FOLKRÄKNINGEN 1930

                SSD 0290

              Primärforskare
             Lennart Brantgärde
        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
             Göteborgs Universitet

             Första SSD-upplagan
               November 1991

  

         Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i FOLKRÄKNINGEN 1930 samlades ursprungligen in av
  ett forskningsprojekt vid svensk samhällsvetenskaplig
  datatjänst vid Göteborgs universitet, under ledning av Lennart
  Brantgärde.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Lennart Brantgärde och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får  FOLKRÄKNINGEN 1930
  förmedlas till och analyseras av forskare under förutsättning
  att användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och
  samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i
  alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                INNEHÅLL

                              Sida

   INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Kodboksinformation                II

      SSD dokumentation                III

   VARIABELBESKRIVNING                   IV

   KODBOK                          1

  

                BAKGRUND

  I samband med att Lennart Brantgärde under perioden 1988-1991,
  erhöll projektmedel från HSFR för projektet "Politiska
  förändringsprocesser ur regionalt perspektiv",framkom behovet
  att registrera de äldre svenska folkräkningarna, som ingår i
  projektet. Uppgifterna är tidigare publicerade i offentligt
  tryck, under rubriken Sveriges Officiella Statistik, utgiven
  av SCB.

  Folkräkningarna 1900, 1910, 1920 och 1930 redovisas på
  häradsnivå och städer. Folkräkningen 1940 finns redovisad på
  församlingsnivå. Vid statistikberäkningarna indelas
  folkräkningarna i tre stora tillhörighetsgrupper:
  jordbruk-,industri- och tertiärgrupp. Dessa korresponderar
  till de separata folkräkningarna. En del förändringar mellan
  huvudgrupperna har skett inom den aktuella tidsperioden, de
  flesta dock mellan undergrupper eller yrkesklasser inom
  undergruppen.

             FOLKRÄKNINGEN 1930

  Källa: Sveriges officiella statistik. Folkmängden och dess
  förändringar. Folkräkningen den 31 december 1930 av
  Statistiska Centralbyrån. III. Folkmängden efter yrke, inkomst
  och förmögenhet: 1 avd. Registrerad fil: Tabell 6 och utdrag
  ur tabell 7.
  
  Folkräkningen redovisas på häradsnivå i tabell 6. Tabell 7
  redovisar samtliga städer vid tiden, varav de fem största,
  Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Hälsingborg,
  dessutom finns redovisade på församlingsnivå.

  Sammanslagen, omfattar filen 446 enheter bestående av 288
  härader, 113 städer (inklusive häradet Östra Hisings) och 45
  församlingsenheter.

  Variablerna består av näringsgrenarna indelade i huvud- och
  undergrupper, dessutom inom varje undergrupp uppgifterna om
  hela folkmängden och yrkesutövare.

  Vid folkräkningen 1930 gjordes ett mycket utförligt
  yrkesregister, vilket ligger till grund för specificeringen i
  yrkes- och näringsklasser.

  Ur närings- och yrkessynpunkt delas tabellen in i följande
  huvudgrupper:
  I.   Jordbruk med binäringar

   A.     Jordbruk och boskapsskötsel
   B.     Skogsbruk
   C.     Fiske

  II.  Industri och hantverk

   A.     Malmbrytning och metallindustri
   B.     Jord- och stenindustri
   C.     Träindustri
   D.     Pappers- och grafisk industri
   E.     Närings- och njutningsmedelstillverkning
   F.     Textil- och beklädnadsindustri
   G.     Läder-, hår-, och gummivaruindustri m.m.
   H.     Kemisk-teknisk industri
   J.     Byggnadsverksamhet, belysning, vattenledning m.m
   K.     Kraft-, belysnings- och vattenverk m.m.
   L.     Ej specificerad industri

