SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIER 1990
            SOM-undersökningen 1990
               SSD 0296

              Huvudansvarig
              Sören Holmberg
              Lennart Weibull
         Statsvetenskapliga institutionen
          Institutionen för journalistik
            och masskommunikation
            Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
              December 1992

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
              Skanstorget 18
             S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i SOM-UNDERSÖKNINGEN 1990 samlades
       ursprungligen in av ett forskningsprojekt
       vid statsvetenskapliga institutionen och
       institutionen för journalistik och mass-
       kommunikation vid Göteborgs universitet,
       under ledning av Sören Holmberg och Lennart
       Weibull. Varken SSD eller primärforskarna bär
       ansvar för analyser och tolkningar som
       presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Sören Holmberg, Lennart
  Weibull och Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst får
  SOM-UNDERSÖKNINGEN 1990 förmedlas till och analyseras av
  forskare under förutsättning att användningen sker i
  forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  Våren 1986 togs initiativet till ett första försök med en
  gemensam datainsamling för statsvetenskapliga institutionen
  vid Göteborgs universitet. Institutionen har sedan länge
  kännetecknats av en empirisk inriktning hos sin forskning,
  med bland annat en lång tradition i fråga om massmedie- och
  opinionsforskning, dock utan något större samarbete mellan
  de olika forskningsprojekten. Initiativet till ett samarbete
  över projektgränserna kom från de forskningsansvariga inom
  valforskningsprogrammet respektive
  masskommunikationsforskningen, vilka båda hade ett särskilt
  intresse av att åstadkomma löpande undersökningar. En
  inbjudan till medverkan gick ut till samtliga
  forskningsprojekt inom institutionen, både masskommunikation
  och statskunskap. Det visade sig finnas ett stort intresse
  för en gemensam studie av detta slag. På grundval av det
  dokumenterade intresset formades ett undersökningsprojekt
  med namnet Samhälle Opinion Massmedia - SOM i förkortad
  form. Fr o m 1 juli 1990 är statsvetenskap och
  masskommunikation två olika institutioner. SOM kommer dock
  även fortsättningsvis att genomföras som ett gemensamt
  projekt.

  SOM-undersökningen 1990 är den femte undersökningen i
  serien. Genom att frågor ställts på ett likartat sätt över
  tid har det varit möjligt att få fram intressanta
  tidsserier. Sådana finns nu bl a i fråga om medieanvändning,
  politik, kärnkraftsopinion och förtroende för olika
  samhällsinstitutioner.

  Huvudansvariga för SOM-undersökningen 1990 är Sören Holmberg
  och Lennart Weibull. Administrativ forskningsassistent var
  Charlotta Kratz, Institutionen för journalistik och
  masskommunikation. Fältarbetet genomfördes av
  IMU-Testologen.

  
                 II

  ALLMÄNNA FöRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  SOM-undersökningarna avser att belysa svenska folkets
  orientering i samhällsfrågor av olika slag. SOM90 är en
  riksrepresentativ undersökning och omfattar svenska
  medborgare kyrkobokförda i riket i åldersintervallet 15-75
  år. Avgränsningarna av de yngsta och äldsta grupperna har
  gjorts på grundval av både teoretiska och metodologiska
  bedömningar. Urvalet på 2 500 personer är ett obundet
  slumpmässigt urval med lika urvalssannolikhet för samtliga i
  populationen. Urvalsprincipen är gemensam för SOM87, SOM88
  och SOM90. SOM86 och SOM89 däremot, riktades även till
  icke-svenska medborgare i Sverige. Samtliga
  SOM-undersökningar kan göras jämförbara genom att de
  utländska medborgarna i SOM86 och SOM89 exkluderas ur
  analysen.

  Frågeformuläret utarbetades av de olika projekten i
  samarbete med undersökningsledningen. Formuläret kom att
  omfatta 67 frågor vilket motsvarar 291 variabler. Formuläret
  uppdelades i sju sammanhållna block av frågor: massmedier,
  politik och samhälle, energi, kärnkraft och miljö, Sveriges
  förhållande till omvärlden, Islam och muslimer, fritid samt
  bakgrundsuppgifter.

  Frågeblocken placerades efter principen att man inleder med
  ett förhållandevis lätt frågeområde, massmedieanvändning,
  och sedan ökas svårighetsgraden med frågeområdena politik
  och samhälle, energi, kärnkraft och miljö, Sveriges
  förhållande till omvärlden samt frågor som behandlar svenska
  folkets inställning till muslimer och islam. Mot slutet av
  formuläret återfanns enklare frågor om fritid och
  levnadsförhållanden. Avslutningsvis fick svarspersonerna
  komma med egna synpunkter på undersökningen.

  Den 16 oktober 1990 skickades ett frågeformulär ut
  tillsammans med presentationsfolder, följebrev och
  svarskuvert. Två dagar senare skickades ett vykort ut som
  påminde om enkäten, tackade dem som svarat och bad de som
  inte hade gjort det att göra så. Påminnelsebrev, samtliga
  innehållande frågeformulär, svarskuvert och följebrev med
  anmodan att sända in enkäten, skickades ut ytterligare tre
  gånger, 30 oktober, 13 och 20 november. Telefonanmaningar
  till samtliga som ännu inte svarat genomfördes mellan 3 och
  9 december. Den 7 januari gjordes ytterligare ett utskick
  med formulär, svarskuvert och följebrev, men nu enbart till
  dem som varit omöjliga att spåra via televerket. Fältarbetet
  avbröts den 23 januari.

  Svarsfrekvensen uppgick till 66 procent.

  
  ANDEL GENOMFöRDA INTERVJUER, BORTFALL MM VID
  SOM-UNDERSöKNINGEN 1990
                  Antal

  Bruttourval           2500
  Bortdefinierade          87
  Därav:
  - Sjukdom, institutionell vård,
   postretur och utlandsvistelse  78
  - Avliden             2
  - Ej svensktalande         7

  Nettourval           2413
  Svar              1582*
  Bortfall             831

  *Av de inkomna svaren var 19 omöjliga att identifiera,
  eftersom svarspersonerna avlägsnat identitetsmarkeringen.

  För ytterligare information om undersökningen se:

  Holmberg, Sören  Politiska opinioner
  Weibull, Lennart SOM-rapport 6
  (red.)      Statsvetenskapliga institutionen,
           Institutionen för journalistik och
           masskommunikation
           Göteborgs universitet, 1991

  Holmberg, Sören  Åsikter om massmedier och
  Weibull, Lennart samhälle
  (red.)      SOM-rapport 7
           Statsvetenskapliga institutionen,
           Institutionen för journalistik och
           masskommunikation
           Göteborgs universitet, 1991

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 68  (2) INTRESSE FöR POLITIK 14 (3) MD=0 OR GE 9
    REF 68  (4) LOC 86 WIDTH 1      (5) NUMERIC

   (6) F.14 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    156  1.  Mycket intresserad
    683  2.  Ganska intresserad
    770  3.  Inte särskilt intresserad
    216  4.  Inte alls intresserad

    20  0.  Uppgift saknas
    630  9.  Bortfall

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variabel förteckning


1 SSDstudie NR 0296 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 ID-nummer 5 Kön 6 Födelseår 7 Riksområde 8 H-region 9 Län 10 Bostadsort 11 Civilstånd 12 Enkätens ankomstdag NYHETSPROGRAM I RADIO OCH TV 13 Lokalradionyheter 14 Aktuellt i TV 15 Rapport i TV 16 Dagens Eko i riksradion 17 Regionala nyheter i TV TIDNINGSLÄSNING 18 Läser Aftonbladet 19 Läser Expressen 20 Läser IDAG GT/Kvällsposten 21 Läser morgontidning 22 Morgontidning 1 23 Morgontidning 2 24 Regelbundenhet i morgontidningsläsning 25 Prenumeration på morgontidning 26 Läser hos bekant 27 Lånar av bekant 28 Läser på arbetet/i skolan 29 Läser på biblioteket 30 Köper lösnummer 31 Annat sätt 32 Lästid före klockan 8 33 Lästid 8-12 34 Lästid 12-17 35 Lästid efter klockan 17 36 Läser någon mer morgontidning VIKTIGA EGENSKAPER HOS EN DAGSTIDNING 37 Innehåller lokala nyheter 38 Kommer i tid på morgonen 39 Bevakar de stora politiska nyheterna 40 Bra bilder till artiklarna 41 Skriver trovärdigt och sakligt 42 Partipolitiskt obunden 43 Lågt prenumerationspris EGENSKAPER HOS DEN EGNA TIDNINGEN 44 Innehåller lokala nyheter 45 Kommer i tid på morgonen 46 Bevakar stora politiska nyheterna 47 Bra bilder till artiklarna 48 Skriver trovärdigt och sakligt 49 Partipolitiskt obunden 50 Lågt prenumerationspris NYHETER FRÅN OLIKA OMRÅDEN 51 Stockholmsområdet 52 Göteborgsområdet 53 Norrland 54 Danmark 55 Norge 56 Finland 57 Estland 58 Litauen 59 Polen 60 Tyskland 61 Storbritannien 62 Mellanöstern och Israel 63 Sovjetunionen 64 Indien 65 Japan 66 USA INSTÄLLNING TILL NAMNPUBLICERING 67 Kommunpolitiker 68 VD vid ett stort företag 69 Facklig förtroendeman 70 Grundskolerektor 71 Statsråd 72 Enskild riksdagsman 73 Ordförande i lokal idrottsförening 74 Lokal affärsman 75 Programledare i TV FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER OCH GRUPPER 76 Regeringen 77 Polisen 78 Sjukvården 79 Försvaret 80 Riksdagen 81 Bankerna 82 Dagspressen 83 Fackliga organisationer 84 Radio och TV 85 Grundskolan 86 Storföretagen FÖRTROENDE FÖR SVENSKA MASSMEDIER 87 Lokala morgonpressen 88 Morgonpressen i Stockholm 89 Kvällspressen 90 Sveriges Television 91 Riksradion 92 Lokalradion POLITIK OCH SAMHÄLLE 93 Intresse för politik 94 Samhällsproblem 95 Viktigaste samhällsproblem, 1 96 Viktigaste samhällsproblem, 2 97 Viktigaste samhällsproblem, 3 ÅSIKTER OM VISSA POLITISKA FÖRSLAG 98 Minska den offentliga sektorn 99 Minska försvarsutgifterna 100 Behåll kärnkraft efter år 2010 101 Ta emot färre flyktingar i Sverige 102 Förbjuda alla former av pornografi OMDÖME OM PARTIER OCH PARTILEDARE 103 Omdöme om regeringen 104 Placering på vänster-högerskalan 105 Centerpartiet 106 Moderaterna 107 Vänsterpartiet 108 Folkpartiet 109 Socialdemokraterna 110 Miljöpartiet - de gröna 111 Kristdemokratiska samhällspartiet 112 Olof Johansson 113 Carl Bildt 114 Lars Werner 115 Bengt Westerberg 116 Ingvar Carlsson 117 Alf Svensson 118 Ingvar Carlsson: Pålitlig 119 Ingvar Carlsson: Inspirerande 120 Ingvar Carlsson: Kunnig 121 Ingvar Carlsson: Vet hur vanligt folk tycker och tänker 122 Carl Bildt: Pålitlig 123 Carl Bildt: Inspirerande 124 Carl Bildt: Kunnig 125 Carl Bildt: Vet hur vanligt folk tycker och tänker 126 Partiledaregenskap: Pålitlig 127 Partiledaregenskap: Inspirerande 128 Partiledaregenskap: Kunnig 129 Partiledaregenskap: Vet hur vanligt folk tycker och tänker 130 Bästa parti 131 Partianhängare STATLIGT ELLER PRIVAT 132 Överföra statliga verk i privata händer 133 Låta privata företag svara för äldeomsorg 134 Öka antalet privatskolor 135 Banker och försäkringsbolag i samhällets ägo 136 Mer sjukvård i privat regi 137 Föreningsdrivna fritidsanläggningar STATLIG STYRNING 138 Statligt inflytande över näringslivet 139 Statligt ingripande för individens trygghet 140 Möjlighet för kommunerna att fatta egna beslut 141 Skärpt reglering av näringslivet för att skydda hälsa och miljö 142 Begränsa lagar och bestämmelser 143 Statlig reglering av kommunerna för likvärdig service ENERGI OCH KÄRNKRAFT 144 Åsikt om kärnkraftanvändning 145 Bestämd uppfattning om kärnkraften 146 Risk för radioaktivt utsläpp vid olycka 147 Risk för fler cancerfall 148 Risk för ökade miljöskador 149 Risk för ärftliga skador 150 Svårighet med avfallshantering 151 Risk för fler atomvapenmakter 152 Risk för olyckor vid driften av kärnkraftverk 153 Risk för olyckor vid transporter av kärnavfall 154 Risk för olyckor vid förvaring av kärnavfall 155 Risk för sabotage och terroraktioner 156 Åsikt om kärnkraftavveckling till år 2010 157 Åsikt om slutförvaring av kärnavfall 158 Åsikt om kommunalt veto 159 Förtroende för miljöorganisationer 160 Förtroende för kärnkraftindustrin 161 Förtroende för regeringen 162 Förtroende för forskare 163 Förtroende för journalister 164 Förtroende för statliga myndigheter 165 Forskarnas åsikt om kärnkraften MILJÖDEBATT 166 Sänka hastigheten på vägarna 167 Förbjuda plastflaskor och aluminiumburkar 168 Stoppa privatbilismen i innerstäderna 169 Stoppa byggandet av kolkraftverk 170 Satsa på miljövänligt samhälle 171 Satsa på vattenkraft 172 Lagstifta om obligatorisk källsortering EGNA MILJÖAKTIVITETER 173 Sänker hastigheten vid bilkörning 174 Köper drycker i plastflaskor 175 Äter biodynamiskt odlade grönsaker 176 Plockar upp skräp i naturen 177 Går eller cyklar 178 Kör egen bil till arbete/skola 179 Handlar miljömärkta varor 180 Lämnar tidningar till pappersåtervinning 181 Slänger batterier i särskilda behållare 182 Slänger glas i särskilda behållare SVERIGES FÖRHÅLLANDE TILL OMVÄRLDEN 183 Militär och politisk situation nu 184 Minska det militära försvaret 185 Ompröva neutralitetspolitiken 186 Söka EG-medlemskap EUROPEISKA GEMENSKAPEN 187 EG-medlemskaps innebörd för miljön 188 EG-medlemskaps innebörd för arbetsmarknaden 189 EG-medlemskaps innebörd för social trygghet 190 EG-medlemskaps innebörd för ekonomisk utveckling 191 EG-medlemskaps innebörd för tilltron till svensk neutralitet 192 Inställning till EG: Vänsterpartiet kommunisterna 193 Inställning till EG: Folkpartiet 194 Inställning till EG: Socialdemokraterna 195 Inställning till EG: Miljöpartiet - de gröna 196 Inställning till EG: Moderaterna 197 Inställning till EG: Centerpartiet ISLAM 198 Inställning till islam 199 Islam och politisk demokrati 200 Islams syn på kvinnor 201 Islamiska religionens utveckling 202 Muslimska religionsutövares rättigheter 203 Byggande av muslimska helgedomar 204 Ökat ekonomiskt stöd till muslimska invandrare 205 Minskad invandring av muslimer AKTIVITETER UNDER SENASTE ÅRET 206 Friluftsliv 207 Motion eller idrott 208 Biobesök 209 Teaterbesök 210 Läst bok 211 Diskuterat politik 212 Gudstjänstbesök 213 Trädgårdsarbete 214 Sett på video 215 Läst veckotidning 216 Läst direktreklam 217 Spelat på tips, lotto eller V65 MEDLEMSKAP I ORGANISATIONER 218 Medlemskap i idrottsförening 219 Medlemskap i miljöorganisation 220 Medlemskap i politiskt parti 221 Medlemskap i annan förening VIKTIGA VÄRDEN 222 En ren värld 223 Teknisk utveckling 224 Ett behagligt liv 225 Ett spännande liv 226 Självförverkligande 227 En värld i fred 228 En vacker värld 229 Jämlikhet 230 Familjetrygghet 231 Frihet 232 Lycka 233 Inre harmoni 234 Kärlek 235 Landets säkerhet 236 Ett liv fullt av njutning 237 Frälsning 238 Självaktning 239 Socialt anseende 240 Sann vänskap 241 Visdom 242 Rättvisa 243 Makt 244 Hälsa 245 Rikedom LÄSTA BÖCKER 246 Hollywoodfruar 247 Poltava 248 Fiendens fiende 249 Inte utan min dotter 250 Satansverserna TV-PROGRAM 251 Underhållningsprogram 252 Nyhetsprogram 253 Dokumentär- och samhällsprogram 254 Sportprogram 255 Kulturprogram BAKGRUND 256 Bostadsort 257 Bostad 258 Födelseår 259 Kön 260 Ensamstående eller samboende 261 Utbildning 262 Arbetsmarknadsgrupp 263 Yrke 264 Heltids- eller deltidsarbete 265 Subjektiv yrkesgrupp 266 Statlig, kommunal eller privat tjänst 267 Medlem i fackförening 268 Antal familjemedlemmar 269 Antal familjemedlemmar under 16 år 270 Hushållets årsinkomst 271 Subjektiv klasstillhörighet nuvarande familj 272 Subjektiv klasstillhörighet familj under uppväxt UTRUSTNING I HUSHÅLLET 273 Text-TV 274 Video 275 Kabel-TV 276 Hem- eller persondatorer 277 CD-spelare 278 Bil 279 Bil 1: Märke/modell 280 Bil 1: Årsmodell 281 Bil 2: Märke/modell 282 Bil 2: Årsmodell 283 Bil 3: Märke/modell 284 Bil 3: Årsmodell EKONOMISK SITUATION 285 Ekonomisk situation 286 Sveriges ekonomiska situation 287 Skattereformen 288 Synpunkter på frågeformuläret 289 Egen taxerad inkomst 290 Egen sammanräknad inkomst 291 Familjens sammanräknade inkomst

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0296              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0296


