FOLKRÄKNINGEN 1910

                SSD 0293

              Primärforskare
             Lennart Brantgärde
        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
             Göteborgs Universitet

             Första SSD-upplagan
               November 1991

  

         Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i FOLKRÄKNINGEN 1910 samlades ursprungligen in av
  ett forskningsprojekt vid svensk samhällsvetenskaplig
  datatjänst vid Göteborgs universitet, under ledning av Lennart
  Brantgärde.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Lennart Brantgärde och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får  FOLKRÄKNINGEN 1910
  förmedlas till och analyseras av forskare under förutsättning
  att användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och
  samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i
  alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                INNEHÅLL

                              Sida

   INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Kodboksinformation                II

      SSD dokumentation                III

   VARIABELBESKRIVNING                   IV

   KODBOK                          1

  

                BAKGRUND

  I samband med att Lennart Brantgärde under perioden 1988-1991,
  erhöll projektmedel från HSFR för projektet "Politiska
  förändringsprocesser ur regionalt perspektiv",framkom behovet
  att registrera de äldre svenska folkräkningarna, som ingår i
  projektet. Uppgifterna är tidigare publicerade i offentligt
  tryck, under rubriken Sveriges Officiella Statistik, utgiven
  av SCB.

  Folkräkningarna 1900, 1910, 1920 och 1930 redovisas på
  häradsnivå och städer. Folkräkningen 1940 finns redovisad på
  församlingsnivå. Vid statistikberäkningarna indelas
  folkräkningarna i tre stora tillhörighetsgrupper:
  jordbruk-,industri- och tertiärgrupp. Dessa korresponderar
  till de separata folkräkningarna. En del förändringar mellan
  huvudgrupperna har skett inom den aktuella tidsperioden, de
  flesta dock mellan undergrupper eller yrkesklasser inom
  undergruppen.

             FOLKRÄKNINGEN 1910

  Källa: Sveriges officiella statistik. Folkmängden och dess
  förändringar. Folkräkningen den 31 december 1910. Kungliga
  Statistiska Centralbyrån. III. Folkmängden fördelning efter
  yrken
  Registrerad fil: Tabell 4.
  Folkräkningen 1910 redovisar i tabell 4 folkmängden efter
  större grupper av yrken inom härader och städer.
  Uppgifterna baseras på antal yrkesutövare med
  familjemedlemmar. Sammanlagt 475 enheter uppdelade på 301
  härader och 94 städer, varav Stockholms stad uppdelas i 6
  administrativa enheter.
  Dessutom finns 74 summarader på läns- och riksnivå uppdelade i
  landsbygd, städer och totalt.
  Häradet Östra Hisings är kodad till Göteborgs stad.
  Variablerna består av yrkesgrupper indelade i 6 huvudgrupper
  och 15 undergrupper samt uppgifter om hela folkmängden.

  
  I.   Jordbruk och boskapsskötsel jämte fiske och skogsbruk

   A.     Jordbruk och boskapsskötsel
   B.     Fiske
   C.     Skogsbruk
  
  II.  Industri och bergsbruk

   A.     Närings- och njutningsmedelstillverkning
   B.     Spånadsindustri
   C.     Trävaru- och pappersindustri
   D.     Byggnads- belysning och dylik industri
   E.     Gruvbrytning
   F.     Mineral- och kemisk-teknisk industri
   G.     Metall- och maskinindustri
   H.     Grafisk och dylik industri
   I.     Ej specificerad industri

  III. Handel och Samfärdsel
  
  IV.  Allmän förvaltningstjänst och fria yrken

   A.     Förvaltning och försvar
   B.     Religionsvård, undervisning, litterära och
         konstnärliga yrken
   C.     Sjukvård, fattigvård och socialt arbete

   V.  Husligt arbete och dylikt samt arbete av ej
     specificerat slag

  VI.  Utan närmare angivet yrke

  

  
             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
   denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
   kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
   följer exemplet.

   ............................................................

   (1) VAR 11 (2) GRUPP I: JORDBRUK MM    (3) LOC 64 WIDTH 7
                        (4) MD =
  
  

   (6) INDUSTRI OCH HANTVERK - HELA FOLKMÄNGDEN

   (7) ..........
  
   ............................................................

   (1) Variabelnummer.

   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
  
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.

   (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

   (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.

   (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

   (8) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.

