INDUSTRINS CHEFER OM MILJÖN
                 1987
                SSD 0337

             Industriförbundet
              i samarbete med
                 SIFO

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
              Skanstorget 18
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
            ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.)

     Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis
     gjorts tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig
     Datatjänst. Materialet i INDUSTRINS CHEFER
     OM MILJÖN 1987 samlades ursprungligen in av SIFO
     efter en beställning från Industriförbundet. Varken
     SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
     tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan SIFO och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får INDUSTRINS CHEFER OM
  MILJÖN 1987 förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte. Härvid
  skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora och
  samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i
  alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår

  

                BAKGRUND

  SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av
  Industriförbundet under perioden juni 1987. Frågorna ingick i
  SIFO-buss 87423 och utfördes i form av personlig intervju. För
  närmare information om SIFO- bussarnas uppläggning och
  genomförande hänvisas till SIFO.
  
  
  
  
  
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0337 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Intresserad av miljöfrågor 6 Diskuterar miljöfrågor med medarbetare 7 Person som tar upp miljöfrågorna till diskussion 8 Miljöfrågor behandlas vid styrelsens sammanträden 9 Styrelsesammanträden senaste året 10 Befattningshavare som har ansvar för miljöfrågor 11 Utsläpp i luften 12 Utsläpp i vatten 13 Avfall som kräver särskild hantering 14 Störande buller för omgivningen 15 Största miljöproblemet för företaget, 1 16 Största miljöproblemet för företaget, 2 17 Största miljöproblemet under de närmaste två åren, 1 18 Största miljöproblemet under de närmaste två åren, 2 19 Tillståndsgivare för utsläpp, 1 20 Tillståndsgivare för utsläpp, 2 21 Tillståndsgivare för utsläpp, 3 22 Tillståndsgivare för utsläpp, 4 23 Tillståndsgivare för avfall, 1 24 Tillståndsgivare för avfall, 2 25 Tillståndsgivare för avfall, 3 26 Tillståndsgivare för avfall, 4 27 Tillståndsgivare för buller, 1 28 Tillståndsgivare för buller, 2 29 Tillståndsgivare för buller, 3 30 Tillstånd förenat med skyldighet 31 Utsläpp i luften har förändrats 32 Utsläpp i vatten har förändrats 33 Avfallsmängd som kräver särskild hantering har förändrats 34 Bullret har förändrats 35 Kontakt med myndigheter angående yttre miljön 36 Myndigheternas besked i miljöfrågor 37 Företaget har påverkat miljön 38 Påverkan på den yttre miljön jämfört med andra företag 39 Inställning till miljöskyddslagstiftningen 40 Grundläggande princip för miljöskyddslagen 41 Kunskap inom företaget för att lösa miljöproblem 42 Teknik för att förbättra miljön 43 Miljöförbättrande åtgärder väsentlig uppgift för teknikerna 44 Utbildning i miljövårdsteknik för företagets tekniker 45 Metod att minska utsläpp eller avfall 46 Möjligt minska bullret inom företaget 47 Budget för att minska utsläppen 48 Miljöaspekt vid utveckling av ny teknik och nya produkter 49 Miljöförbättringens del av företagets investeringar 50 Massmedia berört företagets påverkan på yttre miljön 51 Frekvens förekomst i massmedia 52 Massmedias inställning 53 Miljögrupper kontaktat