ORVESTO 84-I
                SSD 0419

              Primärforskare
               Testologen AB
                Box 2050
              191 02 Sollentuna

             Första SSD-Upplagan
               April 1996

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ORVESTO 84-I samlades ursprungligen in av
  TESTOLOGEN AB, som ett led i företagets regelbundet
  återkommande räckviddsundersökning Sverige Nu. Varken SSD
  eller primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar
  som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  BAKGRUND

  Ingemar Lindberg:
  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........
  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s. 14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen (inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer, en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter m.m.) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s.k. single -source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa data
  direkt mot varandra. Dittils hade de insamlats var för sig i
  olika undersökningar, viket gjorde media-analyserna svåra och
  otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor mängd
  information skulle insamlas från ett och samma urval. Det
  medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken, dvs
  typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde därför 1965
  ett stort upplagt metodexperiment, i vilket effekten av
  kontaktform i kombination med skaltyp undersöktes. Resultatet
  blev att man valde en 16-gradig läsfrekvensskala i kombination
  med postal kontaktform. (Se vidare Cerha J, 1967: Selective
  Mass Communication, sid 119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper : OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  ORVESTO 1984 - Logo och ny skala
  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1984 I s. 6ff)

  Från och med ORVESTO 1984 lämnar Testologen den skala som
  tillämpats sedan 1965 för mätning av svenska folkets läsvanor,
  den sk 16-gradiga läsfrekvensskalan. I dess ställe kommer den
  "nygamla" 7-gradiga nummer-skalan, kombinerad med visning av
  tidningens logotype. Denna skala tillämpar Testologen redan
  för Fack-ORVESTO sedan 1973. Dessutom har den testats i flera
  omgångar på konsumenturval, senast våren 1983 i kombination
  med logotyper.

  Den nya skalan är direkt relaterad till det man försöker mäta
  i räckviddsundersökningar, nämligen sannolikheten för
  exponering av ett genomsnittligt nummer av periodiskt
  utkommande publikationer. Den tidigare använda skalan
  förutsatte bl.a. att tidningar har en regelbunden
  periodicitet, typ dags-, vecko-, månadsutgivning etc.
  Verkligheten är annorlunda, t.ex. Land (49 nr/år), Vi (45),
  Veckans Affärer (45), Foto (10), Vår Bostad (11), Båt-Nytt
  (14), Allt om Mat (16) etc. Dessa avvikelser har inte kunnat
  beaktas med den tidigare skalan, vilket i varje fall
  marginellt kan ha gynnnat resp. missgynnat vissa
  publikationer. Genom att i den nya skalan ange antal utgåvor
  per år bör detta problem elimineras.

   Förväxling av tidningstitlar är ett stort problem i många
  länder, där antalet titlar av vissa typer är mycket större än
  i Sverige. Förväxlingsrisken gäller i första hand
  sällan-läsare. Denna risk är visserligen liten i Sverige men
  användning av logotyper bör i princip eliminera den.

  Allmänna förutsättningar: urval, bortfall etc.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät. Under
  vintern 1983-1984 genomfördes tre omgångar "Sverige Nu".
  Totalt omfattade urvalet för dessa tre omgångar 8.550 personer
  15-70 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet har av Dafa
  dragits systematiskt ur SPAR.

  Av det totala urvalet på 8.550 personer har 842 definierats av
  företaget som "ej målgruppsaktuella". Här ingår 10 avlidna, 1
  som flyttat ur riket, 5 som vistas utomlands, 5 i
  militärtjänst, 43 bortresta utomlands under
  undersökningsperioden, 10 ej svensktalande, 43 okända men
  skrivna å kommun, 20 under sjukhusvård, 158 sjuka i hemmet
  samt 547 (50%) ur gruppen "ej anträffbara". Den sistnämnda
  gruppen har definierats med utgångspunkt från en specialstudie
  som utvisat att ca 50% av de ej anträffbara ej tillhör
  målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fem omgångarna utgör således 7.708
  personer varav 1.945, utgörande 25%, ej besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "Inget intresse för
  undersökningen" 1.024 personer, "Tidsbrist" 199, "Ingen
  kontakt. Minst 5 kontaktförsök" 174 och "Ej anträffbar" 1.095.

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form uppmuntran för cett inskickat svar. De som
  därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet
  och genom viktning - beräknar undersökningsledningen en
  väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande vintern
  1983-1984, 6.283 personer istället för 5.763 faktiskt insända
  godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar därför den
  viktade svarsfrekvensen till 83% av nettourvalet.

  Fältarbetet pågick under tiden 1 oktober 1983 - 8 februari
  1984.

  Ovanstående uppgifter har hämtats ur rapporten ORVESTO 1984-I
  utgiven av Testologen AB.

  SUMMARY IN ENGLISH

   The ORVESTO studies contains coverage figures for most of the
  daily press, for weekly and monthly magazines and the motoring
  and trade union press. The target groups are defined
  demographically, and geographically, and by interests,
  purchasing habits, ownership and planned future purchasing. A
  new report is published every sixth month with updated
  information.

  
             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 106  (2)FÖLJER SVENSK POLITIK 66 (3)LOC 170 WIDTH 1
                        (4)MD=0 or GE 9

   (6) 66 Hur mycket följer du med vad som händer i svensk
  politik?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      107 1.  Nästan allt
      228 2.  En hel del
      96 3.  Något
      50 4.  Mycket lite
      35 5.  Inte alls

      214 0.  Bortfall
       4 9.  Uppgift saknas
  
  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.[An Andrew
  ToolKit view (layoutview) was included here, but could not be
  displayed.]

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0419 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Sverige Nu omgång 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Födelseår 9 Tidning 1 10 Läsfrekvenser: Tidning 1 11 Tidning 2 12 Läsfrekvenser: Tidning 2 13 Tidning 3 14 Läsfrekvenser: Tidning 3 15 Tidning 4 16 Läsfrekvenser: Tidning 4 17 Tidning 5 18 Läsfrekvenser: Tidning 5 19 Tidning 6 20 Läsfrekvenser: Tidning 6 21 Tidning 7 22 Läsfrekvenser: Tidning 7 23 Personliga uppgifter: Kön 24 Personliga uppgifter: Ålder 25 Personliga uppgifter: Civilstånd 26 Personliga uppgifter: Hushållsposition 27 Personliga uppgifter: Sysselsättning 28 Personliga uppgifter: Utbildning 29 Personliga uppgifter: Ortsstorlek 30 Personliga uppgifter: Boendeform 31 Antal hushållsmedlemmar: under 2 år 32 Antal hushållsmedlemmar: 2-6 år 33 Antal hushållsmedlemmar: 7-10 år 34 Antal hushållsmedlemmar: 11-14 år 35 Antal hushållsmedlemmar: 15-19 år 36 Antal hushållsmedlemmar: 20-45 år 37 Antal hushållsmedlemmar: 46-69 år 38 Antal hushållsmedlemmar: 70 år eller äldre 39 Antal hushållsmedlemmar: Totalt 40 Personlig inkomst 41 Hushållets totala inkomsten 42 Biobesök 43 Inköpsvanor: Andel egna inköp 44 Inköpsvanor: Andel egna inköp av livsmedel i Konsum/Servus/Domus/Obs 45 Inköpsvanor: Är någon familjemedlem medlem i Konsum? 46 Innehav: Villa/radhus/kedjehus 47 Innehav: Fritidshus 48 Innehav: Husvagn 49 Innehav: Fabriksny personbil (högst 2år) 50 Innehav: Begagnad personbil (över 2år) 51 Innehav: Bilradio/bilstereo 52 Innehav: Mobiltelefon 53 Innehav: Segelbåt 54 Innehav: Motorbåt 55 Innehav: Roddbåt/eka eller dylikt 56 Innehav: Utombordsmotor 57 Innehav: Fiskeutrustning 58 Innehav: Surfingbräda 59 Innehav: Videobandspelare 60 Innehav: Videokamera 61 Innehav: Färg TV, vanlig 62 Innehav: Text TV 63 Innehav: Stereoanläggning 64 Innehav: Hemdator 65 Innehav: Skrivmaskin 66 Innehav: Enkel bildkamera 67 Innehav: Automatisk småbildskamera 68 Innehav: Systemkamera 69 Innehav: Frysbox/frysskåp 70 Innehav: Diskmaskin 71 Innehav: Tvättmaskin 72 Innehav: Torktumlare 73 Innehav: Elektrisk symaskin 74 Innehav: Elektrisk kaffebryggare 75 Innehav: Elektrisk köksmaskin 76 Innehav: Spisfläkt 77 Innehav: Dammsugare 78 Innehav: Bastu 79 Innehav: Braskamin 80 Innehav: Släpkärra 81 Innehav: Motorgräsklippare 82 Innehav: Elektrisk rakapparat 83 Innehav: Brandvarnare 84 Innehav: Hund 85 Innehav: Katt 86 Ortsstorlek 87 Intresse: Miljövårdsfrågor 88 Intresse: Hälsonyttig mat 89 Intresse: Sjukdomar och hälsa 90 Intresse: Bantningstips 91 Intresse: Hushålla ekonomiskt 92 Intresse: Energisparande 93 Intresse: Sociala rättigheter 94 Intresse: Skattefrågor 95 Intresse: Samlevnadsfrågor 96 Intresse: Vidareutbildning 97 Intresse: Religionsfrågor 98 Intresse: Arbetsmarknaden 99 Intresse: Villa/Eget hem 100 Intresse: Fritidshus 101 Intresse: Personbilar 102 Intresse: Heminredning 103 Intresse: Modenyheter 104 Intresse: Matvarunyheter 105 Intresse: Barnavård 106 Intresse: Skönhetsvård 107 Intresse: Stereoanläggningar 108 Intresse: Hushållsmaskiner 109 Intresse: Fotoutrustningar 110 Intresse: Motorcyklar 111 Intresse: Krukväxter 112 Intresse: Hårvård 113 Intresse: Hundar 114 Intresse: Katter 115 Intresse: Motionera 116 Intresse: Se på sport 117 Intresse: Laga mat 118 Intresse: Pröva nya maträtter 119 Intresse: Baka 120 Intresse: Ha gäster 121 Intresse: Köra bil 122 Intresse: Jobba med bilar 123 Intresse: Arbeta i trädgården 124 Intresse: Fotografera 125 Intresse: Smalfilma 126 Intresse: Sportfiska 127 Intresse: Popmusik 128 Intresse: Klassisk musik 129 Intresse: Gå på teater 130 Intresse: Gå på konstutställning 131 Intresse: Läsa böcker 132 Intresse: Läsa populärtidningar 133 Intresse: Sticka 134 Intresse: Sy kläder 135 Intresse: Handarbeta 136 Intresse: Träffa nya människor 137 Intresse: Snickra 138 Intresse: Måla hemma 139 Intresse: Jaga 140 Intresse: Friluftsliv 141 Intresse: Åka slalom 142 Intresse: Åka motorbåt 143 Intresse: Segla 144 Intresse: Campa 145 Intresse: Semestra utomlands 146 Intresse: Semestra i Sverige 147 Intresse: Pröva nya produkter 148 Intresse: Vara bortbjuden 149 Intresse: Gå på diskotek 150 Intresse: Gå på restaurang 151 Intresse: Gå på kvällskurser 152 Intresse: Windsurfing 153 Intresse: Köpa på postorder 154 Penningutlägg: Tips 155 Penningutlägg: Lotto 156 Penningutlägg: Penninglotter 157 Penningutlägg: V65 158 Penningutlägg: Bingo 159 Penningutlägg: Bensin 160 Penningutlägg: Kläder till Dig själv 161 Penningutlägg: Sportutrustning till Dig själv 162 Penningutlägg: Kosmetika/Skönhetsmedel 163 Penningutlägg: Nöjen 164 Penningutlägg: Utlandsresor under fritiden 165 Penningutlägg: Böcker 166 Penningutlägg: Tobak 167 Penningutlägg: Vin och sprit 168 Penningutlägg: Hälsokostartiklar 169 Besöker affärer: ICA 170 Besöker affärer: Konsum 171 Besöker affärer: Vivo 172 Besöker affärer: Favör 173 Besöker affärer: Annan butik 174 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i Domus 175 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i NK 176 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i Tempo 177 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i Åhlens 178 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i Obs 179 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i B & W(Bra, Wessels) 180 Varuhus och stormarknader: Domus (ej livsmedelsavdelning) 181 Varuhus och stormarknader: NK (ej livsmedelsavdelning) 182 Varuhus och stormarknader: Tempo (ej livsmedelsavdelning) 183 Varuhus och stormarknader: Åhlens (ej livsmedelsavdelning) 184 Varuhus och stormarknader: Obs (ej livsmedelsavdelning) 185 Varuhus och stormarknader: B & W (ej livsmedelsavdelning) 186 Andra butiker: Hennes & Mauritz 187 Andra butiker: HerrMan/Kapp-Ahl 188 Andra butiker: Gulins 189 Andra butiker: Ikea 190 Andra butiker: Expert Foto 191 Andra butiker: Expert Radio/TV 192 Andra butiker: Järnia 193 Andra butiken: Färgsam 194 Andra butiker: Pressbyrån 195 Andra butiker: Annan kiosk 196 Andra butiker: Tobaksaffär 197 Andra butiker: Bar/Självservering 198 Andra butiker: MacDonald's 199 Andra butiker: Korvkiosk/Gatukök 200 Andra butiker: Bensinstation 201 Andra butiker: Postkontor 202 Andra butiker: Bankkontor 203 Andra butiker: Hälsokostbutik 204 Andra butiker: Apotek 205 Andra butiker: Blomsteraffär 206 Andra butiker: Byggmaterielaffär 207 Hur ofta: Reklamfilm på bio 208 Hur ofta: Reklam på taxi 209 Hur ofta: Reklam på idrottsplatser 210 Hur ofta: Tåg på sträckor över 10 mil 211 Hur ofta: Tunnelbana 212 Hur ofta: Taxi 213 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Aftonbladet 214 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Aftonbladet 215 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Expressen 216 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Expressen 217 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Dagens Nyheter 218 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Dagens Nyheter 219 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Svenska Dagbladet 220 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Svenska Dagbladet 221 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Stockholms Tidningen 222 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Stockholms Tidningen 223 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Göteborgs-Posten 224 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Göteborgs-Posten 225 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: GT 226 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: GT 227 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Kvällsposten 228 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Kvällsposten 229 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Arbetet 230 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Arbetet 231 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Arbetar-Tidningen 232 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet 233 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet 234 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Sydsvenskan Extra 235 Läsfrekvenser: Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 236 Läsfrekvenser: Norrköpings Tidningar 237 Läsfrekvenser: Nya Wermlands Tidningen 238 Läsfrekvenser: Upsala Nya Tidning 239 Läsfrekvenser: Vestmanlands Läns Tidning 240 Läsfrekvenser: Östgöta Correspondenten 241 Läsfrekvenser: Allas veckotidning 242 Läsfrekvenser: Allers 243 Läsfrekvenser: Damernas 244 Läsfrekvenser: Hemmets Journal 245 Läsfrekvenser: Hemmets Veckotidning 246 Läsfrekvenser: Husmodern 247 Läsfrekvenser: Hänt i veckan 248 Läsfrekvenser: ICA-Kuriren 249 Läsfrekvenser: Land 250 Läsfrekvenser: Lektyr 251 Läsfrekvenser: Min Värld 252 Läsfrekvenser: Veckans Novell 253 Läsfrekvenser: Röster i Radio & TV 254 Läsfrekvenser: Saxons 255 Läsfrekvenser: Stopp 256 Läsfrekvenser: Dam 257 Läsfrekvenser: Veckorevyn 258 Läsfrekvenser: Vi 259 Läsfrekvenser: Året Runt 260 Läsfrekvenser: Det Bästa 261 Läsfrekvenser: Månads Journalen 262 Läsfrekvenser: Femina Månadens Magasin 263 Läsfrekvenser: Vi Föräldrar 264 Läsfrekvenser: Turist 265 Läsfrekvenser: Vår Bostad 266 Läsfrekvenser: Allt om mat 267 Läsfrekvenser: Hälsa 268 Läsfrekvenser: Må Bra 269 Läsfrekvenser: Dina Pengar 270 Läsfrekvenser: Privata Affärer 271 Läsfrekvenser: Antik & Auktion 272 Läsfrekvenser: Metallarbetaren 273 Läsfrekvenser: Teknikens Värld 274 Läsfrekvenser: Elektronik 275 Läsfrekvenser: Foto 276 Läsfrekvenser: Ny Teknik 277 Läsfrekvenser: Veckans Affärer 278 Läsfrekvenser: Dagens Industri 279 Läsfrekvenser: Motor 280 Läsfrekvenser: Bilsport 281 Läsfrekvenser: Vi bilägare 282 Läsfrekvenser: Trailer 283 Läsfrekvenser: Fotboll 284 Läsfrekvenser: MC-Nytt 285 Läsfrekvenser: Motor Trend 286 Läsfrekvenser: Start & Speed 287 Läsfrekvenser: Power Magazine 288 Läsfrekvenser: Hifi & Musik 289 Läsfrekvenser: Båtnytt 290 Läsfrekvenser: Båtägare 291 Läsfrekvenser: På Kryss Till Rors 292 Läsfrekvenser: Kalle Anka 293 Läsfrekvenser: Svensk Jakt 294 Läsfrekvenser: Jaktmarker & Fiskevatten 295 Affischpelare 296 Affischtavlor 297 Sidoskyltar på bussar 298 Baksidesskyltar på bussar 299 Förarplatsskyltar 300 Jag köper: Skönhetsartiklar 301 Jag köper: Tandkräm 302 Jag köper: Tvål 303 Jag köper: Maskindiskmedel 304 Jag köper: Handdiskmedel 305 Jag köper: Rengöringsmedel 306 Jag köper: Tvättmedel 307 Jag köper: Golvvårdsmedel 308 Jag köper: Kaffe 309 Jag köper: Öl

VAR 1 SSD STUDY NR 0419              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0419


