VOLVO OCH MILJÖN
                 1986
                SSD 0350

                Volvo
              i samarbete med
                 SIFO

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
            ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.)

     Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis
     gjorts tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig
     Datatjänst. Materialet i VOLVO OCH MILJÖN 1986
     samlades ursprungligen in av SIFO efter en beställning
     från VOLVO. Varken SSD eller primärforskarna bär
     ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i
     denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan SIFO och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får VOLVO OCH MILJÖN 1986
  förmedlas till och analyseras av forskare under förutsättning
  att användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och
  samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i
  alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår

  

                BAKGRUND

  SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av Volvo under
  perioden april-maj 1986. Frågorna ingick i SIFO-buss 86320-01
  och utfördes i form av telefon intervju. För närmare
  information om SIFO- bussarnas uppläggning och genomförande
  hänvisas till SIFO.
  
  
  
  
  
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0350 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Ort 6 Sysselsättning 7 Ålder 8 Kön 9 Största problem i kommunen, 1 10 Största problem i kommunen, 2 11 Samhälle att bo, leva och jobba i 12 Orolig: För maten vi äter 13 Orolig: För kärnkraften 14 Orolig: För cancer 15 Orolig: För AIDS 16 Orolig: För våldets utbredning 17 Orolig: För svälten i världen 18 Orolig: För krigen i världen 19 Orolig: För miljöförstöringen 20 Bra miljö eller ekonomisk tillväxt 21 Bra miljö eller hög lön 22 Bra miljö eller säkra jobb 23 Miljö - praktisk eller moralisk principfråga 24 Skogsdöd 25 Försurade sjöar 26 Egna eller andra länders utsläpp 27 Orsaken till luftföroreningarna 28 Volvos påverkan på miljön 29 Andel av luftföroreningen Volvo svarar för 30 Andel av luftföroreningen Volvo kommer att svara för 31 Åsikt om att Volvo har en fabrik i trakten 32 Åsikt om att Volvo bygger en fabrik i Uddevalla-trakten 33 Bilindustrins framtid på orten 34 Den etablerade bilindustrins framtid på orten 35 Inställning till Volvo som företag 36 Arbetsmiljö på Volvo jämfört med på andra stora industriarbetsplatser 37 Hälsorisker på Volvo jämfört med på andra stora industriarbetsplatser 38 Volvos största miljöproblem för närvarande 39 Volvos största miljöproblem i framtiden 40 Volvos största luftföroreningsproblem i framtiden 41 Volvos största luftföroreningsproblem för närvarande 42 Kunskap inom Volvo för att lösa miljöproblem 43 Volvos framtida påverkan på miljön 44 Allvarlig försämring av miljön 45 Försämringens påverkan på den egna hälsan 46 Tekniken finns för miljöförbättring 47 Tekniken finns för att halvera utsläppen 48 Volvo har råd att halvera utsläppen 49 Volvo skulle ha råd att halvera utsläppen 50 Miljöproblem i samband med metallic-lack 51 Använda metallic-lackering 52 Tilltro till massmedias information i miljöfrågor 53 Tilltro till miljögruppers information i miljöfrågor 54 Tilltro till industrins information i miljöfrågor 55 Tilltro till myndigheters information i miljöfrågor 56 Tilltro till Volvos information i miljöfrågor 57 Volvo ger ärlig information i miljöfrågor 58 Volvos inställning till miljöfrågorna 59 Utökad Volvoverksamhet även om miljön försämras 60 Volvo får etablera sig även om miljön försämras 61 Storleken på Volvos Uddevalla-fabrik 62 Kunskap om Volvo och miljön 63 Volvo: Välutbildade medarbetare 64 Volvo: Kreativitet och nya ideer 65 Volvo: Kompetens, kunnande 66 Volvo: Oberoende 67 Volvo: Omtanke 68 Volvo: God stil och bra uppförande 69 Volvo: Samhällsnyttig 70 Volvo: Öppen och ärlig information 71 