MILJÖN OCH SYSSELSÄTTNINGEN
          DE TVÅ VIKTIGASTE FRÅGORNA 1986
               SSD 0352

           Sveriges Industriförbund
              i samarbete med
                SIFO

             Första SSD-upplagan
               Juni 1993

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
              Skanstorget 18
             S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i MILJÖN OCH SYSSELSÄTTNINGEN - DE TVÅ
       VIKTIGASTE FRÅGORNA 1986
       samlades ursprungligen in av SIFO efter
       en beställning från Sveriges Industriförbund.
       Varken SSD eller primärforskare bär ansvar
       för analyser och tolkningar som
       presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan SIFO och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får MILJÖN OCH
  SYSSELSÄTTNINGEN - DE TVÅ VIKTIGASTE FRÅGORNA 1986 förmedlas
  till och analyseras av forskare under förutsättning att
  användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och
  samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas
  i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Kodboksinformation                II

      SSD dokumentation                III

  VARIABELBESKRIVNING                   IV

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  SIFO genomförde denna sökning på uppdrag av Sveriges
  Industriförbund under perioden 17-23 november 1986. Frågorna
  ingick i SIFO-buss 86089 och utfördes i form av
  telefonintervju. För närmare information om SIFO-bussarnas
  uppläggning och genomförande hänvisas till SIFO.

  
                 II

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 9  (2) ARBETSGIVARE     BS6   (3) MD=0
    REF 9  (4) LOC 17 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.BS6 Är Du anställd i privat tjänst eller av stat,
       kommun eller landsting?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    280  1.  Privat
    276  2.  Stat, kommun, landsting
     2  8.  Tveksam, vet ej

    448  0.  Frågan ej tillämplig

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 III

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  

      o
Variabel förteckning


1 SSDstudie NR 0352 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 BAKGRUND 4 ID-nummer 5 Kön 6 Ålder 7 Medborgarskap 8 Sysselsättning 9 Arbetsgivare POLITIK 10 Röstberättigad i riksdagsval 11 Röstar i riksdagsvalen 12 Bästa parti 13 Parti det lutar mest mot 14 Rösta på partiet 15 Partival i riksdagsvalet 1988 VIKTIGA POLITISKA FRÅGOR 16 Viktig politisk fråga, 1 17 Viktig politisk fråga, 2 18 Viktig politisk fråga, 3 ORSAKERNA TILL MILJÖFÖRSTÖRINGEN 19 Viktig orsak till miljöförstöringen, 1 20 Viktig orsak till miljöförstöringen, 2 21 Viktig orsak till miljöförstöringen, 3 22 Viktig orsak till miljöförstöringen, 4 23 Viktig orsak till miljöförstöringen, 5 24 Viktig orsak till miljöförstöringen, 6 25 Utsläppen till luft och vatten i Sverige 26 Svenska industrins sätt att hantera miljöfrågor 27 Lita mest på i miljöfrågor 28 Elanvändning - ekonomisk tillväxt 29 Tillgång till el under de närmaste åren ELPRODUKTION 30 Satsa på om det behövs mer el, 1 31 Satsa på om det behövs mer el, 2 32 Satsa på om det behövs mer el, 3 33 Satsa på om det behövs mer el, 4 34 Satsa på om det behövs mer el, 5 35 Satsa på om det behövs mer el, 6

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0352              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0352


