ORVESTO 86-II
                SSD 0424

              Primärforskare
               Testologen AB
                Box 2050
              191 02 Sollentuna

             Första SSD-Upplagan
               April 1996

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ORVESTO 86-II samlades ursprungligen in av
  TESTOLOGEN AB, som ett led i företagets regelbundet
  återkommande räckviddsundersökning Sverige Nu. Varken SSD
  eller primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar
  som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  BAKGRUND

  Ingemar Lindberg:
  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........
  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s. 14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen (inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer, en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter m.m.) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s.k. single -source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa data
  direkt mot varandra. Dittils hade de insamlats var för sig i
  olika undersökningar, viket gjorde media-analyserna svåra och
  otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor mängd
  information skulle insamlas från ett och samma urval. Det
  medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken, dvs
  typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde därför 1965
  ett stort upplagt metodexperiment, i vilket effekten av
  kontaktform i kombination med skaltyp undersöktes. Resultatet
  blev att man valde en 16-gradig läsfrekvensskala i kombination
  med postal kontaktform. (Se vidare Cerha J, 1967: Selective
  Mass Communication, sid 119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper : OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  ORVESTO 1984 - Logo och ny skala
  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1984 I s. 6ff)

  Från och med ORVESTO 1984 lämnar Testologen den skala som
  tillämpats sedan 1965 för mätning av svenska folkets läsvanor,
  den sk 16-gradiga läsfrekvensskalan. I dess ställe kommer den
  "nygamla" 7-gradiga nummer-skalan, kombinerad med visning av
  tidningens logotype. Denna skala tillämpar Testologen redan
  för Fack-ORVESTO sedan 1973. Dessutom har den testats i flera
  omgångar på konsumenturval, senast våren 1983 i kombination
  med logotyper.

  Den nya skalan är direkt relaterad till det man försöker mäta
  i räckviddsundersökningar, nämligen sannolikheten för
  exponering av ett genomsnittligt nummer av periodiskt
  utkommande publikationer. Den tidigare använda skalan
  förutsatte bl.a. att tidningar har en regelbunden
  periodicitet, typ dags-, vecko-, månadsutgivning etc.
  Verkligheten är annorlunda, t.ex. Land (49 nr/år), Vi (45),
  Veckans Affärer (45), Foto (10), Vår Bostad (11), Båt-Nytt
  (14), Allt om Mat (16) etc. Dessa avvikelser har inte kunnat
  beaktas med den tidigare skalan, vilket i varje fall
  marginellt kan ha gynnnat resp. missgynnat vissa
  publikationer. Genom att i den nya skalan ange antal utgåvor
  per år bör detta problem elimineras.

   Förväxling av tidningstitlar är ett stort problem i många
  länder, där antalet titlar av vissa typer är mycket större än
  i Sverige. Förväxlingsrisken gäller i första hand
  sällan-läsare. Denna risk är visserligen liten i Sverige men
  användning av logotyper bör i princip eliminera den.

  Allmänna förutsättningar: urval, bortfall etc.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät. Under
  vintern 1985, våren och sommaren 1986 genomfördes sju omgångar
  "Sverige Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa sju omgångar
  19.948 personer 15-70 år upptagna i befolkningsregistret.
  Urvalet har av Dafa dragits systematiskt ur SPAR.

  Av det totala urvalet på 19.948 personer har 1.945 definierats
  av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här ingår 37 avlidna,
  5 som flyttat ur riket, 18 som vistas utomlands, 32 i
  militärtjänst, 141 bortresta utomlands under
  undersökningsperioden, 26 ej svensktalande, 112 okända men
  skrivna å kommun, 19 under sjukhusvård, 321 sjuka i hemmet
  samt 1234 (50%) ur gruppen "ej anträffbara". Den sistnämnda
  gruppen har definierats med utgångspunkt från en specialstudie
  som utvisat att ca 50% av de ej anträffbara ej tillhör
  målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de sju omgångarna utgör således 18.003
  personer varav 5.639, utgörande 31%, ej besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "Inget intresse för
  undersökningen" 3.379 personer, "Tidsbrist" 481, "Ingen
  kontakt. Minst 5 kontaktförsök" 548 och "Ej anträffbar" 2.466.

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form uppmuntran för cett inskickat svar. De som
  därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet
  och genom viktning - beräknar undersökningsledningen en
  väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande  1986 13.494
  personer istället för 12.364 faktiskt insända godkända
  formulär. Undersökningsledningen beräknar därför den viktade
  svarsfrekvensen till 76% av nettourvalet.

  Fältarbetet pågick under tiden 21 oktober 1985 - 25 juni 1986

  Ovanstående uppgifter har hämtats ur rapporten ORVESTO 1986-II
  utgiven av Testologen AB.

  SUMMARY IN ENGLISH

   The ORVESTO studies contains coverage figures for most of the
  daily press, for weekly and monthly magazines and the motoring
  and trade union press. The target groups are defined
  demographically, and geographically, and by interests,
  purchasing habits, ownership and planned future purchasing. A
  new report is published every sixth month with updated
  information.

  
             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 106  (2)FÖLJER SVENSK POLITIK 66 (3)LOC 170 WIDTH 1
                        (4)MD=0 or GE 9

   (6) 66 Hur mycket följer du med vad som händer i svensk
  politik?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      107 1.  Nästan allt
      228 2.  En hel del
      96 3.  Något
      50 4.  Mycket lite
      35 5.  Inte alls

      214 0.  Bortfall
       4 9.  Uppgift saknas
  
  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.[An Andrew
  ToolKit view (layoutview) was included here, but could not be
  displayed.]

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0424 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Sverige Nu omgång 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Födelseår 9 Län 10 Kommun 11 Tidning 1 12 Läsfrekvenser: Tidning 1 13 Tidning 2 14 Läsfrekvenser: Tidning 2 15 Tidning 3 16 Läsfrekvenser: Tidning 3 17 Tidning 4 18 Läsfrekvenser: Tidning 4 19 Tidning 5 20 Läsfrekvenser: Tidning 5 21 Tidning 6 22 Läsfrekvenser: Tidning 6 23 Tidning 7 24 Läsfrekvenser: Tidning 7 25 Gratistidningar i malmöregionen : AT-arbetartidningen 26 Gratistidningar i malmöregionen Sydsvenska Dagbladet Extra 27 Personliga uppgifter: Kön 28 Personliga uppgifter: Ålder 29 Personliga uppgifter: Civilstånd 30 Personliga uppgifter: Hushållsposition 31 Personliga uppgifter: Sysselsättning 32 Personliga uppgifter: Utbildning 33 Personliga uppgifter: Ortsstorlek 34 Personliga uppgifter: Boendeform 35 Antal hushållsmedlemmar: under 2 år 36 Antal hushållsmedlemmar: 2-6 år 37 Antal hushållsmedlemmar: 7-10 år 38 Antal hushållsmedlemmar: 11-14 år 39 Antal hushållsmedlemmar: 15-19 år 40 Antal hushållsmedlemmar: 20-45 år 41 Antal hushållsmedlemmar: 46-70 år 42 Antal hushållsmedlemmar: 70 år eller äldre 43 Antal hushållsmedlemmar: Totalt 44 Personlig inkomst 45 Hushållets totala inkomsten 46 Körkort för personbil ? 47 Medlem i Svenska Kennelklubben? 48 Innehav: Villa/radhus/kedjehus 49 Innehav: Fritidshus 50 Innehav: Husvagn 51 Innehav: Fabriksny personbil (högst 2år) 52 Innehav: Begagnad personbil (över 2år) 53 Innehav: Bilradio/bilstereo 54 Innehav: Mobiltelefon 55 Innehav: Segelbåt 56 Innehav: Motorbåt 57 Innehav: Roddbåt/eka eller dylikt 58 Innehav: Utombordsmotor 59 Innehav: Surfingbräda 60 Innehav: Mikrovågsugn 61 Innehav: Videobandspelare 62 Innehav: Videokamera 63 Innehav: Färg TV, vanlig 64 Innehav: Text TV 65 Innehav: Stereoanläggning 66 Innehav: Hemdator 67 Innehav: Skrivmaskin 68 Innehav: Enkel bildkamera 69 Innehav: Automatisk småbildskamera 70 Innehav: Systemkamera 71 Innehav: Frysbox/frysskåp 72 Innehav: Diskmaskin 73 Innehav: Tvättmaskin 74 Innehav: Torktumlare 75 Innehav: Elektrisk symaskin 76 Innehav: Elektrisk kaffebryggare 77 Innehav: Elektrisk köksmaskin 78 Innehav: Spisfläkt 79 Innehav: Dammsugare 80 Innehav: Bastu 81 Innehav: Braskamin 82 Innehav: Släpkärra 83 Innehav: Motorgräsklippare 84 Innehav: Elektrisk rakapparat 85 Innehav: Brandvarnare 86 Innehav: Hund 87 Innehav: Katt 88 Intresse: Miljövårdsfrågor 89 Intresse: Hälsonyttig mat 90 Intresse: Sjukdomar och hälsa 91 Intresse: Bantningstips 92 Intresse: Hushålla ekonomiskt 93 Intresse: Energisparande 94 Intresse: Sociala rättigheter 95 Intresse: Skattefrågor 96 Intresse: Samlevnadsfrågor 97 Intresse: Vidareutbildning 98 Intresse: Religionsfrågor 99 Intresse: Arbetsmarknaden 100 Intresse: Villa/Eget hem 101 Intresse: Fritidshus 102 Intresse: Personbilar 103 Intresse: Heminredning 104 Intresse: Modenyheter 105 Intresse: Matvarunyheter 106 Intresse: Barnavård 107 Intresse: Skönhetsvård 108 Intresse: Stereoanläggningar 109 Intresse: Hushållsmaskiner 110 Intresse: Fotoutrustningar 111 Intresse: Motorcyklar 112 Intresse: Krukväxter 113 Intresse: Hårvård 114 Intresse: Hundar 115 Intresse: Katter 116 Intresse: Motionera 117 Intresse: Se på sport 118 Intresse: Laga mat 119 Intresse: Pröva nya maträtter 120 Intresse: Baka 121 Intresse: Ha gäster 122 Intresse: Köra bil 123 Intresse: Jobba med bilar 124 Intresse: Arbeta i trädgården 125 Intresse: Fotografera 126 Intresse: Smalfilma 127 Intresse: Sportfiska 128 Intresse: Popmusik 129 Intresse: Klassisk musik 130 Intresse: Gå på teater 131 Intresse: Gå på konstutställning 132 Intresse: Läsa böcker 133 Intresse: Läsa populärtidningar 134 Intresse: Sticka 135 Intresse: Sy kläder 136 Intresse: Handarbeta 137 Intresse: Träffa nya människor 138 Intresse: Snickra 139 Intresse: Måla hemma 140 Intresse: Jaga 141 Intresse: Friluftsliv 142 Intresse: Åka slalom 143 Intresse: Åka motorbåt 144 Intresse: Segla 145 Intresse: Campa 146 Intresse: Semestra utomlands 147 Intresse: Semestra i Sverige 148 Intresse: Pröva nya produkter 149 Intresse: Vara bortbjuden 150 Intresse: Gå på diskotek 151 Intresse: Gå på restaurang 152 Intresse: Gå på kvällskurser 153 Intresse: Windsurfing 154 Intresse: Köpa på postorder 155 Penningutlägg: Tips 156 Penningutlägg: Lotto 157 Penningutlägg: Penninglotter 158 Penningutlägg: V65 159 Penningutlägg: Bingo 160 Penningutlägg: Bensin 161 Penningutlägg: Kläder till Dig själv 162 Penningutlägg: Sportutrustning till Dig själv 163 Penningutlägg: Kosmetika/Skönhetsmedel 164 Penningutlägg: Nöjen 165 Penningutlägg: Utlandsresor under fritiden 166 Penningutlägg: Böcker 167 Penningutlägg: Tobak 168 Penningutlägg: Vin och sprit 169 Penningutlägg: Hälsokostartiklar 170 Penningutlägg: Möbler 171 Besöker affärer: ICA 172 Besöker affärer: Konsum 173 Besöker affärer: Vivo 174 Besöker affärer: Favör 175 Besöker affärer: Annan butik 176 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i Domus 177 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i NK 178 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i Åhlens 179 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i Obs 180 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i B & W(Bra, Wessels) 181 Varuhus och stormarknader: Domus (ej livsmedelsavdelning) 182 Varuhus och stormarknader: NK (ej livsmedelsavdelning) 183 Varuhus och stormarknader: Åhlens (ej livsmedelsavdelning) 184 Varuhus och stormarknader: Obs (ej livsmedelsavdelning) 185 Varuhus och stormarknader: B & W (ej livsmedelsavdelning) 186 Andra butiker: Hennes & Mauritz 187 Andra butiker: HerrMan/Kapp-Ahl 188 Andra butiker: Gulins 189 Andra butiker: Ikea 190 Andra butiker: Expert Foto 191 Andra butiker: Expert Radio/TV 192 Andra butiker: Järnia 193 Andra butiken: Färgsam 194 Andra butiker: Pressbyrån 195 Andra butiker: Annan kiosk 196 Andra butiker: Tobaksaffär 197 Andra butiker: Bar/Självservering 198 Andra butiker: MacDonald's 199 Andra butiker: Korvkiosk/Gatukök 200 Andra butiker: Bensinstation 201 Andra butiker: Postkontor 202 Andra butiker: Bankkontor 203 Andra butiker: Hälsokostbutik 204 Andra butiker: Apotek 205 Andra butiker: Blomsteraffär 206 Andra butiker: Byggmaterielaffär 207 Hur ofta: Reklamfilm på bio 208 Hur ofta: Reklam på taxi 209 Hur ofta: Reklam på idrottsplatser 210 Hur ofta: Tåg på sträckor över 10 mil 211 Hur ofta: Tunnelbana 212 Hur ofta: Taxi 213 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Aftonbladet 214 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Aftonbladet 215 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Expressen 216 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Expressen 217 Läsfrekvenser: Dagens Industri 218 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Dagens Nyheter 219 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Dagens Nyheter 220 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Svenska Dagbladet 221 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Svenska Dagbladet 222 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Göteborgs-Posten 223 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Göteborgs-Posten 224 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: GT 225 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: GT 226 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Kvällsposten 227 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Kvällsposten 228 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Arbetet 229 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Arbetet 230 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Skånska Dagbladet 231 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Skånska Dagbladet 232 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet 233 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet 234 Läsfrekvenser: Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 235 Läsfrekvenser: Norrköpings Tidningar 236 Läsfrekvenser: Nya Wermlands Tidningen 237 Läsfrekvenser: Upsala Nya Tidning 238 Läsfrekvenser: Vestmanlands Läns Tidning 239 Läsfrekvenser: Östgöta Correspondenten 240 Läsfrekvenser: Allas veckotidning 241 Läsfrekvenser: Allers 242 Läsfrekvenser: Hemmets Journal 243 Läsfrekvenser: Hemmets Veckotidning 244 Läsfrekvenser: Året Runt 245 Läsfrekvenser: Husmodern 246 Läsfrekvenser: Hänt i veckan 247 Läsfrekvenser: Saxons 248 Läsfrekvenser: Dam 249 Läsfrekvenser: Damernas 250 Läsfrekvenser: Femina Månadens Magasin 251 Läsfrekvenser: ICA-Kuriren 252 Läsfrekvenser: Kvinna 253 Läsfrekfenser: Frida 254 Läsfrekvenser: Veckans Novell 255 Läsfrekvenser: OKEJ 256 Läsfrekvenser: Starlet 257 Läsfrekvenser: Veckorevyn 258 Läsfrekvenser: Det Bästa 259 Läsfrekvenser: Land 260 Läsfrekvenser: Röster i Radio & TV 261 Läsfrekvenser: Vi 262 Läsfrekvenser: Vi Föräldrar 263 Läsfrekvenser: Allt om mat 264 Läsfrekvenser: Glad i mat 265 Läsfrekvenser: Hälsa 266 Läsfrekvenser: Må Bra 267 Läsfrekvenser: Antik & Auktion 268 Läsfrekvenser: Journalen 269 Läsfrekvenser: Bo Bra 270 Läsfrekvenser: Sköna Hem 271 Läsfrekvenser: Vår Bostad 272 Läsfrekvenser: Fotboll 273 Läsfrekvenser: Lektyr 274 Läsfrekvenser: Stopp 275 Läsfrekvenser: Fib Aktuellt 276 Läsfrekvenser: Allt om MC 277 Läsfrekvenser: MC-Nytt 278 Läsfrekvenser: Bilsport 279 Läsfrekvenser: Teknikens Värld 280 Läsfrekvenser: Wheel Drive 281 Läsfrekvenser: Power Magazine 282 Läsfrekvenser: Start & Speed 283 Läsfrekvenser: Trailer 284 Läsfrekvenser: Motor 285 Läsfrekvenser: Vi bilägare 286 Läsfrekvenser: Båtnytt 287 Läsfrekvenser: På Kryss 288 Läsfrekvenser: Båtägare 289 Läsfrekvenser: Hund 290 Läsfrekvenser: Jakt & Vapen 291 Läsfrekvenser: Jaktmarker & Fiskevatten 292 Läsfrekvenser: Svensk Jakt 293 Läsfrekvenser: Turist 294 Läsfrekvenser: Foto 295 Läsfrekvenser: Elektronik 296 Läsfrekvenser: Illustrerad vetenskap 297 Läsfrekvenser: Ny Teknik 298 Läsfrekvenser: Byggnadsarbetaren 299 Läsfrekvenser: Fabriksarbetaren 300 Läsfrekvenser: Kommunal Arbetaren 301 Läsfrekvenser: LO Tidningen 302 Läsfrekvenser: Metallarbetaren 303 Läsfrekvenser: mål och medel 304 Läsfrekvenser: Sia 305 Läsfrekvenser: Statsanställd 306 Läsfrekvenser: Transportarbetaren 307 Läsfrekvenser: HTF tidningen 308 Läsfrekvenser: SIF 309 Läsfrekvenser: SKTF 310 Läsfrekvenser: TCO tidningen 311 Läsfrekvenser: Statstjänstemannen 312 Läsfrekvenser: Affärsvärlden 313 Läsfrekvenser: Veckans Affärer 314 Läsfrekvenser: Ledarskap 315 Läsfrekvenser: Aktiespararen 316 Läsfrekvenser: Dina Pengar 317 Läsfrekvenser: Privata Affärer 318 Läsfrekvenser: Sunt 319 Läsfrekvenser: Agent X9 320 Läsfrekvenser: Buster 321 Läsfrekvenser: Fantomen 322 Läsfrekvenser: Kalle Anka 323 Läsfrekvenser: Knasen 324 Läsfrekvenser: Fridolf 325 Läsfrekvenser: 91:an 326 Läsfrekvenser: Seriemagasinet 327 Affischpelare 328 Affischtavlor 329 Baksidesskyltar 330 Sidoskyltar 331 Förarplatsskyltar 332 Inköpsvanor: Andel egna inköp 333 Inköpsvanor: Andel egna inköp av livsmedel i Konsum/Servus/Domus/Obs 334 Inköpsvanor: Är någon familjemedlem medlem i Konsum? 335 Jag köper: Skönhetsartiklar 336 Jag köper: Tandkräm 337 Jag köper: Tvål 338 Jag köper: Maskindiskmedel 339 Jag köper: Handdiskmedel 340 Jag köper: Rengöringsmedel 341 Jag köper: Tvättmedel 342 Jag köper: Golvvårdsmedel 343 Jag köper: Kaffe 344 Jag köper: Öl

VAR 1 SSD STUDY NR 0424              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0424


