LOKAL LÄSVANESTUDIE
          ESSUNGA, GÖTENE OCH VARA 1986
            - Essunga och Götene -
               SSD 0303

              Primärforskare
              Lennart Weibull
         Statsvetenskapliga institutionen
            Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
              September 1992

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
              Skanstorget 18
             S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i LOKAL LÄSVANESTUDIE ESSUNGA, GÖTENE OCH
       VARA 1986 samlades ursprungligen in av ett
       forskningsprojekt vid statsvetenskapliga
       institutionen, Göteborgs universitet under
       ledning av Lennart Weibull. Varken SSD eller
       primärforskaren bär ansvar för analyser och
       tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Lennart Weibull och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får LOKAL LÄSVANESTUDIE
  ESSUNGA, GöTENE OCH VARA 1986 förmedlas till och analyseras
  av forskare under förutsättning att användningen sker i
  forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  Dagspresskollegiet är ett forskningsprogram vid Göteborgs
  universitet som i första hand avser att belysa den svenska
  dagspressens situation, bland annat dess ställning på
  marknaden och dess förhållande till andra medier. För att nå
  sitt syfte genomför kollegiet årliga undersökningar om
  svenskarnas medievanor - både en allmän studie av
  medieanvändning och en studie av tidningsvanor.

  Dessutom gör Dagspresskollegiet lokala läsarundersökningar
  under förutsättning att någon lokal dagstidning är
  intresserad och kan bidra med finansieringen. De lokala
  studierna ger möjlighet att i detalj studera dagspressens
  förutsättningar inom olika områden.

  Föreliggande studie av tidningssituationen i Skaraborg
  genomfördes 1986 i Essunga, Götene och Vara kommuner.
  Undersökningen genomfördes som en postenkät med en
  urvalsstorlek på 1780 personer, 1100 i Essunga och Götene
  och 680 i Vara. Bortfallet blev 347 i Essunga/Götene och 205
  i Vara, vilket ger en svarsfrekvens på 71 procent.
  Undersökningen är uppdelad på två delstudier, den ena täcker
  kommunerna Essunga och Götene och den andra Vara kommun.

  Genomförda undersökningar 1981-1990:

  Lokal läsvanestudie Sundsvall 1981
  Lokal läsvanestudie Jönköping 1982
  Lokal läsvanestudie Kalmar 1984
  Lokal läsvanestudie Stockholm 1984
  Lokal läsvanestudie Alingsås 1984
  Lokal läsvanestudie södra Halland 1984
  Lokal läsvanestudie Södermanland 1985
  Lokal läsvanestudie Essunga, Götene och Vara 1986
  Lokal läsvanestudie Gästrikland 1986
  Lokal läsvanestudie Värmland 1987
  Lokal läsvanestudie Kalmar och öland 1988
  Lokal läsvanestudie sydöstra Skåne 1989
  Lokal läsvanestudie Åstorp, Bjuv och Helsingborg 1989
  Lokal läsvanestudie Jönköping 1989
  Lokal läsvanestudie södra Halland 1990
  Lokal läsvanestudie Katrineholm och Eskilstuna 1990

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 49  (2) PRENUMERATION TIDNING 6 (3) MD=8 OR GE 9
    REF 49  (4) LOC 57 WIDTH 1        (5) NUMERIC

   (6) F.6 Prenumererar Ni eller någon i Ert hushåll på någon
       dagstidning?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    688  1.  Ja
    53  5.  Nej

    12  8.  Uppgift saknas
    347  9.  Bortfall

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variabel förteckning


1 SSDstudie NR 0303 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 ID-nummer 5 Område 6 Bortfall NYHETSPROGRAM I RADIO OCH TV 7 Nyheter i lokalradion 8 Aktuellt 9 Rapport 10 TT-nyheter 11 Dagens Eko 12 Regionala TV-nyheter TV-KONSUMTION 13 TV-tittande vardagar 14 TV-tittande veckoslut OLIKA TYPER AV TV-PROGRAM 15 Underhållningsprogram 16 Naturprogram 17 Populärvetenskapliga program 18 Nyhetsprogram 19 Dokumentär- och samhällsprogram 20 Deckare 21 TV-teater 22 Långfilmer 23 Svenska TV-serier 24 Utländska TV-serier 25 Sportprogram 26 Ungdomsprogram 27 Läsa veckotidning 28 Läsa tidskrift 29 Lyssna på skivor/kassetter 30 Gå på bio 31 Se hyrfilm på video 32 Se inspelade TV-program på video REGELBUNDEN LÄSNING AV DAGSTIDNINGAR 33 Falköpings Tidning 34 Nya Lidköpings-Tidningen/Nya Läns-Tidningen 35 Skaraborgs Läns Tidning/Skara Tidning 36 Skaraborgs-Bygden 37 Skaraborgs Läns Allehanda/Skaraborgs Läns Annonsblad 38 Skövde Nyheter/Skaraborgs-Tidningen 39 Tidning för Skaraborgs Län/Mariestads-Tidningen 40 Alingsås Tidning/Elfsborgs Läns Tidning 41 Trollhättans Tidning 42 Dagens Nyheter 43 Svenska Dagbladet 44 Göteborgs-Posten 45 Arbetet 46 Expressen 47 Aftonbladet 48 GT PRENUMERATION DAGSTIDNINGAR 49 Prenumererar på dagstidning 50 Dagens Nyheter 51 Skaraborgs-Bygden 52 Nya Lidköpings-Tidningen/Nya Läns-Tidningen 53 Arbetet 54 Skaraborgs Läns Tidning/Skara Tidning 55 Falköpings Tidning 56 Skövde Nyheter/Skaraborgs-Tidningen 57 Svenska Dagbladet 58 Skaraborgs Läns Allehanda/Skaraborgs Läns Annonsblad 59 Alingsås Tidning/Elfsborgs Läns Tidning 60 Göteborgs-Posten 61 Tidning för Skaraborgs Län/Mariestads-Tidningen 62 Trollhättans Tidning 63 Annan tidning 64 Funderat på att upphöra med prenumeration 65 Tidning man funderat på att upphöra med 66 Prenumerationsperiod ANLEDNING TILL ATT UPPHÖRA MED PRENUMERATION 67 Prenumererat på tidning tidigare 68 År prenumerationen upphörde 69 Pengarna räckte inte till prenumeration 70 Prenumerationspriset höjdes 71 Får lokal information i lokalradion 72 Tidningsutdelningen sköttes dåligt 73 Ingen tid att läsa tidningen 74 Tillgång till tidningen på arbetet/i skolan 75 Lånar tidningen av bekant eller granne 76 Tidningens politiska linje passade inte 77 För lite lokala nyheter 78 För lite annonser 79 Flyttat från orten 80 Tidningen kostade för mycket med hänsyn till innehållet 81 Annat skäl TILLGÅNG TILL MORGONTIDNING 82 Ingen tillgång till morgontidning 83 Byter tidning med eller lånar av granne eller bekant 84 Läser på biblioteket 85 Läser på arbetet eller i skolan 86 Gratis tidning 87 Köper lösnummer 88 Annat sätt VIKTIGA EGENSKAPER HOS MORGONTIDNING 89 Annonserna 90 Politiska linjen 91 Lokala nyheterna 92 Riksnyheterna 93 Utrikesnyheterna 94 Sportsidorna 95 Lågt prenumerationspris 96 Många sidor i tidningen 97 Får tidningen tidigt på morgonen 98 Tidningen kommer ut sex dagar/vecka 99 Annat viktigt VIKTIGT FÅ NYHETER FRÅN 100 Nyheter från Vara 101 Nyheter från Skara 102 Nyheter från Lidköping 103 Nyheter från Grästorp 104 Nyheter från Essunga 105 Nyheter från Götene 106 Nyheter från Kvänum 107 Nyheter från Falköping 108 Nyheter från Skövde 109 Nyheter från Herrljunga 110 Nyheter från Alingsås 111 Nyheter från Göteborg 112 Nyheter från Trollhättan 113 Nyheter från Vänersborg 114 Nyheter från Mariestad 115 Antal veckodagar en lokal morgontidning bör komma ut 116 Rimligt prenumerationspris för lokal morgontidning LÄSTID OLIKA TIDER PÅ DYGNET 117 Före klockan 7.00 118 Klockan 7.00-8.00 119 Klockan 8.00-12.00 120 Klockan 12.00-17.00 121 Klockan 17.00-20.00 122 Efter klockan 20.00 INTRESSE FÖR OLIKA TYPER AV TIDNINGSINNEHÅLL 123 Sport 124 Familjenyheter 125 Insändare 126 Inrikesnyheter 127 Ekonomi/näringsliv 128 Politiska nyheter 129 Fackliga frågor 130 Olyckor och brott 131 Ledare och kommentarer 132 Utrikesnyheter 133 Kulturartiklar 134 Seriesida 135 Radio/TV-nyheter 136 Miljöfrågor 137 Allmänna lokala nyheter 138 Arbetsmarknaden 139 Organisationer och föreningar 140 Känt folk på orten 141 Kommunalpolitik 142 Arbetsplatser 143 Skolfågor 144 Lokala affärsannonser 145 Veckoannonser från livsmedelsbutiker och varuhus 146 Småannonser 147 Familjeannonser LÄSNING AV LOKALTIDNINGENS INNEHÅLL 148 Lokal morgontidning 149 Länsnyheter 150 Familjeannonser 151 Ledare 152 Lokalsidor Vara 153 Lokalsidor Skara 154 Lokalsidor Lidköping 155 Lokalsidor Grästorp 156 Lokalsidor Essunga 157 Lokalsidor Götene 158 Lokalsidor Kvänum 159 Lokalsidor Skövde 160 Lokalsidor Mariestad 161 Lokalsidor Trollhättan 162 Lokalsidor Alingsås 163 Radio- och TV-sidan 164 Skaraborgstorget 165 Ekonomi och näringsliv 166 Insändarsidan 167 Lokala affärsannonser 168 Utrikesnyheter 169 Ungdomssidan 170 Kommunalpolitik 171 Småannonser 172 Kultursidan 173 Serierna 174 Sportsidorna 175 Inrikesnyheter 176 Familjenyheter NYHETSRAPPORTERING I OLIKA MASSMEDIER 177 Felaktiga uppgifter i lokaltidningar 178 Felaktiga uppgifter i storstadsmorgonpress 179 Felaktiga uppgifter i kvällstidningar 180 Felaktiga uppgifter i TV-nyheter 181 Felaktiga uppgifter i radionyheter 182 Välinformerad: De lokala tidningarna 183 Välinformerad: Kvällstidningarna 184 Välinformerad: Nyheterna i TV 185 Välinformerad: Nyhetssändningarna i riksradion 186 Välinformerad: Lokalradion 187 Oärlig: De lokala tidningarna 188 Oärlig: Kvällstidningarna 189 Oärlig: Nyheterna i TV 190 Oärlig: Nyhetssändningarna i riksradion 191 Oärlig: Lokalradion 192 Opartisk: De lokala tidningarna 193 Opartisk: Kvällstidningarna 194 Opartisk: Nyheterna i TV 195 Opartisk: Nyhetssändningarna i riksradion 196 Opartisk: Lokalradion 197 Kunnig: De lokala tidningarna 198 Kunnig: Kvällstidningarna 199 Kunnig: Nyheterna i TV 200 Kunnig: Nyhetssändningarna i riksradion 201 Kunnig Lokalradion 202 Dåligt informerad: De lokala tidningarna 203 Dåligt informerad: Kvällstidningarna 204 Dåligt informerad: Nyheterna i TV 205 Dåligt informerad: Nyhetssändningarna i riksradion 206 Dåligt informerad: Lokalradion 207 Rättvis: De lokala tidningarna 208 Rättvis: Kvällstidningarna 209 Rättvis: Nyheterna i TV 210 Rättvis: Nyhetssändningarna i riksradion 211 Rättvis: Lokalradion 212 Ärlig: De lokala tidningarna 213 Ärlig: Kvällstidningarna 214 Ärlig: Nyheterna i TV 215 Ärlig: Nyhetssändningarna i riksradion 216 Ärlig: Lokalradion 217 Okunnig: De lokala tidningarna 218 Okunnig: Kvällstidningarna 219 Okunnig: Nyheterna i TV 220 Okunnig: Nyhetssändningarna i riksradion 221 Okunnig: Lokalradion 222 Partisk: De lokala tidningarna 223 Partisk: Kvällstidningarna 224 Partisk: Nyheterna i TV 225 Partisk: Nyhetssändningarna i riksradion 226 Partisk: Lokalradion 227 Orättvis: De lokala tidningarna 228 Orättvis: Kvällstidningarna 229 Orättvis: Nyheterna i TV 230 Orättvis: Nyhetssändningarna i riksradion 231 Orättvis: Lokalradion VIKTIGA SAMHÄLLSMÅL 232 Hög ekonomisk tillväxttakt 233 Starkt militärt försvar 234 Ökat inflytande för den enskilde i kommunala frågor och på arbetsplatsen 235 Bevara den svenska landskapsmiljön 236 Upprätthålla lag och ordning 237 Ge enskilda större möjlighet påverka politiska beslut 238 Bekämpa prisstegringar 239 Skydda yttrandefriheten 240 Garantera en stabil ekonomi 241 Ett samhälle som är mindre opersonligt och mer mänskligt 242 Bekämpa brottslighet 243 Ett samhälle där ideer och tankar betyder mer än pengar BAKGRUND 244 Ålder 245 Kön 246 Civilstånd 247 Bostad 248 Boendetid på orten 249 Född på orten 250 Make/sammanboende födelseort 251 Tidigare bostadsort 252 Funderat på att flytta från orten 253 Skolutbildning 254 Subjektiv klasstillhörighet 255 Yrke 256 Privat eller offentligt anställd 257 Yrkesgrupp 258 Arbetsplats belägen 259 Makes arbetsplats 260 Heltids- eller deltidsarbete 261 Regelbundet skiftarbete 262 Ej förvärvsarbetandes grupptillhörighet 263 Hushållets storlek 264 Antal hushållsmedlemmar under 7 år 265 Antal hushållsmedlemmar 7-16 år SLÄKT 266 Släktingar i hemkommun 267 Släkt eller vänner i Skara 268 Släkt eller vänner i Lidköping 269 Släkt eller vänner i Falköping 270 Släkt eller vänner i Grästorp 271 Släkt eller vänner i Götene 272 Släkt eller vänner i Göteborg 273 Släkt eller vänner i Vara 274 Släkt eller vänner i Skövde 275 Släkt eller vänner i Mariestad 276 Släkt eller vänner i Alingsås 277 Hushållets årsinkomst 278 Tillgång till bil 279 Veckoinköp MEDLEM I FÖRENING 280 Idrottsförening 281 Politiskt parti 282 Fackförening 283 Hembygdsförening 284 Miljöorganisation 285 Annan typ av förening 286 Nöjen INTRESSE 287 Intresse för politik 288 Intresse för vad som händer i kommunen 289 Intresse för idrott 290 Intresse för kultur GÅRDAGENS AKTIVITETER 291 Var bortrest 292 Var på arbetet 293 Läste lokaltidningen 294 Läste någon bok 295 Läste en storstadsmorgontidning 296 Läste en kvällstidning 297 Såg på TV 298 Lyssnade på radio 299 Såg på video 300 Lyssnade på grammofon eller kassett 301 Var på kvällskurs 302 Låg sjuk 303 Var på bio BESÖK OLIKA ORTER 304 Besöker Skara 305 Besöker Lidköping 306 Besöker Grästorp 307 Besöker Götene 308 Besöker Vara 309 Besöker Skövde 310 Besöker Falköping 311 Besöker Göteborg 312 Besöker Mariestad 313 Besöker nordiska länder 314 Besöker övriga utlandet PARTISYMPATI 315 Moderaterna 316 Folkpartiet 317 Centerpartiet 318 Kristen demokratisk samling 319 Miljöpartiet 320 Socialdemokraterna 321 Vänsterpartiet kommunisterna 322 Annat parti 323 Övertygad anhängare SYNPUNKTER PÅ FORMULÄRET 324 Veckodag frågeformuläret fylls i 325 Kommentar till frågeformuläret 326 Svår fråga 1 327 Svår fråga 2 328 Svår fråga 3 329 Kommentar till fler än tre frågor 330 Kodare UPPGIFTER FRÅN SPAR 331 Kön 332 Civilstånd 333 Taxerad inkomst 334 Sammanräknad inkomst 335 Lantbruk 336 Villa 337 Fritidshus 338 Hyreshus

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0303              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0303


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. September 1992
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 2 delar. 001. Essunga och Götene 002. Vara
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer Ett fyrsiffrigt identifikationsnummer
VAR 5 OMRÅDE Loc 13 width 1 Område 550 2. Essunga 550 3. Götene
VAR 6 BORTFALL Loc 14 width 1 MD=9 Bortfall 306 0. Inget svar/svarsvägrare 16 1. Död, långvarigt sjuk, handikappad, språksvårigheter 25 2. Flyttat, bortrest 75 3. Kort telefonintervju 676 4. Svar 2 9. Uppgift saknas
VAR 7 NYHETER I LOKALRADION 1 Loc 15 width 1 MD=0 or GE 8 De första frågorna gäller vilka massmedier, t ex radio, TV och dagstidningar, Ni tar del av och hur ofta Ni gör detta? F.1. Hur ofta brukar Ni titta på eller lyssna till följande typer av nyhetsprogram? (Markera de alternativ Ni tycker passar bäst in på Er själv) F.1(1). Nyheter i lokalradion 305 1. Dagligen 96 2. 5-6 ggr/vecka 109 3. 3-4 ggr/vecka 60 4. 1-2 ggr/vecka 64 5. Mer sällan 23 6. Aldrig 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 77 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 8 AKTUELLT I TV 1 1 Loc 16 width 1 MD=0 or GE 8 F.1(2). Aktuellt i TV 1 <Se F.1 för fullständig frågetext> 170 1. Dagligen 121 2. 5-6 ggr/vecka 184 3. 3-4 ggr/vecka 117 4. 1-2 ggr/vecka 54 5. Mer sällan 1 6. Aldrig 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 77 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 9 RAPPORT I TV 2 1 Loc 17 width 1 MD=0 or GE 8 F.1(3). Rapport i TV 2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 188 1. Dagligen 130 2. 5-6 ggr/vecka 165 3. 3-4 ggr/vecka 114 4. 1-2 ggr/vecka 61 5. Mer sällan 4 6. Aldrig 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 77 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 10 NYHETERNA I RIKSRADION 1 Loc 18 width 1 MD=0 or GE 8 F.1(4). De korta nyheterna i riksradion (TT-nyheter) <Se F.1 för fullständig frågetext> 281 1. Dagligen 85 2. 5-6 ggr/vecka 87 3. 3-4 ggr/vecka 61 4. 1-2 ggr/vecka 98 5. Mer sällan 20 6. Aldrig 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 77 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 11 DAGENS EKO 1 Loc 19 width 1 MD=0 or GE 8 F.1(5). Dagens Eko i riksradion <Se F.1 för fullständig frågetext> 91 1. Dagligen 64 2. 5-6 ggr/vecka 103 3. 3-4 ggr/vecka 93 4. 1-2 ggr/vecka 194 5. Mer sällan 82 6. Aldrig 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 77 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 12 REGIONALA TV-NYHETER 1 Loc 20 width 1 MD=0 or GE 8 F.1(6). Regionala nyheter på TV (Västnytt) <Se F.1 för fullständig frågetext> 133 1. Dagligen 94 2. 5-6 ggr/vecka 138 3. 3-4 ggr/vecka 124 4. 1-2 ggr/vecka 148 5. Mer sällan 23 6. Aldrig 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 77 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 13 TV-KONS VARDAGAR 2 Loc 21 width 1 MD=0 or GE 8 F.2. Hur lång tid brukar Ni titta på TV en genomsnittlig dag? F.2(1). TV-tittande måndag-fredag 70 1. 0-30 min 207 2. 31-60 min 255 3. 61-120 min 94 4. 121-180 min 43 5. Mer än 180 min 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 80 8. Uppgift saknas på helafrågan 347 9. Bortfall