   (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

   (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0293 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Löpnummer för härader i län 6 Län och häradsnummer 7 Häradets namn 8 Ej stad - Stad 9 Länsnummer 10 Häradsnummer 11 Huvudgrupp I: Jordbruk m.m., 31 december 1910 12 Huvudgrupp II: Industri och bergsbruk, 31 december 1910 13 Huvudgrupp III: Handel och samfärdsel, 31 december 1910 14 Huvudgrupp IV: Allmän tjänst m.m., 31 december 1910 15 Huvudgrupp V: Husligt arbete m.m., 31 december 1910 16 Huvudgrupp VI: Utan närmare angivet yrke, 31 december 1910 17 Huvudgrupp IA: Jordbruk och boskapsskötsel, 31 december 1910 18 Huvudgrupp IB: Fiske, 31 december 1910 19 Huvudgrupp IC: Skogsbruk, 31 december 1910 20 Huvudgrupp IIA: Närings- och njutningsmedelstillverkning, 31 december 1910 21 Huvudgrupp IIB: Vävnads- och beklädnadsindustri, 31 december 1910 22 Huvudgrupp IIC: Trävaru- och pappersindustri, 31 december 1910 23 Huvudgrupp IID: Byggnads- m.m. industri, 31 december 1910 24 Huvudgrupp IIE: Gruvbrytning, 31 december 1910 25 Huvudgrupp IIF: Mineral- och kemisk-teknisk industri, 31 december 1910 26 Huvudgrupp IIG: Metall- och maskinindustri, 31 december 1910 27 Huvudgrupp IIH: Grafisk industri, 31 december 1910 28 Huvudgrupp IIi: Ej specificerad industri, 31 december 1910 29 Huvudgrupp V: Tjänare (utan uppg. anställn), 31 december 1910 30 Huvudgrupp V: Övriga tillh husligt arbete, 31 december 1910 31 Huvudgrupp V: Arbetare av obestämt slag, 31 december 1910 32 Folkmängden, 31 december 1910

VAR 1 SSD STUDY NR 0293              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0293


