ORVESTO 85-I
                SSD 0421

              Primärforskare
               Testologen AB
                Box 2050
              191 02 Sollentuna

             Första SSD-Upplagan
               April 1996

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ORVESTO 85-I samlades ursprungligen in av
  TESTOLOGEN AB, som ett led i företagets regelbundet
  återkommande räckviddsundersökning Sverige Nu. Varken SSD
  eller primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar
  som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  BAKGRUND

  Ingemar Lindberg:
  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........
  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s. 14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen (inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer, en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter m.m.) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s.k. single -source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa data
  direkt mot varandra. Dittils hade de insamlats var för sig i
  olika undersökningar, viket gjorde media-analyserna svåra och
  otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor mängd
  information skulle insamlas från ett och samma urval. Det
  medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken, dvs
  typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde därför 1965
  ett stort upplagt metodexperiment, i vilket effekten av
  kontaktform i kombination med skaltyp undersöktes. Resultatet
  blev att man valde en 16-gradig läsfrekvensskala i kombination
  med postal kontaktform. (Se vidare Cerha J, 1967: Selective
  Mass Communication, sid 119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper : OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  ORVESTO 1984 - Logo och ny skala
  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1984 I s. 6ff)

  Från och med ORVESTO 1984 lämnar Testologen den skala som
  tillämpats sedan 1965 för mätning av svenska folkets läsvanor,
  den sk 16-gradiga läsfrekvensskalan. I dess ställe kommer den
  "nygamla" 7-gradiga nummer-skalan, kombinerad med visning av
  tidningens logotype. Denna skala tillämpar Testologen redan
  för Fack-ORVESTO sedan 1973. Dessutom har den testats i flera
  omgångar på konsumenturval, senast våren 1983 i kombination
  med logotyper.

  Den nya skalan är direkt relaterad till det man försöker mäta
  i räckviddsundersökningar, nämligen sannolikheten för
  exponering av ett genomsnittligt nummer av periodiskt
  utkommande publikationer. Den tidigare använda skalan
  förutsatte bl.a. att tidningar har en regelbunden
  periodicitet, typ dags-, vecko-, månadsutgivning etc.
  Verkligheten är annorlunda, t.ex. Land (49 nr/år), Vi (45),
  Veckans Affärer (45), Foto (10), Vår Bostad (11), Båt-Nytt
  (14), Allt om Mat (16) etc. Dessa avvikelser har inte kunnat
  beaktas med den tidigare skalan, vilket i varje fall
  marginellt kan ha gynnnat resp. missgynnat vissa
  publikationer. Genom att i den nya skalan ange antal utgåvor
  per år bör detta problem elimineras.

   Förväxling av tidningstitlar är ett stort problem i många
  länder, där antalet titlar av vissa typer är mycket större än
  i Sverige. Förväxlingsrisken gäller i första hand
  sällan-läsare. Denna risk är visserligen liten i Sverige men
  användning av logotyper bör i princip eliminera den.

  Allmänna förutsättningar: urval, bortfall etc.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät. Under
  vintern och våren 1985 genomfördes tre omgångar "Sverige Nu".
  Totalt omfattade urvalet för dessa tre omgångar 8.550 personer
  15-70 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet har av Dafa
  dragits systematiskt ur SPAR.

  Av det totala urvalet på 8.550 personer har 969 definierats av
  företaget som "ej målgruppsaktuella". Här ingår 24 avlidna, 5
  som vistas utomlands, 12 i militärtjänst, 53 bortresta
  utomlands under undersökningsperioden, 8 ej svensktalande, 49
  okända men skrivna å kommun, 16 under sjukhusvård, 156 sjuka i
  hemmet samt 646 (50%) ur gruppen "ej anträffbara". Den
  sistnämnda gruppen har definierats med utgångspunkt från en
  specialstudie som utvisat att ca 50% av de ej anträffbara ej
  tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de tre omgångarna utgör således 5.469
  personer varav 2.112, utgörande 28%, ej besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "Inget intresse för
  undersökningen" 1.165 personer, "Tidsbrist" 188, "Ingen
  kontakt. Minst 5 kontaktförsök" 113 och "Ej anträffbar" 1.292.

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form uppmuntran för cett inskickat svar. De som
  därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet
  och genom viktning - beräknar undersökningsledningen en
  väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första kvartalet
  1985 6.041 personer istället för 5.469 faktiskt insända
  godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar därför den
  viktade svarsfrekvensen till 81% av nettourvalet.

  Fältarbetet pågick under tiden 30 oktober 1984 - 21 februari
  1985.

  Ovanstående uppgifter har hämtats ur rapporten ORVESTO 1985-I
  utgiven av Testologen AB.

  SUMMARY IN ENGLISH

   The ORVESTO studies contains coverage figures for most of the
  daily press, for weekly and monthly magazines and the motoring
  and trade union press. The target groups are defined
  demographically, and geographically, and by interests,
  purchasing habits, ownership and planned future purchasing. A
  new report is published every sixth month with updated
  information.

  
             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 106  (2)FÖLJER SVENSK POLITIK 66 (3)LOC 170 WIDTH 1
                        (4)MD=0 or GE 9

   (6) 66 Hur mycket följer du med vad som händer i svensk
  politik?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      107 1.  Nästan allt
      228 2.  En hel del
      96 3.  Något
      50 4.  Mycket lite
      35 5.  Inte alls

      214 0.  Bortfall
       4 9.  Uppgift saknas
  
  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0421 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Sverige Nu omgång 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Födelseår 9 Län 10 Kommun 11 Tidning 1 12 Läsfrekvenser: Tidning 1 13 Tidning 2 14 Läsfrekvenser: Tidning 2 15 Tidning 3 16 Läsfrekvenser: Tidning 3 17 Tidning 4 18 Läsfrekvenser: Tidning 4 19 Tidning 5 20 Läsfrekvenser: Tidning 5 21 Tidning 6 22 Läsfrekvenser: Tidning 6 23 Tidning 7 24 Läsfrekvenser: Tidning 7 25 Gratistidningar i malmöregionen : AT-arbetartidningen 26 Gratistidningar i malmöregionen: Sydsvenska Dagbladet Extra 27 Personliga uppgifter: Kön 28 Personliga uppgifter: Ålder 29 Personliga uppgifter: Civilstånd 30 Personliga uppgifter: Hushållsposition 31 Personliga uppgifter: Sysselsättning 32 Personliga uppgifter: Utbildning 33 Personliga uppgifter: Ortsstorlek 34 Personliga uppgifter: Boendeform 35 Antal hushållsmedlemmar: under 2 år 36 Antal hushållsmedlemmar: 2-6 år 37 Antal hushållsmedlemmar: 7-10 år 38 Antal hushållsmedlemmar: 11-14 år 39 Antal hushållsmedlemmar: 15-19 år 40 Antal hushållsmedlemmar: 20-45 år 41 Antal hushållsmedlemmar: 46-69 år 42 Antal hushållsmedlemmar: 70 år eller äldre 43 Antal hushållsmedlemmar: Totalt 44 Personlig inkomst 45 Hushållets totala inkomsten 46 Körkort för personbil 47 Bio 48 Innehav: Villa/radhus/kedjehus 49 Innehav: Fritidshus 50 Innehav: Husvagn 51 Innehav: Fabriksny personbil (högst 2år) 52 Innehav: Begagnad personbil (över 2år) 53 Innehav: Bilradio/bilstereo 54 Innehav: Mobiltelefon 55 Innehav: Segelbåt 56 Innehav: Motorbåt 57 Innehav: Roddbåt/eka eller dylikt 58 Innehav: Utombordsmotor 59 Innehav: Fiskeutrustning 60 Innehav: Surfingbräda 61 Innehav: Videobandspelare 62 Innehav: Videokamera 63 Innehav: Färg TV, vanlig 64 Innehav: Text TV 65 Innehav: Stereoanläggning 66 Innehav: Hemdator 67 Innehav: Skrivmaskin 68 Innehav: Enkel bildkamera 69 Innehav: Automatisk småbildskamera 70 Innehav: Systemkamera 71 Innehav: Frysbox/frysskåp 72 Innehav: Diskmaskin 73 Innehav: Tvättmaskin 74 Innehav: Torktumlare 75 Innehav: Elektrisk symaskin 76 Innehav: Elektrisk kaffebryggare 77 Innehav: Elektrisk köksmaskin 78 Innehav: Spisfläkt 79 Innehav: Dammsugare 80 Innehav: Bastu 81 Innehav: Braskamin 82 Innehav: Släpkärra 83 Innehav: Motorgräsklippare 84 Innehav: Elektrisk rakapparat 85 Innehav: Brandvarnare 86 Innehav: Hund 87 Innehav: Katt 88 Intresse: Miljövårdsfrågor 89 Intresse: Hälsonyttig mat 90 Intresse: Sjukdomar och hälsa 91 Intresse: Bantningstips 92 Intresse: Hushålla ekonomiskt 93 Intresse: Energisparande 94 Intresse: Sociala rättigheter 95 Intresse: Skattefrågor 96 Intresse: Samlevnadsfrågor 97 Intresse: Vidareutbildning 98 Intresse: Religionsfrågor 99 Intresse: Arbetsmarknaden 100 Intresse: Villa/Eget hem 101 Intresse: Fritidshus 102 Intresse: Personbilar 103 Intresse: Heminredning 104 Intresse: Modenyheter 105 Intresse: Matvarunyheter 106 Intresse: Barnavård 107 Intresse: Skönhetsvård 108 Intresse: Stereoanläggningar 109 Intresse: Hushållsmaskiner 110 Intresse: Fotoutrustningar 111 Intresse: Motorcyklar 112 Intresse: Krukväxter 113 Intresse: Hårvård 114 Intresse: Hundar 115 Intresse: Katter 116 Intresse: Motionera 117 Intresse: Se på sport 118 Intresse: Laga mat 119 Intresse: Pröva nya maträtter 120 Intresse: Baka 121 Intresse: Ha gäster 122 Intresse: Köra bil 123 Intresse: Jobba med bilar 124 Intresse: Arbeta i trädgården 125 Intresse: Fotografera 126 Intresse: Smalfilma 127 Intresse: Sportfiska 128 Intresse: Popmusik 129 Intresse: Klassisk musik 130 Intresse: Gå på teater 131 Intresse: Gå på konstutställning 132 Intresse: Läsa böcker 133 Intresse: Läsa populärtidningar 134 Intresse: Sticka 135 Intresse: Sy kläder 136 Intresse: Handarbeta 137 Intresse: Träffa nya människor 138 Intresse: Snickra 139 Intresse: Måla hemma 140 Intresse: Jaga 141 Intresse: Friluftsliv 142 Intresse: Åka slalom 143 Intresse: Åka motorbåt 144 Intresse: Segla 145 Intresse: Campa 146 Intresse: Semestra utomlands 147 Intresse: Semestra i Sverige 148 Intresse: Pröva nya produkter 149 Intresse: Vara bortbjuden 150 Intresse: Gå på diskotek 151 Intresse: Gå på restaurang 152 Intresse: Gå på kvällskurser 153 Intresse: Windsurfing 154 Intresse: Köpa på postorder 155 Penningutlägg: Tips 156 Penningutlägg: Lotto 157 Penningutlägg: Penninglotter 158 Penningutlägg: V65 159 Penningutlägg: Bingo 160 Penningutlägg: Bensin 161 Penningutlägg: Kläder till Dig själv 162 Penningutlägg: Sportutrustning till Dig själv 163 Penningutlägg: Kosmetika/Skönhetsmedel 164 Penningutlägg: Nöjen 165 Penningutlägg: Utlandsresor under fritiden 166 Penningutlägg: Böcker 167 Penningutlägg: Tobak 168 Penningutlägg: Vin och sprit 169 Penningutlägg: Hälsokostartiklar 170 Besöker affärer: ICA 171 Besöker affärer: Konsum 172 Besöker affärer: Vivo 173 Besöker affärer: Favör 174 Besöker affärer: Annan butik 175 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i Domus 176 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i NK 177 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i Tempo 178 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i Åhlens 179 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i Obs 180 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i B & W(Bra, Wessels) 181 Varuhus och stormarknader: Domus (ej livsmedelsavdelning) 182 Varuhus och stormarknader: NK (ej livsmedelsavdelning) 183 Varuhus och stormarknader: Tempo (ej livsmedelsavdelning) 184 Varuhus och stormarknader: Åhlens (ej livsmedelsavdelning) 185 Varuhus och stormarknader: Obs (ej livsmedelsavdelning) 186 Varuhus och stormarknader: B & W (ej livsmedelsavdelning) 187 Andra butiker: Hennes & Mauritz 188 Andra butiker: HerrMan/Kapp-Ahl 189 Andra butiker: Gulins 190 Andra butiker: Ikea 191 Andra butiker: Expert Foto 192 Andra butiker: Expert Radio/TV 193 Andra butiker: Järnia 194 Andra butiken: Färgsam 195 Andra butiker: Pressbyrån 196 Andra butiker: Annan kiosk 197 Andra butiker: Tobaksaffär 198 Andra butiker: Bar/Självservering 199 Andra butiker: MacDonald's 200 Andra butiker: Korvkiosk/Gatukök 201 Andra butiker: Bensinstation 202 Andra butiker: Postkontor 203 Andra butiker: Bankkontor 204 Andra butiker: Hälsokostbutik 205 Andra butiker: Apotek 206 Andra butiker: Blomsteraffär 207 Andra butiker: Byggmaterielaffär 208 Hur ofta: Reklamfilm på bio 209 Hur ofta: Reklam på taxi 210 Hur ofta: Reklam på idrottsplatser 211 Hur ofta: Tåg på sträckor över 10 mil 212 Hur ofta: Tunnelbana 213 Hur ofta: Taxi 214 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Aftonbladet 215 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Aftonbladet 216 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Expressen 217 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Expressen 218 Läsfrekvenser: Dagens Industri 219 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Dagens Nyheter 220 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Dagens Nyheter 221 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Svenska Dagbladet 222 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Svenska Dagbladet 223 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 224 Läsfrekvenser-vardag söndagsnummer av: Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 225 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Göteborgs-Posten 226 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Göteborgs-Posten 227 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: GT 228 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: GT 229 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Kvällsposten 230 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Kvällsposten 231 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Arbetet 232 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Arbetet 233 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet 234 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet 235 Läsfrekvenser: Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 236 Läsfrekvenser: Norrköpings Tidningar 237 Läsfrekvenser: Nya Wermlands Tidningen 238 Läsfrekvenser: Upsala Nya Tidning 239 Läsfrekvenser: Vestmanlands Läns Tidning 240 Läsfrekvenser: Östgöta Correspondenten 241 Läsfrekvenser: Allas veckotidning 242 Läsfrekvenser: Allers 243 Läsfrekvenser: Damernas 244 Läsfrekvenser: Hemmets Journal 245 Läsfrekvenser: Hemmets Veckotidning 246 Läsfrekvenser: Husmodern 247 Läsfrekvenser: Hänt i veckan 248 Läsfrekvenser: ICA-Kuriren 249 Läsfrekvenser: Land 250 Läsfrekvenser: Lektyr 251 Läsfrekvenser: Min Värld 252 Läsfrekvenser: Veckans Novell 253 Läsfrekvenser: Röster i Radio & TV 254 Läsfrekvenser: Saxons 255 Läsfrekvenser: Stopp 256 Läsfrekvenser: Dam 257 Läsfrekvenser: Veckorevyn 258 Läsfrekvenser: Vi 259 Läsfrekvenser: Året Runt 260 Läsfrekvenser: Det Bästa 261 Läsfrekvenser: Journalen 262 Läsfrekvenser: Femina Månadens Magasin 263 Läsfrekvenser: Vi Föräldrar 264 Läsfrekvenser: Allt om mat 265 Läsfrekvenser: Hälsa 266 Läsfrekvenser: Må Bra 267 Läsfrekvenser: Antik & Auktion 268 Läsfrekvenser: Bo Bra 269 Läsfrekvenser: Vår Bostad 270 Läsfrekvenser: Illustrerad Vetenskap 271 Läsfrekvenser: Foto 272 Läsfrekvenser: Ny Teknik 273 Läsfrekvenser: SAF Tidningen 274 Läsfrekvenser: Affärsvärlden 275 Läsfrekvenser: Veckans Affärer 276 Läsfrekvenser: Ledarskap 277 Läsfrekvenser: Dina Pengar 278 Läsfrekvenser: Privata Affärer 279 Läsfrekvenser: OKEJ 280 Läsfrekvenser: Fotboll 281 Läsfrekvenser: Teknikens Värld 282 Läsfrekvenser: Bilsport 283 Läsfrekvenser: Wheel Drive 284 Läsfrekvenser: Power Magazine 285 Läsfrekvenser: Motor Trend 286 Läsfrekvenser: Start & Speed 287 Läsfrekvenser: MC-Nytt 288 Läsfrekvenser: Allt om MC 289 Läsfrekvenser: Trailer 290 Läsfrekvenser: Motor 291 Läsfrekvenser: Vi bilägare 292 Läsfrekvenser: Båtnytt 293 Läsfrekvenser: Båtägare 294 Läsfrekvenser: På Kryss 295 Läsfrekvenser: Jakt & Vapen 296 Läsfrekvenser: Svensk Jakt 297 Läsfrekvenser: Jaktmarker & Fiskevatten 298 Läsfrekvenser: Byggnadsarbetaren 299 Läsfrekvenser: Fabriksarbetaren 300 Läsfrekvenser: Handelsnytt 301 Läsfrekvenser: Kommunal Arbetaren 302 Läsfrekvenser: LO Tidningen 303 Läsfrekvenser: Metallarbetaren 304 Läsfrekvenser: mål och medel 305 Läsfrekvenser: Sia 306 Läsfrekvenser: Statsanställd 307 Läsfrekvenser: Transportarbetaren 308 Läsfrekvenser: Arbetsmiljö 309 Läsfrekvenser: Arbetsledaren 310 Läsfrekvenser: HTF tidningen 311 Läsfrekvenser: SIF 312 Läsfrekvenser: SKTF 313 Läsfrekvenser: TCO tidningen 314 Läsfrekvenser: SACO/SR tidningen 315 Läsfrekvenser: Statstjänstemannen 316 Läsfrekvenser: Kommun aktuellt 317 Läsfrekvenser: Landstingens Tidskrift 318 Läsfrekvenser: Läkartidningen 319 Läsfrekvenser: Vårdfacket 320 Läsfrekvenser: Kyrkans Tidning 321 Läsfrekvenser: Sköna Hem 322 Läsfrekvenser: Aktuell Fotografi 323 Läsfrekvenser: Frida 324 Läsfrekvenser: Starlet 325 Läsfrekvenser: Agent X9 326 Läsfrekvenser: Buster 327 Läsfrekvenser: Fantomen 328 Läsfrekvenser: Kalle Anka 329 Läsfrekvenser: Knasen 330 Läsfrekvenser: Fridolf 331 Läsfrekvenser: 91:an 332 Läsfrekvenser: Seriemagasinet 333 Affischpelare 334 Affischtavlor 335 Baksidesskyltar 336 Sidoskyltar 337 Förarplatsskyltar 338 Inköpsvanor: Andel egna inköp 339 Inköpsvanor: Andel egna inköp av livsmedel i Konsum/Servus/Domus/Obs 340 Inköpsvanor: Är någon familjemedlem medlem i Konsum? 341 Jag köper: Skönhetsartiklar 342 Jag köper: Tandkräm 343 Jag köper: Tvål 344 Jag köper: Maskindiskmedel 345 Jag köper: Handdiskmedel 346 Jag köper: Rengöringsmedel 347 Jag köper: Tvättmedel 348 Jag köper: Golvvårdsmedel 349 Jag köper: Kaffe 350 Jag köper: Öl 351 Förvärvsarbetar ej 352 Arbetsområden: Kontorsmateriel 353 Arbetsområden: Kontorsmöbler/inredning 354 Arbetsområden: Kopiatorer 355 Arbetsområden: Skrivmaskiner 356 Arbetsområden: Telefax/telex 357 Arbetsområden: Persondatorer 358 Arbetsområden: Större datorer 359 Arbetsområden: Systemutveckling 360 Arbetsområden: Mjukvara/Program 361 Arbetsområden: Terminaler/bildskärmar 362 Arbetsområden: Printrar 363 Arbetsområden: Övrig kringutrustning (datorer) 364 Arbetsområden: Elektroniska komponenter 365 Arbetsområden: Mätinstrument 366 Arbetsområden: Processautomatisering 367 Arbetsområden: Elektriska komponenter 368 Arbetsområden: Maskiner för verkstäder 369 Arbetsområden: Verktyg för verktygsmaskiner 370 Arbetsområden: Investeringar i byggnader och anläggningar 371 Arbetsområden: Byggnadsmaterial 372 Arbetsområden: VVS-produkter 373 Arbetsområden: Entreprenadtjänster 374 Arbetsområden: Städtjänster 375 Arbetsområden: Arbetsmiljöprodukter 376 Arbetsområden: Lastbilar 377 Arbetsområden: Truckar 378 Arbetsområden: Personbilar 379 Arbetsområden: Övriga transportmedel 380 Arbetsområden: Godstransporter 381 Arbetsområden: Biltelefoner 382 Arbetsområden: Inredningar sjukhus 383 Arbetsområden: Sjukvårdsutrustning 384 Arbetsområden: Sjukvårdsmateriel 385 Arbetsområden: Medicinska preparat 386 Arbetsområden: Tjänsteresor 387 Arbetsområden: Konferensarrangemang 388 Arbetsområden: Reklambyråtjänster 389 Arbetsområden: Mediautrymme/reklamutrymme 390 Arbetsområden: Banktjänster 391 Arbetsområden: Försäkringstjänster 392 Påverkande funktioner: Kontorsmateriel 393 Påverkande funktioner: Kontorsmöbler/inredning 394 Påverkande funktioner: Kopiatorer 395 Påverkande funktioner: Skrivmaskiner 396 Påverkande funktioner : Telefax/telex 397 Påverkande funktioner: Persondatorer 398 Påverkande funktioner: Större datorer 399 Påverkande funktioner: Systemutveckling 400 Påverkande funktioner: Mjukvara/Program 401 Påverkande funktioner: Terminaler/bildskärmar 402 Påverkande funktioner: Printrar 403 Påverkande funktioner: Övrig kringutrustning (datorer) 404 Påverkande funktioner: Elektroniska komponenter 405 Påverkande funktioner: Mätinstrument 406 Påverkande funktioner: Processautomatisering 407 Påverkande funktioner: Elektriska komponenter 408 Påverkande funktioner: Maskiner för verkstäder 409 Påverkande funktioner: Verktyg för verktygsmaskiner 410 Påverkande funktioner: Investeringar i byggnader och anläggningar 411 Påverkande funktioner: Byggnadsmaterial 412 Påverkande funktioner: VVS-produkter 413 Påverkande funktioner: Entreprenadtjänster 414 Påverkande funktioner: Städtjänster 415 Påverkande funktioner: Arbetsmiljöprodukter 416 Påverkande funktioner: Lastbilar 417 Påverkande funktioner: Truckar 418 Påverkande funktioner: Personbilar 419 Påverkande funktioner: Övriga transportmedel 420 Påverkande funktioner: Godstransporter 421 Påverkande funktioner: Biltelefoner 422 Påverkande funktioner: Inredningar i sjukhus 423 Påverkande funktioner: Sjukvårdsutrustning 424 Påverkande funktioner: Sjukvårdsmateriel 425 Påverkande funktioner: Medicinska preparat 426 Påverkande funktioner: Tjänsteresor 427 Påverkande funktioner: Konferensarrangemang 428 Påverkande funktioner: Reklambyråtjänster 429 Påverkande funktioner: Mediautrymme/reklamutrymme 430 Påverkande funktioner: Banktjänster 431 Påverkande funktioner: Försäkringstjänster 432 Fackligt engagemang 433 Arbetssektor 434 Typ av sysselsättning 435 Storlek på Ditt företag/institution:

VAR 1 SSD STUDY NR 0421              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0421