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 SVERIGE NU OMGÅNG Loc 14 width 1 Sverige Nu omgång 1591 1. Sverige Nu P-6001 (10/03 1986 - 26/05 1986) 1598 2. Sverige Nu P-6002 (09/04 1986 - 12/06 1986) 1658 3. Sverige Nu P-6003 (23/04 1986 - 25/06 1986) 1813 8. Sverige Nu P-5008 (06/02 1986 - 20/03 1986) 1605 9. Sverige Nu P-5410 Skåne
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 15 width 1 Bortfallsvikt 7854 1. Svarat utan påminnelse 106 2. Svarat efter första påminnelsen 305 3. Svarat efter andra påminnelsen
VAR 7 A-REGION Loc 16 width 2 MD=99 A-region 1062 01. Stockholm/Södertälje 29 02. Norrtälje 45 03. Enköping 137 04. Uppsala 58 05. Nyköping 51 06. Katrineholm 85 07. Eskilstuna 73 08. Mjölby/Motala 132 09. Linköping 123 10. Norrköping 120 11. Jönköping 29 12. Tranås 81 13. Eksjö/Nässjö/Vetlanda 55 14. Värnamo 36 15. Ljungby 111 16. Växjö 35 17. Västervik 32 18. Hultsfred/Vimmerby 42 19. Oskarshamn 105 20. Kalmar/Nybro 47 21. Visby 62 22. Karlskrona 47 23. Karlshamn 231 24. Kristianstad 171 25. Hässleholm 127 26. Ängelholm 500 27. Helsingborg/Landskrona 1045 28. Malmö/Lund/Trelleborg 222 29. Ystad/Simrishamn 116 30. Eslöv 77 31. Halmstad 70 32. Falkenberg/Varberg 560 33. Göteborg/Alingsås 96 34. Uddevalla 88 35. Trollhättan/Vänersborg 142 36. Borås 66 37. Lidköping/Skara 40 38. Falköping 57 39. Skövde 33 40. Mariestad 37 41. Kristinehamn/Filipstad 117 42. Karlstad 35 43. Säffle/Åmål 29 44. Arvika 165 45. Örebro 43 46. Karlskoga 38 47. Lindesberg 124 48. Västerås 42 49. Köping 22 50. Fagersta 26 51. Sala 136 52. Borlänge/Falun 35 53. Avesta/Hedemora 34 54. Ludvika 43 55. Mora 158 56. Gävle/Sandviken 63 57. Bollnäs/Söderhamn 53 58. Hudiksvall/Ljusdal 107 59. Sundsvall 42 60. Härnösand/Kramfors 23 61. Sollefteå 51 62. Örnsköldsvik 136 63. Östersund 111 64. Umeå 82 65. Skellefteå 41 66. Lycksele 51 67. Piteå 90 68. Luleå/Boden 34 69. Haparanda/Kalix 55 70. Kiruna/Gällivare 4 99. Uppgift saknas
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 MD=99 Födelseår 1 11. 15. . . 71. 3 99. Uppgift saknas Kod: 11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 1 37 101 120 119 119 140 155 142 151 147 124 116 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 118 146 115 123 132 155 116 102 122 108 147 167 150 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 142 135 166 179 181 186 186 209 186 193 174 135 164 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 143 154 178 126 141 144 146 139 164 144 146 168 154 Kod: 66 67 68 69 70 71 99 Frek: 169 162 174 200 172 29 3
VAR 9 LÄN Loc 20 width 2 MD=99 Län 1092 01. Stockholms stad 209 03. Uppsala län 194 04. Södermanlands län 331 05. Östergötlands län 270 06. Jönköpings län 147 07. Kronobergs län 214 08. Kalmar län 47 09. Gotlands län 109 10. Blekinge län 692 11. Kristianstads län 1720 12. Malmöhus län 184 13. Hallands län 541 14. Göteborgs o. Bohus län 326 15. Älvsborgs län 214 16. Skaraborgs län 195 17. Värmlands län 246 18. Örebro län 213 19. Västmanlands län 246 20. Kopparbergs län 248 21. Gävleborgs län 223 22. Västernorrlands län 136 23. Jämtlands län 233 24. Västerbottens län 229 25. Norrbottens län 6 99. Uppgift saknas
VAR 10 KOMMUN Loc 22 width 4 MD=9999 24 0114. Upplands-Väsby 15 0115. Vallentuna 18 0117. Österåker 14 0120. Värmdö 46 0123. Järfälla 14 0125. Ekerö 44 0126. Huddinge 39 0127. Botkyrka 12 0128. Salem 36 0136. Haninge 26 0138. Tyresö 13 0139. Upplands-Bro 44 0160. Täby 23 0162. Danderyd 40 0163. Sollentuna 414 0180. Stockholm 68 0181. Södertälje 38 0182. Nacka 23 0183. Sundbyberg 29 0184. Solna 35 0186. Lidingö 5 0187. Vaxholm 29 0188. Norrtälje 23 0191. Sigtuna 19 0192. Nynäshamn 13 0305. Håbo 9 0319. Älvkarleby 17 0360. Tierp 122 0380. Uppsala 32 0381. Enköping 16 0382. Östhammar 10 0428. Vingåker 47 0480. Nyköping 11 0481. Oxelösund 13 0482. Flen 28 0483. Katrineholm 67 0484. Eskilstuna 18 0486. Strängnäs 5 0509. Ödeshög 3 0512. Ydre 8 0513. Kinda 6 0560. Boxholm 11 0561. Åtvidaberg 20 0562. Finspång 7 0563. Valdemarsvik 113 0580. Linköping 89 0581. Norrköping 7 0582. Söderköping 31 0583. Motala 5 0584. Vadstena 26 0586. Mjölby 8 0604. Aneby 9 0617. Gnosjö 24 0662. Gislaved 13 0665. Vaggeryd 96 0680. Jönköping 26 0682. Nässjö 22 0683. Värnamo 11 0684. Sävsjö 26 0685. Vetlanda 17 0686. Eksjö 18 0687. Tranås 11 0760. Uppvidinge 6 0761. Lessebo 9 0763. Tingsryd 19 0764. Alvesta 12 0765. Älmhult 10 0767. Markaryd 54 0780. Växjö 26 0781. Ljungby 6 0821. Högsby 6 0834. Torsås 8 0840. Mörbylånga 15 0860. Hultsfred 11 0861. Mönsterås 10 0862. Emmaboda 50 0880. Kalmar 21 0881. Nybro 25 0882. Oskarshamn 35 0883. Västervik 17 0884. Vimmerby 10 0885. Borgholm 47 0980. Gotland 13 1060. Olofström 44 1080. Karlskrona 18 1081. Ronneby 21 1082. Karlshamn 13 1083. Sölvesborg 39 1121. Östra Göinge 21 1137. Örkelljunga 34 1160. Tomelilla 25 1162. Bromölla 26 1163. Osby 17 1165. Perstorp 38 1166. Klippan 35 1167. Åstorp 33 1168. Båstad 168 1180. Kristianstad 55 1181. Simrishamn 73 1182. Ängelholm 128 1183. Hässleholm 0 1207. Färs 24 1214. Svalöv 1 1227. 38 1230. Staffanstorp 33 1231. Burlöv 66 1233. Vellinge 29 1260. Bjuv 47 1261. Kävlinge 43 1262. Lomma 44 1263. Svedala 35 1264. Skurup 35 1265. Sjöbo 33 1266. Hörby 26 1267. Höör 485 1280. Malmö 208 1281. Lund 77 1282. Landskrona 249 1283. Helsingborg 46 1284. Höganäs 57 1285. Eslöv 62 1286. Ystad 82 1287. Trelleborg 6 1315. Hylte 59 1380. Halmstad 12 1381. Laholm 35 1382. Falkenberg 35 1383. Varberg 36 1384. Kungsbacka 15 1401. Härryda 22 1402. Partille 7 1407. Öckerö 11 1415. Stenungsund 10 1419. Tjörn 14 1421. Orust 9 1427. Sotenäs 5 1430. Munkedal 12 1435. Tanum 311 1480. Göteborg 48 1481. Mölndal 25 1482. Kungälv 13 1484. Lysekil 30 1485. Uddevalla 9 1486. Strömstad 6 1504. Dals Ed 4 1507. Färgelanda 18 1521. Ale 26 1524. Lerum 9 1527. Vårgårda 14 1552. Tranemo 10 1560. 5 1561. Mellerud 9 1562. Lilla Edet 25 1563. Mark 8 1565. Svenljunga 7 1566. Herrljunga 28 1580. Vänersborg 40 1581. Trollhättan 22 1582. Alingsås 72 1583. Borås 16 1584. Ulricehamn 7 1585. Åmål 6 1602. Grästorp 6 1603. Essunga 1 1612. 3 1622. Mullsjö 8 1623. Habo 5 1637. Karlsborg 3 1643. Gullspång 13 1660. Vara 5 1661. Götene 8 1662. Tibro 9 1663. Töreboda 21 1680. Mariestad 26 1681. Lidköping 16 1682. Skara 36 1683. Skövde 8 1684. Hjo 12 1685. Tidaholm 28 1686. Falköping 6 1715. Kil 5 1730. Eda 10 1737. Torsby 5 1760. Storfors 6 1761. Hammarö 4 1762. Munkfors 10 1763. Forshaga 7 1764. Grums 8 1765. Årjäng 7 1766. Sunne 59 1780. Karlstad 21 1781. Kristinehamn 11 1782. Filipstad 8 1783. Hagfors 16 1784. Arvika 12 1785. Säffle 9 1860. Laxå 19 1861. Hallsberg 11 1862. Degerfors 9 1863. Hällefors 1 1864. Ljusnarsberg 113 1880. Örebro 15 1881. Kumla 9 1882. Askersund 32 1883. Karlskoga 9 1884. Nora 19 1885. Lindesberg 4 1904. Skinnskatteberg 11 1907. Surahammar 11 1917. Heby 9 1960. Kungsör 17 1961. Hallstahammar 6 1962. Norberg 96 1980. Västerås 15 1981. Sala 12 1982. Fagersta 25 1983. Köping 7 1984. Arboga 1 2020. 6 2021. Vansbro 10 2023. Malung 8 2026. Gagnef 11 2029. Leksand 7 2031. Rättvik 9 2034. Orsa 7 2039. Älvdalen 14 2061. Smedjebacken 16 2062. Mora 50 2080. Falun 40 2081. Borlänge 13 2082. Säter 13 2083. Hedemora 21 2084. Avesta 20 2085. Ludvika 1 2101. Ockelbo 11 2104. Hofors 13 2121. Ovanåker 8 2132. Nordanstig 17 2161. Ljusdal 83 2180. Gävle 37 2181. Sandviken 22 2182. Söderhamn 28 2183. Bollnäs 28 2184. Hudiksvall 11 2260. Ånge 15 2262. Timrå 21 2280. Härnösand 81 2281. Sundsvall 21 2282. Kramfors 23 2283. Sollefteå 51 2284. Örnsköldsvik 9 2303. Ragunda 11 2305. Bräcke 15 2309. Krokom 19 2313. Strömsund 6 2321. Åre 7 2326. Berg 10 2361. Härjedalen 59 2380. Östersund 7 2401. Nordmaling 2 2403. Bjurholm 7 2404. Vindeln 9 2409. Robertsfors 7 2417. Norsjö 5 2418. Malå 6 2421. Storuman 4 2422. Sorsele 3 2425. Dorotea 9 2460. Vännäs 9 2462. Vilhelmina 6 2463. Åsele 76 2480. Umeå 13 2481. Lycksele 70 2482. Skellefteå 8 2505. Arvidsjaur 4 2506. Arjeplog 8 2510. Jokkmokk 5 2513. Överkalix 12 2514. Kalix 7 2518. Övertorneå 9 2521. Pajala 20 2523. Gällivare 9 2560. Älvsbyn 57 2580. Luleå 32 2581. Piteå 23 2582. Boden 9 2583. Haparanda 26 2584. Kiruna 8 9999. Uppgift saknas
VAR 11 TIDNING 1 24 Loc 26 width 3 MD= 0 or GE 999 24 Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Inga nr". 24.1 Tidning 1 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar. fullständig tidningslist 61 001. Alingsås Tidning (3) 213 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 18 003. Arboga Tidning (5) 12 004. Arvika Nyheter (3) 5 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 61 006. Barometern (6) 6 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 10 008. Bergslagsposten (6) 66 009. Blekinge Läns Tidning (6) 238 010. Bohusläningen (6) 4 011. Borlänge Tidning (6) 61 012. Borås Tidning (6) 26 013. Bärgslagbladet (5) 57 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 218 015. Dala-Demokraten (6) 36 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 60 017. Enköpings-Posten (5) 23 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 8 019. Fagersta-Posten (3) 55 020. Falköpings Tidning (4) 27 021. Falu-Kuriren (6) 5 022. Filipstads Tidning (3) 154 023. Folkbladet (6) 151 024. Folket (6) 3 025. Fryksdalsbygden (2) 27 026. Gefle Dagblad (6) 4 027. Gotlands Allehanda (6) 55 028. Gotlandas Tidningar (6) 151 029. Hallands Nyheter (6) 113 030. Hallandsposten (6) 1 031. Haparanda Bladet (3) 450 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 8 033. Hjo Tidning (2) 8 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 87 035. Hälsinge Kuriren (6) 57 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 7 037. Karlshamns Allehanda (6) 13 038. Karlskoga Tidning (6) 16 039. Katrineholms-Kuriren (6) 261 040. Kristianstadsbladet (6) 148 041. Kronobergaren (6) 8 042. Laholms Tidning (6) 10 043. Lilla Edet-Posten (4) 2 044. Ljusdals-Posten (4) 3 045. Ljusnan (6) 2 046. Ludvika Tidning (4) 0 047. Lysekilsposten (4) 89 048. Länstidningen Södertälje (5) 147 049. Länstidningen, Östersund (6) 29 050. Mariestads-Tidningen (5) 103 051. Mellersta Skåne (6) 2 052. Mora Tidning (3) 18 053. Motala Tidning (6) 187 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 23 055. Norra Halland (2) 96 056. Norra Skåne (6) 20 057. Norra Västerbotten (6) 11 058. Norrbottens-Kuriren (6) 201 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 116 060. Norrtelje Tidning (5) 7 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 36 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 87 063. Nya Norrland (6) 27 064. Nynäshamns-Posten (2) 56 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 12 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 39 067. Piteå-Tidningen (6) 2 068. Provinstidningen Dalsland (3) 21 069. Sala Allehanda (6) 34 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 10 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 2 072. Skövde Nyheter (6) 149 073. Skånska Dagbladet (6) 19 074. Smålands Dagblad (6) 141 075. Smålands Folkblad (6) 32 076. Smålands Posten (6) 23 077. Smålands Tidningen (6) 11 078. Smålänningen (5) 4 079. Strömstads Tidning (3) 42 080. Sundsvalls Tidning (6) 153 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 8 082. Säffle-Tidningen (3) 59 083. Södermanlands Nyheter (6) 0 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 3 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 16 086. Tranås Tidning (6) 3 087. Tranås Posten (6) 164 088. Trelleborgs Allehanda (6) 11 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 4 090. Ulricehamns Tidning (3) 9 091. Vetlanda-Posten (6) 4 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 200 093. Värmlands Folkblad (6) 18 094. Värnamo Nyheter (4) 153 096. Västerbottens Folkblad (6) 12 097. Västerbottens-Kuriren (6) 9 098. Västernorrlands Allehanda (6) 7 099. Västerviks-Tidningen (6) 0 100. Västgötabladet (4) 118 101. Västgöta-Demokraten (6) 217 102. Ystads Allehanda (6) 2 103. Ölandsbladet (3) 202 104. Örebro-Kuriren (6) 7 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 10 106. Östersunds-Posten (6) 111 107. Östgöten (6) 80 108. Östra Småland (6) 52 109. Västerviks-Demokraten (6) 38 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 31 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 39 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 54 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 30 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 44 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 10 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 46 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 30 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 46 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 45 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 54 122. 'DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 36 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 31 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 15 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 19 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 4 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 15 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 5 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 32 130. Söder-Posten (45) (G) 27 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 12 132. Söder-Kuriren (11) (G) 86 133. Storstaden (20) (G) 7 134. Ultra (6) (G) 999 000. Frågan ej tillämplig 73 999. Uppgift saknas
VAR 12 LÄSFREKVENSER TIDN 1 24 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 24.1.a Läsfrekvenser: Tidning 1 <Se F.24 för fullständig frågetext> 3 1. Inga nr 2724 2. Nästan inga nr 897 3. C:a ett nr av fyra 335 4. C:a två nr av fyra 226 5. C:a tre nr av fyra 659 6. Nästan alla nr 2350 7. Alla nr 998 0. Frågan ej tillämplig 73 9. Uppgift saknas
VAR 13 TIDNING 2 24 Loc 30 width 3 MD= 0 or GE 999 24.2 Tidning 2 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 8 13 001. Alingsås Tidning (3) 3 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 15 003. Arboga Tidning (5) 42 004. Arvika Nyheter (3) 38 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 107 006. Barometern (6) 16 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 60 008. Bergslagsposten (6) 87 009. Blekinge Läns Tidning (6) 32 010. Bohusläningen (6) 61 011. Borlänge Tidning (6) 125 012. Borås Tidning (6) 27 013. Bärgslagbladet (5) 7 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 30 015. Dala-Demokraten (6) 58 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 15 017. Enköpings-Posten (5) 79 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 9 019. Fagersta-Posten (3) 15 020. Falköpings Tidning (4) 75 021. Falu-Kuriren (6) 13 022. Filipstads Tidning (3) 5 023. Folkbladet (6) 19 024. Folket (6) 14 025. Fryksdalsbygden (2) 98 026. Gefle Dagblad (6) 40 027. Gotlands Allehanda (6) 9 028. Gotlandas Tidningar (6) 35 029. Hallands Nyheter (6) 116 030. Hallandsposten (6) 5 031. Haparanda Bladet (3) 65 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 10 033. Hjo Tidning (2) 45 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 33 035. Hälsinge Kuriren (6) 101 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 11 037. Karlshamns Allehanda (6) 26 038. Karlskoga Tidning (6) 29 039. Katrineholms-Kuriren (6) 70 040. Kristianstadsbladet (6) 1 041. Kronobergaren (6) 21 042. Laholms Tidning (6) 8 043. Lilla Edet-Posten (4) 8 044. Ljusdals-Posten (4) 20 045. Ljusnan (6) 14 046. Ludvika Tidning (4) 47 047. Lysekilsposten (4) 25 048. Länstidningen Södertälje (5) 27 049. Länstidningen, Östersund (6) 20 050. Mariestads-Tidningen (5) 45 051. Mellersta Skåne (6) 11 052. Mora Tidning (3) 40 053. Motala Tidning (6) 267 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 19 055. Norra Halland (2) 119 056. Norra Skåne (6) 92 057. Norra Västerbotten (6) 116 058. Norrbottens-Kuriren (6) 25 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 22 060. Norrtelje Tidning (5) 15 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 24 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 45 063. Nya Norrland (6) 9 064. Nynäshamns-Posten (2) 11 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 25 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 50 067. Piteå-Tidningen (6) 7 068. Provinstidningen Dalsland (3) 20 069. Sala Allehanda (6) 59 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 36 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 28 072. Skövde Nyheter (6) 219 073. Skånska Dagbladet (6) 19 074. Smålands Dagblad (6) 14 075. Smålands Folkblad (6) 86 076. Smålands Posten (6) 19 077. Smålands Tidningen (6) 21 078. Smålänningen (5) 9 079. Strömstads Tidning (3) 82 080. Sundsvalls Tidning (6) 20 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 17 082. Säffle-Tidningen (3) 33 083. Södermanlands Nyheter (6) 3 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 6 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 4 086. Tranås Tidning (6) 13 087. Tranås Posten (6) 24 088. Trelleborgs Allehanda (6) 27 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 3 090. Ulricehamns Tidning (3) 10 091. Vetlanda-Posten (6) 11 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (6) 22 094. Värnamo Nyheter (4) 71 096. Västerbottens Folkblad (6) 71 097. Västerbottens-Kuriren (6) 37 098. Västernorrlands Allehanda (6) 32 099. Västerviks-Tidningen (6) 6 100. Västgötabladet (4) 8 101. Västgöta-Demokraten (6) 79 102. Ystads Allehanda (6) 9 103. Ölandsbladet (3) 35 104. Örebro-Kuriren (6) 16 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 66 106. Östersunds-Posten (6) 72 107. Östgöten (6) 34 108. Östra Småland (6) 14 109. Västerviks-Demokraten (6) 24 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 17 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 18 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 23 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 13 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 3 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 10 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 22 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 7 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 16 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 13 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 8 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 9 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 65 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 46 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 48 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 40 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 37 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 22 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 75 130. Söder-Posten (45) (G) 77 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 17 132. Söder-Kuriren (11) (G) 164 133. Storstaden (20) (G) 18 134. Ultra (6) (G) 3254 000. Frågan ej tillämplig 73 999. Uppgift saknas
VAR 14 LÄSFREKVENSER TIDN 2 24 Loc 33 width 1 MD=0 or GE 9 24.2a Läsfrekvenser: Tidning 2 <Se F.24 för fullständig frågetext> 2 1. Inga nr 1871 2. Nästan inga nr 633 3. C:a ett nr av fyra 246 4. C:a två nr av fyra 179 5. C:a tre nr av fyra 487 6. Nästan alla nr 1518 7. Alla nr 3256 0. Frågan ej tillämplig 73 9. Uppgift saknas
