FOLKRÄKNINGEN 1920

                SSD 0291

              Primärforskare
             Lennart Brantgärde
        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
             Göteborgs Universitet

             Första SSD-upplagan
               November 1991

  

         Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i FOLKRÄKNINGEN 1920 samlades ursprungligen in av
  ett forskningsprojekt vid svensk samhällsvetenskaplig
  datatjänst vid Göteborgs universitet, under ledning av Lennart
  Brantgärde.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Lennart Brantgärde och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får  FOLKRÄKNINGEN 1920
  förmedlas till och analyseras av forskare under förutsättning
  att användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och
  samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i
  alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                INNEHÅLL

                              Sida

   INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Kodboksinformation                II

      SSD dokumentation                III

   VARIABELBESKRIVNING                   IV

   KODBOK                          1

  

                BAKGRUND

  I samband med att Lennart Brantgärde under perioden 1988-1991,
  erhöll projektmedel från HSFR för projektet "Politiska
  förändringsprocesser ur regionalt perspektiv",framkom behovet
  att registrera de äldre svenska folkräkningarna, som ingår i
  projektet. Uppgifterna är tidigare publicerade i offentligt
  tryck, under rubriken Sveriges Officiella Statistik, utgiven
  av SCB.

  Folkräkningarna 1900, 1910, 1920 och 1930 redovisas på
  häradsnivå och städer. Folkräkningen 1940 finns redovisad på
  församlingsnivå. Vid statistikberäkningarna indelas
  folkräkningarna i tre stora tillhörighetsgrupper:
  jordbruk-,industri- och tertiärgrupp. Dessa korresponderar
  till de separata folkräkningarna. En del förändringar mellan
  huvudgrupperna har skett inom den aktuella tidsperioden, de
  flesta dock mellan undergrupper eller yrkesklasser inom
  undergruppen.

             FOLKRÄKNINGEN 1920

  Källa: Sveriges officiella statistik. Kungl Statistiska
  Centralbyrån. IV. Yrkesräkningen.
  I: Folkmängden, inkomsten och förmögenhet efter grupper av
  yrken inom varje härad och stad.
  Registrerad fil: Tabell 2 och 4.
  Folkräkningen 1920 redovisas i två tabeller. Tabell 2
  redovisar folkmängden i 294 härader med Örgryte och Fässbergs
  församlingar, delredovisade, vilket blir 296 enheter. Tabell 4
  redovisar städerna i storleksföljd, varav de 5 största
  städerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Hälsingborg finns
  redovisade på församlingsnivå.
  Sammanlagt innehåller filen 443 enheter bestående av 296
  härader (inklusive Örgryte och Fässbergs församlingar), 110
  städer samt 37 församlingsenheter för de fem största städerna.
  Häradet Östra Hisings är kodad till Göteborgs stad.

  Variablerna består av näringsgrenarna indelade i huvud- och
  undergrupper, samt inom varje huvudgrupp folkmängdeen i hela
  antalet, antal yrkesutövare, inkomst i kronor samt förmögenhet
  i antal 1000 kronor.

  
  I.   Jordbruk med binäringar

   A.     Jordbruk och boskapsskötsel
   B.     Fiske
   C.     Skogsbruk
  
  II.  Industri och hantverk

   A.     Malmbrytning, mineral-, metall och
         maskinindustri
   B.     Jord- och stenindustri
   C.     Träindustri
   D.     Pappers- och grafisk industri
   E.     Närings- och njutningsmedelstillverkning
   F.     Textil- och beklädnadsindustri
   G.     Läder-, hår-, och gummivaruindustri
   H.     Kemisk-teknisk industri
   I.     Byggnadsverksamhet, belysning, vattenledning m.m
   K.     Kraft-, belysning- och vattenverk m.m.
   L.     Ej specificerad industri

  III. Handel och samfärdsel

   A.     Handel
   B.     Landtransport
   C.     Sjöfart

  IV.  Allmän tjänst och fria yrken

   A.     Förvaltning och försvar
   B.     Religionsvård, undervisning, litterära och
         konstnärliga yrken
   C.     Sjukvård, fattigvård och socialt arbete

   V.  Husligt arbete
  VI.  F.d. yrkesutövare

  

  
             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
   denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
   kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
   följer exemplet.

