ORVESTO 86-I
                SSD 0423

              Primärforskare
               Testologen AB
                Box 2050
              191 02 Sollentuna

             Första SSD-Upplagan
               April 1996

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ORVESTO 86-I samlades ursprungligen in av
  TESTOLOGEN AB, som ett led i företagets regelbundet
  återkommande räckviddsundersökning Sverige Nu. Varken SSD
  eller primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar
  som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  BAKGRUND

  Ingemar Lindberg:
  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........
  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s. 14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen (inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer, en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter m.m.) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s.k. single -source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa data
  direkt mot varandra. Dittils hade de insamlats var för sig i
  olika undersökningar, viket gjorde media-analyserna svåra och
  otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor mängd
  information skulle insamlas från ett och samma urval. Det
  medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken, dvs
  typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde därför 1965
  ett stort upplagt metodexperiment, i vilket effekten av
  kontaktform i kombination med skaltyp undersöktes. Resultatet
  blev att man valde en 16-gradig läsfrekvensskala i kombination
  med postal kontaktform. (Se vidare Cerha J, 1967: Selective
  Mass Communication, sid 119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper : OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  ORVESTO 1984 - Logo och ny skala
  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1984 I s. 6ff)

  Från och med ORVESTO 1984 lämnar Testologen den skala som
  tillämpats sedan 1965 för mätning av svenska folkets läsvanor,
  den sk 16-gradiga läsfrekvensskalan. I dess ställe kommer den
  "nygamla" 7-gradiga nummer-skalan, kombinerad med visning av
  tidningens logotype. Denna skala tillämpar Testologen redan
  för Fack-ORVESTO sedan 1973. Dessutom har den testats i flera
  omgångar på konsumenturval, senast våren 1983 i kombination
  med logotyper.

  Den nya skalan är direkt relaterad till det man försöker mäta
  i räckviddsundersökningar, nämligen sannolikheten för
  exponering av ett genomsnittligt nummer av periodiskt
  utkommande publikationer. Den tidigare använda skalan
  förutsatte bl.a. att tidningar har en regelbunden
  periodicitet, typ dags-, vecko-, månadsutgivning etc.
  Verkligheten är annorlunda, t.ex. Land (49 nr/år), Vi (45),
  Veckans Affärer (45), Foto (10), Vår Bostad (11), Båt-Nytt
  (14), Allt om Mat (16) etc. Dessa avvikelser har inte kunnat
  beaktas med den tidigare skalan, vilket i varje fall
  marginellt kan ha gynnnat resp. missgynnat vissa
  publikationer. Genom att i den nya skalan ange antal utgåvor
  per år bör detta problem elimineras.

   Förväxling av tidningstitlar är ett stort problem i många
  länder, där antalet titlar av vissa typer är mycket större än
  i Sverige. Förväxlingsrisken gäller i första hand
  sällan-läsare. Denna risk är visserligen liten i Sverige men
  användning av logotyper bör i princip eliminera den.

  Allmänna förutsättningar: urval, bortfall etc.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät. Under
  vintern 1985, våren och sommaren 1986 genomfördes sju omgångar
  "Sverige Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa sju omgångar
  19.948 personer 15-70 år upptagna i befolkningsregistret.
  Urvalet har av Dafa dragits systematiskt ur SPAR.

  Av det totala urvalet på 19.948 personer har 1.945 definierats
  av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här ingår 37 avlidna,
  5 som flyttat ur riket, 18 som vistas utomlands, 32 i
  militärtjänst, 141 bortresta utomlands under
  undersökningsperioden, 26 ej svensktalande, 112 okända men
  skrivna å kommun, 19 under sjukhusvård, 321 sjuka i hemmet
  samt 1234 (50%) ur gruppen "ej anträffbara". Den sistnämnda
  gruppen har definierats med utgångspunkt från en specialstudie
  som utvisat att ca 50% av de ej anträffbara ej tillhör
  målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de sju omgångarna utgör således 18.003
  personer varav 5.639, utgörande 31%, ej besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "Inget intresse för
  undersökningen" 3.379 personer, "Tidsbrist" 481, "Ingen
  kontakt. Minst 5 kontaktförsök" 548 och "Ej anträffbar" 2.466.

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form uppmuntran för cett inskickat svar. De som
  därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet
  och genom viktning - beräknar undersökningsledningen en
  väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande  1986 13.494
  personer istället för 12.364 faktiskt insända godkända
  formulär. Undersökningsledningen beräknar därför den viktade
  svarsfrekvensen till 76% av nettourvalet.

  Fältarbetet pågick under tiden 21 oktober 1985 - 25 juni 1986

  Ovanstående uppgifter har hämtats ur rapporten ORVESTO 1986-I
  utgiven av Testologen AB.

  SUMMARY IN ENGLISH

   The ORVESTO studies contains coverage figures for most of the
  daily press, for weekly and monthly magazines and the motoring
  and trade union press. The target groups are defined
  demographically, and geographically, and by interests,
  purchasing habits, ownership and planned future purchasing. A
  new report is published every sixth month with updated
  information.

  
             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 106  (2)FÖLJER SVENSK POLITIK 66 (3)LOC 170 WIDTH 1
                        (4)MD=0 or GE 9

   (6) 66 Hur mycket följer du med vad som händer i svensk
  politik?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      107 1.  Nästan allt
      228 2.  En hel del
      96 3.  Något
      50 4.  Mycket lite
      35 5.  Inte alls

      214 0.  Bortfall
       4 9.  Uppgift saknas
  
  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.[An Andrew
  ToolKit view (layoutview) was included here, but could not be
  displayed.]

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0423 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Sverige Nu omgång 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Födelseår 9 Län 10 Kommun 11 Tidning 1 12 Läsfrekvenser: Tidning 1 13 Tidning 2 14 Läsfrekvenser: Tidning 2 15 Tidning 3 16 Läsfrekvenser: Tidning 3 17 Tidning 4 18 Läsfrekvenser: Tidning 4 19 Tidning 5 20 Läsfrekvenser: Tidning 5 21 Tidning 6 22 Läsfrekvenser: Tidning 6 23 Tidning 7 24 Läsfrekvenser: Tidning 7 25 Gratistidningar i malmöregionen : AT-arbetartidningen 26 Gratistidningar i malmöregionen Sydsvenska Dagbladet Extra 27 Personliga uppgifter: Kön 28 Personliga uppgifter: Ålder 29 Personliga uppgifter: Civilstånd 30 Personliga uppgifter: Hushållsposition 31 Personliga uppgifter: Sysselsättning 32 Personliga uppgifter: Utbildning 33 Personliga uppgifter: Ortsstorlek 34 Personliga uppgifter: Boendeform 35 Antal hushållsmedlemmar: under 2 år 36 Antal hushållsmedlemmar: 2-6 år 37 Antal hushållsmedlemmar: 7-10 år 38 Antal hushållsmedlemmar: 11-14 år 39 Antal hushållsmedlemmar: 15-19 år 40 Antal hushållsmedlemmar: 20-45 år 41 Antal hushållsmedlemmar: 46-70 år 42 Antal hushållsmedlemmar: 70 år eller äldre 43 Antal hushållsmedlemmar: Totalt 44 Personlig inkomst 45 Hushållets totala inkomsten 46 Körkort för personbil ? 47 Medlem i Svenska Kennelklubben? 48 Innehav: Villa/radhus/kedjehus 49 Innehav: Fritidshus 50 Innehav: Husvagn 51 Innehav: Fabriksny personbil (högst 2år) 52 Innehav: Begagnad personbil (över 2år) 53 Innehav: Bilradio/bilstereo 54 Innehav: Mobiltelefon 55 Innehav: Segelbåt 56 Innehav: Motorbåt 57 Innehav: Roddbåt/eka eller dylikt 58 Innehav: Utombordsmotor 59 Innehav: Surfingbräda 60 Innehav: Mikrovågsugn 61 Innehav: Videobandspelare 62 Innehav: Videokamera 63 Innehav: Färg TV, vanlig 64 Innehav: Text TV 65 Innehav: Stereoanläggning 66 Innehav: Hemdator 67 Innehav: Skrivmaskin 68 Innehav: Enkel bildkamera 69 Innehav: Automatisk småbildskamera 70 Innehav: Systemkamera 71 Innehav: Frysbox/frysskåp 72 Innehav: Diskmaskin 73 Innehav: Tvättmaskin 74 Innehav: Torktumlare 75 Innehav: Elektrisk symaskin 76 Innehav: Elektrisk kaffebryggare 77 Innehav: Elektrisk köksmaskin 78 Innehav: Spisfläkt 79 Innehav: Dammsugare 80 Innehav: Bastu 81 Innehav: Braskamin 82 Innehav: Släpkärra 83 Innehav: Motorgräsklippare 84 Innehav: Elektrisk rakapparat 85 Innehav: Brandvarnare 86 Innehav: Hund 87 Innehav: Katt 88 Intresse: Miljövårdsfrågor 89 Intresse: Hälsonyttig mat 90 Intresse: Sjukdomar och hälsa 91 Intresse: Bantningstips 92 Intresse: Hushålla ekonomiskt 93 Intresse: Energisparande 94 Intresse: Sociala rättigheter 95 Intresse: Skattefrågor 96 Intresse: Samlevnadsfrågor 97 Intresse: Vidareutbildning 98 Intresse: Religionsfrågor 99 Intresse: Arbetsmarknaden 100 Intresse: Villa/Eget hem 101 Intresse: Fritidshus 102 Intresse: Personbilar 103 Intresse: Heminredning 104 Intresse: Modenyheter 105 Intresse: Matvarunyheter 106 Intresse: Barnavård 107 Intresse: Skönhetsvård 108 Intresse: Stereoanläggningar 109 Intresse: Hushållsmaskiner 110 Intresse: Fotoutrustningar 111 Intresse: Motorcyklar 112 Intresse: Krukväxter 113 Intresse: Hårvård 114 Intresse: Hundar 115 Intresse: Katter 116 Intresse: Motionera 117 Intresse: Se på sport 118 Intresse: Laga mat 119 Intresse: Pröva nya maträtter 120 Intresse: Baka 121 Intresse: Ha gäster 122 Intresse: Köra bil 123 Intresse: Jobba med bilar 124 Intresse: Arbeta i trädgården 125 Intresse: Fotografera 126 Intresse: Smalfilma 127 Intresse: Sportfiska 128 Intresse: Popmusik 129 Intresse: Klassisk musik 130 Intresse: Gå på teater 131 Intresse: Gå på konstutställning 132 Intresse: Läsa böcker 133 Intresse: Läsa populärtidningar 134 Intresse: Sticka 135 Intresse: Sy kläder 136 Intresse: Handarbeta 137 Intresse: Träffa nya människor 138 Intresse: Snickra 139 Intresse: Måla hemma 140 Intresse: Jaga 141 Intresse: Friluftsliv 142 Intresse: Åka slalom 143 Intresse: Åka motorbåt 144 Intresse: Segla 145 Intresse: Campa 146 Intresse: Semestra utomlands 147 Intresse: Semestra i Sverige 148 Intresse: Pröva nya produkter 149 Intresse: Vara bortbjuden 150 Intresse: Gå på diskotek 151 Intresse: Gå på restaurang 152 Intresse: Gå på kvällskurser 153 Intresse: Windsurfing 154 Intresse: Köpa på postorder 155 Penningutlägg: Tips 156 Penningutlägg: Lotto 157 Penningutlägg: Penninglotter 158 Penningutlägg: V65 159 Penningutlägg: Bingo 160 Penningutlägg: Bensin 161 Penningutlägg: Kläder till Dig själv 162 Penningutlägg: Sportutrustning till Dig själv 163 Penningutlägg: Kosmetika/Skönhetsmedel 164 Penningutlägg: Nöjen 165 Penningutlägg: Utlandsresor under fritiden 166 Penningutlägg: Böcker 167 Penningutlägg: Tobak 168 Penningutlägg: Vin och sprit 169 Penningutlägg: Hälsokostartiklar 170 Penningutlägg: Möbler 171 Besöker affärer: ICA 172 Besöker affärer: Konsum 173 Besöker affärer: Vivo 174 Besöker affärer: Favör 175 Besöker affärer: Annan butik 176 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i Domus 177 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i NK 178 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i Åhlens 179 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i Obs 180 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i B & W(Bra, Wessels) 181 Varuhus och stormarknader: Domus (ej livsmedelsavdelning) 182 Varuhus och stormarknader: NK (ej livsmedelsavdelning) 183 Varuhus och stormarknader: Åhlens (ej livsmedelsavdelning) 184 Varuhus och stormarknader: Obs (ej livsmedelsavdelning) 185 Varuhus och stormarknader: B & W (ej livsmedelsavdelning) 186 Andra butiker: Hennes & Mauritz 187 Andra butiker: HerrMan/Kapp-Ahl 188 Andra butiker: Gulins 189 Andra butiker: Ikea 190 Andra butiker: Expert Foto 191 Andra butiker: Expert Radio/TV 192 Andra butiker: Järnia 193 Andra butiken: Färgsam 194 Andra butiker: Pressbyrån 195 Andra butiker: Annan kiosk 196 Andra butiker: Tobaksaffär 197 Andra butiker: Bar/Självservering 198 Andra butiker: MacDonald's 199 Andra butiker: Korvkiosk/Gatukök 200 Andra butiker: Bensinstation 201 Andra butiker: Postkontor 202 Andra butiker: Bankkontor 203 Andra butiker: Hälsokostbutik 204 Andra butiker: Apotek 205 Andra butiker: Blomsteraffär 206 Andra butiker: Byggmaterielaffär 207 Hur ofta: Reklamfilm på bio 208 Hur ofta: Reklam på taxi 209 Hur ofta: Reklam på idrottsplatser 210 Hur ofta: Tåg på sträckor över 10 mil 211 Hur ofta: Tunnelbana 212 Hur ofta: Taxi 213 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Aftonbladet 214 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Aftonbladet 215 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Expressen 216 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Expressen 217 Läsfrekvenser: Dagens Industri 218 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Dagens Nyheter 219 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Dagens Nyheter 220 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Svenska Dagbladet 221 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Svenska Dagbladet 222 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Göteborgs-Posten 223 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Göteborgs-Posten 224 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: GT 225 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: GT 226 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Kvällsposten 227 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Kvällsposten 228 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Arbetet 229 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Arbetet 230 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Skånska Dagbladet 231 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Skånska Dagbladet 232 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet 233 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet 234 Läsfrekvenser: Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 235 Läsfrekvenser: Norrköpings Tidningar 236 Läsfrekvenser: Nya Wermlands Tidningen 237 Läsfrekvenser: Upsala Nya Tidning 238 Läsfrekvenser: Vestmanlands Läns Tidning 239 Läsfrekvenser: Östgöta Correspondenten 240 Läsfrekvenser: Allas veckotidning 241 Läsfrekvenser: Allers 242 Läsfrekvenser: Hemmets Journal 243 Läsfrekvenser: Hemmets Veckotidning 244 Läsfrekvenser: Året Runt 245 Läsfrekvenser: Husmodern 246 Läsfrekvenser: Hänt i veckan 247 Läsfrekvenser: Saxons 248 Läsfrekvenser: Dam 249 Läsfrekvenser: Damernas 250 Läsfrekvenser: Femina Månadens Magasin 251 Läsfrekvenser: ICA-Kuriren 252 Läsfrekvenser: Kvinna 253 Läsfrekfenser: Frida 254 Läsfrekvenser: Veckans Novell 255 Läsfrekvenser: OKEJ 256 Läsfrekvenser: Starlet 257 Läsfrekvenser: Veckorevyn 258 Läsfrekvenser: Det Bästa 259 Läsfrekvenser: Land 260 Läsfrekvenser: Röster i Radio & TV 261 Läsfrekvenser: Vi 262 Läsfrekvenser: Vi Föräldrar 263 Läsfrekvenser: Allt om mat 264 Läsfrekvenser: Glad i mat 265 Läsfrekvenser: Hälsa 266 Läsfrekvenser: Må Bra 267 Läsfrekvenser: Antik & Auktion 268 Läsfrekvenser: Journalen 269 Läsfrekvenser: Bo Bra 270 Läsfrekvenser: Sköna Hem 271 Läsfrekvenser: Vår Bostad 272 Läsfrekvenser: Fotboll 273 Läsfrekvenser: Lektyr 274 Läsfrekvenser: Stopp 275 Läsfrekvenser: Fib Aktuellt 276 Läsfrekvenser: Allt om MC 277 Läsfrekvenser: MC-Nytt 278 Läsfrekvenser: Bilsport 279 Läsfrekvenser: Teknikens Värld 280 Läsfrekvenser: Wheel Drive 281 Läsfrekvenser: Power Magazine 282 Läsfrekvenser: Start & Speed 283 Läsfrekvenser: Trailer 284 Läsfrekvenser: Motor 285 Läsfrekvenser: Vi bilägare 286 Läsfrekvenser: Båtnytt 287 Läsfrekvenser: På Kryss 288 Läsfrekvenser: Båtägare 289 Läsfrekvenser: Hund 290 Läsfrekvenser: Jakt & Vapen 291 Läsfrekvenser: Jaktmarker & Fiskevatten 292 Läsfrekvenser: Svensk Jakt 293 Läsfrekvenser: Turist 294 Läsfrekvenser: Foto 295 Läsfrekvenser: Elektronik 296 Läsfrekvenser: Illustrerad vetenskap 297 Läsfrekvenser: Ny Teknik 298 Läsfrekvenser: Byggnadsarbetaren 299 Läsfrekvenser: Fabriksarbetaren 300 Läsfrekvenser: Kommunal Arbetaren 301 Läsfrekvenser: LO Tidningen 302 Läsfrekvenser: Metallarbetaren 303 Läsfrekvenser: mål och medel 304 Läsfrekvenser: Sia 305 Läsfrekvenser: Statsanställd 306 Läsfrekvenser: Transportarbetaren 307 Läsfrekvenser: HTF tidningen 308 Läsfrekvenser: SIF 309 Läsfrekvenser: SKTF 310 Läsfrekvenser: TCO tidningen 311 Läsfrekvenser: Statstjänstemannen 312 Läsfrekvenser: Affärsvärlden 313 Läsfrekvenser: Veckans Affärer 314 Läsfrekvenser: Ledarskap 315 Läsfrekvenser: Aktiespararen 316 Läsfrekvenser: Dina Pengar 317 Läsfrekvenser: Privata Affärer 318 Läsfrekvenser: Sunt 319 Läsfrekvenser: Agent X9 320 Läsfrekvenser: Buster 321 Läsfrekvenser: Fantomen 322 Läsfrekvenser: Kalle Anka 323 Läsfrekvenser: Knasen 324 Läsfrekvenser: Fridolf 325 Läsfrekvenser: 91:an 326 Läsfrekvenser: Seriemagasinet 327 Affischpelare 328 Affischtavlor 329 Baksidesskyltar 330 Sidoskyltar 331 Förarplatsskyltar 332 Inköpsvanor: Andel egna inköp 333 Inköpsvanor: Andel egna inköp av livsmedel i Konsum/Servus/Domus/Obs 334 Inköpsvanor: Är någon familjemedlem medlem i Konsum? 335 Jag köper: Skönhetsartiklar 336 Jag köper: Tandkräm 337 Jag köper: Tvål 338 Jag köper: Maskindiskmedel 339 Jag köper: Handdiskmedel 340 Jag köper: Rengöringsmedel 341 Jag köper: Tvättmedel 342 Jag köper: Golvvårdsmedel 343 Jag köper: Kaffe 344 Jag köper: Öl

VAR 1 SSD STUDY NR 0423              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0423