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 SVERIGE NU OMGÅNG Loc 14 width 1 Sverige Nu omgång 1903 5. Sverige Nu P-3005 (01/10 1983 - 18/11 1983) 1950 6. Sverige Nu P-3006 (26/10 1983 - 13/12 1983) 1907 7. Sverige Nu P-3007 (15/12 1983 - 08/02 1984)
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 15 width 1 Bortfallsvikt 5414 1. Svarat utan påminnelse 174 2. Svarat efter första påminnelsen 172 3. Svarat efter andra påminnelsen
VAR 7 A-REGION Loc 16 width 2 A-region 917 01. Stockholm/Södertälje 29 02. Norrtälje 36 03. Enköping 114 04. Uppsala 53 05. Nyköping 39 06. Katrineholm 79 07. Eskilstuna 57 08. Mjölby/Motala 108 09. Linköping 115 10. Norrköping 101 11. Jönköping 20 12. Tranås 64 13. Eksjö/Nässjö/Vetlanda 51 14. Värnamo 25 15. Ljungby 110 16. Växjö 28 17. Västervik 29 18. Hultsfred/Vimmerby 32 19. Oskarshamn 93 20. Kalmar/Nybro 40 21. Visby 49 22. Karlskrona 40 23. Karlshamn 70 24. Kristianstad 54 25. Hässleholm 37 26. Ängelholm 153 27. Helsingborg/Landskrona 298 28. Malmö/Lund/Trelleborg 58 29. Ystad/Simrishamn 35 30. Eslöv 74 31. Halmstad 57 32. Falkenberg/Varberg 479 33. Göteborg/Alingsås 85 34. Uddevalla 71 35. Trollhättan/Vänersborg 141 36. Borås 59 37. Lidköping/Skara 33 38. Falköping 53 39. Skövde 30 40. Mariestad 35 41. Kristinehamn/Filipstad 119 42. Karlstad 29 43. Säffle/Åmål 24 44. Arvika 132 45. Örebro 30 46. Karlskoga 33 47. Lindesberg 102 48. Västerås 38 49. Köping 20 50. Fagersta 26 51. Sala 110 52. Borlänge/Falun 33 53. Avesta/Hedemora 34 54. Ludvika 34 55. Mora 130 56. Gävle/Sandviken 57 57. Bollnäs/Söderhamn 46 58. Hudiksvall/Ljusdal 101 59. Sundsvall 48 60. Härnösand/Kramfors 17 61. Sollefteå 50 62. Örnsköldsvik 104 63. Östersund 93 64. Umeå 65 65. Skellefteå 33 66. Lycksele 45 67. Piteå 83 68. Luleå/Boden 27 69. Haparanda/Kalix 46 70. Kiruna/Gällivare
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 MD=99 Födelseår 12. . . 68. 1 99. Uppgift saknas Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Frek: 4 76 91 65 67 85 91 96 98 97 90 88 82 Kod: 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Frek: 99 68 78 68 113 71 72 100 77 91 97 77 82 Kod: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Frek: 98 109 100 113 125 133 149 143 128 116 120 129 118 Kod: 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Frek: 127 97 97 108 119 107 87 109 127 94 105 104 127 Kod: 64 65 66 67 68 99 Frek: 131 118 165 131 102 1
VAR 9 TIDNING 1 24 Loc 20 width 3 MD= 0 or GE 999 24 Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Inga nr". (24.1) Tidning 1 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar. fullständig tidningslist 53 001. Alingsås Tidning (3) 195 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 20 003. Arboga Tidning (5) 12 004. Arvika Nyheter (3) 11 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 29 006. Barometern (6) 4 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 13 008. Bergslagsposten (6) 18 009. Blekinge Läns Tidning (6) 209 010. Bohusläningen (6) 4 011. Borlänge Tidning (6) 60 012. Borås Tidning (6) 17 013. Bärgslagbladet (5) 60 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 179 015. Dala-Demokraten (6) 30 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 49 017. Enköpings-Posten (5) 22 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 8 019. Fagersta-Posten (3) 42 020. Falköpings Tidning (4) 14 021. Falu-Kuriren (6) 4 022. Filipstads Tidning (3) 115 023. Folkbladet (6) 172 024. Folket (6) 7 025. Fryksdalsbygden (2) 12 026. Gefle Dagblad (6) 4 027. Gotlands Allehanda (6) 46 028. Gotlandas Tidningar (6) 107 029. Hallands Nyheter (6) 68 030. Hallandsposten (6) 2 031. Haparanda Bladet (3) 146 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 13 033. Hjo Tidning (2) 5 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 80 035. Hälsinge Kuriren (6) 39 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 2 037. Karlshamns Allehanda (6) 8 038. Karlskoga Tidning (6) 7 039. Katrineholms-Kuriren (6) 83 040. Kristianstadsbladet (6) 137 041. Kronobergaren (6) 2 042. Laholms Tidning (6) 9 043. Lilla Edet-Posten (4) 0 044. Ljusdals-Posten (4) 5 045. Ljusnan (6) 2 046. Ludvika Tidning (4) 5 047. Lysekilsposten (4) 62 048. Länstidningen Södertälje (5) 118 049. Länstidningen, Östersund (6) 29 050. Mariestads-Tidningen (5) 22 051. Mellersta Skåne (6) 4 052. Mora Tidning (3) 7 053. Motala Tidning (6) 64 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 0 055. Norra Halland (2) 18 056. Norra Skåne (6) 15 057. Norra Västerbotten (6) 9 058. Norrbottens-Kuriren (6) 175 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 105 060. Norrtelje Tidning (5) 6 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 33 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 94 063. Nya Norrland (6) 21 064. Nynäshamns-Posten (2) 57 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 10 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 23 067. Piteå-Tidningen (6) 3 068. Provinstidningen Dalsland (3) 26 069. Sala Allehanda (6) 25 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 12 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 0 072. Skövde Nyheter (6) 46 073. Skånska Dagbladet (6) 10 074. Smålands Dagblad (6) 137 075. Smålands Folkblad (6) 22 076. Smålands Posten (6) 15 077. Smålands Tidningen (6) 6 078. Smålänningen (5) 5 079. Strömstads Tidning (3) 29 080. Sundsvalls Tidning (6) 115 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 8 082. Säffle-Tidningen (3) 21 083. Södermanlands Nyheter (6) 1 084. Södra Dalarnas Tidning (3) 2 085. Sölvesborgs Tidning (6) 7 086. Tranås Tidning (6) 2 087. Tranås Posten (6) 46 088. Trelleborgs Allehanda (6) 6 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 2 090. Ulricehamns Tidning (3) 5 091. Vetlanda-Posten (6) 3 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 171 093. Värmlands Folkblad (6) 15 094. Värnamo Nyheter (4) 141 096. Västerbottens Folkblad (6) 11 097. Västerbottens-Kuriren (6) 1 098. Västernorrlands Allehanda (6) 16 099. Västerviks-Tidningen (6) 2 100. Västgötabladet (4) 122 101. Västgöta-Demokraten (6) 60 102. Ystads Allehanda (6) 175 104. Örebro-Kuriren (6) 8 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 6 106. Östersunds-Posten (6) 105 107. Östgöten (6) 71 108. Östra Småland (6) 2 109. Västerviks-Demokraten (6) 70 110. 7 dagar 29 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 38 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 31 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 39 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 33 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 33 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 2 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 28 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 11 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 38 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 44 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 30 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 22 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 22 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 14 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 20 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 10 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 9 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 5 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 39 130. Söder-Posten (45) (G) 24 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 7 132. Söder-Kuriren (11) (G) 43 133. Storstaden (20) (G) 2 134. Ultra (6) (G) 627 000. Frågan ej tillämplig 29 999. Uppgift saknas
VAR 10 LÄSFREKVENSER TIDN 1 24 Loc 23 width 1 MD=0 or GE 9 (24.1b) Läsfrekvenser: Tidning 1 <Se F.24 för fullständig frågetext> 4 1. Inga nr 1959 2. Nästan inga nr 714 3. C:a ett nr av fyra 260 4. C:a två nr av fyra 148 5. C:a tre nr av fyra 453 6. Nästan alla nr 1568 7. Alla nr 624 0. Frågan ej tillämplig 30 9. Uppgift saknas
VAR 11 TIDNING 2 24 Loc 24 width 3 MD= 0 or GE 999 (24.2) Tidning 2 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 8 7 001. Alingsås Tidning (3) 3 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 11 003. Arboga Tidning (5) 30 004. Arvika Nyheter (3) 25 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 101 006. Barometern (6) 11 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 75 008. Bergslagsposten (6) 71 009. Blekinge Läns Tidning (6) 25 010. Bohusläningen (6) 48 011. Borlänge Tidning (6) 131 012. Borås Tidning (6) 14 013. Bärgslagbladet (5) 5 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 22 015. Dala-Demokraten (6) 53 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 16 017. Enköpings-Posten (5) 77 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 6 019. Fagersta-Posten (3) 15 020. Falköpings Tidning (4) 68 021. Falu-Kuriren (6) 15 022. Filipstads Tidning (3) 3 023. Folkbladet (6) 7 024. Folket (6) 20 025. Fryksdalsbygden (2) 98 026. Gefle Dagblad (6) 32 027. Gotlands Allehanda (6) 7 028. Gotlandas Tidningar (6) 36 029. Hallands Nyheter (6) 91 030. Hallandsposten (6) 23 031. Haparanda Bladet (3) 17 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 4 033. Hjo Tidning (2) 40 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 20 035. Hälsinge Kuriren (6) 102 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 2 037. Karlshamns Allehanda (6) 26 038. Karlskoga Tidning (6) 23 039. Katrineholms-Kuriren (6) 31 040. Kristianstadsbladet (6) 1 041. Kronobergaren (6) 6 042. Laholms Tidning (6) 11 043. Lilla Edet-Posten (4) 1 044. Ljusdals-Posten (4) 18 045. Ljusnan (6) 6 046. Ludvika Tidning (4) 31 047. Lysekilsposten (4) 15 048. Länstidningen Södertälje (5) 28 049. Länstidningen, Östersund (6) 22 050. Mariestads-Tidningen (5) 32 051. Mellersta Skåne (6) 9 052. Mora Tidning (3) 25 053. Motala Tidning (6) 107 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 0 055. Norra Halland (2) 33 056. Norra Skåne (6) 76 057. Norra Västerbotten (6) 81 058. Norrbottens-Kuriren (6) 12 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 13 060. Norrtelje Tidning (5) 14 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 20 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 38 063. Nya Norrland (6) 5 064. Nynäshamns-Posten (2) 8 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 20 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 56 067. Piteå-Tidningen (6) 5 068. Provinstidningen Dalsland (3) 15 069. Sala Allehanda (6) 44 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 36 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 14 072. Skövde Nyheter (6) 71 073. Skånska Dagbladet (6) 14 074. Smålands Dagblad (6) 13 075. Smålands Folkblad (6) 66 076. Smålands Posten (6) 8 077. Smålands Tidningen (6) 14 078. Smålänningen (5) 10 079. Strömstads Tidning (3) 88 080. Sundsvalls Tidning (6) 31 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 9 082. Säffle-Tidningen (3) 40 083. Södermanlands Nyheter (6) 6 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 6 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 6 086. Tranås Tidning (6) 5 087. Tranås Posten (6) 7 088. Trelleborgs Allehanda (6) 20 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 5 090. Ulricehamns Tidning (3) 7 091. Vetlanda-Posten (6) 7 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 2 093. Värmlands Folkblad (6) 25 094. Värnamo Nyheter (4) 33 096. Västerbottens Folkblad (6) 70 097. Västerbottens-Kuriren (6) 33 098. Västernorrlands Allehanda (6) 17 099. Västerviks-Tidningen (6) 6 100. Västgötabladet (4) 5 101. Västgöta-Demokraten (6) 23 102. Ystads Allehanda (6) 6 103. Ölandsbladet (3) 27 104. Örebro-Kuriren (6) 19 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 53 106. Östersunds-Posten (6) 71 107. Östgöten (6) 42 108. Östra Småland (6) 0 109. Västerviks-Demokraten (6) 17 110. 7 dagar 27 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 12 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 12 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 13 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 7 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 8 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 18 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 16 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 10 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 15 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 11 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 16 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 13 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 41 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 31 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 31 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 30 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 24 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 13 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 76 130. Söder-Posten (45) (G) 68 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 12 132. Söder-Kuriren (11) (G) 140 133. Storstaden (20) (G) 12 134. Ultra (6) (G) 1971 000. Frågan ej tillämplig 38 999. Uppgift saknas
VAR 12 LÄSFREKVENSER TIDN 2 24 Loc 27 width 1 MD=0 or GE 9 (24.2b) Läsfrekvenser: Tidning 2 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1 1. Inga nr 1374 2. Nästan inga nr 453 3. C:a ett nr av fyra 174 4. C:a två nr av fyra 134 5. C:a tre nr av fyra 341 6. Nästan alla nr 1277 7. Alla nr 1976 0. Frågan ej tillämplig 30 9. Uppgift saknas
VAR 13 TIDNING 3 24 Loc 28 width 3 MD= 0 or GE 999 (24.3) Tidning 3 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 8 1 001. Alingsås Tidning (3) 0 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 1 003. Arboga Tidning (5) 2 004. Arvika Nyheter (3) 7 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 45 006. Barometern (6) 11 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 13 008. Bergslagsposten (6) 23 009. Blekinge Läns Tidning (6) 9 010. Bohusläningen (6) 11 011. Borlänge Tidning (6) 17 012. Borås Tidning (6) 9 013. Bärgslagbladet (5) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 1 015. Dala-Demokraten (6) 33 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 3 017. Enköpings-Posten (5) 21 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 10 019. Fagersta-Posten (3) 7 020. Falköpings Tidning (4) 63 021. Falu-Kuriren (6) 11 022. Filipstads Tidning (3) 1 023. Folkbladet (6) 2 024. Folket (6) 10 025. Fryksdalsbygden (2) 37 026. Gefle Dagblad (6) 7 027. Gotlands Allehanda (6) 0 028. Gotlandas Tidningar (6) 25 029. Hallands Nyheter (6) 26 030. Hallandsposten (6) 11 031. Haparanda Bladet (3) 16 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 0 033. Hjo Tidning (2) 19 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 4 035. Hälsinge Kuriren (6) 29 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 26 037. Karlshamns Allehanda (6) 8 038. Karlskoga Tidning (6) 16 039. Katrineholms-Kuriren (6) 17 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (6) 12 042. Laholms Tidning (6) 5 043. Lilla Edet-Posten (4) 11 044. Ljusdals-Posten (4) 21 045. Ljusnan (6) 11 046. Ludvika Tidning (4) 6 047. Lysekilsposten (4) 5 048. Länstidningen Södertälje (5) 4 049. Länstidningen, Östersund (6) 10 050. Mariestads-Tidningen (5) 10 051. Mellersta Skåne (6) 38 052. Mora Tidning (3) 17 053. Motala Tidning (6) 32 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 0 055. Norra Halland (2) 31 056. Norra Skåne (6) 24 057. Norra Västerbotten (6) 61 058. Norrbottens-Kuriren (6) 6 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 7 060. Norrtelje Tidning (5) 7 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 12 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 7 063. Nya Norrland (6) 1 064. Nynäshamns-Posten (2) 0 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 13 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 5 067. Piteå-Tidningen (6) 4 068. Provinstidningen Dalsland (3) 10 069. Sala Allehanda (6) 21 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 39 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 15 072. Skövde Nyheter (6) 46 073. Skånska Dagbladet (6) 21 074. Smålands Dagblad (6) 2 075. Smålands Folkblad (6) 39 076. Smålands Posten (6) 18 077. Smålands Tidningen (6) 18 078. Smålänningen (5) 3 079. Strömstads Tidning (3) 39 080. Sundsvalls Tidning (6) 2 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 9 082. Säffle-Tidningen (3) 21 083. Södermanlands Nyheter (6) 7 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 10 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 2 086. Tranås Tidning (6) 6 087. Tranås Posten (6) 9 088. Trelleborgs Allehanda (6) 30 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 10 090. Ulricehamns Tidning (3) 13 091. Vetlanda-Posten (6) 3 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 1 093. Värmlands Folkblad (6) 18 094. Värnamo Nyheter (4) 20 096. Västerbottens Folkblad (6) 51 097. Västerbottens-Kuriren (6) 37 098. Västernorrlands Allehanda (6) 15 099. Västerviks-Tidningen (6) 9 100. Västgötabladet (4) 1 101. Västgöta-Demokraten (6) 10 102. Ystads Allehanda (6) 22 103. Ölandsbladet (3) 4 104. Örebro-Kuriren (6) 26 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 33 106. Östersunds-Posten (6) 8 107. Östgöten (6) 14 108. Östra Småland (6) 0 109. Västerviks-Demokraten (6) 4 110. 7 dagar 1 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 10 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 8 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 5 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 4 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 2 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 1 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 9 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 7 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 3 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 6 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 3 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 4 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 14 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 24 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 16 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 16 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 13 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 6 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 29 130. Söder-Posten (45) (G) 43 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 18 132. Söder-Kuriren (11) (G) 182 133. Storstaden (20) (G) 27 134. Ultra (6) (G) 3699 000. Frågan ej tillämplig 32 999. Uppgift saknas
VAR 14 LÄSFREKVENSER TIDN 3 24 Loc 31 width 1 MD=0 or GE 9 (24.3a) Läsfrekvenser: Tidning 3 <Se F.24 för fullständig frågetext> 3 1. Inga nr 891 2. Nästan inga nr 263 3. C:a ett nr av fyra 107 4. C:a två nr av fyra 84 5. C:a tre nr av fyra 177 6. Nästan alla nr 505 7. Alla nr 3701 0. Frågan ej tillämplig 29 9. Uppgift saknas