Volvo: Hög affärsmoral 72 Volvo: Välmotiverade medarbetare 73 Volvo: Hög tillväxttakt 74 Volvo: Visar omtanke i allt 75 Volvo: Ger god service 76 Arbetar själv på Volvo 77 Känner någon som arbetar på Volvo 78 Kan förklara vad Volvo gör åt miljön 79 Aktiv i miljögrupp 80 Tänkbart bli aktiv i miljögrupp 81 Behov av nytt miljöparti 82 Litar mest på i miljöfrågor 83 Förtroende för parti i miljöfrågor 84 Förtroende för parti i miljöfrågor (Göteborg) 85 Partival 1985 86 Partival 1985 (Göteborg) 87 Hört talas om Scandinavian Link 88 Inställning till Scandinavian Link 89 Bor i centralorten 90 Bor i Uddevalla 91 Stadsdel i Uddevalla 92 Boende runt Uddevalla 93 Avstånd från centralorten 94 Boendetid i trakten

VAR 1 SSD STUDY NR 0350              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0350


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 ORT Loc 13 width 1 Ort 721 1. Göteborg 506 2. Olofström 500 3. Skövde 700 4. Uddevalla
VAR 6 SYSSELSÄTTNING Loc 14 width 1 Sysselsättning 824 1. Arbetare 596 2. Tjänsteman 145 3. Egen företagare 506 4. Pensionär 117 5. Studerande 134 6. Hemarbetande 15 7. Sjukskriven 89 8. Annat 1 9. Tveksam, vet ej
VAR 7 ÅLDER Loc 15 width 1 Ålder 114 1. 18-20 år 136 2. 21-23 år 271 3. 24-29 år 486 4. 30-39 år 438 5. 40-49 år 519 6. 50-64 år 305 7. 65-74 år 152 8. 75 år eller äldre 6 9. Ej svar
VAR 8 KÖN Loc 16 width 1 MD=9 Kön 1126 1. Man 1300 2. Kvinna 1 9. Uppgift saknas
VAR 9 PROBLEM I KOMMUN, 1 1 Loc 17 width 1 MD=9 1 Vilka problem tycker Du att ... (KOMMUN) har? Nämn de två största problemen. Är de ... 1(1) Största problem i kommunen, 1 465 1. Brottslighet 879 2. Arbetslöshet 269 3. Höga skatter 279 4. Miljön 28 5. Skolan 44 6. Barnomsorgen 72 7. Något annat 390 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 10 PROBLEM I KOMMUN, 2 1 Loc 18 width 1 MD=9 1(2) Största problem i kommunen, 2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 0 1. Brottslighet 158 2. Arbetslöshet 272 3. Höga skatter 544 4. Miljön 79 5. Skolan 248 6. Barnomsorgen 137 7. Något annat 193 8. Tveksam, vet ej 796 9. Uppgift saknas
VAR 11 SAMHÄLLSTYP 3 Loc 19 width 1 MD=9 3 Olika personer trivs med olika samhällen att bo, leva och jobba i. Om Du måste välja, vilket samhälle skulle Du då välja? Jag kallar dem Samhälle A och Samhälle B. SAMHÄLLE A producerar det mesta av sina förnödenheter sjalvt, håller ihop, skapar egna traditioner och ordnar egna fester. SAMHÄLLE B producerar för världsmarknaden och importerar från många länder och som hänger med i det senaste i nyheter, mode och underhållning. 1466 1. Samhälle A 656 2. Samhälle B 150 5. Inget av dessa 154 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 12 OROLIG: MATEN 4 Loc 20 width 1 MD=9 4 Är Du mycket orolig, ganska orolig eller inte alls orolig för MATEN VI ÄTER? 233 1. Mycket orolig 925 3. Ganska orolig 1241 5. Inte alls orolig 27 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 13 OROLIG: KÄRNKRAFTEN 5 Loc 21 width 1 5 Är Du mycket orolig, ganska orolig eller inte alls orolig för KÄRNKRAFTEN? 767 1. Mycket orolig 897 3. Ganska orolig 721 5. Inte alls orolig 42 8. Tveksam, vet ej
VAR 14 OROLIG: CANCER 6 Loc 22 width 1 6 Är Du mycket orolig, ganska orolig eller inte alls orolig för CANCER? 712 1. Mycket orolig 1005 3. Ganska orolig 679 5. Inte alls orolig 31 8. Tveksam, vet ej
VAR 15 OROLIG: AIDS 7 Loc 23 width 1 MD=9 7 Är Du mycket orolig, ganska orolig eller inte alls orolig för AIDS? 555 1. Mycket orolig 690 3. Ganska orolig 1145 5. Inte alls orolig 36 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 16 OROLIG: VÅLD 8 Loc 24 width 1 8 Är Du mycket orolig, ganska orolig eller inte alls orolig för VÅLDETS UTBREDNING? 1139 1. Mycket orolig 995 3. Ganska orolig 276 5. Inte alls orolig 17 8. Tveksam, vet ej