VAR 15 TIDNING 3 24 Loc 34 width 3 MD= 0 or GE 999 24.3 Tidning 3 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 8 2 001. Alingsås Tidning (3) 2 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 6 003. Arboga Tidning (5) 1 004. Arvika Nyheter (3) 10 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 34 006. Barometern (6) 16 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 9 008. Bergslagsposten (6) 24 009. Blekinge Läns Tidning (6) 8 010. Bohusläningen (6) 18 011. Borlänge Tidning (6) 21 012. Borås Tidning (6) 12 013. Bärgslagbladet (5) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 3 015. Dala-Demokraten (6) 29 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 3 017. Enköpings-Posten (5) 23 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 11 019. Fagersta-Posten (3) 12 020. Falköpings Tidning (4) 88 021. Falu-Kuriren (6) 9 022. Filipstads Tidning (3) 2 023. Folkbladet (6) 1 024. Folket (6) 11 025. Fryksdalsbygden (2) 30 026. Gefle Dagblad (6) 10 027. Gotlands Allehanda (6) 2 028. Gotlandas Tidningar (6) 33 029. Hallands Nyheter (6) 20 030. Hallandsposten (6) 25 031. Haparanda Bladet (3) 28 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 3 033. Hjo Tidning (2) 21 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 9 035. Hälsinge Kuriren (6) 27 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 22 037. Karlshamns Allehanda (6) 13 038. Karlskoga Tidning (6) 15 039. Katrineholms-Kuriren (6) 32 040. Kristianstadsbladet (6) 1 041. Kronobergaren (6) 21 042. Laholms Tidning (6) 8 043. Lilla Edet-Posten (4) 23 044. Ljusdals-Posten (4) 19 045. Ljusnan (6) 8 046. Ludvika Tidning (4) 9 047. Lysekilsposten (4) 9 048. Länstidningen Södertälje (5) 6 049. Länstidningen, Östersund (6) 10 050. Mariestads-Tidningen (5) 28 051. Mellersta Skåne (6) 33 052. Mora Tidning (3) 20 053. Motala Tidning (6) 70 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 19 055. Norra Halland (2) 61 056. Norra Skåne (6) 46 057. Norra Västerbotten (6) 56 058. Norrbottens-Kuriren (6) 5 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 6 060. Norrtelje Tidning (5) 6 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 15 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 9 063. Nya Norrland (6) 1 064. Nynäshamns-Posten (2) 2 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 20 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 11 067. Piteå-Tidningen (6) 7 068. Provinstidningen Dalsland (3) 18 069. Sala Allehanda (6) 31 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 37 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 25 072. Skövde Nyheter (6) 125 073. Skånska Dagbladet (6) 22 074. Smålands Dagblad (6) 4 075. Smålands Folkblad (6) 46 076. Smålands Posten (6) 8 077. Smålands Tidningen (6) 35 078. Smålänningen (5) 9 079. Strömstads Tidning (3) 43 080. Sundsvalls Tidning (6) 1 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 10 082. Säffle-Tidningen (3) 20 083. Södermanlands Nyheter (6) 7 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 14 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 5 086. Tranås Tidning (6) 4 087. Tranås Posten (6) 12 088. Trelleborgs Allehanda (6) 23 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 18 090. Ulricehamns Tidning (3) 14 091. Vetlanda-Posten (6) 10 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 1 093. Värmlands Folkblad (6) 24 094. Värnamo Nyheter (4) 16 096. Västerbottens Folkblad (6) 69 097. Västerbottens-Kuriren (6) 34 098. Västernorrlands Allehanda (6) 19 099. Västerviks-Tidningen (6) 10 100. Västgötabladet (4) 1 101. Västgöta-Demokraten (6) 36 102. Ystads Allehanda (6) 22 103. Ölandsbladet (3) 6 104. Örebro-Kuriren (6) 20 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 39 106. Östersunds-Posten (6) 9 107. Östgöten (6) 14 108. Östra Småland (6) 6 109. Västerviks-Demokraten (6) 4 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 13 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 11 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 8 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 5 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 2 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 0 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 4 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 0 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 4 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 7 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 9 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 2 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 10 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 26 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 18 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 9 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 12 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 5 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 52 130. Söder-Posten (45) (G) 39 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 21 132. Söder-Kuriren (11) (G) 217 133. Storstaden (20) (G) 49 134. Ultra (6) (G) 5624 000. Frågan ej tillämplig 73 999. Uppgift saknas
VAR 16 LÄSFREKVENSER TIDN 3 24 Loc 37 width 1 MD=0 or GE 9 24.3a Läsfrekvenser: Tidning 3 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1 1. Inga nr 1143 2. Nästan inga nr 307 3. C:a ett nr av fyra 140 4. C:a två nr av fyra 89 5. C:a tre nr av fyra 240 6. Nästan alla nr 648 7. Alla nr 5624 0. Frågan ej tillämplig 73 9. Uppgift saknas
VAR 17 TIDNING 4 24 Loc 38 width 3 MD= 0 or GE 999 24.3 Tidning 3 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 8 2 001. Alingsås Tidning (3) 0 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 0 003. Arboga Tidning (5) 0 004. Arvika Nyheter (3) 0 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 12 006. Barometern (6) 9 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 7 008. Bergslagsposten (6) 14 009. Blekinge Läns Tidning (6) 2 010. Bohusläningen (6) 5 011. Borlänge Tidning (6) 5 012. Borås Tidning (6) 7 013. Bärgslagbladet (5) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 1 015. Dala-Demokraten (6) 7 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 1 017. Enköpings-Posten (5) 2 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 4 019. Fagersta-Posten (3) 2 020. Falköpings Tidning (4) 25 021. Falu-Kuriren (6) 2 022. Filipstads Tidning (3) 1 023. Folkbladet (6) 3 024. Folket (6) 3 025. Fryksdalsbygden (2) 23 026. Gefle Dagblad (6) 6 027. Gotlands Allehanda (6) 0 028. Gotlandas Tidningar (6) 9 029. Hallands Nyheter (6) 18 030. Hallandsposten (6) 3 031. Haparanda Bladet (3) 7 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 2 033. Hjo Tidning (2) 13 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 1 035. Hälsinge Kuriren (6) 5 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 9 037. Karlshamns Allehanda (6) 1 038. Karlskoga Tidning (6) 7 039. Katrineholms-Kuriren (6) 14 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (6) 15 042. Laholms Tidning (6) 2 043. Lilla Edet-Posten (4) 11 044. Ljusdals-Posten (4) 23 045. Ljusnan (6) 8 046. Ludvika Tidning (4) 6 047. Lysekilsposten (4) 6 048. Länstidningen Södertälje (5) 3 049. Länstidningen, Östersund (6) 2 050. Mariestads-Tidningen (5) 11 051. Mellersta Skåne (6) 9 052. Mora Tidning (3) 1 053. Motala Tidning (6) 39 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 5 055. Norra Halland (2) 36 056. Norra Skåne (6) 8 057. Norra Västerbotten (6) 35 058. Norrbottens-Kuriren (6) 2 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 4 060. Norrtelje Tidning (5) 7 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 9 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 2 063. Nya Norrland (6) 1 064. Nynäshamns-Posten (2) 0 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 12 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 4 067. Piteå-Tidningen (6) 9 068. Provinstidningen Dalsland (3) 3 069. Sala Allehanda (6) 17 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 36 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 15 072. Skövde Nyheter (6) 63 073. Skånska Dagbladet (6) 9 074. Smålands Dagblad (6) 0 075. Smålands Folkblad (6) 28 076. Smålands Posten (6) 16 077. Smålands Tidningen (6) 17 078. Smålänningen (5) 9 079. Strömstads Tidning (3) 16 080. Sundsvalls Tidning (6) 0 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 2 082. Säffle-Tidningen (3) 6 083. Södermanlands Nyheter (6) 14 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 10 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 4 086. Tranås Tidning (6) 6 087. Tranås Posten (6) 3 088. Trelleborgs Allehanda (6) 16 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 9 090. Ulricehamns Tidning (3) 5 091. Vetlanda-Posten (6) 10 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 1 093. Värmlands Folkblad (6) 21 094. Värnamo Nyheter (4) 0 095. 5 096. Västerbottens Folkblad (6) 35 097. Västerbottens-Kuriren (6) 18 098. Västernorrlands Allehanda (6) 8 099. Västerviks-Tidningen (6) 9 100. Västgötabladet (4) 0 101. Västgöta-Demokraten (6) 22 102. Ystads Allehanda (6) 5 103. Ölandsbladet (3) 3 104. Örebro-Kuriren (6) 14 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 23 106. Östersunds-Posten (6) 4 107. Östgöten (6) 6 108. Östra Småland (6) 1 109. Västerviks-Demokraten (6) 0 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 2 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 6 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 6 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 1 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 1 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 0 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 0 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 1 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 0 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 2 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 2 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 0 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 9 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 5 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 8 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 7 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 1 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 2 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 22 130. Söder-Posten (45) (G) 21 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 17 132. Söder-Kuriren (11) (G) 88 133. Storstaden (20) (G) 43 134. Ultra (6) (G) 6957 000. Frågan ej tillämplig 73 999. Uppgift saknas
VAR 18 LÄSFREKVENSER TIDN 4 24 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 24.4a Läsfrekvenser: Tidning 4 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 636 2. Nästan inga nr 153 3. C:a ett nr av fyra 62 4. C:a två nr av fyra 33 5. C:a tre nr av fyra 99 6. Nästan alla nr 252 7. Alla nr 6957 0. Frågan ej tillämplig 73 9. Uppgift saknas
VAR 19 TIDNING 5 24 Loc 42 width 3 MD= 0 or GE 999 24.5 Tidning 5 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 8 1 001. Alingsås Tidning (3) 1 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 1 003. Arboga Tidning (5) 2 004. Arvika Nyheter (3) 1 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 5 006. Barometern (6) 6 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 0 008. Bergslagsposten (6) 6 009. Blekinge Läns Tidning (6) 0 010. Bohusläningen (6) 3 011. Borlänge Tidning (6) 2 012. Borås Tidning (6) 2 013. Bärgslagbladet (5) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 0 015. Dala-Demokraten (6) 3 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 0 017. Enköpings-Posten (5) 5 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 1 019. Fagersta-Posten (3) 2 020. Falköpings Tidning (4) 11 021. Falu-Kuriren (6) 0 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 0 024. Folket (6) 1 025. Fryksdalsbygden (2) 5 026. Gefle Dagblad (6) 1 027. Gotlands Allehanda (6) 0 028. Gotlandas Tidningar (6) 2 029. Hallands Nyheter (6) 7 030. Hallandsposten (6) 4 031. Haparanda Bladet (3) 3 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 1 033. Hjo Tidning (2) 6 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 1 035. Hälsinge Kuriren (6) 5 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 0 037. Karlshamns Allehanda (6) 1 038. Karlskoga Tidning (6) 4 039. Katrineholms-Kuriren (6) 9 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (6) 7 042. Laholms Tidning (6) 2 043. Lilla Edet-Posten (4) 5 044. Ljusdals-Posten (4) 17 045. Ljusnan (6) 3 046. Ludvika Tidning (4) 4 047. Lysekilsposten (4) 1 048. Länstidningen Södertälje (5) 0 049. Länstidningen, Östersund (6) 1 050. Mariestads-Tidningen (5) 3 051. Mellersta Skåne (6) 2 052. Mora Tidning (3) 1 053. Motala Tidning (6) 13 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 3 055. Norra Halland (2) 16 056. Norra Skåne (6) 4 057. Norra Västerbotten (6) 9 058. Norrbottens-Kuriren (6) 1 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 4 060. Norrtelje Tidning (5) 2 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 3 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 1 063. Nya Norrland (6) 0 064. Nynäshamns-Posten (2) 0 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 5 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 1 067. Piteå-Tidningen (6) 3 068. Provinstidningen Dalsland (3) 6 069. Sala Allehanda (6) 11 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 15 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 18 072. Skövde Nyheter (6) 32 073. Skånska Dagbladet (6) 5 074. Smålands Dagblad (6) 0 075. Smålands Folkblad (6) 24 076. Smålands Posten (6) 9 077. Smålands Tidningen (6) 14 078. Smålänningen (5) 1 079. Strömstads Tidning (3) 15 080. Sundsvalls Tidning (6) 0 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 2 082. Säffle-Tidningen (3) 7 083. Södermanlands Nyheter (6) 5 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 11 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 1 086. Tranås Tidning (6) 2 087. Tranås Posten (6) 7 088. Trelleborgs Allehanda (6) 5 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 2 090. Ulricehamns Tidning (3) 5 091. Vetlanda-Posten (6) 9 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (6) 9 094. Värnamo Nyheter (4) 2 096. Västerbottens Folkblad (6) 21 097. Västerbottens-Kuriren (6) 10 098. Västernorrlands Allehanda (6) 3 099. Västerviks-Tidningen (6) 7 100. Västgötabladet (4) 0 101. Västgöta-Demokraten (6) 7 102. Ystads Allehanda (6) 10 103. Ölandsbladet (3) 0 104. Örebro-Kuriren (6) 10 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 12 106. Östersunds-Posten (6) 1 107. Östgöten (6) 2 108. Östra Småland (6) 0 109. Västerviks-Demokraten (6) 0 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 2 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 1 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 4 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 6 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 0 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 1 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 0 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 1 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 1 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 1 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 2 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 1 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 1 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 1 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 0 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 4 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 3 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 0 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 6 130. Söder-Posten (45) (G) 7 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 10 132. Söder-Kuriren (11) (G) 35 133. Storstaden (20) (G) 18 134. Ultra (6) (G) 7574 000. Frågan ej tillämplig 73 999. Uppgift saknas
VAR 20 LÄSFREKVENSER TIDN 5 24 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 24.5a Läsfrekvenser: Tidning 5 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 327 2. Nästan inga nr 96 3. C:a ett nr av fyra 27 4. C:a två nr av fyra 16 5. C:a tre nr av fyra 40 6. Nästan alla nr 112 7. Alla nr 7574 0. Frågan ej tillämplig 73 9. Uppgift saknas
VAR 21 TIDNING 6 24 Loc 46 width 3 MD= 0 or GE 999 24.6 Tidning 6 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 8 1 001. Alingsås Tidning (3) 0 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 0 003. Arboga Tidning (5) 0 004. Arvika Nyheter (3) 0 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 1 006. Barometern (6) 1 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 1 008. Bergslagsposten (6) 3 009. Blekinge Läns Tidning (6) 2 010. Bohusläningen (6) 1 011. Borlänge Tidning (6) 1 012. Borås Tidning (6) 0 013. Bärgslagbladet (5) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 0 015. Dala-Demokraten (6) 0 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 1 017. Enköpings-Posten (5) 0 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 0 019. Fagersta-Posten (3) 0 020. Falköpings Tidning (4) 2 021. Falu-Kuriren (6) 1 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 2 024. Folket (6) 2 025. Fryksdalsbygden (2) 8 026. Gefle Dagblad (6) 1 027. Gotlands Allehanda (6) 0 028. Gotlandas Tidningar (6) 1 029. Hallands Nyheter (6) 1 030. Hallandsposten (6) 4 031. Haparanda Bladet (3) 3 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 1 033. Hjo Tidning (2) 5 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 0 035. Hälsinge Kuriren (6) 1 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 2 037. Karlshamns Allehanda (6) 0 038. Karlskoga Tidning (6) 1 039. Katrineholms-Kuriren (6) 1 040. Kristianstadsbladet (6) 1 041. Kronobergaren (6) 3 042. Laholms Tidning (6) 0 043. Lilla Edet-Posten (4) 2 044. Ljusdals-Posten (4) 5 045. Ljusnan (6) 4 046. Ludvika Tidning (4) 3 047. Lysekilsposten (4) 2 048. Länstidningen Södertälje (5) 0 049. Länstidningen, Östersund (6) 1 050. Mariestads-Tidningen (5) 3 051. Mellersta Skåne (6) 5 052. Mora Tidning (3) 2 053. Motala Tidning (6) 6 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 0 055. Norra Halland (2) 10 056. Norra Skåne (6) 1 057. Norra Västerbotten (6) 3 058. Norrbottens-Kuriren (6) 1 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 3 060. Norrtelje Tidning (5) 1 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 1 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 1 063. Nya Norrland (6) 1 064. Nynäshamns-Posten (2) 0 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 7 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 0 067. Piteå-Tidningen (6) 3 068. Provinstidningen Dalsland (3) 3 069. Sala Allehanda (6) 2 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 8 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 12 072. Skövde Nyheter (6) 17 073. Skånska Dagbladet (6) 0 074. Smålands Dagblad (6) 0 075. Smålands Folkblad (6) 14 076. Smålands Posten (6) 7 077. Smålands Tidningen (6) 7 078. Smålänningen (5) 1 079. Strömstads Tidning (3) 10 080. Sundsvalls Tidning (6) 0 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 1 082. Säffle-Tidningen (3) 1 083. Södermanlands Nyheter (6) 2 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 3 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 2 086. Tranås Tidning (6) 2 087. Tranås Posten (6) 4 088. Trelleborgs Allehanda (6) 4 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 5 090. Ulricehamns Tidning (3) 2 091. Vetlanda-Posten (6) 1 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (6) 7 094. Värnamo Nyheter (4) 1 096. Västerbottens Folkblad (6) 9 097. Västerbottens-Kuriren (6) 7 098. Västernorrlands Allehanda (6) 3 099. Västerviks-Tidningen (6) 3 100. Västgötabladet (4) 0 101. Västgöta-Demokraten (6) 10 102. Ystads Allehanda (6) 7 103. Ölandsbladet (3) 0 104. Örebro-Kuriren (6) 9 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 7 106. Östersunds-Posten (6) 0 107. Östgöten (6) 0 108. Östra Småland (6) 0 109. Västerviks-Demokraten (6) 0 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 0 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 1 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 0 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 3 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 4 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 0 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 1 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 1 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 1 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 0 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 0 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 1 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 1 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 0 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 0 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 0 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 0 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 1 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 2 130. Söder-Posten (45) (G) 2 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 1 132. Söder-Kuriren (11) (G) 19 133. Storstaden (20) (G) 5 134. Ultra (6) (G) 7861 000. Frågan ej tillämplig 73 999. Uppgift saknas
VAR 22 LÄSFREKVENSER TIDN 6 24 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 24.6a Läsfrekvenser: Tidning 6 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 197 2. Nästan inga nr 44 3. C:a ett nr av fyra 13 4. C:a två nr av fyra 11 5. C:a tre nr av fyra 20 6. Nästan alla nr 46 7. Alla nr 7861 0. Frågan ej tillämplig 73 9. Uppgift saknas
