HASTIGHETSGRÄNSER OCH BILAVGIFTER 1989
               SSD 0346

              Bilriksdagen
              i samarbete med
                SIFO

             Första SSD-upplagan
               Juni 1993

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
              Skanstorget 18
             S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i HASTIGHETSGRÄNSER OCH BILAVGIFTER 1989
       samlades ursprungligen in av SIFO efter
       en beställning från Bilriksdagen. Varken
       SSD eller primärforskaren bär ansvar
       för analyser och tolkningar som
       presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan SIFO och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får HASTIGHETSGRÄNSER OCH
  BILAVGIFTER 1989 förmedlas till och analyseras av forskare
  under förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Kodboksinformation                II

      SSD dokumentation                III

  VARIABELBESKRIVNING                   IV

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av
  Bilriksdagen under perioden 13-17 april 1989. Frågorna
  ingick i SIFO-buss 89083 och utfördes i form av
  telefonintervju. För närmare information om SIFO-bussarnas
  uppläggning och genomförande hänvisas till SIFO.

  
                 II

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 10  (2) ARBETSGIVARE     BS6   (3) MD=0
    REF 10  (4) LOC 18 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.BS6 Är Du anställd i privat tjänst eller av stat,
       kommun eller landsting?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    533  1.  Privat
    580  2.  Stat, kommun, landsting
     7  8.  Tveksam, vet ej

    740  0.  Frågan ej tillämplig

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 III

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variabel förteckning


1 SSDstudie NR 0346 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 BAKGRUND 4 ID-nummer 5 Kön 6 Bostadsort 7 Ålder 8 Medborgarskap 9 Sysselsättning 10 Arbetsgivare 11 Medlem i fackförening POLITIK 12 Röstberättigad i riksdagsval 13 Röstar i riksdagsvalen 14 Bästa parti 15 Parti det lutar mest mot 16 Rösta på partiet 17 Partival i riksdagsvalet 1988 18 Årlig körsträcka 19 Bilanvändning 20 Körkort 21 Körning på vägar med max 110 km/tim 22 Hastighet idag jämfört med för 10 år sedan 23 Olycksrisken idag jämfört med för 10 år sedan INSTÄLLNING TILL SÄNKTA HASTIGHETER 24 Sänkt hastighet på motorvägar och motortrafikleder 25 Fördelar med sänkt hastighet, 1 26 Fördelar med sänkt hastighet, 2 27 Nackdelar med sänkt hastighet, 1 28 Nackdelar med sänkt hastighet, 2 29 Nackdelar med sänkt hastighet, 3 30 Nackdelar med sänkt hastighet, 4 31 Nackdelar med sänkt hastighet, 5 32 Ändra hastigheten på 90-vägar 33 Hastighetens påverkan på kväveoxidutsläpp HASTIGHETSÖVERVAKNING 34 Myndigheternas övervakning av hastigheten 35 Viktigt ställe för hastighetsövervakning, 1 36 Viktigt ställe för hastighetsövervakning, 2 37 Viktigt ställe för hastighetsövervakning, 3 38 Viktigt ställe för hastighetsövervakning, 4 39 Viktigt ställe för hastighetsövervakning, 5 40 Viktigt ställe för hastighetsövervakning, 6 ÅTGÄRDER FÖR ATT HÅLLA HASTIGHETSGRÄNSERNA 41 Hastighetsbegränsande åtgärd, 1 42 Hastighetsbegränsande åtgärd, 2 43 Hastighetsbegränsande åtgärd, 3 44 Hastighetsbegränsande åtgärd, 4 45 Hastighetsbegränsande åtgärd, 5 46 Hastighetsbegränsande åtgärd, 6 47 Hastighetsbegränsande åtgärd, 7 48 Hastighetsbegränsande åtgärd, 8 AVGIFTER FÖR BILISTER 49 Bilar i stora städers centrala delar 50 Avgifter i stora