företaget om yttre miljön 54 Frekvens kontakter med miljögrupper 55 Miljögruppernas inställning 56 Kritikerna om företagets sätt att arbeta med miljöfrågor 57 Medias uttalande grundar sig på fakta 58 Miljögruppernas uttalande grundar sig på fakta 59 Miljökritik har skadat företaget 60 Förtroende för myndigheter 61 Förtroende för politiker 62 Förtroende för miljögrupper 63 Förtroende för journalister 64 Hög tillväxttakt 65 Hög lönsamhet 66 Hög affärsmoral 67 Hänsyn till miljön 68 Industriförbundet ägnar sig åt miljöfrågorna 69 Industriförbundet tar aktiv del i miljödebatten 70 Industriförbundet bedriver informationsverksamhet i miljöfrågor 71 Verksamhet i miljöfrågor 72 Industriförbundets miljöinformation hjälper i diskussioner 73 Läst "Industrins syn på miljöskyddet" 74 Skriften behandlar de väsentligaste miljöfrågorna 75 Industrins behandling i miljödebatten 76 Miljöfrågornas betydelse för industri 77 Möjlighet: Lösa företagets miljöproblem inom 8-10 år 78 Antal anställda 79 Företagets omsättning 80 Branschförening företaget är medlem i, 1 81 Branschförening företaget är medlem i, 2 82 Branschförening företaget är medlem i, 3 83 Branschförening företaget är medlem i, 4 84 Branschförening företaget är medlem i, 5 85 Branschförening företaget är medlem i, 6 86 Kategori av företag

VAR 1 SSD STUDY NR 0337              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0337


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 MILJöINTRESSERAD 1 Loc 13 width 1 1 Hur intresserad är Du av miljöfrågor? Är Du... 141 1. Mycket intresserad 161 3. Ganska intresserad 12 5. Inte särskilt intresserad
VAR 6 DISKUTERA MILJöFRåGOR 2 Loc 14 width 1 2 Hur ofta förekommer det att Du diskuterar miljöfrågor som berör företagets yttre miljö med dina medarbetare? Förekommer det nästan varje dag, varje vecka, varje månad eller mera sällan? 34 1. Nästan varje dag 84 2. Varje vecka 100 3. Varje månad 69 4. Mer sällan än varje månad 26 5. Aldrig 1 8. Tveksam, vet ej
VAR 7 TAR UPP MILJöFRåGOR 3 Loc 15 width 1 MD=0 3 (OM DISKUTERAR MILJÖFRÅGOR ENLIGT FRÅGA 2:) Brukar det som regel vara Du eller dina medarbetare som tar upp miljöfrågorna till diskussion? 38 1. Jag själv 40 2. Mina medarbetare 206 3. Både jag själv och mina medarbetare 4 8. Tveksam, vet ej 26 0. Frågan ej tillämplig
VAR 8 MILJöFRåGA I STYRELSE 4 Loc 16 width 1 4 Brukar miljöfrågor behandlas vid styrelsens sammanträden? 161 1. Ja 149 5. Nej 4 8. Tveksam, vet ej
VAR 9 OFTA På STYRELSEMöTEN 5 Loc 17 width 1 MD=0 5 (OM "JA" PÅ FRÅGA 4:) På hur många styrelsesammanträden under det senaste året har miljöfrågor behandlats? Har det skett på alla, nästan alla, på enbart några enstaka styrelsemöten eller på inga alls? 24 1. På alla 42 2. På nästan alla 96 3. På enbart några enstaka 1 4. Inga alls 151 0. Frågan ej tillämplig
VAR 10 ANSVARIG MILJöFRåGOR 6 Loc 18 width 1 6 Finns det någon befattningshavare i företaget som har ansvar för miljöfrågor? 160 1. Ja 154 5. Nej
VAR 11 UTSLäPP I LUFTEN 7 Loc 19 width 1 7 Finns det inom ert företag tillverkning som medför utsläpp i luften? 153 1. Ja 160 5. Nej 1 8. Tveksam, vet ej
VAR 12 UTSLäPP I VATTEN 8 Loc 20 width 1 8 Finns det tillverkning som medför utsläpp i vatten? 111 1. Ja 202 5. Nej 1 8. Tveksam, vet ej
VAR 13 AVFALL 9 Loc 21 width 1 9 Finns det tillverkning som medför avfall, som kräver särskild hantering? 161 1. Ja 151 5. Nej 2 8. Tveksam, vet ej
VAR 14 STöRANDE BULLER 10 Loc 22 width 1 10 Finns det tillverkning som medför störande buller för omgivningen? 88 1. Ja 225 5. Nej 1 8. Tveksam, vet ej