  III. Handel och Samfärdsel

   A.     Varuhandel och kommission
   B.     Bank och försäkring
   C.     Hotell och restaurangrörelse
   D.     Post, telegraf och telefon
   E      Järnväg och spårväg
   F      Allmän landtransport
   G      Sjöfart
   H      Lots-, fyr-, hamn-, kanal-, bärgnings-,
         räddnings- och flygväsende
  
  IV.  Allmän förvaltningstjänst och fria yrken

   A      Statens (civila) förvaltning, ej annorstädes
         redovisad
   B.     Försvarsväsende
   C.     Kommunal förvaltning, ej annorstädes redovisad
   D.     Religionsvård
   E.     Undervisning m.m.
   F.     Litterära och konstnärliga yrken m.m.
   G.     Sjuk-, fattig-, barna-, och fångvård samt annan
         social verksamhet

   V. Husligt arbete
  VI. F.d. yrkesutövare och övriga

  
             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
   denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
   kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
   följer exemplet.

   ............................................................

   (1) VAR 12 (2) INDUSTRI O HANTVERK TOTALA (3) LOC 61 WIDTH 4
                        (4) MD =
  
  

   (6) INDUSTRI OCH HANTVERK - HELA FOLKMÄNGDEN

   (7) ..........
  
   ............................................................

   (1) Variabelnummer.

   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
  
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.

   (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

   (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.

   (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

   (8) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.