städers centrala delar 51 Biltullens storlek 52 Moms på bensin 53 Avgifter på motorvägar och motortrafikleder 54 Miljöavgift 50% KOSTNADSÖKNING - PÅVERKAN PÅ BILANVÄNDNING 55 Konsekvens ökad bilkostnad, 1 56 Konsekvens ökad bilkostnad, 2 57 Konsekvens ökad bilkostnad, 3 58 Konsekvens ökad bilkostnad, 4 59 Konsekvens ökad bilkostnad, 5 60 Politikerna bör påverka bilanvändning 61 Beroende av att ha tillgång till bil ÖVERSKRIDNA HASTIGHETSBEGRÄNSNINGAR 62 Köra fortare än vad som är tillåtet 63 Överskriden hastighetsbegränsning, 1 64 Överskriden hastighetsbegränsning, 2 65 Överskriden hastighetsbegränsning, 3 66 Överskriden hastighetsbegränsning, 4 67 Överskriden hastighetsbegränsning, 5 68 Överskriden hastighetsbegränsning, 6 69 Överskriden hastighetsbegränsning, 7 70 Antal hushåll

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0346              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0346


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Juni 1993
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 KÖN BS1 Loc 13 width 1 F.BS1. Kön 779 1. Man 1081 2. Kvinna
VAR 6 BOSTADSORT BS2 Loc 14 width 1 MD=9 F.BS2. Vilken typ av bostadsort bor Du i? Bor Du i...? 401 1. Stockholm, Göteborg eller Malmö 1033 2. På en ort med MER än 3000 invånare 400 3. På en ort med MINDRE än 3000 invånare 26 9. Ingen uppgift
VAR 7 ÅLDER BS3 Loc 15 width 1 F.BS3. Hur gammal är Du? 53 1. 16-17 år 95 2. 18-20 år 84 3. 21-23 år 180 4. 24-29 år 326 5. 30-39 år 365 6. 40-49 år 402 7. 50-64 år 242 8. 65-74 år 113 9. 75 år eller äldre
VAR 8 MEDBORGARSKAP BS4 Loc 16 width 1 MD=9 F.BS4. Är Du svensk medborgare? 1738 1. Ja 69 5. Nej 53 9. Uppgift saknas
VAR 9 SYSSELSÄTTNING BS5 Loc 17 width 1 F.BS5. Vad har Du för sysselsättning? Är Du arbetare, tjänsteman, egen företagare, hemarbetande eller vad? 1 0. Jordbrukare 535 1. Arbetare 578 2. Tjänsteman 68 3. Egen företagare 431 4. Pensionär 136 5. Studerande 64 6. Hemarbetande 14 7. Sjukskriven 33 8. Annat; Ej svar, tveksam, vet ej
VAR 10 ARBETSGIVARE BS6 Loc 18 width 1 MD=0 F.BS6. (ARBETARE ELLER TJÄNSTEMAN:) Är Du anställd i privat tjänst eller av stat, kommun eller landsting? 533 1. Privat 580 2. Stat, kommun, landsting 7 8. Tveksam, vet ej 740 0. Frågan ej tillämplig
VAR 11 FACKFÖRENINGSMEDLEM BS7 Loc 19 width 1 MD=0 or GE 9 F.BS7. (OM ANSTÄLLD:) Är Du medlem i någon fackförening ansluten till LO, TCO eller SACO/SR? 406 1. Ja, LO 272 2. Ja, TCO (t ex HTF,SIF,SKTF) 92 3. Ja, SACO/SR (t ex CF,SSR,STF) 162 4. Ja, annan 155 5. Nej 742 0. Frågan ej tillämplig 31 9. Ingen uppgift
VAR 12 RÖSTBERÄTTIG RD-VAL VB1 Loc 20 width 1 F.VB1. Jag kommer att ställa ett par frågor om våra politiska partier och hur Du brukar rösta. Dina svar kommer att redovisas som procenttal i tabeller och vi garanterar att det Du säger till oss förblir hemligt. 1740 1. Röstberättigad i riksdagsval 120 5. Ej röstberättigad
VAR 13 RÖSTAR I RIKSDAGSVAL VB2 Loc 21 width 1 MD=0 F.VB2. Brukar Du rösta i riksdagsvalen? FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL SVENSKA MEDBORGARE ÖVER 18 ÅR 1633 1. Ja 107 5. Nej 120 0. Frågan ej tillämplig
VAR 14 BÄSTA PARTI VB3 Loc 22 width 2 MD= 0 F.VB3. Vilket parti tycker Du är bäst? Är det... FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL SVENSK MEDBORGARE 18 ÅR OCH ÄLDRE 252 01. Moderata Samlingspartiet 151 02. Folkpartiet 131 03. Centerpartiet 18 04. KDS 640 05. Socialdemokraterna 67 06. Vänsterpartiet 78 07. Miljöpartiet De Gröna 08. Annat parti 233 09. Inget parti bäst 84 88. Tveksam, vet ej 84 89. Vägrar svara på frågan 122 00. Frågan ej tillämplig
