ORVESTO 89-I
                SSD 0429

              Primärforskare
               Testologen AB
                Box 2050
              191 02 Sollentuna

             Första SSD-Upplagan
              September 1997

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ORVESTO 89-I samlades ursprungligen in av
  TESTOLOGEN AB, som ett led i företagets regelbundet
  återkommande räckviddsundersökning Sverige Nu. Varken SSD
  eller primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar
  som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  BAKGRUND

  Ingemar Lindberg:
  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........
  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s. 14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen (inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer, en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter m.m.) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s.k. single -source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa data
  direkt mot varandra. Dittils hade de insamlats var för sig i
  olika undersökningar, viket gjorde media-analyserna svåra och
  otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor mängd
  information skulle insamlas från ett och samma urval. Det
  medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken, dvs
  typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde därför 1965
  ett stort upplagt metodexperiment, i vilket effekten av
  kontaktform i kombination med skaltyp undersöktes. Resultatet
  blev att man valde en 16-gradig läsfrekvensskala i kombination
  med postal kontaktform. (Se vidare Cerha J, 1967: Selective
  Mass Communication, sid 119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper : OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  ORVESTO 1984 - Logo och ny skala
  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1984 I s. 6ff)

  Från och med ORVESTO 1984 lämnar Testologen den skala som
  tillämpats sedan 1965 för mätning av svenska folkets läsvanor,
  den sk 16-gradiga läsfrekvensskalan. I dess ställe kommer den
  "nygamla" 7-gradiga nummer-skalan, kombinerad med visning av
  tidningens logotype. Denna skala tillämpar Testologen redan
  för Fack-ORVESTO sedan 1973. Dessutom har den testats i flera
  omgångar på konsumenturval, senast våren 1983 i kombination
  med logotyper.

  Den nya skalan är direkt relaterad till det man försöker mäta
  i räckviddsundersökningar, nämligen sannolikheten för
  exponering av ett genomsnittligt nummer av periodiskt
  utkommande publikationer. Den tidigare använda skalan
  förutsatte bl.a. att tidningar har en regelbunden
  periodicitet, typ dags-, vecko-, månadsutgivning etc.
  Verkligheten är annorlunda, t.ex. Land (49 nr/år), Vi (45),
  Veckans Affärer (45), Foto (10), Vår Bostad (11), Båt-Nytt
  (14), Allt om Mat (16) etc. Dessa avvikelser har inte kunnat
  beaktas med den tidigare skalan, vilket i varje fall
  marginellt kan ha gynnnat resp. missgynnat vissa
  publikationer. Genom att i den nya skalan ange antal utgåvor
  per år bör detta problem elimineras.

   Förväxling av tidningstitlar är ett stort problem i många
  länder, där antalet titlar av vissa typer är mycket större än
  i Sverige. Förväxlingsrisken gäller i första hand
  sällan-läsare. Denna risk är visserligen liten i Sverige men
  användning av logotyper bör i princip eliminera den.

  Allmänna förutsättningar: urval, bortfall etc.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät. Under
  vintern 1988-1989 genomfördes tre omgångar "Sverige Nu".
  Totalt omfattade urvalet för dessa åtta omgångar 5.340
  personer 15-70 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet har
  av Dafa dragits systematiskt ur SPAR.
  
  Av det totala urvalet på 18.141 personer har 1.809 definierats
  av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här ingår 43 avlidna,
  21 som flyttat ur riket, 20 som vistas utomlands, 16 i
  militärtjänst, 150 bortresta utomlands under
  undersökningsperioden, 25 ej svensktalande, 125 okända men
  skrivna å kommun, 42 under sjukhusvård, 175 sjuka i hemmet
  samt 1.192 (50%) ur gruppen "ej anträffbara". Den sistnämnda
  gruppen har definierats med utgångspunkt från en specialstudie
  som utvisat att ca 50% av de ej anträffbara ej tillhör
  målpopulationen för ORVESTO.
  OBS! Ovanstående siffror gäller för del-I + del-II.

  Nettourvalet för de åtta omgångarna utgör således 18.141
  personer varav 5.775, utgörande 32%, ej besvarat formuläret.
  OBS! Ovanstående siffror gäller för del-I + del-II.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "Inget intresse för
  undersökningen" 3.354 personer, "Tidsbrist" 549, "Ingen
  kontakt. Minst 5 kontaktförsök" 683 och "Ej anträffbar" 2.381.
  OBS! Ovanstående siffror gäller för del-I + del-II.

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form uppmuntran för cett inskickat svar. De som
  därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet
  och genom viktning - beräknar undersökningsledningen en
  väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande perioden november
  1988- juni 1989 13.594 personer istället för 12.366 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 76% av nettourvalet.
  OBS! Ovanstående siffror gäller för del-I + del-II.

  Fältarbetet pågick under tiden 7 november 1988 - 14 februari
  1989.

  Ovanstående uppgifter har hämtats ur rapporten ORVESTO 1989
  utgiven av Testologen AB.

  SUMMARY IN ENGLISH

   The ORVESTO studies contains coverage figures for most of the
  daily press, for weekly and monthly magazines and the motoring
  and trade union press. The target groups are defined
  demographically, and geographically, and by interests,
  purchasing habits, ownership and planned future purchasing. A
  new report is published every sixth month with updated
  information.

  
             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 106  (2)FÖLJER SVENSK POLITIK 66 (3)LOC 170 WIDTH 1
                        (4)MD=0 or GE 9

   (6) 66 Hur mycket följer du med vad som händer i svensk
  politik?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      107 1.  Nästan allt
      228 2.  En hel del
      96 3.  Något
      50 4.  Mycket lite
      35 5.  Inte alls

      214 0.  Bortfall
       4 9.  Uppgift saknas
  
  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.[An Andrew
  ToolKit view (layoutview) was included here, but could not be
  displayed.]

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0429 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Sverige Nu omgång 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Födelseår 9 Län 10 Kommun 11 Tidning 1 12 Läsfrekvenser: Tidning 1 13 Tidning 2 14 Läsfrekvenser: Tidning 2 15 Tidning 3 16 Läsfrekvenser: Tidning 3 17 Tidning 4 18 Läsfrekvenser: Tidning 4 19 Tidning 5 20 Läsfrekvenser: Tidning 5 21 Tidning 6 22 Läsfrekvenser: Tidning 6 23 Tidning 7 24 Läsfrekvenser: Tidning 7 25 Kön 26 Ålder 27 Civilstånd 28 Hushållsposition 29 Sysselsättning 30 Utbildning 31 Ortsstorlek 32 Har Du själv körkort för personbil? 33 Boendeform 34 Hushållsmedlemmar under 2 år 35 Hushållsmedlemmar 2-6 år 36 Hushållsmedlemmar 7-10 år 37 Hushållsmedlemmar 11-14 år 38 Hushållsmedlemmar 15-19 år 39 Hushållsmedlemmar 20-45 år 40 Hushållsmedlemmar 46-70 år 41 Hushållsmedlemmar 70 år eller äldre 42 Totalt antal hushållsmedlemmar 43 Personlig inkomst 44 Hushållets totala inkomsten 45 Medlem i facket 46 Innehav: Villa/radhus/kedjehus 47 Innehav: Fritidshus 48 Innehav: Husvagn 49 Innehav: Fabriksny personbil (högst 2år) 50 Innehav: Begagnad personbil (över 2år) 51 Innehav: Bilradio/bilstereo 52 Innehav: Mobiltelefon 53 Innehav: Segelbåt 54 Innehav: Motorbåt 55 Innehav: Roddbåt/eka eller dylikt 56 Innehav: Utombordsmotor 57 Innehav: Surfingbräda 58 Innehav: Mikrovågsugn 59 Innehav: Videobandspelare 60 Innehav: Videokamera 61 Innehav: Färg TV, vanlig 62 Innehav: Text TV 63 Innehav: Stereoanläggning 64 Innehav: CD-spelare 65 Innehav: Hemdator 66 Innehav: Skrivmaskin 67 Innehav: Enkel bildkamera 68 Innehav: Automatisk småbildskamera 69 Innehav: Systemkamera 70 Innehav: Frysbox/frysskåp 71 Innehav: Diskmaskin 72 Innehav: Tvättmaskin 73 Innehav: Torktumlare 74 Innehav: Elektrisk symaskin 75 Innehav: Elektrisk kaffebryggare 76 Innehav: Matberedare 77 Innehav: Spisfläkt 78 Innehav: Dammsugare 79 Innehav: Bastu 80 Innehav: Braskamin 81 Innehav: Släpkärra 82 Innehav: Motorgräsklippare 83 Innehav: Elektrisk rakapparat 84 Innehav: Brandvarnare 85 Innehav: Hund 86 Innehav: Katt 87 Intresse: Miljövårdsfrågor 88 Intresse: Hälsonyttig mat 89 Intresse: Sjukdomar och hälsa 90 Intresse: Bantningstips 91 Intresse: Hushålla ekonomiskt 92 Intresse: Energisparande 93 Intresse: Sociala rättigheter 94 Intresse: Skattefrågor 95 Intresse: Samlevnadsfrågor 96 Intresse: Vidareutbildning 97 Intresse: Religionsfrågor 98 Intresse: Arbetsmarknaden 99 Intresse: Villa/Eget hem 100 Intresse: Fritidshus 101 Intresse: Personbilar 102 Intresse: Heminredning 103 Intresse: Modenyheter 104 Intresse: Matvarunyheter 105 Intresse: Barnavård 106 Intresse: Skönhetsvård 107 Intresse: Stereoanläggningar 108 Intresse: Hushållsmaskiner 109 Intresse: Fotoutrustningar 110 Intresse: Motorcyklar 111 Intresse: Krukväxter 112 Intresse: Hårvård 113 Intresse: Hundar 114 Intresse: Katter 115 Intresse: Motionera 116 Intresse: Se på sport 117 Intresse: Laga mat 118 Intresse: Pröva nya maträtter 119 Intresse: Baka 120 Intresse: Ha gäster 121 Intresse: Köra bil 122 Intresse: Jobba med bilar 123 Intresse: Arbeta i trädgården 124 Intresse: Fotografera 125 Intresse: Smalfilma 126 Intresse: Sportfiska 127 Intresse: Popmusik 128 Intresse: Klassisk musik 129 Intresse: Gå på teater 130 Intresse: Gå på konstutställning 131 Intresse: Läsa böcker 132 Intresse: Läsa populärtidningar 133 Intresse: Sticka 134 Intresse: Sy kläder 135 Intresse: Handarbeta 136 Intresse: Träffa nya människor 137 Intresse: Snickra 138 Intresse: Måla hemma 139 Intresse: Jaga 140 Intresse: Friluftsliv 141 Intresse: Åka slalom 142 Intresse: Åka motorbåt 143 Intresse: Segla 144 Intresse: Campa 145 Intresse: Semestra utomlands 146 Intresse: Semestra i Sverige 147 Intresse: Pröva nya produkter 148 Intresse: Vara bortbjuden 149 Intresse: Gå på diskotek 150 Intresse: Gå på restaurang 151 Intresse: Gå på kvällskurser 152 Intresse: Windsurfing 153 Intresse: Köpa på postorder 154 Penningutlägg: Tips 155 Penningutlägg: Lotto 156 Penningutlägg: Penninglotter 157 Penningutlägg: V65 158 Penningutlägg: Bingo 159 Penningutlägg: Bensin 160 Penningutlägg: Kläder till Dig själv 161 Penningutlägg: Sportutrustning till Dig själv 162 Penningutlägg: Kosmetika/Skönhetsmedel 163 Penningutlägg: Nöjen 164 Penningutlägg: Utlandsresor under fritiden 165 Penningutlägg: Böcker 166 Penningutlägg: Tobak 167 Penningutlägg: Vin och sprit 168 Penningutlägg: Hälsokostartiklar 169 Penningutlägg: Möbler 170 Penningutlägg: Leksaker 171 ICA 172 Konsum 173 Vivo/Favör 174 Metro 175 Annan butik 176 Livsmedelsavdelning i Domus 177 Livsmedelsavdelning i NK 178 Livsmedelsavdelning i Åhlens 179 Livsmedelsavdelning i Obs 180 Livsmedelsavdelning i B & W(Bra, Wessels) 181 Varuhus och stormarknader Domus (ej livsmedelsavdelning) 182 Varuhus och stormarknader NK (ej livsmedelsavdelningen) 183 Varuhus och stormarknader Åhlens (ej livsmedelsavdelning) 184 Varuhus och stormarknader Obs (ej livsmedelsavdelning) 185 Varuhus och stormarknader B & W (ej livsmedelsavdelning) 186 Andra butiker: Hennes & Mauritz 187 Andra butiker: HerrMan/Kapp-Ahl 188 Andra butiker: Gulins 189 Andra butiker: Lindex 190 Andra butiker: Ikea 191 Andra butiker: Expert Foto 192 Andra butiker: Expert Radio/TV 193 Andra butiker: Järnhandel 194 Andra butiken: Färgsam 195 Andra butiker: Pressbyrån 196 Andra butiker: Annan kiosk 197 Andra butiker: Tobaksaffär 198 Andra butiker: Bar/Självservering 199 Andra butiker: MacDonald's 200 Andra butiker: Clock 201 Andra butiker: Bensinstation 202 Andra butiker: Postkontor 203 Andra butiker: Bankkontor 204 Andra butiker: Hälsokostbutik 205 Andra butiker: Apotek 206 Andra butiker: Handelsträdgård 207 Byggmaterielaffär 208 Reklam på bio 209 Reklam på taxi 210 Reklam på idrottsplatser 211 Tåg på sträckor över 10 mil 212 Tunnelbana 213 Taxi 214 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Aftonbladet 215 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Aftonbladet 216 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Expressen 217 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Expressen 218 Läsfrekvenser: Dagens Industri 219 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Dagens Nyheter 220 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Dagens Nyheter 221 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Svenska Dagbladet 222 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Svenska Dagbladet 223 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Göteborgs-Posten 224 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Göteborgs-Posten 225 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: GT 226 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: GT 227 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Kvällsposten 228 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Kvällsposten 229 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Arbetet 230 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Arbetet 231 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Skånska Dagbladet 232 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Skånska Dagbladet 233 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet 234 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet 235 Läsfrekvenser: Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 236 Läsfrekvenser: Norrköpings Tidningar 237 Läsfrekvenser: Nya Wermlands Tidningen 238 Läsfrekvenser: Upsala Nya Tidning 239 Läsfrekvenser: Vestmanlands Läns Tidning 240 Läsfrekvenser: Östgöta Correspondenten 241 Läsfrekvenser: Allas veckotidning 242 Läsfrekvenser: Allers 243 Läsfrekvenser: Hemmets Journal 244 Läsfrekvenser: Hemmets Veckotidning 245 Läsfrekvenser: Året Runt 246 Läsfrekvenser: Hänt I Veckan 247 Läsfrekvenser: Hänt Extra 248 Läsfrekvenser: Dam 249 Läsfrekvenser: Damernas 250 Läsfrekvenser: Elle 251 Läsfrekvenser: Femina Månadens Magasin 252 Läsfrekvenser: ICA-Kuriren 253 Läsfrekvenser: Kvinna 254 Läsfrekfenser: Frida 255 Läsfrekvenser: Veckans Novell 256 Läsfrekvenser: OKEJ 257 Läsfrekvenser: Starlet 258 Läsfrekvenser: Revyn 259 Läsfrekvenser: Clic 260 Läsfrekvenser: Det Bästa 261 Läsfrekvenser: Land 262 Läsfrekvenser: Röster i Radio & TV 263 Läsfrekvenser: Vi 264 Läsfrekvenser: Vi föräldrar 265 Läsfrekvenser: Allt om Mat 266 Läsfrekvenser: Glad i Mat 267 Läsfrekvenser: Hälsa 268 Läsfrekvenser: Må Bra 269 Läsfrekvenser: Antik & Auktion 270 Läsfrekvenser: Månadens Journal 271 Läsfrekvenser: Allt i Hemmet 272 Läsfrekvenser: Sköna Hem 273 Läsfrekvenser: Hus & Hem 274 Läsfrekvenser: Sportfiskaren 275 Läsfrekvenser: Hund 276 Läsfrekvenser: Allt om MC 277 Läsfrekvenser: Bil&MC 278 Läsfrekvenser: Bilsport 279 Läsfrekvenser: Wheels Magazine 280 Läsfrekvenser: Wheel Drive 281 Läsfrekvenser: Bilvärlden 282 Läsfrekvenser: Automobil 283 Läsfrekvenser: Motorbörsen 284 Läsfrekvenser: Trailer 285 Läsfrekvenser: Motor 286 Läsfrekvenser: Vi bilägare 287 Läsfrekvenser: Båtnytt 288 Läsfrekvenser: På kryss 289 Läsfrekvenser: Båtägare 290 Läsfrekvenser: Husvagn & Camping 291 Läsfrekvenser: Jakt & Vapen 292 Läsfrekvenser: Jaktmarker & Fiskevatten 293 Läsfrekvenser: Svensk Jakt 294 Läsfrekvenser: Jakt 295 Läsfrekvenser: Foto 296 Läsfrekvenser: Fakta 297 Läsfrekvenser: Illustrerad vetenskap 298 Läsfrekvenser: Ny Teknik 299 Läsfrekvenser: Teknikens Värld 300 Läsfrekvenser: Byggnads Arbetaren 301 Läsfrekvenser: Kommunal Arbetaren 302 Läsfrekvenser: Fabriksarbetaren 303 Läsfrekvenser: LO Tidningen 304 Läsfrekvenser: Metallarbetaren 305 Läsfrekvenser: Sia 306 Läsfrekvenser: Statsanställd 307 Läsfrekvenser: Motorföraren 308 Läsfrekvenser: Turist 309 Läsfrekvenser: Vår bostad 310 Läsfrekvenser: I Form 311 Läsfrekvenser: Åka skidor 312 Läsfrekvenser: Slitz 313 Läsfrekvenser: Affärsvärlden 314 Läsfrekvenser: Veckans affärer 315 Läsfrekvenser: 101 ideer 316 Läsfrekvenser: Aktiespararen 317 Läsfrekvenser: Dina Pengar 318 Läsfrekvenser: Privata Affärer 319 Läsfrekvenser: Z 320 Läsfrekvenser: Agent X9 321 Läsfrekvenser: Buster 322 Läsfrekvenser: Fantomen 323 Läsfrekvenser: Kalle Anka 324 Läsfrekvenser: Knasen 325 Läsfrekvenser: Fridolf 326 Läsfrekvenser: 91:an 327 Läsfrekvenser: Seriemagasinet 328 Affischpelare 329 Affischtavlor 330 Baksidesskyltar 331 Sidoskyltar 332 Förarplatsskyltar 333 Jag köper: Skönhetsartiklar 334 Jag köper: Tandkräm 335 Jag köper: Tvål 336 Jag köper: Maskindiskmedel 337 Jag köper: Handdiskmedel 338 Jag köper: Rengöringsmedel 339 Jag köper: Tvättmedel 340 Jag köper: Golvvårdsmedel 341 Jag köper: Kaffe 342 Jag köper: Öl 343 Inköpsvanor: Andel egna inköp 344 Inköpsvanor: Andel egna inköp av livsmedel i Konsum/Servus/Domus/Obs 345 Familjemedlem medlem i Konsum?

