KOMMUNMEDBORGARUNDERSÖKNINGEN 1991
            Medborgarundersökningen
                SSD 0306

              Primärforskare
              Folke Johansson
          Statsvetenskapliga institutionen
             Göteborgs universitet

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i KOMMUNMEDBORGARUNDERSÖKNINGEN samlades
  ursprungligen in inom ramen för forskningsprogrammet
  'Demokrati i förändring' genomfört vid Statsvetenskapliga
  institutionen och Centrum för forskning om offentlig sektor
  (CEFOS) vid Göteborgs universitet. Varken SSD eller
  primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar som
  presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Medborgarundersökningen inom ramen för forskningsprogrammet
  'Demokrati i förändring' genomfördes vid Statsvetenskapliga
  institutionen och Centrum för forskning om offentlig sektor
  (CEFOS) vid Göteborgs universitet. Utformningen av
  undersökningen skedde med berörda i andra delar av
  forskningsprogrammet. Undersökningen har i sin helhet
  finansierats med forskningsanslag från Civildepartementet,
  Kommunförbundet och Landstingsförbundet.

  För insamlingen av materialet svarade Statistiska
  Centralbyrån. Ansvarig för arbetet vid SCB var Olle Johansson.
  För kodning och stansning vid SCB i Örebro ansvarade Susanne
  Dahllöf. Kodning i Göteborg har utförts av Lena Wägnerud och
  Henrik Selin.

  Undersökningen har planerats av Folke Johansson, Lars
  Strömberg och Jörgen Westerståhl. Undersökningsledare var
  Folke Johansson.

  
             UNDERSÖKNINGSDESIGN

  Urvalet av individer framgår i huvudsak av nedanstående
  uppställning. Principen är att basurvalet uppgår till 150
  individer per kommun. I de kommuner där det antas bli särskilt
  aktuellt med olika mer specialinriktade analyser utökas
  urvalet till 400 individer. Dessa kommuner är dels de som har
  kommundelar, dels de som specialstuderas i 1979 års
  undersökning och för vilka det därför finns särskilda
  möjligheter till uppföljning. I var och en av de fyra
  stadsdelarna i Göteborg drogs 250 individer.

  Kommuner     Kommun- Lands- Urval Spec.urv  Antal
           del   ting  1979  1979

  Upplands-Väsby   X                400
  Nacka        X                400
  Tierp            X   X        150
  Uppsala       X    X           400
  Enköping           X   X        150
  Katrineholm             X        150
  Eksjö                X        150
  Kalmar               X        150
  Staffanstorp         X           150
  Kävlinge           X   X    X    400
  Sjöbo             X   X    X    400
  Trelleborg          X   X        150
  Munkedal              X        150
  Lysekil               X        150
  Tranemo               X        150
  Grästorp           X   X    X    400
  Töreboda           X           150
  Lidköping           X   X    X    400
  Kil                 X        150
  Surahammar             X        150
  Västerås      X                400
  Härjedalen             X        150
  Sorsele               X        150
  Kalix             X   X        150
  Gällivare           X   X        150
  Luleå             X   X    X    400
  Ale         X                400
  Göteborg      X               1000

  Hela insamlingen av materialet gjordes av SCB. Enkäterna
  skickades ut så att de skulle komma fram måndagen efter valet.
  En första skriftlig påminnelse gick ut efter något över en
  vecka och en andra påminnelse efter ytterligare cirka 10
  dagar. Bortfallet var stort även efter andra påminnelsen.
  Problem med svarsfrekvensen var förutsedda och redan från
  början ingick en uppföljning genom ett bortfallsurval i
  planeringen. Ett suburval gjordes alltså bland icke svarande
  och dessa kontaktades per telefon. syftet var att genomföra en
  telefonintervju alternativt att genom denna påstötning få in
  svar på postenkäten. De som svarar i denna utvalda del av
  bortfallet antas sedan vara representativa för hela bortfallet
  och används i en uppvägning för att förbättra precisionen.

  För en utförlig beskrivning av urvalskriterier se Johansson,
  F., Lorentzon, L.O. & Strömberg, L. (1993):
  'Kommunmedborgarundersökningen 1991. Undersökningsdesign,
  urval, datainsamling, marginalfördelningar och bortfall'.
  Arbetsrapport 1 1993. Göteborg: CEFOS.

  
               PUBLIKATIONER

  Johansson, F., Lorentzon, L.O. & Strömberg, L. (1993):
  'Kommunmedborgarundersökningen 1991. Undersökningsdesign,
  urval, datainsamling, marginalfördelningar och bortfall'.
  Arbetsrapport 1 1993. Göteborg: CEFOS.

  
             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 14 (2)INTRESSE FÖR POLITIK  3  (3) LOC 40 WIDTH 1
                        (4) MD=0 OR GE 9

  (6) 3 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?
    Vilket av nedanstående alternativ stämmer bäst in på
    Dig själv?

   (7) ......................

     (8)  (9)  (10)
     307  1.  Mycket intresserad
    1590  2.  Ganska intresserad
    1377  3.  Inte särskilt intresserad
    1179  4.  Inte alls intresserad
      5  7.  Flera alternativ markerade

    3080  0.  Bortfall
     35  9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0306 2 SSD Edition NR 2 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Kommun 6 Stadsdel 7 Riksområde 8 H-region 9 Inflödeskod 10 Slumpsiffra 11 Vikt K 12 Vikt SD 13 Kön 14 Födelseår 15 Intresse för politik 16 Läsning rikspolitiska frågor 17 Läsning kommunalpolitiska frågor 18 Läsning lokala nyheter i övrigt 19 Läsning politiska händelser utomlands 20 Kvalitet: Äldreomsorg 21 Kvalitet: Vårdcentral 22 Kvalitet: Kollektivtrafik 23 Kvalitet: Sjukhusvård 24 Kvalitet: Bibliotek 25 Kvalitet: Privattandläkare 26 Kvalitet: Barnomsorg 27 Kvalitet: Idrottsanläggningar 28 Kvalitet: Privatläkare 29 Kvalitet: Skola 30 Kvalitet: Barnavårdscentral 31 Kvalitet: Folktandvård 32 Kommunens insats: Tillgång på bostäder 33 Kommunens insats: Möjlighet att få arbete 34 Kommunens insats: Kollektivtrafik 35 Kommunens insats: Vägar, gator och trafik 36 Kommunens insats: Vatten och avlopp 37 Kommunens insats: Miljövård 38 Kommunens insats: Skolor 39 Kommunens insats: Barnomsorg 40 Kommunens insats: Äldreomsorg 41 Kommunens insats: Handikappomsorg 42 Kommunens insats: Socialhjälp 43 Kommunens insats: Stöd åt idrott och friluftsliv 44 Kommunens insats: Stöd åt annan fritidsverksamhet 45 Kommunens insats: Bibliotek och annan kulturell verksamhet 46 Skolbarn under 16 år 47 Förskolebarn 48 Form av barntillsyn 49 Barnomsorg en föräldraangelägenhet 50 Barnomsorg en samhällelig ekonomisk angelägenhet 51 Barnomsorg på kommunala familjedaghem 52 Barnomsorg på kommunala daghem 53 Annan form av barnomsorg 54 Annan barnomsorg, specificering 55 Fördelning av den kommunala servicen inom kommunen 56 Allmän bedömning av den kommunala servicen 57 Särskild fråga i kommunvalet 58 Särskild fråga i kommunvalet, specificering 59 Parti som drev kommunal fråga 60 Kommunal fråga som borde uppmärksammas mera 61 Kommunal fråga som borde uppmärksammas mera, specificering 62 Särskild fråga i landstingsvalet 63 Särskild fråga i landstingsvalet, specificering 64 Parti som drev landstingsfråga 65 Landstingsfråga som borde uppmärksammas mera 66 Landstingsfråga som borde uppmärksammas mera, specificering 67 Försökt påverka kommunalt beslut 68 Tog kontakt med kommunal tjänsteman eller förvaltning 69 Tog kontakt med kommunalpolitiker 70 Arbetade aktivt i partiorganisation 71 Arbetade aktivt i aktionsgrupp eller byalag 72 Arbetade aktivt i annan organisation 73 Skrev insändare eller artikel i tidning 74 Deltog i namninsamling eller demonstration 75 Annat sätt att påverka kommunalt beslut 76 Ärende man försökt påverka 77 Kontakt kommundelspolitiker 78 Kommundelsnämnd finns ej 79 Kontakt kommundelstjänstemän 80 Kontakt central nivå i kommunen 81 Hänt i ärende man försökt påverka 82 Orsak att aktivt försöka påverka beslutet 83 Annat skäl att aktivt försöka påverka beslut 84 Reaktion på felaktigt kommunalt beslut 85 Annat sätt att reagera mot felaktigt beslut 86 Kommunalt uppdrag 87 Acceptera kommunalt uppdrag 88 Kandidatens erfarenhet och kunnighet 89 Fördelning mellan könen 90 Fördelning mellan samhällsklasser 91 Fördelning mellan åldersgrupper 92 Kommundelarnas representation 93 Kännedom om namn på riksdagskandidat 94 Kännedom om riksdagskandidats partitillhörighet 95 Kännedom riksdagskandidat 96 Kännedom om namn på landstingskandidat 97 Kännedom om landstingskandidats partitillhörighet 98 Kännedom landstingskandidat 99 Kännedom om namn på kommunkandidat 100 Kännedom om kommunkandidats partitillhörighet 101 Kännedom kommunkandidat 102 Medlem: Idrotts/friluftsförening 103 Medlem: Fackförening 104 Fackförening 105 Medlem: Konsumentorganisation 106 Medlem: Lantbruksorganisation, företagarorganisation 107 Medlem: Politiskt parti 108 Medlem: Boendeförening 109 Medlem: Föräldraförening 110 Medlem: Lokal intressegrupp 111 Medlem: Pensionärsförening 112 Medlem: Annan förening 113 Annan förening, specificering 114 Förtroende: Grundskolan 115 Förtroende: Bankerna 116 Förtroende: Riksdagen 117 Förtroende: Försäkringskassan 118 Förtroende: Radio/TV 119 Förtroende: Sjukvården 120 Förtroende: Politiska partier 121 Förtroende: Storföretagen 122 Förtroende: Kommunpolitikerna 123 Förtroende: Kommuntjänstemännen 124 Förtroende: Landstingspolitikerna 125 Behandling: Kvinnor i arbetslivet 126 Behandling: Män i arbetslivet 127 Behandling: Ingen uppfattning om arbetslivet 128 Behandling: Kvinnor i familjelivet 129 Behandling: Män i familjelivet 130 Behandling: Ingen uppfattning i familjelivet 131 Behandling: Kvinnor i det politiska livet lokalt 132 Behandling: Män i det politiska livet lokalt 133 Behandling: Ingen uppfattning om det politiska livet lokalt 134 Behandling: Kvinnor i det politiska livet nationellt 135 Behandling: Män i det politiska livet nationellt 136 Behandling: Ingen uppfattning om det politiska livet nationellt 137 Behandling: Kvinnor i samhället i stort 138 Behandling: Män i samhället i stort 139 Behandling: Ingen uppfattning om samhället i stort 140 Alla medborgare behandlas lika av kommunala myndigheter 141 Inflytande genom att rösta vid kommunalvalet 142 Införandet av kommundelsnämnder underlättar kontakter 143 Kommunpolitikernas beslut överensstämmer med invånarnas önskemål 144 Kommunens skrivelser ofta svårbegripliga 145 Överflyttning av ansvar från stat till kommun 146 Kommunpolitikerna alltför angelägna att komma överens 147 Svårt ändra ett kommunalt beslut 148 Spelar ingen roll vem som har makten 149 Lättare att påverka genom kommundelsnämnder 150 Svårt hitta rätt person i kommunal myndighet 151 Kommunalpolitiken betydelselös 152 Förtroendet viktigare än partitillhörighet 153 Den enskilde medborgaren kan inte påverka beslut 154 Likvärdig service i alla kommundelar 155 Ingen hänsyn till påtryckningar från aktionsgrupper 156 Kommunen köper tjänster av privata företag 157 Föreningar bör driva fritidsanläggningar 158 Direktval till kommundelsnämnd 159 Sänkt kommunalskatt angelägnare än utbyggd service 160 Otillräcklig kunskap för att vara med och besluta 161 Användarna bör få bestämma servicens utformning 162 Alla kommuner bör hålla samma service 163 Antalet privatskolor bör ej öka 164 Avgiftsbeläggning av fler kommunala tjänster 165 Föräldrarna bör få bestämma vilken skola barnen skall gå i 166 Utomparlamentariska metoder kan ibland behövas 167 Alla kommuner bör ha samma kommunalskatt 168 Kollektivtrafik i offentlig regi 169 EG: Demokratin 170 EG: Socialpolitiken 171 EG: Regionalpolitiken 172 EG: Miljön 173 EG: Jämställdheten 174 EG: Matpriserna 175 EG: Inflationen 176 EG: Sjukvården 177 EG: Skolan 178 EG: Kommunernas självstyrelse 179 EG: Barnomsorgen 180 EG: Arbetsmarknaden i kommunen 181 Kommunal- och landstingspolitikers utrikesresor 182 Annan uppfattning om kommunal- och landstingspolitikers utrikesresor 183 Regelbunden kontakt på grund av långvarig sjukdom 184 Regelbunden kontakt på grund av anhörigs sjukdom 185 Kontakt med sjukvården någon gång per år 186 Mera sällan kontakt med sjukvården 187 Arbetar inom sjukvården 188 Ökad satsning på öppenvården 189 Sjukvården i privat regi 190 Äldreomsorgen bör inte överlåtas till privata företag 191 Medborgerlig rättighet att välja sjukhus 192 Bedömning av landstingets service 193 Partiernas huvudståndpunkter i riksdagsvalet 194 Partiernas huvudståndpunkter i landstingsvalet 195 Partiernas huvudståndpunkter i kommunalvalet 196 Kommunal information genom kontakt med politiker 197 Kommunal information genom lokalradion 198 Kommunal information genom informationstidning 199 Kommunal information genom artiklar i lokal dagstidning 200 Kommunal information genom samtal med arbetskamrater 201 Kommunal information genom informationsblad från partierna 202 Kommunal information genom regional-TV 203 Kommunal information genom kontakt med kommunala myndigheter 204 Kommunal information genom närradio 205 Kommunal information genom familj, vänner och bekanta 206 Kommunal information genom kommunala annonser i ortspressen 207 Kommunal information genom annan källa 208 Landstingsinformation genom kontakt med politiker 209 Landstingsinformation genom lokalradion 210 Landstingsinformation genom informationstidning 211 Landstingsinformation genom dagstidning 212 Landstingsinformation genom samtal med arbetskamrater 213 Landstingsinformation genom informationsblad från partierna 214 Landstingsinformation genom regional-TV 215 Kontakt med kommunala myndigheter 216 Landstingsinformation genom närradio 217 Landstingsinformation genom familj, vänner och bekanta 218 Landstingsinformation genom kommunala annonser i ortspressen 219 Landstingsinformation genom annan källa 220 Samtal om fråga som rör kommunen 221 Samtal om fråga som rör landstinget 222 Intresse för utgången av riksdagsvalet 223 Intresse för utgången av landstingsvalet 224 Intresse för utgången av kommunalvalet 225 Partianhängare 226 Partiets riksdagspolitik 227 Partiets landstingspolitik 228 Partiets kommunalpolitik 229 Röstat vid varje val 230 Partival riksdagsvalet 1991 231 Partival landstingsvalet 1991 232 Partival kommunalvalet 1991 233 Annat parti, specificering 234 Olika partier i riksdags- och kommunalval 235 Anledning till olika parti i riksdags- och kommunalval 236 Uppväxtort 237 Politiskt engagemang i närmaste omgivningen under uppväxt 238 Utbildning 239 Typ av bostad 240 Hyr eller äger bostad 241 Kontakt med grannar 242 Kommundelsnämndens namn 243 Kommundelsnämnd 244 Arbetsmarknadsgrupp 245 Statlig, kommunal eller privat tjänst 246 Heltids- eller deltidsarbete 247 Yrke 248 Yrke: socio-ekonomisk indelning 249 Avstånd till centralorten 250 Bosatt i centralorten 251 Grästorp: Satsa på att bygga hyres- och insatslägenheter 252 Grästorp: Bygga fritidsgård 253 Grästorp: Konserthusets placering 254 Grästorp: Kommunalt bidrag till golfbana 255 Kävlinge: Livsmedelsförsäljning på Leab-området 256 Kävlinge: Omvandla idrottsplats till bostadsområde 257 Kävlinge: Bygga småbåtshamn vid Sjöbobadet 258 Lidköping: Hamnleden 259 Lidköping: Sälja Gullspångsaktier 260 Lidköping: Utbyggnad av Öboängen 261 Lidköping: Ungdomshus i gamla televerkshuset 262 Luleå: Tomter med full äganderätt 263 Luleå: Nytt regionsjukhus 264 Luleå: Nytt bostadsområde på Storporsön 265 Luleå: Folkets Hus placering 266 Kön 267 Ålder 268 Civilstånd 269 Sammanräknad inkomst 270 Nation

VAR 1 SSD STUDY NR 0306              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0306


