OPINION '90
                SSD 0289

              Primärforskare
              Lennart Weibull
     Institutionen för journalistik och masskommunikation
             Göteborgs universitet

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i OPINION '90 samlades ursprungligen in av ett
  forskningsprojekt vid Institutionen för journalistik och
  masskommunikation, Göteborgs universitet under ledning av
  Lennart Weibull. Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar
  för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Denna undersökning genomfördes under perioden januari - mars
  1990 i form av en brevenkät till ett urval av invånare i
  Göteborgs kommun i åldrarna 15-75 år.

  
               PUBLIKATIONER

  Nordström, L. (1991): 'Vårt Göteborg - en läsarundersökning ur
  ett användningsperspektiv'. Göteborg: Institutionen för
  journalistik och masskommunikation.

  
             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 99  (2)INSATT I SDN    18 (3)LOC 106 WIDTH 1
                        (4)MD= 9

   (6) 18 Hur väl anser Ni personligen att Ni är insatt i
     frågan om vad en stadsdelsnämnd/kommundelsnämnd är
     för något?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
       9 1.  Mycket väl insatt
      62 2.  Ganska väl insatt
      147 3.  Inte särskilt väl insatt
      67 4.  Inte alls insatt

       7 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0289 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Läsning av Göteborgs-Posten 6 Läsning av Arbetet 7 Läsning av Dagens Nyheter 8 Läsning av Svenska Dagbladet 9 Läsning av GT 10 Lyssnar på Göteborgs lokalradio 11 Tittar på Väst-Nytt 12 Läser "Vårt Göteborg" 13 Läser aldrig "Vårt Göteborg" 14 "Vårt Göteborg": Redaktörens ruta 15 "Vårt Göteborg": Kommunala nyheter 16 "Vårt Göteborg": Reportage om förvaltningar 17 "Vårt Göteborg": Kåseriet 18 "Vårt Göteborg": Invandrarinformation 19 "Vårt Göteborg": Tävlingar och korsord 20 "Vårt Göteborg": Annonser 21 Önskar förändrad mängd av visst innehåll 22 Innehållstyp: mera av 23 Innehållstyp: mindre av 24 Saknar i "Vårt Göteborg" 25 Saknat område 26 Aktuella händelser i kommunen: "Vårt Göteborg" 27 Aktuella händelser i kommunen: GP 28 Aktuella händelser i kommunen: Arbetet 29 Aktuella händelser i kommunen: GT 30 Aktuella händelser i kommunen: Lokalradion 31 Hjälp välja ståndpunkt: "Vårt Göteborg" 32 Hjälp välja ståndpunkt: GP 33 Hjälp välja ståndpunkt: Arbetet 34 Hjälp välja ståndpunkt: GT 35 Hjälp välja ståndpunkt: Lokalradio 36 Inblick i kommunala verksamheten: "Vårt Göteborg" 37 Inblick i kommunala verksamheten: GP 38 Inblick i kommunala verksamheten: Arbetet 39 Inblick i kommunala verksamheten: GT 40 Inblick i kommunala verksamheten: Lokalradio 41 Praktiskt påverka livssituation: "Vårt Göteborg" 42 Praktiskt påverka livssituation: GP 43 Praktiskt påverka livssituation: Arbetet 44 Praktiskt påverka livssituation: GT 45 Praktiskt påverka livssituation: Lokalradio 46 Delaktig i samhället: "Vårt Göteborg" 47 Delaktig i samhället: GP 48 Delaktig i samhället: Arbetet 49 Delaktig i samhället: GT 50 Delaktig i samhället: Lokalradio 51 Intressanta samtalsämnen: "Vårt Göteborg" 52 Intressanta samtalsämnen: GP 53 Intressanta samtalsämnen: Arbetet 54 Intressanta samtalsämnen: GT 55 Intressanta samtalsämnen: Lokalradio 56 Underhållning: "Vårt Göteborg" 57 Underhållning: GP 58 Underhållning: Arbetet 59 Underhållning: GT 60 Underhållning: Lokalradio 61 Rent tidsfördriv: "Vårt Göteborg" 62 Rent tidsfördriv: GP 63 Rent tidsfördriv: Arbetet 64 Rent tidsfördriv: GT 65 Rent tidsfördriv: Lokalradio 66 Avkoppling: "Vårt Göteborg" 67 Avkoppling: GP 68 Avkoppling: Arbetet 69 Avkoppling: GT 70 Avkoppling: Lokalradio 71 Stöd för egna åsikter: "Vårt Göteborg" 72 Stöd för egna åsikter: GP 73 Stöd för egna åsikter: Arbetet 74 Stöd för egna åsikter: GT 75 Stöd för egna åsikter: Lokalradio 76 "Vårt Göteborg" lyckas med sin målsättning 77 Lagt märke till ny utformning av "Vårt Göteborg" 78 Åsikt om nya utformningen av "Vårt Göteborg" 79 "Vårt Göteborg" förbättrats 80 "Vårt Göteborg" försämrats 81 "Vårt Göteborg": Lättläst 82 "Vårt Göteborg": Aktuell 83 "Vårt Göteborg": Lärorik 84 "Vårt Göteborg": Informativ 85 "Vårt Göteborg": Intressant 86 "Vårt Göteborg": Engagerande 87 "Vårt Göteborg": Innehållsrik 88 "Vårt Göteborg": Frispråkig 89 "Vårt Göteborg": Opartisk 90 "Vårt Göteborg": Trovärdig 91 Information om införandet av stadsdelsnämnder 92 Informationskälla: Lokalradio 93 Informationskälla: Dagspressen 94 Informationskälla: Vänner, bekanta 95 Informationskälla: Regional-TV 96 Informationskälla: Information i brevlådan 97 Informationskälla: Arbetsplatsen 98 Informationskälla: Annat sätt 99 Insatt i vad SDN är 100 SDN:s påverkan på den kommunala verksamheten 101 Antal stadsdelsnämnder i Göteborg 102 Egen stadsdelsnämnd 103 Nöjd med information om SDN 104 Stena Line ur miljösynpunkt 105 Stena Line: Inga oljeutsläpp i havet 106 Stena Line: Avgasrening i fartygets skorstenar 107 Stena Line: Sänkt svavelhalt i bränslet 108 Stena Line: Avloppsvattnet pumpas iland 109 Anlitar tvätterier som ej klorbleker 110 Stena Line: Elansluter vid kaj 111 Stena Line: Returflaskor i