SVT:S VALLOKALUNDERSÖKNING 1991
               SSD 0278

              Primärforskare
              Hans Hernborn
             Sveriges Television
              Sören Holmberg
         Statsvetenskapliga institutionen
            Göteborgs universitet
          Per Näsman, Torbjörn Theeden
           Statistiska institutionen
            Stockholms universitet

             Första SSD-upplagan
              November 1991

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
              Skanstorget 18
             S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i SVT:S VALLOKALSUNDERSÖKNING 1991 samlades
       ursprungligen in av Sveriges Television.
       Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar
       för analyser och tolkningar som presenteras
       i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Sveriges Television och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får SVT:S
  VALLOKALUNDERSÖKNING 1991 förmedlas till och analyseras av
  forskare under förutsättning att användningen sker i
  forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  Vallokalundersökningar eller så kallade exit polls innebär i
  korthet att man frågar ett urval av väljare då de lämnar
  vallokalen dels vilket parti de röstat på och dels ett antal
  valsociologiska frågor.

  Undersökningsmetoden har med framgång använts i ett flertal
  länder, däribland USA, för prognos- och analysändamål. I
  Sverige har vallokalundersökningar varit på tal vid flera
  tidigare val men inte genomförts. Främsta anledningen till
  att de inte genomförts har varit brist på medel och en viss
  tveksamhet om de svenska väljarnas villighet att svara på
  frågor om sitt partival.

  Vid valet 1991 genomfördes dock en första
  vallokalundersökning (VALU-91). Undersökningen genomfördes
  av Sveriges Television/Sveriges Radio i samarbete med
  universiteten i Göteborg och Stockholm.

  Syftet med VALU-91 var att ge ett bakgrundsmaterial för den
  valvaka som sändes i radio och TV. Med hjälp av VALU-91
  kunde omfattande analyser av valresultatet ske redan under
  valvakan.

  Projektledare för VALU-91 var Hans Hernborn, Sveriges
  Television. Per Näsman och Torbjörn Thedeen, statistiska
  institutionen vid Stockholms universitet, svarade för den
  statistiska undersökningsplanen. Per Näsman svarade vidare
  för den praktiska uppläggningen av VALU-91 och de
  dataanalyser som genomfördes under valkvällen. Sören
  Holmberg, statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs
  universitet, svarade för utformningen av enkätformuläret och
  de frågor som där ingick.

  
                 II

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  I VALU-91 delades Sverige (valkretsarna) in i fem
  geografiska regioner grupperade kring högskolestäderna Lund,
  Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Luleå. I var och en av
  regionerna engagerades en högskolelärare som regional
  undersökningsledare. Undersökningsledaren fungerade på
  respektive ort som arbetsledare för de cirka 25 fältombud
  som genomförde undersökningen i vallokalerna respektive på
  postkontoren. Respektive högskolas institution för statistik
  utgjorde rekryteringsunderlaget för undersökningsledarna och
  fältombuden. Sålunda har samtliga regionala
  undersökningsledare och fältombud kunskaper i statistisk
  metodik.

  Med hjälp av statistik rörande genomförd poströstning valet
  1988 (Nils Johnson och Johan Weine) valdes 10 postkontor ut
  för att ingå i VALU-91. Vid de utvalda postkontoren fick de
  som poströstade under ett förmiddags- respektive ett
  eftermiddagspass under torsdagen och fredagen före valdagen
  fylla i enkäten. Förmiddagspasset var alltid tre timmar och
  eftermiddagspasset alltid en timma. Startpunkten för
  respektive pass valdes slumpmässigt.

  I postlokalerna insamlades 450 enkätsvar. Andelen som
  vägrade fylla i enkäten var cirka 35 procent. Denna siffra
  baserar sig helt på bedömningar av fältombuden då ingen
  kontroll av antal vägrare eller kartläggning av deras
  bakgrundsvariabler eller motiv för vägran gjordes. Spontant
  uppgav dock huvuddelen av vägrarna tidsbrist som motivet för
  vägran.