VAR 2 SSD EDITION NR 2 Loc 5 width 1 Maj 1997
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 KOMMUN Loc 13 width 2 MD=99 Kommun 400 01. Upplands-Väsby 403 02. Nacka 150 03. Tierp 404 04. Uppsala 151 05. Enköping 150 06. Katrineholm 150 07. Eksjö 151 08. Kalmar 152 09. Staffanstorp 402 10. Kävlinge 401 11. Sjöbo 150 12. Trelleborg 150 13. Munkedal 149 14. Lysekil 151 15. Tranemo 400 16. Grästorp 150 17. Töreboda 401 18. Lidköping 150 19. Kil 151 20. Surahammar 400 21. Västerås 150 22. Härjedalen 151 23. Sorsele 150 24. Kalix 150 25. Gällivare 400 26. Luleå 401 27. Ale 1006 28. Göteborg 59 99. Uppgift saknas
VAR 6 STADSDEL Loc 15 width 2 MD= 0 or GE 99 Stadsdel 251 28. Askim 251 29. Högsbo 252 30. Bergsjön 250 31. Tuve 6627 00. Ej tillämpligt 2 99. Uppgift saknas
VAR 7 RIKSOMRÅDE Loc 17 width 1 MD=9 Riksområde 799 1. Stockholm (Stockholms län) 1401 2. Östra Mellansverige (Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län) 300 3. Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län) 1100 4. Sydsverige (Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län) 2794 5. Västsverige (Hallands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län) 150 6. Norra Mellansverige (Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län) 150 7. Mellersta Norrland (Västernorrlands och Jämtlands län) 850 8. Övre Norrland (Västerbotten och Norrbottens län) 89 9. Uppgift saknas
VAR 8 H-REGION Loc 18 width 2 MD=99 H-region 799 01. Stockholm/Södertälje A-region 2595 03. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 1450 04. Kommuner med mer än 27 000 invånare och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 0 05. Kommuner med mer än 27 000 invånare och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 601 06. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 1399 08. Göteborgs A-region 700 09. Malmö/Lunds/Trelleborgs A-region 89 99. Uppgift saknas
VAR 9 INFLÖDESKOD Loc 20 width 2 Inflödeskod 2773 00. Ej avregistrerade UE 3 01. UE utan bearbetning: Enkät inkommen blank 88 03. UE utan bearbetning: Ej spårad postretur 2480 10. Intervju/enkätsvar: Enkätsvar utan påminnelse 380 11. Intervju/enkätsvar: Telefonintervju 80 15. Intervju/enkätsvar: Enkätsvar efter en påminnelse 1029 16. Intervju/enkätsvar: Enkätsvar efter två påminnelser 89 23. Partiell medverkan: Oidentifierade svar 68 31. Arbetskoder: Löfte om att sända in formulär 10 32. Arbetskoder: Har skickat in med avriven etikett 2 40. Förhindrad medverkan: Förhindrad medverka, ej specificerat 5 41. Förhindrad medverkan: Tillfällig sjukdom 6 42. Förhindrad medverkan: Institution 28 43. Förhindrad medverkan: Fysiskt/psykiskt hinder 5 44. Förhindrad medverkan: Språksvårigheter 33 50. Oanträffad: Oanträffad, ej specificerat 8 52. Oanträffad: Tillfälligt bortrest 115 54. Oanträffad: Hemligt telefonnummer/saknar telefon 25 60. Avböjd medverkan: Avböjd medverkan, ej specificerat 12 61. Avböjd medverkan: Ej tid 5 62. Avböjd medverkan: Sekretess - integritet - register 4 63. Avböjd medverkan: Ställer aldrig upp i undersökningar 12 64. Avböjd medverkan: Frivilligheten 5 65. Avböjd medverkan: Undersökningens syfte 334 68. Avböjd medverkan: Vill inte deltaga/vägran enkät 7 90. Övertäckning: Övertäckning/avliden 6 91. Övertäckning: Emigrerat 21 92. Övertäckning: Flyttat ut ur undersökningsområdet
VAR 10 SLUMPSIFFRA Loc 22 width 1 MD=9 Slumpsiffra 3690 0. Tillhör ej bortfallspopulationen 2910 1. Tillhör bortfallspopulationen men ej bortfallsurvalet 943 2. Tillhör bortfallsurvalet 90 9. Uppgift saknas
VAR 11 VIKT K Loc 23 width 11 Vikt K. Användes vid jämförelser på kommunnivå. Valid-n=7633 Min=0 Max=0.14 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 12 VIKT SD Loc 34 width 11 Vikt SD. Användes vid jämförelser på stadsdelsnivå i Göteborg. Valid-n=7633 Min=0 Max=0.059111 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 13 KÖN 1 Loc 45 width 1 MD=0 1 Är du man eller kvinna? 1968 1. Man 2105 2. Kvinna 3560 0. Bortfall
VAR 14 FÖDELSEÅR 2 Loc 46 width 2 MD= 0 or GE 99 2 Vilket år är Du född? 11. 1911 . . 73. 1973 3557 00. Bortfall 16 99. Uppgift saknas Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 10 34 32 39 31 35 49 48 59 51 68 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 53 73 48 68 57 49 44 60 55 51 54 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Frek: 50 47 45 47 52 66 62 65 89 70 77 Kod: 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 100 104 105 92 86 86 79 85 67 73 62 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 80 75 57 73 67 68 81 72 75 91 73 Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 0 99 Frek: 78 65 78 80 69 69 77 55 3557 16
VAR 15 INTRESSE FÖR POLITIK 3 Loc 48 width 1 MD=0 or GE 9 3 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? Vilket av nedanstående alternativ stämmer bäst in på Dig själv? 358 1. Mycket intresserad 1864 2. Ganska intresserad 1545 3. Inte särskilt intresserad 259 4. Inte alls intresserad 5 7. Flera alternativ markerade 3557 0. Bortfall 45 9. Uppgift saknas
VAR 16 LÄSN RIKSPOL FRÅGOR 4 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 4 Hur mycket av det material i dagstidningarna som handlar om nedanstående områden brukar Du läsa eller titta på? 4(1) Rikspolitiska frågor 416 1. Allt/i stort sett allt 1675 2. Ganska mycket 1372 3. Inte särskilt mycket 382 4. Ingenting/Nästan ingenting 5 7. Flera alternativ markerade 3567 0. Bortfall 216 9. Uppgift saknas
VAR 17 LÄSN KOMPOL FRÅGOR 4 Loc 50 width 1 MD=0 or GE 9 4(2) Kommunalpolitiska frågor <Se F.4 för fullständig frågetext> 497 1. Allt/i stort sett allt 1551 2. Ganska mycket 1411 3. Inte särskilt mycket 388 4. Ingenting/Nästan ingenting 3 7. Flera alternativ markerade 3574 0. Bortfall 209 9. Uppgift saknas
VAR 18 LÄSN LOKALA NYHETER 4 Loc 51 width 1 MD=0 or GE 9 4(3) Lokala nyheter i övrigt <Se F.4 för fullständig frågetext> 1045 1. Allt/i stort sett allt 2202 2. Ganska mycket 627 3. Inte särskilt mycket 108 4. Ingenting/Nästan ingenting 10 7. Flera alternativ markerade 3577 0. Bortfall 64 9. Uppgift saknas
VAR 19 LÄSN UTRIKESPOLITIK 4 Loc 52 width 1 MD=0 or GE 9 4(4) Politiska händelser utomlands <Se F.4 för fullständig frågetext> 384 1. Allt/i stort sett allt 1573 2. Ganska mycket 1472 3. Inte särskilt mycket 406 4. Ingenting/Nästan ingenting 1 7. Flera alternativ markerade 3590 0. Bortfall 207 9. Uppgift saknas
VAR 20 KVALITET ÄLDREOMSORG 5 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 Frågorna 5-10 avser olika slag av offentlig service. De gäller bland annat om Du anser att den fungerar bra eller dåligt och hur stora insatser som Du anser bör göras på olika områden. 5 Hur ser Du på kvaliten på den service som erbjuds i Din hemort på följande områden? 5(1) Äldreomsorg 143 1. Mycket nöjd 814 2. Ganska nöjd 960 3. Varken nöjd eller missnöjd 471 4. Ganska missnöjd 228 5. Mycket missnöjd 3 7. Flera alternativ markerade 1078 8. Vet ej/ingen åsikt 3596 0. Bortfall 340 9. Uppgift saknas
VAR 21 KVALITET VÅRDCENTRAL 5 Loc 54 width 1 MD=0 or GE 9 5(2) Vårdcentral <Se F.5 för fullständig frågetext> 570 1. Mycket nöjd 1600 2. Ganska nöjd 780 3. Varken nöjd eller missnöjd 333 4. Ganska missnöjd 145 5. Mycket missnöjd 3 7. Flera alternativ markerade 294 8. Vet ej/ingen åsikt 3597 0. Bortfall 311 9. Uppgift saknas
VAR 22 KVALITET KOLLEKTIVTRAF 5 Loc 55 width 1 MD=0 or GE 9 5(3) Kollektivtrafik <Se F.5 för fullständig frågetext> 289 1. Mycket nöjd 1108 2. Ganska nöjd 783 3. Varken nöjd eller missnöjd 573 4. Ganska missnöjd 431 5. Mycket missnöjd 1 7. Flera alternativ markerade 511 8. Vet ej/ingen åsikt 3598 0. Bortfall 339 9. Uppgift saknas
VAR 23 KVALITET SJUKHUSVÅRD 5 Loc 56 width 1 MD=0 or GE 9 5(4) Sjukhusvård <Se F.5 för fullständig frågetext> 569 1. Mycket nöjd 1566 2. Ganska nöjd 777 3. Varken nöjd eller missnöjd 280 4. Ganska missnöjd 125 5. Mycket missnöjd 4 7. Flera alternativ markerade 399 8. Vet ej/ingen åsikt 3597 0. Bortfall 316 9. Uppgift saknas
VAR 24 KVALITET BIBLIOTEK 5 Loc 57 width 1 MD=0 or GE 9 5(5) Bibliotek <Se F.5 för fullständig frågetext> 956 1. Mycket nöjd 1332 2. Ganska nöjd 558 3. Varken nöjd eller missnöjd 71 4. Ganska missnöjd 37 5. Mycket missnöjd 1 7. Flera alternativ markerade 749 8. Vet ej/ingen åsikt 3600 0. Bortfall 329 9. Uppgift saknas
VAR 25 KVALITET PRIVATTANDL. 5 Loc 58 width 1 MD=0 or GE 9 5(6) Privattandläkare <Se F.5 för fullständig frågetext> 1029 1. Mycket nöjd 834 2. Ganska nöjd 427 3. Varken nöjd eller missnöjd 63 4. Ganska missnöjd 43 5. Mycket missnöjd 3 7. Flera alternativ markerade 1279 8. Vet ej/ingen åsikt 3600 0. Bortfall 355 9. Uppgift saknas
VAR 26 KVALITET BARNOMSORG 5 Loc 59 width 1 MD=0 or GE 9 5(7) Barnomsorg <Se F.5 för fullständig frågetext> 331 1. Mycket nöjd 810 2. Ganska nöjd 608 3. Varken nöjd eller missnöjd 224 4. Ganska missnöjd 130 5. Mycket missnöjd 3 7. Flera alternativ markerade 1523 8. Vet ej/ingen åsikt 3601 0. Bortfall 403 9. Uppgift saknas
VAR 27 KVALITET IDROTTSANLÄGG 5 Loc 60 width 1 MD=0 or GE 9 5(8) Idrottsanläggningar <Se F.5 för fullständig frågetext> 453 1. Mycket nöjd 1177 2. Ganska nöjd 713 3. Varken nöjd eller missnöjd 240 4. Ganska missnöjd 124 5. Mycket missnöjd 3 7. Flera alternativ markerade 961 8. Vet ej/ingen åsikt 3601 0. Bortfall 361 9. Uppgift saknas
VAR 28 KVALITET PRIVATLÄKARE 5 Loc 61 width 1 MD=0 or GE 9 5(9) Privatläkare <Se F.5 för fullständig frågetext> 424 1. Mycket nöjd 653 2. Ganska nöjd 611 3. Varken nöjd eller missnöjd 111 4. Ganska missnöjd 80 5. Mycket missnöjd 1 7. Flera alternativ markerade 1768 8. Vet ej/ingen åsikt 3602 0. Bortfall 383 9. Uppgift saknas
VAR 29 KVALITET SKOLA 5 Loc 62 width 1 MD=0 or GE 9 5(10) Skola <Se F.5 för fullständig frågetext> 333 1. Mycket nöjd 1272 2. Ganska nöjd 673 3. Varken nöjd eller missnöjd 292 4. Ganska missnöjd 117 5. Mycket missnöjd 2 7. Flera alternativ markerade 974 8. Vet ej/ingen åsikt 3603 0. Bortfall 367 9. Uppgift saknas
VAR 30 KVALITET BVC 5 Loc 63 width 1 MD=0 or GE 9 5(11) Barnavårdscentral <Se F.5 för fullständig frågetext> 407 1. Mycket nöjd 848 2. Ganska nöjd 459 3. Varken nöjd eller missnöjd 58 4. Ganska missnöjd 38 5. Mycket missnöjd 3 7. Flera alternativ markerade 1831 8. Vet ej/ingen åsikt 3603 0. Bortfall 386 9. Uppgift saknas
VAR 31 KVALITET FOLKTANDVÅRD 5 Loc 64 width 1 MD=0 or GE 9 5(12) Folktandvård <Se F.5 för fullständig frågetext> 744 1. Mycket nöjd 1209 2. Ganska nöjd 540 3. Varken nöjd eller missnöjd 110 4. Ganska missnöjd 65 5. Mycket missnöjd 2 7. Flera alternativ markerade 1023 8. Vet ej/ingen åsikt 3613 0. Bortfall 327 9. Uppgift saknas
VAR 32 TILLGÅNG PÅ BOSTÄDER 6 Loc 65 width 1 MD=0 or GE 9 6 I denna fråga anges några olika uppgifter för kommunerna. Vill Du för var och en av dessa uppgifter ange om Du tycker att det är angeläget att Din kommun gör mera än nu, eller om det i stort sett är bra som det är, eller om kommunens insatser skulle kunna minskas, eller om Du inte har någon åsikt om detta. 6(1) Tillgången på bostäder 1540 1. Angeläget göra mera 1548 3. Bra som det är 313 5. Kan minskas 1 7. Flera alternativ markerade 533 8. Vet ej/ingen åsikt 3573 0. Bortfall 125 9. Uppgift saknas
VAR 33 SYSSELSÄTTNING 6 Loc 66 width 1 MD=0 or GE 9 6(2) Möjligheterna att få arbete <Se F.6 för fullständig frågetext> 2975 1. Angeläget göra mera 334 3. Bra som det är 35 5. Kan minskas 595 8. Vet ej/ingen åsikt 3574 0. Bortfall 120 9. Uppgift saknas
VAR 34 KOLLEKTIVTRAFIK 6 Loc 67 width 1 MD=0 or GE 9 6(3) Kollektivtrafiken <Se F.6 för fullständig frågetext> 1798 1. Angeläget göra mera 1516 3. Bra som det är 42 5. Kan minskas 605 8. Vet ej/ingen åsikt 3573 0. Bortfall 99 9. Uppgift saknas
VAR 35 VÄGAR/GATOR/TRAFIK 6 Loc 68 width 1 MD=0 or GE 9 6(4) Vägar, gator och trafik <Se F.6 för fullständig frågetext> 1514 1. Angeläget göra mera 2003 3. Bra som det är 122 5. Kan minskas 2 7. Flera alternativ markerade 313 8. Vet ej/ingen åsikt 3574 0. Bortfall 105 9. Uppgift saknas
VAR 36 VATTEN OCH AVLOPP 6 Loc 69 width 1 MD=0 or GE 9 6(5) Vatten och avlopp <Se F.6 för fullständig frågetext> 502 1. Angeläget göra mera 2476 3. Bra som det är 19 5. Kan minskas 3 7. Flera alternativ markerade 947 8. Vet ej/ingen åsikt 3574 0. Bortfall 112 9. Uppgift saknas
VAR 37 MILJÖVÅRD 6 Loc 70 width 1 MD=0 or GE 9 6(6) Miljövård <Se F.6 för fullständig frågetext> 2295 1. Angeläget göra mera 1057 3. Bra som det är 28 5. Kan minskas 1 7. Flera alternativ markerade 569 8. Vet ej/ingen åsikt 3574 0. Bortfall 109 9. Uppgift saknas
VAR 38 SKOLOR 6 Loc 71 width 1 MD=0 or GE 9 6(7) Skolor <Se F.6 för fullständig frågetext> 1475 1. Angeläget göra mera 1445 3. Bra som det är 29 5. Kan minskas 1 7. Flera alternativ markerade 979 8. Vet ej/ingen åsikt 3574 0. Bortfall 130 9. Uppgift saknas
VAR 39 BARNOMSORG 6 Loc 72 width 1 MD=0 or GE 9 6(8) Barnomsorg <Se F.6 för fullständig frågetext> 1069 1. Angeläget göra mera 1214 3. Bra som det är 86 5. Kan minskas 4 7. Flera alternativ markerade 1549 8. Vet ej/ingen åsikt 3575 0. Bortfall 136 9. Uppgift saknas
VAR 40 ÄLDREOMSORG 6 Loc 73 width 1 MD=0 or GE 9 6(9) Äldreomsorg <Se F.6 för fullständig frågetext> 2073 1. Angeläget göra mera 767 3. Bra som det är 19 5. Kan minskas 2 7. Flera alternativ markerade 1118 8. Vet ej/ingen åsikt 3575 0. Bortfall 79 9. Uppgift saknas
VAR 41 HANDIKAPPOMSORG 6 Loc 74 width 1 MD=0 or GE 9 6(10) Handikappomsorg <Se F.6 för fullständig frågetext> 1684 1. Angeläget göra mera 541 3. Bra som det är 26 5. Kan minskas 2 7. Flera alternativ markerade 1696 8. Vet ej/ingen åsikt 3576 0. Bortfall 108 9. Uppgift saknas
VAR 42 SOCIALHJÄLP 6 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 9 6(11) Socialhjälp <Se F.6 för fullständig frågetext> 438 1. Angeläget göra mera 843 3. Bra som det är 910 5. Kan minskas 5 7. Flera alternativ markerade 1743 8. Vet ej/ingen åsikt 3579 0. Bortfall 115 9. Uppgift saknas
VAR 43 IDROTT OCH FRILUFTSLIV 6 Loc 76 width 1 MD=0 or GE 9 6(12) Stöd åt idrott och friluftsliv <Se F.6 för fullständig frågetext> 1237 1. Angeläget göra mera 1475 3. Bra som det är 350 5. Kan minskas 880 8. Vet ej/ingen åsikt 3579 0. Bortfall 112 9. Uppgift saknas
VAR 44 FRITIDSVERKSAMHET 6 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 6(13) Stöd åt annan fritidsverksamhet <Se F.6 för fullständig frågetext> 1219 1. Angeläget göra mera 1303 3. Bra som det är 252 5. Kan minskas 1 7. Flera alternativ markerade 1152 8. Vet ej/ingen åsikt 3580 0. Bortfall 126 9. Uppgift saknas
VAR 45 KULTURELL VERKSAMHET 6 Loc 78 width 1 MD=0 or GE 9 6(14) Bibliotek och annan kulturell verksamhet <Se F.6 för fullständig frågetext> 769 1. Angeläget göra mera 2207 3. Bra som det är 171 5. Kan minskas 794 8. Vet ej/ingen åsikt 3587 0. Bortfall 105 9. Uppgift saknas
VAR 46 SKOLBARN UNDER 16 ÅR 7 Loc 79 width 1 MD=0 or GE 9 7(1) Har du skolbarn under 16 år som bor hemma? 886 1. Ja 2836 5. Nej 3592 0. Bortfall 319 9. Uppgift saknas