serveringen ombord 112 Känner ej till Stena Lines miljöåtgärder 113 Miljökrav på leverantörer och samarbetspartners 114 Stena Lines uppfyllande av myndigheternas miljökrav 115 Uppmärksammat kampanjen "Levande Kattegatt" 116 Tagit del av kampanj: Annonser i tidningar 117 Tagit del av kampanj: Som resenär 118 Tagit del av kampanj: Massmedia 119 Tagit del av kampanj: Vänner och bekanta 120 Tagit del av kampanj: Annat sätt 121 Kampanjen "Levande Kattegatt" trovärdig 122 Mottagare av insamlade kampanjmedel 123 Miljöorganisation Stena Line samarbetar med 124 Trovärdig miljöorganisation 125 Satsar mycket på miljöåtgärder 126 Insett behovet av miljöförbättringar 127 Miljöengagemanget är trovärdigt 128 Lyhörda för samhällets miljökrav 129 Rest med Stena Line de senaste tre åren 130 Medlem i miljöorganisation 131 Miljöorganisation 132 Intresse för miljöfrågor 133 Diskar med rinnande varmvatten 134 Använder bilen även när det inte behövs 135 Köper miljövänliga batterier 136 Köper oblekt papper 137 Köper drycker i plastflaskor 138 Försöker spara på el 139 Slänger engångsglas i soptunnan 140 Försöker finna miljövänliga varor 141 Anser sig tillräckligt insatt i miljöfrågor 142 Kön 143 Ålder 144 Förvärvsarbetar 145 Heltids- eller deltidsarbete 146 Annan sysselsättning 147 Antal minderåriga barn 148 Utbildning 149 Bästa parti

VAR 1 SSD STUDY NR 0289              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0289


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Oktober 1993
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Opinion '90
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 3 ID-nummer
VAR 5 LÄSNING AV GP 1 Loc 12 width 1 MD=9 1 Hur ofta brukar Ni läsa följande tidningar? 1(1) GP 204 1. 6-7 dagar i veckan 28 2. 3-5 dagar i vecka 23 3. 1-2 dagar i veckan 16 4. Mer sällan 7 5. Aldrig 14 9. Uppgift saknas
VAR 6 LÄSNING AV ARBETET 1 Loc 13 width 1 MD=9 1(2) Arbetet <Se F.1 för fullständig frågetext> 15 1. 6-7 dagar i veckan 8 2. 3-5 dagar i veckan 9 3. 1-2 dagar i veckan 36 4. Mer sällan 109 5. Aldrig 115 9. Uppgift saknas
VAR 7 LÄSNING AV DN 1 Loc 14 width 1 MD=9 1(3) DN <Se F.1 för fullständig frågetext> 4 1. 6-7 dagar i veckan 6 2. 3-5 dagar i veckan 14 3. 1-2 dagar i veckan 43 4. Mer sällan 105 5. Aldrig 120 9. Uppgift saknas
VAR 8 LÄSNING AV SVD 1 Loc 15 width 1 MD=9 1(4) SvD <Se F.1 för fullständig frågetext> 9 1. 6-7 dagar i veckan 5 2. 3-5 dagar i veckan 16 3. 1-2 dagar i veckan 32 4. Mer sällan 115 5. Aldrig 115 9. Uppgift saknas
VAR 9 LÄSNING AV GT 1 Loc 16 width 1 MD=9 1(5) GT <Se F.1 för fullständig frågetext> 29 1. 6-7 dagar i veckan 37 2. 3-5 dagar i veckan 60 3. 1-2 dagar i veckan 68 4. Mer sällan 31 5. Aldrig 67 9. Uppgift saknas
VAR 10 LYSSNAR PÅ LOKALRADIO 2 Loc 17 width 1 2 Hur ofta brukar Ni lyssna på Göteborgs lokalradio? 51 1. 6-7 dagar i veckan 51 2. 3-5 dagar i veckan 46 3. 1-2 dagar i veckan 92 4. Mer sällan 52 5. Aldrig
VAR 11 TITTAR PÅ VÄST-NYTT 3 Loc 18 width 1 3 Hur ofta brukar Ni titta på Väst-Nytt? 100 1. 4-5 dagar i veckan 85 2. 2-3 dagar i veckan 35 3. 1 dag i veckan 44 4. Mer sällan 28 5. Aldrig
VAR 12 LÄSER "VÅRT GÖTEBORG" 4 Loc 19 width 1 MD=9 NU FÖLJER NÅGRA FRÅGOR OM "VÅRT GÖTEBORG", SÅ HETER DEN TIDNING SOM GÖTEBORGS KOMMUN GER UT 6 GÅNGER/ÅR OCH SOM DISTRIBUERAS GRATIS TILL ALLA HUSHÅLL I GÖTEBORG. 4 Hur noggrant brukar Ni läsa "Vårt Göteborg"? 15 1. Jag läser varje nummer noggrant 92 2. Jag läser enskilda artiklar i varje nummer 28 3. Jag läser enstaka nummer 44 4. Jag bläddrar bara igenom tidningen 106 5. Jag läser aldrig tidningen 7 9. Uppgift saknas
VAR 13 EJ "VÅRT GÖTEBORG" 5 Loc 20 width 1 MD=0 5 Ni som aldrig läser "Vårt Göteborg" - vad beror det på? 24 1. Kommunal information intresserar mig inte 5 2. Tidningen motsvarar ej de krav jag ställer på en kommunal tidning 16 3. Jag får ej hem tidningen i brevlådan men jag känner till den 20 4. Jag har aldrig hört talas om tidningen 22 5. Annan orsak 205 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 14 REDAKTÖRENS RUTA 6 Loc 21 width 1 MD=0 6 Ni som läser "Vårt Göteborg" - vad brukar Ni läsa i tidningen? 6(1) Redaktörens ruta NI SOM ALDRIG HAR LÄST "VÅRT GÖTEBORG" - GÅ DIREKT TILL FRÅGA 17 !! 18 1. Oftast 62 3. Ibland 50 5. Aldrig 162 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 15 KOMMUNALA NYHETER 6 Loc 22 width 1 MD=0 6(2) Artiklar om nyheter i kommunen <Se F.6 för fullständig frågetext> 92 1. Oftast 72 3. Ibland 3 5. Aldrig 125 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 16 FÖRVALTNINGSREPORTAGE 6 Loc 23 width 1 MD=0 6(3) Reportage om förvaltningar <Se F.6 för fullständig frågetext> 42 1. Oftast 83 3. Ibland 20 5. Aldrig 147 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 17 KÅSERIET 6 Loc 24 width 1 MD=0 6(4) Kåseriet <Se F.6 för fullständig frågetext> 22 1. Oftast 69 3. Ibland 38 5. Aldrig 163 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 18 INVANDRARINFORMATION 6 Loc 25 width 1 MD=0 6(5) Invandrarinformation <Se F.6 för fullständig frågetext> 14 1. Oftast 48 3. Ibland 61 5. Aldrig 169 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 19 TÄVLINGAR 6 Loc 26 width 1 MD=0 6(6) Tävlingar och korsord <Se F.6 för fullständig frågetext> 24 1. Oftast 49 3. Ibland 59 5. Aldrig 160 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 20 ANNONSER 6 Loc 27 width 1 MD=0 6(7) Annonser <Se F.6 för fullständig frågetext> 37 1. Oftast 73 3. Ibland 24 5. Aldrig 158 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 21 ÖNSKAR FÖRÄNDRING 7 Loc 28 width 1 MD=0 7 Är det något av ovanstående innehåll Ni skulle vilja ha mer eller mindre av? 33 1. Ja, jag vill ha mer av ... 