VAR 15 MILJöPROBLEM,1 11 Loc 23 width 1 MD=0 11 (OM "JA" PÅ FRÅGORNA 7-10:) Vad tror Du är det största miljöproblemet för företaget? 11(1) Företagets största miljöproblem, 1 52 1. Utsläpp i vatten 62 2. Utsläpp i luften 13 3. Avfall 9 4. Buller 4 5. Annat 22 6. Inget miljöproblem 2 8. Tveksam, vet ej 150 0. Frågan ej tillämplig
VAR 16 MILJöPROBLEM,2 11 Loc 24 width 1 MD=0 11(2) Företagets största miljöproblem, 2 <Se F.11 för fullständig frågetext> 0 1. Utsläpp i vatten 11 2. Utsläpp i luften 3 3. Avfall 7 4. Buller 0 5. Annat 0 6. Inget miljöproblem 0 8. Tveksam, vet ej 293 0. Frågan ej tillämplig
VAR 17 MILJöPROBL INOM 2åR,1 12 Loc 25 width 1 12 Vad tror Du blir det största miljöproblemet för ert företag under de närmaste två åren? 12(1) Största miljöproblemet under de närmaste två åren, 1 48 1. Utsläpp i vatten 74 2. Utsläpp i luften 23 3. Avfall 19 4. Buller 12 5. Annat 134 6. Inget miljöproblem 4 8. Tveksam, vet ej
VAR 18 MILJöPROBL INOM 2åR,2 12 Loc 26 width 1 MD=0 12(2) Största miljöproblemet under de närmaste två åren, 2 <Se F.12 för fullständig frågetext> 0 1. Utsläpp i vatten 7 2. Utsläpp i luften 4 3. Avfall 6 4. Buller 1 5. Annat 0 6. Inget miljöproblem 0 8. Tveksam, vet ej 296 0. Frågan ej tillämplig
VAR 19 TILLSTåND:UTSLäPP,1 13 Loc 27 width 1 MD=0 13 (OM "JA" PÅ NÅGON AV FRÅGORNA 7-8:) Har tillstånd för utsläppen givits av... 13(1) Tillståndsgivare för utsläpp, 1 80 1. Länsstyrelsen 5 2. Naturvårdsverket 51 3. Koncessionsnämnden 1 4. Regeringen 46 5. Inget tillstånd 8 8. Tveksam, vet ej 123 0. Frågan ej tillämplig
VAR 20 TILLSTåND:UTSLäPP,2 13 Loc 28 width 1 MD=0 13(2) Tillståndsgivare för utsläpp, 2 <Se F.13 för fullständig frågetext> 0 1. Länsstyrelsen 18 2. Naturvårdsverket 19 3. Koncessionsnämnden 4 4. Regeringen 0 5. Inget tillstånd 0 8. Tveksam, vet ej 273 0. Frågan ej tillämplig
VAR 21 TILLSTåND:UTSLäPP,3 13 Loc 29 width 1 MD=0 13(3) Tillståndsgivare för utsläpp, 3 <Se F.13 för fullständig frågetext> 0 1. Länsstyrelsen 0 2. Naturvårdsverket 13 3. Koncessionsnämnden 1 4. Regeringen 0 5. Inget tillstånd 0 8. Tveksam, vet ej 300 0. Frågan ej tillämplig
VAR 22 TILLSTåND:UTSLäPP,4 13 Loc 30 width 1 MD=0 13(4) Tillståndsgivare för utsläpp, 4 <Se F.13 för fullständig frågetext> 0 1. Länsstyrelsen 0 2. Naturvårdsverket 0 3. Koncessionsnämnden 6 4. Regeringen 0 5. Inget tillstånd 0 8. Tveksam, vet ej 308 0. Frågan ej tillämplig
VAR 23 TILLSTåND:AVFALL,1 14 Loc 31 width 1 MD=0 14 (OM "JA" PÅ FRÅGA 9:) Har tillstånd för avfallet givits av... 14(1) Tillståndsgivare för avfall, 1 52 1. Länsstyrelsen 1 2. Naturvårdsverket 14 3. Koncessionsnämnden 1 4. Regeringen 42 5. Inget tillstånd 11 8. Tveksam, vet ej 193 0. Frågan ej tillämplig
VAR 24 TILLSTåND:AVFALL,2 14 Loc 32 width 1 MD=0 14(2) Tillståndsgivare för avfall, 2 <Se F.14 för fullständig frågetext> 0 1. Länsstyrelsen 7 2. Naturvårdsverket 9 3. Koncessionsnämnden 1 4. Regeringen 0 5. Inget tillstånd 0 8. Tveksam, vet ej 297 0. Frågan ej tillämplig
VAR 25 TILLSTåND:AVFALL,3 14 Loc 33 width 1 MD=0 14(3) Tillståndsgivare för avfall, 3 <Se F.14 för fullständig frågetext> 0 1. Länsstyrelsen 0 2. Naturvårdsverket 6 3. Koncessionsnämnden 1 4. Regeringen 0 5. Inget tillstånd 0 8. Tveksam, vet ej 307 0. Frågan ej tillämplig
VAR 26 TILLSTåND:AVFALL,4 14 Loc 34 width 1 MD=0 14(4) Tillståndsgivare för avfall, 4 <Se F.14 för fullständig frågetext> 0 1. Länsstyrelsen 0 2. Naturvårdsverket 0 3. Koncessionsnämnden 4 4. Regeringen 0 5. Inget tillstånd 0 8. Tveksam, vet ej 310 0. Frågan ej tillämplig