   ............................................................

   (1) VAR 16 (2) FISKE - FOLKMÄNGD, INKL FAM (3) LOC 97 WIDTH 4
                        (4) MD =
  
  

   (6) INDUSTRI OCH HANTVERK - HELA FOLKMÄNGDEN

   (7) ..........
  
   ............................................................

   (1) Variabelnummer.

   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
  
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.

   (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

   (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.

   (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

   (8) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.

   (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

   (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0291 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Län- och häradsnummer 6 Häradets namn 7 Ej stad - Stad 8 Samtliga yrken - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 9 Samtliga yrken - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 10 Samtliga yrken - inkomst i kronor, 31 december 1920 11 Samtliga yrken - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 12 Jordbruk och boskapsskötsel - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 13 Jordbruk och boskapsskötsel - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 14 Jordbruk och boskapsskötsel - inkomst i kronor, 31 december 1920 15 Jordbruk och boskapsskötsel - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 16 Fiske - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 17 Fiske - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 18 Fiske - inkomst i kronor, 31 december 1920 19 Fiske - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 20 Skogsbruk - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 21 Skogsbruk - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 22 Skogsbruk - inkomst i kronor, 31 december 1920 23 Skogsbruk - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 24 Summa: jordbruk med binäringar - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 25 Summa: jordbruk med binäringar - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 26 Summa: jordbruk med binäringar - inkomst i kronor, 31 december 1920 27 Summa: jordbruk med binäringar - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 28 Malmbrytning, mineral-, metall- och maskinindustri - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 29 Malmbrytning, mineral-, metall- och maskinindustri - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 30 Malmbrytning, mineral-, metall- och maskinindustri - inkomst i kronor, 31 december 1920 31 Malmbrytning, mineral-, metall- och maskinindustri - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 32 Jord- och stenindustri - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 33 Jord- och stenindustri - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 34 Jord- och stenindustri - inkomst i kronor, 31 december 1920 35 Jord- och stenindustri - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 36 Trävaruindustri - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 37 Trävaruindustri - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 38 Trävaruindustri - inkomst i kronor, 31 december 1920 39 Trävaruindustri - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 40 Pappers- och grafisk industri - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 41 Pappers- och grafisk industri - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 42 Pappers- och grafisk industri - inkomst i kronor, 31 december 1920 43 Pappers- och grafisk industri - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 44 Närings- och njutningsmedelstillverkning - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 45 Närings- och njutningsmedelstillverkning - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 46 Närings- och njutningsmedelstillverkning - inkomst i kronor, 31 december 1920 47 Närings- och njutningsmedelstillverkning - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 48 Textil- och beklädnadsindustri - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 49 Textil- och beklädnadsindustri - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 50 Textil- och beklädnadsindustri - inkomst i kronor, 31 december 1920 51 Textil- och beklädnadsindustri - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 52 Läder-, hår- och gummivaruindustri - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 53 Läder-, hår-, och gummivaruindustri - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 54 Läder-, hår- och gummivaruindustri - inkomst i kronor, 31 december 1920 55 Läder-, hår- och gummivaruindustri - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 56 Kemisk-teknisk industri - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 57 Kemisk-teknisk industri - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 58 Kemisk-teknisk industri - inkomst i kronor, 31 december 1920 59 Kemisk-teknisk industri - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 60 Byggnadsverksamhet, belysning, vattenledning m.m. - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 61 Byggnadsverksamhet, belysning, vattenledning m.m. - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 62 Byggnadsverksamhet, belysning, vattenledning m.m. - inkomst i kronor, 31 december 1920 63 Byggnadsverksamhet, belysning, vattenledning m.m. - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 64 Ospecificerad industri - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 65 Ospecificerad industri - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 66 Ospecificerad industri - inkomst i kronor, 31 december 1920 67 Ospecificerad industri - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 68 Summa industri och hantverk - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 69 Summa: industri och hantverk - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 70 Summa: industri och hantverk - inkomst i kronor, 31 december 1920 71 Summa: industri och hantverk - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 72 Handel - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 73 Handel - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 74 Handel - inkomst i kronor, 31 december 1920 75 Handel - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 76 Landtransport - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 77 Landtransport - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 78 Landtransport - inkomst i kronor, 31 december 1920 79 Landtransport - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 80 Sjöfart - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 81 Sjöfart - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 82 Sjöfart - inkomst i kronor, 31 december 1920 83 Sjöfart - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 84 Summa: handel och samfärdsel - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 85 Summa: handel och samfärdsel - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 86 Summa: handel och samfärdsel - inkomst i kronor, 31 december 1920 87 Summa: handel och samfärdsel - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 88 Allmän tjänst och fria yrken - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 89 Allmän tjänst och fria yrken - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 90 Allmän tjänst och fria yrken - inkomst i kronor, 31 december 1920 91 Allmän tjänst och fria yrken - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 92 Husligt arbete - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 93 Husligt arbete - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 94 Husligt arbete - inkomst i kronor, 31 december 1920 95 Husligt arbete - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 96 F.d. yrkesutövare m.fl. - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 97 F.d. yrkesutövare m.fl. - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 98 F.d. yrkesutövare m.fl. - inkomst i kronor, 31 december 1920 99 F.d. yrkesutövare m.fl. - förmögenhet i kkr, 31 december 1920