0 2. Ja, jag vill ha mindre av ... 119 5. Nej 140 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 22 ÖKAT INNEHÅLL 7 Loc 29 width 1 MD=0 7(1) Ja, jag vill ha mer av... <Se F.7 för fullständig frågetext> 7 1. Redaktörens ruta 17 2. Artiklar om nyheter i kommunen 1 3. Reportage om förvaltningar 1 4. Kåseriet 1 5. Invandrarinformation 1 6. Tävlingar och korsord 3 7. Annonser 261 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 23 MINSKAT INNEHÅLL 7 Loc 30 width 1 MD=0 7(2) Ja, jag vill ha mindre av... <Se F.7 för fullständig frågetext> 1 1. Redaktörens ruta 1 2. Artiklar om nyheter i kommunen 1 3. Reportage om förvaltningar 0 4. Kåseriet 0 5. Invandrarinformation 0 6. Tävlingar och korsord 0 7. Annonser 289 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 24 SAKNAR I "VÅRT GBG" 8 Loc 31 width 1 MD=0 8 Är det något Ni saknar i "Vårt Göteborg"? 25 1. Ja 129 5. Nej 138 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 25 SAKNAT OMRÅDE 8 Loc 32 width 1 MD=0 8(1) Saknat område <Se F.8 för fullständig frågetext> 5 1. Redaktörens ruta 6 2. Artiklar om nyheter i kommunen 1 3. Reportage om förvaltningar 4 4. Kåseriet 2 5. Invandrarinformation 2 6. Tävlingar och korsord 1 7. Annonser 271 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 26 KOMMUNNYTT: "VÅRT GBG" 9 Loc 33 width 1 MD=0 9 Det finns olika anledningar till att man använder medier. Nedan har vi räknat upp några påståenden som ger tänkbara anledningar. För varje påstående vill vi att Ni anger om det stämmer för Ert användande av respektive media. 9(1) Jag får reda på aktuella händelser i kommunen: Vårt Göteborg 73 1. Markerat 107 5. Ej markerat 112 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 27 KOMMUNNYTT: GP 9 Loc 34 width 1 MD=0 9(2) Jag får reda på aktuella händelser i kommunen: GP <Se F.9 för fullständig frågetext> 150 1. Markerat 32 5. Ej markerat 110 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 28 KOMMUNNYTT: ARBETET 9 Loc 35 width 1 MD=0 9(3) Jag får reda på aktuella händelser i kommunen: Arbetet. <Se F.9 för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 165 5. Ej markerat 110 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 29 KOMMUNNYTT: GT 9 Loc 36 width 1 MD=0 9(4) Jag får reda på aktuella händelser i kommunen: GT <Se F.9 för fullständig frågetext> 36 1. Markerat 146 5. Ej markerat 110 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 30 KOMMUNNYTT: LOKALRADIO 9 Loc 37 width 1 MD=0 9(5) Jag får reda på aktuella händelser i kommunen: Lokalradion. <Se F.9 för fullständig frågetext> 86 1. Markerat 96 5. Ej markerat 110 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 31 KUNSKAP: "VÅRT GBG" 9 Loc 38 width 1 MD=0 9(6) Jag får kunskaper som hjälper mig att välja ståndpunkt i viktiga frågor: Vårt Göteborg. <Se F.9 för fullständig frågetext> 24 1. Markerat 158 5. Ej markerat 110 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 32 KUNSKAP: GP 9 Loc 39 width 1 MD=0 9(7) Jag får kunskaper som hjälper mig att välja ståndpunkt i viktiga frågor: GP <Se F.9 för fullständig frågetext> 103 1. Markerat 79 5. Ej markerat 110 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 33 KUNSKAP: ARBETET 9 Loc 40 width 1 MD=0 9(8) Jag får kunskaper som hjälper mig att välja ståndpunkt i viktiga frågor: Arbetet <Se F.9 för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 166 5. Ej markerat 110 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 34 KUNSKAP: GT 9 Loc 41 width 1 MD=0 9(9) Jag får kunskaper som hjälper mig att välja ståndpunkt i viktiga frågor: GT <Se F.9 för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 167 5. Ej markerat 110 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 35 KUNSKAP: LOKALRADIO 9 Loc 42 width 1 MD=0 9(10) Jag får kunskaper som hjälper mig att välja ståndpunkt i viktiga frågor: Lokalradio <Se F.9 för fullständig frågetext> 27 1. Markerat 155 5. Ej markerat 110 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 36 INBLICK: "VÅRT GBG" 9 Loc 43 width 1 MD=0 9(11) Jag får en inblick i den kommunala verksamheten: "Vårt Göteborg" <Se F.9 för fullständig frågetext> 83 1. Markerat 99 5. Ej markerat 110 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 37 INBLICK: GP 9 Loc 44 width 1 MD=0 9(12) Jag får en inblick i den kommunala verksamheten: GP <Se F.9 för fullständig frågetext> 91 1. Markerat 91 5. Ej markerat 110 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 38 INBLICK: ARBETET 9 Loc 45 width 1 MD=0 9(13) Jag får en inblick i den kommunala verksamheten: Arbetet <Se F.9 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 171 5. Ej markerat 110 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 39 INBLICK: GT 9 Loc 46 width 1 MD=0 9(14) Jag får en inblick i den kommunala verksamheten: GT <Se F.9 