VAR 27 TILLSTåND:BULLER,1 15 Loc 35 width 1 MD=0 15 (OM "JA" PÅ FRÅGA 10:) Har tillstånd för bullret givits av... 15(1) Tillståndsgivare för buller, 1 19 1. Länsstyrelsen 0 2. Naturvårdsverket 12 3. Koncessionsnämnden 1 4. Regeringen 29 5. Inget tillstånd 5 8. Tveksam, vet ej 248 0. Frågan ej tillämplig
VAR 28 TILLSTåND:BULLER,2 15 Loc 36 width 1 MD=0 15(2) Tillståndsgivare för buller, 2 <Se F.15 för fullständig frågetext> 0 1. Länsstyrelsen 2 2. Naturvårdsverket 3 3. Koncessionsnämnden 0 4. Regeringen 0 5. Inget tillstånd 1 8. Tveksam, vet ej 308 0. Frågan ej tillämplig
VAR 29 TILLSTåND:BULLER,3 15 Loc 37 width 1 MD=0 15(3) Tillståndsgivare för buller, 3 <Se F.15 för fullständig frågetext> 0 1. Länsstyrelsen 0 2. Naturvårdsverket 2 3. Koncessionsnämnden 0 4. Regeringen 0 5. Inget tillstånd 0 8. Tveksam, vet ej 312 0. Frågan ej tillämplig
VAR 30 TILLSTåND-SKYLDIGHET 16 Loc 38 width 1 MD=0 16 (OM TILLSTÅND GIVITS ENLIGT FRÅGORNA 13-15:) Var tillståndet/tillstånden förenat med skyldighet att minska utsläppen eller var det inte det? 81 1. Ja, förenat med skyldighet 66 5. Nej, inte förenat med skyldighet 6 8. Tveksam, vet ej 161 0. Frågan ej tillämplig
VAR 31 FöRäNDR. LUFTUTSLäPP 17 Loc 39 width 1 MD=0 17 (OM "JA" PÅ FRÅGA 7:) Har utsläppen i luften från ert företag i stort ökat, minskat eller varit oförändrade under de senaste åren? 11 1. Ökat 52 3. Varit oförändrade 89 5. Minskat 4 8. Tveksam, vet ej 158 0. Frågan ej tillämplig
VAR 32 FöRäNDR. VATTENUTSL. 18 Loc 40 width 1 MD=0 18 (OM "JA" PÅ FRÅGA 8:) Har utsläppen i vatten från ert företag ökat, minskat eller varit oförändrade under de senaste åren? 9 1. Ökat 42 3. Varit oförändrade 59 5. Minskat 4 8. Tveksam, vet ej 200 0. Frågan ej tillämplig
VAR 33 FöRäNDR. AVFALLSMäNGD 19 Loc 41 width 1 MD=0 19 (OM "JA" PÅ FRÅGA 9:) Har mängden avfall som kräver särskild hantering ökat, minskat eller varit oförändrad under de senaste åren? 39 1. Ökat 84 3. Varit oförändrad 37 5. Minskat 4 8. Tveksam, vet ej 150 0. Frågan ej tillämplig
VAR 34 FöRäNDRING BULLER 20 Loc 42 width 1 MD=0 20 (OM "JA" PÅ FRÅGA 10:) Har bullret ökat, minskat eller varit oförändrat under de senaste åren? 5 1. Ökat 36 3. Varit oförändrade 46 5. Minskat 4 8. Tveksam, vet ej 223 0. Frågan ej tillämplig
VAR 35 KONTAKT YTTRE MILJö 21 Loc 43 width 1 21 Hur ofta har ert företag kontakt med myndigheter i frågor som rör den yttre miljön? Är det varje månad, några gånger per år eller mera sällan? 74 1. Varje månad 88 2. Några gånger per år 138 3. Mera sällan 14 8. Tveksam, vet ej
VAR 36 MYNDIGHETERNAS BESKED 22 Loc 44 width 1 22 Tycker Du att myndigheterna ger klara eller oklara besked i miljöfrågor? 160 1. Klara besked 82 5. Oklara besked 72 8. Tveksam, vet ej
VAR 37 MILJöN PåVERKAD 10åR 23 Loc 45 width 1 23 Tycker Du att ert företag på det hela taget under den senaste tioårsperioden förbättrat eller försämrat miljön på den eller de orter där de är belägna, eller har det inte påverkat miljön? 202 1. Förbättrat 80 3. Inte påverkat 15 5. Oförändrade utsläpp 7 7. Försämrat 10 8. Tveksam, vet ej
VAR 38 JäMFöR ANDRA FöRETAG 24 Loc 46 width 1 MD=9 24 Jämfört med andra lika stora företag i samma bransch tror Du att ert företag orsakar större eller mindre påverkan på den yttre miljön? 2 1. Större påverkan 150 3. Ungefär lika stor 121 5. Mindre påverkan 40 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 39 MILJöSKYDDSLAGSTIFT 25 Loc 47 width 1 25 Vad är Din allmänna bedömning av miljöskyddslagstiftningen? Har den underlättat, varit till hinder eller har den både varit till hinder och underlättat när miljöfrågor behandlats inom företaget? 49 1. Underlättat 58 3. Både till hinder och underlättat 145 5. Varken till hinder eller underlättat 29 7. Hinder 33 8. Tveksam, vet ej