VAR 1 SSD STUDY NR 0291              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0291


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 LÄN OCH HÄRAD Loc 14 width 4 Län- och häradsnummer Valid-n=443 Min=0 Max=2532 Mean=1275.1 St.Dev=713.4
VAR 6 HÄRAD Loc 18 width 29 alphabetic Häradets namn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 7 EJ STAD - STAD Loc 47 width 2 Ej stad - Stad 296 00. Ej stad 110 01. Stad 5 02. Församling 4 03. Församling 4 04. Församling 4 05. Församling 3 06. Församling 3 07. Församling 2 08. Församling 2 09. Församling 2 10. Församling 2 11. Församling 2 12. Församling 1 13. Församling 1 14. Församling 1 15. Församling 1 16. Församling Valid-n=443 Min=0 Max=16 Mean=0.8 St.Dev=2.2
VAR 8 FOLKMÄNGD INK FAM Loc 49 width 5 Samtliga yrken - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=597 Max=54155 Mean=13406.1 St.Dev=9929.9
VAR 9 FOLKMÄNGD YRKESUTÖVARE Loc 54 width 5 Samtliga yrken - folkmängd - yrkesutövare, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=359 Max=32982 Mean=6687.5 St.Dev=5160.5
VAR 10 TOTALT - INKOMST I KR Loc 59 width 9 Samtliga yrken - inkomst i kronor, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=116700 Max=1.08027e+08 Mean=13692724.7 St.Dev=16540871.3
VAR 11 TOTALT - FÖRMÖGENHET KKR Loc 68 width 6 Samtliga yrken - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=180 Max=585938 Mean=32163.4 St.Dev=48488.7
VAR 12 JORDBRUK MM INK FAM Loc 74 width 5 Jordbruk och boskapsskötsel - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=30340 Mean=4615.3 St.Dev=4770.3
VAR 13 JORDBRUK MM YRKESUTÖVARE Loc 79 width 5 Jordbruk och boskapsskötsel - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=15109 Mean=2176.2 St.Dev=2278.3
VAR 14 JORDBRUK - INKOMST I KR Loc 84 width 8 Jordbruk och boskapsskötsel - inkomst i kronor, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=1.40594e+07 Mean=2606259.3 St.Dev=2599391.3
VAR 15 JORDBR FÖRMÖGENHET KKR Loc 92 width 5 Jordbruk och boskapsskötsel - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=94841 Mean=12907.0 St.Dev=13838.6
VAR 16 FISKE INK FAM Loc 97 width 4 Fiske - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=3986 Mean=93.7 St.Dev=349.3
VAR 17 FISKE YRKESUTÖVARE Loc 101 width 4 Fiske - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=1672 Mean=41.5 St.Dev=151.8
VAR 18 FISKE - INKOMST I KR Loc 105 width 7 Fiske - inkomst i kronor, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=1.31951e+06 Mean=35853.6 St.Dev=127779.4
VAR 19 FISKE FÖRMÖGENHET KKR Loc 112 width 4 Fiske - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=5753 Mean=71.7 St.Dev=345.9
VAR 20 SKOGSBRUK INK FAM Loc 116 width 4 Skogsbruk - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=7164 Mean=410.9 St.Dev=875.8
VAR 21 SKOGSBRUK YRKESUTÖVARE Loc 120 width 4 Skogsbruk - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=3120 Mean=172.8 St.Dev=364.1
VAR 22 SKOGSBRUK - INKOMST I KR Loc 124 width 7 Skogsbruk - inkomst i kronor, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=4.57817e+06 Mean=296446.1 St.Dev=593761.3
VAR 23 SKOGSBR FÖRMÖGENHET KKR Loc 131 width 4 Skogsbruk - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=2286 Mean=121.2 St.Dev=239.6
