ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE
               SSD 0297

              Primärforskare
             Stefan Svallfors
           Sociologiska institutionen
             Umeå universitet

             Första SSD-upplagan
              November 1992

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
              Skanstorget 18
             S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE
       samlades ursprungligen in av Stefan
       Svallfors vid sociologiska institutionen,
       Umeå universitet. Varken SSD eller primär-
       forskaren bär ansvar för analyser och
       tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Stefan Svallfors och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I
  SVERIGE förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Kodboksinformation                II

      SSD dokumentation                III

  VARIABELBESKRIVNING                   IV

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  Frågeformuläret som användes vid denna undersökning
  konstruerades för att fylla olika syften. För det första
  ville man följa upp några av de fåtaliga frågor som tidigare
  ställts av andra svenska undersökningar. För det andra var
  avsikten att fånga både attityder till den allmänna
  politiska debatten kring välfärdsstaten och åsikter kring
  mer specifika välfärdspolitiska områden. För det tredje
  skulle frågeformuläret klargöra attityder till olika
  aspekter av välfärdspolitiken: vilka områden man ville satsa
  pengar på, vem man ansåg bäst lämpad att sköta olika
  tjänster, hur man ville finansiera välfärdspolitiken och om
  man misstänkte att det förekom missbruk av bidrag och
  tjänster. Utifrån en teoretisering av olika
  'välfärdspolitiska dimensioner' ville man få fram de nyanser
  och ambivalenser som attityder till välfärdspolitiken kunde
  innehålla.

  Utskick och insamling av frågeformulären sköttes av
  Statistiska centralbyrån. Urvalet var på 1514 personer i
  åldern 16-74 år. Urvalsdragningen skedde ur registret över
  totalbefolkningen, RTB. Datainsamlingen utfördes genom en
  kombination av postenkät och besöksintervju. Första
  enkätomgången skickades ut 14/4, ett tack- och
  påminnelsekort den 21/4 och en påminnelse med ny enkät den
  28/4. Därefter vidtog under perioden 26/5-11/7 en
  intervjuuppföljning med dem som ej besvarat enkäten.

  Kodning av frågeformuläret och inmatning av svaren på data
  sköttes i huvudsak av Katarina Fredriksson.

  För ytterligare information om undersökningen se:

  Svallfors, Stefan  Vem älskar välfärdsstaten?
             Attityder, organiserade intressen
             och svensk välfärdspolitik.
             Lund: Arkiv, 1986

  Stenberg, Katarina  Åsikter om den offentliga sektorn.
  Svallfors, Stefan  Kodbok för maskinläsbar datafil.
             Umeå: Sociologiska institutionen, 1992

  
                 II

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 13  (2) UTJÄMNAR ORÄTTVISOR  2   (3) MD=9
    REF 13  (4) LOC 23 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.2 Staten behövs för att utjämna de orättvisor som
       hela tiden uppstår i ett samhälle som vårt

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    318  1.  Instämmer helt
    445  2.  Instämmer delvis
    133  3.  Tar delvis avstånd
    24  4.  Tar helt avstånd
    71  8.  Vet inte

    12  9.  Uppgift saknas

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 III

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variabel förteckning


1 SSDstudie NR 0297 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 ID-nummer 5 Vikt 6 Kön 7 Civilstånd 8 Ålder 9 Län 10 Nation 11 Region 12 H-region VIKTIGT FÖR MÖJLIGHETERNA ATT KOMMA FRAM I LIVET 13 Förmögen familj 14 Välutbildade föräldrar 15 God utbildning 16 Ambition 17 Begåvning 18 Hårt arbete 19 Känna rätt person 20 Politiska kontakter 21 Hudfärg 22 Religion 23 Komma från rätt landsdel 24 Kön 25 Politisk uppfattning 26 Möjligt att förbättra levnadsstandarden ÅSIKTER OM LÖNESKILLNADER 27 Löneskillnader nödvändiga 28 Viljan ta på sig extra ansvar 29 Ansträngning att öka yrkeskickligheten 30 Gynna de rika och mäktiga 31 Lång utbildning 32 Stora löneskillnader nödvändiga för Sveriges välstånd 33 Höga inkomster för industrin förbättrar allas levnadsstandard 34 Inget samlat motstånd för att avskaffa ojämlikheten MÅNADSLÖN FÖR OLIKA YRKEN 35 Murare 36 Läkare i allmän praktik 37 Bankkassör 38 Småbutikägare 39 Styrelseordförande i ett stort företag 40 Yrkeslärd fabriksarbetare 41 Lantarbetare 42 Sekreterare 43 Chaufför som kör lokalbuss 44 Fabriksarbetare utan yrkesutbildning 45 Minister i regeringen LÄMPLIG MÅNADSLÖN FÖR OLIKA YRKEN 46 Murare 47 Läkare i allmän praktik 48 Bankkassör 49 Småbutikägare 50 Styrelseordförande i ett stort företag 51 Yrkeslärd fabriksarbetare 52 Lantarbetare 53 Sekreterare 54 Chaufför som kör lokalbuss 55 Fabriksarbetare utan yrkesutbildning 56 Minister i regeringen FAKTORER SOM PÅVERKAR LÖNESÄTTNINGEN 57 Ansvar 58 Komplicerat och svårt arbete 59 Antal studieår 60 Praktisk erfarenhet 61 Arbetsledande uppgifter 62 Ålder 63 Civilstånd 64 Kön 65 Barn 66 Familjens behov för att leva drägligt 67 Farligt arbete 68 Smutsiga och otrevliga arbetsförhållanden 69 Efterfrågan på arbetsmarknaden 70 Fackföreningarnas inflytande ÅSIKTER 71 Inkomstskillnaderna är för stora 72 Regeringens ansvar att minska inkomstskillnaderna 73 Öka utbildningsmöjligheterna för barn från de sämst ställda familjerna 74 Se till att alla som vill ha arbete får det 75 Minska förmånerna för de sämst ställda 76 Upprätthålla en hygglig levnadsstandard för arbetslösa 77 Garanterad minimiinkomst DET NYA SVENSKA SKATTESYSTEMET 78 Skatterna för höginkomsttagare 79 Skatterna för medelinkomsttagare 80 Skatterna för låginkomsttagare 81 Höginkomsttagarnas skatteandel MOTSÄTTNINGAR MELLAN OLIKA GRUPPER 82 Rika och fattiga 83 Arbetarklassen och medelklassen 84 Arbetslösa och de som har arbete 85 Arbetsgivare och arbetstagare 86 Landsbygds- och stadsbefolkning 87 Unga och gamla 88 Invandrare och svenskar 89 Män och kvinnor 90 Egen placering på samhällsskalan 91 Vinna eller förlora på ökad inkomstjämlikhet 92 Faders yrke 93 Faders SEI-grupp 94 Fader egen företagare eller anställd 95 Första arbete efter utbildningens slut 96 Första arbetets SEI-grupp 97 Första arbetet egen företagare eller anställd 98 Nuvarande yrke 99 Nuvarande yrkes SEI-grupp 100 Egen företagare eller anställd 101 Offentlig eller privat tjänst 102 Social position jämförd med faderns 103 Utbildning 104 Månadsinkomst 105 Föräldrar svenska medborgare 106 Närmaste politiska parti 107 Civilstånd 108 Makes yrke 109 Makes SEI-grupp 110 Make egen företagare eller anställd 111 Makes inkomst 112 Svar 113 Infl 114 V96

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0297              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0297