   (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

   (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0290 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Län och härad 6 Häradets namn 7 Församling i de större städerna 8 Ej stad - Stad 9 Huvudgrupp IA: Jordbruk och boskapsskötsel, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar 10 Huvudgrupp IA: Jordbruk och boskapsskötsel, 31 december 1930 yrkesutövare 11 Fiske, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar 12 Huvudgrupp IB: Fiske, 31 december 1930 yrkesutövare 13 Huvudgrupp IC: Skogsbruk, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar 14 Huvudgrupp IC: Skogsbruk, 31 december 1930 yrkesutövare 15 Summa huvudgrupp I: Jordbruk med binäringar, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar 16 Summa huvudgrupp I: Jordbruk med binäringar, 31 december 1930 yrkesutövare 17 Huvudgrupp IIA: Malmbrytning, mineral, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar 18 Huvudgrupp IIA: Malmbrytning, mineral, 31 december 1930 yrkesutövare 19 Huvudgrupp IIB: Jord- och stenindustri, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar 20 Huvudgrupp IIB: Jord- och stenindustri, 31 december 1930 yrkesutövareyrkesutövare 21 Huvudgrupp IIC: Trävaruindustri, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar 22 Huvudgrupp IIC: Trävaruindustri, 31 december 1930 yrkesutövare 23 Huvudgrupp IID: Pappers- och grafisk industri, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar 24 Huvudgrupp IID: Pappers- och grafisk industri, 31 december 1930 yrkesutövare 25 Huvudgrupp IIE: Närings- och njutningsmedelstillverkning, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar 26 Huvudgrupp IIE: Närings- och njutningsmedelstillverkning, 31 december 1930 yrkesutövare 27 Huvudgrupp IIF: Textil- och beklädnadsindustri, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar 28 Huvudgrupp IIF: Textil- och beklädnadsindustri, 31 december 1930 yrkesutövare 29 Huvudgrupp IIG: Läder-, hår- och gummivaruindustri, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar 30 Huvudgrupp IIG: Läder-, hår- och gummivaruindustri, 31 december 1930 yrkesutövare 31 Huvudgrupp IIH: Kemisk-teknisk industri, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar 32 Huvudgrupp IIH: Kemisk-teknisk industri, 31 december 1930 yrkesutövare 33 Huvudgrupp IIi: Byggnadsverksamhet, belysning och vattenledning m.m., 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar 34 Huvudgrupp IIi: Byggnadsverksamhet, belysning och vattenledning m.m., 31 december 1930 yrkesutövare 35 Huvudgrupp IIK: Ospecificerad industri , 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar 36 Huvudgrupp IIK: Ospecificerad industri , 31 december 1930 yrkesutövare 37 Summa huvudgrupp II: Industri och hantverk, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar 38 Summa huvudgrupp II: Industri och hantverk, 31 december 1930 yrkesutövare 39 Huvudgrupp IIIA: Varuhandel och kommission, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar 40 Huvudgrupp IIIA: Varuhandel och kommission, 31 december 1930 yrkesutövare 41 Huvudgrupp IIIB: Bank och försäkring, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar 42 Huvudgrupp IIIB: Bank och försäkring, 31 december 1930 yrkesutövare 43 Huvudgrupp IIIC: Hotell och restaurangrörelse, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar 44 Huvudgrupp IIIC: Hotell och restaurangrörelse, 31 december 1930 yrkesutövare 45 Huvudgrupp IIID: Post, telegraf och telefon, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar 46 Huvudgrupp IIID: Post, telegraf och telefon, 31 december 1930 yrkesutövare 47 Huvudgrupp IIIE: Järnväg och spårväg, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar 48 Huvudgrupp IIIE: Järnväg och spårväg, 31 december 1930 yrkesutövare 49 Huvudgrupp IIIF: Allmän landtransport, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar 50 Huvudgrupp IIIF: Allmän landtransport, 31 december 1930 yrkesutövare 51 Huvudgrupp IIIG: Sjöfart, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar 52 Huvudgrupp IIIG: Sjöfart, 31 december 1930 yrkesutövare 53 Huvudgrupp IIIH: Lots-, fyr-, hamn-, kanal-, bärgning-, räddning- och flygväsen, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar 54 Huvudgrupp IIIH: Lots-, fyr-, hamn-, kanal-, bärgning-, räddning- och flygväsen, 31 december 1930 yrkesutövare 55 Summa huvudgrupp III: Handel och sjöfart, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar 56 Summa huvudgrupp III: Handel och sjöfart, 31 december 1930 yrkesutövare 57 Huvudgrupp IVA: Statens civila förvaltning ej annorstädes redovisad, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar 58 Huvudgrupp IVA: Statens civila förvaltning ej annorstädes redovisad, 31 december 1930 yrkesutövare 59 Huvudgrupp IVB: Försvarsväsendet, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar 60 Huvudgrupp IVB: Försvarsväsendet, 31 december 1930 yrkesutövare 61 Huvudgrupp IVC: Kommunal förvaltning ej annorstädes redovisad, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar 62 Huvudgrupp IVC: Kommunal förvaltning ej annorstädes redovisad, 31 december 1930 yrkesutövare 63 Huvudgrupp IVD: Religionsvård, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar 64 Huvudgrupp IVD: Religionsvård, 31 december 1930 yrkesutövare 65 Huvudgrupp IVE: Undervisning m.m., 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar 66 Huvudgrupp IVE: Undervisning m.m., 31 december 1930 yrkesutövare 67 Huvudgrupp IVF: Litterära och konstnärliga yrken m.m., 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar 68 Huvudgrupp IVF: Litterära och konstnärliga yrken m.m., 31 december 1930 yrkesutövare 69 Huvudgrupp IVG: Sjuk-, fattig-, barna- och fångvård samt annan social verksamhet, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar 70 Huvudgrupp IVG: Sjuk-, fattig-, barna- och fångvård samt annan social verksamhet, 31 december 1930 yrkesutövare 71 Huvudgrupp IV: Allmän förvaltningstjänst och fria yrken, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar 72 Huvudgrupp IV: Allmän förvaltningstjänst och fria yrken, 31 december 1930 yrkesutövare 73 Huvudgrupp V: Husligt arbete, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar 74 Huvudgrupp V: Husligt arbete, 31 december 1930 yrkesutövare 75 Huvudgrupp VI: Före detta yrkesutövare och övriga, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar 76 Huvudgrupp VI: Före detta yrkesutövare och övriga, 31 december 1930 yrkesutövare 77 Samtliga huvudgrupper: Folkmängd 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar 78 Samtliga huvudgrupper: Folkmängd 31 december 1930 yrkesutövare