VAR 40 PRINCIP MILJöSKYDD 27 Loc 48 width 1 27 Vad tycker Du bör vara den grundläggande principen för miljöskyddslagstiftningen? Bör den bygga på avgifter på miljöförstörande utsläpp eller bör den bygga på en reglering av utsläppen genom lagar, regler och myndighetsprövning? 67 1. Avgifter på miljöförstörande utsläpp 219 2. Lagar, regler och myndighetsprövning 28 8. Tveksam, vet ej
VAR 41 KUNSKAP LöSA MILJöPR 28 Loc 49 width 1 28 Tror Du att det finns tillräckligt med kunskap inom företaget för hur man skall lösa företagets miljöproblem? 183 1. Tillräckligt med kunskap 74 3. Har inga olösta miljöproblem 49 5. Inte tillräckligt med kunskap 8 8. Tveksam, vet ej
VAR 42 TEKNIK MILJöFöRBäTTR 29 Loc 50 width 1 29 Tror Du att tekniken redan finns för att företaget skall kunna förbättra miljön eller finns den inte? 201 1. Finns redan 51 5. Finns inte 62 8. Tveksam, vet ej
VAR 43 VIKTIG:MILJöåTGäRDER 30 Loc 51 width 1 30 Ingår miljöförbättrande åtgärder som en väsentlig uppgift för teknikerna i ert företag? 165 1. Ja 131 5. Nej 18 8. Tveksam, vet ej
VAR 44 UTBILDNING I MILJö 31 Loc 52 width 1 31 Har företagets tekniker fått någon särskild utbildning under den senaste treårsperioden i miljövårdsteknik eller har de inte fått det? 127 1. Har fått utbildning 162 5. Har inte fått utbildning 25 8. Tveksam, vet ej
VAR 45 LöSNING MILJöPROBLEM 32 Loc 53 width 1 MD=0 32 (OM "JA" PÅ NÅGON AV FRÅGORNA 7-9:) Hur kan man inom ert företag minska utsläppen eller avfallet? Kan det ske genom rening, genom processförändringar eller kan det ske på annat sätt? 47 1. Genom rening av utsläppen 41 2. Genom processförändringar 78 3. Både rening och processförändringar 31 4. Kan ej minska utsläppen 13 5. Annat 10 8. Tveksam, vet ej 94 0. Frågan ej tillämplig
VAR 46 MINSKA BULLRET 33 Loc 54 width 1 MD=0 33 (OM "JA" PÅ FRÅGA 10:) Kan man inom ert företag minska bullret eller kan man det inte? 39 1. Ja 24 5. Nej 3 8. Tveksam, vet ej 248 0. Frågan ej tillämplig
VAR 47 BUDGET FöR MILJö 34 Loc 55 width 1 MD=0 34 (OM MAN KAN MINSKA ENLIGT FR 32-33:) Ligger dessa förändringar att minska utsläppen i er löpande budget eller budgeterar ni särskilt för dessa? 120 1. Ligger i löpande budget 60 2. Budgeteras särskilt 6 8. Tveksam, vet ej 128 0. Frågan ej tillämplig
VAR 48 MILJö - NY PRODUKT 35 Loc 56 width 1 35 Hur viktiga bedömer Du miljöaspekterna vara när ny teknik eller nya produkter utvecklas? Är de... 195 1. Mycket viktiga 88 2. Ganska viktiga 14 3. Mindre viktiga 9 4. Helt oviktiga 8 8. Tveksam, vet ej
VAR 49 MILJö - INVESTERING 36 Loc 57 width 1 36 Skulle Du säga att satsningarna på att förbättra miljön är en mycket väsentlig, ganska väsentlig eller inte särskilt väsentlig del av företagets investeringar? 85 1. Mycket väsentlig 100 3. Ganska väsentlig 116 5. Inte särskilt väsentlig 13 8. Tveksam, vet ej
VAR 50 MASSMEDIA- FöRETAG 37 Loc 58 width 1 37 Förekommer det att massmedia tagit upp frågor som rör ert företags påverkan på den yttre miljön? 108 1. Ja 204 5. Nej 2 8. Tveksam, vet ej
VAR 51 FöREKOMST MASSMEDIA 38 Loc 59 width 1 MD=0 38 (OM "JA" ENLIGT FRÅGA 37:) Hur ofta förekommer det? Förekommer det... 9 1. Varje månad 45 2. Några gånger per år 52 3. Mera sällan 2 8. Tveksam, vet ej 206 0. Frågan ej tillämplig
VAR 52 POSITIV MASSMEDIA 39 Loc 60 width 1 MD=0 39 (OM "JA" ENLIGT FRÅGA 37:) Har massmedia tagit upp frågor om miljön på ett positivt, negativt eller både positivt och negativt sätt? 6 1. Positivt sätt 58 3. Både positivt och negativt sätt 44 5. Negativt sätt 0 8. Tveksam, vet ej 206 0. Frågan ej tillämplig