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 SVERIGE NU OMGÅNG Loc 14 width 1 Sverige Nu omgång 1878 5. Sverige Nu P-5005 (21/10 1985 - 20/12 1985) 1861 6. Sverige Nu P-5006 (08/11 1985 - 03/02 1986) 1963 7. Sverige Nu P-5007 (04/12 1985 - 20/02 1986)
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 15 width 1 Bortfallsvikt 5330 1. Svarat utan påminnelse 186 2. Svarat efter första påminnelsen 186 3. Svarat efter andra påminnelsen
VAR 7 A-REGION Loc 16 width 2 MD=99 A-region 965 01. Stockholm/Södertälje 25 02. Norrtälje 29 03. Enköping 106 04. Uppsala 49 05. Nyköping 44 06. Katrineholm 76 07. Eskilstuna 63 08. Mjölby/Motala 96 09. Linköping 120 10. Norrköping 92 11. Jönköping 20 12. Tranås 68 13. Eksjö/Nässjö/Vetlanda 49 14. Värnamo 25 15. Ljungby 87 16. Växjö 32 17. Västervik 20 18. Hultsfred/Vimmerby 31 19. Oskarshamn 77 20. Kalmar/Nybro 36 21. Visby 56 22. Karlskrona 44 23. Karlshamn 74 24. Kristianstad 62 25. Hässleholm 40 26. Ängelholm 147 27. Helsingborg/Landskrona 317 28. Malmö/Lund/Trelleborg 59 29. Ystad/Simrishamn 37 30. Eslöv 73 31. Halmstad 54 32. Falkenberg/Varberg 497 33. Göteborg/Alingsås 91 34. Uddevalla 80 35. Trollhättan/Vänersborg 120 36. Borås 55 37. Lidköping/Skara 30 38. Falköping 57 39. Skövde 28 40. Mariestad 27 41. Kristinehamn/Filipstad 111 42. Karlstad 29 43. Säffle/Åmål 23 44. Arvika 121 45. Örebro 32 46. Karlskoga 39 47. Lindesberg 110 48. Västerås 36 49. Köping 18 50. Fagersta 26 51. Sala 104 52. Borlänge/Falun 31 53. Avesta/Hedemora 32 54. Ludvika 31 55. Mora 127 56. Gävle/Sandviken 57 57. Bollnäs/Söderhamn 47 58. Hudiksvall/Ljusdal 82 59. Sundsvall 34 60. Härnösand/Kramfors 19 61. Sollefteå 42 62. Örnsköldsvik 109 63. Östersund 84 64. Umeå 64 65. Skellefteå 36 66. Lycksele 42 67. Piteå 80 68. Luleå/Boden 30 69. Haparanda/Kalix 43 70. Kiruna/Gällivare 5 99. Uppgift saknas
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 MD=99 Födelseår 15. . . 70. 6 99. Uppgift saknas Kod: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 56 75 72 92 75 104 83 90 96 86 87 90 85 Kod: 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Frek: 109 97 89 78 79 85 89 90 103 105 74 94 90 Kod: 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 95 121 137 121 138 120 124 123 119 105 117 120 105 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 107 99 109 112 101 100 94 98 100 117 113 121 123 Kod: 67 68 69 70 99 Frek: 117 133 120 114 6
VAR 9 LÄN Loc 20 width 2 MD=99 Län 990 01. Stockholms stad 150 03. Uppsala län 169 04. Södermanlands län 282 05. Östergötlands län 217 06. Jönköpings län 112 07. Kronobergs län 160 08. Kalmar län 36 09. Gotlands län 100 10. Blekinge län 216 11. Kristianstads län 520 12. Malmöhus län 161 13. Hallands län 480 14. Göteborgs o. Bohus län 289 15. Älvsborgs län 181 16. Skaraborgs län 174 17. Värmlands län 192 18. Örebro län 189 19. Västmanlands län 198 20. Kopparbergs län 216 21. Gävleborgs län 177 22. Västernorrlands län 109 23. Jämtlands län 184 24. Västerbottens län 193 25. Norrbottens län 7 99. Uppgift saknas
VAR 10 KOMMUN Loc 22 width 4 MD=9999 22 0114. Upplands-Väsby 9 0115. Vallentuna 19 0117. Österåker 11 0120. Värmdö 42 0123. Järfälla 13 0125. Ekerö 48 0126. Huddinge 40 0127. Botkyrka 11 0128. Salem 43 0136. Haninge 18 0138. Tyresö 16 0139. Upplands-Bro 34 0160. Täby 23 0162. Danderyd 37 0163. Sollentuna 390 0180. Stockholm 50 0181. Södertälje 35 0182. Nacka 13 0183. Sundbyberg 33 0184. Solna 22 0186. Lidingö 2 0187. Vaxholm 25 0188. Norrtälje 20 0191. Sigtuna 14 0192. Nynäshamn 8 0305. Håbo 4 0319. Älvkarleby 11 0360. Tierp 90 0380. Uppsala 19 0381. Enköping 16 0382. Östhammar 6 0428. Vingåker 41 0480. Nyköping 8 0481. Oxelösund 10 0482. Flen 28 0483. Katrineholm 61 0484. Eskilstuna 15 0486. Strängnäs 2 0509. Ödeshög 3 0512. Ydre 7 0513. Kinda 5 0560. Boxholm 9 0561. Åtvidaberg 20 0562. Finspång 7 0563. Valdemarsvik 80 0580. Linköping 81 0581. Norrköping 12 0582. Söderköping 35 0583. Motala 3 0584. Vadstena 18 0586. Mjölby 5 0604. Aneby 4 0617. Gnosjö 18 0662. Gislaved 8 0665. Vaggeryd 75 0680. Jönköping 24 0682. Nässjö 27 0683. Värnamo 9 0684. Sävsjö 19 0685. Vetlanda 16 0686. Eksjö 12 0687. Tranås 6 0760. Uppvidinge 5 0761. Lessebo 11 0763. Tingsryd 9 0764. Alvesta 13 0765. Älmhult 6 0767. Markaryd 43 0780. Växjö 19 0781. Ljungby 2 0821. Högsby 4 0834. Torsås 11 0840. Mörbylånga 11 0860. Hultsfred 9 0861. Mönsterås 8 0862. Emmaboda 33 0880. Kalmar 13 0881. Nybro 20 0882. Oskarshamn 32 0883. Västervik 9 0884. Vimmerby 8 0885. Borgholm 36 0980. Gotland 12 1060. Olofström 38 1080. Karlskrona 18 1081. Ronneby 20 1082. Karlshamn 12 1083. Sölvesborg 12 1121. Östra Göinge 8 1137. Örkelljunga 9 1160. Tomelilla 13 1162. Bromölla 10 1163. Osby 7 1165. Perstorp 10 1166. Klippan 8 1167. Åstorp 8 1168. Båstad 49 1180. Kristianstad 14 1181. Simrishamn 23 1182. Ängelholm 45 1183. Hässleholm 0 1207. Färs 9 1214. Svalöv 15 1230. Staffanstorp 10 1231. Burlöv 17 1233. Vellinge 9 1260. Bjuv 17 1261. Kävlinge 13 1262. Lomma 13 1263. Svedala 10 1264. Skurup 8 1265. Sjöbo 12 1266. Hörby 10 1267. Höör 154 1280. Malmö 56 1281. Lund 21 1282. Landskrona 70 1283. Helsingborg 19 1284. Höganäs 15 1285. Eslöv 19 1286. Ystad 23 1287. Trelleborg 5 1315. Hylte 54 1380. Halmstad 14 1381. Laholm 28 1382. Falkenberg 25 1383. Varberg 34 1384. Kungsbacka 14 1401. Härryda 20 1402. Partille 7 1407. Öckerö 15 1415. Stenungsund 7 1419. Tjörn 10 1421. Orust 7 1427. Sotenäs 9 1430. Munkedal 7 1435. Tanum 265 1480. Göteborg 40 1481. Mölndal 26 1482. Kungälv 12 1484. Lysekil 33 1485. Uddevalla 8 1486. Strömstad 4 1504. Dals Ed 5 1507. Färgelanda 14 1521. Ale 27 1524. Lerum 6 1527. Vårgårda 8 1552. Tranemo 8 1560. 9 1561. Mellerud 8 1562. Lilla Edet 23 1563. Mark 9 1565. Svenljunga 6 1566. Herrljunga 23 1580. Vänersborg 37 1581. Trollhättan 22 1582. Alingsås 56 1583. Borås 18 1584. Ulricehamn 6 1585. Åmål 2 1602. Grästorp 6 1603. Essunga 4 1622. Mullsjö 5 1623. Habo 3 1637. Karlsborg 4 1643. Gullspång 11 1660. Vara 5 1661. Götene 9 1662. Tibro 9 1663. Töreboda 15 1680. Mariestad 21 1681. Lidköping 12 1682. Skara 40 1683. Skövde 5 1684. Hjo 10 1685. Tidaholm 20 1686. Falköping 8 1715. Kil 3 1730. Eda 9 1737. Torsby 0 1760. Storfors 8 1761. Hammarö 3 1762. Munkfors 7 1763. Forshaga 6 1764. Grums 5 1765. Årjäng 7 1766. Sunne 52 1780. Karlstad 15 1781. Kristinehamn 13 1782. Filipstad 11 1783. Hagfors 15 1784. Arvika 12 1785. Säffle 6 1860. Laxå 11 1861. Hallsberg 7 1862. Degerfors 9 1863. Hällefors 4 1864. Ljusnarsberg 82 1880. Örebro 12 1881. Kumla 11 1882. Askersund 24 1883. Karlskoga 8 1884. Nora 18 1885. Lindesberg 2 1904. Skinnskatteberg 7 1907. Surahammar 9 1917. Heby 7 1960. Kungsör 10 1961. Hallstahammar 5 1962. Norberg 93 1980. Västerås 17 1981. Sala 10 1982. Fagersta 17 1983. Köping 12 1984. Arboga 7 2021. Vansbro 9 2023. Malung 7 2026. Gagnef 10 2029. Leksand 6 2031. Rättvik 6 2034. Orsa 8 2039. Älvdalen 7 2061. Smedjebacken 8 2062. Mora 38 2080. Falun 31 2081. Borlänge 5 2082. Säter 12 2083. Hedemora 19 2084. Avesta 25 2085. Ludvika 6 2101. Ockelbo 11 2104. Hofors 14 2121. Ovanåker 7 2132. Nordanstig 12 2161. Ljusdal 65 2180. Gävle 30 2181. Sandviken 25 2182. Söderhamn 18 2183. Bollnäs 28 2184. Hudiksvall 8 2260. Ånge 10 2262. Timrå 21 2280. Härnösand 64 2281. Sundsvall 13 2282. Kramfors 19 2283. Sollefteå 42 2284. Örnsköldsvik 6 2303. Ragunda 3 2305. Bräcke 13 2309. Krokom 14 2313. Strömsund 7 2321. Åre 8 2326. Berg 6 2361. Härjedalen 52 2380. Östersund 6 2401. Nordmaling 2 2403. Bjurholm 6 2404. Vindeln 6 2409. Robertsfors 5 2417. Norsjö 5 2418. Malå 9 2421. Storuman 0 2422. Sorsele 2 2425. Dorotea 6 2460. Vännäs 8 2462. Vilhelmina 4 2463. Åsele 58 2480. Umeå 13 2481. Lycksele 54 2482. Skellefteå 6 2505. Arvidsjaur 4 2506. Arjeplog 3 2510. Jokkmokk 5 2513. Överkalix 14 2514. Kalix 5 2518. Övertorneå 6 2521. Pajala 19 2523. Gällivare 5 2560. Älvsbyn 54 2580. Luleå 27 2581. Piteå 21 2582. Boden 6 2583. Haparanda 17 2584. Kiruna 11 9999. Uppgift saknas
VAR 11 TIDNING 1 24 Loc 26 width 3 MD= 0 or GE 999 24 Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Inga nr". 24.1 Tidning 1 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar. fullständig tidningslist 57 001. Alingsås Tidning (3) 163 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 19 003. Arboga Tidning (5) 21 004. Arvika Nyheter (3) 5 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 27 006. Barometern (6) 4 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 11 008. Bergslagsposten (6) 42 009. Blekinge Läns Tidning (6) 226 010. Bohusläningen (6) 1 011. Borlänge Tidning (6) 52 012. Borås Tidning (6) 20 013. Bärgslagbladet (5) 42 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 184 015. Dala-Demokraten (6) 35 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 40 017. Enköpings-Posten (5) 18 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 6 019. Fagersta-Posten (3) 37 020. Falköpings Tidning (4) 18 021. Falu-Kuriren (6) 5 022. Filipstads Tidning (3) 117 023. Folkbladet (6) 133 024. Folket (6) 10 025. Fryksdalsbygden (2) 19 026. Gefle Dagblad (6) 0 027. Gotlands Allehanda (6) 41 028. Gotlandas Tidningar (6) 104 029. Hallands Nyheter (6) 68 030. Hallandsposten (6) 1 031. Haparanda Bladet (3) 130 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 7 033. Hjo Tidning (2) 5 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 77 035. Hälsinge Kuriren (6) 41 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 3 037. Karlshamns Allehanda (6) 7 038. Karlskoga Tidning (6) 11 039. Katrineholms-Kuriren (6) 86 040. Kristianstadsbladet (6) 106 041. Kronobergaren (6) 1 042. Laholms Tidning (6) 3 043. Lilla Edet-Posten (4) 1 044. Ljusdals-Posten (4) 4 045. Ljusnan (6) 1 046. Ludvika Tidning (4) 1 047. Lysekilsposten (4) 68 048. Länstidningen Södertälje (5) 122 049. Länstidningen, Östersund (6) 34 050. Mariestads-Tidningen (5) 44 051. Mellersta Skåne (6) 2 052. Mora Tidning (3) 14 053. Motala Tidning (6) 58 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 18 055. Norra Halland (2) 33 056. Norra Skåne (6) 17 057. Norra Västerbotten (6) 8 058. Norrbottens-Kuriren (6) 181 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 98 060. Norrtelje Tidning (5) 2 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 37 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 64 063. Nya Norrland (6) 19 064. Nynäshamns-Posten (2) 46 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 8 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 29 067. Piteå-Tidningen (6) 2 068. Provinstidningen Dalsland (3) 22 069. Sala Allehanda (6) 31 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 15 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 1 072. Skövde Nyheter (6) 35 073. Skånska Dagbladet (6) 17 074. Smålands Dagblad (6) 113 075. Smålands Folkblad (6) 17 076. Smålands Posten (6) 11 077. Smålands Tidningen (6) 13 078. Smålänningen (5) 1 079. Strömstads Tidning (3) 31 080. Sundsvalls Tidning (6) 105 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 6 082. Säffle-Tidningen (3) 50 083. Södermanlands Nyheter (6) 0 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 1 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 6 086. Tranås Tidning (6) 2 087. Tranås Posten (6) 46 088. Trelleborgs Allehanda (6) 5 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 1 090. Ulricehamns Tidning (3) 12 091. Vetlanda-Posten (6) 0 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 156 093. Värmlands Folkblad (6) 15 094. Värnamo Nyheter (4) 124 096. Västerbottens Folkblad (6) 9 097. Västerbottens-Kuriren (6) 4 098. Västernorrlands Allehanda (6) 6 099. Västerviks-Tidningen (6) 1 100. Västgötabladet (4) 98 101. Västgöta-Demokraten (6) 57 102. Ystads Allehanda (6) 1 103. Ölandsbladet (3) 172 104. Örebro-Kuriren (6) 10 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 5 106. Östersunds-Posten (6) 101 107. Östgöten (6) 55 108. Östra Småland (6) 33 109. Västerviks-Demokraten (6) 34 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 32 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 33 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 58 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 37 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 41 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 9 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 33 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 21 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 41 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 61 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 44 122. 'DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 28 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 33 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 13 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 14 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 11 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 9 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 1 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 32 130. Söder-Posten (45) (G) 26 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 11 132. Söder-Kuriren (11) (G) 68 133. Storstaden (20) (G) 4 134. Ultra (6) (G) 670 000. Frågan ej tillämplig 36 999. Uppgift saknas
VAR 12 LÄSFREKVENSER TIDN 1 24 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 24.1.a Läsfrekvenser: Tidning 1 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 1772 2. Nästan inga nr 675 3. C:a ett nr av fyra 265 4. C:a två nr av fyra 195 5. C:a tre nr av fyra 509 6. Nästan alla nr 1576 7. Alla nr 673 0. Frågan ej tillämplig 37 9. Uppgift saknas
VAR 13 TIDNING 2 24 Loc 30 width 3 MD= 0 or GE 999 24.2 Tidning 2 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 8 8 001. Alingsås Tidning (3) 3 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 15 003. Arboga Tidning (5) 30 004. Arvika Nyheter (3) 28 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 65 006. Barometern (6) 11 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 50 008. Bergslagsposten (6) 80 009. Blekinge Läns Tidning (6) 31 010. Bohusläningen (6) 48 011. Borlänge Tidning (6) 98 012. Borås Tidning (6) 23 013. Bärgslagbladet (5) 1 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 17 015. Dala-Demokraten (6) 68 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 11 017. Enköpings-Posten (5) 64 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 6 019. Fagersta-Posten (3) 19 020. Falköpings Tidning (4) 77 021. Falu-Kuriren (6) 16 022. Filipstads Tidning (3) 1 023. Folkbladet (6) 16 024. Folket (6) 13 025. Fryksdalsbygden (2) 83 026. Gefle Dagblad (6) 34 027. Gotlands Allehanda (6) 5 028. Gotlandas Tidningar (6) 35 029. Hallands Nyheter (6) 66 030. Hallandsposten (6) 11 031. Haparanda Bladet (3) 18 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 7 033. Hjo Tidning (2) 43 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 34 035. Hälsinge Kuriren (6) 77 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 4 037. Karlshamns Allehanda (6) 22 038. Karlskoga Tidning (6) 19 039. Katrineholms-Kuriren (6) 29 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (6) 10 042. Laholms Tidning (6) 8 043. Lilla Edet-Posten (4) 2 044. Ljusdals-Posten (4) 24 045. Ljusnan (6) 14 046. Ludvika Tidning (4) 28 047. Lysekilsposten (4) 29 048. Länstidningen Södertälje (5) 16 049. Länstidningen, Östersund (6) 13 050. Mariestads-Tidningen (5) 8 051. Mellersta Skåne (6) 10 052. Mora Tidning (3) 35 053. Motala Tidning (6) 106 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 21 055. Norra Halland (2) 59 056. Norra Skåne (6) 67 057. Norra Västerbotten (6) 104 058. Norrbottens-Kuriren (6) 16 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 17 060. Norrtelje Tidning (5) 13 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 15 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 36 063. Nya Norrland (6) 7 064. Nynäshamns-Posten (2) 10 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 14 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 46 067. Piteå-Tidningen (6) 3 068. Provinstidningen Dalsland (3) 6 069. Sala Allehanda (6) 45 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 33 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 26 072. Skövde Nyheter (6) 79 073. Skånska Dagbladet (6) 16 074. Smålands Dagblad (6) 9 075. Smålands Folkblad (6) 51 076. Smålands Posten (6) 13 077. Smålands Tidningen (6) 14 078. Smålänningen (5) 15 079. Strömstads Tidning (3) 66 080. Sundsvalls Tidning (6) 11 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 12 082. Säffle-Tidningen (3) 27 083. Södermanlands Nyheter (6) 3 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 5 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 9 086. Tranås Tidning (6) 5 087. Tranås Posten (6) 7 088. Trelleborgs Allehanda (6) 23 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 6 090. Ulricehamns Tidning (3) 7 091. Vetlanda-Posten (6) 4 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (6) 18 094. Värnamo Nyheter (4) 42 096. Västerbottens Folkblad (6) 56 097. Västerbottens-Kuriren (6) 25 098. Västernorrlands Allehanda (6) 21 099. Västerviks-Tidningen (6) 4 100. Västgötabladet (4) 3 101. Västgöta-Demokraten (6) 22 102. Ystads Allehanda (6) 5 103. Ölandsbladet (3) 25 104. Örebro-Kuriren (6) 10 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 56 106. Östersunds-Posten (6) 46 107. Östgöten (6) 31 108. Östra Småland (6) 18 109. Västerviks-Demokraten (6) 22 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 14 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 19 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 22 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 14 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 1 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 11 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 9 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 3 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 13 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 12 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 15 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 17 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 54 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 18 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 54 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 33 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 35 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 15 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 64 130. Söder-Posten (45) (G) 85 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 18 132. Söder-Kuriren (11) (G) 132 133. Storstaden (20) (G) 23 134. Ultra (6) (G) 2072 000. Frågan ej tillämplig 36 999. Uppgift saknas
VAR 14 LÄSFREKVENSER TIDN 2 24 Loc 33 width 1 MD=0 or GE 9 24.2a Läsfrekvenser: Tidning 2 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1 1. Inga nr 1244 2. Nästan inga nr 476 3. C:a ett nr av fyra 207 4. C:a två nr av fyra 151 5. C:a tre nr av fyra 370 6. Nästan alla nr 1145 7. Alla nr 2072 0. Frågan ej tillämplig 36 9. Uppgift saknas