VAR 47 FÖRSKOLEBARN 7 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 7(2) Har Du barn som ännu inte börjat skolan? 726 1. Ja 2923 5. Nej 3617 0. Bortfall 367 9. Uppgift saknas
VAR 48 FORM AV BARNTILLSYN 8 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 9 8 (HAR BARN) Hur har Du det ordnat med barntillsynen för barnet/barnen? Vilket av nedanstående alternativ stämmer bäst in på Din situation? 299 1. Någon av barnets föräldrar hemma 237 2. Kommunalt daghem 122 3. Kommunalt familjedaghem/Kommunal dagmamma 63 4. Kommunal omsorg för något barn, men inte för samtliga 109 5. Annan form av barntillsyn 26 7. Flera alternativ markerade 3557 0. Bortfall 3220 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 49 FÖRÄLDRAANGELÄGENHET 9 Loc 82 width 1 MD=0 9 Barnomsorg kan ordnas på olika sätt. Gör en markering för det alternativ Du tycker är bäst och en markering för det alternativ Du tycker är näst bäst. 9(1) Föräldrarna bör själva svara för barnomsorgen utan särskilda samhälleliga åtgärder 709 1. Bäst 896 2. Näst bäst 2469 5. Ej markerat 2 7. Flera alternativ markerade 3557 0. Bortfall
VAR 50 SAMHÄLLET EKON BIDRAG 9 Loc 83 width 1 MD=0 9(2) Samhället bör göra det ekonomiskt möjligt för någon förälder att stanna hemma hos barnen <Se F.9 för fullständig frågetext> 2358 1. Bäst 689 2. Näst bäst 1027 5. Ej markerat 2 7. Flera alternativ markerade 3557 0. Bortfall
VAR 51 KOM FAMILJEDAGHEM 9 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 9 9(3) Kommunen bör öka sitt ansvar för barnen genom att skaffa fler platser på familjedaghem <Se F.9 för fullständig frågetext> 627 1. Bäst 1474 2. Näst bäst 1973 5. Ej markerat 2 7. Flera alternativ markerade 3557 0. Bortfall
VAR 52 KOMMUNALA DAGHEM 9 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 9 9(4) Kommunen bör öka sitt ansvar för barnen genom att skaffa fler platser på kommunala daghem <Se F.9 för fullständig frågetext> 966 1. Bäst 1223 2. Näst bäst 1886 5. Ej markerat 1 7. Flera alternativ markerade 3557 0. Bortfall
VAR 53 ANNAN FORM BARNOMSORG 9 Loc 86 width 1 MD=0 or GE 9 9(5) Annat <Se F.9 för fullständig frågetext> 167 1. Bäst 130 2. Näst bäst 3779 5. Ej markerat 3557 0. Bortfall
VAR 54 ANNAN BARNOMSORG SPEC 9 Loc 87 width 15 alphabetic 9(6) Annan form av barnomsorg, specificering <Se F.9 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 55 FÖRDELN KOM SERVICE 10 Loc 102 width 1 MD=0 or GE 9 10 Anser Du att den service som kommunen erbjuder har fördelats på ett rimligt sätt mellan olika delar av Din kommun? Frågan ej ställd i Göteborg. 1016 1. Ja 939 3. Nej, centralorten har gynnats alltför mycket 127 5. Nej, annan del av kommunen har gynnats alltför mycket 16 7. Flera alternativ markerade 1377 8. Ingen åsikt 4088 0. Bortfall 70 9. Uppgift saknas
VAR 56 BEDÖMNING KOM SERVICE 11 Loc 103 width 1 MD=0 or GE 9 11 Kommunen gör insatser på olika serviceområden. Hur skulle Du på det hela taget vilja bedöma den kommunala servicen i Din kommun? Vilket av svaren nedan stämmer bäst med Din uppfattning? Fråga 10 i Göteborg. 173 1. Jag är helt nöjd med kommunens service 1252 2. Jag är i stort sett nöjd med kommunens service 2111 3. Jag är ganska nöjd med kommunens service, men tycker den kunde ha varit bättre i vissa fall 338 4. Jag är övervägande missnöjd med kommunens service, tycker att den är bra i vissa fall 62 5. Jag är helt missnöjd med kommunens service 13 7. Flera alternativ markerade 3557 0. Bortfall 127 9. Uppgift saknas
VAR 57 SÄRSKILD FRÅGA KOMVAL 12 Loc 104 width 1 MD=0 or GE 9 De närmast följande frågorna 12-15 gäller de politiska partiernas aktiviteter i olika sammanhang. 12 Drev något parti någon särskild fråga i kommunvalet i år i Din kommun? Fråga 11 i Göteborg. 587 1. Ja 2856 5. Nej 1 7. Flera alternativ markerade 3558 0. Bortfall 631 9. Uppgift saknas
VAR 58 KOMMUNAL FRÅGA SPEC 12 Loc 105 width 33 alphabetic 12(1) Fråga i kommunalvalet, specificering <Se F.12 för fullständig frågetext> Fråga 11 i Göteborg. Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 59 KOMMUNAL FRÅGA: PARTI 12 Loc 138 width 8 alphabetic 12(2) Parti, specificering <Se F.12 för fullständig frågetext> Fråga 11 i Göteborg. Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 60 AKTUELL KOMMUNFRÅGA 13 Loc 146 width 1 MD=0 or GE 9 13 Finns det någon eller några aktuella frågor i kommunen som Du tycker att de politiska partierna borde uppmärksamma mera? Fråga 12 i Göteborg. 1955 1. Ja 1610 5. Nej 1 7. Flera alternativ markerade 3558 0. Bortfall 509 9. Uppgift saknas
VAR 61 AKTUELL KOM FR. SPEC 13 Loc 147 width 24 alphabetic 13(1) Aktuell kommunfråga, specificering <Se F.13 för fullständig frågetext> Fråga 12 i Göteborg. Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 62 SÄRSKILD FRÅGA LTGVAL 14 Loc 171 width 1 MD=0 or GE 9 14 Drev något parti någon särskild fråga i landstingsvalet i år? Frågan ej ställd i Göteborg. 305 1. Ja 2370 5. Nej 1 7. Flera alternativ markerade 4088 0. Bortfall 869 9. Uppgift saknas
VAR 63 LANDSTINGSFRÅGA SPEC 14 Loc 172 width 19 alphabetic 14(1) Särskild fråga i landstingsvalet, specificering <Se F.14 för fullständig frågetext> Frågan ej ställd i Göteborg. Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 64 LANDSTINGSFRÅGA PARTI 14 Loc 191 width 8 alphabetic 14(2) Parti, specificering <Se F.14 för fullständig frågetext> Frågan ej ställd i Göteborg. Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 65 AKTUELL LTGFRÅGA 15 Loc 199 width 1 MD=0 or GE 9 15 Finns det någon eller några aktuella frågor i landstinget som Du tycker att det politiska partierna borde uppmärksamma mera? Frågan ej ställd i Göteborg. 1201 1. Ja 1766 5. Nej 1 7. Flera alternativ markerade 4089 0. Bortfall 576 9. Uppgift saknas
VAR 66 LANDSTINGSFRÅGA SPEC 15 Loc 200 width 26 alphabetic 15(1) Aktuell landstingsfråga, specificering <Se F.15 för fullständig frågetext> Frågan ej ställd i Göteborg. Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 67 PÅVERKA KOM BESLUT 16 Loc 226 width 1 MD=0 or GE 9 Nästa grupp frågor 16-21 gäller om Du själv, förutom genom att rösta, på något sätt har försökt påverka politiska beslut? 16 Har Du själv någon gång - eventuellt tillsammans med andra - försökt påverka ett kommunalt beslut eller kommunens planer? Om Du svarat Ja, på vilket sätt försökte du påverka kommunen? Du kan ange flera sätt Fråga 13 i Göteborg. 936 1. Ja 2964 5. Nej 3559 0. Bortfall 174 9. Uppgift saknas
VAR 68 KONT KOM TJÄNSTEMAN 16 Loc 227 width 1 MD=0 16(1) Tog kontakt med kommunal tjänsteman eller förvaltning <Se F.16 för fullständig frågetext> Fråga 13 i Göteborg. 338 1. Markerat 3737 5. Ej markerat 3558 0. Bortfall
VAR 69 KONT KOMMUNALPOL 16 Loc 228 width 1 MD=0 16(2) Tog kontakt med kommunalpolitiker <Se F.16 för fullständig frågetext> Fråga 13 i Göteborg. 323 1. Markerat 3752 5. Ej markerat 3558 0. Bortfall
VAR 70 ARBETADE I PARTIORG. 16 Loc 229 width 1 MD=0 16(3) Arbetade aktivt i partiorganisation <Se F.16 för fullständig frågetext> Fråga 13 i Göteborg. 151 1. Markerat 3924 5. Ej markerat 3558 0. Bortfall
VAR 71 ARBETADE I AKTIONSGR. 16 Loc 230 width 1 MD=0 16(4) Arbetade aktivt i aktionsgrupp eller byalag <Se F.16 för fullständig frågetext> Fråga 13 i Göteborg. 131 1. Markerat 3944 5. Ej markerat 3558 0. Bortfall
VAR 72 ARBETADE I ANNAN ORG. 16 Loc 231 width 1 MD=0 16(5) Arbetade aktivt i annan organisation <Se F.16 för fullständig frågetext> Fråga 13 i Göteborg. 115 1. Markerat 3960 5. Ej markerat 3558 0. Bortfall
VAR 73 SKREV INSÄNDARE 16 Loc 232 width 1 MD=0 16(6) Skrev insändare eller artikel i tidning <Se F.16 för fullständig frågetext> Fråga 13 i Göteborg. 137 1. Markerat 3938 5. Ej markerat 3558 0. Bortfall
VAR 74 NAMNINSAML./DEMONSTR. 16 Loc 233 width 1 MD=0 16(7) Deltog i namninsamling eller demonstration <Se F.16 för fullständig frågetext> Fråga 13 i Göteborg. 458 1. Markerat 3617 5. Ej markerat 3558 0. Bortfall
VAR 75 ANNAT SÄTT 16 Loc 234 width 1 MD=0 16(8) Annat sätt <Se F.16 för fullständig frågetext> Fråga 13 i Göteborg. 72 1. Markerat 4003 5. Ej markerat 3558 0. Bortfall
VAR 76 ÄRENDE FÖRSÖKT PÅVERK 16 Loc 235 width 16 alphabetic 16(9) Vad gällde ärendet, specificering <Se F.16 för fullständig frågetext> Fråga 13 i Göteborg. Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 77 KOMMUNDELSPOLITIKER 17 Loc 251 width 1 MD=0 17 Har Du vid något sådant försök att påverka vänt Dig till kommundelspolitiker eller kommundelstjänstemän? Om bådadera, markera på båda raderna. 17(1) Ja, politiker i kommundelsnämnden Fråga 14 i Göteborg. OBS. I Göteborg gäller frågan stadsdelspolitiker resp. stadsdelstjänstemän. 179 1. Markerat 3896 5. Ej markerat 3558 0. Bortfall
VAR 78 EJ KOMMUNDELSNÄMND 17 Loc 252 width 1 MD=0 17(2) Kommundelsnämnd finns ej <Se F.17 för fullständig frågetext> Frågan ej ställd i Göteborg. 270 1. Markerat 3274 5. Ej markerat 4089 0. Bortfall
VAR 79 KOMMUNDELSTJÄNSTEMÄN 17 Loc 253 width 1 MD=0 17(3) Ja, tjänstemän på kommundelsförvaltningen <Se F.17 för fullständig frågetext> Fråga 14 i Göteborg. OBS. I Göteborg gäller frågan stadsdelspolitiker resp. stadsdelstjänstemän. 191 1. Markerat 3884 5. Ej markerat 3558 0. Bortfall
VAR 80 CENTRAL NIVÅ 17 Loc 254 width 1 MD=0 17(4) Nej, enbart central nivå i kommunen <Se F.17 för fullständig frågetext> Fråga 14 i Göteborg. OBS. I Göteborg gäller frågan stadsdelspolitiker resp. stadsdelstjänstemän. 454 1. Markerat 3621 5. Ej markerat 3558 0. Bortfall
VAR 81 HÄNT I ÄRENDET 18 Loc 255 width 1 MD=0 or GE 9 18 Vad hade dittills hänt med ärendet när Du försökte påverka det? Hur långt hade det kommit? Markera det som stämmer bäst. Fråga 15 i Göteborg. 283 1. Hade just kommit upp, eventuellt beslut höll på att förberedas 153 2. Fullmäktige eller ansvarig nämnd var just i färd med att fatta beslut 123 3. Fullmäktige hade redan fattat beslut och man höll på att genomföra det 18 7. Flera alternativ markerade 313 8. Vet ej 3558 0. Bortfall 3185 9. Uppgift saknas
VAR 82 ORSAK PÅVERKANSFÖRSÖK 19 Loc 256 width 1 MD=0 or GE 9 19 Vad var det i första hand som fick Dig att aktivt försöka påverka beslutet? Fråga 16 i Göteborg. 228 1. Jag trodde att det var möjligt att få beslutet ändrat 201 2. Jag önskade göra något för att markera att jag ogillade beslutet 266 3. Jag kände att det är varje medborgarens plikt att göra något mot det han/hon anser är fel 109 4. Annat skäl 45 7. Flera alternativ markerade 3558 0. Bortfall 3226 9. Uppgift saknas
VAR 83 ANNAT SKÄL PÅVERKA 19 Loc 257 width 19 alphabetic 19(1) Annat skäl, specificering <Se F.19 för fullständig frågetext> Fråga 16 i Göteborg. Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 84 REAKTION FEL BESLUT 20 Loc 276 width 1 MD=0 or GE 9 20 Anta att kommunen fattar ett beslut som Du anser är uppenbart felaktigt. Vad skulle Du då göra? Välj ett av följande alternativ Fråga 17 i Göteborg. 735 1. Finna Dig i beslutet 1813 2. Lyda beslutet men arbeta för att få en ändring till stånd 459 3. Försöka kringgå beslutet 125 4. På något sätt sabotera beslutet 271 5. Annat 26 7. Flera alternativ markerade 3559 0. Bortfall 645 9. Uppgift saknas
VAR 85 ANNAT SÄTT SPEC 20 Loc 277 width 19 alphabetic 20(1) Annat sätt, specificering <Se F.20 för fullständig frågetext> Fråga 17 i Göteborg. Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 86 KOMMUNALT UPPDRAG 21 Loc 296 width 1 MD=0 or GE 9 De följande fyra frågorna gäller om Du själv är eller har varit politiskt engagerad och hur Du ser på rekrytering av politiker. Därefter frågar vi också om Du är medlem i någon eller några organisationer eller föreningar? 21 Är Du nu eller har Du tidigare varit ledamot eller suppleant i kommunfullmäktige eller i någon kommunal nämnd eller styrelse? Fråga 18 i Göteborg. 83 1. Ja, jag är ledamot/suppleant 185 3. Ja, jag har varit ledamot/suppleant 3373 5. Nej, jag har inte varit ledamot eller suppleant 4 7. Flera alternativ markerade 3558 0. Bortfall 430 9. Uppgift saknas
VAR 87 UPPDRAGSVILLIGHET 22 Loc 297 width 1 MD=0 or GE 9 22 Om Du av något parti som Du sympatiserar med skulle erbjudas att bli ledamot i kommunfullmäktige eller någon kommunal nämnd eller styrelse, skulle Du då kunna tänka Dig att tacka ja? Fråga 19 i Göteborg. 528 1. Ja 807 3. Tveksam/vet inte 2422 5. Nej 2 7. Flera alternativ markerad 3559 0. Bortfall 315 9. Uppgift saknas
VAR 88 KANDIDATS ERFARENHET 23 Loc 298 width 1 MD=0 or GE 9 23 När partierna gör upp listor till fullmäktigeval tar de hänsyn till olika egenskaper hos kandidaterna. Ange hur viktiga Du anser de olika nedan nämnda egenskaperna vara. 23(1) Erfarenhet och kunnighet Fråga 20 i Göteborg. 2923 1. Mycket viktig 544 2. Ganska viktig 49 3. Inte särskilt viktig 12 4. Inte alls viktig 2 7. Flera alternativ markerade 187 8. Ingen åsikt 3559 0. Bortfall 357 9. Uppgift saknas
VAR 89 KANDIDATENS KÖN 23 Loc 299 width 1 MD=0 or GE 9 23(2) Fördelning mellan könen <Se F.23 för fullständig frågetext> Fråga 20 i Göteborg. 892 1. Mycket viktig 1240 2. Ganska viktig 912 3. Inte särskilt viktig 392 4. Inte alls viktig 209 8. Ingen åsikt 3559 0. Bortfall 429 9. Uppgift saknas
VAR 90 KANDIDATENS KLASS 23 Loc 300 width 1 MD=0 or GE 9 23(3) Fördelning mellan samhällsklasser <Se F.23 för fullständig frågetext> Fråga 20 i Göteborg. 1176 1. Mycket viktig 1227 2. Ganska viktig 663 3. Inte särskilt viktig 306 4. Inte alls viktig 247 8. Ingen åsikt 3559 0. Bortfall 455 9. Uppgift saknas
VAR 91 KANDIDATENS ÅLDER 23 Loc 301 width 1 MD=0 or GE 9 23(4) Fördelning mellan åldersgrupper <Se F.23 för fullständig frågetext> Fråga 20 i Göteborg. 1111 1. Mycket viktig 1629 2. Ganska viktig 528 3. Inte särskilt viktig 153 4. Inte alls viktig 2 7. Flera alternativ markerade 209 8. Ingen åsikt 3559 0. Bortfall 442 9. Uppgift saknas
VAR 92 KANDIDATENS KOMMUNDEL 23 Loc 302 width 1 MD=0 or GE 9 23(5) Företrädare för olika delar av kommunen <Se F.23 för fullständig frågetext> Fråga 20 i Göteborg. 1280 1. Mycket viktig 1430 2. Ganska viktig 447 3. Inte särskilt viktig 129 4. Inte alls viktig 1 7. Flera alternativ markerade 329 8. Ingen åsikt 3559 0. Bortfall 458 9. Uppgift saknas
VAR 93 NAMN RIKSDAGSKANDIDAT 24 Loc 303 width 13 alphabetic 24 Känner Du till namnet på någon av de personer som stod på vallistorna i Din hemort? 24(1) Riksdagsvalet - kandidats namn, specificering Fråga 21 i Göteborg. Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 94 PARTI RIKSDAGSKAND. 24 Loc 316 width 5 alphabetic 24(2) Riksdagsvalet - kandidats partitillhörighet, specificering <Se F.24 för fullständig frågetext> Fråga 21 i Göteborg. Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 95 KÄNNEDOM RIKSDAGSKAND 24 Loc 321 width 1 MD=0 24(3) Riksdagskandidat - Minns ej <Se F.24 för fullständig frågetext> Fråga 21 i Göteborg. 2376 1. Minns namn 1698 5. Minns ej namn 3559 0. Bortfall