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. November 1992
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer
VAR 5 VIKT Loc 16 width 1 Vikt Anm. Bland de som fortfarande inte besvarat enkäten efter två påminnelser drogs ett subsample på 50%. Dessa intervjuades per telefon. Alla respondenter tillhörande subsamplet har tilldelats vikten 2. För att behålla representativiteten hos urvalet bör alla analyser göras med denna vikt. Kod: 1 2 Frek: 583 166
VAR 6 KÖN Loc 17 width 1 Kön 381 1. Man 368 2. Kvinna
VAR 7 CIVILSTÅND Loc 18 width 1 Civilstånd 218 1. Ogift 226 2. Gift man 7 3. Gift kvinna som ej sammanbor med mannen 59 4. Skild 25 5. Änka/änkling 210 7. Gift kvinna som sammanbor med mannen 4 8. Barn under 18 år
VAR 8 ÅLDER Loc 19 width 2 Ålder 19. 19 år . . 75. 75 år Kod: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 12 11 8 16 15 15 12 16 18 20 14 12 12 14 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Frek: 14 15 14 14 9 16 23 15 18 15 11 21 11 16 Kod: 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Frek: 16 15 12 16 17 18 5 10 14 10 11 12 15 13 Kod: 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Frek: 12 14 19 9 7 14 6 11 10 13 12 11 6 7 Kod: 75 Frek: 7
VAR 9 LÄN Loc 21 width 2 Län 135 01. Stockholms län 18 03. Uppsala län 24 04. Södermanlands län 46 05. Östergötlands län 26 06. Jönköpings län 18 07. Kronobergs län 21 08. Kalmar län 7 09. Gotlands län 11 10. Blekinge län 23 11. Kristianstads län 70 12. Malmöhus län 21 13. Hallands län 55 14. Göteborgs och Bohus län 33 15. Älvsborgs län 26 16. Skaraborgs län 28 17. Värmlands län 28 18. Örebro län 17 19. Västmanlands län 27 20. Kopparbergs län 28 21. Gävleborgs län 25 22. Västernorrlands län 13 23. Jämtlands län 20 24. Västerbottens län 29 25. Norrbottens län
VAR 10 NATION Loc 23 width 2 alphabetic Nation Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 11 REGION Loc 25 width 1 Region 135 1. Stockholms län 133 2. Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län 72 3. Jönkopings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län 104 4. Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län 135 5. Hallands, Göteborgs- och Bohus, Älsborgs och Skaraborgs län 83 6. Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län 38 7. Västernorrlands och Jämtlands län 49 8. Västerbottens och Norrbottens län
VAR 12 H-REGION Loc 26 width 1 H-region 131 1. Stockholm, Södertälje A-region 270 3. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 147 4. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 46 5. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 inom 100 kilometers radie från denna punkt 56 6. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 55 8. Göteborgs A-region 44 9. Malmö/Lund/Trelleborgs A-region
VAR 13 FRAMGÅNG: FÖRMÖGEN 1A Loc 27 width 1 MD=9 F.1. Vi börjar med några frågor om vad som är viktigt för ens möjligheter att komma fram i livet. Kryssa i det alternativ som stämmer bäst med Din uppfattning! F.1a. Hur viktigt för ens möjligheter att komma fram i livet är det att komma från en förmögen familj? 22 1. Helt avgörande 90 2. Mycket viktigt 259 3. Ganska viktigt 240 4. Inte särskilt viktigt 90 5. Inte alls viktigt 18 8. Vet ej 30 9. Uppgift saknas
VAR 14 FRAMGÅNG: UTB FÖRÄLD 1B Loc 28 width 1 MD=9 F.1b. Hur viktigt för ens möjligheter att komma fram i livet är det att ha välutbildade föräldrar? <Se F.1 för fullständig frågetext> 18 1. Helt avgörande 147 2. Mycket viktigt 310 3. Ganska viktigt 165 4. Inte särskilt viktigt 65 5. Inte alls viktigt 16 8. Vet ej 28 9. Uppgift saknas
VAR 15 FRAMGÅNG: UTBILDNING 1C Loc 29 width 1 MD=9 F.1c. Hur viktigt för ens möjligheter att komma fram i livet är det att ha en god utbildning själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 86 1. Helt avgörande 418 2. Mycket viktigt 204 3. Ganska viktigt 15 4. Inte särskilt viktigt 5 5. Inte alls viktigt 4 8. Vet ej 17 9. Uppgift saknas
VAR 16 FRAMGÅNG: AMBITION 1D Loc 30 width 1 MD=9 F.1d. Hur viktigt för ens möjligheter att komma fram i livet är det att vara ambitiös? <Se F.1 för fullständig frågetext> 161 1. Helt avgörande 424 2. Mycket viktigt 119 3. Ganska viktigt 9 4. Inte särskilt viktigt 4 5. Inte alls viktigt 12 8. Vet ej 20 9. Uppgift saknas
VAR 17 FRAMGÅNG: BEGÅVNING 1E Loc 31 width 1 MD=9 F.1e. Hur viktigt för ens möjligheter att komma fram i livet är det att vara begåvad? <Se F.1 för fullständig frågetext> 57 1. Helt avgörande 270 2. Mycket viktigt 338 3. Ganska viktigt 41 4. Inte särskilt viktigt 7 5. Inte alls viktigt 9 8. Vet ej 27 9. Uppgift saknas
VAR 18 FRAMGÅNG: HÅRT ARBETE 1F Loc 32 width 1 MD=9 F.1f. Hur viktigt för ens möjligheter att komma fram i livet är det att arbeta hårt? <Se F.1 för fullständig frågetext> 123 1. Helt avgörande 366 2. Mycket viktigt 198 3. Ganska viktigt 27 4. Inte särskilt viktigt 11 5. Inte alls viktigt 8 8. Vet ej 16 9. Uppgift saknas
VAR 19 FRAMGÅNG: KÄNNA PERS. 1G Loc 33 width 1 MD=9 F.1g. Hur viktigt för ens möjligheter att komma fram i livet är det att känna rätt person? <Se F.1 för fullständig frågetext> 53 1. Helt avgörande 217 2. Mycket viktigt 287 3. Ganska viktigt 122 4. Inte särskilt viktigt 28 5. Inte alls viktigt 15 8. Vet ej 27 9. Uppgift saknas
VAR 20 FRAMGÅNG: POL KONT. 1H Loc 34 width 1 MD=9 F.1h. Hur viktigt för ens möjligheter att komma fram i livet är det att ha politiska kontakter? <Se F.1 för fullständig frågetext> 17 1. Helt avgörande 50 2. Mycket viktigt 122 3. Ganska viktigt 299 4. Inte särskilt viktigt 182 5. Inte alls viktigt 52 8. Vet ej 27 9. Uppgift saknas
VAR 21 FRAMGÅNG: HUDFÄRG 1I Loc 35 width 1 MD=9 F.1i. Hur viktigt för ens möjligheter att komma fram i livet är det att ha en viss hudfärg? <Se F.1 för fullständig frågetext> 20 1. Helt avgörande 50 2. Mycket viktigt 153 3. Ganska viktigt 207 4. Inte särskilt viktigt 235 5. Inte alls viktigt 58 8. Vet ej 26 9. Uppgift saknas
VAR 22 FRAMGÅNG: RELIGION 1J Loc 36 width 1 MD=9 F.1j. Hur viktigt för ens möjligheter att komma fram i livet är det att ha en viss religion? <Se F.1 för fullständig frågetext> 6 1. Helt avgörande 17 2. Mycket viktigt 51 3. Ganska viktigt 225 4. Inte särskilt viktigt 353 5. Inte alls viktigt 70 8. Vet ej 27 9. Uppgift saknas
VAR 23 FRAMGÅNG: LANDSDEL 1K Loc 37 width 1 MD=9 F.1k. Hur viktigt för ens möjligheter att komma fram i livet är det att komma från en viss del av landet? <Se F.1 för fullständig frågetext> 5 1. Helt avgörande 14 2. Mycket viktigt 63 3. Ganska viktigt 215 4. Inte särskilt viktigt 390 5. Inte alls viktigt 36 8. Vet ej 26 9. Uppgift saknas
VAR 24 FRAMGÅNG: KÖN 1L Loc 38 width 1 MD=9 F.1l. Hur viktigt för ens möjligheter att komma fram i livet är det att vara man eller kvinna? <Se F.1 för fullständig frågetext> 17 1. Helt avgörande 56 2. Mycket viktigt 182 3. Ganska viktigt 225 4. Inte särskilt viktigt 195 5. Inte alls viktigt 46 8. Vet ej 28 9. Uppgift saknas
VAR 25 FRAMGÅNG: POLITIK 1M Loc 39 width 1 MD=9 F.1m. Hur viktigt för ens möjligheter att komma fram i livet är det att ha en viss politisk uppfattning? <Se F.1 för fullständig frågetext> 11 1. Helt avgörande 25 2. Mycket viktigt 121 3. Ganska viktigt 267 4. Inte särskilt viktigt 248 5. Inte alls viktigt 51 8. Vet ej 26 9. Uppgift saknas
VAR 26 LEVNADSSTANDARD 2 Loc 40 width 1 MD=9 F.2. Som läget är i Sverige idag, har människor som jag och min familj goda möjligheter att förbättra vår levnadsstandard. Kryssa i den ruta som bäst stämmer med Din uppfattning! 7 1. Instämmer starkt 143 2. Instämmer 319 3. Varken instämmer eller tar avstånd 169 4. Tar avstånd 55 5. Tar starkt avstånd 54 8. Vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 27 LÖNESKILLNADER 3 Loc 41 width 1 MD=9 F.3. Vissa personer tjänar mycket pengar medan andra inte tjänar särskilt mycket. För att få folk att arbeta hårt, tror Du att stora löneskillader är... 116 1. Absolut nödvändiga 353 2. Antagligen nödvändiga 159 3. Antagligen inte nödvändiga 77 4. Definitivt inte nödvändiga 40 8. Vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 28 HÖGRE LÖN: ANSVAR 4A Loc 42 width 1 MD=9 F.4. Instämmer Du eller tar Du avstånd från följande påståenden? För varje påstående kryssa i den ruta som stämmer bäst med Din uppfattning. F.4a. Folk skulle inte vilja ta på sig extra ansvar i sitt arbete om detta inte gav högre lön. 135 1. Instämmer starkt 423 2. Instämmer 94 3. Varken instämmer eller tar avstånd 68 4. Tar avstånd 10 5. Tar starkt avstånd 12 8. Vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 29 HÖGRE LÖN: KVALIFIK 4B Loc 43 width 1 MD=9 F.4b. Arbetare skulle inte anstränga sig för att öka sin yrkesskicklighet och sina kvalifikationer om detta inte gav högre lön. <Se F.4 för fullständig frågetext> 109 1. Instämmer starkt 395 2. Instämmer 124 3. Varken instämmer eller tar avstånd 85 4. Tar avstånd 11 5. Tar starkt avstånd 15 8. Vet ej 10 9. Uppgift saknas
VAR 30 OJÄMLIKH GYNNAR RIKA 4C Loc 44 width 1 MD=9 F.4c. Ojämlikheten finns kvar för att den gynnar de rika och mäktiga. <Se F.4 för fullständig frågetext> 140 1. Instämmer starkt 220 2. Instämmer 173 3. Varken instämmer eller tar avstånd 115 4. Tar avstånd 32 5. Tar starkt avstånd 58 8. Vet ej 11 9. Uppgift saknas
