KOMMUNMEDBORGARUNDERSÖKNINGEN 1991
            Göteborgsundersökningen
                SSD 0306

              Primärforskare
              Folke Johansson
          Statsvetenskapliga institutionen
             Göteborgs universitet

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i KOMMUNMEDBORGARUNDERSÖKNINGEN samlades
  ursprungligen in inom ramen för forskningsprogrammet
  'Demokrati i förändring' genomfört vid Statsvetenskapliga
  institutionen och Centrum för forskning om offentlig sektor
  (CEFOS) vid Göteborgs universitet. Varken SSD eller
  primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar som
  presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Medborgarundersökningen inom ramen för forskningsprogrammet
  'Demokrati i förändring' genomfördes vid Statsvetenskapliga
  institutionen och Centrum för forskning om offentlig sektor
  (CEFOS) vid Göteborgs universitet. Utformningen av
  undersökningen skedde med berörda i andra delar av
  forskningsprogrammet. Undersökningen har i sin helhet
  finansierats med forskningsanslag från Civildepartementet,
  Kommunförbundet och Landstingsförbundet.

  För insamlingen av materialet svarade Statistiska
  Centralbyrån. Ansvarig för arbetet vid SCB var Olle Johansson.
  För kodning och stansning vid SCB i Örebro ansvarade Susanne
  Dahllöf. Kodning i Göteborg har utförts av Lena Wägnerud och
  Henrik Selin.

  Undersökningen har planerats av Folke Johansson, Lars
  Strömberg och Jörgen Westerståhl. Undersökningsledare var
  Folke Johansson.

  
             UNDERSÖKNINGSDESIGN

  Urvalet av individer framgår i huvudsak av nedanstående
  uppställning. Principen är att basurvalet uppgår till 150
  individer per kommun. I de kommuner där det antas bli särskilt
  aktuellt med olika mer specialinriktade analyser utökas
  urvalet till 400 individer. Dessa kommuner är dels de som har
  kommundelar, dels de som specialstuderas i 1979 års
  undersökning och för vilka det därför finns särskilda
  möjligheter till uppföljning. I var och en av de fyra
  stadsdelarna i Göteborg drogs 250 individer.

  Kommuner     Kommun- Lands- Urval Spec.urv  Antal
           del   ting  1979  1979

  Upplands-Väsby   X                400
  Nacka        X                400
  Tierp            X   X        150
  Uppsala       X    X           400
  Enköping           X   X        150
  Katrineholm             X        150
  Eksjö                X        150
  Kalmar               X        150
  Staffanstorp         X           150
  Kävlinge           X   X    X    400
  Sjöbo             X   X    X    400
  Trelleborg          X   X        150
  Munkedal              X        150
  Lysekil               X        150
  Tranemo               X        150
  Grästorp           X   X    X    400
  Töreboda           X           150
  Lidköping           X   X    X    400
  Kil                 X        150
  Surahammar             X        150
  Västerås      X                400
  Härjedalen             X        150
  Sorsele               X        150
  Kalix             X   X        150
  Gällivare           X   X        150
  Luleå             X   X    X    400
  Ale         X                400
  Göteborg      X               1000

  Hela insamlingen av materialet gjordes av SCB. Enkäterna
  skickades ut så att de skulle komma fram måndagen efter valet.
  En första skriftlig påminnelse gick ut efter något över en
  vecka och en andra påminnelse efter ytterligare cirka 10
  dagar. Bortfallet var stort även efter andra påminnelsen.
  Problem med svarsfrekvensen var förutsedda och redan från
  början ingick en uppföljning genom ett bortfallsurval i
  planeringen. Ett suburval gjordes alltså bland icke svarande
  och dessa kontaktades per telefon. syftet var att genomföra en
  telefonintervju alternativt att genom denna påstötning få in
  svar på postenkäten. De som svarar i denna utvalda del av
  bortfallet antas sedan vara representativa för hela bortfallet
  och används i en uppvägning för att förbättra precisionen.

  För en utförlig beskrivning av urvalskriterier se Johansson,
  F., Lorentzon, L.O. & Strömberg, L. (1993):
  'Kommunmedborgarundersökningen 1991. Undersökningsdesign,
  urval, datainsamling, marginalfördelningar och bortfall'.
  Arbetsrapport 1 1993. Göteborg: CEFOS.

  
               PUBLIKATIONER

  Johansson, F., Lorentzon, L.O. & Strömberg, L. (1993):
  'Kommunmedborgarundersökningen 1991. Undersökningsdesign,
  urval, datainsamling, marginalfördelningar och bortfall'.
  Arbetsrapport 1 1993. Göteborg: CEFOS.

  
             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 14 (2)INTRESSE FÖR POLITIK  3  (3) LOC 40 WIDTH 1
                        (4) MD=0 OR GE 9

  (6) 3 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?
    Vilket av nedanstående alternativ stämmer bäst in på
    Dig själv?

   (7) ......................

     (8)  (9)  (10)
     307  1.  Mycket intresserad
    1590  2.  Ganska intresserad
    1377  3.  Inte särskilt intresserad
    1179  4.  Inte alls intresserad
      5  7.  Flera alternativ markerade

    3080  0.  Bortfall
     35  9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0306 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 002 4 ID-nummer 5 Inflödeskod 6 Slumpsiffra 7 Vikt A 8 Vikt B 9 Kön 10 Födelseår 11 Intresse för politik 12 Läsning rikspolitiska frågor 13 Läsning kommunalpolitiska frågor 14 Läsning lokala nyheter i övrigt 15 Läsning politiska händelser utomlands 16 Kvalitet: Äldreomsorg 17 Kvalitet: Vårdcentral 18 Kvalitet: Kollektivtrafik 19 Kvalitet: Sjukhusvård 20 Kvalitet: Bibliotek 21 Kvalitet: Privattandläkare 22 Kvalitet: Barnomsorg 23 Kvalitet: Idrottsanläggningar 24 Kvalitet: Privatläkare 25 Kvalitet: Skola 26 Kvalitet: Barnavårdscentral 27 Kvalitet: Folktandvård 28 Kommunens insats: Tillgång på bostäder 29 Kommunens insats: Möjlighet att få arbete 30 Kommunens insats: Kollektivtrafik 31 Kommunens insats: Vägar, gator och trafik 32 Kommunens insats: Vatten och avlopp 33 Kommunens insats: Miljövård 34 Kommunens insats: Skolor 35 Kommunens insats: Barnomsorg 36 Kommunens insats: Äldreomsorg 37 Kommunens insats: Handikappomsorg 38 Kommunens insats: Socialhjälp 39 Kommunens insats: Stöd åt idrott och friluftsliv 40 Kommunens insats: Stöd åt annan fritidsverksamhet 41 Kommunens insats: Bibliotek och annan kulturell verksamhet 42 Skolbarn under 16 år 43 Förskolebarn 44 Form av barntillsyn 45 Barnomsorg en föräldraangelägenhet 46 Barnomsorg en samhällelig ekonomisk angelägenhet 47 Barnomsorg på kommunala familjedaghem 48 Barnomsorg på kommunala daghem 49 Annan form av barnomsorg 50 Annan barnomsorg, specificering 51 Allmän bedömning av den kommunala servicen 52 Särskild fråga i kommunvalet 53 Särskild fråga i kommunvalet, specificering 54 Parti som drev kommunal fråga 55 Kommunal fråga som borde uppmärksammas mera 56 Kommunal fråga som borde uppmärksammas mera, specificering 57 Försökt påverka kommunalt beslut 58 Tog kontakt med kommunal tjänsteman eller förvaltning 59 Tog kontakt med kommunalpolitiker 60 Arbetade aktivt i partiorganisation 61 Arbetade aktivt i aktionsgrupp eller byalag 62 Arbetade aktivt i annan organisation 63 Skrev insändare eller artikel i tidning 64 Deltog i namninsamling eller demonstration 65 Annat sätt att påverka kommunalt beslut 66 Ärende man försökt påverka 67 Kontakt stadsdelsnämndspolitiker 68 Kontakt stadsdelstjänstemän 69 Kontakt central nivå i kommunen 70 Hänt i ärende man försökt påverka 71 Orsak att aktivt försöka påverka beslutet 72 Annat skäl att aktivt försöka påverka beslut 73 Reaktion på felaktigt kommunalt beslut 74 Annat sätt att reagera mot felaktigt beslut 75 Kommunalt uppdrag 76 Acceptera kommunalt uppdrag 77 Kandidatens erfarenhet och kunnighet 78 Fördelning mellan könen 79 Fördelning mellan samhällsklasser 80 Fördelning mellan åldersgrupper 81 Kommundelarnas representation 82 Kännedom om namn på riksdagskandidat 83 Kännedom om riksdagskandidats partitillhörighet 84 Kännedom riksdagskandidat 85 Kännedom om namn på kommunkandidat 86 Kännedom om kommunkandidats partitillhörighet 87 Kännedom kommunkandidat 88 Medlem: Idrotts/friluftsförening 89 Medlem: Fackförening 90 Fackförening 91 Medlem: Konsumentorganisation 92 Medlem: Lantbruksorganisation, företagarorganisation 93 Medlem: Politiskt parti 94 Medlem: Boendeförening 95 Medlem: Föräldraförening 96 Medlem: Lokal intressegrupp 97 Medlem: Pensionärsförening 98 Medlem: Annan förening 99 Annan förening, specificering 100 Förtroende: Grundskolan 101 Förtroende: Bankerna 102 Förtroende: Riksdagen 103 Förtroende: Försäkringskassan 104 Förtroende: Radio/TV 105 Förtroende: Sjukvården 106 Förtroende: Politiska partier 107 Förtroende: Storföretagen 108 Förtroende: Kommunpolitikerna 109 Förtroende: Kommuntjänstemännen 110 Behandling: Kvinnor i arbetslivet 111 Behandling: Män i arbetslivet 112 Behandling: Ingen uppfattning om arbetslivet 113 Behandling: Kvinnor i familjelivet 114 Behandling: Män i familjelivet 115 Behandling: Ingen uppfattning i familjelivet 116 Behandling: Kvinnor i det politiska livet lokalt 117 Behandling: Män i det politiska livet lokalt 118 Behandling: Ingen uppfattning om det politiska livet lokalt 119 Behandling: Kvinnor i det politiska livet nationellt 120 Behandling: Män i det politiska livet nationellt 121 Behandling: Ingen uppfattning om det politiska livet nationellt 122 Behandling: Kvinnor i samhället i stort 123 Behandling: Män i samhället i stort 124 Behandling: Ingen uppfattning om samhället i stort 125 Alla medborgare behandlas lika av kommunala myndigheter 126 Inflytande genom att rösta vid kommunalvalet 127 Införandet av stadsdelsnämnder underlättar kontakter 128 Kommunpolitikernas beslut överensstämmer med invånarnas önskemål 129 Kommunens skrivelser ofta svårbegripliga 130 Överflyttning av ansvar från stat till kommun 131 Kommunpolitikerna alltför angelägna att komma överens 132 Svårt ändra ett kommunalt beslut 133 Spelar ingen roll vem som har makten 134 Lättare att påverka genom stadsdelsnämnder 135 Svårt hitta rätt person i kommunal myndighet 136 Kommunalpolitiken betydelselös 137 Förtroendet viktigare än partitillhörighet 138 Den enskilde medborgaren kan inte påverka beslut 139 Likvärdig service i alla kommundelar 140 Ingen hänsyn till påtryckningar från aktionsgrupper 141 Kommunen köper tjänster av privata företag 142 Föreningar bör driva fritidsanläggningar 143 Direktval till stadsdelsnämnd 144 Sänkt kommunalskatt angelägnare än utbyggd service 145 Otillräcklig kunskap för att vara med och besluta 146 Användarna bör få bestämma servicens utformning 147 Alla kommuner bör hålla samma service 148 Antalet privatskolor bör ej öka 149 Avgiftsbeläggning av fler kommunala tjänster 150 Föräldrarna bör få bestämma vilken skola barnen skall gå i 151 Utomparlamentariska metoder kan ibland behövas 152 Alla kommuner bör ha samma kommunalskatt 153 Kollektivtrafik i offentlig regi 154 EG: Demokratin 155 EG: Socialpolitiken 156 EG: Regionalpolitiken 157 EG: Miljön 158 EG: Jämställdheten 159 EG: Matpriserna 160 EG: Inflationen 161 EG: Sjukvården 162 EG: Skolan 163 EG: Kommunernas självstyrelse 164 EG: Barnomsorgen 165 EG: Arbetsmarknaden i kommunen 166 Kommunalpolitikers utrikesresor 167 Annan uppfattning om kommunalpolitikers utrikesresor 168 Regelbunden kontakt på grund av långvarig sjukdom 169 Regelbunden kontakt på grund av anhörigs sjukdom 170 Kontakt med sjukvården någon gång per år 171 Mera sällan kontakt med sjukvården 172 Arbetar inom sjukvården 173 Ökad satsning på öppenvården 174 Sjukvården i privat regi 175 Äldreomsorgen bör inte överlåtas till privata företag 176 Medborgerlig rättighet att välja sjukhus 177 Partiernas huvudståndpunkter i riksdagsvalet 178 Partiernas huvudståndpunkter i kommunalvalet 179 Kommunal information genom kontakt med politiker 180 Kommunal information genom lokalradion 181 Kommunal information genom informationstidning 182 Kommunal information genom artiklar i lokal dagstidning 183 Kommunal information genom samtal med arbetskamrater 184 Kommunal information genom informationsblad från partierna 185 Kommunal information genom regional-TV 186 Kommunal information genom kontakt med kommunala myndigheter 187 Kommunal information genom närradio 188 Kommunal information genom familj, vänner och bekanta 189 Kommunal information genom kommunala annonser i ortspressen 190 Kommunal information genom annan källa 191 Samtal om fråga som rör kommunen 192 Intresse för utgången av riksdagsvalet 193 Intresse för utgången av kommunalvalet 194 Partianhängare 195 Partiets riksdagspolitik 196 Partiets kommunalpolitik 197 Röstat vid varje val 198 Partival riksdagsvalet 1991 199 Partival kommunalvalet 1991 200 Annat parti, specificering 201 Olika partier i riksdags- och kommunalval 202 Anledning till olika parti i riksdags- och kommunalval 203 Uppväxtort 204 Politiskt engagemang i närmaste omgivningen under uppväxt 205 Utbildning 206 Typ av bostad 207 Hyr eller äger bostad 208 Kontakt med grannar 209 Stadsdelsnämndens namn 210 Arbetsmarknadsgrupp 211 Statlig, kommunal eller privat tjänst 212 Heltids- eller deltidsarbete 213 Yrke 214 Yrke: socio-ekonomisk indelning 215 Kön 216 Ålder 217 Civilstånd 218 Sammanräknad inkomst