VAR 15 TIDNING 4 24 Loc 32 width 3 MD= 0 or GE 999 (24.4) Tidning 4 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 8 2 001. Alingsås Tidning (3) 0 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 1 003. Arboga Tidning (5) 0 004. Arvika Nyheter (3) 2 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 11 006. Barometern (6) 9 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 3 008. Bergslagsposten (6) 15 009. Blekinge Läns Tidning (6) 2 010. Bohusläningen (6) 5 011. Borlänge Tidning (6) 2 012. Borås Tidning (6) 2 013. Bärgslagbladet (5) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 0 015. Dala-Demokraten (6) 5 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 2 017. Enköpings-Posten (5) 8 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 2 019. Fagersta-Posten (3) 5 020. Falköpings Tidning (4) 21 021. Falu-Kuriren (6) 4 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 0 024. Folket (6) 1 025. Fryksdalsbygden (2) 11 026. Gefle Dagblad (6) 6 027. Gotlands Allehanda (6) 1 028. Gotlandas Tidningar (6) 13 029. Hallands Nyheter (6) 12 030. Hallandsposten (6) 8 031. Haparanda Bladet (3) 1 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 0 033. Hjo Tidning (2) 12 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 1 035. Hälsinge Kuriren (6) 13 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 6 037. Karlshamns Allehanda (6) 6 038. Karlskoga Tidning (6) 4 039. Katrineholms-Kuriren (6) 12 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (6) 4 042. Laholms Tidning (6) 0 043. Lilla Edet-Posten (4) 9 044. Ljusdals-Posten (4) 18 045. Ljusnan (6) 14 046. Ludvika Tidning (4) 9 047. Lysekilsposten (4) 4 048. Länstidningen Södertälje (5) 3 049. Länstidningen, Östersund (6) 2 050. Mariestads-Tidningen (5) 2 051. Mellersta Skåne (6) 6 052. Mora Tidning (3) 3 053. Motala Tidning (6) 19 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 0 055. Norra Halland (2) 15 056. Norra Skåne (6) 14 057. Norra Västerbotten (6) 27 058. Norrbottens-Kuriren (6) 1 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 2 060. Norrtelje Tidning (5) 5 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 4 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 2 063. Nya Norrland (6) 0 064. Nynäshamns-Posten (2) 0 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 14 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 1 067. Piteå-Tidningen (6) 7 068. Provinstidningen Dalsland (3) 3 069. Sala Allehanda (6) 11 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 19 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 17 072. Skövde Nyheter (6) 30 073. Skånska Dagbladet (6) 7 074. Smålands Dagblad (6) 0 075. Smålands Folkblad (6) 31 076. Smålands Posten (6) 19 077. Smålands Tidningen (6) 22 078. Smålänningen (5) 3 079. Strömstads Tidning (3) 18 080. Sundsvalls Tidning (6) 1 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 2 082. Säffle-Tidningen (3) 12 083. Södermanlands Nyheter (6) 9 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 7 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 1 086. Tranås Tidning (6) 3 087. Tranås Posten (6) 7 088. Trelleborgs Allehanda (6) 9 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 9 090. Ulricehamns Tidning (3) 3 091. Vetlanda-Posten (6) 9 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 1 093. Värmlands Folkblad (6) 16 094. Värnamo Nyheter (4) 5 096. Västerbottens Folkblad (6) 27 097. Västerbottens-Kuriren (6) 24 098. Västernorrlands Allehanda (6) 5 099. Västerviks-Tidningen (6) 8 100. Västgötabladet (4) 0 101. Västgöta-Demokraten (6) 10 102. Ystads Allehanda (6) 10 103. Ölandsbladet (3) 0 104. Örebro-Kuriren (6) 18 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 25 106. Östersunds-Posten (6) 1 107. Östgöten (6) 2 108. Östra Småland (6) 0 109. Västerviks-Demokraten (6) 3 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 1 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 7 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 4 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 1 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 0 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 0 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 2 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 2 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 0 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 1 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 0 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 4 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 9 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 11 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 2 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 7 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 6 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 6 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 16 130. Söder-Posten (45) (G) 15 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 17 132. Söder-Kuriren (11) (G) 94 133. Storstaden (20) (G) 16 134. Ultra (6) (G) 4709 000. Frågan ej tillämplig 30 999. Uppgift saknas
VAR 16 LÄSFREKVENSER TIDN 4 24 Loc 35 width 1 MD=0 or GE 9 24.4a Läsfrekvenser: Tidning 4 <Se F.24 för fullständig frågetext> 3 1. Inga nr 527 2. Nästan inga nr 130 3. C:a ett nr av fyra 51 4. C:a två nr av fyra 24 5. C:a tre nr av fyra 88 6. Nästan alla nr 198 7. Alla nr 4710 0. Frågan ej tillämplig 29 9. Uppgift saknas
VAR 17 TIDNING 5 24 Loc 36 width 3 MD= 0 or GE 999 24.5 Tidning 5 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 8 0 001. Alingsås Tidning (3) 1 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 0 003. Arboga Tidning (5) 2 004. Arvika Nyheter (3) 0 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 1 006. Barometern (6) 4 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 2 008. Bergslagsposten (6) 1 009. Blekinge Läns Tidning (6) 0 010. Bohusläningen (6) 1 011. Borlänge Tidning (6) 0 012. Borås Tidning (6) 2 013. Bärgslagbladet (5) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 0 015. Dala-Demokraten (6) 2 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 0 017. Enköpings-Posten (5) 1 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 2 019. Fagersta-Posten (3) 0 020. Falköpings Tidning (4) 6 021. Falu-Kuriren (6) 1 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 0 024. Folket (6) 2 025. Fryksdalsbygden (2) 9 026. Gefle Dagblad (6) 1 027. Gotlands Allehanda (6) 0 028. Gotlandas Tidningar (6) 3 029. Hallands Nyheter (6) 7 030. Hallandsposten (6) 0 031. Haparanda Bladet (3) 1 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 0 033. Hjo Tidning (2) 1 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 0 035. Hälsinge Kuriren (6) 5 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 1 037. Karlshamns Allehanda (6) 2 038. Karlskoga Tidning (6) 2 039. Katrineholms-Kuriren (6) 4 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (6) 7 042. Laholms Tidning (6) 3 043. Lilla Edet-Posten (4) 11 044. Ljusdals-Posten (4) 9 045. Ljusnan (6) 6 046. Ludvika Tidning (4) 2 047. Lysekilsposten (4) 1 048. Länstidningen Södertälje (5) 0 049. Länstidningen, Östersund (6) 1 050. Mariestads-Tidningen (5) 3 051. Mellersta Skåne (6) 8 052. Mora Tidning (3) 2 053. Motala Tidning (6) 5 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 1 055. Norra Halland (2) 21 056. Norra Skåne (6) 6 057. Norra Västerbotten (6) 15 058. Norrbottens-Kuriren (6) 1 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 3 060. Norrtelje Tidning (5) 4 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 2 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 0 063. Nya Norrland (6) 1 064. Nynäshamns-Posten (2) 1 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 11 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 1 067. Piteå-Tidningen (6) 7 068. Provinstidningen Dalsland (3) 2 069. Sala Allehanda (6) 5 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 10 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 9 072. Skövde Nyheter (6) 18 073. Skånska Dagbladet (6) 4 074. Smålands Dagblad (6) 0 075. Smålands Folkblad (6) 17 076. Smålands Posten (6) 9 077. Smålands Tidningen (6) 9 078. Smålänningen (5) 2 079. Strömstads Tidning (3) 10 080. Sundsvalls Tidning (6) 0 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 3 082. Säffle-Tidningen (3) 2 083. Södermanlands Nyheter (6) 5 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 7 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 5 086. Tranås Tidning (6) 1 087. Tranås Posten (6) 2 088. Trelleborgs Allehanda (6) 6 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 6 090. Ulricehamns Tidning (3) 6 091. Vetlanda-Posten (6) 3 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (6) 7 094. Värnamo Nyheter (4) 3 096. Västerbottens Folkblad (6) 14 097. Västerbottens-Kuriren (6) 9 098. Västernorrlands Allehanda (6) 5 099. Västerviks-Tidningen (6) 4 100. Västgötabladet (4) 0 101. Västgöta-Demokraten (6) 4 102. Ystads Allehanda (6) 5 103. Ölandsbladet (3) 0 104. Örebro-Kuriren (6) 10 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 18 106. Östersunds-Posten (6) 0 107. Östgöten (6) 1 108. Östra Småland (6) 0 109. Västerviks-Demokraten (6) 2 110. 7 dagar 0 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 0 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 1 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 1 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 4 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 1 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 0 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 1 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 1 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 0 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 1 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 0 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 1 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 1 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 5 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 1 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 5 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 3 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 0 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 9 130. Söder-Posten (45) (G) 9 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 6 132. Söder-Kuriren (11) (G) 46 133. Storstaden (20) (G) 10 134. Ultra (6) (G) 5205 000. Frågan ej tillämplig 30 999. Uppgift saknas
VAR 18 LÄSFREKVENSER TIDN 5 24 Loc 39 width 1 MD=0 or GE 9 24.5a Läsfrekvenser: Tidning 5 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 273 2. Nästan inga nr 87 3. C:a ett nr av fyra 18 4. C:a två nr av fyra 11 5. C:a tre nr av fyra 44 6. Nästan alla nr 92 7. Alla nr 5206 0. Frågan ej tillämplig 29 9. Uppgift saknas
VAR 19 TIDNING 6 24 Loc 40 width 3 MD= 0 or GE 999 24.6 Tidning 6 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 8 0 001. Alingsås Tidning (3) 0 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 1 003. Arboga Tidning (5) 0 004. Arvika Nyheter (3) 0 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 1 006. Barometern (6) 0 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 0 008. Bergslagsposten (6) 0 009. Blekinge Läns Tidning (6) 1 010. Bohusläningen (6) 0 011. Borlänge Tidning (6) 0 012. Borås Tidning (6) 0 013. Bärgslagbladet (5) 1 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 0 015. Dala-Demokraten (6) 0 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 0 017. Enköpings-Posten (5) 0 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 2 019. Fagersta-Posten (3) 0 020. Falköpings Tidning (4) 5 021. Falu-Kuriren (6) 0 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 0 024. Folket (6) 2 025. Fryksdalsbygden (2) 5 026. Gefle Dagblad (6) 1 027. Gotlands Allehanda (6) 0 028. Gotlandas Tidningar (6) 2 029. Hallands Nyheter (6) 2 030. Hallandsposten (6) 1 031. Haparanda Bladet (3) 1 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 0 033. Hjo Tidning (2) 2 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 0 035. Hälsinge Kuriren (6) 2 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 0 037. Karlshamns Allehanda (6) 1 038. Karlskoga Tidning (6) 3 039. Katrineholms-Kuriren (6) 1 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (6) 4 042. Laholms Tidning (6) 0 043. Lilla Edet-Posten (4) 6 044. Ljusdals-Posten (4) 3 045. Ljusnan (6) 1 046. Ludvika Tidning (4) 3 047. Lysekilsposten (4) 0 048. Länstidningen Södertälje (5) 0 049. Länstidningen, Östersund (6) 1 050. Mariestads-Tidningen (5) 1 051. Mellersta Skåne (6) 3 052. Mora Tidning (3) 1 053. Motala Tidning (6) 3 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 1 055. Norra Halland (2) 8 056. Norra Skåne (6) 2 057. Norra Västerbotten (6) 5 058. Norrbottens-Kuriren (6) 0 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 1 060. Norrtelje Tidning (5) 0 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 2 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 0 063. Nya Norrland (6) 0 064. Nynäshamns-Posten (2) 0 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 3 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 0 067. Piteå-Tidningen (6) 3 068. Provinstidningen Dalsland (3) 1 069. Sala Allehanda (6) 1 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 5 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 3 072. Skövde Nyheter (6) 18 073. Skånska Dagbladet (6) 3 074. Smålands Dagblad (6) 0 075. Smålands Folkblad (6) 7 076. Smålands Posten (6) 4 077. Smålands Tidningen (6) 8 078. Smålänningen (5) 0 079. Strömstads Tidning (3) 5 080. Sundsvalls Tidning (6) 0 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 2 082. Säffle-Tidningen (3) 0 083. Södermanlands Nyheter (6) 1 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 2 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 1 086. Tranås Tidning (6) 2 087. Tranås Posten (6) 1 088. Trelleborgs Allehanda (6) 4 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 1 090. Ulricehamns Tidning (3) 5 091. Vetlanda-Posten (6) 2 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (6) 5 094. Värnamo Nyheter (4) 1 096. Västerbottens Folkblad (6) 10 097. Västerbottens-Kuriren (6) 2 098. Västernorrlands Allehanda (6) 3 099. Västerviks-Tidningen (6) 3 100. Västgötabladet (4) 0 101. Västgöta-Demokraten (6) 0 102. Ystads Allehanda (6) 2 103. Ölandsbladet (3) 0 104. Örebro-Kuriren (6) 5 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 7 106. Östersunds-Posten (6) 0 107. Östgöten (6) 0 108. Östra Småland (6) 0 109. Västerviks-Demokraten (6) 1 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 0 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 1 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 0 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 1 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 4 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 0 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 0 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 0 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 1 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 0 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 3 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 2 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 0 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 0 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 1 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 2 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 3 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 0 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 0 130. Söder-Posten (45) (G) 6 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 2 132. Söder-Kuriren (11) (G) 21 133. Storstaden (20) (G) 3 134. Ultra (6) (G) 5481 000. Frågan ej tillämplig 29 999. Uppgift saknas
VAR 20 LÄSFREKVENSER TIDN 6 24 Loc 43 width 1 MD=0 or GE 9 24.6a Läsfrekvenser: Tidning 6 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1 1. Inga nr 139 2. Nästan inga nr 34 3. C:a ett nr av fyra 10 4. C:a två nr av fyra 8 5. C:a tre nr av fyra 16 6. Nästan alla nr 42 7. Alla nr 5481 0. Frågan ej tillämplig 29 9. Uppgift saknas
