ALLMÄNHETEN OCH PRIVATBILISMEN 1988
               SSD 0341

              Dagens Nyheter
              i samarbete med
                SIFO

             Första SSD-upplagan
               Juni 1993

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
              Skanstorget 18
             S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i ALLMÄNHETEN OCH PRIVATBILISMEN 1988
       samlades ursprungligen in av SIFO efter
       en beställning från Dagens Nyheter. Varken
       SSD eller primärforskaren bär ansvar
       för analyser och tolkningar som
       presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan SIFO och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ALLMÄNHETEN OCH
  PRIVATBILISMEN 1988 förmedlas till och analyseras av
  forskare under förutsättning att användningen sker i
  forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Kodboksinformation                II

      SSD dokumentation                III

  VARIABELBESKRIVNING                   IV

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av Dagens
  Nyheter under perioden 25-27 januari 1988. Frågorna ingick i
  SIFO-buss 88080 och utfördes i form av telefonintervju. För
  närmare information om SIFO-bussarnas uppläggning och
  genomförande hänvisas till SIFO.

  
                 II

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 10  (2) ARBETSGIVARE     BS6   (3) MD=0
    REF 10  (4) LOC 18 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.BS6 Är Du anställd i privat tjänst eller av stat,
       kommun eller landsting?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    286  1.  Privat
    279  2.  Stat, kommun, landsting
     3  8.  Tveksam, vet ej

    432  0.  Frågan ej tillämplig

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 III

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variabel förteckning


1 SSDstudie NR 0341 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 BAKGRUND 4 ID-nummer 5 Kön 6 Bostadsort 7 Ålder 8 Medborgarskap 9 Sysselsättning 10 Arbetsgivare 11 Medlem i fackförening POLITIK 12 Röstberättigad i riksdagsval 13 Röstar i riksdagsvalen 14 Bästa parti 15 Parti det lutar mest mot 16 Rösta på partiet 17 Partival i riksdagsvalet 1988 BILANVÄNDNING 18 Tillgång till bil i hushållet 19 Beroende av att ha tillgång till bil 20 Ändamål bilanvändning, 1 21 Ändamål bilanvändning, 2 22 Ändamål bilanvändning, 3 23 Ändamål bilanvändning, 4 24 Mil/år: Arbetsresor 25 Mil/år: Uträtta olika ärenden 26 Mil/år: Rekreation och avkoppling 27 Dagis eller fritis i samband med arbetsresor 28 Politiker: Bör göra det lättare att äga bil 29 Beredd att betala mer skatt på bil för bättre vägar 30 Beredd att betala per år i ökade skatter eller avgifter 31 Åker med buss eller tåg istället för bil NYA BILMODELLER 32 Utveckla nya bilmodeller, 1 33 Utveckla nya bilmodeller, 2 34 Utveckla nya bilmodeller, 3 KÖPA NY BIL 35 Information om nya bilar, 1 36 Information om nya bilar, 2 37 Information om nya bilar, 3 38 Annonser om nya bilar, 1 39 Annonser om nya bilar,2 40 Annonser om nya bilar, 3 41 Annonser om nya bilar, 4 KÖPA BEGAGNAD BIL 42 Information om begagnade bilar, 1 43 Information om begagnade bilar, 2 44 Information om begagnade bilar, 3 45 Annonser om begagnade bilar, 1 46 Annonser om begagnade bilar, 2 47 Annonser om begagnade bilar, 3 48 Annonser om begagnade bilar, 4

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0341              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0341