för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 168 5. Ej markerat 110 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 40 INBLICK: LOKALRADIO 9 Loc 47 width 1 MD=0 9(15) Jag får en inblick i den kommunala verksamheten: Lokalradio <Se F.9 för fullständig frågetext> 41 1. Markerat 141 5. Ej markerat 110 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 41 SITUATION: "VÅRT GBG" 9 Loc 48 width 1 MD=0 9(16) Jag får kunskaper som hjälper mig att praktiskt påverka min egen livssituation: Vårt Göteborg <Se F.9 för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 158 5. Ej markerat 112 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 42 SITUATION: GP 9 Loc 49 width 1 MD=0 9(17) Jag får kunskaper som hjälper mig att praktiskt påverka min egen livssituation: GP <Se F.9 för fullständig frågetext> 69 1. Markerat 110 5. Ej markerat 113 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 43 SITUATION: ARBETET 9 Loc 50 width 1 MD=0 9(17) Jag får kunskaper som hjälper mig att praktiskt påverka min egen livssituation: Arbetet <Se F.9 för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 170 5. Ej markerat 112 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 44 SITUATION: GT 9 Loc 51 width 1 MD=0 9(19) Jag får kunskaper som hjälper mig att praktiskt påverka min egen livssituation: GT <Se F.9 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 174 5. Ej markerat 112 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 45 SITUATION: LOKALRADIO 9 Loc 52 width 1 MD=0 9(20) Jag får kunskaper som hjälper mig att praktiskt påverka min egen livssituation: Lokalradio <Se F.9 för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 160 5. Ej markerat 112 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 46 DELAKTIG: "VÅRT GBG" 9 Loc 53 width 1 MD=0 9(21) Jag känner mig delaktig i samhället/kommunen: Vårt Göteborg <Se F.9 för fullständig frågetext> 40 1. Markerat 140 5. Ej markerat 112 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 47 DELAKTIG: GP 9 Loc 54 width 1 MD=0 9(22) Jag känner mig delaktig i samhället/kommunen: GP <Se F.9 för fullständig frågetext> 53 1. Markerat 126 5. Ej markerat 113 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 48 DELAKTIG: ARBETET 9 Loc 55 width 1 MD=0 9(23) Jag känner mig delaktig i samhället/kommunen: Arbetet <Se F.9 för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 176 5. Ej markerat 112 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 49 DELAKTIG: GT 9 Loc 56 width 1 MD=0 9(24) Jag känner mig delaktig i samhället/kommunen: GT <Se F.9 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 175 5. Ej markerat 112 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 50 DELAKTIG: LOKALRADIO 9 Loc 57 width 1 MD=0 9(25) Jag känner mig delaktig i samhället/kommunen: Lokalradio <Se F.9 för fullständig frågetext> 30 1. Markerat 150 5. Ej markerat 112 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 51 SAMTALSÄMNE: VÅRT GBG 9 Loc 58 width 1 MD=0 9(26) Jag får intressanta samtalsämnen: Vårt Göteborg <Se F.9 för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 162 5. Ej markerat 111 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 52 SAMTALSÄMNE: GP 9 Loc 59 width 1 MD=0 9(27) Jag får intressanta samtalsämnen: GP <Se F.9 för fullständig frågetext> 106 1. Markerat 74 5. Ej markerat 112 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 53 SAMTALSÄMNE: ARBETET 9 Loc 60 width 1 MD=0 9(28) Jag får intressanta samtalsämnen: Arbetet <Se F.9 för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 164 5. Ej markerat 111 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 54 SAMTALSÄMNE: GT 9 Loc 61 width 1 MD=0 9(29) Jag får intressanta samtalsämnen: GT <Se F.9 för fullständig frågetext> 32 1. Markerat 149 5. Ej markerat 111 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 55 SAMTALSÄMNE: LOKALRAD 9 Loc 62 width 1 MD=0 9(30) Jag får intressanta samtalsämnen: Lokalradio <Se F.9 för fullständig frågetext> 49 1. Markerat 132 5. Ej markerat 111 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 56 UNDERHÅLLN: VÅRT GBG 9 Loc 63 width 1 MD=0 9(31) Som underhållning: Vårt Göteborg <Se F.9 för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 168 5. Ej markerat 112 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 57 UNDERHÅLLN: GP 9 Loc 64 width 1 MD=0 9(32) Som underhållning: GP <Se F.9 för fullständig frågetext> 76 1. Markerat 104 5. Ej markerat 112 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 58 UNDERHÅLLN: ARBETET 9 Loc 65 width 1 MD=0 9(33) Som underhållning: Arbetet <Se F.9 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 175 5. Ej markerat 112 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 59 UNDERHÅLLN: GT 9 Loc 66 width 1 MD=0 9(34) Som underhållning: GT <Se F.9 för fullständig frågetext> 49 1. Markerat 131 5. Ej markerat 112 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 60 UNDERHÅLLN: LOKALRAD. 