VAR 1 SSD STUDY NR 0306              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0306


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 002 Loc 6 width 3 1. Medborgarundersökningen 2. Göteborgsundersökningen
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer
VAR 5 INFLÖDESKOD Loc 16 width 2 Inflödeskod 352 00. Ej avregistrerade UE 16 03. UE utan bearbetning: Ej spårad postretur 307 10. Intervju/enkätsvar: Enkätsvar utan påminnelse 55 11. Intervju/enkätsvar: Telefonintervju 8 15. Intervju/enkätsvar: Enkätsvar efter en påminnelse 151 16. Intervju/enkätsvar: Enkätsvar efter två påminnelser 7 23. Partiell medverkan: Oidentifierade svar 5 31. Arbetskoder: Löfte om att sända in formulär 1 32. Arbetskoder: Har skickat in med avriven etikett 3 41. Förhindrad medverkan: Tillfällig sjukdom 1 42. Förhindrad medverkan: Institution 7 43. Förhindrad medverkan: Fysiskt/psykiskt hinder 2 44. Förhindrad medverkan: Språksvårigheter 9 50. Oanträffad: Oanträffad, ej specificerat 1 52. Oanträffad: Tillfälligt bortrest 21 54. Oanträffad: Hemligt telefonnummer/saknar telefon 7 60. Avböjd medverkan: Avböjd medverkan, ej specificerat 1 62. Avböjd medverkan: Sekretess - integritet - register 1 63. Avböjd medverkan: Ställer aldrig upp i undersökningar 40 68. Avböjd medverkan: Vill inte deltaga/vägran enkät 2 90. Övertäckning: Övertäckning/avliden 3 91. Övertäckning: Emigrerat 6 92. Övertäckning: Flyttat ut ur undersökningsområdet
VAR 6 SLUMPSIFFRA Loc 18 width 1 MD=9 Slumpsiffra 481 0. Tillhör ej bortfallspopulationen 378 1. Tillhör bortfallspopulationen men ej bortfallsurvalet 140 2. Tillhör bortfallsurvalet 7 9. Uppgift saknas
VAR 7 VIKT A Loc 19 width 9 Vikt A Valid-n=1006 Min=0 Max=752 Mean=43.5 St.Dev=100.9
VAR 8 VIKT B Loc 28 width 13 Vikt B Valid-n=1006 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 9 KÖN 1 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 1 Är du man eller kvinna? 246 1. Man 283 2. Kvinna 475 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 10 FÖDELSEÅR 2 Loc 42 width 2 MD= 0 or GE 99 2 Vilket år är Du född? 11. 1911 . . 73. 1973 475 00. Bortfall 2 99. Uppgift saknas Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Frek: 2 8 5 6 6 2 9 6 6 9 16 10 11 Kod: 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 6 10 7 12 6 8 6 6 5 5 6 5 8 Kod: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Frek: 6 9 6 7 14 11 11 13 11 13 4 11 5 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Frek: 8 5 6 8 7 5 10 10 10 8 4 10 9 Kod: 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 0 99 Frek: 13 13 14 9 11 10 10 8 12 13 9 475 2 Kod: 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 0 99 Frek: 13 13 14 9 11 10 10 8 12 13 9 475 2
VAR 11 INTRESSE FÖR POLITIK 3 Loc 44 width 1 MD=0 or GE 9 3 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? Vilket av nedanstående alternativ stämmer bäst in på Dig själv? 51 1. Mycket intresserad 274 2. Ganska intresserad 168 3. Inte särskilt intresserad 28 4. Inte alls intresserad 475 0. Bortfall 10 9. Uppgift saknas
VAR 12 LÄSN RIKSPOL FRÅGOR 4 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 4 Hur mycket av det material i dagstidningarna som handlar om nedanstående områden brukar Du läsa eller titta på? 4(1) Rikspolitiska frågor 66 1. Allt/i stort sett allt 231 2. Ganska mycket 148 3. Inte särskilt mycket 51 4. Ingenting/Nästan ingenting 1 7. Flera alternativ markerade 485 0. Bortfall 24 9. Uppgift saknas
VAR 13 LÄSN KOMPOL FRÅGOR 4 Loc 46 width 1 MD=0 or GE 9 4 Kommunalpolitiska frågor <Se F.4 för fullständig frågetext> 50 1. Allt/i stort sett allt 208 2. Ganska mycket 176 3. Inte särskilt mycket 59 4. Ingenting/Nästan ingenting 492 0. Bortfall 21 9. Uppgift saknas
VAR 14 LÄSN LOKALA NYHETER 4 Loc 47 width 1 MD=0 or GE 9 4(3) Lokala nyheter i övrigt <Se F.4 för fullständig frågetext> 98 1. Allt/i stort sett allt 293 2. Ganska mycket 95 3. Inte särskilt mycket 18 4. Ingenting/Nästan ingenting 3 7. Flera alternativ markerade 495 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 15 LÄSN UTRIKESPOLITIK 4 Loc 48 width 1 MD=0 or GE 9 4(4) Politiska händelser utomlands <Se F.4 för fullständig frågetext> 62 1. Allt/i stort sett allt 216 2. Ganska mycket 172 3. Inte särskilt mycket 42 4. Ingenting/Nästan ingenting 508 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 16 KVALITET ÄLDREOMSORG 5 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 5 Frågorna 5-10 avser olika slag av offentlig service. De gäller bland annat om Du anser att den fungerar bra eller dåligt och hur stora insatser som Du anser bör göras på olika områden. Hur ser Du på kvaliten på den service som erbjuds i Din hemort på följande områden? 5(1) Äldreomsorg 10 1. Mycket nöjd 63 2. Ganska nöjd 103 3. Varken nöjd eller missnöjd 80 4. Ganska missnöjd 47 5. Mycket missnöjd 173 8. Vet ej/ingen åsikt 513 0. Bortfall 17 9. Uppgift saknas
VAR 17 KVALITET VÅRDCENTRAL 5 Loc 50 width 1 MD=0 or GE 9 5(2) Vårdcentral <Se F.5 för fullständig frågetext> 51 1. Mycket nöjd 183 2. Ganska nöjd 130 3. Varken nöjd eller missnöjd 37 4. Ganska missnöjd 19 5. Mycket missnöjd 1 7. Flera alternativ markerade 65 8. Vet ej/ingen åsikt 514 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 18 KVALITET KOLLEKTIVTRAF 5 Loc 51 width 1 MD=0 or GE 9 5(3) Kollektivtrafik <Se F.5 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket nöjd 187 2. Ganska nöjd 90 3. Varken nöjd eller missnöjd 84 4. Ganska missnöjd 36 5. Mycket missnöjd 28 8. Vet ej/ingen åsikt 515 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 19 KVALITET SJUKHUSVÅRD 5 Loc 52 width 1 MD=0 or GE 9 5(4) Sjukhusvård <Se F.5 för fullständig frågetext> 73 1. Mycket nöjd 212 2. Ganska nöjd 88 3. Varken nöjd eller missnöjd 39 4. Ganska missnöjd 18 5. Mycket missnöjd 57 8. Vet ej/ingen åsikt 514 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 20 KVALITET BIBLIOTEK 5 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 5(5) Bibliotek <Se F.5 för fullständig frågetext> 131 1. Mycket nöjd 163 2. Ganska nöjd 86 3. Varken nöjd eller missnöjd 3 4. Ganska missnöjd 7 5. Mycket missnöjd 93 8. Vet ej/ingen åsikt 517 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 21 KVALITET PRIVATTANDL. 5 Loc 54 width 1 MD=0 or GE 9 5(6) Privattandläkare <Se F.5 för fullständig frågetext> 161 1. Mycket nöjd 131 2. Ganska nöjd 47 3. Varken nöjd eller missnöjd 7 4. Ganska missnöjd 5 5. Mycket missnöjd 130 8. Vet ej/ingen åsikt 517 0. Bortfall 8 9. Uppgift saknas
VAR 22 KVALITET BARNOMSORG 5 Loc 55 width 1 MD=0 or GE 9 5(7) Barnomsorg <Se F.5 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket nöjd 65 2. Ganska nöjd 82 3. Varken nöjd eller missnöjd 39 4. Ganska missnöjd 22 5. Mycket missnöjd 228 8. Vet ej/ingen åsikt 517 0. Bortfall 23 9. Uppgift saknas
VAR 23 KVALITET IDROTTSANLÄGG 5 Loc 56 width 1 MD=0 or GE 9 5(8) Idrottsanläggningar <Se F.5 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket nöjd 138 2. Ganska nöjd 90 3. Varken nöjd eller missnöjd 26 4. Ganska missnöjd 26 5. Mycket missnöjd 1 7. Flera alternativ markerade 155 8. Vet ej/ingen åsikt 518 0. Bortfall 14 9. Uppgift saknas
VAR 24 KVALITET PRIVATLÄKARE 5 Loc 57 width 1 MD=0 or GE 9 5(9) Privatläkare <Se F.5 för fullständig frågetext> 84 1. Mycket nöjd 116 2. Ganska nöjd 76 3. Varken nöjd eller missnöjd 15 4. Ganska missnöjd 9 5. Mycket missnöjd 177 8. Vet ej/ingen åsikt 519 0. Bortfall 10 9. Uppgift saknas
VAR 25 KVALITET SKOLA 5 Loc 58 width 1 MD=0 or GE 9 5(10) Skola <Se F.5 för fullständig frågetext> 27 1. Mycket nöjd 104 2. Ganska nöjd 95 3. Varken nöjd eller missnöjd 56 4. Ganska missnöjd 27 5. Mycket missnöjd 166 8. Vet ej/ingen åsikt 520 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 26 KVALITET BVC 5 Loc 59 width 1 MD=0 or GE 9 5(11) Barnavårdscentral <Se F.5 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket nöjd 96 2. Ganska nöjd 55 3. Varken nöjd eller missnöjd 6 4. Ganska missnöjd 4 5. Mycket missnöjd 274 8. Vet ej/ingen åsikt 520 0. Bortfall 15 9. Uppgift saknas
VAR 27 KVALITET FOLKTANDVÅRD 5 Loc 60 width 1 MD=0 or GE 9 5(12) Folktandvård <Se F.5 för fullständig frågetext> 89 1. Mycket nöjd 129 2. Ganska nöjd 65 3. Varken nöjd eller missnöjd 13 4. Ganska missnöjd 9 5. Mycket missnöjd 163 8. Vet ej/ingen åsikt 530 0. Bortfall 8 9. Uppgift saknas
VAR 28 TILLGÅNG PÅ BOSTÄDER 6 Loc 61 width 1 MD=0 or GE 9 6 I denna fråga anges några olika uppgifter för kommunerna. Vill Du för var och en av dessa uppgifter ange om Du tycker att det är angeläget att Din kommun gör mera än nu, eller om det i stort sett är bra som det är, eller om kommunens insatser skulle kunna minskas, eller om Du inte har någon åsikt om detta. 6(1) Tillgången på bostäder 305 1. Angeläget göra mera 112 3. Bra som det är 8 5. Kan minskas 75 8. Vet ej/ingen åsikt 491 0. Bortfall 15 9. Uppgift saknas
VAR 29 SYSSELSÄTTNING 6 Loc 62 width 1 MD=0 or GE 9 6(2) Möjligheterna att få arbete <Se F.6 för fullständig frågetext> 368 1. Angeläget göra mera 39 3. Bra som det är 7 5. Kan minskas 86 8. Vet ej/ingen åsikt 492 0. Bortfall 14 9. Uppgift saknas
VAR 30 KOLLEKTIVTRAFIK 6 Loc 63 width 1 MD=0 or GE 9 6(3) Kollektivtrafiken <Se F.6 för fullständig frågetext> 268 1. Angeläget göra mera 194 3. Bra som det är 4 5. Kan minskas 44 8. Vet ej/ingen åsikt 491 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 31 VÄGAR/GATOR/TRAFIK 6 Loc 64 width 1 MD=0 or GE 9 6(4) Vägar, gator och trafik <Se F.6 för fullständig frågetext> 209 1. Angeläget göra mera 226 3. Bra som det är 28 5. Kan minskas 1 7. Flera alternativ markerade 39 8. Vet ej/ingen åsikt 492 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 32 VATTEN OCH AVLOPP 6 Loc 65 width 1 MD=0 or GE 9 6(5) Vatten och avlopp <Se F.6 för fullständig frågetext> 63 1. Angeläget göra mera 320 3. Bra som det är 1 5. Kan minskas 1 7. Flera alternativ markerade 119 8. Vet ej/ingen åsikt 492 0. Bortfall 10 9. Uppgift saknas
VAR 33 MILJÖVÅRD 6 Loc 66 width 1 MD=0 or GE 9 6(6) Miljövård <Se F.6 för fullständig frågetext> 340 1. Angeläget göra mera 110 3. Bra som det är 3 5. Kan minskas 54 8. Vet ej/ingen åsikt 492 0. Bortfall 7 9. Uppgift saknas