VAR 17 OROLIG: SVÄLT I VÄRLD 9 Loc 25 width 1 MD=9 9 Är Du mycket orolig, ganska orolig eller inte alls orolig för SVÄLTEN I VÄRLDEN? 1272 1. Mycket orolig 883 3. Ganska orolig 221 5. Inte alls orolig 50 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 18 OROLIG: KRIG I VÄRLD 10 Loc 26 width 1 MD=9 10 Är Du mycket orolig, ganska orolig eller inte alls orolig för KRIGEN I VÄRLDEN? 1414 1. Mycket orolig 746 3. Ganska orolig 243 5. Inte alls orolig 23 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 19 OROLIG: MILJÖFÖRSTÖR 11 Loc 27 width 1 11 Är Du mycket orolig, ganska orolig eller inte alls orolig för MILJÖFÖRSTÖRINGEN? 1473 1. Mycket orolig 817 3. Ganska orolig 114 5. Inte alls orolig 23 8. Tveksam, vet ej
VAR 20 MILJÖ-EKONOM.TILLVÄXT 12 Loc 28 width 1 12 Vilket skulle Du helst välja - bra miljö eller ekonomisk tillväxt? 2070 1. Bra miljö 142 2. Ekonomisk tillväxt 215 8. Tveksam, vet ej
VAR 21 MILJÖ - HÖG LÖN 13 Loc 29 width 1 13 Vilket skulle Du helst välja - bra miljö eller hög lön? 2091 1. Bra miljö 143 2. Hög lön 193 8. Tveksam, vet ej
VAR 22 MILJÖ - SÄKRA JOBB 14 Loc 30 width 1 14 Vilket skulle Du helst välja - bra miljö eller säkra jobb? 1228 1. Bra miljö 758 2. Säkra jobb 441 8. Tveksam, vet ej
VAR 23 PRAKTISK/MORALISK 15 Loc 31 width 1 15 När Du tänker på miljön - är det mest en praktisk fråga eller mest en moralisk principfråga som man inte kan kompromissa om? 1115 1. Mest en praktisk fråga 886 2. Mest en moralisk principfråga 426 8. Tveksam, vet ej
VAR 24 SKOGSDÖD 16 Loc 32 width 1 16 Känner Du till någon skogsdöd här i trakten, dvs skador orsakade av luftföroreningar? 1013 1. Ja 1364 5. Nej 50 8. Tveksam, vet ej
VAR 25 FÖRSURADE SJÖAR 17 Loc 33 width 1 17 Känner Du till några försurade sjöar här i trakten? 1401 1. Ja 949 5. Nej 77 8. Tveksam, vet ej
VAR 26 EGNA/ANDRAS UTSLÄPP 18 Loc 34 width 1 18 Tror Du att skogsdöden och försurningen av sjöar mest beror på utsläpp som blåser hit från andra länder eller beror det mest på våra egna utsläpp här i landet? Tve 650 1. Utsläpp som blåser hit 408 2. Egna utsläpp 1299 3. BÅDE utsläpp som blåser hit OCH egna utsläpp 70 8. Tveksam, vet ej
VAR 27 LUFTFÖRORENING ORSAK 19 Loc 35 width 2 19 Vad tror Du är den främsta orsaken till luftföroreningarna där Du bor? 84 01. Villapannor och värmecentraler 98 02. Kommunala sopbränningen 608 03. Bilarnas avgaser 306 04. Volvo-fabrikerna 12 05. SKF-fabrikerna 76 06. Raffinaderierna 160 07. Mörrums bruk 290 08. Annan industri 425 09. Utsläpp som blåser hit 368 88. Tveksam, vet ej
VAR 28 VOLVO - MILJÖ 21 Loc 37 width 1 21 Tycker Du att Volvo förbättrar eller försämrar miljön här i trakten eller påverkar de inte miljön? 149 1. Förbättrar 537 3. Påverkar inte 1246 5. Försämrar 495 8. Vet ej
VAR 29 VOLVO-LUFTFÖROREN 22 Loc 38 width 1 MD=0 22 Hur stor andel av alla luftföroreningarna här tror Du Volvo svarar för. Är det en tiondel, en fjärdedel, hälften, mer än hälften eller ingen alls? FRÅGAN STÄLLD I GÖTEBORG, OLOFSTRÖM OCH SKÖVDE 601 1. En tiondel 340 2. En fjärdedel 120 3. Hälften 44 4. Mer än hälften 72 5. Ingen alls 550 8. Tveksam, vet ej 700 0. Frågan ej tillämplig
VAR 30 LUFTFÖROREN FRAMTID 23 Loc 39 width 1 MD=0 23 Hur stor andel av alla luftföroreningarna här tror Du Volvo kommer att svara för. Är det en tiondel, en fjärdedel, hälften, mer än hälften eller ingen alls? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I UDDEVALLA 140 1. En tiondel 148 2. En fjärdedel 114 3. Hälften 61 4. Mer än hälften 19 5. Ingen alls 220 8. Tveksam, vet ej 1725 0. Frågan ej tillämplig
VAR 31 ÅSIKT- VOLVO FINNS 24 Loc 40 width 1 MD=0 24 På det hela taget vad tycker Du om att Volvo har en fabrik här i ... (TRAKTEN)? Är det mycket bra, ganska bra, ganska dåligt eller mycket dåligt? FRÅGAN STÄLLD I GÖTEBORG, OLOFSTRÖM OCH SKÖVDE 990 1. Mycket bra 603 2. Ganska bra 52 3. Ganska dåligt 14 4. Mycket dåligt 68 8. Tveksam, vet ej 700 0. Frågan ej tillämplig
VAR 32 ÅSIKT-NY VOLVO FABRIK 25 Loc 41 width 1 MD=0 25 På det hela taget vad tycker Du om att Volvo bygger en fabrik här i Uddevala trakten? Är det mycket bra, ganska bra, ganska dåligt eller mycket dåligt? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I UDDEVALLA 243 1. Mycket bra 327 2. Ganska bra 67 3. Ganska dåligt 34 4. Mycket dåligt 29 8. Tveksam, vet ej 1727 0. Frågan ej tillämplig