  Under valdagen genomfördes VALU-91 vid 26 vallokaler. Detta
  kom att svara mot 31 valdistrikt. Valdistrikten var
  fördelade på de olika regionerna i enlighet med regionernas
  storlek vad avser antalet röstberättigade. Detta innebär
  till exempel att det i de två norrlandsregionerna utvaldes
  färre valdistrikt än i de övriga regionerna. Inom varje
  region valdes så genom slumpmässigt stratifierat urval
  (stratifierat efter storlek och geografiskt läge inom
  regionen) de valdistrikt som skulle ingå i VALU-91. På detta
  sätt kom 26 valdistrikt att utväljas. För varje valdistrikt
  utvaldes därefter ett förmiddagspass om 2 timmar och ett
  eftermiddagspass om 1 timma. Passens startpunkt valdes
  slumpmässigt.

  
  Vid VALU-91s genomförande visade sig att det i två utvalda
  valdistrikt, båda liggande i Stockholm, var omöjligt att
  särskilja de röstande från det utvalda distriktet från andra
  röstande, beroende på att flera valdistrikt använde samma
  vallokal. På detta sätt kom ytterligare 5 valdistrikt med i
  undersökningen. I det ursprungliga urvalet ingick Matteus 1,
  tillkom gjorde Matteus 2, Matteus 3, Matteus4 och Matteus 5
  som alla använde samma vallokal som Matteus 1. På samma sätt
  tillkom Bromma 18 som använde samma vallokal som det
  ursprungligen utvalda Bromma 16.

  I vallokalerna insamlades 2279 enkätsvar. Andelen vägrare
  var genomgående lägre än vid postlokalerna. Totala antalet
  svar i VALU-91 blev 2729. Svarsfrekvensen bedömdes till
  cirka 70 procent och internbortfallet till cirka 10 procent.

  För ytterligare information om undersökningen se:

  VALU 91. Sveriges Televisions valundersökning 1991. Sveriges
  Television

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 13   (2) FÖRTROENDE POLITIKER  7    (3) MD=9
    REF 13   (4) LOC 33 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.7 Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för
       svenska politiker?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    142  1.  Mycket stort
   1040  2.  Ganska stort
   1101  3.  Ganska litet
    325  4.  Mycket litet

    121  9.  Uppgift saknas

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variabel förteckning


1 SSDstudie NR 0278 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 ID-nummer 5 Vallokal 6 Kön 7 Födelseår 8 Parti riksdagsvalet 1991 9 Parti kommunfullmäktigevalet 1991 10 Parti riksdagsvalet 1988 11 Tidpunkt röstbeslut 12 Placering vänster-högerskalan 13 Förtroende för svenska politiker 14 Arbetsmarknadsgrupp 15 Yrkesgrupp 16 Statlig, kommunal eller privat tjänst 17 Medlem i fackförening 18 Borgerlig statsminister 19 Religiös aktivitet 20 Bra politisk ideologi 21 Bra partiledare 22 Skatter 23 Miljö 24 Sysselsättning 25 Svensk ekonomi 26 Pensioner 27 Lag och ordning 28 Flyktingar 29 EG 30 Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 31 Matpriser 32 Barnomsorg 33 Sjukvård

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0278              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0278