VAR 1 SSD STUDY NR 0429              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0429


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 SVERIGE NU OMGÅNG Loc 14 width 1 Sverige Nu omgång 1824 5. Sverige Nu P-8005 (07/11 1988 - 20/12 1988) 1751 6. Sverige Nu P-8006 (17/11 1988 - 29/12 1988) 1765 7. Sverige Nu P-8007 (07/12 1988 - 14/02 1989)
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 15 width 1 Bortfallsvikt 5056 1. Svarat utan påminnelse 94 2. Svarat efter första påminnelsen 190 3. Svarat efter andra påminnelsen
VAR 7 A-REGION Loc 16 width 2 A-region 898 01. Stockholm/Södertälje 24 02. Norrtälje 26 03. Enköping 113 04. Uppsala 55 05. Nyköping 40 06. Katrineholm 70 07. Eskilstuna 53 08. Mjölby/Motala 99 09. Linköping 111 10. Norrköping 89 11. Jönköping 24 12. Tranås 62 13. Eksjö/Nässjö/Vetlanda 49 14. Värnamo 26 15. Ljungby 90 16. Växjö 25 17. Västervik 23 18. Hultsfred/Vimmerby 31 19. Oskarshamn 76 20. Kalmar/Nybro 36 21. Visby 57 22. Karlskrona 44 23. Karlshamn 75 24. Kristianstad 37 25. Hässleholm 34 26. Ängelholm 139 27. Helsingborg/Landskrona 296 28. Malmö/Lund/Trelleborg 56 29. Ystad/Simrishamn 32 30. Eslöv 77 31. Halmstad 56 32. Falkenberg/Varberg 475 33. Göteborg/Alingsås 74 34. Uddevalla 73 35. Trollhättan/Vänersborg 117 36. Borås 63 37. Lidköping/Skara 27 38. Falköping 47 39. Skövde 37 40. Mariestad 27 41. Kristinehamn/Filipstad 100 42. Karlstad 33 43. Säffle/Åmål 22 44. Arvika 103 45. Örebro 29 46. Karlskoga 29 47. Lindesberg 100 48. Västerås 34 49. Köping 20 50. Fagersta 22 51. Sala 106 52. Borlänge/Falun 19 53. Avesta/Hedemora 20 54. Ludvika 33 55. Mora 128 56. Gävle/Sandviken 41 57. Bollnäs/Söderhamn 42 58. Hudiksvall/Ljusdal 79 59. Sundsvall 33 60. Härnösand/Kramfors 18 61. Sollefteå 42 62. Örnsköldsvik 85 63. Östersund 81 64. Umeå 62 65. Skellefteå 34 66. Lycksele 40 67. Piteå 63 68. Luleå/Boden 22 69. Haparanda/Kalix 37 70. Kiruna/Gällivare
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 Födelseår 1 14. 18. . . 73. Kod: 14 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Frek: 1 52 66 100 101 69 77 83 83 83 86 76 71 Kod: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Frek: 86 82 85 80 98 63 84 93 92 88 99 93 113 Kod: 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 135 116 143 130 126 131 107 99 96 106 98 100 82 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Frek: 92 110 90 94 72 100 89 84 82 109 93 84 112 Kod: 69 70 71 72 73 Frek: 98 108 114 120 116
VAR 9 LÄN Loc 20 width 2 MD=99 Län 923 01. Stockholms stad 155 03. Uppsala län 166 04. Södermanlands län 267 05. Östergötlands län 208 06. Jönköpings län 113 07. Kronobergs län 155 08. Kalmar län 36 09. Gotlands län 101 10. Blekinge län 183 11. Kristianstads län 486 12. Malmöhus län 170 13. Hallands län 442 14. Göteborgs o. Bohus län 278 15. Älvsborgs län 186 16. Skaraborgs län 161 17. Värmlands län 163 18. Örebro län 175 19. Västmanlands län 178 20. Kopparbergs län 195 21. Gävleborgs län 173 22. Västernorrlans län 85 23. Jämtlands län 177 24. Västerbottens län 162 25. Norrbottens län 2 99. Uppgift saknas
VAR 10 KOMMUN Loc 22 width 4 MD=9999 Kommun 28 0114. Upplands-Väsby 13 0115. Vallentuna 22 0117. Österåker 10 0120. Värmdö 40 0123. Järfälla 13 0125. Ekerö 47 0126. Huddinge 45 0127. Botkyrka 5 0128. Salem 39 0136. Haninge 20 0138. Tyresö 7 0139. Upplands-Bro 34 0160. Täby 17 0162. Danderyd 43 0163. Sollentuna 324 0180. Stockholm 53 0181. Södertälje 36 0182. Nacka 13 0183. Sundbyberg 32 0184. Solna 23 0186. Lidingö 4 0187. Vaxholm 24 0188. Norrtälje 20 0191. Sigtuna 11 0192. Nynäshamn 10 0305. Håbo 7 0319. Älvkarleby 9 0360. Tierp 100 0380. Uppsala 16 0381. Enköping 13 0382. Östhammar 7 0428. Vingåker 49 0480. Nyköping 6 0481. Oxelösund 10 0482. Flen 24 0483. Katrineholm 54 0484. Eskilstuna 16 0486. Strängnäs 5 0509. Ödeshög 5 0512. Ydre 8 0513. Kinda 6 0560. Boxholm 7 0561. Åtvidaberg 20 0562. Finspång 7 0563. Valdemarsvik 84 0580. Linköping 76 0581. Norrköping 7 0582. Söderköping 23 0583. Motala 7 0584. Vadstena 12 0586. Mjölby 5 0604. Aneby 8 0617. Gnosjö 17 0662. Gislaved 6 0665. Vaggeryd 73 0680. Jönköping 19 0682. Nässjö 24 0683. Värnamo 11 0684. Sävsjö 18 0685. Vetlanda 13 0686. Eksjö 14 0687. Tranås 8 0760. Uppvidinge 5 0761. Lessebo 8 0763. Tingsryd 13 0764. Alvesta 10 0765. Älmhult 6 0767. Markaryd 43 0780. Växjö 20 0781. Ljungby 7 0821. Högsby 3 0834. Torsås 7 0840. Mörbylånga 12 0860. Hultsfred 6 0861. Mönsterås 5 0862. Emmaboda 45 0880. Kalmar 12 0881. Nybro 18 0882. Oskarshamn 25 0883. Västervik 10 0884. Vimmerby 5 0885. Borgholm 36 0980. Gotland 10 1060. Olofström 38 1080. Karlskrona 19 1081. Ronneby 21 1082. Karlshamn 13 1083. Sölvesborg 11 1121. Östra Göinge 6 1137. Örkelljunga 4 1160. Tomelilla 10 1162. Bromölla 6 1163. Osby 4 1165. Perstorp 10 1166. Klippan 9 1167. Åstorp 7 1168. Båstad 54 1180. Kristianstad 14 1181. Simrishamn 21 1182. Ängelholm 27 1183. Hässleholm 9 1214. Svalöv 14 1230. Staffanstorp 11 1231. Burlöv 24 1233. Vellinge 8 1260. Bjuv 12 1261. Kävlinge 12 1262. Lomma 11 1263. Svedala 8 1264. Skurup 9 1265. Sjöbo 9 1266. Hörby 8 1267. Höör 131 1280. Malmö 56 1281. Lund 24 1282. Landskrona 62 1283. Helsingborg 16 1284. Höganäs 16 1285. Eslöv 21 1286. Ystad 25 1287. Trelleborg 7 1315. Hylte 53 1380. Halmstad 17 1381. Laholm 24 1382. Falkenberg 32 1383. Varberg 37 1384. Kungsbacka 18 1401. Härryda 24 1402. Partille 7 1407. Öckerö 13 1415. Stenungsund 8 1419. Tjörn 10 1421. Orust 3 1427. Sotenäs 3 1430. Munkedal 6 1435. Tanum 248 1480. Göteborg 32 1481. Mölndal 24 1482. Kungälv 10 1484. Lysekil 30 1485. Uddevalla 6 1486. Strömstad 4 1504. Dals Ed 5 1507. Färgelanda 13 1521. Ale 24 1524. Lerum 7 1527. Vårgårda 8 1552. Tranemo 5 1561. Mellerud 9 1562. Lilla Edet 13 1563. Mark 8 1565. Svenljunga 8 1566. Herrljunga 24 1580. Vänersborg 32 1581. Trollhättan 21 1582. Alingsås 63 1583. Borås 17 1584. Ulricehamn 9 1585. Åmål 3 1602. Grästorp 4 1603. Essunga 4 1622. Mullsjö 5 1623. Habo 5 1637. Karlsborg 8 1643. Gullspång 11 1660. Vara 9 1661. Götene 6 1662. Tibro 9 1663. Töreboda 20 1680. Mariestad 25 1681. Lidköping 14 1682. Skara 31 1683. Skövde 5 1684. Hjo 6 1685. Tidaholm 21 1686. Falköping 5 1715. Kil 3 1730. Eda 10 1737. Torsby 1 1760. Storfors 10 1761. Hammarö 4 1762. Munkfors 6 1763. Forshaga 7 1764. Grums 4 1765. Årjäng 9 1766. Sunne 44 1780. Karlstad 15 1781. Kristinehamn 11 1782. Filipstad 5 1783. Hagfors 15 1784. Arvika 12 1785. Säffle 7 1860. Laxå 13 1861. Hallsberg 6 1862. Degerfors 5 1863. Hällefors 2 1864. Ljusnarsberg 67 1880. Örebro 12 1881. Kumla 6 1882. Askersund 23 1883. Karlskoga 7 1884. Nora 15 1885. Lindesberg 4 1904. Skinnskatteberg 10 1907. Surahammar 9 1917. Heby 8 1960. Kungsör 10 1961. Hallstahammar 6 1962. Norberg 79 1980. Västerås 13 1981. Sala 10 1982. Fagersta 19 1983. Köping 7 1984. Arboga 3 2021. Vansbro 6 2023. Malung 7 2026. Gagnef 7 2029. Leksand 10 2031. Rättvik 5 2034. Orsa 6 2039. Älvdalen 4 2061. Smedjebacken 16 2062. Mora 37 2080. Falun 35 2081. Borlänge 7 2082. Säter 7 2083. Hedemora 12 2084. Avesta 16 2085. Ludvika 5 2101. Ockelbo 10 2104. Hofors 11 2121. Ovanåker 8 2132. Nordanstig 11 2161. Ljusdal 65 2180. Gävle 32 2181. Sandviken 17 2182. Söderhamn 13 2183. Bollnäs 23 2184. Hudiksvall 6 2260. Ånge 13 2262. Timrå 15 2280. Härnösand 60 2281. Sundsvall 18 2282. Kramfors 18 2283. Sollefteå 42 2284. Örnsköldsvik 2 2303. Ragunda 4 2305. Bräcke 10 2309. Krokom 11 2313. Strömsund 7 2321. Åre 5 2326. Berg 11 2361. Härjedalen 35 2380. Östersund 4 2401. Nordmaling 3 2403. Bjurholm 3 2404. Vindeln 4 2409. Robertsfors 4 2417. Norsjö 5 2418. Malå 7 2421. Storuman 1 2422. Sorsele 3 2425. Dorotea 7 2460. Vännäs 7 2462. Vilhelmina 4 2463. Åsele 60 2480. Umeå 12 2481. Lycksele 53 2482. Skellefteå 6 2505. Arvidsjaur 2 2506. Arjeplog 6 2510. Jokkmokk 2 2513. Överkalix 11 2514. Kalix 4 2518. Övertorneå 3 2521. Pajala 15 2523. Gällivare 8 2560. Älvsbyn 47 2580. Luleå 24 2581. Piteå 10 2582. Boden 5 2583. Haparanda 19 2584. Kiruna 11 9999. Uppgift saknas
VAR 11 TIDNING 1 24 Loc 26 width 3 MD=998 or GE 999 24 Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Inga nr". 24.1 Tidning 1 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar. 60 001. Alingsås Tidning (3) 171 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 10 003. Arboga Tidning (5) 9 004. Arvika Nyheter (3) 6 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 25 006. Barometern (6) 8 007. Bengtsfors-tidningen/Dalslänningen (2) 6 008. Bergslagsposten (6) 31 009. Blekinge Läns Tidning (6) 208 010. Bohusläningen (6) 6 011. Borlänge Tidning (6) 88 012. Borås Tidning (6) 17 013. Bärgslagbladet (6) 38 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 146 015. Dala-Demokraten (6) 30 016. Elfsborgs Läns Allehanda (3) 45 017. Enköpings-Posten (5) 29 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 8 019. Fagersta-Posten (3) 39 020. Falköpings Tidning (4) 18 021. Falu-Kuriren (6) 1 022. Filipstads Tidning (3) 95 023. Folkbladet (6) 100 024. Folket (6) 3 025. Fryksdalsbygden (2) 25 026. Gefle Dagblad (6) 1 027. Gotlands Allehanda (6) 42 028. Gotlands Tidningar (6) 114 029. Hallands Nyheter (6) 69 030. Hallandsposten (6) 0 031. Haparandabladet (3) 125 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 9 033. Hjo Tidning (2) 5 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 65 035. Hälsinge Kuriren (6) 46 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 2 037. Karlshamns Allehanda (6) 6 038. Karlskoga Tidning (6) 13 039. Katrineholms-Kuriren (6) 87 040. Kristianstadsbladet (6) 78 041. Kronobergaren (1) 3 042. Laholms Tidning (6) 0 044. Ljusdals-Posten (4) 6 045. Ljusnan (6) 1 046. Ludvika Tidning (4) 0 047. Lysekilsposten (4) 74 048. Länstidningen, Södertälje (5) 81 049. Länstidningen, Östersund (6) 30 050. Mariestads-Tidningen (5) 9 051. Mellersta Skåne (6) 1 052. Mora Tidning (3) 13 053. Motala Tidning (6) 61 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 15 055. Norra Halland (2) 29 056. Norra Skåne (6) 11 057. Norra Västerbotten (6) 10 058. Norrbottens-Kuriren (6) 141 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 111 060. Norrtelje Tidning (5) 3 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 38 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 70 063. Nya Norrland (6) 24 064. Nynäshamns-Posten (2) 31 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 14 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 19 067. Piteå-Tidningen (6) 2 068. Provinstidningen Dalsland (3) 13 069. Sala Allehanda (6) 26 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 4 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 7 072. Skövde Nyheter (6) 11 074. Smålands Dagblad (6) 87 075. Smålands Folkblad (6) 33 076. Smålands Posten (6) 16 077. Smålands Tidningen (6) 10 078. Smålänningen (5) 3 079. Strömstads Tidning (3) 27 080. Sundsvalls Tidning (6) 108 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 9 082. Säffle-Tidningen (3) 41 083. Södermanlands Nyheter (6) 1 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 0 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 10 086. Tranås Tidning (6) 0 087. Tranås Posten (6) 45 088. Trelleborgs Allehanda (6) 18 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 1 090. Ulricehamns Tidning (3) 12 091. Vetlanda-Posten (6) 5 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 151 093. Värmlands Folkblad (3) 20 094. Värnamo Nyheter (4) 134 096. Västerbottens Folkblad (6) 8 097. Västerbottens-Kuriren (6) 5 098. Västernorrlands Allehanda (6) 20 099. Västerviks-Tidningen (6) 3 100. Västgötabladet (4) 52 101. Västgöta-Demokraten (1) 52 102. Ystads Allehanda (6) 0 103. Ölandsbladet (3) 98 104. Örebro-Kuriren (6) 10 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 1 106. Östersunds-Posten (6) 91 107. Östgöten (6) 80 108. Östra Småland (6) 228 133. Storstaden (20) (G) 6 134. Ultra (6) (G) 25 136. Bergslags-Kuriren (6) 15 137. Härjedalen (1) 43 138. Västmanlands Folkblad (1) 40 139. Karlskoga-Kuriren (6) 308 140. Nöjesguiden (10) (G) 35 141. HSB-Nytt 16 142. Tidningen Stockholm (Utg. av Stockholms stad) 9 143. Vi hyresgäster 707 998. Frågan ej tillämplig 15 999. Uppgift saknas
VAR 12 LÄSFREKVENSER TIDN 1 24 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 24.1.a Läsfrekvenser: Tidning 1 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1 1. Inga nr 1733 2. Nästan inga nr 692 3. C:a ett nr av fyra 267 4. C:a två nr av fyra 149 5. C:a tre nr av fyra 423 6. Nästan alla nr 1352 7. Alla nr 709 0. Frågan ej tillämplig 14 9. Uppgift saknas
VAR 13 TIDNING 2 24 Loc 30 width 3 MD= 0 or GE 999 24.2 Tidning 2 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 001. Alingsås Tidning (3) . . 143. Vi hyresgäster 2170 000. Frågan ej tillämplig 16 999. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 10 4 9 36 17 89 12 31 77 26 46 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 70 14 5 30 37 6 51 5 15 61 13 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 Frek: 4 16 16 79 32 6 37 58 21 7 31 Kod: 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 Frek: 16 52 7 10 22 27 1 15 5 14 9 Kod: 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Frek: 26 17 30 20 9 8 31 83 18 42 69 Kod: 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Frek: 80 10 8 4 20 26 7 4 11 42 4 Kod: 69 70 71 72 74 75 76 77 78 79 80 Frek: 16 46 37 19 14 12 54 8 20 10 54 Kod: 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 Frek: 13 16 33 5 3 2 11 6 23 12 6 Kod: 92 93 94 96 97 98 99 100 101 102 103 Frek: 9 17 22 31 70 21 17 1 1 25 3 Kod: 104 105 106 107 108 109 113 133 134 136 137 Frek: 37 17 46 41 29 1 1 257 35 7 5 Kod: 138 140 141 142 143 0 999 Frek: 18 120 71 73 41 2170 16
VAR 14 LÄSFREKVENSER TIDN 2 24 Loc 33 width 1 MD=0 or GE 9 24.2a Läsfrekvenser: Tidning 2 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 1160 2. Nästan inga nr 437 3. C:a ett nr av fyra 165 4. C:a två nr av fyra 123 5. C:a tre nr av fyra 317 6. Nästan alla nr 954 7. Alla nr 2170 0. Frågan ej tillämplig 14 9. Uppgift saknas
VAR 15 TIDNING 3 24 Loc 34 width 3 MD= 0 or GE 999 24.3 Tidning 3 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 001. Alingsås Tidning (3) . . 143. Vi hyresgäster 3739 000. Frågan ej tillämplig 15 999. Uppgift saknas Kod: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 2 2 2 7 21 17 14 14 4 7 12 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Frek: 11 1 2 10 4 5 6 8 62 7 1 Kod: 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Frek: 2 6 23 10 2 17 21 12 5 2 8 Kod: 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 Frek: 8 10 18 16 9 13 2 15 18 10 7 Kod: 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Frek: 8 10 3 5 3 26 7 20 14 31 29 Kod: 58 59 60 61 62 63 66 67 68 69 70 Frek: 37 4 5 5 14 3 19 7 7 6 23 Kod: 71 72 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Frek: 35 11 11 1 17 19 13 9 26 3 8 Kod: 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 94 Frek: 19 9 7 4 4 11 20 12 3 5 16 Kod: 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 Frek: 13 45 21 7 8 3 6 24 11 17 22 Kod: 107 108 110 133 134 136 137 138 140 141 142 Frek: 10 8 1 58 44 2 2 3 71 78 81 Kod: 143 0 999 Frek: 49 3739 15
VAR 16 LÄSFREKVENSER TIDN 3 24 Loc 37 width 1 MD=0 or GE 9 24.3a Läsfrekvenser: Tidning 3 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1 1. Inga nr 721 2. Nästan inga nr 223 3. C:a ett nr av fyra 95 4. C:a två nr av fyra 59 5. C:a tre nr av fyra 138 6. Nästan alla nr 350 7. Alla nr 3739 0. Frågan ej tillämplig 14 9. Uppgift saknas
VAR 17 TIDNING 4 24 Loc 38 width 3 MD= 0 or GE 999 24.4 Tidning 4 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 001. Alingsås Tidning (3) . . 143. Vi hyresgäster 4537 000. Frågan ej tillämplig 17 999. Uppgift saknas Kod: 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 Frek: 3 3 10 9 5 5 3 5 3 4 2 Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 1 2 5 5 3 10 3 1 3 1 23 Kod: 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 3 3 10 6 2 1 10 1 2 2 8 Kod: 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50 51 Frek: 4 1 6 4 12 5 5 2 1 7 2 Kod: 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 64 Frek: 18 2 4 5 9 6 27 5 5 7 1 Kod: 65 66 68 69 70 71 72 74 76 77 78 Frek: 1 8 10 10 14 15 21 6 23 7 9 Kod: 79 80 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Frek: 1 11 2 11 8 7 3 4 4 8 4 Kod: 91 92 94 96 97 98 99 100 102 103 104 Frek: 4 5 9 5 20 10 6 5 5 15 1 Kod: 105 106 107 108 133 134 138 140 141 142 143 Frek: 12 16 2 1 6 13 1 37 31 49 51 Kod: 0 999 Frek: 4537 17
VAR 18 LÄSFREKVENSER TIDN 4 24 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 24.4a Läsfrekvenser: Tidning 4 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1 1. Inga nr 412 2. Nästan inga nr 105 3. C:a ett nr av fyra 43 4. C:a två nr av fyra 31 5. C:a tre nr av fyra 64 6. Nästan alla nr 133 7. Alla nr 4537 0. Frågan ej tillämplig 14 9. Uppgift saknas
VAR 19 TIDNING 5 24 Loc 42 width 3 MD= 0 or GE 999 24.5 Tidning 5 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 001. Alingsås Tidning (3) . . 143. Vi hyresgäster 4960 000. Frågan ej tillämplig 15 999. Uppgift saknas Kod: 1 8 9 11 12 13 18 20 21 24 25 Frek: 1 4 3 2 1 3 3 1 6 1 3 Kod: 26 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 Frek: 7 1 1 2 4 6 1 2 1 2 1 Kod: 40 42 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 2 4 5 5 4 2 1 1 3 5 2 Kod: 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 Frek: 1 3 3 2 6 9 2 6 2 1 3 Kod: 65 66 67 68 69 70 71 72 75 76 77 Frek: 1 7 1 3 6 7 9 8 1 11 9 Kod: 78 79 80 82 84 85 86 87 88 89 90 Frek: 8 5 7 2 2 5 1 3 1 5 5 Kod: 91 92 94 97 98 99 100 102 103 105 106 Frek: 3 4 6 19 8 1 2 4 5 3 7 Kod: 108 133 140 141 142 143 0 999 Frek: 1 1 17 7 17 25 4960 15