VAR 15 TIDNING 3 24 Loc 34 width 3 MD= 0 or GE 999 24.3 Tidning 3 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 8 2 001. Alingsås Tidning (3) 0 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 0 003. Arboga Tidning (5) 1 004. Arvika Nyheter (3) 8 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 24 006. Barometern (6) 14 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 15 008. Bergslagsposten (6) 12 009. Blekinge Läns Tidning (6) 9 010. Bohusläningen (6) 14 011. Borlänge Tidning (6) 12 012. Borås Tidning (6) 13 013. Bärgslagbladet (5) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 1 015. Dala-Demokraten (6) 20 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 2 017. Enköpings-Posten (5) 21 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 6 019. Fagersta-Posten (3) 10 020. Falköpings Tidning (4) 64 021. Falu-Kuriren (6) 14 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 4 024. Folket (6) 6 025. Fryksdalsbygden (2) 27 026. Gefle Dagblad (6) 8 027. Gotlands Allehanda (6) 1 028. Gotlandas Tidningar (6) 24 029. Hallands Nyheter (6) 23 030. Hallandsposten (6) 22 031. Haparanda Bladet (3) 5 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 5 033. Hjo Tidning (2) 22 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 4 035. Hälsinge Kuriren (6) 22 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 16 037. Karlshamns Allehanda (6) 6 038. Karlskoga Tidning (6) 17 039. Katrineholms-Kuriren (6) 16 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (6) 16 042. Laholms Tidning (6) 10 043. Lilla Edet-Posten (4) 12 044. Ljusdals-Posten (4) 12 045. Ljusnan (6) 9 046. Ludvika Tidning (4) 7 047. Lysekilsposten (4) 6 048. Länstidningen Södertälje (5) 8 049. Länstidningen, Östersund (6) 6 050. Mariestads-Tidningen (5) 4 051. Mellersta Skåne (6) 29 052. Mora Tidning (3) 15 053. Motala Tidning (6) 27 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 10 055. Norra Halland (2) 23 056. Norra Skåne (6) 33 057. Norra Västerbotten (6) 46 058. Norrbottens-Kuriren (6) 3 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 7 060. Norrtelje Tidning (5) 6 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 12 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 8 063. Nya Norrland (6) 4 064. Nynäshamns-Posten (2) 0 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 13 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 8 067. Piteå-Tidningen (6) 14 068. Provinstidningen Dalsland (3) 11 069. Sala Allehanda (6) 19 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 18 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 19 072. Skövde Nyheter (6) 54 073. Skånska Dagbladet (6) 11 074. Smålands Dagblad (6) 0 075. Smålands Folkblad (6) 38 076. Smålands Posten (6) 16 077. Smålands Tidningen (6) 17 078. Smålänningen (5) 1 079. Strömstads Tidning (3) 41 080. Sundsvalls Tidning (6) 0 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 12 082. Säffle-Tidningen (3) 21 083. Södermanlands Nyheter (6) 9 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 9 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 4 086. Tranås Tidning (6) 9 087. Tranås Posten (6) 8 088. Trelleborgs Allehanda (6) 33 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 13 090. Ulricehamns Tidning (3) 13 091. Vetlanda-Posten (6) 2 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (6) 19 094. Värnamo Nyheter (4) 14 096. Västerbottens Folkblad (6) 52 097. Västerbottens-Kuriren (6) 24 098. Västernorrlands Allehanda (6) 15 099. Västerviks-Tidningen (6) 9 100. Västgötabladet (4) 1 101. Västgöta-Demokraten (6) 6 102. Ystads Allehanda (6) 18 103. Ölandsbladet (3) 2 104. Örebro-Kuriren (6) 25 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 30 106. Östersunds-Posten (6) 10 107. Östgöten (6) 16 108. Östra Småland (6) 0 109. Västerviks-Demokraten (6) 9 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 6 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 7 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 4 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 6 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 3 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 0 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 5 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 0 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 0 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 4 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 5 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 5 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 22 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 11 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 8 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 11 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 15 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 3 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 43 130. Söder-Posten (45) (G) 46 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 18 132. Söder-Kuriren (11) (G) 197 133. Storstaden (20) (G) 37 134. Ultra (6) (G) 3743 000. Frågan ej tillämplig 37 999. Uppgift saknas
VAR 16 LÄSFREKVENSER TIDN 3 24 Loc 37 width 1 MD=0 or GE 9 24.3a Läsfrekvenser: Tidning 3 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 815 2. Nästan inga nr 258 3. C:a ett nr av fyra 125 4. C:a två nr av fyra 76 5. C:a tre nr av fyra 194 6. Nästan alla nr 453 7. Alla nr 3745 0. Frågan ej tillämplig 36 9. Uppgift saknas
VAR 17 TIDNING 4 24 Loc 38 width 3 MD= 0 or GE 999 24.3 Tidning 3 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 8 0 001. Alingsås Tidning (3) 0 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 0 003. Arboga Tidning (5) 0 004. Arvika Nyheter (3) 3 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 9 006. Barometern (6) 11 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 0 008. Bergslagsposten (6) 3 009. Blekinge Läns Tidning (6) 2 010. Bohusläningen (6) 6 011. Borlänge Tidning (6) 5 012. Borås Tidning (6) 8 013. Bärgslagbladet (5) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 0 015. Dala-Demokraten (6) 8 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 2 017. Enköpings-Posten (5) 6 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 5 019. Fagersta-Posten (3) 1 020. Falköpings Tidning (4) 19 021. Falu-Kuriren (6) 0 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 0 024. Folket (6) 4 025. Fryksdalsbygden (2) 14 026. Gefle Dagblad (6) 2 027. Gotlands Allehanda (6) 1 028. Gotlandas Tidningar (6) 3 029. Hallands Nyheter (6) 13 030. Hallandsposten (6) 6 031. Haparanda Bladet (3) 3 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 2 033. Hjo Tidning (2) 7 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 0 035. Hälsinge Kuriren (6) 5 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 2 037. Karlshamns Allehanda (6) 4 038. Karlskoga Tidning (6) 7 039. Katrineholms-Kuriren (6) 4 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (6) 4 042. Laholms Tidning (6) 7 043. Lilla Edet-Posten (4) 9 044. Ljusdals-Posten (4) 21 045. Ljusnan (6) 8 046. Ludvika Tidning (4) 5 047. Lysekilsposten (4) 3 048. Länstidningen Södertälje (5) 2 049. Länstidningen, Östersund (6) 7 050. Mariestads-Tidningen (5) 1 051. Mellersta Skåne (6) 6 052. Mora Tidning (3) 0 053. Motala Tidning (6) 6 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 6 055. Norra Halland (2) 20 056. Norra Skåne (6) 15 057. Norra Västerbotten (6) 26 058. Norrbottens-Kuriren (6) 1 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 2 060. Norrtelje Tidning (5) 2 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 6 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 3 063. Nya Norrland (6) 0 064. Nynäshamns-Posten (2) 0 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 18 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 0 067. Piteå-Tidningen (6) 10 068. Provinstidningen Dalsland (3) 9 069. Sala Allehanda (6) 11 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 15 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 13 072. Skövde Nyheter (6) 18 073. Skånska Dagbladet (6) 6 074. Smålands Dagblad (6) 0 075. Smålands Folkblad (6) 22 076. Smålands Posten (6) 12 077. Smålands Tidningen (6) 14 078. Smålänningen (5) 2 079. Strömstads Tidning (3) 18 080. Sundsvalls Tidning (6) 0 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 4 082. Säffle-Tidningen (3) 17 083. Södermanlands Nyheter (6) 4 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 11 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 3 086. Tranås Tidning (6) 4 087. Tranås Posten (6) 3 088. Trelleborgs Allehanda (6) 14 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 5 090. Ulricehamns Tidning (3) 6 091. Vetlanda-Posten (6) 8 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (6) 13 094. Värnamo Nyheter (4) 1 095. 5 096. Västerbottens Folkblad (6) 29 097. Västerbottens-Kuriren (6) 18 098. Västernorrlands Allehanda (6) 10 099. Västerviks-Tidningen (6) 2 100. Västgötabladet (4) 0 101. Västgöta-Demokraten (6) 6 102. Ystads Allehanda (6) 4 103. Ölandsbladet (3) 0 104. Örebro-Kuriren (6) 12 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 18 106. Östersunds-Posten (6) 1 107. Östgöten (6) 2 108. Östra Småland (6) 0 109. Västerviks-Demokraten (6) 2 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 1 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 4 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 5 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 2 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 2 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 1 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 0 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 0 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 1 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 2 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 0 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 1 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 3 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 6 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 4 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 2 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 7 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 1 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 19 130. Söder-Posten (45) (G) 14 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 21 132. Söder-Kuriren (11) (G) 85 133. Storstaden (20) (G) 23 134. Ultra (6) (G) 4767 000. Frågan ej tillämplig 36 999. Uppgift saknas
VAR 18 LÄSFREKVENSER TIDN 4 24 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 24.4a Läsfrekvenser: Tidning 4 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 437 2. Nästan inga nr 118 3. C:a ett nr av fyra 44 4. C:a två nr av fyra 33 5. C:a tre nr av fyra 86 6. Nästan alla nr 181 7. Alla nr 4767 0. Frågan ej tillämplig 36 9. Uppgift saknas
VAR 19 TIDNING 5 24 Loc 42 width 3 MD= 0 or GE 999 24.5 Tidning 5 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 8 0 001. Alingsås Tidning (3) 0 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 0 003. Arboga Tidning (5) 0 004. Arvika Nyheter (3) 1 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 0 006. Barometern (6) 2 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 0 008. Bergslagsposten (6) 2 009. Blekinge Läns Tidning (6) 0 010. Bohusläningen (6) 3 011. Borlänge Tidning (6) 2 012. Borås Tidning (6) 0 013. Bärgslagbladet (5) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 0 015. Dala-Demokraten (6) 1 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 1 017. Enköpings-Posten (5) 1 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 1 019. Fagersta-Posten (3) 4 020. Falköpings Tidning (4) 8 021. Falu-Kuriren (6) 3 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 0 024. Folket (6) 3 025. Fryksdalsbygden (2) 6 026. Gefle Dagblad (6) 0 027. Gotlands Allehanda (6) 0 028. Gotlandas Tidningar (6) 1 029. Hallands Nyheter (6) 4 030. Hallandsposten (6) 3 031. Haparanda Bladet (3) 1 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 0 033. Hjo Tidning (2) 4 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 0 035. Hälsinge Kuriren (6) 1 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 1 037. Karlshamns Allehanda (6) 0 038. Karlskoga Tidning (6) 2 039. Katrineholms-Kuriren (6) 3 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (6) 3 042. Laholms Tidning (6) 1 043. Lilla Edet-Posten (4) 4 044. Ljusdals-Posten (4) 10 045. Ljusnan (6) 2 046. Ludvika Tidning (4) 0 047. Lysekilsposten (4) 0 048. Länstidningen Södertälje (5) 0 049. Länstidningen, Östersund (6) 2 050. Mariestads-Tidningen (5) 0 051. Mellersta Skåne (6) 5 052. Mora Tidning (3) 5 053. Motala Tidning (6) 3 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 2 055. Norra Halland (2) 5 056. Norra Skåne (6) 5 057. Norra Västerbotten (6) 11 058. Norrbottens-Kuriren (6) 0 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 3 060. Norrtelje Tidning (5) 3 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 2 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 2 063. Nya Norrland (6) 0 064. Nynäshamns-Posten (2) 0 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 6 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 0 067. Piteå-Tidningen (6) 9 068. Provinstidningen Dalsland (3) 4 069. Sala Allehanda (6) 6 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 11 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 5 072. Skövde Nyheter (6) 14 073. Skånska Dagbladet (6) 4 074. Smålands Dagblad (6) 0 075. Smålands Folkblad (6) 17 076. Smålands Posten (6) 6 077. Smålands Tidningen (6) 9 078. Smålänningen (5) 0 079. Strömstads Tidning (3) 12 080. Sundsvalls Tidning (6) 0 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 2 082. Säffle-Tidningen (3) 7 083. Södermanlands Nyheter (6) 5 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 4 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 1 086. Tranås Tidning (6) 3 087. Tranås Posten (6) 2 088. Trelleborgs Allehanda (6) 11 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 5 090. Ulricehamns Tidning (3) 2 091. Vetlanda-Posten (6) 2 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (6) 9 094. Värnamo Nyheter (4) 0 096. Västerbottens Folkblad (6) 19 097. Västerbottens-Kuriren (6) 10 098. Västernorrlands Allehanda (6) 2 099. Västerviks-Tidningen (6) 6 100. Västgötabladet (4) 0 101. Västgöta-Demokraten (6) 2 102. Ystads Allehanda (6) 8 103. Ölandsbladet (3) 1 104. Örebro-Kuriren (6) 10 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 13 106. Östersunds-Posten (6) 0 107. Östgöten (6) 1 108. Östra Småland (6) 0 109. Västerviks-Demokraten (6) 2 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 2 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 1 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 3 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 4 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 0 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 0 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 0 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 0 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 1 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 0 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 0 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 0 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 0 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 1 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 0 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 2 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 5 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 0 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 5 130. Söder-Posten (45) (G) 14 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 8 132. Söder-Kuriren (11) (G) 38 133. Storstaden (20) (G) 15 134. Ultra (6) (G) 5211 000. Frågan ej tillämplig 36 999. Uppgift saknas
VAR 20 LÄSFREKVENSER TIDN 5 24 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 24.5a Läsfrekvenser: Tidning 5 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 238 2. Nästan inga nr 58 3. C:a ett nr av fyra 23 4. C:a två nr av fyra 14 5. C:a tre nr av fyra 32 6. Nästan alla nr 90 7. Alla nr 5211 0. Frågan ej tillämplig 36 9. Uppgift saknas
VAR 21 TIDNING 6 24 Loc 46 width 3 MD= 0 or GE 999 24.6 Tidning 6 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 8 0 001. Alingsås Tidning (3) 1 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 0 003. Arboga Tidning (5) 0 004. Arvika Nyheter (3) 0 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 0 006. Barometern (6) 2 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 0 008. Bergslagsposten (6) 0 009. Blekinge Läns Tidning (6) 0 010. Bohusläningen (6) 0 011. Borlänge Tidning (6) 0 012. Borås Tidning (6) 1 013. Bärgslagbladet (5) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 0 015. Dala-Demokraten (6) 1 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 0 017. Enköpings-Posten (5) 0 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 0 019. Fagersta-Posten (3) 0 020. Falköpings Tidning (4) 6 021. Falu-Kuriren (6) 0 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 0 024. Folket (6) 0 025. Fryksdalsbygden (2) 6 026. Gefle Dagblad (6) 0 027. Gotlands Allehanda (6) 0 028. Gotlandas Tidningar (6) 2 029. Hallands Nyheter (6) 0 030. Hallandsposten (6) 1 031. Haparanda Bladet (3) 0 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 0 033. Hjo Tidning (2) 0 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 0 035. Hälsinge Kuriren (6) 1 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 0 037. Karlshamns Allehanda (6) 0 038. Karlskoga Tidning (6) 0 039. Katrineholms-Kuriren (6) 1 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (6) 1 042. Laholms Tidning (6) 0 043. Lilla Edet-Posten (4) 1 044. Ljusdals-Posten (4) 6 045. Ljusnan (6) 3 046. Ludvika Tidning (4) 2 047. Lysekilsposten (4) 0 048. Länstidningen Södertälje (5) 0 049. Länstidningen, Östersund (6) 1 050. Mariestads-Tidningen (5) 1 051. Mellersta Skåne (6) 2 052. Mora Tidning (3) 0 053. Motala Tidning (6) 2 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 0 055. Norra Halland (2) 2 056. Norra Skåne (6) 0 057. Norra Västerbotten (6) 6 058. Norrbottens-Kuriren (6) 0 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 0 060. Norrtelje Tidning (5) 1 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 3 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 0 063. Nya Norrland (6) 1 064. Nynäshamns-Posten (2) 0 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 2 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 0 067. Piteå-Tidningen (6) 4 068. Provinstidningen Dalsland (3) 3 069. Sala Allehanda (6) 5 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 5 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 13 072. Skövde Nyheter (6) 7 073. Skånska Dagbladet (6) 0 074. Smålands Dagblad (6) 0 075. Smålands Folkblad (6) 9 076. Smålands Posten (6) 3 077. Smålands Tidningen (6) 8 078. Smålänningen (5) 2 079. Strömstads Tidning (3) 6 080. Sundsvalls Tidning (6) 0 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 0 082. Säffle-Tidningen (3) 1 083. Södermanlands Nyheter (6) 4 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 3 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 0 086. Tranås Tidning (6) 2 087. Tranås Posten (6) 1 088. Trelleborgs Allehanda (6) 2 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 1 090. Ulricehamns Tidning (3) 1 091. Vetlanda-Posten (6) 0 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (6) 3 094. Värnamo Nyheter (4) 0 096. Västerbottens Folkblad (6) 10 097. Västerbottens-Kuriren (6) 3 098. Västernorrlands Allehanda (6) 4 099. Västerviks-Tidningen (6) 2 100. Västgötabladet (4) 0 101. Västgöta-Demokraten (6) 2 102. Ystads Allehanda (6) 4 103. Ölandsbladet (3) 0 104. Örebro-Kuriren (6) 9 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 8 106. Östersunds-Posten (6) 1 107. Östgöten (6) 0 108. Östra Småland (6) 1 109. Västerviks-Demokraten (6) 0 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 1 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 2 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 0 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 2 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 2 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 0 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 0 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 0 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 0 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 0 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 0 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 0 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 0 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 0 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 1 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 0 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 0 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 2 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 3 130. Söder-Posten (45) (G) 3 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 9 132. Söder-Kuriren (11) (G) 14 133. Storstaden (20) (G) 9 134. Ultra (6) (G) 5435 000. Frågan ej tillämplig 36 999. Uppgift saknas
VAR 22 LÄSFREKVENSER TIDN 6 24 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 24.6a Läsfrekvenser: Tidning 6 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 126 2. Nästan inga nr 26 3. C:a ett nr av fyra 18 4. C:a två nr av fyra 8 5. C:a tre nr av fyra 21 6. Nästan alla nr 32 7. Alla nr 5435 0. Frågan ej tillämplig 36 9. Uppgift saknas