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 SVERIGE NU OMGÅNG Loc 14 width 1 Sverige Nu omgång 1844 5. Sverige Nu P-4005 (30/10 1984 - 20/12 1984) 1815 6. Sverige Nu P-4006 (20/11 1984 - 11/02 1985) 1809 7. Sverige Nu P-4007 (13/12 1984 - 21/02 1985)
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 15 width 1 Bortfallsvikt 5085 1. Svarat utan påminnelse 178 2. Svarat efter första påminnelsen 205 3. Svarat efter andra påminnelsen
VAR 7 A-REGION Loc 16 width 2 A-region 921 01. Stockholm/Södertälje 30 02. Norrtälje 35 03. Enköping 110 04. Uppsala 57 05. Nyköping 40 06. Katrineholm 80 07. Eskilstuna 54 08. Mjölby/Motala 100 09. Linköping 116 10. Norrköping 90 11. Jönköping 14 12. Tranås 72 13. Eksjö/Nässjö/Vetlanda 47 14. Värnamo 34 15. Ljungby 101 16. Växjö 28 17. Västervik 20 18. Hultsfred/Vimmerby 38 19. Oskarshamn 78 20. Kalmar/Nybro 37 21. Visby 56 22. Karlskrona 33 23. Karlshamn 69 24. Kristianstad 48 25. Hässleholm 34 26. Ängelholm 122 27. Helsingborg/Landskrona 292 28. Malmö/Lund/Trelleborg 60 29. Ystad/Simrishamn 32 30. Eslöv 61 31. Halmstad 57 32. Falkenberg/Varberg 454 33. Göteborg/Alingsås 76 34. Uddevalla 56 35. Trollhättan/Vänersborg 125 36. Borås 56 37. Lidköping/Skara 28 38. Falköping 43 39. Skövde 30 40. Mariestad 31 41. Kristinehamn/Filipstad 113 42. Karlstad 38 43. Säffle/Åmål 27 44. Arvika 121 45. Örebro 37 46. Karlskoga 34 47. Lindesberg 103 48. Västerås 33 49. Köping 18 50. Fagersta 26 51. Sala 110 52. Borlänge/Falun 30 53. Avesta/Hedemora 33 54. Ludvika 34 55. Mora 124 56. Gävle/Sandviken 49 57. Bollnäs/Söderhamn 46 58. Hudiksvall/Ljusdal 86 59. Sundsvall 32 60. Härnösand/Kramfors 18 61. Sollefteå 46 62. Örnsköldsvik 89 63. Östersund 90 64. Umeå 64 65. Skellefteå 28 66. Lycksele 36 67. Piteå 73 68. Luleå/Boden 21 69. Haparanda/Kalix 44 70. Kiruna/Gällivare
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 MD=99 Födelseår 14. . . 69. 8 99. Uppgift saknas Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 71 71 76 78 66 82 107 78 98 84 95 92 69 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 84 78 71 81 81 95 69 83 90 87 78 81 97 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 104 100 116 122 113 123 141 112 120 123 112 118 91 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 103 96 108 110 112 102 88 108 84 108 111 121 106 Kod: 66 67 68 69 99 Frek: 123 116 123 104 8
VAR 9 LÄN Loc 20 width 2 MD=99 Län 951 01. Stockholms stad 162 03. Uppsala län 177 04. Södermanlands län 272 05. Östergötlands län 211 06. Jönköpings län 134 07. Kronobergs län 164 08. Kalmar län 37 09. Gotlands län 90 10. Blekinge län 196 11. Kristianstads län 457 12. Malmöhus län 150 13. Hallands län 431 14. Göteborgs o. Bohus län 272 15. Älvsborgs län 169 16. Skaraborgs län 182 17. Värmlands län 192 18. Örebro län 179 19. Västmanlands län 207 20. Kopparbergs län 201 21. Gävleborgs län 181 22. Västernorrlands län 88 23. Jämtlands län 182 24. Västerbottens län 174 25. Norrbottens län 9 99. Uppgift saknas
VAR 10 KOMMUN Loc 22 width 4 MD=9999 12 0114. Upplands-Väsby 15 0115. Vallentuna 16 0117. Österåker 11 0120. Värmdö 45 0123. Järfälla 14 0125. Ekerö 38 0126. Huddinge 43 0127. Botkyrka 10 0128. Salem 43 0136. Haninge 15 0138. Tyresö 11 0139. Upplands-Bro 27 0160. Täby 16 0162. Danderyd 34 0163. Sollentuna 370 0180. Stockholm 44 0181. Södertälje 38 0182. Nacka 20 0183. Sundbyberg 34 0184. Solna 27 0186. Lidingö 5 0187. Vaxholm 30 0188. Norrtälje 21 0191. Sigtuna 12 0192. Nynäshamn 10 0305. Håbo 6 0319. Älvkarleby 12 0360. Tierp 98 0380. Uppsala 25 0381. Enköping 11 0382. Östhammar 7 0428. Vingåker 45 0480. Nyköping 12 0481. Oxelösund 12 0482. Flen 21 0483. Katrineholm 60 0484. Eskilstuna 20 0486. Strängnäs 6 0509. Ödeshög 1 0510. 2 0512. Ydre 9 0513. Kinda 3 0560. Boxholm 8 0561. Åtvidaberg 18 0562. Finspång 5 0563. Valdemarsvik 82 0580. Linköping 81 0581. Norrköping 12 0582. Söderköping 23 0583. Motala 4 0584. Vadstena 18 0586. Mjölby 5 0604. Aneby 3 0617. Gnosjö 21 0662. Gislaved 6 0665. Vaggeryd 74 0680. Jönköping 30 0682. Nässjö 23 0683. Värnamo 7 0684. Sävsjö 19 0685. Vetlanda 16 0686. Eksjö 7 0687. Tranås 9 0760. Uppvidinge 8 0761. Lessebo 9 0763. Tingsryd 14 0764. Alvesta 10 0765. Älmhult 10 0767. Markaryd 51 0780. Växjö 23 0781. Ljungby 6 0821. Högsby 4 0834. Torsås 9 0840. Mörbylånga 9 0860. Hultsfred 9 0861. Mönsterås 6 0862. Emmaboda 38 0880. Kalmar 13 0881. Nybro 23 0882. Oskarshamn 28 0883. Västervik 11 0884. Vimmerby 8 0885. Borgholm 37 0980. Gotland 6 1060. Olofström 35 1080. Karlskrona 22 1081. Ronneby 17 1082. Karlshamn 10 1083. Sölvesborg 8 1121. Östra Göinge 3 1137. Örkelljunga 10 1160. Tomelilla 8 1162. Bromölla 11 1163. Osby 6 1165. Perstorp 10 1166. Klippan 10 1167. Åstorp 7 1168. Båstad 53 1180. Kristianstad 16 1181. Simrishamn 24 1182. Ängelholm 29 1183. Hässleholm 0 1207. Färs 11 1214. Svalöv 17 1230. Staffanstorp 11 1231. Burlöv 17 1233. Vellinge 7 1260. Bjuv 13 1261. Kävlinge 10 1262. Lomma 14 1263. Svedala 8 1264. Skurup 11 1265. Sjöbo 9 1266. Hörby 8 1267. Höör 143 1280. Malmö 52 1281. Lund 17 1282. Landskrona 59 1283. Helsingborg 6 1284. Höganäs 14 1285. Eslöv 16 1286. Ystad 14 1287. Trelleborg 5 1315. Hylte 46 1380. Halmstad 10 1381. Laholm 28 1382. Falkenberg 29 1383. Varberg 32 1384. Kungsbacka 16 1401. Härryda 14 1402. Partille 7 1407. Öckerö 12 1415. Stenungsund 6 1419. Tjörn 7 1421. Orust 5 1427. Sotenäs 7 1430. Munkedal 5 1435. Tanum 248 1480. Göteborg 36 1481. Mölndal 20 1482. Kungälv 9 1484. Lysekil 32 1485. Uddevalla 7 1486. Strömstad 4 1504. Dals Ed 4 1507. Färgelanda 18 1521. Ale 21 1524. Lerum 9 1527. Vårgårda 11 1552. Tranemo 8 1560. Bengtsfors 7 1561. Mellerud 7 1562. Lilla Edet 23 1563. Mark 7 1565. Svenljunga 7 1566. Herrljunga 17 1580. Vänersborg 25 1581. Trollhättan 15 1582. Alingsås 68 1583. Borås 9 1584. Ulricehamn 12 1585. Åmål 2 1602. Grästorp 3 1603. Essunga 5 1622. Mullsjö 5 1623. Habo 4 1637. Karlsborg 6 1643. Gullspång 15 1660. Vara 12 1661. Götene 4 1662. Tibro 5 1663. Töreboda 19 1680. Mariestad 16 1681. Lidköping 11 1682. Skara 30 1683. Skövde 4 1684. Hjo 6 1685. Tidaholm 22 1686. Falköping 9 1715. Kil 7 1730. Eda 5 1737. Torsby 4 1760. Storfors 5 1761. Hammarö 4 1762. Munkfors 8 1763. Forshaga 6 1764. Grums 3 1765. Årjäng 9 1766. Sunne 53 1780. Karlstad 16 1781. Kristinehamn 10 1782. Filipstad 13 1783. Hagfors 17 1784. Arvika 13 1785. Säffle 4 1860. Laxå 14 1861. Hallsberg 8 1862. Degerfors 6 1863. Hällefors 3 1864. Ljusnarsberg 85 1880. Örebro 10 1881. Kumla 8 1882. Askersund 29 1883. Karlskoga 6 1884. Nora 19 1885. Lindesberg 5 1904. Skinnskatteberg 5 1907. Surahammar 11 1917. Heby 7 1960. Kungsör 12 1961. Hallstahammar 3 1962. Norberg 85 1980. Västerås 15 1981. Sala 10 1982. Fagersta 17 1983. Köping 9 1984. Arboga 8 2021. Vansbro 9 2023. Malung 9 2026. Gagnef 8 2029. Leksand 5 2031. Rättvik 8 2034. Orsa 5 2039. Älvdalen 8 2061. Smedjebacken 12 2062. Mora 35 2080. Falun 35 2081. Borlänge 10 2082. Säter 12 2083. Hedemora 18 2084. Avesta 25 2085. Ludvika 5 2101. Ockelbo 8 2104. Hofors 7 2121. Ovanåker 9 2132. Nordanstig 16 2161. Ljusdal 62 2180. Gävle 31 2181. Sandviken 20 2182. Söderhamn 22 2183. Bollnäs 21 2184. Hudiksvall 7 2260. Ånge 15 2262. Timrå 20 2280. Härnösand 63 2281. Sundsvall 13 2282. Kramfors 18 2283. Sollefteå 45 2284. Örnsköldsvik 3 2303. Ragunda 3 2305. Bräcke 10 2309. Krokom 11 2313. Strömsund 6 2321. Åre 4 2326. Berg 11 2361. Härjedalen 40 2380. Östersund 4 2401. Nordmaling 1 2403. Bjurholm 7 2404. Vindeln 5 2409. Robertsfors 2 2417. Norsjö 4 2418. Malå 5 2421. Storuman 4 2422. Sorsele 4 2425. Dorotea 6 2460. Vännäs 5 2462. Vilhelmina 3 2463. Åsele 67 2480. Umeå 7 2481. Lycksele 57 2482. Skellefteå 6 2505. Arvidsjaur 1 2506. Arjeplog 3 2510. Jokkmokk 1 2513. Överkalix 10 2514. Kalix 4 2518. Övertorneå 8 2521. Pajala 15 2523. Gällivare 9 2560. Älvsbyn 50 2580. Luleå 21 2581. Piteå 20 2582. Boden 6 2583. Haparanda 20 2584. Kiruna 11 9999. Uppgift saknas
VAR 11 TIDNING 1 24 Loc 26 width 3 MD= 0 or GE 999 24 Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Inga nr". (24.1) Tidning 1 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar. fullständig tidningslist 52 001. Alingsås Tidning (3) 184 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 11 003. Arboga Tidning (5) 10 004. Arvika Nyheter (3) 6 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 32 006. Barometern (6) 2 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 5 008. Bergslagsposten (6) 29 009. Blekinge Läns Tidning (6) 195 010. Bohusläningen (6) 6 011. Borlänge Tidning (6) 61 012. Borås Tidning (6) 23 013. Bärgslagbladet (5) 54 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 176 015. Dala-Demokraten (6) 32 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 57 017. Enköpings-Posten (5) 21 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 6 019. Fagersta-Posten (3) 29 020. Falköpings Tidning (4) 18 021. Falu-Kuriren (6) 3 022. Filipstads Tidning (3) 98 023. Folkbladet (6) 153 024. Folket (6) 3 025. Fryksdalsbygden (2) 18 026. Gefle Dagblad (6) 4 027. Gotlands Allehanda (6) 39 028. Gotlandas Tidningar (6) 99 029. Hallands Nyheter (6) 61 030. Hallandsposten (6) 1 031. Haparanda Bladet (3) 118 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 9 033. Hjo Tidning (2) 6 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 76 035. Hälsinge Kuriren (6) 45 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 4 037. Karlshamns Allehanda (6) 13 038. Karlskoga Tidning (6) 7 039. Katrineholms-Kuriren (6) 75 040. Kristianstadsbladet (6) 113 041. Kronobergaren (6) 5 043. Lilla Edet-Posten (4) 1 044. Ljusdals-Posten (4) 4 045. Ljusnan (6) 1 047. Lysekilsposten (4) 74 048. Länstidningen Södertälje (5) 87 049. Länstidningen, Östersund (6) 41 050. Mariestads-Tidningen (5) 31 051. Mellersta Skåne (6) 1 052. Mora Tidning (3) 12 053. Motala Tidning (6) 54 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 13 055. Norra Halland (2) 16 056. Norra Skåne (6) 8 057. Norra Västerbotten (6) 7 058. Norrbottens-Kuriren (6) 161 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 110 060. Norrtelje Tidning (5) 3 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 38 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 81 063. Nya Norrland (6) 21 064. Nynäshamns-Posten (2) 53 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 4 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 26 067. Piteå-Tidningen (6) 2 068. Provinstidningen Dalsland (3) 24 069. Sala Allehanda (6) 21 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 6 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 2 072. Skövde Nyheter (6) 37 073. Skånska Dagbladet (6) 17 074. Smålands Dagblad (6) 111 075. Smålands Folkblad (6) 24 076. Smålands Posten (6) 13 077. Smålands Tidningen (6) 7 078. Smålänningen (5) 2 079. Strömstads Tidning (3) 31 080. Sundsvalls Tidning (6) 107 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 11 082. Säffle-Tidningen (3) 36 083. Södermanlands Nyheter (6) 6 086. Tranås Tidning (6) 38 088. Trelleborgs Allehanda (6) 6 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 1 090. Ulricehamns Tidning (3) 5 091. Vetlanda-Posten (6) 2 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 181 093. Värmlands Folkblad (6) 13 094. Värnamo Nyheter (4) 131 096. Västerbottens Folkblad (6) 13 097. Västerbottens-Kuriren (6) 9 099. Västerviks-Tidningen (6) 2 100. Västgötabladet (4) 107 101. Västgöta-Demokraten (6) 59 102. Ystads Allehanda (6) 163 104. Örebro-Kuriren (6) 5 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 6 106. Östersunds-Posten (6) 102 107. Östgöten (6) 59 108. Östra Småland (6) 31 109. Västerviks-Demokraten (6) 44 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 32 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 33 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 45 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 34 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 41 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 10 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 31 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 18 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 42 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 45 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 45 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 30 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 22 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 9 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 19 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 5 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 7 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 5 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 29 130. Söder-Posten (45) (G) 24 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 15 132. Söder-Kuriren (11) (G) 64 133. Storstaden (20) (G) 5 134. Ultra (6) (G) 567 000. Frågan ej tillämplig 51 999. Uppgift saknas
VAR 12 LÄSFREKVENSER TIDN 1 24 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 (24.1b) Läsfrekvenser: Tidning 1 <Se F.24 för fullständig frågetext> 3 1. Inga nr 1820 2. Nästan inga nr 675 3. C:a ett nr av fyra 237 4. C:a två nr av fyra 153 5. C:a tre nr av fyra 435 6. Nästan alla nr 1528 7. Alla nr 573 0. Frågan ej tillämplig 44 9. Uppgift saknas
VAR 13 TIDNING 2 24 Loc 30 width 3 MD= 0 or GE 999 (24.2) Tidning 2 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 8 12 001. Alingsås Tidning (3) 1 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 10 003. Arboga Tidning (5) 34 004. Arvika Nyheter (3) 21 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 87 006. Barometern (6) 10 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 55 008. Bergslagsposten (6) 84 009. Blekinge Läns Tidning (6) 30 010. Bohusläningen (6) 56 011. Borlänge Tidning (6) 106 012. Borås Tidning (6) 21 013. Bärgslagbladet (5) 5 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 19 015. Dala-Demokraten (6) 47 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 11 017. Enköpings-Posten (5) 80 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 11 019. Fagersta-Posten (3) 11 020. Falköpings Tidning (4) 74 021. Falu-Kuriren (6) 23 022. Filipstads Tidning (3) 5 023. Folkbladet (6) 9 024. Folket (6) 11 025. Fryksdalsbygden (2) 80 026. Gefle Dagblad (6) 32 027. Gotlands Allehanda (6) 7 028. Gotlandas Tidningar (6) 27 029. Hallands Nyheter (6) 72 030. Hallandsposten (6) 21 031. Haparanda Bladet (3) 23 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 3 033. Hjo Tidning (2) 45 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 27 035. Hälsinge Kuriren (6) 75 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 8 037. Karlshamns Allehanda (6) 21 038. Karlskoga Tidning (6) 20 039. Katrineholms-Kuriren (6) 30 040. Kristianstadsbladet (6) 1 041. Kronobergaren (6) 9 042. Laholms Tidning (6) 7 043. Lilla Edet-Posten (4) 1 044. Ljusdals-Posten (4) 20 045. Ljusnan (6) 14 046. Ludvika Tidning (4) 25 047. Lysekilsposten (4) 23 048. Länstidningen Södertälje (5) 25 049. Länstidningen, Östersund (6) 14 050. Mariestads-Tidningen (5) 17 051. Mellersta Skåne (6) 6 052. Mora Tidning (3) 29 053. Motala Tidning (6) 81 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 18 055. Norra Halland (2) 49 056. Norra Skåne (6) 71 057. Norra Västerbotten (6) 78 058. Norrbottens-Kuriren (6) 10 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 21 060. Norrtelje Tidning (5) 17 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 29 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 28 063. Nya Norrland (6) 6 064. Nynäshamns-Posten (2) 6 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 21 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 50 067. Piteå-Tidningen (6) 9 068. Provinstidningen Dalsland (3) 15 069. Sala Allehanda (6) 39 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 41 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 17 072. Skövde Nyheter (6) 63 073. Skånska Dagbladet (6) 17 074. Smålands Dagblad (6) 11 075. Smålands Folkblad (6) 58 076. Smålands Posten (6) 15 077. Smålands Tidningen (6) 11 078. Smålänningen (5) 13 079. Strömstads Tidning (3) 64 080. Sundsvalls Tidning (6) 14 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 14 082. Säffle-Tidningen (3) 29 083. Södermanlands Nyheter (6) 4 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 4 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 1 086. Tranås Tidning (6) 8 087. Tranås Posten (6) 9 088. Trelleborgs Allehanda (6) 13 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 9 090. Ulricehamns Tidning (3) 11 091. Vetlanda-Posten (6) 6 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 1 093. Värmlands Folkblad (6) 18 094. Värnamo Nyheter (4) 31 096. Västerbottens Folkblad (6) 67 097. Västerbottens-Kuriren (6) 30 098. Västernorrlands Allehanda (6) 22 099. Västerviks-Tidningen (6) 3 100. Västgötabladet (4) 9 101. Västgöta-Demokraten (6) 21 102. Ystads Allehanda (6) 6 103. Ölandsbladet (3) 35 104. Örebro-Kuriren (6) 19 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 46 106. Östersunds-Posten (6) 49 107. Östgöten (6) 30 108. Östra Småland (6) 11 109. Västerviks-Demokraten (6) 20 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 17 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 12 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 6 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 8 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 3 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 18 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 15 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 5 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 14 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 17 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 7 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 20 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 56 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 28 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 28 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 34 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 31 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 17 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 77 130. Söder-Posten (45) (G) 64 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 18 132. Söder-Kuriren (11) (G) 145 133. Storstaden (20) (G) 24 134. Ultra (6) (G) 1833 000. Frågan ej tillämplig 58 999. Uppgift saknas
VAR 14 LÄSFREKVENSER TIDN 2 24 Loc 33 width 1 MD=0 or GE 9 (24.2b) Läsfrekvenser: Tidning 2 <Se F.24 för fullständig frågetext> 4 1. Inga nr 1275 2. Nästan inga nr 460 3. C:a ett nr av fyra 183 4. C:a två nr av fyra 105 5. C:a tre nr av fyra 384 6. Nästan alla nr 1175 7. Alla nr 1837 0. Frågan ej tillämplig 45 9. Uppgift saknas
VAR 15 TIDNING 3 24 Loc 34 width 3 MD= 0 or GE 999 (24.3) Tidning 3 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 8 1 001. Alingsås Tidning (3) 0 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 1 003. Arboga Tidning (5) 3 004. Arvika Nyheter (3) 4 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 29 006. Barometern (6) 14 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 8 008. Bergslagsposten (6) 15 009. Blekinge Läns Tidning (6) 3 010. Bohusläningen (6) 7 011. Borlänge Tidning (6) 18 012. Borås Tidning (6) 16 013. Bärgslagbladet (5) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 3 015. Dala-Demokraten (6) 27 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 2 017. Enköpings-Posten (5) 26 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 6 019. Fagersta-Posten (3) 7 020. Falköpings Tidning (4) 68 021. Falu-Kuriren (6) 9 022. Filipstads Tidning (3) 1 023. Folkbladet (6) 3 024. Folket (6) 8 025. Fryksdalsbygden (2) 33 026. Gefle Dagblad (6) 6 027. Gotlands Allehanda (6) 0 028. Gotlandas Tidningar (6) 20 029. Hallands Nyheter (6) 19 030. Hallandsposten (6) 9 031. Haparanda Bladet (3) 9 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 1 033. Hjo Tidning (2) 16 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 7 035. Hälsinge Kuriren (6) 17 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 17 037. Karlshamns Allehanda (6) 14 038. Karlskoga Tidning (6) 18 039. Katrineholms-Kuriren (6) 17 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (6) 11 042. Laholms Tidning (6) 5 043. Lilla Edet-Posten (4) 6 044. Ljusdals-Posten (4) 32 045. Ljusnan (6) 5 046. Ludvika Tidning (4) 10 047. Lysekilsposten (4) 7 048. Länstidningen Södertälje (5) 4 049. Länstidningen, Östersund (6) 4 050. Mariestads-Tidningen (5) 11 051. Mellersta Skåne (6) 39 052. Mora Tidning (3) 13 053. Motala Tidning (6) 29 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 11 055. Norra Halland (2) 31 056. Norra Skåne (6) 18 057. Norra Västerbotten (6) 69 058. Norrbottens-Kuriren (6) 5 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 6 060. Norrtelje Tidning (5) 7 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 13 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 12 063. Nya Norrland (6) 1 064. Nynäshamns-Posten (2) 0 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 22 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 6 067. Piteå-Tidningen (6) 9 068. Provinstidningen Dalsland (3) 9 069. Sala Allehanda (6) 25 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 35 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 14 072. Skövde Nyheter (6) 43 073. Skånska Dagbladet (6) 17 074. Smålands Dagblad (6) 2 075. Smålands Folkblad (6) 32 076. Smålands Posten (6) 11 077. Smålands Tidningen (6) 23 078. Smålänningen (5) 9 079. Strömstads Tidning (3) 33 080. Sundsvalls Tidning (6) 4 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 7 082. Säffle-Tidningen (3) 27 083. Södermanlands Nyheter (6) 6 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 11 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 1 086. Tranås Tidning (6) 0 087. Tranås Posten (6) 7 088. Trelleborgs Allehanda (6) 13 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 11 090. Ulricehamns Tidning (3) 8 091. Vetlanda-Posten (6) 10 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (6) 21 094. Värnamo Nyheter (4) 20 096. Västerbottens Folkblad (6) 42 097. Västerbottens-Kuriren (6) 27 098. Västernorrlands Allehanda (6) 10 099. Västerviks-Tidningen (6) 10 100. Västgötabladet (4) 1 101. Västgöta-Demokraten (6) 6 102. Ystads Allehanda (6) 15 103. Ölandsbladet (3) 9 104. Örebro-Kuriren (6) 22 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 16 106. Östersunds-Posten (6) 7 107. Östgöten (6) 13 108. Östra Småland (6) 1 109. Västerviks-Demokraten (6) 4 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 5 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 9 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 4 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 2 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 0 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 1 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 9 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 0 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 1 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 3 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 1 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 2 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 15 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 21 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 18 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 16 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 17 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 5 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 30 130. Söder-Posten (45) (G) 41 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 20 132. Söder-Kuriren (11) (G) 196 133. Storstaden (20) (G) 23 134. Ultra (6) (G) 1 551. 3522 000. Frågan ej tillämplig 56 999. Uppgift saknas
VAR 16 LÄSFREKVENSER TIDN 3 24 Loc 37 width 1 MD=0 or GE 9 (24.3a) Läsfrekvenser: Tidning 3 <Se F.24 för fullständig frågetext> 3 1. Inga nr 824 2. Nästan inga nr 247 3. C:a ett nr av fyra 112 4. C:a två nr av fyra 47 5. C:a tre nr av fyra 164 6. Nästan alla nr 499 7. Alla nr 3527 0. Frågan ej tillämplig 45 9. Uppgift saknas
