ÅSIKTER OM DEN OFFENTLIGA SEKTORN 1986
               SSD 0304

              Primärforskare
             Stefan Svallfors
           Sociologiska institutionen
             Umeå universitet

             Första SSD-upplagan
              December 1992

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
              Skanstorget 18
             S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i ÅSIKTER OM DEN OFFENTLIGA SEKTORN 1986
       samlades ursprungligen in av Stefan
       Svallfors vid sociologiska institutionen,
       Umeå universitet. Varken SSD eller primär-
       forskaren bär ansvar för analyser och
       tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Stefan Svallfors och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ÅSIKTER OM DEN
  OFFENTLIGA SEKTORN 1986 förmedlas till och analyseras av
  forskare under förutsättning att användningen sker i
  forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Kodboksinformation                II

      SSD dokumentation                III

  VARIABELBESKRIVNING                   IV

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  Frågeformuläret som användes vid denna undersökning
  konstruerades för att fylla olika syften. För det första
  ville man följa upp några av de fåtaliga frågor som tidigare
  ställts av andra svenska undersökningar. För det andra var
  avsikten att fånga både attityder till den allmänna
  politiska debatten kring välfärdsstaten och åsikter kring
  mer specifika välfärdspolitiska områden. För det tredje
  skulle frågeformuläret klargöra attityder till olika
  aspekter av välfärdspolitiken: vilka områden man ville satsa
  pengar på, vem man ansåg bäst lämpad att sköta olika
  tjänster, hur man ville finansiera välfärdspolitiken och om
  man misstänkte att det förekom missbruk av bidrag och
  tjänster. Utifrån en teoretisering av olika
  'välfärdspolitiska dimensioner' ville man få fram de nyanser
  och ambivalenser som attityder till välfärdspolitiken hunde
  innehålla.

  Utskick och insamling av frågeformulären sköttes av
  Statistiska centralbyrån. Urvalet var på 1514 personer i
  åldern 16-74 år. Urvalsdragningen skedde ur registret över
  totalbefolkningen, RTB. Datainsamlingen utfördes genom en
  kombination av postenkät och besöksintervju. Första
  enkätomgången skickades ut 14/4, att tack- och
  påminnelsekort den 21/4 och en påminnelse med ny enkät den
  28/4. Därefter vidtog under perioden 26/5-11/7 en
  intervjuuppföljning med dem som ej besvarat enkäten.

  Kodning av frågeformuläret och inmatning av svaren på data
  sköttes i huvudsak av Katarina Fredriksson.

  För ytterligare information om undersökningen se:

  Svallfors, Stefan  Vem älskar välfärdsstaten?
             Attityder, organiserade intressen
             och svensk välfärdspolitik.
             Lund: Arkiv, 1986

  Stenberg, Katarina  Åsikter om den offentliga sektorn.
  Svallfors, Stefan  Kodbok för maskinläsbar datafil.
             Umeå: Sociologiska institutionen, 1992

  
                 II

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 13  (2) UTJÄMNAR ORÄTTVISOR  2   (3) MD=9
    REF 13  (4) LOC 23 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.2 Staten behövs för att utjämna de orättvisor som
       hela tiden uppstår i ett samhälle som vårt

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    318  1.  Instämmer helt
    445  2.  Instämmer delvis
    133  3.  Tar delvis avstånd
    24  4.  Tar helt avstånd
    71  8.  Vet inte

    12  9.  Uppgift saknas

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 III

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variabel förteckning


1 SSDstudie NR 0304 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 ID-nummer 5 Kön 6 Födelseår 7 Riksområde 8 H-region 9 Civilstånd 10 Län 11 Inflödeskod OFFENTLIG SEKTOR OCH SOCIALPOLITIK I SVERIGE 12 Myndigheterna lägger sig i för mycket 13 Staten behövs för att utjämna orättvisor 14 För mycket jämlikhetssträvanden 15 Offentliga sektorn gynnar de sämst ställda 16 Staten borde minska stöd åt medborgarna 17 Staten har blivit maktfullkomlig 18 Inkomstskillnaderna måste minskas 19 Välbeställda utnyttjar offentliga sektorn 20 Höjda skatter bättre än nedskurna sociala reformer 21 Skatterna inte för höga med hänsyn till de förmåner staten ger medborgarna 22 Skatterna bör ersättas av särskilda avgifter 23 Offentliga sektorn ökar valmöjligheterna 24 En person som arbetar per barnfamilj 25 Stor offentlig sektor tryggar sysselsättningen SKATTEPENGAR TILL OLIKA OMRÅDEN 26 Sjuk- och hälsovård 27 Stöd till äldre 28 Stöd till barnfamiljer 29 Försvar 30 Bostadsbidrag 31 Socialbidrag 32 Forskning och högre utbildning 33 Grundskola och gymnasieskola 34 Miljövårdsinsatser 35 Sysselsättningspolitiska insatser 36 Statlig och kommunal administration BÄST LÄMPAD ATT SKÖTA ... 37 Utbildning 38 Sjukvård 39 Barnomsorg 40 Äldreomsorg 41 Socialvård FINANSIERING 42 Utbildning 43 Sjukvård 44 Barnomsorg MISSBRUK AV SOCIALA BIDRAG OCH TJÄNSTER 45 Sjukvård 46 Arbetslöshetsersättning 47 Socialbidrag 48 Bostadsbidrag 49 Sjukskrivning TJÄNSTEMÄN 50 Tjänstemän vid offentliga myndigheter gör sitt bästa 51 Privatanställda tjänstemän gör bättre ifrån sig EGEN ERFARENHET AV SOCIAL SERVICE DE SENASTE TRE ÅREN 52 Inlagd på sjukhus 53 Gått i grundskola eller gymnasium 54 Arbetslös minst en vecka 55 Fått arbetslöshetsersättning 56 Varit sjukskriven minst en vecka 57 Fått föräldrapenning 58 Fått socialbidrag 59 Fått bostadsbidrag 60 Beredskapsarbete eller ungdomsplats 61 Barn på daghem 62 Barn på familjedaghem 63 Haft hemvårdare 64 Bott på servicehus för pensionärer KÄNT OBEHAG INFÖR KONTAKT MED MYNDIGHET 65 Försäkringskassan 66 Arbetsförmedling 67 Taxeringsnämnd eller skattemyndighet 68 Socialkontor FELAKTIGT ELLER ORÄTTVIST BEHANDLAD AV MYNDIGHET 69 Försäkringskassan 70 Arbetsförmedling 71 Taxeringsnämnd 72 Socialkontor BAKGRUND 73 Grupptillhörighet 74 SEI-kod 75 Förvärvsarbetande 76 Företagare eller anställd 77 Offentlig eller privat tjänst 78 Facklig organisation 79 Utbildning 80 Civilstånd 81 Barn i hushållet 82 Antal barn boende i bushållet 83 Barn som ej bor i hushållet 84 Antal barn utanför hushållet 85 Bostadens upplåtelseform 86 Månadsinkomst 87 Bästa parti ÅSIKTER OM FRAMTIDEN 88 Besparingsområde 1 89 Besparingsområde 2 90 Besparingsområde 3 91 Område att satsa mer pengar på, 1 92 Område att satsa mer pengar på, 2 93 Område att satsa mer pengar på, 3 94 Samhällsproblem 1 95 Samhällsproblem 2 96 Samhällsproblem 3

