SVENSKARNA OCH EG 1988
               SSD 0339

               Tvärkontakt
              i samarbete med
                SIFO

             Första SSD-upplagan
               Juni 1993

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
              Skanstorget 18
             S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i SVENSKARNA OCH EG 1988
       samlades ursprungligen in av SIFO efter
       en beställning från Tvärkontakt. Varken
       SSD eller primärforskaren bär ansvar
       för analyser och tolkningar som
       presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan SIFO och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får SVENSKARNA OCH EG 1988
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Kodboksinformation                II

      SSD dokumentation                III

  VARIABELBESKRIVNING                   IV

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av Tvärkontakt
  under perioden 24-30 maj 1988. Frågorna ingick i SIFO-buss
  88084 och utfördes i form av telefonintervju. För närmare
  information om SIFO-bussarnas uppläggning och genomförande
  hänvisas till SIFO.

  
                 II

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 10  (2) ARBETSGIVARE     BS6   (3) MD=0
    REF 10  (4) LOC 18 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.BS6 Är Du anställd i privat tjänst eller av stat,
       kommun eller landsting?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    516  1.  Privat
    578  2.  Stat, kommun, landsting
     9  8.  Tveksam, vet ej

    831  0.  Frågan ej tillämplig

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 III

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variabel förteckning


1 SSDstudie NR 0339 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 BAKGRUND 4 ID-nummer 5 Kön 6 Bostadsort 7 Ålder 8 Medborgarskap 9 Sysselsättning 10 Arbetsgivare 11 Medlem i fackförening POLITIK 12 Röstberättigad i riksdagsval 13 Röstar i riksdagsvalen 14 Bästa parti 15 Parti det lutar mest mot 16 Rösta på partiet 17 Partival i riksdagsvalet 1988 18 Samarbetet mellan Sovjetunionen och Västeuropa 19 Samarbetet mellan USA och Västeuropa 20 Intresserad av händelser inom EG 21 Levnadsstandarden om Sverige tillhörde EG 22 Skyddet av vår miljö om Sverige tillhörde EG 23 Säkerhet som nation om Sverige tillhörde EG 24 Svenska företag köper företag i andra länder 25 Utländska företag köper företag i Sverige SVENSK LEVNADSSTANDARD I JÄMFÖRELSE MED ANDRA INDUSTRILÄNDER 26 Levnadsstandardens ökningstakt 27 Sverige-USA 28 Sverige-Japan 29 Sverige-Tyskland 30 Sverige-England 31 Sverige-Finland 32 Sverige-Danmark SVERIGE - LÄNDERNA INOM EG 33 Utbildning 34 Sjukvården 35 Pensionerna 36 Lära av EG-länderna 37 Lära ut till länderna i EG FRI ARBETSMARKNAD 38 Arbetsmarknad om Sverige tillhörde EG 39 Fri arbetsmarknad i Europa 40 Europeer får fri arbetsmarknad 41 Europe eller svensk 42 Tidpunkt för svenskt medlemskap i EG 43 Antal hushåll

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0339              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0339


