ORVESTO 84-II
                SSD 0420

              Primärforskare
               Testologen AB
                Box 2050
              191 02 Sollentuna

             Första SSD-Upplagan
               April 1996

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ORVESTO 84-II samlades ursprungligen in av
  TESTOLOGEN AB, som ett led i företagets regelbundet
  återkommande räckviddsundersökning Sverige Nu. Varken SSD
  eller primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar
  som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  BAKGRUND

  Ingemar Lindberg:
  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........
  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s. 14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen (inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer, en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter m.m.) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s.k. single -source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa data
  direkt mot varandra. Dittils hade de insamlats var för sig i
  olika undersökningar, viket gjorde media-analyserna svåra och
  otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor mängd
  information skulle insamlas från ett och samma urval. Det
  medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken, dvs
  typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde därför 1965
  ett stort upplagt metodexperiment, i vilket effekten av
  kontaktform i kombination med skaltyp undersöktes. Resultatet
  blev att man valde en 16-gradig läsfrekvensskala i kombination
  med postal kontaktform. (Se vidare Cerha J, 1967: Selective
  Mass Communication, sid 119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper : OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  ORVESTO 1984 - Logo och ny skala
  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1984 I s. 6ff)

  Från och med ORVESTO 1984 lämnar Testologen den skala som
  tillämpats sedan 1965 för mätning av svenska folkets läsvanor,
  den sk 16-gradiga läsfrekvensskalan. I dess ställe kommer den
  "nygamla" 7-gradiga nummer-skalan, kombinerad med visning av
  tidningens logotype. Denna skala tillämpar Testologen redan
  för Fack-ORVESTO sedan 1973. Dessutom har den testats i flera
  omgångar på konsumenturval, senast våren 1983 i kombination
  med logotyper.

  Den nya skalan är direkt relaterad till det man försöker mäta
  i räckviddsundersökningar, nämligen sannolikheten för
  exponering av ett genomsnittligt nummer av periodiskt
  utkommande publikationer. Den tidigare använda skalan
  förutsatte bl.a. att tidningar har en regelbunden
  periodicitet, typ dags-, vecko-, månadsutgivning etc.
  Verkligheten är annorlunda, t.ex. Land (49 nr/år), Vi (45),
  Veckans Affärer (45), Foto (10), Vår Bostad (11), Båt-Nytt
  (14), Allt om Mat (16) etc. Dessa avvikelser har inte kunnat
  beaktas med den tidigare skalan, vilket i varje fall
  marginellt kan ha gynnnat resp. missgynnat vissa
  publikationer. Genom att i den nya skalan ange antal utgåvor
  per år bör detta problem elimineras.

   Förväxling av tidningstitlar är ett stort problem i många
  länder, där antalet titlar av vissa typer är mycket större än
  i Sverige. Förväxlingsrisken gäller i första hand
  sällan-läsare. Denna risk är visserligen liten i Sverige men
  användning av logotyper bör i princip eliminera den.

  Allmänna förutsättningar: urval, bortfall etc.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät. Under
  våren och sommaren 1984 genomfördes fem omgångar "Sverige Nu".
  Totalt omfattade urvalet för dessa fem omgångar 14.473
  personer 15-70 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet har
  av Dafa dragits systematiskt ur SPAR.

  Av det totala urvalet på 14.473 personer har 1.620 definierats
  av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här ingår 17 avlidna,
  2 som flyttat ur riket, 13 som vistas utomlands, 13 i
  militärtjänst, 139 bortresta utomlands under
  undersökningsperioden, 14 ej svensktalande, 78 okända men
  skrivna å kommun, 26 under sjukhusvård, 230 sjuka i hemmet
  samt 1.088 (50%) ur gruppen "ej anträffbara". Den sistnämnda
  gruppen har definierats med utgångspunkt från en specialstudie
  som utvisat att ca 50% av de ej anträffbara ej tillhör
  målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fem omgångarna utgör således 12.853
  personer varav 4.024, utgörande 31%, ej besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "Inget intresse för
  undersökningen" 2.070 personer, "Tidsbrist" 376, "Ingen
  kontakt. Minst 5 kontaktförsök" 489 och "Ej anträffbar" 2.177.

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form uppmuntran för cett inskickat svar. De som
  därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet
  och genom viktning - beräknar undersökningsledningen en
  väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första halvårett
  1984 9.676 personer istället för 8.829 faktiskt insända
  godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar därför den
  viktade svarsfrekvensen till 76% av nettourvalet.

  Fältarbetet pågick under tiden 23 mars 1984 - 28 juni 1984.

  Ovanstående uppgifter har hämtats ur rapporten ORVESTO 1984-II
  utgiven av Testologen AB.

  SUMMARY IN ENGLISH

   The ORVESTO studies contains coverage figures for most of the
  daily press, for weekly and monthly magazines and the motoring
  and trade union press. The target groups are defined
  demographically, and geographically, and by interests,
  purchasing habits, ownership and planned future purchasing. A
  new report is published every sixth month with updated
  information.

  
             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 106  (2)FÖLJER SVENSK POLITIK 66 (3)LOC 170 WIDTH 1
                        (4)MD=0 or GE 9

   (6) 66 Hur mycket följer du med vad som händer i svensk
  politik?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      107 1.  Nästan allt
      228 2.  En hel del
      96 3.  Något
      50 4.  Mycket lite
      35 5.  Inte alls

      214 0.  Bortfall
       4 9.  Uppgift saknas
  
  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.[An Andrew
  ToolKit view (layoutview) was included here, but could not be
  displayed.]

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0420 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Sverige Nu omgång 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Födelseår 9 Tidning 1 10 Läsfrekvenser: Tidning 1 11 Tidning 2 12 Läsfrekvenser: Tidning 2 13 Tidning 3 14 Läsfrekvenser: Tidning 3 15 Tidning 4 16 Läsfrekvenser: Tidning 4 17 Tidning 5 18 Läsfrekvenser: Tidning 5 19 Tidning 6 20 Läsfrekvenser: Tidning 6 21 Tidning 7 22 Läsfrekvenser: Tidning 7 23 Personliga uppgifter: Kön 24 Personliga uppgifter: Ålder 25 Personliga uppgifter: Civilstånd 26 Personliga uppgifter: Hushållsposition 27 Personliga uppgifter: Sysselsättning 28 Personliga uppgifter: Utbildning 29 Personliga uppgifter: Ortsstorlek 30 Personliga uppgifter: Boendeform 31 Antal hushållsmedlemmar: under 2 år 32 Antal hushållsmedlemmar: 2-6 år 33 Antal hushållsmedlemmar: 7-10 år 34 Antal hushållsmedlemmar: 11-14 år 35 Antal hushållsmedlemmar: 15-19 år 36 Antal hushållsmedlemmar: 20-45 år 37 Antal hushållsmedlemmar: 46-69 år 38 Antal hushållsmedlemmar: 70 år eller äldre 39 Antal hushållsmedlemmar: Totalt 40 Personlig inkomst 41 Hushållets totala inkomsten 42 Biobesök 43 Inköpsvanor: Andel egna inköp 44 Inköpsvanor: Andel egna inköp av livsmedel i Konsum/Servus/Domus/Obs 45 Inköpsvanor: Är någon familjemedlem medlem i Konsum? 46 Innehav: Villa/radhus/kedjehus 47 Innehav: Fritidshus 48 Innehav: Husvagn 49 Innehav: Fabriksny personbil (högst 2år) 50 Innehav: Begagnad personbil (över 2år) 51 Innehav: Bilradio/bilstereo 52 Innehav: Mobiltelefon 53 Innehav: Segelbåt 54 Innehav: Motorbåt 55 Innehav: Roddbåt/eka eller dylikt 56 Innehav: Utombordsmotor 57 Innehav: Fiskeutrustning 58 Innehav: Surfingbräda 59 Innehav: Videobandspelare 60 Innehav: Videokamera 61 Innehav: Färg TV, vanlig 62 Innehav: Text TV 63 Innehav: Stereoanläggning 64 Innehav: Hemdator 65 Innehav: Skrivmaskin 66 Innehav: Enkel bildkamera 67 Innehav: Automatisk småbildskamera 68 Innehav: Systemkamera 69 Innehav: Frysbox/frysskåp 70 Innehav: Diskmaskin 71 Innehav: Tvättmaskin 72 Innehav: Torktumlare 73 Innehav: Elektrisk symaskin 74 Innehav: Elektrisk kaffebryggare 75 Innehav: Elektrisk köksmaskin 76 Innehav: Spisfläkt 77 Innehav: Dammsugare 78 Innehav: Bastu 79 Innehav: Braskamin 80 Innehav: Släpkärra 81 Innehav: Motorgräsklippare 82 Innehav: Elektrisk rakapparat 83 Innehav: Brandvarnare 84 Innehav: Hund 85 Innehav: Katt 86 Ortsstorlek 87 Intresse: Miljövårdsfrågor 88 Intresse: Hälsonyttig mat 89 Intresse: Sjukdomar och hälsa 90 Intresse: Bantningstips 91 Intresse: Hushålla ekonomiskt 92 Intresse: Energisparande 93 Intresse: Sociala rättigheter 94 Intresse: Skattefrågor 95 Intresse: Samlevnadsfrågor 96 Intresse: Vidareutbildning 97 Intresse: Religionsfrågor 98 Intresse: Arbetsmarknaden 99 Intresse: Villa/Eget hem 100 Intresse: Fritidshus 101 Intresse: Personbilar 102 Intresse: Heminredning 103 Intresse: Modenyheter 104 Intresse: Matvarunyheter 105 Intresse: Barnavård 106 Intresse: Skönhetsvård 107 Intresse: Stereoanläggningar 108 Intresse: Hushållsmaskiner 109 Intresse: Fotoutrustningar 110 Intresse: Motorcyklar 111 Intresse: Krukväxter 112 Intresse: Hårvård 113 Intresse: Hundar 114 Intresse: Katter 115 Intresse: Motionera 116 Intresse: Se på sport 117 Intresse: Laga mat 118 Intresse: Pröva nya maträtter 119 Intresse: Baka 120 Intresse: Ha gäster 121 Intresse: Köra bil 122 Intresse: Jobba med bilar 123 Intresse: Arbeta i trädgården 124 Intresse: Fotografera 125 Intresse: Smalfilma 126 Intresse: Sportfiska 127 Intresse: Popmusik 128 Intresse: Klassisk musik 129 Intresse: Gå på teater 130 Intresse: Gå på konstutställning 131 Intresse: Läsa böcker 132 Intresse: Läsa populärtidningar 133 Intresse: Sticka 134 Intresse: Sy kläder 135 Intresse: Handarbeta 136 Intresse: Träffa nya människor 137 Intresse: Snickra 138 Intresse: Måla hemma 139 Intresse: Jaga 140 Intresse: Friluftsliv 141 Intresse: Åka slalom 142 Intresse: Åka motorbåt 143 Intresse: Segla 144 Intresse: Campa 145 Intresse: Semestra utomlands 146 Intresse: Semestra i Sverige 147 Intresse: Pröva nya produkter 148 Intresse: Vara bortbjuden 149 Intresse: Gå på diskotek 150 Intresse: Gå på restaurang 151 Intresse: Gå på kvällskurser 152 Intresse: Windsurfing 153 Intresse: Köpa på postorder 154 Län 155 Penningutlägg: Tips 156 Penningutlägg: Lotto 157 Penningutlägg: Penninglotter 158 Penningutlägg: V65 159 Penningutlägg: Bingo 160 Penningutlägg: Bensin 161 Penningutlägg: Kläder till Dig själv 162 Penningutlägg: Sportutrustning till Dig själv 163 Penningutlägg: Kosmetika/Skönhetsmedel 164 Penningutlägg: Nöjen 165 Penningutlägg: Utlandsresor under fritiden 166 Penningutlägg: Böcker 167 Penningutlägg: Tobak 168 Penningutlägg: Vin och sprit 169 Penningutlägg: Hälsokostartiklar 170 Besöker affärer: ICA 171 Besöker affärer: Konsum 172 Besöker affärer: Vivo 173 Besöker affärer: Favör 174 Besöker affärer: Annan butik 175 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i Domus 176 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i NK 177 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i Tempo 178 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i Åhlens 179 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i Obs 180 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i B & W(Bra, Wessels) 181 Varuhus och stormarknader: Domus (ej livsmedelsavdelning) 182 Varuhus och stormarknader: NK (ej livsmedelsavdelning) 183 Varuhus och stormarknader: Tempo (ej livsmedelsavdelning) 184 Varuhus och stormarknader: Åhlens (ej livsmedelsavdelning) 185 Varuhus och stormarknader: Obs (ej livsmedelsavdelning) 186 Varuhus och stormarknader: B & W (ej livsmedelsavdelning) 187 Andra butiker: Hennes & Mauritz 188 Andra butiker: HerrMan/Kapp-Ahl 189 Andra butiker: Gulins 190 Andra butiker: Ikea 191 Andra butiker: Expert Foto 192 Andra butiker: Expert Radio/TV 193 Andra butiker: Järnia 194 Andra butiken: Färgsam 195 Andra butiker: Pressbyrån 196 Andra butiker: Annan kiosk 197 Andra butiker: Tobaksaffär 198 Andra butiker: Bar/Självservering 199 Andra butiker: MacDonald's 200 Andra butiker: Korvkiosk/Gatukök 201 Andra butiker: Bensinstation 202 Andra butiker: Postkontor 203 Andra butiker: Bankkontor 204 Andra butiker: Hälsokostbutik 205 Andra butiker: Apotek 206 Andra butiker: Blomsteraffär 207 Andra butiker: Byggmaterielaffär 208 Hur ofta: Reklamfilm på bio 209 Hur ofta: Reklam på taxi 210 Hur ofta: Reklam på idrottsplatser 211 Hur ofta: Tåg på sträckor över 10 mil 212 Hur ofta: Tunnelbana 213 Hur ofta: Taxi 214 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Aftonbladet 215 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Aftonbladet 216 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Expressen 217 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Expressen 218 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Dagens Nyheter 219 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Dagens Nyheter 220 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Svenska Dagbladet 221 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Svenska Dagbladet 222 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Stockholms Tidningen 223 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Stockholms Tidningen 224 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Göteborgs-Posten 225 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Göteborgs-Posten 226 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: GT 227 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: GT 228 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Kvällsposten 229 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Kvällsposten 230 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Arbetet 231 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Arbetet 232 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Arbetar-Tidningen 233 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet 234 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet 235 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Sydsvenskan Extra 236 Läsfrekvenser: Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 237 Läsfrekvenser: Norrköpings Tidningar 238 Läsfrekvenser: Nya Wermlands Tidningen 239 Läsfrekvenser: Upsala Nya Tidning 240 Läsfrekvenser: Vestmanlands Läns Tidning 241 Läsfrekvenser: Östgöta Correspondenten 242 Läsfrekvenser: Allas veckotidning 243 Läsfrekvenser: Allers 244 Läsfrekvenser: Damernas 245 Läsfrekvenser: Hemmets Journal 246 Läsfrekvenser: Hemmets Veckotidning 247 Läsfrekvenser: Husmodern 248 Läsfrekvenser: Hänt i veckan 249 Läsfrekvenser: ICA-Kuriren 250 Läsfrekvenser: Land 251 Läsfrekvenser: Lektyr 252 Läsfrekvenser: Min Värld 253 Läsfrekvenser: Veckans Novell 254 Läsfrekvenser: Röster i Radio & TV 255 Läsfrekvenser: Saxons 256 Läsfrekvenser: Stopp 257 Läsfrekvenser: Dam 258 Läsfrekvenser: Veckorevyn 259 Läsfrekvenser: Vi 260 Läsfrekvenser: Året Runt 261 Läsfrekvenser: Det Bästa 262 Läsfrekvenser: Månads Journalen 263 Läsfrekvenser: Femina Månadens Magasin 264 Läsfrekvenser: Vi Föräldrar 265 Läsfrekvenser: Turist 266 Läsfrekvenser: Vår Bostad 267 Läsfrekvenser: Allt om mat 268 Läsfrekvenser: Hälsa 269 Läsfrekvenser: Må Bra 270 Läsfrekvenser: Dina Pengar 271 Läsfrekvenser: Privata Affärer 272 Läsfrekvenser: Antik & Auktion 273 Läsfrekvenser: Metallarbetaren 274 Läsfrekvenser: Teknikens Värld 275 Läsfrekvenser: Elektronik 276 Läsfrekvenser: Foto 277 Läsfrekvenser: Ny Teknik 278 Läsfrekvenser: Veckans Affärer 279 Läsfrekvenser: Dagens Industri 280 Läsfrekvenser: Motor 281 Läsfrekvenser: Bilsport 282 Läsfrekvenser: Vi bilägare 283 Läsfrekvenser: Trailer 284 Läsfrekvenser: Fotboll 285 Läsfrekvenser: MC-Nytt 286 Läsfrekvenser: Motor Trend 287 Läsfrekvenser: Start & Speed 288 Läsfrekvenser: Power Magazine 289 Läsfrekvenser: Hifi & Musik 290 Läsfrekvenser: Båtnytt 291 Läsfrekvenser: Båtägare 292 Läsfrekvenser: På Kryss Till Rors 293 Läsfrekvenser: Kalle Anka 294 Läsfrekvenser: Svensk Jakt 295 Läsfrekvenser: Jaktmarker & Fiskevatten 296 Affischpelare 297 Affischtavlor 298 Sidoskyltar på bussar 299 Baksidesskyltar på bussar 300 Förarplatsskyltar 301 Jag köper: Skönhetsartiklar 302 Jag köper: Tandkräm 303 Jag köper: Tvål 304 Jag köper: Maskindiskmedel 305 Jag köper: Handdiskmedel 306 Jag köper: Rengöringsmedel 307 Jag köper: Tvättmedel 308 Jag köper: Golvvårdsmedel 309 Jag köper: Kaffe 310 Jag köper: Öl

VAR 1 SSD STUDY NR 0420              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0420