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0304              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0304


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. December 1992
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer Ett fyrsiffrigt identifikationsnummer
VAR 5 KÖN Loc 13 width 1 Kön 543 1. Man 460 2. Kvinna
VAR 6 FÖDELSEÅR Loc 14 width 2 Födelseår 12. 1912 . . 69. 1969 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 16 17 10 15 20 14 7 16 19 19 19 16 11 16 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 14 13 9 13 13 17 14 15 14 24 9 17 17 24 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 14 14 23 18 26 16 18 26 21 23 21 17 20 16 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Frek: 12 20 19 16 18 13 21 14 11 31 19 21 22 20 Kod: 68 69 Frek: 25 20
VAR 7 RIKSOMRÅDE Loc 16 width 1 Riksområde 128 1. Stockholm (Stockholms län) 171 2. Östra mellansverige (Uppsala, Södermanlands, östergötlands, Örebro och Västmanlands län) 104 3. Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län) 144 4. Sydsverige (Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län) 219 5. Västsverige (Hallands, Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs och Skaraborgs län) 112 6. Norra mellansverige (Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län) 59 7. Mellersta Norrland (Västernorrlands och Jämtlands län) 66 8. Övre Norrland (Västerbottens län)
VAR 8 H-REGION Loc 17 width 1 H-region 125 1. Stockholm, Södertälje A-region 324 3. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 245 4. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 92 5. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från denna punkt 70 6. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 91 8. Göteborgs A-region 56 9. Malmö/Lund/Trelleborg A-region
VAR 9 CIVILSTÅND Loc 18 width 1 Civilstånd 303 1. Ogift 274 2. Gift man 3 3. Gift kvinna ej sammanboende med sin man 73 4. Frånskild 40 5. Änka/Änkling 259 7. Gift kvinna sammanboende med sin man 51 8. Barn under 18 år
VAR 10 LÄN Loc 19 width 2 Län 128 01. Stockholms län 30 03. Uppsala län 27 04. Södermanlands län 47 05. Östergötlands län 41 06. Jönköpings län 21 07. Kronobergs län 34 08. Kalmar län 8 09. Gotlands län 19 10. Blekinge län 39 11. Kristianstads län 86 12. Malmöhus län 29 13. Hallands län 96 14. Göteborgs och Bohus län 59 15. Älvsborgs län 35 16. Skaraborgs län 31 17. Värmlands län 32 18. Örebro län 35 19. Västmanlands län 39 20. Kopparbergs län 42 21. Gävleborgs län 39 22. Västernorrlands län 20 23. Jämtlands län 36 24. Västerbottens län 30 25. Norrbottens län
VAR 11 INFLÖDESKOD Loc 21 width 1 Inflödeskod Kod: 1 2 3 5 6 7 Frek: 382 118 172 65 156 110
VAR 12 MYND LÄGGER SIG I 1 Loc 22 width 1 MD=0 or GE 9 Här följer ett antal påståenden ur den aktuella debatten om den offentliga sektorn och socialpolitiken i Sverige. Ange för vart och ett av påståendena med ett X det som Du tycker stämmer bäst med Din åsikt. F.1. Myndigheterna lägger sig alldeles för mycket i frågor som egentligen borde överlåtas åt medborgarna själva 283 1. Instämmer helt 470 2. Instämmer delvis 117 3. Tar delvis avstånd 47 4. Tar helt avstånd 74 8. Vet inte 1 0. Ej kodbar 11 9. Uppgift saknas
VAR 13 UTJÄMNAR ORÄTTVISOR 2 Loc 23 width 1 MD=9 F.2. Staten behövs för att utjämna de orättvisor som hela tiden uppstår i ett samhälle som vårt 318 1. Instämmer helt 445 2. Instämmer delvis 133 3. Tar delvis avstånd 24 4. Tar helt avstånd 71 8. Vet inte 12 9. Uppgift saknas
VAR 14 JÄMLIKHETSSTRÄVANDEN 3 Loc 24 width 1 MD=9 F.3. Det finns alldeles för mycket jämlikhetssträvanden i Sverige idag 255 1. Instämmer helt 280 2. Instämmer delvis 173 3. Tar delvis avstånd 217 4. Tar helt avstånd 64 8. Vet inte 14 9. Uppgift saknas
VAR 15 GYNNAR SÄMST STÄLLDA 4 Loc 25 width 1 MD=0 or GE 9 F.4. Den offentliga sektorns bidrag och tjänster gynnar främst de sämst ställda 127 1. Instämmer helt 319 2. Instämmer delvis 240 3. Tar delvis avstånd 151 4. Tar helt avstånd 149 8. Vet inte 1 0. Ej kodbar 16 9. Uppgift saknas
