EG-OPINION 1989
                SSD 0343

          Svenska Arbetsgivareföreningen
              i samarbete med
                 SIFO

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
            ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.)

     Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis
     gjorts tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig
     Datatjänst. Materialet i EG-OPINION 1989 samlades
     ursprungligen in av SIFO efter en beställning från
     Svenska Arbetsgivareföreningen. Varken SSD eller
     primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar
     som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan SIFO och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får EG-OPINION 1989 förmedlas
  till och analyseras av forskare under förutsättning att
  användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och
  samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i
  alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår

  

                BAKGRUND

  SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av Svenska
  Arbetsgivareföreningen under perioden 21-28 augusti 1989.
  Frågorna ingick i SIFO-buss 89087 och utfördes i form av
  telefonintervju. För närmare information om SIFO- bussarnas
  uppläggning och genomförande hänvisas till SIFO.
  
  
  
  
  
  
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0343 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Kön 6 Bostadsort 7 Ålder 8 Medborgarskap 9 Sysselsättning 10 Arbetsgivare 11 Medlem i fackförening 12 Röstberättigad till riksdagsval 13 Röstar i riksdagsvalen 14 Bästa parti 15 Parti det lutar mest mot 16 Rösta på partiet 17 Partival i riksdagsvalet 1988 18 Intresserad av händelser inom EG 19 Levnadsstandarden om Sverige tillhörde EG 20 Social välfärd om Sverige tillhörde EG 21 Tillgång till arbete om Sverige tillhörde EG 22 Fri arbetsmarknad om Sverige tillhörde EG 23 Skyddet av vår miljö om Sverige tillhörde EG 24 Arbetsmiljön om Sverige tillhörde EG 25 Nationens säkerhet om Sverige tillhörde EG 26 Antal hushåll

VAR 1 SSD STUDY NR 0343              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0343