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 SVERIGE NU OMGÅNG Loc 14 width 1 Sverige Nu omgång 1789 1. Sverige Nu P-4001 (23/03 1984 - 18/05 1984) 1798 2. Sverige Nu P-4002 (12/04 1984 - 07/06 1984) 1762 3. Sverige Nu P-4003 (02/05 1984 - 21/06 1984) 1712 8. Sverige Nu P-3008 (20/04 1984 - 28/06 1984) 1768 9. Skåne Nu P-3210 (20/04 1984 - 28/06 1984)
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 15 width 1 Bortfallsvikt 8325 1. Svarat utan påminnelse 163 2. Svarat efter första påminnelsen 341 3. Svarat efter andra påminnelsen
VAR 7 A-REGION Loc 16 width 2 A-region 1177 01. Stockholm/Södertälje 26 02. Norrtälje 37 03. Enköping 145 04. Uppsala 61 05. Nyköping 53 06. Katrineholm 94 07. Eskilstuna 68 08. Mjölby/Motala 131 09. Linköping 129 10. Norrköping 113 11. Jönköping 25 12. Tranås 85 13. Eksjö/Nässjö/Vetlanda 61 14. Värnamo 37 15. Ljungby 120 16. Växjö 33 17. Västervik 29 18. Hultsfred/Vimmerby 41 19. Oskarshamn 105 20. Kalmar/Nybro 46 21. Visby 73 22. Karlskrona 50 23. Karlshamn 235 24. Kristianstad 188 25. Hässleholm 144 26. Ängelholm 542 27. Helsingborg/Landskrona 1152 28. Malmö/Lund/Trelleborg 232 29. Ystad/Simrishamn 129 30. Eslöv 97 31. Halmstad 68 32. Falkenberg/Varberg 600 33. Göteborg/Alingsås 102 34. Uddevalla 88 35. Trollhättan/Vänersborg 145 36. Borås 72 37. Lidköping/Skara 41 38. Falköping 67 39. Skövde 32 40. Mariestad 41 41. Kristinehamn/Filipstad 147 42. Karlstad 41 43. Säffle/Åmål 37 44. Arvika 148 45. Örebro 41 46. Karlskoga 36 47. Lindesberg 127 48. Västerås 42 49. Köping 24 50. Fagersta 30 51. Sala 154 52. Borlänge/Falun 37 53. Avesta/Hedemora 44 54. Ludvika 42 55. Mora 165 56. Gävle/Sandviken 66 57. Bollnäs/Söderhamn 62 58. Hudiksvall/Ljusdal 113 59. Sundsvall 54 60. Härnösand/Kramfors 24 61. Sollefteå 57 62. Örnsköldsvik 130 63. Östersund 117 64. Umeå 93 65. Skellefteå 38 66. Lycksele 63 67. Piteå 92 68. Luleå/Boden 29 69. Haparanda/Kalix 56 70. Kiruna/Gällivare 6 99. Uppgift saknas
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 MD=99 Födelseår 1 10. 13. . . 69. 1 75. 8 99. Uppgift saknas Kod: 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Frek: 1 57 106 117 122 131 124 140 145 147 147 143 120 Kod: 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Frek: 156 159 131 141 153 140 132 133 130 124 142 148 164 Kod: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Frek: 162 177 139 142 170 205 209 202 186 211 190 163 172 Kod: 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Frek: 167 169 179 181 155 178 169 144 146 152 165 166 167 Kod: 64 65 66 67 68 69 75 99 Frek: 165 171 202 215 228 20 1 8
VAR 9 TIDNING 1 24 Loc 20 width 3 MD= 0 or GE 999 24 Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Inga nr". (24.1) Tidning 1 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar. fullständig tidningslist 80 001. Alingsås Tidning (3) 242 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 12 003. Arboga Tidning (5) 19 004. Arvika Nyheter (3) 12 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 69 006. Barometern (6) 8 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 22 008. Bergslagsposten (6) 79 009. Blekinge Läns Tidning (6) 253 010. Bohusläningen (6) 6 011. Borlänge Tidning (6) 95 012. Borås Tidning (6) 23 013. Bärgslagbladet (5) 58 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 242 015. Dala-Demokraten (6) 34 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 62 017. Enköpings-Posten (5) 24 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 10 019. Fagersta-Posten (3) 57 020. Falköpings Tidning (4) 18 021. Falu-Kuriren (6) 10 022. Filipstads Tidning (3) 140 023. Folkbladet (6) 215 024. Folket (6) 2 025. Fryksdalsbygden (2) 15 026. Gefle Dagblad (6) 6 027. Gotlands Allehanda (6) 48 028. Gotlandas Tidningar (6) 153 029. Hallands Nyheter (6) 137 030. Hallandsposten (6) 1 031. Haparanda Bladet (3) 517 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 12 033. Hjo Tidning (2) 12 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 99 035. Hälsinge Kuriren (6) 58 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 7 037. Karlshamns Allehanda (6) 9 038. Karlskoga Tidning (6) 9 039. Katrineholms-Kuriren (6) 297 040. Kristianstadsbladet (6) 172 041. Kronobergaren (6) 2 042. Laholms Tidning (6) 8 043. Lilla Edet-Posten (4) 4 044. Ljusdals-Posten (4) 5 045. Ljusnan (6) 4 046. Ludvika Tidning (4) 4 047. Lysekilsposten (4) 84 048. Länstidningen Södertälje (5) 132 049. Länstidningen, Östersund (6) 35 050. Mariestads-Tidningen (5) 126 051. Mellersta Skåne (6) 3 052. Mora Tidning (3) 14 053. Motala Tidning (6) 189 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 2 055. Norra Halland (2) 55 056. Norra Skåne (6) 22 057. Norra Västerbotten (6) 12 058. Norrbottens-Kuriren (6) 219 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 126 060. Norrtelje Tidning (5) 6 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 53 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 97 063. Nya Norrland (6) 23 064. Nynäshamns-Posten (2) 72 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 9 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 31 067. Piteå-Tidningen (6) 0 068. Provinstidningen Dalsland (3) 22 069. Sala Allehanda (6) 34 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 12 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 2 072. Skövde Nyheter (6) 164 073. Skånska Dagbladet (6) 19 074. Smålands Dagblad (6) 171 075. Smålands Folkblad (6) 28 076. Smålands Posten (6) 9 077. Smålands Tidningen (6) 23 078. Smålänningen (5) 1 079. Strömstads Tidning (3) 39 080. Sundsvalls Tidning (6) 170 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 11 082. Säffle-Tidningen (3) 41 083. Södermanlands Nyheter (6) 1 084. Södra Dalarnas Tidning (3) 4 085. Sölvesborgs Tidning (6) 11 086. Tranås Tidning (6) 1 087. Tranås Posten (6) 148 088. Trelleborgs Allehanda (6) 11 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 2 090. Ulricehamns Tidning (3) 9 091. Vetlanda-Posten (6) 3 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 229 093. Värmlands Folkblad (6) 15 094. Värnamo Nyheter (4) 167 096. Västerbottens Folkblad (6) 18 097. Västerbottens-Kuriren (6) 8 098. Västernorrlands Allehanda (6) 30 099. Västerviks-Tidningen (6) 3 100. Västgötabladet (4) 119 101. Västgöta-Demokraten (6) 205 102. Ystads Allehanda (6) 1 103. Ölandsbladet 188 104. Örebro-Kuriren (6) 9 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 7 106. Östersunds-Posten (6) 121 107. Östgöten (6) 92 108. Östra Småland (6) 1 109. Västerviks-Demokraten (6) 91 110. 7 dagar 43 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 41 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 31 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 57 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 36 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 41 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 8 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 27 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 31 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 47 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 44 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 41 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 33 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 28 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 9 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 21 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 6 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 15 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 3 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 46 130. Söder-Posten (45) (G) 36 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 10 132. Söder-Kuriren (11) (G) 62 133. Storstaden (20) (G) 3 134. Ultra (6) (G) 1096 000. Frågan ej tillämplig 93 999. Uppgift saknas
VAR 10 LÄSFREKVENSER TIDN 1 24 Loc 23 width 1 MD=0 or GE 9 (24.1b) Läsfrekvenser: Tidning 1 <Se F.24 för fullständig frågetext> 22 1. Inga nr 3025 2. Nästan inga nr 962 3. C:a ett nr av fyra 366 4. C:a två nr av fyra 214 5. C:a tre nr av fyra 698 6. Nästan alla nr 2361 7. Alla nr 1105 0. Frågan ej tillämplig 76 9. Uppgift saknas
VAR 11 TIDNING 2 24 Loc 24 width 3 MD= 0 or GE 999 (24.2) Tidning 2 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 8 14 001. Alingsås Tidning (3) 1 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 18 003. Arboga Tidning (5) 46 004. Arvika Nyheter (3) 38 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 131 006. Barometern (6) 6 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 105 008. Bergslagsposten (6) 134 009. Blekinge Läns Tidning (6) 35 010. Bohusläningen (6) 66 011. Borlänge Tidning (6) 138 012. Borås Tidning (6) 20 013. Bärgslagbladet (5) 4 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 38 015. Dala-Demokraten (6) 66 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 19 017. Enköpings-Posten (5) 106 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 11 019. Fagersta-Posten (3) 22 020. Falköpings Tidning (4) 82 021. Falu-Kuriren (6) 29 022. Filipstads Tidning (3) 8 023. Folkbladet (6) 8 024. Folket (6) 21 025. Fryksdalsbygden (2) 118 026. Gefle Dagblad (6) 37 027. Gotlands Allehanda (6) 17 028. Gotlandas Tidningar (6) 50 029. Hallands Nyheter (6) 130 030. Hallandsposten (6) 22 031. Haparanda Bladet (3) 94 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 8 033. Hjo Tidning (2) 47 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 24 035. Hälsinge Kuriren (6) 121 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 18 037. Karlshamns Allehanda (6) 23 038. Karlskoga Tidning (6) 25 039. Katrineholms-Kuriren (6) 87 040. Kristianstadsbladet (6) 1 041. Kronobergaren (6) 19 042. Laholms Tidning (6) 8 043. Lilla Edet-Posten (4) 3 044. Ljusdals-Posten (4) 27 045. Ljusnan (6) 6 046. Ludvika Tidning (4) 31 047. Lysekilsposten (4) 18 048. Länstidningen Södertälje (5) 34 049. Länstidningen, Östersund (6) 16 050. Mariestads-Tidningen (5) 77 051. Mellersta Skåne (6) 9 052. Mora Tidning (3) 40 053. Motala Tidning (6) 356 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 0 055. Norra Halland (2) 117 056. Norra Skåne (6) 84 057. Norra Västerbotten (6) 102 058. Norrbottens-Kuriren (6) 13 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 20 060. Norrtelje Tidning (5) 11 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 26 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 52 063. Nya Norrland (6) 11 064. Nynäshamns-Posten (2) 7 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 23 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 71 067. Piteå-Tidningen (6) 9 068. Provinstidningen Dalsland (3) 18 069. Sala Allehanda (6) 42 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 63 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 24 072. Skövde Nyheter (6) 230 073. Skånska Dagbladet (6) 29 074. Smålands Dagblad (6) 18 075. Smålands Folkblad (6) 105 076. Smålands Posten (6) 11 077. Smålands Tidningen (6) 23 078. Smålänningen (5) 21 079. Strömstads Tidning (3) 76 080. Sundsvalls Tidning (6) 31 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 20 082. Säffle-Tidningen (3) 34 083. Södermanlands Nyheter (6) 5 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 15 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 6 086. Tranås Tidning (6) 12 087. Tranås Posten (6) 37 088. Trelleborgs Allehanda (6) 21 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 9 090. Ulricehamns Tidning (3) 7 091. Vetlanda-Posten (6) 7 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (6) 25 094. Värnamo Nyheter (4) 51 096. Västerbottens Folkblad (6) 84 097. Västerbottens-Kuriren (6) 36 098. Västernorrlands Allehanda (6) 20 099. Västerviks-Tidningen (6) 5 100. Västgötabladet (4) 8 101. Västgöta-Demokraten (6) 112 102. Ystads Allehanda (6) 6 103. Ölandsbladet (3) 40 104. Örebro-Kuriren (6) 20 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 66 106. Östersunds-Posten (6) 67 107. Östgöten (6) 49 108. Östra Småland (6) 0 109. Västerviks-Demokraten (6) 29 110. 7 dagar 20 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 25 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 18 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 19 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 21 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 17 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 17 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 18 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 11 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 17 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 30 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 15 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 17 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 47 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 28 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 39 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 36 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 37 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 24 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 77 130. Söder-Posten (45) (G) 88 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 14 132. Söder-Kuriren (11) (G) 174 133. Storstaden (20) (G) 27 134. Ultra (6) (G) 3234 000. Frågan ej tillämplig 99 999. Uppgift saknas
VAR 12 LÄSFREKVENSER TIDN 2 24 Loc 27 width 1 MD=0 or GE 9 (24.2b) Läsfrekvenser: Tidning 2 <Se F.24 för fullständig frågetext> 7 1. Inga nr 2172 2. Nästan inga nr 719 3. C:a ett nr av fyra 259 4. C:a två nr av fyra 175 5. C:a tre nr av fyra 468 6. Nästan alla nr 1712 7. Alla nr 3246 0. Frågan ej tillämplig 71 9. Uppgift saknas
VAR 13 TIDNING 3 24 Loc 28 width 3 MD= 0 or GE 999 (24.3) Tidning 3 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 8 1 001. Alingsås Tidning (3) 2 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 2 003. Arboga Tidning (5) 2 004. Arvika Nyheter (3) 8 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 51 006. Barometern (6) 15 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 26 008. Bergslagsposten (6) 35 009. Blekinge Läns Tidning (6) 10 010. Bohusläningen (6) 37 011. Borlänge Tidning (6) 21 012. Borås Tidning (6) 17 013. Bärgslagbladet (5) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 1 015. Dala-Demokraten (6) 35 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 7 017. Enköpings-Posten (5) 15 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 12 019. Fagersta-Posten (3) 10 020. Falköpings Tidning (4) 89 021. Falu-Kuriren (6) 14 022. Filipstads Tidning (3) 1 023. Folkbladet (6) 4 024. Folket (6) 10 025. Fryksdalsbygden (2) 28 026. Gefle Dagblad (6) 9 027. Gotlands Allehanda (6) 1 028. Gotlandas Tidningar (6) 34 029. Hallands Nyheter (6) 37 030. Hallandsposten (6) 11 031. Haparanda Bladet (3) 35 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 8 033. Hjo Tidning (2) 20 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 13 035. Hälsinge Kuriren (6) 48 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 36 037. Karlshamns Allehanda (6) 11 038. Karlskoga Tidning (6) 23 039. Katrineholms-Kuriren (6) 49 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (6) 35 042. Laholms Tidning (6) 5 043. Lilla Edet-Posten (4) 8 044. Ljusdals-Posten (4) 31 045. Ljusnan (6) 15 046. Ludvika Tidning (4) 6 047. Lysekilsposten (4) 11 048. Länstidningen Södertälje (5) 6 049. Länstidningen, Östersund (6) 12 050. Mariestads-Tidningen (5) 25 051. Mellersta Skåne (6) 36 052. Mora Tidning (3) 22 053. Motala Tidning (6) 118 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 0 055. Norra Halland (2) 94 056. Norra Skåne (6) 36 057. Norra Västerbotten (6) 70 058. Norrbottens-Kuriren (6) 6 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 5 060. Norrtelje Tidning (5) 11 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 10 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 11 063. Nya Norrland (6) 2 064. Nynäshamns-Posten (2) 4 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 16 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 12 067. Piteå-Tidningen (6) 6 068. Provinstidningen Dalsland (3) 16 069. Sala Allehanda (6) 30 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 36 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 19 072. Skövde Nyheter (6) 166 073. Skånska Dagbladet (6) 30 074. Smålands Dagblad (6) 3 075. Smålands Folkblad (6) 59 076. Smålands Posten (6) 17 077. Smålands Tidningen (6) 37 078. Smålänningen (5) 11 079. Strömstads Tidning (3) 63 080. Sundsvalls Tidning (6) 8 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 10 082. Säffle-Tidningen (3) 22 083. Södermanlands Nyheter (6) 6 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 20 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 7 086. Tranås Tidning (6) 7 087. Tranås Posten (6) 27 088. Trelleborgs Allehanda (6) 32 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 15 090. Ulricehamns Tidning (3) 15 091. Vetlanda-Posten (6) 7 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (6) 30 094. Värnamo Nyheter (4) 19 096. Västerbottens Folkblad (6) 61 097. Västerbottens-Kuriren (6) 40 098. Västernorrlands Allehanda (6) 14 099. Västerviks-Tidningen (6) 10 100. Västgötabladet (4) 0 101. Västgöta-Demokraten (6) 46 102. Ystads Allehanda (6) 21 103. Ölandsbladet (3) 6 104. Örebro-Kuriren (6) 29 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 32 106. Östersunds-Posten (6) 8 107. Östgöten (6) 16 108. Östra Småland (6) 0 109. Västerviks-Demokraten (6) 3 110. 7 dagar 12 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 9 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 6 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 9 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 5 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 5 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 7 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 12 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 1 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 6 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 10 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 9 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 7 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 23 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 24 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 19 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 24 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 16 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 11 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 42 130. Söder-Posten (45) (G) 56 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 29 132. Söder-Kuriren (11) (G) 218 133. Storstaden (20) (G) 30 134. Ultra (6) (G) 5756 000. Frågan ej tillämplig 84 999. Uppgift saknas