VAR 15 PARTI DET LUTAR MOT VB4 Loc 24 width 2 MD= 0 F.VB4. (INGET PARTI, VÄGRAR ELLER TVEKSAM ENLIGT VB3:) Vilket parti lutar det mest mot för Dig? 38 01. Moderata Samlingspartiet 30 02. Folkpartiet 15 03. Centerpartiet 2 04. KDS 73 05. Socialdemokraterna 5 06. Vänsterpartiet 14 07. Miljöpartiet De Gröna 3 08. Annat parti 114 09. Lutar inte åt någaot parti 25 88. Tveksam, vet ej 86 89. Vägrar svara på frågan 1455 00. Frågan ej tillämplig
VAR 16 RÖSTA PÅ PARTIET VB5 Loc 26 width 1 MD=9 F.VB5. Som Du känner det nu - tror Du att Du skulle gå och rösta på ...(BÄSTA PARTI/ PARTI LUTAR ÅT) eller skulle de få klara sig utan Din röst? 1253 1. Skulle rösta på partiet 125 5. Partiet får klara sig utan min röst 135 8. Tveksam 347 9. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 17 PARTI RIKSDAGSVAL 88 VB6 Loc 27 width 2 MD= 0 F.VB6. Hur var det i förra valet? Vilket parti röstade Du på i riksdagsvalet 1988? FRÅGAN STÄLLD TILL PERSONER 18 ÅR OCH ÄLDRE 297 01. Moderata Samlingspartiet 164 02. Folkpartiet 143 03. Centerpartiet 23 04. KDS 689 05. Socialdemokraterna 61 06. VPK 96 07. Miljöpartiet De Gröna 1 08. Annat parti 10 09. Var för ung då 41 10. Utländsk medborgare 128 55. Röstade inte eller röstade blankt 13 88. Minns ej 141 89. Vägrar svara 53 00. Frågan ej tillämplig
VAR 18 ÅRLIG KÖRSTRÄCKA OE1 Loc 29 width 1 MD=0 F.OE1. (OM TILLGÅNG TILL BIL:) Ungefär hur lång sträcka kör Du om året? 183 1. Kör inte bil 221 2. -500 mil 686 3. 501-1500 mil 321 4. 1501-3000 mil 104 5. 3001- 73 8. Tveksam, vet ej 272 0. Frågan ej tillämplig
VAR 19 BILANVÄNDNING OE2 Loc 30 width 1 MD=0 F.OE2. (TILL ALLA SOM KÖR BIL:) I vilka sammanhang använder Du bilen mest? 547 1. I samband med arbete 627 2. I samband med fritid 227 3. Lika mycket 19 8. Tveksam, vet ej 440 0. Frågan ej tillämplig
VAR 20 KÖRKORT ANTAL ÅR OE3 Loc 31 width 1 MD=0 F.OE3. (TILL ALLA SOM KÖR BIL:) Hur länge har Du haft körkort? 84 1. Mindre än två år 82 2. 2-5 år 165 3. 6-10 år 335 4. 11-20 år 689 5. 21- 53 8. Tveksam, vet ej 452 0. Frågan ej tillämplig
VAR 21 KÖRNING MAX 110KM/T OE4 Loc 32 width 1 MD=0 F.OE4. (TILL ALLA SOM KÖR BIL:) Hur ofta händer det att Du kör bil på motorväg eller motortrafikled där den högsta tillåtna hastigheten år 110km/tim? 232 1. Mycket ofta 425 2. Ganska ofta 665 3. Sällan 54 4. Aldrig 28 8. Tveksam, vet ej 456 0. Frågan ej tillämplig
VAR 22 HASTIGHETSÖKNING OE5 Loc 33 width 1 F.OE5. Tycker Du på det hela taget att bilisterna kör fortare nu än för åtta-tio år sedan eller tycker Du inte det? 1425 1. Kör fortare nu 301 5. Kör inte fortare 134 8. Tveksam, vet ej
VAR 23 STÖRRE OLYCKSRISK OE6 Loc 34 width 1 F.OE6. Tror Du att riskerna för olyckor på våra vägar har blivit större eller mindre nu än för åtta-tio år sedan? 1436 1. Större 248 3. Ingen skillnad 121 5. Mindre 55 8. Tveksam, vet ej
VAR 24 SÄNKT HASTIGHET OE7 Loc 35 width 1 F.OE7. Tycker Du att det vore bra eller dåligt att sänka den högst tillåtna hastigheten på motorvägar och motortrafikleder från 110km/tim till 90km/tim? 826 1. Bra 882 5. Dåligt 152 8. Tveksam, vet ej
VAR 25 SÄNKT HAST: BRA,1 OE8 Loc 36 width 1 MD=0 F.OE8. (OM BRA:) Varför vore det bra? F.OE8(1). Bra att sänka hastigheten, 1 708 1. Trafiksäkerheten blir bättre 95 2. Miljön blir bättre 11 3. Annat 12 8. Tveksam, vet ej 1034 0. Frågan ej tillämplig
VAR 26 SÄNKT HAST: BRA,1 OE8 Loc 37 width 1 MD=0 F.OE8(2). Bra att sänka hastigheten, 2 <Se F.OE8 för fullständig frågetext> 1. Trafiksäkerheten blir bättre 253 2. Miljön blir bättre 10 3. Annat 8. Tveksam, vet ej 1597 0. Frågan ej tillämplig