VAR 33 BILINDUSTRINS FRAMTID 26 Loc 42 width 1 MD=0 26 Tror Du att man kan lita på att bilindustrin kommer att finnas kvar här i ... (TRAKTEN) eller tror Du att den kommer i kris och försvinner? FRÅGAN STÄLLD I GÖTEBORG, OLOFSTRÖM OCH SKÖVDE 1400 1. Finnas kvar 121 5. Försvinner 207 8. Tveksam, vet ej 699 0. Frågan ej tillämplig
VAR 34 ETABLERAD BILINDUSTRI 27 Loc 43 width 1 MD=0 27 Tror Du att man kan lita på att bilindustrin kommer att finnas kvar här i trakten när den väl är etablerad eller tror Du att den kommer i kris och försvinner? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I UDDEVALLA 363 1. Finnas kvar 202 5. Försvinner 135 8. Tveksam, vet ej 1727 0. Frågan ej tillämplig
VAR 35 VOLVO SKÖTER SIG 28 Loc 44 width 1 MD=0 28 Tycker Du Volvo sköter sig bra eller dåligt i ... (KOMMUN)? FRÅGAN STÄLLD I GÖTEBORG, OLOFSTRÖM OCH SKÖVDE 1350 1. Bra 83 5. Dåligt 295 8. Tveksam, vet ej 699 0. Frågan ej tillämplig
VAR 36 ARBETSMILJÖ PÅ VOLVO 29 Loc 45 width 1 MD=0 29 Jämfört med andra lika stora industriarbetsplatser - tror Du arbetsmiljön på Volvo är bättre eller sämre? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I UDDEVALLA 290 1. Bättre 247 3. Ingen skillnad 48 5. Sämre 115 8. Tveksam, vet ej 1727 0. Frågan ej tillämplig
VAR 37 HÄLSOSAMT PÅ VOLVO 30 Loc 46 width 1 30 Jämfört med andra lika stora industriarbetsplatser - tror Du det är mer hälsosamt eller mindre hälsosamt att arbeta på Volvo? 652 1. Mer hälsosamt 1003 3. Ingen skillnad 271 5. Mindre hälsosamt 501 8. Tveksam, vet ej
VAR 38 VOLVOS MILJÖPROBL NU 31 Loc 47 width 1 MD=0 31 Vad tror Du är Volvos största miljöproblem här i ... (KOMMUN)? Är det buller, utsläpp i luften eller utsläpp i vattnet? FRÅGAN STÄLLD I GÖTEBORG, OLOFSTRÖM OCH SKÖVDE 198 1. Buller 963 2. Utsläpp i luften 173 3. Utsläpp i vattnet 394 8. Tveksam, vet ej 699 0. Frågan ej tillämplig
VAR 39 MILJÖPROBL I FRAMTID 32 Loc 48 width 1 MD=0 32 Vad tror Du blir Volvos största miljöproblem här i trakten? Blir det buller, utsläpp i luften eller utsläpp i vattnet? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I UDDEVALLA 12 1. Buller 550 2. Utsläpp i luften 88 3. Utsläpp i vattnet 50 8. Tveksam, vet ej 1727 0. Frågan ej tillämplig
VAR 40 LUFTFÖROREN FRAMTID 33 Loc 49 width 1 MD=0 33 (UTSLÄPP I LUFTEN:) Vilka tror Du blir Volvos största luftföroreningsproblem här i Uddevalla-trakten? Blir det kolväten, lösningsmedel, nitrösa gaser, sot eller svaveldioxid? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I UDDEVALLA 50 1. Kolväten 245 2. Lösningsmedel 14 3. Nitrösa gaser 3 4. Sot 21 5. Svaveldioxid 219 8. Tveksam, vet ej 1875 0. Frågan ej tillämplig
VAR 41 VOLVOS LUFTFÖROREN 34 Loc 50 width 1 MD=0 34 (UTSLÄPP I LUFTEN:) Vilka tror Du är Volvos största luftföroreningsproblem här i ... (KOMMUN)? Är det kolväten, lösningsmedel, nitrösa gaser, sot eller svaveldioxid? FRÅGAN STÄLLD I GÖTEBORG, OLOFSTRÖM OCH SKÖVDE 95 1. Kolväten 287 2. Lösningsmedel 28 3. Nitrösa gaser 57 4. Sot 118 5. Svaveldioxid 378 8. Tveksam, vet ej 1464 0. Frågan ej tillämplig
VAR 42 KUNSKAP LÖSA MILJÖPR 35 Loc 51 width 1 MD=0 35 Tror det finns tillräckligt med kunskap inom Volvo för att lösa Volvos miljöproblem eller finns det inte det? FRÅGAN STÄLLD I GÖTEBORG, OLOFSTRÖM OCH SKÖVDE 1264 1. Tillräckligt kunskap 248 5. Inte tillräckligt kunskap 216 8. Tveksam, vet ej 699 0. Frågan ej tillämplig
VAR 43 VOLVO-MILJÖ I FRAMTID 36 Loc 52 width 1 MD=0 36 Tror Du att Volvo kommer att förbättra eller försämra miljön här i trakten eller kommer de inte att påverka miljön? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I UDDEVALLA 28 1. Förbättrar 124 3. Påverkar inte 495 5. Försämrar 53 8. Tveksam, vet ej 1727 0. Frågan ej tillämplig
