SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIER 1991
            SOM-undersökningen 1991
               SSD 0395

              Huvudansvarig
              Sören Holmberg
              Lennart Weibull
         Statsvetenskapliga institutionen
          Institutionen för journalistik
            och masskommunikation
            Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
              Januari 1993

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
              Skanstorget 18
             S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i SOM-UNDERSÖKNINGEN 1991 samlades
       ursprungligen in av ett forskningsprojekt
       vid statsvetenskapliga institutionen och
       institutionen för journalistik och mass-
       kommunikation vid Göteborgs universitet,
       under ledning av Sören Holmberg och Lennart
       Weibull. Varken SSD eller primärforskarna bär
       ansvar för analyser och tolkningar som
       presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Sören Holmberg, Lennart
  Weibull och Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst får
  SOM-UNDERSÖKNINGEN 1991 förmedlas till och analyseras av
  forskare under förutsättning att användningen sker i
  forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  Våren 1986 togs initiativet till ett första försök med en
  gemensam datainsamling för statsvetenskapliga institutionen
  vid Göteborgs universitet. Institutionen har sedan länge
  kännetecknats av en empirisk inriktning hos sin forskning,
  med bland annat en lång tradition i fråga om massmedie- och
  opinionsforskning, dock utan något större samarbete mellan
  de olika forskningsprojekten. Initiativet till ett samarbete
  över projektgränserna kom från de forskningsansvariga inom
  valforskningsprogrammet respektive
  masskommunikationsforskningen, vilka båda hade ett särskilt
  intresse av att åstadkomma löpande undersökningar. En
  inbjudan till medverkan gick ut till samtliga
  forskningsprojekt inom institutionen, både masskommunikation
  och statskunskap. Det visade sig finnas ett stort intresse
  för en gemensam studie av detta slag. På grundval av det
  dokumenterade intresset formades ett undersökningsprojekt
  med namnet Samhälle Opinion Massmedia - SOM i förkortad
  form. Fr o m 1 juli 1990 är statsvetenskap och
  masskommunikation två olika institutioner. SOM kommer dock
  även fortsättningsvis att genomföras som ett gemensamt
  projekt.

  SOM-undersökningen 1991 är den sjätte undersökningen i
  serien. Genom att frågor ställts på ett likartat sätt över
  tid har det varit möjligt att få fram intressanta
  tidsserier. Sådana finns nu bl a i fråga om medieanvändning,
  politik, kärnkraftsopinion och förtroende för olika
  samhällsinstitutioner.

  Huvudansvariga för SOM-undersökningen 1991 är Sören Holmberg
  och Lennart Weibull. Administrativ forskningsassistent var
  Charlotta Kratz, Institutionen för journalistik och
  masskommunikation. Fältarbetet genomfördes av IMU-Testologen
  AB.

  
                 II

  ALLMÄNNA FöRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  SOM-undersökningarna avser att belysa svenska folkets
  orientering i samhällsfrågor av olika slag. SOM91 är en
  riksrepresentativ undersökning och omfattar svenska
  medborgare kyrkobokförda i riket i åldersintervallet 15-75
  år. Avgränsningarna av de yngsta och äldsta grupperna har
  gjorts på grundval av både teoretiska och metodologiska
  bedömningar. Urvalet på 2 500 personer är ett obundet
  slumpmässigt urval med lika urvalssannolikhet för samtliga i
  populationen. Urvalsprincipen är gemensam för SOM87, SOM88,
  SOM90 och SOM91. SOM86 och SOM89 däremot, riktades även till
  icke-svenska medborgare i Sverige. Samtliga
  SOM-undersökningar kan göras jämförbara genom att de
  utländska medborgarna i SOM86 och SOM89 exkluderas ur
  analysen.

  Frågeformuläret utarbetades av de olika projekten i
  samarbete med undersökningsledningen. Formuläret kom att
  omfatta 68 frågor vilket motsvarar 416 variabler. Formuläret
  uppdelades i sex sammanhållna block av frågor: massmedier,
  politik och samhälle, energi, kärnkraft och miljö, Sveriges
  förhållande till omvärlden, fritid samt bakgrundsuppgifter.

  Frågeblocken placerades efter principen att man inleder med
  ett förhållandevis lätt frågeområde, massmedieanvändning,
  och sedan ökas svårighetsgraden med frågeområdena politik
  och samhälle, energi, kärnkraft och miljö samt Sveriges
  förhållande till omvärlden. Mot slutet av formuläret
  återfanns enklare frågor om fritid och levnadsförhållanden.
  Avslutningsvis fick svarspersonerna komma med egna
  synpunkter på undersökningen.

  Den 15 oktober 1991 skickades ett frågeformulär ut
  tillsammans med presentationsfolder, följebrev och
  svarskuvert. Två dagar senare skickades ett vykort ut som
  påminde om enkäten, tackade dem som svarat och bad de som
  inte hade gjort det att göra så. Påminnelsebrev, samtliga
  innehållande frågeformulär, svarskuvert och följebrev med
  anmodan att sända in enkäten, skickades ut ytterligare tre
  gånger, 29 oktober, 12 och 19 november. Telefonanmaningar
  till samtliga som ännu inte svarat genomfördes mellan 2 och
  10 december. Mellan den 7 och 13 januari ringde man på nytt
  upp sådana som vid den första telefonanmaningen lovat att
  skicka in sina formulär, men ändå inte gjort det.
  Fältarbetet avbröts den 28 januari 1992.

  Svarsfrekvensen uppgick till 67 procent.

  
  ANDEL GENOMFöRDA INTERVJUER, BORTFALL MM VID
  SOM-UNDERSöKNINGEN 1991
                  Antal

  Bruttourval           2500
  Bortdefinierade         137
  Därav:
  - Sjuka, institutionell vård   41
   Bortresta, utlandsvistelse   53
  - Postreturer           35
  - Avliden             4
  - Ej svensktalande         4

  Nettourval           2363
  Svar              1573*
  Bortfall             790

  *Av de inkomna svaren var 137 omöjliga att identifiera
  svarspersonerna avlägsnat identitetsmarkeringen.

  För ytterligare information om undersökningen se:

  Holmberg, Sören  Trendbrott?
  Weibull, Lennart SOM-rapport 8
  (red.)      Statsvetenskapliga institutionen
           Institutionen för journalistik och
           masskommunikation
           Göteborgs universitet, 1992

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken           utan är den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 126 (2) INTRESSE FöR POLITIK 13   (3) MD=9
    REF 126 (4) LOC 86 WIDTH 1        (5) NUMERIC

   (6) F.13 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    151  1.  Mycket intresserad
    696  2.  Ganska intresserad
    581  3.  Inte särskilt intresserad
    127  4.  Inte alls intresserad

    18  9.  Uppgift saknas

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variabel förteckning


1 SSDstudie NR 0395 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 ID-nummer 5 Kön 6 Födelseår 7 Riksområde 8 H-region 9 Län 10 Bostadsort 11 Civilstånd 12 Enkätens ankomstdag NYHETSPROGRAM I RADIO OCH TV 13 Lokalradionyheter 14 Aktuellt i TV-kanal 1 15 Rapport i TV2 16 Dagens Eko i riksradion 17 Regionala nyheter i TV2 18 Nyheterna i TV4 19 3-minutersnyheterna i TV3 TIDNINGSLÄSNING 20 Läser Aftonbladet 21 Läser Expressen 22 Läser Idag 23 Läser morgontidning 24 Morgontidning 1 25 Morgontidning 2 26 Regelbundenhet i morgontidningsläsning 27 Prenumeration på morgontidning 28 Läser hos bekant 29 Lånar av bekant 30 Läser på arbetet/i skolan 31 Läser på biblioteket 32 Köper lösnummer 33 Annat sätt 34 Lästid före klockan 8 35 Lästid 8-12 36 Lästid 12-17 37 Lästid efter klockan 17 38 Läser någon mer morgontidning VIKTIGT MORGONTIDNINGSINNEHÅLL 39 Sport 40 Familjenyheter 41 Insändare 42 Inrikesnyheter 43 Ekonomi och handel 44 Riksdag och regering 45 Fackliga frågor 46 Olyckor och brott 47 Ledare och kommentarer 48 Utrikesnyheter 49 Kulturartiklar 50 Debattartiklar 51 Miljöfrågor 52 Lokal arbetsmarknad 53 Organisationer och föreningar 54 Känt folk på orten 55 Kommunalpolitik 56 Lokala arbetsplatser 57 Skolfrågor 58 Nöjen/lokala arrangemang 59 Seriesida 60 Noveller, följetonger 61 Musik och teater 62 Samlevnadsfrågor 63 Om radio- och TV-program 64 Heminredning 65 Matlagning 66 Mode 67 Konsumentupplysning 68 Korsord och tävlingar 69 Populärvetenskap 70 Lokala affärsannonser 71 Veckoannonser 72 Statliga och kommunala annonser 73 Platsannonser 74 Fastighetsannonser 75 Allmänhetens varumarknad/pryltorg etc. NYHETER FRÅN OLIKA OMRÅDEN 76 Stockholmsområdet 77 Göteborgsområdet 78 Norrland 79 Danmark 80 Norge 81 Finland 82 Estland 83 Litauen 84 Polen 85 Tyskland 86 Storbritannien 87 Mellanöstern och Israel 88 Sovjetunionen 89 Indien 90 Japan 91 USA BESÖK ANDRA LÄNDER 92 Besökt annat land 93 Besökt Danmark 94 Besökt Norge 95 Besökt Finland 96 Besökt Estland 97 Besökt Litauen 98 Besökt Polen 99 Besökt Tyskland 100 Besökt Storbritannien 101 Besökt Mellanöstern och Israel 102 Besökt Sovjet 103 Besökt Indien 104 Besökt Japan 105 Besökt USA SVT:S BEHANDLING AV STYRANDE I ANDRA LÄNDER 106 President Bush i USA 107 De styrande i Sovjetunionen 108 Mitterand i Frankrike 109 Premiärministern i Storbritannien 110 Fidel Castro i Kuba 111 Regeringen i Nicaragua 112 Regeringen i Israel 113 De styrande i Sydafrika 114 De styrande i Kina FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER OCH GRUPPER 115 Regeringen 116 Polisen 117 Sjukvården 118 Försvaret 119 Riksdagen 120 Bankerna 121 Dagspressen 122 Fackliga organisationer 123 Radio och TV 124 Grundskolan 125 Storföretagen POLITIK OCH SAMHÄLLE 126 Intresse för politik 127 Samhällsproblem 128 Viktigaste samhällsproblem, 1 129 Viktigaste samhällsproblem, 2 130 Viktigaste samhällsproblem, 3 ÅSIKTER OM VISSA POLITISKA FÖRSLAG 131 Minska den offentliga sektorn 132 Stoppa privatbilismen i innerstäderna 133 Minska försvarsutgifterna 134 Behåll kärnkraft efter år 2010 135 Bedriva mer av sjukvården i privat regi 136 Miljövänligt samhälle 137 Ta emot färre flyktingar i Sverige 138 Omdöme om regeringen 139 Placering på vänster-högerskalan EG-MEDLEMSKAP 140 Medlemskap i EG 141 Bestämd uppfattning om EG-medlemskap OMDÖME OM PARTIER OCH PARTILEDARE 142 Centerpartiet 143 Moderaterna 144 Vänsterpartiet 145 Folkpartiet 146 Socialdemokraterna 147 Miljöpartiet de gröna 148 Kristdemokratiska samhällspartiet 149 Ny demokrati 150 Olof Johansson 151 Carl Bildt 152 Lars Werner 153 Bengt Westerberg 154 Ingvar Carlsson 155 Alf Svensson 156 Ian Wachtmeister 157 Ingvar Carlsson: Ärlig 158 Ingvar Carlsson: Pålitlig 159 Ingvar Carlsson: Inspirerande 160 Ingvar Carlsson: Kunnig 161 Ingvar Carlsson: Sympatisk 162 Ingvar Carlsson: Stark ledare 163 Carl Bildt: Ärlig 164 Carl Bildt: Pålitlig 165 Carl Bildt: Inspirerande 166 Carl Bildt: Kunnig 167 Carl Bildt: Sympatisk 168 Carl Bildt: Stark ledare 169 Ingvar Carlsson: arg 170 Ingvar Carlsson: förhoppningsfull 171 Ingvar Carlsson: rädd 172 Ingvar Carlsson: stolt 173 Ingvar Carlsson: upprörd 174 Ingvar Carlsson: sympatiskt inställd 175 Ingvar Carlsson: obehagligt berörd 176 Carl Bildt: arg 177 Carl Bildt: förhoppningsfull 178 Carl Bildt: rädd 179 Carl Bildt: stolt 180 Carl Bildt: upprörd 181 Carl Bildt: sympatiskt inställd 182 Carl Bildt: obehagligt berörd 183 Ian Wachtmeister: arg 184 Ian Wachtmeister: förhoppninsfull 185 Ian Wachtmeister: rädd 186 Ian Wachtmeister: stolt 187 Ian Wachtmeister: upprörd 188 Ian Wachtmeister: sympatiskt inställd 189 Ian Wachtmeister: obehagligt berörd 190 Bästa parti 191 Partianhängare 192 Samhällets ansvar att minska de sociala klyftorna 193 Sänkt kommunalskatt mer angeläget än utbyggd kommunal service 194 Inkomstklyftorna bör kontinuerligt minskas UTNYTTJANDE AV OLIKA SERVICEOMRÅDEN 195 Utnyttjar själv: äldeomsorg 196 Utnyttjar själv: vårdcentral 197 Utnyttjar själv: kollektivtrafik 198 Utnyttjar själv: sjukhusvård 199 Utnyttjar själv: bibliotek 200 Utnyttjar själv: privattandläkare 201 Utnyttjar själv: barnomsorg 202 Utnyttjar själv: idrottsanläggning 203 Utnyttjar själv: privatläkare 204 Utnyttjar själv: skola 205 Utnyttjar själv: barnavårdscentral 206 Utnyttjar själv: bostadsförmedling 207 Nära anhörig utnyttjar: äldreomsorg 208 Nära anhörig utnyttjar: vårdcentral 209 Nära anhörig utnyttjar: kollektivtrafik 210 Nära anhörig utnyttjar: sjukhusvård 211 Nära anhörig utnyttjar: bibliotek 212 Nära anhörig utnyttjar: privattandläkare 213 Nära anhörig utnyttjar: barnomsorg 214 Nära anhörig utnyttjar: idrottsanläggning 215 Nära anhörig utnyttjar: privatläkare 216 Nära anhörig utnyttjar: skola 217 Nära anhörig utnyttjar: barnavårdscentral 218 Nära anhörig utnyttjar: bostadsförmedling 219 Arbetar själv inom: äldreomsorg 220 Arbetar själv inom: vårdcentral 221 Arbetar själv inom: kollektivtrafik 222 Arbetar själv inom: sjukhusvård 223 Arbetar själv inom: bibliotek 224 Arbetar själv inom: privattandläkare 225 Arbetar själv inom: barnomsorg 226 Arbetar själv inom: idrottsanläggning 227 Arbetar själv inom: privatläkare 228 Arbetar själv inom: skola 229 Arbetar själv inom: barnavårdscentral 230 Arbetar själv inom: bostadsförmedling OMDÖMEN OM OLIKA SERVICEOMRÅDEN I KOMMUNERNA 231 Äldreomsorg 232 Vårdcentral 233 Kollektivtrafik 234 Sjukhusvård 235 Bibliotek 236 Privattandläkare 237 Barnomsorg 238 Idrottsanläggning 239 Privatläkare 240 Skola 241 Barnavårdscentral 242 Folktandvård VIKTIGA SAMHÄLLSMÅL 243 Hög ekonomisk tillväxttakt 244 Starkt militärt försvar 245 Ökat inflytande för den enskilde 246 Bevara den svenska landskapsmiljön 247 Upprätthålla lag och ordning 248 Påverka politiska beslut 249 Bekämpa prisstegringar 250 Skydda yttrandefriheten 251 Garantera en stabil ekonomi 252 Utveckla ett mänskligare samhälle 253 Bekämpa brottslighet 254 Ideer och tankar betyder mer än pengar ENERGI OCH KÄRNKRAFT 255 Åsikt om kärnkraftanvändning 256 Bestämd uppfattning om kärnkraften 257 Risk för radioaktivt utsläpp vid olycka 258 Risk för fler cancerfall 259 Risk för ökade miljöskador 260 Risk för ärftliga skador 261 Svårighet med avfallshantering 262 Risk för fler atomvapenmakter 263 Risk för olyckor vid driften av kärnkraftverk 264 Risk för olyckor vid transporter av kärnavfall 265 Risk för olyckor vid förvaring av kärnavfall 266 Risk för sabotage och terroraktioner 267 Slutförvara kärnkraftens avfall på kort sikt 268 Slutförvara kärnkraftens avfall på lång sikt 269 Åsikt om kärnkraftavveckling till år 2010 270 Åsikt om kommunalt veto 271 Förtroende för miljöorganisationer 272 Förtroende för kärnkraftsindustrin 273 Förtroende för regeringen 274 Förtroende för forskare 275 Förtroende för journalister 276 Förtroende för statliga myndigheter MILJÖ 277 Miljöns förändring de senaste tio åren 278 Handlar miljömärkta varor 279 Lämnar tidningar till pappersåtervinning 280 Slänger batterier i särskilda behållare 281 Slänger glas i särskilda behållare SVERIGES FÖRHÅLLANDE TILL OMVÄRLDEN 282 Terrorism 283 Arbetslöshet 284 Militära konflikter 285 Miljöförstöring 286 Ekonomisk kris 287 Minska det militära försvaret 288 Söka EG-medlemskap 289 Undvika tvistefrågor 290 Bör ta fler emot flyktingar 291 Framtida försvarssamarbete 292 Försvarsfrågor 293 Biståndsfrågor 294 Handelsfrågor 295 Nedrustningsfrågor 296 Utrikespolitik EUROPEISKA GEMENSKAPEN 297 EG-medlemskaps innebörd för miljön 298 EG-medlemskaps innebörd för arbetsmarknaden 299 EG-medlemskaps innebörd för social trygghet 300 EG-medlemskaps innebörd för ekonomisk utveckling 301 EG-medlemskaps innebörd för tilltron till svensk neutralitet 302 Inställning till EG: Vänsterpartiet 303 Inställning till EG: Folkpartiet 304 Inställning till EG: Socialdemokraterna 305 Inställning till EG: Moderaterna 306 Inställning till EG: Centerpartiet 307 Inställning till EG: Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet 308 Inställning till EG: Ny Demokrati INFLYTANDE PÅ UTRIKESPOLITIKEN 309 Fredsrörelsen 310 Militärledningen 311 Näringslivet 312 De fackliga organisationerna 313 Journalister 314 Socialdemokratiska partiet MELLANÖSTERNKRISEN 315 Inställning till Israels agerande 316 Inställning till PLO:s agerande AKTIVITETER UNDER SENASTE ÅRET 317 Friluftsliv 318 Motion eller idrott 319 Biobesök 320 Teaterbesök 321 Läst bok 322 Diskuterat politik 323 Gudstjänstbesök 324 Trädgårdsarbete 325 Sett på video 326 Läst veckotidning 327 Läst direktreklam 328 Spelat på tips, lotto eller V65 329 Gått på restaurant/bar/pub på kvällstid 330 Rest utomlands 331 Hyrt videofilm 332 Spelat in TV-program på video TV-PROGRAM 333 Underhållningsprogram 334 Nyhetsprogram 335 Dokumentär- och samhällsprogram 336 Sportprogram 337 Kulturprogram 338 Djur- och naturprogram TV-KANALER 339 TV3 340 TV4 341 Nordic Channel 342 Nyhetskanalen CNN 343 MTV 344 Filmnet 345 Eurosport 346 Lokal kabel-TV MEDLEMSKAP I ORGANISATIONER 347 Medlemskap i idrottsförening 348 Medlemskap i miljöorganisation 349 Medlemskap i politiskt parti 350 Medlemskap i annan förening FLYTTA TILL ANNAT LAND 351 Funderat på att flytta från Sverige 352 Land vid frivillig flyttning 353 Tvingad flytta 354 Flyttland vid tvång att flytta VIKTIGA VÄRDEN 355 En ren värld 356 Teknisk utveckling 357 Ett behagligt liv 358 Ett spännande liv 359 Självförverkligande 360 En värld i fred 361 En vacker värld 362 Jämlikhet 363 Familjetrygghet 364 Frihet 365 Lycka 366 Inre harmoni 367 Kärlek 368 Landets säkerhet 369 Ett liv fullt av njutning 370 Frälsning 371 Självaktning 372 Socialt anseende 373 Sann vänskap 374 Visdom 375 Rättvisa 376 Makt 377 Hälsa 378 Rikedom BAKGRUND 379 Bostadsort 380 Bostad 381 Födelseår 382 Kön 383 Ensamstående eller samboende 384 Utbildning 385 Arbetsmarknadsgrupp 386 Yrkesarbetande 387 Yrke 388 Heltids- eller deltidsarbete 389 Subjektiv yrkesgrupp 390 Statlig, kommunal eller privat tjänst 391 Medlem i fackförening 392 Antal familjemedlemmar 393 Antal familjemedlemmar under 16 år 394 Hushållets årsinkomst 395 Subjektiv klasstillhörighet nuvarande familj 396 Subjektiv klasstillhörighet familj under uppväxt UTRUSTNING I HUSHÅLLET 397 Text-TV 398 Video 399 Kabel-TV 400 Parabol-antenn 401 Persondator 402 CD-spelare 403 Videokamera 404 Bil 405 Bil 1: Märke/modell 406 Bil 1: Årsmodell 407 Bil 2: Märke/modell 408 Bil 2: Årsmodell 409 Bil 3: Märke/modell 410 Bil 3: Årsmodell EKONOMISK SITUATION 411 Ekonomisk situation 412 Sveriges ekonomiska situation 413 Partival riksdagsvalet 1991 414 Synpunkt på frågeformulär 1 415 Synpunkt på frågeformulär 2 416 Kontroll för fråga 26

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0395              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0395