VAR 27 SÄNKT HAST:DÅLIGT,1 OE10 Loc 38 width 1 MD=0 F.OE10. (OM DÅLIGT:) Varför vore det dåligt? F.OE10(1). Dåligt att sänka hastigheten, 1 11 1. Hastigheten borde höjas 372 2. Vägarna byggda för 110 km/tim 46 3. Bilarna är trafiksäkrare nu 271 4. Trafiksäkerheten blir inte bättre 26 5. Miljön blir inte bättre 124 6. Annat 32 8. Tveksam, vet ej 978 0. Frågan ej tillämplig
VAR 28 SÄNKT HAST:DÅLIGT,2 OE10 Loc 39 width 1 MD=0 F.OE10(2). Dåligt att sänka hastigheten, 2 <Se F.OE10 för fullständig frågetext> 1. Hastigheten borde höjas 7 2. Vägarna byggda för 110 km/tim 60 3. Bilarna är trafiksäkrare nu 100 4. Trafiksäkerheten blir inte bättre 59 5. Miljön blir inte bättre 30 6. Annat 3 8. Tveksam, vet ej 1601 0. Frågan ej tillämplig
VAR 29 SÄNKT HAST:DÅLIGT,3 OE10 Loc 40 width 1 MD=0 F.OE10(3). Dåligt att sänka hastigheten, 3 <Se F.OE10 för fullständig frågetext> 1. Hastigheten borde höjas 2. Vägarna byggda för 110 km/tim 4 3. Bilarna är trafiksäkrare nu 14 4. Trafiksäkerheten blir inte bättre 7 5. Miljön blir inte bättre 6. Annat 3 8. Tveksam, vet ej 1832 0. Frågan ej tillämplig
VAR 30 SÄNKT HAST:DÅLIGT,4 OE10 Loc 41 width 1 MD=0 F.OE10(4). Dåligt att sänka hastigheten, 4 <Se F.OE10 för fullständig frågetext> 1. Hastigheten borde höjas 2. Vägarna byggda för 110 km/tim 3. Bilarna är trafiksäkrare nu 4 4. Trafiksäkerheten blir inte bättre 4 5. Miljön blir inte bättre 6. Annat 8. Tveksam, vet ej 1852 0. Frågan ej tillämplig
VAR 31 SÄNKT HAST:DÅLIGT,5 OE10 Loc 42 width 1 MD=0 F.OE10(5). Dåligt att sänka hastigheten, 5 <Se F.OE10 för fullständig frågetext> 1. Hastigheten borde höjas 2. Vägarna byggda för 110 km/tim 3. Bilarna är trafiksäkrare nu 4. Trafiksäkerheten blir inte bättre 2 5. Miljön blir inte bättre 6. Annat 8. Tveksam, vet ej 1858 0. Frågan ej tillämplig
VAR 32 HASTIGHET PÅ 90-VÄG OE12 Loc 43 width 1 F.OE12. Anser Du att hastigheten på 90-vägar bör sänkas till 80 km/tim, höjas till 100 km/tim eller tycker Du att hastigheten bör vara oförändrad? 338 1. Bör sänkas 1328 3. Bör vara oförändrad 87 5. Bör höjas 107 8. Tveksam, vet ej
VAR 33 KVÄVEOXIDUTSLÄPP OE13 Loc 44 width 1 F.OE13. Vilket av följande påståenden stämmer bäst överens med din uppfattning? Genom att minska hastigheten på motorvägarna från 110 km/tim till 90 km/tim minskar bilarnas utsläpp av kväveoxider i avgaserna. Genom att behålla den hastighet vi har kan man få trafiken att flyta smidigare och därmed minska utsläppen. 678 1. Det första påståendet 720 2. Det andra påståendet 247 3. Båda är lika riktiga 72 4. Inget stämmer överens med min uppfattning 143 8. Tveksam, vet ej
VAR 34 HASTIGHETSKONTROLL OE14 Loc 45 width 1 F.OE14. Hur viktigt anser Du det vara att myndigheterna skärper övervakningen av att hastighetsgränserna efterlevs? 1082 1. Mycket viktigt 578 2. Ganska viktigt 147 3. Inte särskilt viktigt 36 4. Inte alls viktigt 17 8. Tveksam, vet ej
VAR 35 ÖVERVAKN.STÄLLE,1 OE15 Loc 46 width 1 MD=0 F.OE15. (OM MYCKET ELLER GANSKA VIKTIGT:) Var tycker Du att det är viktigast med sådan hastighetsövervakning? Är det på... F.OE15(1). Viktigt ställe för hastighetsövervakning, 1 230 1. Motorvägar/motortrafikleder med 110 km/tim 240 2. Vägar med 90 km/tim 297 3. Vägar med 70 km/tim 281 4. Vägar och gator med 50 km/tim 32 5. Väg- och gatuavsnitt med 30 km/tim 556 6. Lika viktigt överallt 7. Inte viktigt någonstans 24 8. Tveksam, vet ej 200 0. Frågan ej tillämplig