VAR 34 SKOLOR 6 Loc 67 width 1 MD=0 or GE 9 6(7) Skolor <Se F.6 för fullständig frågetext> 245 1. Angeläget göra mera 111 3. Bra som det är 8 5. Kan minskas 140 8. Vet ej/ingen åsikt 492 0. Bortfall 10 9. Uppgift saknas
VAR 35 BARNOMSORG 6 Loc 68 width 1 MD=0 or GE 9 6(8) Barnomsorg <Se F.6 för fullständig frågetext> 161 1. Angeläget göra mera 93 3. Bra som det är 15 5. Kan minskas 228 8. Vet ej/ingen åsikt 493 0. Bortfall 16 9. Uppgift saknas
VAR 36 ÄLDREOMSORG 6 Loc 69 width 1 MD=0 or GE 9 6(9) Äldreomsorg <Se F.6 för fullständig frågetext> 303 1. Angeläget göra mera 52 3. Bra som det är 5 5. Kan minskas 146 8. Vet ej/ingen åsikt 493 0. Bortfall 7 9. Uppgift saknas
VAR 37 HANDIKAPPOMSORG 6 Loc 70 width 1 MD=0 or GE 9 6(10) Handikappomsorg <Se F.6 för fullständig frågetext> 231 1. Angeläget göra mera 48 3. Bra som det är 9 5. Kan minskas 217 8. Vet ej/ingen åsikt 494 0. Bortfall 7 9. Uppgift saknas
VAR 38 SOCIALHJÄLP 6 Loc 71 width 1 MD=0 or GE 9 6(11) Socialhjälp <Se F.6 för fullständig frågetext> 62 1. Angeläget göra mera 106 3. Bra som det är 121 5. Kan minskas 1 7. Flera alternativ markerade 213 8. Vet ej/ingen åsikt 495 0. Bortfall 8 9. Uppgift saknas
VAR 39 IDROTT OCH FRILUFTSLIV 6 Loc 72 width 1 MD=0 or GE 9 6(12) Stöd åt idrott och friluftsliv <Se F.6 för fullständig frågetext> 191 1. Angeläget göra mera 152 3. Bra som det är 47 5. Kan minskas 111 8. Vet ej/ingen åsikt 497 0. Bortfall 8 9. Uppgift saknas
VAR 40 FRITIDSVERKSAMHET 6 Loc 73 width 1 MD=0 or GE 9 6(13) Stöd åt annan fritidsverksamhet <Se F.6 för fullständig frågetext> 171 1. Angeläget göra mera 153 3. Bra som det är 34 5. Kan minskas 144 8. Vet ej/ingen åsikt 498 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 41 KULTURELL VERKSAMHET 6 Loc 74 width 1 MD=0 or GE 9 6(14) Bibliotek och annan kulturell verksamhet <Se F.6 för fullständig frågetext> 124 1. Angeläget göra mera 263 3. Bra som det är 22 5. Kan minskas 91 8. Vet ej/ingen åsikt 505 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 42 SKOLBARN UNDER 16 ÅR 7 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 9 7(1) Har du skolbarn under 16 år som bor hemma? 102 1. Ja 382 5. Nej 510 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 43 FÖRSKOLEBARN 7 Loc 76 width 1 MD=0 or GE 9 7(2) Har Du barn som ännu inte börjat skolan? 74 1. Ja 396 5. Nej 535 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 44 FORM AV BARNTILLSYN 8 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 8 (HAR BARN) Hur har Du det ordnat med barntillsynen för barnet/barnen? Vilket av nedanstående alternativ stämmer bäst in på Din situation? 38 1. Någon av barnets föräldrar hemma 31 2. Kommunalt daghem 5 3. Kommunalt familjedaghem/Kommunal dagmamma 6 4. Kommunal omsorg för något barn, men inte för samtliga 17 5. Annan form av barntillsyn 5 7. Flera alternativ markerade 475 0. Bortfall 429 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 45 FÖRÄLDRAANGELÄGENHET 9 Loc 78 width 1 MD=0 9 Barnomsorg kan ordnas på olika sätt. Gör en markering för det alternativ Du tycker är bäst och en markering för det alternativ Du tycker är näst bäst. 9(1) Föräldrarna bör själva svara för barnomsorgen utan särskilda samhälleliga åtgärder 118 1. Bäst 107 2. Näst bäst 306 5. Ej markerat 475 0. Bortfall
VAR 46 SAMHÄLLET EKON BIDRAG 9 Loc 79 width 1 MD=0 9(2) Samhället bör göra det ekonomiskt möjligt för någon förälder att stanna hemma hos barnen <Se F.9 för fullständig frågetext> 312 1. Bäst 78 2. Näst bäst 141 5. Ej markerat 475 0. Bortfall
VAR 47 KOM FAMILJEDAGHEM 9 Loc 80 width 1 MD=0 9(3) Kommunen bör öka sitt ansvar för barnen genom att skaffa fler platser på familjedaghem <Se F.9 för fullständig frågetext> 73 1. Bäst 196 2. Näst bäst 262 5. Ej markerat 475 0. Bortfall
VAR 48 KOMMUNALA DAGHEM 9 Loc 81 width 1 MD=0 9(4) Kommunen bör öka sitt ansvar för barnen genom att skaffa fler platser på kommunala daghem <Se F.9 för fullständig frågetext> 125 1. Bäst 150 2. Näst bäst 256 5. Ej markerat 475 0. Bortfall
VAR 49 ANNAN FORM BARNOMSORG 9 Loc 82 width 1 MD=0 9(5) Annat <Se F.9 för fullständig frågetext> 23 1. Bäst 13 2. Näst bäst 495 5. Ej markerat 475 0. Bortfall
VAR 50 ANNAN BARNOMSORG SPEC 9 Loc 83 width 15 alphabetic 9(6) Annan form av barnomsorg, specificering <Se F.9 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 51 BEDÖMNING KOM SERVICE 10 Loc 98 width 1 MD=0 or GE 9 10 Kommunen gör insatser på olika serviceområden. Hur skulle Du på det hela taget vilja bedöma den kommunala servicen i Din kommun? Vilket av svaren nedan stämmer bäst med Din uppfattning? 11 1. Jag är helt nöjd med kommunens service 132 2. Jag är i stort sett nöjd med kommunens service 287 3. Jag är ganska nöjd kommunens service, men tycker den kunde ha varit bättre i vissa fall 62 4. Jag är övervägande missnöjd med kommunens service, tycker att den är bra i vissa fall 7 5. Jag är helt missnöjd med kommunens service 3 7. Flera alternativ markerade 475 0. Bortfall 29 9. Uppgift saknas
VAR 52 SÄRSKILD FRÅGA KOMVAL 11 Loc 99 width 1 MD=0 or GE 9 11 De närmast följande frågorna 11-12 gäller de politiska partiernas aktiviteter i olika sammanhang. Drev något parti någon särskild fråga i kommunvalet i år i Din kommun? 66 1. Ja 373 5. Nej 475 0. Bortfall 92 9. Uppgift saknas
VAR 53 KOMMUNAL FRÅGA SPEC 11 Loc 100 width 33 alphabetic 11(1) Fråga i kommunalvalet, specificering <Se F.11 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 54 KOMMUNAL FRÅGA: PARTI 11 Loc 133 width 8 alphabetic 11(2) Parti, specificering <Se F.11 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 55 AKTUELL KOMMUNFRÅGA 12 Loc 141 width 1 MD=0 or GE 9 12 Finns det någon eller några aktuella frågor i kommunen som Du tycker att de politiska partierna borde uppmärksamma mera? 306 1. Ja 153 5. Nej 475 0. Bortfall 72 9. Uppgift saknas
VAR 56 AKTUELL KOM FR. SPEC 12 Loc 142 width 25 alphabetic 12(1) Aktuell kommunfråga, specificering <Se F.12 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 57 PÅVERKA KOM BESLUT 13 Loc 167 width 1 MD=0 or GE 9 13 Nästa grupp frågor 13-17 gäller om Du själv, förutom genom att rösta, på något sätt har försökt påverka politiska beslut? Har Du själv någon gång - eventuellt tillsammans med andra - försökt påverka ett kommunalt beslut eller kommunens planer? Om Du svarat Ja, på vilket sätt försökte du påverka kommunen? Du kan ange flera sätt 97 1. Ja 406 5. Nej 475 0. Bortfall 28 9. Uppgift saknas
VAR 58 KONT KOM TJÄNSTEMAN 13 Loc 168 width 1 MD=0 13(1) Tog kontakt med kommunal tjänsteman eller förvaltning <Se F.13 för fullständig frågetext> 38 1. Markerat 493 5. Ej markerat 475 0. Bortfall
VAR 59 KONT KOMMUNALPOL 13 Loc 169 width 1 MD=0 13(2) Tog kontakt med kommunalpolitiker <Se F.13 för fullständig frågetext> 33 1. Markerat 498 5. Ej markerat 475 0. Bortfall
VAR 60 ARBETADE I PARTIORG. 13 Loc 170 width 1 MD=0 13(3) Arbetade aktivt i partiorganisation <Se F.13 för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 515 5. Ej markerat 475 0. Bortfall
VAR 61 ARBETADE I AKTIONSGR. 13 Loc 171 width 1 MD=0 13(4) Arbetade aktivt i aktionsgrupp eller byalag <Se F.13 för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 516 5. Ej markerat 475 0. Bortfall
VAR 62 ARBETADE I ANNAN ORG. 13 Loc 172 width 1 MD=0 13(5) Arbetade aktivt i annan organisation <Se F.13 för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 517 5. Ej markerat 475 0. Bortfall
VAR 63 SKREV INSÄNDARE 13 Loc 173 width 1 MD=0 13(6) Skrev insändare eller artikel i tidning <Se F.13 för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 518 5. Ej markerat 475 0. Bortfall
VAR 64 NAMNINSAML./DEMONSTR. 13 Loc 174 width 1 MD=0 13(7) Deltog i namninsamling eller demonstration <Se F.13 för fullständig frågetext> 48 1. Markerat 483 5. Ej markerat 475 0. Bortfall
VAR 65 ANNAT SÄTT 13 Loc 175 width 1 MD=0 13(8) Annat sätt <Se F.13 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 526 5. Ej markerat 475 0. Bortfall
VAR 66 ÄRENDE FÖRSÖKT PÅVERK 13 Loc 176 width 31 alphabetic 13(9) Vad gällde ärendet, specificering <Se F.13 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 67 STADSDELSPOLITIKER 14 Loc 207 width 1 MD=0 14 Har något sådant försök gällt stadsdelspolitiker eller stadsdelstjänstemän? Om bådadera, markera på båda raderna. 17(1) Ja, politiker i stadsdelsnämnden 36 1. Markerat 495 5. Ej markerat 475 0. Bortfall
VAR 68 STADSDELSTJÄNSTEMÄN 17 Loc 208 width 1 MD=0 14(2) Ja, tjänstemän på stadsdelsförvaltningen <Se F.14 för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 509 5. Ej markerat 475 0. Bortfall
VAR 69 CENTRAL NIVÅ 14 Loc 209 width 1 MD=0 14(3) Nej, enbart central nivå i kommunen <Se F.14 för fullständig frågetext> 46 1. Markerat 485 5. Ej markerat 475 0. Bortfall
VAR 70 HÄNT I ÄRENDET 15 Loc 210 width 1 MD=0 or GE 9 15 Vad hade dittills hänt med ärendet när Du försökte påverka det? Hur långt hade det kommit? Markera det som stämmer bäst. 20 1. Hade just kommit upp, eventuellt beslut höll på att förberedas 17 2. Fullmäktige eller ansvarig nämnd var just i färd med att fatta beslut 13 3. Fullmäktige hade redan fattat beslut och man höll på att genomföra det 4 7. Flera alternativ markerade 35 8. Vet ej 475 0. Bortfall 442 9. Uppgift saknas
VAR 71 ORSAK PÅVERKANSFÖRSÖK 16 Loc 211 width 1 MD=0 or GE 9 16 Vad var det i första hand som fick Dig att aktivt försöka påverka beslutet? 21 1. Jag trodde att det var möjligt att få beslutet ändrat 21 2. Jag önskade göra något för att markera att jag ogillade beslutet 30 3. Jag kände att det är varje medborgarens plikt att göra något mot det han/hon anser är fel 10 4. Annat skäl 7 7. Flera alternativ markerade 475 0. Bortfall 442 9. Uppgift saknas
VAR 72 ANNAT SKÄL PÅVERKA 16 Loc 212 width 25 alphabetic 16(1) Annat skäl, specificering <Se F.16 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 73 REAKTION FEL BESLUT 17 Loc 237 width 1 MD=0 or GE 9 17 Anta att kommunen fattar ett beslut som Du anser är uppenbart felaktigt. Vad skulle Du då göra? Välj ett av följande alternativ 97 1. Finna Dig i beslutet 208 2. Lyda beslutet men arbeta för att få en ändring till stånd 79 3. Försöka kringgå beslutet 13 4. På något sätt sabotera beslutet 48 5. Annat 6 7. Flera alternativ markerade 475 0. Bortfall 80 9. Uppgift saknas