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. December 1992
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer Ett fyrsiffrigt identifikationsnummer
VAR 5 KÖN Loc 13 width 1 MD=9 Kön 780 1. Man 783 2. Kvinna 19 9. Uppgift saknas
VAR 6 FÖDELSEÅR Loc 14 width 2 MD=99 Födelseår 15. 1915 . . 75. 1975 19 99. Uppgift saknas Kod: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Frek: 4 17 26 24 21 22 22 31 26 21 25 24 21 23 Kod: 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Frek: 23 16 17 23 23 24 19 26 20 27 26 22 27 34 Kod: 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Frek: 27 30 39 36 32 25 33 30 33 29 25 26 31 24 Kod: 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Frek: 25 24 25 23 26 21 25 38 31 27 28 26 28 25 Kod: 71 72 73 74 75 99 Frek: 28 36 28 27 18 19
VAR 7 RIKSOMRÅDE Loc 16 width 1 MD=9 Riksområde 283 1. Stockholm (Stockholms län) 260 2. Östra mellansverige (Uppsala, Södermanlands, östergötlands, Örebro och Västmanlands län) 157 3. Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län) 227 4. Sydsverige (Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län) 297 5. Västsverige (Hallands, Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs och Skaraborgs län) 172 6. Norra mellansverige (Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län) 65 7. Mellersta Norrland (Västernorrlands och Jämtlands län) 102 8. Övre Norrland (Västerbottens län) 19 9. Uppgift saknas
VAR 8 H-REGION Loc 17 width 2 MD=99 H-region 271 01. Stockholm, Södertälje A-region 494 03. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 378 04. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 120 05. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från denna punkt 89 06. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 128 08. Göteborgs A-region 83 09. Malmö/Lund/Trelleborg A-region 19 99. Uppgift saknas
VAR 9 LÄN Loc 19 width 2 MD=99 Län 283 01. Stockholms län 48 03. Uppsala län 46 04. Södermanlands län 85 05. Östergötlands län 67 06. Jönköpings län 28 07. Kronobergs län 52 08. Kalmar län 10 09. Gotlands län 46 10. Blekinge län 49 11. Kristianstads län 132 12. Malmöhus län 51 13. Hallands län 118 14. Göteborgs och Bohus län 80 15. Älvsborgs län 48 16. Skaraborgs län 54 17. Värmlands län 44 18. Örebro län 37 19. Västmanlands län 61 20. Kopparbergs län 57 21. Gävleborgs län 41 22. Västernorrlands län 24 23. Jämtlands län 46 24. Västerbottens län 56 25. Norrbottens län 19 99. Uppgift saknas
VAR 10 BOSTADSORT Loc 21 width 1 MD=9 Bostadsort 295 1. Ren landsbygd 551 2. Mindre tätort 511 3. Stad eller större tätort 191 4. Stockholm, Göteborg, Malmö 34 9. Uppgift saknas
VAR 11 CIVILSTÅND Loc 22 width 2 MD=99 Civilstånd 409 01. Ogift person 417 02. Gift man 3 03. Gift kvinna, ej sammanboende med mannen 132 04. Skild 68 05. Änka/änkling 425 07. Gift kvinna, sammanboende med mannen 109 08. Barn under 18 år 09. Fosterbarn under 18 år 19 99. Uppgift saknas
VAR 12 ENKÄTENS ANKOMSTDAG Loc 24 width 4 MD=9999 Enkätens ankomstdag 1023. 23 oktober 1990 . . 1227. 27 december 1990 0102. 2 januari 1991 . . 0123. 23 januari 1991 3 9999. Uppgift saknas Kod: 102 103 104 108 111 115 116 117 118 Frek: 3 7 1 1 1 3 4 5 1 Kod: 122 123 1023 1024 1025 1026 1029 1030 1031 Frek: 2 13 11 42 157 195 177 157 98 Kod: 1101 1102 1105 1106 1107 1108 1109 1111 1112 Frek: 52 32 19 53 62 65 52 1 36 Kod: 1113 1114 1115 1116 1119 1120 1121 1122 1123 Frek: 29 25 20 11 6 17 15 16 17 Kod: 1126 1127 1128 1129 1130 1203 1204 1205 1206 Frek: 5 16 23 21 12 8 8 8 8 Kod: 1207 1210 1211 1212 1213 1214 1217 1218 1219 Frek: 4 8 15 6 6 5 4 5 3 Kod: 1220 1227 9999 Frek: 3 5 3
VAR 13 LOKALRADIONYHETER 1 Loc 28 width 1 MD=0 or GE 9 De första frågorna gäller vilka massmedier Du tar del av F.1. Hur ofta brukar Du titta på eller lyssna till följande typer av nyhetsprogram i radio och TV? F.1(1). Nyheter i lokalradion 474 1. Dagligen 124 2. 5-6 gånger/vecka 144 3. 3-4 gånger/vecka 159 4. 1-2 gånger/vecka 351 5. Mer sällan 215 6. Aldrig 110 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 14 AKTUELLT 1 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 F.1(2). Aktuellt i TV <Se F.1 för fullständig frågetext> 396 1. Dagligen 248 2. 5-6 gånger/vecka 387 3. 3-4 gånger/vecka 322 4. 1-2 gånger/vecka 116 5. Mer sällan 16 6. Aldrig 92 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 15 RAPPORT 1 Loc 30 width 1 MD=0 or GE 9 F.1(3). Rapport i TV <Se F.1 för fullständig frågetext> 431 1. Dagligen 259 2. 5-6 gånger/vecka 382 3. 3-4 gånger/vecka 284 4. 1-2 gånger/vecka 144 5. Mer sällan 21 6. Aldrig 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 16 DAGENS EKO 1 Loc 31 width 1 MD=0 or GE 9 F.1(4). Dagens Eko i riksradion <Se F.1 för fullständig frågetext> 326 1. Dagligen 125 2. 5-6 gånger/vecka 190 3. 3-4 gånger/vecka 182 4. 1-2 gånger/vecka 355 5. Mer sällan 214 6. Aldrig 185 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 17 REGIONALA TV-NYHETER 1 Loc 32 width 1 MD=0 or GE 9 F.1(5). Regionala nyheter i TV <Se F.1 för fullständig frågetext> 283 1. Dagligen 155 2. 5-6 gånger/vecka 298 3. 3-4 gånger/vecka 308 4. 1-2 gånger/vecka 339 5. Mer sällan 87 6. Aldrig 107 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 18 AFTONBLADET 2 Loc 33 width 1 MD=0 or GE 9 F.2. Hur ofta brukar Du läsa följande kvällstidningar? F.2(1). Aftonbladet 100 1. 6-7 dagar/vecka 104 2. 3-5 dagar/vecka 156 3. 1-2 dagar/vecka 476 4. Mer sällan 553 5. Aldrig 184 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 19 EXPRESSEN 2 Loc 34 width 1 MD=0 or GE 9 F.2(2). Expressen <Se F.2 för fullständig frågetext> 157 1. 6-7 dagar/vecka 161 2. 3-5 dagar/vecka 220 3. 1-2 dagar/vecka 498 4. Mer sällan 400 5. Aldrig 137 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 20 IDAG GT/KVÄLLSPOSTEN 2 Loc 35 width 1 MD=0 or GE 9 F.2(3). IDAG GT/Kvällsposten <Se F.2 för fullständig frågetext> 50 1. 6-7 dagar/vecka 56 2. 3-5 dagar/vecka 97 3. 1-2 dagar/vecka 237 4. Mer sällan 875 5. Aldrig 258 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 21 LÄSER MORGONTIDNING 3 Loc 36 width 1 MD=9 F.3. Vilken morgontidning brukar Du läsa regelbundet? (Med regelbundet menas här minst ett nummer per vecka. Om Du läser mer än en morgontidning - ange vilken Du betraktar som Din lokala morgontidning) 1348 1. Läser morgontidning regelbundet 169 5. Läser ingen morgontidning regelbundet 65 9. Uppgift saknas
VAR 22 MORGONTIDNING 1 3 Loc 37 width 3 MD= 0 or GE 999 F.3(1). Morgontidning 1 <Se F.3 för fullständig frågetext> 13 202. Arbetarbladet, Uppsalademokraten 39 203. Arbetet 11 205. Dala-Demokraten 5 206. Folkbladet Östgöten 5 207. Folket 5 208. Gotlands Folkblad/Tidningar 3 211. Länstidningen (Östersund) 9 212. Norrländska Socialdemokraten 5 213. Nya Norrland 4 214. Oskarshamns-Nyheterna 16 215. Piteå-Tidningen 1 216. Smålands Folkblad/Höglandet 17 217. Sydöstra Sveriges Dagblad 6 218. Hälsinge-Kuriren 15 219. Värmlands Folkblad 7 220. Västerbottens Folkblad 5 224. Örebro-Kuriren 9 225. Östra Småland 2 231. Kuriren 234. Östergötlands Folkblad 14 305. Hallands Nyheter 5 307. Hudiksvalls-Tidningen 2 310. Kinda-posten 3 311. Laholms Tidning 4 313. Länstidningen Södertälje 11 318. Norra Skåne 11 319. Norrtelje Tidning 1 320. Nynäshamns-Posten 12 323. Skånska Dagbladet 12 325. Södermanlands Nyheter 5 327. Vimmerby Tidning 5 333. Östersunds-Posten 1 334. Upplands Nyheter 4 401. Alingsås Tidning 6 403. Bergslagsposten 24 404. Blekinge Läns Tidning 18 405. Bohuslänningen 1 406. Bärgslagsbladet med Arboga Tidning 8 408. Eskilstuna-Kuriren 19 410. Falu-Kuriren 16 411. Gefle Dagblad 1 412. GT 121 414. Göteborgs-Posten 20 415. Hallands-Posten 5 417. Katrineholms-Kuriren 15 418. Kristianstadsbladet 9 421. Ljusnan 6 423. Motala Tidning 22 424. Nerikes Allehanda 8 425. Norra Västerbotten 8 426. Nya Länstidningen 3 428. Skaraborgs-Tidningen 6 429. Smålands Dagblad 11 430. Smålands-Tidningen 3 432. Strengnes Tidning 23 433. Sundsvalls Tidning 47 434. Sydsvenska Dagbladet 1 437. Sölvesborgs-Tidningen 7 438. Tranås Tidning 4 439. Trelleborgs Allehanda 29 440. Uppsala Nya Tidning 27 442. Vestmanlands Läns Tidning 6 443. Vetlanda-Posten 25 444. Västerbottens-Kuriren 8 445. Ystads Allehanda 6 446. Örnsköldsviks Allehanda 20 501. Barometern 22 502. Borås Tidning 8 503. Enköpings-Posten 5 504. Falköpings Tidning 4 506. Gotlands Allehanda 2 508. 1 510. Mariestads-Tidningen 30 512. Norrköpings Tidningar NT-ÖD 2 513. Nya Kristinehamns-Posten 31 514. Nya Wermlandstidningen 6 515. Oskarshamns-Tidningen 17 516. Smålandsposten 65 517. Svenska Dagbladet 1 518. Tranås-Posten 519. Ulricehamns Tidning 4 520. Västerviks-Tidningen 29 522. Östgöta Correspodenten 7 534. Nordsvenska Dagbladet 1 601. Arvika Nyheter 1 606. Karlshamns Allehanda 5 609. Ljungby Tidningen - Älmhults Tidning 16 610. Nordvästra Skånes Tidningar 14 611. Norrbottens-Kuriren 9 612. Skaraborgs Läns Annonsblad 7 613. Skaraborgs Läns Tidning 5 614. Västernorrlands Allehanda 3 617. Öresunds-Posten 1 705. Norrskensflamman 6 801. Avesta Tidning/Avesta-Posten 9 803. Borlänge Tidning 1 804. Dagen 180 805. Dagens Nyheter 11 808. Elfborgs Läns Annonsblad 20 812. Helsinborgs Dagblad 1 815. Järfälla Nyheter 18 817. Jönköpings-Posten 4 818. Karlskoga Tidning 1 822. Lilla Edet-Posten 2 823. Ljusdals-Posten 6 824. Ludvika Tidning 5 831. Sala Allehanda 1 836. Säffle-Tidningen Nya Värmland 4 838. Södra Dalarnas Tidning 11 839. Trollhättans Tidning 8 842. Värnamo Nyheter 846. Kungsbacka Tidning 852. Dagens Industri 9 892. Okodbar - okänd 171 000. Frågan ej tillämplig 18 999. Uppgift saknas
VAR 23 MORGONTIDNING 2 3 Loc 40 width 3 MD= 0 or GE 999 F.3(2). Morgontidning 2 <Se F.3 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 22 202. Arbetarbladet, Uppsalademokraten . . 852. Dagens Industri 1478 000. Frågan ej tillämplig 19 999. Uppgift saknas Kod: 0 202 203 205 206 211 212 215 216 Frek: 1478 1 3 2 1 1 1 1 1 Kod: 220 225 231 305 307 310 318 320 323 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 333 401 404 405 410 411 412 414 417 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 423 425 434 440 444 446 502 506 508 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 512 514 516 517 519 609 610 611 612 Frek: 1 2 1 18 1 1 1 2 1 Kod: 613 801 805 817 842 846 852 999 Frek: 1 1 10 1 1 1 1 19
VAR 24 MORGONTIDNINGSLÄSNING 4 Loc 43 width 1 MD=9 F.4. Om Du läser någon morgontidning regelbundet - ungefär hur många gånger per vecka brukar Du läsa denna tidning? 493 1. 7 dagar 628 2. 6 dagar 153 3. 5 dagar 54 4. 4 dagar 50 5. 3 dagar 31 6. 2 dagar 24 7. 1 dag 149 9. Uppgift saknas
VAR 25 PREN MORGONTIDNING 5 Loc 44 width 1 MD=9 F.5. Prenumererar Du eller någon annan i Ditt hushåll på denna tidning? Om nej, på vilket sätt har Du då tillgång till tidningen? 1211 1. Ja 308 5. Nej 63 9. Uppgift saknas
VAR 26 LÄSER HOS BEKANT 5 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 F.5(1). Läser hos bekant <Se F.5 för fullständig frågetext> 29 1. Markerat 279 5. Ej markerat 1211 0. Frågan ej tillämplig 63 9. Uppgift saknas
VAR 27 LÅNAR AV BEKANT 5 Loc 46 width 1 MD=0 or GE 9 F.5(2). Lånar av bekant <Se F.5 för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 290 5. Ej markerat 1211 0. Frågan ej tillämplig 63 9. Uppgift saknas
VAR 28 LÄSER ARBETET/SKOLAN 5 Loc 47 width 1 MD=0 or GE 9 F.5(3). Läser på arbetet/skolan <Se F.5 för fullständig frågetext> 120 1. Markerat 188 5. Ej markerat 1211 0. Frågan ej tillämplig 63 9. Uppgift saknas
VAR 29 LÄSER PÅ BIBLIOTEK 5 Loc 48 width 1 MD=0 or GE 9 F.5(4). Läser på bibliotek <Se F.5 för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 296 5. Ej markerat 1211 0. Frågan ej tillämplig 63 9. Uppgift saknas
VAR 30 KÖPER LÖSNUMMER 5 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 F.5(5). Köper lösnummer <Se F.5 för fullständig frågetext> 99 1. Markerat 209 5. Ej markerat 1211 0. Frågan ej tillämplig 63 9. Uppgift saknas
VAR 31 LÄSER PÅ ANNAT SÄTT 5 Loc 50 width 1 MD=0 or GE 9 F.5(6). Annat sätt <Se F.5 för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 288 5. Ej markerat 1211 0. Frågan ej tillämplig 63 9. Uppgift saknas
VAR 32 LÄSNING FÖRE KL 08.00 6 Loc 51 width 2 MD= 0 or GE 99 F.6. Ungefär hur lång tid brukar Du ägna åt Din lokala morgontidning en genomsnittlig vardag? F.6(1). Före kl 08.00 113 01. 0 minuter 98 02. Ca 5 minuter 178 03. Ca 10 minuter 214 04. Ca 15 minuter 172 05. Ca 20 minuter 42 06. Ca 25 minuter 121 07. Ca 30 minuter 17 08. Ca 35 minuter 31 09. Ca 40 minuter 21 10. Ca 45 minuter 7 11. Ca 50 minuter 1 12. Ca 55 minuter 11 13. Ca 60 minuter 19 14. Över 60 minuter 431 00. Uppgift saknas på delfrågan 106 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 33 LÄSNING 08.00-12.00 6 Loc 53 width 2 MD= 0 or GE 99 F.6(2). Kl 08.00-12.00 <Se F.6 för fullständig frågetext> 252 01. 0 minuter 35 02. Ca 5 minuter 82 03. Ca 10 minuter 89 04. Ca 15 minuter 61 05. Ca 20 minuter 14 06. Ca 25 minuter 66 07. Ca 30 minuter 7 08. Ca 35 minuter 15 09. Ca 40 minuter 16 10. Ca 45 minuter 5 11. Ca 50 minuter 2 12. Ca 55 minuter 21 13. Ca 60 minuter 16 14. Över 60 minuter 795 00. Uppgift saknas på delfrågan 106 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 34 LÄSNING 12.00-17.00 6 Loc 55 width 2 MD= 0 or GE 99 F.6(3). Kl 12.00-17.00 <Se F.6 för fullständig frågetext> 259 01. 0 minuter 42 02. Ca 5 minuter 47 03. Ca 10 minuter 53 04. Ca 15 minuter 29 05. Ca 20 minuter 6 06. Ca 25 minuter 23 07. Ca 30 minuter 3 08. Ca 35 minuter 2 09. Ca 40 minuter 2 10. Ca 45 minuter 1 11. Ca 50 minuter 12. Ca 55 minuter 2 13. Ca 60 minuter 2 14. Över 60 minuter 1005 00. Uppgift saknas på delfrågan 106 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 35 LÄSNING EFTER KL 17.00 6 Loc 57 width 2 MD= 0 or GE 99 F.6(4). Efter kl 17.00 <Se F.6 för fullständig frågetext> 107 01. 0 minuter 104 02. Ca 5 minuter 174 03. Ca 10 minuter 122 04. Ca 15 minuter 93 05. Ca 20 minuter 33 06. Ca 25 minuter 79 07. Ca 30 minuter 13 08. Ca 35 minuter 14 09. Ca 40 minuter 9 10. Ca 45 minuter 2 11. Ca 50 minuter 2 12. Ca 55 minuter 3 13. Ca 60 minuter 3 14. Över 60 minuter 718 00. Uppgift saknas på delfrågan 106 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 36 LÄSER FLER MORGONTIDN 7 Loc 59 width 1 MD=9 F.7. Läser Du ytterligare någon morgontidning - åtminstone tre dagar i veckan? 313 1. Ja 1188 5. Nej 81 9. Uppgift saknas
VAR 37 BÖR: LOKALA NYHETER 8 Loc 60 width 1 MD=0 or GE 9 F.8. Hur viktigt anser Du personligen det vara att en dagstidning, t ex den morgontidning Du brukar läsa, utmärks av följande egenskaper? F.8(1). Att den innehåller lokala nyheter 875 1. Mycket viktigt 500 2. Ganska viktigt 91 3. Inte särskilt viktigt 25 4. Inte alls viktigt 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 38 BÖR: KOMMER I TID 8 Loc 61 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(2). Att den kommer i tid på morgonen <Se F.8 för fullständig frågetext> 837 1. Mycket viktigt 398 2. Ganska viktigt 157 3. Inte särskilt viktigt 67 4. Inte alls viktigt 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 39 BÖR: BEVAKA POL NYHET 8 Loc 62 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(3). Att den bevakar de stora politiska nyheterna <Se F.8 för fullständig frågetext> 673 1. Mycket viktigt 550 2. Ganska viktigt 175 3. Inte särskilt viktigt 56 4. Inte alls viktigt 70 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 40 BÖR: BRA BILDER 8 Loc 63 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(4). Att den har bra bilder till artiklarna <Se F.8 för fullständig frågetext> 209 1. Mycket viktigt 601 2. Ganska viktigt 528 3. Inte särskilt viktigt 84 4. Inte alls viktigt 102 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 41 BÖR: SKRIVA TROVÄRDIGT 8 Loc 64 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(5). Att den skriver trovärdigt och sakligt <Se F.8 för fullständig frågetext> 1209 1. Mycket viktigt 225 2. Ganska viktigt 13 3. Inte särskilt viktigt 10 4. Inte alls viktigt 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 42 BÖR: PARTIPOL OBUNDEN 8 Loc 65 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(6). Att den är partipolitiskt obunden <Se F.8 för fullständig frågetext> 380 1. Mycket viktigt 447 2. Ganska viktigt 462 3. Inte särskilt viktigt 138 4. Inte alls viktigt 97 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 43 BÖR: LÅGT PREN.PRIS 8 Loc 66 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(7). Att den har ett lågt prenumerationspris <Se F.8 för fullständig frågetext> 546 1. Mycket viktigt 566 2. Ganska viktigt 244 3. Inte särskilt viktigt 77 4. Inte alls viktigt 91 0. Uppgift saknas på delfrågan 58 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 44 GÖR: LOKALA NYHETER 9 Loc 67 width 1 MD=0 or GE 9 F.9. Hur väl anser Du personligen att följande saker stämmer in på den morgontidning som Du själv brukar läsa? F.9(1). Den innehåller lokala nyheter 570 1. Mycket bra 715 2. Ganska bra 117 3. Inte särskilt bra 29 4. Inte alls bra 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 121 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 45 GÖR: KOMMER I TID 9 Loc 68 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(2). Den kommer i tid på morgonen <Se F.9 för fullständig frågetext> 844 1. Mycket bra 462 2. Ganska bra 68 3. Inte särskilt bra 28 4. Inte alls bra 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 121 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 46 GÖR: BEVAKA POL NYHET 9 Loc 69 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(3). Den bevakar de stora politiska nyheterna <Se F.9 för fullständig frågetext> 425 1. Mycket bra 816 2. Ganska bra 137 3. Inte särskilt bra 14 4. Inte alls bra 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 121 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 47 GÖR: BRA BILDER 9 Loc 70 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(4). Den har bra bilder till artiklarna <Se F.9 för fullständig frågetext> 214 1. Mycket bra 944 2. Ganska bra 202 3. Inte särskilt bra 19 4. Inte alls bra 82 0. Uppgift saknas på delfrågan 121 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 48 GÖR: SKRIVA TROVÄRDIGT 9 Loc 71 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(5). Den skriver trovärdigt och sakligt <Se F.9 för fullständig frågetext> 317 1. Mycket bra 