VAR 14 TV-KONS VECKOSLUT 2 Loc 22 width 1 MD=0 or GE 8 F.2(2). TV-tittande lördag-söndag <Se F.2 för fullständig frågetext> 25 1. 0-30 min 81 2. 31-60 min 215 3. 61-120 min 212 4. 121-180 min 131 5. Mer än 180 min 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 80 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 15 UNDERHÅLLNINGSPROGRAM 3 Loc 23 width 1 MD=0 or GE 8 F.3. Hur mycket brukar Ni hinna se på av följande typer av TV-program? F.3(1). Underhållningsprogram 45 1. Allt/i stort sett allt 379 2. Ganska mycket 210 3. Inte särskilt mycket 21 4. Ingenting/nästan inget alls 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 78 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 16 NATURPROGRAM 3 Loc 24 width 1 MD=0 or GE 8 F.3(2). Naturprogram <Se F.3 för fullständig frågetext> 78 1. Allt/i stort sett allt 282 2. Ganska mycket 242 3. Inte särskilt mycket 59 4. Ingenting/nästan inget alls 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 78 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 17 POPULÄRVETENSKAP 3 Loc 25 width 1 MD=0 or GE 8 F.3(3). Populärvetenskapliga program <Se F.3 för fullständig frågetext> 19 1. Allt/i stort sett allt 114 2. Ganska mycket 294 3. Inte särskilt mycket 207 4. Ingenting/nästan inget alls 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 78 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 18 NYHETSPROGRAM 3 Loc 26 width 1 MD=0 or GE 8 F.3(4). Nyhetsprogram <Se F.3 för fullständig frågetext> 115 1. Allt/i stort sett allt 411 2. Ganska mycket 116 3. Inte särskilt mycket 19 4. Ingenting/nästan inget alls 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 78 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 19 SAMHÄLLSPROGRAM 3 Loc 27 width 1 MD=0 or GE 8 F.3(5). Dokumentär- och samhällsprogram <Se F.3 för fullständig frågetext> 13 1. Allt/i stort sett allt 130 2. Ganska mycket 333 3. Inte särskilt mycket 167 4. Ingenting/nästan inget alls 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 78 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 20 DECKARE 3 Loc 28 width 1 MD=0 or GE 8 F.3(6). Deckare <Se F.3 för fullständig frågetext> 68 1. Allt/i stort sett allt 210 2. Ganska mycket 209 3. Inte särskilt mycket 170 4. Ingenting/nästan inget alls 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 78 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 21 TV-TEATER 3 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 8 F.3(7). TV-teater <Se F.3 för fullständig frågetext> 20 1. Allt/i stort sett allt 147 2. Ganska mycket 322 3. Inte särskilt mycket 165 4. Ingenting/nästan inget alls 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 78 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 22 LÅNGFILMER 3 Loc 30 width 1 MD=0 or GE 8 F.3(8). Långfilmer <Se F.3 för fullständig frågetext> 35 1. Allt/i stort sett allt 215 2. Ganska mycket 308 3. Inte särskilt mycket 93 4. Ingenting/nästan inget alls 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 78 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 23 SVENSKA TV-SERIER 3 Loc 31 width 1 MD=0 or GE 8 F.3(9). Svenska TV-serier <Se F.3 för fullständig frågetext> 67 1. Allt/i stort sett allt 248 2. Ganska mycket 261 3. Inte särskilt mycket 84 4. Ingenting/nästan inget alls 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 78 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 24 UTLÄNDSKA TV-SERIER 3 Loc 32 width 1 MD=0 or GE 8 F.3(10). Utländska TV-serier <Se F.3 för fullständig frågetext> 44 1. Allt/i stort sett allt 201 2. Ganska mycket 264 3. Inte särskilt mycket 141 4. Ingenting/nästan inget alls 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 78 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 25 SPORTPROGRAM 3 Loc 33 width 1 MD=0 or GE 8 F.3(11). Sportprogram <Se F.3 för fullständig frågetext> 141 1. Allt/i stort sett allt 208 2. Ganska mycket 194 3. Inte särskilt mycket 115 4. Ingenting/nästan inget alls 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 78 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 26 UNGDOMSPROGRAM 3 Loc 34 width 1 MD=0 or GE 8 F.3(12). Ungdomsprogram <Se F.3 för fullständig frågetext> 12 1. Allt/i stort sett allt 75 2. Ganska mycket 298 3. Inte särskilt mycket 262 4. Ingenting/nästan inget alls 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 78 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 27 LÄSER VECKOTIDNING 4 Loc 35 width 1 MD=0 or GE 8 F.4. Hur ofta brukar Ni göra följande saker? F.4(1). Läser någon veckotidning 119 1. Flera ggr/vecka 221 2. En gång/vecka 130 3. Någon gång/månad 154 4. Mer sällan 48 5. Aldrig 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 78 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 28 LÄSER TIDSKRIFT 4 Loc 36 width 1 MD=0 or GE 8 F.4(2). Läser någon tidskrift <Se F.4 för fullständig frågetext> 189 1. Flera ggr/vecka 134 2. En gång/vecka 167 3. Någon gång/månad 106 4. Mer sällan 57 5. Aldrig 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 78 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 29 LYSSNAR SKIVOR/KASSETT 4 Loc 37 width 1 MD=0 or GE 8 F.4(3). Lyssnar på skivor/kassetter <Se F.4 för fullständig frågetext> 285 1. Flera ggr/vecka 89 2. En gång/vecka 97 3. Någon gång/månad 128 4. Mer sällan 66 5. Aldrig 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 78 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 30 GÅR PÅ BIO 4 Loc 38 width 1 MD=0 or GE 8 F.4(4). Går på bio <Se F.4 för fullständig frågetext> 1 1. Flera ggr/vecka 3 2. En gång/vecka 73 3. Någon gång/månad 328 4. Mer sällan 253 5. Aldrig 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 78 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 31 SER HYRFILM PÅ VIDEO 4 Loc 39 width 1 MD=0 or GE 8 F.4(5). Ser hyrfilm på video <Se F.4 för fullständig frågetext> 6 1. Flera ggr/vecka 19 2. En gång/vecka 89 3. Någon gång/månad 144 4. Mer sällan 398 5. Aldrig 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 78 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 32 SER INSPELAT PÅ VIDEO 4 Loc 40 width 1 MD=0 or GE 8 F.4(6). Ser inspelat TV-program på video <Se F.4 för fullständig frågetext> 17 1. Flera ggr/vecka 43 2. En gång/vecka 76 3. Någon gång/månad 132 4. Mer sällan 388 5. Aldrig 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 78 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 33 FALKÖPINGS TIDNING 5 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 8 F.5. Läser eller tittar Ni i någon eller några av följande tidningar regelbundet, i så fall hur ofta? F.5(1). Falköpings Tidning (4 dgr) 1. 6-7 ggr/vecka 1 2. 4-5 ggr/vecka 3 3. 2-3 ggr/vecka 4. 1 gång/vecka 24 5. Mer sällan 622 6. Aldrig 101 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 34 NYA LIDKÖPINGSTIDN. 5 Loc 42 width 1 MD=0 or GE 8 F.5(2). Nya Lidköpings-Tidningen/Nya Läns-Tidningen (3 dgr) <Se F.5 för fullständig frågetext> 30 1. 6-7 ggr/vecka 40 2. 4-5 ggr/vecka 427 3. 2-3 ggr/vecka 47 4. 1 gång/vecka 126 5. Mer sällan 61 6. Aldrig 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 35 SKARABORGS LÄNS TIDN. 5 Loc 43 width 1 MD=0 or GE 8 F.5(3). Skaraborgs Läns Tidning/Skara Tidning (6 dgr) <Se F.5 för fullständig frågetext> 332 1. 6-7 ggr/vecka 84 2. 4-5 ggr/vecka 54 3. 2-3 ggr/vecka 44 4. 1 gång/vecka 148 5. Mer sällan 64 6. Aldrig 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 36 SKARABORGS-BYGDEN 5 Loc 44 width 1 MD=0 or GE 8 F.5(4). Skaraborgs-Bygden (1 dag) <Se F.5 för fullständig frågetext> 3 1. 6-7 ggr/vecka 2 2. 4-5 ggr/vecka 6 3. 2-3 ggr/vecka 65 4. 1 gång/vecka 117 5. Mer sällan 491 6. Aldrig 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 37 SKARAB LÄNS ALLEHANDA 5 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 8 F.5(5). Skaraborgs Läns Allehanda/Annonsblad (6 dgr) <Se F.5 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I GÖTENE 5 1. 6-7 ggr/vecka 5 2. 4-5 ggr/vecka 2 3. 2-3 ggr/vecka 6 4. 1 gång/vecka 45 5. Mer sällan 278 6. Aldrig 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 380 8. Uppgift saknas på hela frågan/Frågan ej tillämplig 347 9. Bortfall
VAR 38 SKÖVDE NYHETER 5 Loc 46 width 1 MD=0 or GE 8 F.5(6). Skövde Nyheter/Skaraborgs-Tidningen (6 dgr) <Se F.5 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I GÖTENE 2 1. 6-7 ggr/vecka 2 2. 4-5 ggr/vecka 1 3. 2-3 ggr/vecka 4 4. 1 gång/vecka 37 5. Mer sällan 293 6. Aldrig 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 380 8. Uppgift saknas på hela frågan/Frågan ej tillämplig 347 9. Bortfall
VAR 39 TIDN FÖR SKARAB LÄN 5 Loc 47 width 1 MD=0 or GE 8 F.5(7). Tidning för Skaraborgs Län/Mariestads-Tidningen (5 dgr) <Se F.5 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I GÖTENE 1. 6-7 ggr/vecka 10 2. 4-5 ggr/vecka 4 3. 2-3 ggr/vecka 5 4. 1 gång/vecka 67 5. Mer sällan 254 6. Aldrig 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 381 8. Uppgift saknas på hela frågan/Frågan ej tillämplig 347 9. Bortfall
VAR 40 ALINGSÅS TIDNING/ELT 5 Loc 48 width 1 MD=0 or GE 8 F.5(8). Alingsås Tidning/Elfsborgs Läns Tidning (3 dgr) <Se F.5 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ESSUNGA 1. 6-7 ggr/vecka 2. 4-5 ggr/vecka 22 3. 2-3 ggr/vecka 14 4. 1 gång/vecka 51 5. Mer sällan 249 6. Aldrig 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 377 8. Uppgift saknas på hela frågan/Frågan ej tillämplig 347 9. Bortfall
VAR 41 TROLLHÄTTANS TIDNING 5 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 8 F.5(9). Trollhättans Tidning (4 dgr) <Se F.5 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ESSUNGA 1. 6-7 ggr/vecka 15 2. 4-5 ggr/vecka 18 3. 2-3 ggr/vecka 10 4. 1 gång/vecka 77 5. Mer sällan 220 6. Aldrig 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 376 8. Uppgift saknas på hela frågan/Frågan ej tillämplig 347 9. Bortfall
VAR 42 DAGENS NYHETER 5 Loc 50 width 1 MD=0 or GE 8 F.5(10). Dagens Nyheter <Se F.5 för fullständig frågetext> 9 1. 6-7 ggr/vecka 9 2. 4-5 ggr/vecka 11 3. 2-3 ggr/vecka 14 4. 1 gång/vecka 110 5. Mer sällan 525 6. Aldrig 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 43 SVENSKA DAGBLADET 5 Loc 51 width 1 MD=0 or GE 8 F.5(11). Svenska Dagbladet <Se F.5 för fullständig frågetext> 19 1. 6-7 ggr/vecka 3 2. 4-5 ggr/vecka 5 3. 2-3 ggr/vecka 6 4. 1 gång/vecka 104 5. Mer sällan 535 6. Aldrig 77 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 44 GÖTEBORGS-POSTEN 5 Loc 52 width 1 MD=0 or GE 8 F.5(12). Göteborgs-Posten <Se F.5 för fullständig frågetext> 124 1. 6-7 ggr/vecka 21 2. 4-5 ggr/vecka 43 3. 2-3 ggr/vecka 87 4. 1 gång/vecka 195 5. Mer sällan 230 6. Aldrig 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 45 ARBETET 5 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 8 F.5(13). Arbetet <Se F.5 för fullständig frågetext> 12 1. 6-7 ggr/vecka 8 2. 4-5 ggr/vecka 8 3. 2-3 ggr/vecka 7 4. 1 gång/vecka 56 5. Mer sällan 585 6. Aldrig 74 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 46 EXPRESSEN 5 Loc 54 width 1 MD=0 or GE 8 F.5(14). Expressen <Se F.5 för fullständig frågetext> 50 1. 6-7 ggr/vecka 50 2. 4-5 ggr/vecka 104 3. 2-3 ggr/vecka 113 4. 1 gång/vecka 231 5. Mer sällan 159 6. Aldrig 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 47 AFTONBLADET 5 Loc 55 width 1 MD=0 or GE 8 F.5(15). Aftonbladet <Se F.5 för fullständig frågetext> 24 1. 6-7 ggr/vecka 18 2. 4-5 ggr/vecka 42 3. 2-3 ggr/vecka 51 4. 1 gång/vecka 206 5. Mer sällan 347 6. Aldrig 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 48 GT 5 Loc 56 width 1 MD=0 or GE 8 F.5(16). GT <Se F.5 för fullständig frågetext> 40 1. 6-7 ggr/vecka 40 2. 4-5 ggr/vecka 102 3. 2-3 ggr/vecka 133 4. 1 gång/vecka 219 5. Mer sällan 173 6. Aldrig 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 49 PRENUMERATION TIDNING 6 Loc 57 width 1 MD=8 or GE 9 Här följer några särskilda frågor om de dagstidningar Ni läser nu, hur Ni skaffar dem och lite om eventuella tidningar Ni tidigare haft. F.6. Prenumererar Ni eller någon i Ert hushåll på någon dagstidning? (Markera det eller de alternativ som gäller Ert hushåll) 688 1. Ja 53 5. Nej 12 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 50 PREN DAGENS NYHETER 6 Loc 58 width 1 MD=8 or GE 9 F.6(1). Dagens Nyheter <Se F.6 för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 728 5. Ej markerat 12 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 51 PREN SKARABORGS-BYGDEN 6 Loc 59 width 1 MD=8 or GE 9 F.6(2). Skaraborgs-Bygden <Se F.6 för fullständig frågetext> 58 1. Markerat 683 5. Ej markerat 12 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 52 PREN NYA LIDKÖPINGSTID.6 Loc 60 width 1 MD=8 or GE 9 F.6(3). Lidköpings-Tidningen/Nya Läns-Tidningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 431 1. Markerat 310 5. Ej markerat 12 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 53 PREN ARBETET 6 Loc 61 width 1 MD=8 or GE 9 F.6(4). Arbetet <Se F.6 för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 725 5. Ej markerat 12 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 54 PREN SKARAB. LÄNS TIDN 6 Loc 62 width 1 MD=8 or GE 9 F.6(5). Skaraborgs Läns Tidning/Skara Tidning <Se F.6 för fullständig frågetext> 343 1. Markerat 398 5. Ej markerat 12 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 55 PREN FALKÖPINGS TIDN 6 Loc 63 width 1 MD=8 or GE 9 F.6(6). Falköpings Tidning <Se F.6 för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 738 5. Ej markerat 12 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 56 PREN SKÖVDE NYHETER 6 Loc 64 width 1 MD=8 or GE 9 F.6(7). Skövde Nyheter/Skaraborgs-Tidningen <Se F.6 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I GÖTENE 1 1. Markerat 371 5. Ej markerat 381 8. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig 347 9. Bortfall
VAR 57 PREN SVENSKA DAGBLADET 6 Loc 65 width 1 MD=8 or GE 9 F.6(8). Svenska Dagbladet <Se F.6 för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 692 5. Ej markerat 38 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 58 PREN SKARAB LÄNS ALLEH 6 Loc 66 width 1 MD=8 or GE 9 F.6(9). Skaraborgs Läns Allehanda/Skaraborgs Läns Annonsblad <Se F.6 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I GÖTENE 6 1. Markerat 365 5. Ej markerat 382 8. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig 347 9. Bortfall
VAR 59 PREN ALINGSÅS TIDNING 6 Loc 67 width 1 MD=8 or GE 9 F.6(10). Alingsås Tidning/Elfsborgs Läns Tidning <Se F.6 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ESSUNGA 15 1. Markerat 344 5. Ej markerat 394 8. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig 347 9. Bortfall