VAR 20 LÄSFREKVENSER TIDN 5 24 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 24.5a Läsfrekvenser: Tidning 5 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 198 2. Nästan inga nr 57 3. C:a ett nr av fyra 16 4. C:a två nr av fyra 12 5. C:a tre nr av fyra 25 6. Nästan alla nr 58 7. Alla nr 4960 0. Frågan ej tillämplig 14 9. Uppgift saknas
VAR 21 TIDNING 6 24 Loc 46 width 3 MD= 0 or GE 999 24.6 Tidning 6 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 001. Alingsås Tidning (3) . . 143. Vi hyresgäster 5146 000. Frågan ej tillämplig 15 999. Uppgift saknas Kod: 4 7 9 13 18 19 20 21 26 28 29 Frek: 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 Kod: 30 31 34 37 38 39 40 42 44 45 46 Frek: 1 1 3 1 1 1 1 2 5 4 1 Kod: 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 61 Frek: 1 1 1 2 3 2 1 3 2 3 1 Kod: 62 64 65 68 69 70 71 72 74 75 76 Frek: 2 2 1 1 2 3 6 9 1 1 3 Kod: 77 78 80 81 83 84 85 86 87 91 92 Frek: 2 3 4 1 2 2 1 4 1 4 2 Kod: 94 97 98 99 100 102 103 105 106 134 140 Frek: 3 7 3 2 3 3 6 5 4 1 15 Kod: 142 143 0 999 Frek: 3 10 5146 15
VAR 22 LÄSFREKVENSER TIDN 6 24 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 24.6a Läsfrekvenser: Tidning 6 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nummer 118 2. Nästan inga nr 21 3. C:a ett nr av fyra 6 4. C:a två nr av fyra 2 5. C:a tre nr av fyra 8 6. Nästan alla nr 25 7. Alla nr 5146 0. Frågan ej tillämplig 14 9. Uppgift saknas
VAR 23 TIDNING 7 24 Loc 50 width 3 MD= 0 or GE 999 24.7 Tidning 7 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 001. Alingsås Tidning (3) . . 143. Vi hyresgäster 5219 000. Frågan ej tillämplig 15 999. Uppgift saknas Kod: 10 25 26 30 31 32 37 42 44 45 46 Frek: 1 1 2 1 3 1 1 2 1 5 2 Kod: 51 52 53 55 57 59 60 61 65 66 68 Frek: 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 Kod: 69 70 71 72 76 78 80 81 83 84 85 Frek: 2 1 3 4 3 1 2 1 2 1 1 Kod: 87 88 91 92 94 97 98 99 100 103 105 Frek: 2 1 2 8 3 3 1 1 1 3 3 Kod: 106 108 133 140 143 0 999 Frek: 6 1 4 10 3 5219 15
VAR 24 LÄSFREKVENSER TIDN 7 24 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 24.7a Läsfrekvenser: Tidning 7 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 61 2. Nästan inga nr 14 3. C:a ett nr av fyra 7 4. C:a två nr av fyra 3 5. C:a tre nr av fyra 2 6. Nästan alla nr 19 7. Alla nr 5220 0. Frågan ej tillämplig 14 9. Uppgift saknas
VAR 25 KÖN 1 Loc 54 width 1 Personliga uppgifter. När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. (1) Är Du: 2655 1. Man 2685 2. Kvinna
VAR 26 ÅLDER 2 Loc 55 width 2 MD=99 (2) Hur gammal är Du? 349 00. 15-17 år 216 01. 18-19 år 475 02. 20-24 år 444 03. 25-29 år 472 04. 30-34 år 513 05. 35-39 år 651 06. 40-44 år 528 07. 45-49 år 426 08. 50-54 år 395 09. 55-59 år 408 10. 60-64 år 461 11. 65 år och äldre 2 99. Uppgift saknas
VAR 27 CIVILSTÅND 3 Loc 57 width 1 MD=9 (3) Är Du: 1335 1. Ogift 3586 2. Gift eller sammanboende 376 3. Änka/änkling/frånskild 43 9. Uppgift saknas
VAR 28 HUSHÅLLSPOSITION 4 Loc 58 width 1 MD=9 (4) Är Du: 1743 1. Husfar 1891 2. Husmor 684 3. Son/Dotter 171 4. Annan hushållsmedlem 781 5. Ensamboende 70 9. Uppgift saknas
VAR 29 SYSSELSÄTTNING 5 Loc 59 width 1 MD=9 (5) Är Du: 2806 1. Förvärvsarbetande på heltid 872 2. Förvärvsarbetande på deltid 174 3. Hemmafru 592 4. Studerande 665 5. Pensionär 189 6. Annan sysselsättning 42 9. Uppgift saknas
VAR 30 UTBILDNING 6 Loc 60 width 1 MD=9 (6) Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? 1459 1. Folkskola 860 2. Grund-, enhets-, realskola eller motsvarande 380 3. Fack-, flick-, folkhögskola eller motsvarande 1601 4. Gymnasium eller motsvarande 967 5. Seminarium, högskola, universitet eller motsvarande 73 9. Uppgift saknas
VAR 31 ORTSSTORLEK 7 Loc 61 width 1 MD=9 (7) Hur stor är den ort där Du bor? 238 1. Under 200 invånare 574 2. 200 - 1.999 invånare 488 3. 2.000 - 4.999 invånare 464 4. 5.000 - 9.999 invånare 715 5. 10.000 - 24.999 invånare 653 6. 25.000 -49.999 invånare 725 7. 50.000 - 99.999 invånare 1155 8. 100.000 och däröver 328 9. Uppgift saknas
VAR 32 KÖRKORT FÖR PERSONBIL Loc 62 width 1 MD=9 Har Du själv körkort för personbil? 4158 0. Ja 1047 1. Nej 135 9. Uppgift saknas
VAR 33 BOENDEFORM 8 Loc 63 width 1 MD=9 (8) Bor Du i: 633 0. Bostadsrättslägenhet 7 1. Andelslägenhet 1331 2. Hyrd lägenhet 2697 3. Egen villa/radhus 147 4. Hyrd villa/radhus 288 5. Jordbruksfastighet 110 6. Inneboende 79 7. Annan bostadsform 48 9. Uppgift saknas
VAR 34 UNDER 2 ÅR 9 Loc 64 width 1 MD=9 (9) Hushållets sammansättning. Hur många personer består Ditt hushåll normalt av? OBS! Räkna även med Dig själv. (9.1) Antal hushållsmedlemmar under 2 år 0. . . 2. 44 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 9 Frek: 4914 365 17 44
VAR 35 2-6 ÅR 9 Loc 65 width 1 MD=9 (9.2) Antal hushållsmedlemmar 2 -6 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 4. 44 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 4589 555 141 10 1 44
VAR 36 7-10 ÅR 9 Loc 66 width 1 MD=9 (9.3) Antal hushållsmedlemmar 7-10 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 3. 44 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 4619 590 84 3 44
VAR 37 11-14 ÅR 9 Loc 67 width 1 MD=9 (9.4) Antal hushållsmedlemmar 11-14 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 3. 44 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 4421 785 87 3 44
VAR 38 15-19 ÅR 9 Loc 68 width 1 MD=9 (9.5) Antal hushållsmedlemmar 15-19 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 6. 45 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 6 9 Frek: 3940 1024 304 24 2 1 45
VAR 39 20-45 ÅR 9 Loc 69 width 2 MD=99 (9.6) Antal hushållsmedlemmar i 20-45 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 00. . . 09. 43 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 9 99 Frek: 1829 1274 2050 123 18 1 1 1 43
VAR 40 46-70 ÅR 9 Loc 71 width 1 MD=9 (9.7) Antal hushållsmedlemmar 46-70 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 4. 44 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 2744 931 1614 5 2 44
VAR 41 70 ÅR ELLER ÄLDRE 9 Loc 72 width 1 MD=9 (9.8) Antal hushållsmedlemmar 70 år eller äldre <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 5. 1 7. 45 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 4 5 7 9 Frek: 5132 139 21 1 1 1 45
VAR 42 TOTALT ANTAL PERSONER 9 Loc 73 width 2 MD=99 (9.9) Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.(9) för fullständig frågetext> 00. . . 09. 46 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 12 786 1818 952 1187 417 94 15 9 4 46
VAR 43 INKOMST-PERSONLIG 10 Loc 75 width 2 MD=99 (10) Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i de rutor, som motsvarar Din personliga inkomst samt hushållets totala. Studiemedel, räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna gäller årsinkomsten innan skatt dragits. (10.1) Inkomst i kronor per år: Din personliga 985 00. Under 60 000 858 01. 60 000-90 000 1232 02. 90 000-120 000 1080 03. 120 000-150 000 501 04. 150 000-180 000 190 05. 180 000-210 000 96 06. 210 000-240 000 52 07. 240 000-270 000 36 08. 270 000-300 000 65 09. Över 300 000 245 99. Uppgift saknas
VAR 44 HUSHÅLL TOT INKOMSTEN 10 Loc 77 width 2 MD=99 (10.2) Inkomst i kronor per år: Hushållets totala <Se F.(10) för fullständig frågetext> 386 00. Under 90 000 421 01. 90 000-120 000 515 02. 120 000-150 000 519 03. 150 000-180 000 630 04. 180 000-210 000 615 05. 210 000-240 000 558 06. 240 000-270 000 358 07. 270 000-300 000 252 08. 300 000-330 000 443 09. Över 330 000 643 99. Uppgift saknas
VAR 45 MEDLEM I FACKET 12 Loc 79 width 1 MD=9 (12) Är Du medlem i något av följande fackförbund? 619 1. Kommunalarbetareförbundet 355 2. Metallarbetareförbundet 310 3. Statsanställdas Förbund 120 4. Byggnadsarbetareförbundet 92 5. Fabriksarbetareförbundet 3637 6. Inget av dem 207 9. Uppgift saknas
VAR 46 VILLA 13 Loc 80 width 1 MD=5 (13) Vad finns i Ditt hushåll? Och vad tror Du eller Ditt hushåll kommer att köpa under de närmaste 2 åren? (13.1) Villa/radhus/kedjehus 2815 1. Finns i hushållet 234 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 14 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2277 5. Ej markerat
VAR 47 FRITIDSHUS 13 Loc 81 width 1 MD=5 (13.2) Fritidshus <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1264 1. Finns i hushållet 96 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3975 5. Ej markerat
VAR 48 HUSVAGN 13 Loc 82 width 1 MD=5 (13.3) Husvagn <Se F.(13) för fullständig frågetext> 453 1. Finns i hushållet 68 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4814 5. Ej markerat
VAR 49 NY PERSONBIL 13 Loc 83 width 1 MD=5 (13.4) Fabriksny personbil (högst 2år) <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1180 1. Finns i hushållet 476 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 110 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3574 5. Ej markerat
VAR 50 BEG PERSONBIL 13 Loc 84 width 1 MD=5 (13.5) Begagnad personbil (över 2år) <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2745 1. Finns i hushållet 333 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 213 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2049 5. Ej markerat
VAR 51 BILRAD/ BILSTEREO 13 Loc 85 width 1 MD=5 (13.6) Bilradio/bilstereo <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3465 1. Finns i hushållet 219 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 59 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1597 5. Ej markerat
VAR 52 MOBILTELEFON 13 Loc 86 width 1 MD=5 (13.7) Mobiltelefon <Se F.(13) för fullständig frågetext> 372 1. Finns i hushållet 137 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4828 5. Ej markerat
VAR 53 SEGELBÅT 13 Loc 87 width 1 MD=5 (13.8) Segelbåt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 200 1. Finns i hushållet 51 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5086 5. Ej markerat
VAR 54 MOTORBÅT 13 Loc 88 width 1 MD=5 (13.9) Motorbåt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 646 1. Finns i hushållet 94 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 9 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4591 5. Ej markerat
VAR 55 RODDBÅT/EKA 13 Loc 89 width 1 MD=5 (13.10) Roddbåt/eka eller dylikt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 971 1. Finns i hushållet 102 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4260 5. Ej markerat
VAR 56 UTOMBORDSMOTOR 13 Loc 90 width 1 MD=5 (13.11) Utombordsmotor <Se F.(13) för fullständig frågetext> 974 1. Finns i hushållet 103 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 9 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4254 5. Ej markerat
VAR 57 SURFINGBRÄDA 13 Loc 91 width 1 MD=5 (13.12) Surfingbräda <Se F.(13) för fullständig frågetext> 351 1. Finns i hushållet 64 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4920 5. Ej markerat
VAR 58 MIKROVÅGSUGN 13 Loc 92 width 1 MD=5 (13.13) Mikrovågsugn <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1477 1. Finns i hushållet 901 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 10 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2952 5. Ej markerat
VAR 59 VIDEOBANDSPELARE 13 Loc 93 width 1 MD=5 (13.14) Videobandspelare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2357 1. Finns i hushållet 446 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 33 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2504 5. Ej markerat
VAR 60 VIDEOKAMERA 13 Loc 94 width 1 MD=5 (13.15) Videokamera <Se F.(13) för fullständig frågetext> 293 1. Finns i hushållet 253 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4793 5. Ej markerat
VAR 61 FÄRG TV 13 Loc 95 width 1 MD=5 (13.16) Färg TV, vanlig <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3878 1. Finns i hushållet 105 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 58 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1299 5. Ej markerat
VAR 62 TEXT TV 13 Loc 96 width 1 MD=5 (13.17) Text TV <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1811 1. Finns i hushållet 326 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 9 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3194 5. Ej markerat
VAR 63 STEREOANLÄGGNING 13 Loc 97 width 1 MD=5 (13.18) Stereoanläggning <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3826 1. Finns i hushållet 124 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 61 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1329 5. Ej markerat
VAR 64 CD-SPELARE 13 Loc 98 width 1 MD=5 (13.19) CD-spelare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 581 1. Finns i hushållet 391 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4364 5. Ej markerat
VAR 65 HEMDATOR 13 Loc 99 width 1 MD=5 (13.20) Hemdator <Se F.(13) för fullständig frågetext> 730 1. Finns i hushållet 176 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 11 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4423 5. Ej markerat
VAR 66 SKRIVMASKIN 13 Loc 100 width 1 MD=5 (13.21) Skrivmaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2389 1. Finns i hushållet 119 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 15 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2817 5. Ej markerat
VAR 67 ENKEL BILDKAMERA 13 Loc 101 width 1 MD=5 (13.22) Enkel bildkamera <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2542 1. Finns i hushållet 34 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 13 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2751 5. Ej markerat
VAR 68 AUT SMÅBILDSKAMERA 13 Loc 102 width 1 MD=5 (13.23) Automatisk småbildskamera <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2000 1. Finns i hushållet 72 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3262 5. Ej markerat
VAR 69 SYSTEMKAMERA 13 Loc 103 width 1 MD=5 (13.24) Systemkamera <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1388 1. Finns i hushållet 70 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 14 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3868 5. Ej markerat
VAR 70 FRYSBOX/FRYSSKÅP 13 Loc 104 width 1 MD=5 (13.25) Frysbox/frysskåp <Se F.(13) för fullständig frågetext> 4529 1. Finns i hushållet 101 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 58 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 652 5. Ej markerat
VAR 71 DISKMASKIN 13 Loc 105 width 1 MD=5 (13.26) Diskmaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2413 1. Finns i hushållet 262 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 27 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2638 5. Ej markerat
VAR 72 TVÄTTMASKIN 13 Loc 106 width 1 MD=5 (13.27) Tvättmaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3899 1. Finns i hushållet 175 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 50 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1216 5. Ej markerat
VAR 73 TORKTUMLARE 13 Loc 107 width 1 MD=5 (13.28) Torktumlare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1195 1. Finns i hushållet 298 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 10 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3837 5. Ej markerat
VAR 74 ELEKTRISK SYMASKIN 13 Loc 108 width 1 MD=5 (13.29) Elektrisk symaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3691 1. Finns i hushållet 181 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 16 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1452 5. Ej markerat
VAR 75 EL KAFFEBRYGGARE 13 Loc 109 width 1 MD=5 (13.30) Elektrisk kaffebryggare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3903 1. Finns i hushållet 103 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 30 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1304 5. Ej markerat
VAR 76 MATBEREDARE 13 Loc 110 width 1 MD=5 (13.31) Matberedare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2634 1. Finns i hushållet 311 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 9 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2386 5. Ej markerat
VAR 77 SPISFLÄKT 13 Loc 111 width 1 MD=5 (13.32) Spisfläkt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3894 1. Finns i hushållet 118 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 29 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1299 5. Ej markerat
VAR 78 DAMMSUGARE 13 Loc 112 width 1 MD=5 (13.33) Dammsugare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 4751 1. Finns i hushållet 76 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 69 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 444 5. Ej markerat
VAR 79 BASTU 13 Loc 113 width 1 MD=5 (13.34) Bastu <Se F.(13) för fullständig frågetext> 918 1. Finns i hushållet 134 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4286 5. Ej markerat
VAR 80 BRASKAMIN 13 Loc 114 width 1 MD=5 (13.35) Braskamin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 682 1. Finns i hushållet 190 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4466 5. Ej markerat
VAR 81 SLÄPKÄRRA 13 Loc 115 width 1 MD=5 (13.36) Släpkärra <Se F.(13) för fullständig frågetext> 650 1. Finns i hushållet 130 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4557 5. Ej markerat
VAR 82 MOTORGRÄSKLIPPARE 13 Loc 116 width 1 MD=5 (13.37) Motorgräsklippare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2489 1. Finns i hushållet 147 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 31 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2673 5. Ej markerat
VAR 83 ELEKTRISK RAKAPP 13 Loc 117 width 1 MD=5 (13.38) Elektrisk rakapparat <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3411 1. Finns i hushållet 69 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 25 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1835 5. Ej markerat
VAR 84 BRANDVARNARE 13 Loc 118 width 1 MD=5 (13.39) Brandvarnare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3283 1. Finns i hushållet 320 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 14 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1723 5. Ej markerat