VAR 74 ANNAT SÄTT SPEC 17 Loc 238 width 19 alphabetic 17(1) Annat sätt, specificering <Se F.17 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 75 KOMMUNALT UPPDRAG 18 Loc 257 width 1 MD=0 or GE 9 18 De följande fyra frågorna gäller om Du själv är eller har varit politiskt engagerad och hur Du ser på rekrytering av politiker. Därefter frågar vi också om Du är medlem i någon eller några organisationer eller föreningar? Är Du nu eller har Du tidigare varit ledamot eller suppleant i kommunfullmäktige eller i någon kommunal nämnd eller styrelse? 7 1. Ja, jag är ledamot/suppleant 7 3. Ja, jag har varit ledamot/suppleant 454 5. Nej, jag har inte varit ledamot eller suppleant 475 0. Bortfall 63 9. Uppgift saknas
VAR 76 UPPDRAGSVILLIGHET 19 Loc 258 width 1 MD=0 or GE 9 19 Om Du av något parti som Du sympatiserar med skulle erbjudas att bli ledamot i kommunfullmäktige eller någon kommunal nämnd eller styrelse, skulle Du då kunna tänka Dig att tacka ja? 80 1. Ja 109 3. Tveksam/vet inte 292 5. Nej 475 0. Bortfall 50 9. Uppgift saknas
VAR 77 KANDIDATS ERFARENHET 20 Loc 259 width 1 MD=0 or GE 9 20 När partierna gör upp listor till fullmäktigeval tar de hänsyn till olika egenskaper hos kandidaterna. Ange hur viktiga Du anser de olika nedan nämnda egenskaperna vara. 20(1) Erfarenhet och kunnighet 399 1. Mycket viktig 63 2. Ganska viktig 2 3. Inte särskilt viktig 0 4. Inte alls viktig 17 8. Ingen åsikt 475 0. Bortfall 50 9. Uppgift saknas
VAR 78 KANDIDATENS KÖN 20 Loc 260 width 1 MD=0 or GE 9 20(2) Fördelning mellan könen <Se F.20 för fullständig frågetext> 105 1. Mycket viktig 154 2. Ganska viktig 117 3. Inte särskilt viktig 70 4. Inte alls viktig 20 8. Ingen åsikt 475 0. Bortfall 65 9. Uppgift saknas
VAR 79 KANDIDATENS KLASS 20 Loc 261 width 1 MD=0 or GE 9 20(3) Fördelning mellan samhällsklasser <Se F.20 för fullständig frågetext> 133 1. Mycket viktig 169 2. Ganska viktig 92 3. Inte särskilt viktig 40 4. Inte alls viktig 30 8. Ingen åsikt 475 0. Bortfall 67 9. Uppgift saknas
VAR 80 KANDIDATENS ÅLDER 20 Loc 262 width 1 MD=0 or GE 9 20(4) Fördelning mellan åldersgrupper <Se F.20 för fullständig frågetext> 127 1. Mycket viktig 210 2. Ganska viktig 86 3. Inte särskilt viktig 14 4. Inte alls viktig 25 8. Ingen åsikt 475 0. Bortfall 69 9. Uppgift saknas
VAR 81 KANDIDATENS KOMMUNDEL 20 Loc 263 width 1 MD=0 or GE 9 20(5) Företrädare för olika delar av kommunen <Se F.20 för fullständig frågetext> 137 1. Mycket viktig 189 2. Ganska viktig 75 3. Inte särskilt viktig 19 4. Inte alls viktig 47 8. Ingen åsikt 475 0. Bortfall 64 9. Uppgift saknas
VAR 82 NAMN RIKSDAGSKANDIDAT 21 Loc 264 width 18 alphabetic 21 Känner Du till namnet på någon av de personer som stod på vallistorna i Din hemort? 21(1) Riksdagsvalet - kandidats namn, specificering Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 83 PARTI RIKSDAGSKAND. 21 Loc 282 width 10 alphabetic 21(2) Riksdagsvalet - kandidats partitillhörighet, specificering <Se F.21 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 84 KÄNNEDOM RIKSDAGSKAND 21 Loc 292 width 1 MD=0 21(3) Riksdagskandidat - Minns ej <Se F.21 för fullständig frågetext> 358 1. Minns namn 173 5. Minns ej namn 475 0. Bortfall
VAR 85 NAMN KOMMUNKANDIDAT 21 Loc 293 width 19 alphabetic 21(4) Kommunalvalet - kandidats namn, specificering <Se F.21 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 86 PARTI KOMMUNKANDIDAT 21 Loc 312 width 6 alphabetic 21(5) Kommunalvalet - kandidats partitillhörighet, specificering <Se F.21 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 87 KÄNNEDOM KOMMUNKAND. 21 Loc 318 width 1 MD=0 21(6) Kommunkandidat - Minns ej <Se F.21 för fullständig frågetext> 377 1. Minns namn 154 5. Minns ej namn 475 0. Bortfall
VAR 88 MEDL: IDROTTSFÖRENING 22 Loc 319 width 1 MD=0 or GE 9 22 Är du medlem i någon organisation/förening? Har Du i så fall besökt något möte och eventuellt också yttrat Dig på något möte i sådan organisation/förening? Markera för varje organisation som Du är medlem i. 22(1) Idrotts/friluftsförening 26 1. Besökt möte under senaste året 81 2. Medlem 219 5. Ej medlem 36 7. Flera alternativ markerade 475 0. Bortfall 169 9. Uppgift saknas
VAR 89 MEDL: FACKFÖRENING 22 Loc 320 width 1 MD=0 or GE 9 22(2) Fackförening <Se F.22 för fullständig frågetext> 30 1. Besökt möte under senaste året 180 2. Medlem 135 5. Ej medlem 47 7. Flera alternativ markerade 475 0. Bortfall 139 9. Uppgift saknas
VAR 90 FACKFÖRENING 22 Loc 321 width 16 alphabetic 22(3) Fackförening <Se F.22 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 91 MEDL: KONSUMENTORG. 22 Loc 337 width 1 MD=0 or GE 9 22(4) Konsumentförening eller annan konsumentorganisation <Se F.22 för fullständig frågetext> 1 1. Besökt möte under senaste året 102 2. Medlem 249 5. Ej medlem 2 7. Flera alternativ markerade 475 0. Bortfall 177 9. Uppgift saknas
VAR 92 MEDL: FÖRETAGARORG. 22 Loc 338 width 1 MD=0 or GE 9 22(5) Lantbruksorganisation, företagarorganisation, motsv. <Se F.22 för fullständig frågetext> 0 1. Besökt möte under senaste året 13 2. Medlem 308 5. Ej medlem 2 7. Flera alternativ markerade 475 0. Bortfall 208 9. Uppgift saknas
VAR 93 MEDL: POLITISKT PARTI 22 Loc 339 width 1 MD=0 or GE 9 22(6) Politiskt parti (inkl. kvinno-/ungdomsorganisation) <Se F.22 för fullständig frågetext> 8 1. Besökt möte under senaste året 19 2. Medlem 297 5. Ej medlem 13 7. Flera alternativ markerade 475 0. Bortfall 194 9. Uppgift saknas
VAR 94 MEDL: HYRESGÄSTFÖREN. 22 Loc 340 width 1 MD=0 or GE 9 22(7) Hyresgästförening, bostadsrättsförening, villaägarförening <Se F.22 för fullständig frågetext> 15 1. Besökt möte under senaste året 124 2. Medlem 190 5. Ej medlem 48 7. Flera alternativ markerade 475 0. Bortfall 154 9. Uppgift saknas
VAR 95 MEDL: FÖRÄLDRAFÖREN. 22 Loc 341 width 1 MD=0 or GE 9 22(8) Föräldraförening <Se F.22 för fullständig frågetext> 9 1. Besökt möte under senaste året 28 2. Medlem 288 5. Ej medlem 6 7. Flera alternativ markerade 475 0. Bortfall 200 9. Uppgift saknas
VAR 96 MEDL: LOK INTRESSEGR. 22 Loc 342 width 1 MD=0 or GE 9 22(9) Lokal intressegrupp, miljögrupp, lokal aktionsgrupp, motsv. <Se F.22 för fullständig frågetext> 4 1. Besökt möte under senaste året 10 2. Medlem 300 5. Ej medlem 6 7. Flera alternativ markerade 475 0. Bortfall 211 9. Uppgift saknas
VAR 97 MEDL: PENSIONÄRSFÖREN 22 Loc 343 width 1 MD=0 or GE 9 22(10) Pensionärsförening <Se F.22 för fullständig frågetext> 7 1. Besökt möte under senaste året 32 2. Medlem 294 5. Ej medlem 16 7. Flera alternativ markerade 475 0. Bortfall 182 9. Uppgift saknas
VAR 98 MEDL: ANNAN FÖRENING 22 Loc 344 width 1 MD=0 or GE 9 22(11) Annan förening, rörelse, samfund eller liknande <Se F.22 för fullständig frågetext> 27 1. Besökt möte under senaste året 57 2. Medlem 231 5. Ej medlem 27 7. Flera alternativ markerade 475 0. Bortfall 189 9. Uppgift saknas
VAR 99 ANNAN FÖRENING SPEC 25 Loc 345 width 28 alphabetic 22(12) Annan förening <Se F.22 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 100 FÖRTROENDE GRUNDSKOLA 23 Loc 373 width 1 MD=0 or GE 9 23 Nu följer fyra frågor som berör hur Du ser på olika delar av samhället. Det gäller förtroende för olika institutioner och behandlingen av män och kvinnor. Därefter hur olika, främst kommunala, verksamheter fungerar och hur de bör fungera. Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande samhällsinstitutioner och grupper sköter sitt arbete? 23(1) Grundskolan 33 1. Mycket stort förtroende 175 2. Ganska stort förtroende 116 3. Varken stort eller litet förtroende 65 4. Ganska litet förtroende 16 5. Mycket litet förtroende 96 8. Ingen åsikt 475 0. Bortfall 30 9. Uppgift saknas
VAR 101 FÖRTROENDE BANKERNA 23 Loc 374 width 1 MD=0 or GE 9 23(2) Bankerna <Se F.23 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket stort förtroende 164 2. Ganska stort förtroende 155 3. Varken stort eller litet förtroende 89 4. Ganska litet förtroende 51 5. Mycket litet förtroende 21 8. Ingen åsikt 475 0. Bortfall 19 9. Uppgift saknas
VAR 102 FÖRTROENDE RIKSDAGEN 23 Loc 375 width 1 MD=0 or GE 9 23(3) Riksdagen <Se F.23 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket stort förtroende 137 2. Ganska stort förtroende 186 3. Varken stort eller litet förtroende 70 4. Ganska litet förtroende 42 5. Mycket litet förtroende 37 8. Ingen åsikt 475 0. Bortfall 27 9. Uppgift saknas
VAR 103 FÖRTROENDE F-KASSAN 23 Loc 376 width 1 MD=0 or GE 9 23(4) Försäkringskassan <Se F.23 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket stort förtroende 175 2. Ganska stort förtroende 153 3. Varken stort eller litet förtroende 63 4. Ganska litet förtroende 35 5. Mycket litet förtroende 48 8. Ingen åsikt 475 0. Bortfall 24 9. Uppgift saknas
VAR 104 FÖRTROENDE RADIO/TV 23 Loc 377 width 1 MD=0 or GE 9 23(5) Radio/TV <Se F.23 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket stort förtroende 147 2. Ganska stort förtroende 206 3. Varken stort eller litet förtroende 55 4. Ganska litet förtroende 27 5. Mycket litet förtroende 40 8. Ingen åsikt 475 0. Bortfall 23 9. Uppgift saknas
VAR 105 FÖRTROENDE SJUKVÅRDEN 23 Loc 378 width 1 MD=0 or GE 9 23(6) Sjukvården <Se F.23 för fullständig frågetext> 69 1. Mycket stort förtroende 241 2. Ganska stort förtroende 119 3. Varken stort eller litet förtroende 43 4. Ganska litet förtroende 21 5. Mycket litet förtroende 1 7. Flera alternativ markerade 15 8. Ingen åsikt 475 0. Bortfall 22 9. Uppgift saknas
VAR 106 FÖRTROENDE PARTIER 23 Loc 379 width 1 MD=0 or GE 9 23(7) De politiska partierna <Se F.23 för fullständig frågetext> 8 1. Mycket stort förtroende 76 2. Ganska stort förtroende 191 3. Varken stort eller litet förtroende 107 4. Ganska litet förtroende 76 5. Mycket litet förtroende 49 8. Flera alternativ markerade 475 0. Bortfall 24 9. Uppgift saknas
VAR 107 FÖRTROENDE STORFÖRET. 23 Loc 380 width 1 MD=0 or GE 9 23(8) Storföretagen <Se F.23 för fullständig frågetext> 24 1. Mycket stort förtroende 96 2. Ganska stort förtroende 188 3. Varken stort eller litet förtroende 59 4. Ganska litet förtroende 60 5. Mycket litet förtroende 79 8. Ingen åsikt 475 0. Bortfall 25 9. Uppgift saknas