VAR 60 PREN GÖTEBORGS-POSTEN 6 Loc 68 width 1 MD=8 or GE 9 F.6(11). Göteborgs-Posten <Se F.6 för fullständig frågetext> 134 1. Markerat 588 5. Ej markerat 31 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 61 PREN TIDN F SKARAB LÄN 6 Loc 69 width 1 MD=8 or GE 9 F.6(12). Tidning för Skaraborgs Län/Mariestads-Tidningen <Se F.6 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I GÖTENE 8 1. Markerat 363 5. Ej markerat 382 8. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig 347 9. Bortfall
VAR 62 PREN TROLLHÄTTANS TIDN 6 Loc 70 width 1 MD=8 or GE 9 F.6(13). Trollhättans Tidning <Se F.6 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ESSUNGA 15 1. Markerat 338 5. Ej markerat 400 8. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig 347 9. Bortfall
VAR 63 PREN ANNAN TIDNING 6 Loc 71 width 1 MD=0 or GE 8 F.6(14). Annan tidning <Se F.6 för fullständig frågetext> 11 1. Land 1 2. Alingsås Tidning/Elfsborgs Läns Tidning 3 4. Annan lokaltidning 5 6. Dagen 717 0. Frågan ej tillämplig 16 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 64 UPPHÖRA PRENUMERERA 7 Loc 72 width 1 MD=8 or GE 9 F.7(1). Har Ni själv funderat på att upphöra med någon/några av de prenumerationer Ni nu har eller har detta diskuteras inom familjen? 31 1. Ja, flera gånger 83 3. Ja, någon enstaka gång 551 5. Nej 88 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 65 UPPHÖRA MED TIDNING 7 Loc 73 width 2 MD= 0 or GE 98 F.7(2). Om ja, vilken tidning har Ni funderat på att upphöra med? 37 01. Skaraborgs Läns Tidning/Skara Tidning 35 02. Nya Lidköpings-Tidningen/Nya Läns-Tidningen 3 03. Skaraborgs-Bygden 1 04. Mariestads-Tidningen/Tidningen för Skaraborgs Län 1 05. Alingsås Tidning/Elfsborgs Läns Tidning 1 06. Skaraborgs Läns Allehanda 12 07. Göteborgs-Posten 2 08. Dagen Nyheter 2 09. Svenska Dagbladet 1 10. Annan storstadstidning 1 11. Annan lokal tidning utanför Västergötland 17 12. Ja, utan namn 456 00. Frågan ej tillämplig 184 98. Uppgift saknas 347 99. Bortfall
VAR 66 PRENUMERATIONSPERIOD 8 Loc 75 width 1 MD=8 or GE 9 F.8. Om Ni prenumererar på en dagstidning, för hur lång tid brukar Ni betala prenumerationsavgiften? 5 1. För en månad 54 2. För tre månader 79 3. För fyra månader 56 4. För varje halvår 417 5. För varje helår 2 6. Fyra månader + helår 1 7. Tre månader + 4 mån 139 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 67 PRENUMERERAT TIDIGARE 9 Loc 76 width 2 MD= 0 or GE 99 F.9. Denna fråga skall endast besvaras om Ni inte prenumererar på någon morgontidning? Har Ni eller någon i Ert hushåll tidigare prenumererat på någon morgontidning? F.9(1). Tidning man prenumererat på tidigare 8 01. Skaraborgs Läns Tidning/Skara Tidning 6 02. Nya Lidköpings-Tidningen/Nya Läns-Tidningen 1 03. Skaraborgs-Bygden 1 04. Skaraborgaren 3 05. Skaraborgs Läns Tidning, Nya Lidköpings-Tidningen 1 06. Göteborgs-Posten, Nya Lidköpings-Tidningen 4 07. Göteborgs-Posten 1 08. Arbetet 3 10. Annan storstadstidning 1 12. Ja, utan namn 24 55. Nej 700 00. Frågan ej tillämplig 347 99. Bortfall
VAR 68 SLUTADE PRENUMERERA ÅR 9 Loc 78 width 1 MD=0 or GE 8 F.9(2). År prenumerationen upphörde <Se F.9 för fullständig frågetext> 1. Före 1977 1 2. 1977-1981 1 3. 1982 5 4. 1983 5 5. 1984 7 6. 1985 1 7. 1986 718 0. Frågan ej tillämplig 15 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 69 PENGARNA RÄCKTE INTE 10 Loc 79 width 1 MD=8 or GE 9 F.10. Om Ni svarat ja på ovanstående fråga, varför upphörde Ni med prenumerationen? (Markera det eller de alternativ som bäst stämmer in på Er) F.10(1). Allt annat blev så dyrt att pengarna inte räckte till en tidningsprenumeration också 4 1. Markerat 21 5. Ej markerat 728 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 70 HÖJT PREN PRIS 10 Loc 80 width 1 MD=8 or GE 9 F.10(2). Prenumerationspriset höjdes <Se F.10 för fullständig frågetext> 1. Markerat 25 5. Ej markerat 728 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 71 LOKAL INFO LOKALRADIO 10 Loc 81 width 1 MD=8 or GE 9 F.10(3). Får lokal information i lokalradion <Se F.10 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 24 5. Ej markerat 728 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 72 DÅLIGT SKÖTT UTDELN. 10 Loc 82 width 1 MD=8 or GE 9 F.10(4). Tidningsutdelningen sköttes dåligt <Se F.10 för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 22 5. Ej markerat 728 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 73 INTE TID LÄSA TIDNING 10 Loc 83 width 1 MD=8 or GE 9 F.10(5). Jag hade inte tid att läsa tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 23 5. Ej markerat 728 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 74 LÄSER PÅ SKOLA/ARBETE 10 Loc 84 width 1 MD=8 or GE 9 F.10(6). Jag har ändå tillgång till tidningen på arbete/i skolan <Se F.10 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 16 5. Ej markerat 728 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 75 LÅNAR GRANNE/BEKANT 10 Loc 85 width 1 MD=8 or GE 9 F.10(7). Jag kan låna den av bekant eller en granne <Se F.10 för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 22 5. Ej markerat 728 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 76 POL. LINJE PASSAR EJ 10 Loc 86 width 1 MD=8 or GE 9 F.10(8). Tidningens politiska linje passade mig inte <Se F.10 för fullständig frågetext> 1. Markerat 24 5. Ej markerat 729 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 77 FÖR LITE LOK NYHETER 10 Loc 87 width 1 MD=8 or GE 9 F.10(9). Tidningen innehöll för lite lokala nyheter <Se F.10 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 23 5. Ej markerat 729 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 78 FÖR LITE ANNONSER 10 Loc 88 width 1 MD=8 or GE 9 F.10(10). Tidningen innehöll för lite annonser <Se F.10 för fullständig frågetext> 1. Markerat 24 5. Ej markerat 729 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 79 FLYTTAT FRÅN ORTEN 10 Loc 89 width 1 MD=8 or GE 9 F.10(11). Jag flyttade från orten, har inte börjat med någon ny tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 22 5. Ej markerat 729 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 80 KOSTNAD KONTRA INNEH 10 Loc 90 width 1 MD=8 or GE 9 F.10(12). Tidningen kostade för mycket med hänsyn till innehållet <Se F.10 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 22 5. Ej markerat 729 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 81 ANNAT SKÄL 10 Loc 91 width 1 MD=8 or GE 9 F.10(13). Annat skäl <Se F.10 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 18 5. Ej markerat 729 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 82 EJ TILLGÅNG TILL TIDN 10 Loc 92 width 1 MD=8 or GE 9 F.11. Om Ni inte prenumererar på Er morgontidning, på vilket sätt har Ni i så fall vanligen tillgång till den? F.11(1). Har inte tillgång till någon morgontidning 5 1. Markerat 54 5. Ej markerat 694 8. Frågan ej tillämplig 347 9. Bortfall
VAR 83 BYTER TIDN MED GRANNE 11 Loc 93 width 1 MD=8 or GE 9 F.11(2). Byter med eller lånar av granne eller bekant <Se F.11 för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 47 5. Ej markerat 694 8. Frågan ej tillämplig 347 9. Bortfall
VAR 84 LÄSER PÅ BIBLIOTEKET 11 Loc 94 width 1 MD=8 or GE 9 F.11(3). Läser den på bibliotek <Se F.11 för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 56 5. Ej markerat 694 8. Frågan ej tillämplig 347 9. Bortfall
VAR 85 LÄSER PÅ ARBETE/SKOLA 11 Loc 95 width 1 MD=8 or GE 9 F.11(4). Läser den på arbetet eller i skolan <Se F.11 för fullständig frågetext> 27 1. Markerat 32 5. Ej markerat 694 8. Frågan ej tillämplig 347 9. Bortfall
VAR 86 GRATIS TIDNING 11 Loc 96 width 1 MD=8 or GE 9 F.11(5). Har tidningen gratis <Se F.11 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 53 5. Ej markerat 694 8. Frågan ej tillämplig 347 9. Bortfall
VAR 87 KÖPER LÖSNUMMER 11 Loc 97 width 1 MD=8 or GE 9 F.11(6). Köper lösnummer <Se F.11 för fullständig frågetext> 29 1. Markerat 30 5. Ej markerat 694 8. Frågan ej tillämplig 347 9. Bortfall
VAR 88 ANNAT SÄTT 11 Loc 98 width 1 MD=8 or GE 9 F.11(7). Annat sätt <Se F.11 för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 56 5. Ej markerat 694 8. Frågan ej tillämplig 347 9. Bortfall
VAR 89 TIDN.VAL: ANNONSER 12 Loc 99 width 1 MD=0 or GE 8 F.12. Hur stor betydelse för Ert val av lokal morgontidning har följande egenskaper hos tidningen? F.12(1). Annonserna 75 1. Mycket viktigt 280 2. Ganska viktigt 199 3. Inte särskilt viktigt 83 4. Inte alls viktigt 8 6. Vet inte 81 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 90 TIDN.VAL: POL.LINJE 12 Loc 100 width 1 MD=0 or GE 8 F.12(2). Den politiska linjen <Se F.12 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket viktigt 119 2. Ganska viktigt 243 3. Inte särskilt viktigt 178 4. Inte alls viktigt 27 6. Vet inte 117 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 91 TIDN.VAL: LOK NYHET 12 Loc 101 width 1 MD=0 or GE 8 F.12(3). De lokala nyheterna <Se F.12 för fullständig frågetext> 387 1. Mycket viktigt 258 2. Ganska viktigt 31 3. Inte särskilt viktigt 9 4. Inte alls viktigt 5 6. Vet inte 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 92 TIDN.VAL: RIKSNYHETER 12 Loc 102 width 1 MD=0 or GE 8 F.12(4). Riksnyheterna <Se F.12 för fullständig frågetext> 144 1. Mycket viktigt 312 2. Ganska viktigt 153 3. Inte särskilt viktigt 49 4. Inte alls viktigt 10 6. Vet inte 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 93 TIDN.VAL: UTRIKESNYH 12 Loc 103 width 1 MD=0 or GE 8 F.12(5). Utrikesnyheterna <Se F.12 för fullständig frågetext> 86 1. Mycket viktigt 235 2. Ganska viktigt 236 3. Inte särskilt viktigt 82 4. Inte alls viktigt 12 6. Vet inte 75 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 94 TIDN.VAL: SPORTSIDOR 12 Loc 104 width 1 MD=0 or GE 8 F.12(6). Sportsidorna <Se F.12 för fullständig frågetext> 119 1. Mycket viktigt 195 2. Ganska viktigt 198 3. Inte särskilt viktigt 136 4. Inte alls viktigt 12 6. Vet inte 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 95 TIDN.VAL: LÅGT PRIS 12 Loc 105 width 1 MD=0 or GE 8 F.12(7). Att tidningen har lågt prenumerationspris <Se F.12 för fullständig frågetext> 130 1. Mycket viktigt 177 2. Ganska viktigt 211 3. Inte särskilt viktigt 106 4. Inte alls viktigt 37 6. Vet inte 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 96 TIDN.VAL: ANTAL SIDOR 12 Loc 106 width 1 MD=0 or GE 8 F.12(8). Att tidningen har många sidor <Se F.12 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket viktigt 108 2. Ganska viktigt 308 3. Inte särskilt viktigt 182 4. Inte alls viktigt 22 6. Vet inte 74 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 97 TIDN.VAL: TIDIGT 12 Loc 107 width 1 MD=0 or GE 8 F.12(9). Att man får tidningen tidigt på morgonen <Se F.12 för fullständig frågetext> 268 1. Mycket viktigt 198 2. Ganska viktigt 118 3. Inte särskilt viktigt 68 4. Inte alls viktigt 22 6. Vet inte 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 98 TIDN.VAL: 6-DAGARS 12 Loc 108 width 1 MD=0 or GE 8 F.12(10). Att tidningen kommer ut sex dagar/vecka <Se F.12 för fullständig frågetext> 237 1. Mycket viktigt 161 2. Ganska viktigt 146 3. Inte särskilt viktigt 86 4. Inte alls viktigt 22 6. Vet inte 74 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 99 TIDN.VAL: ANNAT 12 Loc 109 width 1 MD=8 or GE 9 F.12(11). Annat viktigt <Se F.12 för fullständig frågetext> 50 1. Svar 676 5. Inget svar 27 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 100 NYHETER FRÅN VARA 13 Loc 110 width 1 MD=0 or GE 8 F.13. Hur viktigt anser Ni att det är att få nyheter från följande områden i den lokala morgontidning Ni läser? F.13(1). Vara 95 1. Mycket viktigt 197 2. Ganska viktigt 234 3. Inte särskilt viktigt 114 4. Inte alls viktigt 88 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 101 NYHETER FRÅN SKARA 13 Loc 111 width 1 MD=0 or GE 8 F.13(2). Skara <Se F.13 för fullständig frågetext> 98 1. Mycket viktigt 233 2. Ganska viktigt 225 3. Inte särskilt viktigt 85 4. Inte alls viktigt 87 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 102 NYHETER FR LIDKÖPING 13 Loc 112 width 1 MD=0 or GE 8 F.13(3). Lidköping <Se F.13 för fullständig frågetext> 147 1. Mycket viktigt 259 2. Ganska viktigt 194 3. Inte särskilt viktigt 57 4. Inte alls viktigt 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 103 NYHETER FRÅN GRÄSTORP 13 Loc 113 width 1 MD=0 or GE 8 F.13(4). Grästorp <Se F.13 för fullständig frågetext> 63 1. Mycket viktigt 165 2. Ganska viktigt 261 3. Inte särskilt viktigt 141 4. Inte alls viktigt 98 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 104 NYHETER FRÅN ESSUNGA 13 Loc 114 width 1 MD=0 or GE 8 F.13(5). Essunga <Se F.13 för fullständig frågetext> 283 1. Mycket viktigt 94 2. Ganska viktigt 153 3. Inte särskilt viktigt 133 4. Inte alls viktigt 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 105 NYHETER FRÅN GÖTENE 13 Loc 115 width 1 MD=0 or GE 8 F.13(6). Götene <Se F.13 för fullständig frågetext> 300 1. Mycket viktigt 95 2. Ganska viktigt 163 3. Inte särskilt viktigt 114 4. Inte alls viktigt 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 106 NYHETER FRÅN KVÄNUM 13 Loc 116 width 1 MD=0 or GE 8 F.13(7). Kvänum <Se F.13 för fullständig frågetext> 21 1. Mycket viktigt 84 2. Ganska viktigt 306 3. Inte särskilt viktigt 193 4. Inte alls viktigt 124 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 107 NYHETER FR FALKÖPING 13 Loc 117 width 1 MD=0 or GE 8 F.13(8). Falköping <Se F.13 för fullständig frågetext> 7 1. Mycket viktigt 44 2. Ganska viktigt 289 3. Inte särskilt viktigt 233 4. Inte alls viktigt 155 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 108 NYHETER FRÅN SKÖVDE 13 Loc 118 width 1 MD=0 or GE 8 F.13(9). Skövde <Se F.13 för fullständig frågetext> 23 1. Mycket viktigt 85 2. Ganska viktigt 271 3. Inte särskilt viktigt 202 4. Inte alls viktigt 147 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 109 NYH FRÅN HERRLJUNGA 13 Loc 119 width 1 MD=0 or GE 8 F.13(10). Herrljunga <Se F.13 för fullständig frågetext> 10 1. Mycket viktigt 41 2. Ganska viktigt 265 3. Inte särskilt viktigt 256 4. Inte alls viktigt 156 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 110 NYHETER FRÅN ALINGSÅS 13 Loc 120 width 1 MD=0 or GE 8 F.13(11). Alingsås <Se F.13 för fullständig frågetext> 14 1. Mycket viktigt 53 2. Ganska viktigt 244 3. Inte särskilt viktigt 262 4. Inte alls viktigt 155 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 111 NYHETER FRÅN GÖTEBORG 13 Loc 121 width 1 MD=0 or GE 8 F.13(12). Göteborg <Se F.13 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket viktigt 104 2. Ganska viktigt 243 3. Inte särskilt viktigt 196 4. Inte alls viktigt 152 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 112 NYH FRÅN TROLLHÄTTAN 13 Loc 122 width 1 MD=0 or GE 8 F.13(13). Trollhättan <Se F.13 för fullständig frågetext> 24 1. Mycket viktigt 78 2. Ganska viktigt 236 3. Inte särskilt viktigt 239 4. Inte alls viktigt 151 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 113 NYH FRÅN VÄNERSBORG 13 Loc 123 width 1 MD=0 or GE 8 F.13(14). Vänersborg <Se F.13 för fullständig frågetext> 8 1. Mycket viktigt 40 2. Ganska viktigt 254 3. Inte särskilt viktigt 267 4. Inte alls viktigt 159 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 114 NYHETER FR MARIESTAD 13 Loc 124 width 1 MD=0 or GE 8 F.13(15). Mariestad <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I GÖTENE 22 1. Mycket viktigt 69 2. Ganska viktigt 125 3. Inte särskilt viktigt 75 4. Inte alls viktigt 75 0. Uppgift saknas på delfrågan 387 8. Uppgift saknas på hela frågan/Frågan ej tillämplig 347 9. Bortfall