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Januari 1993
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 MD=2501 or GE 2502 ID-nummer Ett fyrsiffrigt identifikationsnummer
VAR 5 KÖN Loc 13 width 1 MD=9 Kön 766 1. Man 728 2. Kvinna 79 9. Uppgift saknas
VAR 6 FÖDELSEÅR Loc 14 width 2 MD=99 Födelseår 16. 1916 . . 76. 1976 79 99. Uppgift saknas Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Frek: 18 14 21 16 28 24 23 28 23 21 23 18 24 20 Kod: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Frek: 18 24 21 20 21 18 23 20 20 27 23 24 28 36 Kod: 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Frek: 29 40 29 32 28 23 29 24 22 29 27 27 25 25 Kod: 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Frek: 21 30 21 24 21 30 22 30 22 23 28 27 20 28 Kod: 72 73 74 75 76 99 Frek: 22 31 30 25 26 79
VAR 7 RIKSOMRÅDE Loc 16 width 1 MD=9 Riksområde 271 1. Stockholm (Stockholms län) 260 2. Östra mellansverige (Uppsala, Södermanlands, östergötlands, Örebro och Västmanlands län) 134 3. Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län) 195 4. Sydsverige (Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län) 290 5. Västsverige (Hallands, Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs och Skaraborgs län) 166 6. Norra mellansverige (Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län) 78 7. Mellersta Norrland (Västernorrlands och Jämtlands län) 100 8. Övre Norrland (Västerbottens län) 79 9. Uppgift saknas
VAR 8 H-REGION Loc 17 width 2 MD=99 H-region 266 01. Stockholm, Södertälje A-region 501 03. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 322 04. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 137 05. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från denna punkt 90 06. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 106 08. Göteborgs A-region 72 09. Malmö/Lund/Trelleborg A-region 79 99. Uppgift saknas
VAR 9 LÄN Loc 19 width 2 MD=99 Län 271 01. Stockholms län 45 03. Uppsala län 47 04. Södermanlands län 80 05. Östergötlands län 48 06. Jönköpings län 33 07. Kronobergs län 41 08. Kalmar län 12 09. Gotlands län 22 10. Blekinge län 55 11. Kristianstads län 118 12. Malmöhus län 42 13. Hallands län 118 14. Göteborgs och Bohus län 75 15. Älvsborgs län 55 16. Skaraborgs län 46 17. Värmlands län 47 18. Örebro län 41 19. Västmanlands län 59 20. Kopparbergs län 61 21. Gävleborgs län 48 22. Västernorrlands län 30 23. Jämtlands län 53 24. Västerbottens län 47 25. Norrbottens län 79 99. Uppgift saknas
VAR 10 BOSTADSORT Loc 21 width 1 MD=9 Bostadsort 306 1. Ren landsbygd 582 2. Mindre tätort 481 3. Stad eller större tätort 178 4. Stockholm, Göteborg, Malmö 26 9. Uppgift saknas
VAR 11 CIVILSTÅND Loc 22 width 2 MD=99 Civilstånd 406 01. Ogift person 424 02. Gift man 6 03. Gift kvinna, ej sammanboende med mannen 114 04. Skild 61 05. Änka/änkling 370 07. Gift kvinna, sammanboende med mannen 113 08. Barn under 18 år 09. Fosterbarn under 18 år 79 99. Uppgift saknas
VAR 12 ENKÄTENS ANKOMSTDAG Loc 24 width 4 MD=9999 Enkätens ankomstdag 1022. 22 oktober 1991 . . 1230. 30 december 1991 1302. 2 januari 1992 . . 1328. 28 januari 1992 16 9999. Uppgift saknas Kod: 1022 1023 1024 1028 1029 1030 1031 1101 1103 Frek: 71 125 142 249 75 65 43 21 1 Kod: 1104 1105 1106 1107 1108 1111 1112 1113 1114 Frek: 14 27 76 73 47 20 45 19 20 Kod: 1115 1118 1119 1120 1121 1122 1125 1126 1127 Frek: 14 8 31 21 22 10 4 2 24 Kod: 1128 1129 1202 1203 1204 1205 1206 1209 1210 Frek: 27 21 17 17 10 6 7 1 9 Kod: 1211 1212 1213 1216 1217 1218 1219 1220 1226 Frek: 9 14 8 23 5 7 9 7 1 Kod: 1230 1302 1307 1308 1309 1314 1317 1320 1321 Frek: 3 8 10 11 30 3 7 3 5 Kod: 1324 1327 1328 9999 Frek: 7 2 1 16
VAR 13 LOKALRADIONYHETER 1 Loc 28 width 1 MD=0 or GE 9 De första frågorna gäller vilka massmedier Du tar del av F.1. Hur ofta brukar Du titta på eller lyssna till följande typer av nyhetsprogram i radio och TV? F.1(1). Nyheter i lokalradion 448 1. Dagligen 122 2. 5-6 gånger/vecka 160 3. 3-4 gånger/vecka 142 4. 1-2 gånger/vecka 352 5. Mer sällan 230 6. Aldrig 116 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 14 AKTUELLT 1 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 F.1(2). Aktuellt i TV-kanal 1 <Se F.1 för fullständig frågetext> 335 1. Dagligen 220 2. 5-6 gånger/vecka 453 3. 3-4 gånger/vecka 317 4. 1-2 gånger/vecka 142 5. Mer sällan 20 6. Aldrig 83 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 15 RAPPORT 1 Loc 30 width 1 MD=0 or GE 9 F.1(3). Rapport i TV2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 403 1. Dagligen 264 2. 5-6 gånger/vecka 405 3. 3-4 gånger/vecka 301 4. 1-2 gånger/vecka 127 5. Mer sällan 19 6. Aldrig 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 16 DAGENS EKO 1 Loc 31 width 1 MD=0 or GE 9 F.1(4). Dagens Eko i riksradion <Se F.1 för fullständig frågetext> 288 1. Dagligen 161 2. 5-6 gånger/vecka 179 3. 3-4 gånger/vecka 159 4. 1-2 gånger/vecka 362 5. Mer sällan 234 6. Aldrig 187 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 17 REGIONALA TV-NYHETER 1 Loc 32 width 1 MD=0 or GE 9 F.1(5). Regionala nyheter i TV2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 229 1. Dagligen 182 2. 5-6 gånger/vecka 273 3. 3-4 gånger/vecka 277 4. 1-2 gånger/vecka 380 5. Mer sällan 104 6. Aldrig 125 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 18 NYHETERNA I TV4 1 Loc 33 width 1 MD=0 or GE 9 F.1(6). Nyheterna i TV4 <Se F.1 för fullständig frågetext> 23 1. Dagligen 23 2. 5-6 gånger/vecka 76 3. 3-4 gånger/vecka 155 4. 1-2 gånger/vecka 246 5. Mer sällan 803 6. Aldrig 244 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 19 3-MINUTERSNYHETER TV3 1 Loc 34 width 1 MD=0 or GE 9 F.1(7). 3-minutersnyheterna i TV3 <Se F.1 för fullständig frågetext> 45 1. Dagligen 29 2. 5-6 gånger/vecka 80 3. 3-4 gånger/vecka 119 4. 1-2 gånger/vecka 279 5. Mer sällan 786 6. Aldrig 232 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 20 AFTONBLADET 2 Loc 35 width 1 MD=0 or GE 9 F.2. Hur ofta brukar Du läsa följande kvällstidningar? F.2(1). Aftonbladet 104 1. 6-7 dagar/vecka 120 2. 3-5 dagar/vecka 186 3. 1-2 dagar/vecka 466 4. Mer sällan 508 5. Aldrig 182 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 21 EXPRESSEN 2 Loc 36 width 1 MD=0 or GE 9 F.2(2). Expressen <Se F.2 för fullständig frågetext> 162 1. 6-7 dagar/vecka 207 2. 3-5 dagar/vecka 227 3. 1-2 dagar/vecka 484 4. Mer sällan 345 5. Aldrig 141 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 22 IDAG 2 Loc 37 width 1 MD=0 or GE 9 F.2(3). Idag (GT/Kvällsposten) <Se F.2 för fullständig frågetext> 63 1. 6-7 dagar/vecka 74 2. 3-5 dagar/vecka 103 3. 1-2 dagar/vecka 217 4. Mer sällan 881 5. Aldrig 228 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 23 LÄSER MORGONTIDNING 3 Loc 38 width 1 MD=9 F.3. Vilken morgontidning brukar Du läsa regelbundet? (Med regelbundet menas här minst ett nummer per vecka. Om Du läser mer än en morgontidning - ange vilken Du betraktar som Din lokala morgontidning) 1394 1. Läser morgontidning regelbundet 171 5. Läser ingen morgontidning regelbundet 8 9. Uppgift saknas
VAR 24 MORGONTIDNING 1 3 Loc 39 width 3 MD=999 F.3(1). Morgontidning 1 <Se F.3 för fullständig frågetext> 1 201. Aftonbladet 17 202. Arbetarbladet, Uppsalademokraten 29 203. Arbetet 4 204. Dagbladet Nya Samhället 10 205. Dala-Demokraten 5 206. Folkbladet Östgöten - östergötlands Folkblad 4 207. Folket 4 208. Gotlands Folkblad/Tidningar 4 209. Karlskoga-Kuriren 15 211. Länstidningen (Östersund) 18 212. Norrländska Socialdemokraten 9 213. Nya Norrland 2 214. Oskarshamns-Nyheterna 7 215. Piteå-Tidningen 216. Smålands Folkblad/Höglandet 9 217. Sydöstra Sveriges Dagblad/Sydöstran 9 218. Hälsinge-Kuriren 8 219. Värmlands Folkblad 5 220. Västerbottens Folkblad 1 223. Västmanlands Folkblad - Folkbladet för Västmanland 1 224. Örebro-Kuriren 6 225. Östra Småland 2 233. Östgöten 9 305. Hallands Nyheter 10 307. Hudiksvalls-Tidningen 1 310. Kinda-posten 4 311. Laholms Tidning 12 313. Länstidningen Södertälje 2 315. Nacka-Saltsjöbadens Tidning 15 318. Norra Skåne 7 319. Norrtelje Tidning 3 320. Nynäshamns-Posten 11 323. Skånska Dagbladet 9 325. Södermanlands Nyheter 5 327. Vimmerby Tidning 12 333. Östersunds-Posten 1 334. Upplands Nyheter 3 401. Alingsås Tidning 6 403. Bergslagsposten 7 404. Blekinge Läns Tidning 25 405. Bohuslänningen 16 406. Bärgslagsbladet med Arboga Tidning 16 408. Eskilstuna-Kuriren 3 409. Expressen 22 410. Falu-Kuriren 16 411. Gefle Dagblad 2 412. GT 109 414. Göteborgs-Posten 17 415. Hallands-Posten 1 416. Karlstads-Tidningen 6 417. Katrineholms-Kuriren 20 418. Kristianstadsbladet 9 421. Ljusnan 6 423. Motala Tidning 27 424. Nerikes Allehanda 22 425. Norra Västerbotten 8 426. Nya Länstidningen/Nya Lidköpings-Tidningen 1 427. Provinstidningen Dalsland 8 428. Skaraborgs-Tidningen Skövde Nyheter 3 429. Smålands Dagblad 8 430. Smålands-Tidningen 5 432. Strengnes Tidning 15 433. Sundsvalls Tidning 50 434. Sydsvenska Dagbladet 1 437. Sölvesborgs-Tidningen 1 438. Tranås Tidning 4 439. Trelleborgs Allehanda 32 440. Uppsala Nya Tidning 21 442. Vestmanlands Läns Tidning 5 443. Vetlanda-Posten 22 444. Västerbottens-Kuriren 12 445. Ystads Allehanda 12 446. Örnsköldsviks Allehanda 17 501. Barometern 29 502. Borås Tidning 6 503. Enköpings-Posten 3 504. Falköpings Tidning 7 506. Gotlands Allehanda 3 510. Mariestads-Tidningen/Tidning för Skaraborgs län 21 512. Norrköpings Tidningar NT-ÖD 1 513. Nya Kristinehamns-Posten 27 514. Nya Wermlandstidningen 5 515. Oskarshamns-Tidningen 17 516. Smålandsposten 49 517. Svenska Dagbladet 3 519. Ulricehamns Tidning 4 520. Västerviks-Tidningen 36 522. Östgöta Correspodenten 1 534. Nordsvenska Dagbladet 3 601. Arvika Nyheter 608. Landskrona-Posten 10 609. Ljungby Tidningen - Älmhults Tidning - Smålänningen 14 610. Nordvästra Skånes Tidningar 16 611. Norrbottens-Kuriren 11 612. Skaraborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 10 613. Skaraborgs Läns Tidning (Skara Tidning) 7 614. Västernorrlands Allehanda 2 615. Västgöta-Bladet 1 801. Avesta Tidning/Avesta-Posten 1 802. Bengtsfors-Tidningen Dalslänningen 7 803. Borlänge Tidning 3 804. Dagen 179 805. Dagens Nyheter 6 808. Elfborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 13 812. Helsinborgs Dagblad 16 817. Jönköpings-Posten 5 818. Karlskoga Tidning 3 823. Ljusdals-Posten 5 824. Ludvika Tidning 7 826. Mora Tidning 1 830. Nybro Tidning 2 831. Sala Allehanda 1 834. Strömstads Tidning Norra Bohuslän 2 836. Säffle-Tidningen Västra Värmland 1 837. Säters Tidning 2 838. Södra Dalarnas Tidning 4 839. Trollhättans Tidning 9 842. Värnamo Nyheter 1 843. Värnamo Tidningen/Västbo Tidning 846. Kungsbacka Tidning 1 850. Stockholms Läns Södertälje Tidning 852. Dagens Industri 189 999. Uppgift saknas
VAR 25 MORGONTIDNING 2 3 Loc 42 width 3 MD= 0 or GE 999 F.3(2). Morgontidning 2 <Se F.3 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 24 201. Aftonbladet . . 852. Dagens Industri 1284 000. Frågan ej tillämplig 210 999. Uppgift saknas Kod: 0 203 205 206 216 311 313 315 318 Frek: 1284 5 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 323 325 333 405 408 410 411 414 416 Frek: 1 1 2 1 2 1 1 3 1 Kod: 426 433 434 444 445 501 506 510 515 Frek: 1 2 1 2 1 1 1 1 2 Kod: 517 608 610 612 614 804 805 824 831 Frek: 9 2 1 3 2 2 15 1 1 Kod: 839 852 999 Frek: 1 4 210
VAR 26 MORGONTIDNINGSLÄSNING 4 Loc 45 width 1 MD=9 F.4. Om Du läser någon morgontidning regelbundet - ungefär hur många gånger per vecka brukar Du läsa denna tidning? 456 1. 7 dagar 644 2. 6 dagar 140 3. 5 dagar 62 4. 4 dagar 61 5. 3 dagar 32 6. 2 dagar 24 7. 1 dag 154 9. Uppgift saknas
VAR 27 PREN MORGONTIDNING 5 Loc 46 width 1 MD=9 F.5. Prenumererar Du eller någon annan i Ditt hushåll på denna tidning? Om nej, på vilket sätt har Du då tillgång till tidningen? 1210 1. Ja 346 5. Nej 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 28 LÄSER HOS BEKANT 5 Loc 47 width 1 MD=0 or GE 9 F.5(1). Läser hos bekant <Se F.5 för fullständig frågetext> 60 1. Markerat 286 5. Ej markerat 1210 0. Frågan ej tillämplig 17 9. Uppgift saknas
VAR 29 LÅNAR AV BEKANT 5 Loc 48 width 1 MD=0 or GE 9 F.5(2). Lånar av bekant <Se F.5 för fullständig frågetext> 29 1. Markerat 317 5. Ej markerat 1210 0. Frågan ej tillämplig 17 9. Uppgift saknas
VAR 30 LÄSER ARBETET/SKOLAN 5 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 F.5(3). Läser på arbetet/skolan <Se F.5 för fullständig frågetext> 122 1. Markerat 224 5. Ej markerat 1210 0. Frågan ej tillämplig 17 9. Uppgift saknas
VAR 31 LÄSER PÅ BIBLIOTEK 5 Loc 50 width 1 MD=0 or GE 9 F.5(4). Läser på bibliotek <Se F.5 för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 328 5. Ej markerat 1210 0. Frågan ej tillämplig 17 9. Uppgift saknas
VAR 32 KÖPER LÖSNUMMER 5 Loc 51 width 1 MD=0 or GE 9 F.5(5). Köper lösnummer <Se F.5 för fullständig frågetext> 148 1. Markerat 198 5. Ej markerat 1210 0. Frågan ej tillämplig 17 9. Uppgift saknas
VAR 33 LÄSER PÅ ANNAT SÄTT 5 Loc 52 width 1 MD=0 or GE 9 F.5(6). Annat sätt <Se F.5 för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 328 5. Ej markerat 1210 0. Frågan ej tillämplig 17 9. Uppgift saknas
VAR 34 LÄSNING FÖRE KL 08.00 6 Loc 53 width 2 MD= 0 or GE 99 F.6. Ungefär hur lång tid brukar Du ägna åt Din lokala morgontidning en genomsnittlig vardag? F.6(1). Före kl 08.00 115 01. 0 minuter 101 02. Ca 5 minuter 177 03. Ca 10 minuter 220 04. Ca 15 minuter 158 05. Ca 20 minuter 45 06. Ca 25 minuter 122 07. Ca 30 minuter 18 08. Ca 35 minuter 21 09. Ca 40 minuter 16 10. Ca 45 minuter 4 11. Ca 50 minuter 2 12. Ca 55 minuter 18 13. Ca 60 minuter 15 14. Över 60 minuter 442 00. Uppgift saknas på delfrågan 99 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 35 LÄSNING 08.00-12.00 6 Loc 55 width 2 MD= 0 or GE 99 F.6(2). Kl 08.00-12.00 <Se F.6 för fullständig frågetext> 230 01. 0 minuter 42 02. Ca 5 minuter 87 03. Ca 10 minuter 76 04. Ca 15 minuter 73 05. Ca 20 minuter 13 06. Ca 25 minuter 63 07. Ca 30 minuter 11 08. Ca 35 minuter 11 09. Ca 40 minuter 14 10. Ca 45 minuter 5 11. Ca 50 minuter 12. Ca 55 minuter 17 13. Ca 60 minuter 9 14. Över 60 minuter 823 00. Uppgift saknas på delfrågan 99 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 36 LÄSNING 12.00-17.00 6 Loc 57 width 2 MD= 0 or GE 99 F.6(3). Kl 12.00-17.00 <Se F.6 för fullständig frågetext> 273 01. 0 minuter 40 02. Ca 5 minuter 50 03. Ca 10 minuter 50 04. Ca 15 minuter 20 05. Ca 20 minuter 7 06. Ca 25 minuter 30 07. Ca 30 minuter 5 08. Ca 35 minuter 9 09. Ca 40 minuter 3 10. Ca 45 minuter 1 11. Ca 50 minuter 12. Ca 55 minuter 1 13. Ca 60 minuter 3 14. Över 60 minuter 982 00. Uppgift saknas på delfrågan 99 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 37 LÄSNING EFTER KL 17.00 6 Loc 59 width 2 MD= 0 or GE 99 F.6(4). Efter kl 17.00 <Se F.6 för fullständig frågetext> 132 01. 0 minuter 127 02. Ca 5 minuter 146 03. Ca 10 minuter 126 04. Ca 15 minuter 90 05. Ca 20 minuter 14 06. Ca 25 minuter 82 07. Ca 30 minuter 14 08. Ca 35 minuter 12 09. Ca 40 minuter 9 10. Ca 45 minuter 1 11. Ca 50 minuter 12. Ca 55 minuter 7 13. Ca 60 minuter 4 14. Över 60 minuter 710 00. Uppgift saknas på delfrågan 99 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 38 LÄSER FLER MORGONTIDN 7 Loc 61 width 1 MD=9 F.7. Läser Du ytterligare någon morgontidning - åtminstone tre dagar i veckan? 293 1. Ja 1217 5. Nej 63 9. Uppgift saknas
VAR 39 SPORT 8 Loc 62 width 1 MD=0 or GE 9 F.8. Hur viktiga anser Du personligen att nedanstående typer av tidningsinnehåll är? Markera för varje innehållstyp hur viktigt Du anser det vara att Din lokala morgontidning innehåller just detta. F.8(1). Allmänt: sport 177 1. Mycket oviktigt 162 2. Ganska oviktigt 129 3. Något oviktigt 59 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 295 5. Något viktigt 351 6. Ganska viktigt 282 7. Mycket viktigt 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 40 FAMILJENYHETER 8 Loc 63 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(2). Allmänt: familjenyheter <Se F.8 för fullständig frågetext> 71 1. Mycket oviktigt 136 2. Ganska oviktigt 98 3. Något oviktigt 82 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 353 5. Något viktigt 438 6. Ganska viktigt 288 7. Mycket viktigt 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 41 INSÄNDARE 8 Loc 64 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(3). Allmänt: insändare <Se F.8 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket oviktigt 109 2. Ganska oviktigt 121 3. Något oviktigt 113 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 416 5. Något viktigt 420 6. Ganska viktigt 231 7. Mycket viktigt 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 42 INRIKESNYHETER 8 Loc 65 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(4). Allmänt: inrikesnyheter <Se F.8 för fullständig frågetext> 28 1. Mycket oviktigt 43 2. Ganska oviktigt 29 3. Något oviktigt 23 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 145 5. Något viktigt 483 6. Ganska viktigt 717 7. Mycket viktigt 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 43 EKONOMI OCH HANDEL 8 Loc 66 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(5). Allmänt: ekonomi och handel <Se F.8 för fullständig frågetext> 39 1. Mycket oviktigt 69 2. Ganska oviktigt 90 3. Något oviktigt 126 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 328 5. Något viktigt 465 6. Ganska viktigt 328 7. Mycket viktigt 72 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 44 RIKSDAG OCH REGERING 8 Loc 67 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(6). Allmänt: riksdag och regering <Se F.8 för fullständig frågetext> 53 1. Mycket oviktigt 54 2. Ganska oviktigt 83 3. Något oviktigt 92 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 312 5. Något viktigt 500 6. Ganska viktigt 365 7. Mycket viktigt 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 45 FACKLIGA FRÅGOR 8 Loc 68 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(7). Allmänt: fackliga frågor <Se F.8 för fullständig frågetext> 115 1. Mycket oviktigt 129 2. Ganska oviktigt 164 3. Något oviktigt 188 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 389 5. Något viktigt 321 6. Ganska viktigt 132 7. Mycket viktigt 79 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 46 OLYCKOR OCH BROTT 8 Loc 69 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(8). Allmänt: olyckor och brott <Se F.8 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket oviktigt 65 2. Ganska oviktigt 85 3. Något oviktigt 76 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 413 5. Något viktigt 526 6. Ganska viktigt 275 7. Mycket viktigt 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 47 LEDARE OCH KOMMENTARER 8 Loc 70 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(9). Allmänt: ledare och kommentarer <Se F.8 för fullständig frågetext> 97 1. Mycket oviktigt 90 2. Ganska oviktigt 118 3. Något oviktigt 193 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 374 5. Något viktigt 355 6. Ganska viktigt 226 7. Mycket viktigt 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 48 UTRIKESNYHETER 8 Loc 71 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(10). Allmänt: utrikesnyheter <Se F.8 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket oviktigt 59 2. Ganska oviktigt 65 3. Något oviktigt 51 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 267 5. Något viktigt 506 6. Ganska viktigt 462 7. Mycket viktigt 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 49 KULTURARTIKLAR 8 Loc 72 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(11). Allmänt: kulturartiklar <Se F.8 för fullständig frågetext> 147 1. Mycket oviktigt 138 2. Ganska oviktigt 166 3. Något oviktigt 161 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 370 5. Något viktigt 311 6. Ganska viktigt 150 7. Mycket viktigt 74 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 50 DEBATTARTIKLAR 8 Loc 73 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(12). Allmänt: debattartiklar <Se F.8 för fullständig frågetext> 91 1. Mycket oviktigt 104 2. Ganska oviktigt 141 3. Något oviktigt 181 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 371 5. Något viktigt 363 6. Ganska viktigt 186 7. Mycket viktigt 80 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 51 MILJÖFRÅGOR 8 Loc 74 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(13). Allmänt: miljöfrågor <Se F.8 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket oviktigt 38 2. Ganska oviktigt 68 3. Något oviktigt 90 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 310 5. Något viktigt 464 6. Ganska viktigt 451 7. Mycket viktigt 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 52 LOKAL ARBETSMARKNAD 8 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(14). Lokala nyheter: lokal arbetsmarknad <Se F.8 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket oviktigt 60 2. Ganska oviktigt 67 3. Något oviktigt 94 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 246 5. Något viktigt 442 6. Ganska viktigt 494 7. Mycket viktigt 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 53 ORGANISAT/FÖRENINGAR 8 Loc 76 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(15). Lokala nyheter: organisationer och föreningar <Se F.8 för fullständig frågetext> 63 1. Mycket oviktigt 90 2. Ganska oviktigt 141 3. Något oviktigt 207 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 462 5. Något viktigt 355 6. Ganska viktigt 117 7. Mycket viktigt 82 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 54 KÄNT FOLK PÅ ORTEN 8 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(16). Lokala nyheter: känt folk på orten <Se F.8 för fullständig frågetext> 168 1. Mycket oviktigt 169 2. Ganska oviktigt 161 3. Något oviktigt 187 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 399 5. Något viktigt 268 6. Ganska viktigt 98 7. Mycket viktigt 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 55 KOMMUNALPOLITIK 8 Loc 78 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(17). Lokala nyheter: kommunalpolitik <Se F.8 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket oviktigt 64 2. Ganska oviktigt 80 3. Något oviktigt 115 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 309 5. Något viktigt 529 6. Ganska viktigt 308 7. Mycket viktigt 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 56 LOKALA ARBETSPLATSER 8 Loc 79 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(18). Lokala nyheter: lokala arbetsplatser <Se F.8 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket oviktigt 52 2. Ganska oviktigt 79 3. Något oviktigt 159 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 398 5. Något viktigt 443 6. Ganska viktigt 248 7. Mycket viktigt 86 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 57 SKOLFRÅGOR 8 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(19). Lokala nyheter: skolfrågor <Se F.8 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket oviktigt 55 2. Ganska oviktigt 73 3. Något oviktigt 130 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 329 5. Något viktigt 443 6. Ganska viktigt 359 7. Mycket viktigt 76 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 58 NÖJEN/LOKALA ARRANGEM. 