VAR 23 TIDNING 24 Loc 50 width 3 MD= 0 or GE 999 24.7 Tidning 7 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 8 0 001. Alingsås Tidning (3) 0 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 0 003. Arboga Tidning (5) 0 004. Arvika Nyheter (3) 0 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 0 006. Barometern (6) 0 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 0 008. Bergslagsposten (6) 0 009. Blekinge Läns Tidning (6) 0 010. Bohusläningen (6) 1 011. Borlänge Tidning (6) 0 012. Borås Tidning (6) 0 013. Bärgslagbladet (5) 1 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 0 015. Dala-Demokraten (6) 0 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 0 017. Enköpings-Posten (5) 1 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 0 019. Fagersta-Posten (3) 1 020. Falköpings Tidning (4) 0 021. Falu-Kuriren (6) 0 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 0 024. Folket (6) 0 025. Fryksdalsbygden (2) 2 026. Gefle Dagblad (6) 0 027. Gotlands Allehanda (6) 0 028. Gotlandas Tidningar (6) 0 029. Hallands Nyheter (6) 2 030. Hallandsposten (6) 0 031. Haparanda Bladet (3) 0 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 0 033. Hjo Tidning (2) 3 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 0 035. Hälsinge Kuriren (6) 0 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 0 037. Karlshamns Allehanda (6) 0 038. Karlskoga Tidning (6) 0 039. Katrineholms-Kuriren (6) 0 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (6) 4 042. Laholms Tidning (6) 0 043. Lilla Edet-Posten (4) 2 044. Ljusdals-Posten (4) 1 045. Ljusnan (6) 1 046. Ludvika Tidning (4) 0 047. Lysekilsposten (4) 0 048. Länstidningen Södertälje (5) 0 049. Länstidningen, Östersund (6) 1 050. Mariestads-Tidningen (5) 0 051. Mellersta Skåne (6) 2 052. Mora Tidning (3) 0 053. Motala Tidning (6) 1 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 0 055. Norra Halland (2) 1 056. Norra Skåne (6) 1 057. Norra Västerbotten (6) 1 058. Norrbottens-Kuriren (6) 0 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 0 060. Norrtelje Tidning (5) 0 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 0 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 0 063. Nya Norrland (6) 0 064. Nynäshamns-Posten (2) 0 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 1 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 0 067. Piteå-Tidningen (6) 2 068. Provinstidningen Dalsland (3) 2 069. Sala Allehanda (6) 0 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 7 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 5 072. Skövde Nyheter (6) 7 073. Skånska Dagbladet (6) 0 074. Smålands Dagblad (6) 0 075. Smålands Folkblad (6) 0 076. Smålands Posten (6) 2 077. Smålands Tidningen (6) 3 078. Smålänningen (5) 3 079. Strömstads Tidning (3) 3 080. Sundsvalls Tidning (6) 1 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 0 082. Säffle-Tidningen (3) 0 083. Södermanlands Nyheter (6) 1 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 1 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 0 086. Tranås Tidning (6) 0 087. Tranås Posten (6) 0 088. Trelleborgs Allehanda (6) 2 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 0 090. Ulricehamns Tidning (3) 2 091. Vetlanda-Posten (6) 4 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (6) 2 094. Värnamo Nyheter (4) 0 096. Västerbottens Folkblad (6) 3 097. Västerbottens-Kuriren (6) 4 098. Västernorrlands Allehanda (6) 2 099. Västerviks-Tidningen (6) 1 100. Västgötabladet (4) 0 101. Västgöta-Demokraten (6) 3 102. Ystads Allehanda (6) 1 103. Ölandsbladet (3) 0 104. Örebro-Kuriren (6) 5 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 3 106. Östersunds-Posten (6) 0 107. Östgöten (6) 0 108. Östra Småland (6) 0 109. Västerviks-Demokraten (6) 1 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 0 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 1 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 1 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 0 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 2 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 0 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 1 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 0 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 0 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 0 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 0 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 0 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 0 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 0 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 0 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 0 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 0 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 0 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 1 130. Söder-Posten (45) (G) 1 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 3 132. Söder-Kuriren (11) (G) 10 133. Storstaden (20) (G) 0 134. Ultra (6) (G) 5548 000. Frågan ej tillämplig 37 999. Uppgift saknas
VAR 24 LÄSFREKVENSER TIDN 7 24 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 24.7a Läsfrekvenser: Tidning 7 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 64 2. Nästan inga nr 8 3. C:a ett nr av fyra 6 4. C:a två nr av fyra 1 5. C:a tre nr av fyra 11 6. Nästan alla nr 28 7. Alla nr 5548 0. Frågan ej tillämplig 36 9. Uppgift saknas
VAR 25 GRATIS TIDN MALMÖREG 25 Loc 54 width 1 MD GE 9 25 Gratistidningar i malmöregionen. Av de nummer som ges ut brukar jag läsa 25.1 AT-arbetartidningen 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 5126 1. Inga nr 42 2. Nästan inga nr 38 3. C:a ett nr av fyra 28 4. C:a två nr av fyra 17 5. C:a tre nr av fyra 71 6. Nästan alla nr 65 7. Alla nr 315 9. Uppgift saknas
VAR 26 GRATIS TIDN MALMÖ 2 25 Loc 55 width 1 MD=9 25 Gratistidningar i malmöregionen. Av de nummer som ges ut brukar jag läsa 25.2 Sydsvenska Dagbladet Extra 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 5068 1. Inga nr 113 2. Nästan inga nr 49 3. C:a ett nr av fyra 25 4. C:a två nr av fyra 12 5. C:a tre nr av fyra 52 6. Nästan alla nr 61 7. Alla nr 322 9. Uppgift saknas
VAR 27 KÖN 1 Loc 56 width 1 MD=9 Personliga uppgifter. (1) När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. Är Du: 2799 1. Man 2899 2. Kvinna 4 9. Uppgift saknas
VAR 28 ÅLDER 2 Loc 57 width 2 MD=99 (2) Ålder 363 00. 15-17 år 246 01. 18-19 år 548 02. 20-24 år 519 03. 25-29 år 536 04. 30-34 år 603 05. 35-39 år 619 06. 40-44 år 461 07. 45-49 år 415 08. 50-54 år 477 09. 55-59 år 440 10. 60-64 år 468 11. 65 år och äldre 7 99. Uppgift saknas
VAR 29 CIVILSTÅND 3 Loc 59 width 1 MD=9 (3) Är Du: 1450 1. Ogift 3775 2. Gift eller sammanboende 465 3. Änka/änkling/frånskild 12 9. Uppgift saknas
VAR 30 HUSHÅLLSPOSITION 4 Loc 60 width 1 MD=9 (4) Är Du: 1813 1. Husfar 2024 2. Husmor 786 3. Son/Dotter 184 4. Annan hushållsmedlem 850 5. Ensamboende 45 9. Uppgift saknas
VAR 31 SYSSELSÄTTNING 5 Loc 61 width 1 MD=9 Är Du: 2884 1. Förvärvsarbetande på heltid 1009 2. Förvärvsarbetande på deltid 262 3. Hemmafru 642 4. Studerande 656 5. Pensionär 205 6. Annan sysselsättning 44 9. Uppgift saknas
VAR 32 UTBILDNING 6 Loc 62 width 1 MD=9 (6) Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? 1776 1. Folkskola 934 2. Grundskola, enhetsskola, realskola eller motsvarande 387 3. Fackskola, flickskola, folkhögskola eller motsvarande 1601 4. Gymnasium eller motsvarande 924 5. Seminarium, högskola, universitet eller motsvarande 80 9. Uppgift saknas
VAR 33 ORTSSTORLEK 7 Loc 63 width 1 MD=9 (7) Hur stor är den ort där Du bor? 273 1. Under 200 invånare 601 2. 200 - 1.999 invånare 543 3. 2.000 - 4.999 invånare 493 4. 5.000 - 9.999 invånare 788 5. 10.000 - 24.999 invånare 733 6. 25.000 - 49.999 invånare 704 7. 50.000 - 99.999 invånare 1216 8. 100.000 och däröver 351 9. Uppgift saknas
VAR 34 BOENDEFORM 8 Loc 64 width 1 MD=9 (8) Bor Du i: 577 0. Insatslägenhet 1436 1. Hyrd lägenhet 2908 2. Egen villa/radhus 199 3. Hyrd villa/radhus 299 4. Jordbruksfastighet 124 5. Inneboende 107 6. Annan bostadsform 52 9. Uppgift saknas
VAR 35 UNDER 2 ÅR 10 Loc 65 width 1 MD=9 (10) Hushållets sammansättning. Hur många personer består Ditt hushåll normalt av? OBS! Räkna även med Dig själv. (10.1) Antal hushållsmedlemmar under 2 år 0. . . 2. 8 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 9 Frek: 5312 371 11 8
VAR 36 2-6 ÅR 10 Loc 66 width 1 MD=9 (10.2) Antal hushållsmedlemmar 2 -6 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 5. 8 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 5 9 Frek: 4921 608 156 7 2 8
VAR 37 7-10 ÅR 10 Loc 67 width 1 MD=9 (10.3) Antal hushållsmedlemmar 7-10 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 3. 8 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 4961 638 91 4 8
VAR 38 11-14 ÅR 10 Loc 68 width 1 MD=9 (10.4) Antal hushållsmedlemmar 11-14 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 4. 9 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 4742 838 107 5 1 9
VAR 39 15-19 ÅR 10 Loc 69 width 1 MD=9 (10.5) Antal hushållsmedlemmar 15-19 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 6. 7 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 6 9 Frek: 4173 1155 337 27 2 1 7
VAR 40 20-45 ÅR 10 Loc 70 width 1 MD=9 (10.6) Antal hushållsmedlemmar i 20-45 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 5. 7 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 9 Frek: 1955 1342 2250 131 15 2 7
VAR 41 46-70 ÅR 10 Loc 71 width 1 MD=9 (10.7) Antal hushållsmedlemmar 46-70 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 3. 6 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 2945 957 1788 6 6
VAR 42 70 ÅR ELLER ÄLDRE 10 Loc 72 width 1 MD=9 (10.8) Antal hushållsmedlemmar 70 år eller äldre <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 2. 7 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 9 Frek: 5520 142 33 7
VAR 43 TOTALT ANTAL PERSONER 10 Loc 73 width 2 MD=99 (10.9) Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.(10) för fullständig frågetext> 00. . . 09. 4 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 3 831 1854 1111 1313 471 87 16 7 5 4
VAR 44 INKOMST-PERSONLIG 11 Loc 75 width 1 MD=9 11 Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i de rutor, som motsvarar Din personliga inkomst samt hushållets totala. Studiemedel, räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna gäller årsinkomsten innan skatt dragits. (11.1) Inkomst i kronor per år: Din personliga 1627 0. Under 60 000 1337 1. 60 000- 90 000 1529 2. 90 000-120 000 559 3. 120 000-150 000 166 4. 150 000-180 000 82 5. 180 000-210 000 57 6. 210 000-240 000 21 7. 240 000-270 000 39 8. Över 270 000 285 9. Uppgift saknas
VAR 45 HUSHÅLL TOT INKOMSTEN 11 Loc 76 width 1 MD=9 (11.2) Inkomst i kronor per år: Hushållets totala <Se F.11 för fullständig frågetext> 273 0. Under 60 000 464 1. 60 000- 90 000 795 2. 90 000-120 000 722 3. 120 000-150 000 850 4. 150 000-180 000 735 5. 180 000-210 000 492 6. 210 000-240 000 280 7. 240 000-270 000 423 8. Över 270 000 668 9. Uppgift saknas
VAR 46 KÖRKORT FÖR PERSONBIL 12 Loc 77 width 1 MD=9 (12) Har du körkort för personbil ? 4408 0. Ja 1267 1. Nej 27 9. Uppgift saknas
VAR 47 MEDL SVENSKA KENNELKL12 Loc 78 width 1 MD=9 (12 ) Är du själv eller någon i Ditt hushåll medlem i Svenska Kennelklubben? 135 0. Ja, jag själv 218 1. Ja, annan person i hushållet 5184 2. Nej 165 9. Uppgift saknas
VAR 48 VILLA 13 Loc 79 width 1 MD=5 13 Vad finns i Ditt hushåll? Och vad tror Du eller Ditt hushåll kommer att köpa under de närmaste 2 åren? (13.1) Villa/radhus/kedjehus 3067 1. Finns i hushållet 170 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 16 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2449 5. Ej markerat
VAR 49 FRITIDSHUS 13 Loc 80 width 1 MD=5 (13.2) Fritidshus <Se F.13 för fullständig frågetext> 1386 1. Finns i hushållet 89 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4223 5. Ej markerat
VAR 50 HUSVAGN 13 Loc 81 width 1 MD=5 (13.3) Husvagn <Se F.13 för fullständig frågetext> 464 1. Finns i hushållet 66 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5170 5. Ej markerat
VAR 51 NY PERSONBIL 13 Loc 82 width 1 MD=5 (13.4) Fabriksny personbil (högst 2år) <Se F.13 för fullständig frågetext> 852 1. Finns i hushållet 309 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 51 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4490 5. Ej markerat
VAR 52 BEG PERSONBIL 5 Loc 83 width 1 MD=5 (13.5) Begagnad personbil (över 2år) <Se F.13 för fullständig frågetext> 3323 1. Finns i hushållet 366 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 368 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1645 5. Ej markerat
VAR 53 BILRAD/ BILSTEREO 13 Loc 84 width 1 MD=5 (13.6) Bilradio/bilstereo <Se F.13 för fullständig frågetext> 3585 1. Finns i hushållet 265 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 90 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1762 5. Ej markerat
VAR 54 MOBILTELEFON 13 Loc 85 width 1 MD=5 (13.7) Mobiltelefon <Se F.13 för fullständig frågetext> 197 1. Finns i hushållet 83 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5419 5. Ej markerat
VAR 55 SEGELBÅT 13 Loc 86 width 1 MD=5 (13.8) Segelbåt <Se F.13 för fullständig frågetext> 220 1. Finns i hushållet 34 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5445 5. Ej markerat
VAR 56 MOTORBÅT 13 Loc 87 width 1 MD=5 (13.9) Motorbåt <Se F.13 för fullständig frågetext> 608 1. Finns i hushållet 104 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4983 5. Ej markerat
VAR 57 RODDBÅT/EKA 13 Loc 88 width 1 MD=5 (13.10) Roddbåt/eka eller dylikt <Se F.13 för fullständig frågetext> 1137 1. Finns i hushållet 112 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4445 5. Ej markerat
VAR 58 UTOMBORDSMOTOR 13 Loc 89 width 1 MD=5 (13.11) Utombordsmotor <Se F.13 för fullständig frågetext> 1057 1. Finns i hushållet 81 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4556 5. Ej markerat
VAR 59 SURFINGBRÄDA 13 Loc 90 width 1 MD=5 (13.12) Surfingbräda <Se F.13 för fullständig frågetext> 355 1. Finns i hushållet 104 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 13 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5230 5. Ej markerat
VAR 60 MIKROVÅGSUGN 13 Loc 91 width 1 MD=5 (13.13) Mikrovågsugn <Se F.13 för fullständig frågetext> 275 1. Finns i hushållet 292 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 0 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5135 5. Ej markerat
VAR 61 VIDEOBANDSPELARE 13 Loc 92 width 1 MD=5 (13.14) Videobandspelare <Se F.13 för fullständig frågetext> 1356 1. Finns i hushållet 429 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 14 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3903 5. Ej markerat
VAR 62 VIDEOKAMERA 13 Loc 93 width 1 MD=5 (13.15) Videokamera <Se F.13 för fullständig frågetext> 86 1. Finns i hushållet 118 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 0 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5498 5. Ej markerat
VAR 63 FÄRG TV 13 Loc 94 width 1 MD=5 (13.16) Färg TV, vanlig <Se F.13 för fullständig frågetext> 4469 1. Finns i hushållet 146 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 102 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 985 5. Ej markerat
VAR 64 TEXT TV 13 Loc 95 width 1 MD=5 (13.17) Text TV <Se F.13 för fullständig frågetext> 899 1. Finns i hushållet 337 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4463 5. Ej markerat
VAR 65 STEREOANLÄGGNING 13 Loc 96 width 1 MD=5 (13.18) Stereoanläggning <Se F.13 för fullständig frågetext> 4028 1. Finns i hushållet 156 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 100 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1418 5. Ej markerat
VAR 66 HEMDATOR 13 Loc 97 width 1 MD=5 (13.19) Hemdator <Se F.13 för fullständig frågetext> 360 1. Finns i hushållet 174 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5167 5. Ej markerat
VAR 67 SKRIVMASKIN 13 Loc 98 width 1 MD=5 (13.20) Skrivmaskin <Se F.13 för fullständig frågetext> 2523 1. Finns i hushållet 118 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 21 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3040 5. Ej markerat
VAR 68 ENKEL BILDKAMERA 13 Loc 99 width 1 MD=5 (13.21) Enkel bildkamera <Se F.13 för fullständig frågetext> 2974 1. Finns i hushållet 43 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 15 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2670 5. Ej markerat
VAR 69 AUT SMÅBILDSKAMERA 13 Loc 100 width 1 MD=5 (13.22) Automatisk småbildskamera <Se F.13 för fullständig frågetext> 1819 1. Finns i hushållet 83 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3794 5. Ej markerat
VAR 70 SYSTEMKAMERA 13 Loc 101 width 1 MD=5 (13.23) Systemkamera <Se F.13 för fullständig frågetext> 1257 1. Finns i hushållet 101 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4337 5. Ej markerat
VAR 71 FRYSBOX/FRYSSKÅP 13 Loc 102 width 1 MD=5 (13.24) Frysbox/frysskåp <Se F.13 för fullständig frågetext> 4863 1. Finns i hushållet 86 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 66 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 687 5. Ej markerat
VAR 72 DISKMASKIN 13 Loc 103 width 1 MD=5 (13.25) Diskmaskin <Se F.13 för fullständig frågetext> 2407 1. Finns i hushållet 218 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 27 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3050 5. Ej markerat
VAR 73 TVÄTTMASKIN 13 Loc 104 width 1 MD=5 (13.26) Tvättmaskin <Se F.13 för fullständig frågetext> 4207 1. Finns i hushållet 151 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 75 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1269 5. Ej markerat
VAR 74 TORKTUMLARE 13 Loc 105 width 1 MD=5 (13.27) Torktumlare <Se F.13 för fullständig frågetext> 962 1. Finns i hushållet 260 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4475 5. Ej markerat
VAR 75 ELEKTRISK SYMASKIN 13 Loc 106 width 1 MD=5 (13.28) Elektrisk symaskin <Se F.13 för fullständig frågetext> 4024 1. Finns i hushållet 159 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 20 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1499 5. Ej markerat
VAR 76 EL KAFFEBRYGGARE 13 Loc 107 width 1 MD=5 (13.29) Elektrisk kaffebryggare <Se F.13 för fullständig frågetext> 3984 1. Finns i hushållet 99 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 46 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1573 5. Ej markerat
VAR 77 ELEKTRISK KÖKSMASKIN 13 Loc 108 width 1 MD=5 (13.30) Elektrisk köksmaskin <Se F.13 för fullständig frågetext> 3502 1. Finns i hushållet 164 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 13 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2023 5. Ej markerat
VAR 78 SPISFLÄKT 13 Loc 109 width 1 MD=5 (13.31) Spisfläkt <Se F.13 för fullständig frågetext> 4170 1. Finns i hushållet 98 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 24 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1410 5. Ej markerat
VAR 79 DAMMSUGARE 13 Loc 110 width 1 MD=5 (13.32) Dammsugare <Se F.13 för fullständig frågetext> 5180 1. Finns i hushållet 81 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 77 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 364 5. Ej markerat
VAR 80 BASTU 13 Loc 111 width 1 MD=5 (13.33) Bastu <Se F.13 för fullständig frågetext> 919 1. Finns i hushållet 141 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4640 5. Ej markerat
VAR 81 BRASKAMIN 13 Loc 112 width 1 MD=5 (13.34) Braskamin <Se F.13 för fullständig frågetext> 668 1. Finns i hushållet 129 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4904 5. Ej markerat
VAR 82 SLÄPKÄRRA 13 Loc 113 width 1 MD=5 (13.35) Släpkärra <Se F.13 för fullständig frågetext> 652 1. Finns i hushållet 100 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 0 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4950 5. Ej markerat
VAR 83 MOTORGRÄSKLIPPARE 13 Loc 114 width 1 MD=5 (13.36) Motorgräsklippare <Se F.13 för fullständig frågetext> 2581 1. Finns i hushållet 119 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 45 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2957 5. Ej markerat
VAR 84 ELEKTRISK RAKAPP 5 Loc 115 width 1 MD=5 (13.37) Elektrisk rakapparat <Se F.13 för fullständig frågetext> 3724 1. Finns i hushållet 71 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 64 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1843 5. Ej markerat
VAR 85 BRANDVARNARE 13 Loc 116 width 1 MD=5 (13.38) Brandvarnare <Se F.13 för fullständig frågetext> 2851 1. Finns i hushållet 347 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 17 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2487 5. Ej markerat
VAR 86 HUND 13 Loc 117 width 1 MD=5 (13.39) Hund <Se F.13 för fullständig frågetext> 1070 1. Finns i hushållet 160 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4464 5. Ej markerat
VAR 87 KATT 13 Loc 118 width 1 MD=5 (13.40) Katt <Se F.13 för fullständig frågetext> 1098 1. Finns i hushållet 88 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4509 5. Ej markerat
VAR 88 MILJÖVÅRDSFRÅGOR 14 Loc 119 width 1 MD=9 14 Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter? (14.1) Miljövårdsfrågor 104 1. Mycket ointresserad 204 2. Ganska ointresserad 263 3. Något ointresserad 239 4. Varken-eller, vet ej 1729 5. Något intresserad 1927 6. Ganska intresserad 1105 7. Mycket intresserad 131 9. Uppgift saknas
VAR 89 HÄLSONYTTIG MAT 14 Loc 120 width 1 MD=9 (14.2) Hälsonyttig mat <Se F.14 för fullständig frågetext> 200 1. Mycket ointresserad 312 2. Ganska ointresserad 335 3. Något ointresserad 312 4. Varken-eller, vet ej 1583 5. Något intresserad 1745 6. Ganska intresserad 1089 7. Mycket intresserad 126 9. Uppgift saknas
VAR 90 SJUKDOMAR OCH HÄLSA 14 Loc 121 width 1 MD=9 (14.3) Sjukdomar och hälsa <Se F.14 för fullständig frågetext> 95 1. Mycket ointresserad 205 2. Ganska ointresserad 249 3. Något ointresserad 317 4. Varken-eller, vet ej 1489 5. Något intresserad 1809 6. Ganska intresserad 1363 7. Mycket intresserad 175 9. Uppgift saknas
VAR 91 BANTNINGSTIPS 14 Loc 122 width 1 MD=9 (14.4) Bantningstips <Se F.14 för fullständig frågetext> 1739 1. Mycket ointresserad 656 2. Ganska ointresserad 475 3. Något ointresserad 522 4. Varken-eller, vet ej 1271 5. Något intresserad 539 6. Ganska intresserad 294 7. Mycket intresserad 206 9. Uppgift saknas
VAR 92 HUSHÅLLA EKONOMISKT 14 Loc 123 width 1 MD=9 (14.5) Hushålla ekonomiskt <Se F.14 för fullständig frågetext> 116 1. Mycket ointresserad 162 2. Ganska ointresserad 221 3. Något ointresserad 260 4. Varken-eller, vet ej 1199 5. Något intresserad 1920 6. Ganska intresserad 1680 7. Mycket intresserad 144 9. Uppgift saknas
VAR 93 ENERGISPARANDE 14 Loc 124 width 1 MD=9 (14.6) Energisparande <Se F.14 för fullständig frågetext> 183 1. Mycket ointresserad 257 2. Ganska ointresserad 292 3. Något ointresserad 447 4. Varken-eller, vet ej 1371 5. Något intresserad 1762 6. Ganska intresserad 1233 7. Mycket intresserad 157 9. Uppgift saknas