919 2. Ganska bra 147 3. Inte särskilt bra 14 4. Inte alls bra 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 121 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 49 GÖR: PARTIPOL OBUNDEN 9 Loc 72 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(6). Den är partipolitiskt obunden <Se F.9 för fullständig frågetext> 164 1. Mycket bra 697 2. Ganska bra 327 3. Inte särskilt bra 124 4. Inte alls bra 149 0. Uppgift saknas på delfrågan 121 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 50 GÖR: LÅGT PREN 9 Loc 73 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(7). Den har ett lågt prenumerationspris <Se F.9 för fullständig frågetext> 149 1. Mycket bra 639 2. Ganska bra 408 3. Inte särskilt bra 151 4. Inte alls bra 114 0. Uppgift saknas på delfrågan 121 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 51 NYHETER FR STOCKHOLM 10 Loc 74 width 1 MD=0 or GE 9 F.10. När det gäller nyheter om aktuella händelser, hur viktigt anser Du personligen det vara att få nyheter från följande områden/länder? F.10(1). Inom Sverige: Stockholmsområdet 442 1. Mycket viktigt 651 2. Ganska viktigt 302 3. Inte särskilt viktigt 80 4. Inte alls viktigt 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 52 NYHETER FRÅN GÖTEBORG 10 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 9 F.10(2). Inom Sverige: Göteborgsområdet <Se F.10 för fullständig frågetext> 320 1. Mycket viktigt 601 2. Ganska viktigt 408 3. Inte särskilt viktigt 104 4. Inte alls viktigt 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 53 NYHETER FRÅN NORRLAND 10 Loc 76 width 1 MD=0 or GE 9 F.10(3). Inom Sverige: Norrland <Se F.10 för fullständig frågetext> 286 1. Mycket viktigt 611 2. Ganska viktigt 442 3. Inte särskilt viktigt 103 4. Inte alls viktigt 84 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 54 NYHETER FRÅN DANMARK 10 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 F.10(4). Inom Norden: Danmark <Se F.10 för fullständig frågetext> 181 1. Mycket viktigt 823 2. Ganska viktigt 366 3. Inte särskilt viktigt 85 4. Inte alls viktigt 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 55 NYHETER FRÅN NORGE 10 Loc 78 width 1 MD=0 or GE 9 F.10(5). Inom Norden: Norge <Se F.10 för fullständig frågetext> 192 1. Mycket viktigt 821 2. Ganska viktigt 375 3. Inte särskilt viktigt 74 4. Inte alls viktigt 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 56 NYHETER FRÅN FINLAND 10 Loc 79 width 1 MD=0 or GE 9 F.10(6). Inom Norden: Finland <Se F.10 för fullständig frågetext> 176 1. Mycket viktigt 773 2. Ganska viktigt 413 3. Inte särskilt viktigt 86 4. Inte alls viktigt 78 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 57 NYHETER FRÅN ESTLAND 10 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 F.10(7). Inom Europa: Estland <Se F.10 för fullständig frågetext> 185 1. Mycket viktigt 697 2. Ganska viktigt 447 3. Inte särskilt viktigt 111 4. Inte alls viktigt 86 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 58 NYHETER FRÅN LITAUEN 10 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 9 F.10(8). Inom Europa: Litauen <Se F.10 för fullständig frågetext> 177 1. Mycket viktigt 698 2. Ganska viktigt 449 3. Inte särskilt viktigt 114 4. Inte alls viktigt 88 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 59 NYHETER FRÅN POLEN 10 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 9 F.10(9). Inom Europa: Polen <Se F.10 för fullständig frågetext> 182 1. Mycket viktigt 712 2. Ganska viktigt 441 3. Inte särskilt viktigt 106 4. Inte alls viktigt 85 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 60 NYHETER FRÅN TYSKLAND 10 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 9 F.10(10). Inom Europa: Tyskland <Se F.10 för fullständig frågetext> 359 1. Mycket viktigt 752 2. Ganska viktigt 272 3. Inte särskilt viktigt 76 4. Inte alls viktigt 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 61 NYHETER FRÅN STORBRIT 10 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 9 F.10(11). Inom Europa: Storbritannien <Se F.10 för fullständig frågetext> 290 1. Mycket viktigt 768 2. Ganska viktigt 313 3. Inte särskilt viktigt 83 4. Inte alls viktigt 72 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 62 NYHETER FRÅN ISRAEL 10 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 9 F.10(12). Övriga världen: Mellanöstern och Israel <Se F.10 för fullständig frågetext> 469 1. Mycket viktigt 685 2. Ganska viktigt 230 3. Inte särskilt viktigt 78 4. Inte alls viktigt 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 63 NYHETER FRÅN SOVJET 10 Loc 86 width 1 MD=0 or GE 9 F.10(13). Övriga världen: Sovjetunionen <Se F.10 för fullständig frågetext> 445 1. Mycket viktigt 729 2. Ganska viktigt 223 3. Inte särskilt viktigt 67 4. Inte alls viktigt 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 64 NYHETER FRÅN INDIEN 10 Loc 87 width 1 MD=0 or GE 9 F.10(14). Övriga världen: Indien <Se F.10 för fullständig frågetext> 137 1. Mycket viktigt 587 2. Ganska viktigt 560 3. Inte särskilt viktigt 154 4. Inte alls viktigt 88 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 65 NYHETER FRÅN JAPAN 10 Loc 88 width 1 MD=0 or GE 9 F.10(15). Övriga världen: Japan <Se F.10 för fullständig frågetext> 198 1. Mycket viktigt 677 2. Ganska viktigt 443 3. Inte särskilt viktigt 122 4. Inte alls viktigt 86 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 66 NYHETER FRÅN USA 10 Loc 89 width 1 MD=0 or GE 9 F.10(16). Övriga världen: USA <Se F.10 för fullständig frågetext> 443 1. Mycket viktigt 731 2. Ganska viktigt 224 3. Inte särskilt viktigt 68 4. Inte alls viktigt 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 67 NAMNPUBL: KOMMUNPOL 11 Loc 90 width 1 MD=0 or GE 9 F.11. Om vi antar att massmedia har bekräftade uppgifter om att en person förskingrat 50 000 kronor från en föreningskassa, anser Du att medierna med hänsyn till allmänintresset bör publicera namnet om gärningsmannen är: F.11(1). Kommunpolitiker 827 1. Ja, absolut 284 2. Ja, kanske 214 3. Nej, knappast 151 4. Nej, absolut inte 51 8. Vet inte 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 68 NAMNPUBL: FÖRETAGS VD 11 Loc 91 width 1 MD=0 or GE 9 F.11(2). VD vid ett stort företag <Se F.11 för fullständig frågetext> 634 1. Ja, absolut 352 2. Ja, kanske 294 3. Nej, knappast 174 4. Nej, absolut inte 47 8. Vet inte 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 69 NAMNPUBL: FACKL REPR. 11 Loc 92 width 1 MD=0 or GE 9 F.11(3). Facklig förtroendeman <Se F.11 för fullständig frågetext> 776 1. Ja, absolut 287 2. Ja, kanske 226 3. Nej, knappast 167 4. Nej, absolut inte 54 8. Vet inte 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 70 NAMNPUBL: REKTOR 11 Loc 93 width 1 MD=0 or GE 9 F.11(4). Rektor på en grundskola <Se F.11 för fullständig frågetext> 591 1. Ja, absolut 312 2. Ja, kanske 348 3. Nej, knappast 188 4. Nej, absolut inte 62 8. Vet inte 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 71 NAMNPUBL: STATSRÅD 11 Loc 94 width 1 MD=0 or GE 9 F.11(5). Statsråd <Se F.11 för fullständig frågetext> 878 1. Ja, absolut 249 2. Ja, kanske 192 3. Nej, knappast 144 4. Nej, absolut inte 48 8. Vet inte 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 72 NAMNPUBL: RIKSDAGSMAN 11 Loc 95 width 1 MD=0 or GE 9 F.11(6). Enskild riksdagsman <Se F.11 för fullständig frågetext> 791 1. Ja, absolut 296 2. Ja, kanske 218 3. Nej, knappast 152 4. Nej, absolut inte 49 8. Vet inte 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 73 NAMNPUBL: ORDF LOK IF 11 Loc 96 width 1 MD=0 or GE 9 F.11(7). Ordförande i lokal idrottsförening <Se F.11 för fullständig frågetext> 522 1. Ja, absolut 322 2. Ja, kanske 393 3. Nej, knappast 211 4. Nej, absolut inte 57 8. Vet inte 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 74 NAMNPUBL: AFFÄRSMAN 11 Loc 97 width 1 MD=0 or GE 9 F.11(8). Lokal affärsman/småföretagare <Se F.11 för fullständig frågetext> 445 1. Ja, absolut 306 2. Ja, kanske 456 3. Nej, knappast 237 4. Nej, absolut inte 60 8. Vet inte 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 75 NAMNPUBL: PROGRAMLED 11 Loc 98 width 1 MD=0 or GE 9 F.11(9). Programledare i TV <Se F.11 för fullständig frågetext> 486 1. Ja, absolut 296 2. Ja, kanske 424 3. Nej, knappast 239 4. Nej, absolut inte 63 8. Vet inte 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 76 FÖRTROENDE REGERINGEN 12 Loc 99 width 1 MD=0 or GE 9 F.12. Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande samhällsinstitutioner och grupper sköter sitt arbete? F.12(1). Regeringen 57 1. Mycket stort förtroende 254 2. Ganska stort förtroende 498 3. Varken stort eller litet förtroende 425 4. Ganska litet förtroende 301 5. Mycket litet förtroende 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 77 FÖRTROENDE POLISEN 12 Loc 100 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(2). Polisen <Se F.12 för fullständig frågetext> 162 1. Mycket stort förtroende 732 2. Ganska stort förtroende 437 3. Varken stort eller litet förtroende 151 4. Ganska litet förtroende 54 5. Mycket litet förtroende 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 78 FÖRTROENDE SJUKVÅRDEN 12 Loc 101 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(3). Sjukvården <Se F.12 för fullständig frågetext> 320 1. Mycket stort förtroende 723 2. Ganska stort förtroende 313 3. Varken stort eller litet förtroende 137 4. Ganska litet förtroende 44 5. Mycket litet förtroende 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 79 FÖRTROENDE FÖRSVARET 12 Loc 102 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(4). Försvaret <Se F.12 för fullständig frågetext> 114 1. Mycket stort förtroende 429 2. Ganska stort förtroende 624 3. Varken stort eller litet förtroende 222 4. Ganska litet förtroende 131 5. Mycket litet förtroende 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 80 FÖRTROENDE RIKSDAGEN 12 Loc 103 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(5). Riksdagen <Se F.12 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket stort förtroende 324 2. Ganska stort förtroende 599 3. Varken stort eller litet förtroende 334 4. Ganska litet förtroende 208 5. Mycket litet förtroende 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 81 FÖRTROENDE BANKERNA 12 Loc 104 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(6). Bankerna <Se F.12 för fullständig frågetext> 202 1. Mycket stort förtroende 677 2. Ganska stort förtroende 476 3. Varken stort eller litet förtroende 126 4. Ganska litet förtroende 44 5. Mycket litet förtroende 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 82 FÖRTROENDE DAGSPRESS 12 Loc 105 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(7). Dagspressen <Se F.12 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket stort förtroende 495 2. Ganska stort förtroende 689 3. Varken stort eller litet förtroende 224 4. Ganska litet förtroende 65 5. Mycket litet förtroende 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 83 FÖRTROENDE FACKET 12 Loc 106 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(8). De fackliga organisationerna <Se F.12 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket stort förtroende 235 2. Ganska stort förtroende 600 3. Varken stort eller litet förtroende 389 4. Ganska litet förtroende 251 5. Mycket litet förtroende 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 84 FÖRTROENDE RADIO/TV 12 Loc 107 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(9). Radio och TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 131 1. Mycket stort förtroende 667 2. Ganska stort förtroende 596 3. Varken stort eller litet förtroende 101 4. Ganska litet förtroende 28 5. Mycket litet förtroende 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 85 FÖRTROENDE GRUNDSKOLA 12 Loc 108 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(10). Grundskolan <Se F.12 för fullständig frågetext> 111 1. Mycket stort förtroende 585 2. Ganska stort förtroende 562 3. Varken stort eller litet förtroende 191 4. Ganska litet förtroende 71 5. Mycket litet förtroende 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 86 FÖRTROENDE STORFÖRET. 12 Loc 109 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(11). Storföretagen <Se F.12 för fullständig frågetext> 83 1. Mycket stort förtroende 425 2. Ganska stort förtroende 728 3. Varken stort eller litet förtroende 190 4. Ganska litet förtroende 92 5. Mycket litet förtroende 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 87 FORTROENDE MORG.PRESS 13 Loc 110 width 1 MD=0 or GE 9 F.13. Hur stor förtroende har Du för de svenska massmedierna? F.13(1). Den lokala morgonpressen 125 1. Mycket stort förtroende 791 2. Ganska stort förtroende 489 3. Varken stort eller litet förtroende 60 4. Ganska litet förtroende 33 5. Mycket litet förtroende 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 88 FÖRTROENDE STHLMPRESS 13 Loc 111 width 1 MD=0 or GE 9 F.13(2). Morgonpressen i Stockholm <Se F.13 för fullständig frågetext> 56 1. Mycket stort förtroende 401 2. Ganska stort förtroende 745 3. Varken stort eller litet förtroende 98 4. Ganska litet förtroende 89 5. Mycket litet förtroende 168 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 89 FÖRTROENDE KVÄLLSPR. 13 Loc 112 width 1 MD=0 or GE 9 F.13(3). Kvällspressen <Se F.13 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket stort förtroende 241 2. Ganska stort förtroende 563 3. Varken stort eller litet förtroende 391 4. Ganska litet förtroende 251 5. Mycket litet förtroende 79 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 90 FÖRTROENDE SVT 13 Loc 113 width 1 MD=0 or GE 9 F.13(4). Sveriges Television <Se F.13 för fullständig frågetext> 200 1. Mycket stort förtroende 825 2. Ganska stort förtroende 422 3. Varken stort eller litet förtroende 62 4. Ganska litet förtroende 26 5. Mycket litet förtroende 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 91 FÖRTROENDE RIKSRADION 13 Loc 114 width 1 MD=0 or GE 9 F.13(5). Riksradion <Se F.13 för fullständig frågetext> 292 1. Mycket stort förtroende 860 2. Ganska stort förtroende 321 3. Varken stort eller litet förtroende 36 4. Ganska litet förtroende 18 5. Mycket litet förtroende 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 92 FÖRTROENDE LOKALRADIO 13 Loc 115 width 1 MD=0 or GE 9 F.13(6). Lokalradion <Se F.13 för fullständig frågetext> 206 1. Mycket stort förtroende 696 2. Ganska stort förtroende 483 3. Varken stort eller litet förtroende 87 4. Ganska litet förtroende 47 5. Mycket litet förtroende 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 93 INTRESSE FÖR POLITIK 14 Loc 116 width 1 MD=9 Nu följer några frågor om politik och samhälle F.14. Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? 164 1. Mycket intresserad 657 2. Ganska intresserad 613 3. Inte särskilt intresserad 132 4. Inte alls intresserad 16 9. Uppgift saknas
VAR 94 SAMHÄLLSPROBLEM 15 Loc 117 width 1 F.15. Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker Du är viktigast i Sverige idag? Ange högst tre frågor/samhällsproblem. 1378 1. Svar på frågan 204 5. Inget svar på frågan
VAR 95 SAMHÄLLSPROBLEM 1 15 Loc 118 width 3 MD= 0 or GE 999 F.15(1). Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 1 <Se F.15 för fullständig frågetext> 65 001. Skatter, arbetsgivaravgifter 14 002. Lägre skatter 003. Högre skatter för de rika 004. (För) marginalskattesänkningar 1 005. Mot marginalskattesänkningar 006. Momsen på livsmedel 007. Bekämpa skattefiffel/ekonomisk brottslighet, inför generalklausul, bekämpa spekulationsvinster 3 008. Man skall kunna leva på sin lön 009. Indirekta skatter/punktskatter 010. Kommunalskattefrågor 011. Skatteavdragsfrågor (dock ej bostadsavdrag se kod 121) 221 020. Sveriges ekonomi 28 021. Valutafrågor, handelsbalans, budgetunderskott, utlandslån, räntenivån, prisstegringar, inflation, frihandel, fri konkurrens 10 022. Lönenivå, lönepolitik 023. För en expansiv ekonomisk politik 3 024. Spara på offentliga utgifter. Vi måste spara för att minska budgetunderskottet 3 025. Prisstegringar, inflation 9 026. Privatekonomi, den egna ekonomin 10 027. Bensinpriset 14 030. Offentlig sektor 2 031. Bevara/minska ej den offentliga sektorn 5 032. Minska den offentliga sektorn 035. Privatiseringar 036. För privatiseringar 1 037. Mot privatiseringar 8 040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 041. För sociala reformer, mera reformer 1 042. Mot sociala reformer, minska bidragen 7 043. Inför behovsprövning, bekämpa slöseri och "bidrags-Sverige", mot välfärdssamhället 7 044. Välfärdssamhället, bevara välfärdssamhället, bevara tryggheten 045. Socialt ansvar 046. "Socialt ansvar utan socialism" 11 047. Fördelningsfrågor 7 050. Pensioner - pensionärsfrågor 3 051. För högre pensioner, stöd till pensionärer 052. Mot höjda pensioner, gynna ej pensionärer på andra gruppers bekostnad 42 060. Äldrevård 2 061. För mer och bättre åldringsvård 062. Mot en satsning/ökad satsning på åldringsvård 063. Eget rum för långtidssjuka 064. Färdtjänst 143 070. Sjukvård/sjukförsäkring 4 071. För mer resurser till sjukvård 072. Mot mer resurser till sjukvård 6 073. Sjukersättningen/karensdagar 2 074. För privat sjukvård/privatisera sjukvården 075. Mot privat sjukvård 076. Fritidspraktiserande läkare, Dagmar, fler läkare i Norrland 077. Aids-problemet 30 080. Alkohol/narkotika, bekämpa missbruk, bättre vård, nykterhetspolitik, Spritpriser, bekämpa narkotikalangare och spritlangare, förbjud av narkotika, inför motbok och eller registering 081. Tobak, rökning 37 085. Familjepolitik/barnomsorg 086. Vårdnadsbidrag 4 087. För vårdnadsbidrag 088. Mot vårdnadsbidrag 2 089. Förlängd föräldraförsäkring 090. För förlängd föräldraförsäkring 091. Mot förlängd föräldraförsäkring 092. Barndaghem 1 093. För barndaghem 094. Mot barndaghem 1 095. Barnfamiljernas ekonomi 1 096. Sextimmars arbetsdag 36 100. Utbildningspolitik, forskning 101. Mer disciplin och ordning i skolan, behåll betygen 102. Avskaffa betygen i skolan 103. Kulturfrågor 110. Fritid/idrott 8 111. Ungdomens framtid och problem, även barnens framtid och problem 4 120. Bostadspolitik, allmänt 121. Begränsa avdragen för villaägare, höj reavinstbeskattningen vid försäljning av småhus, låt taxeringen slå igenom 122. Låt villaägarna behålla sina ränteavdrag, reavinstbeskattningen skall inte höjas, taxeringen blir för hög 4 123. Hyreskostnadsfrågor, bostadsbidrag 9 124. Bostadsbrist 125. Bostäder till ungdomar 4 130. Decentralisering/lokaliseringspolitik/ regionalpolitik/Land-stad, inflyttning till städer, avfolkning, utlokalisering, flyttlasspolitiken 131. Småskalighet, lokalsamhälle 1 140. Jordbrukspolitik 141. Mer stöd till jordbruket, bönderna 142. Mindre stöd till jordbruket, bönderna 143. Livsmedelssubventioner 144. Bättre kvalitet på maten 3 150. Byråkrati,- för mycket byråkrati, blankettkrångel, korporativism 2 151. Mot pampvälde, etablissemanget, makteliten 152. Mot kollektivanslutning av LO-medlemmar till SAP 1 153. Personlig integritet, personnummer 251 160. Miljö/miljövård/naturvård 161. Kemiska bekämpningsmedel i skogs- och jordbruk 1 162. Trafik, bilism, avgasföroreningar och blyfri bensin 2 163. Försurning, skogsdöd 164. Mot gifter i jobbet, bättre arbetsmiljö 1 165. Havs- och vattenföroreningar 166. Ozonskiktet 167. Luftföroreningar 168. Växthuseffekten 2 170. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsning, SJ, flyget, lågpris, privatbilism i städerna, kollektivtrafik 171. SCAN-link 1 172. Öresundsbron 32 180. Lag och ordning, kriminalvård, polisväsende, brottslighet 16 181. Våld, säkerhet på gator och torg 8 182. Ungdomsvåld på gator och torg 6 190. Religion och moral, kyrka-stat, kristen fostran i skolan, andliga värden och kvinnoprästfrågan 191. Bekämpa porr och prostitution 192. Abort 193. Genmanipulation (påverkan på människors arvsanlag) 200. Massmedia, Radio- och TV-monopolet, programpolitik, presstöd 201. Reklam-TV 202. För reklam-TV, för att bryta TV-monopolet 203. Mot reklam-TV 204. Sensationsjournalistik, personlig integritet i medierna etc. 4 210. Fredsfrågan, internationell nedrustning 2 220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 221. Utrikespolitik 9 222. Försvarspolitik/försvarsutgifter 223. Vapenexport 1 224. U-hjälp 225. U-båtskränkningar 38 226. Europafrågan/EG-frågan 1 227. 3 230. Internationella frågor, allmänt 231. Rasåtskillnad, apartheid, Sydafrika 25 240. Sysselsättning, arbetslöshet, satsa mer, rädda jobben 1 241. Bekämpa ungdomsarbetslösheten 242. Robotisering/datorisering i arbetslivet 245. Semester 2 246. Arbetsmoral, ansvar etc. 3 250. Näringspolitik, industripolitik, varven, textil, stål, skogen 23 260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 24 261. Kärnkraft 3 262. För kärnkraft 263. Mot kärnkraft 264. Kärnkraftens avfallsfråga 270. Statligt inflytande över privata företag/socialiseringsfrågan 271. Mera statligt inflytande över näringslivet, mer statliga industrier, socialisera, mot kapitalism och marknadsekonomi 1 272. Mindre statligt inflytande över näringslivet, för marknadsekonomi och fritt näringsliv 2 275. Näringsliv, företag 280. Medbestämmande, företagsdemokrati 281. Mer inflytande för löntagare, mer demokrati i jobbet 1 282. Mindre inflytande för löntagare, begränsa fackets makt 1 285. 290. Löntagarfonder 291. För (kollektiva) löntagarfonder 292. Mot (kollektiva) löntagarfonder 293. Aktiesparfonder 295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 6 300. Rättsamhället - rättsäkerhet 301. Ebbe Carlsson-affären 302. Stig Malm-affären 303. Christer Nilsson-affären 304. Mijöparti-affärer 305. Övriga (s) affärer 306. Övriga affärer 307. Bofors, övriga vapenaffärer 308. Mygel eller korruption hos politiker 57 310. Invandrarpolitik 15 311. För mycket stöd till invandrare 4 312. För lite stöd till invandrare 13 315. Flyktingfrågor 4 316. Vi släpper in för många flyktingar 317. Vi släpper in för få flyktingar 320. Övriga sakfrågor 330. Ideologibegrepp 331. Socialism 332. Kommunism, klasskamp, revolution 333. Liberalism, nyliberalism 334. Konservatism, traditioner, det gamla 335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 2 336. Mer utrymme för individen, mot kollektivism, valfrihet 337. För kollektivism, begränsa individens egoism 1 338. Mer demokrati, mot diktatur 339. Vänsterpolitik 340. Högerpolitik 341. Radikalism 342. Systemskifte 343. Gröna ideer, grön ideologi 344. Rättvisa 1 350. Partipolitik (allmänna omdömen om partier) 4 360. Förtroende för partier och politiker 361. Partier, politiker hederliga, håller löften, kompetenta att lita på 6 362. Partier/politiker ljuger, valtaktiska, ej att lita på 363. Makt för partier och politiker 370. Partiledare 371. Övriga personfrågor 1 380. Klassamhället (gruppreferenser) 381. "Åt den som har skall varda givet", införa klassamhällets fördelar åt de rika 7 390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning 500. Lokala och kommunala frågor 598. Alla frågor 6 599. Övrigt 6 000. Frågan ej tillämplig 205 999. Uppgift saknas
VAR 96 SAMHÄLLSPROBLEM 2 15 Loc 121 width 3 MD= 0 or GE 999 F.15(2). Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 2 <Se F.15 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 95 001. Skatter, arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 106 000. Frågan ej tillämplig 206 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 6 7 8 20 21 22 Frek: 106 53 7 1 1 1 3 5 100 27 10 Kod: 24 25 26 27 30 31 32 40 42 43 44 Frek: 3 11 12 12 9 1 3 11 4 7 8 Kod: 47 50 51 60 61 70 71 72 73 77 80 Frek: 8 7 2 85 6 127 5 2 5 2 29 Kod: 85 87 92 100 101 111 120 123 124 125 130 Frek: 38 2 1 50 1 17 14 11 8 1 1 Kod: 140 142 150 151 153 160 162 163 167 170 180 Frek: 7 1 9 2 1 136 3 1 1 12 25 Kod: 181 182 190 200 202 210 220 221 222 226 230 Frek: 17 10 4 1 1 4 3 3 16 44 3 Kod: 240 241 243 246 260 261 262 263 264 270 272 Frek: 41 1 1 6 59 15 2 1 3 1 2 Kod: 275 280 295 300 308 310 311 312 315 316 330 Frek: 1 1 2 5 5 44 6 1 12 8 4 Kod: 335 336 338 350 360 362 380 390 500 599 999 Frek: 1 6 1 1 6 5 1 4 2 7 206
VAR 97 SAMHÄLLSPROBLEM 3 15 Loc 124 width 3 MD= 0 or GE 999 F.15(3). Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 3 <Se F.15 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 95 001. Skatter, arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 343 000. Frågan ej tillämplig 205 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 6 7 8 9 20 21 22 24 Frek: 343 35 5 3 3 4 1 56 10 12 2 Kod: 25 26 27 30 32 36 40 42 43 44 47 Frek: 7 8 6 13 3 1 13 5 3 6 8 Kod: 50 51 54 60 61 70 71 72 73 77 80 Frek: 8 2 1 51 4 74 1 1 4 1 25 Kod: 85 86 87 90 93 95 96 100 101 103 110 Frek: 33 1 2 1 1 3 1 63 1 3 2 Kod: 111 120 123 124 125 130 131 140 141 150 151 Frek: 14 15 10 2 4 3 2 2 1 7 4 Kod: 153 160 162 164 165 170 180 181 182 190 200 Frek: 3 105 1 2 1 10 57 11 6 7 1 Kod: 210 220 221 222 224 226 230 240 246 250 260 Frek: 5 3 5 23 2 30 3 38 10 1 26 Kod: 261 262 263 264 275 282 295 300 308 310 311 Frek: 11 1 2 1 3 2 2 5 3 40 3 Kod: 312 315 316 330 335 336 342 350 360 361 362 Frek: 5 13 1 1 1 5 1 2 4 1 8 Kod: 370 390 500 599 999 Frek: 1 5 1 11 205
VAR 98 MINSKA OFFENTL SEKTOR 16 Loc 127 width 1 MD=0 or GE 9 F.16. Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? F.16(1). Minska den offentliga sektorn 579 1. Mycket bra förslag 313 2. Ganska bra förslag 298 3. Varken bra eller dåligt förslag 152 4. Ganska dåligt förslag 138 5. Mycket dåligt förslag 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 99 MINSKA FÖRSVARSUTG. 16 Loc 128 width 1 MD=0 or GE 9 F.16(2). Minska försvarsutgifterna <Se F.16 för fullständig frågetext> 403 1. Mycket bra förslag 382 2. Ganska bra förslag 358 3. Varken bra eller dåligt förslag 232 4. Ganska dåligt förslag 135 5. Mycket dåligt förslag 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 100 BEHÅLL KÄRNKRAFTEN 16 Loc 129 width 1 MD=0 or GE 9 F.16(3). Behålla kärnkraften även efter år 2010 <Se F.16 för fullständig frågetext> 515 1. Mycket bra förslag 327 2. Ganska bra förslag 300 3. Varken bra eller dåligt förslag 163 4. Ganska dåligt förslag 207 5. Mycket dåligt förslag 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 101 FÄRRE FLYKTINGAR 16 Loc 130 width 1 MD=0 or GE 9 F.16(4). Ta emot färre flyktingar i Sverige <Se F.16 för fullständig frågetext> 590 1. Mycket bra förslag 337 2. Ganska bra förslag 342 3. Varken bra eller dåligt förslag 155 4. Ganska dåligt förslag 99 5. Mycket dåligt förslag 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 102 FÖRBJUDA PORNOGRAFI 16 Loc 131 width 1 MD=0 or GE 9 F.16(5). Förbjuda alla former av pornografi <Se F.16 för fullständig frågetext> 467 1. Mycket bra förslag 204 2. Ganska bra förslag 460 3. Varken bra eller dåligt förslag 216 4. Ganska dåligt förslag 173 5. Mycket dåligt förslag 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 103 ÅSIKT OM REGERINGEN 17 Loc 132 width 1 MD=9 F.17. Hur tycker Du regeringen sköter sin uppgift? 28 1. Mycket bra 250 2. Ganska bra 434 3. Varken bra eller dåligt 536 4. Ganska dåligt 307 5. Mycket dåligt 27 9. Uppgift saknas
VAR 104 VÄNSTER-HÖGERSKALAN 18 Loc 133 width 1 MD=9 F.18. Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle Du vilja placera Dig själv på en sådan vänster-högerskala? 117 1. Klart till vänster 256 2. Något till vänster 597 3. Varken till vänster eller till höger 375 4. Något till höger 162 5. Klart till höger 75 9. Uppgift saknas
VAR 105 OMDÖME CENTERPARTIET 19 Loc 134 width 2 MD=98 or GE 99 F.19. Den här frågan gäller hur mycket man allmänt sett gillar respektive ogillar de politiska partierna. Var skulle Du personligen vilja placera de olika partierna på nedanstående skala? F.19(1). Centerpartiet 58 -5. Ogillar starkt 35 -4. 75 -3. 99 -2. 96 -1. 629 00. Varken gillar eller ogillar 173 01. 158 02. 84 03. 35 04. 26 05. Gillar starkt 39 98. Uppgift saknas på delfrågan 75 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 106 OMDÖME MODERATERNA 19 Loc 136 width 2 MD=98 or GE 99 F.19(2). Moderata samlingspartiet <Se F.19 för fullständig frågetext> 261 -5. Ogillar starkt 81 -4. 82 -3. 69 -2. 67 -1. 301 00. Varken gillar eller ogillar 112 01. 142 02. 157 03. 112 04. 86 05. Gillar starkt 38 98. Uppgift saknas på delfrågan 74 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 107 OMDÖME VÄNSTERPARTIET 19 Loc 138 width 2 MD=98 or GE 99 F.19(3). Vänsterpartiet <Se F.19 för fullständig frågetext> 265 -5. Ogillar starkt 114 -4. 123 -3. 83 -2. 103 -1. 400 00. Varken gillar eller ogillar 118 01. 105 02. 91 03. 34 04. 26 05. Gillar starkt 46 98. Uppgift saknas på delfrågan 74 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 108 OMDÖME FOLKPARTIET 19 Loc 140 width 2 MD=98 or GE 99 F.19(4). Folkpartiet <Se F.19 för fullständig frågetext> 79 -5. Ogillar starkt 56 -4. 52 -3. 75 -2. 113 -1. 510 00. Varken gillar eller ogillar 196 01. 182 02. 124 03. 58 04. 26 05. Gillar starkt 37 98. Uppgift saknas på delfrågan 74 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 109 OMDÖME SOCIALDEMOKRAT 19 Loc 142 width 2 MD=98 or GE 99 F.19(5). Socialdemokraterna <Se F.19 för fullständig frågetext> 212 -5. Ogillar starkt 90 -4. 127 -3. 108 -2. 111 -1. 309 00. Varken gillar eller ogillar 121 01. 114 02. 124 03. 74 04. 92 05. Gillar starkt 26 98. Uppgift saknas på delfrågan 74 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 110 OMDÖME MILJÖPARTIET 19 Loc 144 width 2 MD=98 or GE 99 F.19(6). Miljöpartiet - de gröna <Se F.19 för fullständig frågetext> 234 -5. Ogillar starkt 97 -4. 99 -3. 83 -2. 74 -1. 476 00. Varken gillar eller ogillar 142 01. 103 02. 82 03. 35 04. 41 05. Gillar starkt 42 98. Uppgift saknas på delfrågan 74 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 111 OMDÖME KDS 19 Loc 146 width 2 MD=98 or GE 99 F.19(7). Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet <Se F.19 för fullständig frågetext> 231 -5. Ogillar starkt 54 -4. 101 -3. 76 -2. 80 -1. 573 00. Varken gillar eller ogillar 110 01. 107 02. 54 03. 38 04. 38 05. Gillar starkt 46 98. Uppgift saknas på delfrågan 74 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 112 OMDÖME OLOF JOHANSSON 19 Loc 148 width 2 MD=98 or GE 99 F.19(8). Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Olof Johansson <Se F.19 för fullständig frågetext> 77 -5. Ogillar starkt 56 -4. 95 -3. 99 -2. 97 -1. 539 00. Varken gillar eller ogillar 181 01. 162 02. 111 03. 30 04. 22 05. Gillar starkt 39 98. Uppgift saknas på delfrågan 74 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 113 OMDÖME CARL BILDT 19 Loc 150 width 2 MD=98 or GE 99 F.19(9). Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Carl Bildt <Se F.19 för fullständig frågetext> 303 -5. Ogillar starkt 91 -4. 74 -3. 80 -2. 64 -1. 275 00. Varken gillar eller ogillar 116 01. 140 02. 117 03. 112 04. 97 05. Gillar starkt 39 98. Uppgift saknas på delfrågan 74 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 114 OMDÖME LARS WERNER 19 Loc 152 width 2 MD=98 or GE 99 F.19(10). Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Lars Werner <Se F.19 för fullständig frågetext> 121 -5. Ogillar starkt 48 -4. 70 -3. 71 -2. 71 -1. 395 00. Varken gillar eller ogillar 202 01. 177 02. 137 03. 107 04. 69 05. Gillar starkt 40 98. Uppgift saknas på delfrågan 74 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 115 OMDÖME B WESTERBERG 19 Loc 154 width 2 MD=98 or GE 99 F.19(11). Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Bengt Westerberg <Se F.19 för fullständig frågetext> 71 -5. Ogillar starkt 47 -4. 61 -3. 96 -2. 101 -1. 398 00. Varken gillar eller ogillar 206 01. 221 02. 156 03. 79 04. 27 05. Gillar starkt 45 98. Uppgift saknas på delfrågan 74 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 116 OMDÖME INGV. CARLSSON 19 Loc 156 width 2 MD=98 or GE 99 F.19(12). Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Ingvar Carlsson <Se F.19 för fullständig frågetext> 214 -5. Ogillar starkt 95 -4. 108 -3. 92 -2. 104 -1. 362 00. Varken gillar eller ogillar 120 01. 126 02. 108 03. 79 04. 76 05. Gillar starkt 24 98. Uppgift saknas på delfrågan 74 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 117 OMDÖME ALF SVENSSON 19 Loc 158 width 2 MD=98 or GE 99 F.19(13). Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Alf Svensson <Se F.19 för fullständig frågetext> 171 -5. Ogillar starkt 71 -4. 69 -3. 80 -2. 75 -1. 554 00. Varken gillar eller ogillar 138 01. 126 02. 87 03. 49 04. 46 05. Gillar starkt 42 98. Uppgift saknas på delfrågan 74 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 118 CARLSSON: PÅLITLIG 20 Loc 160 width 1 MD=0 or GE 9 F.20. På nedanstående lista finns ett antal ord och uttryck som kan användas för att beskriva olika egenskaper hos partiledarna. Hur bra tycker Du att de stämmer in på Ingvar Carlsson och Carl Bildt? (Vi tar bara upp ledarna för de två största partierna) F.20(1). Ingvar Carlsson: Pålitlig 123 1. Stämmer mycket bra 502 2. Stämmer ganska bra 538 3. Stämmer ganska dåligt 279 4. Stämmer mycket dåligt 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 103 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 119 CARLSSON: INSPIRERAR 20 Loc 161 width 1 MD=0 or GE 9 F.20(2). Ingvar Carlssson: Inspirerande <Se F.20 för fullständig frågetext> 34 1. Stämmer mycket bra 207 2. Stämmer ganska bra 625 3. Stämmer ganska dåligt 565 4. Stämmer mycket dåligt 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 103 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 120 CARLSSON: KUNNIG 20 Loc 162 width 1 MD=0 or GE 9 F.20(3). Ingvar Carlsson: Kunnig <Se F.20 för fullständig frågetext> 235 1. Stämmer mycket bra 759 2. Stämme ganska bra 329 3. Stämmer ganska dåligt 122 4. Stämmer mycket dåligt 34 0. Uppgift saknas delfrågan 103 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 121 CARLSSON: FOLKLIG 20 Loc 163 width 1 MD=0 or GE 9 F.20(4). Ingvar Carlsson: Vet hur vanligt folk tycker och tänker <Se F.20 för fullständig frågetext> 87 1. Stämmer mycket bra 421 2. Stämmer ganska bra 577 3. Stämmer ganska dåligt 352 4. Stämmer mycket dåligt 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 103 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 122 BILDT: PÅLITLIG 20 Loc 164 width 1 MD=0 or GE 9 F.20(5). Carl Bildt: Pålitlig <Se F.20 för fullständig frågetext> 146 1. Stämmer mycket bra 531 2. Stämmer ganska bra 489 3. Stämmer ganska dåligt 270 4. Stämmer mycket dåligt 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 103 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 123 BILDT: INSPIRERANDE 20 Loc 165 width 1 MD=0 or GE 9 F.20(6). Carl Bildt: Inspirerande <Se F.20 för fullständig frågetext> 95 1. Stämmer mycket bra 406 2. Stämmer ganska bra 539 3. Stämmer ganska dåligt 392 4. Stämmer mycket dåligt 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 103 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 124 BILDT: KUNNIG 20 Loc 166 width 1 MD=0 or GE 9 F.20(7). Carl Bildt: Kunnig <Se F.20 för fullständig frågetext> 368 1. Stämmer mycket bra 709 2. Stämmer ganska bra 254 3. Stämmer ganska dåligt 110 4. Stämmer mycket dåligt 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 103 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 125 BILDT: FOLKLIG 20 Loc 167 width 1 MD=0 or GE 9 F.20(8). Carl Bildt: Vet hur vanligt folk tycker och tänker <Se F.20 för fullständig frågetext> 54 1. Stämmer mycket bra 377 2. Stämmer ganska bra 555 3. Stämmer ganska dåligt 443 4. Stämmer mycket dåligt 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 103 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 126 PARTILED: PÅLITLIG 21 Loc 168 width 1 MD=0 or GE 9 F.21. Allmänt sett, hur viktiga är följande egenskaper när Du bestämmer Dig för vad Du tycker om en partiledare? F.21(1). Pålitlig 1317 1. Mycket viktig 175 2. Ganska viktig 12 3. Inte särskilt viktig 3 4. Inte alls viktig 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 55 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 127 PARTILED: INSPIRERA 21 Loc 169 width 1 MD=0 or GE 9 F.21(2). Inspirerande <Se F.21 för fullständig frågetext> 513 1. Mycket viktig 734 2. Ganska viktig 206 3. Inte särskilt viktig 17 4. Inte alls viktigt 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 55 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 128 PARTILED: KUNNIG 21 Loc 170 width 1 MD=0 or GE 9 F.21(3). Kunnig <Se F.21 för fullständig frågetext> 1244 1. Mycket viktig 235 2. Ganska viktig 16 3. Inte särskilt viktig 1 4. Inte alls viktig 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 55 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 129 PARTILED: FOLKLIG 21 Loc 171 width 1 MD=0 or GE 9 F.21(4). Vet hur vanligt folk tycker och tänker <Se F.21 för fullständig frågetext> 1071 1. Mycket viktig 358 2. Ganska viktig 58 3. Inte särskilt viktig 9 4. Inte alls viktig 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 55 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 130 BÄSTA PARTI 22 Loc 172 width 2 MD=99 F.22(1). Vilket parti tycker Du bäst om idag? 97 01. Vänsterpartiet 392 02. Socialdemokraterna 118 03. Centerpartiet 176 04. Folkpartiet 376 05. Moderata samlingspartiet 71 06. Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet 70 07. Miljöpartiet - de gröna 46 08. Annat parti 21 09. Flera partier markerade 215 99. Uppgift saknas