VAR 85 HUND 13 Loc 119 width 1 MD=5 (13.40) Hund <Se F.(13) för fullständig frågetext> 966 1. Finns i hushållet 152 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 10 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4212 5. Ej markerat
VAR 86 KATT 13 Loc 120 width 1 MD=5 (13.41) Katt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1053 1. Finns i hushållet 69 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4217 5. Ej markerat
VAR 87 MILJÖVÅRDSFRÅGOR 14 Loc 121 width 1 MD=9 (14) Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter? (14.1) Miljövårdsfrågor 45 1. Mycket ointresserad 115 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 140 4. Varken-eller, vet ej 1203 5. Något intresserad 2145 6. Ganska intresserad 1484 7. Mycket intresserad 66 9. Uppgift saknas
VAR 88 HÄLSONYTTIG MAT 14 Loc 122 width 1 MD=9 (14.2) Hälsonyttig mat <Se F.(14) för fullständig frågetext> 154 1. Mycket ointresserad 288 2. Ganska ointresserad 262 3. Något ointresserad 276 4. Varken-eller, vet ej 1442 5. Något intresserad 1781 6. Ganska intresserad 1070 7. Mycket intresserad 67 9. Uppgift saknas
VAR 89 SJUKDOMAR OCH HÄLSA 14 Loc 123 width 1 MD=9 (14.3) Sjukdomar och hälsa <Se F.(14) för fullständig frågetext> 83 1. Mycket ointresserad 184 2. Ganska ointresserad 206 3. Något ointresserad 294 4. Varken-eller, vet ej 1380 5. Något intresserad 1778 6. Ganska intresserad 1302 7. Mycket intresserad 113 9. Uppgift saknas
VAR 90 BANTNINGSTIPS 14 Loc 124 width 1 MD=9 (14.4) Bantningstips <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1490 1. Mycket ointresserad 630 2. Ganska ointresserad 430 3. Något ointresserad 495 4. Varken-eller, vet ej 1293 5. Något intresserad 591 6. Ganska intresserad 277 7. Mycket intresserad 134 9. Uppgift saknas
VAR 91 HUSHÅLLA EKONOMISKT 14 Loc 125 width 1 MD=9 (14.5) Hushålla ekonomiskt <Se F.(14) för fullständig frågetext> 111 1. Mycket ointresserad 189 2. Ganska ointresserad 206 3. Något ointresserad 264 4. Varken-eller, vet ej 1210 5. Något intresserad 1912 6. Ganska intresserad 1370 7. Mycket intresserad 78 9. Uppgift saknas
VAR 92 ENERGISPARANDE 14 Loc 126 width 1 MD=9 (14.6) Energisparande <Se F.(14) för fullständig frågetext> 131 1. Mycket ointresserad 221 2. Ganska ointresserad 237 3. Något ointresserad 459 4. Varken-eller, vet ej 1348 5. Något intresserad 1695 6. Ganska intresserad 1154 7. Mycket intresserad 95 9. Uppgift saknas
VAR 93 SOCIALA RÄTTIGHETER 14 Loc 127 width 1 MD=9 (14.7) Sociala rättigheter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 130 1. Mycket ointresserad 197 2. Ganska ointresserad 279 3. Något ointresserad 511 4. Varken-eller, vet ej 1489 5. Något intresserad 1603 6. Ganska intresserad 1025 7. Mycket intresserad 106 9. Uppgift saknas
VAR 94 SKATTEFRÅGOR 14 Loc 128 width 1 MD=9 (14.8) Skattefrågor <Se F.(14) för fullständig frågetext> 159 1. Mycket ointresserad 234 2. Ganska ointresserad 277 3. Något ointresserad 449 4. Varken-eller, vet ej 1426 5. Något intresserad 1571 6. Ganska intresserad 1112 7. Mycket intresserad 112 9. Uppgift saknas
VAR 95 SAMLEVNADSFRÅGOR 14 Loc 129 width 1 MD=9 (14.9) Samlevnadsfrågor <Se F.(14) för fullständig frågetext> 167 1. Mycket ointresserad 242 2. Ganska ointresserad 314 3. Något ointresserad 696 4. Varken-eller, vet ej 1695 5. Något intresserad 1454 6. Ganska intresserad 617 7. Mycket intresserad 155 9. Uppgift saknas
VAR 96 VIDAREUTBILDNING 14 Loc 130 width 1 MD=9 (14.10) Vidareutbildning <Se F.(14) för fullständig frågetext> 238 1. Mycket ointresserad 275 2. Ganska ointresserad 303 3. Något ointresserad 606 4. Varken-eller, vet ej 1515 5. Något intresserad 1392 6. Ganska intresserad 886 7. Mycket intresserad 125 9. Uppgift saknas
VAR 97 RELIGIONSFRÅGOR 14 Loc 131 width 1 MD=9 (14.11) Religionsfrågor <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1171 1. Mycket ointresserad 757 2. Ganska ointresserad 518 3. Något ointresserad 674 4. Varken-eller, vet ej 1228 5. Något intresserad 543 6. Ganska intresserad 349 7. Mycket intresserad 100 9. Uppgift saknas
VAR 98 ARBETSMARKNADEN 14 Loc 132 width 1 MD=9 (14.12) Arbetsmarknaden <Se F.(14) för fullständig frågetext> 163 1. Mycket ointresserad 260 2. Ganska ointresserad 342 3. Något ointresserad 577 4. Varken-eller, vet ej 1734 5. Något intresserad 1450 6. Ganska intresserad 673 7. Mycket intresserad 141 9. Uppgift saknas
VAR 99 VILLA/EGET HEM 14 Loc 133 width 1 MD=9 (14.13) Villa/Eget hem <Se F.(14) för fullständig frågetext> 150 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 137 3. Något ointresserad 381 4. Varken-eller, vet ej 797 5. Något intresserad 1493 6. Ganska intresserad 2130 7. Mycket intresserad 129 9. Uppgift saknas
VAR 100 FRITIDSHUS 14 Loc 134 width 1 MD=9 (14.14) Fritidshus <Se F.(14) för fullständig frågetext> 699 1. Mycket ointresserad 446 2. Ganska ointresserad 423 3. Något ointresserad 929 4. Varken-eller, vet ej 1052 5. Något intresserad 853 6. Ganska intresserad 790 7. Mycket intresserad 148 9. Uppgift saknas
VAR 101 PERSONBILAR 14 Loc 135 width 1 MD=9 (14.15) Personbilar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 384 1. Mycket ointresserad 283 2. Ganska ointresserad 337 3. Något ointresserad 402 4. Varken-eller, vet ej 1442 5. Något intresserad 1422 6. Ganska intresserad 969 7. Mycket intresserad 101 9. Uppgift saknas
VAR 102 HEMINREDNING 14 Loc 136 width 1 MD=9 (14.16) Heminredning <Se F.(14) för fullständig frågetext> 173 1. Mycket ointresserad 229 2. Ganska ointresserad 275 3. Något ointresserad 321 4. Varken-eller, vet ej 1434 5. Något intresserad 1637 6. Ganska intresserad 1180 7. Mycket intresserad 91 9. Uppgift saknas
VAR 103 MODENYHETER 14 Loc 137 width 1 MD=9 (14.17) Modenyheter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 595 1. Mycket ointresserad 475 2. Ganska ointresserad 471 3. Något ointresserad 397 4. Varken-eller, vet ej 1476 5. Något intresserad 1163 6. Ganska intresserad 670 7. Mycket intresserad 93 9. Uppgift saknas
VAR 104 MATVARUNYHETER 14 Loc 138 width 1 MD=9 (14.18) Matvarunyheter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 334 1. Mycket ointresserad 431 2. Ganska ointresserad 488 3. Något ointresserad 585 4. Varken-eller, vet ej 1571 5. Något intresserad 1201 6. Ganska intresserad 629 7. Mycket intresserad 101 9. Uppgift saknas
VAR 105 BARNAVÅRD 14 Loc 139 width 1 MD=9 (14.19) Barnavård <Se F.(14) för fullständig frågetext> 512 1. Mycket ointresserad 407 2. Ganska ointresserad 400 3. Något ointresserad 703 4. Varken-eller, vet ej 1318 5. Något intresserad 1055 6. Ganska intresserad 823 7. Mycket intresserad 122 9. Uppgift saknas
VAR 106 SKÖNHETSVÅRD 14 Loc 140 width 1 MD=9 (14.20) Skönhetsvård <Se F.(14) för fullständig frågetext> 911 1. Mycket ointresserad 505 2. Ganska ointresserad 498 3. Något ointresserad 612 4. Varken-eller, vet ej 1440 5. Något intresserad 861 6. Ganska intresserad 405 7. Mycket intresserad 108 9. Uppgift saknas
VAR 107 STEREOANLÄGGNINGAR 14 Loc 141 width 1 MD=9 (14.21) Stereoanläggningar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 709 1. Mycket ointresserad 523 2. Ganska ointresserad 577 3. Något ointresserad 610 4. Varken-eller, vet ej 1541 5. Något intresserad 803 6. Ganska intresserad 469 7. Mycket intresserad 108 9. Uppgift saknas
VAR 108 HUSHÅLLSMASKINER 14 Loc 142 width 1 MD=9 (14.22) Hushållsmaskiner <Se F.(14) för fullständig frågetext> 318 1. Mycket ointresserad 367 2. Ganska ointresserad 504 3. Något ointresserad 523 4. Varken-eller, vet ej 1876 5. Något intresserad 1232 6. Ganska intresserad 427 7. Mycket intresserad 93 9. Uppgift saknas
VAR 109 FOTOUTRUSTNINGAR 14 Loc 143 width 1 MD=9 (14.23) Fotoutrustningar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 809 1. Mycket ointresserad 586 2. Ganska ointresserad 655 3. Något ointresserad 728 4. Varken-eller, vet ej 1491 5. Något intresserad 683 6. Ganska intresserad 271 7. Mycket intresserad 117 9. Uppgift saknas
VAR 110 MOTORCYKLAR 14 Loc 144 width 1 MD=9 (14.24) Motorcyklar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2167 1. Mycket ointresserad 514 2. Ganska ointresserad 455 3. Något ointresserad 700 4. Varken-eller, vet ej 720 5. Något intresserad 344 6. Ganska intresserad 320 7. Mycket intresserad 120 9. Uppgift saknas
VAR 111 KRUKVÄXTER 14 Loc 145 width 1 MD=9 (14.25) Krukväxter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 500 1. Mycket ointresserad 424 2. Ganska ointresserad 414 3. Något ointresserad 395 4. Varken-eller, vet ej 1348 5. Något intresserad 1248 6. Ganska intresserad 953 7. Mycket intresserad 58 9. Uppgift saknas
VAR 112 HÅRVÅRD 14 Loc 146 width 1 MD=9 (14.26) Hårvård <Se F.(14) för fullständig frågetext> 387 1. Mycket ointresserad 331 2. Ganska ointresserad 343 3. Något ointresserad 442 4. Varken-eller, vet ej 1447 5. Något intresserad 1421 6. Ganska intresserad 887 7. Mycket intresserad 82 9. Uppgift saknas
VAR 113 HUNDAR 14 Loc 147 width 1 MD=9 (14.27) Hundar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 902 1. Mycket ointresserad 470 2. Ganska ointresserad 428 3. Något ointresserad 555 4. Varken-eller, vet ej 1078 5. Något intresserad 876 6. Ganska intresserad 947 7. Mycket intresserad 84 9. Uppgift saknas
VAR 114 KATTER 14 Loc 148 width 1 MD=9 (14.28) Katter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1225 1. Mycket ointresserad 524 2. Ganska ointresserad 487 3. Något ointresserad 605 4. Varken-eller, vet ej 1012 5. Något intresserad 687 6. Ganska intresserad 697 7. Mycket intresserad 103 9. Uppgift saknas
VAR 115 MOTIONERA 14 Loc 149 width 1 MD=9 (14.29) Motionera <Se F.(14) för fullständig frågetext> 183 1. Mycket ointresserad 191 2. Ganska ointresserad 271 3. Något ointresserad 263 4. Varken-eller, vet ej 1569 5. Något intresserad 1603 6. Ganska intresserad 1180 7. Mycket intresserad 80 9. Uppgift saknas
VAR 116 SE PÅ SPORT 14 Loc 150 width 1 MD=9 (14.30) Se på sport <Se F.(14) för fullständig frågetext> 712 1. Mycket ointresserad 366 2. Ganska ointresserad 317 3. Något ointresserad 243 4. Varken-eller, vet ej 1111 5. Något intresserad 1128 6. Ganska intresserad 1396 7. Mycket intresserad 67 9. Uppgift saknas
VAR 117 LAGA MAT 14 Loc 151 width 1 MD=9 (14.31) Laga mat <Se F.(14) för fullständig frågetext> 194 1. Mycket ointresserad 219 2. Ganska ointresserad 267 3. Något ointresserad 204 4. Varken-eller, vet ej 1396 5. Något intresserad 1702 6. Ganska intresserad 1304 7. Mycket intresserad 54 9. Uppgift saknas
VAR 118 PRÖVA NYA MATRÄTTER 14 Loc 152 width 1 MD=9 (14.32) Pröva nya maträtter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 194 1. Mycket ointresserad 169 2. Ganska ointresserad 260 3. Något ointresserad 281 4. Varken-eller, vet ej 1255 5. Något intresserad 1663 6. Ganska intresserad 1446 7. Mycket intresserad 72 9. Uppgift saknas
VAR 119 BAKA 14 Loc 153 width 1 MD=9 (14.33) Baka <Se F.(14) för fullständig frågetext> 496 1. Mycket ointresserad 361 2. Ganska ointresserad 448 3. Något ointresserad 409 4. Varken-eller, vet ej 1182 5. Något intresserad 1270 6. Ganska intresserad 1101 7. Mycket intresserad 73 9. Uppgift saknas
VAR 120 HA GÄSTER 14 Loc 154 width 1 MD=9 (14.34) Ha gäster <Se F.(14) för fullständig frågetext> 90 1. Mycket ointresserad 113 2. Ganska ointresserad 187 3. Något ointresserad 285 4. Varken-eller, vet ej 1407 5. Något intresserad 2111 6. Ganska intresserad 1063 7. Mycket intresserad 84 9. Uppgift saknas
VAR 121 KÖRA BIL 14 Loc 155 width 1 MD=9 (14.35) Köra bil <Se F.(14) för fullständig frågetext> 391 1. Mycket ointresserad 144 2. Ganska ointresserad 187 3. Något ointresserad 470 4. Varken-eller, vet ej 953 5. Något intresserad 1559 6. Ganska intresserad 1540 7. Mycket intresserad 96 9. Uppgift saknas
VAR 122 JOBBA MED BILAR 14 Loc 156 width 1 MD=9 (14.36) Jobba med bilar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1911 1. Mycket ointresserad 503 2. Ganska ointresserad 443 3. Något ointresserad 599 4. Varken-eller, vet ej 885 5. Något intresserad 510 6. Ganska intresserad 382 7. Mycket intresserad 107 9. Uppgift saknas
VAR 123 ARBETA I TRÄDGÅRDEN 14 Loc 157 width 1 MD=9 (14.37) Arbeta i trädgården <Se F.(14) för fullständig frågetext> 652 1. Mycket ointresserad 351 2. Ganska ointresserad 420 3. Något ointresserad 417 4. Varken-eller, vet ej 1293 5. Något intresserad 1322 6. Ganska intresserad 814 7. Mycket intresserad 71 9. Uppgift saknas
VAR 124 FOTOGRAFERA 14 Loc 158 width 1 MD=9 (14.38) Fotografera <Se F.(14) för fullständig frågetext> 604 1. Mycket ointresserad 410 2. Ganska ointresserad 475 3. Något ointresserad 512 4. Varken-eller, vet ej 1808 5. Något intresserad 968 6. Ganska intresserad 457 7. Mycket intresserad 106 9. Uppgift saknas
VAR 125 SMALFILMA 14 Loc 159 width 1 MD=9 (14.39) Smalfilma <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2022 1. Mycket ointresserad 578 2. Ganska ointresserad 462 3. Något ointresserad 1249 4. Varken-eller, vet ej 574 5. Något intresserad 224 6. Ganska intresserad 101 7. Mycket intresserad 130 9. Uppgift saknas
VAR 126 SPORTFISKA 14 Loc 160 width 1 MD=9 (14.40) Sportfiska <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1810 1. Mycket ointresserad 424 2. Ganska ointresserad 336 3. Något ointresserad 684 4. Varken-eller, vet ej 933 5. Något intresserad 544 6. Ganska intresserad 511 7. Mycket intresserad 98 9. Uppgift saknas
VAR 127 POPMUSIK 14 Loc 161 width 1 MD=9 (14.41) Popmusik <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1178 1. Mycket ointresserad 310 2. Ganska ointresserad 303 3. Något ointresserad 479 4. Varken-eller, vet ej 1041 5. Något intresserad 977 6. Ganska intresserad 948 7. Mycket intresserad 104 9. Uppgift saknas
VAR 128 KLASSISK MUSIK 14 Loc 162 width 1 MD=9 (14.42) Klassisk musik <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1021 1. Mycket ointresserad 435 2. Ganska ointresserad 478 3. Något ointresserad 511 4. Varken-eller, vet ej 1418 5. Något intresserad 905 6. Ganska intresserad 481 7. Mycket intresserad 91 9. Uppgift saknas
VAR 129 GÅ PÅ TEATER 14 Loc 163 width 1 MD=9 (14.43) Gå på teater <Se F.(14) för fullständig frågetext> 743 1. Mycket ointresserad 390 2. Ganska ointresserad 439 3. Något ointresserad 544 4. Varken-eller, vet ej 1490 5. Något intresserad 1089 6. Ganska intresserad 548 7. Mycket intresserad 97 9. Uppgift saknas
VAR 130 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLN. 14 Loc 164 width 1 MD=9 (14.44) Gå på konstutställning <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1212 1. Mycket ointresserad 560 2. Ganska ointresserad 511 3. Något ointresserad 677 4. Varken-eller, vet ej 1132 5. Något intresserad 741 6. Ganska intresserad 397 7. Mycket intresserad 110 9. Uppgift saknas
VAR 131 LÄSA BÖCKER 14 Loc 165 width 1 MD=9 (14.45) Läsa böcker <Se F.(14) för fullständig frågetext> 289 1. Mycket ointresserad 202 2. Ganska ointresserad 248 3. Något ointresserad 236 4. Varken-eller, vet ej 1223 5. Något intresserad 1417 6. Ganska intresserad 1655 7. Mycket intresserad 70 9. Uppgift saknas
VAR 132 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR 14 Loc 166 width 1 MD=9 (14.46) Läsa populärtidningar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 366 1. Mycket ointresserad 336 2. Ganska ointresserad 333 3. Något ointresserad 352 4. Varken-eller, vet ej 1644 5. Något intresserad 1381 6. Ganska intresserad 798 7. Mycket intresserad 130 9. Uppgift saknas
VAR 133 STICKA 14 Loc 167 width 1 MD=9 (14.47) Sticka <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2144 1. Mycket ointresserad 323 2. Ganska ointresserad 244 3. Något ointresserad 411 4. Varken-eller, vet ej 693 5. Något intresserad 747 6. Ganska intresserad 681 7. Mycket intresserad 97 9. Uppgift saknas
VAR 134 SY KLÄDER 14 Loc 168 width 1 MD=9 (14.48) Sy kläder <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2279 1. Mycket ointresserad 401 2. Ganska ointresserad 275 3. Något ointresserad 443 4. Varken-eller, vet ej 779 5. Något intresserad 596 6. Ganska intresserad 452 7. Mycket intresserad 115 9. Uppgift saknas
VAR 135 HANDARBETA 14 Loc 169 width 1 MD=9 (14.49) Handarbeta <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2090 1. Mycket ointresserad 329 2. Ganska ointresserad 273 3. Något ointresserad 383 4. Varken-eller, vet ej 741 5. Något intresserad 697 6. Ganska intresserad 732 7. Mycket intresserad 95 9. Uppgift saknas
VAR 136 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR 14 Loc 170 width 1 MD=9 (14.50) Träffa nya människor <Se F.(14) för fullständig frågetext> 119 1. Mycket ointresserad 91 2. Ganska ointresserad 144 3. Något ointresserad 253 4. Varken-eller, vet ej 1265 5. Något intresserad 2031 6. Ganska intresserad 1349 7. Mycket intresserad 88 9. Uppgift saknas
VAR 137 SNICKRA 14 Loc 171 width 1 MD=9 (14.51) Snickra <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1098 1. Mycket ointresserad 399 2. Ganska ointresserad 432 3. Något ointresserad 613 4. Varken-eller, vet ej 1197 5. Något intresserad 954 6. Ganska intresserad 542 7. Mycket intresserad 105 9. Uppgift saknas
VAR 138 MÅLA HEMMA 14 Loc 172 width 1 MD=9 (14.52) Måla hemma <Se F.(14) för fullständig frågetext> 697 1. Mycket ointresserad 354 2. Ganska ointresserad 410 3. Något ointresserad 530 4. Varken-eller, vet ej 1589 5. Något intresserad 1175 6. Ganska intresserad 482 7. Mycket intresserad 103 9. Uppgift saknas
VAR 139 JAGA 14 Loc 173 width 1 MD=9 (14.53) Jaga <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2977 1. Mycket ointresserad 338 2. Ganska ointresserad 203 3. Något ointresserad 773 4. Varken-eller, vet ej 343 5. Något intresserad 238 6. Ganska intresserad 339 7. Mycket intresserad 129 9. Uppgift saknas
VAR 140 FRILUFTSLIV 14 Loc 174 width 1 MD=9 (14.54) Friluftsliv <Se F.(14) för fullständig frågetext> 356 1. Mycket ointresserad 197 2. Ganska ointresserad 231 3. Något ointresserad 311 4. Varken-eller, vet ej 1415 5. Något intresserad 1510 6. Ganska intresserad 1213 7. Mycket intresserad 107 9. Uppgift saknas