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. November 1991
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer Ett fyrsiffrigt identifikationsnummer
VAR 5 VALLOKAL Loc 14 width 7 Vallokal POSTRÖSTNING 64 1000000. Luleå 6 31 1100000. Helsingborg 2 22 2000000. Boden 2 67 3000000. Härnösand 1 45 4000000. Timrå 56 5000000. Sala 41 6000000. Skärholmen 1 53 7000000. Göteborg 2 47 8000000. Uddevalla 2 24 9000000. Malmö 19 VALLOKALSRÖSTNING 254 0101800. Matteus 1-5 77 0101802. Bromma 16 och 18 82 0102600. Täby 7 138 0303800. 01 Danmark 106 0404800. Nyköping 14 105 0505860. Mjölby 2 80 0606800. Gränna 2 52 0707630. Tingsryd 2 56 1010830. Sölvesborg 1 69 1111670. Åstorp 7 91 1212800. Möllevången 4 151 1212811. Dalby 2 94 1314801. Kvibille 77 1415802. Backa 1 69 1415803. Askim 7 42 1518630. Kinna 2 88 1619820. Skara 3 81 1720830. Hagfors 3 78 2023840. Avesta 4 61 2124320. Harmånger 2 82 2225810. Sundsvall 2 57 2225830. Sollefteå 8 121 2326800. Östersund 10 39 2427821. Bodbyn 93 2528140. Töre 36 2528800. Luleå 5
VAR 6 KÖN 1 Loc 21 width 1 MD=9 F.1. Är Du kvinna eller man? 1214 1. Kvinna 1357 2. Man 158 9. Uppgift saknas
VAR 7 FÖDELSEÅR 2 Loc 22 width 3 MD=999 F.2. Vilket år är Du född? 092. 1892 . . 099. 1899 000. 1900 . . 073. 1973 208 999. Uppgift saknas Kod: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 3 1 6 7 1 1 4 2 13 8 7 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Frek: 5 14 12 23 19 20 24 27 25 29 32 Kod: 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 24 27 28 22 32 28 39 43 35 29 39 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Frek: 29 50 50 36 39 38 62 59 39 55 55 Kod: 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Frek: 58 67 54 49 44 50 49 41 48 53 50 Kod: 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Frek: 39 51 49 49 54 46 56 56 55 62 46 Kod: 69 70 71 72 73 92 98 999 Frek: 70 52 61 33 36 1 1 208
VAR 8 PARTI RIKSDAGSVAL 1991 3 Loc 25 width 2 MD=99 F.3(1). Vilket parti har Du röstat på idag i riksdagsvalet? 615 01. Moderaterna 180 02. Centerpartiet 250 03. Folkpartiet 919 04. Socialdemokraterna 159 05. Vänsterpartiet 99 06. Miljöpartiet 165 07. Kds 157 08. Ny demokrati 20 09. Annat parti 39 10. Blankt 1 11. Röstade ej 14 12. Ej röstberättigad 111 99. Uppgift saknas
VAR 9 PARTI KOMMUNVAL 1991 3 Loc 27 width 2 MD=99 F.3(2). Vilket parti har Du röstat på idag i kommunfullmäktigevalet? 583 01. Moderaterna 217 02. Centerpartiet 268 03. Folkpartiet 872 04. Socialdemokraterna 149 05. Vänsterpartiet 101 06. Miljöpartiet 127 07. Kds 90 08. Ny demokrati 77 09. Annat parti 35 10. Blankt 6 11. Röstade ej 204 99. Uppgift saknas
VAR 10 PARTI RIKSDAGSVAL 1988 4 Loc 29 width 2 MD=99 F.4. Vilket parti röstade Du på i riksdagsvalet 1988? 549 01. Moderaterna 176 02. Centerpartiet 273 03. Folkpartiet 1024 04. Socialdemokraterna 156 05. Vänsterpartiet kommunisterna 110 06. Miljöpartiet 60 07. Kds 10 08. Annat parti 43 09. Blankt 60 10. Röstade ej 1988 138 11. Ej röstberättigad 1988 130 99. Uppgift saknas