VAR 108 FÖRTROENDE KOMMUNPOL. 23 Loc 381 width 1 MD=0 or GE 9 23(9) Politikerna här i kommunen <Se F.23 för fullständig frågetext> 9 1. Mycket stort förtroende 80 2. Ganska stort förtroende 215 3. Varken stort eller litet förtroende 72 4. Ganska litet förtroende 57 5. Mycket litet förtroende 77 8. Ingen åsikt 475 0. Bortfall 21 9. Uppgift saknas
VAR 109 FÖRTROENDE KOMMUNTJM. 23 Loc 382 width 1 MD=0 or GE 9 23(10) Tjänstemännen i kommunen <Se F.23 för fullständig frågetext> 7 1. Mycket stort förtroende 69 2. Ganska stort förtroende 187 3. Varken stort eller litet förtroende 78 4. Ganska litet förtroende 68 5. Mycket litet förtroende 98 8. Ingen åsikt 475 0. Bortfall 24 9. Uppgift saknas
VAR 110 KVINNOR I ARBETSLIVET 24 Loc 383 width 1 MD=0 or GE 9 24 Ibland hävdas att män och kvinnor behandlas olika i vissa sammanhang. Anser Du att det finns orättvisor eller obefogade skillnader i behandlingen av män och kvinnor? 24(1) I arbetslivet - kvinnor 30 1. Kvinnor gynnas 298 5. Kvinnor missgynnas 3 7. Flera alternativ markerade 475 0. Bortfall 200 9. Uppgift saknas
VAR 111 MÄN I ARBETSLIVET 24 Loc 384 width 1 MD=0 or GE 9 24(2) I arbetslivet - män <Se F.24 för fullständig frågetext> 220 1. Män gynnas 15 5. Män missgynnas 3 7. Flera alternativ markerade 475 0. Bortfall 293 9. Uppgift saknas
VAR 112 EJ ÅSIKT ARBETSLIVET 24 Loc 385 width 1 MD=0 24(3) I arbetslivet - ingen uppfattning <Se F.24 för fullständig frågetext> 140 1. Markerat 391 5. Ej markerat 475 0. Bortfall
VAR 113 KVINNOR I FAMILJELIV 24 Loc 386 width 1 MD=0 or GE 9 24(4) I familjelivet - kvinnor <Se F.24 för fullständig frågetext> 95 1. Kvinnor gynnas 127 5. Kvinnor missgynnas 4 7. Flera alternativ markerade 475 0. Bortfall 305 9. Uppgift saknas
VAR 114 MÄN I FAMILJELIVET 24 Loc 387 width 1 MD=0 or GE 9 24(5) I familjelivet - män <Se F.24 för fullständig frågetext> 111 1. Män gynnas 52 5. Män missgynnas 4 7. Flera alternativ markerade 475 0. Bortfall 364 9. Uppgift saknas
VAR 115 EJ ÅSIKT FAMILJELIVET 24 Loc 388 width 1 MD=0 24(6) I familjelivet - ingen uppfattning <Se F.24 för fullständig frågetext> 234 1. Markerat 297 5. Ej markerat 475 0. Bortfall
VAR 116 KVINNOR I LOKALPOL. 24 Loc 389 width 1 MD=0 or GE 9 24(7) I det politiska livet lokalt - kvinnor <Se F.24 för fullständig frågetext> 38 1. Kvinnor gynnas 160 5. Kvinnor missgynnas 475 0. Bortfall 333 9. Uppgift saknas
VAR 117 MÄN I LOKALPOLITIKEN 24 Loc 390 width 1 MD=0 or GE 9 24(8) I det politiska livet lokalt - män <Se F.24 för fullständig frågetext> 141 1. Män gynnas 9 5. Män missgynnas 475 0. Bortfall 381 9. Uppgift saknas
VAR 118 EJ ÅSIKT LOKALPOLITIK 24 Loc 391 width 1 MD=0 24(9) I det politiska livet lokalt - ingen uppfattning <Se F.24 för fullständig frågetext> 266 1. Markerat 265 5. Ej markerat 475 0. Bortfall
VAR 119 KVINNOR I RIKSPOLITIK 24 Loc 392 width 1 MD=0 or GE 9 24(10) I det politiska livet nationellt - kvinnor <Se F.24 för fullständig frågetext> 32 1. Kvinnor gynnas 183 5. Kvinnor missgynnas 3 7. Flera alternativ markerad 475 0. Bortfall 313 9. Uppgift saknas
VAR 120 MÄN I RIKSPOLITIKEN 24 Loc 393 width 1 MD=0 or GE 9 24(11) I det politiska livet nationellt - män <Se F.24 för fullständig frågetext> 165 1. Män gynnas 10 5. Män missgynnas 3 7. Flera alternativ markerade 475 0. Bortfall 353 9. Uppgift saknas
VAR 121 EJ ÅSIKT RIKSPOLITIK 24 Loc 394 width 1 MD=0 24(12) I det politiska livet nationellt - ingen uppfattning <Se F.24 för fullständig frågetext> 238 1. Markerat 293 5. Ej markerat 475 0. Bortfall
VAR 122 KVINNOR I SAMHÄLLET 24 Loc 395 width 1 MD=0 or GE 9 24(13) I samhället i stort - kvinnor <Se F.24 för fullständig frågetext> 49 1. Kvinnor gynnas 201 5. Kvinnor missgynnas 4 7. Flera alternativ markerad 475 0. Bortfall 277 9. Uppgift saknas
VAR 123 MÄN I SAMHÄLLET 24 Loc 396 width 1 MD=0 or GE 9 24(14) I samhället i stort - män <Se F.24 för fullständig frågetext> 172 1. Män gynnas 14 5. Män missgynnas 4 7. Flera alternativ markerade 475 0. Bortfall 341 9. Uppgift saknas
VAR 124 EJ ÅSIKT SAMHÄLLET 24 Loc 397 width 1 MD=0 24(15) I samhället i stort - ingen uppfattning <Se F.24 för fullständig frågetext> 208 1. Markerat 323 5. Ej markerat 475 0. Bortfall
VAR 125 MEDB. BEHANDLAS LIKA 25 Loc 398 width 1 MD=0 or GE 9 25 Här följer ett antal påståenden om hur det går till och fungerar i politiken. Markera det svar som ligger närmast Din egen uppfattning. 25(1) Alla medborgare behandlas lika av kommunala myndigheter 28 1. Instämmer helt 152 2. Instämmer i stort sett 142 3. I stort sett motsatt åsikt 115 4. Helt motsatt åsikt 69 8. Ingen åsikt/Vet ej 475 0. Bortfall 25 9. Uppgift saknas
VAR 126 INFLYTANDE GM RÖSTA 25 Loc 399 width 1 MD=0 or GE 9 25(2) Genom att rösta vid kommunalvalen kan man verkligen vara med om att bestämma hur kommunalpolitiken skall utformas <Se F.25 för fullständig frågetext> 38 1. Instämmer helt 237 2. Instämmer i stort sett 95 3. I stort sett motsatt åsikt 62 4. Helt motsatt åsikt 75 8. Ingen åsikt/Vet ej 475 0. Bortfall 24 9. Uppgift saknas
VAR 127 STADSDELSNÄMNDER 25 Loc 400 width 1 MD=0 or GE 9 25(3) Införandet av stadsdelsnämnder gör det lättare att få kontakt med ansvariga tjänstemän <Se F.25 för fullständig frågetext> 21 1. Instämmer helt 109 2. Instämmer i stort sett 83 3. I stort sett motsatt åsikt 106 4. Helt motsatt åsikt 1 7. Flera alternativ markerade 152 8. Ingen åsikt/Vet ej 475 0. Bortfall 59 9. Uppgift saknas
VAR 128 KOMMUNINV. ÖNSKEMÅL 25 Loc 401 width 1 MD=0 or GE 9 25(4) Kommunpolitikerna gör sitt bästa för att fatta beslut som stämmer med kommuninvånarnas önskemål <Se F.25 för fullständig frågetext> 10 1. Instämmer helt 193 2. Instämmer i stort sett 94 3. I stort sett motsatt åsikt 51 4. Helt motsatt åsikt 125 8. Ingen åsikt/Vet ej 475 0. Bortfall 58 9. Uppgift saknas
VAR 129 SVÅRBEGR. SKRIVELSER 25 Loc 402 width 1 MD=0 or GE 9 25(5) Skrivelser och andra meddelanden från kommunen är ofta svårbegripliga <Se F.25 för fullständig frågetext> 131 1. Instämmer helt 153 2. Instämmer i stort sett 98 3. I stort sett motsatt åsikt 28 4. Helt motsatt åsikt 64 8. Ingen åsikt/Vet ej 475 0. Bortfall 57 9. Uppgift saknas
VAR 130 KOMMUNALT ANSVAR 25 Loc 403 width 1 MD=0 or GE 9 25(6) En överflyttning av ansvaret från stat till kommun ger medborgarna bättre inflytande över den offentliga servicen <Se F.25 för fullständig frågetext> 46 1. Instämmer helt 199 2. Instämmer i stort sett 56 3. I stort sett motsatt åsikt 30 4. Helt motsatt åsikt 140 8. Ingen åsikt/Vet ej 475 0. Bortfall 60 9. Uppgift saknas
VAR 131 FÖR MYCKET KOMPROMISS 25 Loc 404 width 1 MD=0 or GE 9 25(7) Politikerna i kommunen är alltför angelägna att komma överens <Se F.25 för fullständig frågetext> 34 1. Instämmer helt 119 2. Instämmer i stort sett 89 3. I stort sett motsatt åsikt 22 4. Helt motsatt åsikt 205 8. Ingen åsikt/Vet ej 475 0. Bortfall 62 9. Uppgift saknas
VAR 132 OMÖJLIGT ÄNDRA BESLUT 25 Loc 405 width 1 MD=0 or GE 9 25(8) Det är nästan omöjligt att få ändring på ett kommunalt beslut även om kommunen har fel <Se F.25 för fullständig frågetext> 151 1. Instämmer helt 136 2. Instämmer i stort sett 22 3. I stort sett motsatt åsikt 7 4. Helt motsatt åsikt 1 7. Flera alternativ markerade 155 8. Ingen åsikt/Vet ej 475 0. Bortfall 59 9. Uppgift saknas
VAR 133 VEM HAR MAKTEN 25 Loc 406 width 1 MD=0 or GE 9 25(9) Det spelar ingen roll för kommunalpolitiken vilka partier som har makten i kommunen <Se F.25 för fullständig frågetext> 39 1. Instämmer helt 117 2. Instämmer i stort sett 140 3. I stort sett motsatt åsikt 117 4. Helt motsatt åsikt 0 7. Flera alternativ markerade 91 8. Ingen åsikt/Vet ej 475 0. Bortfall 27 9. Uppgift saknas
VAR 134 SDN LÄTTARE PÅVERKA 25 Loc 407 width 1 MD=0 or GE 9 25(10) Införandet av stadsdelsnämnder gör det lättare för vanligt folk att påverka politiken <Se F.25 för fullständig frågetext> 18 1. Instämmer helt 78 2. Instämmer i stort sett 99 3. I stort sett motsatt åsikt 145 4. Helt motsatt åsikt 1 7. Flera alternativ markerade 166 8. Ingen åsikt/Vet ej 475 0. Bortfall 24 9. Uppgift saknas
VAR 135 SVÅRT HITTA RÄTT 25 Loc 408 width 1 MD=0 or GE 9 25(11) Det är svårt att hitta rätt person när man kontaktar en kommunal myndighet <Se F.25 för fullständig frågetext> 186 1. Instämmer helt 156 2. Instämmer i stort sett 46 3. I stort sett motsatt åsikt 19 4. Helt motsatt åsikt 102 8. Ingen åsikt/Vet ej 475 0. Bortfall 22 9. Uppgift saknas
VAR 136 KOM.POL BETYDELSELÖS 25 Loc 409 width 1 MD=0 or GE 9 25(12) Det betyder ingenting vad kommunalpolitikerna bestämmer - det är beslut på andra håll som avgör kommunens framtid <Se F.25 för fullständig frågetext> 52 1. Instämmer helt 152 2. Instämmer i stort sett 119 3. I stort sett motsatt åsikt 38 4. Helt motsatt åsikt 145 8. Ingen åsikt/Vet ej 475 0. Bortfall 25 9. Uppgift saknas
VAR 137 FÖRTROENDET VIKTIGT 25 Loc 410 width 1 MD=0 or GE 9 25(13) Förtroendet för kommunalpolitikern som person är viktigare än att han/hon representerar ett visst parti <Se F.25 för fullständig frågetext> 134 1. Instämmer helt 167 2. Instämmer i stort sett 56 3. I stort sett motsatt åsikt 43 4. Helt motsatt åsikt 104 8. Ingen åsikt/Vet ej 475 0. Bortfall 27 9. Uppgift saknas
VAR 138 OMÖJLIGT PÅVERKA 25 Loc 411 width 1 MD=0 or GE 9 25(14) Som enskild medborgare har man inte någon verklig möjlighet att påverka politikernas beslut <Se F.25 för fullständig frågetext> 178 1. Instämmer helt 161 2. Instämmer i stort sett 46 3. I stort sett motsatt åsikt 22 4. Helt motsatt åsikt 67 8. Ingen åsikt/Vet ej 475 0. Bortfall 57 9. Uppgift saknas
VAR 139 LIKVÄRDIG SERVICE 26 Loc 412 width 1 MD=0 or GE 9 26 Nu följer en serie påståenden om hur det bör gå till och hur det bör fungera i politiken. Markera det svar som ligger närmast Din egen uppfattning. 26(1) Man bör ha likvärdig service i alla delar av kommunen eftersom man betalar samma kommunalskatt 376 1. Instämmer helt 84 2. Instämmer i stort sett 4 3. I stort sett motsatt åsikt 6 4. Helt motsatt åsikt 8 8. Ingen åsikt/Vet ej 475 0. Bortfall 53 9. Uppgift saknas