VAR 1 SSD STUDY NR 0290              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0290


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 LÄN OCH HÄRAD Loc 14 width 4 Valid-n=446 Min=100 Max=2532 Mean=1253.5 St.Dev=706.8
VAR 6 HÄRAD Loc 18 width 27 alphabetic Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 7 FÖRSAMLING Loc 45 width 1 401 0. Ej församling 45 1. Församling i de större städerna Valid-n=446 Min=0 Max=1 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 8 EJ STAD - STAD Loc 46 width 1 Antalet städer är egentligen 113, men Östra Hisings är kodad som stad - tillhörande Göteborg 332 0. Ej stad 114 1. Stad Valid-n=446 Min=0 Max=1 Mean=0.3 St.Dev=0.4
VAR 9 JORDBRUK MM INK FAM Loc 47 width 5 Huvudgrupp IA: Jordbruk och boskapsskötsel, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar Valid-n=446 Min=6 Max=28866 Mean=4299.9 St.Dev=4550.8
VAR 10 JORDBR, BOSKAPS YRKESUT Loc 52 width 5 Huvudgrupp IA: Jordbruk och boskapsskötsel, 31 december 1930 yrkesutövare Valid-n=446 Min=2 Max=14384 Mean=2114.6 St.Dev=2227.5
VAR 11 FISKE INK FAM Loc 57 width 4 Fiske, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar Valid-n=446 Min=0 Max=4044 Mean=78.3 St.Dev=283.9
VAR 12 FISKE YRKESUTÖVARE Loc 61 width 4 Huvudgrupp IB: Fiske, 31 december 1930 yrkesutövare Valid-n=446 Min=0 Max=1702 Mean=35.6 St.Dev=123.3
VAR 13 SKOGSBRUK INK FAM Loc 65 width 4 Huvudgrupp IC: Skogsbruk, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar Valid-n=446 Min=0 Max=8756 Mean=438.6 St.Dev=999.6
VAR 14 SKOGSBRUK YRKESUTÖVARE Loc 69 width 4 Huvudgrupp IC: Skogsbruk, 31 december 1930 yrkesutövare Valid-n=446 Min=0 Max=3764 Mean=200.1 St.Dev=451.9
VAR 15 JORDBRUK INK FAM Loc 73 width 5 Summa huvudgrupp I: Jordbruk med binäringar, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar Valid-n=446 Min=6 Max=29827 Mean=4816.8 St.Dev=5058.7
VAR 16 JORDBRUK YRKESUTÖVARE Loc 78 width 5 Summa huvudgrupp I: Jordbruk med binäringar, 31 december 1930 yrkesutövare Valid-n=446 Min=2 Max=14936 Mean=2350.2 St.Dev=2454.9
VAR 17 MALMBRYTN MM INK FAM Loc 83 width 5 Huvudgrupp IIA: Malmbrytning, mineral, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar Valid-n=446 Min=3 Max=49099 Mean=1230.2 St.Dev=3261.6
VAR 18 MALMBRYTN MM YRKESUT Loc 88 width 5 Huvudgrupp IIA: Malmbrytning, mineral, 31 december 1930 yrkesutövare Valid-n=446 Min=1 Max=29790 Mean=588.5 St.Dev=1792.8
VAR 19 JORD O STENIND INK FAM Loc 93 width 4 Huvudgrupp IIB: Jord- och stenindustri, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar Valid-n=446 Min=0 Max=9269 Mean=323.1 St.Dev=790.5
VAR 20 JORD O STENIND YRKESUT Loc 97 width 4 Huvudgrupp IIB: Jord- och stenindustri, 31 december 1930 yrkesutövare Valid-n=446 Min=0 Max=3362 Mean=134.9 St.Dev=319.2