VAR 31 HÖGRE LÖN: STUDIEÅR 4D Loc 45 width 1 MD=9 F.4d. Ingen skulle läsa i flera år för att bli advokat eller läkare om de inte förväntade sig att tjäna mycket mer än vanliga arbetare. <Se F.4 för fullständig frågetext> 179 1. Instämmer starkt 342 2. Instämmer 103 3. Varken instämmer eller tar avstånd 83 4. Tar avstånd 14 5. Tar starkt avstånd 21 8. Vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 32 HÖGRE LÖN: VÄLSTÅND 4E Loc 46 width 1 MD=9 F.4e. Stora löneskillnader är nödvändiga för Sveriges välstånd. <Se F.4 för fullständig frågetext> 36 1. Instämmer starkt 169 2. Instämmer 206 3. Varken instämmer eller tar avstånd 201 4. Tar avstånd 61 5. Tar starkt avstånd 65 8. Vet ej 11 9. Uppgift saknas
VAR 33 INDUSTRINS INKOMSTER 4F Loc 47 width 1 MD=9 F.4f. Att låta industrin göra höga vinster är det bästa sättet att förbättra allas levnadsstandard. <Se F.4 för fullständig frågetext> 58 1. Instämmer starkt 227 2. Instämmer 185 3. Varken instämmer eller tar avstånd 143 4. Tar avstånd 27 5. Tar starkt avstånd 97 8. Vet ej 12 9. Uppgift saknas
VAR 34 INGET SAMLAT MOTSTÅND 4G Loc 48 width 1 MD=9 F.4g. Ojämlikheten finns kvar för att vanliga människor inte sluter sig samman för att avskaffa den. <Se F.4 för fullständig frågetext> 53 1. Instämmer starkt 171 2. Instämmer 186 3. Varken instämmer eller tar avstånd 177 4. Tar avstånd 45 5. Tar starkt avstånd 105 8. Vet ej 12 9. Uppgift saknas
VAR 35 LÖN: MURARE 5A Loc 49 width 5 MD= 0 F.5. Hur mycket tror Du att folk i dessa yrken faktiskt tjänar? Skriv hur mycket Du tror att de i vanliga fall tjänar per månad, före skatt! F.5a. Murare 06000. 6 000 kronor . . 61300. 61 300 kronor 1 99999. Över 100 000 kronor 72 00000. Uppgift saknas Kod: 0 6000 8000 9000 10000 11000 11500 12000 Frek: 72 1 1 2 23 19 3 56 Kod: 12500 13000 13500 14000 14400 14500 15000 15002 Frek: 3 47 4 88 1 3 195 1 Kod: 16000 17000 17500 18000 19000 20000 21000 22400 Frek: 69 51 1 53 4 38 1 1 Kod: 23000 25000 30000 61300 99999 Frek: 1 7 2 1 1
VAR 36 LÖN: LÄKARE 5B Loc 54 width 5 MD= 0 F.5b. Läkare i allmän praktik <Se F.5 för fullständig frågetext> 02200. 2 200 kronor . . 75000. 75 000 kronor 3 99999. Över 100 000 kronor 70 00000. Uppgift saknas Kod: 0 2200 9500 10000 12000 12500 12800 13000 Frek: 70 1 2 2 3 1 1 5 Kod: 14000 14500 15000 16000 16500 17000 17500 18000 Frek: 6 1 21 25 1 12 1 37 Kod: 18500 19000 20000 21000 22000 22500 23000 24000 Frek: 1 10 110 6 40 1 18 13 Kod: 25000 26000 27000 27500 28000 29000 30000 32000 Frek: 154 4 10 1 16 1 101 1 Kod: 35000 40000 40001 45000 50000 60000 70000 75000 Frek: 34 19 1 5 6 3 1 1 Kod: 99999 Frek: 3
VAR 37 LÖN: BANKKASSÖR 5C Loc 59 width 5 MD= 0 F.5c. Bankkassör <Se F.5 för fullständig frågetext> 07000. 7 000 kronor . . 80000. 80 000 kronor 70 00000. Uppgift saknas Kod: 0 7000 8000 8500 9000 9500 9900 10000 Frek: 70 1 3 1 19 5 1 71 Kod: 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 Frek: 11 86 7 171 9 76 4 42 Kod: 14500 15000 16000 17000 17500 18000 19000 20000 Frek: 1 88 18 15 1 16 2 13 Kod: 20008 23000 24000 25000 26000 30000 40000 45000 Frek: 1 1 1 7 1 2 1 1 Kod: 50000 60000 80000 Frek: 1 1 1
VAR 38 LÖN: SMÅBUTIKÄGARE 5D Loc 64 width 5 MD= 0 F.5d. Småbutikägare <Se F.5 för fullständig frågetext> 01000. 1 000 kronor . . 60000. 60 000 kronor 102 00000. Uppgift saknas Kod: 0 1000 5000 6000 7000 8000 8500 9000 Frek: 102 1 1 1 5 25 3 11 Kod: 10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 14000 Frek: 83 1 40 1 85 6 40 32 Kod: 15000 15500 16000 16500 17000 17500 18000 19000 Frek: 151 1 19 3 20 2 25 3 Kod: 20000 21000 22000 23000 25000 28000 30000 60000 Frek: 64 1 2 1 12 1 6 1
VAR 39 LÖN: STYRELSEORDF 5E Loc 69 width 5 MD= 0 F.5e. Styrelseordförande i ett stort företag <Se F.5 för fullständig frågetext> 01500. 1 500 kronor . . 90000. 90 000 kronor 48 99999. Över 100 000 kronor 80 00000. Uppgift saknas Kod: 0 1500 4000 5000 6000 7000 8000 10000 Frek: 80 1 1 2 1 1 2 7 Kod: 11000 12000 14000 15000 15500 16000 17000 18000 Frek: 1 2 3 21 1 2 7 14 Kod: 18500 19000 20000 21000 22000 22500 23000 24000 Frek: 2 5 61 5 7 2 1 1 Kod: 25000 26000 27000 27500 28000 30000 32000 35000 Frek: 76 1 4 2 5 98 3 48 Kod: 36000 37000 37500 38000 40000 45000 46000 47500 Frek: 2 1 1 2 68 12 1 1 Kod: 48000 50000 55000 60000 65000 67500 70000 75000 Frek: 2 87 3 27 2 1 8 7 Kod: 80000 85000 90000 99999 Frek: 6 2 1 48
VAR 40 LÖN: FABRIKSARB UTB. 5F Loc 74 width 5 MD= 0 F.5f. Yrkeslärd fabriksarbetare <Se F.5 för fullständig frågetext> 08000. 8 000 kronor . . 35000. 35 000 kronor 1 99999. Över 100 000 kronor 69 00000. Uppgift saknas Kod: 0 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 Frek: 69 3 1 5 1 35 5 38 Kod: 11500 12000 12500 13000 13500 14000 14500 14700 Frek: 1 127 11 127 4 111 3 1 Kod: 15000 16000 17000 17500 18000 18500 19000 20000 Frek: 126 32 15 1 11 1 4 8 Kod: 21000 22000 25000 30000 35000 99999 Frek: 1 1 2 3 1 1
VAR 41 LÖN: LANTARBETARE 5G Loc 79 width 5 MD= 0 F.5g. Lantarbetare <Se F.5 för fullständig frågetext> 04000. 4 000 kronor . . 95000. 95 000 kronor 85 00000. Uppgift saknas Kod: 0 4000 5000 6000 7000 8000 8500 9000 Frek: 85 1 4 6 7 34 5 56 Kod: 9100 9500 9800 10000 10500 11000 11500 12000 Frek: 1 5 1 178 8 79 4 144 Kod: 12500 13000 13500 13800 14000 15000 16000 17000 Frek: 5 35 2 1 16 39 6 3 Kod: 18000 20000 25000 80000 95000 Frek: 6 14 2 1 1
VAR 42 LÖN: SEKRETERARE 5H Loc 84 width 5 MD= 0 F.5h. Sekreterare <Se F.5 för fullständig frågetext> 05000. 5 000 kronor . . 25000. 25 000 kronor 73 00000. Uppgift saknas Kod: 0 5000 6000 7500 8000 8500 9000 9200 Frek: 73 1 1 1 6 1 34 1 Kod: 9500 9900 10000 10500 11000 11500 12000 12500 Frek: 10 1 103 8 126 10 154 8 Kod: 13000 13500 14000 15000 15500 16000 17000 18000 Frek: 88 2 39 54 1 6 4 7 Kod: 19000 20000 24000 25000 Frek: 1 5 1 3
VAR 43 LÖN: BUSSCHAUFFÖR 5I Loc 89 width 5 MD= 0 F.5i. Chaufför som kör lokalbuss <Se F.5 för fullständig frågetext> 01300. 1 300 kronor . . 20000. 20 000 kronor 72 00000. Uppgift saknas Kod: 0 1300 6000 8000 8500 9000 9800 10000 Frek: 72 1 2 3 2 25 1 82 Kod: 10006 10500 11000 11500 11700 11750 11800 12000 Frek: 1 7 104 12 1 1 3 203 Kod: 12500 13000 13500 14000 14500 15000 16000 17000 Frek: 15 106 3 49 3 38 9 2 Kod: 18000 19000 20000 Frek: 1 1 2
VAR 44 LÖN: FABRIKSARB. OUTB 5J Loc 94 width 5 MD= 0 F.5j. Fabriksarbetare utan yrkesutbildning <Se F.5 för fullständig frågetext> 01200. 1 200 kronor . . 90000. 90 000 kronor 71 00000. Uppgift saknas Kod: 0 1200 5000 6500 7000 7500 8000 8500 Frek: 71 1 1 1 4 1 21 3 Kod: 9000 9100 9500 9800 10000 10500 10800 11000 Frek: 62 1 9 1 156 2 1 129 Kod: 11500 12000 12500 12600 13000 13500 14000 15000 Frek: 14 146 11 1 57 1 22 23 Kod: 16000 17000 17500 18000 20000 90000 Frek: 4 1 2 1 1 1
VAR 45 LÖN: MINISTER 5K Loc 99 width 5 MD= 0 F.5k. Minister i regeringen <Se F.5 för fullständig frågetext> 03000. 3 000 kronor . . 90000. 90 000 kronor 14 99999. Över 100 000 kronor 72 00000. Uppgift saknas Kod: 0 3000 4500 10000 15000 18000 19500 20000 Frek: 72 1 1 1 4 2 1 16 Kod: 20001 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 Frek: 1 1 5 7 3 72 5 19 Kod: 27500 28000 29000 29200 30000 30200 32000 32500 Frek: 2 12 2 1 129 1 14 1 Kod: 33000 35000 36000 37000 38000 40000 41000 42000 Frek: 2 99 2 5 10 127 1 4 Kod: 42500 43000 45000 47000 47500 48000 50000 52000 Frek: 2 2 25 1 1 4 48 1 Kod: 55000 60000 65000 70000 75000 80000 85000 90000 Frek: 2 12 2 3 3 2 1 3 Kod: 99999 Frek: 14
VAR 46 RIML LÖN: MURARE 6A Loc 104 width 5 MD= 0 F.6. Hur mycket tycker Du att folk i dessa yrken borde tjäna? Skriv hur mycket Du tycker att de borde tjäna per månad, före skatt, oavsett vad de faktiskt tjänar. F.6a. Murare 05000. 5 000 kronor . . 70002. 70 002 kronor 113 00000. Uppgift saknas Kod: 0 5000 6000 10000 11000 11500 12000 12500 Frek: 113 1 1 20 8 1 51 3 Kod: 13000 14000 15000 15200 15500 16000 17000 17500 Frek: 58 64 228 1 1 45 38 1 Kod: 18000 19000 20000 22000 25000 30000 32000 70002 Frek: 47 6 53 1 5 1 1 1
VAR 47 RIML LÖN: LÄKARE 6B Loc 109 width 5 MD= 0 F.6b. Läkare i allmän praktik <Se F.6 för fullständig frågetext> 08000. 8 000 kronor . . 80000. 80 000 kronor 1 99999. Över 100 000 kronor 108 00000. Uppgift saknas Kod: 0 8000 9000 10000 12000 13000 14000 14500 Frek: 108 1 2 1 3 2 4 1 Kod: 15000 15500 16000 17000 18000 19000 19500 20000 Frek: 38 1 16 27 42 14 1 147 Kod: 21000 22000 22500 23000 24000 25000 26000 27000 Frek: 3 17 1 7 4 144 2 7 Kod: 27500 28000 30000 32000 34000 35000 38000 40000 Frek: 1 6 89 1 1 28 1 15 Kod: 40009 45000 50000 51000 60000 75000 80000 99999 Frek: 1 2 5 1 2 1 1 1
VAR 48 RIML LÖN: BANKKASSÖR 6C Loc 114 width 5 MD= 0 F.6c. Bankkassör <Se F.6 för fullständig frågetext> 01000. 1 000 kronor . . 45000. 45 000 kronor 111 00000. Uppgift saknas Kod: 0 1000 7000 8000 9000 10000 10400 10500 Frek: 111 1 1 4 3 42 1 4 Kod: 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 14001 Frek: 40 4 141 2 84 2 56 1 Kod: 14500 15000 15500 16000 16500 17000 18000 19000 Frek: 1 162 1 19 1 15 17 2 Kod: 20000 22000 25000 30000 40000 41000 45000 Frek: 20 1 6 4 1 1 1
VAR 49 RIML LÖN: SMÅBUTIKÄG. 6D Loc 119 width 5 MD= 0 F.6d. Småbutikägare <Se F.6 för fullständig frågetext> 06000. 6 000 kronor . . 80000. 80 000 kronor 128 00000. Uppgift saknas Kod: 0 6000 8000 10000 10500 11000 11500 12000 Frek: 128 2 1 31 1 10 2 60 Kod: 13000 14000 15000 16000 16500 17000 17500 18000 Frek: 37 41 214 39 1 16 1 35 Kod: 18500 19000 20000 21000 22000 22500 24000 25000 Frek: 1 1 88 1 4 1 2 17 Kod: 28000 30000 40000 80000 Frek: 2 11 1 1