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Juni 1993
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 KÖN BS1 Loc 13 width 1 F.BS1. Kön 485 1. Man 521 2. Kvinna
VAR 6 ÅLDER BS3 Loc 14 width 1 F.BS3. Hur gammal är Du? 23 1. 16-17 år 45 2. 18-20 år 28 3. 21-23 år 103 4. 24-29 år 220 5. 30-39 år 161 6. 40-49 år 201 7. 50-64 år 162 8. 65-74 år 63 9. 75 år eller äldre
VAR 7 MEDBORGARSKAP BS4 Loc 15 width 1 MD=9 F.BS4. Är Du svensk medborgare? 961 1. Ja 22 5. Nej 23 9. Uppgift saknas
VAR 8 SYSSELSÄTTNING BS5 Loc 16 width 1 F.BS5. Vad har Du för sysselsättning? Är Du arbetare, tjänsteman, egen företagare, hemarbetande eller vad? 0. Jordbrukare 282 1. Arbetare 274 2. Tjänsteman 90 3. Egen företagare 234 4. Pensionär 62 5. Studerande 35 6. Hemarbetande 7 7. Sjukskriven 19 8. Annat 3 9. Ej svar, tveksam, vet ej
VAR 9 ARBETSGIVARE BS6 Loc 17 width 1 MD=0 F.BS6. (ARBETARE ELLER TJÄNSTEMAN:) Är Du anställd i privat tjänst eller av stat, kommun eller landsting 280 1. Privat 276 2. Stat, kommun, landsting 2 8. Tveksam, vet ej 448 0. Frågan ej tillämplig
VAR 10 RÖSTBERÄTTIG RD-VAL VB1 Loc 18 width 1 F.VB1. Jag kommer att ställa ett par frågor om våra politiska partier och hur Du brukar rösta. Dina svar kommer att redovisas som procenttal i tabeller och vi garanterar att det Du säger till oss förblir hemligt. 962 1. Röstberättigad i riksdagsval 44 5. Ej röstberättigad
VAR 11 RÖSTAR I RIKSDAGSVAL VB2 Loc 19 width 1 MD=0 F.VB2. Brukar Du rösta i riksdagsvalen? FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL SVENSKA MEDBORGARE ÖVER 18 ÅR 875 1. Ja 85 5. Nej 46 0. Frågan ej tillämplig
VAR 12 BÄSTA PARTI VB3 Loc 20 width 2 MD= 0 F.VB3. Vilket parti tycker Du är bäst? Är det... FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL SVENSK MEDBORGARE 18 ÅR OCH ÄLDRE 157 01. Moderata Samlingspartiet 103 02. Folkpartiet 72 03. Centerpartiet 5 04. KDS 342 05. Socialdemokraterna 25 06. Vänsterpartiet 17 07. Miljöpartiet De Gröna 5 08. Annat parti 95 09. Inget parti bäst 84 88. Tveksam, vet ej 56 89. Vägrar svara på frågan 45 00. Frågan ej tillämplig
VAR 13 PARTI DET LUTAR MOT VB4 Loc 22 width 2 MD= 0 F.VB4. (INGET PARTI, VÄGRAR ELLER TVEKSAM ENLIGT VB3:) Vilket parti lutar det mest mot för Dig? 23 01. Moderata Samlingspartiet 14 02. Folkpartiet 14 03. Centerpartiet 1 04. KDS 28 05. Socialdemokraterna 7 06. Vänsterpartiet 6 07. Miljöpartiet De Gröna 3 08. Annat parti 55 09. Lutar inte åt något parti 33 88. Tveksam, vet ej 53 89. Vägrar svara på frågan 769 00. Frågan ej tillämplig
VAR 14 RÖSTA PÅ PARTIET VB5 Loc 24 width 1 MD=9 F.VB5. Som Du känner det nu - tror Du att Du skulle gå och rösta på ...(BÄSTA PARTI/ LUTAR ÅT) eller skulle de få klara sig utan Din röst? 667 1. Skulle rösta på partiet 54 5. Partiet får klara sig utan min röst 99 8. Tveksam 186 9. Uppgift saknas
VAR 15 PARTI RIKSDAGSVAL 88 VB6 Loc 25 width 2 MD= 0 F.VB6. Hur var det i förra valet? Vilket parti röstade Du på i riksdagsvalet 1988? FRÅGAN STÄLLD TILL PERSONER 18 ÅR OCH ÄLDRE 176 01. Moderata Samlingspartiet 105 02. Folkpartiet 94 03. Centerpartiet 4 04. KDS 364 05. Socialdemokraterna 31 06. VPK 11 07. Miljöpartiet De Gröna 2 08. Annat parti 19 09. Var för ung då 13 10. Utländsk medborgare 83 55. Röstade inte eller röstade blankt 18 88. Minns ej 63 89. Vägrar svara 23 00. Frågan ej tillämplig