VAR 140 EJ HÄNSYN PÅTRYCKN. 26 Loc 413 width 1 MD=0 or GE 9 26(2) Politikerna bör inte ta hänsyn till påtryckningar från aktionsgrupper <Se F.26 för fullständig frågetext> 81 1. Instämmer helt 127 2. Instämmer i stort sett 123 3. I stort sett motsatt åsikt 79 4. Helt motsatt åsikt 60 8. Ingen åsikt/Vet ej 475 0. Bortfall 61 9. Uppgift saknas
VAR 141 KÖPA PRIVATA TJÄNSTER 26 Loc 414 width 1 MD=0 or GE 9 26(3) Det är önskvärt att kommunen i större utsträckning köper tjänster av privata företag i stället för att bedriva egen verksamhet <Se F.26 för fullständig frågetext> 157 1. Instämmer helt 154 2. Instämmer i stort sett 58 3. I stort sett motsatt åsikt 57 4. Helt motsatt åsikt 80 8. Ingen åsikt/Vet ej 475 0. Bortfall 25 9. Uppgift saknas
VAR 142 FÖRENING DRIVER ANL. 26 Loc 415 width 1 MD=0 or GE 9 26(4) Man bör låta föreningar svara för driften av fritidsanläggningar <Se F.26 för fullständig frågetext> 148 1. Instämmer helt 164 2. Instämmer i stort sett 45 3. I stort sett motsatt åsikt 32 4. Helt motsatt åsikt 1 7. Flera alternativ markerade 85 8. Ingen åsikt/Vet ej 475 0. Bortfall 56 9. Uppgift saknas
VAR 143 DIREKTVAL TILL SDN 26 Loc 416 width 1 MD=0 or GE 9 26(5) Där det finns en stadsdelsnämnd bör den inte väljas av fullmäktige utan direkt av väljarna i stadsdelen <Se F.26 för fullständig frågetext> 238 1. Instämmer helt 99 2. Instämmer i stort sett 15 3. I stort sett motsatt åsikt 13 4. Helt motsatt åsikt 1 7. Flera alternativ markerade 110 8. Ingen åsikt/Vet ej 475 0. Bortfall 55 9. Uppgift saknas
VAR 144 SÄNKT KOMMUNALSKATT 26 Loc 417 width 1 MD=0 or GE 9 26(6) Det är mer angeläget att sänka kommunalskatten än att bygga ut den kommunala servicen <Se F.26 för fullständig frågetext> 95 1. Instämmer helt 99 2. Instämmer i stort sett 124 3. I stort sett motsatt åsikt 117 4. Helt motsatt åsikt 72 8. Ingen åsikt/Vet ej 475 0. Bortfall 24 9. Uppgift saknas
VAR 145 OTILLRÄCKLIG KUNSKAP 26 Loc 418 width 1 MD=0 or GE 9 26(7) Folk i allmänhet har inte tillräcklig kunskap för att vara med och bestämma i kommunen <Se F.26 för fullständig frågetext> 120 1. Instämmer helt 152 2. Instämmer i stort sett 90 3. I stort sett motsatt åsikt 50 4. Helt motsatt åsikt 65 8. Ingen åsikt/Vet ej 475 0. Bortfall 54 9. Uppgift saknas
VAR 146 ANVÄNDARNA BESTÄMMER 26 Loc 419 width 1 MD=0 or GE 9 26(8) De som utnyttjar kommunens service bör också få bestämma över servicens utformning <Se F.26 för fullständig frågetext> 132 1. Instämmer helt 217 2. Instämmer i stort sett 51 3. I stort sett motsatt åsikt 23 4. Helt motsatt åsikt 53 8. Ingen åsikt/Vet ej 475 0. Bortfall 55 9. Uppgift saknas
VAR 147 SAMMA KOM SERVICE 26 Loc 420 width 1 MD=0 or GE 9 26(9) Staten bör tvinga alla kommuner att hålla samma service <Se F.26 för fullständig frågetext> 138 1. Instämmer helt 125 2. Instämmer i stort sett 77 3. I stort sett motsatt åsikt 54 4. Helt motsatt åsikt 1 7. Flera alternativ markerade 80 8. Ingen åsikt/Vet ej 475 0. Bortfall 56 9. Uppgift saknas
VAR 148 PRIVATSKOLOR EJ ÖKA 26 Loc 421 width 1 MD=0 or GE 9 26(10) Antalet privatskolor bör ej öka <Se F.26 för fullständig frågetext> 116 1. Instämmer helt 86 2. Instämmer i stort sett 103 3. I stort sett motsatt åsikt 101 4. Helt motsatt åsikt 102 8. Ingen åsikt/Vet ej 475 0. Bortfall 23 9. Uppgift saknas
VAR 149 AVGIFTSBELÄGGNING 26 Loc 422 width 1 MD=0 or GE 9 26(11) Fler kommunala tjänster borde avgiftsbeläggas så att de som utnyttjar dem får betala för sig <Se F.26 för fullständig frågetext> 81 1. Instämmer helt 123 2. Instämmer i stort sett 115 3. I stort sett motsatt åsikt 99 4. Helt motsatt åsikt 85 8. Ingen åsikt/Vet ej 475 0. Bortfall 28 9. Uppgift saknas
VAR 150 RÄTT ATT VÄLJA SKOLA 26 Loc 423 width 1 MD=0 or GE 9 26(12) Föräldrarna bör få bestämma vilken skola barnen skall gå i <Se F.26 för fullständig frågetext> 267 1. Instämmer helt 117 2. Instämmer i stort sett 34 3. I stort sett motsatt åsikt 13 4. Helt motsatt åsikt 46 8. Ingen åsikt/Vet ej 475 0. Bortfall 54 9. Uppgift saknas
VAR 151 OCKUPATION NÖDVÄNDIG 26 Loc 424 width 1 MD=0 or GE 9 26(13) Ockupation och liknande aktioner kan ibland behövas för att få kommunalpolitikerna att ta reson <Se F.26 för fullständig frågetext> 76 1. Instämmer helt 113 2. Instämmer i stort sett 89 3. I stort sett motsatt åsikt 104 4. Helt motsatt åsikt 88 8. Ingen åsikt/Vet ej 475 0. Bortfall 61 9. Uppgift saknas
VAR 152 SAMMA KOMMUNALSKATT 26 Loc 425 width 1 MD=0 or GE 9 26(14) Alla kommuner bör ha samma kommunalskatt <Se F.26 för fullständig frågetext> 175 1. Instämmer helt 100 2. Instämmer i stort sett 73 3. I stort sett motsatt åsikt 68 4. Helt motsatt åsikt 93 8. Ingen åsikt/Vet ej 475 0. Bortfall 22 9. Uppgift saknas
VAR 153 OFF. KOLLEKTIVTRAFIK 26 Loc 426 width 1 MD=0 or GE 9 26(15) Kollektivtrafiken bör bedrivas i offentlig regi <Se F.26 för fullständig frågetext> 160 1. Instämmer helt 122 2. Instämmer i stort sett 56 3. I stort sett motsatt åsikt 45 4. Helt motsatt åsikt 94 8. Ingen åsikt/Vet ej 475 0. Bortfall 54 9. Uppgift saknas
VAR 154 EG: DEMOKRATIN 27 Loc 427 width 1 MD=0 or GE 9 27 Ett område där det sker stora förändringar är relationerna till andra länder och till internationella organisationer. I två frågor vill vi veta vilken innebörd Du anser att dessa förändringar kan få. Hur ser Du personligen på konsekvenserna av en svensk EG-anslutning för det svenska samhället i olika avseenden? Markera med ett kryss på varje rad. 27(1) För demokratin 70 1. Mycket positivt 106 2. I stort sett positivt 113 3. Ingen betydelse 67 4. I stort sett negativt 26 5. Mycket negativt 83 8. Ingen åsikt 475 0. Bortfall 66 9. Uppgift saknas
VAR 155 EG: SOCIALPOLITIKEN 27 Loc 428 width 1 MD=0 or GE 9 27(2) För socialpolitiken <Se F.27 för fullständig frågetext> 25 1. Mycket positivt 70 2. I stort sett positivt 120 3. Ingen betydelse 92 4. I stort sett negativt 35 5. Mycket negativt 119 8. Ingen åsikt 475 0. Bortfall 70 9. Uppgift saknas
VAR 156 EG: REGIONALPOLITIKEN 27 Loc 429 width 1 MD=0 or GE 9 27(3) För regionalpolitiken <Se F.27 för fullständig frågetext> 21 1. Mycket positivt 61 2. I stort sett positivt 151 3. Ingen betydelse 56 4. I stort sett negativt 24 5. Mycket negativt 144 8. Ingen åsikt 475 0. Bortfall 74 9. Uppgift saknas
VAR 157 EG: MILJÖN 27 Loc 430 width 1 MD=0 or GE 9 27(4) För miljön <Se F.27 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket positivt 101 2. I stort sett positivt 60 3. Ingen betydelse 115 4. I stort sett negativt 60 5. Mycket negativt 69 8. Ingen åsikt 475 0. Bortfall 66 9. Uppgift saknas
VAR 158 EG: JÄMSTÄLLDHETEN 27 Loc 431 width 1 MD=0 or GE 9 27(5) För jämställdheten <Se F.27 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket positivt 62 2. I stort sett positivt 144 3. Ingen betydelse 96 4. I stort sett negativt 44 5. Mycket negativt 81 8. Ingen åsikt 475 0. Bortfall 72 9. Uppgift saknas
VAR 159 EG: MATPRISERNA 27 Loc 432 width 1 MD=0 or GE 9 27(6) För matpriserna <Se F.27 för fullständig frågetext> 180 1. Mycket positivt 184 2. I stort sett positivt 21 3. Ingen betydelse 16 4. I stort sett negativt 12 5. Mycket negativt 54 8. Ingen åsikt 475 0. Bortfall 64 9. Uppgift saknas
VAR 160 EG: INFLATIONEN 27 Loc 433 width 1 MD=0 or GE 9 27(7) För inflationen <Se F.27 för fullständig frågetext> 77 1. Mycket positivt 141 2. I stort sett positivt 60 3. Ingen betydelse 30 4. I stort sett negativt 16 5. Mycket negativt 137 8. Ingen åsikt 475 0. Bortfall 70 9. Uppgift saknas
VAR 161 EG: SJUKVÅRDEN 27 Loc 434 width 1 MD=0 or GE 9 27(8) För sjukvården <Se F.27 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket positivt 91 2. I stort sett positivt 146 3. Ingen betydelse 67 4. I stort sett negativt 15 5. Mycket negativt 106 8. Ingen åsikt 475 0. Bortfall 65 9. Uppgift saknas
VAR 162 EG: SKOLAN 27 Loc 435 width 1 MD=0 or GE 9 27(9) För skolan <Se F.27 för fullständig frågetext> 64 1. Mycket positivt 127 2. I stort sett positivt 106 3. Ingen betydelse 31 4. I stort sett negativt 14 5. Mycket negativt 119 8. Ingen åsikt 475 0. Bortfall 70 9. Uppgift saknas
VAR 163 EG: KOM SJÄLVSTYRELSE 27 Loc 436 width 1 MD=0 or GE 9 27(10) För kommunernas självstyrelse <Se F.27 för fullständig frågetext> 26 1. Mycket positivt 48 2. I stort sett positivt 178 3. Ingen betydelse 44 4. I stort sett negativt 22 5. Mycket negativt 142 8. Ingen åsikt 475 0. Bortfall 71 9. Uppgift saknas
VAR 164 EG: BARNOMSORGEN 27 Loc 437 width 1 MD=0 or GE 9 27(11) För barnomsorgen <Se F.27 för fullständig frågetext> 19 1. Mycket positivt 45 2. I stort sett positivt 179 3. Ingen betydelse 45 4. I stort sett negativt 16 5. Mycket negativt 154 8. Ingen åsikt 475 0. Bortfall 73 9. Uppgift saknas
VAR 165 EG: KOM ARBETSMARKNAD 27 Loc 438 width 1 MD=0 or GE 9 27(12) För arbetsmarknaden i Din kommun <Se F.27 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket positivt 97 2. I stort sett positivt 88 3. Ingen betydelse 67 4. I stort sett negativt 31 5. Mycket negativt 129 8. Ingen åsikt 475 0. Bortfall 73 9. Uppgift saknas
VAR 166 POLITIKERS UTL. RESOR 28 Loc 439 width 1 MD=0 or GE 9 28 Vilken är Din allmänna uppfattning om kommunalpolitikernas utlandsresor? Anser Du att resorna är angelägna erfarenhetsutbyten över nationsgränserna eller handlar det om onödiga nöjesutflykter? 7 1. Mycket angelägna resor 90 2. I stort sett angelägna resor 229 3. I stort sett onödiga utflykter 116 4. Helt onödiga utflykter 32 6. Annat svar 2 7. Flera alternativ markerade 475 0. Bortfall 55 9. Uppgift saknas
VAR 167 UTRIKESRESOR SPEC 28 Loc 440 width 22 alphabetic 28(1) Annat svar, specificering <Se F.28 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 168 SJUKVÅRD: REGELBUNDET 29 Loc 462 width 1 MD=0 29 Nu kommer några frågor som rör sjukvård och landstingets verksamhet. Första fråga gäller olika slag av kontakter med sjukvården. Markera det eller de av nedanstående alternativ som stämmer in på Dig. 29(1) Har behov av regelbundna sjukvårdsbesök på grund av långvarig sjukdom 81 1. Markerat 450 5. Ej markerat 475 0. Bortfall
VAR 169 SJUKVÅRD: ANHÖRIG 29 Loc 463 width 1 MD=0 29(2) Har ofta kontakt med sjukvården på grund av att jag har anhörig/nära vän med långvarig sjukdom <Se F.29 för fullständig frågetext> 57 1. Markerat 474 5. Ej markerat 475 0. Bortfall