VAR 16 MINSKA STATLIGT STÖD 5 Loc 26 width 1 MD=9 F.5. Det har gått så långt med sociala reformer här i landet att staten i fortsättningen hellre borde minska än öka bidrag och stöd åt medborgarna 309 1. Instämmer helt 331 2. Instämmer delvis 136 3. Tar delvis avstånd 133 4. Tar helt avstånd 76 8. Vet inte 18 9. Uppgift saknas
VAR 17 STATEN MAKTFULLKOMLIG 6 Loc 27 width 1 MD=0 or GE 9 F.6. Staten har blivit allt mer maktfullkomlig. Den enskilde individen kommer i kläm 393 1. Instämmer helt 336 2. Instämmer delvis 121 3. Tar delvis avstånd 75 4. Tar helt avstånd 62 8. Vet inte 1 0. Ej kodbar 15 9. Uppgift saknas
VAR 18 MINSKA INKOMSTSKILLN 7 Loc 28 width 1 MD=0 or GE 9 F.7. Vi måste minska inkomstskillnaderna i Sverige 361 1. Instämmer helt 248 2. Instämmer delvis 200 3. Tar delvis avstånd 137 4. Tar helt avstånd 46 8. Vet inte 1 0. Ej kodbar 10 9. Uppgift saknas
VAR 19 VÄLBESTÄLLDA OFF SEKT 8 Loc 29 width 1 MD=9 F.8. Det är de som redan har det bra som i högre grad utnyttjar den offentliga sektorns bidrag och tjänster 222 1. Instämmer helt 302 2. Instämmer delvis 171 3. Tar delvis avstånd 130 4. Tar helt avstånd 166 8. Vet inte 12 9. Uppgift saknas
VAR 20 BÄTTRE HÖJA SKATTERNA 9 Loc 30 width 1 MD=0 or GE 9 F.9. Det är bättre att höja skatterna än att skära ned de sociala reformerna 114 1. Instämmer helt 178 2. Instämmer delvis 240 3. Tar delvis avstånd 350 4. Tar helt avstånd 107 8. Vet inte 2 0. Ej kodbar 12 9. Uppgift saknas
VAR 21 SKATTERNA EJ FÖR HÖGA 10 Loc 31 width 1 MD=9 F.10. Med hänsyn till de förmåner som staten ger medborgarna är skatterna inte för höga 211 1. Instämmer helt 308 2. Instämmer delvis 230 3. Tar delvis avstånd 156 4. Tar helt avstånd 82 8. Vet inte 16 9. Uppgift saknas
VAR 22 SÄRSKILDA AVGIFTER 11 Loc 32 width 1 MD=0 or GE 9 F.11. Skatterna bör i ökad utsträckning ersättas av särskilda avgifter när man utnyttjar samhällets service (skolavgifter, vägavgifter och liknande) 123 1. Instämmer helt 267 2. Instämmer delvis 139 3. Tar delvis avstånd 363 4. Tar helt avstånd 96 8. Vet inte 1 0. Ej kodbar 14 9. Uppgift saknas
VAR 23 ÖKAT VALMÖJLIGHETERNA 12 Loc 33 width 1 MD=0 or GE 9 F.12. Den offentliga sektorns bidrag och tjänster har ökat människors valmöjligheter 173 1. Instämmer helt 344 2. Instämmer delvis 146 3. Tar delvis avstånd 140 4. Tar helt avstånd 185 8. Vet inte 2 0. Ej kodbar 13 9. Uppgift saknas
VAR 24 EN PER BARNFAMILJ ARB 13 Loc 34 width 1 MD=0 or GE 9 F.13. Det vore bättre om bara en person i varje barnfamilj arbetade, medan den andra skötte barn och hushåll 333 1. Instämmer helt 285 2. Instämmer delvis 127 3. Tar delvis avstånd 181 4. Tar helt avstånd 61 8. Vet inte 3 0. Ej kodbar 13 9. Uppgift saknas
VAR 25 TRYGGAR SYSSELSÄTTN 14 Loc 35 width 1 MD=9 F.14. En stor offentlig sektor behövs för att trygga sysselsättningen i Sverige 204 1. Instämmer helt 265 2. Instämmer delvis 205 3. Tar delvis avstånd 195 4. Tar helt avstånd 124 8. Vet inte 10 9. Uppgift saknas
VAR 26 SKATT: SJUKVÅRD 15 Loc 36 width 1 MD=0 or GE 9 Vi fortsätter med ett antal frågor om Din inställning till offentliga utgifter och social service. F.15. Skatterna går till olika ändamål. Anser Du att den mängd skattepengar som går till de ändamål som nämns nedan bör ökas, hållas oförändrade eller minskas? F.15(1). Sjuk- och hälsovård 464 1. Ökas 445 3. Hållas oförändrade 34 5. Minskas 39 8. Vet inte 1 0. Ej kodbar 20 9. Uppgift saknas
VAR 27 SKATT: ÄLDRESTÖD 15 Loc 37 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(2). Stöd till äldre (pensioner, äldreomsorg m m) 364 1. Ökas 546 3. Hållas oförändrade 30 5. Minskas 44 8. Vet inte 1 0. Ej kodbar 18 9. Uppgift saknas
VAR 28 SKATT: STÖD BARNFAM 15 Loc 38 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(3). Stöd till barnfamiljer (barnbidrag, barnomsorg m m) <Se F.15 för fullständig frågetext> 418 1. Ökas 443 3. Hållas oförändrade 83 5. Minskas 38 8. Vet inte 2 0. Ej kodbar 19 9. Uppgift saknas
VAR 29 SKATT: FÖRSVAR 15 Loc 39 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(4). Försvar <Se F.15 för fullständig frågetext> 184 1. Ökas 399 3. Hållas oförändrade 325 5. Minskas 79 8. Vet inte 3 0. Ej kodbar 13 9. Uppgift saknas