VAR 14 LÄSFREKVENSER TIDN 3 24 Loc 31 width 1 MD=0 or GE 9 (24.3a) Läsfrekvenser: Tidning 3 <Se F.24 för fullständig frågetext> 8 1. Inga nr 1432 2. Nästan inga nr 379 3. C:a ett nr av fyra 156 4. C:a två nr av fyra 92 5. C:a tre nr av fyra 238 6. Nästan alla nr 694 7. Alla nr 5758 0. Frågan ej tillämplig 72 9. Uppgift saknas
VAR 15 TIDNING 4 24 Loc 32 width 3 MD= 0 or GE 999 (24.4) Tidning 4 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 8 2 001. Alingsås Tidning (3) 0 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 0 003. Arboga Tidning (5) 1 004. Arvika Nyheter (3) 3 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 15 006. Barometern (6) 11 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 7 008. Bergslagsposten (6) 10 009. Blekinge Läns Tidning (6) 1 010. Bohusläningen (6) 7 011. Borlänge Tidning (6) 5 012. Borås Tidning (6) 3 013. Bärgslagbladet (5) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 0 015. Dala-Demokraten (6) 13 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 4 017. Enköpings-Posten (5) 11 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 2 019. Fagersta-Posten (3) 3 020. Falköpings Tidning (4) 47 021. Falu-Kuriren (6) 4 022. Filipstads Tidning (3) 1 023. Folkbladet (6) 0 024. Folket (6) 5 025. Fryksdalsbygden (2) 24 026. Gefle Dagblad (6) 7 027. Gotlands Allehanda (6) 0 028. Gotlandas Tidningar (6) 7 029. Hallands Nyheter (6) 18 030. Hallandsposten (6) 7 031. Haparanda Bladet (3) 11 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 1 033. Hjo Tidning (2) 9 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 1 035. Hälsinge Kuriren (6) 22 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 8 037. Karlshamns Allehanda (6) 4 038. Karlskoga Tidning (6) 3 039. Katrineholms-Kuriren (6) 24 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (6) 31 042. Laholms Tidning (6) 6 043. Lilla Edet-Posten (4) 14 044. Ljusdals-Posten (4) 13 045. Ljusnan (6) 15 046. Ludvika Tidning (4) 4 047. Lysekilsposten (4) 3 048. Länstidningen Södertälje (5) 2 049. Länstidningen, Östersund (6) 6 050. Mariestads-Tidningen (5) 16 051. Mellersta Skåne (6) 13 052. Mora Tidning (3) 4 053. Motala Tidning (6) 51 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 3 055. Norra Halland (2) 69 056. Norra Skåne (6) 18 057. Norra Västerbotten (6) 38 058. Norrbottens-Kuriren (6) 2 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 5 060. Norrtelje Tidning (5) 8 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 9 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 4 063. Nya Norrland (6) 0 064. Nynäshamns-Posten (2) 1 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 22 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 3 067. Piteå-Tidningen (6) 13 068. Provinstidningen Dalsland (3) 14 069. Sala Allehanda (6) 10 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 29 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 20 072. Skövde Nyheter (6) 93 073. Skånska Dagbladet (6) 12 074. Smålands Dagblad (6) 0 075. Smålands Folkblad (6) 48 076. Smålands Posten (6) 27 077. Smålands Tidningen (6) 22 078. Smålänningen (5) 4 079. Strömstads Tidning (3) 25 080. Sundsvalls Tidning (6) 2 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 7 082. Säffle-Tidningen (3) 17 083. Södermanlands Nyheter (6) 8 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 16 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 3 086. Tranås Tidning (6) 7 087. Tranås Posten (6) 11 088. Trelleborgs Allehanda (6) 10 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 13 090. Ulricehamns Tidning (3) 7 091. Vetlanda-Posten (6) 6 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 1 093. Värmlands Folkblad (6) 18 094. Värnamo Nyheter (4) 9 096. Västerbottens Folkblad (6) 26 097. Västerbottens-Kuriren (6) 27 098. Västernorrlands Allehanda (6) 7 099. Västerviks-Tidningen (6) 7 100. Västgötabladet (4) 0 101. Västgöta-Demokraten (6) 35 102. Ystads Allehanda (6) 8 103. Ölandsbladet (3) 3 104. Örebro-Kuriren (6) 21 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 26 106. Östersunds-Posten (6) 3 107. Östgöten (6) 5 108. Östra Småland (6) 0 109. Västerviks-Demokraten (6) 3 110. 7 dagar 1 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 5 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 3 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 4 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 1 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 2 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 0 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 2 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 2 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 2 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 1 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 0 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 4 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 14 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 12 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 6 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 14 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 6 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 2 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 21 130. Söder-Posten (45) (G) 23 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 28 132. Söder-Kuriren (11) (G) 127 133. Storstaden (20) (G) 31 134. Ultra (6) (G) 7151 000. Frågan ej tillämplig 83 999. Uppgift saknas
VAR 16 LÄSFREKVENSER TIDN 4 24 Loc 35 width 1 MD=0 or GE 9 24.4a Läsfrekvenser: Tidning 4 <Se F.24 för fullständig frågetext> 2 1. Inga nr 863 2. Nästan inga nr 228 3. C:a ett nr av fyra 85 4. C:a två nr av fyra 48 5. C:a tre nr av fyra 113 6. Nästan alla nr 262 7. Alla nr 7156 0. Frågan ej tillämplig 72 9. Uppgift saknas
VAR 17 TIDNING 5 24 Loc 36 width 3 MD= 0 or GE 999 24.5 Tidning 5 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 8 0 001. Alingsås Tidning (3) 1 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 1 003. Arboga Tidning (5) 2 004. Arvika Nyheter (3) 0 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 3 006. Barometern (6) 6 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 2 008. Bergslagsposten (6) 9 009. Blekinge Läns Tidning (6) 1 010. Bohusläningen (6) 4 011. Borlänge Tidning (6) 3 012. Borås Tidning (6) 2 013. Bärgslagbladet (5) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 0 015. Dala-Demokraten (6) 3 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 2 017. Enköpings-Posten (5) 1 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 1 019. Fagersta-Posten (3) 0 020. Falköpings Tidning (4) 5 021. Falu-Kuriren (6) 2 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 1 024. Folket (6) 1 025. Fryksdalsbygden (2) 15 026. Gefle Dagblad (6) 3 027. Gotlands Allehanda (6) 0 028. Gotlandas Tidningar (6) 1 029. Hallands Nyheter (6) 4 030. Hallandsposten (6) 2 031. Haparanda Bladet (3) 2 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 0 033. Hjo Tidning (2) 4 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 0 035. Hälsinge Kuriren (6) 7 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 4 037. Karlshamns Allehanda (6) 3 038. Karlskoga Tidning (6) 4 039. Katrineholms-Kuriren (6) 12 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (6) 15 042. Laholms Tidning (6) 2 043. Lilla Edet-Posten (4) 7 044. Ljusdals-Posten (4) 10 045. Ljusnan (6) 18 046. Ludvika Tidning (4) 4 047. Lysekilsposten (4) 1 048. Länstidningen Södertälje (5) 1 049. Länstidningen, Östersund (6) 1 050. Mariestads-Tidningen (5) 11 051. Mellersta Skåne (6) 11 052. Mora Tidning (3) 1 053. Motala Tidning (6) 19 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 2 055. Norra Halland (2) 42 056. Norra Skåne (6) 11 057. Norra Västerbotten (6) 26 058. Norrbottens-Kuriren (6) 1 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 1 060. Norrtelje Tidning (5) 4 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 5 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 1 063. Nya Norrland (6) 1 064. Nynäshamns-Posten (2) 0 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 7 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 0 067. Piteå-Tidningen (6) 4 068. Provinstidningen Dalsland (3) 4 069. Sala Allehanda (6) 13 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 11 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 12 072. Skövde Nyheter (6) 58 073. Skånska Dagbladet (6) 5 074. Smålands Dagblad (6) 0 075. Smålands Folkblad (6) 24 076. Smålands Posten (6) 15 077. Smålands Tidningen (6) 18 078. Smålänningen (5) 2 079. Strömstads Tidning (3) 8 080. Sundsvalls Tidning (6) 1 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 2 082. Säffle-Tidningen (3) 3 083. Södermanlands Nyheter (6) 5 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 14 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 3 086. Tranås Tidning (6) 4 087. Tranås Posten (6) 9 088. Trelleborgs Allehanda (6) 13 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 4 090. Ulricehamns Tidning (3) 10 091. Vetlanda-Posten (6) 6 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (6) 7 094. Värnamo Nyheter (4) 2 096. Västerbottens Folkblad (6) 23 097. Västerbottens-Kuriren (6) 11 098. Västernorrlands Allehanda (6) 5 099. Västerviks-Tidningen (6) 7 100. Västgötabladet (4) 0 101. Västgöta-Demokraten (6) 17 102. Ystads Allehanda (6) 15 103. Ölandsbladet (3) 1 104. Örebro-Kuriren (6) 14 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 14 106. Östersunds-Posten (6) 1 107. Östgöten (6) 5 108. Östra Småland (6) 0 109. Västerviks-Demokraten (6) 0 110. 7 dagar 0 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 1 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 3 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 3 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 2 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 0 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 1 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 0 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 2 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 2 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 2 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 1 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 0 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 0 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 9 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 2 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 3 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 9 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 0 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 4 130. Söder-Posten (45) (G) 10 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 8 132. Söder-Kuriren (11) (G) 65 133. Storstaden (20) (G) 31 134. Ultra (6) (G) 7907 000. Frågan ej tillämplig 81 999. Uppgift saknas
VAR 18 LÄSFREKVENSER TIDN 5 24 Loc 39 width 1 MD=0 or GE 9 24.5a Läsfrekvenser: Tidning 5 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1 1. Inga nr 462 2. Nästan inga nr 109 3. C:a ett nr av fyra 49 4. C:a två nr av fyra 29 5. C:a tre nr av fyra 66 6. Nästan alla nr 128 7. Alla nr 7913 0. Frågan ej tillämplig 72 9. Uppgift saknas
VAR 19 TIDNING 6 24 Loc 40 width 3 MD= 0 or GE 999 24.6 Tidning 6 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 8 0 001. Alingsås Tidning (3) 0 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 0 003. Arboga Tidning (5) 0 004. Arvika Nyheter (3) 0 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 3 006. Barometern (6) 4 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 0 008. Bergslagsposten (6) 1 009. Blekinge Läns Tidning (6) 2 010. Bohusläningen (6) 1 011. Borlänge Tidning (6) 2 012. Borås Tidning (6) 1 013. Bärgslagbladet (5) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 0 015. Dala-Demokraten (6) 0 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 4 017. Enköpings-Posten (5) 1 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 1 019. Fagersta-Posten (3) 2 020. Falköpings Tidning (4) 5 021. Falu-Kuriren (6) 0 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 0 024. Folket (6) 1 025. Fryksdalsbygden (2) 2 026. Gefle Dagblad (6) 0 027. Gotlands Allehanda (6) 1 028. Gotlandas Tidningar (6) 0 029. Hallands Nyheter (6) 2 030. Hallandsposten (6) 0 031. Haparanda Bladet (3) 0 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 0 033. Hjo Tidning (2) 5 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 0 035. Hälsinge Kuriren (6) 3 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 3 037. Karlshamns Allehanda (6) 0 038. Karlskoga Tidning (6) 0 039. Katrineholms-Kuriren (6) 5 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (6) 7 042. Laholms Tidning (6) 2 043. Lilla Edet-Posten (4) 7 044. Ljusdals-Posten (4) 4 045. Ljusnan (6) 4 046. Ludvika Tidning (4) 2 047. Lysekilsposten (4) 0 048. Länstidningen Södertälje (5) 0 049. Länstidningen, Östersund (6) 0 050. Mariestads-Tidningen (5) 4 051. Mellersta Skåne (6) 5 052. Mora Tidning (3) 1 053. Motala Tidning (6) 15 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 0 055. Norra Halland (2) 27 056. Norra Skåne (6) 2 057. Norra Västerbotten (6) 11 058. Norrbottens-Kuriren (6) 1 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 2 060. Norrtelje Tidning (5) 1 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 1 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 0 063. Nya Norrland (6) 0 064. Nynäshamns-Posten (2) 0 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 5 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 0 067. Piteå-Tidningen (6) 7 068. Provinstidningen Dalsland (3) 1 069. Sala Allehanda (6) 5 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 14 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 11 072. Skövde Nyheter (6) 37 073. Skånska Dagbladet (6) 2 074. Smålands Dagblad (6) 0 075. Smålands Folkblad (6) 10 076. Smålands Posten (6) 10 077. Smålands Tidningen (6) 9 078. Smålänningen (5) 1 079. Strömstads Tidning (3) 12 080. Sundsvalls Tidning (6) 0 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 1 082. Säffle-Tidningen (3) 1 083. Södermanlands Nyheter (6) 11 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 6 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 3 086. Tranås Tidning (6) 3 087. Tranås Posten (6) 9 088. Trelleborgs Allehanda (6) 4 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 3 090. Ulricehamns Tidning (3) 4 091. Vetlanda-Posten (6) 8 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (6) 6 094. Värnamo Nyheter (4) 1 096. Västerbottens Folkblad (6) 18 097. Västerbottens-Kuriren (6) 9 098. Västernorrlands Allehanda (6) 3 099. Västerviks-Tidningen (6) 3 100. Västgötabladet (4) 0 101. Västgöta-Demokraten (6) 7 102. Ystads Allehanda (6) 5 103. Ölandsbladet (3) 0 104. Örebro-Kuriren (6) 9 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 16 106. Östersunds-Posten (6) 1 107. Östgöten (6) 1 108. Östra Småland (6) 0 109. Västerviks-Demokraten (6) 1 110. 7 dagar 1 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 0 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 1 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 3 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 2 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 1 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 0 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 1 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 0 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 0 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 1 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 2 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 1 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 1 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 0 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 1 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 3 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 0 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 1 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 2 130. Söder-Posten (45) (G) 5 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 4 132. Söder-Kuriren (11) (G) 19 133. Storstaden (20) (G) 12 134. Ultra (6) (G) 8293 000. Frågan ej tillämplig 73 999. Uppgift saknas
VAR 20 LÄSFREKVENSER TIDN 6 24 Loc 43 width 1 MD=0 or GE 9 24.6a Läsfrekvenser: Tidning 6 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 286 2. Nästan inga nr 51 3. C:a ett nr av fyra 27 4. C:a två nr av fyra 8 5. C:a tre nr av fyra 33 6. Nästan alla nr 59 7. Alla nr 8294 0. Frågan ej tillämplig 71 9. Uppgift saknas