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Juni 1993
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 KÖN BS1 Loc 13 width 1 F.BS1. Kön 864 1. Man 1070 2. Kvinna
VAR 6 BOSTADSORT BS2 Loc 14 width 1 MD=9 F.BS2. Vilken typ av bostadsort bor Du i? Bor Du i...? 455 1. Stockholm, Göteborg eller Malmö 1095 2. På en ort med MER än 3000 invånare 356 3. På en ort med MINDRE än 3000 invånare 28 9. Ingen uppgift
VAR 7 ÅLDER BS3 Loc 15 width 1 F.BS3. Hur gammal är Du? 112 1. 16-17 år 153 2. 18-20 år 89 3. 21-23 år 180 4. 24-29 år 342 5. 30-39 år 386 6. 40-49 år 349 7. 50-64 år 202 8. 65-74 år 121 9. 75 år eller äldre
VAR 8 MEDBORGARSKAP BS4 Loc 16 width 1 MD=9 F.BS4. Är Du svensk medborgare? 1768 1. Ja 54 5. Nej 112 9. Uppgift saknas
VAR 9 SYSSELSÄTTNING BS5 Loc 17 width 1 F.BS5. Vad har Du för sysselsättning? Är Du arbetare, tjänsteman, egen företagare, hemarbetande eller vad? 8 0. Jordbrukare 559 1. Arbetare 544 2. Tjänsteman 140 3. Egen företagare 365 4. Pensionär 214 5. Studerande 47 6. Hemarbetande 23 7. Sjukskriven 29 8. Annat 5 9. Ej svar, tveksam, vet ej
VAR 10 ARBETSGIVARE BS6 Loc 18 width 1 MD=0 F.BS6. (ARBETARE ELLER TJÄNSTEMAN:) Är Du anställd i privat tjänst eller av stat, kommun eller landsting? 516 1. Privat 578 2. Stat, kommun, landsting 9 8. Tveksam, vet ej 831 0. Frågan ej tillämplig
VAR 11 FACKFÖRENINGSMEDLEM BS7 Loc 19 width 1 MD=0 or GE 9 F.BS7. (OM ANSTÄLLD:) Är Du medlem i någon fackförening ansluten till LO, TCO eller SACO/SR? 438 1. Ja, LO 344 2. Ja, TCO (t ex HTF,SIF,SKTF) 98 3. Ja, SACO/SR (t ex CF,SSR,STF) 49 4. Ja, annan 140 5. Nej 831 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Ingen uppgift
VAR 12 RÖSTBERÄTTIG RD-VAL VB1 Loc 20 width 1 F.VB1. Jag kommer att ställa ett par frågor om våra politiska partier och hur Du brukar rösta. Dina svar kommer att redovisas som procenttal i tabeller och vi garanterar att det Du säger till oss förblir hemligt. 1768 1. Röstberättigad i riksdagsval 166 5. Ej röstberättigad
VAR 13 RÖSTAR I RIKSDAGSVAL VB2 Loc 21 width 1 MD=0 F.VB2. Brukar Du rösta i riksdagsvalen? FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL SVENSKA MEDBORGARE ÖVER 18 ÅR 1587 1. Ja 181 5. Nej 166 0. Frågan ej tillämplig
VAR 14 BÄSTA PARTI VB3 Loc 22 width 2 MD= 0 F.VB3. Vilket parti tycker Du är bäst? Är det... FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL SVENSK MEDBORGARE 18 ÅR OCH ÄLDRE 295 01. Moderata Samlingspartiet 183 02. Folkpartiet 97 03. Centerpartiet 8 04. KDS 626 05. Socialdemokraterna 40 06. Vänsterpartiet 79 07. Miljöpartiet De Gröna 2 08. Annat parti 192 09. Inget parti bäst 183 88. Tveksam, vet ej 63 89. Vägrar svara på frågan 166 00. Frågan ej tillämplig
VAR 15 PARTI DET LUTAR MOT VB4 Loc 24 width 2 MD= 0 F.VB4. (INGET PARTI, VÄGRAR ELLER TVEKSAM ENLIGT VB3:) Vilket parti lutar det mest mot för Dig? 30 01. Moderata Samlingspartiet 31 02. Folkpartiet 12 03. Centerpartiet 04. KDS 64 05. Socialdemokraterna 6 06. Vänsterpartiet 14 07. Miljöpartiet De Gröna 1 08. Annat parti 170 09. Lutar inte åt någaot parti 54 88. Tveksam, vet ej 57 89. Vägrar svara på frågan 1495 00. Frågan ej tillämplig
VAR 16 RÖSTA PÅ PARTIET VB5 Loc 26 width 1 MD=9 F.VB5. Som Du känner det nu - tror Du att Du skulle gå och rösta på ...(BÄSTA PARTI/ PARTI LUTAR ÅT) eller skulle de få klara sig utan Din röst? 1222 1. Skulle rösta på partiet 112 5. Partiet får klara sig utan min röst 155 8. Tveksam 445 9. Uppgift saknas