VAR 21 TRÄVARUIND INK FAM Loc 101 width 6 Huvudgrupp IIC: Trävaruindustri, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar Valid-n=446 Min=0 Max=113714 Mean=5509.7 St.Dev=9652.2
VAR 22 TRÄVARUIND YRKESUTÖVARE Loc 107 width 4 Huvudgrupp IIC: Trävaruindustri, 31 december 1930 yrkesutövare Valid-n=446 Min=0 Max=4911 Mean=244.0 St.Dev=429.0
VAR 23 PAPPERSIND INK FAM Loc 111 width 5 Huvudgrupp IID: Pappers- och grafisk industri, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar Valid-n=446 Min=0 Max=18185 Mean=458.3 St.Dev=1231.1
VAR 24 PAPPERSIND YRKESUTÖVARE Loc 116 width 5 Huvudgrupp IID: Pappers- och grafisk industri, 31 december 1930 yrkesutövare Valid-n=446 Min=0 Max=11583 Mean=216.6 St.Dev=665.6
VAR 25 NÄRINGSTILLV MM INK FAM Loc 121 width 5 Huvudgrupp IIE: Närings- och njutningsmedelstillverkning, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar Valid-n=446 Min=0 Max=18750 Mean=428.0 St.Dev=1132.5
VAR 26 NÄRINGSTILLV MM YRKESUT Loc 126 width 5 Huvudgrupp IIE: Närings- och njutningsmedelstillverkning, 31 december 1930 yrkesutövare Valid-n=446 Min=0 Max=11450 Mean=221.3 St.Dev=666.2
VAR 27 TEXTILIND MM INK FAM Loc 131 width 5 Huvudgrupp IIF: Textil- och beklädnadsindustri, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar Valid-n=446 Min=2 Max=22361 Mean=648.1 St.Dev=1825.3
VAR 28 TEXTILIND MM YRKESUTÖVAR Loc 136 width 5 Huvudgrupp IIF: Textil- och beklädnadsindustri, 31 december 1930 yrkesutövare Valid-n=446 Min=2 Max=17175 Mean=449.7 St.Dev=1311.7
VAR 29 LÄDERIND MM INK FAM Loc 141 width 5 Huvudgrupp IIG: Läder-, hår- och gummivaruindustri, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar Valid-n=446 Min=1 Max=10182 Mean=327.2 St.Dev=782.1
VAR 30 LÄDERIND MM YRKESUTÖVARE Loc 146 width 4 Huvudgrupp IIG: Läder-, hår- och gummivaruindustri, 31 december 1930 yrkesutövare Valid-n=446 Min=1 Max=6567 Mean=181.8 St.Dev=488.6
VAR 31 KEM-TEKN IND MM INK FAM Loc 150 width 4 Huvudgrupp IIH: Kemisk-teknisk industri, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar Valid-n=446 Min=0 Max=5305 Mean=120.5 St.Dev=402.7
VAR 32 KEM-TEKN IND MM YRKESUT Loc 154 width 4 Huvudgrupp IIH: Kemisk-teknisk industri, 31 december 1930 yrkesutövare Valid-n=446 Min=0 Max=3133 Mean=61.3 St.Dev=217.9
VAR 33 BYGGNADS MM INK FAM Loc 158 width 5 Huvudgrupp IIi: Byggnadsverksamhet, belysning och vattenledning m.m., 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar Valid-n=446 Min=1 Max=53876 Mean=1165.6 St.Dev=2951.9
VAR 34 BYGGNADS MM YRKESUTÖVARE Loc 163 width 5 Huvudgrupp IIi: Byggnadsverksamhet, belysning och vattenledning m.m., 31 december 1930 yrkesutövare Valid-n=446 Min=1 Max=27407 Mean=490.4 St.Dev=1448.2