VAR 131 PARTIANHÄNGARE 22 Loc 174 width 1 MD=9 F.22(2). Anser Du Dig vara en övertygad anhängare av detta parti? 257 1. Ja, mycket övertygad 505 3. Ja, något övertygad 615 5. Nej 205 9. Uppgift saknas
VAR 132 PRIV STATLIGA VERK 23 Loc 175 width 1 MD=0 or GE 9 F.23. På senare år har det förts en debatt om i vilken utsträckning olika verksamheter bör skötas av stat och kommun eller av privata företag, föreningar eller enskilda. Hur ställer Du Dig till följande förslag? Sätt ett kryss i den ruta som bäst överenstämmer med Din uppfattning. F.23(1). Överföra statliga verk, t ex Televerket, i privata händer 299 1. Mycket bra förslag 424 2. Ganska bra förslag 363 3. Varken bra eller dåligt förslag 225 4. Ganska dåligt förslag 176 5. Mycket dåligt förslag 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 133 PRIVAT ÄLDREOMSORG 23 Loc 176 width 1 MD=0 or GE 9 F.23(2). Låta privata företag svara för äldreomsorg <Se F.23 för fullständig frågetext> 161 1. Mycket bra förslag 422 2. Ganska bra förslag 320 3. Varken bra eller dåligt förslag 324 4. Ganska dåligt förslag 262 5. Mycket dåligt förslag 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 134 ÖKAT ANT PRIVATSKOLOR 23 Loc 177 width 1 MD=0 or GE 9 F.23(3). Öka antalet privatskolor <Se F.23 för fullständig frågetext> 168 1. Mycket bra förslag 384 2. Ganska bra förslag 405 3. Varken bra eller dåligt förslag 311 4. Ganska dåligt förslag 209 5. Mycket dåligt förslag 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 135 FÖRSTATLIGA BANKER 23 Loc 178 width 1 MD=0 or GE 9 F.23(4). Överföra banker och försäkringsbolag i samhällets ägo <Se F.23 för fullständig frågetext> 91 1. Mycket bra förslag 210 2. Ganska bra förslag 413 3. Varken bra eller dåligt förslag 374 4. Ganska dåligt förslag 383 5. Mycket dåligt förslag 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 136 PRIVATISERAD SJUKVÅRD 23 Loc 179 width 1 MD=0 or GE 9 F.23(5). Bedriva mer av sjuvården i privat regi <Se F.23 för fullständig frågetext> 334 1. Mycket bra förslag 528 2. Ganska bra förslag 270 3. Varken bra eller dåligt förslag 200 4. Ganska dåligt förslag 161 5. Mycket dåligt förslag 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 137 FÖREN FRITIDSANLÄGGN 23 Loc 180 width 1 MD=0 or GE 9 F.23(6). Låta föreningar svara för driften av fritidsanläggningar <Se F.23 för fullständig frågetext> 421 1. Mycket bra förslag 630 2. Ganska bra förslag 297 3. Varken bra eller dåligt förslag 87 4. Ganska dåligt förslag 48 5. Mycket dåligt förslag 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 138 STATEN - NÄRINGSLIVET 24 Loc 181 width 1 MD=0 or GE 9 F.24. I samhällsdebatten diskuteras idag ofta hur statens lagar och bestämmelser styr kommuner, näringsliv och enskilda. Nedan finns några förslag om hur omfattande statens styrning bör vara. Vad anser Du om vart och ett av följande förslag? F.24(1). Det statliga inflytandet över det privata näringslivet måste minska för att öka företagens effektivitet 452 1. Mycket bra förslag 523 2. Ganska bra förslag 343 3. Varken bra eller dåligt förslag 101 4. Ganska dåligt förslag 40 5. Mycket dåligt förslag 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 96 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 139 STATEN GER TRYGGHET 24 Loc 182 width 1 MD=0 or GE 9 F.24(2). I dagens samhälle måste staten ingripa och reglera för att skapa trygghet för individerna <Se F.24 för fullständig frågetext> 147 1. Mycket bra förslag 389 2. Ganska bra förslag 484 3. Varken bra eller dåligt förslag 283 4. Ganska dåligt förslag 140 5. Mycket dåligt förslag 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 96 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 140 STATEN - KOMMUNERNA 24 Loc 183 width 1 MD=0 or GE 9 F.24(3). Kommunerna bör få möjligheter att fatta egna beslut utan att i detalj styras av staten <Se F.24 för fullständig frågetext> 492 1. Mycket bra förslag 735 2. Ganska bra förslag 199 3. Varken bra eller dåligt förslag 35 4. Ganska dåligt förslag 7 5. Mycket dåligt förslag 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 96 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 141 SKÄRPT MILJÖREGLERING 24 Loc 184 width 1 MD=0 or GE 9 F.24(4). Staten måste skärpa regleringen av det privata näringslivet för att skydda hälsa och miljö <Se F.24 för fullständig frågetext> 387 1. Mycket bra förslag 514 2. Ganska bra förslag 335 3. Varken bra eller dåligt förslag 152 4. Ganska dåligt förslag 64 5. Mycket dåligt förslag 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 96 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 142 BEGRÄNSA LAGAR 24 Loc 185 width 1 MD=0 or GE 9 F.24(5). Lagar och bestämmelser måste begränsas för att garantera människorna ökad frihet <Se F.24 för fullständig frågetext> 445 1. Mycket bra förslag 534 2. Ganska bra förslag 313 3. Varken bra eller dåligt förslag 130 4. Ganska dåligt förslag 35 5. Mycket dåligt förslag 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 96 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 143 STATL REGLER FÖR KOM 24 Loc 186 width 1 MD=0 or GE 9 F.24(6). Det är nödvändigt att kommunerna styrs av statliga regler för att servicen skall bli likvärdig i hela landet <Se F.24 för fullständig frågetext> 183 1. Mycket bra förslag 421 2. Ganska bra förslag 466 3. Varken bra eller dåligt förslag 284 4. Ganska dåligt förslag 100 5. Mycket dåligt förslag 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 96 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 144 KÄRNKRAFTANVÄNDNING 25 Loc 187 width 1 MD=9 Dessa frågor gäller Din uppfattning om energi och kärnkraft. F.25(1). År 1980 hade vi en folkomröstning om kärnkraften i Sverige. Efter folkomröstningen beslöt riksdagen att kärnkraften skulle avvecklas till år 2010. Vad är Din åsikt om kärnkraftens användning i Sverige? 74 1. Stoppa kärnkraften omedelbart 114 2. Avveckla kärnkraften snabbare än till år 2010 267 3. Avveckla kärnkraften till år 2010 444 4. Avveckla kärnkraften men inte så snabbt som till år 2010 429 5. Använd kärnkraften, avveckla den inte 207 7. Har ingen bestämd åsikt i frågan 47 9. Uppgift saknas
VAR 145 KÄRNKRAFT: STYRKA 25 Loc 188 width 1 MD=9 F.25(2). Har Du en bestämd uppfattning i denna fråga eller är Du mera tveksam? 906 1. Bestämd uppfattning 579 2. Mera tveksam 97 9. Uppgift saknas
VAR 146 RISK RADIOAKT UTSLÄPP 26 Loc 189 width 2 MD= 0 or GE 99 F.26. Vad anser Du om följande risker som har diskuterats i samband med kärnkraften? F.26(1). Hur stor är risken för en större olycka med radioaktivt utsläpp i ett kärnkraftverk i Sverige 455 01. Mycket liten risk 231 02. 251 03. 107 04. 173 05. 41 06. 42 07. 61 08. 18 09. 100 10. Mycket stor risk 23 00. Uppgift saknas på delfrågan 80 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 147 RISK CANCERFALL 26 Loc 191 width 2 MD= 0 or GE 99 F.26(2). Hur stor är risken för fler cancerfall och andra sjukdomar om vi använder kärnkraften <Se F.26 för fullständig frågetext> 399 01. Mycket liten risk 272 02. 218 03. 115 04. 144 05. 57 06. 50 07. 67 08. 30 09. 118 10. Mycket stor risk 33 00. Uppgift saknas på delfrågan 79 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 148 RISK MILJÖSKADOR 26 Loc 193 width 2 MD= 0 or GE 99 F.26(3). Hur stor är risken för att kärnkraften ger ökade miljöskador på mark, luft och vatten <Se F.26 för fullständig frågetext> 462 01. Mycket liten risk 243 02. 194 03. 84 04. 129 05. 59 06. 56 07. 63 08. 32 09. 139 10. Mycket stor risk 42 00. Uppgift saknas på delfrågan 79 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 149 RISK ÄRFTLIGA SKADOR 26 Loc 195 width 2 MD= 0 or GE 99 F.26(4). Hur stor är risken för att kärnkraften ger upphov till ärftliga skador på kommande generationer <Se F.26 för fullständig frågetext> 379 01. Mycket liten risk 246 02. 209 03. 112 04. 154 05. 56 06. 67 07. 63 08. 38 09. 130 10. Mycket stor risk 49 00. Uppgift saknas på delfrågan 79 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 150 RISK AVFALLSHANTERING 26 Loc 197 width 2 MD= 0 or GE 99 F.26(5). Hur stor är risken för att vi i Sverige inte kan hantera och slutförvara kärnkraftens avfall på ett säkert sätt <Se F.26 för fullständig frågetext> 234 01. Mycket liten risk 170 02. 175 03. 102 04. 185 05. 62 06. 88 07. 94 08. 69 09. 289 10. Mycket stor risk 35 00. Uppgift saknas på delfrågan 79 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 151 RISK FLER ATOMVAPEN 26 Loc 199 width 2 MD= 0 or GE 99 F.26(6). Hur stor är risken för att kärnkraften leder till att alltfler länder skaffar sig atomvapen <Se F.26 för fullständig frågetext> 225 01. Mycket liten risk 129 02. 155 03. 95 04. 206 05. 81 06. 77 07. 129 08. 68 09. 302 10. Mycket stor risk 36 00. Uppgift saknas på delfrågan 79 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 152 RISK DRIFTSOLYCKA 26 Loc 201 width 2 MD= 0 or GE 99 F.26(7). Om Du skulle använda samma skala för följande risker, hur stor är risken för olyckor vid driften av kärnkraftverk i Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 405 01. Mycket liten risk 281 02. 248 03. 114 04. 172 05. 50 06. 49 07. 62 08. 20 09. 67 10. Mycket stor risk 35 00. Uppgift saknas på delfrågan 79 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 153 RISK TRANSPORTOLYCKA 26 Loc 203 width 2 MD= 0 or GE 99 F.26(8). Om Du skulle använda samma skala för följande risker, hur stor är risken för olyckor vid transporter av kärnavfallet i Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 208 01. Mycket liten risk 258 02. 259 03. 147 04. 206 05. 80 06. 77 07. 83 08. 39 09. 105 10. Mycket stor risk 41 00. Uppgift saknas på delfrågan 79 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 154 RISK FÖRVARINGSOLYCKA 26 Loc 205 width 2 MD= 0 or GE 99 F.26(9). Om Du skulle använda samma skala för följande risker, hur stor är risken för olyckor vid förvaring av kärnavfallet i Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 234 01. Mycket liten risk 256 02. 207 03. 121 04. 176 05. 82 06. 87 07. 93 08. 50 09. 152 10. Mycket stor risk 45 00. Uppgift saknas på delfrågan 79 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 155 RISK SABOTAGE 26 Loc 207 width 2 MD= 0 or GE 99 F.26(10). Om Du skulle använda samma skala för följande risker, hur stor är risken för sabotage/terroraktivitet vid transporter eller förvaring av kärnavfallet i Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 178 01. Mycket liten risk 243 02. 225 03. 148 04. 221 05. 92 06. 85 07. 89 08. 44 09. 138 10. Mycket stor risk 40 00. Uppgift saknas på delfrågan 79 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 156 KÄRNKRAFT BORTA 2010 27 Loc 209 width 1 MD=9 F.27. Tror Du personligen att kärnkraften kommer att vara avvecklad i Sverige år 2010? 46 1. Ja, absolut 171 2. Ja, troligen 1115 3. Nej, troligen inte 206 4. Nej, absolut inte 44 9. Uppgift saknas
VAR 157 ÅSIKT SLUTFÖRVARING 28 Loc 210 width 1 MD=9 F.28. Det finns olika åsikter om hur vi i Sverige skall slutförvara det högaktiva avfallet från kärnkraften, dvs det mest farliga avfallet. En del anser att det högaktiva avfallet en gång för alla skall slutförvaras så att det inte går att komma åt i framtiden, medan andra tycker att det skall slutförvaras så att framtidens människor kan övervaka och komma åt det. Vad anser Du? 477 1. Vi skall en gång för alla slutförvara det högaktiva avfallet så att det inte går att komma åt i framtiden 520 2. Vi skall slutförvara det högaktiva avfallet så att framtidens människor kan övervaka och komma åt det 528 7. Har ingen bestämd åsikt i frågan 57 9. Uppgift saknas
VAR 158 ÅSIKT KOMMUNALT VETO 29 Loc 211 width 1 MD=9 F.29. Riksdagen har bestämt att kärnkraftens högaktiva avfall skall slutförvaras på en plats i Sverige som bedöms vara säker och lämplig. Tycker Du att den kommun som väljs som slutförvaringsplats skall ha rätt att säga nej, s k kommunalt veto, eller skall kommunalt veto inte finnas i avfallsfrågan? 724 1. Ja, kommunalt veto skall finnas i avfallsfrågan 338 5. Nej, kommunalt veto skall inte finnas i avfallsfrågan 461 7. Har ingen bestämd åsikt i frågan 59 9. Uppgift saknas
VAR 159 FÖRTROENDE MILJÖGRUPP 30 Loc 212 width 1 MD=0 or GE 9 F.30. Hur stort förtroende har Du för följande grupper när det gäller information om energi och kärnkraft? F.30(1). Miljöorganisationer 243 1. Mycket stort 658 2. Ganska stort 437 3. Ganska litet 131 4. Mycket litet 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 71 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 160 FÖRTROENDE KKRAFTIND. 30 Loc 213 width 1 MD=0 or GE 9 F.30(2). Kärnkraftindustrin <Se F.30 för fullständig frågetext> 165 1. Mycket stort 682 2. Ganska stort 474 3. Ganska litet 148 4. Mycket litet 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 71 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 161 FÖRTROENDE REGERINGEN 30 Loc 214 width 1 MD=0 or GE 9 F.30(3). Regeringen <Se F.30 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket stort 477 2. Ganska stort 704 3. Ganska litet 235 4. Mycket litet 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 71 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 162 FÖRTROENDE FORSKARE 30 Loc 215 width 1 MD=0 or GE 9 F.30(4). Forskare <Se F.30 för fullständig frågetext> 434 1. Mycket stort 849 2. Ganska stort 166 3. Ganska litet 31 4. Mycket litet 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 71 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 163 FÖRTROENDE JOURNALIST 30 Loc 216 width 1 MD=0 or GE 9 F.30(5). Journalister <Se F.30 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket stort 258 2. Ganska stort 767 3. Ganska litet 409 4. Mycket litet 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 71 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 164 FÖRTROENDE STATL MYND 30 Loc 217 width 1 MD=0 or GE 9 F.30(6). Statliga myndigheter <Se F.30 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket stort 491 2. Ganska stort 732 3. Ganska litet 202 4. Mycket litet 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 71 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 165 FORSKARNA OM KKRAFT 31 Loc 218 width 1 MD=9 F.31. Vad tror Du forskarna inom naturvetenskap och teknik anser om kärnkraften? Tror Du att de är för eller emot att kärnkraften används även efter år 2010? 82 1. Nästan alla är emot att använda kärnkraften efter år 2010 151 2. Flertalet är emot att använda kärnkraften efter år 2010 594 3. Ungefär lika många för som emot 585 4. Flertalet är för att använda kärnkraften efter år 2010 101 5. Nästan alla är för att använda kärnkraften efter år 2010 69 9. Uppgift saknas
VAR 166 SÄNKA HASTIGHETEN 32 Loc 219 width 1 MD=0 or GE 9 F.32. Nedanstående lista innefattar ett antal förslag som förekommit i den svenska miljödebatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? F.32(1). Sänka hastigheten på vägarna 228 1. Mycket bra förslag 273 2. Ganska bra förslag 283 3. Varken bra eller dåligt förslag 391 4. Ganska dåligt förslag 355 5. Mycket dåligt förslag 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 167 FÖRBJUDA PLASTFLASKOR 32 Loc 220 width 1 MD=0 or GE 9 F.32(2). Förbjuda plastflaskor och aluminiumburkar <Se F.32 för fullständig frågetext> 757 1. Mycket bra förslag 437 2. Ganska bra förslag 215 3. Varken bra eller dåligt förslag 96 4. Ganska dåligt förslag 29 5. Mycket dåligt förslag 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 168 STOPPA PRIVATBILISM 32 Loc 221 width 1 MD=0 or GE 9 F.32(3). Stoppa privatbilismen i innerstäderna <Se F.32 för fullständig frågetext> 256 1. Mycket bra förslag 427 2. Ganska bra förslag 372 3. Varken bra eller dåligt förslag 290 4. Ganska dåligt förslag 175 5. Mycket dåligt förslag 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 169 STOPPA KOLKRAFTVERK 32 Loc 222 width 1 MD=0 or GE 9 F.32(4). Stoppa alla planer på att bygga nya kolkraftverk <Se F.32 för fullständig frågetext> 587 1. Mycket bra förslag 402 2. Ganska bra förslag 397 3. Varken bra eller dåligt förslag 98 4. Ganska dåligt förslag 30 5. Mycket dåligt förslag 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 170 MILJÖVÄNLIGT SAMHÄLLE 32 Loc 223 width 1 MD=0 or GE 9 F.32(5). Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen ekonomisk tillväxt <Se F.32 för fullständig frågetext> 275 1. Mycket bra förslag 460 2. Ganska bra förslag 452 3. Varken bra eller dåligt förslag 234 4. Ganska dåligt förslag 93 5. Mycket dåligt förslag 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 171 SATSA PÅ VATTENKRAFT 32 Loc 224 width 1 MD=0 or GE 9 F.32(6). Satsa mer på vattenkraft genom att bygga ut orörda älvar <Se F.32 för fullständig frågetext> 277 1. Mycket bra förslag 348 2. Ganska bra förslag 322 3. Varken bra eller dåligt förslag 298 4. Ganska dåligt förslag 277 5. Mycket dåligt förslag 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 172 LAG OM KÄLLSORTERING 32 Loc 225 width 1 MD=0 or GE 9 F.32(7). Lagstifta om obligatorisk källsortering av hushållsavfall <Se F.32 för fullständig frågetext> 551 1. Mycket bra förslag 536 2. Ganska bra förslag 284 3. Varken bra eller dåligt förslag 100 4. Ganska dåligt förslag 46 5. Mycket dåligt förslag 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 173 PERS: SÄNKT HASTIGHET 33 Loc 226 width 1 MD=0 or GE 9 F.33. Hur ofta gör Du personligen nedanstående saker? F.33(1). Av miljöskäl, sänker hastigheten vid bilkörning 33 1. Alltid 81 2. Mycket ofta 164 3. Ganska ofta 472 4. Ibland 493 5. Aldrig 288 7. Kör aldrig bil 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 174 PERS: PLASTFLASKOR 33 Loc 227 width 1 MD=0 or GE 9 F.33(2). Köper drycker i plastflaskor <Se F.33 för fullständig frågetext> 22 1. Alltid 83 2. Mycket ofta 193 3. Ganska ofta 835 4. Ibland 403 5. Aldrig 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 175 PERS: BIODYN ODLAT 33 Loc 228 width 1 MD=0 or GE 9 F.33(3). Äter biodynamiskt odlade grönsaker <Se F.33 för fullständig frågetext> 31 1. Alltid 130 2. Mycket ofta 206 3. Ganska ofta 818 4. Ibland 346 5. Aldrig 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 176 PERS: PLOCKAR SKRÄP 33 Loc 229 width 1 MD=0 or GE 9 F.33(4). Plockar upp skräp jag träffar på i naturen <Se F.33 för fullständig frågetext> 114 1. Alltid 223 2. Mycket ofta 303 3. Ganska ofta 702 4. Ibland 192 5. Aldrig 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 177 PERS: GÅR/CYKLAR 33 Loc 230 width 1 MD=0 or GE 9 F.33(5). Väljer att gå eller cykla istället för motordriven transport (bil, buss etc) <Se F.33 för fullständig frågetext> 65 1. Alltid 279 2. Mycket ofta 295 3. Ganska ofta 654 4. Ibland 233 5. Aldrig 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 178 PERS: KÖR BIL 33 Loc 231 width 1 MD=0 or GE 9 F.33(6). Kör egen bil till och från arbetet/skolan <Se F.33 för fullständig frågetext> 415 1. Alltid 94 2. Mycket ofta 92 3. Ganska ofta 252 4. Ibland 402 5. Aldrig 206 7. Ej förvärvsarbete/skola 94 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 179 FREK: KÖP MILJÖMÄRKT 34 Loc 232 width 1 MD=0 or GE 9 F.34. Hur ofta görs nedanstående saker i Ditt hushåll? F.34(1). Handlar miljömärkta varor 62 1. Alltid 298 2. Mycket ofta 445 3. Ganska ofta 618 4. Ibland 55 5. Aldrig 55 8. Vet ej 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 180 FREK: PAPPERSRETUR 34 Loc 233 width 1 MD=0 or GE 9 F.34(2). Lämnar tidningar till pappersåtervinning <Se F.34 för fullständig frågetext> 885 1. Alltid 180 2. Mycket ofta 118 3. Ganska ofta 184 4. Ibland 171 5. Aldrig 7 8. Vet ej 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 181 FREK: BATTERIRETUR 34 Loc 234 width 1 MD=0 or GE 9 F.34(3). Slänger uttjänta batterier i särskilda behållare eller återlämnar till affären <Se F.34 för fullständig frågetext> 988 1. Alltid 193 2. Mycket ofta 132 3. Ganska ofta 144 4. Ibland 66 5. Aldrig 20 8. Vet ej 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 182 FREK: GLASRETUR 34 Loc 235 width 1 MD=0 or GE 9 F.34(4). Slänger tomglas, som ej är returglas, i särskilda behållare <Se F.34 för fullständig frågetext> 777 1. Alltid 204 2. Mycket ofta 120 3. Ganska ofta 228 4. Ibland 183 5. Aldrig 28 8. Vet ej 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 183 POL/MIL SITUATION NU 35 Loc 236 width 1 MD=9 Detta block gäller vårt förhållande till omvärlden F.35. Hur tycker Du att den militära och den politiska situationen i Sveriges närhet förändrats jämfört med hur den var för 5-10 år sedan? 64 1. Blivit mycket mera hotfull 269 2. Blivit något mera hotfull 329 3. Har ej förändrats 530 4. Blivit något mindre hotfull 314 5. Blivit mycket mindre hotfull 76 9. Uppgift saknas
VAR 184 MINSKAT FÖRSVAR 36 Loc 237 width 1 MD=0 or GE 9 F.36. Hur ställer Du Dig till följande förslag? F.36(1). Sverige bör minska det militära försvaret 279 1. Mycket bra förslag 347 2. Ganska bra förslag 399 3. Varken bra eller dåligt förslag 291 4. Ganska dåligt förslag 200 5. Mycket dåligt förslag 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 185 OMPRÖVA NEUTRALITETEN 36 Loc 238 width 1 MD=0 or GE 9 F.36(2). Om det militära läget i vår närhet blir mindre hotfull bör Sverige ompröva den nuvarande neutralitetspolitiken <Se F.36 för fullständig frågetext> 161 1. Mycket bra förslag 351 2. Ganska bra förslag 502 3. Varken bra eller dåligt förslag 225 4. Ganska dåligt förslag 251 5. Mycket dåligt förslag 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 186 SÖKA EG-MEDLEMSKAP 36 Loc 239 width 1 MD=0 or GE 9 F.36(3). Sverige bör ansöka om medlemskap i de Europeiska Gemenskaperna (EG), även om det betyder minskad politisk självständighet 507 1. Mycket bra förslag 425 2. Ganska bra förslag 327 3. Varken bra eller dåligt förslag 132 4. Ganska dåligt förslag 120 5. Mycket dåligt förslag 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 50 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 187 EG: MILJÖN 37 Loc 240 width 1 MD=0 or GE 9 F.37. Vad tror Du att ett svenskt EG-medlemskap skulle innebära för utvecklingen i Sverige inom följande områden? F.37(1). Miljön 26 1. Stor förbättring 263 2. Viss förbättring 803 3. Varken förbättring eller försämring 287 4. Viss försämring 83 5. Stor försämring 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 188 EG: ARBETSMARKNADEN 37 Loc 241 width 1 MD=0 or GE 9 F.37(2). Arbetsmarknaden <Se F.37 för fullständig frågetext> 129 1. Stor förbättring 551 2. Viss förbättring 369 3. Varken förbättring eller försämring 339 4. Viss försämring 68 5. Stor försämring 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 189 EG: SOCIAL TRYGGHET 37 Loc 242 width 1 MD=0 or GE 9 F.37(3). Sociala tryggheten <Se F.37 för fullständig frågetext> 35 1. Stor förbättring 175 2. Viss förbättring 800 3. Varken förbättring eller försämring 360 4. Viss försämring 83 5. Stor försämring 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 190 EG: EKON UTVECKLING 37 Loc 243 width 1 MD=0 or GE 9 F.37(4). Ekonomiska utvecklingen <Se F.37 för fullständig frågetext> 336 1. Stor förbättring 737 2. Viss förbättring 264 3. Varken förbättring eller försämring 99 4. Viss försämring 27 5. Stor försämring 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 97 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 191 EG: SV NEUTRALITET 37 Loc 244 width 1 MD=0 or GE 9 F.37(5). Tilltron till svensk neutralitet <Se F.37 för fullständig frågetext> 51 1. Stor förbättring 111 2. Viss förbättring 678 3. Varken förbättring eller försämring 455 4. Viss försämring 163 5. Stor försämring 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 97 9. Uppgift saknas hela frågan
VAR 192 EG: VÄNSTERPARTIET 38 Loc 245 width 1 MD=0 or GE 9 F.38. Enligt Din mening, vilken inställning har de olika riksdagspartierna till ett svenskt närmande till EG? F.38(1). Vänsterpartiet 24 1. Mycket positiv inställning 98 2. Något positiv inställning 314 3. Varken positiv eller negativ inställning 375 4. Något negativ inställning 493 5. Mycket negativ inställning 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 235 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 193 EG: FOLKPARTIET 38 Loc 246 width 1 MD=0 or GE 9 F.38(2). Folkpartiet <Se F.38 för fullständig frågetext> 508 1. Mycket positiv inställning 549 2. Något positiv inställning 218 3. Varken positiv eller negativ inställning 37 4. Något negativ inställning 3 5. Mycket negativ inställning 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 235 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 194 EG: SOCIALDEM 38 Loc 247 width 1 MD=0 or GE 9 F.38(3). Socialdemokraterna <Se F.38 för fullständig frågetext> 104 1. Mycket positiv inställning 538 2. Något positiv inställning 403 3. Varken positiv eller negativ inställning 233 4. Något negativ inställning 49 5. Mycket negativ inställning 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 235 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 195 EG: MILJÖPARTIET 38 Loc 248 width 1 MD=0 or GE 9 F.38(4). Miljöpartiet - de gröna <Se F.38 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket positiv inställning 97 2. Något positiv inställning 383 3. Varken positiv eller negativ inställning 311 4. Något negativ inställning 455 5. Mycket negativ inställning 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 235 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 196 EG: MODERATERNA 38 Loc 249 width 1 MD=0 or GE 9 F.38(5). Moderaterna <Se F.38 för fullständig frågetext> 1034 1. Mycket positiv inställning 135 2. Något positiv inställning 137 3. Varken positiv eller negativ inställning 17 4. Något negativ inställning 7 5. Mycket negativ inställning 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 235 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 197 EG: CENTERPARTIET 38 Loc 250 width 1 MD=0 or GE 9 F.38(6). Centerpartiet <Se F.38 för fullständig frågetext> 83 1. Mycket positiv inställning 480 2. Något positiv inställning 449 3. Varken positiv eller negativ inställning 240 4. Något negativ inställning 54 5. Mycket negativ inställning 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 235 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 198 INSTÄLLNING ISLAM 39 Loc 251 width 1 MD=9 Med anledning av de senaste årens ökade uppmärksamhet för islam följer här några frågor om islam och om de människor som bekänner sig till denna religion, dvs muslimer. F.39. Vilken inställning har Du personligen till islam som religion? 9 1. Mycket positiv 24 2. Ganska positiv 503 3. Varken positiv eller negativ 395 4. Ganska negativ 585 5. Mycket negativ 66 9. Uppgift saknas
VAR 199 ISLAM - POL DEMOKRATI 40 Loc 252 width 1 MD=9 F.40. Anser Du att islam går att förena med en politisk demokrati av svensk typ? 35 1. Ja, absolut 137 2. Ja, kanske 635 3. Nej, knappast 683 4. Nej, absolut inte 92 9. Uppgift saknas
VAR 200 ISLAMS SYN PÅ KVINNOR 41 Loc 253 width 1 MD=9 F.41. Islams syn på kvinnan har debatterats. En del anser att islam motverkar kvinnoförtryck, medan andra anser att islam medför förtryck av kvinnan. Markera det alternativ som bäst stämmer med Din egen uppfattning. 70 1. Islam motverkar hög grad kvinnoförtryck 40 2. Islam motverkar i någon mån kvinnoförtryck 349 3. Islam medför i någon mån kvinnoförtryck 983 4. Islam medför i hög grad kvinnoförtryck 140 9. Uppgift saknas
VAR 201 ISLAMS UTVECKLING 42 Loc 254 width 1 MD=9 F.42. Hur bedömer Du den islamiska religionens utveckling i världen just nu? Markera det alternativ som bäst stämmer med Din bedömning. 128 1. Islam är på kraftig frammarsch 855 2. Islam är på frammarsch 355 3. Islam är på tillbakagång 27 4. Islam är på kraftig tillbakagång 217 9. Uppgift saknas
VAR 202 MUSLIMSKA RÄTTIGHETER 43 Loc 255 width 1 MD=0 or GE 9 F.43. Vad anser Du personligen om följande förslag om hur islam skall behandlas i Sverige? F.43(1). Muslimer bör ha samma rättigheter i Sverige som andra religionsutövare 267 1. Mycket bra förslag 310 2. Ganska bra förslag 488 3. Varken bra eller dåligt förslag 199 4. Ganska dåligt förslag 186 5. Mycket dåligt förslag 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 105 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 203 MUSLIMSKA HELGEDOMAR 43 Loc 256 width 1 MD=0 or GE 9 F.43(2). Muslimska helgedomar (moskeer) skall få byggas även om de boende i området ogillar det <Se F.43 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket bra förslag 94 2. Ganska bra förslag 300 3. Varken bra eller dåligt förslag 421 4. Ganska dåligt förslag 591 5. Mycket dåligt förslag 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 105 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 204 ÖKAT EKONOMISKT STÖD 43 Loc 257 width 1 MD=0 or GE 9 F.43(3). Öka det ekonomiska stödet till muslimska invandrare så att de kan bevara sin egen kultur <Se F.43 för fullständig frågetext> 17 1. Mycket bra förslag 42 2. Ganska bra förslag 278 3. Varken bra eller dåligt förslag 398 4. Ganska dåligt förslag 705 5. Mycket dåligt förslag 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 105 9. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 205 MUSLIMSK INVANDRING 43 Loc 258 width 1 MD=0 or GE 9 F.43(4). Invandringen av muslimer bör minskas <Se F.43 för fullständig frågetext> 474 1. Mycket bra förslag 304 2. Ganska bra förslag 457 3. Varken bra eller dåligt förslag 104 4. Ganska dåligt förslag 125 5. Mycket dåligt förslag 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 105 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 206 IDKAT FRILUFTSLIV 44 Loc 259 width 1 MD=0 or GE 9 Här kommer några frågor om Dina fritidsintressen F.44. Hur ofta har Du under de senaste 12 månaderna utövat följande aktiviteter? F.44(1). Idkat friluftsliv (skog, hav eller sjö) 60 1. Ingen gång 154 2. Någon gång under året 101 3. Någon gång i halvåret 152 4. Någon gång i kvartalet 387 5. Någon gång i månaden 415 6. Någon gång i veckan 252 7. Flera gånger i veckan 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 207 MOTION ELLER IDROTT 44 Loc 260 width 1 MD=0 or GE 9 F.44(2). Sysslat med individuell motion eller idrott <Se F.44 för fullständig frågetext> 203 1. Ingen gång 143 2. Någon gång under året 56 3. Någon gång i halvåret 82 4. Någon gång i kvartalet 219 5. Någon gång i månaden 441 6. Någon gång i veckan 371 7. Flera gånger i veckan 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 208 GÅTT PÅ BIO 44 Loc 261 width 1 MD=0 or GE 9 F.44(3). Gått på bio <Se F.44 för fullständig frågetext> 646 1. Ingen gång 317 2. Någon gång under året 146 3. Någon gång i halvåret 203 4. Någon gång i kvartalet 191 5. Någon gång i månaden 25 6. Någon gång i veckan 6 7. Flera gånger i veckan 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 209 GÅTT PÅ TEATER 44 Loc 262 width 1 MD=0 or GE 9 F.44(4). Gått på teater <Se F.44 för fullständig frågetext> 777 1. Ingen gång 392 2. Någon gång under året 177 3. Någon gång i halvåret 132 4. Någon gång i kvartalet 46 5. Någon gång i månaden 4 6. Någon gång i veckan 2 7. Flera gånger i veckan 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 210 LÄST BOK 44 Loc 263 width 1 MD=0 or GE 9 F.44(5). Läst någon bok <Se F.44 för fullständig frågetext> 187 1. Ingen gång 205 2. Någon gång under året 135 3. Någon gång i halvåret 196 4. Någon gång i kvartalet 324 5. Någon gång i månaden 181 6. Någon gång i veckan 307 7. Flera gånger i veckan 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 211 DISKUTERAT POLITIK 44 Loc 264 width 1 MD=0 or GE 9 F.44(6). Diskuterat politik <Se F.44 för fullständig frågetext> 202 1. Ingen gång 231 2. Någon gång under året 90 3. Någon gång i halvåret 130 4. Någon gång i kvartalet 301 5. Någon gång i månaden 350 6. Någon gång i veckan 226 7. Flera gånger i veckan 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 212 BESÖKT GUDSTJÄNST 44 Loc 265 width 1 MD=0 or GE 9 F.44(7). Besökt gudstjänst eller religiöst möte <Se F.44 för fullständig frågetext> 678 1. Ingen gång 438 2. Någon gång under året 145 3. Någon gång i halvåret 109 4. Någon gång i kvartalet 112 5. Någon gång i månaden 39 6. Någon gång i veckan 21 7. Flera gånger i veckan 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 213 TRÄDGÅRDSARBETE 44 Loc 266 width 1 MD=0 or GE 9 F.44(8). Sysslat med trädgårdsarbete <Se F.44 för fullständig frågetext> 227 1. Ingen gång 153 2. Någon gång under året 127 3. Någon gång i halvåret 94 4. Någon gång i kvartalet 298 5. Någon gång i månaden 373 6. Någon gång i veckan 267 7. Flera gånger i veckan 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 214 SETT PÅ VIDEO 44 Loc 267 width 1 MD=0 or GE 9 F.44(9). Sett på video <Se F.44 för fullständig frågetext> 329 1. Ingen gång 152 2. Någon gång under året 97 3. Någon gång i halvåret 132 4. Någon gång i kvartalet 365 5. Någon gång i månaden 291 6. Någon gång i veckan 165 7. Flera gånger i veckan 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 215 LÄST VECKOTIDNING 44 Loc 268 width 1 MD=0 or GE 9 F.44(10). Läst veckotidningar <Se F.44 för fullständig frågetext> 117 1. Ingen gång 151 2. Någon gång under året 101 3. Någon gång i halvåret 129 4. Någon gång i kvartalet 373 5. Någon gång i månaden 472 6. Någon gång i veckan 200 7. Flera gånger i veckan 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 216 LÄST DIREKTREKLAM 44 Loc 269 width 1 MD=0 or GE 9 F.44(11). Läst direktreklam som kommit i brevlådan <Se F.44 för fullständig frågetext> 87 1. Ingen gång 103 2. Någon gång under året 37 3. Någon gång i halvåret 53 4. Någon gång i kvartalet 233 5. Någon gång i månaden 664 6. Någon gång i veckan 366 7. Flera gånger i veckan 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 217 SPELAT PÅ TIPS, LOTTO 44 Loc 270 width 1 MD=0 or GE 9 F.44(12). Spelat på tips, lotto eller V65 <Se F.44 för fullständig frågetext> 513 1. Ingen gång 152 2. Någon gång under året 83 3. Någon gång i halvåret 102 4. Någon gång i kvartalet 230 5. Någon gång i månaden 397 6. Någon gång i veckan 72 7. Flera gånger i veckan 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 218 MEDLEM IDROTTSFÖREN 45 Loc 271 width 1 MD=0 or GE 9 F.45. Ange nedan i vilken/vilka föreningar Du är medlem samt hur aktiv Du är i dessa föreningar? F.45(1). Idrotts- eller friluftsförening 405 1. Medlem 71 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 120 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 867 5. Icke medlem 79 0. Uppgift saknas på delfrågan 40 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 219 MEDLEM MILJÖORG 45 Loc 272 width 1 MD=0 or GE 9 F.45(2). Miljöorganisation <Se F.45 för fullständig frågetext> 113 1. Medlem 9 2. Medlem och varit på möte under senaste halvåret 7 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 1270 5. Icke medlem 143 0. Uppgift saknas på delfrågan 40 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 220 MEDLEM POL PARTI 45 Loc 273 width 1 MD=0 or GE 9 F.45(3). Politiskt parti (även kvinno- eller ungdomsförbund) <Se F.45 för fullständig frågetext> 132 1. Medlem 21 2. Medlem och varit på möte under senaste halvåret 36 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 1215 5. Icke medlem 138 0. Uppgift saknas på delfrågan 40 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 221 MEDLEM ANNAN FÖRENING 45 Loc 274 width 1 MD=0 or GE 9 F.45(4). Annan förening <Se F.45 för fullständig frågetext> 443 1. Medlem 131 2. Medlem och varit på möte under senaste halvåret 202 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 687 5. Icke medlem 79 0. Uppgift saknas på delfrågan 40 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 222 EN REN VÄRLD 46 Loc 275 width 1 MD=0 or GE 9 F.46. Hur viktiga tycker Du att följande saker är för Dig? F.46(1). En ren värld 1224 1. Mycket viktigt 308 2. Ganska viktigt 13 3. Varken viktigt eller oviktigt 3 4. Inte särskilt viktigt 1 5. Inte alls viktigt 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 223 TEKNISK UTVECKLING 46 Loc 276 width 1 MD=0 or GE 9 F.46(2). Teknisk utveckling <Se F.46 för fullständig frågetext> 515 1. Mycket viktigt 750 2. Ganska viktigt 184 3. Varken viktigt eller oviktigt 64 4. Inte särskilt