VAR 94 SOCIALA RÄTTIGHETER 14 Loc 125 width 1 MD=9 (14.7) Sociala rättigheter <Se F.14 för fullständig frågetext> 151 1. Mycket ointresserad 235 2. Ganska ointresserad 290 3. Något ointresserad 511 4. Varken-eller, vet ej 1666 5. Något intresserad 1639 6. Ganska intresserad 1046 7. Mycket intresserad 164 9. Uppgift saknas
VAR 95 SKATTEFRÅGOR 14 Loc 126 width 1 MD=9 (14.8) Skattefrågor <Se F.14 för fullständig frågetext> 189 1. Mycket ointresserad 261 2. Ganska ointresserad 324 3. Något ointresserad 483 4. Varken-eller, vet ej 1507 5. Något intresserad 1613 6. Ganska intresserad 1132 7. Mycket intresserad 193 9. Uppgift saknas
VAR 96 SAMLEVNADSFRÅGOR 14 Loc 127 width 1 MD=9 (14.9) Samlevnadsfrågor <Se F.14 för fullständig frågetext> 201 1. Mycket ointresserad 288 2. Ganska ointresserad 346 3. Något ointresserad 782 4. Varken-eller, vet ej 1735 5. Något intresserad 1401 6. Ganska intresserad 717 7. Mycket intresserad 232 9. Uppgift saknas
VAR 97 VIDAREUTBILDNING 14 Loc 128 width 1 MD=9 (14.10) Vidareutbildning <Se F.14 för fullständig frågetext> 245 1. Mycket ointresserad 305 2. Ganska ointresserad 369 3. Något ointresserad 635 4. Varken-eller, vet ej 1663 5. Något intresserad 1330 6. Ganska intresserad 939 7. Mycket intresserad 216 9. Uppgift saknas
VAR 98 RELIGIONSFRÅGOR 14 Loc 129 width 1 MD=9 (14.11) Religionsfrågor <Se F.14 för fullständig frågetext> 1200 1. Mycket ointresserad 791 2. Ganska ointresserad 621 3. Något ointresserad 717 4. Varken-eller, vet ej 1230 5. Något intresserad 592 6. Ganska intresserad 386 7. Mycket intresserad 165 9. Uppgift saknas
VAR 99 ARBETSMARKNADEN 14 Loc 130 width 1 MD=9 (14.12) Arbetsmarknaden <Se F.14 för fullständig frågetext> 180 1. Mycket ointresserad 236 2. Ganska ointresserad 321 3. Något ointresserad 525 4. Varken-eller, vet ej 1620 5. Något intresserad 1682 6. Ganska intresserad 903 7. Mycket intresserad 235 9. Uppgift saknas
VAR 100 VILLA/EGET HEM 14 Loc 131 width 1 MD=9 (14.13) Villa/Eget hem <Se F.14 för fullständig frågetext> 192 1. Mycket ointresserad 166 2. Ganska ointresserad 172 3. Något ointresserad 363 4. Varken-eller, vet ej 840 5. Något intresserad 1577 6. Ganska intresserad 2192 7. Mycket intresserad 200 9. Uppgift saknas
VAR 101 FRITIDSHUS 14 Loc 132 width 1 MD=9 (14.14) Fritidshus <Se F.14 för fullständig frågetext> 793 1. Mycket ointresserad 501 2. Ganska ointresserad 419 3. Något ointresserad 863 4. Varken-eller, vet ej 1119 5. Något intresserad 852 6. Ganska intresserad 885 7. Mycket intresserad 270 9. Uppgift saknas
VAR 102 PERSONBILAR 14 Loc 133 width 1 MD=9 (14.15) Personbilar <Se F.14 för fullständig frågetext> 424 1. Mycket ointresserad 323 2. Ganska ointresserad 322 3. Något ointresserad 436 4. Varken-eller, vet ej 1581 5. Något intresserad 1459 6. Ganska intresserad 981 7. Mycket intresserad 176 9. Uppgift saknas
VAR 103 HEMINREDNING 14 Loc 134 width 1 MD=9 (14.16) Heminredning <Se F.14 för fullständig frågetext> 161 1. Mycket ointresserad 211 2. Ganska ointresserad 282 3. Något ointresserad 348 4. Varken-eller, vet ej 1488 5. Något intresserad 1736 6. Ganska intresserad 1309 7. Mycket intresserad 167 9. Uppgift saknas
VAR 104 MODENYHETER 14 Loc 135 width 1 MD=9 (14.17) Modenyheter <Se F.14 för fullständig frågetext> 632 1. Mycket ointresserad 521 2. Ganska ointresserad 489 3. Något ointresserad 441 4. Varken-eller, vet ej 1534 5. Något intresserad 1188 6. Ganska intresserad 707 7. Mycket intresserad 190 9. Uppgift saknas
VAR 105 MATVARUNYHETER 14 Loc 136 width 1 MD=9 (14.18) Matvarunyheter <Se F.14 för fullständig frågetext> 383 1. Mycket ointresserad 456 2. Ganska ointresserad 549 3. Något ointresserad 575 4. Varken-eller, vet ej 1680 5. Något intresserad 1248 6. Ganska intresserad 620 7. Mycket intresserad 191 9. Uppgift saknas
VAR 106 BARNAVÅRD 14 Loc 137 width 1 MD=9 (14.19) Barnavård <Se F.14 för fullständig frågetext> 485 1. Mycket ointresserad 420 2. Ganska ointresserad 419 3. Något ointresserad 742 4. Varken-eller, vet ej 1283 5. Något intresserad 1202 6. Ganska intresserad 901 7. Mycket intresserad 250 9. Uppgift saknas
VAR 107 SKÖNHETSVÅRD 14 Loc 138 width 1 MD=9 (14.20) Skönhetsvård <Se F.14 för fullständig frågetext> 975 1. Mycket ointresserad 561 2. Ganska ointresserad 541 3. Något ointresserad 675 4. Varken-eller, vet ej 1493 5. Något intresserad 855 6. Ganska intresserad 394 7. Mycket intresserad 208 9. Uppgift saknas
VAR 108 STEREOANLÄGGNINGAR 14 Loc 139 width 1 MD=9 (14.21) Stereoanläggningar <Se F.14 för fullständig frågetext> 812 1. Mycket ointresserad 544 2. Ganska ointresserad 593 3. Något ointresserad 604 4. Varken-eller, vet ej 1602 5. Något intresserad 883 6. Ganska intresserad 471 7. Mycket intresserad 193 9. Uppgift saknas
VAR 109 HUSHÅLLSMASKINER 14 Loc 140 width 1 MD=9 (14.22) Hushållsmaskiner <Se F.14 för fullständig frågetext> 427 1. Mycket ointresserad 425 2. Ganska ointresserad 529 3. Något ointresserad 584 4. Varken-eller, vet ej 1898 5. Något intresserad 1265 6. Ganska intresserad 388 7. Mycket intresserad 186 9. Uppgift saknas
VAR 110 FOTOUTRUSTNINGAR 14 Loc 141 width 1 MD=9 (14.23) Fotoutrustningar <Se F.14 för fullständig frågetext> 917 1. Mycket ointresserad 627 2. Ganska ointresserad 714 3. Något ointresserad 709 4. Varken-eller, vet ej 1556 5. Något intresserad 682 6. Ganska intresserad 286 7. Mycket intresserad 211 9. Uppgift saknas
VAR 111 MOTORCYKLAR 14 Loc 142 width 1 MD=9 (14.24) Motorcyklar <Se F.14 för fullständig frågetext> 2297 1. Mycket ointresserad 498 2. Ganska ointresserad 488 3. Något ointresserad 713 4. Varken-eller, vet ej 771 5. Något intresserad 370 6. Ganska intresserad 354 7. Mycket intresserad 211 9. Uppgift saknas
VAR 112 KRUKVÄXTER 14 Loc 143 width 1 MD=9 (14.25) Krukväxter <Se F.14 för fullständig frågetext> 527 1. Mycket ointresserad 382 2. Ganska ointresserad 402 3. Något ointresserad 377 4. Varken-eller, vet ej 1404 5. Något intresserad 1347 6. Ganska intresserad 1142 7. Mycket intresserad 121 9. Uppgift saknas
VAR 113 HÅRVÅRD 14 Loc 144 width 1 MD=9 (14.26) Hårvård <Se F.14 för fullständig frågetext> 398 1. Mycket ointresserad 354 2. Ganska ointresserad 396 3. Något ointresserad 437 4. Varken-eller, vet ej 1520 5. Något intresserad 1497 6. Ganska intresserad 927 7. Mycket intresserad 173 9. Uppgift saknas
VAR 114 HUNDAR 14 Loc 145 width 1 MD=9 (14.27) Hundar <Se F.14 för fullständig frågetext> 1084 1. Mycket ointresserad 470 2. Ganska ointresserad 433 3. Något ointresserad 473 4. Varken-eller, vet ej 1133 5. Något intresserad 907 6. Ganska intresserad 1042 7. Mycket intresserad 160 9. Uppgift saknas
VAR 115 KATTER 14 Loc 146 width 1 MD=9 (14.28) Katter <Se F.14 för fullständig frågetext> 1413 1. Mycket ointresserad 520 2. Ganska ointresserad 505 3. Något ointresserad 539 4. Varken-eller, vet ej 1085 5. Något intresserad 691 6. Ganska intresserad 761 7. Mycket intresserad 188 9. Uppgift saknas
VAR 116 MOTIONERA 14 Loc 147 width 1 MD=9 (14.29) Motionera <Se F.14 för fullständig frågetext> 235 1. Mycket ointresserad 204 2. Ganska ointresserad 274 3. Något ointresserad 270 4. Varken-eller, vet ej 1702 5. Något intresserad 1665 6. Ganska intresserad 1207 7. Mycket intresserad 145 9. Uppgift saknas
VAR 117 SE PÅ SPORT 14 Loc 148 width 1 MD=9 (14.30) Se på sport <Se F.14 för fullständig frågetext> 676 1. Mycket ointresserad 357 2. Ganska ointresserad 340 3. Något ointresserad 213 4. Varken-eller, vet ej 1169 5. Något intresserad 1266 6. Ganska intresserad 1544 7. Mycket intresserad 137 9. Uppgift saknas
VAR 118 LAGA MAT 14 Loc 149 width 1 MD=9 (14.31) Laga mat <Se F.14 för fullständig frågetext> 204 1. Mycket ointresserad 249 2. Ganska ointresserad 287 3. Något ointresserad 256 4. Varken-eller, vet ej 1366 5. Något intresserad 1816 6. Ganska intresserad 1424 7. Mycket intresserad 100 9. Uppgift saknas
VAR 119 PRÖVA NYA MATRÄTTER 14 Loc 150 width 1 MD=9 (14.32) Pröva nya maträtter <Se F.14 för fullständig frågetext> 209 1. Mycket ointresserad 210 2. Ganska ointresserad 264 3. Något ointresserad 300 4. Varken-eller, vet ej 1299 5. Något intresserad 1724 6. Ganska intresserad 1555 7. Mycket intresserad 141 9. Uppgift saknas
VAR 120 BAKA 14 Loc 151 width 1 MD=9 (14.33) Baka <Se F.14 för fullständig frågetext> 519 1. Mycket ointresserad 388 2. Ganska ointresserad 463 3. Något ointresserad 426 4. Varken-eller, vet ej 1210 5. Något intresserad 1303 6. Ganska intresserad 1252 7. Mycket intresserad 141 9. Uppgift saknas
VAR 121 HA GÄSTER 14 Loc 152 width 1 MD=9 (14.34) Ha gäster <Se F.14 för fullständig frågetext> 96 1. Mycket ointresserad 134 2. Ganska ointresserad 199 3. Något ointresserad 276 4. Varken-eller, vet ej 1521 5. Något intresserad 2165 6. Ganska intresserad 1162 7. Mycket intresserad 149 9. Uppgift saknas
VAR 122 KÖRA BIL 14 Loc 153 width 1 MD=9 (14.35) Köra bil <Se F.14 för fullständig frågetext> 453 1. Mycket ointresserad 146 2. Ganska ointresserad 175 3. Något ointresserad 524 4. Varken-eller, vet ej 988 5. Något intresserad 1577 6. Ganska intresserad 1653 7. Mycket intresserad 186 9. Uppgift saknas
VAR 123 JOBBA MED BILAR 14 Loc 154 width 1 MD=9 (14.36) Jobba med bilar <Se F.14 för fullständig frågetext> 1949 1. Mycket ointresserad 514 2. Ganska ointresserad 427 3. Något ointresserad 592 4. Varken-eller, vet ej 1008 5. Något intresserad 577 6. Ganska intresserad 418 7. Mycket intresserad 217 9. Uppgift saknas
VAR 124 ARBETA I TRÄDGÅRDEN 14 Loc 155 width 1 MD=9 (14.37) Arbeta i trädgården <Se F.14 för fullständig frågetext> 642 1. Mycket ointresserad 356 2. Ganska ointresserad 391 3. Något ointresserad 422 4. Varken-eller, vet ej 1377 5. Något intresserad 1412 6. Ganska intresserad 937 7. Mycket intresserad 165 9. Uppgift saknas
VAR 125 FOTOGRAFERA 14 Loc 156 width 1 MD=9 (14.38) Fotografera <Se F.14 för fullständig frågetext> 708 1. Mycket ointresserad 404 2. Ganska ointresserad 495 3. Något ointresserad 557 4. Varken-eller, vet ej 1821 5. Något intresserad 1051 6. Ganska intresserad 456 7. Mycket intresserad 210 9. Uppgift saknas
VAR 126 SMALFILMA 14 Loc 157 width 1 MD=9 (14.39) Smalfilma <Se F.14 för fullständig frågetext> 2069 1. Mycket ointresserad 609 2. Ganska ointresserad 553 3. Något ointresserad 1225 4. Varken-eller, vet ej 626 5. Något intresserad 264 6. Ganska intresserad 97 7. Mycket intresserad 259 9. Uppgift saknas
VAR 127 SPORTFISKA 14 Loc 158 width 1 MD=9 (14.40) Sportfiska <Se F.14 för fullständig frågetext> 1894 1. Mycket ointresserad 406 2. Ganska ointresserad 359 3. Något ointresserad 630 4. Varken-eller, vet ej 947 5. Något intresserad 645 6. Ganska intresserad 625 7. Mycket intresserad 196 9. Uppgift saknas
VAR 128 POPMUSIK 14 Loc 159 width 1 MD=9 (14.41) Popmusik <Se F.14 för fullständig frågetext> 1351 1. Mycket ointresserad 313 2. Ganska ointresserad 321 3. Något ointresserad 427 4. Varken-eller, vet ej 1062 5. Något intresserad 1014 6. Ganska intresserad 1003 7. Mycket intresserad 211 9. Uppgift saknas
VAR 129 KLASSISK MUSIK 14 Loc 160 width 1 MD=9 (14.42) Klassisk musik <Se F.14 för fullständig frågetext> 1096 1. Mycket ointresserad 493 2. Ganska ointresserad 506 3. Något ointresserad 493 4. Varken-eller, vet ej 1473 5. Något intresserad 972 6. Ganska intresserad 476 7. Mycket intresserad 193 9. Uppgift saknas
VAR 130 GÅ PÅ TEATER 14 Loc 161 width 1 MD=9 (14.43) Gå på teater <Se F.14 för fullständig frågetext> 797 1. Mycket ointresserad 402 2. Ganska ointresserad 443 3. Något ointresserad 597 4. Varken-eller, vet ej 1571 5. Något intresserad 1112 6. Ganska intresserad 598 7. Mycket intresserad 182 9. Uppgift saknas
VAR 131 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING14 Loc 162 width 1 MD=9 (14.44) Gå på konstutställning <Se F.14 för fullständig frågetext> 1380 1. Mycket ointresserad 565 2. Ganska ointresserad 550 3. Något ointresserad 704 4. Varken-eller, vet ej 1213 5. Något intresserad 672 6. Ganska intresserad 421 7. Mycket intresserad 197 9. Uppgift saknas
VAR 132 LÄSA BÖCKER 14 Loc 163 width 1 MD=9 (14.45) Läsa böcker <Se F.14 för fullständig frågetext> 273 1. Mycket ointresserad 193 2. Ganska ointresserad 304 3. Något ointresserad 241 4. Varken-eller, vet ej 1261 5. Något intresserad 1520 6. Ganska intresserad 1780 7. Mycket intresserad 130 9. Uppgift saknas
VAR 133 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR 14 Loc 164 width 1 MD=9 (14.46) Läsa populärtidningar <Se F.14 för fullständig frågetext> 488 1. Mycket ointresserad 376 2. Ganska ointresserad 399 3. Något ointresserad 469 4. Varken-eller, vet ej 1791 5. Något intresserad 1269 6. Ganska intresserad 653 7. Mycket intresserad 257 9. Uppgift saknas
VAR 134 STICKA 14 Loc 165 width 1 MD=9 (14.47) Sticka <Se F.14 för fullständig frågetext> 2155 1. Mycket ointresserad 309 2. Ganska ointresserad 202 3. Något ointresserad 344 4. Varken-eller, vet ej 572 5. Något intresserad 781 6. Ganska intresserad 1111 7. Mycket intresserad 228 9. Uppgift saknas
VAR 135 SY KLÄDER 14 Loc 166 width 1 MD=9 (14.48) Sy kläder <Se F.14 för fullständig frågetext> 2294 1. Mycket ointresserad 412 2. Ganska ointresserad 311 3. Något ointresserad 426 4. Varken-eller, vet ej 838 5. Något intresserad 604 6. Ganska intresserad 553 7. Mycket intresserad 264 9. Uppgift saknas
VAR 136 HANDARBETA 14 Loc 167 width 1 MD=9 (14.49) Handarbeta <Se F.14 för fullständig frågetext> 2030 1. Mycket ointresserad 354 2. Ganska ointresserad 275 3. Något ointresserad 362 4. Varken-eller, vet ej 694 5. Något intresserad 789 6. Ganska intresserad 969 7. Mycket intresserad 229 9. Uppgift saknas
VAR 137 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR 14 Loc 168 width 1 MD=9 (14.50) Träffa nya människor <Se F.14 för fullständig frågetext> 120 1. Mycket ointresserad 104 2. Ganska ointresserad 201 3. Något ointresserad 255 4. Varken-eller, vet ej 1317 5. Något intresserad 2070 6. Ganska intresserad 1478 7. Mycket intresserad 157 9. Uppgift saknas
VAR 138 SNICKRA 14 Loc 169 width 1 MD=9 (14.51) Snickra <Se F.14 för fullständig frågetext> 1134 1. Mycket ointresserad 408 2. Ganska ointresserad 464 3. Något ointresserad 611 4. Varken-eller, vet ej 1258 5. Något intresserad 1048 6. Ganska intresserad 570 7. Mycket intresserad 209 9. Uppgift saknas
VAR 139 MÅLA HEMMA 14 Loc 170 width 1 MD=9 (14.52) Måla hemma <Se F.14 för fullständig frågetext> 722 1. Mycket ointresserad 339 2. Ganska ointresserad 429 3. Något ointresserad 506 4. Varken-eller, vet ej 1641 5. Något intresserad 1281 6. Ganska intresserad 580 7. Mycket intresserad 204 9. Uppgift saknas
VAR 140 JAGA 14 Loc 171 width 1 MD=9 (14.53) Jaga <Se F.14 för fullständig frågetext> 3140 1. Mycket ointresserad 357 2. Ganska ointresserad 251 3. Något ointresserad 776 4. Varken-eller, vet ej 364 5. Något intresserad 186 6. Ganska intresserad 369 7. Mycket intresserad 259 9. Uppgift saknas
VAR 141 FRILUFTSLIV 14 Loc 172 width 1 MD=9 (14.54) Friluftsliv <Se F.14 för fullständig frågetext> 334 1. Mycket ointresserad 168 2. Ganska ointresserad 243 3. Något ointresserad 295 4. Varken-eller, vet ej 1428 5. Något intresserad 1730 6. Ganska intresserad 1303 7. Mycket intresserad 201 9. Uppgift saknas
VAR 142 ÅKA SLALOM 14 Loc 173 width 1 MD=9 (14.55) Åka slalom <Se F.14 för fullständig frågetext> 2045 1. Mycket ointresserad 357 2. Ganska ointresserad 240 3. Något ointresserad 707 4. Varken-eller, vet ej 627 5. Något intresserad 640 6. Ganska intresserad 853 7. Mycket intresserad 233 9. Uppgift saknas
VAR 143 ÅKA MOTORBÅT 14 Loc 174 width 1 MD=9 (14.56) Åka motorbåt <Se F.14 för fullständig frågetext> 1290 1. Mycket ointresserad 366 2. Ganska ointresserad 344 3. Något ointresserad 687 4. Varken-eller, vet ej 1198 5. Något intresserad 872 6. Ganska intresserad 724 7. Mycket intresserad 221 9. Uppgift saknas
VAR 144 SEGLA 14 Loc 175 width 1 MD=9 (14.57) Segla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1688 1. Mycket ointresserad 413 2. Ganska ointresserad 359 3. Något ointresserad 1028 4. Varken-eller, vet ej 845 5. Något intresserad 590 6. Ganska intresserad 532 7. Mycket intresserad 247 9. Uppgift saknas
VAR 145 CAMPA 14 Loc 176 width 1 MD=9 (14.58) Campa <Se F.14 för fullständig frågetext> 1044 1. Mycket ointresserad 346 2. Ganska ointresserad 414 3. Något ointresserad 527 4. Varken-eller, vet ej 1333 5. Något intresserad 1111 6. Ganska intresserad 701 7. Mycket intresserad 226 9. Uppgift saknas
VAR 146 SEMESTRA UTOMLANDS 14 Loc 177 width 1 MD=9 (14.59) Semestra utomlands <Se F.14 för fullständig frågetext> 432 1. Mycket ointresserad 162 2. Ganska ointresserad 188 3. Något ointresserad 467 4. Varken-eller, vet ej 946 5. Något intresserad 1188 6. Ganska intresserad 2121 7. Mycket intresserad 198 9. Uppgift saknas
VAR 147 SEMESTRA I SVERIGE 14 Loc 178 width 1 MD=9 (14.60) Semestra i Sverige <Se F.14 för fullständig frågetext> 105 1. Mycket ointresserad 62 2. Ganska ointresserad 83 3. Något ointresserad 163 4. Varken-eller, vet ej 888 5. Något intresserad 2060 6. Ganska intresserad 2219 7. Mycket intresserad 122 9. Uppgift saknas
VAR 148 PRÖVA NYA PRODUKTER 14 Loc 179 width 1 MD=9 (14.61) Pröva nya produkter <Se F.14 för fullständig frågetext> 190 1. Mycket ointresserad 205 2. Ganska ointresserad 309 3. Något ointresserad 752 4. Varken-eller, vet ej 1850 5. Något intresserad 1474 6. Ganska intresserad 704 7. Mycket intresserad 218 9. Uppgift saknas
VAR 149 VARA BORTBJUDEN 14 Loc 180 width 1 MD=9 (14.62) Vara bortbjuden <Se F.14 för fullständig frågetext> 120 1. Mycket ointresserad 125 2. Ganska ointresserad 186 3. Något ointresserad 238 4. Varken-eller, vet ej 1420 5. Något intresserad 2039 6. Ganska intresserad 1410 7. Mycket intresserad 164 9. Uppgift saknas
VAR 150 GÅ PÅ DISKOTEK 14 Loc 181 width 1 MD=9 (14.63) Gå på diskotek <Se F.14 för fullständig frågetext> 2394 1. Mycket ointresserad 462 2. Ganska ointresserad 406 3. Något ointresserad 582 4. Varken-eller, vet ej 639 5. Något intresserad 510 6. Ganska intresserad 473 7. Mycket intresserad 236 9. Uppgift saknas
VAR 151 GÅ PÅ RESTAURANG 14 Loc 182 width 1 MD=9 (14.64) Gå på restaurang <Se F.14 för fullständig frågetext> 388 1. Mycket ointresserad 205 2. Ganska ointresserad 273 3. Något ointresserad 291 4. Varken-eller, vet ej 1600 5. Något intresserad 1654 6. Ganska intresserad 1100 7. Mycket intresserad 191 9. Uppgift saknas
VAR 152 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER 14 Loc 183 width 1 MD=9 (14.65) Gå på kvällskurser <Se F.14 för fullständig frågetext> 758 1. Mycket ointresserad 458 2. Ganska ointresserad 608 3. Något ointresserad 790 4. Varken-eller, vet ej 1728 5. Något intresserad 855 6. Ganska intresserad 294 7. Mycket intresserad 211 9. Uppgift saknas
VAR 153 WINDSURFING 14 Loc 184 width 1 MD=9 (14.66) Windsurfing <Se F.14 för fullständig frågetext> 2561 1. Mycket ointresserad 399 2. Ganska ointresserad 337 3. Något ointresserad 1041 4. Varken-eller, vet ej 559 5. Något intresserad 298 6. Ganska intresserad 269 7. Mycket intresserad 238 9. Uppgift saknas
VAR 154 KÖPA PÅ POSTORDER 14 Loc 185 width 1 MD=9 (14.67) Köpa på postorder <Se F.14 för fullständig frågetext> 1469 1. Mycket ointresserad 559 2. Ganska ointresserad 518 3. Något ointresserad 613 4. Varken-eller, vet ej 1577 5. Något intresserad 602 6. Ganska intresserad 195 7. Mycket intresserad 169 9. Uppgift saknas
VAR 155 TIPS 15 Loc 186 width 2 MD=99 15 Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? (15.1) Tips 2389 01. 0 kronor 1910 02. Under 250 kronor 621 03. 251- 500 kronor 328 04. 501-1000 kronor 154 05. 1001-1500 kronor 66 06. 1501-2000 kronor 31 07. 2001-3000 kronor 20 08. 3001-4000 kronor 15 09. Över 4000 kronor 168 99. Uppgift saknas
VAR 156 LOTTO 15 Loc 188 width 2 MD=99 (15.2) Lotto <Se F.15 för fullständig frågetext> 1540 01. 0 kronor 2220 02. Under 250 kronor 953 03. 251- 500 kronor 536 04. 501-1000 kronor 197 05. 1001-1500 kronor 62 06. 1501-2000 kronor 49 07. 2001-3000 kronor 21 08. 3001-4000 kronor 10 09. Över 4000 kronor 114 99. Uppgift saknas
VAR 157 PENNINGLOTTER 15 Loc 190 width 2 MD=99 (15.3) Penninglotter <Se F.15 för fullständig frågetext> 2504 01. 0 kronor 2188 02. Under 250 kronor 590 03. 251- 500 kronor 162 04. 501-1000 kronor 38 05. 1001-1500 kronor 12 06. 1501-2000 kronor 9 07. 2001-3000 kronor 7 08. 3001-4000 kronor 1 09. Över 4000 kronor 191 99. Uppgift saknas
VAR 158 V65 15 Loc 192 width 2 MD=99 (15.4) V65 <Se F.15 för fullständig frågetext> 4054 01. 0 kronor 828 02. Under 250 kronor 195 03. 251- 500 kronor 170 04. 501-1000 kronor 82 05. 1001-1500 kronor 52 06. 1501-2000 kronor 45 07. 2001-3000 kronor 17 08. 3001-4000 kronor 30 09. Över 4000 kronor 229 99. Uppgift saknas
VAR 159 BINGO 15 Loc 194 width 2 MD=99 (15.5) Bingo <Se F.15 för fullständig frågetext> 5052 01. 0 kronor 285 02. Under 250 kronor 70 03. 251- 500 kronor 33 04. 501-1000 kronor 20 05. 1001-1500 kronor 14 06. 1501-2000 kronor 9 07. 2001-3000 kronor 5 08. 3001-4000 kronor 11 09. Över 4000 kronor 203 99. Uppgift saknas
VAR 160 BENSIN 15 Loc 196 width 2 MD=99 (15.6) Bensin <Se F.15 för fullständig frågetext> 1227 01. 0 kronor 214 02. Under 250 kronor 176 03. 251- 500 kronor 246 04. 501-1000 kronor 269 05. 1001-1500 kronor 300 06. 1501-2000 kronor 397 07. 2001-3000 kronor 500 08. 3001-4000 kronor 2074 09. Över 4000 kronor 299 99. Uppgift saknas
VAR 161 KLÄDER TILL DIG 15 Loc 198 width 2 MD=99 (15.7) Kläder till Dig själv <Se F.15 för fullständig frågetext> 46 01. 0 kronor 79 02. Under 250 kronor 297 03. 251- 500 kronor 902 04. 501-1000 kronor 972 05. 1001-1500 kronor 1047 06. 1501-2000 kronor 1053 07. 2001-3000 kronor 596 08. 3001-4000 kronor 542 09. Över 4000 kronor 168 99. Uppgift saknas