VAR 44 MILJÖFÖRSÄMRING 37 Loc 53 width 1 MD=0 37 (FÖRSÄMRAR:) Hur allvarlig är försämringen? Är den mycket allvarlig, ganska allvarlig eller inte särskilt allvarlig? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I UDDEVALLA 97 1. Mycket allvarlig 227 3. Ganska allvarlig 118 5. Inte särskilt allvarlig 53 8. Tveksam, vet ej 1932 0. Frågan ej tillämplig
VAR 45 FÖRSÄMRING-EGEN HÄLSA 38 Loc 54 width 1 MD=0 38 Tror Du att försämringen kommer att beröra Din egen hälsa? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I UDDEVALLA 186 1. Ja 242 5. Nej 67 8. Tveksam, vet ej 1932 0. Frågan ej tillämplig
VAR 46 TEKNIK-BÄTTRE MILJÖ 39 Loc 55 width 1 MD=0 39 (FÖRSÄMRAR:) Tror Du att tekniken redan finns för att Volvo skall kunna förbättra miljön eller finns inte tekniken? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I UDDEVALLA 382 1. Finns redan 73 5. Finns inte 40 8. Tveksam, vet ej 1932 0. Frågan ej tillämplig
VAR 47 TEKNIK-MINSKA UTSLÄPP 40 Loc 56 width 1 40 Tror Du att tekniken redan finns för att Volvo skall kunna skära ner utsläppen till hälften eller finns den inte? 1683 1. Finns redan 322 5. Finns inte 422 8. Tveksam, vet ej
VAR 48 HA RÅD-MINSKA UTSLÄPP 41 Loc 57 width 1 MD=0 41 Tror Du att Volvo har råd att skära ner utsläppen till hälften eller har Volvo inte råd med det? FRÅGAN STÄLLD I GÖTEBORG, OLOFSTRÖM OCH SKÖVDE 1257 1. Har råd 239 5. Har inte råd 232 8. Tveksam, vet ej 699 0. Frågan ej tillämplig
VAR 49 SKULLE HA RÅD-UTSLÄPP 42 Loc 58 width 1 MD=0 42 Tror Du att Volvo skulle ha råd att skära ner utsläppen till hälften eller skulle inte Volvo ha råd med det? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I UDDEVALLA 531 1. Har råd 102 5. Har inte råd 69 8. Tveksam, vet ej 1725 0. Frågan ej tillämplig
VAR 50 METALLIC-LACK 43 Loc 59 width 1 43 Har Du hört talas om miljöproblem i samband med lackering med metallic-lack? 1676 1. Ja 698 5. Nej 53 8. Tveksam, vet ej
VAR 51 METALLIC-LACKERING 45 Loc 60 width 1 MD=9 45 Målning av bilar med metallic-lack ger för närvarande farliga utsläpp. Andersson och Pettersson talar om det: ANDERSSON säger: Volvo bör vara ett föredöme bland bilfabriker och sluta med metallic-lackering, som ger farliga utsläpp. Det vinner man på i längden. PETTERSSON säger: Volvo måste följa konkurrenterna och erbjuda bilar med metallic-lack. Annars förlorar man i längden. Vem håller Du mest med, Andersson eller Pettersson? 1560 1. Andersson 575 2. Pettersson 290 8. Tveksam, vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 52 MASSMEDIAS INFO 46 Loc 61 width 1 MD=9 46 När det gäller MASSMEDIAS information i miljöfrågor - litar Du på den mycket, ganska mycket, ganska litet, litet eller inte alls? 104 1. Mycket 895 2. Ganska mycket 832 3. Ganska litet 339 4. Litet 158 5. Inte alls 98 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 53 MILJÖGRUPPERS INFO 47 Loc 62 width 1 47 När det gäller MILJÖGRUPPERS information i miljöfrågor - litar Du på den mycket, ganska mycket, ganska litet, litet eller inte alls? 354 1. Mycket 1148 2. Ganska mycket 514 3. Ganska litet 201 4. Litet 77 5. Inte alls 133 8. Tveksam, vet ej
VAR 54 INDUSTRINS INFO 48 Loc 63 width 1 MD=9 48 När det gäller INDUSTRINS information i miljöfrågor - litar Du på den mycket, ganska mycket, ganska litet, litet eller inte alls? 41 1. Mycket 342 2. Ganska mycket 1072 3. Ganska litet 490 4. Litet 307 5. Inte alls 174 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 55 MYNDIGHETERS INFO 49 Loc 64 width 1 49 När det gäller MYNDIGHETERS information i miljöfrågor - litar Du på den mycket, ganska mycket, ganska litet, litet eller inte alls? 138 1. Mycket 769 2. Ganska mycket 812 3. Ganska litet 359 4. Litet 182 5. Inte alls 167 8. Tveksam, vet ej
VAR 56 VOLVOS INFO 50 Loc 65 width 1 50 När det gäller VOLVOS information i miljöfrågor - litar Du på den mycket, ganska mycket, ganska litet, litet eller inte alls? 94 1. Mycket 529 2. Ganska mycket 871 3. Ganska litet 392 4. Litet 220 5. Inte alls 321 8. Tveksam, vet ej