VAR 96 NAMN LANDSTINGSKAND 24 Loc 322 width 13 alphabetic 24(4) Landstingsvalet - kandidats namn, specificering <Se F.24 för fullständig frågetext> Frågan ej ställd i Göteborg. Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 97 PARTI LANDSTINGSKAND 24 Loc 335 width 5 alphabetic 24(5) Landstingsvalet - kandidats partitillhörighet, specificering <Se F.24 för fullständig frågetext> Frågan ej ställd i Göteborg. Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 98 KÄNNEDOM LANDST.KAND 24 Loc 340 width 1 MD=0 24(6) Landstingskandidat - Minns ej <Se F.24 för fullständig frågetext> Frågan ej ställd i Göteborg. 1878 1. Minns namn 1667 5. Minns ej namn 4088 0. Bortfall
VAR 99 NAMN KOMMUNKANDIDAT 24 Loc 341 width 12 alphabetic 24(7) Kommunalvalet - kandidats namn, specificering <Se F.24 för fullständig frågetext> Fråga 21 i Göteborg. Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 100 PARTI KOMMUNKANDIDAT 24 Loc 353 width 6 alphabetic 24(8) Kommunalvalet - kandidats partitillhörighet, specificering <Se F.24 för fullständig frågetext> Fråga 21 i Göteborg. Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 101 KÄNNEDOM KOMMUNKAND. 24 Loc 359 width 1 MD=0 24(9) Kommunkandidat - Minns ej <Se F.24 för fullständig frågetext> Fråga 21 i Göteborg. 2613 1. Minns namn 1461 5. Minns ej namn 3559 0. Bortfall
VAR 102 MEDL: IDROTTSFÖRENING 25 Loc 360 width 1 MD=0 or GE 9 25 Är du medlem i någon organisation/förening? Har Du i så fall besökt något möte och eventuellt också yttrat Dig på något möte i sådan organisation/förening? Markera för varje organisation som Du är medlem i. 25(1) Idrotts/friluftsförening Fråga 22 i Göteborg. 407 1. Besökt möte under senaste året 797 2. Medlem 1668 5. Ej medlem 114 7. Flera alternativ markerade 3562 0. Bortfall 1085 9. Uppgift saknas
VAR 103 MEDL: FACKFÖRENING 25 Loc 361 width 1 MD=0 or GE 9 25(2) Fackförening <Se F.25 för fullständig frågetext> Fråga 22 i Göteborg. 495 1. Besökt möte under senaste året 1498 2. Medlem 1024 5. Ej medlem 152 7. Flera alternativ markerade 3559 0. Bortfall 905 9. Uppgift saknas
VAR 104 FACKFÖRENING 25 Loc 362 width 10 alphabetic 25(3) Fackförening, specificering <Se F.25 för fullständig frågetext> Fråga 22 i Göteborg. Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 105 MEDL: KONSUMENTORG. 25 Loc 372 width 1 MD=0 or GE 9 25(4) Konsumentförening eller annan konsumentorganisation <Se F.25 för fullständig frågetext> Fråga 22 i Göteborg. 65 1. Besökt möte under senaste året 1269 2. Medlem 1627 5. Ej medlem 16 7. Flera alternativ markerade 3558 0. Bortfall 1098 9. Uppgift saknas
VAR 106 MEDL: FÖRETAGARORG. 25 Loc 373 width 1 MD=0 or GE 9 25(5) Lantbruksorganisation, företagarorganisation, motsv. <Se F.25 för fullständig frågetext> Fråga 22 i Göteborg. 81 1. Besökt möte under senaste året 177 2. Medlem 2454 5. Ej medlem 19 7. Flera alternativ markerade 3560 0. Bortfall 1342 9. Uppgift saknas
VAR 107 MEDL: POLITISKT PARTI 25 Loc 374 width 1 MD=0 or GE 9 25(6) Politiskt parti (inkl. kvinno-/ungdomsorganisation) <Se F.25 för fullständig frågetext> Fråga 22 i Göteborg. 148 1. Besökt möte under senaste året 259 2. Medlem 2354 5. Ej medlem 58 7. Flera alternativ markerade 3559 0. Bortfall 1255 9. Uppgift saknas
VAR 108 MEDL: HYRESGÄSTFÖREN. 25 Loc 375 width 1 MD=0 or GE 9 25(7) Hyresgästförening, bostadsrättsförening, villaägarförening <Se F.25 för fullständig frågetext> Fråga 22 i Göteborg. 231 1. Besökt möte under senaste året 808 2. Medlem 1814 5. Ej medlem 99 7. Flera alternativ markerade 3558 0. Bortfall 1123 9. Uppgift saknas
VAR 109 MEDL: FÖRÄLDRAFÖREN. 25 Loc 376 width 1 MD=0 or GE 9 25(8) Föräldraförening <Se F.25 för fullständig frågetext> Fråga 22 i Göteborg. 95 1. Besökt möte under senaste året 197 2. Medlem 2397 5. Ej medlem 35 7. Flera alternativ markerade 3559 0. Bortfall 1350 9. Uppgift saknas
VAR 110 MEDL: LOK INTRESSEGR. 25 Loc 377 width 1 MD=0 or GE 9 25(9) Lokal intressegrupp, miljögrupp, lokal aktionsgrupp, motsv. <Se F.25 för fullständig frågetext> Fråga 22 i Göteborg. 73 1. Besökt möte under senaste året 104 2. Medlem 2508 5. Ej medlem 17 7. Flera alternativ markerade 3558 0. Bortfall 1373 9. Uppgift saknas
VAR 111 MEDL: PENSIONÄRSFÖREN 25 Loc 378 width 1 MD=0 or GE 9 25(10) Pensionärsförening <Se F.25 för fullständig frågetext> Fråga 22 i Göteborg. 103 1. Besökt möte under senaste året 232 2. Medlem 2467 5. Ej medlem 41 7. Flera alternativ markerade 3559 0. Bortfall 1231 9. Uppgift saknas
VAR 112 MEDL: ANNAN FÖRENING 25 Loc 379 width 1 MD=0 or GE 9 25(11) Annan förening, rörelse, samfund eller liknande <Se F.25 för fullständig frågetext> Fråga 22 i Göteborg. 337 1. Besökt möte under senaste året 453 2. Medlem 1883 5. Ej medlem 103 7. Flera alternativ markerade 3557 0. Bortfall 1300 9. Uppgift saknas
VAR 113 ANNAN FÖRENING SPEC 25 Loc 380 width 17 alphabetic 25(12) Annan förening, specificering <Se F.25 för fullständig frågetext> Fråga 22 i Göteborg. Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 114 FÖRTROENDE GRUNDSKOLA 26 Loc 397 width 1 MD=0 or GE 9 Nu följer fyra frågor som berör hur Du ser på olika delar av samhället. Det gäller förtroende för olika institutioner och behandlingen av män och kvinnor. Därefter hur olika, främst kommunala, verksamheter fungerar och hur de bör fungera. 26 Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande samhällsinstitutioner och grupper sköter sitt arbete? 26(1) Grundskolan Fråga 23 i Göteborg. 349 1. Mycket stort förtroende 1463 2. Ganska stort förtroende 938 3. Varken stort eller litet förtroende 336 4. Ganska litet förtroende 107 5. Mycket litet förtroende 2 7. Flera alternativ markerade 698 8. Ingen åsikt 3560 0. Bortfall 180 9. Uppgift saknas
VAR 115 FÖRTROENDE BANKERNA 26 Loc 398 width 1 MD=0 or GE 9 26(2) Bankerna <Se F.26 för fullständig frågetext> Fråga 23 i Göteborg. 436 1. Mycket stort förtroende 1531 2. Ganska stort förtroende 1089 3. Varken stort eller litet förtroende 452 4. Ganska litet förtroende 250 5. Mycket litet förtroende 1 7. Flera alternativ markerade 196 8. Ingen åsikt 3557 0. Bortfall 121 9. Uppgift saknas
VAR 116 FÖRTROENDE RIKSDAGEN 26 Loc 399 width 1 MD=0 or GE 9 26(3) Riksdagen <Se F.26 för fullständig frågetext> Fråga 23 i Göteborg. 212 1. Mycket stort förtroende 1067 2. Ganska stort förtroende 1305 3. Varken stort eller litet förtroende 641 4. Ganska litet förtroende 331 5. Mycket litet förtroende 1 7. Flera alternativ markerade 355 8. Ingen åsikt 3558 0. Bortfall 163 9. Uppgift saknas
VAR 117 FÖRTROENDE F-KASSAN 26 Loc 400 width 1 MD=0 or GE 9 26(4) Försäkringskassan <Se F.26 för fullständig frågetext> Fråga 23 i Göteborg. 333 1. Mycket stort förtroende 1299 2. Ganska stort förtroende 1288 3. Varken stort eller litet förtroende 433 4. Ganska litet förtroende 275 5. Mycket litet förtroende 3 7. Flera alternativ markerade 317 8. Ingen åsikt 3558 0. Bortfall 127 9. Uppgift saknas
VAR 118 FÖRTROENDE RADIO/TV 26 Loc 401 width 1 MD=0 or GE 9 26(5) Radio/TV <Se F.26 för fullständig frågetext> Fråga 23 i Göteborg. 199 1. Mycket stort förtroende 1198 2. Ganska stort förtroende 1510 3. Varken stort eller litet förtroende 449 4. Ganska litet förtroende 230 5. Mycket litet förtroende 3 7. Flera alternativ markerade 332 8. Ingen åsikt 3557 0. Bortfall 155 9. Uppgift saknas
VAR 119 FÖRTROENDE SJUKVÅRDEN 26 Loc 402 width 1 MD=0 or GE 9 26(6) Sjukvården <Se F.26 för fullständig frågetext> Fråga 23 i Göteborg. 525 1. Mycket stort förtroende 1888 2. Ganska stort förtroende 892 3. Varken stort eller litet förtroende 342 4. Ganska litet förtroende 171 5. Mycket litet förtroende 3 7. Flera alternativ markerade 139 8. Ingen åsikt 3558 0. Bortfall 115 9. Uppgift saknas
VAR 120 FÖRTROENDE PARTIER 26 Loc 403 width 1 MD=0 or GE 9 26(7) De politiska partierna <Se F.26 för fullständig frågetext> Fråga 23 i Göteborg. 60 1. Mycket stort förtroende 541 2. Ganska stort förtroende 1359 3. Varken stort eller litet förtroende 951 4. Ganska litet förtroende 614 5. Mycket litet förtroende 5 7. Flera alternativ markerade 394 8. Ingen åsikt 3557 0. Bortfall 152 9. Uppgift saknas
VAR 121 FÖRTROENDE STORFÖRET. 26 Loc 404 width 1 MD=0 or GE 9 26(8) Storföretagen <Se F.26 för fullständig frågetext> Fråga 23 i Göteborg. 115 1. Mycket stort förtroende 714 2. Ganska stort förtroende 1351 3. Varken stort eller litet förtroende 631 4. Ganska litet förtroende 412 5. Mycket litet förtroende 3 7. Flera alternativ markerade 666 8. Ingen åsikt 3557 0. Bortfall 184 9. Uppgift saknas
VAR 122 FÖRTROENDE KOMMUNPOL. 26 Loc 405 width 1 MD=0 or GE 9 26(9) Politikerna här i kommunen <Se F.26 för fullständig frågetext> Fråga 23 i Göteborg. 85 1. Mycket stort förtroende 680 2. Ganska stort förtroende 1514 3. Varken stort eller litet förtroende 692 4. Ganska litet förtroende 427 5. Mycket litet förtroende 3 7. Flera alternativ markerade 540 8. Ingen åsikt 3557 0. Bortfall 135 9. Uppgift saknas
VAR 123 FÖRTROENDE KOMMUNTJM. 26 Loc 406 width 1 MD=0 or GE 9 26(10) Tjänstemännen i kommunen <Se F.26 för fullständig frågetext> Fråga 23 i Göteborg. 68 1. Mycket stort förtroende 643 2. Ganska stort förtroende 1491 3. Varken stort eller litet förtroende 631 4. Ganska litet förtroende 431 5. Mycket litet förtroende 2 7. Flera alternativ markerade 672 8. Ingen åsikt 3557 0. Bortfall 138 9. Uppgift saknas
VAR 124 FÖRTROENDE L-TINGSPOL 26 Loc 407 width 1 MD=0 or GE 9 26(11) Politikerna i landstinget <Se F.26 för fullständig frågetext> Frågan ej ställd i Göteborg. 51 1. Mycket stort förtroende 351 2. Ganska stort förtroende 1135 3. Varken stort eller litet förtroende 609 4. Ganska litet förtroende 478 5. Mycket litet förtroende 803 8. Ingen åsikt 4088 0. Bortfall 118 9. Uppgift saknas
VAR 125 KVINNOR I ARBETSLIVET 27 Loc 408 width 1 MD=0 or GE 9 27 Ibland hävdas att män och kvinnor behandlas olika i vissa sammanhang. Anser Du att det finns orättvisor eller obefogade skillnader i behandlingen av män och kvinnor? 27(1) I arbetslivet - kvinnor Fråga 24 i Göteborg. 201 1. Kvinnor gynnas 2280 5. Kvinnor missgynnas 25 7. Flera alternativ markerade 3558 0. Bortfall 1569 9. Uppgift saknas
VAR 126 MÄN I ARBETSLIVET 27 Loc 409 width 1 MD=0 or GE 9 27(2) I arbetslivet - män <Se F.27 för fullständig frågetext> Fråga 24 i Göteborg. 1651 1. Män gynnas 75 5. Män missgynnas 23 7. Flera alternativ markerade 3558 0. Bortfall 2326 9. Uppgift saknas
VAR 127 EJ ÅSIKT ARBETSLIVET 27 Loc 410 width 1 MD=0 27(3) I arbetslivet - ingen uppfattning <Se F.27 för fullständig frågetext> Fråga 24 i Göteborg. 1191 1. Markerat 2884 5. Ej markerat 3558 0. Bortfall
VAR 128 KVINNOR I FAMILJELIV 27 Loc 411 width 1 MD=0 or GE 9 27(4) I familjelivet - kvinnor <Se F.27 för fullständig frågetext> Fråga 24 i Göteborg. 705 1. Kvinnor gynnas 1013 5. Kvinnor missgynnas 33 7. Flera alternativ markerade 3558 0. Bortfall 2324 9. Uppgift saknas
VAR 129 MÄN I FAMILJELIVET 27 Loc 412 width 1 MD=0 or GE 9 27(5) I familjelivet - män <Se F.27 för fullständig frågetext> Fråga 24 i Göteborg. 831 1. Män gynnas 425 5. Män missgynnas 32 7. Flera alternativ markerade 3558 0. Bortfall 2787 9. Uppgift saknas
VAR 130 EJ ÅSIKT FAMILJELIVET 27 Loc 413 width 1 MD=0 27(6) I familjelivet - ingen uppfattning <Se F.27 för fullständig frågetext> Fråga 24 i Göteborg. 1857 1. Markerat 2218 5. Ej markerat 3558 0. Bortfall
VAR 131 KVINNOR I LOKALPOL. 27 Loc 414 width 1 MD=0 or GE 9 27(7) I det politiska livet lokalt - kvinnor <Se F.27 för fullständig frågetext> Fråga 24 i Göteborg. 267 1. Kvinnor gynnas 1170 5. Kvinnor missgynnas 13 7. Flera alternativ markerade 3558 0. Bortfall 2625 9. Uppgift saknas
VAR 132 MÄN I LOKALPOLITIKEN 27 Loc 415 width 1 MD=0 or GE 9 27(8) I det politiska livet lokalt - män <Se F.27 för fullständig frågetext> Fråga 24 i Göteborg. 1112 1. Män gynnas 52 5. Män missgynnas 13 7. Flera alternativ markerad 3558 0. Bortfall 2898 9. Uppgift saknas
VAR 133 EJ ÅSIKT LOKALPOLITIK 27 Loc 416 width 1 MD=0 27(9) I det politiska livet lokalt - ingen uppfattning <Se F.27 för fullständig frågetext> Fråga 24 i Göteborg. 2158 1. Markerat 1916 5. Ej markerat 3559 0. Bortfall
VAR 134 KVINNOR I RIKSPOLITIK 27 Loc 417 width 1 MD=0 or GE 9 27(10) I det politiska livet nationellt - kvinnor <Se F.27 för fullständig frågetext> Fråga 24 i Göteborg. 208 1. Kvinnor gynnas 1263 5. Kvinnor missgynnas 18 7. Flera alternativ markerad 3558 0. Bortfall 2586 9. Uppgift saknas
VAR 135 MÄN I RIKSPOLITIKEN 27 Loc 418 width 1 MD=0 or GE 9 27(11) I det politiska livet nationellt - män <Se F.27 för fullständig frågetext> Fråga 24 i Göteborg. 1140 1. Män gynnas 52 5. Män missgynnas 18 7. Flera alternativ markerade 3558 0. Bortfall 2865 9. Uppgift saknas
VAR 136 EJ ÅSIKT RIKSPOLITIK 27 Loc 419 width 1 MD=0 27(12) I det politiska livet nationellt - ingen uppfattning <Se F.27 för fullständig frågetext> Fråga 24 i Göteborg. 2095 1. Markerat 1980 5. Ej markerat 3558 0. Bortfall
VAR 137 KVINNOR I SAMHÄLLET 27 Loc 420 width 1 MD=0 or GE 9 27(13) I samhället i stort - kvinnor <Se F.27 för fullständig frågetext> Fråga 24 i Göteborg. 267 1. Kvinnor gynnas 1619 5. Kvinnor missgynnas 22 7. Flera alternativ markerade 3558 0. Bortfall 2167 9. Uppgift saknas
VAR 138 MÄN I SAMHÄLLET 27 Loc 421 width 1 MD=0 or GE 9 27(14) I samhället i stort - män <Se F.27 för fullständig frågetext> Fråga 24 i Göteborg. 1334 1. Män gynnas 91 5. Män missgynnas 22 7. Flera alternativ markerade 3558 0. Bortfall 2628 9. Uppgift saknas
VAR 139 EJ ÅSIKT SAMHÄLLET 27 Loc 422 width 1 MD=0 27(15) I samhället i stort - ingen uppfattning <Se F.27 för fullständig frågetext> Fråga 24 i Göteborg. 1670 1. Markerat 2405 5. Ej markerat 3558 0. Bortfall
VAR 140 MEDB. BEHANDLAS LIKA 28 Loc 423 width 1 MD=0 or GE 9 28 Här följer ett antal påståenden om hur det går till och fungerar i politiken. Markera det svar som ligger närmast Din egen uppfattning. 28(1) Alla medborgare behandlas lika av kommunala myndigheter Fråga 25 i Göteborg. 181 1. Instämmer helt 1275 2. Instämmer i stort sett 1083 3. I stort sett motsatt åsikt 750 4. Helt motsatt åsikt 2 7. Flera alternativ markerade 625 8. Ingen åsikt/Vet ej 3558 0. Bortfall 159 9. Uppgift saknas
VAR 141 INFLYTANDE GM RÖSTA 28 Loc 424 width 1 MD=0 or GE 9 28(2) Genom att rösta vid kommunalvalen kan man verkligen vara med om att bestämma hur kommunalpolitiken skall utformas <Se F.28 för fullständig frågetext> Fråga 25 i Göteborg. 388 1. Instämmer helt 1735 2. Instämmer i stort sett 766 3. I stort sett motsatt åsikt 377 4. Helt motsatt åsikt 1 7. Flera alternativ markerade 629 8. Ingen åsikt/Vet ej 3558 0. Bortfall 179 9. Uppgift saknas
VAR 142 KOMMUNDELSNÄMNDER 28 Loc 425 width 1 MD=0 or GE 9 28(3) Införandet av kommundelsnämnder gör det lättare att få kontakt med ansvariga tjänstemän <Se F.28 för fullständig frågetext> Fråga 25 i Göteborg. OBS. I Göteborg gäller frågan stadsdelsnämnder resp. stadsdelstjänstemän. 198 1. Instämmer helt 898 2. Instämmer i stort sett 407 3. I stort sett motsatt åsikt 323 4. Helt motsatt åsikt 5 7. Flera alternativ markerade 1759 8. Ingen åsikt/Vet ej 3558 0. Bortfall 485 9. Uppgift saknas