VAR 24 SUMMA JORDBR INK FAM Loc 135 width 5 Summa: jordbruk med binäringar - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=31418 Mean=5119.9 St.Dev=5180.0
VAR 25 SUMMA JORDBR YRKESUTÖVAR Loc 140 width 5 Summa: jordbruk med binäringar - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=15615 Mean=2390.5 St.Dev=2449.1
VAR 26 SUMMA JORDBR - INKOMS KR Loc 145 width 8 Summa: jordbruk med binäringar - inkomst i kronor, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=1.71456e+07 Mean=2938559.0 St.Dev=2907380.8
VAR 27 SUMMA JORDBR FÖRMÖG KKR Loc 153 width 5 Summa: jordbruk med binäringar - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=95714 Mean=13100.0 St.Dev=13932.9
VAR 28 MALMBRYTN MM INK FAM Loc 158 width 5 Malmbrytning, mineral-, metall- och maskinindustri - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=15422 Mean=1057.0 St.Dev=1794.6
VAR 29 MALMBRYTN YRKESUTÖVARE Loc 163 width 4 Malmbrytning, mineral-, metall- och maskinindustri - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=7048 Mean=441.2 St.Dev=755.5
VAR 30 MALMBRYTN MM INKOMST KR Loc 167 width 8 Malmbrytning, mineral-, metall- och maskinindustri - inkomst i kronor, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=2.2751e+07 Mean=1364626.6 St.Dev=2580631.1
VAR 31 MALMBRYTN FÖRMÖGEN KKR Loc 175 width 5 Malmbrytning, mineral-, metall- och maskinindustri - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=31270 Mean=895.0 St.Dev=2147.0
VAR 32 JORDINDUSTRI MM INK FAM Loc 180 width 5 Jord- och stenindustri - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=11239 Mean=294.7 St.Dev=746.4
VAR 33 JORDINDUSTRI YRKESUTÖVA Loc 185 width 4 Jord- och stenindustri - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=3981 Mean=111.3 St.Dev=270.6
VAR 34 JORDIND MM - INKOMST KR Loc 189 width 8 Jord- och stenindustri - inkomst i kronor, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=1.1496e+07 Mean=261001.9 St.Dev=693080.1
VAR 35 JORDIND FÖRMÖGENHET KKR Loc 197 width 4 Jord- och stenindustri - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=3444 Mean=164.4 St.Dev=391.8
VAR 36 TRÄVARUINDUSTRI INK FAM Loc 201 width 4 Trävaruindustri - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=9659 Mean=614.1 St.Dev=921.5
VAR 37 TRÄVARUIND YRKESUTÖVARE Loc 205 width 4 Trävaruindustri - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=3875 Mean=243.8 St.Dev=362.9
VAR 38 TRÄVARUIND INKOMST KR Loc 209 width 8 Trävaruindustri - inkomst i kronor, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=1.1895e+07 Mean=590306.1 St.Dev=1002884.5
VAR 39 TRÄVARUIND FÖRMÖGHET KKR Loc 217 width 5 Trävaruindustri - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=34677 Mean=583.6 St.Dev=1962.6
VAR 40 PAPPERSIND MM INK FAM Loc 222 width 4 Pappers- och grafisk industri - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=4621 Mean=332.7 St.Dev=623.3
VAR 41 PAPPERSIND YRKESUTÖVARE Loc 226 width 4 Pappers- och grafisk industri - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=1583 Mean=145.1 St.Dev=254.6
VAR 42 PAPPERSIND INKOMST KR Loc 230 width 7 Pappers- och grafisk industri - inkomst i kronor, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=5.66265e+06 Mean=473004.0 St.Dev=885403.9