VAR 21 TIDNING 24 Loc 44 width 3 MD= 0 or GE 999 24.7 Tidning 7 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 8 0 001. Alingsås Tidning (3) 0 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 1 003. Arboga Tidning (5) 0 004. Arvika Nyheter (3) 0 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 1 006. Barometern (6) 3 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 0 008. Bergslagsposten (6) 2 009. Blekinge Läns Tidning (6) 0 010. Bohusläningen (6) 0 011. Borlänge Tidning (6) 3 012. Borås Tidning (6) 0 013. Bärgslagbladet (5) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 0 015. Dala-Demokraten (6) 0 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 1 017. Enköpings-Posten (5) 2 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 0 019. Fagersta-Posten (3) 0 020. Falköpings Tidning (4) 1 021. Falu-Kuriren (6) 0 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 0 024. Folket (6) 0 025. Fryksdalsbygden (2) 2 026. Gefle Dagblad (6) 0 027. Gotlands Allehanda (6) 0 028. Gotlandas Tidningar (6) 3 029. Hallands Nyheter (6) 0 030. Hallandsposten (6) 0 031. Haparanda Bladet (3) 2 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 0 033. Hjo Tidning (2) 0 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 0 035. Hälsinge Kuriren (6) 0 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 1 037. Karlshamns Allehanda (6) 0 038. Karlskoga Tidning (6) 2 039. Katrineholms-Kuriren (6) 1 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (6) 0 042. Laholms Tidning (6) 0 043. Lilla Edet-Posten (4) 4 044. Ljusdals-Posten (4) 4 045. Ljusnan (6) 1 046. Ludvika Tidning (4) 0 047. Lysekilsposten (4) 0 048. Länstidningen Södertälje (5) 0 049. Länstidningen, Östersund (6) 2 050. Mariestads-Tidningen (5) 0 051. Mellersta Skåne (6) 2 052. Mora Tidning (3) 1 053. Motala Tidning (6) 3 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 0 055. Norra Halland (2) 19 056. Norra Skåne (6) 0 057. Norra Västerbotten (6) 1 058. Norrbottens-Kuriren (6) 0 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 0 060. Norrtelje Tidning (5) 1 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 0 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 1 063. Nya Norrland (6) 1 064. Nynäshamns-Posten (2) 1 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 2 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 0 067. Piteå-Tidningen (6) 4 068. Provinstidningen Dalsland (3) 1 069. Sala Allehanda (6) 1 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 5 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 8 072. Skövde Nyheter (6) 23 073. Skånska Dagbladet (6) 3 074. Smålands Dagblad (6) 0 075. Smålands Folkblad (6) 8 076. Smålands Posten (6) 3 077. Smålands Tidningen (6) 9 078. Smålänningen (5) 3 079. Strömstads Tidning (3) 1 080. Sundsvalls Tidning (6) 0 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 0 082. Säffle-Tidningen (3) 2 083. Södermanlands Nyheter (6) 6 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 4 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 1 086. Tranås Tidning (6) 4 087. Tranås Posten (6) 2 088. Trelleborgs Allehanda (6) 6 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 2 090. Ulricehamns Tidning (3) 8 091. Vetlanda-Posten (6) 3 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (6) 5 094. Värnamo Nyheter (4) 0 096. Västerbottens Folkblad (6) 11 097. Västerbottens-Kuriren (6) 5 098. Västernorrlands Allehanda (6) 2 099. Västerviks-Tidningen (6) 2 100. Västgötabladet (4) 0 101. Västgöta-Demokraten (6) 7 102. Ystads Allehanda (6) 6 103. Ölandsbladet (3) 0 104. Örebro-Kuriren (6) 6 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 13 106. Östersunds-Posten (6) 0 107. Östgöten (6) 0 108. Östra Småland (6) 0 109. Västerviks-Demokraten (6) 0 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 0 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 0 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 1 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 3 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 2 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 1 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 0 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 1 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 0 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 0 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 1 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 2 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 0 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 1 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 0 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 1 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 0 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 0 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 0 130. Söder-Posten (45) (G) 0 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 2 132. Söder-Kuriren (11) (G) 12 133. Storstaden (20) (G) 6 134. Ultra (6) (G) 8491 000. Frågan ej tillämplig 73 999. Uppgift saknas
VAR 22 LÄSFREKVENSER TIDN 7 24 Loc 47 width 1 MD=0 or GE 9 24.7a Läsfrekvenser: Tidning 7 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1 1. Inga nr 148 2. Nästan inga nr 35 3. C:a ett nr av fyra 19 4. C:a två nr av fyra 9 5. C:a tre nr av fyra 19 6. Nästan alla nr 36 7. Alla nr 8491 0. Frågan ej tillämplig 71 9. Uppgift saknas
VAR 23 KÖN 1 Loc 48 width 1 MD=9 Personliga uppgifter. (1) När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. Är Du: 4473 1. Man 4352 2. Kvinna 4 9. Uppgift saknas
VAR 24 ÅLDER 2 Loc 49 width 2 MD=99 (2) Ålder 523 00. 15-17 år 374 01. 18-19 år 814 02. 20-24 år 814 03. 25-29 år 877 04. 30-34 år 979 05. 35-39 år 859 06. 40-44 år 759 07. 45-49 år 662 08. 50-54 år 718 09. 55-59 år 721 10. 60-64 år 718 11. 65 år och äldre 11 99. Uppgift saknas
VAR 25 CIVILSTÅND 3 Loc 51 width 1 MD=9 (3) Är Du: 2192 1. Ogift 5934 2. Gift eller sammanboende 675 3. Änka/änkling/frånskild 28 9. Uppgift saknas
VAR 26 HUSHÅLLSPOSITION 4 Loc 52 width 1 MD=9 (4) Är Du: 2855 1. Husfar 3148 2. Husmor 1193 3. Son/Dotter 288 4. Annan hushållsmedlem 1243 5. Ensamboende 102 9. Uppgift saknas
VAR 27 SYSSELSÄTTNING 5 Loc 53 width 1 MD=9 Är Du: 4310 1. Förvärvsarbetande på heltid 1588 2. Förvärvsarbetande på deltid 426 3. Hemmafru 1067 4. Studerande 1017 5. Pensionär 357 6. Annan sysselsättning 64 9. Uppgift saknas
VAR 28 UTBILDNING 6 Loc 54 width 1 MD=9 (6) Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? 2940 1. Folkskola 1549 2. Grundskola, enhetsskola, realskola eller motsvarande 718 3. Fackskola, flickskola, folkhögskola eller motsvarande 2192 4. Gymnasium eller motsvarande 1315 5. Seminarium, högskola, universitet eller motsvarande 115 9. Uppgift saknas
VAR 29 ORTSSTORLEK 7 Loc 55 width 1 MD=9 (7) Hur stor är den ort där Du bor? 381 1. Under 200 invånare 902 2. 200 - 1.999 invånare 889 3. 2.000 - 4.999 invånare 855 4. 5.000 - 9.999 invånare 1181 5. 10.000 - 24.999 invånare 1145 6. 25.000 - 49.999 invånare 1041 7. 50.000 - 99.999 invånare 1895 8. 100.000 och däröver 540 9. Uppgift saknas
VAR 30 BOENDEFORM 8 Loc 56 width 1 MD=9 (8) Bor Du i: 975 0. Insatslägenhet 2247 1. Hyrd lägenhet 4437 2. Egen villa/radhus 252 3. Hyrd villa/radhus 562 4. Jordbruksfastighet 135 5. Inneboende 142 6. Annan bostadsform 79 9. Uppgift saknas
VAR 31 UNDER 2 ÅR 10 Loc 57 width 1 MD=9 (10) Hushållets sammansättning. Hur många personer består Ditt hushåll normalt av? OBS! Räkna även med Dig själv. (10.1) Antal hushållsmedlemmar under 2 år 0. . . 3. 47 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 8161 593 26 2 47
VAR 32 2- 6 ÅR 10 Loc 58 width 1 MD=9 (10.2) Antal hushållsmedlemmar 2 -6 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 5. 1 7. 45 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 7 9 Frek: 7601 970 198 10 2 2 1 45
VAR 33 7-10 ÅR 10 Loc 59 width 1 MD=9 (10.3) Antal hushållsmedlemmar 7-10 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 5. 48 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 7612 1018 145 5 1 48
VAR 34 11-14 ÅR 10 Loc 60 width 1 MD=9 (10.4) Antal hushållsmedlemmar 11-14 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 4. 46 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 7333 1246 198 5 1 46
VAR 35 15-19 ÅR 10 Loc 61 width 1 MD=9 (10.5) Antal hushållsmedlemmar 15-19 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 4. 45 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 6363 1841 539 39 2 45
VAR 36 20-45 ÅR 10 Loc 62 width 1 (10.6) Antal hushållsmedlemmar i 20-45 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 6. 45 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 9 Frek: 2982 2118 3485 171 23 4 1 45
VAR 37 46-69ÅR 10 Loc 63 width 1 (10.7) Antal hushållsmedlemmar 46-69 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 4. 1 7. 44 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 7 9 Frek: 4525 1538 2702 16 3 1 44
VAR 38 70 ÅR ELLER ÄLDRE 10 Loc 64 width 1 MD=9 (10.8) Antal hushållsmedlemmar 70 år eller äldre <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 5. 47 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 9 Frek: 8406 302 71 1 1 1 47
VAR 39 TOTALT ANTAL PERSONER 10 Loc 65 width 2 MD=99 (10.9) Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.(10) för fullständig frågetext> 00. . . 09. 37 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 31 1192 2802 1793 2073 710 158 20 8 5 37
VAR 40 INKOMST-PERSONLIG 11 Loc 67 width 1 MD=9 11 Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i de rutor, som motsvarar Din personliga inkomst samt hushållets totala. Studiemedel, räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna gäller årsinkomsten innan skatt dragits. (11.1) Inkomst i kronor per år: Din personliga 2919 0. Under 60 000 2649 1. 60 000- 90 000 1845 2. 90 000-120 000 502 3. 120 000-150 000 183 4. 150 000-180 000 76 5. 180 000-210 000 33 6. 210 000-240 000 59 7. Över 240 000 563 9. Uppgift saknas
VAR 41 HUSHÅLL TOT INKOMSTEN 11 Loc 68 width 1 MD=9 (11.2) Inkomst i kronor per år: Hushållets totala <Se F.11 för fullständig frågetext> 514 0. Under 60 000 1037 1. 60 000- 90 000 1364 2. 90 000-120 000 1411 3. 120 000-150 000 1301 4. 150 000-180 000 911 5. 180 000-210 000 459 6. 210 000-240 000 519 7. Över 270 000 1313 9. Uppgift saknas
VAR 42 BIO-BESÖK 12 Loc 69 width 1 MD=9 12 Hur många gånger har Du varit på bio de senaste 14 dagarna? 7798 0. 0 gånger 729 1. 1 gång 169 2. 2 gånger 40 3. 3 gånger 11 4. 4 gånger 9 5. 5 gånger 5 6. 6 gånger el. fler 68 9. Uppgift saknas
VAR 43 ANDEL EGNA INKÖP 19 Loc 70 width 1 MD=9 19 Hur stor del av Ditt hushålls inköp gör Du själv? (18.5) Förarplatsskyltar 1366 1. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 1810 2. Gör mindre än hälften av alla inköp 1160 3. Gör ungefär hälften av alla inköp 909 4. Gör mer än hälften av alla inköp 3513 5. Gör alla eller nästan alla inköp 71 9. Uppgift saknas
VAR 44 ANDEL EGNA LIVSMEDKÖP 20 Loc 71 width 1 MD=9 1552 1. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 2955 2. Köper inget eller endast liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 1612 3. Köper mindre än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 930 4. Köper ungefär hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 724 5. Köper mer än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 870 6. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Servus/Domus/Obs 186 9. Uppgift saknas
VAR 45 MEDLEM I KONSUM 21 Loc 72 width 1 MD=9 21 Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 4451 1. Ja 3866 2. Nej 512 9. Uppgift saknas
VAR 46 VILLA 13 Loc 73 width 1 MD=5 13 Vad finns i Ditt hushåll? Och vad tror Du eller Ditt hushåll kommer att köpa under de närmaste 2 åren? (13.1) Villa/radhus/kedjehus 4660 1. Finns i hushållet 364 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 40 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3765 5. Ej markerat
VAR 47 FRITIDSHUS 13 Loc 74 width 1 MD=5 (13.2) Fritidshus <Se F.13 för fullständig frågetext> 1958 1. Finns i hushållet 198 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6667 5. Ej markerat
VAR 48 HUSVAGN 13 Loc 75 width 1 MD=5 (13.3) Husvagn <Se F.13 för fullständig frågetext> 685 1. Finns i hushållet 117 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8023 5. Ej markerat
VAR 49 FABRIKSNY PERSONBIL 13 Loc 76 width 1 MD=5 (13.4) Fabriksny personbil (högst 2år) <Se F.13 för fullständig frågetext> 1192 1. Finns i hushållet 515 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 68 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7054 5. Ej markerat
VAR 50 BEG PERSONBIL 5 Loc 77 width 1 MD=5 (13.5) Begagnad personbil (över 2år) <Se F.13 för fullständig frågetext> 5029 1. Finns i hushållet 558 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 648 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2594 5. Ej markerat
VAR 51 BILRAD/ BILSTEREO 13 Loc 78 width 1 MD=5 (13.6) Bilradio/bilstereo <Se F.13 för fullständig frågetext> 5231 1. Finns i hushållet 387 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 156 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3055 5. Ej markerat
VAR 52 MOBILTELEFON 13 Loc 79 width 1 MD=5 (13.7) Mobiltelefon <Se F.13 för fullständig frågetext> 192 1. Finns i hushållet 115 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8521 5. Ej markerat
VAR 53 SEGELBÅT 13 Loc 80 width 1 MD=5 (13.8) Segelbåt <Se F.13 för fullständig frågetext> 294 1. Finns i hushållet 80 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8448 5. Ej markerat
VAR 54 MOTORBÅT 13 Loc 81 width 1 MD=5 (13.9) Motorbåt <Se F.13 för fullständig frågetext> 878 1. Finns i hushållet 163 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 24 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7764 5. Ej markerat
VAR 55 RODDBÅT/EKA 13 Loc 82 width 1 MD=5 (13.10) Roddbåt/eka eller dylikt <Se F.13 för fullständig frågetext> 1543 1. Finns i hushållet 180 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 16 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7090 5. Ej markerat
VAR 56 UTOMBORDSMOTOR 13 Loc 83 width 1 MD=5 (13.11) Utombordsmotor <Se F.13 för fullständig frågetext> 1496 1. Finns i hushållet 151 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 31 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7151 5. Ej markerat
VAR 57 FISKEUTRUSTNING 13 Loc 84 width 1 MD=5 (13.12) Fiskeutrustning <Se F.13 för fullständig frågetext> 3375 1. Finns i hushållet 128 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 88 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5238 5. Ej markerat
VAR 58 SURFINGBRÄDA 13 Loc 85 width 1 MD=5 (13.13) Surfingbräda <Se F.13 för fullständig frågetext> 390 1. Finns i hushållet 222 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 16 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8201 5. Ej markerat
VAR 59 VIDEOBANDSPELARE 13 Loc 86 width 1 MD=5 (13.14) Videobandspelare <Se F.13 för fullständig frågetext> 1558 1. Finns i hushållet 535 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 22 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6714 5. Ej markerat
VAR 60 VIDEOKAMERA 13 Loc 87 width 1 MD=5 (13.15) Videokamera <Se F.13 för fullständig frågetext> 128 1. Finns i hushållet 160 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 0 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8541 5. Ej markerat
VAR 61 FÄRG TV 13 Loc 88 width 1 MD=5 (13.16) Färg TV, vanlig <Se F.13 för fullständig frågetext> 6926 1. Finns i hushållet 238 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 211 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1454 5. Ej markerat
VAR 62 TEXT TV 13 Loc 89 width 1 MD=5 (13.17) Text TV <Se F.13 för fullständig frågetext> 821 1. Finns i hushållet 321 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7680 5. Ej markerat
VAR 63 STEREOANLÄGGNING 13 Loc 90 width 1 MD=5 (13.18) Stereoanläggning <Se F.13 för fullständig frågetext> 6057 1. Finns i hushållet 215 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 157 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2400 5. Ej markerat
VAR 64 HEMDATOR 13 Loc 91 width 1 MD=5 (13.19) Hemdator <Se F.13 för fullständig frågetext> 417 1. Finns i hushållet 316 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8094 5. Ej markerat
VAR 65 SKRIVMASKIN 13 Loc 92 width 1 MD=5 (13.20) Skrivmaskin <Se F.13 för fullständig frågetext> 4016 1. Finns i hushållet 199 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 37 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4577 5. Ej markerat
VAR 66 ENKEL BILDKAMERA 13 Loc 93 width 1 MD=5 (13.21) Enkel bildkamera <Se F.13 för fullständig frågetext> 4653 1. Finns i hushållet 65 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 19 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4092 5. Ej markerat
VAR 67 AUT SMÅBILDSKAMERA 13 Loc 94 width 1 MD=5 (13.22) Automatisk småbildskamera <Se F.13 för fullständig frågetext> 2670 1. Finns i hushållet 110 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 17 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6032 5. Ej markerat
VAR 68 SYSTEMKAMERA 13 Loc 95 width 1 MD=5 (13.23) Systemkamera <Se F.13 för fullständig frågetext> 1961 1. Finns i hushållet 152 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 25 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6691 5. Ej markerat
VAR 69 FRYSBOX/FRYSSKÅP 13 Loc 96 width 1 MD=5 (13.24) Frysbox/frysskåp <Se F.13 för fullständig frågetext> 7400 1. Finns i hushållet 205 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 161 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1063 5. Ej markerat
VAR 70 DISKMASKIN 13 Loc 97 width 1 MD=5 (13.25) Diskmaskin <Se F.13 för fullständig frågetext> 3476 1. Finns i hushållet 426 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 60 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4867 5. Ej markerat
VAR 71 TVÄTTMASKIN 13 Loc 98 width 1 MD=5 (13.26) Tvättmaskin <Se F.13 för fullständig frågetext> 6376 1. Finns i hushållet 234 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 124 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2095 5. Ej markerat
VAR 72 TORKTUMLARE 13 Loc 99 width 1 MD=5 (13.27) Torktumlare <Se F.13 för fullständig frågetext> 1381 1. Finns i hushållet 473 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6967 5. Ej markerat
VAR 73 ELEKTRISK SYMASKIN 13 Loc 100 width 1 MD=5 (13.28) Elektrisk symaskin <Se F.13 för fullständig frågetext> 6033 1. Finns i hushållet 302 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 47 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2447 5. Ej markerat
VAR 74 EL KAFFEBRYGGARE 13 Loc 101 width 1 MD=5 (13.29) Elektrisk kaffebryggare <Se F.13 för fullständig frågetext> 6157 1. Finns i hushållet 215 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 125 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2332 5. Ej markerat
VAR 75 ELEKTRISK KÖKSMASKIN 13 Loc 102 width 1 MD=5 (13.30) Elektrisk köksmaskin <Se F.13 för fullständig frågetext> 5241 1. Finns i hushållet 302 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 34 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3252 5. Ej markerat
VAR 76 SPISFLÄKT 13 Loc 103 width 1 MD=5 (13.31) Spisfläkt <Se F.13 för fullständig frågetext> 6189 1. Finns i hushållet 192 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 48 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2400 5. Ej markerat
VAR 77 DAMMSUGARE 13 Loc 104 width 1 MD=5 (13.32) Dammsugare <Se F.13 för fullständig frågetext> 7878 1. Finns i hushållet 112 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 166 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 673 5. Ej markerat
VAR 78 BASTU 13 Loc 105 width 1 MD=5 (13.33) Bastu <Se F.13 för fullständig frågetext> 1396 1. Finns i hushållet 195 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7236 5. Ej markerat
VAR 79 BRASKAMIN 13 Loc 106 width 1 MD=5 (13.34) Braskamin <Se F.13 för fullständig frågetext> 998 1. Finns i hushållet 168 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7659 5. Ej markerat
VAR 80 SLÄPKÄRRA 13 Loc 107 width 1 MD=5 (13.35) Släpkärra <Se F.13 för fullständig frågetext> 890 1. Finns i hushållet 192 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7742 5. Ej markerat
VAR 81 MOTORGRÄSKLIPPARE 13 Loc 108 width 1 MD=5 (13.36) Motorgräsklippare <Se F.13 för fullständig frågetext> 3668 1. Finns i hushållet 258 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 80 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4823 5. Ej markerat
VAR 82 ELEKTRISK RAKAPP 5 Loc 109 width 1 MD=5 (13.37) Elektrisk rakapparat <Se F.13 för fullständig frågetext> 5599 1. Finns i hushållet 159 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 123 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2948 5. Ej markerat
VAR 83 BRANDVARNARE 13 Loc 110 width 1 MD=5 (13.38) Brandvarnare <Se F.13 för fullständig frågetext> 3667 1. Finns i hushållet 697 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 16 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4449 5. Ej markerat
VAR 84 HUND 13 Loc 111 width 1 MD=5 (13.39) Hund <Se F.13 för fullständig frågetext> 1701 1. Finns i hushållet 219 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 12 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6897 5. Ej markerat
VAR 85 KATT 13 Loc 112 width 1 MD=5 (13.40) Katt <Se F.13 för fullständig frågetext> 1590 1. Finns i hushållet 97 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7137 5. Ej markerat