VAR 115 ANTAL DAGAR/VECKA 14 Loc 125 width 1 MD=9 F.14. Hur många dagar per vecka anser Ni att en lokal morgontidning bör komma ut? 2 1. En dag i veckan 2. Två dagar i veckan 134 3. Tre dagar i veckan 33 4. Fyra dagar i veckan 101 5. Fem dagar i veckan 377 6. Sex dagar i veckan 69 7. Sju dagar i veckan 384 9. Bortfall
VAR 116 PRENUMERATIONSPRIS 15 Loc 126 width 1 MD=8 or GE 9 F.15. Vad anser Ni att det är rimligt att betala för en lokal morgontidning i prenumerationspris per år? 152 1. Upp till 300 kr 207 2. 301-400 kr 214 3. 401-500 kr 95 4. 501-600 kr 27 5. 601-700 kr 1 6. Mer än 700 kr 57 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 117 LÄSTID FÖRE KL 7.00 16 Loc 127 width 1 MD=8 or GE 9 F.16. Nu kommer några frågor om hur Ni läser morgontidningar och vilka typer av innehåll Ni läser. Hur lång tid brukar Ni ägna åt morgontidningen en genomsnittlig vardag? Ange för olika tidpunkter på dagen Er ungefärliga lästid. F.16(1). Före klockan 7.00 451 0. 0 min 92 1. 1-10 min 66 2. 11-20 min 30 3. 21-30 min 4 4. 31-40 min 7 5. Mer än 40 min 103 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 118 LÄSTID KL 7.00-8.00 16 Loc 128 width 1 MD=8 or GE 9 F.16(2). Klockan 7.00-8.00 <Se F.16 för fullständig frågetext> 518 0. 0 min 56 1. 1-10 min 38 2. 11-20 min 28 3. 21-30 min 5 4. 31-40 min 5 5. Mer än 40 min 103 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 119 LÄSTID KL 8.00-12.00 16 Loc 129 width 1 MD=8 or GE 9 F.16(3). Klockan 8.00-12.00 <Se F.16 för fullständig frågetext> 419 0. 0 min 76 1. 1-10 min 79 2. 11-20 min 42 3. 21-30 min 19 4. 31-40 min 15 5. Mer än 40 min 103 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 120 LÄSTID KL 12.00-17.00 16 Loc 130 width 1 MD=8 or GE 9 F.16(4). Klockan 12.00-17.00 <Se F.16 för fullständig frågetext> 399 0. 0 min 77 1. 1-10 min 89 2. 11-20 min 53 3. 21-30 min 20 4. 31-40 min 12 5. Mer än 40 min 103 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 121 LÄSTID 17.00-20.00 16 Loc 131 width 1 MD=8 or GE 9 F.16(5). Klockan 17.00-20.00 <Se F.16 för fullständig frågetext> 307 0. 0 min 106 1. 1-10 min 107 2. 11-20 min 82 3. 21-30 min 32 4. 31-40 min 16 5. Mer än 40 min 103 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 122 LÄSTID EFTER 20.00 16 Loc 132 width 1 MD=8 or GE 9 F.16(6). Efter klockan 20.00 <Se F.16 för fullständig frågetext> 434 0. 0 min 91 1. 1-10 min 55 2. 11-20 min 38 3. 21-30 min 18 4. 31-40 min 14 5. Mer än 40 min 103 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 123 LÄSINTRESSE SPORT 17 Loc 133 width 1 MD=0 or GE 8 F.17. Tidigare erfarenheter visar att det är skillnad på att läsa en viss typ av innehåll och att vara intresserad av det. Ange för följande typer av innehåll hur mycket Ni är intresserad av att läsa om dem i en morgontidning. F.17(1). Sport 115 1. Allt/i stort sett allt 178 2. Ganska mycket 197 3. Inte särskilt mycket 138 4. Nästan inget/inget alls 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 124 LÄSINTRESSE FAM NYHET 17 Loc 134 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(2). Familjenyheter <Se F.17 för fullständig frågetext> 124 1. Allt/i stort sett allt 258 2. Ganska mycket 189 3. Inte särskilt mycket 67 4. Nästan inget/inget alls 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 125 LÄSINTRESSE INSÄNDARE 17 Loc 135 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(3). Insändare <Se F.17 för fullständig frågetext> 67 1. Allt/i stort sett allt 243 2. Ganska mycket 239 3. Inte särskilt mycket 69 4. Nästan inget/inget alls 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 126 LÄSINTRESSE INRIKNYH 17 Loc 136 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(4). Inrikesnyheter <Se F.17 för fullständig frågetext> 105 1. Allt/i stort sett allt 369 2. Ganska mycket 128 3. Inte särskilt mycket 22 4. Nästan inget/inget alls 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 127 LÄSINTRESSE EKONOMI 17 Loc 137 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(5). Ekonomi/näringsliv <Se F.17 för fullständig frågetext> 41 1. Allt/i stort sett allt 194 2. Ganska mycket 282 3. Inte särskilt mycket 93 4. Nästan inget/inget alls 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 128 LÄSINTRESSE POLITIK 17 Loc 138 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(6). Politiska nyheter <Se F.17 för fullständig frågetext> 64 1. Allt/i stort sett allt 200 2. Ganska mycket 279 3. Inte särskilt mycket 74 4. Nästan inget/inget alls 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 129 LÄSINTRESSE FACKLIGT 17 Loc 139 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(7). Fackliga frågor <Se F.17 för fullständig frågetext> 20 1. Allt/i stort sett allt 100 2. Ganska mycket 305 3. Inte särskilt mycket 182 4. Nästan inget/inget alls 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 130 LÄSINTRESSE OLYCKOR 17 Loc 140 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(8). Olyckor och brott <Se F.17 för fullständig frågetext> 113 1. Allt/i stort sett allt 341 2. Ganska mycket 161 3. Inte särskilt mycket 21 4. Nästan inget/inget alls 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 131 LÄSINTRESSE LEDARE 17 Loc 141 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(9). Ledare och kommentarer <Se F.17 för fullständig frågetext> 45 1. Allt/i stort sett allt 170 2. Ganska mycket 276 3. Inte särskilt mycket 127 4. Nästan inget/inget alls 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 132 LÄSINTRESSE UTRIKES 17 Loc 142 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(10). Utrikesnyheter <Se F.17 för fullständig frågetext> 64 1. Allt/i stort sett allt 258 2. Ganska mycket 236 3. Inte särskilt mycket 56 4. Nästan inget/inget alls 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 133 LÄSINTRESSE KULTUR 17 Loc 143 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(11). Kulturartiklar <Se F.17 för fullständig frågetext> 21 1. Allt/i stort sett allt 109 2. Ganska mycket 292 3. Inte särskilt mycket 185 4. Nästan inget/inget alls 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 134 LÄSINTRESSE SERIESIDA 17 Loc 144 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(12). Seriesida <Se F.17 för fullständig frågetext> 56 1. Allt/i stort sett allt 112 2. Ganska mycket 220 3. Inte särskilt mycket 221 4. Nästan inget/inget alls 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 135 LÄSINTRESSE RADIO/TV 17 Loc 145 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(13). Radio/TV-nyheter <Se F.17 för fullständig frågetext> 158 1. Allt/i stort sett allt 327 2. Ganska mycket 129 3. Inte särskilt mycket 17 4. Nästan inget/inget alls 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 136 LÄSINTRESSE MILJÖ 17 Loc 146 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(14). Miljöfrågor <Se F.17 för fullständig frågetext> 59 1. Allt/i stort sett allt 264 2. Ganska mycket 240 3. Inte särskilt mycket 64 4. Nästan inget/inget alls 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 137 LÄSINTRESSE LOKALT 17 Loc 147 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(15). Allmänna lokala nyheter <Se F.17 för fullständig frågetext> 335 1. Allt/i stort sett allt 262 2. Ganska mycket 29 3. Inte särskilt mycket 13 4. Nästan inget/inget alls 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 138 LÄSINTRESSE ARB MARKN 17 Loc 148 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(16). Arbetsmarknaden <Se F.17 för fullständig frågetext> 90 1. Allt/i stort sett allt 240 2. Ganska mycket 212 3. Inte särskilt mycket 76 4. Nästan inget/inget alls 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 139 LÄSINTRESSE ORG/FÖREN.17 Loc 149 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(17). Organisationer och föreningar <Se F.17 för fullständig frågetext> 33 1. Allt/i stort sett allt 209 2. Ganska mycket 282 3. Inte särskilt mycket 85 4. Nästan inget/inget alls 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 140 LÄSINTRESSE KÄNT FOLK 17 Loc 150 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(18). Känt folk på orten <Se F.17 för fullständig frågetext> 151 1. Allt/i stort sett allt 254 2. Ganska mycket 177 3. Inte särskilt mycket 48 4. Nästan inget/inget alls 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 141 LÄSINTRESSE KOMMUNALT 17 Loc 151 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(19). Kommunalpolitik <Se F.17 för fullständig frågetext> 102 1. Allt/i stort sett allt 242 2. Ganska mycket 202 3. Inte särskilt mycket 71 4. Nästan inget/inget alls 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 142 LÄSINTRESSE ARB.PLATS 17 Loc 152 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(20). Arbetsplatser <Se F.17 för fullständig frågetext> 70 1. Allt/i stort sett allt 198 2. Ganska mycket 237 3. Inte särskilt mycket 107 4. Nästan inget/inget alls 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 143 LÄSINTRESSE SKOLA 17 Loc 153 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(21). Skolfrågor <Se F.17 för fullständig frågetext> 92 1. Allt/i stort sett allt 189 2. Ganska mycket 235 3. Inte särskilt mycket 100 4. Nästan inget/inget alls 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 144 LÄSINTRESSE ANNONSER 17 Loc 154 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(22). Lokala affärsannonser <Se F.17 för fullständig frågetext> 140 1. Allt/i stort sett allt 240 2. Ganska mycket 184 3. Inte särskilt mycket 58 4. Nästan inget/inget alls 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 145 LÄSINTRESSE VECKOANN 17 Loc 155 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(23). Veckoannonser från livsmedelsbutiker och varuhus <Se F.17 för fullständig frågetext> 132 1. Allt/i stort sett allt 198 2. Ganska mycket 232 3. Inte särskilt mycket 80 4. Nästan inget/inget alls 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 146 LÄSINTRESSE SMÅANNONS 17 Loc 156 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(24). Småannonser <Se F.17 för fullständig frågetext> 65 1. Allt/i stort sett allt 246 2. Ganska mycket 258 3. Inte särskilt mycket 57 4. Nästan inget/inget alls 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 147 LÄSINTRESSE FAM ANNON 17 Loc 157 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(25). Familjeannonser <Se F.17 för fullständig frågetext> 134 1. Allt/i stort sett allt 233 2. Ganska mycket 199 3. Inte särskilt mycket 77 4. Nästan inget/inget alls 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 91 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 148 LOKAL MORGONTIDNING 18 Loc 158 width 2 MD=98 or GE 99 F.18. Vilken lokal morgontidning brukar Ni läsa regelbundet? Om Ni läser mer än en, ange här den tidning Ni betraktar som Er huvudtidning. 25 01. Jag läser ingen lokal morgontidning 312 02. Nya Lidköpings-Tidningen/Nya Läns-Tidningen 281 03. Skaraborgs Läns Tidning/Skara Tidning 82 04. Nya Lidköpings-Tidningen, Skaraborgs Läns Tidning 1 05. Skaraborgaren 1 10. Skövde Nyheter 2 12. Nya Lidköpings-Tidningen, Trollhättans Tidning 7 13. Trollhättans Tidning 1 14. Elfsborgs Läns Allehanda, Trollhättans Tidning 2 15. Nya Lidköpings-Tidningen, Göteborgs-Posten 1 16. Tidning för Skaraborgs län/Mariestads Tidningen 1 17. Nya Lidköpings-Tidningen, Skaraborgs Läns Tidning, Trollhättans Tidning 2 18. Mariestads Tidningen 1 19. Nya Lidköpings-Tidningen, Borås Tidning 1 20. Skaraborgs Läns Tidning, Trollhättans Tidning 1 21. Tidning för Skaraborgs Län/Mariestadstidningen 1 22. Nya Lidköpings-Tidningen, Elfsborgs Läns Allehanda 31 98. Uppgift saknas 347 99. Bortfall
VAR 149 LÄSNING LÄNSNYHETER 19 Loc 160 width 1 MD=0 or GE 8 F.19. Hur mycket brukar Ni normalt läsa av följande regelbundet återkommande innehåll i Er lokala tidning? F.19(1). Länsnyheter 143 1. Allt/i sort sett allt 324 2. Ganska mycket 116 3. Inte särskilt mycket 21 4. Nästan inget 11 6. Vet ej 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 92 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 150 LÄSNING FAMILJEANNONS 19 Loc 161 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(2). Familjeannonser <Se F.19 för fullständig frågetext> 167 1. Allt i stort sett allt 211 2. Ganska mycket 153 3. Inte särskilt mycket 87 4. Nästan inget 12 6. Vet ej 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 8. Uppgift saknas på hela frågan 348 9. Bortfall
VAR 151 LÄSNING LEDARE 19 Loc 162 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(3). Ledare <Se F.19 för fullständig frågetext> 52 1. Allt/i stort sett allt 122 2. Ganska mycket 227 3. Inte särskilt mycket 167 4. Nästan inget 25 6. Vet ej 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 8. Uppgift saknas på hela frågan 348 9. Bortfall
VAR 152 LÄSN LOKALT VARA 19 Loc 163 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(4). Lokalsidor Vara <Se F.19 för fullständig frågetext> 80 1. Allt/i stort sett allt 128 2. Ganska mycket 164 3. Inte särskilt mycket 191 4. Nästan inget 23 6. Vet ej 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 8. Uppgift saknas på hela frågan 348 9. Bortfall
VAR 153 LÄSN LOKALT SKARA 19 Loc 164 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(5). Lokalsidor Skara <Se F.19 för fullständig frågetext> 43 1. Allt/i stort sett allt 134 2. Ganska mycket 224 3. Inte särskilt mycket 163 4. Nästan inget 24 6. Vet ej 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 8. Uppgift saknas på hela frågan 348 9. Bortfall
VAR 154 LÄSN LOKALT LIDKÖPING 19 Loc 165 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(6). Lokalsidor Lidköping <Se F.19 för fullständig frågetext> 68 1. Allt/i stort sett allt 163 2. Ganska mycket 213 3. Inte särskilt mycket 135 4. Nästan inget 18 6. Vet ej 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 8. Uppgift saknas på hela frågan 348 9. Bortfall
VAR 155 LÄSN LOKALT GRÄSTORP 19 Loc 166 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(7). Lokalsidor Grästorp <Se F.19 för fullständig frågetext> 53 1. Allt/i stort sett allt 107 2. Ganska mycket 179 3. Inte särskilt mycket 206 4. Nästan inget 24 6. Vet ej 90 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 8. Uppgift saknas på hela frågan 348 9. Bortfall
VAR 156 LÄSN LOKALT ESSUNGA 19 Loc 167 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(8). Lokalsidor Essunga <Se F.19 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ESSUNGA 240 1. Allt/i stort sett allt 76 2. Ganska mycket 5 3. Inte särskilt mycket 4 4. Nästan inget 4 6. Vet ej 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 419 8. Uppgift saknas på hela frågan/Frågan ej tillämplig 348 9. Bortfall
VAR 157 LÄSN LOKALT GÖTENE 19 Loc 168 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(9). Lokalsidor Götene <Se F.19 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I GÖTENE 210 1. Allt/i stort sett allt 94 2. Ganska mycket 11 3. Inte särskilt mycket 3 4. Nästan inget 3 6. Vet ej 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 426 8. Uppgift saknas på hela frågan/Frågan ej tillämplig 348 9. Bortfall
VAR 158 LÄSN LOKALT KVÄNUM 19 Loc 169 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(10). Lokalsidor Kvänum <Se F.19 för fullständig frågetext> 24 1. Allt/i stort sett allt 68 2. Ganska mycket 188 3. Inte särskilt mycket 259 4. Nästan inget 35 6. Vet ej 83 0. Uppgift saknas på delfrågan 95 8. Uppgift saknas på hela frågan 348 9. Bortfall
VAR 159 LÄSN LOKALT SKÖVDE 19 Loc 170 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(11). Lokalsidor Skövde <Se F.19 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I GÖTENE 6 1. Allt/i stort sett allt 23 2. Ganska mycket 83 3. Inte särskilt mycket 155 4. Nästan inget 12 6. Vet ej 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 426 8. Uppgift saknas på hela frågan/Frågan ej tillämplig 348 9. Bortfall