VAR 143 KOMMUNINV. ÖNSKEMÅL 28 Loc 426 width 1 MD=0 or GE 9 28(4) Kommunpolitikerna gör sitt bästa för att fatta beslut som stämmer med kommuninvånarnas önskemål <Se F.28 för fullständig frågetext> Fråga 25 i Göteborg. 144 1. Instämmer helt 1528 2. Instämmer i stort sett 773 3. I stort sett motsatt åsikt 310 4. Helt motsatt åsikt 2 7. Flera alternativ markerade 848 8. Ingen åsikt/Vet ej 3558 0. Bortfall 470 9. Uppgift saknas
VAR 144 SVÅRBEGR. SKRIVELSER 28 Loc 427 width 1 MD=0 or GE 9 28(5) Skrivelser och andra meddelanden från kommunen är ofta svårbegripliga <Se F.28 för fullständig frågetext> Fråga 25 i Göteborg. 897 1. Instämmer helt 1276 2. Instämmer i stort sett 737 3. I stort sett motsatt åsikt 197 4. Helt motsatt åsikt 3 7. Flera alternativ markerade 511 8. Ingen åsikt/Vet ej 3558 0. Bortfall 454 9. Uppgift saknas
VAR 145 KOMMUNALT ANSVAR 28 Loc 428 width 1 MD=0 or GE 9 28(6) En överflyttning av ansvaret från stat till kommun ger medborgarna bättre inflytande över den offentliga servicen <Se F.28 för fullständig frågetext> Fråga 25 i Göteborg. 425 1. Instämmer helt 1536 2. Instämmer i stort sett 374 3. I stort sett motsatt åsikt 138 4. Helt motsatt åsikt 1134 8. Ingen åsikt/Vet ej 3558 0. Bortfall 468 9. Uppgift saknas
VAR 146 FÖR MYCKET KOMPROMISS 28 Loc 429 width 1 MD=0 or GE 9 28(7) Politikerna i kommunen är alltför angelägna att komma överens <Se F.28 för fullständig frågetext> Fråga 25 i Göteborg. 189 1. Instämmer helt 735 2. Instämmer i stort sett 811 3. I stort sett motsatt åsikt 303 4. Helt motsatt åsikt 4 7. Flera alternativ markerade 1560 8. Ingen åsikt/Vet ej 3558 0. Bortfall 473 9. Uppgift saknas
VAR 147 OMÖJLIGT ÄNDRA BESLUT 28 Loc 430 width 1 MD=0 or GE 9 28(8) Det är nästan omöjligt att få ändring på ett kommunalt beslut även om kommunen har fel <Se F.28 för fullständig frågetext> Fråga 25 i Göteborg. 992 1. Instämmer helt 1155 2. Instämmer i stort sett 225 3. I stort sett motsatt åsikt 62 4. Helt motsatt åsikt 2 7. Flera alternativ markerade 1181 8. Ingen åsikt/Vet ej 3558 0. Bortfall 458 9. Uppgift saknas
VAR 148 VEM HAR MAKTEN 28 Loc 431 width 1 MD=0 or GE 9 28(9) Det spelar ingen roll för kommunalpolitiken vilka partier som har makten i kommunen <Se F.28 för fullständig frågetext> Fråga 25 i Göteborg. 252 1. Instämmer helt 751 2. Instämmer i stort sett 1003 3. I stort sett motsatt åsikt 1005 4. Helt motsatt åsikt 1 7. Flera alternativ markerade 884 8. Ingen åsikt/Vet ej 3558 0. Bortfall 179 9. Uppgift saknas
VAR 149 KDN LÄTTARE PÅVERKA 28 Loc 432 width 1 MD=0 or GE 9 28(10) Införandet av kommundelsnämnder gör det lättare för vanligt folk att påverka politiken <Se F.28 för fullständig frågetext> Fråga 25 i Göteborg. OBS. I Göteborg gäller frågan stadsdelsnämnder. 206 1. Instämmer helt 769 2. Instämmer i stort sett 430 3. I stort sett motsatt åsikt 414 4. Helt motsatt åsikt 3 7. Flera alternativ markerade 2051 8. Ingen åsikt/Vet ej 3558 0. Bortfall 202 9. Uppgift saknas
VAR 150 SVÅRT HITTA RÄTT 28 Loc 433 width 1 MD=0 or GE 9 28(11) Det är svårt att hitta rätt person när man kontaktar en kommunal myndighet <Se F.28 för fullständig frågetext> Fråga 25 i Göteborg. 1314 1. Instämmer helt 1141 2. Instämmer i stort sett 543 3. I stort sett motsatt åsikt 216 4. Helt motsatt åsikt 2 7. Flera alternativ markerade 689 8. Ingen åsikt/Vet ej 3558 0. Bortfall 170 9. Uppgift saknas
VAR 151 KOM.POL BETYDELSELÖS 28 Loc 434 width 1 MD=0 or GE 9 28(12) Det betyder ingenting vad kommunalpolitikerna bestämmer - det är beslut på andra håll som avgör kommunens framtid <Se F.28 för fullständig frågetext> Fråga 25 i Göteborg. 336 1. Instämmer helt 1007 2. Instämmer i stort sett 980 3. I stort sett motsatt åsikt 348 4. Helt motsatt åsikt 4 7. Flera alternativ markerade 1211 8. Ingen åsikt/Vet ej 3558 0. Bortfall 189 9. Uppgift saknas
VAR 152 FÖRTROENDET VIKTIGT 28 Loc 435 width 1 MD=0 or GE 9 28(13) Förtroendet för kommunalpolitikern som person är viktigare än att han/hon representerar ett visst parti <Se F.28 för fullständig frågetext> Fråga 25 i Göteborg. 1111 1. Instämmer helt 1368 2. Instämmer i stort sett 387 3. I stort sett motsatt åsikt 227 4. Helt motsatt åsikt 790 8. Ingen åsikt/Vet ej 3558 0. Bortfall 192 9. Uppgift saknas
VAR 153 OMÖJLIGT PÅVERKA 28 Loc 436 width 1 MD=0 or GE 9 28(14) Som enskild medborgare har man inte någon verklig möjlighet att påverka politikernas beslut <Se F.28 för fullständig frågetext> Fråga 25 i Göteborg. 1136 1. Instämmer helt 1314 2. Instämmer i stort sett 476 3. I stort sett motsatt åsikt 159 4. Helt motsatt åsikt 1 7. Flera alternativ markerade 548 8. Ingen åsikt/Vet ej 3558 0. Bortfall 441 9. Uppgift saknas
VAR 154 LIKVÄRDIG SERVICE 29 Loc 437 width 1 MD=0 or GE 9 29 Nu följer en serie påståenden om hur det bör gå till och hur det bör fungera i politiken. Markera det svar som ligger närmast Din egen uppfattning. 29(1) Man bör ha likvärdig service i alla delar av kommunen eftersom man betalar samma kommunalskatt Fråga 26 i Göteborg. 2549 1. Instämmer helt 838 2. Instämmer i stort sett 106 3. I stort sett motsatt åsikt 43 4. Helt motsatt åsikt 123 8. Ingen åsikt/Vet ej 3557 0. Bortfall 417 9. Uppgift saknas
VAR 155 EJ HÄNSYN PÅTRYCKN. 29 Loc 438 width 1 MD=0 or GE 9 29(2) Politikerna bör inte ta hänsyn till påtryckningar från aktionsgrupper <Se F.29 för fullständig frågetext> Fråga 26 i Göteborg. 528 1. Instämmer helt 794 2. Instämmer i stort sett 1107 3. I stort sett motsatt åsikt 695 4. Helt motsatt åsikt 492 8. Ingen åsikt/Vet ej 3558 0. Bortfall 459 9. Uppgift saknas
VAR 156 KÖPA PRIVATA TJÄNSTER 29 Loc 439 width 1 MD=0 or GE 9 29(3) Det är önskvärt att kommunen i större utsträckning köper tjänster av privata företag i stället för att bedriva egen verksamhet <Se F.29 för fullständig frågetext> Fråga 26 i Göteborg. 1009 1. Instämmer helt 1130 2. Instämmer i stort sett 519 3. I stort sett motsatt åsikt 414 4. Helt motsatt åsikt 834 8. Ingen åsikt/Vet ej 3557 0. Bortfall 170 9. Uppgift saknas
VAR 157 FÖRENING DRIVER ANL. 29 Loc 440 width 1 MD=0 or GE 9 29(4) Man bör låta föreningar svara för driften av fritidsanläggningar <Se F.29 för fullständig frågetext> Fråga 26 i Göteborg. 1076 1. Instämmer helt 1301 2. Instämmer i stort sett 381 3. I stort sett motsatt åsikt 269 4. Helt motsatt åsikt 3 7. Flera alternativ markerade 596 8. Ingen åsikt/Vet ej 3557 0. Bortfall 450 9. Uppgift saknas
VAR 158 DIREKTVAL TILL KDN 29 Loc 441 width 1 MD=0 or GE 9 29(5) Där det finns en kommundelsnämnd bör den inte väljas av fullmäktige utan direkt av väljarna i kommundelen <Se F.29 för fullständig frågetext> Fråga 25 i Göteborg. OBS. I Göteborg gäller frågan stadsdelsnämnder. 1322 1. Instämmer helt 799 2. Instämmer i stort sett 112 3. I stort sett motsatt åsikt 59 4. Helt motsatt åsikt 1318 8. Ingen åsikt/Vet ej 3557 0. Bortfall 466 9. Uppgift saknas
VAR 159 SÄNKT KOMMUNALSKATT 29 Loc 442 width 1 MD=0 or GE 9 29(6) Det är mer angeläget att sänka kommunalskatten än att bygga ut den kommunala servicen <Se F.29 för fullständig frågetext> Fråga 26 i Göteborg. 593 1. Instämmer helt 734 2. Instämmer i stort sett 1024 3. I stort sett motsatt åsikt 920 4. Helt motsatt åsikt 1 7. Flera alternativ markerade 631 8. Ingen åsikt/Vet ej 3557 0. Bortfall 173 9. Uppgift saknas
VAR 160 OTILLRÄCKLIG KUNSKAP 29 Loc 443 width 1 MD=0 or GE 9 29(7) Folk i allmänhet har inte tillräcklig kunskap för att vara med och bestämma i kommunen <Se F.29 för fullständig frågetext> Fråga 26 i Göteborg. 785 1. Instämmer helt 1081 2. Instämmer i stort sett 769 3. I stort sett motsatt åsikt 401 4. Helt motsatt åsikt 1 7. Flera alternativ markerade 600 8. Ingen åsikt/Vet ej 3557 0. Bortfall 439 9. Uppgift saknas
VAR 161 ANVÄNDARNA BESTÄMMER 29 Loc 444 width 1 MD=0 or GE 9 29(8) De som utnyttjar kommunens service bör också få bestämma över servicens utformning <Se F.29 för fullständig frågetext> Fråga 26 i Göteborg. 994 1. Instämmer helt 1648 2. Instämmer i stort sett 317 3. I stort sett motsatt åsikt 157 4. Helt motsatt åsikt 1 7. Flera alternativ markerade 514 8. Ingen åsikt/Vet ej 3558 0. Bortfall 444 9. Uppgift saknas
VAR 162 SAMMA KOM SERVICE 29 Loc 445 width 1 MD=0 or GE 9 29(9) Staten bör tvinga alla kommuner att hålla samma service <Se F.29 för fullständig frågetext> Fråga 26 i Göteborg. 794 1. Instämmer helt 911 2. Instämmer i stort sett 685 3. I stort sett motsatt åsikt 556 4. Helt motsatt åsikt 5 7. Flera alternativ markerade 669 8. Ingen åsikt/Vet ej 3558 0. Bortfall 455 9. Uppgift saknas
VAR 163 PRIVATSKOLOR EJ ÖKA 29 Loc 446 width 1 MD=0 or GE 9 29(10) Antalet privatskolor bör ej öka <Se F.29 för fullständig frågetext> Fråga 26 i Göteborg. 1069 1. Instämmer helt 699 2. Instämmer i stort sett 586 3. I stort sett motsatt åsikt 551 4. Helt motsatt åsikt 1007 8. Ingen åsikt/Vet ej 3558 0. Bortfall 163 9. Uppgift saknas
VAR 164 AVGIFTSBELÄGGNING 29 Loc 447 width 1 MD=0 or GE 9 29(11) Fler kommunala tjänster borde avgiftsbeläggas så att de som utnyttjar dem får betala för sig <Se F.29 för fullständig frågetext> Fråga 26 i Göteborg. 623 1. Instämmer helt 930 2. Instämmer i stort sett 788 3. I stort sett motsatt åsikt 783 4. Helt motsatt åsikt 770 8. Ingen åsikt/Vet ej 3558 0. Bortfall 181 9. Uppgift saknas
VAR 165 RÄTT ATT VÄLJA SKOLA 29 Loc 448 width 1 MD=0 or GE 9 29(12) Föräldrarna bör få bestämma vilken skola barnen skall gå i <Se F.29 för fullständig frågetext> Fråga 26 i Göteborg. 1568 1. Instämmer helt 1035 2. Instämmer i stort sett 360 3. I stort sett motsatt åsikt 174 4. Helt motsatt åsikt 3 7. Flera alternativ markerade 502 8. Ingen åsikt/Vet ej 3558 0. Bortfall 433 9. Uppgift saknas
VAR 166 OCKUPATION NÖDVÄNDIG 29 Loc 449 width 1 MD=0 or GE 9 29(13) Ockupation och liknande aktioner kan ibland behövas för att få kommunalpolitikerna att ta reson <Se F.29 för fullständig frågetext> Fråga 26 i Göteborg. 583 1. Instämmer helt 854 2. Instämmer i stort sett 651 3. I stort sett motsatt åsikt 743 4. Helt motsatt åsikt 793 8. Ingen åsikt/Vet ej 3558 0. Bortfall 451 9. Uppgift saknas
VAR 167 SAMMA KOMMUNALSKATT 29 Loc 450 width 1 MD=0 or GE 9 29(14) Alla kommuner bör ha samma kommunalskatt <Se F.29 för fullständig frågetext> Fråga 26 i Göteborg. 1119 1. Instämmer helt 770 2. Instämmer i stort sett 623 3. I stort sett motsatt åsikt 650 4. Helt motsatt åsikt 1 7. Flera alternativ markerade 753 8. Ingen åsikt/Vet ej 3558 0. Bortfall 159 9. Uppgift saknas
VAR 168 OFF. KOLLEKTIVTRAFIK 29 Loc 451 width 1 MD=0 or GE 9 29(15) Kollektivtrafiken bör bedrivas i offentlig regi <Se F.29 för fullständig frågetext> Fråga 26 i Göteborg. 1032 1. Instämmer helt 846 2. Instämmer i stort sett 468 3. I stort sett motsatt åsikt 353 4. Helt motsatt åsikt 2 7. Flera alternativ markerade 936 8. Ingen åsikt/Vet ej 3558 0. Bortfall 438 9. Uppgift saknas
VAR 169 EG: DEMOKRATIN 30 Loc 452 width 1 MD=0 or GE 9 Ett område där det sker stora förändringar är relationerna till andra länder och till internationella organisationer. I två frågor vill vi veta vilken innebörd Du anser att dessa förändringar kan få. 30 Hur ser Du personligen på konsekvenserna av en svensk EG-anslutning för det svenska samhället i olika avseenden? Markera med ett kryss på varje rad. 30(1) För demokratin Fråga 27 i Göteborg. 332 1. Mycket positivt 688 2. I stort sett positivt 796 3. Ingen betydelse 586 4. I stort sett negativt 219 5. Mycket negativt 1 7. Flera alternativ markerade 928 8. Ingen åsikt 3560 0. Bortfall 523 9. Uppgift saknas
VAR 170 EG: SOCIALPOLITIKEN 30 Loc 453 width 1 MD=0 or GE 9 30(2) För socialpolitiken <Se F.30 för fullständig frågetext> Fråga 27 i Göteborg. 152 1. Mycket positivt 493 2. I stort sett positivt 838 3. Ingen betydelse 686 4. I stort sett negativt 252 5. Mycket negativt 2 7. Flera alternativ markerade 1103 8. Ingen åsikt 3562 0. Bortfall 545 9. Uppgift saknas
VAR 171 EG: REGIONALPOLITIKEN 30 Loc 454 width 1 MD=0 or GE 9 30(3) För regionalpolitiken <Se F.30 för fullständig frågetext> Fråga 27 i Göteborg. 120 1. Mycket positivt 423 2. I stort sett positivt 996 3. Ingen betydelse 517 4. I stort sett negativt 280 5. Mycket negativt 1176 8. Ingen åsikt 3562 0. Bortfall 559 9. Uppgift saknas
VAR 172 EG: MILJÖN 30 Loc 455 width 1 MD=0 or GE 9 30(4) För miljön <Se F.30 för fullständig frågetext> Fråga 27 i Göteborg. 307 1. Mycket positivt 687 2. I stort sett positivt 414 3. Ingen betydelse 879 4. I stort sett negativt 524 5. Mycket negativt 3 7. Flera alternativ markerade 725 8. Ingen åsikt 3561 0. Bortfall 533 9. Uppgift saknas
VAR 173 EG: JÄMSTÄLLDHETEN 30 Loc 456 width 1 MD=0 or GE 9 30(5) För jämställdheten <Se F.30 för fullständig frågetext> Fråga 27 i Göteborg. 193 1. Mycket positivt 444 2. I stort sett positivt 968 3. Ingen betydelse 680 4. I stort sett negativt 363 5. Mycket negativt 1 7. Flera alternativ markerade 870 8. Ingen åsikt 3560 0. Bortfall 554 9. Uppgift saknas
VAR 174 EG: MATPRISERNA 30 Loc 457 width 1 MD=0 or GE 9 30(6) För matpriserna <Se F.30 för fullständig frågetext> Fråga 27 i Göteborg. 1155 1. Mycket positivt 1367 2. I stort sett positivt 231 3. Ingen betydelse 129 4. I stort sett negativt 110 5. Mycket negativt 4 7. Flera alternativ markerade 567 8. Ingen åsikt 3560 0. Bortfall 510 9. Uppgift saknas
VAR 175 EG: INFLATIONEN 30 Loc 458 width 1 MD=0 or GE 9 30(7) För inflationen <Se F.30 för fullständig frågetext> Fråga 27 i Göteborg. 494 1. Mycket positivt 971 2. I stort sett positivt 452 3. Ingen betydelse 214 4. I stort sett negativt 111 5. Mycket negativt 2 7. Flera alternativ markerade 1264 8. Ingen åsikt 3560 0. Bortfall 565 9. Uppgift saknas
VAR 176 EG: SJUKVÅRDEN 30 Loc 459 width 1 MD=0 or GE 9 30(8) För sjukvården <Se F.30 för fullständig frågetext> Fråga 27 i Göteborg. 229 1. Mycket positivt 625 2. I stort sett positivt 1073 3. Ingen betydelse 454 4. I stort sett negativt 195 5. Mycket negativt 972 8. Ingen åsikt 3560 0. Bortfall 525 9. Uppgift saknas
VAR 177 EG: SKOLAN 30 Loc 460 width 1 MD=0 or GE 9 30(9) För skolan <Se F.30 för fullständig frågetext> Fråga 27 i Göteborg. 337 1. Mycket positivt 834 2. I stort sett positivt 959 3. Ingen betydelse 224 4. I stort sett negativt 104 5. Mycket negativt 1 7. Flera alternativ markerade 1073 8. Ingen åsikt 3560 0. Bortfall 541 9. Uppgift saknas
VAR 178 EG: KOM SJÄLVSTYRELSE 30 Loc 461 width 1 MD=0 or GE 9 30(10) För kommunernas självstyrelse <Se F.30 för fullständig frågetext> Fråga 27 i Göteborg. 123 1. Mycket positivt 284 2. I stort sett positivt 1356 3. Ingen betydelse 340 4. I stort sett negativt 172 5. Mycket negativt 1247 8. Ingen åsikt 3560 0. Bortfall 551 9. Uppgift saknas
VAR 179 EG: BARNOMSORGEN 30 Loc 462 width 1 MD=0 or GE 9 30(11) För barnomsorgen <Se F.30 för fullständig frågetext> Fråga 27 i Göteborg. 129 1. Mycket positivt 303 2. I stort sett positivt 1372 3. Ingen betydelse 292 4. I stort sett negativt 133 5. Mycket negativt 1295 8. Ingen åsikt 3560 0. Bortfall 549 9. Uppgift saknas