VAR 23 TIDNING 24 Loc 50 width 3 MD= 0 or GE 999 24.7 Tidning 7 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 8 0 001. Alingsås Tidning (3) 0 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 0 003. Arboga Tidning (5) 0 004. Arvika Nyheter (3) 0 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 0 006. Barometern (6) 1 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 0 008. Bergslagsposten (6) 0 009. Blekinge Läns Tidning (6) 0 010. Bohusläningen (6) 0 011. Borlänge Tidning (6) 2 012. Borås Tidning (6) 0 013. Bärgslagbladet (5) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 1 015. Dala-Demokraten (6) 0 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 0 017. Enköpings-Posten (5) 1 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 0 019. Fagersta-Posten (3) 0 020. Falköpings Tidning (4) 0 021. Falu-Kuriren (6) 0 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 0 024. Folket (6) 1 025. Fryksdalsbygden (2) 1 026. Gefle Dagblad (6) 0 027. Gotlands Allehanda (6) 0 028. Gotlandas Tidningar (6) 1 029. Hallands Nyheter (6) 0 030. Hallandsposten (6) 4 031. Haparanda Bladet (3) 0 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 0 033. Hjo Tidning (2) 3 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 0 035. Hälsinge Kuriren (6) 1 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 1 037. Karlshamns Allehanda (6) 0 038. Karlskoga Tidning (6) 1 039. Katrineholms-Kuriren (6) 2 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (6) 2 042. Laholms Tidning (6) 0 043. Lilla Edet-Posten (4) 1 044. Ljusdals-Posten (4) 2 045. Ljusnan (6) 3 046. Ludvika Tidning (4) 1 047. Lysekilsposten (4) 0 048. Länstidningen Södertälje (5) 0 049. Länstidningen, Östersund (6) 0 050. Mariestads-Tidningen (5) 0 051. Mellersta Skåne (6) 1 052. Mora Tidning (3) 0 053. Motala Tidning (6) 3 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 0 055. Norra Halland (2) 6 056. Norra Skåne (6) 4 057. Norra Västerbotten (6) 2 058. Norrbottens-Kuriren (6) 0 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 0 060. Norrtelje Tidning (5) 1 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 0 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 0 063. Nya Norrland (6) 1 064. Nynäshamns-Posten (2) 0 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 3 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 0 067. Piteå-Tidningen (6) 2 068. Provinstidningen Dalsland (3) 4 069. Sala Allehanda (6) 1 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 3 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 10 072. Skövde Nyheter (6) 18 073. Skånska Dagbladet (6) 1 074. Smålands Dagblad (6) 0 075. Smålands Folkblad (6) 4 076. Smålands Posten (6) 2 077. Smålands Tidningen (6) 2 078. Smålänningen (5) 2 079. Strömstads Tidning (3) 6 080. Sundsvalls Tidning (6) 0 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 0 082. Säffle-Tidningen (3) 3 083. Södermanlands Nyheter (6) 2 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 4 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 1 086. Tranås Tidning (6) 0 087. Tranås Posten (6) 3 088. Trelleborgs Allehanda (6) 2 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 1 090. Ulricehamns Tidning (3) 2 091. Vetlanda-Posten (6) 4 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (6) 0 094. Värnamo Nyheter (4) 1 096. Västerbottens Folkblad (6) 5 097. Västerbottens-Kuriren (6) 4 098. Västernorrlands Allehanda (6) 1 099. Västerviks-Tidningen (6) 4 100. Västgötabladet (4) 0 101. Västgöta-Demokraten (6) 4 102. Ystads Allehanda (6) 9 103. Ölandsbladet (3) 0 104. Örebro-Kuriren (6) 5 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 9 106. Östersunds-Posten (6) 0 107. Östgöten (6) 0 108. Östra Småland (6) 0 109. Västerviks-Demokraten (6) 2 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 0 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 0 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 1 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 0 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 1 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 2 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 1 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 0 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 0 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 0 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 0 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 1 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 0 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 1 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 0 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 0 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 0 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 0 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 4 130. Söder-Posten (45) (G) 2 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 0 132. Söder-Kuriren (11) (G) 1 133. Storstaden (20) (G) 0 134. Ultra (6) (G) 8007 000. Frågan ej tillämplig 73 999. Uppgift saknas
VAR 24 LÄSFREKVENSER TIDN 7 24 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 24.7a Läsfrekvenser: Tidning 7 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1 1. Inga nr 101 2. Nästan inga nr 30 3. C:a ett nr av fyra 9 4. C:a två nr av fyra 4 5. C:a tre nr av fyra 10 6. Nästan alla nr 30 7. Alla nr 8007 0. Frågan ej tillämplig 73 9. Uppgift saknas
VAR 25 GRATIS TIDN MALMÖREG 25 Loc 54 width 1 MD GE 9 25 Gratistidningar i malmöregionen. Av de nummer som ges ut brukar jag läsa 25.1 AT-arbetartidningen 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 7038 1. Inga nr 195 2. Nästan inga nr 124 3. C:a ett nr av fyra 81 4. C:a två nr av fyra 48 5. C:a tre nr av fyra 215 6. Nästan alla nr 233 7. Alla nr 331 9. Uppgift saknas
VAR 26 GRATIS TIDN MALMÖ 2 25 Loc 55 width 1 MD=9 25 Gratistidningar i malmöregionen. Av de nummer som ges ut brukar jag läsa 25.2 Sydsvenska Dagbladet Extra 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 7084 1. Inga nr 281 2. Nästan inga nr 107 3. C:a ett nr av fyra 77 4. C:a två nr av fyra 42 5. C:a tre nr av fyra 141 6. Nästan alla nr 169 7. Alla nr 364 9. Uppgift saknas
VAR 27 KÖN 1 Loc 56 width 1 MD=9 Personliga uppgifter. (1) När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. Är Du: 4047 1. Man 4214 2. Kvinna 4 9. Uppgift saknas
VAR 28 ÅLDER 2 Loc 57 width 2 MD=99 (2) Ålder 488 00. 15-17 år 345 01. 18-19 år 770 02. 20-24 år 725 03. 25-29 år 776 04. 30-34 år 924 05. 35-39 år 887 06. 40-44 år 713 07. 45-49 år 610 08. 50-54 år 633 09. 55-59 år 700 10. 60-64 år 684 11. 65 år och äldre 10 99. Uppgift saknas
VAR 29 CIVILSTÅND 3 Loc 59 width 1 MD=9 (3) Är Du: 2103 1. Ogift 5494 2. Gift eller sammanboende 660 3. Änka/änkling/frånskild 8 9. Uppgift saknas
VAR 30 HUSHÅLLSPOSITION 4 Loc 60 width 1 MD=9 (4) Är Du: 2668 1. Husfar 2912 2. Husmor 1103 3. Son/Dotter 288 4. Annan hushållsmedlem 1234 5. Ensamboende 60 9. Uppgift saknas
VAR 31 SYSSELSÄTTNING 5 Loc 61 width 1 MD=9 Är Du: 4189 1. Förvärvsarbetande på heltid 1406 2. Förvärvsarbetande på deltid 336 3. Hemmafru 928 4. Studerande 1024 5. Pensionär 328 6. Annan sysselsättning 54 9. Uppgift saknas
VAR 32 UTBILDNING 6 Loc 62 width 1 MD=9 (6) Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? 2572 1. Folkskola 1393 2. Grundskola, enhetsskola, realskola eller motsvarande 635 3. Fackskola, flickskola, folkhögskola eller motsvarande 2176 4. Gymnasium eller motsvarande 1386 5. Seminarium, högskola, universitet eller motsvarande 103 9. Uppgift saknas
VAR 33 ORTSSTORLEK 7 Loc 63 width 1 MD=9 (7) Hur stor är den ort där Du bor? 352 1. Under 200 invånare 885 2. 200 - 1.999 invånare 831 3. 2.000 - 4.999 invånare 765 4. 5.000 - 9.999 invånare 1151 5. 10.000 - 24.999 invånare 1013 6. 25.000 - 49.999 invånare 990 7. 50.000 - 99.999 invånare 1718 8. 100.000 och däröver 560 9. Uppgift saknas
VAR 34 BOENDEFORM 8 Loc 64 width 1 MD=9 (8) Bor Du i: 938 0. Insatslägenhet 2057 1. Hyrd lägenhet 4165 2. Egen villa/radhus 267 3. Hyrd villa/radhus 473 4. Jordbruksfastighet 153 5. Inneboende 134 6. Annan bostadsform 78 9. Uppgift saknas
VAR 35 UNDER 2 ÅR 10 Loc 65 width 1 MD=9 (10) Hushållets sammansättning. Hur många personer består Ditt hushåll normalt av? OBS! Räkna även med Dig själv. (10.1) Antal hushållsmedlemmar under 2 år 0. . . 3. 27 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 7690 523 24 1 27
VAR 36 2-6 ÅR 10 Loc 66 width 1 MD=9 (10.2) Antal hushållsmedlemmar 2 -6 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 5. 28 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 7132 892 204 8 1 28
VAR 37 7-10 ÅR 10 Loc 67 width 1 MD=9 (10.3) Antal hushållsmedlemmar 7-10 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 3. 26 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 7190 903 144 2 26
VAR 38 11-14 ÅR 10 Loc 68 width 1 MD=9 (10.4) Antal hushållsmedlemmar 11-14 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 4. 27 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 6846 1195 193 4 27
VAR 39 15-19 ÅR 10 Loc 69 width 1 MD=9 (10.5) Antal hushållsmedlemmar 15-19 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 6. 22 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 9 Frek: 6088 1640 482 29 3 1 22
VAR 40 20-45 ÅR 10 Loc 70 width 1 MD=9 (10.6) Antal hushållsmedlemmar i 20-45 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 8. 24 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 2835 1943 3232 197 26 5 1 1 1 24
VAR 41 46-70 ÅR 10 Loc 71 width 1 MD=9 (10.7) Antal hushållsmedlemmar 46-70 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 4. 23 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 4215 1392 2620 11 4 23
VAR 42 70 ÅR ELLER ÄLDRE 10 Loc 72 width 1 MD=9 (10.8) Antal hushållsmedlemmar 70 år eller äldre <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 2. 29 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 9 Frek: 7996 191 49 29
VAR 43 TOTALT ANTAL PERSONER 10 Loc 73 width 2 MD=99 (10.9) Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.(10) för fullständig frågetext> 00. . . 09. 18 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 3 1208 2708 1508 1965 686 131 22 11 5 18
VAR 44 INKOMST-PERSONLIG 11 Loc 75 width 1 MD=9 11 Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i de rutor, som motsvarar Din personliga inkomst samt hushållets totala. Studiemedel, räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna gäller årsinkomsten innan skatt dragits. (11.1) Inkomst i kronor per år: Din personliga 2180 0. Under 60 000 1924 1. 60 000- 90 000 2181 2. 90 000-120 000 856 3. 120 000-150 000 291 4. 150 000-180 000 149 5. 180 000-210 000 85 6. 210 000-240 000 40 7. 240 000-270 000 62 8. Över 270 000 497 9. Uppgift saknas
VAR 45 HUSHÅLL TOT INKOMSTEN 11 Loc 76 width 1 MD=9 (11.2) Inkomst i kronor per år: Hushållets totala <Se F.11 för fullständig frågetext> 412 0. Under 60 000 731 1. 60 000- 90 000 1111 2. 90 000-120 000 994 3. 120 000-150 000 1101 4. 150 000-180 000 1138 5. 180 000-210 000 728 6. 210 000-240 000 384 7. 240 000-270 000 607 8. Över 270 000 1059 9. Uppgift saknas
VAR 46 KÖRKORT FÖR PERSONBIL 12 Loc 77 width 1 MD=9 (12) Har du körkort för personbil ? 6427 0. Ja 1800 1. Nej 38 9. Uppgift saknas
VAR 47 MEDL SVENSKA KENNELKL12 Loc 78 width 1 MD=9 (12 ) Är du själv eller någon i Ditt hushåll medlem i Svenska Kennelklubben? 190 0. Ja, jag själv 255 1. Ja, annan person i hushållet 7597 2. Nej 223 9. Uppgift saknas
VAR 48 VILLA 13 Loc 79 width 1 MD=5 13 Vad finns i Ditt hushåll? Och vad tror Du eller Ditt hushåll kommer att köpa under de närmaste 2 åren? (13.1) Villa/radhus/kedjehus 4361 1. Finns i hushållet 296 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 27 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3581 5. Ej markerat
VAR 49 FRITIDSHUS 13 Loc 80 width 1 MD=5 (13.2) Fritidshus <Se F.13 för fullständig frågetext> 1842 1. Finns i hushållet 176 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6240 5. Ej markerat
VAR 50 HUSVAGN 13 Loc 81 width 1 MD=5 (13.3) Husvagn <Se F.13 för fullständig frågetext> 619 1. Finns i hushållet 134 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7506 5. Ej markerat
VAR 51 NY PERSONBIL 13 Loc 82 width 1 MD=5 (13.4) Fabriksny personbil (högst 2år) <Se F.13 för fullständig frågetext> 1198 1. Finns i hushållet 464 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 69 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6534 5. Ej markerat
VAR 52 BEG PERSONBIL 5 Loc 83 width 1 MD=5 (13.5) Begagnad personbil (över 2år) <Se F.13 för fullständig frågetext> 4830 1. Finns i hushållet 516 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 454 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2465 5. Ej markerat
VAR 53 BILRAD/ BILSTEREO 13 Loc 84 width 1 MD=5 (13.6) Bilradio/bilstereo <Se F.13 för fullständig frågetext> 5116 1. Finns i hushållet 360 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 144 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2645 5. Ej markerat
VAR 54 MOBILTELEFON 13 Loc 85 width 1 MD=5 (13.7) Mobiltelefon <Se F.13 för fullständig frågetext> 296 1. Finns i hushållet 140 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7823 5. Ej markerat
VAR 55 SEGELBÅT 13 Loc 86 width 1 MD=5 (13.8) Segelbåt <Se F.13 för fullständig frågetext> 307 1. Finns i hushållet 74 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7879 5. Ej markerat
VAR 56 MOTORBÅT 13 Loc 87 width 1 MD=5 (13.9) Motorbåt <Se F.13 för fullständig frågetext> 789 1. Finns i hushållet 143 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 17 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7316 5. Ej markerat
VAR 57 RODDBÅT/EKA 13 Loc 88 width 1 MD=5 (13.10) Roddbåt/eka eller dylikt <Se F.13 för fullständig frågetext> 1499 1. Finns i hushållet 169 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 11 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6586 5. Ej markerat
VAR 58 UTOMBORDSMOTOR 13 Loc 89 width 1 MD=5 (13.11) Utombordsmotor <Se F.13 för fullständig frågetext> 1391 1. Finns i hushållet 149 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 14 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6711 5. Ej markerat
VAR 59 SURFINGBRÄDA 13 Loc 90 width 1 MD=5 (13.12) Surfingbräda <Se F.13 för fullständig frågetext> 450 1. Finns i hushållet 135 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7672 5. Ej markerat
VAR 60 MIKROVÅGSUGN 13 Loc 91 width 1 MD=5 (13.13) Mikrovågsugn <Se F.13 för fullständig frågetext> 441 1. Finns i hushållet 550 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7267 5. Ej markerat
VAR 61 VIDEOBANDSPELARE 13 Loc 92 width 1 MD=5 (13.14) Videobandspelare <Se F.13 för fullständig frågetext> 2100 1. Finns i hushållet 644 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 14 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5507 5. Ej markerat
VAR 62 VIDEOKAMERA 13 Loc 93 width 1 MD=5 (13.15) Videokamera <Se F.13 för fullständig frågetext> 147 1. Finns i hushållet 190 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7926 5. Ej markerat
VAR 63 FÄRG TV 13 Loc 94 width 1 MD=5 (13.16) Färg TV, vanlig <Se F.13 för fullständig frågetext> 6428 1. Finns i hushållet 177 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 122 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1538 5. Ej markerat
VAR 64 TEXT TV 13 Loc 95 width 1 MD=5 (13.17) Text TV <Se F.13 för fullständig frågetext> 1443 1. Finns i hushållet 494 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6320 5. Ej markerat
VAR 65 STEREOANLÄGGNING 13 Loc 96 width 1 MD=5 (13.18) Stereoanläggning <Se F.13 för fullständig frågetext> 5837 1. Finns i hushållet 205 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 113 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2110 5. Ej markerat
VAR 66 HEMDATOR 13 Loc 97 width 1 MD=5 (13.19) Hemdator <Se F.13 för fullständig frågetext> 571 1. Finns i hushållet 221 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7466 5. Ej markerat
VAR 67 SKRIVMASKIN 13 Loc 98 width 1 MD=5 (13.20) Skrivmaskin <Se F.13 för fullständig frågetext> 3669 1. Finns i hushållet 178 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 17 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4401 5. Ej markerat
VAR 68 ENKEL BILDKAMERA 13 Loc 99 width 1 MD=5 (13.21) Enkel bildkamera <Se F.13 för fullständig frågetext> 4289 1. Finns i hushållet 71 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 17 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3888 5. Ej markerat
VAR 69 AUT SMÅBILDSKAMERA 13 Loc 100 width 1 MD=5 (13.22) Automatisk småbildskamera <Se F.13 för fullständig frågetext> 2553 1. Finns i hushållet 138 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 12 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5562 5. Ej markerat
VAR 70 SYSTEMKAMERA 13 Loc 101 width 1 MD=5 (13.23) Systemkamera <Se F.13 för fullständig frågetext> 1810 1. Finns i hushållet 130 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 11 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6314 5. Ej markerat
VAR 71 FRYSBOX/FRYSSKÅP 13 Loc 102 width 1 MD=5 (13.24) Frysbox/frysskåp <Se F.13 för fullständig frågetext> 7125 1. Finns i hushållet 142 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 79 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 919 5. Ej markerat
VAR 72 DISKMASKIN 13 Loc 103 width 1 MD=5 (13.25) Diskmaskin <Se F.13 för fullständig frågetext> 3498 1. Finns i hushållet 331 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 40 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4396 5. Ej markerat
VAR 73 TVÄTTMASKIN 13 Loc 104 width 1 MD=5 (13.26) Tvättmaskin <Se F.13 för fullständig frågetext> 6036 1. Finns i hushållet 209 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 94 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1926 5. Ej markerat
VAR 74 TORKTUMLARE 13 Loc 105 width 1 MD=5 (13.27) Torktumlare <Se F.13 för fullständig frågetext> 1470 1. Finns i hushållet 390 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6397 5. Ej markerat
VAR 75 ELEKTRISK SYMASKIN 13 Loc 106 width 1 MD=5 (13.28) Elektrisk symaskin <Se F.13 för fullständig frågetext> 5708 1. Finns i hushållet 215 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 29 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2313 5. Ej markerat
VAR 76 EL KAFFEBRYGGARE 13 Loc 107 width 1 MD=5 (13.29) Elektrisk kaffebryggare <Se F.13 för fullständig frågetext> 6134 1. Finns i hushållet 132 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 61 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1938 5. Ej markerat
VAR 77 ELEKTRISK KÖKSMASKIN 13 Loc 108 width 1 MD=5 (13.30) Elektrisk köksmaskin <Se F.13 för fullständig frågetext> 5170 1. Finns i hushållet 204 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 20 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2871 5. Ej markerat
VAR 78 SPISFLÄKT 13 Loc 109 width 1 MD=5 (13.31) Spisfläkt <Se F.13 för fullständig frågetext> 6052 1. Finns i hushållet 138 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 27 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2048 5. Ej markerat
VAR 79 DAMMSUGARE 13 Loc 110 width 1 MD=5 (13.32) Dammsugare <Se F.13 för fullständig frågetext> 7523 1. Finns i hushållet 96 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 109 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 537 5. Ej markerat
VAR 80 BASTU 13 Loc 111 width 1 MD=5 (13.33) Bastu <Se F.13 för fullständig frågetext> 1327 1. Finns i hushållet 193 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6744 5. Ej markerat
VAR 81 BRASKAMIN 13 Loc 112 width 1 MD=5 (13.34) Braskamin <Se F.13 för fullständig frågetext> 994 1. Finns i hushållet 200 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7064 5. Ej markerat
VAR 82 SLÄPKÄRRA 13 Loc 113 width 1 MD=5 (13.35) Släpkärra <Se F.13 för fullständig frågetext> 858 1. Finns i hushållet 170 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7236 5. Ej markerat
VAR 83 MOTORGRÄSKLIPPARE 13 Loc 114 width 1 MD=5 (13.36) Motorgräsklippare <Se F.13 för fullständig frågetext> 3651 1. Finns i hushållet 242 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 51 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4321 5. Ej markerat
VAR 84 ELEKTRISK RAKAPP 5 Loc 115 width 1 MD=5 (13.37) Elektrisk rakapparat <Se F.13 för fullständig frågetext> 5350 1. Finns i hushållet 101 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 44 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2770 5. Ej markerat
VAR 85 BRANDVARNARE 13 Loc 116 width 1 MD=5 (13.38) Brandvarnare <Se F.13 för fullständig frågetext> 4157 1. Finns i hushållet 452 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 16 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3640 5. Ej markerat
VAR 86 HUND 13 Loc 117 width 1 MD=5 (13.39) Hund <Se F.13 för fullständig frågetext> 1517 1. Finns i hushållet 253 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 16 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6479 5. Ej markerat
VAR 87 KATT 13 Loc 118 width 1 MD=5 (13.40) Katt <Se F.13 för fullständig frågetext> 1535 1. Finns i hushållet 108 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6618 5. Ej markerat
VAR 88 MILJÖVÅRDSFRÅGOR 14 Loc 119 width 1 MD=9 14 Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter? (14.1) Miljövårdsfrågor 150 1. Mycket ointresserad 313 2. Ganska ointresserad 352 3. Något ointresserad 323 4. Varken-eller, vet ej 2388 5. Något intresserad 2885 6. Ganska intresserad 1621 7. Mycket intresserad 233 9. Uppgift saknas
VAR 89 HÄLSONYTTIG MAT 14 Loc 120 width 1 MD=9 (14.2) Hälsonyttig mat <Se F.14 för fullständig frågetext> 277 1. Mycket ointresserad 440 2. Ganska ointresserad 434 3. Något ointresserad 415 4. Varken-eller, vet ej 2163 5. Något intresserad 2601 6. Ganska intresserad 1716 7. Mycket intresserad 219 9. Uppgift saknas
VAR 90 SJUKDOMAR OCH HÄLSA 14 Loc 121 width 1 MD=9 (14.3) Sjukdomar och hälsa <Se F.14 för fullständig frågetext> 146 1. Mycket ointresserad 272 2. Ganska ointresserad 348 3. Något ointresserad 484 4. Varken-eller, vet ej 2052 5. Något intresserad 2690 6. Ganska intresserad 1973 7. Mycket intresserad 300 9. Uppgift saknas
VAR 91 BANTNINGSTIPS 14 Loc 122 width 1 MD=9 (14.4) Bantningstips <Se F.14 för fullständig frågetext> 2234 1. Mycket ointresserad 982 2. Ganska ointresserad 646 3. Något ointresserad 727 4. Varken-eller, vet ej 1851 5. Något intresserad 876 6. Ganska intresserad 586 7. Mycket intresserad 363 9. Uppgift saknas
VAR 92 HUSHÅLLA EKONOMISKT 14 Loc 123 width 1 MD=9 (14.5) Hushålla ekonomiskt <Se F.14 för fullständig frågetext> 188 1. Mycket ointresserad 232 2. Ganska ointresserad 278 3. Något ointresserad 371 4. Varken-eller, vet ej 1711 5. Något intresserad 2871 6. Ganska intresserad 2372 7. Mycket intresserad 242 9. Uppgift saknas
VAR 93 ENERGISPARANDE 14 Loc 124 width 1 MD=9 (14.6) Energisparande <Se F.14 för fullständig frågetext> 253 1. Mycket ointresserad 340 2. Ganska ointresserad 459 3. Något ointresserad 708 4. Varken-eller, vet ej 2023 5. Något intresserad 2430 6. Ganska intresserad 1785 7. Mycket intresserad 267 9. Uppgift saknas