VAR 160 LÄSN LOKALT MARIESTAD 19 Loc 171 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(12). Lokalsidor Mariestad <Se F.19 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I GÖTENE 5 1. Allt/i stort sett allt 30 2. Ganska mycket 77 3. Inte särskilt mycket 155 4. Nästan inget 14 6. Vet ej 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 426 8. Uppgift saknas på hela frågan/Frågan ej tillämplig 348 9. Bortfall
VAR 161 LÄSN LOKALT TROLLH 19 Loc 172 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(13). Lokalsidor Trollhättan <Se F.19 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ESSUNGA 18 1. Allt/i stort sett allt 36 2. Ganska mycket 101 3. Inte särskilt mycket 108 4. Nästan inget 23 6. Vet ej 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 420 8. Uppgift saknas på hela frågan/Frågan ej tillämplig 348 9. Bortfall
VAR 162 LÄSN LOKALT ALINGSÅS 19 Loc 173 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(14). Lokalsidor Alingsås <Se F.19 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ESSUNGA 6 1. Allt/i stort sett allt 26 2. Ganska mycket 107 3. Inte särskilt mycket 111 4. Nästan inget 27 6. Vet ej 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 420 8. Uppgift saknas på hela frågan/Frågan ej tillämplig 348 9. Bortfall
VAR 163 LÄSNING RADIO/TV 19 Loc 174 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(15). Radio- och TV-sidan 179 1. Allt/i stort sett allt 295 2. Ganska mycket 93 3. Inte särskilt mycket 41 4. Nästan inget 4 6. Vet ej 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 94 8. Uppgift saknas på hela frågan 348 9. Bortfall
VAR 164 LÄSN SKARABORGSTORGET 19 Loc 175 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(16). Skaraborgstorget (fyndannonser) <Se F.19 för fullständig frågetext> 112 1. Allt/i stort sett allt 173 2. Ganska mycket 172 3. Inte särskilt mycket 131 4. Nästan inget 21 6. Vet ej 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 8. Uppgift saknas på hela frågan 348 9. Bortfall
VAR 165 LÄSNING EKONOMI 19 Loc 176 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(17). Ekonomi och näringsliv <Se F.19 för fullständig frågetext> 32 1. Allt/i stort sett allt 164 2. Ganska mycket 239 3. Inte särskilt mycket 138 4. Nästan inget 25 6. Vet ej 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 8. Uppgift saknas på hela frågan 348 9. Bortfall
VAR 166 LÄSNING INSÄNDARSIDAN 19 Loc 177 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(18). Insändarsidan <Se F.19 för fullständig frågetext> 60 1. Allt/i stort sett allt 229 2. Ganska mycket 189 3. Inte särskilt mycket 113 4. Nästan inget 15 6. Vet ej 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 8. Uppgift saknas på hela frågan 348 9. Bortfall
VAR 167 LÄSN LOK AFFÄRSANNONS 19 Loc 178 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(19). Lokala affärsannonser <Se F.19 för fullständig frågetext> 92 1. Allt/i stort sett allt 223 2. Ganska mycket 179 3. Inte särskilt mycket 100 4. Nästan inget 16 6. Vet ej 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 8. Uppgift saknas på hela frågan 348 9. Bortfall
VAR 168 LÄSNING UTRIKESNYH 19 Loc 179 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(20). Utrikesnyheter <Se F.19 för fullständig frågetext> 55 1. Allt/i stort sett allt 202 2. Ganska mycket 237 3. Inte särskilt mycket 96 4. Nästan inget 13 6. Vet ej 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 8. Uppgift saknas på hela frågan 348 9. Bortfall
VAR 169 LÄSNING UNGDOMSSIDAN 19 Loc 180 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(21). Ungdomssidan <Se F.19 för fullständig frågetext> 18 1. Allt/i stort sett allt 82 2. Ganska mycket 241 3. Inte särskilt mycket 217 4. Nästan inget 31 6. Vet ej 70 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 8. Uppgift saknas på hela frågan 348 9. Bortfall
VAR 170 LÄSNING KOMMUNALPOL 19 Loc 181 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(22). Kommunalpolitik 88 1. Allt/i stort sett allt 217 2. Ganska mycket 191 3. Inte särskilt mycket 99 4. Nästan inget 14 6. Vet ej 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 8. Uppgift saknas på hela frågan 348 9. Bortfall
VAR 171 LÄSNING SMÅANNONSER 19 Loc 182 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(23). Småannonser <Se F.19 för fullständig frågetext> 58 1. Allt/i stort sett allt 208 2. Ganska mycket 221 3. Inte särskilt mycket 108 4. Nästan inget 12 6. Vet ej 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 8. Uppgift saknas på hela frågan 348 9. Bortfall
VAR 172 LÄSNING KULTURSIDAN 19 Loc 183 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(24). Kultursidan <Se F.19 för fullständig frågetext> 19 1. Allt/i stort sett allt 99 2. Ganska mycket 241 3. Inte särskilt mycket 222 4. Nästan inget 20 6. Vet ej 58 0. Upppgift saknas på delfrågan 93 8. Uppgift saknas på hela frågan 348 9. Bortfall
VAR 173 LÄSNING SERIERNA 19 Loc 184 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(25). Serierna <Se F.19 för fullständig frågetext> 67 1. Allt/i stort sett allt 100 2. Ganska mycket 159 3. Inte särskilt mycket 242 4. Nästan inget 35 6. Vet ej 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 8. Uppgift saknas på hela frågan 348 9. Bortfall
VAR 174 LÄSNING SPORTSIDORNA 19 Loc 185 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(26). Sportsidorna <Se F.19 för fullständig frågetext> 112 1. Allt/i stort sett allt 163 2. Ganska mycket 168 3. Inte särskilt mycket 156 4. Nästan inget 18 6. Vet ej 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 8. Uppgift saknas på hela frågan 348 9. Bortfall
VAR 175 LÄSNING INRIKESNYH 19 Loc 186 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(27). Inrikesnyheter <Se F.19 för fullständig frågetext> 79 1. Allt/i stort sett allt 302 2. Ganska mycket 167 3. Inte särskilt mycket 55 4. Nästan inget 9 6. Vet ej 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 8. Uppgift saknas på hela frågan 348 9. Bortfall
VAR 176 LÄSNING FAMILJENYH 19 Loc 187 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(28). Familjenyheter <Se F.19 för fullständig frågetext> 154 1. Allt/i stort sett allt 227 2. Ganska mycket 161 3. Inte särskilt mycket 85 4. Nästan inget 11 6. Vet ej 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 8. Uppgift saknas på hela frågan 348 9. Bortfall
VAR 177 FEL I LOKALTIDNINGAR 20 Loc 188 width 1 MD=0 or GE 8 Här följer några frågor om Er inställning till olika typer av massmedier som dagstidningar, radio och TV. F.20. Anser Ni att det förekommer felaktiga eller missvisande uppgifter i massmedia? (Markera det alternativ som Ni tycker passar bäst för varje medietyp) F.20(1). Lokaltidningar 22 1. Ja, i mycket stor utsträckning 75 2. Ja, i ganska stor utsträckning 386 3. Ja, i mindre utsträckning 72 4. Nej, inte alls 92 6. Vet ej 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 96 8. Uppgift saknas på hela frågan 348 9. Bortfall
VAR 178 FEL I STORSTADPRESS 20 Loc 189 width 1 MD=0 or GE 8 F.20(2). Storstadsmorgonpress <Se F.20 för fullständig frågetext> 23 1. Ja, i mycket stor utsträckning 112 2. Ja, i ganska stor utsträckning 188 3. Ja, i mindre utsträckning 28 4. Nej, inte alls 253 6. Vet ej 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 96 8. Uppgift saknas på hela frågan 348 9. Bortfall
VAR 179 FEL I KVÄLLSTIDNINGAR 20 Loc 190 width 1 MD=0 or GE 8 F.20(3). Kvällstidningar <Se F.20 för fullständig frågetext> 86 1. Ja, i mycket stor utsträckning 225 2. Ja, i ganska stor utsträckning 172 3. Ja, i mindre utsträckning 18 4. Nej, inte alls 116 6. Vet ej 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 96 8. Uppgift saknas på hela frågan 348 9. Bortfall
VAR 180 FEL I TV-NYHETER 20 Loc 191 width 1 MD=0 or GE 8 F.20(4). TV-nyheter <Se F.20 för fullständig frågetext> 14 1. Ja, i mycket stor utsträckning 42 2. Ja, i ganska stor utsträckning 294 3. Ja, i mindre utsträckning 177 4. Nej, inte alls 104 6. Vet ej 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 96 8. Uppgift saknas på hela frågan 348 9. Bortfall
VAR 181 FEL I RADIONYHETER 20 Loc 192 width 1 MD=0 or GE 8 F.20(5). Radionyheter <Se F.20 för fullständig frågetext> 11 1. Ja, i mycket stor utsträckning 26 2. Ja, i ganska stor utsträckning 285 3. Ja, i mindre utsträckning 192 4. Nej, inte alls 116 6. Vet ej 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 96 8. Uppgift saknas på hela frågan 348 9. Bortfall
VAR 182 VÄLINFO: LOKAL TIDN 21 Loc 193 width 1 MD=8 or GE 9 F.21. Vi skulle vilja veta hur Ni bedömer nyhetsrapporteringen i olika massmedier. Vi har nedan satt upp ett antal omdömen. Markera för varje omdöme vilket eller vilka medier Ni anser att omdömet stämmer in på när det gäller nyhetsrapporteringen. F.21(1). Välinformerad - De lokala tidningarna 240 1. Markerat 356 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 183 VÄLINFO: KVÄLLSTIDN 21 Loc 194 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(2). Välinformerad - Kvällstidningarna <Se F.21 för fullständig frågetext> 125 1. Markerat 471 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknass 348 9. Bortfall
VAR 184 VÄLINFO: TV-NYHETER 21 Loc 195 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(3). Välinfomerad - nyheterna i TV <Se F.21 för fullständig frågetext> 413 1. Markerat 183 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 185 VÄLINFO: RADIONYHETER 21 Loc 196 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(4). Välinformerad - nyhetssändningarna i riksradion <Se F.21 för fullständig frågetext> 347 1. Markerat 249 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 186 VÄLINFO: LOKALRADIO 21 Loc 197 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(5). Välinformerad - lokalradion <Se F.21 för fullständig frågetext> 238 1. Markerat 358 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 187 OÄRLIG: LOKALTIDN 21 Loc 198 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(6). Oärlig - de lokala tidningarna <Se F.21 för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 583 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 188 OÄRLIG: KVÄLLSTIDN 21 Loc 199 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(7). Oärlig - kvällstidningarna <Se F.21 för fullständig frågetext> 196 1. Markerat 400 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 189 OÄRLIG: TV-NYHETER 21 Loc 200 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(8). Oärlig - nyheterna i TV <Se F.21 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 590 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 190 OÄRLIG: RADIONYHETER 21 Loc 201 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(9). Oärlig - nyhetssändningarna i riksradion <Se F.21 för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 589 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 191 OÄRLIG: LOKALRADIO 21 Loc 202 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(10). Oärlig - lokalradion <Se F.21 för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 592 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 192 OPARTISK: LOKALTIDN 21 Loc 203 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(11). Opartisk - De lokala tidningarna <Se F.21 för fullständig frågetext> 64 1. Markerat 532 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 193 OPARTISK: KVÄLLSTIDN 21 Loc 204 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(12). Opartisk - kvällstidningarna <Se F.21 för fullständig frågetext> 24 1. Markerat 572 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 194 OPARTISK: TV-NYHETER 21 Loc 205 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(13). Opartisk - nyheterna i TV <Se F.21 för fullständig frågetext> 146 1. Markerat 450 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 195 OPARTISK: RIKSRADION 21 Loc 206 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(14). Opartisk - nyhetssändningarna i riksradion <Se F.21 för fullständig frågetext> 180 1. Markerat 416 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 196 OPARTISK: LOKALRADION 21 Loc 207 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(15). Opartisk - lokalradion <Se F.21 för fullständig frågetext> 72 1. Markerat 524 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 197 KUNNIG: LOKALA TIDN 21 Loc 208 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(16). Kunnig - de lokala tidningarna <Se F.21 för fullständig frågetext> 130 1. Markerat 466 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 198 KUNNIG: KVÄLLSTIDN 21 Loc 209 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(17). Kunnig - kvällstidningarna <Se F.21 för fullständig frågetext> 94 1. Markerat 502 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 199 KUNNIG: TV-NYHETERNA 21 Loc 210 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(18). Kunnig - nyheterna i TV <Se F.21 för fullständig frågetext> 282 1. Markerat 314 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 200 KUNNIG: RIKSRADION 21 Loc 211 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(19). Kunnig - nyhetssändningarna i riksradion <Se F.21 för fullständig frågetext> 245 1. Markerat 351 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 201 KUNNIG: LOKALRADION 21 Loc 212 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(20). Kunnig - lokalradion <Se F.21 för fullständig frågetext> 105 1. Markerat 491 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 202 DÅLIGT INFO: LOK TIDN 21 Loc 213 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(21). Dåligt informerad de lokala tidningarna <Se F.21 för fullständig frågetext> 114 1. Markerat 482 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 203 DÅLIGT INFO: KVÄLLST 21 Loc 214 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(22). Dåligt informerad - kvällstidningarna <Se F.21 för fullständig frågetext> 147 1. Markerat 449 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 204 DÅLIGT INFO: TV-NYHET 21 Loc 215 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(23). Dåligt informerad - nyheterna i TV <Se F.21 för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 577 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 205 DÅLIGT INFO: RIKSRAD 21 Loc 216 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(24). Dåligt informerad - nyhetssändningarna i riksradion <Se F.21 för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 581 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 206 DÅLIGT INFO: LOKALRAD 21 Loc 217 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(25). Dåligt informerad - lokalradion <Se F.21 för fullständig frågetext> 90 1. Markerat 506 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 207 RÄTTVIS: LOKALA TIDN 21 Loc 218 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(26). Rättvis - de lokala tidningarna <Se F.21 för fullständig frågetext> 81 1. Markerat 515 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 208 RÄTTVIS: KVÄLLSTIDN 21 Loc 219 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(27). Rättvis - kvällstidningarna <Se F.21 för fullständig frågetext> 25 1. Markerat 571 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 209 RÄTTVIS: TV-NYHETER 21 Loc 220 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(28). Rättvis - nyheterna i TV <Se F.21 för fullständig frågetext> 157 1. Markerat 439 