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Juni 1993
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID- NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 KÖN BS1 Loc 13 width 1 F.BS1. Markera kön 484 1. Man 516 2. Kvinna
VAR 6 BOSTADSORT BS2 Loc 14 width 1 MD=9 F.BS2. Vilken typ av bostadort bor Du i? Bor Du i... 246 1. Stockholm, Göteborg eller Malmö 534 2. På en ort med MER än 3000 invånare 210 3. På en ort med MINDRE än 3000 invånare 10 9. Ingen uppgift
VAR 7 ÅLDER BS3 Loc 15 width 1 F.BS3. Hur gammal är Du? 34 1. 16-17 år 46 2. 18-20 år 52 3. 21-23 år 96 4. 24-29 år 192 5. 30-39 år 189 6. 40-49 år 187 7. 50-64 år 127 8. 65-74 år 77 9. 75 år eller äldre
VAR 8 MEDBORGARSKAP BS4 Loc 16 width 1 MD=9 F.BS4. Är Du svensk medborgare? 930 1. Ja 37 5. Nej 33 9. Uppgift saknas
VAR 9 SYSSELSÄTTNING BS5 Loc 17 width 1 F.BS5. Vad har Du för sysselsättning? Är Du arbetare, tjänsteman, egen företagare, hemarbetande eller vad? 0. Jordbrukare 301 1. Arbetare 266 2. Tjänsteman 70 3. Egen företagare 230 4. Pensionär 83 5. Studerande 20 6. Hemarbetande 6 7. Sjukskriven 23 8. Annat 1 9. Ej svar, tveksam, vet ej
VAR 10 ARBETSGIVARE BS6 Loc 18 width 1 MD=0 F.BS6. (ARBETARE ELLER TJÄNSTEMAN:) Är Du anställd i privat tjänst eller av stat, kommun eller landsting? 286 1. Privat 279 2. Stat, kommun, landsting 3 8. Tveksam, vet ej 432 0. Frågan ej tillämplig
VAR 11 FACKFÖRENINGSMEDLEM BS7 Loc 19 width 1 MD=0 or GE 9 F.BS7. (OM ANSTÄLLD:) Är Du medlem i någon fackförening ansluten till LO, TCO eller SACO/SR? 232 1. Ja, LO 178 2. Ja, TCO (t ex HTF,SIF,SKTF) 53 3. Ja, SACO/SR (t ex CF,SSR,STF) 19 4. Ja, annan 71 5. Nej 433 0. Frågan ej tillämplig 14 9. Ingen uppgift
VAR 12 RÖSTBERÄTTIG RD-VAL VB1 Loc 20 width 1 F.VB1. Jag kommer att ställa ett par frågor om våra politiska partier och hur Du brukar rösta. Dina svar kommer att redovisas som procenttal i tabeller och vi garanterar att det Du säger till oss förblir hemligt. 930 1. Röstberättigad i riksdagsval 70 5. Ej röstberättigad
VAR 13 RÖSTAR I RIKSDAGSVAL VB2 Loc 21 width 1 MD=0 F.VB2. Brukar Du rösta i riksdagsvalen? FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL SVENSKA MEDBORGARE ÖVER 18 ÅR 839 1. Ja 91 5. Nej 70 0. Frågan ej tillämplig
VAR 14 BÄSTA PARTI VB3 Loc 22 width 2 MD= 0 F.VB3. Vilket parti tycker Du är bäst? Är det... FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL SVENSK MEDBORGARE 18 ÅR OCH ÄLDRE 122 01. Moderata Samlingspartiet 108 02. Folkpartiet 55 03. Centerpartiet 5 04. KDS 329 05. Socialdemokraterna 29 06. Vänsterpartiet 32 07. Miljöpartiet De Gröna 3 08. Annat parti 94 09. Inget parti bäst 104 88. Tveksam, vet ej 49 89. Vägrar svara på frågan 70 00. Frågan ej tillämplig
