL REPORTAGE 5 Loc 43 width 1 5(12) <Huvudsaklig produktion> Politiska reportage <Se F.5 för fullständig frågetext> 26 1. Markerat 132 5. Ej markerat
VAR 36 PROD RESEREPORTAGE 5 Loc 44 width 1 5(13) <Huvudsaklig produktion> Resereportage <Se F.5 för fullständig frågetext> 44 1. Markerat 114 5. Ej markerat
VAR 37 PROD SOCIALREPORTAGE 5 Loc 45 width 1 5(14) <Huvudsaklig produktion> Socialreportage <Se F.5 för fullständig frågetext> 52 1. Markerat 106 5. Ej markerat
VAR 38 PROD MAT 5 Loc 46 width 1 5(15) <Huvudsaklig produktion> Mat <Se F.5 för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 150 5. Ej markerat
VAR 39 PROD NATURREPORTAGE 5 Loc 47 width 1 5(16) <Huvudsaklig produktion> Naturreportage <Se F.5 för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 142 5. Ej markerat
VAR 40 PROD HUS OCH HEM 5 Loc 48 width 1 5(17) <Huvudsaklig produktion> Hus och hem <Se F.5 för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 145 5. Ej markerat
VAR 41 PROD MED REPORTAGE 5 Loc 49 width 1 5(18) <Huvudsaklig produktion> Medicinska reportage <Se F.5 för fullständig frågetext> 26 1. Markerat 132 5. Ej markerat
VAR 42 PROD EKONOMI 5 Loc 50 width 1 5(19) <Huvudsaklig produktion> Ekonomi <Se F.5 för fullständig frågetext> 41 1. Markerat 117 5. Ej markerat
VAR 43 PROD ÖVRIGT 5 Loc 51 width 1 5(20) <Huvudsaklig produktion> Övrigt <Se F.5 för fullständig frågetext> 79 1. Markerat 79 5. Ej markerat
VAR 44 VERKL PROD-ÖNSKAD PROD 6 Loc 52 width 1 MD=9 6 Om Ni fick producera det material Ni ville (utan att ta hänsyn till ekonomi eller till möjlighet att sälja det), i hur stor grad skulle detta överensstämma med det material Ni nu producerar (ungefärligen)? 5 1. 0% 12 2. 25% 55 3. 50% 59 4. 75% 24 5. 100% 3 9. Uppgift saknas
VAR 45 MTRL TILL MORGONTIDN 7 Loc 53 width 1 7 Vilka medier levererar Ni huvudsakligen ert material till? 7(1) Större morgontidningar 33 1. Markerat 125 5. Ej markerat
VAR 46 MTRL TILL KVÄLLSTIDN 7 Loc 54 width 1 7(2) <Levererar huvudsakligen material till> Kvällstidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 142 5. Ej markerat
VAR 47 MTRL TILL LOKALTIDN 7 Loc 55 width 1 7(3) <Levererar huvudsakligen material till> Lokaltidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 136 5. Ej markerat
VAR 48 MTRL TILL ORGPRESS 1 7 Loc 56 width 1 7(4) <Levererar huvudsakligen material till> Organisationspress: arbetsmarknadens parter. <Se F.7 för fullständig frågetext> 53 1. Markerat 105 5. Ej markerat
VAR 49 MTRL ORGPRESS 2 7 Loc 57 width 1 7(5) <Levererar huvudsakligen material till> Organisationspress: bransh- och intresseorganisationer. <Se F.7 för fullständig frågetext> 69 1. Markerat 89 5. Ej markerat
VAR 50 MTRL TILL ORGPRESS 3 7 Loc 58 width 1 7(6) <Levererar huvudsakligen material till> Organisationspress: ideella, kulturella och politiska org. <Se F.7 för fullständig frågetext> 53 1. Markerat 105 5. Ej markerat
VAR 51 MTRL TILL FACKPRESS 7 Loc 59 width 1 7(7) <Levererar huvudsakligen material till> Övrig fackpress (specialtidningar) <Se F.7 för fullständig frågetext> 96 1. Markerat 62 5. Ej markerat
VAR 52 MTRL TILL POPULÄRPRESS 7 Loc 60 width 1 7(8) <Levererar huvudsakligen material till> Populärpress <Se F.7 för fullständig frågetext> 33 1. Markerat 125 5. Ej markerat