VAR 94 SOCIALA RÄTTIGHETER 14 Loc 125 width 1 MD=9 (14.7) Sociala rättigheter <Se F.14 för fullständig frågetext> 236 1. Mycket ointresserad 306 2. Ganska ointresserad 448 3. Något ointresserad 775 4. Varken-eller, vet ej 2331 5. Något intresserad 2350 6. Ganska intresserad 1516 7. Mycket intresserad 303 9. Uppgift saknas
VAR 95 SKATTEFRÅGOR 14 Loc 126 width 1 MD=9 (14.8) Skattefrågor <Se F.14 för fullständig frågetext> 325 1. Mycket ointresserad 364 2. Ganska ointresserad 471 3. Något ointresserad 719 4. Varken-eller, vet ej 2175 5. Något intresserad 2253 6. Ganska intresserad 1657 7. Mycket intresserad 301 9. Uppgift saknas
VAR 96 SAMLEVNADSFRÅGOR 14 Loc 127 width 1 MD=9 (14.9) Samlevnadsfrågor <Se F.14 för fullständig frågetext> 308 1. Mycket ointresserad 408 2. Ganska ointresserad 514 3. Något ointresserad 1120 4. Varken-eller, vet ej 2522 5. Något intresserad 2034 6. Ganska intresserad 967 7. Mycket intresserad 392 9. Uppgift saknas
VAR 97 VIDAREUTBILDNING 14 Loc 128 width 1 MD=9 (14.10) Vidareutbildning <Se F.14 för fullständig frågetext> 444 1. Mycket ointresserad 410 2. Ganska ointresserad 544 3. Något ointresserad 853 4. Varken-eller, vet ej 2319 5. Något intresserad 2020 6. Ganska intresserad 1323 7. Mycket intresserad 352 9. Uppgift saknas
VAR 98 RELIGIONSFRÅGOR 14 Loc 129 width 1 MD=9 (14.11) Religionsfrågor <Se F.14 för fullständig frågetext> 1717 1. Mycket ointresserad 1162 2. Ganska ointresserad 872 3. Något ointresserad 1045 4. Varken-eller, vet ej 1748 5. Något intresserad 874 6. Ganska intresserad 541 7. Mycket intresserad 306 9. Uppgift saknas
VAR 99 ARBETSMARKNADEN 14 Loc 130 width 1 MD=9 (14.12) Arbetsmarknaden <Se F.14 för fullständig frågetext> 231 1. Mycket ointresserad 309 2. Ganska ointresserad 441 3. Något ointresserad 690 4. Varken-eller, vet ej 2407 5. Något intresserad 2444 6. Ganska intresserad 1376 7. Mycket intresserad 367 9. Uppgift saknas
VAR 100 VILLA/EGET HEM 14 Loc 131 width 1 MD=9 (14.13) Villa/Eget hem <Se F.14 för fullständig frågetext> 277 1. Mycket ointresserad 206 2. Ganska ointresserad 223 3. Något ointresserad 518 4. Varken-eller, vet ej 1252 5. Något intresserad 2326 6. Ganska intresserad 3141 7. Mycket intresserad 322 9. Uppgift saknas
VAR 101 FRITIDSHUS 14 Loc 132 width 1 MD=9 (14.14) Fritidshus <Se F.14 för fullständig frågetext> 1153 1. Mycket ointresserad 709 2. Ganska ointresserad 613 3. Något ointresserad 1222 4. Varken-eller, vet ej 1652 5. Något intresserad 1209 6. Ganska intresserad 1265 7. Mycket intresserad 442 9. Uppgift saknas
VAR 102 PERSONBILAR 14 Loc 133 width 1 MD=9 (14.15) Personbilar <Se F.14 för fullständig frågetext> 598 1. Mycket ointresserad 476 2. Ganska ointresserad 489 3. Något ointresserad 581 4. Varken-eller, vet ej 2269 5. Något intresserad 2102 6. Ganska intresserad 1454 7. Mycket intresserad 296 9. Uppgift saknas
VAR 103 HEMINREDNING 14 Loc 134 width 1 MD=9 (14.16) Heminredning <Se F.14 för fullständig frågetext> 240 1. Mycket ointresserad 288 2. Ganska ointresserad 414 3. Något ointresserad 452 4. Varken-eller, vet ej 2123 5. Något intresserad 2555 6. Ganska intresserad 1920 7. Mycket intresserad 273 9. Uppgift saknas
VAR 104 MODENYHETER 14 Loc 135 width 1 MD=9 (14.17) Modenyheter <Se F.14 för fullständig frågetext> 919 1. Mycket ointresserad 722 2. Ganska ointresserad 678 3. Något ointresserad 556 4. Varken-eller, vet ej 2129 5. Något intresserad 1812 6. Ganska intresserad 1155 7. Mycket intresserad 294 9. Uppgift saknas
VAR 105 MATVARUNYHETER 14 Loc 136 width 1 MD=9 (14.18) Matvarunyheter <Se F.14 för fullständig frågetext> 555 1. Mycket ointresserad 653 2. Ganska ointresserad 718 3. Något ointresserad 764 4. Varken-eller, vet ej 2361 5. Något intresserad 1870 6. Ganska intresserad 1051 7. Mycket intresserad 293 9. Uppgift saknas
VAR 106 BARNAVÅRD 14 Loc 137 width 1 MD=9 (14.19) Barnavård <Se F.14 för fullständig frågetext> 760 1. Mycket ointresserad 572 2. Ganska ointresserad 643 3. Något ointresserad 1088 4. Varken-eller, vet ej 1915 5. Något intresserad 1600 6. Ganska intresserad 1283 7. Mycket intresserad 404 9. Uppgift saknas
VAR 107 SKÖNHETSVÅRD 14 Loc 138 width 1 MD=9 (14.20) Skönhetsvård <Se F.14 för fullständig frågetext> 1403 1. Mycket ointresserad 817 2. Ganska ointresserad 722 3. Något ointresserad 865 4. Varken-eller, vet ej 2160 5. Något intresserad 1309 6. Ganska intresserad 637 7. Mycket intresserad 352 9. Uppgift saknas
VAR 108 STEREOANLÄGGNINGAR 14 Loc 139 width 1 MD=9 (14.21) Stereoanläggningar <Se F.14 för fullständig frågetext> 1128 1. Mycket ointresserad 816 2. Ganska ointresserad 829 3. Något ointresserad 861 4. Varken-eller, vet ej 2405 5. Något intresserad 1214 6. Ganska intresserad 675 7. Mycket intresserad 337 9. Uppgift saknas
VAR 109 HUSHÅLLSMASKINER 14 Loc 140 width 1 MD=9 (14.22) Hushållsmaskiner <Se F.14 för fullständig frågetext> 544 1. Mycket ointresserad 613 2. Ganska ointresserad 750 3. Något ointresserad 808 4. Varken-eller, vet ej 2813 5. Något intresserad 1833 6. Ganska intresserad 588 7. Mycket intresserad 316 9. Uppgift saknas
VAR 110 FOTOUTRUSTNINGAR 14 Loc 141 width 1 MD=9 (14.23) Fotoutrustningar <Se F.14 för fullständig frågetext> 1268 1. Mycket ointresserad 916 2. Ganska ointresserad 954 3. Något ointresserad 1045 4. Varken-eller, vet ej 2268 5. Något intresserad 1016 6. Ganska intresserad 427 7. Mycket intresserad 371 9. Uppgift saknas
VAR 111 MOTORCYKLAR 14 Loc 142 width 1 MD=9 (14.24) Motorcyklar <Se F.14 för fullständig frågetext> 3209 1. Mycket ointresserad 830 2. Ganska ointresserad 703 3. Något ointresserad 1037 4. Varken-eller, vet ej 1053 5. Något intresserad 547 6. Ganska intresserad 508 7. Mycket intresserad 378 9. Uppgift saknas
VAR 112 KRUKVÄXTER 14 Loc 143 width 1 MD=9 (14.25) Krukväxter <Se F.14 för fullständig frågetext> 744 1. Mycket ointresserad 548 2. Ganska ointresserad 580 3. Något ointresserad 511 4. Varken-eller, vet ej 1921 5. Något intresserad 2063 6. Ganska intresserad 1705 7. Mycket intresserad 193 9. Uppgift saknas
VAR 113 HÅRVÅRD 14 Loc 144 width 1 MD=9 (14.26) Hårvård <Se F.14 för fullständig frågetext> 585 1. Mycket ointresserad 472 2. Ganska ointresserad 540 3. Något ointresserad 578 4. Varken-eller, vet ej 2174 5. Något intresserad 2204 6. Ganska intresserad 1444 7. Mycket intresserad 268 9. Uppgift saknas
VAR 114 HUNDAR 14 Loc 145 width 1 MD=9 (14.27) Hundar <Se F.14 för fullständig frågetext> 1394 1. Mycket ointresserad 689 2. Ganska ointresserad 627 3. Något ointresserad 703 4. Varken-eller, vet ej 1704 5. Något intresserad 1368 6. Ganska intresserad 1484 7. Mycket intresserad 296 9. Uppgift saknas
VAR 115 KATTER 14 Loc 146 width 1 MD=9 (14.28) Katter <Se F.14 för fullständig frågetext> 2063 1. Mycket ointresserad 778 2. Ganska ointresserad 736 3. Något ointresserad 784 4. Varken-eller, vet ej 1528 5. Något intresserad 1009 6. Ganska intresserad 1053 7. Mycket intresserad 314 9. Uppgift saknas
VAR 116 MOTIONERA 14 Loc 147 width 1 MD=9 (14.29) Motionera <Se F.14 för fullständig frågetext> 293 1. Mycket ointresserad 258 2. Ganska ointresserad 382 3. Något ointresserad 350 4. Varken-eller, vet ej 2393 5. Något intresserad 2504 6. Ganska intresserad 1829 7. Mycket intresserad 256 9. Uppgift saknas
VAR 117 SE PÅ SPORT 14 Loc 148 width 1 MD=9 (14.30) Se på sport <Se F.14 för fullständig frågetext> 1000 1. Mycket ointresserad 554 2. Ganska ointresserad 464 3. Något ointresserad 312 4. Varken-eller, vet ej 1732 5. Något intresserad 1673 6. Ganska intresserad 2303 7. Mycket intresserad 227 9. Uppgift saknas
VAR 118 LAGA MAT 14 Loc 149 width 1 MD=9 (14.31) Laga mat <Se F.14 för fullständig frågetext> 315 1. Mycket ointresserad 306 2. Ganska ointresserad 411 3. Något ointresserad 341 4. Varken-eller, vet ej 1982 5. Något intresserad 2596 6. Ganska intresserad 2147 7. Mycket intresserad 167 9. Uppgift saknas
VAR 119 PRÖVA NYA MATRÄTTER 14 Loc 150 width 1 MD=9 (14.32) Pröva nya maträtter <Se F.14 för fullständig frågetext> 289 1. Mycket ointresserad 276 2. Ganska ointresserad 374 3. Något ointresserad 419 4. Varken-eller, vet ej 1861 5. Något intresserad 2445 6. Ganska intresserad 2359 7. Mycket intresserad 242 9. Uppgift saknas
VAR 120 BAKA 14 Loc 151 width 1 MD=9 (14.33) Baka <Se F.14 för fullständig frågetext> 772 1. Mycket ointresserad 503 2. Ganska ointresserad 681 3. Något ointresserad 609 4. Varken-eller, vet ej 1750 5. Något intresserad 1909 6. Ganska intresserad 1823 7. Mycket intresserad 218 9. Uppgift saknas
VAR 121 HA GÄSTER 14 Loc 152 width 1 MD=9 (14.34) Ha gäster <Se F.14 för fullständig frågetext> 160 1. Mycket ointresserad 154 2. Ganska ointresserad 294 3. Något ointresserad 382 4. Varken-eller, vet ej 2143 5. Något intresserad 3215 6. Ganska intresserad 1683 7. Mycket intresserad 234 9. Uppgift saknas
VAR 122 KÖRA BIL 14 Loc 153 width 1 MD=9 (14.35) Köra bil <Se F.14 för fullständig frågetext> 619 1. Mycket ointresserad 177 2. Ganska ointresserad 278 3. Något ointresserad 733 4. Varken-eller, vet ej 1435 5. Något intresserad 2368 6. Ganska intresserad 2312 7. Mycket intresserad 343 9. Uppgift saknas
VAR 123 JOBBA MED BILAR 14 Loc 154 width 1 MD=9 (14.36) Jobba med bilar <Se F.14 för fullständig frågetext> 2810 1. Mycket ointresserad 771 2. Ganska ointresserad 674 3. Något ointresserad 858 4. Varken-eller, vet ej 1426 5. Något intresserad 744 6. Ganska intresserad 609 7. Mycket intresserad 373 9. Uppgift saknas
VAR 124 ARBETA I TRÄDGÅRDEN 14 Loc 155 width 1 MD=9 (14.37) Arbeta i trädgården <Se F.14 för fullständig frågetext> 869 1. Mycket ointresserad 525 2. Ganska ointresserad 564 3. Något ointresserad 576 4. Varken-eller, vet ej 1954 5. Något intresserad 2069 6. Ganska intresserad 1450 7. Mycket intresserad 258 9. Uppgift saknas
VAR 125 FOTOGRAFERA 14 Loc 156 width 1 MD=9 (14.38) Fotografera <Se F.14 för fullständig frågetext> 996 1. Mycket ointresserad 632 2. Ganska ointresserad 695 3. Något ointresserad 754 4. Varken-eller, vet ej 2644 5. Något intresserad 1557 6. Ganska intresserad 651 7. Mycket intresserad 336 9. Uppgift saknas
VAR 126 SMALFILMA 14 Loc 157 width 1 MD=9 (14.39) Smalfilma <Se F.14 för fullständig frågetext> 2889 1. Mycket ointresserad 879 2. Ganska ointresserad 753 3. Något ointresserad 1806 4. Varken-eller, vet ej 972 5. Något intresserad 391 6. Ganska intresserad 155 7. Mycket intresserad 420 9. Uppgift saknas
VAR 127 SPORTFISKA 14 Loc 158 width 1 MD=9 (14.40) Sportfiska <Se F.14 för fullständig frågetext> 2723 1. Mycket ointresserad 615 2. Ganska ointresserad 533 3. Något ointresserad 992 4. Varken-eller, vet ej 1366 5. Något intresserad 914 6. Ganska intresserad 789 7. Mycket intresserad 333 9. Uppgift saknas
VAR 128 POPMUSIK 14 Loc 159 width 1 MD=9 (14.41) Popmusik <Se F.14 för fullständig frågetext> 1939 1. Mycket ointresserad 516 2. Ganska ointresserad 439 3. Något ointresserad 699 4. Varken-eller, vet ej 1601 5. Något intresserad 1413 6. Ganska intresserad 1318 7. Mycket intresserad 340 9. Uppgift saknas
VAR 129 KLASSISK MUSIK 14 Loc 160 width 1 MD=9 (14.42) Klassisk musik <Se F.14 för fullständig frågetext> 1549 1. Mycket ointresserad 680 2. Ganska ointresserad 735 3. Något ointresserad 752 4. Varken-eller, vet ej 2121 5. Något intresserad 1413 6. Ganska intresserad 697 7. Mycket intresserad 318 9. Uppgift saknas
VAR 130 GÅ PÅ TEATER 14 Loc 161 width 1 MD=9 (14.43) Gå på teater <Se F.14 för fullständig frågetext> 1122 1. Mycket ointresserad 612 2. Ganska ointresserad 673 3. Något ointresserad 829 4. Varken-eller, vet ej 2203 5. Något intresserad 1699 6. Ganska intresserad 804 7. Mycket intresserad 323 9. Uppgift saknas
VAR 131 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING14 Loc 162 width 1 MD=9 (14.44) Gå på konstutställning <Se F.14 för fullständig frågetext> 1886 1. Mycket ointresserad 828 2. Ganska ointresserad 812 3. Något ointresserad 1012 4. Varken-eller, vet ej 1747 5. Något intresserad 1050 6. Ganska intresserad 596 7. Mycket intresserad 334 9. Uppgift saknas
VAR 132 LÄSA BÖCKER 14 Loc 163 width 1 MD=9 (14.45) Läsa böcker <Se F.14 för fullständig frågetext> 422 1. Mycket ointresserad 290 2. Ganska ointresserad 439 3. Något ointresserad 321 4. Varken-eller, vet ej 1847 5. Något intresserad 2176 6. Ganska intresserad 2576 7. Mycket intresserad 194 9. Uppgift saknas
VAR 133 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR 14 Loc 164 width 1 MD=9 (14.46) Läsa populärtidningar <Se F.14 för fullständig frågetext> 731 1. Mycket ointresserad 578 2. Ganska ointresserad 597 3. Något ointresserad 652 4. Varken-eller, vet ej 2438 5. Något intresserad 1850 6. Ganska intresserad 996 7. Mycket intresserad 423 9. Uppgift saknas
VAR 134 STICKA 14 Loc 165 width 1 MD=9 (14.47) Sticka <Se F.14 för fullständig frågetext> 3144 1. Mycket ointresserad 416 2. Ganska ointresserad 317 3. Något ointresserad 440 4. Varken-eller, vet ej 898 5. Något intresserad 1093 6. Ganska intresserad 1591 7. Mycket intresserad 366 9. Uppgift saknas
VAR 135 SY KLÄDER 14 Loc 166 width 1 MD=9 (14.48) Sy kläder <Se F.14 för fullständig frågetext> 3277 1. Mycket ointresserad 567 2. Ganska ointresserad 474 3. Något ointresserad 618 4. Varken-eller, vet ej 1196 5. Något intresserad 837 6. Ganska intresserad 840 7. Mycket intresserad 456 9. Uppgift saknas
VAR 136 HANDARBETA 14 Loc 167 width 1 MD=9 (14.49) Handarbeta <Se F.14 för fullständig frågetext> 3028 1. Mycket ointresserad 498 2. Ganska ointresserad 368 3. Något ointresserad 544 4. Varken-eller, vet ej 1010 5. Något intresserad 1044 6. Ganska intresserad 1377 7. Mycket intresserad 396 9. Uppgift saknas
VAR 137 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR 14 Loc 168 width 1 MD=9 (14.50) Träffa nya människor <Se F.14 för fullständig frågetext> 169 1. Mycket ointresserad 158 2. Ganska ointresserad 236 3. Något ointresserad 365 4. Varken-eller, vet ej 1918 5. Något intresserad 3074 6. Ganska intresserad 2081 7. Mycket intresserad 264 9. Uppgift saknas
VAR 138 SNICKRA 14 Loc 169 width 1 MD=9 (14.51) Snickra <Se F.14 för fullständig frågetext> 1643 1. Mycket ointresserad 628 2. Ganska ointresserad 702 3. Något ointresserad 868 4. Varken-eller, vet ej 1855 5. Något intresserad 1405 6. Ganska intresserad 831 7. Mycket intresserad 333 9. Uppgift saknas
VAR 139 MÅLA HEMMA 14 Loc 170 width 1 MD=9 (14.52) Måla hemma <Se F.14 för fullständig frågetext> 1048 1. Mycket ointresserad 523 2. Ganska ointresserad 588 3. Något ointresserad 718 4. Varken-eller, vet ej 2401 5. Något intresserad 1865 6. Ganska intresserad 792 7. Mycket intresserad 330 9. Uppgift saknas
VAR 140 JAGA 14 Loc 171 width 1 MD=9 (14.53) Jaga <Se F.14 för fullständig frågetext> 4523 1. Mycket ointresserad 499 2. Ganska ointresserad 364 3. Något ointresserad 1120 4. Varken-eller, vet ej 511 5. Något intresserad 346 6. Ganska intresserad 495 7. Mycket intresserad 407 9. Uppgift saknas
VAR 141 FRILUFTSLIV 14 Loc 172 width 1 MD=9 (14.54) Friluftsliv <Se F.14 för fullständig frågetext> 484 1. Mycket ointresserad 221 2. Ganska ointresserad 341 3. Något ointresserad 414 4. Varken-eller, vet ej 2048 5. Något intresserad 2522 6. Ganska intresserad 1909 7. Mycket intresserad 326 9. Uppgift saknas
VAR 142 ÅKA SLALOM 14 Loc 173 width 1 MD=9 (14.55) Åka slalom <Se F.14 för fullständig frågetext> 2969 1. Mycket ointresserad 519 2. Ganska ointresserad 379 3. Något ointresserad 1095 4. Varken-eller, vet ej 942 5. Något intresserad 868 6. Ganska intresserad 1110 7. Mycket intresserad 383 9. Uppgift saknas
VAR 143 ÅKA MOTORBÅT 14 Loc 174 width 1 MD=9 (14.56) Åka motorbåt <Se F.14 för fullständig frågetext> 1874 1. Mycket ointresserad 571 2. Ganska ointresserad 509 3. Något ointresserad 1031 4. Varken-eller, vet ej 1687 5. Något intresserad 1295 6. Ganska intresserad 962 7. Mycket intresserad 336 9. Uppgift saknas
VAR 144 SEGLA 14 Loc 175 width 1 MD=9 (14.57) Segla <Se F.14 för fullständig frågetext> 2450 1. Mycket ointresserad 644 2. Ganska ointresserad 545 3. Något ointresserad 1477 4. Varken-eller, vet ej 1127 5. Något intresserad 834 6. Ganska intresserad 797 7. Mycket intresserad 391 9. Uppgift saknas
VAR 145 CAMPA 14 Loc 176 width 1 MD=9 (14.58) Campa <Se F.14 för fullständig frågetext> 1490 1. Mycket ointresserad 479 2. Ganska ointresserad 566 3. Något ointresserad 726 4. Varken-eller, vet ej 1958 5. Något intresserad 1633 6. Ganska intresserad 1066 7. Mycket intresserad 347 9. Uppgift saknas
VAR 146 SEMESTRA UTOMLANDS 14 Loc 177 width 1 MD=9 (14.59) Semestra utomlands <Se F.14 för fullständig frågetext> 596 1. Mycket ointresserad 231 2. Ganska ointresserad 282 3. Något ointresserad 611 4. Varken-eller, vet ej 1328 5. Något intresserad 1830 6. Ganska intresserad 3090 7. Mycket intresserad 297 9. Uppgift saknas
VAR 147 SEMESTRA I SVERIGE 14 Loc 178 width 1 MD=9 (14.60) Semestra i Sverige <Se F.14 för fullständig frågetext> 159 1. Mycket ointresserad 89 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 183 4. Varken-eller, vet ej 1235 5. Något intresserad 2953 6. Ganska intresserad 3324 7. Mycket intresserad 191 9. Uppgift saknas
VAR 148 PRÖVA NYA PRODUKTER 14 Loc 179 width 1 MD=9 (14.61) Pröva nya produkter <Se F.14 för fullständig frågetext> 282 1. Mycket ointresserad 277 2. Ganska ointresserad 410 3. Något ointresserad 976 4. Varken-eller, vet ej 2567 5. Något intresserad 2243 6. Ganska intresserad 1162 7. Mycket intresserad 348 9. Uppgift saknas
VAR 149 VARA BORTBJUDEN 14 Loc 180 width 1 MD=9 (14.62) Vara bortbjuden <Se F.14 för fullständig frågetext> 196 1. Mycket ointresserad 158 2. Ganska ointresserad 284 3. Något ointresserad 340 4. Varken-eller, vet ej 2013 5. Något intresserad 2987 6. Ganska intresserad 2001 7. Mycket intresserad 286 9. Uppgift saknas
VAR 150 GÅ PÅ DISKOTEK 14 Loc 181 width 1 MD=9 (14.63) Gå på diskotek <Se F.14 för fullständig frågetext> 3414 1. Mycket ointresserad 659 2. Ganska ointresserad 565 3. Något ointresserad 847 4. Varken-eller, vet ej 942 5. Något intresserad 759 6. Ganska intresserad 688 7. Mycket intresserad 391 9. Uppgift saknas
VAR 151 GÅ PÅ RESTAURANG 14 Loc 182 width 1 MD=9 (14.64) Gå på restaurang <Se F.14 för fullständig frågetext> 577 1. Mycket ointresserad 301 2. Ganska ointresserad 370 3. Något ointresserad 427 4. Varken-eller, vet ej 2335 5. Något intresserad 2375 6. Ganska intresserad 1585 7. Mycket intresserad 295 9. Uppgift saknas
VAR 152 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER 14 Loc 183 width 1 MD=9 (14.65) Gå på kvällskurser <Se F.14 för fullständig frågetext> 1134 1. Mycket ointresserad 661 2. Ganska ointresserad 850 3. Något ointresserad 1228 4. Varken-eller, vet ej 2399 5. Något intresserad 1248 6. Ganska intresserad 370 7. Mycket intresserad 375 9. Uppgift saknas
VAR 153 WINDSURFING 14 Loc 184 width 1 MD=9 (14.66) Windsurfing <Se F.14 för fullständig frågetext> 3671 1. Mycket ointresserad 592 2. Ganska ointresserad 464 3. Något ointresserad 1581 4. Varken-eller, vet ej 828 5. Något intresserad 420 6. Ganska intresserad 309 7. Mycket intresserad 400 9. Uppgift saknas
VAR 154 KÖPA PÅ POSTORDER 14 Loc 185 width 1 MD=9 (14.67) Köpa på postorder <Se F.14 för fullständig frågetext> 2001 1. Mycket ointresserad 808 2. Ganska ointresserad 749 3. Något ointresserad 875 4. Varken-eller, vet ej 2332 5. Något intresserad 929 6. Ganska intresserad 311 7. Mycket intresserad 260 9. Uppgift saknas
VAR 155 TIPS 15 Loc 186 width 2 MD=99 15 Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? (15.1) Tips 3463 01. 0 kronor 2653 02. Under 250 kronor 904 03. 251- 500 kronor 478 04. 501-1000 kronor 257 05. 1001-1500 kronor 102 06. 1501-2000 kronor 75 07. 2001-3000 kronor 16 08. 3001-4000 kronor 27 09. Över 4000 kronor 290 99. Uppgift saknas
VAR 156 LOTTO 15 Loc 188 width 2 MD=99 (15.2) Lotto <Se F.15 för fullständig frågetext> 2187 01. 0 kronor 3157 02. Under 250 kronor 1412 03. 251- 500 kronor 780 04. 501-1000 kronor 285 05. 1001-1500 kronor 126 06. 1501-2000 kronor 60 07. 2001-3000 kronor 18 08. 3001-4000 kronor 29 09. Över 4000 kronor 211 99. Uppgift saknas
VAR 157 PENNINGLOTTER 15 Loc 190 width 2 MD=99 (15.3) Penninglotter <Se F.15 för fullständig frågetext> 3707 01. 0 kronor 2994 02. Under 250 kronor 908 03. 251- 500 kronor 250 04. 501-1000 kronor 50 05. 1001-1500 kronor 14 06. 1501-2000 kronor 14 07. 2001-3000 kronor 7 08. 3001-4000 kronor 1 09. Över 4000 kronor 320 99. Uppgift saknas
VAR 158 V65 15 Loc 192 width 2 MD=99 (15.4) V65 <Se F.15 för fullständig frågetext> 6022 01. 0 kronor 1031 02. Under 250 kronor 324 03. 251- 500 kronor 194 04. 501-1000 kronor 114 05. 1001-1500 kronor 69 06. 1501-2000 kronor 51 07. 2001-3000 kronor 21 08. 3001-4000 kronor 54 09. Över 4000 kronor 385 99. Uppgift saknas
VAR 159 BINGO 15 Loc 194 width 2 MD=99 (15.5) Bingo <Se F.15 för fullständig frågetext> 7280 01. 0 kronor 375 02. Under 250 kronor 84 03. 251- 500 kronor 58 04. 501-1000 kronor 29 05. 1001-1500 kronor 18 06. 1501-2000 kronor 14 07. 2001-3000 kronor 8 08. 3001-4000 kronor 19 09. Över 4000 kronor 380 99. Uppgift saknas
VAR 160 BENSIN 15 Loc 196 width 2 MD=99 (15.6) Bensin <Se F.15 för fullständig frågetext> 1816 01. 0 kronor 283 02. Under 250 kronor 264 03. 251- 500 kronor 366 04. 501-1000 kronor 400 05. 1001-1500 kronor 436 06. 1501-2000 kronor 670 07. 2001-3000 kronor 736 08. 3001-4000 kronor 2809 09. Över 4000 kronor 485 99. Uppgift saknas
VAR 161 KLÄDER TILL DIG 15 Loc 198 width 2 MD=99 (15.7) Kläder till Dig själv <Se F.15 för fullständig frågetext> 62 01. 0 kronor 136 02. Under 250 kronor 456 03. 251- 500 kronor 1248 04. 501-1000 kronor 1401 05. 1001-1500 kronor 1459 06. 1501-2000 kronor 1555 07. 2001-3000 kronor 854 08. 3001-4000 kronor 774 09. Över 4000 kronor 320 99. Uppgift saknas