9 Loc 67 width 1 MD=0 9(35) Som underhållning: Lokalradio <Se F.9 för fullständig frågetext> 70 1. Markerat 110 5. Ej markerat 112 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 61 TIDSFÖRDRIV: VÅRT GBG 9 Loc 68 width 1 MD=0 9(36) Som ett rent tidsfördriv: Vårt Göteborg <Se F.9 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 169 5. Ej markerat 112 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 62 TIDSFÖRDRIV: GP 9 Loc 69 width 1 MD=0 9(37) Som ett rent tidsfördriv: GP <Se F.9 för fullständig frågetext> 44 1. Markerat 135 5. Ej markerat 113 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 63 TIDSFÖRDRIV: ARBETET 9 Loc 70 width 1 MD=0 9(38) Som ett rent tidsfördriv: Arbetet <Se F.9 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 174 5. Ej markerat 112 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 64 TIDSFÖRDRIV: GT 9 Loc 71 width 1 MD=0 9(39) Som ett rent tidsfördriv: GT <Se F.9 för fullständig frågetext> 39 1. Markerat 141 5. Ej markerat 112 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 65 TIDSFÖRDRIV: LOKALRAD. 9 Loc 72 width 1 MD=0 9(39) Som ett rent tidsfördriv: Lokalradio <Se F.9 för fullständig frågetext> 57 1. Markerat 123 5. Ej markerat 112 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 66 AVKOPPLING: "VÅRT GBG" 9 Loc 73 width 1 MD=0 9(41) För att koppla av och skingra tankarna en stund : Vårt Göteborg <Se F.9 för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 169 5. Ej markerat 110 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 67 AVKOPPLING: GP 9 Loc 74 width 1 MD=0 9(42) För att koppla av och skingra tankarna en stund: GP <Se F.9 för fullständig frågetext> 51 1. Markerat 130 5. Ej markerat 111 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 68 AVKOPPLING: ARBETET 9 Loc 75 width 1 MD=0 9(43) För att koppla av och skingra tankarna en stund: Arbetet <Se F.9 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 176 5. Ej markerat 110 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 69 AVKOPPLING: GT 9 Loc 76 width 1 MD=0 9(44) För att koppla av och skingra tankarna en stund: GT <Se F.9 för fullständig frågetext> 41 1. Markerat 141 5. Ej markerat 110 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 70 AVKOPPLING: LOKALRADIO 9 Loc 77 width 1 MD=0 9(35) För att koppla av och skingra tankarna en stund: Lokalradio <Se F.9 för fullständig frågetext> 52 1. Markerat 130 5. Ej markerat 110 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 71 ÅSIKTER: "VÅRT GBG" 9 Loc 78 width 1 MD=0 9(46) För att få stöd i mina åsikter: Vårt Göteborg <Se F.9 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 170 5. Ej markerat 111 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 72 ÅSIKTER: GP 9 Loc 79 width 1 MD=0 9(47) För att få stöd i mina åsikter: GP <Se F.9 för fullständig frågetext> 64 1. Markerat 117 5. Ej markerat 111 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 73 ÅSIKTER: ARBETET 9 Loc 80 width 1 MD=0 9(48) För att få stöd i mina åsikter: Arbetet <Se F.9 för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 165 5. Ej markerat 111 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 74 ÅSIKTER: GT 9 Loc 81 width 1 MD=0 9(49) För att få stöd i mina åsikter: GT <Se F.9 för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 174 5. Ej markerat 111 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 75 ÅSIKTER: LOKALRADIO 9 Loc 82 width 1 MD=0 9(50) För att få stöd i mina åsikter: Lokalradio <Se F.9 för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 163 5. Ej markerat 111 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 76 "VÅRT GBG" GER INFO 10 Loc 83 width 1 MD=0 10 "Vårt Göteborg" ges ut i syfte att informera stadens invånare om den kommunala verksamheten. Anser Ni att tidningen lyckas med den målsättningen? 33 1. Ja, i hög grad 58 2. Ja, i mindre grad 30 3. Nej, inte riktigt 5 4. Nej, inte alls 53 8. Vet ej 113 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 77 "VÅRT GBG" UTFORMNING 11 Loc 84 width 1 MD=0 11 År 1989 fick "Vårt Göteborg" en ny utformning. Har Ni lagt märke till denna förändring? 45 1. Ja 131 5. Nej 116 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 78 ÅSIKT NY UTFORMN 12 Loc 85 width 1 MD=9 12 Vad anser Ni om förändringen? 13 1. Tidningen har förbättrats 30 2. Tidningen har varken förbättrats eller försämrats 3 3. Tidningen har försämrats 246 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 79 FÖRBÄTTR. "VÅRT GBG" 13 Loc 86 width 1 MD=0 13 Vad är det som är bättre? 6 1. Redaktörens ruta 2 2. Artiklar om nyheter i kommunen 3 3. Reportage om förvaltningar 281 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 80 FÖRSÄMR. "VÅRT GBG" 14 Loc 87 width 1 MD=0 14 Vad är det som är sämre? 3 1. Redaktörens ruta 289 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 81 VÅRT GBG: LÄTTLÄST 15 Loc 88 width 1 MD=0 15 Hur skulle Ni vilja beskriva tidningen "Vårt Göteborg"? 