VAR 162 SPORTUTRUST TILL DIG 15 Loc 200 width 2 MD=99 (15.8) Sportutrustning till Dig själv <Se F.15 för fullständig frågetext> 1613 01. 0 kronor 1340 02. Under 250 kronor 993 03. 251- 500 kronor 705 04. 501-1000 kronor 386 05. 1001-1500 kronor 172 06. 1501-2000 kronor 117 07. 2001-3000 kronor 43 08. 3001-4000 kronor 78 09. Över 4000 kronor 255 99. Uppgift saknas
VAR 163 KOSMETIKA/SKÖNHET 15 Loc 202 width 2 MD=99 (15.9) Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.15 för fullständig frågetext> 1499 01. 0 kronor 2195 02. Under 250 kronor 1043 03. 251- 500 kronor 456 04. 501-1000 kronor 138 05. 1001-1500 kronor 46 06. 1501-2000 kronor 25 07. 2001-3000 kronor 12 08. 3001-4000 kronor 9 09. Över 4000 kronor 279 99. Uppgift saknas
VAR 164 NÖJEN 15 Loc 204 width 2 MD=99 (15.10) Nöjen <Se F.15 för fullständig frågetext> 295 01. 0 kronor 1012 02. Under 250 kronor 1044 03. 251- 500 kronor 1071 04. 501-1000 kronor 589 05. 1001-1500 kronor 448 06. 1501-2000 kronor 339 07. 2001-3000 kronor 189 08. 3001-4000 kronor 435 09. Över 4000 kronor 280 99. Uppgift saknas
VAR 165 UTLANDSRESOR 15 Loc 206 width 2 MD=99 (15.11) Utlandsresor under fritiden <Se F.15 för fullständig frågetext> 2715 01. 0 kronor 141 02. Under 250 kronor 92 03. 251- 500 kronor 168 04. 501-1000 kronor 160 05. 1001-1500 kronor 205 06. 1501-2000 kronor 403 07. 2001-3000 kronor 428 08. 3001-4000 kronor 1043 09. Över 4000 kronor 347 99. Uppgift saknas
VAR 166 BÖCKER 15 Loc 208 width 2 MD=99 (15.12) Böcker <Se F.15 för fullständig frågetext> 1104 01. 0 kronor 1862 02. Under 250 kronor 1087 03. 251- 500 kronor 755 04. 501-1000 kronor 306 05. 1001-1500 kronor 193 06. 1501-2000 kronor 97 07. 2001-3000 kronor 30 08. 3001-4000 kronor 37 09. Över 4000 kronor 231 99. Uppgift saknas
VAR 167 TOBAK 15 Loc 210 width 2 MD=99 (15.13) Tobak <Se F.15 för fullständig frågetext> 3442 01. 0 kronor 285 02. Under 250 kronor 211 03. 251- 500 kronor 315 04. 501-1000 kronor 228 05. 1001-1500 kronor 190 06. 1501-2000 kronor 265 07. 2001-3000 kronor 253 08. 3001-4000 kronor 345 09. Över 4000 kronor 168 99. Uppgift saknas
VAR 168 VIN OCH SPRIT 15 Loc 212 width 2 MD=99 (15.14) Vin och sprit <Se F.15 för fullständig frågetext> 1200 01. 0 kronor 924 02. Under 250 kronor 866 03. 251- 500 kronor 952 04. 501-1000 kronor 554 05. 1001-1500 kronor 361 06. 1501-2000 kronor 286 07. 2001-3000 kronor 138 08. 3001-4000 kronor 236 09. Över 4000 kronor 185 99. Uppgift saknas
VAR 169 HÄLSOKOSTARTIKLAR 15 Loc 214 width 2 MD=99 (15.15) Hälsokostartiklar <Se F.15 för fullständig frågetext> 2483 01. 0 kronor 1988 02. Under 250 kronor 626 03. 251- 500 kronor 206 04. 501-1000 kronor 95 05. 1001-1500 kronor 47 06. 1501-2000 kronor 22 07. 2001-3000 kronor 9 08. 3001-4000 kronor 10 09. Över 4000 kronor 216 99. Uppgift saknas
VAR 170 MÖBLER 15 Loc 216 width 2 MD=99 (15.16) Möbler <Se F.15 för fullständig frågetext> 1419 01. 0 kronor 591 02. Under 250 kronor 702 03. 251- 500 kronor 941 04. 501-1000 kronor 623 05. 1001-1500 kronor 421 06. 1501-2000 kronor 301 07. 2001-3000 kronor 177 08. 3001-4000 kronor 215 09. Över 4000 kronor 312 99. Uppgift saknas
VAR 171 ICA 16 Loc 218 width 1 MD=9 16 Hur ofta Du besöker affärer m.m. Var vänlig ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svar med ett kryss på varje rad! (16.1) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: ICA 126 1. Aldrig 454 2. Någon gång/år 395 3. Någon gång/kvartal 1380 4. Någon gång/månad 2219 5. 1-2 gånger/vecka 813 6. 3-4 gånger/vecka 250 7. Minst 5 gånger/vecka 65 9. Uppgift saknas
VAR 172 KONSUM 16 Loc 219 width 1 MD=9 (16.2) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Konsum <Se F.16 för fullständig frågetext> 420 1. Aldrig 777 2. Någon gång/år 602 3. Någon gång/kvartal 1579 4. Någon gång/månad 1590 5. 1-2 gånger/vecka 479 6. 3-4 gånger/vecka 128 7. Minst 5 gånger/vecka 127 9. Uppgift saknas
VAR 173 VIVO 16 Loc 220 width 1 MD=9 (16.3) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Vivo <Se F.16 för fullständig frågetext> 2584 1. Aldrig 1180 2. Någon gång/år 439 3. Någon gång/kvartal 605 4. Någon gång/månad 386 5. 1-2 gånger/vecka 117 6. 3-4 gånger/vecka 37 7. Minst 5 gånger/vecka 354 9. Uppgift saknas
VAR 174 FAVÖR 16 Loc 221 width 1 MD=9 (16.4) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Favör <Se F.16 för fullständig frågetext> 3309 1. Aldrig 990 2. Någon gång/år 336 3. Någon gång/kvartal 417 4. Någon gång/månad 230 5. 1-2 gånger/vecka 46 6. 3-4 gånger/vecka 20 7. Minst 5 gånger/vecka 354 9. Uppgift saknas
VAR 175 ANNAN BUTIK 16 Loc 222 width 1 MD=9 (16.5) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Annan butik <Se F.16 för fullständig frågetext> 832 1. Aldrig 1487 2. Någon gång/år 769 3. Någon gång/kvartal 1268 4. Någon gång/månad 728 5. 1-2 gånger/vecka 165 6. 3-4 gånger/vecka 60 7. Minst 5 gånger/vecka 393 9. Uppgift saknas
VAR 176 LIVSMEDELSAVD I DOMUS 16 Loc 223 width 1 MD=9 (16.6) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Domus <Se F.16 för fullständig frågetext> 1011 1. Aldrig 1394 2. Någon gång/år 897 3. Någon gång/kvartal 1305 4. Någon gång/månad 747 5. 1-2 gånger/vecka 140 6. 3-4 gånger/vecka 43 7. Minst 5 gånger/vecka 165 9. Uppgift saknas
VAR 177 LIVSMEDELSAVD I NK 9 Loc 224 width 1 MD=9 (16.7) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i NK <Se F.16 för fullständig frågetext> 4164 1. Aldrig 858 2. Någon gång/år 185 3. Någon gång/kvartal 148 4. Någon gång/månad 39 5. 1-2 gånger/vecka 7 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 299 9. Uppgift saknas
VAR 178 LIVSMEDELSAVD ÅHLENS 16 Loc 225 width 1 MD=9 (16.8) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.16 för fullständig frågetext> 1951 1. Aldrig 1404 2. Någon gång/år 755 3. Någon gång/kvartal 933 4. Någon gång/månad 351 5. 1-2 gånger/vecka 62 6. 3-4 gånger/vecka 19 7. Minst 5 gånger/vecka 227 9. Uppgift saknas
VAR 179 LIVSMEDELSAVD I OBS 16 Loc 226 width 1 MD=9 (16.9) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Obs <Se F.16 för fullständig frågetext> 2544 1. Aldrig 1447 2. Någon gång/år 645 3. Någon gång/kvartal 645 4. Någon gång/månad 149 5. 1-2 gånger/vecka 23 6. 3-4 gånger/vecka 7 7. Minst 5 gånger/vecka 242 9. Uppgift saknas
VAR 180 LIVSMEDELSAVD I B & W 16 Loc 227 width 1 MD=9 (16.10) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i B& W(Bra, Wessels) <Se F.16 för fullständig frågetext> 3228 1. Aldrig 1192 2. Någon gång/år 495 3. Någon gång/kvartal 442 4. Någon gång/månad 110 5. 1-2 gånger/vecka 5 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 224 9. Uppgift saknas
VAR 181 EJ LIVS DOMUS 16 Loc 228 width 1 MD=9 (16.11) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Domus <Se F.16 för fullständig frågetext> 711 1. Aldrig 1535 2. Någon gång/år 1054 3. Någon gång/kvartal 1576 4. Någon gång/månad 499 5. 1-2 gånger/vecka 91 6. 3-4 gånger/vecka 26 7. Minst 5 gånger/vecka 210 9. Uppgift saknas
VAR 182 EJ LIVS NK 16 Loc 229 width 1 MD=9 (16.12) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) NK <Se F.16 för fullständig frågetext> 2966 1. Aldrig 1395 2. Någon gång/år 494 3. Någon gång/kvartal 421 4. Någon gång/månad 86 5. 1-2 gånger/vecka 12 6. 3-4 gånger/vecka 8 7. Minst 5 gånger/vecka 320 9. Uppgift saknas
VAR 183 EJ LIVS ÅHLENS 16 Loc 230 width 1 MD=9 (16.13) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Åhlens <Se F.16 för fullständig frågetext> 1160 1. Aldrig 1411 2. Någon gång/år 1049 3. Någon gång/kvartal 1320 4. Någon gång/månad 448 5. 1-2 gånger/vecka 68 6. 3-4 gånger/vecka 21 7. Minst 5 gånger/vecka 225 9. Uppgift saknas
VAR 184 EJ LIVS OBS 16 Loc 231 width 1 MD=9 (16.14) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Obs <Se F.16 för fullständig frågetext> 1921 1. Aldrig 1744 2. Någon gång/år 883 3. Någon gång/kvartal 766 4. Någon gång/månad 139 5. 1-2 gånger/vecka 14 6. 3-4 gånger/vecka 7 7. Minst 5 gånger/vecka 228 9. Uppgift saknas
VAR 185 EJ LIVS B & W 16 Loc 232 width 1 MD=9 (16.15) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) B & W <Se F.16 för fullständig frågetext> 2908 1. Aldrig 1367 2. Någon gång/år 594 3. Någon gång/kvartal 477 4. Någon gång/månad 102 5. 1-2 gånger/vecka 8 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 240 9. Uppgift saknas
VAR 186 HENNES & MAURITZ 16 Loc 233 width 1 MD=9 (16.16) Hur ofta besöker Du andra butiker: Hennes & Mauritz <Se F.16 för fullständig frågetext> 1161 1. Aldrig 1826 2. Någon gång/år 1148 3. Någon gång/kvartal 1153 4. Någon gång/månad 225 5. 1-2 gånger/vecka 31 6. 3-4 gånger/vecka 8 7. Minst 5 gånger/vecka 150 9. Uppgift saknas
VAR 187 KAPP-AHL 16 Loc 234 width 1 MD=9 (16.17) Hur ofta besöker Du andra butiker: HerrMan/Kapp-Ahl <Se F.16 för fullständig frågetext> 1281 1. Aldrig 1925 2. Någon gång/år 1153 3. Någon gång/kvartal 983 4. Någon gång/månad 177 5. 1-2 gånger/vecka 23 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 156 9. Uppgift saknas
VAR 188 GULINS 16 Loc 235 width 1 MD=9 (16.18) Hur ofta besöker Du andra butiker: Gulins <Se F.16 för fullständig frågetext> 2621 1. Aldrig 1458 2. Någon gång/år 756 3. Någon gång/kvartal 549 4. Någon gång/månad 73 5. 1-2 gånger/vecka 8 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 236 9. Uppgift saknas
VAR 189 IKEA 16 Loc 236 width 1 MD=9 (16.19) Hur ofta besöker Du andra butiker: Ikea <Se F.16 för fullständig frågetext> 1579 1. Aldrig 3045 2. Någon gång/år 731 3. Någon gång/kvartal 170 4. Någon gång/månad 7 5. 1-2 gånger/vecka 0 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 168 9. Uppgift saknas
VAR 190 EXPERT FOTO 16 Loc 237 width 1 MD=9 (16.20) Hur ofta besöker Du andra butiker: Expert Foto <Se F.16 för fullständig frågetext> 2697 1. Aldrig 1807 2. Någon gång/år 690 3. Någon gång/kvartal 263 4. Någon gång/månad 32 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 209 9. Uppgift saknas
VAR 191 EXPERT RADIO/TV 16 Loc 238 width 1 MD=9 (16.21) Hur ofta besöker Du andra butiker: Expert Radio/TV <Se F.16 för fullständig frågetext> 2968 1. Aldrig 1779 2. Någon gång/år 464 3. Någon gång/kvartal 209 4. Någon gång/månad 43 5. 1-2 gånger/vecka 7 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 230 9. Uppgift saknas
VAR 192 JÄRNIA 16 Loc 239 width 1 MD=9 (16.22) Hur ofta besöker Du andra butiker: Järnia <Se F.16 för fullständig frågetext> 1291 1. Aldrig 2521 2. Någon gång/år 1103 3. Någon gång/kvartal 571 4. Någon gång/månad 73 5. 1-2 gånger/vecka 14 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 125 9. Uppgift saknas
VAR 193 FÄRGSAM 16 Loc 240 width 1 MD=9 (16.23) Hur ofta besöker Du andra butiker: Färgsam <Se F.16 för fullständig frågetext> 3184 1. Aldrig 1663 2. Någon gång/år 426 3. Någon gång/kvartal 161 4. Någon gång/månad 10 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 249 9. Uppgift saknas
VAR 194 PRESSBYRÅN 16 Loc 241 width 1 MD=9 (16.24) Hur ofta besöker Du andra butiker: Pressbyrån <Se F.16 för fullständig frågetext> 769 1. Aldrig 1384 2. Någon gång/år 1065 3. Någon gång/kvartal 1468 4. Någon gång/månad 669 5. 1-2 gånger/vecka 141 6. 3-4 gånger/vecka 55 7. Minst 5 gånger/vecka 151 9. Uppgift saknas
VAR 195 ANNAN KIOSK 16 Loc 242 width 1 MD=9 (16.25) Hur ofta besöker Du andra butiker: Annan kiosk <Se F.16 för fullständig frågetext> 500 1. Aldrig 1122 2. Någon gång/år 878 3. Någon gång/kvartal 1506 4. Någon gång/månad 1089 5. 1-2 gånger/vecka 276 6. 3-4 gånger/vecka 128 7. Minst 5 gånger/vecka 203 9. Uppgift saknas
VAR 196 TOBAKSAFFÄR 16 Loc 243 width 1 MD=9 (16.26) Hur ofta besöker Du andra butiker: Tobaksaffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 1661 1. Aldrig 1160 2. Någon gång/år 716 3. Någon gång/kvartal 1089 4. Någon gång/månad 702 5. 1-2 gånger/vecka 123 6. 3-4 gånger/vecka 63 7. Minst 5 gånger/vecka 188 9. Uppgift saknas
VAR 197 BAR/SJÄLVSERVERING 16 Loc 244 width 1 MD=9 (16.27) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bar/Självservering <Se F.16 för fullständig frågetext> 823 1. Aldrig 1779 2. Någon gång/år 1240 3. Någon gång/kvartal 974 4. Någon gång/månad 352 5. 1-2 gånger/vecka 180 6. 3-4 gånger/vecka 144 7. Minst 5 gånger/vecka 210 9. Uppgift saknas
VAR 198 MAC DONALD'S 16 Loc 245 width 1 MD=9 (16.28) Hur ofta besöker Du andra butiker: MacDonald's <Se F.16 för fullständig frågetext> 3249 1. Aldrig 1246 2. Någon gång/år 517 3. Någon gång/kvartal 397 4. Någon gång/månad 68 5. 1-2 gånger/vecka 13 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 209 9. Uppgift saknas
VAR 199 KORVKIOSK/GATUKÖK 16 Loc 246 width 1 MD=9 (16.29) Hur ofta besöker Du andra butiker: Korvkiosk/Gatukök <Se F.16 för fullständig frågetext> 1324 1. Aldrig 1854 2. Någon gång/år 1186 3. Någon gång/kvartal 959 4. Någon gång/månad 195 5. 1-2 gånger/vecka 20 6. 3-4 gånger/vecka 7 7. Minst 5 gånger/vecka 157 9. Uppgift saknas
VAR 200 BENSINSTATION 16 Loc 247 width 1 MD=9 (16.30) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bensinstation <Se F.16 för fullständig frågetext> 761 1. Aldrig 366 2. Någon gång/år 347 3. Någon gång/kvartal 1703 4. Någon gång/månad 2089 5. 1-2 gånger/vecka 223 6. 3-4 gånger/vecka 68 7. Minst 5 gånger/vecka 145 9. Uppgift saknas
VAR 201 POSTKONTOR 16 Loc 248 width 1 MD=9 (16.31) Hur ofta besöker Du andra butiker: Postkontor <Se F.16 för fullständig frågetext> 89 1. Aldrig 334 2. Någon gång/år 705 3. Någon gång/kvartal 3178 4. Någon gång/månad 1144 5. 1-2 gånger/vecka 91 6. 3-4 gånger/vecka 73 7. Minst 5 gånger/vecka 88 9. Uppgift saknas
VAR 202 BANKKONTOR 16 Loc 249 width 1 MD=9 (16.32) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bankkontor <Se F.16 för fullständig frågetext> 177 1. Aldrig 497 2. Någon gång/år 884 3. Någon gång/kvartal 3097 4. Någon gång/månad 855 5. 1-2 gånger/vecka 50 6. 3-4 gånger/vecka 41 7. Minst 5 gånger/vecka 101 9. Uppgift saknas
VAR 203 HÄLSOKOSTBUTIK 16 Loc 250 width 1 MD=9 (16.33) Hur ofta besöker Du andra butiker: Hälsokostbutik <Se F.16 för fullständig frågetext> 2891 1. Aldrig 1591 2. Någon gång/år 629 3. Någon gång/kvartal 394 4. Någon gång/månad 45 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 145 9. Uppgift saknas
VAR 204 APOTEK 16 Loc 251 width 1 MD=9 (16.34) Hur ofta besöker Du andra butiker: Apotek <Se F.16 för fullständig frågetext> 216 1. Aldrig 1809 2. Någon gång/år 2260 3. Någon gång/kvartal 1300 4. Någon gång/månad 38 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 70 9. Uppgift saknas
VAR 205 BLOMSTERAFFÄR 16 Loc 252 width 1 MD=9 (16.35) Hur ofta besöker Du andra butiker: Blomsteraffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 366 1. Aldrig 1839 2. Någon gång/år 1916 3. Någon gång/kvartal 1341 4. Någon gång/månad 150 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 82 9. Uppgift saknas
VAR 206 BYGGMATERIALAFFÄR 16 Loc 253 width 1 MD=9 (16.36) Hur ofta besöker Du andra butiker: Byggmaterielaffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 1856 1. Aldrig 2306 2. Någon gång/år 898 3. Någon gång/kvartal 424 4. Någon gång/månad 46 5. 1-2 gånger/vecka 11 6. 3-4 gånger/vecka 12 7. Minst 5 gånger/vecka 149 9. Uppgift saknas
VAR 207 REKLAM PÅ BIO 16 Loc 254 width 1 MD=9 (16.37) Hur ofta ser Du reklamfilm på bio <Se F.16 för fullständig frågetext> 2101 1. Aldrig 1948 2. Någon gång/år 830 3. Någon gång/kvartal 627 4. Någon gång/månad 46 5. 1-2 gånger/vecka 5 6. 3-4 gånger/vecka 10 7. Minst 5 gånger/vecka 135 9. Uppgift saknas
VAR 208 REKLAM PÅ TAXI 16 Loc 255 width 1 MD=9 (16.38) Hur ofta ser Du reklam på taxi <Se F.16 för fullständig frågetext> 1691 1. Aldrig 895 2. Någon gång/år 507 3. Någon gång/kvartal 730 4. Någon gång/månad 718 5. 1-2 gånger/vecka 403 6. 3-4 gånger/vecka 593 7. Minst 5 gånger/vecka 165 9. Uppgift saknas
VAR 209 REKLAM IDROTTSPLATSER 16 Loc 256 width 1 MD=9 (16.39) Hur ofta ser Du reklam på idrottsplatser <Se F.16 för fullständig frågetext> 2218 1. Aldrig 1325 2. Någon gång/år 553 3. Någon gång/kvartal 761 4. Någon gång/månad 439 5. 1-2 gånger/vecka 118 6. 3-4 gånger/vecka 84 7. Minst 5 gånger/vecka 204 9. Uppgift saknas
VAR 210 TÅG ÖVER 10 MIL 16 Loc 257 width 1 MD=9 (16.40) Hur ofta åker Du tåg på sträckor över 10 mil <Se F.16 för fullständig frågetext> 2882 1. Aldrig 1985 2. Någon gång/år 458 3. Någon gång/kvartal 179 4. Någon gång/månad 55 5. 1-2 gånger/vecka 6 6. 3-4 gånger/vecka 13 7. Minst 5 gånger/vecka 124 9. Uppgift saknas
VAR 211 TUNNELBANA 16 Loc 258 width 1 MD=9 (16.41) Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.16 för fullständig frågetext> 3423 1. Aldrig 1237 2. Någon gång/år 246 3. Någon gång/kvartal 222 4. Någon gång/månad 111 5. 1-2 gånger/vecka 79 6. 3-4 gånger/vecka 253 7. Minst 5 gånger/vecka 131 9. Uppgift saknas
VAR 212 TAXI 16 Loc 259 width 1 MD=9 (16.42) Hur ofta åker Du taxi <Se F.16 för fullständig frågetext> 1575 1. Aldrig 2457 2. Någon gång/år 891 3. Någon gång/kvartal 583 4. Någon gång/månad 82 5. 1-2 gånger/vecka 13 6. 3-4 gånger/vecka 16 7. Minst 5 gånger/vecka 85 9. Uppgift saknas
VAR 213 AFTONBLADET 17 Loc 260 width 1 MD=9 (17) Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall du inte alls läser en tidning kryssa för svarsalternativet "Inga Nr" (17.1) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Aftonbladet Antal nr/år c:a 300 2095 1. Inga nummer 1879 2. Nästan inga nummer 669 3. Ca ett nummer av fyra 208 4. Ca två nummer av fyra 140 5. Ca tre nummer av fyra 326 6. Nästan alla nummer 179 7. Alla nummer 206 9. Uppgift saknas
VAR 214 AFTONBLADET 17 Loc 261 width 1 MD=9 (17.2) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Aftonbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 2122 1. Inga nummer 1773 2. Nästan inga nummer 540 3. Ca ett nummer av fyra 219 4. Ca två nummer av fyra 155 5. Ca tre nummer av fyra 375 6. Nästan alla nummer 215 7. Alla nummer 303 9. Uppgift saknas
VAR 215 EXPRESSEN 17 Loc 262 width 1 MD=9 (17.3) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Expressen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 1492 1. Inga nummer 1723 2. Nästan inga nummer 879 3. Ca ett nummer av fyra 330 4. Ca två nummer av fyra 215 5. Ca tre nummer av fyra 487 6. Nästan alla nummer 296 7. Alla nummer 280 9. Uppgift saknas
VAR 216 EXPRESSEN 17 Loc 263 width 1 MD=9 (17.4) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Expressen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 1481 1. Inga nummer 1601 2. Nästan inga nummer 753 3. Ca ett nummer av fyra 319 4. Ca två nummer av fyra 264 5. Ca tre nummer av fyra 630 6. Nästan alla nummer 398 7. Alla nummer 256 9. Uppgift saknas
VAR 217 DAGENS INDUSTRI 17 Loc 264 width 1 MD=9 (17.5) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa : Dagens Industri <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 220 4623 1. Inga nummer 376 2. Nästan inga nummer 156 3. Ca ett nummer av fyra 48 4. Ca två nummer av fyra 27 5. Ca tre nummer av fyra 87 6. Nästan alla nummer 53 7. Alla nummer 332 9. Uppgift saknas
VAR 218 DAGENS NYHETER 17 Loc 265 width 1 MD=9 (17.6) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Dagens Nyheter <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 3112 1. Inga nummer 1189 2. Nästan inga nummer 332 3. Ca ett nummer av fyra 110 4. Ca två nummer av fyra 81 5. Ca tre nummer av fyra 184 6. Nästan alla nummer 450 7. Alla nummer 244 9. Uppgift saknas
VAR 219 DAGENS NYHETER 17 Loc 266 width 1 MD=9 (17.7) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Dagens Nyheter <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 3240 1. Inga nummer 1054 2. Nästan inga nummer 235 3. Ca ett nummer av fyra 80 4. Ca två nummer av fyra 68 5. Ca tre nummer av fyra 212 6. Nästan alla nummer 515 7. Alla nummer 298 9. Uppgift saknas
VAR 220 SVENSKA DAGBLADET 17 Loc 267 width 1 MD=9 (17.8) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Svenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4034 1. Inga nummer 806 2. Nästan inga nummer 203 3. Ca ett nummer av fyra 54 4. Ca två nummer av fyra 44 5. Ca tre nummer av fyra 96 6. Nästan alla nummer 252 7. Alla nummer 213 9. Uppgift saknas
VAR 221 SVENSKA DAGBLADET 17 Loc 268 width 1 MD=9 (17.9) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Svenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4180 1. Inga nummer 700 2. Nästan inga nummer 136 3. Ca ett nummer av fyra 34 4. Ca två nummer av fyra 36 5. Ca tre nummer av fyra 93 6. Nästan alla nummer 247 7. Alla nummer 276 9. Uppgift saknas
VAR 222 GÖTEBORGS-POSTEN 17 Loc 269 width 1 MD=9 (17.10) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Göteborgs-Posten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4318 1. Inga nummer 490 2. Nästan inga nummer 137 3. Ca ett nummer av fyra 46 4. Ca två nummer av fyra 34 5. Ca tre nummer av fyra 97 6. Nästan alla nummer 375 7. Alla nummer 205 9. Uppgift saknas
VAR 223 GÖTEBORGS-POSTEN 17 Loc 270 width 1 MD=9 (17.11) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Göteborgs-Posten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4297 1. Inga nummer 489 2. Nästan inga nummer 115 3. Ca ett nummer av fyra 43 4. Ca två nummer av fyra 27 5. Ca tre nummer av fyra 109 6. Nästan alla nummer 388 7. Alla nummer 234 9. Uppgift saknas
VAR 224 GT 17 Loc 271 width 1 MD=9 (17.12) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: GT <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4456 1. Inga nummer 559 2. Nästan inga nummer 207 3. Ca ett nummer av fyra 83 4. Ca två nummer av fyra 35 5. Ca tre nummer av fyra 75 6. Nästan alla nummer 52 7. Alla nummer 235 9. Uppgift saknas