VAR 30 SKATT: BOSTADSBIDRAG 15 Loc 40 width 1 MD=9 F.15(5). Bostadsbidrag <Se F.15 för fullständig frågetext> 128 1. Ökas 405 3. Hållas oförändrade 352 5. Minskas 98 8. Vet inte 20 9. Uppgift saknas
VAR 31 SKATT: SOCIALBIDRAG 15 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(6). Socialbidrag (stöd till dem som p g a för låg inkomst inte kan försörja sig själva) <Se F.15 för fullständig frågetext> 164 1. Ökas 499 3. Hållas oförändrade 216 5. Minskas 103 8. Vet inte 2 0. Ej kodbar 19 9. Uppgift saknas
VAR 32 SKATT: HÖGRE UTBILDN 15 Loc 42 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(7). Forskning och högre utbildning (universitet och högskolor) <Se F.15 för fullständig frågetext> 444 1. Ökas 409 3. Hållas oförändrade 45 5. Minskas 80 8. Vet inte 3 0. Ej kodbar 22 9. Uppgift saknas
VAR 33 SKATT: SKOLAN 15 Loc 43 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(8). Den vanliga skolan (grundskolan och gymnasieskolan) <Se F.15 för fullständig frågetext> 317 1. Ökas 601 3. Hållas oförändrade 15 5. Minskas 50 8. Vet inte 1 0. Ej kodbar 19 9. Uppgift saknas
VAR 34 SKATT: MILJÖVÅRD 15 Loc 44 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(9). Miljövårdsinsatser <Se F.15 för fullständig frågetext> 625 1. Ökas 274 3. Hållas oförändrade 38 5. Minskas 43 8. Vet inte 4 0. Ej kodbar 19 9. Uppgift saknas
VAR 35 SKATT: SYSSELSÄTTN 15 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(10). Sysselsättningspolitiska insatser, d v s åtgärder för att bibehålla eller skapa fler arbetstillfällen <Se F.15 för fullständig frågetext> 550 1. Ökas 281 3. Hållas oförändrade 98 5. Minskas 53 8. Vet inte 3 0. Ej kodbar 18 9. Uppgift saknas
VAR 36 SKATT: ADMINISTRATION 15 Loc 46 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(11). Statlig och kommunal administration <Se F.15 för fullständig frågetext> 19 1. Ökas 314 3. Hållas oförändrade 543 5. Minskas 108 8. Vet inte 1 0. Ej kodbar 18 9. Uppgift saknas
VAR 37 BÄST SKÖTA UTBILDNING 16 Loc 47 width 1 MD=0 or GE 9 F.16. Vem anser Du i allmänhet är bäst lämpad att sköta följande service? F.16(1). Utbildning 817 1. Stat och kommun 73 2. Privata företag 6 3. Fackföreningar 4 4. Kooperativ av grannar eller arbetskamrater 1 5. Välgörenhetsorganisationer 6 6. Familj och anhöriga 55 7. Stat och kommun + något annat 1 8. Övriga kombinationer 3 0. Ej kodbar 37 9. Uppgift saknas
VAR 38 BÄST SKÖTA SJUKVÅRD 16 Loc 48 width 1 MD=0 or GE 9 F.16(2). Sjukvård <Se F.16 för fullständig frågetext> 804 1. Stat och kommun 85 2. Privata företag 3. Fackföreningar 2 4. Kooperativ av grannar eller arbetskamrater 3 5. Välgörenhetsorganisationer 6. Familj och anhöriga 71 7. Stat och kommun + något annat 3 0. Ej kodbar 35 9. Uppgift saknas
VAR 39 BÄST SKÖTA BARNOMSORG 16 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 F.16(3). Barnomsorg <Se F.16 för fullständig frågetext> 465 1. Stat och kommun 96 2. Privata företag 3 3. Fackföreningar 31 4. Kooperativ av grannar eller arbetskamrater 3 5. Välgörenhetsorganisationer 281 6. Familj och anhöriga 58 7. Stat och kommun + något annat 20 8. Övriga kombinationer 11 0. Ej kodbar 35 9. Uppgift saknas
VAR 40 BÄST SKÖTA ÄLDREOMS 16 Loc 50 width 1 MD=0 or GE 9 F.16(4). Äldreomsorg <Se F.16 för fullständig frågetext> 726 1. Stat och kommun 50 2. Privata företag 3 3. Fackföreningar 7 4. Kooperativ av grannar eller arbetskamrater 15 5. Välgörenhetsorganisationer 102 6. Familj och anhöriga 53 7. Stat och kommun + något annat 5 8. Övriga kombinationer 7 0. Ej kodbar 35 9. Uppgift saknas
VAR 41 BÄST SKÖTA SOCIALVÅRD 16 Loc 51 width 1 MD=0 or GE 9 F.16(5). Socialvård <Se F.16 för fullständig frågetext> 837 1. Stat och kommun 19 2. Privata företag 4 3. Fackföreningar 10 4. Kooperativ av grannar eller arbetskamrater 30 5. Välgörenhetsorganisationer 17 6. Familj och anhöriga 34 7. Stat och kommun + något annat 2 8. Övriga kombinationer 6 0. Ej kodbar 44 9. Uppgift saknas