VAR 16 VIKTIG POL.FRÅGA,1 MB1 Loc 27 width 2 F.MB1. Vilka politiska frågor tycker Du är de viktigaste idag? Nämn de tre viktigaste av dem jag nu skall läsa upp. F.MB1(1). Viktig politisk fråga, 1 572 01. Sysselsättningen 79 02. Statens finanser 164 03. Skatterna 58 04. Pensionerna 54 05. Barnomsorgen 37 06. Miljön 2 07. Energin 2 08. Ekonomisk tillväxt 1 09. Löntagarfonderna 10. Bostadsbrist 11. Försvaret 37 88. Tveksam, vet ej
VAR 17 VIKTIG POL.FRÅGA,2 MB1 Loc 29 width 2 MD= 0 F.MB1(2). Viktig politisk fråga, 2 <Se F.MB1 för fullständig frågetext> 01. Sysselsättningen 75 02. Statens finanser 182 03. Skatterna 129 04. Pensionerna 176 05. Barnomsorgen 295 06. Miljön 35 07. Energin 26 08. Ekonomisk tillväxt 12 09. Löntagarfonderna 11 10. Bostadsbrist 1 11. Försvaret 12 88. Tveksam, vet ej 52 00. Frågan ej tillämplig
VAR 18 VIKTIG POL.FRÅGA,3 MB1 Loc 31 width 2 MD= 0 F.MB1(3). Viktig politisk fråga, 3 <Se F.MB1 för fullständig frågetext> 01. Sysselsättningen 02. Statens finanser 11 03. Skatterna 33 04. Pensionerna 53 05. Barnomsorgen 308 06. Miljön 158 07. Energin 94 08. Ekonomisk tillväxt 37 09. Löntagarfonderna 97 10. Bostadsbrist 106 11. Försvaret 14 88. Tveksam, vet ej 95 00. Frågan ej tillämplig
VAR 19 ORSAK-MILJFÖRSTÖR,1 MB2 Loc 33 width 1 F.MB2. Vilka är de två viktigaste orsakerna till miljöförstöringen i Sverige? F.MB2(1). Viktig orsak till miljöförstöringen, 1 670 1. Industriutsläpp i andra länder 199 2. Industriutsläpp i Sverige 7 3. Villapannor 31 4. Olje/kolkraftverk 48 5. Bilismen 8 6. Övergödsling i jordbruket 43 8. Tveksam, vet ej
VAR 20 ORSAK-MILJFÖRSTÖR,2 MB2 Loc 34 width 1 MD=0 F.MB2(2). Viktig orsak till miljöförstöringen, 2 <Se F.MB2 för fullständig frågetext> 1. Industriutsläpp i andra länder 307 2. Industriutsläpp i Sverige 9 3. Villapannor 59 4. Olje/kolkraftverk 271 5. Bilismen 263 6. Övergödsling i jordbruket 13 8. Tveksam, vet ej 84 0. Frågan ej tillämplig
VAR 21 ORSAK-MILJFÖRSTÖR,3 MB2 Loc 35 width 1 MD=0 F.MB2(3). Viktig orsak till miljöförstöringen, 3 <Se F.MB2 för fullständig frågetext> 1. Industriutsläpp i andra länder 2. Industriutsläpp i Sverige 5 3. Villapannor 6 4. Olje/kolkraftverk 35 5. Bilismen 33 6. Övergödsling i jordbruket 1 8. Tveksam, vet ej 926 0. Frågan ej tillämplig
VAR 22 ORSAK-MILJFÖRSTÖR,4 MB2 Loc 36 width 1 MD=0 F.MB2(4). Viktig orsak till miljöförstöringen, 4 <Se F.MB2 för fullständig frågetext> 1. Industriutsläpp i andra länder 2. Industriutsläpp i Sverige 3. Villapannor 4 4. Olje/kolkraftverk 2 5. Bilismen 9 6. Övergödsling i jordbruket 8. Tveksam, vet ej 991 0. Frågan ej tillämplig
VAR 23 ORSAK-MILJFÖRSTÖR,5 MB2 Loc 37 width 1 MD=0 F.MB2(5). Viktig orsak till miljöförstöringen, 5 <Se F.MB2 för fullständig frågetext> 1. Industriutsläpp i andra länder 2. Industriutsläpp i Sverige 3. Villapannor 4. Olje/kolkraftverk 4 5. Bilismen 2 6. Övergödsling i jordbruket 8. Tveksam, vet ej 1000 0. Frågan ej tillämplig
VAR 24 ORSAK-MILJFÖRSTÖR,6 MB2 Loc 38 width 1 MD=0 F.MB2(6). Viktig orsak till miljöförstöringen, 6 <Se F.MB2 för fullständig frågetext> 1. Industriutsläpp i andra länder 2. Industriutsläpp i Sverige 3. Villapannor 4. Olje/kolkraftverk 5. Bilismen 4 6. Övergödsling i jordbruket 8. Tveksam, vet ej 1002 0. Frågan ej tillämplig
VAR 25 UTSLÄPP I SVERIGE MB3 Loc 39 width 1 F.MB3. Tror Du att utsläppen till luft och vatten från industrin i Sverige har ökat, minskat eller varit oförändrad under de senaste tre åren? 544 1. Ökat 225 3. Oförändrad 182 5. Minskat 55 8. Tveksam, vet ej