VAR 17 TIDNING 4 24 Loc 38 width 3 MD= 0 or GE 999 (24.4) Tidning 4 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 8 3 001. Alingsås Tidning (3) 0 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 1 003. Arboga Tidning (5) 0 004. Arvika Nyheter (3) 2 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 9 006. Barometern (6) 6 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 4 008. Bergslagsposten (6) 6 009. Blekinge Läns Tidning (6) 1 010. Bohusläningen (6) 4 011. Borlänge Tidning (6) 4 012. Borås Tidning (6) 3 013. Bärgslagbladet (5) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 0 015. Dala-Demokraten (6) 5 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 0 017. Enköpings-Posten (5) 8 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 1 019. Fagersta-Posten (3) 5 020. Falköpings Tidning (4) 13 021. Falu-Kuriren (6) 3 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 0 024. Folket (6) 4 025. Fryksdalsbygden (2) 13 026. Gefle Dagblad (6) 3 027. Gotlands Allehanda (6) 2 028. Gotlandas Tidningar (6) 6 029. Hallands Nyheter (6) 9 030. Hallandsposten (6) 3 031. Haparanda Bladet (3) 3 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 0 033. Hjo Tidning (2) 9 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 1 035. Hälsinge Kuriren (6) 11 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 4 037. Karlshamns Allehanda (6) 1 038. Karlskoga Tidning (6) 5 039. Katrineholms-Kuriren (6) 6 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (6) 9 042. Laholms Tidning (6) 8 043. Lilla Edet-Posten (4) 10 044. Ljusdals-Posten (4) 12 045. Ljusnan (6) 15 046. Ludvika Tidning (4) 5 047. Lysekilsposten (4) 3 048. Länstidningen Södertälje (5) 1 049. Länstidningen, Östersund (6) 2 050. Mariestads-Tidningen (5) 5 051. Mellersta Skåne (6) 8 052. Mora Tidning (3) 1 053. Motala Tidning (6) 15 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 8 055. Norra Halland (2) 16 056. Norra Skåne (6) 14 057. Norra Västerbotten (6) 21 058. Norrbottens-Kuriren (6) 3 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 7 060. Norrtelje Tidning (5) 7 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 6 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 1 063. Nya Norrland (6) 1 064. Nynäshamns-Posten (2) 0 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 8 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 1 067. Piteå-Tidningen (6) 7 068. Provinstidningen Dalsland (3) 7 069. Sala Allehanda (6) 15 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 18 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 22 072. Skövde Nyheter (6) 21 073. Skånska Dagbladet (6) 9 074. Smålands Dagblad (6) 0 075. Smålands Folkblad (6) 29 076. Smålands Posten (6) 7 077. Smålands Tidningen (6) 16 078. Smålänningen (5) 6 079. Strömstads Tidning (3) 25 080. Sundsvalls Tidning (6) 1 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 4 082. Säffle-Tidningen (3) 13 083. Södermanlands Nyheter (6) 8 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 5 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 3 086. Tranås Tidning (6) 2 087. Tranås Posten (6) 3 088. Trelleborgs Allehanda (6) 14 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 6 090. Ulricehamns Tidning (3) 7 091. Vetlanda-Posten (6) 4 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (6) 8 094. Värnamo Nyheter (4) 9 096. Västerbottens Folkblad (6) 27 097. Västerbottens-Kuriren (6) 15 098. Västernorrlands Allehanda (6) 5 099. Västerviks-Tidningen (6) 7 100. Västgötabladet (4) 0 101. Västgöta-Demokraten (6) 8 102. Ystads Allehanda (6) 10 103. Ölandsbladet (3) 0 104. Örebro-Kuriren (6) 18 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 16 106. Östersunds-Posten (6) 2 107. Östgöten (6) 4 108. Östra Småland (6) 1 109. Västerviks-Demokraten (6) 2 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 1 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 4 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 6 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 2 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 0 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 0 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 0 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 0 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 1 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 1 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 0 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 1 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 4 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 8 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 6 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 5 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 6 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 2 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 13 130. Söder-Posten (45) (G) 13 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 22 132. Söder-Kuriren (11) (G) 88 133. Storstaden (20) (G) 28 134. Ultra (6) (G) 4477 000. Frågan ej tillämplig 51 999. Uppgift saknas
VAR 18 LÄSFREKVENSER TIDN 4 24 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 24.4a Läsfrekvenser: Tidning 4 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1 1. Inga nr 461 2. Nästan inga nr 116 3. C:a ett nr av fyra 35 4. C:a två nr av fyra 29 5. C:a tre nr av fyra 103 6. Nästan alla nr 198 7. Alla nr 4480 0. Frågan ej tillämplig 45 9. Uppgift saknas
VAR 19 TIDNING 5 24 Loc 42 width 3 MD= 0 or GE 999 24.5 Tidning 5 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 8 0 001. Alingsås Tidning (3) 0 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 0 003. Arboga Tidning (5) 2 004. Arvika Nyheter (3) 0 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 3 006. Barometern (6) 4 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 1 008. Bergslagsposten (6) 2 009. Blekinge Läns Tidning (6) 1 010. Bohusläningen (6) 1 011. Borlänge Tidning (6) 0 012. Borås Tidning (6) 2 013. Bärgslagbladet (5) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 0 015. Dala-Demokraten (6) 2 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 0 017. Enköpings-Posten (5) 2 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 0 019. Fagersta-Posten (3) 1 020. Falköpings Tidning (4) 7 021. Falu-Kuriren (6) 0 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 0 024. Folket (6) 1 025. Fryksdalsbygden (2) 6 026. Gefle Dagblad (6) 2 027. Gotlands Allehanda (6) 0 028. Gotlandas Tidningar (6) 5 029. Hallands Nyheter (6) 3 030. Hallandsposten (6) 1 031. Haparanda Bladet (3) 1 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 1 033. Hjo Tidning (2) 2 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 0 035. Hälsinge Kuriren (6) 2 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 1 037. Karlshamns Allehanda (6) 2 038. Karlskoga Tidning (6) 1 039. Katrineholms-Kuriren (6) 1 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (6) 3 042. Laholms Tidning (6) 0 043. Lilla Edet-Posten (4) 12 044. Ljusdals-Posten (4) 9 045. Ljusnan (6) 3 046. Ludvika Tidning (4) 2 047. Lysekilsposten (4) 0 048. Länstidningen Södertälje (5) 1 049. Länstidningen, Östersund (6) 1 050. Mariestads-Tidningen (5) 3 051. Mellersta Skåne (6) 6 052. Mora Tidning (3) 3 053. Motala Tidning (6) 4 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 1 055. Norra Halland (2) 11 056. Norra Skåne (6) 6 057. Norra Västerbotten (6) 11 058. Norrbottens-Kuriren (6) 0 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 1 060. Norrtelje Tidning (5) 1 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 2 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 2 063. Nya Norrland (6) 0 064. Nynäshamns-Posten (2) 1 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 6 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 1 067. Piteå-Tidningen (6) 4 068. Provinstidningen Dalsland (3) 6 069. Sala Allehanda (6) 5 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 17 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 15 072. Skövde Nyheter (6) 15 073. Skånska Dagbladet (6) 7 074. Smålands Dagblad (6) 0 075. Smålands Folkblad (6) 18 076. Smålands Posten (6) 12 077. Smålands Tidningen (6) 9 078. Smålänningen (5) 3 079. Strömstads Tidning (3) 7 080. Sundsvalls Tidning (6) 0 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 1 082. Säffle-Tidningen (3) 6 083. Södermanlands Nyheter (6) 5 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 4 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 5 086. Tranås Tidning (6) 3 087. Tranås Posten (6) 2 088. Trelleborgs Allehanda (6) 11 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 4 090. Ulricehamns Tidning (3) 5 091. Vetlanda-Posten (6) 3 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (6) 8 094. Värnamo Nyheter (4) 1 096. Västerbottens Folkblad (6) 19 097. Västerbottens-Kuriren (6) 9 098. Västernorrlands Allehanda (6) 0 099. Västerviks-Tidningen (6) 2 100. Västgötabladet (4) 0 101. Västgöta-Demokraten (6) 3 102. Ystads Allehanda (6) 5 103. Ölandsbladet (3) 0 104. Örebro-Kuriren (6) 8 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 14 106. Östersunds-Posten (6) 0 107. Östgöten (6) 1 108. Östra Småland (6) 1 109. Västerviks-Demokraten (6) 0 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 1 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 1 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 3 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 5 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 2 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 0 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 0 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 0 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 0 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 0 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 0 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 1 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 2 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 2 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 2 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 2 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 3 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 0 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 6 130. Söder-Posten (45) (G) 10 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 8 132. Söder-Kuriren (11) (G) 36 133. Storstaden (20) (G) 9 134. Ultra (6) (G) 4942 000. Frågan ej tillämplig 48 999. Uppgift saknas
VAR 20 LÄSFREKVENSER TIDN 5 24 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 24.5a Läsfrekvenser: Tidning 5 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 276 2. Nästan inga nr 62 3. C:a ett nr av fyra 14 4. C:a två nr av fyra 12 5. C:a tre nr av fyra 30 6. Nästan alla nr 86 7. Alla nr 4943 0. Frågan ej tillämplig 45 9. Uppgift saknas
VAR 21 TIDNING 6 24 Loc 46 width 3 MD= 0 or GE 999 24.6 Tidning 6 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 8 0 001. Alingsås Tidning (3) 0 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 0 003. Arboga Tidning (5) 0 004. Arvika Nyheter (3) 0 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 0 006. Barometern (6) 1 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 1 008. Bergslagsposten (6) 1 009. Blekinge Läns Tidning (6) 1 010. Bohusläningen (6) 0 011. Borlänge Tidning (6) 1 012. Borås Tidning (6) 1 013. Bärgslagbladet (5) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 0 015. Dala-Demokraten (6) 0 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 0 017. Enköpings-Posten (5) 0 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 1 019. Fagersta-Posten (3) 0 020. Falköpings Tidning (4) 1 021. Falu-Kuriren (6) 1 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 0 024. Folket (6) 0 025. Fryksdalsbygden (2) 5 026. Gefle Dagblad (6) 0 027. Gotlands Allehanda (6) 0 028. Gotlandas Tidningar (6) 2 029. Hallands Nyheter (6) 2 030. Hallandsposten (6) 1 031. Haparanda Bladet (3) 0 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 0 033. Hjo Tidning (2) 2 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 0 035. Hälsinge Kuriren (6) 1 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 0 037. Karlshamns Allehanda (6) 2 038. Karlskoga Tidning (6) 1 039. Katrineholms-Kuriren (6) 1 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (6) 1 042. Laholms Tidning (6) 3 043. Lilla Edet-Posten (4) 4 044. Ljusdals-Posten (4) 1 045. Ljusnan (6) 1 046. Ludvika Tidning (4) 2 047. Lysekilsposten (4) 0 048. Länstidningen Södertälje (5) 0 049. Länstidningen, Östersund (6) 0 050. Mariestads-Tidningen (5) 1 051. Mellersta Skåne (6) 1 052. Mora Tidning (3) 2 053. Motala Tidning (6) 4 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 3 055. Norra Halland (2) 1 056. Norra Skåne (6) 1 057. Norra Västerbotten (6) 6 058. Norrbottens-Kuriren (6) 1 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 0 060. Norrtelje Tidning (5) 2 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 0 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 0 063. Nya Norrland (6) 0 064. Nynäshamns-Posten (2) 0 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 5 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 0 067. Piteå-Tidningen (6) 1 068. Provinstidningen Dalsland (3) 3 069. Sala Allehanda (6) 4 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 3 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 5 072. Skövde Nyheter (6) 10 073. Skånska Dagbladet (6) 1 074. Smålands Dagblad (6) 0 075. Smålands Folkblad (6) 9 076. Smålands Posten (6) 3 077. Smålands Tidningen (6) 11 078. Smålänningen (5) 1 079. Strömstads Tidning (3) 7 080. Sundsvalls Tidning (6) 0 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 1 082. Säffle-Tidningen (3) 2 083. Södermanlands Nyheter (6) 3 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 6 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 0 086. Tranås Tidning (6) 2 087. Tranås Posten (6) 4 088. Trelleborgs Allehanda (6) 5 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 2 090. Ulricehamns Tidning (3) 8 091. Vetlanda-Posten (6) 1 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (6) 6 094. Värnamo Nyheter (4) 1 096. Västerbottens Folkblad (6) 6 097. Västerbottens-Kuriren (6) 5 098. Västernorrlands Allehanda (6) 3 099. Västerviks-Tidningen (6) 5 100. Västgötabladet (4) 0 101. Västgöta-Demokraten (6) 3 102. Ystads Allehanda (6) 2 103. Ölandsbladet (3) 0 104. Örebro-Kuriren (6) 5 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 12 106. Östersunds-Posten (6) 1 107. Östgöten (6) 0 108. Östra Småland (6) 1 109. Västerviks-Demokraten (6) 0 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 0 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 1 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 1 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 2 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 4 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 0 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 0 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 0 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 0 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 0 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 0 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 0 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 0 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 0 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 1 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 3 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 2 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 1 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 2 130. Söder-Posten (45) (G) 4 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 3 132. Söder-Kuriren (11) (G) 16 133. Storstaden (20) (G) 5 134. Ultra (6) (G) 5167 000. Frågan ej tillämplig 49 999. Uppgift saknas
VAR 22 LÄSFREKVENSER TIDN 6 24 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 24.6a Läsfrekvenser: Tidning 6 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 160 2. Nästan inga nr 32 3. C:a ett nr av fyra 10 4. C:a två nr av fyra 3 5. C:a tre nr av fyra 16 6. Nästan alla nr 35 7. Alla nr 5167 0. Frågan ej tillämplig 45 9. Uppgift saknas
VAR 23 TIDNING 24 Loc 50 width 3 MD= 0 or GE 999 24.7 Tidning 7 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 8 0 001. Alingsås Tidning (3) 0 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 0 003. Arboga Tidning (5) 0 004. Arvika Nyheter (3) 0 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 0 006. Barometern (6) 1 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 1 008. Bergslagsposten (6) 0 009. Blekinge Läns Tidning (6) 0 010. Bohusläningen (6) 0 011. Borlänge Tidning (6) 0 012. Borås Tidning (6) 0 013. Bärgslagbladet (5) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 0 015. Dala-Demokraten (6) 1 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 0 017. Enköpings-Posten (5) 1 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 0 019. Fagersta-Posten (3) 0 020. Falköpings Tidning (4) 1 021. Falu-Kuriren (6) 0 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 0 024. Folket (6) 0 025. Fryksdalsbygden (2) 0 026. Gefle Dagblad (6) 0 027. Gotlands Allehanda (6) 0 028. Gotlandas Tidningar (6) 2 029. Hallands Nyheter (6) 2 030. Hallandsposten (6) 2 031. Haparanda Bladet (3) 0 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 0 033. Hjo Tidning (2) 0 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 0 035. Hälsinge Kuriren (6) 0 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 0 037. Karlshamns Allehanda (6) 0 038. Karlskoga Tidning (6) 0 039. Katrineholms-Kuriren (6) 1 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (6) 3 042. Laholms Tidning (6) 0 043. Lilla Edet-Posten (4) 4 044. Ljusdals-Posten (4) 3 045. Ljusnan (6) 0 046. Ludvika Tidning (4) 0 047. Lysekilsposten (4) 0 048. Länstidningen Södertälje (5) 0 049. Länstidningen, Östersund (6) 0 050. Mariestads-Tidningen (5) 1 051. Mellersta Skåne (6) 0 052. Mora Tidning (3) 1 053. Motala Tidning (6) 1 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 0 055. Norra Halland (2) 1 056. Norra Skåne (6) 1 057. Norra Västerbotten (6) 3 058. Norrbottens-Kuriren (6) 0 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 0 060. Norrtelje Tidning (5) 2 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 2 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 0 063. Nya Norrland (6) 0 064. Nynäshamns-Posten (2) 0 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 3 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 0 067. Piteå-Tidningen (6) 1 068. Provinstidningen Dalsland (3) 1 069. Sala Allehanda (6) 1 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 2 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 5 072. Skövde Nyheter (6) 13 073. Skånska Dagbladet (6) 0 074. Smålands Dagblad (6) 0 075. Smålands Folkblad (6) 2 076. Smålands Posten (6) 1 077. Smålands Tidningen (6) 3 078. Smålänningen (5) 0 079. Strömstads Tidning (3) 0 080. Sundsvalls Tidning (6) 0 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 1 082. Säffle-Tidningen (3) 1 083. Södermanlands Nyheter (6) 0 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 0 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 1 086. Tranås Tidning (6) 0 087. Tranås Posten (6) 0 088. Trelleborgs Allehanda (6) 1 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 0 090. Ulricehamns Tidning (3) 2 091. Vetlanda-Posten (6) 4 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (6) 6 094. Värnamo Nyheter (4) 0 096. Västerbottens Folkblad (6) 6 097. Västerbottens-Kuriren (6) 3 098. Västernorrlands Allehanda (6) 3 099. Västerviks-Tidningen (6) 3 100. Västgötabladet (4) 0 101. Västgöta-Demokraten (6) 0 102. Ystads Allehanda (6) 5 103. Ölandsbladet (3) 1 104. Örebro-Kuriren (6) 2 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 7 106. Östersunds-Posten (6) 0 107. Östgöten (6) 0 108. Östra Småland (6) 0 109. Västerviks-Demokraten (6) 0 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 0 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 0 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 0 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 1 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 1 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 4 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 1 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 0 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 0 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 0 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 0 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 1 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 0 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 0 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 0 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 0 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 2 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 0 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 2 130. Söder-Posten (45) (G) 0 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 4 132. Söder-Kuriren (11) (G) 7 133. Storstaden (20) (G) 3 134. Ultra (6) (G) 5281 000. Frågan ej tillämplig 49 999. Uppgift saknas
VAR 24 LÄSFREKVENSER TIDN 7 24 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 24.7a Läsfrekvenser: Tidning 7 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1 1. Inga nr 77 2. Nästan inga nr 23 3. C:a ett nr av fyra 6 4. C:a två nr av fyra 3 5. C:a tre nr av fyra 10 6. Nästan alla nr 22 7. Alla nr 5281 0. Frågan ej tillämplig 45 9. Uppgift saknas
VAR 25 GRATIS TIDN MALMÖREG 25 Loc 54 width 1 MD GE 9 25 Gratistidningar i malmöregionen. Av de nummer som ges ut brukar jag läsa 25.1 AT-arbetartidningen 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 4869 1. Inga nr 73 2. Nästan inga nr 44 3. C:a ett nr av fyra 37 4. C:a två nr av fyra 24 5. C:a tre nr av fyra 68 6. Nästan alla nr 63 7. Alla nr 290 9. Uppgift saknas
VAR 26 GRATIS TIDN MALMÖ 2 25 Loc 55 width 1 MD=9 25 Gratistidningar i malmöregionen. Av de nummer som ges ut brukar jag läsa 25.2 Sydsvenska Dagbladet Extra 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 4861 1. Inga nr 88 2. Nästan inga nr 53 3. C:a ett nr av fyra 25 4. C:a två nr av fyra 19 5. C:a tre nr av fyra 43 6. Nästan alla nr 58 7. Alla nr 321 9. Uppgift saknas
VAR 27 KÖN 1 Loc 56 width 1 MD=9 Personliga uppgifter. (1) När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. Är Du: 2700 1. Man 2764 2. Kvinna 4 9. Uppgift saknas
VAR 28 ÅLDER 2 Loc 57 width 2 MD=99 (2) Ålder 336 00. 15-17 år 235 01. 18-19 år 529 02. 20-24 år 521 03. 25-29 år 531 04. 30-34 år 619 05. 35-39 år 551 06. 40-44 år 442 07. 45-49 år 412 08. 50-54 år 388 09. 55-59 år 464 10. 60-64 år 436 11. 65 år och äldre 4 99. Uppgift saknas
VAR 29 CIVILSTÅND 3 Loc 59 width 1 MD=9 (3) Är Du: 1402 1. Ogift 3670 2. Gift eller sammanboende 386 3. Änka/änkling/frånskild 10 9. Uppgift saknas
VAR 30 HUSHÅLLSPOSITION 4 Loc 60 width 1 MD=9 (4) Är Du: 1772 1. Husfar 1951 2. Husmor 724 3. Son/Dotter 169 4. Annan hushållsmedlem 799 5. Ensamboende 53 9. Uppgift saknas
VAR 31 SYSSELSÄTTNING 5 Loc 61 width 1 MD=9 Är Du: 2742 1. Förvärvsarbetande på heltid 942 2. Förvärvsarbetande på deltid 322 3. Hemmafru 576 4. Studerande 623 5. Pensionär 231 6. Annan sysselsättning 32 9. Uppgift saknas
VAR 32 UTBILDNING 6 Loc 62 width 1 MD=9 (6) Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? 1701 1. Folkskola 918 2. Grundskola, enhetsskola, realskola eller motsvarande 449 3. Fackskola, flickskola, folkhögskola eller motsvarande 1488 4. Gymnasium eller motsvarande 832 5. Seminarium, högskola, universitet eller motsvarande 80 9. Uppgift saknas
VAR 33 ORTSSTORLEK 7 Loc 63 width 1 MD=9 (7) Hur stor är den ort där Du bor? 254 1. Under 200 invånare 589 2. 200 - 1.999 invånare 544 3. 2.000 - 4.999 invånare 462 4. 5.000 - 9.999 invånare 719 5. 10.000 - 24.999 invånare 706 6. 25.000 - 49.999 invånare 693 7. 50.000 - 99.999 invånare 1193 8. 100.000 och däröver 308 9. Uppgift saknas
VAR 34 BOENDEFORM 8 Loc 64 width 1 MD=9 (8) Bor Du i: 578 0. Insatslägenhet 1462 1. Hyrd lägenhet 2700 2. Egen villa/radhus 163 3. Hyrd villa/radhus 340 4. Jordbruksfastighet 98 5. Inneboende 91 6. Annan bostadsform 36 9. Uppgift saknas
VAR 35 UNDER 2 ÅR 10 Loc 65 width 1 MD=9 (10) Hushållets sammansättning. Hur många personer består Ditt hushåll normalt av? OBS! Räkna även med Dig själv. (10.1) Antal hushållsmedlemmar under 2 år 0. . . 2. 12 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 9 Frek: 5051 388 17 12
VAR 36 2- 6 ÅR 10 Loc 66 width 1 MD=9 (10.2) Antal hushållsmedlemmar 2 -6 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 7. 12 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 7 9 Frek: 4710 580 157 8 1 12
VAR 37 7-10 ÅR 10 Loc 67 width 1 MD=9 (10.3) Antal hushållsmedlemmar 7-10 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 3. 12 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 4757 619 77 3 12
VAR 38 11-14 ÅR 10 Loc 68 width 1 MD=9 (10.4) Antal hushållsmedlemmar 11-14 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 4. 12 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 4522 807 122 4 1 12
VAR 39 15-19 ÅR 10 Loc 69 width 1 MD=9 (10.5) Antal hushållsmedlemmar 15-19 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 4. 11 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 4008 1104 322 21 2 11
VAR 40 20-45 ÅR 10 Loc 70 width 1 MD=9 (10.6) Antal hushållsmedlemmar i 20-45 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 4. 9 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 1836 1279 2216 118 10 9
VAR 41 46-69ÅR 10 Loc 71 width 1 MD=9 (10.7) Antal hushållsmedlemmar 46-69 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 5. 10 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 9 Frek: 2890 906 1654 6 1 1 10
VAR 42 70 ÅR ELLER ÄLDRE 10 Loc 72 width 1 MD=9 (10.8) Antal hushållsmedlemmar 70 år eller äldre <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 4. 11 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 4 9 Frek: 5219 182 55 1 11
VAR 43 TOTALT ANTAL PERSONER 10 Loc 73 width 2 MD=99 (10.9) Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.(10) för fullständig frågetext> 00. . . 09. 10 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 10 772 1754 1081 1282 452 73 21 9 4 10
VAR 44 INKOMST-PERSONLIG 11 Loc 75 width 1 MD=9 11 Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i de rutor, som motsvarar Din personliga inkomst samt hushållets totala. Studiemedel, räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna gäller årsinkomsten innan skatt dragits. (11.1) Inkomst i kronor per år: Din personliga 1704 0. Under 60 000 1516 1. 60 000- 90 000 1282 2. 90 000-120 000 400 3. 120 000-150 000 140 4. 150 000-180 000 60 5. 180 000-210 000 39 6. 210 000-240 000 36 7. Över 240 000 291 9. Uppgift saknas
VAR 45 HUSHÅLL TOT INKOMSTEN 11 Loc 76 width 1 MD=9 (11.2) Inkomst i kronor per år: Hushållets totala <Se F.11 för fullständig frågetext> 328 0. Under 60 000 580 1. 60 000- 90 000 802 2. 90 000-120 000 793 3. 120 000-150 000 828 4. 150 000-180 000 638 5. 180 000-210 000 348 6. 210 000-240 000 450 7. Över 270 000 701 9. Uppgift saknas
VAR 46 KÖRKORT FÖR PERSONBIL 12 Loc 77 width 1 MD=9 (12) Har du körkort för personbil ? 4174 0. Ja 1266 1. Nej 28 9. Uppgift saknas
VAR 47 BIO 12 Loc 78 width 1 MD=9 (12 ) Hur många gånger har Du varit på bio under de senaste 14 dagarna? 4463 0. gånger 736 1. gånger 178 2. gånger 37 3. gånger 13 4. gånger 3 5. gånger 38 9. Uppgift saknas
VAR 48 VILLA 13 Loc 79 width 1 MD=5 13 Vad finns i Ditt hushåll? Och vad tror Du eller Ditt hushåll kommer att köpa under de närmaste 2 åren? (13.1) Villa/radhus/kedjehus 2829 1. Finns i hushållet 160 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 14 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2465 5. Ej markerat