VAR 35 OSPEC IND INK FAM Loc 168 width 4 Huvudgrupp IIK: Ospecificerad industri , 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar Valid-n=446 Min=0 Max=1552 Mean=22.1 St.Dev=85.9
VAR 36 OSPEC IND YRKESUTÖVARE Loc 172 width 3 Huvudgrupp IIK: Ospecificerad industri , 31 december 1930 yrkesutövare Valid-n=446 Min=0 Max=960 Mean=12.6 St.Dev=51.9
VAR 37 SUMMA IND, HANTV INK FAM Loc 175 width 6 Summa huvudgrupp II: Industri och hantverk, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar Valid-n=446 Min=7 Max=187557 Mean=5274.1 St.Dev=11242.4
VAR 38 SUMMA IND, HANTV YRKESUT Loc 181 width 6 Summa huvudgrupp II: Industri och hantverk, 31 december 1930 yrkesutövare Valid-n=446 Min=5 Max=112695 Mean=2601.3 St.Dev=6492.7
VAR 39 VARUHANDEL MM INK FAM Loc 187 width 5 Huvudgrupp IIIA: Varuhandel och kommission, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar Valid-n=446 Min=2 Max=83903 Mean=1273.7 St.Dev=4612.2
VAR 40 VARUHANDEL MM YRKESUTÖV Loc 192 width 5 Huvudgrupp IIIA: Varuhandel och kommission, 31 december 1930 yrkesutövare Valid-n=446 Min=2 Max=56388 Mean=772.5 St.Dev=3057.1
VAR 41 BANK O FÖRSÄKR INK FAM Loc 197 width 5 Huvudgrupp IIIB: Bank och försäkring, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar Valid-n=446 Min=0 Max=13233 Mean=133.0 St.Dev=671.9
VAR 42 BANK O FÖRSÄKR YRKESUTÖV Loc 202 width 4 Huvudgrupp IIIB: Bank och försäkring, 31 december 1930 yrkesutövare Valid-n=446 Min=0 Max=8392 Mean=74.5 St.Dev=420.5
VAR 43 HOTELL MM INK FAM Loc 206 width 5 Huvudgrupp IIIC: Hotell och restaurangrörelse, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar Valid-n=446 Min=0 Max=21331 Mean=233.8 St.Dev=1092.2
VAR 44 HOTELL MM YRKESUTÖVARE Loc 211 width 5 Huvudgrupp IIIC: Hotell och restaurangrörelse, 31 december 1930 yrkesutövare Valid-n=446 Min=0 Max=17831 Mean=185.9 St.Dev=905.7
VAR 45 POST O TELE MM INK FAM Loc 216 width 5 Huvudgrupp IIID: Post, telegraf och telefon, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar Valid-n=446 Min=2 Max=10284 Mean=170.2 St.Dev=554.4
VAR 46 POST O TELE MM YRKESUTÖ Loc 221 width 4 Huvudgrupp IIID: Post, telegraf och telefon, 31 december 1930 yrkesutövare Valid-n=446 Min=2 Max=6985 Mean=100.6 St.Dev=365.5
VAR 47 JÄRN- O SPÅRVÄG INK FAM Loc 225 width 5 Huvudgrupp IIIE: Järnväg och spårväg, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar Valid-n=446 Min=0 Max=15490 Mean=492.3 St.Dev=1096.1
VAR 48 JÄRN- O SPÅRVÄG YRKESUT Loc 230 width 4 Huvudgrupp IIIE: Järnväg och spårväg, 31 december 1930 yrkesutövare Valid-n=446 Min=0 Max=6988 Mean=180.2 St.Dev=443.8
VAR 49 LANDTRANSPORT INK FAM Loc 234 width 5 Huvudgrupp IIIF: Allmän landtransport, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar Valid-n=446 Min=1 Max=17509 Mean=328.7 St.Dev=1014.6