VAR 141 ÅKA SLALOM 14 Loc 175 width 1 MD=9 (14.55) Åka slalom <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1816 1. Mycket ointresserad 325 2. Ganska ointresserad 242 3. Något ointresserad 664 4. Varken-eller, vet ej 709 5. Något intresserad 706 6. Ganska intresserad 761 7. Mycket intresserad 117 9. Uppgift saknas
VAR 142 ÅKA MOTORBÅT 14 Loc 176 width 1 MD=9 (14.56) Åka motorbåt <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1176 1. Mycket ointresserad 404 2. Ganska ointresserad 321 3. Något ointresserad 668 4. Varken-eller, vet ej 1157 5. Något intresserad 830 6. Ganska intresserad 669 7. Mycket intresserad 115 9. Uppgift saknas
VAR 143 SEGLA 14 Loc 177 width 1 MD=9 (14.57) Segla <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1579 1. Mycket ointresserad 489 2. Ganska ointresserad 328 3. Något ointresserad 1023 4. Varken-eller, vet ej 779 5. Något intresserad 535 6. Ganska intresserad 486 7. Mycket intresserad 121 9. Uppgift saknas
VAR 144 CAMPA 14 Loc 178 width 1 MD=9 (14.58) Campa <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1009 1. Mycket ointresserad 399 2. Ganska ointresserad 396 3. Något ointresserad 553 4. Varken-eller, vet ej 1317 5. Något intresserad 970 6. Ganska intresserad 575 7. Mycket intresserad 121 9. Uppgift saknas
VAR 145 SEMESTRA UTOMLANDS 14 Loc 179 width 1 MD=9 (14.59) Semestra utomlands <Se F.(14) för fullständig frågetext> 339 1. Mycket ointresserad 133 2. Ganska ointresserad 165 3. Något ointresserad 378 4. Varken-eller, vet ej 831 5. Något intresserad 1240 6. Ganska intresserad 2149 7. Mycket intresserad 105 9. Uppgift saknas
VAR 146 SEMESTRA I SVERIGE 14 Loc 180 width 1 MD=9 (14.60) Semestra i Sverige <Se F.(14) för fullständig frågetext> 109 1. Mycket ointresserad 53 2. Ganska ointresserad 103 3. Något ointresserad 143 4. Varken-eller, vet ej 882 5. Något intresserad 2096 6. Ganska intresserad 1871 7. Mycket intresserad 83 9. Uppgift saknas
VAR 147 PRÖVA NYA PRODUKTER 14 Loc 181 width 1 MD=9 (14.61) Pröva nya produkter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 158 1. Mycket ointresserad 168 2. Ganska ointresserad 272 3. Något ointresserad 706 4. Varken-eller, vet ej 1693 5. Något intresserad 1458 6. Ganska intresserad 757 7. Mycket intresserad 128 9. Uppgift saknas
VAR 148 VARA BORTBJUDEN 14 Loc 182 width 1 MD=9 (14.62) Vara bortbjuden <Se F.(14) för fullständig frågetext> 131 1. Mycket ointresserad 108 2. Ganska ointresserad 187 3. Något ointresserad 206 4. Varken-eller, vet ej 1345 5. Något intresserad 2022 6. Ganska intresserad 1246 7. Mycket intresserad 95 9. Uppgift saknas
VAR 149 GÅ PÅ DISKOTEK 14 Loc 183 width 1 MD=9 (14.63) Gå på diskotek <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2175 1. Mycket ointresserad 461 2. Ganska ointresserad 345 3. Något ointresserad 600 4. Varken-eller, vet ej 624 5. Något intresserad 516 6. Ganska intresserad 487 7. Mycket intresserad 132 9. Uppgift saknas
VAR 150 GÅ PÅ RESTAURANG 14 Loc 184 width 1 MD=9 (14.64) Gå på restaurang <Se F.(14) för fullständig frågetext> 340 1. Mycket ointresserad 192 2. Ganska ointresserad 227 3. Något ointresserad 236 4. Varken-eller, vet ej 1556 5. Något intresserad 1615 6. Ganska intresserad 1059 7. Mycket intresserad 115 9. Uppgift saknas
VAR 151 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER 14 Loc 185 width 1 MD=9 (14.65) Gå på kvällskurser <Se F.(14) för fullständig frågetext> 746 1. Mycket ointresserad 485 2. Ganska ointresserad 525 3. Något ointresserad 832 4. Varken-eller, vet ej 1577 5. Något intresserad 792 6. Ganska intresserad 262 7. Mycket intresserad 121 9. Uppgift saknas
VAR 152 WINDSURFING 14 Loc 186 width 1 MD=9 (14.66) Windsurfing <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2463 1. Mycket ointresserad 442 2. Ganska ointresserad 307 3. Något ointresserad 1047 4. Varken-eller, vet ej 536 5. Något intresserad 254 6. Ganska intresserad 165 7. Mycket intresserad 126 9. Uppgift saknas
VAR 153 KÖPA PÅ POSTORDER 14 Loc 187 width 1 MD=9 (14.67) Köpa på postorder <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1364 1. Mycket ointresserad 615 2. Ganska ointresserad 505 3. Något ointresserad 617 4. Varken-eller, vet ej 1362 5. Något intresserad 572 6. Ganska intresserad 210 7. Mycket intresserad 95 9. Uppgift saknas
VAR 154 TIPS 15 Loc 188 width 2 MD=99 (15) Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? (15.1) Tips 2440 01. 0 kronor 1981 02. Under 500 kronor 471 03. 501- 1000 kronor 180 04. 1001-2000 kronor 80 05. 2001-3000 kronor 27 06. 3001-4000 kronor 23 07. 4001-5000 kronor 4 08. 5001-6000 kronor 11 09. Över 6000 kronor 123 99. Uppgift saknas
VAR 155 LOTTO 15 Loc 190 width 2 MD=99 (15.2) Lotto <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1979 01. 0 kronor 2299 02. Under 500 kronor 626 03. 501- 1000 kronor 224 04. 1001-2000 kronor 79 05. 2001-3000 kronor 18 06. 3001-4000 kronor 9 07. 4001-5000 kronor 6 08. 5001-6000 kronor 5 09. Över 6000 kronor 95 99. Uppgift saknas
VAR 156 PENNINGLOTTER 15 Loc 192 width 2 MD=99 (15.3) Penninglotter <Se F.(15) för fullständig frågetext> 2627 01. 0 kronor 2255 02. Under 500 kronor 255 03. 501- 1000 kronor 49 04. 1001-2000 kronor 9 05. 2001-3000 kronor 5 06. 3001-4000 kronor 1 07. 4001-5000 kronor 2 08. 5001-6000 kronor 0 09. Över 6000 kronor 137 99. Uppgift saknas
VAR 157 V65 15 Loc 194 width 2 MD=99 (15.4) V65 <Se F.(15) för fullständig frågetext> 3948 01. 0 kronor 889 02. Under 500 kronor 157 03. 501- 1000 kronor 80 04. 1001-2000 kronor 38 05. 2001-3000 kronor 24 06. 3001-4000 kronor 15 07. 4001-5000 kronor 9 08. 5001-6000 kronor 17 09. Över 6000 kronor 163 99. Uppgift saknas
VAR 158 BINGO 15 Loc 196 width 2 MD=99 (15.5) Bingo <Se F.(15) för fullständig frågetext> 4779 01. 0 kronor 292 02. Under 500 kronor 47 03. 501- 1000 kronor 20 04. 1001-2000 kronor 15 05. 2001-3000 kronor 3 06. 3001-4000 kronor 12 07. 4001-5000 kronor 4 08. 5001-6000 kronor 14 09. Över 6000 kronor 154 99. Uppgift saknas
VAR 159 BENSIN 15 Loc 198 width 2 MD=99 (15.6) Bensin <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1141 01. 0 kronor 318 02. Under 500 kronor 321 03. 501- 1000 kronor 427 04. 1001-2000 kronor 452 05. 2001-3000 kronor 410 06. 3001-4000 kronor 520 07. 4001-5000 kronor 411 08. 5001-6000 kronor 1137 09. Över 6000 kronor 203 99. Uppgift saknas
VAR 160 KLÄDER TILL DIG 15 Loc 200 width 2 MD=99 (15.7) Kläder till Dig själv <Se F.(15) för fullständig frågetext> 50 01. 0 kronor 216 02. Under 500 kronor 715 03. 501- 1000 kronor 1224 04. 1001-2000 kronor 1144 05. 2001-3000 kronor 782 06. 3001-4000 kronor 467 07. 4001-5000 kronor 262 08. 5001-6000 kronor 347 09. Över 6000 kronor 133 99. Uppgift saknas
VAR 161 SPORTUTRUSTN TILL DIG 15 Loc 202 width 2 MD=99 (15.8) Sportutrustning till Dig själv <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1450 01. 0 kronor 1754 02. Under 500 kronor 1038 03. 501- 1000 kronor 540 04. 1001-2000 kronor 209 05. 2001-3000 kronor 98 06. 3001-4000 kronor 35 07. 4001-5000 kronor 19 08. 5001-6000 kronor 54 09. Över 6000 kronor 143 99. Uppgift saknas
VAR 162 KOSMETIKA/SKÖNHET 15 Loc 204 width 2 MD=99 (15.9) Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1243 01. 0 kronor 2562 02. Under 500 kronor 874 03. 501- 1000 kronor 345 04. 1001-2000 kronor 93 05. 2001-3000 kronor 33 06. 3001-4000 kronor 14 07. 4001-5000 kronor 8 08. 5001-6000 kronor 8 09. Över 6000 kronor 160 99. Uppgift saknas
VAR 163 NÖJEN 15 Loc 206 width 2 MD=99 (15.10) Nöjen <Se F.(15) för fullständig frågetext> 239 01. 0 kronor 1314 02. Under 500 kronor 1240 03. 501- 1000 kronor 934 04. 1001-2000 kronor 526 05. 2001-3000 kronor 260 06. 3001-4000 kronor 179 07. 4001-5000 kronor 110 08. 5001-6000 kronor 326 09. Över 6000 kronor 212 99. Uppgift saknas
VAR 164 UTLANDSRESOR 15 Loc 208 width 2 MD=99 (15.11) Utlandsresor under fritiden <Se F.(15) för fullständig frågetext> 2080 01. 0 kronor 258 02. Under 500 kronor 232 03. 501- 1000 kronor 262 04. 1001-2000 kronor 351 05. 2001-3000 kronor 390 06. 3001-4000 kronor 390 07. 4001-5000 kronor 324 08. 5001-6000 kronor 840 09. Över 6000 kronor 213 99. Uppgift saknas
VAR 165 BÖCKER 15 Loc 210 width 2 MD=99 (15.12) Böcker <Se F.(15) för fullständig frågetext> 993 01. 0 kronor 2413 02. Under 500 kronor 998 03. 501- 1000 kronor 488 04. 1001-2000 kronor 175 05. 2001-3000 kronor 59 06. 3001-4000 kronor 35 07. 4001-5000 kronor 14 08. 5001-6000 kronor 20 09. Över 6000 kronor 145 99. Uppgift saknas
VAR 166 TOBAK 15 Loc 212 width 2 MD=99 (15.13) Tobak <Se F.(15) för fullständig frågetext> 3274 01. 0 kronor 413 02. Under 500 kronor 318 03. 501- 1000 kronor 290 04. 1001-2000 kronor 274 05. 2001-3000 kronor 192 06. 3001-4000 kronor 159 07. 4001-5000 kronor 130 08. 5001-6000 kronor 179 09. Över 6000 kronor 111 99. Uppgift saknas
VAR 167 VIN OCH SPRIT 15 Loc 214 width 2 MD=99 (15.14) Vin och sprit <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1065 01. 0 kronor 1353 02. Under 500 kronor 1074 03. 501- 1000 kronor 752 04. 1001-2000 kronor 444 05. 2001-3000 kronor 210 06. 3001-4000 kronor 108 07. 4001-5000 kronor 79 08. 5001-6000 kronor 127 09. Över 6000 kronor 128 99. Uppgift saknas
VAR 168 HÄLSOKOSTARTIKLAR 15 Loc 216 width 2 MD=99 (15.15) Hälsokostartiklar <Se F.(15) för fullständig frågetext> 2184 01. 0 kronor 2222 02. Under 500 kronor 483 03. 501- 1000 kronor 185 04. 1001-2000 kronor 68 05. 2001-3000 kronor 17 06. 3001-4000 kronor 8 07. 4001-5000 kronor 4 08. 5001-6000 kronor 10 09. Över 6000 kronor 159 99. Uppgift saknas
VAR 169 MÖBLER 15 Loc 218 width 2 MD=99 (15.16) Möbler <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1207 01. 0 kronor 1072 02. Under 500 kronor 1021 03. 501- 1000 kronor 797 04. 1001-2000 kronor 495 05. 2001-3000 kronor 229 06. 3001-4000 kronor 127 07. 4001-5000 kronor 46 08. 5001-6000 kronor 143 09. Över 6000 kronor 203 99. Uppgift saknas
VAR 170 LEKSAKER 15 Loc 220 width 2 MD=99 (15.17) Leksaker <Se F.(15) för fullständig frågetext> 2710 01. 0 kronor 1227 02. Under 500 kronor 668 03. 501- 1000 kronor 358 04. 1001-2000 kronor 163 05. 2001-3000 kronor 45 06. 3001-4000 kronor 15 07. 4001-5000 kronor 4 08. 5001-6000 kronor 15 09. Över 6000 kronor 135 99. Uppgift saknas
VAR 171 ICA 16 Loc 222 width 1 MD=9 16 Hur ofta Du besöker affärer m.m. Var vänlig ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svar med ett kryss på varje rad! (16.1) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: ICA 135 1. Aldrig 432 2. Någon gång/år 341 3. Någon gång/kvartal 1182 4. Någon gång/månad 2167 5. 1-2 gånger/vecka 795 6. 3-4 gånger/vecka 214 7. Minst 5 gånger/vecka 74 9. Uppgift saknas
VAR 172 KONSUM 16 Loc 223 width 1 MD=9 (16.2) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Konsum <Se F.16 för fullständig frågetext> 419 1. Aldrig 735 2. Någon gång/år 619 3. Någon gång/kvartal 1487 4. Någon gång/månad 1462 5. 1-2 gånger/vecka 398 6. 3-4 gånger/vecka 114 7. Minst 5 gånger/vecka 106 9. Uppgift saknas
VAR 173 VIVO/FAVÖR 16 Loc 224 width 1 MD=9 (16.3) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Vivo/Favör <Se F.16 för fullständig frågetext> 1969 1. Aldrig 1150 2. Någon gång/år 509 3. Någon gång/kvartal 689 4. Någon gång/månad 538 5. 1-2 gånger/vecka 151 6. 3-4 gånger/vecka 54 7. Minst 5 gånger/vecka 280 9. Uppgift saknas
VAR 174 METRO 16 Loc 225 width 1 MD=9 (16.4) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Metro <Se F.16 för fullständig frågetext> 3966 1. Aldrig 550 2. Någon gång/år 176 3. Någon gång/kvartal 206 4. Någon gång/månad 86 5. 1-2 gånger/vecka 20 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 330 9. Uppgift saknas
VAR 175 ANNAN BUTIK 16 Loc 226 width 1 MD=9 (16.5) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Annan butik <Se F.16 för fullständig frågetext> 879 1. Aldrig 1343 2. Någon gång/år 740 3. Någon gång/kvartal 1254 4. Någon gång/månad 664 5. 1-2 gånger/vecka 134 6. 3-4 gånger/vecka 71 7. Minst 5 gånger/vecka 255 9. Uppgift saknas
VAR 176 LIVSMEDELSAVD I DOMUS 16 Loc 227 width 1 MD=9 (16.6) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Domus <Se F.16 för fullständig frågetext> 1108 1. Aldrig 1346 2. Någon gång/år 793 3. Någon gång/kvartal 1139 4. Någon gång/månad 671 5. 1-2 gånger/vecka 116 6. 3-4 gånger/vecka 41 7. Minst 5 gånger/vecka 126 9. Uppgift saknas
VAR 177 LIVSMEDELSAVD I NK 16 Loc 228 width 1 MD=9 (16.7) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i NK <Se F.16 för fullständig frågetext> 3919 1. Aldrig 866 2. Någon gång/år 203 3. Någon gång/kvartal 119 4. Någon gång/månad 33 5. 1-2 gånger/vecka 5 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 193 9. Uppgift saknas
VAR 178 LIVSMEDELSAV I ÅHLENS 16 Loc 229 width 1 MD=9 (16.8) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.16 för fullständig frågetext> 1834 1. Aldrig 1501 2. Någon gång/år 770 3. Någon gång/kvartal 736 4. Någon gång/månad 297 5. 1-2 gånger/vecka 36 6. 3-4 gånger/vecka 18 7. Minst 5 gånger/vecka 148 9. Uppgift saknas
VAR 179 LIVSMEDELSAVD I OBS 16 Loc 230 width 1 MD=9 (16.9) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Obs <Se F.16 för fullständig frågetext> 2225 1. Aldrig 1400 2. Någon gång/år 706 3. Någon gång/kvartal 651 4. Någon gång/månad 198 5. 1-2 gånger/vecka 14 6. 3-4 gånger/vecka 11 7. Minst 5 gånger/vecka 135 9. Uppgift saknas
VAR 180 LIVSMEDELSAVD I B & W 16 Loc 231 width 1 MD=9 (16.10) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i B& W(Bra, Wessels) <Se F.16 för fullständig frågetext> 2955 1. Aldrig 1195 2. Någon gång/år 488 3. Någon gång/kvartal 440 4. Någon gång/månad 109 5. 1-2 gånger/vecka 9 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 140 9. Uppgift saknas
VAR 181 EJ LIVS DOMUS 16 Loc 232 width 1 MD=9 (16.11) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Domus <Se F.16 för fullständig frågetext> 757 1. Aldrig 1452 2. Någon gång/år 1094 3. Någon gång/kvartal 1357 4. Någon gång/månad 455 5. 1-2 gånger/vecka 66 6. 3-4 gånger/vecka 30 7. Minst 5 gånger/vecka 129 9. Uppgift saknas
VAR 182 EJ LIVS NK 16 Loc 233 width 1 MD=9 (16.12) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) NK <Se F.16 för fullständig frågetext> 2726 1. Aldrig 1437 2. Någon gång/år 496 3. Någon gång/kvartal 405 4. Någon gång/månad 60 5. 1-2 gånger/vecka 9 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 202 9. Uppgift saknas
VAR 183 EJ LIVS ÅHLENS 16 Loc 234 width 1 MD=9 (16.13) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Åhlens <Se F.16 för fullständig frågetext> 1009 1. Aldrig 1469 2. Någon gång/år 1072 3. Någon gång/kvartal 1248 4. Någon gång/månad 327 5. 1-2 gånger/vecka 53 6. 3-4 gånger/vecka 14 7. Minst 5 gånger/vecka 148 9. Uppgift saknas
VAR 184 EJ LIVS OBS 16 Loc 235 width 1 MD=9 (16.14) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Obs <Se F.16 för fullständig frågetext> 1633 1. Aldrig 1642 2. Någon gång/år 906 3. Någon gång/kvartal 841 4. Någon gång/månad 171 5. 1-2 gånger/vecka 13 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 129 9. Uppgift saknas
VAR 185 EJ LIVS B & W 16 Loc 236 width 1 MD=9 (16.15) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) B & W <Se F.16 för fullständig frågetext> 2671 1. Aldrig 1333 2. Någon gång/år 584 3. Någon gång/kvartal 496 4. Någon gång/månad 96 5. 1-2 gånger/vecka 11 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 144 9. Uppgift saknas
VAR 186 HENNES & MAURITZ 16 Loc 237 width 1 MD=9 (16.16) Hur ofta besöker Du andra butiker: Hennes & Mauritz <Se F.16 för fullständig frågetext> 1018 1. Aldrig 1715 2. Någon gång/år 1234 3. Någon gång/kvartal 1045 4. Någon gång/månad 191 5. 1-2 gånger/vecka 31 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 103 9. Uppgift saknas
VAR 187 HERRMAN/KAPP-AHL 16 Loc 238 width 1 MD=9 (16.17) Hur ofta besöker Du andra butiker: HerrMan/Kapp-Ahl <Se F.16 för fullständig frågetext> 1019 1. Aldrig 1809 2. Någon gång/år 1195 3. Någon gång/kvartal 1027 4. Någon gång/månad 168 5. 1-2 gånger/vecka 18 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 100 9. Uppgift saknas
VAR 188 GULINS 16 Loc 239 width 1 MD=9 (16.18) Hur ofta besöker Du andra butiker: Gulins <Se F.16 för fullständig frågetext> 2063 1. Aldrig 1556 2. Någon gång/år 885 3. Någon gång/kvartal 609 4. Någon gång/månad 76 5. 1-2 gånger/vecka 5 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 145 9. Uppgift saknas
VAR 189 LINDEX 16 Loc 240 width 1 MD=9 (16.19) Hur ofta besöker Du andra butiker: Lindex <Se F.16 för fullständig frågetext> 2228 1. Aldrig 1325 2. Någon gång/år 837 3. Någon gång/kvartal 713 4. Någon gång/månad 91 5. 1-2 gånger/vecka 7 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 137 9. Uppgift saknas
VAR 190 IKEA 16 Loc 241 width 1 MD=9 (16.20) Hur ofta besöker Du andra butiker: Ikea <Se F.16 för fullständig frågetext> 1251 1. Aldrig 2848 2. Någon gång/år 879 3. Någon gång/kvartal 240 4. Någon gång/månad 6 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 107 9. Uppgift saknas
VAR 191 EXPERT FOTO 16 Loc 242 width 1 MD=9 (16.21) Hur ofta besöker Du andra butiker: Expert Foto <Se F.16 för fullständig frågetext> 2343 1. Aldrig 1844 2. Någon gång/år 707 3. Någon gång/kvartal 294 4. Någon gång/månad 23 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 124 9. Uppgift saknas
VAR 192 EXPERT RADIO/TV 16 Loc 243 width 1 MD=9 (16.22) Hur ofta besöker Du andra butiker: Expert Radio/TV <Se F.16 för fullständig frågetext> 2483 1. Aldrig 1948 2. Någon gång/år 478 3. Någon gång/kvartal 250 4. Någon gång/månad 31 5. 1-2 gånger/vecka 5 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 144 9. Uppgift saknas
VAR 193 JÄRNHANDEL 16 Loc 244 width 1 MD=9 (16.23) Hur ofta besöker Du andra butiker: Järnhandel <Se F.16 för fullständig frågetext> 714 1. Aldrig 2485 2. Någon gång/år 1256 3. Någon gång/kvartal 698 4. Någon gång/månad 93 5. 1-2 gånger/vecka 11 6. 3-4 gånger/vecka 10 7. Minst 5 gånger/vecka 73 9. Uppgift saknas
