ORVESTO 88-II
                SSD 0428

              Primärforskare
               Testologen AB
                Box 2050
              191 02 Sollentuna

             Första SSD-Upplagan
               April 1996

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ORVESTO 88-II samlades ursprungligen in av
  TESTOLOGEN AB, som ett led i företagets regelbundet
  återkommande räckviddsundersökning Sverige Nu. Varken SSD
  eller primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar
  som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  BAKGRUND

  Ingemar Lindberg:
  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........
  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s. 14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen (inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer, en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter m.m.) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s.k. single -source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa data
  direkt mot varandra. Dittils hade de insamlats var för sig i
  olika undersökningar, viket gjorde media-analyserna svåra och
  otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor mängd
  information skulle insamlas från ett och samma urval. Det
  medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken, dvs
  typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde därför 1965
  ett stort upplagt metodexperiment, i vilket effekten av
  kontaktform i kombination med skaltyp undersöktes. Resultatet
  blev att man valde en 16-gradig läsfrekvensskala i kombination
  med postal kontaktform. (Se vidare Cerha J, 1967: Selective
  Mass Communication, sid 119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper : OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  ORVESTO 1984 - Logo och ny skala
  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1984 I s. 6ff)

  Från och med ORVESTO 1984 lämnar Testologen den skala som
  tillämpats sedan 1965 för mätning av svenska folkets läsvanor,
  den sk 16-gradiga läsfrekvensskalan. I dess ställe kommer den
  "nygamla" 7-gradiga nummer-skalan, kombinerad med visning av
  tidningens logotype. Denna skala tillämpar Testologen redan
  för Fack-ORVESTO sedan 1973. Dessutom har den testats i flera
  omgångar på konsumenturval, senast våren 1983 i kombination
  med logotyper.

  Den nya skalan är direkt relaterad till det man försöker mäta
  i räckviddsundersökningar, nämligen sannolikheten för
  exponering av ett genomsnittligt nummer av periodiskt
  utkommande publikationer. Den tidigare använda skalan
  förutsatte bl.a. att tidningar har en regelbunden
  periodicitet, typ dags-, vecko-, månadsutgivning etc.
  Verkligheten är annorlunda, t.ex. Land (49 nr/år), Vi (45),
  Veckans Affärer (45), Foto (10), Vår Bostad (11), Båt-Nytt
  (14), Allt om Mat (16) etc. Dessa avvikelser har inte kunnat
  beaktas med den tidigare skalan, vilket i varje fall
  marginellt kan ha gynnnat resp. missgynnat vissa
  publikationer. Genom att i den nya skalan ange antal utgåvor
  per år bör detta problem elimineras.

   Förväxling av tidningstitlar är ett stort problem i många
  länder, där antalet titlar av vissa typer är mycket större än
  i Sverige. Förväxlingsrisken gäller i första hand
  sällan-läsare. Denna risk är visserligen liten i Sverige men
  användning av logotyper bör i princip eliminera den.

  Allmänna förutsättningar: urval, bortfall etc.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät. Under
  vintern 1987, våren och sommaren 1988 genomfördes sju omgångar
  "Sverige Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa sju omgångar
  19.950 personer 15-70 år upptagna i befolkningsregistret.
  Urvalet har av Dafa dragits systematiskt ur SPAR.

  Av det totala urvalet på 19.950 personer har 910 definierats
  av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här ingår 26 avlidna,
  9 som flyttat ur riket, 21 som vistas utomlands, 23 i
  militärtjänst, 172 bortresta utomlands under
  undersökningsperioden, 22 ej svensktalande, 74 okända men
  skrivna å kommun, 27 under sjukhusvård, 269 sjuka i hemmet
  samt 1267 (50%) ur gruppen "ej anträffbara". Den sistnämnda
  gruppen har definierats med utgångspunkt från en specialstudie
  som utvisat att ca 50% av de ej anträffbara ej tillhör
  målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de sju omgångarna utgör således 18.040
  personer varav 5.444, utgörande 30%, ej besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "Inget intresse för
  undersökningen" 3.120 personer, "Tidsbrist" 461, "Ingen
  kontakt. Minst 5 kontaktförsök" 599 och "Ej anträffbar" 2.533.

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form uppmuntran för cett inskickat svar. De som
  därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet
  och genom viktning - beräknar undersökningsledningen en
  väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande  1988 13.683
  personer istället för 12.596 faktiskt insända godkända
  formulär. Undersökningsledningen beräknar därför den viktade
  svarsfrekvensen till 76% av nettourvalet.

  Fältarbetet pågick under tiden 16 oktober 1987 - 15 juni 1988

  Ovanstående uppgifter har hämtats ur rapporten ORVESTO 1988-II
  utgiven av Testologen AB.

  SUMMARY IN ENGLISH

   The ORVESTO studies contains coverage figures for most of the
  daily press, for weekly and monthly magazines and the motoring
  and trade union press. The target groups are defined
  demographically, and geographically, and by interests,
  purchasing habits, ownership and planned future purchasing. A
  new report is published every sixth month with updated
  information.

  
             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 106  (2)FÖLJER SVENSK POLITIK 66 (3)LOC 170 WIDTH 1
                        (4)MD=0 or GE 9

   (6) 66 Hur mycket följer du med vad som händer i svensk
  politik?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      107 1.  Nästan allt
      228 2.  En hel del
      96 3.  Något
      50 4.  Mycket lite
      35 5.  Inte alls

      214 0.  Bortfall
       4 9.  Uppgift saknas
  
  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.[An Andrew
  ToolKit view (layoutview) was included here, but could not be
  displayed.]

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0428 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Sverige Nu omgång 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Födelseår 9 Län 10 Kommun 11 Tidning 1 12 Läsfrekvenser: Tidning 1 13 Tidning 2 14 Läsfrekvenser: Tidning 2 15 Tidning 3 16 Läsfrekvenser: Tidning 3 17 Tidning 4 18 Läsfrekvenser: Tidning 4 19 Tidning 5 20 Läsfrekvenser: Tidning 5 21 Tidning 6 22 Läsfrekvenser: Tidning 6 23 Tidning 7 24 Läsfrekvenser: Tidning 7 25 Kön 26 Ålder 27 Civilstånd 28 Hushållsposition 29 Sysselsättning 30 Utbildning 31 Ortsstorlek 32 Boendeform 33 Hushållsmedlemmar under 2 år 34 Hushållsmedlemmar 2-6 år 35 Hushållsmedlemmar 7-10 år 36 Hushållsmedlemmar 11-14 år 37 Hushållsmedlemmar 15-19 år 38 Hushållsmedlemmar 20-45 år 39 Hushållsmedlemmar 46-70 år 40 Hushållsmedlemmar 70 år eller äldre 41 Totalt antal hushållsmedlemmar 42 Personlig inkomst 43 Hushållets totala inkomsten 44 Körkort för personbil 45 Medlem i facket 46 Innehav: Villa/radhus/kedjehus 47 Innehav: Fritidshus 48 Innehav: Husvagn 49 Innehav: Fabriksny personbil (högst 2år) 50 Innehav: Begagnad personbil (över 2år) 51 Innehav: Bilradio/bilstereo 52 Innehav: Mobiltelefon 53 Innehav: Segelbåt 54 Innehav: Motorbåt 55 Innehav: Roddbåt/eka eller dylikt 56 Innehav: Utombordsmotor 57 Innehav: Surfingbräda 58 Innehav: Mikrovågsugn 59 Innehav: Videobandspelare 60 Innehav: Videokamera 61 Innehav: Färg TV, vanlig 62 Innehav: Text TV 63 Innehav: Stereoanläggning 64 Innehav: CD-spelare 65 Innehav: Hemdator 66 Innehav: Skrivmaskin 67 Innehav: Enkel bildkamera 68 Innehav: Automatisk småbildskamera 69 Innehav: Systemkamera 70 Innehav: Frysbox/frysskåp 71 Innehav: Diskmaskin 72 Innehav: Tvättmaskin 73 Innehav: Torktumlare 74 Innehav: Elektrisk symaskin 75 Innehav: Elektrisk kaffebryggare 76 Innehav: Matberedare 77 Innehav: Spisfläkt 78 Innehav: Dammsugare 79 Innehav: Bastu 80 Innehav: Braskamin 81 Innehav: Släpkärra 82 Innehav: Motorgräsklippare 83 Innehav: Elektrisk rakapparat 84 Innehav: Brandvarnare 85 Innehav: Hund 86 Innehav: Katt 87 Intresse: Miljövårdsfrågor 88 Intresse: Hälsonyttig mat 89 Intresse: Sjukdomar och hälsa 90 Intresse: Bantningstips 91 Intresse: Hushålla ekonomiskt 92 Intresse: Energisparande 93 Intresse: Sociala rättigheter 94 Intresse: Skattefrågor 95 Intresse: Samlevnadsfrågor 96 Intresse: Vidareutbildning 97 Intresse: Religionsfrågor 98 Intresse: Arbetsmarknaden 99 Intresse: Villa/Eget hem 100 Intresse: Fritidshus 101 Intresse: Personbilar 102 Intresse: Heminredning 103 Intresse: Modenyheter 104 Intresse: Matvarunyheter 105 Intresse: Barnavård 106 Intresse: Skönhetsvård 107 Intresse: Stereoanläggningar 108 Intresse: Hushållsmaskiner 109 Intresse: Fotoutrustningar 110 Intresse: Motorcyklar 111 Intresse: Krukväxter 112 Intresse: Hårvård 113 Intresse: Hundar 114 Intresse: Katter 115 Intresse: Motionera 116 Intresse: Se på sport 117 Intresse: Laga mat 118 Intresse: Pröva nya maträtter 119 Intresse: Baka 120 Intresse: Ha gäster 121 Intresse: Köra bil 122 Intresse: Jobba med bilar 123 Intresse: Arbeta i trädgården 124 Intresse: Fotografera 125 Intresse: Smalfilma 126 Intresse: Sportfiska 127 Intresse: Popmusik 128 Intresse: Klassisk musik 129 Intresse: Gå på teater 130 Intresse: Gå på konstutställning 131 Intresse: Läsa böcker 132 Intresse: Läsa populärtidningar 133 Intresse: Sticka 134 Intresse: Sy kläder 135 Intresse: Handarbeta 136 Intresse: Träffa nya människor 137 Intresse: Snickra 138 Intresse: Måla hemma 139 Intresse: Jaga 140 Intresse: Friluftsliv 141 Intresse: Åka slalom 142 Intresse: Åka motorbåt 143 Intresse: Segla 144 Intresse: Campa 145 Intresse: Semestra utomlands 146 Intresse: Semestra i Sverige 147 Intresse: Pröva nya produkter 148 Intresse: Vara bortbjuden 149 Intresse: Gå på diskotek 150 Intresse: Gå på restaurang 151 Intresse: Gå på kvällskurser 152 Intresse: Windsurfing 153 Intresse: Köpa på postorder 154 Penningutlägg: Tips 155 Penningutlägg: Lotto 156 Penningutlägg: Penninglotter 157 Penningutlägg: V65 158 Penningutlägg: Bingo 159 Penningutlägg: Bensin 160 Penningutlägg: Kläder till Dig själv 161 Penningutlägg: Sportutrustning till Dig själv 162 Penningutlägg: Kosmetika/Skönhetsmedel 163 Penningutlägg: Nöjen 164 Penningutlägg: Utlandsresor under fritiden 165 Penningutlägg: Böcker 166 Penningutlägg: Tobak 167 Penningutlägg: Vin och sprit 168 Penningutlägg: Hälsokostartiklar 169 Penningutlägg: Möbler 170 Penningutlägg: Leksaker 171 ICA 172 Konsum 173 Vivo 174 Favör 175 Annan butik 176 Livsmedelsavdelning i Domus 177 Livsmedelsavdelning i NK 178 Livsmedelsavdelning i Åhlens 179 Livsmedelsavdelning i Obs 180 Livsmedelsavdelning i B & W(Bra, Wessels) 181 Varuhus och stormarknader Domus (ej livsmedelsavdelning) 182 Varuhus och stormarknader NK (ej livsmedelsavdelningen) 183 Varuhus och stormarknader Åhlens (ej livsmedelsavdelning) 184 Varuhus och stormarknader Obs (ej livsmedelsavdelning) 185 Varuhus och stormarknader B & W (ej livsmedelsavdelning) 186 Andra butiker: Hennes & Mauritz 187 Andra butiker: Kapp-Ahl 188 Andra butiker: Gulins 189 Andra butiker: Lindex 190 Andra butiker: Ikea 191 Andra butiker: Expert Foto 192 Andra butiker: Expert Radio/TV 193 Andra butiker: Järnia 194 Andra butiken: Färgsam 195 Andra butiker: Pressbyrån 196 Andra butiker: Annan kiosk 197 Andra butiker: Tobaksaffär 198 Andra butiker: Bar/Självservering 199 Andra butiker: MacDonalds 200 Andra butiker: Clock 201 Andra butiker: Bensinstation 202 Andra butiker: Postkontor 203 Andra butiker: Bankkontor 204 Andra butiker: Hälsokostbutik 205 Andra butiker: Apotek 206 Andra butiker: Handelsträdgård 207 Byggmaterielaffär 208 Reklam på bio 209 Reklam på taxi 210 Reklam på idrottsplatser 211 Tåg på sträckor över 10 mil 212 Tunnelbana 213 Taxi 214 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Aftonbladet 215 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Aftonbladet 216 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Expressen 217 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Expressen 218 Läsfrekvenser: Dagens Industri 219 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Dagens Nyheter 220 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Dagens Nyheter 221 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Svenska Dagbladet 222 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Svenska Dagbladet 223 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Göteborgs-Posten 224 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Göteborgs-Posten 225 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: GT 226 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: GT 227 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Kvällsposten 228 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Kvällsposten 229 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Arbetet 230 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Arbetet 231 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Skånska Dagbladet 232 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Skånska Dagbladet 233 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet 234 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet 235 Läsfrekvenser: Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 236 Läsfrekvenser: Norrköpings Tidningar 237 Läsfrekvenser: Nya Wermlands Tidningen 238 Läsfrekvenser: Upsala Nya Tidning 239 Läsfrekvenser: Vestmanlands Läns Tidning 240 Läsfrekvenser: Östgöta Correspondenten 241 Läsfrekvenser: Allas veckotidning 242 Läsfrekvenser: Allers 243 Läsfrekvenser: Hemmets Journal 244 Läsfrekvenser: Hemmets Veckotidning 245 Läsfrekvenser: Året Runt 246 Läsfrekvenser: Den nya HUSMODERN 247 Läsfrekvenser: Hänt I Veckan 248 Läsfrekvenser: Hänt Extra 249 Läsfrekvenser: Dam 250 Läsfrekvenser: Damernas 251 Läsfrekvenser: Femina Månadens Magasin 252 Läsfrekvenser: ICA-Kuriren 253 Läsfrekvenser: Kvinna 254 Läsfrekfenser: Frida 255 Läsfrekvenser: Veckans Novell 256 Läsfrekvenser: OKEJ 257 Läsfrekvenser: Starlet 258 Läsfrekvenser: Revyn 259 Läsfrekvenser: Clic 260 Läsfrekvenser: Det Bästa 261 Läsfrekvenser: Land 262 Läsfrekvenser: Röster i Radio & TV 263 Läsfrekvenser: Vi 264 Läsfrekvenser: Vi föräldrar 265 Läsfrekvenser: Allt om Mat 266 Läsfrekvenser: Glad i Mat 267 Läsfrekvenser: Hälsa 268 Läsfrekvenser: Må Bra 269 Läsfrekvenser: Antik & Auktion 270 Läsfrekvenser: Månadens Journal 271 Läsfrekvenser: Allt i Hemmet 272 Läsfrekvenser: Sköna Hem 273 Läsfrekvenser: Vår Bostad 274 Läsfrekvenser: Sportfiskaren 275 Läsfrekvenser: Hund 276 Läsfrekvenser: Lektyr 277 Läsfrekvenser: Stopp 278 Läsfrekvenser: Fib Aktuellt 279 Läsfrekvenser: Allt om MC 280 Läsfrekvenser: MC-nytt 281 Läsfrekvenser: Bilsport 282 Läsfrekvenser: Wheels Magazine 283 Läsfrekvenser: Wheel Drive 284 Läsfrekvenser: Power magazine 285 Läsfrekvenser: Automobil 286 Läsfrekvenser: Classic motor 287 Läsfrekvenser: Trailer 288 Läsfrekvenser: Motor 289 Läsfrekvenser: Vi bilägare 290 Läsfrekvenser: Båtnytt 291 Läsfrekvenser: På kryss 292 Läsfrekvenser: Båtägare 293 Läsfrekvenser: Båtliv 294 Läsfrekvenser: Jakt & Vapen 295 Läsfrekvenser: Jaktmarker & Fiskevatten 296 Läsfrekvenser: Svensk Jakt 297 Läsfrekvenser: Jakt 298 Läsfrekvenser: Foto 299 Läsfrekvenser: Elektronik 300 Läsfrekvenser: Illustrerad vetenskap 301 Läsfrekvenser: Ny Teknik 302 Läsfrekvenser: Teknikens Värld 303 Läsfrekvenser: Byggnads Arbetaren 304 Läsfrekvenser: Kommunal Arbetaren 305 Läsfrekvenser: Fabriksarbetaren 306 Läsfrekvenser: LO Tidningen 307 Läsfrekvenser: Metallarbetaren 308 Läsfrekvenser: Sia 309 Läsfrekvenser: Statsanställd 310 Läsfrekvenser: Hifi & Musik 311 Läsfrekvenser: Turist 312 Läsfrekvenser: Motion 313 Läsfrekvenser: I Form 314 Läsfrekvenser: Åka skidor 315 Läsfrekvenser: Surf 316 Läsfrekvenser: Affärsvärlden 317 Läsfrekvenser: Veckans Affärer 318 Läsfrekvenser: Aktiespararen 319 Läsfrekvenser: Dina Pengar 320 Läsfrekvenser: Privata Affärer 321 Läsfrekvenser: Sunt 322 Läsfrekvenser: Agent X9 323 Läsfrekvenser: Buster 324 Läsfrekvenser: Fantomen 325 Läsfrekvenser: Kalle Anka 326 Läsfrekvenser: Knasen 327 Läsfrekvenser: Fridolf 328 Läsfrekvenser: 91:an 329 Läsfrekvenser: Seriemagasinet 330 Affischpelare 331 Affischtavlor 332 Baksidesskyltar 333 Sidoskyltar 334 Förarplatsskyltar 335 Jag köper: Skönhetsartiklar 336 Jag köper: Tandkräm 337 Jag köper: Tvål 338 Jag köper: Maskindiskmedel 339 Jag köper: Handdiskmedel 340 Jag köper: Rengöringsmedel 341 Jag köper: Tvättmedel 342 Jag köper: Golvvårdsmedel 343 Jag köper: Kaffe 344 Jag köper: Öl 345 Inköpsvanor: Andel egna inköp 346 Inköpsvanor: Andel egna inköp av livsmedel i Konsum/Servus/Domus/Obs 347 Familjemedlem medlem i Konsum?