VAR 15 PARTI DET LUTAR MOT VB4 Loc 24 width 2 MD= 0 F.VB4. (INGET PARTI, VÄGRAR ELLER TVEKSAM ENLIGT VB3:) Vilket parti lutar det mest mot för Dig? 14 01. Moderata Samlingspartiet 23 02. Folkpartiet 7 03. Centerpartiet 04. KDS 29 05. Socialdemokraterna 06. Vänsterpartiet 6 07. Miljöpartiet De Gröna 1 08. Annat parti 67 09. Lutar inte åt något parti 47 88. Tveksam, vet ej 53 89. Vägrar svara på frågan 753 00. Frågan ej tillämplig
VAR 16 RÖSTA PÅ PARTIET VB5 Loc 26 width 1 MD=9 F.VB5. Som Du känner det nu - tror Du att Du skulle gå och rösta på ...(BÄSTA PARTI/PARTI LUTAR ÅT) eller skulle de få klara sig utan Din röst? 621 1. Skulle rösta på partiet 42 5. Partiet får klara sig utan min röst 101 8. Tveksam 236 9. Uppgift saknas
VAR 17 PARTI RIKSDAGSVAL 88 VB6 Loc 27 width 2 MD= 0 F.VB6. Hur var det i förra valet? Vilket parti röstade Du på i riksdagsvalet 1988? FRÅGAN STÄLLD TILL PERSONER 18 ÅR OCH ÄLDRE 149 01. Moderata Samlingspartiet 112 02. Folkpartiet 67 03. Centerpartiet 6 04. KDS 376 05. Socialdemokraterna 32 06. VPK 18 07. Miljöpartiet De Gröna 2 08. Annat parti 31 09. Var för ung då 26 10. Utländsk medborgare 69 55. Röstade inte eller röstade blankt 16 88. Minns ej 63 89. Vägrar svara 33 00. Frågan ej tillämplig
VAR 18 TILLGÅNG TILL BIL OC1 Loc 29 width 1 F.OC1. Har Ni tillgång till en eller flera bilar i Ert hushåll? 566 1. Ja, en bil 200 2. Ja, två eller fler bilar 233 5. Nej, har inte tillgång till bil 1 8. Tveksam, vet ej
VAR 19 BEROENDE AV BIL OC2 Loc 30 width 1 F.OC2. Hur beroende eller oberoende är Du själv eller Ditt hushåll i dagens läge av att ha tillgång till bil? 170 1. Oberoende 98 2. Inte särskilt beroende 38 3. Varken beroende eller oberoende 203 4. Ganska beroende 287 5. Mycket beroende 180 6. Oerhört beroende 24 8. Tveksam, vet ej
VAR 20 ÄNDAMÅL BILANVÄNDN,1 OC3 Loc 31 width 1 MD=0 F.OC3. (OM HAR BIL:)För vilket eller vilka ändamål brukar Ni använda bilen/bilarna i Ert hushåll? Är det för resor till och från jobbet, för att uträtta olika ärenden som inköp, lämna barnen på dagis eller till olika fritidssysselsättningar, besöka läkare etc., är det för olika former av rekreation och avkoppling som semester, biobesök etc? F.OC3(1). Ändamål bilanvändning, 1 540 1. Ja, för arbetsresor 178 2. Ja, för att uträtta olika ärenden 5 3. Ja, lämna barn till dagis eller fritids 41 4. Ja, för rekreation och avkoppling 1 5. Nej 2 8. Tveksam, vet ej 233 0. Frågan ej tillämplig
VAR 21 ÄNDAMÅL BILANVÄNDN,2 OC3 Loc 32 width 1 MD=0 F.OC3(2). Ändamål bilanvändning, 2 <Se F.OC3 för fullständig frågetext> 1. Ja, för arbetsresor 366 2. Ja, för att uträtta olika ärenden 13 3. Ja, lämna barn till dagis eller fritids 156 4. Ja, för rekreation och avkoppling 2 8. Tveksam, vet ej 463 0. Frågan ej tillämplig
VAR 22 ÄNDAMÅL BILANVÄNDN,3 OC3 Loc 33 width 1 MD=0 F.OC3(3). Ändamål bilanvändning, 3 <Se F.OC3 för fullständig frågetext> 1. Ja, för arbetsresor 2. Ja, för att uträtta olika ärenden 68 3. Ja, lämna barn till dagis eller fritids 220 4. Ja, för rekreation och avkoppling 8. Tveksam, vet ej 712 0. Frågan ej tillämplig