8 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(20). Lokala nyheter: nöjen/lokala arrangemang <Se F.8 för fullständig frågetext> 49 1. Mycket oviktigt 49 2. Ganska oviktigt 70 3. Något oviktigt 89 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 408 5. Något viktigt 469 6. Ganska viktigt 312 7. Mycket viktigt 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 59 SERIESIDA 8 Loc 82 width 2 MD= 0 or GE 9 F.8(21). Särskilda ämnen: seriesida <Se F.8 för fullständig frågetext> 274 01. Mycket oviktigt 179 02. Ganska oviktigt 163 03. Något oviktigt 179 04. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 288 05. Något viktigt 166 06. Ganska viktigt 180 07. Mycket viktigt 88 00. Uppgift saknas på delfrågan 56 09. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 60 NOVELLER, FÖLJETONGER 8 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(22). Särskilda ämnen: noveller, följetonger <Se F.8 för fullständig frågetext> 497 1. Mycket oviktigt 255 2. Ganska oviktigt 197 3. Något oviktigt 203 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 176 5. Något viktigt 63 6. Ganska viktigt 39 7. Mycket viktigt 87 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 61 MUSIK OCH TEATER 8 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(23). Särskilda ämnen: musik och teater <Se F.8 för fullständig frågetext> 101 1. Mycket oviktigt 104 2. Ganska oviktigt 155 3. Något oviktigt 161 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 420 5. Något viktigt 330 6. Ganska viktigt 171 7. Mycket viktigt 75 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 62 SAMLEVNADSFRÅGOR 8 Loc 86 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(24). Särskilda ämnen: samlevnadsfrågor <Se F.8 för fullständig frågetext> 94 1. Mycket oviktigt 114 2. Ganska oviktigt 166 3. Något oviktigt 260 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 425 5. Något viktigt 283 6. Ganska viktigt 97 7. Mycket viktigt 78 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 63 RADIO- OCH TV-PROGRAM 8 Loc 87 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(25). Särskilda ämnen: om radio- och TV-program <Se F.8 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket oviktigt 45 2. Ganska oviktigt 46 3. Något oviktigt 49 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 279 5. Något viktigt 485 6. Ganska viktigt 522 7. Mycket viktigt 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 64 HEMINREDNING 8 Loc 88 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(26). Särskilda ämnen: heminredning <Se F.8 för fullständig frågetext> 217 1. Mycket oviktigt 176 2. Ganska oviktigt 194 3. Något oviktigt 201 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 368 5. Något viktigt 198 6. Ganska viktigt 83 7. Mycket viktigt 80 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 65 MATLAGNING 8 Loc 89 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(27). Särskilda ämnen: matlagning <Se F.8 för fullständig frågetext> 154 1. Mycket oviktigt 167 2. Ganska oviktigt 191 3. Något oviktigt 200 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 364 5. Något viktigt 255 6. Ganska viktigt 112 7. Mycket viktigt 74 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 66 MODE 8 Loc 90 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(28). Särskilda ämnen: mode <Se F.8 för fullständig frågetext> 217 1. Mycket oviktigt 191 2. Ganska oviktigt 212 3. Något oviktigt 197 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 336 5. Något viktigt 210 6. Ganska viktigt 82 7. Mycket viktigt 72 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 67 KONSUMENTUPPLYSNING 8 Loc 91 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(29). Särskilda ämnen: konsumentupplysning <Se F.8 för fullständig frågetext> 56 1. Mycket oviktigt 50 2. Ganska oviktigt 73 3. Något oviktigt 113 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 351 5. Något viktigt 480 6. Ganska viktigt 325 7. Mycket viktigt 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 68 KORSORD OCH TÄVLINGAR 8 Loc 92 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(30). Särskilda ämnen: korsord och tävlingar <Se F.8 för fullständig frågetext> 223 1. Mycket oviktigt 173 2. Ganska oviktigt 182 3. Något oviktigt 180 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 338 5. Något viktigt 217 6. Ganska viktigt 135 7. Mycket viktigt 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 69 POPULÄRVETENSKAP 8 Loc 93 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(31). Särskilda ämnen: populärvetenskap <Se F.8 för fullständig frågetext> 91 1. Mycket oviktigt 79 2. Ganska oviktigt 119 3. Något oviktigt 284 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 362 5. Något viktigt 355 6. Ganska viktigt 135 7. Mycket viktigt 92 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 70 LOKALA AFFÄRSANNONSER 8 Loc 94 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(32). Annonser: lokala affärsannonser <Se F.8 för fullständig frågetext> 74 1. Mycket oviktigt 67 2. Ganska oviktigt 98 3. Något oviktigt 135 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 297 5. Något viktigt 478 6. Ganska viktigt 312 7. Mycket viktigt 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 71 VECKOANNONSER 8 Loc 95 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(33). Annonser: veckoannonser från livsmedelsbutiker/varuhus <Se F.8 för fullständig frågetext> 106 1. Mycket oviktigt 98 2. Ganska oviktigt 104 3. Något oviktigt 122 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 324 5. Något viktigt 425 6. Ganska viktigt 287 7. Mycket viktigt 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 72 STAT/KOMMUN ANNONSER 8 Loc 96 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(34). Annonser: statliga och kommunala annonser <Se F.8 för fullständig frågetext> 86 1. Mycket oviktigt 95 2. Ganska oviktigt 127 3. Något oviktigt 242 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 365 5. Något viktigt 361 6. Ganska viktigt 158 7. Mycket viktigt 83 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 73 PLATSANNONSER 8 Loc 97 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(35). Annonser: platsannonser <Se F.8 för fullständig frågetext> 123 1. Mycket oviktigt 73 2. Ganska oviktigt 72 3. Något oviktigt 149 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 264 5. Något viktigt 372 6. Ganska viktigt 386 7. Mycket viktigt 78 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 74 FASTIGHETSANNONSER 8 Loc 98 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(36). Annonser: fastighetsannonser <Se F.8 för fullständig frågetext> 96 1. Mycket oviktigt 81 2. Ganska oviktigt 96 3. Något oviktigt 175 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 335 5. Något viktigt 414 6. Ganska viktigt 241 7. Mycket viktigt 79 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 75 VARUMARKNAD/PRYLTORG 8 Loc 99 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(37). Annonser: allmänhetens varumarknad/pryltorg etc. <Se F.8 för fullständig frågetext> 92 1. Mycket oviktigt 104 2. Ganska oviktigt 122 3. Något oviktigt 174 4. Varken oviktigt eller viktigt/Vet ej 368 5. Något viktigt 387 6. Ganska viktigt 203 7. Mycket viktigt 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 76 NYHETER FRÅN STOCKHOLM 9 Loc 100 width 1 MD=0 or GE 9 F.9. När det gäller nyheter om aktuella händelser, hur viktigt anser Du personligen det vara att få nyheter från följande områden/länder? F.9(1). Inom Sverige: Stockholmsområdet 426 1. Mycket viktigt 624 2. Ganska viktigt 337 3. Inte särskilt viktigt 99 4. Inte alls viktigt 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 77 NYHETER FRÅN GÖTEBORG 9 Loc 101 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(2). Inom Sverige: Göteborgsområdet <Se F.9 för fullständig frågetext> 269 1. Mycket viktigt 625 2. Ganska viktigt 455 3. Inte särskilt viktigt 115 4. Inte alls viktigt 75 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 78 NYHETER FRÅN NORRLAND 9 Loc 102 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(3). Inom Sverige: Norrland <Se F.9 för fullständig frågetext> 313 1. Mycket viktigt 589 2. Ganska viktigt 453 3. Inte särskilt viktigt 121 4. Inte alls viktigt 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 79 NYHETER FRÅN DANMARK 9 Loc 103 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(4). Inom Norden: Danmark <Se F.9 för fullständig frågetext> 158 1. Mycket viktigt 816 2. Ganska viktigt 424 3. Inte särskilt viktigt 89 4. Inte alls viktigt 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 80 NYHETER FRÅN NORGE 9 Loc 104 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(5). Inom Norden: Norge <Se F.9 för fullständig frågetext> 164 1. Mycket viktigt 833 2. Ganska viktigt 417 3. Inte särskilt viktigt 75 4. Inte alls viktigt 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 81 NYHETER FRÅN FINLAND 9 Loc 105 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(6). Inom Norden: Finland <Se F.9 för fullständig frågetext> 145 1. Mycket viktigt 769 2. Ganska viktigt 462 3. Inte särskilt viktigt 108 4. Inte alls viktigt 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 82 NYHETER FRÅN ESTLAND 9 Loc 106 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(7). Inom Europa: Estland <Se F.9 för fullständig frågetext> 197 1. Mycket viktigt 771 2. Ganska viktigt 408 3. Inte särskilt viktigt 101 4. Inte alls viktigt 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 83 NYHETER FRÅN LITAUEN 9 Loc 107 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(8). Inom Europa: Litauen <Se F.9 för fullständig frågetext> 193 1. Mycket viktigt 762 2. Ganska viktigt 419 3. Inte särskilt viktigt 100 4. Inte alls viktigt 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 84 NYHETER FRÅN POLEN 9 Loc 108 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(9). Inom Europa: Polen <Se F.9 för fullständig frågetext> 162 1. Mycket viktigt 721 2. Ganska viktigt 482 3. Inte särskilt viktigt 108 4. Inte alls viktigt 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 85 NYHETER FRÅN TYSKLAND 9 Loc 109 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(10). Inom Europa: Tyskland <Se F.9 för fullständig frågetext> 255 1. Mycket viktigt 789 2. Ganska viktigt 351 3. Inte särskilt viktigt 85 4. Inte alls viktigt 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 86 NYHETER FRÅN STORBRIT 9 Loc 110 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(11). Inom Europa: Storbritannien <Se F.9 för fullständig frågetext> 223 1. Mycket viktigt 787 2. Ganska viktigt 382 3. Inte särskilt viktigt 85 4. Inte alls viktigt 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 87 NYHETER FRÅN ISRAEL 9 Loc 111 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(12). Övriga världen: Mellanöstern och Israel <Se F.9 för fullständig frågetext> 301 1. Mycket viktigt 733 2. Ganska viktigt 343 3. Inte särskilt viktigt 106 4. Inte alls viktigt 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 88 NYHETER FRÅN SOVJET 9 Loc 112 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(13). Övriga världen: Sovjetunionen <Se F.9 för fullständig frågetext> 382 1. Mycket viktigt 769 2. Ganska viktigt 262 3. Inte särskilt viktigt 78 4. Inte alls viktigt 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 89 NYHETER FRÅN INDIEN 9 Loc 113 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(14). Övriga världen: Indien <Se F.9 för fullständig frågetext> 112 1. Mycket viktigt 551 2. Ganska viktigt 623 3. Inte särskilt viktigt 185 4. Inte alls viktigt 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 90 NYHETER FRÅN JAPAN 9 Loc 114 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(15). Övriga världen: Japan <Se F.9 för fullständig frågetext> 165 1. Mycket viktigt 655 2. Ganska viktigt 525 3. Inte särskilt viktigt 133 4. Inte alls viktigt 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 91 NYHETER FRÅN USA 9 Loc 115 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(16). Övriga världen: USA <Se F.9 för fullständig frågetext> 365 1. Mycket viktigt 775 2. Ganska viktigt 287 3. Inte särskilt viktigt 63 4. Inte alls viktigt 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 92 BESÖKT ANNAT LAND 10 Loc 116 width 1 MD=9 F.10. Har Du någon gång besökt något eller några av de länder som nämns i fråga 9? 1422 1. Ja 126 5. Nej 25 9. Uppgift saknas
VAR 93 BESÖKT DANMARK 10 Loc 117 width 1 MD=9 F.10(1). Besökt Danmark <Se F.10 för fullständig frågetext> 1232 1. Ja 316 5. Nej 25 9. Upppgift saknas
VAR 94 BESÖKT NORGE 10 Loc 118 width 1 MD=9 F.10(2). Besökt Norge <Se F.10 för fullständig frågetext> 1168 1. Ja 380 5. Nej 25 9. Uppgift saknas
VAR 95 BESÖKT FINLAND 10 Loc 119 width 1 MD=9 F.10(3). Besökt Finland <Se F.10 för fullständig frågetext> 899 1. Ja 649 5. Nej 25 9. Uppgift saknas
VAR 96 BESÖKT ESTLAND 10 Loc 120 width 1 MD=9 F.10(4). Besökt Estland <Se F.10 för fullständig frågetext> 45 1. Ja 1503 5. Nej 25 9. Uppgift saknas
VAR 97 BESÖKT LITAUEN 10 Loc 121 width 1 MD=9 F.10(5). Besökt Litauen <Se F.10 för fullständig frågetext> 10 1. Ja 1538 5. Nej 25 9. Uppgift saknas
VAR 98 BESÖKT POLEN 10 Loc 122 width 1 MD=9 F.10(6). Besökt Polen <Se F.10 för fullständig frågetext> 174 1. Ja 1374 5. Nej 25 9. Uppgift saknas
VAR 99 BESÖKT TYSKLAND 10 Loc 123 width 1 MD=9 F.10(7). Besökt Tyskland <Se F.10 för fullständig frågetext> 971 1. Ja 577 5. Nej 25 9. Uppgift saknas
VAR 100 BESÖKT STORBRITANNIEN 10 Loc 124 width 1 MD=9 F.10(8). Besökt Storbritannien <Se F.10 för fullständig frågetext> 655 1. Ja 893 5. Nej 25 9. Uppgift saknas
VAR 101 BESÖKT MELLANÖSTERN 10 Loc 125 width 1 MD=9 F.10(9). Besökt Mellanöstern och Israel <Se F.10 för fullständig frågetext> 158 1. Ja 1390 5. Nej 25 9. Uppgift saknas
VAR 102 BESÖKT SOVJET 10 Loc 126 width 1 MD=9 F.10(10). Besökt Sovjet <Se F.10 för fullständig frågetext> 150 1. Ja 1398 5. Nej 25 9. Uppgift saknas
VAR 103 BESÖKT INDIEN 10 Loc 127 width 1 MD=9 F.10(11). Besökt Indien <Se F.10 för fullständig frågetext> 45 1. Ja 1503 5. Nej 25 9. Uppgift saknas
VAR 104 BESÖKT JAPAN 10 Loc 128 width 1 MD=9 F.10(12). Besökt Japan <Se F.10 för fullständig frågetext> 42 1. Ja 1506 5. Nej 25 9. Uppgift saknas
VAR 105 BESÖKT USA 10 Loc 129 width 1 MD=9 F.10(13). Besökt USA <Se F.10 för fullständig frågetext> 302 1. Ja 1246 5. Nej 25 9. Uppgift saknas
VAR 106 PRESIDENT BUSH I USA 11 Loc 130 width 1 MD=0 or GE 9 F.11. TV rapporterar mycket om vad som händer i olika delar av världen. Hur tycker Du att Sveriges Television (Kanal 1 och TV2) behandlar de styrande i följande länder? Är de alltför välvilligt, alltför kritiskt eller någorlunda rättvist behandlade? F.11(1). President Bush i USA 223 1. Alltför välvilligt 1093 3. Någorlunda rättvist 58 5. Alltför kritiskt 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 197 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 107 STYRANDE I SOVJET 11 Loc 131 width 1 MD=0 or GE 9 F.11(2). De styrande i Sovjetunionen <Se F.11 för fullständig frågetext> 133 1. Alltför välvilligt 1086 3. Någorlunda rättvist 138 5. Alltför kritiskt 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 197 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 108 MITTERAND I FRANKRIKE 11 Loc 132 width 1 MD=0 or GE 9 F.11(3). Mitterand i Frankrike <Se F.11 för fullständig frågetext> 93 1. Alltför välvilligt 1163 3. Någorlunda rättvist 74 5. Alltför kritiskt 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 197 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 109 STORBRITANNIENS PM 11 Loc 133 width 1 MD=0 or GE 9 F.11(4). Premiärministern i Storbritannien <Se F.11 för fullständig frågetext> 130 1. Alltför välvilligt 1092 3. Någorlunda rättvist 104 5. Alltför kritiskt 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 197 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 110 FIDEL CASTRO I KUBA 11 Loc 134 width 1 MD=0 or GE 9 F.11(5). Fidel Castro i Kuba <Se F.11 för fullständig frågetext> 288 1. Alltför välvilligt 884 3. Någorlunda rättvist 145 5. Alltför kritiskt 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 197 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 111 NICARAGUAS REGERING 11 Loc 135 width 1 MD=0 or GE 9 F.11(6). Regeringen i Nicaragua <Se F.11 för fullständig frågetext> 253 1. Alltför välvilligt 944 3. Någorlunda rättvist 95 5. Alltför kritiskt 84 0. Uppgift saknas på delfrågan 197 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 112 ISRAELS REGERING 11 Loc 136 width 1 MD=0 or GE 9 F.11(7). Regeringen i Israel <Se F.11 för fullständig frågetext> 285 1. Alltför välvilligt 879 3. Någorlunda rättvist 152 5. Alltför kritiskt 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 197 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 113 STYRANDE I SYDAFRIKA 11 Loc 137 width 1 MD=0 or GE 9 F.11(8). De styrande i Sydafrika <Se F.11 för fullständig frågetext> 254 1. Alltför välvilligt 934 3. Någorlunda rättvist 121 5. Alltför kritiskt 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 197 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 114 STYRANDE I KINA 11 Loc 138 width 1 MD=0 or GE 9 F.11(9). De styrande i Kina <Se F.11 för fullständig frågetext> 306 1. Alltför välvilligt 929 3. Någorlunda rättvist 76 5. Alltför kritiskt 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 197 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 115 FÖRTROENDE REGERINGEN 12 Loc 139 width 1 MD=0 or GE 9 F.12. Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande samhällsinstitutioner och grupper sköter sitt arbete? F.12(1). Regeringen 56 1. Mycket stort förtroende 396 2. Ganska stort förtroende 541 3. Varken stort eller litet förtroende 314 4. Ganska litet förtroende 213 5. Mycket litet förtroende 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 116 FÖRTROENDE POLISEN 12 Loc 140 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(2). Polisen <Se F.12 för fullständig frågetext> 164 1. Mycket stort förtroende 728 2. Ganska stort förtroende 419 3. Varken stort eller litet förtroende 163 4. Ganska litet förtroende 56 5. Mycket litet förtroende 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 117 FÖRTROENDE SJUKVÅRDEN 12 Loc 141 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(3). Sjukvården <Se F.12 för fullständig frågetext> 304 1. Mycket stort förtroende 713 2. Ganska stort förtroende 303 3. Varken stort eller litet förtroende 152 4. Ganska litet förtroende 48 5. Mycket litet förtroende 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 118 FÖRTROENDE FÖRSVARET 12 Loc 142 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(4). Försvaret <Se F.12 för fullständig frågetext> 98 1. Mycket stort förtroende 372 2. Ganska stort förtroende 613 3. Varken stort eller litet förtroende 254 4. Ganska litet förtroende 170 5. Mycket litet förtroende 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 119 FÖRTROENDE RIKSDAGEN 12 Loc 143 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(5). Riksdagen <Se F.12 för fullständig frågetext> 59 1. Mycket stort förtroende 408 2. Ganska stort förtroende 617 3. Varken stort eller litet förtroende 278 4. Ganska litet förtroende 140 5. Mycket litet förtroende 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 120 FÖRTROENDE BANKERNA 12 Loc 144 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(6). Bankerna <Se F.12 för fullständig frågetext> 89 1. Mycket stort förtroende 395 2. Ganska stort förtroende 516 3. Varken stort eller litet förtroende 358 4. Ganska litet förtroende 160 5. Mycket litet förtroende 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 121 FÖRTROENDE DAGSPRESS 12 Loc 145 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(7). Dagspressen <Se F.12 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket stort förtroende 400 2. Ganska stort förtroende 656 3. Varken stort eller litet förtroende 284 4. Ganska litet förtroende 110 5. Mycket litet förtroende 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 122 FÖRTROENDE FACKET 12 Loc 146 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(8). De fackliga organisationerna <Se F.12 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket stort förtroende 264 2. Ganska stort förtroende 517 3. Varken stort eller litet förtroende 403 4. Ganska litet förtroende 262 5. Mycket litet förtroende 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 123 FÖRTROENDE RADIO/TV 12 Loc 147 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(9). Radio och TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 85 1. Mycket stort förtroende 696 2. Ganska stort förtroende 570 3. Varken stort eller litet förtroende 138 4. Ganska litet förtroende 19 5. Mycket litet förtroende 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 124 FÖRTROENDE GRUNDSKOLA 12 Loc 148 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(10). Grundskolan <Se F.12 för fullständig frågetext> 110 1. Mycket stort förtroende 549 2. Ganska stort förtroende 542 3. Varken stort eller litet förtroende 224 4. Ganska litet förtroende 71 5. Mycket litet förtroende 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 125 FÖRTROENDE STORFÖRET. 12 Loc 149 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(11). Storföretagen <Se F.12 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket stort förtroende 338 2. Ganska stort förtroende 660 3. Varken stort eller litet förtroende 320 4. Ganska litet förtroende 137 5. Mycket litet förtroende 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 126 INTRESSE FÖR POLITIK 13 Loc 150 width 1 MD=9 Nu följer några frågor om politik och samhälle. F.13. Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? 151 1. Mycket intresserad 696 2. Ganska intresserad 581 3. Inte särskilt intresserad 127 4. Inte alls intresserad 18 9. Uppgift saknas