VAR 57 VOLVO GER ÄRLIG INFO 51 Loc 66 width 1 51 Tycker Du att Volvo ger ärlig eller oärlig information i miljöfrågor? 938 1. Ärlig 525 5. Oärlig 964 8. Tveksam, vet ej
VAR 58 VOLVOS MILJÖINSTÄLLN 52 Loc 67 width 1 MD=9 52 Tror Du Volvo tar lätt eller allvarligt på miljöfrågorna? 1490 1. Allvarligt 646 5. Lätt 289 8. Tveksam, vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 59 VOLVO FÅR UTÖKAS 53 Loc 68 width 1 MD=0 53 Tycker Du att Volvo skall få utöka sin verksamhet här i trakten även om miljön försämras eller tycker Du det inte? FRÅGAN STÄLLD I GÖTEBORG, OLOFSTRÖM OCH SKÖVDE 374 1. Ja 1135 5. Nej 220 8. Tveksam, vet ej 698 0. Frågan ej tillämplig
VAR 60 VOLVO ETABLERAS 54 Loc 69 width 1 MD=0 54 Tycker Du att Volvo skall få etablera sig här i trakten även om miljön försämras eller tycker Du det inte? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I UDDEVALLA 394 1. Ja 206 5. Nej 100 8. Tveksam, vet ej 1727 0. Frågan ej tillämplig
VAR 61 VOLVOS STORLEK 55 Loc 70 width 1 MD=0 55 Om Du fick avgöra storleken på Volvos Uddevalla-fabrik skulle Du då vilja ha en stor fabrik som ger mer luftföreningar och många arbetstillfällen ELLER en liten fabrik som ger mindre luftföreningar och färre arbetstillfällen? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I UDDEVALLA 122 1. Stor fabrik 484 2. Liten fabrik 94 8. Tveksam, vet ej 1727 0. Frågan ej tillämplig
VAR 62 KUNSK VOLVO-MILJÖ 56 Loc 71 width 1 56 Tycker Du att Du vet tillräckligt om Volvo och miljön eller vill veta mer om det? 487 1. Vet tillräckligt 1754 2. Vill veta mer 186 8. Tveksam, vet ej
VAR 63 VOLVO:VÄLUTBILD ARB 57 Loc 72 width 1 MD=9 57 Vad av följande tycker Du stämmer bra på Volvo som företag och vad tycker Du stämmer mindre bra? Det spelar ingen roll om Du inte har en exakt uppfattning. Vi vill ha Din spontana reaktion. 57a Välutbildade medarbetare 1981 1. Stämmer bra 113 5. Stämmer mindre bra 332 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 64 VOLVO: KREATIVITET 57 Loc 73 width 1 MD=9 57b Kreativitet och nya ideer <Se F.57 för fullständig frågetext> 1981 1. Stämmer bra 125 5. Stämmer mindre bra 320 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 65 VOLVO: KOMPETENS 57 Loc 74 width 1 MD=9 57c Kompetens, kunnande <Se F.57 för fullständig frågetext> 2116 1. Stämmer bra 75 5. Stämmer mindre bra 235 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 66 VOLVO: OBEROENDE 57 Loc 75 width 1 MD=9 57d Oberoende från banker, myndigheter och stora investerare <Se F.57 för fullständig frågetext> 988 1. Stämmer bra 770 5. Stämmer mindre bra 667 8. Tveksam, vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 67 VOLVO: OMTANKE 57 Loc 76 width 1 MD=9 57e Omtanke om medarbetarnas personliga utveckling <Se F.57 för fullständig frågetext> 1453 1. Stämmer bra 398 5. Stämmer mindre bra 573 8. Tveksam, vet ej 3 9. Uppgift saknas
VAR 68 VOLVO: GOD STIL 57 Loc 77 width 1 MD=9 57f God stil och bra uppförande <Se F.57 för fullständig frågetext> 1799 1. Stämmer bra 177 5. Stämmer mindre bra 448 8. Tveksam, vet ej 3 9. Uppgift saknas
VAR 69 VOLVO: SAMHÄLLSNYTTIG 58 Loc 78 width 1 MD=9 58 Vad av följande tycker Du stämmer bra på Volvo som företag och vad tycker Du stämmer mindre bra? Det spelar ingen roll om Du inte har en exakt uppfattning. Vi vill ha Din spontana reaktion. 58a Samhällsnyttig 1924 1. Stämmer bra 190 5. Stämmer mindre bra 309 8. Tveksam, vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 70 VOLVO: ÄRLIG INFO 58 Loc 79 width 1 MD=9 58b Öppen och ärlig information och upplysningar <Se F.58 för fullständig frågetext> 1069 1. Stämmer bra 647 5. Stämmer mindre bra 707 8. Tveksam, vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 71 VOLVO:HÖG AFFÄRSMORAL 58 Loc 80 width 1 MD=9 58c Hög affärsmoral <Se F.58 för fullständig frågetext> 1523 1. Stämmer bra 234 5. Stämmer mindre bra 666 8. Tveksam, vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 72 VOLVO: MOTIVERADE ARB 58 Loc 81 width 1 MD=9 58d Välmotiverade