VAR 162 SPORTUTRUST TILL DIG 15 Loc 200 width 2 MD=99 (15.8) Sportutrustning till Dig själv <Se F.15 för fullständig frågetext> 2341 01. 0 kronor 1952 02. Under 250 kronor 1425 03. 251- 500 kronor 1066 04. 501-1000 kronor 499 05. 1001-1500 kronor 260 06. 1501-2000 kronor 161 07. 2001-3000 kronor 65 08. 3001-4000 kronor 90 09. Över 4000 kronor 406 99. Uppgift saknas
VAR 163 KOSMETIKA/SKÖNHET 15 Loc 202 width 2 MD=99 (15.9) Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.15 för fullständig frågetext> 2094 01. 0 kronor 3050 02. Under 250 kronor 1543 03. 251- 500 kronor 706 04. 501-1000 kronor 254 05. 1001-1500 kronor 96 06. 1501-2000 kronor 44 07. 2001-3000 kronor 14 08. 3001-4000 kronor 19 09. Över 4000 kronor 445 99. Uppgift saknas
VAR 164 NÖJEN 15 Loc 204 width 2 MD=99 (15.10) Nöjen <Se F.15 för fullständig frågetext> 411 01. 0 kronor 1381 02. Under 250 kronor 1517 03. 251- 500 kronor 1517 04. 501-1000 kronor 900 05. 1001-1500 kronor 642 06. 1501-2000 kronor 517 07. 2001-3000 kronor 270 08. 3001-4000 kronor 600 09. Över 4000 kronor 510 99. Uppgift saknas
VAR 165 UTLANDSRESOR 15 Loc 206 width 2 MD=99 (15.11) Utlandsresor under fritiden <Se F.15 för fullständig frågetext> 3758 01. 0 kronor 188 02. Under 250 kronor 149 03. 251- 500 kronor 280 04. 501-1000 kronor 241 05. 1001-1500 kronor 335 06. 1501-2000 kronor 584 07. 2001-3000 kronor 635 08. 3001-4000 kronor 1552 09. Över 4000 kronor 543 99. Uppgift saknas
VAR 166 BÖCKER 15 Loc 208 width 2 MD=99 (15.12) Böcker <Se F.15 för fullständig frågetext> 1689 01. 0 kronor 2562 02. Under 250 kronor 1555 03. 251- 500 kronor 1067 04. 501-1000 kronor 507 05. 1001-1500 kronor 215 06. 1501-2000 kronor 169 07. 2001-3000 kronor 41 08. 3001-4000 kronor 56 09. Över 4000 kronor 404 99. Uppgift saknas
VAR 167 TOBAK 15 Loc 210 width 2 MD=99 (15.13) Tobak <Se F.15 för fullständig frågetext> 4987 01. 0 kronor 364 02. Under 250 kronor 308 03. 251- 500 kronor 439 04. 501-1000 kronor 308 05. 1001-1500 kronor 325 06. 1501-2000 kronor 372 07. 2001-3000 kronor 362 08. 3001-4000 kronor 489 09. Över 4000 kronor 311 99. Uppgift saknas
VAR 168 VIN OCH SPRIT 15 Loc 212 width 2 MD=99 (15.14) Vin och sprit <Se F.15 för fullständig frågetext> 1749 01. 0 kronor 1308 02. Under 250 kronor 1308 03. 251- 500 kronor 1328 04. 501-1000 kronor 871 05. 1001-1500 kronor 591 06. 1501-2000 kronor 340 07. 2001-3000 kronor 187 08. 3001-4000 kronor 270 09. Över 4000 kronor 313 99. Uppgift saknas
VAR 169 HÄLSOKOSTARTIKLAR 15 Loc 214 width 2 MD=99 (15.15) Hälsokostartiklar <Se F.15 för fullständig frågetext> 3466 01. 0 kronor 2753 02. Under 250 kronor 967 03. 251- 500 kronor 438 04. 501-1000 kronor 155 05. 1001-1500 kronor 64 06. 1501-2000 kronor 31 07. 2001-3000 kronor 16 08. 3001-4000 kronor 21 09. Över 4000 kronor 354 99. Uppgift saknas
VAR 170 MÖBLER 15 Loc 216 width 2 MD=99 (15.16) Möbler <Se F.15 för fullständig frågetext> 1998 01. 0 kronor 818 02. Under 250 kronor 972 03. 251- 500 kronor 1368 04. 501-1000 kronor 919 05. 1001-1500 kronor 657 06. 1501-2000 kronor 480 07. 2001-3000 kronor 228 08. 3001-4000 kronor 295 09. Över 4000 kronor 530 99. Uppgift saknas
VAR 171 ICA 16 Loc 218 width 1 MD=9 16 Hur ofta Du besöker affärer m.m. Var vänlig ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svar med ett kryss på varje rad! (16.1) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: ICA 195 1. Aldrig 701 2. Någon gång/år 561 3. Någon gång/kvartal 1926 4. Någon gång/månad 3298 5. 1-2 gånger/vecka 1139 6. 3-4 gånger/vecka 330 7. Minst 5 gånger/vecka 115 9. Uppgift saknas
VAR 172 KONSUM 16 Loc 219 width 1 MD=9 (16.2) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Konsum <Se F.16 för fullständig frågetext> 695 1. Aldrig 1167 2. Någon gång/år 916 3. Någon gång/kvartal 2282 4. Någon gång/månad 2187 5. 1-2 gånger/vecka 615 6. 3-4 gånger/vecka 197 7. Minst 5 gånger/vecka 206 9. Uppgift saknas
VAR 173 VIVO 16 Loc 220 width 1 MD=9 (16.3) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Vivo <Se F.16 för fullständig frågetext> 4114 1. Aldrig 1627 2. Någon gång/år 569 3. Någon gång/kvartal 772 4. Någon gång/månad 457 5. 1-2 gånger/vecka 118 6. 3-4 gånger/vecka 53 7. Minst 5 gånger/vecka 555 9. Uppgift saknas
VAR 174 FAVÖR 16 Loc 221 width 1 MD=9 (16.4) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Favör <Se F.16 för fullständig frågetext> 4402 1. Aldrig 1508 2. Någon gång/år 567 3. Någon gång/kvartal 737 4. Någon gång/månad 429 5. 1-2 gånger/vecka 92 6. 3-4 gånger/vecka 29 7. Minst 5 gånger/vecka 501 9. Uppgift saknas
VAR 175 ANNAN BUTIK 16 Loc 222 width 1 MD=9 (16.5) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Annan butik <Se F.16 för fullständig frågetext> 1230 1. Aldrig 2199 2. Någon gång/år 1061 3. Någon gång/kvartal 1896 4. Någon gång/månad 989 5. 1-2 gånger/vecka 232 6. 3-4 gånger/vecka 81 7. Minst 5 gånger/vecka 577 9. Uppgift saknas
VAR 176 LIVSMEDELSAVD I DOMUS 16 Loc 223 width 1 MD=9 (16.6) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Domus <Se F.16 för fullständig frågetext> 1597 1. Aldrig 1942 2. Någon gång/år 1327 3. Någon gång/kvartal 1839 4. Någon gång/månad 1001 5. 1-2 gånger/vecka 207 6. 3-4 gånger/vecka 66 7. Minst 5 gånger/vecka 286 9. Uppgift saknas
VAR 177 LIVSMEDELSAVD I NK 9 Loc 224 width 1 MD=9 (16.7) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i NK <Se F.16 för fullständig frågetext> 5925 1. Aldrig 1259 2. Någon gång/år 314 3. Någon gång/kvartal 237 4. Någon gång/månad 59 5. 1-2 gånger/vecka 12 6. 3-4 gånger/vecka 7 7. Minst 5 gånger/vecka 452 9. Uppgift saknas
VAR 178 LIVSMEDELSAVD ÅHLENS 16 Loc 225 width 1 MD=9 (16.8) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.16 för fullständig frågetext> 2792 1. Aldrig 2053 2. Någon gång/år 1141 3. Någon gång/kvartal 1344 4. Någon gång/månad 492 5. 1-2 gånger/vecka 80 6. 3-4 gånger/vecka 29 7. Minst 5 gånger/vecka 334 9. Uppgift saknas
VAR 179 LIVSMEDELSAVD I OBS 16 Loc 226 width 1 MD=9 (16.9) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Obs <Se F.16 för fullständig frågetext> 3543 1. Aldrig 2165 2. Någon gång/år 1017 3. Någon gång/kvartal 945 4. Någon gång/månad 220 5. 1-2 gånger/vecka 29 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 341 9. Uppgift saknas
VAR 180 LIVSMEDELSAVD I B & W 16 Loc 227 width 1 MD=9 (16.10) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i B& W(Bra, Wessels) <Se F.16 för fullständig frågetext> 4290 1. Aldrig 1893 2. Någon gång/år 816 3. Någon gång/kvartal 713 4. Någon gång/månad 203 5. 1-2 gånger/vecka 14 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 330 9. Uppgift saknas
VAR 181 EJ LIVS DOMUS 16 Loc 228 width 1 MD=9 (16.11) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Domus <Se F.16 för fullständig frågetext> 1107 1. Aldrig 2315 2. Någon gång/år 1687 3. Någon gång/kvartal 2053 4. Någon gång/månad 661 5. 1-2 gånger/vecka 101 6. 3-4 gånger/vecka 54 7. Minst 5 gånger/vecka 287 9. Uppgift saknas
VAR 182 EJ LIVS NK 16 Loc 229 width 1 MD=9 (16.12) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) NK <Se F.16 för fullständig frågetext> 4221 1. Aldrig 2074 2. Någon gång/år 723 3. Någon gång/kvartal 614 4. Någon gång/månad 128 5. 1-2 gånger/vecka 18 6. 3-4 gånger/vecka 10 7. Minst 5 gånger/vecka 477 9. Uppgift saknas
VAR 183 EJ LIVS ÅHLENS 16 Loc 230 width 1 MD=9 (16.13) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Åhlens <Se F.16 för fullständig frågetext> 1765 1. Aldrig 2083 2. Någon gång/år 1499 3. Någon gång/kvartal 1889 4. Någon gång/månad 554 5. 1-2 gånger/vecka 76 6. 3-4 gånger/vecka 28 7. Minst 5 gånger/vecka 371 9. Uppgift saknas
VAR 184 EJ LIVS OBS 16 Loc 231 width 1 MD=9 (16.14) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Obs <Se F.16 för fullständig frågetext> 2683 1. Aldrig 2573 2. Någon gång/år 1341 3. Någon gång/kvartal 1121 4. Någon gång/månad 190 5. 1-2 gånger/vecka 21 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 331 9. Uppgift saknas
VAR 185 EJ LIVS B & W 16 Loc 232 width 1 MD=9 (16.15) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) B & W <Se F.16 för fullständig frågetext> 3800 1. Aldrig 2162 2. Någon gång/år 990 3. Någon gång/kvartal 780 4. Någon gång/månad 172 5. 1-2 gånger/vecka 14 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 341 9. Uppgift saknas
VAR 186 HENNES & MAURITZ 16 Loc 233 width 1 MD=9 (16.16) Hur ofta besöker Du andra butiker: Hennes & Mauritz <Se F.16 för fullständig frågetext> 1668 1. Aldrig 2602 2. Någon gång/år 1815 3. Någon gång/kvartal 1569 4. Någon gång/månad 297 5. 1-2 gånger/vecka 36 6. 3-4 gånger/vecka 16 7. Minst 5 gånger/vecka 262 9. Uppgift saknas
VAR 187 KAPP-AHL 16 Loc 234 width 1 MD=9 (16.17) Hur ofta besöker Du andra butiker: HerrMan/Kapp-Ahl <Se F.16 för fullständig frågetext> 1914 1. Aldrig 2687 2. Någon gång/år 1730 3. Någon gång/kvartal 1401 4. Någon gång/månad 225 5. 1-2 gånger/vecka 16 6. 3-4 gånger/vecka 9 7. Minst 5 gånger/vecka 283 9. Uppgift saknas
VAR 188 GULINS 16 Loc 235 width 1 MD=9 (16.18) Hur ofta besöker Du andra butiker: Gulins <Se F.16 för fullständig frågetext> 3729 1. Aldrig 2159 2. Någon gång/år 1155 3. Någon gång/kvartal 745 4. Någon gång/månad 90 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 8 7. Minst 5 gånger/vecka 375 9. Uppgift saknas
VAR 189 IKEA 16 Loc 236 width 1 MD=9 (16.19) Hur ofta besöker Du andra butiker: Ikea <Se F.16 för fullständig frågetext> 2093 1. Aldrig 4472 2. Någon gång/år 1118 3. Någon gång/kvartal 273 4. Någon gång/månad 18 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 284 9. Uppgift saknas
VAR 190 EXPERT FOTO 16 Loc 237 width 1 MD=9 (16.20) Hur ofta besöker Du andra butiker: Expert Foto <Se F.16 för fullständig frågetext> 3882 1. Aldrig 2596 2. Någon gång/år 1015 3. Någon gång/kvartal 372 4. Någon gång/månad 37 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 354 9. Uppgift saknas
VAR 191 EXPERT RADIO/TV 16 Loc 238 width 1 MD=9 (16.21) Hur ofta besöker Du andra butiker: Expert Radio/TV <Se F.16 för fullständig frågetext> 4235 1. Aldrig 2627 2. Någon gång/år 649 3. Någon gång/kvartal 297 4. Någon gång/månad 52 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 11 7. Minst 5 gånger/vecka 393 9. Uppgift saknas
VAR 192 JÄRNIA 16 Loc 239 width 1 MD=9 (16.22) Hur ofta besöker Du andra butiker: Järnia <Se F.16 för fullständig frågetext> 2083 1. Aldrig 3579 2. Någon gång/år 1488 3. Någon gång/kvartal 747 4. Någon gång/månad 87 5. 1-2 gånger/vecka 8 6. 3-4 gånger/vecka 11 7. Minst 5 gånger/vecka 262 9. Uppgift saknas
VAR 193 FÄRGSAM 16 Loc 240 width 1 MD=9 (16.23) Hur ofta besöker Du andra butiker: Färgsam <Se F.16 för fullständig frågetext> 4574 1. Aldrig 2431 2. Någon gång/år 610 3. Någon gång/kvartal 199 4. Någon gång/månad 29 5. 1-2 gånger/vecka 7 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 409 9. Uppgift saknas
VAR 194 PRESSBYRÅN 16 Loc 241 width 1 MD=9 (16.24) Hur ofta besöker Du andra butiker: Pressbyrån <Se F.16 för fullständig frågetext> 1110 1. Aldrig 2177 2. Någon gång/år 1560 3. Någon gång/kvartal 1986 4. Någon gång/månad 874 5. 1-2 gånger/vecka 200 6. 3-4 gånger/vecka 77 7. Minst 5 gånger/vecka 281 9. Uppgift saknas
VAR 195 ANNAN KIOSK 16 Loc 242 width 1 MD=9 (16.25) Hur ofta besöker Du andra butiker: Annan kiosk <Se F.16 för fullständig frågetext> 747 1. Aldrig 1703 2. Någon gång/år 1277 3. Någon gång/kvartal 2250 4. Någon gång/månad 1446 5. 1-2 gånger/vecka 352 6. 3-4 gånger/vecka 174 7. Minst 5 gånger/vecka 316 9. Uppgift saknas
VAR 196 TOBAKSAFFÄR 16 Loc 243 width 1 MD=9 (16.26) Hur ofta besöker Du andra butiker: Tobaksaffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 2425 1. Aldrig 1678 2. Någon gång/år 1055 3. Någon gång/kvartal 1512 4. Någon gång/månad 1005 5. 1-2 gånger/vecka 177 6. 3-4 gånger/vecka 86 7. Minst 5 gånger/vecka 327 9. Uppgift saknas
VAR 197 BAR/SJÄLVSERVERING 16 Loc 244 width 1 MD=9 (16.27) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bar/Självservering <Se F.16 för fullständig frågetext> 1240 1. Aldrig 2513 2. Någon gång/år 1880 3. Någon gång/kvartal 1373 4. Någon gång/månad 455 5. 1-2 gånger/vecka 246 6. 3-4 gånger/vecka 186 7. Minst 5 gånger/vecka 372 9. Uppgift saknas
VAR 198 MAC DONALD'S 16 Loc 245 width 1 MD=9 (16.28) Hur ofta besöker Du andra butiker: MacDonald's <Se F.16 för fullständig frågetext> 4808 1. Aldrig 1750 2. Någon gång/år 697 3. Någon gång/kvartal 548 4. Någon gång/månad 101 5. 1-2 gånger/vecka 7 6. 3-4 gånger/vecka 9 7. Minst 5 gånger/vecka 345 9. Uppgift saknas
VAR 199 KORVKIOSK/GATUKÖK 16 Loc 246 width 1 MD=9 (16.29) Hur ofta besöker Du andra butiker: Korvkiosk/Gatukök <Se F.16 för fullständig frågetext> 1993 1. Aldrig 2747 2. Någon gång/år 1672 3. Någon gång/kvartal 1249 4. Någon gång/månad 285 5. 1-2 gånger/vecka 40 6. 3-4 gånger/vecka 17 7. Minst 5 gånger/vecka 262 9. Uppgift saknas
VAR 200 BENSINSTATION 16 Loc 247 width 1 MD=9 (16.30) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bensinstation <Se F.16 för fullständig frågetext> 1093 1. Aldrig 529 2. Någon gång/år 543 3. Någon gång/kvartal 2373 4. Någon gång/månad 3077 5. 1-2 gånger/vecka 279 6. 3-4 gånger/vecka 101 7. Minst 5 gånger/vecka 270 9. Uppgift saknas
VAR 201 POSTKONTOR 16 Loc 248 width 1 MD=9 (16.31) Hur ofta besöker Du andra butiker: Postkontor <Se F.16 för fullständig frågetext> 126 1. Aldrig 464 2. Någon gång/år 1097 3. Någon gång/kvartal 4503 4. Någon gång/månad 1662 5. 1-2 gånger/vecka 148 6. 3-4 gånger/vecka 106 7. Minst 5 gånger/vecka 159 9. Uppgift saknas
VAR 202 BANKKONTOR 16 Loc 249 width 1 MD=9 (16.32) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bankkontor <Se F.16 för fullständig frågetext> 288 1. Aldrig 649 2. Någon gång/år 1296 3. Någon gång/kvartal 4402 4. Någon gång/månad 1281 5. 1-2 gånger/vecka 80 6. 3-4 gånger/vecka 72 7. Minst 5 gånger/vecka 197 9. Uppgift saknas
VAR 203 HÄLSOKOSTBUTIK 16 Loc 250 width 1 MD=9 (16.33) Hur ofta besöker Du andra butiker: Hälsokostbutik <Se F.16 för fullständig frågetext> 4057 1. Aldrig 2239 2. Någon gång/år 956 3. Någon gång/kvartal 616 4. Någon gång/månad 94 5. 1-2 gånger/vecka 6 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 292 9. Uppgift saknas
VAR 204 APOTEK 16 Loc 251 width 1 MD=9 (16.34) Hur ofta besöker Du andra butiker: Apotek <Se F.16 för fullständig frågetext> 316 1. Aldrig 2545 2. Någon gång/år 3166 3. Någon gång/kvartal 1999 4. Någon gång/månad 83 5. 1-2 gånger/vecka 8 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 142 9. Uppgift saknas
VAR 205 BLOMSTERAFFÄR 16 Loc 252 width 1 MD=9 (16.35) Hur ofta besöker Du andra butiker: Blomsteraffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 547 1. Aldrig 2452 2. Någon gång/år 2736 3. Någon gång/kvartal 2114 4. Någon gång/månad 246 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 8 7. Minst 5 gånger/vecka 160 9. Uppgift saknas
VAR 206 BYGGMATERIALAFFÄR 16 Loc 253 width 1 MD=9 (16.36) Hur ofta besöker Du andra butiker: Byggmaterielaffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 2758 1. Aldrig 3277 2. Någon gång/år 1320 3. Någon gång/kvartal 560 4. Någon gång/månad 53 5. 1-2 gånger/vecka 17 6. 3-4 gånger/vecka 19 7. Minst 5 gånger/vecka 261 9. Uppgift saknas
VAR 207 REKLAM PÅ BIO 16 Loc 254 width 1 MD=9 (16.37) Hur ofta ser Du reklamfilm på bio <Se F.16 för fullständig frågetext> 3140 1. Aldrig 2764 2. Någon gång/år 1184 3. Någon gång/kvartal 846 4. Någon gång/månad 66 5. 1-2 gånger/vecka 8 6. 3-4 gånger/vecka 12 7. Minst 5 gånger/vecka 245 9. Uppgift saknas
VAR 208 REKLAM PÅ TAXI 16 Loc 255 width 1 MD=9 (16.38) Hur ofta ser Du reklam på taxi <Se F.16 för fullständig frågetext> 2603 1. Aldrig 1305 2. Någon gång/år 738 3. Någon gång/kvartal 1006 4. Någon gång/månad 948 5. 1-2 gånger/vecka 508 6. 3-4 gånger/vecka 867 7. Minst 5 gånger/vecka 290 9. Uppgift saknas
VAR 209 REKLAM IDROTTSPLATSER 16 Loc 256 width 1 MD=9 (16.39) Hur ofta ser Du reklam på idrottsplatser <Se F.16 för fullständig frågetext> 3241 1. Aldrig 1859 2. Någon gång/år 867 3. Någon gång/kvartal 1042 4. Någon gång/månad 636 5. 1-2 gånger/vecka 142 6. 3-4 gånger/vecka 125 7. Minst 5 gånger/vecka 353 9. Uppgift saknas
VAR 210 TÅG ÖVER 10 MIL 16 Loc 257 width 1 MD=9 (16.40) Hur ofta åker Du tåg på sträckor över 10 mil <Se F.16 för fullständig frågetext> 4303 1. Aldrig 2759 2. Någon gång/år 635 3. Någon gång/kvartal 250 4. Någon gång/månad 56 5. 1-2 gånger/vecka 16 6. 3-4 gånger/vecka 18 7. Minst 5 gånger/vecka 228 9. Uppgift saknas
VAR 211 TUNNELBANA 16 Loc 258 width 1 MD=9 (16.41) Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.16 för fullständig frågetext> 5295 1. Aldrig 1655 2. Någon gång/år 313 3. Någon gång/kvartal 255 4. Någon gång/månad 141 5. 1-2 gånger/vecka 92 6. 3-4 gånger/vecka 271 7. Minst 5 gånger/vecka 243 9. Uppgift saknas
VAR 212 TAXI 16 Loc 259 width 1 MD=9 (16.42) Hur ofta åker Du taxi <Se F.16 för fullständig frågetext> 2379 1. Aldrig 3536 2. Någon gång/år 1233 3. Någon gång/kvartal 751 4. Någon gång/månad 124 5. 1-2 gånger/vecka 21 6. 3-4 gånger/vecka 35 7. Minst 5 gånger/vecka 186 9. Uppgift saknas
VAR 213 AFTONBLADET 17 Loc 260 width 1 MD=9 (17) Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall du inte alls läser en tidning kryssa för svarsalternativet "Inga Nr" (17.1) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Aftonbladet Antal nr/år c:a 300 3342 1. Inga nummer 2599 2. Nästan inga nummer 798 3. Ca ett nummer av fyra 318 4. Ca två nummer av fyra 182 5. Ca tre nummer av fyra 440 6. Nästan alla nummer 248 7. Alla nummer 338 9. Uppgift saknas
VAR 214 AFTONBLADET 17 Loc 261 width 1 MD=9 (17.2) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Aftonbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 3321 1. Inga nummer 2417 2. Nästan inga nummer 721 3. Ca ett nummer av fyra 296 4. Ca två nummer av fyra 190 5. Ca tre nummer av fyra 542 6. Nästan alla nummer 301 7. Alla nummer 477 9. Uppgift saknas
VAR 215 EXPRESSEN 17 Loc 262 width 1 MD=9 (17.3) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Expressen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 2621 1. Inga nummer 2590 2. Nästan inga nummer 1017 3. Ca ett nummer av fyra 433 4. Ca två nummer av fyra 255 5. Ca tre nummer av fyra 579 6. Nästan alla nummer 353 7. Alla nummer 417 9. Uppgift saknas
VAR 216 EXPRESSEN 17 Loc 263 width 1 MD=9 (17.4) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Expressen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 2585 1. Inga nummer 2362 2. Nästan inga nummer 951 3. Ca ett nummer av fyra 392 4. Ca två nummer av fyra 321 5. Ca tre nummer av fyra 758 6. Nästan alla nummer 466 7. Alla nummer 430 9. Uppgift saknas
VAR 217 DAGENS INDUSTRI 17 Loc 264 width 1 MD=9 (17.5) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa : Dagens Industri <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 220 6629 1. Inga nummer 542 2. Nästan inga nummer 240 3. Ca ett nummer av fyra 90 4. Ca två nummer av fyra 32 5. Ca tre nummer av fyra 138 6. Nästan alla nummer 97 7. Alla nummer 497 9. Uppgift saknas
VAR 218 DAGENS NYHETER 17 Loc 265 width 1 MD=9 (17.6) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Dagens Nyheter <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4879 1. Inga nummer 1609 2. Nästan inga nummer 387 3. Ca ett nummer av fyra 144 4. Ca två nummer av fyra 113 5. Ca tre nummer av fyra 230 6. Nästan alla nummer 504 7. Alla nummer 399 9. Uppgift saknas
VAR 219 DAGENS NYHETER 17 Loc 266 width 1 MD=9 (17.7) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Dagens Nyheter <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4978 1. Inga nummer 1453 2. Nästan inga nummer 302 3. Ca ett nummer av fyra 102 4. Ca två nummer av fyra 88 5. Ca tre nummer av fyra 266 6. Nästan alla nummer 599 7. Alla nummer 477 9. Uppgift saknas
VAR 220 SVENSKA DAGBLADET 17 Loc 267 width 1 MD=9 (17.8) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Svenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 5973 1. Inga nummer 1125 2. Nästan inga nummer 214 3. Ca ett nummer av fyra 78 4. Ca två nummer av fyra 56 5. Ca tre nummer av fyra 112 6. Nästan alla nummer 337 7. Alla nummer 370 9. Uppgift saknas
VAR 221 SVENSKA DAGBLADET 17 Loc 268 width 1 MD=9 (17.9) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Svenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 6138 1. Inga nummer 994 2. Nästan inga nummer 156 3. Ca ett nummer av fyra 56 4. Ca två nummer av fyra 43 5. Ca tre nummer av fyra 97 6. Nästan alla nummer 333 7. Alla nummer 448 9. Uppgift saknas
VAR 222 GÖTEBORGS-POSTEN 17 Loc 269 width 1 MD=9 (17.10) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Göteborgs-Posten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 6434 1. Inga nummer 668 2. Nästan inga nummer 140 3. Ca ett nummer av fyra 54 4. Ca två nummer av fyra 33 5. Ca tre nummer av fyra 121 6. Nästan alla nummer 438 7. Alla nummer 377 9. Uppgift saknas
VAR 223 GÖTEBORGS-POSTEN 17 Loc 270 width 1 MD=9 (17.11) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Göteborgs-Posten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 6420 1. Inga nummer 618 2. Nästan inga nummer 135 3. Ca ett nummer av fyra 52 4. Ca två nummer av fyra 26 5. Ca tre nummer av fyra 130 6. Nästan alla nummer 474 7. Alla nummer 410 9. Uppgift saknas