VAR 53 MILJöGRUPP-FöRETAG 40 Loc 61 width 1 40 Förekommer det att miljögrupper kontaktat ert företag i frågor som rör den yttre miljön? 51 1. Ja 260 5. Nej 3 8. Tveksam, vet ej
VAR 54 FREKVENS KONTAKTER 41 Loc 62 width 1 MD=0 41 (OM "JA" ENLIGT FRÅGA 40:) Hur ofta förekommer det? Förekommer det... 3 1. Varje månad 12 2. Några gånger per år 35 3. Mera sällan 1 8. Tveksam, vet ej 263 0. Frågan ej tillämplig
VAR 55 MILJöGRUPP POSITIV 42 Loc 63 width 1 MD=0 42 (OM "JA" ENLIGT FRÅGA 40:) Har miljögrupperna framfört negativa, positiva eller både positiva och negativa synpunkter på miljön? 9 1. Positiva 15 3. Både positiva och negativa 23 5. Negativa 4 8. Tveksam, vet ej 263 0. Frågan ej tillämplig
VAR 56 KRITIKERNA FöRSTåR 43 Loc 64 width 1 MD=0 43 (OM NEGATIVA SYNPUNKTER ENLIGT FRÅGORNA 39 OCH/ELLER 42:) Förstår kritikerna ert företags sätt att arbeta med miljöfrågor eller förstår de inte det? 19 1. Förstår 29 5. Förstår inte 10 8. Tveksam, vet ej 256 0. Frågan ej tillämplig
VAR 57 MEDIA På FAKTA 44 Loc 65 width 1 MD=0 44 (OM NEGATIVA SYNPUNKTER ENLIGT FRÅGA 39:) Anser Du att det som media sagt och skrivit om ert företag på det hela taget grundat sig på fakta eller har det inte det? 13 1. Grundat sig på fakta 26 5. Inte grundat sig på fakta 5 8. Tveksam, vet ej 270 0. Frågan ej tillämplig
VAR 58 MILJöGRUPP På FAKTA 45 Loc 66 width 1 MD=0 45 (OM NEGATIVA SYNPUNKTER ENLIGT FRÅGA 42:) Anser Du att det som miljögrupper sagt och skrivit om ert företag på det hela taget grundat sig på fakta eller har det inte det? 4 1. Grundat sig på fakta 17 5. Inte grundat sig på fakta 2 8. Tveksam, vet ej 291 0. Frågan ej tillämplig
VAR 59 MILJöKRITIK SKADAR 46 Loc 67 width 1 MD=0 46 (OM NEGATIVA SYNPUNKTER ENLIGT FRÅGORNA 39 OCH/ELLER 42:) Har den miljökritik som framförts skadat företaget eller har den inte gjort det? 14 1. Skadat företaget 42 5. Inte skadat företaget 2 8. Tveksam, vet ej 256 0. Frågan ej tillämplig
VAR 60 FöRTROENDE: MYNDIGHET 47 Loc 68 width 1 47 Hur stort förtroende har Du för de myndigheter som ansvarar för miljöfrågor? Är det mycket stort, ganska stort, ganska litet eller mycket litet? 27 1. Mycket stort 164 2. Ganska stort 73 3. Ganska litet 14 4. Mycket litet 36 8. Tveksam, vet ej
VAR 61 FöRTROENDE: POLITIKER 48 Loc 69 width 1 48 Hur stort förtroende har Du för politikerna i miljöfrågor? Är det mycket stort, ganska stort, ganska litet eller mycket litet? 3 1. Mycket stort 61 2. Ganska stort 151 3. Ganska litet 82 4. Mycket litet 17 8. Tveksam, vet ej
VAR 62 FöRTROENDE:MILJöGRUPP 49 Loc 70 width 1 49 Hur stort förtroende har Du för miljögrupperna i miljöfrågor? Är det mycket stort, ganska stort, ganska litet eller mycket litet? 16 1. Mycket stort 95 2. Ganska stort 118 3. Ganska litet 48 4. Mycket litet 37 8. Tveksam, vet ej
VAR 63 FöRTROENDE:JOURNALIST 50 Loc 71 width 1 50 Hur stort förtroende har Du för journalister i miljöfrågor? Är det mycket stort, ganska stort, ganska litet eller mycket litet? 1 1. Mycket stort 42 2. Ganska stort 144 3. Ganska litet 93 4. Mycket litet 34 8. Tveksam, vet ej
VAR 64 HöG TILLVäXTTAKT 51 Loc 72 width 1 51-54 Om Du tänker på hur Du vill att allmänheten skall uppfatta företaget, vad tycker Du av följande är mycket viktigt, ganska viktigt eller inte särskilt viktigt? 51 Att företaget har hög tillväxttakt? 88 1. Mycket viktigt 145 3. Ganska viktigt 77 5. Inte särskilt viktigt 4 8. Tveksam, vet ej