VAR 49 FRITIDSHUS 13 Loc 80 width 1 MD=5 (13.2) Fritidshus <Se F.13 för fullständig frågetext> 1318 1. Finns i hushållet 84 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4061 5. Ej markerat
VAR 50 HUSVAGN 13 Loc 81 width 1 MD=5 (13.3) Husvagn <Se F.13 för fullständig frågetext> 396 1. Finns i hushållet 72 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4998 5. Ej markerat
VAR 51 FABRIKSNY PERSONBIL 13 Loc 82 width 1 MD=5 (13.4) Fabriksny personbil (högst 2år) <Se F.13 för fullständig frågetext> 708 1. Finns i hushållet 286 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 44 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4430 5. Ej markerat
VAR 52 BEG PERSONBIL 5 Loc 83 width 1 MD=5 (13.5) Begagnad personbil (över 2år) <Se F.13 för fullständig frågetext> 3299 1. Finns i hushållet 312 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 355 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1502 5. Ej markerat
VAR 53 BILRAD/ BILSTEREO 13 Loc 84 width 1 MD=5 (13.6) Bilradio/bilstereo <Se F.13 för fullständig frågetext> 3395 1. Finns i hushållet 205 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 107 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1761 5. Ej markerat
VAR 54 MOBILTELEFON 13 Loc 85 width 1 MD=5 (13.7) Mobiltelefon <Se F.13 för fullständig frågetext> 130 1. Finns i hushållet 65 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5269 5. Ej markerat
VAR 55 SEGELBÅT 13 Loc 86 width 1 MD=5 (13.8) Segelbåt <Se F.13 för fullständig frågetext> 207 1. Finns i hushållet 56 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5200 5. Ej markerat
VAR 56 MOTORBÅT 13 Loc 87 width 1 MD=5 (13.9) Motorbåt <Se F.13 för fullständig frågetext> 626 1. Finns i hushållet 110 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4725 5. Ej markerat
VAR 57 RODDBÅT/EKA 13 Loc 88 width 1 MD=5 (13.10) Roddbåt/eka eller dylikt <Se F.13 för fullständig frågetext> 1137 1. Finns i hushållet 128 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 9 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4194 5. Ej markerat
VAR 58 UTOMBORDSMOTOR 13 Loc 89 width 1 MD=5 (13.11) Utombordsmotor <Se F.13 för fullständig frågetext> 1069 1. Finns i hushållet 90 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 15 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4294 5. Ej markerat
VAR 59 FISKEUTRUSTNING 13 Loc 90 width 1 MD=5 (13.12) Fiskeutrustning <Se F.13 för fullständig frågetext> 2199 1. Finns i hushållet 71 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 63 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3135 5. Ej markerat
VAR 60 SURFINGBRÄDA 13 Loc 91 width 1 MD=5 (13.13) Surfingbräda <Se F.13 för fullständig frågetext> 307 1. Finns i hushållet 103 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 13 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5045 5. Ej markerat
VAR 61 VIDEOBANDSPELARE 13 Loc 92 width 1 MD=5 (13.14) Videobandspelare <Se F.13 för fullständig frågetext> 1119 1. Finns i hushållet 348 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 9 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3992 5. Ej markerat
VAR 62 VIDEOKAMERA 13 Loc 93 width 1 MD=5 (13.15) Videokamera <Se F.13 för fullständig frågetext> 85 1. Finns i hushållet 95 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5286 5. Ej markerat
VAR 63 FÄRG TV 13 Loc 94 width 1 MD=5 (13.16) Färg TV, vanlig <Se F.13 för fullständig frågetext> 4390 1. Finns i hushållet 140 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 99 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 839 5. Ej markerat
VAR 64 TEXT TV 13 Loc 95 width 1 MD=5 (13.17) Text TV <Se F.13 för fullständig frågetext> 626 1. Finns i hushållet 225 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4611 5. Ej markerat
VAR 65 STEREOANLÄGGNING 13 Loc 96 width 1 MD=5 (13.18) Stereoanläggning <Se F.13 för fullständig frågetext> 3819 1. Finns i hushållet 161 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 99 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1389 5. Ej markerat
VAR 66 HEMDATOR 13 Loc 97 width 1 MD=5 (13.19) Hemdator <Se F.13 för fullständig frågetext> 258 1. Finns i hushållet 154 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5050 5. Ej markerat
VAR 67 SKRIVMASKIN 13 Loc 98 width 1 MD=5 (13.20) Skrivmaskin <Se F.13 för fullständig frågetext> 2475 1. Finns i hushållet 109 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 23 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2861 5. Ej markerat
VAR 68 ENKEL BILDKAMERA 13 Loc 99 width 1 MD=5 (13.21) Enkel bildkamera <Se F.13 för fullständig frågetext> 2931 1. Finns i hushållet 51 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 15 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2471 5. Ej markerat
VAR 69 AUT SMÅBILDSKAMERA 13 Loc 100 width 1 MD=5 (13.22) Automatisk småbildskamera <Se F.13 för fullständig frågetext> 1749 1. Finns i hushållet 72 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 10 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3637 5. Ej markerat
VAR 70 SYSTEMKAMERA 13 Loc 101 width 1 MD=5 (13.23) Systemkamera <Se F.13 för fullständig frågetext> 1244 1. Finns i hushållet 91 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 14 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4119 5. Ej markerat
VAR 71 FRYSBOX/FRYSSKÅP 13 Loc 102 width 1 MD=5 (13.24) Frysbox/frysskåp <Se F.13 för fullständig frågetext> 4670 1. Finns i hushållet 102 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 72 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 624 5. Ej markerat
VAR 72 DISKMASKIN 13 Loc 103 width 1 MD=5 (13.25) Diskmaskin <Se F.13 för fullständig frågetext> 2185 1. Finns i hushållet 196 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 27 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3060 5. Ej markerat
VAR 73 TVÄTTMASKIN 13 Loc 104 width 1 MD=5 (13.26) Tvättmaskin <Se F.13 för fullständig frågetext> 3962 1. Finns i hushållet 161 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 85 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1260 5. Ej markerat
VAR 74 TORKTUMLARE 13 Loc 105 width 1 MD=5 (13.27) Torktumlare <Se F.13 för fullständig frågetext> 842 1. Finns i hushållet 222 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4400 5. Ej markerat
VAR 75 ELEKTRISK SYMASKIN 13 Loc 106 width 1 MD=5 (13.28) Elektrisk symaskin <Se F.13 för fullständig frågetext> 3868 1. Finns i hushållet 172 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 13 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1415 5. Ej markerat
VAR 76 EL KAFFEBRYGGARE 13 Loc 107 width 1 MD=5 (13.29) Elektrisk kaffebryggare <Se F.13 för fullständig frågetext> 3775 1. Finns i hushållet 118 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 50 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1525 5. Ej markerat
VAR 77 ELEKTRISK KÖKSMASKIN 13 Loc 108 width 1 MD=5 (13.30) Elektrisk köksmaskin <Se F.13 för fullständig frågetext> 3357 1. Finns i hushållet 171 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 16 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1924 5. Ej markerat
VAR 78 SPISFLÄKT 13 Loc 109 width 1 MD=5 (13.31) Spisfläkt <Se F.13 för fullständig frågetext> 3883 1. Finns i hushållet 122 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 26 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1437 5. Ej markerat
VAR 79 DAMMSUGARE 13 Loc 110 width 1 MD=5 (13.32) Dammsugare <Se F.13 för fullständig frågetext> 4968 1. Finns i hushållet 65 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 88 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 347 5. Ej markerat
VAR 80 BASTU 13 Loc 111 width 1 MD=5 (13.33) Bastu <Se F.13 för fullständig frågetext> 862 1. Finns i hushållet 111 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4493 5. Ej markerat
VAR 81 BRASKAMIN 13 Loc 112 width 1 MD=5 (13.34) Braskamin <Se F.13 för fullständig frågetext> 597 1. Finns i hushållet 127 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4743 5. Ej markerat
VAR 82 SLÄPKÄRRA 13 Loc 113 width 1 MD=5 (13.35) Släpkärra <Se F.13 för fullständig frågetext> 611 1. Finns i hushållet 102 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 0 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4755 5. Ej markerat
VAR 83 MOTORGRÄSKLIPPARE 13 Loc 114 width 1 MD=5 (13.36) Motorgräsklippare <Se F.13 för fullständig frågetext> 2436 1. Finns i hushållet 150 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 39 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2843 5. Ej markerat
VAR 84 ELEKTRISK RAKAPP 5 Loc 115 width 1 MD=5 (13.37) Elektrisk rakapparat <Se F.13 för fullständig frågetext> 3570 1. Finns i hushållet 69 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 49 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1780 5. Ej markerat
VAR 85 BRANDVARNARE 13 Loc 116 width 1 MD=5 (13.38) Brandvarnare <Se F.13 för fullständig frågetext> 2494 1. Finns i hushållet 374 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 9 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2591 5. Ej markerat
VAR 86 HUND 13 Loc 117 width 1 MD=5 (13.39) Hund <Se F.13 för fullständig frågetext> 1046 1. Finns i hushållet 158 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 15 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4249 5. Ej markerat
VAR 87 KATT 13 Loc 118 width 1 MD=5 (13.40) Katt <Se F.13 för fullständig frågetext> 1036 1. Finns i hushållet 57 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4373 5. Ej markerat
VAR 88 MILJÖVÅRDSFRÅGOR 14 Loc 119 width 1 MD=9 14 Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter? (14.1) Miljövårdsfrågor 95 1. Mycket ointresserad 218 2. Ganska ointresserad 254 3. Något ointresserad 268 4. Varken-eller, vet ej 1731 5. Något intresserad 1874 6. Ganska intresserad 879 7. Mycket intresserad 149 9. Uppgift saknas
VAR 89 HÄLSONYTTIG MAT 14 Loc 120 width 1 MD=9 (14.2) Hälsonyttig mat <Se F.14 för fullständig frågetext> 204 1. Mycket ointresserad 370 2. Ganska ointresserad 297 3. Något ointresserad 292 4. Varken-eller, vet ej 1503 5. Något intresserad 1668 6. Ganska intresserad 996 7. Mycket intresserad 138 9. Uppgift saknas
VAR 90 SJUKDOMAR OCH HÄLSA 14 Loc 121 width 1 MD=9 (14.3) Sjukdomar och hälsa <Se F.14 för fullständig frågetext> 123 1. Mycket ointresserad 188 2. Ganska ointresserad 280 3. Något ointresserad 323 4. Varken-eller, vet ej 1419 5. Något intresserad 1782 6. Ganska intresserad 1167 7. Mycket intresserad 186 9. Uppgift saknas
VAR 91 BANTNINGSTIPS 14 Loc 122 width 1 MD=9 (14.4) Bantningstips <Se F.14 för fullständig frågetext> 1688 1. Mycket ointresserad 663 2. Ganska ointresserad 454 3. Något ointresserad 469 4. Varken-eller, vet ej 1158 5. Något intresserad 582 6. Ganska intresserad 257 7. Mycket intresserad 197 9. Uppgift saknas
VAR 92 HUSHÅLLA EKONOMISKT 14 Loc 123 width 1 MD=9 (14.5) Hushålla ekonomiskt <Se F.14 för fullständig frågetext> 118 1. Mycket ointresserad 151 2. Ganska ointresserad 196 3. Något ointresserad 219 4. Varken-eller, vet ej 1169 5. Något intresserad 1904 6. Ganska intresserad 1558 7. Mycket intresserad 153 9. Uppgift saknas
VAR 93 ENERGISPARANDE 14 Loc 124 width 1 MD=9 (14.6) Energisparande <Se F.14 för fullständig frågetext> 155 1. Mycket ointresserad 227 2. Ganska ointresserad 314 3. Något ointresserad 424 4. Varken-eller, vet ej 1389 5. Något intresserad 1608 6. Ganska intresserad 1197 7. Mycket intresserad 154 9. Uppgift saknas
VAR 94 SOCIALA RÄTTIGHETER 14 Loc 125 width 1 MD=9 (14.7) Sociala rättigheter <Se F.14 för fullständig frågetext> 143 1. Mycket ointresserad 254 2. Ganska ointresserad 321 3. Något ointresserad 507 4. Varken-eller, vet ej 1629 5. Något intresserad 1473 6. Ganska intresserad 962 7. Mycket intresserad 179 9. Uppgift saknas
VAR 95 SKATTEFRÅGOR 14 Loc 126 width 1 MD=9 (14.8) Skattefrågor <Se F.14 för fullständig frågetext> 205 1. Mycket ointresserad 282 2. Ganska ointresserad 347 3. Något ointresserad 470 4. Varken-eller, vet ej 1450 5. Något intresserad 1394 6. Ganska intresserad 1135 7. Mycket intresserad 185 9. Uppgift saknas
VAR 96 SAMLEVNADSFRÅGOR 14 Loc 127 width 1 MD=9 (14.9) Samlevnadsfrågor <Se F.14 för fullständig frågetext> 238 1. Mycket ointresserad 286 2. Ganska ointresserad 348 3. Något ointresserad 740 4. Varken-eller, vet ej 1705 5. Något intresserad 1268 6. Ganska intresserad 636 7. Mycket intresserad 247 9. Uppgift saknas
VAR 97 VIDAREUTBILDNING 14 Loc 128 width 1 MD=9 (14.10) Vidareutbildning <Se F.14 för fullständig frågetext> 284 1. Mycket ointresserad 300 2. Ganska ointresserad 368 3. Något ointresserad 600 4. Varken-eller, vet ej 1475 5. Något intresserad 1339 6. Ganska intresserad 897 7. Mycket intresserad 205 9. Uppgift saknas
VAR 98 RELIGIONSFRÅGOR 14 Loc 129 width 1 MD=9 (14.11) Religionsfrågor <Se F.14 för fullständig frågetext> 1166 1. Mycket ointresserad 725 2. Ganska ointresserad 564 3. Något ointresserad 691 4. Varken-eller, vet ej 1167 5. Något intresserad 579 6. Ganska intresserad 402 7. Mycket intresserad 174 9. Uppgift saknas
VAR 99 ARBETSMARKNADEN 14 Loc 130 width 1 MD=9 (14.12) Arbetsmarknaden <Se F.14 för fullständig frågetext> 145 1. Mycket ointresserad 220 2. Ganska ointresserad 311 3. Något ointresserad 441 4. Varken-eller, vet ej 1588 5. Något intresserad 1638 6. Ganska intresserad 896 7. Mycket intresserad 229 9. Uppgift saknas
VAR 100 VILLA/EGET HEM 14 Loc 131 width 1 MD=9 (14.13) Villa/Eget hem <Se F.14 för fullständig frågetext> 180 1. Mycket ointresserad 159 2. Ganska ointresserad 180 3. Något ointresserad 351 4. Varken-eller, vet ej 821 5. Något intresserad 1501 6. Ganska intresserad 2079 7. Mycket intresserad 197 9. Uppgift saknas
VAR 101 FRITIDSHUS 14 Loc 132 width 1 MD=9 (14.14) Fritidshus <Se F.14 för fullständig frågetext> 753 1. Mycket ointresserad 466 2. Ganska ointresserad 433 3. Något ointresserad 785 4. Varken-eller, vet ej 1106 5. Något intresserad 803 6. Ganska intresserad 876 7. Mycket intresserad 246 9. Uppgift saknas
VAR 102 PERSONBILAR 14 Loc 133 width 1 MD=9 (14.15) Personbilar <Se F.14 för fullständig frågetext> 403 1. Mycket ointresserad 347 2. Ganska ointresserad 333 3. Något ointresserad 416 4. Varken-eller, vet ej 1541 5. Något intresserad 1313 6. Ganska intresserad 942 7. Mycket intresserad 173 9. Uppgift saknas
VAR 103 HEMINREDNING 14 Loc 134 width 1 MD=9 (14.16) Heminredning <Se F.14 för fullständig frågetext> 162 1. Mycket ointresserad 209 2. Ganska ointresserad 289 3. Något ointresserad 292 4. Varken-eller, vet ej 1452 5. Något intresserad 1664 6. Ganska intresserad 1250 7. Mycket intresserad 150 9. Uppgift saknas
VAR 104 MODENYHETER 14 Loc 135 width 1 MD=9 (14.17) Modenyheter <Se F.14 för fullständig frågetext> 693 1. Mycket ointresserad 482 2. Ganska ointresserad 476 3. Något ointresserad 406 4. Varken-eller, vet ej 1448 5. Något intresserad 1099 6. Ganska intresserad 690 7. Mycket intresserad 174 9. Uppgift saknas
VAR 105 MATVARUNYHETER 14 Loc 136 width 1 MD=9 (14.18) Matvarunyheter <Se F.14 för fullständig frågetext> 361 1. Mycket ointresserad 460 2. Ganska ointresserad 547 3. Något ointresserad 563 4. Varken-eller, vet ej 1584 5. Något intresserad 1141 6. Ganska intresserad 633 7. Mycket intresserad 179 9. Uppgift saknas
VAR 106 BARNAVÅRD 14 Loc 137 width 1 MD=9 (14.19) Barnavård <Se F.14 för fullständig frågetext> 443 1. Mycket ointresserad 392 2. Ganska ointresserad 440 3. Något ointresserad 684 4. Varken-eller, vet ej 1288 5. Något intresserad 1102 6. Ganska intresserad 878 7. Mycket intresserad 241 9. Uppgift saknas
VAR 107 SKÖNHETSVÅRD 14 Loc 138 width 1 MD=9 (14.20) Skönhetsvård <Se F.14 för fullständig frågetext> 997 1. Mycket ointresserad 558 2. Ganska ointresserad 536 3. Något ointresserad 609 4. Varken-eller, vet ej 1395 5. Något intresserad 809 6. Ganska intresserad 371 7. Mycket intresserad 193 9. Uppgift saknas
VAR 108 STEREOANLÄGGNINGAR 14 Loc 139 width 1 MD=9 (14.21) Stereoanläggningar <Se F.14 för fullständig frågetext> 779 1. Mycket ointresserad 533 2. Ganska ointresserad 580 3. Något ointresserad 550 4. Varken-eller, vet ej 1578 5. Något intresserad 833 6. Ganska intresserad 424 7. Mycket intresserad 191 9. Uppgift saknas
VAR 109 HUSHÅLLSMASKINER 14 Loc 140 width 1 MD=9 (14.22) Hushållsmaskiner <Se F.14 för fullständig frågetext> 370 1. Mycket ointresserad 444 2. Ganska ointresserad 547 3. Något ointresserad 567 4. Varken-eller, vet ej 1829 5. Något intresserad 1155 6. Ganska intresserad 374 7. Mycket intresserad 182 9. Uppgift saknas
VAR 110 FOTOUTRUSTNINGAR 14 Loc 141 width 1 MD=9 (14.23) Fotoutrustningar <Se F.14 för fullständig frågetext> 886 1. Mycket ointresserad 595 2. Ganska ointresserad 710 3. Något ointresserad 718 4. Varken-eller, vet ej 1436 5. Något intresserad 664 6. Ganska intresserad 249 7. Mycket intresserad 210 9. Uppgift saknas
VAR 111 MOTORCYKLAR 14 Loc 142 width 1 MD=9 (14.24) Motorcyklar <Se F.14 för fullständig frågetext> 2212 1. Mycket ointresserad 530 2. Ganska ointresserad 455 3. Något ointresserad 622 4. Varken-eller, vet ej 714 5. Något intresserad 382 6. Ganska intresserad 334 7. Mycket intresserad 219 9. Uppgift saknas
VAR 112 KRUKVÄXTER 14 Loc 143 width 1 MD=9 (14.25) Krukväxter <Se F.14 för fullständig frågetext> 527 1. Mycket ointresserad 331 2. Ganska ointresserad 409 3. Något ointresserad 353 4. Varken-eller, vet ej 1323 5. Något intresserad 1318 6. Ganska intresserad 1091 7. Mycket intresserad 116 9. Uppgift saknas
VAR 113 HÅRVÅRD 14 Loc 144 width 1 MD=9 (14.26) Hårvård <Se F.14 för fullständig frågetext> 413 1. Mycket ointresserad 325 2. Ganska ointresserad 416 3. Något ointresserad 397 4. Varken-eller, vet ej 1507 5. Något intresserad 1405 6. Ganska intresserad 838 7. Mycket intresserad 167 9. Uppgift saknas
VAR 114 HUNDAR 14 Loc 145 width 1 MD=9 (14.27) Hundar <Se F.14 för fullständig frågetext> 960 1. Mycket ointresserad 437 2. Ganska ointresserad 435 3. Något ointresserad 431 4. Varken-eller, vet ej 1067 5. Något intresserad 961 6. Ganska intresserad 1006 7. Mycket intresserad 171 9. Uppgift saknas
VAR 115 KATTER 14 Loc 146 width 1 MD=9 (14.28) Katter <Se F.14 för fullständig frågetext> 1370 1. Mycket ointresserad 512 2. Ganska ointresserad 505 3. Något ointresserad 501 4. Varken-eller, vet ej 980 5. Något intresserad 695 6. Ganska intresserad 718 7. Mycket intresserad 187 9. Uppgift saknas
VAR 116 MOTIONERA 14 Loc 147 width 1 MD=9 (14.29) Motionera <Se F.14 för fullständig frågetext> 191 1. Mycket ointresserad 177 2. Ganska ointresserad 279 3. Något ointresserad 223 4. Varken-eller, vet ej 1583 5. Något intresserad 1625 6. Ganska intresserad 1233 7. Mycket intresserad 157 9. Uppgift saknas
VAR 117 SE PÅ SPORT 14 Loc 148 width 1 MD=9 (14.30) Se på sport <Se F.14 för fullständig frågetext> 642 1. Mycket ointresserad 379 2. Ganska ointresserad 304 3. Något ointresserad 196 4. Varken-eller, vet ej 1157 5. Något intresserad 1119 6. Ganska intresserad 1544 7. Mycket intresserad 127 9. Uppgift saknas
VAR 118 LAGA MAT 14 Loc 149 width 1 MD=9 (14.31) Laga mat <Se F.14 för fullständig frågetext> 204 1. Mycket ointresserad 213 2. Ganska ointresserad 270 3. Något ointresserad 224 4. Varken-eller, vet ej 1348 5. Något intresserad 1779 6. Ganska intresserad 1335 7. Mycket intresserad 95 9. Uppgift saknas
VAR 119 PRÖVA NYA MATRÄTTER 14 Loc 150 width 1 MD=9 (14.32) Pröva nya maträtter <Se F.14 för fullständig frågetext> 191 1. Mycket ointresserad 197 2. Ganska ointresserad 277 3. Något ointresserad 290 4. Varken-eller, vet ej 1238 5. Något intresserad 1663 6. Ganska intresserad 1474 7. Mycket intresserad 138 9. Uppgift saknas
VAR 120 BAKA 14 Loc 151 width 1 MD=9 (14.33) Baka <Se F.14 för fullständig frågetext> 554 1. Mycket ointresserad 360 2. Ganska ointresserad 441 3. Något ointresserad 369 4. Varken-eller, vet ej 1130 5. Något intresserad 1279 6. Ganska intresserad 1206 7. Mycket intresserad 129 9. Uppgift saknas
VAR 121 HA GÄSTER 14 Loc 152 width 1 MD=9 (14.34) Ha gäster <Se F.14 för fullständig frågetext> 103 1. Mycket ointresserad 103 2. Ganska ointresserad 215 3. Något ointresserad 276 4. Varken-eller, vet ej 1531 5. Något intresserad 2015 6. Ganska intresserad 1079 7. Mycket intresserad 146 9. Uppgift saknas
VAR 122 KÖRA BIL 14 Loc 153 width 1 MD=9 (14.35) Köra bil <Se F.14 för fullständig frågetext> 469 1. Mycket ointresserad 143 2. Ganska ointresserad 172 3. Något ointresserad 511 4. Varken-eller, vet ej 972 5. Något intresserad 1532 6. Ganska intresserad 1475 7. Mycket intresserad 194 9. Uppgift saknas
VAR 123 JOBBA MED BILAR 14 Loc 154 width 1 MD=9 (14.36) Jobba med bilar <Se F.14 för fullständig frågetext> 1827 1. Mycket ointresserad 499 2. Ganska ointresserad 482 3. Något ointresserad 489 4. Varken-eller, vet ej 961 5. Något intresserad 563 6. Ganska intresserad 429 7. Mycket intresserad 218 9. Uppgift saknas
VAR 124 ARBETA I TRÄDGÅRDEN 14 Loc 155 width 1 MD=9 (14.37) Arbeta i trädgården <Se F.14 för fullständig frågetext> 550 1. Mycket ointresserad 360 2. Ganska ointresserad 398 3. Något ointresserad 371 4. Varken-eller, vet ej 1317 5. Något intresserad 1370 6. Ganska intresserad 941 7. Mycket intresserad 161 9. Uppgift saknas
VAR 125 FOTOGRAFERA 14 Loc 156 width 1 MD=9 (14.38) Fotografera <Se F.14 för fullständig frågetext> 657 1. Mycket ointresserad 422 2. Ganska ointresserad 539 3. Något ointresserad 495 4. Varken-eller, vet ej 1781 5. Något intresserad 970 6. Ganska intresserad 404 7. Mycket intresserad 200 9. Uppgift saknas
VAR 126 SMALFILMA 14 Loc 157 width 1 MD=9 (14.39) Smalfilma <Se F.14 för fullständig frågetext> 1940 1. Mycket ointresserad 579 2. Ganska ointresserad 527 3. Något ointresserad 1157 4. Varken-eller, vet ej 645 5. Något intresserad 253 6. Ganska intresserad 105 7. Mycket intresserad 262 9. Uppgift saknas
VAR 127 SPORTFISKA 14 Loc 158 width 1 MD=9 (14.40) Sportfiska <Se F.14 för fullständig frågetext> 1727 1. Mycket ointresserad 456 2. Ganska ointresserad 366 3. Något ointresserad 545 4. Varken-eller, vet ej 1007 5. Något intresserad 624 6. Ganska intresserad 550 7. Mycket intresserad 193 9. Uppgift saknas
VAR 128 POPMUSIK 14 Loc 159 width 1 MD=9 (14.41) Popmusik <Se F.14 för fullständig frågetext> 1292 1. Mycket ointresserad 367 2. Ganska ointresserad 302 3. Något ointresserad 396 4. Varken-eller, vet ej 1046 5. Något intresserad 950 6. Ganska intresserad 918 7. Mycket intresserad 197 9. Uppgift saknas
VAR 129 KLASSISK MUSIK 14 Loc 160 width 1 MD=9 (14.42) Klassisk musik <Se F.14 för fullständig frågetext> 1084 1. Mycket ointresserad 478 2. Ganska ointresserad 494 3. Något ointresserad 462 4. Varken-eller, vet ej 1443 5. Något intresserad 874 6. Ganska intresserad 456 7. Mycket intresserad 177 9. Uppgift saknas
VAR 130 GÅ PÅ TEATER 14 Loc 161 width 1 MD=9 (14.43) Gå på teater <Se F.14 för fullständig frågetext> 761 1. Mycket ointresserad 394 2. Ganska ointresserad 470 3. Något ointresserad 537 4. Varken-eller, vet ej 1453 5. Något intresserad 1093 6. Ganska intresserad 586 7. Mycket intresserad 174 9. Uppgift saknas
VAR 131 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING14 Loc 162 width 1 MD=9 (14.44) Gå på konstutställning <Se F.14 för fullständig frågetext> 1347 1. Mycket ointresserad 540 2. Ganska ointresserad 567 3. Något ointresserad 585 4. Varken-eller, vet ej 1173 5. Något intresserad 666 6. Ganska intresserad 403 7. Mycket intresserad 187 9. Uppgift saknas
VAR 132 LÄSA BÖCKER 14 Loc 163 width 1 MD=9 (14.45) Läsa böcker <Se F.14 för fullständig frågetext> 287 1. Mycket ointresserad 194 2. Ganska ointresserad 294 3. Något ointresserad 189 4. Varken-eller, vet ej 1240 5. Något intresserad 1425 6. Ganska intresserad 1716 7. Mycket intresserad 123 9. Uppgift saknas
VAR 133 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR 14 Loc 164 width 1 MD=9 (14.46) Läsa populärtidningar <Se F.14 för fullständig frågetext> 491 1. Mycket ointresserad 424 2. Ganska ointresserad 373 3. Något ointresserad 450 4. Varken-eller, vet ej 1663 5. Något intresserad 1198 6. Ganska intresserad 586 7. Mycket intresserad 283 9. Uppgift saknas
VAR 134 STICKA 14 Loc 165 width 1 MD=9 (14.47) Sticka <Se F.14 för fullständig frågetext> 2094 1. Mycket ointresserad 276 2. Ganska ointresserad 201 3. Något ointresserad 315 4. Varken-eller, vet ej 575 5. Något intresserad 691 6. Ganska intresserad 1077 7. Mycket intresserad 239 9. Uppgift saknas
VAR 135 SY KLÄDER 14 Loc 166 width 1 MD=9 (14.48) Sy kläder <Se F.14 för fullständig frågetext> 2166 1. Mycket ointresserad 363 2. Ganska ointresserad 307 3. Något ointresserad 392 4. Varken-eller, vet ej 762 5. Något intresserad 592 6. Ganska intresserad 601 7. Mycket intresserad 285 9. Uppgift saknas
VAR 136 HANDARBETA 14 Loc 167 width 1 MD=9 (14.49) Handarbeta <Se F.14 för fullständig frågetext> 1929 1. Mycket ointresserad 314 2. Ganska ointresserad 248 3. Något ointresserad 350 4. Varken-eller, vet ej 678 5. Något intresserad 727 6. Ganska intresserad 975 7. Mycket intresserad 247 9. Uppgift saknas
VAR 137 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR 14 Loc 168 width 1 MD=9 (14.50) Träffa nya människor <Se F.14 för fullständig frågetext> 119 1. Mycket ointresserad 91 2. Ganska ointresserad 183 3. Något ointresserad 263 4. Varken-eller, vet ej 1339 5. Något intresserad 1935 6. Ganska intresserad 1379 7. Mycket intresserad 159 9. Uppgift saknas
VAR 138 SNICKRA 14 Loc 169 width 1 MD=9 (14.51) Snickra <Se F.14 för fullständig frågetext> 1009 1. Mycket ointresserad 442 2. Ganska ointresserad 480 3. Något ointresserad 552 4. Varken-eller, vet ej 1254 5. Något intresserad 957 6. Ganska intresserad 561 7. Mycket intresserad 213 9. Uppgift saknas
VAR 139 MÅLA HEMMA 14 Loc 170 width 1 MD=9 (14.52) Måla hemma <Se F.14 för fullständig frågetext> 618 1. Mycket ointresserad 322 2. Ganska ointresserad 427 3. Något ointresserad 471 4. Varken-eller, vet ej 1644 5. Något intresserad 1232 6. Ganska intresserad 545 7. Mycket intresserad 209 9. Uppgift saknas
VAR 140 JAGA 14 Loc 171 width 1 MD=9 (14.53) Jaga <Se F.14 för fullständig frågetext> 3027 1. Mycket ointresserad 327 2. Ganska ointresserad 257 3. Något ointresserad 701 4. Varken-eller, vet ej 316 5. Något intresserad 250 6. Ganska intresserad 338 7. Mycket intresserad 252 9. Uppgift saknas