VAR 180 EG: KOM ARBETSMARKNAD 30 Loc 463 width 1 MD=0 or GE 9 30(12) För arbetsmarknaden i Din kommun <Se F.30 för fullständig frågetext> Fråga 27 i Göteborg. 242 1. Mycket positivt 649 2. I stort sett positivt 753 3. Ingen betydelse 490 4. I stort sett negativt 280 5. Mycket negativt 2 7. Flera alternativ markerade 1121 8. Ingen åsikt 3560 0. Bortfall 536 9. Uppgift saknas
VAR 181 POLITIKERS UTL. RESOR 31 Loc 464 width 1 MD=0 or GE 9 31 Vilken är Din allmänna uppfattning om kommunal- och landstingspolitikernas utlandsresor? Anser Du att resorna är angelägna erfarenhetsutbyten över nationsgränserna eller handlar det om onödiga nöjesutflykter? Fråga 28 i Göteborg. OBS. I Göteborg gäller frågan ej landstingspolitiker. 46 1. Mycket angelägna resor 662 2. I stort sett angelägna resor 1763 3. I stort sett onödiga utflykter 961 4. Helt onödiga utflykter 197 6. Annat svar 17 7. Flera alternativ markerade 3558 0. Bortfall 429 9. Uppgift saknas
VAR 182 UTRIKESRESOR SPEC 31 Loc 465 width 21 alphabetic 31(1) Annat svar - kommunal- och landstingspolitikers utrikesresor, specificering <Se F.31 för fullständig frågetext> Fråga 28 i Göteborg. OBS. I Göteborg gäller frågan ej landstingspolitiker. Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 183 SJUKVÅRD: REGELBUNDET 32 Loc 486 width 1 MD=0 Nu kommer några frågor som rör sjukvård och landstingets verksamhet. 32 Första fråga gäller olika slag av kontakter med sjukvården. Markera det eller de av nedanstående alternativ som stämmer in på Dig. 32(1) Har behov av regelbundna sjukvårdsbesök på grund av långvarig sjukdom Fråga 29 i Göteborg. 525 1. Markerat 3550 5. Ej markerat 3558 0. Bortfall
VAR 184 SJUKVÅRD: ANHÖRIG 32 Loc 487 width 1 MD=0 32(2) Har ofta kontakt med sjukvården på grund av att jag har anhörig/nära vän med långvarig sjukdom <Se F.32 för fullständig frågetext> Fråga 29 i Göteborg. 345 1. Markerat 3730 5. Ej markerat 3558 0. Bortfall
VAR 185 SJUKVÅRD: NGN GÅNG/ÅR 32 Loc 488 width 1 MD=0 32(3) Brukar åtminstone någon gång årligen ha orsak att besöka läkare eller annan sjukvårdsmottagning <Se F.32 för fullständig frågetext> Fråga 29 i Göteborg. 1993 1. Markerat 2082 5. Ej markerat 3558 0. Bortfall
VAR 186 SJUKVÅRD: SÄLLAN KONT 32 Loc 489 width 1 MD=0 32(4) Har mer sällan haft orsak att kontakta sjukvården <Se F.32 för fullständig frågetext> Fråga 29 i Göteborg. 1453 1. Markerat 2622 5. Ej markerat 3558 0. Bortfall
VAR 187 SJUKVÅRD: ARBETE 32 Loc 490 width 1 MD=0 32(5) Arbetar själv inom sjukvården <Se F.32 för fullständig frågetext> Fråga 29 i Göteborg. 341 1. Markerat 3734 5. Ej markerat 3558 0. Bortfall
VAR 188 SATSA PÅ ÖPPENVÅRD 33 Loc 491 width 1 MD=0 or GE 9 33 Här följer några påståenden om sjukvården och om hur den bör fungera. Markera för varje påstående det svar som ligger närmast Din egen uppfattning. 33(1) Satsningen på öppenvården bör öka i jämförelse med sjukhusvården Fråga 30 i Göteborg. 1162 1. Instämmer helt 1403 2. Instämmer i stort sett 311 3. I stort sett motsatt åsikt 146 4. Helt motsatt åsikt 4 7. Flera alternativ markerade 883 8. Ingen åsikt 3558 0. Bortfall 166 9. Uppgift saknas
VAR 189 MERA PRIVAT SJUKVÅRD 33 Loc 492 width 1 MD=0 or GE 9 33(2) Sjukvården bör i större utsträckning bedrivas i privat regi <Se F.33 för fullständig frågetext> Fråga 30 i Göteborg. 546 1. Instämmer helt 1006 2. Instämmer i stort sett 880 3. I stort sett motsatt åsikt 904 4. Helt motsatt åsikt 3 7. Flera alternativ markerade 584 8. Ingen åsikt 3559 0. Bortfall 151 9. Uppgift saknas
VAR 190 EJ PRIVAT ÄLDREVÅRD 33 Loc 493 width 1 MD=0 or GE 9 33(3) Kommunen bör ej överlåta äldreomsorgen till privata företag <Se F.33 för fullständig frågetext> Fråga 30 i Göteborg. 1245 1. Instämmer helt 801 2. Instämmer i stort sett 728 3. I stort sett motsatt åsikt 561 4. Helt motsatt åsikt 614 8. Ingen åsikt 3559 0. Bortfall 125 9. Uppgift saknas
VAR 191 RÄTT VÄLJA SJUKHUS 33 Loc 494 width 1 MD=0 or GE 9 33(4) Det bör vara en rättighet för varje medborgare att välja vilket sjukhus han/hon vill utnyttja <Se F.33 för fullständig frågetext> Fråga 30 i Göteborg. 2868 1. Instämmer helt 849 2. Instämmer i stort sett 86 3. I stort sett motsatt åsikt 48 4. Helt motsatt åsikt 141 8. Ingen åsikt 3558 0. Bortfall 83 9. Uppgift saknas
VAR 192 LANDSTINGETS SERVICE 34 Loc 495 width 1 MD=0 or GE 9 34 Landstinget gör insatser på olika serviceområden. Hur skulle Du på det hela taget vilja bedöma Landstingets service där Du bor? Vilket av svaren nedan stämmer bäst med Din uppfattning? Frågan ej ställd i Göteborg. 183 1. Jag är helt nöjd med landstingets service 1066 2. Jag är i stort sett nöjd med landstingets service 1681 3. Jag är ganska nöjd med landstingets service, men tycker att den kunde ha varit bättre i vissa fall 339 4. Jag är övervägande missnöjd med landstingets service, men tycker att den är bra i vissa fall 115 5. Jag är helt missnöjd med landstingets service 12 7. Flera alternativ markerade 4088 0. Bortfall 149 9. Uppgift saknas
VAR 193 INFO RIKSDAGSVALET 35 Loc 496 width 1 MD=0 or GE 9 Vi vill med frågorna 35-37 gärna få veta dels hur bra information Du anser att Du får om olika politiska frågor, dels på vilket sätt Du får information. 35 Anser Du att Du har kunnat få en tillräckligt klar bild av de olika partiernas huvudståndpunkter i de olika nyss avslutade valen? 35(1) Riksdagsvalet Fråga 31 i Göteborg. 703 1. Ja helt klar 1822 2. Ja ganska klar 1071 3. Nej ganska oklar 310 4. Nej helt oklar 1 7. Flera alternativ markerade 3558 0. Bortfall 168 9. Uppgift saknas
VAR 194 INFO LANDSTINGSVALET 35 Loc 497 width 1 MD=0 or GE 9 35(2) Landstingsvalet <Se F.35 för fullständig frågetext> Frågan ej ställd i Göteborg. 203 1. Ja helt klar 922 2. Ja ganska klar 1518 3. Nej ganska oklar 730 4. Nej helt oklar 3 7. Flera alternativ markerade 4088 0. Bortfall 169 9. Uppgift saknas
VAR 195 INFO KOMMUNALVALET 35 Loc 498 width 1 MD=0 or GE 9 35(3) Kommunalval <Se F.35 för fullständig frågetext> Fråga 31 i Göteborg. 389 1. Ja helt klar 1438 2. Ja ganska klar 1519 3. Nej ganska oklar 535 4. Nej helt oklar 2 7. Flera alternativ markerade 3558 0. Bortfall 192 9. Uppgift saknas
VAR 196 KOMINFO: KONTAKT POL 36 Loc 499 width 1 MD=0 36 Man kan få information om politiska frågor på många olika sätt. Markera med 1 i det viktigaste och med 2 det näst viktigaste sättet på vilket Du kan få information om politiska frågor i kommunen. Markera sedan på motsvarande sätt viktigaste och näst viktigaste sätt att få information om politiska frågor i landstinget. 36(1) Information om kommunen: Kontakt med politiker Fråga 32 i Göteborg. 633 1. Viktigaste sättet 421 2. Näst viktigaste sättet 2937 5. Ej markerat 3642 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 197 KOMINFO: LOKALRADION 36 Loc 500 width 1 MD=0 36(2) Information om kommunen: Lokalradion <Se F.36 för fullständig frågetext> Fråga 32 i Göteborg. 849 1. Viktigaste sättet 526 2. Näst viktigaste sättet 2616 5. Ej markerat 3642 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 198 KOMINFO: INFOTIDNING 36 Loc 501 width 1 MD=0 36(3) Information om kommunen: Informationstidning <Se F.36 för fullständig frågetext> Fråga 32 i Göteborg. 675 1. Viktigaste sättet 456 2. Näst viktigaste sättet 2860 5. Ej markerat 3642 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 199 KOMINFO: DAGSTIDNING 36 Loc 502 width 1 MD=0 36(4) Information om kommunen: Artiklar i lokal dagstidning <Se F.36 för fullständig frågetext> Fråga 32 i Göteborg. 1861 1. Viktigaste sättet 554 2. Näst viktigaste sättet 1576 5. Ej markerat 3642 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 200 KOMINFO: ARBETSKAMRAT 36 Loc 503 width 1 MD=0 36(5) Information om kommunen: Samtal med arbetskamrater <Se F.36 för fullständig frågetext> Fråga 32 i Göteborg. 421 1. Viktigaste sättet 463 2. Näst viktigaste sättet 3107 5. Ej markerat 3642 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 201 KOMINFO: PARTIINFO 36 Loc 504 width 1 MD=0 36(6) Information om kommunen: Informationsblad från partierna <Se F.36 för fullständig frågetext> Fråga 32 i Göteborg. 572 1. Viktigaste sättet 559 2. Näst viktigaste sättet 2860 5. Ej markerat 3642 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 202 KOMINFO: REGIONAL-TV 36 Loc 505 width 1 MD=0 36(7) Information om kommunen: Regional-TV <Se F.36 för fullständig frågetext> Fråga 32 i Göteborg. 843 1. Viktigaste sättet 492 2. Näst viktigaste sättet 2655 5. Ej markerat 3643 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 203 KOMINFO: KONTAKT MYND 36 Loc 506 width 1 MD=0 36(8) Information om kommunen: Kontakt med kommunala myndigheter eller kommunala tjänstemän <Se F.36 för fullständig frågetext> Fråga 32 i Göteborg. 384 1. Viktigaste sättet 446 2. Näst viktigaste sättet 3161 5. Ej markerat 3642 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 204 KOMINFO: NÄRRADIO 36 Loc 507 width 1 MD=0 36(9) Information om kommunen: Närradio <Se F.36 för fullständig frågetext> Fråga 32 i Göteborg. 436 1. Viktigaste sättet 352 2. Näst viktigaste sättet 3202 5. Ej markerat 3643 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 205 KOMINFO: FAM/BEKANTA 36 Loc 508 width 1 MD=0 36(10) Information om kommunen: Familj, vänner och bekanta <Se F.36 för fullständig frågetext> Fråga 32 i Göteborg. 593 1. Viktigaste sättet 505 2. Näst viktigaste sättet 2893 5. Ej markerat 3642 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 206 KOMINFO: KOM ANNONSER 36 Loc 509 width 1 MD=0 36(11) Information om kommunen: Kommunala annonser i ortspressen <Se F.36 för fullständig frågetext> Fråga 32 i Göteborg. 654 1. Viktigaste sättet 433 2. Näst viktigaste sättet 2904 5. Ej markerat 3642 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 207 KOMINFO: ANNAN KÄLLA 36 Loc 510 width 1 MD=0 36(12) Information om kommunen: Annan källa för information <Se F.36 för fullständig frågetext> Fråga 32 i Göteborg. 213 1. Viktigaste sättet 445 2. Näst viktigaste sättet 3333 5. Ej markerat 3642 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 208 LTGINFO: KONTAKT POL 36 Loc 511 width 1 MD=0 36(13) Information om landstinget: Kontakt med politiker <Se F.36 för fullständig frågetext> Frågan ej ställd i Göteborg. 323 1. Viktigaste sättet 437 2. Näst viktigaste sättet 2700 5. Ej markerat 4173 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 209 LTGINFO: LOKALRADION 36 Loc 512 width 1 MD=0 36(14) Information om landstinget: Lokalradion <Se F.36 för fullständig frågetext> Frågan ej ställd i Göteborg. 604 1. Viktigaste sättet 530 2. Näst viktigaste sättet 2326 5. Ej markerat 4173 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 210 LTGINFO: INFOTIDNING 36 Loc 513 width 1 MD=0 36(15) Information om landstinget: Informationstidning <Se F.36 för fullständig frågetext> Frågan ej ställd i Göteborg. 586 1. Viktigaste sättet 432 2. Näst viktigaste sättet 2442 5. Ej markerat 4173 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 211 LTGINFO: DAGSTIDNING 36 Loc 514 width 1 MD=0 36(16) Information om landstinget: Dagstidning <Se F.36 för fullständig frågetext> Frågan ej ställd i Göteborg. 1277 1. Viktigaste sättet 547 2. Näst viktigaste sättet 1636 5. Ej markerat 4173 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 212 LTGINFO: ARBETSKAMRAT 36 Loc 515 width 1 MD=0 36(17) Information om landstinget: Samtal med arbetskamrater <Se F.36 för fullständig frågetext> Frågan ej ställd i Göteborg. 245 1. Viktigaste sättet 455 2. Näst viktigaste sättet 2760 5. Ej markerat 4173 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 213 LTGINFO: PARTIINFO 36 Loc 516 width 1 MD=0 36(18) Information om landstinget: Informationsblad från partierna <Se F.36 för fullständig frågetext> Frågan ej ställd i Göteborg. 371 1. Viktigaste sättet 492 2. Näst viktigaste sättet 2597 5. Ej markerat 4173 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 214 LTGINFO: REGIONAL-TV 36 Loc 517 width 1 MD=0 36(19) Information om landstinget: Regional-TV <Se F.36 för fullständig frågetext> Frågan ej ställd i Göteborg. 631 1. Viktigaste sättet 488 2. Näst viktigaste sättet 2340 5. Ej markerat 4174 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 215 LTGINFO: KONTAKT MYND 36 Loc 518 width 1 MD=0 36(20) Information om landstinget: Kontakt med kommunala myndigheter <Se F.36 för fullständig frågetext> Frågan ej ställd i Göteborg. 204 1. Viktigaste sättet 410 2. Näst viktigaste sättet 2846 5. Ej markerat 4173 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 216 LTGINFO: NÄRRADIO 36 Loc 519 width 1 MD=0 36(21) Information om landstinget: Närradio <Se F.36 för fullständig frågetext> Frågan ej ställd i Göteborg. 255 1. Viktigaste sättet 357 2. Näst viktigaste sättet 2847 5. Ej markerat 4174 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 217 LTGINFO: FAM/BEKANTA 36 Loc 520 width 1 MD=0 36(22) Information om landstinget: Familj, vänner och bekanta <Se F.36 för fullständig frågetext> Frågan ej ställd i Göteborg. 327 1. Viktigaste sättet 485 2. Näst viktigaste sättet 2648 5. Ej markerat 4173 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 218 LTGINFO: KOM ANNONSER 36 Loc 521 width 1 MD=0 36(23) Information om landstinget: Kommunala annonser i ortspressen <Se F.36 för fullständig frågetext> Frågan ej ställd i Göteborg. 365 1. Viktigaste sättet 381 2. Näst viktigaste sättet 2714 5. Ej markerat 4173 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 219 LTGINFO: ANNAN KÄLLA 36 Loc 522 width 1 MD=0 36(24) Information om landstinget: Annan källa för information <Se F.36 för fullständig frågetext> Frågan ej ställd i Göteborg. 155 1. Viktigaste sättet 413 2. Näst viktigaste sättet 2892 5. Ej markerat 4173 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 220 SAMTAL OM KOM FRÅGA 37 Loc 523 width 1 MD=0 or GE 9 37 Hur ofta brukar det förekomma att Du talar med folk i Din omgivning om någon fråga som rör Din kommun eller Ditt landsting? 37(1) Fråga som rör Din kommun Fråga 33 i Göteborg. OBS. I Göteborg gäller frågan ej landsting. 1261 1. Det brukar förekomma ofta 2170 3. Det brukar förekomma vid något enstaka tillfälle 518 5. Det brukar inte förekomma alls 1 7. Flera alternativ markerade 3557 0. Bortfall 126 9. Uppgift saknas
VAR 221 SAMTAL OM LTG-FRÅGA 37 Loc 524 width 1 MD=0 or GE 9 37(2) Fråga som rör Ditt landsting <Se F.37 för fullständig frågetext> Frågan ej ställd i Göteborg. 535 1. Det brukar förekomma ofta 1831 3. Det brukar förekomma vid något enstaka tillfälle 1023 5. Det brukar inte förekomma alls 4088 0. Bortfall 156 9. Uppgift saknas