VAR 36 ÖVERVAKN.STÄLLE,2 OE15 Loc 47 width 1 MD=0 F.OE15(2). Viktigt ställe för hastighetsövervakning, 2 <Se F.OE15 för fullständig frågetext> 1. Motorvägar/motortrafikleder med 110 km/tim 129 2. Vägar med 90 km/tim 152 3. Vägar med 70 km/tim 321 4. Vägar och gator med 50 km/tim 185 5. Väg- och gatuavsnitt med 30 km/tim 40 6. Lika viktigt överallt 7. Inte viktigt någonstans 8. Tveksam, vet ej 1033 0. Frågan ej tillämplig
VAR 37 ÖVERVAKN.STÄLLE,3 OE15 Loc 48 width 1 MD=0 F.OE15(3). Viktigt ställe för hastighetsövervakning, 3 <Se F.OE15 för fullständig frågetext> 1. Motorvägar/motortrafikleder med 110 km/tim 2. Vägar med 90 km/tim 62 3. Vägar med 70 km/tim 100 4. Vägar och gator med 50 km/tim 161 5. Väg- och gatuavsnitt med 30 km/tim 18 6. Lika viktigt överallt 7. Inte viktigt någonstans 8. Tveksam, vet ej 1519 0. Frågan ej tillämplig
VAR 38 ÖVERVAKN.STÄLLE,4 OE15 Loc 49 width 1 MD=0 F.OE15(4). Viktigt ställe för hastighetsövervakning, 4 <Se F.OE15 för fullständig frågetext> 1. Motorvägar/motortrafikleder med 110 km/tim 2. Vägar med 90 km/tim 3. Vägar med 70 km/tim 41 4. Vägar och gator med 50 km/tim 61 5. Väg- och gatuavsnitt med 30 km/tim 9 6. Lika viktigt överallt 7. Inte viktigt någonstans 8. Tveksam, vet ej 1749 0. Frågan ej tillämplig
VAR 39 ÖVERVAKN.STÄLLE,5 OE15 Loc 50 width 1 MD=0 F.OE15(5). Viktigt ställe för hastighetsövervakning, 5 <Se F.OE15 för fullständig frågetext> 1. Motorvägar/motortrafikleder med 110 km/tim 2. Vägar med 90 km/tim 3. Vägar med 70 km/tim 4. Vägar och gator med 50 km/tim 29 5. Väg- och gatuavsnitt med 30 km/tim 8 6. Lika viktigt överallt 7. Inte viktigt någonstans 8. Tveksam, vet ej 1823 0. Frågan ej tillämplig
VAR 40 ÖVERVAKN.STÄLLE,6 OE15 Loc 51 width 1 MD=0 F.OE15(6). Viktigt ställe för hastighetsövervakning, 6 <Se F.OE15 för fullständig frågetext> 1. Motorvägar/motortrafikleder med 110 km/tim 2. Vägar med 90 km/tim 3. Vägar med 70 km/tim 4. Vägar och gator med 50 km/tim 5. Väg- och gatuavsnitt med 30 km/tim 19 6. Lika viktigt överallt 7. Inte viktigt någonstans 8. Tveksam, vet ej 1841 0. Frågan ej tillämplig
VAR 41 ÅTGÄRDER,1 OE16 Loc 52 width 1 F.OE16. Vilken eller vilka åtgärder skulle bäst medverka till att fler bilister höll hastighetsgränserna? F.OE16(1). Åtgärder för att hålla hastighetsgränserna, 1 1326 1. Fler poliser som syns i trafiken 199 2. Fler dolda hastighetskontroller, t ex civila polisbilar 44 3. Fotografering av bilar med hastighetsmätning 144 4. Högre böter för fortkörning 44 5. Större risk för körkortsindragning 59 6. Mer information om hastighet och olycksrisker 5 7. Mer information om hastighet och miljöeffekter 4 8. Annat 35 9. Tveksam, vet ej
VAR 42 ÅTGÄRDER,2 OE16 Loc 53 width 1 MD=0 F.OE16(2). Åtgärder för att hålla hastighetsgränserna, 2 <Se F.OE16 för fullständig frågetext> 1. Fler poliser som syns i trafiken 500 2. Fler dolda hastighetskontroller, t ex civila polisbilar 263 3. Fotografering av bilar med hastighetsmätning 307 4. Högre böter för fortkörning 203 5. Större risk för körkortsindragning 118 6. Mer information om hastighet och olycksrisker 72 7. Mer information om hastighet och miljöeffekter 6 8. Annat 9. Tveksam, vet ej 391 0. Frågan ej tillämplig
VAR 43 ÅTGÄRDER,3 OE16 Loc 54 width 1 MD=0 F.OE16(3). Åtgärder för att hålla hastighetsgränserna, 3 <Se F.OE16 för fullständig frågetext> 1. Fler poliser som syns i trafiken 2. Fler dolda hastighetskontroller, t ex civila polisbilar 358 3. Fotografering av bilar med hastighetsmätning 150 4. Högre böter för fortkörning 279 5. Större risk för körkortsindragning 137 6. Mer information om hastighet och olycksrisker 91 7. Mer information om hastighet och miljöeffekter 2 8. Annat 9. Tveksam, vet ej 843 0. Frågan ej tillämplig