VAR 53 MTRL TILL KULTURTIDSKR 7 Loc 61 width 1 7(9) <Levererar huvudsakligen material till> Kulturtidskrifter, politiska tidskrifter <Se F.7 för fullständig frågetext> 29 1. Markerat 129 5. Ej markerat
VAR 54 MTRL TILL RIKSRADIO 7 Loc 62 width 1 7(10) <Leverar huvudsakligen material till> Riksradio <Se F.7 för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 137 5. Ej markerat
VAR 55 MTRL TILL LOKALRADIO 7 Loc 63 width 1 7(11) <Levererar huvudsakligen material till> Lokalradio <Se F.7 för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 150 5. Ej markerat
VAR 56 MTRL TILL NÄRRADIO 7 Loc 64 width 1 7(12) <Levererar huvudsakligen material till> Närradio <Se F.7 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 156 5. Ej markerat
VAR 57 MTRL TILL TELEVISION 7 Loc 65 width 1 7(13) <Levererar huvudsakligen material till > Television <Se F.7 för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 138 5. Ej markerat
VAR 58 MTRL TILL ÖVRIG VERKS 7 Loc 66 width 1 7(14) <Levererar huvudsakligen material till> Övrig verksamhet (precisera) <Se F.7 för fullständig frågetext> 44 1. Markerat 114 5. Ej markerat
VAR 59 PÅ SPEKULATION 8 Loc 67 width 1 8 Hur säljer Ni vanligen Ert material? 8(1) På spekulation 24 1. Markerat 134 5. Ej markerat
VAR 60 UPPDRAGSGIV TAR KONT 8 Loc 68 width 1 8(2) <Försäljning av material> Uppdragsgivarna tar kontakt <Se F.8 för fullständig frågetext> 122 1. Markerat 36 5. Ej markerat
VAR 61 TAR KONT UPPDRAGSGIV 8 Loc 69 width 1 8(3) <Försäljning av material> Ni tar kontakt med uppdragsgivarna <Se F.8 för fullständig frågetext> 97 1. Markerat 61 5. Ej markerat
VAR 62 AVTAL/KONTRAKT 8 Loc 70 width 1 8(4) <Försäljning av material> Avtal/kontrakt <Se F.8 för fullständig frågetext> 48 1. Markerat 110 5. Ej markerat
VAR 63 PROJEKTANSTÄLLNING 8 Loc 71 width 1 8(5) <Försäljning av material> Projektanställning <Se F.8 för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 140 5. Ej markerat
VAR 64 FÖRSÄLJN ÖVRIGT 8 Loc 72 width 1 8(6) <Försäljning av material> Övrigt <Se F.8 för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 155 5. Ej markerat
VAR 65 UTBILDNING 9 Loc 73 width 1 MD=9 HÄR FÖLJER NÅGRA FRÅGOR OM UTBILDNING OCH INKOMST 9 Har Ni någon utbildning utöver den obligatoriska skolan? 153 1. Ja 4 5. Nej 1 9. Uppgift saknas
VAR 66 TEORETISKT GYMNASIUM 9 Loc 74 width 1 MD=9 9 Har Ni någon utbildning utöver den obligatoriska skolan? Om JA vilken är den högsta utbildning Ni har? 9(1) Teoretiskt gymnasium: Vilken linje? 46 1. Ja 105 5. Nej 7 9. Uppgift saknas
VAR 67 FOLKHÖGSKOLA 9 Loc 75 width 1 MD=9 9(2) Folkhögskola: Vilken linje? <Se F.9 för fullständig frågetext> 17 1. Ja 134 5. Nej 7 9. Uppgift saknas
VAR 68 JOURNALISTSKOLA 9 Loc 76 width 1 MD=9 9(3) Journalistskola, t ex Poppius <Se F.9 för fullständig frågetext> 8 1. Ja 143 5. Nej 7 9. Uppgift saknas
VAR 69 JOURNALISTINSTITUT 9 Loc 77 width 1 MD=9 9(4) Journalistinstitut <Se F.9 för fullständig frågetext> 7 1. Ja 144 5. Nej 7 9. Uppgift saknas
VAR 70 JOURNALISTHÖGSKOLA 9 Loc 78 width 1 MD=9 9(5) Journalisthögskola <Se F.9 för fullständig frågetext> 45 1. Ja 106 5. Nej 7 9. Uppgift saknas
VAR 71 ANNAN UTBILDNING 9 Loc 79 width 1 MD=9 9(6) Annan universitets- eller högskoleutbildning - vilka ämnen? <Se F.9 för fullständig frågetext> 109 1. Ja 42 5. Nej 7 9. Uppgift saknas