VAR 127 SAMHÄLLSPROBLEM 14 Loc 151 width 1 F.14. Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker Du är viktigast i Sverige idag? Ange högst tre frågor/samhällsproblem. 1376 1. Svar på frågan 197 5. Inget svar på frågan
VAR 128 SAMHÄLLSPROBLEM 1 14 Loc 152 width 3 MD=999 F.14(1). Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 1 <Se F.14 för fullständig frågetext> 20 001. Skatter, arbetsgivaravgifter 2 002. Lägre skatter 003. Högre skatter för de rika 004. Marginalskattesänkningar 005. Skattereformen 2 006. Momsen på livsmedel 1 007. Bekämpa skattefiffel/ekonomisk brottslighet, inför generalklausul, bekämpa spekulationsvinster 1 008. Man skall kunna leva på sin lön 1 009. Indirekta skatter/punktskatter 010. Kommunalskattefrågor 011. Skatteavdragsfrågor (dock ej bostadsavdrag se kod 121) 165 020. Sveriges ekonomi 1 021. Valutafrågor, handelsbalans, budgetunderskott, utlandslån, räntenivån, prisstegringar, inflation, frihandel, fri konkurrens 3 022. Lönenivå, lönepolitik 023. Systemfel 024. Spara på offentliga utgifter. Vi måste spara för att minska budgetunderskottet 4 025. Prisstegringar, inflation 1 026. Privatekonomi, den egna ekonomin 027. Bensinpriset 1 030. Offentlig sektor 2 035. Privatiseringar 26 040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 041. Sociala reformer 1 042. Minska bidragen 2 044. Välfärdssamhället, tryggheten 9 047. Fördelningsfrågor 9 050. Pensioner - pensionärsfrågor 1 051. ATP-fonder 052. Privata pensioner 71 060. Äldrevård 063. Eget rum för långtidssjuka 127 070. Sjukvård/sjukförsäkring 071. Handikappfrågor 072. Husläkare 073. Sjukersättningen/karensdagar 1 074. Privat sjukvård/privatisera sjukvården 077. Aids-problemet 26 080. Alkohol/narkotika, bekämpa missbruk, bättre vård, nykterhetspolitik, spritpriser, bekämpa narkotikalangare och spritlangare, förbjud bruk av narkotika, inför motbok och eller registering 28 085. Familjepolitik/barnomsorg 1 086. Vårdnadsbidrag 087. Privat barnomsorg 089. Föräldraförsäkring 092. Barndaghem 1 095. Barnfamiljernas ekonomi 096. Sextimmars arbetsdag 29 100. Utbildningspolitik, forskning 101. Mer disciplin och ordning i skolan 1 102. Betygen i skolan 103. Kulturfrågor 110. Fritid/idrott 6 111. Ungdomens framtid och problem, även barnens framtid och problem 5 120. Bostadspolitik, allmänt 121. Villaägare, ekonomi 122. Bostadsrätt 3 123. Hyreskostnadsfrågor, bostadsbidrag 2 124. Bostadsbrist 2 125. Bostäder till ungdomar 6 130. Decentralisering/lokaliseringspolitik/ regionalpolitiken/Land-stad, inflyttning till städer, avfolkning, utlokalisering, flyttlasspolitiken 131. Småskalighet, lokalsamhälle 7 140. Jordbrukspolitik 143. Livsmedelssubventioner 1 144. Matpriser 150. Byråkrati- för mycket byråkrati, blankettkrångel, korporativism 1 151. Pampvälde, etablissemanget, makteliten 153. Personlig integritet, personnummer 277 160. Miljö/miljövård/naturvård 1 161. Kemiska bekämpningsmedel i skogs- och jordbruk 162. Trafik, bilism, avgasföroreningar och blyfri bensin 1 163. Försurning, skogsdöd 164. Mot gifter i jobbet, bättre arbetsmiljö 165. Havs- och vattenföroreningar 1 166. Ozonskiktet 3 167. Luftföroreningar 168. Växthuseffekten 2 170. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsning, SJ, flyget, lågpris, privatbilism i städerna, kollektivtrafik 171. SCAN-link 172. Öresundsbron 173. Inlandsbanan 68 180. Lag och ordning, kriminalvård, polisväsende, brottslighet 190. Religion och moral, kyrka-stat, kristen fostran i skolan, andliga värden och kvinnoprästfrågan 191. Porr och prostitution 1 192. Abort 193. Genmanipulation (påverkan på människors arvsanlag) 194. Hederlighet 200. Massmedia, radio- och TV-monopolet, programpolitik, presstöd 201. Reklam-TV 1 202. Nya reklam-TV kanalen 204. Sensationsjournalistik, personlig integritet i medierna etc. 2 210. Fredsfrågan, internationell nedrustning 220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 6 222. Försvarspolitik/försvarsutgifter 223. Vapenexport 1 224. U-hjälp 225. U-båtskränkningar 29 226. EG 2 230. Internationella frågor, allmänt 231. Rasåtskillnad, apartheid, Sydafrika 232. Baltikum 233. Ryssland/Sovjet 234. Jugoslavien 1 235. Mellanöstern 236. USA 284 240. Sysselsättning, arbetslöshet 3 241. Bekämpa ungdomsarbetslösheten 242. Robotisering/datorisering i arbetslivet 245. Semester 246. Arbetsmoral, ansvar etc. 9 250. Näringspolitik, industripolitik, varven, textil, stål, skogen 2 260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 2 261. Kärnkraft 264. Kärnkraftens avfallsfråga 270. Statligt inflytande över privata företag/socialiseringsfrågan 280. Medbestämmande, företagsdemokrati 290. Löntagarfonder 3 295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 5 300. Rättsamhället - rättsäkerhet 301. Affärer 43 310. Invandrarpolitik 7 315. Flyktingfrågor 9 316. Rasism 320. Övriga sakfrågor 330. Ideologibegrepp 331. Socialism 332. Kommunism, klasskamp, revolution 333. Liberalism 334. Konservatism, traditioner, det gamla 335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 336. Individualism vs kollektivism 337. Nyliberalism 1 338. Demokrati 339. Vänsterpolitik 2 340. Högerpolitik 341. Radikalism 342. Systemskifte 343. Gröna ideer, grön ideologi 1 344. Rättvisa 1 350. Partipolitik (allmänna omdömen om partier) 2 360. Förtroende för partier och politiker 370. Partiledare 371. Övriga personfrågor 380. Klassamhället (gruppreferenser) 8 390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning 500. Lokala och kommunala frågor 1 598. Alla frågor 27 599. Övrigt 197 999. Uppgift saknas
VAR 129 SAMHÄLLSPROBLEM 2 14 Loc 155 width 3 MD= 0 or GE 999 F.14(2). Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 2 <Se F.14 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 128 001. Skatter, arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 89 000. Frågan ej tillämplig 197 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 6 7 8 9 11 20 22 23 Frek: 89 28 1 1 5 1 2 1 101 2 1 Kod: 25 26 30 40 44 47 50 60 70 71 73 Frek: 4 3 12 43 5 17 14 82 109 1 1 Kod: 77 80 85 89 92 100 101 110 111 120 123 Frek: 2 24 35 1 2 76 2 1 7 22 8 Kod: 124 130 140 144 160 161 163 164 167 170 172 Frek: 3 6 9 2 167 1 1 1 2 5 1 Kod: 180 190 192 202 220 222 226 240 241 250 260 Frek: 79 1 2 1 5 12 35 206 5 7 3 Kod: 261 280 295 300 310 315 316 344 360 380 390 Frek: 3 1 3 6 47 9 17 2 2 2 2 Kod: 599 999 Frek: 25 197
VAR 130 SAMHÄLLSPROBLEM 3 14 Loc 158 width 3 MD= 0 or GE 999 F.14(3). Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 3 <Se F.14 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 128 001. Skatter, arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 290 000. Frågan ej tillämplig 197 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 5 6 9 20 21 22 25 26 Frek: 290 24 4 1 1 1 74 3 4 5 2 Kod: 30 35 40 42 44 47 50 51 60 70 71 Frek: 5 2 32 3 1 7 16 1 67 67 2 Kod: 73 77 80 85 100 103 111 120 121 123 124 Frek: 3 1 13 43 56 4 7 17 1 4 4 Kod: 130 140 144 150 160 162 164 170 180 190 200 Frek: 11 3 1 3 145 1 3 6 92 2 1 Kod: 202 210 220 222 224 226 233 240 241 250 260 Frek: 1 3 5 13 1 34 1 118 2 11 6 Kod: 261 280 295 300 310 315 316 330 338 340 342 Frek: 4 1 3 8 52 10 17 1 1 1 1 Kod: 344 350 360 380 390 598 599 999 Frek: 1 2 1 3 6 1 35 197
VAR 131 MINSKA OFFENTL SEKTOR 15 Loc 161 width 1 MD=0 or GE 9 F.15. Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? F.15(1). Minska den offentliga sektorn 407 1. Mycket bra förslag 386 2. Ganska bra förslag 313 3. Varken bra eller dåligt förslag 203 4. Ganska dåligt förslag 157 5. Mycket dåligt förslag 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 132 STOPPA PRIVATBILISMEN 15 Loc 162 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(2). Stoppa privatbilismen i innerstäderna <Se F.15 för fullständig frågetext> 332 1. Mycket bra förslag 459 2. Ganska bra förslag 328 3. Varken bra eller dåligt förslag 248 4. Ganska dåligt förslag 135 5. Mycket dåligt förslag 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 133 MINSKA FÖRSVARSUTG. 15 Loc 163 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(3). Minska försvarsutgifterna <Se F.15 för fullständig frågetext> 377 1. Mycket bra förslag 410 2. Ganska bra förslag 348 3. Varken bra eller dåligt förslag 237 4. Ganska dåligt förslag 128 5. Mycket dåligt förslag 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 134 BEHÅLL KÄRNKRAFTEN 15 Loc 164 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(4). Behålla kärnkraften även efter år 2010 <Se F.15 för fullständig frågetext> 354 1. Mycket bra förslag 349 2. Ganska bra förslag 324 3. Varken bra eller dåligt förslag 203 4. Ganska dåligt förslag 268 5. Mycket dåligt förslag 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 135 SJUKVÅRD I PRIV REGI 15 Loc 165 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(5). Bedriva mer av sjukvården i privat regi <Se F.15 för fullständig frågetext> 309 1. Mycket bra förslag 450 2. Ganska bra förslag 360 3. Varken bra eller dåligt förslag 234 4. Ganska dåligt förslag 156 5. Mycket dåligt förslag 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 136 MILJÖVÄNLIGT SAMHÄLLE 15 Loc 166 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(6). Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen ekonomisk tillväxt <Se F.15 för fullständig frågetext> 326 1. Mycket bra förslag 476 2. Ganska bra förslag 425 3. Varken bra eller dåligt förslag 198 4. Ganska dåligt förslag 78 5. Mycket dåligt förslag 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 137 FÄRRE FLYKTINGAR 15 Loc 167 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(7). Ta emot färre flyktingar i Sverige <Se F.15 för fullständig frågetext> 485 1. Mycket bra förslag 365 2. Ganska bra förslag 328 3. Varken bra eller dåligt förslag 187 4. Ganska dåligt förslag 147 5. Mycket dåligt förslag 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 34 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 138 OMDÖME OM REGERINGEN 16 Loc 168 width 1 MD=9 F.16. Hur tycker Du regeringen sköter sin uppgift? 46 1. Mycket bra 398 2. Ganska bra 660 3. Varken bra eller eller dåligt 280 4. Ganska dåligt 135 5. Mycket dåligt 54 9. Uppgift saknas
VAR 139 VÄNSTER-HÖGERSKALAN 17 Loc 169 width 1 MD=9 F.17. Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle Du vilja placera Dig själv på en sådan vänster-högerskala? 131 1. Klart till vänster 329 2. Något till vänster 466 3. Varken till vänster eller till höger 410 4. Något till höger 176 5. Klart till höger 61 9. Uppgift saknas
VAR 140 MEDLEMSKAP I EG 18 Loc 170 width 1 MD=9 F.18. Vad är Din åsikt om ett svenskt medlemskap i EG? 714 1. I huvudsak för ett svenskt medlemskap i EG 532 3. Har ingen bestämd åsikt i frågan 306 5. I huvudsak emot ett svenskt medlemskap i EG 21 9. Uppgift saknas
VAR 141 EG-MEDLEMSKAP: STYRKA 18 Loc 171 width 1 MD=9 F.18(1). Har Du en bestämd uppfattning i denna fråga eller är Du mera tveksam? <Se F.18 för fullständig frågetext> 712 1. Bestämd uppfattning 766 2. Mera tveksam 95 9. Uppgift saknas
VAR 142 OMDÖME CENTERPARTIET 19 Loc 172 width 2 MD=98 or GE 99 F.19. Den här frågan gäller hur mycket man allmänt sett gillar respektive ogillar de politiska partierna. Var skulle Du personligen vilja placera de olika partierna på nedanstående skala? F.19(1). Centerpartiet 84 -5. Ogillar starkt 35 -4. 86 -3. 82 -2. 96 -1. 506 00. Varken gillar eller ogillar 202 01. 147 02. 137 03. 55 04. 37 05. Gillar starkt 47 98. Uppgift saknas på delfrågan 59 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 143 OMDÖME MODERATERNA 19 Loc 174 width 2 MD=98 or GE 99 F.19(2). Moderata samlingspartiet <Se F.19 för fullständig frågetext> 305 -5. Ogillar starkt 88 -4. 88 -3. 65 -2. 64 -1. 197 00. Varken gillar eller ogillar 99 01. 114 02. 168 03. 153 04. 126 05. Gillar starkt 47 98. Uppgift saknas på delfrågan 59 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 144 OMDÖME VÄNSTERPARTIET 19 Loc 176 width 2 MD=98 or GE 99 F.19(3). Vänsterpartiet <Se F.19 för fullständig frågetext> 335 -5. Ogillar starkt 110 -4. 110 -3. 88 -2. 89 -1. 364 00. Varken gillar eller ogillar 126 01. 93 02. 79 03. 36 04. 28 05. Gillar starkt 56 98. Uppgift saknas på delfrågan 59 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 145 OMDÖME FOLKPARTIET 19 Loc 178 width 2 MD=98 or GE 99 F.19(4). Folkpartiet liberalerna <Se F.19 för fullständig frågetext> 120 -5. Ogillar starkt 61 -4. 96 -3. 104 -2. 104 -1. 372 00. Varken gillar eller ogillar 156 01. 159 02. 165 03. 87 04. 25 05. Gillar starkt 65 98. Uppgift saknas på delfrågan 59 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 146 OMDÖME SOCIALDEMOKRAT 19 Loc 180 width 2 MD=98 or GE 99 F.19(5). Socialdemokraterna <Se F.19 för fullständig frågetext> 163 -5. Ogillar starkt 98 -4. 102 -3. 71 -2. 98 -1. 249 00. Varken gillar eller ogillar 120 01. 127 02. 174 03. 126 04. 152 05. Gillar starkt 34 98. Uppgift saknas på delfrågan 59 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 147 OMDÖME MILJÖPARTIET 19 Loc 182 width 2 MD=98 or GE 99 F.19(6). Miljöpartiet de gröna <Se F.19 för fullständig frågetext> 183 -5. Ogillar starkt 92 -4. 76 -3. 71 -2. 83 -1. 433 00. Varken gillar eller ogillar 184 01. 127 02. 105 03. 56 04. 42 05. Gillar starkt 62 98. Uppgift saknas på delfrågan 59 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 148 OMDÖME KDS 19 Loc 184 width 2 MD=98 or GE 99 F.19(7). Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet <Se F.19 för fullständig frågetext> 162 -5. Ogillar starkt 62 -4. 84 -3. 75 -2. 69 -1. 424 00. Varken gillar eller ogillar 155 01. 143 02. 137 03. 78 04. 67 05. Gillar starkt 58 98. Uppgift saknas på delfrågan 59 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 149 OMDÖME NY DEMOKRATI 19 Loc 186 width 2 MD=98 or GE 99 F.19(8). Ny demokrati <Se F.19 för fullständig frågetext> 444 -5. Ogillar starkt 94 -4. 65 -3. 56 -2. 44 -1. 322 00. Varken gillar eller ogillar 104 01. 102 02. 88 03. 76 04. 64 05. Gillar starkt 55 98. Uppgift saknas på delfrågan 59 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 150 OMDÖME OLOF JOHANSSON 19 Loc 188 width 2 MD=98 or GE 99 F.19(9). Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Olof Johansson <Se F.19 för fullständig frågetext> 121 -5. Ogillar starkt 73 -4. 121 -3. 104 -2. 106 -1. 453 00. Varken gillar eller ogillar 165 01. 146 02. 115 03. 38 04. 24 05. Gillar starkt 48 98. Uppgift saknas på delfrågan 59 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 151 OMDÖME CARL BILDT 19 Loc 190 width 2 MD=98 or GE 99 F.19(10). Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Carl Bildt <Se F.19 för fullständig frågetext> 291 -5. Ogillar starkt 75 -4. 71 -3. 58 -2. 57 -1. 182 00. Varken gillar eller ogillar 117 01. 120 02. 160 03. 170 04. 171 05. Gillar starkt 42 98. Uppgift saknas på delfrågan 59 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 152 OMDÖME LARS WERNER 19 Loc 192 width 2 MD=98 or GE 99 F.19(11). Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Lars Werner <Se F.19 för fullständig frågetext> 138 -5. Ogillar starkt 70 -4. 89 -3. 93 -2. 89 -1. 357 00. Varken gillar eller ogillar 204 01. 153 02. 119 03. 85 04. 64 05. Gillar starkt 53 98. Uppgift saknas på delfrågan 59 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 153 OMDÖME B WESTERBERG 19 Loc 194 width 2 MD=98 or GE 99 F.19(12). Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Bengt Westerberg <Se F.19 för fullständig frågetext> 129 -5. Ogillar starkt 68 -4. 91 -3. 83 -2. 86 -1. 324 00. Varken gillar eller ogillar 177 01. 200 02. 163 03. 103 04. 37 05. Gillar starkt 53 98. Uppgift saknas på delfrågan 59 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 154 OMDÖME INGV. CARLSSON 19 Loc 196 width 2 MD=98 or GE 99 F.19(13). Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Ingvar Carlsson <Se F.19 för fullständig frågetext> 150 -5. Ogillar starkt 64 -4. 84 -3. 91 -2. 90 -1. 275 00. Varken gillar eller ogillar 161 01. 147 02. 156 03. 137 04. 121 05. Gillar starkt 38 98. Uppgift saknas på delfrågan 59 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 155 OMDÖME ALF SVENSSON 19 Loc 198 width 2 MD=98 or GE 99 F.19(14). Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Alf Svensson <Se F.19 för fullständig frågetext> 135 -5. Ogillar starkt 53 -4. 73 -3. 59 -2. 67 -1. 366 00. Varken gillar eller ogillar 182 01. 183 02. 153 03. 116 04. 74 05. Gillar starkt 53 98. Uppgift saknas på delfrågan 59 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 156 OMDÖME I WACHTMEISTER 19 Loc 200 width 2 MD=98 or GE 99 F.19(15). Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Ian Wachtmeister <Se F.19 för fullständig frågetext> 355 -5. Ogillar starkt 103 -4. 75 -3. 63 -2. 47 -1. 276 00. Varken gillar eller ogillar 143 01. 122 02. 131 03. 74 04. 