VAR 44 ÅTGÄRDER,4 OE16 Loc 55 width 1 MD=0 F.OE16(4). Åtgärder för att hålla hastighetsgränserna, 4 <Se F.OE16 för fullständig frågetext> 1. Fler poliser som syns i trafiken 2. Fler dolda hastighetskontroller, t ex civila polisbilar 3. Fotografering av bilar med hastighetsmätning 257 4. Högre böter för fortkörning 144 5. Större risk för körkortsindragning 129 6. Mer information om hastighet och olycksrisker 132 7. Mer information om hastighet och miljöeffekter 4 8. Annat 3 9. Tveksam, vet ej 1191 0. Frågan ej tillämplig
VAR 45 ÅTGÄRDER,5 OE16 Loc 56 width 1 MD=0 F.OE16(5). Åtgärder för att hålla hastighetsgränserna, 5 <Se F.OE16 för fullständig frågetext> 1. Fler poliser som syns i trafiken 2. Fler dolda hastighetskontroller, t ex civila polisbilar 3. Fotografering av bilar med hastighetsmätning 4. Högre böter för fortkörning 223 5. Större risk för körkortsindragning 88 6. Mer information om hastighet och olycksrisker 116 7. Mer information om hastighet och miljöeffekter 7 8. Annat 9. Tveksam, vet ej 1426 0. Frågan ej tillämplig
VAR 46 ÅTGÄRDER,6 OE16 Loc 57 width 1 MD=0 F.OE16(6). Åtgärder för att hålla hastighetsgränserna, 6 <Se F.OE16 för fullständig frågetext> 1. Fler poliser som syns i trafiken 2. Fler dolda hastighetskontroller, t ex civila polisbilar 3. Fotografering av bilar med hastighetsmätning 4. Högre böter för fortkörning 5. Större risk för körkortsindragning 158 6. Mer information om hastighet och olycksrisker 92 7. Mer information om hastighet och miljöeffekter 8. Annat 9. Tveksam, vet ej 1610 0. Frågan ej tillämplig
VAR 47 ÅTGÄRDER,7 OE16 Loc 58 width 1 MD=0 F.OE16(7). Åtgärder för att hålla hastighetsgränserna, 7 <Se F.OE16 för fullständig frågetext> 1. Fler poliser som syns i trafiken 2. Fler dolda hastighetskontroller, t ex civila polisbilar 3. Fotografering av bilar med hastighetsmätning 4. Högre böter för fortkörning 5. Större risk för körkortsindragning 6. Mer information om hastighet och olycksrisker 149 7. Mer information om hastighet och miljöeffekter 8. Annat 9. Tveksam, vet ej 1711 0. Frågan ej tillämplig
VAR 48 ÅTGÄRDER,8 OE16 Loc 59 width 1 MD=0 F.OE16(8). Åtgärder för att hålla hastighetsgränserna, 8 <Se F.OE16 för fullständig frågetext> 1. Fler poliser som syns i trafiken 2. Fler dolda hastighetskontroller, t ex civila polisbilar 3. Fotografering av bilar med hastighetsmätning 4. Högre böter för fortkörning 5. Större risk för körkortsindragning 6. Mer information om hastighet och olycksrisker 7. Mer information om hastighet och miljöeffekter 2 8. Annat 9. Tveksam, vet ej 1858 0. Frågan ej tillämplig
VAR 49 BILAR I CENTRUM OE19 Loc 60 width 1 F.OE19. Vad tycker Du om bilismen i stora städers centrala delar - skall den begränsas, vara som den är,eller skall man tillåta en ökning? 1283 1. Begränsas 445 3. Vara som den är 16 5. Tillåta ökning 116 8. Tveksam, vet ej
VAR 50 BILAVGIFT I CENTR. OE20 Loc 61 width 1 F.OE20. Jag kommer nu att ställa några frågor om olika typer av avgifter för bilister. Tycker Du att det vore bra eller dåligt att införa avgifter för att köra inne i stora städers centrala delar? 678 1. Bra 130 3. Varken bra eller dåligt 848 5. Dåligt 40 7. Ingen bilism i innerstaden 164 8. Tveksam, vet ej
VAR 51 BILTULLARS STORLEK OE21 Loc 62 width 1 F.OE21. Om biltullar införs, hur mycket tycker Du att en bilist skall betala för att få köra in i en storstads centrala delar? 191 1. Mer än 25 kr/gång 504 2. 10 till 25 kr/gång 383 3. Mindre än 10 kr/gång 524 4. Inget alls 258 8. Tveksam, vet ej