VAR 86 ORTSSTORLEK Loc 113 width 1 MD=5 Ortsstorlek 3882 1. Småortssverige 2969 2. Mellanortssverige 1978 3. Storortssverige 0 5. Ej markerat
VAR 87 MILJÖVÅRDSFRÅGOR 14 Loc 114 width 1 MD=9 14 Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter? (14.1) Miljövårdsfrågor 135 1. Mycket ointresserad 334 2. Ganska ointresserad 461 3. Något ointresserad 386 4. Varken-eller, vet ej 2730 5. Något intresserad 3003 6. Ganska intresserad 1558 7. Mycket intresserad 222 9. Uppgift saknas
VAR 88 HÄLSONYTTIG MAT 14 Loc 115 width 1 MD=9 (14.2) Hälsonyttig mat <Se F.14 för fullständig frågetext> 315 1. Mycket ointresserad 556 2. Ganska ointresserad 538 3. Något ointresserad 484 4. Varken-eller, vet ej 2370 5. Något intresserad 2649 6. Ganska intresserad 1722 7. Mycket intresserad 195 9. Uppgift saknas
VAR 89 SJUKDOMAR OCH HÄLSA 14 Loc 116 width 1 MD=9 (14.3) Sjukdomar och hälsa <Se F.14 för fullständig frågetext> 205 1. Mycket ointresserad 335 2. Ganska ointresserad 385 3. Något ointresserad 544 4. Varken-eller, vet ej 2281 5. Något intresserad 2772 6. Ganska intresserad 2030 7. Mycket intresserad 277 9. Uppgift saknas
VAR 90 BANTNINGSTIPS 14 Loc 117 width 1 MD=9 (14.4) Bantningstips <Se F.14 för fullständig frågetext> 2779 1. Mycket ointresserad 1013 2. Ganska ointresserad 720 3. Något ointresserad 723 4. Varken-eller, vet ej 1938 5. Något intresserad 800 6. Ganska intresserad 516 7. Mycket intresserad 340 9. Uppgift saknas
VAR 91 HUSHÅLLA EKONOMISKT 14 Loc 118 width 1 MD=9 (14.5) Hushålla ekonomiskt <Se F.14 för fullständig frågetext> 188 1. Mycket ointresserad 243 2. Ganska ointresserad 337 3. Något ointresserad 400 4. Varken-eller, vet ej 1798 5. Något intresserad 3077 6. Ganska intresserad 2582 7. Mycket intresserad 204 9. Uppgift saknas
VAR 92 ENERGISPARANDE 14 Loc 119 width 1 MD=9 (14.6) Energisparande <Se F.14 för fullständig frågetext> 255 1. Mycket ointresserad 363 2. Ganska ointresserad 479 3. Något ointresserad 623 4. Varken-eller, vet ej 2275 5. Något intresserad 2532 6. Ganska intresserad 2061 7. Mycket intresserad 241 9. Uppgift saknas
VAR 93 SOCIALA RÄTTIGHETER 14 Loc 120 width 1 MD=9 (14.7) Sociala rättigheter <Se F.14 för fullständig frågetext> 266 1. Mycket ointresserad 383 2. Ganska ointresserad 541 3. Något ointresserad 836 4. Varken-eller, vet ej 2636 5. Något intresserad 2421 6. Ganska intresserad 1473 7. Mycket intresserad 273 9. Uppgift saknas
VAR 94 SKATTEFRÅGOR 14 Loc 121 width 1 MD=9 (14.8) Skattefrågor <Se F.14 för fullständig frågetext> 373 1. Mycket ointresserad 418 2. Ganska ointresserad 546 3. Något ointresserad 767 4. Varken-eller, vet ej 2379 5. Något intresserad 2253 6. Ganska intresserad 1810 7. Mycket intresserad 283 9. Uppgift saknas
VAR 95 SAMLEVNADSFRÅGOR 14 Loc 122 width 1 MD=9 (14.9) Samlevnadsfrågor <Se F.14 för fullständig frågetext> 369 1. Mycket ointresserad 436 2. Ganska ointresserad 615 3. Något ointresserad 1216 4. Varken-eller, vet ej 2666 5. Något intresserad 2121 6. Ganska intresserad 1020 7. Mycket intresserad 386 9. Uppgift saknas
VAR 96 VIDAREUTBILDNING 14 Loc 123 width 1 MD=9 (14.10) Vidareutbildning <Se F.14 för fullständig frågetext> 484 1. Mycket ointresserad 450 2. Ganska ointresserad 573 3. Något ointresserad 929 4. Varken-eller, vet ej 2558 5. Något intresserad 2093 6. Ganska intresserad 1381 7. Mycket intresserad 361 9. Uppgift saknas
VAR 97 RELIGIONSFRÅGOR 14 Loc 124 width 1 MD=9 (14.11) Religionsfrågor <Se F.14 för fullständig frågetext> 1940 1. Mycket ointresserad 1224 2. Ganska ointresserad 893 3. Något ointresserad 1061 4. Varken-eller, vet ej 1829 5. Något intresserad 933 6. Ganska intresserad 678 7. Mycket intresserad 271 9. Uppgift saknas
VAR 98 ARBETSMARKNADEN 14 Loc 125 width 1 MD=9 (14.12) Arbetsmarknaden <Se F.14 för fullständig frågetext> 269 1. Mycket ointresserad 296 2. Ganska ointresserad 464 3. Något ointresserad 660 4. Varken-eller, vet ej 2535 5. Något intresserad 2613 6. Ganska intresserad 1624 7. Mycket intresserad 368 9. Uppgift saknas
VAR 99 VILLA/EGET HEM 14 Loc 126 width 1 MD=9 (14.13) Villa/Eget hem <Se F.14 för fullständig frågetext> 345 1. Mycket ointresserad 248 2. Ganska ointresserad 265 3. Något ointresserad 572 4. Varken-eller, vet ej 1297 5. Något intresserad 2345 6. Ganska intresserad 3425 7. Mycket intresserad 332 9. Uppgift saknas
VAR 100 FRITIDSHUS 14 Loc 127 width 1 MD=9 (14.14) Fritidshus <Se F.14 för fullständig frågetext> 1253 1. Mycket ointresserad 808 2. Ganska ointresserad 758 3. Något ointresserad 1206 4. Varken-eller, vet ej 1724 5. Något intresserad 1268 6. Ganska intresserad 1360 7. Mycket intresserad 452 9. Uppgift saknas
VAR 101 PERSONBILAR 14 Loc 128 width 1 MD=9 (14.15) Personbilar <Se F.14 för fullständig frågetext> 648 1. Mycket ointresserad 553 2. Ganska ointresserad 523 3. Något ointresserad 644 4. Varken-eller, vet ej 2592 5. Något intresserad 2134 6. Ganska intresserad 1433 7. Mycket intresserad 302 9. Uppgift saknas
VAR 102 HEMINREDNING 14 Loc 129 width 1 MD=9 (14.16) Heminredning <Se F.14 för fullständig frågetext> 302 1. Mycket ointresserad 342 2. Ganska ointresserad 481 3. Något ointresserad 479 4. Varken-eller, vet ej 2368 5. Något intresserad 2620 6. Ganska intresserad 1982 7. Mycket intresserad 255 9. Uppgift saknas
VAR 103 MODENYHETER 14 Loc 130 width 1 MD=9 (14.17) Modenyheter <Se F.14 för fullständig frågetext> 1142 1. Mycket ointresserad 839 2. Ganska ointresserad 730 3. Något ointresserad 633 4. Varken-eller, vet ej 2361 5. Något intresserad 1746 6. Ganska intresserad 1097 7. Mycket intresserad 281 9. Uppgift saknas
VAR 104 MATVARUNYHETER 14 Loc 131 width 1 MD=9 (14.18) Matvarunyheter <Se F.14 för fullständig frågetext> 614 1. Mycket ointresserad 747 2. Ganska ointresserad 856 3. Något ointresserad 847 4. Varken-eller, vet ej 2550 5. Något intresserad 1840 6. Ganska intresserad 1062 7. Mycket intresserad 313 9. Uppgift saknas
VAR 105 BARNAVÅRD 14 Loc 132 width 1 MD=9 (14.19) Barnavård <Se F.14 för fullständig frågetext> 841 1. Mycket ointresserad 619 2. Ganska ointresserad 684 3. Något ointresserad 1097 4. Varken-eller, vet ej 2087 5. Något intresserad 1706 6. Ganska intresserad 1402 7. Mycket intresserad 393 9. Uppgift saknas
VAR 106 SKÖNHETSVÅRD 14 Loc 133 width 1 MD=9 (14.20) Skönhetsvård <Se F.14 för fullständig frågetext> 1775 1. Mycket ointresserad 941 2. Ganska ointresserad 796 3. Något ointresserad 983 4. Varken-eller, vet ej 2193 5. Något intresserad 1285 6. Ganska intresserad 524 7. Mycket intresserad 332 9. Uppgift saknas
VAR 107 STEREOANLÄGGNINGAR 14 Loc 134 width 1 MD=9 (14.21) Stereoanläggningar <Se F.14 för fullständig frågetext> 1337 1. Mycket ointresserad 887 2. Ganska ointresserad 910 3. Något ointresserad 866 4. Varken-eller, vet ej 2504 5. Något intresserad 1349 6. Ganska intresserad 655 7. Mycket intresserad 321 9. Uppgift saknas
VAR 108 HUSHÅLLSMASKINER 14 Loc 135 width 1 MD=9 (14.22) Hushållsmaskiner <Se F.14 för fullständig frågetext> 620 1. Mycket ointresserad 714 2. Ganska ointresserad 906 3. Något ointresserad 879 4. Varken-eller, vet ej 2950 5. Något intresserad 1819 6. Ganska intresserad 639 7. Mycket intresserad 302 9. Uppgift saknas
VAR 109 FOTOUTRUSTNINGAR 14 Loc 136 width 1 MD=9 (14.23) Fotoutrustningar <Se F.14 för fullständig frågetext> 1333 1. Mycket ointresserad 960 2. Ganska ointresserad 1080 3. Något ointresserad 1018 4. Varken-eller, vet ej 2438 5. Något intresserad 1117 6. Ganska intresserad 534 7. Mycket intresserad 349 9. Uppgift saknas
VAR 110 MOTORCYKLAR 14 Loc 137 width 1 MD=9 (14.24) Motorcyklar <Se F.14 för fullständig frågetext> 3357 1. Mycket ointresserad 839 2. Ganska ointresserad 720 3. Något ointresserad 1054 4. Varken-eller, vet ej 1202 5. Något intresserad 634 6. Ganska intresserad 647 7. Mycket intresserad 376 9. Uppgift saknas
VAR 111 KRUKVÄXTER 14 Loc 138 width 1 MD=9 (14.25) Krukväxter <Se F.14 för fullständig frågetext> 793 1. Mycket ointresserad 591 2. Ganska ointresserad 629 3. Något ointresserad 507 4. Varken-eller, vet ej 2034 5. Något intresserad 2107 6. Ganska intresserad 2011 7. Mycket intresserad 157 9. Uppgift saknas
VAR 112 HÅRVÅRD 14 Loc 139 width 1 MD=9 (14.26) Hårvård <Se F.14 för fullständig frågetext> 718 1. Mycket ointresserad 520 2. Ganska ointresserad 660 3. Något ointresserad 679 4. Varken-eller, vet ej 2341 5. Något intresserad 2194 6. Ganska intresserad 1465 7. Mycket intresserad 252 9. Uppgift saknas
VAR 113 HUNDAR 14 Loc 140 width 1 MD=9 (14.27) Hundar <Se F.14 för fullständig frågetext> 1596 1. Mycket ointresserad 731 2. Ganska ointresserad 632 3. Något ointresserad 774 4. Varken-eller, vet ej 1734 5. Något intresserad 1497 6. Ganska intresserad 1596 7. Mycket intresserad 269 9. Uppgift saknas
VAR 114 KATTER 14 Loc 141 width 1 MD=9 (14.28) Katter <Se F.14 för fullständig frågetext> 2241 1. Mycket ointresserad 820 2. Ganska ointresserad 787 3. Något ointresserad 840 4. Varken-eller, vet ej 1677 5. Något intresserad 1077 6. Ganska intresserad 1073 7. Mycket intresserad 314 9. Uppgift saknas
VAR 115 MOTIONERA 14 Loc 142 width 1 MD=9 (14.29) Motionera <Se F.14 för fullständig frågetext> 328 1. Mycket ointresserad 325 2. Ganska ointresserad 420 3. Något ointresserad 323 4. Varken-eller, vet ej 2583 5. Något intresserad 2627 6. Ganska intresserad 1984 7. Mycket intresserad 239 9. Uppgift saknas
VAR 116 SE PÅ SPORT 14 Loc 143 width 1 MD=9 (14.30) Se på sport <Se F.14 för fullständig frågetext> 1033 1. Mycket ointresserad 586 2. Ganska ointresserad 552 3. Något ointresserad 315 4. Varken-eller, vet ej 1875 5. Något intresserad 1815 6. Ganska intresserad 2431 7. Mycket intresserad 222 9. Uppgift saknas
VAR 117 LAGA MAT 14 Loc 144 width 1 MD=9 (14.31) Laga mat <Se F.14 för fullständig frågetext> 332 1. Mycket ointresserad 394 2. Ganska ointresserad 465 3. Något ointresserad 385 4. Varken-eller, vet ej 2140 5. Något intresserad 2826 6. Ganska intresserad 2117 7. Mycket intresserad 170 9. Uppgift saknas
VAR 118 PRÖVA NYA MATRÄTTER 14 Loc 145 width 1 MD=9 (14.32) Pröva nya maträtter <Se F.14 för fullständig frågetext> 359 1. Mycket ointresserad 326 2. Ganska ointresserad 427 3. Något ointresserad 441 4. Varken-eller, vet ej 1983 5. Något intresserad 2665 6. Ganska intresserad 2383 7. Mycket intresserad 245 9. Uppgift saknas
VAR 119 BAKA 14 Loc 146 width 1 MD=9 (14.33) Baka <Se F.14 för fullständig frågetext> 876 1. Mycket ointresserad 624 2. Ganska ointresserad 712 3. Något ointresserad 623 4. Varken-eller, vet ej 1847 5. Något intresserad 2015 6. Ganska intresserad 1929 7. Mycket intresserad 203 9. Uppgift saknas
VAR 120 HA GÄSTER 14 Loc 147 width 1 MD=9 (14.34) Ha gäster <Se F.14 för fullständig frågetext> 173 1. Mycket ointresserad 197 2. Ganska ointresserad 344 3. Något ointresserad 436 4. Varken-eller, vet ej 2439 5. Något intresserad 3343 6. Ganska intresserad 1639 7. Mycket intresserad 258 9. Uppgift saknas
VAR 121 KÖRA BIL 14 Loc 148 width 1 MD=9 (14.35) Köra bil <Se F.14 för fullständig frågetext> 717 1. Mycket ointresserad 235 2. Ganska ointresserad 309 3. Något ointresserad 800 4. Varken-eller, vet ej 1574 5. Något intresserad 2460 6. Ganska intresserad 2402 7. Mycket intresserad 332 9. Uppgift saknas
VAR 122 JOBBA MED BILAR 14 Loc 149 width 1 MD=9 (14.36) Jobba med bilar <Se F.14 för fullständig frågetext> 2935 1. Mycket ointresserad 797 2. Ganska ointresserad 720 3. Något ointresserad 881 4. Varken-eller, vet ej 1630 5. Något intresserad 845 6. Ganska intresserad 646 7. Mycket intresserad 375 9. Uppgift saknas
VAR 123 ARBETA I TRÄDGÅRDEN 14 Loc 150 width 1 MD=9 (14.37) Arbeta i trädgården <Se F.14 för fullständig frågetext> 760 1. Mycket ointresserad 497 2. Ganska ointresserad 613 3. Något ointresserad 601 4. Varken-eller, vet ej 2124 5. Något intresserad 2369 6. Ganska intresserad 1639 7. Mycket intresserad 226 9. Uppgift saknas
VAR 124 FOTOGRAFERA 14 Loc 151 width 1 MD=9 (14.38) Fotografera <Se F.14 för fullständig frågetext> 1025 1. Mycket ointresserad 609 2. Ganska ointresserad 786 3. Något ointresserad 780 4. Varken-eller, vet ej 2955 5. Något intresserad 1563 6. Ganska intresserad 793 7. Mycket intresserad 318 9. Uppgift saknas
VAR 125 SMALFILMA 14 Loc 152 width 1 MD=9 (14.39) Smalfilma <Se F.14 för fullständig frågetext> 2932 1. Mycket ointresserad 923 2. Ganska ointresserad 934 3. Något ointresserad 1886 4. Varken-eller, vet ej 1118 5. Något intresserad 423 6. Ganska intresserad 203 7. Mycket intresserad 410 9. Uppgift saknas
VAR 126 SPORTFISKA 14 Loc 153 width 1 MD=9 (14.40) Sportfiska <Se F.14 för fullständig frågetext> 2791 1. Mycket ointresserad 695 2. Ganska ointresserad 658 3. Något ointresserad 1023 4. Varken-eller, vet ej 1482 5. Något intresserad 1010 6. Ganska intresserad 860 7. Mycket intresserad 310 9. Uppgift saknas
VAR 127 POPMUSIK 14 Loc 154 width 1 MD=9 (14.41) Popmusik <Se F.14 för fullständig frågetext> 2203 1. Mycket ointresserad 567 2. Ganska ointresserad 523 3. Något ointresserad 673 4. Varken-eller, vet ej 1715 5. Något intresserad 1456 6. Ganska intresserad 1349 7. Mycket intresserad 343 9. Uppgift saknas
VAR 128 KLASSISK MUSIK 14 Loc 155 width 1 MD=9 (14.42) Klassisk musik <Se F.14 för fullständig frågetext> 1752 1. Mycket ointresserad 799 2. Ganska ointresserad 813 3. Något ointresserad 748 4. Varken-eller, vet ej 2248 5. Något intresserad 1435 6. Ganska intresserad 722 7. Mycket intresserad 312 9. Uppgift saknas
VAR 129 GÅ PÅ TEATER 14 Loc 156 width 1 MD=9 (14.43) Gå på teater <Se F.14 för fullständig frågetext> 1233 1. Mycket ointresserad 662 2. Ganska ointresserad 752 3. Något ointresserad 882 4. Varken-eller, vet ej 2402 5. Något intresserad 1761 6. Ganska intresserad 855 7. Mycket intresserad 282 9. Uppgift saknas
VAR 130 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING14 Loc 157 width 1 MD=9 (14.44) Gå på konstutställning <Se F.14 för fullständig frågetext> 2064 1. Mycket ointresserad 972 2. Ganska ointresserad 911 3. Något ointresserad 962 4. Varken-eller, vet ej 1885 5. Något intresserad 1140 6. Ganska intresserad 579 7. Mycket intresserad 316 9. Uppgift saknas
VAR 131 LÄSA BÖCKER 14 Loc 158 width 1 MD=9 (14.45) Läsa böcker <Se F.14 för fullständig frågetext> 432 1. Mycket ointresserad 317 2. Ganska ointresserad 477 3. Något ointresserad 334 4. Varken-eller, vet ej 2012 5. Något intresserad 2301 6. Ganska intresserad 2768 7. Mycket intresserad 188 9. Uppgift saknas
VAR 132 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR 14 Loc 159 width 1 MD=9 (14.46) Läsa populärtidningar <Se F.14 för fullständig frågetext> 783 1. Mycket ointresserad 681 2. Ganska ointresserad 699 3. Något ointresserad 705 4. Varken-eller, vet ej 2688 5. Något intresserad 1928 6. Ganska intresserad 911 7. Mycket intresserad 434 9. Uppgift saknas
VAR 133 STICKA 14 Loc 160 width 1 MD=9 (14.47) Sticka <Se F.14 för fullständig frågetext> 3431 1. Mycket ointresserad 517 2. Ganska ointresserad 363 3. Något ointresserad 528 4. Varken-eller, vet ej 863 5. Något intresserad 1137 6. Ganska intresserad 1582 7. Mycket intresserad 408 9. Uppgift saknas
VAR 134 SY KLÄDER 14 Loc 161 width 1 MD=9 (14.48) Sy kläder <Se F.14 för fullständig frågetext> 3570 1. Mycket ointresserad 633 2. Ganska ointresserad 539 3. Något ointresserad 634 4. Varken-eller, vet ej 1245 5. Något intresserad 900 6. Ganska intresserad 837 7. Mycket intresserad 471 9. Uppgift saknas
VAR 135 HANDARBETA 14 Loc 162 width 1 MD=9 (14.49) Handarbeta <Se F.14 för fullständig frågetext> 3234 1. Mycket ointresserad 503 2. Ganska ointresserad 460 3. Något ointresserad 530 4. Varken-eller, vet ej 1078 5. Något intresserad 1119 6. Ganska intresserad 1499 7. Mycket intresserad 406 9. Uppgift saknas
VAR 136 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR 14 Loc 163 width 1 MD=9 (14.50) Träffa nya människor <Se F.14 för fullständig frågetext> 167 1. Mycket ointresserad 164 2. Ganska ointresserad 300 3. Något ointresserad 401 4. Varken-eller, vet ej 2159 5. Något intresserad 3215 6. Ganska intresserad 2189 7. Mycket intresserad 234 9. Uppgift saknas
VAR 137 SNICKRA 14 Loc 164 width 1 MD=9 (14.51) Snickra <Se F.14 för fullständig frågetext> 1609 1. Mycket ointresserad 690 2. Ganska ointresserad 778 3. Något ointresserad 883 4. Varken-eller, vet ej 2076 5. Något intresserad 1557 6. Ganska intresserad 914 7. Mycket intresserad 322 9. Uppgift saknas
VAR 138 MÅLA HEMMA 14 Loc 165 width 1 MD=9 (14.52) Måla hemma <Se F.14 för fullständig frågetext> 958 1. Mycket ointresserad 527 2. Ganska ointresserad 694 3. Något ointresserad 751 4. Varken-eller, vet ej 2663 5. Något intresserad 2052 6. Ganska intresserad 879 7. Mycket intresserad 305 9. Uppgift saknas
VAR 139 JAGA 14 Loc 166 width 1 MD=9 (14.53) Jaga <Se F.14 för fullständig frågetext> 4785 1. Mycket ointresserad 570 2. Ganska ointresserad 384 3. Något ointresserad 1264 4. Varken-eller, vet ej 548 5. Något intresserad 355 6. Ganska intresserad 518 7. Mycket intresserad 405 9. Uppgift saknas
VAR 140 FRILUFTSLIV 14 Loc 167 width 1 MD=9 (14.54) Friluftsliv <Se F.14 för fullständig frågetext> 447 1. Mycket ointresserad 209 2. Ganska ointresserad 356 3. Något ointresserad 394 4. Varken-eller, vet ej 2172 5. Något intresserad 2773 6. Ganska intresserad 2159 7. Mycket intresserad 319 9. Uppgift saknas
VAR 141 ÅKA SLALOM 14 Loc 168 width 1 MD=9 (14.55) Åka slalom <Se F.14 för fullständig frågetext> 3256 1. Mycket ointresserad 567 2. Ganska ointresserad 449 3. Något ointresserad 1250 4. Varken-eller, vet ej 935 5. Något intresserad 825 6. Ganska intresserad 1174 7. Mycket intresserad 373 9. Uppgift saknas
VAR 142 ÅKA MOTORBÅT 14 Loc 169 width 1 MD=9 (14.56) Åka motorbåt <Se F.14 för fullständig frågetext> 1946 1. Mycket ointresserad 564 2. Ganska ointresserad 588 3. Något ointresserad 1020 4. Varken-eller, vet ej 1943 5. Något intresserad 1369 6. Ganska intresserad 1055 7. Mycket intresserad 344 9. Uppgift saknas
VAR 143 SEGLA 14 Loc 170 width 1 MD=9 (14.57) Segla <Se F.14 för fullständig frågetext> 2545 1. Mycket ointresserad 683 2. Ganska ointresserad 608 3. Något ointresserad 1541 4. Varken-eller, vet ej 1313 5. Något intresserad 878 6. Ganska intresserad 873 7. Mycket intresserad 388 9. Uppgift saknas
VAR 144 CAMPA 14 Loc 171 width 1 MD=9 (14.58) Campa <Se F.14 för fullständig frågetext> 1519 1. Mycket ointresserad 506 2. Ganska ointresserad 586 3. Något ointresserad 751 4. Varken-eller, vet ej 2181 5. Något intresserad 1805 6. Ganska intresserad 1121 7. Mycket intresserad 360 9. Uppgift saknas
VAR 145 SEMESTRA UTOMLANDS 14 Loc 172 width 1 MD=9 (14.59) Semestra utomlands <Se F.14 för fullständig frågetext> 717 1. Mycket ointresserad 289 2. Ganska ointresserad 347 3. Något ointresserad 632 4. Varken-eller, vet ej 1489 5. Något intresserad 1942 6. Ganska intresserad 3107 7. Mycket intresserad 306 9. Uppgift saknas
VAR 146 SEMESTRA I SVERIGE 14 Loc 173 width 1 MD=9 (14.60) Semestra i Sverige <Se F.14 för fullständig frågetext> 142 1. Mycket ointresserad 80 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 208 4. Varken-eller, vet ej 1412 5. Något intresserad 3138 6. Ganska intresserad 3522 7. Mycket intresserad 202 9. Uppgift saknas