VAR 17 PARTI RIKSDAGSVAL 88 VB6 Loc 27 width 2 MD= 0 F.VB6. Hur var det i förra valet? Vilket parti röstade Du på i riksdagsvalet 1988? FRÅGAN STÄLLD TILL PERSONER 18 ÅR OCH ÄLDRE 301 01. Moderata Samlingspartiet 189 02. Folkpartiet 134 03. Centerpartiet 6 04. KDS 670 05. Socialdemokraterna 52 06. VPK 27 07. Miljöpartiet De Gröna 4 08. Annat parti 137 09. Var för ung då 42 10. Utländsk medborgare 138 55. Röstade inte eller röstade blankt 34 88. Minns ej 88 89. Vägrar svara 112 00. Frågan ej tillämplig
VAR 18 SOVJET-VÄSTEUROPA OC1 Loc 29 width 1 F.OC1. Tror Du att samarbetet mellan Sovjetunionen och Västeuropa kommer att öka eller minska under den kommande femårsperioden eller tror Du att det inte kommer att förändras? 1347 1. Samarbete ökar 388 3. Ingen skillnad 33 5. Samarbete minskar 166 8. Tveksam, vet ej
VAR 19 USA-VÄSTEUROPA OC2 Loc 30 width 1 F.OC2. Tror Du att samarbetet mellan USA och Västeuropa kommer att öka eller minska under den kommande femårsperioden eller tror Du att det inte kommer att förändras? 733 1. Samarbetet ökar 910 3. Ingen skillnad 91 5. Samarbetet minskar 200 8. Tveksam, vet ej
VAR 20 INTRESSERAD AV EG OC3 Loc 31 width 1 F.OC3. Hur intressserad är Du av att följa vad som händer inom EG? 193 1. Mycket intresserad 862 2. Ganska intresserad 653 3. Ganska ointresserad 183 4. Mycket ointresserad 43 8. Tveksam, vet ej
VAR 21 LEVNADSSTANDARD-EG OC4 Loc 32 width 1 F.OC4. Tror Du det vore bra eller dåligt för levnadsstandarden om Sverige tillhörde EG 216 1. Mycket bra 818 2. Ganska bra 227 3. Ganska dåligt 46 4. Mycket dåligt 627 8. Tveksam, vet ej
VAR 22 MILJÖ-EG OC5 Loc 33 width 1 F.OC5. Tror Du det vore bra eller dåligt om Sverige tillhörde EG? 179 1. Mycket bra 647 2. Ganska bra 366 3. Ganska dåligt 80 4. Mycket dåligt 662 8. Tveksam, vet ej
VAR 23 SÄKERHET-EG OC6 Loc 34 width 1 F.OC6. Tror det vore bra eller dåligt för vår säkerhet som nation om Sverige tillhörde EG? 123 1. Mycket bra 632 2. Ganska bra 388 3. Ganska dåligt 115 4. Mycket dåligt 676 8. Tveksam, vet ej
VAR 24 SV.FÖRETAG KÖPER UTL.OC7 Loc 35 width 1 F.OC7. Tror Du det är bra eller dåligt för Sverige att svenska företag köper företag i andra länder? 346 1. Mycket bra 906 2. Ganska bra 329 3. Ganska dåligt 107 4. Mycket dåligt 246 8. Tveksam, vet ej
VAR 25 UTL.FÖRETAG KÖPER SV.OC8 Loc 36 width 1 F.OC8. Tror Du det är bra eller dåligt för Sverige att utländska företag köper företag i Sverige? 116 1. Mycket bra 633 2. Ganska bra 673 3. Ganska dåligt 281 4. Mycket dåligt 231 8. Tveksam, vet ej
VAR 26 SVENSK LEVNADSSTAND. OC9 Loc 37 width 1 F.OC9. Tror Du att levnadsstandarden i Sverige har ökat snabbare eller långsammare under de senaste 15 åren än i andra industriländer i västvärlden? 856 1. Snabbare 361 3. Ingen skillnad 499 5. Långsammare 218 8. Tveksam, vet ej
VAR 27 LEVNADSSTAND:SV-USA OC10 Loc 38 width 1 F.OC10. Om man jämför Sverige och USA, tror Du att levnadsstandarden i Sverige under de senaste femton åren har ökat långsammare eller snabbare än i USA? 894 1. Snabbare 318 3. Ingen skillnad 442 5. Långsammare 280 8. Tveksam, vet ej
VAR 28 LEVNADSST: SV-JAPAN OC11 Loc 39 width 1 F.OC11. Om man jämför Sverige och Japan, tror Du att levnadsstandarden i Sverige under de senaste femton åren har ökat långsammare eller snabbare än i Japan? 372 1. Snabbare 93 3. Ingen skillnad 1149 5. Långsammare 320 8. Tveksam, vet ej
VAR 29 LEVNADSST:SV-TYSKL OC12 Loc 40 width 1 F.OC12. Vad tror Du om Sverige och Västtyskland? Har levnadsstandarden ökat snabbare eller långsammare under de senaste femton åren i Sverige än i Tyskland? 507 1. Snabbare 470 3. Ingen skillnad 699 5. Långsammare 258 8. Tveksam, vet ej