VAR 170 SJUKVÅRD: NGN GÅNG/ÅR 29 Loc 464 width 1 MD=0 29(3) Brukar åtminstone någon gång årligen ha orsak att besöka läkare eller annan sjukvårdsmottagning <Se F.29 för fullständig frågetext> 255 1. Markerat 276 5. Ej markerat 475 0. Bortfall
VAR 171 SJUKVÅRD: SÄLLAN KONT 29 Loc 465 width 1 MD=0 29(4) Har mer sällan haft orsak att kontakta sjukvården <Se F.29 för fullständig frågetext> 173 1. Markerat 358 5. Ej markerat 475 0. Bortfall
VAR 172 SJUKVÅRD: ARBETE 29 Loc 466 width 1 MD=0 29(5) Arbetar själv inom sjukvården <Se F.29 för fullständig frågetext> 46 1. Markerat 485 5. Ej markerat 475 0. Bortfall
VAR 173 SATSA PÅ ÖPPENVÅRD 30 Loc 467 width 1 MD=0 or GE 9 30 Här följer några påståenden om sjukvården och om hur den bör fungera. Markera för varje påstående det svar som ligger närmast Din egen uppfattning. 30(1) Satsningen på öppenvården bör öka i jämförelse med sjukhusvården 173 1. Instämmer helt 183 2. Instämmer i stort sett 23 3. I stort sett motsatt åsikt 16 4. Helt motsatt åsikt 1 7. Flera alternativ markerade 109 8. Ingen åsikt 475 0. Bortfall 26 9. Uppgift saknas
VAR 174 MERA PRIVAT SJUKVÅRD 30 Loc 468 width 1 MD=0 or GE 9 30(2) Sjukvården bör i större utsträckning bedrivas i privat regi <Se F.30 för fullständig frågetext> 84 1. Instämmer helt 158 2. Instämmer i stort sett 109 3. I stort sett motsatt åsikt 100 4. Helt motsatt åsikt 2 7. Flera alternativ markerade 57 8. Ingen åsikt 475 0. Bortfall 21 9. Uppgift saknas
VAR 175 EJ PRIVAT ÄLDREVÅRD 30 Loc 469 width 1 MD=0 or GE 9 30(3) Kommunen bör ej överlåta äldreomsorgen till privata företag <Se F.30 för fullständig frågetext> 148 1. Instämmer helt 99 2. Instämmer i stort sett 114 3. I stort sett motsatt åsikt 77 4. Helt motsatt åsikt 0 7. Flera alternativ markerade 75 8. Ingen åsikt 475 0. Bortfall 18 9. Uppgift saknas
VAR 176 RÄTT VÄLJA SJUKHUS 30 Loc 470 width 1 MD=0 or GE 9 30(4) Det bör vara en rättighet för varje medborgare att välja vilket sjukhus han/hon vill utnyttja <Se F.30 för fullständig frågetext> 409 1. Instämmer helt 85 2. Instämmer i stort sett 7 3. I stort sett motsatt åsikt 6 4. Helt motsatt åsikt 0 7. Flera alternativ markerade 13 8. Ingen åsikt 475 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 177 INFO RIKSDAGSVALET 31 Loc 471 width 1 MD=0 or GE 9 31 Vi vill med frågorna 31-33 gärna få veta dels hur bra information Du anser att Du får om olika politiska frågor, dels på vilket sätt Du får information. Anser Du att Du har kunnat få en tillräckligt klar bild av de olika partiernas huvudståndpunkter i de olika nyss avslutade valen? 31(1) Riksdagsvalet 93 1. Ja helt klar 247 2. Ja ganska klar 131 3. Nej ganska oklar 35 4. Nej helt oklar 475 0. Bortfall 25 9. Uppgift saknas
VAR 178 INFO KOMMUNALVALET 31 Loc 472 width 1 MD=0 or GE 9 31(2) Kommunalvalet <Se F.31 för fullständig frågetext> 54 1. Ja helt klar 162 2. Ja ganska klar 212 3. Nej ganska oklar 71 4. Nej helt oklar 475 0. Bortfall 32 9. Uppgift saknas
VAR 179 KOMINFO: KONTAKT POL 32 Loc 473 width 1 MD=0 32 Man kan få information om politiska frågor på många olika sätt. Markera med 1 i det viktigaste och med 2 det näst viktigaste sättet på vilket Du kan få information om politiska frågor i kommunen. 32(1) Information om kommunen: Kontakt med politiker 64 1. Viktigaste sättet 77 2. Näst viktigaste sättet 390 5. Ej markerat 475 0. Bortfall
VAR 180 KOMINFO: LOKALRADION 32 Loc 474 width 1 MD=0 32(2) Information om kommunen: Lokalradion <Se F.32 för fullständig frågetext> 124 1. Viktigaste sättet 73 2. Näst viktigaste sättet 334 5. Ej markerat 475 0. Bortfall
VAR 181 KOMINFO: INFOTIDNING 32 Loc 475 width 1 MD=0 32(3) Information om kommunen: Informationstidning <Se F.32 för fullständig frågetext> 81 1. Viktigaste sättet 74 2. Näst viktigaste sättet 376 5. Ej markerat 475 0. Bortfall
VAR 182 KOMINFO: DAGSTIDNING 32 Loc 476 width 1 MD=0 32(4) Information om kommunen: Artiklar i lokal dagstidning <Se F.32 för fullständig frågetext> 233 1. Viktigaste sättet 77 2. Näst viktigaste sättet 221 5. Ej markerat 475 0. Bortfall
VAR 183 KOMINFO: ARBETSKAMRAT 32 Loc 477 width 1 MD=0 32(5) Information om kommunen: Samtal med arbetskamrater <Se F.32 för fullständig frågetext> 27 1. Viktigaste sättet 86 2. Näst viktigaste sättet 418 5. Ej markerat 475 0. Bortfall
VAR 184 KOMINFO: PARTIINFO 32 Loc 478 width 1 MD=0 32(6) Information om kommunen: Informationsblad från partierna <Se F.32 för fullständig frågetext> 61 1. Viktigaste sättet 88 2. Näst viktigaste sättet 382 5. Ej markerat 475 0. Bortfall
VAR 185 KOMINFO: REGIONAL-TV 32 Loc 479 width 1 MD=0 32(7) Information om kommunen: Regional-TV <Se F.32 för fullständig frågetext> 154 1. Viktigaste sättet 100 2. Näst viktigaste sättet 277 5. Ej markerat 475 0. Bortfall
VAR 186 KOMINFO: KONTAKT MYND 32 Loc 480 width 1 MD=0 32(8) Information om kommunen: Kontakt med kommunala myndigheter eller kommunala tjänstemän <Se F.32 för fullständig frågetext> 33 1. Viktigaste sättet 77 2. Näst viktigaste sättet 421 5. Ej markerat 475 0. Bortfall
VAR 187 KOMINFO: NÄRRADIO 32 Loc 481 width 1 MD=0 32(9) Information om kommunen: Närradio <Se F.32 för fullständig frågetext> 52 1. Viktigaste sättet 57 2. Näst viktigaste sättet 422 5. Ej markerat 475 0. Bortfall
VAR 188 KOMINFO: FAM/BEKANTA 32 Loc 482 width 1 MD=0 32(10) Information om kommunen: Familj, vänner och bekanta <Se F.32 för fullständig frågetext> 66 1. Viktigaste sättet 76 2. Näst viktigaste sättet 389 5. Ej markerat 475 0. Bortfall
VAR 189 KOMINFO: KOM ANNONSER 32 Loc 483 width 1 MD=0 32(11) Information om kommunen: Kommunala annonser i ortspressen <Se F.32 för fullständig frågetext> 66 1. Viktigaste sättet 63 2. Näst viktigaste sättet 402 5. Ej markerat 475 0. Bortfall
VAR 190 KOMINFO: ANNAN KÄLLA 32 Loc 484 width 1 MD=0 32(12) Information om kommunen: Annan källa för information <Se F.32 för fullständig frågetext> 20 1. Viktigaste sättet 76 2. Näst viktigaste sättet 435 5. Ej markerat 475 0. Bortfall
VAR 191 SAMTAL OM KOM FRÅGA 33 Loc 485 width 1 MD=0 or GE 9 33 Hur ofta brukar det förekomma att Du talar med folk i Din omgivning om någon fråga som rör Din kommun? 165 1. Det brukar förekomma ofta 283 3. Det brukar förekomma vid något enstaka tillfälle 68 5. Det brukar inte förekomma alls 475 0. Bortfall 15 9. Uppgift saknas
VAR 192 INTRESSE RIKSDAGSVAL 34 Loc 486 width 1 MD=0 or GE 9 34 De närmast följande sex frågorna gäller Din egen syn på de politiska partierna och röstning i valen till kommunfullmäktige och riksdagen. Du kan vid de politiska valen i allmänhet rösta i två olika val. Försök att markera för varje val hur intresserad Du är av valutgången. 34(1) Av utgången i riksdagsvalet 308 1. Jag är mycket intresserad 137 2. Jag är ganska intresserad 49 3. Jag är något intresserad 16 4. Jag är inte alls intresserad 475 0. Bortfall 21 9. Uppgift saknas
VAR 193 INTRESSE KOMMUNALVAL 34 Loc 487 width 1 MD=0 or GE 9 34(2) Av utgången i kommunalvalet <Se F.34 för fullständig frågetext> 191 1. Jag är mycket intresserad 182 2. Jag är ganska intresserad 108 3. Jag är något intresserad 28 4. Jag är inte alls intresserad 475 0. Bortfall 22 9. Uppgift saknas
VAR 194 PARTIANHÄNGARE 35 Loc 488 width 1 MD=0 or GE 9 35 En del är starkt övertygade anhängare av ett parti. Andra är inte så starkt övertygade. Om Du är anhängare av ett visst parti, är Du i så fall starkt övertygad eller ej? 125 1. Ja, starkt övertygad anhängare 232 3. Ja, anhängare men inte starkt övertygad 148 5. Nej, inte anhängare av något parti 1 7. Flera alternativ markerade 475 0. Bortfall 25 9. Uppgift saknas
VAR 195 PARTIETS RIKSDAGSPOL. 36 Loc 489 width 1 MD=0 or GE 9 36 Om Du ser till det parti som Du är anhängare av eller som annars står Dig närmast, vad anser Du då om den politik partiet under de tre senaste åren fört i riksdagen och i kommunen? 36(1) Riksdagen 194 1. Bra 174 3. Mindre bra 36 5. Dålig 78 8. Ingen åsikt 475 0. Bortfall 49 9. Uppgift saknas
VAR 196 PARTIETS KOMMUNALPOL 36 Loc 490 width 1 MD=0 or GE 9 36(2) Kommunen <Se F.36 för fullständig frågetext> 148 1. Bra 151 3. Mindre bra 36 5. Dålig 144 8. Ingen åsikt 475 0. Bortfall 52 9. Uppgift saknas
VAR 197 RÖSTAT VARJE VAL 37 Loc 491 width 1 MD=0 or GE 9 37 Om Du tänker tillbaka på tidigare val, tillhör Du dem som röstat vid varje val sedan Du fick rösträtt eller har Du avstått från att rösta vid något eller några val? 407 1. Röstat vid varje val 65 3. Avstått vid något eller några val 41 5. Har ej haft rösträtt vid tidigare val 475 0. Bortfall 18 9. Uppgift saknas
VAR 198 PARTI RIKSDAGSVAL-91 38 Loc 492 width 2 MD= 0 38 Nästa fråga gäller vilket eller vilka partier Du röstade på i de två valen i år? 38(1) Riksdagsvalet 11 01. Vänsterpartiet 146 02. Socialdemokraterna 13 03. Centerpartiet 53 04. Folkpartiet liberalerna 119 05. Moderata samlingspartiet 37 06. Kristdemokratiska samhällspartiet 21 07. Miljöpartiet - de gröna 16 08. Ny demokrati 3 09. Lokalt parti/annat parti 7 10. Röstat blankt 18 11. Röstberättigad men ej röstat 14 12. Ej röstberättigad 548 00. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 199 PARTI KOMMUNALVAL- 91 38 Loc 494 width 2 MD= 0 38(2) Kommunalvalet <Se F.38 för fullständig frågetext> 10 01. Vänsterpartiet 151 02. Socialdemokraterna 15 03. Centerpartiet 54 04. Folkpartiet liberalerna 117 05. Moderata samlingspartiet 31 06. Kristdemokratiska samhällspartiet 26 07. Miljöpartiet - de gröna 9 08. Ny demokrati 4 09. Lokalt parti/annat parti 11 10. Röstat blankt 27 11. Röstberättigad men ej röstat 2 12. Ej röstberättigad 549 00. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 200 ANNAT PARTI SPEC 38 Loc 496 width 9 alphabetic 38(3) Annat parti <Se F.38 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 201 RÖSTDELNING KOM-RIKSD 39 Loc 505 width 1 MD=0 or GE 9 39 Det är givetvis så att man kan rösta på olika partier i de olika valen. Om Du röstade på olika partier i riksdagsvalet och kommunalvalet, vad var det som fick Dig att rösta olika i de båda valen. 367 1. Röstade på samma parti i båda valen 56 5. Röstade på olika partier 475 0. Bortfall 108 9. Uppgift saknas