VAR 147 PRÖVA NYA PRODUKTER 14 Loc 174 width 1 MD=9 (14.61) Pröva nya produkter <Se F.14 för fullständig frågetext> 315 1. Mycket ointresserad 304 2. Ganska ointresserad 455 3. Något ointresserad 1071 4. Varken-eller, vet ej 2986 5. Något intresserad 2233 6. Ganska intresserad 1105 7. Mycket intresserad 360 9. Uppgift saknas
VAR 148 VARA BORTBJUDEN 14 Loc 175 width 1 MD=9 (14.62) Vara bortbjuden <Se F.14 för fullständig frågetext> 185 1. Mycket ointresserad 199 2. Ganska ointresserad 342 3. Något ointresserad 358 4. Varken-eller, vet ej 2333 5. Något intresserad 3194 6. Ganska intresserad 1942 7. Mycket intresserad 276 9. Uppgift saknas
VAR 149 GÅ PÅ DISKOTEK 14 Loc 176 width 1 MD=9 (14.63) Gå på diskotek <Se F.14 för fullständig frågetext> 3866 1. Mycket ointresserad 717 2. Ganska ointresserad 652 3. Något ointresserad 908 4. Varken-eller, vet ej 997 5. Något intresserad 708 6. Ganska intresserad 601 7. Mycket intresserad 380 9. Uppgift saknas
VAR 150 GÅ PÅ RESTAURANG 14 Loc 177 width 1 MD=9 (14.64) Gå på restaurang <Se F.14 för fullständig frågetext> 654 1. Mycket ointresserad 318 2. Ganska ointresserad 480 3. Något ointresserad 456 4. Varken-eller, vet ej 2634 5. Något intresserad 2525 6. Ganska intresserad 1447 7. Mycket intresserad 315 9. Uppgift saknas
VAR 151 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER 14 Loc 178 width 1 MD=9 (14.65) Gå på kvällskurser <Se F.14 för fullständig frågetext> 1224 1. Mycket ointresserad 686 2. Ganska ointresserad 989 3. Något ointresserad 1284 4. Varken-eller, vet ej 2528 5. Något intresserad 1336 6. Ganska intresserad 426 7. Mycket intresserad 356 9. Uppgift saknas
VAR 152 WINDSURFING 14 Loc 179 width 1 MD=9 (14.66) Windsurfing <Se F.14 för fullständig frågetext> 3878 1. Mycket ointresserad 610 2. Ganska ointresserad 538 3. Något ointresserad 1691 4. Varken-eller, vet ej 860 5. Något intresserad 459 6. Ganska intresserad 388 7. Mycket intresserad 405 9. Uppgift saknas
VAR 153 KÖPA PÅ POSTORDER 14 Loc 180 width 1 MD=9 (14.67) Köpa på postorder <Se F.14 för fullständig frågetext> 2218 1. Mycket ointresserad 932 2. Ganska ointresserad 840 3. Något ointresserad 985 4. Varken-eller, vet ej 2441 5. Något intresserad 840 6. Ganska intresserad 324 7. Mycket intresserad 249 9. Uppgift saknas
VAR 154 LÄN Loc 181 width 2 Län 1201 01. Stockholms stad 201 03. Uppsala län 207 04. Södermanlands län 331 05. Östergötlands län 268 06. Jönköpings län 154 07. Kronobergs län 207 08. Kalmar län 46 09. Gotlands län 126 10. Blekinge län 719 11. Kristianstads län 1889 12. Malmöhus län 203 13. Hallands län 570 14. Göteborgs o. Bohus län 336 15. Älvsborgs län 236 16. Skaraborgs län 241 17. Värmlands län 225 18. Örebro län 222 19. Västmanlands län 273 20. Kopparbergs län 273 21. Gävleborgs län 249 22. Västernorrlands län 129 23. Jämtlands län 247 24. Västerbottens län 240 25. Norrbottens län 36 99. Uppgift saknas
VAR 155 TIPS 15 Loc 183 width 2 MD=99 15 Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? (15.1) Tips 3567 01. 0 kronor 3038 02. Under 250 kronor 1020 03. 251- 500 kronor 534 04. 501-1000 kronor 192 05. 1001-1500 kronor 100 06. 1501-2000 kronor 57 07. 2001-3000 kronor 19 08. 3001-4000 kronor 26 09. Över 4000 kronor 276 99. Uppgift saknas
VAR 156 LOTTO 15 Loc 185 width 2 MD=99 (15.2) Lotto <Se F.15 för fullständig frågetext> 2749 01. 0 kronor 3500 02. Under 250 kronor 1409 03. 251- 500 kronor 652 04. 501-1000 kronor 188 05. 1001-1500 kronor 68 06. 1501-2000 kronor 37 07. 2001-3000 kronor 15 08. 3001-4000 kronor 15 09. Över 4000 kronor 196 99. Uppgift saknas
VAR 157 PENNINGLOTTER 15 Loc 187 width 2 MD=99 (15.3) Penninglotter <Se F.15 för fullständig frågetext> 4026 01. 0 kronor 3256 02. Under 250 kronor 901 03. 251- 500 kronor 257 04. 501-1000 kronor 47 05. 1001-1500 kronor 17 06. 1501-2000 kronor 9 07. 2001-3000 kronor 10 08. 3001-4000 kronor 3 09. Över 4000 kronor 303 99. Uppgift saknas
VAR 158 V65 15 Loc 189 width 2 MD=99 (15.4) V65 <Se F.15 för fullständig frågetext> 6592 01. 0 kronor 1051 02. Under 250 kronor 299 03. 251- 500 kronor 200 04. 501-1000 kronor 111 05. 1001-1500 kronor 75 06. 1501-2000 kronor 45 07. 2001-3000 kronor 12 08. 3001-4000 kronor 37 09. Över 4000 kronor 407 99. Uppgift saknas
VAR 159 BINGO 15 Loc 191 width 2 MD=99 (15.5) Bingo <Se F.15 för fullständig frågetext> 7884 01. 0 kronor 381 02. Under 250 kronor 73 03. 251- 500 kronor 49 04. 501-1000 kronor 27 05. 1001-1500 kronor 11 06. 1501-2000 kronor 8 07. 2001-3000 kronor 5 08. 3001-4000 kronor 14 09. Över 4000 kronor 377 99. Uppgift saknas
VAR 160 BENSIN 15 Loc 193 width 2 MD=99 (15.6) Bensin <Se F.15 för fullständig frågetext> 1905 01. 0 kronor 343 02. Under 250 kronor 275 03. 251- 500 kronor 401 04. 501-1000 kronor 443 05. 1001-1500 kronor 534 06. 1501-2000 kronor 737 07. 2001-3000 kronor 893 08. 3001-4000 kronor 2778 09. Över 4000 kronor 520 99. Uppgift saknas
VAR 161 KLÄDER TILL DIG 15 Loc 195 width 2 MD=99 (15.7) Kläder till Dig själv <Se F.15 för fullständig frågetext> 58 01. 0 kronor 164 02. Under 250 kronor 560 03. 251- 500 kronor 1704 04. 501-1000 kronor 1629 05. 1001-1500 kronor 1657 06. 1501-2000 kronor 1548 07. 2001-3000 kronor 689 08. 3001-4000 kronor 511 09. Över 4000 kronor 309 99. Uppgift saknas
VAR 162 SPORTUTRUST TILL DIG 15 Loc 197 width 2 MD=99 (15.8) Sportutrustning till Dig själv <Se F.15 för fullständig frågetext> 2484 01. 0 kronor 2312 02. Under 250 kronor 1563 03. 251- 500 kronor 1055 04. 501-1000 kronor 472 05. 1001-1500 kronor 245 06. 1501-2000 kronor 137 07. 2001-3000 kronor 64 08. 3001-4000 kronor 76 09. Över 4000 kronor 421 99. Uppgift saknas
VAR 163 KOSMETIKA/SKÖNHET 15 Loc 199 width 2 MD=99 (15.9) Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.15 för fullständig frågetext> 2619 01. 0 kronor 3569 02. Under 250 kronor 1423 03. 251- 500 kronor 492 04. 501-1000 kronor 156 05. 1001-1500 kronor 67 06. 1501-2000 kronor 34 07. 2001-3000 kronor 8 08. 3001-4000 kronor 15 09. Över 4000 kronor 446 99. Uppgift saknas
VAR 164 NÖJEN 15 Loc 201 width 2 MD=99 (15.10) Nöjen <Se F.15 för fullständig frågetext> 450 01. 0 kronor 1742 02. Under 250 kronor 1747 03. 251- 500 kronor 1651 04. 501-1000 kronor 866 05. 1001-1500 kronor 628 06. 1501-2000 kronor 479 07. 2001-3000 kronor 242 08. 3001-4000 kronor 545 09. Över 4000 kronor 479 99. Uppgift saknas
VAR 165 UTLANDSRESOR 15 Loc 203 width 2 MD=99 (15.11) Utlandsresor under fritiden <Se F.15 för fullständig frågetext> 4156 01. 0 kronor 232 02. Under 250 kronor 191 03. 251- 500 kronor 347 04. 501-1000 kronor 315 05. 1001-1500 kronor 422 06. 1501-2000 kronor 694 07. 2001-3000 kronor 680 08. 3001-4000 kronor 1279 09. Över 4000 kronor 513 99. Uppgift saknas
VAR 166 BÖCKER 15 Loc 205 width 2 MD=99 (15.12) Böcker <Se F.15 för fullständig frågetext> 1759 01. 0 kronor 3049 02. Under 250 kronor 1644 03. 251- 500 kronor 1140 04. 501-1000 kronor 469 05. 1001-1500 kronor 223 06. 1501-2000 kronor 110 07. 2001-3000 kronor 45 08. 3001-4000 kronor 30 09. Över 4000 kronor 360 99. Uppgift saknas
VAR 167 TOBAK 15 Loc 207 width 2 MD=99 (15.13) Tobak <Se F.15 för fullständig frågetext> 5317 01. 0 kronor 409 02. Under 250 kronor 365 03. 251- 500 kronor 475 04. 501-1000 kronor 365 05. 1001-1500 kronor 337 06. 1501-2000 kronor 446 07. 2001-3000 kronor 434 08. 3001-4000 kronor 372 09. Över 4000 kronor 309 99. Uppgift saknas
VAR 168 VIN OCH SPRIT 15 Loc 209 width 2 MD=99 (15.14) Vin och sprit <Se F.15 för fullständig frågetext> 1905 01. 0 kronor 1713 02. Under 250 kronor 1468 03. 251- 500 kronor 1446 04. 501-1000 kronor 734 05. 1001-1500 kronor 500 06. 1501-2000 kronor 366 07. 2001-3000 kronor 166 08. 3001-4000 kronor 243 09. Över 4000 kronor 288 99. Uppgift saknas
VAR 169 HÄLSOKOSTARTIKLAR 15 Loc 211 width 2 MD=99 (15.15) Hälsokostartiklar <Se F.15 för fullständig frågetext> 3974 01. 0 kronor 3061 02. Under 250 kronor 908 03. 251- 500 kronor 344 04. 501-1000 kronor 126 05. 1001-1500 kronor 55 06. 1501-2000 kronor 22 07. 2001-3000 kronor 14 08. 3001-4000 kronor 20 09. Över 4000 kronor 305 99. Uppgift saknas
VAR 170 ICA 16 Loc 213 width 1 16 Hur ofta Du besöker affärer m.m. Var vänlig ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svar med ett kryss på varje rad! (16.1) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: ICA 206 1. Aldrig 879 2. Någon gång/år 660 3. Någon gång/kvartal 2115 4. Någon gång/månad 3391 5. 1-2 gånger/vecka 1154 6. 3-4 gånger/vecka 298 7. Minst 5 gånger/vecka 126 9. Uppgift saknas
VAR 171 KONSUM 16 Loc 214 width 1 MD=9 (16.2) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Konsum <Se F.16 för fullständig frågetext> 757 1. Aldrig 1334 2. Någon gång/år 914 3. Någon gång/kvartal 2410 4. Någon gång/månad 2325 5. 1-2 gånger/vecka 675 6. 3-4 gånger/vecka 196 7. Minst 5 gånger/vecka 218 9. Uppgift saknas
VAR 172 VIVO 16 Loc 215 width 1 MD=9 (16.3) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Vivo <Se F.16 för fullständig frågetext> 4304 1. Aldrig 1807 2. Någon gång/år 647 3. Någon gång/kvartal 862 4. Någon gång/månad 542 5. 1-2 gånger/vecka 143 6. 3-4 gånger/vecka 48 7. Minst 5 gånger/vecka 476 9. Uppgift saknas
VAR 173 FAVÖR 16 Loc 216 width 1 MD=9 (16.4) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Favör <Se F.16 för fullständig frågetext> 4696 1. Aldrig 1801 2. Någon gång/år 633 3. Någon gång/kvartal 695 4. Någon gång/månad 402 5. 1-2 gånger/vecka 138 6. 3-4 gånger/vecka 32 7. Minst 5 gånger/vecka 432 9. Uppgift saknas
VAR 174 ANNAN BUTIK 16 Loc 217 width 1 MD=9 (16.5) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Annan butik <Se F.16 för fullständig frågetext> 1318 1. Aldrig 2518 2. Någon gång/år 1254 3. Någon gång/kvartal 1884 4. Någon gång/månad 958 5. 1-2 gånger/vecka 235 6. 3-4 gånger/vecka 77 7. Minst 5 gånger/vecka 585 9. Uppgift saknas
VAR 175 LIVSMEDELSAVD I DOMUS 16 Loc 218 width 1 MD=9 (16.6) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Domus <Se F.16 för fullständig frågetext> 1635 1. Aldrig 2240 2. Någon gång/år 1347 3. Någon gång/kvartal 1986 4. Någon gång/månad 1082 5. 1-2 gånger/vecka 219 6. 3-4 gånger/vecka 59 7. Minst 5 gånger/vecka 261 9. Uppgift saknas
VAR 176 LIVSMEDELSAVD I NK 16 Loc 219 width 1 MD=9 (16.7) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i NK <Se F.16 för fullständig frågetext> 6511 1. Aldrig 1266 2. Någon gång/år 340 3. Någon gång/kvartal 214 4. Någon gång/månad 68 5. 1-2 gånger/vecka 11 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 415 9. Uppgift saknas
VAR 177 LIVSMEDELSAVD TEMPO 16 Loc 220 width 1 MD=9 (16.8) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Tempo <Se F.16 för fullständig frågetext> 2486 1. Aldrig 2450 2. Någon gång/år 1263 3. Någon gång/kvartal 1622 4. Någon gång/månad 558 5. 1-2 gånger/vecka 107 6. 3-4 gånger/vecka 32 7. Minst 5 gånger/vecka 311 9. Uppgift saknas
VAR 178 LIVSMEDELSAVD ÅHLENS 16 Loc 221 width 1 MD=9 (16.9) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.16 för fullständig frågetext> 5484 1. Aldrig 1630 2. Någon gång/år 585 3. Någon gång/kvartal 516 4. Någon gång/månad 136 5. 1-2 gånger/vecka 18 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 456 9. Uppgift saknas
VAR 179 LIVSMEDELSAVD I OBS 16 Loc 222 width 1 MD=9 (16.10) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Obs <Se F.16 för fullständig frågetext> 4185 1. Aldrig 2200 2. Någon gång/år 954 3. Någon gång/kvartal 913 4. Någon gång/månad 219 5. 1-2 gånger/vecka 22 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 330 9. Uppgift saknas
VAR 180 LIVSMEDELSAVD I B & W 16 Loc 223 width 1 MD=9 (16.11) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i B& W(Bra, Wessels) <Se F.16 för fullständig frågetext> 4646 1. Aldrig 1973 2. Någon gång/år 894 3. Någon gång/kvartal 750 4. Någon gång/månad 234 5. 1-2 gånger/vecka 16 6. 3-4 gånger/vecka 8 7. Minst 5 gånger/vecka 308 9. Uppgift saknas
VAR 181 EJ LIVS DOMUS 16 Loc 224 width 1 MD=9 (16.12) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Domus <Se F.16 för fullständig frågetext> 1142 1. Aldrig 2468 2. Någon gång/år 1771 3. Någon gång/kvartal 2298 4. Någon gång/månad 715 5. 1-2 gånger/vecka 115 6. 3-4 gånger/vecka 45 7. Minst 5 gånger/vecka 275 9. Uppgift saknas
VAR 182 EJ LIVS NK 16 Loc 225 width 1 MD=9 (16.13) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) NK <Se F.16 för fullständig frågetext> 4645 1. Aldrig 2250 2. Någon gång/år 736 3. Någon gång/kvartal 606 4. Någon gång/månad 121 5. 1-2 gånger/vecka 24 6. 3-4 gånger/vecka 9 7. Minst 5 gånger/vecka 438 9. Uppgift saknas
VAR 183 EJ LIVS TEMPO 16 Loc 226 width 1 MD=9 (16.14) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Tempo <Se F.16 för fullständig frågetext> 1646 1. Aldrig 2531 2. Någon gång/år 1679 3. Någon gång/kvartal 1959 4. Någon gång/månad 561 5. 1-2 gånger/vecka 82 6. 3-4 gånger/vecka 28 7. Minst 5 gånger/vecka 343 9. Uppgift saknas
VAR 184 EJ LIVS ÅHLENS 16 Loc 227 width 1 MD=9 (16.15) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Åhlens <Se F.16 för fullständig frågetext> 4390 1. Aldrig 1993 2. Någon gång/år 877 3. Någon gång/kvartal 838 4. Någon gång/månad 185 5. 1-2 gånger/vecka 32 6. 3-4 gånger/vecka 7 7. Minst 5 gånger/vecka 507 9. Uppgift saknas
VAR 185 EJ LIVS OBS 16 Loc 228 width 1 MD=9 (16.16) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Obs <Se F.16 för fullständig frågetext> 3187 1. Aldrig 2700 2. Någon gång/år 1328 3. Någon gång/kvartal 1078 4. Någon gång/månad 186 5. 1-2 gånger/vecka 12 6. 3-4 gånger/vecka 7 7. Minst 5 gånger/vecka 331 9. Uppgift saknas
VAR 186 EJ LIVS B & W 16 Loc 229 width 1 MD=9 (16.17) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) B & W <Se F.16 för fullständig frågetext> 4122 1. Aldrig 2239 2. Någon gång/år 1065 3. Någon gång/kvartal 874 4. Någon gång/månad 182 5. 1-2 gånger/vecka 11 6. 3-4 gånger/vecka 8 7. Minst 5 gånger/vecka 328 9. Uppgift saknas
VAR 187 HENNES & MAURITZ 16 Loc 230 width 1 MD=9 (16.18) Hur ofta besöker Du andra butiker: Hennes & Mauritz <Se F.16 för fullständig frågetext> 1997 1. Aldrig 2857 2. Någon gång/år 1877 3. Någon gång/kvartal 1541 4. Någon gång/månad 271 5. 1-2 gånger/vecka 26 6. 3-4 gånger/vecka 13 7. Minst 5 gånger/vecka 247 9. Uppgift saknas
VAR 188 KAPP-AHL 16 Loc 231 width 1 MD=9 (16.19) Hur ofta besöker Du andra butiker: HerrMan/Kapp-Ahl <Se F.16 för fullständig frågetext> 2572 1. Aldrig 2924 2. Någon gång/år 1696 3. Någon gång/kvartal 1158 4. Någon gång/månad 186 5. 1-2 gånger/vecka 18 6. 3-4 gånger/vecka 8 7. Minst 5 gånger/vecka 267 9. Uppgift saknas
VAR 189 GULINS 16 Loc 232 width 1 MD=9 (16.20) Hur ofta besöker Du andra butiker: Gulins <Se F.16 för fullständig frågetext> 4384 1. Aldrig 2251 2. Någon gång/år 1095 3. Någon gång/kvartal 660 4. Någon gång/månad 66 5. 1-2 gånger/vecka 5 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 367 9. Uppgift saknas
VAR 190 IKEA 16 Loc 233 width 1 MD=9 (16.21) Hur ofta besöker Du andra butiker: Ikea <Se F.16 för fullständig frågetext> 2397 1. Aldrig 4891 2. Någon gång/år 1027 3. Någon gång/kvartal 236 4. Någon gång/månad 9 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 267 9. Uppgift saknas
VAR 191 EXPERT FOTO 16 Loc 234 width 1 MD=9 (16.22) Hur ofta besöker Du andra butiker: Expert Foto <Se F.16 för fullständig frågetext> 4251 1. Aldrig 2634 2. Någon gång/år 1152 3. Någon gång/kvartal 400 4. Någon gång/månad 56 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 329 9. Uppgift saknas
VAR 192 EXPERT RADIO/TV 16 Loc 235 width 1 MD=9 (16.23) Hur ofta besöker Du andra butiker: Expert Radio/TV <Se F.16 för fullständig frågetext> 4822 1. Aldrig 2598 2. Någon gång/år 653 3. Någon gång/kvartal 327 4. Någon gång/månad 53 5. 1-2 gånger/vecka 5 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 366 9. Uppgift saknas
VAR 193 JÄRNIA 16 Loc 236 width 1 MD=9 (16.24) Hur ofta besöker Du andra butiker: Järnia <Se F.16 för fullständig frågetext> 2291 1. Aldrig 3779 2. Någon gång/år 1583 3. Någon gång/kvartal 810 4. Någon gång/månad 81 5. 1-2 gånger/vecka 14 6. 3-4 gånger/vecka 7 7. Minst 5 gånger/vecka 264 9. Uppgift saknas
VAR 194 FÄRGSAM 16 Loc 237 width 1 MD=9 (16.25) Hur ofta besöker Du andra butiker: Färgsam <Se F.16 för fullständig frågetext> 5221 1. Aldrig 2347 2. Någon gång/år 623 3. Någon gång/kvartal 190 4. Någon gång/månad 30 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 413 9. Uppgift saknas
VAR 195 PRESSBYRÅN 16 Loc 238 width 1 MD=9 (16.26) Hur ofta besöker Du andra butiker: Pressbyrån <Se F.16 för fullständig frågetext> 1159 1. Aldrig 2233 2. Någon gång/år 1651 3. Någon gång/kvartal 2203 4. Någon gång/månad 1005 5. 1-2 gånger/vecka 254 6. 3-4 gånger/vecka 79 7. Minst 5 gånger/vecka 245 9. Uppgift saknas
VAR 196 ANNAN KIOSK 16 Loc 239 width 1 MD=9 (16.27) Hur ofta besöker Du andra butiker: Annan kiosk <Se F.16 för fullständig frågetext> 776 1. Aldrig 1732 2. Någon gång/år 1392 3. Någon gång/kvartal 2373 4. Någon gång/månad 1661 5. 1-2 gånger/vecka 437 6. 3-4 gånger/vecka 157 7. Minst 5 gånger/vecka 301 9. Uppgift saknas
VAR 197 TOBAKSAFFÄR 16 Loc 240 width 1 MD=9 (16.28) Hur ofta besöker Du andra butiker: Tobaksaffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 2702 1. Aldrig 1757 2. Någon gång/år 1073 3. Någon gång/kvartal 1594 4. Någon gång/månad 1129 5. 1-2 gånger/vecka 201 6. 3-4 gånger/vecka 103 7. Minst 5 gånger/vecka 270 9. Uppgift saknas
VAR 198 BAR/SJÄLVSERVERING 16 Loc 241 width 1 MD=9 (16.29) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bar/Självservering <Se F.16 för fullständig frågetext> 1346 1. Aldrig 2807 2. Någon gång/år 1892 3. Någon gång/kvartal 1498 4. Någon gång/månad 477 5. 1-2 gånger/vecka 269 6. 3-4 gånger/vecka 219 7. Minst 5 gånger/vecka 321 9. Uppgift saknas
VAR 199 MAC DONALD'S 16 Loc 242 width 1 MD=9 (16.30) Hur ofta besöker Du andra butiker: MacDonald's <Se F.16 för fullständig frågetext> 5669 1. Aldrig 1664 2. Någon gång/år 623 3. Någon gång/kvartal 427 4. Någon gång/månad 88 5. 1-2 gånger/vecka 11 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 343 9. Uppgift saknas
VAR 200 KORVKIOSK/GATUKÖK 16 Loc 243 width 1 MD=9 (16.31) Hur ofta besöker Du andra butiker: Korvkiosk/Gatukök <Se F.16 för fullständig frågetext> 2174 1. Aldrig 2958 2. Någon gång/år 1686 3. Någon gång/kvartal 1316 4. Någon gång/månad 335 5. 1-2 gånger/vecka 49 6. 3-4 gånger/vecka 20 7. Minst 5 gånger/vecka 291 9. Uppgift saknas
VAR 201 BENSINSTATION 16 Loc 244 width 1 MD=9 (16.32) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bensinstation <Se F.16 för fullständig frågetext> 1238 1. Aldrig 564 2. Någon gång/år 555 3. Någon gång/kvartal 2479 4. Någon gång/månad 3299 5. 1-2 gånger/vecka 321 6. 3-4 gånger/vecka 110 7. Minst 5 gånger/vecka 263 9. Uppgift saknas
VAR 202 POSTKONTOR 16 Loc 245 width 1 MD=9 (16.33) Hur ofta besöker Du andra butiker: Postkontor <Se F.16 för fullständig frågetext> 162 1. Aldrig 538 2. Någon gång/år 1185 3. Någon gång/kvartal 4791 4. Någon gång/månad 1769 5. 1-2 gånger/vecka 137 6. 3-4 gånger/vecka 115 7. Minst 5 gånger/vecka 132 9. Uppgift saknas