VAR 30 LEVNADSST:SV-ENGL OC13 Loc 41 width 1 F.OC13. Vad tror Du om Sverige och England? Har levnadsstandarden ökat snabbare eller långsammare under de senaste femton åren i Sverige än i England? 1305 1. Snabbare 237 3. Ingen skillnad 170 5. Långsammare 222 8. Tveksam, vet ej
VAR 31 LEVNADSST:SV-FINL OC14 Loc 42 width 1 F.OC14. Vad tror Du om Sverige och Finland? Har levnadsstandarden ökat snabbare eller långsammare under de senaste femton åren i Sverige än i Finland? 820 1. Snabbare 425 3. Ingen skillnad 465 5. Långsammare 224 8. Tveksam, vet ej
VAR 32 LEVNADSST:SV-DANM. OC15 Loc 43 width 1 F.OC15. Vad tror Du om Sverige och Danmark? Har levnadsstandarden ökat snabbare eller långsammare under de senaste femton åren i Sverige än i Danmark? 926 1. Snabbare 544 3. Ingen skillnad 210 5. Långsammare 254 8. Tveksam, vet ej
VAR 33 UTBILDNING:SV-EG OC16 Loc 44 width 1 F.OC16. Tror Du att utbildningen på det hela taget är bättre eller sämre i Sverige än i länderna inom EG? 153 1. Betydligt bättre 567 2. Något bättre 551 3. Varken bättre eller sämre 353 4. Något sämre 66 5. Betydligt sämre 244 8. Tveksam, vet ej
VAR 34 SJUKVÅRD: SV-EG OC17 Loc 45 width 1 F.OC17. Tror Du att sjukvården på det hela taget är bättre eller sämre i Sverige än i länderna inom EG? 453 1. Betydligt bättre 800 2. Något bättre 328 3. Varken bättre eller sämre 171 4. Något sämre 21 5. Betydligt sämre 161 8. Tveksam, vet ej
VAR 35 PENSIONER: SV-EG OC18 Loc 46 width 1 F.OC18. Tror Du att pensionerna för de äldre på det hela taget är bättre eller sämre i Sverige än i länderna inom EG? 562 1. Betydligt bättre 857 2. Något bättre 149 3. Varken bättre eller sämre 65 4. Något sämre 9 5. Betydligt sämre 292 8. Tveksam, vet ej
VAR 36 LÄRA AV EG-LÄNDERNA OC19 Loc 47 width 1 F.OC19. Tror Du att vi i Sverige har mycket eller litet att lära av länderna i EG? 334 1. Mycket att lära 790 2. Ganska mycket att lära 541 3. Ganska litet att lära 74 4. Mycket litet att lära 34 5. Inget att lära 161 8. Tveksam, vet ej
VAR 37 LÄRA UT TILL EG OC20 Loc 48 width 1 F.OC20. Tror Du att vi i Sverige har mycket eller litet att lära ut till länderna i EG? 379 1. Mycket att lära ut 925 2. Ganska mycket att lära ut 395 3. Ganska litet att lära ut 73 4. Mycket litet att lära ut 7 5. Inget att lära ut 155 8. Tveksam, vet ej
VAR 38 ARBETE INOM EG OC21 Loc 49 width 1 F.OC21. Tror Du att det skulle bli fler eller färre jobb i Sverige om vi tillhörde EG eller skulle det inte bli någon skillnad? 455 1. Fler jobb 928 3. Ingen skillnad 212 5. Färre jobb 339 8. Tveksam, vet ej
VAR 39 JOBB I EUROPA OC22 Loc 50 width 1 F.OC22. Inom EG kommer det att bli en helt fri arbetsmarknad. Skulle Du själv fritt vilja kunna ta ett jobb i Europa eller skulle Du inte vilja det? 1262 1. Vill fritt kunna ta ett jobb 515 5. Vill inte fritt kunna ta ett jobb 157 8. Tveksam, vet ej
VAR 40 EUROPEER I SVERIGE CO23 Loc 51 width 1 F.CO23. Skulle Du vara beredd att låta europeer fritt få ta ett arbete i Sverige? 1352 1. Ja 401 5. Nej 181 8. Tveksam, vet ej
VAR 41 EUROPE ELLER SVENSK OC24 Loc 52 width 1 F.OC24. Händer det någon gång att Du i första hand känner dig som europe och inte som svensk elle händer det aldrig? 101 1. Ofta 345 3. Ibland 1418 5. Aldrig 70 8. Tveksam, vet ej
VAR 42 INTRÄDE I EG OC25 Loc 53 width 1 F.OC25. Tror Du att Sverige kommer att bli medlem i EG före år 2000, någon gång efter år 2000 eller tror Du inte att Sverige någonsin blir medlem i EG? 861 1. Före år 2000 602 2. Efter år 2000 200 3. Kommer inte att bli medlem 271 8. Tveksam, vet ej
VAR 43 ANTAL HUSHÅLL Loc 54 width 1 1004 1. Antal hushåll 930 2. Dubbletter