medarbetare <Se F.58 för fullständig frågetext> 1666 1. Stämmer bra 178 5. Stämmer mindre bra 578 8. Tveksam, vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 73 VOLVO: TILLVÄXTTAKT 58 Loc 82 width 1 MD=9 58e Hög tillväxttakt <Se F.58 för fullständig frågetext> 1942 1. Stämmer bra 94 5. Stämmer mindre bra 386 8. Tveksam, vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 74 VOLVO: VISAR OMTANKE 58 Loc 83 width 1 MD=9 58f Visar omtanke i allt <Se F.58 för fullständig frågetext> 798 1. Stämmer bra 922 5. Stämmer mindre bra 700 8. Tveksam, vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 75 VOLVO: GOD SERVICE 58 Loc 84 width 1 MD=9 58g Ger god service <Se F.58 för fullständig frågetext> 1578 1. Stämmer bra 268 5. Stämmer mindre bra 574 8. Tveksam, vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 76 ARBETAR PÅ VOLVO 59 Loc 85 width 1 MD=9 59 Arbetar Du själv på Volvo? 150 1. Ja 2252 5. Nej 18 8. Tveksam, vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 77 KÄNNER NGN PÅ VOLVO 60 Loc 86 width 1 MD=0 60 (OM "NEJ" ENLIGT FRÅGA 59:) Känner Du någon som arbetar på Volvo? 1525 1. Ja 724 5. Nej 4 8. Tveksam, vet ej 174 0. Frågan ej tillämplig
VAR 78 VOLVO ÅT MILJÖN 61 Loc 87 width 1 MD=0 61 (OM "JA" ENLIGT FRÅGA 60:) Tror Du han/hon kan förklara för Dig vad Volvo gör åt miljön eller kan han/hon inte göra det? 613 1. Kan förklara 670 5. Kan inte förklara 243 8. Tveksam, vet ej 901 0. Frågan ej tillämplig
VAR 79 AKTIV I MILJÖGRUPP 62 Loc 88 width 1 MD=9 62 Är Du själv aktiv i någon miljögrupp? 64 1. Ja 2348 5. Nej 8 8. Tveksam, vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 80 BLI AKTIV I MILJÖGR 63 Loc 89 width 1 MD=0 63 (OM "NEJ" ENLIGT FRÅGA 62:) Skulle Du kunna tänka Dig att bli aktiv i en miljögrupp? 885 1. Ja 1294 5. Nej 168 8. Tveksam, vet ej 80 0. Frågan ej tillämplig
VAR 81 NYTT MILJÖPARTI 64 Loc 90 width 1 MD=9 64 Tror Du att det behövs ett nytt miljöparti här eller tror Du att de vanliga partierna kan klara miljöfrågorna? 561 1. Behövs nytt miljöparti 1660 5. Behövs inte ett nytt miljöparti 197 8. Tveksam, vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 82 LITAR PÅ I MILJÖFR 65 Loc 91 width 1 MD=9 65 Vem litar Du mest på i miljöfrågor? Är det de politiska partierna, miljögrupperna, journalister, myndigheter, industrin eller universiteten? 254 1. Politiska partierna 925 2. Miljögrupperna 37 3. Journalister 142 4. Myndigheter 26 5. Industrin 671 6. Universiteten 36 7. Annat svar 327 8. Tveksam, vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 83 PARTI MILJÖFRÅGOR,1 66 Loc 92 width 1 MD=0 66 Vilket parti har Du störst förtroende för i miljöfrågor? Är det Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet, Centern, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet Kommunisterna eller något annat parti? FRÅGAN STÄLLD I OLOFSTRÖM, SKÖVDE OCH UDDEVALLA 53 1. Moderata Samlingspartiet 95 2. Folkpartiet 334 3. Centern 318 4. Socialdemokraterna 44 5. Vänsterpartiet Kommunisterna 192 6. Miljöpartiet 27 7. Annat parti 636 8. Tveksam, vet ej 728 0. Frågan ej tillämplig
VAR 84 PARTI MILJÖFRÅGOR,2 67 Loc 93 width 1 MD=0 67 Vilket parti har Du störst förtroende för i miljöfrågor? Är det Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet, Centern, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet Kommunisterna eller något annat parti? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I GÖTEBORG 22 1. Moderata Samlingspartiet 66 2. Folkpartiet 109 3. Centern 127 4. Socialdemokraterna 26 5. Vänsterpartiet Kommunisterna 107 6. Miljöpartiet 3 7. Härryda miljö- och framtidsparti 21 8. Annat parti 240 9. Tveksam, vet ej 1706 0. Frågan ej tillämplig