VAR 23 ÄNDAMÅL BILANVÄNDN,4 OC3 Loc 34 width 1 MD=0 F.OC3(4). Ändamål bilanvändning, 4 <Se F.OC3 för fullständig frågetext> 1. Ja, för arbetsresor 2. Ja, för att uträtta olika ärenden 3. Ja, lämna barn till dagis eller fritids 53 4. Ja, för rekreation och avkoppling 8. Tveksam, vet ej 947 0. Frågan ej tillämplig
VAR 24 MIL/ÅR: ARBETSRESOR OC4 Loc 35 width 5 MD=90000 or GE 99999 F.OC4. (OM ANVÄNDER BIL FÖR ARBETSRESOR:) Ungefär hur många mil per år använder Ni bilen för arbetsresor? 00000. O mil . . 80000. 80000 mil 460 90000. Frågan ej tillämplig 128 99999. Uppgift saknas Kod: 0 25 60 100 104 150 170 200 Frek: 3 1 1 7 1 1 1 12 Kod: 240 250 260 300 325 340 350 400 Frek: 1 4 2 10 1 1 3 9 Kod: 440 450 500 510 550 560 580 600 Frek: 1 1 48 1 2 1 1 10 Kod: 700 750 800 850 900 1000 1100 1160 Frek: 8 2 17 1 3 66 1 1 Kod: 1175 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 Frek: 1 7 1 4 1 3 1 46 Kod: 1600 1750 1800 2000 2100 2200 2380 2400 Frek: 3 1 2 46 1 1 1 2 Kod: 2500 3000 3200 3500 3700 4000 4500 5000 Frek: 12 23 1 6 1 6 1 5 Kod: 5500 6000 7000 8000 9000 10000 12000 24000 Frek: 1 3 1 2 1 3 1 1 Kod: 80000 90000 99999 Frek: 1 460 128
VAR 25 MIL/ÅR:OLIKA ÄRENDEN OC5 Loc 40 width 5 MD=90000 or GE 99999 F.OC5. (OM ANVÄNDER BIL FÖR ATT UTRÄTTA OLIKA ÄRENDEN:) Ungefär hur många mil per år använder Ni bilen för att uträtta olika ärenden? 00000. 0 mil . . 50000. 50000 mil 457 90000. Frågan ej tillämplig 160 99999. Uppgift saknas Kod: 0 20 30 45 50 75 100 150 Frek: 5 1 1 1 3 1 21 4 Kod: 160 200 235 250 300 400 450 500 Frek: 1 36 1 10 22 11 2 80 Kod: 550 600 700 750 800 900 1000 1100 Frek: 3 7 21 6 8 9 57 1 Kod: 1200 1300 1500 1800 2000 2500 3000 3500 Frek: 5 1 33 1 19 2 2 1 Kod: 4000 4500 6000 10000 15000 50000 90000 99999 Frek: 1 1 1 2 1 1 457 160
VAR 26 MIL/ÅR: REKREATION OC6 Loc 45 width 5 MD=99900 or GE 99999 F.OC6. (OM ANVÄNDER BIL FÖR REKREATION OCH AVKOPPLING:) Ungefär hur många mil per år använder Ni bilen för rekreation och avkoppling? 00000. 0 mil . . 99599. 99599 mil 530 99900. Frågan ej tillämplig 124 99999. Uppgift saknas Kod: 0 40 60 70 75 100 150 180 Frek: 2 1 2 1 1 17 2 1 Kod: 200 250 300 350 400 450 500 550 Frek: 34 11 20 6 14 2 79 1 Kod: 600 650 700 750 800 825 900 1000 Frek: 14 1 9 7 15 1 3 62 Kod: 1100 1200 1250 1300 1400 1500 1750 1800 Frek: 2 4 1 1 1 11 1 1 Kod: 2000 2500 3000 9000 12000 16000 99200 99599 Frek: 9 3 1 1 1 1 1 1 Kod: 99900 99999 Frek: 530 124
VAR 27 DAGIS/ARBETSRESOR OC7 Loc 50 width 1 MD=0 F.OC7. (OM ANV BIL ATT LÄMNA BARN PÅ DAGIS/FRITIS OCH ARBETSRESOR:) Hur ofta använder Du bilen för att lämna och hämta barn på dagis eller fritis i samband med att Du åker till arbetet? 39 1. Varje dag 23 2. Någon gång i veckan 3 3. Någon gång i månaden 7 4. Mer sällan 5 8. Tveksam, vet ej 923 0. Frågan ej tillämplig