VAR 50 RIML LÖN:STYRELSEORDF 6E Loc 124 width 5 MD= 0 F.6e. Styrelseordförande i ett stort företag <Se F.6 för fullständig frågetext> 01500. 1 500 kronor . . 85000. 85 0000 kronor 22 99999. Över 100 000 kronor 126 00000. Uppgift saknas Kod: 0 1500 2000 3000 4000 5000 6000 8000 Frek: 126 2 1 1 2 4 2 2 Kod: 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 Frek: 3 15 3 7 6 6 44 9 Kod: 16500 16700 17000 17500 18000 19000 20000 21000 Frek: 1 1 15 1 26 6 129 1 Kod: 22000 22500 23000 24000 25000 26000 27500 28000 Frek: 3 1 2 3 91 1 1 5 Kod: 30000 32000 35000 37000 37500 38000 40000 45000 Frek: 75 1 28 1 1 1 36 2 Kod: 49900 50000 55000 60000 65000 70000 75000 80000 Frek: 1 35 1 9 1 2 11 1 Kod: 85000 99999 Frek: 1 22
VAR 51 RIML LÖN:FABR.ARB UTB 6F Loc 129 width 5 MD= 0 F.6f. Yrkeslärd fabriksarbetare <Se F.6 för fullständig frågetext> 00100. 100 kronor . . 35000. 35 000 kronor 114 00000. Uppgift saknas Kod: 0 100 1400 8000 8500 10000 10800 11000 Frek: 114 1 1 1 1 13 1 7 Kod: 11500 12000 12500 13000 13500 14000 14500 15000 Frek: 1 70 2 76 1 73 2 208 Kod: 15500 16000 17000 17500 18000 19000 20000 21000 Frek: 4 42 29 1 44 3 38 2 Kod: 22000 25000 30000 35000 Frek: 3 9 1 1
VAR 52 RIML LÖN: LANTARB. 6G Loc 134 width 5 MD= 0 F.6g. Lantarbetare <Se F.6 för fullständig frågetext> 01200. 1 200 kronor . . 30000. 30 000 kronor 124 00000. Uppgift saknas Kod: 0 1200 6000 7500 8000 9000 9800 10000 Frek: 124 1 1 1 2 4 1 48 Kod: 10400 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 Frek: 1 2 28 1 109 5 81 1 Kod: 14000 14500 15000 15500 16000 17000 17500 18000 Frek: 68 1 169 1 20 11 2 14 Kod: 19000 20000 25000 30000 Frek: 2 42 7 2
VAR 53 RIML LÖN: SEKRETERARE 6H Loc 139 width 5 MD= 0 F.6h. Sekreterare <Se F.6 för fullständig frågetext> 06000. 6 000 kronor . . 35000. 35 000 kronor 113 00000. Uppgift saknas Kod: 0 6000 8000 9000 9500 10000 10500 11000 Frek: 113 2 4 6 5 47 4 57 Kod: 11500 11700 12000 12500 13000 13500 14000 14500 Frek: 3 1 131 5 102 3 62 1 Kod: 15000 16000 17000 18000 19000 20000 22000 24000 Frek: 148 13 7 11 2 15 1 1 Kod: 25000 30000 35000 Frek: 3 1 1
VAR 54 RIML LÖN:BUSSCHAUFFÖR 6I Loc 144 width 5 MD= 0 F.6i. Chaufför som kör lokalbuss <Se F.6 för fullständig frågetext> 05000. 5 000 kronor . . 30000. 30 000 kronor 113 00000. Uppgift saknas Kod: 0 5000 7000 8000 8500 9000 10000 10400 Frek: 113 1 1 3 1 3 49 1 Kod: 11000 11500 11800 12000 12500 13000 13500 13800 Frek: 40 3 1 143 7 107 3 1 Kod: 14000 14500 15000 16000 17000 17500 18000 19000 Frek: 59 1 153 14 12 1 13 2 Kod: 20000 25000 30000 Frek: 13 3 1
VAR 55 RIML LÖN:FABR.ARB OUT 6J Loc 149 width 5 MD= 0 F.6j. Fabriksarbetare utan yrkesutbildning <Se F.6 för fullständig frågetext> 06000. 6 000 kronor . . 90000. 90 000 kronor 113 00000. Uppgift saknas Kod: 0 6000 6500 7000 8000 9000 9500 10000 Frek: 113 1 1 2 12 20 1 94 Kod: 10500 11000 11500 12000 12001 12500 13000 13500 Frek: 2 61 8 165 1 3 86 4 Kod: 14000 14500 15000 16000 17000 17500 18000 18500 Frek: 47 2 83 9 7 2 7 1 Kod: 19000 20000 25000 75000 90000 Frek: 1 13 1 1 1
VAR 56 RIML LÖN: MINISTER 6K Loc 154 width 5 MD= 0 F.6k. Minister i regeringen <Se F.6 för fullständig frågetext> 05000. 5 000 kronor . . 80003. 80 003 kronor 8 99999. Över 100 000 kronor 114 00000. Uppgift saknas Kod: 0 5000 6000 8000 8500 10000 11000 12000 Frek: 114 2 1 1 1 14 2 3 Kod: 13000 14000 15000 16000 16700 17000 17500 18000 Frek: 1 5 45 8 1 10 1 16 Kod: 19000 19500 20000 21000 22000 23000 24000 25000 Frek: 4 1 131 1 12 5 4 115 Kod: 27000 28000 29000 30000 32500 33000 33433 35000 Frek: 3 10 1 87 1 2 1 33 Kod: 38000 40000 42000 45000 47500 50000 55000 60000 Frek: 1 54 2 5 1 31 1 5 Kod: 75000 80000 80003 99999 Frek: 2 2 1 8
VAR 57 LÖN: ANSVAR 7A Loc 159 width 1 MD=9 F.7. När det gäller att bestämma folks lön, hur viktiga tycker Du var och en av de följande sakerna borde vara? För varje delfråga kryssa i den ruta som stämmer bäst med Din uppfattning. F.7a. Hur mycket ansvar man har i arbetet? 88 1. Borde vara helt och hållet avgörande 448 2. Borde vara mycket viktigt 177 3. Borde vara ganska viktigt 12 4. Borde inte vara särskilt viktigt 9 5. Borde inte alls spela någon roll 10 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 58 LÖN: SVÅRT ARBETE 7B Loc 160 width 1 MD=9 F.7b. Hur komplicerat och svårt arbetet är? <Se F.7 för fullständig frågetext> 88 1. Borde vara helt och hållet avgörande 449 2. Borde vara mycket viktigt 167 3. Borde vara ganska viktigt 16 4. Borde inte vara särskilt viktigt 9 5. Borde inte alls spela någon roll 15 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 59 LÖN: STUDIEÅR 7C Loc 161 width 1 MD=9 F.7c. Hur många år man studerat? <Se F.7 för fullständig frågetext> 24 1. Borde vara helt och hållet avgörande 189 2. Borde vara mycket viktigt 333 3. Borde vara ganska viktigt 150 4. Borde inte vara särskilt viktigt 28 5. Borde inte alls spela någon roll 18 8. Vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 60 LÖN: ERFARENHET 7D Loc 162 width 1 MD=9 F.7d. Hur mycket praktisk erfarenhet som krävs? <Se F.7 för fullständig frågetext> 43 1. Borde vara helt och hållet avgörande 325 2. Borde vara mycket viktigt 328 3. Borde vara ganska viktigt 24 4. Borde inte vara särskilt viktigt 5 5. Borde inte alls spela någon roll 15 8. Vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 61 LÖN: ARBETSLEDNING 7E Loc 163 width 1 MD=9 F.7e. Om man har arbetsledande uppgifter? <Se F.7 för fullständig frågetext> 48 1. Borde vara helt och hållet avgörande 349 2. Borde vara mycket viktigt 274 3. Borde vara ganska viktigt 44 4. Borde inte vara särskilt viktigt 13 5. Borde inte alls spela någon roll 11 8. Vet ej 10 9. Uppgift saknas
VAR 62 LÖN: ÅLDER 7F Loc 164 width 1 MD=9 F.7f. Hur gammal man är? <Se F.7 för fullständig frågetext> 10 1. Borde vara helt och hållet avgörande 67 2. Borde vara mycket viktigt 179 3. Borde vara ganska viktigt 319 4. Borde inte vara särskilt viktigt 147 5. Borde inte alls spela någon roll 16 8. Vet ej 11 9. Uppgift saknas
VAR 63 LÖN: CIVILSTÅND 7G Loc 165 width 1 MD=9 F.7g. Om man är gift eller ogift? <Se F.7 för fullständig frågetext> 4 1. Borde vara helt och hållet avgörande 8 2. Borde vara mycket viktigt 26 3. Borde vara ganska viktigt 145 4. Borde inte vara särskilt viktigt 544 5. Borde inte alls spela någon roll 16 8. Vet ej 6 9. Uppgift saknas
VAR 64 LÖN: KÖN 7H Loc 166 width 1 MD=9 F.7h. Om man är man eller kvinna? <Se F.7 för fullständig frågetext> 4 1. Borde vara helt och hållet avgörande 6 2. Borde vara mycket viktigt 10 3. Borde vara ganska viktigt 137 4. Borde inte vara särskilt viktigt 570 5. Borde inte alls spela någon roll 15 8. Vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 65 LÖN: BARN 7I Loc 167 width 1 MD=9 F.7i. Om man har barn att ta hand om? <Se F.7 för fullständig frågetext> 10 1. Borde vara helt och hållet avgörande 32 2. Borde vara mycket viktigt 95 3. Borde vara ganska viktigt 154 4. Borde inte vara särskilt viktigt 421 5. Borde inte alls spela någon roll 27 8. Vet ej 10 9. Uppgift saknas
VAR 66 LÖN: FAMILJENS BEHOV 7J Loc 168 width 1 MD=9 F.7j. Hur mycket man behöver för att familjen ska leva drägligt? <Se F.7 för fullständig frågetext> 40 1. Borde vara helt och hållet avgörande 158 2. Borde vara mycket viktigt 190 3. Borde vara ganska viktigt 96 4. Borde inte vara särskilt viktigt 202 5. Borde inte alls spela någon roll 48 8. Vet ej 15 9. Uppgift saknas
VAR 67 LÖN: FARLIGHET 7K Loc 169 width 1 MD=9 F.7k. Hur farligt arbetet är? <Se F.7 för fullständig frågetext> 96 1. Borde vara helt och hållet avgörande 394 2. Borde vara mycket viktigt 212 3. Borde vara ganska viktigt 18 4. Borde inte vara särskilt viktigt 7 5. Borde inte alls spela någon roll 17 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 68 LÖN: ARBETSFÖRHÅLLANDE 7 Loc 170 width 1 MD=9 F.7l. Hur smutsiga och otrevliga arbetsförhållandena är? <Se F.7 för fullständig frågetext> 54 1. Borde vara helt och hållet avgörande 274 2. Borde vara mycket viktigt 323 3. Borde vara ganska viktigt 57 4. Borde inte vara särskilt viktigt 13 5. Borde inte alls spela någon roll 21 8. Vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 69 LÖN: EFTERFRÅGAN 7M Loc 171 width 1 MD=9 F.7m. Hur efterfrågat ens arbete är på arbetsmarknaden? <Se F.7 för fullständig frågetext> 22 1. Borde vara helt och hållet avgörande 161 2. Borde vara mycket viktigt 235 3. Borde vara ganska viktigt 205 4. Borde inte vara särskilt viktigt 91 5. Borde inte alls spela någon roll 23 8. Vet ej 12 9. Uppgift saknas
VAR 70 LÖN: FACKFÖRENINGAR 7N Loc 172 width 1 MD=9 F.7n. Fackföreningarnas inflytande? <Se F.7 för fullständig frågetext> 14 1. Borde vara helt och hållet avgörande 60 2. Borde vara mycket viktigt 127 3. Borde vara ganska viktigt 199 4. Borde inte vara särskilt viktigt 276 5. Borde inte alls spela någon roll 65 8. Vet ej 8 9. Uppgift saknas
VAR 71 FÖR STORA INKOMSTSKILL 8 Loc 173 width 1 MD=9 F.8. Håller Du med om eller tar avstånd från följande påståenden? För varje påstående kryssa i den ruta som stämmer bäst med Din uppfattning. F.8a. Inkomstskillnaderna är för stora i Sverige. 177 1. Instämmer starkt 255 2. Instämmer 159 3. Varken instämmer eller tar avstånd 99 4. Tar avstånd 36 5. Tar helt avstånd 20 8. Vet ej 3 9. Uppgift saknas