VAR 11 TIDPUNKT RÖSTBESLUT 5 Loc 31 width 1 MD=9 F.5. När bestämde Du Dig för vilket parti Du skulle rösta på i årets riksdagsval? 283 1. Idag 420 2. Under senaste veckan 486 3. Tidigare under valrörelsen 1429 4. Visste sedan länge hur jag skulle rösta 16 5. Ej röstberättigad i riksdagsvalet 95 9. Uppgift saknas
VAR 12 VÄNSTER-HÖGERSKALAN 6 Loc 32 width 1 MD=9 F.6. Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle Du placera in Dig själv? 366 1. Klart till vänster 504 2. Något till vänster 677 3. Varken till vänster eller höger 639 4. Något till höger 376 5. Klart till höger 167 9. Uppgift saknas
VAR 13 FÖRTROENDE POLITIKER 7 Loc 33 width 1 MD=9 F.7. Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för svenska politiker? 142 1. Mycket stort 1040 2. Ganska stort 1101 3. Ganska litet 325 4. Mycket litet 121 9. Uppgift saknas
VAR 14 ARBETSMARKNADSGRUPP 8 Loc 34 width 1 MD=9 F.8. Vilken av de här grupperna tillhör Du just nu? 1787 1. Förvärvsarbetande 18 2. Har beredskapsarbete 17 3. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 90 4. Arbetslös 382 5. Ålderspensionär 82 6. Förtidspensionär 60 7. Hemarbetande 167 8. Studerande 126 9. Uppgift saknas
VAR 15 YRKESGRUPP 9 Loc 35 width 2 MD=99 F.9. Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till? 724 01. Tjänsteman 405 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 85 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 754 04. Arbetare 148 05. Arbetare med arbetsledande funktion 36 06. Egenanställd arbetare 41 07. Jordbrukare: ingen anställd 3 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 75 09. Företagare: ingen anställd 68 10. Företagare: 1-9 anställda 12 11. Företagare: 10 eller fler anställda 86 12. Aldrig yrkesarbetat 292 99. Uppgift saknas
VAR 16 OFFENTLIG EL PRIVAT 10 Loc 37 width 1 MD=9 F.10. Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller privat tjänst? 360 1. Statlig 680 2. Kommunal (även landstingskommunal) 1296 3. Privat 97 4. Aldrig yrkesarbetat 296 9. Uppgift saknas
VAR 17 MEDLEM FACKFÖRENING 11 Loc 38 width 1 MD=9 F.11. Är Du medlem i någon fackförening? 848 1. Ja, LO-förbund 569 2. Ja, TCO-förbund 265 3. Ja, SACO-förbund 809 4. Nej 238 9. Uppgift saknas
VAR 18 BORG. STATSMINISTER 12 Loc 39 width 1 MD=9 F.12. Om de borgerliga partierna ska bilda regering, vem bör då bli statsminister? 981 1. Carl Bildt 398 2. Olof Johansson 160 3. Alf Svensson 131 4. Ian Wachtmeister 711 5. Bengt Westerberg 348 9. Uppgift saknas
VAR 19 RELIGIÖS AKTIVITET 13 Loc 40 width 1 MD=9 F.13. Hur ofta brukar Du gå till gudstjänst eller på möte i statskyrkan eller någon frikyrka eller annan kyrka eller samfund eller lyssna på radio- eller TV-gudstjänst eller sjukhusandakt? 199 1. Minst en gång i månaden 565 2. Några gånger om året 923 3. Mera sällan 936 4. Aldrig 106 9. Uppgift saknas
VAR 20 POLITISK IDEOLOGI 14 Loc 41 width 1 MD=9 F.14-27. Hur viktiga var följande skäl för Ditt val av riksdagsparti i årets val? F.14. Att partiet har en bra politisk ideologi 1772 1. Mycket viktigt skäl 559 2. Ganska viktigt skäl 58 3. Inte alls viktigt skäl 340 9. Uppgift saknas