VAR 1 SSD STUDY NR 0428              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0428


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 SVERIGE NU OMGÅNG Loc 14 width 1 Sverige Nu omgång 1699 1. Sverige Nu P-8001 (23/02 1988 - 13/05 1988) 1788 2. Sverige Nu P-8002 (16/03 1988 - 25/05 1988) 1624 3. Sverige Nu P-8003 (24/08 1988 - 15/06 1988) 1962 8. Sverige Nu P-7008 (13/01 1988 - 29/02 1988) 1784 9. Sverige Nu P-7578 (Skåne)
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 15 width 1 Bortfallsvikt 8422 1. Svarat utan påminnelse 161 2. Svarat efter första påminnelsen 274 3. Svarat efter andra påminnelsen
VAR 7 A-REGION Loc 16 width 2 A-region 1186 01. Stockholm/Södertälje 37 02. Norrtälje 45 03. Enköping 146 04. Uppsala 71 05. Nyköping 43 06. Katrineholm 88 07. Eskilstuna 74 08. Mjölby/Motala 133 09. Linköping 141 10. Norrköping 119 11. Jönköping 26 12. Tranås 82 13. Eksjö/Nässjö/Vetlanda 61 14. Värnamo 34 15. Ljungby 109 16. Växjö 35 17. Västervik 21 18. Hultsfred/Vimmerby 51 19. Oskarshamn 106 20. Kalmar/Nybro 56 21. Visby 71 22. Karlskrona 48 23. Karlshamn 251 24. Kristianstad 179 25. Hässleholm 132 26. Ängelholm 552 27. Helsingborg/Landskrona 1172 28. Malmö/Lund/Trelleborg 223 29. Ystad/Simrishamn 150 30. Eslöv 92 31. Halmstad 70 32. Falkenberg/Varberg 606 33. Göteborg/Alingsås 96 34. Uddevalla 96 35. Trollhättan/Vänersborg 158 36. Borås 74 37. Lidköping/Skara 31 38. Falköping 67 39. Skövde 40 40. Mariestad 38 41. Kristinehamn/Filipstad 142 42. Karlstad 37 43. Säffle/Åmål 41 44. Arvika 147 45. Örebro 38 46. Karlskoga 35 47. Lindesberg 121 48. Västerås 44 49. Köping 26 50. Fagersta 31 51. Sala 140 52. Borlänge/Falun 37 53. Avesta/Hedemora 36 54. Ludvika 38 55. Mora 172 56. Gävle/Sandviken 64 57. Bollnäs/Söderhamn 59 58. Hudiksvall/Ljusdal 114 59. Sundsvall 53 60. Härnösand/Kramfors 24 61. Sollefteå 64 62. Örnsköldsvik 139 63. Östersund 117 64. Umeå 71 65. Skellefteå 40 66. Lycksele 53 67. Piteå 88 68. Luleå/Boden 31 69. Haparanda/Kalix 44 70. Kiruna/Gällivare 1 82.
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 Födelseår 1 07. 1 12. 17. 1917 . . 73. Kod: 7 12 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 1 1 41 107 116 156 121 139 132 143 145 157 137 Kod: 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Frek: 147 141 138 142 134 124 121 152 127 147 130 164 158 Kod: 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 145 188 202 185 229 195 195 179 183 182 178 175 174 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 174 131 149 215 153 147 152 155 141 145 175 158 166 Kod: 67 68 69 70 71 72 73 Frek: 171 182 180 184 215 186 47
VAR 9 LÄN Loc 20 width 2 MD=99 Län 1223 01. Stockholms stad 214 03. Uppsala län 201 04. Södermanlands län 351 05. Östergötlands län 274 06. Jönköpings län 143 07. Kronobergs län 212 08. Kalmar län 56 09. Gotlands län 120 10. Blekinge län 716 11. Kristianstads län 1941 12. Malmöhus län 205 13. Hallands län 575 14. Göteborgs o. Bohus län 356 15. Älvsborgs län 224 16. Skaraborgs län 239 17. Värmlands län 220 18. Örebro län 222 19. Västmanlands län 251 20. Kopparbergs län 273 21. Gävleborgs län 254 22. Västernorrlans län 139 23. Jämtlands län 228 24. Västerbottens län 215 25. Norrbottens län 5 99. Uppgift saknas
VAR 10 KOMMUN Loc 22 width 4 MD=9999 Kommun 27 0114. Upplands-Väsby 20 0115. Vallentuna 20 0117. Österåker 18 0120. Värmdö 51 0123. Järfälla 13 0125. Ekerö 53 0126. Huddinge 43 0127. Botkyrka 9 0128. Salem 61 0136. Haninge 26 0138. Tyresö 11 0139. Upplands-Bro 51 0160. Täby 23 0162. Danderyd 46 0163. Sollentuna 461 0180. Stockholm 70 0181. Södertälje 49 0182. Nacka 27 0183. Sundbyberg 31 0184. Solna 31 0186. Lidingö 5 0187. Vaxholm 37 0188. Norrtälje 22 0191. Sigtuna 17 0192. Nynäshamn 13 0305. Håbo 7 0319. Älvkarleby 16 0360. Tierp 130 0380. Uppsala 32 0381. Enköping 16 0382. Östhammar 6 0428. Vingåker 61 0480. Nyköping 9 0481. Oxelösund 13 0482. Flen 24 0483. Katrineholm 66 0484. Eskilstuna 22 0486. Strängnäs 5 0509. Ödeshög 3 0512. Ydre 9 0513. Kinda 6 0560. Boxholm 12 0561. Åtvidaberg 19 0562. Finspång 7 0563. Valdemarsvik 111 0580. Linköping 105 0581. Norrköping 11 0582. Söderköping 28 0583. Motala 9 0584. Vadstena 26 0586. Mjölby 6 0604. Aneby 12 0617. Gnosjö 27 0662. Gislaved 9 0665. Vaggeryd 99 0680. Jönköping 30 0682. Nässjö 22 0683. Värnamo 10 0684. Sävsjö 24 0685. Vetlanda 18 0686. Eksjö 17 0687. Tranås 10 0760. Uppvidinge 4 0761. Lessebo 11 0763. Tingsryd 13 0764. Alvesta 15 0765. Älmhult 9 0767. Markaryd 56 0780. Växjö 25 0781. Ljungby 8 0821. Högsby 8 0834. Torsås 10 0840. Mörbylånga 12 0860. Hultsfred 13 0861. Mönsterås 12 0862. Emmaboda 45 0880. Kalmar 23 0881. Nybro 30 0882. Oskarshamn 34 0883. Västervik 9 0884. Vimmerby 8 0885. Borgholm 56 0980. Gotland 12 1060. Olofström 46 1080. Karlskrona 25 1081. Ronneby 25 1082. Karlshamn 12 1083. Sölvesborg 30 1121. Östra Göinge 21 1137. Örkelljunga 29 1160. Tomelilla 32 1162. Bromölla 37 1163. Osby 18 1165. Perstorp 44 1166. Klippan 30 1167. Åstorp 20 1168. Båstad 189 1180. Kristianstad 51 1181. Simrishamn 91 1182. Ängelholm 124 1183. Hässleholm 33 1214. Svalöv 53 1230. Staffanstorp 42 1231. Burlöv 84 1233. Vellinge 30 1260. Bjuv 57 1261. Kävlinge 48 1262. Lomma 47 1263. Svedala 37 1264. Skurup 34 1265. Sjöbo 37 1266. Hörby 33 1267. Höör 526 1280. Malmö 225 1281. Lund 94 1282. Landskrona 258 1283. Helsingborg 64 1284. Höganäs 80 1285. Eslöv 71 1286. Ystad 88 1287. Trelleborg 7 1315. Hylte 65 1380. Halmstad 21 1381. Laholm 34 1382. Falkenberg 36 1383. Varberg 42 1384. Kungsbacka 24 1401. Härryda 34 1402. Partille 7 1407. Öckerö 17 1415. Stenungsund 6 1419. Tjörn 7 1421. Orust 6 1427. Sotenäs 9 1430. Munkedal 9 1435. Tanum 326 1480. Göteborg 45 1481. Mölndal 28 1482. Kungälv 12 1484. Lysekil 39 1485. Uddevalla 6 1486. Strömstad 5 1504. Dals Ed 8 1507. Färgelanda 23 1521. Ale 23 1524. Lerum 10 1527. Vårgårda 12 1552. Tranemo 8 1561. Mellerud 10 1562. Lilla Edet 32 1563. Mark 5 1565. Svenljunga 11 1566. Herrljunga 28 1580. Vänersborg 48 1581. Trollhättan 21 1582. Alingsås 79 1583. Borås 19 1584. Ulricehamn 6 1585. Åmål 2 1602. Grästorp 4 1603. Essunga 2 1622. Mullsjö 9 1623. Habo 8 1637. Karlsborg 8 1643. Gullspång 16 1660. Vara 16 1661. Götene 9 1662. Tibro 8 1663. Töreboda 24 1680. Mariestad 25 1681. Lidköping 13 1682. Skara 40 1683. Skövde 9 1684. Hjo 6 1685. Tidaholm 25 1686. Falköping 10 1715. Kil 7 1730. Eda 10 1737. Torsby 5 1760. Storfors 15 1761. Hammarö 6 1762. Munkfors 10 1763. Forshaga 10 1764. Grums 10 1765. Årjäng 9 1766. Sunne 58 1780. Karlstad 20 1781. Kristinehamn 13 1782. Filipstad 14 1783. Hagfors 24 1784. Arvika 18 1785. Säffle 4 1860. Laxå 15 1861. Hallsberg 11 1862. Degerfors 4 1863. Hällefors 7 1864. Ljusnarsberg 106 1880. Örebro 16 1881. Kumla 6 1882. Askersund 27 1883. Karlskoga 5 1884. Nora 19 1885. Lindesberg 5 1904. Skinnskatteberg 10 1907. Surahammar 12 1917. Heby 7 1960. Kungsör 12 1961. Hallstahammar 6 1962. Norberg 99 1980. Västerås 19 1981. Sala 15 1982. Fagersta 20 1983. Köping 17 1984. Arboga 7 2021. Vansbro 7 2023. Malung 5 2026. Gagnef 11 2029. Leksand 12 2031. Rättvik 6 2034. Orsa 8 2039. Älvdalen 14 2061. Smedjebacken 17 2062. Mora 54 2080. Falun 42 2081. Borlänge 9 2082. Säter 12 2083. Hedemora 25 2084. Avesta 22 2085. Ludvika 7 2101. Ockelbo 9 2104. Hofors 10 2121. Ovanåker 7 2132. Nordanstig 19 2161. Ljusdal 94 2180. Gävle 41 2181. Sandviken 29 2182. Söderhamn 24 2183. Bollnäs 33 2184. Hudiksvall 10 2260. Ånge 17 2262. Timrå 30 2280. Härnösand 86 2281. Sundsvall 23 2282. Kramfors 24 2283. Sollefteå 64 2284. Örnsköldsvik 7 2303. Ragunda 7 2305. Bräcke 9 2309. Krokom 17 2313. Strömsund 11 2321. Åre 7 2326. Berg 13 2361. Härjedalen 66 2380. Östersund 7 2401. Nordmaling 3 2403. Bjurholm 6 2404. Vindeln 4 2409. Robertsfors 7 2417. Norsjö 4 2418. Malå 7 2421. Storuman 3 2422. Sorsele 3 2425. Dorotea 7 2460. Vännäs 13 2462. Vilhelmina 4 2463. Åsele 89 2480. Umeå 10 2481. Lycksele 60 2482. Skellefteå 7 2505. Arvidsjaur 4 2506. Arjeplog 4 2510. Jokkmokk 3 2513. Överkalix 17 2514. Kalix 4 2518. Övertorneå 8 2521. Pajala 18 2523. Gällivare 10 2560. Älvsbyn 62 2580. Luleå 31 2581. Piteå 22 2582. Boden 7 2583. Haparanda 18 2584. Kiruna 17 9999. Uppgift saknas
VAR 11 TIDNING 1 24 Loc 26 width 3 MD=998 or GE 999 24 Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Inga nr". 24.1 Tidning 1 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar. 73 001. Alingsås Tidning (3) 241 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 19 003. Arboga Tidning (5) 8 004. Arvika Nyheter (3) 9 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 52 006. Barometern (6) 9 007. Bengtsfors-tidningen/Dalslänningen (2) 13 008. Bergslagsposten (6) 88 009. Blekinge Läns Tidning (6) 258 010. Bohusläningen (6) 6 011. Borlänge Tidning (6) 110 012. Borås Tidning (6) 15 013. Bärgslagbladet (6) 53 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 220 015. Dala-Demokraten (6) 34 016. Elfsborgs Läns Allehanda (3) 80 017. Enköpings-Posten (5) 24 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 11 019. Fagersta-Posten (3) 53 020. Falköpings Tidning (4) 17 021. Falu-Kuriren (6) 4 022. Filipstads Tidning (3) 128 023. Folkbladet (6) 140 024. Folket (6) 5 025. Fryksdalsbygden (2) 22 026. Gefle Dagblad (6) 0 027. Gotlands Allehanda (6) 54 028. Gotlands Tidningar (6) 173 029. Hallands Nyheter (6) 104 030. Hallandsposten (6) 2 031. Haparandabladet (3) 478 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 6 033. Hjo Tidning (2) 17 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 83 035. Hälsinge Kuriren (6) 61 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 4 037. Karlshamns Allehanda (6) 8 038. Karlskoga Tidning (6) 14 039. Katrineholms-Kuriren (6) 292 040. Kristianstadsbladet (6) 103 041. Kronobergaren (1) 2 042. Laholms Tidning (6) 2 043. 3 044. Ljusdals-Posten (4) 6 045. Ljusnan (6) 4 046. Ludvika Tidning (4) 1 047. Lysekilsposten (4) 98 048. Länstidningen, Södertälje (5) 140 049. Länstidningen, Östersund (6) 46 050. Mariestads-Tidningen (5) 39 051. Mellersta Skåne (6) 1 052. Mora Tidning (3) 19 053. Motala Tidning (6) 229 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 17 055. Norra Halland (2) 111 056. Norra Skåne (6) 19 057. Norra Västerbotten (6) 19 058. Norrbottens-Kuriren (6) 166 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 137 060. Norrtelje Tidning (5) 7 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 38 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 113 063. Nya Norrland (6) 30 064. Nynäshamns-Posten (2) 63 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 23 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 42 067. Piteå-Tidningen (6) 3 068. Provinstidningen Dalsland (3) 19 069. Sala Allehanda (6) 39 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 11 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 1 072. Skövde Nyheter (6) 18 074. Smålands Dagblad (6) 129 075. Smålands Folkblad (6) 64 076. Smålands Posten (6) 24 077. Smålands Tidningen (6) 13 078. Smålänningen (5) 3 079. Strömstads Tidning (3) 40 080. Sundsvalls Tidning (6) 168 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 8 082. Säffle-Tidningen (3) 51 083. Södermanlands Nyheter (6) 0 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 1 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 15 086. Tranås Tidning (6) 0 087. Tranås Posten (6) 175 088. Trelleborgs Allehanda (6) 22 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 3 090. Ulricehamns Tidning (3) 13 091. Vetlanda-Posten (6) 2 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 211 093. Värmlands Folkblad (3) 31 094. Värnamo Nyheter (4) 141 096. Västerbottens Folkblad (6) 14 097. Västerbottens-Kuriren (6) 6 098. Västernorrlands Allehanda (6) 25 099. Västerviks-Tidningen (6) 1 100. Västgötabladet (4) 67 101. Västgöta-Demokraten (1) 218 102. Ystads Allehanda (6) 1 103. Ölandsbladet (3) 152 104. Örebro-Kuriren (6) 14 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 6 106. Östersunds-Posten (6) 122 107. Östgöten (6) 100 108. Östra Småland (6) 276 133. Storstaden (20) (G) 15 134. Ultra (6) (G) 22 136. Bergslags-Kuriren (6) 23 137. Härjedalen (1) 53 138. Västmanlands Folkblad (1) 37 139. Karlskoga-Kuriren (6) 303 140. Nöjesguiden (10) (G) 42 141. HSB-Nytt 12 142. Tidningen Stockholm (Utg. av Stockholms stad) 9 143. Vi hyresgäster 1611 998. Frågan ej tillämplig 57 999. Uppgift saknas
VAR 12 LÄSFREKVENSER TIDN 1 24 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 24.1.a Läsfrekvenser: Tidning 1 <Se F.24 för fullständig frågetext> 3 1. Inga nr 8 2786 2. Nästan inga nr 904 3. C:a ett nr av fyra 327 4. C:a två nr av fyra 203 5. C:a tre nr av fyra 662 6. Nästan alla nr 2305 7. Alla nr 1611 0. Frågan ej tillämplig 56 9. Uppgift saknas
VAR 13 TIDNING 2 24 Loc 30 width 3 MD= 0 or GE 999 24.2 Tidning 2 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 001. Alingsås Tidning (3) . . 143. Vi hyresgäster 4300 000. Frågan ej tillämplig 56 999. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 8 1 15 46 30 107 15 34 110 25 47 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 98 20 4 28 60 5 73 9 19 93 23 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 5 22 17 98 42 10 57 120 5 64 9 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 42 44 45 46 Frek: 35 36 88 12 14 21 72 22 12 19 20 Kod: 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Frek: 35 22 45 29 28 8 38 287 14 150 74 Kod: 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Frek: 107 27 23 13 20 48 9 6 32 47 5 Kod: 69 70 71 72 74 75 76 77 78 79 80 Frek: 19 58 34 21 22 11 54 20 31 10 94 Kod: 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 Frek: 19 19 42 5 10 5 15 41 32 13 16 Kod: 92 93 94 96 97 98 99 100 101 102 103 Frek: 9 12 26 59 80 34 15 2 5 78 10 Kod: 104 105 106 107 108 133 134 136 137 138 140 Frek: 42 21 63 46 51 309 47 5 16 16 79 Kod: 141 142 143 0 999 Frek: 69 52 27 4300 56
VAR 14 LÄSFREKVENSER TIDN 2 24 Loc 33 width 1 MD=0 or GE 9 24.2a Läsfrekvenser: Tidning 2 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 1835 2. Nästan inga nr 532 3. C:a ett nr av fyra 232 4. C:a två nr av fyra 159 5. C:a tre nr av fyra 397 6. Nästan alla nr 1345 7. Alla nr 4301 0. Frågan ej tillämplig 56 9. Uppgift saknas
VAR 15 TIDNING 3 24 Loc 34 width 3 MD= 0 or GE 999 24.3 Tidning 3 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 001. Alingsås Tidning (3) . . 143. Vi hyresgäster 6589 000. Frågan ej tillämplig 56 999. Uppgift saknas Kod: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 1 6 4 7 28 24 19 34 5 13 7 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 Frek: 15 2 4 16 1 18 14 10 67 3 9 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 46 9 4 23 37 18 25 3 22 8 17 Kod: 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 Frek: 25 15 16 33 1 30 19 21 9 6 8 Kod: 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Frek: 11 7 17 35 14 77 20 91 40 50 4 Kod: 60 61 62 63 66 67 68 69 70 71 72 Frek: 6 6 23 9 18 8 9 7 32 42 29 Kod: 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Frek: 22 3 52 20 24 4 43 5 11 24 6 Kod: 85 86 87 88 89 90 91 92 94 96 97 Frek: 13 6 5 16 25 11 7 6 28 23 63 Kod: 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 Frek: 37 17 6 1 42 26 13 26 39 9 7 Kod: 133 134 137 138 140 141 142 143 0 999 Frek: 80 55 3 7 10 67 56 37 6589 56
VAR 16 LÄSFREKVENSER TIDN 3 24 Loc 37 width 1 MD=0 or GE 9 24.3a Läsfrekvenser: Tidning 3 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 1068 2. Nästan inga nr 280 3. C:a ett nr av fyra 121 4. C:a två nr av fyra 75 5. C:a tre nr av fyra 175 6. Nästan alla nr 493 7. Alla nr 6589 0. Frågan ej tillämplig 56 9. Uppgift saknas
VAR 17 TIDNING 4 24 Loc 38 width 3 MD= 0 or GE 999 24.4 Tidning 4 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 001. Alingsås Tidning (3) . . 143. Vi hyresgäster 7742 000. Frågan ej tillämplig 56 999. Uppgift saknas Kod: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 3 1 4 2 16 5 9 2 8 3 9 Kod: 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 29 Frek: 3 1 9 4 2 24 5 2 18 1 4 Kod: 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 42 Frek: 11 4 6 1 13 6 8 5 8 28 13 Kod: 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 10 18 6 9 2 4 4 14 16 6 23 Kod: 55 56 57 58 60 61 62 63 66 67 68 Frek: 3 42 13 28 4 10 9 2 16 3 11 Kod: 69 70 71 72 74 76 77 78 79 80 81 Frek: 6 13 25 20 8 29 13 22 3 22 3 Kod: 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Frek: 2 14 9 15 5 6 14 12 8 7 10 Kod: 94 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 Frek: 7 10 27 29 7 9 24 17 2 22 28 Kod: 107 108 133 134 137 138 141 142 143 0 999 Frek: 3 3 12 21 1 1 24 34 21 7742 56 Kod: 107 108 133 134 137 138 141 142 143 0 999 Frek: 3 3 12 21 1 1 24 34 21 7742 56
VAR 18 LÄSFREKVENSER TIDN 4 24 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 24.4a Läsfrekvenser: Tidning 4 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 586 2. Nästan inga nr 132 3. C:a ett nr av fyra 47 4. C:a två nr av fyra 34 5. C:a tre nr av fyra 66 6. Nästan alla nr 194 7. Alla nr 7742 0. Frågan ej tillämplig 56 9. Uppgift saknas
VAR 19 TIDNING 5 24 Loc 42 width 3 MD= 0 or GE 999 24.5 Tidning 5 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 001. Alingsås Tidning (3) . . 143. Vi hyresgäster 8299 000. Frågan ej tillämplig 56 999. Uppgift saknas Kod: 3 5 6 7 11 12 13 18 19 20 21 Frek: 1 1 3 3 2 3 3 6 2 2 15 Kod: 22 25 26 29 30 31 32 33 34 36 38 Frek: 1 1 7 1 3 6 2 2 5 5 3 Kod: 39 40 42 44 45 46 47 48 50 51 52 Frek: 1 8 7 8 14 3 6 1 2 11 9 Kod: 53 54 55 56 57 58 61 62 64 66 67 Frek: 1 10 2 23 4 10 4 5 2 2 1 Kod: 68 69 70 71 72 74 76 77 78 79 80 Frek: 6 8 8 11 13 1 19 8 12 2 9 Kod: 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 Frek: 1 1 7 3 10 2 6 4 5 2 5 Kod: 92 94 96 97 98 99 100 102 103 104 105 Frek: 5 8 3 17 6 3 3 15 8 1 18 Kod: 106 107 108 138 140 141 142 143 0 999 Frek: 19 1 3 1 1 7 15 14 8299 56