79 05. Gillar starkt 46 98. Uppgift saknas på delfrågan 59 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 157 CARLSSON: ÄRLIG 20 Loc 202 width 1 MD=0 or GE 9 F.20. På nedanstående lista finns ett antal ord och uttryck som kan användas för att beskriva olika egenskaper hos partiledarna. Hur bra tycker Du att de stämmer in på Ingvar Carlsson och Carl Bildt? F.20(1). Ingvar Carlsson: Ärlig 265 1. Stämmer mycket bra 690 2. Stämmer ganska bra 388 3. Stämmer ganska dåligt 103 4. Stämmer mycket dåligt 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 89 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 158 CARLSSON: PÅLITLIG 20 Loc 203 width 1 MD=0 or GE 9 F.20(2). Ingvar Carlsson: Pålitlig <Se F.20 för fullständig frågetext> 192 1. Stämmer mycket bra 630 2. Stämmer ganska bra 483 3. Stämmer ganska dåligt 129 4. Stämmer mycket dåligt 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 89 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 159 CARLSSON: INSPIRERAR 20 Loc 204 width 1 MD=0 or GE 9 F.20(3). Ingvar Carlssson: Inspirerande <Se F.20 för fullständig frågetext> 65 1. Stämmer mycket bra 263 2. Stämmer ganska bra 679 3. Stämmer ganska dåligt 420 4. Stämmer mycket dåligt 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 89 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 160 CARLSSON: KUNNIG 20 Loc 205 width 1 MD=0 or GE 9 F.20(4). Ingvar Carlsson: Kunnig <Se F.20 för fullständig frågetext> 386 1. Stämmer mycket bra 826 2. Stämmer ganska bra 186 3. Stämmer ganska dåligt 45 4. Stämmer mycket dåligt 41 0. Uppgift saknas delfrågan 89 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 161 CARLSSON: SYMPATISK 20 Loc 206 width 1 MD=0 or GE 9 F.20(5). Ingvar Carlsson: Sympatisk <Se F.20 för fullständig frågetext> 273 1. Stämmer mycket bra 692 2. Stämmer ganska bra 345 3. Stämmer ganska dåligt 120 4. Stämmer mycket dåligt 54 0. Uppgift saknas delfrågan 89 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 162 CARLSSON: STARK 20 Loc 207 width 1 MD=0 or GE 9 F.20(6). Ingvar Carlsson: Stark ledare <Se F.20 för fullständig frågetext> 124 1. Stämmer mycket bra 427 2. Stämmer ganska bra 610 3. Stämmer ganska dåligt 273 4. Stämmer mycket dåligt 50 0. Uppgift saknas delfrågan 89 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 163 BILDT: ÄRLIG 20 Loc 208 width 1 MD=0 or GE 9 F.20(7). Carl Bildt: Ärlig <Se F.20 för fullständig frågetext> 212 1. Stämmer mycket bra 695 2. Stämmer ganska bra 381 3. Stämmer ganska dåligt 153 4. Stämmer mycket dåligt 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 89 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 164 BILDT: PÅLITLIG 20 Loc 209 width 1 MD=0 or GE 9 F.20(8). Carl Bildt: Pålitlig <Se F.20 för fullständig frågetext> 178 1. Stämmer mycket bra 635 2. Stämmer ganska bra 455 3. Stämmer ganska dåligt 164 4. Stämmer mycket dåligt 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 89 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 165 BILDT: INSPIRERANDE 20 Loc 210 width 1 MD=0 or GE 9 F.20(9). Carl Bildt: Inspirerande <Se F.20 för fullständig frågetext> 159 1. Stämmer mycket bra 505 2. Stämmer ganska bra 528 3. Stämmer ganska dåligt 237 4. Stämmer mycket dåligt 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 89 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 166 BILDT: KUNNIG 20 Loc 211 width 1 MD=0 or GE 9 F.20(10). Carl Bildt: Kunnig <Se F.20 för fullständig frågetext> 615 1. Stämmer mycket bra 660 2. Stämmer ganska bra 119 3. Stämmer ganska dåligt 56 4. Stämmer mycket dåligt 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 89 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 167 BILDT: SYMPATISK 20 Loc 212 width 1 MD=0 or GE 9 F.20(11). Carl Bildt: Sympatisk <Se F.20 för fullständig frågetext> 158 1. Stämmer mycket bra 472 2. Stämmer ganska bra 516 3. Stämmer ganska dåligt 282 4. Stämmer mycket dåligt 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 89 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 168 BILDT: STARK LEDARE 20 Loc 213 width 1 MD=0 or GE 9 F.20(12). Carl Bildt: Stark ledare <Se F.20 för fullständig frågetext> 428 1. Stämmer mycket bra 675 2. Stämmer ganska bra 241 3. Stämmer ganska dåligt 102 4. Stämmer mycket dåligt 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 89 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 169 CARLSSON: ARG 21 Loc 214 width 1 MD=0 or GE 9 F.21. Har Ingvar Carlsson, Carl Bildt eller Ian Wacthmeister på grund av sin personlighet eller sitt agerande någon gång fått Dig att känna Dig... F.21(1). Ingvar Carlsson: arg 782 1. Ja 632 5. Nej 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 119 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 170 CARLSSON: FÖRHOPPNING 21 Loc 215 width 1 MD=0 or GE 9 F.21(2). Ingvar Carlsson: förhoppningsfull <Se F.21 för fullständig frågetext> 643 1. Ja 740 5. Nej 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 119 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 171 CARLSSON: RÄDD 21 Loc 216 width 1 MD=0 or GE 9 F.21(3). Ingvar Carlsson: rädd <Se F.21 för fullständig frågetext> 275 1. Ja 1097 5. Nej 82 0. Uppgift saknas på delfrågan 119 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 172 CARLSSON: STOLT 21 Loc 217 width 1 MD=0 or GE 9 F.21(4). Ingvar Carlsson: stolt <Se F.21 för fullständig frågetext> 309 1. Ja 1062 5. Nej 83 0. Uppgift saknas på delfrågan 119 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 173 CARLSSON: UPPRÖRD 21 Loc 218 width 1 MD=0 or GE 9 F.21(5). Ingvar Carlsson: upprörd <Se F.21 för fullständig frågetext> 794 1. Ja 583 5. Nej 77 0. Uppgift saknas på delfrågan 119 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 174 CARLSSON: SYMPATI 21 Loc 219 width 1 MD=0 or GE 9 F.21(6). Ingvar Carlsson: sympatiskt inställd <Se F.21 för fullständig frågetext> 690 1. Ja 681 5. Nej 83 0. Uppgift saknas på delfrågan 119 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 175 CARLSSON: OBEHAG 21 Loc 220 width 1 MD=0 or GE 9 F.21(7). Ingvar Carlsson: obehagligt berörd <Se F.21 för fullständig frågetext> 444 1. Ja 923 5. Nej 87 0. Uppgift saknas på delfrågan 119 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 176 BILDT: ARG 21 Loc 221 width 1 MD=0 or GE 9 F.21(8). Carl Bildt: arg <Se F.21 för fullständig frågetext> 763 1. Ja 640 5. Nej 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 119 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 177 BILDT: FÖRHOPPNING 21 Loc 222 width 1 MD=0 or GE 9 F.21(9). Carl Bildt: förhoppningsfull <Se F.21 för fullständig frågetext> 658 1. Ja 719 5. Nej 77 0. Uppgift saknas på delfrågan 119 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 178 BILDT: RÄDD 21 Loc 223 width 1 MD=0 or GE 9 F.21(10). Carl Bildt: rädd <Se F.21 för fullständig frågetext> 372 1. Ja 1001 5. Nej 81 0. Uppgift saknas på delfrågan 119 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 179 BILDT: STOLT 21 Loc 224 width 1 MD=0 or GE 9 F.21(11). Carl Bildt: stolt <Se F.21 för fullständig frågetext> 247 1. Ja 1121 5. Nej 86 0. Uppgift saknas på delfrågan 119 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 180 BILDT: UPPRÖRD 21 Loc 225 width 1 MD=0 or GE 9 F.21(12). Carl Bildt: upprörd <Se F.21 för fullständig frågetext> 696 1. Ja 673 5. Nej 85 0. Uppgift saknas på delfrågan 119 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 181 BILDT: SYMPATISK 21 Loc 226 width 1 MD=0 or GE 9 F.21(13). Carl Bildt: sympatiskt inställd <Se F.21 för fullständig frågetext> 621 1. Ja 735 5. Nej 98 0. Uppgift saknas på delfrågan 119 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 182 BILDT: OBEHAG 21 Loc 227 width 1 MD=0 or GE 9 F.21(14). Carl Bildt: obehagligt berörd <Se F.21 för fullständig frågetext> 483 1. Ja 874 5. Nej 97 0. Uppgift saknas på delfrågan 119 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 183 WACHTMEISTER: ARG 21 Loc 228 width 1 MD=0 or GE 9 F.21(15). Ian Wachtmeister: arg <Se F.21 för fullständig frågetext> 667 1. Ja 718 5. Nej 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 119 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 184 WACHTMEISTER: FÖRHOPP 21 Loc 229 width 1 MD=0 or GE 9 F.21(16). Ian Wachtmeister: förhoppningsfull <Se F.21 för fullständig frågetext> 465 1. Ja 895 5. Nej 94 0. Uppgift saknas på delfrågan 119 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 185 WACHTMEISTER: RÄDD 21 Loc 230 width 1 MD=0 or GE 9 F.21(17). Ian Wachtmeister: rädd <Se F.21 för fullständig frågetext> 428 1. Ja 929 5. Nej 97 0. Uppgift saknas på delfrågan 119 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 186 WACHTMEISTER: STOLT 21 Loc 231 width 1 MD=0 or GE 9 F.21(18). Ian Wachtmeister: stolt <Se F.21 för fullständig frågetext> 143 1. Ja 1207 5. Nej 104 0. Uppgift saknas på delfrågan 119 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 187 WACHTMEISTER: UPPRÖRD 21 Loc 232 width 1 MD=0 or GE 9 F.21(19). Ian Wachtmeister: upprörd <Se F.21 för fullständig frågetext> 688 1. Ja 667 5. Nej 99 0. Uppgift saknas på delfrågan 119 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 188 WACHTMEISTER: SYMPATI 21 Loc 233 width 1 MD=0 or GE 9 F.21(20). Ian Wachtmeister: sympatiskt inställd <Se F.21 för fullständig frågetext> 490 1. Ja 857 5. Nej 107 0. Uppgift saknas på delfrågan 119 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 189 WACHTMEISTER: OBEHAG 21 Loc 234 width 1 MD=0 or GE 9 F.21(21). Ian Wachtmeister: obehagligt berörd <Se F.21 för fullständig frågetext> 578 1. Ja 778 5. Nej 98 0. Uppgift saknas på delfrågan 119 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 190 BÄSTA PARTI 22 Loc 235 width 2 MD= 0 or GE 99 F.22(1). Vilket parti tycker Du bäst om idag? 65 01. Vänsterpartiet 446 02. Socialdemokraterna 102 03. Centerpartiet 127 04. Folkpartiet liberalerna 303 05. Moderata samlingspartiet 117 06. Kds-Kristdemokratiska samhällspartiet 50 07. Miljöpartiet de gröna 102 08. Ny demokrati 20 09. Flera partier angivna 87 10. Annat parti 44 00. Uppgift saknas på delfrågan 110 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 191 PARTIANHÄNGARE 22 Loc 237 width 1 MD=0 or GE 9 F.22(2). Anser Du Dig vara en övertygad anhängare av detta parti? 368 1. Ja, mycket övertygad 655 3. Ja, något övertygad 426 5. Nej 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 110 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 192 MINSKA SOC. KLYFTOR 23 Loc 238 width 1 MD=9 F.23. Vad är Din åsikt om följande påståenden? F.23(1). Det är samhällets ansvar att minska de sociala klyftorna 566 1. Instämmer helt 742 2. Instämmer i stort sett 116 3. I stort sett motsatt åsikt 27 4. Helt motsatt åsikt 122 9. Uppgift saknas
VAR 193 SÄNKT KOMMUNALSKATT 23 Loc 239 width 1 MD=9 F.23(2). Det är mer angeläget att sänka kommunalskatten än att bygga ut den kommunala servicen <Se F.23 för fullständig frågetext> 178 1. Instämmer helt 483 2. Instämmer i stort sett 518 3. I stort sett motsatt åsikt 244 4. Helt motsatt åsikt 150 9. Uppgift saknas
VAR 194 MINSKA INKOMSTKLYFTOR 23 Loc 240 width 1 MD=9 F.23(3). Inkomstklyftor bör kontinuerligt minskas <Se F.23 för fullständig frågetext> 501 1. Instämmer helt 625 2. Instämmer i stort sett 239 3. I stort sett motsatt åsikt 62 4. Helt motsatt åsikt 146 9. Uppgift saknas
VAR 195 UP: ÄLDREOMSORG 24 Loc 241 width 1 MD=9 F.24. Ange nedan vilka olika former av service Du eller någon nära anhörig utnyttjar, och om Du själv arbetar inom något av dessa serviceområden. F.24(1). Utnyttjar själv: äldreomsorg 17 1. Ja 1290 5. Nej 266 9. Uppgift saknas
VAR 196 UP: VÅRDCENTRAL 24 Loc 242 width 1 MD=9 F.24(2). Utnyttjar själv: vårdcentral <Se F.24 för fullständig frågetext> 863 1. Ja 529 5. Nej 181 9. Uppgift saknas
VAR 197 UP: KOLLEKTIVTRAFIK 24 Loc 243 width 1 MD=9 F.24(3). Utnyttjar själv: kollektivtrafik <Se F.24 för fullständig frågetext> 613 1. Ja 762 5. Nej 198 9. Uppgift saknas
VAR 198 UP: SJUKHUSVÅRD 24 Loc 244 width 1 MD=9 F.24(4). Utnyttjar själv: sjukhusvård <Se F.24 för fullständig frågetext> 697 1. Ja 672 5. Nej 204 9. Uppgift saknas
VAR 199 UP: BIBLIOTEK 24 Loc 245 width 1 MD=9 F.24(5). Utnyttjar själv: bibliotek <Se F.24 för fullständig frågetext> 778 1. Ja 615 5. Nej 180 9. Uppgift saknas
VAR 200 UP: PRIVATTANDLÄKARE 24 Loc 246 width 1 MD=9 F.24(6). Utnyttjar själv: privattandläkare <Se F.24 för fullständig frågetext> 781 1. Ja 637 5. Nej 155 9. Uppgift saknas
VAR 201 UP: BARNOMSORG 24 Loc 247 width 1 MD=9 F.24(7). Utnyttjar själv: barnomsorg <Se F.24 för fullständig frågetext> 198 1. Ja 1149 5. Nej 226 9. Uppgift saknas
VAR 202 UP: IDROTTSANLÄGGNING 24 Loc 248 width 1 MD=9 F.24(8). Utnyttjar själv: idrottsanläggning <Se F.24 för fullständig frågetext> 597 1. Ja 776 5. Nej 200 9. Uppgift saknas
VAR 203 UP: PRIVATLÄKARE 24 Loc 249 width 1 MD=9 F.24(9). Utnyttjar själv: privatläkare <Se F.24 för fullständig frågetext> 401 1. Ja 979 5. Nej 193 9. Uppgift saknas
VAR 204 UP: SKOLA 24 Loc 250 width 1 MD=9 F.24(10). Utnyttjar själv: skola <Se F.24 för fullständig frågetext> 271 1. Ja 1072 5. Nej 230 9. Uppgift saknas
VAR 205 UP: BARNAVÅRDSCENTRAL 24 Loc 251 width 1 MD=9 F.24(11). Utnyttjar själv: barnavårdscentral <Se F.24 för fullständig frågetext> 200 1. Ja 1148 5. Nej 225 9. Uppgift saknas
VAR 206 UP: BOSTADSFÖRMEDLING 24 Loc 252 width 1 MD=9 F.24(12). Utnyttjar själv: bostadsförmedling <Se F.24 för fullständig frågetext> 168 1. Ja 1186 5. Nej 219 9. Uppgift saknas
VAR 207 ANH: ÄLDREOMSORG 24 Loc 253 width 1 MD=9 F.24(13). Nära anhörig utnyttjar: äldreomsorg <Se F.24 för fullständig frågetext> 345 1. Ja 911 5. Nej 317 9. Uppgift saknas
VAR 208 ANH: VÅRDCENTRAL 24 Loc 254 width 1 MD=9 F.24(14). Nära anhörig utnyttjar: vårdcentral <Se F.24 för fullständig frågetext> 895 1. Ja 345 5. Nej 333 9. Uppgift saknas
VAR 209 ANH: KOLLEKTIVTRAFIK 24 Loc 255 width 1 MD=9 F.24(15). Nära anhörig utnyttjar: kollektivtrafik <Se F.24 för fullständig frågetext> 705 1. Ja 518 5. Nej 350 9. Uppgift saknas
VAR 210 ANH: SJUKHUSVÅRD 24 Loc 256 width 1 MD=9 F.24(16). Nära anhörig utnyttjar: sjukhusvård <Se F.24 för fullständig frågetext> 748 1. Ja 489 5. Nej 336 9. Uppgift saknas
VAR 211 ANH: BIBLIOTEK 24 Loc 257 width 1 MD=9 F.24(17). Nära anhörig utnyttjar: bibliotek <Se F.24 för fullständig frågetext> 720 1. Ja 499 5. Nej 354 9. Uppgift saknas
VAR 212 ANH: PRIVATTANDLÄKARE 24 Loc 258 width 1 MD=9 F.24(18). Nära anhörig utnyttjar: privattandläkare <Se F.24 för fullständig frågetext> 757 1. Ja 473 5. Nej 343 9. Uppgift saknas
VAR 213 ANH: BARNOMSORG 24 Loc 259 width 1 MD=9 F.24(19). Nära anhörig utnyttjar: barnomsorg <Se F.24 för fullständig frågetext> 389 1. Ja 836 5. Nej 348 9. Uppgift saknas
VAR 214 ANH: IDROTTSANLÄGGN 24 Loc 260 width 1 MD=9 F.24(20). Nära anhörig utnyttjar: idrottsanläggning <Se F.24 för fullständig frågetext> 660 1. Ja 558 5. Nej 355 9. Uppgift saknas
VAR 215 ANH: PRIVATLÄKARE 24 Loc 261 width 1 MD=9 F.24(21). Nära anhörig utnyttjar: privatläkare <Se F.24 för fullständig frågetext> 383 1. Ja 822 5. Nej 368 9. Uppgift saknas
VAR 216 ANH: SKOLA 24 Loc 262 width 1 MD=9 F.24(22). Nära anhörig utnyttjar: skola <Se F.24 för fullständig frågetext> 697 1. Ja 543 5. Nej 333 9. Uppgift saknas
VAR 217 ANH: BARNAVÅRDSCENTR 24 Loc 263 width 1 MD=9 F.24(23). Nära anhörig utnyttjar: barnavårdscentral <Se F.24 för fullständig frågetext> 385 1. Ja 839 5. Nej 349 9. Uppgift saknas
VAR 218 ANH: BOSTADSFÖRMEDL 24 Loc 264 width 1 MD=9 F.24(24). Nära anhörig utnyttjar: bostadsförmedling <Se F.24 för fullständig frågetext> 218 1. Ja 988 5. Nej 367 9. Uppgift saknas
VAR 219 ARB: ÄLDREOMSORG 24 Loc 265 width 1 MD=9 F.24(25). Arbetar själv inom: äldeomsorg <Se F.24 för fullständig frågetext> 88 1. Ja 1135 5. Nej 350 9. Uppgift saknas
VAR 220 ARB: VÅRDCENTRAL 24 Loc 266 width 1 MD=9 F.24(26). Arbetar själv inom: vårdcentral <Se F.24 för fullständig frågetext> 31 1. Ja 1134 5. Nej 408 9. Uppgift saknas
VAR 221 ARB: KOLLEKTIVTRAFIK 24 Loc 267 width 1 MD=9 F.24(27). Arbetar själv inom: kollektivtrafik <Se F.24 för fullständig frågetext> 16 1. Ja 1164 5. Nej 393 9. Uppgift saknas
VAR 222 ARB: SJUKHUSVÅRD 24 Loc 268 width 1 MD=9 F.24(28). Arbetar själv inom: sjukhusvård <Se F.24 för fullständig frågetext> 89 1. Ja 1095 5. Nej 389 9. Uppgift saknas
VAR 223 ARB: BIBLIOTEK 24 Loc 269 width 1 MD=9 F.24(29). Arbetar själv inom: bibliotek <Se F.24 för fullständig frågetext> 11 1. Ja 1168 5. Nej 394 9. Uppgift saknas
VAR 224 ARB: PRIVATTANDLÄKARE 24 Loc 270 width 1 MD=9 F.24(30). Arbetar själv inom: privattandläkare <Se F.24 för fullständig frågetext> 8 1. Ja 1171 5. Nej 394 9. Uppgift saknas
VAR 225 ARB: BARNOMSORG 24 Loc 271 width 1 MD=9 F.24(31). Arbetar själv inom: barnomsorg <Se F.24 för fullständig frågetext> 63 1. Ja 1127 5. Nej 383 9. Uppgift saknas
VAR 226 ARB: IDROTTSANLÄGGN 24 Loc 272 width 1 MD=9 F.24(32). Arbetar själv inom: idrottsanläggning <Se F.24 för fullständig frågetext> 20 1. Ja 1159 5. Nej 394 9. Uppgift saknas
VAR 227 ARB: PRIVATLÄKARE 24 Loc 273 width 1 MD=9 F.24(33). Arbetar själv inom: privatläkare <Se F.24 för fullständig frågetext> 6 1. Ja 1175 5. Nej 392 9. Uppgift saknas
VAR 228 ARB: SKOLA 24 Loc 274 width 1 MD=9 F.24(34). Arbetar själv inom: skola <Se F.24 för fullständig frågetext> 79 1. Ja 1104 5. Nej 390 9. Uppgift saknas
VAR 229 ARB: BARNAVÅRDSCENTR 24 Loc 275 width 1 MD=9 F.24(35). Arbetar själv inom: barnavårdscentral <Se F.24 för fullständig frågetext> 7 1. Ja 1174 5. Nej 392 9. Uppgift saknas
VAR 230 ARB: BOSTADSFÖRMEDL 24 Loc 276 width 1 MD=9 F.24(36). Arbetar själv inom: bostadsförmedling _ <Se F.24 för fullständig frågetext> 3 1. Ja 1176 5. Nej 394 9. Uppgift saknas
VAR 231 NÖJD ÄLDREOMSORG 25 Loc 277 width 1 MD=0 or GE 9 F.25. I vilken utsträckning är Du nöjd med servicen i Din kommun på följande områden: F.25(1). Äldreomsorg 76 1. Mycket nöjd 346 2. Ganska nöjd 443 3. Varken nöjd eller missnöjd 178 4. Ganska missnöjd 71 5. Mycket missnöjd 347 8. Vet ej 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 232 NÖJD VÅRDCENTRAL 25 Loc 278 width 1 MD=0 or GE 9 F.25(2). Vårdcentral <Se F.25 för fullständig frågetext> 240 1. Mycket nöjd 646 2. Ganska nöjd 328 3. Varken nöjd eller missnöjd 120 4. Ganska missnöjd 49 5. Mycket missnöjd 100 8. Vet ej 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 233 NÖJD KOLLEKTIVTRAFIK 25 Loc 279 width 1 MD=0 or GE 9 F.25(3). Kollektivtrafik <Se F.25 för fullständig frågetext> 158 1. Mycket nöjd 517 2. Ganska nöjd 350 3. Varken nöjd eller missnöjd 188 4. Ganska missnöjd 105 5. Mycket missnöjd 144 8. Vet ej 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 234 NÖJD SJUKHUSVÅRD 25 Loc 280 width 1 MD=0 or GE 9 F.25(4). Sjukhusvård <Se F.25 för fullständig frågetext> 238 1. Mycket nöjd 635 2. Ganska nöjd 341 3. Varken nöjd eller missnöjd 105 4. Ganska missnöjd 33 5. Mycket missnöjd 123 8. Vet ej 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 235 NÖJD BIBLIOTEK 25 Loc 281 width 1 MD=0 or GE 9 F.25(5). Bibliotek <Se F.25 för fullständig frågetext> 366 1. Mycket nöjd 526 2. Ganska nöjd 333 3. Varken nöjd eller missnöjd 22 4. Ganska missnöjd 6 5. Mycket missnöjd 205 8. Vet ej 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 236 NÖJD PRIVATTANDLÄKARE 25 Loc 282 width 1 MD=0 or GE 9 F.25(6). Privattandläkare <Se F.25 för fullständig frågetext> 431 1. Mycket nöjd 333 2. Ganska nöjd 327 3. Varken nöjd eller missnöjd 11 4. Ganska missnöjd 13 5. Mycket missnöjd 336 8. Vet ej 74 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 237 NÖJD BARNOMSORG 25 Loc 283 width 1 MD=0 or GE 9 F.25(7). Barnomsorg <Se F.25 för fullständig frågetext> 152 1. Mycket nöjd 282 2. Ganska nöjd 401 3. Varken nöjd eller missnöjd 62 4. Ganska missnöjd 33 5. Mycket missnöjd 493 8. Vet ej 102 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 238 NÖJD IDROTTSANLÄGGN 25 Loc 284 width 1 MD=0 or GE 9 F.25(8). Idrottsanläggning <Se F.25 för fullständig frågetext> 210 1. Mycket nöjd 517 2. Ganska nöjd 336 3. Varken nöjd eller missnöjd 86 4. Ganska missnöjd 25 5. Mycket missnöjd 271 8. Vet ej 80 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 239 NÖJD PRIVATLÄKARE 25 Loc 285 width 1 MD=0 or GE 9 F.25(9). Privatläkare <Se F.25 för fullständig frågetext> 185 1. Mycket nöjd 258 2. Ganska nöjd 449 3. Varken nöjd eller missnöjd 19 4. Ganska missnöjd 7 5. Mycket missnöjd 517 8. Vet ej 90 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 240 NÖJD SKOLA 25 Loc 286 width 1 MD=0 or GE 9 F.25(10). Skola <Se F.25 för fullständig frågetext> 125 1. Mycket nöjd 484 2. Ganska nöjd 376 3. Varken nöjd eller missnöjd 95 4. Ganska missnöjd 41 5. Mycket missnöjd 321 8. Vet ej 83 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 241 NÖJD BARNAVÅRDSCENTR 25 Loc 287 width 1 MD=0 or GE 9 F.25(11). Barnavårdscentral <Se F.25 för fullständig frågetext> 138 1. Mycket nöjd 306 2. Ganska nöjd 423 3. Varken nöjd eller missnöjd 7 4. Ganska missnöjd 7 5. Mycket missnöjd 546 8. Vet ej 98 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 242 NÖJD FOLKTANDVÅRD 25 Loc 288 width 1 MD=0 or GE 9 F.25(12). Folktandvård <Se F.25 för fullständig frågetext> 303 1. Mycket nöjd 489 2. Ganska nöjd 311 3. Varken nöjd eller missnöjd 40 4. Ganska missnöjd 25 5. Mycket missnöjd 296 8. Vet ej 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 243 EKONOMISK TILLVÄXT 26 Loc 289 width 2 MD=98 or GE 99 F.26. Hur viktiga anser Du följande samhällsmål vara för de kommande tio åren? F.26(1). Sträva efter en hög ekonomisk tillväxttakt 46 -3. Inte alls viktigt 25 -2. 62 -1. 164 00. Varken viktigt eller oviktigt 285 01. 303 02. 568 03. Mycket viktigt 68 98. Uppgift saknas på delfrågan 52 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 244 STARKT FÖRSVAR 26 Loc 291 width 2 MD=98 or GE 99 F.26(2). Satsa på ett starkt militärt försvar <Se F.26 för fullständig frågetext> 342 -3. Inte alls viktigt 141 -2. 145 -1. 322 00. Varken viktigt eller oviktigt 275 01. 133 02. 117 03. Mycket viktigt 46 98. Uppgift saknas på delfrågan 52 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 245 ENSKILDES INFLYTANDE 26 Loc 293 width 2 MD=98 or GE 99 F.26(3). Öka den enskildes inflytande på arbetsplatsen och i den lokala omgivningen <Se F.26 för fullständig frågetext> 23 -3. Inte alls viktigt 27 -2. 32 -1. 201 00. Varken viktigt eller oviktigt 362 01. 375 02. 452 03. Mycket viktigt 49 98. Uppgift saknas på delfrågan 52 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 246 BEVARA LANDSKAPSMILJÖ 26 Loc 295 width 2 MD=98 or GE 99 F.26(4). Satsa mer resurser på att bevara den svenska landskapsmiljön <Se F.26 för fullständig frågetext> 4 -3. Inte alls viktigt 8 -2. 24 -1. 138 00. varken viktigt eller oviktigt 332 01. 333 02. 647 03. Mycket viktigt 35 98. Uppgift saknas på delfrågan 52 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 247 UPPRÄTTHÅLLA LAG 26 Loc 297 width 2 MD=98 or GE 99 F.26(5). Upprätthålla lag och ordning <Se F.26 för fullständig frågetext> 5 -3. Inte alls viktigt 8 -2. 6 -1. 59 00. Varken viktigt eller oviktigt 146 01. 291 02. 979 03. Mycket viktigt 27 98. Uppgift saknas på delfrågan 52 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 248 MÖJLIGHET PÅVERKA 26 Loc 299 width 2 MD=98 or GE 99 F.26(6). Ge enskilda människor större möjligheter att påverka politiska beslut <Se F.26 för fullständig frågetext> 18 -3. Inte alls viktigt 9 -2. 18 -1. 138 00. Varken viktigt eller oviktigt 302 01. 412 02. 573 03. Mycket viktigt 51 98. Uppgift saknas på delfrågan 52 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 249 BEKÄMPA PRISSTEGRING 26 Loc 301 width 2 MD=98 or GE 99 F.26(7). Bekämpa prisstegringarna <Se F.26 för fullständig frågetext> 4 -3. Inte alls viktigt 5 -2. 4 -1. 48 00. Varken viktigt eller oviktigt 148 01. 335 02. 951 03. Mycket viktigt 26 98. Uppgift saknas på delfrågan 52 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 250 SKYDDA YTTRANDEFRIHET 26 Loc 303 width 2 MD=98 or GE 99 F.26(8). Skydda yttrandefriheten <Se F.26 för fullständig frågetext> y 7 -3. Inte alls viktigt 6 -2. 4 -1. 56 00. Varken viktigt eller oviktigt 117 01. 284 02. 1003 03. Mycket viktigt 44 98. Uppgift saknas på delfrågan 52 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 251 STABIL EKONOMI 26 Loc 305 width 2 MD=98 or GE 99 F.26(9). Garantera en stabil ekonomi <Se F.26 för fullständig frågetext> Anm: I första omgången formulär saknades en rad rutor i anslutning till denna delfråga. Se variabel 416 för kontroll. 4 -3. Inte alls viktigt 5 -2. 4 -1. 30 00. Varken viktigt eller oviktigt 95 01. 215 02. 