VAR 141 FRILUFTSLIV 14 Loc 172 width 1 MD=9 (14.54) Friluftsliv <Se F.14 för fullständig frågetext> 313 1. Mycket ointresserad 134 2. Ganska ointresserad 236 3. Något ointresserad 266 4. Varken-eller, vet ej 1404 5. Något intresserad 1658 6. Ganska intresserad 1251 7. Mycket intresserad 206 9. Uppgift saknas
VAR 142 ÅKA SLALOM 14 Loc 173 width 1 MD=9 (14.55) Åka slalom <Se F.14 för fullständig frågetext> 1951 1. Mycket ointresserad 400 2. Ganska ointresserad 257 3. Något ointresserad 726 4. Varken-eller, vet ej 608 5. Något intresserad 575 6. Ganska intresserad 724 7. Mycket intresserad 227 9. Uppgift saknas
VAR 143 ÅKA MOTORBÅT 14 Loc 174 width 1 MD=9 (14.56) Åka motorbåt <Se F.14 för fullständig frågetext> 1167 1. Mycket ointresserad 402 2. Ganska ointresserad 356 3. Något ointresserad 584 4. Varken-eller, vet ej 1220 5. Något intresserad 867 6. Ganska intresserad 667 7. Mycket intresserad 205 9. Uppgift saknas
VAR 144 SEGLA 14 Loc 175 width 1 MD=9 (14.57) Segla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1571 1. Mycket ointresserad 446 2. Ganska ointresserad 395 3. Något ointresserad 992 4. Varken-eller, vet ej 745 5. Något intresserad 511 6. Ganska intresserad 567 7. Mycket intresserad 241 9. Uppgift saknas
VAR 145 CAMPA 14 Loc 176 width 1 MD=9 (14.58) Campa <Se F.14 för fullständig frågetext> 926 1. Mycket ointresserad 359 2. Ganska ointresserad 404 3. Något ointresserad 471 4. Varken-eller, vet ej 1369 5. Något intresserad 1059 6. Ganska intresserad 665 7. Mycket intresserad 215 9. Uppgift saknas
VAR 146 SEMESTRA UTOMLANDS 14 Loc 177 width 1 MD=9 (14.59) Semestra utomlands <Se F.14 för fullständig frågetext> 439 1. Mycket ointresserad 180 2. Ganska ointresserad 196 3. Något ointresserad 407 4. Varken-eller, vet ej 950 5. Något intresserad 1200 6. Ganska intresserad 1921 7. Mycket intresserad 175 9. Uppgift saknas
VAR 147 SEMESTRA I SVERIGE 14 Loc 178 width 1 MD=9 (14.60) Semestra i Sverige <Se F.14 för fullständig frågetext> 81 1. Mycket ointresserad 53 2. Ganska ointresserad 79 3. Något ointresserad 148 4. Varken-eller, vet ej 891 5. Något intresserad 1991 6. Ganska intresserad 2094 7. Mycket intresserad 131 9. Uppgift saknas
VAR 148 PRÖVA NYA PRODUKTER 14 Loc 179 width 1 MD=9 (14.61) Pröva nya produkter <Se F.14 för fullständig frågetext> 161 1. Mycket ointresserad 162 2. Ganska ointresserad 296 3. Något ointresserad 711 4. Varken-eller, vet ej 1782 5. Något intresserad 1442 6. Ganska intresserad 694 7. Mycket intresserad 220 9. Uppgift saknas
VAR 149 VARA BORTBJUDEN 14 Loc 180 width 1 MD=9 (14.62) Vara bortbjuden <Se F.14 för fullständig frågetext> 124 1. Mycket ointresserad 126 2. Ganska ointresserad 188 3. Något ointresserad 228 4. Varken-eller, vet ej 1425 5. Något intresserad 1953 6. Ganska intresserad 1262 7. Mycket intresserad 162 9. Uppgift saknas
VAR 150 GÅ PÅ DISKOTEK 14 Loc 181 width 1 MD=9 (14.63) Gå på diskotek <Se F.14 för fullständig frågetext> 2346 1. Mycket ointresserad 459 2. Ganska ointresserad 412 3. Något ointresserad 508 4. Varken-eller, vet ej 638 5. Något intresserad 482 6. Ganska intresserad 391 7. Mycket intresserad 232 9. Uppgift saknas
VAR 151 GÅ PÅ RESTAURANG 14 Loc 182 width 1 MD=9 (14.64) Gå på restaurang <Se F.14 för fullständig frågetext> 420 1. Mycket ointresserad 205 2. Ganska ointresserad 291 3. Något ointresserad 275 4. Varken-eller, vet ej 1568 5. Något intresserad 1563 6. Ganska intresserad 956 7. Mycket intresserad 190 9. Uppgift saknas
VAR 152 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER 14 Loc 183 width 1 MD=9 (14.65) Gå på kvällskurser <Se F.14 för fullständig frågetext> 739 1. Mycket ointresserad 493 2. Ganska ointresserad 526 3. Något ointresserad 736 4. Varken-eller, vet ej 1605 5. Något intresserad 888 6. Ganska intresserad 262 7. Mycket intresserad 219 9. Uppgift saknas
VAR 153 WINDSURFING 14 Loc 184 width 1 MD=9 (14.66) Windsurfing <Se F.14 för fullständig frågetext> 2391 1. Mycket ointresserad 399 2. Ganska ointresserad 321 3. Något ointresserad 1023 4. Varken-eller, vet ej 565 5. Något intresserad 282 6. Ganska intresserad 242 7. Mycket intresserad 245 9. Uppgift saknas
VAR 154 KÖPA PÅ POSTORDER 14 Loc 185 width 1 MD=9 (14.67) Köpa på postorder <Se F.14 för fullständig frågetext> 1386 1. Mycket ointresserad 566 2. Ganska ointresserad 541 3. Något ointresserad 578 4. Varken-eller, vet ej 1472 5. Något intresserad 552 6. Ganska intresserad 205 7. Mycket intresserad 168 9. Uppgift saknas
VAR 155 TIPS 15 Loc 186 width 2 MD=99 15 Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? (15.1) Tips 2268 01. 0 kronor 1765 02. Under 250 kronor 636 03. 251- 500 kronor 336 04. 501-1000 kronor 129 05. 1001-1500 kronor 70 06. 1501-2000 kronor 47 07. 2001-3000 kronor 10 08. 3001-4000 kronor 15 09. Över 4000 kronor 192 99. Uppgift saknas
VAR 156 LOTTO 15 Loc 188 width 2 MD=99 (15.2) Lotto <Se F.15 för fullständig frågetext> 1712 01. 0 kronor 2024 02. Under 250 kronor 890 03. 251- 500 kronor 453 04. 501-1000 kronor 139 05. 1001-1500 kronor 49 06. 1501-2000 kronor 29 07. 2001-3000 kronor 11 08. 3001-4000 kronor 9 09. Över 4000 kronor 152 99. Uppgift saknas
VAR 157 PENNINGLOTTER 15 Loc 190 width 2 MD=99 (15.3) Penninglotter <Se F.15 för fullständig frågetext> 2455 01. 0 kronor 2019 02. Under 250 kronor 584 03. 251- 500 kronor 148 04. 501-1000 kronor 32 05. 1001-1500 kronor 10 06. 1501-2000 kronor 2 07. 2001-3000 kronor 6 08. 3001-4000 kronor 3 09. Över 4000 kronor 209 99. Uppgift saknas
VAR 158 V65 15 Loc 192 width 2 MD=99 (15.4) V65 <Se F.15 för fullständig frågetext> 3991 01. 0 kronor 685 02. Under 250 kronor 193 03. 251- 500 kronor 142 04. 501-1000 kronor 72 05. 1001-1500 kronor 44 06. 1501-2000 kronor 38 07. 2001-3000 kronor 19 08. 3001-4000 kronor 28 09. Över 4000 kronor 256 99. Uppgift saknas
VAR 159 BINGO 15 Loc 194 width 2 MD=99 (15.5) Bingo <Se F.15 för fullständig frågetext> 4818 01. 0 kronor 229 02. Under 250 kronor 67 03. 251- 500 kronor 34 04. 501-1000 kronor 13 05. 1001-1500 kronor 17 06. 1501-2000 kronor 11 07. 2001-3000 kronor 5 08. 3001-4000 kronor 15 09. Över 4000 kronor 259 99. Uppgift saknas
VAR 160 BENSIN 15 Loc 196 width 2 MD=99 (15.6) Bensin <Se F.15 för fullständig frågetext> 1166 01. 0 kronor 198 02. Under 250 kronor 192 03. 251- 500 kronor 236 04. 501-1000 kronor 236 05. 1001-1500 kronor 309 06. 1501-2000 kronor 427 07. 2001-3000 kronor 485 08. 3001-4000 kronor 1871 09. Över 4000 kronor 348 99. Uppgift saknas
VAR 161 KLÄDER TILL DIG 15 Loc 198 width 2 MD=99 (15.7) Kläder till Dig själv <Se F.15 för fullständig frågetext> 40 01. 0 kronor 101 02. Under 250 kronor 337 03. 251- 500 kronor 991 04. 501-1000 kronor 976 05. 1001-1500 kronor 937 06. 1501-2000 kronor 982 07. 2001-3000 kronor 489 08. 3001-4000 kronor 412 09. Över 4000 kronor 203 99. Uppgift saknas
VAR 162 SPORTUTRUST TILL DIG 15 Loc 200 width 2 MD=99 (15.8) Sportutrustning till Dig själv <Se F.15 för fullständig frågetext> 1488 01. 0 kronor 1417 02. Under 250 kronor 985 03. 251- 500 kronor 663 04. 501-1000 kronor 300 05. 1001-1500 kronor 151 06. 1501-2000 kronor 93 07. 2001-3000 kronor 50 08. 3001-4000 kronor 43 09. Över 4000 kronor 278 99. Uppgift saknas
VAR 163 KOSMETIKA/SKÖNHET 15 Loc 202 width 2 MD=99 (15.9) Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.15 för fullständig frågetext> 1532 01. 0 kronor 2140 02. Under 250 kronor 898 03. 251- 500 kronor 394 04. 501-1000 kronor 109 05. 1001-1500 kronor 48 06. 1501-2000 kronor 29 07. 2001-3000 kronor 6 08. 3001-4000 kronor 10 09. Över 4000 kronor 302 99. Uppgift saknas
VAR 164 NÖJEN 15 Loc 204 width 2 MD=99 (15.10) Nöjen <Se F.15 för fullständig frågetext> 285 01. 0 kronor 1049 02. Under 250 kronor 1056 03. 251- 500 kronor 970 04. 501-1000 kronor 609 05. 1001-1500 kronor 373 06. 1501-2000 kronor 274 07. 2001-3000 kronor 183 08. 3001-4000 kronor 366 09. Över 4000 kronor 303 99. Uppgift saknas
VAR 165 UTLANDSRESOR 15 Loc 206 width 2 MD=99 (15.11) Utlandsresor under fritiden <Se F.15 för fullständig frågetext> 2615 01. 0 kronor 159 02. Under 250 kronor 111 03. 251- 500 kronor 183 04. 501-1000 kronor 188 05. 1001-1500 kronor 257 06. 1501-2000 kronor 393 07. 2001-3000 kronor 374 08. 3001-4000 kronor 854 09. Över 4000 kronor 334 99. Uppgift saknas
VAR 166 BÖCKER 15 Loc 208 width 2 MD=99 (15.12) Böcker <Se F.15 för fullständig frågetext> 1047 01. 0 kronor 1882 02. Under 250 kronor 1034 03. 251- 500 kronor 644 04. 501-1000 kronor 329 05. 1001-1500 kronor 157 06. 1501-2000 kronor 56 07. 2001-3000 kronor 18 08. 3001-4000 kronor 32 09. Över 4000 kronor 269 99. Uppgift saknas
VAR 167 TOBAK 15 Loc 210 width 2 MD=99 (15.13) Tobak <Se F.15 för fullständig frågetext> 3276 01. 0 kronor 290 02. Under 250 kronor 207 03. 251- 500 kronor 273 04. 501-1000 kronor 217 05. 1001-1500 kronor 168 06. 1501-2000 kronor 283 07. 2001-3000 kronor 257 08. 3001-4000 kronor 277 09. Över 4000 kronor 220 99. Uppgift saknas
VAR 168 VIN OCH SPRIT 15 Loc 212 width 2 MD=99 (15.14) Vin och sprit <Se F.15 för fullständig frågetext> 1158 01. 0 kronor 1002 02. Under 250 kronor 904 03. 251- 500 kronor 842 04. 501-1000 kronor 503 05. 1001-1500 kronor 336 06. 1501-2000 kronor 241 07. 2001-3000 kronor 127 08. 3001-4000 kronor 177 09. Över 4000 kronor 178 99. Uppgift saknas
VAR 169 HÄLSOKOSTARTIKLAR 15 Loc 214 width 2 MD=99 (15.15) Hälsokostartiklar <Se F.15 för fullständig frågetext> 2339 01. 0 kronor 1921 02. Under 250 kronor 601 03. 251- 500 kronor 224 04. 501-1000 kronor 80 05. 1001-1500 kronor 46 06. 1501-2000 kronor 19 07. 2001-3000 kronor 11 08. 3001-4000 kronor 6 09. Över 4000 kronor 221 99. Uppgift saknas
VAR 170 ICA 16 Loc 216 width 1 16 Hur ofta Du besöker affärer m.m. Var vänlig ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svar med ett kryss på varje rad! (16.1) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: ICA 119 1. Aldrig 543 2. Någon gång/år 385 3. Någon gång/kvartal 1290 4. Någon gång/månad 2151 5. 1-2 gånger/vecka 716 6. 3-4 gånger/vecka 188 7. Minst 5 gånger/vecka 76 9. Uppgift saknas
VAR 171 KONSUM 16 Loc 217 width 1 MD=9 (16.2) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Konsum <Se F.16 för fullständig frågetext> 434 1. Aldrig 761 2. Någon gång/år 573 3. Någon gång/kvartal 1551 4. Någon gång/månad 1487 5. 1-2 gånger/vecka 434 6. 3-4 gånger/vecka 123 7. Minst 5 gånger/vecka 105 9. Uppgift saknas
VAR 172 VIVO 16 Loc 218 width 1 MD=9 (16.3) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Vivo <Se F.16 för fullständig frågetext> 2576 1. Aldrig 1135 2. Någon gång/år 424 3. Någon gång/kvartal 578 4. Någon gång/månad 359 5. 1-2 gånger/vecka 100 6. 3-4 gånger/vecka 23 7. Minst 5 gånger/vecka 273 9. Uppgift saknas
VAR 173 FAVÖR 16 Loc 219 width 1 MD=9 (16.4) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Favör <Se F.16 för fullständig frågetext> 3203 1. Aldrig 982 2. Någon gång/år 343 3. Någon gång/kvartal 353 4. Någon gång/månad 228 5. 1-2 gånger/vecka 60 6. 3-4 gånger/vecka 14 7. Minst 5 gånger/vecka 285 9. Uppgift saknas
VAR 174 ANNAN BUTIK 16 Loc 220 width 1 MD=9 (16.5) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Annan butik <Se F.16 för fullständig frågetext> 850 1. Aldrig 1531 2. Någon gång/år 714 3. Någon gång/kvartal 1187 4. Någon gång/månad 628 5. 1-2 gånger/vecka 130 6. 3-4 gånger/vecka 54 7. Minst 5 gånger/vecka 374 9. Uppgift saknas
VAR 175 LIVSMEDELSAVD I DOMUS 16 Loc 221 width 1 MD=9 (16.6) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Domus <Se F.16 för fullständig frågetext> 995 1. Aldrig 1307 2. Någon gång/år 874 3. Någon gång/kvartal 1261 4. Någon gång/månad 680 5. 1-2 gånger/vecka 136 6. 3-4 gånger/vecka 34 7. Minst 5 gånger/vecka 181 9. Uppgift saknas
VAR 176 LIVSMEDELSAVD I NK 9 Loc 222 width 1 MD=9 (16.7) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i NK <Se F.16 för fullständig frågetext> 4133 1. Aldrig 712 2. Någon gång/år 185 3. Någon gång/kvartal 141 4. Någon gång/månad 36 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 256 9. Uppgift saknas
VAR 177 LIVSMEDELSAVD TEMPO 16 Loc 223 width 1 MD=9 (16.8) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Tempo <Se F.16 för fullständig frågetext> 1676 1. Aldrig 1444 2. Någon gång/år 754 3. Någon gång/kvartal 984 4. Någon gång/månad 340 5. 1-2 gånger/vecka 60 6. 3-4 gånger/vecka 22 7. Minst 5 gånger/vecka 188 9. Uppgift saknas
VAR 178 LIVSMEDELSAVD ÅHLENS 16 Loc 224 width 1 MD=9 (16.9) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.16 för fullständig frågetext> 3265 1. Aldrig 1061 2. Någon gång/år 385 3. Någon gång/kvartal 375 4. Någon gång/månad 106 5. 1-2 gånger/vecka 12 6. 3-4 gånger/vecka 10 7. Minst 5 gånger/vecka 254 9. Uppgift saknas
VAR 179 LIVSMEDELSAVD I OBS 16 Loc 225 width 1 MD=9 (16.10) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Obs <Se F.16 för fullständig frågetext> 2572 1. Aldrig 1334 2. Någon gång/år 638 3. Någon gång/kvartal 587 4. Någon gång/månad 134 5. 1-2 gånger/vecka 10 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 191 9. Uppgift saknas
VAR 180 LIVSMEDELSAVD I B & W 16 Loc 226 width 1 MD=9 (16.11) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i B& W(Bra, Wessels) <Se F.16 för fullständig frågetext> 3081 1. Aldrig 1136 2. Någon gång/år 506 3. Någon gång/kvartal 408 4. Någon gång/månad 137 5. 1-2 gånger/vecka 10 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 185 9. Uppgift saknas
VAR 181 EJ LIVS DOMUS 16 Loc 227 width 1 MD=9 (16.12) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Domus <Se F.16 för fullständig frågetext> 689 1. Aldrig 1418 2. Någon gång/år 1102 3. Någon gång/kvartal 1495 4. Någon gång/månad 487 5. 1-2 gånger/vecka 70 6. 3-4 gånger/vecka 18 7. Minst 5 gånger/vecka 189 9. Uppgift saknas
VAR 182 EJ LIVS NK 16 Loc 228 width 1 MD=9 (16.13) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) NK <Se F.16 för fullständig frågetext> 2914 1. Aldrig 1304 2. Någon gång/år 463 3. Någon gång/kvartal 398 4. Någon gång/månad 92 5. 1-2 gånger/vecka 10 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 282 9. Uppgift saknas
VAR 183 EJ LIVS TEMPO 16 Loc 229 width 1 MD=9 (16.14) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Tempo <Se F.16 för fullständig frågetext> 1122 1. Aldrig 1413 2. Någon gång/år 1012 3. Någon gång/kvartal 1267 4. Någon gång/månad 341 5. 1-2 gånger/vecka 60 6. 3-4 gånger/vecka 17 7. Minst 5 gånger/vecka 236 9. Uppgift saknas
VAR 184 EJ LIVS ÅHLENS 16 Loc 230 width 1 MD=9 (16.15) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Åhlens <Se F.16 för fullständig frågetext> 2462 1. Aldrig 1268 2. Någon gång/år 621 3. Någon gång/kvartal 638 4. Någon gång/månad 152 5. 1-2 gånger/vecka 26 6. 3-4 gånger/vecka 8 7. Minst 5 gånger/vecka 293 9. Uppgift saknas
VAR 185 EJ LIVS OBS 16 Loc 231 width 1 MD=9 (16.16) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Obs <Se F.16 för fullständig frågetext> 1888 1. Aldrig 1659 2. Någon gång/år 885 3. Någon gång/kvartal 687 4. Någon gång/månad 110 5. 1-2 gånger/vecka 6 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 229 9. Uppgift saknas
VAR 186 EJ LIVS B & W 16 Loc 232 width 1 MD=9 (16.17) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) B & W <Se F.16 för fullständig frågetext> 2754 1. Aldrig 1283 2. Någon gång/år 619 3. Någon gång/kvartal 478 4. Någon gång/månad 99 5. 1-2 gånger/vecka 10 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 222 9. Uppgift saknas
VAR 187 HENNES & MAURITZ 16 Loc 233 width 1 MD=9 (16.18) Hur ofta besöker Du andra butiker: Hennes & Mauritz <Se F.16 för fullständig frågetext> 1196 1. Aldrig 1736 2. Någon gång/år 1171 3. Någon gång/kvartal 973 4. Någon gång/månad 195 5. 1-2 gånger/vecka 22 6. 3-4 gånger/vecka 8 7. Minst 5 gånger/vecka 167 9. Uppgift saknas
VAR 188 KAPP-AHL 16 Loc 234 width 1 MD=9 (16.19) Hur ofta besöker Du andra butiker: HerrMan/Kapp-Ahl <Se F.16 för fullständig frågetext> 1431 1. Aldrig 1851 2. Någon gång/år 1068 3. Någon gång/kvartal 791 4. Någon gång/månad 134 5. 1-2 gånger/vecka 15 6. 3-4 gånger/vecka 7 7. Minst 5 gånger/vecka 171 9. Uppgift saknas
VAR 189 GULINS 16 Loc 235 width 1 MD=9 (16.20) Hur ofta besöker Du andra butiker: Gulins <Se F.16 för fullständig frågetext> 2609 1. Aldrig 1448 2. Någon gång/år 697 3. Någon gång/kvartal 424 4. Någon gång/månad 54 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 229 9. Uppgift saknas
VAR 190 IKEA 16 Loc 236 width 1 MD=9 (16.21) Hur ofta besöker Du andra butiker: Ikea <Se F.16 för fullständig frågetext> 1549 1. Aldrig 2921 2. Någon gång/år 663 3. Någon gång/kvartal 150 4. Någon gång/månad 6 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 176 9. Uppgift saknas
VAR 191 EXPERT FOTO 16 Loc 237 width 1 MD=9 (16.22) Hur ofta besöker Du andra butiker: Expert Foto <Se F.16 för fullständig frågetext> 2655 1. Aldrig 1640 2. Någon gång/år 695 3. Någon gång/kvartal 234 4. Någon gång/månad 24 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 217 9. Uppgift saknas
VAR 192 EXPERT RADIO/TV 16 Loc 238 width 1 MD=9 (16.23) Hur ofta besöker Du andra butiker: Expert Radio/TV <Se F.16 för fullständig frågetext> 2968 1. Aldrig 1612 2. Någon gång/år 415 3. Någon gång/kvartal 192 4. Någon gång/månad 30 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 246 9. Uppgift saknas
VAR 193 JÄRNIA 16 Loc 239 width 1 MD=9 (16.24) Hur ofta besöker Du andra butiker: Järnia <Se F.16 för fullständig frågetext> 1287 1. Aldrig 2429 2. Någon gång/år 1026 3. Någon gång/kvartal 490 4. Någon gång/månad 62 5. 1-2 gånger/vecka 10 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 159 9. Uppgift saknas
VAR 194 FÄRGSAM 16 Loc 240 width 1 MD=9 (16.25) Hur ofta besöker Du andra butiker: Färgsam <Se F.16 för fullständig frågetext> 3103 1. Aldrig 1542 2. Någon gång/år 388 3. Någon gång/kvartal 137 4. Någon gång/månad 20 5. 1-2 gånger/vecka 7 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 265 9. Uppgift saknas
VAR 195 PRESSBYRÅN 16 Loc 241 width 1 MD=9 (16.26) Hur ofta besöker Du andra butiker: Pressbyrån <Se F.16 för fullständig frågetext> 696 1. Aldrig 1359 2. Någon gång/år 997 3. Någon gång/kvartal 1361 4. Någon gång/månad 692 5. 1-2 gånger/vecka 155 6. 3-4 gånger/vecka 62 7. Minst 5 gånger/vecka 146 9. Uppgift saknas
VAR 196 ANNAN KIOSK 16 Loc 242 width 1 MD=9 (16.27) Hur ofta besöker Du andra butiker: Annan kiosk <Se F.16 för fullständig frågetext> 492 1. Aldrig 1046 2. Någon gång/år 765 3. Någon gång/kvartal 1458 4. Någon gång/månad 1084 5. 1-2 gånger/vecka 306 6. 3-4 gånger/vecka 124 7. Minst 5 gånger/vecka 193 9. Uppgift saknas
VAR 197 TOBAKSAFFÄR 16 Loc 243 width 1 MD=9 (16.28) Hur ofta besöker Du andra butiker: Tobaksaffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 1607 1. Aldrig 1116 2. Någon gång/år 682 3. Någon gång/kvartal 1000 4. Någon gång/månad 700 5. 1-2 gånger/vecka 126 6. 3-4 gånger/vecka 66 7. Minst 5 gånger/vecka 171 9. Uppgift saknas
VAR 198 BAR/SJÄLVSERVERING 16 Loc 244 width 1 MD=9 (16.29) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bar/Självservering <Se F.16 för fullständig frågetext> 815 1. Aldrig 1690 2. Någon gång/år 1182 3. Någon gång/kvartal 921 4. Någon gång/månad 294 5. 1-2 gånger/vecka 188 6. 3-4 gånger/vecka 169 7. Minst 5 gånger/vecka 209 9. Uppgift saknas
VAR 199 MAC DONALD'S 16 Loc 245 width 1 MD=9 (16.30) Hur ofta besöker Du andra butiker: MacDonald's <Se F.16 för fullständig frågetext> 3313 1. Aldrig 1125 2. Någon gång/år 447 3. Någon gång/kvartal 306 4. Någon gång/månad 55 5. 1-2 gånger/vecka 8 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 209 9. Uppgift saknas
VAR 200 KORVKIOSK/GATUKÖK 16 Loc 246 width 1 MD=9 (16.31) Hur ofta besöker Du andra butiker: Korvkiosk/Gatukök <Se F.16 för fullständig frågetext> 1322 1. Aldrig 1774 2. Någon gång/år 1102 3. Någon gång/kvartal 842 4. Någon gång/månad 211 5. 1-2 gånger/vecka 30 6. 3-4 gånger/vecka 12 7. Minst 5 gånger/vecka 175 9. Uppgift saknas
VAR 201 BENSINSTATION 16 Loc 247 width 1 MD=9 (16.32) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bensinstation <Se F.16 för fullständig frågetext> 710 1. Aldrig 387 2. Någon gång/år 356 3. Någon gång/kvartal 1610 4. Någon gång/månad 1963 5. 1-2 gånger/vecka 207 6. 3-4 gånger/vecka 82 7. Minst 5 gånger/vecka 153 9. Uppgift saknas
VAR 202 POSTKONTOR 16 Loc 248 width 1 MD=9 (16.33) Hur ofta besöker Du andra butiker: Postkontor <Se F.16 för fullständig frågetext> 92 1. Aldrig 341 2. Någon gång/år 742 3. Någon gång/kvartal 2982 4. Någon gång/månad 1074 5. 1-2 gånger/vecka 73 6. 3-4 gånger/vecka 77 7. Minst 5 gånger/vecka 87 9. Uppgift saknas
VAR 203 BANKKONTOR 16 Loc 249 width 1 MD=9 (16.34) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bankkontor <Se F.16 för fullständig frågetext> 224 1. Aldrig 509 2. Någon gång/år 848 3. Någon gång/kvartal 2827 4. Någon gång/månad 832 5. 1-2 gånger/vecka 58 6. 3-4 gånger/vecka 38 7. Minst 5 gånger/vecka 132 9. Uppgift saknas
VAR 204 HÄLSOKOSTBUTIK 16 Loc 250 width 1 MD=9 (16.35) Hur ofta besöker Du andra butiker: Hälsokostbutik <Se F.16 för fullständig frågetext> 2861 1. Aldrig 1409 2. Någon gång/år 617 3. Någon gång/kvartal 358 4. Någon gång/månad 51 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 169 9. Uppgift saknas
VAR 205 APOTEK 16 Loc 251 width 1 MD=9 (16.36) Hur ofta besöker Du andra butiker: Apotek <Se F.16 för fullständig frågetext> 190 1. Aldrig 1791 2. Någon gång/år 2110 3. Någon gång/kvartal 1245 4. Någon gång/månad 42 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 83 9. Uppgift saknas
VAR 206 BLOMSTERAFFÄR 16 Loc 252 width 1 MD=9 (16.37) Hur ofta besöker Du andra butiker: Blomsteraffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 387 1. Aldrig 1820 2. Någon gång/år 1779 3. Någon gång/kvartal 1245 4. Någon gång/månad 125 5. 1-2 gånger/vecka 7 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 103 9. Uppgift saknas
VAR 207 BYGGMATERIALAFFÄR 16 Loc 253 width 1 MD=9 (16.38) Hur ofta besöker Du andra butiker: Byggmaterielaffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 1829 1. Aldrig 2103 2. Någon gång/år 899 3. Någon gång/kvartal 404 4. Någon gång/månad 57 5. 1-2 gånger/vecka 6 6. 3-4 gånger/vecka 10 7. Minst 5 gånger/vecka 160 9. Uppgift saknas
VAR 208 REKLAM PÅ BIO 16 Loc 254 width 1 MD=9 (16.39) Hur ofta ser Du reklamfilm på bio <Se F.16 för fullständig frågetext> 2114 1. Aldrig 1787 2. Någon gång/år 733 3. Någon gång/kvartal 602 4. Någon gång/månad 57 5. 1-2 gånger/vecka 8 6. 3-4 gånger/vecka 15 7. Minst 5 gånger/vecka 152 9. Uppgift saknas
VAR 209 REKLAM PÅ TAXI 16 Loc 255 width 1 MD=9 (16.40) Hur ofta ser Du reklam på taxi <Se F.16 för fullständig frågetext> 1589 1. Aldrig 838 2. Någon gång/år 431 3. Någon gång/kvartal 699 4. Någon gång/månad 743 5. 1-2 gånger/vecka 368 6. 3-4 gånger/vecka 607 7. Minst 5 gånger/vecka 193 9. Uppgift saknas
VAR 210 REKLAM IDROTTSPLATSER 16 Loc 256 width 1 MD=9 (16.41) Hur ofta ser Du reklam på idrottsplatser <Se F.16 för fullständig frågetext> 2109 1. Aldrig 1222 2. Någon gång/år 533 3. Någon gång/kvartal 748 4. Någon gång/månad 443 5. 1-2 gånger/vecka 101 6. 3-4 gånger/vecka 88 7. Minst 5 gånger/vecka 224 9. Uppgift saknas
VAR 211 TÅG ÖVER 10 MIL 16 Loc 257 width 1 MD=9 (16.42) Hur ofta åker Du tåg på sträckor över 10 mil <Se F.16 för fullständig frågetext> 2754 1. Aldrig 1887 2. Någon gång/år 439 3. Någon gång/kvartal 183 4. Någon gång/månad 48 5. 1-2 gånger/vecka 8 6. 3-4 gånger/vecka 14 7. Minst 5 gånger/vecka 135 9. Uppgift saknas
VAR 212 TUNNELBANA 16 Loc 258 width 1 MD=9 (16.43) Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.16 för fullständig frågetext> 3304 1. Aldrig 1160 2. Någon gång/år 243 3. Någon gång/kvartal 208 4. Någon gång/månad 100 5. 1-2 gånger/vecka 93 6. 3-4 gånger/vecka 219 7. Minst 5 gånger/vecka 141 9. Uppgift saknas
VAR 213 TAXI 16 Loc 259 width 1 MD=9 (16.44) Hur ofta åker Du taxi <Se F.16 för fullständig frågetext> 1590 1. Aldrig 2363 2. Någon gång/år 816 3. Någon gång/kvartal 485 4. Någon gång/månad 66 5. 1-2 gånger/vecka 20 6. 3-4 gånger/vecka 18 7. Minst 5 gånger/vecka 110 9. Uppgift saknas
VAR 214 AFTONBLADET 17 Loc 260 width 1 MD=9 (17) Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall du inte alls läser en tidning kryssa för svarsalternativet "Inga Nr" (17.1) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Aftonbladet Antal nr/år c:a 300 2074 1. Inga nummer 1803 2. Nästan inga nummer 580 3. Ca ett nummer av fyra 207 4. Ca två nummer av fyra 114 5. Ca tre nummer av fyra 320 6. Nästan alla nummer 178 7. Alla nummer 192 9. Uppgift saknas
VAR 215 AFTONBLADET 17 Loc 261 width 1 MD=9 (17.2) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Aftonbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 2180 1. Inga nummer 1609 2. Nästan inga nummer 486 3. Ca ett nummer av fyra 196 4. Ca två nummer av fyra 117 5. Ca tre nummer av fyra 375 6. Nästan alla nummer 212 7. Alla nummer 293 9. Uppgift saknas
VAR 216 EXPRESSEN 17 Loc 262 width 1 MD=9 (17.3) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Expressen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 1449 1. Inga nummer 1732 2. Nästan inga nummer 774 3. Ca ett nummer av fyra 319 4. Ca två nummer av fyra 198 5. Ca tre nummer av fyra 491 6. Nästan alla nummer 276 7. Alla nummer 229 9. Uppgift saknas
VAR 217 EXPRESSEN 17 Loc 263 width 1 MD=9 (17.4) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Expressen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 1449 1. Inga nummer 1585 2. Nästan inga nummer 680 3. Ca ett nummer av fyra 299 4. Ca två nummer av fyra 244 5. Ca tre nummer av fyra 615 6. Nästan alla nummer 346 7. Alla nummer 250 9. Uppgift saknas
VAR 218 DAGENS INDUSTRI 17 Loc 264 width 1 MD=9 (17.5) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa : Dagens Industri <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 220 4469 1. Inga nummer 349 2. Nästan inga nummer 156 3. Ca ett nummer av fyra 40 4. Ca två nummer av fyra 21 5. Ca tre nummer av fyra 84 6. Nästan alla nummer 53 7. Alla nummer 296 9. Uppgift saknas
VAR 219 DAGENS NYHETER 17 Loc 265 width 1 MD=9 (17.6) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Dagens Nyheter <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 3004 1. Inga nummer 1186 2. Nästan inga nummer 270 3. Ca ett nummer av fyra 106 4. Ca två nummer av fyra 64 5. Ca tre nummer av fyra 165 6. Nästan alla nummer 458 7. Alla nummer 215 9. Uppgift saknas