VAR 20 LÄSFREKVENSER TIDN 5 24 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 24.5a Läsfrekvenser: Tidning 5 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 323 2. Nästan inga nr 65 3. C:a ett nr av fyra 15 4. C:a två nr av fyra 6 5. C:a tre nr av fyra 27 6. Nästan alla nr 66 7. Alla nr 8299 0. Frågan ej tillämplig 56 9. Uppgift saknas
VAR 21 TIDNING 6 24 Loc 46 width 3 MD= 0 or GE 999 24.6 Tidning 6 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 001. Alingsås Tidning (3) . . 143. Vi hyresgäster 8553 000. Frågan ej tillämplig 56 999. Uppgift saknas Kod: 3 5 6 7 8 9 13 18 21 22 26 Frek: 1 1 3 1 2 1 1 3 1 1 8 Kod: 27 29 30 31 32 33 34 38 40 42 44 Frek: 2 3 1 7 2 1 3 1 1 5 2 Kod: 45 46 47 50 51 52 54 55 56 57 58 Frek: 10 1 2 1 4 4 6 2 7 2 3 Kod: 61 62 66 68 69 70 71 72 74 76 77 Frek: 1 1 4 2 2 3 11 11 3 9 3 Kod: 78 79 80 82 83 84 85 86 87 89 91 Frek: 9 1 3 1 3 2 9 2 3 2 4 Kod: 92 94 95 96 97 98 99 102 103 105 106 Frek: 3 1 1 1 12 4 4 3 3 8 14 Kod: 108 133 140 141 142 143 0 999 Frek: 1 1 1 2 4 3 8553 56
VAR 22 LÄSFREKVENSER TIDN 6 24 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 24.6a Läsfrekvenser: Tidning 6 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nummer 155 2. Nästan inga nr 26 3. C:a ett nr av fyra 8 4. C:a två nr av fyra 6 5. C:a tre nr av fyra 12 6. Nästan alla nr 41 7. Alla nr 8553 0. Frågan ej tillämplig 56 9. Uppgift saknas
VAR 23 TIDNING 24 Loc 50 width 3 MD= 0 or GE 999 24.7 Tidning 7 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 001. Alingsås Tidning (3) . . 143. Vi hyresgäster 8658 000. Frågan ej tillämplig 56 999. Uppgift saknas Kod: 3 7 18 20 21 25 26 30 31 34 38 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 Kod: 39 40 42 44 45 46 47 51 52 53 55 Frek: 1 1 5 1 3 2 1 2 1 2 2 Kod: 56 57 58 61 69 70 71 72 74 76 77 Frek: 3 2 3 3 3 2 3 1 2 4 1 Kod: 78 79 80 82 84 85 87 88 89 90 91 Frek: 7 1 4 1 5 5 1 1 3 4 3 Kod: 92 94 97 98 99 100 102 103 105 106 133 Frek: 3 3 3 4 2 1 4 3 5 14 1 Kod: 134 143 0 999 Frek: 1 3 8658 56
VAR 24 LÄSFREKVENSER TIDN 7 24 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 24.7a Läsfrekvenser: Tidning 7 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 86 2. Nästan inga nr 17 3. C:a ett nr av fyra 16 4. C:a två nr av fyra 3 5. C:a tre nr av fyra 5 6. Nästan alla nr 16 7. Alla nr 8658 0. Frågan ej tillämplig 56 9. Uppgift saknas
VAR 25 KÖN 1 Loc 54 width 1 Personliga uppgifter. När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. (1) Är Du: 4336 1. Man 4514 2. Kvinna 7 9. Uppgift saknas
VAR 26 ÅLDER 2 Loc 55 width 2 MD=99 (2) Hur gammal är Du? 541 00. 15-17 år 357 01. 18-19 år 859 02. 20-24 år 752 03. 25-29 år 833 04. 30-34 år 896 05. 35-39 år 1027 06. 40-44 år 796 07. 45-49 år 666 08. 50-54 år 695 09. 55-59 år 704 10. 60-64 år 726 11. 65 år och äldre 5 99. Uppgift saknas
VAR 27 CIVILSTÅND 3 Loc 57 width 1 MD=9 (3) Är Du: 2275 1. Ogift 5855 2. Gift eller sammanboende 704 3. Änka/änkling/frånskild 23 9. Uppgift saknas
VAR 28 HUSHÅLLSPOSITION 4 Loc 58 width 1 MD=9 (4) Är Du: 2732 1. Husfar 3152 2. Husmor 1176 3. Son/Dotter 338 4. Annan hushållsmedlem 1357 5. Ensamboende 102 9. Uppgift saknas
VAR 29 SYSSELSÄTTNING 5 Loc 59 width 1 MD=9 (5) Är Du: 4523 1. Förvärvsarbetande på heltid 1605 2. Förvärvsarbetande på deltid 321 3. Hemmafru 1001 4. Studerande 1031 5. Pensionär 313 6. Annan sysselsättning 63 9. Uppgift saknas
VAR 30 UTBILDNING 6 Loc 60 width 1 MD=9 (6) Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? 2415 1. Folkskola 1469 2. Grundskola, enhetsskola, realskola eller motsvarande 637 3. Fackskola, flickskola, folkhögskola eller motsvarande 2698 4. Gymnasium eller motsvarande 1511 5. Seminarium, högskola, universitet eller motsvarande 127 9. Uppgift saknas
VAR 31 ORTSSTORLEK 7 Loc 61 width 1 MD=9 (7) Hur stor är den ort där Du bor? 413 1. Under 200 invånare 875 2. 200 - 1.999 invånare 881 3. 2.000 - 4.999 invånare 844 4. 5.000 - 9.999 invånare 1294 5. 10.000 - 24.999 invånare 1073 6. 25.000 -49.999 invånare 1079 7. 50.000 - 99.999 invånare 1874 8. 100.000 och däröver 524 9. Uppgift saknas
VAR 32 BOENDEFORM 8 Loc 62 width 1 MD=9 (8) Bor Du i: 1095 0. Bostadsrättslägenhet 16 1. Andelslägenhet 2145 2. Hyrd lägenhet 4544 3. Egen villa/radhus 194 4. Hyrd villa/radhus 508 5. Jordbruksfastighet 145 6. Inneboende 116 7. Annan bostadsform 94 9. Uppgift saknas
VAR 33 UNDER 2 ÅR 9 Loc 63 width 1 MD=9 (9) Hushållets sammansättning. Hur många personer består Ditt hushåll normalt av? OBS! Räkna även med Dig själv. (9.1) Antal hushållsmedlemmar under 2 år 0. . . 3. 38 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 8178 610 30 1 38
VAR 34 2-6 ÅR 9 Loc 64 width 1 MD=9 (9.2) Antal hushållsmedlemmar 2 -6 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 5. 35 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 9 Frek: 7659 908 235 15 4 1 35
VAR 35 7-10 ÅR 9 Loc 65 width 1 MD=9 (9.3) Antal hushållsmedlemmar 7-10 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 7. 34 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 7660 1019 137 6 1 34
VAR 36 11-14 ÅR 9 Loc 66 width 1 MD=9 (9.4) Antal hushållsmedlemmar 11-14 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 3. 36 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 7394 1231 194 2 36
VAR 37 15-19 ÅR 9 Loc 67 width 1 MD=9 (9.5) Antal hushållsmedlemmar 15-19 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 5. 35 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 6510 1785 492 30 5 35
VAR 38 20-45 ÅR 9 Loc 68 width 2 MD=99 (9.6) Antal hushållsmedlemmar i 20-45 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 00. . . 09. 32 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 99 Frek: 2969 2168 3452 206 24 4 2 32
VAR 39 46-70 ÅR 9 Loc 70 width 1 MD=9 (9.7) Antal hushållsmedlemmar 46-70 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 5. 36 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 9 Frek: 4529 1563 2714 11 3 1 36
VAR 40 70 ÅR ELLER ÄLDRE 9 Loc 71 width 1 MD=9 (9.8) Antal hushållsmedlemmar 70 år eller äldre <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 4. 39 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 9 Frek: 8566 206 46 39
VAR 41 TOTALT ANTAL PERSONER 9 Loc 72 width 2 MD=99 (9.9) Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.(9) för fullständig frågetext> 00. . . 09. 27 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 2 1315 2921 1645 2012 744 140 33 5 13 27
VAR 42 INKOMST-PERSONLIG 10 Loc 74 width 2 MD=99 (10) Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i de rutor, som motsvarar Din personliga inkomst samt hushållets totala. Studiemedel, räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna gäller årsinkomsten innan skatt dragits. (10.1) Inkomst i kronor per år: Din personliga 1821 00. Under 60 000 1610 01. 60 000-90 000 2167 02. 90 000-120 000 1610 03. 120 000-150 000 606 04. 150 000-180 000 285 05. 180 000-210 000 146 06. 210 000-240 000 81 07. 240 000-270 000 46 08. 270 000-300 000 72 09. Över 300 000 413 99. Uppgift saknas
VAR 43 HUSHÅLL TOT INKOMSTEN 10 Loc 76 width 2 MD=99 (10.2) Inkomst i kronor per år: Hushållets totala <Se F.(10) för fullständig frågetext> 287 00. Under 60 000 459 01. 60 000-90 000 856 02. 90 000-120 000 922 03. 120 000-150 000 843 04. 150 000-180 000 1126 05. 180 000-210 000 1039 06. 210 000-240 000 833 07. 240 000-270 000 490 08. 270 000-300 000 839 09. Över 300 000 1163 99. Uppgift saknas
VAR 44 KÖRKORT PERSONBIL 11 Loc 78 width 1 MD=9 (11) Har Du själv körkort för personbil? 6990 0. Ja 1805 1. Nej 62 9. Uppgift saknas
VAR 45 MEDLEM I FACKET 12 Loc 79 width 1 MD=9 (12) Är Du medlem i något av följande fackförbund? 1093 1. Kommunalarbetareförbundet 511 2. Metallarbetareförbundet 522 3. Statsanställdas Förbund 213 4. Byggnadsarbetareförbundet 176 5. Fabriksarbetareförbundet 6096 6. Inget av dem 246 9. Uppgift saknas
VAR 46 VILLA 13 Loc 80 width 1 (13) Vad finns i Ditt hushåll? Och vad tror Du eller Ditt hushåll kommer att köpa under de närmaste 2 åren? (13.1) Villa/radhus/kedjehus 4763 1. Finns i hushållet 381 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 34 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3679 5. Ej markerat
VAR 47 FRITIDSHUS 13 Loc 81 width 1 (13.2) Fritidshus <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1848 1. Finns i hushållet 174 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6830 5. Ej markerat
VAR 48 HUSVAGN 13 Loc 82 width 1 (13.3) Husvagn <Se F.(13) för fullständig frågetext> 670 1. Finns i hushållet 115 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8064 5. Ej markerat
VAR 49 NY PERSONBIL 13 Loc 83 width 1 (13.4) Fabriksny personbil (högst 2år) <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1812 1. Finns i hushållet 818 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 167 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6060 5. Ej markerat
VAR 50 BEG PERSONBIL 13 Loc 84 width 1 (13.5) Begagnad personbil (över 2år) <Se F.(13) för fullständig frågetext> 4554 1. Finns i hushållet 582 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 454 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3267 5. Ej markerat
VAR 51 BILRAD/ BILSTEREO 13 Loc 85 width 1 (13.6) Bilradio/bilstereo <Se F.(13) för fullständig frågetext> 5731 1. Finns i hushållet 361 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 152 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2613 5. Ej markerat
VAR 52 MOBILTELEFON 13 Loc 86 width 1 (13.7) Mobiltelefon <Se F.(13) för fullständig frågetext> 527 1. Finns i hushållet 175 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8150 5. Ej markerat
VAR 53 SEGELBÅT 13 Loc 87 width 1 (13.8) Segelbåt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 272 1. Finns i hushållet 71 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 0 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8514 5. Ej markerat
VAR 54 MOTORBÅT 13 Loc 88 width 1 (13.9) Motorbåt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 827 1. Finns i hushållet 139 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 9 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7882 5. Ej markerat
VAR 55 RODDBÅT/EKA 13 Loc 89 width 1 (13.10) Roddbåt/eka eller dylikt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1460 1. Finns i hushållet 146 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 13 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7238 5. Ej markerat
VAR 56 UTOMBORDSMOTOR 13 Loc 90 width 1 (13.11) Utombordsmotor <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1365 1. Finns i hushållet 117 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 12 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7363 5. Ej markerat
VAR 57 SURFINGBRÄDA 13 Loc 91 width 1 (13.12) Surfingbräda <Se F.(13) för fullständig frågetext> 530 1. Finns i hushållet 98 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 13 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8216 5. Ej markerat
VAR 58 MIKROVÅGSUGN 13 Loc 92 width 1 (13.13) Mikrovågsugn <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1836 1. Finns i hushållet 1508 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 13 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5500 5. Ej markerat
VAR 59 VIDEOBANDSPELARE 13 Loc 93 width 1 (13.14) Videobandspelare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3571 1. Finns i hushållet 745 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 44 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4497 5. Ej markerat
VAR 60 VIDEOKAMERA 13 Loc 94 width 1 (13.15) Videokamera <Se F.(13) för fullständig frågetext> 369 1. Finns i hushållet 374 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8109 5. Ej markerat
VAR 61 FÄRG TV 13 Loc 95 width 1 (13.16) Färg TV, vanlig <Se F.(13) för fullständig frågetext> 6691 1. Finns i hushållet 187 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 161 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1818 5. Ej markerat
VAR 62 TEXT TV 13 Loc 96 width 1 (13.17) Text TV <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2569 1. Finns i hushållet 571 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 21 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5696 5. Ej markerat
VAR 63 STEREOANLÄGGNING 13 Loc 97 width 1 (13.18) Stereoanläggning <Se F.(13) för fullständig frågetext> 6486 1. Finns i hushållet 213 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 129 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2029 5. Ej markerat
VAR 64 CD-SPELARE 13 Loc 98 width 1 (13.19) CD-spelare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 729 1. Finns i hushållet 673 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 10 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7445 5. Ej markerat
VAR 65 HEMDATOR 13 Loc 99 width 1 (13.20) Hemdator <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1075 1. Finns i hushållet 343 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 9 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7430 5. Ej markerat
VAR 66 SKRIVMASKIN 13 Loc 100 width 1 (13.21) Skrivmaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3958 1. Finns i hushållet 203 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 24 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4672 5. Ej markerat
VAR 67 ENKEL BILDKAMERA 13 Loc 101 width 1 (13.22) Enkel bildkamera <Se F.(13) för fullständig frågetext> 4301 1. Finns i hushållet 60 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 21 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4475 5. Ej markerat
VAR 68 AUT SMÅBILDSKAMERA 13 Loc 102 width 1 (13.23) Automatisk småbildskamera <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3174 1. Finns i hushållet 145 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 29 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5509 5. Ej markerat
VAR 69 SYSTEMKAMERA 13 Loc 103 width 1 (13.24) Systemkamera <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2164 1. Finns i hushållet 107 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 25 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6561 5. Ej markerat
VAR 70 FRYSBOX/FRYSSKÅP 13 Loc 104 width 1 (13.25) Frysbox/frysskåp <Se F.(13) för fullständig frågetext> 7734 1. Finns i hushållet 125 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 94 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 904 5. Ej markerat
VAR 71 DISKMASKIN 13 Loc 105 width 1 (13.26) Diskmaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 4000 1. Finns i hushållet 406 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 51 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4400 5. Ej markerat
VAR 72 TVÄTTMASKIN 13 Loc 106 width 1 (13.27) Tvättmaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 6552 1. Finns i hushållet 238 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 121 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1946 5. Ej markerat
VAR 73 TORKTUMLARE 13 Loc 107 width 1 (13.28) Torktumlare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2023 1. Finns i hushållet 437 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 15 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6382 5. Ej markerat
VAR 74 ELEKTRISK SYMASKIN 13 Loc 108 width 1 (13.29) Elektrisk symaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 6215 1. Finns i hushållet 237 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 38 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2367 5. Ej markerat
VAR 75 EL KAFFEBRYGGARE 13 Loc 109 width 1 (13.30) Elektrisk kaffebryggare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 6769 1. Finns i hushållet 115 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 98 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1875 5. Ej markerat
VAR 76 EL KÖKSMASKIN 13 Loc 110 width 1 (13.31) Matberedare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 5968 1. Finns i hushållet 262 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 47 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2580 5. Ej markerat
VAR 77 SPISFLÄKT 13 Loc 111 width 1 (13.32) Spisfläkt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 6697 1. Finns i hushållet 168 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 51 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1941 5. Ej markerat
VAR 78 DAMMSUGARE 13 Loc 112 width 1 (13.33) Dammsugare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 8087 1. Finns i hushållet 90 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 132 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 548 5. Ej markerat
VAR 79 BASTU 13 Loc 113 width 1 (13.34) Bastu <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1398 1. Finns i hushållet 213 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7243 5. Ej markerat
VAR 80 BRASKAMIN 13 Loc 114 width 1 (13.35) Braskamin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1199 1. Finns i hushållet 238 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7418 5. Ej markerat
VAR 81 SLÄPKÄRRA 13 Loc 115 width 1 (13.36) Släpkärra <Se F.(13) för fullständig frågetext> 976 1. Finns i hushållet 148 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7727 5. Ej markerat
VAR 82 MOTORGRÄSKLIPPARE 13 Loc 116 width 1 (13.37) Motorgräsklippare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3997 1. Finns i hushållet 217 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 45 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4598 5. Ej markerat
VAR 83 ELEKTRISK RAKAPP 13 Loc 117 width 1 (13.38) Elektrisk rakapparat <Se F.(13) för fullständig frågetext> 5714 1. Finns i hushållet 114 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 74 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2955 5. Ej markerat
VAR 84 BRANDVARNARE 13 Loc 118 width 1 (13.39) Brandvarnare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 5423 1. Finns i hushållet 539 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 29 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2866 5. Ej markerat
VAR 85 HUND 13 Loc 119 width 1 (13.40) Hund <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1653 1. Finns i hushållet 262 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 15 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6927 5. Ej markerat