15(1) Lättläst 108 1. Stämmer 14 5. Stämmer ej 25 8. Vet ej 145 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 82 VÅRT GBG: AKTUELL 15 Loc 89 width 1 MD=0 15(2) Aktuell <Se F.15 för fullständig frågetext> 90 1. Stämmer 11 5. Stämmer ej 46 8. Vet ej 145 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 83 VÅRT GBG: LÄRORIK 15 Loc 90 width 1 MD=0 15(3) Lärorik <Se F.15 för fullständig frågetext> 60 1. Stämmer 18 5. Stämmer ej 53 8. Vet ej 161 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 84 VÅRT GBG: INFORMATIV 15 Loc 91 width 1 MD=0 15(4) Informativ <Se F.15 för fullständig frågetext> 121 1. Stämmer 5 5. Stämmer ej 25 8. Vet ej 141 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 85 VÅRT GBG: INTRESSANT 15 Loc 92 width 1 MD=0 15(5) Intressant <Se F.15 för fullständig frågetext> 52 1. Stämmer 35 5. Stämmer ej 44 8. Vet ej 161 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 86 VÅRT GBG: ENGAGERANDE 15 Loc 93 width 1 MD=0 15(6) Engagerande <Se F.15 för fullständig frågetext> 23 1. Stämmer 52 5. Stämmer ej 50 8. Vet ej 167 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 87 VÅRT GBG:INNEHÅLLSRIK 15 Loc 94 width 1 MD=0 15(7) Innehållsrik <Se F.15 för fullständig frågetext> 38 1. Stämmer 27 5. Stämmer ej 59 8. Vet ej 168 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 88 VÅRT GBG: FRISPRÅKIG 15 Loc 95 width 1 MD=0 15(8) Frispråkig <Se F.15 för fullständig frågetext> 11 1. Stämmer 45 5. Stämmer ej 67 8. Vet ej 169 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 89 VÅRT GBG: OPARTISK 15 Loc 96 width 1 MD=0 15(9) Opartisk <Se F.15 för fullständig frågetext> 24 1. Stämmer 26 5. Stämmer ej 82 8. Vet ej 160 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 90 VÅRT GBG: TROVÄRDIG 15 Loc 97 width 1 MD=0 15(10) Trovärdig <Se F.15 för fullständig frågetext> 63 1. Stämmer 6 5. Stämmer ej 69 8. Vet ej 154 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 91 INFO INFÖRANDE AV SDN 17 Loc 98 width 1 MD=9 HÄR KOMMER NU NÅGRA FRÅGOR OM STADSDELSNÄMNDER. 17 Har Ni fått någon information om införandet av stadsdelsnämnder i Göteborg? 228 1. Ja 60 5. Nej 4 9. Uppgift saknas
VAR 92 SDN-INFO: LOKALRADIO 17 Loc 99 width 1 MD=0 17(I) Om Ni svarat Ja på ovanstående fråga: På vilket sätt har Ni fått informationen? 17(1) Genom lokalradion 44 1. Markerat 185 5. Ej markerat 63 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 93 SDN-INFO: DAGSPRESSEN 17 Loc 100 width 1 MD=0 17(2) Genom dagspressen <Se F.17(I) för fullständig frågetext> 148 1. Markerat 81 5. Ej markerat 63 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 94 SDN-INFO: BEKANTA 17 Loc 101 width 1 MD=0 17(3) Genom vänner och bekanta <Se F.17(I) för fullständig frågetext> 44 1. Markerat 185 5. Ej markerat 63 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 95 SDN-INFO: REGIONAL-TV 17 Loc 102 width 1 MD=0 17(4) Genom regional-TV <Se F.17(I) för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 206 5. Ej markerat 63 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 96 SDN-INFO: BREVLÅDA 17 Loc 103 width 1 MD=0 17(5) Genom information i brevlådan <Se F.17(I) för fullständig frågetext> 117 1. Markerat 111 5. Ej markerat 64 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 97 SDN-INFO: ARBETSPLATS 17 Loc 104 width 1 MD GE 0 17(6) På arbetsplatsen <Se F.17(I) för fullständig frågetext> 37 1. Markerat 192 5. Ej markerat 63 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 98 SDN-INFO: ANNAT SÄTT 17 Loc 105 width 1 MD=0 17(7) Annat sätt <Se F.17(I) för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 207 5. Ej markerat 63 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 99 INSATT I SDN 18 Loc 106 width 1 MD=9 18 Hur väl anser Ni personligen att Ni är insatt i frågan om vad en stadsdelsnämnd/kommundelsnämnd är för något? 9 1. Mycket väl insatt 62 2. Ganska väl insatt 147 3. Inte särskilt väl insatt 67 4. Inte alls insatt 7 9. Uppgift saknas
VAR 100 SDN:S PÅVERKAN 19 Loc 107 width 1 MD=9 Tror Ni att stadsdelsnämnderna gör den kommunala verksamheten ... 50 1. Billigare och bättre 15 2. Billigare och sämre 77 3. Dyrare och bättre 97 4. Dyrare och sämre 53 9. Uppgift saknas
VAR 101 ANTAL SDN I GÖTEBORG 20 Loc 108 width 1 MD=9 20 Känner Ni till hur många stadsdelsnämnder Göteborg har delats in i? 23 1. 6 42 2. 11 144 3. 21 3 4. 35 80 9. Uppgift saknas
VAR 102 EGEN SDN-TILLHÖRIGHET 21 Loc 109 width 1 MD=9 21 Känner Ni till vilken stadsdelsnämnd Ni tillhör? 209 1. Ja 40 5. Nej 34 8. Osäker 9 9. Uppgift saknas
VAR 103 NÖJD MED SDN-INFO 22 Loc 110 width 1 MD=9 22 Är Ni nöjd med den information kommunen givit om stadsdelsnämnder? 97 1. Ja 173 5. Nej 22 9. Uppgift saknas
VAR 104 STENA LINE OCH MILJÖN 23 Loc 111 width 1 MD=9 NU GÅR VI ÖVER FRÅN DEN OFFENTLIGA VERKSAMHETEN TILL DEN PRIVATA SFÄREN: FÖLJANDE FRÅGOR KOMMER ATT BERÖRA REDERIET STENA LINE UR MILJÖSYNPUNKT. 23 Hur uppfattar Ni Stena Line ur miljösynpunkt? 8 1. Mycket miljövänlig 74 2. Miljövänlig 82 3. Mindre miljövänlig 28 4. Inte alls miljövänlig 91 8. Vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 105 STENA LINE: UTSLÄPP 24 Loc 112 width 1 MD=9 24 Vilka av följande åtgärder tror Ni att Stena Line har genomfört för att förbättra miljön? 24(1) Inga oljeutsläpp i havet, oljan pumpas i land 130 1. Markerat 53 5. Ej markerat 103 8. Vet ej 6 9. Uppgift saknas
VAR 106 STENA LINE: RENING 24 Loc 113 width 1 MD=9 24(2) Avgasrening i fartygens skorstenar <Se F.24 för fullständig frågetext> 47 1. Markerat 136 5. Ej markerat 103 8. Vet ej 6 9. Uppgift saknas
VAR 107 STENA LINE: SVAVEL 24 Loc 114 width 1 MD=9 24(3) Sänkt svavelhalt i bränslet <Se F.24 för fullständig frågetext> 96 1. Markerat 87 5. Ej markerat 103 8. Vet ej 6 9. Uppgift saknas