VAR 202 ANLEDNING RÖSTDELNING 39 Loc 506 width 66 alphabetic 39(1) Anledning till olika parti i riksdags- och kommunalval, specificering <Se F.39 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 203 UPPVÄXTORT 40 Loc 572 width 1 MD=0 or GE 9 40 Till sist några frågor om Dig själv. När man sammanställer resultat av sådana här undersökningar brukar man dela upp svaren i olika grupper. För att kunna göra detta behöver vi svaren på dessa avslutande frågor. När Du växte upp, bodde du då på ren landsbygd, eller i samhälle på landsbygden eller i en stad? 67 1. Ren landsbygd 71 2. Samhälle 80 3. Stad, men ej storstad 284 4. Stockholm, Göteborg, Malmö (eller stad av samma storlek i annat land) 14 7. Flera alternativ markerade 475 0. Bortfall 15 9. Uppgift saknas
VAR 204 POL ENGAGEMANG OMGIVN 41 Loc 573 width 1 MD=0 or GE 9 41 När Du växte upp, var det då någon i Din närmaste omgivning som var politiskt engagerad eller hade uppdrag i kommunal nämnd eller i fullmäktige? 107 1. Ja 359 5. Nej 46 8. Vet ej 475 0. Bortfall 19 9. Uppgift saknas
VAR 205 UTBILDNING 42 Loc 574 width 2 MD= 0 or GE 99 42 Vilken utbildning har Du? Sätt ett kryss i rutan framför det alternativ som Du anser stämmer bäst in på Dig? Om Du ännu inte avslutat Din utbildning, markera då den typ av skola Du just nu går i. 110 01. Folkskola 4 02. Enhetsskola 31 03. Grundskola 34 04. Yrkesskola 57 05. Tvåårigt gymnasium 30 06. Fackskola 49 07. Minst treårigt gymnasium 34 08. Flickskola/realexamen 15 09. Folkhögskola 25 10. Studentexamen 125 11. Högskola/universitet 475 00. Bortfall 17 99. Uppgift saknas
VAR 206 TYP AV BOSTAD 43 Loc 576 width 1 MD=0 or GE 9 43 Vilken typ av bostad bor Du i? Markera det av nedanstående alternativ som stämmer bäst. 30 1. Ensamliggande villa, lantgård 183 2. Villa eller radhus i villaområde 299 3. Lägenhet i flerfamiljshus 475 0. Bortfall 19 9. Uppgift saknas
VAR 207 HYR ELLER ÄGER BOSTAD 44 Loc 577 width 1 MD=0 or GE 9 44 Hyr Du eller äger Du Din bostad? 214 1. Hyr bostaden 292 2. Äger bostaden 1 7. Flera alternativ markerade 475 0. Bortfall 24 9. Uppgift saknas
VAR 208 KONTAKT MED GRANNAR 45 Loc 578 width 1 MD=0 or GE 9 45 Känner Du personligen många av Dina grannar eller har Du mycket liten kontakt med dem? 268 1. Känner personligen många 242 5. Mycket liten kontakt 2 7. Flera alternativ markerade 475 0. Bortfall 19 9. Uppgift saknas
VAR 209 NAMN STADSDELSNÄMND 46 Loc 579 width 38 alphabetic 46 Vad heter stadsdelsnämnden för det område där Du bor? Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 210 ARBETSMARKNADSGRUPP 47 Loc 617 width 1 MD=0 or GE 9 47 Vilken av de här grupperna tillhör Du för närvarande? 296 1. Förvärvsarbetande 2 2. Har beredskapsarbete 9 3. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 9 4. Arbetslös 121 5. Ålderspensionär 21 6. Förtidspensionär 10 7. Hemarbetande 44 8. Studerande 475 0. Bortfall 19 9. Uppgift saknas
VAR 211 PRIVAT/OFF. TJÄNST 48 Loc 618 width 1 MD=0 or GE 9 48(1) Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal, landstingskommunal eller privat tjänst? 73 1. Statlig 10 2. Landstingskommunal 117 3. Kommunal 255 4. Privat 26 5. Har ej yrkesarbetat 11 7. Flera alternativ markerade 475 0. Bortfall 39 9. Uppgift saknas
VAR 212 HELTID ELLER DELTID 48 Loc 619 width 1 MD=0 or GE 9 48(2) Arbetar/arbetade huvudsakligen 314 1. Heltid 79 2. Deltid 1 7. Flera alternativ markerade 475 0. Bortfall 137 9. Uppgift saknas
VAR 213 YRKE 49 Loc 620 width 3 MD= 0 or GE 999 49 Vilket yrke har/hade Du? 49(1) Yrke 3 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 19 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 25 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 17 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 14 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 25 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 5 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 20 036. Klasslärare och övriga lärare 2 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 1 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 4 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 4 066. Socialvårdstjänsteman ("socialarbetare") vid sociala institutioner 1 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 2 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 2 081. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: företagare med kvalificerad kompetens 13 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: övriga 1 086. Programmerare 1 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 2 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 1 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fordrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 2 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete, som erfordrar t ex viss teknisk utbildning (på teknikernivå) teknikernivå) eller motsvarande 1 155. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 1 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 1 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 1 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefs nivå 10 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 6 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 3 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 1 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer 1 212. Bokförings- och kassaarbete: företagare 4 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 20 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 24 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 2 312. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med mindre företag 17 328. Biträdesarbete i affär 4 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 2 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköps-, marknadsföringsarbete på nivå närmast under kategori 344 3 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 14 347. Övrigt försäljningsarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 3 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 1 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 2 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 1 458. Fiskeriarbete: manuellt arbete 7 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 3 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 2 646. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman/arbetsledare 5 647. Telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 2 648. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 2 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 2 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 1 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 24 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 10 758. Elektroarbete: manuellt arbete 2 768. Träarbete: manuellt arbete 5 778. Målnings och lackeringsarbete: manuellt arbete 11 788. Mureri- och betongarbete mm: manuellt arbete 7 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 2 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 4 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 2 848. Maskin och motorskötsel: manuellt arbete 3 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: förman/ arbetsledare 8 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete 2 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 3 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 1 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 11 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 13 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 1 945. Sportledare som är gymnastikdirektör 1 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare: även sportledare som ej är gymnastikdirektör 1 947. Fotograf 10 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 2 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl, arbetsledare/förman vid fångvårdsanstalt 1 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 3 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 9 968. Hemsamarit, åldringsvårdarinna 4 985. Övriga officerare (befattning under överste) 476 000. Bortfall 80 999. Uppgift saknas
VAR 214 YRKE SEI 49 Loc 623 width 2 MD= 0 or GE 99 49(2) Yrke, socio-ekonomisk indelning <Se F.49 för fullständig frågetext> 46 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 89 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 51 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 6 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 32 33. Lägre tjänstemän I 7 35. Lägre tjänstemän II, med underställda 55 36. Lägre tjänstemän II, uppgift om underställda saknas 9 45. Tjänstemän på mellannivå, med underställda 82 46. Tjänsteman på mellannivå, uppgift om underställda saknas 35 55. Högre tjänstemän, med underställda 34 56. Högre tjänstemän, uppgift om underställda saknas 5 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 11 79. Företagare, ospec. antal anställda 2 89. Lantbrukare, ospec. areal 475 00. Bortfall 67 99. Uppgift saknas
VAR 215 KÖN Loc 625 width 1 MD GE 9 Kön 471 1. Man 528 2. Kvinna 7 9. Uppgift saknas
VAR 216 ÅLDER Loc 626 width 2 MD GE 99 Ålder 18. 18 år . . 80. 80 år 7 99. Uppgift saknas Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 16 25 24 16 22 23 24 22 25 23 23 16 17 10 16 21 14 20 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 13 10 19 12 12 18 8 21 20 27 17 23 24 18 21 10 15 16 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Frek: 18 20 13 7 12 10 12 12 15 9 15 13 16 10 20 15 20 14 Kod: 72 73 74 75 76 77 78 79 80 99 Frek: 11 11 10 8 8 13 11 11 4 7
VAR 217 CIVILSTÅND Loc 628 width 1 MD GE 9 Civilstånd 315 1. Ogift person 231 2. Gift man 10 3. Gift kvinna, ej sammanboende med mannen 101 4. Frånskild 67 5. Änka/änkling 255 7. Gift kvinna, sammanboende med mannen 20 8. Barn under 18 år 7 9. Uppgift saknas
VAR 218 SAMMANRÄKNAD INKOMST Loc 629 width 4 Sammanräknad inkomst omfattar summan av de sex inkomstslagen; inkomst av tjänst, kapital, annan fastighet, tillfällig förvärvsverksamhet, jordbruksfastighet samt rörelse. I inkomstsummorna ingår "sociala förmåner" (t ex sjukpenning, föräldrapenning och vårdbidrag, ersättning vid arbetslöshet och skattepliktigt utbildningsbidrag). Till inkomstbegreppet har även förts sjöinkomst. 13 0000. Ingen inkomst 0001. 1 000 kronor . . 3217. 3 217 000 kronor Valid-n=1006 Min=0 Max=3217 Mean=124.5 St.Dev=151.0