VAR 224 GT 17 Loc 271 width 1 MD=9 (17.12) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: GT <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 6612 1. Inga nummer 743 2. Nästan inga nummer 202 3. Ca ett nummer av fyra 82 4. Ca två nummer av fyra 60 5. Ca tre nummer av fyra 96 6. Nästan alla nummer 73 7. Alla nummer 397 9. Uppgift saknas
VAR 225 GT 17 Loc 272 width 1 MD=9 (17.13) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: GT <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 6520 1. Inga nummer 720 2. Nästan inga nummer 206 3. Ca ett nummer av fyra 80 4. Ca två nummer av fyra 60 5. Ca tre nummer av fyra 124 6. Nästan alla nummer 102 7. Alla nummer 453 9. Uppgift saknas
VAR 226 KVÄLLSPOSTEN 17 Loc 273 width 1 MD=9 (17.14) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Kvällsposten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 5588 1. Inga nummer 1070 2. Nästan inga nummer 520 3. Ca ett nummer av fyra 183 4. Ca två nummer av fyra 106 5. Ca tre nummer av fyra 215 6. Nästan alla nummer 171 7. Alla nummer 412 9. Uppgift saknas
VAR 227 KVÄLLSPOSTEN 17 Loc 274 width 1 MD=9 (17.15) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Kvällsposten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 5472 1. Inga nummer 1021 2. Nästan inga nummer 418 3. Ca ett nummer av fyra 199 4. Ca två nummer av fyra 121 5. Ca tre nummer av fyra 350 6. Nästan alla nummer 284 7. Alla nummer 400 9. Uppgift saknas
VAR 228 ARBETET 17 Loc 275 width 1 MD=9 (17.16) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Arbetet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 6343 1. Inga nummer 714 2. Nästan inga nummer 186 3. Ca ett nummer av fyra 59 4. Ca två nummer av fyra 48 5. Ca tre nummer av fyra 110 6. Nästan alla nummer 450 7. Alla nummer 355 9. Uppgift saknas
VAR 229 ARBETET 17 Loc 276 width 1 MD=9 (17.17) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Arbetet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 6447 1. Inga nummer 640 2. Nästan inga nummer 134 3. Ca ett nummer av fyra 52 4. Ca två nummer av fyra 35 5. Ca tre nummer av fyra 102 6. Nästan alla nummer 455 7. Alla nummer 400 9. Uppgift saknas
VAR 230 SKÅNSKA DAGBLADET 17 Loc 277 width 1 MD=9 (17.18) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Skånska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 7220 1. Inga nummer 398 2. Nästan inga nummer 71 3. Ca ett nummer av fyra 17 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 39 6. Nästan alla nummer 139 7. Alla nummer 371 9. Uppgift saknas
VAR 231 SKÅNSKA DAGBLADET 17 Loc 278 width 1 MD=9 (17.19) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Skånska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 7234 1. Inga nummer 355 2. Nästan inga nummer 48 3. Ca ett nummer av fyra 20 4. Ca två nummer av fyra 4 5. Ca tre nummer av fyra 32 6. Nästan alla nummer 140 7. Alla nummer 432 9. Uppgift saknas
VAR 232 SYDSVENSKA DAGBLADET 17 Loc 279 width 1 MD=9 (17.20) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 6410 1. Inga nummer 579 2. Nästan inga nummer 177 3. Ca ett nummer av fyra 74 4. Ca två nummer av fyra 40 5. Ca tre nummer av fyra 124 6. Nästan alla nummer 476 7. Alla nummer 385 9. Uppgift saknas
VAR 233 SYDSVENSKA DAGBLADET 17 Loc 280 width 1 MD=9 (17.21) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 6327 1. Inga nummer 554 2. Nästan inga nummer 178 3. Ca ett nummer av fyra 66 4. Ca två nummer av fyra 50 5. Ca tre nummer av fyra 144 6. Nästan alla nummer 554 7. Alla nummer 392 9. Uppgift saknas
VAR 234 NERIKES ALLEHANDA 17 Loc 281 width 1 MD=9 (17.22) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 7595 1. Inga nummer 175 2. Nästan inga nummer 40 3. Ca ett nummer av fyra 7 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 27 6. Nästan alla nummer 128 7. Alla nummer 280 9. Uppgift saknas
VAR 235 NORRKÖPINGS TIDNINGAR 17 Loc 282 width 1 MD=9 (17.23) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Norrköpings Tidningar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 7733 1. Inga nummer 129 2. Nästan inga nummer 13 3. Ca ett nummer av fyra 8 4. Ca två nummer av fyra 3 5. Ca tre nummer av fyra 19 6. Nästan alla nummer 83 7. Alla nummer 277 9. Uppgift saknas
VAR 236 NYA WERMLANDS TIDN 17 Loc 283 width 1 MD=9 (17.24) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Nya Wermlands Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 7597 1. Inga nummer 196 2. Nästan inga nummer 37 3. Ca ett nummer av fyra 18 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 19 6. Nästan alla nummer 110 7. Alla nummer 270 9. Uppgift saknas
VAR 237 UPSALA NYA TIDNING 17 Loc 284 width 1 MD=9 (17.25) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Upsala Nya Tidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 7601 1. Inga nummer 194 2. Nästan inga nummer 35 3. Ca ett nummer av fyra 14 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 28 6. Nästan alla nummer 107 7. Alla nummer 276 9. Uppgift saknas
VAR 238 VESTMANLANDS LÄNS TIDN17 Loc 285 width 1 MD=9 (17.26) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vestmanlands Läns Tidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 7663 1. Inga nummer 168 2. Nästan inga nummer 35 3. Ca ett nummer av fyra 11 4. Ca två nummer av fyra 7 5. Ca tre nummer av fyra 25 6. Nästan alla nummer 85 7. Alla nummer 271 9. Uppgift saknas
VAR 239 ÖSTGÖTA CORRESP 17 Loc 286 width 1 MD=9 (17.27) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Östgöta Correspondenten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 7587 1. Inga nummer 209 2. Nästan inga nummer 27 3. Ca ett nummer av fyra 12 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 25 6. Nästan alla nummer 130 7. Alla nummer 266 9. Uppgift saknas
VAR 240 ALLAS VECKOTIDN 17 Loc 287 width 1 MD=9 (17.28) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allas veckotidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5287 1. Inga nummer 1615 2. Nästan inga nummer 446 3. Ca ett nummer av fyra 125 4. Ca två nummer av fyra 86 5. Ca tre nummer av fyra 190 6. Nästan alla nummer 261 7. Alla nummer 255 9. Uppgift saknas
VAR 241 ALLERS 17 Loc 288 width 1 MD=9 (17.29) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allers <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4811 1. Inga nummer 1943 2. Nästan inga nummer 453 3. Ca ett nummer av fyra 141 4. Ca två nummer av fyra 82 5. Ca tre nummer av fyra 192 6. Nästan alla nummer 393 7. Alla nummer 250 9. Uppgift saknas
VAR 242 HEMMETS JOURNAL 17 Loc 289 width 1 MD=9 (17.30) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hemmets Journal <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4380 1. Inga nummer 1884 2. Nästan inga nummer 673 3. Ca ett nummer av fyra 194 4. Ca två nummer av fyra 85 5. Ca tre nummer av fyra 276 6. Nästan alla nummer 551 7. Alla nummer 222 9. Uppgift saknas
VAR 243 HEMMETS VECKOTIDNING 17 Loc 290 width 1 MD=9 (17.31) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hemmets Veckotidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4719 1. Inga nummer 1903 2. Nästan inga nummer 532 3. Ca ett nummer av fyra 173 4. Ca två nummer av fyra 91 5. Ca tre nummer av fyra 224 6. Nästan alla nummer 388 7. Alla nummer 235 9. Uppgift saknas
VAR 244 ÅRET RUNT 17 Loc 291 width 1 MD=9 (17.32) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Året Runt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3870 1. Inga nummer 2356 2. Nästan inga nummer 694 3. Ca ett nummer av fyra 205 4. Ca två nummer av fyra 135 5. Ca tre nummer av fyra 285 6. Nästan alla nummer 540 7. Alla nummer 180 9. Uppgift saknas
VAR 245 HUSMODERN 17 Loc 292 width 1 MD=9 (17.33) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Husmodern <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år ca 52 5617 1. Inga nummer 1714 2. Nästan inga nummer 389 3. Ca ett nummer av fyra 97 4. Ca två nummer av fyra 40 5. Ca tre nummer av fyra 81 6. Nästan alla nummer 82 7. Alla nummer 245 9. Uppgift saknas
VAR 246 HÄNT I VECKAN 17 Loc 293 width 1 MD=9 (17.34) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hänt i veckan <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4771 1. Inga nummer 2243 2. Nästan inga nummer 543 3. Ca ett nummer av fyra 141 4. Ca två nummer av fyra 76 5. Ca tre nummer av fyra 117 6. Nästan alla nummer 123 7. Alla nummer 251 9. Uppgift saknas
VAR 247 SAXONS 17 Loc 294 width 1 MD=9 (17.35) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Saxons <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5880 1. Inga nummer 1485 2. Nästan inga nummer 327 3. Ca ett nummer av fyra 92 4. Ca två nummer av fyra 41 5. Ca tre nummer av fyra 83 6. Nästan alla nummer 114 7. Alla nummer 243 9. Uppgift saknas
VAR 248 DAM 17 Loc 295 width 1 MD=9 (17.36) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dam <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5594 1. Inga nummer 1694 2. Nästan inga nummer 383 3. Ca ett nummer av fyra 114 4. Ca två nummer av fyra 53 5. Ca tre nummer av fyra 85 6. Nästan alla nummer 101 7. Alla nummer 241 9. Uppgift saknas
VAR 249 DAMERNAS 17 Loc 296 width 1 MD=9 (17.37) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Damernas <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5761 1. Inga nummer 1490 2. Nästan inga nummer 389 3. Ca ett nummer av fyra 116 4. Ca två nummer av fyra 48 5. Ca tre nummer av fyra 94 6. Nästan alla nummer 108 7. Alla nummer 259 9. Uppgift saknas
VAR 250 FEMINA 17 Loc 297 width 1 MD=9 (17.38) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Femina Månadens Magasin <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 6371 1. Inga nummer 1085 2. Nästan inga nummer 187 3. Ca ett nummer av fyra 66 4. Ca två nummer av fyra 44 5. Ca tre nummer av fyra 84 6. Nästan alla nummer 169 7. Alla nummer 259 9. Uppgift saknas
VAR 251 ICA-KURIREN 17 Loc 298 width 1 MD=9 (17.39) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa av: ICA- Kuriren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 46 4012 1. Inga nummer 1744 2. Nästan inga nummer 623 3. Ca ett nummer av fyra 273 4. Ca två nummer av fyra 132 5. Ca tre nummer av fyra 387 6. Nästan alla nummer 889 7. Alla nummer 205 9. Uppgift saknas
VAR 252 KVINNA 17 Loc 299 width 1 MD=9 (17.40) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa av: Kvinna <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 7705 1. Inga nummer 214 2. Nästan inga nummer 34 3. Ca ett nummer av fyra 3 4. Ca två nummer av fyra 3 5. Ca tre nummer av fyra 13 6. Nästan alla nummer 22 7. Alla nummer 271 9. Uppgift saknas
VAR 253 FRIDA 17 Loc 300 width 1 MD=9 (17.41) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Frida <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 7493 1. Inga nummer 305 2. Nästan inga nummer 86 3. Ca ett nummer av fyra 30 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 35 6. Nästan alla nummer 43 7. Alla nummer 264 9. Uppgift saknas
VAR 254 VECKANS NOVELL 17 Loc 301 width 1 MD=9 (17.42) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckans Novell <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 7237 1. Inga nummer 498 2. Nästan inga nummer 113 3. Ca ett nummer av fyra 62 4. Ca två nummer av fyra 22 5. Ca tre nummer av fyra 39 6. Nästan alla nummer 32 7. Alla nummer 262 9. Uppgift saknas
VAR 255 OKEJ 17 Loc 302 width 1 MD=9 (17.43) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: OKEJ <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 7124 1. Inga nummer 488 2. Nästan inga nummer 179 3. Ca ett nummer av fyra 78 4. Ca två nummer av fyra 35 5. Ca tre nummer av fyra 57 6. Nästan alla nummer 39 7. Alla nummer 265 9. Uppgift saknas
VAR 256 STARLET 17 Loc 303 width 1 MD=9 (17.44) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Starlet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 7660 1. Inga nummer 249 2. Nästan inga nummer 36 3. Ca ett nummer av fyra 16 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 10 6. Nästan alla nummer 15 7. Alla nummer 269 9. Uppgift saknas
VAR 257 VECKOREVYN 17 Loc 304 width 1 MD=9 (17.45) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckorevyn <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5718 1. Inga nummer 1413 2. Nästan inga nummer 428 3. Ca ett nummer av fyra 164 4. Ca två nummer av fyra 65 5. Ca tre nummer av fyra 123 6. Nästan alla nummer 91 7. Alla nummer 263 9. Uppgift saknas
VAR 258 DET BÄSTA 17 Loc 305 width 1 MD=9 (17.46) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Det Bästa <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 6325 1. Inga nummer 946 2. Nästan inga nummer 212 3. Ca ett nummer av fyra 50 4. Ca två nummer av fyra 32 5. Ca tre nummer av fyra 131 6. Nästan alla nummer 336 7. Alla nummer 233 9. Uppgift saknas
VAR 259 LAND 17 Loc 306 width 1 MD=9 (17.47) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Land <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 49 4991 1. Inga nummer 1223 2. Nästan inga nummer 469 3. Ca ett nummer av fyra 184 4. Ca två nummer av fyra 102 5. Ca tre nummer av fyra 285 6. Nästan alla nummer 821 7. Alla nummer 190 9. Uppgift saknas
VAR 260 RÖSTER I RADIO & TV 17 Loc 307 width 1 MD=9 (17.48) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Röster i Radio & TV <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5514 1. Inga nummer 1864 2. Nästan inga nummer 326 3. Ca ett nummer av fyra 61 4. Ca två nummer av fyra 29 5. Ca tre nummer av fyra 64 6. Nästan alla nummer 161 7. Alla nummer 246 9. Uppgift saknas
VAR 261 VI 17 Loc 308 width 1 MD=9 (17.49) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 45 6296 1. Inga nummer 900 2. Nästan inga nummer 205 3. Ca ett nummer av fyra 77 4. Ca två nummer av fyra 42 5. Ca tre nummer av fyra 123 6. Nästan alla nummer 375 7. Alla nummer 247 9. Uppgift saknas
VAR 262 VI FÖRÄLDRAR 17 Loc 309 width 1 MD=9 (17.50) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi Föräldrar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 6758 1. Inga nummer 722 2. Nästan inga nummer 192 3. Ca ett nummer av fyra 62 4. Ca två nummer av fyra 30 5. Ca tre nummer av fyra 80 6. Nästan alla nummer 159 7. Alla nummer 262 9. Uppgift saknas
VAR 263 ALLT OM MAT 17 Loc 310 width 1 MD=9 (17.51) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt om mat <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 16 5454 1. Inga nummer 1455 2. Nästan inga nummer 511 3. Ca ett nummer av fyra 160 4. Ca två nummer av fyra 81 5. Ca tre nummer av fyra 126 6. Nästan alla nummer 236 7. Alla nummer 242 9. Uppgift saknas
VAR 264 GLAD I MAT 17 Loc 311 width 1 MD=9 (17.52) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Glad i mat <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 7279 1. Inga nummer 345 2. Nästan inga nummer 100 3. Ca ett nummer av fyra 46 4. Ca två nummer av fyra 27 5. Ca tre nummer av fyra 58 6. Nästan alla nummer 152 7. Alla nummer 258 9. Uppgift saknas
VAR 265 HÄLSA 17 Loc 312 width 1 MD=9 (17.53) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hälsa <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7085 1. Inga nummer 576 2. Nästan inga nummer 174 3. Ca ett nummer av fyra 46 4. Ca två nummer av fyra 21 5. Ca tre nummer av fyra 35 6. Nästan alla nummer 76 7. Alla nummer 252 9. Uppgift saknas
VAR 266 MÅ BRA 17 Loc 313 width 1 MD=9 (17.54) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Må Bra <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 7022 1. Inga nummer 633 2. Nästan inga nummer 178 3. Ca ett nummer av fyra 59 4. Ca två nummer av fyra 22 5. Ca tre nummer av fyra 38 6. Nästan alla nummer 59 7. Alla nummer 254 9. Uppgift saknas
VAR 267 ANTIK & AUKTION 17 Loc 314 width 1 MD=9 (17.55) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Antik & Auktion <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7311 1. Inga nummer 444 2. Nästan inga nummer 103 3. Ca ett nummer av fyra 29 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 29 6. Nästan alla nummer 76 7. Alla nummer 255 9. Uppgift saknas
VAR 268 JOURNALEN 17 Loc 315 width 1 MD=9 (17.56) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Journalen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7303 1. Inga nummer 402 2. Nästan inga nummer 137 3. Ca ett nummer av fyra 30 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 44 6. Nästan alla nummer 71 7. Alla nummer 260 9. Uppgift saknas
VAR 269 BO BRA 17 Loc 316 width 1 MD=9 (17.57) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa : Bo Bra <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 6364 1. Inga nummer 1008 2. Nästan inga nummer 311 3. Ca ett nummer av fyra 72 4. Ca två nummer av fyra 35 5. Ca tre nummer av fyra 82 6. Nästan alla nummer 142 7. Alla nummer 251 9. Uppgift saknas
VAR 270 SKÖNA HEM 17 Loc 317 width 1 MD=9 (17.58) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sköna Hem <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 4 7031 1. Inga nummer 576 2. Nästan inga nummer 183 3. Ca ett nummer av fyra 47 4. Ca två nummer av fyra 28 5. Ca tre nummer av fyra 44 6. Nästan alla nummer 97 7. Alla nummer 259 9. Uppgift saknas
VAR 271 VÅR BOSTAD 17 Loc 318 width 1 MD=9 (17.59) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vår Bostad <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 5574 1. Inga nummer 864 2. Nästan inga nummer 382 3. Ca ett nummer av fyra 133 4. Ca två nummer av fyra 79 5. Ca tre nummer av fyra 288 6. Nästan alla nummer 712 7. Alla nummer 233 9. Uppgift saknas
VAR 272 FOTBOLL 17 Loc 319 width 1 MD=9 (17.60) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fotboll <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 7106 1. Inga nummer 344 2. Nästan inga nummer 141 3. Ca ett nummer av fyra 54 4. Ca två nummer av fyra 38 5. Ca tre nummer av fyra 98 6. Nästan alla nummer 227 7. Alla nummer 257 9. Uppgift saknas
VAR 273 LEKTYR 17 Loc 320 width 1 MD=9 (17.61) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Lektyr <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 6430 1. Inga nummer 1107 2. Nästan inga nummer 307 3. Ca ett nummer av fyra 84 4. Ca två nummer av fyra 33 5. Ca tre nummer av fyra 23 6. Nästan alla nummer 30 7. Alla nummer 251 9. Uppgift saknas
VAR 274 STOPP 17 Loc 321 width 1 MD=9 (17.62) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Stopp <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 6732 1. Inga nummer 903 2. Nästan inga nummer 243 3. Ca ett nummer av fyra 62 4. Ca två nummer av fyra 27 5. Ca tre nummer av fyra 20 6. Nästan alla nummer 25 7. Alla nummer 253 9. Uppgift saknas
VAR 275 FIB AKTUELLT 17 Loc 322 width 1 MD=9 (17.63) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fib Aktuellt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 6448 1. Inga nummer 1141 2. Nästan inga nummer 274 3. Ca ett nummer av fyra 62 4. Ca två nummer av fyra 36 5. Ca tre nummer av fyra 21 6. Nästan alla nummer 30 7. Alla nummer 253 9. Uppgift saknas
VAR 276 ALLT OM MC 17 Loc 323 width 1 MD=9 (17.64) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt om MC <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7266 1. Inga nummer 475 2. Nästan inga nummer 142 3. Ca ett nummer av fyra 54 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 32 6. Nästan alla nummer 26 7. Alla nummer 254 9. Uppgift saknas
VAR 277 MC-NYTT 17 Loc 324 width 1 MD=9 (17.65) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: MC-Nytt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7247 1. Inga nummer 473 2. Nästan inga nummer 142 3. Ca ett nummer av fyra 61 4. Ca två nummer av fyra 22 5. Ca tre nummer av fyra 30 6. Nästan alla nummer 30 7. Alla nummer 260 9. Uppgift saknas
VAR 278 BILSPORT 17 Loc 325 width 1 MD=9 (17.66) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Bilsport <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 24 6656 1. Inga nummer 744 2. Nästan inga nummer 295 3. Ca ett nummer av fyra 99 4. Ca två nummer av fyra 54 5. Ca tre nummer av fyra 87 6. Nästan alla nummer 84 7. Alla nummer 246 9. Uppgift saknas
VAR 279 TEKNIKENS VÄRLD 17 Loc 326 width 1 MD=9 (17.67) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Teknikens Värld <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 5770 1. Inga nummer 1413 2. Nästan inga nummer 481 3. Ca ett nummer av fyra 136 4. Ca två nummer av fyra 52 5. Ca tre nummer av fyra 75 6. Nästan alla nummer 95 7. Alla nummer 243 9. Uppgift saknas
VAR 280 WHEEL DRIVE 17 Loc 327 width 1 MD=9 (17.68) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Wheel Drive <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 4 7553 1. Inga nummer 286 2. Nästan inga nummer 83 3. Ca ett nummer av fyra 25 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 16 6. Nästan alla nummer 32 7. Alla nummer 256 9. Uppgift saknas
VAR 281 POWER MAGAZINE 17 Loc 328 width 1 MD=9 (17.69) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Power Magazine <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 7661 1. Inga nummer 230 2. Nästan inga nummer 54 3. Ca ett nummer av fyra 22 4. Ca två nummer av fyra 7 5. Ca tre nummer av fyra 17 6. Nästan alla nummer 15 7. Alla nummer 259 9. Uppgift saknas
VAR 282 START & SPEED 17 Loc 329 width 1 MD=9 (17.70) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Start & Speed <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7537 1. Inga nummer 332 2. Nästan inga nummer 68 3. Ca ett nummer av fyra 34 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 15 6. Nästan alla nummer 15 7. Alla nummer 255 9. Uppgift saknas