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 KÖN BS1 Loc 13 width 1 BS1 Markera kön 866 1. Man 1012 2. Kvinna
VAR 6 BOSTADSORT BS2 Loc 14 width 1 MD=9 BS2 Vilken typ av bostadsort bor Du i? Bor Du i... 406 1. Stockholm, Göteborg eller Malmö 1031 2. På en ort med MER än 3000 invånare 412 3. På en ort med MINDRE än 3000 invånare 29 9. Uppgift saknas
VAR 7 ÅLDER BS3 Loc 15 width 1 BS3 Hur gammal är Du? 76 1. 16-17 år 94 2. 18-20 år 76 3. 21-23 år 196 4. 24-29 år 320 5. 30-39 år 400 6. 40-49 år 362 7. 50-64 år 228 8. 65-74 år 126 9. 75 år eller äldre
VAR 8 MEDBORGARSKAP BS4 Loc 16 width 1 MD=9 BS4 Är Du svensk medborgare? 1750 1. Ja 52 5. Nej 76 9. Uppgift saknas
VAR 9 SYSSELSÄTTNING BS5 Loc 17 width 1 MD=9 BS5 Vad har Du för sysselsättning? Är Du arbetare, tjänsteman, egen företagare, hemarbetande eller vad? 3 0. Jordbrukare 539 1. Arbetare 539 2. Tjänsteman 123 3. Egen företagare 392 4. Pensionär 166 5. Studerande 54 6. Hemarbetande 9 7. Sjukskriven 50 8. Annat 3 9. Ej svar, tveksam, vet ej
VAR 10 ARBETSGIVARE BS6 Loc 18 width 1 MD=0 BS6 (ARBETARE ELLER TJÄNSTEMAN:) Är Du anställd i privat tjänst eller av stat, kommun eller landsting? 525 1. Privat 550 2. Stat, kommun, landsting 4 8. Tveksam, vet ej 799 0. Frågan ej tillämplig
VAR 11 FACKFÖRENINGSMEDLEM BS7 Loc 19 width 1 MD=0 or GE 9 BS7 (OM ANSTÄLLD:) Är Du medlem i någon fackförening ansluten till LO, TCO eller SACO/SR? 426 1. Ja, LO 299 2. Ja, TCO (t ex HTF, SIF, SKTF) 85 3. Ja, SACO/SR (t ex CF, SSR, STF) 62 4. Ja, annan 185 5. Nej 800 0. Frågan ej tillämplig 21 9. Uppgift saknas
VAR 12 RÖSTBERÄTTIG RD-VAL VB1 Loc 20 width 1 VB1 Jag kommer att ställa ett par frågor om våra politiska partier och hur Du brukar rösta. Dina svar kommer att redovisas som procenttal i tabeller och vi garanterar att det Du säger till oss förblir hemligt. 1750 1. Röstberättigad i riksdagsval 128 5. Ej röstberättigad
VAR 13 RÖSTAR I RIKSDAGSVAL VB2 Loc 21 width 1 MD=0 VB2 Brukar Du rösta i riksdagsvalen? FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL SVENSKA MEDBORGARE ÖVER 18 ÅR 1620 1. Ja 130 5. Nej 128 0. Frågan ej tillämplig
VAR 14 BÄSTA PARTI VB3 Loc 22 width 2 MD= 0 VB3 Vilket politiskt parti tycker Du är bäst? Är det... FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL SVENSK MEDBORGARE, 18 ÅR OCH ÄLDRE 296 01. Moderata Samlingspartiet 152 02. Folkpartiet 128 03. Centerpartiet 28 04. KDS 521 05. Socialdemokraterna 66 06. Vänsterpartiet 46 07. Miljöpartiet De Gröna 11 08. Annat parti 301 09. Inget parti bäst 127 88. Tveksam, vet ej 74 89. Vägrar svara på frågan 128 00. Frågan ej tillämplig
VAR 15 PARTI DET LUTAR MOT VB4 Loc 24 width 2 MD= 0 VB4 (INGET PARTI, VÄGRAR ELLER TVEKSAM ENLIGT VB3:) Vilket parti lutar det mest för Dig? 39 01. Moderata Samlingspartiet 15 02. Folkpartiet 27 03. Centerpartiet 5 04. KDS 119 05. Socialdemokraterna 12 06. Vänsterpartiet 22 07. Miljöpartiet De Gröna 0 08. Annat parti 158 09. Lutar inte åt något parti 44 88. Tveksam, vet ej 61 89. Vägrar svara på frågan 1376 00. Frågan ej tillämplig
VAR 16 RÖSTA PÅ PARTIET VB5 Loc 26 width 1 MD=0 VB5 Som Du känner det nu - tror Du att Du skulle gå och rösta på ... (BÄSTA PARTI/PARTI LUTAR ÅT) eller skulle de få klara sig utan Din röst? 1046 1. Skulle rösta på partiet 190 5. Partiet får klara sig utan min röst 255 8. Tveksam 387 0. Frågan ej tillämplig
VAR 17 PARTI RIKSDAGSVAL VB6 Loc 27 width 2 MD= 0 VB6 Hur var det i förra valet? Vilket parti röstade Du på i riksdagsvalet 1988? FRÅGAN STÄLLD TILL PERSONER 18 ÅR OCH ÄLDRE 301 01. Moderata Samlingspartiet 163 02. Folkpartiet 163 03. Centerpartiet 34 04. KDS 676 05. Socialdemokraterna 74 06. VPK 48 07. Miljöpartiet De Gröna 3 08. Annat parti 40 09. Var för ung då 106 10. Utländsk medborgare 154 55. Röstade inte eller röstade blankt 18 88. Minns ej 98 89. Vägrar svara 0 00. Frågan ej tillämplig
VAR 18 INTRESSERAD AV EG OX1 Loc 29 width 1 OX1 Hur intresserad är Du av att följa vad som händer inom EG - Europeiska Gemenskapen. Är Du... 216 1. Mycket intresserad 872 2. Ganska intresserad 556 3. Ganska ointresserad 190 4. Mycket ointresserad 44 8. Tveksam, vet ej
VAR 19 LEVNADSSTANDARD-EG OX2 Loc 30 width 1 OX2 Tror Du att vi skulle få högre eller lägre levnadsstandard i Sverige om vi tillhörde EG? 409 1. Högre 447 3. Varken högre eller lägre 327 5. Lägre 695 8. Tveksam, vet ej
VAR 20 SOCIAL VÄLFÄRD-EG OX3 Loc 31 width 1 OX3 Tror Du att vi skulle få en bättre eller sämre social välfärd i Sverige om vi tillhörde EG? 241 1. Bättre social välfärd 560 3. Varken bättre eller sämre 445 5. Sämre social välfärd 632 8. Tveksam, vet ej
VAR 21 ARBETE - EG OX4 Loc 32 width 1 OX4 Tror Du det skulle bli fler eller färre jobb i Sverige om vi tillhörde EG eller skulle det inte vara någon skillnad? 441 1. Fler 535 3. Ingen skillnad 349 5. Färre 553 8. Tveksam, vet ej
VAR 22 FRI ARBETSMARKNAD OX5 Loc 33 width 1 MD=9 OX5 Inom EG kommer det att bli en helt fri arbetsmarknad, dvs man skall kunna ta ett arbete inom ett annat land utan att behöva söka arbetstillstånd. Tycker Du det vore bra eller dåligt om Sverige också ingick i denna fria arbetsmarknad? 1099 1. Bra om Sverige ingick 118 3. Varken bra eller dåligt om Sverige ingick 361 5. Dåligt om Sverige ingick 298 8. Tveksam, vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 23 MILJÖ - EG OX6 Loc 34 width 1 OX6 Tror Du det vore bra eller dåligt för skyddet av vår miljö om Sverige tillhörde EG? Vore det... 205 1. Mycket bra 577 2. Ganska bra 349 3. Ganska dåligt 127 4. Mycket dåligt 620 8. Tveksam, vet ej
VAR 24 ARBETSMILJÖ - EG OX7 Loc 35 width 1 OX7 Och vad tror Du om arbetsmiljön? Skulle den bli bättre eller sämre om vi tillhörde EG? 308 1. Bättre 610 3. Varken bättre eller sämre 401 5. Sämre 559 8. Tveksam, vet ej
VAR 25 SÄKERHET-EG OX8 Loc 36 width 1 MD=9 OX8 Tror Du det vore bra eller dåligt för vår säkerhet om Sverige tillhörde EG? Vore det... 131 1. Mycket bra 502 2. Ganska bra 386 3. Ganska dåligt 96 4. Mycket dåligt 761 8. Tveksam, vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 26 ANTAL HUSHÅLL Loc 37 width 1 1000 1. Hushåll 878 2. Dubbletter