VAR 72 MINSKA INKOMSTSKILLN 8B Loc 174 width 1 MD=9 F.8b. Det är regeringens/riksdagens ansvar att minska inkomstskillnaderna mellan de med hög och de med låg inkomst. <Se F.8 för fullständig frågetext> 124 1. Instämmer starkt 254 2. Instämmer 128 3. Varken instämmer eller tar avstånd 138 4. Tar avstånd 70 5. Tar helt avstånd 30 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 73 UTBILDNINGSCHANSER 8C Loc 175 width 1 MD=9 F.8c. Regering/riksdag bör öka chanserna för barn från de sämst ställda familjerna att gå på universitet. <Se F.8 för fullständig frågetext> 143 1. Instämmer starkt 328 2. Instämmer 161 3. Varken instämmer eller tar avstånd 55 4. Tar avstånd 23 5. Tar helt avstånd 34 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 74 ARBETE ÅT ALLA 8D Loc 176 width 1 MD=9 F.8d. Regering/riksdag bör se till att alla som vill ha ett arbete får det. <Se F.8 för fullständig frågetext> 196 1. Instämmer starkt 329 2. Instämmer 124 3. Varken instämmer eller tar avstånd 60 4. Tar avstånd 16 5. Tar helt avstånd 20 8. Vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 75 MINDRE FÖRMÅNER 8E Loc 177 width 1 MD=9 F.8e. Regering/riksdag bör använda mindre pengar till förmåner för de sämst ställda. <Se F.8 för fullständig frågetext> 16 1. Instämmer starkt 61 2. Instämmer 158 3. Varken instämmer eller tar avstånd 274 4. Tar avstånd 188 5. Tar helt avstånd 45 8. Vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 76 STANDARD ARBETSLÖSA 8F Loc 178 width 1 MD=9 F.8f. Regering/riksdag bör upprätthålla en hygglig levnadsstandard för de arbetslösa. <Se F.8 för fullständig frågetext> 62 1. Instämmer starkt 359 2. Instämmer 199 3. Varken instämmer eller tar avstånd 59 4. Tar avstånd 25 5. Tar helt avstånd 37 8. Vet ej 8 9. Uppgift saknas
VAR 77 GARANTERAD MINIMINK. 8G Loc 179 width 1 MD=9 F.8g. Regering/riksdag bör hålla alla med en garanterad minimiinkomst. <Se F.8 för fullständig frågetext> 69 1. Instämmer starkt 230 2. Instämmer 173 3. Varken instämmer eller tar avstånd 143 4. Tar avstånd 76 5. Tar helt avstånd 53 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 78 SKATTER HÖG INKOMST 9A Loc 180 width 1 MD=9 F.9. Hur skulle Du vilja beskriva de samlade skatterna i det nya svenska skattesystemet? Kryssa i den ruta som stämmer bäst med Din uppfattning. F.9a. För folk med höga inkomster är skatterna ... 53 1. Alledels för höga 113 2. För höga 199 3. Ungefär lagom 223 4. För låga 79 5. Alldeles för låga 75 8. Vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 79 SKATTER MEDELINKOMST 9B Loc 181 width 1 MD=9 F.9b. För folk med medelinkomster är skatterna ... <Se F.9 för fullständig frågetext> 82 1. Alledels för höga 288 2. För höga 298 3. Ungefär lagom 5 4. För låga 5. Alldeles för låga 69 8. Vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 80 SKATTER LÅG INKOMST 9C Loc 182 width 1 MD=9 F.9c. För folk med låga inkomster är skatterna ... <Se F.9 för fullständig frågetext> 247 1. Alledels för höga 326 2. För höga 111 3. Ungefär lagom 2 4. För låga 5. Alldeles för låga 57 8. Vet ej 6 9. Uppgift saknas
VAR 81 SKATTEANDEL HÖGINK 10 Loc 183 width 1 MD=9 F.10. Tycker Du att folk med höga inkomster bör betala en större andel, samma andel eller en lägre andel av sina inkomster i skatt än de med låga inkomster? Kryssa i den ruta som stämmer bäst med Din uppfattning. 101 1. En mycket större andel 447 2. En större andel 161 3. Samma andel 8 4. En mindre andel 5. En mycket mindre andel 29 8. Vet ej 3 9. Uppgift saknas
VAR 82 KONF: RIK-FATTIG 11A Loc 184 width 1 MD=9 F.11. I alla länder finns det skillnader eller till och med konflikter mellan olika sociala grupper. Enligt Din uppfattning, hur stora motsättningar är det i Sverige mellan..... För varje delfråga kryssa i den ruta som stämmer bäst med Din uppfattning. F.11a. Rika och fattiga? 42 1. Mycket starka motsättningar 169 2. Starka motsättningar 440 3. Inte särskilt starka motsättningar 51 4. Det finns inga motsättningar 41 8. Vet ej 6 9. Uppgift saknas
VAR 83 KONF: ARB.KL-MEDELKL 11B Loc 185 width 1 MD=9 F.11b. Arbetarklassen och medelklassen? <Se F.11 för fullständig frågetext> 6 1. Mycket starka motsättningar 53 2. Starka motsättningar 497 3. Inte särskilt starka motsättningar 149 4. Det finns inga motsättningar 38 8. Vet ej 6 9. Uppgift saknas
VAR 84 KONF: ARBLÖS-ARB 11C Loc 186 width 1 MD=9 F.11c. Arbetslösa och de som har arbete? <Se F.11 för fullständig frågetext> 15 1. Mycket starka motsättningar 92 2. Starka motsättningar 423 3. Inte särskilt starka motsättningar 141 4. Det finns inga motsättningar 72 8. Vet ej 6 9. Uppgift saknas
VAR 85 KONF: ARBGIV-ARBETARE 11 Loc 187 width 1 MD=9 F.11d. Arbetsgivare och arbetstagare? <Se F.11 för fullständig frågetext> 25 1. Mycket starka motsättningar 164 2. Starka motsättningar 424 3. Inte särskilt starka motsättningar 68 4. Det finns inga motsättningar 58 8. Vet ej 10 9. Uppgift saknas
VAR 86 KONF: LANDSBYGD-STAD 11E Loc 188 width 1 MD=9 F.11e. Landsbygds- och stadsbefolkning? <Se F.11 för fullständig frågetext> 13 1. Mycket starka motsättningar 85 2. Starka motsättningar 413 3. Inte särskilt starka motsättningar 166 4. Det finns inga motsättningar 66 8. Vet ej 6 9. Uppgift saknas
VAR 87 KONF: UNGA-GAMLA 11F Loc 189 width 1 MD=9 F.11f. Unga och gamla? <Se F.11 för fullständig frågetext> 15 1. Mycket starka motsättningar 86 2. Starka motsättningar 422 3. Inte särskilt starka motsättningar 173 4. Det finns inga motsättningar 46 8. Vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 88 KONF: INVANDR-SVENSK 11G Loc 190 width 1 MD=9 F.11g. Invandrare och svenskar? <Se F.11 för fullständig frågetext> 103 1. Mycket starka motsättningar 313 2. Starka motsättningar 252 3. Inte särskilt starka motsättningar 24 4. Det finns inga motsättningar 52 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 89 KONF: MÄN-KVINNOR 11H Loc 191 width 1 MD=9 F.11h. Män och kvinnor? <Se F.11 för fullständig frågetext> 14 1. Mycket starka motsättningar 79 2. Starka motsättningar 426 3. Inte särskilt starka motsättningar 177 4. Det finns inga motsättningar 49 8. Vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 90 PLAC SAMHÄLLSSKALA 12 Loc 192 width 1 F.12. I vårt samhälle finns det vissa grupper som uppfattas som högre och andra grupper som lägre. Här till höger finns en skala från topp till botten. Var skulle Du placera Dig själv på denna skala? Kryssa i en av rutorna! 36 0. Botten 8 1. 31 2. 73 3. 123 4. 248 5. 134 6. 76 7. 14 8. 6 9. Toppen
VAR 91 VINNA PÅ ÖKAD JÄMLIKH 13 Loc 193 width 1 MD=9 F.13. Om jämlikheten i inkomster skulle öka i Sverige, skulle vissa grupper få lägre inkomster och andra högre. Tror Du att Du själv skulle vinna eller förlora på en ökad jämlikhet i inkomster i Sverige? 312 1. Vinna 142 5. Förlora 282 8. Vet ej 13 9. Uppgift saknas
VAR 92 FADERS YRKE 14 Loc 194 width 3 MD= 0 F.14a. Vilket yrke hade Din far när Du var 16 år? Om han inte hade något yrke då, skriv vilket arbete han tidigare hade. TEKNISKT, NATURVETENSKAPLIGT, SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 10 001. Arkitekter, ingenjörer och tekniker med byggnads- och anläggningstekniskt arbete 2 002. Ingenjörer och tekniker med elkrafttekniskt arbete 5 003. Ingenjörer och tekniker med elektroniskt och teletekniskt arbete 21 004. Ingenjörer och tekniker med mekaniskttekniskt arbete 4 005. Ingenjörer och tekniker med kemiskttekniskt arbete 1 006. Ingenjörer och tekniker med gruvtekniskt, metallurgiskt och petroleumtekniskt arbete 7 007. Ingenjörer och tekniker inom andra tekniska verksamhetsområden 2 008. Mätningsingenjörer, kart- och mätningstekniker m fl 4 009. Övriga med tekniskt arbete 1 022. Jordbruksrådgivare m fl 1 031. Universitets- och högskollärare 5 032. Lärare i teoretiska ämnen 6 033. Klasslärare 2 034. Lärare estetiskt-praktiska ämnen 5 035. Lärare i yrkesinriktade ämnen 1 037. Utbildningskonsulenter m fl 5 041. Präster och pastorer 1 051. Domstoljurister 2 053. Praktiserande jurister m fl 2 054. Juridiska ombudsmän 1 061. Journalister, författare m fl 1 062. Informationsmän 1 071. Bildkonstnärer m fl 1 075. Scenkonstnärer m fl 1 076. Musiker 1 077. Regissörer, inspicienter m fl HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSARBETE, SOCIALT ARBETE 4 101. Läkare 1 106. Skötare inom psykiatrisk vård 1 107. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden 3 121. Tandläkare 1 131. Farmaceuter ADMINISTRATIVT, KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 3 201. Samhällsadministratörer (statligt förvaltning) 12 211. Företagsadministratörer 1 212. Organisationsadministratörer 1 219. Övriga med företagsadministrativt arbete 1 221. Personaltjänstemän 1 231. Revisorer 6 232. Ekonomiledare, redovisingsmän 4 249. Övriga med sekreterar- och maskinskrivningsarbete m m 2 251. Systemerare, programmerare m fl 1 259. Övriga med ADB-arbete m m 5 292. Banktjänstemän 3 293. Försäkringstjänstemän 2 296. Speditörer, transportplanerare m fl 4 297. Egendomsförvaltare KOMMERSIELLT ARBETE 2 311. Reklammän m fl 1 312. Egendoms- och värdepappersmäklare 6 321. Inköpare m fl 27 331. Parti- och detaljhandlare m fl 13 332. Säljare (partihandel) 13 333. Försäljare (detalhandlare) LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 107 400. Lantbrukare, skogsbrukare m fl 3 401. Trädgårdsodlare, -anläggare 3 403. Trädgådsbefäl 7 404. Skogsbefäl 11 411. Lantarbetare 3 412. Husdjursskötare 3 431. Fiskare 17 441. Skogsarbetare GRUV-, STENBRYTNINGS- OCH PETROLEUMUTVINNINGSARBETE M M 6 501. Gruvbrytare, bergsprängare m fl 2 509. Övriga med gruv- och stenbrytningsarbete m m 2 511. Brunns- och diamantborrare TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 1 602. Lotsar 3 603. Maskinbefäl 2 611. Däckpersonal 1 612. Maskinpersonal 4 631. Lok- och motorvagnsförare 3 640. Buss- och personbilsförare 21 641. Last- och paketbilsförare 8 652. Järnvägspersonal i konduktörs-och stationstjänst 1 663. Trafikbefäl vid järnväg 1 671. Postmästare, postkassörer m fl 5 681. Postiljoner 1 682. Expeditionsvakter m fl 1 689. Övriga med postiljons- och expeditionsvaktsarbete TILLVERKNINGSARBETE, MASKINSKÖTSEL M M 2 711. Skräddare 2 719. Övriga med sömnadsarbete m m 2 721. Skomakare 1 722. Skoarbetare 3 736. Smeder 2 737. Gjuteriarbetare 8 739. Övriga med stål-, metallverks-, smides-, och gjuteriarbete 1 742. Urmakare m fl 1 743. Optiker 8 751. Verkstadsmekaniker 7 752. Maskinmontörer, hopsättare m fl 10 753. Maskin- och motorreparatörer m fl 1 754. Tunnplåtslagare 5 755. Rörarbetare 9 756. Svetsare, gasskärare m fl 1 757. Grovplåtslagare,stålkonstruktionsmontörer 2 758. Metalliserare m fl 5 759. Övriga med verkstads- och byggnadsmetallarbetare 7 761. Elmontörer 1 763. Maskielektriker m fl 1 764. Telereparatörer och elektronikreparatörer 3 765. Linjemontörer 3 772. Träförädlingsarbete 1 773. Skiktträ- och träfiberskivearbetare 4 776. Möbelsnickare m fl 4 777. Verkstadssnickare 9 781. Byggnadsmålare 2 782. Golvbeläggningsarbetare 1 783. Lackerare 6 791. Murare m fl 21 793. Betongarbetare m fl 23 794. Byggnadsträarbetare 1 795. Isoleringsmontörer 6 799. Övriga med bygg- och anläggningsarbete 1 801. Sättare m fl 1 802. Reproduktionsarbetare 2 819. Övriga med glas-, keramik- och tegelarbete 2 822. Bagare, konditorer 3 826. Slaktare, charkuterister m fl 2 827. Mejerister, mejeriarbetare 1 829. Övriga med livsmedels- och tobaksarbete 1 831. Processoperatörer (kem processer) 2 835. Plastvaruarbetare 1 839. Övriga med kemiskt processarbete, gummi- och plastvaruarbete 2 841. Pappersmassearbetare 2 842. Pappersarbetare 2 843. Pappersvaruarbetare 1 851. Betongvaruarbetare m fl 3 852. Garvare, skinnberedare 1 854. Stenhuggeriarbetare 10 859. Övriga med tillverkningsarbete 3 861. Driftmaskinister m fl 1 871. Kran- och traversförare m fl 2 872. Anläggningsmaskinförare m fl 4 873. Truckförare, transportörskötare m fl 2 881. Paketerare, emballerare m fl 6 882. Lager- och förrådsarbetare 1 891. Diversearbetare SERVICEARBETE M M 3 901. Brandpersonal 2 902. Skorstensfejare 4 903. Polispersonal 3 904. Tullbevakningspersonal 1 905. Vårdare m fl (kriminalvård) 2 906. Väktare m fl 1 911. Storköksföreståndare m fl 2 914. Hovmästare, servitörer m fl 1 915. Hotellchefer, hotellreceptionister m fl 6 931. Fastighetsarbetare m fl 2 939. Övriga inom fastighetsskötsel och städning 1 941. Frisörer, skönhetsvårdare m fl 2 952. Pressare, strykare 1 961. Sportledare, travtränare m fl 8 981. Yrkesofficerare 2 999. Personer med ej identifierbara yrken eller med ej angiven yrkestillhörighet TEKNISKT, NATURVETENSKAPLIGT, SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 62 000. Uppgift saknas
VAR 93 FADERS SEI-GRUPP 14A Loc 197 width 2 MD=99 F.14a(1). Faders SEI-grupp <Se F.14a för fullständig frågetext> 110 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 43 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 114 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 6 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 11 33. Lägre tjänstemän I 60 36. Lägre tjänstemän II 81 46. Tjänstemän på mellannivå 45 56. Högre tjänstemän 13 57. Tjänstemän med ledande befattning 8 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 89 79. Företagare 107 89. Lantbrukare 62 99. Uppgift saknas
VAR 94 FADER FÖRET/ANSTÄLLD 14C Loc 199 width 1 MD=9 F.14c. Var Din far egen företagare eller var han anställd? 131 1. Egenföretagare utan anställda 82 2. Egenföretagare med anställda 478 3. Anställd 58 9. Uppgift saknas
VAR 95 FÖRSTA ARBETE 15 Loc 200 width 3 MD=999 F.15a. Vilket var Ditt eget första arbete, alltså det första arbete Du hade när Du gått färdigt heltidsutbildning? TEKNISKT, NATURVETENSKAPLIGT, SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 7 001. Arkitekter, ingenjörer och tekniker med byggnads- och anläggningstekniskt arbete 002. Ingenjörer och tekniker med elkrafttekniskt arbete 2 003. Ingenjörer och tekniker med elektroniskt och teletekniskt arbete 3 004. Ingenjörer och tekniker med mekaniskttekniskt arbete 3 005. Ingenjörer och tekniker med kemiskttekniskt arbete 1 006. Ingenjörer och tekniker med gruvtekniskt, metallurgiskt och petroleumtekniskt arbete 3 007. Ingenjörer och tekniker inom andra tekniska verksamhetsområden 3 008. Mätningsingenjörer, kart- och mätningstekniker m fl 4 009. Övriga med tekniskt arbete 3 012. Laboranter, laboratoriebiträden (ej sjukvårdslab) 2 013. Laboratorieassistenter (sjukvårdslab) 1 015. Meteorologer, hydrologer m fl 2 016. Kemister, fysiker, laboratorieingenjörer (kem eller fysikal lab) 1 021. Biologer 2 022. Jordbruksrådgivare m fl 2 031. Universitets- och högskollärare 7 032. Lärare i teoretiska ämnen 18 033. Klasslärare 5 034. Lärare i estetiskt-praktiska ämnen 7 036. Förskollärare, fritidspedagoger m fl 1 039. Övriga med pedagogiskt arbete 2 041. Präster och pastorer 1 049. Övriga med religiöst arbete 1 054. Juridiska ombudsmän 1 061. Journalister, författare m fl 1 072. Dekoratörer, textare 2 076. Musiker 2 079. Övriga med konstnärligt arbete 1 092. Arkivarier, museitjänstemän HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSARBETE, SOCIALT ARBETE 3 101. Läkare 6 103. Sjuksköterskor 4 105. Medicinsk-tekniska assistenter 3 106. Skötare inom psykiatrisk vård 24 107. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden 1 112. Arbetsterapeuter m fl 2 121. Tandläkare 1 123. Tandsköterskor 2 139. Övriga med apoteksarbete 2 152. Föreståndare, ledare m fl (barn-, ungdoms-, äldre- och handikappomsorg) 10 153. Barnskötare m fl 10 154. Vårdbiträden, hemvårdare m fl 3 155. Föreståndare, vårdare m fl (för psykiskt utvecklingsstörda) 1 159. Övriga med socialt arbete 1 161. Yrkesinspektörer, hälsovårdsinspektörer 1 192. Kostexperter ADMINISTRATIVT, KAMERALT OCH KONTORTEKNISKT ARBETE 1 201. Samhällsadministratörer (statligt förvaltning) 1 211. Företagsadministratörer 2 221. Personaltjänstemän 8 232. Ekonomiledare, redovisningsmän 6 241. Kontorssekreterare, stenografer 6 242. Maskinskrivare m fl 41 249. Övriga med sekreterar- och maskinskrivningsarbete m m 2 251. Systemerare, programmerare m fl 4 252. Datamaskinoperatörer m fl 2 291. Kalkylatorer, orderbehandlare 8 292. Banktjänstemän 2 293. Försäkringstjänstemän 1 294. Försäkringskassetjänstemän 1 295. Turist- och resebyråtjänstemän m fl 3 296. Speditörer, transportplanerare m fl KOMMERSIELLT ARBETE 2 311. Reklammän m fl 2 321. Inköpare m fl 5 332. Säljare (partihandel) 67 333. Försäljare (detalhandlare) 3 339. Övriga inom varuförsäljning LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 5 400. Lantbrukare, skogsbrukare m fl 1 404. Skogsbefäl 25 411. Lantarbetare 1 412. Husdjursskötare 5 413. Trädgårdsarbetare 14 441. Skogsarbetare 1 449. Övriga med skogsarbete GRUV-, STENBRYTNINGS- OCH PETROLEUMUTVINNINGSARBETE M M 1 501. Gruvbrytare, bergsprängare m fl 1 509. Övriga med gruv- och stenbrytningsarbete m m TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 2 611. Däckpersonal 2 640. Buss- och personbilsförare 9 641. Last- och paketbilsförare 12 643. Varubud m fl 1 651. Flygtrafikassistenter 3 652. Järnvägspersonal i konduktörs- och stationstjänst 5 671. Postmästare, postkassörer m fl 5 673. Expeditörer (televerket) 8 681. Postiljoner 9 682. Expeditionsvakter m fl 1 689. Övriga med postiljons- och expeditionsvaktsarbete TILLVERKNINGSARBETE, MASKINSKÖTSEL MM 1 703. Vävare, stickare m fl 1 709. Övriga med textilarbete 1 712. Körsnärer 2 715. Tillskärare m fl 8 716. Sömmerskor,sömmare 1 719. Övriga med sömnadsarbete m m 1 722. Skoarbetare 1 723. Lädersömmare m fl 1 733. Valsare 4 736. Smeder 1 739. Övriga med stål-, metallverks-, smides-, och gjuteriarbete 1 745. Guld- och silvermeder 12 751. Verkstadsmekaniker 9 752. Maskinmontörer, hopsättare m fl 12 753. Maskin- och motorreparatörer m fl 8 754. Tunnplåtslagare 2 755. Rörarbetare 6 756. Svetsare, gasskärare m fl 5 757. Grovplåtslagare, stålkonstruktionsmontörer 7 759. Övriga med verkstads- och byggnadsmetallarbetare 8 761. Elmontörer 1 763. Maskinelektriker m fl 5 764. Telereparatörer och elektronikreparatörer 2 765. Linjemontörer 6 772. Träförädlingsarbete 1 776. Möbelsnickare m fl 4 777. Verkstadssnickare 2 779. Övriga med trävaruarbete 6 781. Byggnadsmålare 2 782. Golvbeläggningsarbetare 1 789. Övriga med målnings- och golvbeläggningsarbete 3 791. Murare m fl 6 793. Betongarbetare m fl 5 794. Byggnadsträarbetare 1 799. Övriga med bygg- och anläggningsarbete 1 801. Sättare m fl 3 803. Tryckare 1 804. Bokbinderiarbete 1 805. Fotolaboratoriearbete 2 809. Övriga med grafisk arbete 4 822. Bagare, konditorer 1 823. Choklad- och konfektyrarbetare 2 826. Slaktare, charkuterister m fl 1 827. Mejerister, mejeriarbetare 1 829. Övriga med livsmedels- och tobaksarbete 1 831. Processoperatörer (kem processer) 1 835. Plastvaruarbetare 2 842. Pappersarbetare 2 851. Betongvaruarbetare m fl 4 859. Övriga med tillverkningsarbete 1 861. Driftmaskinister m fl 2 872. Anläggningsmaskinförare m fl 3 873. Truckförare,transportörskötare m fl 1 879. Övriga inom godshantering och maskinkörning 5 881. Paketerare, emballerare m fl 2 882. Lager- och förrådsarbetare 1 891. Diversearbetare 1 901. Brandpersonal 1 902. Skorstensfejare 2 903. Polispersonal 3 912. Kockar, kallskänkor 10 913. Köksbiträden, restaurangbiträden 7 914. Hovmästare, servitörer m fl 1 915. Hotellchefer, hotellreceptionister m fl 1 919. Övriga med hotell-, restaurang- och storhushållsarbete 35 921. Hushållsföreståndare,hembiträden m fl 1 931. Fastighetsarbetare m fl 8 932. Städare m fl 1 939. Övriga inom fastighetsskötsel och städning 4 941. Frisörer, skönhetsvårdare m fl 1 942. Badpersonal 2 951. Tvättare 1 961. Sportledare, travtränare m fl 4 981. Yrkesofficerare 47 999. Uppgift saknas