VAR 21 TIDNING 24 Loc 44 width 3 MD= 0 or GE 999 24.7 Tidning 7 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 8 1 001. Alingsås Tidning (3) 0 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 0 003. Arboga Tidning (5) 0 004. Arvika Nyheter (3) 0 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 1 006. Barometern (6) 0 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 0 008. Bergslagsposten (6) 1 009. Blekinge Läns Tidning (6) 0 010. Bohusläningen (6) 0 011. Borlänge Tidning (6) 0 012. Borås Tidning (6) 0 013. Bärgslagbladet (5) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 1 015. Dala-Demokraten (6) 0 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 0 017. Enköpings-Posten (5) 0 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 0 019. Fagersta-Posten (3) 0 020. Falköpings Tidning (4) 1 021. Falu-Kuriren (6) 0 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 0 024. Folket (6) 1 025. Fryksdalsbygden (2) 3 026. Gefle Dagblad (6) 0 027. Gotlands Allehanda (6) 0 028. Gotlandas Tidningar (6) 0 029. Hallands Nyheter (6) 1 030. Hallandsposten (6) 0 031. Haparanda Bladet (3) 0 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 0 033. Hjo Tidning (2) 0 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 0 035. Hälsinge Kuriren (6) 1 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 0 037. Karlshamns Allehanda (6) 0 038. Karlskoga Tidning (6) 0 039. Katrineholms-Kuriren (6) 1 040. Kristianstadsbladet (6) 1 041. Kronobergaren (6) 0 042. Laholms Tidning (6) 1 043. Lilla Edet-Posten (4) 2 044. Ljusdals-Posten (4) 1 045. Ljusnan (6) 0 046. Ludvika Tidning (4) 1 047. Lysekilsposten (4) 0 048. Länstidningen Södertälje (5) 0 049. Länstidningen, Östersund (6) 0 050. Mariestads-Tidningen (5) 0 051. Mellersta Skåne (6) 1 052. Mora Tidning (3) 1 053. Motala Tidning (6) 2 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 0 055. Norra Halland (2) 10 056. Norra Skåne (6) 1 057. Norra Västerbotten (6) 1 058. Norrbottens-Kuriren (6) 0 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 0 060. Norrtelje Tidning (5) 3 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 0 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 0 063. Nya Norrland (6) 0 064. Nynäshamns-Posten (2) 0 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 0 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 0 067. Piteå-Tidningen (6) 1 068. Provinstidningen Dalsland (3) 3 069. Sala Allehanda (6) 1 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 1 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 5 072. Skövde Nyheter (6) 7 073. Skånska Dagbladet (6) 0 074. Smålands Dagblad (6) 0 075. Smålands Folkblad (6) 1 076. Smålands Posten (6) 0 077. Smålands Tidningen (6) 0 078. Smålänningen (5) 3 079. Strömstads Tidning (3) 4 080. Sundsvalls Tidning (6) 0 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 0 082. Säffle-Tidningen (3) 2 083. Södermanlands Nyheter (6) 4 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 0 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 1 086. Tranås Tidning (6) 1 087. Tranås Posten (6) 2 088. Trelleborgs Allehanda (6) 0 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 4 090. Ulricehamns Tidning (3) 4 091. Vetlanda-Posten (6) 5 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (6) 3 094. Värnamo Nyheter (4) 0 096. Västerbottens Folkblad (6) 6 097. Västerbottens-Kuriren (6) 2 098. Västernorrlands Allehanda (6) 1 099. Västerviks-Tidningen (6) 1 100. Västgötabladet (4) 0 101. Västgöta-Demokraten (6) 0 102. Ystads Allehanda (6) 4 103. Ölandsbladet (3) 0 104. Örebro-Kuriren (6) 2 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 5 106. Östersunds-Posten (6) 0 107. Östgöten (6) 0 108. Östra Småland (6) 0 109. Västerviks-Demokraten (6) 0 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 0 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 0 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 0 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 0 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 1 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 3 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 0 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 0 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 0 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 1 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 1 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 0 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 2 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 0 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 0 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 0 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 4 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 1 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 1 130. Söder-Posten (45) (G) 0 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 5 132. Söder-Kuriren (11) (G) 6 133. Storstaden (20) (G) 0 134. Ultra (6) (G) 5596 000. Frågan ej tillämplig 29 999. Uppgift saknas
VAR 22 LÄSFREKVENSER TIDN 7 24 Loc 47 width 1 MD=0 or GE 9 24.7a Läsfrekvenser: Tidning 7 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1 1. Inga nr 74 2. Nästan inga nr 18 3. C:a ett nr av fyra 3 4. C:a två nr av fyra 2 5. C:a tre nr av fyra 12 6. Nästan alla nr 25 7. Alla nr 5596 0. Frågan ej tillämplig 29 9. Uppgift saknas
VAR 23 KÖN 1 Loc 48 width 1 MD=9 Personliga uppgifter. (1) När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. Är Du: 2833 1. Man 2925 2. Kvinna 2 9. Uppgift saknas
VAR 24 ÅLDER 2 Loc 49 width 2 MD=99 (2) Ålder 406 00. 15-17 år 244 01. 18-19 år 558 02. 20-24 år 531 03. 25-29 år 582 04. 30-34 år 663 05. 35-39 år 564 06. 40-44 år 439 07. 45-49 år 433 08. 50-54 år 400 09. 55-59 år 465 10. 60-64 år 473 11. 65 år och äldre 2 99. Uppgift saknas
VAR 25 CIVILSTÅND 3 Loc 51 width 1 MD=9 (3) Är Du: 1448 1. Ogift 3871 2. Gift eller sammanboende 428 3. Änka/änkling/frånskild 13 9. Uppgift saknas
VAR 26 HUSHÅLLSPOSITION 4 Loc 52 width 1 MD=9 (4) Är Du: 1878 1. Husfar 2073 2. Husmor 807 3. Son/Dotter 160 4. Annan hushållsmedlem 793 5. Ensamboende 49 9. Uppgift saknas
VAR 27 SYSSELSÄTTNING 5 Loc 53 width 1 MD=9 Är Du: 2775 1. Förvärvsarbetande på heltid 1056 2. Förvärvsarbetande på deltid 320 3. Hemmafru 683 4. Studerande 672 5. Pensionär 231 6. Annan sysselsättning 23 9. Uppgift saknas
VAR 28 UTBILDNING 6 Loc 54 width 1 MD=9 (6) Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? 1995 1. Folkskola 941 2. Grundskola, enhetsskola, realskola eller motsvarande 445 3. Fackskola, flickskola, folkhögskola eller motsvarande 1502 4. Gymnasium eller motsvarande 813 5. Seminarium, högskola, universitet eller motsvarande 64 9. Uppgift saknas
VAR 29 ORTSSTORLEK 7 Loc 55 width 1 MD=9 (7) Hur stor är den ort där Du bor? 270 1. Under 200 invånare 643 2. 200 - 1.999 invånare 567 3. 2.000 - 4.999 invånare 514 4. 5.000 - 9.999 invånare 781 5. 10.000 - 24.999 invånare 769 6. 25.000 - 49.999 invånare 711 7. 50.000 - 99.999 invånare 1164 8. 100.000 och däröver 341 9. Uppgift saknas
VAR 30 BOENDEFORM 8 Loc 56 width 1 MD=9 (8) Bor Du i: 619 0. Insatslägenhet 1508 1. Hyrd lägenhet 2869 2. Egen villa/radhus 193 3. Hyrd villa/radhus 364 4. Jordbruksfastighet 85 5. Inneboende 82 6. Annan bostadsform 40 9. Uppgift saknas
VAR 31 UNDER 2 ÅR 10 Loc 57 width 1 MD=9 (10) Hushållets sammansättning. Hur många personer består Ditt hushåll normalt av? OBS! Räkna även med Dig själv. (10.1) Antal hushållsmedlemmar under 2 år 0. . . 3. 24 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 5309 415 11 1 24
VAR 32 2- 6 ÅR 10 Loc 58 width 1 MD=9 (10.2) Antal hushållsmedlemmar 2 -6 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 4. 23 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 4918 682 132 4 1 23
VAR 33 7-10 ÅR 10 Loc 59 width 1 MD=9 (10.3) Antal hushållsmedlemmar 7-10 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 5. 24 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 5 9 Frek: 4905 735 93 2 1 24
VAR 34 11-14 ÅR 10 Loc 60 width 1 MD=9 (10.4) Antal hushållsmedlemmar 11-14 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 3. 24 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 4747 843 137 9 24
VAR 35 15-19 ÅR 10 Loc 61 width 1 MD=9 (10.5) Antal hushållsmedlemmar 15-19 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 4. 22 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 4099 1219 389 27 4 22
VAR 36 20-45 ÅR 10 Loc 62 width 1 MD=9 (10.6) Antal hushållsmedlemmar i 20-45 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 5. 20 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 9 Frek: 1900 1361 2357 106 15 1 20
VAR 37 46-69ÅR 10 Loc 63 width 1 MD=9 (10.7) Antal hushållsmedlemmar 46-69 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 3. 20 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 3055 977 1699 9 20
VAR 38 70 ÅR ELLER ÄLDRE 10 Loc 64 width 1 MD=9 (10.8) Antal hushållsmedlemmar 70 år eller äldre <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 4. 22 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 5487 188 60 1 2 22
VAR 39 TOTALT ANTAL PERSONER 10 Loc 65 width 2 MD=99 (10.9) Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.(10) för fullständig frågetext> 00. . . 09. 18 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 24 764 1817 1137 1348 509 110 22 7 4 18
VAR 40 INKOMST-PERSONLIG 11 Loc 67 width 1 MD=9 11 Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i de rutor, som motsvarar Din personliga inkomst samt hushållets totala. Studiemedel, räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna gäller årsinkomsten innan skatt dragits. (11.1) Inkomst i kronor per år: Din personliga 2130 0. Under 60 000 1895 1. 60 000- 90 000 1055 2. 90 000-120 000 267 3. 120 000-150 000 80 4. 150 000-180 000 40 5. 180 000-210 000 21 6. 210 000-240 000 20 7. Över 240 000 252 9. Uppgift saknas
VAR 41 HUSHÅLL TOT INKOMSTEN 11 Loc 68 width 1 MD=9 (11.2) Inkomst i kronor per år: Hushållets totala <Se F.11 för fullständig frågetext> 412 0. Under 60 000 836 1. 60 000- 90 000 882 2. 90 000-120 000 1040 3. 120 000-150 000 821 4. 150 000-180 000 504 5. 180 000-210 000 250 6. 210 000-240 000 280 7. Över 270 000 735 9. Uppgift saknas
VAR 42 BIO-BESÖK 12 Loc 69 width 1 MD=9 12 Hur många gånger har Du varit på bio de senaste 14 dagarna? 4802 0. 0 gånger 717 1. 1 gång 146 2. 2 gånger 46 3. 3 gånger 12 4. 4 gånger 0 5. 5 gånger 5 6. 6 gånger el. fler 32 9. Uppgift saknas
VAR 43 ANDEL EGNA INKÖP 19 Loc 70 width 1 MD=9 19 Hur stor del av Ditt hushålls inköp gör Du själv? (18.5) Förarplatsskyltar 940 1. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 1115 2. Gör mindre än hälften av alla inköp 754 3. Gör ungefär hälften av alla inköp 596 4. Gör mer än hälften av alla inköp 2305 5. Gör alla eller nästan alla inköp 50 9. Uppgift saknas
VAR 44 ANDEL EGNA LIVSMEDKÖP 20 Loc 71 width 1 MD=9 1030 1. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 1904 2. Köper inget eller endast liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 1037 3. Köper mindre än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 557 4. Köper ungefär hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 491 5. Köper mer än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 589 6. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Servus/Domus/Obs 152 9. Uppgift saknas
VAR 45 MEDLEM I KONSUM 21 Loc 72 width 1 MD=9 21 Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 2932 1. Ja 2536 2. Nej 292 9. Uppgift saknas
VAR 46 VILLA 13 Loc 73 width 1 MD=5 13 Vad finns i Ditt hushåll? Och vad tror Du eller Ditt hushåll kommer att köpa under de närmaste 2 åren? (13.1) Villa/radhus/kedjehus 2992 1. Finns i hushållet 174 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 13 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2581 5. Ej markerat
VAR 47 FRITIDSHUS 13 Loc 74 width 1 MD=5 (13.2) Fritidshus <Se F.13 för fullständig frågetext> 1341 1. Finns i hushållet 99 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4314 5. Ej markerat
VAR 48 HUSVAGN 13 Loc 75 width 1 MD=5 (13.3) Husvagn <Se F.13 för fullständig frågetext> 423 1. Finns i hushållet 69 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5263 5. Ej markerat
VAR 49 FABRIKSNY PERSONBIL 13 Loc 76 width 1 MD=5 (13.4) Fabriksny personbil (högst 2år) <Se F.13 för fullständig frågetext> 734 1. Finns i hushållet 274 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 40 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4712 5. Ej markerat
VAR 50 BEG PERSONBIL 5 Loc 77 width 1 MD=5 (13.5) Begagnad personbil (över 2år) <Se F.13 för fullständig frågetext> 3449 1. Finns i hushållet 329 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 349 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1633 5. Ej markerat
VAR 51 BILRAD/ BILSTEREO 13 Loc 78 width 1 MD=5 (13.6) Bilradio/bilstereo <Se F.13 för fullständig frågetext> 3437 1. Finns i hushållet 237 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 86 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2000 5. Ej markerat
VAR 52 MOBILTELEFON 13 Loc 79 width 1 MD=5 (13.7) Mobiltelefon <Se F.13 för fullständig frågetext> 103 1. Finns i hushållet 55 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5599 5. Ej markerat
VAR 53 SEGELBÅT 13 Loc 80 width 1 MD=5 (13.8) Segelbåt <Se F.13 för fullständig frågetext> 249 1. Finns i hushållet 53 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5455 5. Ej markerat
VAR 54 MOTORBÅT 13 Loc 81 width 1 MD=5 (13.9) Motorbåt <Se F.13 för fullständig frågetext> 645 1. Finns i hushållet 95 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 14 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5006 5. Ej markerat
VAR 55 RODDBÅT/EKA 13 Loc 82 width 1 MD=5 (13.10) Roddbåt/eka eller dylikt <Se F.13 för fullständig frågetext> 1224 1. Finns i hushållet 121 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 15 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4400 5. Ej markerat
VAR 56 UTOMBORDSMOTOR 13 Loc 83 width 1 MD=5 (13.11) Utombordsmotor <Se F.13 för fullständig frågetext> 1153 1. Finns i hushållet 101 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 19 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4487 5. Ej markerat
VAR 57 FISKEUTRUSTNING 13 Loc 84 width 1 MD=5 (13.12) Fiskeutrustning <Se F.13 för fullständig frågetext> 2365 1. Finns i hushållet 68 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 51 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3276 5. Ej markerat
VAR 58 SURFINGBRÄDA 13 Loc 85 width 1 MD=5 (13.13) Surfingbräda <Se F.13 för fullständig frågetext> 270 1. Finns i hushållet 155 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 16 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5319 5. Ej markerat
VAR 59 VIDEOBANDSPELARE 13 Loc 86 width 1 MD=5 (13.14) Videobandspelare <Se F.13 för fullständig frågetext> 909 1. Finns i hushållet 312 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4531 5. Ej markerat
VAR 60 VIDEOKAMERA 13 Loc 87 width 1 MD=5 (13.15) Videokamera <Se F.13 för fullständig frågetext> 53 1. Finns i hushållet 82 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5622 5. Ej markerat
VAR 61 FÄRG TV 13 Loc 88 width 1 MD=5 (13.16) Färg TV, vanlig <Se F.13 för fullständig frågetext> 4581 1. Finns i hushållet 158 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 127 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 894 5. Ej markerat
VAR 62 TEXT TV 13 Loc 89 width 1 MD=5 (13.17) Text TV <Se F.13 för fullständig frågetext> 398 1. Finns i hushållet 225 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5136 5. Ej markerat
VAR 63 STEREOANLÄGGNING 13 Loc 90 width 1 MD=5 (13.18) Stereoanläggning <Se F.13 för fullständig frågetext> 4014 1. Finns i hushållet 140 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 103 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1503 5. Ej markerat
VAR 64 HEMDATOR 13 Loc 91 width 1 MD=5 (13.19) Hemdator <Se F.13 för fullständig frågetext> 152 1. Finns i hushållet 220 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5382 5. Ej markerat
VAR 65 SKRIVMASKIN 13 Loc 92 width 1 MD=5 (13.20) Skrivmaskin <Se F.13 för fullständig frågetext> 2591 1. Finns i hushållet 127 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 19 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3023 5. Ej markerat
VAR 66 ENKEL BILDKAMERA 13 Loc 93 width 1 MD=5 (13.21) Enkel bildkamera <Se F.13 för fullständig frågetext> 3142 1. Finns i hushållet 36 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 16 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2566 5. Ej markerat
VAR 67 AUT SMÅBILDSKAMERA 13 Loc 94 width 1 MD=5 (13.22) Automatisk småbildskamera <Se F.13 för fullständig frågetext> 1781 1. Finns i hushållet 69 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 9 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3901 5. Ej markerat
VAR 68 SYSTEMKAMERA 13 Loc 95 width 1 MD=5 (13.23) Systemkamera <Se F.13 för fullständig frågetext> 1262 1. Finns i hushållet 95 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 17 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4386 5. Ej markerat
VAR 69 FRYSBOX/FRYSSKÅP 13 Loc 96 width 1 MD=5 (13.24) Frysbox/frysskåp <Se F.13 för fullständig frågetext> 4844 1. Finns i hushållet 108 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 92 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 716 5. Ej markerat
VAR 70 DISKMASKIN 13 Loc 97 width 1 MD=5 (13.25) Diskmaskin <Se F.13 för fullständig frågetext> 2248 1. Finns i hushållet 216 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 24 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3272 5. Ej markerat
VAR 71 TVÄTTMASKIN 13 Loc 98 width 1 MD=5 (13.26) Tvättmaskin <Se F.13 för fullständig frågetext> 4212 1. Finns i hushållet 157 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 93 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1298 5. Ej markerat
VAR 72 TORKTUMLARE 13 Loc 99 width 1 MD=5 (13.27) Torktumlare <Se F.13 för fullständig frågetext> 795 1. Finns i hushållet 196 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 11 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4758 5. Ej markerat
VAR 73 ELEKTRISK SYMASKIN 13 Loc 100 width 1 MD=5 (13.28) Elektrisk symaskin <Se F.13 för fullständig frågetext> 4074 1. Finns i hushållet 151 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 33 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1502 5. Ej markerat
VAR 74 EL KAFFEBRYGGARE 13 Loc 101 width 1 MD=5 (13.29) Elektrisk kaffebryggare <Se F.13 för fullständig frågetext> 3899 1. Finns i hushållet 119 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 60 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1682 5. Ej markerat
VAR 75 ELEKTRISK KÖKSMASKIN 13 Loc 102 width 1 MD=5 (13.30) Elektrisk köksmaskin <Se F.13 för fullständig frågetext> 3359 1. Finns i hushållet 159 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 21 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2221 5. Ej markerat
VAR 76 SPISFLÄKT 13 Loc 103 width 1 MD=5 (13.31) Spisfläkt <Se F.13 för fullständig frågetext> 4018 1. Finns i hushållet 109 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 26 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1607 5. Ej markerat
VAR 77 DAMMSUGARE 13 Loc 104 width 1 MD=5 (13.32) Dammsugare <Se F.13 för fullständig frågetext> 5216 1. Finns i hushållet 86 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 102 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 356 5. Ej markerat
VAR 78 BASTU 13 Loc 105 width 1 MD=5 (13.33) Bastu <Se F.13 för fullständig frågetext> 922 1. Finns i hushållet 103 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4733 5. Ej markerat
VAR 79 BRASKAMIN 13 Loc 106 width 1 MD=5 (13.34) Braskamin <Se F.13 för fullständig frågetext> 589 1. Finns i hushållet 103 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5066 5. Ej markerat
VAR 80 SLÄPKÄRRA 13 Loc 107 width 1 MD=5 (13.35) Släpkärra <Se F.13 för fullständig frågetext> 576 1. Finns i hushållet 123 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5056 5. Ej markerat
VAR 81 MOTORGRÄSKLIPPARE 13 Loc 108 width 1 MD=5 (13.36) Motorgräsklippare <Se F.13 för fullständig frågetext> 2476 1. Finns i hushållet 133 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 34 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3117 5. Ej markerat
VAR 82 ELEKTRISK RAKAPP 5 Loc 109 width 1 MD=5 (13.37) Elektrisk rakapparat <Se F.13 för fullständig frågetext> 3765 1. Finns i hushållet 70 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 52 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1873 5. Ej markerat
VAR 83 BRANDVARNARE 13 Loc 110 width 1 MD=5 (13.38) Brandvarnare <Se F.13 för fullständig frågetext> 1963 1. Finns i hushållet 551 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 15 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3231 5. Ej markerat
VAR 84 HUND 13 Loc 111 width 1 MD=5 (13.39) Hund <Se F.13 för fullständig frågetext> 1105 1. Finns i hushållet 149 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 17 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4489 5. Ej markerat
VAR 85 KATT 13 Loc 112 width 1 MD=5 (13.40) Katt <Se F.13 för fullständig frågetext> 1000 1. Finns i hushållet 71 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4684 5. Ej markerat