VAR 225 GT 17 Loc 272 width 1 MD=9 (17.13) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: GT <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4398 1. Inga nummer 553 2. Nästan inga nummer 199 3. Ca ett nummer av fyra 94 4. Ca två nummer av fyra 54 5. Ca tre nummer av fyra 97 6. Nästan alla nummer 74 7. Alla nummer 233 9. Uppgift saknas
VAR 226 KVÄLLSPOSTEN 17 Loc 273 width 1 MD=9 (17.14) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Kvällsposten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4506 1. Inga nummer 537 2. Nästan inga nummer 200 3. Ca ett nummer av fyra 59 4. Ca två nummer av fyra 39 5. Ca tre nummer av fyra 81 6. Nästan alla nummer 55 7. Alla nummer 225 9. Uppgift saknas
VAR 227 KVÄLLSPOSTEN 17 Loc 274 width 1 MD=9 (17.15) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Kvällsposten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4447 1. Inga nummer 519 2. Nästan inga nummer 173 3. Ca ett nummer av fyra 72 4. Ca två nummer av fyra 48 5. Ca tre nummer av fyra 110 6. Nästan alla nummer 90 7. Alla nummer 243 9. Uppgift saknas
VAR 228 ARBETET 17 Loc 275 width 1 MD=9 (17.16) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Arbetet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4826 1. Inga nummer 337 2. Nästan inga nummer 81 3. Ca ett nummer av fyra 30 4. Ca två nummer av fyra 15 5. Ca tre nummer av fyra 42 6. Nästan alla nummer 164 7. Alla nummer 207 9. Uppgift saknas
VAR 229 ARBETET 17 Loc 276 width 1 MD=9 (17.17) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Arbetet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4883 1. Inga nummer 283 2. Nästan inga nummer 49 3. Ca ett nummer av fyra 21 4. Ca två nummer av fyra 5 5. Ca tre nummer av fyra 38 6. Nästan alla nummer 162 7. Alla nummer 261 9. Uppgift saknas
VAR 230 SKÅNSKA DAGBLADET 17 Loc 277 width 1 MD=9 (17.18) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Skånska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 5249 1. Inga nummer 150 2. Nästan inga nummer 23 3. Ca ett nummer av fyra 8 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 10 6. Nästan alla nummer 42 7. Alla nummer 214 9. Uppgift saknas
VAR 231 SKÅNSKA DAGBLADET 17 Loc 278 width 1 MD=9 (17.19) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Skånska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 5254 1. Inga nummer 126 2. Nästan inga nummer 11 3. Ca ett nummer av fyra 6 4. Ca två nummer av fyra 7 5. Ca tre nummer av fyra 6 6. Nästan alla nummer 45 7. Alla nummer 247 9. Uppgift saknas
VAR 232 SYDSVENSKA DAGBLADET 17 Loc 279 width 1 MD=9 (17.20) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4902 1. Inga nummer 289 2. Nästan inga nummer 58 3. Ca ett nummer av fyra 18 4. Ca två nummer av fyra 23 5. Ca tre nummer av fyra 39 6. Nästan alla nummer 161 7. Alla nummer 212 9. Uppgift saknas
VAR 233 SYDSVENSKA DAGBLADET 17 Loc 280 width 1 MD=9 (17.21) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4887 1. Inga nummer 241 2. Nästan inga nummer 70 3. Ca ett nummer av fyra 19 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 51 6. Nästan alla nummer 187 7. Alla nummer 229 9. Uppgift saknas
VAR 234 NERIKES ALLEHANDA 17 Loc 281 width 1 MD=9 (17.22) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 5202 1. Inga nummer 132 2. Nästan inga nummer 20 3. Ca ett nummer av fyra 8 4. Ca två nummer av fyra 4 5. Ca tre nummer av fyra 33 6. Nästan alla nummer 103 7. Alla nummer 200 9. Uppgift saknas
VAR 235 NORRKÖPINGS TIDNINGAR 17 Loc 282 width 1 MD=9 (17.23) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Norrköpings Tidningar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 5280 1. Inga nummer 102 2. Nästan inga nummer 14 3. Ca ett nummer av fyra 8 4. Ca två nummer av fyra 0 5. Ca tre nummer av fyra 9 6. Nästan alla nummer 88 7. Alla nummer 201 9. Uppgift saknas
VAR 236 NYA WERMLANDS TIDN 17 Loc 283 width 1 MD=9 (17.24) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Nya Wermlands Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 5183 1. Inga nummer 158 2. Nästan inga nummer 31 3. Ca ett nummer av fyra 17 4. Ca två nummer av fyra 3 5. Ca tre nummer av fyra 23 6. Nästan alla nummer 91 7. Alla nummer 196 9. Uppgift saknas
VAR 237 UPSALA NYA TIDNING 17 Loc 284 width 1 MD=9 (17.25) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Upsala Nya Tidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 5200 1. Inga nummer 158 2. Nästan inga nummer 22 3. Ca ett nummer av fyra 6 4. Ca två nummer av fyra 8 5. Ca tre nummer av fyra 27 6. Nästan alla nummer 80 7. Alla nummer 201 9. Uppgift saknas
VAR 238 VESTMANLANDS LÄNS TIDN17 Loc 285 width 1 MD=9 (17.26) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vestmanlands Läns Tidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 5229 1. Inga nummer 126 2. Nästan inga nummer 24 3. Ca ett nummer av fyra 12 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 21 6. Nästan alla nummer 85 7. Alla nummer 199 9. Uppgift saknas
VAR 239 ÖSTGÖTA CORRESP 17 Loc 286 width 1 MD=9 (17.27) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Östgöta Correspondenten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 5176 1. Inga nummer 167 2. Nästan inga nummer 25 3. Ca ett nummer av fyra 6 4. Ca två nummer av fyra 7 5. Ca tre nummer av fyra 28 6. Nästan alla nummer 89 7. Alla nummer 204 9. Uppgift saknas
VAR 240 ALLAS VECKOTIDN 17 Loc 287 width 1 MD=9 (17.28) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allas veckotidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3685 1. Inga nummer 1120 2. Nästan inga nummer 349 3. Ca ett nummer av fyra 88 4. Ca två nummer av fyra 50 5. Ca tre nummer av fyra 112 6. Nästan alla nummer 141 7. Alla nummer 157 9. Uppgift saknas
VAR 241 ALLERS 17 Loc 288 width 1 MD=9 (17.29) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allers <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3306 1. Inga nummer 1409 2. Nästan inga nummer 362 3. Ca ett nummer av fyra 98 4. Ca två nummer av fyra 46 5. Ca tre nummer av fyra 106 6. Nästan alla nummer 231 7. Alla nummer 144 9. Uppgift saknas
VAR 242 HEMMETS JOURNAL 17 Loc 289 width 1 MD=9 (17.30) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hemmets Journal <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3019 1. Inga nummer 1396 2. Nästan inga nummer 462 3. Ca ett nummer av fyra 129 4. Ca två nummer av fyra 76 5. Ca tre nummer av fyra 177 6. Nästan alla nummer 309 7. Alla nummer 134 9. Uppgift saknas
VAR 243 HEMMETS VECKOTIDNING 17 Loc 290 width 1 MD=9 (17.31) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hemmets Veckotidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3262 1. Inga nummer 1348 2. Nästan inga nummer 358 3. Ca ett nummer av fyra 123 4. Ca två nummer av fyra 59 5. Ca tre nummer av fyra 149 6. Nästan alla nummer 261 7. Alla nummer 142 9. Uppgift saknas
VAR 244 ÅRET RUNT 17 Loc 291 width 1 MD=9 (17.32) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Året Runt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 2602 1. Inga nummer 1694 2. Nästan inga nummer 542 3. Ca ett nummer av fyra 159 4. Ca två nummer av fyra 71 5. Ca tre nummer av fyra 184 6. Nästan alla nummer 333 7. Alla nummer 117 9. Uppgift saknas
VAR 245 HUSMODERN 17 Loc 292 width 1 MD=9 (17.33) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Husmodern <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år ca 52 3780 1. Inga nummer 1298 2. Nästan inga nummer 286 3. Ca ett nummer av fyra 56 4. Ca två nummer av fyra 23 5. Ca tre nummer av fyra 50 6. Nästan alla nummer 56 7. Alla nummer 153 9. Uppgift saknas
VAR 246 HÄNT I VECKAN 17 Loc 293 width 1 MD=9 (17.34) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hänt i veckan <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3346 1. Inga nummer 1569 2. Nästan inga nummer 382 3. Ca ett nummer av fyra 90 4. Ca två nummer av fyra 46 5. Ca tre nummer av fyra 67 6. Nästan alla nummer 55 7. Alla nummer 147 9. Uppgift saknas
VAR 247 SAXONS 17 Loc 294 width 1 MD=9 (17.35) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Saxons <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3991 1. Inga nummer 1089 2. Nästan inga nummer 233 3. Ca ett nummer av fyra 68 4. Ca två nummer av fyra 29 5. Ca tre nummer av fyra 58 6. Nästan alla nummer 87 7. Alla nummer 147 9. Uppgift saknas
VAR 248 DAM 17 Loc 295 width 1 MD=9 (17.36) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dam <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3795 1. Inga nummer 1220 2. Nästan inga nummer 299 3. Ca ett nummer av fyra 75 4. Ca två nummer av fyra 37 5. Ca tre nummer av fyra 53 6. Nästan alla nummer 71 7. Alla nummer 152 9. Uppgift saknas
VAR 249 DAMERNAS 17 Loc 296 width 1 MD=9 (17.37) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Damernas <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3946 1. Inga nummer 1011 2. Nästan inga nummer 295 3. Ca ett nummer av fyra 106 4. Ca två nummer av fyra 43 5. Ca tre nummer av fyra 76 6. Nästan alla nummer 66 7. Alla nummer 159 9. Uppgift saknas
VAR 250 FEMINA 17 Loc 297 width 1 MD=9 (17.38) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Femina Månadens Magasin <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4433 1. Inga nummer 746 2. Nästan inga nummer 134 3. Ca ett nummer av fyra 42 4. Ca två nummer av fyra 29 5. Ca tre nummer av fyra 55 6. Nästan alla nummer 102 7. Alla nummer 161 9. Uppgift saknas
VAR 251 ICA-KURIREN 17 Loc 298 width 1 MD=9 (17.39) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa av: ICA- Kuriren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 46 2746 1. Inga nummer 1226 2. Nästan inga nummer 445 3. Ca ett nummer av fyra 147 4. Ca två nummer av fyra 94 5. Ca tre nummer av fyra 317 6. Nästan alla nummer 596 7. Alla nummer 131 9. Uppgift saknas
VAR 252 KVINNA 17 Loc 299 width 1 MD=9 (17.40) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa av: Kvinna <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 5324 1. Inga nummer 170 2. Nästan inga nummer 10 3. Ca ett nummer av fyra 5 4. Ca två nummer av fyra 7 5. Ca tre nummer av fyra 4 6. Nästan alla nummer 15 7. Alla nummer 167 9. Uppgift saknas
VAR 253 FRIDA 17 Loc 300 width 1 MD=9 (17.41) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Frida <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 5174 1. Inga nummer 221 2. Nästan inga nummer 54 3. Ca ett nummer av fyra 30 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 21 6. Nästan alla nummer 26 7. Alla nummer 165 9. Uppgift saknas
VAR 254 VECKANS NOVELL 17 Loc 301 width 1 MD=9 (17.42) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckans Novell <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4952 1. Inga nummer 364 2. Nästan inga nummer 107 3. Ca ett nummer av fyra 39 4. Ca två nummer av fyra 27 5. Ca tre nummer av fyra 23 6. Nästan alla nummer 26 7. Alla nummer 164 9. Uppgift saknas
VAR 255 OKEJ 17 Loc 302 width 1 MD=9 (17.43) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: OKEJ <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4898 1. Inga nummer 374 2. Nästan inga nummer 124 3. Ca ett nummer av fyra 58 4. Ca två nummer av fyra 24 5. Ca tre nummer av fyra 24 6. Nästan alla nummer 35 7. Alla nummer 165 9. Uppgift saknas
VAR 256 STARLET 17 Loc 303 width 1 MD=9 (17.44) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Starlet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 5281 1. Inga nummer 184 2. Nästan inga nummer 39 3. Ca ett nummer av fyra 11 4. Ca två nummer av fyra 5 5. Ca tre nummer av fyra 7 6. Nästan alla nummer 10 7. Alla nummer 165 9. Uppgift saknas
VAR 257 VECKOREVYN 17 Loc 304 width 1 MD=9 (17.45) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckorevyn <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3805 1. Inga nummer 1039 2. Nästan inga nummer 358 3. Ca ett nummer av fyra 122 4. Ca två nummer av fyra 68 5. Ca tre nummer av fyra 82 6. Nästan alla nummer 67 7. Alla nummer 161 9. Uppgift saknas
VAR 258 DET BÄSTA 17 Loc 305 width 1 MD=9 (17.46) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Det Bästa <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4419 1. Inga nummer 703 2. Nästan inga nummer 123 3. Ca ett nummer av fyra 42 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 56 6. Nästan alla nummer 198 7. Alla nummer 145 9. Uppgift saknas
VAR 259 LAND 17 Loc 306 width 1 MD=9 (17.47) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Land <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 49 3395 1. Inga nummer 931 2. Nästan inga nummer 313 3. Ca ett nummer av fyra 112 4. Ca två nummer av fyra 57 5. Ca tre nummer av fyra 215 6. Nästan alla nummer 557 7. Alla nummer 122 9. Uppgift saknas
VAR 260 RÖSTER I RADIO & TV 17 Loc 307 width 1 MD=9 (17.48) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Röster i Radio & TV <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3818 1. Inga nummer 1290 2. Nästan inga nummer 228 3. Ca ett nummer av fyra 57 4. Ca två nummer av fyra 17 5. Ca tre nummer av fyra 37 6. Nästan alla nummer 110 7. Alla nummer 145 9. Uppgift saknas
VAR 261 VI 17 Loc 308 width 1 MD=9 (17.49) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 45 4235 1. Inga nummer 694 2. Nästan inga nummer 165 3. Ca ett nummer av fyra 51 4. Ca två nummer av fyra 27 5. Ca tre nummer av fyra 102 6. Nästan alla nummer 283 7. Alla nummer 145 9. Uppgift saknas
VAR 262 VI FÖRÄLDRAR 17 Loc 309 width 1 MD=9 (17.50) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi Föräldrar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4602 1. Inga nummer 560 2. Nästan inga nummer 155 3. Ca ett nummer av fyra 57 4. Ca två nummer av fyra 17 5. Ca tre nummer av fyra 61 6. Nästan alla nummer 89 7. Alla nummer 161 9. Uppgift saknas
VAR 263 ALLT OM MAT 17 Loc 310 width 1 MD=9 (17.51) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt om mat <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 16 3765 1. Inga nummer 1073 2. Nästan inga nummer 329 3. Ca ett nummer av fyra 69 4. Ca två nummer av fyra 48 5. Ca tre nummer av fyra 94 6. Nästan alla nummer 176 7. Alla nummer 148 9. Uppgift saknas
VAR 264 GLAD I MAT 17 Loc 311 width 1 MD=9 (17.52) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Glad i mat <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 5068 1. Inga nummer 208 2. Nästan inga nummer 69 3. Ca ett nummer av fyra 25 4. Ca två nummer av fyra 15 5. Ca tre nummer av fyra 43 6. Nästan alla nummer 113 7. Alla nummer 161 9. Uppgift saknas
VAR 265 HÄLSA 17 Loc 312 width 1 MD=9 (17.53) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hälsa <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4911 1. Inga nummer 417 2. Nästan inga nummer 115 3. Ca ett nummer av fyra 25 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 17 6. Nästan alla nummer 51 7. Alla nummer 148 9. Uppgift saknas
VAR 266 MÅ BRA 17 Loc 313 width 1 MD=9 (17.54) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Må Bra <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 4903 1. Inga nummer 454 2. Nästan inga nummer 108 3. Ca ett nummer av fyra 22 4. Ca två nummer av fyra 17 5. Ca tre nummer av fyra 20 6. Nästan alla nummer 24 7. Alla nummer 154 9. Uppgift saknas
VAR 267 ANTIK & AUKTION 17 Loc 314 width 1 MD=9 (17.55) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Antik & Auktion <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 5016 1. Inga nummer 338 2. Nästan inga nummer 81 3. Ca ett nummer av fyra 22 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 20 6. Nästan alla nummer 58 7. Alla nummer 155 9. Uppgift saknas
VAR 268 JOURNALEN 17 Loc 315 width 1 MD=9 (17.56) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Journalen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 5032 1. Inga nummer 308 2. Nästan inga nummer 80 3. Ca ett nummer av fyra 38 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 29 6. Nästan alla nummer 48 7. Alla nummer 155 9. Uppgift saknas
VAR 269 BO BRA 17 Loc 316 width 1 MD=9 (17.57) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa : Bo Bra <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4453 1. Inga nummer 650 2. Nästan inga nummer 169 3. Ca ett nummer av fyra 58 4. Ca två nummer av fyra 25 5. Ca tre nummer av fyra 78 6. Nästan alla nummer 109 7. Alla nummer 160 9. Uppgift saknas
VAR 270 SKÖNA HEM 17 Loc 317 width 1 MD=9 (17.58) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sköna Hem <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 4 4876 1. Inga nummer 409 2. Nästan inga nummer 101 3. Ca ett nummer av fyra 26 4. Ca två nummer av fyra 23 5. Ca tre nummer av fyra 37 6. Nästan alla nummer 70 7. Alla nummer 160 9. Uppgift saknas
VAR 271 VÅR BOSTAD 17 Loc 318 width 1 MD=9 (17.59) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vår Bostad <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 3900 1. Inga nummer 614 2. Nästan inga nummer 244 3. Ca ett nummer av fyra 87 4. Ca två nummer av fyra 56 5. Ca tre nummer av fyra 205 6. Nästan alla nummer 449 7. Alla nummer 147 9. Uppgift saknas
VAR 272 FOTBOLL 17 Loc 319 width 1 MD=9 (17.60) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fotboll <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 4976 1. Inga nummer 222 2. Nästan inga nummer 77 3. Ca ett nummer av fyra 33 4. Ca två nummer av fyra 26 5. Ca tre nummer av fyra 73 6. Nästan alla nummer 135 7. Alla nummer 160 9. Uppgift saknas
VAR 273 LEKTYR 17 Loc 320 width 1 MD=9 (17.61) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Lektyr <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4359 1. Inga nummer 840 2. Nästan inga nummer 227 3. Ca ett nummer av fyra 52 4. Ca två nummer av fyra 24 5. Ca tre nummer av fyra 24 6. Nästan alla nummer 23 7. Alla nummer 153 9. Uppgift saknas
VAR 274 STOPP 17 Loc 321 width 1 MD=9 (17.62) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Stopp <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4514 1. Inga nummer 712 2. Nästan inga nummer 198 3. Ca ett nummer av fyra 53 4. Ca två nummer av fyra 20 5. Ca tre nummer av fyra 20 6. Nästan alla nummer 28 7. Alla nummer 157 9. Uppgift saknas
VAR 275 FIB AKTUELLT 17 Loc 322 width 1 MD=9 (17.63) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fib Aktuellt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4514 1. Inga nummer 712 2. Nästan inga nummer 198 3. Ca ett nummer av fyra 53 4. Ca två nummer av fyra 20 5. Ca tre nummer av fyra 20 6. Nästan alla nummer 28 7. Alla nummer 157 9. Uppgift saknas
VAR 276 ALLT OM MC 17 Loc 323 width 1 MD=9 (17.64) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt om MC <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4955 1. Inga nummer 382 2. Nästan inga nummer 119 3. Ca ett nummer av fyra 42 4. Ca två nummer av fyra 17 5. Ca tre nummer av fyra 16 6. Nästan alla nummer 15 7. Alla nummer 156 9. Uppgift saknas
VAR 277 MC-NYTT 17 Loc 324 width 1 MD=9 (17.65) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: MC-Nytt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4960 1. Inga nummer 376 2. Nästan inga nummer 109 3. Ca ett nummer av fyra 40 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 14 6. Nästan alla nummer 26 7. Alla nummer 159 9. Uppgift saknas
VAR 278 BILSPORT 17 Loc 325 width 1 MD=9 (17.66) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Bilsport <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 24 4611 1. Inga nummer 491 2. Nästan inga nummer 202 3. Ca ett nummer av fyra 77 4. Ca två nummer av fyra 33 5. Ca tre nummer av fyra 70 6. Nästan alla nummer 63 7. Alla nummer 155 9. Uppgift saknas
VAR 279 TEKNIKENS VÄRLD 17 Loc 326 width 1 MD=9 (17.67) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Teknikens Värld <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4049 1. Inga nummer 909 2. Nästan inga nummer 318 3. Ca ett nummer av fyra 93 4. Ca två nummer av fyra 48 5. Ca tre nummer av fyra 60 6. Nästan alla nummer 67 7. Alla nummer 158 9. Uppgift saknas
VAR 280 WHEEL DRIVE 17 Loc 327 width 1 MD=9 (17.68) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Wheel Drive <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 4 5220 1. Inga nummer 198 2. Nästan inga nummer 62 3. Ca ett nummer av fyra 21 4. Ca två nummer av fyra 4 5. Ca tre nummer av fyra 10 6. Nästan alla nummer 26 7. Alla nummer 161 9. Uppgift saknas
VAR 281 POWER MAGAZINE 17 Loc 328 width 1 MD=9 (17.69) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Power Magazine <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 5281 1. Inga nummer 159 2. Nästan inga nummer 49 3. Ca ett nummer av fyra 17 4. Ca två nummer av fyra 5 5. Ca tre nummer av fyra 12 6. Nästan alla nummer 18 7. Alla nummer 161 9. Uppgift saknas
VAR 282 START & SPEED 17 Loc 329 width 1 MD=9 (17.70) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Start & Speed <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 5157 1. Inga nummer 260 2. Nästan inga nummer 62 3. Ca ett nummer av fyra 23 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 17 6. Nästan alla nummer 14 7. Alla nummer 163 9. Uppgift saknas
VAR 283 TRAILER 17 Loc 330 width 1 MD=9 (17.71) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Trailer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 5144 1. Inga nummer 255 2. Nästan inga nummer 59 3. Ca ett nummer av fyra 22 4. Ca två nummer av fyra 8 5. Ca tre nummer av fyra 17 6. Nästan alla nummer 36 7. Alla nummer 161 9. Uppgift saknas
