BILTRAFIKEN I STORSTÄDER 1989
               SSD 0344

               Rapport/TV2
              i samarbete med
                SIFO

             Första SSD-upplagan
               Juni 1993

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
              Skanstorget 18
             S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i BILTRAFIKEN I STORSTÄDER 1989
       samlades ursprungligen in av SIFO efter
       en beställning från Rapport/TV2. Varken
       SSD eller primärforskaren bär ansvar
       för analyser och tolkningar som
       presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan SIFO och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får BILTRAFIKEN I STORSTÄDER
  1989 förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Kodboksinformation                II

      SSD dokumentation                III

  VARIABELBESKRIVNING                   IV

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av Rapport/TV2
  under perioden 26-30 juni 1989. Frågorna ingick i SIFO-buss
  89085 och utfördes i form av telefonintervju. För närmare
  information om SIFO-bussarnas uppläggning och genomförande
  hänvisas till SIFO.

  
                 II

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 10  (2) ARBETSGIVARE     BS6   (3) MD=0
    REF 10  (4) LOC 18 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.BS6 Är Du anställd i privat tjänst eller av stat,
       kommun eller landsting?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    571  1.  Privat
    578  2.  Stat, kommun, landsting
    20  8.  Tveksam, vet ej

    742  0.  Frågan ej tillämplig

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 III

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variabel förteckning


1 SSDstudie NR 0344 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 BAKGRUND 4 ID-nummer 5 Kön 6 Bostadsort 7 Ålder 8 Medborgarskap 9 Sysselsättning 10 Arbetsgivare 11 Medlem i fackförening POLITIK 12 Röstberättigad i riksdagsval 13 Röstar i riksdagsvalen 14 Bästa parti 15 Parti det lutar mest mot 16 Rösta på partiet 17 Partival i riksdagsvalet 1988 BILISM 18 Tillåta bilismen i storstäderna 19 Bilismen i hemstaden 20 Införa avgift i storstädernas centrala delar 21 Ändrad kollektivtrafik 22 Acceptera sämre miljö till följd av bilismen 23 Antal hushåll

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0344              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0344