VAR 86 KATT 13 Loc 120 width 1 (13.41) Katt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1739 1. Finns i hushållet 121 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6990 5. Ej markerat
VAR 87 MILJÖVÅRDSFRÅGOR 14 Loc 121 width 1 MD=9 (14) Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter? (14.1) Miljövårdsfrågor 103 1. Mycket ointresserad 227 2. Ganska ointresserad 307 3. Något ointresserad 341 4. Varken-eller, vet ej 2434 5. Något intresserad 3272 6. Ganska intresserad 2012 7. Mycket intresserad 161 9. Uppgift saknas
VAR 88 HÄLSONYTTIG MAT 14 Loc 122 width 1 MD=9 (14.2) Hälsonyttig mat <Se F.(14) för fullständig frågetext> 258 1. Mycket ointresserad 450 2. Ganska ointresserad 443 3. Något ointresserad 425 4. Varken-eller, vet ej 2392 5. Något intresserad 2965 6. Ganska intresserad 1788 7. Mycket intresserad 136 9. Uppgift saknas
VAR 89 SJUKDOMAR OCH HÄLSA 14 Loc 123 width 1 MD=9 (14.3) Sjukdomar och hälsa <Se F.(14) för fullständig frågetext> 119 1. Mycket ointresserad 296 2. Ganska ointresserad 390 3. Något ointresserad 502 4. Varken-eller, vet ej 2319 5. Något intresserad 2922 6. Ganska intresserad 2100 7. Mycket intresserad 209 9. Uppgift saknas
VAR 90 BANTNINGSTIPS 14 Loc 124 width 1 MD=9 (14.4) Bantningstips <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2425 1. Mycket ointresserad 1036 2. Ganska ointresserad 714 3. Något ointresserad 755 4. Varken-eller, vet ej 2100 5. Något intresserad 1007 6. Ganska intresserad 579 7. Mycket intresserad 241 9. Uppgift saknas
VAR 91 HUSHÅLLA EKONOMISKT 14 Loc 125 width 1 MD=9 (14.5) Hushålla ekonomiskt <Se F.(14) för fullständig frågetext> 172 1. Mycket ointresserad 240 2. Ganska ointresserad 361 3. Något ointresserad 407 4. Varken-eller, vet ej 1968 5. Något intresserad 3232 6. Ganska intresserad 2310 7. Mycket intresserad 167 9. Uppgift saknas
VAR 92 ENERGISPARANDE 14 Loc 126 width 1 MD=9 (14.6) Energisparande <Se F.(14) för fullständig frågetext> 249 1. Mycket ointresserad 391 2. Ganska ointresserad 494 3. Något ointresserad 762 4. Varken-eller, vet ej 2261 5. Något intresserad 2692 6. Ganska intresserad 1815 7. Mycket intresserad 193 9. Uppgift saknas
VAR 93 SOCIALA RÄTTIGHETER 14 Loc 127 width 1 MD=9 (14.7) Sociala rättigheter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 220 1. Mycket ointresserad 379 2. Ganska ointresserad 452 3. Något ointresserad 823 4. Varken-eller, vet ej 2604 5. Något intresserad 2598 6. Ganska intresserad 1568 7. Mycket intresserad 213 9. Uppgift saknas
VAR 94 SKATTEFRÅGOR 14 Loc 128 width 1 MD=9 (14.8) Skattefrågor <Se F.(14) för fullständig frågetext> 325 1. Mycket ointresserad 409 2. Ganska ointresserad 557 3. Något ointresserad 761 4. Varken-eller, vet ej 2431 5. Något intresserad 2461 6. Ganska intresserad 1715 7. Mycket intresserad 198 9. Uppgift saknas
VAR 95 SAMLEVNADSFRÅGOR 14 Loc 129 width 1 MD=9 (14.9) Samlevnadsfrågor <Se F.(14) för fullständig frågetext> 301 1. Mycket ointresserad 414 2. Ganska ointresserad 529 3. Något ointresserad 1047 4. Varken-eller, vet ej 2875 5. Något intresserad 2373 6. Ganska intresserad 1034 7. Mycket intresserad 284 9. Uppgift saknas
VAR 96 VIDAREUTBILDNING 14 Loc 130 width 1 MD=9 (14.10) Vidareutbildning <Se F.(14) för fullständig frågetext> 423 1. Mycket ointresserad 455 2. Ganska ointresserad 593 3. Något ointresserad 916 4. Varken-eller, vet ej 2589 5. Något intresserad 2217 6. Ganska intresserad 1380 7. Mycket intresserad 284 9. Uppgift saknas
VAR 97 RELIGIONSFRÅGOR 14 Loc 131 width 1 MD=9 (14.11) Religionsfrågor <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1992 1. Mycket ointresserad 1290 2. Ganska ointresserad 851 3. Något ointresserad 1117 4. Varken-eller, vet ej 1918 5. Något intresserad 897 6. Ganska intresserad 596 7. Mycket intresserad 196 9. Uppgift saknas
VAR 98 ARBETSMARKNADEN 14 Loc 132 width 1 MD=9 (14.12) Arbetsmarknaden <Se F.(14) för fullständig frågetext> 278 1. Mycket ointresserad 423 2. Ganska ointresserad 587 3. Något ointresserad 845 4. Varken-eller, vet ej 2831 5. Något intresserad 2409 6. Ganska intresserad 1187 7. Mycket intresserad 297 9. Uppgift saknas
VAR 99 VILLA/EGET HEM 14 Loc 133 width 1 MD=9 (14.13) Villa/Eget hem <Se F.(14) för fullständig frågetext> 262 1. Mycket ointresserad 203 2. Ganska ointresserad 279 3. Något ointresserad 500 4. Varken-eller, vet ej 1310 5. Något intresserad 2473 6. Ganska intresserad 3580 7. Mycket intresserad 250 9. Uppgift saknas
VAR 100 FRITIDSHUS 14 Loc 134 width 1 MD=9 (14.14) Fritidshus <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1275 1. Mycket ointresserad 746 2. Ganska ointresserad 682 3. Något ointresserad 1423 4. Varken-eller, vet ej 1780 5. Något intresserad 1299 6. Ganska intresserad 1286 7. Mycket intresserad 366 9. Uppgift saknas
VAR 101 PERSONBILAR 14 Loc 135 width 1 MD=9 (14.15) Personbilar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 583 1. Mycket ointresserad 520 2. Ganska ointresserad 515 3. Något ointresserad 654 4. Varken-eller, vet ej 2466 5. Något intresserad 2314 6. Ganska intresserad 1580 7. Mycket intresserad 225 9. Uppgift saknas
VAR 102 HEMINREDNING 14 Loc 136 width 1 MD=9 (14.16) Heminredning <Se F.(14) för fullständig frågetext> 256 1. Mycket ointresserad 313 2. Ganska ointresserad 465 3. Något ointresserad 478 4. Varken-eller, vet ej 2325 5. Något intresserad 2777 6. Ganska intresserad 2054 7. Mycket intresserad 189 9. Uppgift saknas
VAR 103 MODENYHETER 14 Loc 137 width 1 MD=9 (14.17) Modenyheter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 882 1. Mycket ointresserad 732 2. Ganska ointresserad 693 3. Något ointresserad 648 4. Varken-eller, vet ej 2466 5. Något intresserad 1973 6. Ganska intresserad 1254 7. Mycket intresserad 209 9. Uppgift saknas
VAR 104 MATVARUNYHETER 14 Loc 138 width 1 MD=9 (14.18) Matvarunyheter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 509 1. Mycket ointresserad 681 2. Ganska ointresserad 788 3. Något ointresserad 864 4. Varken-eller, vet ej 2589 5. Något intresserad 2075 6. Ganska intresserad 1119 7. Mycket intresserad 232 9. Uppgift saknas
VAR 105 BARNAVÅRD 14 Loc 139 width 1 MD=9 (14.19) Barnavård <Se F.(14) för fullständig frågetext> 749 1. Mycket ointresserad 684 2. Ganska ointresserad 703 3. Något ointresserad 1197 4. Varken-eller, vet ej 2141 5. Något intresserad 1709 6. Ganska intresserad 1375 7. Mycket intresserad 299 9. Uppgift saknas
VAR 106 SKÖNHETSVÅRD 14 Loc 140 width 1 MD=9 (14.20) Skönhetsvård <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1394 1. Mycket ointresserad 881 2. Ganska ointresserad 765 3. Något ointresserad 922 4. Varken-eller, vet ej 2378 5. Något intresserad 1533 6. Ganska intresserad 750 7. Mycket intresserad 234 9. Uppgift saknas
VAR 107 STEREOANLÄGGNINGAR 14 Loc 141 width 1 MD=9 (14.21) Stereoanläggningar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1204 1. Mycket ointresserad 911 2. Ganska ointresserad 940 3. Något ointresserad 900 4. Varken-eller, vet ej 2617 5. Något intresserad 1292 6. Ganska intresserad 778 7. Mycket intresserad 215 9. Uppgift saknas
VAR 108 HUSHÅLLSMASKINER 14 Loc 142 width 1 MD=9 (14.22) Hushållsmaskiner <Se F.(14) för fullständig frågetext> 540 1. Mycket ointresserad 589 2. Ganska ointresserad 784 3. Något ointresserad 813 4. Varken-eller, vet ej 3198 5. Något intresserad 2060 6. Ganska intresserad 667 7. Mycket intresserad 206 9. Uppgift saknas
VAR 109 FOTOUTRUSTNINGAR 14 Loc 143 width 1 MD=9 (14.23) Fotoutrustningar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1417 1. Mycket ointresserad 957 2. Ganska ointresserad 1071 3. Något ointresserad 1107 4. Varken-eller, vet ej 2496 5. Något intresserad 1092 6. Ganska intresserad 453 7. Mycket intresserad 264 9. Uppgift saknas
VAR 110 MOTORCYKLAR 14 Loc 144 width 1 MD=9 (14.24) Motorcyklar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3653 1. Mycket ointresserad 841 2. Ganska ointresserad 663 3. Något ointresserad 1068 4. Varken-eller, vet ej 1198 5. Något intresserad 608 6. Ganska intresserad 555 7. Mycket intresserad 271 9. Uppgift saknas
VAR 111 KRUKVÄXTER 14 Loc 145 width 1 MD=9 (14.25) Krukväxter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 844 1. Mycket ointresserad 589 2. Ganska ointresserad 640 3. Något ointresserad 566 4. Varken-eller, vet ej 2196 5. Något intresserad 2166 6. Ganska intresserad 1714 7. Mycket intresserad 142 9. Uppgift saknas
VAR 112 HÅRVÅRD 14 Loc 146 width 1 MD=9 (14.26) Hårvård <Se F.(14) för fullständig frågetext> 605 1. Mycket ointresserad 493 2. Ganska ointresserad 576 3. Något ointresserad 639 4. Varken-eller, vet ej 2410 5. Något intresserad 2344 6. Ganska intresserad 1614 7. Mycket intresserad 176 9. Uppgift saknas
VAR 113 HUNDAR 14 Loc 147 width 1 MD=9 (14.27) Hundar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1579 1. Mycket ointresserad 763 2. Ganska ointresserad 649 3. Något ointresserad 808 4. Varken-eller, vet ej 1762 5. Något intresserad 1490 6. Ganska intresserad 1601 7. Mycket intresserad 205 9. Uppgift saknas
VAR 114 KATTER 14 Loc 148 width 1 MD=9 (14.28) Katter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2198 1. Mycket ointresserad 804 2. Ganska ointresserad 756 3. Något ointresserad 871 4. Varken-eller, vet ej 1724 5. Något intresserad 1100 6. Ganska intresserad 1187 7. Mycket intresserad 217 9. Uppgift saknas
VAR 115 MOTIONERA 14 Loc 149 width 1 MD=9 (14.29) Motionera <Se F.(14) för fullständig frågetext> 343 1. Mycket ointresserad 300 2. Ganska ointresserad 421 3. Något ointresserad 383 4. Varken-eller, vet ej 2632 5. Något intresserad 2625 6. Ganska intresserad 1975 7. Mycket intresserad 178 9. Uppgift saknas
VAR 116 SE PÅ SPORT 14 Loc 150 width 1 MD=9 (14.30) Se på sport <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1137 1. Mycket ointresserad 545 2. Ganska ointresserad 439 3. Något ointresserad 335 4. Varken-eller, vet ej 1932 5. Något intresserad 1868 6. Ganska intresserad 2455 7. Mycket intresserad 146 9. Uppgift saknas
VAR 117 LAGA MAT 14 Loc 151 width 1 MD=9 (14.31) Laga mat <Se F.(14) för fullständig frågetext> 301 1. Mycket ointresserad 334 2. Ganska ointresserad 469 3. Något ointresserad 365 4. Varken-eller, vet ej 2133 5. Något intresserad 2955 6. Ganska intresserad 2194 7. Mycket intresserad 106 9. Uppgift saknas
VAR 118 PRÖVA NYA MATRÄTTER 14 Loc 152 width 1 MD=9 (14.32) Pröva nya maträtter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 289 1. Mycket ointresserad 288 2. Ganska ointresserad 392 3. Något ointresserad 462 4. Varken-eller, vet ej 1993 5. Något intresserad 2776 6. Ganska intresserad 2508 7. Mycket intresserad 149 9. Uppgift saknas
VAR 119 BAKA 14 Loc 153 width 1 MD=9 (14.33) Baka <Se F.(14) för fullständig frågetext> 831 1. Mycket ointresserad 576 2. Ganska ointresserad 726 3. Något ointresserad 637 4. Varken-eller, vet ej 2051 5. Något intresserad 2045 6. Ganska intresserad 1848 7. Mycket intresserad 143 9. Uppgift saknas
VAR 120 HA GÄSTER 14 Loc 154 width 1 MD=9 (14.34) Ha gäster <Se F.(14) för fullständig frågetext> 145 1. Mycket ointresserad 186 2. Ganska ointresserad 341 3. Något ointresserad 390 4. Varken-eller, vet ej 2295 5. Något intresserad 3495 6. Ganska intresserad 1835 7. Mycket intresserad 170 9. Uppgift saknas
VAR 121 KÖRA BIL 14 Loc 155 width 1 MD=9 (14.35) Köra bil <Se F.(14) för fullständig frågetext> 638 1. Mycket ointresserad 186 2. Ganska ointresserad 269 3. Något ointresserad 780 4. Varken-eller, vet ej 1532 5. Något intresserad 2632 6. Ganska intresserad 2554 7. Mycket intresserad 266 9. Uppgift saknas
VAR 122 JOBBA MED BILAR 14 Loc 156 width 1 MD=9 (14.36) Jobba med bilar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3106 1. Mycket ointresserad 814 2. Ganska ointresserad 731 3. Något ointresserad 922 4. Varken-eller, vet ej 1537 5. Något intresserad 860 6. Ganska intresserad 619 7. Mycket intresserad 268 9. Uppgift saknas
VAR 123 ARBETA I TRÄDGÅRDEN 14 Loc 157 width 1 MD=9 (14.37) Arbeta i trädgården <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1030 1. Mycket ointresserad 568 2. Ganska ointresserad 648 3. Något ointresserad 631 4. Varken-eller, vet ej 2122 5. Något intresserad 2260 6. Ganska intresserad 1420 7. Mycket intresserad 178 9. Uppgift saknas
VAR 124 FOTOGRAFERA 14 Loc 158 width 1 MD=9 (14.38) Fotografera <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1055 1. Mycket ointresserad 649 2. Ganska ointresserad 776 3. Något ointresserad 833 4. Varken-eller, vet ej 2987 5. Något intresserad 1635 6. Ganska intresserad 698 7. Mycket intresserad 224 9. Uppgift saknas
VAR 125 SMALFILMA 14 Loc 159 width 1 MD=9 (14.39) Smalfilma <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3336 1. Mycket ointresserad 921 2. Ganska ointresserad 832 3. Något ointresserad 1943 4. Varken-eller, vet ej 975 5. Något intresserad 360 6. Ganska intresserad 184 7. Mycket intresserad 306 9. Uppgift saknas
VAR 126 SPORTFISKA 14 Loc 160 width 1 MD=9 (14.40) Sportfiska <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3118 1. Mycket ointresserad 688 2. Ganska ointresserad 574 3. Något ointresserad 1082 4. Varken-eller, vet ej 1485 5. Något intresserad 882 6. Ganska intresserad 795 7. Mycket intresserad 233 9. Uppgift saknas
VAR 127 POPMUSIK 14 Loc 161 width 1 MD=9 (14.41) Popmusik <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2032 1. Mycket ointresserad 493 2. Ganska ointresserad 501 3. Något ointresserad 708 4. Varken-eller, vet ej 1730 5. Något intresserad 1558 6. Ganska intresserad 1609 7. Mycket intresserad 226 9. Uppgift saknas
VAR 128 KLASSISK MUSIK 14 Loc 162 width 1 MD=9 (14.42) Klassisk musik <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1721 1. Mycket ointresserad 758 2. Ganska ointresserad 804 3. Något ointresserad 775 4. Varken-eller, vet ej 2357 5. Något intresserad 1496 6. Ganska intresserad 732 7. Mycket intresserad 214 9. Uppgift saknas
VAR 129 GÅ PÅ TEATER 14 Loc 163 width 1 MD=9 (14.43) Gå på teater <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1188 1. Mycket ointresserad 630 2. Ganska ointresserad 756 3. Något ointresserad 885 4. Varken-eller, vet ej 2464 5. Något intresserad 1830 6. Ganska intresserad 906 7. Mycket intresserad 198 9. Uppgift saknas
VAR 130 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLN. 14 Loc 164 width 1 MD=9 (14.44) Gå på konstutställning <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2146 1. Mycket ointresserad 897 2. Ganska ointresserad 875 3. Något ointresserad 1043 4. Varken-eller, vet ej 1951 5. Något intresserad 1098 6. Ganska intresserad 632 7. Mycket intresserad 215 9. Uppgift saknas
VAR 131 LÄSA BÖCKER 14 Loc 165 width 1 MD=9 (14.45) Läsa böcker <Se F.(14) för fullständig frågetext> 467 1. Mycket ointresserad 324 2. Ganska ointresserad 463 3. Något ointresserad 350 4. Varken-eller, vet ej 1937 5. Något intresserad 2332 6. Ganska intresserad 2860 7. Mycket intresserad 124 9. Uppgift saknas
VAR 132 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR 14 Loc 166 width 1 MD=9 (14.46) Läsa populärtidningar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 666 1. Mycket ointresserad 640 2. Ganska ointresserad 617 3. Något ointresserad 636 4. Varken-eller, vet ej 2766 5. Något intresserad 2064 6. Ganska intresserad 1152 7. Mycket intresserad 316 9. Uppgift saknas
VAR 133 STICKA 14 Loc 167 width 1 MD=9 (14.47) Sticka <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3558 1. Mycket ointresserad 463 2. Ganska ointresserad 352 3. Något ointresserad 565 4. Varken-eller, vet ej 1066 5. Något intresserad 1236 6. Ganska intresserad 1323 7. Mycket intresserad 294 9. Uppgift saknas
VAR 134 SY KLÄDER 14 Loc 168 width 1 MD=9 (14.48) Sy kläder <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3664 1. Mycket ointresserad 611 2. Ganska ointresserad 533 3. Något ointresserad 687 4. Varken-eller, vet ej 1268 5. Något intresserad 872 6. Ganska intresserad 877 7. Mycket intresserad 345 9. Uppgift saknas
VAR 135 HANDARBETA 14 Loc 169 width 1 MD=9 (14.49) Handarbeta <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3347 1. Mycket ointresserad 518 2. Ganska ointresserad 468 3. Något ointresserad 622 4. Varken-eller, vet ej 1119 5. Något intresserad 1159 6. Ganska intresserad 1304 7. Mycket intresserad 320 9. Uppgift saknas
VAR 136 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR 14 Loc 170 width 1 MD=9 (14.50) Träffa nya människor <Se F.(14) för fullständig frågetext> 166 1. Mycket ointresserad 138 2. Ganska ointresserad 269 3. Något ointresserad 386 4. Varken-eller, vet ej 2049 5. Något intresserad 3313 6. Ganska intresserad 2362 7. Mycket intresserad 174 9. Uppgift saknas
VAR 137 SNICKRA 14 Loc 171 width 1 MD=9 (14.51) Snickra <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1780 1. Mycket ointresserad 696 2. Ganska ointresserad 761 3. Något ointresserad 971 4. Varken-eller, vet ej 2022 5. Något intresserad 1569 6. Ganska intresserad 807 7. Mycket intresserad 251 9. Uppgift saknas
VAR 138 MÅLA HEMMA 14 Loc 172 width 1 MD=9 (14.52) Måla hemma <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1101 1. Mycket ointresserad 578 2. Ganska ointresserad 642 3. Något ointresserad 812 4. Varken-eller, vet ej 2588 5. Något intresserad 2052 6. Ganska intresserad 847 7. Mycket intresserad 237 9. Uppgift saknas
VAR 139 JAGA 14 Loc 173 width 1 MD=9 (14.53) Jaga <Se F.(14) för fullständig frågetext> 4985 1. Mycket ointresserad 559 2. Ganska ointresserad 364 3. Något ointresserad 1224 4. Varken-eller, vet ej 540 5. Något intresserad 353 6. Ganska intresserad 526 7. Mycket intresserad 306 9. Uppgift saknas
VAR 140 FRILUFTSLIV 14 Loc 174 width 1 MD=9 (14.54) Friluftsliv <Se F.(14) för fullständig frågetext> 546 1. Mycket ointresserad 274 2. Ganska ointresserad 427 3. Något ointresserad 512 4. Varken-eller, vet ej 2167 5. Något intresserad 2741 6. Ganska intresserad 1951 7. Mycket intresserad 239 9. Uppgift saknas