VAR 43 PAPPERSIND FÖRMÖGENH KKR Loc 237 width 4 Pappers- och grafisk industri - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=6194 Mean=253.7 St.Dev=621.3
VAR 44 NÄRINGSTILLV MM INK FAM Loc 241 width 4 Närings- och njutningsmedelstillverkning - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=4150 Mean=338.1 St.Dev=495.1
VAR 45 NÄRINGSTILLV YRKESUTÖVA Loc 245 width 4 Närings- och njutningsmedelstillverkning - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=2432 Mean=150.2 St.Dev=248.7
VAR 46 NÄRINGSTILLV INKOMST KR Loc 249 width 7 Närings- och njutningsmedelstillverkning - inkomst i kronor, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=9.11964e+06 Mean=476671.3 St.Dev=938217.0
VAR 47 NÄRINGSTILLV FÖRMÖG KKR Loc 256 width 5 Närings- och njutningsmedelstillverkning - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=10116 Mean=642.1 St.Dev=1236.1
VAR 48 TEXTILIND MM INK FAM Loc 261 width 5 Textil- och beklädnadsindustri - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=3 Max=10253 Mean=484.8 St.Dev=842.8
VAR 49 TEXTILIND YRKESUTÖVARE Loc 266 width 4 Textil- och beklädnadsindustri - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=3 Max=5805 Mean=304.9 St.Dev=517.8
VAR 50 TEXTILIND INKOMST I KR Loc 270 width 8 Textil- och beklädnadsindustri - inkomst i kronor, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=750 Max=1.61983e+07 Mean=536636.4 St.Dev=1286283.8
VAR 51 TEXTILIND FÖRMÖGENH KKR Loc 278 width 5 Textil- och beklädnadsindustri - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=18060 Mean=503.7 St.Dev=1675.7
VAR 52 LÄDERIND MM INK FAM Loc 283 width 4 Läder-, hår- och gummivaruindustri - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=6492 Mean=269.8 St.Dev=448.1
VAR 53 LÄDERIND YRKESUTÖVARE Loc 287 width 4 Läder-, hår-, och gummivaruindustri - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=3468 Mean=122.8 St.Dev=235.0
VAR 54 LÄDERIND INKOMST I KR Loc 291 width 8 Läder-, hår- och gummivaruindustri - inkomst i kronor, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=1.21515e+07 Mean=297113.8 St.Dev=790655.6
VAR 55 LÄDERIND FÖRMÖGENH KKR Loc 299 width 5 Läder-, hår- och gummivaruindustri - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=11107 Mean=305.5 St.Dev=943.7
VAR 56 KEM-TEKN IND INK FAM Loc 304 width 4 Kemisk-teknisk industri - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=4142 Mean=106.4 St.Dev=322.5
VAR 57 KEM-TEKN IND YRKESUTÖVA Loc 308 width 4 Kemisk-teknisk industri - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=2112 Mean=47.3 St.Dev=152.1
VAR 58 KEM-TEKN IND INKOMST KR Loc 312 width 7 Kemisk-teknisk industri - inkomst i kronor, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=4.70589e+06 Mean=156005.5 St.Dev=416618.5
VAR 59 KEM-TEKN IND FÖRMÖG KKR Loc 319 width 5 Valid-n=443 Min=0 Max=16508 Mean=172.4 St.Dev=924.9
VAR 60 BYGGNADSVERKSAMH INK FAM Loc 324 width 4 Byggnadsverksamhet, belysning, vattenledning m.m. - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=4804 Mean=709.3 St.Dev=755.6