VAR 194 FÄRGSAM 16 Loc 245 width 1 MD=9 (16.24) Hur ofta besöker Du andra butiker: Färgsam <Se F.16 för fullständig frågetext> 669 1. Aldrig 2812 2. Någon gång/år 1249 3. Någon gång/kvartal 474 4. Någon gång/månad 32 5. 1-2 gånger/vecka 9 6. 3-4 gånger/vecka 11 7. Minst 5 gånger/vecka 84 9. Uppgift saknas
VAR 195 PRESSBYRÅN 16 Loc 246 width 1 MD=9 (16.25) Hur ofta besöker Du andra butiker: Pressbyrån <Se F.16 för fullständig frågetext> 705 1. Aldrig 1418 2. Någon gång/år 1025 3. Någon gång/kvartal 1306 4. Någon gång/månad 575 5. 1-2 gånger/vecka 165 6. 3-4 gånger/vecka 53 7. Minst 5 gånger/vecka 93 9. Uppgift saknas
VAR 196 ANNAN KIOSK 16 Loc 247 width 1 MD=9 (16.26) Hur ofta besöker Du andra butiker: Annan kiosk <Se F.16 för fullständig frågetext> 459 1. Aldrig 1090 2. Någon gång/år 862 3. Någon gång/kvartal 1456 4. Någon gång/månad 1005 5. 1-2 gånger/vecka 238 6. 3-4 gånger/vecka 121 7. Minst 5 gånger/vecka 109 9. Uppgift saknas
VAR 197 TOBAKSAFFÄR 16 Loc 248 width 1 MD=9 (16.27) Hur ofta besöker Du andra butiker: Tobaksaffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 1560 1. Aldrig 1171 2. Någon gång/år 672 3. Någon gång/kvartal 986 4. Någon gång/månad 652 5. 1-2 gånger/vecka 127 6. 3-4 gånger/vecka 61 7. Minst 5 gånger/vecka 111 9. Uppgift saknas
VAR 198 BAR/SJÄLVSERVERING 16 Loc 249 width 1 MD=9 (16.28) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bar/Självservering <Se F.16 för fullständig frågetext> 701 1. Aldrig 1643 2. Någon gång/år 1167 3. Någon gång/kvartal 1005 4. Någon gång/månad 325 5. 1-2 gånger/vecka 175 6. 3-4 gånger/vecka 192 7. Minst 5 gånger/vecka 132 9. Uppgift saknas
VAR 199 MACDONALD'S 16 Loc 250 width 1 MD=9 (16.29) Hur ofta besöker Du andra butiker: MacDonald's <Se F.16 för fullständig frågetext> 2574 1. Aldrig 1348 2. Någon gång/år 654 3. Någon gång/kvartal 537 4. Någon gång/månad 94 5. 1-2 gånger/vecka 11 6. 3-4 gånger/vecka 9 7. Minst 5 gånger/vecka 113 9. Uppgift saknas
VAR 200 CLOCK 16 Loc 251 width 1 MD=9 (16.30) Hur ofta besöker Du andra butiker: Clock <Se F.16 för fullständig frågetext> 3520 1. Aldrig 1069 2. Någon gång/år 367 3. Någon gång/kvartal 212 4. Någon gång/månad 44 5. 1-2 gånger/vecka 6 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 117 9. Uppgift saknas
VAR 201 BENSINSTATION 16 Loc 252 width 1 MD=9 (16.31) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bensinstation <Se F.16 för fullständig frågetext> 596 1. Aldrig 369 2. Någon gång/år 404 3. Någon gång/kvartal 1654 4. Någon gång/månad 1953 5. 1-2 gånger/vecka 197 6. 3-4 gånger/vecka 86 7. Minst 5 gånger/vecka 81 9. Uppgift saknas
VAR 202 POSTKONTOR 16 Loc 253 width 1 MD=9 (16.32) Hur ofta besöker Du andra butiker: Postkontor <Se F.16 för fullständig frågetext> 82 1. Aldrig 390 2. Någon gång/år 914 3. Någon gång/kvartal 2849 4. Någon gång/månad 893 5. 1-2 gånger/vecka 92 6. 3-4 gånger/vecka 71 7. Minst 5 gånger/vecka 49 9. Uppgift saknas
VAR 203 BANKKONTOR 16 Loc 254 width 1 MD=9 (16.33) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bankkontor <Se F.16 för fullständig frågetext> 152 1. Aldrig 511 2. Någon gång/år 965 3. Någon gång/kvartal 2828 4. Någon gång/månad 737 5. 1-2 gånger/vecka 53 6. 3-4 gånger/vecka 37 7. Minst 5 gånger/vecka 57 9. Uppgift saknas
VAR 204 HÄLSOKOSTBUTIK 16 Loc 255 width 1 MD=9 (16.34) Hur ofta besöker Du andra butiker: Hälsokostbutik <Se F.16 för fullständig frågetext> 2512 1. Aldrig 1592 2. Någon gång/år 660 3. Någon gång/kvartal 426 4. Någon gång/månad 49 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 93 9. Uppgift saknas
VAR 205 APOTEK 16 Loc 256 width 1 MD=9 (16.35) Hur ofta besöker Du andra butiker: Apotek <Se F.16 för fullständig frågetext> 222 1. Aldrig 1640 2. Någon gång/år 2092 3. Någon gång/kvartal 1276 4. Någon gång/månad 50 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 10 7. Minst 5 gånger/vecka 46 9. Uppgift saknas
VAR 206 BLOMSTERAFFÄR 16 Loc 257 width 1 MD=9 (16.36) Hur ofta besöker Du andra butiker: Handelsträdgård <Se F.16 för fullständig frågetext> 350 1. Aldrig 1724 2. Någon gång/år 1815 3. Någon gång/kvartal 1251 4. Någon gång/månad 131 5. 1-2 gånger/vecka 7 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 57 9. Uppgift saknas
VAR 207 BYGGMATAFFÄR 16 Loc 258 width 1 MD=9 (16.37) Hur ofta besöker Du andra butiker: Byggmaterielaffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 1707 1. Aldrig 2176 2. Någon gång/år 874 3. Någon gång/kvartal 408 4. Någon gång/månad 58 5. 1-2 gånger/vecka 18 6. 3-4 gånger/vecka 8 7. Minst 5 gånger/vecka 91 9. Uppgift saknas
VAR 208 REKLAM PÅ BIO 16 Loc 259 width 1 MD=9 (16.38) Hur ofta ser Du reklam på bio <Se F.16 för fullständig frågetext> 1983 1. Aldrig 1768 2. Någon gång/år 788 3. Någon gång/kvartal 619 4. Någon gång/månad 66 5. 1-2 gånger/vecka 13 6. 3-4 gånger/vecka 15 7. Minst 5 gånger/vecka 88 9. Uppgift saknas
VAR 209 REKLAM PÅ TAXI 16 Loc 260 width 1 MD=9 (16.39) Hur ofta ser Du reklam på taxi <Se F.16 för fullständig frågetext> 1744 1. Aldrig 811 2. Någon gång/år 542 3. Någon gång/kvartal 611 4. Någon gång/månad 660 5. 1-2 gånger/vecka 318 6. 3-4 gånger/vecka 548 7. Minst 5 gånger/vecka 106 9. Uppgift saknas
VAR 210 REKLAM IDROTTSPLATSER 16 Loc 261 width 1 MD=9 (16.40) Hur ofta ser Du reklam på idrottsplatser <Se F.16 för fullständig frågetext> 2104 1. Aldrig 1214 2. Någon gång/år 560 3. Någon gång/kvartal 676 4. Någon gång/månad 437 5. 1-2 gånger/vecka 122 6. 3-4 gånger/vecka 86 7. Minst 5 gånger/vecka 141 9. Uppgift saknas
VAR 211 TÅG ÖVER 10 MIL 16 Loc 262 width 1 MD=9 (16.41) Hur ofta åker Du tåg på sträckor över 10 mil <Se F.16 för fullständig frågetext> 2711 1. Aldrig 1901 2. Någon gång/år 433 3. Någon gång/kvartal 160 4. Någon gång/månad 40 5. 1-2 gånger/vecka 8 6. 3-4 gånger/vecka 15 7. Minst 5 gånger/vecka 72 9. Uppgift saknas
VAR 212 TUNNELBANA 16 Loc 263 width 1 MD=9 (16.42) Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.16 för fullständig frågetext> 3135 1. Aldrig 1247 2. Någon gång/år 253 3. Någon gång/kvartal 212 4. Någon gång/månad 104 5. 1-2 gånger/vecka 68 6. 3-4 gånger/vecka 237 7. Minst 5 gånger/vecka 84 9. Uppgift saknas
VAR 213 TAXI 16 Loc 264 width 1 MD=9 (16.43) Hur ofta åker Du taxi <Se F.16 för fullständig frågetext> 1439 1. Aldrig 2273 2. Någon gång/år 880 3. Någon gång/kvartal 555 4. Någon gång/månad 93 5. 1-2 gånger/vecka 16 6. 3-4 gånger/vecka 18 7. Minst 5 gånger/vecka 66 9. Uppgift saknas
VAR 214 AFTONBLADET 17 Loc 265 width 1 MD=9 (17) Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall du inte alls läser en tidning kryssa för svarsalternativet "Inga Nr" (17.1) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Aftonbladet Antal nr/år c:a 300 2016 1. Inga nummer 1753 2. Nästan inga nummer 584 3. Ca ett nummer av fyra 221 4. Ca två nummer av fyra 138 5. Ca tre nummer av fyra 333 6. Nästan alla nummer 161 7. Alla nummer 134 9. Uppgift saknas
VAR 215 AFTONBLADET 17 Loc 266 width 1 MD=9 (17.2) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Aftonbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 1963 1. Inga nummer 1637 2. Nästan inga nummer 552 3. Ca ett nummer av fyra 206 4. Ca två nummer av fyra 153 5. Ca tre nummer av fyra 410 6. Nästan alla nummer 207 7. Alla nummer 212 9. Uppgift saknas
VAR 216 EXPRESSEN 17 Loc 267 width 1 MD=9 (17.3) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Expressen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 1469 1. Inga nummer 1653 2. Nästan inga nummer 791 3. Ca ett nummer av fyra 337 4. Ca två nummer av fyra 194 5. Ca tre nummer av fyra 482 6. Nästan alla nummer 265 7. Alla nummer 149 9. Uppgift saknas
VAR 217 EXPRESSEN 17 Loc 268 width 1 MD=9 (17.4) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Expressen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 1446 1. Inga nummer 1565 2. Nästan inga nummer 686 3. Ca ett nummer av fyra 315 4. Ca två nummer av fyra 224 5. Ca tre nummer av fyra 598 6. Nästan alla nummer 340 7. Alla nummer 166 9. Uppgift saknas
VAR 218 DAGENS INDUSTRI 17 Loc 269 width 1 MD=9 (17.5) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa : Dagens Industri <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 230 4198 1. Inga nummer 484 2. Nästan inga nummer 200 3. Ca ett nummer av fyra 54 4. Ca två nummer av fyra 45 5. Ca tre nummer av fyra 89 6. Nästan alla nummer 67 7. Alla nummer 203 9. Uppgift saknas
VAR 219 DAGENS NYHETER 17 Loc 270 width 1 MD=9 (17.6) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Dagens Nyheter <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 3020 1. Inga nummer 1136 2. Nästan inga nummer 276 3. Ca ett nummer av fyra 96 4. Ca två nummer av fyra 55 5. Ca tre nummer av fyra 198 6. Nästan alla nummer 391 7. Alla nummer 168 9. Uppgift saknas
VAR 220 DAGENS NYHETER 17 Loc 271 width 1 MD=9 (17.7) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Dagens Nyheter <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 3016 1. Inga nummer 1066 2. Nästan inga nummer 219 3. Ca ett nummer av fyra 90 4. Ca två nummer av fyra 68 5. Ca tre nummer av fyra 223 6. Nästan alla nummer 466 7. Alla nummer 192 9. Uppgift saknas
VAR 221 SVENSKA DAGBLADET 17 Loc 272 width 1 MD=9 (17.8) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Svenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 3782 1. Inga nummer 861 2. Nästan inga nummer 169 3. Ca ett nummer av fyra 54 4. Ca två nummer av fyra 39 5. Ca tre nummer av fyra 81 6. Nästan alla nummer 214 7. Alla nummer 140 9. Uppgift saknas
VAR 222 SVENSKA DAGBLADET 17 Loc 273 width 1 MD=9 (17.9) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Svenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 3876 1. Inga nummer 797 2. Nästan inga nummer 112 3. Ca ett nummer av fyra 40 4. Ca två nummer av fyra 31 5. Ca tre nummer av fyra 79 6. Nästan alla nummer 228 7. Alla nummer 177 9. Uppgift saknas
VAR 223 GÖTEBORGS-POSTEN 17 Loc 274 width 1 MD=9 (17.10) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Göteborgs-Posten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4194 1. Inga nummer 410 2. Nästan inga nummer 116 3. Ca ett nummer av fyra 42 4. Ca två nummer av fyra 23 5. Ca tre nummer av fyra 116 6. Nästan alla nummer 324 7. Alla nummer 115 9. Uppgift saknas
VAR 224 GÖTEBORGS-POSTEN 17 Loc 275 width 1 MD=9 (17.11) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Göteborgs-Posten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4177 1. Inga nummer 408 2. Nästan inga nummer 105 3. Ca ett nummer av fyra 39 4. Ca två nummer av fyra 22 5. Ca tre nummer av fyra 119 6. Nästan alla nummer 327 7. Alla nummer 143 9. Uppgift saknas
VAR 225 GT 17 Loc 276 width 1 MD=9 (17.12) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: GT <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4209 1. Inga nummer 535 2. Nästan inga nummer 215 3. Ca ett nummer av fyra 77 4. Ca två nummer av fyra 50 5. Ca tre nummer av fyra 82 6. Nästan alla nummer 46 7. Alla nummer 126 9. Uppgift saknas
VAR 226 GT 17 Loc 277 width 1 MD=9 (17.13) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: GT <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4142 1. Inga nummer 536 2. Nästan inga nummer 201 3. Ca ett nummer av fyra 76 4. Ca två nummer av fyra 57 5. Ca tre nummer av fyra 105 6. Nästan alla nummer 63 7. Alla nummer 160 9. Uppgift saknas
VAR 227 KVÄLLSPOSTEN 17 Loc 278 width 1 MD=9 (17.14) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Kvällsposten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4284 1. Inga nummer 505 2. Nästan inga nummer 192 3. Ca ett nummer av fyra 65 4. Ca två nummer av fyra 38 5. Ca tre nummer av fyra 84 6. Nästan alla nummer 55 7. Alla nummer 117 9. Uppgift saknas
VAR 228 KVÄLLSPOSTEN 17 Loc 279 width 1 MD=9 (17.15) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Kvällsposten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4248 1. Inga nummer 448 2. Nästan inga nummer 167 3. Ca ett nummer av fyra 72 4. Ca två nummer av fyra 49 5. Ca tre nummer av fyra 112 6. Nästan alla nummer 98 7. Alla nummer 146 9. Uppgift saknas
VAR 229 ARBETET 17 Loc 280 width 1 MD=9 (17.16) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Arbetet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4620 1. Inga nummer 328 2. Nästan inga nummer 66 3. Ca ett nummer av fyra 27 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 49 6. Nästan alla nummer 123 7. Alla nummer 109 9. Uppgift saknas
VAR 230 ARBETET 17 Loc 281 width 1 MD=9 (17.17) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Arbetet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4682 1. Inga nummer 275 2. Nästan inga nummer 54 3. Ca ett nummer av fyra 18 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 44 6. Nästan alla nummer 111 7. Alla nummer 142 9. Uppgift saknas
VAR 231 SKÅNSKA DAGBLADET 17 Loc 282 width 1 MD=9 (17.18) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Skånska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 5018 1. Inga nummer 122 2. Nästan inga nummer 29 3. Ca ett nummer av fyra 11 4. Ca två nummer av fyra 4 5. Ca tre nummer av fyra 11 6. Nästan alla nummer 36 7. Alla nummer 109 9. Uppgift saknas
VAR 232 SKÅNSKA DAGBLADET 17 Loc 283 width 1 MD=9 (17.19) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Skånska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 5010 1. Inga nummer 112 2. Nästan inga nummer 18 3. Ca ett nummer av fyra 10 4. Ca två nummer av fyra 2 5. Ca tre nummer av fyra 12 6. Nästan alla nummer 40 7. Alla nummer 136 9. Uppgift saknas
VAR 233 SYDSVENSKA DAGBLADET 17 Loc 284 width 1 MD=9 (17.20) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4669 1. Inga nummer 284 2. Nästan inga nummer 48 3. Ca ett nummer av fyra 23 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 34 6. Nästan alla nummer 143 7. Alla nummer 126 9. Uppgift saknas
VAR 234 SYDSVENSKA DAGBLADET 17 Loc 285 width 1 MD=9 (17.21) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4640 1. Inga nummer 272 2. Nästan inga nummer 47 3. Ca ett nummer av fyra 20 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 44 6. Nästan alla nummer 160 7. Alla nummer 144 9. Uppgift saknas
VAR 235 NERIKES ALLEHANDA 17 Loc 286 width 1 MD=9 (17.22) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 5006 1. Inga nummer 105 2. Nästan inga nummer 19 3. Ca ett nummer av fyra 12 4. Ca två nummer av fyra 1 5. Ca tre nummer av fyra 24 6. Nästan alla nummer 83 7. Alla nummer 90 9. Uppgift saknas
VAR 236 NORRKÖPINGS TIDNINGAR 17 Loc 287 width 1 MD=9 (17.23) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Norrköpings Tidningar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 5073 1. Inga nummer 71 2. Nästan inga nummer 14 3. Ca ett nummer av fyra 1 4. Ca två nummer av fyra 2 5. Ca tre nummer av fyra 26 6. Nästan alla nummer 65 7. Alla nummer 88 9. Uppgift saknas
VAR 237 NYA WERMLANDS TIDN 17 Loc 288 width 1 MD=9 (17.24) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Nya Wermlands Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4934 1. Inga nummer 149 2. Nästan inga nummer 33 3. Ca ett nummer av fyra 18 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 27 6. Nästan alla nummer 76 7. Alla nummer 90 9. Uppgift saknas
VAR 238 UPSALA NYA TIDNING 17 Loc 289 width 1 MD=9 (17.25) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Upsala Nya Tidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4944 1. Inga nummer 161 2. Nästan inga nummer 29 3. Ca ett nummer av fyra 13 4. Ca två nummer av fyra 7 5. Ca tre nummer av fyra 26 6. Nästan alla nummer 68 7. Alla nummer 92 9. Uppgift saknas
VAR 239 VESTMANLANDS LÄNS TIDN17 Loc 290 width 1 MD=9 (17.26) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vestmanlands Läns Tidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4990 1. Inga nummer 121 2. Nästan inga nummer 32 3. Ca ett nummer av fyra 7 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 18 6. Nästan alla nummer 76 7. Alla nummer 90 9. Uppgift saknas
VAR 240 ÖSTGÖTA CORRESP 17 Loc 291 width 1 MD=9 (17.27) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Östgöta Correspondenten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4958 1. Inga nummer 133 2. Nästan inga nummer 33 3. Ca ett nummer av fyra 11 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 24 6. Nästan alla nummer 80 7. Alla nummer 92 9. Uppgift saknas
VAR 241 ALLAS VECKOTIDN 17 Loc 292 width 1 MD=9 (17.28) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allas veckotidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3459 1. Inga nummer 1061 2. Nästan inga nummer 315 3. Ca ett nummer av fyra 102 4. Ca två nummer av fyra 53 5. Ca tre nummer av fyra 111 6. Nästan alla nummer 137 7. Alla nummer 102 9. Uppgift saknas
VAR 242 ALLERS 17 Loc 293 width 1 MD=9 (17.29) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allers <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3099 1. Inga nummer 1286 2. Nästan inga nummer 338 3. Ca ett nummer av fyra 104 4. Ca två nummer av fyra 62 5. Ca tre nummer av fyra 138 6. Nästan alla nummer 227 7. Alla nummer 86 9. Uppgift saknas
VAR 243 HEMMETS JOURNAL 17 Loc 294 width 1 MD=9 (17.30) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hemmets Journal <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 2930 1. Inga nummer 1262 2. Nästan inga nummer 403 3. Ca ett nummer av fyra 130 4. Ca två nummer av fyra 78 5. Ca tre nummer av fyra 165 6. Nästan alla nummer 290 7. Alla nummer 82 9. Uppgift saknas
VAR 244 HEMMETS VECKOTIDNING 17 Loc 295 width 1 MD=9 (17.31) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hemmets Veckotidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3213 1. Inga nummer 1236 2. Nästan inga nummer 328 3. Ca ett nummer av fyra 102 4. Ca två nummer av fyra 54 5. Ca tre nummer av fyra 122 6. Nästan alla nummer 199 7. Alla nummer 86 9. Uppgift saknas