VAR 220 DAGENS NYHETER 17 Loc 266 width 1 MD=9 (17.7) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Dagens Nyheter <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 3100 1. Inga nummer 1065 2. Nästan inga nummer 208 3. Ca ett nummer av fyra 86 4. Ca två nummer av fyra 55 5. Ca tre nummer av fyra 184 6. Nästan alla nummer 505 7. Alla nummer 265 9. Uppgift saknas
VAR 221 SVENSKA DAGBLADET 17 Loc 267 width 1 MD=9 (17.8) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Svenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 3867 1. Inga nummer 792 2. Nästan inga nummer 177 3. Ca ett nummer av fyra 61 4. Ca två nummer av fyra 30 5. Ca tre nummer av fyra 76 6. Nästan alla nummer 262 7. Alla nummer 203 9. Uppgift saknas
VAR 222 SVENSKA DAGBLADET 17 Loc 268 width 1 MD=9 (17.9) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Svenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4061 1. Inga nummer 675 2. Nästan inga nummer 104 3. Ca ett nummer av fyra 37 4. Ca två nummer av fyra 21 5. Ca tre nummer av fyra 74 6. Nästan alla nummer 243 7. Alla nummer 253 9. Uppgift saknas
VAR 223 GBG:S HANDELS & SJÖFA 17 Loc 269 width 1 MD=9 (17.10) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 5016 1. Inga nummer 186 2. Nästan inga nummer 21 3. Ca ett nummer av fyra 4 4. Ca två nummer av fyra 7 5. Ca tre nummer av fyra 10 6. Nästan alla nummer 14 7. Alla nummer 210 9. Uppgift saknas
VAR 224 GBG:S HANDELS & SJÖFA 17 Loc 270 width 1 MD=9 (17.11) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 5042 1. Inga nummer 144 2. Nästan inga nummer 10 3. Ca ett nummer av fyra 1 4. Ca två nummer av fyra 5 5. Ca tre nummer av fyra 7 6. Nästan alla nummer 19 7. Alla nummer 240 9. Uppgift saknas
VAR 225 GÖTEBORGS-POSTEN 17 Loc 271 width 1 MD=9 (17.12) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Göteborgs-Posten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4210 1. Inga nummer 452 2. Nästan inga nummer 90 3. Ca ett nummer av fyra 37 4. Ca två nummer av fyra 29 5. Ca tre nummer av fyra 92 6. Nästan alla nummer 352 7. Alla nummer 206 9. Uppgift saknas
VAR 226 GÖTEBORGS-POSTEN 17 Loc 272 width 1 MD=9 (17.13) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Göteborgs-Posten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4180 1. Inga nummer 467 2. Nästan inga nummer 91 3. Ca ett nummer av fyra 33 4. Ca två nummer av fyra 29 5. Ca tre nummer av fyra 121 6. Nästan alla nummer 327 7. Alla nummer 220 9. Uppgift saknas
VAR 227 GT 17 Loc 273 width 1 MD=9 (17.14) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: GT <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4279 1. Inga nummer 555 2. Nästan inga nummer 186 3. Ca ett nummer av fyra 76 4. Ca två nummer av fyra 42 5. Ca tre nummer av fyra 65 6. Nästan alla nummer 46 7. Alla nummer 219 9. Uppgift saknas
VAR 228 GT 17 Loc 274 width 1 MD=9 (17.15) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: GT <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4238 1. Inga nummer 563 2. Nästan inga nummer 151 3. Ca ett nummer av fyra 78 4. Ca två nummer av fyra 51 5. Ca tre nummer av fyra 93 6. Nästan alla nummer 64 7. Alla nummer 230 9. Uppgift saknas
VAR 229 KVÄLLSPOSTEN 17 Loc 275 width 1 MD=9 (17.16) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Kvällsposten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4348 1. Inga nummer 484 2. Nästan inga nummer 192 3. Ca ett nummer av fyra 63 4. Ca två nummer av fyra 35 5. Ca tre nummer av fyra 89 6. Nästan alla nummer 61 7. Alla nummer 196 9. Uppgift saknas
VAR 230 KVÄLLSPOSTEN 17 Loc 276 width 1 MD=9 (17.17) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Kvällsposten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4296 1. Inga nummer 460 2. Nästan inga nummer 151 3. Ca ett nummer av fyra 71 4. Ca två nummer av fyra 49 5. Ca tre nummer av fyra 127 6. Nästan alla nummer 96 7. Alla nummer 218 9. Uppgift saknas
VAR 231 ARBETET 17 Loc 277 width 1 MD=9 (17.18) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Arbetet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4641 1. Inga nummer 346 2. Nästan inga nummer 53 3. Ca ett nummer av fyra 29 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 51 6. Nästan alla nummer 145 7. Alla nummer 190 9. Uppgift saknas
VAR 232 ARBETET 17 Loc 278 width 1 MD=9 (17.19) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Arbetet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4701 1. Inga nummer 285 2. Nästan inga nummer 47 3. Ca ett nummer av fyra 17 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 36 6. Nästan alla nummer 137 7. Alla nummer 233 9. Uppgift saknas
VAR 233 SYDSVENSKA DAGBLADET 17 Loc 279 width 1 MD=9 (17.20) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4670 1. Inga nummer 314 2. Nästan inga nummer 56 3. Ca ett nummer av fyra 22 4. Ca två nummer av fyra 8 5. Ca tre nummer av fyra 43 6. Nästan alla nummer 157 7. Alla nummer 198 9. Uppgift saknas
VAR 234 SYDSVENSKA DAGBLADET 17 Loc 280 width 1 MD=9 (17.21) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4666 1. Inga nummer 273 2. Nästan inga nummer 57 3. Ca ett nummer av fyra 19 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 58 6. Nästan alla nummer 163 7. Alla nummer 220 9. Uppgift saknas
VAR 235 NERIKES ALLEHANDA 17 Loc 281 width 1 MD=9 (17.22) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4959 1. Inga nummer 135 2. Nästan inga nummer 37 3. Ca ett nummer av fyra 6 4. Ca två nummer av fyra 7 5. Ca tre nummer av fyra 28 6. Nästan alla nummer 100 7. Alla nummer 196 9. Uppgift saknas
VAR 236 NORRKÖPINGS TIDNINGAR 17 Loc 282 width 1 MD=9 (17.23) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Norrköpings Tidningar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 5048 1. Inga nummer 96 2. Nästan inga nummer 18 3. Ca ett nummer av fyra 5 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 13 6. Nästan alla nummer 83 7. Alla nummer 199 9. Uppgift saknas
VAR 237 NYA WERMLANDS TIDN 17 Loc 283 width 1 MD=9 (17.24) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Nya Wermlands Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4919 1. Inga nummer 182 2. Nästan inga nummer 37 3. Ca ett nummer av fyra 15 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 25 6. Nästan alla nummer 92 7. Alla nummer 192 9. Uppgift saknas
VAR 238 UPSALA NYA TIDNING 17 Loc 284 width 1 MD=9 (17.25) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Upsala Nya Tidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4933 1. Inga nummer 178 2. Nästan inga nummer 30 3. Ca ett nummer av fyra 9 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 27 6. Nästan alla nummer 85 7. Alla nummer 195 9. Uppgift saknas
VAR 239 VESTMANLANDS LÄNS TIDN17 Loc 285 width 1 MD=9 (17.26) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vestmanlands Läns Tidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 5001 1. Inga nummer 124 2. Nästan inga nummer 23 3. Ca ett nummer av fyra 10 4. Ca två nummer av fyra 4 5. Ca tre nummer av fyra 24 6. Nästan alla nummer 87 7. Alla nummer 195 9. Uppgift saknas
VAR 240 ÖSTGÖTA CORRESP 17 Loc 286 width 1 MD=9 (17.27) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Östgöta Correspondenten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4941 1. Inga nummer 178 2. Nästan inga nummer 25 3. Ca ett nummer av fyra 8 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 16 6. Nästan alla nummer 99 7. Alla nummer 195 9. Uppgift saknas
VAR 241 ALLAS VECKOTIDN 17 Loc 287 width 1 MD=9 (17.28) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allas veckotidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3557 1. Inga nummer 1110 2. Nästan inga nummer 284 3. Ca ett nummer av fyra 94 4. Ca två nummer av fyra 31 5. Ca tre nummer av fyra 101 6. Nästan alla nummer 134 7. Alla nummer 157 9. Uppgift saknas
VAR 242 ALLERS 17 Loc 288 width 1 MD=9 (17.29) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allers <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3157 1. Inga nummer 1345 2. Nästan inga nummer 350 3. Ca ett nummer av fyra 90 4. Ca två nummer av fyra 33 5. Ca tre nummer av fyra 132 6. Nästan alla nummer 207 7. Alla nummer 154 9. Uppgift saknas
VAR 243 DAMERNAS 17 Loc 289 width 1 MD=9 (17.30) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Damernas <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3383 1. Inga nummer 1275 2. Nästan inga nummer 337 3. Ca ett nummer av fyra 103 4. Ca två nummer av fyra 56 5. Ca tre nummer av fyra 66 6. Nästan alla nummer 79 7. Alla nummer 169 9. Uppgift saknas
VAR 244 HEMMETS JOURNAL 17 Loc 290 width 1 MD=9 (17.31) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hemmets Journal <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 2904 1. Inga nummer 1279 2. Nästan inga nummer 431 3. Ca ett nummer av fyra 148 4. Ca två nummer av fyra 61 5. Ca tre nummer av fyra 194 6. Nästan alla nummer 314 7. Alla nummer 137 9. Uppgift saknas
VAR 245 HEMMETS VECKOTIDNING 17 Loc 291 width 1 MD=9 (17.32) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hemmets Veckotidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3106 1. Inga nummer 1356 2. Nästan inga nummer 347 3. Ca ett nummer av fyra 111 4. Ca två nummer av fyra 47 5. Ca tre nummer av fyra 132 6. Nästan alla nummer 223 7. Alla nummer 146 9. Uppgift saknas
VAR 246 HUSMODERN 17 Loc 292 width 1 MD=9 (17.33) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Husmodern <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år ca 52 3657 1. Inga nummer 1211 2. Nästan inga nummer 252 3. Ca ett nummer av fyra 57 4. Ca två nummer av fyra 35 5. Ca tre nummer av fyra 58 6. Nästan alla nummer 43 7. Alla nummer 155 9. Uppgift saknas
VAR 247 HÄNT I VECKAN 17 Loc 293 width 1 MD=9 (17.34) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hänt i veckan <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3128 1. Inga nummer 1575 2. Nästan inga nummer 327 3. Ca ett nummer av fyra 96 4. Ca två nummer av fyra 49 5. Ca tre nummer av fyra 73 6. Nästan alla nummer 63 7. Alla nummer 157 9. Uppgift saknas
VAR 248 ICA-KURIREN 17 Loc 294 width 1 MD=9 (17.35) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa av: ICA- Kuriren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 46 2759 1. Inga nummer 1148 2. Nästan inga nummer 342 3. Ca ett nummer av fyra 145 4. Ca två nummer av fyra 79 5. Ca tre nummer av fyra 217 6. Nästan alla nummer 636 7. Alla nummer 142 9. Uppgift saknas
VAR 249 LAND 17 Loc 295 width 1 MD=9 (17.36) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Land <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 49 3381 1. Inga nummer 801 2. Nästan inga nummer 264 3. Ca ett nummer av fyra 85 4. Ca två nummer av fyra 52 5. Ca tre nummer av fyra 185 6. Nästan alla nummer 569 7. Alla nummer 131 9. Uppgift saknas
VAR 250 LEKTYR 17 Loc 296 width 1 MD=9 (17.37) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Lektyr <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3924 1. Inga nummer 950 2. Nästan inga nummer 285 3. Ca ett nummer av fyra 73 4. Ca två nummer av fyra 27 5. Ca tre nummer av fyra 25 6. Nästan alla nummer 28 7. Alla nummer 156 9. Uppgift saknas
VAR 251 MIN VÄRLD 17 Loc 297 width 1 MD=9 (17.38) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa av: Min Värld <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4320 1. Inga nummer 627 2. Nästan inga nummer 165 3. Ca ett nummer av fyra 46 4. Ca två nummer av fyra 32 5. Ca tre nummer av fyra 49 6. Nästan alla nummer 70 7. Alla nummer 159 9. Uppgift saknas
VAR 252 VECKANS NOVELL 17 Loc 298 width 1 MD=9 (17.39) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckans Novell <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4760 1. Inga nummer 320 2. Nästan inga nummer 107 3. Ca ett nummer av fyra 44 4. Ca två nummer av fyra 20 5. Ca tre nummer av fyra 27 6. Nästan alla nummer 23 7. Alla nummer 167 9. Uppgift saknas
VAR 253 RÖSTER I RADIO & TV 17 Loc 299 width 1 MD=9 (17.40) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Röster i Radio & TV <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3843 1. Inga nummer 1129 2. Nästan inga nummer 172 3. Ca ett nummer av fyra 33 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 35 6. Nästan alla nummer 85 7. Alla nummer 157 9. Uppgift saknas
VAR 254 SAXONS 17 Loc 300 width 1 MD=9 (17.43) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Saxons <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3939 1. Inga nummer 946 2. Nästan inga nummer 237 3. Ca ett nummer av fyra 60 4. Ca två nummer av fyra 25 5. Ca tre nummer av fyra 48 6. Nästan alla nummer 72 7. Alla nummer 141 9. Uppgift saknas
VAR 255 STOPP 17 Loc 301 width 1 MD=9 (17.42) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Stopp <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4249 1. Inga nummer 716 2. Nästan inga nummer 216 3. Ca ett nummer av fyra 56 4. Ca två nummer av fyra 23 5. Ca tre nummer av fyra 22 6. Nästan alla nummer 19 7. Alla nummer 167 9. Uppgift saknas
VAR 256 DAM 17 Loc 302 width 1 MD=9 (17.43) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dam <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3716 1. Inga nummer 1124 2. Nästan inga nummer 246 3. Ca ett nummer av fyra 73 4. Ca två nummer av fyra 40 5. Ca tre nummer av fyra 65 6. Nästan alla nummer 58 7. Alla nummer 146 9. Uppgift saknas
VAR 257 VECKOREVYN 17 Loc 303 width 1 MD=9 (17.44) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckorevyn <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3643 1. Inga nummer 966 2. Nästan inga nummer 335 3. Ca ett nummer av fyra 112 4. Ca två nummer av fyra 63 5. Ca tre nummer av fyra 90 6. Nästan alla nummer 94 7. Alla nummer 165 9. Uppgift saknas
VAR 258 VI 17 Loc 304 width 1 MD=9 (17.45) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 45 4070 1. Inga nummer 624 2. Nästan inga nummer 166 3. Ca ett nummer av fyra 71 4. Ca två nummer av fyra 42 5. Ca tre nummer av fyra 87 6. Nästan alla nummer 248 7. Alla nummer 160 9. Uppgift saknas
VAR 259 ÅRET RUNT 17 Loc 305 width 1 MD=9 (17.46) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Året Runt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 2724 1. Inga nummer 1481 2. Nästan inga nummer 451 3. Ca ett nummer av fyra 141 4. Ca två nummer av fyra 82 5. Ca tre nummer av fyra 160 6. Nästan alla nummer 312 7. Alla nummer 117 9. Uppgift saknas
VAR 260 DET BÄSTA 17 Loc 306 width 1 MD=9 (17.47) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Det Bästa <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4297 1. Inga nummer 591 2. Nästan inga nummer 125 3. Ca ett nummer av fyra 36 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 61 6. Nästan alla nummer 198 7. Alla nummer 142 9. Uppgift saknas
VAR 261 JOURNALEN 17 Loc 307 width 1 MD=9 (17.48) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Journalen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4790 1. Inga nummer 324 2. Nästan inga nummer 82 3. Ca ett nummer av fyra 20 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 33 6. Nästan alla nummer 52 7. Alla nummer 158 9. Uppgift saknas
VAR 262 FEMINA 17 Loc 308 width 1 MD=9 (17.49) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Femina Månadens Magasin <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4404 1. Inga nummer 587 2. Nästan inga nummer 131 3. Ca ett nummer av fyra 38 4. Ca två nummer av fyra 20 5. Ca tre nummer av fyra 44 6. Nästan alla nummer 89 7. Alla nummer 155 9. Uppgift saknas
VAR 263 VI FÖRÄLDRAR 17 Loc 309 width 1 MD=9 (17.50) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi Föräldrar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4408 1. Inga nummer 526 2. Nästan inga nummer 152 3. Ca ett nummer av fyra 38 4. Ca två nummer av fyra 20 5. Ca tre nummer av fyra 57 6. Nästan alla nummer 105 7. Alla nummer 162 9. Uppgift saknas
VAR 264 ALLT OM MAT 17 Loc 310 width 1 MD=9 (17.51) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt om mat <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 16 3643 1. Inga nummer 1037 2. Nästan inga nummer 308 3. Ca ett nummer av fyra 87 4. Ca två nummer av fyra 42 5. Ca tre nummer av fyra 60 6. Nästan alla nummer 141 7. Alla nummer 150 9. Uppgift saknas
VAR 265 HÄLSA 17 Loc 311 width 1 MD=9 (17.52) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hälsa <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4654 1. Inga nummer 411 2. Nästan inga nummer 121 3. Ca ett nummer av fyra 37 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 20 6. Nästan alla nummer 62 7. Alla nummer 151 9. Uppgift saknas
VAR 266 MÅ BRA 17 Loc 312 width 1 MD=9 (17.53) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Må Bra <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 4722 1. Inga nummer 403 2. Nästan inga nummer 98 3. Ca ett nummer av fyra 25 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 16 6. Nästan alla nummer 39 7. Alla nummer 153 9. Uppgift saknas
VAR 267 ANTIK & AUKTION 17 Loc 313 width 1 MD=9 (17.54) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Antik & Auktion <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4840 1. Inga nummer 269 2. Nästan inga nummer 72 3. Ca ett nummer av fyra 21 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 26 6. Nästan alla nummer 65 7. Alla nummer 159 9. Uppgift saknas
VAR 268 BO BRA 17 Loc 314 width 1 MD=9 (17.55) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa : Bo Bra <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4321 1. Inga nummer 569 2. Nästan inga nummer 168 3. Ca ett nummer av fyra 55 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 49 6. Nästan alla nummer 131 7. Alla nummer 159 9. Uppgift saknas
VAR 269 VÅR BOSTAD 17 Loc 315 width 1 MD=9 (17.56) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vår Bostad <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 3636 1. Inga nummer 647 2. Nästan inga nummer 223 3. Ca ett nummer av fyra 91 4. Ca två nummer av fyra 62 5. Ca tre nummer av fyra 205 6. Nästan alla nummer 469 7. Alla nummer 135 9. Uppgift saknas
VAR 270 ILLUSTRERAD VETENSKAP 17 Loc 316 width 1 MD=9 (17.57) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Illustrerad Vetenskap <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4788 1. Inga nummer 246 2. Nästan inga nummer 86 3. Ca ett nummer av fyra 17 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 40 6. Nästan alla nummer 117 7. Alla nummer 160 9. Uppgift saknas
VAR 271 FOTO 17 Loc 317 width 1 MD=9 (17.58) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Foto <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4723 1. Inga nummer 367 2. Nästan inga nummer 118 3. Ca ett nummer av fyra 30 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 24 6. Nästan alla nummer 35 7. Alla nummer 157 9. Uppgift saknas
VAR 272 NY TEKNIK 17 Loc 318 width 1 MD=9 (17.59) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Ny Teknik <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4514 1. Inga nummer 423 2. Nästan inga nummer 121 3. Ca ett nummer av fyra 44 4. Ca två nummer av fyra 25 5. Ca tre nummer av fyra 62 6. Nästan alla nummer 121 7. Alla nummer 158 9. Uppgift saknas
VAR 273 SAF TIDNINGEN 17 Loc 319 width 1 MD=9 (17.57) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: SAF Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 40 5025 1. Inga nummer 136 2. Nästan inga nummer 47 3. Ca ett nummer av fyra 22 4. Ca två nummer av fyra 15 5. Ca tre nummer av fyra 18 6. Nästan alla nummer 42 7. Alla nummer 163 9. Uppgift saknas
VAR 274 AFFÄRSVÄRLDEN 17 Loc 320 width 1 MD=9 (17.61) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Affärsvärlden <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 44 4784 1. Inga nummer 291 2. Nästan inga nummer 104 3. Ca ett nummer av fyra 48 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 32 6. Nästan alla nummer 34 7. Alla nummer 159 9. Uppgift saknas
VAR 275 VECKANS AFFÄRER 17 Loc 321 width 1 MD=9 (17.62) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckans Affärer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 45 4357 1. Inga nummer 503 2. Nästan inga nummer 193 3. Ca ett nummer av fyra 80 4. Ca två nummer av fyra 26 5. Ca tre nummer av fyra 79 6. Nästan alla nummer 73 7. Alla nummer 157 9. Uppgift saknas
VAR 276 LEDARSKAP 17 Loc 322 width 1 MD=9 (17.63) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Ledarskap <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 9 5124 1. Inga nummer 99 2. Nästan inga nummer 29 3. Ca ett nummer av fyra 10 4. Ca två nummer av fyra 5 5. Ca tre nummer av fyra 18 6. Nästan alla nummer 20 7. Alla nummer 163 9. Uppgift saknas
VAR 277 DINA PENGAR 17 Loc 323 width 1 MD=9 (17.64) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dina Pengar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 4782 1. Inga nummer 255 2. Nästan inga nummer 80 3. Ca ett nummer av fyra 23 4. Ca två nummer av fyra 19 5. Ca tre nummer av fyra 33 6. Nästan alla nummer 117 7. Alla nummer 159 9. Uppgift saknas
VAR 278 PRIVATA AFFÄRER 17 Loc 324 width 1 MD=9 (17.65) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Privata Affärer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4757 1. Inga nummer 314 2. Nästan inga nummer 91 3. Ca ett nummer av fyra 31 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 31 6. Nästan alla nummer 73 7. Alla nummer 157 9. Uppgift saknas
VAR 279 OKEJ 17 Loc 325 width 1 MD=9 (17.66) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: OKEJ <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4712 1. Inga nummer 296 2. Nästan inga nummer 141 3. Ca ett nummer av fyra 50 4. Ca två nummer av fyra 23 5. Ca tre nummer av fyra 48 6. Nästan alla nummer 35 7. Alla nummer 163 9. Uppgift saknas
VAR 280 FOTBOLL 17 Loc 326 width 1 MD=9 (17.66) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fotboll <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 4697 1. Inga nummer 252 2. Nästan inga nummer 91 3. Ca ett nummer av fyra 28 4. Ca två nummer av fyra 24 5. Ca tre nummer av fyra 68 6. Nästan alla nummer 142 7. Alla nummer 166 9. Uppgift saknas
VAR 281 TEKNIKENS VÄRLD 17 Loc 327 width 1 MD=9 (17.68) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Teknikens Värld <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 3840 1. Inga nummer 899 2. Nästan inga nummer 306 3. Ca ett nummer av fyra 102 4. Ca två nummer av fyra 40 5. Ca tre nummer av fyra 55 6. Nästan alla nummer 69 7. Alla nummer 157 9. Uppgift saknas
VAR 282 BILSPORT 17 Loc 328 width 1 MD=9 (17.69) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Bilsport <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 24 4325 1. Inga nummer 531 2. Nästan inga nummer 206 3. Ca ett nummer av fyra 74 4. Ca två nummer av fyra 36 5. Ca tre nummer av fyra 67 6. Nästan alla nummer 70 7. Alla nummer 159 9. Uppgift saknas
VAR 283 WHEEL DRIVE 17 Loc 329 width 1 MD=9 (17.70) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Wheel Drive <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 4 4924 1. Inga nummer 219 2. Nästan inga nummer 68 3. Ca ett nummer av fyra 39 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 14 6. Nästan alla nummer 20 7. Alla nummer 168 9. Uppgift saknas
VAR 284 POWER MAGAZINE 17 Loc 330 width 1 MD=9 (17.71) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Power Magazine <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 4999 1. Inga nummer 169 2. Nästan inga nummer 59 3. Ca ett nummer av fyra 24 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 19 6. Nästan alla nummer 16 7. Alla nummer 169 9. Uppgift saknas
VAR 285 MOTOR TREND 17 Loc 331 width 1 MD=9 (17.72) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Motor Trend <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 5009 1. Inga nummer 193 2. Nästan inga nummer 49 3. Ca ett nummer av fyra 26 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 8 6. Nästan alla nummer 6 7. Alla nummer 168 9. Uppgift saknas
VAR 286 START & SPEED 17 Loc 332 width 1 MD=9 (17.73) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Start & Speed <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4830 1. Inga nummer 317 2. Nästan inga nummer 78 3. Ca ett nummer av fyra 27 4. Ca två nummer av fyra 23 5. Ca tre nummer av fyra 13 6. Nästan alla nummer 14 7. Alla nummer 166 9. Uppgift saknas
VAR 287 MC-NYTT 17 Loc 333 width 1 MD=9 (17.4) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: MC-Nytt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4700 1. Inga nummer 381 2. Nästan inga nummer 119 3. Ca ett nummer av fyra 35 4. Ca två nummer av fyra 20 5. Ca tre nummer av fyra 27 6. Nästan alla nummer 21 7. Alla nummer 165 9. Uppgift saknas
VAR 288 ALLT OM MC 17 Loc 334 width 1 MD=9 (17.75) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt om MC <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4847 1. Inga nummer 277 2. Nästan inga nummer 88 3. Ca ett nummer av fyra 28 4. Ca två nummer av fyra 19 5. Ca tre nummer av fyra 21 6. Nästan alla nummer 21 7. Alla nummer 167 9. Uppgift saknas
VAR 289 TRAILER 17 Loc 335 width 1 MD=9 (17.76) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Trailer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4942 1. Inga nummer 198 2. Nästan inga nummer 65 3. Ca ett nummer av fyra 33 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 18 6. Nästan alla nummer 34 7. Alla nummer 162 9. Uppgift saknas
VAR 290 MOTOR 17 Loc 336 width 1 MD=9 (17.77) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Motor <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4634 1. Inga nummer 276 2. Nästan inga nummer 107 3. Ca ett nummer av fyra 42 4. Ca två nummer av fyra 15 5. Ca tre nummer av fyra 49 6. Nästan alla nummer 178 7. Alla nummer 167 9. Uppgift saknas
VAR 291 VI BILÄGARE 10 Loc 337 width 1 MD=9 (17.78) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi bilägare <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 3283 1. Inga nummer 850 2. Nästan inga nummer 324 3. Ca ett nummer av fyra 135 4. Ca två nummer av fyra 70 5. Ca tre nummer av fyra 176 6. Nästan alla nummer 478 7. Alla nummer 152 9. Uppgift saknas