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 210 RÄTTVIS: RIKSRADION 21 Loc 221 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(29). Rättvis - nyhetssändningarna i riksradion <Se F.21 för fullständig frågetext> 172 1. Markerat 424 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 211 RÄTTVIS: LOKALRADIO 21 Loc 222 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(30). Rättvis - lokalradion <Se F.21 för fullständig frågetext> 78 1. Markerat 518 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 212 ÄRLIG: LOKALA TIDNING 21 Loc 223 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(31). Ärlig - de lokala tidningarna <Se F.21 för fullständig frågetext> 103 1. Markerat 493 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 213 ÄRLIG: KVÄLLSTIDNING 21 Loc 224 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(32). Ärlig - kvällstidningarna <Se F.21 för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 580 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 214 ÄRLIG: TV-NYHETERNA 21 Loc 225 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(33). Ärlig - nyheterna i TV <Se F.21 för fullständig frågetext> 150 1. Markerat 446 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 215 ÄRLIG: RIKSRADION 21 Loc 226 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(34). Ärlig - nyhetssändningarna i riksradion <Se F.21 för fullständig frågetext> 141 1. Markerat 455 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 216 ÄRLIG: LOKALRADION 21 Loc 227 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(35). Ärlig - lokalradion <Se F.21 för fullständig frågetext> 85 1. Markerat 511 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 217 OKUNNIG: LOK TIDNING 21 Loc 228 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(36). Okunnig - de lokala tidningarna <Se F.21 för fullständig frågetext> 59 1. Markerat 537 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 218 OKUNNIG: KVÄLLSTIDN 21 Loc 229 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(37). Okunnig - kvällstidningarna <Se F.21 för fullständig frågetext> 84 1. Markerat 512 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 219 OKUNNIG: TV-NYHETERNA 21 Loc 230 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(38). Okunnig - nyheterna i TV <Se F.21 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 585 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 220 OKUNNIG: RIKSRADION 21 Loc 231 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(39). Okunnig - nyhetssändningarna i riksradion <Se F.21 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 590 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 221 OKUNNIG: LOKALRADION 21 Loc 232 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(40). Okunnig - lokalradion <Se F.21 för fullständig frågetext> 71 1. Markerat 525 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 222 PARTISK: LOK TIDNING 21 Loc 233 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(41). Partisk - de lokala tidningarna <Se F.21 för fullständig frågetext> 92 1. Markerat 504 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 223 PARTISK: KVÄLLSTIDN 21 Loc 234 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(42). Partisk - kvällstidningarna <Se F.21 för fullständig frågetext> 164 1. Markerat 432 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 224 PARTISK: TV-NYHETER 21 Loc 235 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(43). Partisk - nyheterna i TV <Se F.21 för fullständig frågetext> 65 1. Markerat 531 5. Ej markerat 156 8. Uppgift saknas 348 9. Bortfall
VAR 225 PARTISK: RIKSRADION 21 Loc 236 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(44). Partisk - nyhetssändningarna i riksradion <Se F.21 för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 573 5. Ej markerat 158 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 226 PARTISK: LOKALRADION 21 Loc 237 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(45). Partisk - lokalradion <Se F.21 för fullständig frågetext> 55 1. Markerat 540 5. Ej markerat 158 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 227 ORÄTTVIS:LOK TIDNING 21 Loc 238 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(46). Orättvis - De lokala tidningarna <Se F.21 för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 577 5. Ej markerat 158 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 228 ORÄTTVIS: KVÄLLSTIDN 21 Loc 239 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(47). Orättvis - kvällstidningarna <Se F.21 för fullständig frågetext> 147 1. Markerat 448 5. Ej markerat 158 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 229 ORÄTTVIS: TV NYHETER 21 Loc 240 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(48). Orättvis - nyheterna i TV <Se F.21 för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 577 5. Ej markerat 158 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 230 ORÄTTVIS: RIKSRADION 21 Loc 241 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(49). Orättvis - nyhetssändningarna i riksradion <Se F.21 för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 588 5. Ej markerat 158 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 231 ORÄTTVIS: LOKALRADION 21 Loc 242 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(50). Orättvis - lokalradion <Se F.21 för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 581 5. Ej markerat 158 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 232 HÖG EKON TILLVÄXTTAKT 22 Loc 243 width 1 MD=0 or GE 8 F.22. Hur viktiga anser Ni följande samhällsmål vara för de kommande tio åren? Använd skalorna för att ange hur viktiga Ni anser de olika samhällsmålen vara. Markera plus-siffror im Ni anser målet viktigt. Ju viktigare ett mål är, desto högre plus-siffror markerar Ni. Markera minus-siffror Om Ni anser målet oviktigt. Nollpunkten på skalan markeras om Ni varken anser målet vara viktigt eller oviktigt. F.22(1). Sträva efter en hög ekonomisk tillväxttakt 12 1. -3 (Inte alls viktigt) 11 2. -2 9 3. -1 64 4. 0 (Varken viktigt eller oviktigt) 165 5. +1 142 6. +2 214 7. +3 (Mycket viktigt) 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 99 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 233 STARKT FÖRSVAR 22 Loc 244 width 1 MD=0 or GE 8 F.22(2). Satsa på ett starkt militärt försvar <Se F.22 för fullständig frågetext> 64 1. -3 (Inte alls viktigt) 28 2. -2 35 3. -1 120 4. 0 (Varken viktigt eller oviktigt) 156 5. +1 107 6. +2 127 7. +3 (Mycket viktigt) 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 99 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 234 ÖKAT INFLYTANDE 22 Loc 245 width 1 MD=0 or GE 8 F.22(30. Öka den enskildes inflytande i kommunala frågor och på arbetsplatser <Se F.22 för fullständig frågetext> 3 1. -3 (Inte alls viktigt) 4 2. -2 18 3. -1 86 4. 0 (Varken viktigt eller oviktigt) 143 5. +1 157 6. +2 225 7. +3 (Mycket viktigt) 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 99 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 235 BEVARA LANDSKAPSMILJÖ 22 Loc 246 width 1 MD=0 or GE 8 F.22(4). Satsa mer resurser på att bevara den svenska landskapsmiljön <Se F.22 för fullständig frågetext> 2 1. -3 (Inte alls viktigt) 3 2. -2 2 3. -1 22 4. 0 (Varken viktigt eller oviktigt) 90 5. +1 135 6. +2 392 7. +3 (Mycket viktigt) 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 99 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 236 LAG OCH ORDNING 22 Loc 247 width 1 MD=0 or GE 8 F.22(5). Upprätthålla lag och ordning <Se F.22 för fullständig frågetext> 1. -3 (Inte alls viktigt) 1 2. -2 1 3. -1 25 4. 0 (Varken viktigt eller oviktigt) 63 5. +1 135 6. +2 421 7. +3 (Mycket viktigt) 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 99 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 237 PÅVERKA POL BESLUT 22 Loc 248 width 1 MD=0 or GE 8 F.22(6). Ge enskilda människor större möjligheter att påverka politiska beslut <Se F.22 för fullständig frågetext> 4 1. -3 (Inte alls viktigt) 5 2. -2 12 3. -1 68 4. 0 (Varken viktigt eller oviktigt) 151 5. +1 171 6. +2 228 7. +3 (Mycket viktigt) 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 99 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 238 BEKÄMPA PRISSTEGRING 22 Loc 249 width 1 MD=0 or GE 8 F.22(7). Bekämpa prisstegringarna <Se F.22 för fullständig frågetext> 2 1. -3 (Inte alls viktigt) 2. -2 2 3. -1 24 4. 0 (Varken viktigt eller oviktigt) 88 5. +1 129 6. +2 403 7. +3 (Mycket viktigt) 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 99 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 239 SKYDDA YTTRANDEFRIHET 22 Loc 250 width 1 MD=0 or GE 8 F.22(8). Skydda yttrandefriheten <Se F.22 för fullständig frågetext> 3 1. -3 (Inte alls viktigt) 2. -2 3 3. -1 24 4. 0 (Varken viktigt eller oviktigt) 62 5. +1 129 6. +2 418 7. +3 (Mycket viktigt) 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 99 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 240 STABIL EKONOMI 22 Loc 251 width 1 MD=0 or GE 8 F.22(9). Garantera en stabil ekonomi <Se F.22 för fullständig frågetext> 1. -3 (Inte alls viktigt) 2. -2 2 3. -1 15 4. 0 (Varken viktigt eller oviktigt) 79 5. +1 158 6. +2 388 7. +3 (Mycket viktigt) 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 99 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 241 MÄNSKLIGT SAMHÄLLE 22 Loc 252 width 1 MD=0 or GE 8 F.22(10). Utveckla ett samhälle som är mindre opersonligt och mer mänskligt <Se F.22 för fullständig frågetext> 3 1. -3 (Inte alls viktigt) 4 2. -2 2 3. -1 15 4. 0 (Varken viktigt eller oviktigt) 58 5. +1 122 6. +2 436 7. +3 (Mycket viktigt) 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 99 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 242 BEKÄMPA BROTTSLIGHET 22 Loc 253 width 1 MD=0 or GE 8 F.22(11). Bekämpa brottslighet <Se F.22 för fullständig frågetext> 1. -3 (Inte alls viktigt) 1 2. -2 3. -1 8 4. 0 (Varken viktigt eller oviktigt) 32 5. +1 102 6. +2 507 7. +3 (Mycket viktigt) 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 99 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 243 IDEER OCH TANKAR 22 Loc 254 width 1 MD=0 or GE 8 F.22(12). Utveckla ett samhälle där våra ideer och tankar betyder mer än pengar <Se F.22 för fullständig frågetext> 4 1. -3 (Inte alls viktigt) 3 2. -2 5 3. -1 58 4. 0 (Varken viktigt eller oviktigt) 107 5. +1 153 6. +2 309 7. +3 (Mycket viktigt) 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 99 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 244 ÅLDER 23 Loc 255 width 2 MD=98 or GE 99 F.23. Hur gammal är Ni? 16. 16 år . . 76. 76 år 5 98. Uppgift saknas 347 99. Bortfall Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 11 16 16 14 14 15 6 13 11 11 11 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Frek: 9 16 12 12 8 14 15 16 17 14 22 Kod: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Frek: 16 18 14 17 10 15 18 9 16 8 11 Kod: 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Frek: 9 14 9 13 12 10 15 10 7 10 10 Kod: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Frek: 11 10 9 13 12 14 12 11 14 8 22 Kod: 71 72 73 74 75 76 98 99 Frek: 11 10 9 12 5 1 5 347
VAR 245 KÖN 24 Loc 257 width 1 MD=8 or GE 9 F.24. Är Ni ... 379 1. Man 368 2. Kvinna 6 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 246 CIVILSTÅND 25 Loc 258 width 1 MD=8 or GE 9 F.25. Är Ni... 199 1. Ensamstående 539 2. Sammanboende/gift 15 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 247 BOENDE 26 Loc 259 width 1 MD=8 or GE 9 F.26. Hur bor Ni? 107 1. I hyreshus/flerfamiljshus 628 2. I radhus/villa/lantgård 3 3. Annat 3 4. Föräldrar 12 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 248 BOENDETID 27 Loc 260 width 1 MD=8 or GE 9 F.27. Hur länge har Ni bott på orten? 573 1. Har bott här mer än 10 år 89 2. Har bott här 6-10 år 60 3. Har bott här 1-5 år 21 4. Har bott här mindre än 1 år 10 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 249 FÖDD PÅ ORTEN 28 Loc 261 width 1 MD=8 or GE 9 F.28(1). Är Ni född på orten? 302 1. Ja 440 5. Nej 11 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 250 MAKES FÖDELSEORT 28 Loc 262 width 1 MD=0 or GE 8 F.28(2). Är Er make/maka eller sammanboende född på orten? 217 1. Ja 327 5. Nej 172 0. Frågan ej tillämplig 37 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 251 TIDIGARE BOSTADSORT 29 Loc 263 width 1 MD=0 or GE 8 F.29. Om Ni bott på orten mindre än fem år, var bodde Ni innan Ni flyttade hit? 80 1. Inom samma kommun 44 2. I annan kommun inom länet 47 3. I annan kommun utom länet 1 0. Frågan ej tillämplig 581 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 252 FUNDERAT ATT FLYTTA 30 Loc 264 width 1 MD=8 or GE 9 F.30. Har Ni funderat på att flytta från orten? 37 1. Ja, ofta 219 3. Ja, någon gång 413 5. Nej, aldrig 84 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 253 SKOLUTBILDNING 31 Loc 265 width 2 MD=98 or GE 99 F.31. Vilken skolutbildning har Ni? Sätt ett kryss i rutan framför det alternativ Ni anser stämmer bäst in på Er själv. Om Ni ännu inte avslutat Er utbildning, markera då den typ av skola Ni just nu går i. 281 01. Folkskola 2 02. Enhetskola 89 03. Grundskola 66 04. Yrkesskola 78 05. Tvåårigt gymnasium 26 06. Fackskola 45 07. Minst treårigt gymnasium 31 08. Flickskola/Realexamen 40 09. Folkhögskola 23 10. Studentexamen 62 11. Högskola/Universitet 10 98. Uppgift saknas 347 99. Bortfall