VAR 28 LÄTTARE ATT ÄGA BIL OC8 Loc 51 width 1 F.OC8. En del politiker tycker att man bör göra det svårare att ha bil, andra att det bör bli lättare. Instämmer Du eller tar Du avstånd från påståendet: Politikerna bör arbeta för att göra det lättare att äga och använda personbil? 526 1. Instämmer helt 162 2. Instämmer med tvekan 89 3. Tar avstånd med tvekan 104 4. Tar helt avstånd 119 8. Tveksam, vet ej
VAR 29 MER SKATT FÖR VÄGAR OC9 Loc 52 width 1 F.OC9. Är Du beredd att betala mer i skatt eller avgifter på Din bil till en förbättring av vägnätet och vägunderhållet, om Du visste att pengarna gick till vägarna, eller tycker Du att man betalar tillräckligt mycket redan idag? 323 1. Ja, beredd att betala mer 523 5. Nej, inte beredd att betala mera 154 8. Tveksam, vet ej
VAR 30 BEREDD BETALA KR/ÅR OC10 Loc 53 width 1 MD=0 F.OC10. (OM JA:) Hur mycket är Du beredd att betala per år i ökade skatter eller avgifter på Di bil? 20 1. Mindre än 100 kr 108 2. Omkring 100 kr 98 3. Omkring 300 kr 41 4. Omkring 500 kr 2 5. Omkring 700 kr 5 6. Omkring 900 kr 11 7. Över 900 kr 38 8. Tveksam, vet ej 677 0. Frågan ej tillämplig
VAR 31 ÅKER BUSS/TÅG OC11 Loc 54 width 1 MD=0 F.OC11. (OM TILLGÅNG TILL BIL:) Händer det att Du åker med bil eller tåg istället för bil enbart för att det är miljövänligare att åka kollektivt? 15 1. Alltid 36 2. Mycket ofta 72 3. Ganska sällan 146 4. Mera sällan 483 5. Aldrig 14 8. Tveksam, vet ej 234 0. Frågan ej tillämplig
VAR 32 SATSA PÅ NY BIL,1 OC12 Loc 55 width 2 F.OC12. Vad av följande tycker Du att biltillverkarna främst bör satsa på när de utvecklar nya bilmodeller? Du får nämna högst tre saker. F.OC12(1). Vad biltillverkarna bör satsa på nya bilmodeller, 1 686 01. Trafiksäkrare bilar, t ex med låsningsfria bromsar 205 02. Miljövänligare bilar 3 03. Snabbare bilar 14 04. Bättre rostskydd 1 05. Mera komfort, som elhissar, automatisk värmekontroll, färddator 1 06. Ny teknik i bilarna, som elektroniska kartor, självstyrande bilar 3 07. Tystare bilar 7 08. Betydligt enklare utrustade och därmed billigare bilar 10 09. Annat 70 88. Tveksam, vet ej
VAR 33 SATSA PÅ NY BIL,2 OC12 Loc 57 width 2 MD= 0 F.OC12(2). Vad biltillverkarna bör satsa på nya bilmodeller, 2 <Se F.OC12 för fullständig frågetext> 01. Trafiksäkrare bilar, t ex med låsningsfria bromsar 585 02. Miljövänligare bilar 2 03. Snabbare bilar 133 04. Bättre rostskydd 17 05. Mera komfort, som elhissar, automatisk värmekontroll, färddator 10 06. Ny teknik i bilarna, som elektroniska kartor, självstyrande bilar 22 07. Tystare bilar 45 08. Betydligt enklare utrustade och därmed billigare bilar 4 09. Annat 1 88. Tveksam, vet ej 181 00. Frågan ej tillämplig
VAR 34 SATSA PÅ NY BIL,3 OC12 Loc 59 width 2 MD= 0 F.OC12(3). Vad biltillverkarna bör satsa på nya bilmodeller, 3 <Se F.OC12 för fullständig frågetext> 01. Trafiksäkrare bilar, t ex med låsningsfria bromsar 02. Miljövänligare bilar 3 03. Snabbare bilar 213 04. Bättre rostskydd 26 05. Mera komfort, som elhissar, automatisk värmekontroll, färddator 14 06. Ny teknik i bilarna, som elektroniska kartor, självstyrande bilar 93 07. Tystare bilar 192 08. Betydligt enklare utrustade och därmed billigare bilar 14 09. Annat 2 88. Tveksam, vet ej 443 00. Frågan ej tillämplig