VAR 61 BYGGNADSVERKSAM YRKESUT Loc 328 width 4 Byggnadsverksamhet, belysning, vattenledning m.m. - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=1818 Mean=267.7 St.Dev=291.4
VAR 62 BYGGNADSVERKS INK KR Loc 332 width 7 Byggnadsverksamhet, belysning, vattenledning m.m. - inkomst i kronor, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=7.2652e+06 Mean=735473.8 St.Dev=1078934.3
VAR 63 BYGGNADSVERKS FÖRMÖG KKR Loc 339 width 5 Byggnadsverksamhet, belysning, vattenledning m.m. - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=10142 Mean=475.0 St.Dev=906.1
VAR 64 OSPECIFICER IND INK FAM Loc 344 width 3 Ospecificerad industri - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=368 Mean=22.4 St.Dev=43.4
VAR 65 OSPECIFICER IND YRKESUT Loc 347 width 3 Ospecificerad industri - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=241 Mean=13.0 St.Dev=26.6
VAR 66 OSPEC. IND INKOMST KR Loc 350 width 6 Ospecificerad industri - inkomst i kronor, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=640620 Mean=26505.4 St.Dev=71351.5
VAR 67 OSPEC. IND FÖRMÖGENH KKR Loc 356 width 4 Ospecificerad industri - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=1622 Mean=48.8 St.Dev=177.9
VAR 68 SUMMA IND, HANTV INK FAM Loc 360 width 5 Summa industri och hantverk - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=11 Max=23307 Mean=4229.3 St.Dev=4314.4
VAR 69 SUMMA IND,HANTV YRKESUT Loc 365 width 5 Summa: industri och hantverk - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=9 Max=12799 Mean=1847.2 St.Dev=2014.1
VAR 70 SUMMA IND, HANTV INK KR Loc 370 width 8 Summa: industri och hantverk - inkomst i kronor, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=1800 Max=4.45048e+07 Mean=4917344.9 St.Dev=6654180.6
VAR 71 SUMMA IND FÖRMÖGENHE KKR Loc 378 width 6 Summa: industri och hantverk - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=116410 Mean=4044.2 St.Dev=7958.7
VAR 72 HANDEL INK FAM Loc 384 width 5 Handel - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=12 Max=10571 Mean=888.5 St.Dev=1425.6
VAR 73 HANDEL YRKESUTÖVARE Loc 389 width 4 Handel - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=6 Max=6741 Mean=495.6 St.Dev=878.0
VAR 74 HANDEL INKOMST KRONOR Loc 393 width 8 Handel - inkomst i kronor, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=13220 Max=3.56553e+07 Mean=1934273.4 St.Dev=4473018.2
VAR 75 HANDEL FÖRMÖGENHET KKR Loc 401 width 6 Handel - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=145697 Mean=4596.8 St.Dev=12861.6
VAR 76 LANDTRANSPORT INK FAM Loc 407 width 4 Landtransport - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=5486 Mean=657.8 St.Dev=847.5
VAR 77 LANDTRANSPORT YRKESUTÖV Loc 411 width 4 Landtransport - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=2698 Mean=259.1 St.Dev=361.8
VAR 78 LANDTRANSPORT INK KR Loc 415 width 8 Landtransport - inkomst i kronor, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=1.31218e+07 Mean=984293.8 St.Dev=1593276.1
VAR 79 LANDTRANSP FÖRMÖGENH KKR Loc 423 width 4 Landtransport - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=4495 Mean=287.4 St.Dev=495.7
VAR 80 SJÖFART INK FAM Loc 427 width 4 Sjöfart - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=3061 Mean=180.4 St.Dev=324.2