VAR 96 FÖRSTA YRKE SEI-GRUPP 15 Loc 203 width 2 MD=99 F.15a(1). Första arbetets SEI-grupp <Se F.15a för fullständig frågetext> 121 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 208 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 100 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 30 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 83 33. Lägre tjänstemän I 31 36. Lägre tjänstemän II 93 46. Tjänstemän på mellannivå 30 56. Högre tjänstemän 57. Tjänstemän med ledande befattning 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 1 79. Företagare 5 89. Lantbrukare 47 99. Uppgift saknas
VAR 97 FÖRSTA ARB FÖRET/ANST 15 Loc 205 width 1 MD=9 F.15c. Var Ditt första yrke som egen företagare eller var Du anställd? 11 1. Egen företagare utan anställda 5 2. Egen företagare med anställda 685 3. Anställd 48 9. Uppgift saknas
VAR 98 NUVARANDE YRKE 16A Loc 206 width 3 MD=999 F.16a. Vilket är Ditt nuvarande yrke? Om Du inte har något arbete nu, ange Ditt senaste yrke? TEKNISKT, NATURVETENSKAPLIGT, SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 8 001. Arkitekter, ingenjörer och tekniker med byggnads- och anläggningstekniskt arbete 2 002. Ingenjörer och tekniker med elkrafttekniskt arbete 9 003. Ingenjörer och tekniker med elektroniskt och teletekniskt arbete 11 004. Ingenjörer och tekniker med mekaniskttekniskt arbete 5 005. Ingenjörer och tekniker med kemiskttekniskt arbete 2 006. Ingenjörer och tekniker med gruvtekniskt, metallurgiskt och petroleumtekniskt arbete 7 007. Ingenjörer och tekniker inom andra tekniska verksamhetsområden 3 008. Mätningsingenjörer, kart- och mätningstekniker m fl 5 009. Övriga med tekniskt arbete 1 012. Laboranter, laboratoriebiträden (ej sjukvårdslab) 1 013. Laboratorioassistenter (sjukvårdslab) 1 015. Meteorologer, hydrologer m fl 2 016. Kemister, fysiker, laboratorieingenjörer (kem eller fysikal lab) 1 022. Jordbruksrådgivare m fl 2 030. Skolledare, utbildningsledare 4 031. Universitets- och högskollärare 7 032. Lärare i teoretiska ämnen 17 033. Klasslärare 3 034. Lärare i estetiskt-praktiska ämnen 2 035. Lärare i yrkesinriktade ämnen 9 036. Förskollärare, fritidspedagoger m fl 1 037. Utbildningskonsulenter m fl 4 039. Övriga med pedagogiskt arbete 3 041. Präster och pastorer 1 049. Övriga med religiöst arbete 1 053. Praktiserande jurister m fl 7 061. Journalister, författare m fl 1 071. Bildkonstnärer m fl 1 074. Fotografer 3 076. Musiker 1 077. Regissörer, inspicienter m fl 2 079. Övriga med konstnärligt arbete HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSARBETE, SOCIALT ARBETE 4 101. Läkare 7 103. Sjuksköterskor 2 104. Barnmorskor 4 105. Medicinsk-tekniska assistenter 3 106. Skötare inom psykiatrisk vård 27 107. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden 2 109. Övriga med hälso- och sjukvårdsarbete 1 112. Arbetsterapeuter m fl 3 121. Tandläkare 1 123. Tandsköterskor 1 131. Farmaceuter 4 139. Övriga med apoteksarbete 3 151. Socialsekreterare, kuratorer m fl 2 152. Föreståndare,ledare m fl (barn-, ungdoms-, äldre- och handikappomsorg) 18 153. Barnskötare m fl 17 154. Vårdbiträden, hemvårdare m fl 1 155. Föreståndare, vårdare m fl 1 159. Övriga med socialt arbete 2 162. Skyddsingenjörer, ergonomer m fl 1 169. Övriga med miljö- och hälsoskyddsarbete 1 191. Psykologer ADMINISTRATIVT, KAMERALT OCH KONTORTEKNISKT ARBETE 3 201. Samhällsadministratörer (statligt förvaltning) 2 202. Samhällsadministratörer (landstingskommunalförvaltning) 3 203. Samhällsadministratörer (primärkommunal förvaltning) 15 211. Företagsadministratörer 1 212. Organisationsadministratörer 1 219. Övriga med företagsadministrativt arbete 4 221. Personaltjänstemän 3 222. Arbetsförmedlingstjänstemän m fl 4 231. Revisorer 9 232. Ekonomiledare, redovisingsmän 7 241. Kontorssekreterare, stenografer 1 242. Maskinskrivare m fl 19 249. Övriga med sekreterar- och maskinskrivningsarbete m m 4 251. Systemerare, programmerare m fl 1 252. Datamaskinoperatörer m fl 1 261. Ekonomer 3 291. Kalkylatorer, orderbehandlare 5 292. Banktjänstemän 5 293. Försäkringstjänstemän 4 294. Försäkringskassetjänstemän 2 295. Turist- och resebyråtjänsteman m fl 1 296. Speditörer, transportplanerare m fl 3 297. Egendomsförvaltare 4 299. Övriga med administrativt, kameralt och kontortekniskt arbete KOMMERSIELLT ARBETE 5 311. Reklammän m fl 2 312. Egendoms- och värdepappersmäklare 1 313. Representanter och förmedlare (tjänster) 2 321. Inköpare m fl 7 331. Parti- och detaljhandlare m fl 14 332. Säljare (partihandel) 30 333. Försäljare (detalhandlare) 1 339. Övriga inom varuförsäljning LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 19 400. Lantbrukare, skogsbrukare m fl 2 404. Skogsbefäl 3 411. Lantarbetare 1 412. Husdjursskötare 1 413. Trädgårdsarbetare 1 414. Pälsdjurs- och renskötare 2 441. Skogsarbetare TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 1 611. Däckpersonal 1 621. Flygförare m fl 2 631. Lok- och motorvangsförare 9 640. Buss- och personbilsförare 18 641. Last- och paketbilsförare 1 642. Spårvagns- och tunneltågförare 2 652. Järnvägspersonal i konduktörs- och stationstjänst 1 664. Vägtrafikledare m fl 1 669. Övriga inom trafikarbetsledning 5 671. Postmästare, postkassörer m fl 1 673. Expeditörer (televerket) 3 674. Kontorstelefonister m fl 7 681. Postiljoner 4 682. Expeditionsvakter m fl TILLVERKNINGSARBETE, MASKINSKÖTSEL MM 3 716. Sömmerskor, sömmare 1 733. Valsare 1 737. Gjuteriarbetare 2 739. Övriga med stål-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete 2 741. Finmekaniker 1 744. Tandtekniker 1 749. Övriga med finmekaniskt arbete 7 751. Verkstadsmekaniker 8 752. Maskinmontörer,hopsättare m fl 11 753. Maskin- och motorreparatörer m fl 4 754. Tunnplåtslagare 1 755. Rörarbetare 3 756. Svetsare, gasskärare m fl 5 759. Övriga med verkstads- och byggnadsmetallarbetare 4 761. Elmontörer 1 763. Maskinelektriker m fl 6 764. Telereparatörer och elektronikreparatörer 2 765. Linjemontörer 2 772. Träförädlingsarbete 1 777. Verkstadssnickare 6 781. Byggnadsmålare 3 782. Golvbeläggningsarbetare 3 783. Lackerare 3 791. Murare m fl 9 793. Betongarbetare m fl 7 794. Byggnadsträarbetare 1 796. Glasmästeriarbetare 1 799. Övriga med bygg- och anläggningsarbete 2 801. Sättare m fl 1 802. Reproduktionsarbetare 1 803. Tryckare 1 805. Fotolaboratoriearbetare 1 809. Övriga med grafiskt arbete 1 819. Övriga med glas-, keramik- och tegelarbete 2 822. Bagare, konditorer 4 826. Slaktare, charkuterister m fl 3 829. Övriga med livsmedels- och tobaksarbete 1 831. Processoperatörer (kem processer) 2 835. Plastvaruarbetare 1 841. Pappersmassearbetare 2 842. Pappersarbetare 2 843. Pappersvaruarbetare 3 859. Övriga med tillverkningsarbete 1 861. Driftmaskinister m fl 5 872. Anläggningsmaskinförare m fl 4 873. Truckförare, transportörskötare m fl 4 881. Paketerare, emballerare m fl 3 882. Lager- och förrådsarbetare 1 901. Brandpersonal 2 902. Skorstensfejare 2 903. Polispersonal 1 904. Tullbevakningspersonal 2 911. Storköksföreståndare m fl 6 912. Kockar, kallskänkor 9 913. Köksbiträden, restaurangbiträden m fl 2 914. Hovmästare, servitörer m fl 5 931. Fastighetsarbetare m fl 20 932. Städare m fl 3 941. Frisörer, skönhetsvårdare m fl 2 981. Yrkesofficerare 67 999. Uppgift saknas
VAR 99 SEI-GRUPP 16A Loc 209 width 2 MD=99 F.16a(1). Nuvarande yrkes SEI-grupp <Se F.16a för fullständig frågetext> 52 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 134 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 80 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 38 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 35 33. Lägre tjänstemän I 66 36. Lägre tjänstemän II 125 46. Tjänstemän på mellannivå 64 56. Högre tjänstemän 19 57. Tjänstemän med ledande befattning 9 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 39 79. Företagare 21 89. Lantbrukare 67 99. Uppgift saknas
VAR 100 FÖRETAGARE/ANSTÄLLD 16C Loc 211 width 1 MD=9 F.16c. Är Du egen företagare eller är Du anställd? 45 1. Egenföretagare utan anställda eller delägare i fåmansbolag 37 2. Egenföretagare med anställda 566 3. Anställd 101 9. Uppgift saknas
VAR 101 OFFENTLIG/PRIVAT 16 Loc 212 width 1 MD=9 F.16e. Arbetar Du huvudsakligen i offentlig eller privat tjänst? 308 1. Offentlig 315 2. Privat (inklusive facklig eller kooperativ) 126 9. Uppgift saknas
VAR 102 YRKESPOS JFR FADER 17 Loc 213 width 1 MD=9 F.17. Tänk på Ditt nuvarande arbete, eller Ditt senaste arbete om Du inte har något just nu! Om Du skulle jämföra det arbetet med det arbete Din far hade när Du var 16 år, skulle Du då säga att positionen eller anseendet för Ditt arbete är ... Markera ett alternativ. 64 1. Mycket högre än min fars 171 2. Högre än min fars 258 3. Ungefär lika 119 4. Lägre än min fars 51 5. Mycket lägre än min fars 22 8. Vet inte min fars yrke 64 9. Uppgift saknas