VAR 86 ORTSSTORLEK Loc 113 width 1 Ortsstorlek 2488 1. Småortssverige 2029 2. Mellanortssverige 1243 3. Storortssverige
VAR 87 MILJÖVÅRDSFRÅGOR 14 Loc 114 width 1 MD=9 14 Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter? (14.1) Miljövårdsfrågor 102 1. Mycket ointresserad 301 2. Ganska ointresserad 313 3. Något ointresserad 305 4. Varken-eller, vet ej 1917 5. Något intresserad 1855 6. Ganska intresserad 827 7. Mycket intresserad 140 9. Uppgift saknas
VAR 88 HÄLSONYTTIG MAT 14 Loc 115 width 1 MD=9 (14.2) Hälsonyttig mat <Se F.14 för fullständig frågetext> 211 1. Mycket ointresserad 368 2. Ganska ointresserad 393 3. Något ointresserad 315 4. Varken-eller, vet ej 1620 5. Något intresserad 1718 6. Ganska intresserad 1001 7. Mycket intresserad 134 9. Uppgift saknas
VAR 89 SJUKDOMAR OCH HÄLSA 14 Loc 116 width 1 MD=9 (14.3) Sjukdomar och hälsa <Se F.14 för fullständig frågetext> 95 1. Mycket ointresserad 252 2. Ganska ointresserad 298 3. Något ointresserad 346 4. Varken-eller, vet ej 1595 5. Något intresserad 1777 6. Ganska intresserad 1194 7. Mycket intresserad 203 9. Uppgift saknas
VAR 90 BANTNINGSTIPS 14 Loc 117 width 1 MD=9 (14.4) Bantningstips <Se F.14 för fullständig frågetext> 1859 1. Mycket ointresserad 709 2. Ganska ointresserad 462 3. Något ointresserad 493 4. Varken-eller, vet ej 1227 5. Något intresserad 483 6. Ganska intresserad 311 7. Mycket intresserad 216 9. Uppgift saknas
VAR 91 HUSHÅLLA EKONOMISKT 14 Loc 118 width 1 MD=9 (14.5) Hushålla ekonomiskt <Se F.14 för fullständig frågetext> 141 1. Mycket ointresserad 167 2. Ganska ointresserad 207 3. Något ointresserad 253 4. Varken-eller, vet ej 1224 5. Något intresserad 1976 6. Ganska intresserad 1654 7. Mycket intresserad 138 9. Uppgift saknas
VAR 92 ENERGISPARANDE 14 Loc 119 width 1 MD=9 (14.6) Energisparande <Se F.14 för fullständig frågetext> 189 1. Mycket ointresserad 247 2. Ganska ointresserad 299 3. Något ointresserad 420 4. Varken-eller, vet ej 1436 5. Något intresserad 1727 6. Ganska intresserad 1290 7. Mycket intresserad 152 9. Uppgift saknas
VAR 93 SOCIALA RÄTTIGHETER 14 Loc 120 width 1 MD=9 (14.7) Sociala rättigheter <Se F.14 för fullständig frågetext> 172 1. Mycket ointresserad 257 2. Ganska ointresserad 307 3. Något ointresserad 545 4. Varken-eller, vet ej 1749 5. Något intresserad 1576 6. Ganska intresserad 985 7. Mycket intresserad 169 9. Uppgift saknas
VAR 94 SKATTEFRÅGOR 14 Loc 121 width 1 MD=9 (14.8) Skattefrågor <Se F.14 för fullständig frågetext> 260 1. Mycket ointresserad 276 2. Ganska ointresserad 331 3. Något ointresserad 518 4. Varken-eller, vet ej 1529 5. Något intresserad 1542 6. Ganska intresserad 1112 7. Mycket intresserad 192 9. Uppgift saknas
VAR 95 SAMLEVNADSFRÅGOR 14 Loc 122 width 1 MD=9 (14.9) Samlevnadsfrågor <Se F.14 för fullständig frågetext> 232 1. Mycket ointresserad 302 2. Ganska ointresserad 399 3. Något ointresserad 856 4. Varken-eller, vet ej 1704 5. Något intresserad 1351 6. Ganska intresserad 667 7. Mycket intresserad 249 9. Uppgift saknas
VAR 96 VIDAREUTBILDNING 14 Loc 123 width 1 MD=9 (14.10) Vidareutbildning <Se F.14 för fullständig frågetext> 329 1. Mycket ointresserad 342 2. Ganska ointresserad 383 3. Något ointresserad 641 4. Varken-eller, vet ej 1601 5. Något intresserad 1354 6. Ganska intresserad 882 7. Mycket intresserad 228 9. Uppgift saknas
VAR 97 RELIGIONSFRÅGOR 14 Loc 124 width 1 MD=9 (14.11) Religionsfrågor <Se F.14 för fullständig frågetext> 1279 1. Mycket ointresserad 830 2. Ganska ointresserad 597 3. Något ointresserad 700 4. Varken-eller, vet ej 1179 5. Något intresserad 582 6. Ganska intresserad 424 7. Mycket intresserad 169 9. Uppgift saknas
VAR 98 ARBETSMARKNADEN 14 Loc 125 width 1 MD=9 (14.12) Arbetsmarknaden <Se F.14 för fullständig frågetext> 148 1. Mycket ointresserad 202 2. Ganska ointresserad 245 3. Något ointresserad 424 4. Varken-eller, vet ej 1608 5. Något intresserad 1758 6. Ganska intresserad 1166 7. Mycket intresserad 209 9. Uppgift saknas
VAR 99 VILLA/EGET HEM 14 Loc 126 width 1 MD=9 (14.13) Villa/Eget hem <Se F.14 för fullständig frågetext> 231 1. Mycket ointresserad 192 2. Ganska ointresserad 183 3. Något ointresserad 420 4. Varken-eller, vet ej 852 5. Något intresserad 1454 6. Ganska intresserad 2224 7. Mycket intresserad 204 9. Uppgift saknas
VAR 100 FRITIDSHUS 14 Loc 127 width 1 MD=9 (14.14) Fritidshus <Se F.14 för fullständig frågetext> 835 1. Mycket ointresserad 481 2. Ganska ointresserad 474 3. Något ointresserad 856 4. Varken-eller, vet ej 1098 5. Något intresserad 800 6. Ganska intresserad 948 7. Mycket intresserad 268 9. Uppgift saknas
VAR 101 PERSONBILAR 14 Loc 128 width 1 MD=9 (14.15) Personbilar <Se F.14 för fullständig frågetext> 477 1. Mycket ointresserad 353 2. Ganska ointresserad 337 3. Något ointresserad 460 4. Varken-eller, vet ej 1652 5. Något intresserad 1374 6. Ganska intresserad 928 7. Mycket intresserad 179 9. Uppgift saknas
VAR 102 HEMINREDNING 14 Loc 129 width 1 MD=9 (14.16) Heminredning <Se F.14 för fullständig frågetext> 207 1. Mycket ointresserad 233 2. Ganska ointresserad 289 3. Något ointresserad 329 4. Varken-eller, vet ej 1479 5. Något intresserad 1757 6. Ganska intresserad 1320 7. Mycket intresserad 146 9. Uppgift saknas
VAR 103 MODENYHETER 14 Loc 130 width 1 MD=9 (14.17) Modenyheter <Se F.14 för fullständig frågetext> 778 1. Mycket ointresserad 534 2. Ganska ointresserad 458 3. Något ointresserad 432 4. Varken-eller, vet ej 1565 5. Något intresserad 1139 6. Ganska intresserad 686 7. Mycket intresserad 168 9. Uppgift saknas
VAR 104 MATVARUNYHETER 14 Loc 131 width 1 MD=9 (14.18) Matvarunyheter <Se F.14 för fullständig frågetext> 406 1. Mycket ointresserad 485 2. Ganska ointresserad 613 3. Något ointresserad 515 4. Varken-eller, vet ej 1661 5. Något intresserad 1277 6. Ganska intresserad 624 7. Mycket intresserad 179 9. Uppgift saknas
VAR 105 BARNAVÅRD 14 Loc 132 width 1 MD=9 (14.19) Barnavård <Se F.14 för fullständig frågetext> 477 1. Mycket ointresserad 456 2. Ganska ointresserad 408 3. Något ointresserad 655 4. Varken-eller, vet ej 1425 5. Något intresserad 1156 6. Ganska intresserad 968 7. Mycket intresserad 215 9. Uppgift saknas
VAR 106 SKÖNHETSVÅRD 14 Loc 133 width 1 MD=9 (14.20) Skönhetsvård <Se F.14 för fullständig frågetext> 1142 1. Mycket ointresserad 601 2. Ganska ointresserad 501 3. Något ointresserad 664 4. Varken-eller, vet ej 1513 5. Något intresserad 757 6. Ganska intresserad 386 7. Mycket intresserad 196 9. Uppgift saknas
VAR 107 STEREOANLÄGGNINGAR 14 Loc 134 width 1 MD=9 (14.21) Stereoanläggningar <Se F.14 för fullständig frågetext> 841 1. Mycket ointresserad 587 2. Ganska ointresserad 547 3. Något ointresserad 581 4. Varken-eller, vet ej 1662 5. Något intresserad 909 6. Ganska intresserad 439 7. Mycket intresserad 194 9. Uppgift saknas
VAR 108 HUSHÅLLSMASKINER 14 Loc 135 width 1 MD=9 (14.22) Hushållsmaskiner <Se F.14 för fullständig frågetext> 436 1. Mycket ointresserad 458 2. Ganska ointresserad 547 3. Något ointresserad 580 4. Varken-eller, vet ej 1965 5. Något intresserad 1203 6. Ganska intresserad 399 7. Mycket intresserad 172 9. Uppgift saknas
VAR 109 FOTOUTRUSTNINGAR 14 Loc 136 width 1 MD=9 (14.23) Fotoutrustningar <Se F.14 för fullständig frågetext> 932 1. Mycket ointresserad 634 2. Ganska ointresserad 687 3. Något ointresserad 673 4. Varken-eller, vet ej 1512 5. Något intresserad 770 6. Ganska intresserad 340 7. Mycket intresserad 212 9. Uppgift saknas
VAR 110 MOTORCYKLAR 14 Loc 137 width 1 MD=9 (14.24) Motorcyklar <Se F.14 för fullständig frågetext> 2312 1. Mycket ointresserad 518 2. Ganska ointresserad 455 3. Något ointresserad 644 4. Varken-eller, vet ej 770 5. Något intresserad 444 6. Ganska intresserad 372 7. Mycket intresserad 245 9. Uppgift saknas
VAR 111 KRUKVÄXTER 14 Loc 138 width 1 MD=9 (14.25) Krukväxter <Se F.14 för fullständig frågetext> 520 1. Mycket ointresserad 371 2. Ganska ointresserad 410 3. Något ointresserad 379 4. Varken-eller, vet ej 1254 5. Något intresserad 1421 6. Ganska intresserad 1298 7. Mycket intresserad 107 9. Uppgift saknas
VAR 112 HÅRVÅRD 14 Loc 139 width 1 MD=9 (14.26) Hårvård <Se F.14 för fullständig frågetext> 454 1. Mycket ointresserad 353 2. Ganska ointresserad 367 3. Något ointresserad 456 4. Varken-eller, vet ej 1562 5. Något intresserad 1498 6. Ganska intresserad 908 7. Mycket intresserad 162 9. Uppgift saknas
VAR 113 HUNDAR 14 Loc 140 width 1 MD=9 (14.27) Hundar <Se F.14 för fullständig frågetext> 1042 1. Mycket ointresserad 506 2. Ganska ointresserad 394 3. Något ointresserad 501 4. Varken-eller, vet ej 1145 5. Något intresserad 917 6. Ganska intresserad 1078 7. Mycket intresserad 177 9. Uppgift saknas
VAR 114 KATTER 14 Loc 141 width 1 MD=9 (14.28) Katter <Se F.14 för fullständig frågetext> 1520 1. Mycket ointresserad 526 2. Ganska ointresserad 502 3. Något ointresserad 592 4. Varken-eller, vet ej 1108 5. Något intresserad 671 6. Ganska intresserad 638 7. Mycket intresserad 203 9. Uppgift saknas
VAR 115 MOTIONERA 14 Loc 142 width 1 MD=9 (14.29) Motionera <Se F.14 för fullständig frågetext> 229 1. Mycket ointresserad 198 2. Ganska ointresserad 268 3. Något ointresserad 240 4. Varken-eller, vet ej 1700 5. Något intresserad 1682 6. Ganska intresserad 1283 7. Mycket intresserad 160 9. Uppgift saknas
VAR 116 SE PÅ SPORT 14 Loc 143 width 1 MD=9 (14.30) Se på sport <Se F.14 för fullständig frågetext> 664 1. Mycket ointresserad 346 2. Ganska ointresserad 306 3. Något ointresserad 232 4. Varken-eller, vet ej 1225 5. Något intresserad 1244 6. Ganska intresserad 1623 7. Mycket intresserad 120 9. Uppgift saknas
VAR 117 LAGA MAT 14 Loc 144 width 1 MD=9 (14.31) Laga mat <Se F.14 för fullständig frågetext> 236 1. Mycket ointresserad 220 2. Ganska ointresserad 305 3. Något ointresserad 212 4. Varken-eller, vet ej 1368 5. Något intresserad 1931 6. Ganska intresserad 1390 7. Mycket intresserad 98 9. Uppgift saknas
VAR 118 PRÖVA NYA MATRÄTTER 14 Loc 145 width 1 MD=9 (14.32) Pröva nya maträtter <Se F.14 för fullständig frågetext> 222 1. Mycket ointresserad 225 2. Ganska ointresserad 284 3. Något ointresserad 298 4. Varken-eller, vet ej 1311 5. Något intresserad 1778 6. Ganska intresserad 1497 7. Mycket intresserad 145 9. Uppgift saknas
VAR 119 BAKA 14 Loc 146 width 1 MD=9 (14.33) Baka <Se F.14 för fullständig frågetext> 601 1. Mycket ointresserad 425 2. Ganska ointresserad 469 3. Något ointresserad 395 4. Varken-eller, vet ej 1112 5. Något intresserad 1346 6. Ganska intresserad 1288 7. Mycket intresserad 124 9. Uppgift saknas
VAR 120 HA GÄSTER 14 Loc 147 width 1 MD=9 (14.34) Ha gäster <Se F.14 för fullständig frågetext> 99 1. Mycket ointresserad 139 2. Ganska ointresserad 216 3. Något ointresserad 298 4. Varken-eller, vet ej 1650 5. Något intresserad 2140 6. Ganska intresserad 1073 7. Mycket intresserad 145 9. Uppgift saknas
VAR 121 KÖRA BIL 14 Loc 148 width 1 MD=9 (14.35) Köra bil <Se F.14 för fullständig frågetext> 481 1. Mycket ointresserad 152 2. Ganska ointresserad 211 3. Något ointresserad 559 4. Varken-eller, vet ej 1007 5. Något intresserad 1591 6. Ganska intresserad 1557 7. Mycket intresserad 202 9. Uppgift saknas
VAR 122 JOBBA MED BILAR 14 Loc 149 width 1 MD=9 (14.36) Jobba med bilar <Se F.14 för fullständig frågetext> 1924 1. Mycket ointresserad 541 2. Ganska ointresserad 483 3. Något ointresserad 579 4. Varken-eller, vet ej 1045 5. Något intresserad 565 6. Ganska intresserad 399 7. Mycket intresserad 224 9. Uppgift saknas
VAR 123 ARBETA I TRÄDGÅRDEN 14 Loc 150 width 1 MD=9 (14.37) Arbeta i trädgården <Se F.14 för fullständig frågetext> 602 1. Mycket ointresserad 365 2. Ganska ointresserad 423 3. Något ointresserad 413 4. Varken-eller, vet ej 1385 5. Något intresserad 1426 6. Ganska intresserad 986 7. Mycket intresserad 160 9. Uppgift saknas
VAR 124 FOTOGRAFERA 14 Loc 151 width 1 MD=9 (14.38) Fotografera <Se F.14 för fullständig frågetext> 661 1. Mycket ointresserad 434 2. Ganska ointresserad 507 3. Något ointresserad 486 4. Varken-eller, vet ej 1882 5. Något intresserad 1101 6. Ganska intresserad 498 7. Mycket intresserad 191 9. Uppgift saknas
VAR 125 SMALFILMA 14 Loc 152 width 1 MD=9 (14.39) Smalfilma <Se F.14 för fullständig frågetext> 1989 1. Mycket ointresserad 603 2. Ganska ointresserad 539 3. Något ointresserad 1283 4. Varken-eller, vet ej 657 5. Något intresserad 306 6. Ganska intresserad 123 7. Mycket intresserad 260 9. Uppgift saknas
VAR 126 SPORTFISKA 14 Loc 153 width 1 MD=9 (14.40) Sportfiska <Se F.14 för fullständig frågetext> 1815 1. Mycket ointresserad 383 2. Ganska ointresserad 369 3. Något ointresserad 650 4. Varken-eller, vet ej 1040 5. Något intresserad 681 6. Ganska intresserad 624 7. Mycket intresserad 198 9. Uppgift saknas
VAR 127 POPMUSIK 14 Loc 154 width 1 MD=9 (14.41) Popmusik <Se F.14 för fullständig frågetext> 1450 1. Mycket ointresserad 406 2. Ganska ointresserad 313 3. Något ointresserad 434 4. Varken-eller, vet ej 1082 5. Något intresserad 977 6. Ganska intresserad 899 7. Mycket intresserad 199 9. Uppgift saknas
VAR 128 KLASSISK MUSIK 14 Loc 155 width 1 MD=9 (14.42) Klassisk musik <Se F.14 för fullständig frågetext> 1193 1. Mycket ointresserad 514 2. Ganska ointresserad 541 3. Något ointresserad 520 4. Varken-eller, vet ej 1452 5. Något intresserad 905 6. Ganska intresserad 448 7. Mycket intresserad 187 9. Uppgift saknas
VAR 129 GÅ PÅ TEATER 14 Loc 156 width 1 MD=9 (14.43) Gå på teater <Se F.14 för fullständig frågetext> 810 1. Mycket ointresserad 451 2. Ganska ointresserad 469 3. Något ointresserad 613 4. Varken-eller, vet ej 1564 5. Något intresserad 1107 6. Ganska intresserad 559 7. Mycket intresserad 187 9. Uppgift saknas
VAR 130 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING14 Loc 157 width 1 MD=9 (14.44) Gå på konstutställning <Se F.14 för fullständig frågetext> 1389 1. Mycket ointresserad 603 2. Ganska ointresserad 581 3. Något ointresserad 680 4. Varken-eller, vet ej 1241 5. Något intresserad 711 6. Ganska intresserad 364 7. Mycket intresserad 191 9. Uppgift saknas
VAR 131 LÄSA BÖCKER 14 Loc 158 width 1 MD=9 (14.45) Läsa böcker <Se F.14 för fullständig frågetext> 261 1. Mycket ointresserad 191 2. Ganska ointresserad 291 3. Något ointresserad 231 4. Varken-eller, vet ej 1340 5. Något intresserad 1507 6. Ganska intresserad 1834 7. Mycket intresserad 105 9. Uppgift saknas
VAR 132 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR 14 Loc 159 width 1 MD=9 (14.46) Läsa populärtidningar <Se F.14 för fullständig frågetext> 515 1. Mycket ointresserad 402 2. Ganska ointresserad 391 3. Något ointresserad 529 4. Varken-eller, vet ej 1890 5. Något intresserad 1185 6. Ganska intresserad 575 7. Mycket intresserad 273 9. Uppgift saknas
VAR 133 STICKA 14 Loc 160 width 1 MD=9 (14.47) Sticka <Se F.14 för fullständig frågetext> 1512 1. Mycket ointresserad 223 2. Ganska ointresserad 153 3. Något ointresserad 221 4. Varken-eller, vet ej 409 5. Något intresserad 503 6. Ganska intresserad 684 7. Mycket intresserad 2055 9. Uppgift saknas
VAR 134 SY KLÄDER 14 Loc 161 width 1 MD=9 (14.48) Sy kläder <Se F.14 för fullständig frågetext> 2286 1. Mycket ointresserad 433 2. Ganska ointresserad 351 3. Något ointresserad 449 4. Varken-eller, vet ej 872 5. Något intresserad 590 6. Ganska intresserad 512 7. Mycket intresserad 267 9. Uppgift saknas
VAR 135 HANDARBETA 14 Loc 162 width 1 MD=9 (14.49) Handarbeta <Se F.14 för fullständig frågetext> 2006 1. Mycket ointresserad 332 2. Ganska ointresserad 260 3. Något ointresserad 362 4. Varken-eller, vet ej 716 5. Något intresserad 792 6. Ganska intresserad 1060 7. Mycket intresserad 232 9. Uppgift saknas
VAR 136 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR 14 Loc 163 width 1 MD=9 (14.50) Träffa nya människor <Se F.14 för fullständig frågetext> 92 1. Mycket ointresserad 95 2. Ganska ointresserad 181 3. Något ointresserad 255 4. Varken-eller, vet ej 1460 5. Något intresserad 2125 6. Ganska intresserad 1396 7. Mycket intresserad 156 9. Uppgift saknas
VAR 137 SNICKRA 14 Loc 164 width 1 MD=9 (14.51) Snickra <Se F.14 för fullständig frågetext> 1066 1. Mycket ointresserad 445 2. Ganska ointresserad 454 3. Något ointresserad 586 4. Varken-eller, vet ej 1324 5. Något intresserad 1065 6. Ganska intresserad 613 7. Mycket intresserad 207 9. Uppgift saknas
VAR 138 MÅLA HEMMA 14 Loc 165 width 1 MD=9 (14.52) Måla hemma <Se F.14 för fullständig frågetext> 630 1. Mycket ointresserad 344 2. Ganska ointresserad 420 3. Något ointresserad 530 4. Varken-eller, vet ej 1672 5. Något intresserad 1356 6. Ganska intresserad 604 7. Mycket intresserad 204 9. Uppgift saknas
VAR 139 JAGA 14 Loc 166 width 1 MD=9 (14.53) Jaga <Se F.14 för fullständig frågetext> 3120 1. Mycket ointresserad 367 2. Ganska ointresserad 281 3. Något ointresserad 833 4. Varken-eller, vet ej 329 5. Något intresserad 227 6. Ganska intresserad 347 7. Mycket intresserad 256 9. Uppgift saknas
VAR 140 FRILUFTSLIV 14 Loc 167 width 1 MD=9 (14.54) Friluftsliv <Se F.14 för fullständig frågetext> 275 1. Mycket ointresserad 136 2. Ganska ointresserad 215 3. Något ointresserad 285 4. Varken-eller, vet ej 1478 5. Något intresserad 1761 6. Ganska intresserad 1415 7. Mycket intresserad 195 9. Uppgift saknas
VAR 141 ÅKA SLALOM 14 Loc 168 width 1 MD=9 (14.55) Åka slalom <Se F.14 för fullständig frågetext> 2072 1. Mycket ointresserad 368 2. Ganska ointresserad 310 3. Något ointresserad 849 4. Varken-eller, vet ej 613 5. Något intresserad 568 6. Ganska intresserad 747 7. Mycket intresserad 233 9. Uppgift saknas
VAR 142 ÅKA MOTORBÅT 14 Loc 169 width 1 MD=9 (14.56) Åka motorbåt <Se F.14 för fullständig frågetext> 1198 1. Mycket ointresserad 395 2. Ganska ointresserad 355 3. Något ointresserad 637 4. Varken-eller, vet ej 1345 5. Något intresserad 902 6. Ganska intresserad 722 7. Mycket intresserad 206 9. Uppgift saknas
VAR 143 SEGLA 14 Loc 170 width 1 MD=9 (14.57) Segla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1604 1. Mycket ointresserad 449 2. Ganska ointresserad 420 3. Något ointresserad 1079 4. Varken-eller, vet ej 857 5. Något intresserad 532 6. Ganska intresserad 580 7. Mycket intresserad 239 9. Uppgift saknas
VAR 144 CAMPA 14 Loc 171 width 1 MD=9 (14.58) Campa <Se F.14 för fullständig frågetext> 987 1. Mycket ointresserad 312 2. Ganska ointresserad 416 3. Något ointresserad 492 4. Varken-eller, vet ej 1474 5. Något intresserad 1140 6. Ganska intresserad 718 7. Mycket intresserad 221 9. Uppgift saknas
VAR 145 SEMESTRA UTOMLANDS 14 Loc 172 width 1 MD=9 (14.59) Semestra utomlands <Se F.14 för fullständig frågetext> 488 1. Mycket ointresserad 171 2. Ganska ointresserad 207 3. Något ointresserad 488 4. Varken-eller, vet ej 1031 5. Något intresserad 1267 6. Ganska intresserad 1929 7. Mycket intresserad 179 9. Uppgift saknas
VAR 146 SEMESTRA I SVERIGE 14 Loc 173 width 1 MD=9 (14.60) Semestra i Sverige <Se F.14 för fullständig frågetext> 82 1. Mycket ointresserad 44 2. Ganska ointresserad 81 3. Något ointresserad 143 4. Varken-eller, vet ej 925 5. Något intresserad 2127 6. Ganska intresserad 2238 7. Mycket intresserad 120 9. Uppgift saknas