VAR 222 INTRESSE RIKSDAGSVAL 37 Loc 525 width 1 MD=0 or GE 9 De närmast följande sex frågorna gäller Din egen syn på de politiska partierna och röstning i valen till kommunfullmäktige, landsting och riksdagen. 38 Du kan vid de politiska valen i allmänhet rösta i tre olika val. Försök att markera för varje val hur intresserad Du är av valutgången. 38(1) Av utgången i riksdagsvalet Fråga 34 i Göteborg. OBS. I Göteborg gäller frågan ej landstingsval. 2342 1. Jag är mycket intresserad 1005 2. Jag är ganska intresserad 413 3. Jag är något intresserad 187 4. Jag är inte alls intresserad 1 7. Flera alternativ markerade 3558 0. Bortfall 127 9. Uppgift saknas
VAR 223 INTR. LANDSTINGSVAL 38 Loc 526 width 1 MD=0 or GE 9 38(2) Av utgången i landstingsvalet <Se F.38 för fullständig frågetext> Frågan ej ställd i Göteborg. 545 1. Jag är mycket intresserad 1015 2. Jag är ganska intresserad 1175 3. Jag är något intresserad 692 4. Jag är inte alls intresserad 1 7. Flera alternativ markerade 4088 0. Bortfall 117 9. Uppgift saknas
VAR 224 INTRESSE KOMMUNALVAL 38 Loc 527 width 1 MD=0 or GE 9 38(3) Av utgången i kommunalvalet <Se F.38 för fullständig frågetext> Fråga 34 i Göteborg. 1530 1. Jag är mycket intresserad 1359 2. Jag är ganska intresserad 747 3. Jag är något intresserad 307 4. Jag är inte alls intresserad 1 7. Flera alternativ markerade 3558 0. Bortfall 131 9. Uppgift saknas
VAR 225 PARTIANHÄNGARE 39 Loc 528 width 1 MD=0 or GE 9 39 En del är starkt övertygade anhängare av ett parti. Andra är inte så starkt övertygade. Om Du är anhängare av ett visst parti, är Du i så fall starkt övertygad eller ej? Fråga 35 i Göteborg. 870 1. Ja, starkt övertygad anhängare 1916 3. Ja, anhängare men inte starkt övertygad 1136 5. Nej, inte anhängare av något parti 2 7. Flera alternativ markerade 3557 0. Bortfall 152 9. Uppgift saknas
VAR 226 PARTIETS RIKSDAGSPOL. 40 Loc 529 width 1 MD=0 or GE 9 40 Om Du ser till det parti som Du är anhängare av eller som annars står Dig närmast, vad anser Du då om den politik partiet under de tre senaste åren fört i riksdagen, landstinget och i kommunen? 40(1) Riksdagen Fråga 36 i Göteborg. OBS. I Göteborg gäller frågan ej landsting. 1381 1. Bra 1375 3. Mindre bra 313 5. Dålig 2 7. Flera alternativ markerade 738 8. Ingen åsikt 3557 0. Bortfall 267 9. Uppgift saknas
VAR 227 PARTIETS LANDST.POL. 40 Loc 530 width 1 MD=0 or GE 9 40(2) Landstinget <Se F.40 för fullständig frågetext> Frågan ej ställd i Göteborg. 611 1. Bra 972 3. Mindre bra 287 5. Dålig 1448 8. Ingen åsikt 4089 0. Bortfall 226 9. Uppgift saknas
VAR 228 PARTIETS KOMMUNALPOL 40 Loc 531 width 1 MD=0 or GE 9 40(3) Kommunen <Se F.40 för fullständig frågetext> Fråga 36 i Göteborg. 1268 1. Bra 1153 3. Mindre bra 300 5. Dålig 1 7. Flera alternativ markerade 1084 8. Ingen åsikt 3559 0. Bortfall 268 9. Uppgift saknas
VAR 229 RÖSTAT VARJE VAL 41 Loc 532 width 1 MD=0 or GE 9 41 Om Du tänker tillbaka på tidigare val, tillhör Du dem som röstat vid varje val sedan Du fick rösträtt eller har Du avstått från att rösta vid något eller några val? Fråga 37 i Göteborg. 3155 1. Röstat vid varje val 523 3. Avstått vid något eller några val 225 5. Har ej haft rösträtt vid tidigare val 4 7. Flera alternativ markerade 3558 0. Bortfall 168 9. Uppgift saknas
VAR 230 PARTI RIKSDAGSVAL-91 42 Loc 533 width 2 MD= 0 42 Nästa fråga gäller vilket eller vilka partier Du röstade på i de tre valen i år? 42(1) Riksdagsvalet Fråga 38 i Göteborg. 139 01. Vänsterpartiet 1313 02. Socialdemokraterna 288 03. Centerpartiet 315 04. Folkpartiet liberalerna 665 05. Moderata samlingspartiet 237 06. Kristdemokratiska samhällspartiet 126 07. Miljöpartiet - de gröna 194 08. Ny demokrati 31 09. Lokalt parti/annat parti 80 10. Röstat blankt 144 11. Röstberättigad men ej röstat 80 12. Ej röstberättigad 4021 00. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 231 PARTI LANDST.VAL -91 42 Loc 535 width 2 MD= 0 42(2) Landstingsvalet <Se F.42 för fullständig frågetext> Frågan ej ställd i Göteborg. 131 01. Vänsterpartiet 1124 02. Socialdemokraterna 339 03. Centerpartiet 304 04. Folkpartiet liberalerna 580 05. Moderata samlingspartiet 190 06. Kristdemokratiska samhällspartiet 85 07. Miljöpartiet - de gröna 30 08. Ny demokrati 17 09. Lokalt parti/annat parti 108 10. Röstat blankt 183 11. Röstberättigad men ej röstat 5 12. Ej röstberättigad 4537 00. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 232 PARTI KOMMUNALVAL- 91 42 Loc 537 width 2 MD= 0 42(3) Kommunalvalet <Se F.42 för fullständig frågetext> Fråga 38 i Göteborg. 150 01. Vänsterpartiet 1221 02. Socialdemokraterna 410 03. Centerpartiet 339 04. Folkpartiet liberalerna 693 05. Moderata samlingspartiet 180 06. Kristdemokratiska samhällspartiet 167 07. Miljöpartiet - de gröna 72 08. Ny demokrati 55 09. Lokalt parti/annat parti 84 10. Röstat blankt 196 11. Röstberättigad men ej röstat 5 12. Ej röstberättigad 4061 00. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 233 ANNAT PARTI SPEC 42 Loc 539 width 9 alphabetic 42(4) Annat parti, specificering <Se F.42 för fullständig frågetext> Fråga 38 i Göteborg. Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 234 RÖSTDELNING KOM-RIKSD 43 Loc 548 width 1 MD=0 or GE 9 43 Det är givetvis så att man kan rösta på olika partier i de olika valen. Om Du röstade på olika partier i riksdagsvalet och kommunalvalet, vad var det som fick Dig att rösta olika i de båda valen. Fråga 39 i Göteborg. 2630 1. Röstade på samma parti i båda valen 729 5. Röstade på olika partier 3559 0. Bortfall 715 9. Uppgift saknas
VAR 235 ANLEDNING RÖSTDELNING 43 Loc 549 width 72 alphabetic 43(1) Anledning till olika parti i riksdags- och kommunalval, specificering <Se F.43 för fullständig frågetext> Fråga 39 i Göteborg. Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 236 UPPVÄXTORT 44 Loc 621 width 1 MD=0 or GE 9 Till sist några frågor om Dig själv. När man sammanställer resultat av sådana här undersökningar brukar man dela upp svaren i olika grupper. För att kunna göra detta behöver vi svaren på dessa avslutande frågor. 44 När Du växte upp, bodde du då på ren landsbygd, eller i samhälle på landsbygden eller i en stad? Fråga 40 i Göteborg. 1428 1. Ren landsbygd 1033 2. Samhälle 873 3. Stad, men ej storstad 633 4. Stockholm Göteborg, Malmö (eller stad av samma storlek i annat land) 48 7. Flera alternativ markerade 3558 0. Bortfall 60 9. Uppgift saknas
VAR 237 POL ENGAGEMANG OMGIVN 45 Loc 622 width 1 MD=0 or GE 9 45 När Du växte upp, var det då någon i Din närmaste omgivning som var politiskt engagerad eller hade uppdrag i kommunal nämnd eller i fullmäktige? Fråga 41 i Göteborg. 923 1. Ja 2799 5. Nej 2 7. Flera alternativ markerade 266 8. Vet ej 3558 0. Bortfall 85 9. Uppgift saknas
VAR 238 UTBILDNING 46 Loc 623 width 2 MD= 0 or GE 99 46 Vilken utbildning har Du? Sätt ett kryss i rutan framför det alternativ som Du anser stämmer bäst in på Dig? Om Du ännu inte avslutat Din utbildning, markera då den typ av skola Du just nu går i. Fråga 42 i Göteborg. 996 01. Folkskola 29 02. Enhetsskola 323 03. Grundskola 395 04. Yrkesskola 485 05. Tvåårigt gymnasium 164 06. Fackskola 364 07. Minst treårigt gymnasium 210 08. Flickskola/realexamen 142 09. Folkhögskola 124 10. Studentexamen 776 11. Högskola/universitet 3558 00. Bortfall 67 99. Uppgift saknas
VAR 239 TYP AV BOSTAD 47 Loc 625 width 1 MD=0 or GE 9 47 Vilken typ av bostad bor Du i? Markera det av nedanstående alternativ som stämmer bäst. Fråga 43 i Göteborg. 854 1. Ensamliggande villa, lantgård 1760 2. Villa eller radhus i villaområde 1375 3. Lägenhet i flerfamiljshus 5 7. Flera alternativ markerade 3558 0. Bortfall 81 9. Uppgift saknas
VAR 240 HYR ELLER ÄGER BOSTAD 48 Loc 626 width 1 MD=0 or GE 9 48 Hyr Du eller äger Du Din bostad? Fråga 44 i Göteborg. 1256 1. Hyr bostaden 2659 2. Äger bostaden 5 7. Flera alternativ markerade 3558 0. Bortfall 155 9. Uppgift saknas
VAR 241 KONTAKT MED GRANNAR 49 Loc 627 width 1 MD=0 or GE 9 49 Känner Du personligen många av Dina grannar eller har Du mycket liten kontakt med dem? Fråga 45 i Göteborg. 2585 1. Känner personligen många 1390 5. Mycket liten kontakt 10 7. Flera alternativ markerade 3558 0. Bortfall 90 9. Uppgift saknas
VAR 242 NAMN KOMMUNDELSNÄMND 50 Loc 628 width 28 alphabetic 50 Vad heter kommundelsnämnden för det område där Du bor? Fråga 46 i Göteborg. OBS. I Göteborg gäller frågan stadsdelsnämnder. Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 243 KOMMUNDELSNÄMND 50 Loc 656 width 1 MD=0 50(1) Kommundelsnämnd <Se F.50 för fullständig frågetext> Frågan ej ställd i Göteborg. 2083 1. Kommundelsnämnd finns 1460 5. Finns ingen kommundelsnämnd 4090 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 244 ARBETSMARKNADSGRUPP 51 Loc 657 width 1 MD=0 or GE 9 51 Vilken av de här grupperna tillhör Du för närvarande? Fråga 47 i Göteborg. 2488 1. Förvärvsarbetande 16 2. Har beredskapsarbete 29 3. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 142 4. Arbetslös 745 5. Ålderspensionär 166 6. Förtidspensionär 129 7. Hemarbetande 255 8. Studerande 3566 0. Bortfall 97 9. Uppgift saknas
VAR 245 PRIVAT/OFF. TJÄNST 52 Loc 658 width 1 MD=0 or GE 9 52(1) Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal, landstingskommunal eller privat tjänst? Fråga 48 i Göteborg. 503 1. Statlig 354 2. Landstingskommunal 724 3. Kommunal 1963 4. Privat 158 5. Har ej yrkesarbetat 86 7. Flera alternativ markerade 3559 0. Bortfall 286 9. Uppgift saknas
VAR 246 HELTID ELLER DELTID 52 Loc 659 width 1 MD=0 or GE 9 52(2) Arbetar/arbetade huvudsakligen Fråga 48 i Göteborg. 2358 1. Heltid 703 2. Deltid 16 7. Flera alternativ markerade 3559 0. Bortfall 997 9. Uppgift saknas
VAR 247 YRKE 53 Loc 660 width 3 MD= 0 or GE 999 53 Vilket yrke har/hade Du? 53(1) Yrke Fråga 49 i Göteborg. 6 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 38 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 76 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 113 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 14 017. Biträdespersonal (rutinmässig tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 104 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 106 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 180 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 8 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 41 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 160 036. Klasslärare och övriga lärare 2 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 3 044. Litterär/konstnärlig yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 9 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 6 047. Rutinmässigt tekniskt (biträdes) arbete inom litterärt och konstnärligt arbete 5 052. Biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 1 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 29 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 36 066. Socialvårdstjänsteman ("socialarbetare") vid sociala institutioner 10 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 18 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 9 081. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: företagare med kvalificerad kompetens 9 084. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 51 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: övriga 5 086. Programmerare 1 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 5 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 1 114. Biskop, prost, kyrkoherde 3 115. Övriga präster i statskyrkan 7 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 5 124. Journalistisk yrkesutövare med ställning som avdelningschef eller liknande 12 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 3 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete inom yrkesgruppen såsom chef för enhet/avdelning 10 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fordrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 3 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete, som erfordrar t ex viss teknisk utbildning (på teknikernivå) teknikernivå) eller motsvarande 2 137. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete; biträdesarbete inom yrkesgruppen 1 154. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning inom myndighet 8 155. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 4 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 6 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 16 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefs nivå 39 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 27 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 18 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 11 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer 1 212. Bokförings- och kassaarbete: företagare 12 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 147 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 3 232. Annat kontorsarbete: företagare 154 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 21 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 26 312. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med mindre företag 1 314. Parti- och detaljhandelsföretagare: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 4 315. Parti- och detaljhandelsföretagare: försäljnings-, inköps-, marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4 6 316. Parti- och detaljhandelsföretagare: arbetsledning som förman eller motsvarande 8 317. Parti- och detaljhandelsföretagare: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror bilförsäljare, demonstratör 1 318. Parti- och detaljhandelsföretagare: biträdesarbete i affär 1 322. Affärsbiträden m fl: företagare/företagsledare med mindre företag 3 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 3 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent)för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 106 328. Biträdesarbete i affär 1 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 3 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 3 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 15 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 19 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköps-, marknadsföringsarbete på nivå närmast under kategori 344 11 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 42 347. Övrigt försäljningsarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 17 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär 105 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 1 415. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: kvalificerat lantbruks-/skogsbefälsarbete 7 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 2 425. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: kvalificerat befälsarbete 3 426. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: arbetsledare/tekniker 36 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 1 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker 21 448. Skogsarbete: manuellt arbete 4 458. Fiskeriarbete: manuellt arbete 1 466. 