viktigt 8 5. Inte alls viktigt 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 224 ETT BEHAGLIGT LIV 46 Loc 277 width 1 MD=0 or GE 9 F.46(3). Ett behagligt liv <Se F.46 för fullständig frågetext> 845 1. Mycket viktigt 523 2. Ganska viktigt 125 3. Varken viktigt eller oviktigt 35 4. Inte särskilt viktigt 10 5. Inte alls viktigt 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 225 ETT SPÄNNANDE LIV 46 Loc 278 width 1 MD=0 or GE 9 F.46(4). Ett spännande liv <Se F.46 för fullständig frågetext> 390 1. Mycket viktigt 553 2. Ganska viktigt 391 3. Varken viktigt eller oviktigt 159 4. Inte särskilt viktigt 29 5. Inte alls viktigt 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 226 SJÄLVFÖRVERKLIGANDE 46 Loc 279 width 1 MD=0 or GE 9 F.46(5). Självförverkligande <Se F.46 för fullständig frågetext> 502 1. Mycket viktigt 638 2. Ganska viktigt 289 3. Varken viktigt eller oviktigt 59 4. Inte särskilt viktigt 12 5. Inte alls viktigt 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 227 EN VÄRLD I FRED 46 Loc 280 width 1 MD=0 or GE 9 F.46(6). En värld i fred <Se F.46 för fullständig frågetext> 1422 1. Mycket viktigt 119 2. Ganska viktigt 13 3. Varken viktigt eller oviktigt 1 4. Inte särskilt viktigt 1 5. Inte alls viktigt 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 228 EN VACKER VÄRLD 46 Loc 281 width 1 MD=0 or GE 9 F.46(7). En vacker värld <Se F.46 för fullständig frågetext> 898 1. Mycket viktigt 507 2. Ganska viktigt 115 3. Varken viktigt eller oviktigt 12 4. Inte särskilt viktigt 3 5. Inte alls viktigt 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 229 JÄMLIKHET 46 Loc 282 width 1 MD=0 or GE 9 F.46(8). Jämlikhet <Se F.46 för fullständig frågetext> 822 1. Mycket viktigt 522 2. Ganska viktigt 150 3. Varken viktigt eller oviktigt 36 4. Inte särskilt viktigt 5 5. Inte alls viktigt 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 230 FAMILJETRYGGHET 46 Loc 283 width 1 MD=0 or GE 9 F.46(9). Familjetrygghet <Se F.46 för fullständig frågetext> 1306 1. Mycket viktigt 217 2. Ganska viktigt 18 3. Varken viktigt eller oviktigt 3 4. Inte särskilt viktigt 3 5. Inte alls viktigt 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 231 FRIHET 46 Loc 284 width 1 MD=0 or GE 9 F.46(10). Frihet <Se F.46 för fullständig frågetext> 1369 1. Mycket viktigt 158 2. Ganska viktigt 16 3. Varken viktigt eller oviktigt 4. Inte särskilt viktigt 1 5. Inte alls viktigt 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 232 LYCKA 46 Loc 285 width 1 MD=0 or GE 9 F.46(11). Lycka <Se F.46 för fullständig frågetext> 1074 1. Mycket viktigt 403 2. Ganska viktigt 56 3. Varken viktigt eller oviktigt 6 4. Inte särskilt viktigt 2 5. Inte alls viktigt 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 233 INRE HARMONI 46 Loc 286 width 1 MD=0 or GE 9 F.46(12). Inre harmoni <Se F.46 för fullständig frågetext> 1202 1. Mycket viktigt 303 2. Ganska viktigt 31 3. Varken viktigt eller oviktigt 2 4. Inte särskilt viktigt 1 5. Inte alls viktigt 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 234 KÄRLEK 46 Loc 287 width 1 MD=0 or GE 9 F.46(13). Kärlek <Se F.46 för fullständig frågetext> 1179 1. Mycket viktigt 327 2. Ganska viktigt 31 3. Varken viktigt eller oviktigt 1 4. Inte särskilt viktigt 3 5. Inte alls viktigt 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 235 LANDETS SÄKERHET 46 Loc 288 width 1 MD=0 or GE 9 F.46(14). Landets säkerhet <Se F.46 för fullständig frågetext> 1149 1. Mycket viktigt 310 2. Ganska viktigt 61 3. Varken viktigt eller oviktigt 12 4. Inte särskilt viktigt 5 5. Inte alls viktigt 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 236 LIV FULLT AV NJUTNING 46 Loc 289 width 1 MD=0 or GE 9 F.46(15). Ett liv fullt av njutning <Se F.46 för fullständig frågetext> 398 1. Mycket viktigt 471 2. Ganska viktigt 393 3. Varken viktigt eller oviktigt 181 4. Inte särskilt viktigt 75 5. Inte alls viktigt 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 237 FRÄLSNING 46 Loc 290 width 1 MD=0 or GE 9 F.46(16). Frälsning <Se F.46 för fullständig frågetext> 114 1. Mycket viktigt 145 2. Ganska viktigt 404 3. Varken viktigt eller oviktigt 319 4. Inte särskilt viktigt 533 5. Inte alls viktigt 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 238 SJÄLVAKTNING 46 Loc 291 width 1 MD=0 or GE 9 F.46(17). Självaktning <Se F.46 för fullständig frågetext> 684 1. Mycket viktigt 577 2. Ganska viktigt 206 3. Varken viktigt eller oviktigt 33 4. Inte särskilt viktigt 16 5. Inte alls viktigt 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 239 SOCIALT ANSEENDE 46 Loc 292 width 1 MD=0 or GE 9 F.46(18). Socialt anseende <Se F.46 för fullständig frågetext> 268 1. Mycket viktigt 545 2. Ganska viktigt 499 3. Varken viktigt eller oviktigt 151 4. Inte särskilt viktigt 50 5. Inte alls viktigt 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 240 SANN VÄNSKAP 46 Loc 293 width 1 MD=0 or GE 9 F.46(19). Sann vänskap <Se F.46 för fullständig frågetext> 1224 1. Mycket viktigt 270 2. Ganska viktigt 30 3. Varken viktigt eller oviktigt 4 4. Inte särskilt viktigt 4 5. Inte alls viktigt 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 241 VISDOM 46 Loc 294 width 1 MD=0 or GE 9 F.46(20). Visdom <Se F.46 för fullständig frågetext> 558 1. Mycket viktigt 685 2. Ganska viktigt 242 3. Varken viktigt eller oviktigt 28 4. Inte särskilt viktigt 5 5. Inte alls viktigt 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 242 RÄTTVISA 46 Loc 295 width 1 MD=0 or GE 9 F.46(21). Rättvisa <Se F.46 för fullständig frågetext> 1288 1. Mycket viktigt 227 2. Ganska viktigt 26 3. Varken viktigt eller oviktigt 2 4. Inte särskilt viktigt 3 5. Inte alls viktigt 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 243 MAKT 46 Loc 296 width 1 MD=0 or GE 9 F.46(22). Makt <Se F.46 för fullständig frågetext> 89 1. Mycket viktigt 225 2. Ganska viktigt 576 3. Varken viktigt eller oviktigt 412 4. Inte särskilt viktigt 217 5. Inte alls viktigt 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 244 HÄLSA 46 Loc 297 width 1 MD=0 or GE 9 F.46(23). Hälsa <Se F.46 för fullständig frågetext> 1433 1. Mycket viktigt 105 2. Ganska viktigt 9 3. Varken viktigt eller oviktigt 4. Inte särskilt viktigt 2 5. Inte alls viktigt 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 245 RIKEDOM 46 Loc 298 width 1 MD=0 or GE 9 F.46(24). Rikedom <Se F.46 för fullständig frågetext> 138 1. Mycket viktigt 456 2. Ganska viktigt 578 3. Varken viktigt eller oviktigt 268 4. Inte särskilt viktigt 92 5. Inte alls viktigt 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 246 HOLLYWOODFRUAR 47 Loc 299 width 1 MD=9 F.47. Har Du läst någon eller några av följande böcker från de senaste åren? F.47(1). Jackie Collins: Hollywoodfruar 236 1. Markerat 505 5. Ej markerat 841 9. Uppgift saknas
VAR 247 POLTAVA 47 Loc 300 width 1 MD=9 F.47(2). Peter Englund: Poltava <Se F.47 för fullständig frågetext> 102 1. Markerat 639 5. Ej markerat 841 9. Uppgift saknas
VAR 248 FIENDENS FIENDE 47 Loc 301 width 1 MD=9 F.47(3). Jan Guillou: Fiendens fiende <Se F.47 för fullständig frågetext> 290 1. Markerat 451 5. Ej markerat 841 9. Uppgift saknas
VAR 249 INTE UTAN MIN DOTTER 47 Loc 302 width 1 MD=9 F.47(4). Betty Mahmoody: Inte utan min dotter <Se F.47 för fullständig frågetext> 470 1. Markerat 271 5. Ej markerat 841 9. Uppgift saknas
VAR 250 SATANSVERSERNA 47 Loc 303 width 1 MD=9 F.47(5). Salman Rushdie: Satansverserna <Se F.47 för fullständig frågetext> 56 1. Markerat 685 5. Ej markerat 841 9. Uppgift saknas
VAR 251 UNDERHÅLLNINGSPROGRAM 48 Loc 304 width 1 MD=0 or GE 9 F.48. Hur mycket brukar Du se på av följande typer av TV-program? F.48(1). Underhållningsprogram 95 1. Allt/i stort sett allt 785 2. Ganska mycket 563 3. Inte särskilt mycket 84 4. Ingenting/nästan inget alls 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 252 NYHETSPROGRAM 48 Loc 305 width 1 MD=0 or GE 9 F.48(2). Nyhetsprogram <Se F.48 för fullständig frågetext> 300 1. Allt/i stort sett allt 950 2. Ganska mycket 257 3. Inte särskilt mycket 26 4. Ingenting/nästan inget alls 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 253 SAMHÄLLSPROGRAM 48 Loc 306 width 1 MD=0 or GE 9 F.48(3). Dokumentär- och samhällsprogram <Se F.48 för fullständig frågetext> 83 1. Allt/i stort sett allt 698 2. Ganska mycket 609 3. Inte särskilt mycket 118 4. Ingenting/nästan inget alls 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 254 SPORTPROGRAM 48 Loc 307 width 1 MD=0 or GE 9 F.48(4). Sportprogram <Se F.48 för fullständig frågetext> 190 1. Allt/i stort sett allt 447 2. Ganska mycket 527 3. Inte särskilt mycket 353 4. Ingenting/nästan inget alls 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 255 KULTURPROGRAM 48 Loc 308 width 1 MD=0 or GE 9 F.48(5). Kulturprogram <Se F.48 för fullständig frågetext> 36 1. Allt/i stort sett allt 361 2. Ganska mycket 743 3. Inte särskilt mycket 374 4. Ingenting/nästan inget alls 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 256 BOSTADSORT 49 Loc 309 width 1 MD=9 Till sist några frågor om Dig själv. När man sammanställer resultatet av sådana här undersökningar brukar man dela upp svaren i olika grupper. För att kunna göra detta behöver vi dina svar på dessa avslutande frågor. F.49. Hur vill Du karaktärisera det område Du bor i? 295 1. Ren landsbygd 551 2. Mindre tätort 702 3. Stad eller större tätort 34 9. Uppgift saknas
VAR 257 BOSTAD 50 Loc 310 width 1 MD=9 F.50. Hur bor Du för närvarande? 259 1. På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 713 2. I villa eller radhus i småhusområde 573 3. I lägenhet i flerfamiljshus 37 9. Uppgift saknas
VAR 258 FÖDELSEÅR 51 Loc 311 width 2 MD=99 F.51. Vilket år är Du född? 15. 1915 . . 75. 1975 43 99. Uppgift saknas Kod: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Frek: 6 16 27 24 20 23 21 30 25 20 25 23 23 21 Kod: 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Frek: 23 17 15 21 23 26 18 24 20 25 26 21 24 36 Kod: 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Frek: 26 30 39 36 34 27 32 27 35 28 25 25 27 26 Kod: 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Frek: 24 23 28 22 25 20 24 36 32 28 26 25 29 26 Kod: 71 72 73 74 75 99 Frek: 29 35 27 25 15 43
VAR 259 KÖN 52 Loc 313 width 1 MD=9 F.52. Är Du man eller kvinna? 800 1. Man 778 2. Kvinna 4 9. Uppgift saknas
VAR 260 ENSAMSTÅENDE/SAMBO 53 Loc 314 width 1 MD=9 F.53. Är Du ensamstående eller samboende/gift? 456 1. Ensamstående 1067 2. Samboende/gift 59 9. Uppgift saknas
VAR 261 UTBILDNING 54 Loc 315 width 2 MD=99 F.54. Vilken skolutbildning har Du? Sätt ett kryss i rutan framför det alternativ Du anser stämma bäst in på Dig? Om Du ännu inte avslutat Din utbildning, markera då den typ av skola Du just går i. 359 01. Folkskola 8 02. Enhetsskola 129 03. Grundskola 152 04. Yrkesskola 185 05. Tvåårigt gymnasium 65 06. Fackskola 161 07. Minst treårigt gymnasium 76 08. Flickskola/realexamen 47 09. Folkhögskola 71 10. Studentexamen 282 11. Högskola/universitet 47 99. Uppgift saknas
VAR 262 ARBETSMARKNADSGRUPP 55 Loc 317 width 1 MD=9 F.55. Vilken av de här grupperna tillhör Du för närvarande? 999 1. Förvärvsarbetande 5 2. Har beredskapsarbete 10 3. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 31 4. Arbetslös 234 5. Ålderspensionär 52 6. Förtidspensionär 46 7. Hemarbetande 155 8. Studerande 50 9. Uppgift saknas
VAR 263 YRKE 56 Loc 318 width 3 MD=999 F.56. Vilket yrke har/hade Du? NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 5 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 11 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 57 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 38 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 7 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 2 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare 2 025. Kvalificerat farmakologist, hälsovårdsinspekterande arbete 42 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 44 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 56 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 5 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 13 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 56 036. Klasslärare och övriga lärare 2 042. Litterärt/konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 5 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 1 044. Litterär/konstnärlig yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 7 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 2 047. Rutinmässigt tekniskt (biträdes)arbete inom litterärt och konstnärligt arbete 1 055. Biologiskt arbete: övriga med kvalificerat arbete 2 056. Biologiskt arbete: arbete på teknikernivå närmast under företagare/befattningshavare med kvalificerad biologisk utbildning 2 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 6 064. Kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete såsom chef för enhet eller avdelning 5 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 8 066. Socialvårdtjänsteman ("socialarbetare") vid sociala institutioner 1 074. 4 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 15 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 1 081. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: företagare med kvalificerad kompetens 2 084. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 10 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 1 086. Programmerare 2 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 1 115. Övriga präster i statskyrkan 4 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 1 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete inom yrkesgruppen såsom chet för enhet/avdelning 3 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fordrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 2 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete, som erfordrar t ex viss teknisk utbildning (på teknikernivå") eller motsvarande 1 137. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdesarbete inom yrkesgruppen ADMINISTRATIVT ARBETE 1 154. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 2 155. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 5 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 1 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 4 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 10 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 40 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 11 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 9 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 4 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 1 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 7 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 74 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete: 1 232. Annat kontorsarbete företagare 40 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 9 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete KOMMERSIELLT ARBETE 4 311. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 11 312. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med mindre företag 2 316. Parti- och detaljhandelsföretagare arbetsledning som förman eller motsvarande 3 322. Affärsbiträden m fl: företagare/företagsledare med mindre företag 5 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 4 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 71 328. Biträdesarbete i affär 1 335. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: försäljnings-, inköps-, marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4 1 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 2 337. Bokhandelmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 1 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 1 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 8 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 11 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköps-, marknadsföringsarbete på nivå närmast under kategori 344 14 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 2 347. Övrigt försäljningsarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 1 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 20 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 1 415. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: kvalificerat lantbruks-/ skogsbefälsarbete 3 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 2 422. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: företagare/företagsledare 2 426. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: arbetsledare/tekniker 12 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 1 436. Viltvård, jakt: arbetsledare/tekniker 10 448. Skogsarbete: manuellt arbete 2 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 5 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 2 616. Motorfordonsförare, spårvägsförare: förman/arbetsledare 22 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 1 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 1 638. Däcksmanskap 2 644. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 1 646. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman/arbetsledare 25 647. Telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 5 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare 6 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete TILLVERKNINGSARBETE 4 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 11 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 2 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 1 732. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: företagare med mindre företag 4 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 5 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 89 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 2 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 2 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 28 758. Elektroarbete: manuellt arbete 5 762. Träarbete: företagare med mindre företag 3 766. Träarbete: förman/arbetsledare 18 768. Träarbete: manuellt arbete 9 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 19 788. Mureri- och betongarbete mm: manuellt arbete 2 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 1 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 12 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 5 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 1 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 1 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 7 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 2 836. Grov- och diversearbete: förman/arbetsledare 5 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 19 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 2 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 3 856. Finmekaniskt arbete: förman/arbetsledare 4 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 1 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: förman/arbetsledare 14 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete 1 888. SERVICEARBETE 2 916. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: förman/arbetsledare 3 917. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: brandman 1 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 9 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 5 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 26 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 2 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 34 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 2 942. övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 3 947. Fotograf 12 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 1 955. Kvalificerat polisbefälsarbete 1 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl, arbetsledare/förman vid vårdanstalt 6 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 1 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 2 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 2 967. Hemsyster, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 35 968. Hemsamarit, åldringsvårdarinna 6 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal; även: barbiträde MILITÄRT ARBETE 6 985. Övriga officerare (befattning under överste) 1 987. Underbefäl (plutonofficerare) 22 995. Hemarbetande 79 997. Oklassificerbar uppgift om yrke/sysselsättning 128 999. Uppgift saknas