557 03. Mycket viktigt 611 98. Uppgift saknas på delfrågan (se anmärkning) 52 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 252 MÄNSKLIGT SAMHÄLLE 26 Loc 307 width 2 MD=98 or GE 99 F.26(10). Utveckla ett samhälle som är mindre opersonligt och mer mänskligt <Se F.26 för fullständig frågetext> 10 -3. Inte alls viktigt 5 -2. 4 -1. 83 00. Varken viktigt eller oviktigt 166 01. 359 02. 852 03. Mycket viktigt 42 98. Uppgift saknas på delfrågan 52 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 253 BEKÄMPA BROTTSLIGHET 26 Loc 309 width 2 MD=98 or GE 99 F.26(11). Bekämpa brottslighet <Se F.26 för fullständig frågetext> 5 -3. Inte alls viktigt 2 -2. 5 -1. 34 00. Varken viktigt eller oviktigt 82 01. 212 02. 1169 03. Mycket viktigt 12 98. Uppgift saknas på delfrågan 52 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 254 IDEER OCH TANKAR 26 Loc 311 width 2 MD=98 or GE 99 F.26(12). Utveckla ett samhälle där våra ideer och tankar betyder mer än pengar <Se F.26 för fullständig frågetext> 14 -3. Inte alls viktigt 16 -2. 27 -1. 178 00. Varken viktigt eller oviktigt 245 01. 360 02. 634 03. Mycket viktigt 47 98. Uppgift saknas på delfrågan 52 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 255 KÄRNKRAFTANVÄNDNING 27 Loc 313 width 1 MD=0 or GE 9 Dessa frågor gäller Din uppfattning om energi och kärnkraft. F.27(1). År 1980 hade vi en folkomröstning om kärnkraften i Sverige. Efter folkomröstningen beslöt riksdagen att kärnkraften skulle avvecklas till år 2010. Vad är Din åsikt om kärnkraftens användning i Sverige? 75 1. Stoppa kärnkraften omedelbart 146 2. Avveckla kärnkraften snabbare än till år 2010 305 3. Avveckla kärnkraften till år 2010 368 4. Avveckla kärnkraften men inte så snabbt som till år 2010 394 5. Använd kärnkraften avveckla den inte 232 8. Har ingen bestämd åsikt i frågan 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 256 KÄRNKRAFT: STYRKA 27 Loc 314 width 1 MD=0 or GE 9 F.27(2). Har Du en bestämd uppfattning i denna fråga eller är Du mera tveksam? 927 1. Bestämd uppfattning 553 2. Mera tveksam 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 257 RISK RADIOAKT UTSLÄPP 28 Loc 315 width 2 MD= 0 or GE 99 F.28. Vad anser Du om följande risker som har diskuterats i samband med kärnkraften? F.28(1). Hur stor är risken för en större olycka med radioaktivt utsläpp i ett kärnkraftverk i Sverige 446 01. Mycket liten risk 216 02. 186 03. 87 04. 202 05. 69 06. 52 07. 59 08. 27 09. 104 10. Mycket stor risk 59 00. Uppgift saknas på delfrågan 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 258 RISK CANCERFALL 28 Loc 317 width 2 MD= 0 or GE 99 F.28(2). Hur stor är risken för fler cancerfall och andra sjukdomar om vi använder kärnkraften <Se F.28 för fullständig frågetext> 364 01. Mycket liten risk 209 02. 194 03. 90 04. 162 05. 66 06. 75 07. 80 08. 49 09. 144 10. Mycket stor risk 74 00. Uppgift saknas på delfrågan 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 259 RISK MILJÖSKADOR 28 Loc 319 width 2 MD= 0 or GE 99 F.28(3). Hur stor är risken för att kärnkraften ger ökade miljöskador på mark, luft och vatten <Se F.28 för fullständig frågetext> 413 01. Mycket liten risk 180 02. 170 03. 71 04. 153 05. 61 06. 65 07. 78 08. 60 09. 186 10. Mycket stor risk 70 00. Uppgift saknas på delfrågan 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 260 RISK ÄRFTLIGA SKADOR 28 Loc 321 width 2 MD= 0 or GE 99 F.28(4). Hur stor är risken för att kärnkraften ger upphov till ärftliga skador på kommande generationer <Se F.28 för fullständig frågetext> 343 01. Mycket liten risk 209 02. 169 03. 94 04. 152 05. 71 06. 72 07. 84 08. 60 09. 176 10. Mycket stor risk 77 00. Uppgift saknas på delfrågan 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 261 RISK AVFALLSHANTERING 28 Loc 323 width 2 MD= 0 or GE 99 F.28(5). Hur stor är risken att vi i Sverige inte kan hantera och slutförvara kärnkraftens avfall på ett säkert sätt <Se F.28 för fullständig frågetext> 243 01. Mycket liten risk 164 02. 145 03. 82 04. 157 05. 86 06. 73 07. 92 08. 71 09. 325 10. Mycket stor risk 69 00. Uppgift saknas på delfrågan 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 262 RISK FLER ATOMVAPEN 28 Loc 325 width 2 MD= 0 or GE 99 F.28(6). Hur stor är risken att kärnkraften leder till att alltfler länder skaffar sig atomvapen <Se F.28 för fullständig frågetext> 195 01. Mycket liten risk 111 02. 124 03. 87 04. 180 05. 86 06. 106 07. 110 08. 89 09. 349 10. Mycket stor risk 70 00. Uppgift saknas på delfrågan 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 263 RISK DRIFTSOLYCKA 28 Loc 327 width 2 MD= 0 or GE 99 F.28(7). Om Du skulle använda samma skala för följande risker, hur stor är risken för olyckor vid driften av kärnkraftverk i Sverige <Se F.28 för fullständig frågetext> 389 01. Mycket liten risk 252 02. 221 03. 82 04. 186 05. 65 06. 55 07. 66 08. 27 09. 87 10. Mycket stor risk 77 00. Uppgift saknas på delfrågan 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 264 RISK TRANSPORTOLYCKA 28 Loc 329 width 2 MD= 0 or GE 99 F.28(8). Hur stor är risken för olyckor vid transporter av kärnavfallet i Sverige <Se F.28 för fullständig frågetext> 197 01. Mycket liten risk 190 02. 229 03. 139 04. 227 05. 82 06. 93 07. 97 08. 52 09. 123 10. Mycket stor risk 78 00. Uppgift saknas på delfrågan 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 265 RISK FÖRVARINGSOLYCKA 28 Loc 331 width 2 MD= 0 or GE 99 F.28(9). Hur stor är risken för olyckor vid förvaring av kärnavfallet i Sverige <Se F.28 för fullständig frågetext> 226 01. Mycket liten risk 207 02. 191 03. 129 04. 177 05. 72 06. 89 07. 95 08. 76 09. 163 10. Mycket stor risk 82 00. Uppgift saknas på delfrågan 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 266 RISK SABOTAGE 28 Loc 333 width 2 MD= 0 or GE 99 F.28(10). Hur stor är risken för sabotage/terroraktivitet vid transporter eller förvaring av kärnavfallet i Sverige <Se F.28 för fullständig frågetext> 155 01. Mycket liten risk 185 02. 195 03. 138 04. 197 05. 95 06. 89 07. 119 08. 65 09. 193 10. Mycket stor risk 76 00. Uppgift saknas på delfrågan 66 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 267 SLUTFÖRVARA KORT SIKT 29 Loc 335 width 1 MD=0 or GE 9 F.29. Tror Du att vi i Sverige kommer att kunna hantera och slutförvara kärnkraftens avfall på ett säkert sätt? F.29(1). På kort sikt (de närmaste 50 åren) 925 1. Ja 540 5. Nej 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 268 SLUTFÖRVARA LÅNG SIKT 29 Loc 336 width 1 MD=0 or GE 9 F.29(2). På lång sikt (så länge avfallet är farligt för människor och miljö) <Se F.29 för fullständig frågetext> 699 1. Ja 731 5. Nej 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 269 KÄRNKRAFT BORTA 2010 30 Loc 337 width 1 MD=9 F.30. Tror Du personligen att kärnkraften kommer att vara avvecklad i Sverige år 2010? 22 1. Ja, absolut 158 2. Ja, troligen 1095 3. Nej, troligen inte 238 4. Nej, absolut inte 60 9. Uppgift saknas
VAR 270 ÅSIKT KOMMUNALT VETO 31 Loc 338 width 1 MD=9 F.31. Riksdagen har bestämt att kärnkraftens högaktiva avfall skall slutförvaras på en plats i Sverige som bedöms vara säker och lämplig. Tycker Du att den kommun som väljs som slutförvaringsplats skall ha rätt att säga nej, s k kommunalt veto, eller skall kommunalt veto inte finnas i avfallsfrågan? 761 1. Ja, kommunal veto skall finnas i avfallsfrågan 479 3. Har ingen bestämd åsikt i frågan 268 5. Nej, kommunalt veto skall inte finnas i avfallsfrågan 65 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 271 FÖRTROENDE MILJÖGRUPP 32 Loc 339 width 1 MD=0 or GE 9 F.32. Hur stort förtroende har Du för följande grupper när det gäller information om energi och kärnkraft? F.32(1). Miljöorganisationer 271 1. Mycket stort 657 2. Ganska stort 389 3. Ganska litet 127 4. Mycket litet 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 86 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 272 FÖRTROENDE KKRAFTSIND 32 Loc 340 width 1 MD=0 or GE 9 F.32(2). Kärnkraftsindustrin <Se F.32 för fullständig frågetext> 143 1. Mycket stort 609 2. Ganska stort 490 3. Ganska litet 196 4. Mycket litet 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 86 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 273 FÖRTROENDE REGERINGEN 32 Loc 341 width 1 MD=0 or GE 9 F.32(3). Regeringen <Se F.32 för fullständig frågetext> 65 1. Mycket stort 570 2. Ganska stort 646 3. Ganska litet 158 4. Mycket litet 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 86 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 274 FÖRTROENDE FORSKARE 32 Loc 342 width 1 MD=0 or GE 9 F.32(4). Forskare <Se F.32 för fullständig frågetext> 436 1. Mycket stort 774 2. Ganska stort 190 3. Ganska litet 52 4. Mycket litet 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 86 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 275 FÖRTROENDE JOURNALIST 32 Loc 343 width 1 MD=0 or GE 9 F.32(5). Journalister <Se F.32 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket stort 306 2. Ganska stort 692 3. Ganska litet 400 4. Mycket litet 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 86 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 276 FÖRTROENDE STATL MYND 32 Loc 344 width 1 MD=0 or GE 9 F.32(6). Statliga myndigheter <Se F.32 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket stort 513 2. Ganska stort 681 3. Ganska litet 205 4. Mycket litet 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 86 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 277 MILJÖN FÖRÄNDRATS 33 Loc 345 width 1 MD=9 F.33. Allmänt sett, hur har enligt Din mening miljön i Sverige förändrats under de senaste tio åren? Har miljön... 40 1. Förbättrats mycket 313 2. Förbättrats något 258 3. Förblivit ungefär densamma 541 4. Försämrats något 367 5. Försämrats mycket 54 9. Uppgift saknas
VAR 278 FREK: KÖP MILJÖMÄRKT 34 Loc 346 width 1 MD=0 or GE 9 F.34. Hur ofta görs nedanstående saker i Ditt hushåll? F.34(1). Handlar miljömärkta varor 46 1. Alltid 348 2. Mycket ofta 460 3. Ganska ofta 598 4. Ibland 35 5. Aldrig 44 8. Vet ej 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 279 FREK: PAPPERSRETUR 34 Loc 347 width 1 MD=0 or GE 9 F.34(2). Lämnar tidningar till pappersåtervinning <Se F.34 för fullständig frågetext> 852 1. Alltid 182 2. Mycket ofta 125 3. Ganska ofta 182 4. Ibland 181 5. Aldrig 10 8. Vet ej 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 280 FREK: BATTERIRETUR 34 Loc 348 width 1 MD=0 or GE 9 F.34(3). Slänger uttjänta batterier i särskilda behållare eller återlämnar till affären <Se F.34 för fullständig frågetext> 1007 1. Alltid 193 2. Mycket ofta 110 3. Ganska ofta 147 4. Ibland 65 5. Aldrig 16 8. Vet ej 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 281 FREK: GLASRETUR 34 Loc 349 width 1 MD=0 or GE 9 F.34(4). Slänger tomglas, som ej är returglas, i särskilda behållare <Se F.34 för fullständig frågetext> 797 1. Alltid 256 2. Mycket ofta 132 3. Ganska ofta 206 4. Ibland 136 5. Aldrig 13 8. Vet ej 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 282 ORO: TERRORISM 35 Loc 350 width 1 MD=0 or GE 9 Detta block gäller vårt förhållande till omvärlden F.35. Om Du ser till läget i världen idag, vad upplever Du själv som mest oroande inför framtiden? F.35(1). Terrorism 607 1. Mycket oroande 538 2. Ganska oroande 353 3. Inte särskilt oroande 27 4. Inte alls oroande 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 283 ORO: ARBETSLÖSHET 35 Loc 351 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(2). Arbetslöshet <Se F.35 för fullständig frågetext> 867 1. Mycket oroande 510 2. Ganska oroande 149 3. Inte särskilt oroande 12 4. Inte alls oroande 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 284 ORO: MIL KONFLIKTER 35 Loc 352 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(3). Militära konflikter <Se F.35 för fullständig frågetext> 380 1. Mycket oroande 634 2. Ganska oroande 452 3. Inte särskilt oroande 35 4. Inte alls oroande 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 285 ORO: MILJÖFÖRSTÖRING 35 Loc 353 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(4). Miljöförstöring <Se F.35 för fullständig frågetext> 901 1. Mycket oroande 517 2. Ganska oroande 97 3. Inte särskilt oroande 11 4. Inte alls oroande 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 286 ORO: EKONOMISK KRIS 35 Loc 354 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(5). Ekonomisk kris <Se F.35 för fullständig frågetext> 606 1. Mycket oroande 689 2. Ganska oroande 218 3. Inte särskilt oroande 14 4. Inte alls oroande 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 287 MINSKAT FÖRSVAR 36 Loc 355 width 1 MD=0 or GE 9 F.36. Hur ställer Du Dig till följande förslag? F.36(1). Sverige bör minska det militära försvaret 338 1. Mycket bra förslag 342 2. Ganska bra förslag 399 3. Varken bra eller dåligt förslag 285 4. Ganska dåligt förslag 139 5. Mycket dåligt förslag 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 288 SÖKA EG-MEDLEMSKAP 36 Loc 356 width 1 MD=0 or GE 9 F.36(2). Sverige bör eftersträva medlemskap i EG även om det betyder minskad politisk självständighet <Se F.36 för fullständig frågetext> 207 1. Mycket bra förslag 337 2. Ganska bra förslag 449 3. Varken bra eller dåligt förslag 290 4. Ganska dåligt förslag 216 5. Mycket dåligt förslag 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 289 UNDVIKA TVISTEFRÅGOR 36 Loc 357 width 1 MD=0 or GE 9 F.36(3). Sverige bör undvika att ta ställning i internationella tvistefrågor där svenska intressen inte är direkt berörda <Se F.36 för fullständig frågetext> 172 1. Mycket bra förslag 364 2. Ganska bra förslag 484 3. Varken bra eller dåligt förslag 335 4. Ganska dåligt förslag 135 5. Mycket dåligt förslag 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 290 FLER FLYKTINGAR 36 Loc 358 width 1 MD=0 or GE 9 F.36(4). Sverige bör ta emot fler flyktingar från andra länder <Se F.36 för fullständig frågetext> 79 1. Mycket bra förslag 197 2. Ganska bra förslag 413 3. Varken bra eller dåligt förslag 390 4. Ganska dåligt förslag 443 5. Mycket dåligt förslag 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 291 FÖRSVARSSAMARBETE 36 Loc 359 width 1 MD=0 or GE 9 F.36(5). Sverige bör eftersträva medlemskap i EG även om det innebär deltagande i ett framtida försvarssamarbete <Se F.36 för fullständig frågetext> 137 1. Mycket bra förslag 294 2. Ganska bra förslag 458 3. Varken bra eller dåligt förslag 315 4. Ganska dåligt förslag 290 5. Mycket dåligt förslag 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 292 INTR FÖRSVARSFRÅGOR 37 Loc 360 width 1 MD=0 or GE 9 F.37(1). Hur intresserad är Du av försvarsfrågor 105 1. Mycket intresserad 520 2. Ganska intresserad 701 3. Inte särskilt intresserad 196 4. Inte alls intresserad 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 293 INTR BISTÅNDSFRÅGOR 37 Loc 361 width 1 MD=0 or GE 9 F.37(2). Hur intresserad är Du av biståndsfrågor 75 1. Mycket intresserad 517 2. Ganska intresserad 724 3. Inte särskilt intresserad 201 4. Inte alls intresserad 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 294 INTR HANDELSFRÅGOR 37 Loc 362 width 1 MD=0 or GE 9 F.37(3). Hur intresserad är Du av handelsfrågor 113 1. Mycket intresserad 674 2. Ganska intresserad 587 3. Inte särskilt intresserad 135 4. Inte alls intresserad 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 295 INTR NEDRUSTNINGSFRÅG.37 Loc 363 width 1 MD=0 or GE 9 F.37(4). Hur intresserad är Du av nedrustningsfrågor 170 1. Mycket intresserad 628 2. Ganska intresserad 595 3. Inte särskilt intresserad 127 4. Inte alls intresserad 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 296 INTR UTRIKESPOLITIK 37 Loc 364 width 1 MD=0 or GE 9 F.37(5). Hur intresserad är Du av utrikespolitik 241 1. Mycket intresserad 654 2. Ganska intresserad 506 3. Inte särskilt intresserad 121 4. Inte alls intresserad 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 297 EG: MILJÖN 38 Loc 365 width 1 MD=0 or GE 9 F.38. Vad tror Du att ett svenskt EG-medlemskap skulle innebära för utvecklingen i Sverige inom följande områden? F.38(1). Miljön 15 1. Stor förbättring 220 2. Viss förbättring 688 3. Varken förbättring eller försämring 418 4. Viss försämring 132 5. Stor försämring 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 82 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 298 EG: ARBETSMARKNADEN 38 Loc 366 width 1 MD=0 or GE 9 F.38(2). Arbetsmarknaden <Se F.38 för fullständig frågetext> 69 1. Stor förbättring 468 2. Viss förbättring 368 3. Varken förbättring eller försämring 417 4. Viss försämring 154 5. Stor försämring 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 82 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 299 EG: SOCIAL TRYGGHET 38 Loc 367 width 1 MD=0 or GE 9 F.38(3). Sociala tryggheten 16 1. Stor förbättring 105 2. Viss förbättring 648 3. Varken förbättring eller försämring 502 4. Viss försämring 194 5. Stor försämring 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 82 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 300 EG: EKON UTVECKLING 38 Loc 368 width 1 MD=0 or GE 9 F.38(4). Ekonomiska utvecklingen 135 1. Stor förbättring 729 2. Viss förbättring 385 3. Varken förbättring eller försämring 171 4. Viss försämring 54 5. Stor försämring 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 82 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 301 EG: SV NEUTRALITET 38 Loc 369 width 1 MD=0 or GE 9 F.38(5). Tilltron till svensk neutralitet 17 1. Stor förbättring 90 2. Viss förbättring 530 3. Varken förbättring eller försämring 522 4. Viss försämring 308 5. Stor försämring 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 82 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 302 EG: VÄNSTERPARTIET 39 Loc 370 width 1 MD=0 or GE 9 F.39. Enligt Din mening, vilken inställning har de olika riksdagspartierna till ett svenskt medlemskap i EG? F.39(1). Vänsterpartiet 35 1. Mycket positiv 95 2. Något positiv 204 3. Varken positiv eller negativ 303 4. Något negativ 670 5. Mycket negativ 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 213 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 303 EG: FOLKPARTIET 39 Loc 371 width 1 MD=0 or GE 9 F.39(2). Folkpartiet liberalerna <Se F.39 för fullständig frågetext> 698 1. Mycket positiv 437 2. Något positiv 150 3. Varken positiv eller negativ 22 4. Något negativ 8 5. Mycket negativ 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 213 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 304 EG: SOCIALDEM 39 Loc 372 width 1 MD=0 or GE 9 F.39(3). Socialdemokraterna <Se F.39 för fullständig frågetext> 492 1. Mycket positiv 613 2. Något positiv 160 3. Varken positiv eller negativ 49 4. Något negativ 19 5. Mycket negativ 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 213 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 305 EG: MODERATERNA 39 Loc 373 width 1 MD=0 or GE 9 F.39(4). Moderaterna <Se F.39 för fullständig frågetext> 1172 1. Mycket positiv 75 2. Något positiv 78 3. Varken positiv eller negativ 7 4. Något negativ 5 5. Mycket negativ 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 213 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 306 EG: CENTERPARTIET 39 Loc 374 width 1 MD=0 or GE 9 F.39(5). Centerpartiet <Se F.39 för fullständig frågetext> 158 1. Mycket positiv 424 2. Något positiv 354 3. Varken positiv eller negativ 303 4. Något negativ 72 5. Mycket negativ 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 213 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 307 EG: KDS 39 Loc 375 width 1 MD=0 or GE 9 F.39(6). Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet <Se F.39 för fullständig frågetext> 343 1. Mycket positiv 530 2. Något positiv 328 3. Varken positiv eller negativ 83 4. Något negativ 20 5. Mycket negativ 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 213 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 308 EG: NY DEMOKRATI 39 Loc 376 width 1 MD=0 or GE 9 F.39(7). Ny Demokrati <Se F.39 för fullständig frågetext> 972 1. Mycket positiv 168 2. Något positiv 135 3. Varken positiv eller negativ 22 4. Något negativ 18 5. Mycket negativ 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 213 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 309 UTR: FREDSRÖRELSEN 40 Loc 377 width 1 MD=0 or GE 9 F.40. Hur stor hänsyn tror Du att regeringen tar till nedanstående grupper i frågor som rör Sveriges utrikespolitik? F.40(1). Fredsrörelsen 128 1. Mycket stor hänsyn 342 2. Ganska stor hänsyn 681 3. Ganska liten hänsyn 221 4. Mycket liten hänsyn 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 175 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 310 UTR: MILITÄRLEDNINGEN 40 Loc 378 width 1 MD=0 or GE 9 F.40(2). Militärledningen <Se F.40 för fullständig frågetext> 270 1. Mycket stor hänsyn 827 2. Ganska stor hänsyn 251 3. Ganska liten hänsyn 26 4. Mycket liten hänsyn 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 175 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 311 UTR: NÄRINGSLIVET 40 Loc 379 width 1 MD=0 or GE 9 F.40(3). Näringslivet <Se F.40 för fullständig frågetext> 445 1. Mycket stor hänsyn 722 2. Ganska stor hänsyn 177 3. Ganska liten hänsyn 26 4. Mycket liten hänsyn 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 175 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 312 UTR: FACKL ORG 40 Loc 380 width 1 MD=0 or GE 9 F.40(4). De fackliga organisationerna <Se F.40 för fullständig frågetext> 64 1. Mycket stor hänsyn 394 2. Ganska stor hänsyn 721 3. Ganska liten hänsyn 186 4. Mycket liten hänsyn 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 175 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 313 UTR: JOURNALISTER 40 Loc 381 width 1 MD=0 or GE 9 F.40(5). Journalister <Se F.40 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket stor hänsyn 339 2. Ganska stor hänsyn 711 3. Ganska liten hänsyn 268 4. Mycket liten hänsyn 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 175 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 314 UTR: SOCIALDEM 40 Loc 382 width 1 MD=0 or GE 9 F.40(6). Socialdemokratiska partiet <Se F.40 för fullständig frågetext> 116 1. Mycket stor hänsyn 498 2. Ganska stor hänsyn 554 3. Ganska liten hänsyn 194 4. Mycket liten hänsyn 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 175 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 315 MELLANÖSTERN - ISRAEL 41 Loc 383 width 1 MD=9 F.41. Gillar eller ogillar Du Israels uppträdande i Mellanösternkrisen? 75 1. Gillar helt 235 2. Gillar delvis 606 3. Ogillar delvis 463 4. Ogillar helt 194 9. Uppgift saknas