VAR 21 PARTILEDARE 15 Loc 42 width 1 MD=9 F.15. Att partiet har en bra partiledare <Se F.14-27 för fullständig frågetext> 1024 1. Mycket viktigt skäl 899 2. Ganska viktigt skäl 236 3. Inte alls viktigt skäl 570 9. Uppgift saknas
VAR 22 SKATTER 16 Loc 43 width 1 MD=9 F.16. Partiets politik när det gäller skatter <Se F.14-27 för fullständig frågetext> 1551 1. Mycket viktigt skäl 609 2. Ganska viktigt skäl 99 3. Inte alls viktigt skäl 470 9. Uppgift saknas
VAR 23 MILJÖ 17 Loc 44 width 1 MD=9 F.17. Partiets politik när det gäller miljö <Se F.14-27 för fullständig frågetext> 1335 1. Mycket viktigt skäl 755 2. Ganska viktigt skäl 92 3. Inte alls viktigt skäl 547 9. Uppgift saknas
VAR 24 SYSSELSÄTTNING 18 Loc 45 width 1 MD=9 F.18. Partiets politik när det gäller sysselsättning <Se F.14-27 för fullständig frågetext> 1732 1. Mycket viktigt skäl 448 2. Ganska viktigt skäl 63 3. Inte alls viktigt skäl 486 9. Uppgift saknas
VAR 25 SVENSK EKONOMI 19 Loc 46 width 1 MD=9 F.19. Partiets politik när det gäller svensk ekonomi <Se F.14-27 för fullständig frågetext> 1776 1. Mycket viktigt skäl 362 2. Ganska viktigt skäl 42 3. Inte alls viktigt skäl 549 9. Uppgift saknas
VAR 26 PENSIONER 20 Loc 47 width 1 MD=9 F.20. Partiets politik när det gäller pensioner <Se F.14-27 för fullständig frågetext> 1265 1. Mycket viktigt skäl 799 2. Ganska viktigt skäl 183 3. Inte alls viktigt skäl 482 9. Uppgift saknas
VAR 27 LAG OCH ORDNING 21 Loc 48 width 1 MD=9 F.21. Partiets politik när det gäller lag och ordning <Se F.14-27 för fullständig frågetext> 1347 1. Mycket viktigt skäl 662 2. Ganska viktigt skäl 141 3. Inte alls viktigt skäl 579 9. Uppgift saknas
VAR 28 FLYKTINGAR 22 Loc 49 width 1 MD=9 F.22. Partiets politik när det gäller flyktingar <Se F.14-27 för fullständig frågetext> 771 1. Mycket viktigt skäl 900 2. Ganska viktigt skäl 408 3. Inte alls viktigt skäl 650 9. Uppgift saknas
VAR 29 EG 23 Loc 50 width 1 MD=9 F.23. Partiets politik när det gäller EG <Se F.14-27 för fullständig frågetext> 1071 1. Mycket viktigt skäl 755 2. Ganska viktigt skäl 279 3. Inte alls viktigt skäl 624 9. Uppgift saknas
VAR 30 SVENSK UTRIKESPOLITIK 24 Loc 51 width 1 MD=9 F.24. Partiets politik när det gäller svensk utrikes- och säkerhetspolitik <Se F.14-27 för fullständig frågetext> 1049 1. Mycket viktigt skäl 840 2. Ganska viktigt skäl 193 3. Inte alls viktigt skäl 647 9. Uppgift saknas
VAR 31 MATPRISER 25 Loc 52 width 1 MD=9 F.25. Partiets politik när det gäller matpriser <Se F.14-27 för fullständig frågetext> 1476 1. Mycket viktigt skäl 639 2. Ganska viktigt skäl 110 3. Inte alls viktigt skäl 504 9. Uppgift saknas
VAR 32 BARNOMSORG 26 Loc 53 width 1 MD=9 F.26. Partiets politik när det gäller barnomsorg <Se F.14-27 för fullständig frågetext> 1270 1. Mycket viktigt skäl 663 2. Ganska viktigt skäl 211 3. Inte alls viktigt skäl 585 9. Uppgift saknas
VAR 33 SJUKVÅRD 27 Loc 54 width 1 MD=9 F.27. Partiets politik när det gäller sjukvård <Se F.14-27 för fullständig frågetext> 1863 1. Mycket viktigt skäl 400 2. Ganska viktigt skäl 48 3. Inte alls viktigt skäl 418 9. Uppgift saknas