VAR 264 HELTIDS-/DELTIDSARB 57 Loc 321 width 1 MD=9 F.57. Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid? 1093 1. Heltid 321 2. Deltid 168 9. Uppgift saknas
VAR 265 SUBJEKTIV YRKESGRUPP 58 Loc 322 width 2 MD=99 F.58. Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till? 342 01. Tjänsteman 208 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 34 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 550 04. Arbetare 98 05. Arbetare med arbetsledande funktion 8 06. Egenanställd arbetare 30 07. Jordbrukare: ingen anställd 3 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 58 09. Företagare: ingen anställd 56 10. Företagare: 1-9 anställda 7 11. Företagare: 10 eller flera anställda 188 99. Uppgift saknas
VAR 266 STATLIG/PRIVAT TJÄNST 59 Loc 324 width 1 MD=9 F.59. Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller privat tjänst? 205 1. Statlig 369 2. Kommunal (även landstingskommunal) 798 3. Privat 10 4. Flera alternativ markerade 200 9. Uppgift saknas
VAR 267 MEDLEM FACKFÖRENING 60 Loc 325 width 1 MD=9 F.60. Är Du medlem i någon fackförening? 483 1. Ja, LO-förbund 275 2. Ja, TCO-förbund 109 3. Ja, SACO/SR-förbund 555 5. Nej 160 9. Uppgift saknas
VAR 268 ANT FAMILJEMEDLEMMAR 61 Loc 326 width 1 MD=9 F.61(1). Hur många personer ingår i Ditt hushåll (räkna med Dig själv)? 260 1. En person 549 2. Två personer 276 3. Tre personer 310 4. Fyra personer 101 5. Fem personer 28 6. Sex personer 7 7. Sju personer 4 8. Åtta personer 47 9. Uppgift saknas
VAR 269 ANT FAM.MEDL <16 ÅR 61 Loc 327 width 1 MD=9 F.61(2). Hur många av dem är under 16 år? 1059 0. Ingen person 228 1. En person 210 2. Två personer 56 3. Tre personer 20 4. Fyra personer 7 5. Fem personer 1 6. Sex personer 1 9. Uppgift saknas
VAR 270 HUSHÅLLSINKOMST 62 Loc 328 width 2 MD=99 F.62. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten i Ditt hushåll före skatt. (Pension och studiemedel skall också räknas in i den ungefärliga årsinkomsten.) 258 01. 120 000 eller mindre 172 02. 121 000 - 150 000 166 03. 151 000 - 180 000 145 04. 181 000 - 210 000 102 05. 211 000 - 240 000 153 06. 241 000 - 270 000 141 07. 271 000 - 300 000 83 08. 301 000 - 330 000 238 09. Över 330 000 124 99. Uppgift saknas
VAR 271 KLASSTILLHÖRIGHET 63 Loc 330 width 1 MD=9 F.63. Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj och din familj Du växte upp i, vilken av nedanstående kategorier stämmer då bäst? F.63(1). Din nuvarande familj 662 1. Arbetarfamilj 51 2. Jordbrukarfamilj 420 3. Tjänstemannafamilj 148 4. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 159 5. Egen företagare 142 9. Uppgift saknas
VAR 272 KLASS UNDER UPPVÄXT 63 Loc 331 width 1 MD=9 F.63(2). Den familj Du växte upp i <Se F.63 för fullständig frågetext> 790 1. Arbetarfamilj 236 2. Jordbrukarfamilj 238 3. Tjänstemanna familj 87 4. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 150 5. Egenföretagare 81 9. Uppgift saknas
VAR 273 UTRUSTN. TEXT-TV 64 Loc 332 width 1 MD=9 F.64. Vilken av följande utrustning har Du för närvarande tillgång till i ditt hushåll? F.64(1). Text-TV 857 1. Markerat 629 5. Ej markerat 96 9. Uppgift saknas
VAR 274 UTRUSTN. VIDEO 64 Loc 333 width 1 MD=9 F.64(2). Video <Se F.64 för fullständig frågetext> 896 1. Markerat 590 5. Ej markerat 96 9. Uppgift saknas
VAR 275 UTRUSTN. KABEL-TV 64 Loc 334 width 1 MD=9 F.64(3). Kabel-TV med satellitsändningar <Se F.64 för fullständig frågetext> 536 1. Markerat 950 5. Ej markerat 96 9. Uppgift saknas
VAR 276 UTRUSTN. PERSONDATOR 64 Loc 335 width 1 MD=9 F.64(4). Hem- eller persondatorer <Se F.64 för fullständig frågetext> 222 1. Markerat 1264 5. Ej markerat 96 9. Uppgift saknas
VAR 277 UTRUSTN. CD-SPELARE 64 Loc 336 width 1 MD=9 F.64(5). Compact Disc (CD-spelare) <Se F.64 för fullständig frågetext> 297 1. Markerat 1189 5. Ej markerat 96 9. Uppgift saknas
VAR 278 UTRUSTN. BIL 64 Loc 337 width 1 MD=9 F.64(6). Bil <Se F.64 för fullständig frågetext> 1288 1. Markerat 198 5. Ej markerat 96 9. Uppgift saknas
VAR 279 BIL 1: MÄRKE/MODELL 64 Loc 338 width 2 MD= 0 or GE 99 F.64(7). Bil 1: Märke/modell <Se F.64 för fullständig frågetext> 375 01. Volvo 156 02. Saab 139 03. Ford 105 04. Volkswagen 117 05. Opel 36 06. Toyota 50 07. Mazda 59 08. Mercedes 22 09. BMW 15 10. Fiat 11. Corsa (Opel) 34 12. Peugot 34 13. Nissan 45 14. Audi 8 15. Mitsubishi 2 16. Datsun 17. Vaz 21 18. Citroen 6 19. Renault 12 20. Honda 21. Hatzu 1 22. Simca 23. Skoda 7 24. Chevrolet 25. DAF 7 26. Lada (Vaz) 1 27. Alfa Romeo 2 28. Vauxhall 3 29. Lancia 1 30. Porsche 6 31. Suzuki 32. Oldsmobile 33. Austin 34. Jaguar 35. Triumph 36. Lotus 1 37. Isuzu 38. Talbot 39. Aston Martin 40. Stanza 41. Plymoth 3 42. Daihatzu 43. GMC 44. Morris 45. Bentley 4 46. Subari 47. Jeep 2 48. Dodge 49. Daimler 50. Range Rover 51. DKW 52. Sunbeam 2 53. Pontiac 1 54. Ferrari 55. BMC MG 209 00. Frågan ej tillämplig 96 99. Uppgift saknas
VAR 280 BIL 1: ÅRSMODELL 64 Loc 340 width 2 MD= 0 or GE 99 F.64(8). Bil 1: Årsmodell <Se F.64 för fullständig frågetext> 46. 1946 . . 91. 1991 218 00. Frågan ej tillämplig 96 99. Uppgift saknas Kod: 0 46 58 63 64 65 66 67 68 69 70 Frek: 218 1 1 3 3 3 4 5 3 9 6 Kod: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Frek: 7 4 15 19 36 22 36 24 44 52 72 Kod: 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 99 Frek: 61 74 82 106 89 108 188 93 91 7 96
VAR 281 BIL 2: MÄRKE/MODELL 64 Loc 342 width 2 MD= 0 or GE 99 F.64(9). Bil 2: Märke/modell <Se F.64 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 279 01. Volvo . . 55. BMC MG 1363 00. Frågan ej tillämplig 96 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1363 27 13 17 12 11 6 3 1 Kod: 9 10 12 13 14 15 16 18 19 Frek: 1 5 4 4 3 2 1 2 2 Kod: 24 26 27 29 37 48 55 99 Frek: 3 1 1 1 1 1 1 96
VAR 282 BIL 2: ÅRSMODELL 64 Loc 344 width 2 MD= 0 or GE 99 F.64(10). Bil 2: Årsmodell <Se F.64 för fullständig frågetext> 66. 1966 . . 91. 1991 1365 00. Frågan ej tillämplig 96 99. Uppgift saknas Kod: 0 66 70 72 74 75 76 77 78 Frek: 1365 1 1 1 1 8 3 7 4 Kod: 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Frek: 6 9 5 14 5 5 6 11 7 Kod: 88 89 90 91 99 Frek: 9 7 8 3 96
VAR 283 BIL 3: MÄRKE/MODELL 64 Loc 346 width 2 MD= 0 or GE 99 F.64(11). Bil 3: Märke/modell <Se F.64 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 279 01. Volvo . . 55. BMC MG 1472 00. Frågan ej tillämplig 96 99. Uppgift saknas Kod: 0 3 4 5 10 12 13 27 32 Frek: 1472 2 3 1 1 3 1 1 1 Kod: 33 99 Frek: 1 96
VAR 284 BIL 3: ÅRSMODELL 64 Loc 348 width 2 MD= 0 or GE 99 F.64(12). Bil 3: Årsmodell <Se F.64 för fullständig frågetext> 39. 1939 . . 89. 1989 1472 00. Frågan ej tillämplig 96 99. Uppgift saknas Kod: 0 39 58 75 78 80 81 83 85 Frek: 1472 1 1 2 1 1 2 1 1 Kod: 87 88 89 99 Frek: 1 2 1 96
VAR 285 EKONOMISK SITUATION 65 Loc 350 width 1 MD=9 F.65. Om Du jämför Din ekonomiska situation med vad den var för ett år sedan, har den: 330 1. Förbättrats 714 3. Förblivit ungefär densamma 496 5. Försämrats 42 9. Uppgift saknas
VAR 286 SVERIGES EK SITUATION 66 Loc 351 width 1 MD=9 F.66. Hur har enligt Din mening den svenska ekonomin förändrats under det senaste året? Har den: 32 1. Förbättrats 227 3. Förblivit ungefär densamma 1279 5. Försämrats 44 9. Uppgift saknas
VAR 287 SKATTEREFORMEN 67 Loc 352 width 1 MD=9 F.67. Hur tror Du att Din ekonimiska situation kommer att påverkas av den skattereform som fullbordas nästa år? Kommer den att: 169 1. Förbättras 651 3. Förbli ungefär densamma 705 5. Försämras 57 9. Uppgift saknas
VAR 288 SYNPUNKTER FRÅGEFORMULÄR Loc 353 width 1 MD=9 Vi är medvetna om att det kan ha tagit lång tid för Dig att svara på alla frågor. Du kanske också har tyckt att några av dem har varit besvärliga att svara på. Vi är därför tacksamma för att få Dina synpunkter på formulärets och frågornas utformning. 978 1. Jag tyckte inte det var några större problem att svara 356 5. Jag tyckte att frågorna nummer ... var svåra att svara på 248 9. Uppgift saknas
VAR 289 EGEN TAXERAD INKOMST Loc 354 width 4 MD=9999 Egen taxerad inkomst i tusental kronor 8 0000. Ingen 0001. 1 000 kronor . . 2343. 2 343 000 kronor 136 9999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 8 1 5 3 1 2 3 3 3 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 5 4 4 5 10 6 3 3 5 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 3 6 6 2 3 3 4 5 9 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 5 3 2 5 3 17 11 9 3 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 5 7 3 8 5 2 11 11 6 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 11 5 5 6 10 7 9 12 5 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Frek: 6 5 3 12 5 9 7 7 7 Kod: 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Frek: 6 6 13 10 7 9 10 11 8 Kod: 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Frek: 7 8 7 13 13 6 15 13 8 Kod: 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Frek: 12 8 8 10 9 4 9 19 15 Kod: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Frek: 15 10 18 16 16 15 4 15 9 Kod: 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Frek: 17 7 11 11 11 12 22 11 10 Kod: 108 109 110 111 112 113 114 115 116 Frek: 18 10 13 27 9 4 9 10 14 Kod: 117 118 119 120 121 122 123 124 125 Frek: 9 13 10 12 10 7 8 12 13 Kod: 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Frek: 12 12 9 9 10 11 12 5 4 Kod: 135 136 137 138 139 140 141 142 143 Frek: 14 6 11 3 12 10 9 4 7 Kod: 144 145 146 147 148 149 150 151 152 Frek: 4 3 5 7 1 5 4 4 6 Kod: 153 154 155 156 157 158 159 160 161 Frek: 5 4 6 3 5 5 3 2 3 Kod: 162 163 164 165 166 167 168 169 171 Frek: 1 6 5 2 2 4 3 2 3 Kod: 172 173 174 175 176 177 178 179 180 Frek: 3 2 3 2 2 2 1 5 2 Kod: 181 183 184 186 189 190 191 192 193 Frek: 3 2 1 2 1 1 1 3 2 Kod: 194 195 196 197 198 199 201 202 203 Frek: 3 1 1 3 3 3 1 1 1 Kod: 204 205 207 208 209 210 213 214 218 Frek: 2 1 2 3 1 1 2 1 1 Kod: 219 220 222 223 224 225 230 231 232 Frek: 1 2 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 233 235 237 244 247 252 254 265 268 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 275 279 282 287 300 306 309 323 335 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 341 345 357 374 387 406 418 427 438 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 439 440 477 492 532 640 801 1092 1890 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 2343 9999 Frek: 1 136
VAR 290 EGEN SAMMANRÄKN INKOMST Loc 358 width 4 MD=9999 Egen sammanräknad inkomst i tusental kronor 5 0000. Ingen 0001. 1 000 kronor . . 2343. 2 343 000 kronor 136 9999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 5 1 4 2 1 3 3 1 5 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 6 3 5 4 6 5 3 3 5 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 2 7 4 3 2 7 5 3 8 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 4 4 3 5 5 15 9 9 3 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 4 7 3 5 6 1 9 9 5 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 7 4 5 7 11 4 9 12 7 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Frek: 10 2 3 9 5 7 8 6 6 Kod: 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Frek: 3 7 8 7 6 10 4 8 11 Kod: 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Frek: 8 7 5 13 9 5 11 9 9 Kod: 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Frek: 7 7 9 9 10 7 8 11 12 Kod: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Frek: 11 7 9 14 13 14 4 7 9 Kod: 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Frek: 11 5 6 13 12 7 12 17 14 Kod: 108 109 110 111 112 113 114 115 116 Frek: 10 10 11 16 11 8 14 11 10 Kod: 117 118 119 120 121 122 123 124 125 Frek: 10 8 13 13 11 10 9 12 14 Kod: 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Frek: 9 9 11 12 14 14 14 8 11 Kod: 135 136 137 138 139 140 141 142 143 Frek: 8 10 5 7 9 15 7 5 7 Kod: 144 145 146 147 148 149 150 151 152 Frek: 8 10 4 5 5 2 9 6 8 Kod: 153 154 155 156 157 158 159 160 161 Frek: 5 9 9 10 6 9 1 2 3 Kod: 162 163 164 165 166 167 168 169 170 Frek: 3 4 5 3 3 5 5 5 4 Kod: 171 172 173 174 175 176 177 178 179 Frek: 3 4 4 4 4 3 4 1 5 Kod: 180 181 182 183 184 185 186 187 188 Frek: 3 4 2 3 3 2 2 2 1 Kod: 189 190 191 192 193 194 195 196 197 Frek: 3 1 2 3 1 6 2 3 2 Kod: 198 199 200 201 202 203 204 207 208 Frek: 2 3 1 2 1 1 2 1 2 Kod: 211 213 214 215 216 218 220 221 223 Frek: 1 3 3 3 1 1 1 2 2 Kod: 226 228 229 234 237 238 241 244 245 Frek: 1 4 1 1 1 1 1 2 2 Kod: 246 247 248 251 253 254 257 258 260 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 263 267 269 271 276 278 279 280 283 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 285 287 291 292 297 298 299 301 305 Frek: 1 1 1 1 1 1 3 1 1 Kod: 309 312 316 328 340 350 352 353 362 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 370 374 399 410 416 427 429 434 488 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 494 502 503 505 526 628 724 1040 1110 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 1890 2343 9999 Frek: 1 1 136
VAR 291 FAM SAMMANRÄKNAD INKOMST Loc 362 width 4 MD=9999 Familjens sammanräknade inkomst 26 0000. Ingen 0003. 3 000 kronor . . 0999. 999 000 kronor 19 9999. Uppgift saknas Kod: 0 3 5 6 7 9 10 11 12 Frek: 26 2 1 1 1 3 3 5 4 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 5 3 2 1 2 1 5 3 3 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Frek: 2 4 3 1 3 3 2 3 2 Kod: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 3 5 1 2 3 1 3 5 1 Kod: 40 42 43 44 45 46 47 48 49 Frek: 3 4 5 2 3 3 3 3 5 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Frek: 4 4 5 4 5 2 1 4 4 Kod: 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Frek: 1 4 5 2 1 4 2 2 4 Kod: 68 69 70 71 72 73 75 76 77 Frek: 3 2 4 7 6 3 7 3 2 Kod: 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Frek: 6 5 5 1 3 2 3 5 3 Kod: 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Frek: 3 4 5 3 4 5 6 8 5 Kod: 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Frek: 3 3 5 7 6 5 10 10 4 Kod: 105 106 107 108 109 110 111 112 113 Frek: 7 9 9 6 3 9 9 9 4 Kod: 114 115 116 117 118 119 120 121 122 Frek: 10 10 4 6 5 8 8 8 3 Kod: 123 124 125 126 127 128 129 130 131 Frek: 7 3 11 6 5 10 5 7 8 Kod: 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Frek: 6 3 12 3 4 9 5 8 13 Kod: 141 142 143 144 145 146 147 148 149 Frek: 4 6 4 10 8 4 7 3 5 Kod: 150 151 152 153 154 155 156 157 158 Frek: 3 1 6 4 8 6 4 3 6 Kod: 159 160 161 162 163 164 165 166 167 Frek: 2 8 2 7 1 4 8 7 4 Kod: 168 169 170 171 172 173 174 175 176 Frek: 3 5 4 5 2 3 3 11 6 Kod: 177 178 179 180 181 182 183 184 185 Frek: 10 7 5 4 6 2 7 4 2 Kod: 186 187 188 189 191 192 193 194 195 Frek: 5 3 2 7 2 5 5 4 8 Kod: 196 197 198 199 200 201 202 203 204 Frek: 7 6 4 10 6 4 7 7 6 Kod: 205 206 207 208 209 210 211 212 213 Frek: 5 1 5 8 8 2 8 5 9 Kod: 214 215 216 217 218 219 220 221 222 Frek: 7 11 4 4 6 9 2 6 5 Kod: 223 224 225 226 227 228 229 230 231 Frek: 5 4 6 4 2 7 8 6 2 Kod: 232 233 234 235 236 237 238 239 240 Frek: 6 3 4 5 7 11 11 6 2 Kod: 241 242 243 244 245 246 247 248 249 Frek: 9 7 7 3 6 6 4 6 2 Kod: 250 251 252 253 254 255 256 258 259 Frek: 4 8 2 9 3 2 10 3 5 Kod: 260 261 262 263 264 265 266 267 268 Frek: 6 5 3 6 3 3 3 4 3 Kod: 269 270 271 272 273 274 275 276 277 Frek: 2 1 4 1 5 1 6 6 3 Kod: 278 279 280 281 283 284 285 286 287 Frek: 4 2 2 7 6 4 2 1 3 Kod: 288 289 290 291 292 293 294 295 296 Frek: 1 5 4 2 1 5 2 1 2 Kod: 297 298 299 300 301 302 303 304 305 Frek: 4 1 5 4 2 1 3 4 1 Kod: 306 308 309 310 311 312 313 314 315 Frek: 2 1 1 1 2 8 3 3 3 Kod: 316 317 318 319 320 321 322 323 324 Frek: 2 1 3 2 2 1 1 3 1 Kod: 325 327 328 329 331 332 334 335 336 Frek: 1 1 2 1 3 4 2 1 1 Kod: 338 339 341 342 343 344 346 347 349 Frek: 2 2 4 2 1 1 1 1 2 Kod: 355 356 357 358 359 361 362 366 367 Frek: 1 3 1 1 2 1 1 2 2 Kod: 369 370 371 374 376 377 380 381 383 Frek: 3 1 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 386 388 389 390 392 393 395 396 397 Frek: 2 1 2 1 1 1 1 1 2 Kod: 398 401 403 406 408 410 413 417 419 Frek: 1 3 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 422 423 426 427 432 434 442 444 448 Frek: 1 1 1 3 1 2 1 2 1 Kod: 453 454 459 460 463 464 468 469 472 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 1 2 Kod: 491 494 520 532 539 547 555 601 604 Frek: 1 2 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 618 639 642 659 662 676 695 730 776 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 892 956 999 9999 Frek: 1 1 5 19