VAR 316 MELLANÖSTERN - PLO 42 Loc 384 width 1 MD=9 F.42. Gillar eller ogillar Du den palestinska organisationen PLO:s uppträdande i Mellanösternkrisen? 20 1. Gillar helt 147 2. Gillar delvis 582 3. Ogillar delvis 599 4. Ogillar helt 225 9. Uppgift saknas
VAR 317 IDKAT FRILUFTSLIV 43 Loc 385 width 1 MD=0 or GE 9 Här kommer några frågor om Dina fritidsintressen. F.43. Hur ofta har Du under de senaste 12 månaderna utövat följande aktiviteter? F.43(1). Idkat friluftsliv (skog, hav eller sjö) 74 1. Ingen gång 185 2. Någon gång under året 107 3. Någon gång i halvåret 170 4. Någon gång i kvartalet 374 5. Någon gång i månaden 355 6. Någon gång i veckan 241 7. Flera gånger i veckan 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 318 MOTION ELLER IDROTT 43 Loc 386 width 1 MD=0 or GE 9 F.43(2). Sysslat med individuell motion eller idrott <Se F.43 för fullständig frågetext> 209 1. Ingen gång 146 2. Någon gång under året 68 3. Någon gång i halvåret 89 4. Någon gång i kvartalet 213 5. Någon gång i månaden 386 6. Någon gång i veckan 390 7. Flera gånger i veckan 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 319 GÅTT PÅ BIO 43 Loc 387 width 1 MD=0 or GE 9 F.43(3). Gått på bio <Se F.43 för fullständig frågetext> 579 1. Ingen gång 298 2. Någon gång under året 206 3. Någon gång i halvåret 214 4. Någon gång i kvartalet 189 5. Någon gång i månaden 26 6. Någon gång i veckan 3 7. Flera gånger i veckan 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 320 GÅTT PÅ TEATER 43 Loc 388 width 1 MD=0 or GE 9 F.43(4). Gått på teater <Se F.43 för fullständig frågetext> 816 1. Ingen gång 404 2. Någon gång under året 150 3. Någon gång i halvåret 101 4. Någon gång i kvartalet 36 5. Någon gång i månaden 4 6. Någon gång i veckan 3 7. Flera gånger i veckan 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 321 LÄST BOK 43 Loc 389 width 1 MD=0 or GE 9 F.43(5). Läst någon bok <Se F.43 för fullständig frågetext> 212 1. Ingen gång 205 2. Någon gång under året 150 3. Någon gång i halvåret 201 4. Någon gång i kvartalet 283 5. Någon gång i månaden 193 6. Någon gång i veckan 279 7. Flera gånger i veckan 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 322 DISKUTERAT POLITIK 43 Loc 390 width 1 MD=0 or GE 9 F.43(6). Diskuterat politik <Se F.43 för fullständig frågetext> 184 1. Ingen gång 211 2. Någon gång under året 98 3. Någon gång i halvåret 149 4. Någon gång i kvartalet 342 5. Någon gång i månaden 331 6. Någon gång i veckan 193 7. Flera gånger i veckan 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 323 BESÖKT GUDSTJÄNST 43 Loc 391 width 1 MD=0 or GE 9 F.43(7). Besökt gudstjänst eller religiöst möte <Se F.43 för fullständig frågetext> 765 1. Ingen gång 378 2. Någon gång under året 114 3. Någon gång i halvåret 80 4. Någon gång i kvartalet 86 5. Någon gång i månaden 71 6. Någon gång i veckan 28 7. Flera gånger i veckan 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 324 TRÄDGÅRDSARBETE 43 Loc 392 width 1 MD=0 or GE 9 F.43(8). Sysslat med trädgårdsarbete <Se F.43 för fullständig frågetext> 246 1. Ingen gång 169 2. Någon gång under året 83 3. Någon gång i halvåret 111 4. Någon gång i kvartalet 302 5. Någon gång i månaden 368 6. Någon gång i veckan 248 7. Flera gånger i veckan 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 325 SETT PÅ VIDEO 43 Loc 393 width 1 MD=0 or GE 9 F.43(9). Sett på video <Se F.43 för fullständig frågetext> 275 1. Ingen gång 155 2. Någon gång under året 86 3. Någon gång i halvåret 146 4. Någon gång i kvartalet 374 5. Någon gång i månaden 311 6. Någon gång i veckan 174 7. Flera gånger i veckan 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 326 LÄST VECKOTIDNING 43 Loc 394 width 1 MD=0 or GE 9 F.43(10). Läst veckotidningar <Se F.43 för fullständig frågetext> 121 1. Ingen gång 133 2. Någon gång under året 96 3. Någon gång i halvåret 179 4. Någon gång i kvartalet 398 5. Någon gång i månaden 449 6. Någon gång i veckan 156 7. Flera gånger i veckan 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 327 LÄST DIREKTREKLAM 43 Loc 395 width 1 MD=0 or GE 9 F.43(11). Läst direktreklam som kommit i brevlådan <Se F.43 för fullständig frågetext> 76 1. Ingen gång 82 2. Någon gång under året 32 3. Någon gång i halvåret 65 4. Någon gång i kvartalet 207 5. Någon gång i månaden 717 6. Någon gång i veckan 355 7. Flera gånger i veckan 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 328 SPELAT PÅ TIPS, LOTTO 43 Loc 396 width 1 MD=0 or GE 9 F.43(12). Spelat på tips, lotto eller V65 <Se F.43 för fullständig frågetext> 478 1. Ingen gång 171 2. Någon gång under året 83 3. Någon gång i halvåret 107 4. Någon gång i kvartalet 218 5. Någon gång i månaden 398 6. Någon gång i veckan 80 7. Flera gånger i veckan 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 329 RESTAURANG KVÄLLSTID 43 Loc 397 width 1 MD=0 or GE 9 F.43(13). Gått på restaurant/bar/pub på kvällstid <Se F.43 för fullständig frågetext> 367 1. Ingen gång 273 2. Någon gång under året 198 3. Någon gång i halvåret 255 4. Någon gång i kvartalet 298 5. Någon gång i månaden 91 6. Någon gång i veckan 28 7. Flera gånger i veckan 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 330 REST UTOMLANDS 43 Loc 398 width 1 MD=0 or GE 9 F.43(14). Rest utomlands <Se F.43 för fullständig frågetext> 569 1. Ingen gång 631 2. Någon gång under året 211 3. Någon gång i halvåret 89 4. Någon gång i kvartalet 19 5. Någon gång i månaden 3 6. Någon gång i veckan 7. Flera gånger i veckan 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 331 HYRT VIDEOFILM 43 Loc 399 width 1 MD=0 or GE 9 F.43(15). Hyrt videofilm <Se F.43 för fullständig frågetext> 699 1. Ingen gång 195 2. Någon gång under året 112 3. Någon gång i halvåret 226 4. Någon gång i kvartalet 233 5. Någon gång i månaden 41 6. Någon gång i veckan 14 7. Flera gånger i veckan 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 332 SPELAT IN TV-PROGRAM 43 Loc 400 width 1 MD=0 or GE 9 F.43(16). Spelat in TV-program på video <Se F.43 för fullständig frågetext> 589 1. Ingen gång 86 2. Någon gång under året 52 3. Någon gång i halvåret 96 4. Någon gång i kvartalet 273 5. Någon gång i månaden 275 6. Någon gång i veckan 152 7. Flera gånger i veckan 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 333 UNDERHÅLLNINGSPROGRAM 44 Loc 401 width 1 MD=0 or GE 9 F.44. Hur mycket brukar Du se på av följande typer av TV-program? F.44(1). Underhållningsprogram 115 1. Allt/i stort sett allt 865 2. Ganska mycket 489 3. Inte särskilt mycket 71 4. Ingenting/nästan inget alls 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 334 NYHETSPROGRAM 44 Loc 402 width 1 MD=0 or GE 9 F.44(2). Nyhetsprogram <Se F.44 för fullständig frågetext> 314 1. Allt/i stort sett allt 947 2. Ganska mycket 255 3. Inte särskilt mycket 27 4. Ingenting/nästan inget alls 7 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 335 DOKUMENTÄRPROGRAM 44 Loc 403 width 1 MD=0 or GE 9 F.44(3). Dokumentär- eller samhällsprogram <Se F.44 för fullständig frågetext> 89 1. Allt/i stort sett allt 644 2. Ganska mycket 656 3. Inte särskilt mycket 130 4. Ingenting/nästan inget alls 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 336 SPORTPROGRAM 44 Loc 404 width 1 MD=0 or GE 9 F.44(4). Sportprogram <Se F.44 för fullständig frågetext> 215 1. Allt/i stort sett allt 478 2. Ganska mycket 452 3. Inte särskilt mycket 390 4. Ingenting/nästan inget alls 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 337 KULTURPROGRAM 44 Loc 405 width 1 MD=0 or GE 9 F.44(5). Kulturprogram <Se F.44 för fullständig frågetext> 32 1. Allt/i stort sett allt 325 2. Ganska mycket 753 3. Inte särskilt mycket 408 4. Ingenting/nästan inget alls 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 338 NATURPROGRAM 44 Loc 406 width 1 MD=0 or GE 9 F.44(6). Djur- och naturprogram <Se F.44 för fullständig frågetext> 239 1. Allt/i stort sett allt 745 2. Ganska mycket 478 3. Inte särskilt mycket 86 4. Ingenting/nästan inget alls 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 339 TITTAR PÅ TV3 45 Loc 407 width 1 MD=0 or GE 9 F.45. Hur ofta brukar Du titta på program i följande TV-kanaler? F.45(1). TV3 182 1. Dagligen 85 2. 5-6 ggr/vecka 153 3. 3-4 ggr/vecka 158 4. 1-2 ggr/vecka 87 5. Mera sällan 25 6. Aldrig 840 7. Har ej tillgång 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 340 TITTAT PÅ TV4 45 Loc 408 width 1 MD=0 or GE 9 F.45(2). TV4 <Se F.45 för fullständig frågetext> 120 1. Dagligen 86 2. 5-6 ggr/vecka 138 3. 3-4 ggr/vecka 168 4. 1-2 ggr/vecka 105 5. Mera sällan 34 6. Aldrig 872 7. Har ej tillgång 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 341 TITTAR PÅ NORDIC 45 Loc 409 width 1 MD=0 or GE 9 F.45(3). Nordic Cannel <Se F.45 för fullständig frågetext> 40 1. Dagligen 27 2. 5-6 ggr/vecka 47 3. 3-4 ggr/vecka 118 4. 1-2 ggr/vecka 222 5. Mera sällan 115 6. Aldrig 932 7. Har ej tillgång 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 342 TITTAR PÅ CNN 45 Loc 410 width 1 MD=0 or GE 9 F.45(4). Nyhetskanalen CNN <Se F.45 för fullständig frågetext> 15 1. Dagligen 14 2. 5-6 ggr/vecka 11 3. 3-4 ggr/vecka 32 4. 1-2 ggr/vecka 137 5. Mera sällan 183 6. Aldrig 1101 7. Har ej tillgång 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 343 TITTAR PÅ MTV 45 Loc 411 width 1 MD=0 or GE 9 F.45(5). MTV <Se F.45 för fullständig frågetext> 91 1. Dagligen 32 2. 5-6 ggr/vecka 51 3. 3-4 ggr/vecka 77 4. 1-2 ggr/vecka 190 5. Mera sällan 194 6. Aldrig 854 7. Har ej tillgång 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 344 TITTAR PÅ FILMNET 45 Loc 412 width 1 MD=0 or GE 9 F.45(6). Filmnet <Se F.45 för fullständig frågetext> 19 1. Dagligen 16 2. 5-6 ggr/vecka 21 3. 3-4 ggr/vecka 26 4. 1-2 ggr/vecka 50 5. Mera sällan 170 6. Aldrig 1191 7. Har ej tillgång 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 345 TITTAR PÅ EUROSPORT 45 Loc 413 width 1 MD=0 or GE 9 F.45(7). Eurosport <Se F.45 för fullständig frågetext> 60 1. Dagligen 47 2. 5-6 ggr/vecka 90 3. 3-4 ggr/vecka 124 4. 1-2 ggr/vecka 171 5. Mera sällan 175 6. Aldrig 835 7. Har ej tillgång 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 346 TITTAR PÅ LOKAL-TV 45 Loc 414 width 1 MD=0 or GE 9 F.45(8). Lokal kabel-TV <Se F.45 för fullständig frågetext> 34 1. Dagligen 12 2. 5-6 ggr/vecka 18 3. 3-4 ggr/vecka 35 4. 1-2 ggr/vecka 124 5. Mera sällan 216 6. Aldrig 1048 7. Har ej tillgång 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 347 MEDLEM IDROTTSFÖREN 46 Loc 415 width 1 MD=0 or GE 9 F.46. Ange nedan i vilken/vilka föreningar Du är medlem samt hur aktiv Du är i dessa föreningar? F.46(1). Idrotts- eller friluftsförening 365 1. Medlem 79 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 143 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 882 5. Icke medlem 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 40 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 348 MEDLEM MILJÖORG 46 Loc 416 width 1 MD=0 or GE 9 F.46(2). Miljöorganisation <Se F.46 för fullständig frågetext> 121 1. Medlem 4 2. Medlem och varit på möte under senaste halvåret 5 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 1283 5. Icke medlem 120 0. Uppgift saknas på delfrågan 40 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 349 MEDLEM POL PARTI 46 Loc 417 width 1 MD=0 or GE 9 F.46(3). Politiskt parti (även kvinno- eller ungdomsförbund) <Se F.46 för fullständig frågetext> 115 1. Medlem 38 2. Medlem och varit på möte under senaste halvåret 54 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 1221 5. Icke medlem 105 0. Uppgift saknas på delfrågan 40 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 350 MEDLEM ANNAN FÖRENING 46 Loc 418 width 1 MD=0 or GE 9 F.46(4). Annan förening <Se F.46 för fullständig frågetext> 316 1. Medlem 146 2. Medlem och varit på möte under senaste halvåret 221 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 755 5. Icke medlem 95 0. Uppgift saknas på delfrågan 40 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 351 FLYTTA FRÅN SVERIGE 47 Loc 419 width 1 MD=9 F.47. Har Du någon gång funderat på att flytta från Sverige till något annat land? 381 1. Ja 1174 5. Nej 18 9. Uppgift saknas
VAR 352 FRIVILLIGT FLYTTLAND 47 Loc 420 width 3 MD= 0 or GE 900 F.47(1). Land vid frivillig flyttning <Se F.47 för fullständig frågetext> EUROPA 4 100. Europa 4 103. Belgien 9 105. Danmark 5 107. Finland 13 108. Frankrike 4 109. Grekland 1 111. Island 12 112. Italien 2 113. Jugoslavien 1 114. Lettland 1 117. Luxemburg 1 119. Monaco 3 120. Nederländerna 11 121. Norge 7 123. Portugal 6 126. Schweiz 27 128. Spanien 22 129. Storbritannien 22 131. Tyskland 2 132. Ungern 6 133. Österrike ASIEN 1 200. Asien 1 207. Cypern 1 210. Indien 1 212. Irak 1 226. Nepal 1 229. Pakistan 1 238. Thailand AFRIKA 3 300. Afrika 1 321. Kenya 1 343. Sydafrika 2 344. Tanzania NORDAMERIKA 15 405. Canada 1 415. Jamaica 1 416. Mexico 1 421. S:t Vincent och Grenadinerna 80 423. USA SYDAMERIKA 3 503. Brasilien 1 504. Chile 64 601. Australien 11 605. Nya Zeeland 1174 000. Frågan ej tillämplig 27 900. Uppgift saknas på delfrågan 18 999. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 353 TVINGAD FLYTTA 48 Loc 423 width 1 F.48. Om Du skulle vara tvungen att flytta från Sverige till något annat land - vilket land skulle Du då välja? 1314 1. Svar 259 5. Ej svar
VAR 354 FLYTTLAND TVÅNG 48 Loc 424 width 3 MD= 0 or GE 999 F.48(1). Flyttland om tvingad att flytta <Se F.48 för fullständig frågetext> EUROPA 7 100. Europa 8 103. Belgien 111 105. Danmark 1 106. Estland 22 107. Finland 63 108. Frankrike 12 109. Grekland 1 110. Irland 3 111. Island 35 112. Italien 3 113. Jugoslavien 1 117. Luxemburg 4 119. Monaco 11 120. Nederländerna 220 121. Norge 1 122. Polen 12 123. Portugal 23 126. Schweiz 92 128. Spanien 95 129. Storbritannien 53 131. Tyskland 2 132. Ungern 54 133. Österrike ASIEN 4 207. Cypern 4 214. Israel 1 224. Maldiverna 1 232. Singapore 3 238. Thailand AFRIKA 2 343. Sydafrika NORDAMERIKA 1 400. Nordamerika 3 403. Barbados 43 405. Canada 1 422. Trinidad och Tobaco 188 423. USA SYDAMERIKA 8 503. Brasilien 1 509. Peru 3 600. Oceanien 174 601. Australien 34 605. Nya Zeeland 9 000. Uppgift saknas på delfrågan 259 999. Frågan saknas på hela frågan
VAR 355 EN REN VÄRLD 49 Loc 427 width 1 MD=0 or GE 9 F.49. Hur viktiga tycker Du att följande saker är för Dig? F.49(1). En ren värld 1106 1. Mycket viktigt 399 2. Ganska viktigt 21 3. Varken viktigt eller oviktigt 3 4. Inte särskilt viktigt 1 5. Inte alls viktigt 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 356 TEKNISK UTVECKLING 49 Loc 428 width 1 MD=0 or GE 9 F.49(2). Teknisk utveckling <Se F.49 för fullständig frågetext> 352 1. Mycket viktigt 784 2. Ganska viktigt 266 3. Varken viktigt eller oviktigt 82 4. Inte särskilt viktigt 20 5. Inte alls viktigt 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 357 ETT BEHAGLIGT LIV 49 Loc 429 width 1 MD=0 or GE 9 F.49(3). Ett behagligt liv <Se F.49 för fullständig frågetext> 818 1. Mycket viktigt 543 2. Ganska viktigt 113 3. Varken viktigt eller oviktigt 37 4. Inte särskilt viktigt 6 5. Inte alls viktigt 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 358 ETT SPÄNNANDE LIV 49 Loc 430 width 1 MD=0 or GE 9 F.49(4). Ett spännande liv <Se F.49 för fullständig frågetext> 335 1. Mycket viktigt 616 2. Ganska viktigt 379 3. Varken viktigt eller oviktigt 135 4. Inte särskilt viktigt 39 5. Inte alls viktigt 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 359 SJÄLVFÖRVERKLIGANDE 49 Loc 431 width 1 MD=0 or GE 9 F.49(5). Självförverkligande <Se F.49 för fullständig frågetext> 433 1. Mycket viktigt 674 2. Ganska viktigt 290 3. Varken viktigt eller oviktigt 59 4. Inte särskilt viktigt 18 5. Inte alls viktigt 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 360 EN VÄRLD I FRED 49 Loc 432 width 1 MD=0 or GE 9 F.49(6). En värld i fred <Se F.49 för fullständig frågetext> 1342 1. Mycket viktigt 165 2. Ganska viktigt 21 3. Varken viktigt eller oviktigt 6 4. Inte särskilt viktigt 1 5. Inte alls viktigt 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 361 EN VACKER VÄRLD 49 Loc 433 width 1 MD=0 or GE 9 F.49(7). En vacker värld <Se F.49 för fullständig frågetext> 835 1. Mycket viktigt 507 2. Ganska viktigt 136 3. Varken viktigt eller oviktigt 22 4. Inte särskilt viktigt 3 5. Inte alls viktigt 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 362 JÄMLIKHET 49 Loc 434 width 1 MD=0 or GE 9 F.49(8). Jämlikhet <Se F.49 för fullständig frågetext> 744 1. Mycket viktigt 567 2. Ganska viktigt 157 3. Varken viktigt eller oviktigt 35 4. Inte särskilt viktigt 8 5. Inte alls viktigt 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 363 FAMILJETRYGGHET 49 Loc 435 width 1 MD=0 or GE 9 F.49(9). Familjetrygghet <Se F.49 för fullständig frågetext> 1201 1. Mycket viktigt 293 2. Ganska viktigt 25 3. Varken viktigt eller oviktigt 8 4. Inte särskilt viktigt 2 5. Inte alls viktigt 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 364 FRIHET 49 Loc 436 width 1 MD=0 or GE 9 F.49(10). Frihet <Se F.49 för fullständig frågetext> 1323 1. Mycket viktigt 183 2. Ganska viktigt 13 3. Varken viktigt eller oviktigt 3 4. Inte särskilt viktigt 1 5. Inte alls viktigt 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 365 LYCKA 49 Loc 437 width 1 MD=0 or GE 9 F.49(11). Lycka <Se F.49 för fullständig frågetext> 1080 1. Mycket viktigt 382 2. Ganska viktigt 48 3. Varken viktigt eller oviktigt 4 4. Inte särskilt viktigt 1 5. Inte alls viktigt 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 366 INRE HARMONI 49 Loc 438 width 1 MD=0 or GE 9 F.49(12). Inre harmoni <Se F.49 för fullständig frågetext> 1168 1. Mycket viktigt 314 2. Ganska viktigt 26 3. Varken viktigt eller oviktigt 4 4. Inte särskilt viktigt 1 5. Inte alls viktigt 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 367 KÄRLEK 49 Loc 439 width 1 MD=0 or GE 9 F.49(13). Kärlek <Se F.49 för fullständig frågetext> 1171 1. Mycket viktigt 307 2. Ganska viktigt 35 3. Varken viktigt eller oviktigt 6 4. Inte särskilt viktigt 5. Inte alls viktigt 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 368 LANDETS SÄKERHET 49 Loc 440 width 1 MD=0 or GE 9 F.49(14). Landets säkerhet <Se F.49 för fullständig frågetext> 1081 1. Mycket viktigt 366 2. Ganska viktigt 58 3. Varken viktigt eller oviktigt 12 4. Inte särskilt viktigt 6 5. Inte alls viktigt 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 369 LIV FULLT AV NJUTNING 49 Loc 441 width 1 MD=0 or GE 9 F.49(15). Ett liv fullt av njutning <Se F.49 för fullständig frågetext> 404 1. Mycket viktigt 509 2. Ganska viktigt 369 3. Varken viktigt eller oviktigt 160 4. Inte särskilt viktigt 61 5. Inte alls viktigt 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 370 FRÄLSNING 49 Loc 442 width 1 MD=0 or GE 9 F.49(16). Frälsning <Se F.49 för fullständig frågetext> 135 1. Mycket viktigt 140 2. Ganska viktigt 435 3. Varken viktigt eller oviktigt 250 4. Inte särskilt viktigt 524 5. Inte alls viktigt 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 371 SJÄLVAKTNING 49 Loc 443 width 1 MD=0 or GE 9 F.49(17). Självaktning <Se F.49 för fullständig frågetext> 643 1. Mycket viktigt 585 2. Ganska viktigt 199 3. Varken viktigt eller oviktigt 34 4. Inte särskilt viktigt 13 5. Inte alls viktigt 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 372 SOCIALT ANSEENDE 49 Loc 444 width 1 MD=0 or GE 9 F.49(18). Socialt anseende <Se F.49 för fullständig frågetext> 266 1. Mycket viktigt 570 2. Ganska viktigt 456 3. Varken viktigt eller oviktigt 147 4. Inte särskilt viktigt 48 5. Inte alls viktigt 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 373 SANN VÄNSKAP 49 Loc 445 width 1 MD=0 or GE 9 F.49(19). Sann vänskap <Se F.49 för fullständig frågetext> 1175 1. Mycket viktigt 307 2. Ganska viktigt 28 3. Varken viktigt eller oviktigt 2 4. Inte särskilt viktigt 3 5. Inte alls viktigt 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 374 VISDOM 49 Loc 446 width 1 MD=0 or GE 9 F.49(20). Visdom <Se F.49 för fullständig frågetext> 558 1. Mycket viktigt 640 2. Ganska viktigt 246 3. Varken viktigt eller oviktigt 37 4. Inte särskilt viktigt 9 5. Inte alls viktigt 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 375 RÄTTVISA 49 Loc 447 width 1 MD=0 or GE 9 F.49(21). Rättvisa <Se F.49 för fullständig frågetext> 1216 1. Mycket viktigt 268 2. Ganska viktigt 31 3. Varken viktigt eller oviktigt 5 4. Inte särskilt viktigt 3 5. Inte alls viktigt 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 376 MAKT 49 Loc 448 width 1 MD=0 or GE 9 F.49(22). Makt <Se F.49 för fullständig frågetext> 94 1. Mycket viktigt 234 2. Ganska viktigt 598 3. Varken viktigt eller oviktigt 360 4. Inte särskilt viktigt 208 5. Inte alls viktigt 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 377 HÄLSA 49 Loc 449 width 1 MD=0 or GE 9 F.49(23). Hälsa <Se F.49 för fullständig frågetext> 1400 1. Mycket viktigt 121 2. Ganska viktigt 13 3. Varken viktigt eller oviktigt 4 4. Inte särskilt viktigt 3 5. Inte alls viktigt 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 378 RIKEDOM 49 Loc 450 width 1 MD=0 or GE 9 F.49(24). Rikedom <Se F.49 för fullständig frågetext> 138 1. Mycket viktigt 461 2. Ganska viktigt 578 3. Varken viktigt eller oviktigt 230 4. Inte särskilt viktigt 101 5. Inte alls viktigt 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 379 BOSTADSORT 50 Loc 451 width 1 MD=9 Till sist några frågor om Dig själv. När man sammanställer resultatet av sådana här undersökningar brukar man dela upp svaren i olika grupper. För att kunna göra detta behöver vi Dina svar på dessa avslutande frågor. F.50. Hur vill Du karaktärisera det område Du bor i? 306 1. Ren landsbygd 582 2. Mindre tätort 659 3. Stad eller större tätort 26 9. Uppgift saknas