VAR 141 ÅKA SLALOM 14 Loc 175 width 1 MD=9 (14.55) Åka slalom <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3106 1. Mycket ointresserad 556 2. Ganska ointresserad 420 3. Något ointresserad 1173 4. Varken-eller, vet ej 1003 5. Något intresserad 1082 6. Ganska intresserad 1233 7. Mycket intresserad 284 9. Uppgift saknas
VAR 142 ÅKA MOTORBÅT 14 Loc 176 width 1 MD=9 (14.56) Åka motorbåt <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2039 1. Mycket ointresserad 643 2. Ganska ointresserad 536 3. Något ointresserad 1112 4. Varken-eller, vet ej 1892 5. Något intresserad 1370 6. Ganska intresserad 1011 7. Mycket intresserad 254 9. Uppgift saknas
VAR 143 SEGLA 14 Loc 177 width 1 MD=9 (14.57) Segla <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2690 1. Mycket ointresserad 671 2. Ganska ointresserad 607 3. Något ointresserad 1652 4. Varken-eller, vet ej 1275 5. Något intresserad 892 6. Ganska intresserad 777 7. Mycket intresserad 293 9. Uppgift saknas
VAR 144 CAMPA 14 Loc 178 width 1 MD=9 (14.58) Campa <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1731 1. Mycket ointresserad 574 2. Ganska ointresserad 631 3. Något ointresserad 872 4. Varken-eller, vet ej 2134 5. Något intresserad 1618 6. Ganska intresserad 1032 7. Mycket intresserad 265 9. Uppgift saknas
VAR 145 SEMESTRA UTOMLANDS 14 Loc 179 width 1 MD=9 (14.59) Semestra utomlands <Se F.(14) för fullständig frågetext> 529 1. Mycket ointresserad 219 2. Ganska ointresserad 262 3. Något ointresserad 590 4. Varken-eller, vet ej 1343 5. Något intresserad 1968 6. Ganska intresserad 3734 7. Mycket intresserad 212 9. Uppgift saknas
VAR 146 SEMESTRA I SVERIGE 14 Loc 180 width 1 MD=9 (14.60) Semestra i Sverige <Se F.(14) för fullständig frågetext> 151 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 148 3. Något ointresserad 228 4. Varken-eller, vet ej 1543 5. Något intresserad 3280 6. Ganska intresserad 3268 7. Mycket intresserad 129 9. Uppgift saknas
VAR 147 PRÖVA NYA PRODUKTER 14 Loc 181 width 1 MD=9 (14.61) Pröva nya produkter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 260 1. Mycket ointresserad 256 2. Ganska ointresserad 413 3. Något ointresserad 1078 4. Varken-eller, vet ej 2873 5. Något intresserad 2451 6. Ganska intresserad 1277 7. Mycket intresserad 249 9. Uppgift saknas
VAR 148 VARA BORTBJUDEN 14 Loc 182 width 1 MD=9 (14.62) Vara bortbjuden <Se F.(14) för fullständig frågetext> 176 1. Mycket ointresserad 182 2. Ganska ointresserad 284 3. Något ointresserad 326 4. Varken-eller, vet ej 2229 5. Något intresserad 3258 6. Ganska intresserad 2205 7. Mycket intresserad 197 9. Uppgift saknas
VAR 149 GÅ PÅ DISKOTEK 14 Loc 183 width 1 MD=9 (14.63) Gå på diskotek <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3610 1. Mycket ointresserad 752 2. Ganska ointresserad 563 3. Något ointresserad 934 4. Varken-eller, vet ej 1059 5. Något intresserad 838 6. Ganska intresserad 809 7. Mycket intresserad 292 9. Uppgift saknas
VAR 150 GÅ PÅ RESTAURANG 14 Loc 184 width 1 MD=9 (14.64) Gå på restaurang <Se F.(14) för fullständig frågetext> 538 1. Mycket ointresserad 277 2. Ganska ointresserad 353 3. Något ointresserad 411 4. Varken-eller, vet ej 2488 5. Något intresserad 2689 6. Ganska intresserad 1876 7. Mycket intresserad 225 9. Uppgift saknas
VAR 151 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER 14 Loc 185 width 1 MD=9 (14.65) Gå på kvällskurser <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1223 1. Mycket ointresserad 735 2. Ganska ointresserad 905 3. Något ointresserad 1291 4. Varken-eller, vet ej 2609 5. Något intresserad 1372 6. Ganska intresserad 462 7. Mycket intresserad 260 9. Uppgift saknas
VAR 152 WINDSURFING 14 Loc 186 width 1 MD=9 (14.66) Windsurfing <Se F.(14) för fullständig frågetext> 4083 1. Mycket ointresserad 693 2. Ganska ointresserad 488 3. Något ointresserad 1742 4. Varken-eller, vet ej 839 5. Något intresserad 398 6. Ganska intresserad 319 7. Mycket intresserad 295 9. Uppgift saknas
VAR 153 KÖPA PÅ POSTORDER 14 Loc 187 width 1 MD=9 (14.67) Köpa på postorder <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2168 1. Mycket ointresserad 918 2. Ganska ointresserad 813 3. Något ointresserad 960 4. Varken-eller, vet ej 2487 5. Något intresserad 968 6. Ganska intresserad 357 7. Mycket intresserad 186 9. Uppgift saknas
VAR 154 TIPS 15 Loc 188 width 2 MD=99 (15) Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? (15.1) Tips 3924 01. 0 kronor 2544 02. Under 250 kronor 920 03. 251- 500 kronor 628 04. 501-1000 kronor 381 05. 1001-2000 kronor 124 06. 2001-3000 kronor 48 07. 3001-4000 kronor 14 08. 4001-5000 kronor 24 09. Över 5000 kronor 250 99. Uppgift saknas
VAR 155 LOTTO 15 Loc 190 width 2 MD=99 (15.2) Lotto <Se F.(15) för fullständig frågetext> 3069 01. 0 kronor 2894 02. Under 250 kronor 1284 03. 251- 500 kronor 822 04. 501-1000 kronor 402 05. 1001-2000 kronor 110 06. 2001-3000 kronor 29 07. 3001-4000 kronor 14 08. 4001-5000 kronor 15 09. Över 5000 kronor 218 99. Uppgift saknas
VAR 156 PENNINGLOTTER 15 Loc 192 width 2 MD=99 (15.3) Penninglotter <Se F.(15) för fullständig frågetext> 4313 01. 0 kronor 3025 02. Under 250 kronor 829 03. 251- 500 kronor 290 04. 501-1000 kronor 72 05. 1001-2000 kronor 12 06. 2001-3000 kronor 7 07. 3001-4000 kronor 3 08. 4001-5000 kronor 3 09. Över 5000 kronor 303 99. Uppgift saknas
VAR 157 V65 15 Loc 194 width 2 MD=99 (15.4) V65 <Se F.(15) för fullständig frågetext> 6447 01. 0 kronor 1123 02. Under 250 kronor 347 03. 251- 500 kronor 245 04. 501-1000 kronor 185 05. 1001-2000 kronor 85 06. 2001-3000 kronor 27 07. 3001-4000 kronor 23 08. 4001-5000 kronor 51 09. Över 5000 kronor 324 99. Uppgift saknas
VAR 158 BINGO 15 Loc 196 width 2 MD=99 (15.5) Bingo <Se F.(15) för fullständig frågetext> 7917 01. 0 kronor 382 02. Under 250 kronor 86 03. 251- 500 kronor 64 04. 501-1000 kronor 37 05. 1001-2000 kronor 16 06. 2001-3000 kronor 9 07. 3001-4000 kronor 6 08. 4001-5000 kronor 9 09. Över 5000 kronor 331 99. Uppgift saknas
VAR 159 BENSIN 15 Loc 198 width 2 MD=99 (15.6) Bensin <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1944 01. 0 kronor 316 02. Under 250 kronor 235 03. 251- 500 kronor 383 04. 501-1000 kronor 667 05. 1001-2000 kronor 766 06. 2001-3000 kronor 769 07. 3001-4000 kronor 924 08. 4001-5000 kronor 2396 09. Över 5000 kronor 457 99. Uppgift saknas
VAR 160 KLÄDER TILL DIG 15 Loc 200 width 2 MD=99 (15.7) Kläder till Dig själv <Se F.(15) för fullständig frågetext> 61 01. 0 kronor 117 02. Under 250 kronor 363 03. 251- 500 kronor 1097 04. 501-1000 kronor 2084 05. 1001-2000 kronor 1986 06. 2001-3000 kronor 1237 07. 3001-4000 kronor 798 08. 4001-5000 kronor 867 09. Över 5000 kronor 247 99. Uppgift saknas
VAR 161 SPORTUTRUSTN TILL DIG 15 Loc 202 width 2 MD=99 (15.8) Sportutrustning till Dig själv <Se F.(15) för fullständig frågetext> 2406 01. 0 kronor 1868 02. Under 250 kronor 1609 03. 251- 500 kronor 1343 04. 501-1000 kronor 738 05. 1001-2000 kronor 275 06. 2001-3000 kronor 121 07. 3001-4000 kronor 61 08. 4001-5000 kronor 117 09. Över 5000 kronor 319 99. Uppgift saknas
VAR 162 KOSMETIKA/SKÖNHET 15 Loc 204 width 2 MD=99 (15.9) Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.(15) för fullständig frågetext> 2106 01. 0 kronor 2794 02. Under 250 kronor 1884 03. 251- 500 kronor 1092 04. 501-1000 kronor 452 05. 1001-2000 kronor 128 06. 2001-3000 kronor 37 07. 3001-4000 kronor 13 08. 4001-5000 kronor 17 09. Över 5000 kronor 334 99. Uppgift saknas
VAR 163 NÖJEN 15 Loc 206 width 2 MD=99 (15.10) Nöjen <Se F.(15) för fullständig frågetext> 409 01. 0 kronor 1151 02. Under 250 kronor 1499 03. 251- 500 kronor 1839 04. 501-1000 kronor 1384 05. 1001-2000 kronor 812 06. 2001-3000 kronor 400 07. 3001-4000 kronor 269 08. 4001-5000 kronor 675 09. Över 5000 kronor 419 99. Uppgift saknas
VAR 164 UTLANDSRESOR 15 Loc 208 width 2 MD=99 (15.11) Utlandsresor under fritiden <Se F.(15) för fullständig frågetext> 3624 01. 0 kronor 167 02. Under 250 kronor 142 03. 251- 500 kronor 255 04. 501-1000 kronor 473 05. 1001-2000 kronor 634 06. 2001-3000 kronor 637 07. 3001-4000 kronor 623 08. 4001-5000 kronor 1842 09. Över 5000 kronor 460 99. Uppgift saknas
VAR 165 BÖCKER 15 Loc 210 width 2 MD=99 (15.12) Böcker <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1641 01. 0 kronor 2598 02. Under 250 kronor 1835 03. 251- 500 kronor 1343 04. 501-1000 kronor 705 05. 1001-2000 kronor 245 06. 2001-3000 kronor 79 07. 3001-4000 kronor 42 08. 4001-5000 kronor 57 09. Över 5000 kronor 312 99. Uppgift saknas
VAR 166 TOBAK 15 Loc 212 width 2 MD=99 (15.13) Tobak <Se F.(15) för fullständig frågetext> 5480 01. 0 kronor 385 02. Under 250 kronor 343 03. 251- 500 kronor 465 04. 501-1000 kronor 535 05. 1001-2000 kronor 408 06. 2001-3000 kronor 347 07. 3001-4000 kronor 275 08. 4001-5000 kronor 376 09. Över 5000 kronor 243 99. Uppgift saknas
VAR 167 VIN OCH SPRIT 15 Loc 214 width 2 MD=99 (15.14) Vin och sprit <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1791 01. 0 kronor 1260 02. Under 250 kronor 1440 03. 251- 500 kronor 1587 04. 501-1000 kronor 1218 05. 1001-2000 kronor 588 06. 2001-3000 kronor 279 07. 3001-4000 kronor 170 08. 4001-5000 kronor 271 09. Över 5000 kronor 253 99. Uppgift saknas
VAR 168 HÄLSOKOSTARTIKLAR 15 Loc 216 width 2 MD=99 (15.15) Hälsokostartiklar <Se F.(15) för fullständig frågetext> 3544 01. 0 kronor 2926 02. Under 250 kronor 1178 03. 251- 500 kronor 540 04. 501-1000 kronor 232 05. 1001-2000 kronor 76 06. 2001-3000 kronor 27 07. 3001-4000 kronor 15 08. 4001-5000 kronor 15 09. Över 5000 kronor 304 99. Uppgift saknas
VAR 169 MÖBLER 15 Loc 218 width 2 MD=99 (15.16) Möbler <Se F.(15) för fullständig frågetext> 2115 01. 0 kronor 759 02. Under 250 kronor 942 03. 251- 500 kronor 1525 04. 501-1000 kronor 1390 05. 1001-2000 kronor 742 06. 2001-3000 kronor 315 07. 3001-4000 kronor 189 08. 4001-5000 kronor 398 09. Över 5000 kronor 482 99. Uppgift saknas
VAR 170 LEKSAKER 15 Loc 220 width 2 MD=99 (15.17) Leksaker <Se F.(15) för fullständig frågetext> 4609 01. 0 kronor 1258 02. Under 250 kronor 972 03. 251- 500 kronor 896 04. 501-1000 kronor 556 05. 1001-2000 kronor 178 06. 2001-3000 kronor 58 07. 3001-4000 kronor 16 08. 4001-5000 kronor 24 09. Över 5000 kronor 290 99. Uppgift saknas
VAR 171 ICA 16 Loc 222 width 1 MD=9 16 Hur ofta Du besöker affärer m.m. Var vänlig ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svar med ett kryss på varje rad! (16.1) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: ICA 173 1. Aldrig 698 2. Någon gång/år 567 3. Någon gång/kvartal 2020 4. Någon gång/månad 3617 5. 1-2 gånger/vecka 1273 6. 3-4 gånger/vecka 383 7. Minst 5 gånger/vecka 126 9. Uppgift saknas
VAR 172 KONSUM 16 Loc 223 width 1 MD=9 (16.2) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Konsum <Se F.16 för fullständig frågetext> 683 1. Aldrig 1303 2. Någon gång/år 928 3. Någon gång/kvartal 2436 4. Någon gång/månad 2350 5. 1-2 gånger/vecka 693 6. 3-4 gånger/vecka 216 7. Minst 5 gånger/vecka 248 9. Uppgift saknas
VAR 173 VIVO 16 Loc 224 width 1 MD=9 (16.3) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Vivo <Se F.16 för fullständig frågetext> 4288 1. Aldrig 1668 2. Någon gång/år 616 3. Någon gång/kvartal 862 4. Någon gång/månad 582 5. 1-2 gånger/vecka 144 6. 3-4 gånger/vecka 58 7. Minst 5 gånger/vecka 639 9. Uppgift saknas
VAR 174 FAVÖR 16 Loc 225 width 1 MD=9 (16.4) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Favör <Se F.16 för fullständig frågetext> 4615 1. Aldrig 1650 2. Någon gång/år 614 3. Någon gång/kvartal 706 4. Någon gång/månad 505 5. 1-2 gånger/vecka 138 6. 3-4 gånger/vecka 41 7. Minst 5 gånger/vecka 588 9. Uppgift saknas
VAR 175 ANNAN BUTIK 16 Loc 226 width 1 MD=9 (16.5) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Annan butik <Se F.16 för fullständig frågetext> 1223 1. Aldrig 2251 2. Någon gång/år 1192 3. Någon gång/kvartal 2007 4. Någon gång/månad 1182 5. 1-2 gånger/vecka 307 6. 3-4 gånger/vecka 125 7. Minst 5 gånger/vecka 570 9. Uppgift saknas
VAR 176 LIVSMEDELSAVD I DOMUS 16 Loc 227 width 1 MD=9 (16.6) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Domus <Se F.16 för fullständig frågetext> 1766 1. Aldrig 2160 2. Någon gång/år 1323 3. Någon gång/kvartal 1963 4. Någon gång/månad 1097 5. 1-2 gånger/vecka 231 6. 3-4 gånger/vecka 70 7. Minst 5 gånger/vecka 247 9. Uppgift saknas
VAR 177 LIVSMEDELSAVD I NK 16 Loc 228 width 1 MD=9 (16.7) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i NK <Se F.16 för fullständig frågetext> 6383 1. Aldrig 1455 2. Någon gång/år 331 3. Någon gång/kvartal 202 4. Någon gång/månad 41 5. 1-2 gånger/vecka 10 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 429 9. Uppgift saknas
VAR 178 LIVSMEDELSAV I ÅHLENS 16 Loc 229 width 1 MD=9 (16.8) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.16 för fullständig frågetext> 2936 1. Aldrig 2364 2. Någon gång/år 1239 3. Någon gång/kvartal 1402 4. Någon gång/månad 480 5. 1-2 gånger/vecka 84 6. 3-4 gånger/vecka 32 7. Minst 5 gånger/vecka 320 9. Uppgift saknas
VAR 179 LIVSMEDELSAVD I OBS 16 Loc 230 width 1 MD=9 (16.9) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Obs <Se F.16 för fullständig frågetext> 3563 1. Aldrig 2315 2. Någon gång/år 1191 3. Någon gång/kvartal 1153 4. Någon gång/månad 301 5. 1-2 gånger/vecka 22 6. 3-4 gånger/vecka 8 7. Minst 5 gånger/vecka 304 9. Uppgift saknas
VAR 180 LIVSMEDELSAVD I B & W 16 Loc 231 width 1 MD=9 (16.10) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i B& W(Bra, Wessels) <Se F.16 för fullständig frågetext> 4542 1. Aldrig 2036 2. Någon gång/år 923 3. Någon gång/kvartal 803 4. Någon gång/månad 239 5. 1-2 gånger/vecka 8 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 302 9. Uppgift saknas
VAR 181 EJ LIVS DOMUS 16 Loc 232 width 1 MD=9 (16.11) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Domus <Se F.16 för fullständig frågetext> 1182 1. Aldrig 2534 2. Någon gång/år 1674 3. Någon gång/kvartal 2285 4. Någon gång/månad 716 5. 1-2 gånger/vecka 136 6. 3-4 gånger/vecka 45 7. Minst 5 gånger/vecka 285 9. Uppgift saknas
VAR 182 EJ LIVS NK 16 Loc 233 width 1 MD=9 (16.12) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) NK <Se F.16 för fullständig frågetext> 4492 1. Aldrig 2351 2. Någon gång/år 799 3. Någon gång/kvartal 629 4. Någon gång/månad 116 5. 1-2 gånger/vecka 11 6. 3-4 gånger/vecka 9 7. Minst 5 gånger/vecka 450 9. Uppgift saknas
VAR 183 EJ LIVS ÅHLENS 16 Loc 234 width 1 MD=9 (16.13) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Åhlens <Se F.16 för fullständig frågetext> 1729 1. Aldrig 2370 2. Någon gång/år 1724 3. Någon gång/kvartal 1969 4. Någon gång/månad 597 5. 1-2 gånger/vecka 85 6. 3-4 gånger/vecka 30 7. Minst 5 gånger/vecka 353 9. Uppgift saknas
VAR 184 EJ LIVS OBS 16 Loc 235 width 1 MD=9 (16.14) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Obs <Se F.16 för fullständig frågetext> 2652 1. Aldrig 2764 2. Någon gång/år 1534 3. Någon gång/kvartal 1328 4. Någon gång/månad 257 5. 1-2 gånger/vecka 16 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 301 9. Uppgift saknas
VAR 185 EJ LIVS B & W 16 Loc 236 width 1 MD=9 (16.15) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) B & W <Se F.16 för fullständig frågetext> 4010 1. Aldrig 2350 2. Någon gång/år 1076 3. Någon gång/kvartal 886 4. Någon gång/månad 207 5. 1-2 gånger/vecka 15 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 309 9. Uppgift saknas
VAR 186 HENNES & MAURITZ 16 Loc 237 width 1 MD=9 (16.16) Hur ofta besöker Du andra butiker: Hennes & Mauritz <Se F.16 för fullständig frågetext> 1604 1. Aldrig 2772 2. Någon gång/år 2084 3. Någon gång/kvartal 1810 4. Någon gång/månad 329 5. 1-2 gånger/vecka 36 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 216 9. Uppgift saknas
VAR 187 KAPP-AHL 16 Loc 238 width 1 MD=9 (16.17) Hur ofta besöker Du andra butiker: Kapp-Ahl <Se F.16 för fullständig frågetext> 1713 1. Aldrig 2873 2. Någon gång/år 2064 3. Någon gång/kvartal 1717 4. Någon gång/månad 258 5. 1-2 gånger/vecka 23 6. 3-4 gånger/vecka 8 7. Minst 5 gånger/vecka 201 9. Uppgift saknas
VAR 188 GULINS 16 Loc 239 width 1 MD=9 (16.18) Hur ofta besöker Du andra butiker: Gulins <Se F.16 för fullständig frågetext> 3513 1. Aldrig 2414 2. Någon gång/år 1480 3. Någon gång/kvartal 993 4. Någon gång/månad 113 5. 1-2 gånger/vecka 9 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 331 9. Uppgift saknas
VAR 189 LINDEX 16 Loc 240 width 1 MD=9 (16.19) Hur ofta besöker Du andra butiker: Lindex <Se F.16 för fullständig frågetext> 3727 1. Aldrig 2116 2. Någon gång/år 1426 3. Någon gång/kvartal 1128 4. Någon gång/månad 124 5. 1-2 gånger/vecka 12 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 319 9. Uppgift saknas
VAR 190 IKEA 16 Loc 241 width 1 MD=9 (16.20) Hur ofta besöker Du andra butiker: Ikea <Se F.16 för fullständig frågetext> 1954 1. Aldrig 4758 2. Någon gång/år 1515 3. Någon gång/kvartal 376 4. Någon gång/månad 14 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 235 9. Uppgift saknas
VAR 191 EXPERT FOTO 16 Loc 242 width 1 MD=9 (16.21) Hur ofta besöker Du andra butiker: Expert Foto <Se F.16 för fullständig frågetext> 3881 1. Aldrig 3058 2. Någon gång/år 1185 3. Någon gång/kvartal 415 4. Någon gång/månad 40 5. 1-2 gånger/vecka 8 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 266 9. Uppgift saknas
VAR 192 EXPERT RADIO/TV 16 Loc 243 width 1 MD=9 (16.22) Hur ofta besöker Du andra butiker: Expert Radio/TV <Se F.16 för fullständig frågetext> 4273 1. Aldrig 3059 2. Någon gång/år 768 3. Någon gång/kvartal 401 4. Någon gång/månad 62 5. 1-2 gånger/vecka 10 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 280 9. Uppgift saknas
VAR 193 JÄRNIA 16 Loc 244 width 1 MD=9 (16.23) Hur ofta besöker Du andra butiker: Järnia <Se F.16 för fullständig frågetext> 2127 1. Aldrig 3999 2. Någon gång/år 1626 3. Någon gång/kvartal 805 4. Någon gång/månad 89 5. 1-2 gånger/vecka 10 6. 3-4 gånger/vecka 13 7. Minst 5 gånger/vecka 188 9. Uppgift saknas
VAR 194 FÄRGSAM 16 Loc 245 width 1 MD=9 (16.24) Hur ofta besöker Du andra butiker: Färgsam <Se F.16 för fullständig frågetext> 4885 1. Aldrig 2729 2. Någon gång/år 654 3. Någon gång/kvartal 202 4. Någon gång/månad 19 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 359 9. Uppgift saknas