6 508. Gruv- och stenbrytningsarbete: manuellt arbete 19 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 2 616. Motorfordonsförare, spårvägsförare: förman 81 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 4 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 1 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 4 638. Däcksmanskap 4 644. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 23 646. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman/arbetsledare 51 647. Telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 13 648. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 2 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare 3 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete 40 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 3 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 13 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 7 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 6 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 211 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 1 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 56 758. Elektroarbete: manuellt arbete 75 768. Träarbete: manuellt arbete 23 778. Målnings och lackeringsarbete: manuellt arbete 4 782. Mureri- och betongarbete mm: företagare med mindre företag 2 786. Mureri- och betongarbete mm: förman/arbetsledare 67 788. Mureri- och betongarbete mm: manuellt arbete 1 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 29 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 5 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 1 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 3 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 52 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 23 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 1 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 1 846. Maskin och motorskötsel: förman/arbetsledare 54 848. Maskin och motorskötsel: manuellt arbete 1 856. Finmekaniskt arbete: förman/arbetsledare 5 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 1 866. Grafisk arbete: förman/arbetsledare 24 868. Grafisk arbete: manuellt arbete 13 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: förman/ arbetsledare 42 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete 1 914. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: chef för enhet eller större avdelning 1 916. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: förman/arbetsledare 5 917. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: brandman 9 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 7 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 9 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 10 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 108 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 1 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 2 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 117 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 2 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 1 944. 6 945. Sportledare som är gymnastikdirektör 7 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare: även sportledare som ej är gymnastikdirektör 8 947. Fotograf 70 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 3 955. Kvalificerat polisbefälsarbete 2 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl, arbetsledare/förman vid fångvårdsanstalt 11 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 4 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 14 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 2 967. Hemsyster, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 122 968. Hemsamarit, åldringsvårdarinna 17 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal: även: barbiträde 21 985. Övriga officerare (befattning under överste) 2 986. Underofficerare (kompaniofficerare) 1 987. Underbefäl (plutonofficerare) 3560 000. Bortfall 522 999. Uppgift saknas
VAR 248 YRKE SEI 53 Loc 663 width 2 MD= 0 or GE 99 53(2) Yrke, socio-ekonomisk indelning <Se F.53 för fullständig frågetext> Fråga 49 i Göteborg. 457 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 765 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 436 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 79 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 203 33. Lägre tjänstemän I 16 34. Lägre tjänstemän II, utan underställda 35 35. Lägre tjänstemän II, med underställda 419 36. Lägre tjänstemän II, uppgift om underställda saknas 6 44. Tjänstemän på mellannivå, utan underställda 31 45. Tjänstemän på mellannivå, med underställda 599 46. Tjänsteman på mellannivå, uppgift om underställda saknas 1 54. Högre tjänstemän, utan underställda 166 55. Högre tjänstemän, med underställda 195 56. Högre tjänstemän, uppgift om underställda saknas 9 57. Ledande befattningar 20 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 4 76. Ensamföretagare 125 79. Företagare, ospec. antal anställda 104 89. Lantbrukare, ospec. areal 3559 00. Bortfall 404 99. Uppgift saknas
VAR 249 AVSTÅND CENTRALORTEN 54 Loc 665 width 3 MD= 0 or GE 999 54 Om Du bor utanför centralorten; Ungefär hur många kilometer har Du till centrum i centralorten? Frågan ej ställd i Göteborg. 001. 1 kilometer . . 180. 180 kilometer 4089 000. Bortfall 1656 999. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 94 198 191 99 184 83 77 76 32 206 25 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 60 30 12 104 10 30 14 7 86 4 18 Kod: 23 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 Frek: 8 7 57 7 6 4 54 5 2 2 16 Kod: 36 37 38 40 42 45 46 47 49 50 55 Frek: 1 4 3 12 1 4 1 3 1 12 1 Kod: 58 60 64 65 66 70 72 75 80 90 100 Frek: 1 11 1 2 1 6 1 1 1 7 1 Kod: 120 150 180 0 999 Frek: 1 2 1 4089 1656
VAR 250 BOSATT I CENTRALORTEN 54 Loc 668 width 1 MD=0 54(1) Bor i centralorten <Se F.54 för fullständig frågetext> Frågan ej ställd i Göteborg. 1499 1. Markerat 2045 5. Ej markerat 4089 0. Bortfall
VAR 251 BYGGA LÄGENHETER G:1 Loc 669 width 1 MD=0 or GE 9 G:1 Här följer frågor riktade speciellt till Dig som bor i Grästorp. Man har under en period satsat på att bygga hyres- och insatslägenheter i Grästorp och inte bara friliggande villor. Anser Du att det är ett bra eller dåligt beslut? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I GRÄSTORP 19 1. Mycket bra 85 2. Ganska bra 61 3. Ganska dåligt 36 4. Mycket dåligt 29 8. Ingen åsikt/Vet ej 4090 0. Bortfall 3313 9. Frågan ej tillämplig
VAR 252 BYGGA FRITIDSGÅRD G:2 Loc 670 width 1 MD=0 or GE 9 G:2 Anser Du att det var en bra eller dålig satsning att bygga en fritidsgård i Grästorp? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I GRÄSTORP 88 1. Mycket bra 90 2. Ganska bra 8 3. Ganska dåligt 4 4. Mycket dåligt 36 8. Ingen åsikt/Vet ej 4090 0. Bortfall 3317 9. Frågan ej tillämplig
VAR 253 PLACERING KONSERTHUS G:3 Loc 671 width 1 MD=0 or GE 9 G:3 Grästorps konserthus brann ner till grunden i juli förra året. Ett förslag är att placera det nya konserthuset i kvarteret Kråkan, före detta Thunblads. Anser Du att det skulle vara ett bra eller dåligt beslut? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I GRÄSTORP 57 1. Mycket bra 76 2. Ganska bra 19 3. Ganska dåligt 38 4. Mycket dåligt 36 8. Ingen åsikt/Vet ej 4090 0. Bortfall 3317 9. Frågan ej tillämplig
VAR 254 KOM BIDRAG GOLFBANA G:4 Loc 672 width 1 MD=0 or GE 9 G:4 Golfklubben Ekarna har fått tillstånd att bygga ut golfbanan till 18 hål och Grästorp kommun ställer upp med kommunal borgen och fri markhyra. Anser Du att det är ett bra eller dåligt beslut att kommunen ställer upp med bidrag? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I GRÄSTORP 29 1. Mycket bra 65 2. Ganska bra 47 3. Ganska dåligt 62 4. Mycket dåligt 25 8. Ingen åsikt/Vet ej 4090 0. Bortfall 3315 9. Frågan ej tillämplig
VAR 255 LIVSMEDELSFÖRSÄLJN. K:1 Loc 673 width 1 MD=0 or GE 9 K:1 Här följer några frågor riktade speciellt till Dig som bor i Kävlinge. Det finns ett beslut om att tillåta livsmedelsförsäljning på Leab-området i Löddeköpinge. Anser Du att detta var ett bra eller dåligt beslut? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I KÄVLINGE 85 1. Mycket bra 35 2. Ganska bra 13 3. Ganska dåligt 24 4. Mycket dåligt 1 7. Flera alternativ markerade 21 8. Ingen åsikt/Vet ej 4090 0. Bortfall 3364 9. Frågan ej tillämplig
VAR 256 BOST PÅ IDROTTSPLATS K:2 Loc 674 width 1 MD=0 or GE 9 K:2 Det finns ett förslag om att omvandla idrottsplatsen i Löddeköpinge till bostadsområde. Anser Du att detta skulle vara ett bra eller dåligt beslut? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I KÄVLINGE 7 1. Mycket bra 15 2. Ganska bra 28 3. Ganska dåligt 88 4. Mycket dåligt 42 8. Ingen åsikt/Vet ej 4090 0. Bortfall 3363 9. Frågan ej tillämplig
VAR 257 BYGGA SMÅBÅTSHAMN K:3 Loc 675 width 1 MD=0 or GE 9 K:3 Ett tidigare diskuterat förslag om att bygga en småbåtshamn vid Sjöbobadet är åter aktuell. Anser Du att detta skulle vara ett bra eller dåligt beslut? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I KÄVLINGE 35 1. Mycket bra 30 2. Ganska bra 16 3. Ganska dåligt 38 4. Mycket dåligt 61 8. Ingen åsikt/Vet ej 4090 0. Bortfall 3363 9. Frågan ej tillämplig
VAR 258 HAMNLEDEN LI:1 Loc 676 width 1 MD=0 or GE 9 LI:1 Här följer frågor riktade speciellt till Dig som bor i Lidköping. Anser Du nu, när Hamnleden i Lidköping är klar, att beslut om byggande av leden var ett bra eller dåligt beslut? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I LIDKÖPING 92 1. Mycket bra 76 2. Ganska bra 16 3. Ganska dåligt 10 4. Mycket dåligt 14 8. Ingen åsikt/Vet ej 4090 0. Bortfall 3335 9. Frågan ej tillämplig
VAR 259 GULLSPÅNGSAKTIER LI:2 Loc 677 width 1 MD=0 or GE 9 LI:2 Skulle det vara ett bra beslut om Lidköping bestämde sig för att sälja sina Gullspångsaktier? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I LIDKÖPING 16 1. Mycket bra 28 2. Ganska bra 34 3. Ganska dåligt 46 4. Mycket dåligt 1 7. Flera alternativ markerade 83 8. Ingen åsikt/Vet ej 4090 0. Bortfall 3335 9. Frågan ej tillämplig
VAR 260 UTBYGGNAD ÖBOÄNGEN LI:3 Loc 678 width 1 MD=0 or GE 9 LI:3 I Öboängen på Kålland planeras en större utbyggnad med möjlighet till helårsbosättning. Anser Du att ett beslut om en utbyggnad i Öboängen skulle vara ett bra eller dåligt beslut? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I LIDKÖPING 17 1. Mycket bra 41 2. Ganska bra 27 3. Ganska dåligt 61 4. Mycket dåligt 60 8. Ingen åsikt/Vet ej 4090 0. Bortfall 3337 9. Frågan ej tillämplig
VAR 261 HUS TILL UNGDOMAR LI:4 Loc 679 width 1 MD=0 or GE 9 LI:4 Kommunen har beslutat att ungdomarna i Lidköping skall få ett eget hus i gamla televerkshuset i Gamlestan. Det är meningen att ungdomarna själva skall ta ansvar för huset och verksamheten. Anser Du att detta är bra eller dåligt? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I LIDKÖPING 77 1. Mycket bra 78 2. Ganska bra 24 3. Ganska dåligt 9 4. Mycket dåligt 17 8. Ingen åsikt/Vet ej 4091 0. Bortfall 3337 9. Frågan ej tillämplig
VAR 262 TOMTER M ÄGANDERÄTT LU:1 Loc 680 width 1 MD=0 or GE 9 LU:1 Här följer några frågor riktade speciellt till Dig som bor i Luleå. Kommunen säljer numera tomter med full äganderätt till villaägare. Tidigare upplät man enbart tomter med tomträtt. Anser Du att beslutet om en sådan förändring var ett bra eller dåligt beslut? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I LULEÅ 106 1. Mycket bra 56 2. Ganska bra 8 3. Ganska dåligt 14 4. Mycket dåligt 25 8. Ingen åsikt/Vet ej 4091 0. Bortfall 3333 9. Frågan ej tillämplig
VAR 263 NYTT REGIONSJUKHUS LU:2 Loc 681 width 1 MD=0 or GE 9 LU:2 Anser Du att det skulle vara ett bra eller dåligt beslut om man bestämde sig för att bygga ett nytt regionsjukhus placerat mellan Luleå och Boden. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I LULEÅ, GÄLLIVARE OCH KALIX 70 1. Mycket bra 71 2. Ganska bra 32 3. Ganska dåligt 78 4. Mycket dåligt 33 8. Ingen åsikt/Vet ej 4091 0. Bortfall 3258 9. Frågan ej tillämplig
VAR 264 BOSTÄDER STORPORSÖN LU:3 Loc 682 width 1 MD=0 or GE 9 LU:3 Man överväger att bygga ett nytt bostadsområde på Storporsön. Anser Du att ett beslut om att bygga ett sådant bostadsområde skulle vara ett bra eller dåligt beslut? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I LULEÅ 30 1. Mycket bra 49 2. Ganska bra 37 3. Ganska dåligt 46 4. Mycket dåligt 43 8. Ingen åsikt/Vet ej 4091 0. Bortfall 3337 9. Frågan ej tillämplig
VAR 265 PLAC. FOLKETS HUS LU:4 Loc 683 width 1 MD=0 or GE 9 LU:4 Placeringen av Folkets Hus i Luleå har vållat diskussion. Anser Du att ett beslut om att placera ett nytt Folkets Hus vid Södra Hamnen skulle vara ett bra eller ett dåligt beslut? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I LULEÅ 39 1. Mycket bra 48 2. Ganska bra 24 3. Ganska dåligt 40 4. Mycket dåligt 54 8. Ingen åsikt/Vet ej 4091 0. Bortfall 3337 9. Frågan ej tillämplig
VAR 266 KÖN Loc 684 width 1 MD=9 Kön 3672 1. Man 3872 2. Kvinna 89 9. Uppgift saknas
VAR 267 ÅLDER Loc 685 width 2 MD=99 Ålder 18. 18 år . . 80. 80 år 89 99. Uppgift saknas Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Frek: 104 158 155 139 147 175 147 149 168 180 143 132 149 Kod: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Frek: 136 124 147 118 134 135 120 136 128 166 156 150 163 Kod: 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Frek: 182 195 170 184 141 138 149 105 128 119 90 100 84 Kod: 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frek: 88 84 92 98 85 105 85 79 97 100 89 111 100 Kod: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 99 Frek: 100 98 100 69 79 63 59 77 61 61 20 89
VAR 268 CIVILSTÅND Loc 687 width 2 MD=99 Civilstånd 2419 01. Ogift person 1919 02. Gift man 51 03. Gift kvinna, ej sammanboende med mannen 627 04. Frånskild 381 05. Änka/änkling 2025 07. Gift kvinna, sammanboende med mannen 121 08. Barn under 18 år 1 09. Fosterbarn under 18 år 89 99. Uppgift saknas
VAR 269 SAMMANRÄKNAD INKOMST Loc 689 width 4 MD=9999 Sammanräknad inkomst omfattar summan av de sex inkomstslagen; inkomst av tjänst, kapital, annan fastighet, tillfällig förvärvsverksamhet, jordbruksfastighet samt rörelse. I inkomstsummorna ingår "sociala förmåner" (t ex sjukpenning, föräldrapenning och vårdbidrag, ersättning vid arbetslöshet och skattepliktigt utbildningsbidrag). Till inkomstbegreppet har även förts sjöinkomst. 92 0000. Ingen inkomst 0001. 1 000 kronor . . 3662. 3 662 000 kronor 89 9999. Uppgift saknas Valid-n=7544 Min=0 Max=3662 Mean=117.1 St.Dev=108.9
VAR 270 NATION Loc 693 width 2 Nation 7158 10. Infödd svensk medborgare 176 20. Nordisk medborgare 175 30. Utomnordisk medborgare 62. Svensk medborgare 1962 . . 91. Svensk medborgare 1991 Kod: 10 20 30 62 67 68 69 70 71 72 73 Frek: 7158 176 175 1 1 9 9 12 5 2 6 Kod: 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Frek: 7 6 10 6 1 10 4 6 3 6 3 Kod: 85 86 87 88 89 90 91 Frek: 5 2 1 5 1 1 2