VAR 147 PRÖVA NYA PRODUKTER 14 Loc 174 width 1 MD=9 (14.61) Pröva nya produkter <Se F.14 för fullständig frågetext> 186 1. Mycket ointresserad 188 2. Ganska ointresserad 334 3. Något ointresserad 802 4. Varken-eller, vet ej 1872 5. Något intresserad 1524 6. Ganska intresserad 651 7. Mycket intresserad 203 9. Uppgift saknas
VAR 148 VARA BORTBJUDEN 14 Loc 175 width 1 MD=9 (14.62) Vara bortbjuden <Se F.14 för fullständig frågetext> 102 1. Mycket ointresserad 122 2. Ganska ointresserad 224 3. Något ointresserad 254 4. Varken-eller, vet ej 1552 5. Något intresserad 2068 6. Ganska intresserad 1297 7. Mycket intresserad 141 9. Uppgift saknas
VAR 149 GÅ PÅ DISKOTEK 14 Loc 176 width 1 MD=9 (14.63) Gå på diskotek <Se F.14 för fullständig frågetext> 2593 1. Mycket ointresserad 442 2. Ganska ointresserad 375 3. Något ointresserad 608 4. Varken-eller, vet ej 642 5. Något intresserad 481 6. Ganska intresserad 387 7. Mycket intresserad 232 9. Uppgift saknas
VAR 150 GÅ PÅ RESTAURANG 14 Loc 177 width 1 MD=9 (14.64) Gå på restaurang <Se F.14 för fullständig frågetext> 413 1. Mycket ointresserad 216 2. Ganska ointresserad 295 3. Något ointresserad 330 4. Varken-eller, vet ej 1786 5. Något intresserad 1589 6. Ganska intresserad 949 7. Mycket intresserad 182 9. Uppgift saknas
VAR 151 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER 14 Loc 178 width 1 MD=9 (14.65) Gå på kvällskurser <Se F.14 för fullständig frågetext> 754 1. Mycket ointresserad 493 2. Ganska ointresserad 620 3. Något ointresserad 829 4. Varken-eller, vet ej 1668 5. Något intresserad 892 6. Ganska intresserad 293 7. Mycket intresserad 211 9. Uppgift saknas
VAR 152 WINDSURFING 14 Loc 179 width 1 MD=9 (14.66) Windsurfing <Se F.14 för fullständig frågetext> 2517 1. Mycket ointresserad 385 2. Ganska ointresserad 347 3. Något ointresserad 1138 4. Varken-eller, vet ej 543 5. Något intresserad 301 6. Ganska intresserad 292 7. Mycket intresserad 237 9. Uppgift saknas
VAR 153 KÖPA PÅ POSTORDER 14 Loc 180 width 1 MD=9 (14.67) Köpa på postorder <Se F.14 för fullständig frågetext> 1496 1. Mycket ointresserad 676 2. Ganska ointresserad 506 3. Något ointresserad 615 4. Varken-eller, vet ej 1583 5. Något intresserad 527 6. Ganska intresserad 199 7. Mycket intresserad 158 9. Uppgift saknas
VAR 154 TIPS 15 Loc 181 width 2 MD=99 15 Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? (15.1) Tips 2411 01. 0 kronor 2048 02. Under 250 kronor 631 03. 251- 500 kronor 275 04. 501-1000 kronor 111 05. 1001-1500 kronor 47 06. 1501-2000 kronor 30 07. 2001-3000 kronor 9 08. 3001-4000 kronor 17 09. Över 4000 kronor 181 99. Uppgift saknas
VAR 155 LOTTO 15 Loc 183 width 2 MD=99 (15.2) Lotto <Se F.15 för fullständig frågetext> 1957 01. 0 kronor 2241 02. Under 250 kronor 906 03. 251- 500 kronor 365 04. 501-1000 kronor 87 05. 1001-1500 kronor 39 06. 1501-2000 kronor 22 07. 2001-3000 kronor 4 08. 3001-4000 kronor 5 09. Över 4000 kronor 134 99. Uppgift saknas
VAR 156 PENNINGLOTTER 15 Loc 185 width 2 MD=99 (15.3) Penninglotter <Se F.15 för fullständig frågetext> 2653 01. 0 kronor 2195 02. Under 250 kronor 566 03. 251- 500 kronor 131 04. 501-1000 kronor 21 05. 1001-1500 kronor 7 06. 1501-2000 kronor 6 07. 2001-3000 kronor 1 08. 3001-4000 kronor 4 09. Över 4000 kronor 176 99. Uppgift saknas
VAR 157 V65 15 Loc 187 width 2 MD=99 (15.4) V65 <Se F.15 för fullständig frågetext> 4279 01. 0 kronor 787 02. Under 250 kronor 175 03. 251- 500 kronor 126 04. 501-1000 kronor 62 05. 1001-1500 kronor 27 06. 1501-2000 kronor 28 07. 2001-3000 kronor 11 08. 3001-4000 kronor 26 09. Över 4000 kronor 239 99. Uppgift saknas
VAR 158 BINGO 15 Loc 189 width 2 MD=99 (15.5) Bingo <Se F.15 för fullständig frågetext> 5130 01. 0 kronor 264 02. Under 250 kronor 57 03. 251- 500 kronor 39 04. 501-1000 kronor 15 05. 1001-1500 kronor 10 06. 1501-2000 kronor 8 07. 2001-3000 kronor 3 08. 3001-4000 kronor 5 09. Över 4000 kronor 229 99. Uppgift saknas
VAR 159 BENSIN 15 Loc 191 width 2 MD=99 (15.6) Bensin <Se F.15 för fullständig frågetext> 1238 01. 0 kronor 260 02. Under 250 kronor 192 03. 251- 500 kronor 291 04. 501-1000 kronor 311 05. 1001-1500 kronor 321 06. 1501-2000 kronor 472 07. 2001-3000 kronor 587 08. 3001-4000 kronor 1772 09. Över 4000 kronor 316 99. Uppgift saknas
VAR 160 KLÄDER TILL DIG 15 Loc 193 width 2 MD=99 (15.7) Kläder till Dig själv <Se F.15 för fullständig frågetext> 38 01. 0 kronor 107 02. Under 250 kronor 474 03. 251- 500 kronor 1172 04. 501-1000 kronor 1125 05. 1001-1500 kronor 1050 06. 1501-2000 kronor 867 07. 2001-3000 kronor 433 08. 3001-4000 kronor 318 09. Över 4000 kronor 176 99. Uppgift saknas
VAR 161 SPORTUTRUST TILL DIG 15 Loc 195 width 2 MD=99 (15.8) Sportutrustning till Dig själv <Se F.15 för fullständig frågetext> 1629 01. 0 kronor 1620 02. Under 250 kronor 992 03. 251- 500 kronor 662 04. 501-1000 kronor 290 05. 1001-1500 kronor 147 06. 1501-2000 kronor 85 07. 2001-3000 kronor 35 08. 3001-4000 kronor 51 09. Över 4000 kronor 249 99. Uppgift saknas
VAR 162 KOSMETIKA/SKÖNHET 15 Loc 197 width 2 MD=99 (15.9) Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.15 för fullständig frågetext> 1731 01. 0 kronor 2459 02. Under 250 kronor 900 03. 251- 500 kronor 287 04. 501-1000 kronor 77 05. 1001-1500 kronor 28 06. 1501-2000 kronor 8 07. 2001-3000 kronor 4 08. 3001-4000 kronor 3 09. Över 4000 kronor 263 99. Uppgift saknas
VAR 163 NÖJEN 15 Loc 199 width 2 MD=99 (15.10) Nöjen <Se F.15 för fullständig frågetext> 287 01. 0 kronor 1251 02. Under 250 kronor 1221 03. 251- 500 kronor 1044 04. 501-1000 kronor 551 05. 1001-1500 kronor 369 06. 1501-2000 kronor 282 07. 2001-3000 kronor 163 08. 3001-4000 kronor 301 09. Över 4000 kronor 291 99. Uppgift saknas
VAR 164 UTLANDSRESOR 15 Loc 201 width 2 MD=99 (15.11) Utlandsresor under fritiden <Se F.15 för fullständig frågetext> 2907 01. 0 kronor 157 02. Under 250 kronor 137 03. 251- 500 kronor 202 04. 501-1000 kronor 196 05. 1001-1500 kronor 276 06. 1501-2000 kronor 419 07. 2001-3000 kronor 392 08. 3001-4000 kronor 752 09. Över 4000 kronor 322 99. Uppgift saknas
VAR 165 BÖCKER 15 Loc 203 width 2 MD=99 (15.12) Böcker <Se F.15 för fullständig frågetext> 1153 01. 0 kronor 2152 02. Under 250 kronor 1016 03. 251- 500 kronor 694 04. 501-1000 kronor 274 05. 1001-1500 kronor 118 06. 1501-2000 kronor 77 07. 2001-3000 kronor 32 08. 3001-4000 kronor 22 09. Över 4000 kronor 222 99. Uppgift saknas
VAR 166 TOBAK 15 Loc 205 width 2 MD=99 (15.13) Tobak <Se F.15 för fullständig frågetext> 3412 01. 0 kronor 307 02. Under 250 kronor 279 03. 251- 500 kronor 342 04. 501-1000 kronor 212 05. 1001-1500 kronor 202 06. 1501-2000 kronor 291 07. 2001-3000 kronor 330 08. 3001-4000 kronor 210 09. Över 4000 kronor 175 99. Uppgift saknas
VAR 167 VIN OCH SPRIT 15 Loc 207 width 2 MD=99 (15.14) Vin och sprit <Se F.15 för fullständig frågetext> 1350 01. 0 kronor 1134 02. Under 250 kronor 943 03. 251- 500 kronor 916 04. 501-1000 kronor 515 05. 1001-1500 kronor 292 06. 1501-2000 kronor 207 07. 2001-3000 kronor 112 08. 3001-4000 kronor 136 09. Över 4000 kronor 155 99. Uppgift saknas
VAR 168 HÄLSOKOSTARTIKLAR 15 Loc 209 width 2 MD=99 (15.15) Hälsokostartiklar <Se F.15 för fullständig frågetext> 2697 01. 0 kronor 2061 02. Under 250 kronor 524 03. 251- 500 kronor 177 04. 501-1000 kronor 54 05. 1001-1500 kronor 24 06. 1501-2000 kronor 21 07. 2001-3000 kronor 6 08. 3001-4000 kronor 11 09. Över 4000 kronor 185 99. Uppgift saknas
VAR 169 ICA 16 Loc 211 width 1 16 Hur ofta Du besöker affärer m.m. Var vänlig ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svar med ett kryss på varje rad! (16.1) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: ICA 216 1. Aldrig 580 2. Någon gång/år 440 3. Någon gång/kvartal 1375 4. Någon gång/månad 2124 5. 1-2 gånger/vecka 807 6. 3-4 gånger/vecka 211 7. Minst 5 gånger/vecka 7 9. Uppgift saknas
VAR 170 KONSUM 16 Loc 212 width 1 MD=9 (16.2) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Konsum <Se F.16 för fullständig frågetext> 605 1. Aldrig 818 2. Någon gång/år 637 3. Någon gång/kvartal 1585 4. Någon gång/månad 1509 5. 1-2 gånger/vecka 476 6. 3-4 gånger/vecka 123 7. Minst 5 gånger/vecka 7 9. Uppgift saknas
VAR 171 VIVO 16 Loc 213 width 1 MD=9 (16.3) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Vivo <Se F.16 för fullständig frågetext> 2930 1. Aldrig 1250 2. Någon gång/år 466 3. Någon gång/kvartal 595 4. Någon gång/månad 374 5. 1-2 gånger/vecka 105 6. 3-4 gånger/vecka 29 7. Minst 5 gånger/vecka 11 9. Uppgift saknas
VAR 172 FAVÖR 16 Loc 214 width 1 MD=9 (16.4) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Favör <Se F.16 för fullständig frågetext> 3712 1. Aldrig 1020 2. Någon gång/år 331 3. Någon gång/kvartal 397 4. Någon gång/månad 224 5. 1-2 gånger/vecka 53 6. 3-4 gånger/vecka 14 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Uppgift saknas
VAR 173 ANNAN BUTIK 16 Loc 215 width 1 MD=9 (16.5) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Annan butik <Se F.16 för fullständig frågetext> 1341 1. Aldrig 1663 2. Någon gång/år 749 3. Någon gång/kvartal 1167 4. Någon gång/månad 616 5. 1-2 gånger/vecka 158 6. 3-4 gånger/vecka 54 7. Minst 5 gånger/vecka 12 9. Uppgift saknas
VAR 174 LIVSMEDELSAVD I DOMUS 16 Loc 216 width 1 MD=9 (16.6) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Domus <Se F.16 för fullständig frågetext> 1230 1. Aldrig 1347 2. Någon gång/år 918 3. Någon gång/kvartal 1345 4. Någon gång/månad 738 5. 1-2 gånger/vecka 128 6. 3-4 gånger/vecka 44 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Uppgift saknas
VAR 175 LIVSMEDELSAVD I NK 16 Loc 217 width 1 MD=9 (16.7) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i NK <Se F.16 för fullständig frågetext> 4645 1. Aldrig 774 2. Någon gång/år 170 3. Någon gång/kvartal 125 4. Någon gång/månad 25 5. 1-2 gånger/vecka 10 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Uppgift saknas
VAR 176 LIVSMEDELSAVD TEMPO 16 Loc 218 width 1 MD=9 (16.8) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Tempo <Se F.16 för fullständig frågetext> 1800 1. Aldrig 1574 2. Någon gång/år 851 3. Någon gång/kvartal 1037 4. Någon gång/månad 404 5. 1-2 gånger/vecka 58 6. 3-4 gånger/vecka 25 7. Minst 5 gånger/vecka 11 9. Uppgift saknas
VAR 177 LIVSMEDELSAVD ÅHLENS 16 Loc 219 width 1 MD=9 (16.9) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.16 för fullständig frågetext> 3705 1. Aldrig 1135 2. Någon gång/år 396 3. Någon gång/kvartal 383 4. Någon gång/månad 111 5. 1-2 gånger/vecka 13 6. 3-4 gånger/vecka 7 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Uppgift saknas
VAR 178 LIVSMEDELSAVD I OBS 16 Loc 220 width 1 MD=9 (16.10) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Obs <Se F.16 för fullständig frågetext> 3012 1. Aldrig 1432 2. Någon gång/år 620 3. Någon gång/kvartal 521 4. Någon gång/månad 149 5. 1-2 gånger/vecka 10 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 12 9. Uppgift saknas
VAR 179 LIVSMEDELSAVD I B & W 16 Loc 221 width 1 MD=9 (16.11) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i B& W(Bra, Wessels) <Se F.16 för fullständig frågetext> 3428 1. Aldrig 1260 2. Någon gång/år 508 3. Någon gång/kvartal 419 4. Någon gång/månad 120 5. 1-2 gånger/vecka 12 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 11 9. Uppgift saknas
VAR 180 EJ LIVS DOMUS 16 Loc 222 width 1 MD=9 (16.12) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Domus <Se F.16 för fullständig frågetext> 846 1. Aldrig 1555 2. Någon gång/år 1192 3. Någon gång/kvartal 1558 4. Någon gång/månad 499 5. 1-2 gånger/vecka 78 6. 3-4 gånger/vecka 25 7. Minst 5 gånger/vecka 7 9. Uppgift saknas
VAR 181 EJ LIVS NK 16 Loc 223 width 1 MD=9 (16.13) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) NK <Se F.16 för fullständig frågetext> 3400 1. Aldrig 1427 2. Någon gång/år 436 3. Någon gång/kvartal 395 4. Någon gång/månad 86 5. 1-2 gånger/vecka 5 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Uppgift saknas
VAR 182 EJ LIVS TEMPO 16 Loc 224 width 1 MD=9 (16.14) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Tempo <Se F.16 för fullständig frågetext> 1215 1. Aldrig 1608 2. Någon gång/år 1077 3. Någon gång/kvartal 1365 4. Någon gång/månad 404 5. 1-2 gånger/vecka 61 6. 3-4 gånger/vecka 21 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Uppgift saknas
VAR 183 EJ LIVS ÅHLENS 16 Loc 225 width 1 MD=9 (16.15) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Åhlens <Se F.16 för fullständig frågetext> 2920 1. Aldrig 1396 2. Någon gång/år 654 3. Någon gång/kvartal 591 4. Någon gång/månad 157 5. 1-2 gånger/vecka 25 6. 3-4 gånger/vecka 7 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Uppgift saknas
VAR 184 EJ LIVS OBS 16 Loc 226 width 1 MD=9 (16.16) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Obs <Se F.16 för fullständig frågetext> 2376 1. Aldrig 1759 2. Någon gång/år 842 3. Någon gång/kvartal 648 4. Någon gång/månad 112 5. 1-2 gånger/vecka 10 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Uppgift saknas
VAR 185 EJ LIVS B & W 16 Loc 227 width 1 MD=9 (16.17) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) B & W <Se F.16 för fullständig frågetext> 3172 1. Aldrig 1371 2. Någon gång/år 625 3. Någon gång/kvartal 473 4. Någon gång/månad 100 5. 1-2 gånger/vecka 7 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Uppgift saknas
VAR 186 HENNES & MAURITZ 16 Loc 228 width 1 MD=9 (16.18) Hur ofta besöker Du andra butiker: Hennes & Mauritz <Se F.16 för fullständig frågetext> 1445 1. Aldrig 1868 2. Någon gång/år 1165 3. Någon gång/kvartal 1053 4. Någon gång/månad 200 5. 1-2 gånger/vecka 15 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Uppgift saknas
VAR 187 KAPP-AHL 16 Loc 229 width 1 MD=9 (16.19) Hur ofta besöker Du andra butiker: HerrMan/Kapp-Ahl <Se F.16 för fullständig frågetext> 1849 1. Aldrig 1934 2. Någon gång/år 1033 3. Någon gång/kvartal 800 4. Någon gång/månad 128 5. 1-2 gånger/vecka 6 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 8 9. Uppgift saknas
VAR 188 GULINS 16 Loc 230 width 1 MD=9 (16.20) Hur ofta besöker Du andra butiker: Gulins <Se F.16 för fullständig frågetext> 3093 1. Aldrig 1447 2. Någon gång/år 701 3. Någon gång/kvartal 454 4. Någon gång/månad 51 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Uppgift saknas
VAR 189 IKEA 16 Loc 231 width 1 MD=9 (16.21) Hur ofta besöker Du andra butiker: Ikea <Se F.16 för fullständig frågetext> 1877 1. Aldrig 3095 2. Någon gång/år 631 3. Någon gång/kvartal 146 4. Någon gång/månad 2 5. 1-2 gånger/vecka 0 6. 3-4 gånger/vecka 0 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Uppgift saknas
VAR 190 EXPERT FOTO 16 Loc 232 width 1 MD=9 (16.22) Hur ofta besöker Du andra butiker: Expert Foto <Se F.16 för fullständig frågetext> 3025 1. Aldrig 1703 2. Någon gång/år 707 3. Någon gång/kvartal 285 4. Någon gång/månad 28 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 0 7. Minst 5 gånger/vecka 11 9. Uppgift saknas
VAR 191 EXPERT RADIO/TV 16 Loc 233 width 1 MD=9 (16.23) Hur ofta besöker Du andra butiker: Expert Radio/TV <Se F.16 för fullständig frågetext> 3410 1. Aldrig 1644 2. Någon gång/år 437 3. Någon gång/kvartal 225 4. Någon gång/månad 29 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 0 7. Minst 5 gånger/vecka 11 9. Uppgift saknas
VAR 192 JÄRNIA 16 Loc 234 width 1 MD=9 (16.24) Hur ofta besöker Du andra butiker: Järnia <Se F.16 för fullständig frågetext> 1583 1. Aldrig 2490 2. Någon gång/år 1058 3. Någon gång/kvartal 554 4. Någon gång/månad 57 5. 1-2 gånger/vecka 6 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Uppgift saknas
VAR 193 FÄRGSAM 16 Loc 235 width 1 MD=9 (16.25) Hur ofta besöker Du andra butiker: Färgsam <Se F.16 för fullständig frågetext> 3619 1. Aldrig 1583 2. Någon gång/år 394 3. Någon gång/kvartal 135 4. Någon gång/månad 14 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Uppgift saknas
VAR 194 PRESSBYRÅN 16 Loc 236 width 1 MD=9 (16.26) Hur ofta besöker Du andra butiker: Pressbyrån <Se F.16 för fullständig frågetext> 821 1. Aldrig 1426 2. Någon gång/år 1043 3. Någon gång/kvartal 1519 4. Någon gång/månad 703 5. 1-2 gånger/vecka 164 6. 3-4 gånger/vecka 74 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Uppgift saknas
VAR 195 ANNAN KIOSK 16 Loc 237 width 1 MD=9 (16.27) Hur ofta besöker Du andra butiker: Annan kiosk <Se F.16 för fullständig frågetext> 660 1. Aldrig 1119 2. Någon gång/år 838 3. Någon gång/kvartal 1502 4. Någon gång/månad 1189 5. 1-2 gånger/vecka 305 6. 3-4 gånger/vecka 138 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Uppgift saknas
VAR 196 TOBAKSAFFÄR 16 Loc 238 width 1 MD=9 (16.28) Hur ofta besöker Du andra butiker: Tobaksaffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 1883 1. Aldrig 1207 2. Någon gång/år 698 3. Någon gång/kvartal 1069 4. Någon gång/månad 683 5. 1-2 gånger/vecka 155 6. 3-4 gånger/vecka 55 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Uppgift saknas
VAR 197 BAR/SJÄLVSERVERING 16 Loc 239 width 1 MD=9 (16.29) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bar/Självservering <Se F.16 för fullständig frågetext> 1029 1. Aldrig 1906 2. Någon gång/år 1261 3. Någon gång/kvartal 915 4. Någon gång/månad 308 5. 1-2 gånger/vecka 174 6. 3-4 gånger/vecka 158 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Uppgift saknas
VAR 198 MAC DONALD'S 16 Loc 240 width 1 MD=9 (16.30) Hur ofta besöker Du andra butiker: MacDonald's <Se F.16 för fullständig frågetext> 3902 1. Aldrig 1070 2. Någon gång/år 424 3. Någon gång/kvartal 295 4. Någon gång/månad 47 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 8 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Uppgift saknas
VAR 199 KORVKIOSK/GATUKÖK 16 Loc 241 width 1 MD=9 (16.31) Hur ofta besöker Du andra butiker: Korvkiosk/Gatukök <Se F.16 för fullständig frågetext> 1460 1. Aldrig 1911 2. Någon gång/år 1152 3. Någon gång/kvartal 956 4. Någon gång/månad 233 5. 1-2 gånger/vecka 23 6. 3-4 gånger/vecka 16 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Uppgift saknas
VAR 200 BENSINSTATION 16 Loc 242 width 1 MD=9 (16.32) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bensinstation <Se F.16 för fullständig frågetext> 957 1. Aldrig 408 2. Någon gång/år 386 3. Någon gång/kvartal 1607 4. Någon gång/månad 2095 5. 1-2 gånger/vecka 234 6. 3-4 gånger/vecka 64 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Uppgift saknas
VAR 201 POSTKONTOR 16 Loc 243 width 1 MD=9 (16.33) Hur ofta besöker Du andra butiker: Postkontor <Se F.16 för fullständig frågetext> 177 1. Aldrig 362 2. Någon gång/år 764 3. Någon gång/kvartal 3166 4. Någon gång/månad 1117 5. 1-2 gånger/vecka 78 6. 3-4 gånger/vecka 87 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Uppgift saknas
VAR 202 BANKKONTOR 16 Loc 244 width 1 MD=9 (16.34) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bankkontor <Se F.16 för fullständig frågetext> 407 1. Aldrig 559 2. Någon gång/år 915 3. Någon gång/kvartal 2945 4. Någon gång/månad 816 5. 1-2 gånger/vecka 63 6. 3-4 gånger/vecka 46 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Uppgift saknas