VAR 380 BOSTAD 51 Loc 452 width 1 MD=9 F.51. Hur bor Du för närvarande? 256 1. På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 699 2. I villa eller radhus i småhusområde 578 3. I lägenhet i flerfamiljshus 40 9. Uppgift saknas
VAR 381 FÖDELSEÅR 52 Loc 453 width 2 MD=99 F.52. Vilket år är Du född? 16. 1916 . . 77. 1977 6 99. Uppgift saknas Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Frek: 17 14 21 18 28 25 24 29 23 21 24 19 26 23 Kod: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Frek: 21 25 21 20 20 18 24 21 21 25 20 26 30 38 Kod: 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Frek: 30 43 31 32 31 24 30 26 24 29 28 28 27 26 Kod: 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Frek: 24 30 26 26 25 29 23 34 24 25 30 28 23 29 Kod: 72 73 74 75 76 77 99 Frek: 26 30 32 25 26 1 6
VAR 382 KÖN 53 Loc 455 width 1 MD=9 F.53. Är Du man eller kvinna? 813 1. Man 757 2. Kvinna 3 9. Uppgift saknas
VAR 383 ENSAMSTÅENDE/SAMBO 54 Loc 456 width 1 MD=9 F.54. Är Du ensamstående eller samboende/gift? 466 1. Ensamstående 1059 2. Samboende/gift 48 9. Uppgift saknas
VAR 384 UTBILDNING 55 Loc 457 width 2 MD=99 F.55. Vilken skolutbildning har Du? Sätt ett kryss i rutan framför det alternativ Du anser stämma bäst in på Dig? Om Du ännu inte avslutat Din utbildning, markera då den typ av skola Du just går i. 336 01. Folkskola 7 02. Enhetsskola 158 03. Grundskola 142 04. Yrkesskola 217 05. Tvåårigt gymnasium 79 06. Fackskola 131 07. Minst treårigt gymnasium 79 08. Flickskola/realexamen 49 09. Folkhögskola 69 10. Studentexamen 269 11. Högskola/universitet 37 99. Uppgift saknas
VAR 385 ARBETSMARKNADSGRUPP 56 Loc 459 width 1 MD=9 F.56. Vilken av de här grupperna tillhör Du för närvarande? 947 1. Förvärvsarbetande 8 2. Har beredskapsarbete 11 3. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 56 4. Arbetslös 223 5. Ålderspensionär 63 6. Förtidspensionär 59 7. Hemarbetande 152 8. Studerande 54 9. Uppgift saknas
VAR 386 YRKESARBETAR 57 Loc 460 width 1 MD=9 F.57. Vilket yrke har/hade Du? 1414 1. Yrkesarbetar/yrkesarbetat 127 5. Har aldrig yrkesarbetat 32 9. Uppgift saknas
VAR 387 YRKE 57 Loc 461 width 3 MD= 0 or GE 998 F.57(1). Yrke <Se F.57 för fullständig frågetext> NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 2 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 20 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 49 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 42 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 6 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 2 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare 2 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 32 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 48 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 55 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 2 032. Innehavare av bilskola 6 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 15 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 52 036. Klasslärare och övriga lärare 4 042. Litterärt/konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 2 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 1 044. Litterär/konstnärlig yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 6 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 1 052. Kvalificerat biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 7 064. Kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete såsom chef för enhet eller avdelning 6 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 9 066. Socialvårdtjänsteman ("socialarbetare") vid sociala institutioner 5 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 6 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 3 081. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: företagare med kvalificerad kompetens 3 084. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 13 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 1 086. Programmerare 1 091. Företagare med kvalificerad kompetens 1 094. Kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 2 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 3 115. Övriga präster i statskyrkan 1 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsingsarmen 6 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 1 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete inom yrkesgruppen såsom chef för enhet/avdelning 6 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fordrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 7 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete, som erfordrar t ex viss teknisk utbildning (på teknikernivå") eller motsvarande ADMINISTRATIVT ARBETE 4 155. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 5 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 4 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 9 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 13 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 34 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 10 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 7 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer 1 178. KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 3 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 5 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 71 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 228. 1 232. Annat kontorsarbete: företagare 43 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 4 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 2 244. KOMERSIELLT ARBETE 7 311. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 8 312. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med mindre företag 1 324. Affärsbiträden m fl: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning: även chef för marknadsföring/-reklamavdelning 1 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 5 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 50 328. Biträdesarbete i affär 1 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 3 337. Bokhandelmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 2 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 7 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 13 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4; även reklamkonsulent 6 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 2 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 38 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 6 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 1 418. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: manuellt arbete 11 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 1 435. Viltvård, jakt: kvalificerat jordbruks-/skogsarbete 1 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker inom jordbruk och skogsbruk etc 5 448. Skogsarbete: manuellt arbete GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 3 508. Gruv- och stenbrytningsarbete: manuellt arbete TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 9 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 28 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 1 632. Sjöbefälsarbete, däcks och maskinmanskapsarbete: företagare med mindre fartyg 1 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 4 638. Däcksmanskap 2 644. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 2 646. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman/arbetsledare 28 647. Telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 1 648. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 1 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare 11 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete TILLVERKNINGSARBETE 1 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 14 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 2 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 1 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 14 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 2 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 1 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 110 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 3 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 1 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 17 758. Elektroarbete: manuellt arbete 4 762. Träarbete: företagare med mindre företag 1 766. Träarbete: förman/arbetsledare 23 768. Träarbete: manuellt arbete 1 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre förtetag 14 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 1 782. Mureri- och betongarbete mm: företagare med mindre företag 2 786. Mureri- och betongarbete mm: förman/arbetsledare 10 788. Mureri- och betongarbete mm: manuellt arbete 1 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 10 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 3 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 1 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 8 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 9 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 1 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 1 847. 15 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 1 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 1 856. Finmekaniskt arbete: förman/arbetsledare 1 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 1 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 5 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 14 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete SERVICEARBETE 1 914. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: chef för enhet eller större avdelning 916. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: förman/arbetsledare 3 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 1 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 7 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 5 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 28 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 2 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 1 935. 28 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 9 942. övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 2 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare: även: sportledare som ej är gymnastikdirektör 5 947. Fotograf 15 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 1 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl, arbetsledare/förman vid vårdanstalt 8 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 1 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 4 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 9 967. Hemsyster, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 46 968. Hemsamarit, åldringsvårdarinna 1 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 7 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal; även: barbiträde 7 985. Övriga officerare (befattning under överste) 1 986. Militärt arbete: underofficerare 2 987. Underbefäl (plutonofficerare) 3 995. Hemarbetande 2 996. Studerande 4 997. Oklassificerbar uppgift om yrke/sysselsättning 12 000. Uppgift saknas på delfrågan 127 998. Frågan ej tillämplig 32 999. Uppgift saknas
VAR 388 HELTIDS-/DELTIDSARB 58 Loc 464 width 1 MD=0 or GE 9 F.58. Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid? 1089 1. Heltid 306 2. Deltid 127 0. Frågan ej tillämplig 51 9. Uppgift saknas
VAR 389 SUBJEKTIV YRKESGRUPP 59 Loc 465 width 2 MD= 0 or GE 99 F.59. Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till? 316 01. Tjänsteman 201 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 39 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 576 04. Arbetare 93 05. Arbetare med arbetsledande funktion 15 06. Egenanställd arbetare 34 07. Jordbrukare: ingen anställd 5 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 45 09. Företagare: ingen anställd 43 10. Företagare: 1-9 anställda 21 11. Företagare: 10 eller flera anställda 127 00. Frågan ej tillämplig 58 99. Uppgift saknas
VAR 390 STATLIG/PRIVAT TJÄNST 60 Loc 467 width 1 MD=0 or GE 9 F.60. Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller privat tjänst? 178 1. Statlig 403 2. Kommunal (även landstingskommunal) 766 3. Privat 24 4. Flera alternativ markerade 127 0. Frågan ej tillämplig 75 9. Uppgift saknas
VAR 391 MEDLEM FACKFÖRENING 61 Loc 468 width 1 MD=0 or GE 9 F.61. Är Du medlem i någon fackförening? 499 1. Ja, LO-förbund 279 2. Ja, TCO-förbund 107 3. Ja, SACO/SR-förbund 470 5. Nej 127 0. Frågan ej tillämplig 91 9. Uppgift saknas
VAR 392 ANT FAMILJEMEDLEMMAR 62 Loc 469 width 2 MD=99 F.62(1). Hur många personer ingår i Ditt hushåll (räkna med Dig själv)? 248 01. En person 575 02. Två personer 275 03. Tre personer 301 04. Fyra personer 109 05. Fem personer 31 06. Sex personer 6 07. Sju personer 3 08. Åtta personer 1 09. Nio personer 24 99. Uppgift saknas
VAR 393 ANT FAM.MEDL <16 ÅR 62 Loc 471 width 1 MD=9 F.62(2). Hur många av dem är under 16 år? 1015 0. Ingen person 256 1. En person 199 2. Två personer 62 3. Tre personer 13 4. Fyra personer 2 5. Fem personer 2 6. Sex personer 24 9. Uppgift saknas
VAR 394 HUSHÅLLSINKOMST 63 Loc 472 width 2 MD=99 F.63. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten i Ditt hushåll före skatt. (Pension och studiemedel skall också räknas in i den ungefärliga årsinkomsten.) 231 01. 120 000 eller mindre 174 02. 121 000 - 150 000 114 03. 151 000 - 180 000 136 04. 181 000 - 210 000 141 05. 211 000 - 240 000 128 06. 241 000 - 270 000 126 07. 271 000 - 300 000 116 08. 301 000 - 330 000 305 09. Över 330 000 102 99. Uppgift saknas
VAR 395 KLASSTILLHÖRIGHET 64 Loc 474 width 1 MD=0 or GE 9 F.64. Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj och den familj Du växte upp i, vilken av nedanstående kategorier stämmer då bäst? F.64(1). Din nuvarande familj 661 1. Arbetarfamilj 70 2. Jordbrukarfamilj 377 3. Tjänstemannafamilj 180 4. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 168 5. Egen företagare 94 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 396 KLASS UNDER UPPVÄXT 64 Loc 475 width 1 MD=0 or GE 9 F.64(2). Den familj Du växte upp i <Se F.64 för fullständig frågetext> 790 1. Arbetarfamilj 239 2. Jordbrukarfamilj 225 3. Tjänstemannafamilj 87 4. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 168 5. Egenföretagare 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 397 UTRUSTN. TEXT-TV 65 Loc 476 width 1 MD=9 F.65. Vilken av följande utrustning har Du för närvarande tillgång till i Ditt hushåll? F.65(1). Text-TV 969 1. Markerat 557 5. Ej markerat 47 9. Uppgift saknas
VAR 398 UTRUSTN. VIDEO 65 Loc 477 width 1 MD=9 F.65(2). Video 996 1. Markerat 530 5. Ej markerat 47 9. Uppgift saknas
VAR 399 UTRUSTN. KABEL-TV 65 Loc 478 width 1 MD=9 F.65(3). Kabel-TV 593 1. Markerat 933 5. Ej markerat 47 9. Uppgift saknas
VAR 400 UTTRUSTN. PARABOL 65 Loc 479 width 1 MD=9 F.65(4). Parabol-antenn 139 1. Markerat 1387 5. Ej markerat 47 9. Uppgift saknas
VAR 401 UTRUSTN. PERSONDATOR 65 Loc 480 width 1 MD=9 F.65(5). Persondator 232 1. Markerat 1294 5. Ej markerat 47 9. Uppgift saknas
VAR 402 UTRUSTN. CD-SPELARE 65 Loc 481 width 1 MD=9 F.65(6). CD-spelare (Compact Disc) <Se F.65 för fullständig frågetext> 485 1. Markerat 1041 5. Ej markerat 47 9. Uppgift saknas
VAR 403 UTRUSTN. VIDEOKAMERA 65 Loc 482 width 1 MD=9 F.65(7). Videokamera <Se F.65 för fullständig frågetext> 244 1. Markerat 1282 5. Ej markerat 47 9. Uppgift saknas
VAR 404 UTRUSTN. BIL 65 Loc 483 width 1 MD=9 F.65(8). Bil <Se F.65 för fullständig frågetext> 1323 1. Markerat 204 5. Ej markerat 46 9. Uppgift saknas
VAR 405 BIL 1: MÄRKE/MODELL 65 Loc 484 width 2 MD= 0 or GE 99 F.65(9). Bil 1: Märke/modell <Se F.65 för fullständig frågetext> 401 01. Volvo 158 02. Saab 127 03. Ford 85 04. Volkswagen 122 05. Opel 74 06. Toyota 46 07. Mazda 50 08. Mercedes 15 09. BMW 11 10. Fiat 11. Corsa (Opel) 19 12. Peugot 42 13. Nissan 41 14. Audi 16 15. Mitsubishi 8 16. Datsun 1 17. Vaz 17 18. Citroen 19 19. Renault 16 20. Honda 21. Hatzu 1 22. Simca 23. Skoda 5 24. Chevrolet 1 25. DAF 5 26. Lada (Vaz) 4 27. Alfa Romeo 28. Vauxhall 1 29. Lancia 30. Porsche 5 31. Suzuki 32. Oldsmobile 33. Austin 1 34. Jaguar 1 35. Triumph 36. Lotus 2 37. Isuzu 38. Talbot 39. Aston Martin 40. Stanza 41. Plymoth 3 42. Daihatzu 43. GMC 44. Morris 45. Bentley 5 46. Subari 1 47. Jeep 48. Dodge 49. Daimler 2 50. Range Rover 51. DKW 52. Sunbeam 2 53. Pontiac 54. Ferrari 55. BMC MG 1 56. Daihatsu 1 57. Auto Bianchi 58. Buick 1 59. Camaro 217 00. Frågan ej tillämplig 46 99. Uppgift saknas
VAR 406 BIL 1: ÅRSMODELL 65 Loc 486 width 2 MD= 0 or GE 99 F.65(10). Bil 1: Årsmodell <Se F.65 för fullständig frågetext> 29. 1929 . . 92. 1992 243 00. Frågan ej tillämplig 46 99. Uppgift saknas Kod: 0 29 50 59 63 64 65 66 67 68 69 Frek: 243 1 1 1 2 2 2 4 6 4 4 Kod: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Frek: 4 7 8 11 9 27 26 22 18 38 57 Kod: 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 Frek: 49 61 61 85 105 112 99 160 123 109 53 Kod: 92 99 Frek: 13 46
VAR 407 BIL 2: MÄRKE/MODELL 65 Loc 488 width 2 MD= 0 or GE 99 F.65(11). Bil 2: Märke/modell <Se F.65 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 405 01. Volvo . . 59. Camaro 1384 00. Frågan ej tillämplig 46 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1384 36 8 18 12 20 5 4 1 Kod: 9 10 12 13 14 15 18 19 22 Frek: 3 3 3 3 4 4 3 4 1 Kod: 24 26 35 37 40 54 58 59 99 Frek: 4 1 1 1 1 1 1 1 46
VAR 408 BIL 2: ÅRSMODELL 65 Loc 490 width 2 MD= 0 or GE 99 F.65(12). Bil 2: Årsmodell <Se F.65 för fullständig frågetext> 59. 1959 . . 91. 1991 1392 00. Frågan ej tillämplig 46 99. Uppgift saknas Kod: 0 59 60 65 70 71 72 73 74 Frek: 1392 1 1 1 3 1 4 3 2 Kod: 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Frek: 5 1 4 4 4 7 5 5 9 Kod: 84 85 86 87 88 89 90 91 99 Frek: 6 6 12 9 13 7 16 6 46
VAR 409 BIL 3: MÄRKE/MODELL 65 Loc 492 width 2 MD= 0 or GE 99 F.65(13). Bil 3: Märke/modell <Se F.65 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 405 01. Volvo . . 59. Camaro 1515 00. Frågan ej tillämplig 46 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 4 5 7 9 22 29 Frek: 1515 3 1 2 1 1 2 1 1 Kod: 99 Frek: 46
VAR 410 BIL 3: ÅRSMODELL 65 Loc 494 width 2 MD= 0 or GE 99 F.65(14). Bil 3: Årsmodell <Se F.65 för fullständig frågetext> 73. 1973 . . 91. 1991 1517 00. Frågan ej tillämplig 46 99. Uppgift saknas Kod: 0 73 76 79 84 86 87 89 90 Frek: 1517 1 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 91 99 Frek: 1 46
VAR 411 EKONOMISK SITUATION 66 Loc 496 width 1 MD=9 F.66. Om Du jämför Din ekonomiska situation med vad den var för ett år sedan, har den: 349 1. Förbättrats 804 3. Förblivit ungefär densamma 390 5. Försämrats 30 9. Uppgift saknas
VAR 412 SVERIGES EK SITUATION 67 Loc 497 width 1 MD=9 F.67. Hur har enligt Din mening den svenska ekonomin förändrats under det senaste året? Har den: 41 1. Förbättrats 243 3. Förblivit ungefär densamma 1255 5. Försämrats 34 9. Uppgift saknas
VAR 413 RÖST RIKSDAGSVAL 1991 68 Loc 498 width 2 MD=99 F.68. Vilket parti röstade Du på i riksdagsvalet 1991? 66 01. Vänsterpartiet 479 02. Socialdemokraterna 116 03. Centerpartiet 120 04. Folkpartiet liberalerna 264 05. Moderata samlingspartiet 96 06. Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet 49 07. Miljöpartiet de gröna 84 08. Ny Demokrati 11 09. Annat parti 46 10. Röstade blankt 79 11. Röstade ej 85 55. Ej röstberättigad 1991 78 99. Uppgift saknas
VAR 414 SYNPUNKT FRÅGEFORMULÄR 1 Loc 500 width 1 MD=9 Vi är medvetna om att det kan ha tagit tid för Dig att svara på alla frågor. Du kanske också har tyckt att några av dem har varit besvärliga att svara på. Vi är därför tacksamma för att få Dina synpunkter på formulärets och frågornas utformning. Jag tyckte inte det var några större problem att svara 950 1. Markerat 341 5. Ej markerat 282 9. Uppgift saknas
VAR 415 SYNPUNKT FRÅGEFORMULÄR 2 Loc 501 width 1 MD=9 Jag tyckte att frågorna nummer ... var svåra att svara på 357 1. Markerat 934 5. Ej markerat 282 9. Uppgift saknas
VAR 416 KONTROLL FÖR FRÅGA 26 Loc 502 width 1 Kontroll av svarspersoners och IMU/Testologens åtgärder i samband med att det i den första omgången formulär saknades en rad rutor i fråga 26. Detta ändrades senare med en klisterremsa med extra rutor. 581 1. Ingen åtgärd, svar i samtliga existerande rutor 408 2. Åtgärd från svarspersonens sida: eget kryss ditritat där ett saknades 36 3. Frågan ofullständigt eller inte alls besvarad 548 4. Åtgärd från IMU/Testologens sida: frågan korrigerad med klisterremsa