VAR 283 TRAILER 17 Loc 330 width 1 MD=9 (17.71) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Trailer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 7432 1. Inga nummer 322 2. Nästan inga nummer 118 3. Ca ett nummer av fyra 41 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 33 6. Nästan alla nummer 47 7. Alla nummer 256 9. Uppgift saknas
VAR 284 MOTOR 17 Loc 331 width 1 MD=9 (17.72) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Motor <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 6886 1. Inga nummer 444 2. Nästan inga nummer 175 3. Ca ett nummer av fyra 68 4. Ca två nummer av fyra 26 5. Ca tre nummer av fyra 94 6. Nästan alla nummer 324 7. Alla nummer 248 9. Uppgift saknas
VAR 285 VI BILÄGARE 10 Loc 332 width 1 MD=9 (17.73) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi bilägare <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 5310 1. Inga nummer 1243 2. Nästan inga nummer 439 3. Ca ett nummer av fyra 163 4. Ca två nummer av fyra 73 5. Ca tre nummer av fyra 189 6. Nästan alla nummer 613 7. Alla nummer 235 9. Uppgift saknas
VAR 286 BÅTNYTT 17 Loc 333 width 1 MD=9 (17.74) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båtnytt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 14 6966 1. Inga nummer 623 2. Nästan inga nummer 197 3. Ca ett nummer av fyra 71 4. Ca två nummer av fyra 27 5. Ca tre nummer av fyra 53 6. Nästan alla nummer 82 7. Alla nummer 246 9. Uppgift saknas
VAR 287 PÅ KRYSS 17 Loc 334 width 1 MD=9 (17.75) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: På Kryss <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 9 7583 1. Inga nummer 229 2. Nästan inga nummer 83 3. Ca ett nummer av fyra 20 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 21 6. Nästan alla nummer 54 7. Alla nummer 261 9. Uppgift saknas
VAR 288 BÅTÄGARE 17 Loc 335 width 1 MD=9 (17.76) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båtägare <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 7325 1. Inga nummer 393 2. Nästan inga nummer 123 3. Ca ett nummer av fyra 49 4. Ca två nummer av fyra 24 5. Ca tre nummer av fyra 42 6. Nästan alla nummer 52 7. Alla nummer 257 9. Uppgift saknas
VAR 289 HUND 17 Loc 336 width 1 MD=9 (17.77) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hund <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 7290 1. Inga nummer 359 2. Nästan inga nummer 113 3. Ca ett nummer av fyra 45 4. Ca två nummer av fyra 29 5. Ca tre nummer av fyra 38 6. Nästan alla nummer 141 7. Alla nummer 250 9. Uppgift saknas
VAR 290 JAKT & VAPEN 17 Loc 337 width 1 MD=9 (17.78) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Jakt & Vapen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 7275 1. Inga nummer 394 2. Nästan inga nummer 134 3. Ca ett nummer av fyra 49 4. Ca två nummer av fyra 29 5. Ca tre nummer av fyra 44 6. Nästan alla nummer 94 7. Alla nummer 246 9. Uppgift saknas
VAR 291 JAKTMARKER & FISKEVAT 17 Loc 338 width 1 MD=9 (17.79) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Jaktmarker & Fiskevatten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7115 1. Inga nummer 426 2. Nästan inga nummer 161 3. Ca ett nummer av fyra 60 4. Ca två nummer av fyra 35 5. Ca tre nummer av fyra 59 6. Nästan alla nummer 166 7. Alla nummer 243 9. Uppgift saknas
VAR 292 SVENSK JAKT 17 Loc 339 width 1 MD=9 (17.80) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Svensk Jakt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7138 1. Inga nummer 321 2. Nästan inga nummer 134 3. Ca ett nummer av fyra 62 4. Ca två nummer av fyra 25 5. Ca tre nummer av fyra 73 6. Nästan alla nummer 275 7. Alla nummer 237 9. Uppgift saknas
VAR 293 TURIST 17 Loc 340 width 1 MD=9 (17.81) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Turist <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 7003 1. Inga nummer 466 2. Nästan inga nummer 108 3. Ca ett nummer av fyra 52 4. Ca två nummer av fyra 33 5. Ca tre nummer av fyra 91 6. Nästan alla nummer 255 7. Alla nummer 257 9. Uppgift saknas
VAR 294 FOTO 17 Loc 341 width 1 MD=9 (17.82) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Foto <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 6971 1. Inga nummer 675 2. Nästan inga nummer 191 3. Ca ett nummer av fyra 51 4. Ca två nummer av fyra 34 5. Ca tre nummer av fyra 36 6. Nästan alla nummer 62 7. Alla nummer 245 9. Uppgift saknas
VAR 295 ELEKTRONIKNIK 17 Loc 342 width 1 MD=9 (17.83) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Elektronik <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7474 1. Inga nummer 338 2. Nästan inga nummer 102 3. Ca ett nummer av fyra 28 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 28 6. Nästan alla nummer 32 7. Alla nummer 252 9. Uppgift saknas
VAR 296 ILLUSTRERAD VETENSKAP 17 Loc 343 width 1 MD=9 (17.84) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Illustrerad vetenskap <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 6751 1. Inga nummer 537 2. Nästan inga nummer 230 3. Ca ett nummer av fyra 95 4. Ca två nummer av fyra 44 5. Ca tre nummer av fyra 109 6. Nästan alla nummer 250 7. Alla nummer 249 9. Uppgift saknas
VAR 297 NY TEKNIK 17 Loc 344 width 1 MD=9 (17.85) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Ny Teknik <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 6831 1. Inga nummer 569 2. Nästan inga nummer 212 3. Ca ett nummer av fyra 69 4. Ca två nummer av fyra 45 5. Ca tre nummer av fyra 105 6. Nästan alla nummer 185 7. Alla nummer 249 9. Uppgift saknas
VAR 298 BYGGNADSARBETAREN 17 Loc 345 width 1 MD=9 (17.86) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Byggnadsarbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 34 7536 1. Inga nummer 150 2. Nästan inga nummer 62 3. Ca ett nummer av fyra 33 4. Ca två nummer av fyra 17 5. Ca tre nummer av fyra 66 6. Nästan alla nummer 154 7. Alla nummer 247 9. Uppgift saknas
VAR 299 FABRIKSARBETAREN 17 Loc 346 width 1 MD=9 (17.87) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fabriksarbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 19 7712 1. Inga nummer 96 2. Nästan inga nummer 40 3. Ca ett nummer av fyra 19 4. Ca två nummer av fyra 4 5. Ca tre nummer av fyra 39 6. Nästan alla nummer 96 7. Alla nummer 259 9. Uppgift saknas
VAR 300 KOMMUNAL ARBETAREN 17 Loc 347 width 1 MD=9 (17.88) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kommunal Arbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 30 6395 1. Inga nummer 305 2. Nästan inga nummer 188 3. Ca ett nummer av fyra 101 4. Ca två nummer av fyra 65 5. Ca tre nummer av fyra 282 6. Nästan alla nummer 693 7. Alla nummer 236 9. Uppgift saknas
VAR 301 LO TIDNINGEN 17 Loc 348 width 1 MD=9 (17.89) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: LO Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 40 7344 1. Inga nummer 265 2. Nästan inga nummer 96 3. Ca ett nummer av fyra 42 4. Ca två nummer av fyra 19 5. Ca tre nummer av fyra 89 6. Nästan alla nummer 169 7. Alla nummer 241 9. Uppgift saknas
VAR 302 METALLARBETAREN 17 Loc 349 width 1 MD=9 (17.90) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Metallarbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 38 6959 1. Inga nummer 295 2. Nästan inga nummer 142 3. Ca ett nummer av fyra 80 4. Ca två nummer av fyra 43 5. Ca tre nummer av fyra 133 6. Nästan alla nummer 386 7. Alla nummer 227 9. Uppgift saknas
VAR 303 MÅL OCH MEDEL 17 Loc 350 width 1 MD=9 (17.91) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: mål och medel <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 20 7818 1. Inga nummer 69 2. Nästan inga nummer 24 3. Ca ett nummer av fyra 10 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 23 6. Nästan alla nummer 63 7. Alla nummer 252 9. Uppgift saknas
VAR 304 SIA 17 Loc 351 width 1 MD=9 (17.92) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sia <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 7735 1. Inga nummer 96 2. Nästan inga nummer 35 3. Ca ett nummer av fyra 15 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 36 6. Nästan alla nummer 90 7. Alla nummer 252 9. Uppgift saknas
VAR 305 STATSANSTÄLLD 17 Loc 352 width 1 MD=9 (17.93) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Statsanställd <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 34 7337 1. Inga nummer 152 2. Nästan inga nummer 65 3. Ca ett nummer av fyra 34 4. Ca två nummer av fyra 36 5. Ca tre nummer av fyra 95 6. Nästan alla nummer 304 7. Alla nummer 242 9. Uppgift saknas
VAR 306 TRANSPORTARBETAREN 17 Loc 353 width 1 MD=9 (17.94) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Transportarbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7766 1. Inga nummer 87 2. Nästan inga nummer 43 3. Ca ett nummer av fyra 14 4. Ca två nummer av fyra 5 5. Ca tre nummer av fyra 25 6. Nästan alla nummer 72 7. Alla nummer 253 9. Uppgift saknas
VAR 307 HTF TIDNINGEN 17 Loc 354 width 1 MD=9 (17.95) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: HTF tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 18 7679 1. Inga nummer 96 2. Nästan inga nummer 35 3. Ca ett nummer av fyra 26 4. Ca två nummer av fyra 21 5. Ca tre nummer av fyra 53 6. Nästan alla nummer 99 7. Alla nummer 256 9. Uppgift saknas
VAR 308 SIF 17 Loc 355 width 1 MD=9 (17.96) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: SIF <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 16 7269 1. Inga nummer 161 2. Nästan inga nummer 94 3. Ca ett nummer av fyra 41 4. Ca två nummer av fyra 45 5. Ca tre nummer av fyra 140 6. Nästan alla nummer 259 7. Alla nummer 256 9. Uppgift saknas
VAR 309 SKTF 17 Loc 356 width 1 MD=9 (17.97) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: SKTF <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 19 7597 1. Inga nummer 90 2. Nästan inga nummer 37 3. Ca ett nummer av fyra 14 4. Ca två nummer av fyra 15 5. Ca tre nummer av fyra 65 6. Nästan alla nummer 192 7. Alla nummer 255 9. Uppgift saknas
VAR 310 TCO TIDNINGEN 17 Loc 357 width 1 MD=9 (17.98) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: TCO tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 30 7637 1. Inga nummer 115 2. Nästan inga nummer 54 3. Ca ett nummer av fyra 17 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 60 6. Nästan alla nummer 111 7. Alla nummer 257 9. Uppgift saknas
VAR 311 STATSTJÄNSTEMANNEN 17 Loc 358 width 1 MD=9 (17.99) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Statstjänstemannen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 18 7626 1. Inga nummer 112 2. Nästan inga nummer 50 3. Ca ett nummer av fyra 13 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 51 6. Nästan alla nummer 137 7. Alla nummer 265 9. Uppgift saknas
VAR 312 AFFÄRSVÄRLDEN 17 Loc 359 width 1 MD=9 (17.100) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Affärsvärlden <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 44 7036 1. Inga nummer 517 2. Nästan inga nummer 229 3. Ca ett nummer av fyra 81 4. Ca två nummer av fyra 31 5. Ca tre nummer av fyra 74 6. Nästan alla nummer 64 7. Alla nummer 233 9. Uppgift saknas
VAR 313 VECKANS AFFÄRER 17 Loc 360 width 1 MD=9 (17.101) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckans Affärer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 45 6228 1. Inga nummer 869 2. Nästan inga nummer 438 3. Ca ett nummer av fyra 149 4. Ca två nummer av fyra 69 5. Ca tre nummer av fyra 140 6. Nästan alla nummer 150 7. Alla nummer 222 9. Uppgift saknas
VAR 314 LEDARSKAP 17 Loc 361 width 1 MD=9 (17.102) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Ledarskap <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 9 7655 1. Inga nummer 172 2. Nästan inga nummer 67 3. Ca ett nummer av fyra 30 4. Ca två nummer av fyra 17 5. Ca tre nummer av fyra 27 6. Nästan alla nummer 38 7. Alla nummer 259 9. Uppgift saknas
VAR 315 AKTIESPARAREN 17 Loc 362 width 1 MD=9 (17.103) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Aktiespararen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7362 1. Inga nummer 330 2. Nästan inga nummer 113 3. Ca ett nummer av fyra 48 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 39 6. Nästan alla nummer 112 7. Alla nummer 247 9. Uppgift saknas
VAR 316 DINA PENGAR 17 Loc 363 width 1 MD=9 (17.104) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dina Pengar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 7148 1. Inga nummer 384 2. Nästan inga nummer 148 3. Ca ett nummer av fyra 58 4. Ca två nummer av fyra 24 5. Ca tre nummer av fyra 83 6. Nästan alla nummer 180 7. Alla nummer 240 9. Uppgift saknas
VAR 317 PRIVATA AFFÄRER 17 Loc 364 width 1 MD=9 (17.105) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Privata Affärer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7154 1. Inga nummer 462 2. Nästan inga nummer 162 3. Ca ett nummer av fyra 68 4. Ca två nummer av fyra 29 5. Ca tre nummer av fyra 57 6. Nästan alla nummer 89 7. Alla nummer 244 9. Uppgift saknas
VAR 318 SUNT 17 Loc 365 width 1 MD=9 (17.106) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sunt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 7438 1. Inga nummer 213 2. Nästan inga nummer 75 3. Ca ett nummer av fyra 30 4. Ca två nummer av fyra 28 5. Ca tre nummer av fyra 55 6. Nästan alla nummer 181 7. Alla nummer 245 9. Uppgift saknas
VAR 319 AGENT X9 17 Loc 366 width 1 MD=9 (17.107) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Agent X9 <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 13 6827 1. Inga nummer 719 2. Nästan inga nummer 257 3. Ca ett nummer av fyra 77 4. Ca två nummer av fyra 41 5. Ca tre nummer av fyra 47 6. Nästan alla nummer 49 7. Alla nummer 248 9. Uppgift saknas
VAR 320 BUSTER 17 Loc 367 width 1 MD=9 (17.108) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Buster <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 7169 1. Inga nummer 583 2. Nästan inga nummer 134 3. Ca ett nummer av fyra 40 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 21 6. Nästan alla nummer 39 7. Alla nummer 261 9. Uppgift saknas
VAR 321 FANTOMEN 17 Loc 368 width 1 MD=9 (17.109) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fantomen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 5987 1. Inga nummer 1233 2. Nästan inga nummer 431 3. Ca ett nummer av fyra 118 4. Ca två nummer av fyra 82 5. Ca tre nummer av fyra 87 6. Nästan alla nummer 83 7. Alla nummer 244 9. Uppgift saknas
VAR 322 KALLE ANKA 17 Loc 369 width 1 MD=9 (17.110) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kalle Anka <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5093 1. Inga nummer 1756 2. Nästan inga nummer 584 3. Ca ett nummer av fyra 182 4. Ca två nummer av fyra 106 5. Ca tre nummer av fyra 128 6. Nästan alla nummer 178 7. Alla nummer 238 9. Uppgift saknas
VAR 323 KNASEN 17 Loc 370 width 1 MD=9 (17.111) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Knasen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 6308 1. Inga nummer 1038 2. Nästan inga nummer 357 3. Ca ett nummer av fyra 116 4. Ca två nummer av fyra 68 5. Ca tre nummer av fyra 60 6. Nästan alla nummer 65 7. Alla nummer 253 9. Uppgift saknas
VAR 324 FRIDOLF 17 Loc 371 width 1 MD=9 (17.112) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fridolf <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 5760 1. Inga nummer 1459 2. Nästan inga nummer 474 3. Ca ett nummer av fyra 165 4. Ca två nummer av fyra 66 5. Ca tre nummer av fyra 58 6. Nästan alla nummer 41 7. Alla nummer 242 9. Uppgift saknas
VAR 325 91:AN 17 Loc 372 width 1 MD=9 (17.113) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: 91:an <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 5476 1. Inga nummer 1703 2. Nästan inga nummer 472 3. Ca ett nummer av fyra 163 4. Ca två nummer av fyra 83 5. Ca tre nummer av fyra 79 6. Nästan alla nummer 62 7. Alla nummer 227 9. Uppgift saknas
VAR 326 SERIEMAGASINET 17 Loc 373 width 1 MD=9 (17.114) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Seriemagasinet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 6728 1. Inga nummer 821 2. Nästan inga nummer 250 3. Ca ett nummer av fyra 85 4. Ca två nummer av fyra 54 5. Ca tre nummer av fyra 43 6. Nästan alla nummer 31 7. Alla nummer 253 9. Uppgift saknas
VAR 327 AFFISCHPELARE 18 Loc 374 width 1 MD=9 18 Utomhusreklam. Hur ofta kan Du se reklam på följande slag av reklamplatser? (18.1) Affischpelare 375 0. Aldrig 962 1. Någon dag per år 702 2. Någon dag per kvartal 1212 3. Någon dag per månad 1196 4. Ca 1 dag per vecka 1082 5. 2-3 dagar per vecka 1143 6. 4-5 dagar per vecka 1406 7. 6-7 dagar per vecka 187 9. Uppgift saknas
VAR 328 AFFISCHTAVLOR 18 Loc 375 width 1 MD=9 (18.2) Affischtavlor <Se F.18 för fullständig frågetext> 504 0. Aldrig 1021 1. Någon dag per år 785 2. Någon dag per kvartal 1504 3. Någon dag per månad 1214 4. Ca 1 dag per vecka 1065 5. 2-3 dagar per vecka 962 6. 4-5 dagar per vecka 991 7. 6-7 dagar per vecka 219 9. Uppgift saknas
VAR 329 BAKSIDESSKYLTAR 18 Loc 376 width 1 MD=9 (18.3) Baksidesskyltar <Se F.18 för fullständig frågetext> 435 0. Aldrig 681 1. Någon dag per år 564 2. Någon dag per kvartal 1123 3. Någon dag per månad 1125 4. Ca 1 dag per vecka 1292 5. 2-3 dagar per vecka 1398 6. 4-5 dagar per vecka 1439 7. 6-7 dagar per vecka 208 9. Uppgift saknas
VAR 330 SIDOSKYLTAR 18 Loc 377 width 1 MD=9 (18.4) Sidoskyltar <Se F.18 för fullständig frågetext> 328 0. Aldrig 629 1. Någon dag per år 563 2. Någon dag per kvartal 1110 3. Någon dag per månad 1128 4. Ca 1 dag per vecka 1317 5. 2-3 dagar per vecka 1473 6. 4-5 dagar per vecka 1524 7. 6-7 dagar per vecka 193 9. Uppgift saknas
VAR 331 FÖRARPLATSSKYLTAR 18 Loc 378 width 1 MD=9 (18.5) Förarplatsskyltar <Se F.18 för fullständig frågetext> 2223 0. Aldrig 1804 1. Någon dag per år 879 2. Någon dag per kvartal 1079 3. Någon dag per månad 548 4. Ca 1 dag per vecka 464 5. 2-3 dagar per vecka 630 6. 4-5 dagar per vecka 408 7. 6-7 dagar per vecka 230 9. Uppgift saknas
VAR 332 ANDEL EGNA INKÖP 19 Loc 379 width 1 MD=9 19 Hur stor del av Ditt hushålls inköp gör Du själv? 1289 1. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 1602 2. Gör mindre än hälften av alla inköp 1080 3. Gör ungefär hälften av alla inköp 852 4. Gör mer än hälften av alla inköp 3412 5. Gör alla eller nästan alla inköp 30 9. Uppgift saknas
VAR 333 ANDEL EGNA LIVSMEDKÖP 20 Loc 380 width 1 MD=9 20 Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra dagligvaror gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 1718 1. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 2694 2. Köper inget eller endast liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 1494 3. Köper mindre än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 824 4. Köper ungefär hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 643 5. Köper mer än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 773 6. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Servus/Domus/Obs 119 9. 9; Uppgift saknas
VAR 334 MEDLEM I KONSUM 21 Loc 381 width 1 MD=9 21 Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 4085 1. Ja 3676 2. Nej 504 9. Uppgift saknas
VAR 335 SKÖNHETSARTIKLAR 22 Loc 382 width 1 MD=9 (22) Ange så noggrant som möjligt hur ofta Du själv köper nedanstående produkter. Var vänlig svara med kryss på varje rad! (22.1) Skönhetsartiklar 2335 1. Aldrig 2611 2. Någon gång /år 1805 3. Någon gång/kvartal 1132 4. Någon gång/månad 80 5. Någon gång/vecka eller oftare 302 9. Uppgift saknas
VAR 336 TANDKRÄM 22 Loc 383 width 1 MD=9 (22.2) Tandkräm <Se F.(22) för fullständig frågetext> 845 1. Aldrig 1284 2. Någon gång /år 2449 3. Någon gång/kvartal 3413 4. Någon gång/månad 203 5. Någon gång/vecka eller oftare 71 9. Uppgift saknas
VAR 337 TVÅL 22 Loc 384 width 1 MD=9 (22.3) Tvål <Se F.(22) för fullständig frågetext> 823 1. Aldrig 1216 2. Någon gång /år 2423 3. Någon gång/kvartal 3423 4. Någon gång/månad 245 5. Någon gång/vecka eller oftare 135 9. Uppgift saknas
VAR 338 MASKINDISKMEDEL 22 Loc 385 width 1 MD=9 (22.4) Maskindiskmedel <Se F.(22) för fullständig frågetext> 4817 1. Aldrig 969 2. Någon gång /år 1245 3. Någon gång/kvartal 907 4. Någon gång/månad 28 5. Någon gång/vecka eller oftare 299 9. Uppgift saknas
VAR 339 HANDDISKMEDEL 22 Loc 386 width 1 MD=9 (22.5) Handdiskmedel <Se F.(22) för fullständig frågetext> 1557 1. Aldrig 1471 2. Någon gång /år 2763 3. Någon gång/kvartal 2254 4. Någon gång/månad 84 5. Någon gång/vecka eller oftare 136 9. Uppgift saknas
VAR 340 RENGÖRINGSMEDEL 22 Loc 387 width 1 MD=9 (22.6) Rengöringsmedel <Se F.(22) för fullständig frågetext> 1445 1. Aldrig 1755 2. Någon gång /år 2896 3. Någon gång/kvartal 1970 4. Någon gång/månad 61 5. Någon gång/vecka eller oftare 138 9. Uppgift saknas
VAR 341 TVÄTTMEDEL 22 Loc 388 width 1 MD=9 (22.7) Tvättmedel <Se F.(22) för fullständig frågetext> 1465 1. Aldrig 1300 2. Någon gång /år 2668 3. Någon gång/kvartal 2617 4. Någon gång/månad 114 5. Någon gång/vecka eller oftare 101 9. Uppgift saknas
VAR 342 GOLVVÅRSMEDEL 22 Loc 389 width 1 MD=9 (22.8) Golvvårdsmedel <Se F.(22) för fullständig frågetext> 2720 1. Aldrig 2686 2. Någon gång /år 1781 3. Någon gång/kvartal 786 4. Någon gång/månad 35 5. Någon gång/vecka eller oftare 257 9. Uppgift saknas
VAR 343 KAFFE 22 Loc 390 width 1 MD=9 (22.9) Kaffe <Se F.(22) för fullständig frågetext> 1026 1. Aldrig 843 2. Någon gång /år 1456 3. Någon gång/kvartal 3696 4. Någon gång/månad 1176 5. Någon gång/vecka eller oftare 68 9. Uppgift saknas
VAR 344 ÖL 22 Loc 391 width 1 MD=9 (22.10) Öl <Se F.(22) för fullständig frågetext> 1650 1. Aldrig 1253 2. Någon gång /år 1482 3. Någon gång/kvartal 2569 4. Någon gång/månad 1177 5. Någon gång/vecka eller oftare 134 9. Uppgift saknas