VAR 52 BENSINMOMS OE22 Loc 63 width 1 F.OE22. Vore det bra eller dåligt att införa moms på bensin, ca 1 krona per liter, för att kunna sänka den statliga inkomstskatten? 292 1. Bra 106 3. Varken bra eller dåligt 1313 5. Dåligt 149 8. Tveksam, vet ej
VAR 53 AVGIFT PÅ MOTORVÄG OE23 Loc 64 width 1 F.OE23. Vore det bra eller dåligt att införa avgifter på sådana motorvägar och motortrafikleder som finns idag för att kunna satsa mer på t ex vägunderhåll? 725 1. Bra 118 3. Varken bra eller dåligt 848 5. Dåligt 169 8. Tveksam, vet ej
VAR 54 MILJÖAVGIFT OE24 Loc 65 width 1 F.OE24. Vore det bra eller dåligt att införa en miljöavgift, ca 1 krona per liter, i syfte att få människor att använda bilen mindre? 534 1. Bra 129 3. Varken bra eller dåligt 1098 5. Dåligt 99 8. Tveksam, vet ej
VAR 55 ÖKAD BILKOSTNAD,1 OE25 Loc 66 width 2 MD= 0 F.OE25. (TILL ALLA SOM KÖR BIL:) Om kostnaden för att äga och använda en personbil skulle öka med 50 procent, hur skulle det påverka din bilanvändning? F.OE25(1). Om bilkostnaden skulle öka med 50 procent, 1 217 01. Jag skulle sälja bilen 499 02. Jag skulle köra mindre 9 03. Jag skulle avstå från eller skjuta upp bilköp 24 04. Jag skulle avstå från bilsemester 246 05. Jag skulle köra bil som nu men tvingas spara annat 259 06. Det skulle inte spela någon ekonomisk roll för mig 23 07. Jag skulle åka kollektivt 49 08. Annat 78 09. Tveksam, vet ej 456 00. Frågan ej tillämplig
VAR 56 ÖKAD BILKOSTNAD,2 OE25 Loc 68 width 1 MD=0 F.OE25(2). Om bilkostnaden skulle öka med 50 procent, 2 <Se F.OE25 för fullständig frågetext> 1. Jag skulle sälja bilen 10 2. Jag skulle köra mindre 20 3. Jag skulle avstå från eller skjuta upp bilköp 26 4. Jag skulle avstå från bilsemester 36 5. Jag skulle köra bil som nu men tvingas spara på annat 12 6. Det skulle inte spela någon ekonomisk roll för mig 75 7. Jag skulle åka kollektivt 21 8. Annat 9. Tveksam, vet ej 1660 0. Frågan ej tillämplig
VAR 57 ÖKAD BILKOSTNAD,3 OE25 Loc 69 width 1 MD=0 F.OE25(3). Om bilkostnaden skulle öka med 50 procent, 3 <Se F.OE25 för fullständig frågetext> 1. Jag skulle sälja bilen 2. Jag skulle köra mindre 2 3. Jag skulle avstå från eller skjuta upp bilköp 5 4. Jag skulle avstå från bilsemester 5. Jag skulle köra bil som nu men tvingas spara på annat 2 6. Det skulle inte spela någon ekonomisk roll för mig 9 7. Jag skulle åka kollektivt 4 8. Annat 9. Tveksam, vet ej 1838 0. Frågan ej tillämplig
VAR 58 ÖKAD BILKOSTNAD,4 OE25 Loc 70 width 1 MD=0 F.OE25(4). Om bilkostnaden skulle öka med 50 procent, 4 <Se F.OE25 för fullständig frågetext> 1. Jag skulle sälja bilen 2. Jag skulle köra mindre 3. Jag skulle avstå från eller skjuta upp bilköp 2 4. Jag skulle avstå från bilsemester 3 5. Jag skulle köra bil som nu men tvingas spara på annat 6. Det skulle inte spela någon ekonomisk roll för mig 7. Jag skulle åka kollektivt 8. Annat 9. Tveksam, vet ej 1855 0. Frågan ej tillämplig
VAR 59 ÖKAD BILKOSTNAD,5 OE25 Loc 71 width 1 MD=0 F.OE25(5). Om bilkostnaden skulle öka med 50 procent, 5 <Se F.OE25 för fullständig frågetext> 1. Jag skulle sälja bilen 2. Jag skulle köra mindre 3. Jag skulle avstå från eller skjuta upp bilköp 4. Jag skulle avstå från bilsemester 5. Jag skulle köra bil som nu men tvingas spara på annat 6. Det skulle inte spela någon ekonomisk roll för mig 2 7. Jag skulle åka kollektivt 8. Annat 9. Tveksam, vet ej 1858 0. Frågan ej tillämplig
VAR 60 POLITIKER-BILANVÄND OE26 Loc 72 width 1 F.OE26. Tycker Du att politikerna bör göra det svårare att äga och använda bil eller tycker Du att de bör göra det lättare? 172 1. Svårare 1030 3. Varken svårare eller lättare 502 5. Lättare 156 8. Tveksam, vet ej