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Juni 1993
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 KÖN BS1 Loc 13 width 1 F.BS1. Kön 875 1. Man 1036 2. Kvinna
VAR 6 BOSTADSORT BS2 Loc 14 width 1 MD=9 F.BS2. Vilken typ av bostadsort bor Du i? Bor Du i...? 421 1. Stockholm, Göteborg eller Malmö 1084 2. På en ort med MER än 3000 invånare 394 3. På en ort med MINDRE än 3000 invånare 12 9. Ingen uppgift
VAR 7 ÅLDER BS3 Loc 15 width 1 F.BS3. Hur gammal är Du? 70 1. 16-17 år 134 2. 18-20 år 96 3. 21-23 år 198 4. 24-29 år 345 5. 30-39 år 379 6. 40-49 år 365 7. 50-64 år 238 8. 65-74 år 86 9. 75 år eller äldre
VAR 8 MEDBORGARSKAP BS4 Loc 16 width 1 MD=9 F.BS4. Är Du svensk medborgare? 1782 1. Ja 62 5. Nej 67 9. Uppgift saknas
VAR 9 SYSSELSÄTTNING BS5 Loc 17 width 1 F.BS5. Vad har Du för sysselsättning? Är Du arbetare, tjänsteman, egen företagare, hemarbetande eller vad? 10 0. Jordbrukare 576 1. Arbetare 591 2. Tjänsteman 110 3. Egen företagare 387 4. Pensionär 133 5. Studerande 53 6. Hemarbetande 10 7. Sjukskriven 39 8. Annat 2 9. Ej svar, tveksam, vet ej
VAR 10 ARBETSGIVARE BS6 Loc 18 width 1 MD=0 F.BS6. (ARBETARE ELLER TJÄNSTEMAN:) Är Du anställd i privat tjänst eller av stat, kommun eller landsting? 571 1. Privat 578 2. Stat, kommun, landsting 20 8. Tveksam, vet ej 742 0. Frågan ej tillämplig
VAR 11 FACKFÖRENINGSMEDLEM BS7 Loc 19 width 1 MD=0 or GE 9 F.BS7. (OM ANSTÄLLD:) Är Du medlem i någon fackförening ansluten till LO, TCO eller SACO/SR? 426 1. Ja, LO 344 2. Ja, TCO (t ex HTF,SIF,SKTF) 108 3. Ja, SACO/SR (t ex CF,SSR,STF) 74 4. Ja, annan 178 5. Nej 744 0. Frågan ej tillämplig 37 9. Ingen uppgift
VAR 12 RÖSTBERÄTTIG RD-VAL VB1 Loc 20 width 1 F.VB1. Jag kommer att ställa ett par frågor om våra politiska partier och hur Du brukar rösta. Dina svar kommer att redovisas som procenttal i tabeller och vi garanterar att det Du säger till oss förblir hemligt. 1782 1. Röstberättigad i riksdagsval 129 5. Ej röstberättigad
VAR 13 RÖSTAR I RIKSDAGSVAL VB2 Loc 21 width 1 MD=0 F.VB2. Brukar Du rösta i riksdagsvalen? FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL SVENSKA MEDBORGARE ÖVER 18 ÅR 1635 1. Ja 147 5. Nej 129 0. Frågan ej tillämplig
VAR 14 BÄSTA PARTI VB3 Loc 22 width 2 MD= 0 F.VB3. Vilket parti tycker Du är bäst? Är det... FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL SVENSK MEDBORGARE 18 ÅR OCH ÄLDRE 230 01. Moderata Samlingspartiet 149 02. Folkpartiet 161 03. Centerpartiet 21 04. KDS 541 05. Socialdemokraterna 103 06. Vänsterpartiet 65 07. Miljöpartiet De Gröna 08. Annat parti 316 09. Inget parti bäst 103 88. Tveksam, vet ej 93 89. Vägrar svara på frågan 129 00. Frågan ej tillämplig
VAR 15 PARTI DET LUTAR MOT VB4 Loc 24 width 2 MD= 0 F.VB4. (INGET PARTI, VÄGRAR ELLER TVEKSAM ENLIGT VB3:) Vilket parti lutar det mest mot för Dig? 35 01. Moderata Samlingspartiet 32 02. Folkpartiet 26 03. Centerpartiet 4 04. KDS 90 05. Socialdemokraterna 18 06. Vänsterpartiet 16 07. Miljöpartiet De Gröna 3 08. Annat parti 161 09. Lutar inte åt någaot parti 45 88. Tveksam, vet ej 85 89. Vägrar svara på frågan 1396 00. Frågan ej tillämplig
VAR 16 RÖSTA PÅ PARTIET VB5 Loc 26 width 1 MD=9 F.VB5. Som Du känner det nu - tror Du att Du skulle gå och rösta på ...(BÄSTA PARTI/ PARTI LUTAR ÅT) eller skulle de få klara sig utan Din röst? 1110 1. Skulle rösta på partiet 199 5. Partiet får klara sig utan min röst 183 8. Tveksam 419 9. Uppgift saknas
VAR 17 PARTI RIKSDAGSVAL VB6 Loc 27 width 2 MD= 0 F.VB6. Hur var det i förra valet? Vilket parti röstade Du på i riksdagsvalet 1988? FRÅGAN STÄLLD TILL PERSONER 18 ÅR OCH ÄLDRE 254 01. Moderata Samlingspartiet 168 02. Folkpartiet 190 03. Centerpartiet 22 04. KDS 669 05. Socialdemokraterna 93 06. VPK 82 07. Miljöpartiet De Gröna 4 08. Annat parti 50 09. Var för ung då 46 10. Utländsk medborgare 152 55. Röstade inte eller röstade blankt 12 88. Minns ej 102 89. Vägrar svara 67 00. Frågan ej tillämplig
VAR 18 BILISM I STORSTÄDER OH1 Loc 29 width 1 MD=9 F.OH1. Vad tycker Du om bilismen i storstäderna - Stockholm, Göteborg och Malmö, skall den förbjudas, tillåtas men begränsas, vara som den är eller skall man tillåta en ökning? 202 1. Förbjudas 1243 2. Tillåtas men begränsas 322 3. Vara som den är 47 4. Tillåta en ökning 73 8. Tveksam, vet ej 24 9. Uppgift saknas
VAR 19 BILISMEN I HEMSTADEN OH2 Loc 30 width 1 MD=9 F.OH2. Vad tycker Du om bilismen i den stad eller kommun Du bor i - skall den förbjudas, tillåtas men begränsas, vara som den är eller skall man tillåta en ökning? 64 1. Förbjudas 665 2. Tillåtad men begränsas 823 3. Vara som den är 242 4. Tillåta en ökning 99 8. Tveksam, vet ej 18 9. Uppgift saknas
VAR 20 BILAVGIFT I CENTRUM OH3 Loc 31 width 1 F.OH3. Tycker Du att det vore bra att införa avgifter för att köra i stora städers centrala delar? 925 1. Bra 102 3. Varken bra eller dåligt 693 5. Dåligt 65 7. Bör inte tillåta bilism i innerstäderna 126 8. Tveksam, vet ej
VAR 21 KOLLEKTIVTRAFIK OH4 Loc 32 width 1 F.OH4. Om politikerna begränsar bilismen i de stora städernas centrala delar tror Du att de samtidigt kommer att bygga ut kollektivtrafiken så att framkomligheten blir ungefär oförändrad eller tror Du inte det? 1186 1. Tror att politikerna bygger ut kollektivtrafiken 534 5. Tror inte att politikerna bygger ut kollektivtrafiken 191 8. Tveksam, vet ej
VAR 22 ACCEPT. SÄMRE MILJÖ OH5 Loc 33 width 1 MD=9 F.OH5. Tycker Du att man måste acceptera en sämre miljö till följd av bilismen om man bor i en stads centrala delar eller tycker du inte att man skall behöva göra det? 412 1. Måste acceptera en sämre miljö 1040 5. Måste inte acceptera en sämre miljö 74 8. Tveksam, vet ej 385 9. Uppgift saknas
VAR 23 ANTAL HUSHÅLL Loc 34 width 1 998 1. Antal hushåll 913 2. Dubbletter