VAR 203 BANKKONTOR 16 Loc 246 width 1 MD=9 (16.34) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bankkontor <Se F.16 för fullständig frågetext> 316 1. Aldrig 766 2. Någon gång/år 1341 3. Någon gång/kvartal 4682 4. Någon gång/månad 1374 5. 1-2 gånger/vecka 81 6. 3-4 gånger/vecka 75 7. Minst 5 gånger/vecka 194 9. Uppgift saknas
VAR 204 HÄLSOKOSTBUTIK 16 Loc 247 width 1 MD=9 (16.35) Hur ofta besöker Du andra butiker: Hälsokostbutik <Se F.16 för fullständig frågetext> 4827 1. Aldrig 2222 2. Någon gång/år 880 3. Någon gång/kvartal 557 4. Någon gång/månad 80 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 254 9. Uppgift saknas
VAR 205 APOTEK 16 Loc 248 width 1 MD=9 (16.36) Hur ofta besöker Du andra butiker: Apotek <Se F.16 för fullständig frågetext> 341 1. Aldrig 2951 2. Någon gång/år 3395 3. Någon gång/kvartal 1925 4. Någon gång/månad 86 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 12 7. Minst 5 gånger/vecka 115 9. Uppgift saknas
VAR 206 BLOMSTERAFFÄR 16 Loc 249 width 1 MD=9 (16.37) Hur ofta besöker Du andra butiker: Blomsteraffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 598 1. Aldrig 2706 2. Någon gång/år 2818 3. Någon gång/kvartal 2276 4. Någon gång/månad 258 5. 1-2 gånger/vecka 9 6. 3-4 gånger/vecka 7 7. Minst 5 gånger/vecka 157 9. Uppgift saknas
VAR 207 BYGGMATERIALAFFÄR 16 Loc 250 width 1 MD=9 (16.38) Hur ofta besöker Du andra butiker: Byggmaterielaffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 2873 1. Aldrig 3545 2. Någon gång/år 1404 3. Någon gång/kvartal 673 4. Någon gång/månad 69 5. 1-2 gånger/vecka 17 6. 3-4 gånger/vecka 19 7. Minst 5 gånger/vecka 229 9. Uppgift saknas
VAR 208 REKLAM PÅ BIO 16 Loc 251 width 1 MD=9 (16.39) Hur ofta ser Du reklamfilm på bio <Se F.16 för fullständig frågetext> 3623 1. Aldrig 2805 2. Någon gång/år 1237 3. Någon gång/kvartal 844 4. Någon gång/månad 76 5. 1-2 gånger/vecka 12 6. 3-4 gånger/vecka 17 7. Minst 5 gånger/vecka 215 9. Uppgift saknas
VAR 209 REKLAM PÅ TAXI 16 Loc 252 width 1 MD=9 (16.40) Hur ofta ser Du reklam på taxi <Se F.16 för fullständig frågetext> 2738 1. Aldrig 1387 2. Någon gång/år 780 3. Någon gång/kvartal 1105 4. Någon gång/månad 1058 5. 1-2 gånger/vecka 547 6. 3-4 gånger/vecka 937 7. Minst 5 gånger/vecka 277 9. Uppgift saknas
VAR 210 REKLAM IDROTTSPLATSER 16 Loc 253 width 1 MD=9 (16.41) Hur ofta ser Du reklam på idrottsplatser <Se F.16 för fullständig frågetext> 3590 1. Aldrig 2020 2. Någon gång/år 885 3. Någon gång/kvartal 1141 4. Någon gång/månad 639 5. 1-2 gånger/vecka 137 6. 3-4 gånger/vecka 115 7. Minst 5 gånger/vecka 302 9. Uppgift saknas
VAR 211 TÅG ÖVER 10 MIL 16 Loc 254 width 1 MD=9 (16.42) Hur ofta åker Du tåg på sträckor över 10 mil <Se F.16 för fullständig frågetext> 4480 1. Aldrig 3124 2. Någon gång/år 692 3. Någon gång/kvartal 259 4. Någon gång/månad 65 5. 1-2 gånger/vecka 15 6. 3-4 gånger/vecka 18 7. Minst 5 gånger/vecka 176 9. Uppgift saknas
VAR 212 TUNNELBANA 16 Loc 255 width 1 MD=9 (16.43) Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.16 för fullständig frågetext> 5749 1. Aldrig 1743 2. Någon gång/år 318 3. Någon gång/kvartal 243 4. Någon gång/månad 139 5. 1-2 gånger/vecka 117 6. 3-4 gånger/vecka 304 7. Minst 5 gånger/vecka 216 9. Uppgift saknas
VAR 213 TAXI 16 Loc 256 width 1 MD=9 (16.44) Hur ofta åker Du taxi <Se F.16 för fullständig frågetext> 2614 1. Aldrig 3826 2. Någon gång/år 1310 3. Någon gång/kvartal 766 4. Någon gång/månad 108 5. 1-2 gånger/vecka 20 6. 3-4 gånger/vecka 19 7. Minst 5 gånger/vecka 166 9. Uppgift saknas
VAR 214 AFTONBLADET 17 Loc 257 width 1 MD=9 (17) Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall du inte alls läser en tidning kryssa för svarsalternativet "Inga Nr" (17.1) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Aftonbladet Antal nr/år c:a 300 3880 1. Inga nummer 2644 2. Nästan inga nummer 775 3. Ca ett nummer av fyra 298 4. Ca två nummer av fyra 180 5. Ca tre nummer av fyra 437 6. Nästan alla nummer 249 7. Alla nummer 366 9. Uppgift saknas
VAR 215 AFTONBLADET 17 Loc 258 width 1 MD=9 (17.2) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Aftonbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 3949 1. Inga nummer 2504 2. Nästan inga nummer 661 3. Ca ett nummer av fyra 283 4. Ca två nummer av fyra 165 5. Ca tre nummer av fyra 507 6. Nästan alla nummer 294 7. Alla nummer 466 9. Uppgift saknas
VAR 216 EXPRESSEN 17 Loc 259 width 1 MD=9 (17.3) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Expressen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 2854 1. Inga nummer 2676 2. Nästan inga nummer 1136 3. Ca ett nummer av fyra 456 4. Ca två nummer av fyra 296 5. Ca tre nummer av fyra 639 6. Nästan alla nummer 358 7. Alla nummer 414 9. Uppgift saknas
VAR 217 EXPRESSEN 17 Loc 260 width 1 MD=9 (17.4) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Expressen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 2808 1. Inga nummer 2478 2. Nästan inga nummer 1006 3. Ca ett nummer av fyra 437 4. Ca två nummer av fyra 310 5. Ca tre nummer av fyra 869 6. Nästan alla nummer 487 7. Alla nummer 434 9. Uppgift saknas
VAR 218 DAGENS NYHETER 17 Loc 261 width 1 MD=9 (17.6) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Dagens Nyheter <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 5340 1. Inga nummer 1627 2. Nästan inga nummer 422 3. Ca ett nummer av fyra 144 4. Ca två nummer av fyra 103 5. Ca tre nummer av fyra 229 6. Nästan alla nummer 541 7. Alla nummer 423 9. Uppgift saknas
VAR 219 DAGENS NYHETER 17 Loc 262 width 1 MD=9 (17.7) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Dagens Nyheter <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 5426 1. Inga nummer 1503 2. Nästan inga nummer 337 3. Ca ett nummer av fyra 98 4. Ca två nummer av fyra 90 5. Ca tre nummer av fyra 298 6. Nästan alla nummer 616 7. Alla nummer 461 9. Uppgift saknas
VAR 220 SVENSKA DAGBLADET 17 Loc 263 width 1 MD=9 (17.8) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Svenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 6418 1. Inga nummer 1181 2. Nästan inga nummer 238 3. Ca ett nummer av fyra 89 4. Ca två nummer av fyra 54 5. Ca tre nummer av fyra 123 6. Nästan alla nummer 329 7. Alla nummer 397 9. Uppgift saknas
VAR 221 SVENSKA DAGBLADET 17 Loc 264 width 1 MD=9 (17.9) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Svenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 6613 1. Inga nummer 1040 2. Nästan inga nummer 161 3. Ca ett nummer av fyra 61 4. Ca två nummer av fyra 36 5. Ca tre nummer av fyra 114 6. Nästan alla nummer 327 7. Alla nummer 477 9. Uppgift saknas
VAR 222 STOCKHOLMS TIDNINGEN 17 Loc 265 width 1 MD=9 (17.10) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Stockholms Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 7787 1. Inga nummer 466 2. Nästan inga nummer 66 3. Ca ett nummer av fyra 26 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 24 6. Nästan alla nummer 59 7. Alla nummer 383 9. Uppgift saknas
VAR 223 STOCKHOLMS TIDNINGEN 17 Loc 266 width 1 MD=9 (17.11) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Stockholms Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 7816 1. Inga nummer 399 2. Nästan inga nummer 50 3. Ca ett nummer av fyra 15 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 15 6. Nästan alla nummer 56 7. Alla nummer 464 9. Uppgift saknas
VAR 224 GÖTEBORGS-POSTEN 17 Loc 267 width 1 MD=9 (17.12) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Göteborgs-Posten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 6950 1. Inga nummer 677 2. Nästan inga nummer 149 3. Ca ett nummer av fyra 56 4. Ca två nummer av fyra 34 5. Ca tre nummer av fyra 159 6. Nästan alla nummer 433 7. Alla nummer 371 9. Uppgift saknas
VAR 225 GÖTEBORGS-POSTEN 17 Loc 268 width 1 MD=9 (17.13) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Göteborgs-Posten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 6866 1. Inga nummer 658 2. Nästan inga nummer 164 3. Ca ett nummer av fyra 55 4. Ca två nummer av fyra 35 5. Ca tre nummer av fyra 199 6. Nästan alla nummer 421 7. Alla nummer 431 9. Uppgift saknas
VAR 226 GT 17 Loc 269 width 1 MD=9 (17.14) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: GT <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 7089 1. Inga nummer 791 2. Nästan inga nummer 246 3. Ca ett nummer av fyra 109 4. Ca två nummer av fyra 46 5. Ca tre nummer av fyra 89 6. Nästan alla nummer 60 7. Alla nummer 399 9. Uppgift saknas
VAR 227 GT 17 Loc 270 width 1 MD=9 (17.15) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: GT <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 6985 1. Inga nummer 792 2. Nästan inga nummer 220 3. Ca ett nummer av fyra 94 4. Ca två nummer av fyra 68 5. Ca tre nummer av fyra 127 6. Nästan alla nummer 89 7. Alla nummer 454 9. Uppgift saknas
VAR 228 KVÄLLSPOSTEN 17 Loc 271 width 1 MD=9 (17.16) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Kvällsposten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 5930 1. Inga nummer 1155 2. Nästan inga nummer 548 3. Ca ett nummer av fyra 215 4. Ca två nummer av fyra 116 5. Ca tre nummer av fyra 271 6. Nästan alla nummer 203 7. Alla nummer 391 9. Uppgift saknas
VAR 229 KVÄLLSPOSTEN 17 Loc 272 width 1 MD=9 (17.17) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Kvällsposten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 5725 1. Inga nummer 1158 2. Nästan inga nummer 466 3. Ca ett nummer av fyra 207 4. Ca två nummer av fyra 146 5. Ca tre nummer av fyra 367 6. Nästan alla nummer 338 7. Alla nummer 422 9. Uppgift saknas
VAR 230 ARBETET 17 Loc 273 width 1 MD=9 (17.18) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Arbetet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 6745 1. Inga nummer 793 2. Nästan inga nummer 209 3. Ca ett nummer av fyra 81 4. Ca två nummer av fyra 46 5. Ca tre nummer av fyra 121 6. Nästan alla nummer 477 7. Alla nummer 357 9. Uppgift saknas
VAR 231 ARBETET 17 Loc 274 width 1 MD=9 (17.19) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Arbetet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 6831 1. Inga nummer 666 2. Nästan inga nummer 186 3. Ca ett nummer av fyra 62 4. Ca två nummer av fyra 37 5. Ca tre nummer av fyra 121 6. Nästan alla nummer 491 7. Alla nummer 435 9. Uppgift saknas
VAR 232 ARBETAR TIDNINGEN 17 Loc 275 width 1 MD=9 (17.18) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Arbetar-Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 45 6865 1. Inga nummer 544 2. Nästan inga nummer 199 3. Ca ett nummer av fyra 122 4. Ca två nummer av fyra 72 5. Ca tre nummer av fyra 255 6. Nästan alla nummer 350 7. Alla nummer 422 9. Uppgift saknas
VAR 233 SYDSVENSKA DAGBLADET 17 Loc 276 width 1 MD=9 (17.20) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 6709 1. Inga nummer 680 2. Nästan inga nummer 207 3. Ca ett nummer av fyra 90 4. Ca två nummer av fyra 49 5. Ca tre nummer av fyra 152 6. Nästan alla nummer 569 7. Alla nummer 373 9. Uppgift saknas
VAR 234 SYDSVENSKA DAGBLADET 17 Loc 277 width 1 MD=9 (17.21) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 6597 1. Inga nummer 637 2. Nästan inga nummer 199 3. Ca ett nummer av fyra 84 4. Ca två nummer av fyra 49 5. Ca tre nummer av fyra 185 6. Nästan alla nummer 648 7. Alla nummer 430 9. Uppgift saknas
VAR 235 SYDSVENSKAN EXTRA 17 Loc 278 width 1 MD=9 (17.22) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Sydsvenskan Extra <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 45 7411 1. Inga nummer 362 2. Nästan inga nummer 107 3. Ca ett nummer av fyra 62 4. Ca två nummer av fyra 44 5. Ca tre nummer av fyra 176 6. Nästan alla nummer 239 7. Alla nummer 428 9. Uppgift saknas
VAR 236 NERIKES ALLEHANDA 17 Loc 279 width 1 MD=9 (17.23) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 6424 1. Inga nummer 181 2. Nästan inga nummer 28 3. Ca ett nummer av fyra 11 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 31 6. Nästan alla nummer 122 7. Alla nummer 2023 9. Uppgift saknas
VAR 237 NORRKÖPINGS TIDNINGAR 17 Loc 280 width 1 MD=9 (17.24) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Norrköpings Tidningar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 6532 1. Inga nummer 131 2. Nästan inga nummer 20 3. Ca ett nummer av fyra 14 4. Ca två nummer av fyra 8 5. Ca tre nummer av fyra 16 6. Nästan alla nummer 82 7. Alla nummer 2026 9. Uppgift saknas
VAR 238 NYA WERMLANDS TIDN 17 Loc 281 width 1 MD=9 (17.25) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Nya Wermlands Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 6363 1. Inga nummer 211 2. Nästan inga nummer 45 3. Ca ett nummer av fyra 26 4. Ca två nummer av fyra 19 5. Ca tre nummer av fyra 29 6. Nästan alla nummer 115 7. Alla nummer 2021 9. Uppgift saknas
VAR 239 UPSALA NYA TIDNING 17 Loc 282 width 1 MD=9 (17.26) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Upsala Nya Tidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 6401 1. Inga nummer 200 2. Nästan inga nummer 39 3. Ca ett nummer av fyra 21 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 33 6. Nästan alla nummer 103 7. Alla nummer 2021 9. Uppgift saknas
VAR 240 VESTMANLANDS LÄNS TIDN17 Loc 283 width 1 MD=9 (17.27) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vestmanlands Läns Tidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 6460 1. Inga nummer 171 2. Nästan inga nummer 28 3. Ca ett nummer av fyra 18 4. Ca två nummer av fyra 5 5. Ca tre nummer av fyra 23 6. Nästan alla nummer 105 7. Alla nummer 2019 9. Uppgift saknas
VAR 241 ÖSTGÖTA CORRESP 17 Loc 284 width 1 MD=9 (17.28) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Östgöta Correspondenten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 6407 1. Inga nummer 192 2. Nästan inga nummer 40 3. Ca ett nummer av fyra 8 4. Ca två nummer av fyra 5 5. Ca tre nummer av fyra 26 6. Nästan alla nummer 129 7. Alla nummer 2022 9. Uppgift saknas
VAR 242 ALLAS VECKOTIDN 17 Loc 285 width 1 MD=9 (17.29) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allas veckotidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5766 1. Inga nummer 1769 2. Nästan inga nummer 443 3. Ca ett nummer av fyra 121 4. Ca två nummer av fyra 58 5. Ca tre nummer av fyra 172 6. Nästan alla nummer 228 7. Alla nummer 272 9. Uppgift saknas
VAR 243 ALLERS 17 Loc 286 width 1 MD=9 (17.30) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allers <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4994 1. Inga nummer 2223 2. Nästan inga nummer 544 3. Ca ett nummer av fyra 161 4. Ca två nummer av fyra 69 5. Ca tre nummer av fyra 203 6. Nästan alla nummer 391 7. Alla nummer 244 9. Uppgift saknas
VAR 244 DAMERNAS 17 Loc 287 width 1 MD=9 (17.31) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Damernas <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5548 1. Inga nummer 1897 2. Nästan inga nummer 593 3. Ca ett nummer av fyra 142 4. Ca två nummer av fyra 63 5. Ca tre nummer av fyra 154 6. Nästan alla nummer 133 7. Alla nummer 299 9. Uppgift saknas
VAR 245 HEMMETS JOURNAL 17 Loc 288 width 1 MD=9 (17.32) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hemmets Journal <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4685 1. Inga nummer 1991 2. Nästan inga nummer 687 3. Ca ett nummer av fyra 248 4. Ca två nummer av fyra 134 5. Ca tre nummer av fyra 285 6. Nästan alla nummer 574 7. Alla nummer 225 9. Uppgift saknas
VAR 246 HEMMETS VECKOTIDNING 17 Loc 289 width 1 MD=9 (17.33) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hemmets Veckotidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5045 1. Inga nummer 2134 2. Nästan inga nummer 567 3. Ca ett nummer av fyra 172 4. Ca två nummer av fyra 89 5. Ca tre nummer av fyra 190 6. Nästan alla nummer 407 7. Alla nummer 225 9. Uppgift saknas
VAR 247 HUSMODERN 17 Loc 290 width 1 MD=9 (17.34) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Husmodern <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år ca 52 5836 1. Inga nummer 1914 2. Nästan inga nummer 420 3. Ca ett nummer av fyra 119 4. Ca två nummer av fyra 55 5. Ca tre nummer av fyra 88 6. Nästan alla nummer 123 7. Alla nummer 274 9. Uppgift saknas
VAR 248 HÄNT I VECKAN 17 Loc 291 width 1 MD=9 (17.35) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hänt i veckan <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4875 1. Inga nummer 2493 2. Nästan inga nummer 661 3. Ca ett nummer av fyra 173 4. Ca två nummer av fyra 97 5. Ca tre nummer av fyra 130 6. Nästan alla nummer 127 7. Alla nummer 273 9. Uppgift saknas
VAR 249 ICA-KURIREN 17 Loc 292 width 1 MD=9 (17.36) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa av: ICA- Kuriren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 46 4380 1. Inga nummer 1649 2. Nästan inga nummer 616 3. Ca ett nummer av fyra 221 4. Ca två nummer av fyra 142 5. Ca tre nummer av fyra 435 6. Nästan alla nummer 1156 7. Alla nummer 230 9. Uppgift saknas
VAR 250 LAND 17 Loc 293 width 1 MD=9 (17.37) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Land <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 49 5490 1. Inga nummer 1163 2. Nästan inga nummer 382 3. Ca ett nummer av fyra 172 4. Ca två nummer av fyra 96 5. Ca tre nummer av fyra 350 6. Nästan alla nummer 948 7. Alla nummer 228 9. Uppgift saknas
VAR 251 LEKTYR 17 Loc 294 width 1 MD=9 (17.38) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Lektyr <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 6153 1. Inga nummer 1595 2. Nästan inga nummer 496 3. Ca ett nummer av fyra 154 4. Ca två nummer av fyra 65 5. Ca tre nummer av fyra 49 6. Nästan alla nummer 37 7. Alla nummer 280 9. Uppgift saknas
VAR 252 MIN VÄRLD 17 Loc 295 width 1 MD=9 (17.39) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa av: Min Värld <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 7121 1. Inga nummer 927 2. Nästan inga nummer 197 3. Ca ett nummer av fyra 76 4. Ca två nummer av fyra 37 5. Ca tre nummer av fyra 68 6. Nästan alla nummer 134 7. Alla nummer 269 9. Uppgift saknas
VAR 253 VECKANS NOVELL 17 Loc 296 width 1 MD=9 (17.40) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckans Novell <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 7664 1. Inga nummer 552 2. Nästan inga nummer 153 3. Ca ett nummer av fyra 61 4. Ca två nummer av fyra 31 5. Ca tre nummer av fyra 47 6. Nästan alla nummer 36 7. Alla nummer 285 9. Uppgift saknas
VAR 254 RÖSTER I RADIO & TV 17 Loc 297 width 1 MD=9 (17.41) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Röster i Radio & TV <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 6140 1. Inga nummer 1819 2. Nästan inga nummer 283 3. Ca ett nummer av fyra 71 4. Ca två nummer av fyra 30 5. Ca tre nummer av fyra 63 6. Nästan alla nummer 136 7. Alla nummer 287 9. Uppgift saknas
VAR 255 SAXONS 17 Loc 298 width 1 MD=9 (17.42) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Saxons <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 6420 1. Inga nummer 1416 2. Nästan inga nummer 367 3. Ca ett nummer av fyra 95 4. Ca två nummer av fyra 64 5. Ca tre nummer av fyra 89 6. Nästan alla nummer 133 7. Alla nummer 245 9. Uppgift saknas