VAR 42 FINANSIERA UTBILDNING 17 Loc 52 width 1 MD=0 or GE 9 F.17. Hur tycker Du att nedanstående verksamhet bör finansieras? F.17(1). Utbildning 758 1. Bör som nu huvudsakligen betalas genom skatter eller arbetsgivaravgifter 14 3. Båda alternativen 201 5. Bör i ökad utsträckning betalas genom särskilda avgifter från de som använder tjänsterna 1 0. Ej kodbar 29 9. Uppgift saknas
VAR 43 FINANSIERA SJUKVÅRD 17 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 F.17(2). Sjukvård <Se F.17 för fullständig frågetext> 865 1. Bör som nu huvudsakligen betalas genom skatter eller arbetsgivaravgifter 13 3. Båda alternativen 97 5. Bör i ökad utsträckning betalas genom särskilda avgifter från de som använder tjänsterna 1 0. Ej kodbar 27 9. Uppgift saknas
VAR 44 FINANSIERA BARNOMSORG 17 Loc 54 width 1 MD=0 or GE 9 F.17(3). Barnomsorg <Se F.17 för fullständig frågetext> 604 1. Bör som nu huvudsakligen betalas genom skatter eller arbetsgivaravgifter 16 3. Båda alternativen 350 5. Bör i ökad utsträckning betalas genom särskilda avgifter från de som använder tjänsterna 2 0. Ej kodbar 31 9. Uppgift saknas
VAR 45 MISSBRUK SJUKVÅRD 18 Loc 55 width 1 MD=9 F.18. Hur vanligt tror Du det är att sociala bidrag och tjänster utnyttjas av sådana som egentligen inte behöver dem? Ange för vart och ett av påståendena nedan det som stämmer bäst med Din egen uppfattning? F.18(1). Många av dem som utnyttjar sjukvården är inte alls särskilt sjuka 137 1. Instämmer helt 403 2. Instämmer delvis 228 3. Tar delvis avstånd 216 4. Tar helt avstånd 19 9. Uppgift saknas
VAR 46 MISSBRUK ARBETSLÖSHET 18 Loc 56 width 1 MD=0 or GE 9 F.18(2). Många av dem som får arbetslöshetsersättning skulle kunna få ett arbete om de bara ville <Se F.18 för fullständig frågetext> 415 1. Instämmer helt 390 2. Instämmer delvis 113 3. Tar delvis avstånd 66 4. Tar helt avstånd 1 0. Ej kodbar 18 9. Uppgift saknas
VAR 47 MISSBRUK SOCIALBIDRAG 18 Loc 57 width 1 MD=0 or GE 9 F.18(3). Många av dem som får socialbidrag är egentligen inte fattiga <Se F.18 för fullständig frågetext> 286 1. Instämmer helt 418 2. Instämmer delvis 167 3. Tar delvis avstånd 101 4. Tar helt avstånd 2 0. Ej kodbar 29 9. Uppgift saknas
VAR 48 MISSBRUK BOSTADSBIDR 18 Loc 58 width 1 MD=0 or GE 9 F.18(4). Många av dem som får bostadsbidrag borde flytta till mindre och billigare bostäder <Se F.18 för fullständig frågetext> 232 1. Instämmer helt 339 2. Instämmer delvis 224 3. Tar delvis avstånd 181 4. Tar helt avstånd 1 0. Ej kodbar 26 9. Uppgift saknas
VAR 49 MISSBRUK SJUKSKRIVN 18 Loc 59 width 1 MD=0 or GE 9 F.18(5). Många av dem som sjukskriver sig är egentligen inte sjuka <Se F.18 för fullständig frågetext> 265 1. Instämmer helt 403 2. Instämmer delvis 186 3. Tar delvis avstånd 123 4. Tar helt avstånd 2 0. Ej kodbar 24 9. Uppgift saknas
VAR 50 TJM GÖR SITT BÄSTA 19 Loc 60 width 1 MD=0 or GE 9 F.19. Tycker Du att tjänstemän vid offentliga myndigheter i allmänhet gör sitt bästa? 65 1. Ja, absolut 579 2. Ja, antagligen 246 3. Nej, antagligen inte 92 4. Nej, absolut inte 1 0. Ej kodbar 20 9. Uppgift saknas
VAR 51 PRIVATANSTÄLLDA TJM 20 Loc 61 width 1 MD=9 F.20. Tror Du att tjänstemännen skulle göra bättre ifrån sig om de var anställda av privata företag istället för av offentliga myndigheter? 323 1. Ja, absolut 333 2. Ja, antagligen 258 3. Nej, antagligen inte 57 4. Nej, absolut inte 32 9. Uppgift saknas
VAR 52 INLAGD PÅ SJUKHUS 21 Loc 62 width 1 MD=0 or GE 9 Här följer ett antal frågor om Din egen erfarenhet av social service. F.21. Har Du under de senaste tre åren varit med om något av nedanstående? F.21(1). Varit inlagd på sjukhus 240 1. Ja 756 5. Nej 2 0. Ej kodbar 5 9. Uppgift saknas
VAR 53 GÅTT I SKOLAN 21 Loc 63 width 1 MD=0 or GE 9 F.21(2). Gått i grundskola, gymnasieskola eller gymnasieutbildning <Se F.21 för fullständig frågetext> 172 1. Ja 821 5. Nej 1 0. Ej kodbar 9 9. Uppgift saknas
VAR 54 VARIT ARBETSLÖS 21 Loc 64 width 1 MD=0 or GE 9 F.21(3). Varit arbetslös minst en vecka <Se F.21 för fullständig frågetext> 157 1. Ja 829 5. Nej 1 0. Ej kodbar 16 9. Uppgift saknas
VAR 55 ARBETSLÖSHETSERSÄTTN 21 Loc 65 width 1 MD=9 F.21(4). Fått arbetslöshetsersättning <Se F.21 för fullständig frågetext> 107 1. Ja 884 5. Nej 12 9. Uppgift saknas