VAR 81 SJÖFART YRKESUTÖVARE Loc 431 width 4 Sjöfart - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=1244 Mean=90.8 St.Dev=155.2
VAR 82 SJÖFART INKOMST KR Loc 435 width 8 Sjöfart - inkomst i kronor, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=1.17976e+07 Mean=299223.9 St.Dev=843640.3
VAR 83 SJÖFART FÖRMÖGENHET KKR Loc 443 width 5 Sjöfart - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=43220 Mean=463.2 St.Dev=2575.6
VAR 84 SUMMA HANDEL INK FAM Loc 448 width 5 Summa: handel och samfärdsel - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=16 Max=16672 Mean=1726.8 St.Dev=2353.1
VAR 85 SUMMA HANDEL YRKESUTÖVA Loc 453 width 4 Summa: handel och samfärdsel - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=9 Max=9844 Mean=845.5 St.Dev=1296.5
VAR 86 SUMMA HANDEL INK KR Loc 457 width 8 Summa: handel och samfärdsel - inkomst i kronor, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=14120 Max=5.16481e+07 Mean=3217791.1 St.Dev=6365127.8
VAR 87 SUMMA HANDEL FÖRMÖGE KKR Loc 465 width 6 Summa: handel och samfärdsel - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=156193 Mean=5347.5 St.Dev=14881.3
VAR 88 ALLM TJÄNST INK FAM Loc 471 width 5 Allmän tjänst och fria yrken - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=20 Max=13873 Mean=614.4 St.Dev=1042.7
VAR 89 ALLM TJÄNST YRKESUTÖVAR Loc 476 width 4 Allmän tjänst och fria yrken - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=9 Max=6066 Mean=327.9 St.Dev=544.5
VAR 90 ALLMÄN TJÄNST INK KR Loc 480 width 8 Allmän tjänst och fria yrken - inkomst i kronor, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=26500 Max=2.32279e+07 Mean=1536149.0 St.Dev=2955164.4
VAR 91 ALLMÄN TJÄNST FÖRMÖG KKR Loc 488 width 5 Allmän tjänst och fria yrken - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=89215 Mean=2123.4 St.Dev=6715.4
VAR 92 HUSLIGT ARBETE INK FAM Loc 493 width 4 Husligt arbete - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=6 Max=3761 Mean=496.9 St.Dev=497.6
VAR 93 HUSLIGT ARBETE YRKESUTÖ Loc 497 width 4 Husligt arbete - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=6 Max=3608 Mean=440.1 St.Dev=455.7
VAR 94 HUSLIGT ARB. INKOMST KR Loc 501 width 7 Husligt arbete - inkomst i kronor, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=4.64209e+06 Mean=276421.1 St.Dev=482298.2
VAR 95 HUSLIGT ARB. FÖRMÖG KKR Loc 508 width 4 Husligt arbete - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=0 Max=1073 Mean=58.0 St.Dev=105.5
VAR 96 FD YRKESUTÖVARE INK FAM Loc 512 width 4 F.d. yrkesutövare m.fl. - folkmängd (inklusive familjemedlemmar), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=28 Max=6259 Mean=1218.9 St.Dev=968.1
VAR 97 FD YRKESUTÖVARE YRKESUT Loc 516 width 4 F.d. yrkesutövare m.fl. - folkmängd (yrkesutövare), 31 december 1920 Valid-n=443 Min=21 Max=5110 Mean=836.3 St.Dev=689.5
VAR 98 FD YRKESUTÖVARE INK KR Loc 520 width 8 F.d. yrkesutövare m.fl. - inkomst i kronor, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=7900 Max=1.91289e+07 Mean=806527.3 St.Dev=1792559.0
VAR 99 FD YRKESUTÖV FÖRMÖG KKR Loc 528 width 6 F.d. yrkesutövare m.fl. - förmögenhet i kkr, 31 december 1920 Valid-n=443 Min=5 Max=222240 Mean=7490.4 St.Dev=19962.1