VAR 26 FÖRTROENDE INDUSTRIN MB4 Loc 40 width 1 F.MB4. När det gäller den svenska industrins sätt att hantera miljöfrågor, har Du mycket stort, ganska stort, ganska litet eller mycket litet förtroende för den? 56 1. Mycket stort förtroende 281 2. Ganska stort förtroende 442 3. Ganska litet förtroende 155 4. Mycket litet förtroende 72 8. Tveksam, vet ej
VAR 27 LITA MEST PÅ MILJÖFR MB5 Loc 41 width 1 F.MB5. Vem litar Du mest på i miljöfrågor? Är det de politiska partierna, miljögrupperna, journalister, myndigheter, industrin eller universiteten? 98 1. Politiska partierna 411 2. Miljögrupperna 30 3. Journalister 52 4. Myndigheter 24 5. Industrin 220 6. Universiteten 171 8. Tveksam, vet ej
VAR 28 EL-EKONOM. TILLVÄXT MB6 Loc 42 width 1 F.MB6. Tror Du det är möjligt eller omöjligt att få ekonomisk tillväxt utan att öka elanvändningen? 373 1. Möjligt 401 5. Omöjligt 232 8. Tveksam, vet ej
VAR 29 EL-TILLGÅNG MB7 Loc 43 width 1 F.MB7. Tror Du personligen att det kommer att bli brist på el under de närmaste åren eller tror Du att vi kommer att ha tillräckligt med el? 747 1. Vi kommer att ha tillräckligt med el 176 5. Det blir brist på el 83 8. Tveksam, vet ej
VAR 30 ELPRODUKTION,1 MB8 Loc 44 width 1 F.MB8. Om det behövs mer el, vad bör vi då satsa på? F.MB8(1). Satsa på om det behövs mer el, 1 259 1. Behålla kärnkraften även i framtiden 415 2. Bygga ut vattenkraften 32 3. Bygga koleldade kraftverk 14 4. Bygga oljeeldade kraftverk 87 5. Bygga flis eller torveldade kraftverk 123 6. Satsa på vindenergi 76 8. Tveksam, vet ej
VAR 31 ELPRODUKTION,2 MB8 Loc 45 width 1 MD=0 F.MB8(2). Satsa på om det behövs mer el, 2 <Se F.MB8 för fullständig frågetext> 1. Behålla kärnkraften även i framtiden 78 2. Bygga ut vattenkraften 40 3. Bygga koleldade kraftverk 30 4. Bygga oljeeldade kraftverk 106 5. Bygga flis eller torveldade kraftverk 261 6. Satsa på vindenergi 7 8. Tveksam, vet ej 484 0. Frågan ej tillämplig
VAR 32 ELPRODUKTION,3 MB8 Loc 46 width 1 MD=0 F.MB8(3). Satsa på om det behövs mer el, 3 <Se F.MB8 för fullständig frågetext> 1. Behålla kärnkraften även i framtiden 2. Bygga ut vattenkraften 4 3. Bygga koleldade kraftverk 20 4. Bygga oljeeldade kraftverk 22 5. Bygga flis eller torveldade kraftverk 81 6. Satsa på vindenergi 1 8. Tveksam, vet ej 878 0. Frågan ej tillämplig
VAR 33 ELPRODUKTION,4 MB8 Loc 47 width 1 MD=0 F.MB8(4). Satsa på om det behövs mer el, 4 <Se F.MB8 för fullständig frågetext> 1. Behålla kärnkraften även i framtiden 2. Bygga ut vattenkraften 3. Bygga koleldade kraftverk 1 4. Bygga oljeeldade kraftverk 14 5. Bygga flis eller torveldade kraftverk 19 6. Satsa på vindenergi 2 8. Tveksam, vet ej 970 0. Frågan ej tillämplig
VAR 34 ELPRODUKTION,5 MB8 Loc 48 width 1 MD=0 F.MB8(5). Satsa på om det behövs mer el, 5 <Se F.MB8 för fullständig frågetext> 1. Behålla kärnkraften även i framtiden 2. Bygga ut vattenkraften 3. Bygga koleldade kraftverk 4. Bygga oljeeldade kraftverk 1 5. Bygga flis eller torveldade kraftverk 14 6. Satsa på vindenergi 8. Tveksam, vet ej 991 0. Frågan ej tillämplig
VAR 35 ELPRODUKTION,6 MB8 Loc 49 width 1 MD=0 F.MB8(6). Satsa på om det behövs mer el, 6 <Se F.MB8 för fullständig frågetext> 1. Behålla kärnkraften även i framtiden 2. Bygga ut vattenkraften 3. Bygga koleldade kraftverk 4. Bygga oljeeldade kraftverk 5. Bygga flis eller torveldade kraftverk 1 6. Satsa på vindenergi 8. Tveksam, vet ej 1005 0. Frågan ej tillämplig