VAR 108 STENA LINE: AVLOPP 24 Loc 115 width 1 MD=9 24(4) Avloppsvattnet pumpas ibland till kommunala reningsverk <Se F.24 för fullständig frågetext> 88 1. Markerat 95 5. Ej markerat 103 8. Vet ej 6 9. Uppgift saknas
VAR 109 STENA LINE: KLORBLEKN 24 Loc 116 width 1 MD=9 24(5) Anlitar tvätterier som ej klorbleker <Se F.24 för fullständig frågetext> 26 1. Markerat 157 5. Ej markerat 103 8. Vet ej 6 9. Uppgift saknas
VAR 110 STENA LINE: ELANSLUTN 24 Loc 117 width 1 MD=9 24(6) Elansluter vid kaj för att inte behöva köra motorerna vid hamnuppehåll <Se F.24 för fullständig frågetext> 112 1. Markerat 71 5. Ej markerat 103 8. Vet ej 6 9. Uppgift saknas
VAR 111 STENA LINE: RETURGLAS 24 Loc 118 width 1 MD=9 24(7) Använder bara returflaskor i serveringen ombord <Se F.24 för fullständig frågetext> 25 1. Markerat 158 5. Ej markerat 103 8. Vet ej 6 9. Uppgift saknas
VAR 112 STENA LINE: VET EJ 24 Loc 119 width 1 MD=9 24(8) Vet ej <Se F.24 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 177 5. Ej markerat 104 8. Vet ej 6 9. Uppgift saknas
VAR 113 MILJÖKRAV LEVERANTÖR 25 Loc 120 width 1 MD=9 25 Tror ni att Stens Line ställer några miljökrav på sina leverantörer och samarbetspartners? 18 1. Ja, i stor utsträckning 131 3. Ja, i viss utsträckning 36 5. Nej, inte alls 100 8. Vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 114 MYNDIGHETERNAS KRAV 26 Loc 121 width 1 MD=9 26 I vilken utsträckning tror Ni att Stena Line uppfyller myndigheternas krav rörande miljön? 17 1. Uppfyller kraven med god marginal 23 2. Uppfyller kraven med marginal 86 3. Uppfyller kraven 52 4. Uppfyller nästan kraven 21 5. Uppfyller inte alls kraven 85 8. Vet ej 8 9. Uppgift saknas
VAR 115 LEVANDE KATTEGATT 27 Loc 122 width 1 MD=9 27 Har Ni uppmärksammat kampanjen "Levande Kattegatt"? 155 1. Ja 125 5. Nej 12 9. Uppgift saknas
VAR 116 KAMPANJ: ANNONSER 28 Loc 123 width 1 MD=0 28 (TAGIT DEL AV KAMPANJEN) Hur har Ni tagit del av kampanjen? 28(1) Via annonser i tidningar 89 1. Markerat 86 5. Ej markerat 117 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 117 KAMPANJ: RESENÄR 28 Loc 124 width 1 MD=0 28(2) Som resenär med Stena Line <Se F.28 för fullständig frågetext> 99 1. Markerat 76 5. Ej markerat 117 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 118 KAMPANJ: MASSMEDIA 28 Loc 125 width 1 MD=0 28(3) Via nyheter och reportage i press, radio och/eller TV <Se F.28 för fullständig frågetext> 44 1. Markerat 132 5. Ej markerat 116 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 119 KAMPANJ: BEKANTA 28 Loc 126 width 1 MD=0 28(4) Via vänner och bekanta <Se F.28 för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 165 5. Ej markerat 117 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 120 KAMPANJ: ANNAT SÄTT 28 Loc 127 width 1 MD=0 28(5) Annat sätt <Se F.28 för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 157 5. Ej markerat 117 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 121 KAMPANJEN TROVÄRDIG 29 Loc 128 width 1 MD=0 29 Anser Ni att kampanjen "Levande Kattegatt" är trovärdig? 38 1. Ja, i hög grad 62 2. Ja, i mindre grad 37 3. Nej, inte riktigt 14 4. Nej, inte alls 24 8. Vet ej 117 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 122 KAMPANJMEDEL 30 Loc 129 width 1 MD=0 30 Vart tror Ni att de pengar tar vägen som kampanjen samlar in? 3 1. De ges till Göteborgs kommun 1 2. De ges till Göteborgs hamn 9 3. De investeras i miljöbättringar ombord på fartygen 77 4. De ges till speciella forskningsprogram 4 7. Annat 67 8. Vet ej 131 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 123 SAMARBETE MILJÖORG. 31 Loc 130 width 1 MD=0 31 Vad heter miljöorganisationen som Stena Line samarbetar med? 4 1. Naturskyddsföreningen 5 2. Greenpeace 1 3. Internationella Naturvårdsunionen 94 4. Världsnaturfonden 1 5. Miljöförbundet 71 8. Vet ej 116 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 124 TROVÄRDIG MILJÖORG. 32 Loc 131 width 1 MD=0 32 Anser Ni att den miljöorganisation Stena Line samarbetar med är trovärdig? 63 1. Ja, i hög grad 33 2. Ja, i mindre grad 4 3. Nej, inte riktigt 2 4. Nej, inte alls 7 8. Vet ej 183 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 125 SATSAR PÅ MILJÖÅTG. 37 Loc 132 width 1 MD=9 33 Nedan följer ett antal påståenden om Stena Line och deras verksamhet. Kryssa för det alternativ Ni tycker bäst stämmer överens med Er syn på Stena Line. 33(1) Stena Line satsar mycket på miljöåtgärder 13 1. Instämmer helt 77 2. Instämmer till stor del 40 3. Delvis motsatt åsikt 5 4. Helt motsatt åsikt 130 8. Vet ej 27 9. Uppgift saknas
VAR 126 TIDIG MILJÖFÖRBÄTTR. 33 Loc 133 width 1 MD=9 33(2) Stena Line har tidigt insett behovet av miljöbättringar <Se F.33 för fullständig frågetext> 11 1. Instämmer helt 58 2. Instämmer till stor del 37 3. Delvis motsatt åsikt 22 4. Helt motsatt åsikt 133 8. Vet ej 31 9. Uppgift saknas
VAR 127 TROVÄRDIGT MILJÖENG. 33 Loc 134 width 1 MD=9 33(3) Stena Lines miljöengagemang är trovärdigt <Se F.33 för fullständig frågetext> 23 1. Instämmer helt 79 2. Instämmer till stor del 41 3. Delvis motsatt åsikt 11 4. Helt motsatt åsikt 115 8. Vet ej 23 9. Uppgift saknas