VAR 254 FAMILJESTATUS 32 Loc 267 width 1 MD=8 or GE 9 F.32. Om Ni skulle beskriva Er familj (den familj/det hushåll Ni för närvarande tillhör) vilken av nedanstående kategorier anser Ni då att den tillhör? 315 1. Arbetarfamilj 145 2. Jordbrukarfamilj 97 3. Tjänstemannafamilj 30 4. Högre tjänstemannafamilj/akademiker 94 5. Egen företagare 72 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 255 YRKE 33 Loc 268 width 3 MD=998 or GE 999 F.33. Vilket yrke har Ni? (Om Ni är pensionär eller arbetslös ange i så fall det senaste yrket Ni hade) F.33(1). Yrke NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 3 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 4 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 10 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 6 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 3 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 3 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare 11 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 8 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 25 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 6 032. Innehavare av bilskola 1 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 9 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 14 036. Klasslärare och övriga lärare 1 047. Rutinmässigt tekniskt (biträdes)arbete inom litterärt och konstnärligt arbete 1 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 5 066. Socialvårdtjänsteman ("socialarbetare") vid sociala institutioner 2 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 2 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 1 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 1 086. Programmerare 3 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete, som erfordrar t ex viss teknisk utbildning (på teknikernivå") eller motsvarande ADMINISTRATIVT ARBETE 1 155. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 2 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 7 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 3 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 1 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 1 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 1 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 27 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete: 11 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 3 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete KOMMERSIELLT ARBETE 9 312. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med mindre företag 1 324. Affärsbiträden m fl: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 3 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 13 328. Biträdesarbete i affär 1 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 2 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 3 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköps-, marknadsföringsarbete på nivå närmast under kategori 344 2 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 84 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 3 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 9 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 4 448. Skogsarbete: manuellt arbete TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 8 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 8 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 1 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 1 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 1 646. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman/arbetsledare 6 647. Telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 2 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete TILLVERKNINGSARBETE 1 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 2 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 1 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 2 732. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: företagare med mindre företag 3 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 57 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 2 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 6 758. Elektroarbete: manuellt arbete 4 762. Träarbete: företagare med mindre företag 10 768. Träarbete: manuellt arbete 5 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 2 782. Mureri- och betongarbete mm: företagare med mindre företag 4 788. Mureri- och betongarbete mm: manuellt arbete 4 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 22 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 6 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 11 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 4 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 12 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 1 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 7 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete SERVICEARBETE 1 912. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: företagare med mindre företag 1 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 2 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 15 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 24 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 3 942. övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 7 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 1 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl, arbetsledare/förman vid vårdanstalt 9 967. Hemsyster, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 6 968. Hemsamarit, åldringsvårdarinna MILITÄRT ARBETE 1 985. Övriga officerare (befattning under överste) 4 991. 34 992. Studerande 34 995. Hemarbetande 2 997. Oklassificerbar uppgift om yrke/sysselsättning 106 998. Uppgift saknas 347 999. Bortfall
VAR 256 PRIV/OFF ANSTÄLLD 33 Loc 271 width 1 MD=8 or GE 9 F.33(2). Privat eller offentligt anställd <Se F.33 för fullständig frågetext> 112 1. Offentlig 321 2. Icke offentlig 3. Organisation 320 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 257 YRKESGRUPP 33 Loc 272 width 1 MD=0 or GE 9 F.33(3). Yrkesgrupp <Se F.33 för fullständig frågetext> 320 1. Arbetare 185 2. Tjänsteman 32 3. Hemarbetande 64 4. Jordbrukare 31 5. Studerande 121 0. Frågan ej tillämplig 347 9. Bortfall
VAR 258 ARBETSPLATSENS LÄGE 34 Loc 273 width 2 MD=98 or GE 99 F.34. Var är Er arbetsplats belägen? 120 01. Förvärvsarbetar inte 343 02. Essunga/Götene eller dess närhet 30 03. Skara eller dess närhet 33 04. Lidköping eller dess närhet 1 06. Kvänum 1 11. Arentorp 2 13. Resande, arbetsplats varierar 1 17. Jung 4 20. Trollhättan 6 24. Göteborg 1 25. Falköping 1 26. Alingsås 1 29. Grästorp 2 31. Skövde 1 32. Lundsbrunn 1 33. Kestad 6 34. Hällekis 1 35. Götene, Skara, Lidköping 1 36. Helsingborg 2 37. Mariestad 7 38. Källby 1 39. Götene, Lidköping 1 40. Vänersborg 1 41. Axvall 1 42. Örebro 1 43. Lugnås 4 44. Vara 37 80. Övriga orter utanför länet (undantag Alingsås, Göteborg) 27 81. Övriga orter inom länet 115 98. Uppgift saknas 347 99. Bortfall
VAR 259 MAKES ARBETSPLATS 35 Loc 275 width 2 MD=98 or GE 99 F.35. Var är Er makas/makes arbetsplats belägen? 92 01. Hon/han förvärvsarbetar inte 264 02. Essunga/Götene eller dess närhet 18 03. Skara eller dess närhet 29 04. Lidköping eller dess närhet 3 05. Stockholm 2 08. Vedum 1 13. Resande, arbetsplats varierar 1 24. Göteborg 1 25. Falköping 1 31. Skövde 3 32. Lundsbrunn 1 33. Kestad 2 34. Hällekis 1 35. Götene, Skara, Lidköping 3 36. Helsingborg 1 37. Mariestad 2 38. Källby 1 39. Götene, Lidköping 1 40. Vänersborg 1 41. Axvall 27 80. Övriga orter utanför länet (undantag Alingsås, Göteborg) 20 81. Övriga orter inom länet 278 98. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig 347 99. Bortfall
VAR 260 HELTID ELLER DELTID 36 Loc 277 width 1 MD=8 or GE 9 F.36. Hur lång tid omfattar Ert förvärvsarbete? 121 1. Har inget förvärvsarbete 15 2. Arbetar mindre än halvtid 57 3. Arbetar ungefär halvtid 64 4. Arbetar mer än halvtid men inte heltid 342 5. Arbetar heltid 154 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 261 SKIFTARBETE 37 Loc 278 width 1 MD=8 or GE 9 F.37. Har Ni regelbundet skiftarbete, dvs. arbetar på obekväm arbetstid minst en gång per vecka? 117 1. Ja 417 5. Nej 219 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 262 FÖRVÄRVSARBETAR INTE 38 Loc 279 width 1 MD=0 or GE 9 F.38. Om Ni inte förvärvsarbetar för närvarande, är Ni då: 128 1. Pensionär 35 2. Hemarbetande 4 3. Arbetslös, söker arbete 58 4. Studerande 2 5. Sjukskriven 1 6. Pensionär + annan sysselsättning, deltid 1 7. Arbetsfri, uppsägningstid, ungdomsuppföljning 11 8. Barnledig, tjänsteledig, värnplikt 513 0. Frågan ej tillämplig 347 9. Bortfall
VAR 263 HUSHÅLLETS STORLEK 39 Loc 280 width 1 MD=0 or GE 9 F.39(1). Hur många personer ingår i Ert hushåll? (Räkna med Er själv) 62 1. 1 person 229 2. 2 personer 128 3. 3 personer 214 4. 4 personer 64 5. 5 personer 20 6. 6 personer 3 7. 7 personer 2 8. 8 personer 31 0. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 264 PERSONER UNDER 7 ÅR 39 Loc 281 width 1 MD=8 or GE 9 F.39(2). Hur många av dem är under 7 år? 616 0. Ingen 65 1. 1 person 38 2. 2 personer 3 3. 3 personer 31 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 265 PERSONER 7-16 ÄR 39 Loc 282 width 1 MD=8 or GE 9 F.39(3). Hur många av dem är 7-16 år? 486 0. Ingen 135 1. 1 person 81 2. 2 personer 18 3. 3 personer 2 4. 4 personer 31 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 266 SLÄKTINGAR I HEMKOM 40 Loc 283 width 1 MD=8 or GE 9 F.40. Har Ni några släktingar i Er hemkommun? 199 1. Ja, de flesta 330 3. Ja, några 176 5. Nej, inga 48 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 267 SLÄKT/VÄNNER SKARA 41 Loc 284 width 1 MD=0 or GE 8 F.41. Har Ni släkt och/eller nära vänner i någon av följande orter? F.41(1). Skara 50 1. Ja, många 242 3. Ja, några 318 5. Nej, inga 115 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 268 SLÄKT/VÄNNER LIDKÖP 41 Loc 285 width 1 MD=0 or GE 8 F.41(2). Lidköping <Se F.41 för fullständig frågetext> 77 1. Ja, många 276 3. Ja, några 259 5. Nej, inga 113 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 269 SLÄKT/VÄNNER FALKÖP 41 Loc 286 width 1 MD=0 or GE 8 F.41(3). Falköping <Se F.41 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I GÖTENE 5 1. Ja, många 56 3. Ja, några 192 5. Nej, inga 108 0. Uppgift saknas på delfrågan 392 8. Uppgift saknas på hela frågan/Frågan ej tillämplig 347 9. Bortfall
VAR 270 SLÄKT/VÄNNER GRÄSTORP 41 Loc 287 width 1 MD=0 or GE 8 F.41(4). Grästorp <Se F.41 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ESSUNGA 23 1. Ja, många 104 3. Ja, några 164 5. Nej, inga 73 0. Uppgifter saknas på delfrågan 389 8. Uppgift saknas på hela frågan/Frågan ej tillämplig 347 9. Bortfall
VAR 271 SLÄKT/VÄNNER GÖTENE 41 Loc 288 width 1 MD=0 or GE 8 F.41(5). Götene <Se F.41 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ESSUNGA 3 1. Ja, många 28 3. Ja, några 231 5. Nej, inga 100 0. Uppgift saknas på delfrågan 391 8. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig 347 9. Bortfall
VAR 272 SLÄKT/VÄNNER GÖTEBORG 41 Loc 289 width 1 MD=0 or GE 8 F.41(6). Göteborg <Se F.41 för fullständig frågetext> 76 1. Ja, många 312 3. Ja, några 201 5. Nej, inga 134 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 273 SLÄKT/VÄNNER VARA 41 Loc 290 width 1 MD=0 or GE 8 F.41(7). Vara <Se F.41 för fullständig frågetext> 40 1. Ja, många 210 3. Ja, några 303 5. Nej, inga 170 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 274 SLÄKT/VÄNNER SKÖVDE 41 Loc 291 width 1 MD=0 or GE 8 F.41(8). Skövde <Se F.41 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I GÖTENE 11 1. Ja, många 113 3. Ja, några 151 5. Nej, inga 86 0. Uppgift saknas på delfrågan 392 8. Uppgift saknas på hela frågan/Frågan ej tillämplig 347 9. Bortfall
VAR 275 SLÄKT/VÄNNER MARIEST 41 Loc 292 width 1 MD=0 or GE 8 F.41(9). Mariestad <Se F.41 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I GÖTENE 15 1. Ja, många 109 3. Ja, några 155 5. Nej, inga 82 0. Uppgift saknas på delfrågan 392 8. Uppgift saknas på hela frågan/Frågan ej tillämplig 347 9. Bortfall
VAR 276 SLÄKT/VÄNNER ALINGSÅS 41 Loc 293 width 1 MD=0 or GE 8 F.41(10). Alingsås <Se F.41 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ESSUNGA 18 1. Ja, många 96 3. Ja, några 169 5. Nej inga 81 0. Uppgift saknas på delfrågan 389 8. Uppgift saknas på hela frågan/Frågan ej tillämplig 347 9. Bortfall
VAR 277 ÅRSINKOMST 42 Loc 294 width 2 MD=98 or GE 99 F.42. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga årsinkomsten i ert hushåll före skatt. (Pension och studiemedel skall också räknas in i den ungefärliga årsinkomsten) 79 01. Under 60.000 103 02. 60.000-90.000 100 03. 90.000-120.000 109 04. 120.000-150.000 90 05. 150.000-180.000 70 06. 180.000-210.000 37 07. 210.000-240.000 46 08. Över 240.000 119 98. Uppgift saknas 347 99. Bortfall
VAR 278 TILLGÅNG TILL BIL 43 Loc 296 width 1 MD=8 or GE 9 F.43. Har Ni tillgång till bil i ert hushåll? 398 1. Ja, en bil 232 2. Ja, två bilar 48 5. Nej, ingen bil 75 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 279 PLATS FÖR VECKOINKÖP 44 Loc 297 width 2 MD=98 or GE 99 F.44. Om Ni gör större veckoinköp av dagligvaror, var gör Ni dessa? 100 01. Gör inga större veckoinköp av dagligvaror 264 02. Essunga/Götene 30 03. Skara 41 04. Lidköping 4 11. Nossebro 1 35. Tumleberg 111 40. Götene 5 41. Götene, Lidköping 5 42. Källby 3 43. Mariestad 5 44. Hällekis 2 45. Götene, Skara 1 46. Götene, Skara, Lidköping 1 47. Stora Mellby 4 48. Vara 1 49. Lidköping, Vara 3 50. Essunga, Vara 2 51. Trollhättan 1 52. Essunga, Nossebro 1 53. Främmestad 2 54. Göteborg 1 55. Alingsås 1 62. 7 80. Essunga, Skara, (annan) 3 81. Essunga, Lidköping, (annan) 2 82. Skara, Lidköping, (annan) 2 84. Lidköping, (annan) 22 85. Essunga, (annan) 2 86. Essunga, Skara, Lidköping, (annan) 6 87. Övriga orter utom länet (undantag Göteborg, Alingsås) 39 88. Övriga orter inom länet 81 98. Uppgift saknas 347 99. Bortfall
VAR 280 IDROTTSFÖRENING 45 Loc 299 width 1 MD=8 or GE 9 F.45. Är Ni medlem i någon förening och i så fall hur aktiv är Ni i den eller de föreningar Ni är med i? F.45(1). Idrottsförening 166 1. Medlem 24 2. Medlem och har varit på möte under sista halvåret 57 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 421 5. Ej medlem 85 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 281 POLITISKT PARTI 45 Loc 300 width 1 MD=8 or GE 9 F.45(2). Politiskt parti eller liknande <Se F.45 för fullständig frågetext> 85 1. Medlem 28 2. Medlem och varit på möte under sista halvåret 50 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 505 5. Ej medlem 85 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 282 FACKFÖRENING 45 Loc 301 width 1 MD=8 or GE 9 F.45(3). Fackförening <Se F.45 för fullständig frågetext> 185 1. Medlem 33 2. Medlem och varit på möte under sista halvåret 52 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 398 5. Ej medlem 85 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 283 HEMBYGDSFÖRENING 45 Loc 302 width 1 MD=8 or GE 9 F.45(4). Hembygdsförening <Se F.45 för fullständig frågetext> 93 1. Medlem 23 2. Medlem och varit på möte under sista halvåret 13 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 539 5. Ej medlem 85 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 284 MILJÖORGANISATION 45 Loc 303 width 1 MD=8 or GE 9 F.45(5). Miljöorganisation <Se F.45 för fullständig frågetext> 22 1. Medlem 6 2. Medlem och varit på möte under sista halvåret 1 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 639 5. Ej medlem 85 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 285 ANNAN TYP AV FÖRENING 45 Loc 304 width 1 MD=8 or GE 9 F.45(6). Annan typ av förening <Se F.45 för fullständig frågetext> 114 1. Medlem 47 2. Medlem och varit på möte under sista halvåret 93 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 414 5. Ej medlem 85 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 286 PLATS FÖR NÖJEN 46 Loc 305 width 2 MD=98 or GE 99 F.46. Var brukar Ni gå på teater, konserter, bio, dans eller liknande nöjen? 285 01. Går sällan ut på detta slag av nöjen 132 02. Essunga/Götene eller dess närhet 12 03. Skara eller dess närhet 51 04. Lidköping eller dess närhet 10 06. Göteborg 2 07. Lidköping, Göteborg 1 14. Lidköping, Skövde 3 15. Skara, Lidköping 1 16. Alingsås, Göteborg 11 54. Herrljunga 2 58. Lidköping, Götene 3 60. Skövde 1 61. Götene, Lidköping, Skövde 3 62. Götene, Skara, Lidköping 1 63. Essunga, Stockholm 1 64. Göteborg, Helsingborg, Stockholm 1 65. Götene, Mariestad 1 66. Mariestad 1 67. Götene, Skövde 1 68. Essunga, Trollhättan 1 69. Lidköping, Mariestad 1 70. Lidköping, Stockholm 1 71. Skara, Lidköping, Göteborg 1 72. Essunga, Trollhättan, Göteborg 1 73. Trollhättan 3 74. Essunga, Göteborg 2 75. Skara, Lidköping, Trollhättan, Göteborg 1 76. Essunga, Göteborg, Borås, Vårgårda, Alingsås 1 77. Essunga, Skara 5 80. Essunga, Skara, (annan) 9 81. Essunga, Lidköping, (annan) 17 82. Skara, Lidköping, (annan) 5 83. Skara, (annan) 8 84. Lidköping, (annan) 31 85. Essunga, (annan) 11 86. Essunga, Skara, Lidköping, (annan) 14 87. Övriga orter utom länet (undantag Alingsås, Göteborg) 11 88. Övriga orter inom länet 107 98. Uppgift saknas 347 99. Bortfall