VAR 256 STOPP 17 Loc 299 width 1 MD=9 (17.43) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Stopp <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 6711 1. Inga nummer 1196 2. Nästan inga nummer 383 3. Ca ett nummer av fyra 102 4. Ca två nummer av fyra 53 5. Ca tre nummer av fyra 42 6. Nästan alla nummer 42 7. Alla nummer 300 9. Uppgift saknas
VAR 257 DAM 17 Loc 300 width 1 MD=9 (17.44) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dam <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5839 1. Inga nummer 1807 2. Nästan inga nummer 449 3. Ca ett nummer av fyra 148 4. Ca två nummer av fyra 67 5. Ca tre nummer av fyra 118 6. Nästan alla nummer 145 7. Alla nummer 256 9. Uppgift saknas
VAR 258 VECKOREVYN 17 Loc 301 width 1 MD=9 (17.45) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckorevyn <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5768 1. Inga nummer 1600 2. Nästan inga nummer 538 3. Ca ett nummer av fyra 222 4. Ca två nummer av fyra 115 5. Ca tre nummer av fyra 164 6. Nästan alla nummer 131 7. Alla nummer 291 9. Uppgift saknas
VAR 259 VI 17 Loc 302 width 1 MD=9 (17.46) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 45 6584 1. Inga nummer 991 2. Nästan inga nummer 235 3. Ca ett nummer av fyra 93 4. Ca två nummer av fyra 54 5. Ca tre nummer av fyra 147 6. Nästan alla nummer 460 7. Alla nummer 265 9. Uppgift saknas
VAR 260 ÅRET RUNT 17 Loc 303 width 1 MD=9 (17.47) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Året Runt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4394 1. Inga nummer 2327 2. Nästan inga nummer 711 3. Ca ett nummer av fyra 248 4. Ca två nummer av fyra 123 5. Ca tre nummer av fyra 255 6. Nästan alla nummer 573 7. Alla nummer 198 9. Uppgift saknas
VAR 261 DET BÄSTA 17 Loc 304 width 1 MD=9 (17.48) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Det Bästa <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 6764 1. Inga nummer 993 2. Nästan inga nummer 221 3. Ca ett nummer av fyra 68 4. Ca två nummer av fyra 41 5. Ca tre nummer av fyra 112 6. Nästan alla nummer 358 7. Alla nummer 272 9. Uppgift saknas
VAR 262 MÅNADS JOURNALEN 17 Loc 305 width 1 MD=9 (17.49) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Journalen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7746 1. Inga nummer 487 2. Nästan inga nummer 127 3. Ca ett nummer av fyra 40 4. Ca två nummer av fyra 17 5. Ca tre nummer av fyra 31 6. Nästan alla nummer 98 7. Alla nummer 283 9. Uppgift saknas
VAR 263 FEMINA 17 Loc 306 width 1 MD=9 (17.50) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Femina Månadens Magasin <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7095 1. Inga nummer 980 2. Nästan inga nummer 204 3. Ca ett nummer av fyra 59 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 53 6. Nästan alla nummer 137 7. Alla nummer 287 9. Uppgift saknas
VAR 264 VI FÖRÄLDRAR 17 Loc 307 width 1 MD=9 (17.51) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi Föräldrar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7065 1. Inga nummer 862 2. Nästan inga nummer 251 3. Ca ett nummer av fyra 68 4. Ca två nummer av fyra 32 5. Ca tre nummer av fyra 79 6. Nästan alla nummer 188 7. Alla nummer 284 9. Uppgift saknas
VAR 265 TURIST 17 Loc 308 width 1 MD=9 (17.52) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Turist <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 7712 1. Inga nummer 303 2. Nästan inga nummer 101 3. Ca ett nummer av fyra 36 4. Ca två nummer av fyra 30 5. Ca tre nummer av fyra 85 6. Nästan alla nummer 277 7. Alla nummer 285 9. Uppgift saknas
VAR 266 VÅR BOSTAD 17 Loc 309 width 1 MD=9 (17.53) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vår Bostad <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 5727 1. Inga nummer 1016 2. Nästan inga nummer 418 3. Ca ett nummer av fyra 148 4. Ca två nummer av fyra 77 5. Ca tre nummer av fyra 374 6. Nästan alla nummer 810 7. Alla nummer 259 9. Uppgift saknas
VAR 267 ALLT OM MAT 17 Loc 310 width 1 MD=9 (17.54) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt om mat <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 16 5525 1. Inga nummer 1797 2. Nästan inga nummer 608 3. Ca ett nummer av fyra 156 4. Ca två nummer av fyra 62 5. Ca tre nummer av fyra 140 6. Nästan alla nummer 265 7. Alla nummer 276 9. Uppgift saknas
VAR 268 HÄLSA 17 Loc 311 width 1 MD=9 (17.55) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hälsa <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7425 1. Inga nummer 690 2. Nästan inga nummer 201 3. Ca ett nummer av fyra 75 4. Ca två nummer av fyra 23 5. Ca tre nummer av fyra 47 6. Nästan alla nummer 89 7. Alla nummer 279 9. Uppgift saknas
VAR 269 MÅ BRA 17 Loc 312 width 1 MD=9 (17.56) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Må Bra <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 7538 1. Inga nummer 640 2. Nästan inga nummer 199 3. Ca ett nummer av fyra 48 4. Ca två nummer av fyra 23 5. Ca tre nummer av fyra 42 6. Nästan alla nummer 63 7. Alla nummer 276 9. Uppgift saknas
VAR 270 DINA PENGAR 17 Loc 313 width 1 MD=9 (17.57) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dina Pengar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 7616 1. Inga nummer 488 2. Nästan inga nummer 154 3. Ca ett nummer av fyra 63 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 54 6. Nästan alla nummer 160 7. Alla nummer 282 9. Uppgift saknas
VAR 271 PRIVATA AFFÄRER 17 Loc 314 width 1 MD=9 (17.58) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Privata Affärer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7414 1. Inga nummer 617 2. Nästan inga nummer 235 3. Ca ett nummer av fyra 74 4. Ca två nummer av fyra 35 5. Ca tre nummer av fyra 50 6. Nästan alla nummer 121 7. Alla nummer 283 9. Uppgift saknas
VAR 272 ANTIK & AUKTION 17 Loc 315 width 1 MD=9 (17.59) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Antik & Auktion <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7781 1. Inga nummer 438 2. Nästan inga nummer 124 3. Ca ett nummer av fyra 39 4. Ca två nummer av fyra 25 5. Ca tre nummer av fyra 42 6. Nästan alla nummer 95 7. Alla nummer 285 9. Uppgift saknas
VAR 273 METALLARBETAREN 17 Loc 316 width 1 MD=9 (17.60) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Metallarbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7415 1. Inga nummer 355 2. Nästan inga nummer 149 3. Ca ett nummer av fyra 61 4. Ca två nummer av fyra 49 5. Ca tre nummer av fyra 154 6. Nästan alla nummer 369 7. Alla nummer 277 9. Uppgift saknas
VAR 274 TEKNIKENS VÄRLD 17 Loc 317 width 1 MD=9 (17.61) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Teknikens Värld <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 6210 1. Inga nummer 1427 2. Nästan inga nummer 504 3. Ca ett nummer av fyra 167 4. Ca två nummer av fyra 64 5. Ca tre nummer av fyra 74 6. Nästan alla nummer 102 7. Alla nummer 281 9. Uppgift saknas
VAR 275 ELEKTRONIK 17 Loc 318 width 1 MD=9 (17.62) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Elektronik <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 7861 1. Inga nummer 427 2. Nästan inga nummer 134 3. Ca ett nummer av fyra 51 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 23 6. Nästan alla nummer 27 7. Alla nummer 296 9. Uppgift saknas
VAR 276 FOTO 17 Loc 319 width 1 MD=9 (17.63) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Foto <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 7447 1. Inga nummer 689 2. Nästan inga nummer 201 3. Ca ett nummer av fyra 61 4. Ca två nummer av fyra 29 5. Ca tre nummer av fyra 56 6. Nästan alla nummer 55 7. Alla nummer 291 9. Uppgift saknas
VAR 277 NY TEKNIK 17 Loc 320 width 1 MD=9 (17.64) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Ny Teknik <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 7334 1. Inga nummer 601 2. Nästan inga nummer 217 3. Ca ett nummer av fyra 75 4. Ca två nummer av fyra 41 5. Ca tre nummer av fyra 83 6. Nästan alla nummer 189 7. Alla nummer 289 9. Uppgift saknas
VAR 278 VECKANS AFFÄRER 17 Loc 321 width 1 MD=9 (17.65) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckans Affärer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 45 6853 1. Inga nummer 874 2. Nästan inga nummer 357 3. Ca ett nummer av fyra 142 4. Ca två nummer av fyra 47 5. Ca tre nummer av fyra 126 6. Nästan alla nummer 149 7. Alla nummer 281 9. Uppgift saknas
VAR 279 DAGENS INDUSTRI 17 Loc 322 width 1 MD=9 (17.66) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dagens Industri <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 224 7551 1. Inga nummer 436 2. Nästan inga nummer 216 3. Ca ett nummer av fyra 81 4. Ca två nummer av fyra 34 5. Ca tre nummer av fyra 102 6. Nästan alla nummer 120 7. Alla nummer 289 9. Uppgift saknas
VAR 280 MOTOR 17 Loc 323 width 1 MD=9 (17.67) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Motor <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7047 1. Inga nummer 726 2. Nästan inga nummer 239 3. Ca ett nummer av fyra 82 4. Ca två nummer av fyra 35 5. Ca tre nummer av fyra 99 6. Nästan alla nummer 319 7. Alla nummer 282 9. Uppgift saknas
VAR 281 BILSPORT 17 Loc 324 width 1 MD=9 (17.68) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Bilsport <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 24 7063 1. Inga nummer 819 2. Nästan inga nummer 302 3. Ca ett nummer av fyra 115 4. Ca två nummer av fyra 53 5. Ca tre nummer av fyra 90 6. Nästan alla nummer 101 7. Alla nummer 286 9. Uppgift saknas
VAR 282 VI BILÄGARE 17 Loc 325 width 1 MD=9 (17.69) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi bilägare <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 5476 1. Inga nummer 1305 2. Nästan inga nummer 477 3. Ca ett nummer av fyra 134 4. Ca två nummer av fyra 104 5. Ca tre nummer av fyra 282 6. Nästan alla nummer 781 7. Alla nummer 270 9. Uppgift saknas
VAR 283 TRAILER 17 Loc 326 width 1 MD=9 (17.70) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Trailer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 7905 1. Inga nummer 342 2. Nästan inga nummer 113 3. Ca ett nummer av fyra 54 4. Ca två nummer av fyra 24 5. Ca tre nummer av fyra 38 6. Nästan alla nummer 68 7. Alla nummer 285 9. Uppgift saknas
VAR 284 FOTBOLL 17 Loc 327 width 1 MD=9 (17.71) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fotboll <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 7532 1. Inga nummer 393 2. Nästan inga nummer 158 3. Ca ett nummer av fyra 76 4. Ca två nummer av fyra 41 5. Ca tre nummer av fyra 96 6. Nästan alla nummer 257 7. Alla nummer 276 9. Uppgift saknas
VAR 285 MC-NYTT 17 Loc 328 width 1 MD=9 (17.72) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: MC-Nytt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7513 1. Inga nummer 606 2. Nästan inga nummer 220 3. Ca ett nummer av fyra 81 4. Ca två nummer av fyra 30 5. Ca tre nummer av fyra 56 6. Nästan alla nummer 42 7. Alla nummer 281 9. Uppgift saknas
VAR 286 MOTOR TREND 17 Loc 329 width 1 MD=9 (17.73) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Motor Trend <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 8091 1. Inga nummer 306 2. Nästan inga nummer 97 3. Ca ett nummer av fyra 23 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 7 6. Nästan alla nummer 5 7. Alla nummer 287 9. Uppgift saknas
VAR 287 START & SPEED 17 Loc 330 width 1 MD=9 (17.74) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Start & Speed <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7898 1. Inga nummer 423 2. Nästan inga nummer 139 3. Ca ett nummer av fyra 37 4. Ca två nummer av fyra 15 5. Ca tre nummer av fyra 22 6. Nästan alla nummer 10 7. Alla nummer 285 9. Uppgift saknas
VAR 288 POWER MAGAZINE 17 Loc 331 width 1 MD=9 (17.75) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Power Magazine <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 8168 1. Inga nummer 233 2. Nästan inga nummer 70 3. Ca ett nummer av fyra 26 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 14 6. Nästan alla nummer 14 7. Alla nummer 288 9. Uppgift saknas
VAR 289 HIFI & MUSIK 17 Loc 332 width 1 MD=9 (17.76) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hifi & Musik <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 7847 1. Inga nummer 445 2. Nästan inga nummer 135 3. Ca ett nummer av fyra 43 4. Ca två nummer av fyra 24 5. Ca tre nummer av fyra 17 6. Nästan alla nummer 31 7. Alla nummer 287 9. Uppgift saknas
VAR 290 BÅTNYTT 17 Loc 333 width 1 MD=9 (17.77) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båtnytt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 14 7295 1. Inga nummer 742 2. Nästan inga nummer 266 3. Ca ett nummer av fyra 78 4. Ca två nummer av fyra 37 5. Ca tre nummer av fyra 48 6. Nästan alla nummer 83 7. Alla nummer 280 9. Uppgift saknas
VAR 291 BÅTÄGARE 17 Loc 334 width 1 MD=9 (17.78) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båtägare <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 7648 1. Inga nummer 525 2. Nästan inga nummer 194 3. Ca ett nummer av fyra 54 4. Ca två nummer av fyra 32 5. Ca tre nummer av fyra 37 6. Nästan alla nummer 59 7. Alla nummer 280 9. Uppgift saknas
VAR 292 PÅ KRYSS TILL RORS 17 Loc 335 width 1 MD=9 (17.79) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: På Kryss Till Rors <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 9 8133 1. Inga nummer 223 2. Nästan inga nummer 73 3. Ca ett nummer av fyra 18 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 21 6. Nästan alla nummer 59 7. Alla nummer 289 9. Uppgift saknas
VAR 293 KALLE ANKA 17 Loc 336 width 1 MD=9 (17.80) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kalle Anka <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5598 1. Inga nummer 1880 2. Nästan inga nummer 517 3. Ca ett nummer av fyra 164 4. Ca två nummer av fyra 90 5. Ca tre nummer av fyra 105 6. Nästan alla nummer 192 7. Alla nummer 283 9. Uppgift saknas
VAR 294 SVENSK JAKT 17 Loc 337 width 1 MD=9 (17.81) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Svensk Jakt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7417 1. Inga nummer 493 2. Nästan inga nummer 168 3. Ca ett nummer av fyra 57 4. Ca två nummer av fyra 44 5. Ca tre nummer av fyra 100 6. Nästan alla nummer 282 7. Alla nummer 268 9. Uppgift saknas
VAR 295 JAKTMARKER & FISKEVAT 17 Loc 338 width 1 MD=9 (17.82) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Jaktmarker & Fiskevatten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7426 1. Inga nummer 541 2. Nästan inga nummer 214 3. Ca ett nummer av fyra 69 4. Ca två nummer av fyra 45 5. Ca tre nummer av fyra 84 6. Nästan alla nummer 177 7. Alla nummer 273 9. Uppgift saknas
VAR 296 AFFISCHPELARE 18 Loc 339 width 1 MD=9 18 Utomhusreklam. Hur ofta kan Du se reklam på följande slag av reklamplatser? (18.1) Affischpelare 358 1. Aldrig 1213 2. Någon gång/år 873 3. Någon gång/kvartal 1537 4. Någon gång/månad 1666 5. 1-2 gånger/vecka 926 6. 3-4 gånger/vecka 2031 7. Minst 5 gånger/vecka 225 9. Uppgift saknas
VAR 297 AFFISCHTAVLOR 18 Loc 340 width 1 MD=9 (18.2) Affischtavlor <Se F.18 för fullständig frågetext> 439 1. Aldrig 1296 2. Någon gång/år 1000 3. Någon gång/kvartal 1831 4. Någon gång/månad 1631 5. 1-2 gånger/vecka 840 6. 3-4 gånger/vecka 1533 7. Minst 5 gånger/vecka 259 9. Uppgift saknas
VAR 298 SIDOSKYLTAR 18 Loc 341 width 1 MD=9 (18.3) Sidoskyltar på bussar <Se F.18 för fullständig frågetext> 377 1. Aldrig 789 2. Någon gång/år 671 3. Någon gång/kvartal 1339 4. Någon gång/månad 1709 5. 1-2 gånger/vecka 1256 6. 3-4 gånger/vecka 2442 7. Minst 5 gånger/vecka 246 9. Uppgift saknas
VAR 299 BAKSIDESSKYLTAR 18 Loc 342 width 1 MD=9 (18.4) Baksidesskyltar på bussar <Se F.18 för fullständig frågetext> 512 1. Aldrig 830 2. Någon gång/år 705 3. Någon gång/kvartal 1336 4. Någon gång/månad 1644 5. 1-2 gånger/vecka 1234 6. 3-4 gånger/vecka 2320 7. Minst 5 gånger/vecka 248 9. Uppgift saknas
VAR 300 FÖRARPLATSSKYLTAR 18 Loc 343 width 1 MD=9 (18.5) Förarplatsskyltar <Se F.18 för fullständig frågetext> 2016 1. Aldrig 2106 2. Någon gång/år 986 3. Någon gång/kvartal 1234 4. Någon gång/månad 762 5. 1-2 gånger/vecka 484 6. 3-4 gånger/vecka 958 7. Minst 5 gånger/vecka 283 9. Uppgift saknas
VAR 301 SKÖNHETSARTIKLAR 22 Loc 344 width 1 MD=9 (22) Ange så noggrant som möjligt hur ofta Du själv köper nedanstående produkter. Var vänlig svara med kryss på varje rad! (22.1) Skönhetsartiklar 2286 1. Aldrig 2905 2. Någon gång/år 1874 3. Någon gång/kvartal 1244 4. Någon gång/månad 77 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 439 9. Uppgift saknas
VAR 302 TANDKRÄM 22 Loc 345 width 1 MD=9 (22.2) Tandkräm <Se F.(22) för fullständig frågetext> 590 1. Aldrig 1066 2. Någon gång/år 2372 3. Någon gång/kvartal 4459 4. Någon gång/månad 191 5. 1-2 gånger/vecka 7 6. 3-4 gånger/vecka 10 7. Minst 5 gånger/vecka 134 9. Uppgift saknas
VAR 303 TVÅL 22 Loc 346 width 1 MD=9 (22.3) Tvål <Se F.(22) för fullständig frågetext> 563 1. Aldrig 1001 2. Någon gång/år 2235 3. Någon gång/kvartal 4563 4. Någon gång/månad 261 5. 1-2 gånger/vecka 13 6. 3-4 gånger/vecka 11 7. Minst 5 gånger/vecka 182 9. Uppgift saknas
VAR 304 MASKINDISKMEDEL 22 Loc 347 width 1 MD=9 (22.4) Maskindiskmedel <Se F.(22) för fullständig frågetext> 4836 1. Aldrig 952 2. Någon gång/år 1358 3. Någon gång/kvartal 1150 4. Någon gång/månad 29 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 498 9. Uppgift saknas
VAR 305 HANDDISKMEDEL 22 Loc 348 width 1 MD=9 (22.5) Handdiskmedel <Se F.(22) för fullständig frågetext> 1144 1. Aldrig 1466 2. Någon gång/år 2831 3. Någon gång/kvartal 3092 4. Någon gång/månad 77 5. 1-2 gånger/vecka 8 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 206 9. Uppgift saknas
VAR 306 RENGÖRINGSMEDEL 22 Loc 349 width 1 MD=9 (22.6) Rengöringsmedel <Se F.(22) för fullständig frågetext> 999 1. Aldrig 1717 2. Någon gång/år 2987 3. Någon gång/kvartal 2838 4. Någon gång/månad 65 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 214 9. Uppgift saknas
VAR 307 TVÄTTMEDEL 22 Loc 350 width 1 MD=9 (22.7) Tvättmedel <Se F.(22) för fullständig frågetext> 1010 1. Aldrig 1284 2. Någon gång/år 2826 3. Någon gång/kvartal 3430 4. Någon gång/månad 109 5. 1-2 gånger/vecka 6 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 160 9. Uppgift saknas
VAR 308 GOLVVÅRSMEDEL 22 Loc 351 width 1 MD=9 (22.8) Golvvårdsmedel <Se F.(22) för fullständig frågetext> 2480 1. Aldrig 2904 2. Någon gång/år 1877 3. Någon gång/kvartal 1133 4. Någon gång/månad 26 5. 1-2 gånger/vecka 5 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 399 9. Uppgift saknas
VAR 309 KAFFE 22 Loc 352 width 1 MD=9 (22.9) Kaffe <Se F.(22) för fullständig frågetext> 679 1. Aldrig 744 2. Någon gång/år 1351 3. Någon gång/kvartal 4440 4. Någon gång/månad 1446 5. 1-2 gånger/vecka 28 6. 3-4 gånger/vecka 14 7. Minst 5 gånger/vecka 127 9. Uppgift saknas
VAR 310 ÖL 22 Loc 353 width 1 MD=9 (22.10) Öl <Se F.(22) för fullständig frågetext> 1458 1. Aldrig 1212 2. Någon gång/år 1448 3. Någon gång/kvartal 3112 4. Någon gång/månad 1297 5. 1-2 gånger/vecka 86 6. 3-4 gånger/vecka 34 7. Minst 5 gånger/vecka 182 9. Uppgift saknas