VAR 50 LANDTRANSPORT YRKESUTÖV Loc 239 width 4 Huvudgrupp IIIF: Allmän landtransport, 31 december 1930 yrkesutövare Valid-n=446 Min=1 Max=9105 Mean=150.1 St.Dev=503.2
VAR 51 SJÖFART INK FAM Loc 243 width 4 Huvudgrupp IIIG: Sjöfart, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar Valid-n=446 Min=0 Max=9903 Mean=204.8 St.Dev=629.0
VAR 52 SJÖFART YRKESUTÖVARE Loc 247 width 4 Huvudgrupp IIIG: Sjöfart, 31 december 1930 yrkesutövare Valid-n=446 Min=0 Max=5385 Mean=115.8 St.Dev=355.0
VAR 53 LOTS O FYR MM INK FAM Loc 251 width 4 Huvudgrupp IIIH: Lots-, fyr-, hamn-, kanal-, bärgning-, räddning- och flygväsen, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar Valid-n=446 Min=0 Max=1520 Mean=30.9 St.Dev=102.1
VAR 54 LOTS O FYR MM YRKESUTÖV Loc 255 width 3 Huvudgrupp IIIH: Lots-, fyr-, hamn-, kanal-, bärgning-, räddning- och flygväsen, 31 december 1930 yrkesutövare Valid-n=446 Min=0 Max=604 Mean=12.2 St.Dev=42.2
VAR 55 HANDEL O SJÖFAR INK FAM Loc 258 width 6 Summa huvudgrupp III: Handel och sjöfart, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar Valid-n=446 Min=9 Max=169252 Mean=2867.5 St.Dev=9447.4
VAR 56 HANDEL O SJÖFART YRKESUT Loc 264 width 6 Summa huvudgrupp III: Handel och sjöfart, 31 december 1930 yrkesutövare Valid-n=446 Min=6 Max=110238 Mean=1591.7 St.Dev=5950.0
VAR 57 ÖVR STATL FÖRVA INK FAM Loc 270 width 4 Huvudgrupp IVA: Statens civila förvaltning ej annorstädes redovisad, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar Valid-n=446 Min=0 Max=7383 Mean=82.8 St.Dev=376.9
VAR 58 ÖVR STATL FÖRVA YRKESUT Loc 274 width 4 Huvudgrupp IVA: Statens civila förvaltning ej annorstädes redovisad, 31 december 1930 yrkesutövare Valid-n=446 Min=0 Max=4066 Mean=40.3 St.Dev=204.1
VAR 59 FÖRSVARET INK FAM Loc 278 width 5 Huvudgrupp IVB: Försvarsväsendet, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar Valid-n=446 Min=0 Max=10216 Mean=145.0 St.Dev=720.5
VAR 60 FÖRSVARET YRKESUTÖVARE Loc 283 width 4 Huvudgrupp IVB: Försvarsväsendet, 31 december 1930 yrkesutövare Valid-n=446 Min=0 Max=5578 Mean=73.8 St.Dev=376.3
VAR 61 ÖVR KOMM FÖRV INK FAM Loc 287 width 4 Huvudgrupp IVC: Kommunal förvaltning ej annorstädes redovisad, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar Valid-n=446 Min=0 Max=6015 Mean=93.0 St.Dev=344.4
VAR 62 ÖVR KOMM FÖRV YRKESUTÖV Loc 291 width 4 Huvudgrupp IVC: Kommunal förvaltning ej annorstädes redovisad, 31 december 1930 yrkesutövare Valid-n=446 Min=0 Max=3120 Mean=39.9 St.Dev=168.5
VAR 63 RELIGIONSVÅRD INK FAM Loc 295 width 4 Huvudgrupp IVD: Religionsvård, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar Valid-n=446 Min=0 Max=1915 Mean=67.6 St.Dev=105.6
VAR 64 RELIGIONSVÅRD YRKESUTÖV Loc 299 width 3 Huvudgrupp IVD: Religionsvård, 31 december 1930 yrkesutövare Valid-n=446 Min=0 Max=983 Mean=28.2 St.Dev=52.4