VAR 65 HöG LöNSAMHET 52 Loc 73 width 1 52 Att företaget har hög lönsamhet - är det... <Se F.51-54 för fullständig frågetext> 179 1. Mycket viktigt 105 3. Ganska viktigt 30 5. Inte särskilt viktigt 0 8. Tveksam, vet ej
VAR 66 HöG AFFäRSMORAL 53 Loc 74 width 1 53 Att företaget tar hänsyn till miljön - är det... <Se F.51-54 för fullständig frågetext> 290 1. Mycket viktigt 24 3. Ganska viktigt 0 5. Inte särskilt viktigt 0 8. Tveksam, vet ej
VAR 67 HäNSYN TILL MILJöN 54 Loc 75 width 1 54 Att företaget tar hänsyn till miljön - är det... <Se F.51-54 för fullständig frågetext> 248 1. Mycket viktigt 61 3. Ganska viktigt 4 5. Inte särskilt viktigt 1 8. Tveksam, vet ej
VAR 68 INDFöRB: MILJöFRåGOR 55 Loc 76 width 1 MD=9 55 Tycker Du att Industriförbundet bör ägna sig mer eller mindre åt miljöfrågorna eller tycker Du att man ägnar sig lagom mycket åt dessa frågor? 128 1. Ägna sig mer 128 3. Ägnar lagom med tid åt dessa frågor 0 5. Ägna sig mindre 57 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 69 INDFöRB: MILJöDEBATT 56 Loc 77 width 1 56 Tycker Du att Industriförbundet skall ta mer aktiv del i miljödebatten eller tycker Du att det är bra som det är? 194 1. Ta mer aktiv del i miljödebatten 86 2. Bra som det är 34 8. Tveksam, vet ej
VAR 70 INDFöRB:INFOVERKSAM 57 Loc 78 width 1 57 Tycker Du att det är bra eller dåligt att Industriförbundet bedriver en informationsverksamhet som även riktar sig till allmänheten i miljöfrågor? Är det... 219 1. Mycket bra 89 2. Ganska bra 2 3. Ganska dåligt 0 4. Mycket dåligt 4 8. Tveksam, vet ej
VAR 71 INDFöRB:VERKSAM MILJö 58 Loc 79 width 1 58 Tycker Du att Industriförbundets verksamhet i miljöfrågor är tillräcklig eller otillräcklig? 102 1. Tillräcklig 125 5. Otillräcklig 87 8. Tveksam, vet ej
VAR 72 INDFöRB:DISKUSSION 59 Loc 80 width 1 59 Har Industriförbundets information i miljöfrågor hjälpt Dig i diskussioner med utomstående mycket ofta, ganska ofta, ganska sällan, mycket sällan eller aldrig? 0 1. Mycket ofta 13 2. Ganska ofta 54 3. Ganska sällan 30 4. Mycket sällan 206 5. Aldrig 11 8. Tveksam, vet ej
VAR 73 SYN På MILJöSKYDDET 60 Loc 81 width 1 60 Industriförbundet gav nyligen ut en skrift om miljöfrågor. Den heter "Industrins syn på miljönskyddet". Har Du läst eller tittat i den? 28 1. Ja, läst 111 3. Ja, tittat i den 167 5. Nej 8 8. Tveksam, vet ej
VAR 74 SKRIFTENS INNEHåLL 61 Loc 82 width 1 MD=0 61 (OM "LÄST ELLER TITTAT" ENLIGT FRÅGA 60:) Tycker Du att skriften behandlade de väsentligaste miljöfrågorna för industrin eller var det något särskilt Du saknade? 75 1. Tog upp alla väsentliga frågor 5 5. Saknade frågor 59 8. Tveksam, vet ej 175 0. Frågan ej tillämplig
VAR 75 INDUSTRINS BEHANDLING 63 Loc 83 width 1 63 Tycker Du på det hela taget att industrin får en rättvis eller orättvis behandling i miljödebatten? 68 1. Får en rättvis behandling 111 3. Både rättvis och orättvis behandling 121 5. Får en orättvis behandling 14 8. Tveksam, vet ej
VAR 76 MILJöFRåGA-INDUSTRI 64 Loc 84 width 1 64 Hur väsentliga tycker Du på det hela taget miljöfrågorna är för industrin. Är de mycket väsentliga, ganska väsentliga, inte särskilt väsentliga eller inte alls väsentliga? 229 1. Mycket väsentliga 83 2. Ganska väsentliga 1 3. Inte särskilt väsentliga 0 4. Inte alls väsentliga 1 8. Tveksam, vet ej
VAR 77 OPTIMIST/PESSIMIST 65 Loc 85 width 1 MD=0 65 (OM "JA" PÅ NÅGON AV FRÅGORNA 7-10:) Är Du på det hela taget optimistisk eller pessimistisk om möjligheterna att lösa ert företags miljöproblem inom en 8-10 års period? 227 1. Optimistisk 1 5. Pessimistisk 1 8. Tveksam, vet ej 85 0. Frågan ej tillämplig