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 3 ID-nummer
VAR 5 LANLÖP Loc 12 width 4 Löpnummer för härader i län Valid-n=475 Min=101 Max=9999 Mean=1404.7 St.Dev=986.9
VAR 6 LANHAR Loc 16 width 4 Län och häradsnummer Valid-n=475 Min=100 Max=9999 Mean=1406.4 St.Dev=988.2
VAR 7 HÄRAD Loc 20 width 39 alphabetic Häradets namn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 8 EJ STAD - STAD Loc 59 width 1 Ej stad - Stad 376 0. Ej stad 98 1. Stad Valid-n=475 Min=0 Max=1 Mean=0.2 St.Dev=0.4
VAR 9 LÄNSNUMMER Loc 60 width 2 Länsnummer 8 01. Stockholms stad 28 02. Stockholms län 18 03. Uppsala län 19 04. Södermanlands län 30 05. Östergötlands län 15 06. Jönköpings län 9 07. Kronobergs län 23 08. Kalmar län 5 09. Gotlands län 11 10. Blekinge län 17 11. Kristianstads län 22 12. Malmöhus län 16 13. Hallands län 29 14. Göteborgs och Bohus län 26 15. Älvsborgs län 25 16. Skaraborgs län 20 17. Värmlands län 22 18. Örebro län 20 19. Västmanlands län 20 20. Kopparbergs län 15 21. Gävleborgs län 21 22. Västernorrlands län 16 23. Jämtlands län 14 24. Västerbottens län 23 25. Norrbottens län 1 50. Hela riket - landsbygden 1 60. Hela riket - städerna 1 70. Hela riket Valid-n=475 Min=1 Max=70 Mean=13.6 St.Dev=8.0
VAR 10 HÄRADSNUMMER Loc 62 width 2 Häradsnummer Valid-n=475 Min=1 Max=99 Mean=23.5 St.Dev=32.6
VAR 11 GRUPP I: JORDBRUK M.M. Loc 64 width 7 Huvudgrupp I: Jordbruk m.m., 31 december 1910 Valid-n=475 Min=13 Max=4.00009e+06 Mean=33330.2 St.Dev=238900.5
VAR 12 GRUPP II: INDUSTRI MM Loc 71 width 7 Huvudgrupp II: Industri och bergsbruk, 31 december 1910 Valid-n=475 Min=31 Max=4.00417e+06 Mean=24435.3 St.Dev=203163.1
VAR 13 GRUPP III: HANDEL M.M. Loc 78 width 6 Huvudgrupp III: Handel och samfärdsel, 31 december 1910 Valid-n=475 Min=17 Max=578983 Mean=6033.3 St.Dev=33442.1
VAR 14 GRUPP IV: ALLMÄN TJÄNST Loc 84 width 6 Huvudgrupp IV: Allmän tjänst m.m., 31 december 1910 Valid-n=475 Min=18 Max=241353 Mean=2938.1 St.Dev=16619.2
VAR 15 GRUPP V: HUSLIGT ARBETE Loc 90 width 6 Huvudgrupp V: Husligt arbete m.m., 31 december 1910 Valid-n=475 Min=0 Max=500639 Mean=3141.4 St.Dev=25766.7
VAR 16 GRUPP VI: OANGIVET YRKE Loc 96 width 6 Huvudgrupp VI: Utan närmare angivet yrke, 31 december 1910 Valid-n=475 Min=54 Max=900819 Mean=8214.0 St.Dev=53952.9
VAR 17 GRUPP IA:JORDBR O BOSKAP Loc 102 width 7 Huvudgrupp IA: Jordbruk och boskapsskötsel, 31 december 1910 Valid-n=475 Min=11 Max=3.00008e+06 Mean=29820.9 St.Dev=199702.1
VAR 18 GRUPP IB: FISKE Loc 109 width 5 Huvudgrupp IB: Fiske, 31 december 1910 Valid-n=475 Min=0 Max=60004 Mean=540.3 St.Dev=3867.0
VAR 19 GRUPP IC: SKOGSBRUK Loc 114 width 5 Huvudgrupp IC: Skogsbruk, 31 december 1910 Valid-n=475 Min=0 Max=94093 Mean=1074.2 St.Dev=6573.2
VAR 20 GRUPP IIA: NÄRINGST M.M. Loc 119 width 6 Huvudgrupp IIA: Närings- och njutningsmedelstillverkning, 31 december 1910 Valid-n=475 Min=0 Max=400362 Mean=2048.6 St.Dev=19494.6
VAR 21 GRUPP IIB: VÄVNADSIND MM Loc 125 width 6 Huvudgrupp IIB: Vävnads- och beklädnadsindustri, 31 december 1910 Valid-n=475 Min=8 Max=900991 Mean=4809.8 St.Dev=44217.5
VAR 22 GRUPP IIC: TRÄVARUIND MM Loc 131 width 6 Huvudgrupp IIC: Trävaru- och pappersindustri, 31 december 1910 Valid-n=475 Min=1 Max=900412 Mean=5522.3 St.Dev=46034.0
VAR 23 GRUPP IID:BYGGNADSIND MM Loc 137 width 6 Huvudgrupp IID: Byggnads- m.m. industri, 31 december 1910 Valid-n=475 Min=4 Max=801047 Mean=3866.9 St.Dev=38611.5
VAR 24 GRUPP IIE:GRUVBRYTNING Loc 143 width 5 Huvudgrupp IIE: Gruvbrytning, 31 december 1910 Valid-n=475 Min=0 Max=90000 Mean=624.8 St.Dev=5014.7
VAR 25 GRUPP IIF:MINERALIND MM Loc 148 width 6 Huvudgrupp IIF: Mineral- och kemisk-teknisk industri, 31 december 1910 Valid-n=475 Min=0 Max=196514 Mean=2063.2 St.Dev=12008.0
VAR 26 GRUPP IIG:METALLIND MM Loc 154 width 6 Huvudgrupp IIG: Metall- och maskinindustri, 31 december 1910 Valid-n=475 Min=0 Max=500713 Mean=3701.5 St.Dev=27096.0
VAR 27 GRUPP IIH: GRAFISK IND Loc 160 width 5 Huvudgrupp IIH: Grafisk industri, 31 december 1910 Valid-n=475 Min=0 Max=21778 Mean=268.3 St.Dev=1668.9
VAR 28 GRUPP III: OSPECIFIC IND Loc 165 width 5 Huvudgrupp IIi: Ej specificerad industri, 31 december 1910 Valid-n=475 Min=0 Max=90443 Mean=898.3 St.Dev=5740.7
VAR 29 GRUPP V: TJÄNARE Loc 170 width 5 Huvudgrupp V: Tjänare (utan uppg. anställn), 31 december 1910 Valid-n=475 Min=0 Max=90134 Mean=560.3 St.Dev=4611.2
VAR 30 GRUPP V: ÖVR HUSLIGT ARB Loc 175 width 5 Huvudgrupp V: Övriga tillh husligt arbete, 31 december 1910 Valid-n=475 Min=0 Max=77749 Mean=892.7 St.Dev=5096.9
VAR 31 GRUP V:ARB OBESTÄMT SLAG Loc 180 width 5 Huvudgrupp V: Arbetare av obestämt slag, 31 december 1910 Valid-n=475 Min=0 Max=87325 Mean=972.7 St.Dev=5282.6
VAR 32 FOLKMÄNGDEN Loc 185 width 7 Folkmängden, 31 december 1910 Valid-n=475 Min=669 Max=5.5224e+06 Mean=62092.4 St.Dev=338725.4