VAR 65 UNDERVISNING MM INK FAM Loc 302 width 4 Huvudgrupp IVE: Undervisning m.m., 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar Valid-n=446 Min=9 Max=9175 Mean=228.0 St.Dev=510.9
VAR 66 UNDERVISNING MM YRKESUT Loc 306 width 4 Huvudgrupp IVE: Undervisning m.m., 31 december 1930 yrkesutövare Valid-n=446 Min=4 Max=6197 Mean=143.4 St.Dev=338.8
VAR 67 KONSTNÄR YRK MM INK FAM Loc 310 width 4 Huvudgrupp IVF: Litterära och konstnärliga yrken m.m., 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar Valid-n=446 Min=0 Max=9525 Mean=85.3 St.Dev=478.0
VAR 68 KONSTNÄR YRK MM YRKESUT Loc 314 width 4 Huvudgrupp IVF: Litterära och konstnärliga yrken m.m., 31 december 1930 yrkesutövare Valid-n=446 Min=0 Max=5734 Mean=48.9 St.Dev=286.5
VAR 69 SJUK O SOCIAL INK FAM Loc 318 width 5 Huvudgrupp IVG: Sjuk-, fattig-, barna- och fångvård samt annan social verksamhet, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar Valid-n=446 Min=1 Max=14731 Mean=237.3 St.Dev=778.2
VAR 70 SJUK O SOCIAL YRKESUTÖV Loc 323 width 5 Huvudgrupp IVG: Sjuk-, fattig-, barna- och fångvård samt annan social verksamhet, 31 december 1930 yrkesutövare Valid-n=446 Min=1 Max=10765 Mean=165.5 St.Dev=562.8
VAR 71 FÖRVALTNING MM INK FAM Loc 328 width 5 Huvudgrupp IV: Allmän förvaltningstjänst och fria yrken, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar Valid-n=446 Min=34 Max=58635 Mean=939.0 St.Dev=3066.0
VAR 72 FÖRVALTNING MM YRKESUT Loc 333 width 5 Huvudgrupp IV: Allmän förvaltningstjänst och fria yrken, 31 december 1930 yrkesutövare Valid-n=446 Min=15 Max=36443 Mean=540.0 St.Dev=1874.9
VAR 73 HUSLIGT ARBETE INK FAM Loc 338 width 5 Huvudgrupp V: Husligt arbete, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar Valid-n=446 Min=5 Max=33990 Mean=655.9 St.Dev=1745.6
VAR 74 HUSLIGT ARBETE YRKESUT Loc 343 width 5 Huvudgrupp V: Husligt arbete, 31 december 1930 yrkesutövare Valid-n=446 Min=5 Max=31625 Mean=580.8 St.Dev=1619.7
VAR 75 F.D. YRKESUTÖV INK FAM Loc 348 width 5 Huvudgrupp VI: Före detta yrkesutövare och övriga, 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar Valid-n=446 Min=56 Max=48012 Mean=1423.2 St.Dev=2622.9
VAR 76 F.D. YRKESUTÖV YRKESUT Loc 353 width 5 Huvudgrupp VI: Före detta yrkesutövare och övriga, 31 december 1930 yrkesutövare Valid-n=446 Min=37 Max=37458 Mean=968.5 St.Dev=2003.6
VAR 77 FOLKMÄNGD INK FAM Loc 358 width 6 Samtliga huvudgrupper: Folkmängd 31 december 1930 inklusive familjemedlemmar Valid-n=446 Min=784 Max=502213 Mean=15976.5 St.Dev=28161.1
VAR 78 FOLKMÄNGD YRKESUTÖVARE Loc 364 width 6 Samtliga huvudgrupper: Folkmängd 31 december 1930 yrkesutövare Valid-n=446 Min=476 Max=331182 Mean=8632.5 St.Dev=17876.7