VAR 292 BÅTNYTT 17 Loc 338 width 1 MD=9 (17.79) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båtnytt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 14 4520 1. Inga nummer 453 2. Nästan inga nummer 173 3. Ca ett nummer av fyra 52 4. Ca två nummer av fyra 19 5. Ca tre nummer av fyra 35 6. Nästan alla nummer 53 7. Alla nummer 163 9. Uppgift saknas
VAR 293 BÅTÄGARE 17 Loc 339 width 1 MD=9 (17.80) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båtägare <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4772 1. Inga nummer 283 2. Nästan inga nummer 135 3. Ca ett nummer av fyra 34 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 29 6. Nästan alla nummer 32 7. Alla nummer 171 9. Uppgift saknas
VAR 294 PÅ KRYSS 17 Loc 340 width 1 MD=9 (17.81) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: På Kryss <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 9 5007 1. Inga nummer 157 2. Nästan inga nummer 51 3. Ca ett nummer av fyra 28 4. Ca två nummer av fyra 8 5. Ca tre nummer av fyra 17 6. Nästan alla nummer 35 7. Alla nummer 165 9. Uppgift saknas
VAR 295 JAKT & VAPEN 17 Loc 341 width 1 MD=9 (17.82) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Jakt & Vapen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4786 1. Inga nummer 287 2. Nästan inga nummer 81 3. Ca ett nummer av fyra 43 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 24 6. Nästan alla nummer 65 7. Alla nummer 170 9. Uppgift saknas
VAR 296 SVENSK JAKT 17 Loc 342 width 1 MD=9 (17.83) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Svensk Jakt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4631 1. Inga nummer 299 2. Nästan inga nummer 90 3. Ca ett nummer av fyra 36 4. Ca två nummer av fyra 17 5. Ca tre nummer av fyra 53 6. Nästan alla nummer 180 7. Alla nummer 162 9. Uppgift saknas
VAR 297 JAKTMARKER & FISKEVAT 17 Loc 343 width 1 MD=9 (17.84) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Jaktmarker & Fiskevatten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4690 1. Inga nummer 291 2. Nästan inga nummer 102 3. Ca ett nummer av fyra 48 4. Ca två nummer av fyra 20 5. Ca tre nummer av fyra 47 6. Nästan alla nummer 106 7. Alla nummer 164 9. Uppgift saknas
VAR 298 BYGGNADSARBETAREN 17 Loc 344 width 1 MD=9 (17.85) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Byggnadsarbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 34 4971 1. Inga nummer 119 2. Nästan inga nummer 41 3. Ca ett nummer av fyra 18 4. Ca två nummer av fyra 8 5. Ca tre nummer av fyra 38 6. Nästan alla nummer 104 7. Alla nummer 169 9. Uppgift saknas
VAR 299 FABRIKSARBETAREN 17 Loc 345 width 1 MD=9 (17.86) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fabriksarbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 19 5133 1. Inga nummer 58 2. Nästan inga nummer 21 3. Ca ett nummer av fyra 7 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 23 6. Nästan alla nummer 51 7. Alla nummer 169 9. Uppgift saknas
VAR 300 HANDELSNYTT 17 Loc 346 width 1 MD=9 (17.87) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Handelsnytt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 5029 1. Inga nummer 86 2. Nästan inga nummer 39 3. Ca ett nummer av fyra 15 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 30 6. Nästan alla nummer 84 7. Alla nummer 179 9. Uppgift saknas
VAR 301 KOMMUNAL ARBETAREN 17 Loc 347 width 1 MD=9 (17.88) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kommunal Arbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 30 4252 1. Inga nummer 229 2. Nästan inga nummer 122 3. Ca ett nummer av fyra 74 4. Ca två nummer av fyra 42 5. Ca tre nummer av fyra 162 6. Nästan alla nummer 433 7. Alla nummer 154 9. Uppgift saknas
VAR 302 LO TIDNINGEN 17 Loc 348 width 1 MD=9 (17.89) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: LO Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 40 4880 1. Inga nummer 167 2. Nästan inga nummer 82 3. Ca ett nummer av fyra 30 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 43 6. Nästan alla nummer 84 7. Alla nummer 168 9. Uppgift saknas
VAR 303 METALLARBETAREN 17 Loc 349 width 1 MD=9 (17.90) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Metallarbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 38 4531 1. Inga nummer 216 2. Nästan inga nummer 99 3. Ca ett nummer av fyra 59 4. Ca två nummer av fyra 32 5. Ca tre nummer av fyra 99 6. Nästan alla nummer 278 7. Alla nummer 154 9. Uppgift saknas
VAR 304 MÅL OCH MEDEL 17 Loc 350 width 1 MD=9 (17.91) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: mål och medel <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 20 5178 1. Inga nummer 42 2. Nästan inga nummer 16 3. Ca ett nummer av fyra 8 4. Ca två nummer av fyra 4 5. Ca tre nummer av fyra 13 6. Nästan alla nummer 35 7. Alla nummer 172 9. Uppgift saknas
VAR 305 SIA 17 Loc 351 width 1 MD=9 (17.92) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sia <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 5077 1. Inga nummer 75 2. Nästan inga nummer 29 3. Ca ett nummer av fyra 16 4. Ca två nummer av fyra 7 5. Ca tre nummer av fyra 17 6. Nästan alla nummer 80 7. Alla nummer 167 9. Uppgift saknas
VAR 306 STATSANSTÄLLD 17 Loc 352 width 1 MD=9 (17.93) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Statsanställd <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 34 4811 1. Inga nummer 133 2. Nästan inga nummer 57 3. Ca ett nummer av fyra 20 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 67 6. Nästan alla nummer 199 7. Alla nummer 169 9. Uppgift saknas
VAR 307 TRANSPORTARBETAREN 17 Loc 353 width 1 MD=9 (17.94) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Transportarbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 5149 1. Inga nummer 60 2. Nästan inga nummer 18 3. Ca ett nummer av fyra 4 4. Ca två nummer av fyra 4 5. Ca tre nummer av fyra 19 6. Nästan alla nummer 43 7. Alla nummer 171 9. Uppgift saknas
VAR 308 ARBETSMILJÖ 17 Loc 354 width 1 MD=9 (17.95) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Arbetsmiljö <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 15 4822 1. Inga nummer 150 2. Nästan inga nummer 85 3. Ca ett nummer av fyra 40 4. Ca två nummer av fyra 23 5. Ca tre nummer av fyra 67 6. Nästan alla nummer 113 7. Alla nummer 168 9. Uppgift saknas
VAR 309 ARBETSLEDAREN 17 Loc 355 width 1 MD=9 (17.96) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Arbetsledaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 5109 1. Inga nummer 52 2. Nästan inga nummer 18 3. Ca ett nummer av fyra 15 4. Ca två nummer av fyra 5 5. Ca tre nummer av fyra 19 6. Nästan alla nummer 80 7. Alla nummer 170 9. Uppgift saknas
VAR 310 HTF TIDNINGEN 17 Loc 356 width 1 MD=9 (17.97) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: HTF tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 18 5134 1. Inga nummer 49 2. Nästan inga nummer 17 3. Ca ett nummer av fyra 14 4. Ca två nummer av fyra 7 5. Ca tre nummer av fyra 26 6. Nästan alla nummer 52 7. Alla nummer 169 9. Uppgift saknas
VAR 311 SIF 17 Loc 357 width 1 MD=9 (17.98) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: SIF <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 16 4810 1. Inga nummer 126 2. Nästan inga nummer 62 3. Ca ett nummer av fyra 35 4. Ca två nummer av fyra 24 5. Ca tre nummer av fyra 62 6. Nästan alla nummer 181 7. Alla nummer 168 9. Uppgift saknas
VAR 312 SKTF 17 Loc 358 width 1 MD=9 (17.99) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: SKTF <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 19 5015 1. Inga nummer 58 2. Nästan inga nummer 31 3. Ca ett nummer av fyra 17 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 54 6. Nästan alla nummer 108 7. Alla nummer 173 9. Uppgift saknas
VAR 313 TCO TIDNINGEN 17 Loc 359 width 1 MD=9 (17.100) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: TCO tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 30 5035 1. Inga nummer 91 2. Nästan inga nummer 44 3. Ca ett nummer av fyra 9 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 40 6. Nästan alla nummer 65 7. Alla nummer 173 9. Uppgift saknas
VAR 314 SACO/SR TIDNINGEN 17 Loc 360 width 1 MD=9 (17.101) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: SACO/SR tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 5045 1. Inga nummer 86 2. Nästan inga nummer 46 3. Ca ett nummer av fyra 16 4. Ca två nummer av fyra 8 5. Ca tre nummer av fyra 35 6. Nästan alla nummer 59 7. Alla nummer 173 9. Uppgift saknas
VAR 315 STATSTJÄNSTEMANNEN 17 Loc 361 width 1 MD=9 (17.102) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Statstjänstemannen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 18 5043 1. Inga nummer 70 2. Nästan inga nummer 25 3. Ca ett nummer av fyra 18 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 40 6. Nästan alla nummer 89 7. Alla nummer 174 9. Uppgift saknas
VAR 316 KOMMUN AKTUELLT 17 Loc 362 width 1 MD=9 (17.103) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kommun aktuellt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 40 4800 1. Inga nummer 180 2. Nästan inga nummer 73 3. Ca ett nummer av fyra 31 4. Ca två nummer av fyra 19 5. Ca tre nummer av fyra 82 6. Nästan alla nummer 121 7. Alla nummer 162 9. Uppgift saknas
VAR 317 LANDSTINGENS TIDSKRIF 17 Loc 363 width 1 MD=9 (17.104) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Landstingens Tidskrift <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 21 4828 1. Inga nummer 185 2. Nästan inga nummer 58 3. Ca ett nummer av fyra 30 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 81 6. Nästan alla nummer 100 7. Alla nummer 173 9. Uppgift saknas
VAR 318 LÄKARTIDNINGEN 17 Loc 364 width 1 MD=9 (17.105) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Läkartidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 47 4885 1. Inga nummer 207 2. Nästan inga nummer 74 3. Ca ett nummer av fyra 26 4. Ca två nummer av fyra 8 5. Ca tre nummer av fyra 36 6. Nästan alla nummer 52 7. Alla nummer 180 9. Uppgift saknas
VAR 319 VÅRDFACKET 17 Loc 365 width 1 MD=9 (17.106) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vårdfacket <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 21 4983 1. Inga nummer 120 2. Nästan inga nummer 49 3. Ca ett nummer av fyra 13 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 30 6. Nästan alla nummer 84 7. Alla nummer 179 9. Uppgift saknas
VAR 320 KYRKANS TIDNING 17 Loc 366 width 1 MD=9 (17.107) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kyrkans Tidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 44 4860 1. Inga nummer 181 2. Nästan inga nummer 54 3. Ca ett nummer av fyra 31 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 52 6. Nästan alla nummer 61 7. Alla nummer 219 9. Uppgift saknas
VAR 321 SKÖNA HEM 17 Loc 367 width 1 MD=9 (17.108) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sköna Hem <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 4 4418 1. Inga nummer 453 2. Nästan inga nummer 165 3. Ca ett nummer av fyra 68 4. Ca två nummer av fyra 23 5. Ca tre nummer av fyra 48 6. Nästan alla nummer 72 7. Alla nummer 221 9. Uppgift saknas
VAR 322 AKTUELL FOTOGRAFI 17 Loc 368 width 1 MD=9 (17.109) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Aktuell Fotografi <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4689 1. Inga nummer 331 2. Nästan inga nummer 107 3. Ca ett nummer av fyra 32 4. Ca två nummer av fyra 20 5. Ca tre nummer av fyra 18 6. Nästan alla nummer 35 7. Alla nummer 236 9. Uppgift saknas
VAR 323 FRIDA 17 Loc 369 width 1 MD=9 (17.110) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Frida <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4918 1. Inga nummer 202 2. Nästan inga nummer 51 3. Ca ett nummer av fyra 24 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 10 6. Nästan alla nummer 16 7. Alla nummer 241 9. Uppgift saknas
VAR 324 STARLET 17 Loc 370 width 1 MD=9 (17.111) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Starlet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4966 1. Inga nummer 193 2. Nästan inga nummer 33 3. Ca ett nummer av fyra 16 4. Ca två nummer av fyra 5 5. Ca tre nummer av fyra 11 6. Nästan alla nummer 9 7. Alla nummer 235 9. Uppgift saknas
VAR 325 AGENT X9 17 Loc 371 width 1 MD=9 (17.112) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Agent X9 <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 13 4416 1. Inga nummer 489 2. Nästan inga nummer 202 3. Ca ett nummer av fyra 68 4. Ca två nummer av fyra 32 5. Ca tre nummer av fyra 46 6. Nästan alla nummer 47 7. Alla nummer 168 9. Uppgift saknas
VAR 326 BUSTER 17 Loc 372 width 1 MD=9 (17.113) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Buster <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4600 1. Inga nummer 471 2. Nästan inga nummer 125 3. Ca ett nummer av fyra 46 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 22 6. Nästan alla nummer 18 7. Alla nummer 173 9. Uppgift saknas
VAR 327 FANTOMEN 17 Loc 373 width 1 MD=9 (17.114) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fantomen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 3786 1. Inga nummer 877 2. Nästan inga nummer 324 3. Ca ett nummer av fyra 114 4. Ca två nummer av fyra 50 5. Ca tre nummer av fyra 73 6. Nästan alla nummer 76 7. Alla nummer 168 9. Uppgift saknas
VAR 328 KALLE ANKA 17 Loc 374 width 1 MD=9 (17.115) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kalle Anka <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3322 1. Inga nummer 1183 2. Nästan inga nummer 399 3. Ca ett nummer av fyra 140 4. Ca två nummer av fyra 37 5. Ca tre nummer av fyra 85 6. Nästan alla nummer 144 7. Alla nummer 158 9. Uppgift saknas
VAR 329 KNASEN 17 Loc 375 width 1 MD=9 (17.116) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Knasen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4081 1. Inga nummer 749 2. Nästan inga nummer 246 3. Ca ett nummer av fyra 89 4. Ca två nummer av fyra 32 5. Ca tre nummer av fyra 51 6. Nästan alla nummer 44 7. Alla nummer 176 9. Uppgift saknas
VAR 330 FRIDOLF 17 Loc 376 width 1 MD=9 (17.117) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fridolf <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 3693 1. Inga nummer 1029 2. Nästan inga nummer 347 3. Ca ett nummer av fyra 103 4. Ca två nummer av fyra 47 5. Ca tre nummer av fyra 54 6. Nästan alla nummer 31 7. Alla nummer 164 9. Uppgift saknas
VAR 331 91:AN 17 Loc 377 width 1 MD=9 (17.118) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: 91:an <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 3492 1. Inga nummer 1178 2. Nästan inga nummer 381 3. Ca ett nummer av fyra 112 4. Ca två nummer av fyra 54 5. Ca tre nummer av fyra 53 6. Nästan alla nummer 41 7. Alla nummer 157 9. Uppgift saknas
VAR 332 SERIEMAGASINET 17 Loc 378 width 1 MD=9 (17.119) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Seriemagasinet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4343 1. Inga nummer 555 2. Nästan inga nummer 189 3. Ca ett nummer av fyra 84 4. Ca två nummer av fyra 38 5. Ca tre nummer av fyra 44 6. Nästan alla nummer 29 7. Alla nummer 186 9. Uppgift saknas
VAR 333 AFFISCHPELARE 18 Loc 379 width 1 MD=9 18 Utomhusreklam. Hur ofta kan Du se reklam på följande slag av reklamplatser? (18.1) Affischpelare 263 0. Aldrig 546 1. Någon dag per år 490 2. Någon dag per kvartal 874 3. Någon dag per månad 808 4. Ca 1 dag per vecka 683 5. 2-3 dagar per vecka 804 6. 4-5 dagar per vecka 912 7. 6-7 dagar per vecka 88 9. Uppgift saknas
VAR 334 AFFISCHTAVLOR 18 Loc 380 width 1 MD=9 (18.2) Affischtavlor <Se F.18 för fullständig frågetext> 320 0. Aldrig 590 1. Någon dag per år 510 2. Någon dag per kvartal 983 3. Någon dag per månad 905 4. Ca 1 dag per vecka 713 5. 2-3 dagar per vecka 660 6. 4-5 dagar per vecka 675 7. 6-7 dagar per vecka 112 9. Uppgift saknas
VAR 335 BAKSIDESSKYLTAR 18 Loc 381 width 1 MD=9 (18.3) Baksidesskyltar <Se F.18 för fullständig frågetext> 275 0. Aldrig 415 1. Någon dag per år 381 2. Någon dag per kvartal 777 3. Någon dag per månad 743 4. Ca 1 dag per vecka 850 5. 2-3 dagar per vecka 947 6. 4-5 dagar per vecka 982 7. 6-7 dagar per vecka 98 9. Uppgift saknas
VAR 336 SIDOSKYLTAR 18 Loc 382 width 1 MD=9 (18.4) Sidoskyltar <Se F.18 för fullständig frågetext> 196 0. Aldrig 404 1. Någon dag per år 380 2. Någon dag per kvartal 789 3. Någon dag per månad 729 4. Ca 1 dag per vecka 838 5. 2-3 dagar per vecka 1007 6. 4-5 dagar per vecka 1034 7. 6-7 dagar per vecka 91 9. Uppgift saknas
VAR 337 FÖRARPLATSSKYLTAR 18 Loc 383 width 1 MD=9 (18.5) Förarplatsskyltar <Se F.18 för fullständig frågetext> 1470 0. Aldrig 1228 1. Någon dag per år 572 2. Någon dag per kvartal 722 3. Någon dag per månad 340 4. Ca 1 dag per vecka 306 5. 2-3 dagar per vecka 440 6. 4-5 dagar per vecka 281 7. 6-7 dagar per vecka 109 9. Uppgift saknas
VAR 338 ANDEL EGNA INKÖP 19 Loc 384 width 1 MD=9 19 Hur stor del av Ditt hushålls inköp gör Du själv? 825 1. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 1127 2. Gör mindre än hälften av alla inköp 705 3. Gör ungefär hälften av alla inköp 565 4. Gör mer än hälften av alla inköp 2221 5. Gör alla eller nästan alla inköp 25 9. Uppgift saknas
VAR 339 ANDEL EGNA LIVSMEDKÖP 20 Loc 385 width 1 MD=9 20 Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra dagligvaror gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 1094 1. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 1713 2. Köper inget eller endast liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 998 3. Köper mindre än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 565 4. Köper ungefär hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 484 5. Köper mer än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 526 6. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Servus/Domus/Obs 88 9. 9; Uppgift saknas
VAR 340 MEDLEM I KONSUM 21 Loc 386 width 1 MD=9 21 Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 2735 1. Ja 2343 2. Nej 390 9. Uppgift saknas
VAR 341 SKÖNHETSARTIKLAR 22 Loc 387 width 1 MD=9 (22) Ange så noggrant som möjligt hur ofta Du själv köper nedanstående produkter. Var vänlig svara med kryss på varje rad! (22.1) Skönhetsartiklar 1683 1. Aldrig 1779 2. Någon gång /år 1155 3. Någon gång/kvartal 606 4. Någon gång/månad 36 5. Någon gång/vecka eller oftare 209 9. Uppgift saknas
VAR 342 TANDKRÄM 22 Loc 388 width 1 MD=9 (22.2) Tandkräm <Se F.(22) för fullständig frågetext> 524 1. Aldrig 895 2. Någon gång /år 1637 3. Någon gång/kvartal 2229 4. Någon gång/månad 118 5. Någon gång/vecka eller oftare 65 9. Uppgift saknas
VAR 343 TVÅL 22 Loc 389 width 1 MD=9 (22.3) Tvål <Se F.(22) för fullständig frågetext> 518 1. Aldrig 865 2. Någon gång /år 1586 3. Någon gång/kvartal 2267 4. Någon gång/månad 142 5. Någon gång/vecka eller oftare 90 9. Uppgift saknas
VAR 344 MASKINDISKMEDEL 22 Loc 390 width 1 MD=9 (22.4) Maskindiskmedel <Se F.(22) för fullständig frågetext> 3288 1. Aldrig 660 2. Någon gång /år 775 3. Någon gång/kvartal 526 4. Någon gång/månad 10 5. Någon gång/vecka eller oftare 209 9. Uppgift saknas
VAR 345 HANDDISKMEDEL 22 Loc 391 width 1 MD=9 (22.5) Handdiskmedel <Se F.(22) för fullständig frågetext> 1013 1. Aldrig 997 2. Någon gång /år 1784 3. Någon gång/kvartal 1539 4. Någon gång/månad 39 5. Någon gång/vecka eller oftare 96 9. Uppgift saknas
VAR 346 RENGÖRINGSMEDEL 22 Loc 392 width 1 MD=9 (22.6) Rengöringsmedel <Se F.(22) för fullständig frågetext> 950 1. Aldrig 1221 2. Någon gång /år 1868 3. Någon gång/kvartal 1304 4. Någon gång/månad 37 5. Någon gång/vecka eller oftare 88 9. Uppgift saknas
VAR 347 TVÄTTMEDEL 22 Loc 393 width 1 MD=9 (22.7) Tvättmedel <Se F.(22) för fullständig frågetext> 938 1. Aldrig 930 2. Någon gång /år 1760 3. Någon gång/kvartal 1684 4. Någon gång/månad 75 5. Någon gång/vecka eller oftare 81 9. Uppgift saknas
VAR 348 GOLVVÅRSMEDEL 22 Loc 394 width 1 MD=9 (22.8) Golvvårdsmedel <Se F.(22) för fullständig frågetext> 1889 1. Aldrig 1790 2. Någon gång /år 1129 3. Någon gång/kvartal 465 4. Någon gång/månad 17 5. Någon gång/vecka eller oftare 178 9. Uppgift saknas
VAR 349 KAFFE 22 Loc 395 width 1 MD=9 (22.9) Kaffe <Se F.(22) för fullständig frågetext> 608 1. Aldrig 591 2. Någon gång /år 919 3. Någon gång/kvartal 2463 4. Någon gång/månad 823 5. Någon gång/vecka eller oftare 64 9. Uppgift saknas
VAR 350 ÖL 22 Loc 396 width 1 MD=9 (22.10) Öl <Se F.(22) för fullständig frågetext> 1189 1. Aldrig 855 2. Någon gång /år 965 3. Någon gång/kvartal 1646 4. Någon gång/månad 734 5. Någon gång/vecka eller oftare 79 9. Uppgift saknas
VAR 351 FÖRVÄRVSARBETAR EJ Loc 397 width 1 (23) Förvärvsarbetar ej 1634 1. Markerat 3834 5. Ej markerat
VAR 352 ARBOMR: KONTORSMTRL 23A Loc 398 width 1 MD=0 or GE 9 Arbetsområden och inköpspåverkan på arbetsplatsen Många har idag möjlighet att påverka investeringar och inköp på arbetsplatsen. Vi ber Dig delta i en kartläggnig av detta genom att besvara följande frågor. (23A) Vilka produkter/tjänster etc. använder/utnyttjar/arbetar Du med i Ditt arbete? (23A.1) Arbetsområden: Kontorsmateriel 1825 1. Ja 1608 2. Nej 1641 0. Frågan ej tillämplig 394 9. Uppgift saknas
VAR 353 ARBOMR: KONTORSMBLER 23A Loc 399 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.2) Arbetsområden: Kontorsmöbler/inredning <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 1299 1. Ja 2135 2. Nej 1640 0. Frågan ej tillämplig 394 9. Uppgift saknas
VAR 354 ARBOMR: KOPIATORER 23A Loc 400 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.3) Arbetsområden: Kopiatorer <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 1417 1. Ja 2019 2. Nej 1639 0. Frågan ej tillämplig 393 9. Uppgift saknas
VAR 355 ARBOMR: SKRIVMASKINE 23A Loc 401 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.4) Arbetsområden: Skrivmaskiner <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 1275 1. Ja 2158 2. Nej 1639 0. Frågan ej tillämplig 396 9. Uppgift saknas
VAR 356 ARBOMR: TELEFAX 23A Loc 402 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.5) Arbetsområden: Telefax/telex <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 360 1. Ja 3068 2. Nej 1639 0. Frågan ej tillämplig 401 9. Uppgift saknas
VAR 357 ARBOMR: PERSONDATORE 23A Loc 403 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.6) Arbetsområden: Persondatorer <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 377 1. Ja 3051 2. Nej 1639 0. Frågan ej tillämplig 401 9. Uppgift saknas
VAR 358 ARBOMR: STÖRRE DATOR 23A Loc 404 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.7) Arbetsområden: Större datorer <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 454 1. Ja 2977 2. Nej 1639 0. Frågan ej tillämplig 398 9. Uppgift saknas
VAR 359 ARBOMR: SYSTEMUTV 23A Loc 405 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.8) Arbetsområden: Systemutveckling <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 194 1. Ja 3237 2. Nej 1639 0. Frågan ej tillämplig 398 9. Uppgift saknas
VAR 360 ARBOMR: MJUKVARA 23A Loc 406 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.9) Arbetsområden: Mjukvara/Program <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 351 1. Ja 3080 2. Nej 1639 0. Frågan ej tillämplig 398 9. Uppgift saknas
VAR 361 ARBOMR: TERMINALER 23A Loc 407 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.10) Arbetsområden: Terminaler/bildskärmar <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 820 1. Ja 2612 2. Nej 1639 0. Frågan ej tillämplig 397 9. Uppgift saknas
VAR 362 ARBOMR: PRINTRAR 23A Loc 408 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.11) Arbetsområden: Printrar <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 568 1. Ja 2864 2. Nej 1639 0. Frågan ej tillämplig 397 9. Uppgift saknas
VAR 363 ARBOMR: ÖVR KRINGUTR 23A Loc 409 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.12) Arbetsområden: Övrig kringutrustning (datorer) <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 507 1. Ja 2924 2. Nej 1639 0. Frågan ej tillämplig 398 9. Uppgift saknas
VAR 364 ARBOMR: ELEKTR KOMP. 23A Loc 410 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.13) Arbetsområden: Elektroniska komponenter <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 375 1. Ja 3055 2. Nej 1639 0. Frågan ej tillämplig 399 9. Uppgift saknas
VAR 365 ARBOMR: MÄTINSTRUMEN 23A Loc 411 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.14) Arbetsområden: Mätinstrument <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 645 1. Ja 2787 2. Nej 1639 0. Frågan ej tillämplig 397 9. Uppgift saknas
VAR 366 ARBOMR: PROCESSAUTOM 23A Loc 412 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.15) Arbetsområden: Processautomatisering <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 131 1. Ja 3297 2. Nej 1639 0. Frågan ej tillämplig 401 9. Uppgift saknas
VAR 367 ARBOMR: EL KOMPONENT 23A Loc 413 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.16) Arbetsområden: Elektriska komponenter <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 464 1. Ja 2966 2. Nej 1639 0. Frågan ej tillämplig 399 9. Uppgift saknas
VAR 368 ARBOMR: MASKINER 23A Loc 414 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.17) Arbetsområden: Maskiner för verkstäder <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 481 1. Ja 2947 2. Nej 1639 0. Frågan ej tillämplig 401 9. Uppgift saknas
VAR 369 ARBOMR: VERKTYG 23A Loc 415 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.18) Arbetsområden: Verktyg för verktygsmaskiner <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 358 1. Ja 3071 2. Nej 1639 0. Frågan ej tillämplig 400 9. Uppgift saknas
VAR 370 ARBOMR: INV BYGGNADE 23A Loc 416 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.19) Arbetsområden: Investeringar i byggnader och anläggningar <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 307 1. Ja 3123 2. Nej 1639 0. Frågan ej tillämplig 399 9. Uppgift saknas
VAR 371 ARBOMR: BYGGNADSMATE 23A Loc 417 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.20) Arbetsområden: Byggnadsmaterial <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 345 1. Ja 3085 2. Nej 1639 0. Frågan ej tillämplig 399 9. Uppgift saknas