VAR 56 VARIT SJUKSKRIVEN 21 Loc 66 width 1 MD=9 F.21(5). Varit sjukskriven minst en vecka <Se F.21 för fullständig frågetext> 458 1. Ja 536 5. Nej 9 9. Uppgift saknas
VAR 57 FÅTT FÖRÄLDRAPENNING 21 Loc 67 width 1 MD=9 F.21(6). Fått föräldrapenning <Se F.21 för fullständig frågetext> 132 1. Ja 862 5. Nej 9 9. Uppgift saknas
VAR 58 FÅTT SOCIALBIDRAG 21 Loc 68 width 1 MD=9 F.21(7). Fått socialbidrag <Se F.21 för fullständig frågetext> 28 1. Ja 966 5. Nej 9 9. Uppgift saknas
VAR 59 FÅTT BOSTADSBIDRAG 21 Loc 69 width 1 MD=9 F.21(8). Fått bostadsbidrag <Se F.21 för fullständig frågetext> 107 1. Ja 888 5. Nej 8 9. Uppgift saknas
VAR 60 HAFT BEREDSKAPSARBETE 21 Loc 70 width 1 MD=9 F.21(9). Haft beredskapsarbete eller ungdomsplats <Se F.21 för fullständig frågetext> 45 1. Ja 948 5. Nej 10 9. Uppgift saknas
VAR 61 HAFT BARN PÅ DAGHEM 21 Loc 71 width 1 MD=9 F.21(10). Haft barn på daghem <Se F.21 för fullständig frågetext> 83 1. Ja 910 5. Nej 10 9. Uppgift saknas
VAR 62 BARN PÅ FAMILJEDAGHEM 21 Loc 72 width 1 MD=9 F.21(11). Haft barn på familjedaghem (dagmamma) <Se F.21 för fullständig frågetext> 79 1. Ja 914 5. Nej 10 9. Uppgift saknas
VAR 63 HAFT HEMVÅRDARE 21 Loc 73 width 1 MD=9 F.21(12). Haft hemvårdare (hemsamarit) <Se F.21 för fullständig frågetext> 28 1. Ja 966 5. Nej 9 9. Uppgift saknas
VAR 64 BOTT PÅ SERVICEHUS 21 Loc 74 width 1 MD=9 F.21(13). Bott på servicehus för pensionärer <Se F.21 för fullständig frågetext> 6 1. Ja 988 5. Nej 9 9. Uppgift saknas
VAR 65 OBEHAG: FÖRS. KASSAN 22 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 9 F.22. Har Du känt obehag inför att ta kontakt med någon av följande myndigheter? F.22(1). Försäkringskassan 72 1. Ja 771 5. Nej 143 7. Har aldrig varit i behov av kontakt med dem 9 0. Ej kodbar 8 9. Uppgift saknas
VAR 66 OBEHAG: ARBETSFÖRMEDL 22 Loc 76 width 1 MD=0 or GE 9 F.22(2). Arbetsförmedling <Se F.22 för fullständig frågetext> 60 1. Ja 448 5. Nej 473 7. Har aldrig varit i behov av kontakt med dem 11 0. Ej kodbar 11 9. Uppgift saknas
VAR 67 OBEHAG: SKATTEMYND 22 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 F.22(3). Taxeringsnämnd eller skattemyndighet <Se F.22 för fullständig frågetext> 117 1. Ja 521 5. Nej 342 7. Har aldrig varit i behov av kontakt med dem 11 0. Ej kodbar 12 9. Uppgift saknas
VAR 68 OBEHAG: SOCIALKONTOR 22 Loc 78 width 1 MD=0 or GE 9 F.22(4). Socialkontor <Se F.22 för fullständig frågetext> 70 1. Ja 181 5. Nej 725 7. Har aldrig varit i behov av kontakt med dem 17 0. Ej kodbar 10 9. Uppgift saknas
VAR 69 FEL: FÖRSÄKRINGSKASSA 23 Loc 79 width 1 MD=0 or GE 9 F.23(1). Har Du någon gång blivit felaktigt eller orättvist behandlad av försäkringskassan? 80 1. Ja 783 5. Nej 127 7. Har aldrig haft kontakt med dem 4 0. Ej kodbar 9 9. Uppgift saknas
VAR 70 FEL: ARBETSFÖRMEDL. 23 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 F.23(2). Har Du någon gång blivit felaktigt eller orättvist behandlad av arbetsförmedling? 48 1. Ja 521 5. Nej 414 7. Har aldrig haft kontakt med dem 8 0. Ej kodbar 12 9. Uppgift saknas
VAR 71 FEL: TAXERINGSNÄMND 23 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 9 F.23(3). Har Du någon gång blivit felaktigt eller orättvist behandlad av taxeringsnämnd? 139 1. Ja 548 5. Nej 297 7. Har aldrig haft kontakt med dem 8 0. Ej kodbar 11 9. Uppgift saknas
VAR 72 FEL: SOCIALKONTOR 23 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 9 F.23(4). Har Du någon gång blivit felaktigt eller orättvist behandlad av socialkontor? 42 1. Ja 258 5. Nej 678 7. Har aldrig haft kontakt med dem 14 0. Ej kodbar 11 9. Uppgift saknas
VAR 73 ARBETSMARKNADSGRUPP 24 Loc 83 width 1 MD=0 Här följer några allmänna frågor om Dig själv. F.24. Vilken av vidstående grupper tillhör Du? 650 1. Förvärvsarbetande 6 2. Har beredskapsarbete eller ungdomsplats 7 3. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 20 4. Arbetslös 143 5. Ålderspensionär 46 6. Förtidspensionär 24 7. Hemarbetande 85 8. Studerande 17 9. Annan 5 0. Uppgift saknas