VAR 103 UTBILDNING 18 Loc 214 width 1 MD=9 F.18. Vilken är Din nuvarande högsta utbildning? Markera ett alternativ. 236 1. Folkskola eller grundskola 242 2. Realskola, folkhögskola. yrkesskola eller 2-årig gymnasielinje 108 3. Studentexamen, examen från 3-årig eller 4-årig gymnasielinje (eller studerande på 3-årig eller 4-årig gymnasielinje) 150 4. Universitets- eller högskolestudier (eller studerande på universitet eller högskola) 13 9. Uppgift saknas
VAR 104 MÅNADSINKOMST 19 Loc 215 width 1 MD=9 F.19. Vilken är Din nuvarande ungefärliga månadsinkomst före skatt? 77 1. - 5 999 kr/mån 94 2. 6 000 - 8 999 kr/mån 177 3. 9 000 - 11 999 kr/mån 169 4. 12 000 - 14 999 kr/mån 102 5. 15 000 - 17 999 kr/mån 23 6. 18 000 - 20 999 kr/mån 49 7. 21 000 kr/mån - 58 9. Uppgift saknas
VAR 105 FÖRÄLDRAR SV MEDBORG 20 Loc 216 width 1 MD=9 F.20. Var båda Dina föräldrar svenska medborgare när Du föddes? 667 1. Ja 13 2. Nej, en var utländsk medborgare 64 3. Nej, båda var utländska medborgare 5 9. Uppgift saknas
VAR 106 NÄRMASTE PARTI 21 Loc 217 width 1 MD=9 F.21. Vilket politiskt parti tycker Du ligger närmast Dina åsikter? Markera ett alternativ. 228 0. Inget politiskt parti ligger närmare än de andra 46 1. Centerpartiet 58 2. Folkpartiet liberalerna 32 3. Kristdemokratiska samhällspartiet 19 4. Miljöpartiet - de gröna 125 5. Moderata samlingspartiet 151 6. Socialdemokratiska arbetarpartiet 23 7. Vänsterpartiet 24 8. Annat parti 43 9. Uppgift saknas
VAR 107 CIVILSTÅND 22 Loc 218 width 1 MD=9 F.22. Är Du ensamstående eller gift/sammanboende? 206 1. Ensamstående 538 2. Gift/sammanboende 5 9. Uppgift saknas
VAR 108 MAKES YRKE 23A Loc 219 width 3 MD=999 F.23a. Vilket är Din makes/makas/sambos yrke? Om han/hon inte har något arbete nu, ange han/hennes senaste yrke. TEKNISKT, NATURVETENSKAPLIGT, SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 11 001. Arkitekter, ingenjörer och tekniker med byggnads- och anläggningstekniskt arbete 4 002. Ingenjörer och tekniker med elkrafttekniskt arbete 3 003. Ingenjörer och tekniker med elektroniskt och teletekniskt arbete 5 004. Ingenjörer och tekniker med mekaniskttekniskt arbete 1 005. Ingenjörer och tekniker med kemiskttekniskt arbete 2 006. Ingenjörer och tekniker med gruvtekniskt, metallurgiskt och petroleumtekniskt arbete 3 007. Ingenjörer och tekniker inom andra tekniska verksamhetsområden 1 008. Mätningsingenjörer, kart- och mätningstekniker m fl 8 009. Övriga med tekniskt arbete 1 012. Laboranter,laboratoriebiträden (ej sjukvårdslab) 2 013. Laboratorioassistenter (sjukvårdslab) 3 016. Kemister, fysiker, laboratorieingenjörer (kem eller fysikal lab) 1 021. Biologer 1 022. Jordbruksrådgivare m fl 1 030. Skolledare, utbildningsledare 3 031. Universitets- och högskollärare 2 032. Lärare i teoretiska ämnen 14 033. Klasslärare 2 034. Lärare i estetiskt-praktiska ämnen 2 035. Lärare i yrkesinriktade ämnen 5 036. Förskollärare, fritidspedagoger m fl 2 039. Övriga med pedagogiskt arbete 2 049. Övriga med religiöst arbete 3 061. Journalister, författare m fl 1 063. Programtjänstemän (radio, TV) 1 071. Bildkonstnärer m fl 1 073. Formgivare m fl 1 074. Fotografer 1 076. Musiker 1 077. Regissörer, inspicienter m fl 1 079. Övriga med konstnärligt arbete 1 091. Bibliotekarier m fl HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSARBETE, SOCIALT ARBETE 3 101. Läkare 1 102. Sjukvårdsföreståndare m fl 11 103. Sjuksköterskor 2 104. Barnmorskor 1 105. Medicinsk-tekniska assistenter 3 106. Skötare inom psykiatrisk vård 13 107. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden 1 109. Övriga med hälso- och sjukvårdsarbete 4 111. Sjukgymnaster m fl 2 112. Arbetsterapeuter m fl 1 121. Tandläkare 3 123. Tandsköterskor 1 131. Farmaceuter 1 139. Övriga med apoteksarbete 5 151. Socialsekreterare,kuratorer m fl 4 152. Föreståndare,ledare m fl (barn-, ungdoms-, äldre- och handikappomsorg) 13 153. Barnskötare m fl 11 154. Vårdbiträden, hemvårdare m fl 1 155. Föreståndare, vårdare m fl 1 162. Skyddsingenjörer, ergonomer m fl 1 192. Kostexperter 1 199. Övriga med hälso- och sjukvårdsarbete ADMINISTRATIVT, KAMERALT OCH KONTORTEKNISKT ARBETE 1 201. Samhällsadministratörer (statligt förvaltning) 2 203. Samhällsadministratörer (primärkommunal förvaltning) 9 211. Företagsadministratörer 3 212. Organisationsadministratörer 3 221. Personaltjänstemän 3 222. Arbetsförmedlingstjänstemän m fl 1 229. Övriga med personalarbete m m 2 231. Revisorer 8 232. Ekonomiledare, redovisingsmän 3 239. Övriga med redovisingsarbete m m 8 241. Kontorssekreterare, stenografer 2 242. Maskinskrivare m fl 24 249. Övriga med sekreterar- och maskinskrivningsarbete m m 3 251. Systemerare, programmerare m fl 1 259. Övriga med ADB-arbete m m 3 261. Ekonomer 1 291. Kalkylatorer, orderbehandlare 2 292. Banktjänstemän 1 293. Försäkringstjänstemän 1 295. Turist- och resebyråtjänsteman m fl 1 296. Speditörer, transportplanerare m fl 6 297. Egendomsförvaltare 1 299. Övriga med administrativt, kameralt och kontortekniskt arbete KOMMERSIELLT ARBETE 1 311. Reklammän m fl 2 312. Egendoms- och värdepappersmäklare 1 319. Övriga med reklamarbete m m 3 321. Inköpare m fl 10 331. Parti- och detaljhandlare m fl 6 332. Säljare (partihandel) 26 333. Försäljare (detalhandlare) 1 339. Övriga inom varuförsäljning LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 16 400. Lantbrukare, skogsbrukare m fl 1 401. Trädgårdsodlare, -anläggare 1 411. Lantarbetare 1 412. Husdjursskötare 2 413. Trädgårdsarbetare 3 441. Skogsarbetare 1 462. GRUV-, STENBRYTNINGS- OCH PETROLEUMUTVINNINGSARBETE M M 1 501. Gruvbrytare,bergsprängare m fl 1 509. Övriga med gruv- och stenbrytningsarbete m m 1 631. Lok- och motorvagnsförare 6 640. Buss- och personbilsförare 13 641. Last- och paketbilsförare 1 643. Varubud m fl 1 649. Övriga med vägtrafikarbete m m 2 652. Järnvägspersonal i konduktörs- och stationstjänst 1 669. Övriga inom trafikarbetsledning 2 671. Postmästare, postkassörer m fl 1 674. Kontorstelefonister m fl 5 681. Postiljoner 2 682. Expeditionsvakter m fl TILLVERKNINGARABETE, MASKINSKÖTSEL M M 1 711. Skräddare 1 716. Sömmerskor, sömmare 1 737. Gjuteriarbetare 2 739. Övriga med stål-, metallverks-, smides-, och gjuteriarbete 2 741. Finmekaniker 5 751. Verkstadsmekaniker 5 752. Maskinmontörer, hopsättare m fl 4 753. Maskin- och motorreparatörer m fl 2 754. Tunnplåtslagare 3 755. Rörarbetare 3 756. Svetsare, gasskärare m fl 2 759. Övriga med verkstads- och byggnadsmetallarbetare 2 761. Elmontörer 4 764. Telereparatörer och elektronikreparatörer 2 765. Linjemontörer 2 772. Träförädlingsarbete 3 777. Verkstadssnickare 3 781. Byggnadsmålare 2 783. Lackerare 1 791. Murare m fl 4 793. Betongarbetare m fl 7 794. Byggnadsträarbetare 2 803. Tryckare 2 809. Övriga med grafiskt arbete 1 822. Bagare, konditorer 1 826. Slaktare, charkuterister m fl 1 835. Plastvaruarbetare 1 839. Övriga med kemiskt processarbete, gummi- och plastvaruarbete 1 842. Pappersarbetare 1 851. Betongvaruarbetare m fl 1 854. Stenhuggeriarbetare 3 859. Övriga med tillverkningsarbete 2 861. Driftmaskinister m fl 1 872. Anläggningsmaskinförare m fl 1 873. Truckförare, transportörskötare m fl 1 881. Paketerare, emballerare m fl 2 882. Lager- och förrådsarbetare 3 901. Brandpersonal 4 903. Polispersonal 1 909. Övriga med civilt bevaknings- och skyddsarbete 2 911. Storköksföreståndare m fl 3 912. Kockar, kallskänkor 11 913. Köksbiträden, restaurangbiträden m fl 5 914. Hovmästare, servitörer m fl 2 931. Fastighetsarbetare m fl 13 932. Städare m fl 3 941. Frisörer, skönhetsvårdare m fl 1 951. Tvättare 3 990. Personer med ej identifierbara yrken eller med ej angiven yrkestillhörighet 241 999. Uppgift saknas
VAR 109 MAKES SEI-GRUPP 23A Loc 222 width 2 MD=99 F.23a(1). Makes SEI-grupp <Se F.23a för fullständig frågetext> 30 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 101 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 57 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 23 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 34 33. Lägre tjänstemän I 49 36. Lägre tjänstemän II 105 46. Tjänstemän på mellannivå 39 56. Högre tjänstemän 18 57. Tjänstemän med ledande befattning 6 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 30 79. Företagare 16 89. Lantbrukare 241 99. Uppgift saknas
VAR 110 MAKE FÖRET/ANSTÄLLD 23C Loc 224 width 1 MD=9 F.23c. Är Din make/maka/sambo egen företagare eller är han/hon anställd? 34 1. Egenföretagare utan anställda eller delägare i fåmansbolag 27 2. Egenföretagare med anställda 423 3. Anställd 265 9. Uppgift saknas
VAR 111 MAKES INKOMST 24 Loc 225 width 1 MD=9 F.24. Vilken är Din makes/maka/sambos nuvarande ungefärliga månadsinkomst före skatt? 43 1. - 5 999 kr/mån 65 2. 6 000 - 8 999 kr/mån 129 3. 9 000 - 11 999 kr/mån 122 4. 12 000 - 14 999 kr/mån 57 5. 15 000 - 17 999 kr/mån 24 6. 18 000 - 20 999 kr/mån 34 7. 21 000 kr/mån - 275 9. Uppgift saknas
VAR 112 SVAR Loc 226 width 1 Svar Kod: 1 2 4 Frek: 641 107 1
VAR 113 INFL Loc 227 width 2 Infl Kod: 10 11 15 64 Frek: 429 107 212 1
VAR 114 V96 Loc 229 width 2 MD=10 V96 Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 10 Frek: 131 80 83 105 57 6 30 16 241