VAR 195 PRESSBYRÅN 16 Loc 246 width 1 MD=9 (16.25) Hur ofta besöker Du andra butiker: Pressbyrån <Se F.16 för fullständig frågetext> 1217 1. Aldrig 2350 2. Någon gång/år 1718 3. Någon gång/kvartal 2148 4. Någon gång/månad 920 5. 1-2 gånger/vecka 215 6. 3-4 gånger/vecka 88 7. Minst 5 gånger/vecka 201 9. Uppgift saknas
VAR 196 ANNAN KIOSK 16 Loc 247 width 1 MD=9 (16.26) Hur ofta besöker Du andra butiker: Annan kiosk <Se F.16 för fullständig frågetext> 777 1. Aldrig 1816 2. Någon gång/år 1416 3. Någon gång/kvartal 2421 4. Någon gång/månad 1601 5. 1-2 gånger/vecka 406 6. 3-4 gånger/vecka 175 7. Minst 5 gånger/vecka 245 9. Uppgift saknas
VAR 197 TOBAKSAFFÄR 16 Loc 248 width 1 MD=9 (16.27) Hur ofta besöker Du andra butiker: Tobaksaffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 2490 1. Aldrig 1825 2. Någon gång/år 1186 3. Någon gång/kvartal 1664 4. Någon gång/månad 1135 5. 1-2 gånger/vecka 218 6. 3-4 gånger/vecka 96 7. Minst 5 gånger/vecka 243 9. Uppgift saknas
VAR 198 BAR/SJÄLVSERVERING 16 Loc 249 width 1 MD=9 (16.28) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bar/Självservering <Se F.16 för fullständig frågetext> 1323 1. Aldrig 2681 2. Någon gång/år 1945 3. Någon gång/kvartal 1630 4. Någon gång/månad 514 5. 1-2 gånger/vecka 289 6. 3-4 gånger/vecka 219 7. Minst 5 gånger/vecka 256 9. Uppgift saknas
VAR 199 MACDONALDS 16 Loc 250 width 1 MD=9 (16.29) Hur ofta besöker Du andra butiker: MacDonalds <Se F.16 för fullständig frågetext> 4558 1. Aldrig 2093 2. Någon gång/år 1014 3. Någon gång/kvartal 785 4. Någon gång/månad 139 5. 1-2 gånger/vecka 18 6. 3-4 gånger/vecka 8 7. Minst 5 gånger/vecka 242 9. Uppgift saknas
VAR 200 CLOCK 16 Loc 251 width 1 MD=9 (16.30) Hur ofta besöker Du andra butiker: Clock <Se F.16 för fullständig frågetext> 5945 1. Aldrig 1684 2. Någon gång/år 558 3. Någon gång/kvartal 345 4. Någon gång/månad 59 5. 1-2 gånger/vecka 6 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 256 9. Uppgift saknas
VAR 201 BENSINSTATION 16 Loc 252 width 1 MD=9 (16.31) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bensinstation <Se F.16 för fullständig frågetext> 1054 1. Aldrig 608 2. Någon gång/år 622 3. Någon gång/kvartal 2678 4. Någon gång/månad 3259 5. 1-2 gånger/vecka 337 6. 3-4 gånger/vecka 110 7. Minst 5 gånger/vecka 189 9. Uppgift saknas
VAR 202 POSTKONTOR 16 Loc 253 width 1 MD=9 (16.32) Hur ofta besöker Du andra butiker: Postkontor <Se F.16 för fullständig frågetext> 132 1. Aldrig 596 2. Någon gång/år 1356 3. Någon gång/kvartal 4763 4. Någon gång/månad 1648 5. 1-2 gånger/vecka 136 6. 3-4 gånger/vecka 117 7. Minst 5 gånger/vecka 109 9. Uppgift saknas
VAR 203 BANKKONTOR 16 Loc 254 width 1 MD=9 (16.33) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bankkontor <Se F.16 för fullständig frågetext> 264 1. Aldrig 782 2. Någon gång/år 1574 3. Någon gång/kvartal 4620 4. Någon gång/månad 1329 5. 1-2 gånger/vecka 75 6. 3-4 gånger/vecka 81 7. Minst 5 gånger/vecka 132 9. Uppgift saknas
VAR 204 HÄLSOKOSTBUTIK 16 Loc 255 width 1 MD=9 (16.34) Hur ofta besöker Du andra butiker: Hälsokostbutik <Se F.16 för fullständig frågetext> 4278 1. Aldrig 2508 2. Någon gång/år 1155 3. Någon gång/kvartal 628 4. Någon gång/månad 95 5. 1-2 gånger/vecka 7 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 184 9. Uppgift saknas
VAR 205 APOTEK 16 Loc 256 width 1 MD=9 (16.35) Hur ofta besöker Du andra butiker: Apotek <Se F.16 för fullständig frågetext> 316 1. Aldrig 2740 2. Någon gång/år 3383 3. Någon gång/kvartal 2203 4. Någon gång/månad 88 5. 1-2 gånger/vecka 8 6. 3-4 gånger/vecka 13 7. Minst 5 gånger/vecka 106 9. Uppgift saknas
VAR 206 BLOMSTERAFFÄR 16 Loc 257 width 1 MD=9 (16.36) Hur ofta besöker Du andra butiker: Handelsträdgård <Se F.16 för fullständig frågetext> 581 1. Aldrig 2628 2. Någon gång/år 2880 3. Någon gång/kvartal 2351 4. Någon gång/månad 272 5. 1-2 gånger/vecka 11 6. 3-4 gånger/vecka 11 7. Minst 5 gånger/vecka 123 9. Uppgift saknas
VAR 207 BYGGMATAFFÄR 16 Loc 258 width 1 MD=9 (16.37) Hur ofta besöker Du andra butiker: Byggmaterielaffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 2880 1. Aldrig 3572 2. Någon gång/år 1417 3. Någon gång/kvartal 701 4. Någon gång/månad 66 5. 1-2 gånger/vecka 17 6. 3-4 gånger/vecka 20 7. Minst 5 gånger/vecka 184 9. Uppgift saknas
VAR 208 REKLAM PÅ BIO 16 Loc 259 width 1 MD=9 (16.38) Hur ofta ser Du reklam på bio <Se F.16 för fullständig frågetext> 3293 1. Aldrig 2869 2. Någon gång/år 1339 3. Någon gång/kvartal 1018 4. Någon gång/månad 93 5. 1-2 gånger/vecka 18 6. 3-4 gånger/vecka 31 7. Minst 5 gånger/vecka 196 9. Uppgift saknas
VAR 209 REKLAM PÅ TAXI 16 Loc 260 width 1 MD=9 (16.39) Hur ofta ser Du reklam på taxi <Se F.16 för fullständig frågetext> 2884 1. Aldrig 1349 2. Någon gång/år 784 3. Någon gång/kvartal 1024 4. Någon gång/månad 1087 5. 1-2 gånger/vecka 531 6. 3-4 gånger/vecka 967 7. Minst 5 gånger/vecka 231 9. Uppgift saknas
VAR 210 REKLAM IDROTTSPLATSER 16 Loc 261 width 1 MD=9 (16.40) Hur ofta ser Du reklam på idrottsplatser <Se F.16 för fullständig frågetext> 3421 1. Aldrig 2014 2. Någon gång/år 933 3. Någon gång/kvartal 1158 4. Någon gång/månad 721 5. 1-2 gånger/vecka 185 6. 3-4 gånger/vecka 141 7. Minst 5 gånger/vecka 284 9. Uppgift saknas
VAR 211 TÅG ÖVER 10 MIL 16 Loc 262 width 1 MD=9 (16.41) Hur ofta åker Du tåg på sträckor över 10 mil <Se F.16 för fullständig frågetext> 4584 1. Aldrig 3061 2. Någon gång/år 728 3. Någon gång/kvartal 243 4. Någon gång/månad 54 5. 1-2 gånger/vecka 12 6. 3-4 gånger/vecka 18 7. Minst 5 gånger/vecka 157 9. Uppgift saknas
VAR 212 TUNNELBANA 16 Loc 263 width 1 MD=9 (16.42) Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.16 för fullständig frågetext> 5601 1. Aldrig 1891 2. Någon gång/år 403 3. Någon gång/kvartal 268 4. Någon gång/månad 123 5. 1-2 gånger/vecka 98 6. 3-4 gånger/vecka 281 7. Minst 5 gånger/vecka 192 9. Uppgift saknas
VAR 213 TAXI 16 Loc 264 width 1 MD=9 (16.43) Hur ofta åker Du taxi <Se F.16 för fullständig frågetext> 2422 1. Aldrig 3825 2. Någon gång/år 1448 3. Någon gång/kvartal 841 4. Någon gång/månad 128 5. 1-2 gånger/vecka 35 6. 3-4 gånger/vecka 21 7. Minst 5 gånger/vecka 137 9. Uppgift saknas
VAR 214 AFTONBLADET 17 Loc 265 width 1 MD=9 (17) Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall du inte alls läser en tidning kryssa för svarsalternativet "Inga Nr" (17.1) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Aftonbladet Antal nr/år c:a 300 3810 1. Inga nummer 2675 2. Nästan inga nummer 842 3. Ca ett nummer av fyra 327 4. Ca två nummer av fyra 188 5. Ca tre nummer av fyra 492 6. Nästan alla nummer 234 7. Alla nummer 289 9. Uppgift saknas
VAR 215 AFTONBLADET 17 Loc 266 width 1 MD=9 (17.2) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Aftonbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 3726 1. Inga nummer 2535 2. Nästan inga nummer 763 3. Ca ett nummer av fyra 309 4. Ca två nummer av fyra 244 5. Ca tre nummer av fyra 576 6. Nästan alla nummer 297 7. Alla nummer 407 9. Uppgift saknas
VAR 216 EXPRESSEN 17 Loc 267 width 1 MD=9 (17.3) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Expressen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 2916 1. Inga nummer 2742 2. Nästan inga nummer 1103 3. Ca ett nummer av fyra 500 4. Ca två nummer av fyra 330 5. Ca tre nummer av fyra 634 6. Nästan alla nummer 302 7. Alla nummer 330 9. Uppgift saknas
VAR 217 EXPRESSEN 17 Loc 268 width 1 MD=9 (17.4) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Expressen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 2784 1. Inga nummer 2576 2. Nästan inga nummer 1050 3. Ca ett nummer av fyra 457 4. Ca två nummer av fyra 367 5. Ca tre nummer av fyra 857 6. Nästan alla nummer 422 7. Alla nummer 344 9. Uppgift saknas
VAR 218 DAGENS INDUSTRI 17 Loc 269 width 1 MD=9 (17.5) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa : Dagens Industri <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 230 6988 1. Inga nummer 740 2. Nästan inga nummer 280 3. Ca ett nummer av fyra 103 4. Ca två nummer av fyra 54 5. Ca tre nummer av fyra 145 6. Nästan alla nummer 100 7. Alla nummer 447 9. Uppgift saknas
VAR 219 DAGENS NYHETER 17 Loc 270 width 1 MD=9 (17.6) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Dagens Nyheter <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 5336 1. Inga nummer 1738 2. Nästan inga nummer 415 3. Ca ett nummer av fyra 145 4. Ca två nummer av fyra 100 5. Ca tre nummer av fyra 235 6. Nästan alla nummer 541 7. Alla nummer 347 9. Uppgift saknas
VAR 220 DAGENS NYHETER 17 Loc 271 width 1 MD=9 (17.7) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Dagens Nyheter <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 5405 1. Inga nummer 1588 2. Nästan inga nummer 333 3. Ca ett nummer av fyra 118 4. Ca två nummer av fyra 89 5. Ca tre nummer av fyra 288 6. Nästan alla nummer 628 7. Alla nummer 408 9. Uppgift saknas
VAR 221 SVENSKA DAGBLADET 17 Loc 272 width 1 MD=9 (17.8) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Svenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 6442 1. Inga nummer 1299 2. Nästan inga nummer 254 3. Ca ett nummer av fyra 82 4. Ca två nummer av fyra 44 5. Ca tre nummer av fyra 117 6. Nästan alla nummer 306 7. Alla nummer 313 9. Uppgift saknas
VAR 222 SVENSKA DAGBLADET 17 Loc 273 width 1 MD=9 (17.9) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Svenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 6625 1. Inga nummer 1150 2. Nästan inga nummer 161 3. Ca ett nummer av fyra 56 4. Ca två nummer av fyra 36 5. Ca tre nummer av fyra 109 6. Nästan alla nummer 307 7. Alla nummer 413 9. Uppgift saknas
VAR 223 GÖTEBORGS-POSTEN 17 Loc 274 width 1 MD=9 (17.10) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Göteborgs-Posten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 7103 1. Inga nummer 691 2. Nästan inga nummer 142 3. Ca ett nummer av fyra 52 4. Ca två nummer av fyra 36 5. Ca tre nummer av fyra 140 6. Nästan alla nummer 433 7. Alla nummer 260 9. Uppgift saknas
VAR 224 GÖTEBORGS-POSTEN 17 Loc 275 width 1 MD=9 (17.11) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Göteborgs-Posten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 7123 1. Inga nummer 608 2. Nästan inga nummer 123 3. Ca ett nummer av fyra 47 4. Ca två nummer av fyra 29 5. Ca tre nummer av fyra 155 6. Nästan alla nummer 443 7. Alla nummer 329 9. Uppgift saknas
VAR 225 GT 17 Loc 276 width 1 MD=9 (17.12) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: GT <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 7180 1. Inga nummer 808 2. Nästan inga nummer 250 3. Ca ett nummer av fyra 92 4. Ca två nummer av fyra 50 5. Ca tre nummer av fyra 110 6. Nästan alla nummer 60 7. Alla nummer 307 9. Uppgift saknas
VAR 226 GT 17 Loc 277 width 1 MD=9 (17.13) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: GT <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 7099 1. Inga nummer 779 2. Nästan inga nummer 210 3. Ca ett nummer av fyra 93 4. Ca två nummer av fyra 64 5. Ca tre nummer av fyra 149 6. Nästan alla nummer 88 7. Alla nummer 375 9. Uppgift saknas
VAR 227 KVÄLLSPOSTEN 17 Loc 278 width 1 MD=9 (17.14) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Kvällsposten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 6012 1. Inga nummer 1128 2. Nästan inga nummer 547 3. Ca ett nummer av fyra 223 4. Ca två nummer av fyra 151 5. Ca tre nummer av fyra 268 6. Nästan alla nummer 201 7. Alla nummer 327 9. Uppgift saknas
VAR 228 KVÄLLSPOSTEN 17 Loc 279 width 1 MD=9 (17.15) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Kvällsposten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 5884 1. Inga nummer 1053 2. Nästan inga nummer 493 3. Ca ett nummer av fyra 206 4. Ca två nummer av fyra 162 5. Ca tre nummer av fyra 393 6. Nästan alla nummer 334 7. Alla nummer 332 9. Uppgift saknas
VAR 229 ARBETET 17 Loc 280 width 1 MD=9 (17.16) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Arbetet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 6921 1. Inga nummer 742 2. Nästan inga nummer 203 3. Ca ett nummer av fyra 79 4. Ca två nummer av fyra 43 5. Ca tre nummer av fyra 111 6. Nästan alla nummer 476 7. Alla nummer 282 9. Uppgift saknas
VAR 230 ARBETET 17 Loc 281 width 1 MD=9 (17.17) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Arbetet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 7014 1. Inga nummer 645 2. Nästan inga nummer 155 3. Ca ett nummer av fyra 58 4. Ca två nummer av fyra 34 5. Ca tre nummer av fyra 118 6. Nästan alla nummer 484 7. Alla nummer 349 9. Uppgift saknas
VAR 231 SKÅNSKA DAGBLADET 17 Loc 282 width 1 MD=9 (17.18) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Skånska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 7878 1. Inga nummer 385 2. Nästan inga nummer 81 3. Ca ett nummer av fyra 30 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 41 6. Nästan alla nummer 148 7. Alla nummer 282 9. Uppgift saknas
VAR 232 SKÅNSKA DAGBLADET 17 Loc 283 width 1 MD=9 (17.19) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Skånska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 7887 1. Inga nummer 340 2. Nästan inga nummer 56 3. Ca ett nummer av fyra 21 4. Ca två nummer av fyra 8 5. Ca tre nummer av fyra 40 6. Nästan alla nummer 147 7. Alla nummer 358 9. Uppgift saknas
VAR 233 SYDSVENSKA DAGBLADET 17 Loc 284 width 1 MD=9 (17.20) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 6870 1. Inga nummer 651 2. Nästan inga nummer 166 3. Ca ett nummer av fyra 77 4. Ca två nummer av fyra 51 5. Ca tre nummer av fyra 144 6. Nästan alla nummer 566 7. Alla nummer 332 9. Uppgift saknas
VAR 234 SYDSVENSKA DAGBLADET 17 Loc 285 width 1 MD=9 (17.21) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 6870 1. Inga nummer 651 2. Nästan inga nummer 166 3. Ca ett nummer av fyra 77 4. Ca två nummer av fyra 51 5. Ca tre nummer av fyra 144 6. Nästan alla nummer 566 7. Alla nummer 332 9. Uppgift saknas
VAR 235 NERIKES ALLEHANDA 17 Loc 286 width 1 MD GE 9 (17.22) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 8298 1. Inga nummer 164 2. Nästan inga nummer 35 3. Ca ett nummer av fyra 13 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 11 6. Nästan alla nummer 135 7. Alla nummer 189 9. Uppgift saknas
VAR 236 NORRKÖPINGS TIDNINGAR 17 Loc 287 width 1 MD GE 9 (17.23) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Norrköpings Tidningar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 8377 1. Inga nummer 132 2. Nästan inga nummer 20 3. Ca ett nummer av fyra 7 4. Ca två nummer av fyra 3 5. Ca tre nummer av fyra 17 6. Nästan alla nummer 98 7. Alla nummer 203 9. Uppgift saknas
VAR 237 NYA WERMLANDS TIDN 17 Loc 288 width 1 MD GE 9 (17.24) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Nya Wermlands Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 8222 1. Inga nummer 216 2. Nästan inga nummer 41 3. Ca ett nummer av fyra 20 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 31 6. Nästan alla nummer 118 7. Alla nummer 197 9. Uppgift saknas
VAR 238 UPSALA NYA TIDNING 17 Loc 289 width 1 MD GE 9 (17.25) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Upsala Nya Tidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 8234 1. Inga nummer 224 2. Nästan inga nummer 41 3. Ca ett nummer av fyra 13 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 27 6. Nästan alla nummer 100 7. Alla nummer 202 9. Uppgift saknas
VAR 239 VESTMANLANDS LÄNS TIDN17 Loc 290 width 1 MD GE 9 (17.26) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vestmanlands Läns Tidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 8336 1. Inga nummer 151 2. Nästan inga nummer 38 3. Ca ett nummer av fyra 9 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 24 6. Nästan alla nummer 89 7. Alla nummer 198 9. Uppgift saknas
VAR 240 ÖSTGÖTA CORRESP 17 Loc 291 width 1 MD GE 9 (17.27) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Östgöta Correspondenten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 8250 1. Inga nummer 189 2. Nästan inga nummer 40 3. Ca ett nummer av fyra 18 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 25 6. Nästan alla nummer 127 7. Alla nummer 202 9. Uppgift saknas
VAR 241 ALLAS VECKOTIDN 17 Loc 292 width 1 MD=9 (17.28) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allas veckotidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5783 1. Inga nummer 1716 2. Nästan inga nummer 465 3. Ca ett nummer av fyra 157 4. Ca två nummer av fyra 84 5. Ca tre nummer av fyra 194 6. Nästan alla nummer 249 7. Alla nummer 209 9. Uppgift saknas
VAR 242 ALLERS 17 Loc 293 width 1 MD=9 (17.29) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allers <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5143 1. Inga nummer 2124 2. Nästan inga nummer 510 3. Ca ett nummer av fyra 177 4. Ca två nummer av fyra 101 5. Ca tre nummer av fyra 236 6. Nästan alla nummer 393 7. Alla nummer 173 9. Uppgift saknas
VAR 243 HEMMETS JOURNAL 17 Loc 294 width 1 MD=9 (17.30) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hemmets Journal <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4737 1. Inga nummer 2190 2. Nästan inga nummer 657 3. Ca ett nummer av fyra 220 4. Ca två nummer av fyra 123 5. Ca tre nummer av fyra 273 6. Nästan alla nummer 511 7. Alla nummer 146 9. Uppgift saknas
VAR 244 HEMMETS VECKOTIDNING 17 Loc 295 width 1 MD=9 (17.31) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hemmets Veckotidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5166 1. Inga nummer 2080 2. Nästan inga nummer 519 3. Ca ett nummer av fyra 185 4. Ca två nummer av fyra 97 5. Ca tre nummer av fyra 228 6. Nästan alla nummer 403 7. Alla nummer 179 9. Uppgift saknas
VAR 245 ÅRET RUNT 17 Loc 296 width 1 MD=9 (17.32) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Året Runt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4220 1. Inga nummer 2725 2. Nästan inga nummer 730 3. Ca ett nummer av fyra 241 4. Ca två nummer av fyra 134 5. Ca tre nummer av fyra 244 6. Nästan alla nummer 424 7. Alla nummer 139 9. Uppgift saknas