VAR 61 BEROENDE AV BIL OE27 Loc 73 width 1 MD=0 F.OE27. (TILL ALLA SOM KÖR BIL:) Hur beroende är Du själv av att ha tillgång till bil? 57 1. Oberoende 258 2. Inte särskilt beroende 72 3. Varken beroende eller oberoende 316 4. Ganska beroende 384 5. Mycket beroende 314 6. Oerhört beroende 3 8. Tveksam, vet ej 456 0. Frågan ej tillämplig
VAR 62 KÖRA FORTARE OE28 Loc 74 width 1 MD=0 F.OE28. (TILL ALLA SOM KÖR BIL:) Brukar Du hålla de hastighetsgränser som finns, eller händer det någon gång eller händer det ofta att Du kör fortare än vad som är tillåtet? 546 1. Brukar hålla de gränser som finns 633 2. Kör någon gång fortare än tillåtet 163 3. Kör ofta fortare än tillåtet 62 8. Tveksam, vet ej 456 0. Frågan ej tillämplig
VAR 63 ÖVERSKRIDEN GRÄNS,1 OE29 Loc 75 width 1 MD=0 F.OE29. (KÖR NÅGON GÅNG/OFTA FORTARE:) Vilka hastighetsbegränsningar överskrider Du oftare än andra? Är det... F.OE29(1). Överskriden hastighetsbegränsning, 1 240 1. 110 km/tim på motorväg 13 2. 110 km/tim på motortrafikled 281 3. 90 km/tim på landsväg 160 4. 70 km/tim på landsväg 18 5. 70 km/tim i tätorter 66 6. 59 km/tim i tätorter 8 7. 30 km/tim i tätorter 12 8. Tveksam, vet ej 1062 0. Frågan ej tillämplig
VAR 64 ÖVERSKRIDEN GRÄNS,2 OE29 Loc 76 width 1 MD=0 F.OE29(2). Överskriden hastighetsbegränsning, 2 <Se F.OE29 för fullständig frågetext> 1. 110 km/tim på motorväg 159 2. 110 km/tim på motortrafikled 26 3. 90 km/tim på landsväg 60 4. 70 km/tim på landsväg 19 5. 70 km/tim i tätorter 39 6. 59 km/tim i tätorter 19 7. 30 km/tim i tätorter 2 8. Tveksam, vet ej 1536 0. Frågan ej tillämplig
VAR 65 ÖVERSKRIDEN GRÄNS,3 OE29 Loc 77 width 1 MD=0 F.OE29(3). Överskriden hastighetsbegränsning, 3 <Se F.OE29 för fullständig frågetext> 1. 110 km/tim på motorväg 2. 110 km/tim på motortrafikled 96 3. 90 km/tim på landsväg 10 4. 70 km/tim på landsväg 1 5. 70 km/tim i tätorter 8 6. 59 km/tim i tätorter 5 7. 30 km/tim i tätorter 8. Tveksam, vet ej 1740 0. Frågan ej tillämplig
VAR 66 ÖVERSKRIDEN GRÄNS,4 OE29 Loc 78 width 1 MD=0 F.OE29(4). Överskriden hastighetsbegränsning, 4 <Se F.OE29 för fullständig frågetext> 1. 110 km/tim på motorväg 2. 110 km/tim på motortrafikled 3. 90 km/tim på landsväg 24 4. 70 km/tim på landsväg 3 5. 70 km/tim i tätorter 2 6. 59 km/tim i tätorter 4 7. 30 km/tim i tätorter 8. Tveksam, vet ej 1827 0. Frågan ej tillämplig
VAR 67 ÖVERSKRIDEN GRÄNS,5 OE29 Loc 79 width 1 MD=0 F.OE29(5). Överskriden hastighetsbegränsning, 5 <Se F.OE29 för fullständig frågetext> 1. 110 km/tim på motorväg 2. 110 km/tim på motortrafikled 3. 90 km/tim på landsväg 4. 70 km/tim på landsväg 10 5. 70 km/tim i tätorter 1 6. 59 km/tim i tätorter 7. 30 km/tim i tätorter 8. Tveksam, vet ej 1849 0. Frågan ej tillämplig
VAR 68 ÖVERSKRIDEN GRÄNS,6 OE29 Loc 80 width 1 MD=0 F.OE29(6). Överskriden hastighetsbegränsning, 6 <Se F.OE29 för fullständig frågetext> 1. 110 km/tim på motorväg 2. 110 km/tim på motortrafikled 3. 90 km/tim på landsväg 4. 70 km/tim på landsväg 5. 70 km/tim i tätorter 5 6. 59 km/tim i tätorter 7. 30 km/tim i tätorter 8. Tveksam, vet ej 1855 0. Frågan ej tillämplig
VAR 69 ÖVERSKRIDEN GRÄNS,7 OE29 Loc 81 width 1 MD=0 F.OE29(7). Överskriden hastighetsbegränsning, 7 <Se F.OE29 för fullständig frågetext> 1. 110 km/tim på motorväg 2. 110 km/tim på motortrafikled 3. 90 km/tim på landsväg 4. 70 km/tim på landsväg 5. 70 km/tim i tätorter 6. 59 km/tim i tätorter 5 7. 30 km/tim i tätorter 8. Tveksam, vet ej 1855 0. Frågan ej tillämplig
VAR 70 ANTAL HUSHÅLL Loc 82 width 1 1000 1. Antal hushåll 860 2. Dubbletter