VAR 72 FRILANSJOURN DIREKT 10 Loc 80 width 1 MD=9 10 Blev Ni frilansjournalist direkt efter utbildningen? 23 1. Ja 134 5. Nej 1 9. Uppgift saknas
VAR 73 FRILANS HELTID/DELTID 11 Loc 81 width 1 MD=9 11(1) Är Ni frilansjournalist på heltid eller deltid? 106 1. Heltid 50 2. Deltid 2 9. Uppgift saknas
VAR 74 DELTIDENS STORLEK 11 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 9 11(2) OM DELTID: Hur stor är denna? 26 1. Ca 75% av heltid 16 2. Ca 50% av heltid 8 3. Ca 25% av heltid 106 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 75 ANNAN SYSSELSÄTTNING 12 Loc 83 width 1 MD=9 12 Har Ni annan sysselsättning vid sidan om frilansandet? (OM JA) Vilken typ av sysselsättning (precisera)? 47 1. Ja 104 5. Nej 7 9. Uppgift saknas
VAR 76 INKOMST 13 Loc 84 width 2 MD=99 13 Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar din ungefärliga sammanlagda årsinkomst före skatt. (Pension och studiemedel skall också räknas in i den ungefärliga årsinkomsten). 8 01. 60.000 eller mindre 8 02. 61.000 - 90.000 18 03. 91.000 - 120.000 32 04. 121.000 - 150.000 26 05. 151.000 - 180.000 19 06. 181.000 - 210.000 14 07. 211.000 - 240.000 14 08. 241.000 - 270.000 16 09. Över 270.000 3 99. Uppgift saknas
VAR 77 BOSTADSORT 14 Loc 86 width 1 14 I vilken del av Sverige bor Ni? 73 1. Stockholm 10 2. Malmö 18 3. Annan ort i Svealand 22 4. Göteborg 25 5. Annan ort i Götaland 10 6. Ort i Norrland
VAR 78 FÖDELSEÅR 15 Loc 87 width 2 15 Vilket år är Ni född? 3 01. Före 1920 3 02. 1920-1925 4 03. 1926-1930 4 04. 1931-1935 12 05. 1936-1940 26 06. 1941-1945 37 07. 1946-1950 36 08. 1951-1955 25 09. 1956-1960 6 10. 1961-1965 2 11. 1966-1970 0 12. 1971 eller senare
VAR 79 KÖN 16 Loc 89 width 1 16 Är Ni kvinna eller man? 59 1. Kvinna 99 2. Man
VAR 80 CIVILSTÅND 17 Loc 90 width 1 MD=9 17 Är Ni ensamstående eller samboende/gift? 45 1. Ensamstående 111 2. Samboende/gift 2 9. Uppgift saknas
VAR 81 HUSHÅLLETS STORLEK 18 Loc 91 width 1 MD=9 18(1) Hur många personer ingår det i Ditt hushåll? 29 1. 1 person 43 2. 2 personer 30 3. 3 personer 39 4. 4 personer 10 5. 5 personer 4 6. 6 personer 1 7. 7 personer 2 9. Uppgift saknas
VAR 82 ANTAL BARN UNDER 16 ÅR Loc 92 width 1 MD=0 or GE 9 18(2) Hur många av dem är under 16 år? 29 1. 1 person 39 2. 2 personer 8 3. 3 personer 3 4. 4 personer 48 5. Inga personer under 16 år 29 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 83 BOSTADSTYP 19 Loc 93 width 1 MD=9 19 Hur bor du för närvarande? 23 1. På lantgård eller i ensamliggande hus på landsbygden 42 2. I villa eller radhus i småhusområde 65 3. I hyreslägenhet i flerfamiljhus 27 4. I bostadsrättslägenhet i flerfamiljshus 1 9. Uppgift saknas
VAR 84 PLAC V-H SKALA 20 Loc 94 width 2 MD=99 20 Man brukar ju ibland tänka sig att människors politiska inställning kan ordnas längs en skala från vänster till höger. Var på följande skala skulle Ni vilja placera Er? 3 01. Långt till vänster 30 02. 30 03. 21 04. 13 05. 11 06. 14 07. 7 08. 2 09. 2 10. Långt till höger 25 99. Uppgift saknas
VAR 85 PLAC GRÖN SKALA 21 Loc 96 width 2 MD=99 21 Det talas också om en ny grön dimension i svensk politik. Var på följande skala skulle Ni vilja placera Er? 5 01. Inte alls åt det gröna hållet 3 02. 2 03. 11 04. 14 05. 14 06. 26 07. 35 08. 17 09. 8 10. Mycket långt åt det gröna hållet 23 99. Uppgift saknas