VAR 203 HÄLSOKOSTBUTIK 16 Loc 245 width 1 MD=9 (16.35) Hur ofta besöker Du andra butiker: Hälsokostbutik <Se F.16 för fullständig frågetext> 3337 1. Aldrig 1505 2. Någon gång/år 533 3. Någon gång/kvartal 325 4. Någon gång/månad 51 5. 1-2 gånger/vecka 0 6. 3-4 gånger/vecka 0 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Uppgift saknas
VAR 204 APOTEK 16 Loc 246 width 1 MD=9 (16.36) Hur ofta besöker Du andra butiker: Apotek <Se F.16 för fullständig frågetext> 289 1. Aldrig 1890 2. Någon gång/år 2256 3. Någon gång/kvartal 1264 4. Någon gång/månad 43 5. 1-2 gånger/vecka 5 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 8 9. Uppgift saknas
VAR 205 BLOMSTERAFFÄR 16 Loc 247 width 1 MD=9 (16.37) Hur ofta besöker Du andra butiker: Blomsteraffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 462 1. Aldrig 1932 2. Någon gång/år 1867 3. Någon gång/kvartal 1372 4. Någon gång/månad 105 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 9 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Uppgift saknas
VAR 206 BYGGMATERIALAFFÄR 16 Loc 248 width 1 MD=9 (16.38) Hur ofta besöker Du andra butiker: Byggmaterielaffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 2116 1. Aldrig 2256 2. Någon gång/år 922 3. Någon gång/kvartal 373 4. Någon gång/månad 55 5. 1-2 gånger/vecka 16 6. 3-4 gånger/vecka 12 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Uppgift saknas
VAR 207 REKLAM PÅ BIO 16 Loc 249 width 1 MD=9 (16.39) Hur ofta ser Du reklamfilm på bio <Se F.16 för fullständig frågetext> 2380 1. Aldrig 1797 2. Någon gång/år 850 3. Någon gång/kvartal 650 4. Någon gång/månad 51 5. 1-2 gånger/vecka 11 6. 3-4 gånger/vecka 11 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Uppgift saknas
VAR 208 REKLAM PÅ TAXI 16 Loc 250 width 1 MD=9 (16.40) Hur ofta ser Du reklam på taxi <Se F.16 för fullständig frågetext> 1851 1. Aldrig 883 2. Någon gång/år 544 3. Någon gång/kvartal 735 4. Någon gång/månad 735 5. 1-2 gånger/vecka 332 6. 3-4 gånger/vecka 668 7. Minst 5 gånger/vecka 12 9. Uppgift saknas
VAR 209 REKLAM IDROTTSPLATSER 16 Loc 251 width 1 MD=9 (16.41) Hur ofta ser Du reklam på idrottsplatser <Se F.16 för fullständig frågetext> 2436 1. Aldrig 1322 2. Någon gång/år 575 3. Någon gång/kvartal 825 4. Någon gång/månad 426 5. 1-2 gånger/vecka 87 6. 3-4 gånger/vecka 78 7. Minst 5 gånger/vecka 11 9. Uppgift saknas
VAR 210 TÅG ÖVER 10 MIL 16 Loc 252 width 1 MD=9 (16.42) Hur ofta åker Du tåg på sträckor över 10 mil <Se F.16 för fullständig frågetext> 3041 1. Aldrig 2025 2. Någon gång/år 460 3. Någon gång/kvartal 155 4. Någon gång/månad 45 5. 1-2 gånger/vecka 12 6. 3-4 gånger/vecka 14 7. Minst 5 gånger/vecka 8 9. Uppgift saknas
VAR 211 TUNNELBANA 16 Loc 253 width 1 MD=9 (16.43) Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.16 för fullständig frågetext> 3764 1. Aldrig 1111 2. Någon gång/år 243 3. Någon gång/kvartal 190 4. Någon gång/månad 118 5. 1-2 gånger/vecka 63 6. 3-4 gånger/vecka 262 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Uppgift saknas
VAR 212 TAXI 16 Loc 254 width 1 MD=9 (16.44) Hur ofta åker Du taxi <Se F.16 för fullständig frågetext> 1837 1. Aldrig 2477 2. Någon gång/år 845 3. Någon gång/kvartal 479 4. Någon gång/månad 91 5. 1-2 gånger/vecka 14 6. 3-4 gånger/vecka 8 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Uppgift saknas
VAR 213 AFTONBLADET 17 Loc 255 width 1 MD=9 (17) Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall du inte alls läser en tidning kryssa för svarsalternativet "Inga Nr" (17.1) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Aftonbladet Antal nr/år c:a 300 2410 1. Inga nummer 1834 2. Nästan inga nummer 585 3. Ca ett nummer av fyra 261 4. Ca två nummer av fyra 117 5. Ca tre nummer av fyra 349 6. Nästan alla nummer 183 7. Alla nummer 21 9. Uppgift saknas
VAR 214 AFTONBLADET 17 Loc 256 width 1 MD=9 (17.2) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Aftonbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 2507 1. Inga nummer 1744 2. Nästan inga nummer 535 3. Ca ett nummer av fyra 229 4. Ca två nummer av fyra 116 5. Ca tre nummer av fyra 406 6. Nästan alla nummer 199 7. Alla nummer 24 9. Uppgift saknas
VAR 215 EXPRESSEN 17 Loc 257 width 1 MD=9 (17.3) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Expressen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 1800 1. Inga nummer 1766 2. Nästan inga nummer 822 3. Ca ett nummer av fyra 367 4. Ca två nummer av fyra 199 5. Ca tre nummer av fyra 510 6. Nästan alla nummer 273 7. Alla nummer 23 9. Uppgift saknas
VAR 216 EXPRESSEN 17 Loc 258 width 1 MD=9 (17.4) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Expressen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 1733 1. Inga nummer 1674 2. Nästan inga nummer 718 3. Ca ett nummer av fyra 338 4. Ca två nummer av fyra 240 5. Ca tre nummer av fyra 647 6. Nästan alla nummer 387 7. Alla nummer 23 9. Uppgift saknas
VAR 217 DAGENS NYHETER 17 Loc 259 width 1 MD=9 (17.6) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Dagens Nyheter <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 3452 1. Inga nummer 1215 2. Nästan inga nummer 291 3. Ca ett nummer av fyra 102 4. Ca två nummer av fyra 74 5. Ca tre nummer av fyra 185 6. Nästan alla nummer 417 7. Alla nummer 24 9. Uppgift saknas
VAR 218 DAGENS NYHETER 17 Loc 260 width 1 MD=9 (17.7) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Dagens Nyheter <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 3558 1. Inga nummer 1136 2. Nästan inga nummer 213 3. Ca ett nummer av fyra 85 4. Ca två nummer av fyra 57 5. Ca tre nummer av fyra 243 6. Nästan alla nummer 445 7. Alla nummer 23 9. Uppgift saknas
VAR 219 SVENSKA DAGBLADET 17 Loc 261 width 1 MD=9 (17.8) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Svenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4341 1. Inga nummer 805 2. Nästan inga nummer 162 3. Ca ett nummer av fyra 61 4. Ca två nummer av fyra 32 5. Ca tre nummer av fyra 85 6. Nästan alla nummer 251 7. Alla nummer 23 9. Uppgift saknas
VAR 220 SVENSKA DAGBLADET 17 Loc 262 width 1 MD=9 (17.9) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Svenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4541 1. Inga nummer 722 2. Nästan inga nummer 106 3. Ca ett nummer av fyra 33 4. Ca två nummer av fyra 20 5. Ca tre nummer av fyra 71 6. Nästan alla nummer 244 7. Alla nummer 23 9. Uppgift saknas
VAR 221 STOCKHOLMS TIDNINGEN 17 Loc 263 width 1 MD=9 (17.10) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Stockholms Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 5224 1. Inga nummer 367 2. Nästan inga nummer 55 3. Ca ett nummer av fyra 8 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 16 6. Nästan alla nummer 51 7. Alla nummer 23 9. Uppgift saknas
VAR 222 STOCKHOLMS TIDNINGEN 17 Loc 264 width 1 MD=9 (17.11) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Stockholms Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 5341 1. Inga nummer 300 2. Nästan inga nummer 25 3. Ca ett nummer av fyra 6 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 10 6. Nästan alla nummer 45 7. Alla nummer 23 9. Uppgift saknas
VAR 223 GÖTEBORGS-POSTEN 17 Loc 265 width 1 MD=9 (17.12) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Göteborgs-Posten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4541 1. Inga nummer 508 2. Nästan inga nummer 109 3. Ca ett nummer av fyra 40 4. Ca två nummer av fyra 30 5. Ca tre nummer av fyra 117 6. Nästan alla nummer 392 7. Alla nummer 23 9. Uppgift saknas
VAR 224 GÖTEBORGS-POSTEN 17 Loc 266 width 1 MD=9 (17.13) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Göteborgs-Posten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4549 1. Inga nummer 484 2. Nästan inga nummer 114 3. Ca ett nummer av fyra 42 4. Ca två nummer av fyra 31 5. Ca tre nummer av fyra 145 6. Nästan alla nummer 371 7. Alla nummer 24 9. Uppgift saknas
VAR 225 GT 17 Loc 267 width 1 MD=9 (17.14) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: GT <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4718 1. Inga nummer 571 2. Nästan inga nummer 196 3. Ca ett nummer av fyra 73 4. Ca två nummer av fyra 40 5. Ca tre nummer av fyra 91 6. Nästan alla nummer 48 7. Alla nummer 23 9. Uppgift saknas
VAR 226 GT 17 Loc 268 width 1 MD=9 (17.15) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: GT <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4686 1. Inga nummer 562 2. Nästan inga nummer 184 3. Ca ett nummer av fyra 62 4. Ca två nummer av fyra 42 5. Ca tre nummer av fyra 120 6. Nästan alla nummer 81 7. Alla nummer 23 9. Uppgift saknas
VAR 227 KVÄLLSPOSTEN 17 Loc 269 width 1 MD=9 (17.16) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Kvällsposten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4813 1. Inga nummer 492 2. Nästan inga nummer 181 3. Ca ett nummer av fyra 63 4. Ca två nummer av fyra 42 5. Ca tre nummer av fyra 88 6. Nästan alla nummer 59 7. Alla nummer 22 9. Uppgift saknas
VAR 228 KVÄLLSPOSTEN 17 Loc 270 width 1 MD=9 (17.17) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Kvällsposten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4751 1. Inga nummer 484 2. Nästan inga nummer 186 3. Ca ett nummer av fyra 60 4. Ca två nummer av fyra 46 5. Ca tre nummer av fyra 110 6. Nästan alla nummer 100 7. Alla nummer 23 9. Uppgift saknas
VAR 229 ARBETET 17 Loc 271 width 1 MD=9 (17.18) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Arbetet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 5047 1. Inga nummer 370 2. Nästan inga nummer 89 3. Ca ett nummer av fyra 29 4. Ca två nummer av fyra 21 5. Ca tre nummer av fyra 31 6. Nästan alla nummer 150 7. Alla nummer 23 9. Uppgift saknas
VAR 230 ARBETET 17 Loc 272 width 1 MD=9 (17.19) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Arbetet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 5164 1. Inga nummer 293 2. Nästan inga nummer 64 3. Ca ett nummer av fyra 26 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 29 6. Nästan alla nummer 146 7. Alla nummer 22 9. Uppgift saknas
VAR 231 ARBETAR TIDNINGEN 17 Loc 273 width 1 MD=9 (17.18) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Arbetar-Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 45 5229 1. Inga nummer 246 2. Nästan inga nummer 72 3. Ca ett nummer av fyra 35 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 72 6. Nästan alla nummer 70 7. Alla nummer 23 9. Uppgift saknas
VAR 232 SYDSVENSKA DAGBLADET 17 Loc 274 width 1 MD=9 (17.20) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 5068 1. Inga nummer 361 2. Nästan inga nummer 73 3. Ca ett nummer av fyra 23 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 38 6. Nästan alla nummer 162 7. Alla nummer 22 9. Uppgift saknas
VAR 233 SYDSVENSKA DAGBLADET 17 Loc 275 width 1 MD=9 (17.21) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 5097 1. Inga nummer 321 2. Nästan inga nummer 74 3. Ca ett nummer av fyra 19 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 40 6. Nästan alla nummer 174 7. Alla nummer 22 9. Uppgift saknas
VAR 234 SYDSVENSKAN EXTRA 17 Loc 276 width 1 MD=9 (17.22) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Sydsvenskan Extra <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 45 5492 1. Inga nummer 119 2. Nästan inga nummer 26 3. Ca ett nummer av fyra 9 4. Ca två nummer av fyra 5 5. Ca tre nummer av fyra 27 6. Nästan alla nummer 59 7. Alla nummer 23 9. Uppgift saknas
VAR 235 NERIKES ALLEHANDA 17 Loc 277 width 1 MD=9 (17.23) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 5420 1. Inga nummer 138 2. Nästan inga nummer 36 3. Ca ett nummer av fyra 9 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 31 6. Nästan alla nummer 94 7. Alla nummer 23 9. Uppgift saknas
VAR 236 NORRKÖPINGS TIDNINGAR 17 Loc 278 width 1 MD=9 (17.24) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Norrköpings Tidningar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 5516 1. Inga nummer 105 2. Nästan inga nummer 14 3. Ca ett nummer av fyra 8 4. Ca två nummer av fyra 7 5. Ca tre nummer av fyra 14 6. Nästan alla nummer 73 7. Alla nummer 23 9. Uppgift saknas
VAR 237 NYA WERMLANDS TIDN 17 Loc 279 width 1 MD=9 (17.25) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Nya Wermlands Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 5384 1. Inga nummer 158 2. Nästan inga nummer 37 3. Ca ett nummer av fyra 18 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 23 6. Nästan alla nummer 108 7. Alla nummer 23 9. Uppgift saknas
VAR 238 UPSALA NYA TIDNING 17 Loc 280 width 1 MD=9 (17.26) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Upsala Nya Tidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 5360 1. Inga nummer 210 2. Nästan inga nummer 31 3. Ca ett nummer av fyra 12 4. Ca två nummer av fyra 5 5. Ca tre nummer av fyra 36 6. Nästan alla nummer 83 7. Alla nummer 23 9. Uppgift saknas
VAR 239 VESTMANLANDS LÄNS TIDN17 Loc 281 width 1 MD=9 (17.27) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vestmanlands Läns Tidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 5437 1. Inga nummer 144 2. Nästan inga nummer 31 3. Ca ett nummer av fyra 12 4. Ca två nummer av fyra 7 5. Ca tre nummer av fyra 20 6. Nästan alla nummer 86 7. Alla nummer 23 9. Uppgift saknas
VAR 240 ÖSTGÖTA CORRESP 17 Loc 282 width 1 MD=9 (17.28) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Östgöta Correspondenten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 5415 1. Inga nummer 155 2. Nästan inga nummer 20 3. Ca ett nummer av fyra 8 4. Ca två nummer av fyra 7 5. Ca tre nummer av fyra 18 6. Nästan alla nummer 114 7. Alla nummer 23 9. Uppgift saknas
VAR 241 ALLAS VECKOTIDN 17 Loc 283 width 1 MD=9 (17.29) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allas veckotidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3824 1. Inga nummer 1198 2. Nästan inga nummer 312 3. Ca ett nummer av fyra 95 4. Ca två nummer av fyra 38 5. Ca tre nummer av fyra 109 6. Nästan alla nummer 151 7. Alla nummer 33 9. Uppgift saknas
VAR 242 ALLERS 17 Loc 284 width 1 MD=9 (17.30) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allers <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3301 1. Inga nummer 1466 2. Nästan inga nummer 397 3. Ca ett nummer av fyra 117 4. Ca två nummer av fyra 39 5. Ca tre nummer av fyra 143 6. Nästan alla nummer 265 7. Alla nummer 32 9. Uppgift saknas
VAR 243 DAMERNAS 17 Loc 285 width 1 MD=9 (17.31) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Damernas <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3754 1. Inga nummer 1287 2. Nästan inga nummer 360 3. Ca ett nummer av fyra 106 4. Ca två nummer av fyra 48 5. Ca tre nummer av fyra 97 6. Nästan alla nummer 74 7. Alla nummer 34 9. Uppgift saknas
VAR 244 HEMMETS JOURNAL 17 Loc 286 width 1 MD=9 (17.32) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hemmets Journal <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3173 1. Inga nummer 1408 2. Nästan inga nummer 447 3. Ca ett nummer av fyra 126 4. Ca två nummer av fyra 71 5. Ca tre nummer av fyra 176 6. Nästan alla nummer 326 7. Alla nummer 33 9. Uppgift saknas
VAR 245 HEMMETS VECKOTIDNING 17 Loc 287 width 1 MD=9 (17.33) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hemmets Veckotidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3366 1. Inga nummer 1412 2. Nästan inga nummer 381 3. Ca ett nummer av fyra 109 4. Ca två nummer av fyra 51 5. Ca tre nummer av fyra 138 6. Nästan alla nummer 271 7. Alla nummer 32 9. Uppgift saknas
VAR 246 HUSMODERN 17 Loc 288 width 1 MD=9 (17.34) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Husmodern <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år ca 52 3943 1. Inga nummer 1277 2. Nästan inga nummer 263 3. Ca ett nummer av fyra 66 4. Ca två nummer av fyra 31 5. Ca tre nummer av fyra 53 6. Nästan alla nummer 93 7. Alla nummer 34 9. Uppgift saknas
VAR 247 HÄNT I VECKAN 17 Loc 289 width 1 MD=9 (17.35) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hänt i veckan <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3409 1. Inga nummer 1634 2. Nästan inga nummer 382 3. Ca ett nummer av fyra 97 4. Ca två nummer av fyra 47 5. Ca tre nummer av fyra 89 6. Nästan alla nummer 68 7. Alla nummer 34 9. Uppgift saknas
VAR 248 ICA-KURIREN 17 Loc 290 width 1 MD=9 (17.36) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa av: ICA- Kuriren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 46 3078 1. Inga nummer 1175 2. Nästan inga nummer 376 3. Ca ett nummer av fyra 132 4. Ca två nummer av fyra 87 5. Ca tre nummer av fyra 226 6. Nästan alla nummer 652 7. Alla nummer 34 9. Uppgift saknas
VAR 249 LAND 17 Loc 291 width 1 MD=9 (17.37) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Land <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 49 3646 1. Inga nummer 805 2. Nästan inga nummer 281 3. Ca ett nummer av fyra 96 4. Ca två nummer av fyra 73 5. Ca tre nummer av fyra 206 6. Nästan alla nummer 620 7. Alla nummer 33 9. Uppgift saknas
VAR 250 LEKTYR 17 Loc 292 width 1 MD=9 (17.38) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Lektyr <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4085 1. Inga nummer 1137 2. Nästan inga nummer 320 3. Ca ett nummer av fyra 82 4. Ca två nummer av fyra 43 5. Ca tre nummer av fyra 39 6. Nästan alla nummer 19 7. Alla nummer 35 9. Uppgift saknas
VAR 251 MIN VÄRLD 17 Loc 293 width 1 MD=9 (17.39) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa av: Min Värld <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4706 1. Inga nummer 628 2. Nästan inga nummer 158 3. Ca ett nummer av fyra 54 4. Ca två nummer av fyra 28 5. Ca tre nummer av fyra 47 6. Nästan alla nummer 104 7. Alla nummer 35 9. Uppgift saknas
VAR 252 VECKANS NOVELL 17 Loc 294 width 1 MD=9 (17.40) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckans Novell <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5089 1. Inga nummer 399 2. Nästan inga nummer 111 3. Ca ett nummer av fyra 42 4. Ca två nummer av fyra 22 5. Ca tre nummer av fyra 41 6. Nästan alla nummer 22 7. Alla nummer 34 9. Uppgift saknas
VAR 253 RÖSTER I RADIO & TV 17 Loc 295 width 1 MD=9 (17.41) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Röster i Radio & TV <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4159 1. Inga nummer 1206 2. Nästan inga nummer 156 3. Ca ett nummer av fyra 41 4. Ca två nummer av fyra 20 5. Ca tre nummer av fyra 42 6. Nästan alla nummer 102 7. Alla nummer 34 9. Uppgift saknas
VAR 254 SAXONS 17 Loc 296 width 1 MD=9 (17.42) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Saxons <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4257 1. Inga nummer 956 2. Nästan inga nummer 260 3. Ca ett nummer av fyra 77 4. Ca två nummer av fyra 38 5. Ca tre nummer av fyra 56 6. Nästan alla nummer 83 7. Alla nummer 33 9. Uppgift saknas