VAR 74 YRKE: SEI 25/26 Loc 84 width 2 MD=99 F.25. Vilket yrke har Du eller hade Du senast? Ange så nogggrant som möjligt F.26. Vad är den huvudsakliga verksamheten vid arbetsplatsen? Ange så noggrant som möjligt Anm. Detta är en fråga med öppet svarsalternativ. Frågan har kodats enligt SEI-koden. Se Statistiska Centralbyrån: "Meddelanden i samordningsfrågor 1982:4" 87 11. Ej facklärda, varuproducerande arbetare 210 12. Ej facklärda, tjänsteproducerande arbetare 126 21. Facklärda, varuproducerande arbetare 37 22. Facklärda, tjänsteproducerande arbetare 69 33. Lägre tjänstemän I 89 36. Lägre tjänstemän II 143 46. Tjänstemän på mellannivå 70 56. Högre tjänstemän 17 57. Ledande befattningar 3 60. Fria yrkesutövare med akademiyrken 55 79. Företagare 30 89. Lantbrukare 67 99. Uppgift saknas
VAR 75 FÖRVÄRVSARBETANDE 27 Loc 86 width 1 MD=0 or GE 9 F.27. Förvärvsarbetar Du för närvarande? 501 1. Ja, heltid 170 3. Ja, deltid 313 5. Nej, arbetar inte 1 0. Ej kodbar 18 9. Uppgift saknas
VAR 76 FÖRETAGARE/ANSTÄLLD 28 Loc 87 width 1 MD=0 or GE 9 F.28. Är eller har Du varit företagare eller anställd? 123 1. Företagare 814 2. Anställd 37 3. Har aldrig förvärvsarbetat 1 0. Ej kodbar 28 9. Uppgift saknas
VAR 77 OFFENT/PRIVAT TJÄNST 29 Loc 88 width 1 MD=0 or GE 9 F.29. Arbetar eller arbetade Du i statlig, landstings-, kommunal eller enskild tjänst? 113 1. Statlig 169 2. Kommunal 75 3. Landsting 507 4. Enskild 46 5. Annat 36 6. Har aldrig förvärvsarbetat 8 0. Ej kodbar 49 9. Uppgift saknas
VAR 78 FACKLIG ORGANISATION 30 Loc 89 width 1 MD=9 F.30. Är Du eller har Du varit medlem i någon facklig organisation? 408 1. LO 245 2. TCO 50 3. SACO/SR 4 4. Arbetsgivarförening 17 5. Producentkooperativ 10 6. Annan 234 7. Nej 35 9. Uppgift saknas
VAR 79 UTBILDNING 31 Loc 90 width 1 MD=0 or GE 9 F.31. Vilken utbildning har Du? Ange bara den högsta utbildningen 391 1. Folkskola eller grundskola 284 2. Realskola, folkhögskola, yrkesskola eller 2-årig gymnasielinje (eller studerande på 2-årig gymnasielinje) 106 3. Studentexamen, examen från 3- eller 4-årig gymnasielinje (eller studerande på 3- eller 4-årig gymnasielinje) 150 4. Universitets- eller högskolestudier (eller studerande på universitet eller högskola) 61 5. Annat 1 0. Ej kodbar 10 9. Uppgift saknas
VAR 80 CIVILSTÅND 32 Loc 91 width 1 MD=9 F.32. Är Du ensamstående eller gift/sammanboende? 325 1. Ensamstående 671 2. Gift/sammanboende 7 9. Uppgift saknas
VAR 81 BARN I HUSHÅLLET 33 Loc 92 width 1 MD=0 F.33. Har Du (eller Din sammanboende) några barn under 18 år som bor i Ditt hushåll? 322 1. Ja 651 5. Nej 30 0. Ej kodbar
VAR 82 ANT BARN I HUSHÅLLET 33 Loc 93 width 1 MD=0 F.33(1). Antal barn under 18 år boende i hushållet <Se F.33 för fullständig frågetext> 125 1. 1 barn 148 2. 2 barn 40 3. 3 barn 5 4. 4 barn 4 5. 5 eller fler barn 681 0. Frågan ej tillämplig
VAR 83 BARN UTANFÖR HUSHÅLL 34 Loc 94 width 1 MD=0 F.34. Har Du några andra barn under 18 år än de som bor i Ditt hushåll? 39 1. Ja 930 5. Nej 34 0. Ej kodbar
VAR 84 ANT BARN UTANFÖR HUSH 34 Loc 95 width 1 MD=0 F.34(1). Antal barn under 18 år som ej bor i hushållet <Se F.34 för fullständig frågetext> 21 1. 1 barn 10 2. 2 barn 6 3. 3 barn 1 4. 4 barn 965 0. Frågan ej tillämplig
VAR 85 UPPLÅTELSEFORM BOSTAD 35 Loc 96 width 1 MD=9 F.35. Vilken är Din bostads upplåtelseform? 487 1. Äganderätt 118 2. Andels- eller bostadsrätt 303 3. Hyresrätt 35 4. Andra hand 32 5. Inneboende 3 6. Annat 25 9. Uppgift saknas
VAR 86 MÅNADSINKOMST 36 Loc 97 width 1 MD=9 F.36. Vilken är Din ungefärliga månadsinkomst före skatt? 206 1. 0 - 4000 kr/mån 166 2. 4001 - 6000 kr/mån 180 3. 6001 - 8000 kr/mån 215 4. 8001 - 10 000 kr/mån 85 5. 10 001 - 12 000 kr/mån 45 6. 12 001 - 14 000 kr/mån 21 7. 14 001 - 16 000 kr/mån 36 8. Mer än 16 000 kr/mån 49 9. Uppgift saknas
VAR 87 BÄSTA PARTI 37 Loc 98 width 1 MD=9 F.37. Vilket politiskt parti tycker Du är bäst? 203 0. Sympatiserar inte med något parti 23 1. Vänsterpartiet kommunisterna 357 2. Socialdemokraterna 59 3. Centerpartiet 107 4. Folkpartiet 118 5. Moderata samlingspartiet 13 6. Miljöpartiet 17 7. Kristen demokratisk samling 8 8. Annat 98 9. Ej kodbar
