OM MILJÖPARTIET KOMMER IN
              I RIKSDAGEN 1988
                SSD 0340

              Veckans affärer
              i samarbete med
                 SIFO

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
              Skanstorget 18
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  

            ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.)

     Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis
     gjorts tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig
     Datatjänst. Materialet i OM MILJÖPARTIET
     KOMMER IN I RIKSDAGEN 1988 samlades
     ursprungligen in av SIFO efter en beställning från
     Veckans Affärer. Varken SSD eller primärforskarna
     bär ansvar för analyser och tolkningar som presenteras
     i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan SIFO och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får OM MILJÖPARTIET KOMMER IN
  I RIKSDAGEN 1988 förmedlas till och analyseras av forskare
  under förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insädas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår

  

                BAKGRUND

  SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av Veckans
  Affärer under perioden 29-31 augusti 1988. Frågorna ingick i
  SIFO-buss 88086 och utfördes i form av telefonintervju. För
  närmare information om SIFO- bussarnas uppläggning och
  genomförande hänvisas till SIFO.
  
  
  
  
  
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0340 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Kön 6 Bostadsort 7 Ålder 8 Medborgarskap 9 Sysselsättning 10 Arbetsgivare 11 Medlem i fackförening 12 Röstberättigad till riksdagsval 13 Röstar i riksdagsvalen 14 Bästa parti 15 Parti det lutar mest mot 16 Rösta på partiet 17 Partival i riksdagsvalet 1988 18 Bästa parti för att lösa miljöfrågorna 19 Miljöfrågornas betydelse i valet 20 Miljöpartiet förverkligar sitt program 21 Rösta på miljöpartiet

VAR 1 SSD STUDY NR 0340              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0340