VAR 372 ARBOMR: VVS-PRODUKTE 23A Loc 418 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.21) Arbetsområden: VVS-produkter <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 240 1. Ja 3190 2. Nej 1639 0. Frågan ej tillämplig 399 9. Uppgift saknas
VAR 373 ARBOMR: ENTREPRENAD 23A Loc 419 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.22) Arbetsområden: Entreprenadtjänster <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 341 1. Ja 3087 2. Nej 1639 0. Frågan ej tillämplig 401 9. Uppgift saknas
VAR 374 ARBOMR: STÄDTJÄNSTER 23A Loc 420 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.23) Arbetsområden: Städtjänster <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 408 1. Ja 3021 2. Nej 1639 0. Frågan ej tillämplig 400 9. Uppgift saknas
VAR 375 ARBOMR: ARBETSMILJÖP 23A Loc 421 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.24) Arbetsområden: Arbetsmiljöprodukter <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 370 1. Ja 3059 2. Nej 1639 0. Frågan ej tillämplig 400 9. Uppgift saknas
VAR 376 ARBOMR: LASTBILAR 23A Loc 422 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.25) Arbetsområden: Lastbilar <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 393 1. Ja 3037 2. Nej 1639 0. Frågan ej tillämplig 399 9. Uppgift saknas
VAR 377 ARBOMR: TRUCKAR 23A Loc 423 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.26) Arbetsområden: Truckar <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 380 1. Ja 3050 2. Nej 1639 0. Frågan ej tillämplig 399 9. Uppgift saknas
VAR 378 ARBOMR: PERSONBILAR 23A Loc 424 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.27) Arbetsområden: Personbilar <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 680 1. Ja 2750 2. Nej 1639 0. Frågan ej tillämplig 399 9. Uppgift saknas
VAR 379 ARBOMR: ÖVR TRANSP 23A Loc 425 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.28) Arbetsområden: Övriga transportmedel <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 508 1. Ja 2921 2. Nej 1639 0. Frågan ej tillämplig 400 9. Uppgift saknas
VAR 380 ARBOMR: GODSTRANSP 23A Loc 426 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.29) Arbetsområden: Godstransporter <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 428 1. Ja 3001 2. Nej 1639 0. Frågan ej tillämplig 400 9. Uppgift saknas
VAR 381 ARBOMR: BILTELEFONER 23A Loc 427 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.30) Arbetsområden: Biltelefoner <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 209 1. Ja 3221 2. Nej 1639 0. Frågan ej tillämplig 399 9. Uppgift saknas
VAR 382 ARBOMR: INR SJUKHUS 23A Loc 428 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.31) Arbetsområden: Inredningar sjukhus <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 194 1. Ja 3236 2. Nej 1639 0. Frågan ej tillämplig 399 9. Uppgift saknas
VAR 383 ARBOMR: SJUKV.UTRUST 23A Loc 429 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.32) Arbetsområden: Sjukvårdsutrustning <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 389 1. Ja 3039 2. Nej 1640 0. Frågan ej tillämplig 400 9. Uppgift saknas
VAR 384 ARBOMR: SJUKV.MATERI 23A Loc 430 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.33) Arbetsområden: Sjukvårdsmateriel <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 477 1. Ja 2952 2. Nej 1640 0. Frågan ej tillämplig 399 9. Uppgift saknas
VAR 385 ARBOMR: MEDICIN PREP 23A Loc 431 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.34) Arbetsområden: Medicinska preparat <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 384 1. Ja 3045 2. Nej 1640 0. Frågan ej tillämplig 399 9. Uppgift saknas
VAR 386 ARBOMR: TJÄNSTERESOR 23A Loc 432 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.35) Arbetsområden: Tjänsteresor <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 853 1. Ja 2578 2. Nej 1640 0. Frågan ej tillämplig 397 9. Uppgift saknas
VAR 387 ARBOMR: KONFER.ARRAN 23A Loc 433 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.36) Arbetsområden: Konferensarrangemang <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 515 1. Ja 2915 2. Nej 1640 0. Frågan ej tillämplig 398 9. Uppgift saknas
VAR 388 ARBOMR: REKLAMBYRÅTJ 23A Loc 434 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.37) Arbetsområden: Reklambyråtjänster <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 198 1. Ja 3231 2. Nej 1640 0. Frågan ej tillämplig 399 9. Uppgift saknas
VAR 389 ARBOMR: MEDIAUTRYMME 23A Loc 435 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.38) Arbetsområden: Mediautrymme/reklamutrymme <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 261 1. Ja 3168 2. Nej 1640 0. Frågan ej tillämplig 399 9. Uppgift saknas
VAR 390 ARBOMR: BANKTJÄNSTER 23A Loc 436 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.39) Arbetsområden: Banktjänster <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 473 1. Ja 2957 2. Nej 1640 0. Frågan ej tillämplig 398 9. Uppgift saknas
VAR 391 ARBOMR: FÖRSÄKRINGTJ 23A Loc 437 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.40) Arbetsområden: Försäkringstjänster <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 388 1. Ja 3034 2. Nej 1647 0. Frågan ej tillämplig 399 9. Uppgift saknas
VAR 392 KONTORSMTRL 23B Loc 438 width 1 MD=0 or GE 9 Arbetsområden och inköpspåverkan på arbetsplatsen Många har idag möjlighet att påverka investeringar och inköp på arbetsplatsen. Vi ber Dig delta i en kartläggnig av detta genom att besvara följande frågor. (23B) Vilken eller vilka påverkande funktioner/arbetsuppgifter har Du för olika produkter/tjänster etc. i Ditt arbete? (23B.1) Påverkande funktioner: Kontorsmateriel 103 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov inför köp 96 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 298 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/leverantörer 18 4. 1 + 2 46 5. 1 + 3 47 6. 2 + 3 82 7. 1 + 2 + 3 4665 0. Frågan ej tillämplig 113 9. Uppgift saknas
VAR 393 KONTORSMÖBLER 23B Loc 439 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.2) Påverkande funktioner: Kontorsmöbler/inredning <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 86 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 94 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 195 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 10 4. 1 + 2 28 5. 1 + 3 42 6. 2 + 3 59 7. 1 + 2 + 3 4841 0. Frågan ej tillämplig 113 9. Uppgift saknas
VAR 394 KOPIATORER 23B Loc 440 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.3) Påverkande funktioner: Kopiatorer <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 50 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 89 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 141 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 11 4. 1 + 2 13 5. 1 + 3 27 6. 2 + 3 37 7. 1 + 2 + 3 4987 0. Frågan ej tillämplig 113 9. Uppgift saknas
VAR 395 SKRIVMASKINER 23B Loc 441 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.4) Påverkande funktioner: Skrivmaskiner <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 46 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 71 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 164 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 11 4. 1 + 2 13 5. 1 + 3 22 6. 2 + 3 42 7. 1 + 2 + 3 4986 0. Frågan ej tillämplig 113 9. Uppgift saknas
VAR 396 TELEFAX/TELEX 23B Loc 442 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.5) Påverkande funktioner: Telefax/telex <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 9 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 32 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 51 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 3 4. 1 + 2 4 5. 1 + 3 3 6. 2 + 3 15 7. 1 + 2 + 3 5238 0. Frågan ej tillämplig 113 9. Uppgift saknas
VAR 397 PERSONDATORER 23B Loc 443 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.6) Påverkande funktioner: Persondatorer <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 24 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 36 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 65 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 2 4. 1 + 2 4 5. 1 + 3 18 6. 2 + 3 29 7. 1 + 2 + 3 5177 0. Frågan ej tillämplig 113 9. Uppgift saknas
VAR 398 STÖRRE DATOR 23B Loc 444 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.7) Påverkande funktioner: Större datorer <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 17 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 35 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 49 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 6 4. 1 + 2 2 5. 1 + 3 9 6. 2 + 3 21 7. 1 + 2 + 3 5216 0. Frågan ej tillämplig 113 9. Uppgift saknas
VAR 399 SYSTEMUTVECKLING 23B Loc 445 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.8) Påverkande funktioner: Systemutveckling <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 18 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 33 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 44 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 3 4. 1 + 2 5 5. 1 + 3 8 6. 2 + 3 26 7. 1 + 2 + 3 5218 0. Frågan ej tillämplig 113 9. Uppgift saknas
VAR 400 MJUKVARA/PROGRAM 23B Loc 446 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.9) Påverkande funktioner: Mjukvara/Program <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 31 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 47 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 66 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 6 4. 1 + 2 3 5. 1 + 3 16 6. 2 + 3 34 7. 1 + 2 + 3 5152 0. Frågan ej tillämplig 113 9. Uppgift saknas
VAR 401 TERMINALER/BILDSKÄRM 23B Loc 447 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.10) Påverkande funktioner: Terminaler/bildskärmar <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 31 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 60 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 75 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 7 4. 1 + 2 4 5. 1 + 3 19 6. 2 + 3 36 7. 1 + 2 + 3 5123 0. Frågan ej tillämplig 113 9. Uppgift saknas
VAR 402 PRINTRAR 23B Loc 448 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.11) Påverkande funktioner: Printrar <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 23 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 51 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 65 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 5 4. 1 + 2 4 5. 1 + 3 16 6. 2 + 3 35 7. 1 + 2 + 3 5156 0. Frågan ej tillämplig 113 9. Uppgift saknas
VAR 403 ÖVR KRINGUTR 23B Loc 449 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.12) Påverkande funktioner: Övrig kringutrustning (datorer) <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 24 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 44 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 66 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 8 4. 1 + 2 5 5. 1 + 3 18 6. 2 + 3 31 7. 1 + 2 + 3 5159 0. Frågan ej tillämplig 113 9. Uppgift saknas
VAR 404 ELEKTRONISKA KOMP. 23B Loc 450 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.13) Påverkande funktioner: Elektroniska komponenter <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 23 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 23 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 64 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 2 4. 1 + 2 8 5. 1 + 3 5 6. 2 + 3 21 7. 1 + 2 + 3 5209 0. Frågan ej tillämplig 113 9. Uppgift saknas
VAR 405 MÄTINSTRUMENT 23B Loc 451 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.14) Påverkande funktioner: Mätinstrument <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 32 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 33 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 93 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 3 4. 1 + 2 10 5. 1 + 3 11 6. 2 + 3 26 7. 1 + 2 + 3 5147 0. Frågan ej tillämplig 113 9. Uppgift saknas
VAR 406 PROCESSAUTOMATISERIN 23B Loc 452 width 1 MD=0 or GE 9 (23.15) Påverkande funktioner: Processautomatisering <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 9 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 10 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 26 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 3 4. 1 + 2 4 5. 1 + 3 3 6. 2 + 3 5 7. 1 + 2 + 3 5295 0. Frågan ej tillämplig 113 9. Uppgift saknas
VAR 407 ELEKTRISKA KOMPONENT 23B Loc 453 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.16) Påverkande funktioner: Elektriska komponenter <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 27 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 21 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 82 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 3 4. 1 + 2 9 5. 1 + 3 12 6. 2 + 3 27 7. 1 + 2 + 3 5174 0. Frågan ej tillämplig 113 9. Uppgift saknas
VAR 408 MASKINER VERKSTÄDER 23B Loc 454 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.17) Påverkande funktioner: Maskiner för verkstäder <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 22 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 20 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 80 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 4 4. 1 + 2 8 5. 1 + 3 14 6. 2 + 3 29 7. 1 + 2 + 3 5178 0. Frågan ej tillämplig 113 9. Uppgift saknas
VAR 409 VERKTYG VERKTYGSMASK 23B Loc 455 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.18) Påverkande funktioner: Verktyg för verktygsmaskiner <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 16 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 11 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 67 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 4 4. 1 + 2 7 5. 1 + 3 9 6. 2 + 3 22 7. 1 + 2 + 3 5219 0. Frågan ej tillämplig 113 9. Uppgift saknas
VAR 410 INVESTERING BYGGNAD 23B Loc 456 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.19) Påverkande funktioner: Investeringar i byggnader och anläggningar <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 31 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 28 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 90 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 12 4. 1 + 2 9 5. 1 + 3 8 6. 2 + 3 41 7. 1 + 2 + 3 5136 0. Frågan ej tillämplig 113 9. Uppgift saknas
VAR 411 BYGGNADSMATERIAL 23B Loc 457 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.20) Påverkande funktioner: Byggnadsmaterial <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 17 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 21 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 89 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 7 4. 1 + 2 5 5. 1 + 3 8 6. 2 + 3 35 7. 1 + 2 + 3 5173 0. Frågan ej tillämplig 113 9. Uppgift saknas
VAR 412 VVS-PRODUKTER 23B Loc 458 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.21) Påverkande funktioner: VVS-produkter <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 10 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 16 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 68 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 3 4. 1 + 2 5 5. 1 + 3 8 6. 2 + 3 25 7. 1 + 2 + 3 5220 0. Frågan ej tillämplig 113 9. Uppgift saknas
VAR 413 ENTREPRENADTJÄNSTER 23B Loc 459 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.22) Påverkande funktioner: Entreprenadtjänster <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 20 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 23 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 102 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 10 4. 1 + 2 11 5. 1 + 3 7 6. 2 + 3 37 7. 1 + 2 + 3 5145 0. Frågan ej tillämplig 113 9. Uppgift saknas
VAR 414 STÄDTJÄNSTER 23B Loc 460 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.23) Påverkande funktioner: Städtjänster <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 15 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 21 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 74 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 3 4. 1 + 2 5 5. 1 + 3 18 6. 2 + 3 22 7. 1 + 2 + 3 5197 0. Frågan ej tillämplig 113 9. Uppgift saknas
VAR 415 ARBETSMILJÖPRODUKTER 23B Loc 461 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.24) Påverkande funktioner: Arbetsmiljöprodukter <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 27 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 41 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 86 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 7 4. 1 + 2 8 5. 1 + 3 16 6. 2 + 3 28 7. 1 + 2 + 3 5142 0. Frågan ej tillämplig 113 9. Uppgift saknas
VAR 416 LASTBILAR 23B Loc 462 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.25) Påverkande funktioner: Lastbilar <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 15 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 27 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 64 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 5 4. 1 + 2 2 5. 1 + 3 11 6. 2 + 3 10 7. 1 + 2 + 3 5221 0. Frågan ej tillämplig 113 9. Uppgift saknas
VAR 417 TRUCKAR 23B Loc 463 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.26) Påverkande funktioner: Truckar <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 16 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 22 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 48 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 7 4. 1 + 2 0 5. 1 + 3 6 6. 2 + 3 10 7. 1 + 2 + 3 5246 0. Frågan ej tillämplig 113 9. Uppgift saknas
VAR 418 PERSONBILAR 23B Loc 464 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.27) Påverkande funktioner: Personbilar <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 20 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 25 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 106 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 7 4. 1 + 2 7 5. 1 + 3 7 6. 2 + 3 28 7. 1 + 2 + 3 5155 0. Frågan ej tillämplig 113 9. Uppgift saknas
VAR 419 ÖVRIG TRANSPORTMEDEL 23B Loc 465 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.28) Påverkande funktioner: Övriga transportmedel <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 23 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 21 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 81 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 10 4. 1 + 2 3 5. 1 + 3 13 6. 2 + 3 22 7. 1 + 2 + 3 5182 0. Frågan ej tillämplig 113 9. Uppgift saknas
VAR 420 GODSTRANSPORTER 23B Loc 466 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.29) Påverkande funktioner: Godstransporter <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 15 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 17 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 84 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 9 4. 1 + 2 5 5. 1 + 3 12 6. 2 + 3 20 7. 1 + 2 + 3 5193 0. Frågan ej tillämplig 113 9. Uppgift saknas
VAR 421 BILTELEFONER 23B Loc 467 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.30) Påverkande funktioner: Biltelefoner <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 8 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 9 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 50 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 1 4. 1 + 2 4 5. 1 + 3 4 6. 2 + 3 6 7. 1 + 2 + 3 5271 0. Frågan ej tillämplig 115 9. Uppgift saknas
VAR 422 INREDNINGAR SJUKHUS 23B Loc 468 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.31) Påverkande funktioner: Inredningar i sjukhus <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 9 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 21 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 21 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 5 4. 1 + 2 1 5. 1 + 3 6 6. 2 + 3 6 7. 1 + 2 + 3 5285 0. Frågan ej tillämplig 114 9. Uppgift saknas
VAR 423 SJUKVÅRDSUTRUSTNING 23B Loc 469 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.32) Påverkande funktioner: Sjukvårdsutrustning <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 20 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 43 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 35 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 6 4. 1 + 2 5 5. 1 + 3 16 6. 2 + 3 21 7. 1 + 2 + 3 5208 0. Frågan ej tillämplig 114 9. Uppgift saknas
VAR 424 SJUKVÅRDSMATERIEL 23B Loc 470 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.33) Påverkande funktioner: Sjukvårdsmateriel <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 19 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 41 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 43 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 5 4. 1 + 2 9 5. 1 + 3 22 6. 2 + 3 26 7. 1 + 2 + 3 5189 0. Frågan ej tillämplig 114 9. Uppgift saknas
VAR 425 MEDICINSKA PREPARAT 23B Loc 471 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.34) Påverkande funktioner: Medicinska preparat <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 13 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 23 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 36 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 5 4. 1 + 2 8 5. 1 + 3 10 6. 2 + 3 14 7. 1 + 2 + 3 5245 0. Frågan ej tillämplig 114 9. Uppgift saknas
VAR 426 TJÄNSTERESOR 23B Loc 472 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.35) Påverkande funktioner: Tjänsteresor <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 36 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 38 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 193 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 5 4. 1 + 2 14 5. 1 + 3 21 6. 2 + 3 47 7. 1 + 2 + 3 5000 0. Frågan ej tillämplig 114 9. Uppgift saknas
VAR 427 KONFERENSARRANGEMANG 23B Loc 473 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.36) Påverkande funktioner: Konferensarrangemang <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 29 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 35 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 112 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 7 4. 1 + 2 9 5. 1 + 3 16 6. 2 + 3 28 7. 1 + 2 + 3 5118 0. Frågan ej tillämplig 114 9. Uppgift saknas
VAR 428 REKLAMBYRÅTJÄNSTER 23B Loc 474 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.37) Påverkande funktioner: Reklambyråtjänster <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 15 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 22 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 63 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 1 4. 1 + 2 3 5. 1 + 3 4 6. 2 + 3 23 7. 1 + 2 + 3 5223 0. Frågan ej tillämplig 114 9. Uppgift saknas
VAR 429 MEDIA-/REKLAMUTRYMME 23B Loc 475 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.38) Påverkande funktioner: Mediautrymme/reklamutrymme <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 15 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 20 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 85 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 1 4. 1 + 2 5 5. 1 + 3 9 6. 2 + 3 27 7. 1 + 2 + 3 5190 0. Frågan ej tillämplig 116 9. Uppgift saknas
VAR 430 BANKTJÄNSTER 23B Loc 476 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.39) Påverkande funktioner: Banktjänster <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 22 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 26 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 110 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 1 4. 1 + 2 6 5. 1 + 3 8 6. 2 + 3 26 7. 1 + 2 + 3 5153 0. Frågan ej tillämplig 116 9. Uppgift saknas
VAR 431 FÖRSÄKRINGTJÄNSTER 23B Loc 477 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.40) Påverkande funktioner: Försäkringstjänster <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 24 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 26 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 92 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 3 4. 1 + 2 4 5. 1 + 3 11 6. 2 + 3 30 7. 1 + 2 + 3 5162 0. Frågan ej tillämplig 116 9. Uppgift saknas
VAR 432 FACKLIGT ENGAGEMANG 26 Loc 478 width 2 MD= 0 or GE 99 (26) Är Du: : 187 01. Facklig förtroendeman/-kvinna 189 02. Fackligt aktiv - ex.vis deltar regelbundet i möten 1340 03. Fackligt intresserad - deltar ej aktivt i möten men diskuterar ofta fackliga frågor 1065 04. Fackligt ointresserad; 4 + 4 469 05. Ej medlem i något fack 148 12. 1 + 2 37 13. 1 + 3 5 14. 1 + 4 1 15. 1 + 5 17 23. 2 + 3 1 24. 2 + 4 1 25. 2 + 5 1 32. 3 + 2 9 34. 3 + 4 19 35. 3 + 5 1 42. 4 + 2 127 45. 4 + 5 1639 00. Frågan ej tillämplig 212 99. Uppgift saknas
VAR 433 ARBETSSEKTOR 27 Loc 480 width 2 MD=99 (27) Arbetar Du inom: 1640 00. Frågan ej tillämplig 705 01. Tillverkningsindustrin - offentlig eller privat 382 02. Tjänsteproducerande företag - offentlig eller privat 226 03. Bygg/-anläggningsindustrin - offentlig eller privat 366 04. Inom staten 556 05. Inom kommun 373 06. Inom landsting 112 07. Utbildningsväsendet 690 08. Annat nämligen 11 10. 1 + 2 1 11. 1 + 2 + 3 1 12. 1 + 2 + 3 + 8 2 13. 1 + 2 + 4 1 14. 1 + 2 + 8 11 15. 1 + 3 1 16. 1 + 3 + 4 1 17. 1 + 3 + 5 1 18. 1 + 3 + 7 1 19. 1 + 3 + 8 10 20. 1 + 4 2 21. 1 + 5 1 22. 1 + 6 1 23. 1 + 6 + 7 1 24. 1 + 7 13 25. 1 + 8 4 26. 2 + 3 1 27. 2 + 3 + 5 36 28. 2 + 4 1 29. 2 + 4 + 5 + 7 2 30. 2 + 4 + 7 15 31. 2 + 5 3 32. 2 + 5 + 7 1 33. 2 + 5 + 8 4 34. 2 + 6 4 35. 2 + 7 13 36. 2 + 8 5 37. 3 + 4 3 38. 3 + 5 1 39. 3 + 5 + 6 1 40. 3 + 5 + 8 1 41. 3 + 7 + 8 7 42. 3 + 8 5 43. 4 + 5 1 44. 4 + 5 + 7 3 45. 4 + 6 1 46. 4 + 6 + 7 6 47. 4 + 7 1 48. 4 + 7 + 8 6 49. 4 + 8 11 50. 5 + 6 1 51. 5 + 6 + 7 20 52. 5 + 7 1 53. 5 + 7 + 8 8 54. 5 + 8 14 55. 6 + 7 1 56. 6 + 7 + 8 3 57. 6 + 8 1 58. 7 + 8 174 99. Uppgift saknas
VAR 434 TYP AV SYSSELSÄTTNING 28 Loc 482 width 2 MD= 0 or GE 99 28 Är Du: 1577 01. Tjänsteman 1437 02. Kollektivanställd 270 03. Egen företagare; 3 25 04. VD 18 12. 1 + 2 20 13. 1 + 3 1 14. 1 + 4 10 23. 2 + 3 1 24. 2 + 4 13 34. 3 + 4 1634 00. Frågan ej tillämplig 462 99. Uppgift saknas
VAR 435 FÖRETAGETS STORLEK Loc 484 width 2 MD= 0 or GE 99 139 01. 1 anställda 209 02. 2 - 4 " 272 03. 5 - 9 " 478 04. 10 - 24 " 346 05. 25 - 49 " 337 06. 50 - 99 " 295 07. 100 - 199 " 321 08. 200 - 500 " 883 09. Mer än 500 " 1643 00. Frågan ej tillämplig 545 99. Uppgift saknas