VAR 35 INFO NY BIL,1 OC13 Loc 61 width 2 F.OC13. Om Du skulle köpa eller byta till en ny bil hur tar Du reda på vilka bilar som finns att köpa? Du får nämna högst tre sätt. F.OC13(1). Ta reda på nya bilar som finns att köpa, 1 591 01. Besöka bilhandlare 84 02. Läsa annonser i lokaltidningarna 37 03. Läsa annonser i rikstidningarna 14 04. Läsa motorsidorna i kvällstidningarna 34 05. Läsa i annonser i facktidningar 06. Läsa i annonser i veckotidningar 58 07. Fråga vänner, bekanta 5 08. Annonstidningar som Gula tidningen 25 09. Annat sätt 152 88. Tveksam, vet ej
VAR 36 INFO NY BIL,2 OC13 Loc 63 width 2 MD= 0 F.OC13(2). Ta reda på nya bilar som finns att köpa, 2 <Se F.OC13 för fullständig frågetext> 01. Besöka bilhandlare 153 02. Läsa annonser i lokaltidningarna 60 03. Läsa annonser i rikstidningarna 37 04. Läsa motorsidorna i kvällstidningarna 75 05. Läsa i annonser i facktidningar 6 06. Läsa i annonser i veckotidningar 107 07. Fråga vänner, bekanta 6 08. Annonstidningar som Gula tidningen 25 09. Annat sätt 8 88. Tveksam, vet ej 523 00. Frågan ej tillämplig
VAR 37 INFO NY BIL,3 OC13 Loc 65 width 2 MD= 0 F.OC13(3). Ta reda på nya bilar som finns att köpa, 3 <Se F.OC13 för fullständig frågetext> 01. Besöka bilhandlare 02. Läsa annonser i lokaltidningarna 17 03. Läsa annonser i rikstidningarna 8 04. Läsa motorsidorna i kvällstidningarna 39 05. Läsa i annonser i facktidningar 1 06. Läsa i annonser i veckotidningar 141 07. Fråga vänner, bekanta 21 08. Annonstidningar som Gula tidningen 14 09. Annat sätt 88. Tveksam, vet ej 759 00. Frågan ej tillämplig
VAR 38 TIDN 1: NY BIL OC14 Loc 67 width 1 MD=0 F.OC14. (OM LÄSA ANNONSER I RIKSTIDNINGAR:) I vilka rikstidningar tittar Du främst på annonser om nya bilar? F.OC14(1). Annonser om nya bilar i rikstidningar, 1 69 1. DN-Dagens Nyheter 7 2. SvD-Svenska Dagbladet 11 3. SDS-Sydsvenska Dagbladet 13 4. GP-Göteborgs Posten 14 8. Tveksam, vet ej 886 0. Frågan ej tillämplig
VAR 39 TIDN 2: NY BIL OC14 Loc 68 width 1 MD=0 F.OC14(2). Annonser om nya bilar i rikstidningar, 2 <Se F.OC14 för fullständig frågetext> 1. DN-Dagens Nyheter 13 2. SvD-Svenska Dagbladet 3. SDS-Sydsvenska Dagbladet 5 4. GP-Göteborgs Posten 2 8. Tveksam, vet ej 980 0. Frågan ej tillämplig
VAR 40 TIDN 3: NY BIL OC14 Loc 69 width 1 MD=0 F.OC14(3). Annonser om nya bilar i rikstidningar, 3 <Se F.OC14 för fullständig frågetext> 1. DN-Dagens Nyheter 2. SvD-Svenska Dagbladet 1 3. SDS-Sydsvenska Dagbladet 4. GP-Göteborgs Posten 8. Tveksam, vet ej 999 0. Frågan ej tillämplig