VAR 287 INTRESSE POLITIK 47 Loc 307 width 1 MD=0 or GE 8 F.47. Hur intresserad är Ni personligen av följande saker? F.47(1). Politik 75 1. Mycket intresserad 216 2. Ganska intresserad 268 3. Inte särskilt intresserad 73 4. Inte alls intresserad 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 84 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 288 INTRESSE KOMMUNEN 47 Loc 308 width 1 MD=0 or GE 8 F.47(2). Det som händer i kommunen <Se F.47 för fullständig frågetext> 194 1. Mycket intresserad 383 2. Ganska intresserad 71 3. Inte särskilt intresserad 11 4. Inte alls intresserad 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 84 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 289 INTRESSE IDROTT 47 Loc 309 width 1 MD=0 or GE 8 F.47(3). Idrott <Se F.47 för fullständig frågetext> 150 1. Mycket intresserad 183 2. Ganska intresserad 211 3. Inte särskilt intresserad 88 4. Inte alls intresserad 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 84 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 290 INTRESSE KULTUR 47 Loc 310 width 1 MD=0 or GE 8 F.47(4). Kultur <Se F.47 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket intresserad 176 2. Ganska intresserad 294 3. Inte särskilt intresserad 106 4. Inte alls intresserad 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 84 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 291 I GÅR: VAR BORTREST 48 Loc 311 width 1 MD=8 or GE 9 F.48. Vilka av följande saker gjorde Ni igår? (Markera det eller de alternativ som gäller Er?) F.48(1). Var bortrest 112 1. Markerat 557 5. Ej markerat 84 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 292 IGÅR: VAR PÅ ARBETET 48 Loc 312 width 1 MD=8 or GE 9 F.48(2). Var på arbetet <Se F.48 för fullständig frågetext> 311 1. Markerat 358 5. Ej markerat 84 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 293 IGÅR: LÄSTE LOKALTIDN 48 Loc 313 width 1 MD=8 or GE 9 F.48(3). Läste lokaltidningen <Se F.48 för fullständig frågetext> 469 1. Markerat 200 5. Ej markerat 84 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 294 IGÅR: LÄSTE BOK 48 Loc 314 width 1 MD=8 or GE 9 F.48(4). Läste någon bok <Se F.48 för fullständig frågetext> 131 1. Markerat 538 5. Ej markerat 84 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 295 IGÅR: LÄSTE MORG.TIDN 48 Loc 315 width 1 MD=8 or GE 9 F.48(5). Läste en storstadsmorgontidning <Se F.48 för fullständig frågetext> 157 1. Markerat 512 5. Ej markerat 84 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 296 IGÅR: LÄSTE KVÄLLSTID 48 Loc 316 width 1 MD=8 or GE 9 F.48(6). Läste en kvällstidning <Se F.48 för fullständig frågetext> 196 1. Markerat 473 5. Ej markerat 84 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 297 IGÅR: SÅG PÅ TV 48 Loc 317 width 1 MD=8 or GE 9 F.48(7). Såg på TV <Se F.48 för fullständig frågetext> 542 1. Markerat 127 5. Ej markerat 84 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 298 IGÅR: LYSSN PÅ RADIO 48 Loc 318 width 1 MD=8 or GE 9 F.48(8). Lyssnade på radio <Se F.48 för fullständig frågetext> 486 1. Markerat 183 5. Ej markerat 84 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 299 IGÅR: SÅG PÅ VIDEO 48 Loc 319 width 1 MD=8 or GE 9 F.48(9). Såg på video <Se F.48 för fullständig frågetext> 32 1. Markerat 637 5. Ej markerat 84 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 300 IGÅR: LYSSNADE MUSIK 48 Loc 320 width 1 MD=8 or GE 9 F.48(10). Lyssnade på grammofon eller kassett <Se F.48 för fullständig frågetext> 192 1. Markerat 477 5. Ej markerat 84 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 301 IGÅR: KVÄLLSKURS 48 Loc 321 width 1 MD=8 or GE 9 F.48(11). Var på kvällskurs <Se F.48 för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 648 5. Ej markerat 84 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 302 IGÅR: LÅG SJUK 48 Loc 322 width 1 MD=8 or GE 9 F.48(12). Låg sjuk <Se F.48 för fullständig frågetext> 27 1. Markerat 642 5. Ej markerat 84 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 303 IGÅR: VAR PÅ BIO 48 Loc 323 width 1 MD=8 or GE 9 F.48(13). Var på bio <Se F.48 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 668 5. Ej markerat 84 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 304 BESÖK SKARA 49 Loc 324 width 1 MD=0 or GE 8 F.49. Hur ofta brukar Ni besöka någon/några av följande orter? (Gäller ej förvärvsarbete på orten) F.49(1). Skara 50 1. Aldrig 318 2. Minst någon gång/år 164 3. Minst någon gång/månad 83 4. Minst ett par gånger/månad 57 5. Minst någon gång/vecka 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 305 BESÖK LIDKÖPING 49 Loc 325 width 1 MD=0 or GE 8 F.49(2). Lidköping <Se F.49 för fullständig frågetext> 23 1. Aldrig 306 2. Minst någon gång/år 173 3. Minst någon gång/månad 106 4. Minst ett par gånger/månad 80 5. Minst någon gång/vecka 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 306 BESÖK GRÄSTORP 49 Loc 326 width 1 MD=0 or GE 8 F.49(3). Grästorp <Se F.49 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ESSUNGA 38 1. Aldrig 136 2. Minst någon gång/år 79 3. Minst någon gång/månad 42 4. Minst ett par gånger/månad 23 5. Minst någon gång/vecka 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 384 8. Uppgift saknas på hela frågan/Frågan ej tillämplig 347 9. Bortfall
VAR 307 BESÖK GÖTENE 49 Loc 327 width 1 MD=0 or GE 8 F.49(4). Götene <Se F.49 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ESSUNGA 199 1. Aldrig 74 2. Minst någon gång/år 11 3. Minst någon gång/månad 6 4. Minst ett par gånger/månad 2 5. Minst någon gång/vecka 77 0. Uppgift saknas på delfrågan 384 8. Uppgift saknas på hela frågan/Frågan ej tillämplig 347 9. Bortfall
VAR 308 BESÖK VARA 49 Loc 328 width 1 MD=0 or GE 8 F.49(5). Vara <Se F.49 för fullständig frågetext> 166 1. Aldrig 188 2. Minst någon gång/år 117 3. Minst någon gång/månad 89 4. Minst ett par gånger/månad 58 5. Minst någon gång/vecka 113 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 309 BESÖK SKÖVDE 49 Loc 329 width 1 MD=0 or GE 8 F.49(6). Skövde <Se F.49 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I GÖTENE 19 1. Aldrig 205 2. Minst någon gång/år 53 3. Minst någon gång/månad 10 4. Minst ett par gånger/månad 4 5. Minst någon gång/vecka 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 391 8. Uppgift saknas på hela frågan/Frågan ej tillämplig 347 9. Bortfall
VAR 310 BESÖK FALKÖPING 49 Loc 330 width 1 MD=0 or GE 8 F.49(7). Falköping FRÅGAN ENDAST STÄLLD I GÖTENE 142 1. Aldrig 132 2. Minst någon gång/år 6 3. Minst någon gång/månad 3 4. Minst ett par gånger/månad 5. Minst någon gång/vecka 79 0. Uppgift saknas på delfrågan 391 8. Uppgift saknas på hela frågan/Frågan ej tillämplig 347 9. Bortfall
VAR 311 BESÖK GÖTEBORG 49 Loc 331 width 1 MD=0 or GE 8 F.49(8). Göteborg <Se F.49 för fullständig frågetext> 78 1. Aldrig 444 2. Minst någon gång/år 70 3. Minst någon gång/månad 15 4. Minst ett par gånger/månad 14 5. Minst någon gång/vecka 110 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 312 BESÖK MARIESTAD 49 Loc 332 width 1 MD=0 or GE 8 F.49(9). Mariestad FRÅGAN ENDAST STÄLLD I GÖTENE 57 1. Aldrig 184 2. Minst någon gång/år 37 3. Minst någon gång/månad 14 4. Minst ett par gånger/månad 8 5. Minst någon gång/vecka 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 391 8. Uppgift saknas på hela frågan/Frågan ej tillämplig 347 9. Bortfall
VAR 313 BESÖK NORDISKT LÄND 50 Loc 333 width 1 MD=0 or GE 8 F.50. Hur ofta brukar Ni besöka Danmark, Norge, Finland eller övriga utlandet? F.50(1). Danmark, Norge eller Finland 235 1. Aldrig 335 2. Minst någon gång/år 44 3. Minst någon gång/månad 12 4. Minst ett par gånger/månad 11 5. Minst någon gång/vecka 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 100 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 314 BESÖK ÖVR UTLAND 50 Loc 334 width 1 MD=0 or GE 8 F.50(2). Övriga utlandet <Se F.50 för fullständig frågetext> 391 1. Aldrig 178 2. Minst någon gång/år 12 3. Minst någon gång/månad 1 4. Minst ett par gånger/månad 7 5. Minst någon gång/vecka 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 101 8. Uppgift saknas på hela frågan 347 9. Bortfall
VAR 315 MODERATERNA 51 Loc 335 width 1 MD=8 or GE 9 F.51. Vilket parti tycker Ni i allmänhet bäst om? F.51(1). Moderaterna 128 1. Markerat 472 5. Ej markerat 153 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 316 FOLKPARTIET 51 Loc 336 width 1 MD=8 or GE 9 F.51(2). Folkpartiet <Se F.51 för fullständig frågetext> 126 1. Markerat 474 5. Ej markerat 153 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 317 CENTERPARTIET 51 Loc 337 width 1 MD=8 or GE 9 F.51(3). Centerpartiet <Se F.51 för fullständig frågetext> 126 1. Markerat 474 5. Ej markerat 153 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 318 KDS 51 Loc 338 width 1 MD=8 or GE 9 F.51(4). KDS <Se F.51 för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 583 5. Ej markerat 153 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 319 MILJÖPARTIET 51 Loc 339 width 1 MD=8 or GE 9 F.51(5). Miljöpartiet <Se F.51 för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 580 5. Ej markerat 153 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 320 SOCIALDEMOKRATERNA 51 Loc 340 width 1 MD=8 or GE 9 F.51(6). Socialdemokraterna <Se F.51 för fullständig frågetext> 212 1. Markerat 388 5. Ej markerat 153 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 321 VPK 51 Loc 341 width 1 MD=8 or GE 9 F.51(7). VPK <Se F.51 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 589 5. Ej markerat 153 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 322 ANNAT PARTI 51 Loc 342 width 1 MD=8 or GE 9 F.51(8). Annat parti <Se F.51 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 595 5. Ej markerat 153 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 323 ÖVERTYGAD ANHÄNGARE 51 Loc 343 width 1 MD=8 or GE 9 F.51(9). Anser Ni Er vara en övertygad anhägare av detta parti? <Se F.51 för fullständig frågetext> 192 1. Ja, mycket övertygad 251 3. Ja, något övertygad 145 5. Nej 165 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 324 VECKODAG 52 Loc 344 width 1 MD=8 or GE 9 F.52. Vilken veckodag fyller Ni i detta formulär? 12 0. Två dagar eller mer 70 1. Måndag 61 2. Tisdag 53 3. Onsdag 47 4. Torsdag 176 5. Fredag 113 6. Lördag 135 7. Söndag 86 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 325 KOMMENTAR TILL FORMULÄR Loc 345 width 1 MD=8 or GE 9 Vi är medvetna om att det kan ha tagit tid för er att svara på alla de här frågorna. Ni kanske också har tyckt att några av dem har varit besvärliga att svara på. Vi är därför tacksamma för att få Era synpunkter på formulärets och frågornas utformning. 401 0. Inga problem 79 1. Problem 10 2. Positiv kommentar 43 3. Negativ kommentar angående frågor 12 4. Negativ kommentar angående syfte 2 5. Negativ kommentar angående anonymitet 33 6. Övrig kommentar 173 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 326 SVÅR FRÅGA 1 Loc 346 width 2 MD= 0 or GE 98 Jag tycker att frågorna nummer ... var svåra att svara på 01. Fråga 1 . . 52. Fråga 52 582 00. Frågan ej tillämplig 20 98. Uppgift saknas 347 99. Bortfall Kod: 0 1 3 9 10 13 15 17 18 19 20 Frek: 582 1 1 1 1 1 1 3 1 1 28 Kod: 21 22 25 35 42 44 48 49 51 98 99 Frek: 90 8 1 1 3 1 1 3 4 20 347
VAR 327 SVÅR FRÅGA 2 Loc 348 width 2 MD= 0 or GE 98 Jag tycker att frågorna nummer ... var svåra att svara på 01. Fråga 1 . . 52. Fråga 52 589 00. Frågan ej tillämplig 104 98. Uppgift saknas 347 99. Bortfall Kod: 0 2 4 10 15 17 19 20 21 22 33 Frek: 589 1 1 1 1 1 3 2 28 8 1 Kod: 34 35 36 42 46 49 50 51 98 99 Frek: 1 1 1 1 1 1 5 2 104 347
VAR 328 SVÅR FRÅGA 3 Loc 350 width 2 MD= 0 or GE 98 Jag tycker att frågorna nummer ... var svåra att svara på 01. Fråga 1 . . 52. Fråga 52 592 00. Frågan ej tillämplig 138 98. Uppgift saknas 347 99. Bortfall Kod: 0 3 5 11 12 19 20 21 22 25 35 Frek: 592 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 Kod: 36 44 48 49 51 52 98 99 Frek: 1 1 1 1 2 1 138 347
VAR 329 KOMMENTAR FLERA FRÅGOR Loc 352 width 1 MD=0 or GE 8 Kommentar till fler än tre frågor 11 1. Fler än tre svåra frågor 2 2. Alla frågor svåra 588 0. Frågan ej tillämplig 152 8. Uppgift saknas 347 9. Bortfall
VAR 330 KODARE Loc 353 width 1 MD=9 Kodare 114 1. A 298 2. B 341 3. C 347 9. Bortfall
VAR 331 KÖN SPAR Loc 354 width 1 MD=9 Kön 578 1. Man 521 2. Kvinna 1 9. Uppgift saknas
VAR 332 CIVILSTÅND SPAR Loc 355 width 1 MD=9 Civilstånd 304 1. Ogift person 308 2. Gift man 2 3. Gift kvinna, ej sammanboende med mannen 51 4. Skild 47 5. Änka/änkling 331 7. Gift kvinna, sammanboende med mannen 56 8. Barn under 18 år 1 9. Uppgift saknas
VAR 333 TAXERAD INKOMST SPAR Loc 356 width 3 MD=999 Taxerad inkomst i tusental kronor 99 000. Ingen inkomst 001. 1 000 kronor . . 934. 934 000 kronor 1 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 99 6 5 6 5 3 4 6 10 4 5 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 6 3 3 5 4 4 1 5 7 6 4 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 8 7 5 20 12 12 9 16 17 14 4 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Frek: 11 6 4 7 14 15 11 13 8 9 1 Kod: 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 15 3 9 5 14 7 5 12 11 8 14 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 14 11 13 12 12 12 9 15 11 13 17 Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Frek: 11 11 9 9 9 13 13 18 13 10 12 Kod: 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Frek: 7 16 7 9 5 10 10 6 8 12 12 Kod: 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Frek: 10 10 2 10 7 4 8 2 9 9 4 Kod: 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 Frek: 3 4 4 4 4 2 4 4 4 5 2 Kod: 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Frek: 3 6 4 6 3 5 3 4 3 3 1 Kod: 121 122 123 124 125 127 128 129 130 131 132 Frek: 2 3 3 3 3 1 3 1 1 2 2 Kod: 133 134 135 136 137 138 141 143 144 154 155 Frek: 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 174 180 190 201 225 265 276 400 433 934 999 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VAR 334 SAMMANRÄKN INKOMST SPAR Loc 359 width 3 MD=999 Sammanräknad inkomst i tusental kronor 92 000. Ingen 001. 1 000 kronor . . 934. 934 000 kronor 1 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 92 5 5 6 3 4 3 6 8 6 8 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 5 3 4 4 4 1 1 5 8 4 3 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 9 5 3 19 12 13 8 17 15 12 4 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Frek: 13 8 6 4 9 15 9 10 9 9 4 Kod: 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 13 5 12 1 7 7 8 7 10 7 11 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 15 5 11 11 8 11 5 14 12 10 13 Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Frek: 12 8 8 6 8 8 11 11 9 12 8 Kod: 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Frek: 5 18 10 10 6 7 11 8 10 8 9 Kod: 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Frek: 9 11 6 11 8 6 8 12 6 8 4 Kod: 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 Frek: 5 4 9 10 5 7 5 5 6 7 7 Kod: 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Frek: 4 5 8 4 4 2 5 3 5 3 2 Kod: 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 132 Frek: 6 2 4 5 6 3 4 6 1 1 2 Kod: 133 134 136 137 138 139 140 141 142 143 146 Frek: 3 1 1 2 3 2 1 2 1 2 1 Kod: 148 150 151 153 155 157 160 163 164 165 170 Frek: 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 Kod: 174 175 183 190 205 216 230 255 284 325 346 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 400 455 934 999 Frek: 1 1 1 1
VAR 335 LANTBRUK SPAR Loc 362 width 1 MD=9 Lantbruk 202 1. Lantbruk 896 5. Ej lantbruk 2 9. Uppgift saknas
VAR 336 VILLA SPAR Loc 363 width 1 MD=9 Villa 560 1. Villa 539 5. Ej villa 1 9. Uppgift saknas
VAR 337 FRITIDSHUS SPAR Loc 364 width 1 MD=9 Fritidshus 89 1. Fritidshus 1010 5. Ej fritidshus 1 9. Uppgift saknas
VAR 338 HYRESHUS SPAR Loc 365 width 1 MD=9 Hyreshus 13 1. Hyreshus 1086 5. Ej hyreshus 1 9. Uppgift saknas