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 KÖN BS1 Loc 13 width 1 BS1 Markera kön 862 1. Man 1004 2. Kvinna
VAR 6 BOSTADSORT BS2 Loc 14 width 1 MD=9 BS2 Vilken typ av bostadsort bor Du i? Bor Du i... 441 1. Stockholm, Göteborg eller Malmö 1054 2. På en ort med MER än 3000 invånare 354 3. På en ort med MINDRE än 3000 invånare 17 9. Uppgift saknas
VAR 7 ÅLDER BS3 Loc 15 width 1 BS3 Hur gammal är Du? 52 1. 16-17 år 95 2. 18-20 år 92 3. 21-23 år 200 4. 24-29 år 366 5. 30-39 år 332 6. 40-49 år 388 7. 50-64 år 255 8. 65-74 år 86 9. 75 år eller äldre
VAR 8 MEDBORGARSKAP BS4 Loc 16 width 1 MD=9 BS4 Är Du svensk medborgare? 1783 1. Ja 31 5. Nej 52 9. Uppgift saknas
VAR 9 SYSSELSÄTTNING BS5 Loc 17 width 1 MD=9 BS5 Vad har Du för sysselsättning? Är Du arbetare, tjänsteman, egen företagare, hemarbetande eller vad? 7 0. Jordbrukare 512 1. Arbetare 599 2. Tjänsteman 128 3. Egen företagare 397 4. Pensionär 108 5. Studerande 59 6. Hemarbetande 21 7. Sjukskriven 33 8. Annat 2 9. Ej svar, tveksam, vet ej
VAR 10 ARBETSGIVARE BS6 Loc 18 width 1 MD=0 BS6 (ARBETARE ELLER TJÄNSTEMAN:) Är Du anställd i privat tjänst eller av stat, kommun eller landsting? 571 1. Privat 526 2. Stat, kommun, landsting 17 8. Tveksam, vet ej 752 0. Frågan ej tillämplig
VAR 11 FACKFÖRENINGSMEDLEM BS7 Loc 19 width 1 MD=0 or GE 9 BS7 (OM ANSTÄLLD:) Är Du medlem i någon fackförening ansluten till LO, TCO eller SACO/SR? 376 1. Ja, LO 359 2. Ja, TCO (t ex HTF, SIF, SKTF) 89 3. Ja, SACO/SR (t ex CF, SSR, STF) 51 4. Ja, annan 200 5. Nej 753 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Uppgift saknas
VAR 12 RÖSTBERÄTTIG RD-VAL VB1 Loc 20 width 1 VB1 Jag kommer att ställa ett par frågor om våra politiska partier och hur Du brukar rösta. Dina svar kommer att redovisas som procenttal i tabeller och vi garanterar att det Du säger till oss förblir hemligt. 1783 1. Röstberättigad i riksdagsval 83 5. Ej röstberättigad
VAR 13 RÖSTAR I RIKSDAGSVAL VB2 Loc 21 width 1 MD=0 VB2 Brukar Du rösta i riksdagsvalen? FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL SVENSKA MEDBORGARE ÖVER 18 ÅR 1657 1. Ja 126 5. Nej 83 0. Frågan ej tillämplig
VAR 14 BÄSTA PARTI VB3 Loc 22 width 2 MD= 0 VB3 Vilket politiskt parti tycker Du är bäst? Är det... FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL SVENSK MEDBORGARE, 18 ÅR OCH ÄLDRE 279 01. Moderata Samlingspartiet 259 02. Folkpartiet 100 03. Centerpartiet 13 04. KDS 611 05. Socialdemokraterna 58 06. Vänsterpartiet 76 07. Miljöpartiet De Gröna 0 08. Annat parti 122 09. Inget parti bäst 174 88. Tveksam, vet ej 91 89. Vägrar svara på frågan 83 00. Frågan ej tillämplig
VAR 15 PARTI DET LUTAR MOT VB4 Loc 24 width 2 MD= 0 VB4 (INGET PARTI, VÄGRAR ELLER TVEKSAM ENLIGT VB3:) Vilket parti lutar det mest för Dig? 20 01. Moderata Samlingspartiet 52 02. Folkpartiet 16 03. Centerpartiet 2 04. KDS 57 05. Socialdemokraterna 12 06. Vänsterpartiet 31 07. Miljöpartiet De Gröna 4 08. Annat parti 56 09. Lutar inte åt något parti 62 88. Tveksam, vet ej 80 89. Vägrar svara på frågan 1474 00. Frågan ej tillämplig
VAR 16 RÖSTA PÅ PARTIET VB5 Loc 26 width 1 MD=0 VB5 Som Du känner det nu - tror Du att Du skulle gå och rösta på ... (BÄSTA PARTI/PARTI LUTAR ÅT) eller skulle de få klara sig utan Din röst? 1311 1. Skulle rösta på partiet 100 5. Partiet får klara sig utan min röst 178 8. Tveksam 277 0. Frågan ej tillämplig
VAR 17 PARTI RIKSDAGSVAL VB6 Loc 27 width 2 VB6 Hur var det i förra valet? Vilket parti röstade Du på i riksdagsvalet 1985? FRÅGAN STÄLLD TILL PERSONER 18 ÅR OCH ÄLDRE 0 00. Frågan ej tillämplig 320 01. Moderata Samlingspartiet 235 02. Folkpartiet 112 03. Centerpartiet 12 04. KDS 714 05. Socialdemokraterna 77 06. VPK 32 07. Miljöpartiet De Gröna 2 08. Annat parti 77 09. Var för ung då 82 10. Utländsk medborgare 100 55. Röstade inte eller röstade blankt 19 88. Minns ej 84 89. Vägrar svara
VAR 18 BÄSTA PARTI-MILJÖFR OB7 Loc 29 width 1 OB7 Oavsett vilket parti Du sympatiserar med - vilket parti tror Du har de bästa ideerna för att lösa miljöfrågorna? 43 1. Moderata Samlingspartiet 82 2. Folkpartiet 177 3. Centerpartiet 3 4. KDS 203 5. Socialdemokraterna 19 6. VPK 666 7. Miljöpartiet De Gröna 8 8. Annat parti 665 9. Tveksam, vet ej
VAR 19 MILJÖFRÅGOR VIKTIGA OB8 Loc 30 width 1 MD=9 OB8 När Du bestämmer Dig för vilket parti Du skall rösta på i riksdagsvalet, hur viktiga är då miljöfrågorna för Dig? Är de... 813 1. Mycket viktiga 825 2. Ganska viktiga 129 3. Ganska oviktiga 27 4. Helt oviktiga 70 8. Tveksam, vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 20 MILJÖPARTI PROGRAM OB9 Loc 31 width 1 OB9 Hur mycket av sitt program tror Du miljöpartiet de gröna kan förverkliga om de kommer in i riksdagen efter riksdagsvalet 1988? Tror Du det blir det mesta, nästan allt, något lite eller inget alls? 25 1. Det mesta 125 2. Nästan allt 1328 3. Något lite 216 4. Inget alls 172 8. Tveksam, vet ej
VAR 21 RÖSTA PÅ MILJÖPARTI OB10 Loc 32 width 1 MD=0 OB10 (OM EJ MILJÖPARTIET DE GRÖNA ÄR BÄSTA PARTI:) Efter vad Du nu känner till om miljöpartiet de gröna funderar Du på att rösta på detta parti i valet till riksdagen i september eller gör Du inte det? 152 1. Funderar på att rösta på miljöpartiet de gröna 1366 5. Funderar inte på att rösta på miljöpartiet de gröna 241 8. Tveksam, vet ej 107 0. Frågan ej tillämplig