VAR 78 ANTAL ANSTäLLDA 66 Loc 86 width 1 66 Hur många anställda har det företag som Du är VD för? 93 1. Under 50 anställda 43 2. 51-100 anställda 97 3. 101-500 anställda 27 4. 501-1000 anställda 54 5. Över 1000 anställda 0 8. Tveksam, vet ej
VAR 79 FöRETAGETS OMSäTTNING 67 Loc 87 width 1 67 Hur stor är företagets omsättning? 9 1. Under 5 milj. kronor 13 2. 5-10 miljoner kronor 86 3. 11-50 miljoner kronor 41 4. 51-100 miljoner kronor 92 5. 101-500 miljoner kronor 17 6. 501-1 miljard kronor 56 7. Över 1 miljard kronor 0 8. Tveksam, vet ej
VAR 80 FöRENINGSMEDLEM,1 68 Loc 88 width 2 MD=99 68 I vilken eller vilka branschföreningar anslutna till Industriförbundet är företaget medlem? 68(1) Branschförening företaget är medlem i, 1 4 01. 87 Bageriförbundet 10 02. 62 Bruksindustri, Jernkontoret 22 03. 73 Cellulosa- och Pappersbruk 10 04. 65 Elektroindustriförening 35 05. 84 Byggnadsentreprenörsföreningen 7 06. 74 Grafiska Industriförbundet 4 07. 77 Garveriidkarföreningen 3 08. 61 Gruvföreningen 11 09. 86 Industriförbundets allmänna avdelning 36 10. 79 Kemikontoret 9 11. 76 Konfektionsföreningen 1 12. 83 Kvarnföreningen 162 99. Uppgift saknas
VAR 81 FöRENINGSMEDLEM,2 68 Loc 90 width 2 MD= 0 68(2) Branschförening företaget är medlem i, 2 <Se F.68 för fullständig frågetext> 0 01. 87 Bageriförbundet 0 02. 62 Bruksindustri, Jernkontoret 0 03. 73 Cellulosa- och Pappersbruk 1 04. 65 Elektroindustriförening 0 05. 84 Byggnadsentreprenörsföreningen 0 06. 74 Grafiska Industriförbundet 0 07. 77 Garveriidkarföreningen 0 08. 61 Gruvföreningen 2 09. 86 Industriförbundets allmänna avdelning 3 10. 79 Kemikontoret 308 00. Frågan ej tillämplig
VAR 82 FöRENINGSMEDLEM,3 68 Loc 92 width 1 MD=0 68(3) Branschförening företaget är medlem i, 4 <Se F.68 för fullständig frågetext> 15 1. 81 Livsmedelsindustriföreningen 68 2. 64 Mekanförbundet 8 3. 89 Möbelindustriförbundet 78 4. Begynnelsebokstav N-Ö 5 5. 88 Köttbranschens Riksförbund 140 0. Frågan ej tillämplig
VAR 83 FöRENINGSMEDLEM,4 68 Loc 93 width 1 MD=0 68(4) Branschförening företaget är medlem i, 5 <Se F.68 för fullständig frågetext> 0 1. 81 Livsmedelsindustriföreningen 0 2. 64 Mekanförbundet 0 3. 89 Möbelindustriförbundet 7 4. Begynnelsebokstav N-Ö 0 5. 88 Köttbranschens Riksförbund 307 0. Frågan ej tillämplig
VAR 84 FöRENINGSMEDLEM,5 69 Loc 94 width 2 MD=99 69 FORTSÄTTNING PÅ FRÅGA 68 I vilken eller vilka branschföreningar anslutna till industriförbundet är företaget medlem? 69(1) Branschförening företaget är medlem i, 5 219 00. Frågan ej tillämplig 2 01. 69 Plywoodföreningen 3 02. 78 Skofabrikantföreningen 6 03. 90 Snickerifabrikernas Riksförbund 24 04. 68 Sågverks- och Trävaruexportföreningen 1 05. 85 Tegelindustriföreningen 10 06. 75 Textilrådet 4 07. 91 Trähusfabrikers Riksförbund 1 08. 63 Varvsindustriföreningen 6 09. 70 Wallboardföreningen 13 10. 66 Koncernanslutna företag 25 99. Uppgift om bransch saknas
VAR 85 FöRENINGSMEDLEM,6 69 Loc 96 width 2 MD GE 99 69(2) Branschförening företaget är medlem i, 6 <Se F.69 för fullständig frågetext> 0 01. 69 Plywoodföreningen 0 02. 78 Skofabrikantföreningen 0 03. 90 Snickerifabrikernas Riksförbund 1 04. 68 Sågverks- och Trävaruexportföreningen 0 05. 85 Tegelindustriföreningen 0 06. 75 Textilrådet 1 07. 91 Trähusfabrikers Riksförbund 0 08. 63 Varvsindustriföreningen 0 09. 70 Wallboardföreningen 2 99. Uppgift om bransch saknas
VAR 86 KATEGORI AV FöRETAG 70 Loc 98 width 1 70 Markera kategori av företag 46 1. Kategori 1 (koncessionsnämnden) 28 2. Kategori 2 (största företagen) 81 3. Kategori 3 (företag allmänt-50 anst) 76 4. Kategori 4 (företag allmänt 51-500 anst) 83 5. Kategori 5 (företag allmänt över 500 anst)