VAR 88 BESPARINGSOMRÅDE 1 38 Loc 99 width 1 MD=0 Till sist kommer några frågor om vad Du tycker om framtiden. F.38. Vilka områden skulle Du helst vilja att politikerna skulle göra besparingar på? Nämn högst tre områden F.38(1). Besparingsområde 1 214 1. Administration, byråkrati (även politikerlöner etc) 36 2. Missbruk av och snyltande på bidrag 122 3. Sociala utgifter (socialbidrag, det sociala, bidrag, barnomsorg etc) 192 4. Militären/Försvaret 47 5. U-hjälp, invandring etc 15 6. Kultur, idrott, fritidsverksamhet etc 11 7. Företagssubventioner, 'klippverksamhet', 'noll-taxerarna' etc 67 9. Övrigt 299 0. Uppgift saknas
VAR 89 BESPARINGSOMRÅDE 2 38 Loc 100 width 1 MD=0 F.38(2). Besparingsområde 2 <Se F.38 för fullständig frågetext> 87 1. Administration, byråkrati (även politikerlöner etc) 29 2. Missbruk av och snyltande på bidrag 93 3. Sociala utgifter (socialbidrag, det sociala, bidrag, barnomsorg etc) 45 4. Militären/Försvaret 32 5. U-hjälp, invandring etc 8 6. Kultur, idrott, fritidsverksamhet etc 17 7. Företagssubventioner, 'klippverksamhet', 'noll-taxerarna' etc 77 9. Övrigt 615 0. Uppgift saknas
VAR 90 BESPARINGSOMRÅDE 3 38 Loc 101 width 1 MD=0 F.38(3). Besparingsområde 3 <Se F.38 för fullständig frågetext> 46 1. Administration, byråkrati (även politikerlöner etc) 8 2. Missbruk av och snyltande på bidrag 37 3. Sociala utgifter (socialbidrag, det sociala, bidrag, barnomsorg etc) 3 4. Militären/Försvaret 19 5. U-hjälp, invandring etc 4 6. Kultur, idrott, fritidsverksamhet etc 11 7. Företagssubventioner, 'klippverksamhet', 'noll-taxerarna' etc 43 9. Övrigt 832 0. Uppgift saknas
VAR 91 OMRÅDE ATT SATSA PÅ 1 39 Loc 102 width 1 MD=0 F.39. Vilka områden skulle Du helst vilja att politikerna skulle satsa mer pengar på? Nämn högst tre områden F.39(1). Område att satsa mer pengar på, 1 170 1. Miljö 64 2. Arbetslöshet 8 3. Våld, kriminalitet, drogmissbruk, brottsbekämpning 143 4. Familjen, barnomsorg och äldreomsorg 144 5. Sjuk- och hälsovård 165 6. Forskning och utbildning 12 7. Stöd till småföretagare etc. 36 8. Försvaret 90 9. Övrigt 171 0. Uppgift saknas
VAR 92 OMRÅDE ATT SATSA PÅ 2 39 Loc 103 width 1 MD=0 F.39(2). Område att satsa mer pengar på, 2 <Se F.39 för fullständig frågetext> 84 1. Miljö 41 2. Arbetslöshet 13 3. Våld, kriminalitet, drogmissbruk, brottsbekämpning 118 4. Familjen, barnomsorg och äldreomsorg 97 5. Sjuk- och hälsovård 132 6. Forskning och utbildning 12 7. Stöd till småföretagare etc 15 8. Försvaret 86 9. Övrigt 405 0. Uppgift saknas
VAR 93 OMRÅDE ATT SATSA PÅ 3 39 Loc 104 width 1 MD=0 F.39(3). Område att satsa mer pengar på, 3 <Se F.39 för fullständig frågetext> 59 1. Miljö 36 2. Arbetslöshet 19 3. Våld, kriminalitet, drogmissbruk, brottsbekämpning 62 4. Familjen, barnomsorg och äldreomsorg 33 5. Sjuk- och hälsovård 66 6. Forskning och utbildning 9 7. Stöd till småföretagare etc 7 8. Försvaret 69 9. Övrigt 643 0. Uppgift saknas
VAR 94 SAMHÄLLSPROBLEM 1 40 Loc 105 width 1 MD=0 F.40. Vilka samhällsproblem tycker Du är de viktigaste att lösa i framtiden? Nämn högst tre problem F.40(1). Samhällsproblem 1 222 1. Miljö 208 2. Arbetslöshet 172 3. Våld, kriminalitet, drogmissbruk 29 4. Familjen, barnomsorg, äldreomsorg 14 5. Sjuk- och hälsovård 61 6. Forsking och utbildning 27 7. Fredsfrågor, U-landsbistånd, global rättvisa 16 8. Skattepolitik 85 9. Övrigt 169 0. Uppgift saknas
VAR 95 SAMHÄLLSPROBLEM 2 40 Loc 106 width 1 MD=0 F.40(2). Samhällsproblem 2 <Se F.40 för fullständig frågetext> 120 1. Miljö 120 2. Arbetslöshet 151 3. Våld, kriminalitet, drogmissbruk 24 4. Familjen, barnomsorg, äldreomsorg 17 5. Sjuk- och hälsovård 29 6. Forsking och utbildning 35 7. Fredsfrågor, U-landsbistånd, global rättvisa 15 8. Skattepolitik 95 9. Övrigt 397 0. Uppgift saknas
VAR 96 SAMHÄLLSPROBLEM 3 40 Loc 107 width 1 MD=0 F.40(3). Samhällsproblem 3 <Se F.40 för fullständig frågetext> 65 1. Miljö 34 2. Arbetslöshet 68 3. Våld, kriminalitet, drogmissbruk 16 4. Familjen, barnomsorg, äldreomsorg 17 5. Sjuk- och hälsovård 24 6. Forsking och utbildning 27 7. Fredsfrågor, U-landsbistånd, global rättvisa 10 8. Skattepolitik 92 9. Övrigt 650 0. Uppgift saknas