VAR 246 DEN NYA HUSMODERN 17 Loc 297 width 1 MD=9 (17.33) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Den nya HUSMODERN <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 6713 1. Inga nummer 1414 2. Nästan inga nummer 288 3. Ca ett nummer av fyra 73 4. Ca två nummer av fyra 41 5. Ca tre nummer av fyra 65 6. Nästan alla nummer 76 7. Alla nummer 187 9. Uppgift saknas
VAR 247 HÄNT I VECKAN 17 Loc 298 width 1 MD=9 (17.34) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hänt I Veckan <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4981 1. Inga nummer 2520 2. Nästan inga nummer 642 3. Ca ett nummer av fyra 189 4. Ca två nummer av fyra 89 5. Ca tre nummer av fyra 174 6. Nästan alla nummer 114 7. Alla nummer 148 9. Uppgift saknas
VAR 248 HÄNT EXTRA 17 Loc 299 width 1 MD=9 (17.35) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hänt Extra <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 6886 1. Inga nummer 1153 2. Nästan inga nummer 297 3. Ca ett nummer av fyra 113 4. Ca två nummer av fyra 55 5. Ca tre nummer av fyra 97 6. Nästan alla nummer 59 7. Alla nummer 197 9. Uppgift saknas
VAR 249 DAM 17 Loc 300 width 1 MD=9 (17.36) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dam <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 6092 1. Inga nummer 1887 2. Nästan inga nummer 362 3. Ca ett nummer av fyra 124 4. Ca två nummer av fyra 52 5. Ca tre nummer av fyra 85 6. Nästan alla nummer 83 7. Alla nummer 172 9. Uppgift saknas
VAR 250 DAMERNAS 17 Loc 301 width 1 MD=9 (17.37) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Damernas <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 6458 1. Inga nummer 1551 2. Nästan inga nummer 360 3. Ca ett nummer av fyra 118 4. Ca två nummer av fyra 40 5. Ca tre nummer av fyra 64 6. Nästan alla nummer 82 7. Alla nummer 184 9. Uppgift saknas
VAR 251 FEMINA 17 Loc 302 width 1 MD=9 (17.38) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Femina Månadens Magasin <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 6929 1. Inga nummer 1115 2. Nästan inga nummer 239 3. Ca ett nummer av fyra 92 4. Ca två nummer av fyra 35 5. Ca tre nummer av fyra 82 6. Nästan alla nummer 177 7. Alla nummer 188 9. Uppgift saknas
VAR 252 ICA-KURIREN 17 Loc 303 width 1 MD=9 (17.39) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa av: ICA- Kuriren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 46 4383 1. Inga nummer 1986 2. Nästan inga nummer 651 3. Ca ett nummer av fyra 260 4. Ca två nummer av fyra 162 5. Ca tre nummer av fyra 443 6. Nästan alla nummer 823 7. Alla nummer 149 9. Uppgift saknas
VAR 253 KVINNA 17 Loc 304 width 1 MD=9 (17.40) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa av: Kvinna <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 8216 1. Inga nummer 306 2. Nästan inga nummer 59 3. Ca ett nummer av fyra 26 4. Ca två nummer av fyra 8 5. Ca tre nummer av fyra 15 6. Nästan alla nummer 27 7. Alla nummer 200 9. Uppgift saknas
VAR 254 FRIDA 17 Loc 305 width 1 MD=9 (17.41) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Frida <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 7966 1. Inga nummer 423 2. Nästan inga nummer 122 3. Ca ett nummer av fyra 71 4. Ca två nummer av fyra 27 5. Ca tre nummer av fyra 22 6. Nästan alla nummer 35 7. Alla nummer 191 9. Uppgift saknas
VAR 255 VECKANS NOVELL 17 Loc 306 width 1 MD=9 (17.42) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckans Novell <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 7899 1. Inga nummer 487 2. Nästan inga nummer 121 3. Ca ett nummer av fyra 65 4. Ca två nummer av fyra 24 5. Ca tre nummer av fyra 48 6. Nästan alla nummer 32 7. Alla nummer 181 9. Uppgift saknas
VAR 256 OKEJ 17 Loc 307 width 1 MD=9 (17.43) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: OKEJ <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 7513 1. Inga nummer 651 2. Nästan inga nummer 271 3. Ca ett nummer av fyra 102 4. Ca två nummer av fyra 52 5. Ca tre nummer av fyra 53 6. Nästan alla nummer 35 7. Alla nummer 180 9. Uppgift saknas
VAR 257 STARLET 17 Loc 308 width 1 MD=9 (17.44) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Starlet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 8220 1. Inga nummer 282 2. Nästan inga nummer 80 3. Ca ett nummer av fyra 32 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 15 6. Nästan alla nummer 22 7. Alla nummer 190 9. Uppgift saknas
VAR 258 REVYN 17 Loc 309 width 1 MD=9 (17.45) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Revyn <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 6634 1. Inga nummer 1213 2. Nästan inga nummer 414 3. Ca ett nummer av fyra 148 4. Ca två nummer av fyra 88 5. Ca tre nummer av fyra 95 6. Nästan alla nummer 82 7. Alla nummer 183 9. Uppgift saknas
VAR 259 CLIC 17 Loc 310 width 1 MD=9 (17.46) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Clic <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 7937 1. Inga nummer 464 2. Nästan inga nummer 121 3. Ca ett nummer av fyra 36 4. Ca två nummer av fyra 25 5. Ca tre nummer av fyra 36 6. Nästan alla nummer 39 7. Alla nummer 199 9. Uppgift saknas
VAR 260 DET BÄSTA 17 Loc 311 width 1 MD=9 (17.47) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Det Bästa <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 6953 1. Inga nummer 908 2. Nästan inga nummer 218 3. Ca ett nummer av fyra 70 4. Ca två nummer av fyra 43 5. Ca tre nummer av fyra 136 6. Nästan alla nummer 339 7. Alla nummer 190 9. Uppgift saknas
VAR 261 LAND 17 Loc 312 width 1 MD=9 (17.48) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Land <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 49 5535 1. Inga nummer 1331 2. Nästan inga nummer 465 3. Ca ett nummer av fyra 168 4. Ca två nummer av fyra 117 5. Ca tre nummer av fyra 317 6. Nästan alla nummer 782 7. Alla nummer 142 9. Uppgift saknas
VAR 262 RÖSTER I RADIO & TV 17 Loc 313 width 1 MD=9 (17.49) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Röster i Radio & TV <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5907 1. Inga nummer 2060 2. Nästan inga nummer 368 3. Ca ett nummer av fyra 81 4. Ca två nummer av fyra 39 5. Ca tre nummer av fyra 58 6. Nästan alla nummer 173 7. Alla nummer 171 9. Uppgift saknas
VAR 263 VI 17 Loc 314 width 1 MD=9 (17.50) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 45 7016 1. Inga nummer 890 2. Nästan inga nummer 215 3. Ca ett nummer av fyra 77 4. Ca två nummer av fyra 48 5. Ca tre nummer av fyra 123 6. Nästan alla nummer 319 7. Alla nummer 169 9. Uppgift saknas
VAR 264 VI FÖRÄLDRAR 17 Loc 315 width 1 MD=9 (17.51) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi föräldrar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7208 1. Inga nummer 841 2. Nästan inga nummer 228 3. Ca ett nummer av fyra 69 4. Ca två nummer av fyra 38 5. Ca tre nummer av fyra 100 6. Nästan alla nummer 190 7. Alla nummer 183 9. Uppgift saknas
VAR 265 ALLT OM MAT 17 Loc 316 width 1 MD=9 (17.52) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt om Mat <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 16 6004 1. Inga nummer 1567 2. Nästan inga nummer 513 3. Ca ett nummer av fyra 174 4. Ca två nummer av fyra 85 5. Ca tre nummer av fyra 123 6. Nästan alla nummer 225 7. Alla nummer 166 9. Uppgift saknas
VAR 266 GLAD I MAT 17 Loc 317 width 1 MD=9 (17.53) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Glad i Mat <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 7667 1. Inga nummer 559 2. Nästan inga nummer 170 3. Ca ett nummer av fyra 51 4. Ca två nummer av fyra 30 5. Ca tre nummer av fyra 61 6. Nästan alla nummer 139 7. Alla nummer 180 9. Uppgift saknas
VAR 267 HÄLSA 17 Loc 318 width 1 MD=9 (17.54) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hälsa <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7323 1. Inga nummer 832 2. Nästan inga nummer 275 3. Ca ett nummer av fyra 94 4. Ca två nummer av fyra 31 5. Ca tre nummer av fyra 54 6. Nästan alla nummer 84 7. Alla nummer 164 9. Uppgift saknas
VAR 268 MÅ BRA 17 Loc 319 width 1 MD=9 (17.55) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Må Bra <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 7088 1. Inga nummer 1051 2. Nästan inga nummer 275 3. Ca ett nummer av fyra 99 4. Ca två nummer av fyra 36 5. Ca tre nummer av fyra 51 6. Nästan alla nummer 85 7. Alla nummer 172 9. Uppgift saknas
VAR 269 ANTIK & AUKTION 17 Loc 320 width 1 MD=9 (17.56) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Antik & Auktion <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7881 1. Inga nummer 491 2. Nästan inga nummer 125 3. Ca ett nummer av fyra 51 4. Ca två nummer av fyra 17 5. Ca tre nummer av fyra 37 6. Nästan alla nummer 81 7. Alla nummer 174 9. Uppgift saknas
VAR 270 MÅNADENS JOURNAL 17 Loc 321 width 1 MD=9 (17.57) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Månadens Journal <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 8007 1. Inga nummer 414 2. Nästan inga nummer 99 3. Ca ett nummer av fyra 40 4. Ca två nummer av fyra 17 5. Ca tre nummer av fyra 29 6. Nästan alla nummer 67 7. Alla nummer 184 9. Uppgift saknas
VAR 271 ALLT I HEMMET 17 Loc 322 width 1 MD=9 (17.58) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt i Hemmet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 6648 1. Inga nummer 1328 2. Nästan inga nummer 388 3. Ca ett nummer av fyra 112 4. Ca två nummer av fyra 49 5. Ca tre nummer av fyra 76 6. Nästan alla nummer 88 7. Alla nummer 168 9. Uppgift saknas
VAR 272 SKÖNA HEM 17 Loc 323 width 1 MD=9 (17.59) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sköna Hem <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 4 7590 1. Inga nummer 639 2. Nästan inga nummer 194 3. Ca ett nummer av fyra 68 4. Ca två nummer av fyra 41 5. Ca tre nummer av fyra 57 6. Nästan alla nummer 85 7. Alla nummer 183 9. Uppgift saknas
VAR 273 VÅR BOSTAD 17 Loc 324 width 1 MD=9 (17.60) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vår Bostad <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 5757 1. Inga nummer 1018 2. Nästan inga nummer 435 3. Ca ett nummer av fyra 193 4. Ca två nummer av fyra 115 5. Ca tre nummer av fyra 388 6. Nästan alla nummer 800 7. Alla nummer 151 9. Uppgift saknas
VAR 274 SPORTFISKAREN 17 Loc 325 width 1 MD=9 (17.61) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sportfiskaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7937 1. Inga nummer 428 2. Nästan inga nummer 148 3. Ca ett nummer av fyra 65 4. Ca två nummer av fyra 26 5. Ca tre nummer av fyra 25 6. Nästan alla nummer 48 7. Alla nummer 180 9. Uppgift saknas
VAR 275 HUND 17 Loc 326 width 1 MD=9 (17.62) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hund <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 7836 1. Inga nummer 394 2. Nästan inga nummer 130 3. Ca ett nummer av fyra 48 4. Ca två nummer av fyra 37 5. Ca tre nummer av fyra 75 6. Nästan alla nummer 161 7. Alla nummer 176 9. Uppgift saknas
VAR 276 LEKTYR 17 Loc 327 width 1 MD=9 (17.63) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Lektyr <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7100 1. Inga nummer 1165 2. Nästan inga nummer 283 3. Ca ett nummer av fyra 71 4. Ca två nummer av fyra 38 5. Ca tre nummer av fyra 13 6. Nästan alla nummer 19 7. Alla nummer 168 9. Uppgift saknas
VAR 277 STOPP 17 Loc 328 width 1 MD=9 (17.64) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Stopp <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 7491 1. Inga nummer 884 2. Nästan inga nummer 196 3. Ca ett nummer av fyra 65 4. Ca två nummer av fyra 23 5. Ca tre nummer av fyra 14 6. Nästan alla nummer 12 7. Alla nummer 172 9. Uppgift saknas
VAR 278 FIB AKTUELLT 17 Loc 329 width 1 MD=9 (17.65) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fib Aktuellt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 7105 1. Inga nummer 1154 2. Nästan inga nummer 282 3. Ca ett nummer av fyra 81 4. Ca två nummer av fyra 29 5. Ca tre nummer av fyra 18 6. Nästan alla nummer 21 7. Alla nummer 167 9. Uppgift saknas
VAR 279 ALLT OM MC 17 Loc 330 width 1 MD=9 (17.66) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt om MC <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7809 1. Inga nummer 551 2. Nästan inga nummer 180 3. Ca ett nummer av fyra 62 4. Ca två nummer av fyra 25 5. Ca tre nummer av fyra 41 6. Nästan alla nummer 22 7. Alla nummer 167 9. Uppgift saknas
VAR 280 MC-NYTT 17 Loc 331 width 1 MD=9 (17.67) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: MC-nytt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7848 1. Inga nummer 516 2. Nästan inga nummer 176 3. Ca ett nummer av fyra 60 4. Ca två nummer av fyra 29 5. Ca tre nummer av fyra 38 6. Nästan alla nummer 28 7. Alla nummer 162 9. Uppgift saknas
VAR 281 BILSPORT 17 Loc 332 width 1 MD=9 (17.68) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Bilsport <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 24 7152 1. Inga nummer 853 2. Nästan inga nummer 333 3. Ca ett nummer av fyra 131 4. Ca två nummer av fyra 58 5. Ca tre nummer av fyra 98 6. Nästan alla nummer 75 7. Alla nummer 157 9. Uppgift saknas
VAR 282 WHEELS MAGAZINE 17 Loc 333 width 1 MD=9 (17.69) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Wheels Magazine <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7830 1. Inga nummer 501 2. Nästan inga nummer 157 3. Ca ett nummer av fyra 73 4. Ca två nummer av fyra 27 5. Ca tre nummer av fyra 41 6. Nästan alla nummer 50 7. Alla nummer 178 9. Uppgift saknas
VAR 283 WHEEL DRIVE 17 Loc 334 width 1 MD=9 (17.70) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Wheel Drive <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 4 8170 1. Inga nummer 328 2. Nästan inga nummer 90 3. Ca ett nummer av fyra 35 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 29 6. Nästan alla nummer 24 7. Alla nummer 169 9. Uppgift saknas
VAR 284 POWER MAGAZINE 17 Loc 335 width 1 MD=9 (17.71) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Power magazine <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 8305 1. Inga nummer 241 2. Nästan inga nummer 58 3. Ca ett nummer av fyra 32 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 19 6. Nästan alla nummer 20 7. Alla nummer 172 9. Uppgift saknas
VAR 285 AUTOMOBIL 17 Loc 336 width 1 MD=9 (17.72) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Automobil <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 8051 1. Inga nummer 369 2. Nästan inga nummer 129 3. Ca ett nummer av fyra 42 4. Ca två nummer av fyra 28 5. Ca tre nummer av fyra 27 6. Nästan alla nummer 35 7. Alla nummer 176 9. Uppgift saknas
VAR 286 CLASSIC MOTOR 17 Loc 337 width 1 MD=9 (17.73) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Classic motor <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 8237 1. Inga nummer 259 2. Nästan inga nummer 67 3. Ca ett nummer av fyra 35 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 32 6. Nästan alla nummer 38 7. Alla nummer 176 9. Uppgift saknas
VAR 287 TRAILER 17 Loc 338 width 1 MD=9 (17.74) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Trailer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 8062 1. Inga nummer 367 2. Nästan inga nummer 122 3. Ca ett nummer av fyra 39 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 36 6. Nästan alla nummer 34 7. Alla nummer 179 9. Uppgift saknas
VAR 288 MOTOR 17 Loc 339 width 1 MD=9 (17.75) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Motor <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7496 1. Inga nummer 455 2. Nästan inga nummer 173 3. Ca ett nummer av fyra 71 4. Ca två nummer av fyra 43 5. Ca tre nummer av fyra 117 6. Nästan alla nummer 326 7. Alla nummer 176 9. Uppgift saknas
VAR 289 VI BILÄGARE 17 Loc 340 width 1 MD=9 (17.76) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi bilägare <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 6147 1. Inga nummer 1134 2. Nästan inga nummer 432 3. Ca ett nummer av fyra 157 4. Ca två nummer av fyra 82 5. Ca tre nummer av fyra 200 6. Nästan alla nummer 541 7. Alla nummer 164 9. Uppgift saknas
VAR 290 BÅTNYTT 17 Loc 341 width 1 MD=9 (17.77) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båtnytt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 14 7675 1. Inga nummer 601 2. Nästan inga nummer 194 3. Ca ett nummer av fyra 79 4. Ca två nummer av fyra 27 5. Ca tre nummer av fyra 53 6. Nästan alla nummer 54 7. Alla nummer 174 9. Uppgift saknas
VAR 291 PÅ KRYSS 17 Loc 342 width 1 MD=9 (17.78) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: På kryss <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 9 8226 1. Inga nummer 280 2. Nästan inga nummer 65 3. Ca ett nummer av fyra 34 4. Ca två nummer av fyra 7 5. Ca tre nummer av fyra 18 6. Nästan alla nummer 52 7. Alla nummer 175 9. Uppgift saknas
VAR 292 BÅTÄGARE 17 Loc 343 width 1 MD=9 (17.79) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båtägare <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 7958 1. Inga nummer 425 2. Nästan inga nummer 141 3. Ca ett nummer av fyra 54 4. Ca två nummer av fyra 19 5. Ca tre nummer av fyra 35 6. Nästan alla nummer 49 7. Alla nummer 176 9. Uppgift saknas
VAR 293 BÅTLIV 17 Loc 344 width 1 MD=9 (17.80) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båtliv <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 5 8189 1. Inga nummer 254 2. Nästan inga nummer 69 3. Ca ett nummer av fyra 25 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 44 6. Nästan alla nummer 69 7. Alla nummer 201 9. Uppgift saknas
VAR 294 JAKT & VAPEN 17 Loc 345 width 1 MD=9 (17.81) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Jakt & Vapen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7868 1. Inga nummer 449 2. Nästan inga nummer 152 3. Ca ett nummer av fyra 59 4. Ca två nummer av fyra 31 5. Ca tre nummer av fyra 40 6. Nästan alla nummer 79 7. Alla nummer 179 9. Uppgift saknas
VAR 295 JAKTMARKER & FISKEVAT 17 Loc 346 width 1 MD=9 (17.82) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Jaktmarker & Fiskevatten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7760 1. Inga nummer 451 2. Nästan inga nummer 157 3. Ca ett nummer av fyra 65 4. Ca två nummer av fyra 29 5. Ca tre nummer av fyra 70 6. Nästan alla nummer 154 7. Alla nummer 171 9. Uppgift saknas