VAR 85 PARTIVAL 1985 68 Loc 94 width 2 MD= 0 68 Vilket parti röstade Du på i förra valet? Var det Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet, Centern, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet Kommunisterna eller något annat parti? FRÅGAN STÄLLD I OLOFSTRÖM, SKÖVDE OCH UDDEVALLA 190 01. Moderata Samlingspartiet 180 02. Folkpartiet 144 03. Centern 647 04. Socialdemokraterna 48 05. Vänsterpartiet Kommunisterna 21 06. Miljöpartiet 17 07. Annat parti 128 55. Röstade inte 42 88. Tveksam, vet ej 283 89. Vägrar svara 727 00. Frågan ej tillämplig
VAR 86 PARTIVAL 1985 (GBG) 69 Loc 96 width 2 MD= 0 69 Vilket parti röstade Du på i förra valet? Var det Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet, Centern, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet Kommunisterna eller något annat parti? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I GÖTEBORG 89 01. Moderata Samlingspartiet 129 02. Folkpartiet 18 03. Centern 239 04. Socialdemokraterna 25 05. Vänsterpartiet Kommunisterna 19 06. Miljöpartiet 0 07. Härryda miljö- och framtidsparti 14 08. Annat parti 61 55. Röstade inte 14 88. Tveksam, vet ej 113 89. Vägrar svara 1706 00. Frågan ej tillämplig
VAR 87 SCANDINAVIAN LINK 70 Loc 98 width 1 MD=9 70 Har Du hört talas om Scandinavian Link, ett förslag till en stor transportled med motorväg, järnväg, tunnlar och broar från Oslo genom Sverige och Danmark till Tyskland? 1973 1. Ja 429 5. Nej 16 8. Tveksam, vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 88 BYGGA TRANSPORTLED 71 Loc 99 width 1 MD=9 71 Tycker Du det på det hela taget är ett bra eller dåligt förslag att bygga en sådan transportled? 1039 1. Bra 770 5. Dåligt 609 8. Tveksam, vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 89 BOR I CENTRALORTEN 72 Loc 100 width 1 MD=0 72 Bor Du i själva ... (KOMMUN) eller utanför? FRÅGAN STÄLLD I GÖTEBORG, OLOFSTRÖM OCH SKÖVDE 683 1. Ja, bor i själva centralorten 1034 5. Bor utanför centralorten 4 8. Tveksam, vet ej 706 0. Frågan ej tillämplig
VAR 90 BOR I UDDEVALLA 73 Loc 101 width 1 MD=0 73 Bor Du i Själva ... (KOMMUN) eller utanför? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I UDDEVALLA 404 1. Ja, bor i själva Uddevala 292 5. Bor utanför Uddevala 2 8. Tveksam, vet ej 1729 0. Frågan ej tillämplig
VAR 91 STADSDEL I UDDEVALLA 74 Loc 102 width 1 MD=0 74 (OM "JA" ENLIGT FRÅGA 73:) Bor Du i norra, västra, södra eller östra delen av Uddevalla? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I UDDEVALLA 175 1. Norra delen 42 2. Västra delen 105 3. Södra delen 62 4. Östra delen 21 8. Tveksam, vet ej 2022 0. Frågan ej tillämplig
VAR 92 RIKTNING UDDEVALLA 75 Loc 103 width 1 MD=0 75 Bor Du norr om, väster om, söder om eller öster om Uddevalla? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I UDDEVALLA 94 1. Norr 66 2. Väster 100 3. Söder 30 4. Öster 3 8. Tveksam, vet ej 2134 0. Frågan ej tillämplig
VAR 93 AVSTÅND CENTRALORTEN 76 Loc 104 width 2 MD= 0 or GE 99 76 Hur långt från centralorten bor Du? Ange svaret i kilometer 01. 1 km . . 80. 80 km 1103 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 27 41 55 30 86 28 44 46 17 205 18 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 Frek: 19 13 12 119 12 21 20 6 173 5 3 Kod: 25 26 27 28 29 30 32 35 36 40 43 Frek: 63 2 1 2 1 134 1 17 1 37 2 Kod: 44 45 47 50 55 60 65 70 80 0 99 Frek: 1 6 2 26 3 14 1 6 1 1103 3 Kod: 44 45 47 50 55 60 65 70 80 0 99 Frek: 1 6 2 26 3 14 1 6 1 1103 3
VAR 94 BOENDETID 77 Loc 106 width 2 MD=99 77 Hur länge har Du bott i ...-(TRAKTEN)? 00. 0 år . . 91. 91 år 15 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 26 66 53 37 26 44 32 35 33 24 68 26 41 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 30 25 63 40 32 65 42 113 38 57 50 28 79 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 55 37 49 34 107 26 35 33 37 54 35 33 30 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Frek: 24 86 26 24 17 18 36 21 18 10 16 44 6 Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Frek: 10 13 10 24 18 10 6 14 25 6 13 12 11 Kod: 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Frek: 14 14 14 6 4 21 6 11 6 9 4 5 5 Kod: 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Frek: 4 6 9 2 1 2 4 3 1 1 1 1 1 Kod: 91 99 Frek: 1 15