VAR 245 ÅRET RUNT 17 Loc 296 width 1 MD=9 (17.32) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Året Runt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 2510 1. Inga nummer 1637 2. Nästan inga nummer 487 3. Ca ett nummer av fyra 131 4. Ca två nummer av fyra 74 5. Ca tre nummer av fyra 139 6. Nästan alla nummer 283 7. Alla nummer 79 9. Uppgift saknas
VAR 246 HÄNT I VECKAN 17 Loc 297 width 1 MD=9 (17.33) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hänt I Veckan <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 2947 1. Inga nummer 1619 2. Nästan inga nummer 369 3. Ca ett nummer av fyra 101 4. Ca två nummer av fyra 52 5. Ca tre nummer av fyra 84 6. Nästan alla nummer 88 7. Alla nummer 80 9. Uppgift saknas
VAR 247 HÄNT EXTRA 17 Loc 298 width 1 MD=9 (17.34) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hänt Extra <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4541 1. Inga nummer 449 2. Nästan inga nummer 111 3. Ca ett nummer av fyra 44 4. Ca två nummer av fyra 30 5. Ca tre nummer av fyra 40 6. Nästan alla nummer 31 7. Alla nummer 94 9. Uppgift saknas
VAR 248 DAM 17 Loc 299 width 1 MD=9 (17.35) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dam <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3706 1. Inga nummer 1151 2. Nästan inga nummer 218 3. Ca ett nummer av fyra 56 4. Ca två nummer av fyra 38 5. Ca tre nummer av fyra 40 6. Nästan alla nummer 51 7. Alla nummer 80 9. Uppgift saknas
VAR 249 DAMERNAS 17 Loc 300 width 1 MD=9 (17.36) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Damernas <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3878 1. Inga nummer 996 2. Nästan inga nummer 184 3. Ca ett nummer av fyra 69 4. Ca två nummer av fyra 33 5. Ca tre nummer av fyra 36 6. Nästan alla nummer 55 7. Alla nummer 89 9. Uppgift saknas
VAR 250 ELLE 17 Loc 301 width 1 MD=9 (17.37) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Elle <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4751 1. Inga nummer 327 2. Nästan inga nummer 59 3. Ca ett nummer av fyra 23 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 28 6. Nästan alla nummer 46 7. Alla nummer 96 9. Uppgift saknas
VAR 251 FEMINA 17 Loc 302 width 1 MD=9 (17.38) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Femina Månadens Magasin Antal nr/år c:a 12 4261 1. Inga nummer 632 2. Nästan inga nummer 137 3. Ca ett nummer av fyra 37 4. Ca två nummer av fyra 23 5. Ca tre nummer av fyra 62 6. Nästan alla nummer 95 7. Alla nummer 93 9. Uppgift saknas
VAR 252 ICA-KURIREN 17 Loc 303 width 1 MD=9 (17.39) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa av: ICA- Kuriren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 46 2694 1. Inga nummer 1238 2. Nästan inga nummer 373 3. Ca ett nummer av fyra 143 4. Ca två nummer av fyra 105 5. Ca tre nummer av fyra 187 6. Nästan alla nummer 512 7. Alla nummer 88 9. Uppgift saknas
VAR 253 KVINNA 17 Loc 304 width 1 MD=9 (17.40) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa av: Kvinna <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 5008 1. Inga nummer 175 2. Nästan inga nummer 26 3. Ca ett nummer av fyra 9 4. Ca två nummer av fyra 5 5. Ca tre nummer av fyra 11 6. Nästan alla nummer 12 7. Alla nummer 94 9. Uppgift saknas
VAR 254 FRIDA 17 Loc 305 width 1 MD=9 (17.41) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Frida <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4841 1. Inga nummer 249 2. Nästan inga nummer 79 3. Ca ett nummer av fyra 31 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 19 6. Nästan alla nummer 23 7. Alla nummer 87 9. Uppgift saknas
VAR 255 VECKANS NOVELL 17 Loc 306 width 1 MD=9 (17.42) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckans Novell <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4797 1. Inga nummer 270 2. Nästan inga nummer 85 3. Ca ett nummer av fyra 32 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 25 6. Nästan alla nummer 26 7. Alla nummer 89 9. Uppgift saknas
VAR 256 OKEJ 17 Loc 307 width 1 MD=9 (17.43) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: OKEJ <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4601 1. Inga nummer 392 2. Nästan inga nummer 143 3. Ca ett nummer av fyra 43 4. Ca två nummer av fyra 28 5. Ca tre nummer av fyra 26 6. Nästan alla nummer 19 7. Alla nummer 88 9. Uppgift saknas
VAR 257 STARLET 17 Loc 308 width 1 MD=9 (17.44) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Starlet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 5012 1. Inga nummer 151 2. Nästan inga nummer 39 3. Ca ett nummer av fyra 22 4. Ca två nummer av fyra 8 5. Ca tre nummer av fyra 10 6. Nästan alla nummer 9 7. Alla nummer 89 9. Uppgift saknas
VAR 258 REVYN 17 Loc 309 width 1 MD=9 (17.45) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Revyn <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4035 1. Inga nummer 724 2. Nästan inga nummer 250 3. Ca ett nummer av fyra 88 4. Ca två nummer av fyra 58 5. Ca tre nummer av fyra 54 6. Nästan alla nummer 43 7. Alla nummer 88 9. Uppgift saknas
VAR 259 CLIC 17 Loc 310 width 1 MD=9 (17.46) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Clic <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 4829 1. Inga nummer 274 2. Nästan inga nummer 64 3. Ca ett nummer av fyra 24 4. Ca två nummer av fyra 8 5. Ca tre nummer av fyra 26 6. Nästan alla nummer 24 7. Alla nummer 91 9. Uppgift saknas
VAR 260 DET BÄSTA 17 Loc 311 width 1 MD=9 (17.47) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Det Bästa <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4276 1. Inga nummer 535 2. Nästan inga nummer 98 3. Ca ett nummer av fyra 40 4. Ca två nummer av fyra 29 5. Ca tre nummer av fyra 65 6. Nästan alla nummer 194 7. Alla nummer 103 9. Uppgift saknas
VAR 261 LAND 17 Loc 312 width 1 MD=9 (17.48) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Land <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 49 3224 1. Inga nummer 899 2. Nästan inga nummer 271 3. Ca ett nummer av fyra 101 4. Ca två nummer av fyra 65 5. Ca tre nummer av fyra 187 6. Nästan alla nummer 515 7. Alla nummer 78 9. Uppgift saknas
VAR 262 RÖSTER I RADIO & TV 17 Loc 313 width 1 MD=9 (17.49) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Röster i Radio & TV <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3683 1. Inga nummer 1158 2. Nästan inga nummer 200 3. Ca ett nummer av fyra 55 4. Ca två nummer av fyra 23 5. Ca tre nummer av fyra 27 6. Nästan alla nummer 103 7. Alla nummer 91 9. Uppgift saknas
VAR 263 VI 17 Loc 314 width 1 MD=9 (17.50) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 45 4224 1. Inga nummer 553 2. Nästan inga nummer 118 3. Ca ett nummer av fyra 63 4. Ca två nummer av fyra 27 5. Ca tre nummer av fyra 63 6. Nästan alla nummer 197 7. Alla nummer 95 9. Uppgift saknas
VAR 264 VI FÖRÄLDRAR 17 Loc 315 width 1 MD=9 (17.51) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi föräldrar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4392 1. Inga nummer 482 2. Nästan inga nummer 145 3. Ca ett nummer av fyra 50 4. Ca två nummer av fyra 23 5. Ca tre nummer av fyra 48 6. Nästan alla nummer 105 7. Alla nummer 95 9. Uppgift saknas
VAR 265 ALLT OM MAT 17 Loc 316 width 1 MD=9 (17.52) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt om Mat <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 16 3612 1. Inga nummer 990 2. Nästan inga nummer 289 3. Ca ett nummer av fyra 95 4. Ca två nummer av fyra 32 5. Ca tre nummer av fyra 72 6. Nästan alla nummer 146 7. Alla nummer 104 9. Uppgift saknas
VAR 266 GLAD I MAT 17 Loc 317 width 1 MD=9 (17.53) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Glad i Mat <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 4582 1. Inga nummer 428 2. Nästan inga nummer 83 3. Ca ett nummer av fyra 34 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 28 6. Nästan alla nummer 68 7. Alla nummer 104 9. Uppgift saknas
VAR 267 HÄLSA 17 Loc 318 width 1 MD=9 (17.54) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hälsa <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4345 1. Inga nummer 576 2. Nästan inga nummer 179 3. Ca ett nummer av fyra 52 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 32 6. Nästan alla nummer 46 7. Alla nummer 94 9. Uppgift saknas
VAR 268 MÅ BRA 17 Loc 319 width 1 MD=9 (17.55) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Må Bra <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4314 1. Inga nummer 630 2. Nästan inga nummer 160 3. Ca ett nummer av fyra 49 4. Ca två nummer av fyra 19 5. Ca tre nummer av fyra 29 6. Nästan alla nummer 43 7. Alla nummer 96 9. Uppgift saknas
VAR 269 ANTIK & AUKTION 17 Loc 320 width 1 MD=9 (17.56) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Antik & Auktion <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4757 1. Inga nummer 310 2. Nästan inga nummer 79 3. Ca ett nummer av fyra 20 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 21 6. Nästan alla nummer 48 7. Alla nummer 94 9. Uppgift saknas
VAR 270 MÅNADENS JOURNAL 17 Loc 321 width 1 MD=9 (17.57) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Månadens Journal <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4857 1. Inga nummer 226 2. Nästan inga nummer 66 3. Ca ett nummer av fyra 19 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 21 6. Nästan alla nummer 47 7. Alla nummer 93 9. Uppgift saknas
VAR 271 ALLT I HEMMET 17 Loc 322 width 1 MD=9 (17.58) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt i Hemmet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4109 1. Inga nummer 787 2. Nästan inga nummer 200 3. Ca ett nummer av fyra 51 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 35 6. Nästan alla nummer 52 7. Alla nummer 90 9. Uppgift saknas
VAR 272 SKÖNA HEM 17 Loc 323 width 1 MD=9 (17.59) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sköna Hem <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 4 4611 1. Inga nummer 387 2. Nästan inga nummer 109 3. Ca ett nummer av fyra 39 4. Ca två nummer av fyra 17 5. Ca tre nummer av fyra 26 6. Nästan alla nummer 59 7. Alla nummer 92 9. Uppgift saknas
VAR 273 HUS & HEM 17 Loc 324 width 1 MD=9 (17.60) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hus & Hem <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4591 1. Inga nummer 406 2. Nästan inga nummer 101 3. Ca ett nummer av fyra 38 4. Ca två nummer av fyra 19 5. Ca tre nummer av fyra 31 6. Nästan alla nummer 56 7. Alla nummer 98 9. Uppgift saknas
VAR 274 SPORTFISKAREN 17 Loc 325 width 1 MD=9 (17.61) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sportfiskaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 9 4732 1. Inga nummer 278 2. Nästan inga nummer 90 3. Ca ett nummer av fyra 39 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 28 6. Nästan alla nummer 58 7. Alla nummer 97 9. Uppgift saknas
VAR 275 HUND 17 Loc 326 width 1 MD=9 (17.62) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hund <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4706 1. Inga nummer 251 2. Nästan inga nummer 67 3. Ca ett nummer av fyra 36 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 45 6. Nästan alla nummer 129 7. Alla nummer 96 9. Uppgift saknas
VAR 276 ALLT OM MC 17 Loc 327 width 1 MD=9 (17.63) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt om MC <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4676 1. Inga nummer 356 2. Nästan inga nummer 96 3. Ca ett nummer av fyra 44 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 24 6. Nästan alla nummer 22 7. Alla nummer 111 9. Uppgift saknas
VAR 277 BIL&MC 17 Loc 328 width 1 MD=9 (17.64) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Bil&MC <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 4 4782 1. Inga nummer 336 2. Nästan inga nummer 79 3. Ca ett nummer av fyra 24 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 5 6. Nästan alla nummer 9 7. Alla nummer 94 9. Uppgift saknas
VAR 278 BILSPORT 17 Loc 329 width 1 MD=9 (17.65) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Bilsport <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 24 4319 1. Inga nummer 535 2. Nästan inga nummer 198 3. Ca ett nummer av fyra 78 4. Ca två nummer av fyra 41 5. Ca tre nummer av fyra 43 6. Nästan alla nummer 39 7. Alla nummer 87 9. Uppgift saknas
VAR 279 WHEELS MAGAZINE 17 Loc 330 width 1 MD=9 (17.66) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Wheels Magazine <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4717 1. Inga nummer 316 2. Nästan inga nummer 99 3. Ca ett nummer av fyra 41 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 19 6. Nästan alla nummer 26 7. Alla nummer 104 9. Uppgift saknas
VAR 280 WHEEL DRIVE 17 Loc 331 width 1 MD=9 (17.67) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Wheel Drive <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 4917 1. Inga nummer 235 2. Nästan inga nummer 44 3. Ca ett nummer av fyra 22 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 7 6. Nästan alla nummer 13 7. Alla nummer 92 9. Uppgift saknas
VAR 281 BILVÄRLDEN 17 Loc 332 width 1 MD=9 (17.68) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Bilvärlden <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 4965 1. Inga nummer 199 2. Nästan inga nummer 50 3. Ca ett nummer av fyra 14 4. Ca två nummer av fyra 4 5. Ca tre nummer av fyra 4 6. Nästan alla nummer 10 7. Alla nummer 94 9. Uppgift saknas
VAR 282 AUTOMOBIL 17 Loc 333 width 1 MD=9 (17.69) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Automobil <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4885 1. Inga nummer 206 2. Nästan inga nummer 77 3. Ca ett nummer av fyra 30 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 15 6. Nästan alla nummer 22 7. Alla nummer 91 9. Uppgift saknas
VAR 283 MOTORBÖRSEN 17 Loc 334 width 1 MD=9 (17.70) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Motorbörsen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4966 1. Inga nummer 177 2. Nästan inga nummer 47 3. Ca ett nummer av fyra 27 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 7 6. Nästan alla nummer 11 7. Alla nummer 91 9. Uppgift saknas
VAR 284 TRAILER 17 Loc 335 width 1 MD=9 (17.71) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Trailer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4884 1. Inga nummer 221 2. Nästan inga nummer 64 3. Ca ett nummer av fyra 26 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 11 6. Nästan alla nummer 22 7. Alla nummer 99 9. Uppgift saknas
VAR 285 MOTOR 17 Loc 336 width 1 MD=9 (17.72) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Motor <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4520 1. Inga nummer 324 2. Nästan inga nummer 106 3. Ca ett nummer av fyra 29 4. Ca två nummer av fyra 19 5. Ca tre nummer av fyra 49 6. Nästan alla nummer 192 7. Alla nummer 101 9. Uppgift saknas
VAR 286 VI BILÄGARE 17 Loc 337 width 1 MD=9 (17.73) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi bilägare <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 3724 1. Inga nummer 712 2. Nästan inga nummer 235 3. Ca ett nummer av fyra 82 4. Ca två nummer av fyra 38 5. Ca tre nummer av fyra 120 6. Nästan alla nummer 334 7. Alla nummer 95 9. Uppgift saknas
VAR 287 BÅTNYTT 17 Loc 338 width 1 MD=9 (17.74) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båtnytt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4469 1. Inga nummer 471 2. Nästan inga nummer 136 3. Ca ett nummer av fyra 63 4. Ca två nummer av fyra 17 5. Ca tre nummer av fyra 35 6. Nästan alla nummer 56 7. Alla nummer 93 9. Uppgift saknas
VAR 288 PÅ KRYSS 17 Loc 339 width 1 MD=9 (17.75) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: På kryss <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 9 4956 1. Inga nummer 163 2. Nästan inga nummer 44 3. Ca ett nummer av fyra 21 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 20 6. Nästan alla nummer 32 7. Alla nummer 95 9. Uppgift saknas
VAR 289 BÅTÄGARE 17 Loc 340 width 1 MD=9 (17.76) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båtägare <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4749 1. Inga nummer 291 2. Nästan inga nummer 97 3. Ca ett nummer av fyra 33 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 29 6. Nästan alla nummer 30 7. Alla nummer 95 9. Uppgift saknas
VAR 290 HUSVAGN & CAMPING 17 Loc 341 width 1 MD=9 (17.77) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Husvagn & Camping <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4833 1. Inga nummer 245 2. Nästan inga nummer 70 3. Ca ett nummer av fyra 17 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 21 6. Nästan alla nummer 49 7. Alla nummer 96 9. Uppgift saknas
VAR 291 JAKT & VAPEN 17 Loc 342 width 1 MD=9 (17.78) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Jakt & Vapen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4729 1. Inga nummer 279 2. Nästan inga nummer 90 3. Ca ett nummer av fyra 42 4. Ca två nummer av fyra 15 5. Ca tre nummer av fyra 25 6. Nästan alla nummer 59 7. Alla nummer 101 9. Uppgift saknas
VAR 292 JAKTMARKER & FISKEVAT 17 Loc 343 width 1 MD=9 (17.79) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Jaktmarker & Fiskevatten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4643 1. Inga nummer 278 2. Nästan inga nummer 117 3. Ca ett nummer av fyra 47 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 46 6. Nästan alla nummer 99 7. Alla nummer 94 9. Uppgift saknas
VAR 293 SVENSK JAKT 17 Loc 344 width 1 MD=9 (17.80) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Svensk Jakt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4631 1. Inga nummer 265 2. Nästan inga nummer 92 3. Ca ett nummer av fyra 38 4. Ca två nummer av fyra 21 5. Ca tre nummer av fyra 33 6. Nästan alla nummer 171 7. Alla nummer 89 9. Uppgift saknas