VAR 296 SVENSK JAKT 17 Loc 347 width 1 MD=9 (17.83) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Svensk Jakt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7732 1. Inga nummer 397 2. Nästan inga nummer 117 3. Ca ett nummer av fyra 62 4. Ca två nummer av fyra 31 5. Ca tre nummer av fyra 89 6. Nästan alla nummer 263 7. Alla nummer 166 9. Uppgift saknas
VAR 297 JAKT 17 Loc 348 width 1 MD=9 (17.84) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Jakt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7999 1. Inga nummer 363 2. Nästan inga nummer 95 3. Ca ett nummer av fyra 43 4. Ca två nummer av fyra 26 5. Ca tre nummer av fyra 43 6. Nästan alla nummer 112 7. Alla nummer 176 9. Uppgift saknas
VAR 298 FOTO 17 Loc 349 width 1 MD=9 (17.85) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Foto <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 7576 1. Inga nummer 722 2. Nästan inga nummer 208 3. Ca ett nummer av fyra 63 4. Ca två nummer av fyra 29 5. Ca tre nummer av fyra 45 6. Nästan alla nummer 42 7. Alla nummer 172 9. Uppgift saknas
VAR 299 ELEKTRONIK 17 Loc 350 width 1 MD=9 (17.86) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Elektronik <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7676 1. Inga nummer 575 2. Nästan inga nummer 167 3. Ca ett nummer av fyra 48 4. Ca två nummer av fyra 33 5. Ca tre nummer av fyra 62 6. Nästan alla nummer 122 7. Alla nummer 174 9. Uppgift saknas
VAR 300 ILLUSTRERAD VETENSKAP 17 Loc 351 width 1 MD=9 (17.87) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Illustrerad vetenskap <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 6749 1. Inga nummer 895 2. Nästan inga nummer 358 3. Ca ett nummer av fyra 143 4. Ca två nummer av fyra 58 5. Ca tre nummer av fyra 153 6. Nästan alla nummer 335 7. Alla nummer 166 9. Uppgift saknas
VAR 301 NY TEKNIK 17 Loc 352 width 1 MD=9 (17.88) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Ny teknik <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 7378 1. Inga nummer 634 2. Nästan inga nummer 209 3. Ca ett nummer av fyra 114 4. Ca två nummer av fyra 54 5. Ca tre nummer av fyra 94 6. Nästan alla nummer 202 7. Alla nummer 172 9. Uppgift saknas
VAR 302 TEKNIKENS VÄRLD 17 Loc 353 width 1 MD=9 (17.89) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Teknikens Värld <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 6519 1. Inga nummer 1264 2. Nästan inga nummer 481 3. Ca ett nummer av fyra 157 4. Ca två nummer av fyra 86 5. Ca tre nummer av fyra 88 6. Nästan alla nummer 105 7. Alla nummer 157 9. Uppgift saknas
VAR 303 BYGGNADS ARBETAREN 17 Loc 354 width 1 MD=9 (17.90) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Byggnads Arbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 34 8181 1. Inga nummer 185 2. Nästan inga nummer 61 3. Ca ett nummer av fyra 27 4. Ca två nummer av fyra 15 5. Ca tre nummer av fyra 55 6. Nästan alla nummer 168 7. Alla nummer 165 9. Uppgift saknas
VAR 304 KOMMUNAL ARBETAREN 17 Loc 355 width 1 MD=9 (17.91) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kommunal Arbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 19 7057 1. Inga nummer 319 2. Nästan inga nummer 204 3. Ca ett nummer av fyra 99 4. Ca två nummer av fyra 80 5. Ca tre nummer av fyra 328 6. Nästan alla nummer 599 7. Alla nummer 171 9. Uppgift saknas
VAR 305 FABRIKSARBETAN 17 Loc 356 width 1 MD=9 (17.92) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fabriksarbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 30 8421 1. Inga nummer 93 2. Nästan inga nummer 29 3. Ca ett nummer av fyra 10 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 48 6. Nästan alla nummer 71 7. Alla nummer 175 9. Uppgift saknas
VAR 306 LO TIDNINGEN 17 Loc 357 width 1 MD=9 (17.93) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: LO Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 40 8096 1. Inga nummer 235 2. Nästan inga nummer 85 3. Ca ett nummer av fyra 38 4. Ca två nummer av fyra 27 5. Ca tre nummer av fyra 63 6. Nästan alla nummer 137 7. Alla nummer 176 9. Uppgift saknas
VAR 307 METALLARBETAREN 17 Loc 358 width 1 MD=9 (17.94) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Metallarbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 38 7639 1. Inga nummer 286 2. Nästan inga nummer 153 3. Ca ett nummer av fyra 84 4. Ca två nummer av fyra 46 5. Ca tre nummer av fyra 168 6. Nästan alla nummer 324 7. Alla nummer 157 9. Uppgift saknas
VAR 308 SIA 17 Loc 359 width 1 MD=9 (17.95) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sia <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 8318 1. Inga nummer 112 2. Nästan inga nummer 36 3. Ca ett nummer av fyra 23 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 61 6. Nästan alla nummer 112 7. Alla nummer 177 9. Uppgift saknas
VAR 309 STATSANSTÄLLD 17 Loc 360 width 1 MD=9 (17.96) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Statsanställd <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 34 7897 1. Inga nummer 167 2. Nästan inga nummer 84 3. Ca ett nummer av fyra 51 4. Ca två nummer av fyra 41 5. Ca tre nummer av fyra 125 6. Nästan alla nummer 322 7. Alla nummer 170 9. Uppgift saknas
VAR 310 HIFI & MUSIK 17 Loc 361 width 1 MD=9 (17.97) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hifi & Musik <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7920 1. Inga nummer 494 2. Nästan inga nummer 143 3. Ca ett nummer av fyra 41 4. Ca två nummer av fyra 22 5. Ca tre nummer av fyra 24 6. Nästan alla nummer 35 7. Alla nummer 178 9. Uppgift saknas
VAR 311 TURIST 17 Loc 362 width 1 MD=9 (17.98) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Turist <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 7639 1. Inga nummer 404 2. Nästan inga nummer 135 3. Ca ett nummer av fyra 65 4. Ca två nummer av fyra 38 5. Ca tre nummer av fyra 112 6. Nästan alla nummer 296 7. Alla nummer 168 9. Uppgift saknas
VAR 312 MOTION 17 Loc 363 width 1 MD=9 (17.99) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Motion <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 8227 1. Inga nummer 262 2. Nästan inga nummer 65 3. Ca ett nummer av fyra 38 4. Ca två nummer av fyra 20 5. Ca tre nummer av fyra 40 6. Nästan alla nummer 36 7. Alla nummer 169 9. Uppgift saknas
VAR 313 I FORM 17 Loc 364 width 1 MD=9 (17.100) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: I Form <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 8036 1. Inga nummer 279 2. Nästan inga nummer 111 3. Ca ett nummer av fyra 51 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 58 6. Nästan alla nummer 123 7. Alla nummer 183 9. Uppgift saknas
VAR 314 ÅKA SKIDOR 17 Loc 365 width 1 MD=9 (17.101) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Åka skidor <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 5 7962 1. Inga nummer 430 2. Nästan inga nummer 139 3. Ca ett nummer av fyra 47 4. Ca två nummer av fyra 26 5. Ca tre nummer av fyra 32 6. Nästan alla nummer 46 7. Alla nummer 175 9. Uppgift saknas
VAR 315 SURF 17 Loc 366 width 1 MD=9 (17.102) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Surf <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 5 8282 1. Inga nummer 232 2. Nästan inga nummer 65 3. Ca ett nummer av fyra 30 4. Ca två nummer av fyra 15 5. Ca tre nummer av fyra 20 6. Nästan alla nummer 37 7. Alla nummer 176 9. Uppgift saknas
VAR 316 AFFÄRSVÄRLDEN 17 Loc 367 width 1 MD=9 (17.103) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Affärsvärlden <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 44 7538 1. Inga nummer 639 2. Nästan inga nummer 268 3. Ca ett nummer av fyra 84 4. Ca två nummer av fyra 46 5. Ca tre nummer av fyra 65 6. Nästan alla nummer 51 7. Alla nummer 166 9. Uppgift saknas
VAR 317 VECKANS AFFÄRER 17 Loc 368 width 1 MD=9 (17.104) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckans Affärer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 45 6772 1. Inga nummer 966 2. Nästan inga nummer 469 3. Ca ett nummer av fyra 167 4. Ca två nummer av fyra 80 5. Ca tre nummer av fyra 130 6. Nästan alla nummer 116 7. Alla nummer 157 9. Uppgift saknas
VAR 318 AKTIESPARAREN 17 Loc 369 width 1 MD=9 (17.105) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Aktiespararen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7860 1. Inga nummer 395 2. Nästan inga nummer 149 3. Ca ett nummer av fyra 62 4. Ca två nummer av fyra 26 5. Ca tre nummer av fyra 70 6. Nästan alla nummer 127 7. Alla nummer 168 9. Uppgift saknas
VAR 319 DINA PENGAR 17 Loc 370 width 1 MD=9 (17.106) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dina Pengar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 7626 1. Inga nummer 520 2. Nästan inga nummer 178 3. Ca ett nummer av fyra 59 4. Ca två nummer av fyra 40 5. Ca tre nummer av fyra 79 6. Nästan alla nummer 186 7. Alla nummer 169 9. Uppgift saknas
VAR 320 PRIVATA AFFÄRER 17 Loc 371 width 1 MD=9 (17.107) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Privata Affärer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7803 1. Inga nummer 470 2. Nästan inga nummer 163 3. Ca ett nummer av fyra 79 4. Ca två nummer av fyra 35 5. Ca tre nummer av fyra 62 6. Nästan alla nummer 83 7. Alla nummer 162 9. Uppgift saknas
VAR 321 SUNT 17 Loc 372 width 1 MD=9 (17.108) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sunt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 8058 1. Inga nummer 238 2. Nästan inga nummer 81 3. Ca ett nummer av fyra 44 4. Ca två nummer av fyra 28 5. Ca tre nummer av fyra 67 6. Nästan alla nummer 167 7. Alla nummer 174 9. Uppgift saknas
VAR 322 AGENT X9 17 Loc 373 width 1 MD=9 (17.109) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Agent X9 <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 13 7417 1. Inga nummer 731 2. Nästan inga nummer 275 3. Ca ett nummer av fyra 81 4. Ca två nummer av fyra 45 5. Ca tre nummer av fyra 68 6. Nästan alla nummer 66 7. Alla nummer 174 9. Uppgift saknas
VAR 323 BUSTER 17 Loc 374 width 1 MD=9 (17.110) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Buster <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 7859 1. Inga nummer 560 2. Nästan inga nummer 148 3. Ca ett nummer av fyra 48 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 22 6. Nästan alla nummer 28 7. Alla nummer 178 9. Uppgift saknas
VAR 324 FANTOMEN 17 Loc 375 width 1 MD=9 (17.111) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fantomen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 6522 1. Inga nummer 1259 2. Nästan inga nummer 427 3. Ca ett nummer av fyra 158 4. Ca två nummer av fyra 90 5. Ca tre nummer av fyra 118 6. Nästan alla nummer 113 7. Alla nummer 170 9. Uppgift saknas
VAR 325 KALLE ANKA 17 Loc 376 width 1 MD=9 (17.112) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kalle Anka <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5399 1. Inga nummer 1874 2. Nästan inga nummer 635 3. Ca ett nummer av fyra 222 4. Ca två nummer av fyra 120 5. Ca tre nummer av fyra 188 6. Nästan alla nummer 255 7. Alla nummer 164 9. Uppgift saknas
VAR 326 KNASEN 17 Loc 377 width 1 MD=9 (17.113) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Knasen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 6824 1. Inga nummer 1149 2. Nästan inga nummer 369 3. Ca ett nummer av fyra 133 4. Ca två nummer av fyra 73 5. Ca tre nummer av fyra 69 6. Nästan alla nummer 66 7. Alla nummer 174 9. Uppgift saknas
VAR 327 FRIDOLF 17 Loc 378 width 1 MD=9 (17.114) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fridolf <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 6285 1. Inga nummer 1581 2. Nästan inga nummer 484 3. Ca ett nummer av fyra 147 4. Ca två nummer av fyra 74 5. Ca tre nummer av fyra 61 6. Nästan alla nummer 57 7. Alla nummer 168 9. Uppgift saknas
VAR 328 91:AN 17 Loc 379 width 1 MD=9 (17.115) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: 91:an <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 5995 1. Inga nummer 1727 2. Nästan inga nummer 529 3. Ca ett nummer av fyra 186 4. Ca två nummer av fyra 85 5. Ca tre nummer av fyra 93 6. Nästan alla nummer 89 7. Alla nummer 153 9. Uppgift saknas
VAR 329 SERIEMAGASINET 17 Loc 380 width 1 MD=9 (17.116) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Seriemagasinet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 7341 1. Inga nummer 837 2. Nästan inga nummer 253 3. Ca ett nummer av fyra 94 4. Ca två nummer av fyra 58 5. Ca tre nummer av fyra 61 6. Nästan alla nummer 43 7. Alla nummer 170 9. Uppgift saknas
VAR 330 AFFISCHPELARE 18 Loc 381 width 1 MD=9 (18) Utomhusreklam. Hur ofta kan Du se reklam på följande slag av reklamplatser? (18.1) Affischpelare 344 0. Aldrig 901 1. Någon dag per år 703 2. Någon dag per kvartal 1304 3. Någon dag per månad 1207 4. Ca 1 dag per vecka 1189 5. 2-3 dagar per vecka 1365 6. 4-5 dagar per vecka 1593 7. 6-7 dagar per vecka 251 9. Uppgift saknas
VAR 331 AFFISCHTAVLOR 18 Loc 382 width 1 MD=9 (18.2) Affischtavlor <Se F.(18) för fullständig frågetext> 510 0. Aldrig 1026 1. Någon dag per år 863 2. Någon dag per kvartal 1587 3. Någon dag per månad 1319 4. Ca 1 dag per vecka 1131 5. 2-3 dagar per vecka 1067 6. 4-5 dagar per vecka 1069 7. 6-7 dagar per vecka 285 9. Uppgift saknas
VAR 332 BAKSIDESSKYLTAR 18 Loc 383 width 1 MD=9 (18.3) Baksidesskyltar <Se F.(18) för fullständig frågetext> 371 0. Aldrig 549 1. Någon dag per år 554 2. Någon dag per kvartal 1169 3. Någon dag per månad 1164 4. Ca 1 dag per vecka 1419 5. 2-3 dagar per vecka 1668 6. 4-5 dagar per vecka 1698 7. 6-7 dagar per vecka 265 9. Uppgift saknas
VAR 333 SIDOSKYLTAR 18 Loc 384 width 1 MD=9 (18.4) Sidoskyltar <Se F.(18) för fullständig frågetext> 324 0. Aldrig 567 1. Någon dag per år 533 2. Någon dag per kvartal 1168 3. Någon dag per månad 1150 4. Ca 1 dag per vecka 1389 5. 2-3 dagar per vecka 1750 6. 4-5 dagar per vecka 1719 7. 6-7 dagar per vecka 257 9. Uppgift saknas
VAR 334 FÖRARPLATSSKYLTAR 18 Loc 385 width 1 MD=9 (18.5) Förarplatsskyltar <Se F.(18) för fullständig frågetext> 2349 0. Aldrig 1974 1. Någon dag per år 964 2. Någon dag per kvartal 1110 3. Någon dag per månad 536 4. Ca 1 dag per vecka 487 5. 2-3 dagar per vecka 709 6. 4-5 dagar per vecka 433 7. 6-7 dagar per vecka 295 9. Uppgift saknas
VAR 335 SKÖNHETSARTIKLAR 19 Loc 386 width 1 MD=9 (19) Ange så noggrant som möjligt hur ofta Du själv köper nedanstående produkter. Var vänlig svara med kryss på varje rad! (19.1) Skönhetsartiklar 2123 1. Aldrig 2596 2. Någon gång /år 2215 3. Någon gång/kvartal 1520 4. Någon gång/månad 97 5. Någon gång/vecka eller oftare 306 9. Uppgift saknas
VAR 336 TANDKRÄM 19 Loc 387 width 1 MD=9 (19.2) Tandkräm <Se F.(19) för fullständig frågetext> 639 1. Aldrig 874 2. Någon gång /år 2510 3. Någon gång/kvartal 4476 4. Någon gång/månad 298 5. Någon gång/vecka eller oftare 60 9. Uppgift saknas
VAR 337 TVÅL 19 Loc 388 width 1 MD=9 (19.3) Tvål <Se F.(19) för fullständig frågetext> 637 1. Aldrig 892 2. Någon gång /år 2403 3. Någon gång/kvartal 4411 4. Någon gång/månad 376 5. Någon gång/vecka eller oftare 138 9. Uppgift saknas
VAR 338 MASKINDISKMEDEL 19 Loc 389 width 1 MD=9 (19.4) Maskindiskmedel <Se F.(19) för fullständig frågetext> 4904 1. Aldrig 774 2. Någon gång /år 1615 3. Någon gång/kvartal 1246 4. Någon gång/månad 30 5. Någon gång/vecka eller oftare 288 9. Uppgift saknas
VAR 339 HANDDISKMEDEL 19 Loc 390 width 1 MD=9 (19.5) Handdiskmedel <Se F.(19) för fullständig frågetext> 1297 1. Aldrig 1250 2. Någon gång /år 3091 3. Någon gång/kvartal 2964 4. Någon gång/månad 126 5. Någon gång/vecka eller oftare 129 9. Uppgift saknas
VAR 340 RENGÖRINGSMEDEL 19 Loc 391 width 1 MD=9 (19.6) Rengöringsmedel <Se F.(19) för fullständig frågetext> 1149 1. Aldrig 1625 2. Någon gång /år 3306 3. Någon gång/kvartal 2565 4. Någon gång/månad 104 5. Någon gång/vecka eller oftare 108 9. Uppgift saknas
VAR 341 TVÄTTMEDEL 19 Loc 392 width 1 MD=9 (19.7) Tvättmedel <Se F.(19) för fullständig frågetext> 1201 1. Aldrig 1067 2. Någon gång /år 2925 3. Någon gång/kvartal 3395 4. Någon gång/månad 188 5. Någon gång/vecka eller oftare 81 9. Uppgift saknas
VAR 342 GOLVVÅRDSMEDEL 19 Loc 393 width 1 MD=9 (19.8) Golvvårdsmedel <Se F.(19) för fullständig frågetext> 2476 1. Aldrig 2919 2. Någon gång /år 2113 3. Någon gång/kvartal 1062 4. Någon gång/månad 42 5. Någon gång/vecka eller oftare 245 9. Uppgift saknas
VAR 343 KAFFE 19 Loc 394 width 1 MD=9 (19.9) Kaffe <Se F.(19) för fullständig frågetext> 974 1. Aldrig 656 2. Någon gång /år 1377 3. Någon gång/kvartal 4156 4. Någon gång/månad 1622 5. Någon gång/vecka eller oftare 72 9. Uppgift saknas
VAR 344 ÖL 19 Loc 395 width 1 MD=9 (19.10) Öl <Se F.(19) för fullständig frågetext> 1512 1. Aldrig 1115 2. Någon gång /år 1470 3. Någon gång/kvartal 3098 4. Någon gång/månad 1550 5. Någon gång/vecka eller oftare 112 9. Uppgift saknas
VAR 345 ANDEL EGNA INKÖP 20 Loc 396 width 1 MD=9 Inköpsvanor (20) Hur stor del av Ditt hushålls inköp gör Du själv? 1330 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 1666 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 1292 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 1052 3. Gör mer än hälften av alla inköp 3465 4. Gör alla eller nästan alla inköp 52 9. Uppgift saknas
VAR 346 ANDEL EGNA LIVSMEDKÖP 21 Loc 397 width 1 MD=9 (21) Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra dagligvaror gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 1615 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 2999 1. Köper inget eller endast en liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 1663 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 954 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 720 4. Köper mer än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 778 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Servus/Domus/Obs 128 9. Uppgift saknas
VAR 347 MEDLEM I KONSUM 22 Loc 398 width 1 MD=9 (22) Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 4496 1. Ja 4134 2. Nej 227 9. Uppgift saknas