VAR 255 STOPP 17 Loc 297 width 1 MD=9 (17.43) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Stopp <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4514 1. Inga nummer 813 2. Nästan inga nummer 242 3. Ca ett nummer av fyra 73 4. Ca två nummer av fyra 24 5. Ca tre nummer av fyra 42 6. Nästan alla nummer 17 7. Alla nummer 35 9. Uppgift saknas
VAR 256 DAM 17 Loc 298 width 1 MD=9 (17.44) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dam <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3916 1. Inga nummer 1198 2. Nästan inga nummer 335 3. Ca ett nummer av fyra 79 4. Ca två nummer av fyra 34 5. Ca tre nummer av fyra 78 6. Nästan alla nummer 85 7. Alla nummer 35 9. Uppgift saknas
VAR 257 VECKOREVYN 17 Loc 299 width 1 MD=9 (17.45) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckorevyn <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3908 1. Inga nummer 1057 2. Nästan inga nummer 339 3. Ca ett nummer av fyra 154 4. Ca två nummer av fyra 68 5. Ca tre nummer av fyra 113 6. Nästan alla nummer 87 7. Alla nummer 34 9. Uppgift saknas
VAR 258 VI 17 Loc 300 width 1 MD=9 (17.46) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 45 4368 1. Inga nummer 678 2. Nästan inga nummer 183 3. Ca ett nummer av fyra 53 4. Ca två nummer av fyra 40 5. Ca tre nummer av fyra 103 6. Nästan alla nummer 301 7. Alla nummer 34 9. Uppgift saknas
VAR 259 ÅRET RUNT 17 Loc 301 width 1 MD=9 (17.47) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Året Runt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 2884 1. Inga nummer 1607 2. Nästan inga nummer 478 3. Ca ett nummer av fyra 159 4. Ca två nummer av fyra 89 5. Ca tre nummer av fyra 173 6. Nästan alla nummer 340 7. Alla nummer 30 9. Uppgift saknas
VAR 260 DET BÄSTA 17 Loc 302 width 1 MD=9 (17.48) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Det Bästa <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4519 1. Inga nummer 658 2. Nästan inga nummer 129 3. Ca ett nummer av fyra 44 4. Ca två nummer av fyra 25 5. Ca tre nummer av fyra 87 6. Nästan alla nummer 202 7. Alla nummer 96 9. Uppgift saknas
VAR 261 MÅNADS JOURNALEN 17 Loc 303 width 1 MD=9 (17.49) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Journalen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 5178 1. Inga nummer 309 2. Nästan inga nummer 67 3. Ca ett nummer av fyra 25 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 22 6. Nästan alla nummer 53 7. Alla nummer 95 9. Uppgift saknas
VAR 262 FEMINA 17 Loc 304 width 1 MD=9 (17.50) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Femina Månadens Magasin <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4746 1. Inga nummer 669 2. Nästan inga nummer 114 3. Ca ett nummer av fyra 30 4. Ca två nummer av fyra 15 5. Ca tre nummer av fyra 24 6. Nästan alla nummer 66 7. Alla nummer 96 9. Uppgift saknas
VAR 263 VI FÖRÄLDRAR 17 Loc 305 width 1 MD=9 (17.51) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi Föräldrar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4723 1. Inga nummer 583 2. Nästan inga nummer 162 3. Ca ett nummer av fyra 50 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 46 6. Nästan alla nummer 82 7. Alla nummer 96 9. Uppgift saknas
VAR 264 TURIST 17 Loc 306 width 1 MD=9 (17.52) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Turist <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 5198 1. Inga nummer 175 2. Nästan inga nummer 48 3. Ca ett nummer av fyra 14 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 44 6. Nästan alla nummer 173 7. Alla nummer 95 9. Uppgift saknas
VAR 265 VÅR BOSTAD 17 Loc 307 width 1 MD=9 (17.53) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vår Bostad <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 3831 1. Inga nummer 650 2. Nästan inga nummer 305 3. Ca ett nummer av fyra 108 4. Ca två nummer av fyra 56 5. Ca tre nummer av fyra 225 6. Nästan alla nummer 490 7. Alla nummer 95 9. Uppgift saknas
VAR 266 ALLT OM MAT 17 Loc 308 width 1 MD=9 (17.54) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt om mat <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 16 3828 1. Inga nummer 1118 2. Nästan inga nummer 345 3. Ca ett nummer av fyra 107 4. Ca två nummer av fyra 37 5. Ca tre nummer av fyra 87 6. Nästan alla nummer 143 7. Alla nummer 95 9. Uppgift saknas
VAR 267 HÄLSA 17 Loc 309 width 1 MD=9 (17.55) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hälsa <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4982 1. Inga nummer 440 2. Nästan inga nummer 110 3. Ca ett nummer av fyra 41 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 23 6. Nästan alla nummer 53 7. Alla nummer 95 9. Uppgift saknas
VAR 268 MÅ BRA 17 Loc 310 width 1 MD=9 (17.56) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Må Bra <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 5095 1. Inga nummer 405 2. Nästan inga nummer 82 3. Ca ett nummer av fyra 28 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 22 6. Nästan alla nummer 19 7. Alla nummer 95 9. Uppgift saknas
VAR 269 DINA PENGAR 17 Loc 311 width 1 MD=9 (17.57) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dina Pengar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 5178 1. Inga nummer 288 2. Nästan inga nummer 71 3. Ca ett nummer av fyra 26 4. Ca två nummer av fyra 7 5. Ca tre nummer av fyra 24 6. Nästan alla nummer 72 7. Alla nummer 94 9. Uppgift saknas
VAR 270 PRIVATA AFFÄRER 17 Loc 312 width 1 MD=9 (17.58) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Privata Affärer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4998 1. Inga nummer 409 2. Nästan inga nummer 125 3. Ca ett nummer av fyra 39 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 31 6. Nästan alla nummer 54 7. Alla nummer 93 9. Uppgift saknas
VAR 271 ANTIK & AUKTION 17 Loc 313 width 1 MD=9 (17.59) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Antik & Auktion <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 5237 1. Inga nummer 283 2. Nästan inga nummer 64 3. Ca ett nummer av fyra 16 4. Ca två nummer av fyra 8 5. Ca tre nummer av fyra 16 6. Nästan alla nummer 41 7. Alla nummer 95 9. Uppgift saknas
VAR 272 METALLARBETAREN 17 Loc 314 width 1 MD=9 (17.60) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Metallarbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4806 1. Inga nummer 264 2. Nästan inga nummer 101 3. Ca ett nummer av fyra 55 4. Ca två nummer av fyra 35 5. Ca tre nummer av fyra 129 6. Nästan alla nummer 275 7. Alla nummer 95 9. Uppgift saknas
VAR 273 TEKNIKENS VÄRLD 17 Loc 315 width 1 MD=9 (17.61) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Teknikens Värld <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4162 1. Inga nummer 881 2. Nästan inga nummer 337 3. Ca ett nummer av fyra 103 4. Ca två nummer av fyra 50 5. Ca tre nummer av fyra 59 6. Nästan alla nummer 73 7. Alla nummer 95 9. Uppgift saknas
VAR 274 ELEKTRONIK 17 Loc 316 width 1 MD=9 (17.62) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Elektronik <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 5259 1. Inga nummer 255 2. Nästan inga nummer 64 3. Ca ett nummer av fyra 32 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 21 6. Nästan alla nummer 20 7. Alla nummer 95 9. Uppgift saknas
VAR 275 FOTO 17 Loc 317 width 1 MD=9 (17.63) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Foto <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4885 1. Inga nummer 480 2. Nästan inga nummer 140 3. Ca ett nummer av fyra 52 4. Ca två nummer av fyra 26 5. Ca tre nummer av fyra 37 6. Nästan alla nummer 45 7. Alla nummer 95 9. Uppgift saknas
VAR 276 NY TEKNIK 17 Loc 318 width 1 MD=9 (17.64) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Ny Teknik <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4918 1. Inga nummer 382 2. Nästan inga nummer 133 3. Ca ett nummer av fyra 62 4. Ca två nummer av fyra 20 5. Ca tre nummer av fyra 38 6. Nästan alla nummer 112 7. Alla nummer 95 9. Uppgift saknas
VAR 277 VECKANS AFFÄRER 17 Loc 319 width 1 MD=9 (17.65) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckans Affärer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 45 4599 1. Inga nummer 552 2. Nästan inga nummer 216 3. Ca ett nummer av fyra 76 4. Ca två nummer av fyra 40 5. Ca tre nummer av fyra 88 6. Nästan alla nummer 85 7. Alla nummer 104 9. Uppgift saknas
VAR 278 DAGENS INDUSTRI 17 Loc 320 width 1 MD=9 (17.66) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dagens Industri <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 224 5062 1. Inga nummer 280 2. Nästan inga nummer 120 3. Ca ett nummer av fyra 45 4. Ca två nummer av fyra 21 5. Ca tre nummer av fyra 67 6. Nästan alla nummer 61 7. Alla nummer 104 9. Uppgift saknas
VAR 279 MOTOR 17 Loc 321 width 1 MD=9 (17.67) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Motor <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4715 1. Inga nummer 468 2. Nästan inga nummer 138 3. Ca ett nummer av fyra 42 4. Ca två nummer av fyra 19 5. Ca tre nummer av fyra 66 6. Nästan alla nummer 207 7. Alla nummer 105 9. Uppgift saknas
VAR 280 BILSPORT 17 Loc 322 width 1 MD=9 (17.68) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Bilsport <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 24 4690 1. Inga nummer 487 2. Nästan inga nummer 221 3. Ca ett nummer av fyra 77 4. Ca två nummer av fyra 33 5. Ca tre nummer av fyra 86 6. Nästan alla nummer 63 7. Alla nummer 103 9. Uppgift saknas
VAR 281 VI BILÄGARE 17 Loc 323 width 1 MD=9 (17.69) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi bilägare <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 3578 1. Inga nummer 871 2. Nästan inga nummer 341 3. Ca ett nummer av fyra 138 4. Ca två nummer av fyra 53 5. Ca tre nummer av fyra 175 6. Nästan alla nummer 499 7. Alla nummer 105 9. Uppgift saknas
VAR 282 TRAILER 17 Loc 324 width 1 MD=9 (17.70) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Trailer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 5250 1. Inga nummer 205 2. Nästan inga nummer 85 3. Ca ett nummer av fyra 33 4. Ca två nummer av fyra 20 5. Ca tre nummer av fyra 23 6. Nästan alla nummer 40 7. Alla nummer 104 9. Uppgift saknas
VAR 283 FOTBOLL 17 Loc 325 width 1 MD=9 (17.71) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fotboll <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 4988 1. Inga nummer 262 2. Nästan inga nummer 104 3. Ca ett nummer av fyra 54 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 65 6. Nästan alla nummer 165 7. Alla nummer 104 9. Uppgift saknas
VAR 284 MC-NYTT 17 Loc 326 width 1 MD=9 (17.72) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: MC-Nytt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 5011 1. Inga nummer 356 2. Nästan inga nummer 136 3. Ca ett nummer av fyra 61 4. Ca två nummer av fyra 28 5. Ca tre nummer av fyra 33 6. Nästan alla nummer 30 7. Alla nummer 105 9. Uppgift saknas
VAR 285 MOTOR TREND 17 Loc 327 width 1 MD=9 (17.73) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Motor Trend <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 5370 1. Inga nummer 171 2. Nästan inga nummer 58 3. Ca ett nummer av fyra 22 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 13 6. Nästan alla nummer 12 7. Alla nummer 105 9. Uppgift saknas
VAR 286 START & SPEED 17 Loc 328 width 1 MD=9 (17.74) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Start & Speed <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 5229 1. Inga nummer 261 2. Nästan inga nummer 84 3. Ca ett nummer av fyra 26 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 22 6. Nästan alla nummer 16 7. Alla nummer 104 9. Uppgift saknas
VAR 287 POWER MAGAZINE 17 Loc 329 width 1 MD=9 (17.75) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Power Magazine <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 5364 1. Inga nummer 167 2. Nästan inga nummer 56 3. Ca ett nummer av fyra 15 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 26 6. Nästan alla nummer 15 7. Alla nummer 105 9. Uppgift saknas
VAR 288 HIFI & MUSIK 17 Loc 330 width 1 MD=9 (17.76) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hifi & Musik <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 5153 1. Inga nummer 329 2. Nästan inga nummer 89 3. Ca ett nummer av fyra 36 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 14 6. Nästan alla nummer 25 7. Alla nummer 105 9. Uppgift saknas
VAR 289 BÅTNYTT 17 Loc 331 width 1 MD=9 (17.77) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båtnytt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 14 4797 1. Inga nummer 497 2. Nästan inga nummer 176 3. Ca ett nummer av fyra 75 4. Ca två nummer av fyra 25 5. Ca tre nummer av fyra 35 6. Nästan alla nummer 50 7. Alla nummer 105 9. Uppgift saknas
VAR 290 BÅTÄGARE 17 Loc 332 width 1 MD=9 (17.78) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båtägare <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 5024 1. Inga nummer 368 2. Nästan inga nummer 118 3. Ca ett nummer av fyra 47 4. Ca två nummer av fyra 21 5. Ca tre nummer av fyra 31 6. Nästan alla nummer 45 7. Alla nummer 106 9. Uppgift saknas
VAR 291 PÅ KRYSS TILL RORS 17 Loc 333 width 1 MD=9 (17.79) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: På Kryss Till Rors <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 9 5330 1. Inga nummer 176 2. Nästan inga nummer 45 3. Ca ett nummer av fyra 24 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 28 6. Nästan alla nummer 41 7. Alla nummer 105 9. Uppgift saknas
VAR 292 KALLE ANKA 17 Loc 334 width 1 MD=9 (17.80) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kalle Anka <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3651 1. Inga nummer 1263 2. Nästan inga nummer 363 3. Ca ett nummer av fyra 119 4. Ca två nummer av fyra 65 5. Ca tre nummer av fyra 74 6. Nästan alla nummer 122 7. Alla nummer 103 9. Uppgift saknas
VAR 293 SVENSK JAKT 17 Loc 335 width 1 MD=9 (17.81) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Svensk Jakt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4865 1. Inga nummer 358 2. Nästan inga nummer 114 3. Ca ett nummer av fyra 35 4. Ca två nummer av fyra 20 5. Ca tre nummer av fyra 66 6. Nästan alla nummer 198 7. Alla nummer 104 9. Uppgift saknas
VAR 294 JAKTMARKER & FISKEVAT 17 Loc 336 width 1 MD=9 (17.82) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Jaktmarker & Fiskevatten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4906 1. Inga nummer 381 2. Nästan inga nummer 114 3. Ca ett nummer av fyra 47 4. Ca två nummer av fyra 28 5. Ca tre nummer av fyra 53 6. Nästan alla nummer 125 7. Alla nummer 106 9. Uppgift saknas
VAR 295 AFFISCHPELARE 18 Loc 337 width 1 MD=9 18 Utomhusreklam. Hur ofta kan Du se reklam på följande slag av reklamplatser? (18.1) Affischpelare 327 1. Aldrig 774 2. Någon gång/år 576 3. Någon gång/kvartal 972 4. Någon gång/månad 1072 5. 1-2 gånger/vecka 573 6. 3-4 gånger/vecka 1365 7. Minst 5 gånger/vecka 101 9. Uppgift saknas
VAR 296 AFFISCHTAVLOR 18 Loc 338 width 1 MD=9 (18.2) Affischtavlor <Se F.18 för fullständig frågetext> 389 1. Aldrig 833 2. Någon gång/år 662 3. Någon gång/kvartal 1162 4. Någon gång/månad 1072 5. 1-2 gånger/vecka 554 6. 3-4 gånger/vecka 984 7. Minst 5 gånger/vecka 104 9. Uppgift saknas
VAR 297 SIDOSKYLTAR 18 Loc 339 width 1 MD=9 (18.3) Sidoskyltar på bussar <Se F.18 för fullständig frågetext> 349 1. Aldrig 479 2. Någon gång/år 436 3. Någon gång/kvartal 873 4. Någon gång/månad 1107 5. 1-2 gånger/vecka 823 6. 3-4 gånger/vecka 1591 7. Minst 5 gånger/vecka 102 9. Uppgift saknas
VAR 298 BAKSIDESSKYLTAR 18 Loc 340 width 1 MD=9 (18.4) Baksidesskyltar på bussar <Se F.18 för fullständig frågetext> 434 1. Aldrig 532 2. Någon gång/år 464 3. Någon gång/kvartal 884 4. Någon gång/månad 1087 5. 1-2 gånger/vecka 784 6. 3-4 gånger/vecka 1471 7. Minst 5 gånger/vecka 104 9. Uppgift saknas
VAR 299 FÖRARPLATSSKYLTAR 18 Loc 341 width 1 MD=9 (18.5) Förarplatsskyltar <Se F.18 för fullständig frågetext> 1390 1. Aldrig 1321 2. Någon gång/år 638 3. Någon gång/kvartal 836 4. Någon gång/månad 504 5. 1-2 gånger/vecka 344 6. 3-4 gånger/vecka 622 7. Minst 5 gånger/vecka 105 9. Uppgift saknas
VAR 300 SKÖNHETSARTIKLAR 22 Loc 342 width 1 MD=9 (22) Ange så noggrant som möjligt hur ofta Du själv köper nedanstående produkter. Var vänlig svara med kryss på varje rad! (22.1) Skönhetsartiklar 1699 1. Aldrig 2016 2. Någon gång/år 1246 3. Någon gång/kvartal 728 4. Någon gång/månad 38 5. 1-2 gånger/vecka 0 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 30 9. Uppgift saknas
VAR 301 TANDKRÄM 22 Loc 343 width 1 MD=9 (22.2) Tandkräm <Se F.(22) för fullständig frågetext> 401 1. Aldrig 615 2. Någon gång/år 1522 3. Någon gång/kvartal 3065 4. Någon gång/månad 123 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 30 9. Uppgift saknas
VAR 302 TVÅL 22 Loc 344 width 1 MD=9 (22.3) Tvål <Se F.(22) för fullständig frågetext> 417 1. Aldrig 580 2. Någon gång/år 1416 3. Någon gång/kvartal 3125 4. Någon gång/månad 184 5. 1-2 gånger/vecka 7 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 30 9. Uppgift saknas
VAR 303 MASKINDISKMEDEL 22 Loc 345 width 1 MD=9 (22.4) Maskindiskmedel <Se F.(22) för fullständig frågetext> 3477 1. Aldrig 572 2. Någon gång/år 881 3. Någon gång/kvartal 781 4. Någon gång/månad 16 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 30 9. Uppgift saknas
VAR 304 HANDDISKMEDEL 22 Loc 346 width 1 MD=9 (22.5) Handdiskmedel <Se F.(22) för fullständig frågetext> 791 1. Aldrig 909 2. Någon gång/år 1816 3. Någon gång/kvartal 2150 4. Någon gång/månad 60 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 31 9. Uppgift saknas
VAR 305 RENGÖRINGSMEDEL 22 Loc 347 width 1 MD=9 (22.6) Rengöringsmedel <Se F.(22) för fullständig frågetext> 708 1. Aldrig 1118 2. Någon gång/år 1977 3. Någon gång/kvartal 1885 4. Någon gång/månad 40 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 30 9. Uppgift saknas
VAR 306 TVÄTTMEDEL 22 Loc 348 width 1 MD=9 (22.7) Tvättmedel <Se F.(22) för fullständig frågetext> 700 1. Aldrig 798 2. Någon gång/år 1854 3. Någon gång/kvartal 2303 4. Någon gång/månad 73 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 30 9. Uppgift saknas
VAR 307 GOLVVÅRSMEDEL 22 Loc 349 width 1 MD=9 (22.8) Golvvårdsmedel <Se F.(22) för fullständig frågetext> 1777 1. Aldrig 1963 2. Någon gång/år 1280 3. Någon gång/kvartal 690 4. Någon gång/månad 16 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 32 9. Uppgift saknas
VAR 308 KAFFE 22 Loc 350 width 1 MD=9 (22.9) Kaffe <Se F.(22) för fullständig frågetext> 508 1. Aldrig 425 2. Någon gång/år 820 3. Någon gång/kvartal 2997 4. Någon gång/månad 957 5. 1-2 gånger/vecka 11 6. 3-4 gånger/vecka 12 7. Minst 5 gånger/vecka 30 9. Uppgift saknas
VAR 309 ÖL 22 Loc 351 width 1 MD=9 (22.10) Öl <Se F.(22) för fullständig frågetext> 1036 1. Aldrig 783 2. Någon gång/år 864 3. Någon gång/kvartal 2133 4. Någon gång/månad 848 5. 1-2 gånger/vecka 46 6. 3-4 gånger/vecka 20 7. Minst 5 gånger/vecka 30 9. Uppgift saknas