VAR 41 TIDN 4: NY BIL OC14 Loc 70 width 1 MD=0 F.OC14(4). Annonser om nya bilar i rikstidningar, 4 <Se F.OC14 för fullständig frågetext> 1. DN-Dagens Nyheter 2. SvD-Svenska Dagbladet 3. SDS-Sydsvenska Dagbladet 1 4. GP-Göteborgs Posten 8. Tveksam, vet ej 999 0. Frågan ej tillämplig
VAR 42 INFO BEG.BIL,1 OC15 Loc 71 width 2 F.OC15. Om Du skulle köpa eller byta till en begagnad bil hur tar Du reda på vilka bilar som finns att köpa? Du får nämna högst tre sätt F.OC15(1). Ta reda på begagnade bilar som finns att köpa, 1 527 01. Besöka bilhandlare 132 02. Läsa annonser i lokaltidningarna 34 03. Läsa annonser i rikstidningarna 9 04. Läsa motorsidorna i kvällstidningarna 21 05. Läsa i annonser i facktidningar 7 06. Annonstidningar som Gula tidningen 76 07. Fråga vänner, bekanta 23 08. Annat sätt 171 09. Tveksam, vet ej
VAR 43 INFO BEG.BIL,2 OC15 Loc 73 width 1 MD=0 F.OC15(2). Ta reda på begagnade bilar som finns att köpa, 2 <Se F.OC15 för fullständig frågetext> 1. Besöka bilhandlare 166 2. Läsa annonser i lokaltidningarna 50 3. Läsa annonser i rikstidningarna 22 4. Läsa motorsidorna i kvällstidningarna 52 5. Läsa i annonser i facktidningar 32 6. Annonstidningar som Gula tidningen 103 7. Fråga vänner, bekanta 15 8. Annat sätt 3 9. Tveksam, vet ej 557 0. Frågan ej tillämplig
VAR 44 INFO BEG.BIL,3 OC15 Loc 74 width 1 MD=0 F.OC15(3). Ta reda på begagnade bilar som finns att köpa, 3 <Se F.OC15 för fullständig frågetext> 1. Besöka bilhandlare 2. Läsa annonser i lokaltidningarna 17 3. Läsa annonser i rikstidningarna 5 4. Läsa motorsidorna i kvällstidningarna 26 5. Läsa i annonser i facktidningar 7 6. Annonstidningar som Gula tidningen 139 7. Fråga vänner, bekanta 8 8. Annat sätt 1 9. Tveksam, vet ej 797 0. Frågan ej tillämplig
VAR 45 TIDN 1: BEG.BIL OC16 Loc 75 width 1 MD=0 F.OC16. (OM LÄSA ANNONSER I RIKSTIDNINGAR:) I vilka rikstidningar tittar Du främst på annonser om begagnade bilar? F.OC16(1). Annonser om begagnade bilar i rikstidningar, 1 61 1. DN-Dagens Nyheter 5 2. SvD-Svenska Dagbladet 11 3. SDS-Sydsvenska Dagbladet 15 4. GP-Göteborgs Posten 10 8. Tveksam, vet ej 898 0. Frågan ej tillämplig
VAR 46 TIDN 2: BEG.BIL OC16 Loc 76 width 1 MD=0 F.OC16(2). Annonser om begagnade bilar i rikstidningar, 2 <Se F.OC16 för fullständig frågetext> 1. DN-Dagens Nyheter 12 2. SvD-Svenska Dagbladet 3. SDS-Sydsvenska Dagbladet 5 4. GP-Göteborgs Posten 8. Tveksam, vet ej 983 0. Frågan ej tillämplig
VAR 47 TIDN 3: BEG.BIL OC16 Loc 77 width 1 MD=0 F.OC16(3). Annonser om begagnade bilar i rikstidningar, 3 <Se F.OC16 för fullständig frågetext> 1. DN-Dagens Nyheter 2. SvD-Svenska Dagbladet 1 3. SDS-Sydsvenska Dagbladet 4. GP-Göteborgs Posten 8. Tveksam, vet ej 999 0. Frågan ej tillämplig
VAR 48 TIDN 4: BEG.BIL OC16 Loc 78 width 1 MD=0 F.OC16(4). Annonser om nya bilar i rikstidningar, 4 <Se F.OC16 för fullständig frågetext> 1. DN-Dagens Nyheter 2. SvD-Svenska Dagbladet 3. SDS-Sydsvenska Dagbladet 1 4. GP-Göteborgs Posten 8. Tveksam, vet ej 999 0. Frågan ej tillämplig