VAR 294 JAKT 17 Loc 345 width 1 MD=9 (17.81) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Jakt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4842 1. Inga nummer 202 2. Nästan inga nummer 72 3. Ca ett nummer av fyra 33 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 34 6. Nästan alla nummer 56 7. Alla nummer 95 9. Uppgift saknas
VAR 295 FOTO 17 Loc 346 width 1 MD=9 (17.82) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Foto <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4605 1. Inga nummer 405 2. Nästan inga nummer 119 3. Ca ett nummer av fyra 47 4. Ca två nummer av fyra 17 5. Ca tre nummer av fyra 28 6. Nästan alla nummer 25 7. Alla nummer 94 9. Uppgift saknas
VAR 296 FAKTA 17 Loc 347 width 1 MD=9 (17.83) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fakta <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4961 1. Inga nummer 146 2. Nästan inga nummer 43 3. Ca ett nummer av fyra 21 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 20 6. Nästan alla nummer 46 7. Alla nummer 93 9. Uppgift saknas
VAR 297 ILLUSTRERAD VETENSKAP 17 Loc 348 width 1 MD=9 (17.84) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Illustrerad vetenskap <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4061 1. Inga nummer 607 2. Nästan inga nummer 236 3. Ca ett nummer av fyra 70 4. Ca två nummer av fyra 41 5. Ca tre nummer av fyra 91 6. Nästan alla nummer 146 7. Alla nummer 88 9. Uppgift saknas
VAR 298 NY TEKNIK 17 Loc 349 width 1 MD=9 (17.85) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Ny teknik <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4355 1. Inga nummer 477 2. Nästan inga nummer 159 3. Ca ett nummer av fyra 63 4. Ca två nummer av fyra 25 5. Ca tre nummer av fyra 61 6. Nästan alla nummer 104 7. Alla nummer 96 9. Uppgift saknas
VAR 299 TEKNIKENS VÄRLD 17 Loc 350 width 1 MD=9 (17.86) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Teknikens Värld <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 3981 1. Inga nummer 729 2. Nästan inga nummer 275 3. Ca ett nummer av fyra 100 4. Ca två nummer av fyra 30 5. Ca tre nummer av fyra 53 6. Nästan alla nummer 80 7. Alla nummer 92 9. Uppgift saknas
VAR 300 BYGGNADS ARBETAREN 17 Loc 351 width 1 MD=9 (17.87) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Byggnads Arbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 4962 1. Inga nummer 91 2. Nästan inga nummer 29 3. Ca ett nummer av fyra 20 4. Ca två nummer av fyra 15 5. Ca tre nummer av fyra 26 6. Nästan alla nummer 105 7. Alla nummer 92 9. Uppgift saknas
VAR 301 KOMMUNAL ARBETAREN 17 Loc 352 width 1 MD=9 (17.88) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kommunal Arbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 4392 1. Inga nummer 187 2. Nästan inga nummer 135 3. Ca ett nummer av fyra 57 4. Ca två nummer av fyra 40 5. Ca tre nummer av fyra 129 6. Nästan alla nummer 313 7. Alla nummer 87 9. Uppgift saknas
VAR 302 FABRIKSARBETAREN 17 Loc 353 width 1 MD=9 (17.89) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fabriksarbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 19 5117 1. Inga nummer 53 2. Nästan inga nummer 15 3. Ca ett nummer av fyra 8 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 15 6. Nästan alla nummer 29 7. Alla nummer 94 9. Uppgift saknas
VAR 303 LO TIDNINGEN 17 Loc 354 width 1 MD=9 (17.90) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: LO Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 40 4893 1. Inga nummer 156 2. Nästan inga nummer 53 3. Ca ett nummer av fyra 22 4. Ca två nummer av fyra 17 5. Ca tre nummer av fyra 29 6. Nästan alla nummer 78 7. Alla nummer 92 9. Uppgift saknas
VAR 304 METALLARBETAREN 17 Loc 355 width 1 MD=9 (17.91) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Metallarbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 35 4542 1. Inga nummer 210 2. Nästan inga nummer 94 3. Ca ett nummer av fyra 56 4. Ca två nummer av fyra 38 5. Ca tre nummer av fyra 96 6. Nästan alla nummer 218 7. Alla nummer 86 9. Uppgift saknas
VAR 305 SIA 17 Loc 356 width 1 MD=9 (17.92) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sia <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 5056 1. Inga nummer 53 2. Nästan inga nummer 28 3. Ca ett nummer av fyra 15 4. Ca två nummer av fyra 4 5. Ca tre nummer av fyra 32 6. Nästan alla nummer 66 7. Alla nummer 86 9. Uppgift saknas
VAR 306 STATSANSTÄLLD 17 Loc 357 width 1 MD=9 (17.93) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Statsanställd <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 33 4869 1. Inga nummer 92 2. Nästan inga nummer 52 3. Ca ett nummer av fyra 21 4. Ca två nummer av fyra 24 5. Ca tre nummer av fyra 57 6. Nästan alla nummer 138 7. Alla nummer 87 9. Uppgift saknas
VAR 307 MOTORFÖRAREN 17 Loc 358 width 1 MD=9 (17.94) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Motorföraren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4912 1. Inga nummer 155 2. Nästan inga nummer 50 3. Ca ett nummer av fyra 25 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 22 6. Nästan alla nummer 69 7. Alla nummer 101 9. Uppgift saknas
VAR 308 TURIST 17 Loc 359 width 1 MD=9 (17.95) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Turist <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 4550 1. Inga nummer 282 2. Nästan inga nummer 91 3. Ca ett nummer av fyra 32 4. Ca två nummer av fyra 19 5. Ca tre nummer av fyra 72 6. Nästan alla nummer 199 7. Alla nummer 95 9. Uppgift saknas
VAR 309 VÅR BOSTAD 17 Loc 360 width 1 MD=9 (17.96) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vår bostad <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 3557 1. Inga nummer 525 2. Nästan inga nummer 243 3. Ca ett nummer av fyra 120 4. Ca två nummer av fyra 74 5. Ca tre nummer av fyra 209 6. Nästan alla nummer 527 7. Alla nummer 85 9. Uppgift saknas
VAR 310 I FORM 17 Loc 361 width 1 MD=9 (17.97) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: I Form <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4916 1. Inga nummer 146 2. Nästan inga nummer 57 3. Ca ett nummer av fyra 27 4. Ca två nummer av fyra 15 5. Ca tre nummer av fyra 31 6. Nästan alla nummer 53 7. Alla nummer 95 9. Uppgift saknas
VAR 311 ÅKA SKIDOR 17 Loc 362 width 1 MD=9 (17.98) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Åka skidor <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 4791 1. Inga nummer 245 2. Nästan inga nummer 92 3. Ca ett nummer av fyra 44 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 31 6. Nästan alla nummer 26 7. Alla nummer 93 9. Uppgift saknas
VAR 312 SLITZ 17 Loc 363 width 1 MD=9 (17.99) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Slitz <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 5033 1. Inga nummer 134 2. Nästan inga nummer 29 3. Ca ett nummer av fyra 13 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 11 6. Nästan alla nummer 15 7. Alla nummer 96 9. Uppgift saknas
VAR 313 AFFÄRSVÄRLDEN 17 Loc 364 width 1 MD=9 (17.100) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Affärsvärlden <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 44 4563 1. Inga nummer 356 2. Nästan inga nummer 147 3. Ca ett nummer av fyra 38 4. Ca två nummer av fyra 23 5. Ca tre nummer av fyra 47 6. Nästan alla nummer 38 7. Alla nummer 128 9. Uppgift saknas
VAR 314 VECKANS AFFÄRER 17 Loc 365 width 1 MD=9 (17.101) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckans affärer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 43 4139 1. Inga nummer 581 2. Nästan inga nummer 264 3. Ca ett nummer av fyra 85 4. Ca två nummer av fyra 44 5. Ca tre nummer av fyra 73 6. Nästan alla nummer 72 7. Alla nummer 82 9. Uppgift saknas
VAR 315 101 IDEER 17 Loc 366 width 1 MD=9 (17.102) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: 101 ideer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4708 1. Inga nummer 281 2. Nästan inga nummer 89 3. Ca ett nummer av fyra 34 4. Ca två nummer av fyra 15 5. Ca tre nummer av fyra 37 6. Nästan alla nummer 86 7. Alla nummer 90 9. Uppgift saknas
VAR 316 AKTIESPARAREN 17 Loc 367 width 1 MD=9 (17.103) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Aktiespararen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4780 1. Inga nummer 225 2. Nästan inga nummer 81 3. Ca ett nummer av fyra 39 4. Ca två nummer av fyra 15 5. Ca tre nummer av fyra 35 6. Nästan alla nummer 77 7. Alla nummer 88 9. Uppgift saknas
VAR 317 DINA PENGAR 17 Loc 368 width 1 MD=9 (17.104) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dina Pengar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 4673 1. Inga nummer 250 2. Nästan inga nummer 105 3. Ca ett nummer av fyra 47 4. Ca två nummer av fyra 29 5. Ca tre nummer av fyra 48 6. Nästan alla nummer 102 7. Alla nummer 86 9. Uppgift saknas
VAR 318 PRIVATA AFFÄRER 17 Loc 369 width 1 MD=9 (17.105) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Privata Affärer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4780 1. Inga nummer 227 2. Nästan inga nummer 108 3. Ca ett nummer av fyra 43 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 29 6. Nästan alla nummer 54 7. Alla nummer 86 9. Uppgift saknas
VAR 319 Z 17 Loc 370 width 1 MD=9 (17.106) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Z <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4779 1. Inga nummer 275 2. Nästan inga nummer 71 3. Ca ett nummer av fyra 28 4. Ca två nummer av fyra 8 5. Ca tre nummer av fyra 28 6. Nästan alla nummer 60 7. Alla nummer 91 9. Uppgift saknas
VAR 320 AGENT X9 17 Loc 371 width 1 MD=9 (17.107) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Agent X9 <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 13 4533 1. Inga nummer 404 2. Nästan inga nummer 156 3. Ca ett nummer av fyra 55 4. Ca två nummer av fyra 20 5. Ca tre nummer av fyra 38 6. Nästan alla nummer 45 7. Alla nummer 89 9. Uppgift saknas
VAR 321 BUSTER 17 Loc 372 width 1 MD=9 (17.108) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Buster <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4759 1. Inga nummer 350 2. Nästan inga nummer 74 3. Ca ett nummer av fyra 26 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 14 6. Nästan alla nummer 13 7. Alla nummer 93 9. Uppgift saknas
VAR 322 FANTOMEN 17 Loc 373 width 1 MD=9 (17.109) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fantomen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4033 1. Inga nummer 721 2. Nästan inga nummer 250 3. Ca ett nummer av fyra 83 4. Ca två nummer av fyra 44 5. Ca tre nummer av fyra 58 6. Nästan alla nummer 61 7. Alla nummer 90 9. Uppgift saknas
VAR 323 KALLE ANKA 17 Loc 374 width 1 MD=9 (17.110) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kalle Anka <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3328 1. Inga nummer 1083 2. Nästan inga nummer 407 3. Ca ett nummer av fyra 126 4. Ca två nummer av fyra 69 5. Ca tre nummer av fyra 102 6. Nästan alla nummer 137 7. Alla nummer 88 9. Uppgift saknas
VAR 324 KNASEN 17 Loc 375 width 1 MD=9 (17.111) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Knasen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4156 1. Inga nummer 671 2. Nästan inga nummer 204 3. Ca ett nummer av fyra 101 4. Ca två nummer av fyra 38 5. Ca tre nummer av fyra 37 6. Nästan alla nummer 42 7. Alla nummer 91 9. Uppgift saknas
VAR 325 FRIDOLF 17 Loc 376 width 1 MD=9 (17.112) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fridolf <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 3905 1. Inga nummer 892 2. Nästan inga nummer 268 3. Ca ett nummer av fyra 96 4. Ca två nummer av fyra 49 5. Ca tre nummer av fyra 21 6. Nästan alla nummer 21 7. Alla nummer 88 9. Uppgift saknas
VAR 326 91:AN 17 Loc 377 width 1 MD=9 (17.113) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: 91:an <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 3685 1. Inga nummer 1029 2. Nästan inga nummer 286 3. Ca ett nummer av fyra 116 4. Ca två nummer av fyra 58 5. Ca tre nummer av fyra 41 6. Nästan alla nummer 42 7. Alla nummer 83 9. Uppgift saknas
VAR 327 SERIEMAGASINET 17 Loc 378 width 1 MD=9 (17.114) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Seriemagasinet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4501 1. Inga nummer 479 2. Nästan inga nummer 131 3. Ca ett nummer av fyra 60 4. Ca två nummer av fyra 26 5. Ca tre nummer av fyra 25 6. Nästan alla nummer 24 7. Alla nummer 94 9. Uppgift saknas
VAR 328 AFFISCHPELARE 18 Loc 379 width 1 MD=9 (18) Utomhusreklam. Hur ofta kan Du se reklam på följande slag av reklamplatser? (18.1) Affischpelare 212 0. Aldrig 508 1. Någon dag per år 440 2. Någon dag per kvartal 817 3. Någon dag per månad 728 4. Ca 1 dag per vecka 724 5. 2-3 dagar per vecka 831 6. 4-5 dagar per vecka 962 7. 6-7 dagar per vecka 118 9. Uppgift saknas
VAR 329 AFFISCHTAVLOR 18 Loc 380 width 1 MD=9 (18.2) Affischtavlor <Se F.(18) för fullständig frågetext> 318 0. Aldrig 655 1. Någon dag per år 525 2. Någon dag per kvartal 993 3. Någon dag per månad 782 4. Ca 1 dag per vecka 689 5. 2-3 dagar per vecka 646 6. 4-5 dagar per vecka 592 7. 6-7 dagar per vecka 140 9. Uppgift saknas
VAR 330 BAKSIDESSKYLTAR 18 Loc 381 width 1 MD=9 (18.3) Baksidesskyltar <Se F.(18) för fullständig frågetext> 229 0. Aldrig 395 1. Någon dag per år 323 2. Någon dag per kvartal 691 3. Någon dag per månad 750 4. Ca 1 dag per vecka 821 5. 2-3 dagar per vecka 979 6. 4-5 dagar per vecka 1024 7. 6-7 dagar per vecka 128 9. Uppgift saknas
VAR 331 SIDOSKYLTAR 18 Loc 382 width 1 MD=9 (18.4) Sidoskyltar <Se F.(18) för fullständig frågetext> 159 0. Aldrig 383 1. Någon dag per år 342 2. Någon dag per kvartal 703 3. Någon dag per månad 719 4. Ca 1 dag per vecka 830 5. 2-3 dagar per vecka 1022 6. 4-5 dagar per vecka 1056 7. 6-7 dagar per vecka 126 9. Uppgift saknas
VAR 332 FÖRARPLATSSKYLTAR 18 Loc 383 width 1 MD=9 (18.5) Förarplatsskyltar <Se F.(18) för fullständig frågetext> 1413 0. Aldrig 1239 1. Någon dag per år 582 2. Någon dag per kvartal 680 3. Någon dag per månad 289 4. Ca 1 dag per vecka 289 5. 2-3 dagar per vecka 446 6. 4-5 dagar per vecka 263 7. 6-7 dagar per vecka 139 9. Uppgift saknas
VAR 333 SKÖNHETSARTIKLAR 19 Loc 384 width 1 MD=9 (19) Ange så noggrant som möjligt hur ofta Du själv köper nedanstående produkter. Var vänlig svara med kryss på varje rad! (19.1) Skönhetsartiklar 1296 1. Aldrig 1605 2. Någon gång /år 1326 3. Någon gång/kvartal 933 4. Någon gång/månad 66 5. Någon gång/vecka eller oftare 114 9. Uppgift saknas
VAR 334 TANDKRÄM 19 Loc 385 width 1 MD=9 (19.2) Tandkräm <Se F.(19) för fullständig frågetext> 394 1. Aldrig 518 2. Någon gång /år 1502 3. Någon gång/kvartal 2709 4. Någon gång/månad 166 5. Någon gång/vecka eller oftare 51 9. Uppgift saknas
VAR 335 TVÅL 19 Loc 386 width 1 MD=9 (19.3) Tvål <Se F.(19) för fullständig frågetext> 383 1. Aldrig 494 2. Någon gång /år 1504 3. Någon gång/kvartal 2689 4. Någon gång/månad 193 5. Någon gång/vecka eller oftare 77 9. Uppgift saknas
VAR 336 MASKINDISKMEDEL 19 Loc 387 width 1 MD=9 (19.4) Maskindiskmedel <Se F.(19) för fullständig frågetext> 2956 1. Aldrig 467 2. Någon gång /år 969 3. Någon gång/kvartal 788 4. Någon gång/månad 16 5. Någon gång/vecka eller oftare 144 9. Uppgift saknas
VAR 337 HANDDISKMEDEL 19 Loc 388 width 1 MD=9 (19.5) Handdiskmedel <Se F.(19) för fullständig frågetext> 823 1. Aldrig 747 2. Någon gång /år 1879 3. Någon gång/kvartal 1758 4. Någon gång/månad 68 5. Någon gång/vecka eller oftare 65 9. Uppgift saknas
VAR 338 RENGÖRINGSMEDEL 19 Loc 389 width 1 MD=9 (19.6) Rengöringsmedel <Se F.(19) för fullständig frågetext> 887 1. Aldrig 1084 2. Någon gång /år 1988 3. Någon gång/kvartal 1257 4. Någon gång/månad 34 5. Någon gång/vecka eller oftare 90 9. Uppgift saknas
VAR 339 TVÄTTMEDEL 19 Loc 390 width 1 MD=9 (19.7) Tvättmedel <Se F.(19) för fullständig frågetext> 768 1. Aldrig 632 2. Någon gång /år 1866 3. Någon gång/kvartal 1929 4. Någon gång/månad 86 5. Någon gång/vecka eller oftare 59 9. Uppgift saknas
VAR 340 GOLVVÅRDSMEDEL 19 Loc 391 width 1 MD=9 (19.8) Golvvårdsmedel <Se F.(19) för fullständig frågetext> 1557 1. Aldrig 1755 2. Någon gång /år 1275 3. Någon gång/kvartal 609 4. Någon gång/månad 17 5. Någon gång/vecka eller oftare 127 9. Uppgift saknas
VAR 341 KAFFE 19 Loc 392 width 1 MD=9 (19.9) Kaffe <Se F.(19) för fullständig frågetext> 640 1. Aldrig 411 2. Någon gång /år 794 3. Någon gång/kvartal 2495 4. Någon gång/månad 948 5. Någon gång/vecka eller oftare 52 9. Uppgift saknas
VAR 342 ÖL 19 Loc 393 width 1 MD=9 (19.10) Öl <Se F.(19) för fullständig frågetext> 901 1. Aldrig 665 2. Någon gång /år 857 3. Någon gång/kvartal 1880 4. Någon gång/månad 965 5. Någon gång/vecka eller oftare 72 9. Uppgift saknas
VAR 343 ANDEL EGNA INKÖP 20 Loc 394 width 1 MD=9 Inköpsvanor (20) Hur stor del av Ditt hushålls inköp gör Du själv? 778 1. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 1031 2. Gör mindre än hälften av alla inköp 805 3. Gör ungefär hälften av alla inköp 599 4. Gör mer än hälften av alla inköp 2105 5. Gör alla eller nästan alla inköp 22 9. Uppgift saknas
VAR 344 ANDEL EGNA LIVSMEDKÖP 21 Loc 395 width 1 MD=9 (21) Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra dagligvaror gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 958 1. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 1765 2. Köper inget eller endast liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 1047 3. Köper mindre än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 567 4. Köper ungefär hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 436 5. Köper mer än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 515 6. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Servus/Domus/Obs 52 9. Uppgift saknas
VAR 345 MEDLEM I KONSUM 22 Loc 396 width 1 MD=9 (22) Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 2847 1. Ja 2417 2. Nej 76 9. Uppgift saknas