VAR 128 LYHÖRDA MILJÖKRAV 37 Loc 135 width 1 MD=9 33(4) Stena Line är lyhörda för samhällets krav på miljöåtgärder <Se F.33 för fullständig frågetext> 21 1. Instämmer helt 79 2. Instämmer till stor del 41 3. Delvis motsatt åsikt 8 4. Helt motsatt åsikt 120 8. Vet ej 23 9. Uppgift saknas
VAR 129 RESOR MED STENA LINE 34 Loc 136 width 2 MD=99 34 Hur många gånger har ni rest med Stena Line de senaste tre åren? 40 00. Ingen gång 01. En gång . . 50. Femtio gånger 18 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 10 12 13 14 15 17 20 25 30 40 Frek: 40 30 46 36 22 23 25 4 25 7 2 1 2 1 2 3 2 1 Kod: 50 99 Frek: 2 18
VAR 130 MEDLEM MILJÖORG. 35 Loc 138 width 1 MD=9 35 Är Ni medlem i någon miljöorganisation? 5 1. Ja, aktivt d.v.s. deltar i aktiviteter inom organisationen 48 2. Ja, passivt d.v.s. endast betalande medlem 235 5. Nej 4 9. Uppgift saknas
VAR 131 MILJÖORGANISATION 35 Loc 139 width 2 MD= 0 35(1) Om Ja, i vilken/vilka organisationer? <Se F.35 för fullständig frågetext> KODSCHEMA SAKNAS FÖR DENNA VARIABEL 01. . . 13. 245 00. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 10 12 13 0 Frek: 26 7 8 2 1 1 2 245
VAR 132 INTRESSE MILJÖFRÅGOR 36 Loc 141 width 1 MD=9 36 Hur intresserad är Ni av miljö och miljöfrågor? 58 1. Mycket intresserad 189 2. Ganska intresserad 39 3. Inte särskilt intresserad 2 4. Inte alls intresserad 4 9. Uppgift saknas
VAR 133 DISKAR RINNANDE 37 Loc 142 width 1 MD=9 37 Nedan följer ett antal påståenden. Kryssa för de alternativ som Ni tycker stämmer överens med Er livsföring. 37(1) Jag diskar med rinnande varmvatten 61 1. Oftast 87 3. Ibland 134 5. Aldrig 10 9. Uppgift saknas
VAR 134 ANVÄNDER BILEN 37 Loc 143 width 1 MD=9 37(2) Jag använder bilen även när jag kunde gå, cykla eller ta bussen <Se F.37 för fullständig frågetext> 47 1. Oftast 104 3. Ibland 115 5. Aldrig 26 9. Uppgift saknas
VAR 135 KÖPER MILJÖBATTERIER 37 Loc 144 width 1 MD=9 37(3) Jag köper miljövänliga batterier <Se F.37 för fullständig frågetext> 154 1. Oftast 106 3. Ibland 18 5. Aldrig 14 9. Uppgift saknas
VAR 136 KÖPER OBLEKT PAPPER 37 Loc 145 width 1 MD=9 37(4) Jag köper oblekt WC- och hushållspapper <Se F.37 för fullständig frågetext> 222 1. Oftast 52 3. Ibland 15 5. Aldrig 3 9. Uppgift saknas
VAR 137 KÖPER PLASTFLASKOR 37 Loc 146 width 1 MD=9 37(5) Jag köper drycker i plastflaskor <Se F.37 för fullständig frågetext> 22 1. Oftast 145 3. Ibland 118 5. Aldrig 7 9. Uppgift saknas
VAR 138 FÖRSÖKER SPARA PÅ EL 37 Loc 147 width 1 MD=9 37(6) Jag försöker att spara på el <Se F.37 för fullständig frågetext> 144 1. Oftast 119 3. Ibland 27 5. Aldrig 2 9. Uppgift saknas
VAR 139 SLÄNGER ENGÅNGSGLAS 37 Loc 148 width 1 MD=9 37(7) Jag slänger engångsglas i soptunnan <Se F.37 för fullständig frågetext> 56 1. Oftast 63 3. Ibland 168 5. Aldrig 5 9. Uppgift saknas
VAR 140 MILJÖVÄNLIGA VAROR 37 Loc 149 width 1 MD=9 37(8) När jag handlar försöker jag finna miljövänliga varor <Se F.37 för fullständig frågetext> 138 1. Oftast 123 3. Ibland 29 5. Aldrig 2 9. Uppgift saknas
VAR 141 INSATT I MILJÖFRÅGOR 38 Loc 150 width 1 MD=9 38 Anser Ni att Ni är insatt i miljöfrågor för att på ett tillfredsställande sätt kunna ta del av debatten? 8 1. Mycket väl insatt 101 2. Ganska väl insatt 154 3. Inte särskilt väl insatt 20 4. Inte alls insatt 9 9. Uppgift saknas
VAR 142 KÖN 39 Loc 151 width 1 39 Är Ni? 141 1. Man 151 2. Kvinna
VAR 143 ÅLDER 40 Loc 152 width 2 40 Hur gammal är Ni? 15. 15 år . . 75. 75 år Kod: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 1 5 2 3 2 3 6 6 9 4 10 7 7 4 8 7 8 6 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Frek: 8 4 9 7 4 1 5 2 3 5 8 5 3 6 7 2 6 7 Kod: 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Frek: 1 6 4 4 5 4 5 1 3 7 3 3 4 3 5 5 4 5 Kod: 69 70 71 72 73 74 75 Frek: 7 5 3 6 6 1 2
VAR 144 FÖRVÄRVSARBETAR 41 Loc 154 width 1 MD=9 41 Förvärvsarbetar Ni för tillfället? 190 1. Ja 97 5. Nej 5 9. Uppgift saknas
VAR 145 HELTID/DELTID 41 Loc 155 width 1 MD=0 41(1) (FÖRVÄRVSARBETAR) Heltids/deltidsarbete <Se F.41 för fullständig frågetext> 153 1. Heltid 34 2. Deltid 105 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 146 ANNAN SYSSELSÄTTNING 41 Loc 156 width 1 MD=0 41(2) (FÖRVÄRVSARBETAR EJ) Annan sysselsättning <Se F.41 för fullständig frågetext> 25 1. Studerande 48 2. Pensionär 5 3. Hemarbetande 12 4. Hemma med minderåriga barn 2 5. Arbetslös 1 6. Långtidssjukskriven 199 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 147 MINDERÅRIGA BARN 42 Loc 157 width 1 MD=9 42 Hur många minderåriga barn (under 16 år) finns det i Ert hushåll? 198 0. Inga barn under 16 år 44 1. 1 barn 29 2. 2 barn 4 3. 3 barn 5 4. 4 barn 12 9. Uppgift saknas
VAR 148 UTBILDNING 43 Loc 158 width 2 MD=99 43 Vilken typ av utbildning har Ni? Om Ni ännu inte avslutat Era studier markera då den skola ni just nu går i. 47 01. Folkskola 3 02. Enhetsskola 18 03. Grundskola 16 04. Yrkesskola 32 05. Tvåårigt gymnasium 7 06. Fackskola 31 07. Minst treårigt gymnasium 13 08. Flickskola/realexamen 6 09. Folkhögskola 14 10. Studentexamen 84 11. Högskola/universitet 9 12. Annat 12 99. Uppgift saknas
VAR 149 BÄSTA PARTI 44 Loc 160 width 1 MD=9 44 Vilket parti tycker Ni i allmänhet bäst om? 52 1. Moderaterna 40 2. Folkpartiet 5 3. Centerpartiet 5 4. KDS 18 5. Miljöpartiet 62 6. Socialdemokraterna 22 7. VPK 8 8. Annat parti 80 9. Uppgift saknas