VAR 284 MOTOR 17 Loc 331 width 1 MD=9 (17.72) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Motor <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4825 1. Inga nummer 338 2. Nästan inga nummer 112 3. Ca ett nummer av fyra 34 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 63 6. Nästan alla nummer 154 7. Alla nummer 158 9. Uppgift saknas
VAR 285 VI BILÄGARE 10 Loc 332 width 1 MD=9 (17.73) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi bilägare <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 3578 1. Inga nummer 886 2. Nästan inga nummer 336 3. Ca ett nummer av fyra 106 4. Ca två nummer av fyra 59 5. Ca tre nummer av fyra 137 6. Nästan alla nummer 442 7. Alla nummer 158 9. Uppgift saknas
VAR 286 BÅTNYTT 17 Loc 333 width 1 MD=9 (17.74) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båtnytt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 14 4773 1. Inga nummer 465 2. Nästan inga nummer 151 3. Ca ett nummer av fyra 52 4. Ca två nummer av fyra 21 5. Ca tre nummer av fyra 39 6. Nästan alla nummer 42 7. Alla nummer 159 9. Uppgift saknas
VAR 287 PÅ KRYSS 17 Loc 334 width 1 MD=9 (17.75) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: På Kryss <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 9 5221 1. Inga nummer 193 2. Nästan inga nummer 39 3. Ca ett nummer av fyra 16 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 17 6. Nästan alla nummer 39 7. Alla nummer 163 9. Uppgift saknas
VAR 288 BÅTÄGARE 17 Loc 335 width 1 MD=9 (17.76) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båtägare <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 5013 1. Inga nummer 318 2. Nästan inga nummer 110 3. Ca ett nummer av fyra 29 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 30 6. Nästan alla nummer 31 7. Alla nummer 157 9. Uppgift saknas
VAR 289 HUND 17 Loc 336 width 1 MD=9 (17.77) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hund <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4954 1. Inga nummer 280 2. Nästan inga nummer 94 3. Ca ett nummer av fyra 32 4. Ca två nummer av fyra 22 5. Ca tre nummer av fyra 50 6. Nästan alla nummer 108 7. Alla nummer 162 9. Uppgift saknas
VAR 290 JAKT & VAPEN 17 Loc 337 width 1 MD=9 (17.78) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Jakt & Vapen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 5019 1. Inga nummer 285 2. Nästan inga nummer 98 3. Ca ett nummer av fyra 33 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 33 6. Nästan alla nummer 56 7. Alla nummer 164 9. Uppgift saknas
VAR 291 JAKTMARKER & FISKEVAT 17 Loc 338 width 1 MD=9 (17.79) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Jaktmarker & Fiskevatten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4888 1. Inga nummer 327 2. Nästan inga nummer 113 3. Ca ett nummer av fyra 43 4. Ca två nummer av fyra 20 5. Ca tre nummer av fyra 45 6. Nästan alla nummer 108 7. Alla nummer 158 9. Uppgift saknas
VAR 292 SVENSK JAKT 17 Loc 339 width 1 MD=9 (17.80) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Svensk Jakt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4880 1. Inga nummer 272 2. Nästan inga nummer 88 3. Ca ett nummer av fyra 42 4. Ca två nummer av fyra 20 5. Ca tre nummer av fyra 45 6. Nästan alla nummer 201 7. Alla nummer 154 9. Uppgift saknas
VAR 293 TURIST 17 Loc 340 width 1 MD=9 (17.81) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Turist <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 4868 1. Inga nummer 296 2. Nästan inga nummer 88 3. Ca ett nummer av fyra 36 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 62 6. Nästan alla nummer 168 7. Alla nummer 168 9. Uppgift saknas
VAR 294 FOTO 17 Loc 341 width 1 MD=9 (17.82) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Foto <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4809 1. Inga nummer 490 2. Nästan inga nummer 131 3. Ca ett nummer av fyra 30 4. Ca två nummer av fyra 22 5. Ca tre nummer av fyra 31 6. Nästan alla nummer 31 7. Alla nummer 158 9. Uppgift saknas
VAR 295 ELEKTRONIKNIK 17 Loc 342 width 1 MD=9 (17.83) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Elektronik <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 5176 1. Inga nummer 219 2. Nästan inga nummer 73 3. Ca ett nummer av fyra 23 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 18 6. Nästan alla nummer 19 7. Alla nummer 162 9. Uppgift saknas
VAR 296 ILLUSTRERAD VETENSKAP 17 Loc 343 width 1 MD=9 (17.84) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Illustrerad vetenskap <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4749 1. Inga nummer 364 2. Nästan inga nummer 130 3. Ca ett nummer av fyra 51 4. Ca två nummer av fyra 22 5. Ca tre nummer av fyra 58 6. Nästan alla nummer 166 7. Alla nummer 162 9. Uppgift saknas
VAR 297 NY TEKNIK 17 Loc 344 width 1 MD=9 (17.85) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Ny Teknik <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4771 1. Inga nummer 380 2. Nästan inga nummer 129 3. Ca ett nummer av fyra 45 4. Ca två nummer av fyra 17 5. Ca tre nummer av fyra 61 6. Nästan alla nummer 136 7. Alla nummer 163 9. Uppgift saknas
VAR 298 BYGGNADSARBETAREN 17 Loc 345 width 1 MD=9 (17.86) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Byggnadsarbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 34 5186 1. Inga nummer 133 2. Nästan inga nummer 53 3. Ca ett nummer av fyra 16 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 36 6. Nästan alla nummer 110 7. Alla nummer 158 9. Uppgift saknas
VAR 299 FABRIKSARBETAREN 17 Loc 346 width 1 MD=9 (17.87) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fabriksarbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 19 5371 1. Inga nummer 62 2. Nästan inga nummer 26 3. Ca ett nummer av fyra 9 4. Ca två nummer av fyra 3 5. Ca tre nummer av fyra 20 6. Nästan alla nummer 48 7. Alla nummer 163 9. Uppgift saknas
VAR 300 KOMMUNAL ARBETAREN 17 Loc 347 width 1 MD=9 (17.88) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kommunal Arbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 30 4415 1. Inga nummer 250 2. Nästan inga nummer 113 3. Ca ett nummer av fyra 73 4. Ca två nummer av fyra 62 5. Ca tre nummer av fyra 179 6. Nästan alla nummer 453 7. Alla nummer 157 9. Uppgift saknas
VAR 301 LO TIDNINGEN 17 Loc 348 width 1 MD=9 (17.89) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: LO Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 40 5103 1. Inga nummer 192 2. Nästan inga nummer 70 3. Ca ett nummer av fyra 15 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 55 6. Nästan alla nummer 101 7. Alla nummer 155 9. Uppgift saknas
VAR 302 METALLARBETAREN 17 Loc 349 width 1 MD=9 (17.90) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Metallarbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 38 4752 1. Inga nummer 241 2. Nästan inga nummer 95 3. Ca ett nummer av fyra 44 4. Ca två nummer av fyra 34 5. Ca tre nummer av fyra 105 6. Nästan alla nummer 288 7. Alla nummer 143 9. Uppgift saknas
VAR 303 MÅL OCH MEDEL 17 Loc 350 width 1 MD=9 (17.91) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: mål och medel <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 20 5399 1. Inga nummer 57 2. Nästan inga nummer 16 3. Ca ett nummer av fyra 10 4. Ca två nummer av fyra 2 5. Ca tre nummer av fyra 12 6. Nästan alla nummer 45 7. Alla nummer 161 9. Uppgift saknas
VAR 304 SIA 17 Loc 351 width 1 MD=9 (17.92) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sia <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 5319 1. Inga nummer 76 2. Nästan inga nummer 18 3. Ca ett nummer av fyra 11 4. Ca två nummer av fyra 8 5. Ca tre nummer av fyra 35 6. Nästan alla nummer 74 7. Alla nummer 161 9. Uppgift saknas
VAR 305 STATSANSTÄLLD 17 Loc 352 width 1 MD=9 (17.93) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Statsanställd <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 34 5087 1. Inga nummer 130 2. Nästan inga nummer 46 3. Ca ett nummer av fyra 29 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 65 6. Nästan alla nummer 172 7. Alla nummer 157 9. Uppgift saknas
VAR 306 TRANSPORTARBETAREN 17 Loc 353 width 1 MD=9 (17.94) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Transportarbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 5359 1. Inga nummer 70 2. Nästan inga nummer 24 3. Ca ett nummer av fyra 13 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 23 6. Nästan alla nummer 46 7. Alla nummer 161 9. Uppgift saknas
VAR 307 HTF TIDNINGEN 17 Loc 354 width 1 MD=9 (17.95) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: HTF tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 18 5329 1. Inga nummer 61 2. Nästan inga nummer 25 3. Ca ett nummer av fyra 16 4. Ca två nummer av fyra 8 5. Ca tre nummer av fyra 37 6. Nästan alla nummer 64 7. Alla nummer 162 9. Uppgift saknas
VAR 308 SIF 17 Loc 355 width 1 MD=9 (17.96) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: SIF <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 16 4976 1. Inga nummer 152 2. Nästan inga nummer 63 3. Ca ett nummer av fyra 43 4. Ca två nummer av fyra 32 5. Ca tre nummer av fyra 105 6. Nästan alla nummer 170 7. Alla nummer 161 9. Uppgift saknas
VAR 309 SKTF 17 Loc 356 width 1 MD=9 (17.97) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: SKTF <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 19 5243 1. Inga nummer 74 2. Nästan inga nummer 25 3. Ca ett nummer av fyra 15 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 48 6. Nästan alla nummer 120 7. Alla nummer 166 9. Uppgift saknas
VAR 310 TCO TIDNINGEN 17 Loc 357 width 1 MD=9 (17.98) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: TCO tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 30 5247 1. Inga nummer 103 2. Nästan inga nummer 41 3. Ca ett nummer av fyra 22 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 42 6. Nästan alla nummer 71 7. Alla nummer 164 9. Uppgift saknas
VAR 311 STATSTJÄNSTEMANNEN 17 Loc 358 width 1 MD=9 (17.99) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Statstjänstemannen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 18 5243 1. Inga nummer 94 2. Nästan inga nummer 27 3. Ca ett nummer av fyra 16 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 42 6. Nästan alla nummer 90 7. Alla nummer 178 9. Uppgift saknas
VAR 312 AFFÄRSVÄRLDEN 17 Loc 359 width 1 MD=9 (17.100) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Affärsvärlden <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 44 4871 1. Inga nummer 389 2. Nästan inga nummer 125 3. Ca ett nummer av fyra 43 4. Ca två nummer av fyra 26 5. Ca tre nummer av fyra 50 6. Nästan alla nummer 41 7. Alla nummer 157 9. Uppgift saknas
VAR 313 VECKANS AFFÄRER 17 Loc 360 width 1 MD=9 (17.101) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckans Affärer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 45 4309 1. Inga nummer 650 2. Nästan inga nummer 276 3. Ca ett nummer av fyra 97 4. Ca två nummer av fyra 52 5. Ca tre nummer av fyra 89 6. Nästan alla nummer 82 7. Alla nummer 147 9. Uppgift saknas
VAR 314 LEDARSKAP 17 Loc 361 width 1 MD=9 (17.102) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Ledarskap <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 9 5312 1. Inga nummer 115 2. Nästan inga nummer 39 3. Ca ett nummer av fyra 20 4. Ca två nummer av fyra 7 5. Ca tre nummer av fyra 19 6. Nästan alla nummer 26 7. Alla nummer 164 9. Uppgift saknas
VAR 315 AKTIESPARAREN 17 Loc 362 width 1 MD=9 (17.103) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Aktiespararen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 5038 1. Inga nummer 268 2. Nästan inga nummer 90 3. Ca ett nummer av fyra 37 4. Ca två nummer av fyra 17 5. Ca tre nummer av fyra 32 6. Nästan alla nummer 56 7. Alla nummer 164 9. Uppgift saknas
VAR 316 DINA PENGAR 17 Loc 363 width 1 MD=9 (17.104) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dina Pengar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 4941 1. Inga nummer 283 2. Nästan inga nummer 106 3. Ca ett nummer av fyra 46 4. Ca två nummer av fyra 24 5. Ca tre nummer av fyra 48 6. Nästan alla nummer 98 7. Alla nummer 156 9. Uppgift saknas
VAR 317 PRIVATA AFFÄRER 17 Loc 364 width 1 MD=9 (17.105) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Privata Affärer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4957 1. Inga nummer 341 2. Nästan inga nummer 92 3. Ca ett nummer av fyra 40 4. Ca två nummer av fyra 24 5. Ca tre nummer av fyra 26 6. Nästan alla nummer 59 7. Alla nummer 163 9. Uppgift saknas
VAR 318 SUNT 17 Loc 365 width 1 MD=9 (17.106) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sunt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 5123 1. Inga nummer 177 2. Nästan inga nummer 41 3. Ca ett nummer av fyra 27 4. Ca två nummer av fyra 15 5. Ca tre nummer av fyra 49 6. Nästan alla nummer 105 7. Alla nummer 165 9. Uppgift saknas
VAR 319 AGENT X9 17 Loc 366 width 1 MD=9 (17.107) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Agent X9 <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 13 4658 1. Inga nummer 530 2. Nästan inga nummer 166 3. Ca ett nummer av fyra 61 4. Ca två nummer av fyra 29 5. Ca tre nummer av fyra 52 6. Nästan alla nummer 46 7. Alla nummer 160 9. Uppgift saknas
VAR 320 BUSTER 17 Loc 367 width 1 MD=9 (17.108) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Buster <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4916 1. Inga nummer 439 2. Nästan inga nummer 94 3. Ca ett nummer av fyra 33 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 21 6. Nästan alla nummer 18 7. Alla nummer 167 9. Uppgift saknas
VAR 321 FANTOMEN 17 Loc 368 width 1 MD=9 (17.109) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fantomen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4075 1. Inga nummer 893 2. Nästan inga nummer 290 3. Ca ett nummer av fyra 94 4. Ca två nummer av fyra 43 5. Ca tre nummer av fyra 70 6. Nästan alla nummer 78 7. Alla nummer 159 9. Uppgift saknas
VAR 322 KALLE ANKA 17 Loc 369 width 1 MD=9 (17.110) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kalle Anka <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3483 1. Inga nummer 1257 2. Nästan inga nummer 398 3. Ca ett nummer av fyra 141 4. Ca två nummer av fyra 63 5. Ca tre nummer av fyra 77 6. Nästan alla nummer 124 7. Alla nummer 159 9. Uppgift saknas
VAR 323 KNASEN 17 Loc 370 width 1 MD=9 (17.111) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Knasen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4277 1. Inga nummer 769 2. Nästan inga nummer 247 3. Ca ett nummer av fyra 88 4. Ca två nummer av fyra 48 5. Ca tre nummer av fyra 47 6. Nästan alla nummer 57 7. Alla nummer 169 9. Uppgift saknas
VAR 324 FRIDOLF 17 Loc 371 width 1 MD=9 (17.112) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fridolf <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 3895 1. Inga nummer 1066 2. Nästan inga nummer 328 3. Ca ett nummer av fyra 124 4. Ca två nummer av fyra 58 5. Ca tre nummer av fyra 38 6. Nästan alla nummer 32 7. Alla nummer 161 9. Uppgift saknas
VAR 325 91:AN 17 Loc 372 width 1 MD=9 (17.113) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: 91:an <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 3703 1. Inga nummer 1211 2. Nästan inga nummer 345 3. Ca ett nummer av fyra 125 4. Ca två nummer av fyra 68 5. Ca tre nummer av fyra 52 6. Nästan alla nummer 48 7. Alla nummer 150 9. Uppgift saknas
VAR 326 SERIEMAGASINET 17 Loc 373 width 1 MD=9 (17.114) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Seriemagasinet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4575 1. Inga nummer 618 2. Nästan inga nummer 154 3. Ca ett nummer av fyra 79 4. Ca två nummer av fyra 31 5. Ca tre nummer av fyra 51 6. Nästan alla nummer 27 7. Alla nummer 167 9. Uppgift saknas
VAR 327 AFFISCHPELARE 18 Loc 374 width 1 MD=9 18 Utomhusreklam. Hur ofta kan Du se reklam på följande slag av reklamplatser? (18.1) Affischpelare 231 0. Aldrig 633 1. Någon dag per år 472 2. Någon dag per kvartal 864 3. Någon dag per månad 837 4. Ca 1 dag per vecka 750 5. 2-3 dagar per vecka 798 6. 4-5 dagar per vecka 977 7. 6-7 dagar per vecka 140 9. Uppgift saknas
VAR 328 AFFISCHTAVLOR 18 Loc 375 width 1 MD=9 (18.2) Affischtavlor <Se F.18 för fullständig frågetext> 286 0. Aldrig 656 1. Någon dag per år 519 2. Någon dag per kvartal 1013 3. Någon dag per månad 887 4. Ca 1 dag per vecka 796 5. 2-3 dagar per vecka 673 6. 4-5 dagar per vecka 712 7. 6-7 dagar per vecka 160 9. Uppgift saknas
VAR 329 BAKSIDESSKYLTAR 18 Loc 376 width 1 MD=9 (18.3) Baksidesskyltar <Se F.18 för fullständig frågetext> 251 0. Aldrig 422 1. Någon dag per år 376 2. Någon dag per kvartal 789 3. Någon dag per månad 771 4. Ca 1 dag per vecka 915 5. 2-3 dagar per vecka 1005 6. 4-5 dagar per vecka 1021 7. 6-7 dagar per vecka 152 9. Uppgift saknas
VAR 330 SIDOSKYLTAR 18 Loc 377 width 1 MD=9 (18.4) Sidoskyltar <Se F.18 för fullständig frågetext> 181 0. Aldrig 411 1. Någon dag per år 355 2. Någon dag per kvartal 767 3. Någon dag per månad 770 4. Ca 1 dag per vecka 928 5. 2-3 dagar per vecka 1050 6. 4-5 dagar per vecka 1098 7. 6-7 dagar per vecka 142 9. Uppgift saknas
VAR 331 FÖRARPLATSSKYLTAR 18 Loc 378 width 1 MD=9 (18.5) Förarplatsskyltar <Se F.18 för fullständig frågetext> 1496 0. Aldrig 1253 1. Någon dag per år 568 2. Någon dag per kvartal 752 3. Någon dag per månad 354 4. Ca 1 dag per vecka 328 5. 2-3 dagar per vecka 476 6. 4-5 dagar per vecka 295 7. 6-7 dagar per vecka 180 9. Uppgift saknas
VAR 332 ANDEL EGNA INKÖP 19 Loc 379 width 1 MD=9 19 Hur stor del av Ditt hushålls inköp gör Du själv? 911 1. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 1071 2. Gör mindre än hälften av alla inköp 769 3. Gör ungefär hälften av alla inköp 579 4. Gör mer än hälften av alla inköp 2338 5. Gör alla eller nästan alla inköp 34 9. Uppgift saknas
VAR 333 ANDEL EGNA LIVSMEDKÖP 20 Loc 380 width 1 MD=9 20 Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra dagligvaror gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 1186 1. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 1803 2. Köper inget eller endast liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 1004 3. Köper mindre än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 576 4. Köper ungefär hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 520 5. Köper mer än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 525 6. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Servus/Domus/Obs 88 9. 9; Uppgift saknas
VAR 334 MEDLEM I KONSUM 21 Loc 381 width 1 MD=9 21 Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 2835 1. Ja 2544 2. Nej 323 9. Uppgift saknas
VAR 335 SKÖNHETSARTIKLAR 22 Loc 382 width 1 MD=9 (22) Ange så noggrant som möjligt hur ofta Du själv köper nedanstående produkter. Var vänlig svara med kryss på varje rad! (22.1) Skönhetsartiklar 1644 1. Aldrig 1875 2. Någon gång /år 1211 3. Någon gång/kvartal 725 4. Någon gång/månad 41 5. Någon gång/vecka eller oftare 206 9. Uppgift saknas
VAR 336 TANDKRÄM 22 Loc 383 width 1 MD=9 (22.2) Tandkräm <Se F.(22) för fullständig frågetext> 538 1. Aldrig 911 2. Någon gång /år 1775 3. Någon gång/kvartal 2280 4. Någon gång/månad 123 5. Någon gång/vecka eller oftare 75 9. Uppgift saknas
VAR 337 TVÅL 22 Loc 384 width 1 MD=9 (22.3) Tvål <Se F.(22) för fullständig frågetext> 542 1. Aldrig 857 2. Någon gång /år 1767 3. Någon gång/kvartal 2280 4. Någon gång/månad 158 5. Någon gång/vecka eller oftare 98 9. Uppgift saknas
VAR 338 MASKINDISKMEDEL 22 Loc 385 width 1 MD=9 (22.4) Maskindiskmedel <Se F.(22) för fullständig frågetext> 3320 1. Aldrig 669 2. Någon gång /år 912 3. Någon gång/kvartal 566 4. Någon gång/månad 22 5. Någon gång/vecka eller oftare 213 9. Uppgift saknas
VAR 339 HANDDISKMEDEL 22 Loc 386 width 1 MD=9 (22.5) Handdiskmedel <Se F.(22) för fullständig frågetext> 1028 1. Aldrig 1050 2. Någon gång /år 1916 3. Någon gång/kvartal 1548 4. Någon gång/månad 59 5. Någon gång/vecka eller oftare 101 9. Uppgift saknas
VAR 340 RENGÖRINGSMEDEL 22 Loc 387 width 1 MD=9 (22.6) Rengöringsmedel <Se F.(22) för fullständig frågetext> 985 1. Aldrig 1285 2. Någon gång /år 1975 3. Någon gång/kvartal 1314 4. Någon gång/månad 46 5. Någon gång/vecka eller oftare 97 9. Uppgift saknas
VAR 341 TVÄTTMEDEL 22 Loc 388 width 1 MD=9 (22.7) Tvättmedel <Se F.(22) för fullständig frågetext> 958 1. Aldrig 940 2. Någon gång /år 1903 3. Någon gång/kvartal 1742 4. Någon gång/månad 76 5. Någon gång/vecka eller oftare 83 9. Uppgift saknas
VAR 342 GOLVVÅRSMEDEL 22 Loc 389 width 1 MD=9 (22.8) Golvvårdsmedel <Se F.(22) för fullständig frågetext> 1917 1. Aldrig 1866 2. Någon gång /år 1196 3. Någon gång/kvartal 495 4. Någon gång/månad 29 5. Någon gång/vecka eller oftare 199 9. Uppgift saknas
VAR 343 KAFFE 22 Loc 390 width 1 MD=9 (22.9) Kaffe <Se F.(22) för fullständig frågetext> 693 1. Aldrig 563 2. Någon gång /år 971 3. Någon gång/kvartal 2535 4. Någon gång/månad 870 5. Någon gång/vecka eller oftare 70 9. Uppgift saknas
VAR 344 ÖL 22 Loc 391 width 1 MD=9 (22.10) Öl <Se F.(22) för fullständig frågetext> 1134 1. Aldrig 862 2. Någon gång /år 1009 3. Någon gång/kvartal 1830 4. Någon gång/månad 763 5. Någon gång/vecka eller oftare 104 9. Uppgift saknas